SJVFS 2019:26: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur
SJVFS 2018:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur
SJVFS 2019:21: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i undervisning
SJVFS 2019:12: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning
SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder
SJVFS 2018:7: och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin. Områden smittade med amerikansk yngelröta Län
SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge
SJVFS 2019:15: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby
SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:25, SJVFS 2020:21
SJVFS 2019:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn
SJVFS 2019:9: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur
SJVFS 2018:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
SJVFS 2019:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll
Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel
SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde
SJVFS 2019:4: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur
SJVFS 2019:7: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
SJVFS 2019:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten
SJVFS 2019:20: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning
SJVFS 2019:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:10, SJVFS 2019:40
SJVFS 2019:28: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
SJVFS 2019:18: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete
SJVFS 2019:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.
SJVFS 2019:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur
SJVFS 2018:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur
SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:8, SJVFS 2020:22
SJVFS 2019:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar
SJVFS 2019:16: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:16, SJVFS 2020:23
SJVFS 2019:22: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:23: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:13: Staten jordbruksverks föreskrifter om godkännande
SJVFS 2019:37: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.
SJVFS 2019:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning
SJVFS 2019:24: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.
SJVFS 2019:34: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.
SJVFS 2019:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om odling av fisk
SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
SJVFS 2020:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
SJVFS 2020:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter
SJVFS 2020:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
SJVFS 2020:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
SJVFS 2020:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
SJVFS 2020:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
SJVFS 2020:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
SJVFS 2020:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
SJVFS 2020:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella honungsprogrammet
SJVFS 2020:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
SJVFS 2020:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter
SJVFS 2020:7: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
SJVFS 2020:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand
SJVFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
SJVFS 2020:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket
SJVFS 2020:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket
SJVFS 2020:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion
SJVFS 2019:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2019:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
SJVFS 2019:79: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:34) om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor
SJVFS 2019:78: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter
SJVFS 2019:77: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter
SJVFS 2019:76: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter samt avgifter för tillsyn av produkter som släppts ut på marknaden
SJVFS 2019:75: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller
SJVFS 2019:74: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
SJVFS 2019:73: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna
SJVFS 2019:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer
SJVFS 2019:70: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg
Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk (Upphör att gälla 2020-01-01)
Grund- och ändringsförfattningar: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk (Upphör att gälla 2020-01-01), SJVFS 2019:68
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2019:66: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2019:58: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2019:49: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
SJVFS 2019:48: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2019:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta
SJVFS 2019:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:44) om instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
SJVFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd
SJVFS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:39) om EG-gödselmedel
SJVFS 2018:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin
SJVFS 2018:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer
SJVFS 2018:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
SJVFS 2018:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
SJVFS 2018:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
SJVFS 2018:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna, Norge samt Schweiz
SJVFS 2018:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge
SJVFS 2018:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris
SJVFS 2018:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
SJVFS 2018:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
SJVFS 2018:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
SJVFS 2018:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:44) om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
SJVFS 2018:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
SJVFS 2018:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever
SJVFS 2018:8: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
SJVFS 2018:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar
SJVFS 2018:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
SJVFS 2018:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:35) om behörighet att använda växtskyddsmedel
SJVFS 2017:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
SJVFS 2017:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
SJVFS 2017:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
SJVFS 2017:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
SJVFS 2017:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella honungsprogrammet
