FFS 2011:1: Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen
FFS 2003:8: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa av Krigsarkivets föreskrifter om gallring
FFS 2020:1: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2020:1, FFS 2023:8
FFS 2020:2: Försvarsmaktens föreskrifter om anteckning av vissa fordon som utryckningsfordon
FFS 2010:2: Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2010:2, FFS 2023:11, FFS 2010:8
FFS 2011:2: Försvarsmaktens föreskrifter för militär sjöfart
FFS 2017:10: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2009:6) om drogtestning av totalförsvarspliktiga
FFS 2016:4: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1982:39) med fastställande av bestämmelser förkryptobeteckning (Best Krybet), 1983 års upplaga
FFS 1993:21: Krigsarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet för av 1993-06-08 Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut beslutade den 27 maj 1993. Krigsarkivet beslutar med stöd av 12 § 3 st arkivförordningen (1991:446 med ändring 1992:1056) att följande av Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut och gallringsföreskrifter skall tillämpas även fortsättningsvis. Nr 93 183 234 253
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 1993:21, FFS 2000:5
FFS 1995:20: Försvarsmaktens föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom Försvarsmakten
FFS 1994:4: Krigsarkivets föreskrifter om gallring av vissa handlingar i Byggnads och reparationsberedskapen beslutade den 22 april 1994. Krigsarkivet beslutar med stöd av 12 § 3 st arkivförordningen (1991:446, med ändring 1992:1056) om följande föreskrifter om gallring av vissa handlingar i Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB). Tillämpning 1§ Följande föreskrifter gäller för arkiv hos myndigheter under Försvarsdepartementet. Gallring 2§ Handlingar och upptagningar som upptas nedan skall gallras efter den frist som angivits i varje särskilt fall. Av praktiska skäl medtas även sådana handlingar som skall bevaras. Handlingar/upptagningar
FFS 1995:19: Försvarsmaktens föreskrifter om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 1995:19, FFS 2023:1, FFS 2002:6, FFS 1999:12
FFS 1994:9
FFS 1987:34
FFS 2001:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1991:35) om utredning av driftstörningar i militär luftfart
FFS 1991:35
FFS 2018:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering
FFS 1999:1
FFS 1986:25: Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om obligatorisk tandvård för submarin och flygande personal inom försvarsmakten
FFS 1997:12: Försvarsmaktens föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa författningar inom försvarsmaktens verksamhetsområde
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 1997:12, FFS 2017:9
FFS 2003:5: om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl
FFS 1992:16: Överbefälhavarens föreskrifter om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl beslutade den 11 juni 1992. Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. och efter hörande av Vapenfristyrelsen följande Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. 2§ En ansökan om ekonomisk hjälp enligt 1 § skall göras på särskilt avsedd blankett. Blanketten skall finnas tillgänglig vid alla myndigheter där värnpliktiga tjänstgör. 3§ Den värnpliktige skall kunna styrka utgifter för vilka han söker lån eller bidrag. Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån 4§ Ekonomisk hjälp i form av räntefritt lån lämnas i regel inte för skuld som skall betalas tidigare än 15 dagar efter inryckning eller senare an 15 dagar efter utryckning. 5§ Lån skall omvandlas till bidrag - då den vämpliktige måste använda sitt utryckningsbidrag för att återbetala hjälpen, - då situationen för den värnpliktige och dennes hushåll har förändrats på sådant sätt all lånet borde ha beviljats som bidrag. 6§ Vid lån skall skuldförbindelse upprättas mellan den värnpliktige och den myndighet som beviljat lånet.
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 1992:16, FFS 1992:27
FFS 2016:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:3) om spärrning, blockering och förstöring
FFS 1995:7
FFS 2015:5: Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning
FFS 1987:12
FFS 2013:2: Försvarsmaktens föreskrifter om kontrollbesiktning av fordon
FFS 1995:12
FFS 2010:5
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2010:5, FFS 2017:11
FFS 1992:29: Överbefälhavarens föreskrifter om användning av särskilda anläggningsnummer (B-nummer) beslutade den 20 oktober 1992 Överbefälhavaren föreskriver med stöd av 7 § i förordningen (1981:421) om säkerhetsskydd vid statliga myndigheter följande 1§ Dessa föreskrifter gäller användandet av särskilda anläggningsnummer, B-nummer, inom försvarsmakten. 2§ En militärbefälhavare får inom ett militärområde av sekretesskäl tilldela viktiga anläggningar inom försvarsmakten ett B-nummer. 3§ Ett B-nummer får inte användas i en handling om handlingen är avsedd att vara offentlig (t ex öppen telefonkatalog och reseorder). Ett B-nummer får heller inte användas vid telefonsamtal som inte är krypterat. 4§ Ansökan om besökstillstånd till en anläggning enligt 2 § görs på därför avsedd blankett med iakttagande av bestämmelserna i 3 §. Ansökan insänds till säkerhetsansvarig myndighet. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 1992. B Gustafsson
FFS 1996:16: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 21 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal samt efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och de frivilliga försvarsorganisationerna som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt efter samråd med hemvärnets centrala förtroenderåd, följande. Inledande bestämmelser 1§ Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom Försvarsmakten och hemvärnspersonal, som deltar i utbildning eller tjänstgöring som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till bibehållande av kompetens i en krigsbefattning och instruktörsutbildning. Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig försvarsorganisation. 2§ För beräkning och utbetalting av ekonomiska förmåner till hemvärnets personal, utom avtalspersonalen, ansvarar berörd försvarsområdesbefälhavare och i förekommande fall chefen för östkustens marinkommando. Befattningspenning 3§ Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell. Kodsiffra 8 7 6 5 4-1
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 1996:16, FFS 2022:2, FFS 2008:1, FFS 2000:8, FFS 2003:10, FFS 2004:2, FFS 2009:4, FFS 1998:7, FFS 2006:2
FFS 1980:35
FFS 1982:20
FFS 1983:45
FFS 2007:4: Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)
FFS 1984:24
FFS 2018:2: Försvarsmaktens föreskrifter om S-cisterner i mark och motgjutna cisterner i berg eller mark för brandfarliga vätskor
FFS 1998:6: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt
FFS 2019:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2019:3, FFS 2024:1, FFS 2023:7, FFS 2022:5, FFS 2019:8
FFS 2007:1: Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2007:1, FFS 2023:4
FFS 1994:21
FFS 2016:3: Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten
FFS 1986:5: I denna förordning finns föreskrifter om ersättning åt den som är make till en försvarsattaché. Med make likställs den som en försvarsattaché varaktigt sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden. Ersättningar 2§ Maken har rätt att få resekostnadsersättning, traktamente och hotellkostnadsersättning, när han eller hon följer med på - försvarsattachéns ackrediterings- och avskedsbesök i ett sidoackrediteringsland, - andra resor som försvarsattachén gör i sin tjänst utanför stationeringslandet, om överbefälhavaren finner att det behövs eller annars är lämpligt att maken följer med. 3§ Resekostnadsersättning, traktanente och hotellkostnadsersättning enligt denna förordning beräknas med tillämpning av utlandsresereglementet (1953:666). Därvid skall de bestämmelser som gäller för försvarsattachén tillämpas också på maken. 4§ Ersättning betalas ut av överbefälhavaren efter ansökan. Kostnaderna skall betalas från fjärde huvudtitelns förslagsanslag E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet. Överklagande 5§
FFS 2005:3: Föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2001:6) om säkerhetsskydd vid visst försvarsmaterielsamarbete
FFS 2015:2: Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd
FFS 2003:3: Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1989:24) om fastställande av försvarsmedicinsk klassifikation (FMK)
FFS 1989:24: Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om fastställande av försvarsmedicinsk klassifikation (FMK)
FFS 2016:2: Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FMArbo)
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2016:2, FFS 2018:1, FFS 2017:8, FFS 2017:6
FFS 1996:4: Försvarsmaktens föreskrifter om civila åtföljande stridskrafterna
FFS 2012:4: Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten
FFS 2017:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
FFS 2018:3: Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2018:3, FFS 2023:5, FFS 2018:6
FFS 1995:9
FFS 1984:36
FFS 1995:3: Försvarsmaktens föreskrifter om fördelning av fordon inom totalförsvaret
FFS 2002:3: Försvarsmaktens föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom Försvarsmakten;1
FFS 2010:6: Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB)
FFS 1984:47
FFS 2019:4: Försvarsmaktens föreskrifter om folkrätt
FFS 1995:10
FFS 2018:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:2) med arbetsordning för Försvarsmakten
FFS 2019:10: Försvarsmaktens föreskrifter om militär luftfart
FFS 2017:2: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:32) om befordringsberedningar
FFS 1988:6
FFS 1994:20
FFS 1988:29
FFS 1995:8: Krigsarkivets föreskrifter om gallring av vissa handlingar i system DELTA
FFS 2010:7: Försvarsmaktens föreskrifter om användande av skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten
FFS 1984:30
FFS 1994:18
FFS 1979:15
FFS 1994:36
FFS 1987:4: Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i överbefälhavarens kungörelse (FFS 1978:36) om instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm
FFS 2018:8: Försvarsinspektören för hälsa och miljös föreskrifter om avsteg från tilllämpningen av vissa föreskrifter i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall
FFS 2015:1: Försvarsmakten föreskriver att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:1) om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar ska upphöra att gälla den 31 maj 2015.
