Inaktuell version

Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2007:544
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

[S2]Frågor om garantin handläggs av Insättningsgarantinämnden. Lag (2004:320).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i första stycket innebär att kreditmarknadsföretag läggs till de institut som omfattas av lagens regler om insättningsgaranti.

Kreditmarknadsföretag får möjlighet att ta emot kortfristig inlåning. En konsekvens av den ändringen är att också insättningar i kreditmarknadsföretag skall omfattas av det svenska garantisystemet. Frågan behandlas även i avsnitt 5.5.2.

Definitioner

2 §  I denna lag betyder

 1. institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,
 2. insättare: den som har en insättning i ett institut,
 3. insättning: nominellt bestämda tillgodohavanden som är tillgängliga för insättaren med kort varsel,
 4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2004:320).

Prop. 2008/09:49: I paragrafens tredje punkt föreslås en ny definition av insättning.

Ändringen innebär att kravet på att de tillgodohavanden för att omfattas av garantin ska vara ”tillgängliga för insättaren med kort varsel” utmönstrats. Den ändringen innebär att inte bara transaktionskonton utan även sparkonton omfattas av garantin. Insättningsgarantin kommer alltså att gälla dels för sparkonton som är förenade med en uttagsrätt mot en viss avgift, dels för sparkonton där sådana förtidsuttag ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna avseende ”ett svenskt kreditmarknadsföretag” och ”ett utländskt kreditföretag” i punkten 1 följer av förslaget till ändring i 1 §, som innebär att även insättningar i kreditmarknadsföretag kommer att omfattas av insättningsgarantin. Övriga ändringar är redaktionella i syfte att tydliggöra att krav på tillstånd endast gäller svenska värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag.

När punkten 3, dvs. definitionen av insättning, fick sin lydelse angavs att denna ...

Insättningar som omfattas av garantin

3 §  En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut.

[S2]Nämnden får besluta att garantin också skall omfatta insättningar som finns hos

 1. en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, eller
 2. en filial här i landet till ett utländskt institut.

[S3]Beslut enligt andra stycket meddelas efter ansökan av institutet.

Ersättning från garantin

4 §  Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

[S2]Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock uppgå till sammanlagt högst 250 000 kronor för varje institut. Lag (2000:95).

Prop. 2008/09:49: I paragrafens andra stycke fördubblas det ersättningsgilla beloppet, från 250 000 kronor till 500 000 kronor.

Prop. 2010/11:23: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.

Ändringen i andra stycket innebär att ersättningsbeloppet höjs till det belopp i kronor som vid ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

Av tredje stycket, som är nytt, framgår att beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Den valutakurs som lämpligen ...

4 a §  Om den insättning som ersättningen avser är pantsatt, skall panthavaren ha panträtt i ersättningen. Lag (2000:95).

4 b §  Ett krav avseende tillgångar, som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6, 6 a, 7 eller 7 a § brottsbalken, skall inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin.

[S2]Om åtal har väckts för brott enligt första stycket avseende viss insättning och ersättning begärs för insättningen, skall Insättningsgarantinämnden besluta att ersättning tills vidare inte skall betalas ut. Lag (2000:95).

5 §  En insättare som är en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett sådant värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kundens medel på konto, eller motsvarande utländska företag, kan inte få ersättning enligt garantin. Lag (2004:320).

Prop. 2002/03:139: Ändringen innebär att kreditmarknadsföretag läggs till i paragrafen och är en följd av att dessa företag skall omfattas av garantisystemet. I övrigt har gjorts en redaktionell ändring.

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning från garantin. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

6 §  Om en insättning hos en filial här i landet till ett utländskt institut också omfattas av en garanti i ett annat land, svarar den svenska garantin bara för skillnaden mellan vad som kan betalas ut enligt den utländska garantin, i förekommande fall före avdrag för institutets motfordringar mot insättaren, och vad som kan betalas ut enligt den svenska garantin.

7 § Har upphävts genom lag (2000:95).

Ersättningsrättens inträde

8 §  Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning när institutet försätts i konkurs.

[S2]Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla.

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.3.

I paragrafen anges förutsättningarna för ersättningsrättens inträde. För att uppfylla ändringsdirektivets krav införs ytterligare en grund för att utlösa garantin.

Ändringarna i första stycket punkten 1 innebär att rätt till ersättning också kan inträda när Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit ...

9 §  Ersättning enligt garantin betalas av nämnden.

[S2]Ersättningar skall betalas ut snarast möjligt och senast tre månader efter dagen för konkursbeslutet eller sådan förklaring som avses i 8 § andra stycket.

[S3]På ansökan av nämnden får allmän förvaltningsdomstol, om det finns synnerliga skäl, förlänga tidsfristen med högst tre månader. Ytterligare förlängning får beviljas två gånger med högst tre månader i taget.

10 §  Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs.

Information

11 §  Svenska institut samt utländska institut som tar emot insättningar hos en filial här i landet skall informera den som har gjort eller avser att göra en insättning om

 1. fordran omfattas av garanti eller inte,
 2. den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
 3. formerna för utbetalning av ersättning från garantin.

[S2]Information enligt första stycket skall lämnas vid marknadsföring av ett erbjudande och innan ett avtalsförhållande ingås. Informationen skall vidare under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör fordringsförhållandet. Lag (2004:320).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.

I paragrafen behandlas ett instituts informationsskyldighet mot insättare och potentiella sådana. Ändringarna i paragrafen görs för att undanröja tidigare oklarheter och förtydliga institutets skyldighet.

I första stycket punkten 1 byts ordet ”fordran” ut mot ”insättningen”. I första stycket punkten 2, som är ny, införs en skyldighet ...

Prop. 2002/03:139: Syftet med ändringen i första stycket punkten 1 är att det tydligare skall framgå av lagtexten att informationsplikten gäller oavsett om den aktuella fordran omfattas av det svenska garantisystemet eller inte, inbegripet att information skall lämnas om att en insättning omfattas av en motsvarande utländsk garanti i vissa fall.

Ändringarna i paragrafen innebär vidare att andra stycket får ett helt nytt innehåll. Av detta framgår när informationen enligt första stycket skall lämnas ...

11 a §  Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, skall marknadsföringslagen (1995:450) tilllämpas. Informationen enligt 11 § skall anses vara sådan information av särskild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket marknadsföringslagen. Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från bara andra än konsumenter, skall Insättningsgarantinämnden underrätta Finansinspektionen enligt 20 § denna lag. Lag (2004:320).

Prop. 2007/08:115: I första stycket är hänvisningen till marknadsföringslagen ändrad till följd av att den nuvarande marknadsföringslagen ersätts med en ny. Av första stycket framgår också att ett åsidosättande av informationsplikten i 11 § är att betrakta som otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Förebilder att ...

Prop. 2002/03:139: Paragrafen är ny. Första stycket motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 11 § andra stycket. Hänvisningen till marknadsföringslagen innebär att institut som åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, kan åläggas att lämna informationen i enlighet med 15 § marknadsföringslagen. Ett informationsåläggande kan meddelas även den ...

Skyldighet att ta emot garanterade insättningar

11 b §  Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2004:320).

Prop. 2002/03:139: Denna paragraf är ny. Den ger uttryck för att ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 §, dvs. fordringar som omfattas av insättningsgarantin, inte får neka någon möjlighet att sätta in sådana medel, dvs. alla oavsett medborgarskap skall ha en möjlighet att placera sina pengar på ett säkert sätt. Dock måste ett institut enligt penningtvättslagstiftningen kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med banken. Från denna huvudregel har ...

Avgifter

12 §  Varje institut som omfattas av garantin skall betala en årlig avgift till nämnden. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

[S2]Institutens sammanlagda avgifter för ett år skall uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

[S3]Bestämmelsen i andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

 1. bestäms enligt 14 §,
 2. bestäms genom omprövning enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223), eller
 3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol. Lag (2005:257).

Prop. 2004/05:92: I paragrafen anges grunderna för finansieringen av insättningsgarantisystemet.

Ändringen i andra stycket innebär att den sammanlagda avgiften för instituten uppgår till 0,1 procent av insättningarna oberoende av nivån på de behållna avgiftsmedlen. Förslaget innebär således att den sammanlagda avgiften för instituten inte påverkas vid en ökning av insättningarna, t.ex. vid flytt av insättningar till det svenska insättningsgarantisystemet.

Följaktligen utmönstras ...

13 §  Nämnden skall årligen bestämma hur stort belopp varje institut skall betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en månad från dagen för beslutet.

[S2]Avgiften skall motsvara summan av institutets insättningar till den del de omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 procent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften skall bestämmas med hänsyn till institutets kapitaltäckningsgrad, beräknad enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

[S3]Dröjsmålsränta skall tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter. Lag (2006:1380).

14 §  Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår skall avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften skall grundas på summan av institutets insättningar vid årets utgång och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

[S2]Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår skall avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften skall i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§. Lag (2000:95).

15 §  Nämnden skall, sedan nämndens förvaltningskostnader för garantin har räknats av, placera inbetalda avgifter på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

[S2]I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar får nämnden låna medel i Riksgäldskontoret. Lag (2002:52).

Uppgiftsskyldighet

16 §  Ett institut som omfattas av garantin skall lämna de uppgifter till nämnden som den behöver för att fastställa institutets avgift och i övrigt för sin verksamhet enligt denna lag. De uppgifter som nämnden behöver för att fastställa ett instituts avgift skall ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller bankaktiebolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2005:920).

Prop. 1998/99:129: I paragrafen finns en hänvisning till 3 kap. 1 § bankrörelselagen, som bl.a. innehåller en bestämmelse om minsta antalet revisorer i sparbanker och medlemsbanker. Nämnda lagrum föreslås i det föregående ändras så att sådana banker skall ha minst en revisor i stället för minst två revisorer, vilket gäller för närvarande. Den föreslagna utformningen av 16 § anknyter bättre än den nuvarande till den föreslagna lydelsen av bestämmelsen ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

I första stycket införs hänvisningar till kompletterande lagstiftning. Ett nytt andra stycke införs i paragrafen för att förtydliga och säkerställa att garantimyndigheten snabbt ska kunna få tillgång till den information från instituten som myndigheten behöver för att uppfylla ändringsdirektivets krav på förkortad handläggningstid. Genom ändringen ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna följer av att bankrörelselagen upphävs och att de bestämmelser som avses flyttas till sparbankslagen respektive lagen om medlemsbanker. Ändringarna innebär inte några förändringar i sak.

17 §  Har ett institut som omfattas av garantin försatts i konkurs, skall konkursförvaltaren lämna de uppgifter till nämnden som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna. Konkursförvaltaren skall även i övrigt lämna nämnden det biträde som nämnden behöver för utbetalning av ersättning.

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

Ändringen i första stycket innebär att informationsskyldigheten som åligger konkursförvaltaren också ska åläggas institutet.

Eftersom det kan behövas mer detaljerade föreskrifter om hur informationsskyldigheten ska vara utformad och vad som ska omfattas har ett bemyndigande införts i andra stycket som gör det möjligt för regeringen ...

Återbetalning av ersättning

18 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har betalats ut för mycket tillsammans med ränta beräknad enligt 6 § räntelagen (1975:635).

[S2]Sådan återbetalning skall ske också om någon i annat fall har tagit emot ersättning obehörigt eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta. Ränta skall i sådana fall tas ut beräknad enligt 5 § räntelagen.

[S3]Beslut enligt första och andra styckena fattas av nämnden och får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första och andra styckena efterges helt eller delvis.

Övertagande av fordran

19 §  I fråga om utbetalade ersättningar enligt garantin träder staten in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet.

[S2]När ett utländskt garantisystem har betalat ut ersättning med anledning av att ett svenskt institut försatts i konkurs träder det utländska garantisystemet in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet. Lag (1999:161).

Ingripanden m.m.

20 §  Nämnden skall underrätta Finansinspektionen, om ett institut som omfattas av garantin inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

/Träder i kraft I: 2007-11-01/

21 §  Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett beslut av nämnden enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsättning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, får nämnden förelägga institutet att vidta rättelse.

[S2]Har institutet inte vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får nämnden besluta att garantin inte längre skall gälla beträffande insättningarna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett EES-land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets hemland har samtyckt till beslutet. Är det fråga om ett institut från ett land utanför EES, får beslut om att garantin inte längre skall gälla meddelas endast om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg om beslutet.

[S3]Har nämnden beslutat att garantin inte längre skall gälla beträffande insättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, skall nämnden underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslutet. Lag (2007:544).

22 §  I samtliga fall då nämnden har beslutat att garantin inte längre skall gälla skall institutet informera berörda insättare om beslutet.

23 §  Ett beslut om att garantin inte längre skall gälla inverkar inte på insättningar som omfattades av garantin vid tidpunkten för beslutet. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd. Lag (2006:537).

Prop. 2005/06:45: (Jfr 31 § i Insättningsgarantiutredningens betänkande Reformerat system för insättningsgarantin [SOU 2005:16])

Syftet med paragrafen är att redan gjorda insättningar inte skall påverkas av att Insättningsgarantinämnden beslutar att insättningsgarantin inte längre skall gälla för insättningar i ett visst institut eller att Finansinspektionen beslutar att återkalla ett verksamhetstillstånd. De insättningar som ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 7.1.

I paragrafen införs ändringar som syftar till att klargöra vilka insättningar som omfattas av insättningsgarantin i en situation vid beslut att garantin inte längre ska gälla eller vid återkallelse av ett instituts tillstånd.

Genom att byta ut orden ”vid tidpunkten för beslutet” till ”innan beslutet vann laga kraft” tydliggörs vilken tidpunkt ...

Överklagande

24 §  Nämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om institut som omfattas av garantin alltifrån lagens ikraftträdande skall avgiften för år 1996 bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid utgången av år 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
  CELEX-nr
  394L0019
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:593) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1176) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:119) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:170, Prop. 1996/97:72, Bet. 1996/97:FiU22
  Omfattning
  ändr. 13, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (1998:773) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:161) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1998/99:131, Prop. 1998/99:30, Bet. 1998/99:FiU15
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:915) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:46, Prop. 1998/99:129, Bet. 1999/2000:FiU7
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:95) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:140, Prop. 1999/2000:36, Bet. 1999/2000:FiU14
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 4, 14 §§; ny 4 a, 4 b §§
CELEX-nr
394L0019
Ikraftträder
2000-04-01

Lag (2000:188) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:182, Prop. 1999/2000:50, Bet. 1999/2000:FiU18
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:815) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2000/01:7, Prop. 1999/2000:107, Bet. 2000/01:FiU6
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:52) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2001/02:129, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU2
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:358) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:237, Prop. 2001/02:132, Bet. 2001/02:LU30
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:320) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 11, 16, 21 §§; nya 11 a, 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
CELEX-nr
31994L0019
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:257) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2004/05:226, Prop. 2004/05:92, Bet. 2004/05:FiU25
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
CELEX-nr
31994L0019
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:920) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:537) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:45, Bet. 2005/06:FiU22
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1380) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:544) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:1433) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2007/08:112, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 b, 9, 11 a, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:497) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:811) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2008/09:16, Prop. 2008/09:49, Bet. 2008/09:FiU14
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2008-10-30

Lag (2009:698) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2008/09:297, Prop. 2008/09:186
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:1865) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2010/11:57, Prop. 2010/11:23, Bet. 2010/11:FiU18
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2010-12-31

Lag (2011:829) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2010/11:296, Prop. 2010/11:109, Bet. 2010/11:FiU41
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 3 a, 14 a, 17 a, 25 §§, rubr. närmast före 3 a §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:310) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2013/14:253, Prop. 2013/14:121, Bet. 2013/14:JuU25
Omfattning
ändr. 4 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:977) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 13 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:1026) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 2, 3, 25 §§, rubr. rubriken närmast före nuvarande 3 a § sätts närmast före 3 b §; nya 3 a, 7, 7 a och 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:625) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2015/16:261, Prop. 2015/16:106, Bet. 2015/16:FiU34
Omfattning
upph. 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§; nuvarande 11 b § betecknas 11 d §; ändr. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24 §§; nya 4 c, 7 b, 7 c, 9 a, 9 b, 9 c, 11 b, 11 c, 13 a, 13 b, 15 a, 16 a, 17 b, 17 c §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:638) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 24 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 d §
Ikraftträder
2018-08-01