Inaktuell version

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

(SINK)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2007:765
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) och skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. I denna lag avses med bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig, samt med hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här. Lag (1999:1271).

Skattskyldighet

3 §  Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag. Lag (2004:1140).

4 §  Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna. Lag (2004:1140).

Skattepliktig inkomst

/Träder i kraft I: 2007-12-15/

5 §  Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

 1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;
 3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;
 4. ersättning i form av

[S2]-– pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp,

[S3]-– barnpension enligt lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, samt

[S4]-– annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

 1. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 2. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;
 3. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;
 4. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;
 5. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;
 6. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
 7. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
 8. sjöinkomst som avses i 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på
  • ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller
  • ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.

[S5]Som inkomst enligt första stycket 1-3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

[S6]Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten

 • gör tjänsteresor utomlands, eller
 • utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

[S7]Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Lag (2007:765).

6 §  Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:

 1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, om
  1. mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
  2. ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samt
  3. ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket;
 2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnad
  1. för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut och
  2. för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
 3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad
  1. för resa till respektive från förrättningen och
  2. för logi i samband med förrättningen;
 4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall betalas;
 5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);
 6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal. Lag (2004:1140).

Skattesats

7 §  Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

[S2]Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller. Lag (2001:358).

Beskattningsmyndighet

8 §  Beslut om särskild inkomstskatt meddelas av beskattningsmyndigheten. Beskattningsmyndighet är Skatteverket. Lag (2003:701).

Skatteavdrag, betalningsskyldighet m.m.

9 §  Den som betalar ut kontant belopp eller annat vederlag, som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt, om beslut att särskild inkomstskatt skall betalas för vederlaget har visats upp för utbetalaren eller denne på annat sätt fått kännedom om att ett sådant beslut finns. Skatteavdrag skall dock inte göras, om utbetalaren är hemmahörande i utlandet.

[S2]Åtnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmåner, skall skatteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av 8 kap.14-17 §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Om det kontanta beloppet inte är så stort att föreskrivet avdrag kan göras, är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, som om skatteavdrag gjorts.

[S4]I andra fall än som avses i första stycket gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 5 och 8 kap.skattebetalningslagen. Lag (2004:1140).

9 a §  Om den som har betalat ut kontant belopp eller annat vederlag som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är utbetalaren tillsammans med mottagaren av vederlaget skyldig att betala skatten för inkomsten.

[S2]Den som enligt beskattningsmyndighetens beslut har betalat särskild inkomstskatt utan att ha gjort motsvarande skatteavdrag har rätt att kräva den för vars räkning skatten har betalats på beloppet.

[S3]Regressfordran enligt andra stycket får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatt. Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om sådan regressfordran. Lag (2004:1140).

9 b §  Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, svarar den skattskyldige själv för betalningen av särskild inkomstskatt. Den skattskyldige svarar också själv för betalningen av sådan skatt som inte skall betalas genom skatteavdrag enligt 9 §. Lag (2004:1140).

9 c §  Betalningsskyldighet för den som skall betala någon annans skatt får efterges av beskattningsmyndigheten, om det finns särskilda skäl. Lag (2004:1140).

10 §  Den som skall vidkännas avdrag för särskild inkomstskatt skall omedelbart efter det han erhållit beslutet från beskattningsmyndigheten överlämna detta till den som har att göra avdraget. Lag (2004:1140).

11 § Har upphävts genom lag (1997:496).

12 §  Den som betalar ut ersättning för arbete skall vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp.

[S2]Om ersättningen betalas ut i utländsk valuta skall skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Lag (2000:52).

12 a §  Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 12 § andra stycket lämnats i utländsk valuta skall skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Lag (2000-03-01/

13 §  Beskattningsmyndigheten skall övervaka att den som är ansvarig för betalningen av särskild inkomstskatt enligt denna lag behörigen fullgör sina skyldigheter.

[S2]Beskattningsmyndigheten skall på begäran lämna besked i frågor, som angår skyldigheten att verkställa skatteavdrag, beräknandet av sådant avdrag eller tillämpningen i övrigt av bestämmelserna i 9--12 §§.

14 §  Utför någon, som har hemvist i en främmande stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse för undvikande av att skatt tas ut i mer än en av staterna, arbete här i riket, får beskattningsmyndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatteavdrag enligt denna lag får underlåtas, om avdrag för skatt på grund av arbetet görs i den främmande staten.

[S2]Har beskattningsmyndigheten meddelat ett beslut enligt första stycket, får myndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatt, som på grund av arbetet har innehållits dessförinnan enligt denna lag, skall överföras till den främmande staten för att där tillgodoräknas den skattskyldige. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 5 § andra stycket och 6 §skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:701).

Redovisning och betalning av skatt

15 § Har upphävts genom lag (2004:1140).
16 § Har upphävts genom lag (1991:1871).

17 §  Skatt, som skall betalas av den skattskyldige själv, skall redovisas och betalas senast den 12 i månaden efter den månad då inkomsten uppbars. I månaderna augusti och januari får redovisning och betalning i stället ske senast den 17. Om redovisningen och inbetalningssättet meddelas särskilda föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2004:1140).

Kontrolluppgift

18 §  Bestämmelser om kontrolluppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. (Lag (2001:1233).

Skönstaxering

19 § Har upphävts genom lag (1997:496).

Återbetalning av skatt

20 §  Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats för mycket.

[S2]Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattningsmyndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars. Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

[S3]Vid återbetalning gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap.8 och 9 §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S4]Om det följer av avtal för undvikande av dubbelbeskattning att Sverige som källstat skall medge avräkning för den skatt som betalats i den andra avtalsslutande staten av skattskyldig med hemvist där för inkomst som är skattepliktig enligt denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på inkomsten. Detta belopp får dock inte överstiga den särskilda inkomstskatten på inkomsten i fråga. Vid ansökan om sådan återbetalning av skatt skall fogas intyg eller annan utredning om den särskilda inkomstskatt respektive den utländska skatt som erlagts på inkomsten. Lag (2004:1140).

Övrigt

21 §  I fråga om särskild inkomstskatt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen (1997:483) om

 1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,
 2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
 3. utredning i skatteärenden i 14 kap.,
 4. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,
 5. inbetalning av skatt i 16 kap.,
 6. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
 7. ränta i 19 kap.,
 8. indrivning i 20 kap.,
 9. omprövning i 21 kap.,
 10. överklagande i 22 kap., och
 11. övriga bestämmelser i 23 kap.

[S2]Vad som i skattebetalningslagen sägs om skattskyldig skall avse såväl den som är skyldig att göra avdrag för betalning av särskild inkomstskatt som mottagaren av den skattepliktiga ersättningen. Vad som sägs om beskattningsår skall avse det år då ersättningen betalas ut. Lag (2004:1140).

22 § Har upphävts genom lag (1993:917).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:107
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1871) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:48
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 3, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1918) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 12, 21 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1181) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:917) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:948) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:444, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SkU43
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1982) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Äldre föreskrifter i 5 § första stycket 13 gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 15 och 17 §§ tillämpas till utgången av januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:156, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  ändr. 5, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:171, Prop. 1995/96:121, Bet. 1995/96:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:678) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 21 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
  2. Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.
  4. Föreskrifterna i 21 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  5. Äldre föreskrifter i 21 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:497).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 21 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:251) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1997:496) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  2. Äldre föreskrifter i 9 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomst som uppbärs före 1998.
  3. Äldre föreskrifter i 15 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall betalas och uppbördsdeklaration som skall lämnas i januari 1998 eller tidigare.
  4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 11, 19 §§; ändr. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 20 §§, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:497) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 21 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1998:252) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Lag (2000:992).
 2. Äldre bestämmelser i 5 § första stycket 12 gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på inkomst som uppbärs före den 1 januari 2001. Lag (2000:992).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 5 § i 1999:1271

Lag (2000:992) om ändring i lagen (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2000:793, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1271

Lag (2001:358) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:241, Prop. 1999/2000:10, Bet. 2000/01:SkU24
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:1233) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas på ersättning som betalas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:266, Prop. 2001/02:154, Bet. 2001/02:SkU24
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1074) om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2002:596

Lag (2003:701) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.
 3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 8, 10, 14, 20 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:638) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004 och tillämpas på avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:269, Prop. 2003/04:149, Bet. 2003/04:SkU31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-08-01

Lag (2004:1140) om ändring i lagen (1991:486) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19, Bet. 2004/05:SkU9
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 4 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 20 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2005.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:765) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.
 2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs efter den 14 december 2007. Bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:3, Bet. 2007/08:SkU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-12-15

Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2009:1062) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 18 §; ändr. 4, 6, 20 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §; ny 19 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1246) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1251) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
upph. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 12, 12 a, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 9, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast efter 14 §; ändr. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:833) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2012/13:79, Prop. 2012/13:18, Bet. 2012/13:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:952) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01