Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2020:3) om verkställighet av ungdomsövervakning beslutad den 14 december 2020 Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 11 § förordningen (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning och beslutar följande allmänna råd.
KVFS 2020:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transporter av frihetsberövade personer
KVFS 2011:5: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 och 1 a §§ förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2011:5, KVFS 2022:3, KVFS 2022:1, KVFS 2021:3, KVFS 2011:13, KVFS 2016:4, KVFS 2012:3, KVFS 2014:5, KVFS 2019:4, KVFS 2019:8, KVFS 2020:1
KVFS 2011:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 40-41§§ fängelseförordningen (2010:2010) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2011:1, KVFS 2021:2, KVFS 2021:1, KVFS 2020:4, KVFS 2017:1, KVFS 2016:2, KVFS 2011:11, KVFS 2015:1, KVFS 2014:3, KVFS 2011:7, KVFS 2012:1, KVFS 2019:2, KVFS 2015:2, KVFS 2013:4, KVFS 2019:5, KVFS 2018:5, KVFS 2018:2
KVFS 2006:12: KriminalvårdensKriminalvårdens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område beslutade den 25 januari 2006. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 1§ Statsbidrag kan företrädesvis utgå till frigivningsförberedande verksamhet för intagna i anstalt och häkte samt till stödjande insatser efter frigivningen. 2§ Ansökan om bidrag till ideella organisationer för arbete inom Kriminalvårdens område skall vara Kriminalvårdens huvudkontor tillhanda senast den 31 oktober för nästkommande år. Ansökan skall vara skriftlig. Av handlingarna skall framgå med vilka verksamhetsställen organisationen avser att samarbeta, att dessa är införstådda med planeringen och vilken verksamhet som avses. 3§ Till ansökan skall fogas - stadgar - beslutad verksamhetsplan enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område och - senaste verksamhets- och revisionsberättelse. 4§ Av Kriminalvårdens beslut skall framgå villkor för beviljat bidrag samt när och hur medelsanvändningen skall redovisas. 5§
KVFS 2011:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för häkte beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 29, 30 och 33 §§ häktesförordningen (2010:2011) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2011:2, KVFS 2020:5, KVFS 2017:3, KVFS 2016:3, KVFS 2011:10, KVFS 2019:3, KVFS 2019:6, KVFS 2017:2, KVFS 2018:6, KVFS 2012:2, KVFS 2011:12, KVFS 2018:3, KVFS 2013:5, KVFS 2014:4, KVFS 2018:1
KVFS 2011:6: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och beslutar följande allmänna råd.
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2011:6, KVFS 2022:2, KVFS 2019:9, KVFS 2016:5, KVFS 2011:14, KVFS 2012:4, KVFS 2018:4
KVFS 2008:18: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 55 § förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. ska upphöra att gälla.
KVFS 2012:5: Kriminalvårdens föreskrifter om behandling personuppgifter inom Kriminalvården
KVFS 2014:1: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården beslutade den 3 mars 2014. Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården ska upphöra att gälla.
KVFS 2013:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 9 juli 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
KVFS 2014:7: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 1 december 2014. Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska upphöra att gälla.
KVFS 2019:10: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2012:5) om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården
KVFS 2013:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 25 mars 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
KVFS 2019:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om inledande av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning
KVFS 2009:7: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2009. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och meddelar följande allmänna råd.
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2009:7, KVFS 2017:4
KVFS 2014:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 29 augusti 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
KVFS 2011:4: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om personutredning och yttrande i brottmål beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd.
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2011:4, KVFS 2019:7, KVFS 2013:7
KVFS 2013:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 21 januari 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:11) om OC-spray
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2019:11, KVFS 2021:4
KVFS 2008:16: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) ska upphöra att gälla.
KVFS 2009:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om skjutvapen för kriminalvårdstjänstemän i utlandstjänst Beslutade den 27 april 2009 Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
KVFS 2011:3: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. och beslutar följande allmänna råd.
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2011:3, KVFS 2013:6
KVFS 2008:17: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 20 § förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft ska upphöra att gälla.
KVFS 2012:6: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten beslutade den 4 juni 2012. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010), 30 § häktesförordningen (2010:2011) och 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
KVFS 2016:6: Kriminalvårdens föreskrifter om dels fortsatt giltighet av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, dels ändring i samma föreskrifter beslutade den 12 december 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, som gäller till och med den 31 december 2016, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2017, samt att 1 § ska ha följande lydelse. 1 § Under tiden den 15 juli 2016 till och med den 31 december 2017 ska på anstalten Johannesberg, anstalten Kolmården, anstalten Västervik Norra, VO Frivården Stockholm stad, VO Stockholms län och VO Frivården Östergötland genomföras försöksverksamhet med att använda elektronisk positionsövervakning (GPSövervakning) för att kontrollera att meddelade villkor för permission enligt 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) och för särskilda utslussningsåtgärder enligt 11 kap. 2-5 §§ fängelselagen (2010:610) följs.
KVFS 2014:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården dels att 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, samt ny mellanrubrik närmast före 13 § med följande lydelse och beslutar följande allmänna råd till 2 §.
KVFS 2011:9: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 september 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att punkt 2e övergångsbestämmelserna till Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse ska ha följande lydelse. 2 e. Om en intagen enligt villkoren får beviljas permission var tredje månad eller permissionsperiod får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas permission en gång per permissionsperiod. Om den intagne som en följd av villkoren får beviljas permission varannan månad får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas sammanlagt tre permissioner på två permissionsperioder, dock högst två permissioner i samma period. En intagen vars permissionsgång ska inledas med tre permissioner under bevakning eller åtföljande av kriminalvårdstjänsteman följt av dagspermission på egen hand får dock beviljas fyra permissioner på två permissionsperioder.
Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:5 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) FARK Häkte Utkom från trycket den om häkte 7 oktober 2022
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2022:5
Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:4 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) FARK Fängelse Utkom från trycket den om fängelse 7 oktober 2022
Grund- och ändringsförfattningar: KVFS 2022:4