LMFS 2017:4: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2017:4, LMFS 2020:4
LMFS 2015:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2019:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2019:2, LMFS 2020:5
LMFS 2016:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2020:1: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i lägenhetsregistret
LMFS 2018:5: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2017:6: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2015:5: Lantmäteriets föreskrifter om distrikt
LMFS 2016:1: Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2016:1, LMFS 2019:3, LMFS 2016:3, LMFS 2017:2
LMFS 2013:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2015:4: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2008:11: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar1
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2008:11, LMFS 2015:6, LMFS 2016:4, LMFS 2013:2, LMFS 2013:4, LMFS 2017:1
LMFS 2014:3: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan
LMFS 2014:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2018:3: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret
LMFS 2008:13: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
LMFS 2016:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2018:2: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden
LMFS 2019:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2014:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2018:1: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2017:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2013:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2013:3, LMFS 2014:4
LMFS 2012:4: Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta1
LMFS 2019:4: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2019:4, LMFS 2021:3, LMFS 2020:2
LMFS 2009:1: Lantmäteriets föreskrifter om betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift
LMFS 2015:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2008:14: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som 1 utlämnas av Lantmäteriet
LMFS 2020:6: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
Grund- och ändringsförfattningar: LMFS 2020:6, LMFS 2021:1
LMFS 2021:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2021:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för tjänsteexport
LMFS 2021:6: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret Beslutade den 16 december 2021 Med stöd av 15 § förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. föreskriver Lantmäteriet följande. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter tillämpas vid digital ansökan och anmälan i ärenden om registrering i samfällighetsföreningsregistret enligt 25, 26, 28, 29 och 39 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreskrifterna tillämpas också vid förfaranden enligt 5–6 b §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. Föreskrifterna tillämpas inte för ansökan om registrering enligt 26 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, om ansökan görs av den som hållit sammanträde för bildande av föreningen enligt 20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Definitioner 2§ I dessa föreskrifter förstås med 1. Elektronisk handling: Upptagning för automatiserad behandling som utfärdaren har gett ett slutligt innehåll. 2. E-legitimation: Identitetshandling i elektronisk form, som används för legitimering och underskrift vid elektronisk kommunikation. 3. Elektronisk underskrift: En för Lantmäteriet tekniskt verifierbar avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. 4. Elektroniskt original: Elektronisk handling som har försetts med en elektronisk utställarangivelse så att handlingens äkthet kan kontrolleras genom ett tekniskt förfarande. 5. Elektronisk kopia: Elektronisk avbild av ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original som avses visa både texten i originalet, originalets utseende och andra betydelsebärande element, t.ex. bilder som ingår som en del i framställningen. 6. Bestyrkt elektronisk kopia: Elektronisk kopia som försetts med en elektronisk underskrift eller motsvarande form av bevis om att kopian överensstämmer med originalet. 7. Mottagningstjänst: E-tjänst på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se för sådan digital ansökan och anmälan som avses i 1 § som sedan vidarebefordrar handlingarna till Lantmäteriets mottagningsställe. Legitimering och elektroniska underskrifter 3§ Vid digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret ska användaren, om inget annat anges, legitimera sig genom sådan e-legitimation som anges i 2 § och som vid tidpunkten för ärendets ingivande godtas i Lantmäteriets mottagningstjänst.
LMFS 2022:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2021:5) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2021:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2022:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2022:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2023:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2022:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar1 Beslutade den 14 december 2022 Lantmäteriet föreskriver följande med stöd av 3, 6 och 13 §§ förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Allmänna bestämmelser 1§ Avgift enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som handläggs av en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan myndighet eller av en särskild, av myndigheten förordnad, förrättningsman. 2§ Restid samt tid som går åt för sådant arbete för vilket avgift till fast belopp tas ut enligt 10 och 12 §§ ska inte debiteras med timtaxa. 3§ Avgift ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfarande, felmätning eller felräkning som har uppstått i förrättningen och förorsakats av lantmäterimyndigheten. Förskott 4§ Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna inte kommer att betalas får lantmäterimyndigheten besluta om förskott. Beslut om förskott ska antecknas på dagboksbladet. Tidredovisning 5§ Tid i ärende ska redovisas per påbörjad kvart. Uppgift om tiden och övriga uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa ut räkning, ska föras på varje ärende. Avgiftens storlek 6§ Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme (timtaxa) efter den tid som förrättningslantmätare, kart- och mätningsingenjör samt biträdande handläggare behöver för handläggningen av förrättningen. Avgift ska betalas per påbörjad kvart med en fjärdedel av timtaxan. Timtaxan är för förrättningslantmätare 1 900 kronor per timme, för kart- och mätningsingenjör 1 700 kronor per timme och för biträdande handläggare 1 200 kronor per timme. Lantmäterimyndigheten kan besluta att chef eller annan med särskild kompetens ska ha en timtaxa om 1 700 kronor per timme. Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg är timtaxan ordinarie timtaxa med tillägg av 300 kronor per timme måndag-torsdag efter klockan 18.00 respektive ordinarie timtaxa med tillägg av 600 kronor per timme fredag efter klockan 18.00 till och med söndag. 7§
LMFS 2022:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2023:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
LMFS 2023:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
LMVFS 2006:1: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras
LMVFS 1995:3: Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:llOl) utfärdad den 2 februari Med stöd av 19 5 lantmäteritaxan (1971:llOl) meddelar Lantmäteriverket (LMV) följande föreskrifter.
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 1995:3, LMVFS 1995:10
LMVFS 2000:2: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 2000:2, LMVFS 2007:4, LMVFS 2004:1, LMVFS 2008:7, LMFS 2022:1, LMFS 2019:5, LMFS 2018:6, LMFS 2012:5, LMFS 2017:5, LMFS 2020:3
LMVFS 1994:16
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 1994:16, LMFS 2020:7, LMFS 2014:5
Doc lmvfs/1994:4
LMVFS 1995:9: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighetsbildningslagen (1970:988) -
LMVFS 2007:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister
Grund- och ändringsförfattningar: LMVFS 2007:3, LMFS 2013:5
LMVFS 2003:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret