MIGRFS 2020:13: Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
MIGRFS 2009:4: Upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 06/2005) om ändring i Migrationsverkets föreskrifter (SIVFS 1999:3) om främlingspass och resedokument
MIGRFS 2020:3: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över kommundelar som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar
MIGRFS 2020:2: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2020:04: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (MIGRFS 2019:3) med instruktion för verkets personalansvarsnämnd
MIGRFS 2019:3: Migrationsverkets föreskrifter med instruktion för verkets personalansvarsnämnd
MIGRFS 2009:6: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SIVFS 1994:6) för anlitande av förtroendeläkare och (SIVFS 1996:2) om ändring i bilagan till föreskrifterna (1994:6) för anlitande av förtroendeläkare
MIGRFS 2010:13: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Statens invandrarverks föreskrift (1997:14) om giltigheten för somaliska pass
MIGRFS 2017:8: Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
MIGRFS 2011:4: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (01/2005) om förvaring och administration av tillstånds- och viseringsmärken samt av provisoriska främlingspass
MIGRFS 2011:5: Migrationsverkets föreskrifter om handläggning av vissa viseringsärenden
MIGRFS 2019:7: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Statens invandrarverks föreskrifter (1999:5) om lönenorm m.m. för anställning som au-pair
MIGRFS 2015:1: Migrationsverkets föreskrifter med instruktion för verkets personalansvarnämnd
MIGRFS 2004:5: Migrationsverkets allmänna råd för att tillämpa förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar (vårdavgiftsförordningen) beslutade den 6 oktober 2004. Inledning I vårdavgiftsförordningen anges när särskilda bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande får betalas ut. I Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2003:10) om mottagande av asylsökande m.m. finns allmänna råd om den behovsprövning som ska göras vid en ansökan om särskilt bidrag. Vårdavgiften vid återbesök En utlänning som har remitterats från primärvården ska betala 50 kronor för läkarvård och 25 kronor för sjukvårdande behandling. Samma avgift gäller även vid återbesök efter första remissbesöket. Om landstingen i strid mot denna bestämmelse tar ut full patientavgift har den asylsökande inte rätt till särskilt bidrag för den överstigande kostnaden. Kostnadsfria hälsoundersökningar Den hälsoundersökning som ges av landstingen och som ersätts enligt 3 §, 4 §, 5 a § och 8 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård är kostnadsfri för den enskilde. Högkostnadsskyddet och livsmedel Migrationsverket subventionerar livsmedel som skrivits ut av läkare på livsmedelsanvisning till barn under 16 år. Utlänningen betalar för detta en egenavgift om 50 kronor enligt 6 § vårdavgiftsförordningen. Den avgiften ligger inte till grund för beräkningen av de 400 kronor som utgör ett skydd mot höga kostnader enligt 7 § vårdavgiftsförordningen. Särskilda skäl Den enskilde utlänningen ska i första hand själv stå för kostnaden för vårdavgiften. I vissa fall kan dock den enskilde sakna medel att betala den avgiften och då får särskilt bidrag beviljas. Så kan vara fallet om den enskilde fått sin dagersättning nedsatt, se 6 § Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2003:10) om mottagande av asylsökande m.m.
MIGRFS 2006:3: Statens invandrarverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa utlandsmyndigheter att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd åt praktikanter som är medborgare i Estland, Lettland eller Litauen (SIVFS 1994:22)
MIGRFS 2016:13: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets allmänna råd (08/2011) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
MIGRFS 2018:04: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft
MIGRFS 2017:13: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
MIGRFS 2015:10: Migrationsverkets föreskrifter med ändring i Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 11/2014) om försörjningskravet för vissa studenter
MIGRFS 2017:10: Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- integrationsfonden
MIGRFS 2017:2: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring
MIGRFS 2004:2: Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland beslutade den 13 augusti 2004. Sverige har ingått avtal med Australien och Nya Zeeland om ferietillstånd i syfte att främja samarbetet sinsemellan och öka möjligheterna för unga människor att lära känna kulturen och samhällslivet i varandras länder. Ett ferietillstånd ger innehavaren rätt att bo och arbeta i ett avtalsland under en begränsad period. Med stöd av 3 kap. 3 a § och 4 kap. 4 a § utlänningsförordningen (1989:547) föreskriver Migrationsverket följande efter samråd med Utrikesdepartementet och Arbetsmarknadsstyrelsen. Inledande bestämmelse 1 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att resa in och vistas i Sverige under en viss tid eller utan tidsbegränsning. Arbetstillstånd ger rätt att arbeta i Sverige. Dessa föreskrifter reglerar handläggningen av sådana tillstånd i form av ferietillstånd för medborgare i Australien och Nya Zeeland. Bemyndigande 2 § Sverige ambassad i Canberra bemyndigas att under de förutsättningar som anges i 3-4 §§ bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland under längst 12 månader. Förutsättningar 3 § En ansökan om ferietillstånd skall göras på fastställt formulär (Application for a Working Holiday Visa). 4 § För att ferietillstånd skall medges krävs att sökanden - är mellan 18 och 30 år vid ansökningstillfället - inte har medföljande barn - inte tidigare har beviljats ferietillstånd - har som huvudsyfte att tillbringa ferier i Sverige - har returbiljett eller visar tillräckliga medel för att kunna köpa en - kan uppvisa medel för de tre första månadernas vistelse i Sverige (minst 15.000 SEK) - kan uppvisa giltig sjukförsäkring (gäller medborgare i Nya Zeeland)
MIGRFS 2017:3: Migrationsverkets föreskrifter om främlingspass och resedokument
MIGRFS 2019:02: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft
MIGRFS 2009:1: Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för länsarbetsnämnderna att handlägga ärenden om säsongsarbetstillstånd (MIGRFS 2001:2)
MIGRFS 2019:4: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2017:7: Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
MIGRFS 2019:9: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studerande
MIGRFS 2008:4: Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige
MIGRFS 2016:9: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter MIGRFS (04/2016) om var en ansökan om uppehållstillstånd får ges in
MIGRFS 2017:9: Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
MIGRFS 2018:3: Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagande av asylsökande m.fl.
MIGRFS 2019:6: Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
MIGRFS 2015:3: Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden
MIGRFS 2013:1: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (19/2010) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Islamabad att bevilja uppehållstillstånd för studier
MIGRFS 2018:2: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2019:5: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
MIGRFS 2019:1: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
MIGRFS 2006:5: Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd
MIGRFS 2014:10: Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa fall
MIGRFS 2014:11: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för vissa studerande
MIGRFS 2016:5: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift och allmänna råd (8/2013) om statlig ersättning för mottagande av asylsökande m.fl.
MIGRFS 2019:10: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft
MIGRFS 2017:4: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 03/2016) om reseersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare
MIGRFS 2020:05: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft
MIGRFS 2018:5: Migrationsverkets föreskrifter om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet,
MIGRFS 2020:1: Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
MIGRFS 2018:6: Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716)
MIGRFS 2010:5: Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden
MIGRFS 2019:8: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2015) med ändring i Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studenter
MIGRFS 2013:2: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (17/2010) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Peking att bevilja uppehållstillstånd för studier
MIGRFS 2011:6: Migrationsverkets föreskrifter om uppehållstillståndskort
MIGRFS 2015:8: Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige och dokument som intygar att innehavaren är asylsökande
MIGRFS 2020:06: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2014) med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa fall
MIGRFS 2010:14: Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för besök
MIGRFS 2018:8: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2004:2) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland
MIGRFS 2018:7: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över de sysselsättningsområden inom vilka det förekommer säsongsarbete
MIGRFS 2016:1: Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass
MIGRFS 2003:7
MIGRFS 2020:12: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2020:11: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för studier inom högre utbildning
MIGRFS 2020:10: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
MIGRFS 2020:9: Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
MIGRFS 2020:8: Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
MIGRFS 2020:7: Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
MIGRFS 2021:3: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd
MIGRFS 2021:2: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av MIGRFS föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter 2021:2 Publicerade den att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska 22 april 2021 genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige
MIGRFS 2021:4: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över säkra ursprungsländer
MIGRFS 2021:5: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2021:8: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
MIGRFS 2021:7: Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med MIGRFS att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2017:353) 2021:7 om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå Publicerade
MIGRFS 2021:6: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring
MIGRFS 2022:3: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2022:4: Migrationsverkets föreskrifter om fastställande av formulär i medborgarskapsärenden rörande medborgarskapsförklaring enligt 21 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
MIGRFS 2022:6: Migrationsverkets föreskrifter om inledande bistånd till utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
MIGRFS 2022:5: Migrationsverkets föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl.
MIGRFS 2021:10: Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass
MIGRFS 2021:9: Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med MIGRFS att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2017:353) 2021:9 om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå Publicerade den
MIGRFS 2022:7: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av MIGRFS föreskrifterna om inledande bistånd till utlänningar som 2022:7 Publicerade den ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 1 juli 2022 (MIGRFS 2022:6)
MIGRFS 2022:8: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring
MIGRFS 2022:10: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid uppehållstillstånd för au pair-arbete
MIGRFS 2022:9: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
MIGRFS 2022:11: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft
MIGRFS 2023:3: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för besök
MIGRFS 2023:4: Migrationsverkets föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl.
MIGRFS 2023:2: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2023:01: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för studier inom högre utbildning
MIGRFS 2023:8: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att få EU-blåkort
MIGRFS 2023:7: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft
MIGRFS 2023:9: Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass
MIGRFS 2023:10: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
MIGRFS 2014:9: Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare angående kontroll av arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige
SIVFS 1999:5: Statens invandrarverks föreskrifter om lönenorm m.m. för anställning som au-pair
SIVFS 1994:2: Statens invandrarverks föreskrifter om kungörande av föreskrifter, allmänna råd och instruktioner beslutade den 20 januari 1994.
SIVFS 1994:21: Statens invandrarverks föreskrifter om arbetstagares uppträdande i vissa fall.
SIVFS 1992:2: Statens invandrarverks föreskrifter om telefaxhanteringen av personuppgifter beslutade den 23 januari 1992. Med stöd av 16 § verksförordningen (1987:1100) föreskriver statens invandrarverk följande.