1 kap. Inledande bestämmelse

[K1]1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1994: 1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Bestämmelser om förmåner till totalförsvarspliktiga finns dock i förordningen (1995: 239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

[S3]2 kap. Verksamheter i vilka civilplikt får fullgöras

Folkbokföringsmyndigheter

2 § Har upphävts genom förordning (1996:1303).

[K1]3 §  Skatteverket skall underrätta Totalförsvarets pliktverk om de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som är av betydelse för inskrivning eller redovisning av dem som är skyldiga att mönstra eller som skrivits in för värnplikt eller civilplikt eller i utbildningsreserven. Förordning (2003:889).

4 § Har upphävts genom förordning (1999:981).

Vårdinrättningar

[K1]5 §  Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, skall före den 1 juni varje år lämna Totalförsvarets pliktverk uppgifter om varje svensk man som under året fyller 17 år och som den 15 maj

 1. erhöll insats enligt 9 §8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

[K1]6 §  Statens institutionsstyrelse skall lämna uppgifter om varje svensk man som under året fyller 17 år och som

 1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga den 15 maj var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen, eller
 2. med stöd av 31 kap. 1 a § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård och som den 15 maj var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.

[S2]Uppgifterna skall lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 juni varje år. Förordning (2000:155).

Försäkringskassan

[K1]6 a §  Försäkringskassan skall före den 1 juli varje år lämna Totalförsvarets pliktverk uppgifter om varje totalförsvarspliktig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (2004:997).

Kriminalvården

[K1]7 §  Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att till Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter finns i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Förordning (2003:889).

Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk

[K1]8 §  Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter om totalförsvarspliktigas examina och legitimationer.

Utbildningsmyndigheter och skolor

[K1]9 §  Statens skolverk, Högskoleverket och rektorn för en utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller ett landsting skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter om totalförsvarspliktigas studieförhållanden. Förordning (1995:926).

Vägverket

[K1]10 §  Vägverket skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter ur vägtrafikregistret. Förordning (2001:688).

Post- och telestyrelsen

[K1]11 §  Post- och telestyrelsen skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter om utfärdade certifikat inom radioområdet.

Sjöfartsverket

[K1]12 §  Sjöfartsverket skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras behörigheter och tjänstgöring på fartyg.

Luftfartsstyrelsen

[K1]13 §  Luftfartsstyrelsen skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter om utfärdade certifikat inom luftfartens område. Förordning (2004:997).

Kommuner och landsting m.fl.

[K1]14 §  Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna de uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för verkets planeringsarbete.

Utbildningsenheter

[K1]15 §  De organisatoriska enheter där grundutbildning genomförs för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar skall, senast då den totalförsvarspliktige rycker ut, lämna journalhandlingar som upprättats under utbildningen till Totalförsvarets pliktverk. Förordning (1998:1231).

4 kap. Mönstring och inskrivning m.m.

/Rubriken upphör att gälla U:2006-08-01/ Tid för mönstring

/Träder i kraft I: 2006-08-01/

4 kap. Kallelse till mönstring

5 kap. Värnplikt och civilplikt

Inkallelse

[K5]1 §  Kallelse till mönstring och annan utredning och inkallelse till värnplikt eller civilplikt skall delges den som skall inställa sig, om inte annat följer av 5 kap. 2 § denna förordning. Bestämmelserna i 5 och 12--15 §§delgivningslagen (1970:428) skall dock inte tillämpas.

/Träder i kraft I: 2006-09-01/

[K5]2 §  Inkallelse till sådan repetitionsutbildning som äger rum i form av mobiliseringsövning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring får ske genom radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring även får ske genom beredskapslarm framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]En sådan inkallelse skall dessutom sändas till den inkallade med posten, om det behövs. Förordning (2006:959).

Grundutbildningen

[K5]3 §  Grundutbildningen för en totalförsvarspliktig som har skrivits in för värnplikt skall vara lägst 80 dagar.

[S2]I fråga om varje befattning eller typ av befattning som totalförsvarspliktiga grundutbildas för skall bestämmas grundutbildningens längd och i vilken utsträckning den får genomföras i omgångar. Förordning (1998:1183).

[K5]4 §  Inkallelse till grundutbildning som är längre än 60 dagar skall ske i sådan tid att grundutbildningen kan påbörjas om möjligt under det första kalenderåret efter inskrivningsbeslutet och senast före utgången av det tredje kalenderåret efter inskrivningsbeslutet, om inte den som skall inkallas vistas utomlands eller det annars finns särskilda skäl.

[K5]5 §  Grundutbildning som skall pågå mer än 60 dagar skall avbrytas enligt 5 kap. 12 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om den totalförsvarspliktige har varit eller kan antas komma att vara frånvarande så många tjänstgöringsdagar som motsvarar en tiondel av det antal dagar, avrundat till närmast högre tiotal, som han är inkallad att tjänstgöra. Frånvaro på grund av ledighet eller under del av en tjänstgöringsdag skall därvid inte medräknas.

Beräkning av tjänstgöringstid

[K5]6 §  Tjänstgöringstiden börjar den dag då den totalförsvarspliktige enligt inkallelsen skall inställa sig på tjänstgöringsstället och slutar den dag då han eller hon enligt inkallelsen avslutar tjänstgöringen.

Ändring av vissa beslut

[K5]7 §  Om det i samband med att värnplikt eller civilplikt fullgörs framkommer att en totalförsvarspliktigs förhållanden är sådana att inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen bör ändras eller att värnplikten eller civilplikten bör avbrytas, skall förhållandena närmare utredas av den som skall fatta beslut i frågan enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2002:508).

Ansökan om uppskov och avbrott

[K5]8 §  En ansökan om uppskov eller avbrott skall vara skriftlig och innehålla de skäl som åberopas. Intyg och andra handlingar som den totalförsvarspliktige önskar åberopa skall ges in tillsammans med ansökan.

6 kap. Allmän tjänsteplikt

[K6]1 §  Statliga myndigheter där allmän tjänsteplikt skall fullgöras enligt vad regeringen föreskrivit enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, beslutar om vilka arbetstagare och uppdragstagare hos myndigheten som skall omfattas av tjänsteplikten.

[S2]Statliga myndigheter får också enligt 6 kap. 6 § samma lag medge undantag från den allmänna tjänsteplikten för den som är anställd av eller utför uppdrag åt myndigheten.

[K6]2 §  Arbetsmarknadsstyrelsen eller, efter bestämmande av Arbetsmarknadsstyrelsen, en länsarbetsnämnd får

 1. anvisa arbete som avses i 6 kap. 2 § första stycket 3 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 2. besluta enligt 6 kap. 3 § samma lag om hos vilka andra arbetsgivare och uppdragsgivare än statliga myndigheter som allmän tjänsteplikt skall fullgöras och om vilka arbetstagare och uppdragstagare som hos dessa skall omfattas av den allmänna tjänsteplikten samt
 3. medge undantag från den allmänna tjänsteplikten enligt 6 kap. 6 § samma lag för den som fullgör allmän tjänsteplikt hos någon annan arbetsgivare eller uppdragsgivare än en statlig myndighet.

[K6]3 §  Ett beslut att en totalförsvarspliktig skall fullgöra allmän tjänsteplikt får inte omfatta den som är krigsplacerad med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

7 kap. Handläggning av vissa ärenden

Brott mot totalförsvarsplikten m.m.

[K7]1 §  Om en totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt förklarar sig inte vilja fullgöra tjänstgöringen, skall han eller hon informeras om vad som gäller för den som vägrar fullgöra tjänstgöringen.

[S2]Om tjänstgöringen är förenad med bruk av vapen och den som är skyldig att fullgöra tjänstgöringen förklarar att bruk av vapen mot annan är oförenligt med hans eller hennes personliga övertygelse, skall information lämnas om rätten att vara vapenfri. Av informationen skall framgå förutsättningarna för denna rätt och hur prövningen går till. Sådan information behöver dock inte lämnas den som redan har ansökt om rätt att vara vapenfri.

[K7]2 §  Om inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen inte ändras eller någon ansökan om rätt att vara vapenfri inte görs av den som avses i 1 §, skall han eller hon beordras att fullgöra tjänstgöringen. Innan en sådan order ges, skall betänketid lämnas längst till nästa dag.

[K7]3 §  Det religiösa samfund som avses i 10 kap. 8 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är sekten Jehovas vittnen.

[K7]4 §  Totalförsvarets pliktverk skall anmäla brott som avses i 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt till åklagarkammaren i den ort där den som har uteblivit är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Förordning (2004:1286).

[K7]5 §  Den domstol som avgör ett mål om ansvar för brott som avses i 10 kap.1--5 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall sända en kopia av domen eller beslutet till Totalförsvarets pliktverk, när avgörandet har vunnit laga kraft.

Åtgärder mot trakasserier

[K7]6 §  Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Affärsverket svenska kraftnät skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt utsätts för ett uppträdande som kränker hans eller hennes integritet om uppträdandet har samband med personens könstillhörighet eller är av sexuell natur (sexuella trakasserier), personens etniska tillhörighet (etniska trakasserier) eller personens sexuella läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning).

[S2]Åtgärderna skall vidtas i samarbete med Totalförsvarets pliktverk och Försvarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med ombudsmännen mot diskriminering. Förordning (2004:997).

8 kap. Överklagande

[K8]1 §  Överklagande enligt 11 kap. 4 § lagen (1994: 1809) om totalförsvarsplikt skall göras hos Överklagandenämnden för totalförsvaret. Förordning (1995:630).

9 kap. Ytterligare verkställighetsföreskrifter

[K9]1 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om

 1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap.1-4 §§ denna förordning, av Skatteverket efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,
 2. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrelsen efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,
 3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som skall fullgöras hos Försvarsmakten,
 4. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av Statens räddningsverk och Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning i fråga om civilplikt som skall fullgöras i det civila försvaret,
 5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som skall fullgöra värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten av denna,
 6. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som skall fullgöra civilplikt i det civila försvaret, av Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av Statens räddningsverk och Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning,
 7. hämtning, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Rikspolisstyrelsen,
 8. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, av Arbetsmarknadsstyrelsen,
 9. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets pliktverk. Förordning (2003:889).

Bilaga

/Träder i kraft I: 2006-09-01/

Verksamheter där civilplikt får fullgöras

A. Verksamheter i det civila försvaret
 1. Polisverksamhet
 2. Befolkningsskydd
 3. Räddningstjänst inklusive räddningstjänst vid flygplatserna
 4. Hälso- och sjukvård
 5. Tandvård
 6. Kommunal tillsyn inom miljö- och hälsoområdet
 7. Underhåll och reparationer av järnvägar och vägar
 8. Veterinärverksamhet
 9. Flyktingmottagning
 10. Drift och underhåll inom elproduktion och nätverksamhet
 11. Kommunal teknisk verksamhet
 12. Kommunal informationsverksamhet
 13. Barn- och familjeomsorg
 14. Handikapp- och äldreomsorg
 15. Själavård och sociala insatser
 16. Begravningsverksamhet
B. Verksamheter i Försvarsmakten
 1. Hälso- och sjukvård
 2. Tandvård
 3. Veterinärverksamhet
 4. Posthantering
 5. Gränsövervakning
 6. Väghållning
 7. Flygtrafikledning Förordning (2006:959).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Genom förordningen upphävs
   • kungörelsen (1941: 720) om beredskapsregister m. m.,
   • hämtningskungörelsen (1942:840),
   • kungörelsen (1942:841) med vissa föreskrifter angående efterspaning av värnpliktiga m. fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden,
   • kungörelsen (1944:648) om personalprövningsnämnder,
   • kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldigheter att fullgöra militärtjänstgöring,
   • allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461),
   • kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om
  vapenfria tjänstepliktiga,
  • kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga,
  • kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.,
  • uppskovskungörelsen (1973:939),
  • förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret,
  • förordningen (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd,
  • värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035),
  • förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.,
  • förordningen (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter.
  1. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
  2. I fråga om uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 5 § denna förordning skall dock den eller de nämnder som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i ett landsting eller i en kommun, också lämna uppgift om dem som är boende på sådana specialsjukhus och vårdhem som avses i 6 § lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till dess specialsjukhusen och vårdhemmen är avvecklade.
  3. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) skall följande bestämmelser om tjänstgöringen fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden.
  4. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst skall 12--17a §§ kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden. Vad som i 17 a § sägs om Vapenfristyrelsen skall därvid i stället avse Statens räddningsverk.
  5. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Försvarsmakten för verkställigheten av kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967).
  6. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995, av Värnpliktsverket för verkställigheten av hämtningskungörelsen (1942:840), kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035), eller av Vapenfristyrelsen för verkställigheten av kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) eller lagen (1966:414) om vapenfri tjänst.
  7. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Statens räddningsverk för verkställigheten av förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret, skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  8. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Arbetsmarknadsstyrelsen eller Statens arbetsmarknadskommission för verkställigheten av kungörelsen (1941:720) om beredskapsregister m.m., allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461) eller uppskovskungörelsen (1973:939), skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  9. Föreskrifter som Socialstyrelsen har meddelat före den 1 juli 1995 för verkställigheten av förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m., skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:630) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 8 kap 1 §

Förordning (1995:926) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 3 kap 9 §

Förordning (1996:1303) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen (1967:495).
  Omfattning
  upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1474) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:877) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1332) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ny 3 kap 6 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1183) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
1998-10-15

Förordning (1998:1231) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ny 3 kap 15 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:981) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
upph. 3 kap 4 §; ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2000-05-15

Förordning (2000:410) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:601) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:688) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 7, 10 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:508) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap 2, 7 §§, 9 kap 1 §; nya 7 kap 6 §, rubr. närmast före 7 kap 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:889) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3, 7 §§, 9 kap 1 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:997) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 6 a, 13 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmast före 3 kap 6 a, 13 §§, 4 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1286) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1013) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §, bil.
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1272) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 5, 6, 6 a, 9 §§, 4 kap 2 §; ny 3 kap 14 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1261) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §; nya 3 kap 16 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 16 §, 7 kap 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1090) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
upph. 3 kap 12, 13 §§, rubr. närmast 3 kap 12, 13 §§; ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 5 §, 7 kap 6 §, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:586) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 6 a §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1473) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:564) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:714) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:962) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 7 kap. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1218) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:1057) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2018:966) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. rubr. till 1 kap; ny 1 kap. 2 §,
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1616) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1749) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01