Inaktuell version

Indrivningsförordning (1993:1229)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-11-18
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2006:773
Upphäver
Förordning (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller vid indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2 §  Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m.

2 a §  Beslut i en fråga enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1995:488).

Betalningsuppmaning

3 §  Innan ansökan om indrivning görs skall sökanden, om det kan ske utan väsentlig olägenhet och inte särskilda skäl talar emot det, uppmana gäldenären att betala fordringen.

[S2]Uppmaningen skall innehålla uppgift om

 1. fordringens belopp,
 2. dröjsmålsavgift eller annan avgift som skall betalas med anledning av dröjsmålet,
 3. den dag då betalning senast skall ske för att inte ansökan om indrivning skall göras.

[S3]Uppmaningen skall också innehålla uppgift om att indrivningen är förenad med ytterligare kostnader för gäldenären.

 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

Begäran om indrivning m.m.

4 §  Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) finns i 20 kap.1 och 2 §§ den lagen.

[S2]Indrivning av fordran på felparkeringsavgift skall, om inte särskilda skäl talar emot det, begäras senast fem månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

[S3]Indrivning av fordringar som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall, om inte särskilda skäl talar emot det, begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen skulle ha betalats.

[S4]För andra fordringar skall indrivning, om inte särskilda skäl talar emot det, begäras senast två månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

[S5]Indrivning skall begäras skyndsamt

 1. om det kan antas att fordringen kommer att föranleda en konkursansökan,
 2. om gäldenären redan är försatt i konkurs, eller
 3. om ett dröjsmål skulle äventyra indrivningen. Förordning (2004:566).

5 §  Indrivning skall begäras genom ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:773).

6 §  En ansökan om indrivning skall, om inte Kronofogdemyndigheten föreskrivit något annat, innehålla uppgift om

 1. sökandens namn och personnummer eller organisationsnummer samt postadress,
 2. gäldenärens namn och personnummer eller organisationsnummer, hemvist samt postadress,
 3. när fordringen uppkom, vad fordringen avser och fordringens belopp samt andra uppgifter som behövs för indrivningen,
 4. det antal poster och det sammanlagda belopp som ansökan avser.

[S2]Kronofogdemyndigheten får efter samråd med sökanden besluta att sådana uppgifter som avses i första stycket får lämnas på medium för automatisk databehandling.

[S3]Till en ansökan om indrivning skall, utom när den lämnas på medium för automatisk databehandling, bifogas en exekutionstitel eller någon annan handling som kan ligga till grund för indrivningen. Förordning (2006:773).

7 §  Har sökanden uppgifter om gäldenärens ekonomiska förhållanden som kan antas vara av betydelse för indrivningen, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om detta när ansökan om indrivning görs eller så snart som möjligt därefter. Förordning (2006:773).

8 §  Har gäldenärens betalningsskyldighet fallit bort eller satts ned, skall sökanden skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Detsamma gäller om gäldenären har beviljats anstånd med betalningen eller om det kommit fram att indrivning inte borde ha begärts. Förordning (2006:773).

 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.

9 §  Om sökanden får betalt för en fordran som överlämnats för indrivning, skall han skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Förordning (2006:773).

Registrering av mål m.m.

10 §  Kronofogdemyndigheten skall föra dagbok över ansökningar om indrivning. Dagbok får föras med hjälp av automatisk databehandling. Dagboken skall innehålla uppgift om sökanden samt om det medelsslag, det antal poster och det sammanlagda belopp som ansökan avser. Förordning (2006:773).

11 §  Ansökningar om indrivning skall granskas av Kronofogdemyndigheten.

[S2]Om en ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 6 § första stycket eller om en upptagning som avses i 6 § andra stycket är bristfällig, skall Kronofogdemyndigheten uppmana sökanden att avhjälpa bristen. Om sökanden inte gör det, skall ansökan avvisas. Förordning (2006:773).

12 §  Kronofogdemyndigheten skall registrera en ansökan om indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Förordning (2006:773).

Betalningsanmaning

13 §  Anmaning enligt 5 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. behöver inte göras vid indrivning i de fall som avses i 18 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Föreskrifter om särskild underrättelse finns i 4 kap. 12 § utsökningsbalken och 7 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Förordning (1997:1083).

Bevakning av fordringar m.m.

14 §  Bestämmelserna om konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion och avbrytande av indrivning i 15-18 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall tillämpas även på

 1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
 2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,
 3. avgifter enligt 10 kap.plan- och bygglagen (1987:10),
 4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
 5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
 6. avgifter enligt lagen (1989:41) om TV-avgift,
 7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Förordning (2003:964).

15 §  När ett konkursbo vill väcka talan i domstol, får Kronofogdemyndigheten, med den begränsning som anges i andra stycket, i den utsträckning det behövs för att ta till vara borgenärens rätt på grund av en fordran som myndigheten gör gällande i konkursen

 1. ställa säkerhet i form av borgen för den skada som kan tillfogas motparten om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd beviljas,
 2. gentemot boet ta på sig betalningsansvar för de rättegångskostnader som boet genom avgörande i målet kan bli skyldigt att betala när avgörandet vunnit laga kraft.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller endast sådan fordran som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395) samt sådan fordran som anges i 14 §. Förordning (2006:773).

16 §  Vistas gäldenären utomlands eller kan det i annat fall antas att gäldenären har egendom i utlandet, får Kronofogdemyndigheten begära biträde vid indrivningen av en svensk beskickning eller ett svenskt lönat konsulat om en fordran som avses i 15 § andra stycket inte utan väsentliga svårigheter kan drivas in i Sverige. Om fordringen kan drivas in av en myndighet i den främmande staten skall Kronofogdemyndigheten, om inte indrivningen avbryts tills vidare med stöd av 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., begära sådan åtgärd. Förordning (2006:773).

Bokföring

17 §  Kronofogdemyndigheten skall föra kassajournal med löpande noteringar om influtna medel. Kassajournalen skall avslutas vid utgången av varje kalendermånad. Förordning (1997:1083).

18 §  Kronofogdemyndigheten skall skyndsamt registrera uppgifter om influtna medel i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Detsamma gäller sådana uppgifter som har lämnats till Kronofogdemyndigheten enligt 8 eller 9 §. Förordning (2006:773).

19 § Har upphävts genom förordning (1997:1083).

Redovisning av influtna medel m.m.

20 §  Kronofogdemyndigheten beslutar efter samråd med sökanden hur influtna medel skall betalas ut till sökanden om inte medlen skall föras direkt till statsbudgeten. Utbetalning till sökanden skall göras senast vid utgången av varje kalendermånad. Vid utbetalningen får de under månaden influtna beloppen sammanföras till en post för varje medelsslag. Beloppen skall dock specificeras om sökanden begär det. Förordning (2006:773).

21 §  Kronofogdemyndigheten beslutar om annan redovisning till sökanden än utbetalning av influtna medel efter samråd med sökanden. Förordning (2006:773).

22 § Har upphävts genom förordning (1997:1083).
23 § Har upphävts genom förordning (1997:1083).

Övriga bestämmelser

24 §  Kronofogdemyndigheten skall i utsöknings- och indrivningsdatabasen registrera sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och som behövs i verksamheten. Förordning (2006:773).

25 §  Om en fordran på grund av beslut om utmätning av lön eller av annan anledning har betalats av någon annan än gäldenären och om gäldenären inte har fått uppgift om vilken fordran som har betalats, skall Kronofogdemyndigheten på begäran av gäldenären lämna sådan uppgift. Förordning (2006:773).

26 §  Kronofogdemyndigheten skall på begäran lämna sökanden de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden om det behövs för att sökanden skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag eller förordning.

[S2]Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om informationsutbyte och annan samverkan mellan myndigheten och sökanden samt om avbrytande av indrivning. Kronofogdemyndigheten får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och denna förordning. Förordning (2006:773).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Indrivningsförordning (1993:1229)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet.
  Bestämmelserna om betalningsuppmaning i 3 § skall inte tillämpas för tid före den 1 januari 1995 på beslut om betalningsskyldighet för preliminär A-skatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster som inte redovisats på föreskrivet sätt.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:428) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:320, Prop. 1993/94:143, Bet. 1993/94:JuU25
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:488) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

  Omfattning
  ändr. 12, 18, 24 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1996:45) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

  Omfattning
  ändr. 12, 25 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1454) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:98, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
  Omfattning
  ändr. 12, 24 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:377) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1083) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. De äldre bestämmelserna i 4 och 13 §§ tillämpas fortfarande i fråga om skatt som tas ut enligt uppbördslagen (1953:272).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 22 §; ändr. 4, 13, 17 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1777) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:518) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-07-03

Förordning (2001:264) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:600) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:964) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:566) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:773) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:524) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2007:796) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
upph. 17 §; nuvarande 14, 16 §§ betecknas 15, 14 §§; ändr. 4, 13, nya 14, nya 15, 20, 26 §§, rubr. närmast före 13, nya 14 §§; ny 16 §, rubr. närmast före nya 15 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1298) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
upph. 15 §
Ikraftträder
2007-12-28

Förordning (2010:1685) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:366) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1447) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2016:692) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2018:1898) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2019-01-01