Inaktuell version

Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995:1571 i lydelse enligt SFS 2015:1026
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

[S2]Frågor om insättningsgarantin handläggs av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:1433).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i första stycket innebär att kreditmarknadsföretag läggs till de institut som omfattas av lagens regler om insättningsgaranti.

Kreditmarknadsföretag får möjlighet att ta emot kortfristig inlåning. En konsekvens av den ändringen är att också insättningar i kreditmarknadsföretag skall omfattas av det svenska garantisystemet. Frågan behandlas även i avsnitt 5.5.2.

Definitioner

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

2 §  I denna lag betyder

 1. institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,
 2. insättare: den som har en insättning i ett institut,
 3. insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto,
 4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 5. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin, och
 6. resolutionsmyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2015:1026).

Prop. 2008/09:49: I paragrafens tredje punkt föreslås en ny definition av insättning.

Ändringen innebär att kravet på att de tillgodohavanden för att omfattas av garantin ska vara ”tillgängliga för insättaren med kort varsel” utmönstrats. Den ändringen innebär att inte bara transaktionskonton utan även sparkonton omfattas av garantin. Insättningsgarantin kommer alltså att gälla dels för sparkonton som är förenade med en uttagsrätt mot en viss avgift, dels för sparkonton där sådana förtidsuttag ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna avseende ”ett svenskt kreditmarknadsföretag” och ”ett utländskt kreditföretag” i punkten 1 följer av förslaget till ändring i 1 §, som innebär att även insättningar i kreditmarknadsföretag kommer att omfattas av insättningsgarantin. Övriga ändringar är redaktionella i syfte att tydliggöra att krav på tillstånd endast gäller svenska värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag.

När punkten 3, dvs. definitionen av insättning, fick sin lydelse angavs att denna ...

Insättningar som omfattas av garantin

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

3 §  En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut och inte något annat framgår av 3 a §.

[S2]Garantimyndigheten får besluta att garantin också ska omfatta insättningar som finns hos

 1. en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, eller
 2. en filial här i landet till ett utländskt institut.

[S3]Beslut enligt andra stycket meddelas efter ansökan av institutet. Lag (2015:1026).

3 a §  /Ny beteckning 3 b § U:2016-02-01/ Ett institut ska ansöka om garantimyndighetens prövning av om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar innebär att kontoslaget omfattas av insättningsgarantin. En sådan ansökan ska även göras när institutet avser att ändra villkoren för kontoslaget, om det inte är uppenbart att villkorsändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin.

[S2]Ett utländskt institut som tar emot insättningar som inte omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag behöver inte ansöka om prövning. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.

I paragrafen, som är ny, införs i första stycket en skyldighet för instituten att ansöka om förhandsprövning hos garantimyndigheten av kontovillkoren för kontoslag som används för att ta emot insättningar. Skyldigheten gäller alla kontoslag som används för insättningar. Prövningen ska göras innan den nya, eller ändrade, produkten lanseras. Om institutet vill ...

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

Prövning av kontovillkor

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

3 b §  Ett institut ska ansöka om garantimyndighetens prövning av om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar innebär att kontoslaget omfattas av insättningsgarantin. En sådan ansökan ska även göras när institutet avser att ändra villkoren för kontoslaget, om det inte är uppenbart att villkorsändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin.

[S2]Ett utländskt institut som tar emot insättningar som inte omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag behöver inte ansöka om prövning. Lag (2015:1026).

Ersättning från garantin

4 §  Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

[S2]Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

[S3]Beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Lag (2010:1865).

Prop. 2008/09:49: I paragrafens andra stycke fördubblas det ersättningsgilla beloppet, från 250 000 kronor till 500 000 kronor.

Prop. 2010/11:23: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.

Ändringen i andra stycket innebär att ersättningsbeloppet höjs till det belopp i kronor som vid ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

Av tredje stycket, som är nytt, framgår att beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Den valutakurs som lämpligen ...

4 a §  Om den insättning som ersättningen avser är pantsatt, skall panthavaren ha panträtt i ersättningen. Lag (2000:95).

4 b §  Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap.6 eller 7 §brottsbalken eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin.

[S2]Om åtal har väckts för brott som avses i första stycket avseende en viss insättning och ersättning begärs för insättningen, ska garantimyndigheten besluta att ersättning tills vidare inte ska betalas ut. Lag (2014:310).

