Upphävd författning

Lag (1996:1030) om underhållsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-31
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2004:861
Upphäver
Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Lag (1964:143) om bidragsförskott
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

1 §  Underhållsstöd lämnas till barn enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:829).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

2 §  I denna lag avses med bidragsskyldig den som enligt 7 kap. 2 § första stycket föräldrabalken skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet.

[S2]Med förälder som har vårdnaden om ett barn likställs i lagen den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett utländskt barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Förutsättningar för att underhållsstöd skall lämnas

3 §  Ett barn har rätt till underhållsstöd, om föräldrarna inte bor tillsammans. Det krävs dessutom att barnet varaktigt bor hos endast en av föräldrarna och är folkbokförd hos den föräldern (boföräldern) samt att boföräldern bor här i landet och, om barnet är underårigt, är vårdnadshavare för barnet.

[S2]Ett barn har också rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende) och är folkbokfört hos en av dem. Det krävs dessutom att den förälder som söker stödet bor här i landet och, om barnet är underårigt, att det står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem.

[S3]Ett barn har också rätt till underhållsstöd, om det varaktigt bor och är folkbokfört hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som bor här i landet eller hos någon eller några som bor här i landet och som var särskilt förordnade vårdnadshavare för barnet, när det fyllde 18 år. Vad som i lagen sägs om boförälder gäller då den eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Bestämmelserna i 4 § 1 och 5 § tillämpas inte i dessa fall. Lag (2002:204).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i paragrafen innebär att underhållsstöd inte längre skall utges till barn av den anledningen att en av föräldrarna avlidit. Ett sådan barn skall i stället vara berättigat till efterlevandestöd till barn enligt bestämmelserna i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Detta gäller även om dödsfallet har inträffat före ikraftträdandet. Underhållsstödet ersätts av ett efterlevandestöd (2 § lagen ...

 • RÅ 2008:80:Ett barn som varit folkbokförd hos modern men rent faktiskt bott hos sina morföräldrar har inte haft rätt till underhållsstöd eftersom det inte haft sådan anknytning till moderns hem och ekonomi att det ändå ansetts varaktigt bosatt där.
 • HFD 2012:72:Ett barn, som bor växelvis hos sina separerade särskilt förordnade vårdnadshavare och är folkbokfört hos en av dem, har rätt till underhållsstöd.
 • RÅ 2004:138:Ett interimistiskt förordnande om ett barns rätt till umgänge med sin fader har inte ansetts medföra att barnet fått ett varaktigt växelvis boende hos båda föräldrarna enligt lagen om underhållsstöd.
 • RÅ 2007:26:Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har eftergetts.

4 §  Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om

 1. barnets mor är boförälder och hon uppenbarligen utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet till barnet fastställt,
 2. det finns anledning anta att, om det finns en bidragsskyldig förälder, denne i rätt ordning betalar underhåll som inte är lägre än det belopp som enligt denna lag skulle betalas ut i underhållsstöd till barnet,
 3. det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll,
 4. boföräldern trots föreläggande enligt 31 § första stycket utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till de åtgärder som begärs, eller
 5. barnet har rätt till barnpension eller efterlevandestöd till barn efter en bidragsskyldig förälder på grund av bestämmelserna i 2 eller 3 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Lag (2002:204).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen anger i vilka fall ett barn inte har rätt till underhållsstöd. En komplettering har gjorts i 31 § så att det nu klart framgår att en boförälder på begäran också är skyldig att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidraget indrivet. Den införda bestämmelsen korresponderar med paragrafens punkt 4. På Lagrådets inrådan har paragrafen i övrigt lämnats oförändrad.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2001/02:84: Anledningen till ändringen i denna paragraf är att regler om barnpension och efterlevandestöd till barn fr.o.m. den 1 januari 2003 finns i lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt i lagen (2000:462) ...

Prop. 2004/05:137: Paragrafen reglerar fall när ett barn inte har rätt till underhållsstöd. Ett tillägg i första punkten har gjorts till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor.

Bestämmelsen innebär att ett barn har inte rätt till underhållsstöd om barnets mor är boförälder och låter bli att vidta ...

5 §  När barnets föräldrar är folkbokförda på samma adress anses de bo tillsammans, om inte den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till visar annat. Föräldrar som är gifta med varandra anses bo tillsammans även om de inte är folkbokförda på samma adress, om inte den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till visar annat.

[S2]Om det kommer fram andra omständigheter som gör det sannolikt att föräldrarna bor tillsammans måste den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till visa att de inte gör det.

 • RÅ 2010 not 51:Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om underhållsstöd sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl)

6 §  Underhållsstöd lämnas från och med månaden efter den månad föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit, dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.

[S2]Underhållsstöd lämnas till och med den månad under vilken barnet fyllt 18 år eller till och med den tidigare månad under vilken rätten till stöd annars upphört. Lag (2000:1397).

7 §  Ett barn som fyllt 18 år har rätt till förlängt underhållsstöd under den tid som barnet bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap.studiestödslagen (1999:1395), dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år. Studier som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsstudier medför dock inte rätt till förlängt underhållsstöd.

[S2]Ett barn har inte rätt till förlängt underhållsstöd i fall som avses i 4 §. Härvid skall vad som sägs om boföräldern i 4 §1 och 4 gälla den studerande. Rätt till förlängt underhållsstöd föreligger inte heller, om den studerande har ingått äktenskap.

[S3]Förlängt underhållsstöd lämnas från och med månaden efter det att den studerande har fyllt 18 år eller återupptagit studier som avses i första stycket till och med den månad under vilken rätt till stöd upphör. Förlängt underhållsstöd lämnas dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. Lag (2001:1137).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om förlängt underhållsstöd.

Andra stycket har ändrats. Av ändringen framgår att vad som sägs om boföräldern i 9 b § andra stycket gäller även den studerande när förlängt underhållsstöd lämnas.

Underhållsstödets storlek

8 §  Underhållsstöd till ett barn lämnas med 1 173 kronor per månad. Om det finns anledning att anta att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar ett underhåll till barnet som motsvarar lägst det belopp som skulle ha fastställts enligt 24- 28 §§, avräknas detta belopp från underhållsstödet.

[S2]Om sökanden begär det, lämnas underhållsstöd med 1 173 kronor per månad med avräkning för det belopp som skulle ha fastställts, om 24-28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den av föräldrarna som inte är boförälder.

[S3]Vid växelvis boende beräknas underhållsstöd till hälften av 1 173 kronor per månad för var och en av föräldrarna. Från det belopp som sålunda beräknats för en förälder avräknas hälften av det belopp som skulle ha fastställts, om 24-28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den föräldern.

[S4]Om ett barn bor hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller hos någon eller några som var särskilt förordnade vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år, lämnas dubbla underhållsstöd enligt första stycket. Lag (2000:1390).

Prop. 1999/2000:118: I andra stycket anges att utfyllnadsbidrag kan utgå efter begäran. Reglerna överensstämmer med nuvarande regler i andra stycket men har flyttats till ett eget stycke. I dessa fall sker det inte någon utredning om växelvis boende föreligger eller inte.

Tredje stycket i paragrafen är nytt och reglerar underhållsstöd vid växelvis boende. Bestämmelser om detta fanns tidigare i det andra stycket.

När barnet varaktigt bor hos två särlevande föräldrarna ...

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om underhållsstödets belopp.

I första–tredje styckena har underhållsstödets belopp höjts med 100 konor. Underhållsstöd lämnas därmed med högst 1 273 kronor per månad.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

9 §  Om underhållsbidrag har fastställts enligt föräldrabalken i form av ett engångsbelopp, skall avräkning från underhållsstödet ske med vad det fastställda underhållsbidraget skäligen kan anses motsvara i underhåll per månad.

[S2]Om den bidragskyldige bor utomlands och det finns anledning att anta att han eller hon i rätt ordning betalar fastställt underhållsbidrag, skall detta belopp räknas av från underhållsstödet i stället för vad som sägs i 8 § första stycket andra meningen.

Prop. 2004/05:116: På förslag av Lagrådet utgörs hela paragrafen numera av endast dess första oförändrade stycke. Återstoden av paragrafen har tagits in i en ny paragraf, 9 a §.

10 §  Om barnet har en sådan inkomst som framkommer vid en tillämpning av 25-27 §§, skall underhållsstödet minskas med ett belopp som motsvarar hälften av inkomsten. I stället för den minskning av framräknat belopp som anges i 26 § andra stycket skall beloppet minskas med 48 000 kronor.

[S2]Vid växelvis boende skall underhållsstödet för var och en av föräldrarna minskas med ett belopp som motsvarar hälften av det belopp med vilket underhållsstödet skall minskas enligt första stycket.

[S3]Om den bidragsskyldige enligt 23 § andra stycket har medgetts avdrag med ett visst belopp vid fullgörande av sin återbetalningsskyldighet, skall kommande underhållsstöd minskas med motsvarande belopp. Lag (2000:1390).

Prop. 1999/2000:118: Andra stycket är nytt och handlar om hur barnets inkomster skall påverka underhållsstödet vid växelvis boende. I andra stycket föreskrivs att vid beräkning av underhållsstöd vid växelvis boende skall underhållsstödet för var och en av föräldrarna minskas med ett belopp som motsvarar hälften av det belopp med vilket underhållsstödet skall minskas enligt bestämmelserna i första stycket. Om det utgår fullt underhållsstöd med 1 173 kr och detta till följd av barnets inkomster skall minskas med ...

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om den inverkan som barnets egna inkomster har på underhållsstödets belopp. På förslag av Lagrådet har paragrafens tredje stycke lyfts över till 10 a § första stycket.

Tredje stycket är nytt och innehåller en bestämmelse om omprövning. Enligt första meningen skall underhållsstödets belopp omprövas när ett nytt beslut om årlig taxering för barnet föreligger. På Lagrådets inrådan har bestämmelsen om när en omprövning i samband med ett nytt beslut ...

11 §  Underhållsstöd lämnas inte för sådan kalendermånad då barnet under hela månaden

[S2]1.på statens bekostnad får vård på institution eller annars kost och logi,

 1. bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 2. vårdas i familjehem eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten.

 • RÅ 2010 not 122:Fråga om underhållsstöd och eftergift av underhållsstöd för ett barn med boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ansökan och beslut

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

12 §  Underhållsstöd lämnas efter skriftlig ansökan av boföräldern hos Försäkringskassan. Vid växelvis boende skall en sådan ansökan göras av föräldrarna för egen del. Ansökan om förlängt underhållsstöd skall göras av den studerande själv, även om han eller hon ännu inte fyllt 18 år.

[S2]Ansökan skall innehålla nödvändiga upplysningar för bedömningen av barnets rätt till stöd. Lag (2004:861).

Prop. 1999/2000:118: En ny andra mening har lagts till i första stycket.

I första styckets andra mening föreskrivs att var och en av föräldrarna skall ansöka om sin del av underhållsstödet, dvs. maximalt 586 kronor. Så länge det är fråga om en indragning eller nedsättning av stödet kan försäkringskassan besluta om det enligt 19 § t.ex. beträffande en förälder som redan uppbär fullt underhållsstöd med 1 173 kr i månaden när en ansökan från den andra föräldern om underhållsstöd vid växelvis ...

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

13 §  När underhållsstöd enligt 8 § första, andra eller fjärde stycket sökts skall Försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökan till den bidragsskyldige, under förutsättning att hans eller hennes vistelseort är känd eller går att ta reda på. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den bidragsskyldige att yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han eller hon har något att invända mot ansökan eller har något att anföra i fråga om återbetalningsskyldighet enligt 21 §. I meddelandet skall även en underrättelse lämnas om innehållet i 3, 4, 8-10 och 21-28 §§. Lag (2004:829).

Prop. 1999/2000:118: I bestämmelsen anges vilka kommuniceringsåtgärder som försäkringskassan skall vidta gentemot den bidragsskyldige föräldern efter det att en ansökan inkommit. Genom ändringen preciseras att bestämmelsen är tilllämplig när underhållsstöd sökts enligt 8 § första, andra och fjärde stycket.

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelanden som skall sändas till den bidragsskyldige föräldern sedan boföräldern ansökt om underhållsstöd. Sista meningen har ändrats så att den bidragsskyldige skall få upplysning också om innehållet i de nya bestämmelserna om omprövning och jämkning av utfyllnadsbidrag i 8 a § och om nettoberäkning i 28 a och 10 a §§. Vidare har en språklig ändring gjorts.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

13 a §  När underhållsstöd enligt 8 § tredje stycket sökts skall Försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökan till den andra föräldern, under förutsättning att hans eller hennes vistelseort är känd eller går att ta reda på. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den andra föräldern att yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han eller hon har något att anföra i fråga om ansökan. I meddelandet skall även en underrättelse lämnas om innehållet i 3, 4, 8-10 och 24-28 §§. Lag (2004:829).

Prop. 1999/2000:118: Paragrafen är ny. Det föreskrivs vilka kommuniceringsåtgärder som skall vidtas när en ansökan om underhållsstöd vid växelvis boende inkommit från en förälder i förhållande till den andra föräldern.

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelande till den ena föräldern sedan den andra har ansökt om underhållsstöd vid växelvis boende. Enligt sista meningen skall en upplysning lämnas också om innehållet i de nya bestämmelserna om omprövning och jämkning av utfyllnadsbidrag i 8 a §. Vidare har en språklig ändring gjorts.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

14 §  När Försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall sökanden skriftligen underrättas om beslutet. Har stöd beviljats, skall underrättelse lämnas om innehållet i 18 och 20 §§.

[S2]Beslut om att bevilja underhållsstöd och att fastställa återbetalningsskyldighet skall delges den bidragsskyldige. Denne skall också underrättas om innehållet i 23, 29 och 30 §§ denna lag samt 7 kap. 2 a § föräldrabalken. Lag (2004:829).

Prop. 2004/05:116: Andra stycket har ändrats. Den bidragsskyldige skall delges beslut om nettoberäkning och beslut om att ett tidigare beslut om nettoberäkning har upphävts. Han eller hon skall numera också uppmärksammas särskilt på bestämmelserna om nettoberäkning i 28 a–28 c §§.

Placeringen av tredje stycket har skett på inrådan av Lagrådet. Boföräldern skall delges beslut om att medge nettoberäkning och om att sätta ned underhållsstödet.

Delgivningen av beslut enligt andra ...

 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

15 §  Om det inte utan dröjsmål kan avgöras om någon har rätt till underhållsstöd men det finns sannolika skäl för att sådan rätt föreligger och underhållsstöd är av väsentlig betydelse för barnet, skall Försäkringskassan, för tiden till dess slutligt beslut kan fattas, besluta att stöd skall betalas ut med ett skäligt belopp.

[S2]Om det senare bestäms att underhållsstöd inte skall lämnas eller att stöd skall lämnas med ett lägre belopp än som har betalats ut enligt första stycket, är den som stödet har betalats ut till inte skyldig att betala tillbaka överskjutande belopp i andra fall än när

 1. han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt har förorsakat en felaktig utbetalning, eller
 2. han eller hon i annat fall skäligen borde ha insett att utbetalningen var felaktig.

[S3]Även i fall som avses i andra stycket kan återbetalningsskyldighet efterges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl. Lag (2004:829).

Prop. 2006/07:49: I paragrafen anges förutsättningarna för interimistiskt beslut om underhållsstöd, för när de som underhållsstödet betalats ut till är återbetalningsskyldiga och för när eftergift helt eller delvis kan komma i fråga. I paragrafen har införts ett nytt stycke om ränta.

Hänvisningen i fjärde stycket till räntebestämmelserna i 20 § innebär att de som är återbetalningsskyldiga enligt andra stycket också skall betala ränta på beloppet.

Utbetalning

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

16 §  Underhållsstöd skall betalas ut av Försäkringskassan månadsvis i förskott. Om det belopp som skall betalas ut för ett barn till en sökande en viss månad är lägre än 50 kronor, bortfaller beloppet. I övrigt avrundas belopp som slutar på öretal till närmast lägre krontal.

[S2]Om en bidragsskyldig förälder, innan han eller hon enligt 14 § har delgetts beslut om återbetalningsskyldighet, har betalat underhåll till barnet för en viss månad, skall motsvarande belopp dras av från underhållsstödet för den månaden.

[S3]Om det underhållsstöd som hänför sig till en viss månad inte har lyfts inom sex månader efter utgången av den månaden, är underhållsstödet förverkat. Lag (2004:829).

Prop. 1999/2000:118: I första stycket ges närmare föreskrifter om utbetalningen av underhållsstöd och i vilka fall utbetalning inte sker. En följdändring har gjorts med anledning av att underhållsstöd vid växelvis boende kan betalas ut till var och en av föräldrarna. Om det belopp som skall betalas ut för ett barn till en sökande är lägre än 50 kr bortfaller således beloppet.

17 §  Underhållsstödet betalas ut till boföräldern. Vid växelvis boende betalas underhållsstödet ut till var och en av föräldrarna. Har två särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts att utöva vårdnaden gemensamt, betalas underhållsstödet ut till den kvinnliga vårdnadshavaren eller, om vårdnadshavarna begär det, till den manlige vårdnadshavaren. Är de särskilt förordnade vårdnadshavarna av samma kön, betalas underhållsstödet ut till den äldre av dem eller, om de begär det, till den yngre.

[S2]Förlängt underhållsstöd betalas ut till den studerande.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får underhållsstödet på framställan av socialnämnden betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden att användas för barnets bästa. Lag (2002:608).

Prop. 1999/2000:118: I första stycket regleras till vem underhållsstödet skall betalas ut. I en ny andra mening anges att vid växelvis boende betalas underhållsstödet ut till var och en av föräldrarna.

Prop. 2001/02:123: I första stycket har en följdändring gjorts till ändringarna i 3 kap. 2 § lagen om registrerat partnerskap och punkt 15 i lagen om homosexuella sambor.

 • RÅ 2002:68:I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.

Anmälningsskyldighet

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

18 §  Den som underhållsstöd betalas ut till är skyldig att anmäla sådant förhållande som kan påverka rätten till och storleken av stödet. Anmälan skall göras till Försäkringskassan så snart den som stödet betalas ut till får veta att förhållandena har ändrats eller kommer att ändras. Lag (2004:829).

Ändring av beslut

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

19 §  Försäkringskassan skall besluta om indragning eller nedsättning av underhållsstödet, om något förhållande har inträffat som föranleder att underhållsstöd inte skall lämnas eller skall lämnas med ett lägre belopp.

[S2]Om det finns sannolika skäl för att underhållsstöd skall dras in eller minskas, kan Försäkringskassan besluta att stödet inte skall betalas ut eller betalas ut med lägre belopp till dess slutligt beslut meddelats. Lag (2004:829).

Återkrav

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

20 §  Har underhållsstöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall Försäkringskassan besluta om återkrav av beloppet från den som det har betalats ut till. Om det finns särskilda skäl, får dock försäkringskassan efterge återkravet helt eller delvis.

[S2]Vid en senare utbetalning av underhållsstöd eller annan ersättning som skall betalas ut av Försäkringskassan till någon som skall betala tillbaka underhållsstöd enligt första stycket får Försäkringskassan hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har lämnats för mycket. Lag (2004:829).

Prop. 2006/07:49: Paragrafen anger förutsättningarna för när de som underhållsstöd betalats ut till blir återbetalningsskyldiga, för när eftergift helt eller delvis kan komma i fråga och för när avräkning kan bli aktuell (s.k. tvungen kvittning). I paragrafen har införts tre nya stycken om ränta.

I tredje–femte styckena har det införts bestämmelser om ränta för vilka de nya bestämmelserna i 20 kap. ...

 • RÅ 2007:26:Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har eftergetts.
 • RÅ 2010 not 122:Fråga om underhållsstöd och eftergift av underhållsstöd för ett barn med boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • RH 2006:48:Allmän domstol har ansetts ha behörighet att inom ramen för prövningen av frågan om återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan av felaktigt utgivna bidrag även pröva en invändning från bidragstagaren om att det finns skäl att efterge återbetalningsskyldigheten.
 • RÅ 2010 not 51:Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om underhållsstöd sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl)

Återbetalningsskyldighet för den bidragsskyldige

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

21 §  När underhållsstöd lämnas till ett barn och det finns en bidragsskyldig förälder, skall denne återbetala ett belopp till staten som helt eller delvis motsvarar underhållsstödet. Återbetalningsskyldigheten fastställs av Försäkringskassan i enlighet med 24-28 §§ samtidigt som eller snarast efter det att beslutet om underhållsstöd meddelas.

[S2]Beslut om återbetalningsskyldighet skall inte meddelas, om 8 § första stycket andra meningen eller 8 § andra eller tredje stycket tillämpas eller om underhållsskyldighet enligt föräldrabalken har fastställts i form av ett engångsbelopp. Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands och en tillämpning av 31 § därför övervägs, behöver återbetalningsskyldighet inte fastställas.

[S3]Återbetalningsskyldighet får inte beslutas för tid under vilken Försäkringskassan har trätt in i barnets rätt till underhållsbidrag enligt 31 § och aldrig för längre tid tillbaka än tre år före den dag då meddelande enligt 13 § sändes till den bidragsskyldige. Lag (2004:829).

Prop. 1999/2000:118: Ändringen i andra stycket är en följdändring till ändringarna i 8 §.

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om återbetalningsskyldighet.

I första stycket har införts en hänvisning till regleringen om nettoberäkning i 28 a §.

Enligt tillägget i andra stycket kan Försäkringskassan underlåta att fastställa återbetalningsskyldighet, om den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller andra inkomster som avses i 7 kap. 1 § ...

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.
 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.
 • RÅ 2008:68:En far har ansetts vara återbetalningsskyldig för underhållsstöd som har lämnats till hans barn för tid då det var fastställt att en annan man var far till barnet.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

22 §  Har Försäkringskassan enligt 15 § beslutat om underhållsstöd för tid till dess slutligt beslut kan fattas, fastställs återbetalningsskyldighet för den bidragsskyldige för motsvarande tid.

[S2]Om underhållsstöd har lämnats till ett barn och det pågår ett mål om fastställande av faderskap till barnet, får den man som är instämd åläggas återbetalningsskyldighet, om det finns sannolika skäl för att han är far till barnet. Beslut om återbetalningsskyldighet får dock inte meddelas, om flera män är instämda i målet.

[S3]Bestäms den slutliga återbetalningsskyldigheten till ett lägre belopp än vad som för samma tid har betalats enligt första eller andra stycket, skall skillnaden betalas ut till den bidragsskyldige. Bestäms den slutliga återbetalningsskyldigheten till ett högre belopp, skall den bidragsskyldige betala in skillnaden till Försäkringskassan.

[S4]Har återbetalningsskyldighet fastställts slutligt för en man och frias han senare från faderskapet till barnet, har han rätt att få tillbaka vad han har betalat jämte ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från varje betalningsdag. Lag (2004:829).

Prop. 2004/05:137: Paragrafen behandlar vissa fall av återbetalningsskyldighet för en bidragsskyldig förälder. Ett nytt femte stycke har införts till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor.

Har underhållsstöd lämnats till ett barn och pågår det ett mål om fastställande av föräldraskap, får den ...

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

23 §  Belopp som skall återbetalas till staten enligt 21 eller 22 § skall erläggas till Försäkringskassan förskottsvis för kalendermånad. Underhåll som har betalats till barnet innan den bidragsskyldige delgavs beslutet om återbetalningsskyldighet får dock, i den mån det svarar mot underhållsstödet, avräknas från vad som skall erläggas till Försäkringskassan.

[S2]Om den bidragsskyldige har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får han eller hon vid fullgörande av sin återbetalningsskyldighet tillgodoräknas ett avdrag som Försäkringskassan bestämmer enligt vad som föreskrivs om underhållsbidrag i 7 kap. 4 § första stycket föräldrabalken. Avdrag medges endast om anmälan om vistelsen görs till Försäkringskassan inom tre månader från utgången av den kalendermånad då barnets vistelse hos den bidragsskyldige upphörde. Lag (2004:829).

Prop. 1997/98:7: Andra stycket innehåller bestämmelser om s.k. umgängesavdrag. Rätten till avdrag har utvidgats. En motsvarande ändring har gjorts i bestämmelserna om umgängesavdrag i 7 kap. 4 § föräldrabalken. Här hänvisas till författningskommentaren till den ändringen (avsnitt 23.1).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om återbetalning av underhållsstöd och umgängesavdrag.

Tredje stycket är nytt. Där föreskrivs att umgängesavdrag inte skall ske om nettoberäkning enligt 28 a § äger rum. Genom nettoberäkningen beaktas att den bidragsskyldige fullgör sin betalningsskyldighet genom att ha barnet hos sig. Återbetalningsbeloppet bestäms då till ett lägre belopp. Skulle barnet vistas hos den bidragsskyldige i vidare omfattning än vad som bestämts i en lagakraftvunnen ...

24 §  Återbetalningsskyldighet enligt 21 § skall för varje barn som har rätt till underhållsstöd bestämmas till ett visst belopp per år. Beloppet skall motsvara det procenttal av den bidragsskyldiges inkomst som anges i det följande. Vid bestämmandet av procenttalet skall hänsyn tas till samtliga barn för vilka den bidragsskyldige är underhållsskyldig enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken.

[S2]Är den bidragsskyldige underhållsskyldig enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken för ett, två eller tre barn utgör procenttalet fjorton, elva och en halv respektive tio procent. Föreligger underhållsskyldighet för fler än tre barn skall procenttalet motsvara det tal som erhålls, om man dividerar summan av trettio och antalet barn utöver tre med det totala antalet barn. Procenttalet bestäms till ett tal med högst två decimaler.

[S3]Återbetalningsskyldigheten för ett barn får aldrig överstiga vad som lämnas i underhållsstöd till barnet under den tid återbetalningsskyldigheten avser.

[S4]Om det belopp som skall betalas för ett barn under en månad slutar på öretal, avrundas beloppet till närmast lägre krontal. Om månadsbeloppet för ett barn blir lägre än 100 kronor, bortfaller återbetalningsskyldigheten. Lag (1999:396).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen reglerar grunderna för bestämmandet av den bidragsskyldiges återbetalningsskyldighet.

Ändringen i fjärde stycket innebär att om den månatliga återbetalningen per barn för en bidragsskyldig blir lägre än 50 kronor så bortfaller återbetalningsskyldigheten.

Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

25 §  Den bidragsskyldiges inkomst enligt 24 § beräknas i enlighet med det taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) som fattats närmast före februari månad det år återbetalningsskyldighet avser och med utgångspunkt i

 1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt andra stycket, och
 3. överskott av en näringsverksamhet beräknad enligt tredje stycket.

[S2]Överskottet eller underskottet i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen skall ökas med andra gjorda avdrag i inkomstslaget än

 1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,
 2. uppskovsavdrag enligt 47 kap.inkomstskattelagen vid byte av bostad.

[S3]Överskottet eller underskottet av en näringsverksamhet enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen skall

[S4]ökas med

 1. avdrag för underskott för tidigare beskattningsår enligt 40 kap.inkomstskattelagen,
 2. avdrag enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen för utgift för egen pension intill ett halvt prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 3. avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap.inkomstskattelagen, och
 4. avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.inkomstskattelagen,

[S5]minskas med

 1. återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond, och
 2. återfört avdrag för avsättning till expansionsfond. Lag (2002:312).

Prop. 2006/07:19: Ändringen är av redaktionell karaktär. I paragrafen anpassas andra stycket till den nya terminologin i inkomstskattelagen (1999:1229) genom att ”uppskovsavdrag” byts ut mot ”avdrag för uppskovsbelopp”. Ändringen innebär inte någon förändring i sak.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

26 §  Till beloppen enligt 25 § skall läggas

 1. studiemedel i form av studiebidrag samt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,
 2. en procent av den del av den bidragsskyldiges skattepliktiga förmögenhet som överstiger 1 500 000 kronor.

[S2]Det sålunda framräknade beloppet skall minskas med 72 000 kronor och utgör därefter den inkomst som skall ligga till grund för beräkningen av återbetalningsskyldigheten. Lag (2002:1076).

Prop. 2008/09:203: I paragrafens första stycke har bestämmelserna om förmögenhet utmönstrats med anledning av att förmögenhet inte längre ska inverka vid beräkning av den bidragsskyldiges inkomst eller återbetalningsskyldighet.

Prop. 2004/05:116: Paragrafen anger hur den bidragsskyldiges inkomst skall beräknas.

Ändringen i andra stycket innebär att grundavdraget som görs från den bidragsskyldiges inkomst innan dennes återbetalningsskyldighet bestäms höjs från 72 000 kronor till 100 000 kronor.

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

27 §  När återbetalningsskyldighet fastställs för förfluten tid skall till grund för inkomstberäkningen enligt 25 § läggas det taxeringsbeslut som förelåg den eller de månader återbetalningsskyldigheten hänför sig till.

28 §  Återbetalningsskyldighet kan trots vad som sägs i 25-27 §§ bestämmas genom en skälighetsbedömning, om det är uppenbart att den bidragsskyldige har en förvärvsförmåga som väsentligt överstiger vad som motsvarar inkomsten beräknad enligt nämnda paragrafer och han eller hon inte visar godtagbar anledning till att förvärvsförmågan inte utnyttjas.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

29 §  Försäkringskassan skall utan dröjsmål vidta åtgärder för att driva in fordringen, om den bidragsskyldige inte fullgör sin återbetalningsskyldighet.

 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.
 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

30 §  Återbetalningsbelopp som fastställts enligt 24-28 §§ skall omprövas när ett nytt beslut om årlig taxering föreligger och när grunden för tillämplig procentsats enligt 24 § ändras.

[S2]Återbetalningsskyldighet för viss tid kan också, på ansökan av den bidragsskyldige eller på initiativ av Försäkringskassan, jämkas om det taxeringsbeslut som legat till grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt. Bestäms återbetalningsskyldigheten till lägre belopp än vad den bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för samma tid, skall skillnaden och betald ränta som hänför sig till skillnadsbeloppet, om räntan uppgår till minst 100 kronor, betalas ut till den bidragsskyldige. Bestäms återbetalningsskyldigheten till högre belopp än vad den bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för samma tid, skall den bidragsskyldige betala in skillnaden till Försäkringskassan.

[S3]Beslut om återbetalningsskyldighet får upphävas helt eller delvis om den bidragsskyldige bosatt sig utomlands. Lag (2004:829).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller huvudsakligen bestämmelser om omprövning och jämkning av återbetalningsskyldigheten.

Övervägandena finns i fråga om omprövning i avsnitt 8.2 och jämkning i avsnitt 8.1.

Första stycket har ändrats. På Lagrådets inrådan har bestämmelsen om när en omprövning i samband med ett nytt beslut ...

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

31 §  Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands och underhållsbidrag är fastställt, inträder Försäkringskassan i barnets rätt till underhållsbidrag till den del det svarar mot utbetalt underhållsstöd. Om underhållsbidrag inte är fastställt, kan Försäkringskassan förelägga boföräldern att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag fastställt. Boföräldern skall till Försäkringskassan ge in en skriftlig handling om fastställt underhållsbidrag som kan ligga till grund för indrivning av bidraget, om Försäkringskassan begär det. Om barnet har fyllt 18 år skall vad som sägs om boföräldern i detta stycke i stället gälla barnet.

[S2]I fall som avses i första stycket tillämpas även 23, 29 och 32- 35 §§. Vad som där sägs om återbetalningsskyldighet gäller då skyldighet att betala fastställt underhållsbidrag till Försäkringskassan. Betalning till Försäkringskassan skall dock ske allteftersom underhållsbidraget förfaller till betalning.

[S3]Försäkringskassan bör ge den som får föra barnets talan tillfälle att i samband med Försäkringskassans krav på betalning i enlighet med denna paragraf utkräva den del av obetalda underhållsbidrag som överstiger underhållsstödet. Lag (2004:829).

Prop. 1999/2000:118: Ändringen i andra stycket är en följdändring till ändringarna i 37 §.

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om Försäkringskassans möjligheter, att i ärenden med utlandsanknytning träda in i barnets rätt till underhållsbidrag som inte är alltför lågt och att kräva att boföräldern medverkar till det. Till sitt innehåll motsvarar paragrafen det tidigare första stycket jämte ett tillägg i sak. Återstoden av paragrafen har tagits in i en ny paragraf, 31 a §.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i ...

 • RH 2011:63:Är Försäkringskassan behörig att ansöka om verkställighet av ett av norsk administrativ myndighet fattat beslut om underhållsbidrag?
 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.

Anstånd

32 §  Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis bevilja anstånd med att fullgöra återbetalningsskyldigheten. Anstånd skall medges i den mån det behövs för att den bidragsskyldige skall få behålla vad som behövs för eget och familjens underhåll. Därvid skall bestämmelserna om förbehållsbelopp i 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken tillämpas. Anstånd får också beviljas om det annars finns anledning till det med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra särskilda förhållanden.

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om anstånd.

Första stycket har ändrats. Bestämmelsen i fjärde meningen är ny. Den har utformats enligt Lagrådets förslag. Ändringen innebär att Försäkringskassan vid bedömningen av anståndsfrågan får ta hänsyn till om den bidragsskyldige föräldern har lätt realiserbara tillgångar utöver lön m.m. (jfr prop. 1995/96:208 s. 53 och ...

 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

33 §  Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år.

[S2]Det belopp som beslutet om anstånd avser skall betalas före återbetalning som avser senare tid. Den bidragsskyldige är, sedan anståndsbeslutet upphört, inte skyldig att på grund av anståndet någon månad betala mer till Försäkringskassan än det månadsbelopp som återbetalningsskyldigheten fastställs till eller skulle ha fastställts till, om 24-28 §§ hade tillämpats på den bidragsskyldiges inkomst. För överstigande belopp skall nytt beslut om anstånd meddelas. Lag (2004:829).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om fortsatt anstånd.

Andra stycket är ändrat. Bestämmelserna tar sikte på vad den bidragsskyldige skall betala på grund av anståndet sedan beslutet om anstånd upphört. Den bidragsskyldige skall numera betala 1,5 gånger det belopp som han eller hon annars skulle ha betalat enligt 21 § eller, sedan underhållsskyldigheten för något barn upphört, skulle ha fastställts till enligt 21 §. Det minsta beloppet som skall betalas är 150 kronor per barn ...

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

34 §  Försäkringskassan skall upphäva eller ändra ett beslut om anstånd, om sådana ändrade förhållanden har inträtt som medför att anstånd inte längre bör gälla eller bör gälla i mindre omfattning. Den som har beviljats anstånd är skyldig att göra anmälan om ändrade förhållanden till Försäkringskassan. Lag (2004:829).

Eftergift

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

35 §  Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis efterge statens fordran avseende återbetalningsskyldighet och ränta, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden. Har faderskap till ett barn fastställts genom bekräftelse eller dom och har återbetalningsskyldighet beslutats enligt 21 § för tid före den dag då faderskapet fastställdes får Försäkringskassan på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis efterge statens fordran för denna tid om det finns synnerliga skäl. Lag (2004:829).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om eftergift.

Försäkringskassan får på ansökan efterge statens fordringar på återbetalningsskyldighet och ränta helt eller delvis, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden. I fråga om förutsättningar för eftergift, se prop. 1995/96:208 s. 52 ff. och s. 98 f. ...

Ränta

36 §  Om den bidragsskyldige inte betalar fastställt återbetalningsbelopp i rätt tid eller har beviljats anstånd med återbetalning, skall ränta betalas på skulden. Försäkringskassan behöver inte kräva betalning för räntebelopp som avser kortare dröjsmål med betalning. Före varje kalenderår fastställer regeringen den ränta som skall gälla.

[S2]Av den bidragsskyldige inbetalade belopp skall i första hand avräknas på upplupen ränta.

Överklagande

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

38 §  Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

[S2]Bestämmelserna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans beslut tillämpas också i ärende enligt denna lag. Lag (2004:829).

Prop. 2008/09:22: I andra stycket görs ett tillägg så att det uttryckligen framgår att bestämmelserna i 20 kap.1013 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) gäller vid överklagande av domstols beslut, bl.a. krav på prövningstillstånd ...

 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).
 • RÅ 2002:68:I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.

Övrigt

39 §  Rätten till underhållsstöd får inte överlåtas och får inte utmätas.

40 §  I ärende enligt denna lag får delgivning inte ske genom kungörelse enligt 15 § delgivningslagen (1970:428). Lag (1998:1770).

41 §  Beslut om återbetalningsskyldighet och ränta får verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Prop. 2006/07:49: Paragrafen innehåller en sådan föreskrift som medger att Försäkringskassans beslut riktade mot bidragsskyldiga om att utge återbetalningsbelopp eller ränta utgör en verkställbar exekutionstitel.

Ett förtydligande har gjorts i paragrafen så att det klart framgår att föreskriften bara gäller bidragsskyldigas återbetalningsbelopp jämte eventuellt krav på ränta enligt 21 och 36 §§. ...

 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.
 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

42 §  Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring tilllämpas också i ärenden enligt denna lag:

[S2]17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner och bistånd enligt socialtjänstlagen,

[S3]20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

[S4]20 kap. 8 § första-tredje styckena, om inte något annat sägs i denna lag, och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

[S5]20 kap 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder.

[S6]Bestämmelserna i 20 kap. 8 § första-tredje styckena om skyldighet att lämna uppgifter och i 20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder tilllämpas också i fråga om den bidragsskyldige. Lag (2004:861).

43 §  Regeringen får

 1. träffa överenskommelse med andra stater om utsträckt tillämpning av denna lag, och
 2. förordna att barn som är politisk flykting skall ha samma rätt till underhållsstöd som annat barn enligt denna lag. Lag (1999:822).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1030) om underhållsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1996 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari 1997.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. Bidragsförskott och bidrag enligt de upphävda lagarna lämnas dock för tid före den 1 februari 1997.
  3. De upphävda lagarna med undantag av 22 § första stycket, såvitt avser bestämmelserna om avgörande av socialförsäkringsnämnd, och 22 § andra stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott tillämpas även i fortsättningen i fråga om bidragsförskott och bidrag som lämnats enligt dessa lagar. Lag (1998:1770).
  4. Den som för januari 1997 uppbär bidragsförskott eller bidrag enligt någon av de upphävda lagarna skall utan särskilt beslut anses ha fått rätt till underhållsstöd enligt den nya lagen, om inte försäkringskassan beslutar något annat. Beslut om bidragsskyldigs återbetalningsskyldighet skall dock meddelas enligt den nya lagen.
  5. Det belopp som betalas in enligt ett beslut om återbetalningsskyldighet enligt den nya lagen skall, sedan avräkning har skett för upplupen ränta enligt 36 § andra stycket i den nya lagen, i första hand avräknas på fordringar som har uppkommit enligt de upphävda lagarna.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:21, Prop. 1995/96:208, Bet. 1996/97:SfU3
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter i 26 § första stycket gäller dock fortfarande i fråga om skattepliktig förmögenhet som hänför sig till tid före 1996 och inkomster som hänför sig till tid före 1998. Lag (1997:1318).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:286) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 42 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:1318) om ändring i lagen (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:111, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:SfU1
  Omfattning
  ändr. 26 §, övergångsbest. i 1996:1350
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:104) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 38 §, 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:324) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:229, Prop. 1997/98:7, Bet. 1997/98:LU12
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:1770) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU1
Omfattning
ändr. 13, 40 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:396) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1999 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari 2000.
 2. Om en bidragsskyldigs inkomst av kapital har ökats till följd av ett tidigare medgivet uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad och avdraget medgivits vid en taxering som legat till grund för fastställande av återbetalningsskyldighet enligt 25 § i dess äldre lydelse får kapitalinkomsten minskas med ett belopp motsvarande uppskovsavdraget.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:235, Prop. 1998/99:78, Bet. 1998/99:SfU9
Omfattning
ändr. 24, 25, 26, 30 §§
Ikraftträder
1999-11-01

Lag (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 men skall tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 mars 2001.
 2. För tid före den 1 april 2001 tillämpas 3 och 37 §§ samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i sin lydele enligt lagen (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd.
 3. Den som för mars 2001 får underhållsstöd för växelvis boende skall utan särskild ansökan erhålla underhållsstöd enligt de nya föreskrifterna om inte försäkringskassan beslutar något annat. Lag (2000:1391).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 37, 43 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1296) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1407) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:1390) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 men skall tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 mars 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd för tid före den 1 april 2001.
 3. Den som för mars 2001 får underhållsstöd för växelvis boende skall utan särskild ansökan erhålla underhållsstöd enligt de nya föreskrifterna om inte försäkringskassan beslutar något annat.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:94, Prop. 1999/2000:118, Bet. 2000/01:SfU7
Omfattning
ändr. 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 31 §§; ny 13 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1391) om ändring i lagen (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2000/01:94, Prop. 1999/2000:118, Bet. 2000/01:SfU7
Omfattning
ändr. 3, 37 §§ i 1999:822 , ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:822

Lag (2000:1397) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2001.
 2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ansökan om underhållsstöd som inkommit före den 1 mars 2001 om föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit före den 1 februari 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-02-01

Lag (2001:1137) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till förlängt underhållsstöd som har upphört slutgiltigt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:46, Prop. 2000/01:134, Bet. 2001/02:LU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:204) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd för tid före den 1 januari 2003.
 3. Vad som föreskrivs i 4 § 5 skall också gälla barnpension som utges med stöd av 4 § lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:312) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 25, 35, 37 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:304, Prop. 2001/02:123, Bet. 2001/02:LU27
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2002:773) om ikraftträdande av lagen (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Omfattning
ikrafttr. av 2002:608

Lag (2002:1076) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skattepliktig förmögenhet som hänför sig till tid före år 2002.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2003/04:250, Prop. 2003/04:96, Bet. 2003/04:SfU14
Omfattning
ändr. 12, 37, 42 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:829) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 38 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:861) om ändring i lagen (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 12, 42 §§ i 2004:478

Lag (2005:448) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ändr. 4, 22 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:463) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:254, Prop. 2004/05:116, Bet. 2004/05:SfU15
Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 9, 10, 13, 13 a, 14, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 35 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b, 10 a, 13 b, 28 a, 28 b, 28 c, 31 a §§
Ikraftträder
2005-11-01

Lag (2005:616) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:309, Prop. 2004/05:111, Bet. 2004/05:UbU14
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1469) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:17, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1525) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2006/07:71, Prop. 2006/07:19, Bet. 2006/07:SkU7
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:205) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 15, 20, 41 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1402) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1245) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2008/09:96, Prop. 2008/09:22, Bet. 2008/09:SfU6
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1056) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:17, Prop. 2008/09:203, Bet. 2009/10:SfU5
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1488) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:125, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:SfU1
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.