Inaktuell version

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

(SINK)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:586 i lydelse enligt SFS 2013:952
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

[S2]I denna lag avses med

[S3]bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

[S4]hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här, och

[S5]arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete. Lag (2011:1251).

Skattskyldighet

3 §  Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag. Lag (2004:1140).

 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
 • HFD 2016:36:Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.
 • RÅ 2002:99:Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det förhållandet att hon erhållit en doktorandtjänst vid ett svenskt universitet, som innebar att hon fortsatt skulle bo och arbeta utomlands, har inte ansetts utgöra grund för återbosättning i Sverige.

4 §  Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår. Lag (2009:1062).

 • HFD 2016:36:Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Skattepliktig inkomst

5 §  Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

 1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;
 3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;
 4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;
 5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;
 7. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);
 8. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;
 9. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring;
 10. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;
 11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
 12. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
 13. sjöinkomst som avses i 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på
  • ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller
  • ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.

[S2]Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

[S3]Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten

 • gör tjänsteresor utomlands, eller
 • utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

[S4]Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Lag (2012:833).

 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
 • HFD 2012:4:Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts utgöra livränta vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.
 • RÅ 2002:99:Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det förhållandet att hon erhållit en doktorandtjänst vid ett svenskt universitet, som innebar att hon fortsatt skulle bo och arbeta utomlands, har inte ansetts utgöra grund för återbosättning i Sverige.

6 §  Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:

 1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, om
  1. mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
  2. ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samt
  3. ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket;
 2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnad
  1. för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut och
  2. för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
 3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad
  1. för resa till respektive från förrättningen och
  2. för logi i samband med förrättningen;
 4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229);
 5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);
 6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal. Lag (2009:1062).

 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.

Skattesats

7 §  Särskild inkomstskatt tas ut med 20 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

[S2]Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller. Lag (2013:952).

Förfarandet

9 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 a § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 b § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 c § Har upphävts genom lag (2011:1251).
10 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
11 § Har upphävts genom lag (1997:496).
12 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
12 a § Har upphävts genom lag (2011:1251).
13 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
14 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
15 § Har upphävts genom lag (2004:1140).
16 § Har upphävts genom lag (1991:1871).
17 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
18 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
19 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
20 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
21 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
22 § Har upphävts genom lag (1993:917).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:107
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1871) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:48
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 3, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1918) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 12, 21 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1181) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:917) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:948) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:444, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SkU43
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1982) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Äldre föreskrifter i 5 § första stycket 13 gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 15 och 17 §§ tillämpas till utgången av januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:156, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  ändr. 5, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:171, Prop. 1995/96:121, Bet. 1995/96:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:678) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 21 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
  2. Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.
  4. Föreskrifterna i 21 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  5. Äldre föreskrifter i 21 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:497).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 21 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:251) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1997:496) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  2. Äldre föreskrifter i 9 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomst som uppbärs före 1998.
  3. Äldre föreskrifter i 15 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall betalas och uppbördsdeklaration som skall lämnas i januari 1998 eller tidigare.
  4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 11, 19 §§; ändr. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 20 §§, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:497) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 21 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1998:252) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Lag (2000:992).
 2. Äldre bestämmelser i 5 § första stycket 12 gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på inkomst som uppbärs före den 1 januari 2001. Lag (2000:992).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 5 § i 1999:1271

Lag (2000:992) om ändring i lagen (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2000:793, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1271

Lag (2001:358) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:241, Prop. 1999/2000:10, Bet. 2000/01:SkU24
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:1233) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas på ersättning som betalas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:266, Prop. 2001/02:154, Bet. 2001/02:SkU24
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1074) om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2002:596

Lag (2003:701) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.
 3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 8, 10, 14, 20 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:638) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004 och tillämpas på avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:269, Prop. 2003/04:149, Bet. 2003/04:SkU31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-08-01

Lag (2004:1140) om ändring i lagen (1991:486) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19, Bet. 2004/05:SkU9
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 4 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 20 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2005.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:765) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.
 2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs efter den 14 december 2007. Bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:3, Bet. 2007/08:SkU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-12-15

Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 2 februari 2007. I fråga om skattskyldighet för inkomster som avses i 5 § första stycket 6 a, inkomster från avskattning som avses i 5 § första stycket 6 och 7 samt inkomst på grund av tjänstepensionsavtal enligt 5 § första stycket 7 tillämpas lagen dock först på inkomster av dessa slag som uppbärs efter den 30 april 2008.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2009:1062) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2009.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 18 §; ändr. 4, 6, 20 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §; ny 19 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1246) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om inkomster som avser tid före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 5 § första stycket 4 om pension med undantag av barnpension tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1251) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
upph. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 12, 12 a, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 9, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast efter 14 §; ändr. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:833) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2012/13:79, Prop. 2012/13:18, Bet. 2012/13:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:952) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2013.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01