FFS 2012:3: Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2012:3, FFS 2014:1
FFS 1985:26
FFS 1994:30: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 1994:30, FFS 2004:3
FFS 2019:6: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2019:6, FFS 2022:4
FFS 2016:1: Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart
FFS 2010:3: Generalläkarens föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria inom Försvarsmakten
FFS 2000:4: Försvarsmaktens föreskrifter om tjänsteställningsbefordran av avtalspersonal
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2000:4, FFS 2023:2
FFS 1996:6: Försvarsmaktens föreskrifter om motorreparationstjänsten för totalförsvaret
FFS 1988:5
FFS 1994:1: Överbefälhavarens föreskrifter om identitetskkort m m för kombattanter samt för militär sjukvårds- och själavårdspersonal
FFS 1985:11: Överbefälhavarens föreskrifter om beväpning och vapenutbildning av fältpräster (motsv) i krigsorganisationen
FFS 1978:51
FFS 2008:4: Förordning om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:5) om byggnads- och reparationsberedskapen
FFS 2004:4: Generalläkarens föreskrifter om avsteg från tillämpningen av vissa föreskrifter i miljöbalken och avfallsförordningen (2001:1063) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall
FFS 2014:2: Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2014:2, FFS 2023:13, FFS 2023:14
FFS 2019:1: Försvarsmaktens föreskrifter om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten
FFS 2002:7: Försvarsmaktens föreskrifter om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2002:7, FFS 2023:3
FFS 1984:57
FFS 1993:40
FFS 2017:1: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:24) om Försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst m m
FFS 2017:7: Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga
FFS 1986:34
FFS 1987:8
FFS 2013:3: Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna
FFS 1982:48
FFS 1982:30
FFS 2008:2: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran av totalförsvarspliktig personal
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2008:2, FFS 2009:1
FFS 2019:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering
FFS 1989:11: Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter om kompetenskrav för viss hälsooch sjukvårdspersonal på lägre regional och lokal myndighet inom armen, marinen och flygvapnet
FFS 2019:9: Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten
FFS 1994:15
FFS 1992:34
FFS 2017:4: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst
FFS 1985:20: Föreskrifterna i denna förordning om försvarsattachéer skall i tillämpliga delar också gälla för biträdande försvarsattachéer. Försvarsattachéerna benämns arméattaché, marinattaché eller flygattaché. 2§ En försvarsattaché skall i det land eller de länder som han svarar för 1. följa och bedöma den militärpolitiska utvecklingen och utvecklingen i övrigt inom det totala försvaret samt hålla sig underrättad om den säkerhetspolitiska utvecklingen, 2. vara rådgivare åt beskickningschefen i militära frågor, 3. biträda svenska försvarsmyndigheter i frågor som berör inköp eller försäljning av materiel och tjänster samt i mån av möjlighet hjälpa andra myndigheter och företag i frågor som rör militära förhållanden, 4. lämna biträde åt företrädare för det svenska totalförsvaret i samband med besök, 5. fullgöra uppgifter i övrigt enligt överbefälhavarens bestämmande. 3§ En försvarsattaché skall hålla beskickningschefen underrättad
FFS 1994:19
FFS 1996:14: Försvarsmaktens föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform
FFS 2019:2: Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2019:2, FFS 2020:3
FFS 2009:5: Föreskrifterna i 28-36 §§ i denna författning börjar tillämpas först när regeringen har meddelat ett sådant förordnande som avses i 1 § IKFN-förordningen. När 28-36 §§ är i tilllämpning, gäller inte föreskrifterna i 8-26 §§ i denna författning för krigförande staters statsfartyg och statsluftfartyg.
FFS 1992:35
FFS 2017:5: Förordning om upphävande av Försvarets radioanstalts föreskrifter (FFS 1992:22) om hörselundersökning
FFS 2010:1: Försvarsmaktens föreskrifter om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar
FFS 1994:11
FFS 1999:4: Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning
FFS 1993:18: Krigsarkivets föreskrifter om gallring av handlingar och upptagningar för ADB i system INH
FFS 2001:8: Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1985:27) om hörselvård inom försvarsmakten
FFS 2018:4: Försvarsmaktens föreskrifter om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga
FFS 2000:3: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1990:13) om uniformssystem m/87 och fältuniformssystem 90
FFS 2007:3: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet
FFS 1994:14
FFS 2020:4: Försvarsmaktens föreskrifter om trafikregler för militär luftfart
FFS 2021:1: Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2021:1, FFS 2023:10
FFS 2021:2: Försvarsmaktens föreskrifter om militär trafik
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2021:2, FFS 2023:15
FFS 2022:1: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten
FFS 2022:3: Försvarsmaktens föreskrifter om skyddsobjekt och skyddsvakter
Grund- och ändringsförfattningar: FFS 2022:3, FFS 2023:9
FFS 2023:6
FFS 2019:5: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:9) om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1997:12) om fortsatt giltighet av vissa författningar inom försvarsmaktens verksamhetsområde