/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1958-05-09
Ändring införd
SFS 1958:205 i lydelse enligt SFS 2019:347
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

1 §  Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap.2 eller 3 §luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var avsedda även för den senare. Lag (2010:2007).

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

1 §  Alkohol eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap.2 eller 3 §luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

[S2]Detsamma ska gälla om alkohol eller sådana andra medel som avses i första stycket påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

[S3]Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) som påträffas hos den som intar eller förvarar sådana drycker eller preparat i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna eller preparaten tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som påträffas hos den som intar sådana drycker eller preparat i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

[S4]Tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker eller preparat som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna eller preparaten var avsedda även för den senare. Lag (2019:347).

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

2 §  Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

 1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller Kustbevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

 1. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att drycken bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.
 2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.
 3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Lag (2019:35).

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

2 §  Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

 1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). I fråga om försäljning till partihandlare omfattas även alkoholdrycksliknande preparat om de är skattepliktiga varor enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller staten.

[S2]Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller Kustbevakningen.

[S3]Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

 1. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.
 2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.
 3. I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

[S4]En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Lag (2019:347).

Prop. 2004/05:135: Ändringen innebär att en ny punkt (1 a) har införts i första stycket. Ändringen motiveras i avsnitt 11. Den innebär en rätt för polisman att besluta om att alkoholhaltiga drycker omedelbart får förstöras, exempelvis på platsen för beslaget, om dryckens värde är ringa.

Rätten att besluta om förstörande gäller endast alkoholhaltiga drycker. Bestämmelsen ger alltså inte polismannen rätt att besluta om ...

Prop. 2018/19:16: 1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning ...

3 §  Egendom som förklarats förverkad enligt denna lag skall bevisligen förstöras eller säljas enligt 2 §, om detta inte har skett tidigare.

[S2]Intäkter vid försäljning av förverkad egendom tillfaller staten. Lag (2005:286).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Ändring, SFS 1960:159

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1963:227

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1967:50

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:288

  Omfattning
  ikrafttr. av 1967:50

Ändring, SFS 1968:197

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1970:751

Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:515

Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:6
  Omfattning
  ändr. 1 §, övergångsbest. till 1986:655
  Ikraftträder
  1987-06-01

Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-04-01

Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1994:1016
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft i fråga om 2 § första punkten den 1 januari 1995 och i övrigt den 1 april 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:106, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:SoU9
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:166, Prop. 1998/99:43, Bet. 1998/99:JuU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:124
Omfattning
ändr. 1 § i 2010:1623

Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2019-07-01