ELSÄK-FS 2011:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning
Grund- och ändringsförfattningar: ELSÄK-FS 2011:4, ELSÄK-FS 2021:3
ELSÄK-FS 2012:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar
Grund- och ändringsförfattningar: ELSÄK-FS 2012:1, ELSÄK-FS 2021:4
ELSÄK-FS 2011:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel
ELSÄK-FS 2014:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2006:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde God elsäkerhetsteknisk praxis
ELSÄK-FS 2017:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning beslutade den 20 januari 2017. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 12 § förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.
ELSÄK-FS 2016:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 9 § förordningen (1993:1067)1 om elektromagnetisk kompatibilitet följande föreskrifter2.
Grund- och ändringsförfattningar: ELSÄK-FS 2016:3, ELSÄK-FS 2016:4
ELSÄK-FS 2008:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (ELSÄK-FS 1999:5)
ELSÄK-FS 2019:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den 1 april 2019. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218)2 och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll3.
ELSÄK-FS 2016:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.
ELSÄK-FS 2016:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.
ELSÄK-FS 2017:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete beslutade den 24 mars 2017. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).
Grund- och ändringsförfattningar: ELSÄK-FS 2017:3, ELSÄK-FS 2021:5
ELSÄK-FS 2015:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
ELSÄK-FS 2015:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den 23 september 2015. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 11 § och 12 § förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.
ELSÄK-FS 2017:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den 24 mars 2017. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).
Grund- och ändringsförfattningar: ELSÄK-FS 2017:4, ELSÄK-FS 2021:6
ELSÄK-FS 2018:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2018:1) om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk
ELSÄK-FS 2017:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete beslutade den 24 mars 2017. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter med stöd av 35 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).
ELSÄK-FS 2010:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2) och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
ELSÄK-FS 2011:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ansökan om drifttillstånd
ELSÄK-FS 2011:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker
ELSÄK-FS 2010:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:3) och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar
ELSÄK-FS 2021:2: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
ELSÄK-FS 2021:1: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda