SvKFS 2001:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om utrustning för förbruknings1, frånkoppling1. Beslutade den 11 december 2001. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av 16 § förordningen (1994:1806) om systemansvar att följande skall gälla för innehavare av elektriska anläggningar för överföring av el och innehavare av elektriska anläggningar bestående av elpanna eller värmepump med en eleffekt lika med eller högre än 5 MW. Definitioner 1 § I denna författning avses med Elnät
SvKFS 2013:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd
SvKFS 2019:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd
SvKFS 2013:2: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap
SvKFS 2005:2: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar1
SvKFS 2014:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om dammsäkerhet
SvKFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2001:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling