Allmän bestämmelse

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Försäkringskassan som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning. Förordning (2004:902).

Normgivningsbemyndiganden

2 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter

 1. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen,
 2. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,
 3. om hur minskning av värdet av rätt till folkpension och tilläggspension med pension som betalats ut skall ske enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
 4. om särskild ersättning enligt 7 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han eller hon deltar i,
 5. om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring, samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant möte,
 6. om särskilt läkarutlåtande enligt 3 kap. 8 a § tredje stycket 1 lagen om allmän försäkring,
 7. om behörighetskrav och arbetsuppgifter för samt fortbildning av försäkringsläkare, och
 8. om i vilken utsträckning en enskild får använda självbetjäningstjänster enligt 2 § lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration samt om användningen av elektroniska signaturer, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 3 § samma lag, i båda fallen i samråd med Premiepensionsmyndigheten i frågor som berör även den myndighetens verksamhet. Förordning (2004:902).

Verkställighetsföreskrifter

3 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

 1. lagen (1962:381) om allmän försäkring när det gäller 1, 3, 4, 7-9, 16 och 17 kap., 20 kap.4, 4 a och 8 §§ samt 22 kap.,
 2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
 3. lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
 4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade,
 5. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd i fråga om
  • ansökningsförfarandet,
  • beräkning av bostadskostnad,
  • beräkning av årsinkomst,
  • beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
  • ändrad folkbokföring,
  • utbetalning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd,
 6. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med undantag för 7-11 kap. och 14 kap.2-6 §§ och lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med undantag för 25 § och 37-40 §§. Försäkringskassan får dock meddela föreskrifter för verkställighet av dessa bestämmelser om det är klart att de inte avser kapitalförvaltning eller försäkringsteknisk verksamhet och om det behövs för att uppnå likformig tillämpning av bestämmelser om inkomstpension och premiepension. Försäkringskassan skall samråda med Premiepensionsmyndigheten om föreskrifterna rör premiepension,
 7. lagen (1998:702) om garantipension,
 8. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
 9. socialförsäkringslagen (1999:799),
 10. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
 11. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn. Försäkringskassan skall samråda med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor innan föreskrifter meddelas enligt denna punkt,
 12. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn. Förordning (2004:902).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

4 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

Övriga bemyndiganden

5 §  Försäkringskassan får genomföra försäkringsmedicinska utredningar och utredningar om arbetslivsinriktad rehabilitering samt bedriva därmed sammanhängande forskning. Förordning (2004:902).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1515) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1051) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För tid till och med utgången av år 2002 skall 3 § 1 i dess tidigare lydelse fortfarande gälla utom när det gäller 9 kap.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:781) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:430) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:902) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:1131) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:874) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:1186) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1702) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1524) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:267) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2015:978) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:584) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1634) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
upph. 5 §; rubr. närmast före 5 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01