HSLF-FS 2018:22: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2018:22 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 9 maj 2018 av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:9: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap
HSLF-FS 2017:34: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
HSLF-FS 2018:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
HSLF-FS 2017:59: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
HSLF-FS 2016:86: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:86, HSLF-FS 2018:14
HSLF-FS 2016:57: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
HSLF-FS 2017:14: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2017:28: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare
HSLF-FS 2016:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2018:21: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
HSLF-FS 2015:15: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2015:15, HSLF-FS 2017:56, HSLF-FS 2016:85, HSLF-FS 2017:5
HSLF-FS 2016:55: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende
HSLF-FS 2017:21: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2018:2: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter
HSLF-FS 2016:36: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:36, HSLF-FS 2016:65
HSLF-FS 2017:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
HSLF-FS 2015:24: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2016:50: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel
HSLF-FS 2016:64: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:54: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:7: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring
HSLF-FS 2016:34: Innehållsförteckning till Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:34, HSLF-FS 2018:64, HSLF-FS 2018:66, HSLF-FS 2018:65, HSLF-FS 2016:62, HSLF-FS 2018:3, HSLF-FS 2018:34, HSLF-FS 2016:93
HSLF-FS 2016:56: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende
HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2015:31, HSLF-FS 2019:3
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14) om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2015:14, HSLF-FS 2016:18
HSLF-FS 2017:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.
HSLF-FS 2018:20: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
HSLF-FS 2016:67: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige
HSLF-FS 2018:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2016:59: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet
HSLF-FS 2016:73: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel
HSLF-FS 2016:89: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
HSLF-FS 2017:55: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2016:78: Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur
HSLF-FS 2017:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen
HSLF-FS 2016:68: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation
HSLF-FS 2017:75: Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel
HSLF-FS 2016:95: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2017:12: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
HSLF-FS 2018:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
HSLF-FS 2016:27: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel
HSLF-FS 2018:13: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga
HSLF-FS 2015:35: Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:62: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2016:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2017:57: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2017:24: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2018:12: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd
HSLF-FS 2017:60: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2016:20: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2017:35: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2017:15: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.
HSLF-FS 2018:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSLF-FS 2018:17: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter
HSLF-FS 2017:70: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel
HSLF-FS 2016:12: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur
HSLF-FS 2016:91: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2013:35) om 2016:91 uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Utkom från trycket
HSLF-FS 2016:7: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister
HSLF-FS 2017:37: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2017:37, HSLF-FS 2018:44, HSLF-FS 2018:39
HSLF-FS 2018:33: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.5 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:33: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika
HSLF-FS 2016:61: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
HSLF-FS 2016:26: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)
HSLF-FS 2016:22: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga
HSLF-FS 2018:9: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:11: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning
HSLF-FS 2016:52: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död
HSLF-FS 2016:14: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel
HSLF-FS 2016:37: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare
HSLF-FS 2016:15: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel
HSLF-FS 2017:32: Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning
HSLF-FS 2017:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
HSLF-FS 2016:74: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk
HSLF-FS 2016:21: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
HSLF-FS 2017:61: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
HSLF-FS 2018:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
HSLF-FS 2017:36: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
HSLF-FS 2016:81: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2016:87: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
HSLF-FS 2017:27: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården
HSLF-FS 2016:25: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.
HSLF-FS 2017:13: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter
HSLF-FS 2016:41: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel
Grund- och ändringsförfattningar: HSLF-FS 2016:41, HSLF-FS 2017:76
HSLF-FS 2016:71: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel
HSLF-FS 2017:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika
HSLF-FS 2017:3: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2017:3 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 23 mars 2017 av personuppgifter i hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:17: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning
HSLF-FS 2016:69: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter
HSLF-FS 2016:80: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:26: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling
HSLF-FS 2016:32: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget
HSLF-FS 2017:79: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård
HSLF-FS 2018:15: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2016:13: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel
HSLF-FS 2018:38: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.
HSLF-FS 2018:32: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:77: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
HSLF-FS 2018:6: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid
HSLF-FS 2016:58: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
HSLF-FS 2016:28: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek
HSLF-FS 2016:60: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
HSLF-FS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer
HSLF-FS 2017:64: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:6: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg
HSLF-FS 2018:11: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
HSLF-FS 2017:23: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
HSLF-FS 2016:66: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover
HSLF-FS 2017:20: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
HSLF-FS 2016:84: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2016:53: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om 2016:53 utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.; Utkom från trycket beslutade den 25 maj 2016. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 19 § 2 begravningsförordningen (1990:1147) att 10 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. samt bilaga 3 till föreskrifterna ska ha följande lydelse. Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Skatteverket.
HSLF-FS 2017:72: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter
HSLF-FS 2016:35: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
HSLF-FS 2016:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel
HSLF-FS 2017:33: Läkemedelsverkets föreskrifter om ikraftträdande av reviderad monografi för erythromycin ethylsuccinate i Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:39: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer
HSLF-FS 2017:31: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.1 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:98: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud
HSLF-FS 2017:58: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter
HSLF-FS 2017:71: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel
HSLF-FS 2016:63: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi
HSLF-FS 2017:74: Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel
HSLF-FS 2017:11: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
HSLF-FS 2017:73: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor
HSLF-FS 2016:10: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor
HSLF-FS 2016:29: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel
HSLF-FS 2016:76: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor
HSLF-FS 2016:5: Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning
HSLF-FS 2018:35: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet
HSLF-FS 2018:25: Läkemedelsverkets föreskrifter om licens
HSLF-FS 2018:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2016:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
HSLF-FS 2017:67: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
HSLF-FS 2017:40: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
HSLF-FS 2016:38: Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land
HSLF-FS 2015:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador
HSLF-FS 2017:38: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
HSLF-FS 2016:72: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning
HSLF-FS 2015:23: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska
HSLF-FS 2016:17: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel
HSLF-FS 2016:70: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel
HSLF-FS 2017:4: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
HSLF-FS 2018:7: Läkemedelsverkets föreskrifter om ikraftträdande av reviderad monografi för fermentationsprodukter i Europafarmakopén och om supplement 9.4 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:31: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek
HSLF-FS 2017:53: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.2 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:48: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
HSLF-FS 2016:30: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet
HSLF-FS 2015:29: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
HSLF-FS 2017:68: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2018:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel
HSLF-FS 2017:65: Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik
HSLF-FS 2015:33
HSLF-FS 2016:75: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur
HSLF-FS 2016:79: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.
HSLF-FS 2017:69: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.3 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2016:6: Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering
HSLF-FS 2018:36: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
HSLF-FS 2018:26: Läkemedelsverkets föreskrifter om lagerberedningar
HSLF-FS 2018:24: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
HSLF-FS 2017:81: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer
HSLF-FS 2018:37: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel
HSLF-FS 2018:43: Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
HSLF-FS 2018:48: Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård
HSLF-FS 2018:52: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
HSLF-FS 2018:51: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
HSLF-FS 2018:50: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
HSLF-FS 2018:61: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel
HSLF-FS 2018:60: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel
HSLF-FS 2018:63: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel
HSLF-FS 2018:62: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel
HSLF-FS 2018:67: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20191
HSLF-FS 2018:53: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
HSLF-FS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2019:2: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
HSLF-FS 2019:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2019:6: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.7 till Europafarmakopén
HSLF-FS 2019:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2019:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2019:18: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
HSLF-FS 2017:10: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska andra styckets första strecksats under rubriken ”Hälso- och sjukvård” ha följande lydelse. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. Nämndens bedömning av vad den enskilde ska få ersättning för bör göras från den utgångspunkten att syftet med vården ska kunna uppnås. Ekonomiskt bistånd bör omfatta kostnader för åtgärder som –– utgör sådan vård och behandling som avses i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som ett landsting är skyldigt att svara för enligt 8 kap. 1 § samma lag, även i de fall insatserna tillhandahålls av en privat yrkesutövare som är ansluten till Försäkringskassan, –– vidtas efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal och –– görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ekonomiskt bistånd bör även omfatta skäliga kostnader för bl.a. –– hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, –– läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, –– resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras eller –– resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsmaterial.
HSLF-FS 2018:49: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen URBAN LINDBERG