NFS 2020:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
NFS 2020:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande Utkom från trycket den 3 juli 2020 av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret
NFS 2004:4: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2004:4, NFS 2020:3
NFS 2001:6: N aturvårdsverkets föreskrifter Utkom från trycket om träskyddsbehandling genom tryck- eller den 9 mars 2001
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2001:6, NFS 2005:16, NFS 2001:12
NFS 2003:24: Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2003:24, NFS 2009:3, NFS 2006:16
NFS 2020:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall
NFS 2006:1: Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2006:1, NFS 2008:11
NFS 2015:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2015:2, NFS 2019:3, NFS 2019:2
NFS 2020:9
NFS 2010:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn
NFS 2010:15: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2010:15, NFS 2014:25
NFS 2003:13: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2003:13, NFS 2007:8, NFS 2003:21
Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om NFS 2015:4 tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning Utkom från trycket den 25 juni 2015 av kemiska bekämpningsmedel beslutat den 11 juni 2015 Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Beslutet träder i kraft den 1 november 2015. Naturvårdsverket EVA THÖRNELÖF Rikard Janson (Avdelningen för genomförande)
NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2002:18, NFS 2021:5, NFS 2019:6, NFS 2012:8, NFS 2002:22, NFS 2013:14, NFS 2010:9, NFS 2018:2
NFS 2000:15: Naturvardsverkets föreskrifter Utkom från trycket om genomförande av mätningar och den 18 december 2000
NFS 2005:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall
NFS 2006:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2006:9, NFS 2016:7, NFS 2013:12, NFS 2008:4, NFS 2006:12, NFS 2012:11, NFS 2010:16, NFS 2009:11, NFS 2009:2
NFS 2013:13: Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap
NFS 2014:19: Naturvårdsverkets föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark
NFS 2016:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2016:8, NFS 2019:7
NFS 2005:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2005:10, NFS 2016:11, NFS 2013:2, NFS 2010:14
NFS 2008:17: om upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1996:11) om skydd för grundvatten mot förorening med vissa ämnen
Föreskrifter NFS 2014:27 om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:19) Utkom från trycket den 27 oktober 2014 om Stenshuvuds nationalpark
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:2 om ändring av föreskrifter (NFS 2003:13) om statliga bidrag Utkom från trycket den 28 februari 2005 till klimatinvesteringsprogram beslutade den 17 februari 2005. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram föreskriver Naturvårdsverket att 13 § första stycket skall ha följande lydelse: --13 § Ansökan om bidrag skall ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 1 november året före det år då ansökan skall prövas. --Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2005. Naturvårdsverket LARS-ERIK LILJELUND Magnus Östling Enheten för investeringsprogram
NFS 2011:2: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall
NFS 2014:24: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg
NFS 2008:16: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)
NFS 2015:1: Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken.
NFS 2005:8
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:5 om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) Utkom från trycket om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; den 15 juni 2016 beslutade den 9 juni 2016 Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 2 kap. 36 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 §, av följande lydelse.
NFS 2002:21: Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark
NFS 2019:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller staten
NFS 2009:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd
NFS 2014:2: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
NFS 2010:1: Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2010:1, NFS 2014:22
NFS 2017:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
Föreskrifter om NFS 2019:8 ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:10) om Utkom från trycket den 29 november 2019 jägarexamen
NFS 2014:16: Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark
Föreskrifter NFS 2014:26 om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:16) Utkom från trycket den 27 oktober 2014 om Färnebofjärdens nationalpark
NFS 2004:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2004:10, NFS 2013:1, NFS 2005:9, NFS 2012:2
NFS 2018:1: Naturvårdsverkets föreskrifter om Åsnens nationalpark
NFS 2003:3
NFS 2019:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet
NFS 2013:3: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
NFS 2015:11: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten den 23 december 2015 enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
SNFS 1987:14
NFS 2014:30
NFS 2014:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark
NFS 2014:15: Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark
NFS 2010:13
NFS 2017:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter
NFS 2014:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om Norra Kvills nationalpark
NFS 2017:8: Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter
NFS 1999:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om avgifter för tillsyn av täkter
NFS 2011:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort
NFS 2013:4: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer
NFS 2009:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar
NFS 2017:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark
NFS 2014:18: Naturvårdsverkets föreskrifter om Tresticklans nationalpark
NFS 2015:7: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
NFS 2017:1
NFS 2018:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1992:7) om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider
NFS 2009:7: Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets nationalpark
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2009:7, NFS 2016:1
NFS 2007:10: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2007:10, NFS 2014:23, NFS 2012:12
NFS 2004:2
NFS 2004:6
NFS 2013:5: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning
NFS 2008:14: Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producent­ansvaret för elektriska och elektroniska produkter
NFS 2013:9: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2001:18) om kalkning av sjöar och vattendrag
NFS 2015:8: Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark
NFS 2002:27: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (NFS 2000:2) om avsteg från 2 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
NFS 2015:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter
NFS 2012:7
NFS 2018:3: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2018:3, NFS 2018:6
NFS 2016:13: Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
NFS 2016:12: Naturvårdsverkets föreskrifter om Tyresta nationalpark
NFS 2018:8
NFS 2010:4: Föreskrifterna ska inte tillämpas på utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2008:722) om utvinningsavfall. --4 § Varje typ av avfall som deponeras ska ha genomgått en grundläggande karakterisering. Avfallsproducenten ska se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. --15 § För avfall som genereras regelbundet ska avfallets utlakningsegenskaper i den grundläggande karakteriseringen bedömas mot gränsvärden för koncentrationen C0 vid L/S 0,1 och för den ackumulerade utlakade mängden vid L/S 10, med undantag för fenolindex där enbart ackumulerad utlakad mängd vid L/S 10 utgör gränsvärde. Avfallet ska undersökas med perkolationstest SIS-CEN/TS 14405:2004. I de fall nämnda testmetod inte är tillämpbar ska en metod där kemisk jämvikt avses uppnås mellan avfall och lakvatten användas för jämförelse med likvärdiga gränsvärden. 16 § För avfall som inte genereras regelbundet ska avfallets utlakningsegenskaper bedömas mot gränsvärden för den ackumulerade utlakade mängden vid L/S 10. Avfallet ska undersökas med skaktest SS-EN 12457-3 eller perkola1
NFS 2016:10: Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen
NFS 2005:11: Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskevatten
NFS 2016:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse
NFS 2014:29
NFS 2012:4: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1987:19) om Gotska Sandöns nationalpark
NFS 2016:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland
NFS 2018:7
NFS 2013:8: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
NFS 2013:6
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av Utkom från trycket den 5 december 2017 brandfarliga vätskor och spilloljor
NFS 2020:2
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar
NFS 2001:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp
NFS 2012:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter
NFS 2006:10: Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall
NFS 2008:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (NFS 2000:14) om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet
NFS 2003:19
NFS 2013:10: Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke
NFS 2018:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1993:7) om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m
NFS 2011:5: Naturvårdsverkets föreskrifter för Hamra nationalpark
NFS 2015:6
NFS 2004:13
NFS 2014:17: Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark
NFS 2015:9: Regeringen föreskriver att Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska upphöra att gälla den 1 november 2015. Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS). På regeringens vägnar ÅSA ROMSON Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)
NFS 2003:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
NFS 2016:2: av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
Kustbevakningens föreskrifter NFS 2017:9 om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till Utkom från trycket den 28 december 2017 havs utanför Europeiska unionen
NFS 2017:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om Tivedens nationalpark
NFS 2018:4: Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:6) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Naturvårdsverkets föreskrifter om statliga bidrag till lokala NFS 2012:6 Utkom från trycket naturvårdsprojekt
NFS 2002:20: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare
NFS 2017:7: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
NFS 2009:4: Naturvårdsverkets föreskrifter för Skuleskogens nationalpark
NFS 2010:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning ur batterifonden för batterier som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009
NFS 2014:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark
NFS 2016:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet
NFS 2015:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om jägarexamen
NFS 2014:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark
NFS 2014:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om Garphyttans nationalpark
NFS 2008:2
NFS 2018:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador
NFS 2001:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om kalkning av sjöar och vattendrag
NFS 2012:3: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten
NFS 2015:12: om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvatten
NFS 2002:6
NFS 2001:10: Naturvårdsverkets föreskrifter för Söderåsens nationalpark
NFS 2014:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om Dalby Söderskogs nationalpark
NFS 2020:11: Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter
NFS 2020:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall
NFS 2021:1
NFS 2021:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av Kustbevakningens föreskrifter (NFS 2017:9) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen1
NFS 2004:14: Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall
Upphävande av Statens naturvårdsverks allmänna råd 87:2 NFS 2014:20 Utkom från trycket Fastbränsleeldade anläggningar (500 kW-10 MW) den 26 juni 2014
NFS 2001:15: Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
NFS 2003:16: Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)
NFS 2004:5: Naturvårdsverkets allmänna råd till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall
NFS 2014:1: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 99:5 Jägarexamen
NFS 2003:18: Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken]
NFS 2005:15: Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]
NFS 2018:12: av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser
NFS 2001:3: Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn [till 26 kap. miljöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]
NFS 2015:5: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7 för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde
NFS 2005:1: Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningslagen (TKL) och terrängkörningsförordningen (TKF)
NFS 2007:6: Naturvårdsverkets allmänna råd om finansiella garantier till 18 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
NFS 2000:8: Naturvårdsverkets allmänna råd till förordningen (1998:940) om avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken
NFS 2003:15: Naturvårdsverkets allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall
NFS 2013:7: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 95:4 Biotopskydd
NFS 2020:1: av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)
NFS 2003:17: Naturvårdsverkets allmänna råd om Natura 2000 till 7 kap. miljöbalken samt till förordningen (1998:1252) om områdesskydd m.m.
NFS 2001:2: Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll [till 26 kap. 19 § miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]
NFS 2004:16: Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]
Upphävande av Statens naturvårdsverks allmänna råd 90:3 NFS 2014:21 Utkom från trycket Skorstenshöjd, beräkningsmetod den 26 juni 2014
NFS 2005:17: Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken)
NFS 2020:4: av Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 99:4) Biologisk återställning i kalkade vatten
NFS 2002:17: Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall
NFS 2003:2: Naturvårdsverkets allmänna råd om prövning av täkter enligt 12 kap. miljöbalken samt enligt förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
NFS 2009:1: Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar Utkom från trycket av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt den 13 januari 2009 förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar] beslutade den 6 november 2008.
NFS 2016:4: av Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
NFS 2019:1: av Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 Fiskodling Planering, tillstånd, tillsyn
NFS 2004:15: Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]
NFS 2021:3: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om oljehamnar och oljedepåer
NFS 2021:2: Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken]
SNFS 1987:6
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1987:6, NFS 2014:13
SNFS 1994:7: Föreskrifter gäller rening, utsläpp och kontroll av avloppsvat- ten från tätbebyggelse.
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1994:7, SNFS 1998:7, NFS 2006:13, NFS 2004:7
SNFS 1987:14
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1987:14, NFS 2014:11
SNFS 1992:7
SNFS 1987:7
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1987:7, NFS 2014:12
SNFS 1990:14: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av inliltrationsanläggningar och markbäddarl
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1990:14, SNFS 1998:5
SNFS 1991:9: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier mm (SNFS 1990: 11, MS:29).
SNFS 1993:9: Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. (SNFS 1990: 11, MS:29).
SNFS 1987:8
SNFS 1987:11
SNFS 1992:17: som Naturvårdsverkets föreskrifter.
SNFS 1996:14: Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer
SNFS 1982:2
SNFS 1987:12
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1987:12, NFS 2014:14
SNFS 1990:8
SNFS 1987:13
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1987:13, NFS 2014:28, NFS 2014:6
SNFS 1989:11
SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.
SNFS 1994:2
Grund- och ändringsförfattningar: SNFS 1994:2, SNFS 1998:4, NFS 2001:5
SNFS 1996:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon
Statens naturvårdsverks föreskrifter om uppföljning av SNFS 1996:15 angiven insamlingsnivå m.m. för returpapper
SNFS 1987:10
SNFS 1997:7: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i Smäll] ”ål) ”Ifk—611997 kungörelsen (SNFS 1992zl7) med föreskrifter om en "mem Cl ackrediterad bilavgaskontroll
SNFS 1987:9
SNFS 1991:7
SNFS 1994:4
SNFS 1990:11
SNFS 1990:2: Föreskrifter.
SNFS 1990:3: Föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark skall ha nedan angivna lydelse,
Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2014:3 och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om Utkom från trycket den 11 juni 2014 licensjakt efter björn
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2014:3
Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i NFS 2019:4 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och Utkom från trycket den 17 maj 2019 ersättningar för viltskador
Grund- och ändringsförfattningar: NFS 2019:4