SOU 1999:48

Lära av Estonia

Lära av Estonia

Den andra delrapporten och slutredovisning

Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder Stockholm 1999

Näringsdepartementet Näringsdepartementet Näringsdepartementet Näringsdepartementet Näringsdepartementet

SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie kan köpas från Fakta Info Direkt. För remissutsändningar av SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie svarar Fakta Info Direkt på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Kundservice Box 6430, 113 82 Stockholm Tel: 08-587 671 00, Fax: 08-587 671 71 E-post: order@faktainfo.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 1993. – En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.

Broschyren kan beställas hos:

Information Rosenbad Regeringskansliet 103 33 Stockholm Fax: 08-405 42 95 Telefon: 08-405 47 29

Fotografer: Bildhuset AB – Jan Håkan Dahlström, Bengt af Geijerstam, Kjell Johansson, Ulf Owenede, Georg Sessler, Thomas Wester. Pressens Bild – Rolf Carlsson, Hans T. Dahlskog, Bertil Eriksson, Fredrik Funck, Mikrut Jack, Jonas Lemberg, Björn Lundberg, Tommy Pedersen, Tobias Röstlund, Heikki Saukkomaa, Lotta Ögren. Svenska Röda Korset – Robert Blombäck.

Grafisk formgivning: Susan Nilsson, Jupiter ISBN 91-7610-967-4 Elanders Graphic Systems, Göteborg 1999 ISSN 0375-250X

Den 18 september 1997 beslutade regeringen att tillsätta en analysgrupp med uppgift att granska samhällets agerande i anledning av Estoniakatastrofen.

Den 23 september 1997 förordnades generalsekreteraren i Svenska Röda Korset Peter Örn som ordförande och f.d. förbundsordföranden i Kommunalarbetareförbundet Lillemor Arvidsson, förutvarande chefredaktören gästprofessorn i journalistik Christina Jutterström, professorn i allmänpsykiatri hovpredikanten Conny Nordin samt förutvarande rektorn vid Uppsala universitet professor emeritus Stig Strömholm som ledamöter i Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder. Lillemor Arvidsson entledigades med verkan fr.o.m. den 23 januari 1998 från sitt uppdrag och den 23 mars 1998 förordnades i stället verkställande direktören för Spri Leni Björklund som ledamot i analysgruppen.

I Analysgruppens för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder sekretariat har ingått Hanna Brogren, press- och informationsansvarig och utredningssekreterare, Lars Tomth, hovrättsassessor och utredningssekreterare, Marianne Wasteson, hovrättsassessor, huvudsekreterare under arbetet med den första delrapporten och därefter förordnad som expert, samt Maria Walander Dalayman, produktionsansvarig och utredningssekreterare.

Analysgruppen överlämnar härmed en andra delrapport och slutredovisning av granskningen av Estoniakatastrofen och dess följder.

Stockholm i april 1999

Peter Örn Leni Björklund Christina Jutterström Conny Nordin Stig Strömholm

/Hanna Brogren Lars Tomth Marianne Wasteson Maria Walander Dalayman

Till statsrådet Mona Sahlin

5

A V S N I T T 1 – I N T R O D U K T I O N

Sammanfattning av analysgruppens uppdrag samt hur det tolkats och utförts .................. 9

A V S N I T T 2 – R E K O M M E N D A T I O N E R

Analysgruppens rekommendationer ................................................................................ 15

A V S N I T T 3 – P R E S E N T A T I O N

1 Enhetlig terminologi behövs ..................................................................................... 19 2 Viktiga begrepp ......................................................................................................... 21 3 Estoniakatastrofen ..................................................................................................... 25 4 Förändringar i beredskapen ....................................................................................... 29 5 Estoniakatastrofen innebar en svår påfrestning på samhället i fred ............................ 32 6 Begrepp och termer i några andra länder ................................................................... 34 7 Statens organisationsform .......................................................................................... 36 8 Civila förberedelser för och åtgärder vid krig ........................................................... 40 9 Hälso- och sjukvårdens planering och organisation av katastrofberedskapen för psykiskt och socialt stöd ............................................................................................. 44 10 Stockholms läns landstings katastrofmedicinska beredskap ........................................ 46

A V S N I T T 4 – B E S K R I V N I N G

Inledning ......................................................................................................................... 49 1 Den psykiska och sociala stödverksamheten i Estlineterminalen ............................... 51 2 Stockholms läns landstings insatser i det psykosociala stödarbetet ............................. 55 3 Stockholms läns landstings utvärdering av insatserna ................................................ 58 4 Det psykosociala stödarbetet inom Polismyndigheten i Stockholms län .................... 60 5 Ersta sjukhus i stödarbetet ......................................................................................... 63 6 Den psykiska och sociala verksamheten i drabbade kommuner ................................. 65 7 Svenska kyrkans insatser ............................................................................................ 70 8 Svenska Röda korsets insatser .................................................................................... 72 9 Överlevande berättar ................................................................................................. 74 10 Mediernas roll ........................................................................................................... 77

Sammanfattning av analysgruppens uppdrag

samt hur det tolkats och utförts

10 bygga vidare på den analys och slutsatser som formulerades i den tidigare delrapporten.

Analysgruppen vill i detta sammanhang framhålla det faktum att en stor olycka aldrig kan vändas till något gott för den enskilde som drabbats eller samhället i övrigt. Vi har dock som samhälle en skyldighet att lära för framtiden. Det är analysgruppens förhoppning att denna rapport och slutredovisning kan bidra till detta lärande.

Rapportens innehåll

I analysgruppens tidigare rapport presenterades gruppens granskning av myndigheters, inklusive regeringens och Regeringskansliets, agerande efter Estoniakatastrofen. I denna rapport kommer den tidigare granskningen att utgöra utgångspunkten för de resonemang som förs. Perspektivet är Estoniakatastrofens långsiktiga återverkningar för vårt samhälle i allmänhet och för de överlevande och de omkomnas anhöriga i synnerhet. En redovisning kommer även att ges av det psykosociala stödarbete som bedrevs i ett antal kommuner som drabbades särskilt av katastrofen. Här belyses bland annat landstingens, kommunernas, kyrkans och frivilligas insatser i detta arbete.

Rapporten har indelats i åtta avsnitt och i det följande ges en beskrivning av innehållet i de följande avsnitten.

Avsnitt 2 Rekommendationer

I det följande avsnittet presenteras rekommendationer som lämnas med anledning av analysgruppens uppdrag att bidra till att den svenska katastrofberedskapen i framtiden skall kunna stärkas. Rekommendationerna har vuxit fram ur de erfarenheter och lärdomar som arbetet med att granska Estoniakatastrofen och dess följder givit.

Avsnitt 3 Presentation

Centrala begrepp och termer

Analysgruppen har ansett det nödvändigt att resonera om innebörden av begreppet katastrof och andra begrepp och termer som används för att beskriva händelser av extraordinär karaktär som berör vårt samhälle. Detta sker i medvetande om att diskussioner om hur nomenklaturen för detta samhällsintresse skall definieras och utformas har

pågått sedan 1950-talet då forskning på allvar började ske inom området.

Den svenska offentliga verksamheten på alla nivåer, liksom verksamheten vid alla större enskilda organisationer, är styrd av författningsbestämmelser, instruktioner och liknande texter. Ett genomtänkt val av termer och noggranna definitioner är av avgörande betydelse för att man på ett tydligt sätt skall kunna bestämma vilken verksamhet en viss situation skall utlösa, liksom vilka förpliktelser och befogenheter som skall tillkomma olika aktörer, eller med andra ord, vilken katastrofberedskap som skall åvila dessa aktörer.

Samhällets organisation för katastrofberedskap

Vidare beskrivs kortfattat Sveriges organisation för katastrofberedskap på nationell, regional och kommunal nivå och de aktörer som har uppgifter i samhället i händelse av stora olyckor och katastrofer eller krigsfara och krig.

Avsnitt 4 Beskrivning

Samhällets förhållningssätt vid katastrofer

I detta avsnitt ägnas utrymme åt en fördjupning av de slutsatser som granskningen och analysen av Estoniakatastrofen givit. Fokus kommer att vara vilka konsekvenser olika åtgärder och insatser haft för framförallt anhöriga och överlevande men även andra berörda.

Utmärkande för en katastrof är att den utöver det mänskliga lidandet även innebär en prövning för samhället i stort. Detta gäller uppenbarligen i det akuta skedet men, som erfarenheterna efter Estonias förlisning visar, även lång tid efteråt. Estoniakatastrofen innebar att det svenska samhället ställdes inför frågor som vi aldrig tidigare ställts inför. Som analysgruppens tidigare granskning visat medförde detta att regeringen, Regeringskansliet och ett antal myndigheter utsattes för svåra prövningar.

I de slutsatser som presenterades i den tidigare rapporten konstaterar analysgruppen att det fanns brister i beredskapen för att hantera följderna av katastrofen. Bland dessa vill analysgruppen i detta avsnitt fästa uppmärksamheten på bemötandet av människor som på olika sätt berördes av Estoniakatastrofen. Det gäller anhöriga som i sin

11

förtvivlade situation vände sig till bland annat Kommunikationsdepartementet och Regeringskansliet för att få svar på sina frågor och för att framför sina synpunkter om Estonias framtida öde. Det gäller också överlevande som sökte hjälp för att kunna bearbeta sina upplevelser och möjligheter att bidra med sina erfarenheter inför utredning och beslutsfattande i viktiga frågor.

Analysgruppen söker spegla hur samhällets förhållningssätt när det gäller bemötande av människor som är berörda påverkar de långsiktiga effekterna av en katastrof. Här redovisas gruppens erfarenheter från möten med ett stort antal anhöriga och överlevande och med andra som i sina yrkesroller mött drabbades berättelser och reaktioner och dragit slutsatser av dessa möten.

I avsnittet belyses inledningsvis frågan om samhällets förhållningssätt och beredskap gällande det psykiska och sociala stödet i samband med Estoniakatastrofen samt förhållningssättet gällande kommunikation mellan myndigheter, medier och de berörda. Därefter följer en sammanfattning av analysgruppens studier av svenska utredningsarbeten gällande samhällets katastrofberedskap. Avslutningsvis ges en beskrivning av katastrofberedskapen i några europeiska länder.

Psykiskt och socialt stöd

Den svenska hälso- och sjukvården ställdes inför svåra prov som följd av Estoniakatastrofen. Behovet av somatisk vård var inte det primära, utan istället behoven hos det

Passagerarfartyget Mare Balticum ersatte M/S Estonia på rutten Tallinn–Stockholm. 262 dagar efter katastrofen deltog drygt 400 anhöriga och överlevande från Estonia i en nattlig minnesgudstjänst ombord.

12 stora antalet människor som drabbades psykiskt och socialt.

Analysgruppen granskar de insatser som gjordes i kommuner och landsting och söker belysa vilken beredskap som fanns att omhänderta dels anhöriga och överlevande, dels andra människor som t.ex. i sin yrkesroll kom i kontakt med Estoniakatastrofen.

Kommunikation mellan berörda parter

Vid en extraordinär händelse, som Estoniakatastrofen, uppstår ett omedelbart behov av information och kommunikation mellan många olika parter. Berörda myndigheter och beslutsfattare behöver tillförlitlig information för att kunna analysera behovet av insatser och åtgärder. Direkt drabbade söker svar på frågor om vad som hänt och vad händelsen innebär för dem och deras anhöriga och vänder sig ofta åt olika håll för att få svar. Massmedierna vill ge allmänheten en korrekt nyhetsförmedling så snabbt som möjligt och söker därför information genom olika kanaler. Detta står i konflikt med det faktum att det vid händelser av extraordinär karaktär råder brist på information, åtminstone i det initiala skedet. Det är därför mycket viktigt att den knapphändiga information som finns att tillgå kan förmedlas mellan berörda personer och instanser.

Här beskrivs de väsentliga delar av katastrofberedskapen och katastrofhanteringen som utgörs av information och kommunikation. Behovet av att planlägga informationsarbetet, bygga upp nätverk för samverkan och genomföra övningar med en övergripande målsättning att förbättra kommunikationen med dem som berörs särskilt och tillgodose deras behov av information belyses.

Utredningar om katastrofberedskap

Sverige har historiskt sett varit förskonat från omfattande katastrofer. Vi behöver inte gå längre än till våra grannländer för att finna en annorlunda situation. Under senare år har dock ett antal händelser bidragit till att öka medvetenheten om de risker och hot samhällen av idag utsätts för. Som ett resultat av detta har det under 1990-talet gjorts ett antal utredningar gällande samhällets katastrofberedskap.

Analysgruppen redovisar i kortfattad form några av de kunskaper som inhämtats genom studier av utredningsarbeten med relevans för uppdraget.

Internationella jämförelser

I enlighet med direktiven har analysgruppen sökt att beakta internationella erfarenheter av betydelse för granskningen av Estoniakatastrofen. I den tidigare delrapporten gjordes därför en redovisning av åtgärder som vidtogs i samband med flyg- och fartygsolyckor som inträffat under senare år. Avslutningsvis i detta avsnitt redovisas i jämförande syfte en översiktlig beskrivning av några europeiska länders planering och organisation av den nationella katastrofberedskapen. Analysgruppen har valt att studera förhållandena i Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

Avsnitt 5 Processen

Redogörelse för analysgruppens arbetsprocess

I ett femte avsnitt i rapporten redogörs för analysgruppens eget arbete. Här redovisas inledningsvis gruppens förhållningssätt gällande bemötandet av anhöriga och överlevande och även gruppens strategi för informations- och massmediearbetet.

Vidare görs en sammanfattning av kunskaper som gruppen inhämtat under granskningsarbetet för denna rapport, kunskaper som inhämtats genom bland annat seminarier samt genom intervjuer och samtal med personer som involverades i Estoniafrågan.

Avsnitt 6 Analys

Slutsatser av analysgruppens granskningsarbete

Avsnittet Analys innehåller analysgruppens principiella syn på omhändertagande av omkomna efter katastrofer, om samhällets syn på och bemötande av anhöriga och om frågor rörande överlevande och anhörigas integritet i relation till mediernas bevakning och myndigheternas informationsarbete.

Vidare presenteras analysgruppens slutsatser beträffande den psykiska och sociala stödverksamheten i sam-

13

band med Estoniakatastrofen. Därefter redovisas gruppens uppfattning om statsledningens symboliska roll i samband med katastrofer av nationell omfattning.

Avslutningsvis presenteras analysgruppens slutsatser rörande brister i samhällets katastrofberedskap med fokus på frågor om kommunikation och information i samband med Estoniakatastrofen. Här berörs ingående statsledningens roll, därpå presenteras slutsatser rörande informationsarbetet i Regeringskansliet, lednings- och samordningsfrågor, kommunikation och samverkan mellan olika aktörer samt avslutningsvis kommunernas roll i samhällets framtida organisation för katastrofberedskap.

Avsnitt 7 Slutord

I ett avslutande avsnitt förmedlas i enlighet med direktiven några sammanfattande reflektioner kring analysgruppens uppdrag och arbetsprocess.

Bilagor – Avsnitt 8 Att leva med och lära av Estonia

I avsnittet Bilagor återfinns en dokumentation av möten med anhöriga och överlevande och med människor som på olika sätt kom i kontakt med katastrofens följder. Bilagorna utgör ett underlag för det svenska samhällets fortsatta lärande.

A V S N I T T 2 R E K O M M E N D A T I O N E R

"Estoniakatastrofen saknar motsvarighet i vår moderna historia. Analysgruppen bör därför söka belysa de långsiktiga återverkningarna för vårt samhälle av ett händelseförlopp av detta slag." "Granskningen bör även ge erfarenheter för det framtida agerandet vid eventuella katastrofer. Ytterst handlar det om hur samhällets katastrofberedskap skall kunna stärkas." Ur analysgruppens kommittédirektiv.

15

Analysgruppens rekommendationer

Att lära av Estonia

Estoniakatastrofen var en nationell och internationell olycka som ställde det svenska samhället liksom berörda grannländer inför frågor av en art som vårt land saknade erfarenhet av. Estonias förlisning påverkade livet för tusentals människor.

De överlevande var med om en händelse för vilken de allra flesta av oss saknar referensramar och som de för alltid kommer att bära med sig i livet. För de anhöriga – makar, barn, syskon, föräldrar, övrig släkt och vänner – tog livet en annan väg efter katastrofen. Många människor kom i sina yrkesroller i nära kontakt med katastrofen.

Analysgruppen har under sitt uppdrag fått förmånen att möta många av de människor som på olika sätt berördes av Estonia. Alla har generöst och öppet delat med sig av djupt individuella erfarenheter som varit av stort värde för utredningen. Med hjälp av dessa människor kan analysgruppen presentera förslag till åtgärder som gruppen hoppas kan bidra till att förbättra beredskapen för det oväntade och förståelsen för dess konsekvenser.

Värdigt omhändertagande

Analysgruppen föreslår att den svenska regeringen ser över lagstiftningen rörande räddningstjänstens uppgifter i syfte att utsträcka räddningstjänstens ansvar och befogenhet att agera då det gäller omhändertagande av omkomna vid större olyckor och katastrofer.

Analysgruppen föreslår vidare att den svenska regeringen verkar för att internationella överenskommelser kan träffas inom detta område.

Anhörigas och överlevandes principiella rätt

Regeringens och myndigheternas planering av katastrofberedskap bör fästa särskild uppmärksamhet på hur bemö-

tandet av människor som berörs av en katastrof skall organiseras. Analysgruppen rekommenderar att hänsyn tas till anhörigas och överlevandes principiella rätt att erbjudas delaktighet i för dem väsentliga beslut som föranleds av katastrofen.

Ett lämpligt tillvägagångssätt härvidlag kan vara att ha som regel att tillsätta en referensgrupp, bestående av representanter för anhöriga eller på annat sätt berörda, som kan följa regeringens eller aktuell myndighets arbete på nära håll, och bidra till att information når fram till övriga berörda.

Mediers bemötande av drabbade

För att förbättra mediernas förutsättningar att bemöta drabbade och personligen berörda vid och efter katastrofer samt stora olyckor rekommenderar analysgruppen att katastrofpsykologi skall ingå i de statliga journalistutbildningarna redan i grundutbildningen. Analysgruppen rekommenderar också att möjlighet till fördjupning och fortbildning skall erbjudas i dessa ämnen för journalister som arbetar med rapportering från kris- och katastrofsituationer.

Psykisk och social stödverksamhet i Sverige

Ett nationellt centrum för katastrofpsykiatri

Analysgruppens uppdrag har varit att genom en granskning av händelserna efter Estoniakatastrofen söka sammanfatta erfarenheter för det framtida agerandet vid katastrofer, för att därigenom bidra till att stärka samhällets katastrofberedskap. Med anledning av detta rekommenderar analysgruppen att ett nationellt centrum för katastrofpsykiatri inrättas vars främsta uppgift är att bidra till att utveckla den nationella kunskapen om katastrofer

16

och katastrofpsykiatri och att bland annat genom utbildningsinsatser utgöra ett stöd för krisgrupper i landet.

Forskning och erfarenhetsutbyte

Vid ett nationellt centrum för katastrofpsykiatri bör forskning bedrivas inom området. Erfarenhetsutbyte bör regelmässigt ske med andra länder. Forskningsresultat och lärdomar kommer att kunna utgöra en värdefull tillgång vid planläggning av katastrofberedskap i det svenska samhället.

Utbildning och övning

Utbildning och övning i psykiskt och socialt stöd samt omhändertagande vid en katastrof kan bedrivas och initieras genom ett nationellt katastrofpsykiatriskt centrum. Verksamheten bör framförallt riktas mot representanter för samhällsorgan som ingår i samhällets organisation för katastrofberedskap men även medier och intresserad allmänhet bör kunna utgöra målgrupp för exempelvis utbildning.

För uthållighet i det psykiska och sociala stödet

Analysgruppen rekommenderar att sjukvårdshuvudmännen tillser att det finns resurser som medger uthållighet i stöd och omhändertagande av dem som närmast berörs av en katastrof. Organisationen bör genomlysas så att resurser hos olika huvudmän bättre kan tas tillvara. Detta inbegriper även resurser hos frivilligorganisationer.

Det psykiska och sociala stödet i hälso- och sjukvårdens samt kommunernas katastrofplanering

Regeringen bör verka för att den centrala medicinska katastrofplaneringen inom landstingen, på akutsjukhus och andra vårdinstanser samt inom kommuner omfattar en detaljerad planering för hur behovet av psykiskt och socialt stöd vid stora olyckor och katastrofer skall tillgodoses. Planeringen av den psykiska och sociala stödverksamheten bör i möjligaste mån vara likartad men hänsyn skall tas till olikheter i de svenska kommunerna.

Samverkan och samordning

Regeringen bör även verka för att nämnda planer för katastrofberedskap innehåller en organisation med fastare former för samverkan mellan olika samhällsorgan och samordning av insatser i samband med och efter en katastrof. Analysgruppen vill här, bland annat med beaktande av kunskaper som inhämtats vid internationella jämförelser, fästa särskild uppmärksamhet på svenska frivilligorganisationers möjlighet att bidra med insatser vid katastrofer. Gruppen föreslår att det inom landsting och kommuner genomförs en inventering av lokala resurser för ändamålet.

Planering för långsiktig stödverksamhet

I planer för katastrofberedskap bör särskild vikt fästas vid detaljerad planering för hur det långsiktiga stödet skall utformas och aktiv uppföljning möjliggöras liksom för hur stödkontakter skall avvecklas.

Insatser för involverad personal

I planer för ledning och organisation av psykosocial verksamhet på alla nivåer i samhällets organisation för katastrofberedskap bör särskilt beaktas hur stöd och uppföljande samtal för involverad personal och frivilliga skall utformas och genomföras.

Nationell sorgedag

Analysgruppen noterar att Sverige saknar formella rutiner för landssorg. Man kan ha olika syn på det lämpliga i att formalisera uttrycken för nationell sorg men genomtänkta former och ceremoniel kan vara ett stöd i en katastrofsituation. Analysgruppen vill därför föreslå att regeringen överväger formerna för ett ceremoniel vid landssorg eller nationell sorgedag.

Förbättrad informationsberedskap i Regeringskansliet

För att skapa en grund för den särskilda informationsberedskap som krävs vid en katastrofsituation rekommenderar analysgruppen att en permanent organisation skapas inom Regeringskansliet.

17

Analysgruppen förordar att Regeringskansliet organiserar informationsberedskapen huvudsakligen enligt de principer som framgår av utredningen om ledningsberedskap som genomförts inom Regeringskansliet.

Enligt analysgruppens mening bör informationsarbetet ta sin utgångspunkt i en strategi och organisation som:

 • Är förankrad och står i direkt kontakt med den politiska ledningen
 • Inkluderar en funktion för kontinuerlig analys av dagsläget och den väntade utvecklingen
 • Betonar vikten av en genomtänkt kommunikationsstrategi som bygger på tydlighet, såväl i budskap som genom val av företrädare i relation till medier, berörda och allmänheten
 • Strävar efter att lägga informations- och ledningsansvaret hierarkiskt och geografiskt så nära de av en katastrof berörda individerna som möjligt i syfte att motverka att frågor i onödan hamnar på högsta politiska nivå
 • Tillhandahåller information om Regeringskansliets och regeringens roll i det uppkomna läget, vilka beslut

som väntas etc., samt vid behov upplyser om vilken roll övriga samhällsorgan har

 • Har resurser och förmåga att bemöta dem som vänder sig till Regeringskansliet
 • Särskilt uppmärksammar behoven bland drabbade och personligen berörda
 • Har en uthållighet att klara även utdragna situationer

Ledning, planering och övning

Regeringen bör skyndsamt tillsätta en utredning med uppgift att utreda beredskapen för katastrofer. Utredningen bör omfatta lednings-, samordnings- och informationsfrågor. Det övergripande syftet bör vara att genom lag eller annan författning klargöra sektorsmyndigheternas och de områdesvis ansvariga organens ansvar och befogenheter. För att så skall kunna ske krävs att en enhetlig terminologi skapas inom området katastrofberedskap. Det kan även innebära att nuvarande beredskap kompletteras med ett tredje steg – katastrofberedskap – att tillämpas vid svåra påfrestningar i fred.

Även totalförsvarets roll vid katastrofer måste klarläggas.

A V S N I T T 3 E N P R E S E N T A T I O N A V T E R M E R O C H B E G R E P P O C H S A M H Ä L L E T S

O R G A N I S A T I O N F Ö R K A T A S T R O F B E R E D S K A P

Den finska räddningstjänsten ansvarade med bistånd från den svenska sidan för räddningsinsatserna. 137 människor räddades till livet och 92 döda1 omhändertogs.

19

I

analysgruppens direktiv beskrivs uppdraget med bland annat följande rader:

”Estoniakatastrofen saknar motstycke i vår moderna historia. Analysgruppen bör därför söka belysa de långsiktiga återverkningarna för vårt samhälle av ett händelseförlopp av detta slag.”

”En granskning är särskilt viktig för att stärka allmänhetens förtroende för statsmakternas och det offentliga Sveriges agerande i samband med händelser av katastrofkaraktär. Granskningen bör även ge erfarenheter för det framtida agerandet vid eventuella katastrofer. Ytterst handlar det om hur samhällets katastrofberedskap skall kunna stärkas.”

Det är analysgruppens uppfattning att en sådan förbättring av tilltron kräver att information ges om organisation, resurser och beredskap och att det visas att åtgärder vidtas för att undanröja brister.

För att kunna samla erfarenheter, som stärker katastrofberedskapen och förbättrar det framtida agerandet vid eventuella katastrofer, är det nödvändigt att definiera begreppet katastrof. Vad innebär en katastrof och hur känns den igen? När väl katastrofbegreppet är definierat kan andra frågor besvaras. Vilka krav kan ställas på myndigheter och andra aktörer i en katastrofsituation?

1

Enhetlig terminologi behövs

Det offentliga Sveriges agerande vid katastrofer behöver stärkas.

Behovet av en enhetlig terminologi för att avgöra vilka händelser som kan betecknas

som katastrofer är stort.

Vilka erfarenheter för den framtida katastrofberedskapen kan hämtas ur en granskning av Estoniakatastrofen?

Ytterligare frågor att besvara beträffande samhällets beredskap för katastrofer kan vara:

 • hur skall samhällets beredskap organiseras för att uppfylla kraven
 • hur är ansvaret formellt uppdelat mellan olika organ inom den samhälleliga beredskapen
 • vilket ansvar har det offentliga Sverige för bemötandet av de drabbade och vilka blir de psykologiska, praktiska och ekonomiska konsekvenserna för dem som personligen är drabbade
 • vilken informationsberedskap i relation till olika aktörer bör finnas i samhället, med särskild betoning på kommunikationen med de direkt drabbade och andra berörda
 • vilka krav på ledarskap och beslutsfattande kan ställas på politiker på olika nivåer i samhället i samband med händelser av katastrofkaraktär.

Samhället behöver förbättrad katastrofberedskap

Det finns idag ett behov av en översyn och modernisering av katastrofberedskapen. Under senare år har samhället drabbats av flera svåra händelser som krävt många dödsoffer eller inneburit stora materiella skador. Miljöhot och teknologiska hot ökar sårbarheten. För att på ett ändamålsenligt sätt tillvarata de resurser som samhället förfo-

20

gar över pågår en översyn beträffande hur totalförsvarets resurser bättre skall kunna användas i fredstid.

Analysgruppens intervjuer med beslutsfattare och ansvariga inom Regeringskansliet bekräftar denna bild och visar att regeringen och Regeringskansliet stod utan vägledning inför en händelse som Estoniakatastrofen. Hade det däremot rört sig om ett hot mot landets säkerhet skulle en färdig plan varit utarbetad och väntat på att bli verkställd, uppger samma personer. I situationen efter Estonias förlisning saknades motsvarande planer inom Regeringskansliet.

En svårighet som påpekas från flera av dem som arbetar med katastrofberedskap är att det råder oklarheter om vilka typer av händelser som skall medföra ett utökat ansvar för staten och vem som skall avgöra när statens samlade resurser skall användas. Oklarheterna hänger delvis samman med den terminologi som används. Samma termer förekommer på olika håll men får i viss mån olika betydelse beroende på hur aktörerna definierar och använder begreppen. Vissa begrepp är definierade i förarbeten till lagar eller i förslag till lagtexter. I andra texter och sammanhang får samma termer mer informella betydelser, till

exempel i massmediernas skildringar och i vardagligt språkbruk.

Ett genomtänkt val av termer är av avgörande betydelse

De vanligaste termer som förekommer i ovan nämnda sammanhang är begreppen katastrof, kris, stor olycka, extra-

ordinär händelse, svår påfrestning och allvarlig störning. En

inledande genomgång av dessa termer med deras språkliga grunder är därför av praktisk nytta. Analysgruppen är medveten om att avsnittet kan anses lägga alltför stor vikt vid rent semantiska frågor utan saklig betydelse. Så är emellertid inte fallet.

Den offentliga verksamheten i en rättsstat regleras genom generella normer. Ett genomtänkt val av termer och deras definitioner är av avgörande betydelse för att de politiska beslutsfattarna, genom författningstexter, på ett klart och sammanhängande sätt skall kunna bestämma vilka verksamheter en viss situation skall utlösa samt vilka förpliktelser och befogenheter som i ett visst läge tillkommer olika aktörer i den struktur som samhällets agerande inför dessa påfrestningar kräver och omfattar.

21

B

egreppet katastrof och andra termer används för

att beskriva händelser av katastrofkaraktär. Begreppen är hämtade från utredningar, författningstexter, instruktioner, beredskapsplaner och andra texter som reglerar statens ansvar och myndigheternas verksamheter.

Beträffande vad som innebär krig eller krigshot råder ingen tveksamhet: begreppen är tydliga och ansvaret är definierat. När det gäller andra händelser som ställer krav på samhällets beredskap råder däremot otydlighet både rörande vilka begrepp som skall användas i en officiell nomenklatur och vilket ansvar och vilka befogenheter som bör åvila samhällets olika aktörer.

Syftet med genomgången av tillämplig terminologi är att finna en praktisk innebörd av några begrepp som används idag och därmed bidra till en förenkling av begreppsfloran som kan bidra till att katastrofberedskapen förbättras.

Stor olycka eller allvarlig störning

I Hot- och riskutredningen2delas katastrofsituationer upp i två grupper:

 • stora olyckor, där räddningstjänsten har ansvaret
 • allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner.

När stora olyckor inträffar aktiveras räddningstjänsten med det ansvar och de befogenheter som regleras i Räddnings-

tjänstlagen.3 Enligt denna lag har den som utses till räddningsledare långtgående befogenheter att rekvirera de resurser som han eller hon bedömer som nödvändiga. Räddningstjänstens uppgift är att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Räddningstjänstens insatser är alltså en metod att avhjälpa de direkta konsekvenserna av den inträffade stora olyckan.

En olycka, av större eller mindre omfattning, kan beskrivas som en normal störning som samhället skall klara av utan svårigheter beträffande ledning och ansvarsfördelning.

Vid allvarliga störningar däremot räcker inte de resurser som räddningstjänsten förfogar över varför koordination krävs mellan flera sektorers insatser. Förloppet kan även få långsiktiga konsekvenser för samhället, i synnerhet för de berörda. Begreppet beskriver en situation eller ett tillstånd och är således inte en term som utgör grunden för ansvarsförhållanden mellan olika samhälleliga aktörer.

Begreppet störning används också i andra utredningstexter och då med olika valörer: normal och allvarlig störning. En normal störning är att betrakta som en olycka eller annan händelse som skall kunna hanteras inom ramen för samhällets normala beredskap inom kommuner och landsting medan en allvarlig störning närmast kan liknas vid det som av regeringen och andra definieras som en svår påfrestning på samhället i fred.

2

Viktiga begrepp

Genomgång av begreppen stor olycka, allvarlig störning,

kris, extraordinär händelse, svår påfrestning och katastrof.

22

tillstånd som en människa kan befinna sig i då hon råkar i en sådan livssituation att hennes tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att hon skall förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen.5

Ordet kris kommer från grekiskans ”krisis” som betyder ungefär ”avgörande”. Inneboende i ordet finns således betydelsen att en kris är ett skeende som innebär förändring i en eller annan riktning. En kris är alltså inte ett stadigvarande tillstånd.

Vad som i detta sammanhang kan betraktas som en kris kan definieras med utgångspunkt i hur de centrala aktörerna uppfattar situationen6:

 • betydande värden står på spel (hotas)
 • begränsad tid står till förfogande
 • omständigheterna präglas av betydande osäkerhet.

Extraordinära händelser

Begreppet extraordinära händelser används i ett flertal och mer formella sammanhang för att beskriva problembilden vid händelser där samhället bör ha beredskap. Inte heller dessa situationer kan entydigt definieras, istället beskrivs de utifrån vissa utmärkande drag. En extraordinär situation innebär att den avviker från det normala, uppstår plötsligt och utan förvarning, hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut. Därtill kännetecknas den enligt Utredningen om ledningsövning för Regeringskansliet7av:

 • att den är av omfattande betydelse för samhället och för många människor och berör oss nationellt eller internationellt
 • att det inledningsvis finns begränsad information om vad som hänt
 • att den utlöser stor aktivitet i massmedierna, vilket resulterar i att höga krav ställs på information från Regeringskansliet och myndigheter
 • att den pågår dygnet runt och ger inblandade begränsade möjligheter till vila.

Begreppet extraordinär händelse kan också sammanfattas som händelser av så extrema orsaker att de rimligen inte

Kris

Begreppet kris och relaterade termer som krisberedskap, krishantering och krisgrupp förekommer i samband med att samhällets beredskap diskuteras. Ordet kris används i vissa sammanhang4 synonymt med begreppet svår påfrestning som presenteras längre fram i detta kapitel.

Ordet kris är liksom ordet katastrof något av ett modeord i det vardagliga språket. Det används dagligen i medierna för att beteckna händelser och situationer av större eller mindre betydelse för olika grupper människor eller för enskilda. Ekonomiska och psykologiska förhållanden rubriceras som kriser liksom plötsliga händelser eller utdragna förlopp. Säkerhetspolitiska situationer liksom sjukdomsförlopp, olyckor och katastrofer kan alla falla under samlingstermen kris i olika sammanhang.

Begreppet kris är också benämningen på ett psykiskt

Force majeure är en term som används inom juridiken för att beskriva sådana omständigheter som kan befria en part från att behöva fullgöra ett ingånget avtal. Ett motsvarande uttryck i äldre svensk lagtext är ”händelser de av högre hand komma”. Motsvarigheten utomlands är enligt Nationalencyklopedin latinets vis

major, engelskans Act of God, och tyskans Höhere Gewalt. Det är svårt att exakt ange

vad som skall räknas som force majeure. I 1905 års köplag angavs som exempel ”krig, införselförbud eller därmed jämförlig händelse”. I 1990 års köplag används uttrycket ”händelser utom kontroll”, vilket allmänt anses omfatta en större grupp händelser än force majeure, bl.a. stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Med hänsyn till önskemålet att bättre precisera de ansvarsbefriande omständigheterna förses avtal ofta med force majeure- eller befrielseklausuler.

23

kan förutsägas och därmed inte planeras för.8 Det är trots detta nödvändigt att planera och försöka förutse vilka krav som kan komma att ställas på olika institutioner vid dessa händelser. Det finns ingen möjlighet för det allmänna att avsäga sig ansvar genom att här åberopa force majeure.

Svår påfrestning

Hot- och riskutredningen använde begreppet allvarlig

störning i en genomgång av sju scenarier där den ansåg det

nödvändigt att ställa krav på samhällets beredskap i fred. Dessa scenarier finns inkluderade i 12 definierade fredstida områden som regeringen9 valt ut för att exemplifiera som områden där beredskapen behöver vara särskilt god. Regeringens samlande term för att beskriva de tillstånd som dessa scenarier utlöser är svår påfrestning, vilket också är en term som förekommer i flera andra utredningstexter och lagstiftning. Såväl en svår påfrestning som en allvarlig störning kräver att samhällsinsatser koordineras för att kunna utnyttjas på bästa sätt, vilket i sin tur förutsätter ledningsförmåga.

Med anledning av likheterna mellan begreppen allvarlig störning och svår påfrestning har analysgruppen för att förenkla begreppsbilden valt att använda begreppet svår

påfrestning i den fortsatta framställningen. Detta begrepp

förekommer som nämnts i författningstexter och har en tydligare definition beträffande statens ansvar och vilka resurser som bör tas i anspråk än vad som ryms inom begreppet allvarlig störning.

De tidigare nämnda situationerna där särskilt god beredskap är nödvändig omfattar nedfall av radioaktiva ämnen, svåra störningar i viktiga infrastruktursystem, översvämningar och dammbrott, massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige, allvarlig smitta, terrorism, kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen samt störningar i samhällsviktiga datasystem.

Exemplifieringen visar var svåra påfrestningar kan uppstå. Listan kan dock knappast göra anspråk på att vara fullständig. Det är inte heller säkert att situationer liknande de uppräknade leder till svåra påfrestningar för samhället eftersom situationerna kan variera i svårighetsgrad.

Det finns inte några säkra hållpunkter för vad som bör betecknas som en svår påfrestning. De ovan uppräknade områdena är alla exempel på extrema situationer där det krävs olika typer av insatser, samordning av resurser och olika former av ansvarsfördelning. De är dock inte till stor hjälp för den som vill fastställa vad en svår påfrestning egentligen innebär.

En svår påfrestning kännetecknas av att: Den avviker från det som betraktas som normalt, uppstår hastigt och mer eller mindre oväntat samt utan förvarning, hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut. Flera samhällssektorer berörs, vilket gör det nödvändigt med koordinerad och koncentrerad insats av flera instanser. Utgångspunkten är att den ansvarsfördelning som normalt finns mellan olika myndigheter skall vara grunden även vid svåra påfrestningar.

Ett utdraget tillstånd

Betydelsen av ordet påfrestning är i dagligt tal något som orsakar fysisk eller psykisk trötthet, den innebär således ett utdraget förlopp. Vid en svår påfrestning på samhället måste tillräckliga resurser finnas för att hantera den akuta situationen och samtidigt förutse de åtgärder som behövs för att klara av att möta konsekvenserna i ett mer utdraget tillstånd. Det kan innebära att resurser måste omfördelas och ansvar överföras mellan olika nivåer i samhället.

Skillnaden mellan en stor olycka och en svår påfrestning

Det som definieras som en svår påfrestning är inte en enskild händelse som exempelvis en svår olycka eller ett sabotage. Däremot kan en svår olycka eller ett sabotage utvecklas till att bli en svår påfrestning. Påfrestningen är ett faktum när en eller flera händelser eskalerar till att omfatta flera delar av samhället och det uppstår allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när grundläggande värden hotas. Viktigt att notera är att detta kan ske på mycket kort tid. För att hantera händelsen krävs att flera olika sektorer inom samhället samverkar.

Till skillnad från läget i samband med en stor olycka

24

ställs därmed andra krav på lednings- och beslutsförmåga på politisk nivå vid en svår påfrestning. Behoven av samhällsinsatser inom olika områden kan förväntas kvarstå under en lång tid. Efter Estoniakatastrofen har de långsiktiga samhällsinsatserna inneburit att politiska beslut fattats, att myndigheter fattat egna beslut och verkställt regeringsbeslut, att praktisk hjälp och psykologiskt stöd erbjudits dem som direkt berördes av olyckan eller att det funnits behov av stöd som inte tillgodosetts, att information lämnats ut från det offentliga samhällets aktörer till de personligen berörda, medierna och allmänheten och att ytterligare behov av kommunikation mellan dessa parter varit nödvändig.

Skillnaden mellan en stor olycka och en svår påfrestning kan alltså betraktas som en artskillnad snarare än en gradskillnad,10 vilket kan illustreras på följande sätt:

I det följande kommer olika sidor av begreppet katastrof att belysas och resonemanget kommer att knytas mer direkt till den situation som Estonias förlisning innebar.

Hot/risk Vilka grundläggande Vilka myndigheter

värden hotas? berörs och vilka åtgärder krävs?

Olyckor liv, miljö och egendom polis, räddningstjänst

och sjukvård

Förutom ovanstående tillkommer tillkommer tillkommer tillkommer tillkommer vid en svår påfrestning:

Svår ett fungerande sambeslutsfattande, påfrestning hälle med förtroende ledning, samordning

för våra folkvalda och av information och myndigheter kommunikation

25

E

stonias haveri har kommit att beskrivas som

”Estoniakatastrofen” både i dagligt tal, i mediernas beskrivningar av olyckan och i mer formella sammanhang såsom namnet på denna kommitté, Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder. Vad är det som kännetecknar en katastrofsituation jämfört med de andra situationer som beskrivits i detta avsnitt?

Vi möter ordet katastrof allt oftare till exempel i mediernas beskrivningar av en rad olika situationer som knappast kan liknas vid händelser som Estonias förlisning.

Omstörtande och förstöring

Ordet katastrof kommer från det grekiska ordet katastrophe som betyder omstörtande och förstöring. Enligt Nationalencyklopedin omfattar det naturkatastrofer som drabbar människan och orsakar materiell förstörelse, exempelvis vulkanutbrott, jordbävning och dylikt. Andra exempel på katastrofer uppges vara digerdöden, svältkatastrofer och ekokatastrofer som uppkommer efter människans inverkan på naturen.

Katastrofberedskap innebär, enligt samma källa, den beredskap som måste finnas för att minska skadeverkningarna i händelse av en katastrof. Samordning av hjälpresurser är av avgörande betydelse för såväl katastrofplaneringen som för det praktiska omhändertagandet av ska-

dade och döda. Det behöver då inte vara fråga om masssmitta eller dödlighet som hotar hela befolkningar. Även andra situationer förutsätts således vara katastrofer i Nationalencyklopedin.

En nationell katastrof

Estonias haveri är utan tvekan den största enskilda olycka som Sverige upplevt i modern tid. Merparten av passagerarna var svenska medborgare och av de 552 svenskar som fanns ombord miste 501 livet. Endast 137 av totalt 989 personer kunde räddas. 92 döda omhändertogs av räddningsmanskapet.

Olyckan skedde i farvatten som dagligen trafikeras av liknande fartyg och olycksförloppet var mycket snabbt. Från nödanropet ”mayday” tog det, enligt de beräkningar som gjorts av den internationella haverikommissionen, 25 minuter för den 155 meter långa och nio våningar höga passagerarfärjan att försvinna ner i havet. Kvar ovan vattenytan fanns endast höststormen och de överlevande som lyckats ta sig ur fartyget till livflottar och i räddningsvästar. Det ofattbara hade inträffat. De som inte lyftes upp till räddningshelikoptrarna som anlände inom några timmar frös ihjäl i det kalla vattnet.

Räddningsarbetet i direkt anslutning till Estoniakatastrofen leddes av den finska sjöräddningen med assis-

3

Estoniakatastrofen

I detta kapitel diskuteras begreppet katastrof och den innebörd olika personer och instanser lägger i ordet. Förutom den rent språkliga

betydelsen av ordet kan det tolkas olika beroende på var,

hur och av vem det används.

26

”Olyckan som blev en katastrof”

Flera anhöriga och överlevande som analysgruppen har mött har utifrån sina egna känslor och erfarenheter beskrivit Estonias haveri som ”olyckan som blev en katastrof”. Detta uttryck beskriver hur de har upplevt myndigheters och beslutsfattares hantering av olyckans konsekvenser. Uttrycket vittnar också om bristande förtroende för det offentliga Sveriges förmåga att bemöta de människor som drabbats och därmed också om bristande tillit till förmågan att hantera händelser av katastrofkaraktär.

Många anhöriga och överlevande har i samtal med analysgruppen uttryckt att de har känt en maktlöshet i samband med de politiska beslut som togs efter olyckan eftersom beslutsfattarna inte lyssnat tillräckligt till dem innan besluten fattades. Det har i flera sammanhang beskrivits som att de upplevde sig som omyndigförklarade.

Hjälpbehovet större än resurserna

Begreppet katastrof används vanligen inte i utredningstexter för att klargöra vilken typ av tillstånd som avses. I dessa sammanhang förekommer istället begreppen svår

påfrestning och extraordinär situation. Socialstyrelsen utgår

dock från begreppet katastrof för att beskriva en situation som innebär att prioriteringar inom sjukvården anses nödvändiga:

”Katastrof – situation då det akuta hjälpbehovet är så stort i förhållande till tillgängliga resurser, även efter förstärkning, att normala kvalitetskrav inte kan upprätthållas för alla patienter.”

Beträffande sjukvårdens möjligheter att upprätthålla kvalitet inom den somatiska vården var Estonias förlisning inte att betrakta som en katastrof. För de förhållandevis få överlevande som kom i kontakt med sjukvården fanns tillräckliga resurser i detta avseende.

Det är analysgruppens uppfattning att hanteringen av Estoniakatastrofen ställde andra krav på sjukvårdens organisation än man i flera fall hade förmåga att klara av. Beredskapen var inte tillräcklig för att möta de överlevandes behov av lugn och läkning och samtidigt tillgodose mass-

tans framför allt från den svenska sidan. Extraordinära krav ställdes på det svenska samhällets resurser beträffande sjöräddning och koordination med övriga inblandade länders räddningstjänst. Utvärderingar av räddningsinsatsen pekar på ett flertal svårigheter och brister som sammantaget bidrog till att arbetet försvårades11 och försenades. Förutom brister i materiel bidrog kommunikationssvårigheter12 till att påverka olyckans konsekvenser i det akuta skedet.

Olyckans väldighet och det stora antalet dödsoffer låter sig knappast beskrivas annat än med ordet katastrof. Händelsen kom att försätta det svenska folket och människor i andra berörda länder i en kollektiv chock och sorg. Den var oväntad; det fanns visserligen viss beredskap för en fartygsolycka på Östersjön, men de scenarier som var tänkta var exempelvis grundstötning, eldsvåda eller möjligen en kollision, inte en plötslig förlisning av denna omfattning. En stor del av befolkningen hade egna erfarenheter från resor med liknande färjor vilket förstärkte den personliga inlevelsen i de drabbades situation. Det kunde ha varit jag eller någon som står mig nära.

Estonias haveri drabbade hela landet eftersom dödsoffren var många och kom från orter runt om i Sverige och det drabbade oss alla psykologiskt – händelsen var i den meningen en nationell katastrof.

En katastrof för den drabbade

Ordet katastrof kan också beskriva den upplevelse och situation som drabbar den enskilde som plötsligt och oväntat förlorar en nära anhörig i en olycka. Det är också en katastrof i livet för den som är med om en dödsolycka och undkommer med livet i behåll. För de enskilda drabbade människorna är detta katastrofsituationer på ett psykologiskt plan snarare än i relation till de totala materiella skadorna eller dödssiffrorna.

För en anhörig som får ett oväntat dödsbud är katastrofen i detta ögonblick ett fullbordat faktum. Men sett ur samhällets perspektiv mot bakgrund av den storskaliga katastrofberedskap som skall finnas är det uppenbart inte för denna situation begreppet katastrofberedskap används av olika aktörer.

27

mediernas krav på tillgänglig information och tillgång till ögonvittnen att intervjua. Sannolikt innebar trycket från massmedierna en svår arbetssituation för den sjukhuspersonal som saknade stöd från professionella informatörer. Inte heller behovet av psykosocialt stöd till de drabbade blev tillgodosett i tillräcklig utsträckning, framför allt inte på lång sikt.

En nationell katastrof är en stor nyhet

På nyhetsbyrån TT insåg man tidigt att det var fråga om en katastrof. Därifrån gick ett brådskande nyhetsmeddelande ut direkt när nödanropen från Estonia uppfattats och färjan befarades ha sjunkit. Halvtimmen senare, när man fått bekräftade uppgifter om att Estonia hade sjunkit sändes en TT-flash ut, vilket är den högst prioriterade nyheten som sätter igång särskilda larmkedjor. Larmet nådde då en rad personer exempelvis inom Regeringskansliet

och via personsökare dem som abonnerade på denna tjänst hos TT. Nyheten nådde därför nästan omedelbart landets statsminister Carl Bildt, vilket föranledde honom att omgående inleda en rad aktiviteter och samla berörda ministrar och andra medarbetare så som beskrivits i analysgruppens första delrapport.

En kris för statsledningen – en katastrof för de drabbade

Trots att olyckan skedde på internationellt vatten var den en direkt svensk angelägenhet av flera skäl. För det första trafikerade Estonia linjen mellan Tallinn och Stockholm, vilket innebar att största delen av passagerarna som befarades omkomna under olycksnatten var svenskar. Av detta skäl inledde Utrikesdepartementet och den svenska ambassaden i Tallinn genast arbetet med att samla in och vidarebefordra information om hur Sverige och svenska

Estoniakatastrofen ställde framförallt krav på samordning av det allmännas organisation och insatser för psykosocialt stöd.

28 medborgare drabbats. För det andra bistod den svenska sjöräddningen sina finska kollegor med räddningsarbetet. För det tredje står Estland och Sverige varandra nära både geografiskt och historiskt.

Det var också naturligt att olyckan, med dess omfattande konsekvenser för svenska medborgare, föranledde den svenska regeringen att agera. Enligt den uppfattning som analysgruppen uttryckt i en första delrapport får det anses naturligt för både den avgående och den tillträdande statsministern, som främsta företrädare för regeringsmakten, att uttrycka sorg och deltagande med de drabbade samt erbjuda statens resurser för att mildra konsekvenserna av olyckan.

I och med att olyckan skedde utanför landets gränser hade inga svenska myndigheter ansvar för räddningsarbetet. Den svenska sjöräddningen agerade därför på förfrågan från den finska räddningsorganisationen enligt befintliga avtal. Den svenska sjukvården tog emot de överlevande när de kom till Sverige och krisgrupper sattes igång på särskilt drabbade orter i enlighet med den planering som fanns. Polisen och identifieringskommissionen aktiverades enligt sina ansvarsområden. Det var oklart i det inledande skedet efter haveriet hur svenska myndigheter skulle agera beträffande katastrofens efterverkningar.

Att svenska myndigheter inte med automatik kunde kopplas in för att omhänderta omkomna stod tidigt klart. Men vilka rättigheter, möjligheter och skyldigheter hade

Sverige i frågan om omhändertagande av omkomna och bärgning av fartyget?

Den politiska ledningen i samband med katastrofen utövades av regeringen, det var den som agerade och aviserade åtgärder och kommande beslut. Estoniaolyckan var utifrån detta perspektiv att betrakta som en händelse som ställde särskilda krav på landets ledning.

I det akuta läge som rådde under olycksnatten och dagarna därefter behövde problemen definieras, situationen och olika tänkbara scenarier analyseras, beslut fattas och resurserna disponeras på bästa sätt. Situationen försvårades av en betydande brist på information i kombination med personliga stressupplevelser för inblandade aktörer.

En samordning mellan myndigheters och andra aktörers åtgärder krävdes för att möta de krav som ställdes på samhället efter Estoniahaveriet.

Analysgruppen kan i efterhand konstatera att det brast i såväl samordning som förmåga att hantera olyckans konsekvenser. Den avgående regeringen samordnade inte i tillräcklig utsträckning sina insatser och det brast i informationsutbytet med den tillträdande regeringen i det akuta läget och veckan som följde från olycksnatten och fram till regeringsskiftet. Samordningen beträffande informations- och kommunikationsarbetet visade brister både i det akuta skedet och på längre sikt, exempelvis då frågan om bärgning bereddes av den nya regeringen.

29

P

å senare tid har flera utredningar och myndigheter13

arbetat med att utifrån användbara definitioner av vissa begrepp stärka samhällets katastrofberedskap. De militära hoten mot Sverige, så som de framstod i skuggan av det kalla kriget och som den nationella beredskapen till stor del är uppbyggd för att bemöta, framstår inte längre som lika sannolika. Samtidigt har hoten mot tryggheten och säkerheten i fredstid aktualiserats genom de olyckor och katastrofer som inträffat framförallt under senare tid. Inriktningen av samhällets beredskap har därmed förskjutits från krig till svåra påfrestningar i fredstid. Krav ställs på myndigheter och andra offentliga aktörer beträffande beredskapen, framför allt uttalas kraven på ledning och ledarskap.

Analysgruppen vill understryka behovet av en klargörande terminologi som grund för den praktiska anpassningen av tillgängliga resurser för katastrofsituationer. I planeringen för att hantera händelser av katastrofkaraktär utgör begreppens definitioner en viktig grund. Definitionen ligger också till grund för lagstiftning som styr ansvarsfördelningen i olika situationer. Erfarenheter kan med fördel inhämtas från andra länder och lärdomar kan göras från internationella erfarenheter i samband med händelser av katastrofkaraktär. Men utgångspunkten måste tas i den svenska förvaltningsstrukturen och organi-

sationskulturen som skiljer sig från andra länders organisatoriska miljö.14

Beredskap för fredstid

De svårigheter som politiska beslutsfattare och myndigheter måste hantera i händelse av svåra påfrestningar på samhället i fred kan vara många och av skiftande slag. Hoten är av annan art än de var i den traditionella krigshotbilden då huvudscenariot gick ut på att ”ryssen kommer”. Detta hot var möjligen lättare att illustrera både i medborgarnas och myndigheternas ögon vilket sannolikt gjorde det lättare att förstå. Med denna hotbild för ögonen kunde man planera och öva totalförsvaret för krig och krigshot. Det fanns en fiende, regeringens roll var tydligt beskriven och de metoder som behövdes för att avhjälpa hoten var militära.

Idag då samhällets aktörer utreder möjligheterna och i viss mån redan övar för att anpassa beredskapen för svåra påfrestningar i fred istället för inför det tidigare krigshotet sker det mot bakgrund av mångdimensionella och i flera fall diffusa hotbilder där det inte finns en fiende att mobilisera mot. Det i sin tur ställer krav på att samhället förfogar över metoder som inte nödvändigtvis behöver innebära att traditionella militära resurser krävs.

Vid svåra påfrestningar i fred ställs enligt analys-

4

Förändringar i beredskapen

I detta kapitel presenteras några av de omständigheter

som hänger samman med eventuella förändringar i totalförsvarets

uppgifter som är under utredning.

30 gruppens uppfattning särskilda krav på samhällets samordnade resurser inom myndighetsorganisationen i kombination med ledarskap på politisk nivå. Analysgruppen vill understryka behovet av att de aktörer som är ansvariga för samordning och beslutsfattande upprättar kanaler för att förmedla information och kommunicera med berörda både i ett akut skede och på längre sikt. En förutsättning för detta är att planeringen inriktas på att skapa uthållighet på längre sikt, att den som har ledningsansvaret får tillgång till en analysfunktion och att ansvariga får löpande rapporter om läget och utvecklingen. Analysgruppens uppfattning om hur förutsättningar för detta skall skapas redovisas längre fram i denna rapport.

Det är analysgruppens mening att totalförsvarets resurser, det vill säga både det civila, och vid behov även det militära försvaret, skall kunna användas för att klara av svåra påfrestningar i fred. Detta kräver ett klarläggande av i vilka situationer det gäller och vem som beslutar att svår påfrestning råder. Syftet med att använda totalförsvarsresurser måste, enligt analysgruppens uppfattning, vara att genom samordning och ändamålsenlig ledning förstärka de resurser som samhället redan förfogar över inom olika verksamheter och system. De skall alltså inte ersätta andra befintliga resurser.

Statens åtagande utökas

I rapporten Gränsdragning mellan normala störningar och svåra påfrestningar15 resoneras om effekterna av utökad användning av totalförsvarets resurser i fred. Både positiva och negativa effekter berörs. En positiv effekt av att statens resurser får användas skulle kunna vara att i de situationer då den inträffade skadan vida överstiger normala störningar kan funktioner återställas snabbare med minskade negativa konsekvenser för de berörda. En negativ effekt å andra sidan skulle kunna bli att den samlade beredskapen av ekonomiska skäl minskades i de olika systemen eller verksamheterna. Bolagiseringar och avregleringar av offentlig verksamhet, med ett ökat effektivitetsoch marknadstänkande, kan i sin tur innebära att den civila beredskapen som idag skall finnas i dessa verksamheter

nedmonteras om det skapas ökade förväntningar på att resurser tillförs från staten och totalförsvaret.

För att förbättra samhällets katastrofberedskap anser flera utredningar liksom regeringen i en skrivelse16 att tillgång till totalförsvarets resurser kan vara en viktig beståndsdel. Om dessa tas i anspråk för att hantera konsekvenserna av svåra påfrestningar i fred innebär det att statens ansvar och åtagande utökas jämfört med idag. Detta får dock inte inkräkta på kommunernas och landstingens ansvar. Staten behöver klargöra när och hur dessa resurser skall tas i anspråk samt vem som skall besluta att så får ske.

Skall totalförsvarets resurser användas även i fred krävs även en översyn av beredskapslagstiftningen.17

På flera18 håll anförs att samhället, med de resurser som finns, skall kunna hantera och vidta de åtgärder som behövs i alla typer av händelser som kan inträffa. Det gäller allt från ett normalt tillstånd, via olika typer av störningar till situationer som kan innebära att det uppstår en extraordinär situation eller svår påfrestning och krig. För att så skall kunna ske krävs givetvis förberedelser av olika slag. Dessa kan inriktas dels på att det skall finnas en beredskap för att hantera händelserna när de uppstår, dels på förebyggande verksamhet i syfte att minska riskerna för att något allvarligt inträffar.

Civilförsvarets beredskap

Riksdagen fastställde genom 1996 års totalförsvarsbeslut att totalförsvarets resurser skall utformas så att de kan stärka samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fred. Uppgifterna för det civila försvaret formulerades i samma beslut enligt följande:

 • att värna civilbefolkningen
 • att kunna genomföra internationella fredsbefrämjande och humanitära insatser
 • att stärka samhällets samlade förmåga att möta svåra nationella påfrestningar i fred.

Även i detta sammanhang krävs en definition av vad en svår påfrestning är som präglas av sådan tydlighet att det inte råder tvivel om när en dylik situation har uppstått.

31

Det är analysgruppens uppfattning att ansvarsförhållanden mellan myndigheter vid svåra påfrestningar i fred måste vara så tydliga att kommuner och länsstyrelser kan agera när en situation blir för svår för en mindre enhet att hantera utan att de för den skull bryter mot lagen. Det får inte råda osäkerhet om vare sig befogenheter eller finansiering av insatserna.

32

E

n slutsats av tidigare resonemang och en ut-

gångspunkt för analysgruppens arbete är att det var en katastrof som drabbade Sverige när Estonia förliste. Händelsen var självfallet att betrakta som en extraordinär situation.

Estoniakatastrofen uppfyller samtliga de kriterier som i utredningar och på annat håll ställts upp för att fastställa vad en svår påfrestning på samhället och en extraordinär situation innebär. Definitionen behövs för att kunna fastställa när extraordinära resurser krävs från samhällets sida för att svara upp mot de krav som ställs på det offentliga.

Förslag har lämnats till regeringen19 innebärande att begreppen fredstillstånd och krigstillstånd skall ersättas. Krig, krigsfara och katastrofer i fredstid ryms enligt förslaget inom ett tillstånd definierat som svår påfrestning på samhället, vilket föreslås föranleda beredskapstillstånd. Införs denna ordning krävs en tydlig definition av begreppet katastrof, dvs. en svår påfrestning på samhället i fred. De nuvarande beredskapsstegen med skärpt respektive högsta beredskap föreslås kompletteras med ett tredje steg – katastrofberedskap – att tillämpa vid fredstida påfrestningar på samhället.

Olyckor och andra störningar, som inte har katastrof-

ens omfattning, skall dock hanteras av ordinarie avsedd organisation såsom lokal räddningstjänst, hälso- och sjukvård etc.

De kriterier som i flera sammanhang använts för att fastställa vad en svår påfrestning är kan ställas i relation till Estoniakatastrofens konsekvenser.

 • Estoniakatastrofen avvek från det väntade och normala; viss beredskap fanns för fartygsolyckor på Östersjön men inte av denna storlek. Katastrofens omfattning och fartygshaveriets förödande konsekvenser visade att beredskapen var otillräcklig.
 • Den uppstod plötsligt och utan förvarning; fartyget lämnade Tallinns hamn på kvällen den 27 september för att korsa Östersjön, själva olycksförloppet var så snabbt och skedde så oväntat att de flesta passagerare inte hann ta sig ur fartyget innan det sjönk. Räddningsarbetet kom inte igång snabbt nog och med tillräcklig omfattning för att rädda alla dem som lyckades ta sig ur fartyget.
 • Den hotade grundläggande värden. En effekt av det offentliga Sveriges agerande efter katastrofen har blivit att tilltron till samhällets förmåga att hantera konsekvenserna av denna katastrof rubbats.

5

Estoniakatastrofen innebar

en svår påfrestning på samhället i fred

Slutsatser beträffande begreppen katastrof och svår påfrestning och deras praktiska användning.

33

 • Den krävde snabba beslut för att räddningsarbetet skulle kunna övergå i ett omhändertagande av omkomna, vilket inte skedde.
 • Den var av omfattande betydelse för samhället och många

människor, dels eftersom många människor var direkt

drabbade, dels därför att många på ett psykologiskt plan identifierade sig med de drabbade.

 • Den innebar att det inledningsvis fanns begränsad informa-

tion om situationen; det rådde oklarhet om var fartyget

hade förlist, antalet personer ombord, vilka de var, hur många som hade räddats eller omkommit, hur svårt skadade de var, vilka åtgärder som förväntades av svenska myndigheter och regeringen och vad som var möjligt att genomföra etc.

 • Den utlöste stor aktivitet i medierna, vilket ställde höga krav på information från regeringen och på informationsarbetet inom Regeringskansliet. Informationsberedskapen inom Regeringskansliet räckte inte till.
 • Den innebar betydande stress för inblandade aktörer efter-

som hanteringen av katastrofen pågick dygnet runt under

den första tiden.

Förutom att Estoniakatastrofen ställde krav på katastrofhantering visar analysen att den fick långsiktiga konsekvenser för såväl de personligen berörda som för hela det svenska samhället. Analysgruppen vill mot bakgrund av de erfarenheter som den genomförda analysen har inneburit tillägga följande till raden av kriterier på vad en katastrof innebär tillfoga:

 • En katastrof får långsiktiga konsekvenser för de berörda och

för samhället. En diskussion om vilka de långsiktiga ef-

fekterna av en katastrof kan bli, vad som kan påverka omfattningen av dessa och vad detta innebär för samhällets katastrofberedskap beskrivs och analyseras i de följande avsnitten med utgångspunkt från Estoniakatastrofen.

34

F

orskning kring katastrofer uppstod i USA under 1950-talet då hotet från kemiska stridsmedel riktade mot befolkningen framstod som realistiskt. Syftet med forskningen var att kunna förutsäga befolkningens reaktioner i händelse av ett sådant anfall.20 Definitionen av vad katastrofbegreppet innebär och vilka dess underkategorier skall vara har debatterats sedan dess. Begreppet kan endera utgå från den fysiska händelsen, dvs. en naturkatastrof eller en teknologisk katastrof, eller från händelsernas sociologiska eller psykologiska konsekvenser.

För att samhället skall kunna hantera kriser och störningar innan de utvecklas till katastrofer krävs bland annat kunskap och kompetens om de drabbades behov av stöd och bemötande liksom genomtänkt kommunikation med både drabbade och andra berörda i kombination med tydliga ansvarsförhållanden som bör finnas reglerade i lag. En definition av begreppet katastrof som utgår från de berördas perspektiv och samhällets ansvar för att bemöta dem ger tyngd åt denna sida av samhällets insatser.

”Disaster”, ”hazard”, och ”emergency”

FN-organet DHA21 använder begrepp som disaster, hazard och emergency. Begreppet disaster ligger nära det svenska begreppet svåra påfrestningar som kännetecknas av händelser som sker plötsligt, är oförutsägbara, innebär en

komplexitet i hanteringen, har stor omfattning, ger omfattande skadeverkningar och leder till resursbrist och andra brister. Definitionen av begreppet disaster utgår således huvudsakligen från händelsens eller tillståndets konsekvenser, inte från specifika indikationer i det utlösande händelseförloppet.

Begreppet hazard definieras med DHA:s terminologi som något som utgör orsaker till en disaster och det finns listor över tänkbara scenarios. I Sverige finns på liknande sätt definierat 12 områden där samhället är särskilt sårbart och som kan tänkas innebära en svår påfrestning för samhället i fredstid.22

FN-organets användning av termen emergency, vilket innebär ett nödläge med omedelbar risk för liv eller väsentliga skador är relativt näraliggande termen disaster. Emergency är ett särskilt tidsintervall av en disaster då det föreligger nödläge och en omedelbar risk för liv eller väsentliga skador. Disaster däremot beskrivs som en mer generell, utdragen period då resurskapaciteten försämras.23

”Crisis management” i Holland

I Holland används de engelska begreppen crisis och crisis management som utgångspunkt för terminologin rörande beredskapen. Crisis, beskrivs till skillnad från begreppet disaster som något som inte uppträder till följd av en en-

6

Begrepp och termer i några andra länder

En översiktlig genomgång av hur man i några andra länder ser på

begrepp som relateras till samhällets katastrofberedskap.

35

skild olycka eller annan händelse utan ett tillstånd som uppträder som ett resultat av ett förlopp. Ursprunget kan vara diffust och förloppet kan stegras av skilda faktorer. Det kan råda ovisshet om vilka beslut som behöver fattas, konflikter mellan olika intressen och osäkerhet om vem som skall ha det beslutsfattande ansvaret. Därför talar man i Holland om crisis management till skillnad från disaster re-

lief. Det finns också flera likheter i definitionerna av be-

greppen disaster och crisis. Det gäller t.ex. osäkerheten, samordningsbehovet, tidspressen, tendensen att beslutsfattande läggs på högsta nivå, behovet av masskommunikation och behovet av att händelsen i efterhand granskas och analyseras.

36

E

n katastrof kan innebära att alla tillgängliga re-

surser måste användas för att stå emot och lindra dess verkningar. Staten, kommunerna, kyrkan, frivilligorganisationerna och andra involveras vid en katastrof. I det följande beskrivs övergripande hur samhället är organiserat för att i fred hantera olyckor och svåra påfrestningar.

Riksdag och regering

En grundläggande princip uttrycks som bekant i den svenska regeringsformen med att all offentlig makt utgår ifrån folket.24 Genom allmänna val utses representanter till riksdagen som har till uppgift att stifta lagar och att utse regeringsbildare. Det är sedan regeringen som skall styra riket.

För beredning av regeringsärenden finns ett regeringskansli, i vilket det ingår departement för skilda verksamhetsgrenar.25 Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Departementens uppgift är att bereda och expediera de ärenden som avgörs av regeringen.

Självständiga förvaltningsmyndigheter

Under regeringen lyder bl.a. ett stort antal fristående centrala förvaltningsmyndigheter. De har tilldelats vissa bestämda uppgifter och skall verka i hela Sverige. Dessa myndigheter har egen beslutanderätt, även om deras beslut kan överklagas till regeringen eller till förvaltnings-

domstol. Exempel på centrala myndigheter är Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Deras organisation och arbetssätt regleras genom de instruktioner som regeringen utfärdar.

Länsstyrelser

I varje län finns en länsstyrelse som i princip lyder direkt under regeringen. Länsstyrelsen har uppgifter inom räddningstjänsten, den sociala omvårdnaden, hälsoskyddet m.m.

Självstyrande kommuner och landsting

Kommunerna och landstingen är självstyrande inom sina geografiska områden.26 Kommunernas och landstingens verksamhet regleras genom kommunallagarna och genom åtskilliga specialförfattningar, vilka begränsar de kommunala organens handlingsfrihet men också ger dem särskilda maktbefogenheter. Ett exempel på det senare är bestämmelserna om räddningstjänst. I landstingens uppgift ligger att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård.27

Katastrofens karaktär avgör vilka aktörer som involveras

Katastrofer kan drabba Sverige på två olika sätt. När katastrofplatsen är belägen inom Sveriges gränser kommer de områden som är direkt drabbade att utsättas för

7

Statens organisationsform

En övergripande presentation av samhällets organisation

för att hantera olyckor och svåra påfrestningar i fred.

37

påfrestningar. Framförallt påverkas aktörerna inom de kommuner som finns i katastrofområdet. Även regeringen samt centrala och regionala myndigheter kan bli inblandade.

En annan typ av katastrofer är sådana som inträffar utanför Sverige men där svenska medborgare är inblandade. Till sådana händelser hör Estoniakatastrofen. I sådana fall blir räddningstjänsten inblandad i mindre utsträckning eller inte alls. Istället får andra aktörer stor betydelse. Till regeringen och Regeringskansliet strömmar information in från medier och utländska ambassader. Informationen behöver analyseras och vidareförmedlas till myndigheter och berörda. Bemötande och omhändertagande av anhöriga och överlevande blir i dessa situationer en viktig uppgift för myndigheterna.

Lämplig organisation måste finnas för båda dessa situationer. Många mer eller mindre självständiga aktörer med ansvar inom olika områden kommer att behöva sam-

verka med varandra. Detta gäller t.ex. inom områden som rör räddningsinsatser, hälso- och sjukvård, ordning och säkerhet samt information. Nedan följer en beskrivning av vilka regler som styr verksamheterna inom räddningstjänst och hälso- och sjukvård. Även information och ledningsansvar behandlas.

Räddningstjänst i fred

Med räddningstjänst avses de operativa räddningsinsatser som staten och kommunerna är skyldiga att svara för vid olyckshändelser eller fara därför, för att försöka hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.28

Skyldighet att göra en räddningsinsats föreligger endast, om det med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt är påkallat att staten eller kommunen svarar för insatsen.

38

Kommunal räddningstjänst

Varje kommun skall upprätta en räddningstjänstplan som skall tillställas länsstyrelsen, Statens räddningsverk samt andra berörda kommuner. Regeringen får besluta om ändring i planen efter framställan från Statens räddningsverk.29

När en olycka inträffar i en kommun svarar kommunens räddningskår för insatserna såvida det inte är fråga om statlig räddningstjänst.30 Räddningskårens resurser är anpassade efter den riskbild som finns i varje kommun. Mellan vissa kommuner finns avtal om samverkan mellan räddningskårerna.

Vid varje räddningsinsats skall det finnas en räddningsledare som ansvarar för insatserna. Räddningsledaren upprättar alltid en ledningsplats. Där samordnas insatserna med en ledningsläkare och en polisinsatschef. Räddningsledaren kan beordra även enskilda att delta i räddningstjänstens arbete och använda eller förstöra annans egendom. Statliga eller kommunala myndigheter skall med personal och egendom delta i räddningsinsatser på anmodan av räddningsledaren. Räddningsledaren är huvudansvarig och avgör när räddningstjänst föreligger och när den skall avslutas.

Det finns inga särskilda bestämmelser för katastrofer utan räddningsledaren har samma befogenheter vid sådana händelser.

Länsstyrelsens uppgifter inom räddningstjänsten

Länsstyrelsen skall efter hörande med kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som länsstyrelsen behöver för att kunna utöva sitt ansvar. Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om innehållet i planerna.

Länsstyrelsen har ett eget ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och beslutar då vem som skall vara räddningsledare.

När mer än en kommun är drabbad inom samma län kan berörda räddningsledare komma överens om vem som skall leda insatsen, om så inte sker beslutas detta av länsstyrelsen.

Om det fordras omfattande räddningsinsatser i kom-

munal verksamhet skall länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs. Innefattar insatserna även statlig räddningstjänst skall länsstyrelsen svara för samordningen mellan den statliga och kommunala räddningstjänsten. När länsstyrelsen tagit över ansvaret för räddningstjänsten, skall den också utse räddningsledare.

Det finns även möjlighet för regeringen, när omfattande räddningsinsatser krävs, att bestämma vilken länsstyrelse eller annan statlig myndighet som skall ta över ansvaret för räddningstjänsten inom en eller flera kommuner. Den myndighet som tilldelas ansvaret utser då räddningsledare. Regeringen kan också själv ta över ansvaret för räddningstjänsten och utse räddningsledare.31

Räddningsledaren har det yttersta ansvaret för räddningsinsatsen. Denne skall bland annat fatta beslut om insatsens inriktning och prioriteringar, resursfördelning och underhåll, informationstjänst samt leda åtgärderna på skadeplatsen.

Polisens roll vid räddningsinsatser

Polisens uppgift vid räddningsinsatser är att ansvara för avspärrning av skadeplatsen, trafikreglering, utrymning, efterforskning, genomsökning och bevakning.

Inom den polisiära organisationen är polischefen ansvarig för polisinsatsen. Underställd polischefen finns en polisinsatschef som leder polisens verksamhet på fältet och samverkar med räddningsledaren. Polisens och räddningstjänstens resurser samverkar vid insatsen. Både polisen och räddningstjänsten larmas via SOS-centralerna.

Hälso- och sjukvårdens roll vid räddningstjänst

Hälso- och sjukvården skall samverka med räddningstjänsten när någon skadats. I vissa fall innebär insatsen enbart samverkan beträffande transporter. Vid svårare fall kan sjukvårdsgrupper delta i själva räddningsarbetet. Är händelsen av mycket svår art inträder katastrofberedskap.

Sjukvården vid räddningsinsatser består av sjuk- och ambulanstransporter samt katastrofberedskap vid akutsjukhus. I katastrofberedskapen ingår även beredskap att sända sjukvårdsgrupper till skadeplatsen. En lednings-

39

läkare leder sjukvårdsarbetet inom skadeområdet och styr transporterna med skadade till olika sjukhus där vård kan ges.

Försvarsmaktens roll vid räddningstjänst

På begäran av räddningsledaren skall Försvarsmakten delta i räddningsinsats om inte något allvarligt hinder för detta föreligger.

En insatsstyrka ur Försvarsmakten lyder under eget militärt befäl som i sin tur lyder under räddningsledaren.

40

F

ör att stärka Sveriges försvarsförmåga kan regeringen besluta om höjd beredskap. Vid höjd beredskap skall kommuner, landsting och kyrkliga kommuner vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten m.m. som är nödvändig för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. Även enskilda organisationer och företag som är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig skall då vidta sådana åtgärder.

Beredskapsförberedelser i kommuner och landsting

Kommunerna, landstingen och de kyrkliga kommunerna skall vidta de beredskapsförberedelser som behövs för deras respektive verksamhet under höjd beredskap. Detta skall ske i samverkan med andra berörda statliga, regionala och kommunala aktörer. Planer skall finnas med uppgifter om vilken verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap, om krigsorganisationen, om vilken personal som skall tjänstgöra m.m.

Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. Kommunstyrelsen skall också verka för att den civila verksamheten får en enhetlig inriktning och att samverkan

kommer till stånd mellan dem som bedriver civil verksamhet.

Varje kommun, landsting och kyrklig kommun skall medverka i sådan beredskapsutbildning som berör dem. De skall se till att de personer som ingår i krigsorganisationen får nödvändig utbildning.

I varje kommun skall det finnas ett hemskydd med uppgift att dels förmedla information mellan kommunen och befolkningen, dels verka för att skydda, rädda och hjälpa befolkningen i samband med stridshandlingar samt verka för att trygga nödvändig försörjning.

Kommunen skall hålla länsstyrelsen underrättad om beredskapsläget. Länsstyrelsen kan besluta att kommuner eller landsting skall bistå varandra.

Landstingsstyrelsen ansvarar för den civila hälso- och sjukvården. En närmare beskrivning av hälso- och sjukvård vid krig följer nedan.

Myndigheternas beredskapsplanering och verksamhet vid höjd beredskap

Varje myndighet skall i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. Deras planering skall ske i samverkan med de statliga och kommunala myndigheter, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.

8

Civila förberedelser för och åtgärder vid krig

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda och bedriva den militära och civila verksamhet som erfordras om krig utbryter.

I det följande lämnas en övergripande beskrivning av den civila

delens organisationsform 32 särskilt vad gäller räddningstjänst,

hälso- och sjukvård samt information.

41

Inom totalförsvaret hänförs vissa myndigheter till funktioner som i krig är särskilt betydelsefulla. En central myndighet inom varje funktion har ansvaret för samordning m.m. och utgör därmed en s.k. funktionsansvarig myndighet.

Överstyrelsen för civil beredskap har ansvar för funktionen civil ledning, transporter m.m., Rikspolisstyrelsen för ordning och säkerhet, Statens räddningsverk för befolkningsskydd och räddningstjänst, Styrelsen för psykologiskt försvar för informationsberedskap och Socialstyrelsen för hälso- och sjukvård m.m.

De funktionsansvariga myndigheterna skall i fredstid i samråd med övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen utarbeta underlag för beslut om målsättning, samordna beredskapsförberedelser och planering, svara för utbildning och övningar m.m.

Försvarsmakten får ta del av planläggningen hos de myndigheter som är beredskapsmyndigheter.33

Under skärpt beredskap skall den funktionsansvariga myndigheten samordna verksamheten inom funktionen och med andra myndigheter.

Vid högsta beredskap skall de funktionsansvariga myndigheterna m.fl. hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen inom respektive ansvarsområde och om vidtagna och planerade åtgärder.

Överstyrelsen för civil beredskap skall i fred leda och sam-

ordna beredskapsförberedelserna vid övriga funktionsansvariga myndigheter. Myndigheten skall särskilt, bl.a. genom att utarbeta råd och rekommendationer, verka för enhetlighet i frågor som är gemensamma för det civila försvaret, verka för övergripande samverkan mellan det civila och det militära försvaret samt utveckla kunskaper om de ömsesidiga kraven inför och under höjd beredskap. Myndigheten skall också samordna utbildning i frågor som är gemensamma för det civila försvaret. Överstyrelsen för civil beredskap skall även bedriva operativa studier som underlag för krigsplanläggningen inom det civila försvaret, samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av ledningsövningar, samt leda större övningar för civilbefälhavare och militärbefälhavare vad avser det civila försvaret.

Under höjd beredskap skall myndigheten på regeringens uppdrag göra övergripande utredningar på det civila försvarets område samt, efter särskilt beslut från regeringen, inrikta och samordna de funktionsansvariga myndigheternas och civilbefälhavarnas verksamhet.34

Civilbefälhavaren är i krig den högsta civila total-

försvarsmyndigheten inom ett civilområde. Sverige är indelat i tre sådana områden.35 Civilbefälhavaren har uppgifter inom funktionen civil ledning och samordning.36

Civilbefälhavaren skall samordna planering, leda ledningsövningar, samt inriktning och uppföljning av dessa och verka för utbildning av personal m.m. Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna de föreskrifter som behövs för planläggningen av totalförsvaret inom civilområdet. Civilbefälhavaren får även meddela andra statliga myndigheter under regeringen, förutom Försvarsmakten, föreskrifter om inriktningen av beredskapsförberedelser.

I krig skall civilbefälhavaren verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås genom att verka för att civila myndigheter och andra civila organ bedriver sina verksamheter med en enhetlig riktning där de civila försvarsåtgärderna samordnas. Tillsammans med militärbefälhavaren vid Försvarsmakten skall civilbefälhavaren verka för att det civila och militära försvaret samordnas. Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna och annan regional civil myndighet med statliga förvaltningsuppgifter föreskrifter för verksamheten. Det ingår i civilbefälhavarens ansvar att hålla sig underrättad om läget inom civilområdet och på alla sätt försöka upprätthålla förbindelsen med regeringen, centrala myndigheter och övriga civilbefälhavare.37

Styrelsen för psykologiskt försvar är central förvaltnings-

myndighet för det psykologiska försvaret. Som funktionsansvarig myndighet skall den leda och samordna planläggningen av rikets psykologiska försvar, sprida kunskap om säkerhetspolitiken och totalförsvaret, inklusive civilbefolkningens möjligheter att inom folkrättens ramar bjuda en ockupant motstånd, samt främja och samordna andra myndigheters information inom dessa områden.38

Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut

42 av regeringen skall myndigheten dessutom bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda.

Socialstyrelsen är funktionsansvarig myndighet för

hälso- och sjukvård, socialtjänst samt miljö- och hälsoskydd. Socialstyrelsen skall således samordna beredskapsförberedelser och planering därav, samordna och genomföra krigsplanläggning, svara för utbildning av personal och för att övningar genomförs samt redovisa beredskapsläget för regeringen. Under höjd beredskap skall Socialstyrelsen kunna informera regeringen om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom sitt område samt om vidtagna och planerade åtgärder. Vid skärpt beredskap skall Socialstyrelsen samordna verksamheten inom sitt ansvarsområde och med andra myndigheter inom totalförsvaret.39

Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndig-

heten inom länen och skall samverka med försvarsområdesbefälhavaren vid Försvarsmakten för att åstadkomma en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar och en ändamålsenlig användning av civila och militära resurser. Detta skall ske genom riskanalyser, samverkan, planläggning och övning inom det civila försvaret. Länsstyrelsen skall även ge stöd och underlag till kommuner och berörda myndigheter, organisationer och företag för deras beredskapsförberedelser.

Vid höjd beredskap skall länsstyrelsen inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. I detta ligger samordning och enhetlig inriktning av det civila försvaret, samordning mellan det civila och militära försvaret samt att verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas. Länsstyrelsen får då meddela föreskrifter om verksamheten hos andra regionala och lokala civila myndigheter med statliga förvaltningsuppgifter inom länet, med undantag för civilbefälhavaren.

Räddningstjänst

Under höjd beredskap har räddningstjänsten utöver sina vanliga uppgifter ansvar för att upptäcka, utmärka och röja farliga områden m.m.

Civilbefälhavaren har rätt att under höjd beredskap

besluta om användning av räddningskårer för uppgifter som inte berör den egna kommunen för omfördelning mellan länen inom civilområdet. Motsvarande rätt att besluta om omfördelning har länsstyrelsen vad gäller kommunerna inom länet.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är en totalförsvarsfunktion som består av en civil och en militär del. Den militära sjukvårdsorganisationen skall i krig vara ett komplement till den civila. Inom totalförsvaret finns lager av sjukvårdsutrustning och läkemedel som kan användas i krig.40 Den civila hälso- och sjukvårdens katastrofberedskap utgör en nödvändig grund för och del av krigsberedskapen. Ambitionen för hälso- och sjukvården i krig skall vara att hålla de medicinska behandlingsresultaten på samma nivå som i fred för det stora flertalet patienter.

Vid fredstida katastrofer och i krig kan det krävas samordning av hela landets sjukvård. Detta ställer krav på samverkan mellan civil och militär sjukvård på olika nivåer. En samordnad och samgrupperad ledning krävs såväl på central nivå, som högre regional nivå och lägre regional nivå. Ansvaret för detta på central nivå har Socialstyrelsen, överbefälhavaren och Försvarets sjukvårdsstyrelse. På högre regional nivå utövas ledningen av civilbefälhavare och militärbefälhavare och på lägre regional nivå av landsting, länsstyrelse och försvarsområde. Vidare samverkar på distriktsnivå hälso- och sjukvårdsledningen inom landstinget med primärkommunal ledning samt militära förbandschefer.

Informationsberedskap för svåra påfrestningar i fred och för krig

Varje myndighet har i fred och i krig ansvar för att informera om sin verksamhet till allmänhet och medierna. Ett sådant ansvar har även kommuner och landsting.

När räddningsinsatser i fredstid pågår, ansvarar räddningsledaren i samverkan med polis och sjukvård för att information förmedlas till medierna. Sjukvården ansvarar för information om och till patienterna på sjukhusen. Polisens informationscentral har tillgång till den registrering

43

som polisen sköter vid skadeplatsen och informerar utifrån denna.

I fredstid skall Styrelsen för psykologiskt försvar bistå andra myndigheter i deras arbete med att utforma och sprida information om svåra påfrestningar på samhället i fred, genom att utarbeta råd och rekommendationer för informationsverksamheten.41 Om en svår påfrestning råder skall styrelsen för psykologiskt försvar på begäran ge stöd och hjälp till andra myndigheter i deras informationsarbete. Myndigheten skall även, efter samråd med medieföretag, följa och analysera utvecklingen av mediernas beredskap för svåra påfrestningar i fred. Myndigheten skall utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskap för medieområdet.

Styrelsen för psykologiskt försvar har till uppgift att upprätta en beredskapsorganisation som skall fungera under och vid direkt fara för krig.

Myndigheten skall i krig analysera stämnings- och opinionsläget i landet samt följa rapporteringen i nationella och internationella nyhetsmedier. Vidare skall ett centralt presskvarter upprättas tillsammans med informatörer från bl.a. det militära högkvarteret, Regeringskansliet och Överstyrelsen för civil beredskap. Syftet med ett centralt presskvarter är att kunna ge medierna och därigenom allmänheten information.

Även civilbefälhavarna, länsstyrelserna och kommunerna skall förstärka sina informationsresurser i händelse av krig.

44

9

Hälso- och sjukvårdens planering och organisation av katastrofberedskapen

för psykiskt och socialt stöd

Här redovisas som en bakgrund den svenska organisationen

för nationell, regional och lokal katastrofberedskap.

B

ehovet av en beredskap för psykiskt och socialt

omhändertagande vid katastrofer är någonting som olika aktörer i det svenska samhället under de senaste decenniet fått ökad medvetenhet om. När hälso- och sjukvården planlägger, utbildar och övar katastrofberedskap utgör psykiskt och socialt omhändertagande en betydelsefull del.

Som sektorsansvarig myndighet för hälso- och sjukvården i Sverige utarbetar Socialstyrelsen allmänna råd om hälso- och sjukvårdens katastrofberedskap.42 Syftet är att de allmänna råden skall utgöra ett gemensamt övergripande underlag för planering och utbildning. De allmänna råden riktar sig till hälso- och sjukvårdens medicinskt och administrativt ansvariga och även till räddningstjänsten, polisen och Försvarsmakten som information. I en särskild skrift43 behandlas frågor om psykiskt och socialt omhändertagande. Avsikten är att ”ge allmänna riktlinjer till landsting och kommuner för planering, organisation och utbildning vad gäller det psykologiska, psykiatriska och sociala omhändertagandet och stödet vid stora olyckor och katastrofer”.

Det är väsentligt att påminna om landstingens och kommunernas självstyre och självständiga ansvar för

hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har således ingen direktivrätt över landstingen och kommunerna, de rekommendationer och råd som publiceras är endast vägledande och myndighetens ansvar och befogenhet inskränker sig till att följa verksamheten.

Samverkan och samordning av information

För att samhällets resurser skall kunna användas optimalt i samband med en katastrof krävs samordning på nationell, regional och lokal nivå. Den lokala hälso- och sjukvården som ansvarar för det akuta omhändertagandet kan behöva stöd i form av erfarenhetsutbyte, akuta råd och handledning. Det är Socialstyrelsens uppgift att följa och stödja sjukvårdshuvudmannens katastrofplanering samt att samordna informationen mot huvudmannen men även mellan myndigheter och allmänheten.

Katastroforganisation regionalt och lokalt

Landsting

Landstingen i Sverige har skyldighet att erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård till dem som behöver det.44 För att detta skall vara möjligt även vid stora olyckor och katastrofer krävs en särskild katastrofberedskap. I So-

45

cialstyrelsens allmänna råd framgår att det centralt hos varje landsting samt vid varje akutsjukhus och primärvårdsdistrikt bör finnas en katastrofplan, som kontinuerligt revideras. Utöver detta krävs att all berörd personal får information och utbildning. Socialstyrelsen betonar även behovet av att samordning sker mellan den fredstida katastrofberedskapen och krigsberedskapen,45liksom att samverkan med andra berörda myndigheter krävs vid planeringen. Exempel på berörda myndigheter är länsstyrelsen, försvaret, sjö- och flygräddningen, kommunens räddningstjänst, polisen och SOS-centraler. Dessutom uppmuntras samverkan även med olika trossamfund och frivilligorganisationer.

I landstingets övergripande uppgift ingår att se till att katastrofplaner upprättas inom sjukhus och primärvårdsdistrikt och att planerna övas, liksom att katastrofberedskapen samordnas mellan primärvård, sjukhus och kommun.

Inom landstingsområdet engageras framförallt allmänpsykiatriska jourmottagningar, jourmottagning för barn- och ungdomspsykiatri, delar av öppenvårdspsykiatrin, företagshälsovården, kuratorer och psykologer samt sjukhuskyrkan i det psykologiska och psykiatriska omhändertagandet av katastrofdrabbade. Då barn och ungdomar är inblandade samverkar ofta elevvården och skolhälsovården med primärvården och den psykiska barnoch ungdomsvården (PBU).

Kommuner

På lokal nivå har kommunstyrelsen (och den sociala distriktsnämnden i storstäderna) ansvaret för att de som vistas inom kommunen får det stöd och den hjälp som är erforderlig, i fred såväl som i krig. I omsorgsarbetet vid en katastrof kan individ- och familjeomsorgen, äldre- och handikappomsorgen och barn- och utbildningsförvaltningen involveras.

Grupper för psykosocialt omhändertagande inom landsting och kommun

För att hälso- och sjukvården och socialtjänsten skall kunna erbjuda den hjälp som erfordras vid stora olyckor och katastrofer menar Socialstyrelsen att en särskild organisation måste finnas inom varje landsting och kommun.

Psykologisk-psykiatrisk katastrofledningsgrupp (PKL)

Socialstyrelsen anser att de flesta akutsjukhus bör inrätta en PKL-grupp bestående av personer med särskild katastrofpsykologisk och -psykiatrisk utbildning. Gruppens uppgift skall bland annat vara att planera, leda och samordna det psykiska och sociala omhändertagandet vid katastrofer i nära samarbete med sjukhusets katastrofkommitté och -kansli.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid katastrofer (POSOM)

Inom varje kommun bör det enligt Socialstyrelsen finnas en beredskapsgrupp vars deltagare skall kunna agera med kort varsel. Sammansättningen av deltagare i en s.k. POSOM-grupp kan variera, vanligt är dock att gruppen består av personer från socialtjänsten, kyrkan och frivilligorganisationer. Gruppen bör vara underställd socialchefen i kommunen.

Uppbyggandet av en psykologisk och psykiatrisk katastrofberedskap i Sverige har utvecklats i överensstämmelse med Socialstyrelsens allmänna råd. Som exempel kan nämnas att samtliga somatiska akutsjukhus i Stockholms län har en PKL-grupp och dessutom finns i länet en samordningsgrupp. På andra orter som särskilt drabbades av Estoniakatastrofen; Borlänge, Jönköping, Lindesberg, Norrköping, Uppsala och Vilhelmina finns PKL- och POSOM-grupper eller andra krisgrupper.

46

10

Stockholms läns landstings katastrofmedicinska beredskap

En beskrivning av planeringen för organisationen

av det katastrofmedicinska arbetet inom landstinget.

I

Stockholms läns landsting finns i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd en central medicinsk katastrofplan.46 Den är en ramplan för att organisation och ledning av länets hälso- och sjukvård vid en stor olycka eller katastrof i fredstid och utgör också grunden för den beredskap Stockholms läns landsting skall ha för att kunna möta svåra påfrestningar på samhället vid kriser och i krig. Planen från 1994 har reviderats bland annat mot bakgrund av de erfarenheter som gjordes i samband med Estoniakatastrofen men även på grund av strukturförändringar inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Efter Estoniakatastrofen skedde ett omfattande utrednings- och utvärderingsarbete inom landstinget. Utförliga rapporter utarbetades bland annat av akutsjukhusen som deltog i hälso- och sjukvårdens insatser, några exempel som kan nämnas är Huddinge sjukhus rapport47 som redovisar åtgärder i räddningsarbetet på olycksplatsen, i färjeterminalen och på sjukhuset och Södersjukhusets rapport48 som mycket ingående redovisar det psykosociala arbetet. Utöver detta har Nordvästra sjukvårdsområdet inom landstinget gjort en övergripande utvärdering49 av landstingets insatser.

Analysgruppen har tagit del av dessa rapporter och utvärderingar och finner det inte motiverat att återge samtliga insatser och åtgärder som vidtogs i det akuta ske-

det. Därför kommer endast en kortfattad beskrivning göras av akutsjukhusens psykosociala insatser för anhöriga och överlevande. Gruppen har valt att istället se närmare på de erfarenheter som landstinget fick genom insatserna i samband med Estoniakatastrofen och vill försöka spegla några av de slutsatser som dragits. Detta presenteras i nästa avsnitt, Beskrivning.

I det följande beskrivs kortfattat fyra centrala delar i Stockholms läns landstings medicinska katastrofplan: katastrofmedicinsk ledning, PKL-funktionen, information och samverkan.

Katastrofmedicinsk ledning

Vid en stor olycka eller katastrof utövas ledning på olika nivåer inom sjukvården. Normativ50 och strategisk51 ledning utövas av den Centrala medicinska katastrofledningen (CMKL), operativ ledning utövas av medicinskt ledningsansvarig i skadeområdet och av ledningsansvarig på akutsjukhus, vårdcentral eller inom sjukvårdsområde.

På akutsjukhusen finns en utsedd katastrofledare som har det initiala ledningsansvaret till dess en katastrofledning övertar ansvaret. Organisationen inom primärvården ser likadan ut.

Som tidigare nämnts leds räddningsinsatsen i skade-

47

området av en räddningsledare i samverkan med polisinsatschefen och medicinskt ledningsansvarig. Då det medicinska ledningsansvaret är kopplat till den i skadeområdet högsta medicinska kompetensen kan exempelvis ledningsambulansfunktionen (den ambulans som först kommer till skadeområdet) eller akutbilssjuksköterskan ha ledningsansvaret till dess läkare kommer. Då räddningsinsatsen bedöms bli långvarig, exempelvis vid stora olyckor eller katastrofer larmas en särskild ledningsläkare.

PKL, Psykologisk-psykiatrisk katastrofledningsgrupp

Samtliga somatiska akutsjukhus inom Stockholms läns landsting har en lokal PKL-grupp. Varje grupp har en samordnare och dessa ingår i en referensgrupp där även representanter för Centrala avdelningen för ambulanssjukvården och katastrofmedicinsk planering liksom experter på katastrofpsykologi ingår.

PKL-funktionen representeras även i den Centrala medicinska katastrofkommittén samt i de lokala medicinsk katastrofkommittéerna på akutsjukhusen.

Varje PKL-grupp har ett antal resurspersoner som kan hjälpa till med psykologiska genomgångar, debriefing m.m. Enligt katastrofplanerna skall samverkan ske med kommunen, primärvården och kyrkan.

Information

I de centrala och lokala katastrofplanerna konstateras att ”information utgör en väsentlig del i all katastrofmedicinsk verksamhet”. Man menar att informationsansvariga skall ingå i ledningsarbetet. Som målgrupper definieras drabbade och deras anhöriga, massmedierna, andra akutsjukhus och sjukvårdsområden samt samverkande myndigheter. Vikten av att samordna information med andra involverade myndigheter understryks.

Samverkan

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landstinget skyldighet att samverka med andra samhällsorgan, i första hand statlig och kommunala myndigheter. Som exempel på samverkansorgan nämns i den Centrala medicinska

katastrofplanen för Stockholms läns landsting: räddningstjänsten, polisen, länsstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Storstockholms lokaltrafik, Statens järnvägar och Banverket.

För katastrofmedicinsk planering inom Stockholms läns landsting svarar:

Den centrala medicinska katastrofkommittén som skall vara sammansatt av representanter från Hälso- och sjukvårdsnämndens stab, HSN, Centrala avdelningen för ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk planering i nordvästra sjukvårdsområdet, sjukhusstyrelsens stab, akutsjukvården, primärvården, smittskyddsenheten, PKLgrupperna och SOS Alarm i Stockholm. Sjukvårdsdirektören, HSN leder arbetet. Kommitténs uppgifter är att

 • vara hälso- och sjukvårdens rådgivande organ inom det katastrofmedicinska området
 • utifrån riskinventeringar och analyser initiera åtgärder som minskar faran för stora olyckor och katastrofer i länet
 • följa upp och bedöma resultat och kvalitet av genomförda katastrofmedicinska insatser
 • fortlöpande ta del av forskningsoch utvecklingsresultat inom det katastrofmedicinska området samt vid behov initiera åtgärder inom landstinget

För katastrofmedicinsk planering på akutsjukhus och inom sjukvårdsområden ansvarar lokala katastrofkommittér som svarar för att lokala medicinska katastrofplaner utarbetas och revideras årligen.

57

Stöd för personal

Sjukhusets PKL-grupp utgjorde stöd för personal som arbete i kriscentrumet.

Södersjukhuset

På sjukhuset ställdes särskilda lokaler till förfogande för anhöriga som förväntades komma. Den förste kom omkring halv nio på morgonen den 28 september. Under det första dygnet kom 15 anhöriga till krismottagningen.

Mottagande sjukhus för överlevande

30 överlevande förväntades komma till sjukhuset under kvällen eller natten. För att kunna möjliggöra att hela gruppen överlevande kunde hållas samman evakuerades två avdelningar. Där skulle registrering, undersökning och primärbehandling ske. En av avdelningarna som evakuerades var intagningsavdelningen. På så sätt hoppades man underlätta de överlevandes ankomst och undvika massmedial uppståndelse.

Runt midnatt anlände de första överlevande. Totalt vårdades 31 överlevande på sjukhuset.

Aktiv uppföljning

Samtliga överlevande som kom från Sverige har följts upp. En samtalskontakt erbjöds i det akuta skedet och senare erbjöds deltagande i gruppträffar för överlevande boende i Stockholmstrakten.

Planeringen för dessa gruppträffar inleddes under den första veckan och den 3 november ägde den första träffen rum. 28 överlevande inbjöds och gruppledare var en kurator och en psykolog. Under de två första månaderna träffades gruppen en gång i veckan och därefter en gång varannan vecka under fem månader. Av de 28 som inbjöds kom 22 personer och dessutom tillkom två.

Anhöriga fick en resursperson

Till Södersjukhuset kom sammanlagt 183 anhöriga, vänner eller arbetskamrater till saknade eller överlevande. Alla erbjöds en resursperson. I det uppföljande arbetet valde sjukhuset att kontakta anhöriga till överlevande via telefon och anhöriga till saknade erbjöds återbesök.

Personal i krisarbetet

29 personer från sjukhuset deltog i krisarbetet. Bland dessa fanns förutom sjukhusets personal även personal från de psykiatriska sektorerna inom Södra sjukvårdsområdet samt sjukhusprästen.

S:t Görans sjukhus

Sjukhusets huvudsakliga roll i det psykosociala arbetet var att stödja personal som varit engagerad i hjälparbetet. Till debriefing på sjukhuset kom personal vid akut- och intagningsavdelningar, från socialtjänsten, företagshälsovården och psykiatriska öppenvårdsmottagningar. För personal från sjukhuskyrkan, Svenska kyrkans församlingar och estniska och lettiska församlingar genomfördes motsvarande debriefing av sjukhusprästen. 29 team arbetade med debriefing.

Kristeam i beredskap

Åtta kristeam med två hjälpare i varje förbereddes för insatser i stödarbetet men engagerades inte i arbetet under de två första dygnen. Till S:t Görans sjukhus kom sammanlagt 15 oskadade, anhöriga eller överlevande, som fick individuella samtal och uppföljning. Drabbade barnfamiljer fick stöd genom barnklinikerna.

58

D

en centrala medicinska katastrofkommittén

uppdrog åt en utomstående expert att utvärdera sjukvårdens insats med anledning av Estoniakatastrofen. Utgångspunkt för värderingen av insatsen var Medicinsk katastrofplan för Stockholms läns landsting. Analysgruppen har valt att sammanfatta de slutsatser som framförs mot bakgrund av strävan att belysa de lärdomar olika aktörer fått av händelserna efter katastrofen.

Katastrofplanen till fördel

I utvärderingen konstateras att den centrala katastrofplanen utgjorde ett stöd i den oförutsedda katastrofen utanför Sveriges gränser. De medicinska åtgärder som vidtogs för patienter på sjukhusen fick optimalt medicinskt resultat. Det konstateras att det inte var nödvändigt att utfärda ett katastroflarm, uppgifterna i samband med katastrofen fördelades mellan sjukhusen och den övriga verksamheten fick inga nämnvärda störningar.

Ringa behov av somatisk vård

Det konstateras vidare att den katastrofmedicinska insatsen inte i första hand bestod av somatisk vård. Sju överlevande fördes akut med helikopter till Huddinge sjukhus och 38 överlevande kom ett dygn senare till Huddinge och Södersjukhuset, ingen med livshotande skador.

Informationsbehov präglade den akuta situationen

Anhöriga och vänner till saknade och döda hade i det akuta skedet framförallt ett stort behov av att få information om vad som hade hänt. Bristen på uppgifter om överlevande, döda och saknade, ofullständiga och inkorrekta passagerarlistor skapade en kaotisk situation, framförallt för de anhöriga som kom till Estlineterminalen.

Bristande ledning i terminalen

En erfaren ledningsläkare och sjukvårdsgrupper dirigerades till terminalen, trots att inga patienter från katastrofen väntades dit. I utvärderingen sägs att detta initiativ sannolikt var berättigat i Estoniafallet, men att det inte innebär att det skulle vara berättigat i andra situationer. Det saknades överhuvudtaget samordnad ledning av den totala insatsen. Ledningsläkaren och personal tog exempelvis på eget initiativ ett informationsansvar.

Ingen samordning av det psykosociala stödarbetet i Estlineterminalen

Sjukvårdens huvudsakliga insatser i samband med Estoniakatastrofen blev psykosocialt stöd till anhöriga och vänner. Krisgrupper arbetade i terminalen och deras insatser värderas som berättigade. Det konstateras dock att bristen

3

Stockholms läns landstings utvärdering av insatserna

Analysgruppen har här sammanfattat lärdomar

av landstingets insatser under Estoniakatastrofen.

59

på samordnad ledning även av de psykosociala insatserna kom att medföra att stödgruppernas resurser inte utnyttjades optimalt och det fanns ingen organisation för samverkan med socialjour, kyrkan och frivilliga stödpersoner.

Behov av utbildning och samverkan med övriga hjälpinstanser

Utvärderingen visar att bland annat utbildning och övning liksom viss förändring av beredskapen behövs för att sjukvården skall kunna ge optimalt psykosocialt stöd även utanför sjukhusen.

Vikten av att sjukvården samverkar med organ i samhället som också bedriver psykosocial verksamhet understryks.

Stöd till överlevandes anhöriga

Som tidigare nämnt var behovet av somatisk vård av de överlevande inte stort. Däremot kom behovet av psykosocialt stöd att bli desto större. Behoven av exempelvis stödsamtal för anhöriga och vänner till de överlevande kunde bemötas med hjälp av personliga initiativ och goda förberedelser.

En annan grupp som konstaterades ha ett stort behov av psykosocialt stöd var den egna personalen som involverades i Estoniakatastrofen.

Samverkan med polis och sjöräddning

På ett tidigt stadium placerades representanter från den centrala medicinska katastrofledningen i ledningscentra-

ler hos såväl polis som sjöräddning. Enligt utvärderingen kunde sådan samverkan även ha skett på en högre administrativ ledningsnivå.

Intern information

Sjukvårdens interna informationsarbete bedöms som otillfredsställande. Detta förklaras med att samband, informationsteknik och rapporteringsrutiner inte är anpassade till central medicinsk ledning. För att garantera ett kontinuerligt informationsflöde krävs särskilda rutiner och moderna sambandsmedel, liksom särskild personal i den centrala staben.

Massmediernas behov av information resurskrävande

För att bemöta massmediernas behov av att få information och att få genomföra intervjuer med berörda krävdes betydande resurser. Det fanns även tillfällen då hjälp från polis behövdes för att säkra framförallt patienternas och anhörigas integritet.

Centrala avdelningen för ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk planering får lovord

Avslutningsvis konstateras i utvärderingen att den Centrala avdelningens för ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk planering medverkan i den centrala och lokala katastrofberedskapen var värdefull. Individuella kvalifikationer, ambitioner, initiativförmåga och samarbetsvilja lyfts fram särskilt.

60

E

stoniakatastrofen kom att bli en påfrestning på

Polismyndigheten i Stockholms län genom att 63 anställda omkom och på grund av att myndigheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen svarade för huvuddelen av den svenska polisens arbete till följd av katastrofen. Analysgruppen har därför valt att här kortfattat beskriva hur myndigheten organiserade det psykosociala stödarbetet för anhöriga till de polisanställda som omkom, för de överlevande och för den egna personalen samt några av de lärdomar som gjordes av det arbetet. Rikspolisstyrelsens och polismyndighetens övriga insatser i samband med Estoniakatastrofen har beskrivits utförligt i analysgruppens tidigare rapport.

Behov av psykosocialt stöd

Klockan var omkring tre på morgonen när chefen för polisens arbetsmiljöenhet fick veta att ett 70-tal anställda vid Polismyndigheten i Stockholms län fanns med på Estonia. Man konstaterade att samtliga polismästardistrikt i länet hade anställda med på Estonia och insåg att behovet av psykosocialt stöd var stort. Ett par timmar senare hade myndigheten upprättat en krisstab.

Krisstabens arbete

Polismyndigheten saknade en handlingsplan för psykosocialt stöd vid särskilda händelser då Estoniakatastrofen inträffade. Det innebar att krisstaben fick börja med att skapa en krisorganisation. Eftersom myndigheten är decentraliserad och polismästarna har ett eget verksamhetsansvar kunde denna krisstab enbart vara rådgivande.

Krisstaben formulerade ett antal mål för sin verksamhet och det övergripande var att verka för att det i varje polisdistrikt och avdelning skulle startas en krisgrupp. Krisstaben skulle ansvara för samordning, stöd och information till grupperna och till polisledning. Råd och stöd till anhöriga som ringde till krisstaben skulle också ingå i uppgifterna. Man åtog sig även att inventera och förmedla externa resurser och att genomföra en utvärdering av krisorganisationen.

Stödarbetet inriktades i första hand på insatspersonal, arbetskamrater och anhöriga till saknad personal, överlevande och personalen i krisgrupperna. Av resursskäl beslutade man att hänvisa anhöriga till saknade som inte var anställda vid myndigheten till landstinget.

Krisstaben fick information om händelseutvecklingen

4

Det psykosociala stödarbetet

inom Polismyndigheten i Stockholms län

En kortfattad presentation av insatser för anhöriga till polisanställda

som omkom på Estonia och för den egna personalen.

61

genom Länskommunikationscentralen vid polismyndigheten i Stockholms län som i sin tur stod i kontakt med insatschefen på Estlineterminalen, Rikspolisstyrelsens informationscentral, identifieringskommissionen och våldsroteln vid polismyndigheten. Informationen förmedlades vidare till krisgrupperna via fax och genom direkta möten. Massmediernas skildringar av händelserna följdes också i krisstaben och krisgrupperna.

Personalen i krisstaben fick tidigt i arbetet handledning och debriefing.

Krisgruppernas arbete

I varje polismästardistrikt och avdelning bildades en krisgrupp som bestod av debriefinghandledare och personal med erfarenhet av krisarbete samt i vissa krisgrupper representanter från ledningsgruppen. Arbetet påverkades av att insatspersonal i flera distrikt involverades på olika sätt i arbetet med katastrofen, exempelvis i Estlineterminalen och med passagerarlistor, information och senare förundersökning.

Krisgruppernas målsättning var: att genomföra stödsamtal enskilt eller i grupp med arbetskamrater och eventuell insatspersonal, att ge personalen riktig information för att försöka hindra ryktesspridning, att genom stödpersoner, minneshögtider och transporter ge stöd till anhöriga, att ge stöd åt chefer med ansvar för att underrätta anhöriga och för det psykosociala stödet till övrig personal.

De som involverades i krisgruppernas fick egen debriefing.

Stöd till anhöriga och överlevande

Varje familj som drabbades av katastrofen fick genom krisgruppernas arbete en kontaktperson vars uppgift var att ge såväl praktiskt som känslomässigt stöd.

De fem polisanställda som överlevde katastrofen fick hjälp genom myndighetens personalkonsulenter och psykiatriker. Stödet gavs såväl enskilt som i grupp.

Bland anhöriga fanns en önskan om att få möta de överlevande för att få ställa frågor och bilda sig en uppfattning om hur situationen var på Estonia. Det var dock krisstabens uppfattning att ett sådant initiativ borde komma från de överlevande själva och staben tog därför inga initiativ i denna fråga.

Stödarbetet omfattade även berörd personal.

Polismyndigheten i Stockholms län berördes av Estoniakatastrofen dels därför att 63 anställda omkom,

dels därför att myndigheten, tillsammans med Rikspolisstyrelsen svarade för huvuddelen av den svenska polisens arbete till följd av katastrofen.

62

Anhörigförening bildades

På förslag från krisgrupperna ordnade krisstaben i samverkan med ST-polisväsende anhörigträffar som så småningom medförde att anhöriga bildade en stödförening.54

Belastning på polismyndigheten

På Rikspolisstyrelsens uppdrag dokumenterades och utvärderades polisens insatser i samband med Estoniakatastrofen och resultatet presenterades i Estonia-studien,

RPS Rapport 1995:8. I rapporten konstateras att intresset för omhändertagande och bearbetning av traumatiska upplevelser, liksom mental träning och förberedelse inför svåra händelser, ökat inom polisorganisationen efter Estoniakatastrofen. Som ett resultat av detta har Rikspolisstyrelsen bland annat initierat utbildningsinsatser för den lokala polisorganisationen och ett internt nätverk för informationsspridning, erfarenhetsutbyte och utveckling inom området mental träning och debriefing.

63

P

å Södermalm i Stockholm ligger Ersta sjukhus. Sjuk-

huset ägs av Ersta diakonisällskap, en ideell förening knuten till Svenska kyrkan. Den psykiatriska kliniken ingår inte i Stockholms läns landstings katastrofberedskap men har kommit att spela en väsentlig roll i stödarbetet för anhöriga och överlevande.

Efter sorgegudstjänsten i Storkyrkan den 2 oktober 1994 lästes ett meddelande upp från Ersta sjukhus där anhöriga inbjöds till ett stormöte. Bakgrunden till detta var att anhöriga hört av sig till den psykiatriska kliniken och påtalat att krisgruppernas verksamhet höll på att läggas ner. Många anhöriga menade att de hade ett stort behov av att få fortsatt stöd och Ersta sjukhus kontaktade därför Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset som ansvarade för samordningen av landstingets psykosociala stödarbete och framförde ett förslag om att komplettera sjukhusens egen verksamhet. Förslaget accepterades.

Syftet med det första mötet var att anhöriga skulle få allmän information om händelseutvecklingen, om juridiska frågor och försäkringsfrågor. I samband med mötet erbjöds anhöriga möjlighet att delta i grupper för fortsatt stödarbete. Grupperna delades in i kategorier: vuxna som förlorat anhöriga, anhöriga till överlevande och barn och unga. Varje grupp bestod av mellan 7 och 15 personer och två gruppledare, som var läkare, kurator eller sjukhuspräst. Stödgruppernas verksamhet planerades till att omfatta 15

träffar med ledare och därefter skulle de anhöriga fortsätta att träffas på egen hand.

Grupperna kom att kompletteras med fortsatt öppethus-verksamhet. Uppläggningen av såväl de öppna mötena som gruppmöten formades i nära samarbete med anhöriga, det var deras behov i olika faser som fick styra utbudet. Det var också anhöriga som födde idén om att uppföra ett minnesmärke på sjukhusets område och att högtidlighålla ettårsdagen av Estonias förlisning. Anhörigas egna behov av dokumentation av det psykosociala arbetet ledde så småningom fram till Ersta sjukhus enkätundersökning, vilken belystes i analysgruppens tidigare rapport. Ett arbete med att sammanställa enkäterna för publicering pågår på sjukhuset.

Viktiga lärdomar

Ersta sjukhus psykosociala stödarbete med anhöriga och så småningom även överlevande har pågått kontinuerligt sedan hösten 1994. Analysgruppen har tagit del av sjukhusets egna erfarenheter och lärdomar av arbetet vilka sammanfattas i det följande.

Lyssna till berörda

Vikten av att lyssna nämns som den främsta lärdomen. Planer för psykosocialt stöd till människor som drabbas av traumatiska upplevelser är en bra utgångspunkt för plan-

5

Ersta sjukhus i stödarbetet

En redovisning av det psykosociala stödarbetet för anhöriga och överlevande på Ersta sjukhus

och en presentation av några av sjukhusets lärdomar av arbetet.

64 läggning, organisation och övning av katastrofberedskapen men de som arbetar i organisationen måste ha en flexibel attityd till innehållet i planerna och vara beredda att möta olika individers särskilda behov. Den individ som drabbats av en traumatisk upplevelse, som Estonias förlisning, besitter den främsta kompetensen när det gäller just hans eller hennes upplevelser, oavsett vilka yrkeskunskaper den stödjande personen än har.

Det långsiktiga perspektivet

För att bästa långsiktiga stöd skall kunna erbjudas bör enligt sjukhusets uppfattning anhöriga möta samma personer som i det akuta skedet. Erfarenheterna av anhörigas uppfattning om att uppgifterna indelas i ett akut omhändertagande med krisbehandling, och ett långsiktigt då exempelvis sjukvårdens psykiatri tar vid är att detta inte upplevs tillfredsställande.

Möte med andra som drabbats

Sjukhuset har goda erfarenheter av att låta anhöriga möta varandra för samtal och stöd. Bland expertis finns till viss del motstridiga uppfattningar om detta men enligt sjukhuset inte bland anhöriga själva. ”Ingen annan kan ändå riktigt förstå” är en synpunkt som ofta har framförts.

Att sätta punkt

En annan erfarenhet som sjukhuset har fått är att många anhöriga besvärats av massmediernas intresse för Estoniakatastrofen genom åren, men att lika många uttrycker att det är påfrestande när det inte skrivs någonting om Estonia under en lång tid. Betyder det att samhället har glömt? Har alla andra glömt – utom jag själv? Uppmaningar från olika håll om att det är dags att sätta punkt – att livet måste gå vidare – upplevs av många som ett hån. Vem kan avgöra när en individ är beredd att sätta punkt? Politiker? Massmedier? Allmänhet?

Behov av nationell katastrofberedskap

Efter Estoniakatastrofen har vissa drabbade fått mycket gott stöd, andra ingen hjälp alls. Insatserna har i hög grad varit beroende av var man varit bosatt och vilken lokal beredskap som funnits. För att täcka de drabbades behov vid en nationell katastrof – anser Erstakliniken – att det behövs en nationell katastrofberedskap som ansvarar för samtliga drabbades stöd och hjälp och som kan samordna hjälpinsatserna över landet.

65

I

flera kommuner bedrevs ett omfattande psykosocialt stödarbete efter Estoniakatastrofen. Analysgruppen har valt att här exemplifiera med en redovisning av de åtgärder som vidtogs i Borlänge och Norrköping.

Borlänge lokala krisgrupp

Den lokala krisgruppen i Borlänge bildades 1988, innan begreppet POSOM-grupper etablerats. I gruppen finns representanter för ambulans, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. Tre personer från varje arbetsplats utgör en kärna och denna kompletteras med ett antal resurspersoner från bland annat Svenska kyrkan och sjukvården. Krisgruppens målsättning är: att utgöra stöd och hjälp för drabbade, anhöriga, räddningspersonal och andra inblandade vid större och mindre olyckor, att förmedla kontakt med sjukvården vid behov samt verka för utbildning och information om olyckor och kriser.

Information om krisgruppens kontaktpersoner finns på SOS Alarm, polisens länskommunikationscentral, sjukhuskyrkan, PKL-gruppen på Falu lasarett, på skolor, tunga industrier och på flygplatsen Dala Airport.

Krisgruppen samlas

Arbetet i den lokala krisgruppen startade under morgonen den 28 september 1994 då information om olyckan förmedlades via vakthavande befäl vid Borlängepolisen till

gruppens sammankallande person. 44 personer från Metalls pensionärsklubb var med på Estonia.

En av de första åtgärderna som vidtogs var att organisera telefonmottagning för anhöriga och massmedierna hos polisen. Krisgruppen samlades sedan i en på förhand bestämd lokal, Jakobsgårdens församlingshem, där stödoch informationsverksamhet ägde rum under en vecka med successiv nedtrappning.

Organisation av arbetet

I Jakobsgården organiserade krisgruppen sitt arbete i tre grenar: telefonjour, registrering och sammanställning av uppgifter angående eftersökta personer samt omhändertagande av anhöriga. Till krisgruppen anslöt under dagen resurspersoner, från bl a den psykiatriska mottagningen i Borlänge, sjukhuskyrkan i Falun och Falu lasaretts katastrofgrupp. Sammanlagt fanns 26 personer på plats för att utföra de olika uppgifterna. Från den andra dagen arbetade krisgruppen i skiftlag.

Telefonjour

Tre telefonlinjer bemannades. Information om telefonnumren spreds till allmänheten och de drabbade genom polisen och massmedierna. Krisgruppen kontaktade även Metalls expedition i Borlänge som sedan hänvisade anhöriga till telefonjouren.

6

Den psykiska och sociala verksamheten

i drabbade kommuner

I detta kapitel redovisas stödinsatserna för anhöriga i Borlänge och Norrköping.

66

Under de första två nätterna inrättades även en telefonjour för anhöriga via 90 000 som bemannades av präster.

Registrering av personuppgifter

Anhöriga som ringde lämnade uppgifter om de saknade som registrerades på blanketter som utformats av krisgruppen. Registreringsarbetet skedde både i krisgruppen och hos polisen i Borlänge och man utbytte löpande information.

Den 30 september påbörjade polisen signalementsupptagning beträffande de saknade. Arbetet genomfördes i Jakobsgården och anledningen till detta var att polisen och krisgruppen var eniga om att miljön, som nu var bekant för många av de anhöriga, var bättre lämpad för genomförandet av detta tunga arbete.

Informationsmöten

Anhöriga som ringde hade ett stort behov av att få veta vad som hade hänt med deras anförvanter men krisgruppen hade ingen sådan information att förmedla. Uppgifter saknades om överlevande och anträffade döda och passagerarlistor fanns inte heller att tillgå. Den information som fanns var en lista med namn på de 44 personer från Metalls pensionärsklubb som rest med Estonia.

För att tillmötesgå de anhörigas behov av information kom krisgruppen överens med polisen i Borlänge om att anordna en informationsträff under eftermiddagen och att samla så många anhöriga som möjligt på en plats för att ge dem den knapphändiga information som gick att få fram till dess. Till mötet inbjöds förutom anhöriga även personal från ASG och Bilspedition som eventuellt kunde ha haft chaufförer med på Estonia.

Till informationsmötet den första dagen kom omkring 100–150 personer och man beslutade att informationsmöten skulle hållas dagligen, så länge krisgruppens verksamhet pågick i Jakobsgården. Som mest samlades ca 200 anhöriga och berörda. Varje möte inleddes av en präst, därefter lämnades praktisk information och slutligen förmedlades genom polisen uppgifter från Rikskriminalen. I informationsarbetet deltog även vid vissa tillfällen

representanter för Borlänge kommun samt representanter för försäkringsbolag. Senare heltidsanställdes en person av kommunen för att erbjuda de anhöriga hjälp med ekonomiska, juridiska och försäkringsfrågor.

Psykiskt och socialt omhändertagande på kort och lång sikt

De saknades familjer, släktingar och vänner kom i stort antal till Jakobsgården och togs emot av krisgruppen och resurspersonerna. Omhändertagandet bestod framförallt av lyssnande. De som ville ha kontakt med präst, sjukvård eller någon krisgrupp på annan ort fick hjälp med detta.

Krisgruppen tog initiativ till kontakter med skolor där man antog att det skulle finnas anhöriga, barnbarn, till de saknade och erbjöd stöd.

Då det akuta krisarbetet i Jakobsgården avslutades hade varje drabbad familj fått en stödperson och etablerad kontakt med kommunens representant. Hur länge stödpersonerna funnits till hands för de drabbade familjerna är högst olika, några av dem håller fortfarande kontakt. På förslag från krisgruppen fortsatte en del anhöriga att träffas i grupper.

Sorgehögtid

Lördagen den 1 oktober 1994 hölls en sorgehögtid i Stora Tuna kyrka.

Anhörigförening

I Borlänge bildades den 3 november 1994 stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga, en nationell förening för anhöriga och överlevande. Verksamheten har finansierats genom bl.a. statliga bidrag och donationer.

Insatser för stödpersonalen

Krisgruppen och resurspersonerna hade under arbetet i Jakobsgården en egen sammankomst och genomgång av händelser. Ett uppföljande möte ägde rum den 24 oktober 1994 och vid ytterligare ett tillfälle sammanträffade man även med överlevande från Estonia. Dessa möten bidrog till en bearbetning av upplevelserna i samband med stödarbetet.

67

Kontakter med massmedier

Krisgruppen beslutade att representanter från massmedier inte skulle få komma in i Jakobsgården. Detta för att skydda anhöriga från att i chockat tillstånd uttala sig. Istället kom man överens med massmedierepresentanterna om att löpande information skulle lämnas av krisgruppen.

Lokalpress, lokalradio och TV hjälpte till att förmedla aktuella telefonnummer till krisgruppen och mötestider m.m.

Krisgruppens utvärdering

I en utvärdering av arbetet55 framförs uppfattningen att krisgruppen hade mycket goda kontakter med kyrkan, polisen, sjukvården, kommunen och även massmedierna. De sistnämnda uppträdde enligt gruppen hänsynsfullt och respekterade överenskommelser. Den egna bedömningen är att krisgruppen hade viss beredskap genom att handlingsprogram fanns utarbetat, en samlingsplats var utpekad och övningar hade genomförts.

Det psykosociala stödet i Norrköping

Ombord på Estonia var 56 pensionärer som deltog i en gruppresa arrangerad av Pensionärernas riksorganisation (PRO) samt ytterligare fem personer från Norrköpingsområdet. Bland passagerarna på andra färjor på Östersjön under förlisningsnatten fanns flera norrköpingsbor som blev vittnen till räddningsarbetet.

Norrköpings kommun hade vid tillfället för Estonias förlisning enligt befintlig ledningsplan för kris, beredskap eller krig en utsedd ledningsgrupp som i sin tur satte samman en krisorganisation som kallades Samordningsgruppen. I denna ingick representanter från polisen, landstingets krisgrupp, Svenska Missionskyrkan, PRO, socialjouren och kommunledningen. Denna grupp svarade för samordning av resurser och det operativa arbetet.

Sedan 1989 finns vid lasarettet i Norrköping en grupp som ansvarar för uppföljningsarbetet efter avslutad räddningsinsats med hjälp av debriefing och andra åtgärder, den psykologiska uppföljningsgruppen (PUG). Denna grupp tog över ansvaret för landstingets insatser i sam-

band med katastrofen och gruppens koordinator utsågs att leda Samordningsgruppen.

Kriscentrum

I samarbete mellan PRO, kommunen, polisen och kyrkliga representanter bildades ett kriscentrum för mottagande av anhöriga i PRO:s lokaler i stadshuset under morgonen den 28 september 1994. Under den första veckan var kriscentret bemannat dygnet runt, därefter var det öppet och bemannat dagtid. Verksamheten avslutades den 14 oktober och ersattes den 17 oktober av Estoniajouren.

Estoniajouren

I kyrkans regi inrättades en telefonjour som var bemannad under dagtid och i funktion från den 17 oktober 1994 till den 16 juni 1995 samt mellan den 15 augusti 1995 och den 12 januari 1996. Jouren bestod av en mobiltelefon och samma person ansvarade hela tiden för denna verksamhet.

Mätningar av frekvensen för utnyttjande av Estoniajouren visar en successiv minskning fram till den 16 juni 1995. Då händelser kring Estoniakatastrofen och dess följder var aktuella kunde en viss ökning noteras, årsdagen den 28 september 1995 medförde exempelvis en ökning.

Estoniajouren var en viktig del av krisarbetet i Norrköping. Genom denna fick anhöriga, allmänhet, massmedier, myndigheter, krisgruppsarbetare m.fl. en gemensam kontaktpunkt och möjlighet att få frågor rörande Estoniakatastrofen besvarade.

Stödkontakter för anhöriga

På Norrköpings lasarett fanns också en krismottagning och här ansvarade man även för sammanställning av kontakter med anhöriga som skulle följas upp. I ett samarbete med kyrkan utsågs kontaktpersoner till samtliga.

Samordningsgruppen gav sitt stöd till lokala stödgrupper och stödorganisationer som bildades av anhöriga.

Information till anhöriga

I Samordningsgruppens uppdelning av ansvarsområden fick socialtjänstens representant i uppgift att organisera informationsmöten för anhöriga. Det första gemensamma

68 mötet hölls på eftermiddagen den 29 september. Vid mötet deltog representanter ur Samordningsgruppen, från kommunens bidragsavdelning samt från Folksam.

Syftet med mötet var att försöka svara på anhörigas frågor av praktisk och sakkaraktär, så som exempelvis vilka ekonomiska konsekvenser olyckan skulle få, försäkringsfrågor, rutiner vid dödförklaring m.fl. frågor. Enligt uppgifter hämtade ur en intervju med representanter från socialförvaltningen56 präglades mötet av stark oro och viss aggressivitet. Många frågor lämnades obesvarade och nytt informationsmöte utlovades.

Två informationsmöten hölls den 30 september och en expertpanel besvarade då frågor om dödförklaring och bouppteckning, förordnande av god man, uppsägning av hyresavtal och pensionsfrågor. Från polisen lämnades allmän information om läget.

Med hjälp av informationsträffarna nådde man 115 anhöriga. Den 3 oktober hade man etablerat kontakt med samtliga anhöriga.

Minneshögtid

Den 8 oktober hölls en minneshögtid som planerats av Samordningsgruppen.

Samverkan i katastrofarbetet

I katastrofarbetet samverkade flera organ. Den politiska ledningen fattade på ett tidigt stadium en rad beslut om sin egen roll och fastslog att den skulle följa arbetet men inte delta praktiskt. Det operativa arbetet delegerades till Samordningsgruppen. Man beslutade vidare att ställa kommunens informationschef till gruppens förfogande och att kriscentret skulle placeras i stadshuset. Kommunen åtog sig att stå för alla kostnader och att ställa resurser till förfogande.

PRO:s lokal i stadshuset var ett naturligt val som kriscentrum och en naturlig samlingspunkt dit många anhöriga hörde av sig. Med hjälp av organisationens kontaktnät och uppgifter om aktuella resenärer underlättades arbetet med att fastställa vilka de drabbade var, vilket gjorde att anhöriga snabbt kunde kontaktas. PRO:s roll i kriscentret blev att tillhandahålla teknisk utrustning och att svara för

miljö och utspisning men organisationens medlemmar var också ett medmänskligt stöd för anhöriga och vänner till de saknade.

För landstingets insatser ansvarade PUG-gruppen vid lasarettet i Norrköping. Planering och ledning av det operativa arbetet i Samordningsgruppen genomfördes av chefskuratorn och koordinatorn för PUG, som också samordnade arbetet på lasarettets krismottagning. Krismottagningen höll öppet de två första dygnen och stängdes därefter. Landstinget fattade beslut om att låta stöd och uppföljning ske så länge behov fanns.

Socialtjänstens uppgift i Samordningsgruppen var som tidigare nämnts att ansvara för informationsmöten för anhöriga. Att erbjuda stöd till PRO:s medlemmar och kontaktpersoner var också en uppgift, liksom att stödja skolor och dagis i sin stödverksamhet. Hos socialtjänsten fanns även jour nattetid, när inte kriscentret var bemannat.

Även polisens ansvarige för det operativa arbetet ingick i Samordningsgruppen.

Samordningsgruppen höll presskonferenser regelbundet från den första dagens förmiddag.

I arbetet i Samordningsgruppen deltog även en pastor från Missionsförbundet som representant för kyrkan och när kriscentret avvecklades tog han ansvar för Estoniajouren. På initiativ av denne person bildades en referensgrupp med medlemmar från olika församlingar, vilken bland annat behandlade ceremoniella frågor.

På Norrköpings lasarett genomfördes debriefing för involverad personal.

Svenska kyrkans insatser i Norrköping

En av de församlingar inom Svenska kyrkan som deltog i stödarbetet var Hedvigs församling i Norrköping, bland annat genom att erbjuda berörda möjlighet till samtal, delta i Estoniajouren och genomföra andakter och en TVsänd minnesgudstjänst i kyrkan. Långsiktiga stödinsatser har gjorts i enlighet med vad som är brukligt i situationer med plötsliga, oväntade och våldsamma dödsfall, församlingen har till exempel erbjudit möjlighet att delta i sorgegrupp och fortsatt kontakt med den präst som ansvarat för begravning eller minnesgudstjänst.

69

Anhörigförening

I Norrköping bildades en anhörigförening som erhöll statligt bidrag för sin verksamhet. Föreningen avslutade sitt arbete den 31 oktober 1996.

Under senhösten 1999 bildades en ny förening – Anhöriga för bevarad gravfrid vid Estonia – inför beslut i frågan om ett eventuellt omhändertagande av omkomna inuti och utanför Estonia.

Långsiktigt stödarbete

Samordningsgruppen medverkade till att årsdagen av Estonias förlisning uppmärksammades. Ett minnesmonument avtäcktes i samband med en minnesstund. Beslut fattades dock om att Samordningsgruppen inte skulle

föra traditionen med minnesstund vidare utan istället överlåta till anhöriga att själva utforma den fortsatta traditionen.

Enligt uppgifter från Samordningsgruppen pågick ett 10-tal kontaktpersonsuppdrag fortfarande under början av 1996. Samordningsgruppens träffar med kontaktpersonerna avslutades dock under augusti 1996.

En uppfattning i Samordningsgruppen idag är att anhöriga i Norrköping kommit långt i sin bearbetning av upplevelserna i samband med Estoniakatastrofen. Uppmärksamhet kring Estoniakatastrofen i massmedierna och en återkommande fokusering på frågan om bärgning av fartyget och de omkomna uppges dock vara återkommande orosmoment.

70

I

analysgruppens tidigare rapport belystes översiktligt det arbete som Svenska kyrkan utförde i samband med Estoniakatastrofen. I detta kapitel har gruppen valt att redovisa en sammanfattning av den utvärdering57 av kyrkans insatser som genomfördes efter Estoniakatastrofen. Slutsatser och förslag som framförs i utvärderingen har varit av intresse, mot bakgrund av analysgruppens uppdrag att belysa vilka långsiktiga verkningar Estoniakatastrofen fick för det svenska samhället och vilka lärdomar som kan göras för framtiden.

Svenska kyrkans roll

I utvärderingen konstateras att Estoniakatastrofen medförde att religionens och kyrkans roll uppmärksammades, dels ur det individuella perspektivet där behovet av att finna religiösa uttrycksformer och bearbeta existentiella frågor tydliggjordes, dels ur samhällets perspektiv där kyrkans funktion diskuterades. Kyrkan anses ha en dold roll som bör studeras, inte minst inför organisatoriska förändringar i relationen mellan Svenska kyrkan och samhället.

De lokala pastoraten och församlingarna viktigast

Erfarenheterna i samband med Estoniakatastrofen visar att det viktigaste kyrkliga arbetet ägde rum på det lokala

planet, i pastorat och församlingar. Denna erfarenhet bör medföra att lokalplanets beredskap utvecklas ytterligare.

Massmediekontakter

I utvärderingen konstateras vidare att massmedierna har en viktig roll i katastrofsituationer och att det i planering av kris- och katastrofberedskap bör planeras för massmediekontakter och informationsvägar.

Den rikskyrkliga organisationen

Beträffande organisation av den rikskyrkliga verksamheten konstateras att en revidering av riktlinjer för Svenska kyrkan och de fria trossamfundens insatser vid stora olyckor och katastrofer bör göras. Det föreslås också att en minneslista för församlingsmedarbetare bör tas fram.

Den rikskyrkliga organisationen behöver vidare utarbeta en beredskapsplan som innehåller ansvars- och resursfördelning, samordning och interninformation, liksom larm- och jourfunktioner. I samband med detta bör en permanent krisledningsgrupp utses som vid en krissituation kan etablera ett krisledningskansli i en förberedd lokal inom Kyrkans hus i Uppsala.

Kommunikation och samband mellan rikskyrkan och stiften bör även ingå i katastrofplaneringen.

7

Svenska kyrkans insatser

En sammanfattning av en utvärdering av kyrkans insatser

i det psykosociala stödarbetet på riksnivå, i stiften

och i pastorat och församlingar.

71

Det konstateras även att möjligheterna att förankra uttalanden och policybeslut som måste tas av riksorganisationens ledare i en akut situation bör utredas.

Stiftsorganisationen

En beredskapsplan, liknande den som föreslås för riksorganisationen, bör även finnas för respektive stiftsorganisation.

Erfarenheter efter Estonia pekar också på att kontakt bör etableras snabbt mellan stiftsorganisationen och pastorat och församlingar som drabbas av en katastrof. Detta har betydelse bland annat av psykologiska orsaker. Motsvarande gäller även för kommunikation och samband mellan rikskyrkan och stiften.

Behovet av att även på stiftsnivå tillvarata erfarenheterna efter Estoniakatastrofen understryks och det föreslås att utvärderingar skall göras. I samband med detta nämns att personal och präster i särskilt drabbade pastorat och församlingar bör erbjudas stödsamtal, i synnerhet efter krisarbetet i samband med just Estonias förlisning, men även allmänt exempelvis efter enskilda svåra dödsfall.

Pastorat och församlingar

Katastrofer som för med sig att flera pastorat berörs kräver genomtänkt ledningsfunktion. Utvärderingen föreslår en översyn över hur denna skall utövas och sammansättas.

En annan erfarenhet efter Estonia är att kyrkorummet har en stor betydelse för många människor. Kyrkorna bör därför vara öppna för enskild stillhet och andakt på tider som passar de berörda bäst. Pastoraten och församlingarna bör finna former för att möjliggöra detta.

I planeringsarbetet inför eventuella katastrofer bör ingå att upparbeta personliga kontakter med andra samhällsfunktioner för bästa samverkan i akuta situationer.

Avslutningsvis konstateras att de pastorat och församlingar som hade beredskapsplaner hade större möjlighet att möta de krav som ställdes i samband med Estoniakatastrofen. Det föreslås att beredskapsplaner utarbetas i samtliga pastorat och församlingar i samverkan med andra berörda samhällsfunktioner. Planerna bör även övas.

Präster och själavårdare från församlingar i Stockholms stift medverkade i stödarbetet i Estlineterminalen.

72

B

land de organisationer som deltog med frivilliga

insatser i stödarbetet för anhöriga och överlevande fanns Svenska Röda korset. Organisationens centrala sekretariat ligger ett hundratal meter från Estlineterminalen, och verksamhet bedrivs i 24 distrikt i hela landet.

Organisationens verksamhet omfattar både sjukvårdande och sociala insatser. Man har omkring 500 rödakorslärare och ett 100-tal grupper som är utbildade i första hjälpen och utbildar även hemvärns- och civilsamariter för uppdrag inom totalförsvaret.

En del av den sociala verksamheten består i telefonjourer som Jourhavande medmänniska och Jourhavande kompis. Med hjälp av frivilliga insatser genomförs även besöksverksamhet på fängelser och andra institutioner men även i hem. En liknande verksamhet bedrivs på sjukhus med hjälp av sjukhusvärdinnor vars uppgift är att besöka och samtala med patienter och konvalescenter.

Svenska Röda korset ingår i den internationella rödakorsrörelsen som har långvarig erfarenhet av insatser i såväl krig som vid olika påfrestningar i fred.

Katastrofgrupp sammankallas

På morgonen den 28 september 1994 sammankallades en katastrofgrupp med representanter från olika verksam-

hetsgrenar till ett möte. Gruppens verksamhet inriktades på ledning och organisation av psykosociala stödinsatser. Den egna organisationen inom och utom landet kontaktades och såväl Finska som Estniska Röda korset erbjöds bistånd.

Katastrofgruppen vände sig även till ledningsstaben i Estlineterminalen med erbjudande om frivilliga psykosociala insatser men något svar gavs inte. Efter några timmars avvaktan beslutade katastrofgruppen på eget initiativ att en grupp på fyra personer skulle bege sig till Estlineterminalen.

Stödarbetet i Estlineterminalen

Då gruppen anlände var vänthallen fylld av anhöriga och det var uppenbart att fler stödpersoner behövdes. På plats fanns två frivilliga från Röda korsets stockholmsdistrikts verksamhet Team City. I samtal med ledningsläkaren erbjöd gruppen såväl stödpersoner som lokaler och fick senare uppgift om att 10 frivilliga behövdes. Dessa mobiliserades via det centrala sekretariatet och genom Stockholmsdistriktet, som sände frivilliga från Jourhavande kompis och från nätverket Enar. Vid ettiden fanns förstärkning på plats. Ytterligare ett tiotal personer fanns beredda att bistå i arbetet vid behov.

8

Svenska Röda korsets insatser

En redovisning av organisationens del

i det psykosociala stödarbetet i Stockholm och i några svenska

kommuner samt insatser för drabbade i Estland.

73

Stödarbete på hotell Ariadne

Ledningen i terminalen informerade om att lokaler fanns tillgängliga på hotell Ariadne för fortsatt stöd och information till anhöriga. När tre personer från Röda korset anlände konstaterades att det rådde brist på såväl information som stödpersoner och det var oklart vem som ansvarade för verksamheten. Röda korset kontaktade därför ledningen i terminalen och såg till att förstärkning av frivilliga kom till hotellet. Senare under kvällen ombesörjdes även avlösning av de frivilliga.

Genom Röda korset fick personalen som varit involverad i katastrofarbetet på hotellet en tid senare stödsamtal, debriefing.

Psykosocialt stöd till besättningen ombord på M/S Mariella och M/S Isabella

Vid ettiden bad systerorganisationen i Finland Svenska Röda korset om hjälp med stöd för den besättning på fartyget Mariella som deltagit i räddningsarbetet. Det fanns behov av såväl finsk- som svensktalande stödpersoner. Ett par timmar senare fanns en stödgrupp bestående av tre finsktalande personer och två personer från den psykosociala stödgruppen58 redo för insats. Mariella anlände till Stockholm omkring 23-tiden och stödgruppen gick då ombord för att bistå besättningen.

Liknande insatser gjordes även för besättningen på fartyget Isabella.

Övriga insatser

Röda korsets ungdomsförbund genomförde särskilda insatser för att nå ungdomar som berördes av katastrofen, bland annat utökades jouren för Jourhavande kompis. Utöver denna telefonjour förstärktes även Röda korsets

Jourhavande medmänniska med fler personer och utökat öppethållande.

Dagarna efter arbetet i terminalen togs uppföljande kontakter med anhöriga som man försökt ge stöd och hjälp.

Ekonomisk hjälp till anhöriga i Estland

I ett samarbete mellan Svenska och Estniska Röda korset genomfördes en insamling i Sverige för ekonomisk hjälp till anhöriga i Estland. En fond inrättades för särskilt stöd till barn och ungdomar. Fonden finns fortfarande öppen för bidrag.

Insatser i distrikten

Tio av Röda korsets distrikt i landet berördes särskilt av Estoniakatastrofen: Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland. I samtliga av dessa fanns beredskap för psykosociala insatser. I distrikten och de lokala s.k. kretsarna togs kontakter med ortens krisgrupp och hjälp erbjöds men kontakterna ledde inte till någon insats. I en del distrikt bistod Röda korset dock med materiell hjälp, exempelvis lokal och filtar.

Telefonjourer

Samtliga distrikt utökade sina telefonjourers verksamhet men mottog inte något större antal samtal.

Stöd till egen personal

För personal och frivilliga som varit involverade i stödarbetet i terminalen och ombord på Mariella organiserades stödsamtal.

74

M

ediernas berättelser om de överlevande var

många och känslomässiga tiden direkt efter Estonias förlisning. Försöken att få kontakt med överlevande som låg på sjukhus var stundtals närgångna från mediernas sida. Stark kritik har förts fram från överlevande mot hur enskilda journalister behandlade dem. I mediernas skildringar av katastrofen fick de personifiera de ”lyckligt lottade”, de som mirakulöst undkom döden i denna katastrof där så många människor miste livet. Mediernas skildringar redovisas i de följande två kapitlen.

Efter hand, när mediernas rapportering gick in i ett annat skede och inte längre beskrev olycksnatten riktades intresset inte längre mot de överlevande. När bärgningsfrågan diskuterades i medierna, vilket den gjorde hela hösten 1994 fram till regeringens beslut i december, skildrades framför allt experters och politikers uppfattningar i frågan men också anhörigas. De anhöriga skildrades som sörjande och i flera fall som en motpart till regeringen i denna fråga. Överlevandes inställning skildrades inte.

De flesta som överlevde Estoniakatastrofen hade begränsade fysiska skador. Därför skickades de i flera fall direkt hem efter de allra första dygnen på finska sjukhus. Av de 552 svenska medborgare som reste med Estonia överlevde 51, ytterligare tre av de överlevande var bosatta i Sverige. De var utspridda över hela landet och tappade

snart kontakten med varandra och den katastrof som blev alltmer avlägsen. De förväntades gå vidare, de hade ju livet i behåll. De som mist sina anhöriga i olyckan hade sin sorg men de andra överlevande förväntades inte sörja.

När den första chocken hade lagt sig hade många av de överlevande behov av att tala med varandra och med andra människor om det som de hade varit med om. Hur kunde Estonia sjunka så snabbt? Vad berodde haveriet på? Hur skulle de som överlevande gå vidare i livet? Hur mådde andra som överlevt? Hur finner man återigen mening i livet när man sett människor omkring sig dö?

Vill berätta

Flera överlevande har i samtal med analysgruppen uppgivit att de upplever ett stort behov av att berätta om det som de upplevt. De vill att samhället skall lära något av det som de har varit med om och de vill själva förstå för att kunna gå vidare genom livet med denna erfarenhet. Någon av de överlevande har kontaktat räddningstjänsten för att bidra med sina erfarenheter och för att få frågor besvarade om varför man gjorde som man gjorde under räddningsarbetet.

Överlevande har också medverkat i böcker om katastrofen och flera har skrivit egna.

Överlevande beskriver sina behov på flera plan. De vill

9

Överlevande berättar

Flera av dem som överlevde katastrofen vill berätta sin historia, dels som en del av

läkningsprocessen, dels för att samhället skall ta tillvara deras erfarenheter för att lära inför framtiden.

75

förstå vad det var som de var med om. De vill se sin egen roll i det som var en stor katastrof lite mer utifrån. De vill försöka få svar på vad det var som gjorde att just de överlevde. Någon har uttryckt att han sökte ledning efteråt från den sakkunskap som finns. Han ville få veta hur andra överlevande från andra stora olyckor och katastrofer har lyckats gå vidare och vad man som överlevande själv kan göra för att kunna uppleva glädje i livet igen.

Flera överlevande har för analysgruppen uttryckt att de är besvikna på det offentliga samhället som inte givit dem något tillbaka. De berättar att de mött forskare och psykologer för att få stöd men känner sig bemötta som forskningsobjekt. De har fyllt i ett flertal enkäter och besvarat ingående frågor om sin hälsa men inte erbjudits uppföljning trots att flera av dem mår väldigt dåligt. Några har närmat sig anhöriga till de omkomna och upplevt en gemenskap med dem.

Överlevande bildar en förening

Som tidigare beskrivits träffades en grupp överlevande regelbundet på Södersjukhuset i Stockholm för att samtala om sina upplevelser, fram till julen 1994 en gång i veckan. Med vid dessa sammankomster var kuratorer och annan personal från Södersjukhuset. Man fortsatte att träffas en gång per månad under det första halvåret 1995 då Stödföreningen Neptunus, de överlevandes förening bildades.

Syftet med föreningen var att verka för medlemmarnas sociala och fysiska hälsa samt att förbättra insatserna efter katastrofer och minimera följderna för drabbade. Även sjösäkerhetsfrågor har kommit att engagera föreningens medlemmar.

Föreningens verksamhet har sedan bildandet främst bestått i att utbyta erfarenheter, jämföra hur man mår och ”lära sig skratta igen”. Av de överlevande som är bosatta i Sverige är 32 medlemmar i föreningen.

Analysgruppen möter överlevande

De överlevande har vid möten med analysgruppen berättat att de har känt sig utestängda från samhällets hantering av de frågor som rör katastrofen. Någon uttryckte att han ansåg att det varit alltför lite känslor med i de beslut som

fattats, vilket han menar kan vara en orsak till att Estoniafrågan ständigt är aktuell. Han menar att de enda känslor som visades var i samband med att två successiva statsministrar förordade att de omkomna och fartyget skulle tas upp ur havet, därefter har allt varit ett försök att på ett rationellt sätt lägga saken tillrätta för att komma vidare.

Överlevande uttrycker för analysgruppen hur de på olika sätt upplever att samhället har misslyckats i hanteringen av Estoniakatastrofens följder.

När regeringen i oktober 1996 beslutade att Styrelsen för psykologiskt försvar skulle vara statens organ för kontakter med anhöriga till de omkomna efter Estoniakatastrofen exkluderades de överlevande. En överlevande har för analysgruppen berättat att när han framförde önskemålet att också överlevande skulle få ta del av informationen fick han från Regeringskansliet svaret att gränsen måste gå någonstans. SPF beslutade senare på eget initiativ att även överlevande skulle erbjudas information. När den nationella minnesvården vid Galärkyrkogården på Djurgården i Stockholm invigdes tre år efter katastrofen kände överlevande inte sig välkomna.

En uppfattning som har framförts av flera överlevande som analysgruppen mött har varit att samhället inte har lyssnat när de velat erbjuda sin kunskap. De vill berätta vad de vet om hur människor reagerar under extrem stress, om fartygets utrymningsvägar och om livräddningsutrustningens funktion vid hårt väder. Överlevande återkommer i samtalen till besvikelsen över att ingen myndighet velat lyssna, att ingen tycks anse att deras erfarenheter är värda att lyssna till.

När haveriets orsaker skulle utredas var det främst vittnesmål från besättningen som intresserade den internationella haverikommissionen. De svenska överlevande som förhördes av den lokala polisen på hemorten fick svara på frågor som syftade till att utesluta misstankar om brott. De fick allmänna frågor om tillståndet på fartyget, inte specifika frågor om händelser och förlopp. Flera av de överlevande som analysgruppen mött uppger att haverirapportens förklaring till vad som inträffade inte stämmer med deras egna upplevelser. En man säger att den flotte där han låg inte finns med i haverirapporten.

76

Överlevande träffas hösten 1998

Fyra år efter katastrofen träffades överlevande vid två tillfällen på Ersta sjukhus i Stockholm. Ytterligare ett möte ägde rum i mars i år. Syftet med träffarna var att klarlägga vad som egentligen hände när Estonia förliste. Genom att jämföra sina egna uppgifter om vad som skedde med de polisprotokoll av förhören som gjordes dagarna efter katastrofen med uppgifter i haverikommissionens slutrapport vill de komma till klarhet med vad som inträffade under katastrofnatten.

Mötena resulterade i en skrivelse, undertecknad av 27 av de svenska överlevande passagerarna som lämnades till regeringen i januari i år. I skrivelsen framför de överle-

vande att deras genomgång visat att det tidsförlopp som haverirapporten beskriver inte stämmer, att fordon inte surrats korrekt och att deras tidigare vittnesmål förvanskats. De ställer sig också frågande till varför de som passagerare i haverikommissionens ögon inte betraktats som vittnen, så som besättningen. Besättningsmän har förhörts upp till åtta gånger av den internationella haverikommissionens representanter.

De överlevande framför också i sitt yttrande till regeringen att de gärna bidrar med sina erfarenheter beträffande räddningsarbete och annat. Yttrandet avslutas med en vädjan och rekommendation till regeringen att starta en kompletterande haveriutredning.

77

S

tora olyckor eller händelser där människor mister

livet, såsom Estoniakatastrofen, tilldrar sig ett stort intresse. Detta skapar ett behov av information i en situation där det ofta råder knapphet på information. Vid Estoniakatastrofen skedde olyckan ute på havet dit enskilda inte kunde ta sig. Mediernas roll som förmedlare av information, granskare, förklarare och tolkare av händelseförlopp spelade en viktig roll för de bilder av det inträffade som skapades i berörda människors inre.

De människor som främst kan räknas som berörda är de överlevande, de omkomnas anhöriga och vänner, arbetskamrater till omkomna, anhöriga och överlevande, räddningspersonal, andra hjälpare, fotografer och journalister som skildrar nyheten om det inträffade samt alla andra som kommer i direkt kontakt med katastrofen och dess följder. Givetvis är även fler än så berörda, om inte på annat sätt så genom att de upplever samhället som otryggt och därmed berörs illa av händelsen. Händelsen kan även återuppväcka traumatiska upplevelser hos personer som förlorat anhöriga i tidigare olyckor eller katastrofer.

Massmedierna är kanalen mellan det som inträffat och samhället i övrigt. Medierna förmedlar sina bilder, sina berättelser och tolkningar av det som skett. Medierna kan också erbjuda tröst och dramatik samt ge en inblick i det inträffade.

Undersökningar om mediernas roll

Styrelsen för psykologiskt försvar tog en kort tid efter katastrofen initiativ till en omfattande studie beträffande mediernas och kommunikationens roll. Studierna behandlar såväl mediernas nyhetsförmedling och spridning av information som kommunikationen i samband med räddningsinsatsen och myndigheternas personliga bemötande av och kommunikation med de anhöriga.

Studien, som är genomförd i samarbete med Överstyrelsen för civil beredskap, Statens räddningsverk, Statens kärnkraftsinspektion och med forskare från Sverige, Finland och Estland, har resulterat i sju rapporter. Såväl kvantitativ som kvalitativ metod har använts i de olika delstudierna.

Nyheters dramaturgi

Rapporten59 ”Estonia i nyheterna” belyser, genom kvalitativ metod, nyhetsförmedlingen under de första 19 dagarna efter katastrofen och nyheternas dramaturgi och förmedling till sin publik. Syftet med delstudien beskrivs i inledningen som att ge underlag för en diskussion om journalistikens normer, uppgifter och funktioner, inte att slå fast om mediernas handlande varit korrekt eller ej. Rapporten belyser hur direkt och indirekt berörda behandlades i medierna och visar bland annat att känslomäs-

10

Mediernas roll

Mediernas roll i samhället och deras betydelse som förmedlare av information diskuteras.

Medierna rapporterar om sådant som inträffat till de direkt berörda och till allmänheten.

78 siga reportage om anhörigas sorg till en början fick täcka över bristen på fakta kring händelseförloppet.

Nyhetens spridning

I rapporten ”Estoniakatastrofen, massmedierna och allmänheten60” redovisas en kvantitativ undersökning om mediernas roll som spridare av nyheten om förlisningen. De frågor som besvaras är bland annat hur och när människor informerade sig om det inträffade, hur de därefter valde att följa händelseutvecklingen och vad de ansåg om den rapportering de följde. Två perspektiv lyfts fram från rapporteringen; den pressetiska problematiken och hur denna händelse skiljer sig från andra nyhetshändelser. En jämförande studie genomfördes i Estland.

Resultatet av undersökningen visar att medierna, framför allt radion, tidigt förmedlade nyheten om Estonias förlisning till merparten av den svenska befolkningen. Dagarna därefter valde ett flertal av mediakonsumenterna att följa nyhetsförmedlingen via TV. Mer än hälften av de tillfrågade ansåg att journalisterna varit för påstridiga i rapporteringen och ungefär en tredjedel ansåg av medierna visat respekt för de drabbade. Kvällstidningarna fick mest kritik av de tillfrågade.

”Färjan Estonia befaras ha sjunkit”

Att massmedierna var de första att förmedla information om Estoniakatastrofen till beslutsfattare och allmänhet är inte förvånande. En av de viktigaste uppgifterna för massmedierna är att via olika kanaler snabbt och i ett tidigt skede av en händelseutveckling informera sig om det inträffade. Därför kontaktar de polisenheter, räddningscentraler, akutsjukhus och andra berörda instanser för att följa skeendet av det som kan komma att bli stora nyheter61 av intresse för många läsare, lyssnare och tittare. En dryg timme efter det första mayday-anropet från Estonia sände den svenska nyhetsbyrån TT ett första brådskande meddelande om att fartyget befarades ha sjunkit. Nödropet hade då nått sjöräddningen i Åbo och Mariehamn, där det först rådde oklarhet om vad larmet egentligen gällde. Estonias första mayday-anrop fångades direkt upp av Silja Europa som befann sig i närheten. Även

en annan finlandsfärja i området, Mariella, hörde nödanropet och kontaktade genast Helsingfors Radio för att ett mayday-relaymeddelande skulle sändas.

Helsingfors Radio som inte hade uppfattat Estonias mayday-anrop sände istället ett så kallat panpan-meddelande, som används när en eller ett fåtal personer är i sjönöd. Minuten efter detta sjönk Estonia, enligt de beräkningar som gjorts i efterhand, och ytterligare en minut senare begärde sjöräddningen i Åbo att Helsingfors Radio skulle sända ett mayday-relay. Räddningsinsatsen var igång.

Genom kontakt med sjöräddningen i Stockholm fick TT kännedom om den befarade förlisningen. Därefter vidtog genast ett arbete med att kontrollera uppgifterna om olyckan och dess omfattning.62 Det första brådskande TT-meddelandet som sändes klockan 01.31 löd: ”Färjan Estonia befaras ha sjunkit.”

En katastrof är en stor nyhet

Från massmediernas sida kan likhetstecken sättas mellan en stor nyhet och en katastrof.63 Nyhetsredaktioner är organiserade för att snabbt kunna disponera extra resurser då en stor och viktig händelse inträffar. Den befarade katastrofen på Östersjön föranledde massmedierna att sätta in stora resurser för att inhämta information och rapportera om det inträffade. Med tanke på hur många passagerare som en vanlig dag reser med de stora fartygen som trafikerar Östersjön gav redan de första knapphändiga uppgifterna om olyckan för handen att den skulle kunna sluta i en katastrof.

Reportrar sändes tidigt till Estline-terminalen för att söka information via rederiet i ankomsthallen, andra kontaktade den svenska sjöräddningen, fyrstationer i området, flygräddningen, akutsjukhusen, Sjöfartsverket, regeringen och Regeringskansliet, övriga Östersjörederier, SMHI, polisen och andra myndigheter och organ som kunde tänkas ha information att lämna om det som skett.

Det fanns ingen olycksplats där reportrar kunde vara och fånga upp intryck att skildra. Det mesta arbetet som gjordes den första natten och dagen skedde per telefon. Nyhetsteam sändes också till Estlineterminalen och andra

79

platser där omhändertagna omkomna och överlevande sattes i land.

Medierna söker ögonvittnen

Klockan 02.00 sände radions P 3 och P 4 för första gången nyheten om olyckan och klockan 06.00 när TV startade sina sändningar var nyheten om Estonias öde det som dominerade sändningarna. Så fortsatte det hela morgonen. Under den följande dagen sändes extra nyhetsbulletiner löpande i etermedierna. Kvällstidningarna kom ut med flera extraupplagor och på morgontidningarna arbetade man med rapporteringen som skulle publiceras dagen efter. Det fanns ingenting annat kvar på olycksplatsen än livflottar som kunde filmas och sändas i medierna.

Medierna försöker vanligen i den första rapporteringen från olyckor och katastrofhändelser att visa bilder från olycksplatsen och förmedla intervjuer med ögonvittnen. Det är det sätt som används för att göra katastrofen begriplig för intresserade. Men efter Estoniakatastrofen

fanns ingen olycksplats som vittnade om förlisningen. De ögonvittnen som fanns var räddningsarbetarna, de som bevittnat räddningsarbetet från kringliggande fartyg eller de som själva varit med och överlevt katastrofen. De senare var inte tillgängliga för medierna eftersom de låg på sjukhus eller befann sig ombord på andra fartyg som inte anlöpte hamn förrän först framåt kvällen den 28 september.

De bilder från haveriplatsen som nådde nyhetspubliken togs av nyhetsteam som fick följa med i räddningshelikoptrar från Berga örlogsskolor. Ett team från TV 4 erbjöds plats 07.12 på morgonen och när det återvände sändes TV- och nyhetsbilder med livflottar, räddade och döda människor från haveriplatsen. I en nyhetssändning i TV 4 senare på dagen intervjuades en chockad reporter som varit ute med helikoptern och berättade om det som han upplevt. Senare under dagen fick ytterligare journalister och nyhetsfotografer följa med helikoptrar till olycksplatsen.

80

För att åskådliggöra fartygshaveriets och räddningsinsatsens tänkta förlopp publicerade dagspressen grafiska illustrationer. De grundade sig i första hand på de sammanställningar av uppgifter som gick att få fram vid samtal med berörda myndigheter.

Medier närmar sig överlevande

Där räddningshelikoptrarna landade, på finska Utö och vid universitetssjukhuset i Åbo, väntade enorma pressuppbåd med representanter för många länders medier. TV sände direkt med reportrar och team som rapporterade om räddningsarbetet samtidigt som bårar med överlevande och omkomna rullades förbi i bakgrunden.

Inne på sjukhuset i Åbo kunde medierna röra sig fritt bland de överlevande och genomföra intervjuer.64 Framför allt vid sjukhuset i Åbo tycks personalen ha saknat beredskap för att möta den stora anstormningen från mediernas sida och samtidigt tillse att de skadade undersöktes och fick adekvat vård.

Svenska reportrar sökte och fann svenskar att intervjua medan utländska medier sökte efter sina respektive landsmän bland de överlevande. Vid sjukhuset genomfördes under dagen också presskonferenser där överlevande berättade om vad de upplevt under den svåra natten.

På en annan plats i Åbo, där statsminister Carl Bildt träffade sina estniska och finska kollegor på eftermiddagen, ordnades en presskonferens under vilken statsministern berättade om de möten han haft med överlevande i Åbo.

Sjukhuset och sjukvårdspersonalen saknade tillräckliga resurser för att klara av att kommunicera med massmedierna och samtidigt värna om de chockade överlevandes

integritet och behov. TV-sändningar och intervjuer med överlevande sändes kontinuerligt under dagen i svenska och utländska medier och de personer som framträdde i dessa sändningar kom i flera fall i efterhand att ständigt kopplas samman med och personifiera Estoniakatastrofen. Flera av dem har berättat för analysgruppen hur de ännu drygt fyra år efter katastrofen är igenkända som Estoniaöverlevande på grund av de TV-intervjuer de ställde upp i dagen efter katastrofen.

Svenska sjukhus tar emot överlevande

Södersjukhuset och Huddinge sjukhus blev som nämnts de svenska sjukhus som var mottagande för de överlevande som lämnat Finland och Åland. Även de fick uppleva det starka trycket från massmediabevakningen. Både på Arlanda, dit överlevande fördes med flyg, och vid Huddinge sjukhus, där helikoptrar med överlevande landade, väntade mediernas representanter för att ta bilder på och intervjua ögonvittnen. Sjukhusen som hade haft drygt ett dygn på sig att förbereda inför den väntade anstormningen från medierna ordnade presskonferenser och lämnade ut information på detta sätt.

På Södersjukhuset hade utlysts en presskonferens där man påannonserat att överlevande skulle medverka.65 Ett stort antal journalister sökte sig därför dit för att närvara. De överlevande ångrade sig dock efter att ha tänkt igenom saken. Situationen löstes genom att en person från sjukhuset, som sedan tidigare hade vana att möta medierna, på ett levande sätt berättade för journalisterna om de överlevandes situation och känslor. Detta accepterades av journalisterna.

81

K

onkurrensen mellan massmedierna är hård.

Snabbhet i förmedlingen av nyheten är ett viktigt konkurrensmedel, närheten till publiken ett annat. Förutsättningarna för nyhetsjournalister att göra ett bra arbete på traditionellt sätt var i det rådande läget direkt efter Estoniakatastrofen minst sagt dåliga när bilder av det som skett saknades och ögonvittnena var få och svårtillgängliga. En stor del av nyhetsförmedlingen innebar att katastrofen fick speglas i de anhörigas och överlevandes ansikten men även andra metoder användes.

Estlineterminalen

Elmar Öun kom till Estline-terminalen strax efter lunchtid för att försöka ta reda på vad som hade hänt hans son Mikael. Med sig hade han sonhustrun och sina tre barnbarn. När han inte fick några besked via informationscentralen i terminalen gick han ut ur byggnaden för att se om någon utanför med mobiltelefon kunde hjälpa honom att ringa till de instanser där besked kunde finnas.

Genom sitt arbete i Nacka kommun hade Elmar Öun sedan tidigare kontakt med en del journalister. En av dem stod och talade i telefon utanför terminalen och för honom berättade Elmar Öun att telefonerna inne i terminalen inte gick att använda och frågade om han fick ringa ett

samtal från reporterns telefon. Eftersom han hade vana att umgås med medierna ställde han upp på en intervju och berättade att han väntade på besked om sin son. Genom journalisterna fick han också information som han inte fått tillgång till inne i terminalen. Under den följande dagen intervjuades han flera gånger både av press, radio och TV. En ökande ovisshet om sonens öde speglades successivt i Elmar Öuns ansikte och förmedlades till TV-tittarna.

Vid femtiden på eftermiddagen fick sonen Mikael, som räddats ur en livflotte och nu fanns ombord på en Finlandsfärja, kontakt med sin mor hemma i bostaden. Hon ringde omedelbart Estlineterminalen och lämnade beskedet att Mikael hade överlevt. Familjen Öun, som just hade fått veta att Mikaels namn inte fanns med bland de överlevandes, hörde återigen sina namn ropas ut i högtalarna och fick nu ett motsatt besked.

På väg ut ur terminalen ropade ett av barnen ut sin glädje över att pappan hade överlevt. Ett TV-team närmade sig familjen och bilderna av familjen med frun och de tre små barnen kablades ut över hela världen. De hade under dagen kastats mellan hopp och förtvivlan och nu fått ett positivt besked. Ett annat TV-team bad Elmar Öun följa med för en intervju i studion och där berättade han om glädjen över att sonen överlevt och sorgen över att så

11

Medier och integritet

Förutsättningarna för att på ett bra sätt förmedla nyheten var dåliga,

ingen olycksplats fanns, inte heller några ögonvittnen, förutom de som personligen drabbats.

82 många andra inte gjort det. Familjen Öun hade därmed givit Estoniakatastrofens överlevande ett ansikte.

Anhöriga i Lindesberg

Vid POSOM-gruppen i Lindesberg fanns viss beredskap för att bemöta ett väntat informationstryck från massmedierna. Räddningschefen utsågs att sköta gruppens kontakter med medierna som samlades utanför räddningstjänstens POSOM-lokal. Man förväntade sig att de lokala tidningarna Bergslagsposten och Nerikes Allehanda skulle komma men istället kom reportageteam från rikspressen och TV-bolagen. Även utländska medier sökte sig till Lindesberg.

Av de 33 kommunalanställda kvinnorna från Lindesberg som reste med Estonia omkom samtliga. Flera av dem hade egna barn i skolor och inom barnomsorgen. Expressens skildring av hur Lindesberg drabbades återfanns på ett uppslag under rubriken: ”22 barn sörjer sina mammor”.

TV 4

TV 4 visade den 29 september ett reportage från den skola i Lindesberg där en av de omkomna kvinnorna arbetade som chef för skolköket. Hennes kollegor i köket intervjuades och berättade om sin sorg. Närbilder av skolbarn som deltar i den minnesstund som ordnats i skolan visades samtidigt som reportern berättade att flera av barnen mist sina mammor. Inslaget avslutades med en intervju med en gråtande tonårig flicka som sa att det bästa man kan göra för att hjälpa de som drabbats är att bara finnas till.

Lokala Bergslagsposten är nära

På Bergslagsposten ville ingen av lokalredaktionens journalister skriva om katastrofen. Man upplevde att katastrofen låg för nära. De omkomna var personer som flera på redaktionen kände. Bergslagspostens redaktör gjorde därför ett medvetet val och bestämde sig för att undvika intervjuer med de anhöriga. Man ville visa dem respekt och inte, genom närgångna reportage, störa dem och därmed riskera att göra sorgen och smärtan värre.

Istället för att visa bilder på gråtande anhöriga och pu-

blicera påträngande intervjuer hade tidningen bilder på chefen för POSOM-gruppen, kommunalrådet och kyrkvärden.

Bilden av kvinnan i vinschen

Det finns anledning att särskilt dröja kvar vid en av de bilder som publicerades innan arbetet med att få fram korrekta passagerarlistor var avslutat. Bilden visar en oidentifierad omkommen kvinna som hänger i en vinsch och lyfts från en livflotte till en helikopter. Hennes ansikte och huvud syns inte i bild. De enda kläder hon bär är en midjekort jacka och trosor. En flytväst sitter om hennes överkropp, en annan hänger från hennes stela fingrar. Hon har frusit ihjäl i en räddningsflotte under natten.

Bilden av den vackra unga kvinnan som hänger livlös i helikopterns vinsch med det mörka stormiga havet i bakgrunden blev en illustration av människans bräcklighet mot naturens starka krafter. Bilden av den ännu oidentifierade döda kvinnan fyllde hela mittuppslaget i Expressen dagen efter katastrofen. Rubriken löd: ”Dödens hav och livlinan”.

I bildtexten och rubriken beskrevs kvinnan som överlevande, i den övriga texten stod att alla nu var döda. De som kämpat för livet under natten tillsammans med kvinnan i vinschen känner igen henne från bilden. De vet att hon är död, de minns när hon dog. Fotografen vet att hon är död, liksom reportern som skrev texten. Men varken hennes familj eller hennes vänner visste i den stund då bilden publicerades säkert om hon levde eller var död.

Bilden fick pris som ”Årets nyhetsbild”.

Utdrag ur de pressetiska reglerna:

Publicitetsregel 7 ”Respektera den personliga integriteten”

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

83

Mediernas berättelse om Kent och Sara

Åtta överlevande fördes till Mariehamns centralsjukhus på Åland och även där väntade medierna på dem. Först rådde ett relativt lugn på sjukhuset men snart tryckte massmedierna på för att få personer att intervjua. En av de överlevande, Kent Härstedt, har skildrat sin upplevelse av mötet med medierna på sjukhuset i Mariehamn i den bok han skrev månaderna efter katastrofen:

”Framåt lunchtid kom personalen in, vi märkte nästan lite förtvivlan hos dem: – Är det någon av er som kan hjälpa oss, vi försöker hålla journalisterna borta men de insisterar på att de vill träffa någon av er.

Det kändes att det var en vädjan från dem:– Ni behöver inte...men är det någon av er som kan tänka er att ställa upp...Jag kan inte tänka mig att det var journalisterna som hade bett dem lägga fram saken på det här sättet.

Paul Barney, engelsmannen, hade sagt att han var beredd att träffa pressen. Jag vet inte varför han ställde upp, men han verkade vara pigg och alert, en positiv typ som jag själv. Vi tre pratade igenom det, Morten, Sara och jag. De kände sig lite främmande för att träffa journalister, men jag tyckte på något sätt att någon av oss väl måste berätta lite om vad vi hade varit med om. Jag kände mig antagligen i bättre form än vad de gjorde, och jag trodde mig kanske kunna hantera situationen eftersom jag hade viss erfarenhet av media sedan tidigare och hade blivit intervjuad några gånger under årens lopp.

Jag förstod i det här läget ändå inte riktigt vad det var jag gav mig in på.

Vid den här tidpunkten hade mina arbetskamrater Maggan och Christer, Margareta Lind och Christer Wallentin kommit till Mariehamn. Christer hjälpte mig att duscha och tvätta håret, jag var fortfarande blöt i håret och hade fått på mig sjukhusets morgonrock. Ena foten var i paket, två fingrar på högerhanden var omlindade tillsammans, och så rullades jag ut till journalisterna.

Redan i korridoren kom fotografer springande för att ta foton när Christer kom rullande med mig. Så rusade de iväg och lämnade oss helt förvirrade – vad var det frågan om? När vi kom till rummet för presskonferensen var Paul

Barney redan där, det verkade som om alla journalister hade samlats runt honom. I min ända av rummet satt det bara några stycken. Där satt också chefsläkaren och Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Bland journalisterna fanns Torbjörn Herminge från Aktuellt och en kille som Radio Malmöhus hade skickat upp. De var inte många, tre fyra stycken.

Jag hade redan i förväg bestämt mig: det skulle bli en monolog. Jag skulle inte gå in på makabra detaljer, det var jag klar över. Och jag ville inte svara på frågor efteråt. Jag berättade hur jag hade tänkt lägga upp det och så började jag.

Det här var nog ett av de tillfällen i mitt liv då jag har haft störst sinnesnärvaro. Jag kände att jag vägde varje ord som jag lät gå ut över läpparna, jag visste att det var ett av de viktigaste tal jag skulle komma att hålla i mitt liv.

Medvetet ändrade jag en del detaljer, jag sa ”vi” istället för ”jag” några gånger för att inte framhäva mig som någon hjälte. Jag såg till att inte vara alltför dyster. Och jag upplevde att jag hade fullständig kontroll över vad som hände – när jag berättade om Sara visste jag redan att veckotidningarna nog skulle höra av sig. Vi skulle säkert bli erbjudna att få middagen sponsrad, tänkte jag.

När jag kom till slutet av berättelsen sade jag i alla fall: – OK, är det någon som har något att fråga om? Men då höll de redan på att packa ihop, det kändes absurt när de slet ihop sin utrustning för att komma därifrån.

Det hela kändes som en ganska lugn tillställning. De yttre formerna för presskonferensen kände jag igen från det jag hade varit med om tidigare, jag kunde luta mig mot lite rutin. Men man kan se på bilderna att jag var ganska medtagen och rätt skärrad, fast jag log när jag talade om Sara. Jag tror också att det hördes i vissa avsnitt att jag var bra tagen, det var inte långt till gråten. Men jag kände ändå efteråt att jag hade pratat sansat och ansvarsfullt, jag hade gett en bra sammanfattning.

Jag trodde inte en sekund att det skulle bli så stor uppståndelse efter det här mötet med några få journalister. Jag var övertygad om att flera andra hade berättat sina historier, att det här bara skulle bli en beskrivning bland många andra. Det fortsatte att strömma in lappar hela eftermiddagen. En av dem kom från Torbjörn Herminge, han som hade varit med från Aktuellt. Det var märkligt

84

tyckte jag, så jag ringde upp.

När vi så småningom lyckades få tag på varandra gick det som en rysning genom mig när jag fick höra vad han hade att säga: – Jag vill bara berätta för dig att Jarl Alfredius har bestämt sig för att sända så gott som hela din berättelse i Aktuellt i kväll. Och jag vill bara varna dig, för efter det här kommer ingenting att bli sig likt.”

Ur: Det som inte kunde ske, Kent Härstedts berättelse om Estoniakatastrofen, Albert Bonniers förlag, 1995

Intervjun fick ett stort och omedelbart genomslag i medierna. På samma sjukhus i Mariehamn låg Sara Hedrenius. Medierna sökte kontakt med henne för att få höra hennes sida av den berättelse som Kent Härstedt givit dem. Efter viss tvekan beslutade Sara Hedrenius någon dag senare, när hon kommit till Sverige och Huddinge sjukhus i Stockholm, att ställa upp i en TV-intervju.

Intervjun med henne sändes i TV:s Aktuellt där den klipptes ihop med den tidigare gjorda intervjun med Kent Härstedt. Båda intervjuerna är gjorda sjukhusmiljö och de intervjuade bär båda sjukhusets kläder vilket kan ge tittaren intrycket att de sitter i samma rum och blir intervjuade tillsammans.

Historien om hur Kent och Sara möttes och överlevde tillsammans skildrades som en följetong i medierna som startade de närmaste dagarna efter katastrofen. Då sökte medierna människor som på ett känslosamt och personligt sätt kunde förmedla det ofattbara så att publiken kunde förstå.

Mediernas romantiserade berättelse om det öde som Kent Härstedt och Sara Hedrenius tillsammans mötte när de räddade sig ur den sjunkande färjan skulle komma att följa både dem och den svenska allmänheten. De blev därmed för alltid förknippade med Estonia i andras ögon.

85

S

åväl medier som de som personligen berördes av

katastrofens verkningar sökte information om vad som egentligen hade hänt där ute på havet, vilka som räddats, som saknades och som omkommit, hur olyckan skett, vilka åtgärder som nu vidtagits av samhället och vart anhöriga skulle vända sig.

Ansvaret för att informera om myndigheternas arbete åligger varje ansvarig myndighet. I det följande ges exempel på hur några av de berörda myndigheterna genomförde informationsuppdraget. Regeringen och Regeringskansliet tog från allra första början en mycket aktiv roll i hanteringen av Estoniakatastrofens följder, vilket har redovisats utförligt i analysgruppens första delrapport, men lämnas utanför beskrivningen här. Analysgruppen behandlar statsledningens roll i kapitel 9 i avsnittet Analys.

Södersjukhusets informationschef kallas till Estlineterminalen

Vid Estlineterminalen bemannades ett informationskontor redan under den första natten. Eftersom det mest trängande behovet timmarna efter katastrofen var att få fram och förmedla information kallades Södersjukhusets informationschef in till katastrofledningsgruppen vid terminalen. Hon hade dock ingen formell roll och ställning i

ledningsgruppen utan tog sig an praktiska uppgifter som behövde göras. Hon såg bland annat till att en del av vänthallen spärrades av så att journalister kunde skiljas från anhöriga.

Polisen

Vid polisen förbereddes och inrättades på initiativ av Rikspolisstyrelsen på natten en telefonmottagning dit anhöriga kunde vända sig. Också medierna vände sig till polisen, eftersom polisen var en viktig källa, bland annat förväntades polisen ha uppgifter om hur många som saknades, varifrån de kom och vilka de var. Det faktum att det saknades passagerarlistor och tillförlitliga förteckningar över den personal som befann sig ombord vid förlisningen försvårade polisens informationsarbete. De uppgifter som fanns om vart överlevande hade förts var knapphändiga under de första morgontimmarna.

Efter ett par timmar beslutades att polismyndigheten i Stockholms län skulle leda polisarbetet och ansvara för informationsarbetet. Våldsroteln uppdrogs att svara för registrering av uppgifter rörande efterfrågade personer och telefonnummer dit förmedlades via medierna. Våldsrotelns telefoncentral mottog även ett stort antal samtal från massmedierna och lämnade ut faktauppgifter.

Som stöd för dem som bemannade telefoncentralen

12

Myndigheternas informationsarbete

De myndigheter som direkt blev ansvariga i arbetet

med Estoniakatastrofens efterverkningar hade informationsplikt

och arbetade på olika sätt.

86 fanns en promemoria där de uppgifter som fick lämnas ut fanns nedskrivna. Uppgifterna fanns endast nedtecknade på svenska, översättning till andra språk fick göras av den som svarade i telefonen. Efter bara någon timmes arbete begärde våldsroteln förstärkning från informationsenheten vid Stockholmspolisen. Den egna personalen räckte inte till för att besvara alla samtal från såväl medier som anhöriga och andra oroliga.

Myndighetens plan för särskilda händelser respektive beredskapsplanen inom polisen sattes inte i bruk. Inte heller skedde någon intern larmning till övriga polisdistrikt i landet. Vakthavande befäl avstod från att sända ett meddelande till polismyndigheterna eftersom han utgick från att informationen förmedlades via radio och TV. Ute på polisdistrikten fick man information via olika och slumpmässiga kanaler, förutom via medierna nåddes de genom kontakter med aktuella resebyråer och berörda människor.

Expressen begärde ut passbilder

När uppgifter om namn på de saknade började komma fram vände sig Expressen till polismyndigheten i Stockholm och begärde ut passfoton av dessa. Under kvällen och natten den 28 september begärdes mer än 330 passfoton ut mot normalt tio. Att ta fram dessa fotografier är ett omständligt och tidskrävande arbete för personalen vilket resulterade i extra långt öppethållande denna kväll. Bilderna publicerades dagen efter utan namn på Expressens förstasida under rubriken: ”DÖDA saknade räd-

dade”. Expressen anmäldes till Pressens Opinionsnämnd och fälldes i två fall för denna publicering.

Sjöräddningen

Sjöräddningen (MRCC) som var engagerad i räddningsarbetet under natten hade till första uppgift att larma flygräddningen för att få så många helikoptrar som möjligt till räddningsaktionen. När detta var gjort vidtog informationsarbetet där sjöräddningens egentliga huvudinsats genomfördes denna natt. Information riktades till både massmedierna och berörda instanser så som Estline, SOScentralen, Utrikesdepartementet, polisen, Sjöfartsverket med flera. Från sjöräddningen svarade man på frågor och informerade de instanser som kunde få en roll i skeendet på grund av katastrofens följder. Det fanns dock ingen formell skyldighet för räddningstjänsten att meddela polisen eftersom olyckan skedde utanför landet.

Från sjöräddningen sökte man kontakter med räddningsledningen i Åbo men på grund av den stora mängden samtal dit blockerades telefonlinjen. Det medförde att massmedierna i ökande utsträckning vände sig till den svenska sjöräddningen för att få information. Sjöräddningen utgår vanligen från ett formulär i kommunikationen med massmedierna i vilket det skall framgå vad som inträffat, vilka åtgärder som vidtagits och av vem.

Flygräddningen

Även flygräddningen (ARCC) hade till uppgift att informera om den genomförda räddningsinsatsen. Under uppdraget kom information främst från de helikopterbesättningar som deltog i arbetet. Journalister sökte sig till helikopterdivisionen vid Berga örlogsskolor tidigt på morgonen och anstormningen var svår att möta så pressofficeren fick begära förstärkning från Högkvarteret. Helikopterbesättningar med ytbärgare intervjuades för TV när de tog sina pauser i arbetet. Som tidigare nämnts fick journalister även följa med i helikoptrar ut till olycksplatsen för att fotografera och skapa sig en uppfattning om vad som hade skett och vad räddningstjänsten gjorde.

I TV 4:s morgonsändningar medverkade representan-

Utdrag ur de pressetiska reglerna § Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publiceringen av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. § Observera att hela ansvaret för namnoch bildpublicering faller på den som återger materialet.

87

ter för räddningstjänsten. Platschefen vid SOS-centralen berättade där bland annat om organisationen av POSOMgrupper och läget vid Estlineterminalen.

Sjöfartsverket berördes tidigt

På Sjöfartsverket var man inte beredd på den anstormning från medierna som katastrofen innebar den första dagen. En stor del av den information om läget som verket samlade in kom via medierna eftersom man inte hann söka information på annat sätt när telefonerna ringde oavbrutet. Medierna ville genom Sjöfartsverket informera sig i tekniska frågor rörande fartyget och om Sjöfartsinspektionens rutiner men det ställdes också frågor om passagerare, hur många som räddats och annat som Sjöfartsverket saknade kännedom om. Sakfrågor av teknisk natur kunde inte besvaras av informationsavdelningen utan fick hänvisas till sakkunniga inom verket.

Redan på morgonen framkom att verket var drabbat genom att personal hade rest med Estonia. I ett internt informationsblad till Sjöfartsverkets anställda uttryckte generaldirektören sitt deltagande med de drabbades anhöriga.

Vid den här tiden hade inte Sjöfartsverket någon plan för hur man skulle agera i händelse av kris och katastrof. Man hade erfarenheter från tidigare olyckor, incidenter och kriser där medierna riktat intresse mot verksamheten. Den här katastrofen liknade dock ingenting man varit med om tidigare och den första dagen upptogs den största delen av personalens tid av att besvara telefonfrågor efter bästa förmåga. Någon presskonferens arrangerades inte, trots att verket var den instans dit många vände sig för att få sina frågor besvarade.

Mycket uppmärksamhet riktades tidigt mot sjöfartsinspektionen vars högste ansvarige chef, sjösäkerhetsdirektören, var på tjänsteresa på Island när katastrofen inträffade. Det kom uppgifter i medierna om brister i inspektionsrutinerna och en kommentar krävdes från ansvarig chef. När sjösäkerhetsdirektören återvände den 29 september stod han i fokus för mediernas intresse och en presskonferens anordnades. Han framträdde också i ett flertal nyhetssändningar i TV.

Sjöfartsverkets information till medierna under regeringens beredning

I Sjöfartsverkets uppdrag ingår, liksom för andra statliga myndigheter ett ansvar att informera om verksamheten. Således var det Sjöfartsverkets uppgift att föra ut information till medier och andra berörda angående de sjösäkerhetsfrågor och regeringsuppdrag som blev aktuella med anledning av katastrofen.

När Sjöfartsverket genomförde de utredningar som regeringen beslutat om i bärgningsfrågan stängde utredaren in sig för att få arbeta intensivt under en period utan att bli störd av medierna. Sjöfartsverket rapporterade löpande om arbetet till regeringen och andra offentliga aktörer men verkets informationsansvar fullföljdes inte utan kan sägas ha lämnats åt sidan. Då och då kommenterades svårigheter med det pågående utredningsarbetet av kommunikationsministern i medierna, vilket ytterligare bidrog till att skapa oklarhet kring rollfördelningen.

I samband med att Sjöfartsverket lämnade konsekvensanalysutredningen, samma dag som Etiska rådet lämnade sitt ställningstagande, höll båda utredningarnas representanter presskonferenser på samma plats och när regeringen fattade beslut i bärgningsfrågan anordnades en presskonferens där Sjöfartsverkets utredare deltog.

Sjöfartsverket samarbetade också med Kommunikationsdepartementet i kontakterna med medierna. Även kontakter med anhöriga under den här tiden förekom på initiativ av anhöriga. Då dykningar vid Estonia genomfördes i december 1994 informerades TT via ett kortfattat meddelande som bekräftade att uppdraget slutförts enligt planerna.

Sjöfartsverkets informationsarbete förändras

1996 fick Sjöfartsverket ny generaldirektör och informationsarbetet förändrades vilket bland annat innebar att informationsavdelningen förstärktes personellt. Det har efter Estoniakatastrofen också utarbetats en kris- och katastrofhandbok som var färdig 1997 och som löpande uppdateras av verket.

88

U

nder 1990-talet har ett antal utredningar gjorts

vad gäller samhällets katastrofberedskap. Några av dessa har nyligen avslutats. Nedan följer en kortfattad redovisning av väsentliga delar av utredningar som analysgruppen bedömt som relevanta för sitt uppdrag och som bidrar till att fördjupa förståelsen för behovet av en stärkt beredskap mot framtida katastrofer.

Hot- och riskutredningen, SOU 1995:19

Utredningen påbörjades i februari 1993 och slutfördes under januari 1995. Uppdraget bestod i att analysera påfrestningar och risker i det fredstida samhället samt vissa frågor inom totalförsvarets civila del. Utredningen beskriver som tidigare nämnts genom olika scenarion vad som kan hända vid påfrestningar och risker i det fredstida samhället. Syftet med utredningens förslag var att öka medvetenheten hos myndigheter och andra om att de måste göra bedömningar av vilka risker och hot som finns i samhället – för att kunna vidta åtgärder som skyddar människor, egendom och miljö.

De sju scenarion som låg till grund för utredningen var följande:

 • massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige,
 • långvarigt avbrott i elförsörjningen,
 • omfattande avbrott i vattenförsörjningen
 • nedfall av radioaktiva ämnen inom ett jordbruksområde
 • översvämningar i ett område som består av flera län
 • svår brist på högteknologiska varor
 • ett stort utsläpp av gas inom en stadskärna

Utredningen fann fyra centrala områden där behov av åt-

gärder som minskar risker och påfrestningar är särskilt stort:

 • ledningen av samhällets åtgärder vid allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner samt befogenheter att ingripa med tvångsmedel
 • åtgärder i samhällsplaneringen som innebär att verksamheter som kan medföra risker i omgivningen uppfyller säkerhetskraven
 • försörjningen med elkraft
 • integreringen av åtgärder i hela hotskalan fred–krig

Utredningen underströk vikten av att det måste finnas en myndighet som kan leda och alltså fatta beslut som är bindande för andra myndigheter och organ; av kommunstyrelsen på lokal nivå, länsstyrelsen på länsnivå och regeringen på central nivå. Kommunstyrelsen och länsstyrelsen föreslogs kunna ålägga andra myndigheter och organ att delta med personal och egendom. Utredningen bedömde att regeringen i en del fall måste kunna styra verksamheten, t.ex. genom att ge en allmän inriktning av åtgärderna eller genom att besluta om rättsliga eller ekonomiska medel som de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen behöver för att kunna medverka. Regeringen bör bedöma hur ledningen av åtgärder mellan län skall åstadkommas och utse en myndighet att regionalt leda verksamheten.

Utredningen hävdade att samhället måste vara berett att kunna ingripa vid alla slag av plötsligt inträffade påfrestningar. Situationerna som kan inträffa växlar och därmed kraven på åtgärder. Kriget är den allvarligaste påfrestningen. Samhällets insatser måste kunna göras snabbt och smidigt. Myndigheter, organisationer och företag i

13

Utredningar om katastrofberedskap

89

det civila samhället har samma ledningsansvar i krig som i fred – och ofta samma slag av ledning – men behöver olika slag av verkställande enheter och utrustning för att kunna lösa de uppgifter som kommer att föreligga.

Det behöver enligt utredningen klargöras vilka risker som förekommer i samhället och vilka krav som kan ställas på insatserna vid olika slag av påfrestningar – stora olyckor, allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och krig. I ett krig behöver samhället speciella resurser för att övervinna svårigheterna. Dessa resurser måste finnas redan i fred och de skall enligt utredningen givetvis kunna användas för att lindra påfrestningar även då. De händelser som åtgärderna sammantaget tar sikte på kan inte förutses och det fordras av det skälet både flexibilitet och handlingsberedskap. Resurserna avsedda för verksamheten i fred och krig gör det också möjligt för Sverige att delta i de internationella hjälpinsatser som statsmakterna beslutar om.

Regeringens proposition Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred66

I propositionen redovisades regeringens ambition för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Huvudsyftet var att i propositionen redogöra för regeringens inriktning av sitt arbete med att förebygga och hantera svåra påfrestningar samt redovisa hur ett system för att säkerställa beredskapen mot fredstida påfrestningar borde utformas. Riksdagen biföll propositionen den 14 maj 1997.

Regeringen hade i propositionen 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse, vidgat det säkerhetspolitiska området till att även gälla svåra påfrestningar på samhället i fred. Totalförsvarets resurser skulle utformas på ett sådant sätt att de skulle kunna stärka samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar.

Regeringen utgick ifrån att många situationer kan tänkas innebära en svår påfrestning på samhället i fred. Man exemplifierade med katastrofartade olyckor, naturkatastrofer, tekniska fel i viktig utrustning, sabotage, allvarlig smitta, terrorism och omfattande tillströmning av

flyktingar. Med svår påfrestning för samhället menades att det inträffade skulle medföra allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och därmed fara för många människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller fara för mycket omfattande skador på miljön eller egendom. Regeringen menade att en svår påfrestning kan karaktäriseras av att den avviker från det som är att betrakta som normalt, uppstår hastigt, mer eller mindre oväntat och utan förvarning, hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut och nödvändiggör koordinering och koncentrerad insats av flera instanser. Vid en sådan situation finns ofta inledningsvis begränsad information och den utlöser stor aktivitet bland medierna.

Beredskapsåtgärderna borde enligt regeringen präglas av en helhetssyn och inriktas på att förbättra samhällets grundläggande stabilitet och flexibilitet samt öka förmågan att hantera svåra påfrestningar som har inträffat. Kapaciteten hos räddningstjänsten, hälso- och sjukvården och polisen har avgörande betydelse för samhällets förmåga vid svåra påfrestningar. Regeringen ansåg att det på dessa områden finns en god grund för att klara extraordinära situationer. Den underströk att särskilda krav som ställs vid svåra påfrestningar skulle uppmärksammas i den fortsatta planeringen.

Regeringen menade vidare att kommunerna spelar en central roll vid svåra påfrestningar vilket kräver samverkan mellan myndigheter, organisation och företag. Länsstyrelsen måste ha en väl uppbyggd och övad organisation för räddningstjänst och tidigt kunna sätt igång ledning och samordning när räddningstjänsten måste övertas av länsstyrelsen vid omfattande insatser. Regeringen avsåg att vid behov av länsövergripande ledning pröva ansvaret för ledningen över länsgränserna.

Regeringen ansåg att en effektiv informationsverksamhet är av avgörande betydelse för att myndigheter och andra organ skall kunna genomföra de åtgärder som behövs vid svåra påfrestningar. Därför föreslogs att Styrelsen för psykologiskt försvar skulle ges uppgiften att ge råd och rekommendationer till myndigheter och organ om information vid sådana situationer. Vidare skulle Styrelsen för psykologiskt försvar om en myndighet så begär, kunna

90 lämna expertstöd för informationsgivning när en svår påfrestning inträffat.

Myndigheters uppgifter inför och vid svåra påfrestningar

En uppföljning av Hot- och riskutredningen presenterades 1997 av Sven Rune Frid med syfte att utgöra underlag för överväganden om mål- och resultatstyrning.

Uppföljningen innehåller åtta exempel på svåra påfrestningar t.ex. nedfall av radioaktiva ämnen, översvämningar och dammbrott. Myndigheters ansvar vid sådana påfrestningar på central, regional och lokalnivå redovisas på en övergripande nivå.

Delutvärderingar från utredningen om ledningsövningar för Regeringskansliet67

Den 1 december 1994 beslutade regeringen att en ledningsövning skulle genomföras för Regeringskansliet.

Ledningsövningen har utförts i olika moment.

Den första delutvärderingen hade som mål dels att utarbeta en exempelsamling över extraordinära situationer som skulle kunna inträffa inom respektive departements ansvarsområde, dels att belysa behovet av en krisledningsorganisation för departementen. Varje departement sammanställde de extraordinära situationer som kunde identifieras. En majoritet av departementen menade att någon särskild krisledningsorganisation inte behövs. Istället bör den tillfälliga anpassning som krävs genomföras successivt inom den ordinarie organisationen. Informationsflödet in till departementen måste kanaliseras till en förstärkt mottagandeenhet inom departementet för att fördelas till ansvarig enhet. Önskemål från pressen hänvisas till pressenheten och anhöriga till ansvarig berörd myndighet.

Den andra ledningsövningen byggde på två scenarier. Det ena var en kärnkraftsolycka och det andra en tågolycka. Enligt sammanfattningen från övningen är det viktigt att ledningsövningar förekommer inom Regerings-

91

kansliet. Övningen påvisade vissa brister. Att samla särskild kompetens under Statsrådsberedningens ledning ansågs vara lämpligt. En anpassning av ordinarie organisation ansågs vara att föredra framför en fastställd generell krisledningsorganisation. Det tekniska och administrativa stödet fungerade mindre väl. Informationsverksamheten gentemot främst medierna uppvisade brister.

Den tredje ledningsövningen hade som mål att belysa och pröva Regeringskansliets organisation, arbetsformer och behov av tekniskt stöd. Övningen utgick från ett scenario med en terroraktion och en flygplanskapning. Ledningsövningen påvisade svårigheter med att åstadkomma en väl avvägd intern och extern information. En viktig slutsats var att kommunikationen inom Regeringskansliet skulle kunna förbättras genom en översyn av samverkansrutiner och ökade kontakter över departementsgränserna. Departementen måste veta hur viktiga befattningshavare kan nås även utanför kontorstid. En annan slutsats var att kontakter mellan myndigheter och departement bör följa normala rutiner och att samverkan över departementsgränserna bör förbättras. Bristen på information internt inom Regeringskansliet, till allmänheten, till myndigheter och till medierna var påtaglig under hela övningen. Vikten av att statsråden är med och spelar sin roll vid övningarna underströks.

Skyldigheter och befogenheter vid svåra påfrestningar på samhället i fred, Ds 1998:32

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet tillsattes i augusti 1997 för att utreda frågor om skyldigheterna och befogenheterna vid svåra påfrestningar på samhället i fred för den s.k. ledningskedjan – regeringen, civilbefälhavaren (vid höjd beredskap), länsstyrelser, landsting och kommuner.

Arbetsgruppen fann att förmågan att hantera svåra påfrestningar måste förbättras genom att de olika aktörernas roller tydligt anges dels vad gäller att identifiera och analysera risker samt vidta åtgärder i förväg för att minimera riskerna och begränsa konsekvenserna, dels förbereda och kunna hantera olika händelser.

De olika aktörernas roller föreslogs bli följande.

 • Regeringen: Dels se till att rollfördelningen är tydlig och att ansvar finns inom varje sektor för att förebygga, ha beredskap samt ha förmåga att leda och samordna inom respektive verksamhetsområde, dels vara högsta områdesvis ansvarig. Arbetsgruppen framförde uppfattningen att det bör finnas en ledningsorganisation inom Regeringskansliet.
 • Centrala (sektoransvariga) myndigheter: Inom sitt verksamhetsområde bör respektive myndighet identifiera och analysera risker samt de brister som föreligger, i förekommande fall i samverkan med andra myndigheter och organ. De bör säkerställa beredskap och förmåga att klara av sektoriella ledningen och samordningen samt kunna bistå regeringen, länsstyrelser, landsting, kommuner och andra myndigheter med fackkunskap och underlag.
 • Länsstyrelserna: De bör ha det områdesvisa ansvaret att ha beredskap och förmåga att hantera dessa händelser. De bör ha befogenhet att prioritera och fördela statliga resurser. Det bör förtydligas att de svarar för informationsförmedling både mellan myndigheter och andra organ samt till allmänhet och medier.
 • Landstingen: De bör hålla en särskild katastrofberedskap.
 • Kommunerna: Det är viktigt att den kommunala ledningen och samverkan med landsting, stat och andra organ fungerar.
 • Arbetsgruppen föreslog vidare att generella förslag för vilket ansvar och vilka roller aktörer skall ha borde tas fram för varje sektor innebärande att: – Myndigheternas ansvar bör regleras i deras instruktioner – Kommunens ansvar bör regleras i kommunlagen – Lagstiftningen bör vidare kompletteras inom respektive sektor med de särskilda befogenheter och skyldigheter som är nödvändiga. Samhället skall ha beredskap och förmåga att hantera alla typer av händelser och det är samhällets normala beslutsoch ledningsfunktioner som skall användas.

92

Försvarets forskningsanstalts användarrapport: Gränsdragning mellan normala störningar och svåra påfrestningar

Projektet, som slutfördes under 1998, hade som uppgift att belysa vikten av en gränsdragning mellan normala störningar och svåra påfrestningar samt vad en sådan gränsdragning kräver. Syftet var att belysa skillnader mellan de krav olika hotbilder ställer på samhället, bl.a. vad gäller behovet av ändrade finansieringsprinciper.

I rapporten lämnades följande väsentliga förslag:

 • Regeringen bör avgöra när en svår påfrestning föreligger
 • En definition av svåra påfrestningar behövs vilket innebär att staten tar ett övergripande ansvar
 • Planering mellan statsmakterna och ansvariga myndigheter för svåra påfrestningar bör etableras och baseras på en enhetlig grund
 • För svåra påfrestningar bör ett särskilt regelverk finnas. Beslutsfattandet bör då ligga inom den s.k. ledningskedjan och på en nivå så att de totala konsekvenserna kan överblickas men inte högre än att kontakten med drabbade områden kan upprätthållas
 • En översyn av beredskapslagstiftningen är nödvändig för att resurser avsatta för krig i högre utsträckning skall kunna användas i fred.

Regeringens skrivelse 1998/99:33, Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred

Regeringen skall årligen lämna en redovisning avseende beredskapen för svåra påfrestningar på samhället i fred, huvudsakligen inom områden där det enligt proposition 1996/97:11 skall finnas särskilt god beredskap. Regeringens redogörelse grundas på myndigheters rapporter. Frågor om ledning och informationsberedskap kommer att redovisas i propositionen om 1999 års säkerhetspolitiska kontrollstation.

Enligt regeringen finns det inte något behov av en mer preciserad definition av begreppet svår påfrestning på samhället i fred. Beredskapen mot svåra påfrestningar kan indelas i tre hotnivåer:

– vardagliga olyckor och störningar – svåra påfrestningar – väpnat angrepp.

Regeringen anser att åtgärder för ett säkrare samhälle bör vidtas. Ett handlingsprogram för ett säkrare samhälle bör arbetas fram. Detta arbete bör inledas med en kartläggning och utvärdering av pågående samarbeten, tvärsektoriell försöksverksamhet på lokal nivå samt utbildning för den förebyggande verksamheten.

Enligt regeringens uppfattning har frågorna om ledning avgörande betydelse för möjligheterna att hantera en svår påfrestning. Regeringen kommer under våren 1999 att redovisa sina överväganden i frågorna rörande ledning och informationsberedskap. Länsstyrelserna bör bli skyldiga att ha en beredskap och förmåga att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, samt ha befogenhet att prioritera och fördela de statliga resurser som kan bli aktuella att utnyttja. Regeringen pekar även på vikten av riktade insatser med syfte på den enskilda människans förmåga att förebygga och begränsa konsekvenserna av olyckor. Vidare framhålls att frivilligorganisationerna bör kunna få en viktig roll när det gäller att förbättra människors förmåga att hantera olyckor och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Regeringen framhåller att det civila försvarets resurser skall kunna användas för att stärka samhällets samlade förmåga att möta svåra påfrestningar i fred. Detta gäller personal, materiel och ledning. Administrativa och legala strukturer som finns inom det civila försvaret för ledning och organisation av beredskapsåtgärder skall kunna utnyttjas vid svåra påfrestningar.

Översyn av principerna för den särskilda planläggningen 68

Regeringen tillkallade under juli 1998 en utredare för att göra en översyn av principerna för den särskilda planläggningen.

Utredaren konstaterade att insikten om att samhällets beredskapsförberedelser behöver anpassas till en ny säkerhetspolitisk situation börjar bli allmänt spridd. Den kon-

93

kreta innebörden för olika verksamhetsområden och organisationsdelar är emellertid fortfarande oklar. Utredaren anser att ansvar och befogenheter på skilda ledningsnivåer i hela skalan från fred till krig behöver tydliggöras. Detta får sedan betydelse för planläggning och hur resurser kan utnyttjas.

Den särskilda planläggningen, dvs. säkerställande av ledningsförmåga, bör enligt utredningen i framtiden omfatta både den högsta ledningen och de särskilt utpekade civila och militära ledningsorganen på central nivå, som har en sådan betydelse för riksledningen, att specifika och sammanhållna förberedelser bör vidtas för deras funktion och säkerhet under onormala förhållanden i hela skalan från svåra påfrestningar på samhället i fred till krigsfara och krig. Planläggningen bör också innehålla styrande riktlinjer för att säkerställa att ledningskedjans olika nivåer kan bindas samman med de högsta och centrala ledningsorganen.

En särskild beredskapsenhet bör organiseras i Regeringskansliet med uppgift att administrera den framtida särskilda planläggningen.

Utredaren ansåg att flera styrande begrepp behöver förtydligas och anpassas till det nuvarande regelverket för extraordinära situationer till den breddade hot- och riskskalan och till det ökade internationella samarbetet. De nuvarande begreppen fredstillstånd och krigstillstånd bör ersättas med begreppen normaltillstånd och beredskapstillstånd. De senare bör utnyttjas för att en bättre beskrivning skall kunna ges av var gränsen går för när totalförsvarsresurserna helt eller delvis kan tas i anspråk för att hantera situationer med stöd av en till föreslagen gränsdragning anpassad lagstiftning.

Förändrad omvärld – omdanat försvar69

Regeringen överlämnade den 4 mars 1999 propositionen Förändrad värld – omdanat försvar. I propositionen tar regeringen fasta på de säkerhetspolitiska förändringar som

sker i vår omvärld och drar konsekvenser av dessa för totalförsvaret.

Regeringen föreslår bl.a. att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Regeringen anser att det civila försvaret snabbt och smidigt skall kunna utnyttjas för att stödja samhället vid en svår påfrestning i fred. Detta skall särskilt gälla ledningssystem, ledningsresurser, personal, material och varor i lager, sjukvårdsutrustning, vattenreningsutrustning och andra lämpliga resurser.

Ledningsfrågor

Regeringen anser att det militära och civila försvarets ledningsorganisation bör utredas. Även en genomgång av bestämmelserna inom de olika sektorer som kan bli berörda av en svår påfrestning i fred anses nödvändig. Därefter bör enligt regeringen en samlad översyn av ledningsoch samordningsfrågorna inom det militära och civila försvaret samt för svåra påfrestningar i fred genomföras så att ett övergripande beslut kan fattas senast år 2001.

Regeringen anser att varje samhällssektor, t.ex. hälsooch sjukvård, skall ansvara för att kunna hantera de störningar och påfrestningar som kan drabba sektorn. Att totalförsvaret skall kunna användas i fredstid innebär ingen förändring av ansvars- och rollfördelningen utan det syftar till att stärka det normala fredssamhällets förmåga att hantera risker och störningar.

För att totalförsvarsresurserna skall kunna användas anser regeringen att en kontinuerlig övnings- och utbildningsverksamhet bör finnas, särskilt vad gäller hur resurserna skall underställas de ansvariga civila myndigheterna. Ledningsseminarier och ledningsövningar bör genomföras.

94

I

analysgruppens första delrapport beskrevs i avsnittet Processen några stora olyckor som inträffat under senare år utanför vårt eget land.

I det följande ges i korthet några exempel på hur katastrofberedskapen organiserats i Norge, Finland, Storbritannien och Nederländerna. Här redovisas också en fallstudie av tågolyckan i Eschede i Tyskland som inträffade i juni 1998. I slutet av kapitlet sammanfattas några huvuddrag i beredskapsplanerna.

Norge

Räddningstjänsten

I Norge ansvarar Justitiedepartementet för den administrativa samordningen av räddningstjänsten. Med räddningstjänst avser man i Norge den organiserade verksamhet som skall rädda människor från död eller skada till följd av en akut olyckshändelse och som inte utförs av någon särskild myndighet.

Den operativa samordningen åvilar de två huvudräddningscentralerna (HRS), för Nord-Norge placerad i Bodö och för Syd-Norge placerad i Stavanger, under ledning av de respektive polismästarna. Dessa båda räddningscentraler ansvarar för det övergripande räddningsarbetet vid olyckor. Ansvaret omfattar både sjö-, luft- och landräddning. Landräddningen blir dock oftast överlåten på lokala räddningscentraler (LRS) som finns inom varje polisdistrikt och leds av polismästaren.

Norsk räddningstjänst samverkar med myndigheter, frivilliga organisationer samt med merkantila verksamheter, exempelvis sjöfart. Dessa är skyldiga att ställa resurser till räddningstjänstens förfogande. Denna samverkans-

princip har lett till att det finns en överordnad ledning av de största räddningsaktionerna där olika myndigheter finns representerade.

Vid sjöolyckor utnämner huvudräddningscentralen en ”on scene coordinator” och vid olyckor på land utnämner den lokala räddningscentralen räddningsledare.

Hälsomässig och social beredskap

Kris- och katastrofpsykiatrisk beredskap i Norge regleras i olika föreskrifter och lagar såsom kommunhälsotjänstlagen, läkarlagen, sjukhuslagen och socialtjänstlagen.

Lagen om hälsoberedskap från 1955 är begränsad till att gälla förhållanden i krig. Det finns även ett förslag till ny lag ”Helsemessig og sosial beredskap – forslag till ny lov” daterad juli 1997, som avses ersätta den gamla lagen.

I förslaget anförs bland annat följande: ”Beredskapen bör baseras huvudsakligen på samma organisation och resurser som finns i samhället under fredstid med klara ansvarsförhållanden och mindre regelstyrning än idag. Beredskapen skall vara flexibel och ställer krav på fungerande risk- och krishantering. Det åligger departementet att ha en informationsplan med generella regler för information, fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsfördelning etc. i händelse av en stor olycka. Informationschefen skall samordna arbetet och kan vid behov tillkalla bistånd från regeringens särskilda krisinformationsenhet.”

Vidare anger förslaget att en katastrof som berör hälso- och socialsektorn bör hanteras på olika nivåer beroende på omfattningen och omständigheterna i övrigt. En princip är att varje situation skall hanteras på lägsta möjliga effektiva nivå. Katastrofplanerna för de allra flesta

14

Internationella jämförelser

95

akutsjukhusen innefattar etablering av psykosociala stödinsatser, både genom fackpsykiatriskt bistånd och bistånd från kommunerna och den norska kyrkan.

Det föreslås även att varje kommun bör ha en organiserad grupp för psykiskt och socialt stöd och att varje län bör ha en katastrofpsykiatrisk beredskap som kan utlösas vid extraordinära händelser.

För att skapa klarhet i den nationella beredskapsstatusen utarbetade Kontoret för katastrofpsykiatri 1996 ett schema för att kartlägga beredskapen som sänts till akutmedicinska kommunikationscentraler. I schemat ställs frågor som: – finns en katastrofpsykiatrisk beredskapsplan – vilka kriterier skall till för att denna skall mobiliseras – vem larmas eller tillkallas vid behov av psykosocial

stödtjänst – vem leder denna – är ledaren utpekad i förväg – varslas psykiatrisk hälsopersonal vid allvarliga olyckor

eller traumatiska händelser – finns informationsmaterial såsom råd till allmänheten,

information om psykiska reaktioner m.m?

De inkomna svaren har utgjort underlag för att vidareutveckla och förbättra den framtida beredskapen.

Heltäckande omsorg

Katastrof- och krispsykiatrin har först de senaste tio åren kommit med i hälsoberedskapsplanerna. En vägledning för heltäckande omsorg har utarbetats för att underlätta arbetet för de aktörer som har till uppgift att ge bistånd åt drabbade människor. ”Helhetlig omsorg: Veiledning om oppgaver og rollefordelning etter ulykker og katastrofer” – överlämnades till Justitiedepartementet i december 1998 och föreligger i utkast. Målsättningen med den är att översiktligt beskriva det praktiska samarbete som krävs mellan olika instanser inom hälso- och socialsektorn, landets sjukhus, kyrkan m.fl. för att på bästa sätt bistå drabbade. Dokumentet är utarbetat av en arbetsgrupp tillsatt av Kyrkorådets resursgrupp för katastrofberedskap.

En heltäckande omsorg om de drabbade innebär en-

ligt dokumentet fysisk, psykisk, religiös och materiell omvårdnad. Det är de drabbade enskilt eller i grupp som bäst kan ge uttryck för vilka behoven är. Reaktioner som initialt och senare är vanliga hos dem som drabbats av en svår olycka beskrivs, liksom de olika aktörernas uppgifter.

Mediernas roll vid stora olyckor

Vikten av ett väl fungerande informationsarbete från myndigheternas sida understryks. Allmänheten skall kunna kräva snabb och korrekt information, vilket förutsätter ett gott samarbete mellan media och räddningsledning.

I ett informationshäfte från Justitiedepartementet, som distribuerats till landets polisdistrikt och länsstyrelser, ges handfasta råd för dessa myndigheters informationsarbete i samband med en stor olycka eller katastrof. Informationshäftet syftar till att fungera som vägledning för hur kontakterna med medierna skall skötas för att samarbetet skall fungera väl.

I häftet sägs bl.a. att anhöriga eller överlevande som tillfrågas om att bli intervjuade av medierna bör rådgöra med familjemedlem eller informationsansvarig på olycksplatsen före eventuell medverkan.

Norska kyrkan

Norska kyrkans uppgifter vid olyckor och katastrofer är reglerade i en skrivelse från Justitiedepartementet.

Vid varje lokal räddningscentral liksom vid huvudräddningscentralerna tjänstgör en präst och en ställföreträdare utsedda av biskopen inom varje biskopsdöme. De ansvarar för kyrkans insatser och funktioner och kallas till uppdrag av polis eller räddningscentral. Prästernas uppgifter innebär att de skall se till att planer är uppdaterade, vara rådgivare till polisen, organisera kyrkans tjänster till drabbade, ansvara för och organisera sorgegudstjänster samt ge särskild uppmärksamhet åt drabbade som inte får hem sina döda.

De frivilliga organisationernas roll i beredskapen

Både nationellt och lokalt har organisationer som bland andra Norska Röda korset, Norsk Folkehjelp och norska

96 Frälsningsarmén en uppslutning och aktivitet som är av stor betydelse för hälso- och socialberedskapen. Flera av omsorgsfunktionerna, såväl i akutfasen som senare använder sig av frivilligorganisationernas tjänster. Många av dessa har utarbetat planer och förberett sig på olika uppgifter. Räddningscentralerna, polisen och kyrkan har ofta en god bild av hur organisationerna kan bistå. I akutfasen är det räddningscentralen eller polisen som delar ut uppgifter till de frivilliga. Den frivilliga insatsen är av stor betydelse för norsk räddningstjänst. Nedan följer en kort presentation av några organisationer som är involverade i omsorgen: Norska Frälsningsarmén kan mobiliseras i krissituationer genom enkla och klara kommandolinjer. Frälsningsarméns resurser omfattar mat, kläder, filtar och omsorg till de behövande. Norska Röda korset, NRK, är från början en beredskapsorganisation och satsningen på beredskapsarbetet speglas i organisationsstrukturen. Hjälpkåren är utbildad i första hjälpen och specialtränad för att arbeta vid olycksplats. Besökstjänsten har upprättat fasta krisgrupper på flera ställen runt om i landet. Ungdomens Röda kors har sin viktigaste funktion i att hjälpa till med omsorg åt barn och unga. NRK äger 30 procent av landets ambulanser och driver professionell ambulanstjänst i 64 kommuner. Sedan slutet av 1960-talet har NRK egna kurser för ambulanspersonal och driver ambulansskola. I NRKs stadgar står att organisationen i krissituationer och vid olyckor och katastrofer i fredstid skall ställa resurser till samhällets förfogande. NRK har tecknat ramavtal med Direktoratet för civil beredskap och hjälpkåren i distrikten ingår i den lokala räddningstjänsten. Norsk Folkehjelp är fackföreningsrörelsens humanitära hjälporganisation, som är organiserad i 16 distrikt. Organisationen disponerar ambulanser, transportbilar, snöskotrar, pulkor etc. I samband med beredskapsplanering bör kommunerna skaffa sig en översikt över vilka frivilliga organisationer som finns i kommunen, vilka resurser de har, vad de kan bidra med, hur de kallas och information om hur resur-

serna ingår i andra planer t.ex. avtal med räddningstjänsten, Civilförsvaret eller andra med uppgifter i beredskapssammanhang. Detta görs för att undvika att man räknar med någon som redan är engagerad i ett annat nätverk.

Svåra olyckor som drabbat Norge har haft betydelse för utvecklingen av katastrofpsykiatrisk beredskap, t.ex. brandolyckan vid Jotun i Sandefjord, 1976, ”Alexander Kielland”, oljeplattformskatastrofen i Nordsjön, 1980, branden på Hotell Caledonien i Kristiansand, 1986, flygolyckan vid Brönnöysund, 1988, bussolyckan i Måbodalen, 1988, flygolyckan vid Hirtshals, 1989, och branden i ”Scandinavian Star”, 1990.

Finland

Räddningsväsendet

Räddningsväsendets högsta ledning, styrning och tillsyn ankommer på Inrikesministeriets räddningsavdelning.

Länsstyrelsernas räddningsavdelningar ansvarar för verksamheten i länen. Kommunerna sköter brand- och räddningsväsendet antingen under eget ansvar eller i samarbete med grannkommunerna. Brand- och räddningsväsendet, räddningstjänsten och befolkningsskyddet är ett myndighetsstyrt system med beredskap för räddningsarbete vid alla slags olyckor. 220 hälsocentraler ansvarar för primärvården och på senare tid har professionella krisgrupper bildats i anslutning till hälsocentralerna.

I ett lagförslag, som avses träda i kraft 1999, föreslås att det nuvarande brand- och räddningsväsendet, räddningstjänsten och befolkningsskyddet bildar ett nytt räddningsväsende.

Räddningstjänsten

I räddningstjänst ingår alla de åtgärder som myndigheter, frivilliga organisationer och andra sammanslutningar vidtar i olycks- och katastrofsituationer.

Räddningsmyndigheten i kommunen ansvarar för ledningen vid en olycka. Man utnyttjar lokala nätverk och mycket av verksamheten bygger på frivillig verksamhet som bedrivs av kommuninvånarna själva. Det kan dock innebära vissa svagheter om en alltför liten enhet skall

97

producera de behövliga tjänsterna. Länsstyrelsen eller Inrikesministeriet kan i enskilda fall meddela bestämmelser om räddningsverksamheten. Den högre myndigheten har, om den bedömer det nödvändigt, bestämmanderätt när det gäller exceptionellt stora olyckor, men uppgiften att leda den praktiska verksamheten på fältet kvarstår hos den lokale ledaren.

De centrala myndigheter som ansvarar för räddningstjänsten grundade tillsammans med 30 medborgarorganisationer Frivillig räddningstjänst år 1964, som är en del av landets offentliga räddningstjänst. En del av dessa är beredskapsorganisationer med en riksomfattande verksamhet medan andra organisationer och samfund stöder verksamheten. 1998 ingick 42 organisationer i centralkommittén för frivilligtjänst. Frivilligorganisationernas verksamhet bestäms av respektive organisations verksamhet och karaktär. I den frivilliga räddningstjänsten ingår ca 30.000 utbildade frivilliga. Finska Röda korset är kontaktorganisation för Frivillig räddningstjänst och koordinerar frivilligorganisationernas verksamhet på alla förvaltningsnivåer.

Beredskap

Efter Tjernobyl restes krav på en förbättrad beredskap.

Informationsberedskapen vid en stor olycka fungerar på följande sätt. Inrikesministeriets jourhavande tjänsteman som larmas från någon nödcentral, larmar i sin tur informationsenheten vid statsrådets kanslis70 jour. Jouren larmar informationsenheten som därefter larmar ministern eller ministrarna. Denna process skall gå snabbt. Alla departement har en egen informationsenhet som tar hand om informationen gällande de egna frågorna. Statsrådets informationsenhet hjälper och koordinerar vid behov i samband med stora olyckor eller om det av annat skäl behövs mera resurser. Detta system fungerade redan under Estoniakatastrofen. Efter Estoniakatastrofen har informatörer arbetat för att nästa gång bättre vara förberedda på att ta hand om stora mängder utländska journalister m.m.

Finland har drabbats av flera stora olyckor och olyckstillbud av allvarlig art under de senaste fem åren, t.ex. Sally

Albatross, 1993, Estonia, 1994, Tallink, 1995, och tågolyckorna i Jokela, 1996, och Jyväskylä, 1998.

I Finland talar man om storolyckor vilket också inkluderar katastrofer. I princip skall samma organisation och resurser användas vid storolyckor som vid andra olyckor. Räddningsmyndigheten i den kommun, där en olycka inträffat ansvarar för räddningsledningen. Vid storolyckor, vilkas verkningar sträcker sig över stora områden leds verksamheten av länsstyrelsen eller ministeriet.

I ett förslag till ny lag för räddningsväsendet som lagts fram står följande: ”I situationer då brådskande åtgärder krävs kan man inte vänta med att vidta de nödvändiga räddnings- och skyddsåtgärderna tills förfarandet med beviljade exceptionella befogenheter enligt beredskapslagen har fullföljts”.

I kommunerna och inom räddningstjänstens område har myndigheterna gjort upp planer för beredskap i hälsocentraler och sjukhus samt underhållsresurser vid storolyckor. Finska Röda korset har tecknat ett avtal med Social- och Hälsoministeriet om vissa samarbetsfrågor vad gäller första hjälpenutbildning, första hjälpenverksamhet, beredskap vid storolyckor och första omsorgen.

Psykosocialt stöd inom Finska Röda korset

I Finland har man alltmer börjat uppmärksamma de psykologiska effekterna som följer av olyckor. Under 1990talet har det psykosociala stödet i kommunerna och i frivilligorganisationerna effektiviserats. Frivilligorganisationer, däribland Finska Röda korset, startade ett riksomfattande projekt i psykosocialt stöd som har lett till en omfattande produktion av informationsmaterial i ämnet.

Sedan 1993 står en riksomfattande psykologgrupp med ett 40-tal psykologer i beredskap dygnet runt för att bistå vid storolyckor genom Finska Röda korset försorg. Psykologgruppen ger också telefonkonsultationer dygnet runt åt de professionella kommunala krisgrupper som finns vid flertalet hälsocentraler.

Det psykosociala stödet innebär förutom det psykologiska omhändertagandet även praktisk hjälp med exempelvis administrativa göromål, att söka reda på stöd-

98 grupper, att bistå vid begravningsarrangemang, barntillsyn, städhjälp m.m.

Efter tågkatastrofen i Jyväskylä kunde Finska Röda korset konstatera att det psykosociala omhändertagandet fungerat väl.

Estoniakatastrofen ur ett finskt perspektiv

Estoniahaveriet utgjorde ur medicinsk synpunkt inte någon tung arbetsbörda för Finland. De 70 patienter som togs omhand på finska sjukhus föranledde inga kapacitetseller behandlingsproblem.

Vid identifieringsarbetet kunde identiteten fastställas på samtliga omkomna. Erfarenheterna från identifieringsarbetet kommer att tillvaratas i de nya riktlinjerna för rättsobducenter.

Kommunikationen under räddningsinsatsen mellan olika team, myndigheter, fartyg och helikoptrar fungerade mindre bra, vilket även har belysts i rapporter som genomförts på initiativ av svenska Styrelsen för psykologiskt försvar.

Åtgärder har vidtagits för att förbättra beredskapen vid storolyckor71: – sambandscentraler för brandförsvar, polis, hälsovård

m.fl. är under uppbyggnad. Fyra av totalt 13 centraler är redan i bruk och uppges fungera med gott resultat sedan två år – en manual för riskbedömning och åtgärder finns nu-

mera vid varje central – vikten och nödvändigheten av samordning av olika

aktörers räddningsinsatser har uppmärksammats.

Storbritannien

Räddningsväsendet

Räddningsväsendet i Storbritannien organiseras av Inrikesministeriet, Home Office. Storbritannien är indelat i 50 grevskap och varje grevskap har en brandkår med ett antal regionala divisioner. I glesbebyggda områden kompletteras den ordinarie brandkåren med frivilliga brandkårer. Brandkårens uppgifter, släckningsarbete och före-

I samband med gudstjänsten den 26 november 1994 vid Estonias förlisningsplats erbjöds de sörjande möjlighet att lägga ner blommor och kransar i vattnet för att hedra de omkomna.

99

byggande brandsäkerhet, har utökats till att bli allmänna räddningsverksamheter. De ledningscentraler och larmsystem som byggts för ett krigstida skydd håller nu på att anpassas till beredskap för att möta behoven vid katastrofer, det som benämns disasters. Samordning mellan myndigheter och organisationer utgör en viktig del av katastrofberedskapen.

Inrikesministeriet har givit ut en publikation med titeln ”Dealing with disasters”. Här följer en sammanfattning av publikationen som föreslås vara en vägledning för och ge en ram för räddningstjänstens, lokala myndigheters och organisationers mer detaljerade katastrofplaner. I texten understryks att dessa riktlinjer inte ersätter räddningstjänstens riktlinjer utan utgör ett komplement till dessa.

Nyckeln till en fungerande katastrofberedskap är att räddningstjänsten, lokala myndigheter och regeringen samordnar sina förberedelser och övar katastrofscenarier. Det finns ingen katastrofplan som är applicerbar på alla typer av katastrofer, men det finns utgångspunkter som är gemensamma. Katastrofarbetet skall vara integrerat i det vardagliga arbetet och fundamentalt är att de första åtgärderna utgår från den lokala nivån. Om den lokala kapaciteten är otillräcklig står resurser vanligtvis att finna i en närbelägen kommun. För att uppnå en samordnad beredskap måste räddningstjänsten vara nära kopplad till de lokala myndigheterna. Vid en katastrof ansvarar räddningstjänsten för ledningen vid katastrofplatsen och samordnar insatserna. Varje myndighet såsom polis, brandkår och hälsomyndighet har sin givna roll vid en katastrof. De lokala myndigheterna skall stödja räddningstjänsten och i det längre perspektivet leda rehabiliteringsarbetet.

Om den lokala kapaciteten är otillräcklig står som tidigare nämnts resurser vanligtvis att finna i närbelägen kommun. Den centrala myndighetens roll kan vara att ge specialisthjälp när sådan efterfrågas, exempelvis vid en kärnkraftsolycka.

Strategisk samordningsgrupp

Vid vissa svåra olyckor bildas en samordningsgrupp för att strategiska beslut skall kunna fattas för de långsiktiga åt-

gärder som olyckan kräver. Beslut om att bilda en samordningsgrupp tas av polisen, som också oftast leder arbetet. I gruppen ingår höga tjänstemän inom polis, brandkår, kommun, militär samt rådgivare från berört departement.

Omhändertagande och omvårdnad av katastrofdrabbade

Omsorgen och omvårdnaden om dem som drabbats av en katastrof är hjärtat i det brittiska katastrofarbetet. Det gäller såväl skadade och traumatiserade som deras anhöriga och dem som deltagit räddningsarbetet.

Överlevande, som är oskadda omhändertas på en särskild plats, ett ”Survivor Reception Centre”, som upprättas av de lokala myndigheterna. De överlevande behöver initialt mat, dryck, någon att tala med, kläder, toalettartiklar och hjälp med att få kontakt med anhöriga. Ofta har de värdefull information att lämna om olyckan och polisen ansvarar för att denna information tas till vara och dokumenteras. Behovet av psykosocialt stöd till de överlevande samordnas av de sociala myndigheterna och ges genom de lokala myndigheternas krisgrupper.

Polisen har till uppgift att underrätta anhöriga om dödsfall. Detta görs personligen och polisen åtföljs av någon från de sociala myndigheternas kristeam. Polisen är en central kontaktpunkt för dem som söker eller vill lämna information. Personal från polisen finns på plats på sjukhus, bårhus och på anhörig- och överlevandecentrum för att dokumentera vittnesuppgifter, namnregistrering och annan dokumentering.

Polisen har dessutom i uppgift att ta hand om förfrågningar från drabbade, samla in information från överlevande – hur de mår och var de finns, samla in ante-mortem material och att göra upp förteckning över saknade.

Telefonnumret till polisen skall så snart som möjligt lämnas till medierna och andra berörda.

Man vet att många berörda kommer att resa till katastrof- eller olycksplatsen. Ett mottagningscentrum upprättas om så är nödvändigt av polisen och bemannas med polis, lokala myndigheter och frivilligorganisationer. Centrumet spärras av och journalister släpps inte in.

100

Frivilligorganisationerna

En katastrofplan bör enligt skrivelsen innehålla en planering för frivilligorganisationernas verksamhet vid en katastrof och skall omfatta: – vilka organisationer som finns att tillgå lokalt och vad

kan de bidra med – listor över tillgängliga resurser hos den lokala myndig-

heten – frivilligorganisationer som ingår i planeringen måste

kunna garantera att deras stöd är tillförlitligt, håller god standard och är uthålligt – det formella ansvaret för hjälparbetarna, vilket måste

vara utrett – rollerna mellan olika organisationer måste var klar-

lagda m.m.

Mediekontakter

Polisen samordnar katastrofarbetet och ansvarar för mediekontakterna. Men även de lokala myndigheterna har uppgifter som måste involveras i mediekontakterna. Omedelbara åtgärder på katastrofplatsen omfattar kontroll av tillträde, upprättande av kontaktpunkt för mediekontakter i närheten av katastrofområdet för att ge uppgift om hur de kan och får arbeta, utnämnande av en kontaktperson för medierna, normalt en polisman, samt hjälp som kan erhållas från centralbyrån för information, Central Office of Information.

Medierna kommer att försöka intervjua överlevande och anhöriga. Om en person skall ställa upp för en intervju skall vederbörandes hälsotillstånd först övervägas. För den som ställer upp för intervju kan en presstjänsteman ge stöd och hjälp med förberedelser.

Det är viktigt att berörda myndigheter utvecklar en bra relation till pressen så att alla parter känner sig väl behandlade. Medierna kan vara en viktig kanal för information och uppmaningar från myndigheterna, exempelvis för förmedling av viktiga telefonnummer eller för uppmaningar om att bloddonationer behövs.

En utbildad informatör, rekryterad från polisen eller de lokala myndigheterna organiserar kontakterna med medierna och leder arbetet vid ett upprättat media-

centrum. Mediacentrumet bör ligga så nära katastrofområdet som möjligt och bemannas med representanter för de organisationer som ansvarar för katastrofarbetet. Informatören skall vara involverad i ledningen av katastrofarbetet och närvara vid den strategiska samordningsgruppens möten. Mediearbetet skall inledningsvis ligga hos polisen för att senare övergå till den lokala myndigheten. Vid behov kan experter från central informationsmyndighet rekryteras.

En katastrof kan leda till att frågor förs upp på regeringsnivå. Det ansvariga departementet skall då samordna ett tillförlitligt och genomtänkt svar från regeringen. De ansvariga informatörerna i mediecentrumet skall i huvudsak hålla kontakt med ansvarigt departement.

Varje katastrof väcker ett stort intresse från allmänheten. Stor efterfrågan på information kan välta en organisation och dess vanliga informationsarbete. Det är därför viktigt att en katastrofplan innehåller planer på hur allmänheten regelbundet informeras, inklusive detaljer om det pågående arbetet och relevanta telefonnummer att kontakta.

Nederländerna

Räddningsväsendet

I Nederländerna hör räddningsväsendet till Inrikesministeriets verksamhetsområde. Varje kommun är skyldig att göra upp en beredskapsplan. Basen för katastrofberedskapen, både avseende administration och verkställighet, skall ligga på lokal nivå. Brandförsvaret i kommunen har det operationella ansvaret när en stor olycka inträffar och borgmästaren är ansvarig räddningsledare, men denne kan delegera ansvaret till brandchefen. När en katastrof inträffar aktiveras ”Central Command Team” som utgörs av borgmästaren, polischefen, brandchefen och chefen för hälso- och sjukvården.

Alla större sjukhus har trauma-team, motsvarande svenska sjukvårdsgrupper, dvs. en senior kirurgspecialist med traumainriktning, en anestesiolog och två eller tre sjuksköterskor. Om möjligt samverkar två sjukhus vid en katastrof. Från det ena sänds trauma-team ut medan det andra tar emot skadade.

101

Om två eller flera kommuner är drabbade av en svår olycka kan, om det är nödvändigt, provinschefen (motsvarande landshövding) ingripa och ge direktiv till borgmästarna, men dessa behåller ansvaret för insatserna i respektive kommun.

Blir olyckan så omfattande att den inte går att hantera på lokal eller regional nivå tas ansvaret för insatserna över av regeringen.

Regeringens krissamordningscenter, ”National Crisis Co-ordination centre” (NCC), har utarbetat en manual som reglerar åtgärder för krishantering, nämligen ”National manual on decision-making in crisis” och en manual för katastrofhjälp ”Disaster relief manual”. Dessa båda handböcker redogör översiktligt för hur beslutsfattande och samordning skall gå till vid olika typer av kriser och katastrofer, t.ex. när det krävs beslut på regeringsnivå, men de skall också användas som underlag för de manualer som utarbetas på departementsnivå.

Varje enskild minister är ansvarig för beredskapen inom sitt departement. Varje departement har ett samordningscentrum. Om två eller flera departement är inblandade i en stor olycka samordnas insatserna av National Co-ordination Centre. NCC är en stödorganisation som aktiveras vid behov.

Vid behov aktiveras ”The National Information Centre” vars uppgifter är att ta hand om strategiska frågor som rör information, samordning av information från regeringen etc. Denna organisation kan aktiveras av en enskild minister. Inom centrumet finns olika enheter; enhet för pressinformation, enhet för information till allmänheten, enhet för information till anhöriga och ett samordningsteam.

Tyskland

Räddningsväsendet

Förbundsrepubliken Tysklands 16 delstater har en hög grad av självstyre. De har egna författningar, parlament och regeringar och lagstiftar själva om exempelvis polisväsende och kommunal förvaltning. I Tyskland finns knappt 400 räddningsledningscentraler i 326 räddningsområden. Inom ett räddningsområde bor ungefär 250 000 invånare.

Olyckan i Eschede – en fallstudie

Den 3 juni 1998 inträffade den svåraste tågolyckan i Förbundsrepubliken Tysklands historia. Ett intercitytåg med tolv vagnar spårade ur i hög fart i Eschede, en liten stad mellan Hannover och Hamburg. Vid urspårningen pressades vagnarna samman som ett dragspel; 101 passagerare omkom och 88 skadades.

Olyckan utlöste katastroflarm i storkommunen Celle, som är det räddningsområde till vilket Eschede hör. Räddningstjänsten och samtliga frivilligorganisationer, som ingår i katastrofberedskapsorganisationen larmades och ingick i räddningsinsatserna tillsammans med det tyska järnvägsaktiebolaget (Deutsche Bahn AG).

Bland dem som först kom till olycksplatsen för att undsätta skadade var Eschedeborna själva. Snabbt på plats var också 50-talet präster som deltog i en konferens i närbelägna Celle. Olycksplatsen låg bra till från logistisk synpunkt; den kunde nås från två olika håll och det fanns gott om plats för räddningsfordonen. En helikopterbas strax utanför Hamburg sände snabbt helikoptrar till olycksplatsen. En och en halv timme efter det att räddningsmanskapet kommit till olycksplatsen var samtliga skadade omhändertagna på olika sjukhus.

Så snart olyckan blivit känd begav sig anhöriga till olycksplatsen för att ta reda på vad som hänt. I en gymnastiksal i närheten av olycksplatsen togs de omhand av präster, rödakorsare och psykologer.

Den lilla staden Eschede är belägen i ett Lüneburgskt hedlandskap, där jorden är sandrik. När de skadade förts bort från olycksplatsen återstod ett tungt arbete för räddningsarbetarna, som till största delen utgjordes av frivilliga från Tyska Röda korset. Det blev deras uppgift att samla ante mortem-material för att de omkomna skulle kunna identifieras och för att de anhöriga skulle kunna få tillbaka personliga tillhörigheter, som man eventuellt hittade.

Många av de omkomna var så svårt sargade att man inte enkelt kunde avgöra hur många man egentligen funnit. Genom att samla upp sand och sila den genom ett såll kunde kroppsdelar, personliga tillhörigheter m.m. avskiljas och överlämnas till det patologiska institut, som hade

102 hand om identifieringsarbetet. En kvinnlig räddningsarbetare sade att ”först hoppades jag att inget finna, men så småningom hoppades jag att finna något, så att det inte blev kvar i sanden”. Efter fem dagar var arbetet på olycksplatsen avslutat.

För att bistå räddningsmanskapet med psykosocialt stöd fick Röda korset i uppdrag att upprätta och samordna ett center i Celle – knappt två mil från olycksplatsen. Till detta center knöts psykologer, präster, psykiatrisk expertis, personal från brandkåren och järnvägen liksom medarbetare från olika organisationer. Förutom den akuta omsorgen om räddningspersonalen lades stor vikt vid att erbjuda dem långsiktigt stöd för att förhindra post traumatisk stress. Den verksamhet som bedrevs vid det psykosociala centret har dokumenterats noga för att den stora räddningsinsatsen skall kunna utvärderas. Statliga medel har ställts till förfogande för att möjliggöra detta, men även ekonomiskt stöd från annat håll har kommit (exempelvis från Finska Röda korset). En slutrapport skall presenteras den 30 juni 1999.

Tyska Röda korset redogör i en rapport ”Das Zugunglück in Eschede” för hur räddningsarbetet fungerade. I stort sett anser man att det har fungerat väl, men på vissa områden behöver förbättringar ske för att man skall vara bättre rustad i framtiden. Nedan följer några exempel på brister som man anser behöver åtgärdas: – Det rådde i alarmeringsfasen osäkerhet om olyckans

omfattning. Man visste att det rörde sig om en tågolycka, men det var först när räddningsmanskapet kom till olycksplatsen, som man insåg hur omfattande olyckan var. – Det borde ha funnits en registreringsfunktion, som

noterade namn och adress på skadade som fördes till

sjukhus. Även oskadade som lämnade olycksplatsen borde ha registrerats innan de gav sig iväg. Detta hade underlättat för anhöriga som sökte information om vad som hänt deras släktingar eller vänner. – Ett stort antal hjälparbetare och annan insatspersonal

använde sig av mobiltelefoner. Detta gjorde att telenätet stundtals var överbelastat, vilket försvårade viktig kommunikation mellan räddningsfordon och sjukhus. – De befintliga radiofrekvenserna visade sig vara otill-

räckliga. – Avsaknad av samordning av förplägnaden till rädd-

ningsmanskapet.

Omkring 1 800 personer ingick i räddningsmanskapet: 500 från brandkåren (de flesta frivilligarbetare), 270 från räddningstjänsten, 270 frivilliga sjukvårdare, 80 läkare varav många frivilliga, 100-talet poliser, 200 tyska och brittiska soldater och 80-talet frivilliga från kyrkan, med flera.

Tågolyckan rönte stor uppmärksamhet i medierna. Det fanns flera skäl till detta. Det första var givetvis olyckans omfattning med många döda och skadade. Det andra var att det drabbade ett högteknologiskt transportmedel, som förutsågs vara ett trafiksäkert alternativ till flyg- och biltransport. Det tredje var att i tider av arbetslöshet och ökande isolation, visade en liten stads invånare –Eschedes– exempel på hjälpsamhet, solidaritet, mod och och självuppoffring i omsorgen om dem som drabbades.

Kontakterna mellan räddningsmanskap och journalister fungerade i de flesta fall mycket bra. Det fanns dock några undantag. Exempelvis ombads räddningsarbetare att låna ut sina kläder mot ekonomisk ersättning till journalister för att de obehindrat skulle kunna få tillträde till olycksplatsen.

103

Analysgruppens intryck

Huvuddragen i de ovan refererade ländernas katastrofberedskap ger följande intryck. Ländernas beredskap utgår från att räddningsarbetet skall utföras på det lokala planet. Det är också i kommunen, som omsorgsarbetet, det psykosociala stödet till de drabbade skall bedrivas. Om resurserna lokalt vid en räddningsinsats är otillräckliga skall hjälp sökas i grannkommunen. När många aktörer omfattas av räddningsarbetet understryks vikten av samordning.

Frivilligorganisationerna är ett viktigt komplement till – och i en del länder – en del av räddningstjänsten. Det understryks att det är viktigt att kommunerna informerar sig om vilka frivilligorganisationer som finns att tillgå och vad de kan bidra med.

I flera av planerna betonas vikten av informationsarbetet mot såväl berörda som medier och allmänheten.

A V S N I T T 5 E N R E D O V I S N I N G A V A N A L Y S G R U P P E N S A R B E T E

Söndagen den 2 oktober hölls sorgegudstjänster i kyrkor över hela Sverige. De omkomna hedrades med en tyst minut samt själaringning i landets alla kyrkklockor. I Hedvigs kyrka, i Norrköping, direktsändes gudstjänsten i TV. I kyrkan brann ett ljus för varje saknad människa.

105

I

det föregående avsnittet presenterades analysgruppens granskning av de åtgärder som vidtogs på olika orter i Sverige för att erbjuda dem som drabbades av Estoniakatastrofen psykosocialt stöd. Även massmediernas roll i Estoniakatastrofen och åtgärder för information och kommunikation från några centrala myndigheter belystes.

I detta avsnitt följer en redovisning av analysgruppens arbetsmetoder där det är viktigt att framhålla analysgruppens förhållningssätt gentemot anhöriga och överlevande samt något om gruppens informations- och massmediearbete.

Seminarium om samhällets katastrofberedskap

Här redovisas innehållet i det seminarium som gruppen arrangerade som ett led i kunskapsinhämtandet. Inbjudna till detta seminarium var experter inom centrala områden av betydelse för den svenska organisationen för katastrofberedskap. Flera föredragshållare var i sina yrkesroller involverade i följderna av Estoniakatastrofen och delade med sig av sina yrkesmässiga och personliga erfarenheter av detta. Några föredragshållare delade på motsvarande sätt med sig av erfarenheter efter arbetet med följderna av branden i Göteborg.

Psykologiska, religiösa och kulturhistoriska aspekter

Utöver detta presenteras de övriga kunskaper som inhämtats inom områdena psykologi och psykiatri, däribland särskilt katastrofpsykiatri. Här redovisas religiösa och kulturhistoriska perspektiv på följderna av en katastrof. Analysgruppen har begränsat sig till frågor som har direkt anknytning till händelserna efter Estoniakatastrofen. Redovisningarna skall därför ses som anspråkslösa försök

att sammanfatta några viktiga slutsatser från samtal med expertis inom dessa omfattande områden.

Intervjuer och skriftliga källor

En viktig del av underlaget för denna rapport har varit de drygt hundratalet intervjuer som genomfördes under arbetet med den första delrapporten från analysgruppen. Dessa omfattande intervjuer har kompletterats i syfte att ytterligare fördjupa kunskaperna inom området katastrofberedskap. En fullständig förteckning över de intervjuer som genomförts under analysgruppens uppdrag redovisas i avsnittet Bilagor.

Analysgruppen har vidare under arbetet tagit del av ett stort antal rapporter, utredningar, utvärderingar, minnesanteckningar, promemorior m.m. I avsnittet Bilagor lämnas en fullständig källförteckning.

Inledning

106

E

stoniakatastrofen och dess följder väcker stort

intresse från dem som personligen är berörda av katastrofen och från medierna. Därför utarbetades redan från början en plan för kommunikation med olika grupper och intressenter.

Kontakter med anhöriga och överlevande

I enlighet med direktiven har analysgruppen knutit till sig en referensgrupp bestående av företrädare för de överlevande och de omkomnas anhöriga. Referensgruppen har regelbundet haft sammanträden och deltagit vid analysgruppens seminarier och expertmöten. I några sammanhang har fler anhöriga och överlevande än referensgruppens medlemmar deltagit.

En viktig del av analysgruppens arbete har varit samtal med ett stort antal av de som personligen berörts av katastrofen. Detta har skett genom att s.k. hearings, dvs. öppna möten, anordnats på orter som särskilt drabbades av katastrofen. Uppföljningar av dessa möten har gjorts vid videokonferenser, den första i juni 1998 för att beskriva arbetsläget och den andra då den första delrapporten överlämnades till regeringen i november samma år. En särskild resa till Estland arrangerades i augusti 1998 för att fördjupa bilden av anhörigas livssituation.

I syfte att komma i kontakt med så många som möjligt av de direkt berörda och informera om analysgruppens arbete har gruppen också sänt brev till ett stort antal av de anhöriga och överlevande. Genom samarbete med Ersta sjukhus och Styrelsen för psykologiskt försvar, som båda har upparbetade kontaktkanaler till många anhöriga och överlevande, har analysgruppen givits möjlighet att sända ut brev till sammanlagt ca 1 800 adressater. Information har regelbundet förmedlats via det informationsblad – ”Estoniainformation” – som Styrelsen för psykologiskt försvar enligt ett uppdrag från regeringen ansvarar för.

Inbjudan till hearings har även framförts via annonser i pressen på de aktuella orterna. Mötena har följts upp med pressträffar på de aktuella orterna i syfte att lämna ytterligare information om analysgruppens arbete.

Öppenhet och insyn

I direktiven uttalas att analysgruppens arbete skall präglas av öppenhet och insyn. Enligt analysgruppens mening är därför kommunikation med dem som personligen berörts av katastrofen av särskild vikt. Analysgruppens sekretariat har organiserats så att bemötandet av berörda som kontaktat analysgruppen genom brev och telefonsamtal har prioriterats i arbetet.

1

Analysgruppens förhållningssätt

I detta kapitel finns beskrivet hur analysgruppen arbetat med kommunikation med berörda och medier.

107

Massmediakontakter

Nyhetsmediernas intresse har varit stort under hela utredningsarbetet. En princip i analysgruppens arbete har varit att med respekt för arbetets krav på integritet bereda öppenhet och insyn även i kontakterna med massmedierna.

Överlämnandet av den första delrapporten

När den första delrapporten överlämnades till regeringen bjöds medierna in till ett presseminarium direkt efter det att anhöriga informerats vid en videokonferens. Seminariet bevakades även av utländska medier och gav upphov till stor publicitet också i utlandet. Syftet med att anordna ett seminarium istället för en presskonferens var att erbjuda en fördjupad inblick i hur analysgruppen arbetat med granskning och analys och därefter kommit fram till slutsatser och rekommendationer.

Samtidigt som presseminariet inleddes publicerades hela rapporten på internet på två separata websidor. På re-

geringens respektive Styrelsen för psykologiskt försvars websidor blev rapporten omedelbart tillgänglig i sin helhet för dem som sökte den. Sammanfattningar på estniska och engelska publicerades även på regeringens websidor.

Regeringens beredningsprocess

När delrapporten överlämnats vidtog en beredningsprocess inom regeringen som ledde fram till regeringsbeslutet den 11 februari 1999. För analysgruppen innebar detta att kommunikationsansvaret beträffande åtgärder till följd av rapportens rekommendationer överlämnades till regeringen. Strävan efter tydlighet i kommunikationen från analysgruppens sida innebar att frågor från medierna med anknytning till regeringsbeslutet i de allra flesta fall hänvisades till regeringen och ansvarigt statsråd. I den mån frågorna rörde sådant som redan behandlats i delrapporten hänvisades till utredningstexten.

108

A

nalysgruppen arrangerade den 21 och 22 ja-

nuari 1999 ett seminarium med temat Kommunikation och

psykiskt och socialt bemötande i katastrofer. Seminariet ut-

gjorde en väsentlig del i analysgruppens arbete med att inhämta kunskaper om samhällets katastrofberedskap inför den kommande delrapporten i ämnet. Syftet var att seminariet skulle belysa framförallt de katastrofdrabbades perspektiv och tydliggöra individens behov av information och psykosocialt stöd samt samhällets beredskap att möta dessa behov.

Till seminariet inbjöds ett stort antal personer med relation till samhällets organisation för katastrofberedskap. En del av dessa inbjöds som talare och andra som diskussionsdeltagare. Under seminariet deltog även representanter för anhöriga och överlevande samt analysgruppens ledamöter.

Seminariet arrangerades med kort varsel och analysgruppen kunde konstatera att intresset för att deltaga var stort.

Centrala ämnesområden

Seminariet indelades i sex huvudblock: Kommunikation och psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete, Erfarenheter av Estoniaolyckan, Erfarenheter av Göteborgsbranden, Vad kan vi lära av överlevande och anhöriga, Kommunikation myndigheter, massmedier och berörda samt Samverkan kring katastrofarbete på kort och lång sikt.

Kommunikation och psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete

I det inledande blocket under seminariet gavs deltagarna en grundläggande orientering om väsentliga frågor som vad en katastrof innebär för individen, vilka reaktioner den utlöser och vilka behov den katastrofdrabbade har på kort och lång sikt. Även samhällets beredskap för att möta behoven speglades. Behovet av information behandlades särskilt och här belystes bland annat vad som krävs av myndigheter för att informationsförmedling skall fungera ändamålsenligt.

I blocket deltog följande talare: Samhällets katastrofbe-

redskap, Bo Riddarström, överdirektör, Överstyrelsen för

Civil Beredskap, Individens reaktioner och behov i katastrofen, Abbe Schulman, överläkare, Centrum för Kriskunskap, Stockholms läns landsting, Kommunikationens betydelse i

katastrofberedskapen, Bertil Flodin, docent, kommunika-

tionsforskare.

Erfarenheter av Estoniaolyckan

Det andra blocket belyste samhällets beredskap för Estoniakatastrofen. Ett antal talare som på olika sätt var involverade i katastrofarbetet delade med sig av erfarenheter och lärdomar. Särskild tonvikt lades vid frågor om kommunikation med och stöd till dem som drabbades.

Under det gemensamma ämnet deltog följande talare: Eva Fellenius, sektionschef inom Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk planering,

2

Seminarium om framtida

katastrofberedskap

109

Stockholms läns landsting, Göran Pettersson, beredskapsplanläggare i Stockholms Stift samt Henrik Svenungsson, biskop emeritus, Svenska kyrkan, Birgitta Berggren, utredare, Polismyndigheten i Borlänge, Eva Marling, f.d. planeringschef Rapport, Sveriges Television, Kerstin Bergh Johannesson, leg psykolog, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Erfarenheter av Göteborgsbranden

Den nyligen inträffade branden i Göteborg medförde nya lärdomar beträffande bland annat samverkan mellan myndigheter, massmedier och berörda. En viktig slutsats var att erfarenheterna från Estoniakatastrofen påverkade åtgärder och insatser i samband med Göteborgsbranden.

I detta block talade: Aage Johansson, poliskommissarie, Polismyndigheten i Göteborg, Lars Lilled, samord-

nare av Göteborgs långsiktiga insatser med anledning av brandkatastrofen, Inger Magnusson, informationskonsulent, Svenska Röda korset, Göran Skoglund, direktor, Svenska kyrkan samt Kicki Hultin, nyhets- och samhällschef, Sveriges Television, Göteborg.

Vad kan vi lära av överlevande och anhöriga?

Den första seminariedagen avslutades med en programpunkt som innehöll berättelser och minnesbilder förmedlade av några av de människor som överlevde Estoniakatastrofen. Den tänkta diskussionen efter de personliga anförandena fick mer karaktären av ett lågmält och öppet samtal mellan talarna, Estonianhöriga och övriga seminariedeltagare.

Talare var: Morten Boje Hviid, Kent Härstedt, Sara Hedrenius, Urban Lambertson och Mikael Öun.

Estland drabbades hårt av Estoniakatastrofen. Av 367 estniska medborgare ombord överlevde 62 personer. Estlands minnesmärke över Estonias förlisning finns i Tallinn.

110

Kommunikation myndigheter, massmedier och berörda

Den andra seminariedagen inleddes med frågor om myndigheternas organisation för att tillgodose olika grupper av individers behov av information vid en framtida katastrof. Med anledning av Estoniakatastrofen ställdes bland annat frågan om kraven på svenska myndigheter ser olika ut beroende på om olyckan inträffar inom eller utom landet. Även mediernas roll och faktorer som påverkar deras arbete diskuterades. Blocket avslutades med en belysning av mediernas skildringar av de människor som berörs av en katastrof.

Talarna under detta block var: Informationsberedskap i

samhället, Björn Körlof, generaldirektör, Styrelsen för

Psykologiskt Försvar, Regeringskansliets roll i framtida kata-

strofer, Inge Gustafsson, kansliråd, Information Rosenbad,

Jens Odlander, pressombudsman, Utrikesdepartementet,

Massmediernas roll i katastrofen, Eva Marling och Kicki

Hultin, Sveriges Television, Massmediernas skildringar av

drabbade, Liselotte Englund, doktorand JMG och

medicinjournalist, Sveriges Radio.

Samverkan kring katastrofarbete på kort och lång sikt

Det avslutande blocket handlade om hur det svenska samhällets katastrofberedskap skulle kunna se ut i framtiden. Frågan hur olika aktörer kan samverka för att förbättra insatserna för de drabbade var en del av diskussionen. Efter talarnas anföranden hölls en avslutande diskussion som bland annat handlade om varför det svenska samhället i hög grad fortfarande berörs av Estoniahaveriet, som inträffade den 28 september 1994.

Medverkande talare: Myndigheters ledningsberedskap i

framtiden, Lars Fredholm, laborator, Försvarshögskolan

Karlstad, Polisens roll som informatör och stöd, Lars Nylén, rikskriminalchef, Rikspolisstyrelsen, Trossamfundens roll, Göran Tesfai Skoglund, direktor, Svenska kyrkan,

Frivilligorganisationernas roll, Margreth Köppen, enhets-

chef, Svenska Röda korset.

Referat av anföranden

I avsnittet Bilagor återges referat av talarnas anföranden.

111

3

Psykologiska aspekter,

religiösa och kulturhistoriska perspektiv

U

nder analysgruppens arbete har kunskaper in-

hämtats inom en rad områden som gruppen bedömt som relevanta för en noggrann granskning av följderna efter Estoniakatastrofen. Med anledning av att samhällets psykiska och sociala stöd till anhöriga och överlevande samt kommunikationen mellan medier, myndigheter och berörda i samband med katastrofen står i centrum för denna rapport vill gruppen här lyfta fram några av de områden som varit av särskilt intresse under denna del av granskningsarbetet.

Seminarium om individuella och samhälleliga konsekvenser av Estoniahaveriet

Analysgruppen arrangerade den 16–17 mars 1998 ett seminarium vars syfte var att behandla frågor om hur individer och samhälle påverkats av Estoniakatastrofen. Till seminariet inbjöds ett antal personer som i sina yrkesliv kommer i kontakt med de existentiella och etiska frågeställningar som uppkommer då en livsavgörande händelse inträffar i livet.

Under seminariet belystes dels vilka etiska frågeställningar som uppkom med anledning av Estoniahaveriet, dels hur de anhöriga och överlevandes livssituation påverkats, hur samhället i stort påverkas av en händelse med Estoniahaveriets dimension. Ämnen och föredragshållare var: Ett språk för sorg, Ylva Eggehorn, författare, Sorg i ett

livstidsperspektiv, Conny Nordin, professor i psykiatri vid

Linköpings universitet och hovpredikant, Ceremoniers be-

tydelse, Bo Brander, präst och föreståndare vid Laurenti-

stiftelsen i Lund, Havet som gravplats, Lars Weisæth, professor vid universitetet i Oslo, Kris- och katastrofpsykologisk

organisation, Atle Dyregrov, ledare för Center for krise-

psykologi i Bergen, Att lyssna till anhöriga, Kristina Brandänge, psykiater och klinikchef vid Ersta sjukhus, Erfaren-

heter från Alexander Kielland-olyckan, Odd Kristian Reme,

präst och företrädare för Alexander Kielland-fonden.

I avsnittet Bilagor refereras föredragshållarnas anföranden.

Död och begravning ur kulturhistoriskt perspektiv

Analysgruppen vände sig till Nils-Arvid Bringéus, professor emeritus, teologie och filosofie doktor för att få en etnologisk belysning till förståelse för Estoniakatastrofen och dess följder för framförallt anhöriga men även för samhället i stort. Uppdraget resulterade i en promemoria med titeln Död och begravning ur kulturhistoriskt perspektiv. I avsnittet Bilagor återges denna promemoria i sin helhet.

A V S N I T T 6 E N P R E S E N T A T I O N A V A N A L Y S G R U P P E N S S L U T S A T S E R

Den 17 november 1994 demonstrerade anhöriga mot att beslutet i bärgningsfrågan drog ut på tiden. Fackeltåget gick mot Rosenbad där de sörjande togs emot bland annat av företrädare för regeringen.

113

I

analysgruppens första delrapport presenterades slutsatser efter gruppens granskning av myndigheters, inklusive regeringen och Regeringskansliets, agerande efter Estoniakatastrofen. I rapporten belystes även åtgärder som vidtogs av andra samhällsorgan, såsom Svenska kyrkan, massmedier och även organisationer för anhöriga till omkomna och överlevande.

Samhällets förhållningssätt i samband med katastrofer

I denna andra delrapport presenteras analysgruppens slutsatser och uppfattning gällande samhällets förhållningssätt i samband med katastrofer. Den inledande delen innehåller flera principiellt viktiga frågor.

Den första är samhällets förhållningssätt i frågan om omhändertagande av omkomna efter katastrofer. I det första kapitlet görs en återkoppling till resonemang som fördes i den tidigare delrapporten.

I det andra kapitlet behandlas anhörigas rätt att omhänderta och begrava sina omkomna och att få komma till tals inför beslut som fattas av den högsta statsledningen och myndigheter – beslut med konsekvenser för den egna livssituationen.

Mediernas nyhetsförmedling och agerande i relation till överlevande och anhöriga samt frågor om deras integritet presenteras i det tredje kapitlet.

Analysgruppens intryck av hur det psykiska och sociala stödet för anhöriga och överlevande har fungerat kortoch långsiktigt redovisas därefter i kapitel fyra till sju.

En redovisning av analysgruppens syn på statsledningens symboliska roll i händelser som Estoniakatastrofen i kapitel åtta avslutar den första delen av analysavsnittet.

Brister i den svenska organisationen av samhällets katastrofberedskap

I en andra del, i kapitel nio, redovisas analysgruppens uppfattning om statsledningens roll och agerande i samband med Estoniakatastrofen. I kapitel 10 följer en genomgång och analys av informationsarbetet inom Regeringskansliet.

I kapitlen 11–13 presenteras analysgruppens intryck av brister i beredskapen för katastrofer. Här belyses särskilt lednings- och samordningsfrågor samt kommunikation och samverkan mellan samhällets offentliga aktörer. Även kommunernas organisation vid svåra påfrestningar behandlas.

Inledning

114

A

nalysgruppens arbete med att granska Estonia-

katastrofen och dess följder väckte frågan om vilket förhållningssätt vårt svenska samhälle har till följderna av en katastrof, i synnerhet rörande frågan om omhändertagande av omkomna. Med anledning av detta analyserades i den tidigare delrapporten den svenska statens möjligheter och eventuella skyldigheter att agera i frågan om omhändertagande av omkomna från Estonia.72

I det följande ges en sammanfattning av analysgruppens resonemang.

Intresse av och ansvar för ett omhändertagande av omkomna

Ett omhändertagande av omkomna från Estonia skulle kräva stora resurser. Det är ett rimligt antagande att endast stater har både förmåga och intresse av att genomföra ett sådant arbete, i vart fall om det rör sig om ett stort antal omkomna. Aktuella stater är framförallt de som hade medborgare ombord. Det finns dock inte någon svensk lagstiftning som reglerar detta, och det är endast Sveriges agerande som omfattas av analysgruppens granskningsuppdrag.

I folkrätten regleras bland annat kuststaters bestämmanderätt till havsområden i olika zoner utanför det egna territoriet. Utanför dessa reglerade områden finns det s.k.

fria havet. Estonia sjönk på det fria havet. Det finns heller inga internationella överenskommelser om omhändertagande av omkomna på det fria havet.

Analysgruppens redovisade slutsats

Mot bakgrund av genomgången av svensk lagstiftning och internationella överenskommelser fann analysgruppen i sin tidigare delrapport att varken den svenska regeringen eller någon svensk myndighet hade skyldighet att omhänderta omkomna från Estonia. Det var dock enligt analysgruppen principiellt rätt att regeringen ändå agerade i frågan.

Gruppen konstaterade att det vid de förhållanden som rådde i den akuta situationen saknades resurser för efterforskning och omhändertagande genom ROV73och mättnadsdykning. Det fanns således ingen praktisk möjlighet att inleda ett omhändertagande under de första dygnen.

Frågan varför ett omhändertagande av omkomna inte inleddes

Analysgruppen inhämtade kunskaper om de tekniska landvinningar som under senare år gjorts inom området dykeriteknik och bärgning.74 Expertis som analysgruppen intervjuat och samtalat med visar på en mycket snabb ut-

1

Värdigt omhändertagande

En sammanfattning av Analysgruppens redovisade förslag

gällande samhällets förhållningssätt till frågan om omhändertagande av omkomna

i samband med större olyckor och katastrofer.

115

veckling som kan föra med sig tillverkning av nya typer av dykfarkoster för privat bruk.

Analysgruppen behandlade även de religiösa, psykologiska och kulturhistoriska perspektiv som aktualiserades av frågan hur en stat väljer att agera då det gäller omhändertagande av döda medborgare. Jämförelser gjordes med agerandet vid ett antal större internationella olyckor i syfte att utröna om det svenska samhällets förhållningssätt till följderna av en katastrof skiljer sig från andra samhällens.

Gruppen fann skäl att formulera de grundläggande principerna för ett önskvärt samhälleligt förhållningssätt när det gäller räddning av människor och även omhändertagande av omkomna vid olyckor – en uppfattning som enligt analysgruppen synes ha ett starkt stöd i samhället.

Analysgruppens redovisade förslag till förhållningssätt

De principer som analysgruppen uppställer innebär att vid en olycka allt måste göras för att så många människor som möjligt skall räddas. Det måste ske i vetskap om att de som utför räddningsarbetet kommer att utsättas för risker. Arbetet bör avslutas först när räddningsansvariga bedömer att det inte längre finns någon möjlighet att finna drabbade vid liv.

Efter olyckor bör stora insatser göras även för att lokalisera och omhänderta omkomna. Det bör gälla såväl till lands som till sjöss. Även detta bör ske i full vetskap om att det medför risker för dem som utför arbetet. Uppgiften att omhänderta omkomna avbryts när det inte längre är möjligt att utföra uppgifterna utan att det innebär alltför stora fysiska och psykiska risker för personalen eller uppställer olösliga tekniska problem.

Uppgiften får aldrig reduceras till en fråga om att ”städa upp” på en olycksplats. I ett samhälle byggt på de värderingar som utgör Sveriges nedärvda gemensamma inställning till frågor om liv och död måste viljan att omhänderta omkomna utgå från respekten för den döde och de efterlevande. Det är ett uttryck för erkännandet av de närmast efterlevandes rätt att – med beaktande av vad den avlidne må ha uttalat som sin önskan – få bestämma om begravningen av den anhörige. Utövande av deras rättighet är en fundamental del av en människas sorgearbete. Det är också ett uttryck för principen att respekten för människan sträcker sig bortom hennes levnad, en princip som avspeglas i vår och andra kulturers sätt att omhänderta sina döda.

Det finns fall, inte minst till havs, när omständigheterna gör det omöjligt att finna omkomna. Så har det varit i alla tider, så kommer det att vara också i framtiden även

Samtliga omkomna från Estonia identifierades. Svenska omkomna fördes i kortege till en andakt i Riddarholmskyrkan den 20 oktober. En andakt hölls även i Uppsala domkyrka.

116 om teknikens utveckling ökar möjligheterna att göra det som förr var omöjligt. Havet måste också i framtiden betraktas som en grav när det inte längre är möjligt att gå vidare i omhändertagandet av omkomna.

Ansträngningar att finna och omhänderta saknade personer

Som analysgruppen redovisat i sin första rapport har polisen enligt gällande regler inte generellt till uppgift att söka efter och omhänderta omkomna. Ofta görs dock trots detta ansträngningar för att finna döda. Att så sker är viktigt för medborgarnas förtroende för samhället.

Att finna en saknad person har även betydelse för rättsverkningarna för de anhöriga. En försvunnen person måste dödförklaras innan reglerna om arv kan tillämpas. Återfinns inte den saknade kan dödförklaring i vissa fall göras först 10 år efter det att personen anmälts saknad.

Om en person påträffas död på land är det naturligt för samhället att denne omhändertas så att de anhöriga kan förrätta begravningsceremoni. Ett sådant förhållningssätt är viktigt för de anhörigas sorgeprocess. Sedvänjan att omhänderta omkomna är inte en lagstadgad skyldighet för någon myndighet; normalt åvilar det de anhöriga att ombesörja detta.

Räddningstjänstens uppgifter

Polisens uppgift att efterforska saknade regleras i räddningstjänstlagen och enligt denna skall polisen efterforska personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras föreligga fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa.

Människor som är eller kan befaras vara i sjönöd efterforskas av Sjöfartsverket, genom sjöräddningen. I uppdraget ingår inte att efterforska och omhänderta omkomna.

Om räddningstjänsten påträffar den eftersökte, omhändertas denne även om personen är död. Sökandet efter personer fortsätter ofta en tid efter det att experter på området gjort bedömningen att de rimligen måste vara döda. Hur långt myndigheterna inom räddningstjänsterna går i sina ansträngningar att efterforska och omhänderta

omkomna får i sista hand avgöras med hänsyn till risker för personalen och resurstillgången.

För att utreda misstankar om brott kan åklagarmyndighet besluta om omhändertagande av omkommen när detta behövs för att genomföra utredningen.

Försvinnanden till sjöss ur historiskt perspektiv

Vid olyckor till sjöss har förhållningssättet historiskt sett varit annorlunda. Många människor har genom tiderna försvunnit till havs och i sjöar, och anhöriga har tvingats acceptera det faktum att det inte går att lokalisera och omhänderta den omkomne. I dessa fall har havet benämnts ”den våta graven” och ceremonier till lands har ofta genomförts för att hedra den omkomne och möjliggöra för de anhöriga att bearbeta sorgen.

Etnologiska undersökningar visar dock att man i gången tid var mycket angelägen om att försöka återfinna den drunknade. Lyckades man inte på annat sätt, tillgrep man efter urgamla mönster magiska åtgärder. En tupp, ett ljus eller ett bröd kunde utgöra hjälpmedel som användes för att den drunknade skulle kunna hittas. Motivet för dessa långtgående försök att finna den försvunne kan bland annat ha varit att den som försvunnit till sjöss kom att tillhöra en grupp av varelser som förlorat sin status, genom att de blivit bortdefinierade som människor. Gastar eller strandvaskare, som dessa döda kunde kallas, betraktades ibland som en fara för omvärlden.

Dödsfall ombord på fartyg följdes tidigare inom såväl marinen som handelsflottan av sjöbegravning. En jordfästningsakt ägde då rum, ledd av båtens befälhavare, och kroppen lyftes därefter överbord med tyngder eller andra anordningar som säkrade att den sjönk.75

Försvinnanden till sjöss idag

När någon befaras vara i fara ute på vatten görs stora ansträngningar för att rädda dessa. Eftersökningarna varar ofta till dess att det inte längre finns hopp om att kunna rädda liv. Det förekommer även idag att omkomna personer som försvunnit ute på isiga sjöar sökes när isarna gått upp. Om en person påträffas död i vatten tas denne undantagslöst omhand.

117

om att haveriutredningen efter Estoniaolyckan skall återupptas. Anledningen uppges vara att experter på området redovisat preliminära bedömningar som kritiserar haveriutredningens rapport och ifrågasätter ett flertal grundläggande antaganden i denna.

Analysgruppen vill i detta sammanhang framhålla att gruppens uppdrag är att granska och analysera de händelser som inträffat efter det att haveriet var ett faktum. Den internationella haveriutredningens uppdrag och arbete omfattas inte. Inte heller omfattar uppdraget frågan vem eller vilka som bär skuld till haveriet.

Analysgruppens slutsatser

 • Praxis inom svensk räddningstjänst när det gäller omhändertagande av omkomna är att göra ansträngningar i vidare utsträckning än vad som åvilar räddningstjänsten enligt lag.
 • Under senare år har allt större ansträngningar gjorts för att återfinna, omhänderta och identifiera omkomna efter större olyckor och katastrofer, såväl till lands som till sjöss.
 • Det förhållningssätt som analysgruppen formulerat beträffande agerandet i samband med större olyckor och katastrofer överensstämmer med samhällets uppfattning och agerande genom tiderna.

Sökandet efter olycksorsak en anledning till omhändertagande

När en olycka inträffat är det naturligt att söka efter orsaken. Vid större olyckor tillsätts en haveriutredning, i syfte bland annat att få lärdomar för att förbättra säkerheten och undvika liknande olyckor. En särskild utrustning finns på flygplanen som registrerar vad som sker under flygningen och som skall kunna ge svar på frågor kring den eventuella olycksorsaken. De omkomna som påträffas vid sökandet efter den s.k. svarta lådan brukar omhändertas. Under senare år har mycket långtgående insatser gjorts för att ta hand om flygolycksoffer. Ett exempel är då Swissair flight 111 som störtade utanför Kanadas kust. Det stora flertalet omkomna kunde då omhändertas.

Även vid stora fartygsolyckor tillsätts haveriutredningar. Vid arbetet med dessa utredningar är det dock inte lika självklart att omkomna omhändertas.

Det är analysgruppens intryck att under senare år görs allt större ansträngningar för att återfinna och identifiera omkomna. Det synes som om insatserna vid flygplansolyckor har påverkat handlandet vid andra olyckor.

Krav om ny haveriutredning gällande Estonias förlisning

När det gäller Estoniakatastrofen har den internationella transportarbetarefederationen och det nordiska transportarbetarförbundet gemensamt i ett öppet brev till regeringscheferna i Finland och Sverige framfört önskemål

118

I

analysgruppens direktiv framhålles att en granskning av Estoniakatastrofen och dess följder är särskilt viktig för att stärka allmänhetens förtroende för statsmakternas och det offentliga Sveriges agerande i samband med händelser av katastrofkaraktär. Förtroende och tillit utgör en del av samhällets beredskap inför katastrofer och svåra händelser.

I analysgruppens tidigare delrapport redovisades en diskussion om den principiella innebörden av regeringens agerande i frågan om Estonia skulle bärgas eller inte.

Här finner man en viktig del av förklaringen till varför en förtroendeklyfta växte fram mellan de berörda och statsmakterna.

Den avlidnes vilja och anhörigas åsikter avgörande

Det är i första hand den avlidne själv som under livstiden bestämmer vad som skall hända med kroppen efter döden. Om den avlidnes vilja inte är känd får vanligen de anhörigas åsikter avgöra. Det finns dock undantag då den avlidnes och de anhörigas uttalade åsikter lämnas utan avseende. Detta gäller i det fall ett samhällsintresse väger tyngre än individens vilja.76

Ordnandet med gravsättning

Av begravningslagens regler framgår att den avlidnes vilja i fråga om kremering och gravsättning så långt det är möjligt skall följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller annars ordnar med gravsättningen.77 Lagstiftningen bör syfta till att stödja enskilda människor i deras strävanden att själva finna en lösning. Den får inte utformas så att den uppfattas som en otillbörlig inblandning i enskildas angelägenheter.

Det finns dock ingen skyldighet för anhöriga eller närstående att ordna med begravning. Snarare kan man tala om en rättighet för de efterlevande att själva anordna en begravning, innan man från samhällets sida griper in med de åtgärder för gravsättning av stoft eller kremering som till sist ändå blir nödvändiga.78

Det är mot bakgrund av detta som man har att granska vilka faktiska konsekvenser regeringens agerande i frågan om vad som skulle hända med de omkomna ombord på Estonia fick för anhöriga.

Staten har ingen skyldighet att agera

Anhöriga som upplevde att deras rätt att bestämma om sina avlidna åsidosatts av den svenska staten lämnade in en

2

Anhörigas principiella rätt

Slutsatser rörande frågan om statsmakternas förhållningssätt till enskilda

som berörs av en stor olycka eller katastrof.

119

stämningsansökan till Stockholms tingsrätt i vilken de yrkade att få prövat om staten var skyldig att efterforska och bärga de omkomna efter Estoniakatastrofen, eller om staten har skyldighet att hjälpa de efterlevande att efterforska och bärga de omkomna. De anhöriga ville även att staten skulle förbjudas att övertäcka eller vidta andra åtgärder som gjorde det omöjligt att bärga de omkomna. Slutligen yrkades det att det skulle fastställas att de anhöriga har rätt att försöka finna och bärga de omkomna.

Det slogs fast av domstolarna att statsmakterna inte har någon skyldighet att söka efter och ta om hand de omkomna efter Estoniakatastrofen för att de efterlevande skall få möjlighet att låta de omkomna bli begravda på det sätt som de hade önskat.79 Inte heller är statsmakterna enligt denna domstolsprövning skyldiga att bistå de efterlevande i sådana försök till omhändertagande.80

Statens agerande hindrade anhöriga att ta hand om sina avlidna

Trots att statsmakterna inte hade skyldighet att handlägga dessa frågor agerade de ändå genom en rad beslut och åtgärder. I analysgruppens tidigare analys framhölls att det, mot bakgrund av Estoniakatastrofens karaktär av nationell katastrof med många omkomna svenska medborgare, måste anses ha varit riktigt att statsmakterna tog initiativ till och aktiv del i hanteringen av katastrofens följder i dessa avseenden.

Genom sitt agerande stannade statsmakterna dock inte vid att ta ställning för det allmännas eventuella medverkan till åtgärder i syfte att omhänderta omkomna. Staten tog ytterligare ett steg – beslut, ingångna avtal med andra stater och stiftad lag – innebar att några sådana åtgärder inte kan vidtas av någon och att försök till sådana åtgärder skall

På årsdagen av Estonias förlisning hölls en minnesandakt på Djurgården i Stockholm i närheten av den plats på Galärkyrkogården där en nationell minnesvård senare uppfördes och invigdes på treårsdagen.

120 hindras och bestraffas. Därmed har statsmakterna förutom att hindra plundring också de facto fråntagit de anhöriga och närstående möjligheten att själva ta hand om sina avlidna. De har inte haft möjlighet att fullgöra vad som normalt ankommer på dem i fråga om ordnandet med begravning.

Statens agerande var ingen kränkning av den enskildes rätt enligt prövning i den europeiska kommissionen

I målet mellan två anhöriga och svenska staten81 ville dessa anhöriga inför den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, få fastslaget att regeringens beslut att täcka över Estonia kränkte deras rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, närmare bestämt rätten att själva avgöra hur kvarlevorna efter deras anhöriga skulle behandlas. De anhöriga åberopade artikel 882 i konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Kommissionen fann att beslutet om övertäckning inte var ett uttryck för bristande respekt för de anhörigas rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv enligt konventionen. Bedömningen grundades på att det knappast var möjligt att tillfredsställa önskemålen från alla anhöriga. Man ansåg även att beslutet syftade till att skydda vraket från plundring men också att säkerställa friden för vraket som skulle betraktas som en begravningsplats. Kommissionen hänvisade i sitt beslut till att konventionen medger visst utrymme för bedömningar från statlig sida enligt artikel 8.

De anhöriga hävdade också att de hade rätt av bestämma över begravningen av sina släktingar och att regeringens beslut kränkte deras rätt till religionsfrihet enligt artikel 9.83 Kommissionen fann vid i sin prövning av detta klagomål inte något som tydde på en kränkning av artikel 9.

Agerandet uppfattades som ett kränkande ingrepp i privatlivet

Statsmakternas agerande innebär sålunda rättsligt sett inte en kränkning av de mänskliga rättigheterna enligt

Europakonventionen. Analysgruppen har dock erfarit att regeringens agerande av många ändå uppfattas som ett kränkande ingrepp i deras privatliv. I sammanhanget kan nämnas att vid arbetet med den svenska begravningslagstiftningen framhölls att denna lag inte fick utformas så att den kunde tolkas som att det offentliga på ett otillbörligt sätt blandade sig i privata angelägenheter.

En bidragande orsak till att anhöriga upplever att staten har satt sig i deras ställe synes som redan framhållits ha varit den bristande kommunikationen mellan statsmakterna och den enskilde under beredningsprocessen.

Anhörigas mening efterfrågades inte

Analysgruppen konstaterade i analysen av händelseutvecklingen efter Estonias förlisning att statsmakterna borde ha sökt kontakt med anhöriga för att ta reda på deras uppfattning om hur man borde förfara med de kroppar som kunde påträffas i vraket. En sådan kontakt kunde ha tagits parallellt med de tekniska undersökningar som genomfördes under perioden oktober–december 1994.

Självfallet får man inte underskatta de praktiska svårigheterna med att finna och avgränsa gruppen av anhöriga och att inhämta deras mening. Möjligen skulle ett sådant arbete redan tidigt lett till slutsatsen att något samlat handlande med offentligt stöd inte var möjligt. Mot bakgrund av de yttranden som fällts på högsta politiska nivå om viljan att ställa resurser till förfogande framstår uppgiften att inleda och fullfölja sådana kontakter emellertid inte som olöslig.

Möjligheterna att ställa statliga resurser till förfogande utreddes ej

Det borde också rimligtvis ha varit möjligt för statsmakterna, om man velat göra allvar av de uttalanden som två regeringschefer offentligen framfört, att parallellt med övriga utredningar undersöka hur eventuella aktioner av de anhöriga själva för att bärga omkomna med statliga resurser skulle kunna underlättas, samordnas och organiseras för att uppnå resultat och undvika kaos och ovärdiga situationer. Även ett sådant utredningsarbete skulle mycket väl ha kunnat leda till slutsatsen att något samlat

121

handlande inte var möjligt, och i sista hand till åtgärder av det slag som regeringen nu kom att besluta i december 1994 och därefter. Som redan framhållits föreligger ingen rättslig skyldighet för staten att vidta åtgärder.

Grundläggande felbedömning

Här gjorde den svenska regeringen vad som i efterhand visat sig vara en grundläggande felbedömning. Visserligen kan inte något rättsligt övergrepp eller annat fel enligt vare sig internationell eller svensk lag läggas regeringen till last. Snarare handlar det om en psykologisk eller politisk felbedömning av det läge som inträdde genom de båda regeringschefernas uttalanden som av många kom att uppfattas som utfästelser. Statsmakternas handlande förefaller att utgöra den djupaste och starkaste grunden till det misstroende och missnöje som kommit att prägla många efterlevandes hållning till det offentliga agerandet i Estoniaärendet.

Det skall tilläggas att statsmakternas agerande med största sannolikhet skulle ha accepterats om de statliga resurserna satts in så snart som möjligt för att pröva möjligheterna att bärga kropparna efter de omkomna som var tillgängliga för dykare. Hade regeringen på detta sätt förlängt själva räddningsarbetet in i nästa fas, skulle många, kanske de allra flesta, av de negativa verkningar som det nu

faktiskt valda agerandet utlöst förmodligen ha uteblivit eller åtminstone mildrats.

Analysgruppens slutsatser

 • I en händelse av katastrofkaraktär är det av stor vikt att statsmakterna kommunicerar med dem som berörs av händelsen, i synnerhet anhöriga till omkomna. Statsmakterna bör, särskilt i sammanhang då beslut skall fattas som en följd av en katastrof, göra sitt yttersta för att inhämta de berördas mening i olika frågor. Förhållningssättet bör präglas av respekt för den enskildes situation och lyhördhet för de berördas åsikter och uppfattningar.
 • Det är analysgruppens uppfattning att de enskilda som står avlidna olycksoffer nära har ett principiellt företräde framför det allmänna när det gäller rätten att besluta om begravning och att fullgöra vad som enligt sed och bruk ankommer på dem i fråga om anordnandet av denna. Statsmakterna bör inte utan synnerliga skäl vidta åtgärder som innebär att det offentliga i själva verket hindrar de efterlevande från detta.

122

3

Mediernas bevakning, berördas integritet

och myndigheternas information

I detta kapitel belyses mediernas agerande i relation till överlevande och anhöriga

mot bakgrund av att analysgruppens granskning och analys enligt direktiven

skall ta hänsyn till de långsiktiga effekterna för dessa grupper.

E

n stor del av massmediarapporteringen i direkt

anslutning till Estoniakatastrofen var, som tidigare nämnts, inriktad på att skildra hur människor berördes av haveriet. När de första pressfotograferna anlände i helikoptrar fanns få synliga spår av haveriet. För medierna, vilkas uppdrag i ett första skede var att förmedla händelseförloppet och göra det begripligt för sin publik, rådde extraordinära arbetsförhållanden.

Chockade intervjuades

Överlevande som förts till sjukhus i Finland intervjuades. Andra möttes av medierna när de flögs till Sverige någon dag senare. Chockade och sörjande anhöriga ställdes inför journalisternas frågor vid Estlineterminalen och i samband med minnesstunder strax efter katastrofen. Såväl överlevande som anhöriga har berättat för analysgruppen att mediernas skildringar har påverkat deras liv – skildringar av överlevandes kamp för livet eller av saknaden efter de omkomna och bilder av dem tillsammans med uttalanden dagarna efter katastrofen.

I det följande skall analysgruppen föra ett resonemang om några av de slutsatser som kan dras beträffande långsiktiga effekter för de personligen berörda och drabbade.

Spelregler för press, radio och TV

Vid Estoniakatastrofen, som i de flesta situationer då en stor och oväntad händelse som påverkar många människor inträffar, hade medierna kanske avgörande betydelse för nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen. Rapporteringen var ofta känslomässigt laddad och många anhöriga och överlevande har berättat för analysgruppen att de upplevde mediernas bevakning som påträngande. Att även den övriga befolkningen uppfattade bevakningen på detta sätt visas i en tidigare refererad undersökning som genomförts på uppdrag av Styrelsen för psykologiskt försvar. Av den framgår att 56% av 1000 tillfrågade personer ansåg att bevakningen av anhöriga och överlevande var alltför närgången.

Tryckfriheten är grundlagsskyddad

Tryck- och yttrandefriheten regleras i svensk grundlag, genom regeringsformen och tryckfrihetsförordningen, som funnits i mer än 200 år, och genom yttrandefrihetsgrundlagen från 1990-talet. Press, radio och TV har stor frihet att förmedla nyheter och framföra åsikter.

Frihet att rapportera kan innebära att enskilda människor riskerar att åsamkas skada och lidande om deras känslor och privata angelägenheter exploateras i medierna.

123

Mot bakgrund av detta har medieföretagen tagit initiativ till striktare normer för det praktiska arbetet än vad som anges av grundlagens ramar. I de s.k. ”Spelreglerna för press, radio och TV” finns etiska regler för publicistisk verksamhet som går ända tillbaka till 1923. I dessa regler, som ständigt bearbetas och utvecklas finns ett s.k. portalstadgande:

”Press, radio och TV skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet. Härvid gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet. Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och TV skall vara ett stöd för den hållningen.”

Reglerna indelas i tre huvudavdelningar: publicitetsregler, yrkesregler och regler om redaktionell reklam. Publicitets- och yrkesreglerna kan fungera som utgångspunkt vid en belysning av mediernas agerande och de konsekvenser detta kan få för de överlevande och omkomnas anhöriga på lång sikt.

Publicitetsregler

Reglerna behandlar bland annat frågor om korrekt information och om skyddet för enskildas personliga integritet. Viktiga exempel på dessa är: § 1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. § 7. Överväg noga publicering som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. §

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. § 11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. § 15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublice-

ring som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

Yrkesregler

§ 7. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. § 9. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott.

Anhöriga och överlevande har mött kraftiga reaktioner

Flera anhöriga och överlevande har i samtal med analysgruppen berättat att de förvånades över vilka kraftiga reaktioner de möttes av efter det att de hade uttalat sig i medierna. Flera personer har beskrivit att de fortfarande blir igenkända och upplever sig som ”allmän egendom” efter att ha framträtt i medierna i direkt anslutning till katastrofen.

Andra överlevande har uttryckt för analysgruppen att de hade och fortfarande har ett stort behov av att berätta om sina upplevelser. I den första fasen efter räddningsinsatsen var de dock inte i stånd att själva bedöma de personliga konsekvenserna av att de berättade om sina upplevelser för journalister.

I flera fall beskriver de mediernas vinkling och framställning som dramatiseringar av deras berättelser som för dem personligen har inneburit att de känner sig närgånget exploaterade. Flera personer har i efterhand ångrat sin medverkan och önskar att någon hade givit dem stöd och upplyst dem om vilka tänkbara konsekvenser deras medverkan i medierna kunde få.

Analysgruppen har tidigare konstaterat att anhöriga erbjöds skydd från mediernas bevakning genom de krisoch stödgrupper som fanns på särskilt hårt drabbade orter. Även vid sjukhusen fanns kunskap om skillnaden mellan de drabbades och mediernas intressen.

Analysgruppen vill understryka att chockade människor inte kan förväntas vara i stånd att överblicka de konse-

124 kvenser på kort och lång sikt som deras medverkan i medierna kan föra med sig för dem personligen utan behöver stöd från personer som klarare kan överblicka helheten från en professionell synvinkel. Sjukhusens informationspersonal kan exempelvis, vilket skedde i något fall efter Estoniakatastrofen, förmedla information till medierna utan att de överlevande själva behöver framträda medan de fortfarande befinner sig i chock.

Analysgruppen vill i detta sammanhang betona att sjukhusen liksom andra offentliga organ har ett informationsansvar i samband med att en katastrof inträffar. Det är också deras uppgift att tillse att enskilda berörda får bästa förutsättningar att rehabiliteras. Analysgruppen vill fästa uppmärksamhet på att dessa två ansvarsområden kan komma att innebära en konfliktsituation.

Pressombudsmannen och pressens opinionsnämnd

Den som känner sig illa behandlad i en publicerad artikel kan vända sig till allmänhetens pressombudsman (PO) för att få råd eller för att anmäla tidningen. Anmälan måste göras skriftligt och komma in till PO inom tre månader efter dagen för publiceringen. Det är pressens opinionsnämnd som beslutar om klander mot tidningar för brott mot de etiska reglerna och som behandlar ärenden, som gäller tillämpningen av god publicistisk sed. Klander skall publiceras i den klandrade tidningen.

Kvällstidningarna Idag och Expressen anmäldes för PO och fälldes för en respektive två publiceringar efter katastrofen. Det gällde två publiceringar av passbilder med namn och en skildring från en minnesstund. Många inslag och publiceringar anmäldes aldrig, trots att innehållet kan tyckas rimma illa med de ovan angivna pressetiska reglerna. Bilden på den omkomna kvinnan i en vinsch anmäldes inte, den prisbelönades som årets nyhetsbild.

För kort klagotid

För att en publicering skall fällas av pressens opinionsnämnd måste klagan ha lämnats in av den som känner sig illa behandlad inom tre månader efter den aktuella publiceringen. Det förutsätter alltså att enskilda har kännedom om de pressetiska reglernas innehåll och sin rätt att föra

klagan. Att lämna upplysningar om denna rätt till enskilda berörda som intervjuas bör, enligt analysgruppens mening åvila såväl informationsansvariga vid sjukhusen och i krisoch stödgrupper som de journalister och bildjournalister som möter de berörda.

Överlevande såväl som anhöriga har berättat för analysgruppen att först senare, när chockfasen hade lagt sig, kände de sig i stånd att reagera på mediernas skildringar efter de intervjuer de medverkat i. De hävdar, vilket stöds av psykologisk expertis som analysgruppen varit i kontakt med, att tre månader är alltför kort tid för att få framföra klagan beträffande publicering i medierna.

Diskussion om etik

Nyhetsrapporteringens etiska aspekter efter Estoniakatastrofen har kommit att bli föremål för diskussion bland annat inom medierna och vid landets journalistutbildningar. Debatten aktualiserades åter med anledning av diskoteksbranden den 30 oktober 1998 i Göteborg där medierna i flera fall avstod från att publicera bildmaterial, genomföra intervjuer och bevaka begravningar med hänvisning till konsekvenserna för de personligen drabbade och berörda.

Förutsättningarna för nyhetsförmedlingen i samband med branden i Göteborg skilde sig väsentligt från omständigheterna efter Estoniakatastrofen. Det rådde exempelvis ingen brist på bildmaterial från olycksplatsen och information förmedlades löpande till medierna från myndigheternas representanter så länge räddningstjänstens arbete pågick. Därefter informerades medier och berörda via andra kanaler, vilket innebar att bristen på information aktivt motverkades av ansvariga myndigheter.

Information och medier

För att medierna skall fullgöra sitt uppdrag att informera, granska och kommentera nyheter behöver de få så bra underlag som möjligt från det offentliga samhällets aktörer.

Det är enligt analysgruppens uppfattning viktigt att myndigheterna visar öppenhet i samarbetet med massmedierna. Ett väl fungerande informationsarbete från myndigheter och andra berörda aktörers sida, där sakfakta och

125

information om planerade åtgärder och beslut tydligt framförs, minskar risken för att mediernas skildringar baseras på de personligen berördas känslor och upplevelser. Saklig, korrekt och lättillgänglig information genom lämpliga kanaler från myndigheter och massmedier är, enligt analysgruppens mening ett sätt att minska de psykiska påfrestningarna och långsiktiga effekterna hos de personligen berörda.

En levande debatt pågår bland journalister, blivande journalister och allmänheten om enskilda människors rätt till integritet mot bakgrund av Spelreglerna för press, radio och TV, vilket också ökar förutsättningarna för att enskildas integritet respekteras och reglerna följs.

Kunskap genom utbildning

Journalister och bildjournalister som rapporterade om Estoniakatastrofen var liksom krisgruppernas, räddningstjänstens och sjukvårdens personal att betrakta som berörda av katastrofen. Även redaktionsledningarna som skulle göra ett urval bland bilder och intervjuer och bedöma vad som skulle publiceras blev indirekt berörda, både genom urvalsprocessen och genom sitt ansvar som arbetsledare för reportageteam som besökt olycksplatsen eller mött drabbade.

Analysgruppen vill framhålla vikten av att debriefing erbjuds alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med olycks- och katastrofoffer eller deras anhöriga. Det är analysgruppens uppfattning att kunskap om mänskliga reaktioner är av stor vikt även på chefsnivå inom redaktionerna för att enskilda reportrar och bildjournalister skall erbjudas adekvat stöd efter traumatiska upplevelser.

Vid det seminarium som analysgruppen arrangerade framfördes från flera håll behovet av att journalister som rapporterar från katastrof- och olycksplatser har viss utbildning i psykologi. Enligt analysgruppens mening krävs självkännedom och psykologisk kunskap hos den arbetande journalisten och bildjornalisten, för att avgöra vem som kan intervjuas och vem som inte bör intervjuas. Ett nej till en intervju är ett nej, men ett ja behöver inte alltid innebära ett ja.

Analysgruppen anser att utbildning i katastrof-

psykologi bör ingå i de statliga journalistutbildningarna redan på grundnivå. Det bör också erbjudas möjlighet till fördjupning och fortbildning i dessa ämnen för journalister och bildjournalister som arbetar med rapportering från kris- och katastrofsituationer.

En viktig erfarenhet av analysgruppens arbete är att människors reaktioner varierar efter en chockartad upplevelse, reaktionerna är djupt personliga. För att de långsiktiga konsekvenserna för den enskilde som låter sig intervjuas inte skall bli negativa och för att möjligheterna till rehabilitering skall vara så goda som möjligt krävs varsamhet, medmänsklighet och kunskap bland alla de yrkesgrupper som kommer i kontakt med dem som drabbas och personligen berörs av en katastrof eller olycka.

Analysgruppens slutsatser

 • Det är viktigt att myndigheterna visar öppenhet i samarbetet med massmedierna. För detta arbete krävs att myndigheter har en permanent organisation för informationsarbete som också kan agera i extraordinära situationer. Informationsarbetet måste i dessa situationer utgå från särskild hänsyn till de berördas behov och utsatthet, vilket även är ett sätt att minska risken för psykiska påfrestningar för de överlevande och anhöriga både på kort och lång sikt.
 • Analysgruppen anser att det åligger myndigheterna att balansera intresset mellan informationsansvaret och enskilda människors integritet. Utgångspunkten måste vara att den enskildes integritet skyddas.
 • Sjukhusens informationspersonal liksom personal vid kris- och stödgrupper skall ge överlevande och anhöriga till omkomna information om vilka konsekvenser medverkan i intervjuer i medierna kan komma att få för dem. Även journalister och bildjournalister som rapporterar från katastrofer bör upplysa om möjliga konsekvenser och i vilket sammanhang publiceringen kommer att ske. Överlevande och anhöriga till omkomna skall enligt

126

analysgruppens uppfattning även informeras om möjligheten att framföra klagan beträffande mediernas rapportering till allmänhetens pressombudsman. Det är analysgruppens uppfattning att klagotiden idag på tre månader är för kort och därför bör förlängas.

 • Analysgruppen understryker vikten av att de journalister som arbetar med bevakning av kriser och katastrofer har kunskaper om hur människor i kris reagerar. Det behövs bland annat för att de skall

kunna avgöra vem som kan intervjuas och vem som inte bör utsättas för mediernas strålkastare. Analysgruppen föreslår därför att katastrofpsykologi skall ingå i de statliga journalistutbildningarna redan på grundnivå samt erbjudas som fortbildning för redan verksamma journalister och bildjournalister.

 • Debriefing och andra möjligheter att bearbeta psykiska intryck bör erbjudas journalister, bildjournalister och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med olycks- och katastrofdrabbade.

127

D

et har tidigare framhållits att Socialstyrelsen

som sektoransvarig myndighet för hälso- och sjukvård utformar allmänna råd för sjukvårdens medicinska katastrofberedskap, däribland det psykiska och sociala omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer. De allmänna råden riktas till sjukvårdshuvudmän och kommuner, men utgör även information till andra samverkande samhällsorgan. Syftet är att tillhandahålla allmänna riktlinjer för planering, organisation och utbildning vad gäller det psykologiska, psykiatriska och sociala omhändertagandet och stödet.

Sjukvårdshuvudmännen och kommunerna avgör själva i vilken utsträckning Socialstyrelsens allmänna råd skall följas. Det är analysgruppens intryck att hänsyn i stor utsträckning tas till råden då den katastrofmedicinska beredskapen planeras. Därför har gruppen i sin granskning av det psykosociala stödet i samband med Estoniakatastrofen haft de allmänna råden som en av utgångspunkterna för värdering av åtgärder och insatser. En annan och central utgångspunkt har varit anhörigas och överlevandes egna erfarenheter och uppfattningar. Med dessa utgångspunkter har analysgruppen resonerat kring och dragit slutsatser om det psykosociala stödet och om anhörigas och överlevandes livssituation efter katastrofen.

Analys och slutsatser av stödarbetet på kort och lång sikt

De insatser som granskats är stödarbetet i Estlineterminalen, på akutsjukhusen i Stockholm och i några av de kommuner som särskilt drabbades av katastrofen. Granskningen har ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv och analysgruppens slutsatser redovisas i varje kapitel. Avslutningsvis sammanfattas gruppens intryck av huruvida de övergripande målen för samhällets psykiska och sociala stöd uppnåddes i samband med Estoniakatastrofen.

Samhällets övergripande målsättning med psykiskt och socialt stöd

Målet för samhällets psykiska och sociala arbete vid stora olyckor och katastrofer är att de som drabbas skall erbjudas stöd i den aktuella situationen och att psykisk ohälsa på sikt skall förebyggas. Detta samhälleliga stöd skall komplettera det som ges av individens egna sociala nätverk. Beredskapen skall omfatta både direkt och indirekt drabbade.84 Särskilda hänsyn bör tas till människor från andra kulturer och människor med särskilda behov.

Ambitionen är att olika samhällsorgan skall samverka i stödarbetet. Som exempel på sådana organ nämns rädd-

4

Samhällets psykiska och sociala stöd till anhöriga och överlevande efter Estonia

Här beskrivs inledningsvis vilka utgångspunkter analysgruppen har för analys och slutsatser

av den psykiska och sociala stödverksamheten vid stora olyckor och katastrofer.

128 ningstjänsten, polisen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kyrkan (här betonas vikten av att hänsyn tas till olika konfessioner) och frivilligorganisationer. Samverkan skall även ske mellan olika kunskapsområden. Samordning av samhällets olika psykologiska och sociala stödinsatser skall initieras av sjukvårdshuvudmannen.85

För att dessa målsättningar skall kunna uppnås formuleras i Socialstyrelsens allmänna råd hur det psykiska och sociala stödarbetet skall organiseras och vilka uppgifter som bör utföras i det akuta stödarbetet och på lång sikt.

Behovet av utbildning och information understryks

Vikten av att de som medverkar i den psykologiska, psykiatriska och sociala beredskapen har adekvat katastrofpsykologisk/psykiatrisk fortbildning understryks, liksom vikten av att samövning sker.

Uppmärksamhet riktas även mot hälso- och sjukvårdens ansvar för information före, under och efter en katastrof. Det rekommenderas att samverkan med massmedier sker genom att olika organen i det psykosociala stödarbetet samordnar exempelvis presskonferenser.

129

H

ur väl stämde samhällets ambitioner om att

kunna erbjuda stöd när katastrofen drabbar den enskilde med händelserna efter Estoniakatastrofen? Analysgruppen vill här belysa några enskildheter i det psykosociala stödarbetet.

Estlineterminalen

Till Estlineterminalen kom under de första dygnen efter fartygskatastrofen omkring 450 människor, flertalet av dem anhöriga till saknade. I terminalen möttes de av ett stort antal stödarbetare från PKL-grupper, från socialtjänsten, från olika trossamfund och från frivilligorganisationer. Efter samtal med hjälparbetare och med anhöriga är det analysgruppens intryck att situationen i det närmaste var kaotisk. Många av hjälparbetarna har uppgivit att de saknade ledning för det psykosociala arbetet och att den ledningsstab som fanns på plats framförallt ägnade sig åt massmediearbete, dvs. presskonferenser.

Analysgruppen har ändå fått en bild av att många lovvärda insatser genomfördes i detta kaos. Den personliga initiativrikedomen var stor bland hjälparbetarna. Den medicinska ledningen i terminalen var organiserad för ett traditionellt skadeområde med somatiskt skadade trots att det var känt att inga patienter väntades till terminalen vilket har uppmärksammats i landstingets egen utvärdering

av insatser i samband med Estoniakatastrofen. Det är rimligt att anta att det psykosociala stödet kunde ha genomförts mer systematiskt och ändamålsenligt om ledningen haft en sammansättning bättre anpassad efter förutsättningarna.

Erbjudande om stödperson, notering av personuppgifter och uppföljning

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd skall varje drabbad person eller familj omedelbart erbjudas en stödperson. Det sägs vidare att kontakt med den eller de stödpersoner som skall ha den fortsatta kontakten bör ha etablerats under de två första dygnen. För att uppföljning skall kunna ske rekommenderar Socialstyrelsen att uppgifter om drabbade registreras.

Analysgruppen har inte fått någon klar uppfattning om i vilken utsträckning erbjudande om stödpersoner kunde ges under stödarbetet i terminalen. Det är gruppens intryck att stödarbetarna registrerade dem som sökte sig till terminalen, liksom dem som ringde dit. Registreringen skedde i huvudsak på blanketter som tillhandahölls av polisen.

Blanketterna var i första hand avsedda för polisens arbete med förberedelser för identifiering av omkomna och samlades in efterhand. De blev inte tillgängliga för stöd-

5

Psykisk och social stödverksamhet

i Stockholm i det akuta skedet

I detta kapitel analyseras psykosociala stödinsatser för anhöriga i Estlineterminalen

och för överlevande på akutsjukhusen i Stockholm under det akuta skedet efter Estonias förlisning.

130 arbetarna förrän en tid senare. På grund av detta kunde ingen uppföljning ske i nära anslutning till krisarbetet vilket upplevdes som mycket otillfredsställande av flera av stödarbetarna.

Uppföljning beträffande personer som ringt till telefonjourmottagningen, sammanlagt noterades 5.621 samtal, skedde först i november–december. Då hade personer som fått psykosocialt stöd på hemorten eller på annat sätt sorterats bort. Sammanlagt 306 nära anhöriga till 231 saknade återuppringdes från Kriscentrum Nord, Karolinska sjukhuset. Vid återuppringningen tillfrågades de anhöriga om vilket psykosocialt stöd de hade fått och om de hade behov av ytterligare stöd.86 Endast 9% hänvisades vidare för psykosociala åtgärder.

Enligt analysgruppens mening fungerade inte samordningen av å ena sidan polisens arbete med att samla in upp-

gifter om anhöriga och saknade och å andra sidan stödarbetarnas arbete med att följa upp stödsamtalen. Att uppföljning av stödarbetet i Estlineterminalen kom att ske först i november–december, får anses vara alltför sent.

I samband med detta vill analysgruppen föreslå att Socialstyrelsens användande av begreppet registrering omprövas eller förtydligas. Registrering är en viktig del i polisens arbete med att fastställa antalet saknade och omkomna. När sjukvård och socialtjänst agerar i samband med katastrofer sker registrering med syfte att erbjuda psykosocialt stöd – ett erbjudande som man kan avböja. Vårdpersonalen måste därför före registrering försäkra sig om att den som tillfrågas vet i vilket syfte insamlandet sker samt ger sitt samtycke. Det kan annars uppfattas som att myndigheterna ägnar sig åt att samla in uppgifter istället för att ge stöd.

131

Särskild hänsyn till barns och ungdomars behov

Socialstyrelsen rekommenderar att separation mellan barn och föräldrar i möjligaste mån undviks och att särskild hänsyn tas till barns och ungdomars behov.

I stödarbetet i Estlineterminalen fanns representanter för barn- och ungdomspsykiatrin. Det är analysgruppens intryck att de insatser som gjordes i det akuta skedet i första hand riktades mot hela familjer men att viss kompetenskonkurrens uppstod, särskilt i fråga om insatser för barn och ungdomar. Det är viktigt att fastslå att konkurrens om de hjälpbehövande aldrig får uppstå i en katastrofsituation.

Information

En bild som analysgruppen fått av situationen i terminalen är att många anhöriga och berörda kände frustration och ilska över bristen på relevant information. Många hade tagit sig dit, istället för att söka information hemifrån, i tron att de skulle få svar på sina frågor. Sjukvården hade inte primärt ansvar för denna information men åtog sig ändå att förmedla den och fick därför mottaga en stor del av frustrationen. Väntan på besked om döda och saknade kom att bli mycket påfrestande för de anhöriga och påverkade det psykosociala stödarbetet. Rederiet saknade korrekta passagerarlistor och den svenska polisen hade svårt att få fram information om räddningsarbetets utgång.87

I en andra del av detta analysavsnitt, som behandlar organisationen för samhällets katastrofberedskap, belyses dels den generella bristen på information, dels några berörda myndigheters och massmediernas arbete för att söka information. Här kommenteras kortfattat hur hälso- och sjukvårdens ansvar för information efter en katastrof fungerade under stödarbetet i Estlineterminalen.

Information om var hjälp kan fås och om effekterna av en traumatisk upplevelse

Genom samtal med stödarbetare och anhöriga som befann sig i terminalen har analysgruppen fått en bild av att de anhörigas dominerande behov i det akuta läget var att få information om händelseutvecklingen. Situationen medgav inte att ingående information om det fortsatta

stödarbetet och om krisreaktioner lämnades och efterfrågades inte heller i någon större utsträckning.

Möjligheterna för stödarbetarna att återkomma till anhöriga påverkades också, som tidigare nämnts, av att polisen tog hand om de uppgifter som registrerades.

Erfarenheter från de samtal analysgruppen haft med anhöriga visar dock att det hade varit önskvärt att information om krisreaktioner och om möjligheten att få stöd och hjälp funnits tillgänglig i skriftlig form.

Skydd för drabbade från ytterligare traumatiserande stress

Krisgruppernas generella strävan att separera anhöriga och berörda från massmediernas representanter har analysgruppen uppfattat som ett försök att skydda drabbade från ytterligare traumatiserande stress. I Estlineterminalen fanns journalister och fotografer tidigt på plats. Det har uppgivits att det vid sex-tiden på morgonen fanns fler journalister och stödarbetare än anhöriga till de saknade. Vid åtta-tiden, när allt fler anhöriga började komma till terminalen, började ansvariga att skilja anhöriga och medier åt. Man gjorde dock beklagligtvis inga särskilda insatser för anhöriga som lämnade terminalsbyggnaden.

Psykosociala stödinsatser för involverad personal

Det hade varit önskvärt att de som deltog i krisarbetet i Estlineterminalen hade fått bättre stöd under arbetet och uppföljande stödsamtal efteråt. En bidragande orsak till att så inte skedde torde vara oklarheter gällande ledningsansvaret och samordningen av de psykosociala insatserna.

Stockholms läns landsting

I samband med att krisarbetet i Estlineterminalen avvecklades övertogs samordningen av sjukvårdens psykosociala stödverksamhet inom Stockholms läns landsting av CAK och en PKL-referensgrupp. Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus fick i uppdrag att organisera Kriscentrum Nord respektive Kriscentrum Syd för det fortsatta psykosociala stödarbetet och telefonjourverksamheten.

132

Som tidigare nämnts har länets katastrofmedicinska arbete, däribland den psykosociala verksamheten, utvärderats på uppdrag av den centrala medicinska katastrofkommittén i landstinget och resultatet av denna utvärdering sammanfattades i ett tidigare kapitel, i avsnittet Beskrivning.

Psykosocialt stöd för överlevande

På Södersjukhuset vårdades 31 överlevande, varav 16 personer kom från andra länder än Sverige. De svenska överlevande har aktivt följts upp. De flesta fick tidigt kontakt med en professionell stödperson utanför sjukhusets PKLorganisation och erbjöds även möjlighet att delta i gruppträffar.

På Huddinge sjukhus vårdades 15 överlevande som samtliga fick psykologisk hjälp och även erbjöds uppföljande samtal.

Det synes som om det psykosociala stöd som erbjöds överlevande och deras anhöriga i det akuta skedet i huvudsak fungerade bra. Det har dock till analysgruppen framförts synpunkter om att man som överlevande kände sig som ett ”forskningsobjekt” under vistelsen på sjukhusen. Några nämner även att sjukvårdspersonalen vid vissa tillfällen var så tagen av de överlevandes situation att de överlevande närmast upplevde detta som besvärande.

Det kan här noteras att några av de överlevande upplevde att de möttes av bristande förståelse för behovet av att få träffa andra överlevande för att samtala och jämföra upplevelser. Bland dem finns en uppfattning om att de mötte motstånd bland sjukvårdspersonal till idén om att genomföra gruppträffar.

Analysgruppens slutsatser

 • Brister i samordningen av polisens och stödarbetarnas arbete i Estlineterminalen bidrog till att uppföljningen av kontakter med anhöriga blev starkt fördröjd.
 • Viss kompetenskonkurrens uppstod, särskilt i fråga om insatser för barn och ungdomar, i stödarbetet i Estlineterminalen trots att konkurrens om de hjälpbehövande aldrig bör få uppstå i en katastrofsituation.
 • Det hade varit önskvärt att information om krisreaktioner och om möjligheten att få stöd och hjälp funnits tillgänglig i skriftlig form under stödarbetet i Estlineterminalen.
 • Åtgärder som vidtogs för att skilja anhöriga från medierna i Estlineterminalen överensstämmer med hälso- och sjukvårdens målsättning att skydda dem som drabbas av en katastrof från ytterligare traumatiserande stress. Det borde ha möjliggjorts för anhöriga och övriga berörda att kunna lämna området ostörda.
 • Oklarheter gällande lednings- och samordningsansvaret för de psykosociala insatserna i Estlineterminalen bidrog troligen till att generella stödinsatser inte erbjöds personal och frivilliga som hade deltagit i stödarbetet.
 • Överlevande och deras anhöriga erbjöds psykosocialt stöd i det akuta skedet. Överlevande erbjöds efter en tid möjlighet att träffas i grupp för fortsatt stöd.

133

A

nalysgruppen vill än en gång påminna om att

stödverksamheten på olika orter i landet i samband med Estoniakatastrofen har dokumenterats och utvärderats i flera olika rapporter. För detaljerad information hänvisas till dessa rapporter. Här kommer endast att göras en övergripande utvärdering av de psykosociala insatserna.

Organisation av kriscentrum

I analysgruppens tidigare rapport skildrades händelserna i samband med Estonias förlisning i kronologisk ordning. Där redovisades hur krisgrupper över hela landet startade sin verksamhet när uppgifter om förlisningen nådde fram. Generellt kan sägas att organisation och bemanning av grupperna fungerade väl och i de flesta fall fanns fungerande grupper på plats i kriscentrum redan under tidig förmiddag den 28 september 1994. Enskilda människors initiativ i krisarbetet synes ha varit den främsta orsaken till att många anhöriga och överlevande har positiva erfarenheter av bemötandet på hemorten.

De flesta kriscentrum som etablerades efter katastrofen bedrev sin verksamhet under flera dagar och nätter. En bild som förmedlats till analysgruppen är att dessa centrum för ett stort antal anhöriga blev tillvarons medelpunkt och en förutsättning för att de skulle orka med vän-

tan på besked om överlevande, skadade och döda. Där erbjöds gemenskap med andra som hade drabbats, där bjöds på mat och dryck. Där fanns professionella stödarbetare såväl som själavårdare och medmänniskor som var beredda att trösta.

Många anhöriga fick erbjudande om stödperson

Det är analysgruppens uppfattning att många anhöriga som hade nära släktrelation till omkomna ombord på Estonia nåddes av erbjudandet om stödperson och uppföljande kontakter.

Bortglömda anhöriga

Anhöriga som bodde på orter där många drabbades av förlust erbjöds ett mer omfattande stöd än anhöriga som var ensamma om att beröras av Estoniakatastrofen på sin hemort. Analysgruppen har hos de senare mött känslor av övergivenhet och även ilska över att det blev så.

Det finns även andra grupper av anhöriga som känner sig bortglömda, bland dem vuxna barn och syskon till omkomna. Deras uppfattning är att kretsen som erbjuds psykosocialt stöd i samband med en katastrof bör göras vidare.

6

Det psykosociala stödarbetet

på andra håll i landet i det akuta skedet

En utvärdering av det psykosociala stödet på orter

som särskilt drabbades av Estoniakatastrofen.

134

Registrering för uppföljande kontakter

Det är analysgruppens uppfattning att det i krisgrupperna på särskilt drabbade orter skedde en samverkan mellan stödpersoner och polis, bland annat beträffande registrering av uppgifter för polisens arbete och för stödpersonernas uppföljande kontakter, vilket möjliggjorde att uppföljning kunde ske kort tid efteråt.

Telefonjourer

På de orter som inrättade kriscentrum fanns i de flesta fall även telefonjourmottagning. Den lokala radion, pressen och televisionen medverkade i arbetet med att sprida uppgifter om telefonnummer till dessa.

Särskild hänsyn till barn och ungdomar

Under de hearingmöten som analysgruppen anordnade under våren 1998 framskymtade emellanåt en bild av att barn och ungdomar glömdes bort i samband med Estoniakatastrofen. Deras upplevelse är att stödinsatserna framförallt riktades till de vuxna, ingen frågade hur barnen mådde och vad de behövde. Inte heller skedde någon direkt uppföljning av barns och ungdomars reaktioner.

Efter en summering av intrycken från de olika mötena och från brev och telefonsamtal, som inkommit till analysgruppen, framstår det som om inte tillräcklig hänsyn togs till barn och ungdomars behov av psykosocialt stöd efter Estoniakatastrofen.

Löpande information

Det synes som om de flesta krisgrupper varit medvetna om de drabbades stora behov av information om katastrofens verkningar. Samordning har skett på många orter när det gäller stödinsatser och förmedling av information. Som exempel kan nämnas att representanter för den lokala polisen antingen ingick i krisgrupperna eller stod i löpande kontakt med dem för att framförallt kunna informera om hur räddningsarbetet fortskred.

På flera orter kom polisen regelbundet och på bestämda tider till krisgruppen, oavsett om ny information fanns eller ej, med insikt om att även inga nyheter är nyheter.

Analysgruppen vill i detta sammanhang framhålla vik-

ten av att skriftlig såväl som muntlig information förmedlas till berörda av polis och andra ansvariga myndigheter.

Information om krisreaktioner

Då det gäller information om effekterna av en traumatiserande upplevelse och möjliga krisreaktioner är det analysgruppens uppfattning att sådan har lämnats på vissa orter. Enhetlig information i skriftlig form bör utformas av Socialstyrelsen, i egenskap av sektoransvarig myndighet för hälso- och sjukvården, eller annat lämpligt organ.

Information om sociala och juridiska frågor

Information om sociala och juridiska frågor förmedlades på ett bra sätt av krisgrupperna, det gällde exempelvis regler rörande dödsskrivning, försäkringsfrågor, ekonomiska och praktiska frågor. Till flera av krisgrupperna inbjöds specialister inom dessa olika sakområden och anhöriga erbjöds möjlighet att ställa frågor.

Skydd från ytterligare traumatiserande stress

I de flesta av krisgrupperna skapades en organisation för bemötande av massmedier som hölls åtskild från stödarbetet i kriscentrumet. Samtal med representanter för krisgrupperna bekräftar att samverkan mellan krisgrupperna och de lokala medierna i huvudsak fungerade väl. Massmediernas agerande i relation till överlevande och anhöriga analyseras ingående i kapitel tre.

Stödinsatser för personal

Det fanns medvetenhet om vikten av att personal som involverats i katastrofarbete erbjuds stöd under och efter arbetet. Detta synes ha planlagts och organiserats på de flesta orter. Analysgruppen har inte någon entydig bild av genomförandet och resultatet av detta arbete. Gruppen nöjer sig därför med att konstatera att det är tillfredsställande att debriefing och andra insatser för involverad personal under senare år vunnit acceptans och förståelse bland de samhällsorgan som samverkar i organisationen för den svenska katastrofberedskapen.

135

Analysgruppens slutsatser

 • Organisation och bemanning av krisgrupper och telefonmottagningar på orter som särskilt drabbades av Estoniakatastrofen fungerade väl. Enskilda människors initiativ i krisarbetet synes ha varit den främsta orsaken till att många anhöriga och överlevande har positiva erfarenheter av bemötandet på hemorten.
 • Anhöriga som bodde på orter där många drabbades erbjöds ett mer omfattande stöd, än anhöriga som var ensamma om att beröras av Estoniakatastrofen på sina hemorter. Bland de senare finns känslor av övergivenhet och även ilska. Liknande känslor återfinns även bland annat hos vuxna som förlorade föräldrar eller syskon.
 • Det är analysgruppens uppfattning att lokala kriscentrum har haft stor betydelse för effekterna av det psykosociala stödarbetet i det akuta skedet.
 • Många av dem som hade en nära släktrelation till omkomna nåddes av erbjudandet om stödperson och uppföljande kontakter.
 • Många barn och ungdomar upplever att de glömdes bort i det psykosociala stödarbetet i samband med Estoniakatastrofen.
 • Det synes som om samordning mellan krisgruppernas stödinsatser och förmedling av information på de flesta katastrofdrabbade orter fungerade i huvudsak väl.
 • Arbetet med att sprida information om effekterna av en traumatiserande upplevelse har sett olika ut i de olika krisgrupperna.
 • Förmedling av information om sociala och juridiska frågor till de av katastrofen närmast berörda fungerade väl.
 • Krisgruppernas samverkan med lokal press, radio och television fungerade i huvudsak väl. Som exempel kan nämnas att lokala medier medverkade i arbetet med att sprida uppgifter om kriscentrum och telefonmottagningar med mera.
 • De flesta krisgrupper synes ha skapat en fungerande organisation för bemötandet av massmedier som hållits åtskild från stödarbetet i kriscentrumet.
 • Det är tillfredsställande att behovet av debriefing och andra insatser för personal som involverats i katastrofarbete under senare år vunnit acceptans och förståelse bland de samhällsorgan som samverkar i organisationen för den svenska katastrofberedskapen.

136

S

ocialstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd

att katastrofdrabbade skall erbjudas uppföljande stödkontakter på hemorten efter det akuta skedet. Exakt hur många som utnyttjade erbjudandet, liksom hur många som fortfarande får psykologisk/psykiatrisk vård eller har kontakt med en stödperson har inte varit möjligt att utröna. Analysgruppen skall här framförallt uppehålla sig vid sina intryck rörande samhällets förmåga att erbjuda långsiktigt psykosocialt stöd. Intrycken har förmedlats i kontakten dels med anhöriga och överlevande, dels med personer som varit involverade i stödverksamheten.

Ledning och samordning av den psykosociala verksamheten var inte tillfredsställande

Då Estoniakatastrofen inträffade fanns stor beredskap inom olika samhällsorgan för att erbjuda dem som berördes psykosocialt stöd. Flera exempel visar att beredskapen på sina håll var större än situationen krävde. Analysgruppen har under granskningsarbetet fått intrycket av att viss kompetenskonkurrens uppstod i det akuta skedet, kanske just på grund av detta.

Å andra sidan har analysgruppen även mött exempel på att flera anhöriga och berörda som ville ha stöd inte erbjudits sådant. Faktorer som på vilken ort den anhörige bodde, eller släktrelationen till den omkomne tycks ha spelat roll härvidlag.

Ett antal händelser under senare år, bland dessa kanske framförallt bussolyckan i Norge 1988, har medfört att det i kommuner i hela Sverige finns krisgrupper av olika slag. I dessa krisgrupper samverkar ofta flera olika samhällsorgan, exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och kyrka. Estoniakatastrofen berörde ett stort antal människor över hela landet, vilket ställde särskilda krav på samordning av de psykosociala insatserna, samverkan inom och även utanför kommungränserna och uthålliga insatser. Det är analysgruppens intryck att organisationen för ledning och samordning av det psykosociala arbetet, vid en riksomfattande katastrof, bör ses över på samtliga nivåer.

Uthållighet saknades

Många anhöriga och överlevande upplever att stödet upphörde för tidigt. Många talar om att professionella stödarbetare och även frivilliga fanns i det akuta skedet och under de första månaderna då man som anhörig fortfarande levde i en slags chocktillvaro. Ett halvår efteråt fanns ingen där. Flera anhöriga menar att det medmänskliga stödet i det personliga nätverket avtog samtidigt. Det fanns även en känsla av att samhället började ”glömma” Estoniakatastrofen. Många beskriver det som att det var då det stora behovet av psykiskt stöd uppstod.

I det skedet upplevde sig många anhöriga och överlevande övergivna av det offentliga samhället. Denna känsla

7

Långsiktigt psykiskt och socialt stöd

I detta kapitel redovisas slutsatser om det långsiktiga stödet till anhöriga och överlevande.

137

har återkommit under årens lopp. Behovet av psykologiskt stöd har växlat, ibland men långtifrån alltid, i samband med yttre påverkan, såsom då Estoniakatastrofen aktualiserats i massmedierna. Det framstår som tydligt att organisationen för och planeringen av den svenska katastrofberedskapen, och däri ingående psykiskt och socialt stöd, bör innehålla särskilda planer och avsättande av resurser för ett mer långsiktigt stöd än vad som erbjöds i samband med Estoniakatastrofen.

Uppföljning av fortsatt vårdbehov

En stor mängd utvärderingar och rapporter beskriver olika samhällsorgans insatser i det akuta läget. Det finns dock ingen klar bild av i vilken utsträckning anhöriga och överlevande fortfarande har kontakt med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens regler om tystnadsplikt är en bidragande orsak till detta men för samhällets möjlig-

het att lära av Estoniakatastrofen är det viktigt att relevanta uppgifter kan inhämtas som underlag för forskning.

Det enkätarbete som utförs av Ersta sjukhus är unikt vad gäller uppföljning av de anhörigas och överlevandes livssituation på längre sikt. Genom enkäterna, som regelbundet distribuerats till anhöriga som valt att delta, har sjukhuset framförallt följt anhörigas psykiska och fysiska hälsa sedan de första månaderna efter Estonias förlisning.

Barn och ungdomars behov bör uppmärksammas mer

Det finns anledning att lyssna till dem som uttrycker att barn, barnbarn och syskons särskilda behov inte tillgodosetts i den samhälleliga psykosociala stödverksamheten efter Estoniakatastrofen. Det är analysgruppens bestämda uppfattning att särskild uppföljning av dessa barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa bör ske.

Den 26 november 1994 genomfördes en gudstjänst vid Estonias förlisningsplats vid vilken omkring 700 anhöriga från Estland, Finland, Lettland, Ryssland samt Sverige deltog.

138

Att avsluta kontakter – en del av det långsiktiga stödarbetet

Reaktionerna efter en traumatisk upplevelse är individuella och följer samtidigt ett gemensamt mönster. De reaktioner som beskrivs följer sorgens förlopp och kan karaktäriseras i termer som: chock, reaktion, reparation och nyorientering.

Analysgruppen har i sitt granskningsarbete sett exempel på anhöriga och överlevande som fortfarande drygt fyra år efter fartygskatastrofen uttrycker ett starkt behov av psykiskt stöd. Gruppen har även sett exempel på vad som man kallar stigmatisering. En slutsats som gruppen kommit fram till är att planer för psykosocialt omhändertagande och stöd bör inbegripa riktlinjer för hur och när kristerapeutiska kontakter avslutas.

Besök på olycksplatsen

I Socialstyrelsens allmänna råd för det psykosociala stödarbetet nämns att anhöriga till omkomna i vissa fall bör ges möjlighet att besöka olycksplatsen, tala med räddningspersonal och beredas tillfälle att under värdiga former se och ta farväl av den döde. Analysgruppen har valt att belysa denna rekommendation under avsnittet för långsiktiga stödinsatser och att behandla den på ett övergripande plan.

I fallet med Estonia komplicerades ett besök vid olycksplatsen av det faktum att havet är olycksplatsen. Att ta sig till olycksplatsen kräver relativt sett stora arrangemang till höga kostnader. Det har dock på olika individers och organisationers initiativ företagits resor ut till förlisningsplatsen med bland annat blomster- och kransnedläggning i havet.

Ett sådant initiativ var den gudstjänst till havs som genomfördes den 26 november 1994, under regeringens pågående beredningsarbete inför beslut om Estonia skulle bärgas eller inte.

Analysgruppen har i den tidigare delrapporten utförligt beskrivit omständigheterna kring gudstjänsten och de reaktioner som denna utlöste bland många anhöriga. Resan och gudstjänsten blev starkt kritiserad av ett antal svenska anhöriga. En av orsakerna till detta var att det

framfördes motstridiga uppfattningar huruvida besöket vid olycksplatsen och ceremonierna som utfördes där var att anse som en begravning eller inte. Bland anhöriga som motsatte sig genomförandet fanns uppfattningen att kyrkan på detta sätt föregrep den svenska regeringens kommande beslut i bärgningsfrågan. Svenska kyrkan framförde i efterhand som sin uppfattning att gudstjänsten enbart var en minnesgudstjänst, medan företrädare för den estniska och finländska kyrkan menade att en begravning hade förrättats och frid lysts över olycksplatsen. Enligt analysgruppens mening är det ytterst otillfredsställande att företrädarna för tre deltagande kyrkor inte hade en gemensam uppfattning om gudstjänstens karaktär och att syftet inte var tillräckligt definierat och uttalat.

Estoniakatastrofens långsiktiga verkningar

Analysgruppens direktiv uttrycker att gruppen skall söka belysa de långsiktiga återverkningarna för vårt samhälle av ett händelseförlopp som Estoniakatastrofen och att särskild hänsyn skall tas till de långsiktiga effekterna för de överlevande och för de omkomnas anhöriga. Analysgruppen vill här presentera några slutsatser som formulerats mot bakgrund av uppdragets genomförande och som pekar på några exceptionella förutsättningar som bidragit till att göra Estoniakatastrofen till en händelse som fortfarande påverkar samhället.

Ovissheten kring Estonia har lett till särskilda långsiktiga effekter

Ordet ovisshet sammanfattar många människors beskrivning av olycksnatten och de efterföljande årens händelser. Olycksplatsen låg långt ”hemifrån” och till havs, på internationellt vatten, inom finsk räddningszon. Att få rapporter från räddningsarbetet var svårt. Passagerarlistor saknades.

Den svenska statsledningen agerade officiellt, en avgående och en tillträdande statsminister utlovade att den svenska statens resurser skulle ställas till förfogande för att fartyget och de omkomna skulle bärgas. Ändå hände ingenting omedelbart, inte heller under dagarna och veck-

139

orna efteråt. Ovisshet spreds om vad som skulle hända med de omkomna och med fartyget.

Den nytillträdda regeringen inledde ett beredningsarbete i frågan om bärgning som förstärkte känslan av att utgången var oviss. Nu kom även tiden att utgöra en faktor som bidrog till ovisshet. Hur lång tid skulle det ta för regeringen att utreda? Hur lång tid kunde de omkomna lämnas kvar på olycksplatsen?

Regeringens beslut om att Estonia skulle förbli på havets botten meddelades den 15 december 1994, men många anhöriga upplevde det inte som definitivt, dels på grund av att de så starkt motsatte sig beslutet, dels därför att två successiva statsministrar ställt en annan utgång i sikte. Beslut fattades om att fartyget skulle övertäckas med betong. Senare beslutades om att övertäckningen skulle avbrytas. Ny ovisshet kom att råda om vad som skulle hända.

Till ovissheten har även bidragit tillsättandet av analysgruppen, liksom regeringens nya beredningsprocess efter överlämnandet av gruppens rekommendation om åtgärder. Även återkommande debatter rörande haveriorsak och ansvarsfrågor genererar en ovisshet som påverkar inte bara det svenska samhället.

Samhällets mål för det psykiska och sociala stödet vid katastrofer

Ett övergripande mål för det psykiska och sociala arbetet i samband med stora olyckor och katastrofer, som det uttrycks av Socialstyrelsen, är att de som drabbas skall erbjudas stöd i den aktuella situationen och att psykisk ohälsa på sikt skall förebyggas. Analysgruppen sammanfattar här med denna utgångspunkt sin uppfattning om de långsiktiga effekterna av Estoniakatastrofen för anhöriga och överlevande.

Analysgruppens slutsatser

 • Beredskapen för att möta anhörigas och överlevandes behov av psykiskt och socialt stöd i det akuta skedet var god. Det offentliga Sverige kunde er-

bjuda stöd för att möta effekterna av anhörigas och överlevandes primära traumatisering, dvs. den omedelbara effekten av Estoniakatastrofen i sig och den kvarstående skadan efter förlusten av anhöriga och vänner.

 • Ovissheten kring Estonia har givit upphov till ett fortsatt och ibland förvärrat tillstånd, vad som kan kallas sekundär traumatisering, bland många anhöriga och överlevande. Till denna sekundära traumatisering har även ovissheten rörande orsaks- och ansvarsfrågor bidragit.
 • Uthålligheten i det psykosociala stödet för anhöriga och överlevande har inte varit tillfredsställande. Det saknas tillräckliga resurser för det långsiktiga psykosociala stödet. Organisationen bör genomlysas så att resurser hos olika huvudmän bättre kan tas till vara. Detta inbegriper även resurser hos frivilligorganisationerna.
 • En händelse med följder som Estoniakatastrofen fordrar en organisation av samhällets psykosociala stöd som medger aktiv och uthållig uppföljning av dem som berörs. Planer för psykosocialt omhändertagande och stöd bör även inbegripa riktlinjer för hur och när kristerapeutiska kontakter skall avslutas.
 • Estoniakatastrofen har fått långsiktiga verkningar för anhöriga, överlevande och för människor som i sina yrkesroller kommit i kontakt med dess följder.
 • Fortsatt uppföljning av anhöriga och överlevandes fysiska och psykiska hälsa efter Estoniakatastrofen bör ske dels för de berördas rehabilitering, dels för samhällets möjlighet att lära av händelsen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas barn och ungdomar.
 • Samhällets psykosociala stöd skall riktas till såväl direkt som indirekt berörda. Det är analysgruppens intryck att flera yrkesgrupper som involverades i Estoniakatastrofen inte fick psykiskt stöd under arbetet och efter avslutat arbete i den utsträckning de borde ha haft.

140

 • Estoniakatastrofen har uppenbarat brister i ledning och samordning av den psykosociala verksamheten i landet, liksom samverkan mellan olika aktörer. Situationen i Estlineterminalen är ett exempel på detta, liksom förbiseendet av dels barn och ungdomars särskilda behov, dels behovet av psykosocialt stöd hos anhöriga och överlevande boende i orter som inte drabbades av Estoniakatastrofen i större omfattning, dels behovet hos andra grupper av anhöriga. Sjukvårdshuvudmannen bör svara för samordning av insatser och samverkan mellan olika samhällsorgan.

141

E

stoniakatastrofen berörde hela den svenska na-

tionen. Sverige upplevde en kollektiv och nationell sorg.

Den individuella katastrofen

För den enskilde som drabbades av Estoniakatastrofen inträffade förlusten av den anhöriga hastigt och alldeles oväntat. Anhöriga som givit sig av på en vardaglig kryssning till ett av våra grannländer kom aldrig tillbaka. Ur religiöst perspektiv talar man om den goda och den onda döden. Den goda döden ger både den döende och de anhöriga tid för förberedelse och genomförande av symboliska ritualer. Den onda döden däremot ger oss ingen tid för förberedelse, den inträffar snabbt och utan förvarning.

Den individuella sorgen

För varje person som omkom ombord på Estonia finns en krets av människor som drabbades av en individuell sorg. Den sorgen rör sig på ett personligt plan. Det sägs visserligen att ”delad sorg är halv sorg”, och den individuella sorgen låter sig diskuteras med andra människor, men ingen kan förminska den genom att ta över den. Den som sörjer vet att ingen riktigt kan förstå hur det känns.

Samtidigt hör döden livet till och människan bär med sig en tanke om att sorg får oss att mogna och växa. Detta är giltigt då sorgen kommer i intervaller. Mellan dessa

hinner vi då göra oss förtrogna med sorgen, genomföra för oss viktiga ritualer och ceremonier som syftar till att hedra den döde, forma en ny identitet och förbereda oss inför nya händelser. Värre är det om det kommer serier med dödsfall mycket tätt; då kan sorgbördan sägas bli ackumulerad och det tar längre tid för den att reduceras och försvinna. När många människor omkommer samtidigt och under kort tidsrymd, exempelvis under krig eller genom en katastrof, blir situationen ytterligare förvärrad och effekten kan då bli att den individuella sorgen planar ut mycket långsamt.

Den nationella katastrofen

Katastrofpsykiatrisk forskning har visat att ett antal faktorer i hög grad bidrar till hur samhället påverkas av en katastrof. En sådan faktor är om händelsen berör områden eller institutioner i samhället som alla är beroende av. En annan är om händelsen berör symboler eller symbolpersoner i samhället. Ytterligare en faktor är om händelsen medför att ett stort antal personer omkommer. Särskilt svårt upplever samhället det om barn drabbas. Faktorer som också bidrar till påverkan är om medborgarna kan identifiera sig med händelsen och massmedierna ger starka skildringar av det som hänt.

Konsekvenserna för samhället kan beskrivas med ord

8

Nationell sorg

I detta kapitel analyseras statsledningens symboliska roll

vid stora olyckor och katastrofer.

142 som kollektiv sorg, nationell sorg och traumatisering. Uppfattningar om världen förändras. Nationen får en kollektiv känsla av att sårbarheten i samhället ökat. Oron över att liknande katastrofer skall inträffa växer och det medför att samhällets beredskap påverkas. Nationens självtillit kan komma att svikta och centrala uppfattningar om våra liv, såsom trygghet och tillit, kan rubbas. Många gånger uppstår fantasier och mytbildningar om händelsen.

För att nationen skall kunna integrera händelsen i det kollektiva minnet och på gott och ont finna vägen till en ny identitet behövs symboliska markeringar, ritualer och ceremonier.

Den nationella sorgen

Många svenskar minns var de var och vad de gjorde när de fick besked om Estonias förlisning. Under dagen och kvällen den 28 september 1994 strömmade människor till kyrkor i hela landet. De känslor som upplevdes kan beskrivas just som kollektiv och nationell sorg. Nationen sökte sym-

boliska uttryck för att manifestera sorgen och söndagen den 2 oktober hölls sorgegudstjänster över hela landet för att hedra Estoniaoffren. Landets alla kyrkklockor ljöd i en gemensam själaringning. Sverige hade nationell sorgedag.

Vikten av manifestationer och handlingar för att markera sorgen

Estonias förlisning liksom branden i Göteborg från senare tid visar att vårt behov av att dela sorg med varandra ibland kan omfatta hela nationen och även omvärlden.

Människor från 17 nationer omkom ombord på fartyget. Statschefer från många länder i världen uttryckte på olika sätt deltagande i sorgen.

Enligt analysgruppens mening är det viktigt att nationen finner former för att uttrycka den nationella sorgen. I detta har statsledningen en central roll.

Vi har även ett behov av att hålla minnet av bortgångna anhöriga levande. Det som under medeltiden yttrade sig i årliga själamässor för bortgångna släktingar och efter re-

143

formationen ersattes av andra former för högtidlighållande av den bortgångnes minne har i våra dagar ersatts av dagstidningarnas familjesidor där annonser på årsdagen av ett dödsfall numera är ganska vanliga. Att vi smyckar gravar och tänder ljus under Allhelgonahelgen är ett exempel på en gemensam och nationell manifestation för alla avlidna.

Årsdagen för Estonias förlisning har högtidlighållits på många håll i landet under åren som gått. Att sådana minnesstunder även fortsättningsvis kan äga rum har säkerligen stor betydelse för många anhöriga och överlevande.

Statsledningens symboliska roll

Mot bakgrund av analysgruppens granskning av händelserna efter Estoniakatastrofen vill gruppen betona

statsledningens symboliska roll då en katastrof inträffar. När grundläggande värden står på spel har ledningens agerande stor betydelse. En viktig slutsats är att berördas reaktioner i hög grad kan påverkas av ledningens sätt att hantera följderna av den inträffade händelsen.

Uttalanden och handlingar av kungen och drottningen, men också exempelvis av riksdagens talman, statsministern och andra företrädare för regeringen bör handla om uttryck för sorg och deltagande. Även andra företrädare för det offentliga Sverige, exempelvis kyrkans överhuvud, har en viktig symbolisk funktion att fylla i samband med en katastrof. Att uttalanden och handlingar som görs av dessa personer står i rimlig överensstämmelse med dem som görs av statsledningen är önskvärt.Verkligt fundamentalt är att utfästelser av något slag inte bör göras om dessa inte med säkerhet kommer att kunna infrias.

144

V

id ett extra regeringssammanträde på morgonen

efter fartygshaveriet beslutades att en krisgrupp, den så kallade statsrådsgruppen, skulle tillsättas för att hantera den uppkomna situationen.

Syftet med krisgruppen var att samla berörda statsråd med flera för att utbyta information om det som inträffat. Man skulle också studera de frågor som blev aktuella och slussa dessa vidare till behörigt organ. Organisationsformen med en krisgrupp var lämplig i det uppkomna läget.

Personer som deltog i gruppens arbete har i samtal med analysgruppen uppgivit att den vecka som följde efter Estoniaolyckan var den mest arbetsintensiva under hela mandatperioden. Arbetet i gruppen uppges ha fungerat väl, vilket de anser kan ha berott på att statsråden och statssekreterarna i gruppen kände varandra efter de gångna tre åren tillsammans. Ett annat skäl var sannolikt att de som arbetade med frågan helt kunde koncentrera sig på detta arbete eftersom övriga arbetsuppgifter för de politiskt tillsatta i stort sett var avklarade. De politiska ärenden som återstod för den avgående regeringen när Estoniakatastrofen inträffade var av marginell karaktär, nu skulle den avsluta arbetet och bereda plats åt den tillträdande regeringen.

Att frigöra personer från ordinarie arbetsuppgifter så

att de koncentrerat och tillsammans kan ta sig an de särskilda uppgifter som krävs med anledning av en extraordinär händelse är en vedertagen metod för krisorganisation. Krisgruppens organisation var i det här fallet inte uppbyggd efter denna princip, eftersom personerna endast träffades vid sammanträdena i gruppen. För de tjänstemän som inte var politiskt tillsatta, innebar katastrofen att nya arbetsuppgifter som skulle rapporteras av skyndsamt lades till de redan befintliga.

Tjänstemännen deltog vid mötena såsom föredragande i olika frågor. Presschefen vid Statsrådsberedningen, som var politiskt tillsatt, var knuten till krisgruppen men för övrigt saknades informationskompetens inom gruppen.

Analysgruppen finner att det hade varit mer ändamålsenligt såväl för kontinuitetens skull som för långsiktigheten i arbetet om icke politiskt tillsatta tjänstemän varit med i krisgruppen. De borde, enligt analysgruppens mening, främst ha ansvarat för bakgrundsanalys och informationsfrågor.

Många ärenden hanterades

Under den tid krisgruppen arbetade hanterade den avgående regeringen en stor mängd ärenden med anledning av katastrofen. Det gällde frågor som samhällets symbol-

9

Statsledningens roll och agerande

I detta kapitel görs en analys av organisationen inom regeringen och Regeringskansliet.

Särskild uppmärksamhet riktas på informations- och kommunikationsfrågorna.

145

handlingar i samband med sorg, diskussioner i bärgningsfrågan, frågan om passagerarlistor, Sjöfartsinspektionens rutiner och tidigare inspektioner av det förlista fartyget, tillsättandet av en kommission för sjösäkerhetsfrågor, den internationella haverikommissionens tillsättande, rutiner för dödförklaring och möjligheten att ordna begravning när den avlidnes kropp saknas, ersättning till de drabbade, uppföljning av räddningsinsatsen, den medicinska insatsen med psykosocial uppföljning på drabbade orter och tankar på att ordna en minnesplats på Galärkyrkogården på Djurgården i Stockholm.

De flesta av dessa frågor var sådana att de krävde omedelbar uppmärksamhet.

Långsiktighet saknades

Den avgående regeringen strävade efter att förutse vilka konsekvenser katastrofen skulle komma att få för de drabbade och för samhället och vilka nödvändiga beslut som måste fattas. Regeringen gjorde dock ingen analys och problemformulering för att ange och precisera de frågor som skulle kunna bli aktuella på lite längre sikt.

Enligt analysgruppens uppfattning är en viktig uppgift för statsledningen i samband med och efter en katastrofsituation att analysera vilket eller vilka problem samhällets aktörer skall ansvara för att lösa på kort och lång sikt. För att skapa förutsättningar för detta behövs kontinuerlig information om läget och utvecklingen för att möjliggöra en bedömning över hur situationen kan komma att utvecklas över tid.

Kommunikation och information

Enligt analysgruppens uppfattning synes den avgående regeringen och den särskilda krisgruppen inte till fullo ha insett informationens och kommunikationens betydelse i arbetet efter katastrofen. Regeringen skrev pressmeddelanden och höll ett fåtal presskonferenser. Den samlade också in information för eget bruk, framför allt som underlag för de ärenden som bereddes, men analyserade inte vilken roll Regeringskansliet och regeringen skulle ha i kommunikationen med de saknades anhöriga, överlevande och allmänheten. Till bilden hör emellertid

att bristen på korrekta passagerarlistor gjorde det svårt att förverkliga en sådan kontakt under den första tiden. Analysgruppen har dock inte funnit något som tyder på att kommunikation med de berörda var något som övervägdes vare sig inom krisgruppen eller inom regeringen vid denna tidpunkt.

Den avgående regeringen identifierade inte kommunikations- och informationsfrågorna som ett område där det skulle krävas en viktig arbetsinsats för att minska de långsiktiga verkningarna av katastrofen. Den analyserade inte heller de kortsiktiga effekterna av informationsarbetets roll eller konsekvenserna av utebliven information från statsledningen. Många var på ett eller annat sätt berörda av katastrofen: de saknades anhöriga, de överlevande, personalen inom Regeringskansliet och berörda myndigheter, medierna, frivilligorganisationerna och andra som ville och kunde erbjuda hjälp och stöd åt drabbade samt den intresserade allmänheten. När statsministern och därefter den tillträdande statsministern uttalade sig i samband med olyckan riktades samhällets och de berördas förväntningar på handling och ledarskap mot Regeringskansliet.

Anhöriga ringde Regeringskansliet

Det dröjde inte mer än någon dag efter statsministerns och den tillträdande statsministerns uttalanden i samband med olyckan där omhändertagande av omkomna respektive bärgning av fartyget berörts, förrän telefonsamtal började komma in till Regeringskansliet från anhöriga. Människor sökte besked från regeringen om vad som skulle hända med fartyget och de omkomna efter katastrofen. Dessa samtal föranledde ingen aktivitet eller diskussion inom krisgruppen, vilket sannolikt berodde på att information om samtalen inte nådde fram till den politiska ledningen. I nästa kapitel behandlas Regeringskansliets interna organisation för information.

Ett annat problem, som analysgruppen berört redan i den föregående delrapporten avser överlämnandet till den tillträdande regeringen. Denna var inte representerad i krisgruppen förrän vid gruppens två sista möten, och då med två blivande statsråd som inte skulle komma att ar-

146 beta särskilt mycket med Estoniafrågan efter det att regeringen hade tillträtt. Det var alltså inte frågan om att gemensamt och över partigränserna samlas kring en problemformulering beträffande regeringens vidare roll och agerande i Estoniaärendet. Hade det i krisgruppens organisation ingått fast anställda tjänstemän i Regeringskansliet som arbetade med analys, lägesbeskrivning och informationsfrågor och som var väl förankrade i ledningen hade mycket av kontinuiteten kunnat bibehållas vid regeringsskiftet.

Kommunicera beslutsunderlaget

Från den avgående regeringen gjordes inga försök att till medierna eller berörda kommunicera hur man såg på frågan om omhändertagande av omkomna och bärgning och på vilka grunder man ansåg att ett framtida beslut i ena eller andra riktningen skulle fattas. Ansåg man att ett beslut var beroende av tekniska och legala aspekter som utreddes av Sjöfartsverket eller ansåg man att andra faktorer skulle styra?

Hänsyn måste även tas till andra aspekter än sakunderlaget. I den politiska hanteringen av Estoniakatastrofens följder gällde det till exempel att väga in vad som var politiskt möjligt i den rådande situationen. Det gällde både det faktum att frågan inte enbart var en svensk angelägenhet och att katastrofen inträffade inför ett regeringsskifte, då en regering skulle efterträda en annan och därmed överlämna såväl redan fattade beslut som fortsatt beslutsfattande rörande katastrofens följder.

Den viktiga frågan om bärgning var under beredning när den avgående regeringen lämnade över styret. Andra frågor om vilka konsekvenser olika alternativ skulle kunna föra med sig längre fram och vad som skulle upplevas som rätt och riktigt för de drabbade lika väl som för samhället i stort lämnades däremot odefinierade och obesvarade för den tillträdande regeringen att ta ställning till. Det kommande utredningsunderlaget var en komponent bland flera viktiga i beslutsunderlaget, politiska hänsyn var en annan. Inom den avgående regeringen gjordes inga försök att kommunicera till medier och enskilda berörda hur

man lämnade över frågan om omhändertagandet av omkomna till den tillträdande regeringen.

Den nya regeringens tillträde

I samband med regeringsskiftet lades den särskilda krisgruppen ned, och kommunikationsminister Ines Uusmann övertog huvudansvaret för hanteringen av Estoniaärendet. I detta ansvar ingick beredningen av bärgningsfrågan.

Kommunikationsministern och hennes närmaste medarbetare hade några dagar på sig att sätta sig in i vilka åtgärder som vidtagits med anledning av katastrofen och vad som skulle bli aktuellt längre fram om man fortsatte enligt de riktlinjer som den tidigare regeringen fastlagt. Som nytillträdd minister och chef för Kommunikationsdepartementet hade hon även andra frågor att sätta sig in i. Hon fick en muntlig föredragning om de promemorior som upprättats inom Kommunikationsdepartementet med anledning av katastrofen.

Tillsammans med sina närmaste medarbetare på politisk nivå inom departementet gick ministern igenom de frågor man skulle arbeta med framöver och ägnade inte särskild uppmärksamhet åt vilka konsekvenser Estoniakatastrofen skulle få för arbetet. Exempelvis berördes inte hur informationsfrågor med anledning av katastrofen skulle skötas och vilka svårigheter som kunde förväntas framöver.

Problemdefinitionen

Den nya regeringen valde att löpande hantera de frågor som blev aktuella med anledning av katastrofen i den ordning de aktualiserades. Från början koncentrerades arbetet till att bereda bärgningsfrågan.

Såvitt analysgruppen har kunnat utröna efter att ha genomfört ett stort antal intervjuer med de ytterst ansvariga politikerna i regeringen och med berörda tjänstemän inom Regeringskansliet gjordes ingen övergripande problemdefiniering av den nya regeringen.

Detta innebar även att informations- och kommunikationsfrågor hamnade vid sidan om i ärendehanteringen.

147

Estoniakatastrofens verkningar för samhället och enskilda på längre sikt blev därmed inte föremål för någon samlad bedömning.

Beredningen i bärgningsfrågan

Ett ökande antal telefonsamtal och brev inkom till Regeringskansliet. Det var framför allt anhöriga som ställde frågor och lämnade sina synpunkter till regeringen beträffande bärgningsfrågan. Anhöriga försökte även på andra sätt kommunicera med regeringen under hösten, fram tills dess att beslutet fattades. De uppvaktade regeringen, de politiska partierna och enskilda statsråd och riks-

dagsmän, de demonstrerade sin sorg via ett fackeltåg i Stockholm och de bjöd in regeringens ansvariga till flera möten. Från regeringens sida lyssnade man på de anhöriga men lämnade inga besked om vad regeringen avsåg att göra i framtiden, vilka svårigheter och alternativa lösningar man såg utan hänvisade till att bärgningsfrågan var under utredning.

De initiativ till kommunikation som togs från regeringens sida var brev från kommunikationsministern med information om myndigheternas arbete med anledning av katastrofen. Det första brevet är daterat den 25 november 1994.

148

I

analysgruppens uppdrag ingår att i enlighet med direktiven analysera informationsfrågorna och myndigheternas insatser, framför allt för de överlevande och de omkomnas anhöriga. Direktiven utgår från att kontakterna mellan beslutsfattare och anhöriga till de omkomna har haft brister, vilket resulterat i ett minskat förtroende för myndigheterna. I det följande kapitlet analyseras informationsfrågorna och kommunikationen mellan framför allt regeringen och Regeringskansliet å ena sidan och de överlevande och de omkomnas anhöriga å andra sidan.

Regeringen i fokus från början

När Estoniakatastrofen inträffade riktades mångas blickar mot regeringen och Regeringskansliet. I den uppkomna situationen var det bara regeringen som kunde ingripa och ta kontakt med de andra berörda ländernas regeringar.

Dagarna efter haveriet var regeringen engagerad i att ange vägarna för att söka svar på ett antal frågor, däribland haveriets orsaker. Man medverkade till haverikommissionens tillsättande och kontroll av om rapporteringsrutinerna i samband med sjösäkerhetsinspektioner brustit från svenska myndigheters sida. Regeringen deltog också i minnesceremonier och påbjöd sorgflaggning.

Statsledningens agerande tilldrog sig mediernas och allmänhetens intresse. När såväl den avgående som tillträdande statsministern uttalade sig beträffande omhänder-

tagande av omkomna respektive bärgning besvarade det en viktig fråga som många ställde sig. Det bidrog samtidigt till att skapa förväntningar om beslut och handling från regeringens sida.

Informationsbehovet eskalerade

Det blev allt mer tidskrävande och känslomässigt betungande för enskilda handläggare och andra befattningshavare att besvara antalet samtal och brev som snarare ökade än minskade under hösten då bärgningsfrågan bereddes.

När människor väljer att vända sig till Regeringskansliet med sin oro, sorg, vrede och villrådighet måste det enligt analysgruppens uppfattning finnas system inom varje departement och inom det samlade Regeringskansliet som snabbt reagerar så att adekvata resurser kan sättas in för att finna en lösning som tillgodoser behoven hos alla parter.

Information prioriterades ej

Katastrofen föranledde såvitt analysgruppen har kunnat utröna inga utökade informations- och kommunikationsinsatser under den första tiden från regeringens och Regeringskansliets sida. Informationsarbetet fortsatte i princip på vanligt sätt tills dess att behovet av kommunikation eskalerat till en nivå då brister blev uppenbara och särskilda åtgärder krävdes. Framför allt rörde detta de

10

Regeringskansliets informationsarbete

I detta kapitel följer en genomgång och analys av informationsarbetet inom

Regeringskansliet i samband med Estoniakatastrofen.

149

långsiktiga kontakterna mellan beslutsfattarna och de många som var personligen berörda.

Det är analysgruppens uppfattning att de kommunikationsproblem som utvecklades på lång sikt mellan å ena sidan regeringen, Regeringskansliet och andra berörda myndigheter och å andra sidan de omkomnas anhöriga hade sin grund i en bristande insikt om betydelsen av kommunikationens och informationsarbetets roll som ett nödvändigt ledningsverktyg redan i den uppkomna katastrofsituationens inledande skede. Kommunikationsproblemen har haft avgörande betydelse för det minskade förtroende för regeringen och berörda myndigheter som många anhöriga och överlevande givit uttryck för och som även finns nämnt i analysgruppens direktiv.

Regeringskansliets informationsarbete idag

Sedan Estoniakatastrofen har Regeringskansliet genomgått en omfattande omorganisation. Kommunikationsdepartementet är numera en del av Näringsdepartementet.

Inom detta departement är informationsarbetet för närvarande i ett uppbyggnadsskede. Analysgruppen kan därför inte ta ställning till huruvida den nya organisationen kommer att vara uppbyggd så att den klarar en beredskap för framtida katastrofer.

Analysgruppen vill dock fästa uppmärksamheten på att det är angeläget att ledningen särskilt planerar för katastrofberedskap inom det departement som ansvarar för transportfrågor.

Information Rosenbad

Inom Regeringskansliet har en gemensam informationsavdelning, Information Rosenbad, inrättats som en resurs för hela Regeringskansliet. En av dess viktigaste uppgifter är att ge intern service, framför allt genom hemsidan och intranätet samt extern service genom att ge information till enskilda människor och institutioner som vänder sig till Regeringskansliet.

Arbetet inom Information Rosenbad påverkas inte i

150 någon större utsträckning av dagsaktuella frågor, snabba politiska förlopp eller andra plötsliga händelser i omvärlden.

I och med att Information Rosenbad sorterar under Förvaltningsavdelningen, som traditionellt är inriktad på service, och inte under Statsrådsberedningen, där den politiska ledningen finns, saknar informationsfunktionen egentlig förankring i ledningen.

Enligt analysgruppens mening är dock en förutsättning för att informationsarbetet skall få tyngd inom organisationen att den är väl förankrad inom ledningen. Därmed ges den förutsättningar att uppfylla de omfattande krav som ställs vid en katastrof. Någon sådan lednings- eller styrfunktion kopplad till den politiska ledningen finns idag inte för Information Rosenbad.

Utrikesdepartementets roll och organisation

Inom Utrikesdepartementet är det dagliga informationsarbetet organiserat på ett annorlunda sätt än inom de övriga departementen. Verksamheten inom Utrikesdepartementet är till sin natur mer krisorienterad och baserad på omvärldsanalys och informationsbehandling än övriga delar av Regeringskansliet där processer, propositioner och lagstiftning utgör grunden för verksamheten. På den internationella arenan kan oväntade förlopp ta fart, vilket kräver analys och i förekommande fall aktivitet inom Utrikesdepartementet och den svenska regeringen.

Inom Utrikesdepartementet finns sedan länge en krisoch katastroforganisation med särskilda lokaler och personal som är utsedd för olika funktioner. Det är analysgruppens uppfattning att kunskap och erfarenheter inom Utrikesdepartementet bör spridas även till övriga departement.

Förbättrad informationsberedskap

I regeringens proposition Förändrad omvärld – omdanat försvar88 som lämnades den 4 mars 1999 betonas betydelsen av att samhällets beredskap för svåra påfrestningar också omfattar en effektiv informationsverksamhet.

Den informationsverksamhet som samhället behöver vid en katastrof eller svår påfrestning benämns i proposi-

tionen kriskommunikation. Den beskrivs som en dubbelriktad process som förutsätter att människorna har sådant förtroende för samhället och myndigheterna att de naturligt vänder sig till dessa för att öppet diskutera uppgifter, åtgärder och information.

Detta förutsätter i sin tur god förmåga att skapa kanaler för denna dialog hos samtliga aktörer från lokala till centrala myndigheter och Regeringskansliet. Regeringen har enligt propositionen beslutat att en genomgång av författningarna som styr beredskapen för fredstida katastrofer eller svåra påfrestningar skall göras. Den skall även avse informationsberedskapen inom olika samhällssektorer.

Regeringskansliets övningar i katastrofberedskap

Inom Regeringskansliet har sedan december 1994 genomförts ett antal övningar i katastrofberedskap. Utvärderingar efter övningarna visar entydigt på brister i informationsarbetet. Trots svårigheter att inom ramen för övningar simulera omfattningen av såväl informationssökandet riktat till Regeringskansliet från medier, allmänheten och berörda som förväntningarna på regeringens och Regeringskansliets agerande bekräftar utvärderingarna att en lämplig organisation för katastrofberedskap saknades inom Regeringskansliet vid tiden för Estoniakatastrofen.

De övningar som gjorts har av praktiska skäl endast omfattat ett akut förlopp under en mycket begränsad tid. Trots det påvisas klara brister beträffande informationsarbete och samordning.

Information i samband med kris eller katastrof

Den organisation som idag finns inom departementen inklusive Statsrådsberedningen innebär inte med automatik att samordning sker med Information Rosenbad om en katastrof inträffar.

Promemoria från Information Rosenbad

En promemoria med ett förslag till framtida informationsberedskap inom Regeringskansliet har tagits fram från Information Rosenbad som ett resultat av övning och

151

utbildning i regi av Styrelsen för psykologiskt försvar. Promemorian innehåller övergripande tankar och i viss mån planläggning, inklusive bemanningsfrågor, beträffande krisorganisationen i enlighet med de råd och rekommendationer som är utarbetade inom Styrelsen för psykologiskt försvar.

Informationsorganisationens huvuduppgifter

Analysgruppen vill för sin del återigen fästa uppmärksamheten på betydelsen av att tre huvuduppgifter sköts av informationsorganisationen:

 • Analys av informationsbehovet
 • Produktion av budskap
 • Distribution och uppföljning av in- och utgående information.

Detta gäller såväl i ett normalt tillstånd som i samband med en katastrof. Enligt analysgruppens uppfattning krävs att informationsansvariga har både analytisk kompetens och fast förankring i ledningen.

Utredning om särskild planläggning

Regeringen tillkallade i juli 1998 en utredare för att göra en översyn av principerna för Regeringskansliets katastrof- och krigsberedskap. Denna överlämnades till regeringen den 1 februari 1999.

Utgångspunkten för översynen är att samhället skall ha en god beredskap för alla typer av påfrestningar, i krig och fred i enlighet med den förändrade hot- och riskbild som råder. En sammanfattning av utredningens övergripande syfte och slutsatser har redovisats i avsnittet Beskrivning, kapitel 13.

Konkreta förslag för Regeringskansliet

Utredaren föreslår därför att särskild uppmärksamhet ägnas åt informationsberedskapen inom Regeringskansliet och föreslår konkreta åtgärder för verksamheten. Utredaren fäster uppmärksamhet vid att utvecklingen pekar mot en ökande regional samverkan med utökad betydelse för kommunerna i beredskapsarbetet. Samtidigt poängteras

att huvuduppgiften för den centrala ledningen skall vara att styra inriktningen och skapa resurser för andra samhällsorgan samt att ha huvudansvaret för internationella kontakter.

Förutom en redovisning av mer principiell art lämnas i utredningen en plan för hur informationsberedskapen inom Regeringskansliet kan organiseras i händelse av en katastrof eller annan form av beredskap så som krig eller krigsfara. Merparten av utredningen innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Analysgruppen diskuterar den del av förslaget för Regeringskansliets organisation som inte omfattas av sekretess och då utifrån de behov som kan förutses mot bakgrund av erfarenheter efter Estoniakatastrofen.

Utredningens förslag till organisation inom Regeringskansliet bygger på att nuvarande beredskap för krigsfara och krig kompletteras med ett tredje steg. Detta tredje steg skulle enligt förslaget motsvara katastrofberedskap.

Informationens, och i synnerhet den dubbelriktade informationens roll som ledningens redskap betonas i utredningen som en förutsättning för beslutsfattande och för ansvaret att på ett förtroendeskapande sätt lämna information till berörda via lämpliga kanaler. Grunden för informationsarbetet inom Regeringskansliet är enligt förslaget att läges-, analys-, och informationsfunktionerna samlas i en beredningsgrupp som utgör ett stöd för ledningen. De som ingår i beredningsgruppen skall enligt förslaget frikopplas från ordinarie arbetsuppgifter.

Analys-, läges-, och informationsfunktion

I analysfunktionen samlas tidigare erfarenheter som grund för bedömningar av möjliga handlingsalternativ. I lägesfunktionen sammanställs information om läget, dvs. var händelsen skett, vad som skett, vilka problemen är, vilka aktörer som är inblandade och vilka resurser ledningen förfogar över. I informationsfunktionen sammanställs agerande och reaktioner från omvärlden som underlag för budskap. Sammantaget utgör de tre funktionerna ett stöd för den politiska ledningen.

Denna funktion är avsedd att drivas kontinuerligt på

152 en grundnivå och vid behov förstärkas genom att utsedd personal sätts in på olika befattningar.

Det är analysgruppens uppfattning att om en organisation av detta slag hade funnits inom Regeringskansliet då Estoniakatastrofen inträffade hade informationsproblemen inte fått den omfattning de nu kom att få. Förutsättningarna för att vidta lämpliga åtgärder i samband med haveriet hade varit avsevärt bättre liksom möjligheterna att på ett korrekt sätt bemöta de berörda, framför allt de anhöriga.

Utan att ta ställning till övriga delar av utredningen, t.ex. om en ombildning av nuvarande Försvarsrådet, vill analysgruppen förorda att man inom Regeringskansliet på central nivå, skapar en organisation för katastrofberedskap utifrån utredningens förslag.

Sammanfattning om informationsarbete och kommunikation

Att en katastrof eller liknande händelse för med sig ett stort behov av information och kommunikation i samhället är ett väl belagt faktum. Alla vill ha och många behöver få information om det som hänt i ett akut skede. Genom de studier som gjorts, bland annat av Styrelsen för psykologiskt försvar har det framkommit att allmänheten och de anhöriga hämtade information under den första tiden efter Estoniakatastrofen huvudsakligen från mediernas rapportering. Analysgruppen har också genom samtal bland samhällets beslutsfattare och inom berörda myndigheter konstaterat att medierna förmedlade merparten av den initiala informationen om det inträffade.

När en katastrof inträffar behöver de som är personligen berörda få information om vilka åtgärder som är vidtagna från samhällets sida. För dem innebär det en trygghet att få besked om att samhällets organisation fungerar tillfredsställande. De drabbade behöver stöd, ett gott bemötande och trygghet i vetskapen om att olika aktörer arbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dem. De behöver veta vad som sker, vad som görs och vem

som är ansvarig. De behöver också få möjlighet att ställa frågor och framföra sina synpunkter i den kommunikation med företrädare för beslutsfattarna som enligt analysgruppens mening måste finnas.

En särskilt viktig förutsättning för att dessa behov skall kunna tillgodoses är enligt analysgruppens uppfattning att informationsarbetet läggs upp på ett systematiskt genomtänkt sätt och att särskild hänsyn tas till vilka de drabbades och närmast berördas behov är. Det krävs att information lämnas från dem som utövar ledning på olika plan i samhället, och det behövs kommunikation mellan de drabbade och samhällets olika aktörer.

För att organisera arbetet med att inhämta och sammanställa information om det inträffade och inleda kommunikation med berörda grupper via lämpliga kanaler krävs således planering, kunskap, erfarenhet, en lämplig organisation och resurser.

Information baseras på analys

Enligt analysgruppens uppfattning är det av särskild vikt att ledningen i situationer som den uppkomna förfogar över en utvecklad analys- och informationsfunktion, som inkluderar kompetens för analys och som är i bruk redan under normala omständigheter. Detta gäller på alla de nivåer i den offentliga organisationen där det yttersta ansvaret för katastrofhantering kan placeras inom samhällsapparaten, alltså såväl på central regeringsnivå som i de fall då det är tillämpligt på regional och lokal nivå. Analysgruppen anser att det är en brist att det ännu idag saknas en sådan organisation inom Regeringskansliet.

Bristande kommunikations- och informationsarbete kan få långtgående negativa konsekvenser i form av bristande tillit och ett ifrågasättande av samhällets förmåga till ledarskap och därmed dess kompetens att hantera situationer av katastrofkaraktär. Otydlighet i kommunikationen är liktydigt med otydliga eller otydligt framförda budskap, vilket i sin tur skapar ovisshet om vilka ledningens insatser är och vad de syftar till.

153

Analysgruppens slutsatser

 • Inom Regeringskansliet lades från början alltför ringa vikt vid informations- och kommunikationsarbetet. De kunskaper som finns i samhället beträffande informationens betydelse vid händelser av katastrofkaraktär visar att det är av stor betydelse att den som leder arbetet ger korrekt och entydig information med utgångspunkt i de behov som finns hos berörda grupper i samhället.
 • Som analysgruppen kunde konstatera redan i den föregående delrapporten förlorades kontinuitet i regeringens katastrofhantering genom regeringsskiftet, detta påverkade även informationsfrågorna. Om icke-politiskt anställda tjänstemän i Regeringskansliet från början deltagit i krisgruppens arbete skulle förutsättningarna för att nå kontinuitet, långsiktighet samt erfaren och sakligt kompetent handläggning sannolikt ha varit bättre.
 • De kommunikationsproblem som efter hand utvecklades framför allt mellan regeringen och Regeringskansliet å ena sidan och de omkomnas anhöriga å andra sidan hade sin grund i en bristande insikt om betydelsen av kommunikationens och informationsarbetets roll som ett verktyg för ledningen redan i den uppkomna katastrofsituationens inledande skede. Dessa kommunikationsproblem har enligt analysgruppens uppfattning haft avgörande betydelse för det minskade förtroende för re-

geringen och berörda myndigheter som blivit följden bland många anhöriga och överlevande och som även finns omnämnt i analysgruppens direktiv.

 • Det saknades kunskap inom Regeringskansliet beträffande den betydelse som kompetent hantering av informations- och kommunikationsarbetet har för allmänhetens och de berördas förtroende för statsmakternas förmåga att leda och hantera konsekvenser av en katastrof.
 • Det är en brist att det ännu idag saknas tillräcklig informationsberedskap inom Regeringskansliet.
 • Analysgruppen anser att en förutsättning för att informations- och kommunikationsarbetet skall fungera vid en katastrof är att planering, övning och samordning med andra berörda organ sker kontinuerligt. I ett normalt tillstånd såväl som i samband med en katastrof bör informationsarbetet inkludera löpande analys av informationsbehovet, produktion av budskap samt distribution och uppföljning av inoch utgående information.
 • Sedan 1994, då Estoniakatastrofen inträffade har informationsarbetets roll i katastrofhanteringen inom Regeringskansliet uppmärksammats. Problemet med den bristande informationsorganisationen har beaktats, men enligt analysgruppens uppfattning finns ännu idag inte tillräcklig informationsberedskap.

154

I

avsnittet Beskrivning har samhällets katastrofberedskap beskrivits. Utredningar som har behandlat samma ämne har sammanfattats i kapitel 13. I kapitel 14 har några europeiska länders katastrofberedskap belysts. I detta kapitel framhålles vissa slutsatser beträffande Sveriges beredskap för fredstida katastrofer, det som i flera utredningar benämns svåra påfrestningar i fred.

Svenskar drabbade utomlands

När en katastrof drabbar svenskar som befinner sig utanför Sveriges gränser, får ansvariga svenska myndigheter som har att hantera katastrofer, inte samma uppgifter som om katastrofen inträffat i Sverige. Den kommunala räddningstjänsten, som har till uppgift att hindra och begränsa skador på människor, miljö eller egendom i huvudsak inom den egna kommunen, kommer inte att ha någon uppgift. Hälso- och sjukvårdens resurser för somatisk vård kommer sannolikt inte heller att bli svårt belastade, såvida inte skadade förs till svenska sjukhus för vård. Leder katastrofen till svåra skador och dödsfall, kvarstår dock sjukvårdens och kommunernas uppgifter beträffande rehabilitering samt det psykosociala stödet till berörda under en längre tid. Polisens arbete kommer inte att bestå av att upprätthålla ordning och säkerhet eller avspärrningar. Dess uppgift kommer istället att bestå i att lämna besked

om dödsfall till anhöriga efter det att den svenska identifieringskommissionen hjälpt utländska myndigheter med identifiering.

Att färre myndigheter får uppgifter vid en katastrof utomlands medför att kravet på samordning av myndigheternas verksamheter blir mindre. Andra uppgifter kan dock förväntas bli större till följd av kravet på information. Den svenska ambassaden och konsulatet i det aktuella landet blir viktiga informationskanaler för i första hand regeringen men också för medier och enskilda berörda. Detta sammantaget ställer krav på deras förmåga att kommunicera under starkt tryck. När en omfattande olycka eller katastrof sker i utlandet och svenskar är inblandade riktas även förväntningar på den svenska statsledningens agerande. Detta i sin tur medför att det blir naturligt för svenska medier, allmänheten och de direkt berörda att söka information från Regeringskansliet.

En katastrof inom landet

När katastrofen inträffar i Sverige blir olika myndigheter på lokal, regional och central nivå direkt berörda.

Samhällets insatser kommer främst att utföras på lokal nivå. När svåra katastrofer inträffar måste insatser samordnas och ansvar och befogenheter mellan och hos myndigheterna vara klarlagda.

11

Katastrofberedskap i framtiden

En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder har påvisat vissa brister i beredskapen

för katastrofer som även påtalats av myndighetspersoner och i gjorda utredningar.

155

Oavsett var skadeplatsen är belägen, medför en katastrof stor efterfrågan på information. För att myndigheter skall samverka och fatta så riktiga beslut som möjligt måste de ha tillgång till information vilket förutsätter fungerande kommunikation mellan myndigheter och andra aktörer. Information som lämnas från och mellan myndigheter måste vara så korrekt och fullständig som möjligt. För allmänheten och i synnerhet de direkt berörda som har att fatta egna beslut utifrån tillgänglig information, är det också viktigt att informationen inte är motstridig. Viss samverkan minskar risken för felaktigheter.

Nedan kommer några av de problemområden som analysgruppen uppehållit sig vid i sitt arbete att belysas, nämligen ansvaret för den operativa ledningen vid katastrofinsatser, kommunikation och samverkan mellan aktörer och berörda i vid mening och behovet av en klar ansvars- och befogenhetsfördelning.

Ledningsansvaret

Större eller mindre olyckor inträffar så gott som dagligen. För dessa olyckor finns det idag god beredskap inom kommunerna. Räddningstjänsten har stora befogenheter att ta samhällets resurser i anspråk när någonting händer. Även sjukvården har resurser för att klara sin uppgift.

En katastrof ställer dock högre krav på samhällets samlade resurser. Om flera kommuner drabbas och kanske flera län, blir samordningen av insatserna mycket betydelsefull vilket ställer andra krav på aktörerna. Någon måste i detta läge kunna fatta övergripande beslut, t.ex. om prioritering och fördelning av samhällets resurser.

I skrivelsen 1998/99:33 framför regeringen till riksdagen uppfattningen att åtgärder för att uppnå ett säkrare samhälle bör vidtas. Frågan om ledningsansvar ges i skrivelsen avgörande betydelse för möjligheterna att hantera svåra påfrestningar i fred.

I regeringens proposition 1998/99:74 föreslår regeringen att en utredning tillsätts för genomgång av lednings- och samordningsfrågor inom det militära och civila försvaret samt vad gäller svåra påfrestningar på samhället i fred. När dessa utredningar är färdiga, föreslår regeringen att en samlad översyn gör av lednings- och

samordningsfrågorna, varefter beslut i dessa frågor förväntas kunna fattas senast år 2001.

Ledningsansvar vid höjd beredskap

Analysgruppens genomgång av den lagstiftning som gäller vid krig och krigsfara visar att det finns en organisation med tydligt ledningsansvar. Den centrala myndigheten Överstyrelsen för civil beredskap har funktionsansvaret för den civila ledningen i krig, vilket innebär ett ansvar att leda och samordna beredskapsförberedelser för krigsfara och krig.

Vid krigsfara och krig finns andra myndigheter utsedda att sköta det övergripande operativa ledningsansvaret. De tre civilbefälhavarna har inom sina respektive områden det övergripande ansvaret för ledning av den civila verksamheten. Inom länen har länsstyrelsen motsvarande ansvar.

Ledningsansvar vid katastrofer

Motsvarande författningsenliga fördelning av ansvaret saknas för den fredstida katastroforganisationen. De myndigheter som är tilldelade ett ledningsansvar i krig skall förbereda sig för denna situation genom planering och övningar. Eftersom ingen myndighet har motsvarande skyldighet vid svåra påfrestningar i fredstid saknas lagligt stöd för t.ex. ledningsövningar vad gäller katastrofer. Trots detta övar idag krigsorganisationen för svåra påfrestningar i fred. Den förändrade hotbilden beträffande krig har medfört att regeringen uttalat en önskan om att totalförsvaret i högre utsträckning än tidigare skall kunna användas för fredstida påfrestningar på samhället. Delvis på grund av detta genomförs idag övningar av det civila försvaret utifrån katastrofscenarion istället för krigssituationer.

Analysgruppen anser att planering och övning för katastrofberedskap är av grundläggande betydelse för samhällets förmåga att hantera katastrofer. Ansvaret för ledning, planering och övning av insatser vid en katastrof måste därvid klarläggas. Detta är inte minst av vikt mot bakgrund av frågan om totalförsvarets resurser skall användas vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

156

Analysgruppens slutsatser

 • Analysgruppen finner att övertygande skäl talar för regeringens förslag att en samlad översyn skall göras för att utreda lednings- och samordningsfrågor i samband med katastrofberedskap. Utredningen bör få till uppgift att klarlägga ansvaret för ledning, planering och övning av insatser vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
 • Analysgruppen anser det nödvändigt att det av lag

eller annan författning framgår vilken eller vilka organ som har det övergripande operativa ledningsansvaret vid katastrofer. En huvudprincip bör vara att ansvaret skall ligga på lägsta möjliga nivå. En regional myndighet bör ha befogenhet att överta ansvaret först när kommunernas resurser och förmåga att klara av händelsen inte räcker till eller när händelsen utvecklas så att det krävs beslut från en myndighet med bättre överblick över situationen.

157

hjälpmedel och en förmåga att snabbt kunna påbörja informationsverksamhet som kan fortgå under lång tid och under hög belastning.

Stora krav kommer att ställas på kommunernas förmåga att förmedla fullständig och konkret information vid framtida katastrofer. Regeringen anser att de övningar som genomförts visar att de offentliga organen kraftigt underskattat det stora informationsbehov som uppstår vid en händelse av denna karaktär.

Regeringen har den 4 mars 1999 beslutat att departementen inom Regeringskansliet sektorsvis skall genomföra en genomgång av vilka behov av åtgärder som föreligger för den framtida katastrofberedskapen. Denna genomgång skall innefatta en översyn av författningsregleringar m.m. samt inkludera informationsberedskap.

Analysgruppens slutsatser

 • Regeringens uppfattning att kommunikations- och informationsarbetet vid katastrofer är av stor betydelse, vinner enligt analysgruppens mening stöd i granskningen av Estoniakatastrofen. Det är viktigt att kommunikation mellan alla aktörer – regeringen, myndigheterna, landstingen och kommu-

12

Kommunikation och samverkan mellan samhällets offentliga aktörer

Vid katastrofer är behovet av väl fungerande kommunikation

mellan myndigheter, berörda människor och medierna stort.

N

är det gäller kommunal räddningstjänst finns

ett samarbete om informationsförmedling utvecklat mellan kommun, hälso- och sjukvård och polisen. Så länge räddningstjänstens arbete på skadeplatsen pågår har räddningsledaren det övergripande informationsansvaret.

Styrelsen för psykologiskt försvar är ansvarigt för att genom råd och rekommendationer för informationsverksamhet, hjälpa andra myndigheter i deras arbete med att utforma och sprida information om svåra påfrestningar i fred. När en katastrof inträffat skall myndigheten på begäran från en annan myndighet lämna expertstöd.

Regeringens syn på informationsberedskap för katastrofer

I flera utredningar på 1990-talet har påpekats vikten av ett väl fungerande informationsarbete vid katastrofer som bygger på särskilda beredskapsplaner.

I regeringens proposition Förändrad omvärld – omdanat försvar, behandlas frågan om informationsberedskap inför svåra påfrestningar på samhället i fred.

Regeringen anser att de samhällsorgan som skall agera vid en katastrof, dvs. vid svåra påfrestningar på samhället i fred, måste ha planer för en god informationsberedskap. Detta ställer krav på personalresurser, lämpliga tekniska

158

nerna – blir väl organiserad så att lägesbilden ger aktörerna så korrekt och fullständig bild över situationen som möjligt. Det är en grundförutsättning när svåra och snabba beslut måste fattas. Det möjliggör också för aktörerna att i sin tur ge en så korrekt och fullständig information som möjligt.

 • Analysgruppen vill understryka vikten av att samordning sker mellan offentliga aktörer beträffande informationsansvaret i samband med katastrofer. För att detta skall kunna uppnås behövs samordnad planering, övning och utbildning.
 • Samordningen av planering, övning och utbildning får inte påverka myndigheternas självständighet och skyldighet att var för sig lämna information, såsom informationsansvaret är utformat idag.
 • Analysgruppen vill framhålla vikten av att den utredning som enligt regeringens föreslag skall se över beredskapen vid svåra påfrestningar i fred och särskilt lednings- och samordningsfrågor även får i uppdrag att utreda informationsberedskapen. Frågorna om ledning, samordning, information och kommunikation är nära förknippade med varandra och utgör en viktig del av den totala katastrofberedskapen. Enligt analysgruppens mening bör utredningen särskilt granska hur planering, övning och utbildning i framtiden bör ordnas för att samråd och samverkan kring informationsfrågor vid en katastrof skall fungera tillfredsställande. En lämplig utgångspunkt är den inledda genomgången av informationsberedskapen inom Regeringskansliet.

159

13

Kommunernas organisation

vid svåra påfrestningar

I detta kapitel analyseras kommunernas organisation för beredskap

i händelse av krig, krigsfara och katastrofer

Kommunerna behöver därför skapa en krisledningsgrupp med representanter för de olika nämnder som kan bli berörda. Denna grupp kan dock inte fatta gemensamma beslut utan varje nämnd måste fatta beslut för sitt verksamhetsområde.

Kommunernas organisation vid höjd beredskap

Vid höjd beredskap svarar kommunen genom kommunstyrelsen för den ledning av det civila försvaret som ligger inom kommunens ansvarsområde. I krig har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt lag89 möjlighet att fatta beslut utan att följa alla formföreskrifterna i kommunallagen. Kommunstyrelsen kan t.ex. fatta vissa beslut istället för fullmäktige och beslut kan fattas med ett mindre antal ledamöter närvarande.

Kommunernas syn på den framtida katastroforganisationen

Svenska Kommunförbundet har i oktober 1998 lämnat ett yttrande till regeringen med anledning av departementsskrivelsen 1998:32. Förbundet skriver i yttrandet att kommunerna redan idag har ansvar för att medverka vid och hålla beredskap och förmåga för svåra påfrestningar i fred,

N

är katastrofen inträffar i Sverige är det kommu-

nerna som i första hand får uppgiften att klara av de påfrestningar som händelsen för med sig. Det är därför viktigt att kommunens ledande organ kan fatta snabba beslut på laglig grund. För att detta skall vara möjligt måste en fungerande organisation finnas redan innan katastrofen drabbat kommunen.

Kommunernas organisation i fredstid

För svåra påfrestningar på samhället i fred finns ingen särskild lagstiftning vad gäller kommunerna utan det är kommunallagen som ger förutsättningarna för hur kommunen kan organiseras.

De nämnder som kommunen inrättar är ansvariga för de beslut som fattas inom deras verksamhetsområden. Kommunstyrelsen kan varken besluta i någon annan nämnds ställe, ändra eller överpröva nämnds redan fattade beslut eller gripa in i nämndens myndighetsutövning. Detta gäller även i en katastrofsituation. Kommunstyrelsen kan således inte ensam utgöra ett beslutandeorgan för kommunen vid en katastrof samtidigt som det är orimligt att räkna med att kommunalfullmäktige hinner inkallas vid en katastrofsituation för att fatta de snabba beslut som då är nödvändiga.

160

men att det kan vara klarläggande om kommunernas skyldigheter vid sådana situationer regleras i en särskild lag.

Svenska Kommunförbundet anser att samhällets normala besluts- och ledningsfunktioner skall användas även vid svåra påfrestningar i fred och att den normala beslutsgången bör följas så långt det är möjligt. Enligt Kommunförbundet har nästan alla kommuner idag en ledningsorganisation för att hantera sådana händelser.

Många kommuner90 anser att det är kommunstyrelsen som bör ha ett ledande ansvar vid svåra påfrestningar i fred

och att styrelsen bör ha samma befogenheter då som vid beredskaps- och krigsförhållanden. Kommunerna efterfrågar lagstiftning som ger stöd för en krisledningsgrupp att agera och fatta beslut.

Om en svår påfrestning berör olika nämnders verksamhetsområden kan viss kommunalrättsliga oklarheter uppstå om vilka beslutsbefogenheter ledningsorganisationen har. Därför anser kommunförbundet att ledningsorganisationens beslutsbefogenheter bör klargöras ur kommunalrättslig synpunkt.

Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder inledde sitt arbete den 1 oktober 1997. Den 12 november 1998 överlämnades en första delrapport till regeringen. Med denna andra delrapport och slutredovisning avslutas analysgruppens uppdrag.

161

Analysgruppens slutsatser

 • Analysgruppen anser att det är viktigt att klara ansvarsregler finns för de aktörer som har att agera vid katastrofer.
 • Starka skäl talar för den av regeringen beslutade genomgången av behov av åtgärder och översyn av författningsreglering m.m. inom de sektorsområden som kan bli berörda vid svåra påfrestningar i fred. Analysgruppen vill understryka att genomgången också bör omfatta de områdesvis ansvariga organen, t.ex. kommunerna.
 • Enligt analysgruppens mening är det lämpligt att parallellt med utredningen av kommuners och andra organs befogenheter också granska dessa organs utbildnings- och kompetensmässiga förutsättningar att fullgöra de avsedda uppgifterna och att nödvändiga åtgärder i detta hänseende föreslås.

A V S N I T T 7 S A M M A N F A T T A N D E R E F L E K T I O N E R K R I N G A N A L Y S G R U P P E N S

U P P D R A G O C H A R B E T S P R O C E S S

På initiativ av anhöriga uppfördes ett minnesmärke på Ersta sjukhus område och ettårsdagen av Estonias förlisning högtidlighölls. Odd och Margareta Lundkvist lägger ner blommor vid träkorset.

163

A

nalysgruppen för granskning av Estonia-

katastrofen och dess följder fick regeringens uppdrag att granska hur det svenska samhället har påverkats av katastrofen och händelser som följde på den. Beslutet att tillsätta analysgruppen fattades i september 1997 efter gemensamma partiöverläggningar och möten med företrädare för anhöriga och överlevande.

Analysgruppens tolkning och genomförande av uppdraget

Med ledning av regeringens direktiv har analysgruppen tolkat sitt uppdrag så att det övergripande målet är att bidra till att det allmännas behandling av Estoniahaveriet och dess konsekvenser kan slutföras på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för det offentliga Sveriges förmåga att hantera katastrofsituationer återställs och att de anhörigas sorgearbete samt de överlevandes livssituation kan underlättas. En viktig målsättning har även varit att bidra till att samhällets framtida katastrofberedskap kan stärkas.

Rekommendationen i den första delrapporten

I en första delrapport, som överlämnades till regeringen den 12 november 1998, lämnade analysgruppen en rekommendation bestående av ett antal delar. För det första rekommenderades, att misstag som begåtts under regeringens handhavande av frågan om följderna efter katastrofen, skulle uttryckligen erkännas. Analysgruppens arbete, med fyra års perspektiv, visar att flera förhållanden och händelser som tillsammans måste betecknas som misstag präglat det allmännas handläggning av katastrofen allti-

från hösten 1994. Bland dessa skall särskilt nämnas att regeringen avstod från att aktivt vidta åtgärder för att utan dröjsmål pröva frågan om ett omhändertagande av omkomna inuti och utanför Estonia. Analysgruppen konstaterar att ett sådant omhändertagande genom dykningar sannolikt hade kunnat genomföras under hösten 1994 utan att störa beredningsprocessen rörande det vida större och mer komplicerade företag som en bärgning av hela fartyget innebar. Istället kom beredningsarbetet att helt inriktas på en total bärgning av fartyget. De dykningar som genomfördes i december 1994 resulterade inte i något omhändertagande.

Analysgruppen har också konstaterat att beredskapen och organisationen inom Regeringskansliet i den uppkomna situationen led av betydande brister. Ett förhållande med mycket allvarliga följder som att anhöriga och överlevande ställdes åt sidan i beslutsprocessen.

För det andra rekommenderade analysgruppen att det beslut som fattades den 2 mars 1995 om övertäckning av Estonia genom en skalkonstruktion av betong skulle ändras. Övertäckningen saknade acceptans bland anhöriga oavsett vilken åsikt de hade i frågan om bärgning eller omhändertagande av omkomna. Många anhöriga och överlevande har framfört sina åsikter om att beslutet uppfattades som en djup kränkning.

För det tredje rekommenderade analysgruppen att hänsyn måste tas till anhörigas och överlevandes livssituation och att samhället aktivt måste erbjuda ett uthålligt stöd. Bakgrunden till denna rekommendation är att Estoniakatastrofen fortfarande är närvarande i anhörigas och överlevandes liv. Den skapade med sin väldighet, sin särskilda karaktär och det förlopp som följde på katastrofen en situation, som innebar svåra psykologiska hinder när

Inledning

164 det gällde många anhörigas och överlevandes möjligheter att gå vidare.

För det fjärde rekommenderade analysgruppen slutligen att ansträngningar borde göras för att på ett värdigt och varsamt sätt omhänderta de omkomna som fortfarande finns kvar i fartyget, fastställa deras identitet och överlämna dem till deras anhöriga för att begravas på det sätt som de anhöriga skulle finna lämpligt. Denna rekommendation byggde på flera argument. Ett var att det är ett principiellt rättmätigt krav att få begrava sina anhöriga, ett annat att den utlysta och lagstiftade gravfriden är bräcklig, eftersom endast ett fåtal länder anslutit sig till det internationella avtalet om gravfrid vid Estonia. Utöver detta kan den tekniska utvecklingen inom en snar framtid förväntas vidga möjligheterna för obehöriga att ta sig in i fartyget.

Regeringens beslut med anledning av rekommendationen

Det är inte analysgruppens uppgift att i efterhand närmare kommentera regeringens beslut i anledning av rekommendationerna. Det kan konstateras att dessa följdes i viktiga avseenden men att regeringen bland annat efter att ha inhämtat de finska och estniska regeringarnas uppfattning valde att inte vidare verka för åtgärder för att möjliggöra ett omhändertagande av omkomna.

Analysgruppen vill dock hävda att regeringens beredning av rekommendationen har lett till ett nytt tonläge i debatt och samtal om Estonia, ett tonläge av större respekt och förståelse än tidigare. Det är i sammanhanget viktigt att notera att de anhörigas och överlevandes organisationer nu vägrar att acceptera den tidigare i medier vanliga bilden av polarisering mellan anhöriga.

165

Att stärka allmänhetens förtroende för agerandet vid händelser av katastrofkaraktär

Ett väsentligt motiv för tillsättandet av analysgruppen var att en granskning av händelser och beslut efter Estonia skulle bidra till att stärka allmänhetens förtroende för statsmakternas och det offentliga Sveriges agerande i samband med händelser av katastrofkaraktär. Så formuleras motivet i regeringens direktiv.

Analysgruppen vill understryka vikten av att det råder förtroende mellan allmänheten och myndigheterna då det gäller det offentligas agerande vid olyckor och katastrofer. Det förtroendet är en viktig del av ett samhälles beredskap inför händelser som påverkar stora delar av nationen. Om den grundläggande tilliten saknas, riskerar det att få konsekvenser som är omöjliga att övervinna. Ett samhälle är i en sådan situation särskilt sårbart också för ryktesspridning och konspirationsteorier.

Analysgruppens granskning visar att myndigheternas och andra aktörers agerande i samband med olyckor och katastrofer är betydelsefulla långt utöver den akuta situationen. Förtroendet påverkas också i hög grad av hur myndigheterna agerar i förhållande till direkt och indirekt berörda under lång tid efteråt. Det handlar om i vilken mån det allmännas företrädare visar beslutskraft och empati, hur de lyckas med bemötande och kommunikation

med berörda, hur möjligheter skapas för konstruktiv påverkan.

Analysgruppens första delrapport speglar flera brister i det offentliga Sveriges bemötande av överlevande och anhöriga under hösten 1994. Ett sammanfattande intryck av analysgruppens möten med anhöriga och överlevande är att de ställdes åt sidan, att de saknade inflytande i frågor som var av djupt personlig karaktär och som skulle påverka deras möjligheter att gå vidare i sitt sorgearbete. Detta bidrog till en förtroendeklyfta mellan myndigheterna och de berörda.

Analysgruppen har mot denna bakgrund sett det som sin uppgift att söka bidra till att återupprätta förtroendet. Det måste understrykas att det inte kan ske genom att skyla över eller bortförklara misstagen. Analysarbetet har hela tiden vägletts av uppgiften att självständigt och kritiskt granska myndigheternas och andra aktörers agerande för att skapa förutsättningar för fortsättning.

Ordet granskning uttrycker uppdragets karaktär. Gruppens strävan har varit att utföra det med fullständig självständighet i förhållande till uppdragsgivaren och aktörer. Det har byggt på en detaljerad faktainsamling där målsättningen varit att ingenting som bidrar till helhetsbilden lämnas åt sidan. Slutligen måste uppdraget redovisas på ett öppet och ingående sätt, som inte styrs av hänsyn

1

Lära av Estonia

Några sammanfattande reflektioner kring analysgruppens

uppdrag och arbetsprocess

166 till aktörerna och som gör det möjligt för andra att i efterhand följa analysgruppens granskning. Det skall understrykas att syftet har varit att granska myndigheters och andra samhälleliga aktörers agerande, inte att ställa enskilda personer till svars för de misstag som gjordes.

Att belysa de långsiktiga verkningarna av händelserna kring Estonia

En viktig del av analysgruppens uppdrag är att belysa de långsiktiga verkningarna av händelserna kring Estonia. I direktiven konstateras att katastrofen saknar motsvarighet i vår moderna historia. Förståelsen för dess verkningar på lång sikt är en del av arbetet för att stärka samhällets beredskap för framtida olyckor och katastrofer.

Det är för tidigt att idag presentera en sammanhållen analys av de långsiktiga verkningarna – det kommer att vara möjligt först när man kan betrakta händelserna efter Estonias haveri i ett längre perspektiv. Analysgruppen begränsar sig i detta sammanhang till att göra några reflektioner framförallt mot bakgrund av kontakterna med anhöriga och överlevande samt efter att ha följt den omfattande debatten om Estonia.

En första reflektion är att katastrofen avslöjar det moderna samhällets sårbarhet. Estonia har lärt oss att inget samhälle helt kan skydda sig mot det oförutsedda. Katastrofen inträffar i det som normalt är människors vardag och i vardagens miljöer.

Analysgruppens möten med anhöriga och överlevande visar att detta faktum bidrar till att göra olyckan svår att förstå. En ofta återkommande fråga är hur det var möjligt att olyckan kunde ske, hur det var möjligt att ett flytande hotell kunde gå under inom loppet av mindre än en timme. Den typen av frågor föder lätt vrede, bitterhet och sökande efter andra förklaringar än de som framföres av officiella myndigheter. Det är känslor som sannolikt kommer att leva under lång tid hos många enskilda människor.

Insikten om det moderna samhällets sårbarhet leder också fram till slutsatsen att arbetet med att stärka samhällets beredskap inför framtida katastrofer måste fortsätta. En olycka kan aldrig vändas i något gott, men samhället har en skyldighet att lära av det som har skett. Detta lär-

ande kan trots smärtsamheten vara en viktig långsiktig verkan av Estoniakatastrofen.

En andra reflektion är att en katastrof med sådan väldighet som Estonias haveri påverkar många människors liv, såväl överlevandes som anhörigas. Hur man påverkas skiftar från person till person, något som bekräftas av analysgruppens möten med överlevande och anhöriga. Det handlar i grunden om hur den enskilda människan hanterar mötet med sorg och traumatiska upplevelser, vilka erfarenheter och redskap hon förfogar över.

Analysgruppen vill dock formulera två mönster. Det första är att den som på något sätt är direkt eller indirekt berörd av Estonia blir alltjämt ofta påmind om det som skett. Många anhöriga upplever det så att frågan ständigt är aktuell i rubriker och debatt. De känner att de inte lämnas ifred, att de förhindras att gå vidare i sitt sorgearbete. Flera överlevande säger att de för alltid kommer att förknippas med Estonia i andra människors ögon. Anhöriga till Estoniaoffer beskriver ofta att de på liknande sätt förknippas med katastrofen.

Mot detta mönster kan ställas ett annat. Analysgruppen har mött andra berörda som talar om känslor av övergivenhet, då samtalet om Estonia i medier och debatt upphör. Dessa anhöriga och överlevande talar om att den kollektiva sorgen efter katastrofen som berörde hela det svenska samhället har glömts och att acceptansen och förståelsen för att den individuella sorgen lever kvar är liten.

Analysgruppens arbete och regeringens beredning av rekommendationen har bidragit till att återigen aktualisera frågan om Estonia. Anhöriga som känner att de har kommit igenom det första skedet av sitt sorgearbete har på olika sätt beskrivit att de har upplevt det som uppslitande. För andra har det varit viktigt att frågan prövades på nytt.

En tredje reflektion är att det också på lång sikt riskerar att finnas en kvardröjande ovisshet kring Estonia, en känsla av att många frågor kring haveriet och det som skett efteråt ännu är olösta. Hos många anhöriga förstärks saknaden av att de inte har en grav att gå till, hos andra finns en oro att frågan kan komma upp på nytt. En för dem alla gemensam oro avser frågan huruvida skyddet av fartyget kommer att räcka till för att förhindra främmande intrång.

167

Det är analysgruppens förhoppning att regeringens prövning av gruppens rekommendation har bidragit till att undanröja en del av ovissheten dels genom att beredningen gav anhöriga och överlevande en möjlighet att på allvar komma till tals, dels genom att beslutet anger vilka förutsättningar som skall gälla för framtiden. Frågorna om bärgning av fartyget, omhändertagande av omkomna, övertäckning eller annat skydd av fartyget har hittills dominerat debatten.

Analysgruppen vill dock samtidigt peka på att också andra frågor har gjort sig gällande i mötet med anhöriga och överlevande i både Sverige och Estland. Det handlar om att skuld och ansvarsfrågor inte är utredda, att haverikommissionens rapport inte anses ge tillräckliga svar på frågorna om katastrofens orsaker. Det föder skiftande teorier om varför Estonia gick till botten, teorier som skapar ny ovisshet och dessutom bidrar till bristande förtroende för myndigheternas förmåga att hantera katastrofer som denna.

I mediedebatten efter analysgruppens rekommendation har ibland hävdats att det är dags att sätta punkt i frågan om Estonia. Det bygger på antagandet att regeringsbeslut en gång för alla kan avsluta frågan som om den vore ett ärende som skulle kunna läggas till handlingarna.

Analysgruppens slutsats är att frågan om Estonia också i framtiden kommer att påverka det svenska samhället. Analysarbetet och regeringens beredning av rekommendationen bekräftar att varken enskilda människor eller samhället i stort kan lämna händelserna kring Estonia bakom sig endast därför att några få beslut fattats, oavsett hur kraftfulla de i förstone verkar vara.

Det är mot den bakgrunden som analysgruppen vid flera tillfällen har återkommit till ordet försoning. Försoning är ett uttryck för viljan och förmågan att lämna det som aldrig kan bli ogjort bakom sig och gå vidare – utan att otillfredsställda krav på gottgörelse eller straff på ett avgörande sätt präglar den fortsatta livsvandringen. Försoning är också ett uttryck som antyder att det handlar om en långsiktig process, som ger men också kräver tid både för läkande och lärande.

Den processen är ännu inte avslutad. Det är dock

analysgruppens mening att några viktiga steg har tagits. Regeringens tillsättande av analysgruppen hösten 1997 innebar ett viktigt medgivande inför den samlade kritiken mot tidigare beredningar och beslut i Estoniafrågan.

Analysgruppens arbete och den första delrapporten har inneburit en nödvändig analys och prövning av myndigheternas och andras agerande i samband med händelserna efter Estonias haveri. Inskärpandet av hur viktigt det är att det offentliga Sverige – främst regeringen – medger misstag liksom rekommendationen om att upphäva beslutet om övertäckning och om att sträva efter ett omhändertagande av omkomna gjorde det möjligt för regeringen att på nytt pröva tidigare beslut och skapa visshet om vad som skall ske med Estonia i framtiden. Den vissheten saknades trots tidigare beslut.

Hänsynstagande till de långsiktiga effekterna för anhöriga och överlevande

Direktiven understryker vikten av att analysgruppen i sitt arbete tar hänsyn till de långsiktiga effekterna för de överlevande och för de omkomnas anhöriga. Det anges också att en referensgrupp bestående av företrädare för de överlevande och anhöriga skulle knytas till analysgruppen för att diskutera olika frågor om uppläggningen av arbetet och analysen.

Analysgruppen beslöt att låta referensgruppen bestå av företrädare för de anhörigas och överlevandes organisationer. Anhöriggruppen i Norrköping valde att inte delta i referensgruppens arbete. Efter det att den första delrapporten överlämnades har den nybildade gruppen Anhöriga för bevarad gravfrid vid Estonia deltagit i arbetet.

Direktiven betonar starkt de överlevandes och anhörigas roll och utgår därmed från den kritik som mött tidigare beslut och arbete av olika myndigheter, inklusive regeringen. Direktiven formulerar det som en fråga om förtroende: ”Många anhöriga anser att kontakterna med beslutsfattare haft brister, vilket resulterat i ett minskat förtroende för myndigheterna.”

En viktig del av analysgruppens arbete har som tidigare nämnts handlat om att försöka överbrygga denna förtroendeklyfta. Denna avsikt har kommit till uttryck i strä-

168 van att låta överlevande och anhöriga komma till tals – en process som ingående beskrivs i den första delrapporten.

Referensgruppens medverkan i arbetet har spelat en viktig roll i detta sammanhang. Den har bidragit med kunskaper och erfarenheter som väsentligt har bidragit till att föra analysgruppens arbete framåt.

I ett första skede påverkade referensgruppen uppläggningen av analysgruppens möten med anhöriga på de orter som särskilt drabbades av katastrofen. Vikten av att möta berörda på deras hemorter och att lyssna till dem underströks. Det betonades tidigt att respekten för anhöriga och överlevande skulle kräva att de skulle få besked om analysgruppens ställningstaganden direkt och inte genom medierna; det ledde till att videokonferenser med berörda arrangerades.

I ett senare skede påverkade referensgruppen analysen av händelserna efter Estonia, framförallt genom direkta erfarenheter av det som skedde då. Arbetet med rekommendationen diskuterades vid några tillfällen under hösten 1998 då olika synpunkter i sak framfördes. Det är viktigt att understryka att rekommendationen inte var ett ställningstagande för eller emot grupper av anhöriga. Den var i samtliga avseenden resultatet av analysgruppens egen bedömning av vad som på lång sikt skulle kunna bidra till försoning.

Referensgruppen har också kunnat fungera som en brygga mellan analysgruppen och stora grupper av anhöriga och överlevande under perioder av löpande arbete. De gavs inblick och samtidigt möjligheter att påverka. Denna inblick bidrog till att minska eller undanröja en tänkbar misstänksamhet inför analysgruppens uppdrag och arbete även vid de tillfällen när anhöriga önskade att analysgruppen skulle påskynda sitt arbete.

Samarbetet mellan analysgruppen och referensgruppen har genomgått olika skeden men hela tiden präglats av öppenhjärtighet. Det framgår av de minnesanteckningar som blir allmänna handlingar när arbetet är avslutat. Inledningsvis präglades relationerna av försiktighet men undan för undan av ett växande förtroende, som inte nämnvärt rubbades ens när åsikterna i sak var oförenliga. Dock skall nämnas att företrädaren för Den interna-

tionella stödgruppen (DIS) valde att lämna arbetet när det stod klart att analysgruppen inte skulle föreslå förnyade dykningar inför sommaren 1998.

Det är viktigt att understryka att förtroendet vilar på en gemensam uppfattning om ansvar och rollfördelning. Respekten för analysgruppens integritet har varit stor – det ifrågasattes aldrig att regeringens uppdrag var givet till analysgruppen och att referensgruppens främsta uppgift var att bidra med kunskaper och erfarenheter.

Det är analysgruppens uppfattning att samarbetet med referensgruppen verksamt har bidragit till det nya tonläget i frågan om Estonia. Engagemanget och den tid som lagts ner av referensgruppens medlemmar är omöjliga att mäta – analysgruppens tack för arbetet kan endast uttryckas med ett varmt erkännande.

Erfarenheter för det framtida agerandet vid eventuella katastrofer

En viktig del av analysgruppens uppdrag har varit att formulera erfarenheter för det framtida agerandet vid eventuella katastrofer. Erfarenheterna kan bidra till att stärka samhällets katastrofberedskap, att förhindra olyckor och därmed mänskligt lidande.

Det är analysgruppens mening att även åren efter Estonias haveri i hög grad har präglats av lärande. Åtgärder har vidtagits för att höja säkerheten till sjöss. Myndigheter och aktörer strävar efter att tydliggöra roller och ansvarsområden. Inom medierna pågår en självkritisk debatt om respekten för de drabbades integritet i samband med katastrofer. Lärandet sker steg för steg – en strävan som framgår av de relativt utförliga bilagor, som analysgruppen lämnar som underlag för vidare lärande i vårt samhälle.

Regeringens medgivande av de misstag som gjordes efter Estonias förlisning bekräftar att utvecklingen förs framåt. Insikten om att anhöriga och andra berörda måste få vara delaktiga i beslut som nära berör dem framstår som fundamental. Statsledningens roll vid nationella olyckor har tydliggjorts. Vikten av kommunikation har bekräftats.

Analysgruppens andra delrapport speglar dock att mycket återstår. Analysen har särskilt uppmärksammat be-

169

hovet av kunskap på katastrofområdet, vikten av ett väl fungerande informationsarbete och tydliga roller och ansvarsområden för både myndigheter och frivilliga organisationer. Vidare har understrukits vikten av delaktighet för dem som är mest berörda och behovet av uthålligt stöd som särskilt uppmärksammar barnens behov.

Den avslutande analysen pekar på ett antal viktiga frågor som politiker, beslutsfattare och andra viktiga aktörer nu bör gå vidare för att ytterligare stärka samhällets katastrofberedskap. Den bifogade dokumentationen ger ett bidrag till det framtida lärandet.

Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder inledde sitt arbete den 1 oktober 1997. Arbetet avslutas härmed.

Presentation av analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess sekretariat

I analysgruppen har följande ledamöter ingått: Peter Örn, ordförande, generalsekreterare i Svenska Röda korset, Leni Björklund, verkställande direktör för Spri, Christina Jutterström, förutvarande chefredaktör, gästprofessor i journalistik, Conny Nordin, professor i allmänpsykiatri vid Linköpings universitet, hovpredikant, Stig Strömholm, förutvarande rektor för Uppsala universitet, professor emeritus.

I sekretariatet har ingått: Hanna Brogren, press- och informationsansvarig och utredningssekreterare, Lars Tomth, hovrättsassessor och utredningssekreterare, Marianne Wasteson, hovrättsassessor, huvudsekreterare under

arbetet med den första delrapporten och därefter som expert samt Maria Walander Dalayman, produktionsansvarig och utredningssekreterare. Birgitta Sandin har deltagit som utredningens konsult med underlag för den internationella jämförelsen.

Analysarbetet har ställt särskilda krav på att hela sekretariatet varit engagerat i utredningsarbetet. Det har varit nödvändigt mot bakgrund dels av den omfattande informationsinsamlingen och de krav som ställts på att analysera materialet, dels av kravet på öppenhet och det stora intresset från anhöriga och överlevande, massmedier samt en bred allmänhet.

Tack

Avslutningsvis vill analysgruppen rikta ett stort tack till alla dem som på olika sätt bidragit till analysgruppens arbete: anhöriga och överlevande som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter av Estoniakatastrofen, företrädare för regeringen, politiska partier och myndigheter som medverkat till att tydliggöra bilden av händelseförloppet efter förlisningen och experter inom olika ämnesområden som bidragit med sakkunskap.

Ett särskilt tack riktas till företrädare för de anhörigas och överlevandes organisationer som deltagit i referensgruppens arbete: Lennart Berglund, Bertil Calamnius, Lennart Flodin, Olle Hammarström, Lennart Johansson, Arne Jonson, Monica Köpsén, Odd Lundkvist, Eva Malmström, Olof Nilsson, Åsa Nilsson-Bjerner, Bengt-Olof Nälsén, Mikael Öun.

171

Överlevandes röster

Ö

verlevande efter Estoniakatastrofen har känt sig

åsidosatta av samhället i många sammanhang. De kan berätta för oss vad som hände under olycksnatten och vad som har hänt därefter. Vilka funderingar har överlevande kring katastrof beredskapen i samhället utifrån de erfarenheter som Estoniakatastrofen givit dem?

I det följande presenteras de berättelser och minnesbilder som gavs av Morten Boje Hvid, Sara Hedrenius, Kent Härstedt, Urban Lambertson och Mikael Öun under analysgruppens seminarium om framtida katastrofberedskap den 21–22 januari 1999.

Morten Boje Hviid; Sverige är fortfarande i ett Estoniatrauma

”Jag ville överleva”, sa jag till medierna kort efter olyckan och det uttalandet har förföljt mig sedan dess. Det känns för mig som en poäng att vara här i Sverige igen. Jag var den enda dansk som överlevde Estoniakatastrofen, jag delade hytt med en dansk kollega som var på konferens i Estland och på Estonia men han dog.

Estonia är glömt i Danmark och Morten Boje, det är han som ”är” Estonia i Danmark.

Att komma till Sverige är därför lite som att vara tillbaka i en ”familj”, ni känner till det sammanhang jag var med i och lite om det som skedde då, fast vi knappt har mötts tidigare. Jag får en varm känsla av att vara här.

Sett från Danmark är Sverige fortfarande i ett Estoniatrauma. I Sverige vill ni vara vänner med alla och det är väl bra. Men några svenska politiker borde inte utgått från detta när man hanterade frågan om Estonia. Istället för att försöka göra några nöjda ville man att alla skulle bli vänner och vara lite nöjda och lite missnöjda, vilket ledde till att nu är alla missnöjda på ett eller annat vis.

Ett konkret exempel på detta är hanteringen av bärgningsfrågan. Att bärga eller inte. För 3 år sedan fattade regeringen beslut om att fartyget skall ligga kvar. Nu talar man återigen om att bärga Estonia. Jag är den sista som skall döma andra i denna fråga eftersom jag också själv har svårt att bestämma mig. Det finns så mycket å ena sidan och å andra sidan. Man skall också inse att politiker inte skall lösa alla problem i världen.

Många människor blir besvikna på att politiker ändrar uppfattning. Man saknar ledarskap. Estonia var inte bara en katastrof som hände 1994 det är också en kris som pågått i mer än 4 år.

Jag har skrivit en bok

91

som handlar om min kamp för

livet och om den tid med livskrisen som följde efter Estonia.

Ta upp fartyget och utse den ansvarige

Så länge fartyget ligger kvar och så länge man inte visat vem som bär ansvaret kommer krisen att finnas kvar i Sverige. Jag tror inte att det går att nå försoning innan detta skett. Utse också någon att granska haveriutredningen.

Det måste också finnas en vilja att finna den eller de som är ansvariga för att detta kunde ske. I Sverige har detta målats upp som något ont men det är viktigt att det sker om vi skall nå försoning. Mitt budskap är att arbetet i alla stödgrupper och liknande i många delar är förspillt när inte ansvaret för haveriet är klart.

Jag kan inte förstå att Estline, Nordström & Thulin och andra berörda inte betraktas som ansvariga. Egentligen är ni som kommit till detta seminarium fel målgrupp för detta tal men det sitter så starkt i mig, jag kan inte acceptera att man går ifrån sitt ansvar.

172

Journalister de första som hörde av sig

Den första jag hörde ifrån när jag kom till sjukhuset i Mariehamn var inte de som hade ansvar för transporten eller för att olyckan skedde, utan en journalist. Journalisten sände mig en lapp där det stod att han kände till min situation och ville tala med mig. Jag ville i det läget gärna berätta att det som skedde var fel, men det ville de inte lyssna till. Jag berättade om det jag upplevt. Alla fel som kunde begås begicks i det sammanhanget från mediernas sida. Alla etiska regler som kunde brytas bröts. Allt gick fel.

I det nationella svenska Estoniatraumat har alla varit så upptagna med att försvara sig eftersom de ville så väl. De har inte velat inse vad som gick fel. Alla har sagt: Vi har inte gjort något fel – och ingen frågade mig eller oss vad som var fel eller sa att de visste att något var fel.

Urban Lambertson; att vara överlevande och individ

När olyckan skedde var jag i karaokebaren tillsammans med marknadschefen Tomas. Fartyget fick slagsida och jag kände instinktivt att jag skulle ta mig ut. Jag minns det jag upplevde som i ett tunnelseende, ett sorts adrenalindrivet fokus. Jag kom ut på däck och satte igång med att langa flytvästar.

Fartygets slagsida ökade till ca 45 grader och jag insåg i detta ögonblick att detta inte skulle komma att gå väl. Jag har en bakgrund som marinofficer och en instinkt att hjälpa som nu byttes mot ett fokus på att rädda mitt eget liv.

Jag fattade beslut steg för steg. Det gällde att göra bra saker. Fyra till fem livflottar dök upp i vattnet på styrbordssidan. Jag hoppade i vattnet från skorstensöverbyggnaden. Det var en märklig känsla, det kändes inte som vatten. Om någon frågar mig om hur kallt det var i vattnet så kan jag inte svara på det, det var varken kallt eller blött. Jag hade hela mitt jag fokuserat på att överleva.

Jag låg i en flotte i 4–5 timmar tills Viking Lines Mariella kom. Det kändes skönt att få komma ombord när jag tog mig dit, att bli trygg. Jag hade många frågor när jag kom ombord på Mariella. Hur gick det, sjönk fartyget helt och hållet, hur gick det för Tomas? Jag sköttes bra av per-

sonalen och av de sjukvårdare som var på konferens ombord. Information kom regelbundet, framför allt kände jag en stor trygghet bara av att vara där och att det fanns sjukvårdare ombord.

Värre var det när vi kom till Södersjukhuset, där var det kaos, vi blev mottagna med en buss och hänvisade till varsin sjukbädd. Rutinkontroller genomfördes och efter ett tag kom en psykolog med en Einstein-liknande frisyr fram, satte sig vid fotändan och frågade: Hur mår du? – Hur skulle jag kunna svara på det?! I det här läget hade jag ingen aning om hur jag mådde. Allt var så nytt, en upplevelse som jag aldrig tidigare hade varit med om, kroppsliga processer som sätts igång och som är helt nya för mig. Det var nog mer jag som behövde ställa frågan: Hur mår jag? Men det utbytet gavs aldrig mellan mig och psykologen eller övrig sjukvårdspersonal. Jag såg istället till att jag kunde komma ut från SÖS fortast möjligt och träffa mina föräldrar och den familjära tryggheten.

Min rekommendation till den som möter en person som överlevt en katastrofsituation som denna är att erbjuda en fast närvarande hand och mänsklig beröring, lämna information steg för steg. Finnas tillgänglig och ge trygghet byggd på empatiska förutsättningar.

Så fungerade det enligt uppgift för dem som kom till Åland och Mariehamns sjukhus. Sara, Kent m.fl. har för mig berättat om hur bra det fungerade där. En person fanns hela tiden tillgänglig för varje överlevande och detta gav trygghet och stöd. Information delgavs hela tiden. Samtliga överlevande, i blandade nationaliteter, samlades i debriefing där de fick utbyta intryck och erfarenheter med varandra. Det viktiga pusslet, såväl fysiska som emotionella, började läggas och samtliga hade ett oerhört stort utbyte av detta.

Hur har min bearbetning skett

Den första tiden undrade jag hur det var meningen att det skulle vara. Jag behövde lägga mitt pussel. Vad hände, vad är rätt och vad är fel och hur kommer jag in i det stora sammanhanget? Jag sover ganska bra om nätterna, är det rätt? Jag sökte kontroll över livet och mina känslor men undrade vad det var som kunde förväntas.

173

Jag behövde träffa andra överlevande för att se hur de mår och hur de upplever situationen. Kent och Sara hade någon månad efter olyckan försökt kontakta Huddinge sjukhus för att få en möjlighet att träffa övriga överlevande och tillsammans skapa det nätverk vi behövde för att lägga vårt viktiga pussel och få ihop en begriplig helhet. De blev där kopplade till någon Överpsykolog som till svar uttryckte att ”Det är inte bra för er att träffas, ni kan gräva ned er i händelsen och fastna” … så det behovet kunde samhället inte möta. För att ändå få möjlighet till ett sådant möte hotade vi med att annars tala med pressen. Detta medförde att vi fick till stånd det hela och vi träffades sedan på SÖS. Möten som för mig och övriga överlevande var av ovärderlig betydelse. Det är här viktigt att påtala att detta endast gällde de som bodde i Stockholms närområde.

Vi som var drabbade och överlevde ville bara få ihop delarna av det vi alla upplevt så att vi fick en begriplig helhet. Genom vår övriga kontakt med psykologer m.fl. kändes det som om vi hamnade i en konkurrens mellan de olika psykologerna och andra som alla ville bevaka sina individuella intressen och närma sig oss som ”objekt”. Någon form av ensidigt utbyte där vi gav och fick lite tillbaka. Var fanns den samordnade expertisen som kunde bemöta oss i vår utsatta situation. Vi kände oss helt utelämnade.

En fördjupad insikt kom till mig senare när jag fick träffa Sven-Åke Christiansson vid Stockholms universitet. En person som gav mig ett förtroende och förutsättning för likvärdigt utbyte. Jag förstod genom dessa möten mer om de faser jag själv befann mig i och att det var ganska normalt att förvänta sig. Jag var inte ensam. För egen del och av terapeutiska skäl hade jag skriftligen dokumenterat och associerat kring händelserna.

Jag ville söka upp möjligheterna så jag frågade mig: ”Vad är jag i sammanhanget? Jag har ju ändå fått en chans till här i livet”. Sommaren efter Estonia kom den första glädjen över att överleva och den visade sig genom uppskattning av små vardagliga saker, naturen m.m.

Vardagen kom ändå ikapp på olika sätt och medierna rapporterade ständigt om Estonia i olika frågor. Haverikommissionen arbetade länge, bärgningsfrågan diskutera-

des fram och tillbaka, övertäckningen också. Man ställdes på något sätt högljutt inför situationen och olika ställningstaganden. Jag befann mig länge i ett vacuum, kände mig innesluten, för allt som skedde i Estoniafrågan skedde också inombords inom mig. Detta pågick i några år, jag tänker först att detta pågår kanske i 6 månader sedan borde det vara nog för att klara av att gå vidare och ”bygga nytt”. Jag har nu på senare tid insett att det inte bara är frågan om att glömma och gå vidare, utan mer att integrera det som har hänt och att ha ett acceptabelt förhållande till det hela i det fortsatta livet.

Vad ska hända i framtiden?

Jag kan acceptera att fartyget stannar kvar i havet men krävs det att man dyker efter kroppar eller bärgar fartyget för att försoning skall kunna nås så får det bli så. Samtidigt finns det så många frågor som fortfarande är obesvarade och hela hanteringen har skötts på ett så oprofessionellt sätt. Jag önskar att man gör sitt bästa för att nå klarhet i orsaker och att ge förutsättningar för en gemensam försoningsprocess.

Jag har några ytterligare rekommendationer för framtiden:

Att träffas i grupp så som några av oss överlevande gjorde, och har fortsatt att göra, var och är viktigt. Vi fick då ett forum där vi kunde tala om saken och det som var viktigt för oss. Detta borde ha skett direkt efter katastrofen – ett slags uppsökande nätverk, det kunde vara av nytta av olika skäl: dels för att få kontroll över våra liv och förståelse för det vi varit med om, dels därför att ett samlat utbyte skulle också kunna ge ett viktigt bidrag till anhöriga i deras sorgbearbetning.

Det måste också finnas en långsiktighet i det stöd som erbjuds och det måste finnas både individuellt stöd och stöd i grupp.

Ett exempel på behovet av samordning är de enkäter som många instanser har skickat till oss. De har mest varit jobbiga att fylla i, man vet oftast inte vad de skall vara bra för. Någon återkoppling har ej givits. Bl.a. så har den undersökning Karolinska sjukhuset skickat ut inte ens sammanställts. Stockholms universitet genomförde en gedi-

174 gen undersökning direkt på plats vid Estline terminalen, undersökning av drabbade, räddningspersonal, myndigheter m.m. Universitetet sökte möjligheter till utbyte av erfarenheter från de respektive undersökningarna men något sådant har inte skett. Båda dessa undersökninger ligger fortfarande osammanställda i arkiv. Detta är skrämmande.

Här utnyttjar och misshandlar man de drabbade och så fastnar materialet i arkiv där inget sker. Jag tycker att det finns bättre sätt att ta vara på erfarenheter för att säkra en framtida beredskap i dessa frågor.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till de insatser som Ersta sjukhus gör för oss överlevande och anhöriga. Det är hittills endast genom dem som vi har kunnat skapa ett förtroende för samordnade insatser gentemot oss överlevande och anhöriga. Vi överlevande träffas idag regelbundet genom Ersta Sjukhus försorg.

Kent Härstedt; en betraktelse av det svenska samhället

Jag vill göra en betraktelse av samhället som helhet efter Estonia. Jag känner mycket svek, och bitterhet kring hur samhället hanterade chocken efter Estonia. När vi låg där i livflotten efter att ha kämpat hela natten hörde vi slutligen ljudet av helikoptrarna i gryningen. Det var nästan som en film man hade upplevt, det var rena drömmen. Man tänkte att nu var det över, nu kommer tryggheten, nu sträcker samhället ut sin hjälpande trygga hand till dem som behöver.

Vi togs till Mariehamn där vi fick fantastisk omvårdnad. Det är en av de varmaste och finaste upplevelser jag har haft i livet. Det var en total trygghet och den var underbar att känna då. Men efter ett kort tag var det dags att resa tillbaka till Sverige. Alla människor man kom i kontakt med ville hjälpa och stötta. Vad är det då som har orsakat ärren i den samhällsengagerade själen på mig?

Detta får aldrig hända mer! Det fanns en klar oförståelse inför behovet som vi överlevande hade av att få möta andra överlevande. Samhället visste bäst och samhället hade mycket små öron för att lyssna på oss.

Det har varit en lång process efter Estonia;

Först hade vi utsatts för kaos och tumult, legat mellan 3 och 6 timmar i en livflotte bland människor som dog och man visste inte själv om man skulle dö. Det fanns stunder då jag själv ville kasta mig i vågorna för att slippa ifrån allt, jag ville inte dö kämpande, jag ville inte ligga där och kämpa bara för att vänta in döden.

Därefter följde ytterligare en lång process, vi fick underteckna dokument av juridisk karaktär och fatta en rad viktiga beslut. Vi fick till exempel vår uppgörelse med försäkringsbolaget då. Några av oss, som jag själv, valde att arbeta frenetiskt under denna period. Alla hade vi våra egna olika metoder att komma igenom den första tiden. Vi var utestängda från samhällets utredning om hur olyckan skedde, våra vittnesmål ansågs inte vara värda något.

Man höll polisförhör med oss i syfte att utesluta att olyckan skett som en följd av ett attentat men den internationella haverikommissionen brydde sig inte om att lyssna på de överlevandes berättelser. Dess återgivning av våra vittnesmål i haverirapporten baserades på polisförhören, de hade inte lyssnat direkt på oss. Det visade sig senare att haverirapporten inte stämmer med vår berättelse så som vi kom fram till att förloppet var när vi långt senare tillsammans satte ihop de delar vi har. Det var haverikommissionen som var arkitekten och visste hur förloppet hade varit, inte vi.

Det finns andra exempel på hur man försummade oss. Minnesmärken har upprättats på olika platser i landet utan att vi fått veta om det annat än genom medierna. Vi har inte fått information om olyckans följder som de anhöriga fick, numera får även vi överlevande information via Styrelsen för psykologiskt försvar men länge var vi exkluderade från dessa utskick. Det har tagit lång tid för oss att organisera oss och formulera detta.

Många av oss kommer för alltid i andra människors ögon att förknippas med Estoniakatastrofen. Jag var med vid en konferens i Prag 1997 dit jag bjudits in av SPF, och fick då en känsla som jag upplevt tidigare. Det hela påminde om hur jag hört Vietnamveteranerna lämna vittnesmål efter kriget. De uttryckte att ingen brydde sig om

175

dem och ingen ville höra något om det krig de varit med om att utkämpa.

Jag och flera av oss överlevande efter Estoniakatastrofen känner bitterhet, besvikelse och chock över att ha tvingats upptäcka att vi lever i ett samhälle som är så stängt och så kallt.

Det hela blev en märklig situation för mig som individ

Först var jag helt inriktad på att gå vidare i livet, lämna detta bakom mig och inte tala mer om Estonia. Men mer och mer insåg jag att jag måste fortsätta. Jag känner att jag har ett ansvar mot dem som dog. Vi var 23 människor tillsammans på konferens, vi åt middag tillsammans kring samma bord och senare samma kväll är alla utom två av oss döda. Jag känner ett ansvar.

Nu ställer jag mig frågor som: Hur kan pressen ha telefonjour om bärgning som man har nu? Det är fullständigt ovärdigt! Medierna har givit sig på enskilda individer och framställt dem mer eller mindre som idioter. Ta Peter Barasinsky till exempel som mer eller mindre idiotförklarades i medierna för sin kärlek och sitt löfte till sin fru Carita som omkom i katastrofen. De hade givit varandra ett löfte, eftersom de båda arbetade ombord på färjan, att de skulle begrava varandra på kyrkogården om någon av dem omkom. Peter visste också med stor säkerhet var i fartyget Carita fanns eftersom hennes överlevande kollegor berättat det för honom. Så han tog de försäkringspengar han fått ut efter katastrofen för att betala dykare att omhänderta hennes kropp så att hon kunde få begravas hemma. Han gjorde det innan någon lag eller avtal om gravfrid trätt i kraft men när han var ute på havet ovanför olycksplatsen blev han stoppad av Sjöfartsverkets båt och medierna skrev om händelsen.

Det är inte så lätt att överleva

Det finns överlevande som inte vill leva längre, de var så nära att dö och de kanske förlorade sina närmaste. För mig är Estoniakatastrofen lite som en fotboja men den har också varit något som fått mig att leva mer.

För att komma ifrån Sverige och Estonia for jag till Sri

Lanka och arbetade i 2–3 mån. Det kändes bra, Estonia bleknade. Så kom jag hem och bland posten som väntade på mig låg en av de många enkäterna som görs och väntade på mig. Genast kände jag den deppighet komma som jag känt tidigare.

Nu kan jag tala om det som hände och stänga av känslorna så att det är möjligt för mig att tala om det. Men jag mår ändå dåligt av det efteråt. Det kan bero på att vi inte får svar på varför det hela skedde och det kan bero på att det i samhället finns en brist på empati och värdighet vilket verkligen är något som behövs för att vi skall nå en försoning och komma till en slutpunkt.

Att vara med om Estonia var att tappa identiteten. Den måste man hitta igen, man måste därför på ett sätt återerövra sig själv.

Mikael Öun; Jag låg i hytten och sov när båten krängde

Jag förstod ganska snabbt att jag måste ta mig ut så jag klädde på mig och försökte ta mig ut. Min öppna väska hade ramlat ner på golvet och allt låg innanför dörren, bl.a. min lilla kamera. För att inte dörren skulle fastna i sakerna plockade jag bort allt innan jag försökte öppna den. Kameran stoppade jag i bakfickan på mina jeans för att den inte återigen skulle falla på golvet, sedan gav jag mig ut i korridoren. När jag väl kommit ut och satt på fartygssidan och insåg att detta skulle sluta i katastrof såg jag Finlandsfärjorna långt bort. Jag ville kalla på hjälp men jag hade inga nödraketer. Då kände jag min lilla kamera i byxfickan och använde den och signalerade efter hjälp genom att använda kamerablixten. Bilderna har därefter varit publicerade i flera tidningar.

Strax före klockan 7 på morgonen kom en helikopter och räddade oss alla ur den flotte där jag legat under natten. Vi var 10 överlevande som togs till Silja Symphony. På finlandsfärjan togs vi till konferensutrymmet där vi fick uppge våra namn och adresser. Jag tänkte att när detta var gjort kontaktade säkert rederiet min familj hemma i Sverige. Så jag somnade sedan och vaknade inte förrän på eftermiddagen. När jag då ville ringa hem gick det inte.

Jag såg att text-TV publicerat namnen på överlevande

176 men jag saknade mitt eget namn där så jag ville absolut ringa hem. Det gick inte att ringa från fartyget då alla utgående linjer var blockerade. Sent på eftermiddagen såg jag att en av konferensdeltagarna hade egen mobiltelefon som han pratade i. Jag bad att få låna telefonen och ringa, vilket gick bra. Jag ringde hem men fick inget svar så jag ringde mina föräldrar där mamma svarade. Hon ville först inte tro att det var jag så jag rabblade upp mitt personnummer för henne varpå hon blev både lättad och överraskad.

Jag undrar varför jag inte fick ringa tidigare och varför jag skulle behöva använda konferens-gästernas telefoner. Och varför hade inte våra namn vidareförmedlats till Sverige så att våra anhöriga kunde få besked? Vi var cirka 20 personer ombord på Silja Symphony som hade räddats och våra familjer kände inte till det.

Efteråt har jag och flera överlevande pratat om våra telefonkontakter med de närmaste. Alla säger att det hela var så overkligt för de anhöriga, de visste inte om det var på riktigt eller om de hade drömt. Det hade varit bra om jag ringt igen efter 30 minuter för att bekräfta det första samtalet. I denna extrema situation hade det säkert varit upptaget hos den man ringt till.

Sara Hedrenius; Ambulanserna visste inte vart de skulle åka

Alla som talat hittills tycker jag beskriver hur också jag känner inför samhällets agerande. Därför behöver jag inte gå in på det. Vi flögs från Mariehamn till Sverige och kom

till Arlanda. Jag hade ont i hela kroppen, var oerhört trött och kände mig helt utmattad. Det blev så efter ett par dagar när den första chocken lagt sig. På Arlanda stod ett tiotal ambulanser och väntade på oss. När vi skulle ta oss in i ambulanserna visste förarna inte om de skulle köra oss till Huddinge sjukhus eller till Södersjukhuset. Det hela slutade med att vi åkte polisbil istället. Jag med min ömma kropp som knappt kunde sitta fick försöka åka i en vanlig bil medan ambulanserna stod kvar.

Efter att ha varit med om en händelse som Estoniakatastrofen vet man inte någonting om vilken hjälp man behöver eller vad som finns att få. Man vet egentligen inte heller hur man mår. Medierna är aktiva då, de vill intervjua. Man är ett ögonvittne, en överlevande.

Jag ställde upp i två intervjuer i medierna. Den första när jag befann mig i chock direkt efter räddningen, då visste jag egentligen inte vad jag gjorde. Den andra gången ställde jag upp för att jag ville berätta om hur Kent och jag hade hjälpt varandra under natten i livflotten innan vi blev räddade. Jag tyckte att jag tänkte efter noga innan jag ställde upp på den andra intervjun men det var inte tillräckligt. Intervjun sändes överallt. Vart jag gick kände folk igen mig. Jag reste bort och bodde i Spanien i ett år för att komma ifrån Estonia och för att få tänka. Jag isolerade mig. Hemma var jag Estonia-Sara överallt, jag hörde folk tissla om det bakom min rygg när jag var ute bland mina kompisar, ibland kom folk fram och betedde sig som om jag var allmän egendom eftersom de sett mig i TV. Det var svårt.

177

U

nder våren 1998 inbjöd analysgruppen anhöriga

och överlevande på sju orter i Sverige till öppna möten, s.k. hearings. Orterna var Borlänge, Jönköping, Lindesberg, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Vilhelmina. Syftet med dessa möten var att gruppen skulle få ta del av de erfarenheter och synpunkter som finns bland dem som berördes av Estoniakatastrofen. Samtalen fördes fritt och stämningen var tillåtande. När analysgruppen summerar intrycken från dessa möten framstår de som viktiga för gruppens förståelse för katastrofens omfattning och innebörd för såväl individer som vårt samhälle.

Här redovisas några av alla de personliga synpunkter som analysgruppen fick ta del av. Urvalet har gjorts för att spegla framförallt anhörigas reaktioner och upplevelser av det offentliga Sveriges bemötande och det psykosociala stödet som erbjöds.

”Man måste tänka på att det är många som sörjer en som gått bort och ge stöd åt dem som behöver. Att vara anhörig och sörja kan vara många olika saker. ”

En uppfattning som framfördes är att några kategorier sörjande tycks ha blivit bortglömda, vuxna som förlorade föräldrar och syskon exempelvis.”I framtiden tycker jag att man bör tänka på att det är en vidare krets som sörjer, än vad man tänker på idag.”

”Stödet har fungerat bäst på platser där många drabbade bor.”

En återkommande uppfattning var att det psykosociala stödet fungerade bäst för anhöriga som bodde på orter med många drabbade. Utanför dessa upplever man sig ha

”hängt i luften”. Flera säger också att hjälp ibland måste ”tvingas på en”. När man befinner sig i chock orkar man inte alltid själv ta kontakt. Flera exempel nämns då stödpersoner just kommit till anhörigas hem och hämtat dem till gemensamma möten.

”Jag var ensam på min hemort med att ha drabbats av Estoniaolyckan. Där erbjöds inget stöd.”

”Det fanns inget stöd vare sig från kyrkan eller landstinget.

”Medmänsklighet och kontakt är det enda man behöver i början och hur det blir beror inte på om det är präster eller andra där.”

Det betonades av flera mötesdeltagare att värme i bemötandet och förståelse var det viktigaste i det akuta skedet.

”I samband med olyckan fanns läkare till hands för oss, men det var inte det man behövde.”

”Husläkaren var ett bra stöd.” ”Det fanns stöd att få genom landstinget, Röda korset och andra frivilligorganisationer.”

”Från början hade jag mest stöd från barnen.”

Att familjen varit det viktigaste nätverket i sorgearbetet påpekades av flera anhöriga. Andra sa att gruppsamtal som arrangerats varit ett bra stöd på lång sikt, liksom möjligheten att ha kontakt med en stödperson.

”Det största stödet fick man från varandra och från vänner och släktingar.”

”Jag förlorade min dotter, min svärson och mitt barnbarn. Jag har fått klara av det själv med lite hjälp från Karolinska. Karolinska sjukhuset erbjöd telefonmottagning vilket jag utnyttjade under säkert 10 nätter. Sedan var det bra, jag behövde inte mer stöd av den typen efter det.”

”Polisen har varit mycket förstående”

Polisens insatser under den akuta tiden efter katastrofen lovordades av många anhöriga i olika delar av landet.

”När de kom för att hämta ante mortem-uppgifterna kom de diskret i en privatbil.”

”Min fru var vid polisen, vi har fått fint stöd från dem. Blev hämtad på morgonen efter olyckan och var med dem hela dagen, kontakten har fortsatt. En diakon i kyrkan och vänner har annars varit det bästa stödet.”

”Det första stödet kom från polismännen som kom hem. De var personligt engagerade. En anhörig blev helt ensam, en av poliserna kom hem till denna person i samband med julhelgen och samtalade.”

”När poliserna skulle hämta in ante mortem-uppgifterna var de två kvinnor och en man, de var raka och bra att ha att göra med.”

”Kommunen i Uppsala har ställt upp”

Flera anhöriga i Uppsala uttryckte tacksamhet över kommunens stöd och hjälp. ”De har ordnat flera informationsträffar, en minnesplats och stöttat oss med ekonomiska medel. Kyrkan har varit ett bra stöd. Polisen och polismästaren har också stött oss.”

”Man fick också stöd från den advokat som anlitades av kommunen. Genom advokaten fick man rådgivning i ekonomiska frågor och skadeståndsuppgörelsen med Skuld.”

”Ersta har varit det bästa stödet.”

Stödarbetet för anhöriga på Ersta sjukhus i Stockholm omnämndes i positiva ordalag av många anhöriga under analysgruppens möten men det fanns även de som ifrågasatte enkätundersökningarna.

”Ersta har varit stödet. Jag fick inte besked om att det fanns stöd att få där genast men efter 4–5 dagar fick jag komma med i en grupp.”

”Ersta var de enda som erbjöd stöd, hörde om dem sent och kom med i en grupp i februari 1995.”

”Det stora stödet var Ersta, polisen och husläkaren. Grannarna går åt ett annat håll när de ser en.”

”Min fru arbetade inom landstinget, två arbetslag för-

svann därifrån och på Ersta ordnade man det bra för dem och startade en egen grupp för landstingspersonalen.”

”Det var bra med samlingen vid årsdagen och minnesmärket på Ersta.”

”Det finns ett revirtänkande riktat mot Ersta inom sjukvården. De har en kristen helhetssyn och delar inte upp människan i kropp och själ utan ser helheten. Man behöver inte vara religiös för att vårdas där. Landstinget borde lära av Ersta, på Ersta är de väldigt mycket människor och inte så mycket personal, detta genomsyrar hela verksamheten. På landstinget talar man om pengar men det gör man inte på Ersta. Jag vill ha resultatet på Erstaenkäten för min omkomna mammas skull och för mitt arbete inom akutsjukvården.”

”Enkäten från Ersta kan vara besvärande, mina gamla föräldrar undrar t.ex. om de måste fylla i den.”

”Erstaenkäten skulle först användas till forskning men när bärgningsfrågor kom till blev det fel. Den frågan måste hållas separat från hälsofrågor, dessutom är svarsalternativen tvetydiga. Kriterier för vilka som skall svara är inte klara. Experter bör formulera om frågorna så att de inte blir tvetydiga.”

”Somliga frågor i enkäten var väldigt närgångna men hur gjorde Ersta för att hjälpte de personer som t.ex. beskrev att de haft självmordstankar.”

”Jag vet en som skrev att han gick i självmordstankar men ingen följde upp detta.”

”Jag var glad när enkäten kom, det var positivt att någon frågade mig i t.ex. bärgningsfrågan eftersom ingen gjort det. Någon ville veta vad jag tyckte i denna fråga.

”Enkäten var OK från början då den handlade om förloppet i krisen och hur de anhöriga klarade det. Sedan kom bärgningsfrågan till. De hade inte heller ekonomi till bearbetning av enkäten och det kändes olustigt att svara på frågorna när man inte visste när de kunde bearbetas.”

”Jag är positiv till Erstaenkäten, någon frågade vad vi tyckte och det är intressant som forskning om hur anhöriga klarar sorg över en längre tid.”

”Erstaenkäten kommer varje jul och till midsommar, den river upp så mycket och det är jobbigt att fylla i formulären dessa tider på året.”

179

”Kyrkan gav ett bra stöd.”

Kyrkans roll i krisarbetet framhölls av många anhöriga.

”Den första dagen var det en minnesstund i Gottsunda kyrka på dagen och i domkyrkan på kvällen. Det var en värdefull gemenskap. Uppsala domkyrka var fullsatt på kvällen. Man fick mycket stöd.”

”Diakonissan ringde vid 8–9-tiden och sa att vi skulle komma till församlingshemmet. Det var vår räddning. Där fick vi stöd och information hela tiden. Under dagarna var vi där hela tiden. Sov gjorde vi hemma.”

”Mat serverades från onsdag till måndag på församlingshemmet.”

”Vi var med en dag i stödgruppen i en annan kommun. Vi har aldrig fått det stödet hemma. Jag skäms över min egen kommun.”

”Det var också viktigt att det var både kommunen och kyrkan som ställde upp.”

”Vi ordnade med en egen förening ganska snabbt”

Efter det inledande krisarbetet bildades det anhöriggrupper i flera kommuner. Flera anhöriga betonade hur viktigt det var att få träffa och hålla kontakt med andra som hade drabbats av Estoniakatastrofen.

”Några höll på med samtalsgrupper mer än ett år, det gjorde inte vi. Vi är förhållandevis nöjda, man kan inte alltid vara nöjd med allt.”

”Anhörigföreningen har hjälpt mycket, det är tryggt att ha en grupp som man kan träffa. Snart är det årsmöte och jag hoppas att gruppen fortsätter att träffas.”

Flera båtresor till Estonias förlisningsplats har på initiativ av anhöriga själva arrangerats under åren. I Socialstyrelsens allmänna råd rekommenderas att anhöriga bereds möjlighet att besöka olycksplatsen samt att under värdiga former ta farväl av den döde.

180

”Stödet var bra de första 6 månaderna därefter måste man be om stöd om man behövde”

En uppfattning som delades av ett stort antal anhöriga var att det psykosociala stödet upphörde för tidigt.

”Jag tyckte vi fick stöd i början men ett djupare stöd saknas. Jag har varit på S:t Lukasstiftelsen och pratat.”

”Landstinget erbjöd psykologhjälp via anhörigföreningen under det första året.”

”Vi fick stöd av pingstkyrkan under den första tiden fram till dess att en minnesstund hölls, omkring en månad efter olyckan.”

”Alla var på något sätt berörda”

”Hela svenska folket sörjde då. Nu är det annorlunda, folk vill inte veta av Estonia, orkar inte höra om det, nu får det vara nog. De första två veckorna var det mycket folk som engagerade sig men efter 6 månader var det svårt att få någon att ta en promenad med.”

”Jag överlevde olyckan. Året efteråt var en mörk period”

Till analysgruppens möten kom även några av de som överlevde katastrofen för att dela med sig av sina erfarenheter. Utöver detta arrangerade gruppen ett särskilt möte för enbart överlevande.

”Fylld av ångest, jag behövde och fick professionell hjälp och levde bara dag för dag. Jag kunde inte fungera normalt. Rädslan kom efter räddningen. Jag var så koncentrerad på att överleva att jag inte hann bli rädd. Allt som hände spelas upp för mig som en film. Lukterna. Alla intryck.”

”Idag har jag fått distans, livet känns bra och det har gått vidare. Jag har under åren ibland hört av anhöriga och har försökt ge dem tröst, samtidigt som de givit mig tröst. Men jag hade aldrig klarat mig utan professionell hjälp också.”

”Den allra första tiden sökte man fakta”

Genomgående framfördes av mötesdeltagarna uppfattningen att det var svårt att få veta någonting alldeles i bör-

jan efter förlisningen. Ingen hade några svar att ge. Några personer menade att det var fel att bemöta människor som drabbats av en traumatisk händelse och söker information om den med erbjudande om andligt eller psykologiskt stöd.

”Jag ringde till Estlineterminalen och ville veta om min mor gått ombord. Jag blev kopplad till en präst.”

”Tidningsnotiser river upp sorgen, bitterheten och den förtvivlan man känner.”

Flera personer framförde kritik mot mediernas agerande under åren och menade att information om Estonia har förekommit så ofta att såren aldrig hinner läka. En del var upprörda över att Expressen visade bilder på omkomna, andra för att tidningar publicerade namnen, bland annat därför att det ökade rädslan för inbrott i de omkomnas bostäder. En av deltagarna säger att det är omöjligt att få frid i frågan om Estonia, det finns fortfarande för många frågetecken kvar. Vad hände egentligen? Varför togs inte de omkomna upp? Varför rådde handlingsförlamning? Varför gör man fortfarande ingenting?

”Man tog inte hänsyn till barnen”

Under analysgruppens möten deltog även barn och ungdomar och en bild som förmedlades av dem var att deras situation många gånger varit svår och att de känt sig bortglömda av såväl det allmänna som de egna nätverken.

”Man kände skuld och glömde barnen.” ”Ingen hänsyn togs till barnen. Ett exempel var när en person som kom till deras skola och föreläste om alkohol och tobak gjorde jämförelser mellan att dö på Estonia och efter alkohol och tobaksrökning.”

”Jag vill uppmana igen – lyssna även på syskonen. Det känns så svårt att bekräfta att deras syster inte kommer tillbaka. Framtiden får utvisa hur de blir som människor. Vilka spår som det satt, detta vi gått igenom.”

”Man kanske försummar de andra barnen i sin sorg. Vår dotter har bara varit vid minnesstenen en gång.”

”Jag känner igen min egen besvikelse i min dotters – hon vill ha en grav att gå till – vid minnesstenen.”

181

”Min son tål inte att vi tänder ljus hemma ”

”Det var synd om min son. Han fanns liksom inte till under den första tiden. Även här brast man i omhändertagandet och tillsynen av barnen. Min son tål inte att vi tänder ljus hemma, det påminner om dagarna i församlingshemmet. Det är så svårt att inte veta vad som skall hända med honom och med hela vår familj. Mitt råd är att ni tar kontakt med syskon till dem som omkom. Tala med dem.”

”Vår dotters säng står fortfarande bäddad så som den dagen hon for. Hennes syster vägrar att sova i den, ens för en natt då vi skulle måla om i hennes rum.”

”Vår dotters säng står också kvar.”

”Ta upp de kroppar som kan tas upp, då har jag blivit bemött som människa.”

I samband med diskussionerna om myndigheternas bemötande av anhöriga och överlevande och om det psykosociala stöd som erbjöds kom frågan upp om möjligheterna att påverka beslut som skulle fattas. Det var en allmänt utbredd uppfattning att anhörigas och överlevandes uppfattning inte hade efterfrågats. ”Jag har varit för bärgning och är det fortfarande. Det handlar om ett bemötande av mig som människa. Jag vill ta hand om mina kära i livets slutskede. Detta kommer aldrig att ta slut. Jag är säker på att mitt barnbarn kommer att få uppleva att Estonia kommer upp. Som det är nu klappar man mig på huvudet och säger att ”detta begriper inte du”.”

”Många har lyssnat men ingen har tagit till sig vad vi har sagt.”

”Kommunikationsdepartementet, SPF med flera har bara tutat och kört.”

”Myndigheterna har visat arrogans hela tiden. Jag ville ha min makes namn på minnesmärket men orkade inte komma dit på invigningen, jag kom dit på tisdagen efter och såg då att namnet var felstavat! Jag kände vanmakt över detta som över allt annat. Det är vansinne att man hamnar i en motsatssituation, alla borde ha hjälpt till så mycket det går. Ett problem är att man inte vet vart man skall vända sin vrede. Det känns oerhört svårt.”

”Känslorna är överväldigande nu, min man är allmän

egendom. Jag har inget förtroende för regeringen och politikerna, jag har bara en röst att ge i höstens val, på den skall det stå ”Estonia”. Jag vill att myndigheter skall lyssna och ta oss på allvar, någon skall fråga oss. En enda politiker har frågat oss men inte ett enda ord av medkänsla har vi fått.”

”Man har aldrig blivit vänligt bemött och inte tillfrågad.”

”Att vi känner en misstänksamhet kring att ni bara lyssnar och lyssnar går inte att ta ur oss. Våra erfarenheter är sådana. Men ni är de första som har sagt att vi var viktiga att lyssna till överhuvudtaget.”

”Vi har haft en träff med en överlevande.”

Många av mötesdeltagarna berättade om hur de sökte svar på frågor om vad som hade hänt deras anhöriga under deras sista timmar i livet. Några hade fått möjlighet att träffa och prata med överlevande och tyckte att det hade varit värdefullt. Andra berättade om besök i Estland och möten med andra personer.

”Den överlevande vi mötte hade inte träffat några av våra. Man får ändå en pusselbit.”

”Genom samtal med en guide som hade mött barnen fick jag veta att min dotter var alldeles ifrån sig före resan. Hon var rädd att bli sjösjuk eftersom det blåste så. Jag hoppas att hon hade tagit så många piller så att hon sov. Resan i sig gjorde att vi kände oss närmare de omkomna. Vi fick uppleva det fantastiska med att möta dessa människor i Estland. Vi förstod varför våra ungdomar hade velat göra denna resa.

”Ja, man förstod varför skolan och eleverna var så entusiastiska för att resa. De var ju fantastiska i Estland.”

”Idag är det mer sällan vi möts.”

Behovet av stöd har växlat genom åren, det var de flesta anhöriga eniga om. Några träffas fortfarande i anhöriggrupper, andra inte alls.

”Då, i det akuta skedet, sågs vi en gång i veckan i anhöriggruppen.”

”Det har varit svårt att tackla. Ibland vill man vara i fred, ibland vill man prata. Men visst, det är svårt att stå

182 rakryggad. Alla som besökte skulle själva tröstas. Jag var tvungen att gå ut, hemifrån, för att komma ifrån.”

”Telefonen var jobbig. Samtidigt ville man prata. Men ibland var man helt slut av att behöva upprepa samma saker gång på gång för olika människor.”

”Nu efteråt förstår man att det inte är lätt att veta vad man skall göra. Hade jag inte fått prata på mina villkor hade jag aldrig klarat det.”

”Det är viktigt att inte undvika den som sörjer i alla fall.”

”Säkert är det värst även för den som undviker – den mår nog inte bra.”

”Man behöver inte säga så mycket, bara finnas där, kanske hålla om.”

”Jag tror att vi karlar har svårare att prata.” ”Kvinnor får gråta.”

”Det är kanske lättare för en karl att jobba av sig sorgen. Jag jobbade i skogen tills frun sa att jag fick välja mellan att stanna kvar i skogen eller komma hem.”

”Nu vet jag hur man kan göra när man möter någon som sörjer, det har jag lärt mig av hur jag själv ville bli bemött.”

”Jag vet hur det känns, det är hemskt att höra. Man kan aldrig förstå en annan. Det räcker med att finnas där man behöver inte säga så mycket.”

”Det finns nog de som har behov av en psykolog även idag, tror jag, här och där.”

”Jag skäms för att begära hjälp.” ”Att gå till en psykolog jag känner, det vill jag inte.” ”Jag skulle inte ha någonting emot att prata med någon jag känner.”

183

A

nalysgruppen arrangerade den 21–22 januari

1999 ett seminarium rörande kommunikation och psykiskt och socialt bemötande i katastrofer. Seminariet syftade till att ge analysgruppen kunskap om samhällets katastrofberedskap, framförallt ur de katastrofdrabbades perspektiv. Vidare önskade analysgruppen tydliggöra individens behov av information och psykosocialt stöd samt även samhällets beredskap att möta dessa behov. Korta referat av deltagande talares framställningar lämnas nedan.

Kommunikation och psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete

Bo Riddarström, överdirektör vid Överstyrelsen för civil beredskap

Katastrofberedskap handlar mycket om människan, myndigheterna och medierna. Idag finns vissa oklarheter vad gäller myndigheternas ansvar vid katastrofer.

För krigssituationer finns ett omfattande regelverk som reglerar myndigheternas ansvar. Även vid olyckor har olika myndigheter lagenliga befogenheter, räddningsledaren kan rekvirera resurser, polisen får tillgripa våld etc. En effektiv organisation finns således för krig och vardagliga olyckor. Situationerna där emellan är dock inte helt klarlagda. Inga tydliga ansvarsbefogenheter är utdelade och inte heller tydliga skyldigheter.

Med begreppet ”svår påfrestning” menas en situation som är väldigt avvikande, uppstår mycket hastigt, ofta utan

förvarning och som hotar grundläggande värden. Dessa situationer kräver snabba beslut, koordinering och koncentrerade insatser från flera instanser.

Det är kommunerna som i ett första skede måste klara svåra påfrestningar. När en svår påfrestning inträffar får ofta kommunstyrelsens ordförande ett stort ansvar. En klar fördelning av ansvaret mellan olika nivåer i samhället t.ex. mellan kommuner, länsstyrelser och regering måste finnas för att svåra påfrestningar på samhället i fred skall kunnas klaras av på bästa sätt. De olika sektorsmyndigheterna måste kunna koordinera och samordna sig i ett befintligt och fungerande ledningssystem. Att säkerställa information och samordning är viktiga uppgifter i detta sammanhang.

Ett författningsstöd behövs för att samarbetet och samverkan vid en svår påfrestning skall fungera. Då måste någon vara utpekad att ta ansvar. Med detta ansvar följer också ansvar för förberedelser. Någon måste känna ansvar för att bringa ihop en bild som överensstämmer så långt det är möjligt med verkligheten. Detta utgör en grundförutsättning för att myndigheterna skall kunna agera och ytterst också besluta över de resurser som finns tillgängliga.

Abbe Schulman, överläkare vid Huddinge sjukhus, Centrum för kriskunskap

Det är framförallt två saker som återkommer vid samtal med människor som varit med om svåra händelser. Dels upplever den enskilda personen att ingen lyssnar till ho-

Kommunikation och psykiskt och socialt

bemötande i katastrofer

184 nom eller henne, dels att ingen ändå tycks förstå, ingen kan sätta sig in i det som just den individen varit med om.

En krisdrabbad människa behöver få möta respekt för det hon varit med om, för själva händelsen som oftast kommer plötsligt, relativt oväntat och handlar om liv och död. Den krisdrabbade människan behöver också få accep-

tans för sina reaktioner och sitt beteende samt naturligt

nog stöd i bearbetningen.

Reaktionerna skiftar från individ till individ och är högst personliga Ändå kan vissa reaktioner sägas vara generella. En reaktion är att den oväntade händelsen skapar dissociation. Personen kan inte koppla ihop det den ser och hör med hela perspektivet av vad det innebär. Känslorna är skilda från händelsen. Som exempel kan nämnas att en kirurg som opererar har dissociation. Det är nödvändigt för kirurgen att kunna distansera sig till den faktiska situationen för att kunna genomföra sitt arbete.

Det plötsliga i händelsen medför också att alla syn- och hörselintryck sätter sig som stämpelavtryck i hjärnan, helt obearbetade. Detta resulterar senare i flash-backs. Dessa är en del i individens bearbetning. En s.k. bifasisk reaktion sker i kroppen och medför att minnen tränger sig på.

En annan generell reaktion är att individen upplever att identiteten upplöses. Tillit och trygghet rubbas. De människoskapade katastroferna ger här starkare effekter och är värre än naturkatastrofer i detta sammanhang. Denna reaktion är farlig, den kan medföra att personen isolerar sig, tappar kontakt med omvärlden, förlorar arbetet osv. En ond spiral kan uppstå.

Ytterligare en effekt av att uppleva en traumatisk händelse är att den inre beredskapen höjs för andra, nya, oväntade och kanske chockartade upplevelser.

Då en människa drabbats av en katastrof behövs det väldigt lite för att den lilla tillit som finns kvar skall förstöras. Det handlar också om trovärdighet. Då det gäller händelserna efter Estonias förlisning kan det konstateras att många motsägelsefulla uttalanden har gjorts, vilket har rubbat trovärdigheten. Det ursprungliga ”löftet” har tagits tillbaka och inte infriats. Så småningom behövs mindre och mindre för att skaka om trovärdigheten. I en förlängning riskerar sådan förlorad trovärdighet och tillit att

leda till utveckling av konspirationsteorier. Den inre beredskapen bidrar – man är ständigt beredd att något mer (negativt) skall hända.

Den som drabbats av en traumatisk händelse behöver framförallt få tillbaka tryggheten. Detta kan ske genom medmänsklig omsorg och vila. Individen behöver även bearbeta upplevelserna, rekonstruera och berätta för någon som lyssnar och respekterar. I detta arbete betyder gemenskapen i de egna nätverken oerhört mycket för individen, men ibland kan även professionell hjälp behövas.

Även omgivningen reagerar på den katastrofdrabbades situation och upplevelse. En typisk reaktion är att omgivningen identifierar sig med den drabbade och känner in det kaos som han eller hon upplever. Detta kan leda till att omgivningen söker få kontroll och till att omgivningen fattar beslut som pendlar från den ena ytterligheten till den andra. Denna effekt kan även uppstå i samhället som en reaktion på en omfattande katastrof.

Ett annat sätt för omgivningen att reagera på är att fly genom att inte lyssna. På individnivå kan det innebära att medmänniskor undviker den som drabbats av en uppskakande händelse. I sjukvården kan det få till effekt att den vårdsökande remitteras till olika instanser.

Individen behöver en omgivning som visar empati. Men han eller hon behöver även en omgivning som har kunskap och lyhördhet. Detta måste finnas på alla nivåer, från det egna sociala nätverket till det offentliga samhället: myndigheter, massmedier, regering.

En slutsats från erfarenheterna av Estonia är att samhället har en medvetenhet om behovet av omhändertagande. En medvetenhet om att de psykologiska behoven måste tillgodoses. Den goda lärdomen från Estonia kan bli att vi ägnar mer tid åt de drabbade.

En insikt och en lärdom som Estonia fört med sig är att myndigheter inte får förstöra det arbete som exempelvis sjukvården gör, som en följd av en katastrof. Den första skada som uppkommer för individen i en händelse som Estoniakatastrofen, benämns primärtraumatisering och utlöses av den faktiska händelsen. Sekundärtraumatisering däremot uppstår som en följd av omgivningens bemötande av den som drabbats av händelsen. Det är den se-

185

kundära traumatiseringen som kan leda till att en människas psykiska hälsa äventyras på lång sikt.

Bertil Flodin, docent och forskare i kommunikationsvetenskap med särskild inriktning på planerad kommunikation i myndigheter

Det som skall styra informationen är människors, det vill säga de intresserade individernas behov, intressen och preferenser. Informationen skall anpassas efter de berördas och de intresserades behov. Man måste utgå från att människor själva fattar olika beslut med utgångspunkt från den information som de har tillgång till.

Den som skall agera och fungera som informatör i en kris måste ha en hög trovärdighet redan från början för att informationsarbetet skall lyckas. Den som inte åtnjuter förtroende från början kan knappast få det i en kris. Den som informerar måste vara snabb, alert, ärlig öppen, hjälpsam, empatisk och rättvis. Om det finns olika uppfattningar mellan myndigheter i en sakfråga bör de olika argumenten och bedömningarna presenteras.

De som ansvarar för information i samband med en katastrof måste vara lättillgängliga och ha beredskap att informera trots hård arbetsbelastning. Det är nödvändigt att följa utvecklingen och göra omvärldsanalys. Även analys av inkommande information och frågor är nödvändigt. Ett nätverk för samverkan mellan myndigheter och andra aktörer i katastrofberedskapen måste finnas innan katastrofen.

De ansvariga skall inte alltför tidigt eller kraftfullt gå ut med löften, bestämda påståenden eller infallsvinklar. Dörren måste hållas öppen för att ny information tillkommer innan beslut fattas.

Myndigheter såsom länsstyrelserna måste ha jour dygnet runt och året runt vad gäller informationsfrågor. Informationen måste snabbt komma igång när något inträffar. Professionella informatörer krävs. I en kris/katastrof kan duktiga informatörer från olika myndigheter och företag samarbeta. Detta bör ingå i planläggningen liksom hur katastrofledningen skall bemöta frivilliga som strömmar till, när sådana skall plockas in och när man skall säga nej. Trots planläggning krävs flexibilitet och improvisa-

tionsförmåga eftersom en katastrof inte kan planeras i detalj, det ligger i sakens natur. Informationsverksamheten efter en katastrof bör avvecklas stegvis. Efter katastrofen kan följa en förtroendekris.

Det viktigaste är att vara beredd på att en katastrof kan inträffa. Det är därför viktigt med övningar och att alla, även berörda generaldirektörer, är med under hela övningen. Detta ger en signal till övriga om att här råder katastrofmedvetenhet. Det är viktigt att en informatör finns med i den innersta ledningen för att informationen skall fungera bra. Till krisledningen bör även knytas en analysgrupp som kan sitta och tänka under lugna former.

Ett mått på hur bra informationen har lyckats nå ut är om man har lyckats tillgodose olika intressenters behov av information. En god service åt medierna innebär att informationen skall vara lättillgänglig, möjlighet att fotografera skall ges, medierna skall ges tillfälle att möta anhöriga och överlevande och myndigheten skall hjälpa till med att ta fram bakgrundsmaterial. Särskilda kanaler måste finnas för dem som har behov av särskild information. Kapacitet måste finnas att svara på allmänhetens frågor. Den kulturella mångfalden måste beaktas. Det är viktigt att kunna styra samtal till rätt instans.

Erfarenheter av Estoniaolyckan

Eva Fellenius, sektionschef vid Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk planering

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd skall varje landsting ha en katastrofplan som regelbundet revideras. Landstingens PKL-grupper samverkar med kommuner, primärvård och kyrkan samverkar i arbetet med det psykosociala omh*ändertagandet.

Information är ett komplext område. Det gäller både internt inom hela landstinget och externt till drabbade, mellan myndigheter och organisationer samt till massmedierna. Vid en svår händelse finns ett antal personer på skadeplatsen som leder det medicinska arbetet, dessa har ett medicinskt ansvar och även ett informationsansvar. Vid en svår olycka eller katastrof leds arbetet av den centrala

186 medicinska katastrofledningen. Idag finns det en pressjour inom Stockholms läns landsting.

Det är mycket viktigt med kontinuerlig utbildning och övning och mental förberedelse för svåra händelser. Det behövs en ramplan och det behövs mandat för hur arbetet skall bedrivas.

Stockholms läns landsting har gjort en utvärdering av insatserna i samband med Estoniakatastrofen. Denna inkluderade dock inga kontakter med anhöriga eller överlevande.

Göran Pettersson, beredskapsplanläggare i Stockholms stift, Svenska kyrkan

Trovärdighet och tillit är mycket viktigt för kyrkan. Kyrkan kan ta hand om andliga problem utan att kräva konfession och kyrkan är bra på praktisk själavård. Församlingarna skall ha planer för krissituationer. I Stockholms stift förbereder man sig genom att tänka in att någonting kan hända.

Polisen önskar ofta att någon från kyrkan är med när dödsbud skall lämnas. Kyrkans arbete vid katastrofer skulle underlättas om den lättare kunde få del av listor över anhöriga till drabbade. Stockholms stift har inte gjort någon uppföljning av det själavårdsarbete som gjordes ute i församlingarna efter Estoniakatastrofen.

Birgitta Berggren, polismyndigheten i Borlänge

När Estoniakatastrofen inträffade, fanns i Borlänge sedan ett antal år en krisgrupp bestående av personer från ambulansen, Svenska kyrkan , polisen, räddningstjänsten och socialförvaltningen. Genom denna sammansättning har gruppen bildat ett nät i samhället som underlättar kommunikationen, snabba insatser och information.

Gruppen träder in inte endast vid katastrofer utan även vid andra hastiga olyckor, som dödsolyckor i trafiken, bostadsbränder m.m. och man har satsat mycket på utbildning och deltagande i övningar hos polisen och räddningstjänst.

Vid Estoniakatastrofen, då 46 personer från orten fanns med på färjan, förstod man tidigt att ett stort antal var drabbade. Det var därför av vikt att så snart som möj-

ligt öppna en lokal där man kunde samlas. I krisgruppen hade man genom övningar insett att det är av stort värde att i förväg ha en utpekad lokal för ett kriscentrum, så att man snabbt kan komma igång med krisgruppsarbetet. Viktigt är också att denna lokal uppfyller kriterier som en stor samlingssal där de anhöriga kan samlas, mindre rum för enskilda samtal, ett rum för avskildhet, tillgång till förtäring samt tillräcklig kapacitet för telefoner och telefax. I Borlänge fanns en sådan lokal utsedd – en av kyrkans församlingsgårdar och man gick snabbt ut i lokalradion och meddelade att anhöriga var välkomna dit.

Viktigt vid krisgruppsarbete är vederhäftig och regelbunden information till de drabbade – att inte undanhålla uppgifter, om de icke är sekretessbelagda. Trots att det inte fanns mycket information att lämna till de anhöriga i inledningsskedet, försökte man ändå genom Rikskriminalpolisen få fram de få uppgifter som fanns att få. En polisman stod sedan i daglig kontakt med Rikskriminalpolisen och informerade de anhöriga vid samma tid varje dag. Även för medier fanns avsatt tid för information.

Vid en sådan omfattande katastrof krävs även viss administration för att få någon form av struktur. Så t.ex. registrerades de anhörigas adress och telefonnummer, namn på och relation till den saknade m.m. Även de enskilda behoven av hjälp utöver den från krisgruppen noterades på därför avsedd blankett, där man sedan skrev in företagen åtgärd. Detta var av självklara skäl – mellan 100 och 200 personer var samlade – nödvändigt för att det skulle fungera. Efter en vecka upphörde krisgruppens samlingar och varje anhöriggrupp erbjöds istället en stödperson, som utsågs med stor omsorg från psykiatrin, sjukvården och kyrkan. Enligt erfarenhet skall en krisgrupp inte verka för länge i ett kriscentrum. Risken finns då, att den kan bli ett forum för konflikter som kan leda till problem.

Vad som är av stor vikt i dessa sammanhang är att man i samhället har klart för sig de olika ansvarsområdena, att man känner till varandra och varandras ansvarsområden. Krisgruppen i Borlänge har därför haft sammankomster med berörda parter – olika lokalpolitiker, ansvariga inom sjukvården med flera instanser och man planerar flera sådana sammankomster.

187

Det viktigaste vid krisgruppens arbete är dock att våga gå in och vara nära och framför allt lyssna. Rädslan för att möta människor, som har drabbats av en sorg, beror nog till stor del på att man ställer ett krav på sig själv att ge tröst. Någon tröst finns inte att ge i det skedet utan det är närvaron, värmen, omsorgen och lyssnandet som betyder mest.

Eva Marling, f.d. planeringschef Rapport, numera chef för Evenemang vid Sveriges Television

Rapport kom igång med sändningar klockan sex morgonen efter Estoniaolyckan. Hade samma sak skett nu hade man sannolikt startat sändningar redan klockan tre på natten. Snabbheten har ett egenvärde i nyhetsverksamheten och de allra första timmarna ställer höga krav på mediernas omdöme och beslut. Medierna måste ha redskap för att få fram händelserna och sanningen om det inträffade trots de hinder som finns.

Rapport dramatiserade inte vad som hänt, vi hade problem att finna ord, vi höll tillbaka snarare än överdrev. Intervjuer med anhöriga denna första dag var bra, de gjordes med respekt.

En nyhetsorganisation kan ses som en permanent krisorganisation, det är kriser som är mediernas viktigaste nyheter, och för det finns larmlistor med mera.

Efter Estoniaolyckan hade vi alla en stor inlevelse som man annars sällan har. Två medarbetare förlorade anhöriga. Många människor ringde till redaktionen; anhöriga, sjökaptener med flera, det var som en slags arbetsgemenskap med publiken. Detta får betraktas som mycket ovanligt.

Var det rätt att direktsända intervjuer med anhöriga från Estlineterminalen? SVT ångrar inte detta val men har i efterhand diskuterat om man skall intervjua människor i chock. Mer kunskap behövs för att reportrar och andra skall kunna avgöra hur människor fungerar i chock, ingen av TV-kanalerna gjorde något egentligt övertramp efter Estonia. Om något gjordes fel så var det att TV var för långsamt.

Kerstin Bergh Johannesson, leg. psykolog, Akademiska sjukhuset Uppsala

I Uppsala bildades en samverkande organisation mellan landstinget, kommundelarnas krisgrupper, kyrkans krisorganisation och polisen. Arbetet delades upp.

Vid en skriftlig uppföljning 13 månader efter olyckan framkom att människor mådde dåligt. De tillfrågades då om de ville ha ytterligare stöd. Förutom det egna nätverket och individuella professionella stödkontakter har anhöriggrupper och anhörigföreningar fyllt en viktig stödjande funktion för att människor kommer samman.

Vilka resurser och kunskap finns för posttraumatiska tillstånd? Behövs en central nationell grupp som kan gå in och stötta på lokal nivå vid stora katastrofer? Känslan att råka ut för det ofattbara och att tappa kontrollen. Känslan av hjälplöshet inför tillvaron. Detta är fruktansvärt att känna. Människor som inte kommer vidare kan komma att söka hjälp 2–3 år efter olyckan. Finns det då resurser för dem inom sjukvården?

Man bör vara försiktig och hänsynsfull mot människor som befinner sig i chock. Något som medierna bör vara observanta på vid rapportering.

Erfarenheter från Göteborgsbranden

Aage Johansson, poliskommissarie, polismyndigheten i Göteborg

På brandplatsen utsågs en polisiär pressman som fick till uppgift att ordna en slags pressbalkong. Man ordnade en guidad tur i lokalen.

En särskild informationsbefattningshavare tillsattes i staben. Inom polisen togs också emot inkommande samtal från allmänheten, utländska beskickningar och massmedier. Pressmeddelanden skickades ut. Behov fanns att koncentrera information för att nå de anhöriga. Så skedde delvis i samband med att dödsbud senare lämnades.

Ett forum har bildats för de anhöriga där det har hållits tio träffar. Där har representanter från länsstyrelsen, åklagarmyndigheten, tekniska roteln, räddningstjänsten, Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs kommun medverkat. Vid träffarna har getts så saklig information som möjligt

188 om händelseförloppet. Till invandrarföreningar har särskild information riktats. Även till skolorna riktades särskild information om myndigheters ansvar osv.

I Göteborgskatastrofen var det räddningstjänsten som var samverkande organ. I dess lokaler samlades katastrofledningsgruppen, där fanns socialtjänst, sjukvård och kyrka.

Inger Magnusson, informationskonsulent Svenska Röda korset

Röda korset i Göteborg hade ingen beredskapsplan att gå efter när katastrofbranden inträffade, men man gick ut direkt och erbjöd medmänskligt stöd.

Röda korsets lokaler hade öppet utöver de ordinarie öppettiderna och kunde nås per telefon dygnet runt under de tre första dygnen. Ett fåtal människor hörde av sig.

Polisen önskade en beredskap för transporter och samlingslokaler. Det visade sig att dessa insatser inte behövdes.

Behovet av medmänskligt stod är stort vid katastrofer och olyckor, men det är svårt att förutsäga var behovet uppstår. Efter katastrofbranden samlades många människor vid olycksplatsen på Hisingen och i Hammarkullen. Frivilliga från Röda korset fanns på båda platserna för medmänskligt stöd för de sörjande under de tio första kvällarna/nätterna efter olyckan. Röda korset efterlyser planering och samordning med andra organisationer och kommunen, för att utnyttja de samlade resurserna bättre.

Lars Lilled, samordnare av Göteborgs långsiktiga insatser med anledning av brandkatastrofen

Stadsdelarnas krisorganisationer fungerade bra och kom igång tidigt efter brandkatastrofen.

Insatser efter branden i Göteborg håller på att samordnas så att kommunens samlade kapacitet utökas. Allt från elevvård, pedagogiska insatser, socialvård och sjukvård kan komma att ingå i denna samordning. Organisationen som skall arbeta med detta skall förstärkas så att den har en uthållighet på minst två år. Hela arbetet går ut på att försöka göra livet så drägligt som möjligt för de anhöriga och drabbade. Fem stödcentrum i anslutning till ungdoms-

mottagningar har byggts upp med ett lokalt samråd mellan primärvård, vuxen- och barnpsykiatri, utbildningsförvaltning och stadsdelsförvaltning.

Sorgen innebär att framtiden ofrivilligt måste omdefinieras. Reaktionerna efter katastrofen är normala, men händelsen onormal och absurd. Vår ideologi i arbetet är att sorg är ingen sjukdom. Människor som drabbats kommer att sökas upp för att de inte skall tappas bort för det fall de behöver stöd av något slag. Det är bland annat viktigt att erbjuda stöd till de överlevande som bär på skuldoch skamkänslor.

De anhöriga har bildat en stiftelse. Experter från hela landet skall kunna ställas till de drabbades förfogande om de så önskar.

Kicki Hultin, nyhets- och samhällschef Sveriges Television Göteborg 92

Det som hände i Göteborg kan komma att påverka och möjligen förändra journalistiken på sikt. Det förutsätter att journalistkåren håller känslorna och det inträffade levande trots att det lättaste är att skjuta det obehagliga ifrån sig. Förändringar i journalisternas grundutbildning är något som skulle kunna innebära en möjlighet att lära.

Journalister och fotografer är bland de första på plats vid en katastrof eller stor olycka och det var svårt för dem att göra sitt arbete i en situation som branden i Göteborg. Människor blir arga av deras närvaro, men de kan också hjälpa och trösta.

En särskild situation inträffade i Göteborg som kanske beror på att offren var unga människor med många kompisar och de flesta med invandrarbakgrund. Efter katastrofen sökte de drabbades kompisar upp medierna och var väldigt omedelbara i sina kontakter. De krävde att få vara med i medierna, de ville t.ex. att TV skulle bevaka alla begravningarna. Detta var svårare för medierna att hantera än den vanliga situationen när medierna själva söker upp dem som skall intervjuas.

Något som försvårade bevakningen var det tidiga uttalandet att man befarade att branden var anlagd. Det satte igång en reaktion i Göteborg som saknar motstycke. Tyvärr vidarebefordrade TV uttalandet utan att ifrågasätta

189

eller granska det kritiskt, det gick för fort. Uttalandet födde spekulationer om rasistdåd m.m. Dessa uppgifter var mycket svåra att följa upp.

För övrigt var samarbetet med myndigheterna i Göteborg mycket bra sett från mediernas sida. Polis, räddningspersonal och kommunens informatörer informerade och utsattes för intervjuer liksom politiker. Telefonnummer till kriscentrum och krisgrupper förmedlades via medierna. Det uppstod behov, journalistiskt och mänskligt, att direktsända en minnesstund i TV på kvällen efter olyckan.

Medierna i Göteborg fick en särskild roll som aktiva i sorgebearbetningen; föräldrar och andra anhöriga har kommit till redaktionen för att titta på filmer som togs och många samtal kommer in. SVT har kontaktat psykologer och terapeuter för att få hjälp i sitt agerande. Medierna har en roll i hela Sveriges bearbetning av det som hände.

De ögonvittnen som intervjuades i Göteborg ”förintervjuades”. Man talade en stund med dem innan man beslutade att intervjua dem eller ej. Många valdes bort.

För personalen på SVT finns ett kristeam med psykolog, psykoterapeut och präst, de kallades in och fanns på plats från kl. 7 på morgonen efter olyckan. Ingen av dem som varit ute på Backaplan på natten fick gå hem innan de talat med någon ur kristeamet. Efter 1 ½ dygn kallades alla till debriefing och detta har följts upp även senare. Reportrar och fotografer som inte bevakade olyckan förbjöds att åka ut till olycksplatsen. Detta gjordes för att de inte skulle dras in i känslorna utan vara relativt opåverkade.

Respekten avtar med det geografiska avståndet. SVT som hjälpte utländska medier på plats i Göteborg kunde inte påverka det faktum att nyheten om att branden befarades vara anlagd av rasister kablades ut över hela världen. Från medier i Stockholm inkom förfrågningar som var

190 etiskt omöjliga att tillgodose, bilder av brännskadade efterfrågades.

SVT har internt de senaste åren lärt mycket om katastrofjournalistik, man skall vara återhållsam, medmänsklig, ta hand om den egna personalen och hela tiden arbeta efter de bakomliggande journalistiska principerna.

Göran Tesfai Skoglund, direktor Svenska kyrkans kriscentrum på Vårsta

Nätverket Enar

93

bildades hösten 1997 och är ett infor-

mellt nätverk mellan nationella aktörer inom området psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete. Deltagarna representerar både statliga myndigheter och andra organisationer inom området.

Anledningen till att nätverket Enar bildades var dels brist på samverkan mellan olika myndigheter och organisationer vid större olyckor och katastrofer och dels insikten om att det är viktigt med utveckling av psykiska och sociala insatser vid kriser och katastrofer.

Svenska kyrkans kriscentrum: Vid Göteborgsbranden samordnades arbetet gentemot stiften, nationella kyrkokansliet och andra trossamfund. Vidare kunde man ge den regionala och lokala organisationen uppbackning. Detta skedde genom samverka och samordning. Man inhämtade nyheter, förmedlade information och höll reda på olika instansers insatser. Kyrkan har många frivilliga som är bereda att hjälpa till om det behövs.

Kommunikation; myndigheter, massmedier och berörda

Björn Körlof, generaldirektör Styrelsen för psykologiskt försvar

SPF fick några år efter Estoniakatastrofen i uppdrag att förmedla information till anhöriga. På eget initiativ utökades uppdraget till att även omfatta överlevande.

SPF:s utgångspunkt är att människan i det liv hon lever, det samhälle och den värld vi lever i inte är helt säker och trygg. Det finns även väldigt många olika uppfattningar om vad som är farligt och inte farligt, riskfyllt och inte riskfyllt.

I en krigssituation har Sverige ett militärt försvar och sedan ett antal funktioner, totalförsvarsfunktioner. Det är viktigt att vissa verksamheter fungerar i krig, t.ex. transporter eller sjukvård. Det är då oväsentligt om det är statliga eller privata organ som behövs, alla finns med i beredskapslagstiftningen. Information är verksamheter som knyts samman i funktionen psykologiskt försvar, det kan lika gärna kallas för informationsberedskap. För denna funktion har SPF ansvar. För funktionerna i beredskapsorganisationen har riksdagen beslutat om mål och syfte. För det psykologiska försvaret är målet att upprätthålla förtroende för det demokratiska samhället. Försvarsviljan och motståndsandan byggs då upp genom att man har detta förtroende för det demokratiska samhället och är villig att stå upp till försvar för detta samhälle med dess värden. Medlet att försöka nå det här målet att bevara förtroendet sker genom bl.a. snabb och korrekt nyhetsförmedling.

För att informationen skall fungera i en kris måste det finnas en informationsberedskap, dvs. det måste finnas utbildad och erfaren personal både på myndighetssidan och mediesidan. Det krävs även teknik och att övningar har genomförts.

De funktionsansvariga myndigheterna och verksamheterna inom funktionen skall oftast också ha resurser och beredskap för krig. Dessa skall också kunna användas vid s.k. svåra påfrestningar för samhället i fredstid. Begreppet ”svåra påfrestningar” och dess konkreta innebörd för hur resurser skall användas är inte definierat i legala termer.

I funktionen information ingår regeringen, riksdagen, de centrala myndigheterna, högre regionala myndigheter, länsstyrelser, landsting, försvarsområden och kommunerna. SPF prioriterar den kommunala nivån, ”händer det något i Sverige så händer det i en kommun”. Det är till den egna kommunen medborgarna först vänder sig för att få information. Den kommunala informationsverksamheten är därför central för förtroendet.

Press, etermedierna och deras distribution ingår inte i funktionen men anses ”höra till” den. Det finns ett avtal om beredskapsskyldighet, t.ex. vad gäller förmåga att kunna sända och vad gäller distribution. SPF håller i

191

forskning och utbildning på informationsområdet.

När det ”krisar till sig” är det viktigt att göra rätt saker. En viktig sak är att säkerställa informationsförmågan. Medierna är ofta snabbt på plats och återger vad som händer. Krisen kan då lätt bli den kris som medierna förmedlar. För myndigheterna är det viktigt att ha en sådan kapacitet att de själva vet vad det är som pågår och kan förmedla den bilden på ett korrekt och snabbt sätt till medierna.

Ett problem i en kris är att motstridande information från olika myndigheter kan nå medborgarna. Detta medför ofta att människor blir oroliga speciellt om situationen är farlig. Det krävs därför stor omsorg om hur man informerar samt erfarenhet, kunskap och övning. Det är inte heller tillräckligt om myndigheten har rätt information, den måste också ha tillräckliga resurser för att nå ut med den. Även för detta krävs kunskap och erfarenhet.

Vid riskkommunikation är det viktigt att sätta sig in i mottagarnas faktiska situation. Vilken information vill de ha? Hur ser de på det som händer? Viktigt för att kunna lyckas är att informationen är riktig, tydlig och tillförlitlig samt ändamålsenlig. Sedan är det viktigt att lyssna, förstå, acceptera och beröras. Tilliten och trovärdigheten sedan tidigare informationsinsatser är viktig för hur arbetet skall lyckas.

Informationen mot allmänheten underskattas ofta. Det måste finnas en hög och långvarig beredskap för att möta allmänhetens oro, undran och frågor. Resurserna måste vara uthålliga, krisen kan vara en längre tid. Det är viktigt att de som svarar i telefon har riktig information att lämna. För att minska trycket på telefonlinjerna kan vissa generella förfrågningar samlas ihop och svar förmedlas via medierna.

De drabbade måste tas omhand på ett särskilt sätt, det måste finnas människor med erfarenhet, kunskap, inlevelseförmåga, empati som kan svara på frågor. En sådan beredskap måste finnas i alla samhällsverksamheter.

Myndigheterna måste alltid vara tillgängliga för medierna.

Grundprincipen för myndigheternas informationshantering måste vara att den som är ansvarig för en viss

verksamhet också är ansvarig för informationen som rör denna verksamhet. Däremot är det oerhört viktigt att de som är ansvariga för verksamheten och därmed för informationen har kontakt med ansvariga på andra myndigheter. De bör skapa en form för att samverka med varandra om informationen. Detta är oerhört viktigt vad gäller Regeringskansliet och de centrala myndigheterna. Om detta pågår en utredning. En ökad dialog och ett närmare samarbete mellan myndigheter och myndigheter och regeringen är viktigt. Länsstyrelsen bör i vart fall ha initiativrätt att sammankalla till gemensamma överläggningar om hur man skall bete sig med information och annat på regional nivå. För detta borde det finnas författningsstöd. Det är kommunledningen som är ansvarig i kris- och katastrof. Även här bör samordning och samverkan diskuteras.

Ordet kris används i många sammanhang, men är egentligen en psykiatrisk, medicinsk term. Det finns ingen genomtänkt terminologi, förhållningssätt eller ansvarsförhållande till olika typer av katastrofsituationer eller svåra olyckor.

I förhållande till de berörda vid Estoniakatastrofen hade sjukvården ett informationsansvar avseende dem man tagit hand om. Polisen hade ett informationsansvar kopplat till identifiering av omkomna. Kommunerna hade ett mer övergripande ansvar till sina kommuninnevånare att säkerställa att de som hör till kommunen får reda på det de behöver veta. Därför är det viktigt med en kommunal informationsresurs som snabbt kan förstärkas vid allvarligare händelser.

Regeringskansliet var inte alls inrättat för att ge information till berörda. Det fanns varken resurser eller organisation för det. En sådan uppgift måste ligga på en nivå där det är konkret gripbart och identifierbart. Efter Estoniakatastrofen åkte flera olika frågor rörande hanteringen upp till Regeringskansliet. Erfarenheten av detta innebär att man naturligtvis måste se till så att man kan möta sådana informationsproblem på olika sätt. Estonia var ju helt klart en nationell fråga och då måste den informationsmässigt hanteras nationellt, i vart fall under en fas måste Regeringskansliet vara inrättat för att kunna hantera det.

192

Idag finns bara en moralisk skyldighet för privata subjekt, t.ex. rederier att ha informationsberedskap vid svåra påfrestningar. Man skulle kunna fundera över om inte ett antal samhällsviktiga privata verksamheter också borde ha den skyldigheten. Idag är detta endast en kommersiell fråga för de privata bolagen.

Inge Gustafsson, kansliråd Information Rosenbad

Inom Regeringskansliet kan man tala om före och efter 1997 eftersom Regeringskansliet då blev en myndighet. Innan dess var departementen fristående och det var pressekreteraren som fick hantera medie- och informationskontakterna. Krävdes förstärkning kunde man be om hjälp från ett annat departement som man hade kontakter med.

Kontinuiteten är bättre nu än när informationsarbetet sköttes av pressekreteraren som följde statsrådet vid en avgång eller ett regeringsskifte. Nu finns informatörer på samtliga departement plus en gemensam informationsoch kommunikationsenhet på drygt 25 personer. Denna enhet är inte knuten till den politiska ledningen.

Statsrådsberedningen har en ledningsroll inom Regeringskansliet. Informationsenheten tillhör förvaltningsavdelningen. Alla informatörer har inte formell utbildning, men de är ändock erfarna och professionella informatörer.

Idag finns ingen informationsjour inom Regeringskansliet, men väl en beredskapsorganisation. Däri ingår ett antal tjänstemän, statssekreterare och jurister men ingen från informationsenheten. Inge Gustafsson själv ingår på grund av intresse och tidigare verksamhet, inte i egenskap av anställd på informationsenheten. En plan för hur informationsenheten skall hantera kriser håller dock på att tas fram och det är Inge Gustafsson som håller i detta arbete. Det handlar om en organisation som klarar telefonbemanning, kontakt med intresserade, intranät etc.

Övriga funktioner som informationsenheten ansvarar för är info-butiken på Drottninggatan, service åt allmänheten, trycksaksproduktion, regeringens webbplats, studiebesök samt extern information.

Jens Odlander, pressombudsman Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet har haft en presschef sedan 1920talet och pressombudsman sedan andra världskriget. Press- och informationsenheten består av ett 50-tal personer i Sverige och en utlandsorganisation med pressråd, pressattachéer med mera. För att vara ett land av Sveriges storlek är organisationen väldigt stor. I utlandet krymper organisationen. Enheten ligger under pressinformation och kultur och handhar allt från information om Sverige i dessa frågor till utrikespolitik och konsulära frågor.

Utrikesdepartementets presschef står nära ledningen och pressenheten får därigenom del av ledningens tankebanor. Internt är pressenheten organiserad så att ett antal medarbetare svarar mot ett antal andra enheter och följer arbetet i dessa genom närvaro vid deras möten. Således har man en ”medhörning” på alla ledare i organisationen.

Utrikesdepartementet har ett eget intranät som kommer att uppgå i Regeringskansliets intranät.

En rätt normal dag på Utrikesdepartementet består åtminstone av något krismöte. Vi arbetar med utlandsmyndigheter och gränsöverskridande med vissa departement som Statsrådsberedningen och Försvarsdepartementet. Det finns mycket att lära inom detta område i framtiden.

I konsulära frågor har Utrikesdepartementet en informationsplikt till allmänhet och medier, vilket kan liknas vid polisens roll. Då beskriver man hur arbetet läggs upp vid kidnappningsfall eller när svenska råkar illa ut utomlands. Sättet att agera varierar mycket, kriser finns inom alla områden. Utrikesdepartementet skall agera inom utrikes säkerhetspolitik, upplysa om den, informera om biståndspolitik och katastrofinsatser, humanitära insatser, handelspolitik med mera, med mera. I alla områden kan kriser förekomma.

Det krävs flexibilitet och beredskap. Trovärdighet och saklighet är mycket viktigt. Utrikessekretessen och relationen till andra länder kan ibland försvåra informationsarbetet.

193

Eva Marling, Sveriges Television

Myndigheterna får liksom allmänheten sin första information från medierna, det är naturligt.

Medierna vill tala med beslutsfattare hellre än informatörer från myndigheterna. Det är inte bra om en talesperson får monopol på information och en och samma människa skall uttala sig i olika ärenden. Den myndighet som försöker stänga in medierna i en särskild lokal och matar dem med presskonferenser en gång i timmen, den myndigheten får problem.

Efter Estoniaolyckan fungerade informationen till massmedierna dåligt, både från myndigheter som Sjöfartsverket och från rederiet. Myndighetspersoner blir som alla andra chockade och bör förbereda sig för detta inför krissituationer.

Frågan om att intervjua ögonvittnen eller ej är ett stort problem. Medierna kommer alltid att intervjua ögonvittnen, även de som är chockade. Det är ofta enda sättet att få reda på vad som har hänt. Ett förslag är att SPF, tillsammans med journalistförbundet borde ordna en utbildning där kunniga människor utbildar journalister om hur man känner igen vem som befinner sig i chock, och hur man skall förhålla sig så att man inte skadar dessa.

I samband med mycket svåra händelser som Estoniakatastrofen eller Palmemordet ställs särskilda krav på de högre myndigheterna och deras företrädare. Efter Estoniaolyckan var det märkligt nog på initiativ av Aktuellt som kungen höll tal till nationen i TV. Vi behöver alla också ett mått av värdighet i sorgen, vilket var något som saknades de första dagarna efter Estoniakatastrofen. Det gäller också på regeringsnivå. Medierna hade accepterat om statsministern ville hålla tal och till och med ansett det lämpligt, även om intervjuer också måste göras t.ex. rörande bärgningsfrågan.

En annan svår fråga efter Estoniaolyckan handlar om mediernas relation till anhöriga och överlevande på längre sikt. Medierna ringer ofta till de anhörigas föreningar för att få kommentarer på olika politiska förslag och händelser. Hur representativa är föreningarnas representanter? Skall man fråga andra och riskera att jaga upp människor som funnit en viss ro? Hur påverkas medier och andra av

de bråk som förekommit och förekommer i anhörigorganisationer? Skall medierna granska dessa? Bidrar medierna till att permanenta sorgen för de anhöriga genom sitt agerande?

Samtidigt måste anhöriga få komma till tals i olika frågor som rör exempelvis skadestånd och bärgning. Medierna och anhöriga har kommit in i ett slags symbios som är svår att komma ur.

Liselotte Englund, doktorand med inriktning på katastrofjournalistik vid JMG –Institutionen för journalistik och masskommunikation – Göteborgs universitet

God katastrofjournalistik ställer stora krav på lyhördhet och kompetens hos mediernas medarbetare. Professionella normer och personlig medkänsla skall verka i syntes. Närhet i rapporteringen skall förenas med respekt för den intervjuades tillstånd. Mediernas närvaro och uppdrag vid katastrofer och stora olyckor rymmer många paradoxer, och det är ingen tillfällighet att dessa tragiska händelser ofta leder till de största journalistiska framgångarna.

En jämförelse av begreppen ”kris” och ”nyhet” ger vid handen att de båda vetenskapliga definitionerna sammanfaller på i princip varje punkt. Om man betraktar katastrofen som en form av kris, kan det nyhetsrus som ofta uppstår få sin förklaring. Samtidigt leder dessa händelser till att även journalister och fotografer chockas och drabbas av en slags arbetsförlamning. Sådana exempel finns från tidningen Bergslagsposten efter Estoniakatastrofen, och många av de första på plats vid brandkatastrofen i Göteborg (oktober –98) vittnar om hur yrkesfiltren raseras och block och penna fick packas ner.

Journalister och fotografer har en svår uppgift i att bemästra stressen och klara de etiska avvägningarna på olycksplatsen. Ändå förväntas alla yrkeskoder sitta bergfast trots att uppdraget kanske sker under chockliknande betingelser. I en situation där inte ens räddningspersonalen anser sig tillräckligt förberedd är medierna naturligtvis mycket dåligt rustade för att möta och skildra katastrofens konsekvenser.

Det kan vara relevant att fråga sig varför så stor andel

194 etiska avvägningar överlåts till den enskilda reportern eller fotografen på olycksplatsen. Oetiska intervjuer görs ofrånkomligen, men borde inte publiceras. Många avgörande etiska bedömningar kan göras på redaktionell nivå, men verkligheten blir ibland den rakt motsatta. Från redaktionen kommer de förväntningar och den press som får reporten att gå ett steg till. Det är ofta värre att bli beskylld för att ha gjort för lite än för mycket. Med avståndet ökar okänsligheten. Detta gäller möjligen också den känslighet med viken mediernas personal på olycksplatsen hanterar situationen. Det faktum att journalisterna efter Estoniakatastrofen inte verkade på själva olycksplatsen kan hypotetiskt tänkas ha viss betydelse för graden av närgångenhet och hänsyn. I fallet Göteborg stod journalisterna i katastrofens centrum vilket sannolikt ledde till ett större mått av försiktighet.

Händelserna i Göteborg lär oss inte bara att sjukhusen bör ha beredskap att möta ett mycket stort antal anhöriga, utan också att stort mediauppbåd. Det är viktigt att också övriga yrkesgrupper har en realistisk uppfattning om mediernas arbetsvillkor. En nyhet förmedlas oerhört snabbt, förgrenas via olika förmedlare och når många samtidigt. Det är därför viktigt med s.k. rätt-tidig information, vilket innebär att informationen är korrekt och att den presenteras vid en lämplig tidpunkt. Dementier skapar lätt förvirring, och har ibland svårt att över huvud taget nå fram.

En självklar del av katastrofrapporteringen är att skildra de människor som drabbats och dem som överlevt. Att ha blivit fotograferad eller filmad av TV och exponerad i chocktillstånd för en stor publik, kan dock vara skadligt för de överlevandes framtida rehabilitering. Det finns exempel på hur publicerade TV-inslag och artiklar kan användas för att stanna kvar i sorgen, en slags fixering som gör det svårt att gå vidare. Många människor som drabbas av post-traumatisk stress (ett psykiatriskt tillstånd som effekt av ett psykiskt trauma) visar tendenser att söka upp traumat på nytt. Att titta på TV-inslaget eller läsa artikeln om och om igen kan vara ett sätt.

Kunskap om det oförutsedda kan låta som en utopi, men kunskapsfaktorn bör poängteras i sammanhanget.

Journalistkårens kännedom om krisreaktioner och krisförlopp får antas relativt begränsad, med utgångspunkt från kursinnehållet vid landets journalistutbildningar. Dessa kunskaper är viktiga eftersom chockens ansikte är lynnigt och kan sända ut missledande signaler. Då en individ drabbas av s.k. psycic numbing (en slags krisreaktion) ”luras” journalisten att uppleva den intervjuade som sansad och kontrollerad, när det i stället kan vara fråga om att personen är chockad och har drabbats av overklighetskänsla. Psycic numbing är en av flera s.k. coping-strategier. Med coping menas det sätt på vilket individen bemöter, bemästrar och anpassar sig till såväl inre som yttre hot.

Det finns en vilja till lärande. Efter brandkatastrofen i Göteborg har intresset för utbildning och fortbildning i nämnda kunskapsområde varit stort. Bland annat har Journalisthögskolan i Göteborg planer på att införa krispsykologi/katastrofjournalistik i journalistutbildningen.

Några hållpunkter inför framtida mediebevakning är att i möjligaste mån undvika att intervjua chockade människor, att inte visa bilder där offer eller överlevande kan identifieras, att försöka utveckla nya journalistiska former för att skildra det som sker. Journalister och fotografer bör regelmässigt erbjudas krisbearbetning efter avslutat uppdrag. Dessutom kan en konsekvensanalys av mediebevakningen vara fruktbar som erfarenhetsgrund för kommande uppdrag. Att träffas innan det har hänt är en möjlig väg mot ökat professionellt förhållningssätt mellan yrkesgrupperna på olycksplatsen; en gemensam utbildning för katastrofens olika aktörer.

Samverkan kring katastrofarbete på kort och lång sikt

Lars Fredholm, laborator Försvarshögskolan i Karlstad

Samhället utvecklas mot ett risksamhälle med en ökad komplexitet. Det blir allt svårare att förutse och förstå vilka skeenden som kommer att utvecklas.

Ett problem är att de begrepp som används inte har samma innebörd, framförallt mellan experter och vanligt

195

folk. Och inte ens experter emellan. Myndigheterna saknar tillräckligt med kunskaper om vilken variationsvidd i upplevelser och beteenden som finns människor emellan.

Människor har ett förnuft som de agerar utifrån vid en konkret situation. De beter sig ofta utifrån sina mål på så sätt rationellt. Experter och ledare behöver betydligt mera kunskap om hur människor tänker och reagerar. Det är viktigt att i förväg försöka fundera ut vad människor har för informationsbehov och hur det skall bemötas. Den enskilde drabbade människan är en resurs i detta arbete.

Det är viktigt för myndigheterna att bygga upp en förmåga som svarar mot det förtroende som förhoppningsvis redan finns. Ibland har myndigheterna motstridiga intressen som måste vägas samman i detta arbete.

Lars Nylén, rikskriminalchef Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen utgör den centrala myndigheten inom polisväsendet. Från den 1 januari 1999 finns det 21 polismyndigheter i Sverige. Länsstyrelsen har inte längre något direkt ansvar för polismyndigheterna. En viss samordning finns dock kvar vid samhälls- och katastrofsituationer.

Särskilda händelser kännetecknas av att de ofta inträffar överraskande, är svåra att omedelbart få ett grepp om, har ett komprimerat tidsförlopp och ett upptrappat flöde av aktiviteter. Dagens resursknappa samhälle har inte dygnet runt resurser i tjänst för alla tänkbara situationer. Det innebär att insatsorganisationerna måste mobiliseras och att de växer till successivt. Många situationer är dynamiska, dvs. de utvecklar sig hela tiden och det är svårt att veta vad som kommer att hända.

De samverkande aktörerna får av naturliga skäl ofta olika uppfattningar om en händelse. Det är oerhört svårt men mycket viktigt att stämma av lägesbilder så man får samma verklighetsuppfattning i olika staber, särskilt om arbetet utförs över en stor yta och är utdraget i tiden. Risken är stor om inte den interna kommunikationen fungerar att det blir ett gap mellan dessa bilder. Vidare uppfattar massmedierna händelsen på sitt eget sätt, vilket förmedlas till allmänheten och de drabbade m.fl. Det gäller

att fånga upp detta och vidta de åtgärder som behövs för att allmänheten skall ha en så god kunskap som möjligt, inte minst de som utsätts för risker och behöver vidta skyddsåtgärder.

Polisen har som regel att hantera ett stort antal människor vid en särskild händelse. För att klara svåra situationer måste man i förväg fundera över vad organisationen själv behöver för information och vad som behöver lämnas till allmänheten och hur detta bör ske. Utgångspunkten måste då vara att människor tänker olika och uppfattar information olika. Ofta glöms det bort att den enskilda drabbade människan är en resurs även vid en svår händelse.

Typiskt vid särskilda händelser är att polisen har att samverka med andra aktörer på olika nivåer. Polisen, försvarsmakten, räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården försöker skapa en gemensam doktrin att tackla problemen. Det kan gälla det psykosociala omhändertagandet, organisationen på insatsplatsen etc. För att uppnå en bra samverkan genomförs viss gemensam utbildning och övningar.

Det finns ett spänningsfält mellan nivåerna i samhället. Ofta värjer sig den lokala nivån för inblandning från regional och nationell nivå i det operativa arbetet. När det gäller större insatser finns det lite rutin i Sverige. Desto viktigare blir det därför med övningar och utbildning, vilket inte är prioriterat idag vad gäller polisen, som främst arbetar med närpoliskonceptet. Polisen är nu för tiden inte lika insatsorienterad som den har varit.

Polisens insatsorganisation vid särskilda händelser består av en polisstyrka som leds av en polisinsatschef med eller utan stab, dvs. en yttre ledning. Sedan finns det som regel en övergripande operativ ledning som styrs av polismyndighetens chef eller av den denne utsett. Vid ”Särskilda händelser av riksangelägenhet” upprättas vid Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) en stab för övergripande operativ samordning och strategisk ledning. Räddningstjänsten har ett liknande system. I ledningsstaberna finns olika funktioner. En funktion skall t.ex. leda insatsen, en funktion skall analysera den, en tredje svarar för informationsverksamhet.

196

Det skulle behövas ett bättre utvecklat system som kan självkorrigera sig under en pågående insats och som kan förhindra fastkörning i bekväma eller felaktiga hjulspår. Slutligen bör vi utveckla vår samarbetsförmåga.

Göran Tesfai Skoglund, direktor Svenska kyrkans kriscentrum på Vårsta

Svenska kyrkan är en funktionsansvarig myndighet. Uppgiften är att se till att den verksamhet som bedrivs dagligen även skall kunna bedrivas i svåra situationer. Detta för att kunna ge människor trygghet och tillit. Huvuduppgifterna är omsorg, diakoni, stödarbete, själavård, stödsamtal, begravningsgudtjänster, sorgearbete.

Kyrkan är mycket aktiv i POSOM-grupper. Idag finns det oerhörda klyftor i kunskap och beredskap. Utbildning pågår inom kyrkan och på sikt skall förtroendevalda och anställda ges utbildning.

Margreth Köppen, enhetschef Svenska Röda korset

Vid Göteborgsbranden sa myndighetsrepresentanter att man inte visste vilka resurser Röda korset har. Det finns grupper för psykiskt och socialt stöd. Vidare utbildas medlemmar i kris och medmänskligt stöd. Genom de många medlemmarna finns en uthållighet inom organisationen. När någon behöver stöd i sin sorg under längre tid kan Röda korset hjälpa till med en kontinuerlig stödperson.

För att fylla en roll i krisarbetet bör Röda korset finnas med redan på planeringsstadiet. Detta skulle innebära att olika aktörer lär känna varandra och förstår varandra och ett kontaktnät byggs upp. Det är viktigt att hjälparbetarna vet sin roll och när det är dags att kalla in annan hjälp. Frivilliga skall inte överta någon yrkesroll i sitt arbete. Det handlar om att vara ett stöd, att kunna finnas till och att kunna hjälpa till där ingen annan har att utföra en arbetsuppgift. När något inträffar är det viktigt att använda fantasin för att tänka ut vad som kan behövas.

197

A

nalysgruppen arrangerade ett seminarium den

16–17 mars 1998 med syfte att belysa de individuella och samhälleliga konsekvenserna av Estoniakatastrofen. I det följande presenteras referat av de anföranden som hölls.

Sorg i ett livstidsperspektiv

Conny Nordin, professor i psykiatri vid Linköpings universitet och hovpredikant

En utgångspunkt för resonemanget är att sorg är någonting normalt som drabbar oss alla. Ingen människa undgår sorg. En andra utgångspunkt är att sorgen orsakas av en förlust men att alla förluster inte leder till sorg. Som tankeexempel säger Conny Nordin att förlusten av en nyinköpt ring inte går att jämföra med förlusten av en vigselring. Det är ingen tröst att man kan köpa en ny. Vigselringen innehåller för mycket känslor.

En tredje utgångspunkt är att förlusten i en sorg gäller såväl den bortgångne som den sörjande. Att förlora en anhörig är att förlora något av sig själv. Sorgen är inte enkelriktad utan relationsrelaterad.

Conny Nordin ställer därefter frågan om sorg är någonting farligt och beskriver en studie

94

över dödsorsaker

i London 1675. Bland dödsorsaker som smittkoppor, syfilis, gikt och självmord återfinns även sorg. Även om detta inte är någon högklassig vetenskaplig framställning, säger den att sorg alltid har uppmärksammats som något som kan få stora konsekvenser och som inte alltid ger den erfarenhetsmängd som många tror.

En annan studie

95

som utfördes 1963 på 4 486 änk-

lingar över 54 år i England visar 40% ökning av dödlighetstalet för dessa, under sex månader efter hustruns död. I en kompletterande studie

96

från 1969 visades

senare att tre fjärdedelar av denna överdödlighet på 40 procent förklarades av hjärtsjukdomar. Det är tydligen hjärtat som är i farozonen när sorgen blir för svår.

I en ytterligare studie

97

fann man att sjukvårdskon-

sumtionen påverkades av anhörigas dödsfall. 44 änkors sjukjournaler undersöktes varvid man fann att antalet sjukvårdsbesök per halvår var 2,2 före makens bortgång och 3,6 efter.

Då vi drabbas av sorg eller en traumatisk händelse är en första naturlig reaktion att vi vill stänga in oss själva för att stänga händelsen ute. Denna fas brukar kallas chockfasen och illustreras av en bild på en ostkupa som omger en drabbad.

Chockfasen innebär dock inte att vi alltid är helt kontaktlösa, men den drabbade är inte tillgänglig för information på det vanliga sättet. Det är svårt att nå fram med information. Man tar inte in sådant man inte orkar höra. Reaktionerna från omgivningen blir ofta att det inte är någon idé att säga något, personen är så inkapslad och sluten.

Hur länge chockfasen varar är individuellt, från några minuter till några dagar eller i särskilt traumatiska fall längre än så.

Nästa fas kallas reaktionsfasen. Då börjar den drabbade bli mogen att ta till sig sanningen och försöker därför knacka hål på ostkupan inifrån. Men verkligheten ”rinner”

Individuella och samhälleliga konsekvenser

av Estoniahaveriet

198 in från lite olika håll och i olika takt. Det går inte för den som drabbats av sorg att ta till sig allt på en gång. I den här fasen blir tillvaron för människan ofta kaotisk. Reaktionen hos omgivningen kan bli att personen är splittrad och svår att orka med och risken finns att man som anhörig eller vän drar sig undan. Det bästa är att bara finnas där och låta vederbörande tala, inte stöta bort. Fasen måste ta sin tid.

Så småningom är man beredd att lämna ostkupan. Man orkar till och med sopa upp resterna efter det man har varit med om. Man har börjat ett nytt liv. I det här momentet hör man exempelvis personen säga: ”Nu har jag orkat ta bort hans säng. Nu har jag tapetserat om i sovrummet.” Detta är uttryck för att man lämnat händelsen bakom sig. Denna fas kallas reparationsfasen.

Under nyorienteringsfasen har den som drabbats av sorg eller en traumatisk händelse integrerat upplevelsen med sitt liv och börjat en process av nyorientering. Men det finns fortfarande risk för att en liten händelse kan väcka det gamla till liv igen och reaktualisera känslor man trodde var passerade.

De beskrivna faserna gäller sorg och även andra traumatiska upplevelser. Sorgen har dock några inslag som är unika. Ett sådant inslag är att sorgen tillhandahåller en ny identitet på gott och ont. Att anta en ny identitet betyder att man ger upp en tidigare. Förlorar man en anhörig förlorar man delar av den egna identiteten.

Denna konsolidering av identiteten – Vem är jag nu när jag inte lever i den relation som jag har levt i? – är svår.

Frågorna hur och varför, är begrepp som Conny Nordin menar kan komplicera sorgeförloppet om de sammanblandas. Hur – avser frågan om dödsorsaken och dödssättet. Varför – har däremot en annan dimension och avser frågan om mening, eller kanske brist på mening.

Frågan varför har en kvalitet som ibland gör frågan hur mindre intressant. Som exempel nämner Conny Nordin en brandman som dör under yrkesutövning. Om de anhöriga på frågan varför får veta att han dog när han rusade tillbaka för att rädda ett barn, kan de möjligen känna någon slags mening med hans död. Brist på mening gör risken större för att den förlustdrabbade skall fastna i ett ältande.

Conny Nordin resonerar vidare att begreppet sorg skulle kunna delas in i tre typer: den individuella, kollektiva och den regionala eller nationella. De olika sorgetyperna kan se olika ut.

Den individuella sorgen rör sig på ett personligt plan. Den sörjande kan möjligen diskutera den med någon, samtala om den, men ingen annan kan ta över den. Den sörjande vet att ingen annan kan förstå precis hur det känns.

Den kollektiva sorgen är en gemensam angelägenhet i en avgränsad grupp, t.ex. familj, arbetsplats eller intresseförening. Sorgen efter en borgången kollega t.ex. är knuten till arbetsgemenskapen. Den sörjande bär kanske inte sorgen med sig hem på samma sätt.

Den regionala eller nationella sorgen är också kollektiv. Men den är inte begränsad till en grupp vilket gör att samhörighetskänslan kanske inte är lika tydlig. Sorgen rör sig på ett symboliskt plan. Ett exempel på denna typ av sorg är reaktionerna efter mordet på Olof Palme, prinsessan Dianas bortgång och Dagmar Hagelins försvinnande i Sydamerika 1977.

Död hör livet till. Människan bär också med sig en tanke om att sorg får oss att mogna och växa. Detta äger en giltighet då sorgen kommer i intervaller. Mellan intervallerna hinner människan hantera sorgen, forma en ny identitet och därmed förbereda sig inför nästa dödsfall.

Värre är det vid serier av dödsfall med korta intervall. Sorgebördan blir då ackumulerad och det tar längre tid för den att plana ut och försvinna. Detta förvärras ytterligare vid massiv död under kort tidsrymd, t.ex. vid en katastrof eller under krig. Som individer hör vi mest talas om effekterna av den individuella sorgen. Vår erfarenhet av de psykologiska effekterna av katastrofer och massdöd är mer begränsade.

Förhållandet till den bortgångne påverkar. Att förlora en make eller ett barn är särskilt svårt. Styrkan i tillgivenheten, liksom tryggheten och graden av beroende är påverkande faktorer.

Omständigheterna kring dödsfallet påverkar. Var det en naturlig tidpunkt eller ej? Förstod vi att detta skulle

199

hända? Fanns det möjlighet att förbereda sig för dödsfallet?

Det finns dessutom faktorer efter dödsfallet som kan påverka sorgen. Den ena är krisbearbetning och den andra socialt stöd. Krisbearbetning bör hanteras framförallt på ett individuellt plan, eller i en begränsad grupp. Det sociala stödet måste finnas i hemmiljön likaväl som i vänkretsen och nationellt.

Sorg kan även ses i större perspektiv och beskrivas utifrån tre begrepp: Okomplicerad sorg, akut stressyndrom och posttraumatiskt stressyndrom.

Begreppet okomplicerad sorg ger uttryck för en ”normal” sorgeprocess. Vi drabbas, sorgen läker ut och vi går vidare. När händelsen blir oerhört intensiv och konfrontationer med död eller hot drabbar den egna integriteten brukar man tala om ett akut stressyndrom.

Ett symptom i ett akut stressyndrom är att den traumatiska händelsen återkommer som drömmar, (flash backs). Ibland leder det till ett undvikande beteende. Dessa reaktioner kan vara mellan två dagar och fyra veckor och debuterar vanligen inom fyra veckor efter händelsen.

Det finns en mer långvarig variant som kallas

posttraumatiskt stressyndrom och som uppvisar en intensi-

vare bild. Posttraumatisk stress kan debutera så sent som sex månader efter händelsen och ha ett kroniskt förlopp. Den medför också vissa biokemiska förändringar, sorgen ställer så att säga om vår inre kemi.

Begreppet posttraumatiskt stressyndrom har en del synonymer i litteraturen, vilket speglar något av dimensionen av svåra förluster. Vi har ”soldier’s heart”, krigsupplevelsen, ”shell shock”, dvs. granatchocken, traumatisk neuros, KZ-syndromet,”war sailor syndrome” (hos norska sjömän som levde under hot att torpederas under kriget). Till dessa kan även räknas tortyroffer och incestoffer. Alla dessa har drabbats av något som liknar det som i dag kallas posttraumatiskt stressyndrom. Med andra ord: överintensiva händelser som är så svåra att i princip ingen människa klarar av dem enbart med stöd av tidigare erfarenheter.

”Well, everyone can master a grief but he that has it”

Alla vet hur man skall hantera sorgen utom den som är drabbad. Gåtfullheten som uttrycks i strofen, menar Conny Nordin avslutningsvis, säger något om hur komplex sorgen är. Den fascinerar och oroar, den är tillgänglig och otillgänglig på en gång.

Ceremoniers betydelse

Bo Brander, präst och föreståndare vid Laurentistiftelsen i Lund

I anförandet belyser Bo Brander behovet av s.k. passageriter. Vid studier av religiösa fenomen har framkommit att alla kulturer markerar livets växlingar och förändringar med riter och ceremonier. Riten transformerar fysiska händelser till social verklighet och har lika stor betydelse för människan som subjekt, som för samhället.

I samband med döden har begravningsriten ingått som en introducering till sorgearbetet, som i alla tider har varit menad att få ta tid. Väsentligen bygger såväl den kyrkliga som den borgerliga begravningen på samma grundprinciper: En vördnad och tacksamhet inför det liv som är slut, ett uttryckande av empati och ett mer eller mindre tydligt transcendent överlämnande. En preferens för ritens utförande finns för hembygdens kyrka och kyrkogård.

Riten är aldrig tillämpbar på människomassor. Även om erfarenheten är kollektiv är ceremonins tillägnelse och tillämpning alltid individuell och personlig.

Begravningen som passagerit innehållet fyra moment:

Överlämnandet och kvarhållandet. Den döde överläm-

nas till Gud, i begravningsriten markeras detta med orden ”vila i frid”, och kvarhålles hos de kvarlevande genom minnet och namnet. Ett foto på hedersplats i bostaden, namnet på gravstenen.

Människovärdet och förgängligheten. Den starka känslan

av livets svindlande korthet är en betydande dimension i dödens rit. Den balanseras riten av sin egen motsats. Ett sätt att uttrycka människolivets värde är att hantera den döde med den pietet som man är mäktig. Ett annat är ceremonielet med de tre skovlarna jord, som sätter in människan i ett ekologiskt sammanhang.

200

nemang om att anhöriga till sjömän skulle ha större acceptans för havet som grav, än anhöriga till passagerare, nämns att utvecklingen pekar på att sjöfolk ställer större krav på att samhället skall ställa ekonomiska resurser till förfogande för att förbättra sjösäkerheten och kraven ökar också för att omkomna skall bärgas från havet.

När det gäller omständigheterna kring Estonia nämner Lars Weisæth att det som är svårast att förstå, mot bakgrund av det som två statsministrar sade, är att inte räddningsarbetet direkt övergick i ett omhändertagande av omkomna.

Kris- och katastrofpsykologisk organisation

Atle Dyregrov, psykolog och ledare för Center for krisepsykologi i Bergen

Katastrofer har starkast inverkan på samhället när händelsen drabbar områden eller institutioner som alla är beroende av eller när den drabbar viktiga symboler eller symbolpersoner (särskilt om händelsen är avsiktlig). Detsamma gäller om händelsen medför att ett stort antal människor dör eller när den drabbar barn. Om händelsen är av den karaktär att alla kan identifiera sig med den eller om massmedia ger starka skildringar av den påverkar även detta starkt. Om händelsen utmanar centrala uppfattningar om våra liv förstärks effekten.

Konsekvenserna för samhället av en sådan katastrof blir: kollektiv sorg och trauma, samhällsmedborgarna utvecklar fantasier, uppfattningarna om världen förändras, sårbarheten ökar, samhällets förväntan på nya katastrofer ökar, nationens självtillit sviktar, utlöser starka traumatiska reaktioner, myter genereras, kulturella normer förändras och samhällets beredskapssystem påverkas.

Katastrofers inverkan på individen

Upplevelsen av en traumatisk händelse kan då traumat integreras i individens livserfarenhet bidra till personligt växande. Växandet kan bidra till att stärka modet hos individen, liksom styrkan. Det kan också leda till att individen sätter större pris på sina närmaste och innebära en fördjupning av relationerna till andra. Ökad empati och om-

Hinsidesfrågorna. Varje rit öppnar mot något större i

tillvaron än det som sinnena kan registrera. I den kristna traditionen är tron på liv efter döden mycket stark och tydlig.

Riten som övergång och inget att stanna i. De nya och

mycket smärtsamma erfarenheterna skall inkorporeras i en dimension där den döde är död och de levande är levande. I begravningsriten markeras detta av aktens avslutning och själva jordfästningen. Ett sista tack och farväl och ett lysande av frid över den döde. Platsen där den döde vilar skall bli en plats inte för katastrof, utan för frid, försoning och ro.

Har passageriten fungerat enligt Bo Brander, har den bidragit till att den smärtsamma dödens effekter inte blir ett förlamande sår, utan berikande minnen och ömma erfarenheter som ger djup åt livet.

Havet som gravplats

Lars Weisæth, professor vid universitet i Oslo

Lars Weisæth inleder med att göra en beskrivning av att tillvägagångssättet vid flygolyckor är reglerat och utgår från att samtliga omkomna, samt flygplanet skall hämtas upp. För olyckor till sjöss med fartyg finns inte motsvarande regler. Ur ett historiskt perspektiv kan sägas att omkomna på båtar lämnade kvar i havet, framför allt på grund av att det inte fanns tekniska möjligheter att omhänderta dem. Anhörigas ångest och ovisshet efter båtolyckor bemöttes genom att de naturligt erbjöds möjlighet att träffa de överlevande och få svar på många frågor. Professor Weisæth konstaterar att några sådana sammanträffanden inte organiserats i fallet med Estonia.

Lars Weisæth för också ett resonemang kring frågan om hur vi uppfattar döden till havs, vad blir borta på sjön? Hur ser vi på förhållandet kropp och själ. I sammanhanget nämner han att SOS är en förkortning för Save our souls. Han påpekar också att vår tradition är att man har en plikt att söka efter sina anhöriga för att begrava dem på land.

Ett annat perspektiv som belyses i anförandet är om det finns någon skillnad mellan hur anhöriga till besättningsmedlemmar ser på havet som grav, i jämförelse med anhöriga till resenärer. Med utgångspunkt i ett reso-

201

det fortfarande många som exempelvis vill ha någon typ av hjälp, krissamtal eller möten med andra anhöriga.

Av enkätsvaren framgår även att en stor del av de anhöriga skulle önska att regeringen frågat dem om deras åsikter i bärgningsfrågan. Rörande frågan om bärgning eller inte bärgning svarar anhöriga 55 procent inte bärga och 32 procent bärga, 11 procent har ingen åsikt. Resultatet av enkäten som sänds ut i anslutning till ettårsdagen visar att 47 procent är negativa och 40 procent positiva till bärgning. Den tredje enkäten är förhållandet nästan jämnt mellan de båda grupperna, med en viss övervikt för de som vill bärga. Då svaren delas upp efter frågan om bärgning av hela fartyget, i relation till omhändertagande av enbart omkomna blir resultatet att 63 procent vill att de omkomna skall omhändertas, mot 25 procent som säger nej och 29 procent vill bärga hela båten medan 42 procent säger nej.

En klar majoritet av de svarande är emot betongövertäckningen av Estonia, omkring 80 procent säger direkt nej. Frågan är också en av de som väcker mest kommentarer.

Erfarenheter från Alexander Kielland-olyckan

Odd Kristian Reme, präst och företrädare för Alexander Kielland-fonden

Alexander Kielland-fonden var en förening bestående av anhöriga, företrädare för kyrkan samt representanter från fackföreningar. Föreningen var aktiv i frågan om bärgning av oljeplattformen Alexander Kielland som välte i Nordsjön 1980. 123 personer omkom och 89 räddades. Reme förlorade sin bror vid olyckan.

Odd Kristian Reme talar om parallellerna mellan Estoniahaveriet och Alexander Kielland-olyckan och beskriver dem som slående då det gäller frågan om eftersökande av de omkomna. I båda fallen frågade sig hela folket: Vad skall vi göra? Skall vi acceptera att de döda fått sin grav i havet eller skall vi söka efter dem, för att få genomföra en begravning på land? I båda fallen var ”alla” först eniga om bärgning och eftersökande och regeringen i både Norge och Sverige gick långt genom att lova att ”allt skall göras”. Åsikterna bland de anhöriga var delade och i båda fallen

sorg för andra, liksom ökad tacksamhet för livet och positiva förändringar av livsprioriteringar är andra positiva effekter.

För att det psykosociala stödet skall fungera krävs timing och flexibilitet. Detta kan uppnås om omfattande förberedelser gjorts i form av planering av resurser, mobilisering och insatser. Häri ingår träning och mental förberedelse av den personal som skall medverka.

Ett viktigt led i arbetet med att bemöta individer som drabbats av större katastrofer är att kriscenter omedelbart upprättas. Efter den akuta fasen skall uppföljning ske och eventuellt långtidsterapi erbjudas. Atle Dyregrov understryker vikten av att detaljerad information om katastrofen förmedlas löpande, till såväl de drabbade som till stödpersonerna.

Att lyssna till anhöriga

Kristina Brandänge, psykiater och klinikchef vid Ersta sjukhus

På Ersta sjukhus har det genomförts ett antal enkätundersökningar, framför allt riktade till anhöriga. Efter genomförda fem enkätundersökningar togs även överlevande med. De resultat som redovisas under anförandet behandlar dock enbart de första fem enkäterna.

I undersökningen har sammanlagt 863 personer medverkat. Dessa är anhöriga till 420 av de 501 svenska omkomna, dvs. 84 procent av de svenska omkomna finns representerade i undersökningen. 90 procent av de svarande räknas som förstagradsanhöriga, vilket innebär att man är maka, make, sambo, barn, förälder eller syskon. Den största gruppen i enkäten består av dem som har förlorat föräldrar. Den stora delen svarande sörjer en omkommen, men det finns en icke försumbar del som sörjer flera. Här lämnas endast en övergripande redogörelse för några av de enkätsvar som bearbetats.

Frågor som belyses i enkäten är hur omhändertagandet av de anhöriga fungerat. Vid varje svarstillfälle är det fler som befinner sig på den negativa sidan i detta fall. I enkäten ställs frågor om hur de anhöriga mådde före katastrofen och hur de mår efter. Tendensen är att hälsotillståndet förbättras, men oerhört långsamt. Efter två år är

202 avstods från att undersöka anhörigas mening. I båda fallen fattade regeringarna beslut om att inte låta eftersöka omkomna, något som i fallet med Alexander Kielland så småningom förändrades efter anhörigas kamp.

Alexander Kielland-fonden genomförde tre undersökningar av anhörigas åsikter rörande frågan om bärgning eller inte bärgning. Den första genomfördes 15 månader efter olyckan, den andra två år efter och den tredje tre år efter. Mätningarna visade att ju längre tiden gick, desto fler av de anhöriga önskade att eftersökande av de saknade skulle ske.

Tre och ett halvt år efter katastrofen genomförde bärgning av plattformen och endast 6 av 36 saknade återfanns. Enligt Odd Kristian Reme har ingen av de anhöriga, trots detta, beklagat bärgningen. Remes bror återfanns inte, men familjen har fått ro därför att allt nu har gjorts som kunde göras.

För Kielland-fonden fanns två anledningar till att man engagerade sig för bärgning: den ena var att man ville finna de ombordvarande och den andra att olycksorsaken skulle kunna utredas fullständigt.

Praxis rörande eftersökning av omkomna

Odd Kristian Reme menar att det i Norge tillämpats olika praxis då det handlar om eftersökning av omkomna och säkrande av bevis, beroende på vilka som förolyckats. För flygolyckor gäller ovillkorligen att flygplanet och de om-

komna tas omhand. Då det gäller oljearbetare har Kielland-fallet inneburit att eftersökning genomförs, men det var inte självklart före den olyckan. Då det gäller fiskare har det varit självklart att eftersöka överlevande, men inte omkomna.

Fiskare har nu börjat ställa krav på att olyckor till sjöss med fartyg skall hanteras på samma sätt som flygolyckor.

Odd Kristian Reme är mycket kritisk till det etiska rådets uppdrag och ställningstaganden i fallet med Estonia. Hans huvudsakliga invändningar mot deras arbete är:

 • Redogörelsen grundas inte på någon normativ etisk värdering av behandling av döda.
 • Redogörelsen tar inte hänsyn till empirisk erfarenhet rörande anhörigas önskemål och behov i likartade fall.

Han menar att det är ägnat att förvåna att det etiska rådets korta, knappt sex sidor långa rapport, ligger till grund för den svenska regeringens beslut av den 15 december 1994.

Odd Kristian Reme avslutar med att framföra sin förhoppning om att Estonia bärgas och att därmed det tidigare regeringsbeslutet upphävs. Det är enligt hans uppfattning den enda rimliga lösningen efter de erfarenheter som kan dras av Alexander Kielland-olyckan. Ett ändrat beslut skulle få stor betydelse, särskilt som precedensfaktor, om flera människor i våra länder skulle drabbas av liknande katastrofer.

203

D

öden är ett biologiskt fenomen, men som män-

niskor är vi infogade i en samhällskontext och ett kultursammanhang, som formar vår hållning till döden. För att förstå och vägleda människors inställning till Estoniakatastrofen och dess konsekvenser är det viktigt med ett kulturhistoriskt perspektiv, som belyser döden både ur samhälls- och individperspektiv.

Den goda döden och den onda döden

Som biologiskt fenomen är döden momentan och tidfästbar. Men som regel föregås döden av ett mer eller mindre långvarigt sjukdomstillstånd. Om människan inte tidigare reflekterat över sin död så är sjukdomstiden samtidigt en förberedelsetid härför. Under medeltiden talade man om ”ars moriendi”, konsten att dö, och kyrkan hade särskilda handledningar härför. Dödsförloppet var ritualiserat. Det innebar att man dog i kretsen av sina närmaste, bekände sin synd inför sin själasörjare, mottog förlåtelsen och sakramentet samt överlämnade sig med kropp och själ i den allsmäktiges händer. Döden kunde härvid bli en uppbygglig och stärkande upplevelse även för de anhöriga. Dödsritualen föregicks i sin tur av att den döende förordnade om sina jordiska tillhörigheten.

Motsatsen till den goda döden var den bråda döden, vare sig den inträffade genom inre fysiska orsaker, genom olyckshändelse eller yttre våld. I kyrkans förbön, litanian, bad man att slippa ”ond, bråd död”, dvs. sådan död som inte möjliggjorde förberedelse. I våra dagar betraktar vi kanske snarast den med tekniska medel förlängda livstiden

eller den långsamma döden som den onda, medan den snabba döden visserligen kan vara smärtsam för de närmaste men är barmhärtig för den döende, som därigenom slipper en plågsam sjukdomstid.

Även utan ett religiöst perspektiv kan man tala om god respektive ond död, närmast beroende på tidpunkten på livsaxeln, då den inträffar. Män födda vid 1800-talets mitt levde i genomsnitt 44 år och kvinnor i 47,5 år. Idag har medellivslängden förskjutits till 75 år för män och över 80 år för kvinnor. Många dör först i 90-årsåldern. Medan spädbarnsdöden tidigare var välbekant och accepterad i nästan varje familj utgör den numera, då den någon gång inträffar, ofta en katastrof.

De flesta av oss vill låta döden vänta så länge som möjligt både på oss själva och våra anhöriga. Läkarna vet hur anhöriga kan vara otröstliga, t.o.m. då de mist svårt sjuka föräldrar i 90-årsåldern. Många tycks sakna insikt om döden som en nödvändighet både ur samhälls- och individperspektiv. Man unnar inte de sina att dö.

Vår nutida uppfattning om en god eller ond död beror alltså i stor utsträckning på den sociala strukturen. Den åldrige, ensammes död betraktar vi vanligen som naturlig och barmhärtig. Den död, som rycker en familjeförsörjare, man eller kvinna, ifrån de sina, är ond. Den allra svåraste döden är vanligen när ett barn rycks bort före föräldrarna.

De som omkom vid Estonias förlisning förefaller i genomsnitt ha varit ”i sina bästa år”. Det betyder att de hade närstående anförvanter maka/make, föräldrar eller barn.

Död och begravning ur kulturhistoriskt perspektiv

av Nils-Arvid Bringéus

204 Detta har uppenbarligen starkt bidragit till att katastrofen också blivit en personlig tragedi av så stora mått.

Döden och samhället

Under stormaktstiden ansågs det yttre skeendet vara ett tecken på Guds bevågenhet eller hans vrede. En katastrof, alltifrån hungersnöd till kungsdöd, tolkades som Guds bestraffning av nationen. Gamla testamentet tillhandahöll talrika exempel.

Krig medför alltid att människoliv offras. En gången tids närkrigsföring innebar bokstavligen människoslakt. Med den tekniska utvecklingen av stridsmedlen är det sällan fienderna ser varandra i vitögat, men förlusterna av människoliv har fått desto större omfattning. Ett sjöslag innebar en kalkylerad död, varvid man antingen kunde träffas av fiendens eld eller gå till botten med det egna fartyget.

Döden på slagfältet var också förutsedd. Krigsmakterna sände därför inte bara fältskärer utan även själasörjare med ut i fält. Innan Gustav II Adolf gav sig ut i slaget vid Lützen berättas det att han som vanligt förrättade sin morgonbön och anbefallde sig i Guds händer. Döden på slagfältet betraktades samtidigt som en hjältedöd. Kistan sveptes i nationens fana. Den sänktes i graven under salut. Krigsgravarna kallas i Finland för hjältegravar.

Även att ge sig ut på en långväga resa, var i gången tid en dödsrisk. I psalmboken fanns särskilda böner just för resenärer. Överfall av vägfarande hörde till dagordningen. Vår egen tid har påmint oss om dödsfaran under flygfärder. Prins Gustav Adolfs och Dag Hammarskjölds namn är knutna till flygresor med dödlig utgång.

I gången tid var man väl förtrogen med döden, eftersom den merendels skedde i hemmet. Den avlidne visades där upp för alla som ville komma och fördes sedan i procession till kyrkogården. Döden har osynliggjorts i det moderna samhället genom att den merendels inträffar på institutioner, där människor är tagna ur sin egen levnadsmiljö. Den döda kroppen förvaras i bisättningsrum eller bårhus fram till begravningen. Många människor har först långt upp i medelåldern deltagit i en begravning.

Hanteringen av den döda kroppen var - och är i viss

mån alltjämt - inte helt och hållet en privatsak utan även en samhällsangelägenhet. Den regleras av en begravningsförordning men först och främst av sedvänjan, som kan vara lokalt skiftande.

Döden som nationell erfarenhet

Länder, som i mannaminne varit involverade i krig och krigshandlingar, har en nationell erfarenhet av döden. Det gäller i Norden främst Finland men även Baltikum. Krigskyrkogårdarna är påminnelser om erfarenheter, som vi inte har haft motsvarighet till under 200 år i Sverige. Estonia-katastrofen var för finnar och balter en bland många nationella katastrofer. För oss svenskar framstår den som ett unikum, skenbart utan vare sig tidigare motsvarighet på grund av sin omfattning. Vi saknar sedan mycket lång tid tillbaka nationell erfarenhet av katastrofer av motsvarande storlek. Den mediala uppmärksamheten kring regalskeppen Vasa och Kronan under senare år kan lätt ge intrycket av att deras förlisning utgjorde nationella katastrofer. Då Vasa sjönk 1628 omkom likväl endast mellan 30 och 50 man. Vid Stora Kronans förlisning vid slaget utanför Ölands södra udde 1676 var förlusterna ännu mindre.

Under stormaktstiden, som tillika var de stora krigens tid, markerades både nederlag och segrar på de europeiska slagfälten med gudstjänster på hemmaplan. Segrarna med skallande trumpet fanfaror och ”Te deum”. Nederlagen med förstämda, svartdraperade pukor. I Danmark koncentrerades högtidlighållandet 1771 till ”Den store bede dag”, som alltjämt firas. I Sverige hade vi fyra böndagar med skiftande karaktär.

Den största nationella katastrofen utgjorde i gången tid kungens död. I varje socken i hela landet markerades den med klockringning. Ringningens längd var ett tecken på sorgens omfattning. Efter Gustav II Adolfs död ringdes varje dag under ett helt år och efter Karl XI:s död 1697 i 232 dagar. Under den gustavianska tiden fick ringningen mindre proportioner. Sorgen uttrycktes även genom att altare och predikstol överkläddes med svart tyg och genom att prästerna bar svarta mässhakar. Klagodagar tillhörde landssorgsceremonielet fram till 1872 liksom

205

sorgegudstjänster i rikets kyrkor. Sorgeceremonierna blev en landsomfattande manifestation.

Sveriges neutralitet under två världskrig medförde att vi skonades för stora förluster. Men ändå omkom 787 svenskar på svenska fartyg och 430 svenskar på utländska fartyg under första världskriget 1914–18. Tillsammans gör det 1 217 personer, dvs. betydligt fler än antalet omkomna vid Estonia-katastrofen. Dessa förluster förorsakades främst av den tyska ubåtskrigföringen. Inte heller andra världskriget lämnade oss oberörda. Vid torpederingen av det svenska fartyget Hansa mellan Nynäshamn och Visby den 24 november omkom 84 människor. Denna händelse väckte desto större uppmärksamhet som Hansa var ett passagerarefartyg i reguljär trafik. Händelsen omtalas alltjämt i Nationalencyklopedin 1992.

Döden som sensation

Döden har alltid haft ett nyhetsvärde. Redan själaringningen över enskilda personer väckte människors nyfikenhet: Vem är död? Begravningarna ägde tidigare rum i samband med söndagens högmässa, då många var närvarande på kyrkbacken och i kyrkan. Dödsfallen inom församlingen tillkännages alltjämt vid söndagens högmässa och i dagstidningarnas vecko- eller månadsrapporter. Det anses vara en skyldighet för de anhöriga att annonsera om närståendes dödsfall. I vissa lokaltidningar finns även begravningsreferat med uppgifter om begravningsakten och om vem som sänt kransar till båren.

Det massmediala intresset knyter sig numera dock inte till vanliga dödsfall utan till olycksdöden. Ju fler omkomna, desto större rubriker. Ju vidrigare omständigheter, desto bredare läsekrets. Men uppmärksamheten sammanhänger även med den dödes samhällsposition, vilket vi senast upplevt i samband med statsminister Olof Palmes bortgång.

Medan budskapet om Gustav II Adolfs död i Lützen krävde en månad för att nå till Stockholm, sker nyhetsförmedlingen numera blixtsnabbt över hela klotet. Tidningarnas kamp om lösnummersköpare ökar tempot. Ett dödsfall av en känd person – som t.ex. prinsessan Diana – höjer upplagorna enormt. Allmänheten vill hålla sig un-

derrättad om vad som sker och får genom pressbilderna och TV-rutan en känsla av att själv vara åsyna vittne.

Den mediala uppmärksamheten kan vara så närgången, att den är upprörande för de närstående. Omvärlden bryter in på det privatas territorium. De egna kära omkomna exploateras för allmänhetens ögon. Snabbhetsfaktorn medför att fakta inte hinner kontrolleras. Ryktesspridning uppstår för att inte säga mytbildning. De verkliga omständigheterna kring en katastrof kan ofta fastställas först genom en omfattande utredning om ens då.

Det mediala intresset är samtidigt kortvarigt. Nya händelser under de närmast följande dagarna minskar genast rubrikernas storlek. Efter ytterligare någon tid krävs det särskilda händelser för att en katastrof på nytt skall aktualiseras i medierna.

Ett värdigt omhändertagande

I Heidenstams Karolinerna har soldaten Bengt Geting på sitt yttersta en enda önskan: att jordas i en snygg vit skjorta. Om vi är klädda eller oklädda eller hur vi är klädda då vi möter döden eller läggs i kista kan kanske räknas till adiafora. Den döde berörs ju inte själv härav. Likväl har frågan om människors värdighet både i livets slutskede och efter döden kommit att accentueras på senare tid. Till ”människovärdet” hör också en värdig hantering av den döda kroppen.

Döden på ett fartyg som förliser torde i mycket kunna liknas vid döden på ett slagfält. När hoppet om bärgning gått om intet och inga överlevande mer finns kan man inte förvänta sig att finna kropparna i en värdig miljö eller i ett värdigt skick.

En viktig lärdom är att rätt personer agerar i rätt sammanhang vid ett olyckstillfälle. Vi kan knappast tänka oss att vår kropp hanteras av obehöriga på operationsbordet. Kroppshanteringen efter döden bör inte vara mindre omsorgsfull. Men det finns ju i båda fallen professionella att tillgå. Såväl i läkarutbildningen, prästutbildningen och utbildningen av begravningsentreprenörer bör ingå ett moment rörande katastrofberedskap. Ett lagarbete är nödvändigt. Samtidigt förutsätter respekten för människors personliga identitet och trosuppfattning att tjäns-

206 terna inte är påtvingade. Att en människokropp räddas till varje pris är kanske inte det mest önskvärda vare sig ur individens eller samhällets synpunkt. Regeln vid förlisning att kvinnor och barn först skall få plats i räddningsbåtarna vittnar om att ett sådant medvetande har gamla traditioner.

Men också i bärgningssituationen av levande och döda är frågan om en värdig hantering av största vikt. Redan vid ett vanligt dödsfall och en vanlig begravning kan de små tingen få en betydelse, som ofta inte tycks stå i rimlig proportion till den verkliga innebörden. Vår tanke och vårt minne fäster sig vid detaljer. Det kan gälla själva hanteringen av den döda kroppen. Människors känslighet ökar, och det som både ger sår och läkedom har inte med kvantitet och tidsutdräkt att göra utan med kvalitet. Döden i vår närhet gör oss inte bara känsligare för det yttre utan också mera mottagliga för det som har positiv och läkande kraft.

Vårt behov av ritual

För att konkret hantera de stora livsfrågorna har vi behov av ritual. Detta är en insikt och kunskap som kyrkan haft och förvaltat genom århundraden. Behovet gör sig gällande vid inträdet i denna världen liksom vid utträdet. En klassisk etnologisk term är rite de passage, vilket markerar att det samtidigt är fråga om ett statusbyte eller ett byte av identitet t.ex. från ogift till gift, från gift till änka/änkling.

Behovet av ritual bottnar i ett behov av gränsmarkeringar. Utan gränser blir tillvaron liksom människolivet kaotiskt. Gränserna skapar trygghet. Men gränsöverskridanden är samtidigt smärtsamma. I smärtlindringens tidevarv tillgrips därför stundom en fuga mortis, en flykt från döden. Det kan ske genom psykofarmaka likaväl som genom att underlåta att barn från fyraårsåldern och uppåt får deltaga i en begravning.

Ritual är uppbyggda av symboliska handlingar, dvs. handlingar som står för något annat än vad de egentligen är. Det kan vara vattenbegjutning vid dopet, jordpåkastning vid begravningen. I vårt västerländska samhälle sker de ofta mycket diskret. I Svenska kyrkan sker jordfästningen symboliskt genom det moment som kallas ”över-

låtelsen”. I Norge äger akten vid jordbegravningar fortfarande rum ute vid den öppna graven. Det är en ofta smärtsam, men samtidigt otvetydig markering av att ett människoliv är avslutat.

I den ortodoxa kyrkan sker ritualerna på ett ännu tydligare sätt. Dopet sker alltjämt genom fullständig neddoppning av barnet i dopfunten och jordpåkastningen direkt på den döda kroppen, innan locket skruvas fast på kistan och föres till graven.

Ritualen synliggör statusförändringarna, och de följs ofta av anslutande lästa eller reciterade texter och böner. Kyrkohandboken erbjuder en kasuell serie i samband med begravningsgudstjänster, dvs. anpassad efter olika situationer: barn, gammal människa, olyckshändelse eller vid särskilt svåra omständigheter.

I ett föränderligt samhälle kan nya, tidigare ej förutsedda situationer uppstå. Kyrkohandboken lämnar sålunda anvisningar för hur en begravningsgudstjänst skall gestaltas ”då någon avlidit utomlands och stoftet redan kremerats”. De olika ordningarna för begravningsgudstjänst förutsätter dock att den döda kroppen eller askan finns på plats. Däremot saknas anvisningar för en begravningsgudstjänst då stoftet ej kunnat påträffas eller hemföras av olika anledningar. En sådan akt kan visserligen få karaktär av en begravning ”in effigie”. Den kan även tänkas bli följd av en ”riktig” begravningsgudstjänst om stoftet senare skulle påträffas eller kunna hemföras. Men det finns anledning för Kyrkomötet att ta upp frågan om anvisningar för en ”memorial”-gudstjänst. I många länder utformas begravningsgudstjänsten normalt på detta sätt. Även för svenska medborgare med vänkrets i olika länder har sådana gudstjänster aktualiserats.

Ritualen är givetvis inte enbart förknippad med en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning utan även nödvändig vid sk ”borgerliga” begravningar.

I varma länder sker begravningsakten mycket snabbt efter dödsfallet. Hos oss dröjer det ungefär en vecka eller ibland längre. För lång tidsutdräkt är av ondo, därför att tiden mellan dödsfallet och begravningsakten har en liminell karaktär. Tingen är inte avslutade.

En form av kollektiv begravningsakt på olycksplatsen

207

är också möjlig. I Finland och Estland har man hållit begravningsceremonier ute vid Estonias förlisningsplats. Därigenom har man utfört en gemensam avslutningsritual. Att man inte förrättat någon motsvarande ceremoni på svensk sida har säkerligen bidragit till att hålla traumat levande. Vi har ett behov av gränsmarkeringar för att livet efter hand på nytt skall gå vidare i ”normala” spår.

Detta innebär dock inte att man glömmer de avlidna. Dödsdagen kommemorerades under romersk-katolska skedet i vår historia vid s.k. själamässor för dem som betalt för sådana och avsikten var att de skulle upprepas årligen i all framtid. Kyrkan underlättade enligt medeltida uppfattning plågorna i skärselden men svarade också för att de dödas minne hölls levande. Reformationen avskaffade själamässorna, men minnet av dödsdagen kunde likväl högtidlighållas på trettionde dagen efter dödsfallet liksom på årsdagen. På dagstidningarnas familjesidor finner man numera inte så sällan In memoriam-annonser på årsdagen av ett dödsfall. Avsikten är uppenbarligen att hålla de bortgångnas minne levande.

Behovet av gemensamma sorgemanifestationer

Katastrofer, då många samtidigt omkommer, medför ett behov av gemensamma sorgemanifestationer, då vi delar sorgen med varandra.

Estonias förlisning natten till den 28 september 1994 är en sorgedag, som säkerligen högtidlighållas privat av många efterlevande anförvanter. Det finns ett behov av sådana markeringar, och kanske kunde de åtminstone i församlingar med flera Estonia-offer årligen firas offentligt. Att försöka glömma eller förtränga den svåra händelsen är inget bra alternativ.

Gemensamma sorgemanifestationer är inte något nytt. ”Alla själars dag” har medeltida ursprung och högtidlighölls dagen efter Allhelgonadagen. Numera skiljer man inte så strängt mellan de båda dagarna utan talar enbart om Allhelgona, som fått karaktär av gravsmycknings- och minnesdag. Visserligen kan vi smycka våra gravar eller tända gravljus när som helst under året, men just Allhelgonahelgen har blivit en nationell manifestation i vårt land. Hundratusentals människor söker sig

till sina släktgravar eller till minneslundarna, där deras anförvanter är jordade. Vid särskilda gudstjänster tänds ett ljus för varje under året avliden. Även om den enskilda familjen enbart är fokuserad på en bestämd avliden, så visar sedens styrka, att det finns ett behov av en nationell sorgedag eller minnesdag, som alla har personlig anledning att fira. Här och var fyller Mors dag och Fars dag en liknande funktion, men Allhelgonahelgen är genom naturens och mörkrets samstämmighet med döden särskilt lämplig som minnesdag för de döda.

Den vigda jorden

Kyrkogården är alltsedan medeltiden en invigd plats, en ”Guds åker” avgränsad med en mur från omgivningen och skyddad mot skadegörelse t.ex. av betesdjur. Vigningen skedde vanligen av biskopen eller den präst han delegerat uppgiften till. Under medeltiden förekom även vigning av den öppnade graven, varom alltjämt på vissa håll i landet den s.k. gravöppningsringningen vittnar.

Betydelsen av att vila i vigd jord visar t.ex. det danska kansliets brevböcker från 1600-talet, där bedrövade änkor vädjar till konungen att få sina döda mäns kistor överförda från ”hednajorden” till den vigda jorden.

Med en gammaltestamentlig samhällsdoktrin medförde också vissa brott att samhället – efter vederbörlig rannsakning kunde bruka döden som ett straff. Själva avrättningen kunde ske på ett mer eller mindre hedersamt sätt. Straffet utvidgades genom föreskrifter om hur begravningen skulle utföras. De som avrättats förmenades den vigda jorden och begrovs i ”hästbacken”.

Som brottslig gärning räknades även att ta sitt eget liv. Att ta hand om självmördares kroppar överläts åt ”oärliga”. Begravningen skedde i tysthet utan klockor, och den vigda jorden förmenades dem utom då självmordet skett i ”huvudsvaghet”.

Man bör däremot inte i alltför hög grad förknippa den vigda jorden med familjegravarna. Traditionen med sådana är föga mer än ett sekel gammal. Dessförinnan var det på många håll vanligt att de avlidna begrovs invid varandra allteftersom de avlidit, vilket innebar att man och hustru kunde jordas på skilda ställen på kyrkogården.

208

Det är en tröst att veta att ens maka/make, föräldrar eller barn vilar på en bestämd plats, som man kan smycka eller där man i enskildhet kan gråta ut. Namnet på gravvården förstärker den avlidnes identitet. Vi får veta hans stund och plats på jorden. Detta kan vara viktigt också för kommande släktled.

Den vigda jorden har länge varit förknippad med gravfriden. Kyrkogården är en fristad, där ett brott alltid betraktats som särskilt svårt. Ingenting är mera upprörande än när gravvårdar vräks omkull och slås isönder. Den bristande respekten för de döda kan desslikes ta sig uttryck i plundring, något som också befarats ifråga om Estoniaoffren. Rädslan för gravplundring är inte heller utesluten på vanliga begravningsplatser. I Edinburgh finns ett torn på stadens mest centralt belägna kyrkogård. Anledningen till att det uppfördes var att man därifrån skulle kunna bevaka kyrkogården och förhindra den gravplundring som tidigare förekommit. Strängt taget kan man även säga att de arkeologer, som gräver ut forngravar eller söker efter gravfynd med markdetektorer också gör sig skyldiga till gravplundring. Här är det endast det långa tidsperspektivet som gör oss skrupelfria.

Den våta graven

Dödsfall ombord på fartyg följdes tidigare såväl inom marinen som inom handelsflottan av sjöbegravning efter en jordfästningsakt ledd av båtens befälhavare, varpå kroppen, insydd i segelduk, stjälptes överbord. Havet var en grav liksom jorden. I båda fallen skulle kroppen upplösas förtäras som organisk materia. I sjömanslitteraturen finns många gripande skildringar av sådana högtidligheter. Och i svenska sjömäns visböcker saknas sällan den troskyldiga visans ”Sjömans begravning” skriver prosten Inge Löfström i en artikel om Havet som kyrkogård (Sydsvenska Dagbladet 22/10 1994). Ett par av stroferna lyder:

Ingen krans och ingen lilja smycka skall en sjömans grav Endast vågor gå och komma skeppet svajar an och av

Kom, du milda ande ljuva till en mörk och dunkel grav Kom, du fridens turturduva för oss på det svarta hav.

Förlisningar går i sjöfartens historia lika långt tillbaka som man färdats på sjön. Havet överbryggar stora avstånd och gör det möjligt att färdas bekvämt, men samtidigt söker det sin tribut. Vi är inte skapade att vistas i vattnet mer än korta ögonblick. Drunkningsdöden anses visserligen inte vara en svår död, men den skiljer sig från andra dödssätt. Vi talar knappast om dem som kvävts eller bränts ihjäl men väl om drunknade som en särskild kategori.

Etnologiska undersökningar visar hur angelägen man varit i gången tid att återfinna drunknade. När man inte lyckats på annat sätt har man efter medeltida mönster tillgripit magiska åtgärder och genom en tupp, ett ljus eller ett bröd sökt finna den drunknade. Försvinnandet förde den avlidne till en limmal grupp av varelser som förlorat sin status genom att de blivit bortdefinierade som människor. Sådana döda kunde under namn av gastar eller strandvaskare rentav betraktas som en fara för omvärlden.

När sjön tagit någon, och man inte funnit igen den döda kroppen, så att en begravning kunnat äga rum, kände man ändå ett behov av en rituell markering. I Skåne brukade man därvid enligt gammal sed hålla ett ”gråtegille”. Detta förekom alltid, då någon förlorat sina söner på sjön.

Den möjlighet att med länsstyrelsens tillstånd strö ut askan i vattnet, som numera finns efter kremation, visar att den våta graven inte behöver vara ett sämre alternativ än en jordbegravning. Vattnets stilla spegel, dess krusningar, böljeslag eller rentav stormar påminner om människolivets växlingar. Överlåtelsen av stoftet åt vattnet ter sig måhända mest naturlig för dem som levt sitt liv vid våra kuster eller haft anknytning till havet. Många förknippar havet med livets lyckliga stunder, med båten, fiskspöet, badet eller leken på stranden. I likhet med utströendet av askan på en begravningsplats markerar utströendet i vattnet en återgång till de grundelement av vilka människan är skapad. Men det medför samtidigt att den dödes kvarlevor

209

inte kan förknippas med en bestämd plats på samma sätt som vid jordbegravning.

Den kände sjöromanförfattaren Akan Villiers har i sin bok ”By way of Cape Horn” som motto satt en dikt, som är ett slags gravskrift över alla som fått sin sista vila i havsdjupet. Den skulle inom kort bli en gravskrift över honom själv:

Could I but lie in the ocean deep, ’Neath the slumbering surges ever to sleep, Where waves eternal stir the sands And move the seaweed’s sodden strands; Buried for aye in the Sea’s deep bed, Dead to the world: to myself not dead; Listening there to the breaker’s boom, Watching the sunlight’s filtered gloom Till the Sea shall cast up her head.

Den anonyma graven och den personliga identiteten

I det lilla samhället var frågan om en människas identitet knappast aktuell. Alla kände alla. Som ett problem framstår däremot begreppet i ett storskaligt samhälle och inte minst i samband med katastrofer. Identiteten är knuten till vår kropp (främst ansiktet), vårt namn och våra levnadsdata. Födelsenumret på soldaternas ”dödsbricka” avser att underlätta identifieringen av en avliden i samband med krigshändelser. Identitetsbrickor för alla medborgare skulle kunna vara ett led i en allmän katastrofberedskap. Tandanalys är ett sätt att identifiera personer i länder med utbredd tandvård. DNA-analyser har på senare tid blivit ett sofistikerat medel att säkerställa identitet, som tidigare varit utesluten.

Vikten av att kunna identifiera avlidna personer blir vi medvetna om vid nästan alla olyckshändelser. Hur starkt detta behov är erfar vi också i krigförande länder. Inte sällan har kroppar som kastats i massgravar åter grävts upp för att kunna identifieras och senare kunna begravas på ett värdigt sätt i hemorten. Problemet har hos oss aktualiserats i samband med frågan om bärgning av de av Estoniakatastrofens offer, som alltjämt är kvar i skeppet.

Ett sentida alternativ till den enskilda gravplatsen är minneslunden. Den är visserligen belägen inom den lokala begravningsplatsen, men urnan grävs ner utan att man får närvara, och utan att man får veta platsen. Ännu mer anonymt sker utströendet av askan i minneslunden.

Ofta vill äldre människor på detta sätt befria sina efterlevande från gravvårdens skötsel, kanske utan att tänka på att de därmed äventyrar något värdefullt – den enskilda graven ifrån dem. De båda begravningsalternativen vittnar om att nutidens människor kan ha mycket skiftande uppfattning om var och hur de vill sörja eller minnas sina anförvanter. Ur Estonia-perspektiv förefaller det knappast som om minneslunden utan den enskilda gravplatsen i hemförsamlingen är det eftertraktade alternativet. Många vill få tillbaka de sina från den kollektiva grav som skeppet utgör.

Frågan om avlidna personers identitet är å andra sidan starkt tidsbegränsad. De flesta svenskar vet inte var deras farfars far eller mormors mor är jordad, kanske inte ens vad de burit för namn. Som avlidna är vi egentligen intressanta endast för dem som levat någon tid tillsammans med oss. Säkerställandet av en avlidens personliga identitet är i det långa loppet en omöjlighet. Kravet på förmultningsbara gravurnor försvårar identifikationen av en kremerad persons kvarlevor. Utströendet av askan —vare sig det sker på marken eller i havet – omöjliggör med en gång en sådan identifikation. Slutsatsen är att vi aldrig för framtiden kan säkerställa identiteten av mänskliga kvarlevor. Som döda förs vi förr eller senare i ett kollektiv av döda utan bevarad personlig identitet. Lika lite som donationer för eviga själamässor kan försäkringar av annat slag förhindra detta. Av stoft har vi kommit. Stoft skall vi åter bli.

För dem, som bekänner tron på de dödas uppståndelse i enlighet med den apostoliska trobekännelsen, är detta dock inte något trauma. Johan Olof Wallin har skänkt oss några trösterika ord om detta (ps. 403:9 i 1937 års psalmbok): ”Stilla ock mitt stoft må gömmas I den tysta jordens famn. Må det rum av världens glömmas, Där jag vilar utan namn: Rum och namn väl Herren känner, Då han ropar sina vänner.” Jordens famn kan utan att meningen förändras utbytas mot havets famn. I Uppenbarelseboken (20:13)

210 berättas om vad som skall ske vid tidens slut: ”Havet gav tillbaka de döda som var i det.”

Döden, sorgen och tidens flykt

Om rummet binder vår tanke och sorgekänsla så befriar oss tiden: ”Allt har sin tid... Födas har sin tid och dö har sin tid..., gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid” (Predikaren 3:1–4). Orden bör inte tolkas som om livet hade ett bestämt antal motsatta faser, utan snarare så att allt har sin övergång. Att ”gråta har sin tid” betyder alltså att sorgen har – eller bör ha – ett slut liksom allt annat i livet. Detta är inte enbart en individuell utan en allmänmänsklig erfarenhet. Sörja kan vi endast under en begränsad tid, minnas kan vi så länge vi lever.

Både fysiskt och psykiskt läkande sker i samspel med tiden. Dödsforskarna skiljer mellan olika mentala stadier, som kan följa på en bråd och oväntad död alltifrån vrede till resignation. Det ofta brukade ordet sorgearbete förutsätter också en tidsutdräkt. Befrielsen från sorgen kan inte ske lika snabbt som katastrofen. Tiden är väl ingen läkande kraft i sig, men det efterföljande händelseflödet medför att vi betraktar också dödsfallet ur nya positioner.

Tiden lämnar inte bara rum för känslor utan också för överväganden och kanske accepteranden. Under en veckas vistelse i Estland våren 1998 fick jag tydliga indikationer på att Estonia-katastrofen här mer eller mindre blivit en historisk händelse. Att på nytt diskutera frågan om agerandet med olycksfartyget eller de avlidnas kroppar skulle endast riva upp såren.

På individplanet kan tiden få olika konsekvenser. Då en make dött kan den efterlämnade inom kort ha funnit en ny livskamrat, varvid sorgen efter den som gått bort snabbt klingar av. Värre är det kanske för barn, som inte kan få nya föräldrar. Eller för föräldrar, som inte kan få nya barn.

Skeendet är irreversibelt. Ingen kan få tillbaka sina avlidna anförvanter.

Man glömmer även lätt att det bara är en enda generation som kan känna samma sorgekänsla. Föräldrarna till de omkomna är snart själva borta. Och efterkommande, som aldrig personligen mött de omkomna utan bara hört dem omtalas, får aldrig samma relation till de förolyckade.

”Hon/han var med, då det hände” är vad man kan berätta. Viktigare är ett fotografi eller andra dokument av de bortgångna.

Vi äger numera inte besittningsrätt till en grav längre än 25 år. Även om rätten kan förlängas, torde bestämmelsen rätt väl återspegla praxis. Ibland kan man rentav förvåna sig över hur många gravstenar av personer, som avlidit bara för något tiotal år sedan, flyttats undan, därför att gravplatsen inte vårdats. Slutsatsen är att det är en relativt begränsad tid vi sörjer någon. Men detta hindrar naturligtvis inte att sorgetiden ändå kan upplevas som lång och tung.

Materiell eller spirituell syn på döden

Ceremonier och ritualer är gjutna i konkret form, bl.a. för att kunna upprepas vid nya tillfällen. De utföres i omedelbar anslutning till en levande eller död kropp och kan därför ytligt sett förknippas just med det kroppsliga. Men det är endast formen som är materiell, och den materiella formen står för något annat, vid begravning t.ex. utplåningstanken, kretsloppstanken eller tron på de dödas uppståndelse.

Det hör till det mänskliga att tänka i mänskliga eller jordiska kategorier. Till dem hör dimensionerna tid, rum och social miljö. Särskilt svårt har vi att släppa rumsbegreppet, som ju är så avgörande för vårt jordiska liv. Detta är kanske en följd av sekulariseringen, dvs. benägenheten att uppfatta tillvaron enbart i enlighet med jordelivets villkor. Skalder och tänkare har tiderna igenom påmint oss om en tillvaro utan sådana jordiska begränsningar. En tillvaro då själen är befriad från kroppens hölje. Mitt ibland banal dödsannonspoesi kan man finna uttryck för detta. Ur min dagstidning den 7 juli 1998 väljer jag två exempel:

Do not stand by my grave and weep I am not there. I do not sleep I am a thousand winds that blow I am a diamond glimt on snow I am the sunlight on ripend grain I am the gentle autumn rain

211

When you awake in the morning hush I am the swift uplifting rush Of quiet birds in circling flight I am the soft starshine at night Do not stand by my grave and cry I am not there... I did not die.

Ännu närmare vårt sorgeämne står denna dikt:

På vågornas toppar väntar man den bästa utsikten Havsalperna: Strålande ikapp med djupen Var inte rädd Horisont efter horisont ska försvinna – Men inte ljuset.

212

Y

lva Eggehorn, författare, deltar i analysgruppens se-

minarium den 16–17 mars 1998, Individuella och samhälleliga konsekvenser av Estoniahaveriet, med en betraktelse över vårt behov av ett gemensamt språk för sorg.

Ylva Eggehorn inleder med att tala om Georg Stjernhjelm, den svenska skaldekonstens fader som var en del av stormaktstidens kulturella och politiska elit och blev hovrättsråd i Dorpat (numera Tartu) i Estland 1630. I mitten av 1600-talet räddades Stjernhjelm då ett skepp mellan Estland och Sverige förliste. Han förlorade dock alla ägodelar. Stjernhjelm lämnade latinet och började smida det svenska språkjärnet och det arbetet, menar Ylva Eggehorn, är hon och andra svenska författare arvtagare till. Som författare har man för det mesta ett öga på språkets väg i samhället. Och språket är en mycket långsam, nästan osynlig process. Den processen har två sidor: den gemensamma och den privata.

Vi lär oss att tala av de som står oss allra närmast i en intim personlig sfär. Men ganska snart nås vi av det gemensamma språket, på gatan, i skolan, i tidningarna, i litteraturen. Världen kommer till barnet som en störtskur av fragment av motsägelser. Med språkets hjälp fogar barnet samman de här delarna och skapar mening. Det intressanta är att just den räcka ord som bildar ett budskap också kallas för en mening. Orden i det arbetet får barnet från de omgivande vuxna till att börja med.

Först är man bara själv den rena handlingen i en berättelse som heter ”Mitt liv”. Sedan blir man berättaren, när man har språket. När jaget har bildats. När man har lite hum om tiden. När minnet har börjat sin kreativa verksamhet med att välja ut lämpliga delar av ens förflutna med stor öppenhet för förändring. När man har arbetat in tillräckligt mycket av världen i sin kropp och i sin hjärna är

man redan i full gång med det arbete som är upptagna av vare sig vi vill eller inte - att skriva berättelsen om mitt liv.

Det är ett hårt arbete att erövra språket och att skapa mening i världen. Det tar faktiskt all ens tid och all ens energi i anspråk och Ylva Eggehorn menar att det arbetet fortsätter hela livet. Vi skriver vidare på berättelsen om mitt liv. Men med tiden kanske det inte märks lika mycket som när vi är barn. Dessutom kopplas mer och mer av det gemensamma språket på tidigt: sagorna, innehållet, symboler och berättelser från hel vår kulturkrets. Skolan och tidningarna förmedlar nyheter. Kunskap och historia, det stora ordskeppet, tar oss med ombord. Vi läser, lär oss, arbetar, röstar, fostrar barn, engagerar oss eller låter bli att engagera oss. Så gott som varje dag gör vi flera val, etiska, praktiska, politiska, känslomässiga.

Den samlade bilden av våra val och våra arbeten med att berätta om våra gemensamma liv blir så småningom vår historia, folkets minne, inte bara berättelsen om mitt liv utan berättelsen om vårt liv. Det är som en stor språkskugga i vars hägn vi gäspande sitter vid frukostbordet och lyssnar på morgonnyheterna. Genom den här stora språkskuggan sorterar vi, tolkar och återberättar vi vad vi har hört. Det är så värderingar växer fram. Det är så opinioner bildas. Det är så underlag bildas för det som så småningom kommer att bli etiska och politiska beslut. Det här är en process som föregår de etiska och politiska besluten. Ylva Eggehorn menar att det här till stora delar är en språklig process, en långsam och oerhört viktig rörelse.

Ylva Eggehorn berättar vidare att hon nåddes av nyheten om Estonias förlisning när hon befann sig i Sigtuna. Flera människor i staden, även hon själv, hade anknytning till personer ombord. Hennes dotter kunde ha befunnit sig ombord och Ylva Eggehorn beskriver ovissheten innan

Psalm 256, Ylva Eggehorn

Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken. Ett namn som nu skyddar dig när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd. I sanden finns det spår. Han älskar dig. Han väntar dig i kväll.

En kväll när du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter dina steg. Från evighet har han stämt möte här. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit.

En dag ska du bekänna högt hans namn, hans kärleks frid som ingenting begär. Du är på väg. En dag blir natten vit. En dag. Och stjärnor växer ur hans famn. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu. Men du färdas dit.

hon fick besked om att det inte var så som en svagströmschock, en nedtoning av känslor och reaktioner som kom senare.

Med anledning av Estoniakatastrofen ställer sig Ylva Eggehorn frågan om vi har riter för nationell sorg? Ett språk för gemensam kollektiv sorg? Hon menar att vi inte har det, att vi blivit fattiga på ett gemensamt språk för kollektiv sorg.

Ylva Eggehorn ombads under dagen att dagen därpå delta i en direktsänd radioandakt med anledning av Estonias förlisning. Hon sade ja och insåg samtidigt att det var det svåraste uppdrag hon någonsin fått. Det gällde att finna ett språk för den kollektiva sorgen, det språk som människor under barockens tidevarv t.ex. hade en närmast självklar tillgång till, då insikten fanns om att vi inte hade garantier mot våld, ofärd och död var allmän egendom.

Hon bestämde sig för att tala om rätten till vår sorg, till att inte bli tröstade för snabbt och avslutade med att läsa en egen text som blivit tonsatt och fått nummer 256 i den nya psalmboken. En text hon menar kommit till i beröring med det gemensamma språket.

214

Förteckning över möten i analysgruppen och referensgruppen

1997-10-05 Analysgruppen 1997-10-27 Analysgruppen 1997-11-17 Referensgruppen 1997-12-03 Analysgruppen och referensgruppen 1997-12-21 Analysgruppen 1998-01-15 Referensgruppen 1998-01-21 Analysgruppen 1998-01-22 Referensgruppen 1998-02-11 Referensgruppen 1998-02-23 Analysgruppen 1998-03-04 Analysgruppen 1998-04-02 Analysgruppen och referensgruppen 1998-04-21 Analysgruppen och referensgruppen 1998-04-27 Analysgruppen och referensgruppen 1998-04-28 Referensgruppen 1998-05-08 Analysgruppen 1998-05-12 Referensgruppen 1998-05-19 Referensgruppen 1998-05-20 Analysgruppen 1998-05-28 Referensgruppen 1998-06-02 Analysgruppen 1998-06-07 Analysgruppen 1998-06-09 Referensgruppen 1998-06-29 Referensgruppen och analysgruppen 1998-08-20 Analysgruppen och referensgruppen 1998-09-02 Analysgruppen och referensgruppen 1998-09-06 Analysgruppen och referensgruppen 1998-09-08 Analysgruppen 1998-09-14 Analysgruppen 1998-09-22 Analysgruppen 1998-09-23 Referensgruppen 1998-10-01 Referensgruppen 1998-10-07 Analysgruppen 1998-10-20 Analysgruppen och referensgruppen 1998-10-25 Analysgruppen 1998-10-26 Analysgruppen 1998-11-05 Analysgruppen 1998-11-11 Referensgruppen

1998-11-17 Analysgruppen 1998-11-24 Analysgruppen 1998-11-25 Referensgruppen 1998-12-10 Analysgruppen 1998-12-10 Referensgruppen 1999-01-10 Analysgruppen 1999-01-28 Analysgruppen 1999-02-08 Analysgruppen 1999-02-15 Analysgruppen 1999-02-26 Analysgruppen 1999-03-02 Referensgruppen 1999-03-09 Analysgruppen 1999-03-23 Analysgruppen 1999-04-14 Referensgruppen

Möten med anhöriga och anhörigföreningar

1997-12-01 Ersta sjukhus 1997-12-04 Statens Haverikommission 1998-01-19 Odd Lundqvist, SEA 1998-01-30 Anhörigföreningen SEA 1998-02-12 Henning Witte 1998-03-01 Hearing, Borlänge 1998-03-01 Hearing, Lindesberg 1998-03-19 Hearing, Stockholm 1998-03-24 Hearing, Norrköping 1998-03-26 Hearing, Jönköping 1998-04-01 Hearing, Uppsala 1998-04-25 Hearing, Vilhelmina 1998-04-28 Representanter för SEA, Stöd- och brottsofferföreningen i Vilhelmina, Föreningen för anhöriga till saknade och omkomna anställda i Lindesbergs kommun, Stödföreningen för Estoniaoffren i Uppsala 1998-06-02 Anhörigföreningen inom kooperationen 1998-06-08 Videokonferens med anhöriga 1998-06-16 Hearing med överlevande, Stockholm 1998-11-12 Videokonferens med anhöriga och överlevande

Förteckning över möten, seminarier och intervjuer

215

Seminarier och expertmöten anordnade av analysgruppen

1998-02-10

Seminarium 1, bärgningsfrågan

Föredragande:

Ray Honour och Dave Cawson, Rockwater A/S Lars Molinder, civilingenjör John Hjelle, läkare, MediTeam Aina Teivens, rättsodontolog Håkan Mörnstad, rättsodontolog, svenska IDkommissionen Arne Björkås, avdelningschef vid polisen i Oslo Roland Ståhl, polisöverintendent, ordf. svenska ID-kommissionen Jan Olsson, kriminalkommissarie

Deltagare i panelsamtal:

Jan Jacobsson, Göteborgs Dykeriteknik AB Anders Lindahl, dykare Bengt Grisell, forskningsingenjör, KTH Robert Grundin, överläkare, Rättsmedicinalverket Gunnar Bengtsson, f.d. chef ostkustens marinkommando Johan Franson, f.d. chefsjurist, Sjöfartsverket

1998-03-16–17 Seminarium 2, sorg och kris

Föredragande:

Ylva Eggehorn, författare Conny Nordin, professor i psykiatri, Linköpings universitet Bo Brander, präst och föreståndare Laurentistiftelsen Lars Weisæth, professor i psykiatri Atle Dyregrove, ledare för Center för krisepsykologi, Bergen Kristina Brandänge, psykiater och klinikchef Ersta sjukhus Odd Kristian Reme, präst och företrädare för Alexander Kiellandfonden

1998-06-17

Expertmöte 1

Föredragande:

Elisabeth Aarsaether, informationskonsulent, Sysselmannen på Svalbard Åke Wide, civilingenjör, Sjöfartsverket Jan Erik Janson, tekn. dr., uppdragsledare, VBB Per Engström, civilingenjör, VBB Roland Ståhl, ordförande, svenska IDkommissionen Dave Cawson, Rockwater A/S Jan Jacobsson, Göteborgs Dykeriteknik AB Göran Wennqvist, chef, finska ID-kommissionen

Antti Penttilä, rättsläkare, finska ID-kommissionen Arne Björkås, chef för kriminalteknikerna, norska ID-kommissionen Jan Lindberg, överläkare, svenska IDkommissionen Håkan Mörnstad, rättsodontolog, svenska IDkommissionen

1998-09-29

Expertmöte 2

Föredragande:

Lars Landelius, bärgningskapten Ulrich Dischler, civilingenjör och skeppsbyggare Thomas Milchert, tekn. dr. Karl Gustaf von Konow, förste kustbevakningsinspektör, dykaröverledare, kustbevakningens centrala ledning

1999-01-21/22 Seminarium 3, Kommunikation och psykiskt

och socialt bemötande i katastrofer

Föredragande:

Birgitta Berggren, Polismyndigheten i Borlänge Kerstin Bergh Johannesson, leg. psykolog, Akademiska sjukhuset Uppsala Liselotte Englund, doktorand, JMG - Göteborgs universitet Eva Fellenius, sektionschef, CAK Bertil Flodin, kommunikationsforskare Lars Fredholm, laborator, försvarshögskolan Karlstad Inge Gustafsson, kansliråd, Information Rosenbad Sara Hedrenius, Neptunus Kicki Hultin, nyhets- och samhällschef, Sveriges Television Mårten Boje Hviid Kent Härstedt, Neptunus Aage Johansson, poliskommissarie, Polismyndigheten i Göteborg Anders Karlberg, kyrkojurist, Svenska Kyrkan Margreth Köppen, enhetschef, Svenska Röda Korset Björn Körlof, generaldirektör, Styrelsen för psykologiskt försvar Urban Lambertson Lars Lilled, Göteborgs kommun Inger Magnusson, informationskonsulent, Svenska Röda Korset Eva Marling, f.d. planeringschef, Sveriges Television Lars Nylén, rikskriminalchef, Rikspolisstyrelsen

216

Jens Odlander, pressombudsman, Utrikesdepartementet Göran Pettersson, beredskapshandläggare, Svenska Kyrkan Bo Riddarström, överdirektör, Överstyrelsen för civil beredskap Abbe Schulman, överläkare, Huddinge sjukhus, Centrum för kriskunskap Göran Tesfai Skoglund, direktor, Svenska Kyrkans kriscentrum på Vårsta Henrik Svenungsson, biskop emeritus Mikael Öun, Neptunus

Deltagare i panelsamtal:

Rita Berggren, enhetschef, Vrinnevi sjukhuset i Norrköping Erik Brandel, kansliråd, Försvarsdepartementet Lena Brunzell, Statens Räddningsverk Johanna Enberg, projektledare, Styrelsen för psykologiskt försvar Anders Heuer, departementssekreterare, Försvarsdepartementet Åke Lindblad, departementssekreterare, Försvarsdepartementet Sonja Ledmyr, avdelningsdirektör, Socialstyrelsen Mats Norrman, stabspastor, Försvarsmakten Ann Wedin, personalkonsulent, Försvarsmakten

Intervjuer och möten i samband med analysgruppens besök Estland

1998-08-24 Indrek Treufelt, nyhetschef på Eesti TV Piret Tali, journalist på Eesti Päevalet 1998-08-24 Kersti Berendsen, anhörigföreningen Memento Mare 1998-08-24 Allan Laur, pastor i Pingstkyrkan, Lea Mossin, psykolog, Mart Murdree, rådgivare till socialministern och Raivo Oherde, anhörig 1998-08-24 Hearing med anhöriga och överlevande i Võru 1998-08-25 Syster Theresa, Birgittasystrarna i Tallinn 1998-08-25 Anhörigföreningen Memento Estonia, Ander Paeorg 1998-08-25 Tiit Sepp, vice konsul, Inrikesministeriet, Mairit Kratovits, avdeln. för utrikeskontakter 1998-08-25 Pritt Männik, vice polischef, Robert Antropov, ordförande i estniska ID-kommissionen 1998-08-25 Victor Palmet, bitr. statssekreterare, Transportministeriet 1998-08-25 Hearing med anhöriga och överlevande i Tallinn

1998-08-25 Jaan Kiivit, ärkebiskop och Lauri Sonen, Nathan Hamer, Jaan Leppik, Joel Luhamets, företrädare för den estniska kyrkan

Intervjuer och möten i samband med analysgruppens besök i Finland

1998-08-24 Aila Salminen, Katariina Kivistö, finska Trafikministeriet, Jukka Häkämie finska Sjöfartsverket 1998-08-24 Holger Rotkirch, ambassadör, Karkus Laurent, chef för konsulära avdelningen Seppo Tauren, finska Utrikesdepartementet 1998-08-24 Fredrik Vahlquist, Marjatta Ikonnen, Gunill Nell och Elisabeth Vahlquist, Svenska ambassaden i Helsingfors 1998-08-25 Brandchefen Jari Sainio, brandmästarna Reijo Salminen och Leif Eriksson samt bitr. brandchefen Pertii Sommero

Intervjuer

Medlemmar i den avgående regeringen

1998-02-12 Carl Bildt, statsminister 1998-03-18 Mats Odell, kommunikationsminister 1998-03-19 Gun Hellsvik, justitieminister 1998-03-19 Alf Svensson, biståndsminister 1998-03-20 Anders Björck, försvarsminister 1998-03-26 Margareta af Ugglas, utrikesminister 1998-04-02 Inger Davidson, civilminister 1998-05-05 Reidunn Laurén, bitr. justitieminister 1998-08-04 Bo Köhnberg, sjukvårdsminister

Politiska tjänstemän i den avgående regeringen

1998-03-06 Per-Egon Johansson, statssekreterare, Kommunikationsdepartementet 1998-03-20 Peter Egardt, statssekreterare, Statsrådsberedningen 1998-04-01 Lars Christiansson, presschef, Statsrådsberedningen 1998-04-20 Jonas Hafström, departementsråd och utrikeshandläggare, Statsrådsberedningen 1998-04-22 Per Zetterquist, pressekreterare, Statsrådsberedningen 1998-04-23 Inger Strömbom, pressekreterare, Kommunikationsdepartementet 1998-04-24 Hans Dahlgren, statssekreterare, Statsrådsberedningen

217

1998-04-27 Emil Svensson, kommendör, Statsrådsberedningen 1998-04-28 Rolf Tufvesson, planeringschef, Kommunikationsdepartementet 1998-05-29 Per Blixt, pressekreterare, Näringsdepartementet

Medlemmar i den tillträdande regeringen

1997-10-28 Inez Uusmann, kommunikationsminister 1997-12-17 Ingvar Carlsson, statsminister 1998-02-12 Jan Nygren, statsråd, Statsrådsberedningen 1998-04-01 Laila Freivalds, justitieminister 1998-04-17 Ines Uusmann, komunikationsminister 1998-05-05 Ingvar Carlsson, statsminister 1998-10-27 Göran Persson, statsminister

Politiska tjänstemän i den tillträdande regeringen

1997-10-20 Kjell Lindström, politisk sakkunnig, Statsrådsberedningen 1997-10-29 Ulf Mårtensson, politisk sakkunnig, Statsrådsberedningen 1998-02-06 Birgitta Wallström, politisk sakkunnig, Kommunikationsdepartementet 1998-02-16 Siv Gustavsson, politisk sakkunnig, Kommunikationsdepartementet 1998-03-10 Eva Lindau, pressekreterare, Kommunikationsdepartementet 1998-03-12 Kjell Lindström, politisk sakkunnig, Statsrådsberedningen 1998-04-22 Magnus Persson, statssekreterare, Kommunikationsdepartementet 1998-05-05 Kjell Lindström, politisk sakkunning, Statsrådsberedningen 1998-05-05 Gisela Lindstrand, pressekreterare, Statsrådsberedningen 1998-05-06 Nils Gunnar Billinger, statssekreterare, Statsrådsberedningen

Tjänstemän inom Regeringskansliet

1997-10-28 Åsa Kastman Heuman, rätts- och exp. chef, Kommunikationsdepartementet 1998-01-14 Bosse Wallin, chef för affärsverksamheten på Kommunikationsdepartementet 1998-01-29 Magnus Stephansson, departementssekreterare, Kommunikationsdepartementet 1998-01-29 Alf Stenqvist, departementssekreterare, Kommunikationsdepartementet 1998-02-17 Jan-Olof Selén, enhetschef, Kommunikationsdepartementet

1998-02-18 Åsa Kastman Heuman, exp.- och rättschef, Kommunikationsdepartementet 1998-03-13 Göran Sellvall, expeditionschef, Statsrådsberedningen 1998-03-20 Bertil Roth, departementsråd, Niklas Hedman, departementssekr., Utrikesdepartementet 1998-03-25 Anders Iacobaeus, rättschef, Kommunikationsdepartement 1998-03-30 Gunnel Pettersson, assistent, Kommunikationsdepartmentet 1998-04-01 Göran Schäder, rättschef, Justitiedepartementet 1998-04-22 Lars Magnuson, rättschef, Utrikesdepartementet 1998-05-11 Bengt-Åke Nilsson, rättschef, Statsrådsberedningen 1998-05-18 Anders Iacobaeus, rättschef, Kommunikationsdepartementet 1998-07-16 Ingvar Paulsson, exp- och rättschef, Civildepartementet 1998-08-18 Göran Blomberg, enhetschef, Brita Lundh, kansliråd, Hans Enflo, kansliråd Claes Eriksson, dep. sekr. Kulturdepartementet 1998-12-03 Hasse Alnervik, kansliråd, Statsrådsberedningen 1999-01-18 Ingrid Iremark, pressekreterare, Statsrådsberedningen och Inge Gustafsson, kansliråd, Information Rosenbad 1999-02-05 Bertil Jobeus, informationschef, Information Rosenbad 1999-02-09 Dick Börjesson, vice amiral, Försvarsdepartementet och Rolf Lindgren, organisationsdirektör, FOA

Myndigheter

1997-10-09 Björn Körlof, generaldir., och Johanna Enberg, projektledare, SPF 1998-01-30 Johan Franson, chefsjurist och t.f. generaldirektör, Sjöfartsverket 1998-02-05 Olof Forssberg, generaldirektör Statens Haverikommission 1998-03-24 Bertil Arvidsson, teknisk direktör, Sjöfartsverket 1998-03-24 Sten Andersson, avdelningsdirektör, Sjöfartsverket 1998-03-25 Maj Lindhagen, funktionsansvarig, stab personal, Sjöfartsverket 1998-03-25 Lars-Göran Bronow, informationschef, Sjöfartsverket 1998-03-25 Kaj Janérus, generaldirektör, Sjöfartsverket 1998-03-30 Thomas Lindstrand, chefsåklagare och Uno Hagelberg, överåklagare 1998-04-30 Johan Franson, chefsjurist och t.f. generaldirektör, Sjöfartsverket

218

1998-08-05 Kajsa af Petersens, Statens Konstråd 1998-12-08 Björn Körlof, generaldirektör, Johanna Enberg, projektledare, SPF 1998-12-08 Sonja Ledmyr och Gunilla Hulth-Backlund båda avdelningsdirektörer, Socialstyrelsen 1998-12-09 Roland Nordlund, forskningschef, SPF 1999-03-02 Alf Axlid, avdelningsdirektören, räddnings- och säkerhetsavdelningen länsstyrelsen i Stockholms län 1999-03-03 Sven Hammarstedt, brandingenjör och Johan Friberg, fil. kand., sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Svenska kommunförbundet

Ledamöter av Etiska rådet

1998-02-25 Eva Sahlin 1998-03-05 Lars H. Gustavsson 1998-03-09 Peter Paul Heinemann 1998-03-10 Yrsa Stenius 1998-03-11 Karin Söder 1998-03-12 Sten Andersson 1998-03-13 Anders Lindström 1998-03-18 Caroline Krook 1998-03-19 Bertil Werkström

Övriga

1998-01-12 Kristina Brandänge, psykiater och klinikchef, Ersta sjukhus 1998-01-12 Lars Weisæth, professor i psykiatri 1998-03-23 Gunnar Weman, ärkebiskop 1998-03-23 Ingela Thalén, riksdagsledamot (s), ledamot av soc.dem. verkst. utskott 1998-03-27 Eva Eriksson, vice partiordförande(fp) 1998-03-31 Peter Nobel, jur. dr. särskild utredare 1998-03-31 Tove Gunnarsson, läkare, Huddinge Sjukhus 1998-04-20 Gustav Hannuliak, mättnadsdykare 1998-04-22 Kia Andersson, riksdagsledamot (mp) 1998-04-24 Lars Grundberg, ambassadör, svenska ambassaden i Estland 1998-04-25 Knut Isaksson, skolchef Vilhelmina kommun 1998-04-25 Ulla-Britt Granberg, diakonissa, Vilhelmina kommun Britt-Marie Lundström, diakonissa, Vilhelmina kommun Bengt-Göran Lindfors, komminister, Vilhelmina kommun 1998-04-30 Helena Nilsson, vice partiordförande(c) 1998-05-05 Robert Grundin, överläkare, Rättsmedicinalverket 1998-05-07 Göran Pettersson, Stockholms stift

1998-05-28 Roland Ståhl, svenska ID-kommissionen 1998-09-04 Gert Rosencrantz, enhetschef Jourhavande kurator, och Monica Johannesson och Berit Dahlström, jourhavande kurator Lena Gutberg, komminister Oscars församling, Gunnar Lundgren, stiftsadjunkt, Stockholms stift 1998-09-21 Anders Kamb, beredskapsplanerare, SAS 1998-09-14 Abbe Schulman, överläkare, Huddinge sjukhus, Centrum för kriskunskap 1998-10-14 Elisabeth Aarsæther, informationskonsulent, Sysselmannen, Svalbard 1999-02-05 Lars Benett, katastrofplaneringschef, SAS 1999-02-23 Tom Lundin, överläkare och docent, Årsta psykiatriska mottagning 1999-03-08 Kristina Brandänge, psykiater och klinikchef Ersta sjukhus

219

Offentligt tryck

SOU 1987:16; Begravningslag, Betänkande av arbets-

gruppen för översyn av begravningslagstiftningen SOU 1989:98; Transplantation – etiska, medicinska och

rättsliga aspekter, Betänkande av transplantationsutredningen SOU 1995:19; Ett säkrare samhälle SOU 1996:80; Viktigt meddelande Radio och TV i krig

och kris SOU 1996:189; Efter Estonia, Rapport av Utredningen

för vägledning efter Estoniakatastrofen; jämte arkivmaterial från utredningen, Göteborg, 1997 SOU 1998:59; Räddningstjänsten I Sverige – Rädda Och

Skydda SOU 1998:137; Miljö i grund och botten – erfarenheter

från Hallandsåsen, Slutrapport från Tunnelkommissionen Ds 1996:4; Regeringens och myndigheternas befogenhe-

ter vid svåra påfrestningar på samhället Ds 1998:32; Skyldigheter och befogenheter vid svåra på-

frestningar på samhället i fred Ds 1999:2; Förändrad omvärld – omdanat försvar, rapport

från försvarsberedningen inför 1999 års kontrollstation Frid, Sven Rune; Myndigheters uppgifter inför och vid

svåra påfrestningar, 1997-10-08 Försvarsdepartementet; Ledningsövning, utvärdering av

fas 1, mom. 1 ”Departementsdagen”, 1994:07 Försvarsdepartementet; Ledningsövning, utvärdering av

fas 1, mom. 2:1 ”Krisstaben”, 1994:07 Försvarsdepartementet; Ledningsövning, utvärdering av

fas 1 och 2, 1994:07 Försvarsdepartementet; Ledningsövning, utvärdering av

fas 3, mom. 1–3 ”Anpassningsprincipen”, 1994:07

Försvarsdepartementet; Totalförsvarets författnings-

handbok 1998/99 Försvarsdepartementet; Översyn av principerna för den

särskilda planläggningen, Öppen sammanfattning del 3, 1999 Prop. 1985/86:170 om räddningstjänstlag m.m. Prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag Prop. 1991/92:70 om vissa ändringar i räddningstjänst-

lagen Prop. 1991/92:152 om hälso- och sjukvårdens ansvar vid

dödsfall m.m. Prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner

m.m. Prop. 1994/95:190 Skydd för gravfriden vid vraket efter

passagerarfartyget Estonia Prop. 1995/96:140 Havsrättskonventionen och tillämp-

ningsavtalet Prop. 1996/97:11; Beredskapen mot svåra påfrestningar

på samhället i fred Prop. 1998/99:74; Förändrad omvärld – omdanat försvar Regeringens skrivelse 1998/99:33; Beredskapen mot svåra

påfrestningar på samhället i fred Riksdagens protokoll 1994/95:43 Torsdagen den 15 de-

cember

Rättsfall

Från Europakommissionen för de mänskliga rättighe-

terna; MR 68/1996 och MR/ER 66 /1988 Från regeringsrätten; RÅ 1994 ref. 93 Från hovrätterna; RH 1991:36 och RH 1997:79 Svea hovrätt; Dom 1996-03-29, avd 15, DT 13 i mål T

243/96 Stockholms tingsrätt, avd. 4; Dom 1996-01-16, DT 42 i

mål T 4-2112-95

Källförteckning

220

Rapporter och annan litteratur

Ahlers & Vogel; Hamburg; Den Tyska Expertgruppen för

utredning av förlisningen av M/S ”Estonia”; 1996 Akehurst, Michael; A modern introduction to Internatio-

nal Law, femte upplagan, George Allen & Unwin (Publishers) Ltd, London 1984 Beckman, Nils m.fl., Brottsbalken jämte förklaringar,

Band 2 Brotten mot allmänheten och staten m.m., sjätte upplagan, Norstedts förlag, Stockholm 1994 Berggren, Nils-Olof och Munck, Johan; Polislagen En

kommentar, tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998 Bergh Johannesson, K, Falk, L-E, Johannesson, Sand-

berg, G och Hall, T; Krissamverkan kommun landsting, Rapport från stödarbetet i Uppsala med anledning av Estoniakatastrofen 28 september 1994 Björkman, Anders; Lies and truths about the M/V ESTO-

NIA accident; Beausoleil 1998. Björkman , Anders; M/S Estonias undergång. En studie i

bristerna i utredningen, publicerad fyra år efter olyckan i samband med SEA:s hearing i Stockholm, september 1998 Bogren, Leif; Därför överlevde jag Estoniakatastrofen,

Eslöv 1996 Borlänge lokala krisgrupp; Redovisning av Borlänge lo-

kala krisgrupps arbete efter Estonias förlisning, Berggren, B, 1994-11-03 Cullberg, J.; Kris och utveckling, 1975 Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma have-

rikommissionen; Slutrapport, Ro-ro passagerarfärjan MS ESTONIAs förlisning i Östersjön den 28 september 1994, 1998 Falk, Per; Straffrätt och territorium; P A Norstedts &

Söners Förlag, Lund 1976 Fellingsbro församling; Estoniakatastrofen och Fellings-

bro församling, Wallmark, P, 1995-06-80 Försvarets forskningsanstalt; Folk eller fä? Läsebok om

befolkningsfrågor i kris och krig, Jakobsen, L och Karlsson, J Ch. 1991 Försvarets forskningsanstalt; Gränsdragning mellan nor-

mala störningar och svåra påfrestningar, Frost, C. och Ånäs, P. 1998

Försvarets forskningsanstalt; Hotperception och reak-

tionsmönster vid Karlskoga-olyckan 1985, Carlstedt, L. och Ståhlberg Carlstedt, B. 1985 Göteborgs universitet; Inter-organisatorisk kommunika-

tion mellan myndigheter och medier, Leivik Knowles, B-M. Arbetsrapport nr 75 Göteborgs universitet; Opinionssamhället, Holmberg, S.

och Weibull,, L. SOM-rapport nr 20, 1998 Hadenius, S. och Weibull, L.; Massmedier, 1994 Home Office; Dealing with Disaster, London, Third edi-

tion, 1998 Huddinge sjukhus; M/S Estonias förlisning, 1994-09-28,

Insatser från och på HS, Lorenz, E och Nyberg, S, 1994 Härstedt, K.; Det som inte kunde ske, Bonniers, 1995 Jareborg, Nils; Brotten Tredje häftet Brotten mot allmän-

heten och staten, P A Norstedts & Söners förlag, Lund 1986 Jönköpings kommun; Estoniakatastrofen, Psykiska och

sociala stödinsatser i Jönköping, Melin, G och Ulfberg, S Kungliga krigsvetenskapsakademin; Krishantering, kan vi

bli bättre?, 1993 Kungliga krigsvetenskapsakademin; När krisen kommer.

Slutredovisning från projekt Krishantering, 1994 Lundin, T. ; PTSD – Traumarelaterade psykiska sjukdo-

mar, 1998 Lundälv, J.; Angående massmedias förhållningssätt och

bevakning av utsatta offer och anhöriga i kris- och katastrofsituationer, skrivelse tillsänd analysgruppen 990217 Norrköpings kommun; Utvärdering av kriscentrets arbete

i Norrköping efter Estonia-katastrofen 28 september 1994 Pihlajamaa, Terttu; Vi kan inte glömma ESTONIA,

Stockholm 1998 Rapport från Stödarbetet i Uppsala med anledning av

Estoniakatastrofen 28 september 1994; Krissamverkan kommun landsting Reme, O K ; Erfaringer etter Kielland - ulykken, Ersta

sjukhus, Stockholm 1998 Rikspolisstyrelsen; Efterforskning enligt räddningstjänst-

221

lagen av försvunna personer, Rapport 1997:1 Rikspolisstyrelsen; Estoniastudien, Rapport 1995:8 Rikspolisstyrelsen; Polisledning, Bedömande och besluts-

fattande, Lednings- och Fältstaber vid särskild händelse, Rapport 1996:7 Rikspolisstyrelsen; Registrering av dödade, skadade, oska-

dade och utrymmande personer vid olyckor och andra nödlägen, Rapport 1994:1 Räddningsverket; Att leda stora räddningsinsatser. Svag-

heter och utvecklingsmöjligheter, FoU rapport, 1997 Räddningsverket; Ledningsuppbyggnad i räddnings-

insatsens initialskede, FoU rapport, 1998 Räddningsverket; Räddningstjänster och samverkande or-

gan, Ledning med stabstjänst, Räddningstjänsthandboken del 1 och 2, 1996 Räddningsverket; Räddningstjänstens roll i krisstöds-

arbete efter Estonia-olyckan R61-113/95 Räddningsverket; Vilhelmina kommun efter Estonias för-

lisning. Röda korset; Rapport om Röda korsets insatser vid kata-

strofen med Estlines färja M/S Estonias förlisning i Östersjön natten den 28 september 1994, 1994-11-29 Röda korset; Vad gjorde berörda distrikt med anledning

av M/S Estonias förlisning?, 1994 Socialstyrelsen; Akut omhändertagande – det svenska

konceptet Socialstyrelsen; Allmänna råd. Psykiskt och socialt om-

händertagande vid stora olyckor och katastrofer. 1991:2 reviderad upplaga 1996 Socialstyrelsen; Ammoniakolyckan i Kävlinge, Social-

tjänstens beredskap och insatser, SoS-rapport 1997:6 Socialstyrelsen; Behov och resurser för hälso- och sjukvår-

dens katastrofberedskap Socialstyrelsen; Branden på passagerarfärjan Scandinavian

Star den 7 april 1990, Kamedo rapport nr 60 Socialstyrelsen; Estoniakatastrofen, M/S Estonias förlis-

ning i Östersjön den 28 september 1994 Socialstyrelsen; Flyghaveriet vid Gottröra den 27 decem-

ber 1991, Kamedo rapport nr 63 Socialstyrelsen; Hälso-, miljö och smittskydd vid svåra på-

frestningar på samhället i fred och krig med bilaga, 1998

Socialstyrelsen; Kemiska olyckor och katastrofer, Medi-

cinskt omhändertagande, SoS-rapport 1998:3 Socialstyrelsen; Klarar sjukvården en stor katastrof?,

Meddelandeblad nr 13 Socialstyrelsen; Medicinsk katastrofberedskap, Allmänna

råd 1992:5 Socialstyrelsen; Psykiskt och socialt omhändertagande vid

stora olyckor och katastrofer, Allmänna råd 1991:2 Socialstyrelsen; Socialstyrelsens aktiva uppföljning, Medi-

cinsk katastrof- och krigsberedskap Artikel nr 1996-83-1 Socialstyrelsen; Swede – ett nationellt IT-baserat led-

ningssystem för akuta sjukvårdsinsatser Statens Konstråd; En minnesvård; Miroslav Balka, Stock-

holm, 1998. Stockholms läns landsting; Central medicinsk katastrof-

plan för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting; Nordvästra sjukvårdsområdet;

Utvärdering av sjukvårdens katastrofmedicinska arbete i Stockholms läns landsting med anledning av olyckan med färjan M/S Estonia den 28 september 1994 Styrelsen för psykologiskt försvar; A Triangle Drama,

Nordlund, R. Meddelande nr 136:b, 1994 Styrelsen för psykologiskt försvar; Bilder av en katastrof,

Rapport 168-4. Estonia, Stockholm, 1996. Styrelsen för psykologiskt försvar; ”Det ser verkligen illa

ut...”, Kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 1994, 168-1, Stockholm 1996. Styrelsen för psykologiskt försvar; Estonia, Ett forsk-

ningsprojekt 1996, Minnesanteckningar från SPI, kopia av den 30 juni 1997 Styrelsen för psykologiskt försvar; Estonia i Medierna,

Rapport 168-3, Stockholm, 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar; Estonia, The Disaster

in Estonian media, Rapport 168-5, Stockholm, 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar; Estoniakatastrofen,

massmedierna och allmänheten, Rapport 168-6. Estonia, Stockholm, 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar; Försvarsvilja 2000 – en

antologi, meddelande 139, 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar; Informationsberedskap

222

för 2000-talets kriser, Dahlström, M. och Flodin, B. Meddelande 145 Styrelsen för psykologiskt försvar; Kriskommunikation,

kunskapsöversikter, Rapport 163:1-4, Stockholm, 1993 Styrelsen för psykologiskt försvar; Mediernas Estonia,

Myndigheter och massmedier som informatörer i Finland Rapport 168-2, Stockholm, 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar; När nyheten nådde

Estland, Rapport 168-7, Stockholm, 1996 Styrelsen för psykologiskt försvar; Planlagd kris-

kommunikation, Flodin, B. 1998 Styrelsen för psykologiskt försvar; Professionell kommu-

nikation, Flodin, B., 1998 Styrelsen för psykologiskt försvar; Rapport om det arbete

som hittills bedrivits inom projekt Estonia – 1997-05-30 Styrelsen för psykologiskt försvar; Rapport om det arbete

som bedritivts inom projekt Estonia-katastrofen vid Styrelsen för psykologiskt försvar 1997-06-01 till 1997-11-27 Styrelsen för psykologiskt försvar ; Rapport om det arbete

som bedritivts inom projekt Estonia-katastrofen vid Styrelsen för psykologiskt försvar 1997-11-28 till 1998-05-29 Sundelius, B., Stern, E., och Bynander, F.; Krishantering

på svenska – teori och praktik, 1997 Svenska kommunförbundet; Säkerhet och trygghet vägen

till bättre kvalitet, andra utgåvan, 1998 Svenska Kyrkan; Svenska kyrkan och Estonia-katastrofen.

Redovisning av externt och internt utvärderingsarbete, 1995-06-01 Pettersson, P. Karlstad Södersjukhuset; Estoniakatastrofen, Rapport om det

psykosociala arbetet vid Södersjukhuset, Hansson-Lönnqvist, G, April 1996 Voyager; Expedition Titanic, 1997 Weisaeth, Lars; Några kommentarer om verkningarna vid

en bärgning av M/S Estonia, Oslo Universitet, november/december 1994 Weisaeth, Lars; Utvärdering av belastningar och risker för

den psykiska hälsan vid omhändertagande av omkomna vid bärgning av M/S Estonia hos sökande- och

identifieringspersonal, samt andra berörda grupper; Oslo Universtitet, 1994 Witte, Henning; Sänktes M/S Estonia? Nya fakta och

teorier kring M/S Estonias förlisning, bok på Internet 1997 Överstyrelsen för civil beredskap; Erfarenheter och lärdo-

mar av Estoniakatastrofen; En studie om krishantering, Lindow, S. 1998 Överstyrelsen för civil beredskap; Risk och hot i den

svenska vardagen: Allt från Tjernobyl till skuren sås, Enander, A. och Jakobsen, L., 1996 Överstyrelsen för civil beredskap; Styrbjörn Lindow; Er-

farenheter och lärdomar av Estoniakatastrofen, En studie om krishantering, ÖCB, 1998

Artiklar och promemorior

Bringeus, Nils-Arvid; Död och begravning ur kulturhisto-

riskt perspektiv, Lund 1998 Englund, L.; Massmedierna – till hjälp eller stjälp?, Artikel

5p. Kris och riskpsykologi, Centrum för folkhälsoforskning i Karlstad, 1995 Englund, L.; Det omöjliga uppdraget, JMG Granskaren

1/99 Etiska Rådet; Redovisning av ställningstagande inför re-

geringens beslut avseende M/S Estonias förlisning och dess följder, 1994 Gustafsson, I.; Promemoria om Regeringskansliets

informationsberedskap eller Information Rosenbad som en resurs vid en svår påfrestning, 1999-03-04 Gustafsson, Lars H; PM 1994-12-06 Etiska synpunkter

angående en eventuell bärgning av Estonia. Gustafsson, Lars H; Beslutet att inte bärga M/S Estonia,

PM Gustafsson, Lars H; Föredrag vid SKKPF:s symposium,

Solna 1995-04-25 Haga, Eivind; The wet grave, sudden death and the be-

reaved, Tradisjoner, sed og skikk om sjødraugen, Nord Psykiatr Tidsskr 1985;39:23-28, Oslo Haga, Eivind; Tradisjoner, sed og skikk om sjödraugen,

Stavanger Aftenblad, 831031 Jacobsson, Jan; Utvärdering av ev. dykeriinsats samt syn-

punkter på stensättningsmetod

223

Kjelland-fonden; Estonia-ulykken: Det etiske rådets

redegjörelse. Kommentar i lys av erfaringer fra Kjelland-ulykken Kommunikationsdepartementet; Några rättsfrågor med

anknytning till Estoniaolyckan Kommunikationsdepartementet; Rapport avseende

sjösäkerhetsarbetet inom Sjöfartsinspektionen Moderna Tider; Den mentala övertäckningen av Estonia,

Maria Carlshamre; Nr 68–69,1998 Nautisk tidskrift; ”SFBFs ståndpunkt: Estonia var inte sjö-

värdig”, Christer Lindvall; Nr 1, 1998 Reimers, Eva; Tema Kommunikation Linköpings Univer-

sitet, Från olycksplats till gravplats – en analys av hur frågan om Estonias bärgning skildras i dagspress; arbetsrapport 1996:8 Reme, Odd Kristian; Erfarenheter etter Kielland-

ulykken, föredrag vid Ersta sjukhus 980112, Kommentarer till Etiska rådets ställningstagande angående Estonia-olyckan i ljuset av erfarenheter från Kiellandolyckan 1980 Sandin, B.; PM beträffande internationella jämförelser av

katastrofberedskap i Norge, Finland, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, 1999 Sandin, Birgitta; PM beträffande: Örebro Röda Kors-

krets; Finska Röda Korset; Estlands Röda Kors;– Minnesanteckningar av S. Hedrenius; Röda Korsets psykosociala insatser samt PM av Anders Kamb, SAS Sandin, Birgitta; PM beträffande internationella erfaren-

heter gjord på uppdrag av analysgruppen, 1998 Sjöfartsinspektionen; Sakkunnigutlåtande med anledning

av Estoniakatastrofen, April 1995 Göran Steen, Sjösäkerhetsarbetet inom Sjöfartsinspektionen Sjöfartsverket; Rapport ang. tekniska och legala förutsätt-

ningar för att återfinna och omhänderta omkomna; 1994-10-11 Sjöfartsverket; Konsekvensanalys, Estonia; 1994-12-12

Sjöfartsverket; Övertäckning, Estonia; 1995-02-10 Socialstyrelsen; Kollektiva sorgekriser och samhällets re-

aktion, referat av Socialstyrelsens seminarium den 16 oktober 1997 Socialstyrelsen; SoS-rapport 1997:15 Statens Haverikommission; Handlingar rörande fråga om

utlämnande av bandinspelning från dykning vid M/S Estonia Tidningsutgivarna; www.tu.se/preset/ Wasteson, M.; PM beträffande det juridiska ansvaret för

myndigheters samverkan i krig avseende ledning/styrning, 1999

Description of Protective Cover of the Estonia; VBB–An-

läggning; Stockholm 1996-05-10 The Naval Architect, Nigel Ling; April 1998 The Naval Architect, Mikael Huss, Tuomo Karppinen

och Klaus Rahka; Estonia: hard facts and realities, September 1998

Övrigt

M/S Estonia; skrift från Estline, 1995 Styrelsen för psykologiskt försvar; Estonia Informations-

blad; 1997 och 1998 Videoband - animation av olycksförloppet från Statens

Haverikommission

Massmedia

Div. underlag från svenska massmedier från 940928 och

framåt Spiegel TV; Reportage om Peter Barasinskis expedition

till Estonias vrak, 950713 Tidningarnas Telegrambyrå; Sammanställning av vissa

larmtider i anslutning till M/S Estonias förlisning (utgåva 3) Claes Wahlberg TT-telegram 1994-09-28–29

224

1 Två döda påträffades senare och en person avled efter räddningen. 2 Ett säkrare samhälle (SOU 1995:19). 3 SFS 1986:1102. 4 Flodin, B., Planlagd kriskommunikation, SPF 1998. 5 Cullberg, J. Kris och utveckling, (1975) sid. 12f. 6 Sundelius, Stern och Bynander (1997) sid 13. 7 Fö 1994:07. 8 Enligt FOAs rapport Gränsdragningar mellan normala störningar och svåra påfrestningar, 1998. 9 Se bland annat regeringens skrivelse 1998/99:33. 10 SPF-rapport 145. 11 Se bland annat The joint accident investigation commission of Estonia, Finland and Sweden, final report, Helsinki 1997. 12 Se SPF rapport 168-1, Socialstyrelsens Kamedo rapport nr 68. 13 Se bland annat FOA-R—98-00861-170—SE, ÖCB, SPF, Socialstyrelsen. 14 I studien ”Beredskap för svåra påfrestningar – roll- och ansvarsfördelningen i några europeiska länder”, FOA-R—97-00445-170—SE, behandlas roll- och ansvarsfördelningen vid svåra påfrestningar i Tyskland, Frankrike, England och Finland. 15 FOA-R—98-00861-170—SE. 16 1998/99:33. 17 FOA-R—98-00861-170—SE. 18 Se t.ex. Skr 1998/99:33 och Ds 1998:32. 19 Se bl.a. Fö-LBU-1999-004-ÖUT. 20 ÖCB: Risk och hot i den svenska vardagen, 1996. 21 U.N. Department of Humanitarian Affairs. 22 Regeringens proposition 1996/97:11 redovisade regeringens viljeinriktning. Den bifölls den 14 maj, 1997 efter debatt i riksdagen. 23 Källa FOA-R—98-00861-170—SE, oktober 1998. 24 Folksuveränitetens princip. 25 I mars 1999 finns följande departement inom Regeringskansliet: Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Försvarsdepartementet och Jordbruksdepartementet. 26 1 kap. 7 § regeringsformen. 27 3 § hälso- och sjukvårdslagen. 28 Räddningstjänstlag (1986:1102) och räddningstjänstförordning (1986:1107). 29 I slutbetänkandet av Räddningsverksutredningen, SOU 1998:59 sid 201ff, föreslås att den statliga tillsynen av kommunerna skall skötas av länsstyrelserna. 30 Vid vissa särskilda typer av händelser har staten huvudansvaret för räddningstjänsten. Detta gäller fjällräddning, flygräddning, sjöräddning och andra fall av efterforskning av försvunna människor samt miljöräddningstjänst till sjöss och vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 31 I slutbetänkandet av Räddningsverksutredningen, SOU 1998:59 sid 117ff, föreslås att ansvaret för en kommunal räddningsinsats inte skall tas över av regeringen eller annan statlig myndighet. Istället bör staten kunna gå in med olika åtgärder och utföra vissa uppgifter. Nationella och regionala förstärkningsresurser i form av personal och materiel behöver inrättas. 32 Lag (1994:1720) om civilt försvar och förordning (1995:128) om civilt försvar. 33 8 § förordning (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten. 34 Förordning (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap. 35 Södra civilområdet omfattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne,

Hallands och Västra Götalands län. Mellersta civilområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län. Norra civilområdet omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

36 I fred skall civilbefälhavaren verka för att totalförsvaret inom civilområdet under höjd beredskap får en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar och en ändamålsenlig användning av civila och militära resurser. 37 Förordning (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna. 38 Förordning (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar. 39 Beredskapsförordningen (1993:242). 40 Detta lager kan även användas vid katastrofer om landstingets ordinarie resurser inte räcker till, men lagret är anpassat för krigsskador. 41 Enligt slutbetänkandet av Räddningsverksutredningen, SOU 1998:59 sid 107f, bör SPF:s roll utvecklas gentemot de områdesansvariga myndigheterna (kommun, länsstyrelse och regering) och rollen måste sedan samordnas med de sektorsansvariga myndigheterna (främst Statens räddningsverket som har det statliga myndighetsansvaret för övergripande riskinformation och för räddningstjänstens informationsbehov). 42 Medicinsk katastrofberedskap, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1992:5. 43 Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:2. En revidering av de allmänna råden skedde 1996 mot bakgrund av erfarenheter av psykiska och sociala insatser vid masskadesituationer.

44 §§ 3 och 4, hälso- och sjukvårdslagen. 45 Enligt Medicinsk katastrofberedskap, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1992:5

skall varje landsting inrätta en central katastrofkommitté med ansvar för både freds- och krigsberedskapen. Motsvarande katastrofkommittéer föreslås även inrättas inom sjukhusens respektive primärvårdens ledning.

46 På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar Nordvästra sjukvårdsområdet för landstingets katastrofmedicinska planering och Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk planering (CAK) svarar för att ramplanen utarbetas och revideras. 47 M/S Estonias förlisning 1994-09-28, Insatser från och på Huddinge sjukhus. 48 Estoniakatastrofen. Rapport om det psykosociala arbetet vid Södersjukhuset. Gudrun Hansson-Lönnqvist. 49 Utvärdering av sjukvårdens katastrofmedicinska arbete i Stockholms läns landsting med anledning av olyckan med färjan M/S Estonia den 28 september 1994. Sammanställd av docent Olle Almersjö. Stockholms läns landsting, Nordvästra sjukvårdsområdet. 50 Normativ ledning innebär beslutsfattande om hälso- och sjukvårdens roll och uppgift. 51 Strategisk ledning innebär beslutsfattande om sjukvårdsinsatsens ramar och inriktning, resursfördelning, samverkan, informationsverksamhet och principer för fördelning av skadade. 52 Jourhavande kurator är en verksamhet i Stockholm som går genom SOS-A och 112-numret. Verksamheten ingår i Socialtjänsten inom Stockholms stad och är uppbyggd kring ett litet antal fast anställda kuratorer och ett 40-tal arvoderade kuratorer som utgör en extra resurs. 53 I Socialstyrelsens Kamedo rapport: Estoniakatastrofen, M/S Estonias förlisning i Östersjön den 28 september 1994 redovisas en analys över de inkommande samtalen. 54 ST-Polisväsendes anhörigförening har presenterats utförligt i analysgruppens

NOTER

225

rapport En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder, SOU 1998:132.

55 Redovisning av Borlänge lokala krisgrupps arbete efter Estonias förlisning, sammanställd av Birgitta Berggren, krisgruppens kontaktperson. 56 Intervjun återges i Utvärdering av kriscentrets arbete i Norrköping efter Estoniakatastrofen den 28 september 1994, Sture Ernfridsson. 57 Svenska kyrkan och Estonia-katastrofen. Redovisning av externt och internt utvärderingsarbete. Per Pettersson, Karlstad, 1995-06-01. 58 Vid tiden för Estonias förlisning bedrev Svenska Röda Korset en verksamhet i samarbete med SOS-International i Köpenhamn som innebar att psykosocialt stöd erbjöds svenska medborgare som drabbades av olyckor utomlands. Verksamheten har nu upphört. 59 Styrelsen för psykologiskt försvar, rapport 168-3. 60 Styrelsen för psykologiskt försvar, rapport 168-6. 61 Nyhetsvärdering Man brukar tala om två huvudkomponenter som avgör vad en stor nyhet är: identifikation och sensation. Identifikation innebär att händelsen kan förmodas ha betydelse för läsaren, ske i läsarens närhet kulturellt eller geografiskt, skildra ett förlopp som läsaren kan leva sig in i från egna erfarenheter och intressera eliten. Sensation innebär att händelsen ska ske oväntat, vara något ovanligt och ha okänd utgång. Hadenius & Weibull, 1992. 62 I den beskrivande delen av analysgruppens första delrapport återfinns en utförligare skildring av massmediernas rapportering från den stund då TT sände ut det första brådskande meddelandet om M/S Estonias befarade förlisning. 63 Se även Liselotte Englunds anförande vid analysgruppens seminarium den 21–22 januari, 1999 som finns återgivet i bilagorna. 64 Leivik Knowles, B-M., avhandlingskapitel, 1999. 65 Ibid. 66 Prop. 1996/97:11. 67 Ledningsövning: Utvärdering av fas 1, mom 1– Departementsdagen, fas 2 mom 2:1 – Krisstaben, fas 1 och 2, fas 3, mom 1–3 – Anpassningsprincipen. 68 Fö-LBU-1999-004-ÖUT, Öppen sammanfattning, del 3. 69 Prop. 1998/99:74. 70 Motsvaras av svenska Statsrådsberedningen. 71 Enligt information som inhämtats från finska Inrikesministeriet. 72 Sjöräddningens ansvar redovisades i kapitel 1 i avsnittet Analysen, övriga aktörers eventuella ansvar redovisades i kapitel 3 i samma avsnitt. 73 ROV = Remote Operated Vehicle. 74 En redovisning av de kunskaper som inhämtats finns i analysgruppens tidigare delrapport. 75 Uppgifter om olyckor till sjöss ur historiskt perspektiv har hämtats ur en promemoria av Nils-Arvid Bringéus, Död och begravning ur kulturhistoriskt perspektiv. Promemorian redovisas i sin helhet i avsnittet Bilagor. 76 Som exempel kan nämnas att polis, allmän åklagare eller domstol får besluta om rättsmedicinsk undersökning om detta behövs för att identifiera en person som har omkommit i en olycka, om dödsfallet kan misstänkas ha samband med brott eller fel inom hälso- och sjukvården, eller om döden inträffat till följd av en trafik- eller arbetsplatsolycka. Se 13 och 17 §§ (1995:832) om obduktion m.m. 77 5 kap.12 §§begravningslagen. 78 Regeringens proposition 1990/91:10 med förslag till begravningslag s 4. 79 Stockholms tingsrätt har uttalat att lagstiftaren förutsett att praktiska och ekonomiska hinder kan omöjliggöra att den avlidnes önskan tillgodoses. Anhöriga till offer för Estoniaolyckan kan därför inte anses ha någon rättslig plikt att tillgodose de omkomnas önskemål om begravningsplats och inte heller någon rättslig plikt att för detta ändamål efterforska och bärga de omkomna. Hovrätten prövade inte i sak de anhörigas yrkande om fastställelse av en rätt för dem att efterforska och bärga de omkomna eftersom deras talan i den delen inte avsåg ett rättsförhållande, vilket är förutsättningen för att en fastställelsetalan skall tas

upp till sakprövning. Se Stockholms tingsrätts, avd. 4:4, dom den 16 januari 1996, DT 42 och Svea hovrätts dom den 29 mars 1996, DT 13.

80 Stockholms tingsrätts, avd. 4:4, dom den 16 januari 1996, DT 42 och Svea hovrätts dom den 29 mars 1996, DT 13. 81 Målet Bendréus mot Sverige MR 68/1996. 82 I artikel 8 i konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgas:

1. Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggandet av oordning eller brott, hälsovården, skyddandet av sedligheten eller av andra personers fri- och rättigheter. 83 I artikel 9 slås vars och ens rätt till religionsfrihet fast. Denna rätt innefattar bl.a. att alla har rätt att utöva sin tro genom iakttagande av religiösa sedvänjor. Envars frihet att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är angivna i lag i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, hälsovården, skyddandet av sedligheten eller av andra personers fri- och rättigheter. 84 Socialstyrelsens exempel på direkt drabbade: döda, skadade, oskadade överlevande, personer som arbetade inom katastrofområdet, anhöriga och vänner till döda och överlevande, personer i omgivningen, medresenärer, arbetskamrater, personer i ansvarsställning. Exempel på indirekt drabbade: räddningspersonal, sjukvårdspersonal, socialtjänstens personal, kyrkans personal, massmediernas personal, åskådare och övriga. 85 Enligt hälso- och sjukvårdslagen åvilar det sjukvårdshuvudmannen att ta ansvar för hälso- och sjukvården inom landstingsområdet och då även för katastrofberedskapen, inkluderande det psykologiska och psykiatriska omhändertagandet. Med anledning av detta är det sjukvårdshuvudmannens uppgift att initiera samordning. 86 I Socialstyrelsens rapport 1997:15, Estoniakatastrofen, M/SS Estonias förlisning i Östersjön den 28 september 1994, framgår att anhöriga på fråga om varifrån de fått stöd uppgav 8 % att stödet från familjen var viktigast, 27% hade haft kontakt med kris- eller stödgrupp i hemorten, 7% med psykiatrisk öppenvård, 11% hade fått krisstöd via arbetsgivaren, 15% genom präst eller diakon och 8% genom nära vänner. 87 Riksdagen antog, som en följd av bristen på korrekta passagerarlistor på Estonia, 1998 ändringar i Fartygssäkerhetslagen, SFS 1988:49. Med stöd av 4 kap. 3 § fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) finns numera föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 1995:11). I 2 § och 3 § fastställs hur registrering skall gå till. Estoniakatastrofen har även medfört ett nytt EG-direktiv, 98/41 som trädde i kraft den 1 januari 1999. 88 Propositionen 1998/99:74. 89 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och krigsfara m.m. 90 Enligt uppgift från de tjänstemän analysgruppen samtalat med. 91 Boje Hviid, M.; Jag ville överleva – tiden efter Estonia, Malmö, 1999. 92 Sammanfattning av två anföranden. 93 Nationell samverkan kring psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete. 94 Dr Heberden, cit. av Parkes 1974. 95 Young et al. Mortality of Widowers. Lancet 1963; 2:454. 96 Parkes et al. Broken Heart: A Statistical Study of Increased Mortality among Widowers. BMJ 1969; 1:740. 97 Parkes CM. The Effects of Bereavement on Physical and Mental Health. BMJ 1964; 2:274.