5 §  En insättare som är en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett sådant värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kundens medel på konto, eller motsvarande utländska företag, kan inte få ersättning enligt garantin. Lag (2004:320).

Prop. 2002/03:139: Ändringen innebär att kreditmarknadsföretag läggs till i paragrafen och är en följd av att dessa företag skall omfattas av garantisystemet. I övrigt har gjorts en redaktionell ändring.

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning från garantin. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

6 §  Om en insättning hos en filial här i landet till ett utländskt institut också omfattas av en garanti i ett annat land, svarar den svenska garantin bara för skillnaden mellan vad som kan betalas ut enligt den utländska garantin, i förekommande fall före avdrag för institutets motfordringar mot insättaren, och vad som kan betalas ut enligt den svenska garantin.

7 § Har upphävts genom lag (2000:95).

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

7 §  Om ett institut försätts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, ska ersättning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och tredje styckena. Ersättningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten anvisar.

[S2]Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 § första stycket 1 samma lag, om de inte hade varit undantagna från skuldnedskrivning.

[S3]Om resolutionsmyndigheten överför en insättning i enlighet med 17–19 kap. lagen om resolution, ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha burit om förlusterna hade fördelats mellan borgenärerna enligt förmånsrättsordningen. Lag (2015:1026).

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

7 a §  Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om resolution tillämpas, får medel som omfattas av 15 § tillföras vid en kapitalisering av ett institut i resolution i den utsträckning garanterade insättningar skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 § första stycket 2 om de inte hade varit undantagna från konvertering. I utbyte ska kapitalinstrument erhållas till ett värde som motsvarar de tillförda medlen. Lag (2015:1026).

Ersättningsrättens inträde

8 §  Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning när

 1. Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att
  1. en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och
  2. oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte endast är tillfällig, eller
 2. institutet försätts i konkurs.

[S2]Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.3.

I paragrafen anges förutsättningarna för ersättningsrättens inträde. För att uppfylla ändringsdirektivets krav införs ytterligare en grund för att utlösa garantin.

Ändringarna i första stycket punkten 1 innebär att rätt till ersättning också kan inträda när Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit ...

9 §  Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

[S2]Ersättningar ska betalas ut inom 20 arbetsdagar från det att

 1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,
 2. institutet försätts i konkurs, eller
 3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att insättningar hos institutet är indisponibla.

[S3]På ansökan av garantimyndigheten får Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, om det finns synnerliga skäl, förlänga tidsfristen med högst tio arbetsdagar.

[S4]Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser är lämpligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett konto i insättarens namn i ett annat kreditinstitut. Lag (2011:829).

10 §  Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs.

Information

11 §  Svenska institut samt utländska institut som tar emot insättningar hos en filial här i landet ska informera den som har gjort eller avser att göra en insättning om

 1. huruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte,
 2. för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 a § första stycket,
 3. den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
 4. formerna för utbetalning av ersättning från garantin.

[S2]Information enligt första stycket ska lämnas vid marknadsföring av ett erbjudande och innan ett avtalsförhållande ingås. Informationen ska vidare under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör fordringsförhållandet. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.

I paragrafen behandlas ett instituts informationsskyldighet mot insättare och potentiella sådana. Ändringarna i paragrafen görs för att undanröja tidigare oklarheter och förtydliga institutets skyldighet.

I första stycket punkten 1 byts ordet ”fordran” ut mot ”insättningen”. I första stycket punkten 2, som är ny, införs en skyldighet ...

Prop. 2002/03:139: Syftet med ändringen i första stycket punkten 1 är att det tydligare skall framgå av lagtexten att informationsplikten gäller oavsett om den aktuella fordran omfattas av det svenska garantisystemet eller inte, inbegripet att information skall lämnas om att en insättning omfattas av en motsvarande utländsk garanti i vissa fall.

Ändringarna i paragrafen innebär vidare att andra stycket får ett helt nytt innehåll. Av detta framgår när informationen enligt första stycket skall lämnas ...

11 a §  Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt 10 § samma lag. Ett åsidosättande av 11 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§marknadsföringslagen.

[S2]Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från bara andra än konsumenter, ska garantimyndigheten underrätta Finansinspektionen enligt 20 § denna lag. Lag (2008:497).

Prop. 2007/08:115: I första stycket är hänvisningen till marknadsföringslagen ändrad till följd av att den nuvarande marknadsföringslagen ersätts med en ny. Av första stycket framgår också att ett åsidosättande av informationsplikten i 11 § är att betrakta som otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Förebilder att ...

