lagen.nu

Ställföreträdare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den person som för talan vid domstol för en person som inte själv har processhabilitet.

För den som inte fyllt 18 år (underårig) ska finnas förmyndare. Dessa eller, om det bara finns en, denne är då ställföreträdare för barnet (RB 10:2). För den som har förvaltare är förvaltaren ställföreträdare (RB 11:9).

För juridiska personer är styrelsen eller de som får teckna den juridiska personens firma ställföreträdare. Behörigheten framgår av registreringsbevis.

Om rättegångsombud se 12 kap. rättegångsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Ställföreträdare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (26)

MIG 2009:17: Minderåriga barn som utifrån har ansökt om uppehållstillstånd grundat på anknytning till sin härvarande myndiga syster har inte ansetts processbehöriga i mål enligt utlänningslagen. Deras härvarande...
MIG 2010:4: Den som på grund av bristande processbehörighet fått sin talan avvisad i migrationsdomstolen måste kunna utverka Migrationsöverdomstolens prövning av beslutets riktighet.
MIG 2012:1: I ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder respektive make (familjeåterförening) enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 a respektive 1 utlänningslagen, har båda makarnas...
NJA 1981 s. 869: N har såsom ställföreträdare för ett upplöst aktiebolag ansetts kunna föra ansvarstalan i HovR mot J. Frågan huruvida N i sin angivna egenskap kunnat åläggas återbetalningsskyldighet gentemot...
NJA 1982 s. 578: Fråga om betalningsansvar enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt för ställföreträdare för juridisk person för underlåtenhet att inbetala mervärdeskatt avseende viss redovisningsperiod i fall...
NJA 1983 s. 170: Fader till 10-årigt barn har, sedan barnets moder som ensam haft vårdnaden om barnet avlidit, på egen ansökan av TR:n förordnats till vårdnadshavare. Barnet har ansetts vara part i målet och ha rätt...
NJA 1983 s. 188: Fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, har enligt 35 § anläggningslagen tillåtits utträda ur anläggningssamfälligheten, varvid ägaren har, med tillämpning av 38 och 39 §§ samma lag,...
NJA 1984 s. 706: Ansökan om återställande av försutten tid. Aktiebolag är part i tvistemål. TR:n har expedierat dom till ställföreträdare för bolaget under dennes bostadsadress. Då TR:n tidigare i målet sänt alla...
NJA 1988 s. 661: Aktiebolag skulle enligt beslut av LSt:n erlägga mervärdeskatt inom viss tid efter mottagande av skrivelse om det beslut varigenom skatten fastställdes. Betalningsansvar för bolagets ställföreträdare...
NJA 1989 s. 177: Fråga om gäldenär utnyttjat sin valrätt att ange på vilken av flera skulder betalning skulle avräknas. 9 kap 5 § HB. Tillika fråga om vid utövande av borgenärens subsidiära valrätt hänsyn skall tas...
NJA 1990 s. 114: Konkursansökan mot aktiebolag har ansetts skola avvisas, när för bolaget ej fanns någon till patent- och registreringsverket anmäld styrelse samt upplysning om annan ställföreträdare för bolaget...
NJA 1993 s. 31: En aktieägarminoritets rätt enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) att för bolagets räkning väcka och föra talan om skadestånd till bolaget har ansetts innefatta jämväl rätt att söka...
NJA 1993 s. 605: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i princip endast gäldenären själv och behörig företrädare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Av aktieägare i...
NJA 1994 s. 664: När den ende styrelseledamoten i ett aktiebolag blivit obehörig är suppleant behörig att såsom styrelse företräda bolaget. (I och II). Att ett beslut om likvidation efter resning upphävts har ansetts...
NJA 1996 s. 269: Fråga om behörig företrädare för aktiebolag efter det att dess konkurs avslutats med överskott.
NJA 1997 s. 764: Sedan i ett faderskapsmål TR:n på talan av barnet med socialnämnden som ställföreträdare förklarat en man vara dess fader, har barnet med modern som ställföreträdare överklagat domen och yrkat att...
NJA 2001 s. 288: I ett tvistemål där staten fört talan mot ett bolags ställföreträdare enligt reglerna om personligt betalningsansvar för bolagets obetalade skatter har de ordinära rättegångskostnadsreglerna i 18...
NJA 2004 s. 618: Underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisningar för ett aktiebolag har ansetts utgöra bokföringsbrott. Även fråga om brotten varit att anse som ringa.
NJA 2005 s. 729: När ett aktiebolags styrelse består av två ledamöter har styrelsens ordförande på grund av sin utslagsröst behörighet att ensam företräda bolaget.
NJA 2006 s. 420: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden vid ogillande av talan kan få...
NJA 2008 s. 796: Svaranden har invänt att kärandebolagets talan skall avvisas under påstående att ställföreträdaren saknar behörighet att företräda bolaget. Fråga om legitimations- och bevisverkan av uppgift i...
NJA 2015 s. 312: Att ett aktiebolags styrelse inte uppfyller lagens eller bolagsordningens krav på styrelsesuppleant inverkar inte på styrelsens behörighet.
NJA 2015 s. 466: Talan mot beslut om styrelseval på den grunden att beslutet har fattas på en sammankomst som inte utgör bolagsstämma.
RH 1993:142: Ställföreträdare för aktiebolag. De som utsetts till aktiebolags firmatecknare vid en extra bolagsstämma, till vilken ej kallats i vederbörlig ordning, har inte ansetts behöriga att ansöka om...
RH 2008:33: Frågan om en ställföreträdare - god man eller förvaltare - kan föra sin huvudmans talan som kärande i ett mål om äktenskapsskillnad har besvarats jakande.
RH 2016:83: Samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera ny ställföreträdare har inte ansetts utgöra skälig orsak för en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken att bli entledigad från uppdraget innan en ny...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation