Upphävd författning

Försäkringsrörelseförordning (1982:790)

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1982-06-24
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2009:589
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan om koncession m.m.

1 §  Ansökan om koncession för försäkringsbolag och stadfästelse av bolagsordning enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ges in till Finansinspektionen. Ansökan skall undertecknas av samtliga stiftare och ange

 1. fullständigt namn, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för stiftarna och, om ett handelsbolag är stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat ansvarig bolagsman,
 2. namn och postadress för stiftarombud, om sådant ombud har utsetts.

[S2]Ansökan skall innehålla

 1. en försäkran att stiftarna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som skall utses enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410), och
 3. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad innehavare av aktier i bolaget. Förordning (2002:349).

2 §  När koncession och stadfästelse söks enligt 1 § ska bolagsordning och verksamhetsplan ges in i original och en kopia. Bolagsordningen och verksamhetsplanen ska vara försedda med stiftarnas bevittnade namnunderskrifter.

[S2]Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter verksamhetsplanen ska innehålla. Förordning (2007:1469).

3 §  En ansökan om ändring av en stadfäst bolagsordning för försäkringsbolag ska göras av styrelsen eller verkställande direktören. Till ansökningshandlingen ska det fogas en kopia av det protokoll som innehåller ändringsbeslutet. Förordning (2007:1469).

4 §  En ansökan om förlängning av en koncession för försäkringsbolag ska göras av styrelsen eller verkställande direktören. Ansökan ska göras senast sex månader före utgången av den löpande koncessionen. Till ansökningshandlingen ska det fogas en kopia av det protokoll som innehåller beslutet om förlängningen. Förordning (2007:1469).

4 a § har upphävts genom förordning (1995:790).

Anmälan för registrering m.m.

5 §  En anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). En sådan anmälan, eller en ansökan enligt den lagen som ska handläggas av registreringsmyndigheten, får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

[S2]En anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av registreringsmyndigheten, ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av ett försäkringsbolag i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna. Förordning (2007:1469).

5 a §  En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur. Förordning (2007:1469).

5 b §  Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. Förordning (2007:1469).

5 c §  En försäkran på heder och samvete i en anmälan eller ansökan får undertecknas med en elektronisk signatur. Förordning (2007:1469).

6 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolag ska innehålla uppgift om

[S2]för samtliga försäkringsbolag

 1. bolagets postadress,
 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för följande personer;
  1. styrelseordförande,
  2. annan styrelseledamot,
  3. styrelsesuppleant,
  4. verkställande direktör,
  5. vice verkställande direktörer,
  6. särskild firmatecknare,
  7. särskild delgivningsmottagare enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen,
  8. revisor,
  9. revisorssuppleant,
  10. lekmannarevisor, och
  11. suppleant för lekmannarevisor,
 3. hur bolagets firma tecknas,

[S3]för försäkringsaktiebolag

 1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av någon annan (bolagets aktiekapital),
 2. det belopp som har betalats med pengar eller med apportegendom,
 3. apportegendomens beskaffenhet,

[S4]för ömsesidiga försäkringsbolag

 1. inbetalt garantikapital.

[S5]Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets organisationsnummer anges.

[S6]En anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 1. att de i första stycket 2 angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om en person som avses i första stycket 2 g, endast att han eller hon inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de behörighetskrav som anges i 10 kap.3 och 4 §§försäkringsrörelselagen samt att lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor inte är obehöriga enligt 11 kap. 10 § samma lag,
 3. att uppgifterna i en anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, och
 4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäkringsrörelselagen har åtagit sig uppdragen. Förordning (2008:742).

7 §  Vid en anmälan som avses i 6 § ska följande handlingar ges in:

[S2]för samtliga försäkringsbolag

 1. en kopia av den stadfästa bolagsordningen,
 2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,

[S3]för försäkringsaktiebolag

 1. en kopia av de teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
 2. en kopia av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 7 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av de balans- och resultaträkningar som anges i samma stycke,
 3. ett sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 § andra stycket 3 försäkringsrörelselagen,

[S4]för ömsesidiga försäkringsbolag

 1. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av försäkringar har skett, och
 2. ett intyg från revisor om att garantikapital enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen har betalats in.

[S5]Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2007:1469).

8 §  Vid en anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 c § försäkringsrörelselagen (1982:713) av avtal om uppskjuten apport ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,
 2. en kopia av det avtal som bolagsstämman har godkänt,
 3. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 13 a § andra stycket försäkringsrörelselagen, och
 4. ett sådant yttrande av revisor som anges i 2 kap. 13 a § tredje stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (2007:1469).

9 §  Anmälan för registrering enligt 3 kap. 1 § sista stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av omvandling av aktier skall ange de aktieslag som berörs av omvandlingen och hur många aktier av varje slag som omvandlas. Förordning (1992:1642).

Särskilda bestämmelser för europabolag

9 a §  Bestämmelserna i 9 b-9 h §§ skall tillämpas på europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen) som driver försäkringsrörelse. Förordning (2004:704).

9 b §  Av 1 a kap. 1 § första stycket och andra stycket 2 försäkringsrörelselagen (1982:713) samt 7 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag följer att bestämmelserna i denna förordning om registrering i försäkringsregistret skall tillämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret.

[S2]Bestämmelserna i denna förordning skall även i övrigt tillämpas på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen eller försäkringsrörelselagen. Förordning (2004:704).

9 c §  Europabolag med säte i Sverige som har beviljats koncession att driva försäkringsrörelse skall registreras i europabolagsregistret. Förordning (2004:704).

9 d §  En anmälan för registrering ska undertecknas av den verkställande direktören eller

 1. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE- förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), en ledamot i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE- förordningen (monistiskt organiserade europabolag), en ledamot i förvaltningsorganet. Förordning (2007:1469).

[S2]Andra anmälningar eller ansökningar skall undertecknas av den verkställande direktören eller

 1. när det gäller dualistiskt organiserade europabolag, två ledamöter i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller monistiskt organiserade europabolag, två ledamöter i förvaltningsorganet. Förordning (2004:704).

9 e §  Vid ansökan om koncession enligt 1 a kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall vad som sägs i 1 § denna förordning om stiftare

 1. i dualistiskt organiserade europabolag tillämpas på verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant i ledningsorganet och tillsynsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europabolag tillämpas på verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

[S2]I fråga om undertecknande av ansökan gäller 9 d § andra stycket. Förordning (2004:704).

9 f §  För europabolag gäller 4, 5, 7-9 och 9 c-11 §§ förordningen (2004:703) om europabolag.

[S2]Vad som sägs i 4 § första och andra styckena förordningen om europabolag om tillämpningen av 1 kap.3 och 4 §§aktiebolagsförordningen (2005:559) skall i stället avse 6 och 7 §§ denna förordning.

[S3]Vad som sägs i 11 § förordningen om europabolag om tillämpningen av 3 kap.1 och 2 §§aktiebolagsförordningen skall, vid registrering i europabolagsregistret, i stället avse 47 § denna förordning. Förordning (2006:921).

9 g §  Vid tillämpning av 6 och 7 §§ på europabolag ska det som sägs i 6 § första stycket2 a-c och tredje stycket om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant

 1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet. Förordning (2007:1469).

9 h §  I fråga om dualistiskt organiserade europabolag ska vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna förordning tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter eller suppleanter:

 1. 19 § om anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets ställföreträdare,
 2. 26 § om anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen av beslut att likvidationen ska upphöra och val av en styrelse,
 3. 28 d § om anmälan för registrering enligt 15 a kap.15 och 37 §§försäkringsrörelselagen av ett försäkringsaktiebolag som har bildats genom kombination, och
 4. 28 e § om anmälan enligt 15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen om att talan om skadestånd har väckts enligt 16 kap. 5 § samma lag.

[S2]Av 1 a kap. 1 § försäkringsrörelselagen samt 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag följer att de i första stycket angivna bestämmelserna ska tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter eller suppleanter. Förordning (2009:718).

9 i §  Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 1 a kap. 4 § femte stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) om lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning av säte foga en kopia av beslutet. Förordning (2006:921).

Om garantikapital

10 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut att ta emot garantikapital under rörelsens gång ska innehålla uppgift om det belopp som garantikapitalet ska ökas med.

[S2]Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med beslutet samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen,
 2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garantikapital, och
 3. ett intyg från revisor om att minst hälften av det belopp som garantikapitalet ska ökas med har betalats in.

[S3]Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om registrering enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapitalet, ska detta anmälas för registrering. Till anmälan ska det fogas ett intyg om att garantikapitalet har betalats in helt inom sex månader från registreringen av anmälan enligt första stycket. Förordning (2007:1469).

11 §  Tillsammans med en ansökan om tillstånd att återbetala garantikapital enligt 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokollet från bolagsstämmans beslut om återbetalning, och
 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garantikapitalet återbetalas och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen. Förordning (2007:1469).

Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier

11 a §  Bestämmelserna i 11 b–11 e §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier enligt 3 kap. 2 § andra och tredje styckena försäkringsrörelselagen (1982:713). Förordning (2009:589).

11 b §  Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 3 kap. 2 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) ange vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2009:589).

11 c §  Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 3 kap. 2 § andra och tredje styckena försäkringsrörelselagen (1982:713), får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

[S2]Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden. Förordning (2009:589).

11 d §  Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

[S2]Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
 2. förvärvaren inte är
  1. ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsbolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller
  2. ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

[S3]Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2009:589).

11 e §  Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

[S2]Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet. Förordning (2009:589).

Ökning av aktiekapitalet

12 §  I en anmälan för registrering enligt 4 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nyemission ska följande uppgifter anges:

 1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya aktier efter avdrag för de aktier som har förklarats förverkade och inte har övertagits av någon annan (ökningen av aktiekapitalet),
 2. det belopp som ska betalas med pengar eller med apportegendom eller genom kvittning, och
 3. apportegendomens beskaffenhet.

[S2]Avser anmälan en nyemission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig, ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har följts. Förordning (2007:1469).

13 §  Vid en anmälan som avses i 12 § ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,
 2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen (1982:713) samt en kopia av en sådan redogörelse och av ett sådant revisorsyttrande som avses i 4 kap. 3 § andra stycket och 4 § samma lag,
 3. kopior av avtal som ligger till grund för en sådan bestämmelse som avses i 4 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
 4. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om emissionsbeslutet har varit införd,
 5. ett exemplar av emissionsprospektet, när ett sådant ska upprättas,
 6. kopior av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
 7. ett intyg om att hälften av det belopp som ska betalas med pengar för aktierna i kapitalökningen har betalats in, och
 8. ett sådant yttrande av revisor angående apportegendom som anges i 4 kap. 14 § första stycket 5 försäkringsrörelselagen.

[S2]Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingarna. Förordning (2007:1469).

14 §  Anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om betalningen för nyemitterade aktier skall ange

 1. hur många av de i den registrerade kapitalökningen ingående aktierna som har blivit helt betalda,
 2. hur många aktier som har betalats med pengar eller genom kvittning.

[S2]Vid anmälan skall bolaget ge in ett intyg från en auktoriserad eller en godkänd revisor som bestyrker uppgiften enligt första stycket 1.Förordning (1992:1642).

15 §  Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
 2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen. Förordning (2007:1469).

16 §  Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om fondemission, ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,
 2. en kopia av handlingarna enligt 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen, och
 3. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelsen om emissionsbeslutet har varit införd, när det är fråga om avstämningsbolag. Förordning (2007:1469).

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning

16 a §  I en anmälan för registrering enligt 5 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om emission av skuldebrev ska det belopp anges med vilket aktiekapitalet kan ökas genom utbyte eller nyteckning av aktier och den tid inom vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller anmälan konvertibla skuldebrev, ska den innehålla en försäkran på heder och samvete att villkoren för utbyte har bestämts så att ersättningen för varje skuldebrev, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid utbytet, inte understiger det nominella beloppet på aktie som utlämnas vid utbyte.

[S2]När det gäller vilka handlingar som ska ges in vid anmälan tillämpas 13 § första stycket1-5 samt andra stycket samma paragraf.

[S3]Har styrelsen eller någon styrelseledamot fattat beslut med stöd av 5 kap. 5 § femte stycket försäkringsrörelselagen, ska en skriftlig uppgift från styrelsen eller styrelseledamoten om beslutets innehåll samt en kopia av uppgiften fogas till anmälningshandlingen.

[S4]Avser anmälan en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. är tillämplig, ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket den lagen har följts. Förordning (2007:1469).

16 b §  Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev tillämpas 15 §. Förordning (1999:1207).

16 c §  Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 5 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av hur många aktier som har getts ut i utbyte eller som har nytecknats och helt betalats ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av de teckningslistor på vilka aktieteckning har skett, när anmälan görs på grund av nyteckning,
 2. ett intyg av auktoriserad eller godkänd revisor
  1. vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts vederlag till ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet av de aktier som har getts ut i utbyte,
  2. vid nyteckning, att aktierna helt betalats,
 3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om utbyte eller nyteckning hänför sig. Förordning (2007:1469).

Nedsättning av aktiekapitalet

17 §  En anmälan för registrering enligt 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet ska, när nedsättningen helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till en fri fond, innehålla en försäkran på heder och samvete att det efter nedsättningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

[S2]Vid anmälan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
 2. en kopia av de handlingar som anges i 4 kap. 7 § första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen.

[S3]Om beslutet om nedsättning har fattats enligt 6 kap. 8 § försäkringsrörelselagen ska i stället följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som ska lösas in, och
 2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen. Förordning (2007:1469).

18 §  Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 8 b § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt förbehåll i bolagsordningen ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som ska lösas in, och
 2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen. Förordning (2007:1469).

Försäkringsgrupper

18 a §  Vid beräkningen av den gruppbaserade ekonomiska ställningen för en försäkringsgrupp enligt 7 a kap. 5 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ett företag som har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett försäkringsbolag beaktas i sin helhet. Om särskilda skäl finns, får Finansinspektionen medge att sådana företag beaktas på ett annat sätt vid beräkningen. Förordning (2006:629).

Bolagets ledning

19 §  Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 § försäkringsrörelse- lagen (1982:713) av bolagets ställföreträdare och av postadress ska 6 § första stycket 2 tillämpas.

[S2]Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 6 § första stycket 3 och tredje stycket 1, 3 och 4 tillämpas. Förordning (2007:1469).

20 §  I en anmälan för registrering enligt 8 kap. 18 § försäkrings- rörelselagen (1982:713) av bolagets aktuarie ska fullständigt namn, personnummer, medborgarskap, hemvist och postadress anges.

[S2]I anmälan ska det lämnas en försäkran på heder och samvete att aktuarien inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att aktuarien uppfyller de behörighetskrav som avses i 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen. Förordning (2007:1469).

Revisorer

21 §  Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets revisorer och revisorssuppleanter ska 6 § första stycket 2 och andra stycket tillämpas.

[S2]Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 6 § tredje stycket 1, 2 och 4 tillämpas. Förordning (2007:1469).

Lekmannarevisor

21 a §  Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor ska 6 § första stycket 2 tillämpas.

[S2]Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 6 § tredje stycket 1, 2 och 4 tillämpas. Förordning (2007:1469).

Reservfonden

22 §  Om reservfonden eller överkursfonden under räkenskapsåret har satts ned enligt 12 kap. 9 § tredje stycket 3 försäkringsrörelselagen (1982:713), ska det tillsammans med redovisningshandlingarna ges in en kopia av rätttens beslut med lagakraftbevis. Förordning (2007:1469).

Ombildning av livförsäkringsbolag

22 a §  Tillsammans med en ansökan om stadfästelse av bestämmelse om vinstutdelning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag i andra fall än som avses i 1 § skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av protokoll med bolagsstämmans beslut enligt 12 kap. 15 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som underrättats enligt 12 kap. 15 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen och underrättelsens innehåll samt en försäkran att underrättelsen skett på sätt som anges i samma paragraf tredje stycket,
 3. ett intyg från revisor att förutsättningarna enligt 12 kap. 15 § första stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om försäkringstagarnas inställning är uppfyllda,
 4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar enligt 12 kap. 15 § första stycket 4 försäkringsrörelselagen och ett yttrande från revisor och aktuarie över utredningen.

[S2]Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser om vinstutdelning i bolagsordningen, skall utredningen enligt första stycket 4 kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel skall gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkring enligt 12 kap. 16 § försäkringsrörelselagen. Förordning (1999:1207).

22 b §  Vid ansökan om stadfästelse av villkor om förlusttäckning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag tillämpas 22 a § första stycket 4.Förordning (1999:1207).

Likvidation och upplösning

23 §  I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 6 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett likvidationsbeslut ska följande uppgifter anges:

 1. dagen när likvidationen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan,
 2. fullständigt namn, personnummer, hemvist och postadress för likvidator och suppleant för denne samt firmatecknare, och
 3. hur bolagets firma tecknas under likvidationen.

[S2]Vid anmälan ska en kopia av bolagsstämmans protokoll eller rättens förordnande ges in.

[S3]Finansinspektionens underrättelse enligt 14 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen ska innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvistet, ska även hemvistet anges. Förordning (2007:1469).

24 §  Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 16 § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
 2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades. Förordning (2007:1469).

25 §  Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) att likvidationen ska fortsätta ska 6 § första stycket1-3 och tredje stycket tillämpas. Förordning (2007:1469).

26 §  En anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut att likvidationen ska upphöra och bolagets verksamhet återupptas ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 1. att likvidationsanledning enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen inte finns,
 2. när det gäller försäkringsaktiebolag att bolagets eget kapital beräknat enligt 14 kap. 2 § tredje-femte styckenaförsäkringsrörelselagen uppgår till hälften av det registrerade aktiekapitalet, och
 3. att utskiftning inte har ägt rum.

[S2]Vid anmälan ska en kopia av bolagsstämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande ges in.

[S3]Vid anmälan ska 6 § första stycket1-3 och tredje stycket tillämpas. Förordning (2007:1469).

27 §  Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av att ett likvidationsbeslut har upphävts ska en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in. Förordning (2007:1469).

Överlåtelse av försäkringsbestånd

27 a §  Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av att avtal om frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd har godkänts av bolagsstämman ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
 2. en kopia av de handlingar som enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen har lagts fram på stämman. Förordning (2007:1469).

28 §  I en ansökan om godkännande av avtal om eller tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § eller 15 kap. 3 §försäkringsrörelselagen (1982:713), där det ingår risker som är belägna eller åtaganden som skall fullgöras utomlands, skall det anges i vilka länder riskerna finns respektive åtagandena skall fullgöras. Förordning (1998:116).

Fusion

28 a §  Tillsammans med ansökan om godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller tillstånd till verkställighet av avtal om överlåtelse av beståndet enligt 15 kap. 3 § samma lag skall, när en livförsäkring skall övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges i 22 a § första stycket2-4 ges in. Förordning (1999:1207).

28 b §  Tillsammans med en ansökan enligt 15 a kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska följande handlingar ges in:

 1. en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,
 2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget,
 3. när en livförsäkring ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges i 22 a § första stycket 2–4,
 4. en kopia av fusionsplanen, och
 5. en kopia av protokollet från en bolagsstämma som avses i 15 a kap. 10 § försäkringsrörelselagen. Förordning (2009:718).

28 c §  Anmälan för registrering enligt 15 a kap.15 och 37 §§försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett beslut om nyemission med anledning av fusionen ska ange antalet utgivna aktier och deras sammanlagda nominella belopp.

[S2]Bestämmelser om intyg från revisor finns i 15 a kap. 15 § tredje stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (2009:718).

28 d §  Vid en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av ett försäkringsaktiebolag som har bildats i samband med fusion genom kombination ska 6 § första stycket 1–6, andra och tredje styckena samt 7 § första stycket 4 tillämpas.

[S2]Tillsammans med anmälan ska det vidare finnas

 1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, och
 2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen.

[S3]Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 15 a kap. 37 § försäkringsrörelselagen ska följande handlingar ges in:

 1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade och
 2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens stämmor.

[S4]I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i första och andra styckena.

[S5]Utöver de handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan enligt tredje stycket ska det finnas

 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,
 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,
 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att 32–40 §§ den lagen ska tillämpas, eller
 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på bolaget.

[S6]Bestämmelser om intyg från revisor finns i 15 a kap. 15 § tredje stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (2009:718).

28 f §  Till ansökan enligt 15 a kap. 22 § ska det fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. Förordning (2008:606).

Gemensamma bestämmelser

28 g §  Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) som skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande. Förordning (1999:690).

28 h §  Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när Skatteverket fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan. Om ett ärende om verkställande av en fusionsplan överlämnats till regeringen för prövning, ska Finansinspektionen underrätta regeringen om Skatteverkets beslut. Förordning (2009:718).

Försäkringsbolagets firma

29 §  En anmälan för registrering enligt 17 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bifirma kan göras i anmälan om bolagets registrering eller vid ett senare tillfälle. Till anmälan ska det fogas en kopia av ett styrelseprotokoll som bestyrker anmälan. Förordning (2007:1469).

30 § har upphävts genom förordning (1992:1642).
31 § har upphävts genom förordning (1992:1642).
32 § har upphävts genom förordning (1992:1642).

Förkortningsformer

33 §  Uppgifter som anges i 3 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) får i aktiebrev anges enligt följande

 1. "konvertibel" ("konvertibla") i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket försäkringsrörelselagen,
 2. "hembud" i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
 3. "avstämningsbolag" i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen,
 4. "inlösen" i fråga om förbehåll enligt 6 kap. 8 § försäkringsrörelselagen. Förordning (1994:1949).

Försäkringsregistret

34 §  Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten.

[S2]Registret skall vara uppdelat i fyra avdelningar enligt följande

 1. livförsäkringsaktiebolag,
 2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,
 3. skadeförsäkringsaktiebolag,
 4. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Förordning (2000:826).

34 a §  Försäkringsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) utövar över försäkringsbolag,
 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av bolag som registreras i försäkringsregistret,
 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser bolag som registreras i försäkringsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:1009).

