EIFS 2018:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut
EIFS 2012:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning
EIFS 2014:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag
EIFS 2015:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram
EIFS 2015:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram
EIFS 2019:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av förbrukare
EIFS 2013:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen
EIFS 2015:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten
Grund- och ändringsförfattningar: EIFS 2015:4, EIFS 2015:9
EIFS 2012:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen
EIFS 2019:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning
EIFS 2019:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag
EIFS 2015:8: Föreskrifter och allmänna råd om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare
EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Grund- och ändringsförfattningar: EIFS 2016:2, EIFS 2017:1, EIFS 2019:8
EIFS 2019:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag
EIFS 2013:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet
EIFS 2018:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer
EIFS 2014:8: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar
EIFS 2019:7: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare
EIFS 2013:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el
EIFS 2014:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek
EIFS 2014:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme)
EIFS 2019:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
EIFS 2015:10: Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet
EIFS 2015:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag
EIFS 2013:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten
EIFS 2015:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek
Grund- och ändringsförfattningar: EIFS 2015:1, EIFS 2016:1
EIFS 2009:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten
EIFS 2020:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare
EIFS 2013:8: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el
EIFS 2015:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende anslutning av elproduktionsanläggningar
EIFS 2012:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet
EIFS 2010:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
EIFS 2013:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare
EIFS 2019:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram
EIFS 2013:7: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare
EIFS 2020:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare