SNFS 1994:7: Föreskrifter gäller rening, utsläpp och kontroll av avloppsvat- ten från tätbebyggelse.
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1994:7, SNFS 1998:7
SNFS 1993:9: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. (SNFS 1990: 11, MS:29).
SNFS 1989:11
SNFS 1994:2
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1994:2, SNFS 1998:4
SNFS 1996:14: Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer
SNFS 1990:14: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av inliltrationsanläggningar och markbäddarl
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1990:14, SNFS 1998:5
SNFS 1987:11
SNFS 1987:13
SNFS 1982:2
SNFS 1987:9
SNFS 1987:12
SNFS 1997:7: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i Smäll] ”ål) ”Ifk—611997 kungörelsen (SNFS 1992zl7) med föreskrifter om en "mem Cl ackrediterad bilavgaskontroll
SNFS 1987:7
SNFS 1990:3: Föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark skall ha nedan angivna lydelse,
SNFS 1990:8
Statens naturvårdsverks föreskrifter om uppföljning av SNFS 1996:15 angiven insamlingsnivå m.m. för returpapper
SNFS 1994:4
SNFS 1987:14
SNFS 1987:10
SNFS 1991:9: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier mm (SNFS 1990: 11, MS:29).
SNFS 1991:7
SNFS 1996:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon
SNFS 1992:7
SNFS 1987:6
SNFS 1990:2: Föreskrifter.
SNFS 1990:11
SNFS 1992:17: som Naturvårdsverkets föreskrifter.
SNFS 1987:8
SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.