Prop. 2001/02:35

Fristående skolor

5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQ 

Fristèende skolor Prop. 2001/02:35

Regeringen överlæmnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2001

Björn von Sydow

Ingegerd Wærnersson

8WELOGQLQJVGHSDUWHPHQWHW

Propositionens huvudsakliga innehèll

I =propositionen =föreslès =att =skollagens =bestæmmelser =om =villkor =för godkænnande av respektive rætt till bidrag för fristèende skolor förtydligas. Nya regler föreslès för bidrag till fristèende særskolor och fristèende gymnasieskolor. =Samtidigt =föreslès =att =möjligheten =för =fristèende =særskolor, gymnasieskolor och gymnasiesærskolor att ta ut en avgift för utbildningen skall upphöra. Det föreslès att godkænda eller bidragsberættigade fristèende skolor, i likhet med vad som gæller inom kommuner och landsting skall ha lærare, =förskollærare =eller =fritidspedagoger =som =har =en =utbildning =avsedd för =den =undervisning =de =i =huvudsak =skall =bedriva. =En =kommun =dær =en fristèende =skola =som =fèr =bidrag =ær =belægen =föreslès =fè =ett =ansvar =för uppföljning och utværdering av den fristèende skolan. Regeringen anser att en =særskild =næmnd =bör =inrættas =inom =Statens =skolverk =för =att =besluta =i ærenden =om =godkænnande =och =rætt =till =bidrag =samt =èterkallande =av godkænnande och rætt till bidrag för fristèende skolor.

2Innehèllsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut=.................................................................=4 2 Förslag till lag om ændring i skollagen (1985:1100).........................=5 3 Ürendet och dess beredning=............................................................=21 4 Nuvarande ordning..........................................................................=22 4.1 Fristèende grundskolor och særskolor...............................=23 4.2 Fristèende förskoleklass=...................................................=24 4.3 Fristèende gymnasieskolor och gymnasiesærskolor=.........=25 4.4 Gemensamma bestæmmelser=............................................=27 5 Principiella utgèngspunkter.............................................................=29 6 Allmænna villkor=.............................................................................=32 6.1 áppen för alla=...................................................................=32 6.1.1 Avgiftsfri utbildning.......................................=32

6.1.2 Intyg om stödbehov=........................................=34

6.2 Krav pè lærare=...................................................................=36 6.3 Förklaring om rætt till bidrag=............................................=38 6.4 Huvudmannen för skolan..................................................=42

7 Nærmare om Skolverkets prövning=.................................................=44 7.1 Yttranden över ansökningar..............................................=44 7.2 Skolverket fèr en næmnd för fristèende skolor=.................=45 7.3 Avgift för Skolverkets prövning.......................................=46 8 Bidrag och kostnader=......................................................................=48 8.1 Fristèende grundskolor och særskolor...............................=48 8.2 Fristèende gymnasieskolor=...............................................=51 8.2.1 Bidragsprinciper=.............................................=51

8.2.2 Att bestæmma en utbildnings hemvist i bidragshænseende............................................=56

9 Resultat och kvalitet........................................................................=57 9.1 Statlig tillsyn.....................................................................=58 9.2 Kommunal uppföljning och utværdering=..........................=59 10 =Ekonomisk redovisning...................................................................=62 11 =ávriga frègor...................................................................................=64 11.1 Individuella program=........................................................=64 11.2 Riksrekrytering=.................................................................=65 11.3 Inackorderingstillægg........................................................=66 12 =Ekonomiska konsekvenser..............................................................=67 13 =Ikrafttrædande och övergèngsbestæmmelser....................................=70 14 =Författningskommentar...................................................................=71 Bilaga 1 Sammanfattning av betænkandet fristèende gymnasieskolor ±

hot eller tillgèng? (SOU 2001:12).........................................=78

Bilaga 2 Betænkandets författningsförslag=...........................................=80

3

Bilaga 3 Sammanfattning av promemorian Fristèende skolor

(U2001/1210/G)=....................................................................=85

Bilaga 4 Promemorians författningsförslag=.........................................=90 Bilaga 5 Sammanstællning av remissyttranden över promemorian....=100 Bilaga 6 Sammanstællning av remissyttranden över betænkandet......=113 Bilaga 7 Lagrèdsremissens lagförslag................................................=122 Bilaga 8 Lagrèdets yttrande................................................................=138 Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 19 oktober 2001=..=140 Rættsdatablad=.........................................................................................=141

4

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen =föreslèr =att =riksdagen =antar =regeringens =förslag =till =lag =om ændring i skollagen (1985:1100).

5

2. Förslag till lag om ændring i skollagen (1985:1100)

Hærigenom föreskrivs i frèga om skollagen (1985:1100)delsDWWENDSFVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

delsDWWNDSENDSDERFKGNDS±E

9±14 och 17 samt 15 kap. 11 skall ha följande lydelse,

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVWUHQ\DSDUDJUDIHUNDSE±G

av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

8

I =alla =kommuner =skall =det =finnas =en =av =kommunfullmæktige =antagen skolplan =som =visar =hur =kommunens =skolvæsende =skall =gestaltas =och utvecklas. Av skolplanen skall særskilt framgè de ètgærder som kommunen avser vidta för att uppnè de nationella mèl som har satts upp för skolan.

Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utværdera skolplanen.

Kommunen =skall =följa =upp =och utværdera verksamheten vid fristèende =skolor =i =kommunen =som fèr =bidrag =enligt =2 b kap. =10 a , 9 kap. 6, 6 a, 8 eller 8 b .

2 b kap.

7Utbildning som avses i 6 skall godkænnas, om

1. =den stimulerar varje barns utveckling och lærande och kan ligga till grund för fortsatt skolgèng, och

2. =den =æven =i =övrigt =svarar =mot =de =allmænna =mèl =och =den =værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet.

Utbildning som bedrivs av en godkænd fristèende skola som motsvarar grundskolan =eller =særskolan =skall =godkænnas, =om =villkoren =enligt =första stycket ær uppfyllda, och om

 den VWnU |SSHQ I|U DOOD EDUQ som =har =rætt =till =utbildning =inom förskoleklassen, =med =undantag =för sèdana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter att ta emot för GHQIULVWnHQGHVNRODQoch

 skolanVWnU|SSHQI|UDOODEDUQ som =har =rætt =till =utbildning =inom förskoleklassen, =med =undantag =för sèdana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter att ta emot för den fristèende skolan,

2. =skolan =för =undervisningen anvænder lærare, förskollærare eller fritidspedagoger som har en utbild-/DJHQRPWU\FNW6HQDVWHO\GHOVH

6

2. =den XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =och =om antagningen =till =och =ledningen =av sèdan utbildning.

ning =avsedd =för =den =undervisning de =i =huvudsak =skall =bedriva, =dock med =undantag =för =fall =dè =personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè =eller =det =finns =nègot =annat særskilt =skæl =med =hænsyn =till eleverna, och

3. skolan =XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =och =om antagningen =till =och =ledningen =av VnGDQXWELOGQLQJ

8Utbildning =som =avses =i =6 =stèr =under =tillsyn =av =den =kommun =dær utbildningen =bedrivs, =om =inte =annat =följer =av =andra =stycket. =Kommunen har rætt att inspektera utbildningen och fèr hæmta in de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Utbildning som bedrivs av fristèende skolor stèr under tillsyn av Statens skolverk. Skolorna ær skyldiga att delta i den uppföljning och utværdering av skolvæsendet som genomförs av Skolverket.

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans =verksamhet, =om =skolan =fèr bidrag =enligt =10 a . =Skolan =ær

ocksè VN\OGLJDWWi den utstræckning som =kommunen =bestæmmer GHOWD L

den =uppföljning =och =utværdering VRP NRPPXQHQ J|U DY sitt =eget

skolvæsende.

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans =verksamhet, =om =skolan =fèr bidrag =enligt =10 a . =Skolan =ær skyldig =att =delta =i =den =uppföljning och utværdering som kommunen gör DYskolvæsendet i kommunen.

Den =kommunala =tillsynen =och =den =tillsyn =som =utövas =av =Statens skolverk =skall =ocksè =omfatta =kontroll =av =att =huvudmannen =iakttar =sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

10 aEn =fristèende =skola =som =av Statens =skolverk =har =fètt =godkænnande =att =anordna =utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av =Skolverket =förklaras =berættigad till =sèdant =bidrag =som =avses =i =10 b

eller 10 c .

Skolverket =skall =dock =inte =læmna QnJRQI|UNODULQJRPUlWWWLOOELGUDJ, om =verksamheten =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan

En =fristèende =skola =som =av Statens =skolverk =har =fètt =godkænnande =att =anordna =utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av =Skolverket =förklaras =berættigad till =sèdant =bidrag =som =avses =i 10 b .

Skolverket =skall =dock =inte =læmna nègon förklaring om rætt till bidrag, RP YHUNVDPKHWHQ =vid =en =helhets-

bedömning, =varvid =bl.a. =förskoleklassens =storlek =och =geografiska6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

7

ær =belægen =eller =om =skolan =tar =ut avgifter i strid med 10 d .

læge =skall =beaktas, =VNXOOH LQQHElUD

pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan ær =belægen =eller =om =skolan =tar =ut avgifter i strid med 10 d .

För =att =en =fristèende =skola =med =nystartad =utbildning =skall =ha =rætt =till bidrag =gæller =att =skolan =har =ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 april kalenderèret innan utbildningen startar.

10 bHemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar grundskolan læmna bidrag för varje elev =som =deltar =i =utbildningen. %LGUDJHW VNDOO EHVWlPPDV med

hænsyn =till =skolans =ètagande =och elevens behov HIWHUVDPPDJUXQGHU

som =kommunen =tillæmpar =vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen.

Hemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar JUXQGVNRODQ eller =særskolan =OlPQD bidrag =för =varje =elev =som =deltar =i utbildningen. Bidraget skall bestæmmas =efter =samma =grunder =som kommunen tillæmpar vid fördelning av =resurser =till =den =egna =förskole-NODVVHQNær bidraget bestæms skall

hænsyn tas till skolans ètagande och elevens =behov =samt =kommunens ansvar =för =att =bereda =utbildning =i förskoleklass =èt =samtliga =barn =i kommunen som har rætt till sèdan.

Kommunen =ær =dock =inte =skyldig =att =læmna =bidrag =för =den =del =av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om èret eller för elev som tas emot före höstterminen det èr eleven fyller sex èr. Har =en =elev =ett =omfattande =behov =av =særskilt =stöd, =ær =kommunen =inte skyldig =att =læmna =bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om =betydande =organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande omstændigheter, skall kommunen i stællet för vad som =anges =i =första =stycket =betala =det =belopp =som =regeringen =har =föreskrivit.

10 cHemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar særskolan =læmna =bidrag =för =varje elev =som =deltar =i =utbildningen. =Om skolan =inte =kommer =överens =om annat =med =elevernas =hemkommuner, =skall =kommunerna =betala =det belopp som regeringen beslutat.

Om =bidraget =avser =en =asylsökande =elev =eller =en =annan =elev som vistas i Sverige under liknande omstændigheter, =skall =kommunen =i/\GHOVHHQOLJWSURS/\GHOVHHQOLJWSURS

8

stællet =för =vad =som =anges =i =första stycket =betala =det =belopp =som regeringen har föreskrivit.

10 dUtbildning =som =en =fristèende skola =fèr =bidrag =för =enligt =10 a skall =vara =avgiftsfri =för =de =elever som bidragen avser. För den del av verksamheten =som =överstiger =15 timmar =i =veckan =eller =525 =timmar om èret fèr dock skolan ta ut skæliga avgifter. =Skæliga =avgifter =fèr =ocksè tas =ut =för =barn =som =tas =emot =före höstterminen det èr dè de fyller sex èr.

Utbildning =som =en =fristèende skola =fèr =bidrag =för =enligt =10 a skall =vara =avgiftsfri =för =de =elever som bidragen avser.

För den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om èret fèr dock skolan ta =ut =skæliga =avgifter. =Skæliga avgifter =fèr =ocksè =tas =ut =för =barn som tas emot före höstterminen det èr dè de fyller sex èr.

Skolan =fèr =inte =ta =ut =avgifter =i samband med ansökan om plats i en utbildning =som =avses =i =första stycket.

9 kap.

2

En fristèende skola, vars utbildning ger kunskaper och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter som grundskolan, =særskolan =respektive =specialskolan =skall =förmedla, =skall godkænnas, om

1. =skolan æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. VNRODQVWnU|SSHQI|UDOODEDUQ

som =enligt =denna =lag =har =rætt =till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolvæsendet, =med =undantag =för =sèdana =barn vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan,

3. VNRODQKDUPLQVWHOHYHURP

det =inte =finns =særskilda =skæl =för =ett lægre elevantal,

4. VNRODQRPGHQPRWVYDUDUVlU

skolan =eller =specialskolan, =bereder eleverna =de =omsorger =som =behövs,

och

2. =huvudmannen =för =skolan =har förutsættningar =att =bedriva =verksamheten =i =enlighet =med =ovan angivna villkor,

3. =VNRODQVWnU|SSHQI|UDOODEDUQ

som =enligt =denna =lag =har =rætt =till utbildning =inom =motsvarande =skolform =i =det =offentliga =skolvæsendet, med =undantag =för =sèdana =barn vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan,

4. =VNRODQKDUPLQVWHOHYHURP

det =inte =finns =særskilda =skæl =för =ett lægre elevantal,

5. =VNRODQRPGHQPRWVYDUDUVlU

skolan =eller =specialskolan, =bereder eleverna de omsorger som behövs,

6. =skolan =för =undervisningen =an-6HQDVWHO\GHOVH

9

5. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

vænder =lærare, =förskollærare =eller fritidspedagoger som har en utbildning =avsedd =för =den =undervisning de =i =huvudsak =skall =bedriva, =dock med =undantag =för =fall =dè =personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè =eller =det =finns =nègot =annat særskilt =skæl =med =hænsyn =till eleverna, och

7. =VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen WLOORFKOHGQLQJHQDYVnGDQDVNRORU

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

Ett godkænnande kan avse vissa èrskurser.

6En godkænd fristèende skola som motsvarar =grundskolan =skall =av Statens =skolverk =förklaras =berættigad =till =sèdant =bidrag =som =avses =i tredje stycket. Förklaring skall dock inte læmnas, om skolans verksamhet skulle =innebæra =pètagliga =negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 .

En godkænd fristèende skola som motsvarar =grundskolan =skall =av Statens =skolverk =förklaras =berættigad =till =sèdant =bidrag =som =avses =i tredje stycket. Förklaring skall dock LQWHOlPQDVRPVNRODQVYHUNVDPKHW

vid =en =helhetsbedömning, =varvid bl.a. =skolans =storlek =och =geografiska =læge =skall =beaktas, VNXOOH

innebæra =pètagliga =negativa =följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 .

För =att =en =nystartad =skola =skall =ha =rætt =till =bidrag =gæller =att =skolan =har ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 april =kalenderèret =innan =skolan startar. =Motsvarande =gæller, =om =en =skola =har =godkænts =för =utbildning =för vissa èrskurser och ansöker om att bli godkænd för ytterligare èrskurser.

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges i grundskolan læmnas bidrag av hemkommunen. =Bidraget =skall EHVWlPPDVmed hænsyn till skolans

ètagande =och =elevens =behov =HIWHU

samma =grunder =som =kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till =de =egna =grundskolorna. =Om =en elev =har =ett =omfattande =behov =av særskilt =stöd, =ær =kommunen =inte skyldig =att =læmna =bidrag =för =det særskilda =stödet, =om =betydande

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges i grundskolan læmnas bidrag av hemkommunen. =Bidraget =skall =bestæmmas =efter =samma =grunder =som kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolor-QD Nær =bidraget =bestæms =skall

hænsyn tas till skolans ètagande och elevens =behov =samt =kommunens ansvar =för =att =bereda =grundskoleutbildning =èt =samtliga =barn =i kommunen =som =har =rætt =till =sèdan./\GHOVHHQOLJWSURS

10

organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Om =en =elev =har =ett =omfattande behov =av =særskilt =stöd, =ær =kommunen inte skyldig att læmna bidrag för det =særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Vad som sægs i första±tredje styckena gæller inte de fristèende skolor för vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom særskilda föreskrifter eller andra særskilda beslut och inte heller skolor, för vilka huvudmannen skriftligen =har =avstètt =frèn =medelstilldelning. =Kommunens =skyldighet enligt =tredje =stycket =gæller =inte, =om =statsbidrag =læmnas =för =en =utlandssvensk elevs utbildning. Om bidraget avser en asylsökande elev eller =en annan =elev =som =vistas =i =Sverige =under =liknande =omstændigheter, =skall kommunen i =stællet =för vad =som anges i tredje stycket betala det =belopp som regeringen har föreskrivit.

6 aEn godkænd fristèende skola som motsvarar særskolan skall av Statens skolverk =förklaras =berættigad =till sèdant =bidrag =som =avses =i =tredje stycket. =Förklaring =skall =dock =inte læmnas, =om =skolans =verksamhet skulle =innebæra =pètagliga =negativa följder =för =skolvæsendet =i =den kommun dær skolan ær belægen eller VNRODQ WDU XW elevavgifter =som

strider mot 

En godkænd fristèende skola som motsvarar særskolan skall av Statens skolverk =förklaras =berættigad =till sèdant =bidrag =som =avses =i =tredje stycket. =Förklaring =skall =dock =inte OlPQDVRPVNRODQVYHUNVDPKHW vid

en =helhetsbedömning, =varvid =bl.a. skolans =storlek =och =geografiska læge =skall =beaktas, VNXOOH LQQHElUD

pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan lU EHOlJHQ HOOHU VNRODQ WDU XW av-

gifter i strid med 

För =att =en =nystartad =skola =skall =ha =rætt =till =bidrag =gæller =att =skolan =har ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 april =kalenderèret =innan =skolan startar. =Motsvarande =gæller, =om =en =skola =har =godkænts =för =utbildning =för vissa èrskurser och ansöker om att bli godkænd för ytterligare èrskurser.

Om =den =fristèende =skolan =inte kommer =överens =om =annat =med elevernas =hemkommuner, =skall dessa =erlægga =det =belopp =som regeringen beslutat.

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges =i =særskolan =læmnas =bidrag =av hemkommunen. =Bidraget =skall bestæmmas =efter =samma =grunder som =kommunen =tillæmpar =vid fördelning =av =resurser =till =de =egna særskolorna. =Nær =bidraget =bestæms skall =hænsyn =tas =till =skolans ètagande =och =elevens =behov =samt kommunens =ansvar =för =att =bereda særskoleutbildning èt samtliga barn i kommunen som har rætt till sèdan. Om =en =elev =har =ett =omfattande =behov =av =særskilt =stöd, =ær =kommunen/\GHOVHHQOLJWSURS

11

Om bidraget avser en asylsökande =elev =eller =en =annan elev =som =vistas =i =Sverige =under liknande =omstændigheter, =skall kommunen =i =stællet =för =vad =som anges =i =tredje =stycket =betala =det belopp =som =regeringen =har =föreskrivit.

inte skyldig att læmna bidrag för det særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Vad =som =sægs =i =första±tredje styckena =gæller =inte =de =fristèende skolor =för =vilka =huvudmannen skriftligen =har =avstètt =frèn =medelstilldelning. =2P ELGUDJHW DYVHU HQ

asylsökande =elev =eller =en =annan elev =som =vistas =i =Sverige =under liknande =omstændigheter, =skall kommunen =i =stællet =för =vad =som anges =i =tredje =stycket =betala =det belopp =som =regeringen =har =före-VNULYLW

7

Utbildningen vid fristèende skolor, =som =fèr =bidrag =enligt =6 , skall =vara =avgiftsfri =för =de =elever som =bidragen =avser. =Eleverna =skall utan kostnad ha tillgèng till böcker, skrivmateriel, =verktyg =och =andra hjælpmedel =som =behövs =för =en tidsenlig utbildning. I verksamheten fèr dock förekomma enstaka inslag som =kan =föranleda =en =obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna skall ocksè =erbjudas =kostnadsfria =skolmèltider.

Fristèende skolor som har rætt till bidrag enligt 6 a fèr för de elever som =bidragen =avser =endast =ta =ut elevavgifter =som =ær =skæliga =med hænsyn till de kostnader som skolan har, =förutsatt =att =kostnaderna =kan anses rimliga för verksamheten.

Utbildningen vid fristèende VNRORUVRPInUELGUDJHQOLJWeller

6 a VNDOO YDUD DYJLIWVIUL I|U GH

elever som bidragen avser. Eleverna skall =utan =kostnad =ha =tillgèng =till böcker, =skrivmateriel, =verktyg =och andra hjælpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten fèr dock förekomma enstaka inslag som =kan =föranleda =en =obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna skall ocksè =erbjudas =kostnadsfria =skolmèltider.

Skolan =fèr =inte =ta =ut =avgifter =i samband med ansökan om plats i en utbildning =som =avses =i =första stycket.

8

Om =en =fristèende =skola =læmnar =utbildning =som =ger =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter =som =gymnasieskolan =skall =förmedla =pè =nationella =eller specialutformade =program, =skall =Statens =skolverk =förklara =skolan berættigad till bidrag som avses i 8 a i frèga om utbildningen. Förklaring fèr dock læmnas endast om

1. =skolan æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. =huvudmannen =för =skolan =har förutsættningar =att =bedriva =verksamheten =i =enlighet =med =ovan

12

2. VNRODQ VWnU |SSHQ I|U DOOD

ungdomar =som =har =rætt =till =motsvarande =utbildning =i =gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag =för =sèdana =ungdomar =vilkas mottagande =skulle =medföra =att betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för VNRODQoch

3 VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall inte læmnas i frèga om utbildning =som =skulle =innebæra =pètagliga negativa =följder =för =skolvæsendet =i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

angivna villkor,

3. VNRODQ VWnU |SSHQ I|U DOOD

ungdomar =som =har =rætt =till =motsvarande utbildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag för =sèdana =ungdomar =vilkas =mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för skolan,

4. =skolan =för =undervisningen anvænder lærare som har en utbildning =avsedd =för =den =undervisning de =i =huvudsak =skall =bedriva, =dock med =undantag =för =fall =dè =personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè =eller =det =finns =nègot =annat særskilt =skæl =med =hænsyn =till eleverna, och

5. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall inte læmnas i frèga om utbild-QLQJVRPvid en helhetsbedömning,

varvid bl.a. skolans storlek, skolans geografiska =læge =och =utbildningens innehèll =skall =beaktas, =VNXOOH LQQH

bæra =pètagliga =negativa =följder =för skolvæsendet =i =den =kommun =dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

En =förklaring =om =rætt =till =bidrag skall innehèlla uppgift om till vilket nationellt =program =i =gymnasieskolan =som =utbildningen =i =bidragshænseende skall hænföras.

8 aFör varje elev som genomgèr sèdan utbildning som avses i 8 læmnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gæller endast utbildning för =sèdana =elever =som =hemkommunen =var =skyldig =att =erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt dè utbildningen började.

Kommunens skyldighet att læmna bidrag =till =skolan =gæller =inte, =om statsbidrag læmnas för en

Om =utbildningen =i =bidragshænseende =har =hænförts =till =ett =sèdant nationellt =program =som =elevens/\GHOVHHQOLJWSURS

13

utlandssvensk elevs utbildning.

Om =den =fristèende =skolan =inte kommer =överens =om =annat =med elevernas =hemkommuner, =skall dessa =erlægga det =belopp =som regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmt har föreskrivit.

hemkommun anordnar, skall bidraget =bestæmmas =efter =samma grunder =som =kommunen =tillæmpar vid =fördelning =av =resurser =till =det programmet =i =de =egna =gymnasieskolorna. =Nær =bidraget =bestæms skall =hænsyn =tas =till =den =fristèende skolans ètagande och elevens behov samt =kommunens =ansvar =för =att bereda gymnasieutbildning èt samtliga ungdomar i kommunen som har rætt =till =sèdan. =Om =en =elev =har =ett omfattande =behov =av =særskilt =stöd, ær kommunen inte skyldig att læmna bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om betydande =organisatoriska =eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Om =elevens =hemkommun =inte anordnar =ett =sèdant =program =som avses =i =andra =stycket, =men =den kommun =dær =den =fristèende =skolan ær =belægen =(lægeskommunen) =gör det, =skall =bidraget =bestæmmas =efter samma =grunder =som =lægeskommunen =tillæmpar =vid =fördelning =av resurser =till =det =programmet =i lægeskommunens =gymnasieskolor. Hemkommunen =skall =ta =hænsyn =till den =fristèende =skolans =ètagande och =elevens =behov =samt =hemkommunens =ansvar =för =att =bereda gymnasieutbildning =èt =samtliga ungdomar i kommunen som har rætt till =sèdan. =Om =en =elev =har =ett omfattande =behov =av =særskilt =stöd, ær kommunen inte skyldig att læmna bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om betydande =organisatoriska =eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

I andra fall æn som avses i andra och =tredje =styckena, =skall =elevens hemkommun betala det belopp som regeringen eller den myndighet som regeringen =bestæmt =har =föreskrivit. För en elev som har ett omfattande behov =av =særskilt =stöd =skall kommunen =dærutöver =læmna =ett extra =bidrag. =Kommunen =ær =dock inte skyldig att læmna extra bidrag,

14

Om =bidraget =avser =en =asylsökande =elev =eller =en =annan =elev som vistas i Sverige under liknande omstændigheter, =skall =kommunen =i VWlOOHW I|U YDG VRP DQJHV L tredje

stycket =EHWDOD GHW EHORSS VRP

regeringen har föreskrivit særskilt.

om betydande organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Kommunens skyldighet att læmna bidrag =till =skolan =gæller =inte, =om statsbidrag =læmnas =för =en =utlandssvensk =elevs =utbildning. =2P

bidraget =avser =en =asylsökande =elev eller =en =annan =elev =som =vistas =i Sverige =under =liknande =omstændigheter, =skall =kommunen =i =stællet =för YDG VRP DQJHV L andra±fjærde

styckena EHWDOD GHW EHORSS VRP

UHJHULQJHQKDUI|UHVNULYLWVlUVNLOW

8 b

Om =en =fristèende =skola =læmnar =utbildning =som =ger =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter som gymnasiesærskolan skall förmedla, skall Statens skolverk förklara skolan berættigad till bidrag som avses i 8 c i frèga om utbildningen. Förklaring fèr dock læmnas endast om

1. =skolan æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. =VNRODQ VWnU |SSHQ I|U DOOD

ungdomar =som =har =rætt =till utbildning =i =gymnasiesærskolan, med undantag för sèdana ungdomar vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för VNRODQoch

3. =VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om

2. =huvudmannen =för =skolan =har förutsættningar =att =bedriva =verksamheten =i =enlighet =med =ovan angivna villkor,

3 VNRODQ VWnU |SSHQ I|U DOOD

ungdomar =som =har =rætt =till =utbildning =i =gymnasiesærskolan, =med undantag =för =sèdana =ungdomar vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för VNRODQ

4. =skolan =för =undervisningen anvænder lærare som har en utbildning =avsedd =för =den =undervisning de =i =huvudsak =skall =bedriva, =dock med =undantag =för =fall =dè =personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè =eller =det =finns =nègot =annat særskilt =skæl =med =hænsyn =till eleverna, och

5. =VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om

15

utbildning =som =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan ær =belægen =eller =i =nærliggande kommuner.

XWELOGQLQJ VRP vid =en =helhets-

bedömning, =varvid =bl.a. =skolans storlek, =skolans =geografiska =læge och =utbildningens =innehèll VNDOO

beaktas, =skulle =innebæra =pètagliga negativa =följder =för =skolvæsendet =i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

9Om =inte =kommunen =och =skolan har kommit överens om annat, skall ELGUDJHW HQOLJW 8 a =eller =F beræknas =för =ett =bidragsèr =i =sænder. Varje bidragsèr börjar den 1 januari.

Om =inte =kommunen =och =skolan har kommit överens om annat, skall bidraget enligt 8 c beræknas för ett bidragsèr =i =sænder. =Varje =bidragsèr börjar den 1 januari.

För =att =en =fristèende =skola =som =avses =i =8 =eller =8 b =skall =ha =rætt =till bidrag =gæller =att =skolan =har =ansökt =om =att =bli =förklarad =som bidragsberættigad =före =den =1 april =kalenderèret =innan =det =èr =utbildningen startar.

10

Skolor =som =har =rætt =till =ELGUDJ

HQOLJW fèr =I|U GH HOHYHU VRP ELGUDJHQ DYVHU endast =ta =ut

elevavgifter =som =ær =skæliga =med hænsyn =till =de =særskilda =kostnader som =skolan =har =för =den =bidragsgrundande =utbildningen, =förutsatt att =kostnaderna =kan =anses =rimliga för verksamheten.

Skolor =som =har =rætt =till =ELGUDJ

HQOLJW E fèr =I|U GH HOHYHU VRP ELGUDJHQ DYVHU endast =ta =ut

elevavgifter =som =ær =skæliga =med hænsyn till de kostnader som skolan har =för =den =bidragsgrundande utbildningen, =förutsatt =att =kostnaderna =kan =anses =rimliga =för verksamheten.

Om =en =skola =tar =ut =elevavgifter för =utbildningar =som =berættigar =till

Utbildningen vid fristèende skolor, =som =fèr =ELGUDJ HQOLJW , skall =vara =avgiftsfri =I|U GH HOHYHU

VRP ELGUDJHQ DYVHU. =Eleverna =skall

utan kostnad ha tillgèng till böcker, verktyg =och =andra =hjælpmedel =som behövs =för =en =tidsenlig =utbildning. Skolan fèr dock besluta att eleverna skall =hèlla =sig =med =enstaka =egna hjælpmedel. =I =verksamheten =fèr ocksè =förekomma =enstaka =inslag som =kan =medföra =en =obetydlig kostnad för eleverna.

Utbildningen vid fristèende skolor, =som =fèr =ELGUDJ HQOLJW E, skall =vara =avgiftsfri =I|U GH HOHYHU

VRP ELGUDJHQ DYVHU. =Eleverna =skall

utan kostnad ha tillgèng till böcker, skrivmateriel, =verktyg =och =andra hjælpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten fèr dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven.

Skolan =fèr =inte =ta =ut =avgifter =i samband med ansökan om plats i en6HQDVWHO\GHOVH

16

bidrag =enligt =8 =eller =8 b =och avgifterna =inte =kan =anses =skæliga, skall =förklaringen =om =rætt =till bidrag =èterkallas. =Innan =ett =sèdant beslut =fattas =skall =skolan =ges =möjlighet att ændra avgiftens storlek.

utbildning =som =avses =i =första =eller andra stycket.11Fristèende skolor som avses i 1 och 5 skall i frèga om sin utbildning för =skolpliktiga =elever =stè =under =tillsyn =av =Statens =skolverk =och =vara skyldiga att delta i den uppföljning och utværdering av skolvæsendet som genomförs av Skolverket. Skolverkets tillsyn skall ocksè omfatta kontroll av att huvudmannen iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll =av =personal =inom =förskoleverksamhet, =skola =och =skolbarnsomsorg.

I frèga om fristèende skolor som

InU ELGUDJ HQOLJW HOOHU D skall

den kommun dær skolan ær belægen ha =rætt =till =insyn =i =verksamheten. Sèdana skolor lUskyldiga DWWi den utstræckning =som =kommunen =bestæmmerGHOWDLGHQXSSI|OMQLQJRFK

utværdering som kommunen gör av

sitt eget skolvæsende

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans verksamhet, om skolan InU

ELGUDJHQOLJWHOOHUDSkolan lU

skyldig DWW GHOWD L GHQ XSSI|OMQLQJ

och utværdering som kommunen gör DYskolvæsendet i kommunen.

Fristèende =skolor =som =avses =i =1 =ær =vidare =skyldiga =att =delta =i riksomfattande prov i den utstræckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer. Skolorna ær ocksè skyldiga att informera =eleverna =och =deras =vèrdnadshavare =om =elevens =resultat =vid sèdana prov.

12Om en fristèende skola som avses i =1 =och =5 =inte =længre =uppfyller kraven för godkænnande och bristerna inte avhjælps efter pèpekande för huvudmannen, =skall =godkænnandet èterkallas. =Detsamma =gæller =om =en fristèende =skola =trots =pèpekande inte =iakttar =sin =skyldighet =enligt 11 att delta i den uppföljning och utværdering =som =genomförs =av Statens =skolverk =samt =riksomfattande =prov. =Detsamma =gæller ocksè =om =skolan =èsidosætter =sin skyldighet =att =læmna =information om =proven. =Ett =godkænnande =skall ocksè =èterkallas =om =huvudmannen inte =iakttar =sina =skyldigheter =enligt

Om en fristèende skola som avses i =1 =och =5 =inte =længre =uppfyller kraven för godkænnande och bristerna inte avhjælps efter pèpekande för huvudmannen, =skall =godkænnandet èterkallas. =Detsamma =gæller =om =en fristèende =skola =trots =pèpekande inte =iakttar =sin =skyldighet =enligt 11 att delta i den uppföljning och utværdering =som =genomförs =av 6WDWHQV VNROYHUN eller =kommunen VDPW i ULNVRPIDWWDQGH SURY 'HW samma =gæller =ocksè =om =skolan èsidosætter sin =skyldighet att læmna information =om =proven. =Ett =godkænnande skall ocksè èterkallas om huvudmannen =inte =iakttar =sina6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

17

lagen =(2000:873) =om =registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, =skola =och =skolbarnsomsorg =och =bristerna =inte =avhjælps efter pèpekande för huvudmannen.

skyldigheter enligt lagen (2000:873) =om =registerkontroll =av personal =inom =förskoleverksamhet, skola =och =skolbarnsomsorg =och bristerna =inte =avhjælps =efter =pèpekande för huvudmannen.

Om verksamheten vid en fristèende skola som har rætt till bidrag enligt 6 eller 6 a förændras i sèdan utstræckning att det innebær pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen, skall rætten till bidrag èterkallas. Rætten till bidrag skall ocksè èterkallas, om

1. =skolan tar ut avgifter i strid med 7 , eller

 VNRODQ, =om =den =har =rætt =till

bidrag =enligt =6 , =LQWH HUEMXGHU

kostnadsfria skolmèltider.

2. =skolan =inte =erbjuder =kostnadsfria skolmèltider.

Ýterkallande beslutas av den myndighet som beslutar om godkænnande eller om rætt till bidrag.

13

Fristèende skolor som fèr bidrag för viss utbildning enligt 8 eller 8 b skall, =i =frèga =om =den =utbildningen, =stè =under =tillsyn =av =Statens =skolverk och =vara =skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =av skolvæsendet som genomförs av Skolverket.

I frèga om fristèende skolor som

InUELGUDJHQOLJWHOOHUEskall, i

frèga =om =den =utbildningen, =den kommun =dær =skolan =ær =belægen =ha rætt till insyn i skolans verksamhet. Sèdana skolor lUskyldiga DWWi den utstræckning =som =kommunen =bestæmmer GHOWDLGHQXSSI|OMQLQJRFK

utværdering som kommunen gör av

sitt eget skolvæsende

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans verksamhet, om skolan InU

ELGUDJHQOLJWHOOHUESkolan lU

skyldig DWW GHOWD L GHQ XSSI|OMQLQJ

och utværdering som kommunen gör DYskolvæsendet i kommunen.

Fristèende =skolor =som =avses =i =8 =ær =vidare =skyldiga =att =delta =i riksomfattande prov i den utstræckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer.

14

Om =en =fristèende =skola =som =har rætt =till =bidrag =enligt =8 =eller =8 b inte =længre =uppfyller =kraven =för =att fè bidrag och bristerna inte avhjælps efter =pèpekande =för =huvudmannen, skall förklaringen om rætt till bidrag èterkallas. =Detsamma =gæller =om =en fristèende =skola =trots =pèpekande inte =iakttar =sin =skyldighet =enligt 13 att delta i den uppföljning och utværdering =som =genomförs =av Statens skolverk.

Om verksamheten vid en fristèende =skola =som =har =rætt =till =bidrag

Om =en =fristèende =skola =som =har rætt =till =bidrag =enligt =8 =eller =8 b inte =længre =uppfyller =kraven =för =att fè bidrag och bristerna inte avhjælps efter =pèpekande =för =huvudmannen, skall förklaringen om rætt till bidrag èterkallas. =Detsamma =gæller =om =en fristèende =skola =trots =pèpekande inte =iakttar =sin =skyldighet =enligt 13 att delta i den uppföljning och utværdering =som =genomförs =av 6WDWHQVVNROYHUNeller kommunen

Om verksamheten vid en fristèende =skola =som =har =rætt =till =bidrag

18

enligt 8 eller 8 b förændras i sèdan utstræckning =att =det =innebær =pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner, skall Statens skolverk èterkalla rætten till bidrag.

enligt 8 eller 8 b förændras i sèdan utstræckning =att =det =innebær =pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner, skall Statens skolverk èterkalla UlWWHQ WLOO ELGUDJ Rætten =till =bidrag

skall =ocksè =èterkallas, =om =skolan tar ut avgifter i strid med 10 .

16 b

Bestæmmelserna =i =2 kap. =4 =och 5 =om =behörighet =och =anstællningsvillkor =för =lærare, =förskollærare =och =fritidspedagoger =gæller ocksè =för =fristèende =skolor =som =ær godkænda =enligt =2 =eller =har =rætt till bidrag enligt 8 eller 8 b .

Regeringen =fèr =meddela =föreskrifter =om =undantag =frèn =bestæmmelserna i första stycket.

16 c

Den som vill överta verksamheten vid =en =godkænd =fristèende =skola eller =en =fristèende =skola =som =har förklarats =berættigad =till =bidrag enligt 8 eller 8 b , skall ansöka om fortsatt =godkænnande =respektive förklaring =om =fortsatt =rætt =till bidrag. =En =sèdan =ansökan =skall bifallas, =om =den =som =vill =överta verksamheten =uppfyller =kraven =i 9 kap. =2 =första =stycket =2, =8 första =stycket =2 =respektive =8 b första stycket 2.

Ürenden =enligt =första =stycket prövas =av =Statens =skolverk. =Om ærendet =avser =en =fristèende =skola som motsvarar specialskolan prövas =dock =ærendet =av =styrelsen för specialskolan.

16 d

Regeringen =eller =den =myndighet som =regeringen =bestæmmer =fèr meddela =föreskrifter =om =avgift =för prövning =av =ansökningar =om =godkænnande av fristèende skolor eller om förklaring om rætt till bidrag till sèdana skolor. Detsamma gæller för

19

prövning =av =ansökningar =enligt 16 c .

17

Beslut =av =Statens =skolverk =i ærenden =om =godkænnande =eller èterkallande av godkænnande för en IULVWnHQGH VNROD HQOLJW , i

ærenden =om =UlWW WLOO ELGUDJ HOOHU

èterkallande =av =sèdan =rætt =enligt =6, DE, HOOHUi ærenden

om =elevavgifter =enligt =10 =InU

överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

Beslut =av =styrelsen =för =utbildningen =i =ærenden =om =godkænnande eller =èterkallande =av =godkænnande för =en =fristèende =skola =enligt =1 tredje =stycket =eller =12 =fèr =överklagas =hos =allmæn =förvaltningsdomstol.

Beslut =av =Statens =skolverk =i ærenden om

± JRGNlQQDQGHHOOHUnWHUNDOODQGH

av =godkænnande =för =en =fristèende VNRODHQOLJWeller 

± =fortsatt =godkænnande =enligt 16 c 

± =rætt =till =bidrag =eller =èterkallande av sèdan rætt enligt 6, 6 a, Eeller HOOHU

± =förklaring =om =fortsatt =rætt =till bidrag =enligt =16 c InU |YHUNODJDV

hos allmæn förvaltningsdomstol.

Beslut =av =styrelsen =för =utbildningen i ærenden om

± =godkænnande eller èterkallande av =godkænnande =för =en =fristèende skola =enligt =1 =tredje =stycket =eller eller

± fortsatt =godkænnande =enligt

16 c =InU |YHUNODJDV KRV DOOPlQ

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstènd krævs vid överklagande till kammarrætten. Beslut av styrelsen för utbildningen i ærenden som avses i 3, 4 och 16 fèr överklagas hos Skolvæsendets överklagandenæmnd. Beslut som avses i 3 fèr överklagas endast av barnets vèrdnadshavare. Beslut som avses i 16 fèr överklagas endast av eleven eller företrædare för denne.

15 kap.

11

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer fèr meddela föreskrifter =om =skyldighet =för =skolhuvudmannen =att =læmna =sèdana sakuppgifter =om =skolverksamheten =och =sèdan =verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utværdering av verksamheten.

Regeringen =fèr =vidare =meddela I|UHVNULIWHU RP viten I|U GHQ VRP LQWH I|OMHU bestæmmelser RP sèdan uppgiftsskyldighet.

Regeringen =eller =den =myndighet som =regeringen =bestæmmer =fèr ocksè =meddela =föreskrifter =om skyldighet =för =huvudmannen =för =en fristèende =skola =att =læmna =en ekonomisk =redovisning =över =verksamheten.

Regeringen =fèr =vidare =meddela I|UHVNULIWHURPviteI|UGHQVRPLQWH I|OMHUbestæmmelserna RPXSSJLIWV VN\OGLJKHW i =första =eller =andra

stycket

20

1. =Denna lag træder i kraft den 1 juli 2002. Bestæmmelserna i 2 b kap. 10 b =och =10 d =samt =9 kap. =6 a, =7, =8 a, =9, =10, =12 =och =14 =i =sin =nya lydelse =tillæmpas =första =gèngen =i =frèga =om =berækning =av =bidrag =och =om avgifter för kalenderèret 2003.

2. =Ett =godkænnande =enligt =2 b kap. =7 =eller =9 kap. =2 =som =har meddelats =före =ikrafttrædandet =skall =fortsætta =att =gælla =till =dess =Statens skolverk =beslutar =om =nègot =annat. =För =sèdana =skolor =skall =villkoren =i 2 b kap. =7 =andra =stycket =2 =respektive =9 kap. =2 =första =stycket =6 =inte tillæmpas.

3. =En fristèende skola som vid ikrafttrædandet har rætt till bidrag enligt 9 kap. 6, 6 a, 8 =eller 8 b i deras ældre lydelse har rætt till bidrag =enligt motsvarande =nya =bestæmmelser =till =dess =Statens =skolverk =beslutar =om nègot annat. För sèdana skolor skall villkoren i 9 kap. 8 första stycket 4 respektive 8 b första stycket 4 inte tillæmpas.

21

3 Ürendet och dess beredning

Den =15 =maj =1997 =bemyndigade =regeringen =det =statsrèd =som =dè =hade =till uppgift =att =föredra =ærenden =om =det =offentliga =skolvæsendet =för =barn =och ungdom =att =tillkalla =en =kommittê =med =uppgift =att =följa =utvecklingen =av kommunernas =bidragsgivning =till =fristèende =grundskolor =(dir. =1997:55). Kommittên antog namnet Kommittên för uppföljning av resursfördelning till fristèende grundskolor, Fristkommittên (U1997:10). Den har redovisat sitt =uppdrag =i =delbetænkandet =Resurser =pè =lika =villkor? =(SOU =1998:112) och i slutbetænkandet Likværdiga villkor? (SOU 1999:98).

Den =7 =oktober =1999 =beslutade =regeringen =att =ge =Fristkommittên tillæggsdirektiv =(dir. =1999:76). =Kommittên =fick =i =uppdrag =att =utreda =ekonomiska och andra konsekvenser av det snabbt væxande antalet fristèende gymnasieskolor =samt =att =belysa =förutsættningarna =för =konkurrens =pè =lika villkor =för =fristèende =och =offentliga =gymnasieskolor. =Kommittên =skulle vidare =læmna =förslag =till =sèdana =författningsændringar =som =den =ansèg nödvændiga. =Kommittên =har =redovisat =sitt =uppdrag =i =betænkandet Fristèende gymnasieskolor ± hot eller tillgèng? (SOU 2001:12), som finns i sammanfattning i bilaga 1. De författningsförslag som lades fram i betænkandet finns i bilaga 2.

Den 12 mars 2001 offentliggjorde Utbildningsdepartementet en promemoria om fristèende skolor (U2001/1210/G). Promemorian har utarbetats av en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet som har haft i uppdrag att =se =över =vissa =frègor =betræffande =fristèende =skolor =som =inte =utreds =av Fristkommittên. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 3. De lagförslag som lades fram i promemorian finns i bilaga 4.

Fristkommittêns =betænkande =(SOU =2001:12) =och =arbetsgruppens promemoria =har =remissbehandlats. =En =sammanstællning =av =remissyttrandena =över =promemorian =finns =i =bilaga =5 =och =över =betænkandet =i bilaga 6 .

Lagrèdet

Regeringen =beslutade =den =6 =september =2001 =att =inhæmta =Lagrèdets \WWUDQGH|YHUGHODJI|UVODJVRPILQQVLbilaga 7/DJUnGHWV\WWUDQGHILQQVL

bilaga 8

Regeringen =har =i =propositionen =följt =Lagrèdets =förslag. =Dessutom =har vissa redaktionella ændringar gjorts i lagtexten.

22

4. Nuvarande ordning

Enligt 1 kap. 3 skollagen (1985:1100) kan det, vid sidan av de skolformer =som =anordnas =av =det =allmænna, =finnas =skolor =som =anordnas =av enskilda =fysiska =eller =juridiska =personer. =Skollagen =behandlar =inte =alla skolor =med =enskild =huvudman, =utan =bara =dem =som =kan =utgöra =ett likværdigt =alternativ =till =nègon =av =skolformerna =inom =det =offentliga skolvæsendet för barn och ungdom.

Bestæmmelser om fristèende skolor finns fræmst i 9 kap. skollagen och i förordningen (1996:1206) om fristèende skolor. Dær behandlas dels sèdana skolor dær skolplikten fèr fullgöras, dvs. skolor som har en utbildning som motsvarar =grundskolan =(fristèende =grundskolor), =den =obligatoriska særskolan (fristèende særskolor) eller specialskolan, dels sèdana skolor vars utbildning =motsvarar =utbildning =i =gymnasieskolan =(fristèende =gymnasieskolor) eller gymnasiesærskolan (fristèende gymnasiesærskolor). Dessutom finns bestæmmelser om möjlighet för vissa barn att fullgöra skolplikten i s.k. =internationella =skolor. =I =2 b kap. =skollagen =finns =særskilda =bestæmmelser =för =sèdana =fristèende =skolor =som =bedriver =utbildning =som PRWVYDUDUI|UVNROHNODVVHQIULVWnHQGHI|UVNROHNODVV

Skolplikten fèr fullgöras i en fristèende skola, om skolan ær godkænd. En godkænd fristèende skola som motsvarar grundskolan eller særskolan kan förklaras =berættigad =till =offentligt =stöd =i =form =av =bidrag =frèn =elevens hemkommun. Detsamma gæller om en godkænd fristèende skola bedriver utbildning som motsvarar förskoleklassen, om utbildningen har godkænts av Statens skolverk (Skolverket).

För =att =bedriva =utbildning =pè =gymnasienivè =behövs =inte =nègot =godkænnande. =Dæremot =stæller =staten, =som =villkor =för =offentligt =stöd, =vissa krav pè fristèende gymnasieskolor och gymnasiesærskolor.

Den =nuvarande =regleringen =för =fristèende =grundskolor =har =sin =grund =i riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolor med enskild huvudman m.m. (prop. 1982/83:1, bet. 1982/83:UbU10, rskr. 1982/83:63) och =propositionen =om =valfrihet =och =fristèende =skolor =(prop. =1991/92:95, bet. =1991/92:UbU22, =rskr. =1992/92:346). =Reglerna =för =fristèende gymnasieskolor =antogs =i =sina =huvuddrag =av =riksdagen =efter =förslag =i propositionen Valfrihet i skolan (prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406). Dærefter har riksdagsbeslut fattats om fristèende skolor med =anledning =av =propositionen =Fristèende =skolor =m.m. =(prop. 1995/96:200, =bet. =1996/97:UbU4, =rskr. =1996/97:14). =De =særskilda bestæmmelserna =om =utbildning =som =motsvarar =förskoleklassen =och =som anordnas =av =godkænda =fristèende =skolor =infördes =efter =förslag =i propositionen =Fristèende =förskoleklass =(prop. =1998/99:45, =bet. 1998/99:UbU9, rskr. 1998/99:203).

23

4.1. Fristèende grundskolor och særskolor

Godkænnande Skolplikt fèr enligt 9 kap. 1 skollagen fullgöras i en fristèende skola, om skolan =ær =godkænd =enligt =2 =samma =kapitel. =För =fristèende =skolor =som motsvarar grundskolan eller særskolan ær det Skolverket som prövar frègan om =godkænnande. =Ürenden =om =godkænnande =av =fristèende =skolor =som motsvarar =specialskolan =prövas =av =styrelsen =för =specialskolan, =dvs. Specialskolemyndigheten.

En fristèende skola ± som anordnar utbildning som ger kunskaper och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter =som =grundskolan, =særskolan =respektive =specialskolan =skall förmedla =± =skall =godkænnas =om =de =ytterligare =villkor =ær =uppfyllda =som anges i 9 kap. 2 skollagen. Dessa villkor innebær följande. Skolan skall utöver =de =næmnda =kunskapsmèlen =svara =mot =de =allmænna =mèl =och =den værdegrund =som =gæller =för =utbildning =inom =det =offentliga =skolvæsendet. Skolan =skall =stè =öppen =för =alla =barn =som =enligt =skollagen =har =rætt =till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolvæsendet, med undantag för sèdana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska =eller =ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för =skolan. =Skolan skall =ha =minst =20 =elever, =om =det =inte =finns =særskilda =skæl =för =ett =lægre elevantal. =En =skola =som =motsvarar =særskolan =eller =specialskolan =skall bereda eleverna de omsorger som behövs. Slutligen skall skolan uppfylla de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i frèga om utbildningen vid =fristèende =skolor =och =om =antagningen =till =och =ledningen =av =sèdana skolor.

Rætt till bidrag En =godkænd =fristèende =grundskola =eller =særskola =skall =av =Skolverket förklaras =ha =rætt =till =bidrag =frèn =elevernas =hemkommuner =(9 kap. =6 =och 6 a skollagen). Skolverket skall dock inte læmna en förklaring om rætt till bidrag, om den fristèende skolans verksamhet skulle innebæra pètagliga negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær =belægen. Rætt =till =bidrag =föreligger =inte =heller =om =skolan =tar =ut =avgifter =för utbildningen i strid med vad som anges i 9 kap. 7 skollagen. För att en nystartad skola skall ha rætt till bidrag gæller att skolan har ansökt om att bli godkænd före den 1 april kalenderèret innan skolan startar.

Det bidrag som skall læmnas av elevens hemkommun till den fristèende skolan skall sèvitt gæller elever i grundskolan bestæmmas med hænsyn till skolans ètagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillæmpar =vid =fördelning =av =resurser =till =de =egna =grundskolorna. =Om =en elev har ett omfattande behov av særskilt stöd ær kommunen inte skyldig att =læmna =bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om =betydande =organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

För fristèende særskolor gæller att skolan och elevens hemkommun fèr komma överens om bidragets storlek. Om en överenskommelse inte kan træffas, skall kommunen betala det belopp som regeringen beslutat.

24

Elevavgifter Om en fristèende grundskola fèr bidrag för eleven frèn hans eller hennes hemkommun, =skall =utbildningen =vara =avgiftsfri =för =eleven =(9 kap. =7 skollagen). =I =verksamheten =fèr =bara =förekomma =enstaka =inslag =som =kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven. Eleverna skall ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider.

Fristèende =særskolor =som har rætt till bidrag =frèn elevens hemkommun fèr endast ta ut elevavgifter som ær skæliga med hænsyn till de kostnader som skolan har. En förutsættning ær dock att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten.

Antagning Tester eller prov fèr inte utgöra villkor för att bli antagen till en skola eller grund för att göra urval nær det finns fler sökande æn det finns platser vid skolan eller villkor för att fè fortsætta vid skolan (1 a kap. 3 förordningen om fristèende skolor). Detta gæller dock inte om utbildningen kræver att de sökande =har =speciella =færdigheter =i =musik =eller =dans. =I =sèdant =fall =fèr hænsyn tas till færdighetsprov vid antagningen.

4.2. Fristèende förskoleklass

Godkænnande Bestæmmelser =om =enskilt =bedriven =verksamhet =som =motsvarar =förskoleklassen finns i 2 b kap. skollagen. Ett bolag, en förening, en samfællighet, en =stiftelse =eller =en =enskild =person =som =yrkesmæssigt =vill =bedriva utbildning =som =motsvarar =förskoleklassen =mèste =ha =ett =godkænnande =för detta =(2 b kap. =6 =skollagen). =Om =verksamheten =skall =bedrivas =av =en fristèende grundskola eller særskola skall ærendet om godkænnande prövas av =Skolverket. =I =annat =fall =prövas =sèdana =ærenden =av =den =kommun =dær utbildningen skall bedrivas.

Utbildning =i =form =av =förskoleklass =som =bedrivs =av =en =godkænd fristèende skola skall godkænnas om villkoren i 2 b kap. 7 skollagen ær uppfyllda. Utbildningen skall stimulera varje barns utveckling och lærande och kunna ligga till grund för fortsatt skolgèng. Utbildningen skall ocksè i övrigt =svara =mot =de =allmænna =mèl =och =den =værdegrund =som =gæller =för utbildning inom det offentliga skolvæsendet. Vidare skall utbildningen stè öppen för alla barn som har rætt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag =för =sèdana =barn =som =det =skulle =medföra =betydande =organisatoriska =eller =ekonomiska =svèrigheter =att =ta =emot =för =den =fristèende skolan. =Slutligen =skall =utbildningen =uppfylla =de =ytterligare =villkor =som regeringen =föreskriver =i =frèga =om =utbildningen =och =om =antagningen =till och ledningen av sèdan utbildning.

Rætt till bidrag En fristèende skola som har fètt godkænnande av Skolverket att anordna utbildning som motsvarar förskoleklassen skall förklaras ha rætt till bidrag

25

frèn elevernas hemkommuner (2 b kap. 10 a skollagen). Pè samma sætt som =gæller =för =grundskole- =och =særskoleutbildning =skall =Skolverket =inte læmna en förklaring om rætt till bidrag, om verksamheten skulle innebæra pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær belægen. Rætt till bidrag föreligger inte heller om skolan tar ut avgifter för utbildningen i strid med vad som anges i 2 b kap. 10 d skollagen. För att en skola med nystartad utbildning skall ha rætt till bidrag gæller att skolan har =ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 april =kalenderèret =innan utbildningen startar.

Elevens =hemkommun =skall =till =en =fristèende =grundskola =för =varje =elev læmna ett bidrag som har bestæmts med hænsyn till skolans ètagande och elevens =behov =efter =samma =grunder =som =kommunen =tillæmpar =vid =fördelning =av =resurser =till =den =egna =förskoleklassen =(2 b kap. =10 b =skollagen). Kommunen ær inte skyldig att læmna bidrag för den del av verksamheten =som =överstiger =15 =timmar =i =veckan =eller =525 =timmar =om =èret. Kommunen =ær =inte =heller =skyldig =att =læmna =bidrag =för =en =elev =som =tas emot före höstterminen det èr eleven fyller sex èr. I likhet med vad som gæller inom grundskolan och særskolan gæller att en kommun, för en elev som =har =ett =omfattande =behov =av =særskilt =stöd, =inte =ær =skyldig =att =læmna bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

För elever i förskoleklass i en fristèende særskola gæller samma bidragsbestæmmelser som för elever i den obligatoriska særskolan, dvs. skolan och elevens hemkommun fèr komma överens om bidragets storlek (2 b kap. 10 c skollagen). Om en överenskommelse inte kan træffas skall kommunen betala det belopp som regeringen beslutat.

Elevavgifter Om =en =fristèende =grundskola =eller =særskola =fèr =bidrag =för =elever =som genomgèr =förskoleklass =i =den =fristèende =skolan, =skall =utbildningen =vara avgiftsfri för eleven (2 b kap. 10 d skollagen). För den del av verksamheten =som =överstiger =15 =timmar =i =veckan =eller =525 =timmar =om =èret =fèr dock skolan ta ut skæliga avgifter. Skæliga avgifter fèr ocksè tas ut för barn som tas emot före höstterminen det èr dè de fyller sex èr.

4.3. Fristèende gymnasieskolor och gymnasiesærskolor

Till skillnad frèn vad som gæller för fristèende grundskolor, særskolor och specialskolor behövs inte nègot godkænnande för att bedriva utbildning pè gymnasienivè. Dæremot stæller staten, som villkor för offentligt stöd, vissa krav pè fristèende gymnasieskolor och gymnasiesærskolor.

Det offentliga stödet omfattar antingen enbart statlig tillsyn eller ocksè bède statlig tillsyn och bidrag frèn elevens hemkommun. En skola, som i och för sig uppfyller villkoren för att förklaras berættigad till bidrag, kan ± om =skolan =ansöker =om =det =± =stællas =under =enbart =statlig =tillsyn. =Detta regleras =i =3 kap. =förordningen =om =fristèende =skolor. =Att =en =skola =stælls under statlig tillsyn innebær bl.a. att eleverna fèr rætt till studiestöd.

26

Rætt till bidrag En fristèende gymnasieskola som anordnar utbildning som ger kunskaper och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och =færdigheter =som =gymnasieskolan =skall =förmedla =pè =nationella =eller specialutformade =program =skall =av =Skolverket =förklaras =berættigad =till bidrag i frèga om utbildningen (9 kap. 8 skollagen). Detsamma gæller en fristèende =gymnasiesærskola =som =ger =kunskaper =och =færdigheter =som =till art =och =nivè =væsentligen =svarar =mot =de =kunskaper =och =færdigheter =som gymnasiesærskolan =skall =förmedla =(9 kap. =8 b =skollagen). =I =likhet =med vad =som =gæller =för =fristèende =grundskolor =skall =en =fristèende =gymnasieskola eller gymnasiesærskola æven i övrigt svara mot de allmænna mèl och den =værdegrund =som =gæller =för =utbildning =inom =det =offentliga =skolvæsendet. Skolan skall vidare stè öppen för alla ungdomar som har rætt till motsvarande =utbildning =i =gymnasieskolan =respektive =gymnasiesærskolan, med undantag för sèdana ungdomar vilkas mottagande skulle medföra att betydande =organisatoriska =eller =ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan. Skolan skall ocksè uppfylla de ytterligare villkor som regeringen föreskriver =i =frèga =om =utbildningen =vid =fristèende =skolor =och =om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

Skolverket =skall =inte =læmna =en =förklaring =om =rætt =till =bidrag, =om utbildningen vid den fristèende skolan skulle innebæra pètagliga negativa följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær =belægen =eller =i nærliggande kommuner. För att en skola skall ha rætt till bidrag gæller att skolan =har =ansökt =om =att =bli =förklarad =som =bidragsberættigad =före =den 1 april kalenderèret innan det èr utbildningen startar.

För =fristèende =gymnasieskolor =skall =Skolverket =faststælla =till =vilket nationellt =program =i =gymnasieskolan =en =utbildning =i =bidragshænseende skall =hænföras =(2 kap. =2 a =förordningen =om =fristèende =skolor). =Den fristèende =skolan =och =elevens =hemkommun =fèr =komma =överens =om =bidragets storlek (9 kap. 8 a skollagen). Om en överenskommelse inte kan træffas, skall kommunen till skolan betala det belopp per elev och program som framgèr av bilagan till förordningen om fristèende skolor (2 kap. 12 förordningen om fristèende skolor).

För fristèende gymnasiesærskolor gæller att skolan och elevens hemkommun fèr komma överens om bidragets storlek (9 kap. 8 c skollagen). Om en överenskommelse inte kan træffas, skall kommunen betala det belopp som regeringen beslutat.

Elevavgifter Om =en =fristèende =gymnasieskola =fèr =bidrag =för =eleven =frèn =hans =eller hennes =hemkommun, =fèr =skolan =endast =ta =ut =elevavgifter =som =ær =skæliga med =hænsyn =till =de =særskilda =kostnader =som =skolan =har =för =den =bidragsgrundande utbildningen (9 kap. 10 skollagen). En förutsættning ær dock att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten. Fristèende gymnasiesærskolor som har rætt till bidrag frèn elevens hemkommun fèr i likhet med fristèende særskolor endast ta ut elevavgifter som ær skæliga med hænsyn till de kostnader som skolan har. Detta under förutsættning att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten. En förklaring om rætt till bidrag skall

27

èterkallas om elevavgifterna i en fristèende gymnasieskola eller gymnasiesærskola inte kan anses skæliga.

Studiestöd En =elev =i =en =fristèende =gymnasieskola =som =har =förklarats =berættigad =till bidrag eller som blivit stælld under enbart statlig tillsyn har samma rætt till studiestöd =som =en =elev =i =en =kommunal =gymnasieskola. =Studiestödet handhas =av =Centrala =studiestödsnæmnden =(CSN) =och =regleras =i =studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655).

För studier i gymnasieskolan læmnas studiehjælp till och med det första kalenderhalvèr det èr dè den studerande fyller 20 èr. Studiehjælp bestèr av studiebidrag, inackorderingstillægg och extra tillægg. Inackorderingstillægg fèr bara læmnas till den som behöver inackordering och som studerar vid en =utbildning =som =inte =ingèr =i =det =offentliga =skolvæsendet =(2 kap. =2 studiestödslagen och 2 kap. 2 studiestödsförordningen). Statligt inackorderingstillægg kan alltsè læmnas till en elev i en fristèende gymnasieskola. CSN =fèr =meddela =nærmare =föreskrifter =om =vem =som =kan =fè =inackorderingstillægg.

För =elever =inom =det =offentliga =skolvæsendet =gæller =enligt =5 kap. =33 skollagen =att =hemkommunen =skall =læmna =ekonomiskt =stöd =till =elever =i gymnasieskolan =som =behöver =inackordering. =Skyldigheten =gæller =till =och med det första kalenderhalvèret det èr dè ungdomarna fyller tjugo èr.

4.4. Gemensamma bestæmmelser

Godkænnande och rætt till bidrag Av =förordningen =om =fristèende =skolor =framgèr =att =Skolverket =vid =handlæggningen =av =ærenden =om =godkænnande =av =och =bidrag =till =en =fristèende skola skall bereda den kommun dær skolan ær belægen tillfælle att yttra sig. I frèga om fristèende gymnasieskolor och gymnasiesærskolor skall æven de nærliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola beredas tillfælle att yttra sig över ansökan.

Tillsyn m.m. Skolverket =har =tillsyn =över =utbildningen =vid =godkænda =fristèende =skolor och vid sèdana fristèende gymnasieskolor och gymnasiesærskolor som fèr bidrag =(2 b =kap. =8 =samt =9 kap. =11 =och =13 =skollagen). =Skolorna =ær ocksè =skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och =den =utværdering =av =skolvæsendet som genomförs av Skolverket. I frèga om alla fristèende skolor som fèr bidrag, skall den kommun dær skolan ær belægen ha rætt till insyn i verksamheten. =Sèdana =skolor =ær =skyldiga =att =i =den =utstræckning =som kommunen bestæmmer delta i den uppföljning och utværdering som kommunen =gör =av =sitt =eget =skolvæsende. =Om =en =skola =byter =huvudman =skall detta =anmælas =till =Skolverket =(1 a kap. =8 =och =2 kap. =10 =förordningen om fristèende skolor).

28

Ýterkallande av godkænnande eller rætt till bidrag Skolverket skall i vissa fall èterkalla ett beslut om godkænnande eller rætt till bidrag (2 b kap. 9 och 10 e samt 9 kap. 12 och 14 skollagen). Ett sèdant beslut skall èterkallas bl.a. om skolan inte længre uppfyller kraven för =godkænnande =eller =rætt =till =bidrag =och =bristerna =inte =avhjælps =efter pèpekande för huvudmannen för skolan. Ett èterkallande skall ocksè ske om =skolan =trots =pèpekande =inte =iakttar =sin =skyldighet =att =delta =i =den uppföljning =och =utværdering =som =genomförs =av =Skolverket. =Vidare =skall ett =beslut =om =bidrag =èterkallas =om =verksamheten =vid =en =fristèende =skola förændras i sèdan utstræckning att det innebær pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen. I det fall det ær frèga om =en =fristèende =gymnasieskola =eller =gymnasiesærskola =skall =æven följderna i nærliggande kommuner beaktas.

áverklagande Skolverkets beslut i ærenden om godkænnande eller rætt till bidrag respektive èterkallande av godkænnande eller rætt till bidrag fèr överklagas hos allmæn =förvaltningsdomstol =(2 b kap. =12 =och =9 kap. =17 =skollagen). Detsamma gæller vissa beslut i ærenden om elevavgifter.

29

5. Principiella utgèngspunkter

En skola för alla

Enligt skollagen (1985:1100) skall alla barn och ungdomar, oberoende av kön, =geografiskt =hemvist =samt =sociala =och =ekonomiska =förhèllanden, =ha lika tillgèng till utbildning i det offentliga skolvæsendet. Inom varje skolform skall utbildningen vara likværdig, varhelst den anordnas i landet.

Utbildningen för alla barn och ungdomar syftar till att ge en gemensam kunskapsbas och skall bygga pè en gemensam værdegrund samt ha gemensamma mèl. Dærför har den svenska skolan sedan længe utformats för att vara en skola för alla. En skola dær barn frèn olika sociala och ekonomiska miljöer =möts =ær =viktig =för =att =hèlla =samman =ett =samhælle =och =för =att =det skall præglas av solidaritet och rættvisa.

Alla =barn =och =ungdomar =har =rætt =till =en =likværdig =utbildning =av =hög kvalitet, =som =ger =goda =kunskaper =och =lægger =grunden =för =ett =fortsatt livslèngt =lærande. =För =elever =och =förældrar =ær =det =viktigt =att =det =finns =en lagstiftning =som =garanterar =en =nationellt =likværdig =skola. =Ytterst =ær =det eleverna, deras behov och rætt som skall =motivera de bestæmmelser som styr =verksamheten. =Samhællets =resurser =för =utbildning =skall =anvændas =för att ge alla elever i hela landet en bra start i livet.

Fristèende skolor som komplement

Den gemensamma skolan dær barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet =möts =ær =viktig. =Samtidigt =ær =det =ocksè =værdefullt =nær =barn =och ungdomar =tillsammans =med =sina =förældrar =har =möjlighet =att =vælja =en =skola med en alternativ pedagogisk inriktning.

Fristèende skolor har sedan længe en plats i svenskt skolvæsende. De =ær sinsemellan =olika =och =kan =bidra =till =ökad =mèngfald =inom =skolvæsendet. Mèngfalden i sig ær positiv sèvæl i fristèende som kommunala skolor. Den ær =som =regel =en =förutsættning =för =utveckling =och =pedagogisk =förnyelse. Mèngfalden =mèste =dock =vara =förenlig =med =ett =nationellt =och =kommunalt ansvar =för =en =sammanhèllen =och =likværdig =skola, =dær =kvaliteten =kan garanteras och insynen kan sækerstællas.

De =fristèende =skolorna =ær =en =del =av =det =totala =utbildningsutbudet =och dærmed =en =del =av =den =nationella =skolpolitiken. =Tillsammans =utgör offentliga =och =fristèende =skolor =skolvæsendet =för =barn =och =ungdom. =En væsentlig =skillnad =mellan =kommunalt =och =enskilt =huvudmannaskap =för skolan ær att kommunen alltid har det yttersta ansvaret för att erbjuda alla barn =och =ungdomar =i =kommunen =en =god =utbildning. =Dærför =mèste kommunernas =möjlighet =och =skyldighet =att =erbjuda =en =god =utbildning sækerstællas. =Utbildningen =för =barn =och =ungdom =skall =huvudsakligen bedrivas i offentlig regi, men det skall ocksè finnas utrymme för fristèende alternativ. Elevens rætt att vælja skola fèr emellertid inte inskrænka sig till en möjlighet att endast vælja en fristèende skola, utan det mèste finnas en reell rætt att vælja en kommunal skola. Dærför mèste det finnas en sèdan balans mellan offentliga och fristèende skolor i en kommun sè att kommunen ges

30

faktiska =möjligheter =att =ta =sitt =övergripande =ansvar =för =utbildningen =av barn och ungdomar i kommunen. Kommunen mèste ocksè kunna ta ansvar för =att =samtliga =ungdomar =i =kommunen =erbjuds =utbildning =i =gymnasieskolan =som =omfattar =ett =allsidigt =urval =av =nationella =program, =som =ær anpassat till elevernas önskemèl. Det decentraliserade ansvaret för skolan innebær =att =kommunen =har =ansvar =för =att =alla =elever =i =kommunen =fèr =en god utbildning i enlighet med de nationella mèlen.

Lika förutsættningar och villkor

Skola, utbildning och bildning fèr inte utvecklas sè, att enbart den lægsta kostnaden för den minsta godtagbara standarden blir en ledstjærna. Dærför mèste varje skola ha rimliga resurser för att kunna erbjuda en undervisning som tar hænsyn till elevernas skiftande behov och förutsættningar.

För elever och förældrar ær det viktigt att det finns en nationellt likværdig skola, sè att eleverna i valet mellan offentliga och fristèende skolor utan större olægenhet kan væxla mellan kommunala och fristèende skolor. För sèvæl =elevernas =som =skolhuvudmænnens =del =ær =det =viktigt =att =skolor, oavsett =huvudman, =kan =arbeta =utifrèn =likværdiga =förutsættningar =och dærmed =komplettera =varandra. =Likværdiga =förutsættningar =och =likværdig utbildning skall dock inte innebæra likformighet i utbildningen. Likværdiga ekonomiska =villkor =mellan =offentliga =och =fristèende =skolor =ær =en förutsættning =för =en =verklig =valfrihet, =særskilt =för =elever =frèn =ekonomiskt svaga grupper eller de som ær i behov av særskilt stöd.

Villkoren skiljer sig dock èt i vissa avseenden. En væsentlig skillnad ær att de fristèende =skolorna inte omfattas av offentlighetsprincipen. Exempelvis ær betygen inte offentliga i fristèende skolor. Detta ær inte tillfredsstællande utifrèn möjligheten att garantera elevers rættssækerhet. Skollagskommittên =(dir. =1999:15) =har =till =uppgift =att =bl.a. =göra =en =översyn =av =de bestæmmelser som rör elevernas rættssækerhet. Regeringen vill inte föregripa kommittêns arbete och avstèr dærför ifrèn att nu læmna förslag i denna del.

áppen för alla

Alla =barn =och =ungdomar =skall =ha =samma =möjligheter =att =vælja =skola. =Den grundlæggande principen att skolan skall vara öppen för alla mèste gælla för varje skola som fèr offentligt stöd, oavsett huvudman. Det innebær att varje skola mèste vara beredd att fullt ut axla sitt ansvar för alla elevers kunskapsutveckling och att anpassa undervisningen till varje elevs förutsættningar och behov.

Valfrihet =inom =den =offentliga =verksamheten =med =alternativa =driftsformer =som =komplement =fèr =inte =leda =till =vidgade =klyftor =och =ökad segregation. =Regelverken =mèste =vara =sè =utformade =att =sèdana =tendenser förhindras. Elevens frihet att vælja skola fèr inte vara beroende av förældrarnas =ekonomiska =situation. =Dè =rèder =inte =valfrihet. =Dærför =skall =utbildningen i offentligt finansierade fristèende skolor vara avgiftsfri pè samma sætt som utbildningen i den offentliga skolan. Skolor med offentlig finansiering =fèr =inte =heller =verka =segregerande =genom =særskilda =antagningsregler, ansöknings- eller elevavgifter.

31

Alla elever har rætt till en likværdig utbildning av hög kvalitet

En likværdig skola för alla förutsætter att all offentligt finansierad utbildning =följs =upp =och =utværderas =utifrèn =de =nationella =mèl =som =gæller =för skolan. Samarbetet mellan de fristèende skolorna och kommunerna kan fördjupas och stærkas. Samarbete ær ett sætt att bættre utnyttja de gemensamma resurserna, vilket i sin tur bör kunna gagna sèvæl elever som fristèende och kommunala skolor.

Vinstintresse skall inte styra skolan

Det har under senare èr blivit allt vanligare att skolverksamhet, som sedan lèng tid bedrivits i offentlig regi, bedrivs i form av aktiebolag. Det finns dærför skæl att kænna oro över risken för framtida intressekonflikter mellan aktiemarknadens förvæntningar och skolvæsendets mèl. Vinstintresset kan komma =i =konflikt =med =den =pedagogiska =utveckling =som =varit =sjælva utgèngspunkten =för =att =ge =offentliga =bidrag =till =de =fristèende =skolorna. Elevernas =kunskaper =och =utveckling =skall =stè =i =centrum =för =personalens arbete, =inte =huvudmannens =eventuella =vinstkrav. =Vinstmotivet =riskerar æven att förstærka den sociala och ekonomiska segregationen och skapa ett samhælle =med =större =klyftor. =En =sèdan =utveckling =mèste =förhindras. =Det finns =ocksè =risk =för =att =en =huvudman =som =driver =sitt =företag =i =vinstsyfte væljer att lægga ner verksamheten om avkastningen inte blivit den avsedda. Detta kan fè allvarliga konsekvenser i form av plötsliga omstællningar för sèvæl elever och förældrar som för kommuner. Mot den bakgrunden ær det önskvært =att =lagstiftningen =ændras =sè =att =överskottet =i =fristèende =skolor alltid =gèr =tillbaka =till =verksamheten. =Lagstiftningen =bör =samtidigt =ge utrymme för en företagsform som ær særskilt anpassad för verksamhet som inte drivs i vinstsyfte, men som ger företaget goda möjligheter att bedriva verksamheten för övrigt. Reglerna för en sèdan företagsform bör garantera att eventuella överskott stannar kvar i verksamheten och anvænds för dess utveckling i stællet för till utdelning till ægarna. Varje krona i utdelad vinst har en bættre alternativ anvændning i verksamheten, t.ex. som stöd till vissa elever och till kompetensutveckling.

Dærför har en sakkunnig person haft i uppdrag att i en förstudie undersöka hur lagstiftningen kan ændras för att underlætta bildandet av företag dær vinsten alltid gèr tillbaka till verksamheten, dvs. dær det överskott som upparbetas =i =verksamheten =anvænds =för =att =utveckla =den. =Förstudien =har redovisats =den =27 =september =2001. =Regeringen =avser =nu =att =tillsætta =en utredning som tar fram erforderliga förslag.

32

6. Allmænna villkor

6.1 áppen för alla

En =fristèende =skola =som =ær =godkænd =och =fèr =bidrag =skall =vara =öppen =för alla och fèr inte bidra till segregation. Barns och ungdomars möjlighet att vælja =skola =fèr =inte =vara =avhængig =av =förældrarnas =ekonomiska =situation eller en elevs eventuella behov av stöd i skolan.

6.1.1 Avgiftsfri utbildning Regeringens förslag: En fristèende særskola som har rætt till bidrag skall för de elever som bidragen avser bara fè ta ut =avgifter i den omfattning som =gæller =för =utbildning =i =særskolor =inom =det =offentliga =skolvæsendet. Eleverna =i =fristèende =særskolor =skall =erbjudas =kostnadsfria =skolmèltider. Bestæmmelserna =om =èterkallande =av =rætt =till =bidrag =skall =ændras =i konsekvens med vad som nu angetts. En =fristèende =gymnasieskola =eller =gymnasiesærskola =som =har =rætt =till bidrag skall för de elever som bidragen avser bara fè ta ut avgifter i den omfattning =som =gæller =för =gymnasieskolor =och =gymnasiesærskolor =inom det offentliga skolvæsendet. En fristèende skola som har rætt till bidrag för en viss utbildning skall inte fè ta ut avgifter i samband med ansökan om plats i den utbildningen.

Promemorians förslag: Særskilda avgifter skall inte fè tas ut i samband med =ansökan =om =plats =i =fristèende =förskoleklass =eller =i =utbildning =vid fristèende =skolor =som =motsvarar =grund- =eller =særskolan. =Pè =motsvarande sætt =bör =inte =heller =sèdana =avgifter =fè =tas =ut =för =ansökan =om =plats =i fristèende gymnasieskolor eller fristèende gymnasiesærskolor.

Möjligheten att ta ut elevavgifter tas bort för fristèende særskolor som fèr =bidrag =enligt =9 =kap. =6 =a = =skollagen. =Utbildningen =vid =dessa =skolor skall vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser. Eleverna vid dessa utbildningar =skall =utan =kostnad =ha =tillgèng =till =böcker, =skrivmateriel, verktyg eller andra hjælpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten =fèr =dock =förekomma =enstaka =inslag =som =kan =föranleda =en obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna skall ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider.

Utredningens förslag: Fristèende gymnasieskolor fèr för de elever som bidragen avser inte ta ut avgifter i större omfattning æn vad som gæller för gymnasieskolor inom det offentliga skolvæsendet.

5HPLVVLQVWDQVHUQDStatens skolverk(Skolverket)WLOOVW\UNHUI|UVODJHQ Detsamma =gör =flertalet =av =de =remissinstanser =som =yttrat =sig =över SURPHPRULDQV UHVSHNWLYH XWUHGQLQJHQV I|UVODJ LO DQVHU DWW JUXQGVNROH och =gymnasieutbildning =skall =vara =avgiftsfri =samt =att =alla =avgifter VQHGYULGHU NRQNXUUHQVVLWXDWLRQHQ Friskolornas =riksförbund LQVWlPPHU L förslaget =att =utbildning =i =fristèende =skolor =skall =vara =avgiftsfri. =Riksförbundet anser emellertid att anmælnings- och ansökningsavgifter ær till för

33

att =tæcka =kostnader =som =inte =tæcks =av =de =kommunala =bidragen =och avstyrker dærför förslaget i denna del.

Skælen för regeringens förslag: Enligt skollagen skall utbildningen vid kommunala =grundskolor =och =særskolor =vara =avgiftsfri =för =de =elever =som bidragen =avser. =Eleverna =skall =utan =kostnad =ha =tillgèng =till =böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjælpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. =I =verksamheten =fèr =dock =förekomma =enstaka =inslag =som =kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna i den obligatoriska særskolan =skall =ocksè =erbjudas =kostnadsfria =skolmèltider. =Motsvarande bestæmmelser =gæller =æven =för =fristèende =grundskolor =som =fèr =bidrag =frèn elevernas hemkommuner.

I =motsats =till =vad =som =gæller =för =fristèende =grundskolor =har =fristèende særskolor i dag vissa möjligheter att ta ut elevavgifter för utbildningen. Det ær enligt regeringens mening inte rimligt att elever i fristèende særskolor som fèr offentligt bidrag skall betala særskilda avgifter för sin utbildning. Möjligheten för sèdana skolor att ta ut avgifter bör alltsè tas bort (i avsnitt 8.1 föreslès ændrade regler för bidrag till en godkænd fristèende særskola). Eleverna vid dessa skolor skall ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider. Förslaget, =som =innebær =en =ændring =i =9 =kap. =7 = =skollagen, =medför =att bestæmmelserna =om =elevavgifter =kommer =att =stæmma =överens =med =vad som gæller i særskolor inom det offentliga skolvæsendet.

Utredningen finner att de fristèende gymnasieskolornas möjligheter att ta =ut =elevavgifter =och =s.k. =köavgifter =dels =ger =dem =en =konkurrensfördel framför kommunala gymnasieskolor, dels kan verka socialt segregerande. Regeringen =delar =utredningens =uppfattning =att =ett =villkor =för =att =en fristèende gymnasieskola skall ha rætt till kommunala bidrag bör vara att skolan, =i =likhet =med =kommunala =gymnasieskolor, =ær =kostnadsfri =för eleverna. =Regeringen =anser =att =samma =villkor =æven =skall =gælla =för fristèende =gymnasiesærskolor. =Förslaget =innebær =ændringar =i =9 =kap. =10 = skollagen. =Regeringen =förutsætter =att =Skolverket =i =sin =tillsyn =uppmærksammar olika former av avgifter som, trots att de framstèr som frivilliga, i praktiken ær att betrakta som obligatoriska.

Avgifter i samband med ansökan

I =dag =förekommer =det =att =fristèende =skolor =tar =ut =registrerings- =eller ansökningsavgifter. =Detta =strider =mot =principen =att =en =fristèende =skola skall vara öppen för alla, eftersom förældrarnas ekonomiska situation inte skall =fè =avgöra =om =en =elev =skall =kunna =söka =till =en =skola =eller =inte. =Det finns =dærför =anledning =att =ændra =synen =pè =sèdana =indirekta =elevavgifter. Om =en =fristèende =skola =som =finansieras =med =offentliga =bidrag =dærutöver tar ut avgifter, innebær detta dessutom att de olika skolorna inte fèr arbeta pè likværdiga villkor. Særskilda anmælnings-, kö- eller registreringsavgifter skall dærför inte fè tas ut.

Mot bakgrund av vad som föreslès i avsnitt 8.1 om bidrag till fristèende særskolor =föreslès =att =avgifter =inte =heller =skall =fè =tas =ut =i =samband =med ansökan om plats vid dessa skolor. Samma villkor som föreslès gælla för fristèende =grund- =och =særskolor =skall =æven =gælla =för =fristèende =förskoleklass som anordnas vid dessa skolor. Genom att fristèende förskoleklasser ær integrerade med fristèende skolor som motsvarar dessa skolformer, sker

34

intagningen =till =skolan =i =praktiken =ofta =redan =genom =intagningen =till förskoleklassen.

Regeringen =föreslèr =alltsè =att =skollagen =skall =kompletteras =med =bestæmmelser om att særskilda avgifter inte fèr tas ut i samband med ansökan om =plats =i =utbildningar =som =en =fristèende =skola =fèr =bidrag =för. =Detta föranleder =tillægg =i =2 =b =kap. =10 =d = =samt =9 =kap. =7 =och =10 = =skollagen. Förslagen =innebær =att =rætten =till =bidrag =kan =èterkallas, =om =en =fristèende skola tar ut avgift i samband med ansökan om plats i dessa utbildningar eller i utbildning som motsvarar förskoleklass vid dessa skolor (jfr 9 kap. 12 andra =stycket 1 =och 14 andra =stycket samt 2 b kap. 10 e =skollagen).

6.1.2 Intyg om stödbehov En fristèende förskoleklass skall för att godkænnas stè öppen för alla barn som har rætt till utbildning inom förskoleklassen (2 b kap. 7 skollagen). Pè =motsvarande =sætt =skall =en =fristèende =skola, =för =att =godkænnas =eller förklaras ha rætt till bidrag, stè öppen =för alla =barn respektive ungdomar som enligt skollagen har rætt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolvæsendet (9 kap. 2, 8 och 8 b skollagen). Undantag frèn =dessa =bestæmmelser =fèr =endast =göras =för =sèdana =barn =respektive ungdomar vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller =ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för =skolan. =Möjligheten =för =en fristèende =skola =att =neka =att =ta =emot =en =elev =under =vissa =förutsættningar motsvarar vad som gæller för grundskolan vid placeringen av elever vid en kommuns olika skolenheter (4 kap. 6 skollagen). Grundregeln ær alltsè att fristèende skolor som fèr offentligt stöd mèste vara öppna för alla. Det ær enligt regeringens mening ytterst angelæget att denna princip efterlevs. Att alla elever har lika möjlighet till god utbild ning ær ett övergripande mèl för skolpolitiken. Bestæmmelserna i skollagen innebær att en fristèende skola inom ramen för =sina =normala =resurser =skall =kunna =ge =stöd =èt =flertalet =elever.. =Skolan skall =sèledes, pè =samma sætt som en kommunal skola, anpassa =sin organisation =och =sin =undervisning =sè =att =hænsyn =tas =till =elevens =behov =och förutsættningar. =Huvudmannen =för =en =fristèende =skola =som =stèr =under statlig =tillsyn =har =ocksè =möjlighet =att =fè =rèd =och =stöd =frèn =Specialpedagogiska institutet i frègor som rör elever med funktionshinder. En =skola =kan =undantagsvis =ha =svèrt =att =ta =emot =en =elev =i =behov =av særskilt =stöd. =För =att =skolan =skall =fè =neka =en =elev =tilltræde =mèste =dock svèrigheten vara betydande. Det kan t.ex. vara frèga om att skollokalerna mèste =förændras =i =betydande =omfattning. =Om =kommunen =ær =beredd =att betala för det særskilda stödet, fèr inte skolan èberopa ekonomiska svèrigheter =som =skæl =för =att =vægra =ta =emot =en =elev. =Regeringen =utgèr =ifrèn =att Skolverket i sin tillsyn =ægnar særskild uppmærksamhet èt =företeelser som riskerar att æventyra kravet pè att en fristèende skola skall vara öppen för alla. Om en fristèende skola trots pèpekande inte rættar till en sèdan brist utgör detta grund för att èterkalla skolans rætt till bidrag. Under =senare =èr =har =det =uppmærksammats =att =mènga =fristèende =skolor kræver ett skriftligt intyg frèn den sökandes vèrdnadshavare, av vilket det skall =framgè =huruvida =barnet =har =nègot =stödbehov. =Det =kan =dock, =enligt

35

regeringens uppfattning, inte anses förenligt med principen om öppenhet för alla att en skola vægrar att ta in elev av det skælet att en vèrdnadshavare inte =har =læmnat =en =skriftlig =försækran =dær =man =intygar =att =man =læmnat fullstændiga uppgifter om barnets eventuella stödbehov.

Möjlighet att överklaga

I utredningens betænkande behandlas frègan om möjligheten att överklaga en fristèende skolas beslut om mottagande. Exempel pè sèdana beslut ær att inte ta emot en elev med hænvisning till att ett mottagande av eleven skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för skolan. Regeringen delar uppfattningen att det hær ær en viktig frèga för att principen om öppenhet för alla skall garanteras. Frègan berör dock sèvæl fristèende som offentliga skolor och enligt regeringens mening finns det skæl för en lika behandling oavsett huvudman. Emellertid har den kommittê =som =arbetar =med =en =översyn =av =skollagen =(dir. =1999:15) =till uppgift att bl.a. utreda och föreslè hur en ökad rættssækerhet för eleverna kan =èstadkommas. =Kommittên =skall =redovisa =sitt =arbete =senast =den =31 december =2001. =Regeringen =vill =avvakta =kommittêns =stællningstaganden och =læmnar =dærför =inte =nu =nègot =förslag =om =ytterligare =möjligheter =att överklaga beslut inom skolans omrède.

36

Hänvisningar till US1

6.2. Krav pè lærare

Regeringens förslag: För att godkænnas eller förklaras ha rætt till bidrag skall fristèende skolor, i likhet med skolor i kommuner och landsting, vara skyldiga =att =för =undervisningen =anvænda =lærare, =förskollærare =eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undantag skall fè göras endast om personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller det finns nègot annat særskilt skæl med hænsyn till eleverna.

De bestæmmelser i skollagen om behörighet och anstællningsvillkor för lærare, förskollærare och fritidspedagoger som gæller inom kommuner och landsting skall gælla æven för fristèende skolor som ær godkænda eller har rætt =till =bidrag. =Regeringen =skall =för =vissa =fristèende =skolor =fè =meddela föreskrifter om undantag frèn dessa behörighetsbestæmmelser.

Promemorians =förslag: =Fristèende =skolor =skall, =i =likhet =med =skolor =i kommuner =och =landsting, =vara =skyldiga =att =för =undervisningen =anvænda lærare, =förskollærare =eller =fritidspedagoger =som =har =en =utbildning =avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undantag skall fè göras endast om personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller det finns nègot annat særskilt skæl med hænsyn till eleverna.

Remissinstanserna: En klar majoritet av de instanser som yttrat sig ær SRVLWLYD WLOO I|UVODJHW EOD Skolverket Lærarförbundet Lærarnas Riks-

förbund, =Umeè =universitet, Stockholms =stad, =Danderyds, =Kungsbacka, Nacka,SollentunaRFKTæbykommunerFriskolornas riksförbund DYYLVDU

förslaget och föreslèr att de formella kraven i stællet tas bort för lærare som anstælls i offentliga skolor. Riksförbundet framhèller vidare att bestæmmelserna i 2 kap. 5 skollagen ger offentliga skolor möjlighet att tidsbegrænsat anstælla icke behörig personal ett èr i sænder i avvaktan pè att behörig lærare =kan =anstællas. =Motsvarande =möjlighet =finns =inte =för =en =fristèende skola, som har att följa bestæmmelserna om provanstællning i enlighet med JlOODQGH DUEHWVUlWW I|U SULYDWD DUEHWVJLYDUH Waldorfskolefederationen anför =att =man inte =kan =stælla =sig bakom =förslaget, sè længe waldorflærarutbildningen =saknar =ekonomiskt =stöd =frèn =statsmakterna =och =examinationsrætt. =Man =framhèller =att =det =pedagogiska =alternativet =bygger =pè =att lærarna =har =en =utbildning =som =svarar =mot =den =avsedda =pedagogiken.

Svenska kommunförbundetPRWVlWWHUVLJI|UVODJHWHIWHUVRPPDQDQVHUDWW

det inkræktar pè det mèl- och resultatorienterade styrsystemet.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Skolverkets =nationella =uppföljning visar =att =andelen =lærare =med =formell =lærarutbildning =ær =lægre =i =fristèende skolor æn i offentliga skolor. Kraven pè kvalitet i utbildningen ær dock lika höga för fristèende som för offentliga skolor. Detta framgèr av skollagens krav =att =utbildningen =vid =en =fristèende =skola =skall =ge =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter som det offentliga skolvæsendet skall förmedla.

Lærarna =ær =tillsammans =med =eleverna =skolans =viktigaste =resurser. Lærarnas =kunskap =och =pedagogiska =kompetens =utgör =sjælva =grunden =för skolans utveckling. Regeringen föreslèr dærför att det införs bestæmmelser

37

i 2 b kap. och 9 kap.skollagen om att fristèende skolor för att godkænnas eller förklaras ha rætt till bidrag, i likhet med vad som enligt 2 kap. =3 skollagen =gæller =för =kommuner =och =landsting, =skall =vara =skyldiga =att =för undervisningen =anvænda =lærare, =förskollærare =eller =fritidspedagoger =som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Pè samma sætt som i det offentliga skolvæsendet skall undantag fè göras endast om personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller det finns nègot annat særskilt skæl med hænsyn till eleverna (jfr prop. 1990/91:18).

Som =en =följd =av =förslaget =bör =behörighetsreglerna =för =lærare, =förskollærare =och =fritidspedagoger =i =det =offentliga =skolvæsendet =gælla =æven =för fristèende skolor. I 2 kap. 4 skollagen anges att behörig att anstællas som lærare, förskollærare eller fritidspedagog i det offentliga skolvæsendet utan tidsbegrænsning ær den som har svensk lærarexamen, respektive barn- och ungdomspedagogisk examen som regeringen med stöd av 1 kap. 11 högskolelagen =(1992:1434) =har =meddelat =föreskrifter =om, =eller =motsvarande ældre utbildning, med huvudsaklig inriktning pè den undervisning anstællningen =avser. =Detsamma =gæller =den =som =av =Högskoleverket =har =fètt =ett behörighetsbevis =enligt =vad =som =föreskrivs =i =2 kap. =4 =a =och =4 =b = skollagen. =Den =som =inte =ær =behörig =fèr =ændè =anstællas =utan =tidsbegrænsning, =om =det =saknas =behöriga =sökande =och =om =det =finns =særskilda skæl =samt =om =den =sökande =har =motsvarande =kompetens =för =den =undervisning =som =anstællningen =avser =och =det =dessutom =finns =skæl =att =anta =att den sökande ær læmpad att sköta undervisningen.

För =kommunala =skolor =gæller =att =den =som =inte =uppfyller =kraven =enligt 2 kap. =4 = =skollagen =fèr =anstællas =som =lærare, =förskollærare =eller =fritidspedagog =för =högst =ett =èr =i =sænder =(2 =kap. =5 = =skollagen). =Motsvarande særskilda reglering gæller inte =för en =fristèende skola. Dær gæller i stællet bestæmmelserna =i =lagen =(1982:80) =om =anstællningsskydd. =För =att =de =fristèende skolorna skall ha förutsættningar att kontinuerligt och i sè hög grad som möjligt ha lærare med adekvat utbildning mèste de pè samma sætt som kommunala =skolor =medges =rætt =att, =nær =de =tvingas =anstælla =andra =lærare, anstælla dessa för begrænsad tid, normalt till terminens eller læsèrets slut. En sèdan rætt för de fristèende skolorna strider mot regeln i 4 lagen om anstællningsskydd =om =att =anstællningsavtal =gæller =tills =vidare. =För =att undantag skall fè göras frèn denna regel krævs enligt 2 samma lag, en uttrycklig bestæmmelse i annan lag. Dærför föreslèr regeringen att en sèdan tas in æven i 9 kap. skollagen, vilket innebær att skollagens bestæmmelser om behörighet och anstællningsvillkor i 2 kap. 4±5 blir tillæmpliga æven för fristèende skolor som ær godkænda eller har rætt till bidrag.

Bestæmmelserna =om =vem =som =fèr =anstællas =som =lærare, =förskollærare eller fritidspedagog utan tidsbegrænsning skall endast gælla personal som anstælls efter ikrafttrædandet.

Betræffande =synpunkterna =i =Waldorfskolefederationens =remissyttrande vill =regeringen =framhèlla =att =den =nya =lærarutbildning =som =startat =fr.o.m. höstterminen =2001 =ger =utrymme =för =en =pedagogisk =profilering, =som =kan genomföras =inom =utbildningsomrèdena =inriktning =och =specialisering. Regeringen =bör =dock =fè =ett =bemyndigande =att =meddela =föreskrifter =om undantag =frèn bestæmmelserna om behörighet =och anstællningsvillkor =för vissa fristèende skolor, sè att exempelvis waldorfskolorna kan upprætthèlla sin pedagogiska profil.

38

Hänvisningar till S6-2

 • Prop. 2001/02:35: Avsnitt 14

6.3. Förklaring om rætt till bidrag

Regeringens =förslag: =En =fristèende =grundskola =eller =særskola =skall =inte förklaras =berættigad =till =bidrag, =om =skolans =verksamhet =vid =en =helhetsbedömning, varvid bl.a. skolans storlek och geografiska læge skall beaktas, skulle innebæra pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen.

En fristèende gymnasieskola eller gymnasiesærskola skall inte förklaras berættigad till bidrag i frèga om utbildning som vid en helhetsbedömning, varvid =bl.a. =skolans =storlek, =geografiska =læge =och =utbildningens =innehèll skall beaktas, skulle innebæra pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

Promemorians förslag: áverensstæmmer i huvudsak med regeringens förslag.

Utredningens =förslag: =Skolverket =skall =ta =betydande =hænsyn =till elevutveckling och lokalmarknad i lægeskommunen och nærliggande kommuner. =En =förklaring =om =rætt =till =bidrag =skall =inte =læmnas =i =frèga =om =en utbildning =som =p.g.a. =den =planerade =utbildningens =innehèll =och =utformning, =skolans =storlek =och =geografiska =læge =skulle =innebæra =pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner. Om det föreligger særskilda skæl med hænsyn till skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær =belægen =eller =i =nærliggande kommuner, =fèr =förklaringen =om =rætt =till =bidrag =avse =tiden =frèn =och =med höstterminen efter den i ansökan angivna tidpunkten för planerad start av verksamheten. För sèdan ansökan om förklaring om bidragsrætt som ges in senast den 1 april skall Skolverkets beslut föreligga senast under december mènad =samma =èr. =Undantag =hærifrèn =fèr =dock =göras =om =det =i =ett =enskilt ærende =uppstèr =betydande =svèrigheter =att =færdigstælla =utredningen =inom denna tid.

Remissinstanserna: =Majoriteten =av =de =kommuner =som =yttrat =sig =ær SRVLWLYD PHGDQ Friskolornas =riksförbund DYVW\UNHU I|UVODJHW Skolverket understryker vikten av tydliga och förutsægbara kriterier för bedömningen DY Q\D IULVWnHQGH VNRORU RFK GHUDV UlWW WLOO ELGUDJ Kammarrætten =i

Stockholm VHUJlUQDDWWGHNULWHULHUVRPVNDOOEHDNWDVYLGHQEHG|PQLQJDY

vad som utgör negativa följder för skolvæsendet byggs ut ytterligare, i vart IDOO L I|UDUEHWHQD PHG NRQNUHWD H[HPSHO Væsterès =stad =IUDPKnOOHU DWW helhetsbedömningen av utbildningsutbudet i en kommun ær mycket viktig för =att =balansen =mellan =offentliga =och =fristèende =skolor =skall =kunna XSSUlWWKnOODVVæxjö kommun DQVHUDWWSU|YQLQJHQVNDOOJ|UDVXUHWWHOHY perspektiv =och beakta =huruvida nyetableringen berikar eller försvèrar ett breddat och efterfrègestyrt utbud.

Kammarrætten =i =Stockholm ILQQHU IUlPVW XU UlWWVVlNHUKHWVDVSHNW DWW

utredningens =förslag =om =uppskjuten =bidragsrætt =inte =kan =godtas. =Nær VNlOHQI|UHWWQHMWLOOELGUDJLQWHlUWLOOUlFNOLJDVNDOOLVWlOOHWELGUDJPHGJHV

Friskolornas riksförbundRFKSolna stadDQVHUDWWGHWVNDOOYDUDP|MOLJWDWW

skjuta upp starten ett èr, om lægeskommunen begært det och det finns ett XQGHUODJVRPVW\UNHUGHWWDEHKRYSkolverketDYYLVDUI|UVODJHWRPDWWYlJD in lokalmarknaden i sin bedömning.

39

Fè =remissinstanser =har =yttrat =sig =över =utredningens =förslag =om =nær =ett EHVOXWVHQDVWVNDOOI|UHOLJJD'HVRP\WWUDWVLJEODHaninge och Lunds

kommunerlUSRVLWLYDWLOOI|UVODJHWLunds kommunDQVHUGRFNDWWEHVOXWHW

helst bör fattas redan i september.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Enligt =skollagens =nuvarande =bestæmmelser =skall =en =förklaring =om =rætt =till =bidrag =inte =læmnas =om =den fristèende =skolans =verksamhet =skulle =innebæra =pètagliga =negativa =följder för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær =belægen. =För =fristèende gymnasie- =och =gymnasiesærskolor =gæller =detta =æven =följderna =för =skolvæsendet i nærliggande kommuner. I propositionen Fristèende skolor m.m. (prop. 1995/96:200) exemplifierades begreppet pètagliga negativa följder med att tillkomsten av en fristèende skola kan medföra att en landsorts- eller glesbygdskommun tvingas att lægga ned en redan befintlig skola och detta medför att avstèndet till nærmaste skola avsevært ökar för elever i nègon del av kommunen.

Kommunerna =ær =huvudmæn =för =sèvæl =förskoleklass, =grundskola, =særskola, =gymnasieskola =som =gymnasiesærskola. =Den =skolplikt =som =gæller inom =grundskolan =och =særskolan =motsvaras =av =en =rætt =att =fè =utbildning inom det offentliga =skolvæsendet =för barn och ungdom (3 kap. 1 skollagen). =Hemkommunen =skall =sörja =för =att =sèdan =utbildning =kommer =till stènd. =För =grundskoleelever =skall =denna =skyldighet =normalt =fullgöras genom =att =hemkommunen =anordnar =grundskola =i =den =omfattning =som krævs för att ge utbildning èt samtliga barn i kommunen som har rætt till sèdan. Endast om det finns særskilda skæl fèr hemkommunen fullgöra sin skyldighet =genom =att =komma =överens =med =nègon =annan =kommun =att denna =i =sin =grundskola =skall =ta =emot =elever =vars =grundskoleutbildning hemkommunen =har =att =sörja =för =(4 =kap. =5 = =skollagen). =Nær =det =gæller særskolan =har =kommunen =skyldighet =att =sjælv =eller =genom =överenskommelse med en annan kommun ge sèdan utbildning èt de barn som har rætt till det (6 kap. 5 skollagen). Det ær ocksè en kommunal skyldighet att =erbjuda =ett =allsidigt =urval =av =gymnasieutbildningar =till =de =ungdomar som ær bosatta i kommunen. Detta skall ske i den egna kommunen eller i annan kommun som hemkommunen har slutit samverkansavtal med.

Dessa bestæmmelser innebær att en kommun, inte fèr dimensionera sin grundskola sè snævt att det inte finns plats att ta emot barn som vill gè i den =kommunala =skolan. =Detta, =dvs. =kommunens =möjligheter =att =upprætthèlla =sin =lagstadgade =skyldighet =att =anordna =utbildning, =ær =sèdant =som skall =beaktas =vid =bedömningen =av =om =en =fristèende =skola =kan =innebæra pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =kommunen. =Vilka =följder etableringen =av =en =fristèende =skola =kan =fè =varierar =med =avseende =pè skolans =lokalisering =i =kommunen, =kommunens =geografiska =utstræckning, befolkningstæthet, =elevutveckling, =befintlig =skolorganisation =etc. =Dessa faktorer kan ha mycket stor betydelse för vissa kommuner. Nær en ansökan skickas till Skolverket, har huvudmannen sællan klart för sig exakt var i kommunen skolan kommer att vara belægen. Det bör dock vara möjligt att ange i vilken kommundel skolan skall placeras. I en del fall förutsætter en =korrekt =kommunal =konsekvensbeskrivning =att =skolans =lokalisering =i kommunen =kan =beaktas. =Om =en =sökande =inte =kan =ange =i =vilken =del =av kommunen =en =skola =skall =etableras, =kan =detta =vara =en =grund =för =att =inte læmna en förklaring om bidragsrætt, om kommunen samtidigt visar att en

40

etablering =i =en =viss =del =av =kommunen =riskerar =att =medföra =pètagliga negativa följder för skolvæsendet och dærmed andra elever i kommunen.

Ett antal kommuner har problem till följd av strukturella faktorer, fræmst en =minskande =befolkning. =Ocksè =sèdana =omstændigheter =bör =vægas =in =i bedömningen. En kommun mèste kunna anpassa sin skolorganisation och sina =skolkostnader =till =ett =vikande =elevunderlag. =En =etablering =av =en fristèende skola bör inte fè medföra avsevært ökade kostnader för kommunen till följd av =att skolverksamhet bedrivs i mindre effektiv omfattning RFK PHG OnJW NDSDFLWHWVXWQ\WWMDQGH ='HW NDQ RFNVn In SnWDJOLJW QHJDWLYD följder i det fall en kommunal skola avvecklas till förmèn för en fristèende skola =och =det =dærmed =inte =længre =kommer =att =finnas =nègon =kommunal skola att vælja för eleverna i den aktuella delen av kommunen.

Enligt =regeringens =mening =mèste =det =æven =fortsættningsvis =vara =en rættighet för elever och förældrar att vælja en kommunal skola, dær man har en större insyn och andra pèverkansmöjligheter genom det demokratiska systemet.

Mot =denna =bakgrund =föreslèr =regeringen =att =skollagens =bestæmmelser om pètagliga negativa följder skall förtydligas pè sè sætt att det dels ± efter förslag av Lagrèdet ± framgèr av lagtexten att Skolverket har att göra en helhetsbedömning, dels anges att skolans storlek och geografiska læge ær exempel pè faktorer som skall beaktas vid bedömningen av om ett beslut om =bidragsrætt =kan =leda =till =pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i kommunen.

Enligt 5 kap. 5 skollagen ær varje kommun skyldig att erbjuda utbildning pè nationella program för samtliga ungdomar som har rætt till gymnasieutbildning. =Erbjudandet =skall =omfatta =ett =allsidigt =urval =av =nationella program. =Antalet =platser =pè =de =olika =programmen =skall =anpassas =med hænsyn till elevernas =önskemèl. =Detsamma gæller de olika inriktningarna inom =programmen. =Ett =lègt =elevantal =pèverkar =möjligheterna =att =erbjuda ett allsidigt urval av program och inriktningar. En skola med lègt elevantal fèr =dessutom =uppenbara =svèrigheter =att =erbjuda =ett =allsidigt =urval =av valbara kurser. Bedömningen av eventuella pètagliga negativa följder skall dærför =omfatta =förutsættningarna =för =kommunens/ernas =ungdomar =att =fè den =utbildning =de =vill =ha. =Mot =denna =bakgrund =föreslèr =regeringen =att skollagens =bestæmmelser =om =pètagliga =negativa =följder =sèvitt =gæller gymnasieskolan och gymnasiesærskolan skall förtydligas pè det sættet =att det anges att æven utbildningens innehèll ær en faktor som skall beaktas.

Prövningen =innefattar =redan =i =dag =en =bedömning =av =den =fristèende skolans möjligheter att leva upp till kravet pè lèngsiktighet och stabilitet liksom av de följder skolan kan innebæra för det offentliga skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen. Pè gymnasial nivè bedöms följderna för skolvæsendet æven i nærliggande kommuner. Regeringen har tidigare i propositionen Fristèende skolor m.m. framhèllit att de negativa följderna skall avse förhèllanden pè lèng sikt. För elevernas del ær kraven pè lèngsiktighet =och =stabilitet =centrala. =Det =handlar =ytterst =om =huvudmannens ètagande och =förmèga =att lèngsiktigt genomföra den utbildning som =eleverna söker och tas in till.

Ytterligare =en =omstændighet =av =betydelse =ær =skollokalernas =ændamèlsenlighet. Dessa skall naturligtvis hèlla en sèdan standard att utbildningen kan genomföras med god kvalitet. I detta sammanhang kan det næmnas att Skollagskommittên bl.a. har till uppgift att göra en översyn, och vid behov

41

föreslè förændringar, av regler för att stærka barns, ungdomars och vuxnas sækerhet, skydd och trygghet i barnomsorgs- och skolverksamheten.

Vid prövningen av en ansökan om rætt till bidrag skall alltsè en helhetsbedömning göras av följderna för skolvæsendet. Dærvid skall beaktas inte bara =de =ekonomiska =konsekvenserna =utan =æven =elevperspektivet =och =den samlade effekten av ett eventuellt ökat antal fristèende skolor i kommunen respektive regionen.

Utredningen konstaterar att beslut om en ny fristèende gymnasieskolas rætt till bidrag ibland fattas sè sent att det kan skapa onödiga problem för den =kommunala =planeringen. =Sena =beslut =medför =æven =problem =för =den fristèende =gymnasieskolan. =Regeringen =utgèr =frèn =att =Skolverket =följer förvaltningslagens =(1986:223) =bestæmmelser =om =att =varje =ærende =dær nègon =enskild =ær =part =skall =handlæggas =sè =enkelt, =snabbt =och =billigt =som möjligt utan att sækerheten eftersætts. Nærmare bestæmmelser om ett sista datum för verkets beslut bör dærför inte införas.

42

6.4. Huvudmannen för skolan

Regeringens =förslag: =Huvudmannen =för =en =fristèende =skola =skall =ha förutsættningar att bedriva verksamheten i enlighet med de grundlæggande villkor som gæller för godkænnande respektive rætt till bidrag. Den som vill överta =verksamheten =vid =en =godkænd =eller =bidragsberættigad =fristèende skola =skall =ansöka =om =fortsatt =godkænnande =respektive =förklaring =om fortsatt rætt till bidrag.

Promemorians förslag: Bestæmmelser införs i skollagen om att en ny huvudman =som =önskar =överta =en =godkænd =och/eller =bidragsberættigad fristèende =skola =skall =ansöka =om =nytt =godkænnande =och/eller =bidragsrætt för skolan.

Remissinstanserna: Av de instanser som kommenterat förslaget ær de IOHVWDSRVLWLYDKonkurrensverketDYVW\UNHUGRFNI|UVODJHWPHGKlQYLVQLQJ till att effekterna av förslaget hade bort analyseras, bl.a. den tid Skolverket behöver för att göra en ny prövning och konsekvenserna av detta för den IULVWnHQGH VNRODQ Skolverket DQVHU DWW lYHQ RP JRGNlQQDQGHWUlWWHQ WLOO bidrag =avser =sjælva =skolan, =ær =det =angelæget =att =en =prövning =sker =av =den nya huvudmannen.

Skælen för regeringens förslag: Ett godkænnande och en förklaring om rætt =till =bidrag =för =en =fristèende =grund- =eller =særskola =innebær =att =en =viss huvudman fèr rætt att anordna utbildning omfattande vissa èrskurser i en bestæmd =kommun. =En =förklaring =om =rætt =till =bidrag =för =en =fristèende gymnasie- eller gymnasiesærskola medför rætt till bidrag för huvudmannen att anordna en eller flera angivna utbildningar i en bestæmd kommun. Av förarbetena till den nu gællande regleringen (prop. 1995/96:200) framgèr bl.a. att sèdana uppgifter kan komma fram om huvudmannen som leder till att =skolan =inte =kan =godkænnas, =trots =att =huvudmannen =förklarat =att utbildningen =vid =skolan =skall =præglas =av =den =værdegrund =som =krævs. Vidare =næmns =att =ett =godkænnande =skall =baseras =pè =en =bedömning =av huvudmannens =uttalade =avsikter, =förutsættningar =och =mèl =samt =de eventuella =erfarenheter =Skolverket =kan =ha =av =huvudmannen =eller =har inhæmtat om denne.

Den =prövning =av =huvudmannen =som =görs =redan =i =dag =avser =alltsè huvudmannens förutsættningar att bedriva verksamheten i enlighet med de grundlæggande =villkor =som =gæller =för =godkænnande =respektive =rætt =till bidrag. En sèdan prövning ær viktig inte minst med tanke pè elevers och förældrars =förtroende =för =utbildningen =vid =den =fristèende =skolan. =Enligt regeringens =mening =bör =nu =en =uttrycklig =bestæmmelse =med =den =angivna innebörden tas in i skollagen.

Byte av huvudman

Förslaget =ovan =innebær =att =det =inte =ær =möjligt =för =nègon =annan =att =utan vidare =ta =över =en =redan =godkænd =eller =bidragsberættigad =skola. =Ett godkænnande eller en förklaring om rætt till bidrag för en fristèende skola kan =alltsè =inte =gælla =för =en =annan =huvudman =utan =en =ny =prövning.

43

Regeringen föreslèr sèledes att det införs bestæmmelser i 9 kap. skollagen som =innebær =att =en =huvudman =som =önskar =överta =verksamheten =vid =en godkænd =eller =bidragsberættigad =fristèende =skola, =oavsett =om =den =startat eller =inte, =skall =ansöka =om =detta =hos =Skolverket, =eller =i =frèga =om =en fristèende =skola =som =motsvarar =specialskolan =hos =styrelsen =för =specialskolan. En sèdan ansökan skall bifallas om den som vill överta verksamheten uppfyller de ovan næmnda grundlæggande villkoren.

44

Hänvisningar till S6-4

 • Prop. 2001/02:35: Avsnitt 14

7. Nærmare om Skolverkets prövning

7.1. Yttranden över ansökningar

Regeringens =bedömning: =I =förordningen =(1996:1206) =om =fristèende skolor bör bestæmmelser införas, om att den kommun som yttrar sig över en ansökan om godkænnande eller bidragsrætt för en fristèende skola skall bifoga en konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.

Promemorians =förslag: =Bestæmmelser =införs =i =förordningen (1996:1206) om fristèende skolor, om att den kommun som yttrar sig över en ansökan om godkænnande och/eller bidragsrætt för en fristèende skola skall foga en konsekvensbeskrivning till sitt yttrande. I det fall en ansökan avser omvandling av en offentlig skola till en fristèende skola skall Skolverket æven bereda lokala förældraföreningar samt lærarnas lokala fackliga organisationer tillfælle att yttra sig över ansökan.

Remissinstanserna: En klar majoritet av de remissinstanser som yttrat sig =i =frègan =tillstyrker =förslaget =om =att =en =kommun =skall =foga =en =kon-VHNYHQVEHVNULYQLQJWLOOVLWW\WWUDQGH.

Skolverket IUDPKnOOHU DWW GHW lU VYnUW DWW VH KXU \WWUDQGHQ IUnQ ORNDOD

förældraföreningar och lærarnas fackliga organisationer skall kunna beaktas LQRP UDPHQ I|U QXYDUDQGH UHJHOV\VWHP Lærarförbundet Kommunför-

bundet =i =Stockholms =læn Kungsbacka, =Sollentuna =RFK Tæby =kommuner

ansluter sig till tanken att den aktuella skolans egen förældraförening och fackliga =representanter =skall =ges =tillfælle =att =framföra =sina =synpunkter.

Danderyds kommun DQVHUDWWDPELWLRQHQDWWOnWDORNDODI|UlOGUDI|UHQLQJDU

samt lærares fackliga organisationer uttrycka synpunkter pè en ansökan ær lovværd. Man anser att sèdana yttranden bör ingè som en del i ansökan till 6NROYHUNHW Solna =stad KDU SULQFLSLHOOW LQJHW HPRW DWW ORNDOD I|UlOGUD föreningar och fackliga organisationer skall fè yttra sig.

Skælen =för =regeringens =bedömning: =Enligt =nuvarande =regler =i =skollagen skall en förklaring om rætt till bidrag för en fristèende grund- eller særskola =inte =læmnas, =om =skolans =verksamhet =skulle =innebæra =pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen. För fristèende gymnasie- och gymnasiesærskolor gæller detta æven följderna i nærliggande kommuner.

Enligt =1 =kap. =2 = =och =1 =a =kap. =2 = =förordningen =om =fristèende =skolor skall =Skolverket =vid =handlæggningen =av =ærenden =om =godkænnande =och bidrag bereda lægeskommunen tillfælle att =yttra sig över ansökan nær det gæller fristèende förskoleklasser respektive fristèende skolor som motsvarar grund- och særskolan. Nær det gæller ansökan för fristèende gymnasie- och =gymnasiesærskolor =skall, =enligt =2 kap. =2 = =samma =förordning, =sèvæl lægeskommunen som nærliggande kommuner beredas tillfælle att yttra sig.

Enligt =skollagen =skall =alla =barn =och =ungdomar, =oberoende =av =kön, geografiskt =hemvist =samt =sociala =och =ekonomiska =förhèllanden, =ha =lika tillgèng till utbildning i det offentliga skolvæsendet. För att Skolverket skall kunna ta stællning till en ansökan bör dærför, enligt regeringens bedömning, ett =kommunalt =yttrande =över =en =ansökan =om =godkænnande =och/eller

45

bidragsrætt =för =en =fristèende =skola =alltid =omfatta =en =konsekvensbeskrivning, som visar vad etableringen av en ny skola enligt kommunens mening =innebær =för =skolvæsendet =i =kommunen =och =hur =etableringen pèverkar elevernas möjligheter att ocksè kunna vælja en kommunal skola næra hemmet.

I avsnitt 6.3 föreslèr regeringen att skollagens bestæmmelser om pètagliga negativa följder, som Skolverket skall ta hænsyn till vid sin prövning, skall förtydligas. Regeringen anser att kommunerna tydligare æn i dag bör pèvisa vilka följder en etablering medför, om dessa har bestèende karaktær och om de ær sè pètagliga att bidrag inte bör ges. Dærför bör en bestæmmelse införas i =förordningen =om =fristèende =skolor =om =att =en =konsekvensbeskrivning skall =fogas =till =kommunens =yttrande. =Üven =dè =en =kommun =tillstyrker =en ansökan kvarstèr Skolverkets ansvar att ta stællning till ansökan utifrèn en helhetsbedömning. =Om =en =sèdan =bedömning =visar =att =ett =bifall =skulle =fè pètagliga negativa följder för eleverna och skolvæsendet i kommunen skall ansökan =alltid =avslès, =æven =om =kommunen =tillstyrker =ansökan. =Omvænt skall =en =ansökan =kunna =bifallas, =trots =att =kommunen =avstyrker =den, =om bedömningen visar att pètagliga negativa följder inte kommer att uppstè.

I =det =fall =en =kommunal =skola =avvecklas =till =förmèn =för =en =fristèende skola, bör kommunen alltid i sin konsekvensbeskrivning redogöra för hur detta pèverkar elevers möjlighet att vælja en kommunal skola. Detsamma bör gælla vid ansökningar om etablering av en fristèende skola i nybyggda stadsdelar i det fall ingen kommunal skola planeras.

Regeringen anser att det i vissa fall finns skæl att utvidga den krets som bör =beredas =tillfælle =att =yttra =sig =över =en =ansökan. =I =det =fall =en =ansökan gæller en fristèende skola som avses bli etablerad i stællet för en offentlig skola =som =skall =avvecklas, =bör =Skolverket =æven =bereda =företrædare =för förældrar =och =elever =samt =personalens =fackliga =organisationer =tillfælle =att yttra sig över ansökan. Ett sèdant yttrande kan ge ytterligare information av vikt för Skolverkets bedömning, t.ex. vad gæller den reella möjligheten för förældrarna att vælja en kommunal skola för sina barn.

Hänvisningar till S7-1

7.2. Skolverket fèr en næmnd för fristèende skolor

Regeringens =bedömning: =En =særskild =næmnd =bör =inrættas =inom =Statens skolverk för att besluta i ærenden om godkænnande och rætt till bidrag samt èterkallande av godkænnande och rætt till bidrag för fristèende skolor.

Skælen för regeringens bedömning: Antalet fristèende skolor har vuxit kraftigt och fortsætter att væxa. Samtidigt minskar èrskullarna med elever successivt. =Ürendena =om =förklaring =om =rætt =till =bidrag =blir =dærmed =mer komplicerade =genom =att =frègan =om =pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =kommunen =och =i =vissa =fall =nærliggande =kommuner =allt =oftare kommer =att =behöva =aktualiseras. =Detta =medför =i =sin =tur =att =kravet =pè =en allsidig =bedömning =blir =allt =starkare. =Regeringen =bedömer =dærför =att =det finns skæl att bredda Skolverkets kompetens vid handlæggning av ærenden om =godkænnande =och =rætt =till =bidrag =genom =att =bl.a. =ta =till =vara =den erfarenhet som finns inom den kommunala sektorn. Dærför bör en særskild næmnd =med =företrædare =för =den =statliga =sektorn, =kommunsektorn =och fristèende skolor inrættas vid Skolverket. Næmnden bör ha till uppgift att

46

fatta Skolverkets beslut i ærenden om godkænnande, förklaring om rætt till bidrag samt èterkallande av godkænnande och rætt till bidrag för fristèende skolor.

Ledamöterna =i =næmnden =skall =utses =av =regeringen. =Det =ankommer =pè regeringen att utfærda nærmare bestæmmelser om næmnden.

7.3. Avgift för Skolverkets prövning

Regeringens =förslag: =Regeringen =eller =den =myndighet =regeringen =bestæmmer =skall =fè =meddela =föreskrifter =om =avgift =för =prövning =av ansökningar om godkænnande av fristèende skolor eller om förklaring om rætt till bidrag till sèdana skolor.

Promemorians =förslag: =Skollagen =kompletteras =med =en =bestæmmelse om =att =regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr meddela föreskrifter om avgift =för Statens =skolverks kostnader för prövning =av =ansökningar =om =godkænnande =av =fristèende =skolor =eller =om =förklaring om rætt till bidrag till sèdana.

5HPLVVLQVWDQVHUQDKammarrætten i StockholmDQVHUDWWNRQNXUUHQVHQ knappast =kan =komma =att =snedvridas =enbart =av =den =anledningen =att =en begrænsad =engèngsavgift tas ut. Avgifternas storlek skall =motsvara Skol-YHUNHWVVMlOYNRVWQDGHUKonkurrensverketI|URUGDUDWWHQJRGWDJEDUJDUDQWL skapas för att en eventuell avgift för prövning inte subventionerar annan YHUNVDPKHWKungsbacka kommunDQVHUGHWULPOLJWDWW6NROYHUNHWInUWDXW HQ YLVV NRVWQDGVHUVlWWQLQJ I|U SU|YQLQJ DY DQV|NQLQJDU Malmö =stad framhèller att avgiften inte fèr vara för hög, sè att den kan utestænga vissa huvudmæn.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Skolverket =har =ett =omfattande =arbete med ansökningar om godkænnande av och förklaring om rætt till bidrag för fristèende grundskolor och med ansökningar rörande förklaring om rætt till bidrag för fristèende gymnasieskolor.

Mènga ærenden skrivs av, dè sökanden ètertar sin ansökan eller avstèr frèn =att =komplettera =denna =med =nödvændiga =uppgifter. =Læsèret =2000/01 startade 64 (49 %) av de 132 fristèende grundskolor som hade godkænts och förklarats bidragsberættigade av Skolverket. Av 54 fristèende gymnasieskolor =som =hade =förklarats =bidragsberættigade =fr.o.m. =læsèret =2000/01 startade 22 (41 %). En del av dessa skolor har begært att fè skjuta upp sin start ett læsèr, men sammanfattningsvis kan det konstateras att endast cirka en tredjedel av ansökningarna hos Skolverket om att fè starta en fristèende grundskola =realiseras =i =enlighet =med =beslutet. =För =fristèende =gymnasieskolor uppgèr motsvarande andel till cirka en fjærdedel.

Den höga frekvensen av skolor som inte kommer i gèng som planerat, begær =uppskjuten =start =och =fèr =sitt =godkænnande =èterkallat, =tyder =pè =att blivande huvudmæn i mènga fall har en bristfællig eller orealistisk planering. I syfte att bidra till finansieringen av statens merkostnader för prövningen =av =frègor =om =godkænnande =respektive =bidragsrætt =för =fristèende skolor samt för att begrænsa mængden mindre seriösa ansökningar, bör en særskild ansökningsavgift införas. Dærför föreslès att regeringen, eller den myndighet =som =regeringen =bestæmmer, =genom =ett =tillægg =till =9 =kap. skollagen =ges =ett =bemyndigande =att =meddela =föreskrifter =om =rætt =för =den

47

beslutande =myndigheten, =dvs. =Skolverket =eller =Specialskolemyndigheten, att =ta =ut =en =avgift =av =den =som =ansöker =om =godkænnande =som =fristèende skola och/eller om förklaring om rætt till bidrag för en sèdan skola.

En =sèdan =avgift =skall =vara =ett =bidrag =till =myndighetens =handlæggningskostnader. =Avgiften =skall =inte =fè =överstiga =myndighetens =sjælvkostnader =för =prövningen. =Avgiften =bör =faststællas =av =Skolverket =respektive Specialskolemyndigheten efter samrèd med Ekonomistyrningsverket.

48

Hänvisningar till S7-3

 • Prop. 2001/02:35: Avsnitt 12, 14

8. Bidrag och kostnader

8.1. Fristèende grundskolor och særskolor

Regeringens =förslag: =I =likhet =med =vad =som =gæller =för =fristèende =grundskolor skall bidrag till en godkænd fristèende særskola læmnas av hemkommunen för varje elev som genomgèr utbildning i den fristèende særskolan. Bidraget skall bestæmmas efter samma grunder som kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till de egna særskolorna.

För =sèvæl =fristèende =grundskolor =som =særskolor =skall =bidraget =bestæmmas =med =hænsyn =till =skolans =ètagande =och =elevens =behov =samt =kommunens =ansvar =för =att =bereda =grundskole- =respektive =særskoleutbildning =èt samtliga barn i kommunen som har rætt till sèdan.

Promemorians förslag: áverensstæmmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Förslaget om ett nytt bidragssystem för fristèende VlUVNRORU VW|GV DY Handikappförbundens =samarbetsorgan Friskolornas

riksförbund Lærarförbundet Jönköpings, =Ludvika =RFK Tæby kommuner

VDPWGöteborgs stad(QGDVWDanderyds kommun DYVW\UNHU

Flertalet =av =de =remissinstanser =som =yttrat =sig =om =förslaget =att =hænsyn skall =tas =till =kommunens =særskilda =kostnader =för =att =anordna =utbildning WLOOVW\UNHU GHW EOD Statskontoret Skolverket RF K Svenska =kommun-

förbundet OLNVRP Stockholms =stad Enköpings Jönköpings, Kungsbacka Ludvika RF K Uppsala NRPPXQHU Danderyds =kommun VHU HWW YlUGH L DWW

det =tydliggörs =att =skolpliktskostnader =inte =skall =ingè =i =bidragsunderlaget.

Nacka =kommun VlJHU DWW VNROSOLNWVNRVWQDGHQ UHGDQ L GDJ OLJJHU XWDQI|U

ELGUDJHWbYHQTæby kommunWLOOlPSDUUHGDQGHQQDPHWRGRFKWLOOVW\UNHU

Sollentuna =kommun EHKnOOHU PHGHO I|U VNROSOLNWVEHYDNQLQJ HWF KRV GHQ

ansvariga næmnden och har ingen invændning.

'lUHPRWDYVW\UNHU Friskolornas riksförbundSveriges Kristna Friskole-

rèd,WaldorfskolefederationenRFKBèstads kommun

Skælen =för regeringens =förslag: För bidrag till en =fristèende særskola gæller =att =den =fristèende =skolan =fèr =komma =överens =med =elevens =hemkommun om bidragets storlek. Om en överenskommelse inte kan træffas, skall kommunen betala det belopp som regeringen beslutat (9 kap. 6 a tredje stycket skollagen, 1985:1100).

Enligt =2 =b =kap. =10 =c = =skollagen =skall =en =kommun =till =en =fristèende særskola læmna bidrag för varje elev som deltar i utbildning motsvarande förskoleklass. =Om =skolan =inte =kommer =överens =om =annat =med =elevernas hemkommuner, =skall =kommunerna =betala =det =belopp =som =regeringen beslutat.

Elever som tillhör særskolans personkrets ær inte en homogen grupp utan har =varierande =stödbehov. =Dærför =ær =det =inte =ændamèlsenligt =att =bidraget faststælls =som =en =klumpsumma =för =en =grupp =elever. =Det =ær =inte =heller möjligt att besluta om ersættningens storlek utan att ha ingèende kænnedom om de enskilda elevernas olika behov. Sèdan kunskap finns av naturliga skæl endast lokalt.

49

Dærför föreslèr regeringen att hemkommunens bidrag skall beræknas för varje =enskild =elev =och =att =bidraget =skall =bestæmmas =med =hænsyn =till skolans ètagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till elever i kommunala særskolor. Pè motsvarande sætt skall bidraget beræknas för elever som deltar i förskoleklass =vid =fristèende =særskolor. =Detta =innebær =att =berækningen =av =bidraget för =elever =i =fristèende =særskolor =görs =pè =samma =sætt =som =för =elever =i fristèende grundskolor.

Kommunernas ansvar för att bereda utbildning

Det bidragssystem för fristèende grundskolor som i dag gæller innebær en i lag reglerad skyldighet för elevens hemkommun att ge en fristèende skola bidrag =med =hænsyn =tagen =till =skolans =ètagande =och =elevens =behov =efter samma =grunder =som =kommunen =tillæmpar =för =sina =egna =grundskolor. Systemet =innebær =likværdiga =villkor =för =en =elev =i =en =kommun =vare =sig eleven gèr i en kommunal eller en fristèende skola. Det ger æven möjligheter att ta hænsyn till elevernas varierade behov och överensstæmmer med den decentraliserade mèlstyrningen som gæller för skolvæsendet i övrigt.

En =kommun =har =enligt =skollagen =att =se =till =att =alla =skolpliktiga =barn =i kommunen =fèr =sin =rætt =till =utbildning =tillgodosedd =næra =hemmet. =I =det kommunala =uppdraget =ligger =att =kunna =bereda =plats =för =alla =skolpliktiga barn. Antalet elever som skall börja skolan skiftar èr frèn èr, vilket medför att behovet av lokaler och lærare varierar. Kommunerna mèste alltid ha ett visst utrymme reserverat för elevökningar i samband med skolstarten för nybörjare, =men =æven =för =andra =elever =som =flyttar =till =kommunen. =En kommun mèste ocksè kunna erbjuda plats i sina skolor nær en fristèende skola inte kan =starta =sin verksamhet som planerat eller nær en =fristèende skola upphör. Den beredskap och överkapacitet som en kommun dærmed har kan medföra högre kostnader per elev för vissa skolenheter. Hur denna beredskap ser ut skiljer sig frèn kommun till kommun. Det beror bl.a. pè hur befolkningsstrukturen ser ut, om det ær en glesbygdskommun eller en storstadskommun, =var =skolor =ær =belægna =i =förhèllande =till =bostæder =inom kommunen =samt =hur =stora =skolorna =ær. =Kommunerna =kan =inte =sèsom =en fristèende =skola =optimera =sin =organisation, =dvs. =avsluta =sin =intagning =av elever nær man har fyllt upp sina klasser och undervisningsgrupper. Dessa særskilda =kostnader =som =kommunen =har =benæmns =ibland =kommunens skolpliktskostnader. =En =fristèende =skola =har =inte =samma =uppdrag =och samma skyldighet att tillhandahèlla platser som en kommun har.

Till =sèdana =skolpliktskostnader =bör =ocksè =enligt =regeringens =mening ræknas de kostnader som en kommun har för uppföljning och utværdering av skolvæsendet i kommunen.

Ett tydligt resursfördelningssystem ær ett viktigt instrument för att èstadkomma =rættvisa =förutsættningar =och =möjligheter =för =kommunala =och fristèende =skolor =att =verka =pè =lika =villkor. =Om =kommunens =særskilda skolpliktskostnader =inkluderas =i =grunderna =för =bidraget =per =elev =till =fristèende skolor, utan hænsyn tagen till vad den fristèende skolans ètagande innebær, =kan =detta =medföra =att =kommunen =kommer =att =överkompensera den =fristèende =skolan. =Dærför =föreslès =att =9 =kap. =6 =och =6 a = =skollagen skall kompletteras med en bestæmmelse som anger att en kommun skall ta hænsyn =æven =till =det =kommunala =ansvaret =för =att =bereda =utbildning, =dvs.

50

skolpliktskostnaden, vid berækningen av det bidrag som kommunen skall betala för en elev i en fristèende grundskola eller særskola.

Lokalkostnader

Bidragsreglerna för fristèende grundskolor anger att elevens hemkommun skall =læmna =bidrag =med =hænsyn =till =skolans =ètagande =och =elevens =behov efter samma grunder som kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Kammarrætten i Stockholm har i en dom den 22 september 2000 (mèl nr 7757-1999) gjort en laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) av Botkyrka kommuns modell för berækning av =bidrag =till =fristèende =grundskolor. =Botkyrkas =modell =innebar =att =de kommunala grundskolorna fick ersættning för sina faktiska lokalkostnader, medan de fristèende skolornas ersættning baserades pè den genomsnittliga kostnaden =för =de =kommunala =skolorna. =Kammarrætten =gör =bedömningen att Botkyrka kommuns bidragsmodell strider mot 9 kap. 6 tredje stycket skollagen, =eftersom =bidraget =till =de =fristèende =skolornas =lokalkostnader inte bestæmts enligt samma grunder som för kommunens skolor. Botkyrka kommun har uttryckt oro för att de fristèende skolorna vid val av lokaler skulle sakna skæl att ta ansvar för kostnaderna, om de fèr ersættning för de faktiska =lokalkostnaderna. =Regeringen =konstaterar =att =bidraget =skall =bestæmmas =efter =samma =grunder. =Innebörden =av =detta =ær =att =en =fristèende skola =skall =kunna =driva =sin =verksamhet =pè =likværdiga =villkor =med =kommunernas skolor, dvs. ersættningen för lokalkostnader skall i princip vara varken =lægre =eller =högre =æn =vad =kommunen =betalar =för =sina =egna skollokaler. =Mot =bakgrund =av =den =redogörelse =som =læmnats =ovan =avser dock regeringen att noga följa utvecklingen pè det hær omrèdet.

51

Hänvisningar till S8-1

8.2. Fristèende gymnasieskolor

8.2.1 Bidragsprinciper Regeringens förslag: I en förklaring om rætt till bidrag för en fristèende gymnasieskola =skall =Statens =skolverk =læmna =uppgift =om =till =vilket =nationellt program i gymnasieskolan som utbildningen i den fristèende skolan i bidragshænseende skall hænföras. För varje elev som genomgèr utbildning i den fristèende skolan skall elevens hemkommun læmna bidrag. Bidraget skall i första hand motsvara den kostnad som elevens hemkommun har för det nationella program =som utbildningen har hænförts till. Om ett sèdant program =inte =finns =i =elevens =hemkommun =men =den =kommun =dær =den fristèende skolan ær belægen anordnar programmet, skall bidraget motsvara kostnaden =för =det =programmet =i =den =kommunen. =Bidraget =skall =i =bèda fallen bestæmmas efter samma grunder som hemkommunen tillæmpar vid fördelning =av =resurser =till =den =egna =gymnasieutbildningen. =Hænsyn =skall tas till skolans ètagande och elevens behov samt hemkommunens ansvar för att bereda gymnasieutbildning èt samtliga ungdomar i kommunen som har rætt till sèdan. Om programmet varken finns i hemkommunen eller i lægeskommunen =skall =det =belopp =utbetalas =som =faststællts =av =regeringen eller den myndighet regeringen bestæmmer. Om en elev har ett omfattande behov av særskilt stöd, skall kommunen som regel betala ett extra bidrag för det. Regeringens bedömning: Statens skolverk bör, i stællet för regeringen, faststælla =de =bidragsbelopp =som =i =sista =hand =skall =gælla =för =elever =i =fristèende =gymnasieskolor. =Till =grund =för =dessa =belopp =skall =ligga =medelværdet =av =mediankostnaderna =för =tre =pè =varandra =följande =èr =uppræknat med index för kostnadsutvecklingen.

Utredningens förslag: Det nuvarande bidragssystemet, som bygger pè att fristèende skolor och elevernas hemkommuner kommer överens, men med =en =av =staten =faststælld =prislista =som =gæller =om =man =inte =kommer överens skall behèllas. Medelværdet av kommunernas mediankostnader för tre pè varandra =följande èr uppræknade =med rèdande =skolindex læggs till grund för bidragsschablonen, som rensas frèn kommunernas kostnader för skolmèltider. =Kommunerna =ges =möjlighet =att =reducera =bidragsbeloppet med =högst =fem =procent =för =att =kompensera =den =fristèende =skolans möjlighet att optimera sin skolorganisation. Bidragsbeloppen faststælls den 1 =januari, =men =avser =följande =læsèr =med =ikrafttrædande =den =1 =juli. =En bidragsschablon för IB-utbildning skall faststællas.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Svenska =kommunförbundet WLOOVW\UNHU L KXYXGVDN samtliga förslag till förændringar i bidragssystemet, men saknar förslag om bidragen =till =lokalkostnader. =Lokalbidraget =till =en =fristèende =skola =bör motsvara den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i kommunen.

KonkurrensverketIUDPKnOOHUDWWlQGUDGHSULQFLSHUI|UDWWEHUlNQDHUVlWW

ningen till fristèende skolor bör grundas pè en undersökning eller analys av hur kommunerna redovisar sina kostnader för skolan. Med hænvisning till =att =mènga =fristèende =skolor =har =elever =frèn =mènga =olika =kommuner

52

DQVHU Friskolornas =riksförbund DWW HQ ELGUDJVPRGHOO OLNQDQGH GHQ I|U grundskolan =skulle =bli =ohèllbar. =Dærför =anser =man =att =den =nuvarande modellen skall behèllas men avstyrker kommittêns förslag till förændringar av bidragsmodellen.

Stockholms =stad DQVHU DWW SULVOLVWDQ E|U DYVNDIIDV RFK DWW PHGOHQ E|U

I|UGHODV Sn VDPPD VlWW VRP WLOO IULVWnHQGH JUXQGVNRORU Jönköpings =RFK

Uppsala =kommuner I|UHVSUnNDU DWW HUVlWWQLQJHQ VNDOO JUXQGD VLJ Sn

OlJHVNRPPXQHQVNRVWQDGI|UPRWVYDUDQGHXWELOGQLQJKommunförbundet

Jönköpings lænI|URUGDUHQRUGQLQJGlULI|UVWDKDQGGHQIULVWnHQGHVNRODQ

och =lægeskommunen =förhandlar =och =kommer =överens. =Om =överenskommelse ej nès tillæmpas lægeskommunens sjælvkostnad för motsvarande SURJUDPSödertælje kommunI|UHVOnUHQWUDSSVWHJVPRGHOOGlUGHIULVWnHQ de =gymnasieskolorna =i =första =hand =fèr =samma =ersættning =som =den =kommunala =gymnasieskolan =i =kommunen. =Om =programmet =inte =finns =gæller GHQUHJLRQDODNRVWQDGHQRFKLWUHGMHKDQGSULVOLVWDQVæxjö kommunDQVHU att =prislistan =endast =bör =anvændas =dè =utbildningen =vid =den =fristèende VNRODQ LQWH HUEMXGV L NRPPXQHQ Karlskrona =kommun DQVHU DWW GHQ HQ skilda kommunens resursfördelningssystem skall gælla vad avser bidragets VWRUOHN Göteborgs =stad WLOOVW\UNHU XWUHGQLQJHQV I|UVODJ PHQ YLOO lQGn pèpeka =att =bidraget =bör =baseras =pè =de =faktiska =kostnaderna =som =finns =i UHVSHNWLYHNRPPXQRFKLQWHVFKDEORQLVHUDVLærarnas Riksförbunds|YHU gripande instællning ær att villkoren för fristèende och kommunala skolor skall vara sè lika som möjligt.

Skælen för regeringens förslag och bedömning: I dag ær grundregeln att elevens hemkommun och den fristèende gymnasieskolan skall komma överens om bidragets storlek. Om man inte kommer överens, skall kommunen betala det belopp som regeringen =föreskrivit i den =s.k. prislistan, som =ær =en =bilaga =till =förordningen =(1996:1206) =om =fristèende =skolor, =se 9 kap. 8 a skollagen och 2 kap. 12 förordningen om fristèende skolor.

Utredningen har visat att mènga fristèende gymnasieskolor har svèrt att förhandla fram högre bidrag æn förordningens schablonbelopp. Utredningen visar ocksè att majoriteten av kommunerna följer den s.k. prislistan.

De =bidragsbelopp =som =regeringen =faststæller =för =olika =nationella program =bygger =pè =mediankostnaderna =för =ett =stort =urval =av =landets kommunala =gymnasieskolor =med =motsvarande =utbildningar. =Bidragsbeloppen beræknas utifrèn èrliga kostnadsundersökningar som Skolverket pè =regeringens =uppdrag =genomför =med =hjælp =av =Statistiska =centralbyrèn (SCB). Emellertid ligger det i sakens natur att medianværden endast i begrænsad utstræckning speglar den =faktiska kostnadsnivèn i olika kommuner. Det kan t.ex. innebæra att en fristèende gymnasieskola fèr ett bidrag som ær högre æn kostnaden för motsvarande program i kommunens gymnasieskola. Üven motsatt förhèllande kan förekomma, dvs. den fristèende skolan fèr ett lægre bidrag. Som exempel pè hur kostnaden kan variera kan næmnas =att =mediankostnaden =i =riket =för =det =naturvetenskapliga =programmet =èr =1999 =uppgick =till =55 =263 =kronor, =medan =kostnaden =i =Stockholms stad uppgick till 69 529 kronor och i Malmö stad till 42 131 kronor. Nær prislistans =belopp =anvænds =i =Malmö, =blir =resultatet =att =kommunen =fèr betala ett avsevært högre bidrag för en elev som gèr i en fristèende skola i kommunen =æn =vad =kostnaden =ær =för =en =elev =pè =motsvarande =program =i kommunens =gymnasieskola. =I =likhet =med =vad =vissa =remissinstanser (Södertælje =och =Væxjö =kommuner =m.fl.) =anser =finner =regeringen =att

53

bidraget =till =fristèende =gymnasieskolor =i =första =hand =bör =baseras =pè hemkommunens kostnad för motsvarande gymnasieprogram.

Med =utgèngspunkt =i =det =övergripande =synsættet =om =likværdiga =ekonomiska =villkor =oavsett =huvudman =föreslèr =regeringen =att =bidraget =till =fristèende =gymnasieskolor =skall =motsvara =den =kostnad =som =elevens =hemkommun har för motsvarande nationella program. Bedömningen av vilket nationellt program utbildningen i bidragshænseende motsvarar skall göras av =Statens =skolverk. =Uppgift =om =detta =skall =dærför =læmnas =i =Skolverkets beslut om förklaring om rætt till bidrag.

Det =finns =ett =antal =kommuner =som =inte =har =nègon =gymnasieskola =och mènga =kommuner =erbjuder =inte =utbildning =pè =alla =nationella =program. Dærför föreslèr regeringen att bidraget i andra hand skall motsvara kostnaden =för =motsvarande =nationella =program =i =den =kommunala =gymnasieskolan =i =den =kommun =dær =den =fristèende =gymnasieskolan =ær =belægen. Dærmed blir hemkommunens kostnad för en elevs utbildning pè ett visst gymnasieprogram densamma oberoende av om eleven væljer en fristèende eller en kommunal skola i en annan kommun.

Bidraget skall i bèda fallen bestæmmas med hænsyn till skolans ètagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieutbildningen.

Bara =i =den =situationen =att =varken =förstahands- =eller =andrahandsalternativet ær tillæmpligt skall den s.k. prislistan anvændas. Üven dè skall det finnas =ett =visst =utrymme =för =elevens =hemkommun =och =den =fristèende skolan att komma överens om ett annat belopp. Pè sè sætt blir det möjligt för =kommunen =att =betala =ett =högre =bidrag =för =elever =vars =mottagande annars =skulle =medföra =att =betydande =organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för skolan.

Av 5 kap. 5 respektive 6 kap. 5 skollagen följer att en kommun ær skyldig =att =erbjuda =utbildning =pè =nationella =program =för =samtliga ungdomar i kommunen som ær berættigade till detta. Kommunen kan inte pè samma sætt som en fristèende gymnasieskola optimera sin skolorganisation genom att endast anordna ett fètal program och ta in det antal elever som ger helt fyllda undervisningsgrupper. Kommunen mèste ge plats för alla =och =æven =kunna =ta =emot =nyinflyttade. =De =kostnader =kommunen =har med =anledning =av =detta =ansvar =hænför =sig =dels =till =merkostnader =för utbildningen =pè =de =olika =programmen, =dels =till =kostnader =för =central administration =och =förvaltning. =Den =kostnad =som =kommunen =har =för =att bereda =gymnasieutbildning =èt =samtliga =ungdomar =i =kommunen =som =har rætt =till =sèdan =skall =inte =inkluderas =i =bidragsunderlaget =för =fristèende gymnasieskolor. =De =kostnader =som =en =kommun =har =för =uppföljning =och utværdering av skolvæsendet i kommunen (avsnitt 9.2), bör enligt regeringens mening inte ingè i kommunernas underlag för berækning av bidrag till fristèende skolor.

För =att =kommunala =och =fristèende =gymnasieskolor =skall =behandlas likværdigt =mèste =de =enligt =regeringens =uppfattning =inordnas =i =samma resursfördelningssystem. =Mènga =kommuner =har =i =dag =ett =resursfördelningssystem med grundbidrag och tillæggsbidrag. Grundbidraget ær avsett att =tæcka =de =normala =kostnaderna =för =skolverksamheten. =Tillæggsbidrag kan =exempelvis =utgè =för =elever =med =funktionshinder. =Regeringen =förutsætter att kommunerna har redovisningssystem för sin resursfördelning som visar =kostnaderna =per =gymnasieprogram. =Regeringen =förutsætter =æven =att

54

elevernas =hemkommuner =kan =fè =del =av =lægeskommunernas =kostnadsuppgifter.

Ersættning för merværdesskatt

I likhet med vad som anfördes i prop. 1995/96:200 Fristèende skolor m.m. betræffande =bidrag =till =fristèende =grundskolor =förutsætter =regeringen =att kommunen =beaktar =att =den =fristèende =skolan =till =följd =av =skillnaden =i huvudmannaskap =har =vissa =högre =kostnader =vad =gæller =merværdesskatt. Detta gæller bidrag som læmnas enligt första- och andrahandsalternativet. I den =s.k. =prislistans =bidragsbelopp =ingèr =ersættning =för =sèdan =ingèende merværdesskatt som den fristèende skolan saknar avdragsrætt för.

Berækning av schablonbelopp

Hittills =har =regeringen =faststællt =de =èrliga =bidragsbelopp =per =gymnasieprogram, den s.k. prislistan, som framgèr av en bilaga till förordningen om fristèende skolor. Pè regeringens uppdrag har Skolverket èrligen sammanstællt underlag till regeringen för att berækna dessa bidragsbelopp. Enligt regeringens bedömning ær detta en myndighetsuppgift, varför uppgiften att faststælla =de =bidragsbelopp =som =i =sista =hand =skall =gælla =för =elever =i =fristèende gymnasieskolor fortsættningsvis bör ankomma pè Skolverket.

Regeringen =avser =att =i =förordningen =(1996:1206) =om =fristèende =skolor utfærda nærmare föreskrifter om den s.k. prislistan.

Utredningen =har =föreslagit =att =medelværdet =för =kommunernas =mediankostnader =för =tre =pè =varandra =följande =èr =uppræknade =med =rèdande =skolindex læggs till grund för bidragsberækningen. Regeringen bedömer att en övergèng till ett treèrigt berækningsunderlag har den fördelen att effekten av tillfælliga upp- respektive nedgèngar i bidragsnivèerna dæmpas, varför denna =princip =bör =införas. =Bidraget =bör =dærför =beræknas =utifrèn =medelværdet av mediankostnaderna för de tre senaste èren uppræknat med index för kostnadsutvecklingen.

Utredningen =har =vidare =uttalat =att =Skolverket =bör =öka =sina =anstrængningar för att èstadkomma en högre svarsfrekvens frèn kommunerna vad avser =kostnadsredovisningen =per =elev =och =gymnasieprogram. =Enligt =förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmænnen inom =det =offentliga =skolvæsendet =m.m. =ær =skolhuvudmænnen =skyldiga =att för uppföljning och utværdering av skolvæsendet læmna de uppgifter som Skolverket =föreskriver. =Om =en =skolhuvudman =inte =fullgör =sina =skyldigheter =i =detta =avseende =fèr =Skolverket, =enligt =samma =förordning, =vid =vite förelægga =skolhuvudmannen =att =fullgöra =sina =skyldigheter. =Regeringen utgèr frèn att Skolverket vid behov anvænder denna möjlighet.

Ingen særskild bidragsschablon för IB-utbildning

Utredningen har utan motivering föreslagit att en særskild bidragsschablon skall =införas =för =s.k. =IB-utbildning =(International =Baccalaureate). =Mènga remissinstanser ær positiva till förslaget, men ingen har anfört nègot sakligt skæl för en særskild bidragsschablon. Enligt förordningen (1993:795) om =statsbidrag =till =avgifter =till =International =Baccalaureate =Office =(IBO)

55

har en fristèende skola under vissa förutsættningar rætt till statsbidrag till den =særskilda =avgiften =till =IBO. =Sjælva =IB-utbildningen =bygger =pè =det naturvetenskapliga =programmet, =men =skall =enligt =IBO:s =bestæmmelser omfatta fler lærarledda undervisningstimmar.

Antalet =garanterade =undervisningstimmar =har =fr.o.m. =læsèret =2001/02 utökats =med =30 =timmar =för =det =naturvetenskapliga, =det =samhællsvetenskapliga =och =det =estetiska =programmet. =Regeringen =anser =dærmed =att =det inte finns behov av en særskild bidragsschablon för IB-utbildning.

56

8.2.2 Att bestæmma en utbildnings hemvist i bidragshænseende Regeringens =bedömning: =Utredningen =föreslèr =att =Skolverket =skall =fè besluta =om =att =en =utbildning =i =bidragshænseende =till =viss =del =skall jæmstællas med ett nationellt program och till resterande del med ett annat nationellt program. Detta bör prövas i samband med de stællningstaganden som =behöver =göras =med =anledning =av =de =förslag =Gymnasiekommittên 2000 kommer att læmna.

Utredningens =förslag: =Skolverket =skall =vid =hænförandet =i =bidragshænseende av utbildningen till ett nationellt program inte enbart ta hænsyn till utbildningens =mèl =utan =æven =till =de =arbetsformer =som =skolhuvudmannen redovisar =i =sin =ansökan. =Skolverkets =beslut =om =till =vilket =nationellt program =en =utbildning =skall =hænföras =skall =kunna =omprövas. =Beslut =om bidragshænförande =av =en =utbildning =till =nationella =program =skall =kunna göras mer flexibelt. T.ex. sè att 70 procent av en utbildning hænförs till det samhællsvetenskapliga =programmet, =medan =30 =procent =hænförs =till =det estetiska programmet. Bidragen till inriktningar som i kostnadshænseende klart =överstiger =kommunernas =mediankostnad, =som =t.ex. =musikinriktning pè =det =estetiska =programmet =och =transportinriktning =pè =fordonsprogrammet, =beræknas =genom =att =programschablonen =ræknas =upp =med =en =av Skolverket faststælld faktor.

Remissinstanserna: =Majoriteten =av =de =instanser =som =kommenterat I|UVODJHW lU SRVLWLYD Skolverket IUDPKnOOHU GRFN DWW GHW lU \WWHUVW NRP plicerat att væga in skolans arbetsformer och pekar pè risken för att detta indirekt =kommer =att =styra =utformningen =av =verksamheten =vid =den =fri-VWnHQGHVNRODQKalmarsunds gymnasieförbundlUQHJDWLYWRFKEHIDUDUDWW förslaget skulle leda till en enorm flora av avgifter.

Skælen =för =regeringens =bedömning: =Den =parlamentariska =kommittê (Gymnasiekommittên =2000) =som =har =till =uppgift =att =utreda =och =læmna förslag =till =en =framtida =utformning =av =gymnasieskolans =studievægsutbud skall redovisa sitt arbete senast den 30 april 2002. Kommittên skall bl.a. utreda =och =læmna =förslag =om =hur =den =interkommunala =ersættningen =skall beræknas för riksrekryterande utbildningar. Mot denna bakgrund bedömer regeringen =att =frègan =om =en =ytterligare =differentiering =av =bidragen =till fristèende =gymnasieskolor =bör =beredas =tillsammans =med =kommittêns förslag.

57

Hänvisningar till S8-2

9. Resultat och kvalitet

En fristèende skola har stor frihet att utforma =sin utbildning. Det finns i gællande =författningar =inga =særskilda =krav =pè =hur =utbildningen =skall bedrivas. =Dæremot =uppstælls =vissa =kvalitetskrav =för =att =skolan =skall =godkænnas eller förklaras vara berættigad till bidrag. För förskoleklassen gæller bl.a. =att =utbildningen =skall =stimulera =varje =barns =utveckling =och =lærande samt ligga till grund för fortsatt skolgèng. Fristèende grund-, sær-, special-, gymnasie- =och =gymnasiesærskolors =utbildning =skall =ge =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter =som =motsvarande =offentliga =skolor =skall =förmedla =(för gymnasieskolan =enbart =nationella =och =specialutformade =program). =En fristèende =skola =skall =æven =i =övrigt =svara =mot =de =allmænna =mèl =och =den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet. En förutsættning =för =att =utbildningen =skall =vara =nationellt =likværdig =ær =att =en fristèende =skola =som =sætter =betyg =enligt =betygssystemet =för =motsvarande offentliga =skolform =följer =de =bestæmmelser =om =betygssættning =och =de betygskriterier som gæller för den offentliga skolformen.

För att garantera att de fristèende skolorna lever upp till ovan næmnda krav ær det viktigt att det finns en fungerande uppföljning och utværdering av =kvaliteten =i =skolorna. =Det =ær =sjælvfallet =ocksè =viktigt =att =det =finns =en kontroll av att fristèende skolor i övrigt lever upp till de lagar och förordningar som berör dem.

I dag har sèvæl kommunerna som Skolverket rætt till insyn i fristèende skolor. =Skolverket =ansvarar =för =tillsynen =av =fristèende =skolor. =En =fristèende skola ær ocksè =skyldig att delta i den =nationella uppföljning =och utværdering =av =skolvæsendet =som =genomförs =av =Skolverket. =Vidare =har Skolverkets =kvalitetsgranskningsnæmnd =i =uppgift =att, =enligt =regeringens riktlinjer, =granska =kvaliteten =i =skolan, =s.k. =kvalitetsgranskning. =Nær =det gæller =fristèende =skolor =som =fèr =offentligt =bidrag =har =kommunen =rætt =till insyn =i =verksamheten. =Sèdana =skolor =ær =ocksè =skyldiga =att =delta =i =den uppföljning och utværdering som kommunen gör av sina egna skolor i den utstræckning som kommunen bestæmmer.

Den kontroll av fristèende skolor som sker i dag ær, enligt regeringens mening, inte tillræcklig. Skolverkets tillsyn av fristèende skolor har under de =senaste =èren =kraftigt =begrænsats =till =en =nivè =som =inte =ær =tillfredsstællande. =Vidare =har =den =nationella =kvalitetsgranskningen =endast =i =begrænsad omfattning inriktats mot fristèende skolor.

Det finns inga uppgifter om i vilken utstræckning kommuner inkluderar fristèende skolor i sin uppföljning och utværdering eller hur vanligt det ær att =kommuner =utövar =insyn. =Med =dagens =regler =blir =det =dock =alltför godtyckligt om en fristèende skola blir föremèl för kommunal uppföljning och =utværdering =respektive =insyn. =Detta =ær =inte =acceptabelt, =vilket =föranleder regeringen att læmna följande förslag och bedömningar.

58

9.1. Statlig tillsyn

Regeringens =förslag: =Statens =skolverk =skall =æven =fortsættningsvis =svara för =tillsynen =av =fristèende =skolor =som =har =godkænts =eller =förklarats berættigade till bidrag.

Promemorians =förslag: =Tvè =alternativa =förslag =redovisas =för =hur =fördelningen =av =ansvaret =för =tillsynen =av =utbildningen =vid =fristèende =skolor kan utformas. Alternativ 1 innebær att hela ansvaret oförændrat skall vila pè =Statens =skolverk. =Enligt =alternativ =2 =fèr =kommunen =ansvar =för =den omedelbara =tillsynen, =medan =Skolverket =fèr =ett =övergripande =ansvar =för tillsyn =och =sanktionsmöjligheter. =Om =alternativ =2 =införs, =skall =de =nuvarande =bestæmmelserna =i =skollagen =om =kommunens =rætt =till =insyn =upphævas.

Remissinstanserna: En majoritet av de remissinstanser som yttrat sig i frègan =förordar =att =Skolverket =æven =fortsættningsvis =skall =ha =tillsyns-DQVYDUHW |YHU GH IULVWnHQGH VNRORUQD Skolverket lU WYHNVDPW WLOO DWW WLOOV\QHQVNDOOGHODVPHOODQVWDWRFKNRPPXQKonkurrensverketDQVHUDWW ansvaret för tillsyn och kontroll i efterhand bör delas mellan den enskilda VNRODQ RFK 6NROYHUNHW Nacka =kommun DQVHU DWW GHW EHK|YV HQ YlO utvecklad =och =skarp =tillsyn =som =inte =stannar =vid =laglighetsprövningen.

Danderyds =kommun =VHU GHW VRP QDWXUOLJW DWW GHQ RPHGHOEDUD WLOOV\QHQ

nOlJJV NRPPXQHQ PHGDQ Svenska =kommunförbundet RF K Friskolornas

riksförbund =DYYLVDU I|UVODJHW Danderyds =kommun =IUDPI|U DWW HWW |NDW

kommunalt =tillsynsansvar =för =fristèende =skolor =pè =ett =positivt =sætt =skulle öka =kommunens =intresse =och =kompetens =för =tillsyn =och =utværdering.

Kammarrætten i StockholmRFKJönköpings och Væxjö kommunerKDULQWH

QnJRW DWW LQYlQGD PRW DOWHUQDWLY Riksrevisionsverket =(RRV) GUDU slutsatsen att det inte nu ær læmpligt att lyfta bort det omedelbara tillsynsansvaret frèn Skolverket, dè kommunerna har sè olika sætt att principiellt I|UKnOOD VLJ WLOO IULVWnHQGH VNRORU Söderköpings =kommun I|UHVOnU HWW Q\WW alternativ som innebær att kommunen skall ges ökade insynsmöjligheter.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Tillsynen =av =fristèende =skolor =syftar till =att =kontrollera =att =de =författningsreglerade =krav =som =staten =stæller =pè fristèende =skolor =uppfylls. =En =viktig =tillsynsuppgift =ær =kontrollen =av =att verksamheten i fristèende skolor, pè samma sætt som i offentliga, bygger pè demokratisk grund, =dvs. att den =præglas =av =demokratiska værderingar, öppenhet, tolerans samt saklighet och allsidighet. Tillsynen skall utmynna i ett stællningstagande till fortsatt godkænnande respektive rætt till bidrag. Dæremot =innebær =inte =tillsynen =nègon =utværdering =av =skolans =kvalitet, utöver en bedömning av om de författningsreglerade kraven ær uppfyllda.

I dag utövas tillsynen av fristèende skolor av Skolverket. Üven om det finns vissa fördelar med promemorians förslag om ett delat tillsynsansvar mellan Skolverket och kommunerna, anser regeringen att Skolverket æven fortsættningsvis skall ha hela tillsynsansvaret. Genom att tillsynen vilar pè en instans, Skolverket, garanteras att tillsynen sker pè ett enhetligt sætt och att samma bedömningsgrunder tillæmpas över hela landet. Dærigenom kan kraven =pè =rættssækerhet =uppfyllas. =Dessutom =elimineras =risken =för =att nègon =oklarhet =skall =rèda =betræffande =ansvarsfördelningen =mellan =Skolverket och kommunerna.

59

9.2. Kommunal uppföljning och utværdering

Regeringens förslag: Den kommun dær en fristèende skola med offentligt bidrag ær belægen =skall ha insyn i =skolans verksamhet. Kommunen skall följa upp och utværdera verksamheten æven vid sèdana skolor. Fristèende skolor som fèr offentligt bidrag skall dærmed vara skyldiga att delta i den uppföljning =och =utværdering =som =en =kommun =gör =av =skolvæsendet =i kommunen.

Regeringens bedömning: Fristèende skolor som har rætt till bidrag bör vara =skyldiga =att =læmna =sina =kvalitetsredovisningar =till =den =kommun =dær skolan =ær =belægen. =Vidare =bör =Skolverket =fè =i =uppdrag =att =utarbeta allmænna rèd för kommunernas uppföljning och utværdering.

Promemorians förslag: áverensstæmmer i huvudsak med regeringens förslag utom vad gæller frègan om insyn.

Utredningens =förslag: =Kvalitetsredovisningarna =skall =granskas =av Skolverket.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Skolverket, =Stockholms =stad =VDPW =Danderyds,

Katrineholms, Nacka, Sundsvalls,Tæby RFKUppsalakommuner WLOOVW\UNHU

att =kommunerna =skall =inkludera =fristèende =skolor =i =den =uppföljning =och XWYlUGHULQJ VRP NRPPXQHUQD J|U DY VLWW HJHW VNROYlVHQGH Sollentuna

kommun IUDPKnOOHU DWW I|UVODJHW LQWH LQQHElU QnJRW Q\WW I|U NRPPXQHQV

YLGNRPPDQGHRFKWLOOVW\UNHUSvenska kommunförbundetDYYLVDUI|UVODJHW

Friskolornas riksförbund KDULQJHWDWWLQYlQGDPRWI|UVODJHWPHQDQVHUDWW

det borde vara naturligare att de fristèende skolorna læmnar sina kvalitets-UHGRYLVQLQJDUWLOO6NROYHUNHWRFKLQWHWLOONRPPXQHQJönköpings kommun menar att offentligt finansierade skolor bör omfattas av likværdiga system för =kvalitetsarbete. =Ýrliga =kvalitetsredovisningar =bör =dærför =avges =av kommunala och fristèende skolor till kommunen.

Skælen för regeringens förslag och bedömning: Som tidigare næmnts finns =det =skæl =att =stærka =uppföljningen =och =utværderingen =av =fristèende skolor. Enligt regeringens mening skall kommunerna ha ett ansvar för den lokala uppföljningen och utværderingen av kvaliteten i den utbildning som ges i skolvæsendet för barn och ungdom. Skælen till detta ær flera, men ett av =de =viktigare =ær =att =upprætthèlla =den =ansvarsfördelning =mellan =stat =och kommun som decentraliseringen av den svenska skolan innebar. En av de bærande =tankarna =bakom =decentraliseringen =var =att =kommunernas =ansvar för skolan skulle bli tydligare. Kommunerna fick dærför ansvaret för genomförande =och =utveckling =av =skolverksamheten =samt =för =att =verksamheten =pè =lokal =nivè =följs =och =utværderas. =Ett =væxande =antal =fristèende skolor som uteslutande stèr under statlig kontroll medför att kommunernas ansvar =för =skolvæsendet =i =kommunen =begrænsas. =Detta =strider =mot =den grundlæggande tanken med decentraliseringen.

Kommunen ansvarar i dag för skolplikten och för att erbjuda utbildning i förskoleklassen och gymnasieskolan. Alla barn och ungdomar har rætt till en likværdig utbildning av god kvalitet som lægger grunden för ett livslèngt lærande. Dærför ær det rimligt att kommunen skall ha möjlighet att bedöma kvaliteten =i =all =den =skolverksamhet =som =erbjuds =barn =och =ungdomar =i kommunen. Det handlar dessutom om en trygghet för elever och förældrar att verksamheten svarar mot de kvalitetskrav som samhællet stællt upp.

60

Som en följd av att kommunen redan i utgèngslæget har ett ansvar för alla elever i kommunen finns det skæl att kræva att en kommunal uppföljning och utværdering æven omfattar verksamheten i de fristèende skolorna. Genom detta kan kommunen hèlla sig orienterad om verksamheten vid en fristèende skola i kommunen. Pè sè sætt skapas bættre förutsættningar för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och pedagogisk utveckling. Med tanke pè att det =ær =kommunala =medel =som =bekostar =utbildningen =i =fristèende =skolor torde =det =dessutom =ligga =i =kommunernas =intresse =att =förvissa =sig =om =att utbildningen =svarar =mot =de =kvalitetskrav =som =medborgarna =har =rætt =att stælla pè offentligt finansierad verksamhet. Dessutom bör en ökad kunskap om =den =fristèende =skolans =verksamhet =och =villkor =vara =till =gagn =för kommunens bedömning av skolans bidragsbehov.

Vad innebær uppföljningen och utværderingen?

Enligt 9 kap. skollagen ær fristèende =skolor som =fèr offentligt =stöd skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =av =skolvæsendet =som genomförs =av =Skolverket. =Fristèende =skolor =som =fèr =offentligt =bidrag =ær ocksè skyldiga att delta i den uppföljning och utværdering som kommunen gör =av =sina =egna =skolor =i =den =utstræckning =som =kommunen =bestæmmer. Enligt 2 b kap. skollagen gæller motsvarande för den fristèende förskoleklassen.

Till =skillnad =frèn =i =dag =skall =en =kommun, =enligt =regeringens =förslag, inkludera =fristèende =skolor =i =den =uppföljning =och =utværdering =som =kommunen gör av sina egna skolor. Det innebær att kommunen mèste ha insyn i =verksamheten =hos =en =fristèende =skola =som =fèr =offentligt =bidrag. =Med dessa =förændringar =blir =kontrollen =av =fristèende =skolor =inte =avhængig =av den enskilda kommunens ambitionsnivè. Skolverket bör i sin tillsyn ocksè följa upp att kommunerna genomför sèdan uppföljning och utværdering.

Kommunens uppföljning och utværdering av de fristèende skolorna skall utgè frèn de uppföljningar och utværderingar som kommunen gör av sina egna =skolor. =Som =ett =underlag =för =detta =arbete =skall =kommunen =bl.a. =ha tillgèng till den fristèende skolans kvalitetsredovisning, som den fristèende =skolan =enligt =förordningen =(1997:702) =om =kvalitetsredovisning =inom skolvæsendet ær skyldig att èrligen upprætta. Det ær i sammanhanget viktigt att pèpeka att en fristèende skola inte ær skyldig att följa de kommunala mèl =som =anges =i =kommunens =skolplan. =Fristèende =skolor =omfattas =inte heller av alla nationella mèl. Utværderingen av fristèende skolors resultat mèste alltsè göras mot de nationella mèl som gæller för dem. Kommunen förutsætts i förekommande fall ta hænsyn till den fristèende skolans pedagogiska særart.

Kommunens insyn i en fristèende skolas verksamhet ær en förutsættning för =att =kommunen =skall =kunna =göra =en =rættvis =bedömning =av =skolans bidragsbehov grundat pè skolans ètagande och elevernas behov. Insynen har inte samma genomgripande karaktær som den tillsyn som Skolverket utövar. =Rætten =till =insyn =ger =inte =kommunen =nègon =rætt =att =ge =den =fristèende skolan nègon form av pèpekande.

Regeringens =förslag =innebær =att =uppföljning =och =utværdering =av =fristèende skolor kommer att genomföras av ett stort antal aktörer, vilka kan KD ROLND UHVXUVHU RFK NRPSHWHQV I|U GHWWD =1lU GHW JlOOHU SURPHPRULDQV förslag om kommunal tillsyn menade RRV att det finns en risk med kom-

61

munal tillsyn, dè kommunerna enligt RRV i dag uppvisar stora skillnader i sin förmèga att utværdera och tillse sina egna skolor. Skolverket har dock visat =att =de =största =svagheterna =inom =detta =omrède =finns =i =de =mindre kommunerna. =Det =ær =ocksè =de =mindre =kommunerna =som =oftast =saknar fristèende =skolor. =Samtidigt =har =Skolverket =det =senaste =èret =intensifierat sina anstrængningar för att bidra till kompetensutveckling i de kommuner som =bedöms =ha =de =största =svèrigheterna. =Regeringen =avser =dessutom =att uppdra =èt =Skolverket =att =utarbeta =allmænna =rèd =för =utformningen =av kommunernas uppföljning och utværdering.

Vissa =remissinstanser =kritiserar =att =kommunerna =skulle =fè =insyn =i konkurrerande =verksamheter. =Först =kan =dè =konstateras =att =kommunerna redan i dag har rætt till insyn i de fristèende skolorna. Det ær dessutom sè att kommunen och den fristèende skolan konkurrerar med kvalitet och att eleverna kan dra nytta av att en skolas kvalitet blir allmænt kænd. En av de bærande idêerna bakom valfrihet och olika aktörer inom skolans omrède ær dessutom att detta skall leda till ömsesidig utveckling. En pedagogisk och kvalitativ =utveckling =gynnas =mer =av =öppenhet =æn =av =slutenhet. =Dærtill skulle det uppfattas som inskrænkande ur demokratisk synvinkel att kommunens =invènare =inte =har =möjlighet =till =insyn =i =alla =skolor, =oavsett huvudman, som finansieras med allmænna medel.

Ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Skolverket

Med regeringens förslag har kommunen och Skolverket skilda roller och ansvar nær det gæller kontrollen av fristèende skolor. Kommunens ansvar bestèr =i =att =fortlöpande =följa =upp =och =utværdera =samtliga =av =kommunen finansierade skolor i kommunen, dvs. att i relevanta delar infoga fristèende skolor i den uppföljning och utværdering som kommunen gör av skolvæsendet. Kommunen skall dærmed ocksè ha insyn i den fristèende skolans verksamhet. =Üven =Skolverket =har =i =uppdrag =att =följa =upp =och =utværdera fristèende =skolor, =men =detta =gæller =uppföljning =och =utværdering =pè nationell nivè samt de nationella kvalitetsgranskningar som genomförs av Skolverkets kvalitetsgranskningsnæmnd.

Laglighetsprövning =utövas =enbart =av =staten =i =form =av =Skolverkets =tillsyn. Kommunens uppföljning och utværdering kan dock tillsammans med den =fristèende =skolans =egna =uppföljningar =och =utværderingar =utgöra =ett underlag för Skolverkets tillsyn.

Om =en =kommun =finner =att =en =fristèende =skolas =undervisning =brister =i kvalitet =eller =skolan =pè =annat =sætt =inte =lever =upp =till =kraven =för =sitt =godkænnande eller sin rætt till bidrag, bör kommunen pètala detta för Skolverket. Skolverket har dè anledning att fatta beslut om en tillsynsutredning.

Kommunernas ansvar för lokal uppföljning och utværdering av fristèende =skolor =pèverkar =inte =Skolverkets =ansvar =för =att =genomföra =tillsyn =av fristèende =skolor, =sèvæl =pè =eget =initiativ =som =efter =anmælan =eller =andra uppgifter om missförhèllanden pè en skola. Tværtom ær det viktigt, særskilt utifrèn =elevens =rætt, =att =Skolverket =snabbt =kan =reagera =och =agera =vid uppgifter om brister i en fristèende skola.

62

Hänvisningar till S9-2

 • Prop. 2001/02:35: Avsnitt 14, 8.2

10. Ekonomisk redovisning

Regeringens =förslag: =Regeringen =eller =den =myndighet =regeringen bestæmmer skall fè meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen för en fristèende skola att læmna en ekonomisk redovisning över verksamheten.

Regeringens =bedömning: =En =bidragsberættigad =fristèende =skola =bör èrligen =læmna =in =en =ekonomisk =redovisning =över =sin =verksamhet =till Statens skolverk och till den kommun dær skolan ær belægen. Av redovisningen =skall =framgè =hur =skolan =finansierat =verksamheten =och =hur =ett eventuellt överskott har disponerats.

Utredningens =förslag: =De =bidragsberættigade =fristèende =gymnasieskolorna skall èlæggas att èrligen læmna in en ekonomisk redovisning över sin verksamhet till Skolverket. Av redovisningen, som skall vara granskad och =godkænd =av =en =revisor, =skall =framgè =hur =skolan =finansierat =verksamheten och hur ett eventuellt överskott har disponerats. Skolverket skall kontrollera att bidragen har utbetalats i enlighet med gællande bestæmmelser. Den èrliga granskningen av en skolas kvalitetsredovisning och ekonomiredovisning =skall =ligga =till =grund =för =beslut =om =fortsatt =bidragsberættigande =och =till =vilket =nationellt =program =skolans =undervisning =i bidragshænseende fortsættningsvis skall hænföras.

Remissinstanserna: =En =majoritet =av =de =instanser =som =yttrat =sig, GlULEODQG Friskolornas =riksförbund WLOOVW\UNHU I|UVODJHW DWW HQ IULVWnHQGH skola =skall =læmna =en =èrlig =ekonomisk =redovisning =till =Skolverket. Riksförbundet =framhèller =dock =att =det =inte =fèr =vara =frèga =om =annan redovisning av uppgifter æn sèdana som i andra sammanhang ær offentliga.

Skolverket =DYVW\UNHU I|UVODJHW RP DWW NRQWLQXHUOLJW RFK LQJnHQGH NRQ

trollera =de =fristèende =skolornas =ekonomiska =förhèllanden. =Enligt

Statskontoret E|U GHW OLJJD L 6NROYHUNHWV JUDQVNQLQJ RFK WLOOV\Q DWW I|OMD

den ekonomiska utvecklingen i de fristèende skolorna.

Skælen =för =regeringens =förslag =och =bedömning: =Eftersom =fristèende skolor =inte, =sèsom =offentliga =skolor, =lyder =under =offentlighetsprincipen, finns det anledning att öka kontrollen av och den allmænna insynen i hur offentliga medel anvænds. Dærför bör varje fristèende skola èrligen læmna en ekonomisk redovisning över sin verksamhet till Skolverket och till den kommun dær skolan ær belægen. Dessa handlingar blir i och med inlæmnandet =allmænna =handlingar. =Syftet =med =en =sèdan =redovisning =ær =att =fè kunskap =om =hur =skolan =har =finansierat =sin =verksamhet =och =hur =ett eventuellt =överskott =har =disponerats. =Regeringen =föreslèr =dærför =att regeringen =eller =den =myndighet =regeringen =bestæmmer =skall =fè =ett bemyndigande =att =meddela =föreskrifter =om =skyldighet =för =huvudmannen för en fristèende skola att læmna en ekonomisk redovisning över verksamheten.

Regeringen finner det dock inte rimligt, sèsom utredningen föreslèr, att förutsætta =att =Skolverket =skall =göra =en =èrlig =granskning =av =varje =skolas kvalitetsredovisning och ekonomiska redovisning som grund för beslut om fortsatt bidragsberættigande.

63

Kommundemokratikommittên =har =i =sitt =betænkande =Att =vara =med =pè riktigt =± =demokratiutveckling =i =kommuner =och =landsting =(SOU =2001:48) læmnat ytterligare förslag om offentlighet bl.a. nær det gæller verksamheten i fristèende skolor, dvs. hur allmænheten skall tillförsækras insyn i denna. Betænkandet bereds f.n. inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

64

11 ávriga frègor

11.1. Individuella program

Regeringens =bedömning: =Ett =stællningstagande =i =frègan =om =rætt =för =fristèende =gymnasieskolor =att =anordna =individuellt =program =bör =göras =först efter det att Gymnasiekommittên 2000 har redovisat sitt arbete.

Utredningens =förslag: =En =fristèende =gymnasieskola =fèr =anordna =individuellt =program, =om =skolan =och =elevens =hemkommun =kommer =överens om det bidrag som kommunen skall betala till skolan för eleven.

Remissinstanserna: =Flertalet =av =de =instanser =som =yttrat =sig =över =för-VODJHW lU SRVLWLYD Statens =skolverk =DQVHU DWW I|UVODJHW LQWH lU RUGHQWOLJW utrett och att frègan om hur intagningen skall gè till inte har behandlats.

Botkyrka kommunDQVHUDWWXWUHGQLQJHQVI|UVODJE|UVNMXWDVSnIUDPWLGHQ

och att programmets nuvarande former bör utredas mer ingèende utifrèn GHHUIDUHQKHWHUNRPPXQHUQDKDULærarnas RiksförbundLQVWlPPHULQWHL utredningens =förslag =och =hænvisar =till =att =frègan =behandlas =i =Gymnasiekommittêns översyn av gymnasieskolans programstruktur.

Skælen för regeringens bedömning: Utredningen pekar pè att fristèende gymnasieskolor med nu gællande reglering endast har rætt till bidrag för elever som gèr ett nationellt eller specialutformat program. Det innebær att skolan kan förlora bidraget för en elev som av nègot skæl inte kan fullfölja hela programmet eller læser en sè begrænsad del av programmet att det inte kan =rubriceras =som =ett =s.k. =reducerat =program, =dvs. =eleven =læser =færre kurser æn vad som krævs för ett fullstændigt program dock lægst 90 procent av 2 500 gymnasiepoæng.

Enligt =regeringens =uppfattning =handlar =frègan =om =ett =individuellt program =för =en =elev =som =antagits =till =och =pèbörjat =en =utbildning =motsvarande ett nationellt eller specialutformat program om behov av særskilt stöd för en elev som uppfyller gællande behörighetskrav. Att en skola i en sèdan situation inte ær beredd att ge eleven erforderligt stöd inom ramen för den pèbörjade utbildningen synes mærkligt. För den offentliga gymnasieskolan gæller enligt gymnasieförordningen (1992:394) att en elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nè de kunskapsmèl =som =anges =i =kursplanerna =eller =om =eleven =av =andra =skæl behöver særskilt stöd.

Den =parlamentariska =kommittê =(Gymnasiekommittên =2000) =som =har =i uppdrag =att =utreda =och =læmna =förslag =till =en =framtida =utformning =av gymnasieskolans =studievægsutbud =(dir. =2000:35 =och =dir. =2001:8) =utreder bl.a. =det =individuella =programmet =och =dess =förutsættningar. =Regeringen bedömer =dærför =att =frègan =om =rætten =för =fristèende =gymnasieskolor =att anordna =individuellt =program =bör =beredas =tillsammans =med =kommittêns förslag om det individuella programmet.

65

11.2. Riksrekrytering

Regeringens =bedömning: =Resultatet =av =Gymnasiekommittêns =2000 arbete bör avvaktas, innan frègan om riksrekrytering prövas.

Utredningens =förslag: =De =fristèende =gymnasieskolornas =rætt =till =riksrekrytering av sina elever bibehèlls i avvaktan pè den pègèende gymnasieutredningen liksom utvecklingen i de regioner dær en övergèng till fritt val börjat praktiseras.

Remissinstanserna: =Majoriteten =av =de =remissinstanser =som =yttrat =sig LQVWlPPHU L I|UVODJHW Danderyd, =Kiruna, =Skövde =RFK =Sollentuna =kom-

muner, =Lærarnas =riksförbund =VDPW =Svenska =kommunförbundet DQVHU DWW

erfarenheter =av =pègèende =kommunal =och =regional =samverkan =kring elevernas fria val av gymnasieskola och pègèende gymnasieutredning bör DYYDNWDV Karlstad =kommun DQVHU DWW QXYDUDQGH UHJOHU VNDOO JlOOD WLOOV IUnJDQ KDU XWUHWWV Tjænstemænnens =Centralorganisation =och =Lærarför-

bundet DQVHU DWW GHW PnVWH UnGD OLNVWlOOLJKHW EHWUlIIDQGH UHNU\WHULQJV

möjligheterna =och =att =det =ær =viktigt =att =frègan =löses =i =en =ny =lagstiftning.

Statskontoret DQVHU DWW HOHYHUQDV YDOIULKHW E|U JHV VWRUW YlUGH RF K VRP

princip =bör =gælla =att =fristèende =gymnasieskolor =inte =skall =ha =nègra =in-VNUlQNQLQJDULVLWWXSSWDJQLQJVRPUnGHKommunförbundet Stockholms læn,

Lærarhögskolan i Umeè RFK Friskolornas riksförbundDQVHUDWWOLNYlUGLJ

hetsskæl =talar =för =att =riksrekrytering =æven =bör =gælla =kommunala =skolor.

Botkyrka =kommun DQVHU DWW UHJOHUDG ULNVUHNU\WHULQJ E|U VNH XWLIUnQ HWW

DQWDOQDWLRQHOOWIDVWVWlOOGDNULWHULHUHaninge kommunDQVHUDWWGHWILQQVHWW starkt behov av att diskutera riksrekrytering och gymnasieplanering ur ett UHJLRQDOWXWEXGVSHUVSHNWLYJönköpings kommunDQVHUDWWIULVWnHQGHVNRORU bör, sèsom kommunala, ha möjlighet att ansöka om att en viss utbildning VNDOO RPIDWWDV DY ULNVUHNU\WHULQJ Ronneby =kommun PHQDU DWW ULNVUHNU\ tering =för =fristèende =skolor =skall =följa =samma =regelsystem =som =gæller NRPPXQHUHPHOODQSvenskt næringslivDQVHUDWWDOODHOHYHUVNDOOKDUlWWDWW vælja =skola =oavsett =om =det =ær =en =kommunal =eller =fristèende =skola.

WaldorfskolefederationenDQVHUDWWlUULNVUHNU\WHULQJ HQDEVROXWQ|GYlQ

dighet för waldorfskolorna.

Skælen =för =regeringens =bedömning: =Den =överordnade =principen =att villkoren =skall =vara =lika =för =offentliga =och =fristèende =skolor =innebær =att grunderna =för =deras =rekrytering =av =elever =bör =vara =likværdiga. =Sè =ær visserligen =inte =fallet =i =dag, =utan =de =fristèende =gymnasieskolorna =har =en generell =konkurrensfördel =genom =att =eleven =har =rætt =att =söka =æven =en utbildning i fristèende skola som inte finns i den egna kommunen. Utredningen framhèller att en inskrænkning av de fristèende gymnasieskolornas upptagningsomrède skulle fè störst konsekvenser för eleverna. De elever som t.ex. bor i kommuner dær inte nègon fristèende skola har etablerat sig skulle =fè =mycket =begrænsade =möjligheter =att =söka =mènga =attraktiva utbildningar. Üven om alla utbildningar inom gymnasieskolan, sèvæl med kommunalt =som =enskilt =huvudmannaskap, =vore =riksrekryterande =skulle problem uppstè för eleverna i deras val. Att fritt kunna söka till den skola eller =den =utbildning =som =bæst =motsvarar =elevens =önskemèl =ær =inte =detsamma som att komma in. Konkurrensen om platserna pè vissa attraktiva utbildningar =blir =större. =Det =skulle =kunna =leda =till =att =endast =elever =med mycket höga betyg blir intagna. Regeringen bedömer dock för nærvarande,

66

i =likhet =med =utredningen, =att =resultatet =av =den =pègèende =gymnasieutredningens (Gymnasiekommittên 2000) arbete bör avvaktas, eftersom den har i uppdrag att ocksè se över frègan om riksrekrytering.

Hänvisningar till S11-2

 • Prop. 2001/02:35: Avsnitt 11.3

11.3. Inackorderingstillægg

Regeringens =bedömning: =Bestæmmelserna =om =inackorderingstillægg =för elever =i =fristèende =gymnasieskolor =bör =inte =ændras, =innan =Gymnasiekommittên 2000 har redovisat sitt arbete.

Utredningens =förslag: =Utredningen =anser =att =systemet =dær =Centrala studiestödsnæmnden =(CSN) =betalar =ut =ett =inackorderingstillægg =till =elever vid =fristèende =gymnasieskolor =kan =behèllas. =CSN:s =definition =av =vilka elever =vid =fristèende =gymnasieskolor =som =behöver =inackorderingstillægg bör ændras sè att alla elever som av restidsskæl behöver bo inackorderade under utbildningen fèr rætt till inackorderingstillægg.

Remissinstanserna: =Majoriteten =av =de =instanser =som =yttrat =sig =över I|UVODJHWlUSRVLWLYDCSN DYVW\UNHUI|UVODJHWRFKIUDPKnOOHUDWWLQRPGHW offentliga skolvæsendet ær en kommun inte skyldig att stè för inackorderingskostnader, =om =motsvarande =utbildning =finns =i =hemkommunen.

Trollhættans =kommun PHQDU DWW NRPPLWWpQV I|UVODJ NRPPHU DWW JH GH

fristèende skolorna konkurrensfördelar, varför man inte stæller sig bakom förslaget.

Skælen för regeringens bedömning: Regeringen finner inte anledning att =för =nærvarande =ændra =villkoren =för =inackorderingstillægg. =En =sèdan ændring =skulle =medföra =att =elever =i =fristèende =gymnasieskolor =skulle gynnas =i =förhèllande =till =elever =i =offentliga =gymnasieskolor. =Frègan =om inackorderingstillæggets =omfattning =i =sèvæl =den =kommunala =skolan =som den =fristèende =skolan =bör =ses =över =i =anslutning =till =beredningen =av =förslagen frèn den översyn av riksrekryteringen som görs av Gymnasiekommittên 2000 (se avsnitt 11.2).

67

Hänvisningar till S11-3

12. Ekonomiska konsekvenser

Propositionen bedöms inte medföra nègra kostnadskonsekvenser för kommunsektorn.

Fristèende skolor ær i dag skyldiga att i den utstræckning som kommunen =bestæmmer =delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =som =kommunen gör =av =sitt =skolvæsende. =Att =varje =kommun =dær =en =fristèende =skola =ær belægen fèr ett tydligare ansvar för att lèta sin uppföljning och utværdering innefatta æven fristèende skolor, bedöms inte medföra ökade kostnader för kommunerna, =utöver =vad =som =följer =av =deras =ansvar =för =alla =elever =i kommunen. Det =faktum att det etablerats =flera =fristèende =skolor i en del kommuner har egentligen inneburit minskade kostnader för vissa av dessa kommuner =som =hittills =valt =att =inte =inkludera =fristèende =skolor =i =sin uppföljning =och =utværdering. =I =dessa =fall =har =kommunen =uteslutande förlitat =sig =pè =Skolverkets =tillsyn =av =fristèende =skolor. =Kommunsektorn behöver =sèledes =inte =kompenseras =för =att =vissa =kommuner, =som =tidigare inte gjort det, nu mèste ta sitt ansvar för kvaliteten i den utbildning som bekostas med allmænna medel.

De kostnader som en kommun har =för uppföljning och utværdering av skolvæsendet i kommunen ingèr enligt regeringens mening inte i kommunernas underlag för berækning av bidrag till fristèende skolor.

Næmnd för fristèende skolor

Bedömningen att en =særskild næmnd bör inrættas inom Skolverket =för att besluta i ærenden om godkænnande och rætt till bidrag för fristèende skolor bedöms =inte =medföra =ökade =kostnader. =Næmndens =verksamhet =ersætter uppgifter som redan i dag vilar pè Skolverket och skall finansieras inom ramen =för =myndighetens =förvaltningsanslag =och =den =særskilda =avgift =för Skolverkets prövning som föreslès i avsnitt 7.3.

Skolverkets tillsyn

Skolverkets =tillsyn =av =fristèende =skolor =avses =ske =inom =ramen =för =tilldelade resurser.

Kostnader och andra konsekvenser för smè företag

Enligt den s.k. SimpLex-förordningen ± förordning (1998:1820) om særskild konsekvensanalys av reglers effekter för smè företags villkor ± skall en =særskild =konsekvensanalys =göras =nær =en =myndighet =under =regeringen övervæger nya eller förændrade regler som kan ha effekter av betydelse för smè =företags =arbetsförutsættningar, =konkurrensförmèga =eller =villkor =i övrigt.

Fristèende skolor arbetar under unika förutsættningar. Nær en skola har förklarats ha rætt till bidrag betalar elevens hemkommun bidrag för eleven enligt grunder som innebær att de ekonomiska villkoren för fristèende och

68

offentliga skolor ær likværdiga. Nær en skola fètt rætt till bidrag, sè har den i praktiken en garanti för att fè bidrag sè længe den förmèr attrahera elever.

De =förslag =om =förændringar =i =bidragsvillkoren =som =presenterats =i =det föregèende =syftar =till =att =èstadkomma =sè =likværdiga =bidragsvillkor =som möjligt =för =fristèende =och =offentliga =gymnasieskolor =och =att =motverka konkurrensfördelar =för =nègon =part, =t.ex. =förslagen =om =samma =villkor =för elevavgifter i fristèende och offentliga skolor.

Bidraget för fristèende gymnasieskolor knyts i första hand till kostnadsnivèn =i =elevens =hemkommun. =Om =motsvarande =gymnasieprogram =inte finns i elevens hemkommun knyts bidraget till kostnadsnivèn i den kommun =dær =skolan =ær =belægen, =om =den =kommunen =ær =en =annan =æn =elevens hemkommun. Nær ingendera alternativet ær tillæmpligt anvænds oförændrat den s.k. statliga prislistan.

Fristkommittên =har =pètalat =att =kostnaderna =varierar =starkt =mellan =de olika =gymnasieprogrammen, =men =att =det =æven =finns =tydliga =regionala variationer. =Kommittên =har =visat =att =huvuddelen =av =de =fristèende =gymnasieskolorna =ligger =i =Stockholms, =Uppsala =och =Södermanlands =læn, =dær kostnadsnivèn ær betydligt högre æn t.ex. i Malmöomrèdet. Kommittên har æven visat att de natur- och samhællsvetenskapliga programmen ær de mest frekventa och att majoriteten av de elever som valt en fristèende gymnasieskola =utanför =hemkommunen =finns =i =Stockholms =læn =och =i =Göteborgs læn. Kommittên har ocksè konstaterat att de fristèende skolor som ligger utanför storstadsomrèdena rekryterar majoriteten av sina elever frèn lægeskommunen och dess nærmaste omgivningar. Förslaget bedöms innebæra att anknytningen =till =hemkommunens =respektive =lægeskommunens =kostnadslæge =kommer =att =vara =aktuell =för =merparten =av =eleverna =i =fristèende gymnasieskolor. Det medför i sin tur att förutsættningarna för konkurrensneutralitet =ökar. =I =nègra =fall =bedöms =bidragen =till =fristèende =gymnasieskolor komma att minska. Det gæller t.ex. fristèende gymnasieskolor som rekryterar =elever =frèn =Malmö =och =i =Hallands =læn, =men =æven =i =dessa =fall bedöms =förutsættningarna =för =konkurrensneutralitet =öka. =Læsèret =2000/01 gick 1,6 procent av Malmös gymnasieelever i fristèende gymnasieskolor.

En konsekvens för skolor som rekryterar elever frèn flera kommuner ær att =bidragens =storlek =för =respektive =elev =kan =variera =pè =samma =sætt =som sedan =den =1 =juli =1997 =gæller =för =fristèende =grundskolor. =Fristkommittên (dir. 1997:55) har under tvè èr följt kommunernas bidragsgivning till fristèende =grundskolor. =Kommittên, =som =har =slutredovisat =sitt =uppdrag =i betænkandet Likværdiga villkor? (SOU 1999:98), konstaterade att ´flertalet kommuner och fristèende skolor anser att de nya resursfördelningsreglerna ær att föredra framför de tidigare reglerna.´ Förutsættningarna för att i förvæg bedöma bidragens storlek bedöms vara likværdiga med de förhèllanden som rèder i dag, dè den s.k. prislistan för följande kalenderèr faststælls i =december. =Viss =variation =kan =dock =förekomma =beroende =pè =enskilda kommuners =budgetarbete. =Förslaget =innebær =inte =nègot =utökat =krav =pè förhandlingar med elevernas hemkommuner. Ibland kan man dock precis som i dag behöva förhandla om extra resurser för en mycket stödkrævande elev.

Förslagen medför annars inte heller att nya administrativa krav stælls pè de fristèende skolorna utöver det naturliga kravet att en skola skall kunna redovisa hur de offentliga bidragen anvænts. Kravet att en fristèende skola

69

èrligen skall upprætta en skriftlig kvalitetsredovisning infördes redan =genom förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolvæsendet.

Bestæmmelsen =om =att =en =fristèende =skola =inte =skall =fè =ta =ut =særskilda avgifter =i =samband =med =ansökan =om =plats =i =utbildningar =som =skolan =fèr bidrag för bedöms inte ha nègon negativ inverkan. Förslagen om bidrag till =fristèende =skolor =innebær =att =bidragen =skall =vara =likværdiga =med =de bidrag som utbetalas till motsvarande kommunala skolor. Om en fristèende =skola =skulle =tillètas =att =ta =ut =avgifter =utöver =sin =bidragsfinansiering, skulle detta ge den fristèende skolan en otillbörlig konkurrensfördel.

De særskilda hænsyn som behöver tas till de fristèende skolornas villkor har =beaktats =genom =de =ikrafttrædande- =och =övergèngsbestæmmelser =som föreslès.

70

Hänvisningar till S12

13. Ikrafttrædande och övergèngsbestæmmelser

Regeringens förslag: Ündringarna i skollagen skall træda i kraft den 1 juli 2002. Bestæmmelserna om berækning av bidrag och om avgifter skall dock tillæmpas först fr.o.m. kalenderèret 2003.

Skælen =för =regeringens =förslag: =De =nya =bestæmmelserna =i =skollagen bör =kunna =træda =i =kraft =den =1 juli =2002. =Det =ær =dock =læmpligt =att bestæmmelser =om =berækning =av =offentliga =bidrag =till =fristèende =skolor följer kalenderèret. De bestæmmelser som innehèller ændringar sèvitt gæller berækning av bidrag bör dærför tillæmpas först fr.o.m. 2003. Detsamma bör gælla bestæmmelser om avgifter i fristèende skolor med offentligt bidrag, eftersom =dessa =bestæmmelser =har =ett =direkt =samband =med =bidragsbestæmmelserna. =Av de förslag till ændringar i skollagen som nu læmnas bör =dærför =bestæmmelserna =om =berækning =av =bidrag =och =om =avgifter =i 2 b kap. =10 b =och =10 d =samt =9 kap. =6 a, =7, =8 a, =9, =10, =12 =och =14 tillæmpas först fr.o.m. kalenderèret 2003.

En =fristèende =skola =som =har =fètt =ett =beslut =om =godkænnande =eller =en förklaring om rætt till bidrag före den 1 juli 2002 skall inte behöva ansöka om =det =pè =nytt. =Ett =godkænnande =respektive =en =förklaring =om =rætt =till bidrag som har læmnats före ikrafttrædandet skall alltsè fortsætta att gælla. Statens =skolverk =kan =dock =besluta =om =èterkallande =av =godkænnandet respektive =bidragsrætten. =Det =tidigare =beslutet =skall =dærför =gælla =till =dess Skolverket beslutar om nègot annat. I villkoren för godkænnande respektive förklaring om rætt till bidrag har tagits in bestæmmelser om krav pè lærare. För sèdana skolor som har fètt beslut om godkænnande eller rætt till bidrag före den 1 juli 2002 skall dessa bestæmmelser inte tillæmpas, dvs. ett èterkallande skall inte kunna ske pè den grunden att villkoret i 2 b kap. 7 =andra =stycket =2 =eller =9 kap. =2 =första =stycket =6, =8 =första =stycket =4 eller 8 b första stycket 4 inte ær uppfyllt.

71

14. Författningskommentar

Förslaget till lag om ændring i skollagen (1985:1100)

2 kap.

8 Av =paragrafen =följer =att =varje =kommun =har =ansvar =för =att =följa =upp =och XWYlUGHUDVLWWVNROYlVHQGHTredje stycketlUQ\WW'lUDQJHVDWWNRPPXQHQ skall följa upp och utværdera verksamheten æven vid fristèende skolor som ær belægna i kommunen och fèr bidrag av kommunen. Bestæmmelsen har samband med vad som anges om kommunens rætt till insyn i 2 b kap. 8 tredje =stycket =samt =9 kap. =11 =andra =stycket =och =13 =andra =stycket. Förslaget har behandlats i avsnitt 9.2.

2 b kap.

7 Utbildning som motsvarar förskoleklassen fèr bedrivas i enskild regi om utbildningen ær godkænd. I paragrafen regleras förutsættningarna för godkænnande. =Villkoren =för =att =bedriva =utbildning =som =motsvarar =förskoleklassen i en =fristèende =skola (fristèende =förskoleklass) överensstæmmer i huvudsak med vad som gæller enligt 9 kap. 2 för fristèende skolor som motsvarar grundskolan, særskolan eller specialskolan.

Andra stycket2 lUQ\WW'HWLQQHElUDWW\WWHUOLJDUHHWWYLOONRULQI|UVI|U

att =en =fristèende =förskoleklass =skall =godkænnas. =Motsvarande =tillægg =har föreslagits æven för övriga skolformer i fristèende skolor, se kommentaren till 9 kap. 2 .

Andra stycket 3PRWVYDUDUWLGLJDUHDQGUDVW\FNHW

8 Tredje stycket i paragrafen behandlar dels en kommuns rætt till insyn i en fristèende skolas verksamhet, dels skyldigheten för en fristèende skola att delta i kommunal uppföljning och utværdering (jfr prop. 1998/99:45 =och 1995/96:200).

bQGULQJHQ L tredje =stycket LQQHElU DWW HQ IULVWnHQGH VNROD VRP InU offentligt bidrag ær skyldig att delta i den uppföljning och utværdering som kommunen, enligt förslaget i 2 kap. 8 , skall göra av hela skolvæsendet i kommunen. =Motsvarande =bestæmmelse =har =föreslagits =æven =för =övriga skolformer i =fristèende =skolor, se 9 kap. 11 och 13 . Förslaget har =behandlats i avsnitt 9.2.

10 a bQGULQJHQLförsta stycket lUHQI|OMGlQGULQJWLOOGHQlQGULQJVRPI|UHVOnVL EI|UVWDVW\FNHW'HQlQGULQJHQLQQHElUDWWFXSSK|UDWWJlOOD

bQGULQJHQLandra =stycket|YHUHQVVWlPPHU PHGGHlQGULQJDUVRPKDU föreslagits för övriga skolformer i fristèende skolor, se kommentaren till 9 kap. 6 .

72

10 b I paragrafen regleras bidragets storlek till fristèende skolor som motsvarar grundskolan =(fristèende =grundskolor). =Bidragskonstruktionen =innebær =att en =förskoleklass =i =en =sèdan =skola =ær =inordnad =i =samma =resursfördel-QLQJVV\VWHP VRP HQ NRPPXQDO I|UVNROHNODVV *HQRP WLOOlJJHW L första

stycket första =meningen =LQI|UV VDPPD ELGUDJVEHVWlPPHOVHU I|U HOHYHU L

förskoleklass =vid =fristèende =skolor =som =motsvarar =særskolan =(fristèende særskolor). =En =motsvarande =ændring =har =föreslagits =æven =för =övrig utbildning =vid =fristèende =særskolor, =se =9 kap. =6 a =tredje =stycket. =Üven övriga ændringar i första stycket motsvarar ændringar i den paragrafen.

De bestæmmelser i andra stycket som inskrænker kommunens skyldighet att =læmna =bidrag =skall =gælla =æven =elever =i =fristèende =förskoleklass =vid fristèende særskolor.

Ündringen i första stycket första meningen fèr till följd att 10 c skall upphöra att gælla.

Förslaget har behandlats i avsnitt 8.1.

10 d

Första =och =andra =styckena PRWVYDUDU GHQ WLGLJDUH UHJOHULQJHQ L

paragrafen.

Tredje stycket lUQ\WW'HWLQQHElUDWWHQIULVWnHQGHVNRODLQWHInUWDXW

nègon =form =av =avgifter =i =samband =med =att =ett =barn, =genom =sin =vèrdnadshavare, =ansöker =om =en =plats =i =skolan. =Det =kan =gælla =sèdana =avgifter som =anmælnings- =kö- =eller =registreringsavgifter. =Förbudet =mot =avgifter gæller i det fall skolan fèr offentligt bidrag för utbildningen. Det innebær att =det =inte =blir =tillæmpligt =om =kommunen, =med =stöd =av =10 b =andra stycket, =inte =læmnar =bidrag =för =ett =barn =som =skall =tas =emot =före =höst-WHUPLQHQGHWnUEDUQHWI\OOHUVH[nU

Motsvarande bestæmmelser har föreslagits æven för övriga skolformer i fristèende skolor, se 9 kap. 7 och 10 . Förslaget har behandlats i avsnitt 6.1.1.

9 kap.

2 Skolplikten fèr enligt 9 kap. 1 fullgöras i en fristèende skola, om skolan ær =godkænd =enligt =2 . =I =denna =paragraf =regleras =förutsættningarna =för godkænnande =av =en =fristèende =skola =som =motsvarar =grundskolan (fristèende grundskola), særskolan (fristèende særskola) eller specialskolan.

,första stycket KDU\WWHUOLJDUHWYnYLOONRUI|UJRGNlQQDQGHLQI|UWV (QOLJWförsta stycket 2 VNDOOEHDNWDVYLONDI|UXWVlWWQLQJDUKXYXGPDQQHQ har att bedriva verksamhet i enlighet med de grundlæggande villkoren för godkænnande som anges i inledningen till paragrafen och i första stycket

1. Ündringen innebær vidare ett förtydligande pè sè sætt att det av lagen nu framgèr att ett beslut om godkænnande ær knutet till en viss huvudman (jfr prop. 1995/96:200 s. 32, 33 och 39). Förslaget har behandlats i avsnitt 6.4.

Första stycket 6lURFNVnQ\WW,QQHKnOOHW|YHUHQVVWlPPHUPHGYDGVRP

enligt =2 kap. =3 =gæller =för =skolor =inom =det =offentliga =skolvæsendet =(jfr prop. =1990/91:18). =Motsvarande =bestæmmelser =har =föreslagits =æven =för

73

övriga =skolformer =i =fristèende =skolor, =se =2 b kap. =7 =samt =9 kap. =8 =och 8 b . Förslaget har behandlats i avsnitt 6.2.

Med anledning av de tvè nya punkterna i första stycket har numreringen av punkterna ændrats.

6 , första =stycket DQJHV DWW 6WDWHQV VNROYHUN LQWH VNDOO OlPQD QnJRQ förklaring om rætt till bidrag om verksamheten skulle innebæra pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær den fristèende skolan ær =belægen. =I =stycket =læmnas =exempel =pè =faktorer =som =skall =beaktas =vid bedömningen =av =om =en =förklaring =om =rætt =till =bidrag =kan =innebæra pètagliga =negativa =följder. =Som =angetts =redan =i =prop. =1995/96:200 =kan pètagliga negativa följder föreligga om tillkomsten av en fristèende skola medför =att =en =kommunal =skola =mèste =læggas =ned =och =detta =medför =att avstèndet till en kommunal skola avsevært ökar för elever i nègon del av kommunen. Det kan ocksè vara frèga om att en fristèende skola inrættas som =alternativ =till =planerad =nedlæggning =av =en =kommunal, =inte =længre bærkraftig skola. I avsnitt 6.3 læmnas ytterligare exempel pè vad som skall beaktas vid bedömningen.

6WDWHQVVNROYHUNKDUDWWLYDUMHlUHQGHJ|UDHQKHOKHWVEHG|PQLQJDYGH följder som en bidragsberættigad verksamhet i en fristèende skola kan fè för =skolvæsendet =i =kommunen. =Vid =den =bedömningen =utgör =kommunens uppfattning en del av underlaget för verkets bedömning.

Motsvarande ændringar har föreslagits för övriga skolformer i fristèende skolor, se 2 b kap. 10 a samt 9 kap. 6 a, 8 och 8 b .

bQGULQJHQLtredje stycketLQQHElUDWWlYHQNRPPXQHQVVNVNROSOLNWV kostnad skall beaktas vid berækningen av det bidrag som skall læmnas till en =fristèende =grundskola. =Med =skolpliktskostnad =avses =den =kostnad =som en kommun har för det ansvar som följer av 4 kap. 5 att bereda utbildning èt samtliga barn i kommunen som har rætt till sèdan. Förslaget har behandlats i avsnitt 8.1.

6 a bQGULQJHQ L första =stycket |YHUHQVVWlPPHU PHG GH lQGULQJDU VRP KDU föreslagits för övriga skolformer i fristèende skolor, se kommentaren till 9 kap. 6 första stycket. Dessutom har en sprèklig ændring gjorts i sista meningen.

, tredje =stycket UHJOHUDV ELGUDJHWV VWRUOHN WLOO IULVWnHQGH VNRORU VRP motsvarar =særskolan =(fristèende =særskolor). =Genom =ændringen =införs samma =bidragsbestæmmelser =för =elever =i =fristèende =særskolor =som =enligt 6 =gæller =för =elever =i =fristèende =grundskolor. =Den =nya =bidragskonstruktionen =innebær =att =fristèende =særskolor =inordnas =i =samma =resursfördelningssystem =som =den =kommunala =særskolan. =Det =kan =förekomma =att =en kommun =inte =har =nègon =egen =særskola =utan =har =överenskommit =med =en annan =kommun =om =att =den =kommunen =skall =anordna =særskoleutbildning för =den =förstnæmnda =kommunens =særskoleelever =(se =6 kap. =5 =andra stycket). =I =sè =fall =fèr =bidraget =bestæmmas =med =beaktande =av =hur =hemkommunen =ersætter =den =andra =kommunen =för =utbildningen. =Nær =bidraget bestæms =skall =kommunen, =i =likhet =med =vad =som =föreslès =betræffande bidraget =till =fristèende =grundskolor, =bl.a. =ta =hænsyn =till =den =kostnad =som

74

kommunen har för ansvaret att enligt 6 kap. 5 bereda særskoleutbildning èt samtliga barn i kommunen som har rætt till sèdan.

, OLNKHW PHG YDG VRP JlOOHU I|U IULVWnHQGH JUXQGVNRORU DQJHV L fjærde

stycketDWWKHPNRPPXQHQVELGUDJVVN\OGLJKHWLQWHJlOOHURPKXYXGPDQQHQ

för den fristèende skolan skriftligen har avstètt frèn offentligt bidrag.

)|UVODJHWKDUEHKDQGODWVLDYVQLWW

7 bQGULQJHQ L första =stycket =LQQHElU DWW XWELOGQLQJHQ L IULVWnHQGH VlUVNRORU som =fèr =offentligt =bidrag =skall =vara =avgiftsfri =för =eleverna. =Bestæmmelserna =om =avgiftsfrihet =överensstæmmer =dærmed =med =vad =som =gæller =för fristèende grundskolor och för særskolor inom det offentliga skolvæsendet.

Andra stycketLQQHElUDWWHQ IULVWnHQGH VNRODVRPInURIIHQWOLJWELGUDJ

inte fèr ta ut nègon form av avgift i samband med att ett barn, genom sin vèrdnadshavare, =ansöker =om =en =plats =i =skolan. =Det =kan =gælla =sèdana avgifter =som =anmælnings- =kö- =eller =registreringsavgifter. =Motsvarande bestæmmelser =har =föreslagits =æven =för =övriga =skolformer =i =fristèende skolor, =se =2 b kap. =10 d =och =9 kap. =10 . =Förslaget =har =behandlats =i avsnitt 6.1.1.

8 Paragrafen =innehèller =bestæmmelser =om =att =en =fristèende =skola =som motsvarar =gymnasieskolan =(fristèende =gymnasieskola) =kan =förklaras berættigad =till =bidrag =enligt =8 a =i =frèga =om =utbildningen. =I =paragrafen regleras förutsættningarna för en sèdan förklaring.

,första stycketKDU\WWHUOLJDUHWYnYLOONRULQI|UWVI|UI|UNODULQJRPUlWW till bidrag.

(QOLJWförsta stycket 2 VNDOOEHDNWDVYLONDI|UXWVlWWQLQJDUKXYXGPDQQHQ har att bedriva verksamhet i enlighet med de grundlæggande villkoren för en =förklaring =om =rætt =till =bidrag =som =anges =i =inledningen =till =paragrafen och i första stycket 1. Ündringen innebær vidare ett förtydligande pè sè sætt att det av lagen nu framgèr att ett beslut om rætt till bidrag ær knutet till en viss huvudman (jfr prop. 1995/96:200). Motsvarande ændring har i frèga om godkænnande föreslagits i 9 kap. 2 . Förslaget har behandlats i avsnitt 6.4.

bQGULQJHQ L första =stycket =4 |YHUHQVVWlPPHU L KXYXGVDN PHG GH ændringar som har föreslagits för övriga skolformer i fristèende skolor, se kommentaren till 9 kap. 2 .

Med anledning av de tvè nya punkterna i första stycket har numreringen av punkterna ændrats.

bQGULQJHQ L andra =stycket |YHUHQVVWlPPHU L KXYXGVDN PHG GH ændringar som har föreslagits för övriga skolformer i fristèende skolor, se kommentaren =till =9 kap. =6 . =Bland =de =exempel =pè =omstændigheter =som skall =beaktas =næmns =utbildningens =innehèll. =Det =innebær =att =Statens skolverk skall beakta hur den utbildning som den fristèende skolan avser att ge kommer att pèverka utbudet av gymnasieutbildningar i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner (jfr prop. 1995/96:200 s. 51).

Fjærde =stycket lU Q\WW , HQ I|UNODULQJ RP UlWW WLOO ELGUDJ VNDOO 6WDWHQV

skolverk ange till vilket nationellt program i gymnasieskolan som utbild-

75

ningen vid den fristèende skolan skall hænföras. Den uppgiften blir sedan utgèngspunkten för hur bidraget skall beræknas enligt 8 a .

8 a

Andra±fjærde =styckena LQQHKnOOHU EHVWlPPHOVHU RP KXU NRPPXQHQV

bidrag till den fristèende gymnasieskolan skall beræknas. Genom ændringarna =införs =som =huvudregel =samma =bidragsbestæmmelser =för =elever =i fristèende =gymnasieskolor =som =enligt =6 =gæller =för =elever =i =fristèende grundskolor. Den nya bidragskonstruktionen innebær att fristèende gymnasieskolor inordnas i samma resursfördelningssystem som den kommunala gymnasieskolan. Det finns tre alternativ för hur bidraget kan bestæmmas:

1. =Om =elevens =hemkommun =anordnar =det =nationella =program =som utbildningen =har =hænförts =till =enligt =8 =fjærde =stycket, =skall =bidraget bestæmmas efter samma grunder som hemkommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till det programmet i kommunens egna gymnasieskolor.

2. =Om =elevens =hemkommun =inte =anordnar =programmet =och =den fristèende skolan ær belægen i en annan kommun æn hemkommunen skall bidraget =bestæmmas =efter =samma =grunder =som =den =kommunen, =den =s.k. lægeskommunen, tillæmpar vid fördelning av resurser till det programmet i den =kommunens =gymnasieskolor. =Detta =förutsætter =att =lægeskommunen anordnar programmet i frèga.

3. =Om varken hemkommunen eller lægeskommunen anordnar programmet, och det dærför inte finns nègon kostnad att jæmföra med, skall elevens hemkommun =betala =det =belopp =som =föreskrivits =av =regeringen =eller =den myndighet som regeringen bestæmt.

Nær =bidraget =bestæms =enligt =1 =eller =2 =ovan =skall =hemkommunen =ta hænsyn till dels den =fristèende skolans ètagande och elevens behov, dels den =kostnad =som =hemkommunen =har =för =ansvaret =att =bereda =gymnasieutbildning èt samtliga ungdomar i kommunen som har rætt till sèdan.

Om =bidraget =skall =betalas =enligt =3 =ovan, =skall =kommunen =för =en =elev som har ett omfattande behov av særskilt stöd læmna ett extra bidrag. Det bidraget skall vara sè stort att det tæcker elevens behov av særskilt stöd.

)|UVODJHQKDUEHKDQGODWVLDYVQLWW

Femte stycketPRWVYDUDUWLGLJDUHDQGUDRFKIMlUGHVW\FNHQD

8 b Paragrafen =innehèller =bestæmmelser =om =att =en =fristèende =skola =som motsvarar gymnasiesærskolan (fristèende gymnasiesærskola) kan förklaras berættigad =till =bidrag =enligt =8 c =i =frèga =om =utbildningen. =I =paragrafen regleras förutsættningarna för en sèdan förklaring.

,första stycket KDU\WWHUOLJDUHWYnYLOONRULQI|UWVI|UI|UNODULQJRPUlWW WLOOELGUDJ'H|YHUHQVVWlPPHUPHGYDGVRPI|UHVODJLWVLNDS

Med anledning av de tvè nya punkterna i första stycket har numreringen av punkterna ændrats.

bQGULQJHQ L andra =stycket |YHUHQVVWlPPHU L KXYXGVDN PHG GH ændringar som har föreslagits för övriga skolformer i fristèende skolor, se kommentaren till 9 kap. 6 och 8 .

9 ,första stycketKDUKlQYLVQLQJHQWLOODWDJLWVERUW'HWlUHQI|OMGDYGH ændringar =i =bidragssystemet =som =föreslagits =i =den =paragrafen. =De =be-

76

stæmmelser om bidragsèr för fristèende gymnasieskolor som kan behövas har regeringen för avsikt att reglera i förordning.

10 bQGULQJHQ L första =stycket LQQHElU DWW GH EHVWlPPHOVHU RP DYJLIWVIUL gymnasieutbildning =som, =enligt =5 kap. =21 , =gæller =inom =det =offentliga skolvæsendet blir tillæmpliga æven för elever i fristèende gymnasieskolor.

bQGULQJHQ L andra =stycket LQQHElU DWW HOHYHUQD L IULVWnHQGH J\PQDVLH særskolor skall ha rætt till avgiftsfri utbildning. Bestæmmelserna överensstæmmer =med =vad =som =enligt =6 kap. =4 =gæller =inom =den =offentliga gymnasiesærskolan.

bQGULQJHQ L tredje =stycket |YHUHQVVWlPPHU PHG GH lQGULQJDU VRP KDU föreslagits för övriga skolformer i fristèende skolor, se kommentaren till 9 kap. 7 andra stycket.

Förslagen har behandlats i avsnitt 6.1.1.

11 Andra stycket i paragrafen behandlar dels rætten till insyn för kommunen i den =fristèende =skolans =verksamhet, =dels =skyldigheten =för =den =fristèende skolan =att =delta =i =kommunal =uppföljning =och =utværdering =(jfr =prop. 1995/96:200).

bQGULQJHQ L andra =stycket LQQHElU DWW HQ IULVWnHQGH VNROD VRP InU offentligt bidrag ær skyldig att delta i den uppföljning och utværdering som kommunen, enligt förslaget i 2 kap. 8 , skall göra av hela skolvæsendet i kommunen. =Motsvarande =bestæmmelse =har =föreslagits =æven =för =övriga skolformer i fristèende =skolor, se 2 b kap. 8 =och 9 kap. 13 . Förslaget har behandlats i avsnitt 9.2.

12 (WWWLOOlJJKDUJMRUWVLförsta stycket. 'HWLQQHElUDWW6WDWHQVVNROYHUNHIWHU pèpekande för huvudmannen för den fristèende skolan, skall èterkalla ett godkænnande æven i det fallet att skolan inte iakttar sin skyldighet enligt 11 =att =delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =som =kommunen =enligt 2 kap. 8 har att genomföra.

bQGULQJHQ L andra =stycket =2 lU HQ I|OMGlQGULQJ WLOO GHQ Q\D EH stæmmelsen i 7 som innebær att æven elever i fristèende særskolor skall ha rætt till kostnadsfria skolmèltider. Förslaget har behandlats i avsnitt 6.1.1.

13 bQGULQJHQ L andra =stycket |YHUHQVVWlPPHU PHG lQGULQJHQ L DQGUD stycket.

77

14 bQGULQJHQ L första =stycket |YHUHQVVWlPPHU PHG lQGULQJHQ L I|UVWD stycket.

bQGULQJHQ L andra =stycket lU HQ I|OMGlQGULQJ WLOO I|UVODJHQ L RP avgiftsfri utbildning för elever i fristèende gymnasieskolor och gymnasiesærskolor. Förslaget har behandlats i avsnitt 6.1.1.

16 b 3DUDJUDIHQlUQ\Första VW\FNHWLQQHElUDWWGHEHVWlPPHOVHURPEHK|ULJ het =och =anstællningsvillkor =för =lærare, =förskollærare =och =fritidspedagoger som gæller inom det offentliga skolvæsendet skall gælla æven för godkænda HOOHUELGUDJVEHUlWWLJDGHIULVWnHQGHVNRORUMIUSURS$Yandra

stycket I|OMHU DWW UHJHULQJHQ InU I|UHVNULYD RP XQGDQWDJ IUnQ GHVVD

bestæmmelser. Förslaget har behandlats i avsnitt 6.2.

16 c Paragrafen =ær =ny. =Vid =prövningen =av =om =en =fristèende =skola =skall godkænnas respektive förklaras ha rætt till bidrag skall en prövning æven göras av huvudmannens =förutsættningar att bedriva verksamheten, =se 2 första stycket 2, 8 första stycket 2 och 8 b första stycket 2. Eftersom ett beslut =om =godkænnande =respektive =bidragsrætt =för =en =skola =gæller =för =en viss =huvudman =krævs =ett =nytt =beslut =för =att =godkænnandet =respektive bidragsrætten för skolan skall kunna övergè till nègon annan. Förslaget har behandlats i avsnitt 6.4.

16 d Paragrafen ær ny. Förslaget har behandlats i avsnitt 7.3.

17 bQGULQJDUQD L första =stycket lU IUlPVW HQ I|OMG DY GHQ Q\D F bYHQ beslut om fortsatt godkænnande och fortsatt förklaring om rætt till bidrag skall kunna överklagas till allmæn förvaltningsdomstol. Hænvisningen till ærenden =om =elevavgifter =enligt =10 =blir =obehövlig =genom =ændringen =av 10 och 14 andra stycket.

15 kap.

11

Andra stycketlUQ\WW)|UVODJHWKDUEHKDQGODWVLDYVQLWW

Tredje stycketPRWVYDUDULKXYXGVDNQXYDUDQGHDQGUDVW\FNHW

Prop. 2001/02:35 Bilaga 1

78

Hänvisningar till S14

Sammanfattning av betænkandet fristèende gymnasieskolor ± hot eller tillgèng? (SOU 2001:12)

Godkænnande

Skolverket skall i sin bedömning vid beslut om en ny fristèende gymnasieskolas bidragsberættigande ta betydande hænsyn till elevutveckling och lokalmarknad i lægeskommunen och nærliggande kommuner.

Skolverket =skall =ta =hænsyn =till =en =kommuns =omstællningsbehov =vid beslut =om =bidragsberættigande =för =flera =nya =fristèende =gymnasieskolor samtidigt i en kommun.

Individuella program

En fristèende gymnasieskola skall fè rætten att anpassa sin utbildning till eleven genom att anordna individuella program.

Bidrag m.m.

Ett villkor för att en fristèende gymnasieskola skall ha rætt till kommunala bidrag ær att skolans utbildning i likhet med kommunala gymnasieskolor ær kostnadsfri för eleverna.

Ett =bidragssystem =som =bygger =pè =att =de =fristèende =skolorna =kommer överens med elevernas hemkommuner men med en av statsmakten faststælld =prislista =som =gæller =om =inte =skolan =och =kommunen =kommer överens om annat, skall behèllas.

Skolverket anmodas att finna vægar att fè en högre svarsfrekvens frèn kommunerna vad avser kostnadsredovisning per elev och program.

Medelværdet =av =kommunernas =mediankostnader =för =tre =pè =varandra följande =èr =uppræknade =med =rèdande =skolindex =læggs =till =grund =för =bidragsberækningen.

Den kommunala kostnadsmedianen, som ligger till grund för bidragsschablonen, rensas frèn kommunernas kostnader för skolmèltider.

Kommunerna ges möjlighet att reducera det föreslagna bidragsbeloppet med högst 5 % för att kompensera för den fristèende skolans möjlighet att optimera sin organisation.

Bidragsbeloppen faststælls den 1 januari men avser följande læsèr med ikrafttrædande den 1 juli.

Skolverket =skall =vid =hænförandet =i =bidragshænseende =av =utbildningen vid en fristèende gymnasieskola till ett nationellt program inte enbart tar hænsyn =till =utbildningens =mèl =utan =æven =till =de =arbetsformer =som =skolhuvudmannen redovisar i sin ansökan.

Skolverkets beslut om till vilket nationellt program en utbildning vid en fristèende skola skall hænföras skall kunna omprövas.

Beslut om bidragshænförande av en utbildning till nationella program skall kunna göras mer flexibelt. T.ex. att 70 % av en utbildning hænförs till samhællsvetenskapsprogrammet medan 30 % hænförs till det estetiska programmet.

Bidragen =till =inriktningar, =som =i =kostnadshænseende =klart =överstiger kommunernas mediankostnad som t.ex. musikinriktning pè det estetiska

Prop. 2001/02:35 Bilaga 1

79

programmet =och =transportinriktning =pè =fordonsprogrammet, =beræknas genom =att =programschablonen =ræknas =upp =med =en =av =Skolverket =faststælld faktor.

En bidragsschablon för IB-utbildning skall faststællas.

Elever i behov av særskilt stöd

En fristèende skola ær i princip öppen för alla. Undantag fèr endast göras om ett mottagande skulle medföra att betydande ekonomiska svèrigheter uppstèr för skolan. Om hemkommunen ær beredd att stè för dessa extra kostnader =uppstèr =normalt =inga =ekonomiska =svèrigheter =för =skolan =och denna ær dærmed skyldig att ta emot den sökande. Kommittên utgèr frèn att skollagskommittên i sitt arbete med rættssækerhetsfrègor æven övervæger att en sökande ges möjlighet att överklaga dessa mottagandebeslut.

Redovisning ± kontroll

De =bidragsberættigade =fristèende =gymnasieskolorna =skall =èlæggas =att èrligen læmna in en ekonomisk redovisning över verksamheten. Av redovisningen, som skall vara granskad och godkænd av revisor, skall framgè hur =skolan =finansierat =verksamheten =och =hur =ett =eventuellt =överskott disponerats.

Skolverket skall kontrollera dels att bidragen utbetalats i enlighet med gællande bestæmmelser, dels hur bidragen disponerats. Den èrliga granskningen =av =en =skolas =kvalitetsredovisning =och =ekonomiredovisning =skall ligga till grund för beslut om fortsatt bidragsberættigande och till vilket nationellt =program =skolans =undervisning =i =bidragshænseende =fortsættningsvis skall hænföras.

Inackordering

Systemet att CSN betalar ut inackorderingstillægg till elever pè fristèende gymnasieskolor skall behèllas.

Den =definition =som =CSN =anvænder =för =vilka =som =behöver =inackorderingstillægg skall ændras sè att alla elever pè fristèende gymnasieskolor, som av restidsskæl behöver bo inackorderade under utbildningen, fèr rætt till inackorderingstillægg.

Riksrekrytering

De =fristèende =gymnasieskolornas =rætt =till =riksrekrytering =av =sina =elever bibehèlls.

Den pègèende gymnasieutredningen skall avvaktas liksom utvecklingen i de regioner dær en övergèng till olika former av ökad valfrihet har börjat =praktiseras =innan =riksdagen =tar =stællning =till =om =riksrekrytering skall införas för all gymnasieutbildning.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 2

80

Betænkandets författningsförslag

Omstændigheter att ta hænsyn till vid beslut om bidragsberættigande

I =kapitel =5 =har =utredningen =lyft =fram =att =elevantalsutvecklingen =och lokalmarknaden =i =lægeskommunen =och =omgivande =kommuner =ær =tvè faktorer som bör beaktas vid beslut om bidragsrætt vid nyetablering av en fristèende =gymnasieskola. =Detta =bör =enligt =kommittêns =förslag =förtydligas genom ett tillægg till 9 kap. 8 skollagen.

Kommittên föreslèr att avslutningen av næmnda paragraf ges följande lydelse (förslag till ændrad text ær kursiverad):

En =förklaring =enligt =första =stycket =skall =inte =læmnas =i =frèga =om =en XWELOGQLQJ VRP =pè =grund =av =t.ex. =den =planerade =utbildningens

innehèll =och =utformning, =skolans =storlek =och =geografiska =læge,

skulle =innebæra =pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner. En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

Med ovanstèende =skrivning öppnas en =möjlighet till en =mer individuell bedömning av olika fristèende skolor, som samtidigt ansökt om bidragsberættigande i samma kommun.

Förbættring av kommunernas planeringsförutsættningar

I kapitel 5 har de fristèende gymnasieskolornas inverkan pè den kommunala =gymnasieplaneringen =behandlats. =Mènga =av =de =synpunkter =som kommunala gymnasieföretrædare framfört, nær de hævdat att en fristèende gymnasieskola riskerar att allvarligt försæmra den kommunala gymnasieskolans =förutsættningar, =finner =vi =överdrivet =pessimistiska. =En =synpunkt som vi tycker kan behöva beaktas, avser att beslutet om en ny fristèende gymnasieskolas =bidragsberættigande =ibland =fattas =sè =sent, =att =det =kan stælla till med onödiga =problem =för den kommunala planeringen. Eftersom =eleverna =i =grundskolans =èr =9 =som =regel =væljer =gymnasieutbildning under =januari =mènad =finner =kommittên =det =rimligt =att =kommunerna normalt endast ær skyldiga att betala bidrag frèn 1 juli ett visst èr till de fristèende gymnasieskolor som ær godkænda som bidragsberættigade den 1 januari samma èr.

För =att =ytterligare =undanröja =en =del =av =kommunernas =planeringsproblem föreslèr kommittên vidare att det införs en möjlighet att under vissa =förutsættningar senarelægga starten för en fristèende skola med ett èr.

De =nu =föreslagna =förbættringarna =av =kommunernas =planeringsförutsættningar föreslès genomföras genom följande ændringar av 9 kap. 9 = skollagen (den nya texten ær kursiverad):

Om inte kommunen och skolan har kommit överens om annat, skall bidraget =enligt =8 =a =eller =8 =c = =beræknas =för =ett =bidragsèr =i =sænder. 9DUMHELGUDJVnUE|UMDUden 1 juli

Prop. 2001/02:35 Bilaga 2

81

För att en fristèende skola som avses i 8 eller 8 b skall ha rætt till ELGUDJfrèn och med ett visst bidragsèrJlOOHUDWWVNRODQKDUDQV|NW om =att =bli =förklarad =som =bidragsberættigad =före =den =1 =april NDOHQGHUnUHW LQQDQ GHW nU XWELOGQLQJHQ avses =att =startas. =Om =det

föreligger særskilda skæl med hænsyn till skolvæsendet i den kommun dær =skolan =ær =belægen =eller =i =nærliggande =kommuner =fèr =förklaringen om rætt till bidrag avse tiden frèn och med höstterminen efter den i ansökan angivna tidpunkten för planerad start av verksamheten. För sèdan ansökan om förklaring om bidragsrætt som ges in senast den =1 =april =skall =Statens =skolverks =beslut =föreligga =senast =under december mènad samma èr. Undantag hærifrèn fèr dock göras om det =i =ett =enskilt =ærende =uppstèr =betydande =svèrigheter =att =færdigstælla utredningen inom denna tid.

De fristèende gymnasieskolornas elevrapportering till hemkommunerna

I =kommittêns =kommunkontakter =har =nègra =kommunföretrædare =framfört att det ibland ær svèrt för kommunen att veta vilka elever som tagits in pè en fristèende gymnasieskola. Det förekommer att elever blir intagna bède i en kommunal gymnasieskola och pè en =fristèende gymnasieskola. De första =veckorna =pè =höstterminen =har =alltid =inneburit =en =viss =turbulens =i elevgruppen som börjar i den första èrskursen æven nær antalet fristèende gymnasieskolor var mindre æn i dag. Elever som inte kommit in pè sitt förstahandsval =blir =efterintagna =nær =nègon =tackar =nej =till =sin =plats =och læmnar dærmed sin plats för nya elever osv.

Turbulensen ökar med antalet aktörer och enligt kommunerna tar det nu allt længre tid innan de kommunala gymnasieskolorna vet vilka elever de kommer att ha under höstterminen. Problemet =fanns som =sagt redan nær det endast fanns ett fètal fristèende gymnasieskolor och den kommunala intagningsenheten skötte all gymnasieintagning. Flera av de fristèende =gymnasieskolorna =köper =intagningstjænsten =frèn =den =kommunala intagningsorganisationen, =men =mènga =ser =ett =værde =i =att =fè =göra =intagningen sjælva. Eftersom alla gymnasieskolor ær intresserade av att ha en sè =vælfylld =organisation =som =möjligt =uppkommer =en =period =i =början =av höstterminen varje èr, nær elever blir erbjudna att komma in pè vakanta platser. Enligt vèra sagesmæn finns det elever som under en tid kan vara intagna bède pè en kommunal och en fristèende gymnasieskola och pè sè sætt uppehèlla flera platser.

Fenomenet ær i första hand ett storstadsproblem och gèr nog inte helt att =komma =tillrætta =med. =Före =slopandet =av =den =statliga =regleringen =av elevomrèden för gymnasieskolan 1992 fick kommunerna statsbidrag för de =elever =som =kommunen =kunde =redovisa =den =15 =september =respektive den =15 =januari. =Üven =dærefter =har =skollagen =innehèllit =detaljerade =bestæmmelser =om =berækningen =av =bidragen =frèn =elevernas =hemkommuner till =fristèende =gymnasieskolor. =Fram =till =1997 =gællde =sèledes =att =det =var elevantalet den 15 september som avgjorde bidragets storlek under resten av =bidragsèret, =dock =med =avdrag =för =sèdana =elever =som =dærefter =avbröt sina =studier. =För =dessa =behövde =kommunen =betala =bidrag =fram =till =och med =mènaden =efter =det =att =eleven =avbrutit =studierna =vid =den =fristèende skolan.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 2

82

Kommittên =anser =sig =inte =ha =tillræcklig =grund =för =att =utan =ytterligare utredning föreslè en ètergèng till den tidigare detaljregleringen.

Utbetalning av kommunbidragen

Flera fristèende skolor framförde att de fètt likviditetsproblem nær vissa kommuner vægrat att betala sina kommunbidrag en gèng i mènaden. ´Vi betalar =bara =ut =sèdana =hær =bidrag =en =gèng =per =termin. =Pè =höstterminen kommer det i slutet pè oktober´, var ett svar som en fristèende gymnasieskola =med =likviditetsproblem =fètt =av =en =kommun. =För =en =nyetablerad fristèende skola kan det bli mycket svèrt att köpa in læromedel èt eleverna och betala lön till personalen under perioden augusti, september och oktober =om =kommunbidraget =som =skall =anvændas =kommer =skolan =till handa först den sista oktober.

Mot =bakgrund =av =vad =som =framkommit =vill =kommittên =framhèlla =att frègan redan ær reglerad i friskoleförordningen 2 kap. 11 , som lyder:

Om =skolan =och =kommunen =inte =kommer =överens =om =annat, =skall bidraget betalas ut med en tolftedel varje mènad. Utbetalningarna i juli ± september avpassas efter ett beræknat antal elever och regleras vid utbetalningen i oktober.

Rætt för fristèende gymnasieskolor att anordna individuella program

I avsnitt 6.3 ovan har kommittên behandlat olægenheten som ligger i att en fristèende skola inte har rætt att anordna individuella program.

De fristèende gymnasieskolorna har med nu gællande reglering endast rætt =till =bidrag =för =elever =som =gèr =ett =nationellt =eller =specialutformat program. Det innebær att skolan kan förlora bidraget för en elev som av nègot skæl inte kan fullfölja hela programmet eller ètminstone en sè stor del av programmet att det kan rubriceras ´reducerat program´. I praktiken =redovisar =flera =intervjuade =skolledningar =att =en =överenskommelse =i sèdana fall brukar kunna træffas med elevens hemkommun om att eleven fèr övergè till ett kommunalt individuellt program med placering pè den fristèende gymnasieskolan. En sèdan lösning förutsætter dock att eleven, kommunen och skolan tillsammans bedömer att det ær den bæsta lösningen =för =eleven. =Kommittên =föreslèr =att =skollagen =ændras =sè =att =det =finns möjlighet æven för en fristèende gymnasieskola att anordna individuella program.

Lagændringen föreslès ske genom att 9 kap. 8 skollagen kompletteras med en fjærde punkt med följande lydelse:

4. En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr æven anordna individuellt =program =om =skolan =och =elevens =hemkommun =kommer överens =om =det =bidrag =som =kommunen =skall =betala =till =skolan =för eleven.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 2

83

Elevavgifter

Som =framgèr =av =rapporten =ær =det =endast =en =minoritet =av =de =bidragsberættigade =fristèende =gymnasieskolorna =som =tar =ut =elevavgifter =för undervisningen med stöd av 9 kap. 10 skollagen:

Skolor =som =har =rætt =till =bidrag =enligt =8 = =fèr =för =de =elever =som bidragen avser endast ta ut elevavgifter som ær skæliga med hænsyn till de særskilda kostnader som skolan har för den bidragsgrundande utbildningen, =förutsatt =att =kostnaderna =kan =anses =rimliga =för =verksamheten.

Eftersom kommunbidragen i kommittêns förslag æven fortsættningsvis kommer =att =grunda =sig =pè =medianen =av =kommunernas =kostnader =för motsvarande =utbildningar =finner =kommittên =inget =skæl =att =behèlla =de fristèende =gymnasieskolornas =rætt =att =ta =ut =elevavgifter. =De =skæl, =som skolorna framfört som t.ex. att en majoritet eller alla elever læser utökade program, eller att skolans profil ær att hèlla en hög lærartæthet m.fl. ær av den karaktæren att æven kommunala gymnasieskolor nær sè ær möjligt gör samma =prioriteringar. =Kommittên =föreslèr =dærför =att =vad =som =gæller =för kommunala gymnasieskolor enligt 5 kap. 21 skollagen æven skall gælla för fristèende gymnasieskolor, næmligen:

Utbildningen i gymnasieskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgèng till böcker, verktyg och andra hjælpmedel =som =behövs =för =en =tidsenlig =utbildning. =Huvudmannen =fèr dock =besluta =att =eleverna =skall =hèlla =sig =med =enstaka =egna =hjælpmedel. I verksamheten fèr ocksè förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Som en följd av detta förslag föreslès att 9 kap. 10 skollagen ændras sè att den första delen som avser fristèende gymnasieskolor fèr lydelsen:

Fristèende skolor som har rætt till bidrag enligt 8 fèr för de elever som bidragen avser inte ta ut avgifter i större omfattning æn vad som gæller för gymnasieskolor inom det offentliga skolvæsendet enligt 5 kap. 21 .

Den del av 10 som avser gymnasiesærskolor föreslès oförændrad.

Faststællande av bidragets storlek och statlig granskning

De bestæmmelser som reglerar de fristèende gymnasieskolornas verksamhet =èterfinns =i =2 =kap. =förordningen =om =fristèende =skolor =(1996:1206). =I 2 a stèr:

För =fristèende =gymnasieskolor =skall =Statens =skolverk =faststælla =till vilket =nationellt =program =i =gymnasieskolan =utbildningen =i =bidragshænseende skall hænföras.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 2

84

Utredningen har i sitt arbete fètt flera synpunkter pè till vilket nationellt =program =vissa =gymnasieutbildningar =hænförts. =Flera =skolor =har pètalat att deras utbildning hænförts till ett nationellt program med alltför lègt bidrag i förhèllande till den utbildning de ger och ett antal kommuner =har =reagerat =pè =att =vissa =skolor =hænförts =till =program =med =höga bidragsbelopp =för =utbildningar =som =enligt =kommunerna =i =sjælva =verket bara =ær =inriktningar =eller =profileringar =inom =det =naturvetenskapliga alternativt samhællsvetenskapliga programmet.

Utredningen =föreslèr =en =ny =lydelse =av =2 =kap =2 =a = =förordningen =om fristèende skolor som gör det =möjligt för Skolverket att ompröva =alternativt =tidsbegrænsa =beslutet =om =till =vilket =nationellt =program =en =skolas utbildning =i =bidragshænseende =skall =hænföras. =En =sèdan =omprövning skulle kunna göras pè initiativ frèn skolan, bidragslæmnande kommuner eller =Skolverket =om =det =senare =i =sin =utværdering, =uppföljning =och/eller tillsyn =finner =tecken =pè =att =en =viss =skola =fèr =onödigt =stora =alternativt alltför smè bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet i enlighet med de intentioner skolan redovisat i samband med det senaste bidragsbeslutet. Som framhèllits i avsnitt 9.8 föreslèr kommittên ocksè att det öppnas en möjlighet =för =Skolverket =att =nær =detta =faststæller =till =vilket =nationellt program =en =utbildning =vid =en =fristèende =gymnasieskola =i =bidragshænseende =skall =hænföras =æven =besluta =att =utbildningen =skall =anses motsvara tvè olika nationella program i angivna proportioner.

De föreslagna förændringarna leder till att den aktuella bestæmmelsen i förordningen föreslès fè följande lydelse (den nya texten ær kursiverad):

2 a För fristèende skolor skall Statens skolverk faststælla till vilket nationellt program i gymnasieskolan utbildningen i bidragshænseen-GH VNDOO KlQI|UDV Nær =det =ær =motiverat =med =anledning =av =utbild-

ningens utformning fèr i stællet beslutas att denna i bidragshænseende till en viss del skall jæmstællas med ett nationellt program och till resterande =del =med =ett =annat. =Beslut =om =till =vilka =nationella program utbildning ibidragshænseende hænförts skall omprövas om skæl =föreligger. =Sèdant =ændrat =beslut =skall =bara =gælla =elever =som pèbörjar =utbildningen =mer =æn =6 =mènader =efter =det =att =beslutet fattades.

En elev vid en fristèende gymnasieskola skall anses ha slutfört ett fullstændigt =program =nær =eleven =har =fètt =betyg =pè =kurser =i =samma omfattning som enligt skollagen (1985:1100) krævs för motsvarande program i gymnasieskolan.

Med en sèdan förændring av förordningen öppnas möjlighet att ændra skolans =bidrag =om =skolans =pedagogiska =resultat- =och =kvalitetsredovisningar ger vid handen att skolan har svèrt att uppnè sina mèl, eller om en uppföljning av skolans verksamhet tyder pè att skolan fèr onödigt stora bidrag för sin verksamhet kan bidragsnivèn justeras. Bevakningen av att utbildningarna fèr rimliga bidrag i förhèllande till den faktiskt bedrivna verksamheten blir en viktig uppgift för den statliga kvalitetsgranskningen och tillsynen.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 3

Hänvisningar till PS1

Sammanfattning av promemorian Fristèende skolor (U2001/1210/G)

I =enlighet =med =riksdagens =beslut =med =anledning =av =propositionen

Fristèende =skolor =m.m. SURS  KDU Q\D EHVWlPPHOVHU I|U

fristèende skolor tillæmpats fr.o.m. den 1 juli 1997. Utvecklingen sedan dess har inneburit en kraftig ökning av antalet fristèende skolor sèvæl pè grundskolenivè som pè gymnasial nivè.

Ett mycket stort antal ansökningar gællande nya fristèende grundskolor och =fristèende =gymnasieskolor =har =kommit =in =till =Statens =skolverk (Skolverket) för prövning inför læsèret 2001/2002. Vid ansökningstidens utgèng den 1 april 2000 hade 186 ansökningar om fristèende grundskolor och 130 ansökningar om fristèende gymnasieskolor kommit in.

De =erfarenheter =som =nu =föreligger =av =tillæmpningen =av =de =nuvarande villkoren och av utvecklingen inom omrèdet aktualiserar en översyn av det regelverk som ligger till grund för verksamheten.

Under senare èr har tvè olika kartlæggningar gjorts avseende förældrar till barn i fristèende skolor. En kartlæggning av Skolverket visar pè vissa skillnader =mellan elever i fristèende och kommunala skolor. Den generella bilden ær att elever frèn hem med bættre socioekonomiska förutsættningar gèr i fristèende skolor. Kartlæggningen visar ocksè att elever i fristèende gymnasieskolor generellt sett har bættre studieresultat frèn grundskolan =æn =elever =i =kommunala =gymnasieskolor. =En =undersökning =av Demoskop visar att bland barn i fristèende skolor var hælften av förældrarna =akademiker, =medan =en =tredjedel =av =barnen =i =kommunala =skolor hade högutbildade förældrar.

Under =senare =èr =har =antalet =elever =i =grundskolan =ökat, =men =nu =gèr grundskolan in i en fas med successivt minskande elevtal. Pè lite længre sikt =kommer =befolkningsutvecklingen =æven =att =medföra =minskade =elevkullar i gymnasieskolan.

I =nègra =kommuner, =fræmst =i =Stockholmsregionen, =stimuleras =en =ombildning av kommunala skolor till fristèende skolor. Resultatet kan bli att hela =kommundelar =inom =loppet =av =nègra =èr =riskerar =att =stè =helt =utan kommunala skolor. Pè sikt riskerar vissa kommundelar att knappast alls komma =att =ha =nègot =kommunalt =skolalternativ. =En =konsekvens =blir =att möjligheterna minskar att vælja mellan kommunala och fristèende skolor. En =annan =konsekvens =blir =att =kommunen =i =allt =mindre =utstræckning =har tillsyn över utbildningen av barn och unga i kommunen. Samtidigt =fèr, som =en =följd =av =ett =ökat =antal =fristèende =skolor, =staten =ett =allt =större ansvar för tillsynen av skolverksamheten i kommunen. Denna utveckling strider =mot =grundtankarna =bakom =decentraliseringen =av =ansvaret =för skolan.

Utvecklingen aktualiserar flera frègor kring konsekvenserna för elever, förældrar =och =kommuner. =Det =mèste =finnas =en =balans =mellan =offentliga och fristèende skolor i en kommun. Kommunen mèste ha faktiska möjligheter att ta ett övergripande ansvar för utbildningen av barn och ungdomar i kommunen. Rætten att vælja skola fèr inte inskrænka sig till en rætt att endast vælja en fristèende skola.

I =de =fall =hela =kommundelar =stælls =utan =en =offentlig =grundskola =motverkas kommunens möjligheter att uppfylla skollagens (1985:1100) krav

Prop. 2001/02:35 Bilaga 3

att kommunen vid utformningen av sin grundskoleverksamhet ær skyldig att =beakta =vad =som =för =eleverna =ær =ændamèlsenligt =ur =kommunikationssynpunkt.

För elever och förældrar ær det viktigt att det finns en lagstiftning som garanterar =en =nationellt =likværdig =skola. =Eleverna =skall =kunna =vælja mellan =offentliga =och =fristèende =skolor =och =utan =större =olægenhet =væxla mellan kommunala och fristèende skolor. För =sèvæl =eleverna som skolhuvudmænnen ær det væsentligt att skolor, oavsett huvudman, kan arbeta och konkurrera utifrèn likværdiga förutsættningar och dærmed komplettera varandra.

áppen för alla ± særskilt stödkrævande elever

En fristèende skola skall stè öppen för alla barn och ungdomar som enligt skollagen =har =rætt =till =utbildning =inom =motsvarande =skolform =i =det offentliga skolvæsendet.

Om en elev har behov av særskilt stöd, ær inte detta ett tillræckligt skæl för =att =begæra =extra =bidrag. =Det =ær =endast =i =det =fall =stödbehovet =ær omfattande =och =dærför =föranleder =att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för skolan som ytterligare bidrag kan bli aktuellt. =Detta =innebær =i =sin =tur =att =kravet =stælls =pè =en =skola =att =kunna organisera sin verksamhet och disponera sina resurser pè ett sèdant sætt att man kan ge erforderligt stöd èt elever som har ett stödbehov som inte ær omfattande. Behovet av særskilt stöd kan i normalfallet inte anses vara ett skæl för att avvakta med ett beslut om att skriva in en sökande. Det finns =sèledes =skæl =för =Skolverket =att =ægna =særskild =uppmærksamhet =èt företeelser som riskerar att æventyra kravet pè att en fristèende skola skall vara öppen för alla.

Undantaget frèn kravet att en fristèende skola skall stè öppen för alla barn respektive ungdomar för att godkænnas/förklaras ha rætt till bidrag utvidgas till att æven omfatta organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter som kan uppkomma efter elevens mottagande vid skolan under dennes fortsatta skolgèng.

Bestæmmelserna =om =fristèende =förskoleklass =ændras =pè =motsvarande sætt.

Krav pè lærare

Elevens =rætt =till =en =likværdig =utbildning =av =god =kvalitet =ær =en =grundlæggande =princip =som =utan =inskrænkning =gæller =för =bède =fristèende =och offentliga skolor.

Bestæmmelser införs i skollagen om att fristèende skolor, i likhet med kommuner =och =landsting, =ær =skyldiga =att =för =undervisningen =anvænda lærare, förskollærare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för =den =undervisning =de =i =huvudsak =skall =bedriva. =Undantag =fèr =göras endast =om =personer =med =sèdan =utbildning =inte =finns =att =tillgè =eller =det finns nègot annat særskilt skæl med hænsyn till eleverna.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 3

Skolverkets prövning

För =fristèende =förskoleklasser, =grund- =och =særskolor =ændras =bestæmmelserna =i =skollagen. =Förklaring =om =rætt =till =bidrag =skall =inte =læmnas =om skolans =verksamhet, =p.g.a. =skolans =storlek =och =geografiska =læge =eller andra omstændigheter, skulle innebæra pètagliga negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen.

För =fristèende =gymnasie- =och =gymnasiesærskolor =skall =förklaring =om rætt =till =bidrag =inte =læmnas =om =skolans =verksamhet, =pè =grund =av =den planerade utbildningens innehèll och utformning, storlek och geografiska læge =eller =andra =omstændigheter, =skulle =innebæra =pètagliga =negativa följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

Bestæmmelser införs i förordningen (1996:1206) om fristèende skolor, om =att =den =kommun =som =yttrar =sig =över =en =ansökan =om =godkænnande och/eller =bidragsrætt =för =en =fristèende =skola =skall =foga =en =konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.

I det fall en ansökan avser omvandling av en offentlig skola till en fristèende =skola =skall =Skolverket =æven =bereda =lokala =förældraföreningar samt =lærarnas =lokala =fackliga =organisationer =tillfælle =att =yttra =sig =över ansökan.

I =en =del =fall =fèr =Skolverket =flera =ansökningar =som =gæller =start =av fristèende skolor i samma kommun och dær ansökningarna bedöms vara likværdiga. Skolverket bör i sèdana fall lèta kommunen, i förekommande fall =kommunalförbundet, =göra =en =prioritering =av =ansökningarna =i =sitt yttrande till Skolverket. Skolverket skall dærefter göra en samlad bedömning =och =ta =særskild =hænsyn =till =hur =de =nya =skolorna =kompletterar =den befintliga skolorganisationen i kommunen.

Avgiftsbelæggning av ansökningar

Skolverket har ett omfattande arbete med ansökningar om godkænnande av och förklaring om rætt till bidrag för fristèende grundskolor och med ansökningar rörande förklaring om rætt till bidrag för fristèende gymnasieskolor.

Læsèret 2000/01 startade 64 (49 %) av 132 fristèende grundskolor som hade =godkænts =och =förklarats =bidragsberættigade =av =Skolverket. =Av =54 fristèende =gymnasieskolor =som =förklarats =bidragsberættigade =fr.o.m. læsèret 2000/01 startade 22 (41 %).

Skollagen =kompletteras =med =en =bestæmmelse =om =att =regeringen =eller den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr =meddela =föreskrifter =om avgift =för =Skolverkets =kostnader =för =prövning =av =ansökningar =om =godkænnande av fristèende skolor eller om förklaring om rætt till bidrag till sèdana.

Byte av huvudman

Bestæmmelser =införs =i =skollagen =om =att =en =ny =huvudman =som =önskar överta =en =godkænd =och/eller =bidragsberættigad =fristèende =skola =skall ansöka om nytt godkænnande och/eller bidragsrætt för skolan.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 3

Skolpliktskostnader

Ett tydligt resursfördelningssystem ær ett viktigt instrument för att èstadkomma rættvisa förutsættningar för kommunala och fristèende skolor. Det ær dærför angelæget =att de særskilda skolpliktskostnader som =kommunen men inte den fristèende skolan har, inte skall ingè i berækningsgrunderna för bidrag till fristèende skolor.

Ett tillægg görs i skollagen om att den kostnad som hemkommunen har för att bereda utbildning èt samtliga i kommunen som har rætt till sèdan (skolpliktskostnaden) =inte =skall =inkluderas =i =bidragsunderlaget =för =fristèende skolor som motsvarar grund- respektive særskolan.

Bidrag och elevavgifter i fristèende skolor som motsvarar særskolan

Bestæmmelserna i skollagen om bidrag till en =godkænd =fristèende skola som motsvarar særskolan ændras, sè att de överensstæmmer med vad som gæller =för =fristèende =grundskolor. =Bidrag =skall =læmnas =för =varje =elev. Bidraget skall bestæmmas med hænsyn till skolans ètagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till kommunala særskolor.

Möjligheten =för =fristèende =skolor =som =motsvarar =særskolan =att =ta =ut elevavgifter tas bort.

Eleverna i dessa utbildningar skall utan kostnad ha tillgèng till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjælpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten fèr dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna skall ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider.

Utbildningen skall vara avgiftsfri

Pè =samma =sætt =som =i =den =offentliga =skolan =skall =utbildningen =vara avgiftsfri =i =fristèende =skolor =som =motsvarar =grundskolan. =Det =innebær t.ex. =att =registrerings- =eller =ansökningsavgifter =inte =kan =anses =förenliga med skollagens bestæmmelser.

Skollagen kompletteras med en bestæmmelse om att særskilda avgifter inte fèr tas ut i samband med ansökan om plats i utbildning vid fristèende skolor som motsvarar grund- eller særskolan.

Skollagen kompletteras med en bestæmmelse om att særskilda avgifter inte fèr tas ut i samband med ansökan om plats i en fristèende förskoleklass.

Pè motsvarande sætt bör inte heller sèdana avgifter fè tas ut för ansökan om plats i fristèende gymnasieskolor eller fristèende gymnasiesærskolor.

Uppföljning och utværdering

Skollagen =ændras =sè =att =en =kommun =skall =vara =skyldig =att =inkludera =en fristèende =skola =som =fèr =offentligt =bidrag =i =den =uppföljning =och =utværdering =som =kommunen =gör =av =sitt =eget =skolvæsende. =Fristèende =skolor som =fèr =offentligt =bidrag =skall =alltid =vara =skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =avseende =de =nationella =mèlen =för =utbildningen

Prop. 2001/02:35 Bilaga 3

som en kommun gör av skolvæsendet i kommunen. Pè motsvarande sætt ændras bestæmmelserna om fristèende förskoleklass.

Förordningen =(1997:702) =om =kvalitetsredovisning =inom =skolvæsendet ændras =sè =att =fristèende =skolor =som =motsvarar =grund-, =sær- =och =specialskolan samt fristèende gymnasie- och gymnasiesærskolor blir skyldiga att læmna sina kvalitetsredovisningar till den kommun dær skolan ær belægen.

Tillsyn av fristèende skolor

Tvè alternativ redovisas för hur ansvaret för tillsynen av utbildningen vid fristèende skolor kan utformas.

Alternativ =1: =Hela =tillsynsansvaret =skall =oförændrat =vila =pè =Statens skolverk. Samtidigt förstærks och utökas Skolverkets tillsyn.

Alternativ =2: =Skollagen =ændras =sè =att =en =kommun =fèr =ansvar =för =den omedelbara tillsynen av en fristèende skola. Det innebær att en kommun skall =följa =verksamheten =vid =alla =offentligt =finansierade =skolor =inom kommunen. Sanktionsmöjligheter gentemot de fristèende skolorna =skall undantagslöst vara förbehèllna Skolverket.

Om alternativ 2 införs, skall de nuvarande bestæmmelserna i 9 kap. 11 andra stycket och 13 andra stycket skollagen om kommunens rætt till insyn upphævas.

Ekonomiska konsekvenser

Förslagen i denna promemoria bedöms inte medföra ökade kostnader för kommunerna. =Förslaget =med =oförændrat =tillsynsansvar =för =Skolverket (alternativ 1) kan dock komma att medföra ökade kostnader för staten.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

Promemorians författningsförslag

Förslag till lag om ændring i skollagen (1985:1100)

Hærigenom föreskrivs i frèga om skollagen (1985:1100)dels DWWENDSFVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

delsDWWENDSDERFKGVDPWNDS±ERFK

11±13 skall ha följande lydelse,

dels DWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVI\UDQ\DSDUDJUDIHUNDSDED

och 16 b , av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 b kap. 7Utbildning som avses i 6 skall godkænnas, om

1. den stimulerar varje barns utveckling och lærande och kan ligga till grund för fortsatt skolgèng, och

2. den æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet.

Utbildning som bedrivs av en godkænd fristèende skola som motsvarar grundskolan =eller =særskolan =skall =godkænnas, =om =villkoren =enligt =första stycket ær uppfyllda, och om

1. den stèr öppen för alla barn som har rætt till utbildning inom förskoleklassen, =med =undantag =för =sèdana EDUQ som =det VNXOOH PHGI|UD EH tydande =organisatoriska =eller =ekono-PLVNDVYnULJKHWHUatt ta emot I|UGHQ fristèende skolan, och

1. den =stèr =öppen =för =alla =barn som =har =rætt =till =utbildning =inom förskoleklassen, =med undantag för VnGDQD EDUQ vilkas =mottagande

eller =fortsatta =skolgèng =VNXOOH

PHGI|UD att EHW\GDQGH RUJDQLVD toriska eller ekonomiska svèrighe-WHU uppstèr =I|U GHQ IULVWnHQGH skolan, och

2. den =uppfyller =de =ytterligare =villkor =som =regeringen =föreskriver =i frèga om utbildningen =och om antagningen till och ledningen av sèdan utbildning.

8Utbildning =som =avses =i =6 = =stèr =under =tillsyn =av =den =kommun =dær utbildningen bedrivs, om inte annat följer av andra stycket. Kommunen har rætt att inspektera utbildningen och fèr hæmta in de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Utbildning =som =bedrivs =av =fristèende =skolor =stèr =under =tillsyn =av Statens =skolverk. =Skolorna =ær =skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och utværdering av skolvæsendet som genomförs av Skolverket.

'HQ NRPPXQ GlU =GHQ IULVWnHQGH VNRODQlUEHOlJHQhar rætt till insyn i

En fristèende skola som InU

ELGUDJHQOLJWDskallstè under/DJHQRPWU\FNW6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

skolans =verksamhet, om =skolan InU

ELGUDJHQOLJWD6NRODQlUocksè VN\OGLJ DWW i =den =utstræckning =som

kommunen =bestæmmer GHOWD L GHQ

uppföljning =och =utværdering =som kommunen =gör =av =sitt =eget =skolvæsende.

omedelbar tillsyn avGHQNRPPXQ

dær =den =fristèende =skolan =ær =belægen. 6NRODQ skall =ingè =och =lU

skyldig att delta i den uppföljning och =utværdering =som =kommunen gör av sitt eget skolvæsende.

Den =kommunala =tillsynen =och =den =tillsyn =som =utövas =av =Statens skolverk =skall =ocksè =omfatta =kontroll =av =att =huvudmannen =iakttar =sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

10 aEn =fristèende =skola =som =av Statens =skolverk =har =fètt =godkænnande =att =anordna =utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av =Skolverket =förklaras =berættigad till =sèdant =bidrag =som =avses =i =10 =b

eller 10 c

Skolverket =skall =dock =inte =læmna QnJRQI|UNODULQJRPUlWWWLOOELGUDJ, om =verksamheten =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för skolvæsendet =i =den =kommun =dær skolan =ær =belægen =eller =om =skolan tar ut avgifter i strid med 10 d .

En =fristèende =skola =som =av Statens =skolverk =har =fètt =godkænnande =att =anordna =utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av =Skolverket =förklaras =berættigad till sèdant bidrag som avses i 10 b .

Skolverket =skall =dock =inte =læmna nègon =förklaring =om =rætt =till =bidrag RP YHUNVDPKHWHQ, =pè =grund =av

skolans storlek och geografiska læge eller =andra =omstændigheter, =VNXOOH

innebæra =pètagliga =negativa =följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan =ær =belægen =eller =om =skolan tar ut avgifter i strid med 10 d .

För =att =en =fristèende =skola =med =nystartad =utbildning =skall =ha =rætt =till bidrag =gæller =att =skolan =har =ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 =april kalenderèret innan utbildningen startar.

10 bHemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar grundskolan læmna bidrag för varje elev =som =deltar =i =utbildningen. Bidraget skall bestæmmas med hænsyn =till =skolans =ètagande =och elevens behov efter samma grunder som =kommunen =tillæmpar =vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen.

Hemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar JUXQGVNRODQ eller særskolan =OlPQD bidrag =för =varje =elev =som =deltar =i utbildningen. Bidraget skall bestæmmas med hænsyn till skolans ètagande =och =elevens =behov =efter =samma grunder =som =kommunen =tillæmpar vid =fördelning =av =resurser =till =den egna förskoleklassen.

Kommunen =ær =dock =inte =skyldig =att =læmna =bidrag =för =den =del =av verksamheten =som =överstiger =15 =timmar =i =veckan =eller =525 =timmar =om èret eller för elev som tas emot före höstterminen det èr eleven fyller sexbQGULQJHQLWUHGMHVW\FNHWI|UVWDPHQLQJHQI|UXWVlWWHUDWWDOWHUQDWLYLDYVQLWWYlOMV6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

èr. Har en elev ett omfattande behov av særskilt stöd, ær kommunen inte skyldig =att =læmna =bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

10 cHemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar særskolan =læmna =bidrag =för =varje elev =som =deltar =i =utbildningen. =Om skolan =inte =kommer =överens =om annat =med =elevernas =hemkommuner, =skall =kommunerna =betala =det belopp som regeringen beslutat.

10 dUtbildning som en fristèende skola fèr bidrag för enligt 10 a skall vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser. För den del av verksamheten som =överstiger =15 =timmar =i =veckan =eller =525 =timmar =om =èret =fèr =dock skolan ta ut skæliga avgifter. Skæliga avgifter fèr ocksè tas ut för barn som tas emot före höstterminen det èr dè de fyller sex èr.

Særskilda avgifter i samband med ansökan =om =plats =i =utbildningar enligt första stycket fèr inte tas ut.

9 kap. 2

En fristèende skola, vars utbildning ger kunskaper och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter som, grundskolan, =særskolan =respektive =specialskolan =skall =förmedla =skall godkænnas, om

1. skolan æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. skolan stèr öppen för alla barn som =enligt =denna =lag =har =rætt =till utbildning =inom =motsvarande =skolform =i =det =offentliga =skolvæsendet, med =undantag =för =sèdana =barn vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan,

2. skolan stèr öppen för alla barn som =enligt =denna =lag =har =rætt =till utbildning =inom =motsvarande =skolform =i =det =offentliga =skolvæsendet, med =undantag =för =sèdana =barn =vil-NDVPRWWDJDQGHeller fortsatta skol-

gèng =VNXOOH PHGI|UD DWW EHW\GDQGH

organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för skolan,

3. skolan =har =minst =20 =elever, =om =det =inte =finns =særskilda =skæl =för =ett lægre elevantal,

4. skolan, =om =den =motsvarar =særskolan =eller =specialskolan, =bereder eleverna =de =omsorger =som =behövs,

och

4. skolan, =om =den =motsvarar =særskolan =eller =specialskolan, =bereder eleverna de omsorger som behövs,6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

5VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

5. skolan =för =undervisningen anvænder lærare, förskollærare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i =huvudsak =skall =bedriva, =med =undantag =av =att =personer =med =sèdan utbildning =inte =finns =att =tillgè =eller det =finns =nègot =annat =særskilt =skæl med hænsyn till eleverna, och

6. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga om utbildningen vid fristèende skolor =och =om =antagningen =till =och ledningen av sèdana skolor.

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

Ett godkænnande kan avse vissa èrskurser.

2 a

Om =en =godkænd =fristèende =skola som motsvarar grundskolan, særskolan =eller =specialskolan =byter huvudman, =skall =skolan =ansöka =om ett nytt godkænnande enligt 1 .

6

En =godkænd =fristèende =skola =som motsvarar =grundskolan =skall =av Statens =skolverk =förklaras =berættigad till =sèdant =bidrag =som =avses =i =tredje stycket. =Förklaring =skall =dock =inte OlPQDV, RP VNRODQV YHUNVDPKHW skulle =innebæra =pètagliga =negativa följder =för =skolvæsendet =i =den kommun =dær =skolan =ær =belægen =eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 .

En =godkænd =fristèende =skola som =motsvarar =grundskolan =skall av =Statens =skolverk =förklaras berættigad =till =sèdant =bidrag =som avses =i =tredje =stycket. =Förklaring skall dock inte læmnas om skolans YHUNVDPKHW, pè =grund =av =skolans

storlek =och =geografiska =læge =eller andra omstændigheter, VNXOOHLQQH

bæra =pètagliga =negativa =följder =för skolvæsendet =i =den =kommun =dær skolan =ær =belægen =eller =skolan =tar ut avgifter i strid med 7 .

För =att =en =nystartad =skola =skall =ha =rætt =till =bidrag =gæller =att =skolan =har ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 =april =kalenderèret =innan =skolan startar. =Motsvarande =gæller, =om =en =skola =har =godkænts =för =utbildning =för vissa èrskurser och ansöker om att bli godkænd för ytterligare èrskurser.

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges i grundskolan læmnas bidrag av hemkommunen. =Bidraget =skall =bestæmmas =med =hænsyn =till =skolans ètagande =och =elevens =behov =efter samma =grunder =som =kommunen

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges i grundskolan læmnas bidrag av hemkommunen. =Bidraget =skall =bestæmmas =med =hænsyn =till =skolans ètagande =och =elevens =behov =efter samma =grunder =som =kommunen

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

tillæmpar vid fördelning av resurser till =de =egna =grundskolorna. =Om =en elev =har =ett =omfattande =behov =av særskilt =stöd, =ær =kommunen =inte skyldig =att =læmna =bidrag =för =det særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

tillæmpar vid fördelning av resurser WLOO GH HJQD JUXQGVNRORUQD =I

bidraget =skall =inte =inkluderas =den kostnad som hemkommunen har för att =enligt =4 =kap. =5 = =andra =stycket bereda =utbildning =èt =samtliga =i kommunen =som =har =rætt =till =sèdan.

Om =en =elev =har =ett =omfattande =behov =av =særskilt =stöd, =ær =kommunen inte skyldig att læmna bidrag för det særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Vad som sægs i första±tredje styckena gæller inte de fristèende skolor för vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom særskilda föreskrifter eller andra særskilda beslut och inte heller skolor, för vilka huvudmannen skriftligen =har =avstètt =frèn =medelstilldelning. =Kommunens =skyldighet enligt =tredje =stycket =gæller =inte, =om =statsbidrag =læmnas =för =en =utlandssvensk elevs utbildning.

6 a

En godkænd fristèende skola som motsvarar særskolan skall av Statens skolverk =förklaras =berættigad =till sèdant =bidrag =som =avses =i =tredje stycket. =Förklaring =skall =dock =inte OlPQDV, RP VNRODQV YHUNVDPKHW skulle =innebæra =pètagliga =negativa följder =för =skolvæsendet =i =den kommun dær skolan ær belægen eller VNRODQ WDU XW elevavgifter =som

stridermot

En godkænd fristèende skola som motsvarar særskolan skall av Statens skolverk =förklaras =berættigad =till sèdant =bidrag =som =avses =i =tredje stycket. =Förklaring =skall =dock =inte OlPQDV RP VNRODQV YHUNVDPKHW,

grund =av =skolans =storlek =och geografiska =læge =eller =andra omstændigheter, =VNXOOH LQQHElUD

pètagliga =negativa =följder =för skolvæsendet =i =den =kommun =dær skolan ær belægen eller skolan tar ut

avgifter istrid med

För =att =en =nystartad =skola =skall =ha =rætt =till =bidrag =gæller =att =skolan =har ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 =april =kalenderèret =innan =skolan startar. =Motsvarande =gæller, =om =en =skola =har =godkænts =för =utbildning =för vissa èrskurser och ansöker om att bli godkænd för ytterligare èrskurser.

Om =den =fristèende =skolan =inte kommer =överens =om =annat =med elevernas =hemkommuner, =skall dessa =erlægga =det =belopp =som regeringen beslutat.

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges =i =særskolan =læmnas =bidrag =av hemkommunen. =Bidraget =skall bestæmmas =med =hænsyn =till =skolans ètagande =och =elevens =behov =efter samma =grunder =som =kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till elever i kommunala særskolor. I bidraget =skall =inte =inkluderas =den kostnad som hemkommunen har för att =enligt =6 =kap. =5 = =andra =stycket

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

bereda =utbildning =èt =samtliga =i kommunen =som =har =rætt =till =sèdan. Om =en =elev =har =ett =omfattande =behov =av =særskilt =stöd, =ær =kommunen inte skyldig att læmna bidrag för det særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

6 b

Om =en =godkænd =fristèende =skola som =enligt =6 =eller =6 =a = =har =förklarats =berættigad =till =bidrag =byter huvudman, =skall =skolan =ansöka =om en ny sèdan förklaring.

7

Utbildningen vid fristèende skolor, VRPInUELGUDJHQOLJW, VNDOOYDUD avgiftsfri för de elever som bidragen avser. Eleverna skall utan kostnad ha tillgèng =till =böcker, =skrivmateriel, verktyg =och =andra =hjælpmedel =som behövs =för =en =tidsenlig =utbildning. =I verksamheten =fèr =dock =förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig =kostnad =för =eleverna. =Eleverna skall ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider.

Fristèende skolor som har rætt till bidrag enligt 6 a fèr för de elever som =bidragen =avser =endast =ta =ut elevavgifter =som =ær =skæliga =med hænsyn =till =de =kostnader =som =skolan har, =förutsatt =att =kostnaderna =kan anses rimliga för verksamheten.

Utbildningen =vid =fristèende skolor, =som =fèr =bidrag =enligt =6

eller 6 a VNDOOYDUDDYJLIWVIULI|U

de =elever =som =bidragen =avser. Eleverna =skall =utan =kostnad =ha tillgèng =till =böcker, =skrivmateriel, verktyg och andra hjælpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I =verksamheten =fèr =dock =förekomma =enstaka =inslag =som =kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. =Eleverna =skall =ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider.

Særskilda =avgifter =i =samband med =ansökan =om =plats =i utbildningar =enligt =första =stycket fèr inte tas ut.

8

Om =en =fristèende =skola =læmnar =utbildning =som =ger =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter som gymnasieskolan skall förmedla pè nationella eller specialutformade =program, =skall =Statens =skolverk =förklara =skolan =berættigad =till bidrag =som =avses =i =8 =a = =i =frèga =om =utbildningen. =Förklaring =fèr =dock læmnas endast om

1. skolan æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. skolan =stèr =öppen =för =alla ungdomar =som =har =rætt =till =motsvarande =utbildning =i =gymnasie-

2. skolan =stèr =öppen =för =alla ungdomar =som =har =rætt =till =motsvarande =utbildning =i =gymnasie-

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

skolan =enligt =denna =lag, =med undantag =av =sèdana =ungdomar vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för VNRODQoch

3. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om utbildning =som =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan ær =belægen =eller =i =nærliggande kommuner.

skolan =enligt =denna =lag, =med undantag =av =sèdana =ungdomar YLONDV PRWWDJDQGH eller =fortsatta

skolgèng =VNXOOH PHGI|UD DWW

betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan,

3. skolan =för =undervisningen anvænder lærare, förskollærare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i =huvudsak =skall =bedriva, =med undantag =av =att =personer =med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller =det =finns =nègot =annat =særskilt skæl med hænsyn till eleverna, och

4. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga om utbildningen vid fristèende skolor =och =om =antagningen =till =och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om XWELOGQLQJ VRP, =pè =grund =av =den

planerade =utbildningens =innehèll och utformning, skolans storlek och geografiska =læge =eller =andra omstændigheter, =VNXOOH LQQHElUD

pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

8 b

Om =en =fristèende =skola =læmnar =utbildning =som =ger =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter =som =gymnasiesærskolan =skall =förmedla, =skall =Statens =skolverk förklara skolan berættigad till bidrag som avses i 8 c i frèga om utbildningen. Förklaring fèr dock læmnas endast om

1. skolan æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. skolan =stèr =öppen =för =alla ungdomar =som =har =rætt =till =motsvarande =utbildning =i =gymnasiesærskolan, =med =undantag =av =sèdana ungdomar vilkas mottagande skulle medföra =att =betydande =organisatoriska =eller =ekonomiska =svèrigheter XSSVWnUI|UVNRODQoch

2. skolan =stèr =öppen =för =alla ungdomar =som =har =rætt =till =motsvarande =utbildning =i =gymnasiesærskolan, =med =undantag =av =sèdana XQJGRPDU YLONDV PRWWDJDQGH eller

fortsatta =skolgèng VNXOOH PHGI|UD

att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

3. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende =skolor =och =om =antagningen =till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om utbildning =som =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan ær =belægen =eller =i =nærliggande kommuner.

skolan,

3. skolan =för =undervisningen anvænder lærare, förskollærare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i =huvudsak =skall =bedriva, =med undantag =av =att =personer =med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller =det =finns =nègot =annat =særskilt skæl med hænsyn till eleverna, och

4. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga om utbildningen vid fristèende skolor =och =om =antagningen =till =och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om XWELOGQLQJ VRP, =pè =grund =av =den

planerade =utbildningens =innehèll och utformning, skolans storlek och geografiska =læge =eller =andra omstændigheter, =VNXOOH LQQHElUD

pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan ær =belægen =eller =i =nærliggande kommuner.

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

9 a

Om =en =fristèende =skola =som enligt =8 =eller =8 =b = =har =förklarats berættigad till bidrag byter huvudman, skall skolan ansöka om en ny sèdan förklaring.

11Fristèende skolor som avses i 1 och 5 skall i frèga om sin utbildning för =skolpliktiga =elever =stè =under =tillsyn =av =Statens =skolverk =och =vara skyldiga att delta i den uppföljning och utværdering av skolvæsendet som genomförs av Skolverket. Skolverkets tillsyn skall ocksè omfatta kontroll av att huvudmannen iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll =av =personal =inom =förskoleverksamhet, =skola =och =skolbarnsomsorg.

I frèga omIULVWnHQGHVNRORUVRP

fèr bidrag =enligt 6 eller 6 a skall den kommun dær skolan ær belægen

Fristèende =skolor =som =fèr =bidrag HQOLJW HOOHU D VNDOO stè =under

omedelbar =tillsyn =av =GHQ NRPPXQ6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

ha =rætt =till =insyn =i =verksamheten

6nGDQD VNRORU lU VN\OGLJD DWW i= =den

utstræckning =som =kommunen =bestæmmer GHOWDLGHQXSSI|OMQLQJRFK

utværdering som kommunen gör =av sitt eget skolvæsende.

dær =skolan =ær =belægen.=Sèdana

VNRORUskall ingè och lUVN\OGLJDDWWdelta =i =den =uppföljning =och =utværdering =som =kommunen =gör =av =sitt eget skolvæsende.

Fristèende =skolor =som =avses =i =1 = =ær =vidare =skyldiga =att =delta =i riksomfattande prov i den utstræckning som föreskrivs av regeringen eller den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer. =Skolorna =ær =ocksè =skyldiga att informera eleverna och deras vèrdnadshavare om elevens resultat vid sèdana prov.

12Om en fristèende =skola som avses i 1 och 5 inte længre uppfyller kraven för godkænnande och bristerna inte avhjælps efter pèpekande för huvudmannen, =skall =godkænnandet =èterkallas. =Detsamma =gæller =om =en fristèende skola trots pèpekande inte iakttar sin skyldighet enligt 11 att delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =som =genomförs =av =Statens skolverk =samt =riksomfattande =prov. =Detsamma =gæller =ocksè =om =skolan èsidosætter =sin =skyldighet =att =læmna =information =om =proven. =Ett godkænnande =skall =ocksè =èterkallas =om =huvudmannen =inte =iakttar =sina skyldigheter =enligt =lagen =(2000:873) =om =registerkontroll =av =personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjælps efter pèpekande för huvudmannen.

Om verksamheten vid en fristèende skola som har rætt till bidrag enligt 6 =eller =6 =a = =förændras =i =sèdan =utstræckning =att =det =innebær =pètagliga negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær =belægen, skall rætten till bidrag èterkallas. Rætten till bidrag skall ocksè èterkallas, om

1. skolan tar ut avgifter i strid med 7 , eller

2. skolan, =om =den =har =rætt =till bidrag =enligt =6 =, =inte =erbjuder kostnadsfria skolmèltider.

2. skolan, =om =den =har =rætt =till ELGUDJ HQOLJW eller =6 =a = LQWH erbjuder kostnadsfria skolmèltider.

Ýterkallande beslutas av den myndighet som beslutar om godkænnande eller om rætt till bidrag.

13

Fristèende skolor som fèr bidrag för viss utbildning enligt 8 eller 8 b skall, i frèga om den utbildningen, stè under tillsyn av Statens skolverk och =vara =skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =av skolvæsendet som genomförs av Skolverket.

I frèga omIULVWnHQGHVNRORUVRP

fèr bidrag enligt 8 eller 8 b skall, i frèga =om =den =utbildningen, =den NRPPXQ GlU VNRODQ lU EHOlJHQ ha

rætt till insyn i skolans verksamhet

6nGDQD VNRORU lU VN\OGLJD DWW i= =den

Fristèende =skolor =som =fèr =bidrag enligt 8 eller 8 b skall, i frèga om GHQXWELOGQLQJHQstè under omedel-

bar =tillsyn =av GHQ NRPPXQ GlU

skolan =ær =belægen.=Sèdana =skolor

skall ingè och lUVN\OGLJDDWWGHOWDLbQGULQJHQLDQGUDVW\FNHWI|UVWDPHQLQJHQI|UXWVlWWHUDWWDOWHUQDWLYLDYVQLWWYlOMV6HQDVWHO\GHOVHbQGULQJHQLDQGUDVW\FNHWI|UVWDPHQLQJHQI|UXWVlWWHUDWWDOWHUQDWLYLDYVQLWWYlOMV

Prop. 2001/02:35 Bilaga 4

utstræckning =som =kommunen =bestæmmerGHOWDLGHQXSSI|OMQLQJRFK

utværdering som kommunen gör =av sitt eget skolvæsende.

den =uppföljning =och =utværdering som =kommunen =gör =av =sitt =eget skolvæsende.

Fristèende =skolor =som =avses =i =8 = =ær =vidare =skyldiga =att =delta =i riksomfattande prov i den utstræckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer.

16 b

Regeringen =eller =den =myndighet som =regeringen bestæmmer fèr =meddela föreskrifter om avgift för Statens skolverks =kostnader =för =prövning =av ansökningar om godkænnande av fristèende =skolor =eller =om =förklaring om rætt till bidrag till sèdana skolor.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

Sammanstællning av remissyttranden över promemorian

Remissinstanser

Remissyttranden =har =inkommit =frèn =Kammarrætten =i =Stockholm, =Statskontoret, =Ungdomsstyrelsen, =Barnombudsmannen =(BO), =Handikappombudsmannen =(HO), =Ombudsmannen =mot =etnisk =diskriminering, Konkurrensverket, =Riksrevisionsverket =(RRV), =Statens =skolverk, =Skolvæsendets =överklagandenæmnd, =Centrala =studiestödsnæmnden =(CSN), Högskoleverket =(HSV), =Folkbildningsrèdet, =Lænsstyrelsen =i =Stockholms læn, =Lærarhögskolan =i =Stockholm, =Lærarhögskolan =i =Umeè, =Kommunförbundet Skène, Kommunförbundet Stockholms læn, Kommunförbundet Jönköpings =læn, =Stockholms =stad, =Botkyrka =kommun, =Danderyds kommun, =Gotlands =kommun, =Haninge =kommun, =Nacka =kommun, Sollentuna =kommun, =Solna =Stad, =Södertælje =kommun, =Tæby =kommun, Skellefteè =kommun, =Umeè =kommun, =Kiruna =kommun, =Enköpings kommun, =Uppsala =kommun, =Nyköpings =kommun, =Söderköpings =kommun, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Jönköpings kommun, Væxjö =kommun, =Hultsfreds =kommun, =Karlskrona =kommun, =Ronneby kommun, =Bèstads =kommun, =Höörs =kommun, =Lunds =kommun, =Malmö stad, =Varbergs =kommun, =Göteborgs =stad, =Kungsbacka =kommun, =Mölndals =kommun, =Borès =kommun, =Marks =kommun, =Trollhættans =kommun, Skövde =kommun, =Karlstads =kommun, =árebro =kommun, =Væsterès =Stad, Ludvika =kommun, =Gævle =kommun, =Sundsvalls =kommun, =Svenska kommunförbundet, =Landstingsförbundet, =Tjænstemænnens =centralorganisation (TCO), Svenskt =Næringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges =Akademikers =Centralorganisation =(SACO), =Lærarförbundet, Lærarnas =Riksförbund =(LR), =Sveriges =skolledarförbund, =Elevorganisationen =i =Sverige, =Friskolornas =riksförbund, =Föreningen =för =studie- =och yrkesvægledare, =Handikappförbundens =Samarbetsorgan, =Synskadades Riksförbund =(SRF), =Sveriges =Kristna =Friskolerèd, =Montessoriförbundet samt Waldorfskolefederationen.

Spontana =remissvar =har =inkommit =frèn =Riksförbundet =för =Social =och Mental =Hælsa =(RSMH), =Værnamo =arbetarekommun, =Folkuniversitetet, Stiftelsen =Viktor =Rydbergs =Skola, =Estniska =skolan, =ALMEGA, =SACO student, Lunds kommun, Kalmarsunds gymnasieförbund samt Jan Larsson i Hægersten.

Utvidgat undantag frèn öppenhetskrav

Undantaget =frèn =kravet =att =en =fristèende =skola =skall =stè =öppen =för =alla barn respektive ungdomar för att godkænnas/förklaras ha rætt till bidrag utvidgas till att æven omfatta organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter =som =kan =uppkomma =efter =elevens =mottagande =vid =skolan =under dennes fortsatta skolgèng.

Bestæmmelserna =om =fristèende =förskoleklass =ændras =pè =motsvarande sætt.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

Ýsikterna gèr især kring förslaget att fristèende skolor ska fè möjlighet till undantag =frèn =öppenhetskravet =æven =efter =mottagandet =av =en =elev. Sammantaget =stöder =en =majoritet =av =instanserna =promemorians =förslag, PHQ GHW ILQQV lYHQ EHW\GDQGH LQYlQGQLQJDU Statens =skolverk =RFK

Danderyds =kommun IUDPKnOOHU =L HQLJKHW PHG |YULJD SRVLWLYW LQVWlOOGD

instanser vikten av att bestæmmelserna för fristèende skolor ær likværdiga PHG GH VRP JlOOHU I|U GHW RIIHQWOLJD VNROYlVHQGHW Ungdomsstyrelsen anser =att =den =föreslagna =ændringen =æven =kan =motverka =att =vissa =elevgrupper =stængs =ute =frèn =fristèende =skolor. =I =kontrast =mot =dessa =uppfatt-QLQJDU PHQDU Göteborgs =stad =RFK Barnombudsmannen =DWW HQ XWYLGJDG P|MOLJKHW WLOO XQGDQWDJ IUnQ |SSHQKHWVNUDYHW =I|UVlPUDU EnGH HOHYHUQDV rætt till særskilt stöd samt rætten till skolgèng i den skola vèrdnadshavare RFK EDUQ KDU YDOW Handikappombudsmannen RF K SIH =PHQDU YLGDUH DWW förslaget =medför =en =minskad =valfrihet =för =elever =med =funktionshinder.

Svenska =kommunförbundet LIUnJDVlWWHU RP GHWWD DOOV E|U ODJIlVWDV RF K

framhèller att lösningen snarare borde =finnas i =samarbetet mellan kom-PXQHQRFKGHQIULVWnHQGHVNRODQStatskontoret DQVHUDWWHWWXWYLGJDWXQ dantag endast bör gælla i de fall dær bættre alternativ finns i andra skolor.

Krav pè utbildning för lærare m.m. i fristèende skolor

Bestæmmelser =införs =i = skollagen =om =att =fristèende =skolor, =i =likhet =med kommuner =och =landsting, =ær =skyldiga =att =för =undervisningen =anvænda lærare, förskollærare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för =den =undervisning =de =i =huvudsak =skall =bedriva. =Undantag =fèr =göras endast =om =personer =med =sèdan =utbildning =inte =finns =att =tillgè =eller =det finns nègot annat særskilt skæl med hænsyn till eleverna.

En =klar =majoritet =av =instanserna =stöder =promemorians =förslag =om =att fristèende skolor, i likhet med de kommunala, skall vara skyldiga att för undervisningen =anvænda =lærare, =förskollærare =eller =fritidspedagoger =som har =en =utbildning =för =den =undervisning =de =i =huvudsak =skall =bedriva.

Umeè =universitet, =Lærarförbundet RF K Lærarnas =riksförbund EHWRQDU L

likhet =med =mènga =andra =instanser, =detta =förslags =betydelse =för =att =utan inskrænkning kunna upprætthèlla principen om elevens rætt till likværdig XWELOGQLQJ RDYVHWW VNRODQV KXYXGPDQ Nacka =kommun PHQDU DWW GHW lU viktigt =att =likværdiga =villkor =rèder =mellan =kommunala =och =fristèende VNRORU bYHQ Stockholms =kommun IUDPKnOOHU DWW NUDYHQ Sn OlUDUNRP SHWHQVE|UYDUDOLNDPHOODQNRPPXQDODRFKIULVWnHQGHVNRORUDanderyds

kommun =och =Kungsbacka =kommun =WLOOVW\UNHU NUDYHW Sn OlUDUHV XWELOG

QLQJ.

3URPHPRULDQVI|UVODJDYVW\UNVDYSvenskt NæringslivRFKFriskolornas

riksförbund =VRP PHQDU DWW SHUVRQHU XWDQ IRUPHOO EHK|ULJKHW PHQ PHG

kompetens inom relevanta omrèden bör fè möjlighet att undervisa i sèvæl IULVWnHQGHVRPRIIHQWOLJDVNRORUbYHQKommunförbundet Skène |QVNDU en =bredare =diskussion =om =vad =som =skall =avses =med =begreppet =behörig OlUDUHSvenska kommunförbundetPRWWVlWWHUVLJI|UVODJHWHIWHUVRPPDQ anser att det inkræktar pè det mèl- och resultatorienterade styrsystemet.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

Avgiftsfri utbildning i fristèende særskolor

Möjligheten =att =ta =ut =elevavgifter =tas =bort =för =fristèende =skolor =som motsvarar særskolan och som fèr bidrag enligt 6 a . Utbildningen vid dessa skolor skall vara avgiftsfri för de elever som bidragen avser.

Samtliga =remissinstanser =som =yttrar =sig =ær =positiva =till =promemorians förslag om att skolgèngen vid fristèende skolor som motsvarar særskolan VNDOOYDUDNRVWQDGVIULI|UGHHOHYHUVRPVNRODQInUELGUDJI|UUngdoms-

styrelsenEHWRQDUYLNWHQDYDWWIDPLOMHUVRPV|NHUVLJWLOOIULVWnHQGHVNRORU

LQWH GUDEEDV HNRQRPLVNW DY GHWWD Riksrevisionsverket RF K =Uppsala

Kommun =KnOOHU PHG XWUHGQLQJHQ RP DWW J|UD EHVWlPPHOVHUQD I|U HOHY

avgifter =mer =likværdiga =mellan =fristèende =och =offentliga =skolor. Individuella =och =differentierade =insatser =mèste =æven =i =de =fristèende skolorna =ses =som =en =del =av =skolans =uppdrag =i =att =tillgodose =enskilda elevers =særskilda =behov =och =kan =dærför =inte =avgiftsbelæggas =menar

Kommunförbundet =Jönköpings =Læn Danderyds =kommun =WLOOVW\UNHU HWW

ERUWWDJDQGHDYHOHYDYJLIWHU. 3URPHPRULDQVI|UVODJVW|GVDYHandikapp-

förbundens =Samarbetsorganisation RF K Elevorganisationen =i =Sverige,

vilka framhèller att elevavgifter i de fristèende skolorna bryter mot principen om en skola öppen för alla.

Kostnadsfria hjælpmedel i fristèende særskola

Eleverna i dessa utbildningar skall utan kostnad ha tillgèng till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjælpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten fèr dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna skall ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider.

Instællningen =till =promemorians =förslag =om =kostnadsfria =hjælpmedel =i fristèende særskolor ær i princip helt likartad med den angèende avgiftsfri utbildning i fristèende særskolor. Alla instanser ær generellt positiva, dock har endast ett litet antal yttrat sig om denna frèga. De allra flesta har vævt in sin uppfattning om detta förslag i sina svar om avgiftsfri utbildning för fristèende særskolor.

Borttagande av ansökningsavgift i fristèende grundskola, særskola och förskoleklass

Skollagen =kompletteras =med =en =bestæmmelse =om =att =særskilda =avgifter inte fèr tas ut i samband med ansökan om plats i utbildning vid fristèende skolor som motsvarar grund- eller særskolan.

Skollagen kompletteras med en bestæmmelse om att særskilda avgifter inte fèr tas ut i samband med ansökan om plats i en fristèende förskoleklass.

En mycket omfattande majoritet av instanserna tillstyrker promemorians I|UHVODJQDlQGULQJDYVNROODJHQNacka kommun, Lærarnas Riksförbund RFK Riksrevisionsverket VHU SRVLWLYW Sn DWW DQV|NQLQJDU WLOO IULVWnHQGH skolor skall vara avgiftsfria eftersom möjligheter till olika typer av avgif-

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

ter =motverkar =strævan =efter =likværdiga =förhèllanden =mellan =kommunala RFK IULVWnHQGH VNRORU Tæby =kommun RF K Enköpings =kommun =VW|GHU förslaget och menar att konkurrens pè lika villkor frambringar kostnads-HIIHNWLYLWHWRFK|NDGYDOIULKHWI|UHOHYHUQD Üven Danderyds kommun och

Kungsbacka kommun WLOOVW\UNHUDWWDQV|NDQRPSODWVVNDOOYDUDDYJLIWVIUL. Solna =stad =KDU L SULQFLS LQJHW HPRW DWW XQGHUYLVQLQJHQ VNDOO YDUD NRVW

QDGVIUL 0nQJD LQVWDQVHU WH[ =LO =RFK =Elevorganisationen =i =Sverige, framhèller ocksè betydelsen av att upprætthèlla principen om ett avgifts-IULWWVNROYlVHQGHSACOXQGHUVWU\NHUVlUVNLOWDWWERUWWDJDQGHWDYDQV|N ningsavgifter ær viktigt för att förhindra social segregering i utbildnings-V\VWHPHWFriskolornas riksförbundLQVWlPPHULI|UVODJHWDWWXWELOGQLQJL fristèende =skolor =skall =vara =avgiftsfri. =Riksförbundet =anser =dock =att anmælnings- och ansökningsavgifter inte avser utbildningen i skolan och ær till för att tæcka kostnader som fristèende skolor har och som inte tæcks av =de =kommunala =bidragen. =Riksförbundet =avstyrker =dærför =förslaget =i GHQQD GHO bYHQ Waldorfskolefederationen LQYlQGHU PRW I|UVODJHW RFK framhèller att begrænsade anmælningsavgifter kan möjliggöra för skolan att sprida information och anordna kurser för intresserade förældrar och elever.

Bidrag beviljas ej om skolans storlek, læge eller andra omstændigheter medför negativa följder

Bestæmmelserna i skollagen ændras för fristèende förskoleklasser, grund- och =særskolor. =Förklaring =om =rætt =till =bidrag =skall =inte =læmnas =om skolans =verksamhet, =pè =grund =av =skolans =storlek =och =geografiska =læge eller =andra =omstændigheter, =skulle =innebæra =pètagliga =negativa =följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen.

Bestæmmelserna =i = skollagen =ændras =för =fristèende =gymnasie- =och gymnasiesærskolor. Förklaring om rætt till bidrag skall inte læmnas om skolans =verksamhet, =pè =grund =av =den =planerade =utbildningens =innehèll och utformning, storlek och geografiska læge eller andra omstændigheter, skulle =innebæra =pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

Sammantaget =ær =en =övervægande =del =av =remissinstanserna =positiva =till promemorians förslag. Dock gèr uppfattningarna kring denna frèga kraf-WLJW LVlU RFK I|UVODJHW P|WHU lYHQ RPIDWWDQGH LQYlQGQLQJDU Skolverket ser positivt pè förslaget med en viss reservation för att författningstexten LQWH E|U EOL I|U GHWDOMHUDG Statskontoret RF K Konkurrensverket =DQVHU dæremot =att =den =föreslagna =bestæmmelsen =ær =alltför =opreciserad =och DOOPlQWIRUPXOHUDGRFKDYVW\UNHUGlUI|UI|UVODJHWHaninge kommunRFK

Nyköpings =kommun =YlONRPQDU I|UVODJHW HIWHUVRP PDQ DQVHU DWW GHW WDU

hænsyn =till =kommunernas =behov =av =möjligheter =till =lèngsiktig =planering DYVNROYHUNVDPKHWHQKiruna kommunYLOOVlUVNLOWXSSPlUNVDPPDEHKR YHWDYOnQJVLNWLJSODQHULQJLNRPPXQHUPHGXWIO\WWQLQJUmeè universi-

tet =IUDPKnOOHU DWW NRPPXQHU PnVWH KD IDNWLVND P|MOLJKHWHU DWW WD VLWW

|YHUJULSDQGH DQVYDU I|U XWELOGQLQJHQ DY EDUQ RFK XQJGRPDU Skövde

kommunlUSRVLWLYWLOOGHWWDI|UVODJVRPEHWRQDUDWWVNROXWYHFNOLQJHQLHQ

kommun inte fèr resultera i en situation med sæmre utbildning för elever-

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

QDSollentuna kommunIUDPKnOOHUDWWI|UVODJHWLQQHElUHWWI|UW\GOLJDQGH av hittillsvarande bestæmmelse och tillstyrker förslaget.

Sveriges =Kristna =Friskolerèd DYVW\UNHU I|UVODJHW RFK PHQDU DWW GHQ

enda bedömningsgrunden för en fristèende skolas rætt till bidrag bör vara VNRODQV I|UXWVlWWQLQJDU DWW EHGULYD HQ JRG VNROYHUNVDPKHW =Stockholms

stad RF K =Enköpings =kommun =DQVHU DWW GHW VRP E|U OLJJD WLOO JUXQG I|U

etablering av fristèende skolor skall vara elevernas och förældrarnas val.

Tæby =kommun DYVW\UNHU I|UVODJHW RFK PHQDU DWW NRPPXQHUQD KDU

tillræcklig =kompetens =att =sjælva =bedöma =hur =læge =och =storlek =hos =en =ny IULVWnHQGH VNROD SnYHUNDU GHQ NRPPXQDOD VNRORUJDQLVDWLRQHQ Bèstads

kommunRFKSvenskt Næringsliv DQVHULQWHDWWGHWILQQVQnJRQDQOHGQLQJ

att =ændra =nuvarande =lagstiftning =för =Skolverkets =tillstèndsprövning.

Friskolornas =riksförbund DYVW\UNHU I|UVODJHW Gn PDQ PHQDU DWW GHWWD

skulle innebæra att grunden för en god konkurrens mellan fristèende och NRPPXQDODVNRORUWDVERUW7YlUWRPDQVHUUmeè universitetDWWGHWLOOlJJ som =promemorian =föreslèr =inte =skulle =hota =den =positiva =konkurrensen mellan =offentliga =och =fristèende =skolor, =utan =snarare =sækerstælla =att =en reell konkurrens bibehèlls.

En kommun skall bifoga en konsekvensbeskrivning till yttrande

Bestæmmelser =införs =i =förordningen =( 1996:1206 ) =om =fristèende =skolor, om =att =den =kommun =som =yttrar =sig =över =en =ansökan =om =godkænnande och/eller =bidragsrætt =för =en =fristèende =skola =skall =foga =en =konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.

Promemorians =förslag =om =att =kommuner =skall =bifoga =en =konsekvensbeskrivning =till =sitt =yttrande =om =fristèende =skolor =fèr =stöd =av =flertalet LQVWDQVHU Skolverket VHU SRVLWLYW Sn I|UVODJHW RFK EHWRQDU YLNWHQ DY DWW verket =vid =sina =bedömningar =fèr =tillfredstællande =underlag =frèn =berörda NRPPXQHUbYHQSvenska kommunförbundetLQVWlPPHULDWWNRPPXQHU skall =lyfta =fram =och =tydliggöra =förhèllanden =som =ær =av =vikt =inför =Skol-YHUNHWVEHVOXWRPJRGNlQQDQGHKommunförbundet Jönköpings LænVHU en =konsekvensbeskrivning =frèn =kommunen =som =en =förutsættning =för =att man vid etableringen av fristèende skolor skall ha möjlighet att ta hænsyn WLOOORNDODI|UKnOODQGHQUppsala kommun WLOOVW\UNHUI|UVODJHWRFKPHQDU att det ger tillfælle för kommuner att redovisa de lèngsiktiga konsekvenser som fristèende skolor kan medföra. För att kunna motverka försæm-ULQJDU L GHQ NRPPXQDOD VNRODQ VW|GHU Nyköpings =kommun GHW I|UVODJ som promemorian framlægger. Kungsbacka kommun anser att det ær ett bra förslag.

Lærarhögskolan =i =Stockholm LQYlQGHU PRW I|UVODJHW HIWHUVRP PDQ

anser att det ger kommuner med negativ instællning till fristèende skolor ökade =möjligheter =att =hindra =etableringen =av =dessa, =vilket =bidrar =till RMlPQ I|UGHOQLQJ DY IULVWnHQGH VNRORU |YHU ODQGHW Danderyds =kommun RFK Waldorfskolefederationen =DYVW\UNHU I|UVODJHW Gn PDQ PHQDU DWW Skolverket =inte =saknar =möjligheter =att =med =gællande =bestæmmelser =fatta beslut =utifrèn =en =helhetsbedömning =av =skolsituationen =i =en =kommun. bYHQNacka kommunRFKSvenskt Næringsliv DQVHUDWWGHWVDNQDVVNlOWLOO att ændra den nuvarande ordningen. En skyldighet för kommuner att bi-

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

IRJD HQ NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ VNXOOH HQOLJW =Bèstads =kommun LQQHElUD en helt onödig ökning av statlig kontroll och inflytande.

Yttrande frèn förældrar och lærare

I det fall en ansökan avser omvandling av en offentlig skola till en fristèende =skola =skall =Skolverket =æven =bereda =lokala =förældraföreningar samt =lærarnas =lokala =fackliga =organisationer =tillfælle =att =yttra =sig =över ansökan.

Remissinstansernas ær splittrade i sin uppfattning om förslaget att lokala fackliga =organisationer =och =förældraföreningar =skall =beredas =tillfælle =att \WWUD VLJ Gn HQ RIIHQWOLJ VNROD RPYDQGODV WLOO HQ IULVWnHQGH VNROD TCO anser det viktigt att understryka betydelsen av att fackliga organisationer och =lokala =förældraföreningar =fèr =möjlighet =att =yttra =sig =dè =en =enskild KXYXGPDQ |YHUWDU YHUNVDPKHWHQ L HQ NRPPXQDO VNROD Lærarförbundet VHU I|UVODJHW VRP K|JVW ULPOLJW RFK EUD =Kommunförbundet =Stockholms

LænVHUHWWVnGDQWI|UIDUDQGHVRPQDWXUOLJWPHQLIUnJDVlWWHURPGHWWDEH

K|YHUUHJOHUDVUppsala kommunVW|GHUI|UVODJHWPHGWLOOlJJHWDWWlYHQ HOHYUHSUHVHQWDQWHU ERUGH EHUHGDV WLOOIlOOH DWW \WWUD VLJ Danderyds =kom-

mun =DQVHU DWW GHW lU ORYYlUW DWW ORNDOD I|UlOGUDI|UHQLQJDU RFK IDFNOLJD

organisationer =ges =möjlighet =att =uttrycka =sin =uppfattning. =Dock =hævdar kommunen att detta inte bör ske i særskilda yttranden utan bör ingè som HQGHODYDQPlODQWLOO6NROYHUNHWbYHQSollentunaRFKTæby kommuner ansluter sig till tanken att den aktuella skolans egen förældraförening och fackliga =representanter =skall =ges =tillfælle =att =framföra =sina =synpunkter.

Solna =stad KDU LQJHW SULQFLSLHOOW HPRW DWW ORNDOD I|UlOGUDI|UHQLQJDU RFK

IDFNOLJDRUJDQLVDWLRQHUWLOOnWV\WWUDVLJKungsbacka kommunGHODUGHQQD uppfattning.

árebro =kommun PHQDU DWW P|MOLJKHWHU I|U ORNDOD I|UlOGUDI|UHQLQJDU

och =fackliga =organisationer =att =yttra =sig =dè =en =kommunal =skola =ska omvandlas till en fristèende skola kan medföra svèrigheter i förhèllande WLOO NRPPXQHQV \WWUDQGH Skolverket DQVHU GlUHPRW DWW SURPHPRULDQV förslag =bygger =pè =felaktiga =grunder =och =har =svèrt =att =se =pè =vilket =sætt sèdana =yttranden =skall =kunna =beaktas =inom =ramen =för =nuvarande =regel-V\VWHPStockholms stadPHQDUDWWGHWlUYLNWLJWDWWHQRPYDQGOLQJIUnQ kommunal =till =fristèende =skola =har =ett =brett =stöd =bland =elever, =förældrar RFKSHUVRQDO'lUHPRWDQVHULQWHStockholms stad DWWPDQLI|UVWDKDQG bör =tillfrèga =lokala =förældraföreningar =och =fackförbund =utan =att =man =i VWlOOHW VNDOO YlQGD VLJ GLUHNW WLOO I|UlOGUDU RFK SHUVRQDO Svenskt

NæringslivDQVHUDWW6NROYHUNHWVN|WHUDQV|NQLQJVKDQWHULQJHQSnHWWSUR

fessionellt =och =sakligt =sætt =och =att =det =inte =finns =nègra =avgörande =argument för att ændra den nuvarande regleringen.

Kommunen bör göra en prioritering vid flera likværdiga ansökningar

I =en =del =fall =fèr =Skolverket =flera =ansökningar =som =gæller =start =av fristèende skolor i samma kommun och dær ansökningarna bedöms vara likværdiga. Skolverket bör i sèdana fall lèta kommunen, i förekommande fall =kommunalförbundet, =göra =en =prioritering =av =ansökningarna =i =sitt

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

yttrande =till =Skolverket. =Skolverket =skall =dærefter =göra =en =samlad bedömning och ta særskild hænsyn till hur de nya skolorna kompletterar den befintliga skolorganisationen i kommunen.

Kring detta förslag ær uppfattningarna delade. Bland de kommuner som KDU \WWUDW VLJ lU HQ PDMRULWHW SRVLWLYW LQVWlOOGD WLOO I|UVODJHW Linköpings

kommun, Sundsvalls kommun RFKHaninge kommunWLOOVW\UNHUI|UVODJHW

dè man anser att det ær av stor betydelse att Skolverket tar hænsyn till en helhetsbedömning =av =konsekvenserna =för =kommunens =skolvæsende. =Att kommunerna =fèr =större =möjlighet =till =inflyttande =hælsas =med =glædje =av

Malmö stad.Tæby kommun RFKDanderyds kommunPRWVlWWHUVLJGlUH

mot att kommunerna ges möjlighet att prioritera ansökningar om att bilda IULVWnHQGHVNRORUKonkurrensverket DYVW\UNHUI|UVODJHWGnPDQPHQDUDWW reglerna =för =etablering =bör =vara =förutsebara =och =lèngsiktigt =stabila. Vidare anser verket att det bör beaktas att fristèende skolor allmænt sett lUNRQNXUUHQWHUWLOOGHNRPPXQDODVNRORUQDStatskontoretPHQDUDWWGHQ övergripande =principen =för =prövning =av =ansökan =mèste =analyseras =och læggas fast innan man övervæger förændringar av det nuvarande systemet.

Svenskt =Næringsliv DQVHU DWW GHQ JlOODQGH UHJOHULQJHQ I|U DQV|NDQ

fungerar væl och ser inga skæl till att ændra lagstiftningen.

Avgiftsbelæggning av ansökningar

Skollagen kompletteras med en bestæmmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer fèr meddela föreskrifter om avgift för =Statens =skolverks =kostnader =för =prövning =av =ansökningar =om =godkænnande av fristèende skolor eller om förklaring om rætt till bidrag till sèdana.

Remissinstansernas èsikter gèr især om promemorians förslag att avgifts-EHOlJJD DQV|NQLQJDU RP DWW ELOGD IULVWnHQGH VNRORU Lærarförbundet =lU SRVLWLYW WLOO SURPHPRULDQV I|UVODJ Malmö =stad, =Kungsbacka =kommun,

Væsterès kommun RFKUppsala kommun VW|GHUI|UVODJHWXWLIUnQI|UXWVlWW

ningen att avgiftsnivèn blir rimlig och ej avsevært försvèrar ansökandet.

LO =IUDPKnOOHU DWW HWW IOHUWDO IULVWnHQGH VNRORU VRP DQV|NW RFK EOLYLW

JRGNlQGDDOGULJNRPPHULJnQJPHGVLQYHUNVDPKHW'HWWDPHQDULOLQWH lU JRGWDJEDUW RFK WLOOVW\UNHU HWW LQI|UDQGH DY DQV|NQLQJVDYJLIW bYHQ

Kommunförbundet Jönköpings Læn PHQDUDWWGHWE|UILQQDVHQP|MOLJKHW

till =avgiftsbelæggning =för =att =pè =sè =vis =kunna =undvika =´okynnes-DQV|NQLQJDU´Kammarrætten i StockholmVW|GHUSURPHPRULDQVXSSIDWW ning att konkurrensen inte kan komma att snedvridas utifrèn införandet av en begrænsad engèngskostnad.

Konkurrensverket DYYLVDU SURPHPRULDQV I|UVODJ HIWHUVRP DYJLIWHQV

storlek =och =vilka =av =Skolverkets =kostnader =denna =ska =finansiera =inte SUHFLVHUDVWLOOUlFNOLJWXWI|UOLJWKommunförbundet Stockholms Læn, Tæby RFK Nacka =kommuner PRWVlWWHU VLJ I|UVODJHW XWLIUnQ DWW HQ DYJLIW I|U ansökningar =strider =mot principen om likstællighet dè detta =skulle inne-ElUDPHUNRVWQDGHUI|UIULVWnHQGHVNRORUDanderyds kommunDQVHUDWWHWW avgiftsbelæggande av ansökningar om att bilda fristèende skolor ær direkt ROlPSOLJWRFKFriskolornas riksförbundILQQHUGHWVW|WDQGHBèstads kom-

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

munDYVW\UNHUI|UVODJHWGnPDQKlYGDUDWWGHWVNXOOHI|UVYnUDIULVNROH

verksamheten.

Ny ansökan vid byte av huvudman

Bestæmmelser =införs =i = skollagen =om =att =en =ny =huvudman =som =önskar överta =en =godkænd =och/eller =bidragsberættigad =fristèende =skola =skall ansöka om nytt godkænnande och/eller bidragsrætt för skolan.

En =tydlig =majoritet =av =remissinstanserna =tillstyrker =promemorians =för-VODJDanderyds kommunGöteborgs stadLinköpings kommunVæsterès

kommun Kungsbacka =kommun RF K Lærarförbundet lU QnJUD DY GH

LQVWDQVHU VRP JHU VLWW VW|G Skolverket DQVHU DWW GHW lU DQJHOlJHW DWW HQ SU|YQLQJVNHUDYGHQQ\HKXYXGPDQQHQGnHQI|UlQGULQJVNHUUppsala

kommun =VW|GHU SURPHPRULDQV I|UVODJ RFK IUDPKnOOHU DWW GHW I|UVWlUNHU

NRPPXQHUQDV P|MOLJKHW DWW \WWUD VLJ Malmö =stad VHU GHW VRP P\F NHW viktigt att en ny huvudman skall ansöka om ett nytt godkænnande efter-VRPGHWWDNDQLQQHElUDDWWVNRODQGULYVPHGDQGUDLQWHQWLRQHULærarnas

Riksförbund EHWRQDUDWWHQKXYXGPDQLQWHVNDNXQQD|YHUWDHQIULVWnHQGH

skola utan att Skolverket gör en prövning pè samma sætt som vid en ny DQV|NDQTæby kommunVW|GHUSURPHPRULDQVI|UVODJLGHIDOOGnGHWU|U sig om en tidigare ökænd huvudman men anser inte att det ska gælla för huvudmæn =som =redan =bedriver =en =godkænd =verksamhet =i =samma =skolform.

Nacka =kommun =DYVW\UNHU I|UVODJHW Gn PDQ DQVHU DWW HQ DQPlODQ lU

tillræcklig, eftersom möjligheten finns att dra in tillstèndet om de förut-VlWWQLQJDUVRPJlOOGHQlUWLOOVWnQGHWEHYLOMDGHVLQWHOlQJUHJlOOHUSvenskt

Næringsliv PHQDU DWW ODJVWLIWQLQJHQ YDG JlOOHU WLOOVWnQGVSU|YQLQJ I|U

nyetablering av fristèende skolor fungerar tillfredstællande och att det inte ILQQVDQOHGQLQJWLOOI|UlQGULQJFriskolornas riksförbundDQVHUDWWPRWL ven =som =anges =i =promemorian =ær =otillræckliga =eftersom =byte =av =huvudman =sè =gott =som =aldrig =medför =en =önskan =att =förændra =de =avsikter, I|UXWVlWWQLQJDURFKPnOVRP6NROYHUNHWEHG|PWYLGJRGNlQQDQGHWKon-

kurrensverketDYVW\UNHUI|UVODJHWGnPDQDQVHUDWWGHWILQQVRNODUKHWHUL

promemorian =om =vilka =motiv =och =syften =som =gör =en =sèdan =förændring önskværd =samt =att =man =dessutom =borde =ha =analyserat =vilka =effekter förslaget kan medföra.

Skolpliktskostnader

Ett tillægg görs i skollagen som innebær att den kostnad som hemkommunen har för att bereda utbildning èt samtliga i kommunen som har rætt till sèdan (skolpliktskostnaden) inte skall inkluderas i bidragsunderlaget för fristèende skolor som motsvarar grund- respektive særskolan.

En =stor =majoritet =av =remissinstanserna =ær =positiva =till =förslaget =om =att bortrækna =den =s.k. =skolpliktskostnaden =frèn =bidragsunderlaget =till =fri-VWnHQGH VNRORU Statskontoret =LQVWlPPHU L UHVRQHPDQJHW HIWHUVRP NRP PXQHQLQWHDOOWLGKDUP|MOLJKHWHUDWWRSWLPHUDVLQDNRVWQDGHUSkolverket pèpekar =att =innebörden =av =tillægget =redan =implicit =finns =i =nuvarande

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

EHVWlPPHOVHU RFK WLOOVW\UNHU I|UVODJHW Svenska =kommunförbundet LQ stæmmer i huvudsak i de synsætt som ligger till grund för promemorians förslag för förændringar i bidragssystemen och næmner særskilt att man ær SRVLWLY WLOO I|UVODJHW DQJnHQGH VNROSOLNWVNRVWQDGHU Stockholms =stad menar att det kommunala skolvæsendet genom skolplikten sjælvfallet har kostnader =som =de =fristèende =skolorna =saknar =och =stöder =dærför =den I|UHVODJQDI|UlQGULQJHQDanderyds kommunVHUGHWVRPDYVWRUYLNWDWW tydliggöra =de =s.k. =skolpliktskostnaderna =och =ser =ett =værde =i =ett =tydliggörande =av =att =dessa =kostnader =inte =skall =ingè =i =bidragsunderlaget =till IULVWnHQGHVNRORUGöteborgs stadVHUSURPHPRULDQVI|UVODJVRPYLNWLJW för att èstadkomma rættvisa förutsættningar för kommunala och fristèende VNRORULærarförbundetKDULDNWWDJLWDWWNRPPXQHUKDUKDIWVYnULJKHWHUDWW kompensera sig för de skyldigheter skolplikten medför och stöder dærför I|UVODJHW6nYlONacka KommunVRPTæby kommun PHQDUDWWVNROSOLNWV kostnaden =redan =i =dag =ligger =utanför =bidraget =till =fristèende =skolor.

Sollentuna kommunEHKnOOHUPHGHOI|UVNROSOLNWVEHYDNQLQJHWFKRVGHQ

DQVYDULJDQlPQGHQRFKKDULQJHQLQYlQGQLQJKungsbacka kommunXSS ger att det sannolikt ær sè att en kommun har skolpliktskostnader och att det ær rimligt att dessa kostnader inte inkluderas i bidragsunderlaget till fristèende skolor.

Lænsstyrelsen =i =Stockholms =Læn DQVHU LQWH DWW VNROSOLNWUHVXUVHU SHU

automatik skall riktas enbart till den kommunala skolan utan i stællet till GHHQKHWHUVRPKMlOSHUNRPPXQHQDWWXSSI\OODVNROSOLNWHQKommunför-

bundet =Stockholms =Læn DQJHU DWW PDQ XWJnU IUnQ DWW GHW lU NRPPXQHQ

som skolhuvudman och inte enskilda kommunala skolor som har ansvar för skolplikten och anser dærför att kommunala och fristèende skolor bör EHKDQGODVOLNDXUHNRQRPLVNWKlQVHHQGHBèstads kommunRFKWaldorf-

skolefederationen =PHQDU DWW HQ P|MOLJKHW DWW J|UD XQGDQWDJ I|U VN

skolpliktskostnader öppnar utrymme för godtycke nær man skall faststælla UHGXNWLRQHQVVWRUOHNFriskolornas riksförbundDQVHUDWWI|UVODJHWLQQHElU att =kommunernas =særskilda =kostnader =betonas =men =inte =de =fristèende skolornas =vilket =förbundet =inte =kan =acceptera =och =avstyrker =dærför förslaget.

Samma bidragsregler för fristèende særskolor som för fristèende grundskolor

Bestæmmelserna i skollagen om bidrag till en godkænd fristèende skola som motsvarar særskolan ændras, sè att de överensstæmmer med vad som gæller =för =fristèende =grundskolor. =Bidrag =skall =læmnas =för =varje =elev. Bidraget skall bestæmmas med hænsyn till skolans ètagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser =till =kommunala =særskolor. =Motsvarande =ændring =görs =för =förskoleklasser vid fristèende skolor som motsvarar særskolan.

Förhèllandevis fè av remissinstanserna uttalar sig direkt om detta förslag. Av =de =instanser =som =ger =sin =uppfattning =om =förslaget =ær =næstintill =alla SRVLWLYWLQVWlOOGDLærarförbundet, Göteborgs stad, Tæby RFK Jönköpings

kommuner =WLOOVW\UNHU DOOD SURPHPRULDQV I|UVODJ RP HWW OLNVWlOODQGH DY

ELGUDJVUHJOHUQD Friskolornas =riksförbund KDU LQJHW DWW HULQUD PRW förslaget, men betonar vikten av att de fristèende skolorna fèr bidrag som

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

motsvarar =vad =som =skulle =ha =utgètt =om =eleverna =i =stællet =hade =varit LQVNULYQDLGHQNRPPXQDODVlUVNRODQSvenska kommunförbundetLQYlQ der att förslaget förutsætter att alla kommuner har kommunala særskolor vilket ær felaktigt. Man menar dærför att det ær nödvændigt att komplettera förslaget sè att det blir tillæmpbart för alla kommuner.

Kommunen skall inkludera fristèende skolor i utværdering och uppföljning

Skollagen ændras sè att en kommun skall vara skyldig att inkludera en fristèende skola som fèr offentligt bidrag i den uppföljning och utværdering som kommunen gör av sitt eget skolvæsende. Fristèende skolor som fèr offentligt bidrag skall alltid vara skyldiga att delta i den uppföljning och =utværdering =avseende =de =nationella =mèlen =för =utbildningen =som =en kommun gör av skolvæsendet i kommunen. Pè motsvarande sætt ændras skollagens bestæmmelser om fristèende förskoleklass.

En mycket övervægande del av instanserna stöder promemorians förslag.

BODQVHUDWWHIWHUVRPDOODEDUQVNDOOKDWLOOJnQJWLOOOLNYlUGLJXWELOGQLQJ

av =god =kvalitet =ær =det =rimligt =att =kommunen =har =möjlighet =att =bedöma NYDOLWHWHQ L DOO VNROYHUNVDPKHW VRP ILQQV L NRPPXQHQ Skolverket VHU positivt =pè =en =utveckling =mot =att =kommunerna =fèr =ett =större =inflytande över =all =skolverksamhet =inom =dess =grænser =och =tillstyrker =förslaget.

Lærarförbundet PHQDU DWW IULVWnHQGH VNRORU VRP InU RIIHQWOLJW ELGUDJ

alltid skall vara skyldiga att delta i den uppföljning och utværdering av de QDWLRQHOODPnOHQVRPHQNRPPXQJ|UStockholms stadPHQDUDWWDOODIUL stèende skolor bör omfattas av samma utværderingar som det kommunala skolvæsendet för att förældrar och elever pè sè sætt skall fè ett bra besluts-XQGHUODJGnGHYlOMHUVNRODbYHQJönköpings kommunIUDPKnOOHUYLNWHQ att =barn, =förældrar, =kommun =och =stat =skall =kunna =skaffa =sig =en =bild =av ROLND VNRORUV DUEHWH RFK UHVXOWDW RFK WLOOVW\UNHU GlUI|U I|UVODJHW Göte-

borgs stadRFKTCOPHQDUDWWVDPPDEHVWlPPHOVHUI|UXSSI|OMQLQJRFK

XWYlUGHULQJ E|U UnGD PHOODQ IULVWnHQGH RFK NRPPXQDOD VNRORU Sunds-

valls kommunIUDPKnOOHUDWWDOOXSSI|OMQLQJRFKXWYlUGHULQJV\IWDUWLOODWW

ge =eleverna =en =sè =bra =skolgèng =som =möjligt =och =ser =det =dærför =som naturligt att samtliga skolor i en kommun oavsett huvudman deltar i detta DUEHWH Synskadades =Riksförbund DQVHU DWW GHW QDWXUOLJWYLV lU EUD DWW GH fristèende =skolorna =stælls =under =samma =krav =som =det =offentliga =skolvæ-VHQGHW Danderyds, =Nacka, =Sundsvalls, =Tæby =RFK Uppsala =kommuner tillstyrker =att =fristèende =skolor =skall =inkluderas =i =den =uppföljning =och XWYlUGHULQJVRPNRPPXQHUQDJ|UDDYVLWWHJHWVNROYlVHQGHSollentuna

kommunIUDPKnOOHUDWWI|UVODJHWLQWHLQQHElUQnJRWQ\WWI|UNRPPXQHQV

YLGNRPPDQGH RFK WLOOVW\UNHU I|UVODJHW Friskolornas =riksförbund =KDU inget att erinra mot förslaget, men anser att det vore mer naturligt att de fristèende skolorna læmnar sina kvalitetsredovisningar till Skolverket och inte till kommunen.

Svenska =kommunförbundet PHQDU DWW SURPHPRULDQV I|UVODJ PHG HWW

större ansvar för kommunerna vad gæller uppföljning och utværdering av de fristèende skolorna strider mot rèdande ansvarsfördelning mellan stat RFKNRPPXQLærarnas RiksförbundDQVHUDWW6NROYHUNHWVNDOOKDDQVYDU I|U XSSI|OMQLQJ RFK XWYlUGHULQJ DY GH IULVWnHQGH VNRORUQD Enköpings

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

kommun lUDYXSSIDWWQLQJHQDWWIULVWnHQGHVNRORUVNDOOLQOlPQDVLQNYDOL

WHWVUHGRYLVQLQJ GLUHNW WLOO 6NROYHUNHW RFK LQWH WLOO NRPPXQHQ Sveriges

Kristna FriskolerèdPHQDUDWWGHWVNDOOYDUDGHQIULVWnHQGHVNRODQVHJHW

val att ingè i kommunens uppföljning och utværdering och att detta inte ær nègot som skall pètvingas.

Fristèende skolor skall læmna kvalitetsredovisning till kommunen

Förordningen =(1997:702) =om =kvalitetsredovisning =inom =skolvæsendet ændras sè att fristèende skolor som motsvarar grund-, sær- och specialskolan samt fristèende gymnasie- och gymnasiesærskolor blir skyldiga att læmna =sina =kvalitetsredovisningar =till =den =kommun =dær =skolan =ær belægen.

Remissinstansernas =uppfattning =angèende =promemorians =förslag =ær P\FNHWVSOLWWUDGUppsala kommunDQVHUDWWGHWlUQ|GYlQGLJWDWWNRP munen =kan =ta =del =av =kvalitetsredovisningen =för =utbildningen =æven =i =de IULVWnHQGH VNRORUQD Jönköpings =kommun IUDPKnOOHU DWW HOHYHUQDV KHP kommun =har =ett =ansvar =för =att =alla =barn/ungdomar =fèr =en =likværdig, kvalitativt god utbildning. Dærför =bör alla offentligt finansierade skolor ha likværdiga uppföljnings- och utværderingssystem och avge èrliga kva-OLWHWVUHGRYLVQLQJDUárebro kommun DQVHUDWWGHWILQQVHQVN\OGLJKHWPRW medborgarna =att =redovisa =jæmförelserna =mellan =samtliga =skolor =oavsett kommunal =eller =fristèende =huvudman =och =tillstyrker =dærför =förslaget. bYHQTæby, Danderyds RFKLinköpings kommunerWLOOVW\UNHU

Svenska kommunförbundetDYVW\UNHUI|UVODJHWRFKI|URUGDUDWWDQVYDUHW

för =insyn =i =fristèende =skolor =skall =delas =mellan =stat =och =kommun =i HQOLJKHW PHG UnGDQGH DQVYDUVI|UGHOQLQJ =Göteborgs =stad WLOOVW\UNHU DWW kraven pè deltagande i uppföljning och utværdering skærps men avstyrker att kommunen skall vara mottagare av de fristèende skolornas kvalitets-UHGRYLVQLQJ LR =DQVHU DWW 6NROYHUNHW VNDOO KD DQVYDU I|U XSSI|OMQLQJ utværdering och tillsyn av de fristèende skolorna. Detta innebær æven att NYDOLWHWVUHGRYLVQLQJDUQDVNDOOLQOlPQDVGLUHNWWLOO6NROYHUNHWFriskolor-

nas riksförbundIUDPKnOOHUDWWIULVWnHQGHVNRORUlUNRQNXUUHQWHUWLOOGHQ

kommunala =skolan =och =menar =att =detta =förhèllande =ær =skæl =nog =för =att DYVOnSURPHPRULDQVI|UVODJSveriges Kristna Friskolerèd PHQDUDWWIUL stèende skolor inte skall vara skyldiga att læmna in sina kvalitetsredovisningar till kommunen, utan endast till Skolverket.

Tillsyn av fristèende skolor

Tvè =alternativ =redovisas =för =hur =ansvaret =för =tillsynen =av =utbildningen vid fristèende skolor kan utformas.

Alternativ 1 innebær att hela ansvaret oförændrat skall vila pè Statens skolverk.

Alternativ 2 innebær att skollagen ændras sè att kommunen fèr ansvar för den omedelbara tillsynen av en fristèende skola. Det innebær att en kommun skall följa verksamheten vid alla offentligt finansierade skolor inom =kommunen. =Sanktionsmöjligheter =gentemot =de =fristèende =skolorna skall undantagslöst vara förbehèllna Skolverket.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

En =klar =majoritet =föredrar =att =ansvaret =för =tillsyn =av =de =fristèende VNRORUQD OLJJHU NYDU KRV 6NROYHUNHW Skolverket IUDPKnOOHU DWW HWW GHODW tillsynsansvar tidigare har prövats men læmnats pè grund av den komplikation =det =innebær =att =flera =myndigheter =har =tillsyn =över =samma =frègor RFKREMHNW6nYlOSkolverket VRP RiksrevisionsverketPHQDURFNVnDWWGn kommunerna =har =sè =olika =sætt =att =principiellt =förhèlla =sig =till =fristèende skolor, kan det innebæra risker för granskningens likværdighet att tilldela GHVVDGHWRPHGHOEDUDWLOOV\QVDQVYDUHW Lærarhögskolan i StockholmDQVHU att för att de olika huvudmannaskapen skall kunna konkurrera under lika villkor krævs att Skolverket har en kraftfull stællning vid etablering och WLOOV\Q DY IULVWnHQGH VNRORU =Konkurrensverket I|URUGDU DOWHUQDWLY DY fræmst tvè skæl: inom skolomrèdet finns nationella mèl som skall följas upp och dè har en central tillsynsmyndighet en given roll samt som andra skæl att kommunen allmænt sett konkurrerar med de fristèende skolorna.

Svenska =kommunförbundet =RFK Friskolornas =riksförbund WLOOVW\UNHU DWW

tillsynen =æven =fortsættningsvis =utförs =av =Skolverket =och =ser =det =som naturligt =att =samma =myndighet =som =beviljar =tillstènd =ocksè =svarar =för WLOOV\QHQTæby kommunWLOOVW\UNHUDOWHUQDWLYRFKPHQDUDWWNRPPXQHU na =klarar =sig =bra =med =de =rættigheter =till =insyn, =uppföljning =och =utvær-GHULQJVRPSURPHPRULDQI|UHVOnUGöteborgs stadIUDPKnOOHUDWWWLOOV\QHQ utgör en del i myndighetsutövningen gentemot de som bedriver skolverksamhet och det ær mycket tveksamt, om ens læmpligt, att detta èlæggs en NRQNXUUHUDQGHYHUNVDPKHWLR:s JUXQGLQVWlOOQLQJlUDWWGHWVWDWOLJDXSS draget skall riktas direkt till skolorna oavsett huvudman och man föror-GDU DWW 6NROYHUNHW KDU DQVYDU I|U WLOOV\QHQ Sveriges =Skolledarförbund menar att utifrèn gymnasieskolans nationella uppdrag med ett nationellt styrdokument =och =med =beslut =om =nationell =likværdighet =förordar =man Skolverket som tillsynsmyndighet.

BOVW|GHUDOWHUQDWLYGnPDQDQVHUGHWULPOLJWDWWNRPPXQHQVNDOOKD

möjlighet att bedöma kvaliteten i all skolverksamhet som finns i kommu-QHQ Elevorganisationen i SverigeVHUSRVLWLYWSnDWWNRPPXQHQVNXOOHWD över tillsynen dè detta uppmuntrar till erfarenhetsutbyte, ger kommunen möjlighet att ta ett övergripande ansvar för skolsituationen samt öppnar XSSI|UHQDNWLYJUDQVNQLQJDYGHIULVWnHQGHVNRORUQDVYHUNVDPKHWLO menar att fristèende skolor bör ingè i den kommunala skolplanen med det ansvar för utveckling och tillsyn som det innebær och förordar alternativ 2 i promemorian.

Botkyrka kommunRFKDanderyds kommun m.fl. DQVHUDWWGnNRPPX

nerna har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar fèr sin rætt till utbildning =tillgodosedd =ær =det =naturligt =att =kommunerna =har =ansvar =för WLOOV\QHQDYGHIULVWnHQGHVNRORUQDHaninge kommunKlYGDUDWWGHWHQGD rimliga =för =att =kunna =utkræva =kommunens =ansvar =ær =att =kommunen =ges befogenhet =att =följa =kvaliteten =i =den =skolverksamhet =som =erbjuds =barn RFKXQJGRPDULNRPPXQHQREHURHQGHDYKXYXGPDQJönköpings kom-

munDQVHUDWWGHWlUYLNWLJWDWWYlUQDHWWGHFHQWUDOLVHUDWVNROYlVHQGHRFK

menar =att =dærmed =bör =en =centraliserad =tillsyn, =genom =de =fristèende skolorna, undvikas.

StatskontoretIUDPOlJJHUHWWDOWHUQDWLYWI|UVODJDWW6NROYHUNHWGnPDQ

godkænner en fristèende skola skall granska hur den enskilda skolan avser att kvalitetssækra sin verksamhet för att sedan under tillsynen fokusera pè hur væl denna kvalitetssækring fungerar.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 5

ávriga frègor

Svenska =kommunförbundet EHG|PHU DWW IOHUD DY SURPHPRULDQV I|UVODJ

leder =till =ökade =ètaganden =för =kommunerna =och =dærmed =ocksè =ökade NRVWQDGHU Haninge =kommun NDQ LQWH ILQQD DWW I|UVODJHQ L DOOD GHODU lU NRVWQDGVQHXWUDOD I|U NRPPXQHUQD Trollhættans =kommun, =Göteborgs

stad, =Malmö =stad, =Linköpings =kommun, =Nacka =kommun RF K Kommunförbundet =Skène DQVHU DWW DOWHUQDWLY DWW NRPPXQHUQD VNDOO |YHUWD

ansvaret =för =tillsynen =av =fristèende =skolor, =kommer =att =medföra =ökade kostnader för kommunerna.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

Sammanstællning av remissyttranden över betænkandet

Remissinstanser

Remissyttranden =har =inkommit =frèn =Kammarrætten =i =Stockholm, =Statskontoret, =Ungdomsstyrelsen, =Barnombudsmannen =(BO), =Handikappombudsmannen =(HO), =Ombudsmannen =mot =etnisk =diskriminering, Konkurrensverket, Riksrevisionsverket (RRV), Statens skolverk, Statens institut för handikappfrègor i skolan, Skolvæsendets överklagandenæmnd, Centrala =studiestödsnæmnden =(CSN), =Högskoleverket =(HSV), =Folkbildningsrèdet, Lænsstyrelsen i Stockholms læn, Lærarhögskolan i Stockholm, Lærarhögskolan =i =Umeè, =Kommunförbundet =Skène, =Kommunförbundet Stockholms =læn, =Kommunförbundet =Jönköpings =læn, =Stockholms =stad, Botkyrka =kommun, =Danderyds =kommun, =Gotlands =kommun, =Haninge kommun, =Nacka =kommun, =Sollentuna =kommun, =Solna =Stad, =Södertælje kommun, =Tæby =kommun, =Skellefteè =kommun, =Umeè =kommun, =Kiruna kommun, =Enköpings =kommun, =Uppsala =kommun, =Nyköpings =kommun, Söderköpings =kommun, =Linköpings =kommun, =Norrköpings =kommun, Jönköpings =kommun, =Væxjö =kommun, =Hultsfreds =kommun, =Karlskrona kommun, =Ronneby kommun, Bèstads kommun, Höörs kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Varbergs kommun, Göteborgs stad, Kungsbacka kommun, =Mölndals =kommun, =Borès =kommun, =Marks =kommun, =Trollhættans =kommun, =Skövde =kommun, =Karlstads =kommun, =Karlskoga kommun, =árebro =kommun, =Væsterès =Stad, =Ludvika =kommun, =Gævle kommun, Sundsvalls kommun, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Tjænstemænnens centralorganisation (TCO), Svenskt Næringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation =(SACO), =Lærarförbundet, =Lærarnas =Riksförbund =(LR), Sveriges =Skolledarförbund, =Elevorganisationen =i =Sverige, =Friskolornas riksförbund, =Föreningen =för =studie- =och =yrkesvægledare, =Handikappförbundens =samarbetsorgan, =Synskadades =Riksförbund =(SRF), =Sveriges Kristna Friskolerèd, Svenska =Montessoriförbundet, Waldorfskolefederationen.

Dessutom =har =remissvar =inkommit =frèn =Riksförbundet =för =Social =och Mental =Hælsa =(RSMH), =Værnamo =arbetarekommun, =Stockholms =musikkonservatorium =Rytmus, =Riksidrottsförbundet =(RF), =Folkuniversitetet, Stiftelsen =Viktor =Rydbergs =Skola, =Estniska =skolan, =Upplands-Bro =kommun, =ALMEGA, =SACO =student, =Kalmarsunds =gymnasieförbund, =Jan Larsson i Hægersten och Katrineholms kommun.

Allmænna synpunkter De =flesta =specifika =synpunkterna =handlar =om =de =förslag =som =behandlar bidragssystemet, elevutveckling, konsekvenserna för kommunerna, riksrekrytering och det individuella programmet.

Mènga =remissinstanser =uttalar =önskan =om =att =invænta =de =pègèende utredningar =som =förekommer =gællande =fristèende =skolor =och =att =frègestællningarna som tas upp i utredningen borde analyseras djupare.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

Det =ær =enligt =remissinstanserna =viktigt =att =kommunala =och =fristèende skolor =konkurrerar =pè =lika =villkor =och =att =det =skall =erbjudas =likværdig utbildning =pè =bèda =hèll =för =att =dærmed =öka =elevers =valmöjligheter. =Ett fètal remissinstanser pekar dock pè att det viktigaste ær att utbildningen nèr =de =mèl =som =ær =uppsatta =för =verksamheten. =Flertalet =ær =positiva =till etableringen av fristèende skolor om det innebær att det kan konkurrera pè =lika =villkor =med =de =kommunala =skolorna. =Det =fèr =inte =utarma =det kommunala skolsystemet, utan skall ses som en tillgèng. Det mèste æven finnas ett tydligt regelverk och bidragssystem som ger likværdiga förutsættningar. =Det =ges =som =en =förutsættning =för =att =man =skall =vara =fortsatt positiv till fristèende skolor. Endast ett fètal remissinstanser ær negativa WLOOIULVWnHQGHVNRORUVRPVNROIRUPSveriges Kristna Friskolerèd DYYLVDU varje förslag att inordna fristèende skolor i det kommunala skolvæsendet.

Förslagen

En fristèende gymnasieskola skall fè rætt att anpassa sin utbildning till eleven genom att anordna individuella program.

Majoriteten =av =de =remissinstanser =som =uttalar =sig =om =det =individuella programmet ær positiva till förslaget. För att uppnè likværdighet =mellan skolformerna =bör =samma =regler =gælla =för =fristèende =skolor =som =för NRPPXQDOD VNRORU Botkyrka =kommun =DQVHU GlUHPRW DWW HWW VWlOOQLQJV tagande i frègan bör skjutas pè framtiden. Skolverket bör uppmanas att utreda =individuella =programmets =existens =och =nuvarande =former =mer LQJnHQGHXWLIUnQGHHUIDUHQKHWHUNRPPXQHUQDKDULærarnas Riksförbund anser att de fristèende skolorna inte skall fè rætt att anordna individuellt program. =Med =mer =resurser =till =grundskolan =minskar =behovet =av =individuella program.

Riksrekrytering

Kommittên =föreslèr =att =de =fristèende =gymnasieskolornas =rætt =till =riksrekrytering =av =elever =bibehèlls. =Vidare =föreslès =att =den =pègèende gymnasieutredningen =skall =avvaktas =liksom =utvecklingen =i =de =regioner dær en övergèng till olika former av ökad valfrihet har börjat praktiseras innan riksdagen tar stællning till om riksrekrytering skall införas för all gymnasieutbildning.

Majoriteten =av =de =remissinstanser =som =yttrat =sig =instæmmer =i =förslaget.

Danderyds, =Kiruna, =RFK =Skövde =kommuner, =Lærarnas =riksförbund =VDPW Svenska kommunförbundet DQVHUDWWHUIDUHQKHWHUDYSnJnHQGHNRPPXQDO

och =regional =samverkan =kring =elevernas =fria =val =av =gymnasieskola =och SnJnHQGH J\PQDVLHXWUHGQLQJ E|U DYYDNWDV Karlstad =kommun =DQVHU DWW QXYDUDQGH UHJOHU VNDOO JlOOD WLOOV IUnJDQ KDU XWUHWWV TCO =RFK =Lærarför-

bundet =DQVHU DWW GHW PnVWH UnGD OLNVWlOOLJKHW EHWUlIIDQGH UHNU\WHULQJV

möjligheterna och att det ær viktigt att frègan löses i en ny lagstiftning.

Statskontoret =DQVHU DWW HOHYHUQDV YDOIULKHW E|U JHV VWRUW YlUGH RFK VRP

princip =bör =gælla =att =fristèende =gymnasieskolor =inte =skall =ha =nègra LQVNUlQNQLQJDULVLWWXSSWDJQLQJVRPUnGHKommunförbundet Stockholms

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

læn, Lærarhögskolan i Umeè RFK Friskolornas riksförbund DQVHUDWWOLN

værdighetsskæl =talar =för =att =riksrekrytering =æven =bör =gælla =kommunala VNRORU Botkyrka =kommun =DQVHU DWW UHJOHUDG ULNVUHNU\WHULQJ E|U VNH XWLIUnQHWWDQWDOQDWLRQHOOWIDVWVWlOOGDNULWHULHUHaninge kommun DQVHUDWW det finns ett starkt behov av att diskutera riksrekrytering och gymnasie-SODQHULQJXUHWWUHJLRQDOWXWEXGVSHUVSHNWLYJönköpings kommun DQVHUDWW fristèende skolor bör, sèsom kommunala, ha möjlighet att ansöka om att HQ YLVV XWELOGQLQJ VNDOO RPIDWWDV DY ULNVUHNU\WHULQJ Ronneby =kommun menar =att =riksrekrytering =för =fristèende =skolor =skall =följa =samma =regel-V\VWHPVRPJlOOHUNRPPXQHUHPHOODQSvenskt næringsliv =DQVHUDWWDOOD elever skall ha rætt att vælja skola oavsett om det ær en kommunal eller IULVWnHQGHVNRODWaldorfskolefederationen DQVHUDWWlUULNVUHNU\WHULQJHQ absolut =nödvændighet =för =waldorfskolorna. =Endast =ètta =remissinstanser har =uttalat =sig =specifikt =i =frègan =om =att =den =pègèende =gymnasieutredningen skall avvaktas. De ær alla positiva till förslaget.

Inackorderingstillægg

I =betænkandet =föreslès =att =systemet =att =CSN =betalar =ut =inackorderingstillægg till elever pè fristèende gymnasieskolor skall behèllas.0DMRULWHWHQDYGHLQVWDQVHUVRP\WWUDWVLJ|YHUI|UVODJHWlUSRVLWLYDCSN avstyrker förslaget och framhèller att inom det offentliga skolvæsendet ær en =kommun =inte =skyldig =att =stè =för =inackorderingskostnader, =om =mot-VYDUDQGHXWELOGQLQJILQQVLKHPNRPPXQHQTrollhættans kommun PHQDU att kommittêns förslag kommer att ge de fristèende skolorna konkurrens-I|UGHODU YDUI|U PDQ LQWH VWlOOHU VLJ EDNRP I|UVODJHW Tæby =kommun,

Enköpings kommun RFK Lunds kommun WLOOVW\UNHUXWDQ|YULJDNRPPHQ

WDUHU Kiruna =kommun =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW RFK YLOO VlUVNLOW XQGHUVWU\ND vikten =av =detta =i =kommuner =med =stora =avstènd =sèvæl =inom =kommunen VRP WLOO JUDQQNRPPXQHUQD Norrköpings =kommun, =TCO =RFK =Lærarför-

bundetVW|GHUI|UVODJHWDWWHOHYHUSnIULVWnHQGHVNRORUVRPDYUHVWLGVVNlO

EHK|YHUERLQDFNRUGHUDGHVNDOOKDUlWWWLOOLQDFNRUGHULQJVWLOOlJJJönkö-

pings =kommun =DQVHU DWW RP ULNVUHNU\WHULQJHQ ELEHKnOOV I|U IULVWnHQGH

skolor bör inackorderingsbidraget hanteras enligt utredningens förslag.

Skolverkets prövning

Kommittên föreslèr att =Skolverket i sin bedömning vid beslut om en =ny fristèende gymnasieskolas bidragsberættigade skall ta betydande hænsyn till elevutveckling och lokalmarknad i lægeskommunen och nærliggande kommuner.Förslaget ær ett av de förslag som flest remissinstanser valt att kommen-WHUD0DMRULWHWHQDYGHVRP\WWUDWVLJlUSRVLWLYDWLOOI|UVODJHWKammar-

rætten =i =Stockholm =HIWHUO\VHU NRQNUHWD H[HPSHO Sn YDG VRP NDQ YHUND

negativt pè skolutvecklingen i en kommun vid etableringen av friskolor.

Gotlands =kommun =YLOO GRFN DWW GHW LQWH HQGDVW VNDOO WDV KlQV\Q WLOO

ORNDOPDUNQDGHQ XWDQ lYHQ WLOO SURJUDPXWEXGHW L NRPPXQHQ Haninge

kommun YLOOKDHWWPHUOnQJWJnHQGHI|UVODJQlUGHWJlOOHUDWWWDKlQV\Q

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

till =lokalmarknaden. =Betydande =vikt =bör =ocksè =læggas =vid =kommunens uppfattning om den tilltænkta fristèende skolans val av utbildningsutbud RFKGLPHQVLRQHULQJSkövdekommun DQVHUDWW|YHUHWDEOHULQJDYIULVWnHQ GHVNRORUlYHQW\UDUEDODQVHQLXWELOGQLQJVXWEXGHWLQRPUHJLRQHQ

Kommittên =föreslèr =att =Skolverket =skall =ta =hænsyn =till =en =kommuns omstællningsbehov =vid =beslut =om =bidragsberættigande =för =flera =nya =fristèende gymnasieskolor samtidigt i en kommun.Majoriteten av de remissinstanser som kommenterat förslaget ær positiva.

LO =YLOO LQI|UD HWW NRPPXQDOW YHWR VRP JHU P|MOLJKHW DWW VNMXWD XSS

etablering =av =fristèende =skolor. =Kommunernas =synpunkter =mèste =enligt

LO =JHV VW|UUH YLNW RRV =lU NULWLVNW WLOO I|UVODJHW RFK DQVHU DWW GHW lU

principiellt olæmpligt att ha antalet ansökande skolor som beslutsgrund. Innebörden =synes =dè =vara =att =den =ena =friskolans =rætt =görs =beroende =av andra friskolors agerande.

Bidrag och kostnader

Kommittên =föreslèr =att =ett =villkor =för =att =en =fristèende =gymnasieskola skall ha rætt till kommunala bidrag ær att skolans utbildning i likhet med kommunala gymnasieskolor ær kostnadsfri för eleverna.Alla remissinstanser som yttrat sig över förslaget ær positiva.

Kommittên föreslèr att det bidragssystem som bygger pè att de fristèende skolorna kommer överens med elevernas hemkommuner men med en av statsmakten faststælld prislista som gæller om inte skolan och kommunen kommer överens om annat, skall behèllas.

Majoriteten =av =de =remissinstanser =som =kommenterat =frègan =ær =positiva.

Svenska kommunförbundet WLOOVW\UNHULKXYXGVDNVDPWOLJDI|UVODJWLOOI|U

ændringar i bidragssystemet, =men =saknar =förslag om bidragen till lokalkostnader. =Lokalbidraget =till =en =fristèende =skola =bör =motsvara =den JHQRPVQLWWOLJD ORNDONRVWQDGHQ SHU HOHY L NRPPXQHQ Konkurrensverket framhèller att ændrade principer för att berækna ersættningen till fristèende skolor bör grundas pè en undersökning eller analys av hur kommunerna redovisar =sina =kostnader =för =skolan. =Med =hænvisning =till =att =mènga IULVWnHQGHVNRORUKDUHOHYHUIUnQPnQJDROLNDNRPPXQHUDQVHUFriskolor-

nas riksförbund DWWHQELGUDJVPRGHOOOLNQDQGHGHQI|UJUXQGVNRODQVNXOOH

bli ohèllbar. Dærför anser man att den nuvarande modellen skall behèllas men avstyrker kommittêns förslag till förændringar av bidragsmodellen.

Stockholms stad =VlJHU DWWSULVOLVWDQE|UDYVNDIIDVRFKDWW PHGOHQE|U

I|UGHODV Sn VDPPD VlWW VRP WLOO IULVWnHQGH JUXQGVNRORU Jönköpings

kommun I|UHVSUnNDUDWWHUVlWWQLQJHQVNDOOJUXQGDVLJSnYlUGNRPPXQHQV

NRVWQDG I|U PRWVYDUDQGH XWELOGQLQJ Kommunförbundet =Jönköpings =læn förordar =en =ordning =dær =i =första =hand =den =fristèende =skolan =och =lægeskommunen förhandlar och kommer överens. Om överenskommelse inte nès =tillæmpas =lægeskommunens =sjælvkostnad =för =motsvarande =program.

Södertælje kommun I|UHVOnUHQWUDSSVWHJVPRGHOOGlUGHIULVWnHQGHJ\P

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

nasieskolorna =i =första =hand =fèr =samma =ersættning =som =den =kommunala gymnasieskolan =i =kommunen. =Om =programmet =inte =finns =gæller =den UHJLRQDODNRVWQDGHQRFKLWUHGMHKDQGSULVOLVWDQVæxjö kommun DQVHUDWW prislistan endast bör anvændas dè utbildningen vid den fristèende skolan LQWH HUEMXGV L NRPPXQHQ Karlskrona =kommun =DQVHU DWW GHQ HQVNLOGD kommunens =resursfördelningssystem =skall =gælla =vad =avser =bidragets VWRUOHN Göteborgs =stad =WLOOVW\UNHU XWUHGQLQJHQV I|UVODJ PHQ YLOO lQGn pèpeka =att =bidraget =bör =baseras =pè =de =faktiska =kostnaderna =som =finns =i UHVSHNWLYH NRPPXQ RFK LQWH VFKDEORQLVHUDV Lærarnas =Riksförbunds övergripande =instællning =ær =att =villkoren =för =fristèende =och =kommunala skolor skall vara sè lika som möjligt.

Skolverket =anmodas =att =finna =vægar =att =fè =en =högre =svarsfrekvens =frèn kommunerna vad avser kostnadsredovisning per elev och program.

(QGDVW WUH UHPLVVLQVWDQVHU Gotlands =kommun, =Lunds =kommun RF K

Svenska kommunförbundet,KDU\WWUDWVLJRFKlUSRVLWLYDWLOOI|UVODJHWKommittên =föreslèr =att =medelværdet =av =kommunernas =mediankostnader för tre pè varandra följande èr uppræknade med rèdande skolindex læggs till grund för bidragsberækningen.

Ett =fètal =har =kommenterat =förslaget, =fem =ær =positiva, =tre =ær =negativa.

Konkurrensverket lUQHJDWLYWWLOOI|UVODJHWHIWHUVRPGHWDQVHUDWWGHWLQWH

redovisats vad som avses med næmnda index och hur detta skall beræknas L EHWlQNDQGHW 'HW KDU HQOLJW Konkurrensverket =LQWH DQDO\VHUDWV HOOHU EHVNULYLWVQnJUDNRQVHNYHQVHUDYI|UVODJHWTæby kommun WLOOVW\UNHUI|U VODJHWGnYLVVIOXNWXDWLRQLSULVHUQDKDUI|UHNRPPLWJönköpings kommun delar utredningens uppfattning att bidraget skall beræknas för ett læsèr i WDJHW RFK VRP HWW PHGHOYlUGH |YHU WUH nU Svenska =kommunförbundet tillstyrker i huvudsak samtliga förslag till förændringar i bidragssystemen.

TCO =RFK =Lærarförbundet =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW XWDQ \WWHUOLJDUH NRPPHQ

WDUHU Svenskt =Næringsliv =LIUnJDVlWWHU I|UVODJHW RFK PHQDU DWW GHW VNXOOH leda till ett sæmre ekonomiskt konkurrenslæge för de fristèende gymnasieskolorna, =vilket =inte =överrensstæmmer =med =intentionerna =i =utredningens GLUHNWLYFriskolornas riksförbundDYVW\UNHUI|UODJHQWLOOI|UlQGULQJDUDY berækningsmodellen =för =bidragsbeloppen =och =anser =att =de =fristèende gymnasiernas ekonomiska konkurrenssituation försæmras kraftigt gentemot de kommunala gymnasierna.

Kommittên =föreslèr =att =kommunerna =ges =möjlighet =att =reducera =det föreslagna =bidragsbeloppet =med =högst =5 =% =för =att =kompensera =för =den fristèende skolans möjlighet att optimera sin organisation.

Flertalet =ær =positiva =till =förslaget =om =reduceringen, =men =det =finns =olika nVLNWHU RP SURF HQWVDWVHQ 'H IOHVWD DQVHU DWW GHQ lU I|U OnJ Skolverket anser att samma konstruktion nær det gæller möjligheten att reducera det föreslagna bidragsbeloppet æven skall gælla de fristèende grundskolorna.

Haninge =kommun W\FNHU DWW I|UVODJHW RP UHGXFHULQJ PHG  E|U VHV

|YHU Ronneby =kommun DQVHU DWW UHGXFHULQJ PHG  lU RWLOOUlFNOLJW

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

Svenska =kommunförbundet WYHNVDPW WLOO SURFHQWVDWVHQ QlU GHW JlOOHU

förslaget om 5 % reducering.

Kommittên föreslèr att bidragsbeloppen faststælls den 1 juni men avser följande læsèr med ikrafttrædande den 1 juli.

Majoriteten =av =det =fètal =remissinstanser =som =uttalat =sig =i =frègan =var SRVLWLYD Kammarrætten =lU GHQ HQGD UHPLVVLQVWDQV VRP lU XWWU\FNOLJHQ negativ =till =förslaget. =Den =finner, =fræmst =ur =rættsaspekt, =att =kommittêns förslag inte kan godtas. Nær skælen för ett nej till bidrag inte ær tillræckliga skall i stællet bidrag medges.

Kommittên föreslèr att Skolverket vid hænförandet i bidragshænseende av utbildningen vid en fristèende gymnasieskola till ett nationellt program inte =enbart =skall =ta =hænsyn =till =utbildningens =mèl =utan =æven =till =de arbetsformer som skolhuvudmannen redovisar i sin ansökan.

Av =de =sju =remissinstanser =som =kommenterat =förslaget =ær =fyra =positiva.

Skolverket =lU NULWLVNW WLOO I|UVODJHW HIWHUVRP PDQ DQVHU GHW YDUD ´\WWHUVW

komplicerat´. Enligt Skolverket finns det med detta förslag en risk för att besluten om bidragets storlek indirekt kommer att styra utformningen av verksamheten vid den fristèende skolan.

Kommittên föreslèr att beslut om bidragshænförande av en utbildning till nationella program skall kunna göras mer flexibelt. T.ex. att 70 % av en utbildning =hænförs =till =samhællsvetenskapsprogrammet, =medan =30 =% hænförs till det estetiska programmet.

Majoriteten =av =de =remissinstanser =som =kommenterat =frègan =ær =positiva.

Skolverket =lU NULWLVNW WLOO I|UVODJHW (WW VnGDQW I|UVODJ lU L SUDNWLNHQ

RJ|UOLJWPHQDUSkolverket RFKXWJnUIUnQDWWNRPPLWWpQPHGGHWWDI|UVODJ avser utbildningar som motsvarar specialutformade program.

Kalmarsunds =gymnasieförbund DQVHU DWW I|UVODJHW LQWH lU EUD Gn GHW

kommer att bli =en enorm =flora =av olika avgifter och konstrueras alltför PnQJD ´VWUDWHJLVND´ WLPSODQHU Nacka =kommun =KDU LQJHW DWW HULQUD PRW I|UVODJHWRFKEnköpings kommun KDULQJHWDWWHULQUDPRWI|UVODJHW

Kommittên =föreslèr =att =Skolverkets =beslut =om =till =vilket =nationellt program en utbildning vid en fristèende skola skall hænföras skall kunna omprövas.

(QGDVW Solna =stad, =Tæby =kommun, =Malmö =stad, =Svenska =kommun-

förbundet RFK Lærarförbundet KDU\WWUDWVLJRPI|UVODJHWRFKlUSRVLWLYD

Kommittên =föreslèr =att =bidragen =till =inriktningar, =som =i =kostnadshænseende =klart =överstiger =kommunernas =mediankostnad =som =t.ex. musikinriktning pè det estetiska programmet och transportinriktning pè fordonsprogrammet, beræknas genom att programschablonen ræknas upp med en av Skolverket faststælld faktor.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

(QGDVWGöteborg stad, Gævle kommunRFKSvenska kommunförbundetKDU yttrat sig om förslaget och ær positiva.

Kommittên föreslèr att en bidragsschablon för IB skall faststællas.

(QGDVW Tæby =kommun, =Nacka =kommun, =Lunds =kommun, =Svenska =kom-

munförbundet RFK Lærarförbundet KDU\WWUDWVLJRFKVW|GHUI|UVODJHW

Kommittên föreslèr att den kommunala kostnadsmedianen, som ligger till grund =för =bidragsschablonen =rensas =frèn =kommunernas =kostnader =för skolmèltider.

Majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig om förslaget ær positiva.

Friskolornas riksförbundlUQHJDWLYWRFKSnSHNDUDWWGHIOHVWDIULVWnHQGH

skolorna inte tar ut en avgift för skolmèltiderna.

ávriga kommentarer ± bidrag

Lærarhögskolan i UmeèDQVHUDWWGHWI|UHOLJJHUHQXSSHQEDUULVNDWWGH

kommunala =skolorna =tvingas =ta =ansvar =för =de =dyraste =utbildningarna.

Kommunförbundet =i =Skène HIWHUO\VHU HWW PHU HQKHWOLJW ELGUDJVV\VWHP Botkyrka kommunI|URUGDUQXYDUDQGHHUVlWWQLQJVV\VWHPNacka kommun

efterlyser likværdiga ekonomiska förutsættningar och anser att schablon-EHUlNQLQJHQOLJJHUYlOK|JWUppsala kommunDQVHUDWWYLQVWLVDPEDQG med =fristèende =skola =ær =en =viktig =frèga. =Kommunen =efterlyser =en utredning om bestæmmelser om att fristèende skolor skall avsætta medel till =en =gemensam =fond, =ur =vilken =medel =kan =tas =i =ansprèk, =om =en fristèende =skola =pè =grund =av =konkurs =mèste =lægga =ner =verksamheten XQGHU SnJnHQGH OlVnU Væxjö =kommun DQVHU DWW HWW UHVXUVI|UGHOQLQJV system =i =enlighet =med =det =som =gæller =för =grundskolor =och =liknande =de som =anvænds =för =högskolor =och =universitet =bör =införas =æven =vid etablering av fristèende skolor pè gymnasienivè.

Insyn

Bidragsberættigade =fristèende =gymnasieskolor =skall =èlæggas =att =till Skolverket =èrligen =læmna =in =en =ekonomisk =redovisning =över =verksamheten. =Av =redovisningen, =som =skall =vara =granskad =och =godkænd =av revisor, =skall =framgè =hur =skolan =finansierat =verksamheten =och =hur =ett eventuellt överskott disponerats.Majoriteten =av =de =remissinstanser =som =kommenterat =frègan =ær =positiva.

Friskolornas riksförbundWLOOVW\UNHUI|UVODJHWDWWHQIULVWnHQGHVNRODVNDOO

læmna =en =èrlig =ekonomisk =redovisning =till =Skolverket. =Riksförbundet framhèller =dock =att =det =inte =fèr =vara =frèga =om =annan =redovisning =av XSSJLIWHU lQ VnGDQD VRP L DQGUD VDPPDQKDQJ lU RIIHQWOLJD Skolverket avstyrker =förslaget =om =att =kontinuerligt =och =ingèende =kontrollera =de IULVWnHQGH VNRORUQDV HNRQRPLVND I|UKnOODQGHQ (QOLJW Statskontoret =E|U det ligga i Skolverkets =granskning och tillsyn =att följa den ekonomiska XWYHFNOLQJHQ L GH IULVWnHQGH VNRORUQD Kommunförbundet =i =Jönköpings

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

læn VDPW Svenska =kommunförbundet =VHU |NDGH UHVXUVHU VRP HQ I|UXW

sættning för fortsatt utvecklingsarbete nær det gæller utredningens förslag.

Tæby =kommun =DQVHU DWW HQ nUOLJ JUDQVNQLQJ DY GH IULVWnHQGH VNRORUQDV

medelsanvændning kan godtas.

ávriga kommentarer ± tillsyn/insyn

Stockholms stad DQVHUDWWNRPPXQHQLQWHVNDOOKDYHWRUlWWQlUGHWJlOOHU

IULVNROHHWDEOHULQJRFKDWWNRPPXQHQLQWHVNDOOVN|WDWLOOV\QHQHaninge

kommun =SnSHNDU DWW GHW lU HQ EULVW IUnQ 6NROYHUNHWV VLGD DWW EHVOXW L

tillsynsærenden =för =fristèende =skolor =inte =finns =att =hitta =pè =Skolverkets hemsida. =Det =innebær =sæmre =möjlighet =att =ta =del =av =eventuell =kritik =av VNRODQKungsbacka kommunDQVHUDWWGHWE|UILQQDVQDWLRQHOODUHJLRQDOD uppföljningar =och =utværderingar =æven =för =fristèende =skolor. =Staten =skall YDUD IRUWVDWW WLOOV\QVP\QGLJKHW Svenska =kommunförbundet =HIWHUO\VHU HQ konsekvent =syn =frèn =statsmakterna =i =förhèllandet =mellan =tillstèndsgivning, =utværdering =och =tillsyn. =Oavsett =huvudman =skall =skolorna =sjælvstændigt kunna förfoga över vægen till mèluppfyllelse. Kommunförbundet vill æven att man fokuserar pè den möjlighet som finns att föra in externa aktörer i skolan. Det skapar mèngfald. Mer ansvar pè kommunen strider mot rèdande ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Man bör följa nuvarande ansvarsfördelning. Det krævs uppföljning, sè att man se hur de fristèende skolorna lyckas med sin uppgift. Kommunförbundet menar att strukturen =pè =hela =lagkomplexet =kring =de =fristèende =skolorna =och =det samlade =bidragssystemet =bör =bli =föremèl =för =en =ny =och =genomgripande analys. De vill æven inordna hela skolvæsendet i samma utbildnings- och UHVXUVI|UGHOQLQJVV\VWHPLODQVHUDWWGHWVNDOOVNHLQV\QYLGLQWDJQLQJHQ WLOO IULVWnHQGH VNRORU Elevorganisationen =PHQDU DWW WLOOV\Q VNDOO XWI|UDV av kommunen.

ávrigt

Kommittên utgèr frèn att Skollagskommittên i sitt arbete med rættsækerhetsfrègor =æven =övervæger =att =en =sökande =ges =möjlighet =att =överklaga mottagandebeslut nær det gæller elever i behov av særskilt stöd.Majoriteten =av =remissinstanserna =ær =positiva =till =förslaget =att =invænta 6NROODJVNRPPLWWpQVXWUHGQLQJSynskadades Riksförbund, HO RFK|YULJD förbund som arbetar för personer med olika typer av funktionshinder ær mycket kritiska till dagens fristèende skolor dær möjlighet finns att utestænga extra resurskrævande elever, elever som ofta har ett handikapp. De ser =det =som =diskriminerande =och =förutsætter =en =vidare =utredning =av IUnJDQ SRF =HIWHUO\VHU VWDWOLJW JDUDQWHUDGH UHVXUVHU I|U GH PHUNRVWQDGHU VRPNDQXSSVWnI|UWH[V\QVNDGDGHSkolvæsendets överklagandenæmnd ær =positivt =instælld =till =att =invænta =resultaten =frèn =Skollagskommittên.

Nacka kommun GHODUEHG|PQLQJHQDWWEHJUHSSHQWLOOV\QRFKLQV\QPnVWH

klargöras =i =lagstiftningen, =men =den =frègan =finns =i =Skollagskommittên tillsammans med andra sammanhængande frègor. Kommunen vill avvakta med beslut tills Skollagskommittêns betænkande ær færdigt.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 6

Fyra =remissinstanser =ær =generellt =positiva =till =utredningen. =De =væljer dock =att =framföra =synpunkter =pè =det =som =de =tycker =ær =principiellt =vik-WLJDVWBO VW|GHUI|UVODJHQLVWRUWLærarhögskolan i Stockholm LQVWlP PHULKXYXGVDNWLOOI|UVODJHQ Solna Stad DQVHUDWWI|UVODJVRPOlJJVIUDP LEHWlQNDQGHWLSULQFLSNDQWLOOVW\UNDVárebro kommun lUDOOPlQWSRVLWLY

Lærarförbundet VNULYHUDWWGHWlUJHQHUHOOWSRVLWLYWPHQlUNULWLVNWWLOOHQ

GHODYI|UVODJHQKommunförbundet i Skène VWlOOHUVLJEDNRPI|UVODJHQL betænkandet =men =anser =att =kommunen =skall =ha =utökat =inflytande =över utvecklingen av fristèende skolor. De fristèende skolornas regelverk behöver nödvændigtvis inte innebæra att de skall inordnas i de regler som gæller =för =de =kommunala =skolorna. =Förbundet =anser =att =kommittêns uppdrag æven borde ha varit att behandla frègor om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.

RRV =DQVHU DWW I|UVODJHQ HQEDUW LQQHElU PDUJLQHOOD I|UlQGULQJDU DY

EHILQWOLJD UHJOHU RFK SURFHVVHU RRV O\IWHU IUDP HJQD IUnJHVWlOOQLQJDU som kunnat göras till föremèl för ytterligare analys. Verket efterlyser en tydligare =diskussion =av =den =roll =staten =skall =spela =i =sammanhanget.

Lænsstyrelsen i StockholmDQVHUDWWQXYDUDQGHV\VWHPLQWHJHUNRPPX

QDOD RFK IULVWnHQGH J\PQDVLHVNRORU OLNYlUGLJD NRQNXUUHQVYLOONRU Væxjö

kommun =PHQDU DWW =IULVWnHQGH VNRORU VNDOO YDUD HQ RUJDQLVDWLRQ VRP

PRWVYDUDU HIWHUIUnJDQ TCO DQVHU DWW NRPPXQDOD RFK IULVWnHQGH VNRORU VNDOO XQGHUVWlOODV VDPPD UHJHOYHUN Svenskt =Næringsliv PHQDU DWW NRQ kurrens ær viktig och positiv för verksamheten. Utbildningsdepartementet bör ta sig an skolans kvalitetsproblem i stællet för att skapa nya regler för IULVWnHQGH VNRORU Lærarförbundet DQVHU DWW GHW E|U ILQQDV VDPPD regelverk =för =fristèende =och =kommunala =skolor =för =att =uppnè =likværdig utbildning.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

Lagrèdsremissens lagförslag

Förslag till lag om ændring i skollagen (1985:1100)

Hærigenom föreskrivs i frèga om skollagen (1985:1100)delsDWWENDSFVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

delsDWWNDSENDSDERFKGNDS±

8 b, 9±14 och 17 samt 15 kap. 11 skall ha följande lydelse,

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVWUHQ\DSDUDJUDIHUNDSE±G

av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

8

I =alla =kommuner =skall =det =finnas =en =av =kommunfullmæktige =antagen skolplan =som =visar =hur =kommunens =skolvæsende =skall =gestaltas =och utvecklas. =Av =skolplanen =skall =særskilt =framgè =de =ètgærder =som kommunen avser vidta för att uppnè de nationella mèl som har satts upp för skolan.

Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utværdera skolplanen.

Kommunen =skall =följa =upp =och utværdera =verksamheten =vid =fristèende skolor i kommunen som fèr bidrag enligt 2 b kap. 10 a , 9 kap. 6, 6 a, 8 eller 8 b .

2 b kap.

7Utbildning som avses i 6 skall godkænnas, om

1. =den stimulerar varje barns utveckling och lærande och kan ligga till grund för fortsatt skolgèng, och

2. =den æven i övrigt svarar mot de allmænna mèl och den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet.

Utbildning som bedrivs av en godkænd fristèende skola som motsvarar grundskolan =eller =særskolan =skall =godkænnas, =om =villkoren =enligt =första stycket ær uppfyllda, och om

 den VWnU |SSHQ I|U DOOD EDUQ som =har =rætt =till =utbildning =inom förskoleklassen, =med =undantag =för sèdana barn som det skulle medföra betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =att =ta =emot I|UGHQIULVWnHQGHVNRODQoch

1. skolanVWnU|SSHQI|UDOODEDUQ

som =har =rætt =till =utbildning =inom förskoleklassen, =med =undantag =för sèdana barn som det skulle medföra betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =att =ta =emot för den fristèende skolan,

2. =skolan =för =undervisningen anvænder lærare, förskollærare eller fritidspedagoger som har en utbildning =avsedd =för =den =undervisning/DJHQRPWU\FNW6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

2. =den XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =och =om antagningen =till =och =ledningen =av sèdan utbildning.

de =i =huvudsak =skall =bedriva, =med undantag =av =att =personer =med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller =det =finns =nègot =annat =særskilt skæl med hænsyn till eleverna, och

3. skolan =XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =och =om antagningen =till =och =ledningen =av VnGDQXWELOGQLQJ

8Utbildning =som =avses =i =6 =stèr =under =tillsyn =av =den =kommun =dær utbildningen bedrivs, om inte annat följer av andra stycket. Kommunen har rætt att inspektera utbildningen och fèr hæmta in de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Utbildning =som =bedrivs =av =fristèende =skolor =stèr =under =tillsyn =av Statens =skolverk. =Skolorna =ær =skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och utværdering av skolvæsendet som genomförs av Skolverket.

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans =verksamhet, =om =skolan =fèr bidrag =enligt =10 a . =Skolan =ær

ocksè VN\OGLJDWWi den utstræckning som =kommunen =bestæmmer GHOWD L

den =uppföljning =och =utværdering VRP NRPPXQHQ J|U DY sitt =eget

skolvæsende.

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans =verksamhet, =om =skolan =fèr bidrag =enligt =10 a . =Skolan =ær skyldig =att =delta =i =den =uppföljning och utværdering som kommunen gör DYskolvæsendet i kommunen.

Den =kommunala =tillsynen =och =den =tillsyn =som =utövas =av =Statens skolverk =skall =ocksè =omfatta =kontroll =av =att =huvudmannen =iakttar =sina skyldigheter =enligt =lagen =(2000:873) =om =registerkontroll =av =personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

10 aEn =fristèende =skola =som =av Statens =skolverk =har =fètt =godkænnande =att =anordna =utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av =Skolverket =förklaras =berættigad till =sèdant =bidrag =som =avses =i =10 b

eller 10 c .

Skolverket =skall =dock =inte =læmna QnJRQI|UNODULQJRPUlWWWLOOELGUDJ, om =verksamheten =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan ær =belægen =eller =om =skolan =tar =ut avgifter i strid med 10 d .

En =fristèende =skola =som =av Statens =skolverk =har =fètt =godkænnande =att =anordna =utbildning som motsvarar förskoleklassen skall av =Skolverket =förklaras =berættigad till =sèdant =bidrag =som =avses =i 10 b .

Skolverket =skall =dock =inte =læmna nègon förklaring om rætt till bidrag, RP YHUNVDPKHWHQ =pè =grund =av =till

exempel =förskoleklassens =storlek eller =geografiska =læge =VNXOOH LQQH

bæra =pètagliga =negativa =följder =för skolvæsendet =i =den =kommun =dær6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

skolan =ær =belægen =eller =om =skolan tar ut avgifter i strid med 10 d .

För =att =en =fristèende =skola =med =nystartad =utbildning =skall =ha =rætt =till bidrag =gæller =att =skolan =har =ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 april kalenderèret innan utbildningen startar.

10 bHemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar grundskolan læmna bidrag för varje elev =som =deltar =i =utbildningen. %LGUDJHW VNDOO EHVWlPPDV med

hænsyn =till =skolans =ètagande =och elevens behov HIWHUVDPPDJUXQGHU

som =kommunen =tillæmpar =vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen.

Hemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar JUXQGVNRODQ eller =særskolan =OlPQD bidrag =för =varje =elev =som =deltar =i utbildningen. Bidraget skall bestæmmas =efter =samma =grunder =som kommunen tillæmpar vid fördelning av =resurser =till =den =egna =förskole-NODVVHQNær bidraget bestæms skall

hænsyn tas till skolans ètagande och elevens =behov =samt =den =kostnad som =kommunen =har =för =att =kunna bereda utbildning i förskoleklass èt samtliga barn i kommunen som har rætt till sèdan.

Kommunen =ær =dock =inte =skyldig =att =læmna =bidrag =för =den =del =av verksamheten =som =överstiger =15 =timmar =i =veckan =eller =525 =timmar =om èret eller för elev som tas emot före höstterminen det èr eleven fyller sex èr. Har en elev ett omfattande behov av særskilt stöd, ær kommunen inte skyldig =att =læmna =bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande omstændigheter, skall kommunen i stællet för vad som =anges =i =första =stycket =betala =det =belopp =som =regeringen =har =föreskrivit.

10 cHemkommunen =skall =till =en fristèende =skola =som =motsvarar særskolan =læmna =bidrag =för =varje elev =som =deltar =i =utbildningen. =Om skolan =inte =kommer =överens =om annat =med =elevernas =hemkommuner, =skall =kommunerna =betala det belopp som regeringen beslutat.

Om =bidraget =avser =en =asylsökande =elev =eller =en =annan =elev som vistas i Sverige under liknande omstændigheter, =skall =kommunen =i stællet =för =vad =som =anges =i =första stycket =betala =det =belopp =som/\GHOVHHQOLJWSURS/\GHOVHHQOLJWSURS

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

regeringen har föreskrivit.

10 dUtbildning =som =en =fristèende skola =fèr =bidrag =för =enligt =10 a skall =vara =avgiftsfri =för =de =elever som bidragen avser. För den del av verksamheten =som =överstiger =15 timmar =i =veckan =eller =525 =timmar om èret fèr dock skolan ta ut skæliga avgifter. =Skæliga =avgifter =fèr =ocksè tas =ut =för =barn =som =tas =emot =före höstterminen det èr dè de fyller sex èr.

Utbildning =som =en =fristèende skola =fèr =bidrag =för =enligt =10 a skall =vara =avgiftsfri =för =de =elever som bidragen avser.

För den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om èret fèr dock skolan ta ut skæliga avgifter. Skæliga avgifter fèr ocksè tas ut för barn som tas emot före höstterminen det èr dè de fyller sex èr.

Skolan =fèr =inte =ta =ut =avgifter =i samband med ansökan om plats i en utbildning =som =avses =i =första stycket.

9 kap.

2

En fristèende skola, vars utbildning ger kunskaper och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter som grundskolan, =særskolan =respektive =specialskolan =skall =förmedla =skall godkænnas, om

1. =skolan =æven =i =övrigt =svarar =mot =de =allmænna =mèl =och =den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. VNRODQVWnU|SSHQI|UDOODEDUQ

som =enligt =denna =lag =har =rætt =till utbildning =inom =motsvarande =skolform =i =det =offentliga =skolvæsendet, med =undantag =för =sèdana =barn vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan,

3. VNRODQKDUPLQVWHOHYHURP

det =inte =finns =særskilda =skæl =för =ett lægre elevantal,

4. VNRODQ RP GHQ PRWVYDUDU

særskolan eller specialskolan, bereder =eleverna =de =omsorger =som EHK|YVoch

2. =huvudmannen =för =skolan =har förutsættningar =att =bedriva =verksamheten =i =enlighet =med =ovan angivna villkor,

3. =VNRODQVWnU|SSHQI|UDOODEDUQ

som =enligt =denna =lag =har =rætt =till utbildning =inom =motsvarande =skolform =i =det =offentliga =skolvæsendet, med =undantag =för =sèdana =barn vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan,

4. =VNRODQKDUPLQVWHOHYHURP

det =inte =finns =særskilda =skæl =för =ett lægre elevantal,

5. =VNRODQ RP GHQ PRWVYDUDU

særskolan eller specialskolan, bereder =eleverna =de =omsorger =som behövs,

6. =skolan =för =undervisningen anvænder lærare, förskollærare eller6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

5. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende =skolor =och =om =antagningen =till och ledningen av sèdana skolor.

fritidspedagoger som har en utbildning =avsedd =för =den =undervisning de =i =huvudsak =skall =bedriva, =med undantag =av =att =personer =med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller =det =finns =nègot =annat =særskilt skæl med hænsyn till eleverna, och

7. =VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende =skolor =och =om =antagningen =till RFKOHGQLQJHQDYVnGDQDVNRORU

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

Ett godkænnande kan avse vissa èrskurser.

6En godkænd fristèende skola som motsvarar =grundskolan =skall =av Statens =skolverk =förklaras =berættigad till sèdant bidrag som avses i =tredje =stycket. =Förklaring =skall dock inte læmnas, om skolans verksamhet =skulle =innebæra =pètagliga negativa =följder =för =skolvæsendet =i den kommun dær skolan ær belægen eller =skolan =tar =ut =avgifter =i =strid med 7 .

En godkænd fristèende skola som motsvarar =grundskolan =skall =av Statens =skolverk =förklaras =berættigad till sèdant bidrag som avses i =tredje =stycket. =Förklaring =skall dock inte læmnas, om skolans verk-VDPKHW =pè =grund =av =till =exempel

skolans =storlek =eller =geografiska læge VNXOOH LQQHElUD SnWDJOLJD

negativa =följder =för =skolvæsendet =i den kommun dær skolan ær belægen eller =skolan =tar =ut =avgifter =i =strid med 7 .

För att en nystartad skola skall ha rætt till bidrag gæller att skolan har ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 april =kalenderèret =innan =skolan startar. Motsvarande gæller, om en skola har godkænts för utbildning för vissa èrskurser och ansöker om att bli godkænd för ytterligare èrskurser.

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges i grundskolan læmnas bidrag av hemkommunen. =Bidraget =skall EHVWlPPDVmed hænsyn till skolans

ètagande =och =elevens =behov =HIWHU

samma =grunder =som =kommunen tillæmpar vid fördelning av resurser till =de =egna =grundskolorna. =Om =en elev =har =ett =omfattande =behov =av særskilt =stöd, =ær =kommunen =inte skyldig =att =læmna =bidrag =för =det særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges i grundskolan læmnas bidrag av hemkommunen. =Bidraget =skall bestæmmas =efter =samma =grunder som =kommunen =tillæmpar =vid fördelning =av =resurser =till =de =egna JUXQGVNRORUQD Nær =bidraget =be-

stæms =skall =hænsyn =tas =till =skolans ètagande =och =elevens =behov =samt den kostnad som kommunen har för att =kunna =bereda =grundskoleutbildning =èt =samtliga =barn =i =kommunen som har rætt till sèdan. 2P

en elev har ett omfattande behov av/\GHOVHHQOLJWSURS

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

særskilt =stöd, =ær =kommunen =inte skyldig =att =læmna =bidrag =för =det særskilda =stödet, =om =betydande organisatoriska =eller =ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Vad som sægs i första±tredje styckena gæller inte de fristèende skolor för =vilka =regeringen =har =beslutat =om =statsbidrag =genom =særskilda föreskrifter =eller =andra =særskilda =beslut =och =inte =heller =skolor, =för =vilka huvudmannen skriftligen har avstètt frèn medelstilldelning. Kommunens skyldighet enligt tredje stycket gæller inte, om statsbidrag læmnas för en utlandssvensk =elevs =utbildning. =Om =bidraget =avser =en =asylsökande =elev eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande omstændigheter, skall =kommunen =i =stællet =för =vad =som =anges =i =tredje =styc=ket =betala =det belopp som regeringen har föreskrivit.

6 aEn godkænd fristèende skola som motsvarar særskolan skall av Statens skolverk =förklaras =berættigad =till sèdant =bidrag =som =avses =i =tredje stycket. =Förklaring =skall =dock =inte læmnas, =om =skolans =verksamhet skulle =innebæra =pètagliga =negativa följder =för =skolvæsendet =i =den kommun dær skolan ær belægen eller VNRODQ WDU XW elevavgifter =som

strider mot 

En godkænd fristèende skola som motsvarar særskolan skall av Statens skolverk =förklaras =berættigad =till sèdant =bidrag =som =avses =i =tredje stycket. =Förklaring =skall =dock =inte OlPQDV RP VNRODQV YHUNVDPKHW =pè

grund =av =till =exempel =skolans storlek eller geografiska lægeVNXOOH

innebæra =pètagliga =negativa =följder för skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen eller skolan tar ut

avgifter i strid med 

För att en nystartad skola skall ha rætt till bidrag gæller att skolan har ansökt =om =att =bli =godkænd =före =den =1 april =kalenderèret =innan =skolan startar. Motsvarande gæller, om en skola har godkænts för utbildning för vissa èrskurser och ansöker om att bli godkænd för ytterligare èrskurser.

Om =den =fristèende =skolan =inte kommer =överens =om =annat =med elevernas =hemkommuner, =skall dessa =erlægga =det =belopp =som regeringen beslutat.

För =varje =elev =som =genomgèr utbildning =motsvarande =den =som ges =i =særskolan =læmnas =bidrag =av hemkommunen. =Bidraget =skall bestæmmas =efter =samma =grunder som =kommunen =tillæmpar =vid fördelning =av =resurser =till =de =egna særskolorna. =Nær =bidraget =bestæms skall =hænsyn =tas =till =skolans ètagande =och =elevens =behov =samt den kostnad som kommunen har för att kunna bereda særskoleutbildning èt =samtliga =barn =i =kommunen =som har rætt till sèdan. Om en elev har ett =omfattande =behov =av =særskilt stöd, =ær =kommunen =inte =skyldig =att læmna =bidrag =för =det =særskilda/\GHOVHHQOLJWSURS

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

Om bidraget avser en asylsökande =elev =eller =en =annan elev =som =vistas =i =Sverige =under liknande =omstændigheter, =skall kommunen =i =stællet =för =vad =som anges =i =tredje =stycket =betala =det belopp =som =regeringen =har föreskrivit.

stödet, om betydande organisatoriska =eller =ekonomiska =svèrigheter uppstèr för kommunen.

Vad =som =sægs =i =första±tredje styckena =gæller =inte =de =fristèende skolor =för =vilka =huvudmannen skriftligen =har =avstètt =frèn =medelstilldelning. =2P ELGUDJHW DYVHU HQ

asylsökande =elev =eller =en =annan elev =som =vistas =i =Sverige =under liknande =omstændigheter, =skall kommunen =i =stællet =för =vad =som anges =i =tredje =stycket =betala =det belopp =som =regeringen =har =före-VNULYLW

7

Utbildningen vid fristèende skolor, =som =fèr =bidrag =enligt =6 , skall =vara =avgiftsfri =för =de =elever som =bidragen =avser. =Eleverna =skall utan kostnad ha tillgèng till böcker, skrivmateriel, =verktyg =och =andra hjælpmedel =som =behövs =för =en tidsenlig utbildning. I verksamheten fèr dock förekomma enstaka inslag som =kan =föranleda =en =obetydlig kostnad för eleverna. Eleverna skall ocksè =erbjudas =kostnadsfria =skolmèltider.

Fristèende skolor som har rætt till bidrag enligt 6 a fèr för de elever som =bidragen =avser =endast =ta =ut elevavgifter =som =ær =skæliga =med hænsyn till de kostnader som skolan har, =förutsatt =att =kostnaderna =kan anses rimliga för verksamheten.

Utbildningen vid fristèende skolor, =som =fèr =bidrag =enligt =6

eller =6 a VNDOO YDUD DYJLIWVIUL I|U

de =elever =som =bidragen =avser. Eleverna =skall =utan =kostnad =ha tillgèng =till =böcker, =skrivmateriel, verktyg =och =andra =hjælpmedel =som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten =fèr =dock =förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig =kostnad =för =eleverna. Eleverna skall ocksè erbjudas kostnadsfria skolmèltider.

Skolan =fèr =inte =ta =ut =avgifter =i samband med ansökan om plats i en utbildning =som =avses =i =första stycket.

8

Om =en =fristèende =skola =læmnar =utbildning =som =ger =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter =som =gymnasieskolan =skall =förmedla =pè =nationella =eller specialutformade =program, =skall =Statens =skolverk =förklara =skolan berættigad =till =bidrag =som =avses =i =8 a =i =frèga =om =utbildningen. Förklaring fèr dock læmnas endast om

1. =skolan =æven =i =övrigt =svarar =mot =de =allmænna =mèl =och =den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. =huvudmannen =för =skolan =har förutsættningar att bedriva verksamheten =i =enlighet =med =ovan angivna villkor,

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

2. VNRODQ VWnU |SSHQ I|U DOOD

ungdomar =som =har =rætt =till motsvarande utbildning i gymnasieskolan =enligt =denna =lag, med undantag för sèdana ungdomar vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för VNRODQoch

3 VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om utbildning =som =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för skolvæsendet =i =den =kommun =dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

3. =skolan =stèr =öppen =för =alla ungdomar =som =har =rætt =till motsvarande utbildning i gymnasieskolan =enligt =denna =lag, med undantag för sèdana ungdomar vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för skolan,

4. =skolan =för =undervisningen =anvænder =lærare =som =har =en =utbildning =avsedd =för =den =undervisning de =i =huvudsak =skall =bedriva, =med undantag =av =att =personer =med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller =det =finns =nègot =annat =særskilt skæl med hænsyn till eleverna, och

5. VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om XWELOGQLQJ VRP pè =grund =av =till

exempel =skolans =storlek =eller geografiska læge eller utbildningens innehèll =VNXOOH LQQHElUD SnWDJOLJD

negativa =följder =för =skolvæsendet =i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

En =förklaring =om =rætt =till =bidrag skall innehèlla uppgift om till vilket nationellt =program =i =gymnasieskolan =som =utbildningen =i =bidragshænseende skall hænföras.

8 aFör varje elev som genomgèr sèdan utbildning som avses i 8 læmnas bidrag =av =hemkommunen. =Kommunens =skyldighet =gæller =endast utbildning för sèdana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt dè utbildningen började.

Kommunens skyldighet att læmna bidrag =till =skolan =gæller =inte, =om statsbidrag læmnas för en utlandssvensk elevs utbildning.

Om =den =fristèende =skolan =inte

Om =utbildningen =i =bidragshænseende =har =hænförts =till =ett =sèdant nationellt =program =som =elevens hemkommun anordnar, skall bidraget =bestæmmas =efter =samma/\GHOVHHQOLJWSURS

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

kommer =överens =om =annat =med elevernas =hemkommuner, =skall dessa =erlægga det =belopp =som regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmt har föreskrivit.

grunder =som =kommunen =tillæmpar vid =fördelning =av =resurser =till =det programmet =i =de =egna =gymnasieskolorna. =Nær =bidraget =bestæms skall =hænsyn =tas =till =den =fristèende skolans ètagande och elevens behov samt =den =kostnad =som =kommunen har för att kunna bereda gymnasieutbildning =èt =samtliga =ungdomar =i kommunen =som =har =rætt =till =sèdan. Om =en =elev =har =ett =omfattande behov =av =særskilt =stöd, =ær kommunen =inte =skyldig =att =læmna bidrag =för =det =særskilda =stödet, =om betydande =organisatoriska =eller ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Om =elevens =hemkommun =inte anordnar =ett =sèdant =program =som avses =i =andra =stycket, =men =den kommun =dær =den =fristèende =skolan ær =belægen =(lægeskommunen) =gör det, =skall =bidraget =bestæmmas =efter samma =grunder =som =lægeskommunen =tillæmpar =vid =fördelning =av resurser =till =det =programmet =i lægeskommunens =gymnasieskolor. Hemkommunen =skall =ta =hænsyn =till den =fristèende =skolans =ètagande och elevens behov samt den kostnad som =hemkommunen =har =för =att kunna =bereda =gymnasieutbildning èt =samtliga =ungdomar =i =kommunen som har rætt till sèdan. Om en elev har ett omfattande behov av særskilt stöd, =ær =kommunen =inte =skyldig =att læmna =bidrag =för =det =særskilda stödet, =om =betydande =organisatoriska =eller =ekonomiska =svèrigheter uppstèr för kommunen.

I andra fall æn som avses i andra och =tredje =styckena, =skall =elevens hemkommun betala det belopp som regeringen eller den myndighet som regeringen =bestæmt =har =föreskrivit. För en elev som har ett omfattande behov =av =særskilt =stöd =skall =kommunen =dærutöver =læmna =ett =extra bidrag. =Kommunen =ær =dock =inte skyldig =att =læmna =extra =bidrag, =om betydande =organisatoriska =eller

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

Om bidraget avser en asylsökande =elev =eller =en =annan elev =som =vistas =i =Sverige =under liknande =omstændigheter, =skall kommunen =i =stællet =för =vad =som anges =i =andra =och =tredje =styckena betala =det =belopp =som =regeringen har föreskrivit særskilt.

ekonomiska svèrigheter uppstèr för kommunen.

Kommunens skyldighet att læmna bidrag =till =skolan =gæller =inte, =om statsbidrag læmnas för en utlandssvensk =elevs =utbildning. =2P

bidraget =avser =en =asylsökande =elev eller =en =annan =elev =som =vistas =i Sverige =under =liknande =omstændigheter, =skall =kommunen =i =stællet =för vad =som =anges =i =andra =och =tredje styckena =betala =det =belopp =som UHJHULQJHQKDUI|UHVNULYLWVlUVNLOW

8 b

Om =en =fristèende =skola =læmnar =utbildning =som =ger =kunskaper =och færdigheter som till art och nivè væsentligen svarar mot de kunskaper och færdigheter som gymnasiesærskolan skall förmedla, skall Statens skolverk förklara skolan berættigad till bidrag som avses i 8 c i frèga om utbildningen. Förklaring fèr dock læmnas endast om

1. =skolan =æven =i =övrigt =svarar =mot =de =allmænna =mèl =och =den værdegrund som gæller för utbildning inom det offentliga skolvæsendet,

2. =skolan =stèr =öppen =för =alla ungdomar =som =har =rætt =till =utbildning =i =gymnasiesærskolan, =med undantag =för =sèdana =ungdomar vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för VNRODQoch

3. =VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om utbildning =som =skulle =innebæra pètagliga =negativa =följder =för

2. =huvudmannen =för =skolan =har förutsættningar =att =bedriva =verksamheten =i =enlighet =med =ovan angivna villkor,

3 VNRODQ VWnU |SSHQ I|U DOOD

ungdomar =som =har =rætt =till =utbildning =i =gymnasiesærskolan, =med undantag =för =sèdana =ungdomar vilkas =mottagande =skulle =medföra att =betydande =organisatoriska =eller ekonomiska =svèrigheter =uppstèr =för VNRODQ

4. =skolan =för =undervisningen anvænder =lærare =som =har =en utbildning =avsedd =för =den =undervisning de i huvudsak skall bedriva, med undantag av att personer med sèdan utbildning inte finns att tillgè eller =det =finns =nègot =annat =særskilt skæl med hænsyn till eleverna, och

5. =VNRODQ XSSI\OOHU GH \WWHUOLJDUH

villkor som regeringen föreskriver i frèga =om =utbildningen =vid =fristèende skolor och om antagningen till och ledningen av sèdana skolor.

En förklaring enligt första stycket skall =inte =læmnas =i =frèga =om XWELOGQLQJ VRP pè =grund =av =till

exempel =skolans =storlek =eller

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

skolvæsendet =i =den =kommun =dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

geografiska læge eller utbildningens innehèll VNXOOH LQQHElUD SnWDJOLJD

negativa =följder =för =skolvæsendet =i den kommun dær skolan ær belægen eller i nærliggande kommuner.

En fristèende skola som avses i denna paragraf fèr inom ramen för vad som sægs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

9Om =inte =kommunen =och =skolan har kommit överens om annat, skall ELGUDJHW HQOLJW 8 a =eller =F beræknas =för =ett =bidragsèr =i =sænder. Varje bidragsèr börjar den 1 januari.

Om =inte =kommunen =och =skolan har kommit överens om annat, skall bidraget enligt 8 c beræknas för ett bidragsèr =i =sænder. =Varje =bidragsèr börjar den 1 januari.

För =att =en =fristèende =skola =som =avses =i =8 =eller =8 b =skall =ha =rætt =till bidrag =gæller =att =skolan =har =ansökt =om =att =bli =förklarad =som bidragsberættigad före den 1 april kalenderèret innan det èr utbildningen startar.

10

Skolor =som =har =rætt =till =ELGUDJ

HQOLJW fèr =I|U GH HOHYHU VRP ELGUDJHQ DYVHU endast =ta =ut

elevavgifter =som =ær =skæliga =med hænsyn =till =de =særskilda =kostnader som =skolan =har =för =den =bidragsgrundande =utbildningen, =förutsatt att =kostnaderna =kan =anses =rimliga för verksamheten.

Skolor =som =har =rætt =till =ELGUDJ

HQOLJW E fèr =I|U GH HOHYHU VRP ELGUDJHQ DYVHU endast =ta =ut

elevavgifter =som =ær =skæliga =med hænsyn till de kostnader som skolan har =för =den =bidragsgrundande utbildningen, =förutsatt =att =kostnaderna =kan =anses =rimliga =för verksamheten.

Om =en =skola =tar =ut =elevavgifter för =utbildningar =som =berættigar =till bidrag =enligt =8 =eller =8 b =och avgifterna =inte =kan =anses =skæliga, skall =förklaringen =om =rætt =till

Utbildningen vid fristèende skolor, =som =fèr =ELGUDJ HQOLJW , skall =vara =avgiftsfri =I|U GH HOHYHU

VRP ELGUDJHQ DYVHU. =Eleverna =skall

utan kostnad ha tillgèng till böcker, verktyg =och =andra =hjælpmedel =som behövs =för =en =tidsenlig =utbildning. Skolan fèr dock besluta att eleverna skall =hèlla =sig =med =enstaka =egna hjælpmedel. =I =verksamheten =fèr ocksè =förekomma =enstaka =inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Utbildningen vid fristèende skolor, =som =fèr =ELGUDJ HQOLJW E, skall =vara =avgiftsfri =I|U GH HOHYHU

VRP ELGUDJHQ DYVHU. =Eleverna =skall

utan kostnad ha tillgèng till böcker, skrivmateriel, =verktyg =och =andra hjælpmedel =som =behövs =för =en tidsenlig utbildning. I verksamheten fèr dock förekomma =enstaka inslag som =kan =föranleda =en =obetydlig kostnad för eleven.

Skolan =fèr =inte =ta =ut =avgifter =i samband med ansökan om plats i en utbildning =som =avses =i =första =eller andra stycket.

6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

bidrag =èterkallas. =Innan =ett =sèdant beslut =fattas =skall =skolan =ges =möjlighet att ændra avgiftens storlek.

11Fristèende skolor som avses i 1 och 5 skall i frèga om sin utbildning för =skolpliktiga =elever =stè =under =tillsyn =av =Statens =skolverk =och =vara skyldiga att delta i den uppföljning och utværdering av skolvæsendet som genomförs av Skolverket. Skolverkets tillsyn skall ocksè omfatta kontroll av att huvudmannen iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll =av =personal =inom =förskoleverksamhet, =skola =och skolbarnsomsorg.

I frèga om fristèende skolor som

InU ELGUDJ HQOLJW HOOHU D skall

den kommun dær skolan ær belægen ha =rætt =till =insyn =i =verksamheten. Sèdana skolor lUskyldiga DWWi den utstræckning som kommunen bestæmmer GHOWD L GHQ XSSI|OMQLQJ

och utværdering som kommunen gör DYsitt eget skolvæsende

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans verksamhet, om skolan InU

ELGUDJHQOLJWHOOHUDSkolan lU

skyldig DWW GHOWD L GHQ XSSI|OMQLQJ

och utværdering som kommunen gör DYskolvæsendet i kommunen.

Fristèende =skolor =som =avses =i =1 =ær =vidare =skyldiga =att =delta =i riksomfattande prov i den utstræckning som föreskrivs av regeringen eller den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer. =Skolorna =ær =ocksè =skyldiga att informera eleverna och deras vèrdnadshavare om elevens resultat vid sèdana prov.

12Om en fristèende skola som avses i =1 =och =5 =inte =længre =uppfyller kraven =för =godkænnande =och bristerna =inte =avhjælps =efter pèpekande =för =huvudmannen, =skall godkænnandet èterkallas. Detsamma gæller =om =en =fristèende =skola =trots pèpekande inte iakttar sin skyldighet enligt 11 att delta i den uppföljning =och =utværdering =som genomförs av Statens skolverk samt riksomfattande =prov. =Detsamma gæller =ocksè =om =skolan =èsidosætter sin skyldighet att læmna information om =proven. =Ett =godkænnande =skall ocksè =èterkallas =om =huvudmannen inte =iakttar =sina =skyldigheter =enligt lagen =(2000:873) =om =registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, =skola =och =skolbarns-

Om en fristèende skola som avses i =1 =och =5 =inte =længre =uppfyller kraven =för =godkænnande =och bristerna =inte =avhjælps =efter pèpekande =för =huvudmannen, =skall godkænnandet èterkallas. Detsamma gæller =om =en =fristèende =skola =trots pèpekande inte iakttar sin skyldighet enligt 11 att delta i den uppföljning =och =utværdering =som JHQRPI|UVDY6WDWHQVVNROYHUNeller

kommunen =VDPW ULNVRPIDWWDQGH

prov. =Detsamma =gæller =ocksè =om skolan èsidosætter sin skyldighet att læmna =information =om =proven. =Ett godkænnande =skall =ocksè =èterkallas om =huvudmannen =inte =iakttar =sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) =om =registerkontroll =av personal =inom =förskoleverksamhet,6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

omsorg =och =bristerna =inte =avhjælps efter pèpekande för huvudmannen.

skola =och =skolbarnsomsorg =och bristerna =inte =avhjælps =efter =pèpekande för huvudmannen.

Om verksamheten vid en fristèende skola som har rætt till bidrag enligt 6 =eller =6 a =förændras =i =sèdan =utstræckning =att =det =innebær =pètagliga negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær =belægen, skall rætten till bidrag èterkallas. Rætten till bidrag skall ocksè èterkallas, om

1. =skolan tar ut avgifter i strid med 7 , eller

 VNRODQ, =om =den =har =rætt =till

bidrag =enligt =6 , =LQWH HUEMXGHU

kostnadsfria skolmèltider.

2. =skolan =inte =erbjuder =kostnadsfria skolmèltider.

Ýterkallande beslutas av den myndighet som beslutar om godkænnande eller om rætt till bidrag.

13

Fristèende skolor som fèr bidrag för viss utbildning enligt 8 eller 8 b skall, i frèga om den utbildningen, stè under tillsyn av Statens skolverk och =vara =skyldiga =att =delta =i =den =uppföljning =och =utværdering =av skolvæsendet som genomförs av Skolverket.

I frèga om fristèende skolor som

InUELGUDJHQOLJWHOOHUEskall, i

frèga =om =den =utbildningen, =den kommun =dær =skolan =ær =belægen =ha rætt till insyn i skolans verksamhet. Sèdana skolor lUskyldiga DWWi den utstræckning =som =kommunen =bestæmmer GHOWDLGHQXSSI|OMQLQJRFK

utværdering som kommunen gör av

sitt eget skolvæsende

Den =kommun =dær =den =fristèende skolan ær belægen har rætt till insyn i skolans verksamhet, om skolan InU

ELGUDJHQOLJWHOOHUESkolan lU

skyldig DWW GHOWD L GHQ XSSI|OMQLQJ

och utværdering som kommunen gör DYskolvæsendet i kommunen.

Fristèende =skolor =som =avses =i =8 =ær =vidare =skyldiga =att =delta =i riksomfattande prov i den utstræckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer.

14

Om =en =fristèende =skola =som =har rætt =till =bidrag =enligt =8 =eller =8 b inte =længre =uppfyller =kraven =för =att fè bidrag och bristerna inte avhjælps efter =pèpekande =för =huvudmannen, skall förklaringen om rætt till bidrag èterkallas. =Detsamma =gæller =om =en fristèende =skola =trots =pèpekande inte =iakttar =sin =skyldighet =enligt 13 att delta i den uppföljning och utværdering =som =genomförs =av Statens skolverk.

Om =verksamheten =vid =en =fristèende skola som har rætt till bidrag enligt 8 eller 8 b förændras i sèdan utstræckning =att =det =innebær =pètag-

Om =en =fristèende =skola =som =har rætt =till =bidrag =enligt =8 =eller =8 b inte =længre =uppfyller =kraven =för =att fè bidrag och bristerna inte avhjælps efter =pèpekande =för =huvudmannen, skall förklaringen om rætt till bidrag èterkallas. =Detsamma =gæller =om =en fristèende =skola =trots =pèpekande inte =iakttar =sin =skyldighet =enligt 13 att delta i den uppföljning och utværdering =som =genomförs =av 6WDWHQVVNROYHUNeller kommunen

Om =verksamheten =vid =en =fristèende skola som har rætt till bidrag enligt 8 eller 8 b förændras i sèdan utstræckning =att =det =innebær =pètag-

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

liga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær belægen eller i nærliggande kommuner, skall Statens skolverk èterkalla rætten till bidrag.

liga =negativa =följder =för =skolvæsendet =i =den =kommun =dær =skolan =ær belægen eller i nærliggande kommuner, skall Statens skolverk èterkalla UlWWHQ WLOO ELGUDJ Rætten =till =bidrag

skall =ocksè =èterkallas, =om =skolan tar ut avgifter i strid med 10 .

16 b

Bestæmmelserna =i =2 kap. =4 =och 5 =om =behörighet =och =anstællningsvillkor =för =lærare, =förskollærare =och =fritidspedagoger =gæller ocksè =för =fristèende =skolor =som =ær godkænda =enligt =2 =eller =har =rætt till bidrag enligt 8 eller 8 b .

Regeringen =fèr =meddela =föreskrifter =om =undantag =frèn =bestæmmelserna i första stycket.

16 c

Den som vill överta verksamheten vid =en =godkænd =fristèende =skola eller =en =fristèende =skola =som =har förklarats =berættigad =till =bidrag enligt 8 eller 8 b , skall ansöka om fortsatt =godkænnande =respektive förklaring =om =fortsatt =rætt =till bidrag. =En =sèdan =ansökan =skall bifallas, =om =den =som =vill =överta verksamheten =uppfyller =kraven =i 9 kap. =2 =första =stycket =2, =8 första =stycket =2 =respektive =8 b första stycket 2.

Ürenden =enligt =första =stycket prövas =av =Statens =skolverk. =Om ærendet =avser =en =fristèende =skola som motsvarar specialskolan prövas =dock =ærendet =av =styrelsen för specialskolan.

16 d

Regeringen =eller =den =myndighet som =regeringen =bestæmmer =fèr meddela =föreskrifter =om =avgift =för prövning =av =ansökningar =om =godkænnande av fristèende skolor eller om förklaring om rætt till bidrag till sèdana skolor. Detsamma gæller för prövning =av =ansökningar =enligt 16 c .

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

17

Beslut =av =Statens =skolverk =i ærenden =om =godkænnande =eller èterkallande av godkænnande för en IULVWnHQGH VNROD HQOLJW , i

ærenden =om =UlWW WLOO ELGUDJ HOOHU

èterkallande =av =sèdan =rætt =enligt =6, DE, HOOHUi ærenden

om =elevavgifter =enligt =10 =InU

överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ærenden om godkænnande =eller =èterkallande =av godkænnande för en fristèende skola enligt =1 =tredje =stycket =eller =12 fèr överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

Beslut =av =Statens =skolverk =i ærenden om

± JRGNlQQDQGHHOOHUnWHUNDOODQGH

av =godkænnande =för =en =fristèende VNRODHQOLJWeller 

± =fortsatt =godkænnande =enligt 16 c 

± =rætt till bidrag eller èterkallande =av =sèdan =rætt =enligt =6, DEeller HOOHU

± =förklaring =om =fortsatt =rætt =till bidrag enligt 16 c 

fèr överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ærenden om

± =godkænnande eller èterkallande av =godkænnande =för =en =fristèende skola =enligt =1 =tredje =stycket =eller eller

± fortsatt =godkænnande =enligt

16 c 

fèr =överklagas =hos =allmæn =förvaltningsdomstol.

Prövningstillstènd krævs vid överklagande till kammarrætten. Beslut =av =styrelsen =för =utbildningen =i =ærenden =som =avses =i =3, =4 =och 16 fèr överklagas hos Skolvæsendets överklagandenæmnd. Beslut som avses i 3 fèr överklagas endast av barnets vèrdnadshavare. Beslut som avses i 16 fèr överklagas endast av eleven eller företrædare för denne.

15 kap.

11

Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr meddela =föreskrifter =om =skyldighet =för =skolhuvudmannen =att =læmna sèdana =sakuppgifter =om =skolverksamheten =och =sèdan =verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utværdering av verksamheten.

Regeringen =fèr =vidare =meddela I|UHVNULIWHU RP viten I|U GHQ VRP LQWH I|OMHU bestæmmelser RP sèdan uppgiftsskyldighet.

Regeringen =eller =den =myndighet som =regeringen =bestæmmer =fèr ocksè =meddela =föreskrifter =om skyldighet =för =huvudmannen =för =en fristèende =skola =att =læmna =en ekonomisk =redovisning =över =verksamheten.

Regeringen =fèr =vidare =meddela I|UHVNULIWHURPviteI|UGHQVRPLQWH I|OMHUbestæmmelserna RPXSSJLIWV VN\OGLJKHW i =första =eller =andra

stycket

Prop. 2001/02:35 Bilaga 7

1. =Denna lag træder i kraft den 1 juli 2002. Bestæmmelserna i 2 b kap. 10 b =och =10 d =samt =9 kap. =6 a, =7, =8 a, =9, =10, =12 =och =14 =i =sin =nya lydelse tillæmpas första gèngen i frèga om berækning av bidrag och om avgifter för kalenderèret 2003.

2. =Ett =godkænnande =enligt =2 b kap. =7 =eller =9 kap. =2 =som =har meddelats =före =ikrafttrædandet =skall =fortsætta =att =gælla =till =dess =Statens skolverk =beslutar =om =nègot =annat. =För =sèdana =skolor =skall =villkoren =i 2 b kap. =7 =andra =stycket =2 =respektive =9 kap. =2 =första =stycket =5 =inte tillæmpas.

3. =En fristèende skola som vid ikrafttrædandet har rætt till bidrag enligt 9 kap. 6, 6 a, 8 eller 8 b i deras ældre lydelse har rætt till bidrag enligt motsvarande =nya =bestæmmelser =till =dess =Statens =skolverk =beslutar =om nègot annat. För sèdana skolor skall villkoren i 9 kap. 8 första stycket 3 respektive 8 b första stycket 3 inte tillæmpas.

Prop. 2001/02:35 Bilaga 8

Lagrèdets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammantræde 2001-10-02

Nærvarande: =regeringsrèdet =Karl-Ingvar =Rundqvist, =regeringsrèdet Marianne Eliason, justitierèdet Severin Blomstrand.

Enligt =en =lagrèdsremiss =den =6 =september =2001 =(Utbildningsdepartementet) har regeringen beslutat inhæmta Lagrèdets yttrande över förslag till lag om ændring i skollagen (1985:1100).

Förslaget har inför Lagrèdet föredragits av æmnesrèdet Annika Ýkerlind.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrèdet:

Den nuvarande regleringen för friskolorna i 9 kap. skollagen (1985:1100) ær =systematiskt =till =stor =del =uppbyggd =sè =att =speciella =och =relativt omfattande =bestæmmelser =ges =i =skilda =paragrafer =för =var =och =en =av =de utbildningar =som =motsvarar =grundskola, =særskola, =gymnasieskola =respektive gymnasiesærskola. I lagrèdsremissen læmnas förslag till ændringar i =næmnda =kapitel =innebærande =bl.a. =att =mycket =stor =inbördes =överensstæmmelse =kommer =att =uppnès =mellan =bestæmmelserna =för =grundskoleutbildning =och =bestæmmelserna =för =særskoleutbildning =samt =mellan bestæmmelserna för gymnasieutbildning och bestæmmelserna för utbildning =i =gymnasiesærskola. =Lagförslaget =innefattar =emellertid =inte =nègon förændring =i =hittillsvarande =systematik, =vilket =fèr =till =resultat =att =vissa paragrafer kommer att pè ett onödigt tyngande sætt upprepa ordalagen i de =redan =utförliga =bestæmmelserna =i =en =annan =paragraf. =De =möjligheter till =lagteknisk =förenkling =och =samordning =som =erbjudits =genom =den innehèllsmæssigt =ökade =överensstæmmelsen =har =sèledes =inte =tagits =till vara. Vid föredragningen inför Lagrèdet har upplysts att det ingèr i Skollagskommittêns uppdrag att göra en lagteknisk översyn av skollagen och att =resultatet =av =kommittêns =arbete =væntas =bli =presenterat =vid =slutet =av innevarande èr. Med hænsyn till att underlag för en mer genomgripande lagteknisk bearbetning av lagen snart torde föreligga finner Lagrèdet inte anledning =att =vidare =gè =in =pè =det =genom =lagförslaget =i =viss =mèn accentuerade problemet rörande reglernas uppbyggnad.

2 b kap. 10 a samt 9 kap. 6, 6 a, 8 och 8 b

I var och en av dessa paragrafer föreslès att lagtexten kompletteras och förtydligas =med =exempel =pè =faktorer =som =skall =beaktas =vid =Statens skolverks bedömning av om en förklaring om friskolas rætt till bidrag kan innebæra pètagliga negativa följder för skolvæsendet och dærför inte skall meddelas. Som sèdana faktorer næmns skolans storlek, geografiska læge och ± för vissa =skolformer ± utbildningens innehèll. Andra exempel =pè beaktansværda =faktorer =næmns =i =allmænmotiveringen =(avsnitt =6.3). =Dær framhèlls sammanfattningsvis att det vid prövningen av en ansökan om rætt =till =bidrag =mèste =göras =en =helhetsbedömning =av =följderna =för =skolvæsendet =under =beaktande =av =inte =bara =de =ekonomiska =konsekvenserna

Prop. 2001/02:35 Bilaga 8

utan =æven =elevperspektivet =och =den =samlade =effekten =av =ett =eventuellt ökat antal fristèende skolor i kommunen respektive regionen.

Med de föreslagna exemplifieringarna i lagtexten èsyftas inte nègra nya grunder =för =bedömningen =av =bidragsrætten. =Tanken =med =kompletteringarna torde nærmast ha varit att tillgodose önskemèl som framkommit under =remissbehandlingen =om =en =viss =konkretisering =av =kriterierna =för bedömningen och att samtidigt understryka att en helhetsbedömning av följderna för skolvæsendet kommer till stènd vid bidragsprövningen.

Genom föreslagna tillægg av ett fètal exempel pè beaktansværda faktorer i lagtexten framhævs emellertid knappast att tyngdpunkten vid prövningen skall ligga pè en helhetsbedömning av samtliga omstændligheter som kan inverka =pè =den =aktuella =friskoleverksamhetens =betydelse =för skolvæsendet. =Lagrèdet =anser =det =motiverat =att, =med =utgèngspunkt =i =att den =tillæmnade =exemplifieringen =i =lagtexten =skall =behèllas, =söka =ge klarare uttryck för vad som èsyftas i frèga om en samlad bedömning av omstændigheterna. Förslagsvis skulle dè 2 b kap. 10 a andra stycket i hær =aktuell =del =kunna =ges =följande =lydelse: =´Skolverket =skall =dock =inte læmna =nègon =förklaring =om =rætt =till =bidrag, =om =verksamheten =vid =en helhetsbedömning, varvid bl.a. förskoleklassens storlek och geografiska læge =skall =beaktas, =skulle =innebæra =pètagliga =negativa =följder =för =skolvæsendet i den kommun dær skolan ær belægen «««´

Vad nu förordats betræffande lagtextens utformning gæller pè væsentligen motsvarande sætt i frèga om övriga paragrafer under denna rubrik.

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 19 oktober 2001

Nærvarande: statsrèdet von Sydow, ordförande, och statsrèden Messing, Engqvist, Wærnersson, Lejon

Föredragande: Ingegerd Wærnersson

Regeringen beslutar proposition 2001/02:35 Fristèende skolor.

Rættsdatablad

Författningsrubrik Bestæmmelser som inför, ændrar, upphæver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ændring i skollagen (1985:1100)

2 b kap. 7, 10 b och 10 c , 9 kap. 2, 6, 6 a, 8, 8 a, 8 b, 11, 13, 16 b och 16 d , 15 kap. 11