34 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för försäkringsregistret. Förordning (2001:1009).

34 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1009).

34 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 34 a § medge direktåtkomst till försäkringsregistret. Förordning (2001:1009).

34 e §  Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

[S2]Om informationen inte innehåller en handling som avses i första stycket, ska det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2007:1469).

34 f §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2007:1469).

34 g §  I fråga om rättelse av personuppgifter i försäkringsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2007:1469).

34 h §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2007:1469).

35 §  I försäkringsregistret registreras uppgifter för varje försäkringsbolag. Registret skall innehålla uppgift om bolagets firma och dess organisationsnummer. Förordning (2000:826).

36 §  Till försäkringsregistret hör en alfabetisk förteckning över försäkringsbolagen med uppgift om organisationsnumret på varje bolag. Förordning (2000:826).

37 §  Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) ska biläggas försäkringsregistret. Sådana handlingar ska för varje bolag sammanföras i akter.

[S2]Av 41 a § framgår att vissa handlingar även ska föras in i försäkringsregistret. Förordning (2007:1469).

38 §  Registreringsmyndigheten skall snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur försäkringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:826).

Införingar i försäkringsregistret

39 §  Införingar i försäkringsregistret numreras i löpande följd för varje bolag. Vid varje införing skall detta nummer anges samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2000:826).

40 §  När ett försäkringsbolag registreras antecknas

[S2]för samtliga försäkringsbolag

 1. bolagets organisationsnummer,
 2. dagen för koncessionens beviljande,
 3. dagen för konstituerande stämman,
 4. bolagets firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordningen,
 5. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
 6. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,
 7. begränsningar i bolagsordningen i fråga om området för direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,
 8. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 9. sättet för sammankallande av bolagsstämman,
 10. uppgifter enligt 8 kap. 17 § första stycket, 10 kap. 15 § och 11 kap. 20 §försäkringsrörelselagen (1982:713),
 11. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolaget förlust,
 12. tiden för den ordinarie bolagsstämman, om den anges i bolagsordningen,
 13. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,
 14. bolagets postadress,

[S3]för försäkringsaktiebolag

 1. aktiekapitalet och, i förekommande fall, minimikapitalet och maximikapitalet, samt uppgift om bolagskategori,
 2. aktiernas nominella belopp,
 3. syftet med bolagets verksamhet, om denna har annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna,

[S4]för ömsesidiga försäkringsbolag

 1. den krets av försäkrade som skall vara delägare, om inte endast försäkringstagarna är delägare,
 2. garantikapitalets storlek,
 3. reglerna för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på bolagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade,
 4. om garanterna skall ha rösträtt,
 5. sättet att lämna meddelanden till delägarna,
 6. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna samt hur uttaxeringen skall genomföras,
 7. hur tillgångarna skall fördelas mellan delägarna vid bolagets upplösning. Förordning (1999:1207).

41 §  Innehåller bolagsordningen

 1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6 kap. 8 § eller 9 kap. 21 § andra stycketförsäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 3 § första stycket eller 9 kap. 13 § andra stycket andra meningenförsäkringsrörelselagen,
 3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss tid eller under vissa villkor, skall det antecknas.

[S2]I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket försäkringsrörelselagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har utgivits eller skall kunna utges. Förordning (1994:1949).

41 a §  Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag innehålla

 1. stiftelseurkunden,
 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och
 3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap.5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

[S2]Försäkringsregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i första stycket, om de har kommit in till registreringsmyndigheten före den 1 mars 2008. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut elektroniskt och myndigheten enligt 20 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713) har varit skyldig att lämna ut dem i elektronisk form. Förordning (2007:1469).

42 §  Anteckning i registret på grund av anmälan eller underrättelse enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) görs på bolagets upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 15 kap.2 och 5 §§ samt 15 a kap.9 och 15 §§ samma lag, görs anteckningen på det överlåtande bolagets upplägg.

[S2]Anteckning om ändring av ett bolags firma och om ett bolags likvidation och upplösning skall ske även i den i 36 § angivna förteckningen. Förordning (1994:1949).

43 §  Om rättens tillstånd fordras för nedsättning av aktiekapitalet, antecknas vid registreringen av nedsättningsbeslutet enligt 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713) att nedsättningen inte är verkställd. Förordning (1992:1642).

44 §  Följande beslut skall antecknas av registreringsmyndigheten i registret när de har vunnit laga kraft, nämligen beslut att

 1. sätta ned aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap. 15 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. förklara att ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallit enligt 6 kap. 7 § tredje stycket försäkringsrörelselagen,
 3. förklara att frågan om övertagande av försäkringsrörelse har förfallit enligt 15 kap. 3 § första stycket försäkringsrörelselagen,
 4. förklara frågan om fusion förfallen enligt 15 a kap. 17 § försäkringsrörelselagen. Förordning (2000:826).

45 §  I kungörelse enligt 20 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall anges bolagets firma och organisationsnummer samt styrelsens säte, eller om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör.

46 §  Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapital eller ett ärende om vinstutdelning eller om nedsättning av reservfonden eller överkursfonden

 1. om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i pågående mål angående klander av bolagsstämmobeslutet,
 2. om lagakraftvunnen dom, varigenom bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats.

[S2]Registreringsmyndigheten skall göra anmälan till rätten då den får kännedom om förhållande som avses i 14 kap. 3 § första stycket 5 och 6 försäkringsrörelselagen (1982:713). Förordning (2000:826).

Sökning efter uppgifter och handlingar

46 a §  Vid sökning efter uppgifter som avser ett försäkringsbolag som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan bolagets upplösning har registrerats.

[S2]Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 37 och 41 a §§ får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2007:1469).

Prövning av vissa ärenden m.m.

Registreringsavgifter m.m.

47 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,
 2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,
 3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), 480 kronor,
 4. vid anmälan enligt 15 a kap.15 eller 37 §försäkringsrörelselagen av fusion genom kombination, 1 000 kronor, och
 5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

[S2]Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

[S3]Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

[S4]Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 15 a kap. 35 § försäkringsrörelselagen.

[S5]Avgift ska inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,
 2. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av första stycket 3,
 3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 4. underrättelse från domstol, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen, eller
 5. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 15 a kap. 36 § försäkringsrörelselagen.

[S6]Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 15 § andra stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen, 15 a kap.17 och 24 §§ och 20 kap. 5 §försäkringsrörelselagen.

[S7]Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. Förordning (2009:718).

48 §  Har upphävts genom förordning 2008:742.

48 a §  För handläggning och prövning enligt 17 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av ansökan om att inte lämna uppgift om försäkringsaktiebolagets firma på sina webbplatser ska en avgift på 1 500 kronor betalas. Förordning (2007:1469).

48 b §  Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om koncerner i försäkringsrörelselagen (1982:713) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av samma lag, skall gälla för en grupp av företag som avses i 1 kap. 9 § sjätte stycket försäkringsrörelselagen. Förordning (2007:1469).

49 §  Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (1982:713) meddela föreskrifter om

 1. indelning i försäkringsklasser beträffande koncession för återförsäkring enligt 2 kap. 3 c §,
 2. vad en verksamhetsplan enligt 2 a kap. 1 § andra stycket 2 ska innehålla,
 3. begränsningar för upplåning enligt 5 kap.1 § andra och tredje styckena,
 4. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt 7 kap. 1 §,
 5. beräkning av livförsäkringsavsättningar enligt 7 kap. 2 § andra-femte styckena,
 6. innehåll i en redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer enligt 7 kap. 8 a §,
 7. vilket värde tillgångar enligt 7 kap. 10 § första stycket 13 högst får tas upp till vid skuldtäckning,
 8. förutsättningarna för användning av obligationer eller andra skuldförbindelser och aktier eller andra värdepapper utgivna av ett specialföretag för skuldtäckning enligt 7 kap. 10 § nionde stycket,
 9. lämplig riskspridning av tillgångar som används för skuldtäckning, inom de ramar som anges i 7 kap. 10 c § första stycket,
 10. lokalisering av tillgångar enligt 7 kap. 10 d § andra stycket,
 11. värdering till verkligt värde av skuldtäckningstillgångar enligt 7 kap. 10 f § andra stycket,
 12. vad placeringsriktlinjerna enligt 7 kap. 10 g § första stycket för verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska innehålla samt om skyldigheten att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 7 kap. 10 g § andra stycket och om vilka försäkringar som inte ska omfattas av informationsskyldigheten,
 13. hur optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument får användas enligt 7 kap. 17 b §,
 14. villkor för att ta in poster i kapitalbasen enligt 7 kap.22 och 24 §§ samt 7 a kap. 4 §, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt ska beräknas,
 15. beräkning av solvensmarginalen för återförsäkring av livförsäkring enligt bestämmelserna för livförsäkring i 7 kap. 23 § enligt 7 kap. 25 §,
 16. beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar enligt 7 kap. 23 § fjärde stycket,
 17. motsvarande höjningar för återförsäkring av beräkningskriterierna för solvensmarginalen för andra försäkringsklasser än de motsvarande klasserna i 2 kap. 3 a § första stycket 11-13 enligt 7 kap. 25 §,
 18. beräkning av kostnader för utförd assistans enligt 7 kap. 25 §,
 19. beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap. 25 §,
 20. höjning av garantibeloppet för återförsäkring enligt 7 kap. 26 §, och
 21. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när handlingar ska ges in till Finansinspektionen enligt 7 a kap. 6 §.

[S2]Finansinspektionen ska i fråga om försäkringsrörelselagen meddela föreskrifter om

 1. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna och dem som erbjuds att teckna en försäkring enligt 1 kap. 1 a §,
 2. vilka risker som hänför sig till de försäkringsklasser som anges i 2 kap.3 a och 3 b §§,
 3. beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 3 a §,
 4. vilka utländska stater och centralbanker samt internationella organisationer som avses i 7 kap. 10 § första stycket 2-4, 7 och 9-12,
 5. inomläget för panträtter och om värdering av fastigheter eller tomträtter för tillämpning av 7 kap. 10 § första stycket 14,
 6. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 7 kap. 10 e §,
 7. beräkningsmetodernas användning och innehåll enligt 7 a kap. 5 §,
 8. villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 8 kap. 18 §,
 9. vilka upplysningar ett försäkringsbolag ska lämna till Finansinspektionen enligt 19 kap. 3 §, och
 10. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 11 § tredje stycket.

[S3]Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser. Förordning (2008:212).

 • FFFS 1999:23: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:1) om skyldighet att redogöra för beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna
 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 1999:2: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:11) om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna blanketter för beräkning av premiereserv
 • FFFS 2011:18: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:8) om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas
 • FFFS 1995:39: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar
 • FFFS 2000:17: Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2011:24: Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område
49 a § Har upphävts genom förordning (2001:912).

Övriga bestämmelser

50 §  Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

[S2]En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Förordning (2007:1469).

50 a §  Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form, ska det undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Förordning (2007:1469).

51 §  En anmälan eller en ansökan som skall göras för ett registrerat bolag enligt denna förordning skall innehålla uppgifter om bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer.

Underrättelser

51 a §  När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

[S2]Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revisorn underrättas.

[S3]Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

[S4]Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

[S5]Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte. Förordning (2007:1469).

Bemyndiganden

51 b §  Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av registreringsmyndigheten,
 2. vilka krav som ställs på den elektroniska signaturen enligt 5 a §,
 3. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,
 4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
 5. vilka elektroniska signaturer som får användas när en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och
 6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk signatur. Förordning (2007:1469).

 • BOLFS 2008:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut

52 §  Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige som skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande. Förordning (2005:1130).

53 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om

 1. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för återförsäkring enligt 4 kap. 5 a §,
 2. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt 5 kap. 5 §,
 3. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §, och
 4. vilken information som ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna enligt 8 kap. 1 b §.

[S2]Finansinspektionen ska i fråga om samma lag meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar en försäkringsgivare eller ett tjänstepensionsinstitut ska lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,
 2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar som ska fogas till en ansökan om koncession enligt 4 kap. 4 §,
 3. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer enligt 5 kap. 9 § och om vilka försäkringar som inte omfattas av informationsskyldigheten,
 4. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 6 kap. 9 § första stycket 1, och
 5. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring i bolaget enligt 8 kap. 1 a §. Förordning (2008:103).

 • FFFS 1995:39: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar

53 a §  I en ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, där det ingår risker som är belägna eller åtaganden som skall fullgöras utomlands, skall det anges i vilka länder riskerna finns respektive åtagandena skall fullgöras. Förordning (2005:1130).

54 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Förordning (2005:1130).

55 §  Särskilda bestämmelser om trafikförsäkring finns i trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Förordning (1993:1436).

Understödsföreningar

56 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1972:262) om understödsföreningar meddela föreskrifter om

 1. vad den verksamhetsplan som anges i 14 a § andra stycket 2 i övrigt skall innehålla,
 2. vilken information som en understödsförening skall lämna till medlemmarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar enligt 20 a §,
 3. vad riktlinjerna och redogörelsen enligt 24 c § skall innehålla.
 4. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när handlingar skall ges in till Finansinspektionen enligt 26 f §,
 5. vilka upplysningar en understödsförening skall lämna till Finansinspektionen enligt 67 §, och
 6. innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt 71 § tredje stycket.

[S2]Finansinspektionen skall i fråga om samma lag meddela föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll enligt 26 e §. Förordning (2005:1130).

 • FFFS 2005:30: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2011:25: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:20) om svenska tjänstepensionskassors skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter

56 a §  Vid beräkningen av den gruppbaserade ekonomiska ställningen för en försäkringsgrupp enligt 26 eþ§ lagen (1972:262) om understödsföreningar skall ett företag som har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med en understödsförening beaktas i sin helhet. Om särskilda skäl finns, får Finansinspektionen medge att sådana företag beaktas på ett annat sätt vid beräkningen. Förordning (2006:629).

Pensionsstiftelser

57 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela närmare föreskrifter om

 1. vad riktlinjerna och redogörelsen enligt 10 b § skall innehålla, och
 2. vilken information som en pensionsstiftelse skall lämna enligt 10 d §. Förordning (2005:1130).

Särskilda bestämmelser för europakooperativ

58 §  Bestämmelserna i 58-72 §§ gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen) som driver försäkringsrörelse. De innehåller regler som kompletterar 83-115 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar. Förordning (2006:921).

59 §  I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av 60-72 §§, bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713) om registrering i försäkringsregistret.

[S2]I andra frågor tillämpas bestämmelserna i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar och lagen (1972:262) om understödsföreningar på europakooperativ som driver försäkringsrörelse, om inte annat framgår av SCE-förordningen, 83-115 §§ lagen om understödsföreningar eller denna förordning. Förordning (2006:921).

60 §  En anmälan för registrering skall undertecknas av,

 1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE- förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE- förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i förvaltningsorganet. Förordning (2006:921).

61 §  En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE- förordningen ska innehålla de uppgifter som anges i 6 § första stycket 1, 2 a-c, 2 f-k och 3-6 denna förordning. De uppgifter som nämns i 6 § första stycket 2 ska också anges för dem som bildar europakooperativet. I stället för det som sägs i 6 § första stycket 4 gäller att det ska lämnas uppgift om storleken på det kapital som avses i artikel 3 i SCE-förordningen.

[S2]Bestämmelserna i 6 § tredje stycket 3 och 7 § första stycket1-6 denna förordning ska gälla i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av 7 § första stycket 4 ska det som sägs där om stiftelseurkund avse europakooperativets stadgar. I stället för det som sägs i 7 § första stycket 3 och 6 gäller att europakooperativet ska ge in en försäkran på heder och samvete att det tecknade kapitalet uppgår till minst det lägsta beloppet för tecknat kapital som är fastställt i stadgarna.

[S3]Det som sägs i 6 § första stycket2 a-c och tredje stycket om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant ska

 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet. Förordning (2007:1469).

62 §  Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall det, utöver vad som följer av 61 §, ges in

 1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 § lagen om arbetstagarinflytande har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller
 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet. Förordning (2006:921).

63 §  Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE- förordningen.

[S2]Dessutom skall följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande föreningarna:

 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE- förordningen.

[S3]En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

[S4]I övrigt tillämpas bestämmelserna i 28 b § 1, 28 d och 28 f §§ denna förordning i tillämpliga delar. Vad som genom hänvisningar där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet. Förordning (2006:921).

64 §  Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1 femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande handlingar:

 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i SCE-förordningen,
 2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 35.5 i SCE-förordningen, och
 3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes. Förordning (2006:921).

65 §  Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 100 § första stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades. Förordning (2006:921).

66 §  I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas 49 § lagen (1972:262) om understödsföreningar. Förordning (2006:921).

67 §  Följande beslut skall registreras i europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:

 1. Bolagsverkets beslut enligt 112 § första stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar om att ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och
 2. Bolagsverkets beslut enligt 112 § andra stycket lagen om understödsföreningar om att ett europakooperativ skall gå i likvidation. Förordning (2006:921).

68 §  Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 96 § femte stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar om lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning av säte foga en kopia av beslutet. Förordning (2006:921).

69 §  Bolagsverket skall genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när

 1. ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen, och
 2. ett fusionsförslag har offentliggjorts enligt artikel 24 i SCE-förordningen. Förordning (2006:921).

70 §  Skatteverket och Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när myndigheterna fattar något av följande beslut:

 1. beslut att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige, och
 2. beslut att motsätta sig att en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion. Förordning (2006:921).

71 §  Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om detta. Förordning (2006:921).

72 §  I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som följer av 47 § första och andra styckena denna förordning, avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,
 2. vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 93 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, 1 000 kronor,
 3. vid en anmälan för registrering av beslut enligt 100 § första stycket lagen om understödsföreningar, 800 kronor, och
 4. vid en anmälan enligt 40 § andra stycket lagen om understödsföreningar att europakooperativets föreningsstämma har beslutat om likvidation, 1 000 kronor. Förordning (2006:921).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Försäkringsrörelseförordning (1982:790)

  Ikraftträder
  1983-01-01

Förordning (1982:1183) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 48 §

Förordning (1987:467) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:934) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1358) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:480) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  nya 52 §, rubr. närmast före 52 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1505) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 1, 6, 23 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1193) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 34, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 52 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:762) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  nya 49 a, 49 b §§, rubr. närmast före 49 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1642) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  upph. 8, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 30 §; ändr. 9, 12, 14, 16, 17, 18, 41, 43, 44 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1436) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  nuvarande 52 § betecknas 54 §; ändr. 1, 2, 6, 7, 10, 48, 49, 49 a, 50, den nya 54 §; nya 4 a, 52, 53, 55 §§, rubr. närmast före 52 §
  CELEX-nr
  390L0619
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1436

Förordning (1994:1949) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 33, 40, 41, 42, 44, 49 a §§; nya 8, 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 28 e, 28 f §§, rubr. närmast före 28 a §
  CELEX-nr
  378L0855
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:790) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  upph. 4 a §; ändr. 1, 2, 3, 7, 40, 44, 47, 48, 49, 49 a, 52, 53 §§
  CELEX-nr
  392L0096
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1601) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr, 22, 26, 46, 48, 49, 49 a, 53 §§; ny 48 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:116) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före nuvarande 28 §; nuvarande 28 § betecknas 27 a §; ny 28 §, rubr. närmast före 27 a §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:303) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:790)

  Omfattning
  ändr. 49 a §, 52, 53, 54 §§; ny 53 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1999:690) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
upph. 28 a, 47 §§; rubr. närmast före 47 § sätts närmast före 48 §; ändr. 1, 21, 28 b, 48, 49 a, 52 §§; ny 28 g §, rubr. närmast före 28 g §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:1207) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Äldre föreskrifter skall alltjämt tillämpas för förhållanden som avser tidigare räkenskapsår.
 3. Äldre föreskrifter som grundas på sådana bestämmelser som får tillämpas av försäkringsbolag enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) skall alltjämt gälla för försäkringsbolag som tillämpar sådana övergångsbestämmelser.
Omfattning
upph. 48 §; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 28 b, 28 d, 28 e, 40, 49, 49 a, 53 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 21 a, 22 a, 22 b, 28 a §§, rubr. närmast före 16 a, 21 a, 22 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:826) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 5, 23, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 46 §§, rubr. närmast före 49 a §; ny 47 §, rubr. närmast före 47 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:912) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
upph. 49 a §; nuvarande 49 b § betecknas 48 §; ändr. 48, 49 §§; ny 56 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1009) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1128) om ändring i förordningen (2000:826) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 49 a § i 2000:826; ändr. 47 § i 2000:826

Förordning (2002:349) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32000L0026
Ikraftträder
2003-01-20

Förordning (2003:513) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 53 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:43) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:366) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:704) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast före 9 a §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2005:561) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar och ansökningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.
Omfattning
ändr. 9 f, 28 b, 28 f §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:735) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2005:1130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 52, 53, 54, 56 §§, rubr. närmast före 52 §; ny 57 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:629) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 18 a, 56 a §§
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:921) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 9 f §; nya 19 i §, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 §§, rubr. närmast före 58 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2007:1469) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nuvarande 34 e, 34 f, 34 g, 48 a §§ betecknas 34 f, 34 g, 34 h, 48 b §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d, 9 g, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16 a, 16 c, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 a, 28 d, 28 e, 29, 37, 47, 48, 50, 61 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 34 e, 41 a, 46 a, 48 a, 50 a, 51 a, 51 b §§, rubr.närmast före 46 a, 51 a, 51 b §§
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2008:103) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 53 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:212) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2008-05-15

Förordning (2008:606) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
 2. Sådan försäkran som avses i 28 b § och 28 f § ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen inte pågår enligt den lagen.
Omfattning
ändr. 28 b, 28 f §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:742) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
upph. 48 §; ändr. 6, 47 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:589 ) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
nya 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e §§
CELEX-nr
32008L0037
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:718) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 9 h, 28 b, 28 c, 28 d, 47 §§; ny 28 h §
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2010:1501) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Omfattning
ändr. 49, 56 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:257

Omfattning
upph.