KBMFS 2008:1
KBMFS 2002:2: Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
KBMFS 2003:3: Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till frivilliga
MSBFS 2020:8: och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6),
MSBFS 2020:7
MSBFS 2016:5: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition. Bilaga 1 innehåller en icke-uttömmande förteckning över sådana pyrotekniska artiklar och sådan ammunition som avses i första stycket. 1
MSBFS 2018:5: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...................................................................................................................11 Bilaga A 1
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2018:5, MSBFS 2019:3
MSBFS 2016:8: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...................................................................................................................1 1 Bilaga A 1
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2016:8, MSBFS 2017:1
MSBFS 2018:6: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) ............................................................................................11 Bilaga 1 1
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2018:6, MSBFS 2019:4
MSBFS 2016:9: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) ............................................................................................1 1 Bilaga 1 1
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2016:9, MSBFS 2017:2
MSBFS 2020:2: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng, eller författning som trätt i dess ställe. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg, eller författning som trätt i dess ställe.
MSBFS 2020:4
MSBFS 2020:1
MSBFS 2014:2: Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet (SRVFS 2004:8) upphör samtidigt att gälla. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om deras tillämpning. Allmänna råd är markerade med grå bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSBFS 2020:3: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
MSBFS 2012:1: Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga Bemyndigande: 34 § 3 förordningen (2006:942)1 om krisberedskap och höjd beredskap, 9 kap. 1 § 3 och 5 förordningen (1995:238)2 om totalförsvarsplikt. 2. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:5) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring Bemyndigande: 30 § förordningen (1995:649)3 om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. 3. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2002:1) om arvoden till auditörer inom det civila försvaret Bemyndigande: 1 kap. 4 § förordningen (1995:241)4 om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
MSBFS 2016:4
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2016:4, MSBFS 2019:2
MSBFS 2011:4: och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) eller föreskrifter som trätt i dess ställe. Denna författning omfattar inte sådana kontroller av allmänna säkerhetsbestämmelser som avses i 9.1.2.3 första stycket i bilaga B till ADR-S och som i Sverige genomförs genom kontrollbesiktning av fordon i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § fordonslagen (2002:574) och 6 kap. fordonsförordningen (2009:211). Definitioner 2 § Termer och begrepp som används i ADR-S har samma betydelse då de används i denna författning. I denna författning avses med behörig kontrollant
MSBFS 2018:2: Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater
MSBFS 2015:4
MSBFS 2016:6: räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer
MSBFS 2013:1
MSBFS 2015:9
MSBFS 2015:5
MSBFS 2016:7
MSBFS 2009:11
MSBFS 2018:1
MSBFS 2018:9
MSBFS 2011:5: Föreskrifterna gäller inte sådana anläggningar som installerats enbart för varning för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning eller för överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. 2 § Kommunen ska kunna utlösa signalen beredskapslarm enligt 24 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt signalerna flyglarm, viktigt meddelande och faran över enligt Svensk Standard SS 03 17 11 (utgåva 2) från de varningsanläggningar som kommunen förfogar över. 3 § Kommunen ska prova de varningsanläggningar som den förfogar över genom att utlösa signalen viktigt meddelande och efter tre minuters paus signalen faran över. Provet ska genomföras klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Den som utövar verksamhet på en anläggning som omfattas av 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får i samråd med kommunen prova sina varningsanläggningar på samma sätt och vid samma tidpunkt som föreskrivs i första stycket. I samband med provet ska kommunen se till att allmänheten informeras om provet och varningssignalerna.
MSBFS 2009:1: beredskaps föreskrifter om ändring i vissa författningar som beslutats av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten eller Sprängämnesinspektionen
MSBFS 2018:10
MSBFS 2019:1
MSBFS 2016:2
MSBFS 2009:4: samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), eller i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:3) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), eller annan författning som trätt i någon av dessas ställe. Denna författning gäller inte för organ som ska utföra kontroll av tankar för gas eller för ämnena UN 1052 Vätefluorid, vattenfri, klass 8, förpackningsgrupp I och UN 1790 Fluorvätesyra med mer än 85 % vätefluorid, klass 8, förpackningsgrupp I. Definitioner 2§
MSBFS 2009:6: föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m.
MSBFS 2014:4: uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rök- och kemdykning.
MSBFS 2020:5: samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
MSBFS 2015:6
MSBFS 2016:1: om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns föreskrifter om varje myndighets ansvar för säker informationshantering. Ansvaret gäller även när myndighetens information hanteras av en extern aktör eller när myndigheten tillhandahåller andra aktörer tjänster för informationshantering inom e-förvaltning eller motsvarande. I de fall en myndighet anlitar en annan myndighet för att fullgöra uppgifter som regleras i denna författning ska de berörda myndigheterna tydligt dokumentera sitt samarbete. Det ska i dokumentationen tydliggöras vilken myndighet som är ansvarig för att uppfylla kraven som ställs i denna författning. Informationsklassning enligt 9 § p.1 ska utföras av den myndighet som äger informationen.
MSBFS 2009:5: beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land
MSBFS 2010:4
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2010:4, MSBFS 2018:12
MSBFS 2016:3
MSBFS 2018:3
MSBFS 2012:5: Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (Meddelande 1988:2) om alarmering av högre befäl vid kommunal räddningstjänst upphör härmed att gälla. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte tvingande utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en lag, förordning eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om tillämpningen av sådana regler. Allmänna råd är markerade med grå bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSBFS 2013:3: beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:8) om aerosolbehållare.
MSBFS 2012:3: räddningsverks föreskrifter (2006:11) om förpackning och märkning av explosiva varor
MSBFS 2015:8: allvarliga kemikalieolyckor finns föreskrifter om undantag från anmälningsplikt. När något av dessa undantag gäller, och om uppgifterna inte lämnats på annat sätt i en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), ska handlingsprogrammet enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor även innehålla de uppgifter som skulle ha lämnats i en anmälan. 1
MSBFS 2018:11
MSBFS 2012:4: föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor
MSBFS 2017:3
MSBFS 2018:4
MSBFS 2011:3
MSBFS 2018:8
MSBFS 2018:13: ANE regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor. 2 § Denna författning tillämpas på emulsioner, suspensioner och geler som innehåller minst 60 viktprocent ammoniumnitrat och mer än 1 viktprocent brännbara ämnen. Detta innefattar produkter som godkänts för transport under UN-nummer 3375 enligt ADR-S. Författningen tillämpas inte på sådana blandningar som är explosiva varor enligt 3 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Varor som omfattas av denna författning är brandreaktiva varor enligt 3 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 1
MSBFS 2014:6
MSBFS 2018:7
MSBFS 2009:7
MSBFS 2020:11: räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)
MSBFS 2020:6
MSBFS 2020:9
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2020:9, MSBFS 2021:6
MSBFS 2020:10
Grund- och ändringsförfattningar: MSBFS 2020:10, MSBFS 2021:7
MSBFS 2021:1
MSBFS 2021:2
MSBFS 2021:3: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor, eller hantering av explosiva varor som sker i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium, högskola eller annan yrkesutbildning.
MSBFS 2021:8
MSBFS 2022:1
MSBFS 2022:2
MSBFS 2021:5
MSBFS 2021:4
MSBFS 2022:4
MSBFS 2022:3
MSBFS 2023:1
MSBFS 2023:2
MSBFS 2023:4
MSBFS 2023:3
MSBFS 2024:3
MSBFS 2024:2
MSBFS 2024:1
MSBFS 2024:4
MSBFS 2024:5
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:6) om hantering av ammoniumnitrat
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5
Grund- och ändringsförfattningar: SÄIFS 2000:2, SÄIFS 2000:5
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:4) om hantering av organiska peroxider
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2) om hantering av väteperoxid
SÄIFS 1996:2: Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:5) om hantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3
Grund- och ändringsförfattningar: SÄIFS 1998:7, SÄIFS 2000:3
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon