Ds 2008:67

Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor - Arbetsförmedlingen

1. Sammanfattning

I denna promemoria föreslås att Arbetsmarknadsverket (AMV) skall ombildas till en sammanhållen myndighetsorganisation genom att Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och de 20 länsarbetsnämnderna avvecklas och att en ny myndighet inrättas, Arbetsförmedlingen. Det övergripande syftet med reformen är att skapa en mer effektiv, rättssäker, flexibel och mindre kostsam organisation. I promemorian föreslås vidare ett antal lagändringar som är en följd av omorganisationen. Vidare föreslås att försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län skall avbrytas i den del som avser att Länsstyrelsen i Gotlands län skall fullgöra länsarbetsnämndens uppgifter.

Reformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

2. Lagförslag

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,

2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samt

3. omedelbart underrätta länsarbetsnämnden om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen.

3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 10 c § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

10 c §

TPF

1

FPT

Utan hinder av föreskrifterna i 10–10 b §§ beräknas sjukpenning enligt 4 § första stycket när den försäkrade

1. är helt eller delvis arbetslös och anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling samt är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, eller

Utan hinder av föreskrifterna i 10–10 b §§ beräknas sjukpenning enligt 4 § första stycket när den försäkrade

1. är helt eller delvis arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen samt är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, eller

2. skall uppbära sjukpenning för tid då annars havandeskapspenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning skulle ha uppburits.

Vid beräkning av sjukpenning på en sjukpenninggrundande inkomst som omfattar ersättning för sådan vård som avses i 12 § skall sjukpenning som svarar mot denna ersättning beräknas enligt 4 § första stycket.

U

TP

1

PT

Senaste lydelse 1993:745.

Ds 2008:67 Lagförslag

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

Härigenom föreskrivs att lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kommun får driva affärsverksamhet i syfte att bereda arbetsanställning åt handikappade, i den mån handikappade inom kommunen icke i tillräcklig omfattning kan beredas lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att

1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av handikappade,

2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av den offentliga arbetsförmedlingen eller, efter dennas medgivande, av kommunens socialvårdsorgan.

2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter dennas medgivande, av kommunens socialvårdsorgan.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd

Härigenom föreskrivs att 5 och 9 §§ lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

TPF

1

FPT

Bedrives byggnadsarbete utan tillstånd, när sådant fordras enligt denna lag, eller i strid mot villkor som föreskrivits med stöd av 3 § andra stycket kan myndighet som regeringen bestämmer föreskriva förbud vid vite att fortsätta arbetet. Förbud skall hävas, när det ej längre behövs.

Talan om utgivande av vite får ej väckas utan medgivande av arbetsmarknadsstyrelsen.

Talan om utgivande av vite får ej väckas utan medgivande av Arbetsförmedlingen.

9 §

TPF

2

FPT

Till böter dömes den som

1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som avses i 6 § eller

2. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 6 § uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter medgivande av arbetsmarknadsstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter medgivande av Arbetsförmedlingen.

TP

1

PT

Senaste lydelse 1975:736.

TP

2

PT

Senaste lydelse 1984:420.

Ds 2008:67 Lagförslag

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

dels att 10 § skall upphöra att gälla, dels att 1, 2 a, 3 a, 6–9, 11–13, 18, 22, 23–25 §§ skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

TPF

1

FPT

En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 § skall inom den tid som anges där skriftligen varsla länsarbetsnämnden i det län där driftsinskränkningen genomförs, om minst fem arbetstagare berörs av inskränkningen. Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period av nittio dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo.

En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 § skall inom den tid som anges där skriftligen varsla Arbetsförmedlingen, om minst fem arbetstagare berörs av inskränkningen. Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period av nittio dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo.

TP

1

PT

Senaste lydelse 1994:1689.

Ds 2008:67 Lagförslag

2 a §

TPF

2

FPT

Ett varsel enligt 2 § skall innehålla all relevant information om de planerade uppsägningarna och särskilt innehålla uppgift om

1. skälen till de planerade uppsägningarna,

2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,

3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, och

4. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att genomföras och den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas.

Så snart som möjligt, dock senast en månad före driftsinskränkningen, skall arbetsgivaren skriftligen komplettera varslet med

1. uppgifter om vilka arbetstagare som berörs av uppsägning,

2. relevant information om de förhandlingar som inför uppsägningarna har förts enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt motsvarande bestämmelser i kollektivavtal, och

3. en kopia av den skriftliga underrättelse som har lämnats till motparten enligt 15 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Länsarbetsnämnden kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket.

Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket.

3 a §

TPF

3

FPT

Ett varsel enligt 3 § skall innehålla uppgift om

1. orsaken till den driftsinskränkning som har föranlett permitteringen,

2. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att genomföras, och

TP

2

PT

Senaste lydelse 1994:1689.

TP

3

PT

Senaste lydelse 1994:1689.

Ds 2008:67 Lagförslag

3. antalet berörda arbetstagare, fördelade på yrkesgrupper. Så snart som möjligt skall arbetsgivaren skriftligen komplettera varslet med uppgift om vilka arbetstagare som berörs av driftsinskränkningen.

Länsarbetsnämnden kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket.

Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket.

6 §

TPF

4

FPT

En arbetsgivare får i stället för att varsla länsarbetsnämnden om driftsinskränkning underrätta nämnden om att arbetsgivaren har begärt eller avser att begära förhandling enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande bestämmelser i kollektivavtal om en sådan förändring av sin verksamhet som medför eller kan medföra en driftsinskränkning. För att arbetsgivaren skall få förfara på detta sätt i stället för att varsla krävs att underrättelsen är skriftlig, att den lämnas senast vid den tidpunkt för varsel som anges i 2–4 §§ samt att arbetsgivaren senast då också lämnar sådana uppgifter som avses i 2 a § första stycket eller 3 a § första stycket.

En arbetsgivare får i stället för att varsla Arbetsförmedlingen om driftsinskränkning underrätta Arbetsförmedlingen om att arbetsgivaren har begärt eller avser att begära förhandling enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande bestämmelser i kollektivavtal om en sådan förändring av sin verksamhet som medför eller kan medföra en driftsinskränkning. För att arbetsgivaren skall få förfara på detta sätt i stället för att varsla krävs att underrättelsen är skriftlig, att den lämnas senast vid den tidpunkt för varsel som anges i 2–4 §§ samt att arbetsgivaren senast då också lämnar sådana uppgifter som avses i 2 a § första stycket eller 3 a § första stycket.

TP

4

PT

Senaste lydelse 1994:1689.

Ds 2008:67 Lagförslag

7 §

TPF

5

FPT

Länsarbetsnämnd får i den utsträckning nämnden anser det påkallat, förelägga arbetsgivare att lämna uppgift

Arbetsförmedlingen får i den utsträckning förmedlingen anser det påkallat förelägga arbetsgivare att lämna uppgift

1. om arbetsstyrkans storlek och sammansättning med avseende på arbetstagarnas ålder, kön, nationalitet och huvudsakliga

arbetsuppgifter,

2. om antalet arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,

3. om förestående förändringar i arbetsstyrkan såsom uppsägningar, permitteringar, omplaceringar eller lediga platser som föranleder nyanställning, samt

4. om förekomsten av tidsbegränsade anställningar. Föreläggande kan förenas med vite. Innan föreläggande meddelas skall arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig.

8 §

Arbetsgivare är skyldig att överlägga med länsarbetsnämnd eller den nämnden förordnar

Arbetsgivare är skyldig att överlägga med Arbetsförmedlingen eller den förmedlingen förordnar

1. om åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för redan anställda äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,

2. om åtgärder för att trygga fortsatt anställning åt sådana arbetstagare,

3. om nyanställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga samt om åtgärder för att främja sådan anställning.

Till överläggning enligt första stycket skall förutom

Till överläggning enligt första stycket skall förutom

TP

5

PT

Senaste lydelse 1982:81.

Ds 2008:67 Lagförslag

arbetsgivaren berörda arbetstagarorganisationer kallas. Organisation som arbetsgivaren tillhör skall kallas till överläggning inför länsarbetsnämnden. Kallelse av arbetsgivare kan av länsarbetsnämnden förenas med vite.

arbetsgivaren berörda arbetstagarorganisationer kallas. Organisation som arbetsgivaren tillhör skall kallas till överläggning inför Arbetsförmedlingen. Kallelse av arbetsgivare kan av Arbetsförmedlingen förenas med vite.

9 §

TPF

6

FPT

När skäl därtill föreligger skall länsarbetsnämnden, på grundval av vad som förekommit vid överläggning inför nämnden enligt 8 §, meddela arbetsgivaren anvisningar beträffande åtgärder som bör vidtagas för att bereda bättre sysselsättningsmöjligheter åt äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Nämnden kan därvid anmoda arbetsgivaren att i samband med nyanställningar öka andelen sådana arbetstagare i arbetsstyrkan i enlighet med vad nämnden närmare anger.

När skäl därtill föreligger skall Arbetsförmedlingen, på grundval av vad som förekommit vid överläggning inför Arbetsförmedlingen enligt 8 §, meddela arbetsgivaren anvisningar beträffande åtgärder som bör vidtas för att bereda bättre sysselsättningsmöjligheter åt äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan därvid anmoda arbetsgivaren att i samband med nyanställningar öka andelen sådana arbetstagare i arbetsstyrkan i enlighet med vad Arbetsförmedlingen närmare anger.

TP

6

PT

Senaste lydelse 1996:1425.

Ds 2008:67 Lagförslag

10 §

Undandrager sig arbetsgivaren att medverka vid överläggning inför länsarbetsnämnd enligt 8 § eller följer han ej anvisningar som nämnden meddelat med stöd av 9 §, skall ärendet hänskjutas till arbetsmarknadsstyrelsen. Detta gäller även, om arbetsgivaren underlåter att infria utfästelse som gjorts vid överläggningen.

11 §

I ärende, som hänskjutits till arbetsmarknadsstyrelsen enligt 10 § eller som styrelsen på anmälan av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på eget initiativ upptagit, skall arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig samt, om det finnes lämpligt, kallas till överläggning inför styrelsen.

Styrelsen kan meddela sådana anvisningar som avses i 9 §. Styrelsen kan även förelägga arbetsgivaren att förete handlingar som kan antagas ha betydelse för bedömningen av arbetsgivarens personalpolitik.

I ärende om överläggning enligt 8 §, vid anvisningar enligt 9 §, eller i ärende som Arbetsförmedlingen tagit upp på anmälan av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på eget initiativ, skall arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig samt, om det finnes lämpligt, kallas till överläggning inför Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kan även förelägga arbetsgivaren att förete handlingar som kan antas ha betydelse för bedömningen av arbetsgivarens personalpolitik.

Ds 2008:67 Lagförslag

Kallelse av arbetsgivare till överläggning samt föreläggande att förete handlingar kan förenas med vite. Innan föreläggande att förete handlingar meddelas, skall arbetsgivaren och berörda organisationer beredas tillfälle att yttra sig.

12 §

TPF

7

FPT

Följer arbetsgivare ej anvisningar som meddelats av Arbetsmarknadsstyrelsen enligt 11 § och är det med hänsyn till omständigheterna uppenbart att rättelse ej kan åstadkommas på annat sätt, kan styrelsen förordna att arbetsgivaren icke får anställa andra arbetstagare än dem som den offentliga arbetsförmedlingen har anvisat eller godtagit.

Följer arbetsgivare ej anvisningar som meddelats av Arbetsförmedlingen enligt 9 § och är det med hänsyn till omständigheterna uppenbart att rättelse ej kan åstadkommas på annat sätt, kan Arbetsförmedlingen förordna att arbetsgivaren icke får anställa andra arbetstagare än dem som Arbetsförmedlingen har anvisat eller godtagit.

13 §

Arbetsmarknadsstyrelsen kan på framställning av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på eget initiativ upptaga överläggningar med organisationerna inom en bransch eller del därav angående åtgärder för att främja anställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Styrelsen kan på grundval av vad som förekommit vid dessa överläggningar meddela anvisningar om sådana åtgärder för

Arbetsförmedlingen kan på framställning av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på eget initiativ upptaga överläggningar med organisationerna inom en bransch eller del därav angående åtgärder för att främja anställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan på grundval av vad som förekommit vid dessa överläggningar meddela anvisningar om

TP

7

PT

Senaste lydelse 1996:1425.

Ds 2008:67 Lagförslag

den bransch eller del därav som överläggningarna avsett.

Iakttager arbetsgivare icke anvisningar som meddelats med stöd av första stycket, kan länsarbetsnämnd kalla arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till överläggningar enligt 8 §.

sådana åtgärder för den bransch eller del därav som överläggningarna avsett.

Iakttager arbetsgivare icke anvisningar som meddelats med stöd av första stycket, kan Arbetsförmedlingen kalla arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till överläggningar enligt 8 §.

18 §

Varselavgift ålägges av allmän domstol på talan av arbetsmarknadsstyrelsen. Sådan talan skall väckas inom ett år efter driftsinskränkningen. Försummas det, är talan förlorad.

Varselavgift åläggs av allmän domstol på talan av Arbetsförmedlingen. Sådan talan skall väckas inom ett år efter driftsinskränkningen. Försummas det, är talan förlorad.

22 §

TPF

8

FPT

Allmänt åtal för brott som avses i 19 och 20 § får väckas endast efter medgivande av arbetsmarknadsstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i 19 och 20 §§ får väckas endast efter medgivande av Arbetsförmedlingen.

23 §

TPF

9

FPT

Talan om utdömande av vite enligt denna lag förs av länsarbetsnämnd eller Arbetsmarknadsstyrelsen.

Talan om utdömande av vite enligt denna lag förs av Arbetsförmedlingen.

TP

8

PT

Senaste lydelse 1984:423.

TP

9

PT

Senaste lydelse 1996:1425.

Ds 2008:67 Lagförslag

24 §

TPF

10

FPT

Talan mot arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos regeringen genom besvär.

Beslut av Arbetsförmedlingen enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

25 §

TPF

11

FPT

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva undantag från 1– 12 §§ samt meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av dessa bestämmelser. Sådana undantag eller föreskrifter får dock inte innebära att mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av EG-rådets direktiv 75/129/EEG av den 17 februari 1975 och 92/56/EEG av den 24 juni 1992.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsförmedlingen får föreskriva undantag från 1–12 §§ samt meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av dessa bestämmelser. Sådana undantag eller föreskrifter får dock inte innebära att mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av EG-rådets direktiv 75/129/EEG av den 17 februari 1975 och 92/56/EEG av den 24 juni 1992.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

TP

10

PT

Senaste lydelse 1996:1425.

TP

11

PT

Senaste lydelse 1994:1698.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

TPF

1

FPT

En part som är skyldig att förhandla skall själv eller genom ombud inställa sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna kan gemensamt välja någon annan form för förhandling än sammanträde.

En arbetsgivare skall i samband med förhandling inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om

1. skälen till de planerade uppsägningarna,

2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,

3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,

4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och

5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning.

Arbetsgivaren skall också lämna motparten en kopia av de varsel som har lämnats till länsarbetsnämnden enligt 2 a § första och andra styckena lagen (1974:13) om vissa anställ-

Arbetsgivaren skall också lämna motparten en kopia av de varsel som har lämnats till Arbetsförmedlingen enligt 2 a § första och andra styckena lagen (1974:13) om vissa anställ-

TP

1

PT

Senaste lydelse 1994:1686.

Ds 2008:67 Lagförslag

ningsfrämjande åtgärder. ningsfrämjande åtgärder.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.7. Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Härigenom föreskrivs att 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse enligt departementspromemorian, 2006-12-04, Driftsformer för sjukhus

Föreslagen lydelse

3 §

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styckena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag sam-

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag sam-

Ds 2008:67 Lagförslag

verka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller länsarbetsnämnden. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

verka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.8. Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 4 b § skollagen (1985:1100) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

4 b §

TPF

1

FPT

Kommunen skall i samarbete med länsarbetsnämnden verka för att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med andra aktiviteter såsom

  • arbetslivsorientering,
  • validering,
  • praktik, eller
  • annan utbildning.

Kommunen skall i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med andra aktiviteter såsom

  • arbetslivsorientering,
  • validering,
  • praktik, eller
  • annan utbildning.

Kommunen skall också verka för att sfi kan bedrivas samtidigt som eleven uppbär ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och för att sfi kan kombineras med aktiviteter som erbjuds inom hälso- och sjukvården.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2006:528.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.9. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Anställningstillstånd ges av arbetsmarknadsstyrelsen. Tillstånd får dessutom ges

1. av den sjöarbetsförmedling, som utses av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer, och

2. av de svenska utlandsmyndigheter som utrikesdepartementet bestämmer.

Arbetsmarknadsstyrelsen får återkalla ett anställningstillstånd om utlänningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller svikligen har förtigit vissa omständigheter eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl.

Anställningstillstånd lämnas av Arbetsförmedlingen. Tillstånd får dessutom lämnas

1. av den sjöarbetsförmedling, som utses av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer, och

2. av de svenska utlandsmyndigheter som Utrikesdepartementet bestämmer.

Arbetsförmedlingen får återkalla ett anställningstillstånd om utlänningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller svikligen har förtigit vissa omständigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.10. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 9 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

9 §

TPF

1

FPT

Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med Försäkringskassan, länsarbetsnämnden och andra berörda myndigheter.

Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter.

Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:835.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.11. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

TPF

1

FPT

dels att 2 § skall upphöra att gälla, dels att 1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

TPF

2

FPT

I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998–31 december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. Länsstyrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de uppgifter som ankommer på länsarbetsnämnden. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen även de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen.

I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998–31 december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen.

U

TP

1

PT

Senaste lydelse 2005:1165.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2006:382.

Ds 2008:67 Lagförslag

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.12. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 48 a, 48 b, 48 g och 48 h §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

48 a §

TPF

1

FPT

En länsarbetsnämnd skall till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om en arbetssökande som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

Arbetsförmedlingen skall till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om en arbetssökande som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

48 b §

TPF

2

FPT

En arbetslöshetskassa skall till en länsarbetsnämnd lämna de uppgifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse i ett ärende om arbetsförmedling.

En arbetslöshetskassa skall till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse i ett ärende om arbetsförmedling.

48 g §

TPF

3

FPT

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för tillsynen över ärenden om

Arbetsförmedlingen skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för tillsynen över ärenden om arbetslöshetsersättning eller

TP

1

PT

Senaste lydelse 2001:1153.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2001:1153.

TP

3

PT

Senaste lydelse 2006:470.

Ds 2008:67 Lagförslag

arbetslöshetsersättning eller för att utfärda intyg enligt 48 §.

för att utfärda intyg enligt 48 §.

48 h §

TPF

4

FPT

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till Arbetsmarknadsstyrelsen lämna de uppgifter som behövs i Arbetsmarknadsstyrelsens uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som behövs i dess uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

TP

4

PT

Senaste lydelse 2006:470.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.13. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom försvarsmakten

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom försvarsmakten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

TPF

1

FPT

Vid fullgörandet av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall Försvarsmakten samarbeta med Försäkringskassan, länsarbetsnämnden och andra berörda myndigheter.

Vid fullgörandet av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall Försvarsmakten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter.

Försvarsmaktens åtgärder bör samordnas med en eventuell annan arbetsgivares åtgärder.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:845.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.14. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Härigenom föreskrivs att 13 och 6 §§ lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen handhas av Arbetsmarknadsverket om inte annat föreskrivs.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

2 §

TPF

1

FPT

En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos länsarbetsnämnden.

En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet. Rätten till ersättning gäller under förutsättning att avtal träffas med regeringen eller den myndighet som regeringen be-

TP

1

PT

Senaste lydelse 2006:1071.

Ds 2008:67 Lagförslag

stämmer. I ett sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla för att ersättningen skall lämnas.

Kommunen skall till den som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan betala ut ersättning med 1 535 kronor per månad.

För övriga deltagare beslutar kommunen om vilken ersättning som skall lämnas.

3 §

TPF

2

FPT

En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet att erbjuda ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och utvecklande insats på heltid. En sådan skyldighet gäller från och med den dag den unge fyller 20 år till dess hon eller han fyllt 25 år.

Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär utbildning eller något lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program inte kunnat erbjudas inom 90 dagar från det att den unge anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att kommunens skyldighet enligt första stycket inträdde och får pågå i högst 12 månader. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos länsarbetsnämnden.

Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att kommunens skyldighet enligt första stycket inträdde och får pågå i högst 12 månader. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos den offentliga arbetsförmedlingen.

6 §

Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som

Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:1324.

Ds 2008:67 Lagförslag

mottagit stöd skall ge Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) eller den myndighet AMS utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras.

mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndigheten som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.15. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 4 §socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

6 §

TPF

1

FPT

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, Försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmed-

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:851.

Ds 2008:67 Lagförslag

Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

lingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

4 kap.

4 §

Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och

1. inte har fyllt tjugofem år, eller

2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

Socialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden innan beslut fattas enligt första stycket.

Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.16. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Härigenom föreskrivs att 1, 35, 8 och 11 §§ lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmarknadsverkets arbetsmarknadspolitiska verksamhet som gäller arbetssökande, arbetsgivare, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av denna verksamhet.

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet som gäller arbetssökande, arbetsgivare, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av denna verksamhet.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

3 §

Arbetsmarknadsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som styrelsen utför. En länsarbetsnämnd är ansvarig för den behandling nämnden utför.

Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Arbetsförmedlingen utför.

Ds 2008:67 Lagförslag

4 §

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får behandla personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bara om det behövs för

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bara om det behövs för

1 handläggning av ärenden som rör den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

2. publicering av platsinformation,

3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

4. framställning av avidentifierad statistik, och

5. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad.

5 §

TPF

1

FPT

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får behandla personuppgifter för tillhandahållande av information som behövs inom

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhandahållande av information som behövs inom

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshetskassornas verksamhet, som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av skatt, samt

3. sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som avser tillsyn och utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2006:471.

Ds 2008:67 Lagförslag

8 §

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får behandla känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma lag om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Arbetsförmedlingen får behandla känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma lag om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

11 §

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas. Sådan åtkomst skall vara förbehållen de personkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna.

Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas. Sådan åtkomst skall vara förbehållen de personkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om direktåtkomst enligt första stycket.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.17. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 12, 16, 25 och 26 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

TPF

1

FPT

Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, länsarbetsnämnd, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner.

Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner.

3 §

TPF

2

FPT

Försäkringskassan, en länsarbetsnämnd och ett landsting samt en eller flera kommuner får delta som samverkande parter i verksamhet med finansiell samordning. Finansiell samordning får bedrivas endast om Försäkrings-

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett landsting samt en eller flera kommuner får delta som samverkande parter i verksamhet med finansiell samordning. Finansiell samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, Arbets-

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:793.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2004:793.

Ds 2008:67 Lagförslag

kassan, en länsarbetsnämnd, ett landsting och minst en kommun deltar. Finansiell samordning får dock bedrivas utan ett landsting, om det i samordningen deltar en kommun som inte ingår i ett landstingsområde.

förmedlingen, ett landsting och minst en kommun deltar. Finansiell samordning får dock bedrivas utan ett landsting, om det i samordningen deltar en kommun som inte ingår i ett landstingsområde.

Lydelse enligt prop. 2006/07:10 Föreslagen lydelse

12 §

TPF

3

FPT

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, länets försäkringsdelegation hos Försäkringskassan och av länsarbetsnämndens chef. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val. Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,

2. ledamot i försäkrings-

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, länets försäkringsdelegation hos Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val. Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,

2. ledamot i försäkringsdelegationen eller i en social-

TP

3

PT

Senaste lydelse 2004:793.

Ds 2008:67 Lagförslag

delegationen eller i en socialförsäkringsnämnd hos Försäkringskassan, eller

2. anställd vid Försäkringskassan, eller

3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbetsnämnden.

försäkringsnämnd hos Försäkringskassan,

2. anställd vid Försäkringskassan, eller

3. anställd vid Arbetsförmedlingen.

När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

16 §

TPF

4

FPT

Bestämmelserna i 4 kap. 8−10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige, i en försäkringsdelegation eller socialförsäkringsnämnd hos Försäkringskassan eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Bestämmelserna i 4 kap. 8−10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen

Bestämmelserna i 4 kap. 8−10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige, i en försäkringsdelegation eller socialförsäkringsnämnd hos Försäkringskassan har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Bestämmelserna i 4 kap. 8−10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av

TP

4

PT

Senaste lydelse 2004:793.

Ds 2008:67 Lagförslag

(1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid nämnden har upphört.

Försäkringskassan respektive länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan respektive nämnden har upphört.

uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som förmedlingen har utsett, om hans eller hennes anställning vid förmedlingen har upphört.

Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive förmedlingen har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan respektive förmedlingen har upphört.

25 §

TPF

5

FPT

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revi-

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revi-

TP

5

PT

Senaste lydelse 2004:793.

Ds 2008:67 Lagförslag

sor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och länsarbetsnämnden skall en gemensam revisor utses. För revisorerna skall det finnas personliga ersättare. Revisorer och deras ersättare skall såvitt avser kommun och landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstingsfullmäktige utser revisorer och ersättare skall 12 § första och andra styckena och 14 § denna lag samt 4 kap.5 och 6 §§kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. Riksrevisionen skall utse den revisor som för Försäkringkassans och länsarbetsnämndens räkning skall granska samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Skäligt arvode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av Försäkringskassan.

sor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall en gemensam revisor utses. För revisorerna skall det finnas personliga ersättare. Revisorer och deras ersättare skall såvitt avser kommun och landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstingsfullmäktige utser revisorer och ersättare skall 12 § första och andra styckena och 14 § denna lag samt 4 kap.5 och 6 §§kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. Riksrevisionen skall utse den revisor som för Försäkringkassans och Arbetsförmedlingens räkning skall granska samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Skäligt arvode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av Försäkringskassan.

För granskning av ett nybildat förbund skall revisor och revisorsersättare utses senast när förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess nästa mandattid för revisorer och revisorsersättare börjar.

Ds 2008:67 Lagförslag

26 §

TPF

6

FPT

Bestämmelserna i 9 kap.417 §§kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag. Bestämmelserna i 9 kap. 18 § kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kommun- och landstingsfullmäktige.

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsmarknadsstyrelsen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

TP

6

PT

Senaste lydelse 2004:793.

Ds 2008:67 Lagförslag

2.18. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Härigenom föreskrivs att 1, 4, 5 och 11 §§ lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Arbetsmarknadsstyrelsen.

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Lagen gäller endast för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Ds 2008:67 Lagförslag

4 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter, om det behövs

1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,

2. för tillsyn över rutiner för och handläggning av ärenden hos Arbetsmarknadsverket som påverkar arbetslöshetsförsäkringen eller tillsyn över återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,

2. för tillsyn över rutiner för och handläggning av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen eller tillsyn över återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,

3. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, och

4. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas, om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål.

5 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

11 §

Arbetsmarknadsstyrelsen får ha direktåtkomst till statistik- och tillsynsdatabasen.

Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till statistik- och tillsynsdatabasen.

Ds 2008:67 Lagförslag

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

3. Ärendet och dess beredning

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2007 åtgärder för att effektivisera den statliga administrationen (prop. 2006/07:1). Som ett led i detta anser regeringen att AMV bör ombildas till en enhetlig myndighetsorganisation genom att AMS och de 20 länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter. Målet är att skapa en mer effektiv, rättssäker, flexibel och mindre kostsam organisation.

Förslagen i promemorian har utarbetats av en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet.

3.1. AMV:s nuvarande organisation

AMV består av två myndighetsnivåer, en central nivå, som utgörs av AMS som även är chefsmyndighet, och en regional nivå, som utgörs av länsarbetsnämnderna. I länsarbetsnämnderna ingår den offentliga arbetsförmedlingen (år 2005 fanns 325 arbetsförmedlingar). Samtliga 21 myndigheter inom AMV utgör egna myndigheter.

Det finns en länsarbetsnämnd i varje län, med undantag för Gotland. I Gotlands län har länsstyrelsen under en försöksperiod, från och med den 1 januari 1998 till och med den 31 december 2010, ansvar för de uppgifter som i övriga län ligger på länsarbetsnämnderna.

Att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall vara indelad efter län är reglerat i förordningen (1999:1423) med instruktion för AMV.

Ds 2008:67 Ärendet och dess beredning

3.2. Tidigare förslag till ny organisation

3.2.1. AMS förslag

I december 2000 lämnade AMS ett förslag till ny organisation till regeringen. I förslaget påpekade AMS att den dåvarande organisatoriska ordningen medförde en otydlig styrning av och ett otydligt ansvar för verksamheten inom AMV. För att komma till rätta med problemen föreslog AMS att länsarbetsnämnderna och AMS skulle slås samman till en gemensam myndighet. Regeringen hade vid flera tillfällen tidigare påpekat brister i styrningen och uppföljningen av AMV:s verksamhet. Regeringen delade därför AMS bedömning att det fanns skäl att skapa en mer sammanhållen organisation och därigenom förtydliga AMS roll som chefsmyndighet inom AMV. Regeringen påpekade dock samtidigt att det var angeläget att säkerställa den demokratiska insynen och det medborgerliga inflytandet inom AMV. Regeringen beslutade därför i maj 2001 att länsarbetsnämnderna skulle finnas kvar som egna myndigheter men att de från den 1 januari 2002 skulle ledas av styrelser med begränsat ansvar, i stället för fullt ansvar. Regeringen fastslog även att resultaten av de företagna ändringarna skulle utvärderas. Därefter skulle regeringen ta ställning till hur AMV lämpligen borde styras.

3.2.2. Statskontorets förslag

I december 2001 fick Statskontoret i uppdrag att följa upp resultatet av länsarbetsnämndernas nya ledningsform, att beskriva och analysera AMV:s styrning av länsarbetsnämnderna och att föreslå hur AMV borde styras. Statskontoret slutredovisade sina iakttagelser och förslag i rapporten Det nya AMV (2004:16). Enligt Statskontorets uppfattning försvåras styrningen av arbetsmarknadspolitiken av att AMV består av 21

Ds 2008:67 Ärendet och dess beredning

skilda myndigheter. Statskontorets slutsats var att den nya ledningsformen visserligen innebar bättre förutsättningar för ändamålsenlig styrning inom AMV, men att AMV borde ombildas till en samlad myndighet. Statskontoret föreslog att AMS och länsarbetsnämnderna skulle avvecklas som egna myndigheter och att den nya myndigheten själv skulle utforma sin organisation.

Statskontorets rapport har remissbehandlats. Av 30 remissinstanser har 20 tillstyrkt och två avstyrkt Statskontorets förslag att ombilda AMV till en samlad myndighet. Åtta remissinstanser har avstått från att yttra sig i frågan.

3.3. Tidigare sammanslagningar av myndigheter

Under de senaste decennierna har utvecklingen i den statliga förvaltningen gått mot ett minskat antal myndigheter genom sammanslagningar till större enheter. Av ett drygt 30-tal organisationer och förvaltningar som år 1960 hade län som indelningsgrund återstår nu endast ett fåtal. I regel har större geografiska områden valts än dagens län. Från mitten av 1990-talet har flera sådana sammanslagningar skett (se sammanställningen nedan). Inrättandet av den nya Försäkringskassan kan även räknas hit även om försäkringskassorna tidigare formellt sett inte var myndigheter under regeringen. De huvudsakliga motiven för att bilda så kallade enmyndigheter har varit förbättrad styrning, ökad effektivitet och större enhetlighet. Med enmyndighet menas här de myndigheter som har varit myndighetskoncerner, men som har slagits samman och i dag utgörs av en enda samlad myndighet.

Enmyndigheter i översikt Benämning (år för bildande) Tidigare inkluderade myndigheter Försvarsmakten (1994) Mer än 100 myndigheter Tullverket (1999) Generaltullstyrelsen, 6 tull-

Ds 2008:67 Ärendet och dess beredning

myndigheter

Arbetsmiljöverket (2001) Arbetarskyddsstyrelsen, 10

yrkesinspektioner

Skatteverket (2004) Riksskatteverket, 10 skattemyndigheter Försäkringskassan (2005) Riksförsäkringsverket, 21 allmänna försäkringskassor Kriminalvården (2006) Kriminalvårdsstyrelsen, Transporttjänsten och 35 kriminalvårdsmyndigheter Skogsstyrelsen (2006) Skogsstyrelsen, 10 skogsvårdsstyrelser Kronofogdemyndigheten (2006)

10 kronofogdemyndigheter

4. En ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor

4.1. Behovet av en ny organisation

Arbetsgruppens bedömning: Den myndighetsstruktur som i dag råder på arbetsmarknadsområdet försvårar styrningen och minskar verksamhetens effektivitet.

Skälen för arbetsgruppens bedömning: Myndigheter bör organiseras så att de på ett effektivt sätt kan fullgöra sina uppgifter.

De organisatoriska och styrrelaterade problem som finns inom AMV i dag är till viss del kopplade till allmänna problem som konstruktionen myndighetskoncern för med sig. Det finns även en rad specifika problem som har med de särskilda förhållanden som råder på det arbetsmarknadspolitiska området att göra. Exempel på problem av både generell och specifik karaktär som behöver åtgärdas är:

– Verksamheten är inte organiserad så att den avspeglar de regionala och lokala arbetsmarknaderna tillräckligt väl.

– De ekonomiska resurserna används inte optimalt. – Ansvarsförhållandena inom organisationen är otydliga. – Lagar, regler och riktlinjer tillämpas inte på likartat sätt.

Ds 2008:67 En ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor

4.2. En myndighet för arbetsmarknadsfrågor

Arbetsgruppens förslag: AMS och länsarbetsnämnderna skall avvecklas och en ny sammanhållen myndighet skall bildas den 1 januari 2008. Den nya myndighetens namn skall vara Arbetsförmedlingen. Försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län skall avbrytas i den del som avser att Länsstyrelsen i Gotlands län fullgör länsarbetsnämndens uppgifter. Försöksverksamheten skall avbrytas när den nya myndigheten Arbetsförmedlingen inrättas.

Skälen för arbetsgruppens förslag: Dagens myndighetsstruktur på det arbetsmarknadspolitiska området är inte utformad så att AMV på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina uppgifter. Myndighetsstrukturen är allt för komplicerad. Det är därför nödvändigt att reformera AMV från grunden. Arbetsgruppens föreslår att AMV ombildas till en sammanhållen myndighet och att AMS och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter. Länsarbetsnämndernas styrelser kommer som en konsekvens av detta att avvecklas. Arbetsgruppens bedömning är att myndigheten själv, med beaktande av regeringens mål för verksamheten, bör bestämma hur verksamheten skall vara organiserad. En förutsättning för att verksamheten skall bli mer effektiv är att den geografiska organisationen bättre avspeglar de regionala och lokala arbetsmarknaderna. Organisationen bör därför utformas så att verksamheten kan anpassas till regionala och lokala behov.

Enligt arbetsgruppens bedömning främjar en sammanhållen myndighetsorganisation såväl den operativa verksamhetens inriktning och effektivitet som den interna styrningen. Några starka argument för att behålla den nuvarande organisationen finns inte. Arbetsgruppens förslag ligger i linje med både det förslag som AMS presenterade år 2000 och de slutsatser och rekommendationer som Statskontoret lämnade år 2004.

Ds 2008:67 En ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor

För att markera att det är frågan om en ny myndighet med ökat fokus på arbetsförmedling och matchning mellan lediga arbeten och arbetssökande, föreslår arbetsgruppen att den nya myndigheten ges ett nytt namn. Arbetsgruppen anser att den nya myndighetens namn bör vara Arbetsförmedlingen.

Syftet med reformen är att förenkla myndighetsstrukturen och stärka den nationella enhetligheten inom myndighetsorganisationen på det arbetsmarknadspolitiska området. Förutsättningar för det skapas när AMS och de 20 länsarbetsnämnderna ombildas till en myndighet. Undantaget är Gotlands län, där ombildningen inte påverkar myndighetsorganisationen, då en länsarbetsnämnd i Gotlands län saknas. Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen i Gotlands län till och med den 31 december 2010 de uppgifter som länsarbetsnämnden normalt har.

Statskontoret har utvärderat försöksverksamheten på Gotland (se rapporten Fristående eller integrerade myndigheter på Gotland [2005:18]) och har endast funnit begränsade synergieffekter när det gäller den del av försöket som innebär att länsarbetsnämndens verksamhet integreras i länsstyrelsen. Som en konsekvens av att en ny sammanhållen myndighetsorganisation inrättas bör, enligt arbetsgruppens mening, försöksverksamheten på Gotland avbrytas i den del som avser att Länsstyrelsen i Gotlands län fullgör länsarbetsnämndens uppgifter. I den del som avser Skogsstyrelsens uppgifter fortsätter försöksverksamheten. Den offentliga arbetsförmedlingen på Gotland bör i stället ingå i den nya enhetliga myndigheten. Utan den åtgärden kommer organisationsförändringen att innebära att det finns en sammanhållen organisation för hela Sverige förutom Gotland, som får en helt annan organisatorisk lösning för arbetsmarknadspolitiken.

Ds 2008:67 En ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor

4.3. Överklagande av beslut

Arbetsgruppens bedömning: I de situationer där länsarbetsnämndens beslut i dag överklagas till AMS bör den nya myndigheten åläggas en omprövningsskyldighet.

Beslut i anställningsärenden får överklagas på det sätt som anges i verksförordningen.

Skälen för arbetsgruppens bedömning: I de författningar som styr AMV:s verksamhet finns bestämmelser som innebär förbud att överklaga beslut och rätt att överklaga beslut. Flertalet bestämmelser om överklagande återfinns i förordningar. Enligt arbetsgruppens mening saknas skäl att med anledning av omorganisationen generellt ändra möjligheten att överklaga beslut.

Den nuvarande regleringen inom arbetsmarknadspolitiken innebär i huvudsak att beslut om anvisningar inte får överklagas. Länsarbetsnämndernas beslut om att återkalla en anvisning, att utbetala ett visst belopp eller att återkräva ett visst belopp får, enligt flertalet förordningar, överklagas till AMS. Möjligheten att överklaga länsarbetsnämndernas beslut till AMS bygger på förutsättningen att AMS i förvaltningsrättsligt hänseende är överordnad länsarbetsnämnderna. I den nya organisationen kommer det inte att finnas olika myndighetsnivåer. Detta innebär att förutsättningarna för överprövning av beslut inom AMV försvinner. Det måste därför övervägas hur länsarbetsnämndernas beslut som nu får överklagas till AMS skall hanteras i den nya myndigheten.

Det är ingen rättighet att få del av de åtgärder och ekonomiska ersättningar som enligt den arbetsmarknadspolitiska regleringen beviljas av AMV. Om och i vilken utsträckning någon skall få del av dessa är i stället beroende av situationen på arbetsmarknaden. De beslut som den nya myndigheten skall fatta i dessa frågor bör inte kunna överprövas i domstol. För att uppnå enhetlighet vid tillämpning av reglerna, bör dock ett sådant beslut omprövas om den det angår begär det.