SJVFS 2017:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
SJVFS 2017:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd
SJVFS 2017:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar
SJVFS 2017:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland
SJVFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
SJVFS 2017:4: Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter
SJVFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:42) om integrerat växtskydd
SJVFS 2016:49: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:26) om stöd för att minska mjölkproduktionen
SJVFS 2016:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
SJVFS 2016:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:27) om bekämpning av ljus ringröta på potatis
SJVFS 2007:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2007:26, SJVFS 2016:39
SJVFS 2016:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:20) om bekämpning av potatiskräfta
SJVFS 2016:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet
SJVFS 2016:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:46) om bekämpning av potatiscystnematoder
SJVFS 2016:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
SJVFS 2016:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter om kläckägg och kycklingar
SJVFS 2016:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter
SJVFS 2016:27: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver
SJVFS 2016:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om slakteriers rapportering avseende slaktade djur
SJVFS 2016:23: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel
SJVFS 2016:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:10) om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel
SJVFS 2016:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:40) om särskilt stöd till mjölkproducenter
SJVFS 2016:9: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för djurhälsopersonal
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2016:9, SJVFS 2020:24
SJVFS 2015:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel
SJVFS 2015:48: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande
SJVFS 2015:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om branschorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
SJVFS 2015:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän
SJVFS 2015:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
SJVFS 2015:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
SJVFS 2015:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur
SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
SJVFS 2015:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
SJVFS 2015:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
SJVFS 2015:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av mjölkleveranser
SJVFS 2015:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur
SJVFS 2014:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
SJVFS 2014:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
SJVFS 2014:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur
SJVFS 2014:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur
SJVFS 2014:28: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:25) om restriktionsområden med anledning av misstanke om Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
SJVFS 2014:21: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde
SJVFS 2014:20: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:215) om produktionsbidrag vid teknisk användning av spannmål och ris
SJVFS 2014:6: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:28) om märkning av parti med fisk eller fiskprodukter avseende handelsnormer samt återtag av fisk och prisrapportering
SJVFS 2014:5: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:210) om stöd för användning av skummjölk och skummjölkspulver som bearbetats till foderblandningar och denaturering av skummjölkspulver avsett som kalvfoder
SJVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför ort med Jordbruksverkets regionala kontor
SJVFS 2013:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter, Island
SJVFS 2013:28: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m
SJVFS 2013:27: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land
SJVFS 2013:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
SJVFS 2013:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
SJVFS 2013:22: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:74) om stöd för torkat foder
SJVFS 2013:21: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:12) om bidrag till potatisstärkelsetillverkare
SJVFS 2013:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen
SJVFS 2013:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om erkännande av producentorganisationer inom sektorn för mjölk
SJVFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
SJVFS 2012:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:17) om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskerinäringen
SJVFS 2012:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde
SJVFS 2012:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker
SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
SJVFS 2012:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU)
SJVFS 2012:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:59) om tävling med hästdjur
Statens jordbruksverks kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 2011:36: Statens jordbruksverks föreskrifter om bestämmelser för efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer
SJVFS 2011:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter inom vattenbruket och beredningsindustrin
SJVFS 2011:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om tilläggsbelopp för handjursbidrag och stöd för kontrakterad stärkelsepotatis
SJVFS 2011:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
SJVFS 2011:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) och allmänna råd om företagsstöd och projektstöd
SJVFS 2011:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar
SJVFS 2011:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden
SJVFS 2011:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:29) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter
SJVFS 2010:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2010:58, SJVFS 2010:72
SJVFS 2009:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2009:3, SJVFS 2010:71
SJVFS 2010:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig intervention av spannmål
SJVFS 2010:65: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter
SJVFS 2010:64: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
SJVFS 2010:62: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av djurhälsopersonal
SJVFS 2010:52: Staten jordbruksverks föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet
SJVFS 2010:51: Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län
SJVFS 2010:50: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg
SJVFS 2010:48: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk
SJVFS 2010:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
SJVFS 2010:38: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:214) om produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin
SJVFS 2010:35: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner
SJVFS 2010:33: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:14) om ersättning till bitillsynsman
SJVFS 2010:31: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:47) om anläggningsstöd för energiskog
SJVFS 2010:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om särskilt stöd till mjölkproducenter
SJVFS 2010:18: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:138) om produktionsstöd för utsäde
SJVFS 2009:93: Föreskrifter om upphävande av Kungl. lantbruksstyrelsens kungörelse (KLS 1972:1) om fortsatt tillämpning av föreskrifter m.m. avseende den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet
SJVFS 2009:91: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt
SJVFS 2009:87: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:128) om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SJVFS 2009:76: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör
SJVFS 2009:73: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:206) om interventionsuppköp av nötkött
SJVFS 2009:71: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd
SJVFS 2009:70: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1979:11) om burfågelkarantän
SJVFS 2009:69: Statens jordbruksverks föreskrifter om utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet
SJVFS 2009:68: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:54) om skyddsåtgärder mot introduktion av tallvedsnematod genom omärkt träemballage och stödjevirke från Portugal
SJVFS 2009:67: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:100) om införsel av trävaror av barrväxter (Pinopsida) med ursprung i Portugal
SJVFS 2009:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:8) om stöd till användning av smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning av konditorivaror, glass och andra livsmedel
SJVFS 2009:62: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:44) om stöd för privat lagring av lagringsbeständig ost
SJVFS 2009:61: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:1) om stöd för ickevinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör
SJVFS 2009:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:208) om stöd för koncentrerat smör (smörolja) avsett för direkt konsumtion
SJVFS 2009:52: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskyddskontrollregister
SJVFS 2009:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden
SJVFS 2009:28: Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete
SJVFS 2009:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk
SJVFS 2009:19: Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete
SJVFS 2008:64: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:31) om uppgifter om vinodling, klassificering av druvsorter för vinframställning och om skördedeklaration
SJVFS 2008:60: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd
SJVFS 2008:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer
Statens jordbruksverks kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 2008:51: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av blåtunga
SJVFS 2008:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
SJVFS 2008:43: Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination
SJVFS 1999:105: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1999:105, SJVFS 2007:54, SJVFS 2008:28
SJVFS 2008:26: Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete
SJVFS 2008:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:216) om prisrapportering av smör
SJVFS 2007:87: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel
SJVFS 2007:70: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
SJVFS 2007:64: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för utsädeskontroll
SJVFS 2007:61: Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)
SJVFS 2007:56: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige
SJVFS 2007:52: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen
SJVFS 2007:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter, Island
SJVFS 2007:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge
SJVFS 2007:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän
SJVFS 2007:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap
SJVFS 2007:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
SJVFS 2007:11: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur
SJVFS 2007:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur
SJVFS 2007:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge
SJVFS 2006:94: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark
SJVFS 2006:93: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
SJVFS 2006:92: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel
SJVFS 2006:91: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen
SJVFS 2006:90: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken
SJVFS 2006:89: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött
SJVFS 2006:69: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda
SJVFS 2006:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk
SJVFS 2006:50: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött
SJVFS 2006:49: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter
SJVFS 2006:48: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter
SJVFS 2006:47: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött
SJVFS 2006:45: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja
SJVFS 2006:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
SJVFS 2004:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:19, SJVFS 2006:40
SJVFS 2006:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
SJVFS 2006:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar
SJVFS 2006:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)
SJVFS 2005:85: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:58) med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
SJVFS 2005:69: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter
SJVFS 2005:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island
SJVFS 2005:67: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:259) om avgift vid införsel av aluminiumburkar
SJVFS 2005:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk utökad provtagning avseende salmonella i vissa slaktkycklingflockar
Statens jordbruksverks kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 2005:53: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), och Norge
SJVFS 2005:35: Föreskrifter om upphävande av Kungliga veterinärstyrelsens cirkulär (VF 1969:64) till samtliga veterinärer om rabies
SJVFS 2005:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:10) om prisrapportering av mjölkprodukter
SJVFS 2005:23: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:158) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av växter av fikus (Ficus L.) från Nederländerna
SJVFS 2005:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
SJVFS 2005:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket
SJVFS 2005:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:96) om skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien
SJVFS 2004:97: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika
SJVFS 2004:95: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv
SJVFS 2004:93: Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
SJVFS 2004:92: Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:81) om ändring av underlag för gårdsstödet
SJVFS 2004:88: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar
SJVFS 2004:69: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige
SJVFS 2004:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:34) om prisrapportering av frukt och grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EU)
SJVFS 2004:67: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:51) om prisrapportering avseende bananer importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen
SJVFS 2004:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2004:8, SJVFS 2004:63
SJVFS 2004:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur
SJVFS 2004:37: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:82) om bekämpning av rhizomania
SJVFS 2004:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
SJVFS 2004:18: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel
Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplan mot flyghavre
SJVFS 2003:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur
SJVFS 2003:28: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur
SJVFS 2003:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket
SJVFS 2003:2: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:14) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län
SJVFS 2002:92: Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöstöd
SJVFS 2002:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om genetiskt modifierade växter
SJVFS 2002:82: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk under- Utkom från Weke”
Statens jordbruksverks föreskrifter om statistik undersökning av näringsidkares innehav av fruktträd
SJVFS 2002:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:71) om undantag från kravet att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad
SJVFS 2002:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:170) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med slakt
SJVFS 2002:41: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:168) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med nödslakt och sanitetsslakt
SJVFS 2002:36: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får samt höns och kycklingar
SJVFS 2002:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:34) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för handjursbidrag, am- och dikobidrag och extensifie ringsbidrag för bidragsåret 2000
SJVFS 2002:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om LAG-gruppens handläggning av stödärenden inom gemenskaps initiativet Leader+
SJVFS 2002:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar
SJVFS 2002:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen
SJVFS 2002:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:114) om seminverksamhet med får och get
SJVFS 2001:104: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:158) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för tackbidrag och extra tackbidrag i mindre gynnade områden
SJVFS 2001:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin
Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplaner mot flyghavre
SJVFS 2001:60: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får, höns och kycklingar samt vallarealer
SJVFS 2000:157: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
SJVFS 2000:145: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1984:20) med arbetsordning för förste banveterinär
SJVFS 2000:111: Statens jordbruksverks föreskrifter om schablonersättning vid frivillig kassering av traditionella hönsburar i samband med beslut enligt zoonoslagen (1999:658)
SJVFS 2000:93: Föreskrifter om upphävande av Kungl. veterinärstyrelsens föreskrifter (VF 1961:22) angående åtgärder mot nötkreaturstuberkulos hos klövbärande husdjur och häst
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:5) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Euro-peiska unionen (EU) samt till Island och Norge
SJVFS 2000:80: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:156) om bidrag till vissa jordbruksföretag
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:3) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
SJVFS 2000:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet med svin
SJVFS 2000:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa stöd från EG:s strukturfonder
SJVFS 2000:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:36) om godkännande av verksamhetsprogram för producentorganisationer inom marknaden för frukt och grönsaker
SJVFS 2000:29: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1977:17) om utlämnande av preparat med narkotisk verkan för avlivning av hund och katt
SJVFS 2000:25: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens före skrifter (LSFS 1986:28) om seminverksamhet för avel med andra djurslag än nötkreatur, får, getter, svin och hästar
SJVFS 2000:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Egypten
SJVFS 2000:15: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:89) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Nederländerna, m.m.
SJVFS 2000:12: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:42) om jordbrukets beredskapsorganisation
SJVFS 2000:11: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:144) om obligatorisk hälsoövervakning av bovin herpesvirus 1 infektion (IBR/IPV) i nötkreatursbesättningar
SJVFS 2000:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:60) om obligatorisk hälsoövervakning med avseende på Aujeszkys sjukdom i svinbesättningar
SJVFS 2000:8: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd
SJVFS 1999:104: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)
SJVFS 1999:101: Statens jordbruksverks föreskrifter om zoonotiska sjukdomar
SJVFS 1999:75: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:18) om rengöring och desinficering av transportfordon m.m. i samband med ilastning av klövbärande djur avsedda för utförsel
SJVFS 1999:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:90) om förbud mot införsel av potatis med ursprung i Egypten
SJVFS 1999:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:21) om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden
SJVFS 1996:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1996:25, SJVFS 1998:119
SJVFS 1998:110: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:97) om konsumtionsstöd för olivolja
SJVFS 1998:80: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:27) om röjningsbidrag till äppleodlare
SJVFS 1998:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av snittblommor av orkidéer (Orchidaceae) med ursprung i Thailand
SJVFS 1998:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare
SJVFS 1997:129: Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare
SJVFS 1997:113: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:103) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län
SJVFS 1997:80: Statens jordbruksverks föreskrifter om uppgiftslämnande för statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter
SJVFS 1997:29: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare
SJVFS 1997:28: Föreskrifter om upphävande av delar av Lantbruksstyrelsens och Statens livsmedelsverks kungörelse (LSFS 1986:8) om tjänstestämpel
SJVFS 1997:7: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:4) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
SJVFS 1996:167: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1986:25) om seminverksamhet för avel av nötkreatur, får och getter
SJVFS 1996:155: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:37) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av sticklingar och småplantor av krysantemum och margueriter med ursprung i Kanarieöarna
SJVFS 1996:154: Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare
SJVFS 1996:152: Statens jordbruksverks föreskrifter om skogsodlingsmaterial
SJVFS 1996:149: Statens jordbruksverks föreskrifter om kalvslaktbidrag
SJVFS 1996:128: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisåterbäring till pälsdjursuppfödning säsongen den 1 juli - 31 december 19941
SJVFS 1996:116: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:163) om deklaration av vinoch mustlager
SJVFS 1996:99: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer
SJVFS 1996:93: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:31) om tillfälligt nationellt produktionsbidrag för svenskt socker som används i den kemiska industrin
SJVFS 1996:63: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
SJVFS 1995:201: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:165) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Sverige
SJVFS 1995:135: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:124) om handel med mjölkkvoter avseende kvotåret den 1 april 1995 den 31 mars 1996
SJVFS 1995:121: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till den som helt eller delvis försörjer sig på att fiska till husbehov eller för försäljning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
SJVFS 1995:120: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till jordbruksföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
SJVFS 1995:115: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
SJVFS 1995:107: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om åtgärder m.m. vid vissa djursjukdomar
SJVFS 1991:139: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till alternativ odling
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1991:139, SJVFS 1995:106
SJVFS 1995:101: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:106) om veterinärdistrikt och stationeringsorter
SJVFS 1995:100: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:42) med arbetsordning m.m. för distriktsveterinärerna
SJVFS 1995:99: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:7) om statlig djursjukvårdsavgift
SJVFS 1995:72: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:107) om päronpest
SJVFS 1994:262: Statens jordbruksverks föreskrifter om ikraftträdande av vissa föreskrifter med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU)
SJVFS 1994:254: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om bidrag till export av förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter
SJVFS 1994:253: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spannmål m.m. för budgetåren 1991/92 - 1994/95
SJVFS 1994:248: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:96) om nedsättning av införselavgift av vissa ostsorter m.m.
SJVFS 1994:247: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m.
SJVFS 1994:246: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:17) om rabattering av stärkelse för tekniskt ändamål m.m.
SJVFS 1994:242: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:15) om återbetalning av införselavgift för nöt- och griskött m.m.
SJVFS 1994:241: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:14) om exportbidrag för kött
SJVFS 1994:240: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:90) om insamling av prisuppgifter inom livsmedelsområdet
SJVFS 1994:239: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av förmalningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete som används till foderblandningar
SJVFS 1994:238: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:71) om förmalningsavgift för vete, råg och rågvete
SJVFS 1994:237: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:7) om fettvaruavgift vid tillverkning inom landet av vegetabiliskt och animaliskt fett
SJVFS 1994:236: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:104) om avgift för foder som framställs i samband med att olja utvinns ur vegetabiliska råvaror
SJVFS 1994:235: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:70) om avgift på havre och korn för human konsumtion
SJVFS 1994:234: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om införselavgift m.m. vid import av hästar
SJVFS 1994:233: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om inoch utförsel av livsmedel
SJVFS 1994:232: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:130) om tullkompensation för vissa fettvaror till livsmedelsindustrin
SJVFS 1994:231: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:19) om prisutjämning för industrins råvarukostnader m.m.
SJVFS 1994:230: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:1) om avgifter vid import av livsmedel m.m.
SJVFS 1994:155: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:1) om undersökning av utsäde (utom potatis)
SJVFS 1994:105: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1985:25) med föreskrifter om de lokala frökontrollanstalternas plomberingsområden
SJVFS 1994:52: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:106) om berberis
SJVFS 1993:46: Statens jordbruksverks föreskrifter om arealbidrag
Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 1993:46, SJVFS 1993:60, SJVFS 1993:139, SJVFS 1994:26
SJVFS 1993:107: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1984:29) med föreskrifter om bladdödning med Reglone i oljeväxter samt i utsädesodlingar av baljväxtgrödor
SJVFS 1993:65: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:123) om katastrofskadeskydd inom rennäringen
Statens jordbruksverks föreskrifter om byggprocessen vid byggnadsföretag med statligt stöd
SJVFS 1991:101: Statens jordbruksverks föreskrifter om skydd mot flyghavre
SJVFS 1991:87: Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföre- tag
SJVFS 1991:85: Statens jordbruksverks föreskrifter '
SJVFS 1991:2: Statens jordbruksverks föreskrifter
Lantbruksstyrelsens kungörelse med anvisningar för fjäderfäkarantän
SJVFS 2020:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket
SJVFS 2008:68: Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24) om helikopterdrivning av renar