Inaktuell version

Studiestödslag (1999:1395)

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2005:1186
Upphäver
Lag (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Studiestödslag (1973:349)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Studiestödsformer

[K1]1 §  Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp och studiemedel.

[S2]Det finns bestämmelser om

 • studiehjälp i 2 kap.,
 • studiemedel i 3 kap.,
 • återbetalning av studielån i 4 kap.,
 • återkrav av studiestöd i 5 kap.,
 • överklagande samt andra bestämmelser om studiestöd i 6 kap.

Myndighet

[K1]2 §  Studiestödet handhas av Centrala studiestödsnämnden.

Prisbasbelopp

[K1]3 §  Med prisbasbelopp avses i denna lag det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Medborgare i annat EU/EES-land eller Schweiz

[K1]4 §  Utländska medborgare som på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från

 1. EG-rätten,
 2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
 3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,

[S2]skall när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag jämställas med svenska medborgare under de förutsättningar som anges i föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller make, sambo och barn samt kandra familjemedlemmar till sådana utländska medborgare. Lag (2001:67).

Prop. 2005/06:134: Bestämmelsen innebär inte någon förändring jämfört med vad som gäller i dag för migrerande arbetstagare, egenföretagare och deras familjemedlemmar samt för personer som behåller sådan status. Bestämmelsen har dock genomgått vissa förändringar av främst redaktionell karaktär.

Begreppet familjemedlem definieras i detta avseende i utlänningslagen (2005:716) och baseras på gemenskapsrätten. Begreppet avses ha samma ...

Prop. 2000/01:55: I paragrafen anges att utländska medborgare i vissa fall skall jämställas med svenska medborgare när det gäller rätt till studiestöd. Genom den föreslagna ändringen framgår det av lagen att detsamma skall gälla utländska medborgare som kan härleda rättigheter från avtalet om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Även andra familje-medlemmar än make, sambo och barn kan omfattas av en sådan rättighet. Ändringen behandlas ...

[K2]1 §  Studiehjälp består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Vem som kan få studiehjälp

Utbildning

[K2]2 §  Studiehjälp får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Inackorderingstillägg får dock lämnas bara till den som behöver inackordering och som studerar vid de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer särskilt.

Ålder

[K2]3 §  Studiebidrag får lämnas från och med kvartalet närmast efter det kvartal då den studerande fyller 16 år. Inackorderingstillägg och extra tillägg kan lämnas även till studerande som är yngre.

[S2]Studiehjälp lämnas längst till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Medborgarskap

[K2]4 §  Studiehjälp får lämnas till studerande som är svensk medborgare.

[S2]Studiehjälp får lämnas också till studerande som inte är svensk medborgare, om den studerande

 1. är bosatt i Sverige, och
 2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.

[S3]Av 1 kap. 4 § framgår att vissa utländska medborgare skall jämställas med svenska medborgare.

Prop. 2005/06:134: Första stycket innebär ingen ändring jämfört med dagens reglering. Beträffande utländska medborgares rätt till studiehjälp har i andra stycket förutom tidigare gällande villkor också angetts att den studerande skall ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Syftet är att på så sätt lagfästa att den utländske medborgaren skall ha en varaktig anknytning till landet. Bestämmelsen innebär en kodifiering av nuvarande principer i föreskrifter och dagens praxis och avser inte att skärpa tillämpningen. ...

Prop. 2009/10:141: I tredje stycket har gjorts ett tillägg av innebörd att undantag från kravet i andra stycket på att studerande som är utländska medborgare ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige för att ha rätt till studiehjälp får göras även i fråga om utländska medborgare som har uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) samt schweiziska medborgare som har uppehållstillstånd och deras familjemedlemmar ...

Studiernas omfattning

[K2]5 §  Studiehjälp får lämnas bara för heltidsstudier, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

Tid som studiehjälp får lämnas för

[K2]6 §  Studiehjälp får lämnas för de delar av ett läsår då den studerande bedriver studier. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att studiebidrag och extra tillägg får lämnas även för annan tid. Bestämmelser om studiehjälp under sjukdom och ledighet finns i 10 §.

[S2]Studiehjälp beräknas bara för hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

[S3]Det får bestämmas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer hur många dagar ett läsår skall anses omfatta vid tillämpningen av detta kapitel och hur dessa dagar skall fördelas på kalenderhalvåren. Lag (2002:1108).

Studiehjälpens storlek

[K2]8 §  Studiehjälp för en period om 15 dagar skall uppgå till hälften av månadsbeloppet enligt 7 §.

Studiehjälp för studier utomlands

[K2]9 §  Studiehjälp får lämnas för studier utanför Sverige, om

 1. den studerande är svensk medborgare,
 2. studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid en svensk läroanstalt, och
 3. studierna svarar mot eller är jämförbara med studier vid en svensk läroanstalt eller en utbildning som omfattas av ett förordnande enligt 2 §.

[S2]Regeringen får föreskriva att studiehjälp får lämnas för studier utanför Sverige även om förutsättningarna enligt första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda.

Studiehjälp under sjukdom och ledighet

[K2]10 §  Regeringen får föreskriva att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård.

Prop. 2011/12:42: I andra stycket har ett tillägg gjorts om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Vidare har paragrafen utformats så att den upplyser om vilka föreskrifter regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela.

Paragrafen har behandlats i avsnitt ...

Minskning av studiehjälp

[K2]11 §  Om en heltidsstuderande får lärlingslön eller någon annan sådan ersättning, får regeringen föreskriva att studiehjälpen får minskas.

[S2]Motsvarande gäller, när en studerande helt eller till en väsentlig del får sitt uppehälle bekostat av staten eller av en kommun.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om minskning av studiehjälpen också för andra grupper av studerande.

Nytt studiestöd

[K2]12 §  En studerande som tidigare har fått studiestöd som krävts tillbaka enligt 5 kap. kan beviljas studiehjälp bara om högst ett kalenderhalvårs återkrävt studiestöd ännu inte har betalats tillbaka.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får studiehjälp beviljas trots bestämmelsen i första stycket.

Ansökan

[K2]13 §  Studiehjälp beviljas efter ansökan, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

Närmare föreskrifter

[K2]14 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel.

3 kap. Studiemedel

[K3]1 §  Studiemedel består av studiebidrag och studielån.

Vem som kan få studiemedel

Utbildning

[K3]2 §  Studiemedel får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Studiemedel får lämnas även till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som avses i 2 kap. 2 §. I sådana fall får dock studiemedel lämnas tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år, om inte något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Ålder

/Träder i kraft I: 2006-07-01/

[K3]3 §  Studiemedel får lämnas längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 54 år. Regeringen får föreskriva att studiemedel i form av studiebidrag får lämnas även för tid därefter. Lag (2005:613).

Medborgarskap

[K3]4 §  Studiemedel får lämnas till studerande som är svensk medborgare.

[S2]Studiemedel får lämnas också till studerande som inte är svensk medborgare, om den studerande

 1. är bosatt i Sverige, och
 2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.

[S3]Av 1 kap. 4 § framgår att vissa utländska medborgare skall jämställas med svenska medborgare.

Prop. 2005/06:134: Första stycket innebär ingen ändring jämfört med dagens reglering. Beträffande utländska medborgares rätt till studiemedel har i andra stycket förutom tidigare gällande villkor också angetts att den studerande skall ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Syftet är att på så sätt tydliggöra att den utländske medborgaren skall ha en varaktig anknytning hit. Bestämmelsen innebär en kodifiering av vad som tidigare gällt på området och avser inte att skärpa tillämpningen.

Av ...

Prop. 2009/10:141: I tredje stycket har gjorts ett tillägg av innebörd att undantag från kravet i andra stycket på att studerande som är utländska medborgare ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige för att ha rätt till studiemedel får göras även i fråga om utländska medborgare som har uppehållsrätt i

Sverige enligt ...

Studiernas omfattning m.m.

[K3]5 §  Studiemedel får lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid om minst tre veckor.

[S2]Studiemedel får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

[S3]Bestämmelser om studiemedel under sjukdom och ledighet finns i 24 §.

Prop. 2010/11:113: I paragrafen regleras vilken tid studiemedel får lämnas för. I fjärde stycket som är nytt anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än då den studerande bedriver studier. Av första stycket följer att studiemedel får lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid, om studierna pågår under en sammanhängande tid om minst tre veckor. Den nya bestämmelsen gör det möjligt ...

 • HFD 2011:56:Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.

Prövning av studieresultat

Studiemedel utan prövning av studieresultat

[K3]6 §  Studiemedel får lämnas utan föregående prövning av den studerandes tidigare studieresultat. Detta gäller dock bara

 1. i fråga om studerande som avses i 2 § första stycket, om han eller hon tidigare inte har varit inskriven vid någon läroanstalt eller utbildning som avses där,
 2. i fråga om studerande som avses i 2 § andra stycket, om han eller hon tidigare inte har varit inskriven vid någon läroanstalt eller utbildning som avses i 2 § första stycket eller 2 kap. 2 §; studiemedel får dock alltid lämnas utan föregående prövning inom ramen för sådan utbildning vid gymnasieskolan som omfattas av ett förordnande enligt 2 kap. 2 §.

Studiemedel med prövning av studieresultat

[K3]7 §  I andra fall än som avses i 6 § skall det göras en prövning av den studerandes tidigare studieresultat. Studiemedel får lämnas till en studerande som avses i 2 § första stycket bara om det med hänsyn till de resultat som den studerande har uppnått måste anses sannolikt att han eller hon kommer att slutföra sina studier inom normal tid. Studiemedel får lämnas till en studerande som avses i 2 § andra stycket bara om den studerande har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.

[S2]Vid bedömningen enligt första stycket skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha inverkat på studieresultaten.

Prop. 2012/13:133: I andra stycket läggs det till att studiemedel får lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt, om det är fråga om äldre studieresultat.

I tredje stycket läggs det till att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad som ska anses vara äldre studieresultat.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.2. ...

Prop. 2009/10:141: I första stycket har en ändring gjorts av innebörd att studiemedel vid fortsatta studier på eftergymnasial nivå får lämnas till studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Ändringen innebär att det vid prövningen inte längre ska göras en bedömning av om det är sannolikt att den studerande kommer att slutföra sina studier inom normal tid.

I andra stycket anges nu att studiemedel får lämnas till studerande som inte har bedrivit sina studier i ...

Tid som studiemedel får lämnas för

Heltidsstudier

/Träder i kraft I: 2006-07-01/

[K3]8 §  För studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket får studiemedel lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 240 veckor.

[S2]För studier i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket och som inte är grundskoleutbildning får studiemedel lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 120 veckor. Till en studerande som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning får dock studiemedel lämnas under högst 80 veckor.

[S3]För studier på grundskolenivå får studiemedel lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 80 veckor till studerande som helt saknar grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning. Till studerande som behöver färdighetsträning i läsning, skrivning och räkning får studiemedel lämnas under ytterligare högst 20 veckor. Till studerande som redan har grundskoleutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning får studiemedel lämnas för sådana studier under sammanlagt högst 40 veckor.

[S4]Från och med det år då den studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas under längre tid än som anges i första- tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Studiemedel får i dessa fall lämnas i ytterligare högst 40 veckor.

[S5]Studiemedel får lämnas under längre tid än som anges i första- fjärde stycket, om det finns synnerliga skäl. Lag (2005:613).

/Träder i kraft I: 2006-07-01/

[K3]9 §  Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och med det kalenderår då den studerande fyller 45 år.

[S2]Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån skall räknas in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för studier på grundskolenivå. Vad gäller studielån som har lämnats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket skall hälften av antalet veckor räknas in.

[S3]En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna att bevilja nya lån enligt detta stycke.

[S4]Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande period skall rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som skall anses vara en sammanhängande period.

[S5]Ålder som Antal veckor uppnås under kalenderhalvåret

[S6]45 år 220 46 år 200 47 år 180 48 år 160 49 år 140 50 år 120 51 år 100 52 år 80 53 år 60 54 år 40 Lag (2005:613).

Prop. 2000/01:107: Paragrafen innehåller bestämmelser om att rätten till studiemedel i form av studielån begränsas, när den studerande uppnår en viss ålder. Från och med det kalenderår då den studerande fyller 41 år får studielån lämnas under högst det antal veckor som anges för respektive ålder, den s.k. lånetrappan. I antalet veckor skall räknas in de veckor som den studerande tidigare har haft studielån.

Paragrafen har nu delats upp i tre stycken. Ändringen i andra stycket innebär att ...

Deltidsstudier

[K3]10 §  Vid studier på deltid får studiemedel lämnas under högst det antal veckor som svarar mot det högsta antalet veckor vid heltidsstudier.

Beräkning av studiemedel

Studiemedlens storlek

[K3]11 §  Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör

 1. 4,39 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
 2. 3,29 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 3. 2,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

[S2]Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14-18 eller 20 §§.

Studiebidragets andel av studiemedlen

[K3]12 §  Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett belopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel utgör

 1. 1,51 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
 2. 1,14 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 3. 0,76 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

[K3]13 §  Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med

 1. 3,6 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
 2. 2,7 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 3. 1,8 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

[S2]Det högre bidragsbeloppet får lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. En studerande som tidigare har fått det högre bidragsbeloppet för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har förtur till det högre beloppet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt skall gälla för att en studerande skall ha rätt till det högre bidragsbeloppet. Regeringen får föreskriva att det högre bidragsbeloppet får lämnas även för studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket, om det finns särskilda skäl.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

Tilläggsbidrag

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]13 a §  Utöver det studiemedelsbelopp som följer av 11 § får studiebidrag lämnas i form av tilläggsbidrag till studerande som har vårdnad om barn. Sådant bidrag får lämnas till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. För varje barn kan högst ett tilläggsbidrag motsvarande bidragsbeloppet vid heltidsstudier lämnas. Lag (2005:613).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]13 b §  Regeringen får meddela föreskrifter om tilläggsbidragets belopp i förhållande till antal barn och studieomfattning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelningen av tilläggsbidraget om båda vårdnadshavarna studerar samt de förutsättningar som i övrigt skall gälla för tilläggsbidraget. Lag (2005:613).

Tilläggslån

[K3]14 §  Utöver de studiemedelsbelopp som följer av 11 § får studielån lämnas i form av tilläggslån till vissa studerande med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel för heltidsstudier utgör 0,99 procent av prisbasbeloppet.

[S2]Tilläggslån får lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Sådana lån får dock lämnas under högst 120 veckor. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt skall gälla för tilläggslån.

[K3]15 §  Utöver de studiemedelsbelopp som följer av 11 och 14 §§ får studielån lämnas i form av tilläggslån för vissa merkostnader i samband med studierna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana tilläggslån.

Prop. 2012/13:152: I paragrafen ersätts orden tilläggslån för vissa merkostnader i samband med studierna med benämningen merkostnadslån.

Vidare utformas paragrafen så att det i ett nytt stycke upplyses om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om merkostnadslån.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.2.

Inkomstprövning

[K3]16 §  Studiemedel med fullt belopp enligt 11 § får lämnas bara om den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp (fribeloppet).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om inkomstprövning för tilläggslån enligt 14 eller 15 §§.

Prop. 2012/13:152: I andra stycket görs en följdändring med anledning av att benämningen merkostnadslån förs in i 3 kap. 15 §. Bestämmelsen utformas vidare så att den upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om inkomstprövning för tilläggslån och merkostnadslån.

[K3]17 §  Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår skall fribeloppet svara mot

 1. 125 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
 2. 156,25 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 3. 187,5 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

[S2]I andra fall än som avses i första stycket, skall fribeloppets andel av prisbasbeloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är kortare eller längre än 20 veckor med

 1. 6,25 procentenheter vid studier på heltid,
 2. 4,69 procentenheter vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 3. 3,12 procentenheter vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid. Lag (2000:1374).

[K3]18 §  Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet beräknat enligt 17 §, skall det belopp som får lämnas enligt 11 § första stycket minskas med 50 procent av den överskjutande inkomsten.

[K3]19 §  Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inkomsten skall räknas för studerande som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

[S3]Ett beslut om studiemedel skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som den studerande lämnar i ansökan om studiemedel. Lag (2001:304).

Prop. 2010/11:166: I första stycket har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

[K3]20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den studerandes inkomst skall beaktas i annan utsträckning än som följer av 16-18 §§, om det finns särskilda skäl.

[S2]Regeringen får föreskriva att studiemedlen skall minskas, om den studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del bekostas av staten eller en kommun.

[K3]21 §  Om den studerande inte får studiemedel med fullt belopp enligt 11 §, skall av minskningen så stor andel avse studiebidraget som detta bidrag utgör av fullt studiemedel beräknat enligt 11-13 §§.

[K3]22 §  Studiemedel får inte lämnas, om beloppet per vecka motsvarar eller är lägre än 0,25 procent av prisbasbeloppet.

Studiemedel för studier utomlands

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]23 §  Studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige om den studerande har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. undantag från bosättningskravet i första stycket och
 2. övriga förutsättningar för studiemedel vid studier utanför Sverige och med vilka belopp studiemedel för sådana studier får lämnas.

[S3]Bestämmelser om studiemedel under sjukdom och ledighet finns i 24 §. Lag (2005:613).

Prop. 2004/05:111: I paragrafens första stycke införs ett krav på två års sammanhängande bosättning i Sverige under de senaste fem åren för att komma i fråga för studiemedel vid studier utanför Sverige. Detta krav på anknytning till Sverige skall gälla lika för alla och följaktligen oberoende av medborgarskap, folkbokföring etc. I lagtexten har inte närmare definierats vad som skall utgöra bosättning i lagens mening. Det finns i svensk lagstiftning på flera olika håll krav på bosättning. Grundläggande bestämmelser ...

Prop. 2012/13:152: I första stycket förs benämningen utlandsstudier in för studier utanför Sverige.

Vidare utformas andra stycket så att bestämmelsen upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om undantag från bosättningskravet i paragrafens första stycke och ytterligare föreskrifter om studiemedel vid utlandsstudier.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Studiemedel under sjukdom och ledighet

[K3]24 §  Regeringen får föreskriva att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård.

Prop. 2011/12:42: I andra stycket har ett tillägg gjorts om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Vidare har paragrafen utformats så att den upplyser om vilka föreskrifter regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela.

Paragrafen har behandlats i avsnitt ...

Samordning med andra förmåner m.m.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K3]25 §  Om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar får studiemedel inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

 • studiehjälp enligt 2 kap.,
 • aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 • utbildningsbidrag för doktorander,
 • rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, eller
 • rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

[S3]Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.

[S4]Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke. Lag (2005:613).

Prop. 2004/05:162: I paragrafens tredje stycke ersätts begreppet forskarutbildning av uttrycket högskoleutbildning på forskarnivå. Någon ändring i sak är inte avsedd. Indelningen av högre utbildning i tre nivåer behandlas i avsnitt 6.2. I 1 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) anges att utbildning skall ges på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I ...

Prop. 2005/06:134: I paragrafen införs en ny bestämmelse med innebörden att studiemedel inte får lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. Regeringen får dock med stöd av bestämmelsen meddela föreskrifter innebärande att samordning inte skall ske. Därutöver har paragrafen genomgått vissa förändringar av redaktionell karaktär.

Bestämmelsen har kommenterats ...

Prop. 2005/06:159: Paragrafen som innehåller bestämmelser om att studiemedel inte får lämnas eller tas emot för tid för vilken vissa andra ersättningar lämnas har ändrats så att detsamma skall gälla avseende sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prop. 2015/16:142: I paragrafen finns bestämmelser om samordning av studiemedel med bl.a. andra förmåner.

Paragrafens första stycke kompletteras med en ny åttonde punkt i vilken det anges att studiemedel inte får lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Paragrafen behandlas i ...

Förutsättningar för att få nytt studiestöd

[K3]26 §  En studerande som tidigare har fått studiestöd enligt denna lag kan beviljas studiemedel bara om den studerande har

 1. betalat fastställt årsbelopp enligt 4 kap. 7 §, som skall betalas före det kalenderår som de nya studiemedlen avser, och
 2. betalat tillbaka så mycket av återkrävt studiestöd enligt 5 kap. att högst ett kalenderhalvårs återkrävt studiestöd återstår att betala.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får studiemedel beviljas trots bestämmelsen i första stycket.

Uppgiftsskyldighet

[K3]27 §  En studerande som har beviljats studiemedel skall till Centrala studiestödsnämnden anmäla sådan ändring av sina förhållanden som har betydelse för rätten till studiemedel eller för studiemedlens storlek.

Förskott på studiemedel

[K3]28 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att studerande kan få förskott på studiemedel.

Ansökan m.m.

[K3]29 §  Studiemedel beviljas efter ansökan. En studerande får begränsa sin ansökan till att avse endast studiebidrag.

Utbetalning av studiemedel

[K3]30 §  Studiemedel får betalas ut endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka studiemedlen har beviljats.

[S2]Den som får studiemedel i form av studielån skall betala sådan avgift som regeringen föreskrivit med stöd av 6 kap. 4 §.

[S3]Rätten till studiemedel är förverkad, om den studerande inte före utgången av den tidsperiod som studiemedlen avser har styrkt att han eller hon bedriver studier. Styrks detta senare, får studiemedlen ändå betalas ut, om det finns särskilda skäl.

[S4]Rätten till studiemedel är förverkad om den studerande avlider innan studiemedlen har betalats ut.

Närmare föreskrifter

[K3]31 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel.

Betalning av lån

[K4]1 §  Den som har fått studielån skall betala tillbaka lånet.

[S2]På studielån skall en årlig ränta betalas. Regeringen fastställer före varje kalenderårs början den ränta som skall gälla under året. Ränta som inte har betalats under det år då den har uppkommit skall läggas till skulden vid kalenderårets slut.

[S3]Låntagaren skall också betala sådana avgifter som regeringen föreskrivit med stöd av 6 kap. 4 §.

[K4]2 §  Regeringen får föreskriva att ränta inte skall beräknas på studielån för den tid då låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Återbetalningstid

[K4]3 §  När det vid ingången av ett kalenderår har gått minst sex månader efter utgången av den senaste tidsperiod för vilken låntagaren fått studiestöd enligt denna lag, skall återbetalningen av studielånen börja.

[K4]4 §  Återbetalningstiden skall vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 60 år.

[S2]Återbetalningstiden skall i vissa fall bestämmas till kortare tid än vad som anges i första stycket. Bestämmelser om detta finns i 9-11 §§.

[K4]5 §  Om låntagaren har fått nya studielån under återbetalningstiden, skall de nya lånen läggas samman med de tidigare lånen.

[S2]Återbetalningen av det sammanlagda lånet börjar året närmast efter det år under vilket låntagaren tagit emot de nya studielånen.

Ny återbetalningstid

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K4]6 §  Om en låntagare under minst tre år har beviljats nedsättning av årsbelopp enligt 13 § 3, 14 eller 15 § får en ny återbetalningstid bestämmas. Därvid tillämpas bestämmelserna i 4 §. Detsamma gäller om en låntagare har sammanlagda lån enligt 5 §, dock endast om nya lån uppgår till minst 50 procent av prisbasbeloppet.

[S2]En ny återbetalningstid får bestämmas efter ansökan av låntagaren, om inte regeringen föreskriver något annat. Lag (2005:613).

Fastställande av årsbelopp

[K4]7 §  Lånet och räntan skall betalas med ett visst belopp varje kalenderår (årsbelopp). Detta belopp fastställs för varje kalenderår då återbetalning skall göras.

[S2]Låntagaren skall underrättas om det årsbelopp och de avgifter som skall betalas under året.

Beräkning av årsbelopp

[K4]8 §  Årsbeloppet skall för varje år beräknas med beaktande av

 1. skuldens storlek vid ingången av kalenderåret, minskad med tidigare års obetalda årsbelopp,
 2. ränta enligt 1 § andra stycket för kalenderåret,
 3. den återstående återbetalningstiden, och
 4. den beräkning som anges i andra stycket.

[S2]Årsbeloppet skall beräknas så att återbetalningen under återbetalningstiden ökar med två procent varje år, om full betalning sker och räntan enligt första stycket är oförändrad jämförd med föregående år.

[K4]9 §  Om skulden uppgår till ett belopp som är mindre än femton procent av prisbasbeloppet, skall årsbeloppet bestämmas så att lånet är återbetalat under det första återbetalningsåret.

[K4]10 §  Om 9 § inte skall tillämpas och årsbeloppet beräknat enligt 8 § uppgår till mindre än femton procent av prisbasbeloppet det första återbetalningsåret, skall återbetalningstiden förkortas genom att årsbeloppet för detta år fastställs till femton procent av prisbasbeloppet. Därefter skall årsbeloppet beräknas enligt 8 § till dess skulden är betald.

[K4]11 §  Om skulden under ett återbetalningsår har minskat med minst tio procent av prisbasbeloppet på grund av att

 1. låntagaren har gjort en förtida återbetalning,
 2. studielån har skrivits av enligt 22-25 §§,
 3. studielån har krävts tillbaka enligt 5 kap.,

[S2]skall återbetalningstiden förkortas enligt 9 §, om skulden det första återbetalningsåret efter det år då skulden minskat uppgår till ett belopp som är mindre än femton procent av prisbasbeloppet. Om minskningen i annat fall innebär att årsbeloppet beräknat enligt 8 § det första återbetalningsåret efter det år då skulden minskat uppgår till mindre än femton procent av prisbasbeloppet, skall återbetalningstiden förkortas enligt 10 §.

Nedsättning av årsbelopp

[K4]12 §  Efter ansökan av låntagaren får årsbeloppet sättas ned enligt bestämmelserna i 13-18 §§. Nedsättning med stöd av 13 § 1 får dock ske utan ansökan av låntagaren. Lag (2002:1108).

Utbildning m.m.

[K4]13 §  Årsbeloppet får sättas ned

 1. om låntagaren tar emot studiehjälp, studiemedel eller utbildningsbidrag för doktorander,
 2. om låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer, eller
 3. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

 • HFD 2014:52:Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd.

Inkomst och förmögenhet

[K4]14 §  Årsbeloppet får sättas ned till fem procent av låntagarens inkomst. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av låntagarens överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital under betalningsåret. Detta gäller dock endast till och med det kalenderår då låntagaren fyller 49 år.

[S2]Från och med det kalenderår då låntagaren fyller 50 år får årsbeloppet sättas ned till sju procent av den i första stycket angivna inkomsten. Tillägg till inkomsten får göras för förmögenhet enligt grunder som regeringen bestämmer.

[S3]Nedsättning får ske endast om årsbeloppet beräknat enligt första och andra styckena understiger årsbeloppet beräknat enligt 8 - 11 §§ med minst tre procent av prisbasbeloppet.

[S4]Årsbeloppet får sättas ned till noll, om årsbeloppet beräknat enligt första och andra styckena understiger fem procent av prisbasbeloppet. Lag (2001:304).

[K4]15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet enligt 14 § första och andra styckena skall beräknas för låntagare som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Prop. 2010/11:166: Paragrafen innebär en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet ska beräknas för vissa låntagare. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag. I paragrafen har ordet ”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se ...

Preliminärt årsbelopp

[K4]16 §  Årsbelopp enligt 14 § får sättas ned preliminärt i avvaktan på att taxeringen för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst och från och med det år då låntagaren fyller 50 år även den uppgift om förmögenhet som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.

Slutligt årsbelopp

[K4]17 §  Efter det att taxering för betalningsåret har fastställts skall ett slutligt årsbelopp fastställas, dock högst det belopp som kunnat fastställas enligt 8-11 §§. Som taxering gäller beslutet om taxering i första instans.

[S2]Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, skall mellanskillnaden betalas i efterhand. Regeringen får föreskriva att låntagaren dessutom skall betala en tilläggsavgift.

[S3]Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, skall det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av på lånet.

Ändring av beslut om nedsättning

[K4]18 §  Ett beslut om nedsättning av årsbeloppet får ändras

 1. om de inkomst- och förmögenhetsförhållanden som lagts till grund för beslutet har ändrats väsentligt,
 2. om det framkommer att låntagaren har lämnat oriktiga uppgifter i ärendet om nedsättning, eller
 3. om det i något annat hänseende har inträffat en förändring som väsentligt påverkar rätten till nedsättning.

Betalning av årsbelopp

[K4]19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur det fastställda årsbeloppet och sådana avgifter som avses i detta kapitel skall betalas samt om hur det inbetalda beloppet skall räknas av.

Förtida återbetalning

[K4]20 §  I syfte att stimulera en snabb återbetalning av studielån får regeringen meddela föreskrifter om premier till låntagare som betalar tillbaka större belopp än det fastställda årsbeloppet.

Betalning av återstående skuld

[K4]21 §  När återbetalningstiden är slut skall eventuell resterande skuld betalas under det följande året. Bestämmelserna om nedsättning i 13-18 §§ skall tillämpas även vid återbetalning som sker efter den ordinarie återbetalningstiden.

[S2]Om nedsättning sker, skall återstoden av skulden varje år betalas av med nedsatt belopp tills full återbetalning skett. Om förutsättningar för nedsättning upphör innan full betalning skett, skall det då återstående beloppet betalas under det första kalenderår då nedsättning inte sker.

[S3]Betalning skall pågå till dess full återbetalning har skett, dock längst till utgången av det år då låntagaren fyller 67 år.

Avskrivning av lån

Avskrivning av lån för tidigare studier

[K4]22 §  Studielån som har lämnats för studier i sådan utbildning som avses i 3 kap. 2 § andra stycket för att den studerande skall få grundläggande eller särskild behörighet för grundläggande högskoleutbildning kan skrivas av till viss del, om låntagaren senare har beviljats studielån för studier i sådan utbildning som avses i 3 kap. 2 § första stycket. I sådant fall får en sjättedel av det lånade beloppet jämte ränta som avser det första lånet skrivas av för varje 40 poäng som kan ingå i en högskoleexamen och som låntagaren har genomfört med godkänt resultat. Den sammanlagda avskrivningen får dock omfatta högst hälften av det först lånade beloppet jämte ränta.

[S2]Avskrivning enligt första stycket får inte ske av lån som har lämnats under tid då det högre bidraget enligt 3 kap. 13 § lämnats.

[S3]Regeringen får föreskriva att avskrivning enligt första stycket får ske även efter godkänt resultat i annan eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning.

Prop. 2004/05:162: I paragrafens nuvarande lydelse anges att studielån under vissa förutsättningar kan skrivas av till viss del, om de har lämnats för vissa studier som ger grundläggande eller särskild behörighet för grundläggande högskoleutbildning, dvs. för utbildning som inte är forskarutbildning vid universitet och högskolor. I paragrafen har begreppet forskarutbildning ersatts med uttrycket högskoleutbildning på annan nivå än forskarnivå på grund av att högre utbildning enligt ...

Avskrivning av lån som tagits emot under sjukdomstid m.m.

[K4]23 §  Studielån får skrivas av helt eller delvis, om lånet har tagits emot enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av 3 kap. 24 § första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om sådan avskrivning.

Prop. 2009/10:141: I paragrafen har gjorts en ändring som möjliggör att studielån får skrivas av helt eller delvis även om lånet har tagits emot enligt bestämmelser som meddelats med stöd av 3 kap. 24 § andra stycket, dvs. studielån som ingår i studiemedel som lämnas under tid då den studerande är ledig för tillfällig vård av barn eller för närståendevård. Vidare anges i paragrafen att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om sådan avskrivning.

Paragrafen ...

[K4]24 §  Studielån som avser tid då den studerande har tagit emot aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, skall inte betalas tillbaka i den mån avdrag har skett från aktivitetsstödet. Lag (2000:1374).

Avskrivning av återstående skuld

[K4]25 §  Studielån som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år skall skrivas av. Betalningsskyldigheten kvarstår dock för årsbelopp avseende de tre senaste kalenderåren som har förfallit till betalning. Om det finns synnerliga skäl, får dock också sådana årsbelopp skrivas av.

[S2]Lån skall också skrivas av om låntagaren avlider eller om det annars finns synnerliga skäl till det.

Uppgiftsskyldighet

[K4]26 §  Låntagaren skall lämna Centrala studiestödsnämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

[S2]En låntagare som har fått årsbeloppet nedsatt är skyldig att omedelbart underrätta Centrala studiestödsnämnden, om någon omständighet som föranlett nedsättningen inte längre föreligger.

Prop. 2010/11:113: I paragrafen regleras låntagarens uppgiftsskyldighet gentemot CSN.

I första och andra styckena har vissa språkliga justeringar gjorts. Justeringarna innebär inte någon ändring i sak.

I tredje stycket som är nytt anges att en låntagare som inte har sin aktuella adress registrerad i Skatteverkets folkbokföringsdatabas ska lämna uppgift om adressen till CSN. Bestämmelsen innebär en skyldighet för samtliga låntagare som inte har en ...

Utmätning m.m.

[K4]27 §  Årsbelopp och avgifter enligt detta kapitel som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag.

[S2]Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder.

Närmare föreskrifter

[K4]28 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel.

När studiestöd skall krävas tillbaka

[K5]1 §  Om en studerande har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

[S2]Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att studiehjälp eller studiemedel lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges. Lag (2001:304).

Prop. 2010/11:166: I första stycket har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till det nya beslutsförfarandet i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Övriga ändringar är av språklig natur.

[K5]2 §  Om någon avbryter sina studier skall 1 § andra och tredje stycket tilllämpas beträffande studiestöd som har betalats ut för tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studiestödet inte krävas tillbaka, om den studerande har fått studiestödet enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. 10 § eller 3 kap. 24 §. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i dessa paragrafer.

[K5]3 §  Om ett återkrav avser studiehjälp till en studerande som vid utbetalningstillfället var omyndig, är den som då var den omyndiges förmyndare betalningsskyldig.

Ränta och avgifter

[K5]4 §  På studiemedel som krävs tillbaka tas ränta ut från den dag då studiemedlen tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]På studiehjälp som krävs tillbaka tas ränta ut enligt den räntesats som anges i första stycket från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats.

[S3]Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala ränta.

[K5]5 §  I samband med återkrav skall den återbetalningsskyldige betala sådana avgifter som regeringen kan ha föreskrivit med stöd av 6 kap. 4 §.

Avskrivning av återkrav

[K5]6 §  En fordran som har uppkommit på grund av att studiestöd har krävts tillbaka, skall bevakas fram till utgången av det år då den återbetalningsskyldige fyller 67 år. Därefter skall fordringen skrivas av. Avskrivning skall också ske om den återbetalningsskyldige avlider.

[S2]Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle leda till mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är påkallad från allmän synpunkt får indrivningsåtgärder underlåtas.

Närmare föreskrifter

[K5]7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel.

6 kap. Övriga bestämmelser

Särskilda föreskrifter om studiestöd

[K6]1 §  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på studiestöd, om detta har sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Lagen skall dock inte tillämpas på studiestöd till sådana personer med funktionshinder som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av funktionsnedsättningen.

[K6]2 §  Om någon som har tagit emot studiestöd meddelar att han eller hon inte önskar utnyttja detta, får det genast betalas tillbaka utan tillämpning av 4 eller 5 kap. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan återbetalning.

[K6]3 §  En fordran på studiestöd kan inte överlåtas.

[S2]En fordran på studiestöd får inte tas i anspråk genom utmätning.

Avgifter för administrativa kostnader m.m.

[K6]4 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att Centrala studiestödsnämnden får ta ut avgifter för sina administrativa kostnader i samband med att studielån beviljas, vid återbetalning av studielån och i samband med återkrav av studiestöd.

[K6]5 §  Om ett belopp enligt denna lag slutar på ett öretal, rundas det av till närmaste lägre krontal.

Uppgiftsskyldighet

[K6]6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till den överklagandenämnd som avses i 11 § lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[K6]7 §  Försäkringskassan skall enligt de bestämmelser som regeringen meddelar lämna Centrala studiestödsnämnden eller den överklagandenämnd som avses i 11 § de uppgifter som har betydelse för tillämpningen av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på begäran lämna domstol, Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter i fråga om viss person som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap. och föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap.Lag (2004:846).

[K6]8 §  Regeringen får meddela föreskrifter om hur Centrala studiestödsnämnden skall hämta in de uppgifter om taxering som nämnden behöver för tilllämpningen av bestämmelserna i 4 kap. och föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap.

Prop. 2010/11:166: Paragrafen innebär en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om hur Centrala studiestödsnämnden ska hämta in vissa uppgifter. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag. I paragrafen har ordet ”taxering” ersatts med ordet ”beskattning”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt ...

Försöksverksamhet

[K6]9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försöksverksamhet i fråga om studiestöd enligt denna lag. I sådana föreskrifter får avvikelser göras från bestämmelser i lagen. Försöksverksamheten får dock inte innebära försämringar i fråga om förutsättningarna för studiestöd som har beviljats en studerande enligt lagens bestämmelser.

Överklagande

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

[K6]10 §  Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om återbetalning av studielån som rör en person som är bosatt i Sverige överklagas till den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun när beslutet fattades. Beslut i övriga fall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet i ärendet fattades.

[S2]Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades. För den som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av det år då beslut fattades, men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Centrala studiestödsnämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte bestämmer något annat. Lag (2005:613).

Prop. 2004/05:111: I paragrafens första stycke, första meningen anges att beslut som rör en person som är bosatt i Sverige får överklagas till den länsrätt inom vars domkrets personen var bosatt, dvs. där han eller hon hade sin hemortskommun när beslutet fattades. Vid överklagande av återbetalningsbeslut enligt denna lag blir denna forumbestämmelse tillämplig i de allra flesta fall. Enligt andra meningen skall återbetalningsbeslut enligt denna lag i övriga fall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets det ...

[K6]11 §  För prövning av överklaganden av andra beslut om studiestöd än sådana som avses i 10 § svarar en särskild överklagandenämnd. Centrala studiestödsnämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte bestämmer något annat. Om ett beslut överklagas, kan dock överklagandenämnden förordna att beslutet tills vidare inte skall gälla.

[S2]Överklagandenämndens ordförande skall vara eller ha varit ordinarie domare.

[S3]Överklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

[S4]Vad som sägs i 6-8 §§ om att uppgifter skall lämnas till Centrala studiestödsnämnden eller att Centrala studiestödsnämnden får hämta in uppgifter skall i överklagade ärenden gälla även överklagandenämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Studiestödslag (1999:1395)

Övergångsbestämmelse

 1. /Upphör att gälla U:2006-01-01/ Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001, då studiestödslagen (1973:349) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet. Vad som sägs om inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital i 4 kap. 21 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 §studiestödslagen (1973:349) samt i punkten 2 f i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag, skall dock från och med taxeringsåret 2002 i stället avse överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Lag (2001:304).
 2. /Träder i kraft I:2006-01-01/ Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001, då studiestödslagen (1973:349) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, förutom vad som anges i punkterna 13-16, i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet. Vad som sägs om inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital i 4 kap. 21 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 §studiestödslagen (1973:349) samt i punkten 2 f i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag, skall dock från och med taxeringsåret 2002 i stället avse överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Lag (2005:613).
 3. Till en studerande som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning och för den utbildningen beviljats särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får sådant studiestöd på ansökan av den studerande lämnas enligt äldre bestämmelser under den tid som den studerande kan behöva för att slutföra studierna, dock längst till och med den 30 juni 2003. Om studiestöd lämnas enligt äldre bestämmelser, skall dessa även i övrigt tillämpas på studiestödet. Bestämmelserna om samordning i 3 kap. 25 § i den nya lagen skall tillämpas på ett motsvarande sätt i fråga om studiemedel enligt den nya lagen och särskilt vuxenstudiestöd. Detsamma gäller bestämmelserna om avräkning i 7 kap. 20 § i den gamla lagen i fråga om studiemedel enligt den nya lagen och särskilt vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Lag (2001:304).
 4. Till en studerande som före den 1 juli 2001 påbörjar en utbildning och för den utbildningen beviljas korttidsstudiestöd eller internatbidrag enligt studiestödslagen (1973:349) får sådant studiestöd på ansökan av den studerande lämnas enligt äldre bestämmelser under den tid som den studerande kan behöva för att slutföra studierna, dock längst till och med den 31 augusti 2001. Om studiestöd lämnas enligt äldre bestämmelser, skall dessa även i övrigt tillämpas på studiestödet. Lag (2001:304).
 5. Till en studerande som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning och för den utbildningen beviljats studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) får studiemedel lämnas enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § i den gamla lagen för att den studerande skall kunna slutföra studierna, utan hinder av bestämmelserna i 3 kap.8-10 §§ i den nya lagen. Studiemedel enligt den gamla lagen får dock inte lämnas för längre tid än till och med den 30 juni 2003.
 6. Utan den tidsbegränsning som anges i punkt 3 får studiemedel lämnas enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § första stycket i den gamla lagen för att en studerande skall kunna slutföra studierna, utan hinder av bestämmelserna i 3 kap.8- 10 §§ i den nya lagen. Detta gäller dock bara, om den studerande
  • före den 1 juli 2001 har påbörjat en högskoleutbildning och för den utbildningen beviljats studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), och
  • innan högskoleutbildningen påbörjades har beviljats studiemedel för andra högskolestudier. Lag (2001:304).
 7. Till en studerande som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning och för den utbildningen beviljats studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) får studiemedel lämnas enligt bestämmelserna i 4 kap. 9 § i den gamla lagen för att den studerande skall kunna slutföra studierna, utan hinder av 3 kap. 3 § i den nya lagen. Studiemedel enligt den gamla lagen får dock inte lämnas för längre tid än till och med den 30 juni 2003.
 8. Om en studerande har beviljats studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa skall den tid som studiestöd har beviljats för räknas in vid bedömningen av om studiemedel får lämnas enligt 3 kap.8-10 §§ i den nya lagen. Vid bedömningen av om studielån får lämnas enligt 3 kap. 9 § i den nya lagen skall de särskilda bestämmelserna i 5 a tillämpas. Tid enligt den gamla lagen skall räknas om till motsvarande antal veckor enligt den nya lagen. Lag (2001:304).
 9. Vid bedömningen av om studielån får lämnas enligt 3 kap. 9 § i den nya lagen, skall trots vad som sägs i punkten 5 inte räknas in studielån och återbetalningspliktiga studiemedel som har beviljats för studier på grundskolenivå. Vad gäller studielån som har lämnats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 4 kap. 2 § eller 7 kap. 1 § i den gamla lagen skall hälften av tiden räknas in. Lag (2002:1108).
 10. Till en studerande som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning och för den utbildningen beviljats studielån enligt studiestödslagen (1973:349) får studiemedel i form av studielån lämnas för att den studerande skall kunna slutföra studierna, utan hinder av 3 kap. 9 § i den nya lagen. Studielån enligt den gamla lagen får dock lämnas längst till och med den 30 juni 2003.
 11. Om en studerande har tagit emot studiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) skall som villkor för att få nytt studiestöd gälla inte enbart 2 kap. 12 § och 3 kap. 26 § i den nya lagen utan även 9 kap. 2 b § i den gamla lagen.
 12. Beträffande sådana studielån som har beviljats enligt 4 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) tillämpas 8 kap. 11 § i den gamla lagen i stället för 4 kap. 22 § i den nya lagen. Vad som i 8 kap. 11 § i den gamla lagen sägs om studier enligt 4 kap. 1 § skall därvid tillämpas även på studier enligt 3 kap. 2 § första stycket i den nya lagen. Lag (2000:1374).
 13. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan begära att lånet efter den 1 juli 2001 skall betalas tillbaka enligt bestämmelserna i den nya lagen. De ändrade betalningsvillkoren skall börja tillämpas vid kalenderårsskiftet året närmast efter det år då låntagaren har begärt ändrade betalningsvillkor.
 14. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel enligt både studiestödslagen (1973:349) och den nya lagen kan begära att äldre lån läggs samman med nya lån och att de sammanlagda lånen betalas tillbaka enligt bestämmelserna i den nya lagen. Sammanläggningen skall börja tillämpas året närmast efter det år då låntagaren begärt att lånen skall läggas samman. Sammanläggningen skall ske vid kalenderårsskiftet enligt följande. En gemensam återbetalningstid bestäms för det sammanlagda lånet i enlighet med bestämmelserna i 4 kap.4, 9 och 10 §§ i den nya lagen. För återbetalning av det sammanlagda lånet skall bestämmelserna i 4 kap. i den nya lagen även i övrigt tillämpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock föreskriva att årsbeloppet enligt 4 kap. 14 § första stycket i den nya lagen får sättas ned till ett belopp som är lägre än fem procent av låntagarens inkomst eller från och med det år då låntagaren fyller 50 år sju procent. Årsbeloppet skall dock alltid uppgå till minst fyra procent av låntagarens inkomst. Från och med det år då låntagaren fyller 50 år får tillägg till inkomsten göras för förmögenhet. Avskrivning av lån som har lagts samman skall i fråga om lån som lämnats enligt den gamla lagen ske enligt 8 kap.9, 10 och 12 §§ i den gamla lagen och i fråga om lån som lämnats enligt den nya lagen ske enligt 4 kap. 25 § i den nya lagen. Lag (2003:1122).
 15. Bestämmelsen i 6 kap. 11 § skall tillämpas på beslut som har meddelats med stöd av denna lag.
 16. Om en studerande har beviljats studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap.studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, och den studerande beviljas studiestöd enligt den nya lagen innan återbetalningsskyldighet för studielån har inträtt enligt de gamla bestämmelserna, skall återbetalningen av dessa studielån börja samtidigt med återbetalningen enligt den nya lagen.
 17. /Träder i kraft I:2006-01-01/ I stället för vad som anges i 8 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) gäller att Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om återbetalning av studielån som rör en person som är bosatt i Sverige får överklagas till den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun när beslutet fattades. Beslut i övriga fall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet i ärendet fattades.
Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades. För den som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av det år då beslut fattades, men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Centrala studiestödsnämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte bestämmer något annat. Lag (2005:613).
 1. /Träder i kraft I:2006-01-01/ I stället för vad som anges i 8 kap. 4 § första och andra styckena studiestödslagen (1973:349) skall årsbeloppet för ett kalenderår vara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt den senaste taxeringen till svensk statlig inkomstskatt eller motsvarande om han eller hon inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst eller förmögenhet i Sverige. Som taxering gäller beslutet i första instans. I de fall det saknas uppgift om låntagarens inkomst skall återbetalningen i stället ske med ett belopp som motsvarar en tjugondel av den kvarstående låneskulden, dock minst femton procent av prisbasbeloppet det år återbetalningen skall göras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de förutsättningar som skall gälla vid fastställande av årsbeloppet när beskattningen inte huvudsakligen sker i Sverige eller det finns anledning att anta att den inte huvudsakligen sker här. Förordning (2005:1186).
 2. /Träder i kraft I:2006-01-01/ I stället för vad som anges i 8 kap.44 och 45 §§studiestödslagen (1973:349) utgår slutlig avgift inte för avgiftsår under vilket låntagarens avgiftsunderlag inte överstiger avgiftsgränsen. Slutlig avgift utgår med högst en femtedel av den del av avgiftsunderlaget som överstiger avgiftsgränsen. Lag (2005:613).
 3. /Träder i kraft I:2006-01-01/ I stället för vad som anges i 8 kap. 6 § första stycket 2 studiestödslagen (1973:349) får årsbeloppet sättas ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Nedsättningen gäller i avvaktan på att taxeringen för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.
Efter det att taxering för betalningsåret har fastställts skall ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet skall motsvara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Som taxering gäller beslutet om taxering i första instans.
Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, skall mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt årsbelopp. Regeringen får meddela föreskrifter om att låntagaren dessutom skall betala en tilläggsavgift.
Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, skall det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av från lånet. Lag (2005:613).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:1374) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2000/02:100, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:UbU2
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 17, 25 §§, 4 kap 24 §, 8 p övergångsbest.; ny 12 p övergångsbest.

Lag (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2001:304) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:228, Prop. 2000/01:107, Bet. 2000/01:UbU18
Omfattning
ändr. 3 kap 9, 19 §§, 4 kap 14 §, 5 kap 1 §, 1, 2, 5 p i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 a, 3 a, 5 a p i övergångsbest.
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:67

Lag (2002:634) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:312, Prop. 2001/02:161, Bet. 2001/02:UbU15
Omfattning
ändr. 3 kap 25 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1108) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:63, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:UbU2
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 4 kap 12 §, 5 a p övergångsbest.
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:1122) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:94, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:UbU2
Omfattning
ändr. p 10 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:846) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 6 kap 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 3 kap.3, 8 och 9 §§ och i övrigt den 1 januari 2006.
 2. Vad som anges i 3 kap. 9 § tredje stycket om möjligheten att beviljas nya studielån gäller också för den som helt återbetalat eller helt fått avskrivet studielån och återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) samt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:309, Prop. 2004/05:111, Bet. 2004/05:UbU14
Omfattning
ändr. 3 kap 3, 8, 9, 23, 25 §§, 4 kap 6 §, 6 kap 10 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 13 a, 13 b §§, p 13, 14, 15, 16 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 3 kap 13 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1186) om ändring i lagen (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:105, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:UbU2
Omfattning
ändr. p 14 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:613

Lag (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:160, Prop. 2004/05:162, Bet. 2005/06:UbU3
Omfattning
ändr. 3 kap 25 §, 4 kap 22 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2006:654) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:305, Prop. 2005/06:134, Bet. 2005/06:UbU21
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 3 kap 4, 25 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5, 6 §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:305, Prop. 2005/06:159, Bet. 2005/06:UbU21
Omfattning
ändr. 3 kap 25 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:305, Prop. 2005/06:134, Bet. 2005/06:UbU21
Omfattning
ändr. 3 kap 25 § i 2006:170

Lag (2006:955) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:370, Prop. 2005/06:100, Bet. 2005/06:FiU21
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2006-06-29

Lag (2006:1456) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap 9 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2006:1457) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 4 kap 22 §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest i 2006:170

Lag (2006:1473) om ändring i lagen (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:17, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:655

Lag (2006:1474) om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:17, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap 25 § i 2006:656

Lag (2007:812) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:9, Prop. 2006/07:118, Bet. 2007/08:AU2
Omfattning
ändr. 3 kap 25 §
Ikraftträder
2007-12-01

Lag (2007:1343) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:71, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap 25 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:225) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:161, Prop. 2007/08:50, Bet. 2007/08:UbU13
Omfattning
ändr. 3 kap 25 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:293) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:183, Prop. 2007/08:74, Bet. 2007/08:UbU14
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 7 §
CELEX-nr
32005L0071
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:1353) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:102, , Bet. 2008/09:UbU2
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2009-01-31

Lag (2009:832) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 6 kap. 10 §, p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1535) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:127, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap. 11, 12, 13, 17, 18 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:203) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 3 kap. 25 §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:441) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:290, Prop. 2009/10:141, Bet. 2009/10:UbU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 23 §, p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 27 a §, 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 4 kap. 27 a §, p 18, 19 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 3 kap. 25 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2010:1279) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 25 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1280) om ändring i lagen (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Omfattning
ändr. 3 kap. 25 § i 2010:875

Lag (2010:2018) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:136, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap. 11, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:859) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:311, Prop. 2010/11:113, Bet. 2010/11:UbU18
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §, 4 kap. 26 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §; nya p 20, 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1401) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3 kap. 19 §, 4 kap. 15, 16, 17 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, p 14, 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:160) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:168, Prop. 2011/12:42, Bet. 2011/12:UbU11
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:528) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:272, Prop. 2012/13:133, Bet. 2012/13:UbU19
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:608) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:275, Prop. 2012/13:148, Bet. 2012/13:SfU13
Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 1 kap. 8, 9 §§
CELEX-nr
32009L0050
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2013:780) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:11, Prop. 2012/13:152, Bet. 2013/14:UbU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 15, 16, 23 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; ny rubr. närmast före 3 kap. 15 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2013:1119) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:105, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap. 3, 9, 14, 17 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:194) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:191, Prop. 2013/14:83, Bet. 2013/14:SfU9
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:195) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:192, Prop. 2013/14:81, Bet. 2013/14:SfU11
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:1580) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:91, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap. 11 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:941) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:UbU2
Omfattning
ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:702) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:267, Prop. 2015/16:142, Bet. 2015/16:UbU22
Omfattning
ändr. 3 kap. 25 §
Ikraftträder
2016-07-15

Lag (2017:281) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:208, Prop. 2016/17:50, Bet. 2016/17:UbU12
Omfattning
ändr. 3 kap. 25 §, 4 kap. 13 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:530) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:285, Prop. 2016/17:158, Bet. 2016/17:UbU20
Omfattning
upph. 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 25, 26 §§, 4 kap. 13 §, p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 3 kap. 25 a §
Ikraftträder
2017-07-02

Lag (2017:579) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:316, Prop. 2016/17:172, Bet. 2016/17:SfU25
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 2 kap. 4 a §, 3 kap. 4 a §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:589) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 3 kap. 25 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1325) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:122, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:UbU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:156, Prop. 2017/18:34, Bet. 2017/18:SfU10
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-03-01