Ds 2008:67 En ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor

Ett system med obligatorisk omprövning inom den nya myndigheten skulle innebära att ett system införs som i allt väsentligt liknar dagens. Det skulle även fortsättningsvis bli två prövningar i den nya myndigheten. Omprövningsförfaranden finns vid flera myndigheter och verksamheter, exempelvis inom Skatteverket, Försäkringskassan och inom arbetslöshetskassornas verksamhet.

Från och med den 1 januari 2007 får en myndighets beslut i anställningsärenden enligt 35 § verksförordningen (1995:1322) överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret, om inte annat är särskilt föreskrivet. Den nämnda bestämmelsen bör, genom en hänvisning i myndighetsinstruktionen till 35 § verksförordningen, göras tillämplig för den nya myndigheten.

4.4. Anställningsavtal och andra civilrättsliga avtal

Arbetsgruppens bedömning: Den verksamhet som förs över från länsarbetsnämnderna och AMS till den nya myndigheten bevarar sin identitet vid övergången. Reglerna om verksamhetsövergång i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd är därför tillämpliga.

Andra civilrättsliga avtal än anställningsavtal som ingåtts av länsarbetsnämnderna och AMS bör också kunna föras över till den nya myndigheten.

Skälen för arbetsgruppens bedömning: Av lagen (1982:80) om anställningsskydd framgår bland annat att vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Detta gäller även statligt anställda arbetstagare. Berörd personal har emellertid alltid rätt att motsätta sig en övergång. Det är arbetsgruppens bedömning att det i före-

Ds 2008:67 En ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor

varande fall är fråga om en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.

I detta sammanhang är det även viktigt att notera bestämmelsen i 7 § andra stycket anställningsskyddslagen, som anger att vid en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § skall inte övergången i sig utgöra saklig grund för uppsägning. Detta förbud hindrar dock inte att uppsägningar sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.

Civilrättsliga avtal som ingåtts av länsarbetsnämnderna eller AMS bör enligt arbetsgruppens bedömning kunna föras över till den nya myndigheten.

5. Ikraftträdande

Arbetsgruppens förslag: De föreslagna lagändringarna skall träda i kraft den 1 januari 2008.

Skälen för arbetsgruppens förslag: Den föreslagna omorganisationen beräknas vara genomförd den 1 januari 2008. Det är lämpligt att de föreslagna lagändringarna träder i kraft vid samma tidpunkt.

6. Konsekvenser

En konsekvens av arbetsgruppens förslag blir att den nya organisationen kommer att vara utformad så att verksamheten på ett bättre sätt kan anpassas efter regionala och lokala behov. Det regionala och lokala perspektivet på verksamheten kommer därför att avspeglas i utformningen av den nya organisationen.

Kostnaderna för den nya myndighetens verksamhet skall rymmas inom de ramar som regeringen anger. Omvandlingen till en myndighet förväntas leda till att de samlade resurserna kan användas mer effektivt, det vill säga att kostnaderna blir lägre än i dag för samma verksamhet. Kostnaderna för själva ombildningen bedöms rymmas inom Arbetsmarknadsverkets ordinarie förvaltningsanslag.

Ett viktigt syfte med att göra om Arbetsmarknadsverket till en myndighet är att skapa bättre förutsättningar för att utnyttja de samlade resurserna på ett sätt som gör verksamheten mer effektiv. Omvandlingen till en myndighet förbättrar till exempel förutsättningarna att utnyttja de administrativa resurserna mer rationellt, vilket påverkar den nya myndighetens behov av administrativ personal.

Sammanslagningen påverkar i sig inte nuvarande samverkan med Försäkringskassan på bl.a. rehabiliteringsområdet.

Omvandlingen till en myndighet förväntas inte få några konsekvenser för jämställdheten.

7. Författningskommentar

De förslag till lagändringar som uteslutande är direkta konsekvenser av förslaget kommenteras inte här. De flesta av ändringarna består av att ord som anknyter till dagens organisation byts ut mot namnet på den nya myndigheten, dvs. Arbetsförmedlingen. Dessa ändringarna består i allt väsentligt av att orden ”arbetsförmedling”, ”den offentliga arbetsförmedlingen” ”länsarbetsnämnden”, ”länsarbetsnämnden i det län”, ”Arbetsmarknadsstyrelsen” och ”Arbetsmarknadsverket” i olika böjningsformer byts ut mot ”Arbetsförmedlingen” i motsvarande form.

I några fall har avsteg gjorts genom att ordet ”arbetsförmedlingen” och ”länsarbetsnämnden” istället byts ut mot orden ”den offentliga arbetsförmedlingen”. Orsaken är att det i dessa fall är mer korrekt att tala om den offentliga arbetsförmedlingen.

Vidare har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts, vilka inte heller kommenteras särskilt. Någon materiell ändring är inte avsedd.

Ds 2008:67 Författningskommentar

7.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

3 §

Ändringen i p. 1 är föranledd av att arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) sedan tidigare är upphävd.

7.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

10 §

Ändringen innebär att den tidigare regleringen om att ärenden kan hänskjutas från länsarbetsnämnd till Arbetsmarknadsstyrelsen upphör.

11 och 12 §

Ändringarna är följdändringar med anledning av att 10 § upphör. Dessa innebär bl.a. att regleringen i 11 § om att styrelsen kan meddela anvisningar enligt 9 § upphör.

Ds 2008:67 Författningskommentar

7.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1977:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning

1 §

Ändringen är föranledd av att försöksverksamheten, såvitt avser att Länsstyrelsen i Gotlands län fullgör länsarbetsnämndens uppgifter, upphör.

7.4. Förslaget om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

12 och 16 §§

Ändringen är föranledd av att länsarbetsnämnden upphör. Vad som sägs om länsarbetsnämndens chef och styrelse tas därför bort.