Prop. 2002/03:139: Paragrafen är ny. Första stycket motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 11 § andra stycket. Hänvisningen till marknadsföringslagen innebär att institut som åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, kan åläggas att lämna informationen i enlighet med 15 § marknadsföringslagen. Ett informationsåläggande kan meddelas även den ...

Skyldighet att ta emot garanterade insättningar

11 b §  Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2004:320).

Prop. 2002/03:139: Denna paragraf är ny. Den ger uttryck för att ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 §, dvs. fordringar som omfattas av insättningsgarantin, inte får neka någon möjlighet att sätta in sådana medel, dvs. alla oavsett medborgarskap skall ha en möjlighet att placera sina pengar på ett säkert sätt. Dock måste ett institut enligt penningtvättslagstiftningen kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med banken. Från denna huvudregel har ...

Avgifter

12 §  Varje institut som omfattas av garantin skall betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

[S2]Institutens sammanlagda avgifter för ett år skall uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

[S3]Bestämmelsen i andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

 1. bestäms enligt 14 §,
 2. bestäms genom omprövning enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223), eller
 3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol. Lag (2007:1433).

Prop. 2004/05:92: I paragrafen anges grunderna för finansieringen av insättningsgarantisystemet.

Ändringen i andra stycket innebär att den sammanlagda avgiften för instituten uppgår till 0,1 procent av insättningarna oberoende av nivån på de behållna avgiftsmedlen. Förslaget innebär således att den sammanlagda avgiften för instituten inte påverkas vid en ökning av insättningarna, t.ex. vid flytt av insättningar till det svenska insättningsgarantisystemet.

Följaktligen utmönstras ...

13 §  Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för beslutet.

[S2]Avgiften ska motsvara summan av institutets insättningar till den del de omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 procent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till institutets kapitalrelation enligt artikel 92 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

[S3]Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter. Lag (2014:977).

14 §  Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår skall avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften skall grundas på summan av institutets insättningar vid årets utgång och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

[S2]Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår skall avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften skall i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§. Lag (2000:95).

14 a §  Garantimyndigheten får ta ut avgifter för prövningen av en ansökan enligt 3 a §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.

I paragrafen, som är ny, införs i första stycket en rätt för garantimyndigheten att ta ut avgifter för prövningen av en ansökan enligt 3 a §. Den nya ordningen, där en förhandsprövning av kontoslag införs, kommer att medföra ökade kostnader för garantimyndigheten. Kostnaderna för prövningen bekostas av instituten genom att dessa påförs en särskild prövningsavgift. ...

15 §  Garantimyndigheten ska placera inbetalda avgifter på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Från de inbetalda avgifterna ska myndigheten dock räkna av de förvaltningskostnader som den haft för garantin och de förvaltningskostnader som Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut haft för uppgifter enligt denna lag.

[S2]I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret. Lag (2011:829).

Uppgiftsskyldighet

16 §  Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) samt när det gäller kreditmarknadsföreningar, 8 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

[S2]Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i övrigt behöver för sin verksamhet.

[S3]Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos institutet. Lag (2011:829).

Prop. 1998/99:129: I paragrafen finns en hänvisning till 3 kap. 1 § bankrörelselagen, som bl.a. innehåller en bestämmelse om minsta antalet revisorer i sparbanker och medlemsbanker. Nämnda lagrum föreslås i det föregående ändras så att sådana banker skall ha minst en revisor i stället för minst två revisorer, vilket gäller för närvarande. Den föreslagna utformningen av 16 § anknyter bättre än den nuvarande till den föreslagna lydelsen av bestämmelsen ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

I första stycket införs hänvisningar till kompletterande lagstiftning. Ett nytt andra stycke införs i paragrafen för att förtydliga och säkerställa att garantimyndigheten snabbt ska kunna få tillgång till den information från instituten som myndigheten behöver för att uppfylla ändringsdirektivets krav på förkortad handläggningstid. Genom ändringen ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna följer av att bankrörelselagen upphävs och att de bestämmelser som avses flyttas till sparbankslagen respektive lagen om medlemsbanker. Ändringarna innebär inte några förändringar i sak.

17 §  Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursförvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

Ändringen i första stycket innebär att informationsskyldigheten som åligger konkursförvaltaren också ska åläggas institutet.

Eftersom det kan behövas mer detaljerade föreskrifter om hur informationsskyldigheten ska vara utformad och vad som ska omfattas har ett bemyndigande införts i andra stycket som gör det möjligt för regeringen ...

17 a §  När Finansinspektionen har anledning att anta att ersättningsrätten enligt 8 § kan inträda, ska inspektionen informera garantimyndigheten om detta och lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

[S2]Riksbanken ska, på begäran av garantimyndigheten, lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag. Lag (2011:829).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

I paragrafen, som är ny, införs ett förtydligande av Finansinspektionens och Riksbankens skyldighet att lämna garantimyndigheten den information som myndigheten behöver för sin verksamhet enligt lagen om insättningsgaranti.

I första stycket införs en skyldighet för Finansinspektionen att lämna uppgifter till garantimyndigheten redan ...

Återbetalning av ersättning

18 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har betalats ut för mycket tillsammans med ränta beräknad enligt 6 § räntelagen (1975:635).

[S2]Sådan återbetalning skall ske också om någon i annat fall har tagit emot ersättning obehörigt eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta. Ränta skall i sådana fall tas ut beräknad enligt 5 § räntelagen.

[S3]Beslut enligt första och andra styckena fattas av garantimyndigheten och får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första och andra styckena efterges helt eller delvis. Lag (2007:1433).

Övertagande av fordran

19 §  I fråga om utbetalade ersättningar enligt garantin träder staten in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet.

[S2]När ett utländskt garantisystem har betalat ut ersättning med anledning av att ett svenskt institut försatts i konkurs träder det utländska garantisystemet in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet. Lag (1999:161).

Ingripanden m.m.

20 §  Garantimyndigheten skall underrätta Finansinspektionen, om ett institut som omfattas av garantin inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Lag (2007:1433).

21 §  Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsättning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, får garantimyndigheten förelägga institutet att vidta rättelse.

[S2]Om institutet inte har vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får garantimyndigheten besluta att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningarna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett EES- land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets hemland har samtyckt till beslutet. Är det fråga om ett institut från ett land utanför EES, får beslut om att garantin inte längre ska gälla meddelas endast om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg om beslutet.

[S3]Har garantimyndigheten beslutat att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, ska myndigheten underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslutet. Lag (2007:1433).

22 §  I samtliga fall då garantimyndigheten har beslutat att garantin inte längre skall gälla skall institutet informera berörda insättare om beslutet. Lag (2007:1433).

23 §  Ett beslut om att garantin inte längre ska gälla inverkar inte på insättningar som omfattades av garantin innan beslutet vann laga kraft. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd. Lag (2011:829).

Prop. 2005/06:45: (Jfr 31 § i Insättningsgarantiutredningens betänkande Reformerat system för insättningsgarantin [SOU 2005:16])

Syftet med paragrafen är att redan gjorda insättningar inte skall påverkas av att Insättningsgarantinämnden beslutar att insättningsgarantin inte längre skall gälla för insättningar i ett visst institut eller att Finansinspektionen beslutar att återkalla ett verksamhetstillstånd. De insättningar som ...

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 7.1.

I paragrafen införs ändringar som syftar till att klargöra vilka insättningar som omfattas av insättningsgarantin i en situation vid beslut att garantin inte längre ska gälla eller vid återkallelse av ett instituts tillstånd.

Genom att byta ut orden ”vid tidpunkten för beslutet” till ”innan beslutet vann laga kraft” tydliggörs vilken tidpunkt ...

Överklagande m.m.

24 §  Garantimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2007:1433).

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

25 §  Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 får överklagas till Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Ett överklagande ska ha kommit in till nämnden inom tre arbetsdagar från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Prövningsnämnden ska avgöra ärendet inom tio arbetsdagar från den dag då överklagandet kom in till nämnden. Vid prövningen tillämpas 2630 §§.

[S3]Prövningsnämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2015:1026).

Prop. 2010/11:109: Förslaget har behandlats i avsnitt 4.6.

Som Lagrådet har anfört bör de tre nya styckena i den föreslagna 24 § i lagrådsremissen bilda en ny paragraf, 25 §. Enligt Lagrådets förslag har en ny paragraf därför införts.

I paragrafens första stycke anges att Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde enligt 8 § första stycket 1 ska överklagas till Prövningsnämnden ...

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

Prövningsnämnden

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

26 §  Prövningsnämnden består av tre ledamöter som utses av regeringen. En av ledamöterna ska förordnas till ordförande och en till vice ordförande. Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen får utse högst fyra ersättare för ledamöterna i nämnden. Förordnandena ska meddelas för viss tid.

[S2]Ledamöter och ersättare i Prövningsnämnden ska vara svenska medborgare och får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]En åtgärd som bara avser beredande eller avskrivning av ett ärende får vidtas av ordföranden eller vice ordföranden. Lag (2015:1026).

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

27 §  Ärenden som avses i 25 § inleds hos Prövningsnämnden genom ett överklagande. Om inte annat följer av denna lag tillämpas 35, 8, 11, 12, 14, 1626, 3032, 38, 39, 41 och 4352 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) på förfarandet hos nämnden. Lag (2015:1026).

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

28 §  Förfarandet vid Prövningsnämnden är skriftligt. Muntlig förhandling ska hållas, om nämnden anser att det behövs eller någon part begär det och muntlig förhandling inte är uppenbart obehövlig. Lag (2015:1026).

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

29 §  Prövningsnämnden får avgöra ett ärende även om någon part uteblir från en muntlig förhandling eller inte kommer in med ett yttrande. Lag (2015:1026).

/Träder i kraft I: 2016-02-01/

30 §  I fråga om omröstning gäller 16 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2015:1026).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om institut som omfattas av garantin alltifrån lagens ikraftträdande skall avgiften för år 1996 bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid utgången av år 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
  CELEX-nr
  394L0019
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:593) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1176) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:119) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:170, Prop. 1996/97:72, Bet. 1996/97:FiU22
  Omfattning
  ändr. 13, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (1998:773) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:161) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1998/99:131, Prop. 1998/99:30, Bet. 1998/99:FiU15
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:915) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:46, Prop. 1998/99:129, Bet. 1999/2000:FiU7
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:95) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:140, Prop. 1999/2000:36, Bet. 1999/2000:FiU14
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 4, 14 §§; ny 4 a, 4 b §§
CELEX-nr
394L0019
Ikraftträder
2000-04-01

Lag (2000:188) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:182, Prop. 1999/2000:50, Bet. 1999/2000:FiU18
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:815) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2000/01:7, Prop. 1999/2000:107, Bet. 2000/01:FiU6
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:52) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2001/02:129, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU2
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:358) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:237, Prop. 2001/02:132, Bet. 2001/02:LU30
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:320) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 11, 16, 21 §§; nya 11 a, 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
CELEX-nr
31994L0019
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:257) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2004/05:226, Prop. 2004/05:92, Bet. 2004/05:FiU25
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
CELEX-nr
31994L0019
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:920) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:537) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:45, Bet. 2005/06:FiU22
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1380) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:544) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:1433) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättningsgarantinämnden har fattat och på ansökningar som har gjorts före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:112, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 b, 9, 11 a, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:497) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:811) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.
 2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 6 oktober 2008. Den ska inte tillämpas för fall där rätten till ersättning har inträtt före detta datum.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:16, Prop. 2008/09:49, Bet. 2008/09:FiU14
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2008-10-30

Lag (2009:698) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009. Den ska dock inte tillämpas för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:297, Prop. 2008/09:186
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:1865) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:57, Prop. 2010/11:23, Bet. 2010/11:FiU18
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2010-12-31

Lag (2011:829) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Ett institut som tar emot eller avser att ta emot insättningar som omfattas av denna lag ska ansöka om prövning enligt 3 a § inom tre månader från ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:296, Prop. 2010/11:109, Bet. 2010/11:FiU41
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 3 a, 14 a, 17 a, 25 §§, rubr. närmast före 3 a §
CELEX-nr
32009L0014
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:310) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit föremål för brott som begåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:253, Prop. 2013/14:121, Bet. 2013/14:JuU25
Omfattning
ändr. 4 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:977) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 13 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:1026) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 2, 3, 25 §§, rubr. rubriken närmast före nuvarande 3 a § sätts närmast före 3 b §; nya 3 a, 7, 7 a och 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:625) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2015/16:261, Prop. 2015/16:106, Bet. 2015/16:FiU34
Omfattning
upph. 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§; nuvarande 11 b § betecknas 11 d §; ändr. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24 §§; nya 4 c, 7 b, 7 c, 9 a, 9 b, 9 c, 11 b, 11 c, 13 a, 13 b, 15 a, 16 a, 17 b, 17 c §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:638) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 24 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 d §
Ikraftträder
2018-08-01