HSLF-FS 2017:37: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2017:37, HSLF-FS 2018:39, HSLF-FS 2018:44, HSLF-FS 2020:72
HSLF-FS 2020:3: Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare
HSLF-FS 2019:19: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
HSLF-FS 2019:24: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20201
HSLF-FS 2017:42 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare
HSLF-FS 2017:43 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption
HSLF-FS 2019:14: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2019:14, HSLF-FS 2022:36
HSLF-FS 2017:31: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.1 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2017:44: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:2) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap
HSLF-FS 2019:13: Socialstyrelsens föreskrifter om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken
HSLF-FS 2016:30: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet
HSLF-FS 2017:45: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:3) om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap
HSLF-FS 2015:15: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2015:15, HSLF-FS 2017:56, HSLF-FS 2017:5, HSLF-FS 2016:85
HSLF-FS 2016:59: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet
HSLF-FS 2016:29: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel
HSLF-FS 2018:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel
HSLF-FS 2016:53: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om 2016:53 utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.; Utkom från trycket beslutade den 25 maj 2016. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 19 § 2 begravningsförordningen (1990:1147) att 10 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. samt bilaga 3 till föreskrifterna ska ha följande lydelse. Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Skatteverket.
HSLF-FS 2020:24: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning av rättspsykiatriska undersökningar och läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. på undersökningsenheter
HSLF-FS 2016:79: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.
HSLF-FS 2018:25: Läkemedelsverkets föreskrifter om licens
HSLF-FS 2017:46 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2012:4) om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge
HSLF-FS 2018:67: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20191
HSLF-FS 2016:91: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2013:35) om 2016:91 uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Utkom från trycket
HSLF-FS 2016:76: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor
HSLF-FS 2017:52: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2017:52, HSLF-FS 2020:55
HSLF-FS 2016:34: Innehållsförteckning till Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:34, HSLF-FS 2018:3, HSLF-FS 2018:34, HSLF-FS 2018:66, HSLF-FS 2018:65, HSLF-FS 2016:62, HSLF-FS 2016:93, HSLF-FS 2018:64
HSLF-FS 2016:13: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel
HSLF-FS 2016:10: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor
HSLF-FS 2016:64: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:64, HSLF-FS 2020:48
HSLF-FS 2016:28: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek
HSLF-FS 2019:29: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
HSLF-FS 2017:80: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
HSLF-FS 2018:63: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel
HSLF-FS 2016:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel
HSLF-FS 2017:40: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
HSLF-FS 2015:23: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska
HSLF-FS 2016:26: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)
HSLF-FS 2019:12: Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd till genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning
HSLF-FS 2020:38: Socialstyrelsens föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19
HSLF-FS 2017:69: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.3 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:12: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur
HSLF-FS 2016:35: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14) om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2015:14, HSLF-FS 2016:18
HSLF-FS 2016:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2017:62: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2018:36: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
HSLF-FS 2016:80: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:79: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2017:79, HSLF-FS 2019:11
HSLF-FS 2018:43: Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2018:43, HSLF-FS 2020:71, HSLF-FS 2020:2
HSLF-FS 2017:54: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:74: Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel
HSLF-FS 2016:41: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:41, HSLF-FS 2017:76
HSLF-FS 2016:38: Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land
HSLF-FS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:1: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:1, HSLF-FS 2020:57, HSLF-FS 2017:4
HSLF-FS 2016:14: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel
HSLF-FS 2019:18: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:75: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur
HSLF-FS 2019:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:50: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel
HSLF-FS 2016:84: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2018:60: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel
HSLF-FS 2016:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
HSLF-FS 2016:56: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende
HSLF-FS 2015:33
HSLF-FS 2017:33: Läkemedelsverkets föreskrifter om ikraftträdande av reviderad monografi för erythromycin ethylsuccinate i Europafarmakopén
HSLF-FS 2018:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
HSLF-FS 2017:12: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
HSLF-FS 2018:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2016:60: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2015:31, HSLF-FS 2019:3
HSLF-FS 2016:70: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel
HSLF-FS 2018:37: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel
HSLF-FS 2017:53: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.2 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2015:30: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2015:30, HSLF-FS 2018:12
HSLF-FS 2016:86: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:86, HSLF-FS 2021:106, HSLF-FS 2018:14
HSLF-FS 2017:72: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter
HSLF-FS 2017:75: Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel
HSLF-FS 2016:71: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel
HSLF-FS 2016:33: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika
HSLF-FS 2017:64: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:11: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning
HSLF-FS 2016:58: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
HSLF-FS 2016:78: Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur
HSLF-FS 2016:40: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:68: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2018:33: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.5 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:3: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:3, HSLF-FS 2018:13, HSLF-FS 2016:22
HSLF-FS 2016:6: Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering
HSLF-FS 2016:66: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover
HSLF-FS 2017:65: Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik
HSLF-FS 2016:72: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning
HSLF-FS 2018:26: Läkemedelsverkets föreskrifter om lagerberedningar
HSLF-FS 2018:2: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter
HSLF-FS 2016:17: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel
HSLF-FS 2016:5: Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning
HSLF-FS 2016:67: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige
HSLF-FS 2016:73: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel
HSLF-FS 2018:62: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel
HSLF-FS 2016:7: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister
HSLF-FS 2017:70: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel
HSLF-FS 2018:61: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel
HSLF-FS 2016:69: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter
HSLF-FS 2016:15: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel
HSLF-FS 2017:38: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2019:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:68: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation
HSLF-FS 2016:98: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud
HSLF-FS 2017:77: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
HSLF-FS 2016:55: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende
HSLF-FS 2017:32: Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning
HSLF-FS 2016:27: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel
HSLF-FS 2018:9: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:31: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek
HSLF-FS 2019:26: Läkemedelsverkets föreskrifter om utgåva 10.0 av Europafarmakopén
HSLF-FS 2017:3: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2017:3 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 23 mars 2017 av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2018:22: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2018:22 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 9 maj 2018 av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2018:6: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid
HSLF-FS 2015:35: Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:61: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
HSLF-FS 2016:74: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk
HSLF-FS 2016:32: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget
HSLF-FS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2018:32: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:57: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
HSLF-FS 2015:29: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
HSLF-FS 2016:63: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi
HSLF-FS 2016:81: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2015:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador
HSLF-FS 2018:48: Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2018:48, HSLF-FS 2020:54
HSLF-FS 2019:6: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.7 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2017:73: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor
HSLF-FS 2019:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2018:35: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet
HSLF-FS 2016:25: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.
HSLF-FS 2018:7: Läkemedelsverkets föreskrifter om ikraftträdande av reviderad monografi för fermentationsprodukter i Europafarmakopén och om supplement 9.4 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2017:67: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2020:81: Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2020:81, HSLF-FS 2021:62, HSLF-FS 2021:53
HSLF-FS 2020:74: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20211
HSLF-FS 2020:73: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
HSLF-FS 2020:64: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
HSLF-FS 2020:56: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2020:56 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 10 december 2020 av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2020:53: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2020:53 (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening; Utkom från trycket
HSLF-FS 2020:47 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (HSLF-FS 2020:41) om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
HSLF-FS 2020:46: Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2020:46, HSLF-FS 2021:78
HSLF-FS 2020:87: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2021:10: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2021:10 (HSLF-FS 2017:80) om legitimation för yrke inom Utkom från trycket hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland; den 11 februari 2021
HSLF-FS 2021:8: I denna författning ges föreskrifter och allmänna råd som kompletterar patientsäkerhetslagens (2010:659) och patientsäkerhetsförordningens (2010:1369) bestämmelser om specialistkompetens för läkare.
HSLF-FS 2021:28: hälsomyndighetens föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek
HSLF-FS 2021:31 Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd
HSLF-FS 2021:42: Socialstyrelsens föreskrifter om fortsatt giltighet av föreskrifterna (HSLF-FS 2020:38) om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19
HSLF-FS 2021:52: Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2021:83: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20221
HSLF-FS 2021:89: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap
HSLF-FS 2021:108 Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning;
HSLF-FS 2021:107 Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre;
HSLF-FS 2022:3: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
HSLF-FS 2022:20: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket
HSLF-FS 2022:27: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin
HSLF-FS 2022:39: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
HSLF-FS 2022:44: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verk­ samheter enligt SoL och LSS
HSLF-FS 2020:17: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS om tillämpningen av förordningen (2020:163) om 2020:17 tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer Utkom från trycket för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen den 24 april 2020 covid-19
HSLF-FS 2019:30: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare
HSLF-FS 2020:41: Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
HSLF-FS 2017:10: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska andra styckets första strecksats under rubriken ”Hälso- och sjukvård” ha följande lydelse. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. Nämndens bedömning av vad den enskilde ska få ersättning för bör göras från den utgångspunkten att syftet med vården ska kunna uppnås. Ekonomiskt bistånd bör omfatta kostnader för åtgärder som –– utgör sådan vård och behandling som avses i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som ett landsting är skyldigt att svara för enligt 8 kap. 1 § samma lag, även i de fall insatserna tillhandahålls av en privat yrkesutövare som är ansluten till Försäkringskassan, –– vidtas efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal och –– görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ekonomiskt bistånd bör även omfatta skäliga kostnader för bl.a. –– hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, –– läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, –– resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras eller –– resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsmaterial.
HSLF-FS 2018:49: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen URBAN LINDBERG
HSLF-FS 2020:61: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska andra styckets första strecksats under rubriken ”Hälso- och sjukvård” ha följande lydelse. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. Nämndens bedömning av vad den enskilde ska få ersättning för bör göras från den utgångspunkten att syftet med vården ska kunna uppnås. Ekonomiskt bistånd bör omfatta kostnader för åtgärder som – utgör sådan vård och behandling som avses i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som en region är skyldig att svara för enligt 8 kap. 1 § samma lag, även i de fall insatserna tillhandahålls av en privat yrkesutövare som är ansluten till Försäkringskassan,1 – vidtas efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal och – görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ekonomiskt bistånd bör även omfatta skäliga kostnader för bl.a. – hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, – läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, – resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras eller – resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsmaterial.
SOSFS 2005:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälsooch sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:26, SOSFS 2009:19, HSLF-FS 2020:69, HSLF-FS 2017:24, HSLF-FS 2020:82
SOSFS 2014:4: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2014:4, HSLF-FS 2020:59, HSLF-FS 2017:8
SOSFS 1993:4: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1993:4, SOSFS 2014:9
SOSFS 2001:16: Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2001:16, SOSFS 2006:23, SOSFS 2009:21, SOSFS 2005:16, SOSFS 2007:15, SOSFS 2003:11, SOSFS 2006:6, SOSFS 2015:7, SOSFS 2011:1, SOSFS 2009:5, HSLF-FS 2017:71
SOSFS 2009:30: Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:30, SOSFS 2012:15, SOSFS 2014:3, SOSFS 2011:17, SOSFS 2013:13, HSLF-FS 2021:99, HSLF-FS 2018:18, HSLF-FS 2017:59, HSLF-FS 2017:34, HSLF-FS 2016:19, HSLF-FS 2018:50
SOSFS 2001:4
SOSFS 2002:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2002:11, SOSFS 2004:2, SOSFS 2013:2, SOSFS 2009:33, SOSFS 2008:25, SOSFS 2006:19, SOSFS 2007:22, HSLF-FS 2018:15
SOSFS 2005:29: Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:29, SOSFS 2007:18, SOSFS 2014:19, SOSFS 2015:23, SOSFS 2013:4, HSLF-FS 2017:21, HSLF-FS 2017:55, HSLF-FS 2018:8
SOSFS 2013:22: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2013:22, HSLF-FS 2020:60, HSLF-FS 2017:9
SOSFS 2009:28: Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:28, SOSFS 2011:19, SOSFS 2013:11, SOSFS 2011:10, HSLF-FS 2015:24, HSLF-FS 2021:17, HSLF-FS 2016:95, HSLF-FS 2018:16, HSLF-FS 2017:14, HSLF-FS 2017:57, HSLF-FS 2016:23, HSLF-FS 2015:24
SOSFS 2012:14: Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2012:14, SOSFS 2013:17, SOSFS 2015:6, HSLF-FS 2020:63, HSLF-FS 2018:20
SOSFS 2003:3: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:86) med föreskrifter om användning av kateter i urinblåsan i vissa fall m.m.
SOSFS 2015:8: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2015:8, HSLF-FS 2018:53, HSLF-FS 2020:19, HSLF-FS 2016:36, HSLF-FS 2018:21
SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2014:5, HSLF-FS 2022:37, HSLF-FS 2020:58, HSLF-FS 2016:89, HSLF-FS 2018:24
SOSFS 2015:15: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:11) om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati
SOSFS 2008:18: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:18, SOSFS 2014:1, SOSFS 2013:8, HSLF-FS 2022:47, HSLF-FS 2021:36, HSLF-FS 2020:67
SOSFS 2008:21: Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:21, HSLF-FS 2017:18
SOSFS 1999:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1999:26, SOSFS 2009:16
SOSFS 2010:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
SOSFS 2008:17: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:17, SOSFS 2009:9, SOSFS 2008:27, SOSFS 2009:1, SOSFS 2009:3, SOSFS 2012:8
SOSFS 2002:5
SOSFS 2005:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:10, HSLF-FS 2022:34, HSLF-FS 2016:52
SOSFS 2004:11: Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2004:11, HSLF-FS 2017:25
SOSFS 2007:13
SOSFS 2009:11: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer
SOSFS 2008:1: Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:1, SOSFS 2013:6, HSLF-FS 2021:43, HSLF-FS 2017:27
SOSFS 1996:28
SOSFS 2005:21: Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:21, SOSFS 2007:7, HSLF-FS 2016:48, HSLF-FS 2016:48, HSLF-FS 2018:11
SOSFS 2008:13: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:13, SOSFS 2012:18
SOSFS 2009:32: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälsooch sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:32, SOSFS 2013:15, SOSFS 2011:15, HSLF-FS 2021:100, HSLF-FS 2016:21, HSLF-FS 2018:19, HSLF-FS 2018:52, HSLF-FS 2017:36, HSLF-FS 2017:61
SOSFS 2013:32: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårds­ personal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m.
SOSFS 2009:31: Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:31, SOSFS 2013:14, SOSFS 2011:16, HSLF-FS 2017:60, HSLF-FS 2018:51, HSLF-FS 2017:35, HSLF-FS 2016:20
SOSFS 2000:9
SOSFS 2011:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2011:11, SOSFS 2013:25
SOSFS 2009:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:10, SOSFS 2013:9, SOSFS 2011:22, HSLF-FS 2020:66, HSLF-FS 2018:38, HSLF-FS 2017:15
SOSFS 2005:31
SOSFS 2007:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2007:10, SOSFS 2008:20, HSLF-FS 2017:19
SOSFS 2008:33: Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:33, HSLF-FS 2017:17
SOSFS 2012:17: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2012:17, HSLF-FS 2017:11
SOSFS 2001:14: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omskärelse av pojkar
SOSFS 2005:9: om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig
SOSFS 2004:15: av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani
SOSFS 2009:29: Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:29, SOSFS 2013:12, SOSFS 2011:18, HSLF-FS 2017:13, HSLF-FS 2017:58, HSLF-FS 2018:17
SOSFS 2011:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2011:5, SOSFS 2013:16
SOSFS 2003:15: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2003:15, SOSFS 2013:24, SOSFS 2011:14
SOSFS 2005:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården
SOSFS 2004:13: Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida
SOSFS 2008:34: Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2008:34, HSLF-FS 2016:39, HSLF-FS 2017:81
SOSFS 2005:25
SOSFS 2002:9: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2002:9, HSLF-FS 2016:87
SOSFS 2007:2: Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2007:2, SOSFS 2013:23, HSLF-FS 2020:68, HSLF-FS 2017:2
SOSFS 2013:35: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
SOSFS 2009:12: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:12, HSLF-FS 2019:2
SOSFS 2005:27: Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2005:27, HSLF-FS 2017:23
SOSFS 1999:5: Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1999:5, SOSFS 2014:18, HSLF-FS 2021:9, HSLF-FS 2020:18, HSLF-FS 2016:37
SOSFS 2007:14
SOSFS 2002:2: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2002:2, SOSFS 2006:8
SOSFS 2009:6: Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårds­ åtgärd kan utföras som egenvård
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:6, SOSFS 2012:10, SOSFS 2011:23, HSLF-FS 2017:16
SOSFS 1999:19
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1999:19, SOSFS 2009:20, SOSFS 2013:21
SOSFS 2008:36: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område
SOSFS 2000:6: Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2000:6, SOSFS 2007:3, HSLF-FS 2017:28
SOSFS 1998:13
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1998:13, SOSFS 2013:18
SOSFS 2006:9: Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2006:9, SOSFS 2013:5, HSLF-FS 2017:20
SOSFS 2008:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av delar av Socialstyrelsens före­ skrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårds­ inrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rätts­ psykiatrisk undersökning
SOSFS 1995:4: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1995:4, SOSFS 2010:5
SOSFS 1995:1: Socialstyrelsens föreskrifter
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 1995:1, SOSFS 2010:6
SOSFS 1987:8
SOSFS 2007:8: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2007:8, SOSFS 2008:16
SOSFS 2001:11: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik
SOSFS 2012:16: Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag
SOSFS 2001:15: Föreskrifter är bindande regler. . Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan
SOSFS 2013:29: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel
SOSFS 2015:10: Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2015:10, HSLF-FS 2017:6
SOSFS 2012:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2012:11, HSLF-FS 2019:25
SOSFS 2009:15: Socialstyrelsens föreskrifter om abort
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2009:15, SOSFS 2011:21
SOSFS 2011:7: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2011:7, HSLF-FS 2020:65, HSLF-FS 2017:26
SOSFS 2006:16: Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid
SOSFS 2009:17: Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1)
SOSFS 2015:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall
SOSFS 2014:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS om förebyggande av och behandling vid undernäring; 2014:10 (M och S) beslutade den 23 september 2014.
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2014:10, HSLF-FS 2017:7
SOSFS 2012:20: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2012:20, HSLF-FS 2020:62
SOSFS 2015:17: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit
SOSFS 2015:1: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden
SOSFS 2012:6: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS
SOSFS 2015:16: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning
SOSFS 2003:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner
SOSFS 2001:13: Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
SOSFS 2005:14: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
SOSFS 2015:20: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
SOSFS 2004:14: av Socialstyrelsens föreskrifter
SOSFS 2008:6: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör smittskydd
SOSFS 2002:12: Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården
SOSFS 2015:21: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa
SOSFS 2000:16: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:7) Anmälan till polismyndighet om hinder för innehav av skjutvapen
HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning
SOSFS 2004:17: publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.
SOSFS 2008:35: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård
SOSFS 2001:18: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd
SOSFS 2013:20: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap
SOSFS 2009:7: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör difteri och stelkramp
SOSFS 2009:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer
SOSFS 2003:13: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen
Grund- och ändringsförfattningar: SOSFS 2003:13, SOSFS 2006:15
SOSFS 2001:6: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten i cigaretter
SOSFS 2008:9
SOSFS 2005:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet
SOSFS 2015:22: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2012:2) om smittspårningspliktiga sjukdomar
SOSFS 2012:5: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 1997:26) Rättsmedicinska undersökningar av avlidna
SOSFS 2005:1: Socialstyrelsens föreskrifter om verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580)
SOSFS 2015:18: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn
SOSFS 2008:12: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd i verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
SOSFS 1997:14: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
SOSFS 2010:1: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård
SOSFS 1997:15: Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SOSFS 2001:8: Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken
SOSFS 2014:2: Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning
SOSFS 2007:17: Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer
SOSFS 2008:32: Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder
SOSFS 2002:8: Socialstyrelsens allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorg
SOSFS 2015:5: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:6) om utredning av patienter som sätter sina symtom i samband med kvicksilver från amalgam – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1998:3) om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2014:14: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2011:6: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:39) om desinfektion av avloppsvatten från sjukhus, laboratorier m.fl.
SOSFS 2013:28: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och mikroorganismer – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:25) om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2004:7) om bassängbad – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:7) om höga ljudnivåer – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur inomhus Socialstyrelsen TAINA BÄCKSTRÖM Georg Lagerberg
SOSFS 1982:13: Socialstyrelsens allmänna råd om diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubella- infektion
SOSFS 2015:2: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken ska – andra stycket under rubriken ”Tillämpningsområde”, – första stycket under rubriken ”Definitioner”, och – texten under rubriken ”Märkning” ha följande lydelse.
SOSFS 2011:12: Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre
SOSFS 2013:1: Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd
SOSFS 2013:26: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska texten under rubriken ”Barns och skolungdomars inkomster av arbete” ha följande lydelse. Om socialnämnden räknar av barns och skolungdomars inkomster av arbete över ett prisbasbelopp per kalenderår, bör avräkningen göras mot barnets eller skolungdomens del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden (för beräkning av boendekostnad se avsnittet ”Faktisk boendekostnad” s. 7). Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Kristina Eriksson
SOSFS 2015:3: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2008:30: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare
SOSFS 2012:3: Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre
SOSFS 2013:33: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Georg Lagerberg
SOSFS 2006:4: Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet
SOSFS 2006:13: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:45) om bedömning av hälsorisker från vissa golvmaterial
SOSFS 2014:17: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2003:8: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1980:99) om hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1987:24) om kompetenskrav för arbetsterapeuttjänster – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1987:30) om kompetenskrav för tjänstgöring som laboratorieassistent eller medicinsk-teknisk assistent – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:48) om kompetenskrav för tjänstgöring som sjukhusfysiker – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:49) om kompetenskrav för tjänstgöring som sjukhusingenjör.
SOSFS 2013:34: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Georg Lagerberg
SOSFS 2001:1: och riksarkivets allmänna råd (SOSFS 1991:22)2 om handhavandet av patientjournaler i vissa fall skall upphöra att gälla.
SOSFS 2015:13: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2014:13: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén
SOSFS 2015:4: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälsooch sjukvård ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlund
SOSFS 2008:28: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom
SOSFS 2002:10: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:2) LSS och det egna valet
SOSFS 2014:16: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2014:6: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga
SOSFS 2015:9: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén
SOSFS 2013:19: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet ska texten under rubriken ”Definition” ha följande lydelse. Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patient­säkerhetslagen (2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, hål­tagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan verksamhet. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Marcus Nydén
SOSFS 2015:14: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Louise Follin Johannesson
SOSFS 2012:13: om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn
SOSFS 2004:9: Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1983:14) om hälsoskydd vid lägerverksamhet – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1983:15) om hälsoskydd i fritidsbostad för uthyrning m.m. – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1983:17) om hälsoskydd i hotell, pensionat och liknande lokaler.
HSLF-FS 2020:83: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:72) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2016:65: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:36) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring