Inaktuell version

Lag (2006:595) om europakooperativ

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2011:919
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE- förordningen). En europeisk kooperativ förening benämns i denna lag ett europakooperativ.

[S2]Det som sägs i denna lag om europakooperativ gäller bara europakooperativ med säte i Sverige, om inte annat anges.

[S3]För europakooperativ som driver bankrörelse gäller i stället särskilda bestämmelser i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

[S4]Försäkringsförening anses som ekonomisk förening i denna lag. Lag (2010:2074).

Arbetstagarinflytandet i europakooperativ

2 §  Regler om arbetstagarinflytande i europakooperativ finns i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Firma

3 §  Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen SCE. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det register som avses i 10 §.

Bildandet av ett europakooperativ

Deltagande i bildandet av ett europakooperativ

4 §  En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

 1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
 3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller ombildning ska vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Lag (2010:695).

Redovisningsvaluta vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

5 §  Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, ska bestämmelserna om redovisningsvaluta i 12 kap. 2 § och 21 §andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte tillämpas på den ekonomiska föreningen.

[S2]Första stycket gäller också när europakooperativet ska ha sitt säte i en annan stat än Sverige. Lag (2008:10).

Prop. 2007/08:15: Ändringarna innebär främst en anpassning till paragrafindelningen i det nya 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

6 § Har upphävts genom lag (2009:714).

Skyddet för borgenärer i samband med bildandet av ett europakooperativ genom fusion

7 §  I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer ska bestämmelserna i 23 kap. 20 och 22–24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas. När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det gäller föreningar som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället 13 kap. 33–35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2010:2074).

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om skydd för borgenärer i samband med bildandet av ett europakooperativ genom fusion. Övervägandena finns i avsnitt 12.4.

Utfärdande av intyg vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

8 §  Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap.23 eller 24 §aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S2]När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 13 kap. 33–35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) och beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2010:2074).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 8 § i departementspromemorians förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 6 § lagen om europabolag.

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om utfärdande av intyg vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion. Övervägandena finns i avsnitt 12.4.

Rätt till utträde ur en övertagande förening vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

9 §  En medlem i en övertagande förening, som har motsatt sig bildandet av ett europakooperativ genom fusion, får säga upp sig till utträde ur föreningen om fusionen innebär att europakooperativet kommer att ha sitt säte i en annan stat än Sverige. En sådan uppsägning skall ske inom den tid och på de villkor som anges i artikel 7.5 i SCE-förordningen.

Register över europakooperativ m.m.

Registreringsmyndighet

10 §  Bolagsverket ska föra ett register över europakooperativ (europakooperativsregistret). I fråga om registrering i europakooperativsregistret tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europakooperativet driver försäkringsrörelse, försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, ska även detta registreras.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
 2. handläggningen av registreringsärenden. Lag (2010:2074).

Prop. 2009/10:246: I första stycket har gjorts ett tillägg om att vid registrering av ett europakooperativ som driver försäkringsrörelse i europakooperativsregistret ska bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2011:000) och andra författningar om registrering i försäkringsregistret tillämpas.

Paragrafen motsvarar delvis 92 § UFL.

Offentliggörande av förslag till beslut i vissa fall

11 §  Föreningens styrelse eller europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 7.2, 35.3 och 76.3 i SCE-förordningen till Bolagsverket för registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt.

Flyttning av ett europakooperativs säte

Tillämpliga bestämmelser

12 §  Vid flyttning av ett europakooperativs säte från Sverige till en annan stat, tillämpas 12 a–20 §§. När det gäller europakooperativ som driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 24–26 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i stället för 14–20 §§. Lag (2010:2074).

Särskilt om europakooperativ som driver försäkringsrörelse

12 a §  När ett europakooperativ som driver försäkringsrörelse avser att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat gäller inte 14 och 15 §§, 16 § första stycket första meningen och andra stycket 4 samt 17–19 §§. Sådana kooperativ ska, om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-förordningen har beslutat att europakooperativets säte ska flyttas till en annan stat, ansöka om tillstånd till flyttningen hos Finansinspektionen. Ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

[S2]Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om

 1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till kooperativets ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,
 2. kooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra borgenärers intressen, och
 3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förordningen.

[S3]Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

[S4]Det som anges om Bolagsverket i 16 § tredje stycket och 16 a § första stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen. Lag (2011:919).

Prop. 2009/10:246: I första stycket regleras ett europakooperativs skyldighet att ansöka om tillstånd till flyttning av dess säte hos Finansinspektionen, eller i ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt, hos regeringen, I andra stycket anges förutsättningarna för flyttning av säte. I tredje stycket anges Finansinspektionens skyldighet att underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar från ett europakooperativ att flytta säte. Bolagsverket ska även underrättas om beslut ...

Prop. 2010/11:85: Paragrafen behandlar situationen att ett europakooperativ som bedriver försäkringsrörelse avser att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat. I andra stycket 1 och 2 har ordet bolagets ändrats till kooperativets (jfr prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62). ...

Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

13 §  Finansinspektionen får, i fråga om ett europakooperativ som står under inspektionens tillsyn, motsätta sig att europakooperativet flyttar sitt säte till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

[S2]Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i första stycket inom två månader från den dag då förslaget om flyttningen offentliggjordes enligt artikel 7.2 i SCE- förordningen. Inspektionen får inte meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att europakooperativet först har fått tillfälle att yttra sig. Lag (2008:10).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 13 § i departementspromemorians förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 9 a § lagen om europabolag.

Underrättelse till europakooperativets borgenärer

14 §  Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE- förordningen har beslutat att europakooperativets säte skall flyttas till en annan stat, skall europakooperativet skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

[S2]Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt artikel 7.4 i SCE-förordningen ta del av förslaget om flyttning och av en sådan redogörelse som avses i artikel 7.3. Vidare skall underrättelsen innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt 17 § motsätta sig flyttningen.

[S3]En underrättelse behöver inte sändas till de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Skyddet för borgenärer i samband med flyttning av ett europakooperativs säte

15 §  I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i samband med en flyttning av europakooperativets säte, skall bestämmelserna i 16-19 §§ tillämpas.

16 §  Europakooperativet skall hos Bolagsverket ansöka om tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 7 i SCE- förordningen. Ansökan skall ges in inom en månad från föreningsstämmans beslut om flyttning.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där beslut om flyttning fattades,
 2. en kopia av förslaget om flyttning,
 3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE- förordningen, och
 4. intyg från europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller verkställande direktör om att europakooperativets kända borgenärer har underrättats enligt 14 §.

[S3]Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges i andra stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall Bolagsverket förelägga europakooperativet att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta, skall ansökan avvisas.

Tillfälligt hinder mot flyttning av säte

16 a §  Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan enligt 16 § pågår får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst tolv månader föreligger hinder mot flyttning av säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Bolagsverkets handläggning av ansökan enligt 16 § vila.

[S2]Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om

 1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
 2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och
 3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en flyttning av sätet. Lag (2008:10).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 16 a § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen är ny. Den har samma innebörd som 11 a § lagen om europabolag.

Handläggning hos Bolagsverket

17 §  Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan enligt 16 §, skall verket kalla europakooperativets borgenärer. Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte att senast viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegarantilagen (1992:497).

[S2]Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bolagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket och till Kronofogdemyndigheten. Lag (2007:135).

Prop. 2006/07:27: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Ändringen i andra stycket utgör en anpassning till den ändring som gjordes av kronofogdemyndigheternas organisation den 1 juli 2006 (se prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356). ...

18 §  Om en borgenär som har blivit kallad enligt 17 § motsätter sig flyttningen av säte inom föreskriven tid, skall Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol i den ort där europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan har sitt säte. Om ingen borgenär motsätter sig flyttningen, skall verket meddela europakooperativet det begärda tillståndet.

Handläggning hos allmän domstol

19 §  Om ett ärende om flyttning av europakooperativets säte till en annan stat har överlämnats till allmän domstol, skall tillstånd till flyttningen lämnas, om det visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för fordringar som har uppkommit före den dag som har angetts i föreläggandet enligt 17 § första stycket. I annat fall skall ansökan avslås.

Utfärdande av intyg

20 §  Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i SCE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 18 eller 19 § har meddelats och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 13 § eller om det föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 7.15 i SCE-förordningen.

[S2]När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 12 a § andra stycket och beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2010:2074).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 20 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen har tidigare angetts att Skatteverkets beslut att motsätta sig ett europakooperativs flyttning av säte utgör hinder mot att Bolagsverket utfärdar ett sådant intyg som regleras i paragrafen. Paragrafen har ändrats som en följd av att Skatteverket enligt förslaget inte längre ska ha någon sådan motsättanderätt.

Europakooperativets organisation

Dualistiskt organiserade europakooperativ

21 §  I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37–41 i SCE- förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

[S2]Om inte annat följer av annan författning eller av SCE- förordningen, ska lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

[S3]Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S4]6 kap. 1 § fjärde stycket om suppleanter,

[S5]6 kap. 2 § om förtida avgång,

[S6]6 kap.4 § första och fjärde styckena om bosättningskrav och obehörighetsgrunder,

[S7]6 kap. 4 § andra stycket om krav på medlemskap,

[S8]6 kap. 5 § om anmälan av aktieinnehav,

[S9]6 kap. 8 § tredje stycket om protokoll,

[S10]6 kap. 9 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av suppleant,

[S11]6 kap. 10 § om jäv,

[S12]6 kap. 15 § om registrering,

[S13]7 kap. 11 § om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

[S14]7 kap. 17 § första stycket om klander av föreningsstämmans beslut,

[S15]7 kap. 18 § om talan mot föreningen och skiljeförfarande,

[S16]8 kap. 7 § om revisorsjäv,

[S17]8 kap. 11 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

[S18]8 kap. 13 § första stycket om revisionsberättelsen,

[S19]11 kap. 4 a § om tvångslikvidation,

[S20]11 kap.17 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med upphörande av likvidation,

[S21]11 kap. 17 § fjärde stycket om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

[S22]13 kap. 1 och 4–6 §§ om skadestånd, och

[S23]15 kap. 4 a § om avregistrering av ledamot.

[S24]När 6 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europakooperativ, ska bestämmelserna i den paragrafens andra stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

[S25]För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkringsrörelse gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2010:2074).

Prop. 2017/18:185: För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkringsrörelse gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Paragrafen reglerar vilka bestämmelser i den nya föreningslagen om styrelsen och dess ledamöter som ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter. Övervägandena finns i avsnitt 15.

I tredje ...

Prop. 2015/16:4: I paragrafen finns bestämmelser om dualistiskt organiserade europakooperativ. Genom ändringarna i första och andra styckena anges att det är den ursprungliga lydelsen av rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar som avses i paragrafen.

Ändringarna i tredje stycket är en följd av att det nya 7 kap. föreningslagen har en annan paragrafnumrering än det hittillsvarande 7 kap. i den lagen.

I ...

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser för dualistiskt organiserade europakooperativ. Övervägandena finns i avsnitt 12.4.

22 §  Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet skall ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

[S2]Tillsynsorganet skall till varje föreningsstämma som skall pröva frågan om fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen samt ledningsorganets och den verkställande direktörens förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande skall 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas.

Prop. 2015/16:4: I paragrafen finns bestämmelser om tillsynsorganet i ett europakooperativ. Den ändrade hänvisningen i andra stycket är en följd av att det nya 7 kap. föreningslagen har en annan paragrafnumrering än det hittillsvarande kapitlet. Se vidare kommentaren till 7 kap. 22 § föreningslagen.

23 §  Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 37.3 i SCE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden för det senare uppdraget inte överstiga två månader.

24 §  Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från ledningsorganet få all den information som krävs för att tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel 39.1 i SCE-förordningen.

25 §  Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar som revisorn framställer till ledningsorganet och den verkställande direktören enligt 8 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Monistiskt organiserade europakooperativ

26 §  I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE- förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) skall, om inte annat följer av annan författning eller av SCE- förordningen, bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter.

Antalet ledamöter i europakooperativets organ

27 §  Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

[S2]Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter. Lag (2011:771).

Den verkställande direktören

28 §  Ett europakooperativ skall ha en verkställande direktör, om antalet anställda i europakooperativet under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. Ett europakooperativ som har bildats genom fusion eller ombildning skall under de första två räkenskapsåren från det att europakooperativet bildades ha en verkställande direktör, om antalet anställda hos någon av de juridiska personer som har deltagit i bildandet under vart och ett av de två räkenskapsår som föregick bildandet i medeltal översteg 200. I ett europakooperativs stadgar kan det anges att det även i andra fall skall utses en verkställande direktör. I ett europakooperativ som står under tillsyn av Finansinspektionen skall det alltid finnas en verkställande direktör.

[S2]I ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall den verkställande direktören utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får i ett sådant fall inte vara ledamot i tillsynsorganet.

[S3]I ett monistiskt organiserat europakooperativ skall den verkställande direktören utses av förvaltningsorganet.

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställande direktör i europakooperativ. Ändringarna i paragrafen är föranledda av att kravet på att ha verkställande direktör i större ekonomiska föreningar tas bort, se 6 kap. 3 § föreningslagen. Inte heller i större europakooperativ är det, med undantag för europakooperativ under tillsyn av Finansinspektionen, fortsättningsvis obligatoriskt med verkställande direktör. Övervägandena finns i avsnitt ...

29 §  I ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall såväl tillsynsorganet som ledningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 40 i SCE-förordningen och i 24 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

30 §  I ett monistiskt organiserat europakooperativ skall förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 40 i SCE- förordningen och i 24 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas även vid förvaltningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

Europakooperativets årsredovisning m.m.

Upprättande av årsredovisning

31 §  Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.

[S2]När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver finansieringsrörelse eller tillhandahåller betaltjänster tillämpas 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 9 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar i stället för första stycket. Lag (2011:771).

Prop. 2017/18:77: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisning och koncernredovisning för europakooperativ.

Särskilt bokslut

32 §  Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

[S2]Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion enligt artikel 19 i SCE- förordningen och europakooperativet får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

[S3]För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.4, 5 och 8 §§bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska det som sägs i 6 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen om bestämmelser i årsredovisningslagen i stället avse motsvarande bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (2010:2074).

Prop. 2007/08:15: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringen i 26 a § lagen om europabolag.

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilt bokslut dels när ett europakooperativ flyttar sitt säte, dels när en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion.

Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 12 kap. 40 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Övervägandena ...

Valutan för ett europakooperativs kapital

33 §  Ett europakooperativ skall uttrycka sitt kapital i antingen svenska kronor eller euro. Kapitalet skall dock alltid vara uttryckt i samma valuta som europakooperativets redovisningsvaluta.

Övriga bestämmelser

Behörighet att företräda ett europakooperativ

34 §  Ett europakooperativ får i stadgarna ange att lednings- eller förvaltningsorganet kan bemyndiga en person ensam eller flera personer i förening att företräda europakooperativet.

[S2]När det gäller europakooperativ som driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 29 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i stället för första stycket.

Lednings- eller förvaltningsorganets rätt att i visst fall ändra stadgarna

35 §  Om stadgarna för ett europakooperativ strider mot de ordningar för arbetstagarinflytande som har fastställts i enlighet med lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall lednings- eller förvaltningsorganet ha rätt att ändra stadgarna.

Sammankallande av föreningsstämma genom länsstyrelsens försorg

36 §  Om en föreningsstämma som skall hållas enligt SCE- förordningen, lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmobeslut inte sammankallas på angivet sätt, skall länsstyrelsen i det län där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte på anmälan av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkställande direktören, en revisor eller en föreningsmedlem genast på europakooperativets bekostnad sammankalla stämman.

Sanktioner mot europakooperativ med säte och huvudkontor i olika stater

37 §  Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, skall Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte uppfyller den skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse. Därvid skall 11 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran om att europakooperativet kommer att förpliktas att gå i likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

[S2]Om europakooperativet inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket besluta att europakooperativet skall gå i likvidation. Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos verket.

[S3]Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft.

Straff och vite

38 §  Bestämmelserna om straff i 16 kap.1 § första stycket och andra stycket 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall tillämpas på europakooperativ.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller en bestämmelse om tillämpliga straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 22 kap. 1 § i den nya föreningslagen innebär bl.a. att den nya straffskalan för den som inte för eller håller en medlemsförteckning tillgänglig gäller ...

39 §  Bestämmelserna om vite i 30 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) skall tillämpas på europakooperativ. Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa organ.

Överklagande

40 §  Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 8 eller 20 § samt verkets beslut enligt 39 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 13 § och Skatteverkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 36 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas hos allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S5]Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2009:714).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 40 § i departementspromemorians förslag.)

Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 32 § lagen om europabolag.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2007:135) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2008:10) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om flyttning av säte där föreningsstämmans beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:121, Prop. 2007/08:15, Bet. 2007/08:CU4
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 13, 20, 32, 40 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2009:714) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:298, Prop. 2008/09:180, Bet. 2008/09:FiU38
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 8, 40 §§
Ikraftträder
2009-07-15

Lag (2010:695) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:762) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1510) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2074) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 31, 32 §§; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:771) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 27, 31 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:919) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:298, Prop. 2010/11:85, Bet. 2010/11:CU25
Omfattning
ändr. 12 a §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2013:733) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2013/14:1, Prop. 2012/13:166, Bet. 2012/13:CU22
Omfattning
ändr. 36, 40 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraftträder
2013-11-01

Lag (2016:119) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
ändr. 21, 22, 28 §§, rubr. närmast före 28 §; ny 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:222) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 40 §; ny 41 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2018:173) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:727) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 1 a, 5, 21, 22, 25, 26, 36, 37, 38 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1683) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 3, 40 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2019-01-01