SJVFS 2016:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2016:28, SJVFS 2017:43, SJVFS 2020:37
SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:8, SJVFS 2020:22
SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
SJVFS 2012:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker
SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:25, SJVFS 2020:21
SJVFS 2020:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter
SJVFS 2015:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
SJVFS 2020:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket
SJVFS 2005:67: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:259) om avgift vid införsel av aluminiumburkar
SJVFS 2010:79: Statens jordbruksverks föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2010:79, SJVFS 2013:37, SJVFS 2015:28, SJVFS 2016:17, SJVFS 2017:12, SJVFS 2018:14, SJVFS 2019:49, SJVFS 2020:19
SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
SJVFS 2015:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2015:29, SJVFS 2015:51, SJVFS 2017:10, SJVFS 2017:23, SJVFS 2017:42, SJVFS 2018:19, SJVFS 2018:48, SJVFS 2020:1
SJVFS 2016:44: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2016:44, SJVFS 2018:16, SJVFS 2020:6
SJVFS 2016:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2016:31, SJVFS 2017:32, SJVFS 2020:10
SJVFS 1995:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering av utsädespotatis
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:90, SJVFS 1997:5, SJVFS 2001:25, SJVFS 2005:81, SJVFS 2007:55, SJVFS 2010:5, SJVFS 2014:23, SJVFS 2015:39, SJVFS 2016:32, SJVFS 2020:9
SJVFS 1994:224: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av får och getter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:224, SJVFS 1995:92, SJVFS 1997:121, SJVFS 2000:21, SJVFS 2002:10, SJVFS 2005:16, SJVFS 2009:39, SJVFS 2015:12
SJVFS 2016:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2016:19, SJVFS 2021:19, SJVFS 2021:12, SJVFS 2021:2, SJVFS 2017:14, SJVFS 2018:11, SJVFS 2019:56, SJVFS 2020:26, SJVFS 2020:33, SJVFS 2020:4
SJVFS 1999:135: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:135, SJVFS 2002:101, SJVFS 2005:52, SJVFS 2007:31, SJVFS 2013:31, SJVFS 2005:68
SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2002:49, SJVFS 2020:17, SJVFS 2005:83
SJVFS 1995:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av djur, sperma och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU)
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:70, SJVFS 2008:59, SJVFS 2012:21
SJVFS 1998:131: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1998:131, SJVFS 2015:16
SJVFS 2020:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket
SJVFS 2015:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur
SJVFS 2005:69: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
SJVFS 1999:105: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:105, SJVFS 2008:28, SJVFS 2007:54
SJVFS 2019:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:71, SJVFS 2020:7
SJVFS 2007:59: Statens jordbruksverks föreskrifter om tävling med hästdjur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:59, SJVFS 2012:11
SJVFS 2020:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand
SJVFS 1999:104: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)
SJVFS 2020:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter
SJVFS 2016:9: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för djurhälsopersonal
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2016:9, SJVFS 2020:24
SJVFS 2020:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SJVFS 2013:38: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2013:38, SJVFS 2014:15, SJVFS 2015:5, SJVFS 2016:34, SJVFS 2017:7, SJVFS 2018:21, SJVFS 2018:35, SJVFS 2019:35, SJVFS 2019:66
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 1993:107: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1984:29) med föreskrifter om bladdödning med Reglone i oljeväxter samt i utsädesodlingar av baljväxtgrödor
SJVFS 2000:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:60) om obligatorisk hälsoövervakning med avseende på Aujeszkys sjukdom i svinbesättningar
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2007:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:42, SJVFS 2008:17, SJVFS 2008:50, SJVFS 2009:30, SJVFS 2010:13, SJVFS 2010:49, SJVFS 2010:66, SJVFS 2010:80, SJVFS 2011:1, SJVFS 2011:8, SJVFS 2011:42, SJVFS 2012:1, SJVFS 2012:23, SJVFS 2013:1, SJVFS 2013:17, SJVFS 2013:46, SJVFS 2014:46, SJVFS 2015:48
SJVFS 2015:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2015:2, SJVFS 2021:18, SJVFS 2021:1, SJVFS 2015:18, SJVFS 2015:43, SJVFS 2016:5, SJVFS 2017:3, SJVFS 2017:36, SJVFS 2018:37, SJVFS 2019:83
SJVFS 2015:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2015:25, SJVFS 2021:4, SJVFS 2016:6, SJVFS 2016:11, SJVFS 2016:33, SJVFS 2017:34, SJVFS 2018:26, SJVFS 2018:44, SJVFS 2020:32, SJVFS 2019:80
SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
SJVFS 2016:23: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2016:23, SJVFS 2020:34
SJVFS 2015:7: Statens jordbruksverks föreskrifter om officiella veterinärer
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2015:7, SJVFS 2020:29, SJVFS 2018:46, SJVFS 2019:72
SJVFS 2007:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av får och getter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:14, SJVFS 2007:32, SJVFS 2007:73, SJVFS 2007:85, SJVFS 2009:56, SJVFS 2009:81, SJVFS 2010:82, SJVFS 2012:34, SJVFS 2015:46, SJVFS 2017:38
SJVFS 2000:8: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 2015:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om branschorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
SJVFS 1998:80: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:27) om röjningsbidrag till äppleodlare
SJVFS 1993:46: Statens jordbruksverks föreskrifter om arealbidrag
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1993:46, SJVFS 1993:60, SJVFS 1994:26, SJVFS 1993:139
Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk (Upphör att gälla 2020-01-01)
Grund- och ändringsförfattningar: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk (Upphör att gälla 2020-01-01), SJVFS 2019:68
SJVFS 2008:34: Statens jordbruksverks föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2008:34, SJVFS 2019:79
SJVFS 2005:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket
SJVFS 1998:110: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:97) om konsumtionsstöd för olivolja
SJVFS 1999:101: Statens jordbruksverks föreskrifter om zoonotiska sjukdomar
SJVFS 1994:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter1
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:24, SJVFS 1995:109, SJVFS 1996:103, SJVFS 2001:30, SJVFS 2005:26, SJVFS 2005:57, SJVFS 2005:91, SJVFS 2006:33, SJVFS 2007:37, SJVFS 2008:27, SJVFS 2010:42, SJVFS 2011:37, SJVFS 2012:30, SJVFS 2013:36, SJVFS 2017:5, SJVFS 2020:13
SJVFS 2019:75: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:75, SJVFS 2020:31
SJVFS 2016:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om slakteriers rapportering avseende slaktade djur
SJVFS 1995:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:8, SJVFS 2000:22, SJVFS 2002:11, SJVFS 2011:23, SJVFS 2005:15
SJVFS 2000:12: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:42) om jordbrukets beredskapsorganisation
SJVFS 2003:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2003:5, SJVFS 2004:4, SJVFS 2010:37, SJVFS 2019:77
SJVFS 2005:23: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:158) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av växter av fikus (Ficus L.) från Nederländerna
SJVFS 2019:73: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna
SJVFS 2008:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder med anledning av fall av blåtunga
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2008:42, SJVFS 2008:44, SJVFS 2008:51
SJVFS 2002:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om import från tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2002:32, SJVFS 2010:21, SJVFS 2012:31
SJVFS 2005:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk utökad provtagning avseende salmonella i vissa slaktkycklingflockar
SJVFS 1996:99: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer
SJVFS 1993:65: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:123) om katastrofskadeskydd inom rennäringen
SJVFS 2009:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2009:13, SJVFS 2021:3, SJVFS 2010:68, SJVFS 2013:20, SJVFS 2014:3, SJVFS 2014:38, SJVFS 2015:20, SJVFS 2016:14, SJVFS 2017:18, SJVFS 2018:4, SJVFS 2019:3, SJVFS 2019:36, SJVFS 2019:74
SJVFS 1994:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter1
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:23, SJVFS 1996:102, SJVFS 1998:135, SJVFS 2001:26, SJVFS 2003:81, SJVFS 2004:17, SJVFS 2004:77, SJVFS 2005:25, SJVFS 2005:56, SJVFS 2005:89, SJVFS 2006:32, SJVFS 2009:36, SJVFS 2010:41, SJVFS 2011:46, SJVFS 2013:34, SJVFS 2016:46, SJVFS 2017:6, SJVFS 2020:15, SJVFS 2017:41
SJVFS 2000:11: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:144) om obligatorisk hälsoövervakning av bovin herpesvirus 1 infektion (IBR/IPV) i nötkreatursbesättningar
SJVFS 1999:134: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU) och Norge
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:134, SJVFS 2007:30, SJVFS 2005:53
SJVFS 2007:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade växter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:29, SJVFS 2009:89, SJVFS 2019:78
SJVFS 2012:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskerinäringen
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2012:17, SJVFS 2012:39
SJVFS 1996:128: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisåterbäring till pälsdjursuppfödning säsongen den 1 juli - 31 december 19941
SJVFS 1996:63: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
SJVFS 2007:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av svin
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:13, SJVFS 2007:72, SJVFS 2007:84, SJVFS 2009:55, SJVFS 2009:80, SJVFS 2011:20, SJVFS 2012:35, SJVFS 2014:32, SJVFS 2015:45, SJVFS 2017:37
SJVFS 2015:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2015:10, SJVFS 2015:47, SJVFS 2016:20
SJVFS 2004:96: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:96, SJVFS 2005:4
SJVFS 2009:68: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:54) om skyddsåtgärder mot introduktion av tallvedsnematod genom omärkt träemballage och stödjevirke från Portugal
Statens jordbruksverks kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 2014:21: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde
SJVFS 1996:93: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:31) om tillfälligt nationellt produktionsbidrag för svenskt socker som används i den kemiska industrin
SJVFS 2000:25: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens före skrifter (LSFS 1986:28) om seminverksamhet för avel med andra djurslag än nötkreatur, får, getter, svin och hästar
SJVFS 1998:88: Statens jordbruksverks föreskrifter om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1998:88, SJVFS 1999:140, SJVFS 2001:92, SJVFS 2009:33, SJVFS 2010:64
SJVFS 1996:149: Statens jordbruksverks föreskrifter om kalvslaktbidrag
SJVFS 1997:36: Statens jordbruksverks föreskrifter om godkännande av verksamhetsprogram för producentorganisationer inom marknaden för frukt och grönsaker
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1997:36, SJVFS 2000:46
SJVFS 1999:114: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med får och get
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:114, SJVFS 2002:12
SJVFS 1996:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1996:25, SJVFS 1998:119
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2000:15: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:89) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Nederländerna, m.m.
SJVFS 1995:99: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:7) om statlig djursjukvårdsavgift
SJVFS 2004:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:32, SJVFS 2014:36
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:3) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
SJVFS 1994:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:22, SJVFS 1994:150, SJVFS 1994:197, SJVFS 1996:101, SJVFS 1998:115, SJVFS 1999:43, SJVFS 2001:27, SJVFS 2001:105, SJVFS 2005:55, SJVFS 2005:90, SJVFS 2006:57, SJVFS 2006:82, SJVFS 2007:79, SJVFS 2008:35, SJVFS 2010:40, SJVFS 2011:45, SJVFS 2012:8, SJVFS 2013:33, SJVFS 2016:21, SJVFS 2018:38, SJVFS 2020:14
SJVFS 2004:58: Statens jordbruksverks föreskrifter med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:58, SJVFS 2005:77, SJVFS 2005:85
SJVFS 2004:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpande av salmonella hos djur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:2, SJVFS 2014:34
SJVFS 2000:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa stöd från EG:s strukturfonder
SJVFS 1998:127: Statens jordbruksverks föreskrifter om klassificering av slaktkroppar
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1998:127, SJVFS 2004:88, SJVFS 2002:14
SJVFS 2009:66: Statens jordbruksverks föreskrifter om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2009:66, SJVFS 2012:10, SJVFS 2016:18, SJVFS 2018:15, SJVFS 2020:18
SJVFS 2011:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2011:49, SJVFS 2014:47
SJVFS 1996:116: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:163) om deklaration av vinoch mustlager
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2005:35: Föreskrifter om upphävande av Kungliga veterinärstyrelsens cirkulär (VF 1969:64) till samtliga veterinärer om rabies
SJVFS 2010:33: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:14) om ersättning till bitillsynsman
SJVFS 1999:75: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:18) om rengöring och desinficering av transportfordon m.m. i samband med ilastning av klövbärande djur avsedda för utförsel
SJVFS 2010:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig intervention av spannmål
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:40) om särskilt stöd till mjölkproducenter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2015:40, SJVFS 2016:10
SJVFS 1995:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av mjölkprodukter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:10, SJVFS 2000:37, SJVFS 2004:73, SJVFS 2005:32
SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1997:21, SJVFS 1997:118, SJVFS 1999:13
SJVFS 2014:20: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:215) om produktionsbidrag vid teknisk användning av spannmål och ris
SJVFS 1995:100: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:42) med arbetsordning m.m. för distriktsveterinärerna
Statens jordbruksverks kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 2003:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av anläggningar med värphöns
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2003:20, SJVFS 2004:91, SJVFS 2007:82, SJVFS 2012:36, SJVFS 2015:36
SJVFS 2006:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)
SJVFS 2004:35: Statens jordbruksverks föreskrifter om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:35, SJVFS 2009:34, SJVFS 2010:39, SJVFS 2010:65
SJVFS 2015:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av mjölkleveranser
SJVFS 2006:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av anläggningar med fjäderfän
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2006:11, SJVFS 2007:86, SJVFS 2012:37, SJVFS 2015:37
SJVFS 2015:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Euro-peiska unionen (EU) samt till Island och Norge
SJVFS 1998:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare
SJVFS 2006:84: Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2006:84, SJVFS 2007:2, SJVFS 2007:28, SJVFS 2009:6, SJVFS 2010:59, SJVFS 2011:21, SJVFS 2014:43
SJVFS 2019:70: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg
SJVFS 1996:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1996:24, SJVFS 1996:34, SJVFS 1996:142, SJVFS 1996:162, SJVFS 2005:44, SJVFS 2008:46
SJVFS 2014:5: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:210) om stöd för användning av skummjölk och skummjölkspulver som bearbetats till foderblandningar och denaturering av skummjölkspulver avsett som kalvfoder
SJVFS 1996:154: Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare
SJVFS 2012:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2012:24, SJVFS 2013:23
SJVFS 1999:112: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med svin
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:112, SJVFS 2000:72
SJVFS 2014:6: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:28) om märkning av parti med fisk eller fiskprodukter avseende handelsnormer samt återtag av fisk och prisrapportering
SJVFS 2018:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
SJVFS 2010:52: Staten jordbruksverks föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet
SJVFS 2000:102: Statens jordbruksverks föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2000:102, SJVFS 2001:10, SJVFS 2002:13
SJVFS 1995:101: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:106) om veterinärdistrikt och stationeringsorter
SJVFS 2009:62: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:44) om stöd för privat lagring av lagringsbeständig ost
SJVFS 2001:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2001:33, SJVFS 2002:51, SJVFS 2004:24, SJVFS 2005:88, SJVFS 2007:75, SJVFS 2008:56, SJVFS 2007:36, SJVFS 2010:76, SJVFS 2011:47, SJVFS 2012:18, SJVFS 2013:35, SJVFS 2014:13, SJVFS 2015:27, SJVFS 2016:16, SJVFS 2017:11, SJVFS 2018:13, SJVFS 2019:48, SJVFS 2020:16
SJVFS 2015:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel
SJVFS 2000:29: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1977:17) om utlämnande av preparat med narkotisk verkan för avlivning av hund och katt
SJVFS 1998:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av snittblommor av orkidéer (Orchidaceae) med ursprung i Thailand
SJVFS 2016:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter
SJVFS 2009:67: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:100) om införsel av trävaror av barrväxter (Pinopsida) med ursprung i Portugal
SJVFS 2000:158: Statens jordbruksverks föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för tackbidrag och extra tackbidrag i mindre gynnade områden
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2000:158, SJVFS 2001:104
SJVFS 1997:7: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:4) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
SJVFS 2009:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:8) om stöd till användning av smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning av konditorivaror, glass och andra livsmedel
SJVFS 1995:34: Statens jordbruksverks föreskrifter om interventionsuppköp av skummjölkspulver
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:34, SJVFS 1996:43, SJVFS 2000:39, SJVFS 2009:77, SJVFS 2016:27
SJVFS 2008:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer
SJVFS 1997:80: Statens jordbruksverks föreskrifter om uppgiftslämnande för statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter
SJVFS 2010:35: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:5) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.
SJVFS 2002:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om LAG-gruppens handläggning av stödärenden inom gemenskaps initiativet Leader+
SJVFS 1996:152: Statens jordbruksverks föreskrifter om skogsodlingsmaterial
SJVFS 2004:97: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika
SJVFS 2000:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Egypten
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2007:21: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:21, SJVFS 2007:88, SJVFS 2009:95, SJVFS 2010:83, SJVFS 2011:48, SJVFS 2014:7, SJVFS 2018:39
SJVFS 2003:4: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2003:4, SJVFS 2011:26, SJVFS 2019:76
SJVFS 2014:42: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2014:42, SJVFS 2017:1
SJVFS 2013:22: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:74) om stöd för torkat foder
SJVFS 1998:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1998:19, SJVFS 1999:88, SJVFS 2008:47, SJVFS 2009:5, SJVFS 2013:28
SJVFS 2016:49: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:26) om stöd för att minska mjölkproduktionen
SJVFS 2014:35: Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att använda växtskyddsmedel
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2014:35, SJVFS 2016:12, SJVFS 2018:1
SJVFS 1992:38: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroa- sjuka hos bin
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1992:38, SJVFS 2021:6, SJVFS 1993:27, SJVFS 1994:68, SJVFS 1999:17, SJVFS 2002:46, SJVFS 2018:28, SJVFS 2018:47
SJVFS 2010:62: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av djurhälsopersonal
SJVFS 2004:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:19, SJVFS 2006:40
SJVFS 1991:139: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till alternativ odling
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1991:139, SJVFS 1995:106
SJVFS 2001:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin
SJVFS 2000:80: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:156) om bidrag till vissa jordbruksföretag
SJVFS 1995:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av genetiskt modifierade djur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:33, SJVFS 2000:17, SJVFS 2001:39, SJVFS 2003:28
SJVFS 2004:62: Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:62, SJVFS 2005:74, SJVFS 2006:66, SJVFS 2011:25, SJVFS 2012:41, SJVFS 2013:40, SJVFS 2015:21
SJVFS 2003:2: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:14) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län
SJVFS 1996:167: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1986:25) om seminverksamhet för avel av nötkreatur, får och getter
SJVFS 2007:56: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:56, SJVFS 2021:11
SJVFS 2017:4: Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter
SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2018:45, SJVFS 2020:30
SJVFS 1997:129: Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare
SJVFS 1999:102: Statens jordbruksverks föreskrifter om epizootiska sjukdomar m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:102, SJVFS 2002:97, SJVFS 2006:10
SJVFS 2000:93: Föreskrifter om upphävande av Kungl. veterinärstyrelsens föreskrifter (VF 1961:22) angående åtgärder mot nötkreaturstuberkulos hos klövbärande husdjur och häst
SJVFS 2006:18: Statens jordbruksverks föreskrifter om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2006:18, SJVFS 2006:65, SJVFS 2008:1, SJVFS 2016:45
SJVFS 2019:16: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:16, SJVFS 2020:23
SJVFS 2004:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
SJVFS 2013:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2013:14, SJVFS 2021:5
SJVFS 2010:46: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2010:46, SJVFS 2016:36
SJVFS 2007:64: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för utsädeskontroll
SJVFS 2010:31: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:47) om anläggningsstöd för energiskog
SJVFS 2010:38: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:214) om produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin
SJVFS 1995:135: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:124) om handel med mjölkkvoter avseende kvotåret den 1 april 1995 den 31 mars 1996
SJVFS 1997:28: Föreskrifter om upphävande av delar av Lantbruksstyrelsens och Statens livsmedelsverks kungörelse (LSFS 1986:8) om tjänstestämpel
SJVFS 2002:95: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning för miljövänligt jordbruk
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2002:95, SJVFS 2003:16, SJVFS 2003:44, SJVFS 2004:10, SJVFS 2005:10, SJVFS 2005:28, SJVFS 2005:41, SJVFS 2006:3, SJVFS 2006:29, SJVFS 2006:53, SJVFS 2006:70, SJVFS 2007:51, SJVFS 2008:16, SJVFS 2009:24, SJVFS 2010:48
SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2010:58, SJVFS 2010:72
SJVFS 1995:201: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:165) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Sverige
Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplaner mot flyghavre
SJVFS 1994:223: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fjäderfä och kläckägg
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:223, SJVFS 1995:52, SJVFS 1995:98, SJVFS 1995:172, SJVFS 1999:57, SJVFS 1999:66, SJVFS 1999:85, SJVFS 2000:172, SJVFS 2006:79, SJVFS 2013:26
SJVFS 2003:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket
SJVFS 1995:72: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:107) om päronpest
SJVFS 2019:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:44) om instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
SJVFS 1994:219: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av fågelkött och ägg
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:219, SJVFS 2000:33, SJVFS 2004:70, SJVFS 2010:24, SJVFS 2010:50
SJVFS 1994:262: Statens jordbruksverks föreskrifter om ikraftträdande av vissa föreskrifter med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU)
SJVFS 1997:113: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:103) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län
SJVFS 2002:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2002:98, SJVFS 2006:16, SJVFS 2008:38, SJVFS 2010:44
SJVFS 2014:28: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:25) om restriktionsområden med anledning av misstanke om Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
SJVFS 2000:111: Statens jordbruksverks föreskrifter om schablonersättning vid frivillig kassering av traditionella hönsburar i samband med beslut enligt zoonoslagen (1999:658)
SJVFS 2004:18: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel
SJVFS 2010:51: Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län
SJVFS 1996:155: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:37) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av sticklingar och småplantor av krysantemum och margueriter med ursprung i Kanarieöarna
SJVFS 2007:61: Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)
SJVFS 2009:19: Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete
SJVFS 1997:29: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare
SJVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför ort med Jordbruksverkets regionala kontor
SJVFS 2004:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur
SJVFS 2013:21: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:12) om bidrag till potatisstärkelsetillverkare
SJVFS 1995:115: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
SJVFS 1995:121: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till den som helt eller delvis försörjer sig på att fiska till husbehov eller för försäljning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
SJVFS 2017:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
SJVFS 2004:69: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige
SJVFS 1997:34: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av frukt och grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EU)
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1997:34, SJVFS 2004:68
SJVFS 1994:254: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om bidrag till export av förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter
SJVFS 2017:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2017:8, SJVFS 2021:9
SJVFS 2002:92: Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöstöd
SJVFS 1995:7: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:7, SJVFS 1995:102, SJVFS 2000:173, SJVFS 2006:80, SJVFS 2010:73, SJVFS 2013:27
SJVFS 2016:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet
SJVFS 2007:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
SJVFS 2018:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur
SJVFS 2019:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn
SJVFS 2001:34: Statens jordbruksverks föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för handjursbidrag, am- och dikobidrag och extensifieringsbidrag för bidragsåret 2000
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2001:34, SJVFS 2002:35
SJVFS 2017:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2017:13, SJVFS 2018:10
SJVFS 2017:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd
Statens jordbruksverks föreskrifter om byggprocessen vid byggnadsföretag med statligt stöd
SJVFS 2010:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2010:9, SJVFS 2011:29, SJVFS 2013:3
SJVFS 1999:89: Statens jordbruksverks föreskrifter om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:89, SJVFS 2005:50, SJVFS 2007:38, SJVFS 2008:30, SJVFS 2009:71
SJVFS 2000:126: Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöstöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2000:126, SJVFS 2004:28, SJVFS 2005:20, SJVFS 2006:31, SJVFS 2007:25, SJVFS 2010:06, SJVFS 2008:12, SJVFS 2009:25, SJVFS 2001:76, SJVFS 2002:37, SJVFS 2003:21, SJVFS 2010:81
SJVFS 2007:70: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
SJVFS 2004:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:8, SJVFS 2004:63
SJVFS 2016:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter om kläckägg och kycklingar
SJVFS 2006:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk
SJVFS 2008:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av hundar
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2008:41, SJVFS 2010:8, SJVFS 2013:29, SJVFS 2015:22, SJVFS 2018:3
SJVFS 2009:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2009:3, SJVFS 2010:71
SJVFS 2010:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om särskilt stöd till mjölkproducenter
SJVFS 2006:92: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel
SJVFS 2008:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om diversifieringsoch övergångsstöd till sockerproducenter
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2008:29, SJVFS 2011:3
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 1994:237: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:7) om fettvaruavgift vid tillverkning inom landet av vegetabiliskt och animaliskt fett
SJVFS 1995:51: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering avseende bananer importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska Unionen
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:51, SJVFS 2004:67
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2008:43: Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination
SJVFS 2007:87: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel
SJVFS 2006:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2006:37, SJVFS 2008:23, SJVFS 2011:9, SJVFS 2018:8
SJVFS 1994:235: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:70) om avgift på havre och korn för human konsumtion
SJVFS 2011:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter inom vattenbruket och beredningsindustrin
SJVFS 2006:50: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött
SJVFS 1994:240: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:90) om insamling av prisuppgifter inom livsmedelsområdet
SJVFS 1994:234: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om införselavgift m.m. vid import av hästar
SJVFS 2013:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om erkännande av producentorganisationer inom sektorn för mjölk
SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning
SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
SJVFS 2007:43: Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:43, SJVFS 2009:59, SJVFS 2010:56, SJVFS 2011:18, SJVFS 2008:60
SJVFS 2006:93: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:81) om ändring av underlag för gårdsstödet
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:81, SJVFS 2004:92
SJVFS 1994:248: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:96) om nedsättning av införselavgift av vissa ostsorter m.m.
SJVFS 1994:253: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spannmål m.m. för budgetåren 1991/92 - 1994/95
SJVFS 2007:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge
SJVFS 2003:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur
SJVFS 1994:52: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:106) om berberis
SJVFS 2007:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:12, SJVFS 2007:71, SJVFS 2007:83, SJVFS 2009:54, SJVFS 2009:79, SJVFS 2011:22, SJVFS 2012:33, SJVFS 2015:44, SJVFS 2016:24, SJVFS 2017:39, SJVFS 2018:2
SJVFS 2004:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiskräfta
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:20, SJVFS 2016:38
SJVFS 1991:101: Statens jordbruksverks föreskrifter om skydd mot flyghavre
SJVFS 1994:232: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:130) om tullkompensation för vissa fettvaror till livsmedelsindustrin
SJVFS 2007:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av ljus ringröta på potatis
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:27, SJVFS 2016:40
SJVFS 2014:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2014:41, SJVFS 2015:4, SJVFS 2015:14, SJVFS 2015:42, SJVFS 2016:41, SJVFS 2017:33, SJVFS 2018:9, SJVFS 2018:22, SJVFS 2018:34, SJVFS 2018:40
SJVFS 1999:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:90) om förbud mot införsel av potatis med ursprung i Egypten
SJVFS 1995:120: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till jordbruksföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
SJVFS 2019:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete
SJVFS 2019:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:10, SJVFS 2019:40
SJVFS 2017:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar
SJVFS 2007:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:26, SJVFS 2016:39
SJVFS 2011:36: Statens jordbruksverks föreskrifter om bestämmelser för efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer
SJVFS 2008:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:216) om prisrapportering av smör
SJVFS 1994:206: Statens jordbruksverks föreskrifter om interventionsuppköp av nötkött
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:206, SJVFS 2000:43, SJVFS 2009:73
SJVFS 1995:107: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om åtgärder m.m. vid vissa djursjukdomar
SJVFS 1994:246: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:17) om rabattering av stärkelse för tekniskt ändamål m.m.
SJVFS 1994:229: Statens jordbruksverks föreskrifter om interventionsuppköp av smör
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1994:229, SJVFS 1995:64, SJVFS 1995:87, SJVFS 2000:63, SJVFS 2009:76
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2011:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar
SJVFS 1994:233: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om inoch utförsel av livsmedel
SJVFS 2008:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i växtsortärenden
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2008:33, SJVFS 2010:7, SJVFS 2011:10
SJVFS 2004:95: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv
Lantbruksstyrelsens kungörelse med anvisningar för fjäderfäkarantän
SJVFS 2009:87: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:128) om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SJVFS 1994:242: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:15) om återbetalning av införselavgift för nöt- och griskött m.m.
SJVFS 2006:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
SJVFS 2002:82: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk under- Utkom från Weke”
Statens jordbruksverks kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 1991:85: Statens jordbruksverks föreskrifter '
SJVFS 2004:37: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:82) om bekämpning av rhizomania
SJVFS 1994:241: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:14) om exportbidrag för kött
SJVFS 1998:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av nötkreatur och svin
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1998:70, SJVFS 1999:58, SJVFS 1999:67, SJVFS 1999:76, SJVFS 1999:84, SJVFS 2005:86, SJVFS 2006:41, SJVFS 2009:40, SJVFS 2018:29
SJVFS 2011:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om tilläggsbelopp för handjursbidrag och stöd för kontrakterad stärkelsepotatis
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2009:69: Statens jordbruksverks föreskrifter om utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet
SJVFS 2019:58: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter
SJVFS 2007:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap
SJVFS 2009:52: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskyddskontrollregister
SJVFS 1991:77: Statens jordbruksverks föreskrifter. om jordfonden
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1991:77, SJVFS 2021:20, SJVFS 1998:4, SJVFS 2003:73, SJVFS 2009:37
SJVFS 2010:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2010:12, SJVFS 2018:25
SJVFS 1991:87: Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföre- tag
SJVFS 2009:70: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1979:11) om burfågelkarantän
SJVFS 1994:236: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:104) om avgift för foder som framställs i samband med att olja utvinns ur vegetabiliska råvaror
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2010:18: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:138) om produktionsstöd för utsäde
SJVFS 2002:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om genetiskt modifierade växter
SJVFS 2006:94: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2000:145: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1984:20) med arbetsordning för förste banveterinär
SJVFS 1994:238: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:71) om förmalningsavgift för vete, råg och rågvete
SJVFS 1993:95: Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1993:95, SJVFS 1994:131, SJVFS 1998:83, SJVFS 2007:52
SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
SJVFS 2007:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän
SJVFS 2006:89: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2009:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:208) om stöd för koncentrerat smör (smörolja) avsett för direkt konsumtion
SJVFS 2008:26: Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete
Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplan mot flyghavre
SJVFS 1994:230: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:1) om avgifter vid import av livsmedel m.m.
SJVFS 2009:61: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:1) om stöd för ickevinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör
SJVFS 2007:11: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur
SJVFS 2004:93: Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 1994:231: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:19) om prisutjämning för industrins råvarukostnader m.m.
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2014:44: Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2014:44, SJVFS 2018:18
SJVFS 2008:64: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:31) om uppgifter om vinodling, klassificering av druvsorter för vinframställning och om skördedeklaration
SJVFS 2006:69: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2006:47: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött
Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel
SJVFS 1991:2: Statens jordbruksverks föreskrifter
SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2018:33, SJVFS 2020:36
SJVFS 2009:28: Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete
SJVFS 1994:239: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av förmalningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete som används till foderblandningar
SJVFS 2018:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
SJVFS 2001:60: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får, höns och kycklingar samt vallarealer
SJVFS 2017:15: Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2017:15, SJVFS 2018:12, SJVFS 2019:42
SJVFS 2004:39: Statens jordbruksverks föreskrifter om EGgödselmedel
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:39, SJVFS 2019:1
SJVFS 2006:49: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter
SJVFS 2006:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
SJVFS 2006:90: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken
SJVFS 2006:45: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja
SJVFS 2006:91: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen
SJVFS 1995:125: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:125, SJVFS 2021:17, SJVFS 1997:87, SJVFS 1998:123, SJVFS 2000:129, SJVFS 2000:157
SJVFS 2002:67: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2002:67, SJVFS 2004:50, SJVFS 2013:24, SJVFS 2018:30
SJVFS 2007:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur
SJVFS 2002:36: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får samt höns och kycklingar
SJVFS 2006:48: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2009:91: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt
SJVFS 1994:155: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:1) om undersökning av utsäde (utom potatis)
SJVFS 1994:247: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m.
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2019:37: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.
SJVFS 2009:93: Föreskrifter om upphävande av Kungl. lantbruksstyrelsens kungörelse (KLS 1972:1) om fortsatt tillämpning av föreskrifter m.m. avseende den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet
SJVFS 2020:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket
Statens jordbruksverks föreskrifter om statistik undersökning av näringsidkares innehav av fruktträd
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2002:68: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt Norge
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2002:68, SJVFS 2004:49, SJVFS 2013:25, SJVFS 2018:32
SJVFS 1994:105: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1985:25) med föreskrifter om de lokala frökontrollanstalternas plomberingsområden
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2018:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur
SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge
SJVFS 2002:41: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:168) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med nödslakt och sanitetsslakt
SJVFS 2002:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:71) om undantag från kravet att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad
SJVFS 2002:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:170) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med slakt
SJVFS 2015:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2015:8, SJVFS 2015:30, SJVFS 2019:2
SJVFS 1999:77: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:77, SJVFS 2001:50, SJVFS 2011:19, SJVFS 2018:31
SJVFS 2019:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.
SJVFS 2019:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur
SJVFS 2019:9: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur
SJVFS 2019:7: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
SJVFS 2019:28: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
SJVFS 2019:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om odling av fisk
SJVFS 2019:26: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur
SJVFS 2019:18: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:24: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten
SJVFS 2019:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning
SJVFS 2019:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i undervisning
SJVFS 2019:21: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:20: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:15: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby
SJVFS 2019:12: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning
SJVFS 2019:23: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:4: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur
SJVFS 2019:22: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll
SJVFS 2019:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar
SJVFS 2019:13: Staten jordbruksverks föreskrifter om godkännande
SJVFS 2020:35: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av vattenbruket
SJVFS 2020:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
SJVFS 2020:27: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets gränskontrollstationer
SJVFS 2016:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring samt beslut om Statens jordbruksverks allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m.
SJVFS 2008:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer
SJVFS 2007:53: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer
SJVFS 2006:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
SJVFS 2006:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
SJVFS 2005:27: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter
SJVFS 2003:27: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur skall upphöra att gälla vid utgången av april 2003. ------------------------Denna förordning skall kungöras i Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS). På regeringens vägnar
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje-och fiberväxter
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen
SJVFS 1995:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge1
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1995:71, SJVFS 1999:129
SJVFS 1999:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 1998:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 1997:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1997:3, SJVFS 1997:92
SJVFS 1997:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 1996:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 1995:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 1994:8: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 1992:43: Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr Y 12:1 om ändring i verkets föreskrifter (SJVFS 1992:38) om I mj 1990 bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin
SJVFS 2021:10: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen
SJVFS 2021:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel
SJVFS 2021:7: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFS 1980:9) om smittreningsåtgärder m.m. för den som kommer från land där mul- och klövsjuka förekommer
SJVFS 2021:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar
SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa
SJVFS 2021:15: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
SJVFS 2021:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar
SJVFS 2008:68: Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24) om helikopterdrivning av renar