Prop. 1973:138

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till konsumentköplag, m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 138 år 1973 Prop. 1973: 138

Nr 138

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till konsumentköplag, in. m.; given Stockholms slott den 5 juni 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredra- ganden hemställt.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lag om konsumentköp. Den före- slagna lagen slår fast vissa grundläggande rättigheter som en konsument alltid skall ha när han från näringsidkare köper varor som är avsedda huvudsakligen för enskilt bruk. Lagen rör i första hand köparens rättig- heter mot säljaren. Den behandlar emellertid också hans ställning i för- hållande till varans tillverkare, särskild kreditgivare och annan med vil- ken han kan komma i rättslig förbindelse på grund av köp. Lagen inne— fattar inte någon fullständig reglering av alla frågor rörande konsu- mentköp. I de köprättsliga frågor som lämnas utanför regleringen skall den allmänna köplagcn gälla på samma sätt som hittills.

Lagen är tvingande, dvs. den skall inte kunna sättas ur spel genom av- tal som berövar köparen hans rättigheter enligt lagen. Köparen ges här- igenom ett grundskydd mot friskrivningsklausuler och oskäliga villkor i standardiserade köpekontrakt, garantibevis o. (1.

I lagen preciseras till en början köparens minimirättigheter när sälja- ren underlåter att leverera varan i rätt tid. Köparen får alltid häva köpet om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för honom och säljaren inte levererar varan inom skälig tid efter det att köparen har uppmanat ho- nom därtill.

Lagen reglerar vidare köparens rättigheter vid fel. i varan. Om säljaren eller annan för hans räkning t. ex. i form av en garanti har åtagit sig att avhjälpa felet och detta inte sker inom skälig tid efter det att köparen har framställt anspråk på grund av felet, skall köparen alltid kunna göra avdrag på köpeskillingen, kräva skälig ersättning för avhjälpande

Prop. 1973: 138. 2

av felet eller, om felet inte är av ringa betydelse för honom, häva köpet. Skall felet inte avhjälpas på grund av särskilt åtagande, skall köparen kunna göra avdrag på köpeskillingen eller vid fel som inte är av ringa betydelse häva köpet.

Vid såväl dröjsmål som fel i" varan ges köparen rätt att med viss be- ' gränsning hålla betalningen inne tills leverans resp. rättelse sker. Köpa- ren ges dessutom rätt att under vissa förhållanden få skälig ersättning för utgifter som han ådragit sig till följd av dröjsmål eller fel.

I två hänseenden föreslås bestämmelser om vilka minimikrav köpa- ren alltid skall ha rätt att ställa på varan vid konsumentköp. Säljs vara i strid mot förbud, meddelat för att varan skall vara tillförlitlig från hälso- eller säkerhetssynpunkt, skall varan anses behäftad med fel. Detsamma gäller om varan är så bristfällig att dess användning medför uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa. En särskild regel föreslås vidare för att hindra att en säljare enbart genom ett förbehåll att varan säljs i ”befintligt skick” skall undgå allt ansvar för varans beskaffenhet.

Lagen behandlar också frågan om säljarens ansvar för vilseledande uppgifter om varans beskaffenhet eller användning. Säljaren föreslås an— svara inte bara för uppgifter som lämnas vid köptillfället utan också för uppgifter i reklamen beträffande varan, t. ex. i annons. Kan den vilse- ledande uppgiften antas ha inverkat på köpet skall varan anses behäftad med fel. Ansvaret kan under vissa omständigheter gälla även uppgifter från andra personer, t. ex. tillverkaren.

Köparens förhållande till varans tillverkare m.fl. behandlas också i lagen. Köparen tillförsäkras ett minimiskydd mot friskrivningsklausuler, varigenom varans tillverkare eller annan som för säljarens räkning har åtagit sig att avhjälpa fel i varan begränsat sitt skadeståndsansvar för den händelse åtagandet inte fullgörs. Lagen innehåller vidare en tvingande regel om köparens skadeståndsrätt mot t. ex. tillverkare som i reklam eller på annat sätt av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller användning.

Slutligen föreslås vissa särskilda bestämmelser om kreditköp, vilka av— ser att skydda köparen mot att behöva betala till särskild kreditgivare, även om säljaren inte skulle ha fullgjort sin prestation enligt köpavtalet. Det föreslås att en klausul, varigenom köparen avsäger sig rätt att fram-= ställa invändningar på grund av köpet mot den som förvärvat säljarens fordran på köpeskillingen, skall vara ogiltig. Vidare förordas" en mot— svarande regel för det fall att köpeskillingen betalats med belopp som köparen genom säljarens förmedling erhållit som lån av bank eller an- nan, med vilken säljaren samarbetar för sådan förmedling av lån. Slut- ligen föreslås ett straffsanktionerat förbud" för säljare att av köpare ta emot växelförbindelse eller annan löpande fordringshandling beträffande det som inte erlagts av köpeskillingen i samband "med köpet.

Den nya lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 1974.

Prop. 1973: 138 3

1. Förslag till Konsumentköplag

Inledande bestämmelser 1 5 Denna lag äger tillämpning när konsument av näringsidkare köper vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som säljes i näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet.

Lagen gäller under motsvarande förutsättningar även i fråga om köp från annan än näringsidkare, om köpet förmedlas av näringsidkare som ombud för säljaren.

2 5 Vid köp som omfattas av denna lag skall köparen alltid ha de be- fogenheter som tillerkännes köpare i lagen. Förbehåll som inskränker sådan befogenhet är ogiltigt.

Första stycket utgör ej hinder mot att i stället för bestämmelse i la- gen tillämpa vad som på grund av avtal eller enligt lagen (1905: 38 s. 1) om köp och byte av lös egendom eller eljest gäller beträffande köparens förhållande till 'säljaren eller annan mot vilken han får ut— öva befogenhet enligt denna lag, under förutsättning att därigenom längre gående befogenhet än enligt lagen tillerkännes köparen.

Köparens förhållande till säljaren 3 5 Har säljaren ej avlämnat varan i rätt tid och beror det ej av kö- paren eller händelse för vilken denne står faran, får köparen häva köpet, om ej säljaren efter uppmaning av köparen avlämnar varan inom skälig tid. Detta gäller dock ej om dröjsmålet är av ringa betydelse för köpa- ren. Även utan att sådan uppmaning lämnats har köparen rätt att häva köpet, om det av annan anledning måste ha stått klart för säljaren att dröjsmålet är av ej ringa betydelse för köparen. Villkor som inskränker köparens rätt att häva köpet skall dock gälla vid köp av vara, som till- verkats särskilt efter köparens anvisningar eller önskemål eller som säl- jaren eljest måste antagas sakna möjlighet att på rimliga villkor av- yttra till annan än köparen, om det ej är uppenbart att genom dröjs- målet köparens syfte med avtalet skulle väsentligen förfelas.

Dröjer säljaren att avlämna vara, som skall betalas vid eller efter den tid som bestämts för avlämnandet, får köparen innehålla köpeskil- lingen till dess varan hålles honom till handa.

4 % Är varan behäftad med fel, som säljaren åtagit sig att" avhjälpa, och avhjälpes ej felet inom skälig tid efter det att köparen framställt anspråk på grund av felet eller avlämnas ej inom samma tid felfri vara i den felaktigas ställe, får köparen göra avdrag på köpeskillingen, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller, om felet är av ej ringa betydelse för honom, häva köpet. Villkor som inskränker köparens rätt att häva köpet skall dock gälla, om betydande skada skulle åsamkas säljaren genom att köpet häves och han erbjuder köparen skälig ersätt- ning för felet samt det ej, är uppenbart att varan icke" kan användas för sitt ändamål. '

Avser felet vara, som skall betalas vid eller efter den tid som bestämts för avlämnandet, får köparen innehålla köpeskillingen till dess felet av- hjälpts eller felfri vara hålles honom till handa. Är det uppenbart att

Prop. 1973: 138 4

felet är av endast ringa betydelse för köparen, får han dock ej inne- hålla mer än vad som kan antagas motsvara dubbla kostnaden för felets avhjälpande.

Första och andra styckena gäller även om åtagandet att avhjälpa fe- let gjorts för säljarens räkning av varans tillverkare eller annan.

5 5 Är varan behäftad med fel och skall ej detta avhjälpas på grund av åtagande som avses i 4 5, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om felet är av ej ringa betydelse för honom, häva köpet. I fråga om giltigheten av villkor som inskränker köparens rätt att häva köpet äger 4 & första stycket andra punkten motsvarande tillämpning.

Har köparen framställt anspråk på grund av felet och erbjuder sig säljaren därvid att avhjälpa detta eller att avlämna felfri vara i den fel— aktigas ställe, får köparen ej göra gällande befogenhet enligt första stycket, om rättelscn sker genast och utan kostnad eller väsentlig olägen- het för honom. I fråga orn rätt för köparen att innehålla köpeskillingen äger 4 & andra stycket motsvarande tillämpning.

6 5 I fall som avses i 3 5, 4 5 första och tredje styckena samt 5 5 första stycket har köparen rätt till skälig ersättning för utgift som han ådragit sig till följd av dröjsmål eller fel, om ej säljaren visar att försummelse icke ligger honom till last. Rätt till ersättning för avhjälpande av fel tillkommer dock ej köparen i annat fall eller i vidare mån än som före- skrives i 4 5.

7 & Har säljaren vid köpet eller på varans förpackning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till allmänhetens eller köpa- rens kännedom lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller användning och kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall va- ran anses behäftad med fel. Detta gäller dock ej, om säljaren tydligt rättat uppgiften.

Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit be- fattning med varan, för egen eller säljarens räkning lämnat sådan vilse- ledande uppgift som avses i första stycket och kan den antagas ha in- verkat på köpet, skall varan anses behäftad med fel," om säljaren åbe- ropat uppgiften eller, fastän han insett eller uppenbarligen bort inse att uppgiften var vilseledande, underlåtit att tydligt rätta den.

8 5 Säljes varan i strid mot förbud att saluhålla vara, vilket medde- lats i författning eller av myndighet väsentligen i syfte att förebygga att den som använder varan ådrager sig ohälsa eller drabbas av olycks- fall eller för att eljest hindra användning av vara som ej är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt, skall varan anses behäftad med fel. Detsamma gäller, om varan är så bristfällig att dess användning medför uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa. .

9 5 Har varan sålts i befintligt skick eller med liknande förbehåll, skall den även i annat fall än som avses i-7 eller 8 & anses behäftad med fel, om den ej är sådan som köparen haft anledning räkna med samt säljaren måste ha insett detta men underlåtit att upplysa köparen om rätta förhållandet. Detsamma gäller, om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och omständigheterna i övrigt haft skäl att förutsätta.

Prop. 1973: 138 5

10 5 Har säljaren eller annan för hans räkning genom garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att svara för varan under viss angiven tid, skall varan anses behäftad med fel, om den avviker från vad som följer av utfästelsen och det ej göres sannolikt att avvikelsen beror av olycks- händelse eller eljest av omständighet som är att hänföra till köparen.

11 5 Vill köparen göra gällande befogenhet på grund av fel i varan, skall han underrätta säljaren om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka detta, dock ej senare än ett år från det han mottog varan. Har annan än säljaren för dennes räkning åtagit sig att avhjälpa fel i varan, får underrättelsen i stället lämnas till den som gjort åtagandet. .

Försummar köparen att lämna underrättelse såsom anges i första stycket, förlorar han rätten att göra gällande befogenhet på grund av felet.

Köparens förhållande till varans tillverkare m. fl.

12 5 Har varans tillverkare eller annan för säljarens räkning åtagit sig att avhjälpa fel i varan och visar han försummelse vid fullgörande av åtagandet, skall han ersätta köparen dennes skada, om den ej är ringa.

13 & Köparen har rätt att kräva fullgörande av åtagande som avses i 12 5, om han lämnat underrättelse såsom angesi 11 g.

14 & Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit befattning med varan, för egen eller säljarens räkning på varans för- packning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till allmänhetens eller köparens kännedom uppsåtligen eller av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller användning och kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall han ersätta skada som därigenom tillfogas köparen.

Särskilda bestämmelser om kreditköp

15 5 Har säljaren lämnat anstånd med erläggande av köpeskillingen eller del därav och överlåter eller pantsätter han sin fordran, är köparen ej bunden av köpevillkor, varigenom han helt eller delvis har avstått från rätten att framställa invändningar på grund av köpet mot ny borgenärs krav på betalning.

16 % Erlägges köpeskillingen eller del därav med belopp, som köparen i samband med köpet genom säljarens förmedling erhållit som lån av bank eller annan, med vilken säljaren samarbetar för sådan förmedling av lån, får köparen mot långivarens krav på betalning framställa samma invändningar på grund av köpet som han äger göra mot säljaren.

17 % Lämnar säljaren anstånd med erläggande av köpeskillingen eller del därav, får han ej mottaga av köparen ingången växelförbindelse be- träffande det som ej erlagts. Han får ej heller till bevis för sin fordran mottaga av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller annan av denne ingången skuldförbindelse, vars överlåtelse eller pantsättning inskränker köparens rätt att framställa invändningar på grund av köpet, om ny borgenär i god tro förvärvar fordringshandlingcn.

Prop. 1973: 138 6

Första stycket första punkten äger ej tillämpning på egen växel,.som är utställd av bankaktiebolag, sparbank, postbanken eller kreditkassa inom jordbrukskasserörelsen.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket dömes till böter.

Avslutande bestämmelser

18 5 Har meddelande, som köparen vill lämna säljaren eller annan enligt 3, 4, 11 eller 13 %, inlämnats för befordran med post eller telegraf och försenas det eller kommer det ej fram, skall denna omständighet icke föranleda att köparen förlorar rätten att göra gällande .befogenhet enligt denna lag.

19 % Lagen äger ej tillämpning på ersättning för förlust som köparen lider genom personskada eller skada på annan egendom än den sålda

varan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971: 112) om förbud mot otillbörliga av- talsvillkor

Härigenom förordnas, att rubriken till lagen (1971: 112) om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor samt 1 och 6 åå lagen skall ha nedan an-

givna lydelse.

Lag om förbud mot oskäliga avtalsvillkor

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse lél

Är villkor, som näringsidkare använder vid erbjudande av vara eller tjänst till konsument för en- skilt bruk, med hänsyn till veder- laget och övriga omständigheter att anse som otillbörligt mot konsu- menten, kan marknadsdomstolen, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddela näringsidkaren förbud att framdeles i liknande- fall använda samma eller väsent- ligen samma villkor. Förbud skall förenas med vite, om ej detta av särskilda skäl är obehövligt.

Är villkor, som näringsidkare använder vid erbjudande av vara eller tjänst till konsument för en- skilt bruk, med hänsyn till veder- laget och övriga omständigheter att anse som oskäligt mot konsu— menten, kan marknadsdomstolcn, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddela näringsidkaren förbud att framdeles i liknande fall använda samma eller väsent- ligen samma villkor. Förbud skall förenas med vite, om ej detta av särskilda skäl är obehövligt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om näringsidkare» erbju- der konsument att mot vederlag förvärva nyttjanderätt till lösöre för enskilt bruk.

Förbud kan meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkarens vägnar. 1 Senaste lydelse 1972: 730.

Prop. 1973: 138

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6å2

Fråga om förbud får i fall som ej är av större vikt prövas av kon- sumentombudsmannen genom att den som antages ha använt otill- börligt avtalsvillkor förelägges för- bud till godkännande omedelbart eller inom viss tid (förbudsföre- läggande).

Fråga om förbud får i fall som ej är av större vikt prövas av kon- sumentombudsmannen genom att den som antages ha använt oskä- ligt avtalsvillkor förclägges för- bud till godkännande omedelbart eller inom viss tid (förbudsföre- läggande).

Har förbudsföreläggande godkänts, gäller det som förbud av mark- nadsdomstolen. Godkännande som sker sedan den i föreläggandet ut- satta tiden har gått till ända är dock utan verkan.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av Ko- nungcn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

3. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 417) om marknadsdomstol m. m.

Härigenom förordnas i fråga om lagen ( 1970:417 ) om marknads- domstol m. m.1

dels att i 1, 13, 15 och 20 %% orden ”lagen (1971: 112) om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor” skall bytas ut mot ”lagen (1971: 112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor”,

dels att i 3, 4, 9 och 11 55 samt rubriken närmast före 13 å orden ”otillbörliga avtalsvillkor” skall bytas ut mot "oskäliga avtalsvillkor”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

= Senaste lydelse 1972: 730. 1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1972: 732 1 & 1972: 732 3 5 1972: 732 4 & 1971: 113 9 & 1972: 732 11 S' 1971: 113 13 5 1971: 113 15 5 1971: 113 20ä 1972: 732 rubriken närmast före 13 & 1971: 113.

Prop. 1973: 138 8

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 23 mars 1973.

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, GEIJER, MYRDAL, ODHNOFF, MO- BERG, BENGTSSON, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Statsrådet Lidbom anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om lagstiftning angående konsumentköp och an- för.

1 Inledning

Som ett led i strävandena att stärka konsumenternas ställning upp- drogs år 1967 åt köplagsutredningen (Ju 1963: 51) att överväga behovet av särskilda köprättsliga regler till konsumenternas skydd. Utredningen1 avgav i april 1972 delbetänkandet-(SOU 1972: 28) Konsumentköplag. I betänkandet läggs fram förslag till tvingande regler om konsumentens befogenheter mot säljaren och annan med vilken han kan komma i rättslig förbindelse vid konsumentköp. Det vid betänkandet fogade för- slaget till lag om konsumentköp torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga ].

Över betänkandet har efter remiss yttranden avgetts av hovrätten för Västra Sverige, kommerskollegium, marknadsdomstolen, konsumentom- budsmannen (KO), statens pris- och kartellnämnd (SPK), statens institut för konsumentfrågor, statens konsumentråd, kreditköpkommittén, Han- delskamrarnas nämnd, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksför- eningen, Finansieringsföretagens förening, Svenska arbetsgivareför- eningen, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralor- ganisation (TCO), Sveriges akademikers ccntralorganisation (SACO), Statstjänstemännens riksförbund (SR), Föreningen Sveriges tingsrättsdo- mare, Sveriges advokatsamfund, Sveriges industriförbund, Sveriges köp- mannaförbund, Sveriges grossistförbund, Kooperativa förbundet (KF), Sveriges hantverks- och industriorganisation, Svensk industriförening, Svenska företagares riksförbund, Motorbranschens riksförbund (MRF),

1 Professor Jan Hellner.

Prop. 1973: 138 9

Sveriges bilindustri- och bilgrossistförcning, Kungl. Automobilklubben (KAK), Motormännens riksförbund (M), Motorförarnas helnykterhets- förbund (MHF), Elektriska hushållsapparatlevcrantörer, Husmodersför— bundet Hem och Samhälle, Svenska annonsörers förening, Svenska re- klambyråförbundet och reklamutrcdningen.

LO har bifogat yttrande från Handelsanställdas förbund.

Svenska arbetsgivareförcningcn, Sveriges industriförbund, Sveriges bilindustri- och bilgrossistförening, Sveriges grossistförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation, Sveriges köpmannaförbund, Svens— ka annonsörers förening och Svenska reklambyråförbundet har av— gett gemensamt yttrande i ärendet (i det följande kallat näringslivets ytt— rande). Till dctta har Elektriska hushållsapparatleverantörer anslutit sig.

Vid beredningen av ärendet i justitiedepartementet har överläggningar ägt rum med företrädare för justitieministcrierna i Danmark, Finland och Norge.

2 Nuvarande ordning

2.1. Inledning

De grundläggande bestämmelserna om köp av lös egendom är med- delade i lagen (1905: 38 s. 1) om köp och byte av lös egendom (köpla- gen). Denna lag gäller i princip alla slag av köp och omfattar således både köp som sluts mellan köpmän i och för deras rörelse (handelsköp) och andra köp (5. k. civila köp). Den innehåller inte några regler som tar sikte direkt på konsumentköp. Sådana köpavtal hänförs enligt lagens systematik under den mera vidsträckta kategorin civila köp.

Bortsett från de speciella bestämmelserna i lagen (1915: 219) om av- betalningsköp har civilrättsliga särrcgler om konsumentköp endast med— delats i lagen (1971: 238) om hemförsäljning m.m. Självfallet är konsu- mentköp liksom andra avtal på förmögenhetsrättens område underkas- tade reglerna i lagen (1915: 218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område ( avtalslagen ) och sådana allmänna rätts- grundsatser som inte skrivits in i lag utan utbildats i rättstillämpningen.

Vid sidan av den civilrättsliga lagstiftningen regleras konsumentens ställning vid köp även genom vissa nyare lagar av näringsrättslig karak- tär. Jag syftar på lagen (1970: 412) om otillbörlig marknadsföring och lagen (1971: 112) om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor. Tillämpning- en av dessa lagar är anförtrodd två särskilda institutioner, KO och mark- nadsdomstolen.

Rättsbildningen i fråga om konsumentköp sker inte bara genom den praxis som utbildats i de allmänna domstolarna samt KO:s och mark- nadsdomstolens verksamhet. Också allmänna reklamationsnämndens verksamhet och den s. k. formulärrätten har betydelse i detta hänseende.

Prop. 1973: 138 10

2.2. Gällande bestämmelser1

2.2.1. Köplagens regelsystem

Köplagen syftar inte till' att ge en uttömmande reglering av alla spörs- mål rörande köp av lös egendom. Utanför lagen faller t. ex. frågor om ingående av köp och om verkan av vissa kontraktsbrott. Lagen reglerar vidare endast köparens förhållande till säljaren. Frågor om köparens förhållande till tillverkaren av den sålda varan — om denne är annan än säljaren — och till sådan särskild kreditgivare som i sista hand finan- sierat köpet är att bedöma enligt andra regler (se 2.2.2 och 2.2.3).

Någon definition av begreppet ”köp” ges inte i lagen. Av 2 & fram-går emellertid att även beställningsavtal är att räkna som köp. För att ett beställningsavtal i lagens mening skall föreligga förutsätts, att någon av annan betingat sig att han skall mot vederlag i pengar förfärdiga något och bestå ämnet därtill själv. Undantag görs dock beträffande uppfö- rande av byggnad. Vad som innefattas i begreppet ”lös egendom” preci- seras inte hellcr i lagen. Allmänt kan sägas att begreppet täcker allt slags egendom som inte är att räkna som fast egendom (jfr 1 kap. 1 % och 2 kap. jordabalken). Lagen är således tillämplig på både köp av lösöre och överlåtelse av värdepapper, rättigheter m.m. Det kan tilläggas att lagen utöver köp även avser byte av lös egendom.

Köplagen skiljer mellan köp av bestämt gods (speeiesköp) och leve- ransavtal (genusköp eller generiskt köp). Till den senare kategorin räk- nas enligt 3 & första stycket köp som inte avser bestämt gods utan endast viss myckenhet av angivet slag. För spcciesköp och leveransavtal med- delas i viss utsträckning skilda rcgler i lagen, t. ex. i fråga om farans övergång (17 å) och säljarens skadeståndsskyldighet vid dröjsmål (23 och 24 åå) eller fel i godset (42 och 43 åå). I köplagen görs även andra distinktioner mellan olika typer av köp. Som tidigare påpekats skiljs bl. 21. mellan handelsköp och s. k. civila köp. Konsumentköp hör till den senare kategorin. Begreppet ”konsumentköp” förekommer dock inte i köplagen. Lagen gäller såväl kontantköp som kreditköp. Vad gäller de särskilda regler som finns beträffande avbetalningsköp hänvisas till 2.2.3.

Utöver det inledande avsnittet om lagens tillämpningsomräde m.m. (1—4 åå) består köplagcn grovt sett av tre huvuddelar. I en första del ges utfyllande regler om förhållandet mellan parterna i följande hän- seenden, nämligen i fråga om köpeskillingens bestämmande i vissa fall (5—8 åå), platsen för godsets avlämnande (9—11 åå), tiden för köpets fullgörande (12—13 åå), rätten att innehålla godset eller köpeskillingen (14—16 åå), faran för godset (17 å) och godsets avkastning (18—20 55). I den andra huvuddelen meddelas främst regler om påföljder av kon-

1 En redovisning av rättspraxis beträffande viktigare frågor som behandlas konsumentköplagen finns i bilaga 1 till utredningens betänkande.

Prop. 1973: 138 11

traktsbrott från endera partens sida-. Här regleras sålunda frågor om dröjsmål på säljarens (21—27 55) eller köparens sida (28—37 så), ränta på köpeskillingen (38 5), verkan av köparens obestånd (39—41 gå), fel eller brist i godset (42—54 55), avvisande av gods och hävande av köp (55—58 55) samt säljarens skadeståndsskyldighet mot köparen när god- set vid köpet tillhörde annan än säljaren (59 å). Efter ett par bestämmel- ser om öppet köp (60 å) och om ansvaret för vissa meddelanden som be- fordras med post eller telegraf (61 5) innehåller lagen i en avslutande del föreskrifter om betydelsen av vissa vid köp brukliga uttryck (62— 71 åå), bl. a. transportklausuler.

Åtskilliga av köplagens bestämmelser saknar aktualitet vid konsu- mentköp. Med hänsyn till att den konsumentköplag som nu föreslås vä- sentligen är avsedd att — såvitt gäller förhållandet mellan köpare och säljare — reglera köparens befogenheter mot säljaren vid dröjsmål på dennes sida eller fel i varan bör en översiktlig redogörelse för köplagen inriktas i första hand på lagens regler i dessa hänseenden (21—27 och 42—54 55).

Köplagen utgår från principen att avtalsfrihet skall råda vid köp. En- ligt l 5 första stycket skall lagens regler om säljares och köpares rättig- heter och skyldigheter lända till efterrättelsc, om annat inte är uttryckli- gen överenskommet eller eljest kan anses avtalat eller följer av handels— bruk eller annan sedvänja. Köplagens regler kan alltså sättas ur spel dels — och framför allt — genom avtal mellan parterna, dels genom sådan praxis som utbildats inom handeln. Det bör tilläggas att avtalsfriheten vid köp inte är fullständig utan begränsas av vad som följer av allmänna rättsgrundsatser och tvingande lagbestämmelscr på området, t. ex. lagen om avbetalningsköp.

Köplagen innehåller endast ett fåtal regler. angående kraven på sälja— rens prestation. Om tills vidare bortses från frågan om det sålda godsets kvalitet — en fråga som har nära samband med säljarens ansvar för fel i godset — regleras i köplagen väsentligen frågor om platsen för godsets avlämnande och om tiden för köpets fullgörande. I det förra hänseendet ges grundläggande regler i 9—11 åå. Dessa har betydelse inte bara för bestämningen av frågan om platsen för leveransen utan också för för- ståelsen av begreppet ”avlämnande”. Till detta begrepp anknyter en rad andra bestämmelser i lagen, t. ex. reglerna om farans övergång (17 Så) och om dröjsmål på säljarens sida (21 å). Som huvudregel gäller att va- ran skall avlämnas där säljaren vid köpet hade sitt hemvist (9 5). Off] annat inte avtalats, skall alltså köparen i regel hämta varan hos säljaren. Till denna princip ansluter vissa bestämmelser om fall då säljaren är skyldig att sända varan till köparen. Lagen skiljer här mellan platsköp (11 å) och distansköp (10 5). I det förra fallet anses varan inte avlämnad förrän den kommit i köparens besittning. I det senare fallet skall den an- ses avlämnad, när den tagits om hand av någon som åtagit sig att frakta

Prop. 1973: 138 12

den från den ort varifrån den skall sändas (fraktföraren) eller, om varan skall avsändas med fartyg, när den bragts innanför dess sida. Avlämnan- dct sammanfaller således vid distansköp inte med köparens mottagande av varan. Utöver de nu nämnda reglerna innehåller köplagcn också be- stämmelser om innebörden av olika transportklausuler (62—65 55), t.ex. att godset sålts fraktfritt med angivande av viss bestämmelseort. Vad angår tiden för köpets fullgörande uppställs i 12 å den allmänna re- geln att fullgörande skall ske vid anfordran, om inte viss tid är utsatt el— ler det framgår av omständigheterna att leverans skall ske utan uppskov. Är viss tidrymd utsatt, inom vilken varan bör avlämnas, har säljaren i princip rätt att närmare bestämma tiden för avlämnandet (13 å).

Köparens och säljarens prestationer är avhängiga av varandra. Princi- pen härom uttalas i 14 å. Säljaren har enligt paragrafen rätt att inne- hålla godset, tills köpeskillingen erläggs, och köparen att innehålla köpe- skillingen, tills godset hålls honom till handa. Regeln har betydelse inte bara för kontantköp utan också för exempelvis kreditköp.

I 17 & behandlas frågan om faran för godset, dvs. spörsmålet om vem som skall vidkännas följderna av att godset efter köpet skadas genom olyckshändelse eller skadegörelse av utomstående. Enligt huvudregeln står säljaren faran för godset fram till dess avlämnande, medan köparen står faran efter avlämnandet. Från denna regel gäller visst undantag för köp av bestämt gods som skall avhämtas av köparen. Skadas godset ef- ter det att faran övergått på köparen, är denne ändå skyldig att erlägga köpeskillingen. Läget då köparen utövar sin hävningsrätt vid kontrakts- brott på säljarens sida behandlas i anslutning till 58 &.

I 21—27 55 ges grundläggande regler om köparens befogenheter vid dröjsmål på säljarens sida. Med dröjsmål avses inte bara försenad leve- rans av varan utan också helt utebliven leverans. Däremot nämns t. ex. inte sådana situationer som att säljaren före den tidpunkt då avläm- nande skall ske förklarar sig inte komma att leverera i tid eller inte leve- rera alls (s.k. anteciperat dröjsmål). Fall av dessa slag får bedömas med hänsyn till vad partema avtalat eller, om avtal saknas, enligt allmänna köprättsliga grundsatser.

Vid dröjsmål på säljarens sida kan köparen i första hand välja mellan att kräva varans avlämnande eller häva köpet (21 & första stycket). En förutsättning härför är, att det inte beror av köparen eller av händelse, för vilken han står faran, att varan inte avlämnats i rätt tid. För att kö- paren skall få häva köpet krävs vidare att kontraktsbrottet är väsentligt. Var dröjsmålet bara av ringa betydelse för köparen eller hade säljaren grundad anledning att anta det, får köparen vid civilt köp häva köpet endast om han betingat sig ett noggrant iakttagande av leveranstiden (21 å andra stycket). Något krav på att köparen innan han utnyttjar sin hävningsrätt skall ha särskilt uppmanat säljaren att leverera uppställs inte i lagen. I 22% meddelas Specialregler om successiv leverans. Skall

Prop. 1973: 138 13

godset avlämnas efter hand i särskilda poster oeh fördröjs någon av dem, har köparen inte på grund av 21 5 rätt att häva köpet i vidare mån än såvitt rör denna post. Kan upprepande av dröjsmålet skäligen befa- ras, får köparen dock avvisa även poster som skolat avlämnas senare. Köparen får också häva köpet i dess helhet, om posterna står i sådant sammanhang att det skulle lända honom till förfång att delvis vidblikö- pet. Från den nu berörda frågan bör skiljas spörsmålet om köparens ställning vid s.k. partiellt dröjsmål på säljarens sida, dvs. det fallet att säljaren vid leveranstidens utgång endast levererat en del av godset. Det senare spörsmålet är inte närmare reglerat i köplagen .

Utöver rätten att kräva avlämnande av varan eller att häva köpet ger köplagcn köparen befogenhet att fordra ersättning av säljaren för skada som köparen lider genom dröjsmålet. Förutsättningarna för säljarens skadeståndsskyldighet är angivna i 23 och 24 åå. Säljarens ansvar är strängare vid leveransavtal än vid speciesköp. I det förra fallet är ska- deståndsansvaret i princip strikt (undantag görs bl. a. för fall av force majeure, dvs. omständigheter utanför säljarens kontroll), medan det i det senare fallet förutsätter att dröjsmålet kan tillräknas säljaren som försummelse. Bevisbördan härvidlag åvilar dock säljaren.

För att köparen skall äga utöva de befogenheter han enligt det sagda har vid dröjsmål krävs att han reklamerat i viss ordning. Köplagen skil- jer här mellan situationer då leverans uteblivit och då varan levererats för sent. I den förra situationen kan köparen genom underlåtenhet att fullgöra sin i lagen angivna reklamationsplikt gå miste om rätten att kräva varans avlämnande (26 5). Han kan däremot inte förlora rätten att häva köpet eller kräva skadestånd. I den senare situationen riskerar köparen vid civilt köp att förlora dessa rättigheter, om han inte utan oskäligt uppehåll meddelar säljaren att han vill ”tala å dröjsmålet” (27 5). För att köparen skall vara berättigad till hävning fordras utöver nämnda s. k. neutrala reklamation att han utan oskäligt uppehåll förkla- rar sig vilja häva köpet.

Som tidigare nämnts är köparens skyldighet att betala köpeskillingen enligt 14 & knuten till säljarens åtgärd att hålla honom godset till handa. Dröjer säljaren härmed, uppskjuts i princip köparens skyldighet att be- tala i samma mån.

I 42—54 55 ges grundläggande regler om påföljderna av att en såld vara är behäftad med fel. Enligt 50 & gäller reglerna i tillämpliga delar också i fråga om brist i godset, dvs. när detta inte uppgår till full myc- kenhet men enligt vad köparen måste anta är av säljaren avlämnat ”så- som fullt”. Lagen innehåller inte någon närmare bestämning av vad som skall förstås med ”fel”. Denna fråga får i första hand bedömas med ut- - gångspunkt från vad parterna avtalat om varans egenskaper. Har intet avtalats härom får frågan besvaras efter en friare bedömning, med hän- syn särskilt till vad som enligt allmän uppfattning är att räkna som fel

Prop. 1973: 138 14

hos en vara av ifrågavarande slag. De kontraktsbrott som är att hänföra till kategorin ”fel” avser huvudsakligen faktiska fel, dvs. säljarens an- svar för varans beskaffenhet i fysiskt avseende. Säljaren bär visst ansvar också för rådighetsfel, dvs. för inskränkning i varans brukbarhet på grund av föreskrift i författning eller beslut av myndighet. Beträffande säljarens skadeståndsskyldighet mot köparen när godset vid köpet till- hörde annan än säljaren ges en särskild regel i 59 5.

Vid bedömningen av huruvida en vara är behäftad med fel spelar bl. a. säljarens uppgifter om varan en viktig roll. Uppgifter av allmänt lovprisande natur ådrar inte säljaren något juridiskt ansvar. Detta är däremot i stor utsträckning fallet beträffande uppgifter av mer bestämd eller konkret natur. Det är dock tveksamt hur långt ansvaret sträcker sig. Rättsläget är också till stor del ovisst beträffande säljarens ansvar för uppgifter i annonser, reklambroschyrer o. d. liksom i fråga om hans ansvar för meddelanden som lämnats av annan, t. ex. varans tillverkare.

Nära samband med frågan om säljarens ansvar för positiva uppgifter om varan har spörsmålet om verkan av underlåtenhet av säljaren att upplysa köparen om förhållande som är av väsentlig betydelse för denne. Spörsmålet regleras inte i köplagen. I första hand är det att be- döma enligt de allmänna reglerna om rättshandlings ogiltighet på grund av svek eller handlande i strid mot tro och heder i 30 och 33 %% avtalsla- gen. I andra hand får bedömningen ske enligt allmänna köp— och avtals- rättsliga grundsatser. '

Regleringen av köparens befogenheter vid fel är delvis olika för köp av bestämt gods (42 5) och leveransavtal (43 5). I båda fallen äger köpa- ren vid väsentligt kontraktsbrott häva köpet. Vid leveransavtal kan kö- paren i stället kräva att säljaren levererar felfritt gods. Från kravet på felets väsentlighet som förutsättning för rätt till hävning eller ersätt- ningsleverans gäller undantag, dels om säljaren förfarit svikligt, dels —— vid leveransavtal — om säljaren känt till felet i sådan tid att han utan oskälig kostnad eller svårighet kunnat skaffa felfri vara till köpets full- görande. Vid såväl köp av bestämt gods som leveransavtal kan köparen i stället för att avvisa varan kräva sådant avdrag på köpeskillingen som svarar mot felet.

Utöver de nu angivna befogenheterna ger köplagcn också köparen rätt till skadestånd av säljaren. Även på denna punkt görs viss skillnad mellan köp av bestämt gods och leveransavtal. I det förra fallet har kö- paren rätt till ersättning, om godset vid köpet saknade egenskap som kan anses tillförsäkrad eller om felet uppkommit efter köpet till följd av säljarens vanvård eller försummelse eller om säljaren förfarit svikligt (425 andra stycket). I det senare fallet är säljarens skadeståndsansvar i princip strikt (435 andra stycket). Undantag härifrån gäller i samma mån som i fråga om säljarens skadeståndsskyldighet vid dröjsmål.

Liksom vid dröjsmål innehåller lagen beträffande fel särskilda regler

Prop. 1973: 138 15

om successiv leverans (46 å).'Skall godset avlämnas efter hand i sär— skilda poster och är någon av dem behäftad med fel, är köparen inte på grund av de förutnämnda reglerna berättigad att häva köpet i vidare mån än såvitt rör denna post. Kan även senare poster befaras vara fel- aktiga, får dock också dessa avvisas. Står posterna i sådant samman- hang att det skulle lända köparen till-förfång att delvis vidbli köpet, får han häva det i dess helhet. Från den nu berörda frågan är att skilja - spörsmålet om köparens ställning vid 5. k. partiellt fel, dvs. det fallet att- endast en del av godset är behäftad med fel. Denna fråga är inte särskilt reglerad i köplagcn. Köparen anses i sådant fall inte ha rätt att häva hela köpet, om felet är att betrakta som ringa i förhållande till godset i dess helhet.

Bedömningen av om en vara- är felaktig skall enligt 44 & köplagcn ske med hänsyn till varans beskaffenhet vid den "tid då faran för dess förstö- relse övergick på köparen, såvida inte felet uppkommit genom säljarens vållande. Enligt rådande uppfattning anses bevisbördan i fråga om va'- rans eventuella felaktighet som huvudregel böra ankomma på den av parterna som har varan i sin besittning._Har köparen mottagit varan, åligger det följaktligen i allmänhet honom att styrka ett påstående att ' varan är behäftad med fel. Om annat inte avtalats, har han härvid att visa att varan var felaktig redan vid den tidpunkt då faran för dess för- störelse övergick på honom. Det räcker sålunda inte att han kan styrka att varan vid en senare tidpunkt är behäftad med fel, utan han måste styrka att åtminstone orsaken till detta kan hänföras till den tidigare tid- punkten (felet skall ha funnits ”in nuce” vid farans övergång).

Frågorna om vilken tidpunkt som skall vara avgörande för felbedöm- ningen och vem som skall ha bevisbördan för att felet fanns vid 'den tid- punkten har särskild betydelse i sådana fall då säljaren genom garanti eller liknande utfästelse vid köpet "åtagit sig att svara för varans beskaf- fenhet under viss tid. Enligt härskande mening innebär en sådan utfäs- telse oftast inte något avsteg från regeln i 44 & köplagen om att den rele- vanta tidpunkten är tiden för farans övergång. Däremot anses garantin medföra presumtion för att ett fel som visar sig under garantitiden fanns ”in nuce” vid denna tidpunkt. Bevisbördan för att felet beror på köpa- rens försumlighet eller på olyckshändelse åvilar alltså säljaren. Det bör i sammanhanget anmärkas att många moderna garantier anses innefatta även ett mer vittgående ansvar för varan. Huruvida garantin har denna innebörd är att bedöma med hänsyn till innehållet i varje särskild utfäs- telse.

Enligt köplagcn har säljaren inte någon skyldighet att avhjälpa fel i varan. Däremot har säljaren enligt 49 5 under vissa förutsättningar rätt att förebygga mer långtgående anspråk från köparen genom att erbjuda denne rättelse av felet, dvs. antingen avhjälpande av" detta eller ——'vid leveransavtal avlämnande av gillt gods i stället för det felaktiga. För-

Prop. 1973: 138 16

utsättningar härför är att rättelsen kan ske innan köparen enligt 21 ?; (dvs. på grund av dröjsmål) skulle varit berättigad att häva köpet och att det är uppenbart att köparen inte skulle ådra sig någon kostnad eller olägenhet av att låta rättelsen ske.

Moderna garantier som lämnas av säljaren vid köpet innefattar ofta en utfästelse av säljaren att avhjälpa fel som visar sig under garantiti- den. Köparen ges därigenom en rätt att kräva reparation av varan —— en befogenhet som inte tillkommer honom enligt köplagcn. En garanti av nu åsyftat slag anses i regel också innefatta en rätt för säljaren att med uteslutande av andra påföljder avhjälpa felet. Underlåter säljaren att fullgöra sitt åtagande inom rimlig tid, torde köparen dock ha rätt att ut— öva de befogenheter som står honom till buds enligt köplagcn.

Köparens möjligheter att utöva sina befogenheter vid fel i varan in- skränks i viss mån genom föreskriften i 47 & köplagen . Har köparen före köpet undersökt godset eller utan giltig anledning undandragit sig att ef- terkomma anmodan att undersöka det, får han enligt denna föreskrift inte åberopa fel som han bort märka vid undersökningen, om inte sälja- ren förfarit svikligt. Detsamma gäller om köparen satts -i tillfälle att före köpet undersöka prov på godset. Föreskriften i 47 % har i vissa hänseen- den modifierats i rättspraxis. Vid bedömningen av om köparen försum- mat sin undersökningsplikt anses sålunda hänsyn böra tas till att köpa- ren på grund av säljarens uppgifter eller andra särskilda omständigheter kan ha haft skäl att inskränka undersökningen av varan. Uttrycket ”gil- tig anledning” som grund för underlåtenhet att följa uppmaning att un- dersöka varan har getts en rätt vidsträckt tolkning. Köparens skyldighet att beakta fel i varuprov som han fått tillfälle att undersöka anses vidare begränsad till fel som hänför sig till egenskap för vars bedömning provet skulle tjäna till ledning.

Enligt 485 köplagcn äger köparen, om gods sålts på auktion, inte göra gällande anspråk på grund av fel i godset, såvida inte säljaren för- farit svikligt eller godset inte motsvarar den beteckning under vilken det bjudits ut. Föreskriften anses vara uttryck för en allmän regel om att säljaren vid försäljning av gods ”i befintligt skick” eller med liknande förbehåll normalt är fri från ansvar för godsets beskaffenhet. Regeln är emellertid inte utan undantag. Har säljaren förfarit svikligt (jfr 48 &) el- ler i strid mot tro och heder (jfr 33 & avtalslagen ) blir säljaren ansvarig, även om varan sålts i befintligt skick. Detsamma anses i viss utsträck— ning gälla om säljaren haft vetskap om varans egenskaper. Ett annat un- dantag hänför sig till det fallet att säljaren lämnat positivt oriktiga upp- gifter om varan. Köparen anses även i vissa andra situationer kunna göra säljaren ansvarig för fel, trots att varan sålts i befintligt skick.

För att köparen skall äga utöva sina befogenheter vid fel i varan krävs att han iakttagit honom åvilande reklamationsplikt. Vid civilt köp åligger det enligt 52 & köpare som vill ”tala å fel eller brist i godset” att

Prop. 1973: 138 17

utan oskäligt uppehåll ge säljaren meddelande därom. Reklamationsti- den löper från det att köparen märkt eller bort märka felet. Meddelan- det till säljaren behöver endast ha formen av s.k. neutral reklamation, dvs. köparen behöver inte precisera vilka anspråk han vill göra gällande mot säljaren. Vill han häva köpet, krävs dock att han meddelat säljaren detta utan oskäligt uppehåll (s.k. hävningsförklaring). Försummar kö— paren sin reklamationsplikt, går han miste om rätten att göra påföljder gällande. Undantag gäller endast om säljaren förfarit svikligt eller grovt vårdslöst och felet i det senare fallet länder köparen till märklig skada (53 å). Utöver den reklamationsplikt som sålunda åvilar köparen gäller enligt 54% en preskriptionstid om ett år beträffande hans rätt att påtala fel i varan. Tiden räknas f rån varans mottagande. Undantag gäller dock om säljaren åtagit sig att svara för varan under längre tid, t. ex. genom ett garantiåtagande, eller om han förfarit svikligt. Även om säljaren för- klarat sig svara för varans beskaffenhet endast under kortare tid än ett år, anses köplagens preskriptionsrege] in dubio gälla och köparen såle- des vara berättigad att inom ettårsfristen framställa anspråk på grund av felet.

I 55—58 åå köplag'en ges regler om avvisande av gods och hävande av köp. I 57 och 58 55 reglera-S' frågan om återgång av parternas presta- tioner när köpet hävs. Vardera parten är skyldig att återbära vad han mottagit. I likhet med vad som-är fallet beträffande köpets fullgörande enligt 145 råder enligt 57 5 "'ett avhängighetsförhållandc mellan åter— gångsprestationerna. Hävs köpet äger säljaren inte återfå godset, om han inte återbär vad han uppburit av köpeskillingen,-rnen är inte heller skyl- ' dig att betala tillbaka denna, om han inte återfår godset väsentligen oförändrat och oförminskat. Om köparen är-berättigad till ersättning av säljaren, har han viss rätt att hålla godset inne till säkerhet för ersätt- ningsanspråket. Det i 57 & uppställda kravet på att varan skall återställas i väsentligen oförändrat och Oförminskat skick modifieras i avsevärd grad genom 58 5. Enligt denna paragraf gäller undantag från detta krav ' inte bara om godset skadats genom olyckshändelse utan också om det' undergått förändring endast genom sin egen beskaffenhet eller "till följd" av åtgärd som köparen vidtagit innan han märkt eller bort märka fel på grund varav han vill häva köpet. '

Enligt 61 & köplagcn skall vissa i paragrafen angivna meddelanden — i huvudsak reklamationer (t. ex. enligt 52 å) —— gå'på' mottagarens risk. Har meddelandet lämnats in för befordran med pöst'ellcr telegraf eller eljest avsänts på ändamålsenligt sätt'och' försenas det eller kommer det inte fram, skall denna omständighet inte medföra att "avsändaren förlo- rar talan eller rättighet. Sådana meddelanden som inte nämns'i 61 5- går på avsändarens risk. ' ' '

2 Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 18

2.2.2 Köparens förhållande till varans tillverkare m. fl. Köplagen reglerar inte köparens förhållande till annan än säljaren. Lagbcstämmelscr saknas också i övrigt beträffande köparens relationer till sådan tredje man som i något avseende tagit befattning med en vara innan den slutligen av återförsäljaren (detaljisten) säljs till konsumenten. De kategorier tredje män som här åsyftas är främst varans tillverkare samt importör av eller generalagent för varan (grossist). I den mån kon— sumenten kommer i rättsförhållande till någon som hör till dessa kate- gorier, blir detta därför att bedöma enligt allmänna civilrättsliga regler. Har varans tillverkare (eller annan som hör till nyss nämnda katego- rier av tredje män) genom garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att avhjälpa sådant fel i varan som visar sig inom viss angiven tid, svarar han för utfästelsen i enlighet med dess innehåll. Har garantin t. ex. be- gränsats till att gälla vissa typer av fel i varan, sträcker sig garantigiva- rens ansvar inte längre än till dessa. Vid försummelse att fullgöra utfäs- telsen ådrar han sig skadeståndsskyldighet enligt den allmänna culpare- geln. Har han friskrivit sig i skadeståndshänseende, torde friskrivningen inte kunna åberopas, om han själv uppsåtligen vållat skadan. Sannolikt torde detsamma gälla, om han låtit grov vårdslöshet komma sig till last i fråga om fullgörande av åtagandet. Förekomsten av ett avhjälpningsåtagande från tredje man i samband med köp innebär inte utan vidare att köparen blir bunden av att be- gagna sig av åtagandet. Denna fråga får besvaras med hänsyn till om- ständigheterna i det särskilda fallet. Främst är härvid att beakta, om ga— rantin ingår som ett led i köpavtalet och om köparen accepterat eller åberopat den. Rättsläget på denna punkt är oklart. Har varans tillverkare lämnat oriktig uppgift om en vara och lider kö- pare av varan skada till följd därav, blir tillverkarens skadeståndsansvar att bedöma enligt allmänna rättsgrundsatser. Motsvarande gäller, om annan som hör till förut nämnda kategorier av tredje män lämnat en så- dan uppgift. I den mån skada i fall av nu berörda slag omfattar ren för— mögenhetsskada och någon brottslig handling inte föreligger, är det osä- kert om något skadeståndsansvar kan åläggas uppgiftslämnaren (jfr 2 kap. 4 & skadeståndslagen [1972: 2071).

2.2.3. Köparens förhållande till särskild kreditgivare

Köplagen gäller såväl kontantköp som kreditköp. För sådana kredit- köp som enligt avbetalningsköplagen räknas som avbetalningsköp har i. denna lag meddelats särskilda regler om bl. a. hävning på grund av kö- parens dröjsmål. Reglerna är tvinga-nde och sätter till stor del köplagens motsvarande bestämmelser ur spel. Avbetalningsköplagen rör emellertid förhållandet mellan säljaren och köparen. Den rör inte köparens förhål- lande till den som förvärvat säljarens fordran på köpeskillingen eller an-

Prop. 1973: 138 19

nan som i sista hand finansierat köpet. Beträffande sådana situationer är rättsläget i huvudsak följande.

I fråga om överlåtelse av fordran gäller som huvudregel att den till vilken fordringen överlåtits inte gentemot gäldenären har bättre rätt än överlåtaren hade. Alla invändningar som gäldenären kunnat rikta mot överlåtaren kan han göra gällande även mot den nye borgenären. Be- träffande överlåtelse av enkelt skuldebrev uttalas denna princip i 27% lagen (1936: 81) om skuldebrev. Detsamma gäller enligt 10 % samma lag beträffande pantsättning av enkelt skuldebrev. Samma grundsats anses analogt böra tillämpas även i fråga om överlåtelse av fordran i ett öm- sesidigt fordringsförhållande, t. ex. om säljare överlåter sin rätt till köpe- skillingen enligt ett avbetalningskontrakt. Vad angår kreditköp innebär det sagda att köparen, om säljaren överlåtit sin fordran till finansierings- företag eller annan, är bibehållen vid sin rätt att häva köpet m.m., om säljaren gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott (varan är t. ex. be- häftad med fel). Köparens befogenheter härvidlag kan dock på grund av bestämmelse i köpavtalet vara inskränkta. Det förekommer sålunda att köparen genom klausul i avtalet frånsäger sig befogenheten att göra gäl- lande invändningar på grund av köpet i förhållande till den som av säl- jaren förvärvat dennes rätt enligt avtalet (s.k. ”cut-of ”-klausul). Klau— suler av detta slag torde i allmänhet vara bindande för köparen.

Även bruket av löpande fordringshandlingar jämsides med köpekon- trakt medför begränsningar i köparens möjlighet att vid krav på betal- ning av den som innehar handlingen framställa invändningar som hän- för sig till rättsförhållandet mellan köparen och säljaren. Enligt 17 & växellagen (1932: 130) äger den mot vilken talan på grund av växel görs gällande inte mot innehavaren framställa invändningar, som grundas på den förres särskilda förhållande till utställaren eller till föregående växelinnehavare, om inte innehavaren vid växelns förvärvande uppsåtli- gen handlat till gäldenärens förfång. Motsvarande skydd för växelinne- havare i god tro gäller enligt 19 å andra stycket, när någon innehar växeln med panträtt på grund av pantindossament. De inskränkningar i gäldenärens invändningsrätt som följer av 17 och 19 55 växellagen upp- rätthålls inte beträffande s. k. rektaväxlar. Har utställare i växeln insatt orden ”icke till order” eller motsvarande uttryck, får växeln enligt 11 å andra stycket inte överlåtas i annan form eller med annan verkan än som i allmänhet gäller i fråga om överlåtelse av fordran.

Beträffande löpande skuldebrev ges i 15—18 55 skuldebrevslagen en utförlig reglering av vilka invändningar som kan göras gällande även mot ny borgenär som -— efter överlåtelse — i god tro kommit i besitt- ning av skuldebrevet. Gäldenären får t. ex. enligt 15 5 första stycket inte mot sådan borgenär göra gällande att betingat vederlag inte kommit gäl- denären till godo eller att i övrigt det rättsförhållande som föranlett skuldebrevets utfärdande medför rätt till jäv. För att innehavaren av

Prop. 1973: 133 20

skuldebrevet skall vara skyddad mot invändning av gäldenären krävs enligt 15 å andra stycket att han inte kände till omständighet, på vilken invändningen grundas, eller hade skälig anledning till misstanke därom. Vad som sagts nu gäller enligt 10 % också för det fallet att skuldebrevet pantsatts.

Trepartsförhållandet köpare-säljare-kreditgivare tar sig i det moderna samhället även flera andra rättsliga uttryck än dem som nu har berörts. Här kan främst erinras om det s.k. låneköpssystemet och de former av kontokredit där konsument med ett finansieringsföretag träffar avtal om viss kredit för köp av varor hos en eller flera detaljhandlare mot uppvi- sande av ett särskilt kreditbevis. Köparen ingår i fall av nu åsyftade slag två transaktioner, ett köp och ett försträckningsavtal. Det lånade belop- pet betalas vanligcn av kreditgivaren direkt till säljaren, som således får kontant likvid. Lånetransaktioncn innebär att köparen i förhållande till kreditgivaren ikläder sig amorteringsskyldighet för belopp som åtgått till erläggande av köpeskillingen (låneköp) eller eljest motsvarar köp inom avtalad gräns för krediten (kontokredit). Eftersom lånet formellt sett är ett särskilt avtal mellan köparen och långivaren, torde den förre en- ligt nuvarande ordning sakna möjlighet att mot krav på betalning från den senares sida göra invändningar om fel i varan eller utebliven leve- rans av denna.

2.2.4. Hemförsäljningslagen

Lagen om hemförsäljning ger konsument möjlighet att frånträda vissa köp- och s. k. abonnemangsavtal, som har ingåtts i hans bostad eller un- der andra likartade förhållanden, genom att inom en vecka skriftligen meddela säljaren att han frånträder avtalet (s.k. ångervecka). Lagen syftar till att skydda könsumenten mot påtryckning och överrumpling vid hemförsäljning och jämförbara försäljningsforme'r. Enligt 1 & äger lagen tillämpning vid yrkesmässig försäljning av lös egendom, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk, i fall då köparen avger anbud el- ler svar på anbud vid sammanträffande med säljaren eller ombud för ' denne i köparens bostad eller eljest på annan plats än säljarens eller om- budets fasta försäljningsställe. Lagen gäller under motsvarande förut- sättningar även i fråga om vissa avtal varigenom en näringsidkare åtar sig att fortlöpande tillhandagå en- konsument med tjänster. Om 'ett köp- avtal ingås och fullgörs på ömse sidor vid sammanträffandet, är lagen inte tillämplig. För att köparen skall få kännedom om sin rätt att från- - träda avtalet, skall säljaren vid sammanträffandet lämna honom särskild underrättelse om hans rättigheter enligt hemförsäljningslagen (2 å). Iakt— tas inte detta blir konsumenten över huvud taget inte bunden av sin be- — ' ställning. Har köparen frånträtt avtalet skall i princip vardera parten lämna tillbaka vad han mottagit (4 och 5 55). Lagen innehåller också en bestämmelse om verkan av utfästelse av säljarens ombud om köpevillkor-

Prop. 1973: 138 21 som är gynnsammare för köparen än de som är upptagna på den or- dersedel eller i det kontrakt som använts vid försäljningen (3 5). Be- stämmelsen syftar till att ge köparen ett bättre skydd i de fall då en sådan s. k. sidolöpare förekommit. Lagen är av tvingande natur. Villkor, varigenom köparens rättigheter enligt lagen inskränks, är sålunda ogil— tigt (6 €).

2.2.5. Marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen

Som tidigare nämnts har konsumentens ställning på senare tid stärkts också genom olika lagstiftningsåtgärder på det näringsrättsliga området. Först bör erinras om lagen om otillbörlig marknadsföring. Syftet med denna lag är att, framför allt i konsumenternas intresse, skapa effektiva garantier för att reklam och marknadsföring inte bedrivs med otillbör- liga metoder. Lagens centrala bestämmelsc (1 %) är en generalklausul, vilken gör det möjligt att meddela vitessanktionerat förbud mot re- klamåtgärd eller annan av näringsidkare vid marknadsföring av vara el- ler tjänst företagen handling, som genom att strida mot god affärssed el- ler på annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Vid sidan av generalklausulen ingår i lagen bl. a. straffbestämmelser rörande vissa speciella marknadsföringsåtgärder, såsom vilseledande reklam. La- gen förcskriver skadeståndsskyldighet för den som bryter mot förbud el- ler gör sig skyldig till brott mot lagen (12 å). Bestämmelsen avser dock endast skada som uppkommer för konkurrerande näringsidkare. Lagen är som nämnts till sin karaktär näringsrättslig och hänför sig således inte till näringsidkarens förhållande till enskilda konsumenter (eller nä- ringsidkare) på grund av köp eller annat avtal utan till hans verksamhet i stort. Tillämpningen av lagen är i första hand anförtrodd K0 och marknadsdomstolen, KO övervakar marknaden och för det allmännas talan inför marknadsdomstolen, som är enda instans i ärenden om 'för- bud enligt generalklausulen.

Till marknadsföringslagen ansluter sig avtalsvillkorslagen. Det väsent- liga syftet mcd avtalsvillkorslagen är att ge underlag för en bättre avväg- ning än hittills mellan konsument- och företagarintressen vid utform- ningen av kontraktsformulär som används på konsumtionsmarknaden i olika branscher. Också denna lags centrala bestämmelse (1 %) utgörs av en generalklausul, som ger möjlighet att vid vite förbjuda näringsidkare att vid erbjudande av vara eller tjänst till konsument för enskilt bruk »— använda villkor som med hänsyn till vederlaget och övriga omstän- digheter måste anses otillbörligt mot konsumenten. En grundläggande tanke bakom lagen är att KO skall övervaka marknaden och ta upp för- handlingar med företrädare för näringsidkarna i syfte att få till stånd ändring i sådana villkor som anses vara otillbörliga. Han skall härvid i första hand söka uppnå rättelse på frivillig väg. Lagen ger honom emel- lertid möjlighet att om' förhandlingarna blir resultatlösa föra talan inför

Prop. 1973: 138 22

marknadsdomstolen om förbud enligt generalklausulen. Domstolens uppgift är i sådant fall att göra en bedömning av om ett villkor typiskt sett är otillbörligt gentemot konsumenterna sedda som ett kollektiv. Domstolen skall alltså inte gå in på en granskning av individuella avtal och ett förbud från domstolens sida mot visst villkor gäller endast i fråga om villkorets framtida användning. Det kan dock antas att ett så- dant förbud får verkningar också för de enskilda rättsförhållandena, om den mot vilken förbudet riktas tillämpar villkoret i strid mot förbudet.

2.3. Allmänna reklamationsnämndens praxis

Hos allmänna reklamationsnämnden, för vars verksamhet numera konsumentverket svarar (se SFS 1972: 739), har i flera hänseenden ut- bildats viss praxis vid prövningen av klagomål som av konsumenter framställs mot beskaffenheten av inköpta varor. I detta sammanhang finns anledning erinra om följande.1

I fråga om det särskilt vid försäljning av begagnade bilar ofta före- kommande avtalsvillkoret ”i befintligt skick” har nämnden utbildat en fast praxis. Denna innebär att säljaren trots förbehållet har att stå risken för att bilen vid köpet är behäftad med sådana trafiksäkerhetsfcl, som hade föranlett anmärkning om bilen i samband med köpet skulle ha varit föremål för obligatorisk besiktning hos AB Svensk bilprovning. Avtalsvillkoret torde däremot respekteras beträffande fel av annat slag än som hänför sig till trafiksäkerheten, med undantag för sådana allvar- liga fel som legat utanför ramen för vad parterna kan antas ha åsyftat med klausulens innehåll, t. ex. att bilen inte varit körduglig eller att några av motorns cylindrar helt saknat kompression.

Beträffande frågan om köparens rätt att på egen hand låta avhjälpa fel i en vara har nämnden i plenum antagit den praxis, att köparen i prin— cip har att bereda säljaren tillfälle att avhjälpa felet innan han får utföra reparation hos utomstående på säljarens bekostnad. Underlåter köparen att efter reklamation bereda säljaren tillfälle därtill, lämnas hans talan normalt utan bifall. Principen tillämpas, oavsett om säljaren vid köpet särskilt åtagit sig att avhjälpa fel eller inte. Undantag görs dock i särskilda situationer, såsom då köparen befinner sig på avlägsen ort eller då han från början saknat anledning räkna med att det fel, för vars skull varan underkastades reparation, förelegat redan vid köpet.

Nämnden anser sig böra vara restriktiv när det gäller att pröva frågor om skadestånd vid följdskador, däri inbegripet skador till följd av en va- ras skadebringandc egenskaper. Nämnden har i plenum uttalat, att er- sättning med beaktande av omständigheterna dock torde kunna rekom- menderas i följande två typer av fall: 1) När fråga är om lätt verifier-

1 Angående nämndens verksamhet, se vidare SOU 1972: 78 s. 42 och prop. 1973: 87 S. 23.

Prop. 1973: 138 23

bara direkta utgifter, som anmälaren ådragit sig genom säljarens kon- traktsbrott. Exempel härpå är kostnader för taxi och andra färdmedel, telefon- och hotellkostnader. Ombudskostnader räknas emellertid inte hit. 2) När fråga är om sakskador, som till sin natur har ett omedelbart eller närliggande samband med felet och uppgår till ett i förhållande till köpeskillingen måttligt belopp. Som hithörande fall kan exempelvis räk- nas, att en inköpt vara vid tvättning färgar av sig på andra varor eller att fel i ett tyg föranleder att kostnaden för sylön och sytillbehör blivit onyttig. Yrkande om ersättning för personskada, för allmän förmögen- hetsskada och för ideell skada (typen ”förstörd semester”) anser sig nämnden inte böra ta upp till prövning.

Beträffande fel som består i att t. ex. ett klädesplagg vid tvätt färgar av sig på eller förstör andra kläder har nämnden tagit den ståndpunkten, att det åligger säljaren att lämna köparen tydliga anvisningar om hur klä- desplagget skall tvättas. Sker det inte eller har säljaren lämnat oriktiga uppgifter om plaggets färgbeständighct, anses säljaren böra stå risken för att köparen i detta avseende misstagit sig beträffande varans an- vändningssätt, förutsatt att köparen visat skälig försiktighet. Nämndens praxis torde ha medverkat till att klädesplagg numera i mycket stor ut- sträckning är försedda med s. k. tvättråd.

2.4. Standardformulär vid konsumentköp

2.4.1. Inledande anmärkningar

Vid alla typer av köp, däribland konsumentköp, förekommer en for- mulärrätt, som till stor del har ersatt köplagens regler. I prop. 1971: 15 med förslag till lag om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor redovisades resultatet av en genomgång av standardkontrakt m. in. som samlats in av köplagsutredningen under slutet av 1960-talet. I fråga om innehållet i vanligen förekommande klausuler vid konsumentköp kan till en början hänvisas till den framställningen. I utredningens betänkande presenteras ytterligare material från början av 1970-talet som belyser förekomsten av och innehållet i formulärrättsliga bestämmelser (SOU 1972: 28 s. 44 och 169). Utredningens förnyade genomgång har främst inriktats på for- mulär som används vid köp av typiska konsumentkapitalvaror, såsom bilar, båtar, el- och hushållsmaskiner, klockor, möbler, radio- och TV- apparater samt sportartiklar. I det följande redovisas till en början de sammanfattande synpunkter på standardformulärens utformning som utredningen framför (2.4.2).

De formulär som används inom konsumtionsvarubranschcn är före- mål för fortlöpande revision. Inom näringslivet är en arbetsgrupp verk- sam med översyn av sådana formulär. Detta arbete har under år 1972 re- sulterat i att ett standardiserat avbetalningskontrakt (K 72) utgetts av Finansieringsföretagens förening, Sveriges hantverks- och industriorga-

Prop. 1973: 138 24

nisation, Sveriges grossistförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund och Svenska mekanförbundct. Efter tillkomsten av avtalsvillkorslagen har förhandlingar tagits upp mellan K0 och åtskil- liga organisationer inom näringslivet om innehållet i såväl nu förekom- mande som nya standardvillkor. Till komplettering av utredningens syn- punkter lämnas en kort redogörelse för den praktiska tillämpningen av avtalsvillkorslagen (2.4.3).

2.4.2. Utredningen

Utredningen erinrar först om att formulären är av skiftande beskaf- fenhet. Allmänna leveransbcstämmelser innehåller vanligen ganska full— ständiga villkor för de köp på vilka de är tillämpliga. Ordersedlar, order- erkännanden, slutsedlar, avbetalningskontrakt, särskilda garantisedlar samt fakturor upptar ofta bestämmelser om begränsade ämnen. Ibland ges i kataloger och folders eller på förpackningar inte bara uppgifter om varorna och deras användning utan också bestämmelser om köparens befogenheter, t. ex. om rätt att byta varor. Bestämmelser av nu nämnda slag härrör vanligen från säljaren men kan också ingå i t. ex. en av till- verkaren utfärdad garanti som genom säljarens förmedling överlämnas till köparen. .

Den juridiska giltigheten av innehållet i formulären är inte alltid oomtvistlig, framhåller utredningen vidare. Det kan ibland vara diskuta- belt om köpare är bundna av exempelvis klausuler i ordersedlar (jfr 3 & hemförsäljningslagen). Giltigheten av fakturaklausuler begränsas av att de ofta saknar motsvarighet i vad som överenskommits vid avtalets in- gående och därför blir gällande endast om köparen inte reklamerat mot dem (jfr 6 & köplagcn). När köparen inte uttryckligen godtagit innehållet i en garantiförbindelse som del av avtalet kan det vara osäkert om det är bindande för honom. Särskilt är detta fallet om garantin inte härrör från säljaren utan från tillverkaren. Vilken juridisk relevans som kan tiller- kännas innehållct i folders o. (1. är ofta mycket tvivelaktigt. Dessa frå- gor är emellertid närmast avtalsrättsliga.

Utredningen betonar att den f ormulärrättsliga regleringens omfatt— ning vid varje särskilt köpavtal blir beroende av vilka formulär som har begagnats. Många olika kombinationer kan härvid förekomma. Det kan också råda osäkerhet om hur långt formulären avses ersätta de disposi- tiva lagreglerna. Om exempelvis en garanti innehåller bestämmelser om avhjälpande av material- och tillverkningsfel och fritar säljaren från an- svar i övrigt för fel, kan det vara tveksamt i vilken utsträckning köpla- gcn skall anses tillämplig på fel som inte berörs av garantin, t. ex. att viss del av varans standardutrustning saknas vid leveransen.

Allmänna leveransvillkor är ofta tillkomna genom medverkan av en eller flera branschorganisationer. Detsamma gäller numera även garan— tiåtagandena. Finansieringsförctagen har också, eftersom det vid köp av

Prop. 1973: 138 ' 25

kapitalvaror ofta blir fråga om avbetalningsköp, fått ett inflytande på kontraktens utformning.

Dessa förhållanden har lett till att formulären Visar en tendens att bli mer enhetliga. Det inträffar dock fortfarande i inte obetydlig utsträck- ning att enskilda säljare själva utformar de formulär som de använder i sin verksamhet. Utredningen pekar vidare på att KO:s vidsträckta möj- ligheter att ingripa mot olämpliga bestämmelser i formulär också lett till ökad enhetlighet.

De beståndsdelar av formulärrätten som har störst intresse vid lag— stiftning om konsumentköp är enligt utredningen de som rör leverans av varan samt, framför allt, de garantier som blir tillämpliga vid.fel i varan. Ett för formulärrätten typiskt drag är att köparen enligt detta regelsy- stem saknar de befogenheter som köplagens dispositiva regler tillerkän— ner honom vid försenat avlämnande eller vid fel i varan. I viss utsträck- ning erhåller köparen i stället andra befogenheter enligt formulären.

Vad beträffar reglering av dröjsmål är den sista tillåtna dagen för av- lämnande ofta inte alls eller blott obestämt angiven i avtalet. Är be— stämd leveransdag antecknad i kontraktet är det inte ovanligt att villko- ren i övrigt innehåller klausuler, varigenom säljaren ges en vidsträckt rätt att uppskjuta leveransen eller t. o. m., om han så önskar, annullera avtalet. Köparens möjligheter att häva är ofta starkt beskurna. Den in— skränkning som sker i de befogenheter köparen skulle ha haft enligt köplagens regler är, när det gäller dröjsmålssituationen, vanligen inte kompenserad genom några utökade rättigheter i annat avseende.

I fråga om kraven på den levererade varan innehåller formulären ofta inga bestämda uppgifter, vilket hänger samman mcd-att dessa krav framgår på andra sätt, t. ex. genom särskilda beskrivningar och indivi- duella överenskommelser. '

Påföljderna av fel är enligt formulärrättens system ofta helt andra än enligt köplagcn. Om en vara är behäftad med material- eller tillverk— ningsfel är säljaren skyldig att avhjälpa felet under viss i utfästelsen an— given garantitid. Köparens rätt att få felet avhjälpt träder i stället för de påföljder som lagen anvisar. Garantierna brukar innehålla uttryckliga friskrivnin gar från påföljder i övrigt.

1 garantierna kan man som särskilda delar utskilja vad som rör dels förutsättningarna för att köparen skall kunna åberopa garantin och kräva avhjälpande, dels det sätt på vilket avhjälpande skall ske, dels kö- parens befogenheter om avhjälpande inte kommer till stånd. En förut- sättning för att köparen skall kunna kräva avhjälpande brukar vanligen vara att varan är behäftad med material- eller fabrikationsfel. Från ga- rantier undantas ofta uttryckligen vad som beror på förslitning, van- vård, olyckshändelser etc. Bestämmelserna om det sätt på vilket av- hjälpandet skall ske rör bl. a. vem av säljare och köpare som har skyl- dighet att stå för transportkostnader i samband med avhjälpande. I prin-

Prop. 1973: 138 26

cip åvilar dessa kostnader säljaren, men garantiklausulerna innehåller åtskilliga modifikationer häri, vilka hänger samman med varans beskaf- fenhet. Köparen kan ha viss skyldighet att transportera varan till sälja- ren eller till affär eller verkstad. Han kan också vara skyldig att stå för del av transportkostnaderna. Påföljdcrna av att avhjälpande inte kom- mer till stånd regleras ibland inte alls i garantierna. Nyare garantier ' upptar dock ofta en rätt för köparen att i sådant fall häva köpet, om det kvarstående felet är väsentligt. Det kan likväl vara oklart, hur många försök att avhjälpa felet som säljaren äger göra innan köparen kan häva, vilken påföljden blir om felet inte är väsentligt eller om köparen inte vill begagna sig av hävningsrätten osv.

Bland övriga bestämmelser som förekommer i formulären nämner ut- redningen dem som rör köparens förhållande till en person till vilken säljaren överlåter sin rätt enligt köpekontraktet. Dessa får aktualitet när vid avbetalningsköp och liknande transaktioner säljaren finansierar kö— pet genom att överlåta sin fordran mot köparen till särskilt finansie— ringsföretag eller till bank. Dessa bestämmelser behandlas vidare i andra sammanhang (4.2.9 och specialmotiveringen till 15—18 åå).

2.4.3. KO:s verksamhet

Sedan avtalsvillkorslagen trädde i kraft den 1 juli 1971 har mer än 500 ärenden enligt denna lag registrerats hos KO. Av dessa har hittills omkring 300 ärenden slutförts. Huvuddelen av dessa ärenden har tagits upp på initiativ av KO. De allra flesta ärendena slutförs förhandlingsvä- gen. I ett 30-ta1 fall har KO funnit anledning utfärda förbudsföreläg- gande med stöd av avtalsvillkorslagen. Fem ärenden har förts till mark- nadsdomstolen för prövning. I två av dessa föreligger marknadsdomsto- lens beslut (nr 11/1972 ang. bl. a. reklamationsklausul och nr 12/1972). Det övervägande motivet för att ärenden underställts marknadsdomsto- len har varit att uttalanden av domstolen i principfrågor ansetts erforder- liga. Under medverkan av statens pris- och kartellnämnd har KO haft möjlighet till systematisk insamling av kontrakt från olika branscher. Så— dana insamlingar har avsett bl. a. bilföretags och hemförsäljningsföre— tags kontraktsformulär. F.n. pågår en undersökning av vilka garantiför- mulär som förekommer på marknaden inom vissa branscher.

KO har inlett och i flera fall slutfört överläggningar med branschor- ganisationer inom områden som är viktiga för konsumenterna. Bransch- överläggningarna har i åtskilliga fall resulterat i uppgörelser. Bl. a. har nåtts överenskommelser med Sveriges möbelhandlares riksförbund an- gående utformningcn av de köpekontraktsformulär som används av för- bundets medlemmar och med Sveriges trähusfabrikcrs riksförbund an- gående förbundets allmänna leveransbestämmelser. Uppgörelser som medfört att konsumentens ställning i förhållande till säljaren/leverantö- ren förbättrats har också träffats med Radiobranschens samarbetsråd och

Prop. 1973: 138 27

Elektriska hushållsapparatleverantörer angående organisationernas ga- rantiformulär. Överläggningar med MRF har resulterat bl. a. i nya reg- ler för bilreparationer. Uppgörelser har också nåtts beträffande andra branscher, vilkas verksamhet huvudsakligen tar sikte på att tillhandahålla tjänster.

Hittills har efter förhandlingar omkring 200 bilföretag runt om i lan- det, vilka inte använt branschens standardformulär, övergått till mera konsumentvänliga kontraktsformulär. Sanering motsvarande den som skett bland företag inom den oorganiserade bilhandeln har företagits bl. a. beträffande företag som säljer hushållsapparater, symaskiner och skrivmaskiner.

I sitt granskningsarbete har KO särskilt inriktat sig på hemförsälj- ningsföretagens kontraktsformulär. Bl. a. har en i det närmaste fullstän- dig genomgång gjorts av de kontraktsformulär som tillämpas av företag som säljer persienner genom hemförsäljning. Drygt ett 50-tal företag har i samband med denna genomgång förbundit sig att genom ändringar och uteslutande av avtalsvillkor i sina kontraktsformulär anpassa dessa till hcmförsäljningslagen. På motsvarande sätt har ett 20-tal bokföretag utfäst sig att ändra sina kontraktsformulär.

Den granskning som skett i samband med tillämpningen av avtalsvill— korslagen har medfört att ur kontraktsformulär effektivt kunnat rensas ut avtalsvillkor som strider mot tvingande lagstiftning.

Genomgångcn av avtalsformulären har vidare lett till att bestämmel- ser, mot vars materiella innehåll ingen invändning funnits, formulerats om så att bestämmelsernas innehåll framgått tydligare för köparen. KO har också haft möjlighet att påverka den redaktionella utformningen av kontraktsformulärcn.

Bland mera omfattande överläggningar som pågår f. n. kan nämnas de med bilindustrins företag angående garantier för nya bilar.

3 Utländsk rätt

Utredningen lämnar i betänkandet s. 47—50 vissa upplysningar om gällande och föreslagen köprättslig konsumentskyddslagstiftning i USA, Storbritannien, Kanada, Västtyskland och Österrike.1 Beträffande förhål- landena i övriga nordiska länder kan följande nämnas. I Norge har för- slag till lagregler om konsumentköp i slutet av år 1972 lagts fram av den kommitté som har i uppdrag att se över den norska köplagen. Förslaget har sänts ut på remiss jämte ett inom det norska justisdepartementet ut- arbetat alternativt lagförslag. Båda de norska lagförslagen innefattar ändringar i den gällande köplagcn och innebär alltså inte att frågor om konsumentköp skall regleras i särskild lag. I sak överensstämmer försla-

1 Se även bilaga 4 till SOU 1972: 28.

Prop. 1973: 138 28

gen i stora delar med det svenska utredningsförslagct. I Danmark över- vägs olika konsumentskyddsfrågor inom en av handelsministeriet tillsatt forbrugerkommission. Inom det finska justitieministcriet övervägs f.n. olika åtgärder på konsumentskyddsområdet, däribland frågor om sär- skild köprättslig lagstiftning till konsumenternas skydd.

4. Utredningen

4.1. Allmänna synpunkter1

I frågaom behovet av lagstiftning i syfte att stär- ka konsumenternas ställning vid köp framhåller ut- redningen att den nu gällande köplagen från år 1905 inte är särskilt in- riktad på att tillgodose konsumenternas intressen och behov av skydd. Vid lagens tillkomst syftade man till att framställa regler som kunde vara lämpliga för köp av lös egendom i allmänhet, däribland den kom— mersiella handeln med råvaror. Köplagens bestämmelser ger delvis ut- tryck åt allmänna rättsgrundsatser men är också delvis att betrakta som handelsrättsliga regler. Behovet av differentiering mellan olika slag av köp tillgodoses i lagen utom genom särskilda regler för handelsköp och civila köp — främst genom att lagen har dispositiv karaktär, dvs. genom att dess regler kan frångås genom avtal mellan säljare och kö- pare. Refererad rättspraxis avser till övervägande del handelsrättsliga frågor. Endast få fall, vilka direkt rör för konsumenterna viktiga äm- nen, har kommit till bedömning i högsta instans.

Köplagens regler kan emellertid enligt utredningen i stort sett anses tillfredsställande även för konsumentköp. Avvägningen mellan rättighe— ter och skyldigheter för köpare och säljare avser att ge vardera parten tillräckliga befogenheter i händelse av kontraktsbrott från den andra partens sida. En konsument som köpare har enligt lagen goda rättighe- ter, om säljaren gör sig skyldig till kontraktsbrott. Orsakerna till att det nuvarande rättsläget likväl medför påtagliga olägenheter för konsumen- ten är främst att söka i andra förhållanden. De viktigaste bristerna i kon- sumenternas rättsskydd på det köprättsliga området är enligt utredning- en följande.

Genom att formulärrätten i stor utsträckning har trätt i stället för köplagens regler har balansen i fråga om parternas rättigheter och skyl- digheter förskjutits. Säljarna tillgodoser genom standardavtal sina intres- sen. Särskilt skyddar de sig mot påföljder av fel i godset med hjälp av garantiklausuler, som vid sidan av t. ex. ett åtagande att avhjälpa fel in- skränker köparnas rättigheter enligt köplagen . Olägenheterna för kö- parna består emellertid inte bara i att klausulerna är förenade med vitt-

1 Detta avsnitt motsvarar 5.1, 5.2 och 5.3.1 i utredningens betänkande.

Prop. 1973: 138 . 29

gående friskrivningar. I många fall är villkoren ofullständiga eller otyd- ligt formulerade. Rättsläget blir härigenom lätt oklart, vilket i första hand länder köparen till nackdel. I det underläge han förhandlingsmäs- sigt befinner sig, kan han vara ur stånd att göra gällande rättigheter som inte framgår av villkor eller lag utan endast med svårighet kan härledas ur en mycket ofullständig rättspraxis och allmänna överväganden.

Utredningen framhåller vidare att vissa för konsumenterna viktiga frågor över huvud inte regleras i köplagcn. Särskilt gäller detta köparens förhållande till tredje man. Köplagen rör uteslutande förhållandet mel- lan säljare och köpare. Karakteristiskt för nutida försäljningsverksamhet är bl. a. att utfästelser av andra än säljaren, t. ex. varans tillverkare, spe- lar en betydande roll. Köparen kommer vidare i rättsförhållande till tredje man när säljaren vid kreditköp anlitar en finansiär som i den ena eller andra formen övertar hans fordran mot köparen. Även i sådana fall kan för köparna betungande bestämmelser vara införda i köpavtalen eller oklarhet om köparens rättigheter uppstå.

Också i ett annat avseende medför nuvarande rättsläge olägenheter för konsumenterna, påpekar utredningen. Köparen måste ofta förlita sig på uppgifter som han erhåller från säljaren genom reklam, påskrifter på varuförpackningar osv. Upplysningarna härrör ofta från annan än Sälja- ren, t.ex. varans tillverkare. Om uppgifterna är oriktiga och köparen vilseleds, är han uppenbarligen i behov av rättsligt skydd. Frågan är inte närmare reglerad i köplagen och rättsläget är i flera hänseenden oklart.

De påtalade bristerna motiverar enligt .utredningens mening att sär- skild köprättslig lagstiftning tillskapas till konsumenternas skydd.

Ifråga om lagstiftningens allmänna inriktning och karaktär framhåller utredningen att ett tillfredsställande skydd för konsumenterna i nyss berörda hänseenden inte kan uppnås genom änd- ring av nuvarande köplag. Den allmänna översyn av köplagcn som an- kommer på utredningen bör visserligen bl. a. syfta till att göra lagens regler bättre lämpade för konsumentköp. Det ligger emellertid i sakens natur att man inte kan låta köplagcn, vilken även i fortsättningen skall reglera rent kommersiella köp och vilken också skall utöva inflytande på kontraktsrätten i allmänhet, helt präglas av konsumentskyddets krav. Men också andra och enligt utredningens mening avgörande skäl talar för att en revision av köplagcn är ett otillräckligt medel'för att till- godose det lagstiftningsbehov, varom nu är fråga. Utredningen betonar att olägenheterna av nuvarande rättsläge mindre beror på att köplagens regler är olämpliga för konsumentköp än på att reglerna i stor utsträck- ning sätts ur spel genom formulärrättsligaklausuler. Eftersom köplagens bestämmelser är dispositiva, kan en översyn av dessa inte antas medföra någon avgörande ändring i rådande tillstånd. En förstärkning av konsu— ' mentskyddet torde i stället kräva att tvingande regler införs på området.

Prop. 1973: 138 30

Införande av sådana regler i köplagcn framstår emellertid som olämp- ligt redan av den anledningen att man härigenom skulle nödgas bryta lagens ram i fråga om både ämneskrets och systematik. Utredningen av- ser här särskilt spörsmålen om köparens förhållande till tredje man, vilka inte regleras i köplagcn. Från lagteknisk synpunkt skulle det även vara till nackdel att i samma lag behöva särskilja dels handelsköp och civila köp, dels som en undertyp av de senare konsumentköp. Utred- ningen förordar därför att behövliga regler till konsumenternas skydd tas in i en fristående lag.

Den sålunda föreslagna lösningen föregriper enligt utredningens me- ning inte i störande grad den översyn av köplagcn som utredningen har att företa. Arbetet på denna översyn har hunnit så långt, att utredningen anser sig kunna överblicka att det förslag som nu läggs fram står i sam- klang med de ändringar i köplagcn som senare skall föreslås.

En lösning med en från köplagcn fristående lag är enligt utredningen även att föredra med tanke på det nordiska lagsamarbetet. Utredningen erinrar om att förutsättningarna för ett sådant samarbete beträffande konsumentskyddslagstiftningen inte är alldeles desamma som i fråga om revisionen av köplagcn, eftersom arbetet på konsumentskyddslagstift- ning inte hunnit lika långt i de olika nordiska länderna.

Utredningen uppehåller sig i detta sammanhang ytterligare vid frågan om en lag om konsumentköp bör ha tvingande karaktär. Ett viktigt syfte med lagen bör vara att motverka förekomsten av ensidigt utformade standardvillkor, genom vilka säljarna till nackdel för köparna begränsar sina skyldigheter enligt köplagens dispositiva regelsystem. Motsvarande gäller sådana formulärrättsliga klausuler varigenom annan än säljaren, t. ex. varans tillverkare, friskriver sig i olika hänseenden från ansvar för fullgörande av garantiåtagandcn m.m. beträffande vara-n. Utredningen säger sig vara medveten om att de flesta säljare och tillverkare strävar efter att behandla köparna på bästa sätt. Många konsumenter är själv— fallet också i stånd att vid ingående av köpavtal ta till vara sina intres- sen och att om den köpta varan skulle visa sig vara behäftad med fel —— skaffa sig rättelse, även om säljaren skulle vara obenägen att med- verka härtill. I sammanhanget erinras också om de förbättringar av kon— sumenternas situation som under senare år kommit till stånd genom ökade insatser av samhälleliga och enskilda- organ.

De nu berörda. omständigheterna kan dock enligt utredningens'me- ning inte åberopas som argument mot införande av tvingande regler till konsumenternas skydd. Nackdelarna av nuvarande rättsläge visar sig främst i sådana fall då en mindre vederhäftig säljare söker undandra sig att uppfylla avtalet på det sätt som köparen bort kunna räkna med. I fall av detta slag är det uppenbarligen av stor vikt att köparen för att hävda sina intressen kan stödja sig på tvingande rättsregler som tydligt

Prop. 1973: 138 31

anger hans befogenheter mot säljaren. Behov av skydd föreligger också i fall då en säljare, som eljest är noga med att iaktta en generös attityd till sina kunder, i en särskild situation vill falla tillbaka på begränsningen i sina juridiska skyldigheter. Åtskilliga konsumenter kan vidare på grund av okunnighet eller av oföretagsamhet eller annan anledning ha- svårig- heter att hävda sina rättigheter mot yrkesmässiga säljare. Dessa katego- rier av köpare bör naturligtvis kunna påräkna lagstiftarens skydd mot att de missgynnas i jämförelse med köpare som är bättre lottade.

Vid diskussionen av frågan om lämpligheten av tvingande regler på det köprättsliga området tar utredningen också upp en ofta framförd synpunkt, nämligen att ett ökat ansvar för säljare medför ökade kostna- der och att dessa övervältras på köparna i form av höjda priser på va- rorna. Argumentet kan dock enligt utredningens mening inte tillmätas någon avgörande betydelse i förevarande sammanhang. En tvingande reglering beträffande konsumentköp bör främst avse att stärka köparens ställning vid kontraktsbrott på säljarens sida. De befogenheter som en- ligt utredningens mening härvid bör tilläggas köparen innebär i huvud- sak att köparen inte skall behöva bära den ekonomiska risken av att säl- jaren inte fullgör sina förpliktelser. Utredningen finner det förvånande om ett sådant handlande från säljarens sida skulle förekomma så ofta att den avsedda förbättringen av köparens ställning skulle medföra ökade kostnader för säljarna. Någon anledning att ta speciell hänsyn till ovederhäftiga eller bedrägliga säljare finns givetvis inte. Om antalet obe- rättigade krav från köparna ökar, kan det visserligen befaras att en icke önskvärd stegring av kostnaderna för säljarna inträder. Risken synes dock inte vara så stor, att på grund därav den lojale köparen inte här till- erkännas tillfredsställande rättigheter visavi säljarna. I den mån ett skärpt juridiskt ansvar för säljarna faktiskt medför ökade priser —- nå- got som inte kan antas utan vidare —— utgör emellertid detta inte något bärande skäl mot att ålägga ett sådant ansvar. Följden blir nämligen att köparna får gemensamt bära kostnaden för fel i varan e. d., medan eljest det jämförelsevis ringa antal köpare som råkar få en felaktig vara etc. får vidkännas hela förlusten härav.

Även andra förhållanden än de som har diskuterats nu talar enligt ut- redningens mening för att en särskild lag om konsumentköp bör ha tvingande karaktär. De vägar som f. n. står till buds för att komma till rätta med de förut påtalade olägenheterna av nuvarande rättsläge kan inte anses tillräckliga. Utredningen åsyftar här främst möjligheten att enligt avtalsvillkorslagen ingripa mot kontraktsvillkor, som på ett ensi- digt sätt gynnar yrkesmässiga säljare, och allmän domstols rätt att med stöd av 8 & skuldebrevslagen eller motsvarande bestämmelser åsidosätta eller jämka betungande avtalsvillkor. Ett förbud enligt avtalsvillkorsla- gen tar sikte på en typiserad bedömning av om ett visst avtalsvillkor kan anses vara otillbörligt mot konsumenterna sedda som ett kollektiv. Le-

Prop. 1973: 138 32

der prövningen till att ett villkor stämplas som otillbörligt mot konsu- menterna, får detta inte någonomedelbar effekt beträffande giltigheten av redan ingångna köpavtal. Det syfta-r i stället till att för framtiden hindra att villkoret kommer till användning. En prövning av tillbörlig- hetsfrågan enligt avtalsvillkorslagen kan således inte ersätta en tving- ande köprättslig lagstiftning som i vissa bestämda och grundlägga-nde hänseenden anger samhällets syn på var gränsen bör gå för avtalsfrihe- ten på området. En lag av detta slag ger också parterna bättre möjlighet att på längre sikt anpassa sitt handlande efter de värderingar som upp- bär lagen. Denna kan vidare ge viss ledning för bedömningen av tillbör- lighetsfrågan enligt avtalsvillkorslagen. Genom en kombination av de två metoderna uppnås i själva verket en betydligt mer effektiv och flexi- bel lösning än med endera metoden ensam. Några konsekventa princi- per rörande konsumenternas ställning på det köprättsliga området torde inte heller kunna utbildas domstolsvägen med stöd av 8 & skuldebrevs- lagen eller en generalklausul i eventuell ny lagstiftning under annan förutsättning än att tämligen många tvister kommer under domstols prövning. Detta synes varken vara sannolikt eller ens önskvärt. Metoden får i stället ses som ett komplement till en tvingande lag om konsument- köp.

Enligt utredningens mening kan det således inte råda något tvivel om att en särskild lag om konsumentköp med det innehåll som förut antytts bör ha tvingande karaktär. I fråga om det allmänna syftet med lagen tillägger utredningen att lagen så klart som möjligt bör ange de grund— läggande befogenheter som köparen under alla förhållanden bör ha mot säljaren eller annan med vilken han träder i rättslig förbindelse på grund av köpet. Någon fullständig reglering bör dock inte eftersträvas. Inte heller finns skäl att låta reglerna bilda hinder mot att på konsu- mentköp tillämpa vad som avtalats mellan parterna eller vad som eljest gäller beträffande sådana köp, i den mån detta skulle leda till ett för kö- paren förmånligare resultat eller röra fråga som'lämnas utanför den tvingande regleringen. Denna bör med andra ord kunna sägas represen- ' tera en minimistandard i fråga om köparens rättigheter.

Av en tvingande lag om konsumentköp bör naturligen kunnakrävas att den utformas så, att den inte leder till onödiga tvister mellan köpare och säljare. Genom urvalet av ämnen bör enligt utredningens mening tillses att konsumenterna får juridiskt skydd på de punkter där detta framstår som mest betydelsefullt för dem. Reglerna bör i första hand syfta till att stärka köparens förhandlingspogition visavi säljarsidan i fall då säljaren inte fullgjort sina förpliktelser. Skyddet bör normalt fungera utan att köparen skall behöVa påkalla domstols prövning av hans mel- lanhavande med säljaren. Skulle detta likväl bli nödvändighbör lagen underlätta bedömningen av tvisten. Detta innebär givetvis inte att lagen skall ge stöd åt köpare som framställer oberättigade krav. Vid lagens ut-

Prop. 1973: 138 33

formning bör hänsyn tas till behovet av att förekomma missbruk av de tvingande reglerna. En viktig effekt av den tvingande lagen bör enligt utredningen bli att nuvarande formulärrättsliga villkor ses över och bringas i samklang med lagens ändamål. En sådan översyn har f. ö. re- dan påbörjats i anslutning till ikraftträdandet av avtalsvillkorslagen. Ut- redningen anser sig kunna utgå från att näringslivet —— såväl dess orga- nisationer som enskilda företagare kommer att respektera det ytterli- gare krav på sanering av formulärrätten som en lag om konsumentköp ställer. De fall då köpevillkor enligt den tvingande lagen blir ogiltiga med därav följande konsekvenser kan med hänsyn härtill antas bli säll- synta.

I anslutning till diskussionen om lagstiftningens tvingande karaktär berör utredningen också ett från säljar- och tillverkarhåll tidigare uttalat önskemål om precisering av gränsen för avtalsfriheten på området (se bl. a. prop. 1971: 15 s. 36, 42 och 70). Detta gäller särskilt möjligheten till ingripande mot otillbörliga avtalsvillkor enligt avtalsvillkorslagen. Den lag som utredningen föreslår tillgodoser i viss utsträckning detta önskemål. Lagen bygger på uppfattningen att vissa befogenheter är så viktiga för köparen att de inte får berövas honom genom avtal. Villkor som strider mot lagen blir med hänsyn härtill att anse som otillbörliga. Lagen kan naturligen tjäna till vägledning också beträffande en del si- tuationer som formellt inte täcks av den. Utredningen syftar här på ex- empelvis sådant avtal om köparens ställning vid försenad leverans som inte träffas av de tvingande reglerna. Eftersom den föreslagna lagen inte är avsedd att innehålla. någon fullständig reglering av parternas rättighe- ter och skyldigheter vid konsumentköp och då vissa frågor som i och för sig kan få aktualitet vid tillämpningen av de regler som föreslås lämnats utanför den tvingande regleringen, får i sådana fall bedömningen av om ett avtalsvillkor är otillbörligt eller ej liksom hittills ske med utgångs- punkt från de överväganden som ligger bakom avtalsvillkorslagen.

Vid urvalet av ämnen för lagstiftningen bör enligt utredningen två allmänna synpunkter vara vägledande: lagen bör å ena sidan ange de grundläggande befogenheter som skall tillkomma köparen i förhållande till säljaren eller annan med vilken han träder i rättslig förbindelse på grund av köpet, men den bör å andra sidan inte syfta till någon fullständig reglering av alla spörsmål som kan uppkomma vid konsumentköp. Vad gäller sistnämnda synpunkt understryks att en lag, som för konsumentköpens del skulle både täcka samma område som nuvarande köplag och innehålla de ytterligare regler som behövs, skulle bli vidlyftig och följaktligen kunna motverka sitt eget syfte. Ut- redningen har inte funnit belägg för att behovet av tvingande regler till konsumenternas förmån på köprättens område skulle vara väsentligt större än nu antagits.

Enligt utredningens mening bör konsumentköplagen i första hand reg-

Prop. 1973: 138 34

lera frågor om verkan av kontraktsbrott på säljarens sida, dvs. de spörsmål som i den allmänna köplagcn behandlas i 21—27 55 (dröjsmål) och 42—54 55 (fel i godset). Regleringen bör främst precisera påfölj- derna av kontraktsbrott eller med andra ord köparens befogenheter när en vara inte levererats i rätt tid eller är behäftad med fel. Härvid bör också köparens ställning i förhållande till varans tillverkare m.fl. över- vägas. Att konsumentköplagen i främsta rummet bör ta upp dessa spörs- mål beror naturligen på att de formulärrättsliga klausuler som från kon- sumentskyddssynpunkt framstår som mest otillfredsställande till alldeles övervägande del rör frågor av sådant slag. Vad särskilt angår frågan om köparens ställning vid fel i varan —— det ojämförligt viktigaste spörsmå- let — bör erinras om den rikliga förekomsten av sådana klausuler i ga— rantier och liknande utfästelser som inskränker köparens rätt att göra gällande påföljder vilka annars skulle stått honom till buds enligt köpla— gens dispositiva regelsystem. Även erfarenheterna från allmänna re- klamationsnämndcns verksamhet ger stöd för att konsumentköplagen i första hand bör innehålla regler i nyss angivna ämnen. De klagomål som konsumenter anför hos nämnden rör till allra största delen frågor om köparens möjlighet att få rättelse med anledning av fel i varan.

En reglering av köparens befogenheter vid dröjsmål på säljarens sida och vid fel i varan har naturligen nära samband med frågan om vilka krav som i materiellt hänseende skall ställas på säljarens prestation. Sär- skilt intresse har enligt utredningen frågan om konsumentköplagen vid sidan av regler om köparens befogenheter vid fel i varan också bör närmare precisera vilka krav köparen äger göra gällande i fråga om den sålda varans kvalitet och användbarhet eller med andra ord vad som skall räknas som ”fel” i en vara. Utredningen har här intagit den principiella ståndpunkten att konsumentköplagen inte bör söka lösa denna fråga genom regler med generell räckvidd och avfattning. Ut- redningen förordar emellertid att tvingande bestämmelser i ämnet in- förs i vissa bestämda och för konsumenterna särskilt viktiga avseenden (4.2.3 och 4.2.4).

Utöver de nu berörda frågorna bör konsumentköplagen också i ett be- tydelsefullt hänseende reglera de särskilda problem som uppkommer vid kreditköp. Utredningen syftar här på köparens behov av skydd mot för- lust av sin rätt att framställa invändningar på grund av köpet, t. ex. om fel i varan, mot den som förvärvat säljarens fordran på köpeskillingen eller eljest i sista hand finansierat köpet. Denna fråga har uppenbarligen mycket nära samband med spörsmålet om köparens rätt att framställa sådana invändningar i allmänhet. I övrigt faller emellertid frågor om konsumentkredit utanför utredningens uppdrag. Frågorna undersöks f.n. av kreditköpkommittén.

Utredningen anför att den även har övervägt införande av bestäm— melser i en del andra ämnen rörande konsumentköp, t. ex. om köparens

Prop. 1973: 138 35

rätt till avbeställning av vara efter avtalets ingående och om verkan av force-majeure-klausuler i köpekontrakt. I intetdera fallet torde emeller- tid enligt utredningens mening tvingande bestämmelser till konsumen- ternas skydd vara nödvändiga. Ämnena hör närmast till den grupp där man vid ändring av den allmänna köplagcn också bör ta hänsyn till konsumentintresset. Det påpekas emellertid att de regler utredningen föreslår beträffande verkan av dröjsmål på säljarens sida bl. a. begrän- sar räckvidden av force-majeure-klausuler i ett för konsumenter viktigt hänseende.

Utredningen diskuterar också vissa frågor med anknytning till kon- sumentköp som rör från konsumentskyddssynpunkt i och för sig viktiga ämnen men som faller utanför utredningens uppdrag. Dit hör bl.a. vad som rör den allmänna avtalsrätten. Som exempel nämns frågan om att bereda köpare möjlighet att frånträda köp i större utsträckning än som följer av hemförsäljningslagen. Utredningen framhåller att även om ämnet berörs i den i köplagen ingående bestämmelsen om öppet köp (60 å), är det väsentligen avtalsrättsligt och kan knappast behand- las utan att man går in på reglerna om slutande av avtal i allmänhet. Till spörsmål med sådan nära anknytning till konsumentköp får enligt utredningen också hänföras frågan om ökat skydd för konsument som ingår avtal om tjänst, t. ex. avtal om reparation av en bil, tvättning av ett klädesplagg o. d. Bortsett från att avtal av sådant slag faller utan- för utredningens uppdrag, talar även praktiska skäl mot att i konsu- mentköplagen införa regler om sådana avtal. De regler som utredning- en föreslår hänför sig nämligen till köp av fysiska föremål och de kan inte utan vidare tillämpas på avtal om tjänster. Om emellertid ett åta- gande att avhjälpa fel i en vara gjorts av tillverkaren eller säljaren i samband med försäljning av varan, kan det ofta uppfattas som en del av köpavtalet. Frågan om åtagandets rättsliga konsekvenser faller då under konsumentköplagen (4.2.5).

En särskild fråga är om konsumentköplagen bör reglera spörsmålet om skyldighet för säljare, tillverkare eller annan att till köpare utge ska- destånd med anledning av att en såld vara har skadebringande egenska— per eller med andra ord är så beskaffad att den medför personskada el- ler skada på annan egendom än den sålda varan. Utredningen framhål- ler att detta ämne givetvis har stort intresse från konsumentsynpunkt. ' Det ligger på gränsen mellan köprätten och den allmänna skadestånds- rätten och det är redan därför något tvivelaktigt om det hör under ut- redningens uppdrag. Sakligt sett har'ämnet nära samband med frågor om försäkring av Säljares eller tillverkares skadeståndsansvar, vilka frå- gor skiljer sig från utredningens övriga arbete. Utredningen har med hänsyn till det anförda inte ansett sig böra i konsumentköplagen läg- ga fram förslag till regler om ansvaret för skadebringande egenskaper hos såld vara.

Prop. 1973: 138 36

4.2. Huvudgrundema för lagförslaget

4.2.1. T illämpningsområdet

Det skyddsbehov som motiverar införandet av tvingande regler om köparens minimibefogenheter mot säljaren m.fl. gör sig enligt utred— ningens mening främst gällande i fall då konsument för enskilt bruk kö- per vara av näringsidkare. Lagens tillämpningsområde bör därför i prin- cip begränsas till fall av detta slag. För en sådan gränsdragning talar också vikten av att lagen på denna punkt nära anknyter till de lagar som nyligen tillkommit i liknande syfte, t. ex. avtalsvillkorslagen och hemför- säljningslagen. Det skulle bereda både osäkerhet och praktiska svårighe- ter, om författningar med så likartade ändamål gavs helt olika tillämp- ningsområden.

Ett behov av skydd för köpare i de avseenden som konsumentköpla- gen avser att reglera kan i och för sig också framträda i andra fall än när konsument köper vara för enskilt bruk. Utredningen åsyftar här främst sådana situationer då yrkesutövare som driver sin verksamhet i icke affärsmässiga former, t. ex. lantbrukare, fiskare, hantverkare, lä- kare och tandläkare, gör inköp i och för sin yrkesverksamhet. Det är emellertid ovisst vilket behov av skydd genom tvingande regler som kan finnas beträffande köp av sådana yrkesutövare. Den möjlighet som kan föreligga för yrkesutövare att genom organisation som han tillhör få råd och rekommendationer för sina inköp bör bl. a. beaktas. Man kan inte heller bortse från att en utvidgning av konsumentköplagens tillämp— ningsområde till fall av nu berört slag skulle erbjuda avsevärda gräns- dragningsproblem i förhållande till köp av yrkesutövare i övrigt eller nä- ringsidkare i allmänhet. Utredningen förordar därför inte någon sådan utvidgning av lagens giltighetsområde.

Utredningen diskuterar härefter om en tvingande reglering av föreva- rande slag bör avse köp av både fabriksnya varor och varor som säljs som begagnade eller eljest inte fullgoda. Mot att inskränka lagens giltig- het till köp av fabriksnya varor talar enligt utredningens mening be- stämt, att köp av begagnade bilar i viss mån även köp av begagnade båtar — hör till den kategori för vilken tvingande skyddsregler bäst be- hövs. Begagnade varor säljs inte sällan av näringsidkare, vilka undersökt och reparerat dem, på villkor som inte mycket skiljer sig från vad som tillämpas vid försäljning av nytillverkade varor. Flera av de regler ut- redningen föreslår, t. ex. bestämmelserna om säljarens ansvar för orik- tiga uppgifter om varan, har i lika mån aktualitet vid köp av en begag- nad vara som vid köp av en ny sådan. I betänkandet pekas vidare på den regel om verkan av klausulen ”i befintligt skick” som avses ingå i lagen och som har särskild betydelse vid köp av begagnade varor. Utredningen föreslår därför inte något undantag i fråga om köp av varor som säljs som begagnade eller eljest inte fullgoda.

Enligt utredningens mening bör inte heller från annan synpunkt göras

Prop. 1973: 138 ' 37

någon skillnad i lagen mellan olika typer av varor, t. ex. i den formen att vissa regler föreslås gälla enbart för särskilt angivna varor (hushålls- apparater, livsmedel, bilar etc.). De allmänna köprättsliga regler som skall ingå i lagen lämpar sig inte för en differentiering efter varutyp. Be- hövliga föreskrifter om exempelvis kraven på viss varas beskaffenhet torde liksom hittills få meddelas i specialförfattning för området i fråga eller av administrativ myndighet med stöd av sådan författning. En an- nan sak är att det föreliggande förslaget i ett speciellt avseende, nämli- gen såvitt avser köparens befogenheter när en såld vara inte över- ensstämmer med föreskrift som meddelats i syfte att tillse att varan är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt, anknyter till föreskrifter av nu ifrå- gavarande slag.

Konsumentköplagens tillämpningsområde bör enligt utredningen in- skränkas till köp som sker från näringsidkare. Utredningen har övervägt om inte även köp från annan än näringsidkare, dvs. från privatperson, bör omfattas av lagen. Med en sådan lösning skulle bl. a. en större sek— tor av handeln med begagnade bilar falla under lagen. Utredningen har dock inte ansett det vara lämpligt att ålägga privatpersoner som säljare de särskilda skyldigheter som en lagstiftning av förevarande art medför. Man kan inte räkna med att privatpersoner skall ägna den uppmärksam— het åt tvingande lagstiftning vid köpavtalets ingående som lagen kräver av säljarsidan. Härtill kommer att en principiell skillnad på denna punkt i förhållande till den övriga konsumentskyddslagstiftning som nyligen tillskapats är ägnad att bereda osäkerhet och praktiska svårigheter.

Utredningen anser emellertid att den nu berörda avgränsningen av la- gens tillämpningsområde inte bör genomföras helt undantagslöst. Utred— ningen syftar på sådana fall då formellt säljaren är en privatperson men köpet förmedlas av näringsidkare som ombud för den förre. Skulle köp av detta slag falla utanför lagen, skulle denna uppenbarligen lätt kunna kringgås genom att den som säljer t. ex. begagnade bilar uppträder som ombud för privatperson som säljare. Enligt utredningens mening bör konsumentköplagen omfatta också köp som förmedlas av näringsidkare som ombud för privatperson.

4.2.2. Lagstiftningstekniken

Eftersom konsumentköplagen syftar till att åstadkomma ett min i- miskyd (] mot att vissa grundläggande befogenheter frånkänns kö- paren genom standardavtal, måste enligt utredningen åtskilliga ämnen rörande konsumentköp lämnas utanför den tvingande regleringen, t. ex. frågan om platsen och tiden för avlämnande av varan. I alla sådana av- seenden blir liksom hittills den allmänna köplagcn i princip tillämplig. Men också inom det område som regleras av konsumentköplagen behål- ler den allmänna köplagen i sin principiella giltighet i två viktiga hän- seenden. Detta gäller för det första sådana frågor som viSserligen har

Prop. 1973: 138 ' 38

samband med den tvingande regleringen men som inte ansetts behöva uttryckligen behandlas i denna, t. ex. verkan av att köparen före köpet undersökt varan (47 å). För det andra kommer köplagen att få betydelse också beträffande frågor som direkt regleras av den tvingande lagen. Ef- tersom denna representerar en minimistandard i fråga om köparens rät- tigheter, bör den givetvis inte få hindra att köparen på annat sätt kom- mer i åtnjutande av längre gående befogenheter. Detta kan exempelvis bli fallet då från köplagcn avvikande avtal inte träffats och köplagen i visst hänseende medger köparen bättre'rättigheter än konsumentköpla- gen.

Vad först gäller ämnen som över huvud inte berörs av den tvingande regleringen framhåller utredningen att det redan av konsumentköpla- gens karaktär av speciallag i förhållande till den allmänna köplagcn torde följa, att den förra lagen inte innebär någon ändring av nuvarande rättsläge beträffande sådana ämnen. Köplagen äger således i princip gil- tighet härvidlag. Detsamma gäller allmänna köprättsliga grundsatser som utbildats i rättstillämpningen och inte skrivits in i lag. Enligt ut- redningens mening föreligger det beträffande ämnen som ligger helt utanför den tvingande regleringen knappast något behov av att när- mare ange konsumentköplagens förhållande till det dispositiva regel- systemet.

Beträffande frågor som faller inom det område som direkt regleras av ' konsumentköplagen ligger saken enligt utredningen annorlunda till. Ett väsentligt motiv för införandet av en tvingande reglering beträffande konsumentköp är förekomsten av sådana formulärrättsliga klausuler vid köpavtal som inskränker köparens rättigheter eller medför oklarhet be— träffande hans juridiska ställning. Konsumentköplagen bör skapa ett mi— nimiskydd för köparen. Lagen skall således begränsa avtalsfriheten. Längre än vad lagen utsäger får en säljare inte gå i syfte att ta- till vara sina intressen. I lagen bör därför tas in en uttrycklig regel om att köpa- ren vid konsumentköp alltid skall åtnjuta de befogenheter som tillerkän— nes honom i lagen (2 % första stycket utredningens lagförslag).

Innehåller ett köpavtal villkor som ger konsumenten längre gående befogenheter än den tvingande lagen, bör denna enligt utredningen inte lägga hinder i vägen för tillämpning av avtalsvillkoren. Denna princip överensstämmer med vad som i allmänhet gäller vid tvingande lagstift- ning på det civilrättsliga området (jfr prop. 1970: 20 B 2 s. 935). I tyd- lighetens intresse bör principen komma till direkt uttryck i konsument- köplagen (2 % andra stycket).

Utredningen finner att köparens minimiskydd enligt konsumentköpla- gen av flera skäl inte kan sammanfalla med vad som skall gälla när intet avtalats mellan parterna. Läget beträffande denna lag är så till vida sär- präglat som den allmänna köplagcn till stor del reglerar samma frågor som den tvingande lagen och väsentligen ger köparen tillfredsställande

Prop. 1973: 138 39

befogenheter visavi säljaren. Med hänsyn till de mångskiftande förhål- landen under vilka konsumentköplagen skall tillämpas, kan minimiskyd- det enligt denna lag inte på alla punkter sträcka sig lika långt till köpa—

rens förmån som den allmänna köplagen . Situationen kan nämligen vara sådan att säljaren har ett berättigat intresse att begränsa köparens befo— genheter. Det tvingande skyddet för konsumenterna bör inte heller” ut- sträckas så långt att köp av varor försvåras. Vid utformningen av kon- sumentköplagen måste tas hänsyn härtill. Detta leder till att reglerna i" denna lag i en del avseenden blir mindre förmånliga än köplagens dispo- sitiva bestämmelser. Har intet avtalats rörande en fråga som regleras i

konsumentköplagen. är det därför ofta mer förmånligt för köparen att kunna åberopa den allmänna köplagens normalregler än konSumentköp- ' lagens minimiregler. Enligt utredningens mening är det av vikt att köpa- ren har denna möjlighet. Därigenöm förhindras att konsumenter, i fall då avtal inte träffats, kommer i sämre ställning än sådana köpare på vil-' kas köp den tvingande lagen över huvud inte är tillämplig. Den princip, åt vilken det nu anförda ger uttryck, bör framgå även av lagtexten.

Det anförda avser sådana frågor som i avsaknad av avtal mellan- parterna bedöms enligt den allmänna köplagcn eller enligt allmänna grundsatser som ansluter sig till denna lag. Utredningen föreslår också vissa regler beträffande förhållandet mellan köparen och säljaren när det gäller frågor som inte har denna karaktär. Hit hör bl. a. reglerna om säljarens ansvar för åtagande att avhjälpa fel och för oriktiga uppgifter om varan. Uttryckliga bestämmelser härom saknas f.n. i köplagcn. Ut— redningen erinrar också om de bestämmelser som föreslås i fråga om köparens förhållande till' tredje man (varans tillverkare. kreditgivare m.fl.). Beträffande de nu åsyftade kategorierna av regler kan man inte på samma sätt som i fråga om de förut behandlade bestämmelserna i konsumentköplagen anknyta till den allmänna köplagcn och till köp—' rättsliga grundsatser. Samma princip bör dock gälla också här. Om av- talet ger köparen bättre befogenheter än dem som han har enligt den" tvingande lagen, skall avtalet gälla. Vidare bör allmänna rättsgrundsat- ser tillämpas beträffande t. ex.verkan av oriktig uppgift om en vara, om dessa leder till ett för köparen förmånligare resultat än som följer av konsumentköplagen . Konsumenten som köpare skall således inte kom- ma i sämre ställning än andra köpare. Eftersom man här rör sig på ett rättsområde som inte är föremål för annan lagstiftning och där stor Osäkerhet råder om vad som skall anses gälla i allmänhet, kan man an- ta att det i större utsträckning än inom det område, för vilket uttryckliga lagbestämmelser gäller, är till köparens fördel att åberopa konsument- köplagcn.

Utredningen berör i sammanhanget problemet om k r i n g g å e n d e a v la g. För konsumentköplagens del behöver enligt utredningen inte råda någon tvekan när det gäller bedömningen av ett avtal, vars- reella

Prop. 1973: 138 40

innebörd är en annan än den beteckning som parterna åsatt det (jfr 1 5 andra stycket avbetalningsköplagen). Ett till ”hyresavtal” maskerat köp faller således under konsumentköplagens regler. Något annorlunda förhåller det sig med sådana i ett köpavtal ingående villkor som syftar till att helt eller delvis sätta konsumentköplagens regler ur spel. Ut- redningen syftar här framför allt på avtalsvillkor rörande frågor som lämnats utanför den tvingande regleringen, t.ex. spörsmål om ver- kan av att köparen undersökt varan före köpet (47 & köplagcn) och om parternas återgångsprestationer vid hävning (57 och 58 %% köp- lagen), och där alltså i princip avtalsfrihet skall råda. Bortsett från den möjlighet att stävja missbruk av avtalsfriheten som föreligger enligt av- talsvillkorslagen bör enligt utredningens mening ett ingripande mot otill- börligt villkor också kunna komma i fråga vid domstolsprövning av tvist rörande konsumentköp, nämligen om villkoret på ett sådant sätt neu- traliserar en tvingande regel att det utgör ett direkt kringgående av denna. Med hänsyn till det skyddssyfte som uppbär konsumentköplagen bör domstol vara oförhindrad att med stöd av den allmänna rätts— grundsats som kommit till uttryck i bl. a. 8 & skuldebrevslagen jämka el- ler lämna utan avseende ett otillbörligt villkor i ett köpavtal. Som exem- pel på villkor som i det enskilda fallet kan framstå som otillbörligt nämns förbehåll som berövar köparen hans hävningsrätt för den hän- delse han inte återställer varan i oförändrat skick, t. ex. utan att för- packningen brutits.

I fråga om den tekniska utformningen av konsumentköplagen anför utredningen avslutningsvis vissa allmänna synpunkter på termin 0- login i lagen. Denna har på viktiga punkter nära samband med den allmänna köplagen. Enligt utredningens mening bör därför eftersträvas att terminologin i konsumentköplagen i görligaste mån ansluter sig till den i köplagcn. Sådana termer som ”avlämnande”, ”dröjsmål”, ”fel” och ”hävning” bör således begagnas på samma sätt som enligt köplagen. Det kan visserligen invändas att många av de personer som har anled— ning att sätta sig in i konsumentköplagen inte känner till den exakta be- tydelsen av dessa termer, vilka enligt köplagcn inte betyder alldeles det- samma som enligt allmänt språkbruk. Men det skulle säkerligen uppstå stor förvirring om en särskild, ny terminologi skulle skapas för konsu- mentköplagen.

4.2.3 Kraven på säljarens prestation Vad gäller frågan om konsumentköplagen bör innehålla några regler om vilka krav som skall ställas på säljarens prestation erinrar utredning- en om att den allmänna köplagen endast i mycket begränsad omfattning reglerar kraven på säljarens prestation genom uttryckliga bestämmelser. Regler finns beträffande tiden för fullgörande av säljarens åliggande och platsen för godsets avlämnande (12, 9——11 och 62—65 55). Frågan

Prop. 1973: 138 41

om vilka krav som kan ställas på säljarens prestation beträffande det sålda godsets kvalitet är att bedöma enligt reglerna om fel i godset. Bortsett från vad som följer av t. ex. bestämmelsen om köp på auktion (48 %) innehåller emellertid dessa regler i stort sett ingen bestämning av vilka krav som kan ställas på en varas beskaffenhet. På denna viktiga punkt råder alltså inte bara full avtalsfrihet utan det saknas även dispo- sitiva regler om när en vara skall anses behäftad med fel.

Att i konsumentköplagen införa tvingande regler om skyldighet för säljaren att precisera tiden eller platsen för avlämnande av varan låter sig enligt utredningens mening knappast göra. Stora svårigheter skulle uppkomma redan med tanke på den mångfald av varor och situationer som täcks av konsumentköplagens tillämpningsområde. Den praktiskt mest viktiga frågan torde i stället vara om lagen bör innehålla regler av- seende varans kvalitet, dvs. juridiskt sett bedömningen av vad som skall räknas som fel i godset. '

Utredningen framhåller att delade meningar i och för sig inte råder om det önskvärda i att konsumenter får rättsliga garantier för att de varor som de köper motsvarar skäliga anspråk på kvalitet och användbarhet för sitt ändamål. Därmed är dock inte sagt att det är lämpligt att införa tvingande civilrättsliga regler för att säkerställa att varorna motsvarar sådana anspråk. Åtskilliga omständigheter bör här tas i betraktande.

Utredningen erinrar först om att motsvarande reglering i USA och Storbritannien väsentligen är dispositiv men att vissa förslag att göra lagstiftningen tvingande har lagts fram. Vad beträffar svenska för- hållanden kan enligt utredningen jämföras bl. a. med vad som gäller inom hyresrätten, vilken i bruket av tvingande regler har vissa berö- ringspunkter med det aktuella förslaget. Den allmänna principen om lägenhetens skick i 12 kap. 9 och 15 %% jordabalken är i huvudsak dispositiv. Blott för det fallet att bostadslägenhet är så beskaffad att det är förenat med uppenbar våda för inneboendes hälsa att använda lägen- heten åtnjuter hyresgäst ett tvingande skydd, vilket emellertid är be- gränsat till en rätt att uppsäga avtalet, om avhjälpande ej sker genast efter tillsägelse (19 å).

Inte heller inom köprättens område är det enligt utredningens mening möjligt att med tvingande regler av generell natur slå fast vilka krav som köparen skall äga ställa på varan vid konsumentköp. Eftersom en civilrättslig lag om köp skall avse många olika slag av varor med olika användningssätt, olika krav på kvalitet och olika priser, är det knappast möjligt att ens i allmänna drag fixera kraven på varan. Det är tvärtom ett starkt intresse att det finns möjligheter till stor variation beträffande kraven. Den som vill köpa en vara av lägre kvalitet till lågt pris bör inte av en konsumentköplag tvingas att köpa en bättre men också dyrare vara. Att bestämma en minimistandard, vilken alla varor minst skall motsvara, torde generellt sett vara lika vanskligt. Utredningen finner

Prop. 1973: 138 42

det knappast lättare att meddela en tydlig och användbar föreskrift om när ett särskilt exemplar av en vara, vilket i kvalitet understiger varor av ifrågavarande tillverkning och märke i allmänhet, skall anses vara så mycket sämre än övriga exemplar att det därför bör anses behäftat med fel. Även denna bedömning måste bero bl. a. av varans allmänna egenskaper, dess avsedda användning, pris m. m.

Enligt utredningen kommer till de anförda skälen den omständighe- ten att det inte synes föreligga något på hitillsvarande erfarenheter styrkt behov av tvingande regler på detta område. Generella friskrivningar från ansvar för varas allmänna kvalitet och användbarhet för sitt än- damål, vilka synes förekomma i USA och Storbritannien, torde inte vara vanliga i Sverige, om man bortser från den slentrianmässiga an— vändning av klausulen ”i befintligt skick” som förekommer i viss ut- sträckning, t. ex. inom handeln med begagnade varor. Det finns inte heller anledning anta att generella friskrivningar i fortsättningen skall bli mer vanliga än nu. Skulle så bli fallet, finns andra vägar att komma till rätta med klausulerna, t. ex. möjligheten att meddela förbud enligt avtalsvillkorslagen.

Utredningen föreslår därför inte någon allmän föreskrift om kraven på varans kvalitet och användbarhet. De dispositiva principer som nu tillämpas i fråga om bedömningen av vad som skall räknas som fel i sålt gods är enligt utredningens mening tillräckliga för ändamålet.”

Meddelas inte någon allmän bestämmelse om de krav på varan som köparen kan ställa vinner man också från rättsteknisk synpunkt den för— delen att de fall där enligt den bedömning" som nu förutsätts varan över huvud inte är behäftad med fel kommer att ligga helt utanför till- Iämpningsområdet för reglerna om påföljder av fel. Köparen kan då inte göra gällande vare sig de befogenheter på grund av fel som konsument- köplagen tillerkänner honom eller andra rättigheter som skulle föreligga enligt den allmänna köplagen. Situationen enligt den tvingande lagen blir alltså densamma som enligt köplagen. Det blir onödigt att i konsu— mentköplagen införa särskilda undantag för varor som säljs såsom de— fekta eller eljest inte fullgoda eller för annat bruk än det normala, efter- som felbedömningen kan anpassa sig efter att varorna sålts på dessa vill-» kor.

Utredningen förser detta resonemang med förbehåll i två viktiga hän- seenden. Är situationen sådan att den sålda varan är farlig för köparens eller annans liv eller hälsa, saknar resonemanget enligt utredningens me- ning uppenbarligen bärkraft. Det måste anses ligga i samhällets intresse att köp av utpräglat farliga varor inte blir bestående. Oavsett vad som må vara avtalat och oavsett priset bör exempelvis den som köpt en be- gagnad bil, vilken är klart trafikfarlig, kunna kräva antingen att bilen försätts i trafikdugligt skick (om säljaren är skyldig att avhjälpa felet) eller att köpet återgår. Vad som sagts nu äger också tillämpning i fall då

Prop. 1973: 138 43

en såld vara inte överensstämmer med föreskrift som meddelats i för- fattning eller av myndighet beträffande de krav som varan skall fylla i säkerhetshänseendc. Enligt utredningens mening bör dessa fall uttryckli- gen regleras i konsumentköplagen . Också i ett annat avseende bör det föregående resonemanget enligt utredningens mening förses med en re- servation. Utredningen syftar på den särskilt vid konsumentköp viktiga frågan om vilken verkan som skall tillmätas ett förbehåll att varan säljs ”i befintligt skick”. Denna fråga, vilken f. n.. är oreglerad i köplagen , bör lämpligen tas upp i förevarande sammanhang. Huvudsyftet härmed bör vara att genom en tvingande regel hindra att en säljare blott genom att införa nämnda förbehåll i avtalet skall undgå allt ansvar för varans beskaffenhet.

4.2.4. Säljarens ansvar för uppgifter om varan1

Starka skäl talar enligt utredningens mening för att konsumentköpla— gen bör innehålla regler om säljarens ansvar för de uppgifter han läm— nar om varan. Det är självfallet av stor vikt att köparen kan lita på dessa. Enligt allmänna civilrättsliga regler svarar säljaren för riktigheten av sådana uppgifter om varan som ingår i avtalet, även om han inte ut- tryckligen har garanterat dem. Enligt utredningens mening bör emeller- tid i konsumentköplagen klargöras att vid konsumentköp detta- säljarens ansvar skall omfatta inte bara vad som direkt upptagits t. ex. i ett skrift- ligt kontrakt utan även uppgifter som förekommer i annonser, reklam- foldcrs, tryckta bruksanvisningar till vara m.m. Utvecklingen har med- fört att köpare i väsentlig utsträckning blir beroende och påverkade av uppgifter som de erhåller genom reklam eller på annat liknande sätt. Nutida säljmetoder medför att köparen ofta inte träder i personlig kon- takt med säljaren för erhållande av uppgifter om varan utan i väsentlig mån är hänvisad till sådan information som han får genom reklam eller på annat liknande sätt. Rättsreglerna måste enligt utredningens mening ansluta sig härtill. Köparen bör därför åtnjuta skydd när han förlitar sig ' på sådana uppgifter av nämnda slag som visar sig vara oriktiga. Det- samma gäller även andra fall då säljaren lämnat felaktig information om en vara till köparen. Eftersom det primära ändamålet är att hindra att köparen blir vilselcdd, behöver man dock inte gå längre än till att göra säljaren ansvarig för oriktiga uppgifter som inte sedermera rättas. Säljaren bör därutöver ha möjlighet att frita sig från ansvar för uppgif- ter genom att för köparen klargöra att han inte känner till huruvida viss uppgift är riktig eller ej. Det är av särskild Vikt att det för köparen tyd- ligt framgår när han inte äger lita på uppgifter som säljaren en gång lämnat.

Uppgifter från annan än säljaren spelar numera en betydande roll för köparen. Reklam innehållande uppgifter om vara förekommer i stor ut-

1 Avsnittet motsvarar delar av 5.3.5 och 5.39 i betänkandet.

Prop. 1973: 138 44

sträckning i form av annonser publicerade i' tillverkarnas nanm eller med begagnande av tillverkarnas varumärken. Föreskrifter och råd om varas användning kan förekomma på förpackningar eller i folders, vilka åtföljer varan från tillverkarna. Ibland är det oklart vem som lämnat en uppgift eller, när det framgår att det är tillverkaren, om även säljaren avses bära ansvar för uppgiften. Utredningen anser det viktigt att det meddelas bestämmelser som tar sikte på sådana situationer. För en kon- sument måste detaljerna i fördelningen av förpliktelser mellan tillverkare och säljare ofta framstå som en juridisk fråga som inte kommer honom vid. I förhållande till honom framstår tillverkare och säljare som en en- het.

Enligt utredningens mening bör köparen i största möjliga utsträckning ha samma befogenheter mot säljaren när uppgifter härrör från tillver- kare eller annan med denne jämställd som när de härrör från säljaren själv. Delvis beror detta på att de befogenheter som bör tillkomma kö- paren vid fel till sin natur är sådana att de inte gärna kan göras gällande mot annan än säljaren. Hävning av köp, i viss mån också avdrag på kö- peskillingen och ersättning för särskild kostnad, måste göras gällande mot säljaren, vilken är den som enligt avtalet är berättigad till köpeskil- lingen resp. den som uppburit denna. Redan detta talar enligt utredning- ens mening för att köparen bör kunna göra- påföljderna gällande mot säljaren även när uppgiften eller utfästelsen härrör från tillverkaren. Köparen bör vidare inte behöva ingå på någon bedömning huruvida säl— jaren eller tillverkaren i första hand är ansvarig för att en uppgift som avgetts i samband med köpet och som påverka-t köparens handlande är oriktig. Köparen skall inte riskera att till följd av oklarhet i det rättsliga läget bli hänvisad från den ena parten till den andra på säljarsidan eller att i realiteten stå rättslös därför att det inte utan process kan fastställas vem som ansvarar och vilket dennes ansvar är.

Förutsättningarna för att köparen skall äga göra befogenheter gäl- lande mot säljaren bör enligt utredningens mening i princip vara de- samma som föreslås i fråga om påföljder vid kontraktsbrott på säljarens sida. Vissa särskilda förutsättningar av hänsyn till säljarpartens berät- tigade intressen bör emellertid vara uppfyllda. Hänsyn måste tas till att säljaren kan vara okunnig eller sakna möjlighet att bedöma om lämnad uppgift är oriktig. En säljare bör därför bli ansvarig för oriktigheten av uppgift som lämnats av tillverkare eller annan endast om han måste ha känt till oriktigheten eller om han åberopat uppgiften.

4.2.5. Säljarens ansvar för garanti rörande varan1

Utredningen framhåller att frågan om säljarens ansvar för uppgifter om varan har nära samband med spörsmålet om säljarens ansvar för så— dan garanti bcträffande vara-n som ofta ingår i köpavtalet. Denna fråga

1 Avsnittet motsvarar 5.3.5, 5.3.6 och 5.3.9 (delvis) i betänkandet.

Prop. 1973: 138 . 45

behandlas av utredningen i tre olika hänseenden. Först behandlas sälja- rens ansvar för en garanti, sedd som en allmän utfästelse om varans kva-litet. Därefter diskuteras hans ansvar för garanti som innefattar åta- gande att avhjälpa fel. Slutligen tar utredningen upp frågan om säljarens ansvar när garanti har avgetts av tredje man.

Utredningen konstaterar till en början att garantier för det mesta in- nefattar åtaganden att avhjälpa fel men ofta utgör utfästelser om varans kvalitet, hållbarhet o. d. En sådan utfästelse kan ha mycket allmän ka- raktär, t. ex. när säljaren enbart förklarar, att han garanterar varan. En dylik ”blank” garanti kan uppfattas som liktydig med en allmän försäk- ran att varan är av god kvalitet och den får som sådan inverka vid be- dömningen av om fel föreligger. Garantierna kan också mer preciserat hänföra sig till varans egenskaper. Dessa garantier kan ofta inte skiljas från uppgifter om varan och får tillerkännas motsvarande rättsverkan. Vanligt är att garantin är förenad med en tidsbestämning av något slag. En sådan garanti uppfattas gärna av en köpare som ett åtagande att va-- ran skall vara fullt brukbar under den angivna tiden vid normal använd- ning. En närmare granskning av garantins formulering ger emellertid ofta vid handen, att säljaren inte åtagit sig något sådant. Tidsbestäm- ningen har snarare till uppgift att inverka på den tid under vilken köpa- ren kan framställa anspråk på grund av fel i varan och att underlätta beviskravet. Garantierna är ofta förenade med vittgående friskrivningar från påföljder, om varan inte skulle överensstämma med garantin, sär- skilt från skadeståndspåföljder.

Utredningen har övervägt vilka möjligheter det finns att rättsligt nor- mera garantierna i skilda hänseenden och har funnit anledning att skilja mellan olika frågor. Det sägs ibland att ordet ”garanti” i ett köpavtal ger köparen intrycket att säljaren har åtagit sig något mer än som följer av allmänna regler om bedömning av fel, och att rättsreglerna bör ge rätts- lig sanktion åt detta intryck. Slutsatsen blir då, att närhelst säljaren an- vänt ordet ”garanti” hans ansvar för fel skulle vara strängare än eljest. En regel med denna innebörd skulle i realiteten innebära att en säljare måste iaktta särskild försiktighet vid användande av ordet ”garanti” när han säljer en vara, medan han inte skulle ådra sig samma ansvar om han begagnat ett ord som enligt allmänna språkbruket till sin betydelse inte mycket skiljer sig från detta, t. ex. ”tillförsäkran”. Det kan befaras att en sådan regel skulle bereda fällor för mindre sakkunniga säljare utan att skapa tillräcklig säkerhet för köparna. Utredningen anser därför att det inte finns tillräckliga skäl att genom-en tvingande regel ålägga säljaren något särskilt ansvar när han använt ordet ”garanti”.

Vid garantier som är förenade med tidsangivelser ligger det enligt ut- redningen nära till hands att köparen uppfattar garantin som en tillför- säkran om att varan skall behålla sin allmänna användbarhet under den angivna tiden, såvitt beror av dess allmänna kvalitet och inte av inträf-

Prop. 1973: 138 46

fade olyckshändelser, abnormt bruk o. (1. En sådan uppfattning har emellertid inte stöd i härskande mening om innebörden av en garanti enligt svensk rätt. Enligt denna mening modifierar garantin inte den all— männa principen, att vid avgörande av om varalär behäftad med fel, den relevanta tidpunkten är tiden för farans övergång (445 köplagen). Garantin anses emellertid skapa en presumtion för att ett fel, som påvi- sas under garantitiden, fanns ”in nuce” när faran övergick. Om sådant fel visas, anses det därför ankomma på säljaren att styrka att fel inte förelåg när faran övergick. Utredningen anser att man i konsumentköp- lagen inte bör förbigå de tidsbestämda garantierna. Ett viktigt skäl här— för är att man bör klargöra, att avvikelse från garantin medför de. på- följder av fel varom konsumentköplagen stadgar trots den förändring som garantins varaktighet medför. Vad beträffar innebörden i övrigt av de åtaganden som garantin innefattar, kan större tvekan råda. Det synes utredningen uppenbart att man måste respektera bruket av sådana be- gränsade garantier som motsvarar den härskande uppfattningen om ga- rantiers innebörd. Utredningen anser det därför inte lämpligt att föreslå en tvingande regel _— eller ens en tolkningsregel — med innehåll att vid en tidsbestämd garanti säljarens ansvar skall sträcka sig längre än som svarar mot denna uppfattning. Presumtionsverkan får emellertid anses vara ett minimum för vad som bör gälla till köparens förmån när sälja- ren avgett garanti för viss tid. Utredningen menar också, att lagstift- ningen inte bör motverka möjligheten att en garanti för viss tid innefat- tar en utfästelse att varan skall vara användbar under denna tid. Detta kan befaras bli fallet, om en garanti alltid in dubio skulle tolkas som av- seende blott fel som fanns vid farans övergång. Utredningen anser det dock mindre lämpligt att införa regler i konsumentköplagen rörande frågan huruvida garantin skulle ha den mer vidsträckta innebörden. Även vid de mer omfattande garantierna bör dock som minimikrav gälla, att köparen inte genom att en betungande bevisbörda åläggs ho— nom skall gå miste om det skydd som garantin enligt sin materiella inne- börd avser att bereda honom.

Utredningen diskuterar härefter garantier som innebär utfästelse att avhjälpa fel i varan.

För utredningen framstår det som angeläget att konsumentköplagen ger regler om säljarens ansvar för fullgöra-nde av utfästelse att avhjälpa fel i varan. Härvid bör utgångspunkten vara, att sådana utfästelser är av stort värde för köparen, eftersom det för det mesta är mer förenligt med hans intressen att felet avhjälps på säljarens bekostnad än att han erhål- ler en felaktig vara mot avdrag på köpeskillingen. Det måste emellertid tillses att utfästelserna utformas på ett sätt som tillgodoser konsumenter- nas berättigade anspråk. Utredningen påpekar att här till en början upp- står en fråga som berörts beträffande kraven på säljarens prestation i fråga om varans kvalitet, nämligen spörsmålet om konsumentköplagen

Prop. 1973: 138 47

bör innehålla bestämmelser om vilka krav som skall ställas på säljarens subsidiära prestation att i händelse av fel fullgöra ett åtagande att av- hjälpa felet. De utfästelser som förekommer på konsumtionsvarumark- naden är mycket olika till sitt innehåll. Särskilt gäller detta beträffande säljarens ansvar för kostnad, som vid reparation uppkommer för trans—. port av varan till och från det ställe där reparationen skall ske m.m. Som huvudregel måste ett åtagande att avhjälpa fel anses innebära att det är säljaren som skall bära nu åsyftad kostnad. Eljest blir följden att köparen får stå för en del- av den direkta kostnad som uppkommer för att varan skall bli felfri. Eftersom det är fråga om påföljden av ett fel, kan det hävdas att säljarens frihet att bestämma sättet för avhjälpande och placeringen av kostnaderna inte bör respekteras på samma sätt som när det gäller utfästelser om varans beskaffenhet, 'garantitidens längd o.d. Mot införande av tvingande regler om säljarens ansvar för trans- portkostnad m.m. talar emellertid främst praktiska skäl. Med hänsyn till de växlande förhållandena är det knappast möjligt att utforma ge— nerella bestämmelser. Tvingande regler på denna punkt måste vidare be- faras leda till olämpliga konsekvenser för köparna, t. ex. att säljarna väg- rar att lämna garantier för vissa varor antingen till köpare i allmänhet eller till köpare bosatta i vissa områden, eller att säljarna begränsar ga- rantierna till att gälla endast vissa delar av landet. Utredningen anser därför att i konsumentköplagen endast bör meddelas bestämmelser om påföljderna av att utfästelse att avhjälpa fel inte fullgörs.

Med anledning bl. a. av förslag som framställts inom riksdagen (se 1LU 1970: 6) har utredningen också övervägt om möjlighet bör införa-s för säljare att lämna något som kunde kallas ”full garanti” beträffande en vara under viss angiven tidrymd. En sådan ”full garanti” skulle inne- fatta bl. a. att säljaren åtog sig skyldighet att bestrida hela transportkost- naden och all kostnad i övrigt för avhjälpande av fel i varan. Efter dis- kussion av olika problem i samband med en sådan konstruktion kommer utredningen till resultatet att bestämmelser om ”full garanti” inte bör införas i konsumentköplagen.

Samma skäl som utredningen angett för sin bedömning av frågan om säljarens ansvar för tredje mans uppgifter anser utredningen föreligga beträffande frågan om säljarens ansvar för utfästelse från tredje mans sida att avhjälpa fel. Förutsättningarna för att köparen i enlighet med det anförda skall äga göra befogenheter gällande mot säljaren bör i princip vara desamma som föreslås i fråga om påföljder vid kontrakts- brott på säljarens sida. Vid utfästelser att avhjälpa fel bör säljaren regel— bundet ha ett ansvar för att avhjälpandet fullgörs av tillverkaren eller den som eljest utpekats i åtagandet, under förutsättning att utfästelsen avgetts för säljarens räkning. Detta kan inte anses innebära någon obillig- het mot säljaren. En sådan utfästelse att avhjälpa fel avges regelbundet genom medverkan av säljaren vid köpet. Om säljaren inte vill bära något

Prop. 1973: 138 48

ansvar för tillverkarens handlande, ankommer det på honom att tillse att någon utfästelse från den senare inte ingår i köpet.

Utredningen anser sig inte höra föreslå någon regel om innehållet i tillverkares åtagande att avhjälpa fel. Situationen är likartad med den som redan diskuterats beträffande innebörden i åtaganden av säljaren att avhjälpa fel.

4.2.6 Köparens befogenheter mot säljare/11 Enligt utredningens mening bör ett huvudsyfte med lagstiftningen vara att ge köparen rättsligt stöd för att framtvinga riktig prestation från säljarens sida eller, om detta inte lyckas, att frigöra sig från avtalet genom hävning så att han kan från annat håll skaffa motsvarande pres- tation. Detta gäller till en början om en säljare oskäligt länge dröjer med att leverera varan eller om det finns risk att varan helt och hållet ute- blir. Saknar köparen då hävningsrätt, är han bunden vid avtalet och kan inte skaffa varan från annat håll. Det gäller vidare när varan är behäf- tad med fel och säljaren enligt avtalet skall avhjälpa felet. Köparen måste då ha möjlighet att framtvinga avhjälpande eller, om detta inte sker, skaffa fullgod vara från annat håll. Det gäller även när felet är av beskaffenhet att inte kunna- avhjälpas. Är felet väsentligt, bör köparen i denna situation ha möjlighet att häva köpet omedelbart, om inte sälja- ren i stället levererar vara som är fri från fel.

Rätten att vid väsentligt kontraktsbrott häva köpet bör säljaren inte kunna beta köparen genom a-vtalsbestämmelser. Hävningsmöjligheten har således ett dubbelt syfte. Dels tjänar den som påtryckningmedel för att förmå säljaren att avlämna utan oskäligt dröjsmål resp. avhjälpa fel, dels möjliggör den för köparen att, om detta inte lyckas, skaffa sig den vara som han behöver från annat håll. I stället för att avhjälpa fel bör säljaren givetvis ha möjlighet att avlämna annan vara som inte är behäf- tad med fel. I de fall då felet inte är av den karaktären att hävning bör komma i fråga eller då köparen inte kan eller inte vill göra hävningspå- följden gällande måste köparen ha något annat medel till skydd, om rät- telse ej sker.

Utredningen föreslår att de grundläggande regler om verkan av sälja- rens kontraktsbrott som skall ingå i konsumentköplagen utformas med utgångspunkt från det anförda. Huruvida dröjsmål eller fel föreligger får avgöras med ledning av avtalet och den allmänna köplagens bestäm- melser, med de tvingande element vid bedömningen av fel som tillkom- mer enligt 6—9 55 i förslaget.

Rätten att h ä v a k ö p et bör liksom enligt den allmänna köpla- gen —— vara knuten till förutsättningen att kontraktsbrottet är väsentligt. Visserligen kan skäl anföras för att, när säljaren åtagit sig att avhjälpa fel men underlåtit detta, köparen skall ha rätt att häva, även om kon-

1 Avsnittet motsvarar 5.3.7 och 5.3.8 i betänkandet.

Prop. 1973: 138 49

traktsbrottet inte är väsentligt-. Detta gäller Särskilt-om säljaren tredskas ' med att avhjälpa eller gör upprepade misslyckade försök. Utredningen har emellertid inte ansett sig böra föreslå en mot säljarna så sträng, tving- ande regel, eftersom denna skulle kunna missbrukas av en köpare som ångrat köpet eller som vill utnyttja ett oväsentligt kontraktsbrott av säl- jaren till att betinga sig obefogade fördelar. '

För de fall då köparen inte-äger eller inte vill häva köpet bör han vid fel i varan i första hand kunna kräva a v d r a g p å k ö p e s k i ]- lin g en. Denna påföljd hör till köprättens allmänna system och bör givetvis stå köparen till förfogande även vid konsumentköp. Det bör således inte finnas möjlighet för säljaren att genom avtalsbestämm'else beröva köparen denna rätt. När ett avdrag på köpeskillingen inte är till- räckligt, har utredningen övervägt olika möjligheter som kan motsvara de syften som nyss nämnts. Utredningen har funnit den bästa utvägen vara att köparen tillerkännes en med hänsyn. till kostnaden skälig ersättning för avhjälpande.

Utredningen påpekar att den principiella ståndpunkt som utredningen redovisat ger upphov till vissa problem av både praktisk och lagteknisk natur. I själva verket har en köpare redan enligt köplagen det allmänna skydd som utredningen anser lämpligt (bortsett från att påföljderna av att en säljare inte fullgör ett åtagande att avhjälpa fel inte är behandlade i köplagen ). Så till vida skulle det vara möjligt att genomföra ett skydd för köparen blott genom att göra ett antal regler i köplagen tvingande. Frågan blir emellertid, å ena sidan, om det tvingande skyddet enligt kon- sumentköplagen bör sträcka sig lika långt som det dispositiva skyddet enligt köplagen gör och, å andra sidan, hur det tvingande skyddet bör ordnas lagtekniskt. Utredningen diskuterar den förra frågan först.

När säljaren underlåtit att avlämna godset, trots att tiden för av— lämnande är förbi, kan enligt köplagen köparen häva utan att han dess—' förinnan uppmanat säljaren att avlämna godset. Utredningen anser emellertid att det är olämpligt att för det syfte som nyss angetts införa en tvingande regel som går så långt. Särskilt om anledningen till att sälja— ' ren inte avlämna-r varan är ett ursäktligt misstag från hans sida, synes det onödigt strängt att köparen omedelbart skall kunna häva köpet. Man kan förmoda att, helt bortsett från vad konsumentköplagen må inne— hålla, en köpare som är angelägen om att säljaren skall avlämna godset inte förhåller sig helt passiv ända till dess han vill häva, utan att han uppmanar sälj aren att leverera. Ett krav på-uppmaning avser dessutom att förekomma tvister om huruvida säljaren verkligen förstått att dröjsmålet redan var eller inom en nära framtid skulle—korn- ma att bli väsentligt för köparen. Det tjänar därför bl. a. också till att ge köparen en befogenhet som han normalt kan begagna utan att behöva gå till domstol.

Även i ett annat avseende bör.'det tvingande skyddet vid dröjsmål en-

Prop. 1973: 138 50

ligt utredningens åsikt inte sträckas ut lika långt som köparens befogen- heter enligt köplagens dispositiva regler. Som exempel-nämner utred- ningen att man måste ta hänsyn till de olägenheter som skulle uppstå om en beställare skulle kunna vid övergående, om också för honom vä- sentligt, dröjsmål häva köp av en specialtillverkad dyrbar båt, vilken tillverkaren inte kan avsätta till annan än beställaren. Utredningen anser därför att det bör finnas möjlighet att avtala om att hävning utesluts i sådana fall.

Reglerna är avsedda att vid fel i godset fungera på liknande sätt som vid dröjsmål. I de talrika fall då säljaren åtagit sig att avhjälpa fel kom- mer han enligt förslaget att ha möjlighet att genom avhjälpande i enlig- het med åtagandet avvärja hävning från köparens sida. Även om sälja- ren inte åtagit sig att avhjälpa fel, bör han ha viss —= om också mera begränsad —— möjlighet att förekomma längre gående påföljder genom avhjälpande.

Vad gäller den rättstekniska frågan om hur förutsättningarna för påföljder skall anges i lagen framhåller utredningen, att syftet med la— gen främst är att köparen skall kunna framtvinga riktig prestation. Köp- lagens regler om dröjsmål och fel innefattar emellertid åtskilliga detalj— regler, t.ex. om köparens undersökning av godset före köpet i 47 %, vilka inte direkt berörs av detta syfte. Det är synnerligen tvivelaktigt, om avtalsfrihet bör uteslutas beträffande samtliga dessa regler. Delvis är det också osäkert hur mycket som skulle omfattas av en hänvisning till köplagens regler. Detta gäller bl. a. sådana principer som visserligen inte uttryckligen framgår av köplagen men som likväl anses höra till dess system, t. ex. regler om partiellt dröjsmål och partiellt fel. Vissa situatio— ner, särskilt att säljaren underlåtit att uppfylla åtagande att avhjälpa, är vidare inte reglerade i köplagen och metoden att hänvisa till köplagen kan inte begagnas för dem. I olika avseenden synes det därför leda till större klarhet att ange förutsättningarna för påföljderna enligt de tving— ande reglerna direkt, utan att ta omvägen över en hänvisning till köpla- gen. En sådan lösning medför också en riktigare avgränsning av den tvingande regleringens omfattning. Den är även ägnad att skapa bättre förutsättningar för en praxis som tar särskild hänsyn till konsumenter- nas situation än en lösning som innebär större bundenhet vid köplagens nuvarande regelsystem.

Utredningen föreslår därför, att konsumentköplagen skall utan hän- visning till köplagcn ange var gränsen går för avtalsfriheten beträffande hävning och övriga i lagen reglerade påföljder. Detta överensstämmer med lagens allmänna syfte att ge minimiregler, vilka en köpare alltid' skall kunna åberopa, oavsett omständigheterna, men vilka likväl inte" utesluter att köparen åberopar andra, för honom förmånligare regler där detta kan ske enligt avtalet eller köplagen .

I detta sammanhang framhåller utredningen att frågor s 0 m

Prop. 1973: 138 51

in t e d i r e kt r e g 1 e r a s i konsumentköplagen får bedömas enligt avtal, köplagens regler samt allmänna rättsgrundsatser. Konsumentköp- lagens regler om verkan av säljarens dröjsmål inverkar exempelvis inte på vad som skall gälla om anteciperat dröjsmål, eftersom de endast avser det fallet att varan inte avlämnats i rätt tid. Vid anteciperat dröjsmål får således avtalet eller, om avtal saknas, allmänna köprättsliga grundsatser tillämpas. På samma sätt inverkar konsumentköplagens regler inte på tillämpningen av avtal eller köplagsregler om successiv leverans (22 och 46 åå köplagen ) eller om köparens undersökning av godset före köpet (47 5)-

Till detta fogas två reservationer. Den ena är att förbud kan komma att utfärdas enligt avtalsvillkorslagen, även om ett villkor inte direkt strider mot konsumentköplagen . Möjligheten att införa förbud enligt av— talsvillkorslagen utgör ett förutsatt komplement till förslaget. Den andra reservationen är att, även bortsett från möjligheten att meddela ett så- dant förbud, ett avtalsvillkor som visserligen formellt inte strider mot en tvingande bestämmelse likväl kan böra drabbas av ogiltighet, om det på ett sådant sätt neutraliserar den tvingande regeln att det utgör ett kring—' gående av denna.

Utredningen har övervägt om konsumentköplagen bör innehålla så- dana regler om verkan av hävning som svarar mot 57 och 58 åå köpla- gen. I betänkandet erinras om att det inte är ovanligt att formulär för konsumentköp innehåller bestämmelser om att köparen går miste om rätten att häva köpet, om han inte återställer varan i väsentligen oförända rat skick. Strikt tolkade efter bokstaven skulle sådana bestämmelser kun- na förstås som självständiga föreskrifter, vilka medför att köparens häv- ningsbefogenhet kan gå förlorad utan hänsyn till sådana omständigheter som anges i 585 köplagen . Utredningen anser det emellertid vara mer naturligt att tolka bestämmelserna som allmänna hänvisningar till 57 och 58 åå köplagen . Någon fråga om bestämmelserna skulle träda i stäl- let för dessa regler uppstår då inte. För utredningen är inte heller känt att konsumenter f. 11. skulle berövas sin hävningsrätt till följd av att säl- jarna hävdar förstnämnda tolkning av formulärrättsliga bestämmelser. Utredningen finner därför inte tillräckliga skäl att föreslå tvingande reg- ler om verkningarna av hävning.

Utredningen berör också frågan om köparens rätt att in n e h ålla k 6 p e s k i 11 in g e n, när säljaren är i dröjsmål eller varan är behäftad med fel (jfr 14 & köplagen ). Formulärrättens bestämmelser om detta ämne synes ibland beröva köparen rätten att innehålla köpeskillingen vid säljarens kontraktsbrott. Utredningen anser det vara av vikt att köparen vid säljarens kontraktsbrott har rätt att innehålla köpeskilling som ännu inte är betald. För att rätten att häva köpet skall vara effektiv som på- tryckningsmedel fordras att den förenas med en rätt att innehålla köpea skillingen eller obetald del därav. Likaså kan en rätt att kräva avhjälpan-

Prop. 1973: 138 -. 52

de bli i det närmaste värdelös om köparen inte har möjlighet att inne-' hålla minst så stor del av köpeskillingen som svarar mot kostnaden. för avhjälpande. Att återkräva ett redan erlagt belopp från en säljare som tredskas antingen med leverans eller med avhjälpande av fel kan vara vanskligt för köparen. Härtill kommer att det torde vara en vanlig reak- tion hos en köpare, som finner den inköpta varan behäftad med fel, att innehålla betalning som eljest skolat ske till dess felet avhjälpts eller sa- . ken eljest klarats upp.

De påföljder av kontraktsbrott som inte betingas av de syften som lig- ger till grund för redan berörda påföljder bör enligt utredningens me- ning endast i mindre omfattning bli föremål för tvingande regler. Utred— ' ningen syftar främst på frågan om köparens rätt att erhålla skad e- s t å n (1. Enligt köplagen har köparen vid speciesköp i särskilda fall och vid leveransavtal i stor utsträckning rätt till skadestånd vid såväl dröjs- mål på säljarens sida som fel i godset. I formulärrätten begränsas å and- ra sidan regelbundet rätten till skadestånd starkt, särskilt i vad avser s. k. indirekt förlust (följdförlust). Såvitt framgår av de upplysningar som ut- redningen erhållit tillämpas principen, att säljaren inte utger skadestånd, ofta med viss stränghet. Även säljare som är beredda att utan att strikt hålla på avtalets bokstav avhjälpa fel eller återta gods behäftat med fel, motsätter sig ofta bestämt att utge ersättning för köparens följdförlust.

Utredningen har övervägt huruvida det finns skäl att genom tving- ande regler söka åstadkomma en ändring i denna praxis men kommit till resultatet att detta inte är lämpligt. Till grund härför ligger inte bara an— tagandet, att skadestånd för följdskador ibland kan uppgå till betydande belopp och därför för säljarna medföra en avsevärd belastning. Utslags- givande har varit att beräkningen av skadestånd regelbundet förutsätter ' utredning om köparens särskilda förhållanden-och att bevisningssvårig- ' heterna kan bli betydande. Även om köpa-ren kan styrka sina utgifter, kan säljaren invända att dessa inte varit nödvändiga eller skäliga, och svårbedömda tvister måste därvid uppstå. Utredningen kan inte heller finna, att en skadeståndsrätt regelbundet erfordras för att tillgodose kö- - parnas viktigaste intressen. Vid dröjsmål kan köparen ofta begränsa sin förlust genom att begagna den rätt att kräva fullgörande o'ch vid 'un- derlåtenhet av säljaren att likväl fullgöra sin prestation den rätt att häva köpet, som han skall ha enligt förslaget. När säljaren åtagit sig att avhjälpa fel kan köparen på samma sätt genom att begagna de befogen- heter lagen tillerkänner honom hålla sin förlust så låg som möjligt. Otvi- _ velaktigt kan fall inträffa då en köpare till följd av säljarens kontrakts- brott råkar ut för förlust, vilken inte kan förekommas ens genom att kö- paren med största energi utövar de rättigheter som de tvingande reg- lerna ger honom enligt utredningens förslag. Detta kan dock enligt ut— redningens mening inte motivera, att man genom tvingande rätt lämnar fältet öppet för tvister av det slag som nu antytts och minskar köparens

Prop. 1973: 138 ' 53

allmänna intresse av att så snart som möjligt förmå säljaren att avlämna gods resp. avhjälpa fel.

I vissa bestämda avseenden föreslår emellertid utredningen tvingande bestämmelser beträffande köparens rätt till ersättning. Detta gäller bl. a. när rätten till hävning på grund av särskilda omständigheter inte kan komma till användning. Om säljaren inte vill finna sig i att köparen hä— ver köpet på grund av säljarens underlåtenhet att avhjälpa fel, bör kö- paren vara berättigad till skälig ersättning från säljaren. I det motsatta fallet, nämligen att köparen inte kan eller inte vill begagna rätten att häva köpet, när säljaren underlåter att avhjälpa fel, skall enligt förslaget köparen likaledes ha rätt att erhålla skälig ersättning. Vad utredningen här föreslår är en begränsad ersättningsskyldighet som bl.a. inte om— fattar följdförlust i dess helhet.

Full skyldighet att ersätta köparens förlust, omfattande bl. a. följdska— dor, bör enligt utredningens mening genom tvingande regel endast åläg— gas i begränsad utsträckning. När säljaren gjort sig skyldig till grov för- sumlighet vid fullgörande av avtalet, kan sådan skadeståndsskyldighet anses motiverad. Också enligt formulärrätten görs f. ö. ofta i allmänna ansvarsfriskrivningar undantag för sådana fall då uppsåt eller "grov vårdslöshet ligger säljaren till last. För att ålägga säljaren skadestånds- skyldighet vid sådan grov försummelse talar även, att tillverkare enligt utredningens uppfattning (4.2.7) inte bör kunna undandra sig skade- ståndsskyldighet vid grov vårdslöshet. Säljarens ansvar bör inte vara mer begränsat än tillverkarens i de fall då dessa inte är samma person.

4.2.7 Tredje mans ansvar mot köparen

I anslutning till diskussionen av frågan om köparens befogenheter mot säljaren, när tillverkaren eller annan tredje man lämnat oriktiga uppgif- ter om varan eller underlåtit att i enlighet med av honom gjort åtagande avhjälpa fel, tar utredningen också upp frågan i vilken utsträckning tredje man skall ansvara själv mot köparen.

Utredningen framhåller att den civilrättsliga påföljd som här kommer i fråga är skadeståndsskyldighet. Eftersom tredje man inte står i direkt kontraktsförhållande till köparen, är skadeståndsansvaret närmast att beteckna som utomobligatoriskt. Tredje man intar emellertid i detta fall, särskilt genom att han lämnar uppgifter och avger utfästelser som är di— rekt avsedda för köparna, en helt annan ställning i förhållande till dem än som förekommer vid utomobligatoriska relationer i allmänhet. Rätts- läget är därför ganska ovisst. Det kan uppenbarligen ha praktisk bety- delse för köparna att kunna rikta skadeståndstalan mot tillverkare och andra tredje män. Visserligen kan hävdas, att en tvingande regel om be- fogenhet för köparen gentemot säljaren att häva köp och kräva avdrag på köpeskillingen gör det mindre betydelsefullt för köparen att dessutom ha några rättigheter mot tredje man. Men särskilt när säljaren är svår-

Prop. 1973: 138 54

anträffbar eller insolvent eller eljest oåtkomlig för krav, aktualiseras köparens möjlighet att vända sig mot tredje man.

Utredningen behandlar till en början frågan om tredje mans ansvar för oriktiga uppgifter. När tillverkare och andra i reklam, bruksanvis- ningar 0. d. lämnar uppgifter om varan, åtföljs dessa uppgifter sällan av friskrivningar från ansvar. Det kan emellertid inte uteslutas att i framti- den sådana friskrivningar anknyts till uppgifter, t. ex. på förpackningar. Av större vikt är dock att fastslå, att tredje man verkligen har ett ansvar för oriktiga uppgifter, även i avsaknad av förbehåll därom i samband med uppgifterna. Den i 2 kap. 45 skadeståndslagen angivna principen, att skadeståndsskyldigheten i fall av förmögenhetsskada i utomobligato- riska förhållanden förutsätter brottslig handling (se prop. 1972: 5 s. 568 och 654) är uppenbarligen inte ägnad att tillämpas här. Det rör sig här om ett kontraktsliknande förhållande och från köparens synpunkt är ut- märkande, att han vanligen förlitar sig på uppgiften på samma sätt som om denna härrört direkt från säljaren. Tredje man måste inse detta. Hans avsikt är just att påverka konsumenter att inköpa varor hos säljare som saluför dem. Situationen kan jämföras med den som avses i 12% marknadsföringslagen. Enligt denna föreskrift skall den som bryter mot förbud eller gör sig skyldig till brott mot lagen, t. ex. mot dess regel om straff för vilseledande framställning vid marknadsföring av vara (2 %$), ersätta skada som därigenom uppkommer för konkurrerande näringsid- kare. Föreskriften rör således inte skada som i sådan situation uppstår för konsument. Den omständigheten att skadeståndsskyldigheten visavi konsument inte är reglerad i marknadsföringslagen är ett ytterligare skäl att ta upp ämnet i konsumentköplagen.

Utredningen anser att tredje man i nu åsyftade fall bör bli skade- ståndsskyldig i första hand när han handlat uppsåtligen. Men även om tredje man gjort sig skyldig till grov vårdslöshet vid lämnande av upp— giften, hör han enligt utredningens mening ansvara-. Detta är motiverat bl. a. med hänsyn till de fall då det är svårt för köparen att styrka upp- såt och omständigheterna är sådana att tredje man lämnat uppgiften trots att han måste ha känt till dess oriktighet. Härigenom uppnås också nära överensstämmelse med säljarens skadeståndsskyldighet enligt ut- redningens förslag när han är den som lämnat den oriktiga uppgiften.

tredningen anser det däremot inte nödvändigt att genom tvingande re- gel ålägga tillverkare och andra tredje män skadeståndsansvar även vid vårdslöshet som inte är grov. Detta skulle innebära att tillverka-rna blev ansvariga i större utsträckning än säljare blir när dessa i den utsträck- ning som sedvanligen godtas friskriver sig från skadeståndsskyldighet. Ett ansvar för tredje man även vid ringa vårdslöshet skulle kunna bli mycket betungande i särskilda fall. Utredningen erinrar också om att 12% marknadsföringslagen inte medför skadeståndsskyldighet vid oakt- samt vilseledande. Beträffande förutsättningarna för skadeståndsskyldig-

Prop. 1973: 138 55

het i övrigt anser utredningen att regeln bör ansluta sig till den om sälja- rens skadeståndsskyldighet. Utredningen betonar att den i betänkandet föreslagna regeln även här är att beteckna som en minimiregel, vilken betecknar gränsen för en eventuell friskrivning. Det utesluts därför inte att enligt allmänna rättsgrundsatser, möjligen även särskilt åtagande, tillverkaren eller annan tredje man kan komma att ansvara i större ut- sträckning än konsumentköplagen anger.

Utredningen tar härefter upp frågan om tillverkares och annan tredje mans ansvar för underlåtenhet att fullgöra utfästelse att avhjälpa fel. I frånvaro av särskild bestämmelse i utfästelsen torde underlåtenhet att fullgöra denna föranleda skadeståndsskyldighet för den som avgett den åtminstone när underlåtenheten kan betecknas såsom försummelse. Ut- fästelse att avhjälpa fel åtföljs emellertid regelbundet av friskrivningar från ansvar i övrigt. Friskrivningarna gör ofta inte undantag ens för grova försummelser. Tillverkarens utfästelse mot köparen öppnar såle- des för honom en möjlighet till friskrivning från skadeståndsskyldighet, vilken normalt saknas i förhållandet mellan parter som inte står i direkt avtalsrelation till varandra. Visserligen kan det ibland finnas skäl till tvi- vel, om anvarsfriskrivningen är giltig mot en köpare som aldrig särskilt godkänt den. Men om köparen vill åberopa det åtagande av tillverkare som är förbundet med friskrivningen, kan det vara svårt för honom att göra gällande, att friskrivningen inte alls är giltig därför att han inte godkänt tillverkarens erbjudande.

Utredningen finner det vara av vikt för konsumenterna att det genom lagregel fastställs, hur långt en friskrivning av tillverkaren skall vara gil- tig. Möjligheten för köparen att häva köpet, resp. kräva avdrag på köpeskillingen eller erhålla skälig ersättning för reparationskostnaden, medför å andra sidan att tillverkarens skadeståndsskyldighet inte har den primära betydelse som skulle vara fallet vid ett helt självständigt åtagande, t. ex. vid ett fristående avtal om reparation. I enlighet med den uppfattning som utredningen redovisat i annat sammanhang bör skadeståndsskyldighet genom tvingande regel endast åläggas med försik- tighet, främst på grund av de bevissvårigheter som beräkningen av ska- deståndet kan väntas medföra. Denna principinställning påverkas inte av att i nu avsett fall säljarsidans förpliktelser är fördelade mellan sälja- ren själv och tillverkaren eller annan tredje man. Utredningen anser vi- dare att när det gäller tillverkarens ansvar man inte gärna kan låta den tvingande regeln utgå från om underlåtenheten att uppfylla åtagandet beror av uppsåt eller inte. Tillverkarens uppfyllelse av sin skyldighet är regelbundet föremål för hans beslut och avsiktliga handlande och i denna lnening är ieke-uppfyllelsen i de flesta fall uppsåtlig. Gränsen för den friskrivning som tillåts enligt tvingande regel får dras på annat sätt. bör en- Tillverkaren eller den som eljest åtagit sig att avhjälpa fel

Prop. 1973: 138 . 56

ligt utredningens mening inte kunna undgå skadeståndsskyldighet, när underlåtenheten beror på grov försumlighet.

Utredningen påpekar, att det visserligen är sällsynt att en tillverkare så grovt åsidosätter sina skyldigheter som regeln förutsätter och att den därför kan bli av mindre värde för köparen. I förhållande till bedrägliga eller mindre vederhäftiga företag, vilka söker heltundandra sig sina skyldigheter, synes det dock vara av värde för köparen att inte kunna mötas med invändningar baserade på lydelsen av de friskrivningsklausu- ler som faktiskt förekommer. Även i förhållande till mer ansvarskän- nande företag synes det vara av viss vikt för köparen att kunna hänvisa till att det finns en gräns för vad som tolereras av lagstiftaren.

4.2.8 Reklammion m. m.

Utredningen påpekar att det vid försäljning till konsumenter inte säl- lan förekommer formulärrättsliga villkor enligt vilka köparens rätt att göra påföljder gällande förutsätter att han vidtagit vissa åtgärder. Som exempel nämns krav på att köparen inom viss tid efter köpet fyllt i och till tillverkaren sänt in garantisedel, att garantisedeln företes vid re- klamation eller att köparen reklamerar mot fel skriftligen inom kort tid, ibland så kort tid som en vecka efter köpet. Kritik har ofta riktats mot dessa föreskrifter, som måste anses över hövan betunga köparen och kunna medföra rättsförluster för honom. .

Det torde visserligen ofta förekomma, att säljare och tillverkare god- tar anmärkningar mot fel, även om sådana villkor som nu nämnts inte har iakttagits, under förutsättning att annan utredning förebringas om inköpet och om felet. Detta kan dock enligt utredningens mening inte vara tillräckligt skäl att godta stränga klausuler. Tvärtom följer av de allmänna skäl som utredningen anfört i det föregående (4.1) att konsu- menterna bör åtnjuta ett skydd genom tvingande regler mot betungande föreskrifter om vad köparen skall iaktta vid reklamation.

Utredningen anser det därför lämpligt att i konsumentköplagen införa tvingande regler om köparens reklamationsskyldighet. Reglerna bör klargöra vad som i detta hänseende kan krävas av köparen. Den köpare som reklamerat i enlighet med reglerna skall således inte kunna mötas av invändningen att han inte iakttagit särskilda föreskrifter i allmänna leveransvillkor eller garantisedlar och därför mist sin möjlighet att kräva rättelse. Intet hindrar dock att säljare och tillverkare uttrycker önskemål och ger köpare råd om hur reklamation skall ske, bara dessa önskemål och råd inte är sanktionerade med rättsförlust för köpare som inte följer dem. De krav som kan ställas på reklamation vid ett konsu- mentköp bör enligt utredningens mening inte blott vara lägre än vad som krävs av en köpman utan också lägre än som följer av de allmänna regler om reklamation som 52 & köplagen innehåller för s. k. civila köp. Härför talar bl. a. att konsumenter inte bör gå förlustiga sina befogenhe-

Prop. 1973: 138 . _ 57

ter på grund av underlåtenhet att handla med den skyndsamhet som i och för sig är önskvärd, när detta inte är nödvändigt för att tillgodose den andra partens berättigade intressen. I betraktande av de allvarliga konsekvenser som förlusten av rätt att göra gällande anspråk på grund av fel utgör för en köpare, bör man således avstå från att uppställa så stränga regler om reklamation som skulle komma i fråga om sanktionen vore lindrigare. Lagen bör endast kräva så mycket av köparna som man kan begära att dessa även utan kännedom om lagen ändå iakttar. Därtill kommer att köparen inte alltid själv kan bedöma, om fel föreligger, och att han kan behöva rådfråga sakkunskap om sina juridiska befogenheter.

I 53 % köplagen skiljs mellan köparens skyldighet att underrätta sälja- ren om huruvida han vill ”tala å fel eller brist i godset”, s. k. neutral re- klamation, och köparens plikt att meddela säljaren huruvida han vill häva köpet eller kräva- gillt gods. Enligt utredningens mening bör för konsumentköpens del inte göras någon sådan skillnad mellan olika typer av reklamation. För det stora flertalet konsumenter torde det te sig främmande att för bibehållande av sin hävningsrätt vid fel i varan nöd— gas att inte bara underrätta säljaren om felet inom viss tid utan också uttryckligen göra en hävningsförklaring inom samma tid. En sådan ordning är även ägnad att onödigtvis medföra rättsförluster för köpa- ren särskilt i fall då säljaren lämnats tillfälle att avhjälpa felet och en längre tid gått utan att detta avhjälpts. Det synes inte heller för säljarsi- dan vara förenat med några större nackdelar, om reklamationsplikten vid konsumentköp begränsas till en skyldighet för köparen att för sälja- ren ge till känna att han anser varan behäftad med fel och att han inte vill låta sig nöja härmed. Det skäl som ligger bakom köplagens krav på särskild hävningsförklaring, nämligen behovet av skydd för säljaren mot att köparen spekulerar på hans bekostnad genom att även efter längre tid låta köpet gå tillbaka, har väsentligen aktualitet vid handelsköp eller köp av värdepapper och saknar följaktligen bärkraft för konsumentkö- pens del. Redan den omständigheten att köparen genom att dröja för länge med reklamationen kan gå miste om de befogenheter konsument- köplagen ger honom torde utgöra ett tillräckligt korrektiv mot att han missbrukar sin hävningsrätt. Utredningen erinrar också om det korrek- tiv häremot som ligger i reglerna om verkan av hävning i 57 och 58 åå köplagen. Utredningen har med hänsyn till vad nu anförts kommit till slutsatsen att köparens reklamationsplikt i konsumentköplagen bör in- skränkas till en skyldighet att göra en s. k. neutral reklamation.

När tillverkare eller annan utfäst sig att avhjälpa fel, uppstår en spe- ciell fråga, nämligen till vem köparen skall vara skyldig att reklamera. Utredningen anser att denna fråga inte kan förbigås i konsumentköpla- gen. Dels råder ovisshet om vad som skall gälla, dels kan avtalen inne- hålla föreskrifter som leder till rättsförluster. Om avtalet föreskriver att reklamation t. ex. skall riktas till säljaren, även om tillverkaren är den

Prop. 1973: 138 58

som skall avhjälpa fel, finns risk att köparen reklamerar till tillverkaren och tror att han därmed har uppfyllt sina skyldigheter. Den rimliga lös- ningen vilken överensstämmer med vad som föreskrivs i vissa före- kommande formulär är att köparen med giltig verkan kan reklamera hos antingen tillverkaren eller säljaren. Detta bör gälla oavsett vem kö- paren i sista hand vill rikta krav mot. Han kan nämligen inte vid den tidpunkt, när han kräver avhjälpande, väntas ta ställning till mot vem han skall göra befogenheter gällande, om avhjälpande inte skulle ske.

Utredningen diskuterar i detta sammanhang en fråga som har viss an- knytning till de nu berörda reklamationsrcglerna, nämligen om konsu- mentköplagen efter mönster av 61 & köplagen bör klargöra på vems risk meddelanden från köparen till säljaren eller annan skall gå, om medde- landet sänds med posten eller på telegrafisk väg. Utredningen föreslår att en regel med innehåll att meddelandena i dessa fall går på mottagarens risk och inte på avsändarens tas in i konsumentköplagen .

4.2.9. Köparens förhållande till kreditgivare

Utredningen framhåller, att det skydd som den avser att bereda kon- sumenterna skulle bli föga värdefullt om även i framtiden skulle tilläm— pas vissa tillvägagångssätt vid kreditköp som nu är vanliga-. Genom dem betas köparen möjligheten att i förhållande till finansiär som innehar säljarens fordran på köpeskillingen göra gällande invändningar, som han ägt göra mot säljaren. Köparen kan visserligen från säljaren kräva tillbaka vad han trots invändningen nödgats utge till finansiären men en sådan rätt att återkräva betalning kan uppenbarligen inte anses tillräck- lig.

Finansiärens rätt att under nuvarande förhållanden utkräva köpeskil- lingen, även om köparen skulle kunna göra invändning mot säljaren på grund av fel i godset c. d. bygger bl. a. på att köparen ofta utställer lö- pande fordringsbevis, varefter finansiären i egenskap av godtrocnde in- nehavare kräver betalning och då inte kan mötas av invändning på grund av köpet från köparen (jfr 15 % skuldebrevslagen och 17 & växel— lagen). Det förekommer också att i avbetalningskontrakt intas bestäm— melser, enligt vilka köparen avsäger sig rätten att mot förvärvare av kontraktet göra gällande. invändning på grund av köpet (s.k. ”cut-off”- klausuler). Om återigen finansiären lämnat lån direkt till köparen men genom förmedling av säljaren och för att finansiera köpet, kan finansiä- ren enligt gällande rätt hävda att invändningar mot köpet inte kommer honom vid, därför att han lämnat lånet direkt till köparen och inte är part i dennes köpavtal med säljaren. Utredningen påpekar att det be- rörda problemet har sin motsvarighet i många andra länder och det har ansetts vara en betydande svaghet i konsumentens ställning att han är tvungen att betala till finansiären, trots att han kunnat göra invändning gällande i förhållande till säljaren. Även i dessa andra länder synes det

Prop. 1973: 138 59

bli allt vanligare att säljare, som lämnat köparen kredit mot ägareför- behåll, inte själv finansierar transaktionen utan skaffa-r sig motsvarande kredit från annan, oftast från finansieringsföretag, som specialiserar sig på denna form av finansiering, eller från bank eller tillverkaren av va- ran (vilken i sin tur kan vända sig till finansieringsföretag eller bank). I USA har man till en början inskridit i de fall, där säljare och finansiär är nära lierade med varandra, men senare övergått till att genomföra ett mer allmänt skydd för konsumenter som köpare, baserat på att en kon- sument inte kan väntas inse att han genom att utställa löpande papper avhänder sig möjligheten att göra invändningar på grund av köpet. Ut- vecklingen i rättspraxis har fullföljts genom lagstiftning.

Den rättstckniska metod som man använt i främmande lagstiftning (USA, Österrike samt i ett nyligen framlagt engelskt förslag) för att skydda konsumenten är i första hand att förbjuda löpande papper vid konsumentköp. Utredningen föreslår en sådan regel för Sverige. Re- dan nu innehåller formulär till avbetalningskontrakt stundom försäk- ran, att löpande papper inte utställts för fordran på köpeskil- lingen, vilket bestyrker att det är möjligt för yrkesmässiga avbetalnings- säljare att anpassa sig efter den regel som föreslås. Om trots förbudet lö- pande papper utfärdas och överlåts till bank, finansieringsinstitut eller tillverkare som är i god tro i fråga om invändningar, bör förvärvaren enligt utredningens mening vara skyddad i vanlig ordning. Det fordras därför inte någon ändring i de bestämmelser i skuldebrevslagen och växellagen , som ger skydd åt godtrocnde förvärvare av löpande papper. Den föreslagna regeln innehåller så till vida en lucka i köparens skydd, som det inte finns några garantier för att förbudet vinner hundraprocen- tig efterföljd. I undantagsfall kan det inträffa att det löpande papperet kommer i händerna på förvärvare som är i god tro beträffande invänd- ningar. Den av utredningen föreslagna metoden har likväl inte ansetts medföra några olägenheter i de länder där den begagnats och i prakti- ken tordc riskerna för köparna inte vara stora. För att sanktionera för- budet mot löpande papper vid konsumentköp torde det vara nödvändigt att stipulera straffansvar för överträdelse av förbudet.

Utredningen föreslår också att i konsumentköplagen meddelas en be- stämmelse om att 5. k. ”cut—off”-klausuler skall vara ogiltiga. Motsvarig- het härtill finns likaledes i amerikansk rätt ehuru med vissa modifikatio- ner samt enligt det nyss åsyftade engelska förslaget. När en klausul av nu nämnd typ förekommer i ett kontrakt riskerar finansiären att tro, att kontraktet avser ett köp som inte är konsumentköp ehuru faktiskt så är fallet. I en sådan situation skulle finansiären kunna göra en förlust ge- nom att han inte kan motsätta sig en invändning från köparens sida när denne visar att köpet faktiskt var ett konsumentköp. I den mån finansiä- ren betraktar en sådan risk som ekonomiskt beaktansvärd, får det an- komma på honom att genom sitt mellanhavande med säljarföretaget

Prop. 1973: 138 60

kontrollera-, att detta inte till honom överlåter avbetalningskontrakt, som härrör från konsumentköp. Finansiärerna torde inte sakna möjligheter till sådan kontroll.

Vad slutligen beträffar de fall då köparen genom säljarens förmedling erhåller lån för bestridande av köpet föreslår utredningen en bestäm- melse, enligt vilken köparen får framställa samma invändningar mot långivaren som mot säljaren. I de fall som här avses torde det stå klart för långivaren, att köpet avser ett konsumentköp. Han har i varje fall möjlighet att underrätta sig om huruvida så är fallet.

Om i de situationer som berörs av lagstiftningen köparen kan mot fi— nansiären hävda, att det föreligger fel i varan eller att han eljest inte är skyldig att utge betalning som avkrävs honom, blir det en sak mellan fi— nansiären och säljaren att dra konsekvenserna därav. Den föreslagna lagstiftningen berör inte detta ämne.

4.3 Följdändringar i köplagen m. m.

Utredningen har kommit till den slutsatsen att några följdändringar i den allmänna köplagen inte behöver göras vid införande av en särskild lag om konsumentköp.

I betänkandet erinras bl. a. om att den översyn av köplagen som det ankommer på utredningen att göra ännu inte är avslutad. Det är för ti- digt att uttala sig om hur pass omfattande ändringar som bör företas i köplagen och när resultatet av översynen kan läggas fram". Detta ma- nar enligt utredningen till viss försiktighet vid bedömningen av frågan om konsumentköplagen bör följas av ändringar i köplagen. Det skulle visserligen kunna hävdas att konsumentköplagen i vissa avseenden ger regler som föregriper resultatet av den pågående översynen av köplagen. Vissa bestämmelser innebär sakliga ändringar i förhållande till vad som i motsvarande hänseenden föreskrivs i köplagen. Ändringarna avser emellertid delvis en kodifiering av regler som erhållit viss stadga i rätts— tillämpningen åtminstone såvitt avser civila köp. Till den del änd- ringarna står i överensstämmelse härmed synes någon olägenhet med tanke på den kommande revisionen av köplagens bestämmelser inte be- höva befaras. På en punkt, nämligen beträffande regleringen av köpa- rens reklamationsplikt, är läget dock särpräglat. Vad' som härvidlag fö- reslås för konsumentköpens del går längre till köparens förmån än vad som f. n. gäller beträffande köp i allmänhet. Att enbart med tanke här- på ta upp frågan om en revision av köplagens regler om reklamation redan i detta sammanhang, synes dock utredningen inte vara oundgäng- ligen nödvändigt.

Eftersom köplagens dispositiva regelsystem även i fortsättningen kommer att på olika sätt få tillämpning vid konsumentköp, skulle, när det gäller frågor som faller inom det område som regleras av konsu-

Prop. 1973: 138 " 61

mentköplagen, kunna anföras skäl för att man' redan vid lagens tillkomst bör företa de ändringar i köplagen som från konsumentsynpunkt fram- ' står som särskilt angelägna. Utredningen avser här sådana spörsmål som inte ansetts behöva uttryckligen behandlas i den tvingande lagen-, t. ex.- verkan av att köparen före köpet undersökt varan (47 & köplagen). Något - starkt behov av att ändra de dispositiva reglerna i nu åsyftade hänseen- den torde emellertid inte föreligga. I rättspraxis har sålunda exempelvis i fråga om 47 & köplagen utbildats grundsatser som i viss mån modifierar lagtextens innehåll. Utredningen erinrar vidare om den möjlighet till in- gripande mot eventuella missbruk av avtalsfriheten på denna punkt som finns enligt avtalsvillkorslagen. Detta äger motsvarande tillämpning be- träffande övriga spörsmål av nu berört slag. Med hänsyn härtill anser utredningen att någon ändring i köplagen inte behöver göras från nu diskuterad synpunkt.

Konsumentköplagens tillkomst kräver enligt utredningens mening inte . heller någon ändring i annan lagstiftning som har aktualitet beträffande ämnen som regleras i den nya lagen, t. ex. avtalslagen och skuldebrevs- lagen.

4.4. Information om konsumentköplagen

I fråga om behovet av information om konsumentköplagens syfte och innehåll pekar utredningen i första hand på att en viktig effekt av lagen bör bli att nuvarande formulärrättsliga villkor vid konsumentköp ses över och bringas i samklang med lagens ändamål. En sådant översyn har redan påbörjats i anslutning till ikraftträdandet av avtalsvillkors- lagen. Denna utveckling kan beräknas få till resultat att avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen blir förhållandevis ovanliga. Köpa- ren bör således i stor utsträckning kunna utgå från att köpvillkor om vilka han får kännedom genom t. ex. innehållet i ett tryckt standardfor— mulär i vart fall inte ger honom sämre befogenheter än den tvingande lagen. '

Även om den förutsatta anpassningen av sta-ndardformulären till kon- sumentköplagen delvis fyller behovet av information om lagen kommer . dennas effektivitet givetvis att vara beroende av att upplysning om kon- sumenternas befogenheter enligt lagen sprids också på annat sätt. Utred- ningen syftar här främst på sådan information som kan lämnas av sam- hälleliga organ som har till 'uppgift att ta till vara konsumenternas in-' tressen, t. ex. K0 och statens konsumentverk. Det är av särskild vikt att konsumenten bibringas kännedom om vissa grundläggande befogen- heter som konsumentköplagen ger honom i förhållande till säljaren, varans tillverkare och särskild kreditgivare. Uppkommer tvist på grund av köpet, bör köparen i första hand hänvisas att få vidare upplysning om sina rättigheter genom hänvändelse till lokalt konsumentorgan eller

Prop. 1973: 138 62

t. ex. allmänna reklamationsnämnden. Kan tvisten inte lösas i sådan ordning, bör köparen upplysas om sin möjlighet att genom kontakt med jurist erhålla behövligt bistånd. I sista hand står givetvis möjligheten att vända sig till domstol köparen till buds.

En information av nu åsyftat slag bör enligt utredningen inte vara be- gränsad till att avse bara konsumentköplagens bestämmelser. Med tanke särskilt på s. k. köp över disk, vilka ofta ingås utan särskilda villkor om köparens befogenheter i händelse av dröjsmål eller fel, är det angeläget att informationen ges en vidare inriktning och orienterar om vad som i allmänhet gäller om köpa-rens rättsliga ställning.

5. Remissyttrandena

5.1. Allmänna synpunkter

Utredningens förslag har i allmänhet mottagits positivt av remissin- stanserna. Detta gäller både de instanser som företräder konsumentin- tressen och representanter för näringslivet. Den kritik som har framkom- mit mot förslaget avser framför allt följande. KO avstyrker att den all- männa köplagens dispositiva regler kompletteras med tvingande bestäm— melser som från konsumentsynpunkt är mindre förmånliga än köpla- gens. Enligt hans mening kan den föreslagna konsumentköplagen i vissa hänseenden försvåra tillämpningen av avtalsvillkorslagen. Näringslivet menar att behovet av lagen inte är så trängande att inte resultatet av den pågående översynen av köplagen kan avvaktas. Härigenom skulle rätts- tekniska fördelar vinnas och risken för nordisk rättsolikhet minska. Åt— skilliga remissinstanser, särskilt företrädare för konsumentintressen, be- tonar att lagen behöver kompletteras i flera avseenden för att konsu- menten skall få ett fullgott skydd. Från olika håll anmärks även på att lagen är svårtillgänglig och på grund därav kan minska i effektivitet. Företrädare för näringslivs- och finansieringsintressen menar slutligen att lagen kan leda till höjda varupriser och minskade refinansierings- möjligheter för detaljhandeln.

Remissinstansernas positiva grundinställning till f ö r sl a g e t kommer till direkt uttryck i åtskilliga yttranden. H avrät- ten för Västra Sverige anför att införandet av särskilda köprättsliga regler till konsumenternas skydd framstår som i hög grad påkallat. KO delar utredningens grunduppfattning att det läge som nu råder på köp— rättens område innebär olägenheter för konsumenterna och att det är angeläget att förstärka konsumentskyddet på detta område genom en översyn av lagstiftningen. Statens konsumentråd anser att den föreslagna lagen ger ett relativt gott minimiskydd vid konsumentköp och att lagen kan lämna ett ökat erfarenhetsunderlag för det fortsatta arbetet på om-

Prop. 1973: 138 63

rådet. Rådet menar dock att det föreslagna minimiskyddet bör utvidgas i flera avseenden. Statens institut för konsumentfrågor anser att försla- get medför en välkommen förstärkning av konsumenternas rättsliga ställning. Behovet att klargöra köparens rättsställning i förhållande till tredje man finner institutet vara ett väsentligt motiv för införande av en särskild konsumentköplag, inte minst med tanke på den utbredning som kreditköpen har fått under senare år. LO finner den föreslagna lagstift- ningen innebära ett välbehövligt grundskydd. TCO hälsar förslaget med tillfredställelse. SACO anser att den föreslagna reformen är synnerligen angelägen. SR tillstyrker att en konsumentköplag i huvudsak enligt ut- redningens förslag införs.

Näringslivet ställer sig positivt till en utveckling som innebär att kon— sumenternas ställning förstärks och förklarar sig i huvudsak dela utred- ningens motiv för en lagstiftning på konsumentköprättens område. Nä- ringslivet har i sak inte något att erinra mot att lagstiftningen ges vä- sentligen det innehåll som utredningen har föreslagit. KF framhåller att eftersläpningen på det civilrättsliga området blivit allt större, även om lagstiftaren vidtagit åtgärder särskilt på marknadsrättcns och näringsrät- tens områden under senare år för att förbättra konsumenternas ställ- ning. Genom införandet av den i princip fria bytesrätten som ett led i den s.k. köptryggheten har KF emellertid för sin del sökt att i praktiken undanröja de nackdelar som från konsumenternas synpunkt vidlåder gällande rätt. KF förklarar sig tillstyrka syftet med förslaget.

Flera remissinstanser, bl. a. kommerskollegitun, marknadsdomstolen, KO och näringslivet, erinrar om de betydelsefulla insatser som redan har gjorts för att stärka konsumenternas ställning vid köp och pekar på avtalsvillkorslagen, marknadsföringslagen och hemförsäljningslagen. I yttrandena framhålls även att näringslivets organisationer utarbetat nya standardvillkor för olika konsumentvarubranscher, t. ex. det standardise- rade avbetalningskontraktet K 72, som nyligen utgetts gemensamt av Fi— nansieringsföretagens förening, Sveriges hantverks- och industriorgani- sation, Sveriges grossistförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges köp- mannaförbund och Sveriges mekanförbund. Nya garantier har även ut- arbetats av bl. a. Elektriska hushållsapparatleverantörer beträffande elektriska artiklar (EHL 72), Radiobranschens samarbetsråd för radio- och TV-branschen (RR 72) och Sveriges fotolcverantörers förbund för fotobranschen (F 72). MRF och KAK framhåller att MRF under en lån g följd av år genom konkreta åtgärder på konsumentskyddsområdet har bidragit till sunda marknadsförhållanden inom motorbranschen. Inte minst inom reklamationsområdet har omfattande åtgärder vidtagits från förbundets och den reguljära handelns sida. Det har också för MRF framstått som självklart att aktivt medverka i allmänna reklama- tionsnämndens verksamhet, vilket i sin tur utmynnat i införandet av MRF:s kundskydd, som innebär att förbundet garanterar att kunden om

Prop. 1973: 138 64

han har anlitat ett MRF—företag alltid erhåller rättelse i enlighet med re- klamationsnämndens rekommendationer.

Åtskilliga remissinstanser uppehåller sig vid k 0 n s u m e n t k ö p- lagens förhållande till avtalsvillkorslagen. '

KO framhåller att han i och för sig delar utredningens mening att det från konsumentskyddssynpunkt är värdefullt att avtalsvillkorslagen kompletteras med tvingande civilrättsliga regler som alltid kan åberopas vid enskilda tvister. Enligt hans mening bör man emellertid inte kom-' plettera de dispositiva reglerna i den allmänna köplagen med tvingande regler, som håller en från konsumentsynpunkt lägre standard än köpla— gen. Han kan därför inte tillstyrka lagstiftning enligt 3, 5 och 10 55 i utredningens lagförslag. I fråga om bestämmelser som saknar direkt mot- svarighet i köplagen anser KO däremot att en tillfredsställandetäckning av de luckor som nu finns i köparskyddet inte kan åstadkommas på an- nat sätt än genom lagstiftning. Till närmare utveckling av sin stånd— punkt anför KO väsentligen följande. .

Erfarenheterna från förhandlingsarbetet enligt avtalsvillkorslagen ger enligt KO vid handen, att denna" lag inte bör ses uteslutande som ett medel att rensa bort villkor som är direkt oförenliga med lagen. Lagen innebär en förhandlingsordning angående formulärrättens utformning. Förhandlingarna har ofta lett till materiella förbättringar från konsu- mentsynpunkt i fråga om t. ex. ett standardkontrakt utan att detta på varje enskild punkt kan stämplas som otillbörligt i lagens mening. Här- till kommer att man under förhandlingar-na ofta har kommit fram till en tydligare framställning av villkoren. Avtalsvillkorslagens effekt är såle- des större än vad som framgår av ett studium enbart av lagtexten. Med stöd av denna lag har KO också kunnat nå förhandlingsresultat på om- råden som f. n. är oreglerade och där någon formulärrätt inte har ut- vecklats, t.ex. beträffande körskolor och tvätterier. KO framhåller vi- dare att tillämpningen av avtalsvillkorslagen i enlighet med motiven sker med utgångspunkt främst i de dispositiva rättsregler Som gäller. På kö— pets område finns dessa företrädesvis i köplagen. De dispositiva reglerna. kan sålunda sägas bli normerande för formulärrättens utformning. Emellertid måste i praktiken beaktas att den rimliga avvägningen mellan säljar- och köparsidans intressen kan vara olika för olika branscher. Detta har i ett flertal olika sammanhang kunnat konstateras i. anslutning till avtalsvillkorslagen i praktisk tillämpning. Hittills gjorda erfarenheter visar att avtalsvillkorslagen kombinerad med dispositiva köplagsregler ger utrymme för flexibla lösningar, där kraven från konsumentsynpunkt väl kan anpassas efter situationen i skilda branscher. Avtalsvillkorslagen måste i flera hänseenden anses överlägsen" varje annan metod för sane- ring av kontraktsrätten. Den är flexibel och kan anpassas efter olika varu- och tjänsteområden på ett helt annat sätt än tvingande lagstift- ning, som måste vara generellt utformad. Tvingande regler på detta om-

Prop. 1973: 138 _ 65

råde måste innebära ett slags minimistandard, avpassad bl. a. efter för- hållandena i branscher som har speciella svårigheter att tillgodose kon- .sumcntkrav och i viss utsträckning även efter mera särpräglade undan- tagssituationer. Reglerna blir genom sin generella form ofta oförmånli- gare för köparna än de regler som kan uppnås vid branschvisa förhand- lingar enligt avtalsvillkorslagen.

Det syfte att motverka missbruk av avtalsfriheten som utredningen anger för de regler i konsumentköplagen som har direkt motsvarighet i den allmänna köplagen kan enligt KO sägas i stort stämma överens med de överväganden som har föranlett avtalsvillkorslagen. KO delar i och för sig uppfattningen att det är värdefullt att avtalsvillkorslagen kom- pletteras med tvingande civilrättsliga regler som alltid kan åberopas vid enskilda tvister. Det kan förväntas att sådana regler får betydelse fram- för allt i fråga om tvister där standardkontrakt inte har använts och där avtalsvillkorslagen därför inte haft inflytande. Även om en civilrättslig reglering alltså i princip har skäl för sig, bör man emellertid inte bortse från att också andra förhållanden bidrar till att ge konsumenterna ett bättre rättsskydd. Sålunda torde den praxis som utbildas enligt avtals- villkorslagen i avsevärd omfattning tillmätas betydelse när det gäller att tillämpa avtalsbestämmelser, lösa uppkomna tvister etc. Tecken på en sådan styrande effekt hos avtalsvillkorslagen har KO redan kunnat märka. Vidare kan en vidgad användning av de civilrättsliga general— klausulerna åstadkomma ett gott skydd mot missbruk av avtalsfriheten. Däremot kan KO inte ansluta sig till den meningen att tvingande regler är ett lämpligt medel för att motverka ensidigt utformade standardvill— kor. Utredningen synes inte ha varit medveten om att sådana regler tvärtom på ett olyckligt sätt kan komma att inverka på utformningen av formulärrätten i stort. Införs en tvingande minimiregcl som håller en standard märkbart ”under” köplagens, sett från köparens synpunkt, kan det enligt KO:s mening på goda grunder antas att tillämpningen av av- talsvillkorslagen försvåras. Vid utformningen av standardkontrakt torde man nämligen på säljarsidan vara benägen att söka sig till det minimi- nium som kan ha uppställts. Att risken härför är högst påtaglig har se— dan utredningens förslag publicerats visat sig bl. a. i de förhandlingar som förts mellan näringslivets centrala organisationer och KO angående utformningen av ett enhetligt avbetalningskontrakt för standardartiklar. Det torde i flertalet fall vara utomordentligt svårt för KO att med fram- gång hävda att ett villkor som överensstämmer med en tvingande mini— miregel är otillbörligt på den grunden att det fråntar köparen befogen— heter som han har enligt den allmänna köplagens regler. Det kan med andra ord bli praktiskt taget ogörligt att upprätthålla köplagens relativt högt ställda krav.

Vad gäller de bestämmelser i förslaget som saknar direkt motsvarig- het i den allmänna köplagen kommer den nya lagstiftningen att bli en

5 Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 - 66

grundval vid den bearbetning av formulärrätten som sker med stöd av avtalsvillkorslagen, framhåller KO vidare. I princip synes från konsu— mentskyddssynpunkt ändamålsenligt att lagstiftningen i dessa frågor görs tvingande. Man bör dock samtidigt vara medveten om att en tving— ande reglering kan motverka en smidig tillämpning av avtalsvillkorsla— gen. För att motverka en sådan tendens är det enligt KO nödvändigt att det i konsumentköplagen uttryckligen slås fast att lagens minimistan- dard inte skall vara avgörande för om en avtalsklausul skall bedömas som otillbörlig enligt avtalsvillkorslagen.

Också marknadsdomstolen uttalar vissa farhågor beträffande konsu— mentköplagens effekt på arbetet att öka skyddet för konsumenterna med stöd av avtalsvillkorslagen. Även om seriösa näringsidkare f.n. tillför- säkrar och i fortsättningen kommer att tillförsäkra köparna ett i förhål- lande till konsumentköplagen mer utsträckt skydd, torde en tvingande reglering av köparens minimibefogenheter innebära en viss risk för att många näringsidkare anpassar villkoren vid köp till dessa minimibe- stämmelser. Erfarenheten synes visa att sådana bestämmelser tenderar att uppfattas som maximibestämmelser och vice versa. En dylik anpass- ning skulle således i många fall leda till en standardsänkning för konsu- menten vid köp. Därtill kommer ttt konsumentköplagen på vissa punk- ter tillförsäkrar konsumenten ett i förhållande till köplagens dispositiva regler mindre långtgående skydd. Detta förhållande kan komma att in- nebära svårigheter för marknadsdomstolen och KO vid tillämpningen av avtalsvillkorslagen. Såsom departementschefen uttalat i propositio- nen med förslag till avtalsvillkorslag får ett avtalsvillkor typiskt sett an- ses som otillbörligt mot konsumenten, om det med avvikelse från gäl- lande dispositiva rättsregler ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och därigenom åstadkommer en sådan sned- belastning i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter enligt avta- let, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan parterna inte längre är för handen. Trots att avtalsvillkorslagen sålunda ger möjlighet att in- gripa mot ett avtalsvillkor som med avvikelse från gällande dispositiva rättsregler åstadkommer att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan parterna inte längre är för handen, torde enligt marknadsdomstolens mening ett sådant villkor svårligen kunna bedömas såsom otillbörligt mot konsumenten, om det visserligen ger köparen mindre långt gående befogenheter än köplagcn tillerkänner honom men ändå ger köparen de rättigheter som enligt konsumentköplagen inte kan fråntas honom. Marknadsdomstolen och KO kan således f.n. med stöd av avtalsvill— korslagen i vissa hänseenden nå längre i strävandena mot ökat skydd för konsumenterna än vad som blir fallet om konsumentköplagen införs i föreliggande utformning. Också detta förhållande kan alltså leda till en försämring av konsumenternas standard vid köp. Domstolen måste därför tyvärr se med visst allvar på konsumentköplagens konsekvenser i

Prop. 1973: 138 67

nu berört hänseende. Utredningen synes inte tillräckligt ha beaktat det resultat som på konsumentköpsområdct kan nås med stöd av avtalsvill- korslagen. Den lagen ger i själva verket samhället möjlighet att via en total granskning och korrigering av formulärrättsliga avtalsvillkor åstad- komma cn mycket brett verkande förbättring av konsumentens trygghet i köpsituationen. Beaktas bör också att avtalsvillkorslagens mekanismer möjliggör att dessa positiva effekter kommer att visa sig redan på ett ti- digt stadium, dvs. långt innan konsumcntköplagen slår igenom. Det vore enligt marknadsdomstolen beklagligt, om de stora förväntningar som man på goda grunder kan knyta till avtalsvillkorslagen såsom ett effek- tivt och nästan universellt fungerande instrument till konsumenternas tryggand-e vid köp, skulle till viss del svikas genom att den minimitrygg— het som konsumentköplagen bereder representerar en genomsnittligt sett jämförelsevis blygsam-nivå. Liknande synpunkter anläggs av kreditköp- kommittén, som bl. a. påpekar att det förhållandet att reglerna i konsu— mentköplagen i en del fall är mindre förmånliga för konsumenterna än den allmänna köplagens kan leda till missförstånd beträffande avtalsvill— korslagens innebörd. Det kan tänkas förbrylla den säljare som har an— passat sitt kontrakt efter konsumentköplagens minimibestämmelser att ett i kontraktet intaget villkor likväl kan komma att anses som otillbör- ligt vid en bedömning enligt avtalsvillkorslagen. Kommittén vill fästa uppmärksamheten på detta motsatsförhållande och på de svårigheter som till följd därav kan uppstå vid den praktiska tillämpningen av denna lag.

Hot-'rälte/z för Västra Sverige finner att det kan antas att de standar— diserade köpavtalen regelmässigt kommer att innehålla en hänvisning till konsumentköplagens bestämmelser. Följden härav torde bli att —— i den mån en hänvisning till denna lag berövar köparen befogenheter som tillkommer honom enligt köplagen ——- vad som enligt förslaget utÄ gör minimibefogenheter i realiteten kommer att bli de normala befogen— heter som köparen får åtnjuta. '

Ni'iringslivet understryker att köparens befogenheter enligt förslaget inte bör betecknas som ”minimibefogenheter”. De tvingande bestäm- melserna kommer snarare att ge uttryck för en ”normal nivå" eller ”normalstandard”. Det kan knappast hävdas att t. ex. bevisbörderegeln i Gå normalt motsvarar en ”miniminivå”. Det bör även vid tillämp- ningen av avtalsvillkorslagen observeras att, om köparen medges rätt att t. ex. påfordra avhjälpande av fel och därigenom erhåller den för-' delaktigare bevisbördan enligt 6 få, detta innebär om säljaren inte kompenseras — att balansen har rubbats i jämförelse med allmänna köplagen.

Flera remissinstanser berör k 0 n s u m e n t k ö p 1 a g e n 5 f ö r- hållandc till den allmänna köplagcn.

Statens konsumentråd anser fördelarna med att en konsumentköplag

Prop. 1973: 138 68

snarast träder i kraft överväga nackdelarna med att det fortsatta köplags- arbetet i Sverige och Norden i övrigt senare kan föranleda ändringar i den föreslagna lagen. Rådet förutsätter att man i det fortsatta köplagsar— betet beaktar de konsumentintressen som kan framkomma under arbe- tets gång samt att de ändringar i konsumentköplagen , som detta arbete och det nordiska arbetet beträffande köp- och konsumentköplagar kan ge upphov till, kan genomföras. Föreningen Sveriges tingsrättsdomare anser att vissa olägenheter otvivelaktigt uppkommer, om en särskild konsumentköplag skapas innan köplagens nuvarande regler hunnit ses över. Det finns å andra sidan goda skäl att snarast införa regler som stärker konsumentens ställning i konsumenttvister. Det synes därför för- eningen behövligt att låta en särskild konsumentköplag träda i kraft re- dan innan översynen av köplagen har slutförts.

Många remissinstanser, däribland Handelskamrarnas nämnd, Svenska bankföreningen, näringslivet och Sveriges advokatsamfund, ifrågasätter dock det lämpliga i att inte i ett sammanhang lösa alla köprättsliga frå- gor och föreslår att den totala översynen av köplagen avvaktas. I yttran- dena från dessa instanser framhålls att behovet av köprättsliga regler till konsumenternas skydd inte är så överhängande att det uppväger de rätts— tekniska nackdelar som uppkommer genom att översynen av köplagen inte avvaktas. Man pekar härvid på att konsumenternas intressen nu- mera i hög grad tillvaratas genom allmänna reklamationsnämndens verksamhet, den näringsrättsliga lagstiftningen och KO:s verksamhet. Vidare betonas fördelarna av en mer överskådlig lagstiftning. Risken för splittring av den nordiska rättslikheten framhålls också som en omstän- dighet av betydelse. Finansieringsföretagens förening framhåller bl.a. att utredningen genom sitt förslag synes syfta till att köparen skall av mindre nogräknade företag behandlas på det sätt som seriösa säljare och tillverkare redan gör i dag. Föreningen ifrågasätter om genomförandet av en konsumentköplag på ett avgörande sätt kommer att förbättra kon- sumentens ställning i förhållande till de företag som inte arbetar efter god affärsscd. Förekomsten av sådana säljare torde vara så begränsad att man häremot bör väga de nackdelar som uppkommer genom jmindre nogräknade konsumenters möjlighet till obefogade invändningar med ökade kreditkostnader och priser som följd. Det är därför lämpligare att den totala översynenav köplagen avvaktas med de fördelar som därige- nom kan vinnas. Svensk industriförening hävdar bestämt att revisionen av allmänna köplagen och utarbetandet av nya regler som endast gäller konsumentköp bör bedrivas i ett sammanhang och slutföras som en hel- het. MRF menar att det från allmänna synpunkter torde vara olyckligt att man föregripit den generella köplagsöversynen. Att detta synes ha skett under icke obetydlig tidspress måste inge starka betänkligheter. KF framhåller som sin uppfattning att den från konsumentsynpunkt mest betydelsefulla nackdelen med förslaget utgörs av att det endast till en

Prop. 1973: 138 69

del löser de köprättsliga problem som dagens konsument har befogade anspråk på att få undanröjda. KF ifrågasätter om inte arbetet med kvarstående konsumentfrågor bör så forceras att genomförandet av föreliggande förslag blir onödigt.

Några remissinstanser menar att förslaget bör genomföras nu men att detta inte får hindra att lagen kompletteras när det fortsatta arbetet på området slutförts. Sålunda framhåller t.ex. statens institut för konsu- mentfrågor, SPK och LO att lagstiftningen i och med den nu föreslagna konsumentköplagen inte får betraktas som definitiv. Alla möjligheter att ytterligare förbättra konsumenternas rättsliga skydd bör övervägas och tillvaratas. Hovrätten för Västra Sverige anser att, eftersom konsument- köpen regelmässigt saknar internationell anknytning, behöver den om- ständigheten att lagstiftningen tills vidare inte torde erhålla någon mot- svarighet i de övriga nordiska länderna inte inge några betänklighe- ter.

Hovrätten för Västra Sverige, marknadsdomstolen, kommerskolle- gium, Finansieringsföretagens förening, statens konsumentråd, KF, MHF, reklamutrcdningen och Husnzodersförbundet Hem och Samhälle förklarar sig dela utredningens uppfattning att köprättsliga bestämmel- ser till konsumentens skydd bör införas i en särskild lag. Hovrätten fin- ner att kritik visserligen kan riktas mot den lagtekniska utformning som förhållandet mellan konsumentköplagen , den allmänna köplagen och eventuella avtalsvillkor fått men att utformningen likväl kan godtas. Sta- tens institut för konsumentfrågor finner det önskvärt att konsumenten får information om den jämförelse som måste ske mellan konsument- köplagen och köplagen på ett fylligare sätt än vad som framgår av 25 andra stycket i lagförslaget, så att köparen lättare kan överblicka sina rättigheter och skyldigheter.

Flera remissinstanser anmärker att förslaget genom den koppling som uppkommer mellan konsumentköplagen och det dispositiva regelsyste— met främst på köprättens område är svåröverskådligt. Statens konsu- mentråd, näringslivet, KF, Husmodersförbundet Hem och Samhälletoch reklamzm-edningen uttrycker det önskemålet att i konsumentköplagen införs de av köplagens bestämmelser som gäller konsumentköp. Arbetet med att lösa dessa frågor bör fortsätta. Näringslivet anser att det för att man skall uppnå ett överskådligt regelsystem krävs att en fullständig köplag utarbetas, i vilken samtliga bestämmelser för konsumentköp —— även de i hemförsäljningslagen och en reviderad lag om avbetalningsköp —— bör ingå. Köplagsutredningen bör ges i uppdrag att utarbeta en full- ständig konsumentköplag. Detta bör ske även om utredningens nuva- rande förslag läggs till grund för lagstiftning. MHF, KAK och M anser att det skulle vara ändamålsenligt om alla lagbestämmelser —— 't. ex. i av- talslagen, avbetalningsköplagen och hemförsäljningslagen — som rör förhållandet mellan köpare och säljare samlades på ett överskådligt sätt.

Prop. 1973: 133 70

M föreslår som en framkomlig väg att låta de minimikrav som från kon- sumentsynpunkt bör ställas upp få en form motsvarande de inom olika branscher förekommande anbuds- och leveransbestämmelserna och ga- rantivillkoren. Kreditköpkommittén framhåller att de berörda olägenhe— terna till betydande del torde kunna undanröjas antingen genom en sär- skild konsumentköplag, inriktad på en fullständigare reglering än vad som nu föreslås av de spörsmål som uppkommer vid sådana köp, eller genom en allmän, reformerad och kompletterad, normerande köplag, vars regler görs dispositiva i vissa partsförhållanden och tvingande i andra. Det första alternativet anser kommittén vara att föredra framför det andra, huvudsakligen därför att en mera fullständig särskild konsu- mentköplag om än något vidlyftig — torde kunna göras klarare och överskådligare för konstlmenterna än en allmän köplag. Båda alterna- tiven lider emellertid av den svagheten att det konsumentskydd som ut- redningens förslag syftar till kommer att ställas på framtiden.

Svensk _industriförening och Svenska företagares riksförbund anser att en konsumentköplag bör utarbetas och presenteras i en helt ny köplag. Industriföreningen säger sig inte kunna acceptera att de föreslagna reg- lerna införs i en från den allmänna köplagen separat konsumentköplag. Om arbetet bedrivs i ett sammanhang, erhålls större garantier för att re- sultatet blir enhetligt och väl genomarbetat. Vidare torde mångfalden av lagar på det köprättsliga området redan nu vara alltför stor med hän— syn till överskådlighet och samordning. Några principiellt vägande skäl som talar mot en gemensam lagstiftning på detta område torde inte föreligga. F.ö. har redan den nuvarande köplagen en viss uppdelning med regler för handelsköp och andra köp. Denna uppdelning har, såvitt är föreningen bekant, inte föranlett några problem i den praktiska till- lämpningen.Dct bör således gå mycket bra att i den reviderade allmänna köplagen införa vissa lagbestämmelser som gäller endast konsumentköp.

Remissinstanserna godtar överlag att en reglering till konsumenternas skydd ges t vi n g a n d e k a r a k t ä r. Hovrätten för Västra Sverige, kommerskollegium, marknadsdomstolen, Handelskamrarnas nämnd, näringslivet, LO, Svenska företagares riksförbund och KAK gcr direkt uttryck för sin positiva inställning i denna del. Näringslivet ifrågasätter dock om de tvingande reglerna undantagslöst bör ha företräde. Vid .för- säljning av dyrare eller unika kapitalföremål är det ibland särskilt nöd- vändigt att anpassa avtalsvillkoren till de individuella förhållandena. Det kan också vara fråga om stora och kostsamma beställningar som skall fullgöras successivt under lång tid och som kanske trots det privata syftet även på köparsidan har en kommersiell prägel. Konsumentköp- lagen bör principiellt sett inte omfatta individuellt utformade avtal. Svårigheterna att klart skilja mellan sådana avtal och standardavtal är emellertid avsevärda. Näringslivet vill därför inte motsätta sig att lagen i. princip görs tvingande även för individuellt utarbetade avtalsvillkor.

Prop. 1973: 138 71

I gengäld bör dock tillskapas någon form av säkerhetsventil, som med- ger parterna att ingå avtal av denna typ.

Flertalet remissinstanser godtar utredningens u r V 3. l a v ä m n e n som bör regleras i en konsumentköplag. Kritik riktas dock mot att flera för konsumenterna viktiga frågor har lämnats utanför lagregleringen. Kritiken gäller till en början frågor som har direkt anknytning till de föreslagna reglerna men som utredningen av olika skäl inte ansett böra omfattas av den tvingande lagstiftningen. De invändningar som fram- förs i denna del behandlas ytterligare under 5.2.3—5.2.6.

Kritiken gäller också ämnen som i och för sig har samband med den föreslagna lagen men som på bl.a. formella grunder bedömts böra tas upp i annat sammanhang. Till denna kategori hör främst frågan om s. k. öppet köp. Statens konsu/nentråd, TCO och Husmodersjörbundet Hem och Samhälle efterlyser en lagstiftning som förbättrar konsu- mentens ställning vid vanliga köp över disk genom en lösning som i princip ger köparen rätt till öppet köp eller rätt att återlämna köpta varor. Även LO nämner frågan om öppet köp bland de spörsmål som återstår att lösa. Konsumentrådet anför bl.a. att det förekommer tekniskt komplicerade produkter som konsumenten inte alls eller inte omedelbart kan bedöma sitt behov av. Det säljs också varor, som har en för konsumenten inte önskvärd beskaffenhet eller utformning. Från säljarens synpunkt effektiva och rationella marknadsföringsåtgärder lockar konsumenten till köp som ibland kan vara helt förhastade. Ofta kan ett öppet-köpl-stadgande vara ägnat att minska antalet reklama- tioner och tvister, huruvida det verkligen föreligger fel i en vara. Ett sådant stadgande kan också vara till stort gagn, när det gäller köp av begagnade varor, t. ex. bilar. Rådet anser det därför och även av prak- tiska skäl vara motiverat att köparen skall ha en generell rätt att åter- lämna varan vid förhastade köp, även om inte något kontraktsbrott från säljaren kan åberopas. En sådan regel måste givetvis förses med vissa undantag. inskränkningar måste exempelvis ske beträffande va- ror, som undergår snabb förstörelse, försämring eller minskning, och varor, som har bearbetats eller beretts särskilt för köparen. Vida- re skall varorna vid återlämnandet inte bära spår av användning. Rät- ten att återlämna varan måste också begränsas att gälla viss tid. Det kan tänkas att erfarenheten kommer att visa att vissa varugrupper bör undantas från stadgandet om öppet köp. Rådet framhåller i samman— hanget att International Organization for Consumer Unions (IOCU) vid sin kongress i Stockholm i augusti 1972 antog en resolution om ett universellt accepterande av rätten för köparen att återlämna icke öm- tåliga varor och erhålla återbetalning av köpeskillingen, förutsatt att återlämnandet görs inom skälig tid och att godset är obrukat och oska- dat. På grund härav föreslår rådet att man överväger frågan om infö- rande av ett stadgande om generellt öppet köp, som i första hand bör

Prop. 1973: 138 72

gälla alla konsumentvaror. Om man inte anser sig kunna införa ett stadgande av så vidsträckt innebörd, bör man i andra hand införa be— stämmelser om återlämningsrätt för sådana varor, för vilka den redan nu tillämpas inom stora delar av detaljhandeln. Denna fråga bör enligt rådets mening behandlas av köplagsutredningen under dess fortsatta arbete.

Kommerskollegium, statens konsumentråd, LO, SR och Husmodern:— förbundet Hem och Samhälle understryker behovet av lagstiftning om konsumentens ställning vid förvärv av tjänster. SR finner det moti- verat att konsumentköplagens skyddsregler även skall vara tillämpliga beträffande avtal om upplåtelse av nyttjanderätt till vara.

Statens konsumentråd anser att särskilda regler bör utformas beträf— fande skadeståndsansvar vid skador till följd av såväl skadebringande egenskaper hos en köpt vara som bristande produktsäkerhet. Enligt rå- dets mcning bör man överväga, huruvida inte vissa bestämmelser i dessa frågor skall ingå i konsumentköplagen . LO och TCO anser också att frågan om säljarens ansvar för skadebringande egenskaper hos en vara bör lösas genom konsumentköplagen .

Näringslivet, Finansieringsföretugcns förening och Handelskanzrar— nas nämnd föreslår att regleringen av k r e di t k 6 p 5 f r ä g 0 r får anstå. Näringslivet anser det principiellt sett inte lämpligt att bryta ut kreditköpsfrågorna ur sitt naturliga sammanhang och infoga dem i den begränsade konsumentköplagen. Frågor om kreditköp och dessas reg- lering borde överlämnas till kreditköpkommittén. Finansieringsföreta- gens förening delar denna uppfattning och framhåller att därmed samt— liga formcr av konsumentkrediter kan få en enhetlig och gemensam lösning på grundval av de omfattande undersökningar kommittén av- ser att utföra. Föreningen finner det anmärkningsvärt att köplagsut- redningen på grundval av konsumtionskreditutredningens undersökning från år 1961 föreslår så pass vittgående bestämmelser om kreditköp mot bakgrund av förslagets bestämmelser om fel och reklamation. Ut- vecklingen på området för konsumentkrediter har sedan år 1961 varit betydande. Såväl värdet av kreditförsäljningen som beviljade krediter har stigit i väsentlig omfattning och förhållandet dem emellan har undergått avgörande förändringar. Konsumentkrediter från tillverkare och leverantörer har tillkommit. Föreningen ifrågasätter därför om konsumtionskreditutredningens undersökning är tillämplig för att kon— statera konsumentkrediternas roll i dag. En mer aktuell undersökning bör utgöra en grund för nya bestämmelser på kreditköpets område för att få en belysning av vilka konsekvenser dessa kan leda till i fråga om förskjutningar mellan olika typer av konsumentkrediter, kostnader, administration m. m.

Kreditkäpkommittén, som ställer sig allmänt positiv till reformer i den riktning som nu föreslås beträffande kreditköp, framhåller att

Prop. 1973: 138 73

den med avseende på sitt fortsatta arbete inte uppfattar de föreslagna lösningarna som slutgiltiga.

Några remissinstanser tar upp den av utredningen diskuterade frågan huruvida risken för ökade priser vid ett ökat ansvar för säljaren skulle utgöra ett vägande skäl mot tvingande regler. Handels- kamrarnas nämnd framhåller att det kan få kostnads- och prisstegrande effekt om lagen tillämpas så att seriösa tillverkare och säljare utan tving- ande skäl påläggs ett större ansvar än de f.n. åtar sig. Det är viktigt att domstolarna beaktar detta vid bedömningen av sådana i lagen före- kommande uttryck som ”väsentlig betydelse”, ”skälig tid”, och ”bety- dande skada”. Näringslivet anser det inte kunna förnekas att ökade för- pliktelser som innebär ökade kostnader för säljare i allmänhet i sista hand måste täckas av priset. Detta är också tillämpligt på garantierna. Kostnaderna för garantin är givetvis en del av det pris som köparen får betala. Att garantikostnaderna som sådana är avsevärda framgår av att de redan i dag för t. ex. disk- och tvättmaskiner genomsnittligt sett uppgår till cirka 70 kr. av försäljningspriset. Erfarenheterna från vissa branscher visar att ökade garantiåtaganden kan vara av stort värde för konsumenten och därmed också ett betydelsefullt konkurrensmedel. Värdet för konsumenten av den förbättrade garantin kan då också överstiga den ökade kostnaden. För konsumenten kan det däremot na- turligtvis aldrig vara av värde att priset belastas med onödiga ad- ministrativa kostnader. Av kostnaderna för reklamationer utgör de rent administrativa kostnaderna en ansenlig del. Det är därför ange- läget från konsumentsynpunkt att säljarens möjligheter att hålla des- sa nere så mycket som möjligt inte försvåras. Rationella reklamations- rutiner är sålunda av allmänt intresse. Om antalet oberättigade krav från köparna ökar, kan det enligt utredningen vidare befaras, att en inte önskvärd stegring av kostnaderna för säljarna inträder. Näringslivet anser i likhet med utredningen att det är väsentligt att vid lagens ut- formning hänsyn tas till behovet av att förekomma missbruk av de tvingande reglerna. Inte minst väsentligt är det att regler undviks som kan främja uppkomst av onödiga tvister och reklamationer avseende *""finish-anmärkningar” och liknande företeelser som i och för sig inte är att betrakta som fel i juridisk mening. Näringslivets kritik av en- skildheter i förslaget tar också främst sikte på punkter som kan ge mindre lyckade konsekvenser i den praktiska tillämpningen och därige- nom vålla kostnader utan motsvarande fördelar för konsumenterna.

I en del remissyttranden diskuteras särskilt frågan om de föreslagna kreditköpreglernas inverkan på kredithandeln med konsumtionsvaror. I denna del hänvisas till 5.2.9.

Några remissinstanser berör sambandet mellan den civilrättsliga reg- leringen och domstols handläggning av konsument— tvister. Svenska företagares riksförbund framhåller att fördelarna

Prop. 1973: 138 74

med den föreslagna lagstiftningen kan minska, om en snabb handlägg- ning inte kan ske i de fall då domstolsbehandling krävs vid tvist. LO finner det angeläget att det föreslagna förenklade rättegångsförfarandet i mindre tvistemål snarast inrättas. Föreningen Sveriges tings-rättsdo- mare menar att förslaget om en förenklad rättegång i tvistemål har nära ' samband med köplagsutredningens förslag. Om en förenklad rättegång i mindre tvistemål skall införas och om en särskild konsumentköplag skall tillkomma, bör reglerna härom träda i kraft samtidigt. Förening- en anser det dock i och för sig möjligt att låta en konsumentköplag träda i kraft utan att reglerna om handläggning av de mindre tviste— målen ändras.

Kontrollen av efterlevnaden av olika lagregle- ringar som berör näringslivet är enligt MRF ojämnt fördelad. De reguljära företagen kan inte' undandra sig bestämmelserna och drabbas härigenom av för lönsamheten helt avgörande kostnadsundcrsökningar som en stor del av den oorganiserade näringsutövningen inte fullgör. lN'Iervärdesskatteredovisning är det mest utpräglade exemplet härpå. Detta möjliggör för den angivna typen av företag att bedriva illojal priskonkurrens som hotar att bli förödande, speciellt i nuvarande eko- nomiska läge där konsumenterna tvingas att bli alltmer kostnadsmed- vetna. Den olikhet och diskriminering i konkurrensförutsättningarna som f. n. råder är ett av de allvarligaste inslagen i dagens marknads- bild inom motorbranschen och kan i längden inte accepteras av dess utövare. Förbundet måste med hänsyn till de anförda förhållandena kräva ett generellt verkande kontrollsystem, främst inom bilverk- stadssektorn och handeln med begagnade bilar. Många av de i och för sig positiva konsumentpolitiska initiativ som har tagits under senare år —— exempelvis det nu föreliggande — hotar att bli i stor utsträckning verkningslösa beroende på möjligheterna till irreguljär verksamhet.

5.2. Huvudgrunderna för lagstiftningen

5.2.1. Tillämpningsområdet

Vad utredningen föreslår i fråga om konsumentköplagens tillämp- ningsområdc godtas av Hertalet remissinstanser. Några instanser mc- nar emellertid att området bör utvidgas.

Marknadsdomstolen finner det visserligen i och för sig rimligt att be- gränsa området för en tvingande reglering till köpförhållanden mellan näringsidkare och konsumenter. Härigenom har tillämpningsområdet anpassats såväl till det mest angelägna skyddsbehovet som till giltig— hetsområdet för övrig närmast jämförlig konsumentskyddslagstiftning, avtalsvillkorslagen och hemförsäljningslagen. Enligt domstolens upp- fattning finns det dock skäl att överväga om inte även den kategori

Prop. 1973: 138 75

av köpare som driver verksamhet i andra än affärsmässiga former —— domstolen avser härmed lantbrukare, fiskare, hantverkare o.d. —— vid inköp i och för sin yrkesverksamhet borde komma i åtnjutande av ett utvidgat skydd. Det synes angeläget att finna en form för skyd- dande av nämnda kategori köpare. Ehuru det är önskvärt med regler av allmängiltig karaktär, anser domstolen att det i förevarande hänse- ende finns skäl som talar för att sträcka sig utanför en allmängiltig reglering. Domstolen har dock förståelse för de gränsdragningsproblem som en utsträckning av lagens tillämpningsområde skulle kunna kom- ma att medföra.

Vad beträffar begränsningen av lagens tillämpningsområde till fall då säljaren är näringsidkare föreslår statens konsumentråd, näringsli- vet och Svensk industriförening en utvidgning. Lagen bör enligt dessa remissinstansers mening vara tillämplig i alla fall då konsument kö- per vara som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk. Till stöd här- för framhålls att förslagets konstruktion kan medföra svåra tolknings- och bedömningsfrågor när det gäller att avgöra om en säljare är nä- ringsidkare eller inte. Vidare finns det med den föreslagna begräns- ningen möjlighet att kringgå lagen. Konsumentrådet nämner som ex- empel att en verkmästare eller t. o. m. en person, som påstås bara ha vis- tats tillfälligt i ett företags försäljningslokal, säljer varor som falske- ligen uppges inte vara företagets egendom. Liknande gäller beträffande personer, som uppträder på enskilda home parties. Sådana personer engageras ofta endast ett fåtal gånger och kan inte betraktas som nä— ringsidkare. Även andra former av privatförsäljning, som bör falla inom konsumentköplagens område, är tänkbara och kanske kan ut- vecklas ytterligare för att kringgå lagen. Näringslivet framhåller bl.a. att skälen för en begränsning till fall då säljaren är näringsidkare inte är lika starka här som i den lagstiftning till vilken utredningen hän- visar. Genom att —- såsom följden blir av utredningens förslag —— bibehålla två skilda regelsystem skapas lätt en förvirrande situation för köpare i allmänhet. Köpare i gemen kommer — all information till trots »— att leva i den falska uppfattningen, att han även vid köp från t. ex. en privatperson har det speciella skydd som konsumentköplagen ger. Vissa paralleller kan här dras med köp av fast egendom då kö- paren har samma skydd, oavsett vem som är säljare. Görs lagen till- lämplig, oavsett vem som är säljare, kan vidare den i viss mån juri— diskt-tekniskt diskutabelt utformade regeln i l å andra stycket utgå. Svensk industriförening anför liknande synpunkter och påpekar bl. a. att lagen är avsedd att skydda konsumenten när stor risk verkligen fö— religger för felaktiga och dåliga köp. Sådana köp torde säkerligen lättast göras när konsumenten köper från en privatperson utan några större ekonomiska resurser.

MRF finner att förslaget att även inrymma s.k. förmedlingsaffärer

Prop. 1973: 138 76

under bestämmelserna förefaller välmotiverat inte minst med tanke på den svårgripbara, icke-reguljära handeln med begagnade bilar. Nä- rings/[vet anser också att konsumentens skydd även bör omfatta de ”förmedlingsfall” som avses i l 5 andra stycket.

Näringslivet påpekar att utredningen inte har utrett förhållandet till internationella köp. Enligt näringslivets mening bör för svensk del gö— ras överväganden motsvarande dem som förekommer i The Law Com- mission, Report No. 24 ”Exemption Clauses in Contracts", 1970, s. 46 f.

5.2.2. Lagstifmz'ngstekniken

En del remissinstanser diskuterar den närmare innebörden av för- slaget såvitt avser dess karaktär av minimiskydd för köpa- ren. Näringslivet kritiserar den föreslagna metoden för jämförelse mellan konsumentköplagen och den allmänna köplagen. Näringslivet menar att den begränsning av uppdraget som utredningen tvingats göra medför att en komplicerad koppling uppkommer mellan konsu- mentköplagen och det dispositiva regelsystemet på främst köprättens område och finner det kunna ifrågasättas, om detta samband inte har gjorts onödigt svårbegripligt. De i betänkandet angivna exemplen rör renodlade fall, där systemet skenbart synes enkelt. Att jämföra re- klamationsregeln i konsumentköplagen med allmänna köplagens mot- svarighet torde inte innebära några större svårigheter. Detta gäller när det är fråga om en jämförelse mellan ”hela” rättsregler. Betydligt svå- rare blir det däremot att utröna huruvida konsumentköplagen uttöm— mande eller inte tagit ställning till t.ex. förutsättningarna för viss påföljd vid kontraktsbrott. Detta torde särskilt gälla vid mer rättstek— niskt komplicerade kontraktsbrott, såsom partiellt fel, successiva le- veranser och anteciperad mora. I klarhetens och förutsebarhetens in— tresse bör enligt näringslivets mening kopplingen förenklas, även om detta i vissa fall skulle medföra en viss förändring i riskfördelningen mellan parterna. För de regler i konsumentköplagen som avser frå— gor, som traditionellt regleras i allmänna köplagen, torde det vara ofrånkomligt att valrättcn mellan lagkomplexen behålls. Målsättningen för dessa fall bör vara att jämförelsen skall avse så stora ”regelblock” som möjligt. Exempelvis bör konsumentköplagens ”totala” reglering av dröjsmål jämföras med motsvarande regelblock i köplagen resp. det individuellt utarbetade avtalet. När det gäller övriga regler i konsu- mentköplagen, t. ex. regeln om ansvar för oriktig uppgift, kan ifråga— sättas, om det är nödvändigt att upprätthålla principen om tillämp- ning av den för konsumenten förmånligaste regeln. Ett väsentligt mo- tiv till införande av dessa regler är ju enligt utredningen att skingra ovissheten om gällande rätt. Det är emellertid inte ägnat att göra rätts- läget mer överblickbart, om konsumenten kan välja mellan att åbe-

Prop. 1973: 138 77

ropa konsumentköplagens regler och ovissa ”allmänna rättsregler”.

KO hänvisar till vad han tidigare anfört om de nackdelar från kon- sumentsynpunkt som det innebär att införa tvingande regler i frågor, som redan täcks av köplagen. KO menar också att det i många fall skulle vara förenat med betydande svårigheter att med den föreslagna konstruktionen avgöra vilkendera av de båda lagarna som skall vara tillämplig. Dessa tillämpningssvårigheter gör sig i första hand gällande i fråga om säljarens ansvar för dröjsmål och för fel i varan enligt .3 resp. 5 5 i förslaget. Om dessa paragrafer i enlighet med KO:s för- slag undantas från lagstiftning, blir betänkligheterna mot 2 5 betyd- ligt mindre.

Föreningen Sveriges tingsrättsdomare framhåller att allt som följer av bestämmelsen i 2 5 andra stycket torde komma att gälla även utan särskild föreskrift därom. Det synes särskilt märkligt att i en lag ta med en bestämmelse av innebörd att det inte föreligger hinder att till- lämpa avtalsvillkor eller dispositiv regel som rör fråga som inte regle- ras i lagen. Att sådant hinder inte föreligger är i och för sig fullstän- digt självklart. Orden "fråga som ej regleras i lagen” kan f.ö. föran- leda tveksamhet. Dessa ord skulle kunna tydas så att t. ex. frågan om verkan av fel skall helt bedömas enligt konsumentköplagens regler därom, vilket uppenbarligen inte är meningen. I stället torde menas att avtal, köplagsregler m.m. skall tillämpas ända till dess de kommer i konflikt med regler i konsumentköplagen, som utgör ett ställningsta- gande till konsumentens förmån. Regeln i 2 5 andra stycket är över huvud inte någon lyckad konstruktion. Det kan emellertid sägas att bestämmelsen är nödvändig på grund av det i och för sig eftersträ- vansvärda syftet att i konsumentköplagen ge en självständig reglering av konsumentköpen. Föreningen motsätter sig därför inte att en be- stämmelse av den innebörd som finns i 2 5 andra stycket tas med i konsumentköplagen. En ändring bör dock ske i fråga om utformningen av bestämmelsen, så att därmed uttryckligen klargörs vad som menas med fråga som inte regleras i konsumentköplagen.

Flera remissinstanser tar upp problemet om kringgåen de av l 3 g. Hovrätten för Västra Sverige framhåller att möjlighet kommer att finnas för säljaren att sätta konsumentköplagen helt eller delvis ur 'spel genom villkor som är ogynnsamma för köparen i fråga om t.ex. verkan av att köparen före köpet undersökt varan, parternas återgångs- prestationer och vilka minimikrav som skall ställas på säljarens pres- tation. Utredningen hänvisar vad gäller detta problem till möjligheten att ingripa mot dylika avtalsvillkor med stöd av avtalsvillkorslagen. Vidare anser utredningen att domstol bör vara oförhindrad att med stöd av den allmänna rättsgrundsats som kommit till uttryck i bl. a. 8 & skuldebrevslagen jämka eller lämna utan avseende ett otillbörligt villkor i ett köpavtal. Det senare alternativet kan enligt hovrättens

Prop. 1973: 138 78

mening komma till användning endast i vissa uppenbara fall och utgör således inte ett tillräckligt stöd för köpare i allmänhet. Med stöd av avtalsvillkorslagen kan emellertid köpare tillförsäkras ett visst skydd mot alltför ogynnsamma avtalsvillkor i nu aktuella avseenden. Hov— rätten godtar därför förslaget vad gäller omfattningen av den tving— ande regleringen. Det kan också förväntas att generalklausulutredning— en kommer att vidga möjligheterna att komma åt bestämmelser, som på ett otillbörligt sätt neutraliserar regler i den tvingande lagen. För- eningen Sveriges tingsräztsdomare framhåller att den delar utred- ningens uppfattning att domstol med hänsyn till det skyddssyfte, som uppbär konsumentköplagen, i fall av kringgående av lagen har möj— lighet att med stöd av den allmänna rättsgrundsats som kommit till uttryck i bl. a. 8 & skuldebrevslagen jämka eller lämna utan avseende ett otillbörligt villkor i ett köpavtal. För konsumenten är detta emel- lertid en osäker utväg, eftersom ett tillämpande av denna grundsats endast kan förväntas ske i mer uppenbara fall. Näringslivet finner utredningens uttalanden rörande möjligheterna för domstol att stödja sig på 8 ?; skuldebrevslagen gå utöver gängse rättsuppfattning men avstår från att behandla frågan, med hänsyn till att problemet synes vara föremål för närmare överväganden i generalklausulutredningen.

Några instanser diskuterar frågan om k 0 n s u m e n t k ö pl a g e n s termin olo gi. Näringslivet menar att överensstämmelse i väsent- liga delar bör råda mellan konsumentköplagen och den allmänna köplagen, oavsett om en fullständig konsumentköplag utarbetas eller inte. Inte minst bör terminologi och teknik nära överensstämma för att undvika att helt likartade frågor behandlas olika inom resp. avtals- typ. lefarknadstiomstolen ifrågasätter om den föreslagna lagen blir tillräckligt effektiv, eftersom förslaget på många punkter innehåller allt- för diffusa bestämningar. Begrepp som ”skälig tid”, ”väsentlig be- tydelse” och ”skälig ersättning” torde göra konsumenten villrådig om var gränsen går för hans rätt enligt konsumentköplagen. För att upp— nå det lovvärda syftet att ge köparen möjlighet att utan svårighet kunna åberopa sina rättigheter enligt den föreslagna lagen hade det varit önskvärt att utformningen av bestämmelserna getts en mer kon- kret prägel. Marknadsdomstolen förklarar sig i och för sig ha förståel- se för att utredningen vid utformningen av bestämmelserna anknutit till begrepp och terminologi i den allmänna köplagen. Emellertid hade förmånen av att till sitt förfogande ha en särlag kunnat utnyttjas för att nå en större konkretiscring av lagens bestämmelser. Domstolen uttrycker förhoppningen att den fortsatta departementsbehandlingcn av lagförslaget i berörda hänseenden leder till att bestämmelserna ges skarpare konturer, så att konsumenter och domstolar får fastare håll- punkter för bcdömnin'gcn i det enskilda fallet. Liknande synpunkter anförs av kommerskollegium. Också KF tar upp frågan om lagför-

Prop. 1973: 1.38 ' 79

slagets språkliga utformning. KF menar att förslagets svårtillgänglighet förstärks av att lagtexten inrymmer ett antal innehållsmässigt oklara begrepp, t. ex. ”uppenbar fara” och ”väsentlig olägenhet”. Osäkerheten om innebörden av dessa och liknande uttryck förringar utan tvivel värdet av lagens tvingande minimiregler. Möjligheterna till precisering av sådana ord och uttryck bör noga övervägas i det fortsatta arbetet med lagförslaget.

5.2.3. Kraven på säljarens prestation

Flertalet remissinstanser delar utredningens uppfattning att lagen inte genom generella regler bör söka lösa frågan om vilka krav som skall ställas på säljarens prestation.

K0 och marknadsdomstolen anser att det inte är möjligt att med tvingande regler av allmän natur slå fast vilka krav köparen skall äga ställa på varan vid konsumentköp. Marknadsdomstolcn framhåller vik- ten av att inte sträcka ut det tvingande skyddet för konsumenten så långt att köp av varor försvåras. Det är angeläget att lagstiftaren i sin omsorg om den oskyddade konsumenten inte går så långt att han skadar denne.

Statens konsumentråd kritiserar emellertid utredningens uppfattning i. denna fråga. Konsumentrådet menar att ett krav i en lagregel att en vara skall vara ägnad för sitt ändamål inte behöver innebära att konsu- menten tvingas köpa en bättre, men också dyrare, vara. Inte heller synes det i de flesta fall vara nödvändigt att bestämma en minimistandard, vil— ken alla varor minst skall motsvara. Man borde oftast redan av omstän- digheterna i det särskilda fallet kunna bedöma, huruvida varan är ägnad för sitt ändamål. I den mån en standard i vissa fall erfordras, skulle ett system med bruksanpassade varudeklarationer kunna användas. Enligt utredningen synes det inte föreligga något av hittillsvarande erfarenheter styrkt behov av tvingande regler på detta område. Rådet är inte fullt övertygat härom och nämner som exempel handeln med begagnade bi- lar, där säljarens förmåga att under beteckningen bil sälja värdelöst skrot till högt pris är väl utvecklad. Ett signifikativt exempel på en vara, som inte motsvarar skäliga krav på balans mellan användbarhet och pris, är den s. k. tvättkulan. Det kunde kanske ha varit av intresse att veta, vilka erfarenheter som gjorts i de länder, som använt sig av ett re- kvisit beträffande varans användbarhet för sitt ändamål. Enligt rådets mening behöver inte en regel att en vara skall vara ägnad för ett ända- mål medföra att konsumenter i större utsträckning skulle påkalla häv- ning och liknande påföljder beträffande varor, som inte har något fel. Det synes inte heller sannolikt att det skulle drabba säljare av mindre kuranta varor under förutsättning att köparen underrättas om varans beskaffenhet. I stället skulle kanske en sådan regel medföra, att utbudet av undermåliga och obrukbara varor i viss omfattning minskade, vilket

Prop. 1973: 138 80

skulle vara till fördel för konsumenterna. Rådet anser därför att man under det fortsatta arbetet inom köplagsutredningen bör närmare under- söka möjligheten av att införa en regel av nu angivet slag i konsument- köplagen. Husmadersförbundet Hem och Samhälle framför liknande synpunkter. M menar att det från konsumentsynpunkt vore värdefullt, om åtminstone beträffande s. k. kapitalvaror infördes föreskrifter om så- dana varors användbarhet och hållbarhet, även om vissa praktiska svå- righeter föreligger. Bestämmelser av detta slag bör dock vara utformade så att säljaren/tillverkaren kan undgå påföljd, om konsumenten förkla- rat sig införstådd med att varan inte uppfyller föreskrifterna.

5.2.4 Säljarens ansvar för uppgifter om varan

Förslaget att lagen skall innehålla regler om säljarens ansvar för orik— tiga uppgifter om varan har överlag godtagits av remissinstanserna.

KO anser väsentligt att det som komplement till 1 och 2 åå mark- nadsföringslagen skapas klarhet i fråga om det civilrättsliga ansvaret för oriktig reklamuppgift m. m. vid köp. Utgångspunkten bör i enlighet här- med vara att säljare —— liksom tillverkare rn. fl. — är ansvariga för sina uppgifter i reklam. Å andra sidan måste beaktas risken att ett strängt säljaransvar kan hämma säljarens benägenhet att lämna för konsumen-

en nyttig information i reklam. KO anser att säljarens ansvar för egna uppgifter om varor i stort bör regleras enligt de föreslagna linjerna.

Handelskamrarnas nämnd understryker att det med hänsyn till sälja— rens rättssäkerhet inte går att göra det civilrättsliga skyddet för konsu- ment lika långtgående som det näringsrättsliga.

Näringslivet förklarar sig dela uppfattningen att i konsumentköplagen bör meddelas uttryckliga regler om säljarens ansvar för sådana uppgif- ter om varan som lämnats i reklam eller annan framställning vid mark— nadsföring men vill understryka att det varken är erforderligt eller lämpligt att söka uppnå parallellitet mellan, å ena sidan, de reklametiska kraven på marknadsföringsåtgärder och den marknadsrättsliga regle— ringen därav och, å andra sidan, den civilrättsliga regleringen av sälja— rens ansvar för uppgifter utöver vad som omedelbart framgår av köp- avtalet. Tillämpningen av marknadsföringslagens generalklausul är av utpräglat normativ karaktär vilket återspeglar sig i arten av påföljd. En framställning i marknadsföring kan anses böra förbjudas utan att en- skilda köpares intressen påverkats i konkreta fall. Den civilrättsliga reg- leringen däremot kan inte utformas i strid mot utan måste ansluta sig till de grundläggande avtals- och köprättsliga principerna. Enligt nä— ringslivets uppfattning bör konsumentköplagens regler om ansvar för uppgifter i reklam m. m. erhålla följande principiella uppläggning. Med hänsyn till nuvarande oklarhet i ämnet bör en grundläggande regel fast— lägga säljarens ansvar för egna uppgifter i den utsträckning sådant an- svar i överensstämmelse med den förhärskande uppfattningen föreligger

"Prop. 1973: 138 81

enligt gällande rätt. Detta synes innebära att säljarens uppgifter rörande godsets egenskaper eller användning in dubio, om de har bestämd och konkret karaktär samt har varit en förutsättning för köparen, skall anses utgöra avtalsinnehåll. Har säljaren tydligt ändrat sin uppgift eller klart angett, att han inte kan svara för riktigheten av en uppgift, bör an- .svar inte föreligga. Konsumentköplagen bör ha till syfte att reglera vilka uppgifter som säljaren ansvarar för. Den juridiska betydelsen härav är .att fel föreligger, om köpobjektet avviker från den uppgift som säljaren sålunda ansvarar för. Bestämmelsen bör utformas i enlighet härmed och inte som i utredningens förslag från ett marknadsrättsligt synsätt. Ge- nom att använda en marknadsrättslig formel samt ett hypotetiskt rekvi- :sit har där i stället angetts de situationer då säljaren skall svara för arik- .tiga uppgifter.

Handelskamrarnas nämnd framhåller att en positiv effekt av förslaget "kan bli att en viss ordning bringas i den oreda som råder om en uppgift är att betrakta som avtalsvillkor eller enuntiation. Nämnden kan i prin- cip godta en presumtion att säljarens uppgifter in dubio skall anses höra till avtalsinnehållet, Om dessa uppgifter är av bestämd och konkret ka- raktär. Det är angeläget att påpeka att det för att säljaren skall stå an- :svar för vissa uppgifter måste krävas att dessa är av konkret och be-. stämd natur.

Remissinstanserna ställer sig allmänt positiva till att säljarens ansvar även skall omfatta uppgifter som lämnats av tredje man. KO anser att säljarens ansvar även i detta hänseende i stort bör regleras enligt de föreslagna linjerna men finner det betänkligt, att säljaren skall kunna helt friskriva sig från ansvar för uppgiftens riktighet. Statens konsu- mentråd, LO och Husmodersförbundet Hem och Samhälle framhåller att säljaren bör ha det direkta ansvaret inför köpare-n för ovederhäftiga uppgifter som härrör från tillverkaren eller tidigare säljare av varan. Köparen bör sålunda inte nödgas undersöka om uppgiften lämnats av detaljisten eller av någon i tidigare säljled. Näringslivet finner det natur— ligt att säljaren skall stå ansvar för oriktig uppgift som lämnats av an- nan då säljaren använt uppgiften som ett försäljningsargument. MRF menar att det i och för sig kan vara tveksamt om säljaren ensam skall "bära ansvar även för tillverkarens uppgifter. Ett rättsligt ansvar för till- verkaren i dessa situationer bör kunna övervägas, särskilt som man i lil—1455 särskilt reglerar köparens förhållande till varans tillverkare m.fl.

KAK, M och MHF understryker vidare behovet av klargörande be- stämmelser beträffande säljarens skyldighet att svara för utfästelser som gjorts av dennes försäljare. Det förekommer f. n._ i stor utsträckning att säljföretaget vägrat infria försäljarens löften. Detta gäller i särskilt hög grad muntliga löften och överenskommelser. Det torde också genom rättspraxis vara klarlagt att en försäljare inte med bindande verkan för

-6 Riksdagen 1973. 1 saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 82

sin huvudman kan träffa avtal med en köpare. Från konsumentsynpunkt är detta helt otillfrcdsställande. SA CO anser att lagen bör kompletteras med en bestämmelse i frågan.

5.2.5. Säljarens ansvar för garanti rörande varan

Flera remissinstanser berör frågan om säljarens ansvar för garanti be- träffande varan.

KO konstaterar att rättsläget f.n. är oklart i fall då säljaren i sam- band med köpet åtagit sig att avhjälpa fel i varan. Det saknas lagregler på området och inte heller rättspraxis synes ge särskilt god vägledning. KO tillstyrker därför att lagstiftning i ämnet nu sker. MRF framhål- ler i detta sammanhang att man vid en revision av den svenska köprät- ten bör ha i minnet att exempelvis garantifrågor inom industri och re- guljär handel i allt väsentligt handlagts på ett grannlaga sätt. Enstaka undantag torde inte rubba denna bedömning. Förbundet menar att den allt hårdare konkurrensen på kapitalvarumarknaden gjort detta till en företagsekonomisk nödvändighet.

Statens konsumentråd, KF och TC O framhåller att uttrycket garanti i det allmänna språkbruket har den innebörden att säljaren erbjuder för- måner som ger köparen mer än vad som följer av allmänna regler i lag. Enligt deras mening föreligger en diskrepans mellan denna innebörd och den innebörd ordet garanti har i rättspraxis och i affärsvärlden. Denna brist på överensstämmelse bör undanröjas genom förbud mot att an— vända ordet garanti annat än när garantin ger bättre förmåner än lagen ("gällande rättsregler”).

SR ifrågasätter, om inte begreppet garanti skulle förbehållas skriftlig utfästelse, som ger köparen bättre befogenheter än konsumentköplagens minimiskydd, köplagens regler och köprättsliga grundsatser. Motsva- rande krav torde dock inte kunna ställas på muntliga garantiutfästelscr.

M och MHF anser att tvingande bestämmelser med minimikrav på vad en garanti skall omfatta är på sin plats.

Hovrätten för Västra Sverige ifrågasätter om man inte genom en tvingande reglering bör hindra villkor som betar garantin dess värde. Om exempelvis garantin ålägger konsumenten att på egen bekostnad transportera godset till säljaren för reparation, synes garantin i de fall, där transportkostnaden överstiger reparationskostnaden, få till resultat att köparen i realiteten inte kan begagna någon av de i 45 lagförslaget angivna befogenheterna mot säljaren.

Statens konsumentråd erinrar om att det finns garantier som kan an- ses vilseledande genom sin utformning. Hit hör ”in Mama"-garantier, som endast garanterar ”varan”. Innehållet i en sådan garanti kan inte tydas av köparen. Om ordet garanti fick den innebörd, som rådet före— slagit, kunde man vid tvist presumera att en sådan garanti skulle sträcka sig längre till köparens förmån än vad köplagen och konsumentköplagen

Prop. 1973: 138 83

gör. En säljare skulle kanske under sådana förhållanden undvika vilsele- dande garantibeteckningar. Rådet påpekar vidare att det ibland före- kommer att garantier inte kommer till köparens kännedom eller finns intagna i en text på sådant sätt, att man inte utan noggrant studium av bestämmelserna i köpavtalet kan upptäcka vad som gäller. Det är därför av betydelse att säljaren inte bara har skyldighet att informera om ga- rantins innehåll utan också att se till att alla bestämmelser i samband med köp av varan är enkelt och klart formulerade och att de överläm- nas till köparen. Detsamma bör gälla sådana fabriksgarantier, som gäller mellan säljare och tillverkare eller generalagent och som köparen kan komma i åtnjutande av. Informationen bör innehålla uppgifter om vilka kostnader, exempelvis transportkostnader, som drabbar köparen, om han vill åberopa garantin för avhjälpande av fel under garantitiden. Dy- lik information bör innefattas i köparens befogenheter enligt konsu— mentköplagen på sådant sätt, att otillräcklig information kan medföra påföljder enligt lagen, t. ex. hävning.

Näringslivet delar utredningens uppfattning att det är vanskligt att generellt reglera köparens rätt till ersättning för särskilda utgifter, fram- för allt transportkostnader. Det torde inte heller från konsumentsyn- punkt vara lämpligt att säljaren vid sin priskalkylering skall behöva ta hänsyn till svåröverskådliga eller svårbestämbara kostnader. Som exem- pel behöver endast nämnas det fallet att en radiohandlare på en ort sålt en TV—apparat till en person, som därefter flyttar till en avlägset belä- gen ort, som säljaren inte kan nå med dagliga kommunikationsmedel. Näringslivet anser att säljaren svårligen kan göra åtaganden som sträc- ker sig längre än vad som följer av exempelvis de inom hushållskapital- varusektorn tillämpade EHL- och RR-garantierna. Enligt dessa svarar garantigivarcn inte för reparatörens resor och restid till och från orter, som inte utan svårighet kan nås med dagliga, allmänna kommunika- tionsmedel, samt fraktkostnader utöver de till och från närmaste post- eller godsstation. Vid service av lättare varor bör sålunda transportrisk och transportkostnader fördelas mellan säljare och köpare på annat sätt än vid service av tunga varor. Garantin och därmed även varan skulle bli alltför dyr, om säljaren skulle bära hela kostnaden för transport vid service av lättare apparater. Ett sådant system skulle nämligen innebära väsentligen ökade kostnader för säljarna för bl. a. omfattande administ— ration.

För sådana fall då avhjälpningsåtagande föreligger beträffande fel, som är av väsentlig betydelse för köparen men som säljaren av särskild anledning saknar möjlighet att avhjälpa inom skälig tid, förordar nä- ringslivet en begränsning av garantiansvaret. Som exempel nämns det fallet att en bil visar sig vara behäftad med fel och att detta uppmärk- sammas under resa utanför landet. Många gånger är det helt naturligt för en garantigivare att utsträcka giltigheten av en garanti utöver landets

Prop. 1973: 138 84

gränser. Detta förutsätter dock vanligtvis att han har tillgång till en ser— viceorganisation utanför landet. Näringslivet anser det emellertid princi— piellt felaktigt att näringsidkare inte skall kunna friskriva sig från skyl- dighet att avhjälpa fel utanför Sverige utan att, som enligt förslaget, fel- ansvar enligt 5 & inträffar. Man bör beakta att inte minst hushållsappa- rater säljs i ett inte obetydligt antal direkt till konsumenter utanför lan- dets gränser. Kapitalvaror säljs i övrigt i ett beaktansvärt antal till utländsk konsument. Det torde exempelvis varje år säljas flera tusen bi— lar ”tax free”. Lagen bör. ses som ett led i den svenska konsumentpoliti- ken, vars uppgift är att värna om den svenska konsumenten. Näringsli— vet erinrar om att förbehåll om nationell begränsning anses tillbörligt enligt en rekommendation från de Danske husmodersforeninger, Indust- riraadet og Statens hushåldningsråd ang. retningslinier for garantibevi- ser for varigc forbrugsgoder, daterad den 1.4.1971. I denna anges att det måste anses rimligt, att förbehåll görs att garanti endast täcker använd- ning i Danmark med undantag av Färöarna och Grönland. Det har an- setts att konsument får skydda sig för fel som uppstår utanför området genom t. ex. försäkringar. Näringslivet hemställer att lagtexten utformas så att begränsning av garantis giltighet till Sverige tillåts utan att sådant ansvar inträder, som föreslås för fall då avhjälpningsåtagande inte före- ligger. MRF finner det rimligt att säljaren åtminstone beträffande be- gagnade varor har rätt att inskränka garantin att gälla inom landets gränser. Sådant krav framställs också av Svenska företagares riksför- bund.

Den reglering som föreslås beträffande säljarens ansvar för avhjälp— ningsåtagande som gjorts av tredje man berörs av bl. a. KO, som ställer sig bakom utredningens förslagl. De garantier som förekommer på mark— naden är ofta utställda av tillverkaren eller generalagent. KO ser det som väsentligt att det i lagen slås fast att köparen i dessa situationer har samma rättigheter som då säljaren själv utfärdat garantin. Det är oac- ceptabelt att köparen på grund av oklarhet i rättsläget skall kunna hän— visas från säljaren till tillverkaren och vice versa. Förslaget får enligt ' KO:s mening också anses förbättra förhandlingssituationen enligt avtals— villkorslagen. Genom att säljare och tillverkare i detta sammanhang be- traktas som en enhet ges större möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt förhandla om utformningen av såväl konsumentens avtal med säljaren som tillverkarens garanti (jfr prop. 1971: 15 s. 83 f).

Utredningens förslag att lagen skall innehålla en bestämmelse om lätt- nad i bevisbördan för". köparen vid tidsbestämd garanti godtas av KO. KO konstaterar att bestämmelsen enligt motiven endast syftar till att reglera frågan om bevisbördan när det gäller uppkomsten av fel som framträder under garantitiden. Den synes närmast innebära ett lagfäs- tande av vad som anses gälla i praxis. Starcizs konsumcntråd framhåller

1 Se även redogörelsen för remissyttrandena i specialmotiveringen till 4 och 5 äs.

Prop. 1973: 138 s 5

att om rådets förslag till begränsning av rätten att använda uttrycket ga- ranti genomförs detta inte får medföra att den förmån i bevishänseendc som nu är förknippad med garantibestämmelser faller bort.

Näringslivet uttalar kritik mot att den åsyftade bevisbörderegeln görs tvingande. Vissa företag synes f. n. vara beredda att utsträcka garantiti— den för egentliga tillverknings- och fabrikationsfel. De vill emellertid inte riskera ansvar för fel orsakade av konsumentens vanvård. De vill inte heller råka in i onödiga tvister om orsaken till felets uppkomst. En förutsättning för förlängning av garantitidcn torde i dessa fall vara att garantin ”uppdelas” på sådant sätt att Alméns s.k. omkastade bevis- börda skulle gälla för den nuvarande garantitiden, medan däremot för ”den förlängda tiden” köplagens bevisrcgler skulle gälla.

5.2.6. Köparens befogenheter m_ot säljaren

Den reglering av köparens befogenheter mot säljaren som utred- ningen föreslår utsätts för kritik i åtskilliga avseenden. Som har nämnts förut ifrågasätter bl. &. KO, om regler med det innehåll som föreslås be— träffande 3, 5 och 10 55 över huvud bör meddelas. Från företrädare för såväl konsument— som.näringslivsintressen framställs vidare en rad in— vändningar mot enskildheter i förslaget. De kritiska synpunkterna redo- visas i det följande i den ordning frågorna behandlas av utredningen (4.2.6).

Vad utredningen föreslår om rätt för köparen att häva kö p et vid kontraktsbrott av säljaren godtas i allmänhet av remissinstanserna. Delade meningar kommer emellertid till synes beträffande de förutsätt— ningar undcr vilka köparen skall kunna utöva hävningsrätten enligt 3— 5 55.

Enligt KF är det ägnat att medföra onödiga bevissvårigheter för kon— sumenten och tolkningssvårigheter för de rättstillämpande myndighe— terna om dröjsmål och fel i varan måste vara av väsentlig betydelse för konsumenten för att han skall ha rätt att häva köpet. Dessa nackdelar motsvaras inte av någon befogad fördel för säljaren. Sett från dennes synpunkt torde det i, det enskilda fallet vara ovidkommande om felet är av väsentlig betydelse för konsumenten. Han får inte bättre möjligheter att förebygga en hävningssituation, eftersom han inte kan förutse huru- vida ett dröjsmål eller fel i varan är av väsentlig betydelse för konsu- menten. Eftersom 3—5 55 förutsätter kontraktsbrott från säljarens sida, saknas det enligt KF:s mening anledning anta, att någon konsument skulle kunna missbruka reglerna och betinga sig obefogade fördelar ge- nom frånvaron av kravet på väsentlig betydelse. Även om detta undan— tagsvis skulle kunna inträffa, är fördelarna med en sådan objektivt hål- len regel större än nackdelarna med den subjektiva omständighet som föreslagits. Enligt KF:s mening bör det civilrättsliga minimikrav som la- gen medger konsumenten vara en rätt att häva ett avtal när säljaren inte

Prop. 1973: 138 86

fullgör sin avtalsenliga skyldighet. Emellertid kan det måhända anses obilligt mot säljaren att under alla förhållanden medge konsument häv— ningsrätt vid dröjsmål som inte beror av säljaren utan är att betrakta som t.ex. force majeure. Rättvisehänsyn talar för att regleringen av dröjsmålsfallet delas upp i, å ena sidan, dröjsmål som beror på säljaren — då dröjsmålet inte behöver vara av väsentlig betydelse för konsumen- ten och, å andra sidan, händelse för vilken säljaren står faran men som inte beror av honom _ då dröjsmålet kanske bör vara av väsentlig betydelse för köparen för att han skall medges rätt att häva köpet. Mot en sådan lösning talar dock att den leder till en ytterligare lagteknisk komplikation. Även en minoritet i marknadsdomstolen (ledamöterna Bohm och Thedin) ger uttryck åt meningen att kravet på väsentligt kon- traktsbrott som förutsättning för hävning är ägnat att medföra onödiga bevissvårigheter och att nackdelarna inte motsvaras av någon befogad fördel för säljaren när det gäller handel med standardvaror. För att för— säljningen av varor med begränsad kundkrets inte skall äventyras är det enligt deras mening dock av vikt för både köpare och säljare att de för- behåll som finns i berörda paragrafer samtidigt utvidgas något. De un- derstryker vidare att erfarenheten från marknader, där omfattande häv- ningsrätt för köpare föreligger, antyder att vad som eventuellt kan kallas för missbruk av sådan rätt torde ske i mycket ringa utsträckning.

Med utgångspunkt från sin tidigare redovisade inställning att köparen bör ha generell återlämningsrätt vid förhastade köp uttalar statens kon- sumentråd, att konsumentköplagens regel om hävning endast vid väsent- ligt fel i sådana fall då säljaren underlåtit att fullgöra åtagande att av— hjälpa felet är alltför sträng mot köparen. Detta gäller särskilt vid köp av nya varor. En köpare av sådana varor bör kunna kräva att varorna är i det närmaste perfekta eller åtminstone inte behäftade med fel som kräver reparation, vilken försämrar godsets värde. Avhjälpbara fel bör på begäran av köparen rättas av säljaren, även om felen inte är väsent- liga. Underlåter säljaren detta eller misslyckas han därmed, bör köparen ha rätt att häva köpet. Risken för att köparen härigenom betingar sig obefogade fördelar bedömer rådet som ringa.

TCO finner det däremot vara riktigt med tanke på hävningsbefogen- hetens konsekvenser för säljaren att ett väsentlighetskrav uppställs. Det är enligt TCO:s mening dock angeläget att man vid lagens tillkomst från lagstiftarens sida klargör att väsentlighetskravet inte är avsett att upp- rätthållas så strängt, att hävningsmöjlighet för köpare endast kommer att föreligga i undantagsfall. Köparens hävningsrätt torde nämligen vara ett särskilt effektivt sätt att påverka säljarna till fullgörande av riktiga prestationer. Dessutom är köparens hävningsmöjlighet en för honom re— lativt lättförståelig och lättillämpad sanktion i jämförelse bl. a. med att i stället ncdsätta köpeskillingen proportionellt mot ett fel, vars ekono- miska värde det kan vara svårt för köparen att bestämma. Hävningsrät-

Prop. 1973: 138 87

ten bör således enligt TCO:s mening, trots ett upprätthållande av vä- sentlighetskravet, inte få karaktären av ”extraordinär" sanktion utan bör stå köparen till buds som en tämligen normal möjlighet då brist- fällighet i fullgörandet av säljarens åtagande föreligger.

Förslaget att köparen vid dröjsmål och fel skall äga rätt att in n e- h å l 1 a k 6 p e s kill i n g e n i avvaktan på rättelse har inte föranlett någon erinran från remissinstansernas sida såvitt gäller dröjsmål. Nä— ringslivet och MRF tillstyrker att köparen erhåller sådan rätt vid dröjs- mål i avvaktan på att varan hålls honom till handa. Näringslivet påpekar dock att regeln förutsätter, att det är säljaren som står faran för godset under den transport som kan vara avtalad mellan parterna.

I fråga om motsvarande rättighet vid fel i varan uttalar KO, att det är värdefullt att denna rätt slås fast i-lagen. Den utgör ett viktigt påtryck— ningsmedel beträffande åtaganden att avhjälpa fel.

Näringslivet menar däremot att reglerna i ämnet är ägnade att leda till onödiga tvister. För att mottagandet av köpeskillingen inte skall bli onödigt dyrt måste betalningsrutinen vara starkt automatiserad. Den som utför service— och garantireparationer är ofta annan än den som omhän— derhar betalningsrutinerna. Sålunda förekommer det att servicen utförs av en för vissa företag gemensam verkstad och att bank eller finansie- ringsföretag inkasserar betalningen. Det föreligger risk för att konsu- menten utnyttjar och missbrukar de kommunikationsproblem som kan uppstå i dessa fall. Reglerna torde också kunna leda till missförstånd hos köparen i de fall där användningen av en produkt normalt medför behov av service som inte behöver hänga samman med fel. Allvarligast är dock att personer med bctalningssvårigheter oberättigat kommer att åberopa fel för att slippa betala. Detta bör särskilt beaktas. Skäl för en detentionsrätt i normalfallet redan innan säljaren haft tillfälle att ”inom skälig tid" avhjälpa felet kan inte anses föreligga. Inte heller synes det vara något särskilt behov av detta påtryckningsmedel då lagen om avbe- talningsköp är tillämplig. Näringslivet avstyrker därför att köparen er- håller den föreslagna detentionsrätten. Det är enligt näringslivet i vart fall uppenbart att fördelarna inte kan uppväga nackdelarna vid ringa fel. Härvid har förutsatts att konsumenten inte skall kunna innehålla be— talning när sådana delposter förfaller till betalning som samtidigt inte utgör restposter motsvarande vad som kan antas vara dubbla kostnaden för felets avhjälpande. Skulle reglerna tolkas så att konsument kunde in- nehålla även tidigare delbetalningar, kunde regeln leda till mycket kost- samma missbruk från konsumentens sida. Lagfästs den föreslagna deten- tionsrätten, bör frågan uppmärksammas vid utformningen av den nya summariska betalningsproeessen. Nyss angivna skäl torde visa att det är angeläget, att den exekutiva myndigheten underkastar gäldenärens in- vändningar en materiell prövning.

Också Svenska företagares riksförbund, Finansz'ei'ingsföretagens för-

Prop. 1973: 138 88

ening och MRF uttrycker farhågor för att bestämmelserna kan komma att missbrukas. MRF framhåller att stadgandet om möjligheten för kö- paren att innehålla köpeskillingen i avvaktan på garantireglering vid fel är teoretiskt riktigt, så länge man entydigt och objektivt kan fastställa vad som är fel. Felbegreppet har emellertid i svensk rätt länge varit oklart. Det är en förutsättning att säljaren beträffande tekniskt kom- plicerade maskiner och aggregat ges betryggande möjligheter att söka avhjälpa felet utan att i varje läge ha faran av inställd betalning eller ett hävningshot hängande över sig. En ytterligt snabb, objektiv och fack- mannamässig reklamationsbedömning blir oundgängligen nödvändig. Det föreslagna förenklade rättegångsförfarandet är härvid icke till fyl- lest. Domare kommer även i ett dylikt system att -—— åtminstone beträf- fande motorärenden i stor utsträckning vara hänvisade" till hörande av sakkunniga innan avgörandet kan fällas. Den enda helt tillfredsstäl- lande lösningen på problemet är en utbyggd, regionalt anknuten re- klamationsnämndsverksamhet, som dessutom bör ges större stadga, bl. a. genom att dess myndighetskaraktär slås fast. Någon form av rätts- kraft för utslagen från allmänna reklamationsnämnden bör också övervägas. På detta sätt kan en rimlig balans i regelsystemet uppnås som bör kunna accepteras av såväl köpare som säljare. Härvid är naturligtvis starkt önskvärt — och fullt logiskt —— att även säljarsidan ges möjlighet att anhängiggöra ärenden hos allmänna reklamationsnämnden. Ett rea- listiskt sätt att lösa dilemmat med möjligheten till innehållen köpeskil- ling vid kreditaffärer vore att detta påtryckningsmedel bara finge komma till användning, om säljaren beretts tillfälle att iordningställa det köpta godset i felfritt skick. Av praktiska skäl bör — särskilt när det gäller begagnade varor säljaren ha möjlighet att få återgång av köpet även om köparen hellre skulle önska en annan avveckling. Mellanha- vandet skulle då ofta på ett för bägge parter rättvist sätt regleras utan att. svåra eller rent av olösliga bcvisproblem behöver ställas på sin spets. Delade meningar kommer också till uttryck i remissyttrandena beträf- fande övriga befogenheter som föreslås tillkomma köparen vid fel i va- ran, nämligen rätt att kräva avdrag på köpeskillingen och att fordra skälig ersättning för avhjälpande av fel. KO, som redovisar en positiv inställning till förslaget i dessa delar, jämför med den reglering av frågorna som finns i de inom näringslivet utarbetade garantierna. I garantier för handeln med hushållsapparater och för radiobranschens varor EHL 72 och RR 72 —— återfinns en förhållandevis nyanserad reglering av köparens befogenheter vid fel i varan. Enligt dessa garantier tillerkänns köparen i viss utsträckning häv- ningsrätt vid fel. Utrymme för att kräva prisnedsättning eller särskild ersättning för avhjälpande av fel saknas emellertid i garantierna. KO förmodar att hävningsanspråk normalt inte är den bästa vägen för den köpare som funnit att hans vara. är felaktig, inte ens i fall där hävnings-

Prop. 1973: 138 89

rätt är klart befogad. Skälet härför kan vara att säljare i allmänhet mot- sätter sig hävning under hänvisning till formuleringen i garantiåtagan- det, praxis i branschen etc. Detta gör förhandlingsläget besvärligt för köparen. Men hävningsmöjligheten kan också —- om den alls står klar för köparen —— framstå som väl drastisk för denne. Köparen torde vara mer intresserad av att få behålla varan i fungerande skick än att få pengarna tillbaka. Den nyansering som ligger i att nu ytterligare två be- fogenheter föreslås införda, nämligen möjligheten att göra avdrag på köpeskillingen och att kräva ersättning för reparationskostnaden, inne- bär därför enligt KO:s uppfattning en klar förbättring av köparskyddet. Näringslivet understryker till en början vad utredningen anfört om att utfästelser av säljaren att avhjälpa fel i vara är av stort värde för köpa- ren. De kommersiella konsumentgarantierna, som nära ansluter sig till de på internationella förebilder uppbyggda leveransbestämmelser som allmänt används inom industrin, har ett helt annat ansvarssystem än köplagen. Utgångspunkten för dessa garantier är att säljaren och köpa- ren har det gemensamma intresset, att den försålda varan skall fungera tillfredsställande, varför det är naturligt att avhjälpande av felet är den primära påföljden för säljaren. Ett åtagande av säljaren att avhjälpa fe— let är en betydligt enklare och effektivare lösning för köparen än att ha tillgång till sådana sanktioner som krav på skadestånd, avdrag på köpe— skillingen och hävning av köpet. Det är emellertid inte därför givet att ett sådant åtagande skulle vara billigare eller mindre vittgående än ett felansvar enligt köplagen. I många branscher förutsätts att säljaren byg— ger upp en omfattande serviceorganisation för att utföra service och re- parationer. Detta är naturligtvis till fördel för konsumenten inte endast under garantitiden utan under hela den tid som varan kan användas. Härtill kommer att köparen även i andra avseenden är bättre ställd än enligt köplagen, t.ex. genom fördelen av den omkastade bevisbördan vid tvist om fel förelåg eller inte vid tidpunkten för farans övergång. Konsumenten har å andra sidan naturligtvis rätt att kräva att utfästel- serna utformas på ett sådant sätt, att de inte endast är att betrakta som till intet förpliktandc. Konsumenten bör sålunda ges rättsligt stöd för att kunna framtvinga en riktig prestation från en försumlig Säljares sida el- ler, om detta inte lyckas inom skälig tid, frigöra sig f rån avtalet om felet är väsentligt. Sådana befogenheter tillkommer också konsumenten enligt de av näringslivsorganisationerna utarbetade garantierna avseende de för konsumenten viktiga branscherna: bilar, elektriska hushållsappara— ter, TV och radio etc. Den föreslagna regeln att säljaren skall kunna av- värja felpåföljder genom att avhjälpa felet är i överensstämmelse med den praxis som utbildats inom allmänna reklamationsnämnden. Denna bör självfallet inte rubbas. Lika med avhjälpande upptar regeln att sälja- ren levererar gillt gods. Även detta tillstyrks av näringslivet. ' Näringslivet anser däremot regeln om avdrag på köpeskillingen vara

Prop. 1973: 138 90

olämplig. Påföljden passar bäst på kvantitativa avvikelser och därmed likställda situationer. Det är ofta vanskligt att avgöra vad som är att an- se som fel och svårt att mäta felet i pengar. Därav följer att regeln inbju- der till tvist som i sin tur medför kostnader och besvär för båda parter. Regeln kan lätt bli särskilt störande för relationerna mellan parterna ge- nom sammankopplingar med detentionsrätten.

Också den föreslagna rätten till skälig ersättning för fels avhjälpande anser näringslivet böra utgå ur förslaget. Även om produktionen av en serietillverkad vara underkastas den mest noggranna kontroll, är det ofrånkomligt att vissa små fel kan uppstå. Det torde också vara allmänt accepterat att smärre skönhetsfel i en vara inte behöver avhjälpas. Mot- satsen skulle sannolikt innebära orimliga kostnader. Den föreslagna ska- deståndsliknande rätten till ersättning kan vid småfel leda till onödiga tvister dels om fel i varan över huvud föreligger, dels om reparations- kostnadens storlek. I dessa fall torde f. ö. rättelsekostnaderna ofta stå i uppenbar disproportion till felet. Skulle förslaget trots de skäl som talar häremot godtas och konsumenten erhålla rätt till ”skälig ersättning”, bör i vart fall ”skälig” tolkas som att ersättningen inte får stå i uppenbart missförhållande till felet. I näringslivets yttrande erinras också om att den föreslagna rätten till ersättning innebär en avvikelse från den i 42 å andra stycket köplagen vedertagna principen för skadestånd vid species- köp. Skulle köparen tillerkännas möjlighet att erhålla avdrag på köpe— skillingen eller viss rätt till ersättning, hemställer näringslivet, att detta endast skall gälla under förutsättning att säljaren inte begärt att köpet skall återgå.

Utredningens förslag i fråga om köparens rätt till s k a d e stå n (1 av säljaren (10 %) kritiseras av flera remissinstanser.

KO avstyrker att en regel av det innehåll som föreslås i 10 & införs i en lag som avser att stärka konsumenternas rättsskydd. Lagregeln är en- ligt KO:s mening helt främmande i detta sammanhang. Till en början hänvisar KO till sin förut redovisade inställning i fråga om den troliga verkan som införande av tvingande minimiregler över huvud har. En tvingande regel som föreskriver skadeståndsskyldighet för säljaren en- dast vid grov vårdslöshet skulle med säkerhet komma att bli norme— rande för formulärrätten. Det förekommer visserligen i avsevärd ut- sträckning att standardkontrakten innehåller längre gående friskriv- ningar. Sålunda förekommer att säljaren friskriver sig från allt skade- ståndsansvar. Avtalsbestämmelser av denna typ kan emellertid effektivt motverkas med stöd av avtalsvillkorslagen. Det får vidare anses tvivel- aktigt om de har civilrättslig verkan. En lagstiftning för att skydda kon- sumenterna mot missförhållandena inorn formulärrätten på denna punkt synes därför opåkallad. KO framhåller vidare att det på åtskilliga håll förekommer bestämmelser som ger köparen rätt till skadestånd även vid sådan vårdslöshet från säljarens sida som inte är grov. Jämfört härmed

Prop. 1973: 138 91

innebär den föreslagna regeln en försämring för köparen. Skadestånd bör kunna utgå då säljaren visat vårdslöshet.

Också från andra håll riktas kritik mot utredningens förslag att sälja- rens skadeståndsskyldighet skall vara beroende av grov försummelse. Statens konsumentråd anser att reglerna om att försummelse och vårdslöshet skall vara grov för att skadestånd skall utgå inte får ha till följd att reglerna endast kommer att tillämpas i mycket sällsynta och graverande fall. Enligt rådets mening finns därför skäl att överväga att även vanlig försummelse och oaktsamhet skall kunna medföra skade- ståndsansvar i vissa fall, exempelvis då köparen lidit icke obetydlig skada. Hovrätten för Västra Sverige finner bestämmelsen mindre till- fredsställande mot bakgrund av köplagens för köparen gynnsamma ska- deståndsregler och finner frågan om en utvidgning av säljarens skade- ståndsansvar enligt konsumentköplagen böra övervägas ytterligare. Ock— så M ifrågasätter huruvida säljarens försummelse nödvändigtvis måste va- ra grov. Från konsumentens synpunkt torde effekten av säljarens försum- melse — bortsett från om den är grov eller "normal” —— vara den- samma. Möjligen kan bestämmelsen utformas så, att försummelse från säljarens sida skall grunda skadeståndsskyldighet. såvida försummelsen inte leder till enbart ringa skada för köparen. Även Husmodersförbzm— det Hem och Samhälle föreslår att frågan om säljarens skadeståndsan— svar utreds ytterligare.

Föreningen Sveriges tingwättrtlomarc utgår med ledning av de av ut— redningen angivna exemplen från att begreppet grov försummelse i 10 % (köparens rätt till skadestånd av säljaren) liksom i 125 (köparens rätt till skadestånd av tredje man vid avhjälpningsåtagande) är avsett att ges en tämligen vidsträckt innebörd och att således inte bara de allra mest flagranta fallen av försummelser bedöms som grova. Näringslivet förut— sätter att ”grovt vårdslöst” inte ges en annan innebörd än som motsva- rar förhärskande uppfattning. Det är enligt näringslivets mening princi- piellt riktigt att säljaren, då han förfarit grovt vårdslöst, utan hänsyn till vad avtalet i denna del kan innehålla, skall ersätta skada som enligt all- männa köplagen är ersättningsgill. Den föreslagna bestämmelsen grundar emellertid även skadeståndsansvar i en situation, då säljaren inte är skadeståndssskyldig enligt allmänna köplagen (42 å andra styc- ket). Härigenom överskrider man lagstiftningens syfte, nämligen att hindra att säljaren undandrar sig sitt ansvar enligt allmänna köplagen. Genom detta förfarande föregrips vidare resultatet av revisionen av köplagen på en viktig punkt. Samma anmärkning kan f. ö. göras beträf— fande förslaget om ersättning för kostnader som köparen fått vidkännas för avhjälpande av fel.

Några remissinstanser diskuterar fall då köparen till följd av dröjsmål eller fel ådrar sig särskilda utgifter eller kostnader, vilka han inte skulle drabbats av om köpet fullgjorts kontraktsenligt. KO framhåller att de

Prop. 1973: 138 92

ordinära följdskadorna torde ha den största faktiska betydelsen i fråga om konsumentens rätt till skadestånd vid säljarens kontraktsbrott. Om exempelvis en frysbox, som beställts i tid för fiske, slakt, julbak c. d., inte levereras på den utsatta tiden, kan köparen vara tvungen att hyra ett frysskåp för att kunna ta vara på matvarorna. Om en tvättmaskin blir obrukbar och får repareras under några veckor, får konsumenten kanske bära kostnader för tvätt på annat håll. I fall av denna typ anser KO orimligt att tillerkänna köparen skadestånd i endast den begränsade utsträckning som utredningen föreslår. Statens konsumentråd säger sig förstå, att vissa svårigheter är förenade med frågan om att reglera följd- skador. Om säljaren kan åsamkas betydande förluster, synes emellertid skadan för den enskilde konsumenten kunna vara än mer kännbar. Frå- gan är därför från konsumentsynpunkt viktig. Allmänna reklamations- nämnden, som varit restriktiv vid bedömningen av följdskador, har ut- bildat en praxis som för dess verksamhet visat sig användbar. När det varit fråga om lätt verifierbara direkta utgifter, som köparen ådragit sig genom säljarens kontraktsbrott, har nämnden rekommenderat ersättning. Exempel härpå är kostnader för taxi och andra färdmedel, telefon- och hotellkostnader m.m. Sådana kostnader kan styrkas genom kvitto och bör sålunda inte medföra bevissvårigheter eller mera betydande kostna- der för säljaren. Beträffande sakskador, som till sin natur har ett ome- delbart eller närliggande samband med felet och uppgår till ett i förhål- lande till köpeskillingen måttligt belopp, har också ersättning rekom- menderats. Hit hör exempelvis kostnader för omtvättning, då en inköpt vara färgar av sig på andra varor, eller för sylön, då fel i tyg gör kostna- den för sylön och sytillbehör onyttig. Området där ersättning för sakska- dor skall utgå skulle säkerligen ytterligare kunna utökas, om man håller sig till lätt verifierbara kostnader, som uppstår till följd av skadan. Be- vissvårigheter eller svårbedömbara tvister borde härvid i viss mån kunna undvikas. Hit hör exempelvis skador på tvätt till följd av fel som upp- stått på vanlig tvätt vid normalt bruk av tvättmaskin, stilleståndsersätt- ning på grund av avsaknad av bil under reparationstiden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Enligt rådets uppfattning borde det alltså finnas möjlighet att i viss omfattning reglera frågan om följdskador. Rådet föreslår därför att man närmare överväger frågan om införande av regler om ersättning för följdskador. Liknande synpunkter anförs av H itsnmdersförbmulet Hem och Samhälle.

Näringslivet påpekar att skadestånd kan avse till sin typ sinsemellan olika poster. Posten ”allmän förmögenhetsskada" intar här en särställ— ning, därigenom att den innefattar sådana mer eller mindre svårbestäm- bara moment som ersättning för förlorad arbetsförtjänst, utebliven vinst m.m. Detta förhållande syns böra uppmärksammas även i detta sam— manhang. Eventuell ersättning för denna typ av skada bör över huvud inte regleras av konsumentköplagen. I andra hand bör begränsningar av

Prop. 1973: 138 93

ansvaret tillåtas, t. ex. till ett belopp motsvarande köpeskillingen. Ett yt- terligare skäl härför är att den grova vårdslösheten enligt 10 å i lagför— slaget inte behöver ligga säljaren själv till last.

Den av utredningen intagna ståndpunkten att köparens befogenheter enligt konsumentköplagen inte på alla punkter bör sträckas lika långt som enligt den allmänna köplagen diskuteras av åtskilliga remissinstan- ser såvitt avser förutsättningarna för köparens rätt att häva köpet vid dröjsmål och fel.

Som tidigare redovisats (5.1) anser KO att tvingande regler om köpa- rens hävningsrätt vid dröjsmål inte bör införas. Till närmare utveckling härav anför KO. Köparen har enligt 21 & köplagcn vid leveransförse- ning i princip en ovillkorlig rätt att häva köpet under förutsättning att dröjsmålet är väsentligt, medan det inom formulärrättcn förekommer friskrivningar av skiftande art från denna bestämmelse. Friskrivnings- klausulerna är ofta otydligt utformade. I det f. n. mest spridda formulä— ret till avbetalningskontrakt för standardvaror, vilket utarbetats av Fi- nansieringsföretagens förening och Köpmannaförbundet, regleras dröjs- målssituationen på det sättet att säljaren friskriver sig från ansvar för le- veransförsening, som beror på vissa angivna omständigheter utanför säl- jarens kontroll (force majeure). I denna situation har köparen emellertid rätt att häva när dröjsmålet överstiger en månad. Leveransdröjsmål i .andra situationer än de nu angivna regleras inte särskilt i kontraktet. "För dessa övriga fall gäller följaktligen köplagens regler om ovillkorlig hävningsrätt vid väsentligt dröjsmål. KO anser denna inom näringslivet utvecklade lösning godtagbar också från konsumentsynpunkt. Den har därför i stor utsträckning använts som modell vid förhandlingarna enligt avtalsvillkorslagen. En regel av samma eller likartad innebörd har i av— sevärd omfattning genomförts när det gäller försäljning av hushållskapi- talvaror, böcker m.m. Längden av den försening som köparen måste tåla i force majeure-fallet har kommit att variera något med olika bran— :scher. Den av utredningen föreslagna regeln angående säljarens ansvar för leveransförsening skiljer sig både från köplagens bestämmelse och från den som framvuxit i formulärrätten. Huvudregeln i 3 % synes mcd— föra en klar försämring för köparen i jämförelse med såväl köplagens regel som den nu beskrivna _— ofta använda —— lösningen i formulärrät- ten.

Från näringslivets sida finner man utformningen av konsumenternas hävningsrätt förenlig med sin uppfattning att man om möjligt bör und— vika kapitalförstöring och improduktiva kostnader för samhället. Detta gäller inte minst i de fall då säljaren underlåtit att avlämna varan på grund av ursäktligt misstag. Inom formulärrätten har det ansetts utgöra en ändamålsenlig riskfördelning att säljaren skyddas mot köparens häv- ning då dröjsmål med leverans föranletts av någon extraordinär hän- delse —— force majeure. Detta har inte minst motiverats av att försening

Prop. 1973: 138 94

i sådana situationer vanligtvis inträffar samtidigt för ett flertal leveran- ser. Säljaren skulle då kunna träffas av ”masshävning” ledande till all- varliga följder för både säljaren och samhället. I de leveransbestämmel- ser som utarbetats för försäljning till enskild konsument har näringslivs- organisationerna efter överläggningar med KO sökt göra en rimlig av- vägning mellan säljares och köpares intressen från bransch till bransch och införa bestämmelser om förlängning av leveranstiden, varvid maxi- mitiden kommit att variera. Denna metod är emellertid förenad med vissa nackdelar. Bl. a. är det vid tillämpningen svårt att bestämma vilka omständigheter, som skall medge förlängning, vilket kan innebära risk för onödiga tvister. Den i förslaget angivna konstruktionen synes där- emot i hög grad ägnad att motverka onödiga tvister. Näringslivet vill dock understryka att förutsättningen för att man skall kunna tillstyrka förslaget är, att konstruktionen inrymmer möjlighet att ta hänsyn till förekommande force majeure-omständigheter. Kan uttrycket i utred— ningsförslaget ”skälig tid” inte ges sådan innebörd, förordas i stället ett system, som medger förlängning av leveranstider vid force-majeure-lik- nande händelser.

MRF framhåller att det för den praktiska bedömningen av förslaget rörande köparens rätt att häva köpet vid dröjsmål är helt avgörande hur begreppet skälig tid avgränsas. Av skäl som förbundet tidigare utvecklat bl. a. i remissvar över förslaget till avtalsvillkorslag är måttliga leverans- förseningar inom bilhandeln tyvärr i vissa situationer oundvikliga, bl. a. till följd av bildistributionens internationella karaktär, bilindustrins pro- duktionskänslighet och den konjunkturmässigt betingade ryckigheten i avsättningsmöjligheterna. Till detta kommer att den helt övervägande delen av nybilsköparna redan är bilägare och därför i normalfallet har tillgång till motorfordon. Omständigheter av denna art motiverar enligt förbundets mening att lagstiftningen utformas på ett sådant sätt att han- deln inte blir ensidigt drabbad. Om lagen blir alltför rigoröst utformad, kan effekten bli ekonomiska kompensationsåtgärder eller motvilja att fixera en leveransd-ag, som vid avtalsslutandet förefaller realistisk. Man garderar sig med andra ord med en säkerhetsmarginal.

Afar];nadsdamsmlen tar också upp det förhållandet att enligt förslaget säljaren — utom i undantagsfall — skall stå hela ansvaret för force m. - jcure. Man torde enligt domstolens uppfattning kunna utgå ifrån att de olägenheter som därigenom kan drabba säljaren i flertalet fall blir mindre än de olägenheter som uppstår för en konsument som tvingas vidbli ett köp, trots att varan på grund av force majeure inte kan av- lämnas i rätt tid, och som således saknar möjlighet att frigöra sig ifrån köpet och skaffa sig motsvarande prestation från annat håll. Domsto- lens uppfattning är därför att det är rimligt att i förevarande hänseende såsom skett lägga hela ansvaret på säljaren.

Utredningens förslag om införande av krav på le v e r a n s u p p-

Prop. 1973: 138 95

rn a n i n g v i d (1 r öj 5 m ål kritiseras bl. a. av företrädarna för kon- sumentintressen. KO anser att detta krav innebär en nyhet som knap- past kan sägas gagna konsumentskyddets sak. För att uppfylla kravet torde köparen praktiskt sett vara tvungen att tillskriva säljaren i rekom- menderat brev. Det skall därvid göras klart att fråga är om leveransupp- maning. Det kan visserligen inte uteslutas att åtskilliga köpare utan svå- righet klarar av detta krav på eget initiativ. KO framhåller dock att grupper av köpare, för vilka en lagstiftning av nu förevarande typ är mest angelägen, inte så lätt kan antas iaktta den föreskrivna proceduren. Härtill kommer att det nya ovillkorliga kravet på leveransuppmaning före hävning får antas sakna förankring hos allmänheten. Man kan inte räkna med att alla de konsumenter, som konsumentköplagen avser att skydda, känner till vad lagen innehåller. Denna bör därför endast kräva så mycket av köparen som man kan begära att denne utan kännedom om lagen ändå iakttar. Utredningen anger som motivering för förslaget i denna del bl. a. att leveranstiden ofta är diffust angiven och att detta kan botas genom att en utgångspunkt nu införs (uppmaningen att leve- rera). KO vill beträffande leveranstidens angivande peka på att avtals- villkorslagen och marknadsföringslagen ger möjlighet att verka för att leveranstiden blir angiven på klarast möjliga sätt i standardkontrakt. I åtskilliga fall har redan sådana förbättringar uppnåtts. Statens konsu- mentråd ställer sig också kritiskt till regeln om lcveransuppmaning, då det synes som om man genom bestämmelsens konstruktion utgår från att säljaren alltid skall kunna få leveransfrist, trots att han dessförinnan avtalat om viss leveranstid. Rådet anser att en köpare skall kunna lita på att en avtalad leveranstid hålls. Säljaren skall inte i hopp om att en köpare är beredd att godta en försenad leverans kunna utlova en leve- ranstid som han redan från början vet att han inte kan hålla. I sådana avtal ingår ett mått av vilseledande, som har till syfte att påverka kon- sumenten i köpsituationen. Rådet anser därför att köparen bör ha rätt att häva köpet, om säljaren inte kan iaktta leveranstiden, oavsett om dröjsmålet är väsentligt för köparen eller inte. Konsumentköplagens stadgande om dröjsmål föreslås därför innehålla en absolut rätt för köparen att häva köpet vid försenad leverans. Undantag härifrån bör endast kunna göras beträffande varor som särskilt tillverkats för köpa- ren eller som säljaren eljest måste sakna möjlighet att avyttra till annan än köparen, om det inte är uppenbart att genom dröjsmålet köparens ändamål med avtalet skulle väsentligen förfelas.

TCO ifrågasätter om det inte vore mer följdriktigt —— bl. a. med hän- syn till att det normalt är säljaren som först vet om leverans kan ske i rätt tid —— att låta det ankomma på säljaren att underrätta köparen om förseningen och av köparen begära uppskov med leveransen. Enligt TCO:s mening är det otillfredsställande att säljaren enligt förslagets regler om hävningsrätt alltid får möjlighet till ett visst anstånd innan

Prop. 1973: 138 96

han blir leveransskyldig. Liknande synpunkter anförs av Husmodersför— bundet Hem och Samhälle.

Den av utredningen föreslagna regleringen av säljarens ansvar för fel när något avhjälpningsåtagande inte föreligger (5 &) kritiseras som förut nämnts (5.1) av KO. Till närmare utveckling av sin syn på lämpligheten av att konsumentköplagen innehåller regler i denna del anför KO, att friskrivning från ansvar för fel enligt KO:s erfarenhet i flertalet fall sker i samband med att garanti lämnas beträffande varor. I fråga om sådana friskrivningar skall enligt förslaget 4å träda i tillämpning till köparens skydd. De fall då friskrivning sker annat än i samband med garanti torde vara relativt fåtaliga. Praktiska exempel kan vara villkor vid olika slags utförsäljningar av innebörd att köpt vara inte byts, att säljaren inte svarar för viss del av produkten c. d. Inskränkningar i säljaransvaret av detta slag kan i åtskilliga fall vara oacceptabla. Med hjälp av avtalsvill— korslagen i kombination med allmänna köplagens felrcgler kan dock en tillfredsställande lösning uppnås. Något påtagligt behov av skyddsregler på detta område anser KO inte föreligga. Om en minimiregel av föresla- get innehåll införs i konsumentköplagen, finns dessutom betydande risk för att näringslivet i standardiserade köpekontrakt m.m. intar hänvis— ning till konsumentköplagen. Resultatet härav är att minimilagstift- ningen blir normerande för formulärrätten med den försämring av rätts- läget för köparsidan som detta medför.

De av utredningen föreslagna inskränkningarna i hävningsrätten vid dröjsmål och fel med tanke på förbehåll som avser spc- cialtillverkade varor o.d. lämnas i allmänhet utan erinran i remissyttrandena.

KO ställer sig dock tveksam till de föreslagna undantagsfallen. KO nämner i detta sammanhang andra mera frekventa exempel på särskilt tillverkade varor än utredningen angett, t. ex. persienner och heltäck- ningsmattor. KO konstaterar att undantaget kommer att vara tillämpligt eller åtminstone komma i fråga i avsevärd utsträckning. Det kan förut- ses att försäljare av dessa specialbeställda varor kommer att regelmäs- sigt utnyttja möjligheten att genom förbehåll skriva bort köparens häv- ningsrätt. Sådana förbehåll skulle såvitt nu kan bedömas knappast kunna motverkas med stöd av avtalsvillkorslagen. En prövning av förbe- hållets giltighet skulle normalt inte kunna göras förrän efter det förse- ningen inträffat, då det skulle gälla att pröva om köparens ändamål med avtalet varit väsentligt förfelat. Från KO:s utgångspunkter måste det an— ses olämpligt med en sådan utveckling mot flera förbehåll av denna typ vars giltighet det ankommer på köparen att vederlägga. Redan av dessa skäl ställer sig KO starkt tveksam till de uppställda undantagen. Härut- över innebär dock undantagen i sig en påtaglig försämring av köparens ställning.

Näringslivet framhåller däremot att den föreslagna inskränkningen i

Prop. 1973: 138 97

hävningsrätten är nödvändig för att man skall kunna tillstyrka den före- slagna regleringen av dröjsmål.

Utredningens ståndpunkt att inte i konsumentköplagen föreslå regler i vissa ämnen som är reglerade i den allmänna k ö p 1 a g e n kritiseras av flera remissinstanser.

Statens konsumentråd, TCO och Husmodersförbundet Hem och Sam- hälle tar upp frågan om köparens undersökning av varan före köpet. Konsumentrådet anför bl. a. att köparen på grund av bristande tid, kun- skaper, utbildning och erfarenhet är i ett underläge gentemot säljaren, då det gäller förmågan att bedöma felaktigheter hos varan eller varu— provet, demonstrationsexemplaret eller liknande. Han har i de flesta fall inte heller den varukännedom som erfordras. Köparen kan på grund härav undgå att upptäcka t.o.m. relativt grava fel och förlora möjlig— heten att bl. a. häva köpet. Enligt rådets mening finns inga skäl för att köpare av konsumtionsvaror skall kunna lastas för att han vid under- sökning att vara eller varuprov inte kunnat upptäcka fel. Även om det skulle vara mindre sannolikt att 47 & köplagen skulle komma att till- lämpas på konsumentköp vid avgörande inför domstol, kan köplagens regler om undersökningsplikt dock intas i ett avtal och sålunda avse- värt försämra köparens situation. Konsumentköplagens främsta upp— gift är att den förebygger tillkomsten av otillbörliga och för köparen eljest ogynnsamma avtal. Köplagens bestämmelser om köparens under- sökningsplikt bör därför inte vara tillämpliga på konsumentköp. En re— gel som undanröjer den negativa effekten av köplagens regel för köpa— ren bör införas i konsumentköplagen. Köplagsutredningen bör utreda detta närmare. TCO menar att det med fog kan ifrågasättas om under- sökningsplikten inte borde utbytas mot en för säljaren motsvarande upplysningsplikt. Husmodersförbundet påpekar bl. a. att det i många fall är omöjligt på grund av modern förpacknings- och försäljningstek- nik att undersöka varan.

Hovrätten för Västra Sverige och statens konsumcntråd påpekar att i konsumentköplagen inte heller finns regler om verkan av att köpet hävs. Konsumentrådet framhåller att det i kontrakt kan förekomma bestäm-- melser, Som reglerar återgångsprestationer på ett sätt som onödigt hårt binder köparen vid köpet. Rådet anser därför att man bör införa regler även beträffande verkan av köps hävning. Härvid skulle man även kunna kodifiera den praxis som utbildats vid värdering av den nytta kö- paren haft. av varan före hävningen. Vid denna värdering bör under alla förhållanden hänsyn tas till extra besvär och särskilda kostnader, som åsamkats köparen och har ett direkt samband med dröjsmålet eller felet. Detta bör normalt sett leda till att avdrag inte görs på den köpeskil- ling som erlagts till säljaren. Rådet tar också upp frågan om höga annulleringskostnader. Rådet anser det vara av stor vikt att konsument-

7. Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 98

intresset härvid noga beaktas av köplagsutredningen i det fortsatta ar-' betet, så att höga och omotiverade annulleringskostnader omöjliggörs.

Statens konsumentråd framhåller vidare som en brist att konsument— köplagen inte innehåller regler om anteciperat dröjsmål och successiv leverans. Säljaren kan alltså friskriva sig från ansvar i sådana fall. Vid de flesta konsumentköp kan varan anskaffas från annat håll om köparen innan tiden för varans avlämnande är inne får underrättelse om att leve- rans inte kan ske i tid eller inte alls. Det är enligt rådets mening därför av vikt att åstadkomma regler som ger köparen rätt att omedelbart häva köpet även vid anteciperat dröjsmål. Beträffande successiv leverans borde regler finnas i denna lag för de fall, då varje leverans är knuten till en tidsplan, exempelvis leverans av brev i en brevkurs som skall av— slutas vid bestämd tidpunkt, eller en bok i ett bokverk av flera delar, som skall analyseras eller studeras inom viss tid. I vissa fall kan de olika posterna stå i ett sådant sammanhang till varandra att det skulle vara till nackdel för köparen att stå fast vid köpet om någon post uteblir. Som konsumentköplagen är utformad är det möjligt att häva köpet beträf- f ande den fördröjda posten men inte att häva köpet i dess helhet. Rådet föreslår att regler införs i konsumentköplagen om att köparen skall ha rätt dels att häva köpet vid anteciperat dröjsmål, dels att häva köpet be— träffande samtliga poster vid fördröjning av en post i en successiv leve— rans.

5.2.7 Tredje mans ansvar mot köparen Utredningens förslag att konsumentköplagen skall reglera även tred— je mans ansvar mot köparen har i allmänhet tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Någon invändning riktas inte heller mot att regleringen inskränks att gälla de två fall som behandlas i för- slaget (verkan av oriktiga uppgifter och underlåtenhet att fullgöra ut- f ästelse att avhjälpa fel). Det senare fallet berörs bara av ett fåtal instanser. KO framhåller att det är ett angeläget intresse för konsumenten att ha kvar en skade- ståndsrätt gentemot tillverkare m.fl. som gjort ett garantiåtagande be— träffande varan. Skadeståndssanktionen har en viktig funktion som påtryckningsmedel för att åtagandet skall fullgöras. Som utredningen anmärker förekommer i garantierna klausuler som syftar till friskriv- ning från detta skadeståndsansvar. Enligt förslaget krävs _ i överens- stämmelse med vad som föreslås beträffande säljarens skadeståndsan- svar — att grov vårdslöshet visats av den som gjort åtagandet att repa- rera vara för att skadeståndsskyldighet skall föreligga. KO anser också här att en rimlig lösning bör vara att tredje man är skadeståndsskyldig redan om han vid fullgörandet av åtagandet visat vårdslöshet. Också ' hovrätten för Västra Sverige anser frågan om en utvidgning av tredje

Prop. 1973: 138 i 99

mans skadeståndsansvar böra övervägas ytterligare. Bestämmelserna som reglerar köparens förhållande till varans tillverkare m.fl. är enligt KF :s mening ett välkommet försök att lösa det osäkra rättsläge som f. n. gäller i de fall då fabrikant gjort ett åtagande beträffande vara som säljs av dctaljhandlare till konsument. Inte minst de bestämmelser som ger konsument rätt att underrätta endera av avtalsparterna är ett be— fogat komplement till avtalsvillkorslagens möjligheter att förbjuda fa— brikant eller säljare att friskriva sig från sina skyldigheter genom att ålägga konsument plikt att framställa en underrättelse om fel eller an- språk i viss ordning.

Att lagen bör reglera konsumentens befogenheter mot varans till- verkare m.fl. i fråga om oriktig uppgift om varan i reklam bedömer KO som väsentligt. Enligt KO:s mening bör utgångspunkten vara att man av tillverkaren skall kräva att han inte lämnar oriktiga uppgifter om sina produkter och att han undersöker hur det förhåller sig med riktigheten av en viss ifrågasatt uppgift. Med detta synsätt närmar man sig också det stränga ansvaret för näringsidkares uppgifter i reklam en- ligt ]. % marknadsföringslagen. Utredningen anger som förutsättning för tillverkarens ansvar att den oriktiga uppgiften lämnats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. KO anser det inte rimligt att ansvaret för tillver» karen skall vara så begränsat som utredningen föreslår. KO vill betona att det är tillverkaren som i regel bäst känner varan och har möjlig- het att kontrollera utformningen av förpackningstext, bruksanvisning- ar, annonsering om viss produkt m.m. samt att det därför är sakligt motiverat att ålägga honom ett tämligen vidsträckt ansvar för uppgif- terna. De skäl utredningen anför mot ett mera skärpt ansvar kan enligt KO:s mening inte godtas från konsumentsynpunkt. KO förordar därför att tillverkaren åläggs skadeståndsansvar redan då han av vårdslöshet lämnat sådan oriktig uppgift som avses i 14 & lagförslaget. Under erin— ran om att köparen enligt förslaget i vissa fall inte kan utkräva ansvar av säljaren för missvisande uppgift som lämnats av tredje man fram- håller T CO att köparen kommer att sakna erforderligt skydd när ut- lämnandet av den felaktiga uppgiften är resultatet av sådan vårdslös- het på tillverkarens sida som inte är att betrakta som grov. TCO menar att detta är en brist som måste rättas till.

Näringslivet anser att tillverkare eller ”annan” bör ansvara för upp- såtligen eller av grov vårdslöshet lämnad oriktig uppgift i de fall, då säljaren enligt förslaget svarar för oriktig uppgift. Näringslivet hänvi- sar därför i tillämpliga delar till vad som anförts från dess sida be— träffande regleringen av säljarens ansvar. Konsekvenserna av regle- ringen torde vara lika svåröverskådliga i båda fallen. Det hade med hänsyn härtill varit önskvärt att utredningen grundligare hade kart- lagt vilka olika slags uppgifter, som tredje man kan komma att svara för, och även närmare analyserat de faktiska konsekvenserna av den

Prop. 1973: 138 100

föreslagna regleringen. Näringslivet erinrar vidare om att tredje man inte ges någon rättelsemöjlighet motsvarande den som tillerkänns säl- jaren i förslaget. Detta är synnerligen otillfredsställande. Ett oeftergiv- ligt krav är, att en tillverkare kan befrias från sitt ansvar för en felak- tig uppgift i ett reklambudskap genom att tillrättalägga denna i ett se- nare reklammeddelande.

5.2.8 Reklamation m. m.

Den av utredningen föreslagna regleringen av köparens reklama- tionsskyldighet godtas i allmänhet av remissinstanserna. Vissa anmärk- ningar riktas dock mot förslaget.

Det krav på reklamation som gäller enligt 52 % köplagen måste en- ligt K0:s mening anses vara alltför strängt när det gäller konsument- köp. Dct kan knappast antas att konsumenter i allmänhet har rekla- mationskravet klart för sig. Betydande risk föreligger för rättsförlust till följd av att reklamationsfristen försitts. Talrika exempel härpå kan hämtas från det praktiska rättslivet. Det är enligt KO:s mening helt otillfredsställande att en kanske fullt befogad talan inte under några förhållanden skall kunna bli föremål för saklig prövning endast därför att reklamation inte skett inom viss tid. KO anser mot bakgrund härav att det finns goda skäl för en uppmjukning av reklamationskravet så- vitt gäller konsumentköp. Man bör dock enligt KO:s mening kunna gå ett steg längre än vad utredningen föreslagit. Detta synes kunna ske genom att domstol ges frihet att, om särskilda skäl i det enskilda fallet talar för det, ta upp ett anspråk till prövning i sak trots att en rekla- mationsfrist försuttits.

Näringslivet framhåller att det från såväl näringsidkarens som kon- sumentens synpunkt är angeläget att reklamationsförfarandet erhåller en sådan utformning att det blir så billigt, tydligt och snabbt som n1öj-- ligt. Kravet på snabbhet och tydlighet är ägnat att begränsa omfatt- ningen av följdskador. Köparen har också intresse av att garantire— parationer kan utföras så snabbt som möjligt efter det att ett fel upp- täckts, vilket naturligtvis även underlättar garantigivarens möjligheter att infria sina garantiåtagandcn. Även önskemålet att undvika onödig värdelörstöring av köpeobjektct en konsekvens som för övrigt även kan drabba köparen talar för snabba reklamationer.

Handelskamrarnas nämnd, näringslivet och M anser att säljaren ef- ter s.k. neutral reklamation bör ha rätt att avkräva köparen besked om denne tänker häva köpet eller inte. En dylik rätt bör klart framgå av lagen. Näringslivet föreslår att interpellationsrätten utformas enligt samma principer som 26 & köplagen. M anser dock att underlåtenhet att meddela säljaren yrkandena inte bör medföra förlust av rätt att göra gällande befogenheter enligt lagen.

Prop. 1973: 138 101

Statens konsumentråd framhåller att köparen genom avtal om bc- gränsad reklamationstid kan väsentligen fråntas de förmåner, som el- jest gäller enligt allmänna köplagen. Kravet på begränsad reklama— tionstid kan från säljarens sida anses motiverat med hänsyn till kravet på trygghet i omsättningen, men från köparens synpunkt är det av vikt att varor med lång varaktighet och där fel uppträder efter relativt långt begagnandc skall kunna reklameras. Enligt rådets mening får därför de föreslagna reklanmtionsreglerna inte tolkas så, att köparen inte åtminstone skall ha den tidsfrist om ett år, som anges i 54 & köp- lagen. Denna bör i stället kunna överskridas med hänsyn till varans och felets beskaffenhet. Också SACO förutsätter att tidsfristen i köp- lagen skall gälla vid konsumentköp. Enligt SACO finns det anledning att överväga en bättre samordning mellan den föreslagna reklamations- regeln och köplagens preskriptionsregel, exempelvis så att den senare obligatoriskt skall gälla vid konsumentköp.

Svensk industriförening anser det riktigt att en yttersta gräns på ett år sätts för reklamation. Köparens undcrsökningsskyldighet med avse- ende på den levererade varan måste också anges i lagen. Om inte des- sa krav upprätthålls uppkommer lätt missbruk och säljaren blir nöd- sakad att gardera sig häremot genom höjda priser, som då även drab- bar de konsumenter som inte missbrukar det givna förtroendet. Be— träffande undersökningsskyldighetens omfattning bör det i detta san.- manhang vara tillräckligt om ett krav på okulär besiktning och funk- tionsprov upprätthålls.

5.2.9 Köparens förhållande till kreditgivare

De föreslagna bestämmelserna om kreditköp har i allmänhet till- styrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. En del instanser befarar dock att förslaget kan medföra ogynnsamma konsekvenser för detaljhandelns refinansieringsmöjligheter. En instans anser att de före- slagna bestämmelsernas räckvidd bör begränsas. Från några håll utta- las önskemål om att lagen skall reglera också frågan om köparens ställ- ning i förhållande till s. k. externa kreditkortsföretag.

Förslagets effekt på kreditinstitutens medverkan vid finansiering av kreditköp diskuteras i flera yttranden. Statens konsunzcntråd ser med tillfredsställelse att bestämmelser om kreditköp införs i konsumentköp- lagen. Mot bestämmelserna kan dock komma att invändas att finan- siering genom särskilda kreditinstitut i framtidcn kommer att avsevärt försvåras. Enligt rådets mening kan bestämmelserna få den effekten att kreditinstituten mer noggrant än f.n. prövar säljarens vederhäftig- het och skötsel av företaget. De säljare som inte kan anförtros kredit- institutens service kommer därvid att få avstå härifrån. Dessa säljare torde tillhöra den kategori, som förorsakar extra kostnader, besvär och reklamationer för konsumenterna. En sådan utveckling torde snarare

Prop. 1973: 138 102

vara till fördel än nackdel för konsumenten och verka självsanerande inom affärslivet. Svenska bankföreningen framhåller att bankernas med- verkan vid finansiering av kreditköp f.n. i allmänhet går till så att säl- jaren till bank överlåter eller pantsätter av köparen utfärdade växlar eller andra löpande skuldförbindelser antingen separat eller tillsam- mans med säljarens rätt enligt köpekontraktet. Vid pantsättning av kontraktsfordringar utan samband med löpande skuldförbindelser före- kommer stundom i köpekontrakten klausuler s. k. cut-off—klausuler enligt vilka köparen frånsäger sig rätten att göra gällande invänd- ningar på grund av köpet gentemot annan än säljaren. Dylika invänd- ningar skall således i dessa fall inte kunna göras exempelvis mot bank, som övertagit köpeskillingsfordringen som säkerhet. Om de av utred- ningen föreslagna bestämmelserna blir lag, kommer systemet med kon- sumentväxlar och motsvarande förbindelser att försvinna och cut- off—klausuler i kreditköpskontrakten att i vart fall bli ogiltiga. Detta innebär för bankernas del att man vid finansiering av kreditköp i fortsättningen står risken inte bara som nu, att köparen inte kan be- tala, utan också att köparen inte är skyldig att betala till banken om säljaren inte rätt fullgjort sina förpliktelser enligt köpekontraktet. För bankerna innebär detta en ökning av förlustrisken vid kreditgivning av detta slag. Skall bankerna gardera sig mot dessa ökade risker kan det— ta ske bl.a. genom att begränsa kreditens storlek i förhållande till pantens nominella belopp. Svenska sparbanksföreningen pekar på att förbudet mot löpande reverser vid konsumentköp åtminstone över- gångsvis kan medföra viss olägenhet för bedömningen av värdet av de säkerheter som köpekontrakten framdeles kan utgöra vid belåning i bank. F. n. utgör inom de mindre företagen köpekontrakten i förening med revers en betydande del av de säkerheter som presteras för er- hållande av företagskredit. De affärsmän som i ett förändrat läge inte kan prestera annan säkerhet kommer under sådana förhållanden att nödgas inskränka sin kredithandel. Detta torde främst gälla de mindre företagen som utom försäljning ofta tillhandahåller service för sitt varu- sortimcnt. På sikt torde detta medföra att sådana företag försvinner el- ler går samman till större enheter. Ofta försvinner vid sådana samman- slagningar också företagens servicefunktion, vilket kan bli till men för konsumenten. F inansieringsföretagens förening ger uttryck åt en pessi- mistisk syn på konsekvenserna av reglerna i 15 och 16 55 lagförslaget. Föreningen framhåller bl. a. att finansieringsföretagen i förhållande till säljaren och köparen i regel förbehåller sig rätt att på säljaren regress- vis återföra kontraktet vid t. ex. invändning av köparen. Möjlighet till återföring föreligger dock praktiskt sett inte då säljaren har betalnings— svårigheter eller är i konkurs. Traditionellt har finansieringsföretagen i dessa fall skyddats genom att i avbetalningskontraktet tagits in bl. a. en eut-off—klausul. Finansieringsförctagen kommer härigenom att få svara

Prop. 1973: 138 103

mot köparen endast i de fall då finansiären inte har möjligheter att åter- föra avbetalningskontraktet samtidigt som konsumenten har invänd- ningar i anledning av köpet. Därutöver begränsas finansieringsföretagens ekonomiska ansvar till vad som återstår obetalt och tidsmässigt till av- betalningstiden. Det kan visserligen synas som om de föreslagna bestäm- melserna om kreditköp inte skulle innebära några större olägenheter för finansieringsföretagen. Om en säljare går i konkurs kan dock kon- sekvenserna bli betydande. Erfarenhetsmässigt ökar antalet anmärkningar och invändningar från konsumenten i de fall säljaren har betalnings- svårigheter eller har gått i konkurs. Finansieringsföretagen måste i sin kreditgivning täcka sig för risken i större utsträckning än nu, vilket kommer att innebära en generell kreditkostnadsökning. Finansierings- företagens återföringar av diskonterade kontrakt kommer, om den föreslagna regeln i 155 införs, att öka i betydande omfattning, efter- som finansieringsföretaget från konsumenten kommer att få möta in- vändningar hänförande sig till produkter, om vilka finansiären inte har några detaljkunskaper eller kan bedöma om köparens invändningar är berättigade. Den ökade återföringen av kontrakt medför administrativa olägenheter och därmed högre kostnader. Problemen blir särskilt påtag- liga vid ”okynnesinvändningar” från köparen. Regleringen i 16 5 kom- mer enligt föreningen att få konsekvenser av motsvarande slag. Svensk industriförening menar att regleringen av köparens ställning vid låneköp o.d. säkerligen kommer att medföra begränsningar i konsumentens möjligheter till krediter, eftersom knappast någon kreditinrättning på ”konsumentköplagens” villkor kan vara beredd att lämna krediter för ”konsumentköp”. Detta är enligt föreningens mening inte tillfredsstäl- lande.

Kreditköpkommittén delar utredningens bedömning att finansiär som övertar säljarens fordran på köpeskillingen alltid skall kunna åläggas visst ansvar för säljarens kontraktsbrott men ifrågasätter om inte an- svaret bör sträcka sig längre än enligt förslaget. Kommitten anser föl— jande alternativ tänkbara. 1) Den till säljaren med avseende på köpet anknutne finansiären har samma ansvar som säljaren beträffande in— vändningar på grund av köpet. 2) Finansiären inträder som ansvarig i säljarens ställe när denne inte kan nås eller är oförmögen att ansva- ra för sitt kontraktsbrott. 3) Finansiären ansvarar såsom säljaren men hans ansvar begränsas till kreditbeloppet. 4) Finansiären ansvarar en- dast med den del av kreditbeloppet som fortfarande är obetald. Det sista alternativet motsvarar utredningens förslag och innebär att kö- paren kan avbryta en pågående delbetalning. Kommittén anser sig inte vilja diskutera de motiv som ligger bakom förslaget men anser det stå klart att den föreslagna lösningen inte är tillfredsställande ur den en— skilde konsumentens synvinkel. Kommittén ifrågasätter därför om man inte bör närmare överväga att höja minimiskyddet till den nivå som

Prop. 1.973: 138 104

avses med alternativ 3. Också statens konsumentråd vill utvidga köpa- rens skydd. Rådet framhåller att köparen inte med stöd av de före- slagna bestämmelserna kan av kreditgivaren återkräva till denne er- lagd betalning, utan att han i så fall måste vända sig till säljaren. När säljaren inte har fullgjort sin prestation, bör köparen enligt rådets me- ning kunna bli helt fri från betalningsansvar även beträffande den del av köpeskillingen, som han erlagt till kreditgivaren. Husmodersförbun- der Hem och Samhälle anser det vara av vikt att köparen inte kommer i en sämre situation om vid kreditköp säljaren överlåter sin fordran till ett kreditinstitut.

Enligt Sveriges advokatsamfund går regleringen av köparens ställning vid låneköp o. d. mycket för långt. Vad saken gäller är att köparen cr- lägger köpeskillingen kontant med pengar, som han lånar. Köpet är alltså ett kontantköp. De invändningar som köparen vill göra kan fram- ställas mot säljaren men enligt gällande rätt inte mot den av vilken kö- paren lånat köpeskillingen. Privatekonomiskt och rättsligt blir situatio- nen inte annorlunda om köparen lånar i bank, som anvisats av säljaren, eller får ett s. k. privatlån i sin egen bank. Samfundet ifrågasätter om en köpare, som lånar pengar till att betala varan, i allmänhet föreställer sig att han kan reklamera varan hos resp. göra invändningar mot kreditgi- varen. Det synes vidare omotiverat att låta köparens rättsställning vara beroende av finansieringsformen. Det är också väsentligt för en kreditgi- vare att veta att han har en klar och bestämd fordran. Möjligheten att låna till köpeskillingen är i flertalet fall en förmån för köparen, och det kan ifrågasättas om man genom lagstiftning bör bidra till att dessa låne- möjligheter sannolikt begränsas. Från konsumentsynpunkt är detta i vart fall inte önskvärt. Samfundet tillägger att i vart fall kreditinstituten endast torde medverka till låneköp beträffande välrenommerade och ekonomiskt stabila företag, varför behovet av konsumentskydd i ett stort antal fall torde vara ganska begränsat. Ett annat argument är att det saknas anledning att gynna en köpare som lånat medel till köpeskil- lingen framför den som köper kontant. Båda köparna har samma rättig- heter mot säljaren, men kontantköparen har ingen möjlighet att t.ex. vägra infria lånet till köpeskillingen, då han redan har betalat den. Sam- fundet avstyrker därför den föreslagna regeln i 16 8.

En del remissinstanser diskuterar hur långt konsumentköplagen bör reglera köparens ställning vid kontokredit. Kreditköpkommittén kan inte utan vidare ansluta sig till utredningens förslag i vad det innebär en skillnad mellan interna och externa kreditkortsföretag. Kommittén anför att kontokortsföretag genom det avtal som reglerar förhållandet mellan parterna har en anknytning till det eller de säljföretag där köp med re- spektive kortföretags kontobevis sker. Detta gäller vare sig kortföretaget med hänsyn till ägareförhållanden är fristående gentemot Säljföretaget eller inte. Genom denna anknytning skiljer sig den kredit som lämnas av

Prop. 1973: 138 [05

kortföretagen från exempelvis den kredit som bankerna lämnar personer med bank- eller checklönekonto. Anknytningen mellan kortföretag och säljföretag kan till följd av namnlikheter, ägareförhållanden, antalet an- slutna säljföretag och andra faktorer framstå som starkare eller svagare. Det förefaller dock kommittén mindre lämpligt att lägga sådana for- mella faktorer till grund för en skillnad i ansvarshänseende mellan fi- nansiärer på en anpassningsbar kreditmarknad. Inte heller i fråga om krediternas ändamål eller sättet för kontoskuldernas reglering torde det föreligga några olikheter som lämpligen kan läggas till grund för en skillnad mellan ”interna” och ”externa” kontokort. Detsamma gäller be— träffande säljarens medverkan till kreditförhållandets uppkomst vid det aktuella köpetillfället eller vid kontots öppnande liksom vissa omstän- digheter som kan bero av gällande avtal mellan kortföretag-et och Säljfö- retaget, t. ex. begränsningar i det förra företagets regressrätt mot det se— nare. För kommittén framstår det därför som otillräckligt motiverat att göra skillnad mellan de av utredningen åsyftade kortföretagen. I vart fall saknar de i lagtexten angivna rekvisiten ”genom säljarens förmed- ling” och ”nära ekonomisk förbindelse” den stringens som fordras på en flexibel kreditmarknad. Inte heller motiven är tillräckligt klarläggande på denna punkt annat än då det gäller vissa namngivna kortföretag, av vilka det ena åläggs ansvar och det andra inte. Härtill kommer en i detta sammanhang betydelsefull fråga som närmast rör rekvisitet ”lån". Vissa kontokort avser nämligen endast att fylla en betalningsfunktion. ”Kredittiden” är inte längre än vad som fordras för att systemet skall fungera, i allmänhet någon månad. Det kan vara en besvärlig defini- tionsfråga huruvida användandet av ett sådant betalkort innebär kon- tantköp eller kreditköp. Andra kort, exempelvis de som ställs ut av Köp— kort AB, fungcrar dels som betalkort och dels — med en viss kostnad för köparen —- som kreditkort. Det kan vara svårt för alla parter att skilja dessa funktioner åt. Kommittén anser i princip att det såväl be— träffande ”interna” som ""externa" kreditkort föreligger en särskild an- knytning mellan säljare och finansiär beträffande kreditköp som företas med sådana kort, vilken anknytning skulle kunna motivera ett visst an— svar för finansiären. Det torde emellertid f. n., såvitt avser köparens in- vändningsrätt, inte förekomma påtagliga olägenheter för konsumen— terna. Med hänsyn härtill och till de oklarheter som har berörts ifråga— sätter kommittén om inte frågan om ansvar i förevarande hänseende för de båda typerna av kreditkortsföretag bör anstå för att tas upp till be- dömning tillsammans med andra frågor om kreditkort som ur konsu- mentskyddssynvinkel kan vara av större intresse. Även KO anser att man bör utsträcka ansvaret för varan också till ""externa” kreditkortsfö- retag. Enligt KO:s mening är ett ytterligare skäl mot utredningens för- slag att det öppnar möjlighet att kringgå det konsumentskydd som lagen avser att skapa genom att ”interna” kreditkortsystem ändras till ”ex-

Prop. 1973: 138 106

terna”. Också Föreningen Sveriges Iingsrättsdomare finner det vara an- geläget att konsumentens intresse skyddas mer än f. n. även när han an- vänt ett s. k. externt kreditkort. Föreningen utgår emellertid ifrån att be- hovet av lagstiftning härom undersöks av kreditköpkommittén.

En motsatt uppfattning företräds av F inansieringsföreragcns förening som i huvudsak anlägger följande synpunkter på frågan. Den egentliga kreditkortsmarknaden uppdelas traditionellt i allmängiltiga kreditkort resp. företagsbundna kontosystem. Köpkort AB är exempel på den först— nämnda verksamheten. Allmängiltiga kreditkort anses från bankpoli— tisk synpunkt ha två huvuduppgifter. Den ena berör på längre sikt de framtida, tekniskt avancerade betalningssystem som diskuteras över hela världen. De nuvarande kreditkorten bedöms idag ha den rollen, att de vänjer allmänheten vid att man allt mindre kommer att utnyttja sedlar och att i stället olika alldagliga transaktioner utförs med hjälp av elekt- roniska impulser, genererade av bankkort. Den andra uppgiften för denna typ av kreditkort anses vara att utgöra ett rationellt instrument för administration av ojämnt utnyttjade konsumentkrediter av mindre storleksordning. Kreditkortsverksamheten har i andra länder än Sverige oftast startats av banker, som också administrerar den som en del av bankrörelsen. Därigenom understryks den likhet som föreligger mellan vanlig bankkredit resp. vanlig bankbetalningsfunktion (check) och kre- ditkortssystemet. Det förhåller sig inte på det sättet att köpkortssystemet organiserats för att bidra till en lösning av detaljhandelns kreditproblem. Vad köpkort har åstadkommit är att flera personer kan erhålla kredit och att krediten blivit generellt användbar. Stora samhällsekonomiska besparingar har möjliggjorts genom ett centraliserat system. Köpkort har inte tillkommit för att hjälpa detaljhandelsföretag med finansie- ringen och är inte heller äganderättsmässigt eller på annat sätt knutet till detaljhandeln eller till något särskilt företag inom detaljhandeln. Den omständigheten att ansökningsblanketter för köpkort tillhandahålls i anslutna affärer innebär inte något avsteg från detta utan är bara ut- tryck för service. Sammanfattningsvis är köpkortssystemet en metod att ordna betalningsfunktionen och kreditfunktionen för den genomsnittlige konsumenten och ett system som arbetar i konkurrens med banksyste- met. Varje lagstiftning, som försvårar arbetet för detta generella system eller fördyrar det, drabbar till sist på ett eller annat sätt konsumenterna. Det kan visserligen inte tas för givet, att en ändring av förslaget till kon- sumentköplag i den riktningen att även allmängiltiga kreditkort såsom köpkort skulle omfattas av 16 få omedelbart skulle leda till en fördyring av kreditkortstjänsterna för konsumenterna. Men det är däremot tydligt, att om en lagstiftning på sätt här antytts skulle komma att åsamka fi- nansieringsföretaget kostnader av icke obetydlig storlek, företaget på ett eller annat sätt måste vinna täckning för dessa kostnader.

"Det av utredningen föreslagna förbudet mot löpande papper vid kon—

Prop. 1973: 138 107

sumentköp kommer enligt kreditköpkommirréns mening till stor del att få åsyftad verkan. Den säljare som medvetet undandrar sig ansvaret för ett kontraktsbrott, t.ex. genom att göra sig oåtkomlig, får emellertid an- tas vara mindre benägen än andra att rätta sig efter ett förbud av det här slaget eller mera benägen att söka kringgå detsamma genom att framställa sig själv inte som näringsidkare utan som privatperson. Sm- tens pris- och kartellniimnd frågar sig om förbudet kan komma att in- gripa i säljarens affärsverksamhet och finansicringsförhållanden på så— dant sätt att vedertagen affärspraxis rubbas och eventuellt leder till ett försvårande — och fördyrande av avbetalningshandeln som på sikt kan bli till skada för köparna. Med hänsyn till att bruket av växlar i bil- handeln under senare år varit i klart avtagande och att man på bransch— håll inte anser att en avveckling av denna kreditform skulle behöva medföra allvarligare konsekvenser för företagens finansiering och då bruket att kräva avbetalningsväxlar inom andra varuområden är mycket begränsat, förefaller någon invändning mot det föreslagna förbudet inte kunna grundas på påståendet att avbetalningshandeln skulle försvåras därigenom. Om spörsmålet betraktas från köparens synpunkt innebär gi- vetvis användandet av växlar och andra löpande skuldförbindelser en försämring av hans rättsställning jämfört med situationen vid vanlig av- betalning, som ger honom möjlighet att innehålla delar av köpeskil- lingen, om han upptäcker fel i varan. SPK ställer sig för sin del positiv till ett ökat konsumentskydd genom att köparens rätt till invändningar under alla förhållanden bevaras gentemot tredje man när denne övertar säljarens fordran med anledning av avbetalningskontraktct. Det är möj- ligt att man är tvungen att gå så långt som till ett förbud för säljaren att motta av köparen ingången växelförbindelse eller annan löpande skuld- förbindelse. Emellertid förefaller det nämnden som om även andra ut- vägar borde prövas. I första hand kommer det kanadensiska systemet i fråga, som innebär att växlar inte förbjuds men att vederbörande åläggs att märka dem med ordet ”konsumentköp” eller liknande, medförande att rätten till invändningar inte begränsas genom betalningsformen. Hu- ruvida en sådan anordning skulle gå att införa i svensk växellagstiftning torde eventuellt böra närmare undersökas.

Sveriges advokatsamfund menar att förbudet är för vittgående. De olägenheter som är mest framträdande i den nuvarande ordningen torde vara koncentrerade till avbetalningshandeln och till den situationen att avbetalningskontrakt och växel kommer att innehas av olika personer. Samfundet har inte någon invändning mot att åtgärder för undvikande av sådana situationer vidtas. Däremot är skälen för att utsträcka förbu- det mot växel m.m. utöver avbetalningshandeln inte av samma tyngd. Förbudet kommer bl. a. att avse det fall att växel begärs långt efter det att krediten lämnats. Ett behov av att kunna diskontera växlar, som inte är kombinerade med avbetalningskontrakt, finns otvivelaktigt. Det kan

Prop. 1973: 138 103

heller inte bortses från att växel kan bidra till punktligare betalningar. Samfundet anser följaktligen att 17 & bör begränsas till att avse avbetal- ningsköp.

Svenska bankföreningen konstaterar med tillfredsställelse att utred- ningen inte knutit någon ogiltighetsverkan till det i och för sig motive— rade förbudet mot växlar m.m. Bank eller annan tredje man såsom in- nehavare av fordringshandlingar av detta slag skall sålunda alltjämt ha möjlighet att åberopa sådana handlingar. Med hänsyn till omsättningen är det ett absolut krav att innehavare av växlar och löpande skuldebrev inte skall behöva riskera invändningar från en gäldenär i vidare mån än som gäller enligt växellagen och lagen om skuldebrev. Föreningen fram- håller att bank givetvis inte kommer att som säkerhet godta fordringsbe- vis av nu ifrågavarande slag om banken har grundad anledning att miss- tänka att de tillkommit i samband med konsumentköp. Kreditköpkom- mittén framhåller att möjligheterna att införa ett tillfredsställande civil- rättsligt skydd beträffande växlar och andra negotiabla papper utan be— tydande olägenheter i andra avseenden torde vara rätt små. Kommittén påpekar emellertid att man utomlands sökt komma till rätta med proble- met genom att föreskriva att innehavaren av ett negotiabelt papper inte skall anses vara i god tro om han tagit emot papperet med vetskap om att det tillkommit i strid med ett förbud av det slag som nu föreslås. En sådan regel har naturligtvis begränsad verkan då papperet kommit att passera genom flera händer. Statens konsumentråd menar att man borde försöka skapa regler som håller köparen skadeslös i sådana situationer då han kan tvingas betala och inte kan göra invändningar mot inne- havare i god tro. Frågan är av stor betydelse för konsumenterna och bör enligt rådets mening särskilt utredas.

SACO framhåller att det av motivtexten framgår att den goda tron endast behöver omfatta köparens invändningar, och sålunda exempelvis inte det förhållandet att fordringshandlingen härrör från ett konsument- köp. Det senare ter sig inte helt övertygande. Redan vetskapen hos för- värvaren av fordringshandlingen, att denna handling härrör från ett konsumentköp, borde möjligen för förvärvaren medföra ansvar med av- seende på köparens invändningar rörande fel i varan. Man fäster sig här vid två omständigheter, dels att förvärvaren måste inse att redan sälja— rens förvärv av handlingen utgjorde en brottslig gärning, dels att förvär- varen har anledning räkna med att anmärkningar rörande fel i godset kan komma att framställas av säljaren. Vad som i motivuttalandena an- förs om att en utsträckning av godtroskravet till att omfatta även det förhållandet att fordringshandlingcn härrör från ett konsumentköp skulle komplicera tillämpningen av 17 % växellagen verkar inte överty- gande. Det finns enligt SACO:s mening anledning att överväga införan- det av ett strängare ansvar för förvärvande av fordringshandlingar i hit- hörande fall, än det som följer av 17 % växellagen. En sådan ordning bör

Prop. 1973: 138 109

inte hindras av att den möjligen också kräver en viss översyn av de för växel gällande bestämmelserna.

Hovrätten för Västra Sverige ifrågasätter om inte förbudet mot att ta emot växel bör utvidgas till att omfatta även sådan kreditgivare som avses i 16 &.

5.3. Följdändringar i köplagen m. m.

Vad utredningen anför i denna del diskuteras inte närmare av remiss- instanserna.

5.4. Information om konsumentköplagen

Behovet av en lätt tillgänglig information om den föreslagna lagstift- ningen understryks av KO, statens konsumentråd, statens institut för konsmnentfrågor, kommerskollegium och SPK. KO betonar behovet av en massiv informationsinsats. Konsumentinstitutet anser att upplys- ningsverksamheten skulle underlättas om konsumentköplagen innehöll någon form av hänvisning till tillämpbara paragrafer i den allmänna köplagen. Konsumentrådet framhåller att det är av vikt, att kurser an— ordnas för utbildning av personal vid konsumentorgan för att dessa skall kunna ge konsumenterna service i reklamations- och andra konsument- ärenden, där innehållet i lagen skall tillämpas eller tjäna som riktlinjer för förlikning eller liknande uppgörelser mellan konsumenter och nä- ringsidkare. Konsumentrådet och kommerskollegium föreslår att frågan om information och kurser överlämnas till konsumentverket.

F inansieringsföretagens förening föreslår — om lagen trots de av för— eningen anförda invändningarna genomförs — att lagbestämmelserna blir offentliggjorda minst fyra månader innan lagen träder i kraft. Be— rörda branschorganisationer och företag får då möjlighet att sprida in- formation till anställda och kunder och utarbeta nya formulär.

5.5. Lagens ikraftträdande

I särskild skrivelse hemställer Sveriges grossistförbund, Sveriges hant— verks- och industriorganisatio;i, Sveriges industriförbzmd, Sveriges köp— mannaförbund, Nfotorbransc'hens riksförbund, Sveriges Bilindustri- och bilgrossistförening, F inansieringsföretagens förening och Svenska spar- Imnksföreningen att en eventuell lagstiftning på konsumentköpets om- råde inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 1974. Organisationerna framhåller att, om en så genomgripande lagstiftning som konsumentköp- lagen genomförs, nuvarande standardvillkor måste ses över och vid be- hov anpassas till de krav lagen ställer. Detta gäller formulär till kon- trakt, leveransbestämmelser, ordersedlar, slutsedlar, orderbekräftelser,

Prop. 1973: 138 110

garantibevis, folders etc. Vidare blir en omfattande information om den nya lagstiftningen och de närmare krav den ställer på näringslivet erfor- derlig. I den mån för flera varugrupper gemensamma standardvillkor kan utarbetas, vilket för såväl konsumenterna som näringslivet synes önskvärt, förutsätts vidare ett närmare samarbete mellan näringslivets centrala organisationer, som därefter har att gemensamt besluta om re- kommendationer i frågan. Informationsverksamheten och kanske främst utformningen av nya standardvillkor kräver tid, även om visst förbere- delsearbete kan göras. Skälig tid erfordras också för att informera kon- sumenterna om lagstiftningen. I sammanhanget måste dessutom beaktas den tid som åtgår för tryckning och distribution. Erfarenheterna från det relativt begränsade arbetet med det standardiserade avbetalnings- kontraktet K 72 visar att denna del av arbetet tar cirka två månader i anspråk. Det förhållandet att tryckerierna har stängt för semester under sommarperioden kan också inverka. De negativa erfarenheterna från den korta tid som stod näringslivet till buds mellan tidpunkten för of.— fentliggörandet av hemförsäljningslagcn och dess ikraftträdande under- stryker angelägenheten av att näringslivet gcs skälig tid för de åtgärder som erfordras.

6. Föredraganden

6.1. Allmänna synpunkter

Under de senaste åren har en rad lagstiftningsåtgärder vidtagits för att stärka konsumenternas ställning vid förvärv av varor och tjänster från näringsidkare. Genom lagen om otillbörlig marknadsföring har öppnats möjlighet att ingripa med vitesförbud mot ohederliga eller på annat sätt skadliga metoder i reklam och annan marknadsföring. Lagen om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor ger liknande möjlighet att in- skrida mot obilliga villkor i kontraktsformulär. Lagen om hemförsälj- ning m. m. ger konsumenten rätt att under vissa förutsättningar från- träda köpavtal som har ingåtts bl. a. vid försäljarens besök i hans bostad. För riksdagen har genom proposition (prop. 1973: 87) lagts fram för- slag om ett förenklat förfarande i mindre tvistemål, som bl. a. tar sikte på konsumenttvister. Andra frågor är eller kommer att bli föremål för utredning. Frågan om generalklausulerna i den civilrättsliga lagstift- ningen, som ger möjlighet att jämka eller lämna utan avseende otill- börliga avtalsvillkor, utreds av generalklausulutredningen. Frågor om avbetalningsköp och andra former av konsumtionskredit samt om kon- sumentskydd vid privat serviceverksamhet är föremål för särskilda utredningar. Detsamma gäller frågan om ersättning för skador på per- son eller egendom som orsakas av produkter vilka på grund av sin beskaffenhet typiskt sett erbjuder skaderisker. Senare denna dag kom-

Prop. 1973: 138 111

mer jag att ta upp frågan om utredning angående vissa ändringar i hemförsäljningslagcn och möjligheterna att lagstifta om öppet köp vid konsumentköp.

Av de lagstiftningsåtgärder som sålunda genomförts eller övervägs är marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen av särskild betydelse för konsumenterna. De ger möjlighet till åtgärder som för framtiden kan skydda större eller mindre del av konsumentkollektivet som sådant mot olämpliga försäljningsmetodcr och avtalsvillkor. Erfarenheterna från tillämpningen av marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen visar att dessa lagar är effektiva instrument för att motverka att näringsidkarna utnyttjar rådande system med vidsträckt närings- och avtalsfrihet på ett sätt som är till skada för konsumenterna. Detta hänger naturligtvis nära samman med de väsentligt ökade möjligheter till övervakning av mark— naden som har skapats genom inrättandet av de nya myndigheter, K0 och marknadsdomstolen, åt vilka tillämpningen av lagarna har anför- trotts. Hos KO anhängiggjordcs under det första verksamhetsåret, 1971 , sammanlagt 2949 ärenden. Av dem fördes 18 vidare till marknads- domstolen. Motsvarande siffror för år 1972 utgjorde 4 486 och 35. I de allra flesta fall kunde de hos KO aktualiserade ärendena, såsom förut- satts vid lagarnas tillkomst, lösas genom förhandlingar med enskilda nä- ringsidkare eller branschorganisationer. Bara i ett mindre antal fall be- hövde vitesförbud tillgripas mot viss marknadsföringsåtgärd eller visst avtalsvillkor för att uppnå rättelse.

Det förhållandet att marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen har medfört betydande förbättringar av konsumenternas rättsskydd i stort får givetvis inte hindra att också andra möjligheter att stärka kon- sumenternas ställning prövas. Jag syftar särskilt på behovet att öka det civilrättsliga skyddet för konsumenterna som avtalsparter i olika sam- manhang. Medan den näringsrättsliga lagstiftningen mot otillbörlig marknadsföring och otillbörliga avtalsvillkor som jag nämnde är inrik— tad på att för framtiden stärka skyddet för konsumenterna i allmänhet på marknaden kan civilrättslig lagstiftning ge den enskilde konsumenten ett skydd när ett avtal redan föreligger. Hemförsäljningslagen är av denna typ. Också det civilrättsliga skydd som hcmförsäljningslagen ger konsumenterna har efter lagens ikraftträdande den 1 juli 1971 tagits i anspråk i avsevärd utsträckning. Enligt en av statens pris- och kartell- nämnd utförd undersökning utnyttjades rätten att frånträda avtalet un- der pcrioden juli—oktober 1971 i närmare 4 500 fall, vilket motsvarar 4,6 procent av de totalt drygt 97 000 köpavtal där avbeställningsscdel överlämnats till köparen enligt lagen. Vissa av de lagstiftningsåtgärder som de nyss nämnda utredningarna syftar till har samma inriktning på det enskilda avtalet.

Vad gäller köp framförde Nordiska kommittén för konsumentfrågor redan år 1964 i en skrivelse till de nordiska ländernas justitieministrar

PrOp. 1973: 138 112

önskemål om att nuvarande regler på området skulle ses över, så att de blev bättre anpassade till de situationer som möter konsumenter vid köp av varor från näringsidkare. Denna framställning var en av anled- ningarna till att köplagsutredningen år 1967 fick i uppdrag att överväga behovet av särskilda köprättsliga regler till konsumenternas skydd. Ut- redningens överväganden har resulterat i det nu framlagda förslaget till konsumentköplag.

Köplagsutredningens förslag syftar till att slå fast vissa grundläggan- de rättigheter som en konsument alltid skall ha vid köp av varor från näringsidkare. Förslaget rör i första hand köparens befogenheter mot säljaren. Enligt utredningen bör framför allt frågor om verkan av kon- traktsbrott på säljarens sida regleras, dvs. spörsmål om försenad leve- rans och fel i varan. Lagen bör däremot inte genom generella regler försöka lösa frågan om vilka krav som i materiellt hänseende skall stäl- las på säljarens prestation. Förslaget behandlar också köparens ställ- ning i förhållande till varans tillverkare, särskild kreditgivare och an- nan med vilken han kan komma i rättslig förbindelse på grund av köp. Lagens bestämmelser är tvingande till köparens förmån. Någon full- ständig reglering av alla frågor rörande konsumentköp åsyftas inte. I de köprättsliga frågor som lämnas utanför regleringen skall den all- männa köplagen gälla på samma sätt som hittills. Inom det område som den föreslagna lagen behandlar skall denna ge köparen ett minimiskydd. Den skall emellertid inte lägga hinder i vägen för tillämpning av vad som har avtalats mellan konsumenten och hans motpart eller —— när något avtal inte träffats _ vad som följer av dispositiva rättsregler, under för- utsättning att köparen därigenom tillerkänns bättre befogenheter än en- ligt den tvingande lagen.

Förslaget till konsumentköplag måste ses mot bakgrund av de köp- rättsliga reglcr som f. n. gäller. Det finns därför anledning att i korthet erinra om huvuddragen av dessa regler.

För konsumentköp gäller liksom för andra köp av lös egendom de bestämmelser om parternas inbördes rättigheter och skyldigheter som är meddelade i köplagen. Denna lag, som infördes år 1905, har till— kommit i skandinaviskt samarbete. Den har stått kvar i det närmaste oförändrad sedan sin tillkomst. Lagen reglerar både köp som ingås mel- lan köpmän i och för deras rörelse (handelsköp) och andra köp (s.k. civila köp). De flesta av lagens bestämmelser gäller alla slag av köp, men vissa regler avser enbart handelsköp. Lagen innehåller inga särskil— da regler om köp där säljaren är näringsidkare och köparen konsu— ment. Behovet av differentiering mellan olika typer av köp tillgodoses framför allt genom att lagen är dispositiv, dvs. den kan frångås genom avtal mellan säljare och köpare.

Köplagens centrala delar innehåller bestämmelser om påföljder av kontraktsbrott. Här regleras bl. a. frågor om dröjsmål på säljarens eller

Prop. 1973: 138 113

köparens sida, om fel. eller brist i godset samt om avvisande av gods och hävande av köp. Vid sidan härav ges lutfyllande bestämmelser om förhållandet mellan parterna beträffande t.ex. prisets bestämmande i vissa fall, platsen för godsets avlämnande och tiden för köpets fullgö— rande. Bortsett från reglerna i sistnämnda båda hänseenden regle- rar lagen inte närmare kraven på säljarens prestation. Vilka krav som kan ställas på det sålda godsets kvalitet preciseras alltså inte i lagen.

Köplagen innehåller inte någon uttömmande reglering av alla frågor som rör köp av lös egendom. Spörsmål om ingående av köp faller utan- för lagen. Vidare rör lagen endast köparens förhållande till säljaren. Lagbestämmclser saknas alltså bl. a. för det fallet att konsument som köpare kommer i förbindelse med exempelvis varans tillverkare, därför att denne utfärdat garanti för viss tid beträffande varan. Även frågor om köparens ställning i förhållande till den som vid kreditköp har över- tagit säljarens fordran på köpeskillingen eller eljest i sista hand finan- sierat köpet faller utanför köplagens område. Spörsmål av sådant slag regleras inte heller i 1915 års lag om avbetalningsköp.

Vid Vissa kategorier av konsumentköp, framför allt vid köp av var- aktiga konsumtionsvaror, används i stor omfattning standardiserade köpvillkor, som tas in i kontrakt, ordersedlar, garantibevis etc. Denna s. k. formulärrätt har till stor del ersatt köplagens regler. Innehållet i de vanligen tillämpade formulärrättsliga reglerna berördes när förslaget till avtalsvillkorslag lades fram (prop. 1971: 15 s. 13 och 57). Jag in- skränker mig här till att erinra om följande. Ett för formulärrätten typiskt drag är att köparen helt eller delvis saknar de befogenheter som köplagens dispositiva regler tillerkänner honom vid försenad leve- rans av varan eller vid fel i denna. I garantibevis som lämnas vid konsumentköp brukar de påföljder lagen anvisar vid fel i varan ersät— tas av främst en rätt för köparen att få felet avhjälpt. Ofta friskriver sig säljaren uttryckligen från påföljder i övrigt. Vilken omfattning den formulärrättsliga regleringen har vid varje särskilt köpavtal är beroen- de av vilka handlingar som begagnats i det enskilda fallet, t.ex. om köpehandlingcn innehåller allmänna lcveransbcstämmelser eller endast klausuler i vissa begränsade hänseenden. De formulär som används vid konsumentköp visar numera _ bl. a. under inflytande av KO:s verk- samhet —— en tendens till ökad enhetlighet. Allmänna leveransviilkor m.m fastställs ofta efter samråd mellan olika branschorganisationer.

Enligt köplagsutredningen behöver konsumenternas ställning på det köprättsliga området stärkas framför allt i tre hänseenden. För det första bör olägenheterna av formulärrättcn motverkas. Standardvill—l koren innebär oftast en försämring av köparens rättigheter enligt köp- lagen och är i många fall ofullständiga eller otydligt formulerade, var— igenom. rättsläget lätt blir oklart. För det andra är vissa för konsumen- terna viktiga frågor över huvud taget inte reglerade i lag. Utred-

Prop. 1973: 138 114

ningen pekar särskilt på de fall då konsumenterna i samband med köp kommer i förbindelse med tredje man, t.ex. tillverkare som har avgett garanti beträffande varan eller kreditgivare som vid kreditköp i den ena eller andra formen har övertagit säljarens fordran på köpe- skillingen. Också i sådana fall kan det förekomma oklara eller för köparen betungande formulärrättsliga bestämmelser. För det tredje fäster utredningen uppmärksamheten vid att tydliga regler saknas för det fallet att köparen förmåtts köpa varan genom vilseledande uppgif- ter i reklam eller på annat sätt.

Vid remissbehandlingcn av utredningens förslag har det rått allmän enighet om att konsumenternas ställning på det köprättsliga området behöver stärkas. En positiv grundinställning till förslaget kommer till synes både hos dem som företräder konsumentintressen och hos repre— sentanter för näringslivet. Att en civilrättslig skyddslagstiftning om konsumentköp bör ha tvingande karaktär godtas också överlag.

För egen del vill jag i fråga om behovet av civilrättsliga skyddsreg- ler om konsumentköp först framhålla att dagens situation i viss mån skiljer sig från den som rådde när köplagsutredningen fick i uppdrag att undersöka frågan. Sedan dess har nämligen den i det föregående berörda, generellt verkande lagstiftningen av näringsrättslig karaktär kommit till stånd. Vid bedömningen av de olägenheter med formulär- rätten som utredningen har påtalat måste således hållas i minnet att av- talsvillkorslagen erbjuder betydande möjligheter att ingripa mot otillbör- liga standardvillkor som används vid konsumentköp. På motsvarande sätt kan genom marknadsföringslagen effektivt motverkas att vilsele- dande uppgifter lämnas i reklam o. d. i samband med konsumentköp.

Det förhållandet att den berörda näringsrättsliga lagstiftningen ger möjlighet att ingripa mot otillbörliga affärsmetoder innebär emellertid inte att behovet av civilrättsliga regler som klargör den enskilde ken— sumentens rättsställning bortfaller. Ett förbud som meddelas enligt av- talsvillkorslagen får inte någon omedelbar verkan beträffande giltig- heten av redan ingångna köpavtal. Även i fall då ett sådant förbud har meddelats är det därför av värde för konsumenten att kunna stödja sig på civilrättsliga regler som anger hans befogenheter vid kontrakts- brott på säljarens sida. Behovet av sådana regler blir naturligen än större i situationer där något ingripande enligt avtalsvillkorslagen inte har ägt rum. Särskilt gäller detta fall då en otillbörlig begränsning av köparens befogenheter vid kontraktsbrott från motpartens sida har skett i ett avtal som har utformats utan användning av standardformu- lär. Sådana fall kan inte väntas komma till KO:s kännedom annat än i begränsad utsträckning. KO:s verksamhet måste över huvud taget av rent praktiska skäl koncentreras på områden med standardavtal. Det nu sagda har väsentligen motsvarande tillämpning på relationen mellan marknadsföringsiagen och en civilrättslig reglering.

Prop. 1973: 138 115

Sammanfattningsvis kan konstateras att de två olika typerna av lag- stiftning tillgodoser delvis olika syften. Medan den näringsrättsliga lag- stiftningen främst skyddar konsumentkollektivet som sådant och möj- liggör en sanering av marknaden för framtiden tar en civilrättslig reg- lering i första hand sikte på enskilda fall och ger anvisningar för lös— ningen av konkreta tvister. Genom tvingande civilrättslig lagstiftning kan man åstadkomma ett grundskydd, vilket gäller vid alla konsument- köp. En sådan lagstiftning fungerar sålunda som ett betydelsefullt kom- plement till den reglering av avtalsvillkoren som kan komma till stånd med stöd av den näringsrättsliga lagstiftningen.

Det nu anförda talar enligt min mening med styrka för att det vid sidan av den näringsrättsliga regleringen finns behov även av sär- skild köprättslig lagstiftning till konsumenternas skydd. Härtill kom- mer att åtskilliga av de bestämmelser som ingår i köplagsutredningcns lagförslag rör frågor som f. 11. inte är direkt reglerade i lag. På sådana punkter är det uppenbarligen av särskilt värde för konsumenternas rättsskydd att en lagstiftning nu kommer till stånd.

När det gäller de ämnen som skall regleras genom den nya lagstift- ningen har från en del håll framförts önskemål om en utvidgning av den föreslagna lagens omfattning. Önskemålen avser t. ex. kraven på säljarens prestation, verkan av att köparen undersökt varan före köpet, lagfästande av principen om s.k. öppet köp och reglering av konsu— mentens ställning vid serviceavtal.

Vissa av de önskemål om utvidgning av lagens omfattning som har förts fram rör frågor som har direkt anknytning till de föreslagna reg- lerna. Jag återkommer till dessa frågor vid behandlingen av lagstift- ningens materiella innehåll. I detta sammanhang vill jag emellertid rent allmänt framhålla att tvingande regler bör införas bara när er- farenheten visar att det finns ett klart behov av sådana regler. Om någ- ra olägenheter av rådande avtalsfrihet inte har kunnat påvisas, kan det inte vara i konsumenternas intresse att införa en tvingande reglering, särskilt som en sådan reglering av hänsyn till speciella fall ofta måste ges ett för köparen mindre gynnsamt innehåll än den dispositiva rätten. Oförmånliga avtalsvillkor i sådana hänseenden som inte omfattas av den tvingande regleringen kan motverkas med stöd av avtalsvillkors- lagen.

Andra frågor som tagits upp i remissyttrandena behandlas av sär- skilda utredningar. Jag har redan inledningsvis nämnt flera sådana. Härutöver kan erinras om att vissa principfrågor i samband med varu- deklarationcr behandlas av varudeklarationsutredningen (H 1972: 01). Självfallet måste vi avvakta resultatet av det utredningsarbete som sålunda pågår på en rad för konsumenterna viktiga områden, innan slutlig ställning tas till formerna för eventuell lagstiftning i dessa

Prop. 1973: 138 116

ämnen. Om det Visar sig lämpligt, kan konsumentköplagen i framtiden kompletteras i berörda hänseenden.

Vad slutligen angår det av en del remissinstanser uttalade önske- målet om lagfästande av principen om öppet köp vill jag erinra om att efter hemförsäljningslagens tillkomst frågor om utvidgning av lagen att omfatta också försäljning som sker per telefon samt kontantköp som sker i köparens bostad eller under jämförbara förhållanden har behandlats i riksdagen med anledning av motioner (mot. 1972: 163 och 1972: 318, LU 1972: 5, mot. 1973: 274, LU 1973: 4). KO har i en skrivelse till justitiedepartementet i december 1972 tagit upp vissa pro- blem som sammanhänger med hemförsäljning och telefonförsäljning samt förordat dels viss ändring i hemförsäljningslagen och dels en ut— redning rörande frågan om förbättrat konsumentskydd vid telefonför- säljning.

Den vid remissbehandlingen väckta frågan om generella och tving- ande regler beträffande öppet köp rymmer invecklade problem av stor praktisk betydelse både för företagen och för konsumenterna. De krä- ver ytterligare utredning och kan därför inte tas upp i samband med prövningen av förslaget till konsumentköplag. Jag avser att senare i dag föreslå att frågan om lagstiftning angående öppet köp görs till föremål för särskild utredning och att i det sammanhanget också de av KO aktualiserade frågorna om hemförsäljning och telefonförsäljning tas upp till övervägande.

Med anledning av att den föreslagna lagen innehåller vissa regler om kreditköp har några remissinstanser ifrågasatt om inte dessa frågor borde överlämnas till kreditköpkommittén (Ju 1971: 5) i stället för att regleras i konsumentköplagen. Kreditköpkommittén själv har emellertid i sitt yttrande över köplagsutredningens förslag ställt sig i princip posi- tiv till reformer beträffande den rättsliga regleringen i fråga om kredit- köp. Kommittén framhåller dock med tanke på sitt eget arbete att lös- ningarna inte får betraktas som slutgiltiga. För egen del anser jag inte att det finns skäl att lämna de kreditköpfrågor som köplagsutredningen har behandlat åt sidan vid prövningen av förslaget till konsumentköp- lag. Kreditköpkommitténs fortsatta arbete, vilket rör ett vidare område än konsumentköp, kan emellertid ge ytterligare belysning åt dessa frå- gor och det kan därför inte uteslutas att de lösningar som nu väljs i des- sa hänseenden kan behöva omprövas, när kommittén har slutfört sitt arbete.

Sammanfattningsvis finner jag utredningens urval av ämnen som nu bör regleras i en konsumentköplag vara lämpligt som en etapp på vägen mot en mera fullständig civilrättslig reglering av konsument- skyddet. Detta innebär att regleringen t.v. begränsas till att avse de grundläggande befogenheter som konsumenten skall ha mot säljaren

Prop. 1973: 138 117

eller annan med vilken han träder i rättslig förbindelse på grund av köpet.

Under remissbehandlingen har också ifrågasatts om det inte skulle vara lämpligare att avvakta den pågående översynen av köplagen och det därtill anknutna nordiska lagstiftningssamarbetet. Jag kan emeller- tid inte finna att den föreslagna konsumentköplagen föregriper den pågående översynen av köplagen på sådant sätt att det finns skäl för uppskov. Leder denna översyn till en revision av köplagen, torde det inte möta några svårigheter att göra de ändringar i konsumentköplag-- stiftningen som kan föranledas därav. Å andra sidan behöver de lös- ningar som väljs i en särskild lag om konsumentköp inte betraktas som bindande för det fortsatta arbetet med översyn av köplagen.

I rättstekniskt hänseende har den av utredningen valda lösningen med en särskild lag om konsumentköp, som också diskuterats under remissbehandlingen, vissa klara fördelar. I lagen har samlats de regler som typiskt sett är av större praktisk betydelse för köparen. I många fall torde det därför i och för sig vara tillräckligt att hänföra sig till dessa regler i händelse av en uppkommen tvist. Vidare är det lätt att i en framtid komplettera lagen med ytterligare civilrättsliga regler till konsumenternas skydd på detta och närliggande rättsområden.

Som jag tidigare har berört har nordiska överläggningar rörande köprättsliga regler till konsumenternas skydd ägt rum såväl på utred- ningsstadiet som under departementsbchandlingen. I Norge har förslag till lagregler om konsumentköp nyligen lagts fram av den kommitté som handhar revisionen av den norska köplagen. Förslaget har remiss- behandlats och väntas föranleda proposition senare i år. I Danmark undersöks f. n. behovet av konsumentskyddande åtgärder av en särskild forbrugerkommission. Även i Finland övervägs olika åtgärder på kon- sumentskyddsområdet, däribland frågor om särskild köprättslig konsu- mentlagstiftning. Det är emellertid ovisst när förslag härom kan vän- tas bli framlagt. I detta läge kan det pågående nordiska lagstiftnings- samarbetet inte anses utgöra något hinder mot att genomföra utredning- ens förslag.

Några remissinstanser diskuterar vilken effekt en konsumentköplag kan få på tillämpningen av avtalsvillkorslagen. Sålunda anför KO att, eftersom lagförslaget syftar till att ge konsumenterna ett minimiskydd mot friskrivningsklausuler i kontrakt o.d., det kan bli svårt att ingripa mot avtalsvillkor som visserligen formellt uppfyller minimikraven i konsumentköplagen men vid en bedömning enligt avtalsvillkorslagens generalklausul ändå är att betrakta som otillbörliga i ett köpavtal av viss typ. KO avstyrker med hänsyn härtill att den allmänna köplagen kompletteras med tvingande bestämmelser som från konsumentsyn- punkt är mindre förmånliga än köplagens dispositiva regler. KO för- ordar vidare att i konsumentköplagen tas in en uttrycklig regel om att

Prop. 1973: 138 113

lagens minimistandard inte skall vara avgörande för om en avtals- klausul skall bedömas som otillbörlig enligt avtalsvillkorslagen.

Självfallet får inte de tvingande civilrättsliga reglerna lägga hinder i vägen när det gäller att med stöd av twtalsvillkorslagen genomdriva kontraktsvillkor som ger konsumenterna en starkare ställning än dessa regler innebär. Som jag förut framhållit är de möjligheter avtalsvillkors- lagen ger av den största betydelse när det gäller att skydda konsument- kollektivet. Av de tvingande reglernas utformning kan emellertid inte dras annan slutsats än att konsumenten vid alla typer av avtal som regleringen omfattar skall ha åtminstone de befogenheter lagreglcrna tillförsäkrar honom. Detta hindrar självfallet inte att ett avtalsvillkor, som uppfyller de minimikrav den tvingande civilrättsliga lagstiftning- en uppställer, ändå kan vara att betrakta som otillbörligt i avtalsvill- korslagens mening med hänsyn till exempelvis den särskilda branschens förhållanden, den sålda varans art eller den begagnade försäljnings- metoden.

För att förhindra varje möjlighet till missförstånd på denna punkt vill jag emellertid förorda en ändring i avtalsvillkorslagen. Enligt ]. å i lagen kan marknadsdomstolen förbjuda användning av avtalsvillkor som med hänsyn till vederlaget och övriga omständigheter är att anse som otillbörligt mot konsumenten. Språkligt sett är ”otillbörligt” ett förhållandevis starkt uttryck. Det kan diskuteras om inte lagtexten _— liksom motsvarande paragraf i marknadsföringslagen — har fått en utformning som ger intryck av att tillämpningen skall vara mera restrik- tiv än vad som har varit avsikten. Den hittillsvarande tillämpningen av lagen har emellertid inte gett belägg för att den språkliga utformningen har lagt hinder i vägen för en tillämpning som står i god överensstäm— melse med lagens i förarbetena angivna syfte. För att förebygga att tillkomsten av en konsumentköplag leder till att näringsidkarsidan re- ser starkare motstånd än hittills mot förändringar av avtalsvillkor som i och för sig är förenliga med konsumentköplagens minimiregler vill jag förorda att lagtexten justeras, så att den bättre överensstämmer med lagens syfte och ger ett mer rättvisande uttryck åt den innebörd som lagen skall ha enligt förarbetena och som också synes ha varit vägledande för hittillsvarande praxis. Jag föreslår att lagens 1 & ut- formas så, att marknadsdomstolen kan förbjuda användning av villkor som med hänsyn till vederlaget och övriga omständigheter är att anse som oskäligt mot konsumenten. Det framgår av vad jag nyss har an- fört att den föreslagna lagändringen inte är avsedd att medföra någon egentlig ändring i nuvarande praxis och de allmänna bedömningsprin- ciper som har angetts i lagens förarbeten. Däremot räknar jag med att den föreslagna formuleringen skall göra det klart att förbud, när det inom någon bransch eller vid någon typ av avtal är påkallat, skall kun- na riktas även mot avtalsvillkor som i och för sig uppfyller konsument— köplagens minimikrav.

Prop. ]973: 133 1l9

Med denna ändring i avtalsvillkorslagen finner jag inget hinder mot att i konsumentköplagen ta med tvingande bestämmelser som avviker från köplagens dispositiva regler. Innan jag lämnar frågan om relatio- nerna melan avtalsvillkorslagen och konsumentköplagen vill jag fram- hålla att en viktig uppgift för den näringsrättsliga regleringen i fram- tiden blir att ingripa på de punkter där den tvingande civilrättsliga lagstiftningen inte upptar några regler. Jag får anledning att återkom- ma till detta flera gånger vid behandlingen av frågan om konsument- köplagens närmare innehåll. Inte minst kan avtalsvillkorslagen visa sig vara ett gott hjälpmedel när det gäller att förhindra att den tvingande regleringen kringgås eller dess syfte motverkas genom att närings- idkare betingar sig oskäliga förmåner med stöd av avtalsklausuler som inte direkt strider mot konsumentköplagens bestämmelser.

I en del remissyttranden påpekas att en tvingande lagstiftning som pålägger säljarsidan ett strängare ansvar kan leda till kostnadsökning- ar och höjda varupriser. Från bankhåll erinras även om att lagen kan leda till försämrade refinansieringsmöjligheter för bl.a. mindre företag inom detaljhandeln. Med anledning härav vill jag framhålla att den tvingande lagstiftning som utredningen föreslår väsentligen syftar till att stärka köparens ställning i händelse av kontraktsbrott på sälja- rens sida. Förslaget innebär med andra ord att den enskilde köparen inte skall behöva bära den ekonomiska risken av att säljaren inte fullgör sina förpliktelser. Jag har svårt att tro att en sådan lagstift- ning skall bchöva medföra någon mera väsentlig ökning av säljarnas kostnader. Det kan visserligen _ som har anförts under remissbehand- lingen —— finnas en viss risk för att lagen leder till ett ökat antal oberät- tigade krav från köpare och därigenom påverkar säljarnas kostnader. Denna fara för kostnadsökningar bör dock enligt min mening inte för- anleda att man avstår från att ge köpare i allmänhet tillfredsställande rättsskydd i händelse av kontraktsbrott på säljarens sida. I likhet med köplagsutredningen kan jag därför inte finna att risker av berört slag kan anföras som något bärande skäl mot en förstärkning av köparens rät- tigheter. Jag bedömer inte heller risken för försämrade refinansierings- möjligheter som särskilt oroande vare sig från näringslivets eller från konsumenternas synpunkt.

Mot bakgrund av det nu anförda förordar jag att köplagsutredning- ens förslag läggs till grund för lagstiftning om konsumentköp.

6.2. Huvudgrunderna för lagstiftningen

6.2.1. Tillämpningsområdet

Det skyddsbehov som motiverar införandet av tvingande regler om köparens befogenheter mot säljaren m.fl. gör sig enligt köplagsutred- ningens mening främst gällande i fall då konsument för enskilt bruk kö-

Prop. 1973: 138 130

per vara av näringsidkare. Enligt utredningen bör lagens tillämpnings- område i princip begränsas till dessa fall. För att täcka bl. a. så stor del som möjligt av handeln med begagnade bilar föreslår utredningen emel— lertid att lagen skall omfatta också köp från annan än näringsidkare, om köpet förmedlas av näringsidkare som ombud för säljaren.

Under remissbehandlingen har den förordade avgränsningen av la- gens giltighetsområdc i allmänhet inte föranlett någon erinran. I några yttranden diskuteras emellertid möjligheterna att ge lagen en vidare in— riktning. Sålunda bör enligt marknadsdomstolens mening övervägas om inte kretsen av köpare som skyddas av de tvingande reglerna bör vidgas att omfatta även sådana kategorier av yrkesutövare som driver verksam- het i andra än affärsmässiga former, t. ex. lantbrukare, fiskare och hantverkare. Vidare förordas både av statens konsumentråd och av nä- ringslivet att lagen generellt utsträcks att gälla även köpavtal där sälja- ren är privatperson. Man pekar på att utredningens" förslag kan leda till tolkningssvårigheter beträffande innebörden av begreppet näringsidkare och på att risk kan uppstå för att lagen kringgås.

För egen del vill jag framhålla att den lagstiftning det nu är fråga om motiveras av sociala skyddssynpunkter liknande dem som ligger till grund för exempelvis avtalsvillkorslagen och hemförsäljningslagen. Den är i likhet med dessa lagar att betrakta som ett led i samhällets strävan att stärka konsumenternas ställning. Det synes därför naturligt att lagen ges i huvudsak samma tillämpningsområde som nyssnämnda lagar, dvs. att den begränsas till avtal mellan näringsidkare och konsument. Starka praktiska skäl talar också för en sådan ordning. Jag medger visserligen att ett visst skyddsbehov kan framträda också i fall där både säljare och köpare är näringsidkare. Som föredragande departementschefen påpe- kade när förslaget till avtalsvillkorslag lades fram (prop. 1971: 15 s. 68) finns dock avsevärda skillnader mellan dessa fall och de situationer då enskilda konsumenter ingår köpavtal med näringsidkare. De flesta nä- ringsidkare är eller kan bli anslutna till organisationer som har till upp- gift att bevaka medlemmarnas intressen i bl. a. nu aktuella hänseenden. En näringsidkare som skall göra inköp för den egna rörelsen har därför ofta större möjligheter än den enskilde konsumenten att göra sina intres- sen gällande vid utformningen av avtalsvillkoren. Vad gäller köp där ingendera parten är näringsidkare torde normalt sett inte föreligga något påtagligt behov av sådana skyddsregler som utredningen föreslår. Dessa regler tar framför allt sikte på områden där formulärrätten har vunnit stor utbredning och syftar över huvud taget till att motverka att säljaren genom att utnyttja sin ekonomiska överlägsenhet betingar sig särskilt förmånliga villkor på köparens bekOStnad. Sådana situationer torde vara mindre vanliga då köpavtal ingås mellan privatpersoner.

På grund av det nu anförda ansluter jag mig till utredningens förslag att lagen görs tillämplig på köp där säljaren är näringsidkare och köpa-

Prop. 1973: 138 121

ren konsument som förvärvar varan huvudsakligen för enskilt bruk. För att motverka kringgående av lagen och fånga in vissa situationer som i fråga om skyddsbehovet typiskt sett nära överensstämmer med huvud- fallen förordar jag vidare, i likhet med utredningen, att lagen får om- fatta också köp som förmedlas av näringsidkare som ombud för privat- person. Jag vill till undvikande av missförstånd framhålla att jag inte med det nu sagda har tagit avstånd från tanken på särskilda skyddsreg— ler för andra typer av köp än de nu nämnda. Skulle det under köplags- utredningens fortsatta arbete eller i annat sammanhang visa sig före- ligga behov av sådana regler är jag givetvis'bercdd att ta upp den frå— gan till övervägande. ' '

Vad angår föremålet för köpet innebär utredningens förslag att lagen skall gälla köp av vara. Någon kritik mot förslaget i denna del har inte framförts under remissbehandlingen. Jag har inte heller någon erinran mot den föreslagna avgränsningen. '

I näringslivets remissyttrande uppmärksammas den internationellt privaträttsliga frågan om vilket lands lag som skall tillämpas på konsu- mentköp med internationell karaktär. Denna fråga regleras i lagen. (1964: 528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa sa- ker. Huvudregeln är enligt denna lag (3 5) att parterna själva får be- stämma vilket lands lag som skall reglera köpet. Principen om parternas avtalsfrihet vid val av tillämplig lag innebär enligt förarbetena till lagen (prop. 1964: 149 s. 19) att en Överenskommelse i frågan är giltig, även om avtalet hänvisar till en lag som väsentligen avviker från den lag som eljest skulle vara tillämplig och även i vad avtalet kan medföra att tving— ande regler i sistnämnda lag sätts ur kraft. I ytterlighetsfall skall svensk domstol dock kunna ingripa med stöd av lagens bestämmelse om ordre public (6 $), vilken utsäger att bestämmelse i utländsk lag som är uppen- bart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i landet inte får vinna tillämpning här. Av förarbetena till lagen (prop. s. 26) framgår att domstol endast i mycket begränsad utsträckning kan tillgripa ordre public-bestämmelsen för att upprätthålla en betydelsefull tvingande svensk rättsregel, t. ex. en tvingande regel som syftar till att skydda av- betalningsköpare mot obilliga avtalsvillkor. Har parterna inte träffat nå— gon överenskommelse om vilket lands lag som skall reglera köpet, gäller enligt 1964 års lag som huvudregel att ”säljarens lag” skall tillämpas (4 5). Om säljaren eller hans representant tar emot beställningen i köpa- rens land, skall dock det landets lag gälla.

Den reglering för vilken jag nu har redogjort tillkom i anslutning till att Sverige ratificerade en av Haagkonferensen för internationell privat- rätt år 1955 utarbetad konvention i ämnet. Konventionen har tillträtts av ytterligare ett antal europeiska stater, däribland Danmark, Finland och Norge. Den har trätt i kraft. Bestämmelserna i 1964 års lag är i en- lighet med en särskild regel i konventionen (art. 7) tillämpliga på samt-

Prop. 1973: 138 1 lx) |»)

liga internationella köp, dvs. oavsett om de har anknytning till annan konventionsstat eller till stater utanför konventionen.

Det skall inte bestridas att den avtalsfrihet i fråga om val av tillämp- lig lag som 1964 års lag utgår från rymmer vissa problem "från konsu— mentskyddssynpunkt. Jag tänker främst på den möjlighet lagen ger par- terna Vid ett här i landet ingånget konsumentköp, som har internationell karaktär exempelvis därigenom att säljaren är ett utländskt företag, att välja ett annat lands lag för lösning av tvister på grund av köpet. Risken för missbruk av avtalsfriheten på denna punkt är inte stor. Som redan har påpekats ger 1964 års lag svensk domstol viss _ låt vara begrän- sad — möjlighet att med tillämpning av ordre publicsynpunkter un- danröja verkningarna av en överenskommelse om lagval som syftar till att direkt kringgå konsumentköplagen. Med stöd av avtalsvillkorslagen kan vidare K0 och marknadsdomstolen ingripa mot oskäliga lagvals- klausuler vid konsumentköp. Med hänsyn härtill anser jag några sär- skilda lagstiftningsåtgärder i syfte att hindra kringgående av den tving- ande regleringen på detta sätt inte vara nödvändiga. Lagstiftning av så- dan innebörd torde f. ö. förutsätta att vi säger upp 1955 års Haagkon— vention.

Utredningen har inte närmare diskuterat frågan om konsumentköp- lagens inverkan på säljarens relationer till annan i tidigare säljled, t.ex tillverkaren och grossisten. Frågan har emellertid uppmärksam— mats i vissa remissyttranden. Sålunda förklarar sig näringslivet förut- sätta att lagförslaget inte syftar till att ändra den ansvarsstruktur som har utvecklats på säljarsidan. Enligt näringslivets mening är förslaget utformat så, att frivilliga överenskommelser mellan berörda parter kan reglera ansvarsförhållandena på säljarsidan på ett ändamålsen- ligt sätt. Frågan om säljarens ställning i förhållande till exempelvis va- rans tillverkare, när säljaren enligt lagen ådrar sig köprättsligt ansvar för en av tillverkaren lämnad, felaktig uppgift om varan, berörs av bl.a. K0 och statens konsumentråd, vilka ifrågasätter införande av bestämmelser om regressrätt för säljaren mot den som har lämnat oriktiga informationer om varan. För egen del ser jag saken på föl- jande sätt. Konsumentköplagen avses innehålla tvingande regler till skydd för konsumenten, när han köper vara av näringsidkare. Det lig- ger klart utanför lagens syfte att ta ställning till hur lagen i visst eller vissa hänseenden återverkar på ansvarsförhållandena inom näringsli- vet. På detta område råder i dag avtalsfrihet. Som understryks av näringslivet lämnar utredningens förslag utrymme för frivilliga över— enskommelser om relationerna mellan olika säljled. Några missförhål- landen som motiverar ingripande genom lagstiftning i detta hänseende har inte påvisats. Jag ansluter mig därför till näringslivets uppfattning i frågan. Till spörsmålet om säljarens förhållande till kreditgivare

Prop. 1973: 138 1

lx) ha

som övertagit säljarens fordran mot köparen återkommer jag i det följande.

[ specialmotiveringen till l 5 återkommer jag till den närmare ut- formningen av reglerna om lagens tillämpningsområde.

Hänvisningar till S6-2-1

  • Prop. 1973:138: Avsnitt 2

6.2.2. Lagstiftningszekniken

Utredningen anser att den föreslagna konsumentköplagens karaktär av minimiskydd för köparen bör konuna till uttryck på två sätt i lagtex- ten. Dels bör slås fast att köparen vid konsumentköp alltid skall ha de befogenheter som tillerkänns honom i lagen. ] anslutning härtill bör ut- sägas att förbehåll som inskränker sådan befogenhet är ogiltigt. Dels bör genom en särskild regel klargöras att lagen inte hindrar tillämpning av sådana avtalsvillkor och dispositiva rättsregler som ger köparen bättre rättigheter än den tvingande lagstiftningen eller rör frågor som inte reg- leras i lagen. Det minimiskydd som köparen får enligt konsumentköp- lagen kan nämligen av olika skäl inte på alla punkter sträcka sig lika långt till köparens förmån som den allmänna köplagens dispositiva reg- ler. l—lar intet avtalats mellan köparen och säljaren rörande en fråga som regleras i den tvingande lagen, kan det därför ofta vara mer för— månligt för köparen att åberopa köplagens normalregler än konsument- köplagens minimiregler. Man bör enligt utredningen se till att konsu- menterna i sådana fall inte kommer i sämre ställning än köpare på vil- kas köp konsumentköplagen över huvud taget inte är tillämplig. Det- samma gäller beträffande frågor som i avsaknad av avtal mellan par- terna är att bedöma enligt andra dispositiva rättsregler än den allmänna köplagens. Hit hör exempelvis frågor om köparens förhållande till tredje man (varans tillverkare, kreditgivare m. fl.)

Under remissbehandlingen har utredningens förslag i allmänhet läm- nats utan erinran. Från några håll framförs dock betänkligheter mot förslaget. KO menar att det i många fall kommer att bli svårt att avgöra om konsumentköplagen eller den allmänna köplagen är tillämplig i frå- gor som regleras i båda lagarna. Näringslivet ifrågasätter om inte för- hållandet mellan den tvingande lagen och det dispositiva regelsystemet på främst köprättens område blivit onödigt komplicerat. Föreningen Sveriges tingsrättsdomare anser att lagförslaget bör ges en tydligare ut- formning såvitt avser lagens förhållande till sådana avtal och dispositiva regler vilka rör frågor som inte regleras i lagen.

Av vad jag tidigare har anfört (6.1) framgår att jag ansluter mig till utredningens förslag att de köprättsliga reglerna till konsumenternas skydd skall meddelas i en från den allmänna köplagen fristående lag. Jag delar också uppfattningen att konsumentköplagen främst bör garan— tera köparen ett grundskydd i händelse av kontraktsbrott på säljarens sida och att den inte bör syfta till någon fullständig reglering av alla frå- gor rörande konsumentköp. Med en sådan lösning måste man klargöra

Prop. 1973: 138 124 hur 'de tvingande reglerna förhåller sig till framför allt sådana disposi— tiva normalregler som i allmänhet gäller beträffande köparens ställning i förhållande till säljaren och andra personer som han kan komma i rätts- lig förbindelse med på grund av köp. Problemet är i och för sig inte nytt. Liknande problem uppstår så snart man inför en tvingande civil— rättslig reglering vilken skall gälla vid sidan av dispositiva rättsregler. Som exempel kan nämnas förhållandet mellan tvingande och dispositiva regler i lagen (1927: 77) om försäkringsavtal. Den föreslagna konsu— mentköplagen skiljer sig framför allt i ett hänseende från tidigare mot- svarigheter, nämligen genom att de tvingande reglerna inte avses ingå i samma lag som innehåller de dispositiva normalreglerna. Detta förhål- lande ger anledning att i fråga om konsumentköplagen särskilt överväga behovet att klargöra lagens förhållande till dispositiva rättsregler.

Eftersom det tvingande skyddet i konsumentköplagen skall represen- tera en minimistandard i fråga om köparens rättigheter, kan man knap- past undvika att dess regler i vissa fall blir mindre förmånliga än de dis- positiva regler som den allmänna köplagen innehåller. Ett mycket stort antal köp sker emellertid utan att parterna träffar något särskilt avtal som innebär avvikelse från den allmänna köplagen. Hit hör exempelvis det stora flertalet köp av dagligvaror. Konsumentköplagens tillkomst bör givetvis inte medföra att konsumenten vid sådana köp i fortsätt- ningen får sämre rättigheter än han har f.n. Köparen skall med andra ord alltid kunna åberopa reglerna i den allmänna köplagen om dessa är förmånligare för honom än konsumentköplagens bestämmelser och något avtal om avvikelse från den allmänna köplagen inte föreligger. Det är angeläget att något missförstånd inte uppstår beträffande de rät- tigheter konsumenten har i olika situationer.

Vad jag nu har anfört avser i första hand förhållandet mellan konsu- mentköplagen och den allmänna köplagen. Resonemanget har emellertid aktualitet även beträffande den tvingande lagens relation till andra dis— positiva rättsregler än köplagens, t. ex. när det gäller köparens befogen- heter mot kreditgivare som övertagit säljarens fordran på köpeskillingen. [ sådana fall bör det också stå köparen fritt att i stället för den tvingan- de minimiregleringen åberopa allmänna civilrättsliga regler.

Beträffande tvingande lagstiftning på det civilrättsliga området gäller som allmän princip att sådan lag inte lägger hinder i vägen för tillämp— ning av avtalsvillkor som är förmånligare för den skyddade parten än de tvingande reglerna. Detta bör naturligen också gälla i fråga om konsu- mentköplagen. Det kan antas att konsumentköp inte sällan kommer att vara slutna på villkor som i det ena eller andra avseendet medger köpa- ren bättre rättigheter än konsumentköplagen. Bl.a. kan det, som jag ti- digare har framhållit, förväntas att sådana avtalsvillkor skall komma till under inflytande av avtalsvillkorslagen.

Mot bakgrund av det nu anförda anser jag att konsumentköplagen

Prop. 1973: 138 125

bör innehålla bestämmelser som klargör hur lagens regler förhåller sig till avtal mellan parterna och — när något avtal inte träffats _— till dis- positiva rättsregler på främst köprättens område. Jag delar inte de av några remissinstanser uttalade farhågorna för att sådana bestämmelser skulle leda till betydande tillämpningssvårigheter. På denna punkt får liksom beträffande övriga regler i lagen förutsättas att behövlig informa— tion lämnas till näringsidkare, konsumenter och berörda offentliga organ. Ofta torde f. ö. de diskuterade problemen vara av huvudsakligen teoretiskt intresse. Det bör alltid stå konsumenten fritt att hänföra sig till den tvingande lagen. Härigenom kan han undgå de svårigheter som kan vara förenade med att fastställa innebörden av ett avtalsvillkor eller en dispositiv lagregel och avgöra om villkoret eller lagregeln är förmånli- gare än den tvingande bestämmelsen.

Jag anser följaktligen att utredningens förslag i nu berörda hänseen- den bör kunna godtas. Till den närmare innebörden av reglerna åter- kommer jag i specialmotiveringen till 2 5.

Som redan nämnts syftar utredningens förslag även till att klargöra konsumentköplagens förhållande till avtalsvillkor och dispositiva regler vilka rör frågor som inte regleras i lagen. Detta motiveras av att lagen inte avser att ge någon fullständig reglering av alla frågor som har sam- :band med den tvingande regleringen. Som exempel på en fråga som har lämnats utanför regleringen kan nämnas verkan av att köparen före kö— pet har undersökt varan (47 & köplagen). Enligt utredningen bör det ut- tryckligen klargöras att konsumentköplagen inte lägger hinder i vägen för att i sådana frågor tillämpa vad som kan ha avtalats mellan parterna eller som följer av köplagens dispositiva regler.

Att räckvidden av den tvingande regleringen måste vara den som ut- redningen har angett synes mig ligga i sakens natur. Det kan givetvis ha sitt värde att genom en uttrycklig bestämmelse klargöra konsumentköp- lagens räckvidd också i nu nämnda hänseende, även om det i och för sig inte är strikt nödvändigt. Det är emellertid också angeläget att inte onö— digtvis komplicera lagtexten. Med hänsyn härtill har jag stannat för att någon motsvarighet till utredningens förslag i denna del inte bör tas med ilagen.

Utredningen tar i samband med de nu diskuterade problemen också upp frågan om giltigheten av avtalsvillkor som syftar till att helt eller delvis sätta konsumentköplagens regler ur spel, dvs. problemet om kringgående av lag. Utredningen berör härvid bl. a. frågan om domstols möjlighet att med stöd av den allmänna rättsgrundsats som har kommit till uttryck i 8 & skuldebrevslagen jämka eller lämna utan avseende av- talsvillkor som på ett sådant sätt neutraliserar en tvingande regel att det utgör ett direkt kringgående av denna. Vad utredningen anför ger mig anledning erinra om att hithörande frågor f. n. utreds av generalklausul- utredningen. Något önskemål om att konsumentköplagen skall komplet-

Prop. 1973: 138 126

teras med en regel om möjlighet för domstol att åsidosätta otillbörliga avtalsvillkor har inte framförts vid remissbehandlingen av köplagsutred- ningens förslag. Med hänsyn till det anförda anser jag mig inte nu böra gå närmare in på frågan i vilken utsträckning domstol med stöd av nu- varande förmögenhetsrättsliga generalklausuler kan åsidosätta avtalsvill— kor av det slag utredningen syftar på (jfr prop. 1971: 15 s. 62).

Utredningen anser det eftersträvansvärt att konsumentköplagens ter- minologi i görligaste mån ansluter sig till den allmänna köplagens. Denna ståndpunkt har inte föranlett några kritiska kommentarer i re- missyttrandena. Inte heller för egen del finner jag anledning till någon erinran mot vad utredningen har anfört härom. I några remissyttranden hävdas emellertid att den föreslagna lagen inte blir effektiv, eftersom den på flera punkter innehåller alltför diffusa bestämningar, t. ex. ut- tryck av typen ”skälig tid”, ”väsentlig betydelse” och ”skälig ersätt- ning”. Med anledning av denna kritik vill jag betona att det knappast torde vara möjligt att i en civilrättslig lagstiftning av förevarande slag helt undvika allmänt hållna formuleringar av nämnda typ. En nackdel med sådana uttryck är visserligen att de försvårar för parterna att an- passa sitt handlande cfter lagens bestämmelser. De fyller emellertid den viktiga funktionen att de skapar förutsättningar för ett hänsynstagande till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är svårt att göra en riktig avvägning vid utformningen av mera preciserade föreskrifter och så— dana föreskrifter kan lätt leda till resultat som i det enskilda fallet ter sig godtyckliga.

6.2.3 Kraven på säljarens prestation Konsumentköplagen skall enligt utredningens förslag i första hand reglera frågor om påföljderna av kontraktsbrott på säljarens sida, dvs. de spörsmål som i den allmänna köplagen behandlas i 21—27 åå (dröjs— mål) och 42—54 55 (fel i godset). Innan utredningen går närmare in på köparens befogenheter mot säljaren, diskuterar den emellertid utförligt vissa allmänna spörsmål om de krav som kan ställas på säljarens presta- tion m.m. I likhet med utredningen skall jag i det följande först ta upp dessa problem (6.2.3—6.2.5). Vad gäller de krav som skall ställas på säljarens prestation intar ut- redningen den ståndpunkten att konsumentköplagen inte bör försöka lösa hithörande frågor genom regler med generell räckvidd och avfatt- ning (se 4.2.3). Detta har främst betydelse beträffande kraven på den sålda varans kvalitet och användbarhet eller med andra ord vad som skall räknas som ”fel" i en vara. Enligt utredningens mening bör denna fråga bedömas enligt samma principer som anses gälla vid tillämpning av den allmänna köplagen. Flertalet remissinstanser har godtagit eller lämnat utan erinran utred- ningens bedömning av lagstiftningsbehovet i denna del. Statens konsu-

Prop. 1973: 138 127

mentråd kritiserar dock utredningens uppfattning och hävdar att man vid den fortsatta översynen av köplagen bör undersöka möjligheten att i konsumentköplagen införa en regel om att en vara skall vara ägnad för sitt ändamål. En sådan regel skulle enligt rådets mening bl. a. kunna minska utbudet av undermåliga och obrukbara varor. Liknande önske- mål uttalas även från vissa andra företrädare för konsumentintressen.

Enligt min mening talar goda skäl för att man inte bör inskränka rå- dande avtalsfrihet beträffande kraven på varans beskaffenhet genom tvingande regler av generell natur i konsumentköplagen. Det är mycket svårt att utforma en sådan reglering på ett sätt som innebär en reell för- bättring av konsumenternas ställning. Eftersom konsumentköplagen skall gälla en mångfald olika varor och köpsituationer torde det nämli- gen knappast vara möjligt att ange kraven på en varas beskaffenhet på annat sätt än genom en mycket allmänt hållen formulering. En tving- ande bcstämmelse av sådant slag skulle i realiteten knappast innebära att bedömningen av vad som skall räknas som fel i varan tillfördes nå- got väsentligt nytt i jämförelse med de principer som redan nu gäller. Jag har inte fått intrycket att det —_ om man bortser från användningen av klausulen ”i befintligt skick” till vilken jag strax återkommer —— i nå- gon nämnvärd utsträckning förekommer att säljare i sina avtalsformulär friskriver sig från ansvar för en såld varas allmänna kvalitet och an— vändbarhet. Skulle oacceptabla sådana friskrivningar förekomma ger avtalsvillkorslagen goda möjligheter till ingripande. Med hänsyn till det nu anförda anser jag inte att några tvingande lagregler av allmän räck— vidd rörande kraven på sålda varors beskaffenhet bör införas i konsu- mentköplagen.

Med den nu intagna ståndpunkten behöver konsumentköplagen inte belastas med speciella undantagsregler för situationer då en vara säljs som defekt eller eljest inte fullgod eller för annat bruk än det normala. I sådana fall ingår det i parternas avtal att varan skall avvika från normal standard, och denna avvikelse kan då inte anses innebära att varan är behäftad med fel. Tillämpning av konsumentköplagens regler om köpa- rens befogenheter vid fel kommer med andra ord i fråga endast om va- ran i annat avseende inte motsvarar de krav som köparen bör kunna ställa på den.

Enligt utredningens mening bör det nu förda resonemanget förses med förbehåll i två avseenden. Är situationen sådan att den sålda varan är farlig för köparens eller annans liv eller hälsa, gör sig svårigheterna att i lag bestämma kraven på varans beskaffenhet inte gällande med samma styrka som beträffande varor i allmänhet. Vare sig varan har sålts i strid mot sådant förbud att saluhålla varan som från säkerhets- synpunkt meddelats i författning eller av myndighet eller varan eljest är hälsovådlig, bör köparen enligt utredningen kunna utöva de befogenhe- ter som tillkommer honom vid fel i varan. Förslaget innehåller därför

Prop. 1973: 138 128

uttryckliga bestämmelser av sådan innebörd. Utredningen föreslår vi— dare att lagen skall innehålla regler om vilken verkan som skall tillmätas ett förbehåll om att varan säljs ”i befintligt skick”. Syftet med denna re— gel är att säljaren inte skall kunna undandra sig allt ansvar för varans beskaffenhet bara genom att införa ett sådant förbehåll i avtalet.

Vid remissbehandlingen har utredningens förslag till lagreglering i nu berörda hänseenden genomgående väckt positivt gensvar. De anmärk- ningar som riktas mot förslaget gäller enskildheter i bestämmelsernas ut- formning. De föreslagna reglerna rör frågor av uppenbar praktisk bety— delse, där uttryckliga bestämmelser saknas f.n. De utgör därför enligt min mening en värdefull förstärkning av konsumenternas rättsskydd och jag delar utredningens uppfattning att säljarens ansvar för fel i varan bör preciseras på de punkter det nu är fråga om. Den närmare utform- ningen av bestämmelserna behandlas i specialmotiveringen till 8 och 9 åå.

6.2.4. Säljarens ansvar för uppgifter om varan

Utredningens lagförslag upptar flera regler som syftar till att stärka köparens ställning för den händelse han förletts att köpa varan genom oriktiga uppgifter om denna. Enligt utredningens mening bör i lagen klargöras att säljarens ansvar för riktigheten av uppgifter som lämnas om varan omfattar inte bara vad som direkt influtit i t. ex. ett skriftligt kontrakt utan också uppgifter som förekommer i annonser, reklambro- schyrer, bruksanvisningar till varan m.m. I lagförslaget regleras först säljarens ansvar för sådana uppgifter som han själv har lämnat om va- ran. Förslaget innebär i huvudsak att köparen skall ha rätt att göra gäl- lande befogenhet som enligt lagen tillkommer honom vid fel i varan, om säljaren har lämnat oriktig uppgift om varan och uppgiften kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren medges dock viss rättelsemöjlighet. Utred- ningen föreslår vidare att säljaren skall ha visst ansvar också när den oriktiga uppgiften härrör från annan än honom själv, t. ex. varans till- verkare. Som förutsättning härför skall enligt förslaget bl. a. gälla att säljaren antingen har åberopat uppgiften eller måste ha insett att den var oriktig.

Förslaget att konsumentköplagen skall innehålla regler om säljarens ansvar för oriktiga uppgifter om varan har överlag godtagits av remiss- instanserna. Vad beträffar reglernas utformning har bl. a. från konsu- menthåll uttalats önskemål om att skyddet för konsumenten vidgas i vissa hänseenden. Näringslivet å sin sida hävdar att den föreslagna reg- leringen präglas av ett marknadsrättsiigt synsätt och bör ändras så att den bättre ansluter till nuvarande avtals- och köprättsliga principer. Reglerna bör i enlighet härmed precisera vilka uppgifter säljaren an- svarar för, dvs. vad som omfattas av köpavtalet, i stället för att ange i vilka situationer säljaren skall svara för oriktiga uppgifter.

Prop. 1973: 138 129

För egen del vill jag först erinra om att marknadsföringslagen har medfört en väsentlig förbättring av konsumenternas allmänna skydd mot ovederhäftiga metoder i reklam och annan marknadsföring. Konsu- menternas ställning har också stärkts genom lagstiftning på speciella områden. Sålunda har i livsmedelslagen (1971: 511) tagits upp straff- sanktionerade regler om märkning av livsmedel, t. ex. med uppgifter om hällbarhetstid. Genom lagen (1971: 1081) om bestämning av volym och vikt, vilken träder i kraft den 1 juli 1973, straffbeläggs saluförande av färdigförpackad vara med oriktig volym- eller viktuppgift. Som jag har påpekat tidigare (6.1) innebär dock den omständigheten att man kan in- gripa mot ovederhäftiga affärsmetoder på näringsrättslig väg inte i och för sig att det saknas behov av civilrättsliga regler som klargör den en- skilde konsumentens rättigheter för den händelse han förmåtts att köpa en vara genom t. ex. felaktiga upplysningar i reklamen. Jag delar utred- ningens uppfattning att tvingande regler i detta ämne bör meddelas i konsumentköplagen.

Vad gäller den närmare utformningen av regleringen vill jag med an- ledning av näringslivets kritik mot utredningens förslag framhålla föl- jande. Det kan i och för sig synas ligga nära till hands att anknyta till den i den juridiska doktrinen gjorda distinktionen mellan uppgifter som anses omfattade av köpavtalet (”utgör avtalsinnehåll") och uppgifter som ligger utanför avtalet. Distinktionen är emellertid inte oomtvistad (jfr SOU 1972: 28 s. 148). Den har inte heller vunnit något klart stöd i rättspraxis. Med hänsyn härtill och till svårigheten att i praktiken dra en skarp gräns mellan uppgifter av det ena och det andra slaget kan jag inte ansluta mig till näringslivets ståndpunkt. Jag anser i stället den av utredningen förordade metoden för angivande av säljarens ansvar vara att föredra. Enligt min mening kan det f. ö. snarast ses som en fördel att den civilrättsliga regleringen utformas med anknytning till de närings- rättsliga bestämmelserna, eftersom de båda lagarna med olika metoder skall tillgodose samma syfte, nämligen att skydda konsumenterna mot vilseledande framställningar i reklam o.d., och därmed är att betrakta som komplement till varandra.

Förslaget att regleringen skall omfatta säljarens ansvar för inte bara egna uppgifter utan också uppgifter som härrör från tredje man har inte föranlett någon gensaga vid remissbehandlingen. Förslaget utgör enligt min mening ett värdefullt led i strävandena att ge konsumenterna ett fullgott skydd mot ovederhäftiga uppgifter i reklam o.d. För köparen är det uppenbarligen en fördel att han inte behöver undersöka om det är säljaren eller någon annan, t. ex. varans tillverkare, som står för en orik- tig uppgift som lämnats i samband med köpet. I förhållande till köpa- ren framstår säljare och tillverkare vanligen som en enhet. Det synes därför naturligt att en köpare som genom oriktiga uppgifter om varan förmåtts att köpa denna kan göra gällande samma befogenheter mot

9 Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 130

säljaren vare sig det är säljaren själv eller tillverkaren som har lämnat de oriktiga uppgifterna. Jag ansluter mig alltså i princip till utredningens förslag i denna del.

Till de anmärkningar beträffande förslagets enskildheter som har framförts vid remissbehandlingen återkommer jag vid behandlingen av den närmare utformningen av reglerna i specialmotiveringen till 7 &.

Några remissinstanser har tagit upp frågan om säljarens ansvar för sidoutfästelser, som har lämnats av företrädare för denne. Denna fråga, som har speciell betydelse vid hemförsäljning, har föranlett en särskild regel i 3 % hemförsäljningslagen. Jag finner inte tillräcklig anledning att ta upp den i detta sammanhang.

6.2.5. Säljarens ansvar för garanti rörande varan

Nära samband med frågan om säljarens ansvar för uppgifter om va- ran har spörsmålet om hans ansvar för sådan garanti beträffande varan som ofta ingår i avtalet. Ordet garanti används i mycket skiftande sam— manhang. I allmänhet innefattar en garanti vissa utfästelser om varan beskaffenhet. Utfästelserna kan ha mycket allmän karaktär, t. ex. avse att varan är av god kvalitet. De kan emellertid också hänföra sig till be- stämda egenskaper hos varan, exempelvis dess hållbarhet eller pre- standa. Vanligt är att en garanti reglerar köparens rättsställning i hän- delse av fel i varan. Normalt lämnas härvid ett åtagande från säljaren eller annan, t. ex. varans tillverkare att avhjälpa sådana fel. Åtaganden av detta slag är i regel tidsbegränsade.

Utredningen har tagit upp frågan om det finns anledning att genom särskild föreskrift i lagen ålägga säljare som har lämnat en ”garanti” ett strängare ansvar för fel i varan än vad som annars gäller. Utredningen anser emellertid inte att det finns tillräckliga skäl för att införa en sådan regel. Däremot förordar utredningen en lagregel om bevisbördan när varan avviker från vad som följer av en tidsbestämd garanti. Regeln slår fast att säljaren i ett sådant fall har bevisbördan för att avvikelsen beror på omständighet som köparen svarar för. Den torde överensstämma med gällande rätt såvitt avser garantier som hänför sig till varans skick vid den tidpunkt då faran övergick på köparen. Den blir emellertid också tillämplig beträffande de moderna garantier som innebär en till- försäkran att varan skall vara funktionsduglig under hela garantitiden.

Inte heller beträffande garantier som innefattar åtagande att avhjälpa fel i varan anser utredningen det vara möjligt att meddela tvingande regler om åtagandenas materiella innehåll, exempelvis föreskrifter om vem som skall bekosta transport av varan till och från det ställe där re- paration skall ske. Konsumentköplagen föreslås endast uppta regler om påföljderna av att utfästelse att avhjälpa fel inte fullgörs. Eftersom utfästelser av detta slag ofta avges av annan än säljaren, t. ex. varans tillverkare, bör lagen även reglera säljarens ansvar för bristande upp-

Prop. 1973: 138 131

fyllelse av sådant avhjälpningsåtagande från tredje mans sida som gjorts för säljarens räkning.

Under remissbehandlingen har i allmänhet inte riktats någon erinran mot den avgränsning av lagregleringcn beträffande garantier som utred- ningen föreslär. Några remissinstanser —— däribland statens konsument- råd och KF —— föreslår emellertid att förbud införs mot användning av ordet ”garanti” i andra fall än när köparen tillförsäkras bättre förmåner än lagen (”gällande rättsregler”) innebär. Konsumentrådct anser vidare att säljaren bör vara skyldig att se till att köparen informeras om inne- hållet i garantin, att köpevillkoren är enkelt och klart formulerade och att de överlämnas till köparen. Brister säljaren i denna skyldighet bör köparen ha möjlighet att t. ex. häva köpet. Ett par remissinstanser efter- lyser tvingande regler om. de minimikrav som bör ställas på vad en ga- ranti skall omfatta. Härvid erinras bl. a. om risken för att garantier cl- 'est förknippas med villkor som i realiteten betager garantierna deras värde.

För egen del kan jag instämma i att den nuvarande användningen av uttrycket garanti kan kritiseras. Många konsumenter uppfattar detta ut- tryck som innebärande att de tillförsäkras en speciell förmån. Det är emellertid inte ovanligt att en ”garanti” i realiteten bara utgörs av en försäkran att varan har vissa angivna egenskaper, vilkas frånvaro skulle innebära att varan är behäftad med fel. Det är också mycket vanligt att en garanti faktiskt innebär en inskränkning av de rättigheter köparen annars skulle ha haft i händelse av fel i varan. Jag delar uppfattningen att det i och för sig är önskvärt att uttrycket garanti inte används i så— dana fall. Jag vill emellertid samtidigt erinra om att det ofta kan vara svårt att avgöra om köparen genom en garanti försätts i bättre eller sämre läge än vad som annars skulle ha varit fallet. Vad beträffar så- dana garantier som innefattar åtagande att avhjälpa fel i varan bör sär- skilt uppmärksammas att den häremot svarande rätten att kräva avhjäl- pande ofta är till fördel för köparen. Någon rätt av sådant slag tillkom- mer inte köparen enligt den allmänna köplagen. Framför allt när det gäller mindre fel i varor som är avsedda för användning under längre tid, t. ex. hushållsmaskiner och "IV-apparater, kan det vara bättre för köparen att få felet avhjälpt genom säljarens försorg och på dennes be- kostnad än att få behålla varan i föreliggande skick mot avdrag på kö- peskillingen. Nackdelen från köparens synpunkt med denna typ av ga- rantier ligger i att de ofta är förenade med friskrivningsklausuler som begränsar köparens tillgång till andra befogenheter än en rätt att på- fordra reparation av varan. Den naturliga vägen att stärka köparens ställning i detta sammanhang är inte i första hand att reglera använd- ningen av uttrycket ”garanti” utan att genom tvingande regler tillför- säkra honom ett rättsligt skydd mot sådana friskrivningsklausuler.

Ett ytterligare skäl som talar mot att man nu inför lagregler om an-

Prop. 1973: 138 132

vändningen av uttrycket garanti är att denna fråga inte lämpar sig för en civilrättslig reglering. Det ligger närmare till hands att ingripa på nä— ringsrättslig väg. I många fall torde missvisande användning av uttrycket kunna beivras med stöd av marknadsföringslagen. Stundom kan till- lämpning av avtalsvillkorslagen ligga närmare till hands. Jag kan erinra om att föredragande departementschefen när förslaget till sistnämnda lag remitterades till lagrådet berörde bl. a. möjligheterna att ingripa mot den typ av avtalsvillkor som visserligen inte kan sägas vara otillbörliga på grund av sitt innehåll eller på grund av att de utformats på ett sätt som vilseleder konsumenten i fråga om den sakliga innebörden men som genom det sätt på vilket de presenteras för konsumenten är ägnade att ge honom en felaktig föreställning om ett särskilt fördelaktigt erbju- dande och av den anledningen framstår som otillbörliga (prop. 1971: 15 s. 73). Som exempel härpå nämndes särskilt garantierbjudanden. Depar- tementschefen framhöll att det fick ankomma på de tillämpande myn- digheterna —— K0 och marknadsdomstolen — att i det särskilda fallet avgöra om ingripande skulle ske med stöd av marknadsföringslagen el- ler avtalsvillkorslagen. Genom KO:s försorg har en omfattande genom- gång av garantiformulär inletts. Undersökningen har redan resulterat i uppgörelser med vissa branschorganisationer om innehållet i organisa— tionernas garantiformulär. Jag syftar här på de garantier som utarbetats av Elektriska hushållsapparatleverantörer och Radiobranschens samar- betsråd. Överläggningar om garantierbjudandcnas utformning pågår på ytterligare ett antal områden, däribland handeln med nytillverkade bilar. Med hänsyn härtill kan man räkna med att en sanering kommer till stånd i fråga om både användningen av uttrycket garanti och garantiåta— gandenas innehåll, och jag anser inte att det nu finns anledning att in- föra ett särskilt förbud mot otillbörlig användning av uttrycket. garanti vid konsumentköp.

Det sist anförda talar också för att man kan underlåta att i lag när- mare reglera garantiåtagandenas innehåll. Mot en sådan reglering kan dessutom anföras skäl liknande dem som har anförts beträffande möj— ligheterna att genom konsumentköplagen reglera de krav som skall stäl— las på säljarens prestation (6.2.3). Den av några remissinstanser anvisade utvägen att i lagen ställa upp vissa minimikrav i fråga om garantiernas innehåll erbjuder enligt min mening inte någon tillfredsställande lösning. Med tanke särskilt på garantiernas mångskiftande beskaffenhet skulle det vara mycket svårt att utforma regler som lämpar sig för alla typer av varor och köpsituationer m. 111. En reglering av sådant slag skulle vi- dare kunna leda till att säljarna begränsar garantierbjudandenas räck- vidd på ett sätt som är till nackdel för olika köparkategorier. Sålunda skulle exempelvis en tvingande reglering i lag av ansvaret för transport- kostnad vid ianspråktagande av reparationsgaranti kunna medföra att sådana garantiers giltighet inskränks till vissa delar av landet. Enligt min

Prop. 1973: 138 133

mening är den lämpligaste utvägen att uppnå tillfredsställande utform- ning av garantierna att KO tar upp frågorna för olika branscher för att, . i första hand genom förhandlingar, få till stånd regler som innefattar en skälig avvägning mellan parternas intressen.

Mot bakgrund av det nu anförda ansluter jag mig till utredningens uppfattning att konsumentköplagen främst bör reglera köparens befo- genheter, när garanti innefattande utfästelse att avhjälpa fel inte fullgörs på tillfredsställande sätt. Vidare bör det i lagen klargöras att köparen kan utöva sina befogenheter mot säljaren också när annan än denne, ex- empelvis tillverkaren, har åtagit sig att avhjälpa fel men inte fullgör detta åtagande. Härutöver bör i enlighet med utredningens förslag med- delas en bestämmelse om lättnad i bevisbördan för köparen vid tidsbe- stämd garanti. Den närmare utformningen av bestämmelserna behandlas i specialmotiveringen till 4 och 10 åå.

En särskild fråga är om lagen som statens konsumentråd har för- ordat bör innehålla regler om skyldighet för säljaren att lämna köparen viss information om förekomsten av garanti och om köpevillkoren i allmänhet. Förslaget sammanhänger bl. a. med att garantiåtagande rö- rande en såld vara inte sällan kommer till köparens kännedom först efter köpet, t. ex. därför att garantin har avgetts av varans tillverkare och garantibeviset förvaras i den tillslutna förpackning i vilken varan överlämnas. De rättsliga problem som kan uppstå i sådana fall rör i första hand frågan om garantin kan anses omfattad av köpavtalet. Spörsmålet, vilket inte behandlas av utredningen, är av allmänt avtals- rättslig karaktär och torde knappast kunna lösas utan närmare under- sökning av olika tänkbara situationer. Jag anser inte att det finns anled- ning att ta upp denna fråga nu. Jag anser inte heller att det bör införas särskilda regler om informationsplikt för säljaren i konsumentköplagen. Konsumentens behov av information om sina rättigheter och skyldighe- ter vid köp bör lämpligen tillgodoses i annan ordning. Jag återkommer till denna fråga längre fram.

6.2.6. Köparens befogenheter mal säljaren

Utredningens lagförslag syftar som förut nämnts bl. a. till att mot- verka de olägenheter som formulärrätten medför för konsumenterna. Eftersom standardvillkoren oftast innebär att köparens rättigheter enligt den allmänna köplagen inskränks, bör enligt utredningen den tvingande skyddslagstiftningen utformas så, att konsumenten tillförsäkras vissa grundläggande befogenheter som han alltid skall ha i händelse av kon- traktsbrott på säljarens sida. Lagstiftningen bör ge köparen rättsligt stöd för att framtvinga riktig prestation eller, om detta inte lyckas, att frigöra sig från köpet genom hävning så att han kan skaffa motsvarande presta- tion från annat håll. Den av utredningen föreslagna regleringen av kö-

Prop. 1973: 138 134

parens befogenheter avser två huvudtyper av kontraktsbrott på säljarens sida, dröjsmål och fel, varvid den senare kategorin i sin tur spaltas upp i två typfall, nämligen bristande fullgörelse av åtagande att avhjälpa fel i varan och fall då varan eljest är behäftad med fel. Frågan om dröjsmål eller fel föreligger får enligt utredningen avgöras med ledning av köpav- talet och dcn allmänna köplagens bestämmelser, med de tvingande ele- ment vid bcdömningen av fel som har berörts i det föregående (6.2.3— 6.2.5).

Vad gäller köparens rättigheter vid säljarens kontraktsbrott innebär utredningens förslag i huvudsak följande. Vid väsentligt kontraktsbrott kan köparen häva köpet. l avvaktan på att säljaren fullgör sin prestation får han innehålla köpeskillingen. Om köparen inte kan eller vill häva köpet skall han vid fel i varan ha vissa andra befogenheter, nämligen dels rätt att kräva avdrag på köpeskillingen, dels — om det rör sig om fall av bristande fullgörelse av åtagande att avhjälpa felet _— att få ski-i- lig ersättning för kostnader som han ådragit sig för att själv avhjälpa detta. Slutligen ges köparen viss rätt till skadestånd.

Det tvingande skyddet enligt konsumentköplagen bör enligt utred- ningen i vissa avseenden inte sträcka sig lika långt som det dispositiva skyddet enligt köplagen. Vid dröjsmål skall sålunda enligt förslaget häv- ningsrätt föreligga endast om köparen efter dröjsmålets inträde har upp- manat säljaren att leverera varan men leverans likväl inte kommer till stånd inom skälig tid. Beträffande såväl dröjsmål som fel bör vidare vissa inskränkningar i hävningsrätten kunna godtas när det gäller spe— cialtillverkade varor o.d. För fall då något åtagande att avhjälpa fel inte har lämnats av säljaren innebär förslaget dessutom en viss utvidg- ning av säljarens möjlighet att avvärja hävning eller annan påföljd ge- nom rättelse av felet. I fråga om köparens rätt till skadestånd förordar utredningen att den tvingande lagen begränsas till att ge köparen visst minimiskydd. Skadeståndsskyldighet föreskrivs .:ålunda bara för fall då säljaren har gjort sig skyldig till grov försummelse vid fullgörande av avtalet.

Utgångspunkten för ett resonemang om utformningen av köparens befogenheter mot säljaren bör vara att den civilrättsliga skyddslagstift— ningen skall garantera konsumenten som köpare ett grundskydd i hän- delse av kontraktsbrott på säljarens sida. Lagstiftningen bör som utred- ningen har påpekat ge köparen rättsligt stöd för att framtvinga riktig prestation från säljarens sida samt, om detta misslyckas, möjliggöra för köparen att frigöra sig från köpet så att han kan skaffa motsvarande prestation från annat håll. Köparen bör med hänsyn härtill i första hand tillförsäkras effektiva påtryckningsmedel för att förmå säljaren att leve- rera varan utan oskäligt dröjsmål eller att fullgöra åtagande att avhjälpa fel i varan. Det medel som härvid främst kommer ifråga är givetvis rät— ten att häva köpet. Att denna rätt skall tillkomma köparen vid konsu-

Prop. 1973: 138 135

mentköp ifrågasätts inte av någon remissinstans. Delade meningar har emellertid framförts beträffande de förutsättningar under vilka köparen skall kunna utöva hävningsrätten enligt de tvingande reglerna.

Några remissinstanser —— däribland KF och statens konsumentråd —— menar att köparens hävningsrätt inte bör vara betingad av att säljarens kontraktsbrott är väsentligt. Ett sådant kriterium är enligt KF ägnat att medföra bevissvårigheter för konsumenten och tolkningsproblem för de rättstillämpande myndigheterna.

För egen del bedömer jag hävningsrätten som en mycket viktig befo- genhet för konsumenten. Den bör självfallet inte vara begränsad till fall av mera extrem karaktär utan snarare ses som ett normalt led i det system av påföljder vid kontraktsbrott som den tvingande regleringen ställer till. köparens förfogande. Det är emellertid inte rimligt att konsu- menten skall ha rätt att häva köpet så snart ett kontraktsbrott från säl- jarens sida föreligger, oberoende av vilken betydelse detta har för köpa- ren i det enskilda fallet. En hävning medför alltid Vissa kostnader och det synes därför knappast samhällsekonomiskt försvarligt eller över huvud taget förenligt med konsumenternas intressen i stort att även helt obetydliga dröjsmål och fel skall få leda till sådana konsekvenser. En generell hävningsrätt skulle lätt kunna missbrukas och medföra stor risk för tvister.

Mot bakgrund av det nu anförda förordar jag att konsumenten i prin- cip ges rätt att häva köpet vid kontraktsbrott från säljarens sida men att denna rätt inte skall föreligga om kontraktsbrottet är av ringa be- tydelse för köparen. [ sak torde detta överensstämma med vad utred- ningen har åsyftat.

Frågan om ett kontraktsbrott är ringa får givetvis bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Bedömningen skall ske från köparens synpunkt, och hänsyn skall alltså tas till hans sär- skilda förhållanden. Bedömningen måste naturligtvis också påverkas av vilken typ av vara det gäller. Beträffande fabriksnya varor av stan- dardkaraktär torde även relativt små brister i fråga om varans funk- tionsduglighet få anses ge konsumenten rätt att häva köpet.

Förslaget att köparen vid dröjsmål och fel skall ha rätt att innehålla köpeskillingen i avvaktan på riktig prestation av säljaren har inte för- anlett någon erinran såvitt gäller dröjsmål. Däremot har bl. a. från nä- ringslivets sida riktats kritik mot att köparen skall tillerkännas motsva- rande befogenhet vid fel i varan. De föreslagna reglerna härom anses ägnade att leda till onödiga tvister och kunna missbrukas av t. ex. kö- pare med betalningssvårigheter.

Enligt min mening fyller rätten att innehålla köpeskillingen en viktig funktion i konsumentköplagens påföljdssystem. Hävningsrätten skulle i många fall bli föga effektiv som påtrycl-Lningsmedel, om den inte kunde kombineras med en sådan rätt. Även en befogenhet att påfordra avhjäl-

Prop. 1973: 138 136

pande blir av mindre värde, om köparen inte kan innehålla åtminstone så stor del av köpeskillingen som svarar mot kostnaden för avhjälpan- det. De vid remissbehandlingen påtalade olägenheterna kan knappast anföras som avgörande argument mot den av utredningen föreslagna re— geln. För att köpeskillingen skall få innehållas krävs att det objektivt sett föreligger ett fel i varan. Köparens rent subjektiva uppfattning sak— nar i princip betydelse. Jag vill erinra om att ett obefogat innehållande av köpeskillingen kan innebära kontraktsbrott på köparens sida. Med hänsyn till det anförda ansluter jag mig till utredningens förslag att konsumentköplagen skall uppta regler om rätt för köparen att vid kon- traktsbrott på säljarens sida innehålla obetald del av köpeskillingen i av- vaktan på att säljaren fullgör sin prestation.

Även mot förslagets regler om rätt för köparen att vid fel i varan kräva avdrag på köpeskillingen eller ersättning för kostnader för att av— hjälpa felet har anförts betänkligheter från näringslivets sida. Framför allt pekas på att dessa befogenheter kan ge upphov till onödiga tvister mellan parterna om förekomsten av fel och om storleken av prisavdra— get eller kostnadsersättningen. Enligt näringslivets mening bör befogen— heterna i vart fall tillkomma köparen endast om säljaren inte har begärt att köpet skall gå tillbaka.

En rätt till avdrag på köpeskillingen står redan f. n. konsumenten till buds enligt köplagens dispositiva regler. Denna rätt, vilken således hör till köprättens allmänna system, ersätter hävningsrätten i sådana fall då köparen inte kan eller vill häva köpet. Utredningens förslag innebär att rätten till prisnedsättning skall tillkomma köparen även om den har fråntagits honom genom bestämmelse i köpavtalet. Att köparen genom tvingande regler garanteras en sådan rätt synes mig motiverat redan av den anledningen att han annars inte skulle ha tillgång till någon effektiv sanktion för den händelse hävningsrätten inte kan utnyttjas, exempelvis därför att köparen inte längre har möjlighet att återställa varan. Det förhållandet att prisnedsättning företrädesvis blir aktuell vid ringa fel och att tvist om prisavdragets storlek o.d. någon gång kan sägas vara ”onödig” i den meningen att de kostnader och besvär tvisten medför inte står i rimlig proportion till tvisteförcmålets värde utgör enligt min mening inte något bärande skäl mot en tvingande regel som ger köparen rätt till avdrag på köpeskillingen. Det ligger uppenbarligen i båda par- ters intresse att se till att uppkommande tvister inte föranleder onödig omgång och oskäliga kostnader. I den mån felet inte rättas genom säljarens försorg torde ett prisavdrag ofta kunna bestämmas genom en schablonmässig beräkning. Jag biträder därför utredningens förslag att konsumentköplagen skall tillerkänna köparen rätt till avdrag på köpeskillingen vid fel. Det står givetvis säljaren fritt att i fall av nu åsyftat slag begära att köpet skall återgå i stället för att inlåta sig på diskussion om det berättigade i ett anspråk på prisavdrag eller om

Prop. 1973: 138 137

avdragets storlek. För köparen kan detta inte sällan vara en bättre utväg än att behålla varan i dess felaktiga skick mot ett mindre avdrag på köpeskillingen. Något behov av att i lagen reglera denna situation torde dock inte föreligga utan den bör lösas på frivillighetens väg.

Den av utredningen föreslagna regeln om rätt för köparen att kräva ersättning för avhjälpande av fel i varan hänger nära samman med den större frågan om i vilken utsträckning konsumenten genom tvingande regler bör tillförsäkras skadeståndsrätt mot säljaren. Som redan nämnts intar utredningen en restriktiv hållning härvidlag. Som ett minimiskydd mot friskrivningsklausuler föreslås att köparen skall ha rätt att kräva full ersättning för eventuell förlust, om säljaren har visat grov försum- melse vid fullgörande av avtalet. Den återhållsamma attityden föresta- vas väsentligen av två skäl. För det första kan en längre gående skade- ståndsrätt ge upphov till svårbedömda tvister om köparens rätt till er- sättning för följdskador av olika slag. För det andra behövs enligt ut- redningens mening inte en sådan skadeståndsrätt vid sidan av övriga befogenheter för att säkerställa köparens viktigaste intressen, nämligen att kunna tvinga fram riktig prestation eller — om detta inte går — frigöra sig från köpet.

Utredningens förslag i denna del har som förut nämnts kritiserats från flera håll under remissbehandlingen. Åtskilliga remissinstanser —— däribland KO, statens konsumentråd och hovrätten för Västra Sverige — ifrågasätter om inte köparen genom konsumentköplagen bör tiller- kännas rätt till skadestånd i vidare utsträckning än utredningen föreslår. Det görs gällande att säljaren vid konsumentköp bör vara skadestånds- skyldig även när hans försummelse inte är grov. Som exempel på prak— tiska situationer där köparen enligt utredningens förslag skulle vara vä- sentligen utan skydd i skadeståndshänsecnde nämner KO bl. a. det fallet att en konsument på grund av fel i en tvättmaskin får kostnader för tvätt på annat håll medan maskinen repareras. Konsumentrådet erinrar om att allmänna reklamationsnämnden (se SOU 1972: 28 s. 168) har än- sett sig kunna rekommendera ersättning för följdskador i två typer av fall, nämligen dels beträffande lätt verifierbara, direkta utgifter, som kö— paren har ådragit sig genom säljarens kontraktsbrott, t. ex. kostnader för taxi och andra färdmedel samt telefon- och hotellkostnader, dels beträf- fande sakskador, som till sin natur har ett omedelbart eller näraliggande samband med felet och uppgår till ett i förhållande till köpeskillingen måttligt belopp, t. ex. kostnad för omtvättning, då en vara vid tvättning färgat av sig på andra klädesplagg. Enligt konsumentrådets mening bör frågan om köparens rätt till ersättning för följdskador övervägas när- mare under köplagsutredningens fortsatta arbete.

Innan jag går närmare in på frågan om skadeståndsreglernas utform- ning vill jag erinra om att utredningen genom en uttrycklig bestämmelse (19 5) har undantagit en praktiskt mycket viktig typ av skadeståndsfrå- gor från konsumentköplagens tillämpningsområde, nämligen de problem

Prop. 1973: 138 138

som hänger samman med att en såld vara har skadebringande egenska- per eller med andra ord är så beskaffad att den medför personskada el— ler skada på annan egendom än den sålda varan. Utredningen har som skäl för att inte föreslå några regler härom i konsumentköplagen anfört dels att ämnet ligger på gränsen mellan köprättcn och den allmänna ska— deståndsrätten och dels att det har nära samband med frågor om för— säkring av säljarcs och tillverkares skadeståndsanvar. Sedan utredningen avlämnade sitt betänkande har särskilda sakkunniga tillkallats för att ut- reda frågan om ersättning för s.k. produktskador. De sakkunniga har i uppdrag att föreslå ersättningsrcgler som ger ett förbättrat ekonomiskt skydd för den som drabbas av produktskada. Ersättningsreglerna skall emellertid inte omfatta alla typer av produktskador utan bara sådana som orsakas av produkter vilka genom sin beskaffenhet erbjuder speci- fika skaderiskcr. Jag räknar med att det sålunda inledda utredningsar- betet skall leda till en tillfredsställande lösning av de produktskadepro- blem som har särskild praktisk betydelse. Frågan om införande av tvingande regler med en vidare tillämpning bör anstå till dess resultat av utredningsarbetet på produktskadeområdct föreligger. På nuvarande stadium ansluter jag mig därför till l—zöplagsutredningens förslag att kon- sumentköplagen inte skall reglera detta ämne.

Vad gäller frågan om en lagreglering rörande följdskador av andra slag synes det mig tveksamt om den av utredningen föreslagna regeln om skadestånd vid grov försummelse på säljarens sida över huvud taget innebär någon förstärkning av köparens rättsställning. Den princip åt vilken regeln ger uttryck, nämligen att en friskrivning från skadestånds— ansvar inte kan åberopas när uppsåt eller grov vårdslöshet ligger den skadevållande parten till last, torde få anses gälla redan nu. Den av ut- redningen föreslagna lagregeln kan därför sägas väsentligen innebära ett klargörande av nuvarande rättsläge. Ett sådant klargörande kan otvivel- aktigt ha sitt värde. Något mer påtagligt behov därav har emellertid inte kunnat påvisas. Om man inte är beredd att utsträcka säljarens ska- deståndsansvar längre än utredningen föreslår, är det enligt min mening lämpligast att helt avstå från att reglera frågan i lagen.

Frågan hur långt man bör gå när det gäller att genom tvingande be— stämmelser i konsumentköplagen ålägga säljaren skadeståndsansvar mot köparen vid dröjsmål och fel kan inte ses isolerad från lagens påföljd- system i övrigt. Som framgår av vad jag tidigare har anfört delar jag ut- redningens uppfattning att lagen främst bör syfta till att ge köparen rättsligt stöd för att framtvinga riktig prestation från säljarens sida eller _— om detta misslyckas — att frigöra sig från avtalet så att han kan skaffa sig motsvarande prestation från annat håll. Med denna utgångs- punkt framstår det otvivelaktigt som mindre angeläget att genom tving- ande rcgler söka lösa alla de komplicerade problem som är förknippade med skadeståndspåföljdens användning vid köp. Jag vill även erinra om att köplagsutredningen enligt sina direktiv har att undersöka bl.a. vissa

Prop. 1973: 138 139

frågor rörande skadeståndssanktioncns roll inom köprätten. Också med tanke härpå kan det finnas skäl att iaktta försiktighet vid bedömningen av i vad mån tvingande lagregler skall införas beträffande köparens rätt till skadestånd vid konsumentköp.

Ett vidsträckt skadeståndsansvar för säljaren skulle som utredningen framhåller kunna ge upphov till en mångfald svårbedömda tvister. Ska— dorna kan i enskilda fall bli mycket betydande och därigenom medföra stora kostnader som är svåra att beräkna på förhand men som säljaren måste se till att han har täckning för. En långtgående skadeståndsbefo- genhet torde inte vara nödvändig för att tillgodose konsumentens pri- mära intressen vid köp. Mot bakgrund av det nu anförda har jag kom— mit till den uppfattningen att det inte är motiverat att införa tvingande regler som ålägger säljaren att utge ersättning för alla skador som orsa- kas köparen genom dröjsmål eller fel så snart säljaren har gjort sig skyl— dig till någon grad av vårdslöshet. Däremot finns det anledning att överväga regler som stärker köparens ställning i vissa begränsade hän- seenden av påtagligt praktisk betydelse.

Som jag förut har nämnt föreslår utredningen en särskild ersättnings- regel med tanke på fall då säljaren eller annan för hans räkning har åta- git sig att avhjälpa fel i varan men något avhjälpande inte kommer till stånd. Regeln avses främst bli tillämplig i situationer då det saknas för- utsättningar för att häva köpet och möjligheten att kräva avdrag på kö- peskillingen inte erbjuder köparen tillfredsställande kompensation för utgifter som han måste ådra sig för att sätta varan i användbart skick. De motiv utredningen har anfört för en ersättningsregel av detta slag (se 4.2.6 samt specialmotiveringen till 4 och 5 55) kan jag i allt väsentligt ansluta mig till. I fråga om de invändningar mot förslaget som har fram- förts från näringslivets sida vill jag hänvisa till det resonemang som förts beträffande motsvarande kritik mot den föreslagna regeln om rätt för köparen att kräva prisavdrag vid fel. Jag biträder därför utredning- ens förslag om införande av en bestämmelse som ger köparen rätt till skälig ersättning för avhjälpande av fel i fall då utlovad reparation inte kommer till stånd.

Man bör emellertid enligt min mening kunna gå ett steg längre och genom en tvingande regel tillförsäkra konsumenten rätt till ersättning även för vissa andra typer av ekonomisk skada som tillfogas honom ge- nom kontraktsbrott av säljaren. Jag tänker på de i vissa remissyttranden påtalade fallen, då köparen till följd av dröjsmål eller fel ådrar sig sär— skilda utgifter, vilka han inte skulle ha drabbats av om köpet hade full— gjorts kontraktsenligt. De av K0 och konsumentrådet anförda exemplen åskådliggör vanligen förekommande situationer där köparen med nuva- rande formulärrättsliga regelsystem inte sällan står utan möjlighet att kräva ersättning för uppkomna utgifter därför att köpet förenats med villkor varigenom säljaren helt eller delvis friskrivit sig från skade-

Prop. 1973: 138 ' 140

ståndsansvar. Mot införande av en tvingande bestämmelse om säljarens skadeståndsansvar i nu berörda hänseende kan visserligen riktas invänd- ningar av väsentligen samma slag som anförts mot nyss behandlade re- gel om ersättning för reparationskostnad vid bristande fullgörelse av av— hjälpningsåtagande. Inte heller i fråga om andra direkta utgifter som or- sakas köparen till följd av dröjsmål eller fel kan jag emellertid finna dessa invändningar så bärkraftiga att de bör föranleda att man' avstår från en reglering i konsumentköplagen. De utgifter jag syftar på är för det mesta lätta att verifiera eller beräkna. Risken för tvister rörande ska- deståndets beräkning torde därför inte vara alltför stor. Beloppen torde i regel komma att bli ganska måttliga. Av hänsyn till säljaren bör dock finnas en möjlighet att avvisa ersättningsanspråk som inte ter sig skäliga med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter. Detta kan upp- nås genom att ersättningsrätten begränsas till vad som utgör skälig er— sättning. En sådan begränsning synes mig också godtagbar från konsu- mentens synpunkt. Jag vill erinra om att det här inte är fråga om mer än att tillförsäkra konsumenten ett grundskydd som inte skall kunna fråntas honom genom friskrivning i kontraktet.

Jag föreslår med hänsyn till det anförda att konsumentköplagens reg- lering av köparens rätt till skadestånd mot säljaren inskränks till de två särskilda skadetyper jag nu har diskuterat. Jag återkommer i specialmo- tiveringen till 4 och 6 %% till den närmare utformningen av reglerna. Till frågan om köparens skadeståndsbefogenhet mot tredje man åter- kommer jag i nästa avsnitt.

Som jag förut har nämnt intar utredningen den ståndpunkten att kon- sumentköplagens grundskydd för köparen inte på alla punkter bör sträc- kas lika långt som hans befogenheter enligt köplagens dispositiva regler. Sålunda förordar utredningen att i konsumentköplagen skall ställas upp krav på leveransuppmaning för att hävningsrätt skall tillkomma köpa— ren vid dröjsmål. Vidare innebär förslaget i fråga om såväl dröjsmål som fel att förbehåll som inskränker hävningsrätten under vissa förhål- landen skall tillerkännas giltighet.

Under remissbehandlingen har utredningens förslag om införande av krav på leveransuppmaning vid dröjsmål utsatts för viss kritik. KO an- för bl. a. att ett ovillkorligt sådant krav saknar förankring hos allmän- heten och därför inte kan antas bli iakttaget av alla köpargrupper. Sta- tens konsumentråd finner det otillfredsställande att säljaren alltid skall kunna erhålla viss leveransfrist, även om parterna avtalat en bestämd leveransdag. Rådet förordar att kravet på leveransuppmaning skall utgå ur lagen. Näringslivet anser däremot att utredningens förslag i denna del är i hög grad ägnat att motverka onödiga tvister men understryker att konstruktionen kan tillstyrkas endast om den inrymmer möjlighet att ta hänsyn till force majeure.

De olika uppfattningar som uttalats i remissyttrandena beträffande

Prop. 1973: 133 141

utformningen av en tvingande reglering av köparens hävningsbefogenhet vid dröjsmål speglar den intressekonflikt som föreligger på denna punkt. Som framgår av den tidigare redogörelsen (5.2.6) har inom formulär- rätten utbildats en lösning av problemet vilken avviker från såväl köp— lagens dispositiva reglering med omedelbar och ovillkorlig hävningsrätt för köparen vid väsentligt dröjsmål som den av utredningen föreslagna modellen. I åtskilliga standardformulär förekommer bestämmelser var- igenom säljaren friskriver sig från ansvar för leveransförsening som be- ror på omständigheter utanför hans kontroll (force majeure). Köparen medges emellertid i sådana fall hävningsrätt, om dröjsmålet överstiger viss tid, t.ex. en månad. I andra situationer har köparen ovillkorlig hävningsrätt vid väsentligt dröjsmål. Den formulärrättsliga reglering Som sålunda utbildats har otvivelaktigt den fördelen att den medger en smidig anpassning till förhållandena inom olika branscher. Vid remiss- behandlingen av utredningens förslag har KO förklarat sig anse denna lösning godtagbar även från konsumentsynpunkt.

För egen del vill jag först betona vikten av att en tvingande civilrätts- lig reglering på denna punkt utformas på sådant sätt att den inte leder till onödiga tvister mellan säljare och köpare. Det skydd konsumentköp- lagen avser att ge köparen bör normalt fungera utan att denne skall be- höva ta i anspråk någon juridisk instans för att lösa eventuella menings- skiljaktigheter mellan honom och säljaren. Av regleringen bör vidare krävas att den ger köparen ett effektivt medel att framtvinga kontrakts- enlig leverans och om detta inte lyckas att frigöra sig från köpet. Från nu angivna synpunkter kan det ifrågasättas om ett ovillkorligt krav på leveransuppmaning som förutsättning för hävningsrätt ger köparen ett tillfredsställande grundskydd vid dröjsmål. I vissa situationer kan en sådan regel onekligen te sig mindre lämplig. Som exempel kan nämnas det fallet att köparen redan vid köpets ingående för säljaren har klar- gjort att det är av särskild betydelse för honom att den avtalade leve- ranstiden noggrant iakttas. Det kan även tänkas andra situationer då säl- jaren måste ha haft klart för sig att en försening av leveransen innebär betydande olägenheter för köparen. Ett ovillkorligt krav på leveransupp- maning kan också leda till stötande konsekvenser om säljaren efter ett mycket långt dröjsmål påfordrar att få leverera till en köpare som har utgått från att han inte längre kan räkna med att få någon leverans men —— kanske på grund av okunnighet om lagens innehåll —— underlåtit att framställa leveransuppmaning. Det kan i en sådan situation också upp- stå tvister mellan parterna i frågan om någon leveransuppmaning över huvud taget har skett.

De nackdelar med ett ovillkorligt krav på leveransuppmaning som jag nu har nämnt bör emellertid enligt min mening inte föranleda att detta krav helt slopas. Den av utredningen föreslagna regeln har den klara fördelen att den är ägnad att förekomma tvister i frågan om ett visst dröjsmål är ringa eller inte, eftersom man normalt bör kunna räkna

Prop. 1973: 138 142

med att dröjsmålet är väsentligt om leverans ännu inte har skett vid den i samband med uppmaningen angivna fristens utgång. I flertalet fall torde det också framstå som en helt naturlig åtgärd för köparen att när varan inte levereras på den utlovade dagen ta kontakt med säljaren för att påminna honom om hans skyldigheter. De påtalade olägenheterna med utredningens förslag synes mig kunna undvikas om man uppmju- kar detta genom en regel att hävningsrätt föreligger vid dröjsmål även om någon leveransuppmaning inte har skett, såvida det på annat sätt måste ha stått klart för säljaren att det inträffade dröjsmålet inte är av ringa betydelse för köparen. En sådan lösning synes från konsument- skyddssynpunkt vara likvärdig med den formulärrättsliga reglering av dröjsmålssituationen som jag tidigare har redogjort för. Den torde inte heller medföra några oskäliga konsekvenser för säljarsidan. Vad sär- skilt gäller frågan om force majeure innebär förslaget visserligen att detta inte får någon betydelse för bedömningen av om ett väsentligt dröjsmål föreligger, eftersom denna fråga —— enligt min mening helt naturligt — skall avgöras från köparens utgångspunkt. Detsamma gäl- ler i princip frågan hur lång tid köparen skäligen bör vara skyldig att avvakta leverans när dröjsmål har inträtt och leveransuppmaning ägt rum. Vid denna bedömning bör dock viss hänsyn kunna tas också till anledningen till att säljaren inte har kunnat iaktta leveranstiden. Jag vill tillfoga att det i och för sig bör vara möjligt att genom förhandlingar mellan KO och näringslivets organisationer komma fram till en viss pre- cisering av vad som är skälig tid i olika situationer.

På grund av det nu anförda förordar jag att kr-vet på leveransupp- maning som förutsättning för hävningsrätt vid dröjsmål bibehålls med den reservation jag här har angett.

Enligt utredningens förslag skall förbehåll som inskränker hävnings- rätten vid dröjsmål och fel i princip vara tillåtna vid försäljning av spc- cialtillrerkadc varor o.d. Köparen skall dock ha rätt att häva köpet även i sådant fall, om säljarens kontraktsbrott innebär att köpet blir praktiskt taget utan värde för honom. Förslaget i denna del har i all- mänhet godtagits vid remissbehandlingen. KO ställer sig dock tveksam till förslaget såvitt rör köparens hävningsrätt vid dröjsmål och vid fel då något avhjälpningsåtagande inte föreligger. För egen del anser jag utred- ningens förslag utgöra en lämplig avvägning mellan säljarens och köpa- rens intressen i de åsyftade undantagssituationerna. Jag ansluter mig så- ledes i huvudsak till förslaget i denna del.

I anslutning till sina överväganden om köparens befogenheter mot säljaren diskuterar utredningen också hur förutsättningarna för påfölj- der rättstekniskt skall anges i konsumentköplagen. Utredningen föreslår att den tvingande lagen skall utan hänvisning till den allmänna köplagen ange var gränsen går för avtalsfriheten beträffande hävning och övriga påföljder. Frågor som inte direkt regleras i konsumentköplagen får be- dömas enligt avtal, köplagens regler och allmänna rättsgrundsatser. Ut—

Prop. 1973: 138 143

redningen framhåller i detta sammanhang att den inte har ansett det nödvändigt att utesluta avtalsfrihet beträffande vissa detaljfrågor som är reglerade i köplagen. Som exempel härpå nämner utredningen bl. a. frå- gor om köparens undersökning av varan före köpet (47 % köplagen) och om verkningarna av hävning (57 och 58 %% köplagen).

För egen del anser jag den av utredningen valda rättstekniska meto- den kunna godtas. Jag biträder således utredningens uppfattning att konsumentköplagen utan hänvisning till köplagen bör precisera gränsen för avtalsfriheten beträffande köparens befogenheter mot säljaren.

Några remissinsmnser har uttalat önskemål om att konsumentköpla- gen skall reglera också vissa frågor som av utredningen har lämnats utanför den tvingande regleringen. Detta gäller särskilt spörsmålen om köparens undersökning av varan före köpet och om parternas åter- gångsprestationer vid hävning. Vid bedömningen av de sålunda fram- förda önskemålen bör som jag tidigare (6.1) har påpekat fästas bety- dande vikt vid om det finns något på hittillsvarande erfarenheter grun- dat behov av tvingande regler i berörda hänseenden. I likhet med utred- ningen kan jag inte finna tillräckliga skäl för att nu införa sådana be- stämmelser.

Beträffande den närmare utformningen av reglerna om köparens be- fogenheter mot säljaren hänvisas till specialmotiveringen till 3—6 åå.

6.2.7 Tredje mans ansvar mot köparen

Enligt utredningens mening bör konsumentens ställning vid köp stär- kas också såvitt avser hans relationer till varans tillverkare, generalagent för varan m.fl. Utredningen föreslår i detta hänseende vissa skade- ståndsregler. Skadeståndsrätt skall föreligga dels när köparen har för- måtts att köpa varan genom oriktiga uppgifter av tillverkaren eller an- nan som i tidigare säljled har tagit befattning med varan, dels när till- verkaren eller annan som för säljarens räkning har åtagit sig att av- hjälpa fel i varan försummat att fullgöra detta åtagande. Skadestånds- skyldighet föreslås inträda bara vid grov vårdslöshet från tredje mans sida. Denna begränsning hänger nära samman med utredningens restrik- tiva hållning i fråga om säljarens skadeståndsansvar. Utredningen beto- nar att de föreslagna reglerna om köparens rätt till skadestånd av tredje man är ett minimiskydd och betecknar gränsen för hur långt ansvars- friskrivning skall tillåtas. letar någon frislnivning inte gjorts, står det kö- paren fritt att med stöd av allmä na rättsgrundsatser hävda ett sträng— are ansvar för tredje man, dvs. i första hand skadeståndsskyldighet på grund av vårdslöshet som inte är att anse som grov.

Utredningens förslag att konsumentköplagen skall reglera även tredje mans ansvar mot köparen har allmänt tillstyrkts eller lämnats utan erin- ran vid remissbehandlingen. Någon invändning riktas inte heller mot att regleringen begränsas till de två frågor som utredningen har tagit upp,

Prop. 1973: 138 144

nämligen fall av oriktiga uppgifter och underlåtenhet att fullgöra utfäs— telse att avhjälpa fel.

För egen del anser jag att redan den ovisshet som råder om innebör- den av gällande rätt på området är ett starkt motiv för den av utred- ningen föreslagna regleringen. Vad gäller det fall att tredje man försum- mar att fullgöra ett åtagande att avhjälpa fel har köparen visserligen en— ligt förslagct möjlighet att göra påföljder gällande mot säljaren. Denna möjlighet kan emellertid i vissa fall sakna reellt värde, exempelvis när säljaren inte är fullt solvent och köparen har fullgjort avtalet helt eller delvis. Detsamma gäller i fråga om ansvaret för oriktiga uppgifter. Här tillkommer dessutom att säljaren enligt den av utredningen föreslagna regleringen i en del situationer över huvud taget inte kan göras ansva- rig för uppgifter som tillverkare eller annan i säljkedjan har lämnat om varan. Mot bakgrund av det nu anförda delar jag utredningens uppfatt- ning att köparens skydd vid konsumentköp bör förstärkas genom tving- ande regler om skadeståndsrätt mot tredje man i angivna hänseenden.

Vid remissbehandlingen har förslaget föranlett kritik främst när det gäller frågan hur långt tredje mans skadeståndsskyldighet skall sträcka sig i de aktuella situationerna. Liksom beträffande säljarens skade— ståndsansvar hävdas att det tvingande skyddet för köparen inte går till- räckligt långt enligt förslaget. Från bl. a. KO:s sida förordas att tredje man skall åläggas ansvar även i fall då hans vårdslöshet inte är att anse som grov.

Utredningens restriktiva attityd till åläggande av skadeståndsskyldig- het för tredje man är delvis betingad av önskemålet att uppnå parallelli- tet i fråga om säljarens och tredje mans ansvar enligt lagen. Med den ståndpunkt jag har intagit till spörsmålet om säljarens skadeståndsan- svar (6.2.6) finns inte längre samma förutsättningar för en sådan väsent- ligen ensartad reglering av köparens skadeståndsbefogenhet mot säljaren och mot tredje man som utredningen har eftersträvat. Det kan dessutom ifrågasättas om en sådan ordning är motiverad. De båda situationerna företer nämligen väsentliga olikheter, och de skäl som kan anföras till stöd för en återhållsam attityd till tvingande regler om köparens rätt till skadestånd av säljaren saknar i flera avseenden relevans när det gäller hans förhållande till tredje man. Särskilt bör framhållas att köparen gentemot säljaren har en rad andra befogenheter, vilka minskar betydel- sen av rätten till skadestånd. I förhållande till tredje man är däremot möjligheten att kräva skadestånd den enda befogenhet som i realiteten står köparen till buds. Med hänsyn härtill synes en återhållsam attityd i fråga om säljarens skadeståndsansvar inte med nödvändighet behöva följas av motsvarande restriktivitet beträffande tredje mans skadestånds- skyldighet. Ett alltför begränsat ansvar för tredje man kan f.ö. få till följd att köparen emellanåt står utan reaktionsmöjlighet i fall då skade- ståndsbefogenheten skulle vara av särskilt värde, nämligen när säljaren är svåranträffbar eller insolvent eller eljest oåtkomlig för krav.

Prop. 1973: 138 145

Det nu anförda ger mig anledning att överväga om inte tredje mans skadeståndsansvar bör sträckas längre än utredningen har förordat. Ef- tersom förhållandena är något olikartade i fråga om de två situationer som föreslås reglerade, torde det vara lämpligt att behandla dem var för. sig. '

Vad först angår det fallet att tredje man har underlåtit att fullgöra ett åtagande att avhjälpa fel torde i avsaknad av bestämmelse i utfästelsen gälla att han blir skadeståndsskyldig åtminstone om underlåtenheten är att betrakta som försummelse. Har utfästelsen förenats med en friskriv- ning från skadeståndsskyldighet uppkommer frågan hur långt friskriv— ningens räckvidd sträcker sig. Enligt utredningens förslag skall friskriv- ningen inte gälla om den som gjort utfästelsen har visat grov försum- melse. Mot den sålunda föreslagna regeln kan riktas i huvudsak samma invändningar som jag har anfört beträffande motsvarande regel när det gäller säljarens skadeståndsansvar. Det kan sålunda ifrågasättas om re- geln innebär mer än ett ]agfästande av vad som redan är gällande rätt, och det är ytterst tveksamt om intresset av en uttrycklig lagbestämmelse i ämnet väger tillräckligt tungt för att motivera införande av en bestäm- melse som genom sin mycket restriktiva utformning skulle kunna verka som ett hinder i strävandena att uppnå för konsumenterna förmånligare garantiregler. Det nu anförda talar med viss styrka för att en tvingande regel om tredje mans skadeståndsskyldighet vid bristande uppfyllelse av avhjälpningsåtagande bör införas endast om den föreskriver längre gående ansvar än utredningen har föreslagit.

Om skadeståndsansvaret skall utvidgas ligger det nära till hands att låta det omfatta också fall då tredje man har gjort sig skyldig till för- summelse som inte är att anse som grov. En sådan utvidgning skulle in- nebära en förstärkning av konsumentens skydd i det enskilda fallet utan att behöva medföra några oskäliga konsekvenser för företagarsidan. Skadeståndsansvaret är ju beroende av att ett åtagande att avhjälpa fel inte fullgörs. Beträffande åtagandenas räckvidd och utformning i övrigt föreslås inte några lagregler utan här råder i princip fullständig avtals- frihet, med reservation för de möjligheter att ingripa som den nä— ringsrättsliga lagstiftningen erbjuder. Det förefaller osannolikt att före- tagarna skullc åta sig ett garantiansvar som de inte är beredda att iaktta, och antalet fall där en skadeståndsregel över huvud taget skulle bli ak- tuell torde därför vara ganska ringa.

Utredningens återhållsamhet i fråga om skadeståndsansvarets omfatt- ning beror framför allt på de bevissvårigheter som beräkningen av ska- deståndet antas medföra. Med anledning härav vill jag till en början på- peka att dessa bevissvårigheter i princip är desamma vare sig skadan har orsakats genom grov försummelse eller inte. I flertalet fall torde emel- lertid beräkningen av ett eventuellt skadestånd inte innebära några större problem. Ofta består skadan inte i annat än att köparen har fått ' en sämre vara än den avtalet avsåg eller nödgats bekosta reparation av

Prop. 1973: 138 146

varan. Skadeståndsberäkningen kan då ske enligt samma principer som beräkningen av prisavdrag eller särskild ersättning för avhjälpande av fel i förhållandet mellan köpa-ren och säljaren. Har köparen haft skada därutöver torde det vanligen vara fråga om sådana särskilda utgifter som enligt mitt förslag skall omfattas av säljarens skadeståndsskyldighet. Inte heller här torde skadeståndsberäkningen föranleda några större svå- righeter. Risken för svårbedömda" tvister i skadeståndsfrågor kan därför enligt min mening inte anföras som något avgörande argument mot en viss skärpning av tredje m'ans skadeståndsansvar. Jag vill erinra om vad jag tidigare har anfört om att det finns mindre skäl för en återhållsam attityd till skadeståndssanktioner när det gäller förhållandet .till tredje man än när det gäller förhållandet till säljaren.

Mot bakgrund av det anförda anser jag att en viss utvidgning av tredje mans skadeståndsansvar i nu aktuellt hänseende skulle vara skä- lig. Jag förordar därför att den av utredningen föreslagna regeln utvid- gas att gälla även när det föreligger sådan försummelse från tredje mans sida att fullgöra åtagande att avhjälpa fel som inte är grov. För att inte kostnaderna för skaderegleringen skall stå i missförhållande till skadans värde bör dock skadeståndsskyldighet inte inträda i bagatell- artade fall.

Vad härefter angår det fallet att köparen har lidit skada till följd av sådan oriktig uppgift om varan som lämnats av tredje man ligger saken delvis annorlunda till. Här utgör ansvarsfriskrivningar inte något pro- blem. Det torde nämligen i praktiken knappast förekomma att tillver- kare och andra företag i tidigare säljled friskriver sig från ansvar för eventuella skador som felaktigheter i deras reklam kan medföra för kon— sumenterna. Det är inte heller troligt att sådana friskrivningar skulle bli vanliga i framtiden. Hur långt tredje mans ansvar enligt gällande rätt sträcker sig i fråga om skada som genom oriktig uppgift om varan har tillfogats den slutlige konsumenten är mycket ovisst. Detta talar i och för sig för att frågan bör regleras i lag.

När det gäller att utforma regler om tillverkares och andras skade— ståndsansvar för oriktiga uppgifter om varan har det givetvis sitt intresse vilka principer som skall gälla i fråga om säljarens ansvar för sådana uppgifter. Jag har tidigare uttalat min anslutning till utredningens för- slag att den som har förmåtts att köpa en vara genom oriktiga uppgifter om denna i reklam e. d. skall ha rätt att göra gällande påföljd med an— ledning av fel i varan. Jag har också instämt med utredningen i att detta bör gälla även om den oriktiga uppgiften härrör från annan än säljaren själv, t. ex. varans tillverkare. Utredningsförslaget innebär emellertid att säljaren inte är ansvarig för alla oriktiga uppgifter som härrör från till- verkare och andra företagare i tidigare säljled utan bara för sådana upp- gifter som han själv har åberopat eller vilka han måste ha insett vara oriktiga. En sådan begränsning av säljarens ansvar för annans uppgifter förefaller i och för sig rimlig, och jag ansluter mig därför i princip till

Prop. 1973: 138 - 147

utredningens förslag i denna del. Den föreslagna regleringen innebär emellertid att en konsument som har förletts att köpa en vara- genom oriktiga uppgifter i reklam e. d. i vissa situationer inte har några rätts- liga möjligheter att framtvinga köpets återgång eller få kompensation i annan form från säljaren. För sådana situationer föreligger ett klart be— hov för köparen att kunna vända sig med ett skadeståndskrav direkt mot den som står för den oriktiga uppgiften. Även i andra fall kan en sådan möjlighet vara av intresse, exempelvis om säljaren är oanträffbar eller insolvent. En skadeståndsrätt av så begränsad räckvidd som den utredningen föreslår torde bli av mycket ringa värde för köparen och i praktiken innebära att denne i de nu nämnda fallen vanligen står helt utan möjlighet att få någon ersättning.

Det nu anförda talar för att tredje mans skadeståndsansvar även här bör vidgas utöver vad utredningen har föreslagit. Till stöd för att ålägga tillverkaren ett ganska strängt ansvar för de uppgifter han lämnar kan, som KO har påpekat, ytterligare anföras att det i regel är tillverkaren som har den bästa kännedomen om varan. Denne har vanligen också de största möjligheterna att kontrollera riktigheten av sådana uppgifter om varan som lämnas i broschyrer och annonser eller på förpackningar.

En omständighet som kan synas tala för en restriktiv utformning av skadeståndsansvaret är att de uppgifter det här gäller i allmänhet är rik- tade till en stor krets av konsumenter. Om en sådan uppgift är oriktig kan det därför tänkas att ett stort antal personer gör gällande skade- ståndsanspråk under påstående att de förmåtts att köpa varan genom den oriktiga uppgiften. Man skulle alltså kunna riskera att en i och för sig relativt ursäktlig felaktighet 'i reklamen leder till ersättningsanspråk som genom sin mängd blir både ekonomiskt och administrativt mycket betungande. Enligt min mening torde dock risken härför inte vara så stor att den kan ses som något avgörande hinder mot en utvidgning av skadeståndsansvaret Jag vill erinra om att en förutsättning för skade- ståndsrätt givetvis måste vara att en skada verkligen har uppkommit och att den har orsakats av den oriktiga uppgiften.

Inte heller hänsyn till bevissvårighctcr i fråga om beräkningen av ska- deståndets storlek synes mig kunna anföras som ett bärande argument mot en utvidgning av tredje mans skadeståndsskyldighet beträffande oriktiga uppgifter om varan. Jag kan på denna punkt hänvisa till vad jag har anfört beträffande motsvarande problem i fråga om tredje mans an- svar för underlåtenhet att fullgöra utfästelse att avhjälpa fel.

Jag föreslår därför att tredje mans skadeståndsansvar för oriktig upp- gift om varan skall utvidgas att gälla även fall då uppgiften lämnats av oaktsamhet som inte är att beteckna som grov.

Den närmare regleringen av tredje mans skadeståndsskyldighet be- handlas i spccialmotiveringen till 12 och 14 55. Där kommer även att beröras frågan om ansvaret bör omfatta inte bara oriktiga utan också

Prop. 1973: 138 148

vilseledande uppgifter liksom frågan i vad mån rättelsemöjlighet bör stå tredje man till buds.

6.2.8 Reklamation m. m.

Enligt utredningens mening är det av vikt att konsumenterna genom tvingande regler ges skydd mot betungande formulärrättsliga föreskrif- ter om vad köparen skall iaktta vid reklamation. Regleringen bör enligt förslaget inskränkas till frågan om köparens reklamationsplikt vid fel i varan. Något behov av motsvarande regler beträffande dröjsmål anser utredningen inte föreligga. Vad gäller de krav som skall ställas på re- klamation med anledning av fel gör utredningen den bedömningen att kraven bör sättas lägre än som följer av köplagens regler om reklama- tion vid civila köp. I enlighet härmed förordar utredningen att reklama- tionsplikten i konsumentköplagen inskränks till en skyldighet för köpa- ren att påtala felet genom en s. k. neutral reklamation inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet. Den i 52 å andra stycket köplagen föreskrivna skyldigheten för köpare att avge särskild hävnings— förklaring om han vill häva köpet föreslås alltså inte gälla vid konsu— mentköp. När tillverkare eller annan har utfäst sig att avhjälpa fel, skall köparen enligt förslaget med giltig verkan kunna reklamera antingen hos den som har gjort åtagandet eller hos sälja-ren. Detta föreslås gälla oav- sett vem köparen i sista hand vill framställa anspråk mot. Utredningen har inte ansett det nödvändigt att i konsumentköplagen ta med motsva- righeter till bestämmelserna i 53 & köplagen om undantag från reklama— tionsplikten vid svikligt förfarande eller grov vårdslöshet på säljarens sida eller i 54 & samma lag om att köparens rätt att göra gällande fel preskriberas om denne inte inom ett år från köpet har framställt an- märkning mot varan. Utredningsförslaget innebär att dessa bestämmel- ser skall gälla vid konsumentköp på samma sätt som hittills.

Den av utredningen föreslagna regleringen av köparens reklamations— skyldighet har i allmänhet godtagits vid remissbehandlingen. Även jag anser förslaget lämpligt. I likhet med utredningen anser jag att regler om reklamationsplikt vid dröjsmål kan undvaras. Vad gäller reklama— tion med anledning av fel i varan ansluter jag mig till den före- slagna ordningen att en neutral reklamation, som avges inom skälig tid efter det att köparen märkt eller bort märka felet, skall vara tillräck- lig för att köparen skall få göra gällande påföljder på grund av felet. Detta gäller i första hand reklamation hos säljaren. Det har emellertid också tillämpning för den händelse köparen vill rikta anspråk mot den som för säljarens räkning har åtagit sig att avhjälpa fel i varan. I båda situationerna bör köparen fritt få välja vem han skall rikta reklamatio- nen mot.

Några remissinstanser — däribland näringslivet anser att lagen bör innehålla regler om rätt för säljaren att efter neutral reklamation av-

Prop. 1973: 138 149

kräva köparen besked om denne avser att häva köpet eller inte. Med an- ledning härav vill jag anföra följande. Ett viktigt skäl för att det i köpla- gen uppställda kravet på särskild hävningsförklaring inte bör gälla vid konsumentköp är att ett sådant krav skulle kunna medföra risk för rätts- förlust i fall då köparen inte känner till lagens innehåll. Liknande skäl kan anföras mot en regel av innebörd att en köpare som inte inom skä- lig tid besvarar säljarens fråga om han vill häva köpet går miste om hävningsrätten. Jag vill därför inte förorda att en sådan regel införs i la- gen. Å andra sidan finns det ingen anledning att genom föreskrift i la— gen ge säljaren en interpellationsrätt av ifrågasatt slag, om man inte är beredd att knyta några rättsverkningar till att köparen försummar att lämna ett svar på hans förfrågan. Det står givetvis även utan någon lag- reglerad interpellationsrätt säljaren fritt att begära besked från köpa- ren, om denne dröjer med att meddela sin eventuella avsikt att häva kö- pet. Man bör enligt min mening kunna räkna med att köparen i en så- dan situation själv har intresse av att besvara säljarens förfrågan utan onödigt dröjsmål.

Några remissinstanser tar upp frågan om de föreslagna reklamations- reglernas förhållande till den i 54 & köplagen föreskrivna preskriptionsti- den. Statens konsumentråd anser att ettårsfristen bör kunna överskridas vid konsumentköp med hänsyn till varans och felets beskaffenhet. Enligt SACO bör en bättre samordning mellan reklamationsreglerna och pre- skriptionsbestämmelsen övervägas, t. ex. så att den senare bestämmelsen görs tvingande vid konsumentköp.

Den i remissyttrandena berörda frågan gäller ytterst spörsmålet om konsumentköplagen skall uppta någon motsvarighet till 545 köplagen. För egen del vill jag till en början erinra om att den omständigheten att garanti har utställts för kortare tid än ett år i praxis inte har ansetts innebära att köparen är bctagen möjligheten att efter garantitidens ut- gång men inom ettårstiden påtala fel som har visat sig medan garantin gällde. Vad beträffar frågan om det finns anledning att i konsument- köplagen införa regler som generellt eller för vissa situationer utsträc- ker preskriptionstiden utöver ett år anser jag det inte lämpligt att ta upp detta spörsmål nu. Köplagsutrcdningen kommer vid sin översyn av köplagen att få ta ställning till den där föreskrivna preskriptionstidens längd. Det synes mig inte lämpligt att föregripa köplagsutredningens fortsatta arbete genom att nu införa en särreglering av denna fråga för konsumentköpens del. Vid den fortsatta köplagsöversynen får givet- vis här liksom eljest övervägas vilka reglcr som behövs för att åstad- komma ctt tillfredsställande konsumentskydd. Nuvarande rättsläge är emellertid såtillvida otillfredsställande som den i 54 & köplagen upp- tagna preskriptionsregeln är dispositiv. Det synes mig knappast finnas skäl för att tillåta inskränkning av den i paragrafen föreskrivna ettårsti- den. Med hänsyn härtill och för att undanröja missförstånd om räck-

Prop. 1973: 138 . 150

vidden av den tvingande reklamationsregeln bör den utformas så att den alltid är tillämplig inom "ramen för en ettårig preskriptionstid.

Sammanfattningsvis anser jag mig alltså kunna godta de av utred— ningen föreslagna reglerna om köparens reklamationsplikt med det nu angivna tillägget. Till den närmare utformningen av reglerna återkom- mer jag i specialmotiveringen till 11 och 13 åå.

Utredningen har i anslutning till behandlingen av frågan om köparens reklamationsplikt också föreslagit att konsumentköplagen efter mönster av 61 % köplagen skall klargöra på vems risk vissa meddelanden från kö- paren till säljaren eller annan skall gå, om meddelandet sänds med pos- ten eller på telegrafisk väg. Förslaget innebär att meddelandena går på mottagarens risk. Någon erinran mot förslaget har inte gjorts vid re- missbehandlingen. Även jag ansluter mig till det (se vidare specialmoti- veringen till 18 5).

6.2.9. Köparens förhållande till kreditgivare

Som tidigare berörts upptar utredningens förslag även vissa regler om köparens ställning vid kreditköp. Reglerna syftar till att skydda köparen mot att behöva betala till kreditgivare som i sista hand har finansierat köpet i sådana fall då säljaren inte har fullgjort sin prestation enligt köpavtalet och köparen därför skulle ha varit fri från betalningsskyldig— het mot denne om fordringen hade tillkommit honom. Skyddet kommer i förslaget till uttryck på tre sätt. För det första föreslår utredningen att en avtalsklausul, varigenom köparen avsäger sig rätten att framställa in- vändningar på grund av köpet mot den som förvärvat säljarens fordran på köpeskillingen (s.k. ”cut-off”—klausul), skall vara ogiltig. Utan .hin- der av en sådan klausul kan alltså konsumenten göra gällande invänd— ningar på grund av köpet mot den nye borgenärens krav på betalning. Däremot ger lagregeln honom inte någon möjlighet att från den nye borgenären återkräva betalning som redan har erlagts. För det andra förordas en motsvarande bestämmelse om invändningsrätt för köparen mot långivare i fall då köpeskillingen har erlagts med belopp som kö- paren genom säljarens förmedling har fått som lån av bank eller annan, med vilken säljaren har nära ekonomisk förbindelse. Bestämmelsen tar främst sikte på förhållandena vid s.k. låncköp. Den avser däremot inte fall då konsument genom avtal med ett finansieringsföretag har bevil- jats kontokredit för att köpa varor hos olika säljföretag mot uppvisan- de av särskilt kreditbevis (s.k. externt kreditkort). För det tredje före- slår utredningen ett straffsanktionerat förbud för säljare att av köparen ta emot växelförbindelse eller annan löpande fordringshandling beträf- fande det som inte erlagts av köpeskillingen i samband med köpet. Skulle en sådan handling trots förbudet ha utfärdats skall dock den som i god tro förvärvar handlingen åtnjuta skydd enligt de civilrättsliga regler som nu gäller. Utredningen anser det inte nödvändigt att göra nå- gon ändring i dessa regler.

Prop. 1973: 138 151

Jag har redan i det föregående (6.1) förklarat mig anse att genomfö-' - randet av utredningens förslag till särskilda bestämmelser om kreditköp inte bör skjutas upp i avbidan på kreditköpkommitténs utredning rö- rande den rättsliga regleringen av avbetalningsköp och andra former av konsumtionskredit. Jag vill i denna fråga ytterligare framhålla följande. Det är numera mycket vanligt att kredit till köpare i praktiken finansie- ras av annan än säljaren, t. ex. på det viset att denne överlåter sin ford- ran på resterande köpeskilling till ett fristående finansieringsföretagcl- ler så att han medverkar till att köparen får ett lån från annan än ho- nom själv för att finansiera köpet. Det skulle innebära en allvarlig lucka i konsumentskyddet om köparen inte tillförsäkrades möjlighet att mot betalningskrav från finansiären göra gällande de invändningar som han hade kunnat framställa mot säljaren. Utan regler av denna innebörd skulle den förstärkning av köparens rättsskydd som konsumentköplagen syftar till att åstadkomma bli av mycket ringa värde vid stora grupper av kreditköp. Köparen skulle visserligen i fall av denna typ kunna kräva tillbaka från säljaren vad han trots invändningen måste utge till kredit- givaren, men en sådan rätt att återkräva betalning är uppenbarligen inte likvärdig med en möjlighet att motsätta sig krav på betalning. I situatio- ner då säljaren — exempelvis till följd av betalningssvårigheter —— är oförmögen att ansvara för sitt kontraktsbrott eller undandrar sig ansva— ret kan köparens rätt vara ganska värdelös. De av utredningen före— slagna bestämmelserna om kreditköp kompletterar alltså reglerna om köparens befogenheter mot säljaren och utgör därigenom ett mycket viktigt led i konsumentköplagens system av regler till köparens skydd.

Som framgår av det anförda rör utredningens förslag endast förhål- landet mellan köparen och krcditgivaren. Förslaget innehåller däremot inte några regler om relationerna mellan säljaren och kreditgivaren. Det ligger emellertid i sakens natur att dessa relationer måste påverkas av att köparens ställning mot kreditgivaren förstärks. I likhet med utredningen anser jag att det får ankomma på säljare och kreditgivare att själva ge- nom överenskommelse lösa de problem som lagstiftningen kan föranleda i deras inbördes relationer. Vid remissbehandlingen har från olika kre- ditgivarorganisationer gjorts gällande att förslaget kan få vissa negativa konsekvenser för kredithandeln med konsumtionsvaror, t. ex. i form av ökade kreditkostnader och minskade refinansieringsmöjligheter för mindre företag. Som framgår av vad jag tidigare har anfört (6.1) bedö- mer jag för min del inte dessa farhågor som särskilt oroande vare sig från näringslivets eller från konsumenternas synpunkt.

Den föreslagna bestämmelsen om s.k. cut-off—klausulcr har i huvud-. sak gocltagits av remissinstanserna —— bortsett från påpekanden om ne— gativa följder av nyss berörda slag. Några remissinstanser, däribland kreditköpkommittén, ifrågasätter dock om inte finansiärens ansvar bör sträcka sig längre än enligt förslaget. Kommittén diskuterar olika tänk-

Prop. 1973: 138 ' 152

bara alternativ för en utvidgning av ansvaret och anser det böra över- vägas att ge köparen rätt inte bara att avbryta pågående avbetalningar till kreditgivaren utan också att kräva tillbaka vad han redan har erlagt till denne av kreditbeloppet. För egen del anser jag mig böra godta ut- redningens förslag på denna punkt. Det ger konsumenten ett gott grund- Skydd och kan sägas representera en skälig avvägning mellan dennes och kreditgivarens intressen. I den mån köpavtalet inte innehåller någon cut-off-klausul står det givetvis köparen fritt att med stöd av allmänna rättsgrundsatser hävda längre gående befogenheter mot kreditgivaren. Jag vill tillägga att resultatet av kreditköpkommitténs arbete som förut nämnts kan föranleda att den nu förordade lösningen behöver omprö- vas.

Förslaget att konsumentköplagen skall reglera även köparens invänd- ningsrätt i förhållande till finansiär som genom säljarens förmedling har lånat köparen pengar till köpeskillingen har kritiserats av Sveriges advo- katsamfund. Samfundet anser inte att det finns anledning att ha olika regler beroende på om långivaren har anvisats av säljaren eller inte. Samfundet menar också att den föreslagna lagregleringen skulle leda till att lånemöjlighetcrna begränsas, vilket inte synes önskvärt från konsu— mentsynpunkt. För egen del kan jag inte finna samfundets kritik bä- rande. Från konsumentens synpunkt föreligger en avgörande skillnad mellan den här åsyftade situationen och det fallet att konsumenten själv lånar pengar exempelvis i en bank för att finansiera köpet. I de fall den föreslagna bestämmelsen avser är den yttre situationen mycket lik ett vanligt avbetalningsköp. Köparen har inte direkt kontakt med någon an- nan än säljaren eller dennes representant. Ofta torde han över huvud ta— get inte uppfatta att det är en fristående finansiär som tillhandahåller krediten och att säljaren endast förmedlar denna. Med hänsyn härtill skulle det te sig stötande och svår-begripligt för konsumenten om hans möjligheter att göra invändningar mot betalningskrav var väsentligt olika i de bägge situationerna. De hittillsvarande erfarenheterna av det inom konsumentkooperationcn tillämpade låncköpssystemet ger visserli- gen inte i och för sig vid handen att det skulle föreligga något starkare

ehov av tvingande lagregler till konsumenternas skydd på detta om- råde. Saken kan emellertid lätt komma i ett annat läge. Om man genom tvingande regler i lag begränsar giltigheten av cut—off-klausuler kan det nämligen ligga nära till hands för säljare och kreditgivare att försöka kringgå denna reglering genom att gå över till ett system av låneköpets typ. Detta utgör enligt min mening ett starkt skäl för den av utredningen föreslagna regleringen. Jag ansluter mig till förslaget.

Under remissbehandlingen har olika meningar framförts i frågan om den tvingande regleringen av köparens invändningsrätt mot kreditgivare skall omfatta även olika former av kontokredit. Diskussionen har främst gällt riktigheten av utredningens bedömning att system med s.k. externa

Prop. 1973: 138 153

kreditkort bör falla utanför konsumentköplagens reglering.- Kreditköp- kommittén har i denna del anfört att frågan om kreditgivarens ansvar mot köparen/låntagaren vid olika former av kontokredit bör prövas i ett vidare sammanhang, där även andra konsumentskyddsaspekter på kon- tokrediterna tas upp till bedömning. Detta synes mig, vara en riktig ståndpunkt. Jag förordar därför att hela frågan om köparens relationer till kreditkortsföretag får anstå till dess resultat av kreditköpkommitténs arbete i denna del föreligger

Det av utredningen föreslagna förbudet mot användning av växlar och andra löpande fordringshandlingar vid konsumentköp har i princip godtagits av alla remissinstanser. Förbudet grundas på att konsumenten inte kan antas inse att han genom att utfärda en löpande fordringshand- ling avhänder sig möjligheten att göra gällande invändningar på grund av köpet mot ny godtroende innehavare av handlingen. Bestämmelser motsvarande de av utredningen föreslagna har införts i flera andra län— der. För egen del finner jag förslaget väl motiverat från konsument- skyddssynpunkt och jag ansluter mig till det. Jag anser inte att det finns tillräcklig anledning att —— som en remissinstans förordat —— begränsa förbudet till avbetalningsköp.

Ett straffsanktionerat förbud för säljare att ta emot löpande ford— ringshandlingar innebär naturligtvis inte någon absolut garanti mot att sådana handlingar likväl utställs och eventuellt förvärvas av någon som är i god tro beträffande omständigheter som berättigar köparen att göra invändningar på grund av köpet. Detta kan synas vara en brist i det skydd regeln är avsedd att bereda konsumenterna. Det möter emellertid svårigheter att komplettera förbudet med civilrättsliga föreskrifter som begränsar godtroende förväivares skydd mot invändningar av sådant slag. Vad gäller växlar vill jag särskilt framhålla att en föreskrift av denna typ torde strida mot Sveriges åtaganden på grund av anslutningen till 1930 års Genevekonvention om gemensam växellag (art. 17). I lik- het med utredningen anser jag emellertid inte att riskerna för köparna i nu berörda hänseenden är stora. Genom lämplig information om lagens innehåll kan i stor utsträckning förebyggas att köpare avkrävs löpande fordringshandling vid konsumentköp.

Jag kan med hänsyn till det anförda i allt väsentligt ansluta mig till utredningens förslag i nu behandlade delar. Den närmare utformningen av bestämmelserna behandlas i specialmotiveringen till 15—17åå.

6.3. Följdändringar i annan lagstiftning

Utredningen diskuterar frågan om konsumentköplagen kräver några ändringar i den allmänna köplagen. Det anses inte påkallat att genom en särskild paragraf i denna lag erinra om att vissa regler om konsument- köp finns i konsumentköplagen. Utredningen påpekar att hänvisning till

Prop. 1973: 138 ' . 154

speeiallagstiftning med köprättsligt innehåll inte har ansetts behövlig i andra sammanhang, t. ex. vid tillkomsten av lagen om avbetalningsköp. Inte heller i övrigt bör enligt utredningens mening konsumentköplagen föranleda några ändringar i köplagen eller annan lagstiftning som har aktualitet beträffande ämnen som regleras i konsumentköplagen.

Utredningens bedömning har inte mött någon kritik vid remissbe— handlingen. Ävcn jag godtar den av utredningen redovisade ståndpunk— ten. Jag anser sålunda inte att konsumentköplagens tillkomst behöver föranleda någon ändring i annan lagstiftning, bortsett från den ändring i avtalsvillkorslagen som jag tidigare har berört (6.1).

6.4 Information, ikraftträdande m. m.

För att konsumentköplagen skall kunna ge konsumenterna ett gott skydd är det viktigt att den blir allmänt känd. Det bör därför ses som en väsentlig samhällelig uppgift att tillhandahålla information om lagens innehåll. Starka önskemål om sådan information har också förts fram såväl från näringslivets sida som från KO och andra företrädare för konsumentintressen.

Informationsverksamhetcn bör bedrivas i olika former. En viktig upp- gift är att bland allmänheten sprida upplysning om de grundläggande befogenheter lagen ger konsumenten vid köp. Detta kan lämpligen ske genom en allmänt utformad information i form av broschyrer, annonser etc. Denna information bör spridas både i anslutning till lagens anta- gande och ikraftträdande och därefter. Det synes mig vara en naturlig uppgift för konsumentverkct att svara för att sådan information kommer till stånd. Enligt verkets instruktion (SFS 1972: 739) åligger det verket att informera bl. a. om lagstiftning av intresse för konsumenterna. I sam- manhanget bör också undersökas vilka möjligheter som finns att sam- arbeta med näringslivets organisationer i fråga om utformningen och spridningen av informationen.

Vid sidan av den allmänna information som jag nu har berört finns det också ett klart behov av möjligheter för konsumenterna att få mera direkt information samt råd och hjälp i konkreta situationer. Här får lo— kala och regionala organ särskild betydelse. På det lokala planet har i några kommuner bedrivits försöksverksamhet med lokala konsument- kommittéer, dit konsumenterna kunnat vända sig för att få hjälp exem- pelvis med reklamationer av varor och tjänster och få informationsma- terial som produceras av de olika samhälleliga konsumentorganen. För- söksverksamheten har nu slutförts och ansvaret för den lokala verksam- heten har efter 1972 års utgång övertagits av de berörda kommunerna. I flera andra kommuner pågår utredningar om inrättande av kommunala konsumentorgan. Den fortsatta lokala verksamheten kommer att få ser- vice från en särskild enhet vid konsumentverket. Den regionala organisa-

Prop. 1973: 138 155

tionen utgörs av de till länsstyrelserna knutna hemkonsulenterna. Bland deras uppgifter ingår att tillhandahålla upplysningar i frågor av betydelse för de enskilda konsumenterna.

För att de lokala och regionala konsumentorganen skall kunna fylla den uppgift jag nu har berört torde det behövas viss utbildning och väg- ledning till dem som skall svara för denna verksamhet. Jag utgår från att konsumentverket kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på denna fråga.

Som en ytterligare möjlighet för konsumenterna att få information och bistånd i frågor om tillämpning av konsumentköplagen vill jag peka på den verksamhet som allmänna reklamationsnämnden bedriver. Ge- nom dess kansli kan konsumenterna få upplysning och råd om hur de skall förfara i en aktuell situation.

För att konsumentköplagen skall bli ett effektivt skydd för konsumen- terna fordras inte bara att dessa får information om sina rättigheter. Det är också viktigt att tvister mellan konsumenter och näringsidkare kan lösas på ett smidigt sätt. Även här är allmänna reklamationsnämnden av stor betydelse. Nämndens organisation och verksamhetsformcr gör den väl lämpad för handläggningen av många av de tvister det kan bli fråga om. Förfarandet är kostnadsfritt för parterna. Verksamheten bedrivs i obundna former och nämnden har i regel tillgång till experter som möjliggör en sakkunnig prövning av frågor om fel i varan. Nämnden lämpar sig emellertid inte för alla typer av tvister. I fall där svåra bevis- frågor eller komplicerade rättsliga bedömningar aktualiseras är en domstolsprövning lämpligare. Vidare har nämndens avgöranden enbart karaktären av rekommendationer, och de kan därför inte verkställas tvångsvis. För de fall där reklamationsnämndsförfarandet inte utgör en lämplig ordning att lösa en uppkommen tvist blir konsumenten hänvisad att vända sig till domstol. Tidigare i dag har beslutats proposition med förslag till lag om rättegången i tvistemål som rör mindre värden. Den sålunda föreslagna lagen, som avses träda ikraft den 1 januari 1974, till- handahåller ctt förenklat rättegångsförfarande, som är väl avpassat för tvister i frågor om tillämpning av konsumentköplagen. Domstolarna skall enligt förslaget också lämna allmän information angående den rättsliga prövningen av konsumenttvister. Förslaget utgör därigenom ett värde— fullt komplement till det civilrättsliga skydd som konsumentköplagen skall bereda konsumenterna.

Från näringslivets sida har betonats att man vid bestämmande av tid- punkten för lagcns ikraftträdande måste ta hänsyn till att ett omfattande arbete med framför allt information och utformning av nya standard- villkor kommer att krävas och ta avsevärd tid i anspråk. Detta arbete bör enligt min mening kunna inledas redan på grundval av det förslag jag nu lägger fram. Jag föreslår att konsumentköplagen får träda i kraft den 1 januari 1974.

Prop. 1973: 138 156

7 Upprättade lagförslag

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats förslag till

]. konsumentköplag,

2. lag om ändring i lagen (1971: 112) om förbud mot otillbörliga av- talsvillkor.

Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollct i detta ärende som bilaga 2.

Rörande lagförslagens närmare innehåll vill jag ytterligare anföra följande.

8. Specialmotivering 8.1 Förslaget till konsumentköplag

Utredningen har valt benämningen ”lag om konsumentköp" som ru— brik på den nya lagen. Enligt utredningen markerar namne-t visserligen inte klart, att lagen inte innehåller någon fullständig reglering av parter- nas rättigheter och skyldigheter vid konsumentköp utan har en mer be- gränsad räckvidd. Eftersom den föreslagna benämningen ger en riktig föreställning om lagens syfte och väsentliga innehåll, har utredningen dock inte ansett denna invändning böra tillmätas avgörande betydelse. Härtill kommer att lagen oavsett hur den rubriceras sannolikt kommer att i dagligt tal kallas för ”konsumentköplagen”. Jag delar utredningens uppfattning i sak men har föredragit att ge lagen sistnämnda benäm- ning.

I överensstämmelse med utredningens förslag har innehållet i lagen disponerats på följande sätt. I ett första avsnitt under rubriken Inle- dande bestämmelser ges föreskrifter om lagens tillämpningsområde och karaktär av minimiskydd ( 1. och 2 åå). Under rubriken Köparens förhål- lande till säljaren följer härefter regler om köparens befogenheter vid kontraktsbrott av säljaren (3—11 55). I ett följande avsnitt, Köparens förhållande till varans tillverkare m. fl., återfinns vissa regler om köpa— rens rättighctcr i skadeståndshänseende mot bl.a. tillverkare av varan (12—14- 55). I ett fjärde avsnitt, Särskilda bestämmelser om kreditköp. upptas regler om köparens förhållande till särskild kreditgivare och om förbud mot användning av löpande fordringshandlingar vid konsument- köp (15—17 55). Under rubriken Avslutande bestämmelser följer slutli- gen dels en bestämmelse om att vissa underrättelser går på mottagarens risk (18 å), dels en regel som från lagens tillämpningsområde undantar ersättning på grund av skadebringande egenskaper i såld vara (19 å).

Prop. 1.973: 138 157

Inledande bestämmelser

1 g _ Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Den överensstämmer

med 1 & i utredningens förslag.

Utredningen. I 1 5 första stycket upptas huvudregeln om lagens till- lämpningsområde. Regeln utsäger att lagen äger tillämpning när konsu- ment av näringsidkare köper vara, som är avsedd huvudsakligen för en- skilt bruk och som säljs i näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet. Lagens giltighet betingas således av tre förutsättningar. 1. Det skall röra sig om köp som ingås av konsument. Till förtydligande härav fö- reslås att det skall vara fråga om vara som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk. 2. Endast köp av näringsidkare avses. Utanför lagen faller alltså i princip förvärv från privatperson. Försäljningen skall äga rum i näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet. 3. Köpet skall avse ”vara”, dvs. vad som enligt juridiskt språkbruk vanligen betecknas som lösöre. Lagens giltighetsområde blir i enlighet härmed något snävare än köplagens, vilken omfattar köp av allt slags lös egendom.

I paragrafens andra stycke finns ett undantag från det i första styc- ket uppställda kravet på att köpet skall ske från näringsidkare som säl- jare. Enligt undantagsbestämmclsen skall lagen under förutsättningar notsvarande dem som i övrigt anges i huvudregeln gälla även i fråga om köp från annan än näringsidkare, om köpet förmedlas av närings— idkare som ombud för säljaren. Undantaget åsyftar främst sådana situa- tioner då säljaren är privatperson, t. ex. när en privatperson säljer en honom tillhörig personbil genom förmedling av ett företag som hand- lar med begagnade bilar.

Remissyttrandena. MRF anser att kriteriet ”huvudsakligen för enskilt bruk” skapar en del problem. Som regeln nu är utformad innebär den att säljaren i många fall kommer att vara okunnig huruvida konsument- köplagen blir tillämplig eller inte. Detta problem blir särskilt akut efter- som lagen avses bli indispositiv. Särskilt många gränsfall blir aktuella för bilhandelns del, eftersom ett mycket stort antal bilar anskaffas för att användas både privat och i näringsutövning etc. Liknande syn- punkter anförs av Svenska sparbanksföreningen.

KF påpekar att tillämpningsområdet språkligt sett bestämts med hän- syn till hur varan typiskt är beskaffad. Enligt KF:s mening är inte det väsentliga hur varan är beskaffad, utan vad som bör. omfattas av lagen är de köp som sker huvudsakligen för konsuments enskilda bruk, oav- sett om varan i allmänhet är avsedd att användas i'näringsverksamhet eller för enskilt bruk. KF förordar att 1 % ändras så, att lagen ges till- lämpning när konsument köper vara huvudsakligen för sitt enskilda bruk.

Prop. 1973: 138 158

Enligt KO:s uppfattning är det i och för sig önskvärt att lagen nära anknyter till näraliggande författningar som avtalsvillkorslagen och hemförsäljningslagen. I likhet med utredningen anser KO emellertid ändamålsenligt att låta det praktiska behovet av konsumentskydd vara avgörande. Det står klart att konsumenternas behov av skydd i över- vägande grad gör sig gällande vid köp av hushållskapitalvaror, såsom kylskåp och tvättmaskiner, men också i fråga om varor för den dagliga konsumtionen. Med hänsyn härtill framstår begränsningen till ”vara” som befogad, trots att den innebär en avvikelse från vad-som gäller en— ligt de övriga nämnda lagarna. Enligt utredningens mening kan konsu- mentköplagen bli tillämplig också då säljaren i samband med ett köp— avtal åtagit sig att utföra en viss tjänst, t. ex. att inmontera en tvätt- maskin. I ctt sådant fall avses lagens bestämmelser exempelvis om dröjsmål på säljarens sida bli tillämpliga också på monteringen. KO förutsätter att köparen skall kunna göra gällande befogenheter enligt lagen också vid felaktigheter i monteringen. Lämpligt synes vara att ett tillägg intas i lagtexten som klargör att lagen är tillämplig också när näringsidkare i samband med köpet gjort ett åtagande att utföra viss tjänst. Oklarhet på denna punkt kan nämligen få vittgående konsekven- ser, eftersom åtskilliga kontroverser-mellan köpare och säljare i fråga om hushållsmaskiner och liknande torde ha sin upprinnelse i felaktig- heter begångna vid inmontering eller motsvarande tjänster.

Näringslivet tillstyrker att lagen skall omfatta ”konsument” enligt lag— förslagets definition. Föreningen Sveriges tingsrättsdomare påpekar att termen konsument endast används i 1 %. Utredningen betecknar själv termen som vag. Visserligen kan det sägas att den brukas i annan kon- sumentlagstiftning, t. ex. i marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Den används emellertid inte i den senare tillkomna hemförsäljningsla- gen. Det synes föreningen ligga nära till hands att i 1 % konsumentköp— lagen begagna en motsvarande skrivning som i 1 & hemförsäljningsla- gen, dvs. ”Denna lag äger tillämpning vid yrkesmässig försäljning av vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk.” Däremot har för- eningen inte någon erinran mot att ordet konsument ingår i lagens rubrik. Eftersom lagen enligt 1 & endast är tillämplig på köp som ingås av konsument, synes det KF från språklig synpunkt diskutabelt att i fortsättningen av lagtexten använda termen köpare. Den senare termen är mer vidsträckt än begreppet konsument och kan ge upphov till svårig— heter vid tillämpning av lagen.

KO anser att ett klargörande tillägg bör göras i andra stycket. Som exempel anförs att en yrkesförsäljare förmedlat en bilförsäljning på det aktiva sätt som utredningen beskriver, t. ex. genom att ställa sitt eget köpekontrakt med firmatryck till förfogande. Uppger försäljaren att bi- len inte har krockat och visar det sig sedan att krockskador finns på bilen, kan köparen vilja häva köpet enligt 7 &. Det är i detta läge inte

Prop. 1973: 138 159

mot bilfirman utan mot säljaren som hävningsanspråk skall riktas. Det— ta framgår dock inte tydligt av lagtexten.

Sveriges advokatsamfund finner det varken erforderligt eller lämp- ligt att utsträcka lagens tillämplighet till försäljning på auktion.

M ifrågasätter, om inte lagen borde gälla för det fall att en närings- idkare i egenskap av mäklare ger säljaren anvisning på en spekulant. Detta system är f.n. vanligt inom båtbranschen, och om sådana köp skulle falla utanför lagens tillämpningsområde, kan man förvänta sig motsvarande system inom bilbranschen med ett minskat konsument- skydd som följd.

Föredraganden. Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen syftar konsumentköplagen främst till att stärka konsumentens ställning som avtalskontrahent vid köp av varor från näringsidkare. Lagen skall härvid ge konsumenten ett ökat rättsskydd inte bara i förhållande till säljaren utan också till varans tillverkare m. fl. och särskild kreditgivare vid kreditköp. Lagen uppbärs av väsentligen samma sociala skyddsin- tresse som t. ex. avtalsvillkorslagen. Den kan allmänt sett sägas utgöra ett civilrättsligt komplement till den näringsrättsliga lagstiftning som under de senaste åren genomförts till konsumenternas skydd. -

Lagens tillämpningsområde bör bestämmas med utgångspunkt i det nu anförda. Eftersom den krets av köpare som lagen avser att skydda utgörs av konsumenter, dvs. enskilda medborgare i deras egenskap av privatpersoner, bör tillämpningsområdet lämpligen avgränsas genom an- vändning av termen konsument. Det är visserligen riktigt som För- eningen Sveriges tingsrättsdomare påpekar att denna term inte används i lagen i övrigt. Detta utgör dock enligt min mening inte något avgö- rande skäl mot att begagna den här. Att som föreningen antyder ut- forma huvudregeln om lagens tillämpningsområde efter mönster av l & hemförsäljningslagen synes mindre lämpligt med hänsyn till att lagen behandlar såväl köparens förhållande till säljaren som hans relationer till tredje man.

Eftersom uttrycket konsument kan ges en något vidare innebörd än jag nyss har nämnt bör i enlighet med utredningens förslag lagens till- lämpningsområde ytterligare avgränsas på det viset att det anges att varan skall vara avsedd för enskilt bruk. Denna bestämning har samma innebörd som motsvarande uttryck i hemförsäljningslagen och avtals- villkorslagen. Som utredningen framhåller kan tvekan beträffande in— nebörden av uttrycket "avsedd för enskilt bruk” knappast uppkomma i mer än två fall, nämligen dels då varan är sådan att den kan använ— das såväl för förvärvarens enskilda bruk som i hans yrkesutövning, t. ex. vid en läkares köp av en bil eller en lantbrukares köp av verk— tyg, dels då varan är avsedd att säljas vidare till annan person. För att undgå den första svårigheten bör — liksom i hemförsäljningslagen

Prop. 1973: 138 160

— ställas upp krav på att varan skall vara avsedd huvudsakligen för enskilt bruk. Lagen skall alltså tillämpas också när varan är avsedd att användas i köparens yrkesverksamhet, under förutsättning att den- na användning i jämförelse med dess övriga bruk framstår som mindre väsentlig. Vad angår köp med tanke på vidareförsäljning bör enligt utredningens mening av ordalagen i det diskuterade kriteriet för lagens tillämplighet med tillräcklig tydlighet framgå att lagen inte omfattar detta fall. Jag delar denna uppfattning. Någon särskild regel som klargör detta torde inte behövas.

Lagen bör i princip begränsas att gälla köp från näringsidkare. Ter- men näringsidkarc bör i överensstämmelse med vad som är fallet i marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen fattas i vidsträckt me- ning, dvs. såsom omfattande varje fysisk eller juridisk person som yr- kesmässigt driver verksamhet av ekonomisk natur. Alla köp från nä- ringsidkare bör emellertid inte träffas av lagen. Om en näringsidkare säljer en vara utanför sin yrkesmässiga verksamhet, skiljer sig trans- aktionen inte nämnvärt från en försäljning som sker från en privat- person. Som exempel nämner utredningen det fallet att en näringsid— kare, vars yrkesverksamhet avser försäljning av hushållsmaskiner, säl- jer en honom tillhörig bil till en privatperson. I fall av detta slag finns det typiskt sett inte något behov av att skydda köparen genom tving- ande rcgler. Som förutsättning för att lagen skall bli tillämplig bör därför gälla inte bara att köpet sker från näringsidkare utan också att varan säljs i dennes yrkesmässiga verksamhet.

Att lagen såvitt avser föremålet för köpet bör inskränkas till att avse köp av vara har jag berört redan i den allmänna motiveringen (6.2.1). Med uttrycket vara avses fysiska föremål eller saker, inbegripet levande djur. Däremot omfattar det inte exempelvis byggnad på annans mark, rättigheter av olika slag samt aktier och andra värdepapper. Den skillnad som på denna punkt kommer att föreligga i förhållande till den allmänna köplagen, vilken gäller köp av alla slag av lös egendom, torde inte Vålla några olägenheter vid tillämpningen av konsumentköp- lagen. Såväl nytillverkade som begagnade varor åsyftas.

Mot bakgrund av vad nu anförts förordar jag att i paragrafens förs— ta stycke som huvudregel föreskrivs att lagen äger tillämpning när konsument av näringsidkare köper vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som säljs i näringsidkarens yrkesmässiga verk- samhet. I fråga om bestämmelsens innebörd vill jag ytterligare fram- hålla följande.

Lagen omfattar endast köpavtal. I motsats till den allmänna köpla- gen blir konsumentköplagen inte direkt tillämplig på bytesavtal. Som utredningen påpekar är emellertid renodlade bytesavtal mellan nä- ringsidkare och privatpersoner sällsynta och i varje fall så särpräglade att de inte bör falla in under lagen. Den omständigheten att en per-

Prop. 1973: 138 161

son vid köp av t.ex. en ny bil lämnar sin gamla bil som dellikvid hindrar dock inte att köparens förvärv från bilhandlaren" omfattas av lagen.

Det förekommer ofta att köpavtal förenas med åtagande att utföra viss tjänst, t.ex. att reparera fel som visar sig i varan. Om säljaren eller annan för säljarens räkning genom exempelvis särskild garanti har utfäst sig att avhjälpa fel i varan, regleras situationen i den nya lagen (se 4 och 10—13 åå). I övrigt får efter omständigheterna avgö- ras i vad mån lagen skall tillämpas på sådant åtagande att utföra viss tjänst som gjorts i samband med köpet. Har t.ex. en säljare av en tvättmaskin åtagit sig att också montera maskinen i köparens bostad, kan som dröjsmål på säljarens sida vara att räkna inte bara försening av leveransen utan också fördröjning av monteringen. KO har under remissbehandlingen framfört önskemål om att i lagtexten skall tas in ett tillägg som klargör att lagen är tillämplig också när näringsidkare i samband med köpet gjort ett åtagande att utföra viss tjänst. Jag är medveten om att det emellanåt kan vara svårt att avgöra vilka civil- rättsliga rcgler som skall tillämpas på kombinerade avtal av denna typ. Problemet är i och för sig inte nytt. Motsvarande fråga aktualiseras även vid tillämpningen av den allmänna köplagen. Enligt min mening är det knappast möjligt att utan närmare undersökning av olika tänkbara fall införa en tvingande regel av det slag KO förordar. Jag vill erinra om att frågor om konsumentskydd vid privat serviceverksamhct f.n. utreds av konsumenttjänstutredningen. I dess uppdrag ingår bl. a. att undersöka frågor om kombinerade avtal av nu diskuterat slag. För egen del anser jag att resultatet av denna utredning bör avvaktas, innan ställning tas till den av KO väckta frågan.

I 25 köplagen föreskrivs att denna lag är tillämplig på sådana s.k. eställningsköp, där säljaren åtar sig att tillverka något till vilket han själv skall stå för materialet. Konsumentköplagen skall i detta hän- seende ha samma tillämpningsområde som den allmänna köplagen. Någon särskild föreskrift härom har inte ansetts nödvändig.

Enligt 1 5 andra stycket lagen om avbetalningsköp skall denna lag tillämpas även på sådana som hyresavtal betecknade avtal vilka till sin reella innebörd är att anse som avbetalningsköp. Motsvarande princip bör gälla för konsumentköplagens del. Jag har inte ansett nå- gon uttrycklig bestämmelse härom behövlig.

Vad gäller kravet att det skall vara fråga om ”vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk” vill jag framhålla att det vanligen framgår av varans beskaffenhet hur den är avsedd att användas. Det förhållandet att varan har inköpts för att användas av någon annan än förvärvaren själv, t. ex. medlem av hans familj, hindrar inte att varan skall anses avsedd för enskilt bruk. Detsamma gäller om köparen för- värvat varan för att ge den som present åt en annan person. Vid tve-

11 Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 162

kan om vilket ändamål varan är avsedd för bör i sista hand köparens syfte med förvärvet vara avgörande. Någon skyldighet för honom att självmant upplysa säljaren härom bör inte föreligga. Köparens syfte med förvärvet måste emellertid på något för säljaren uppfattbart sätt framgå av omständigheterna vid köpet. I händelse av tvist i detta hänseende torde det få ankomma på köparen att styrka att den nu be- rörda förutsättningen för lagens tillämplighet är för handen.

Beträffande innebörden av kravet att säljaren skall vara näringsidka- re vill jag framhålla att detta krav givetvis är uppfyllt också om nä- ringsidkaren anlitar en privatperson som ombud. Statens konsument-- råd har i sitt remissyttrande särskilt berört s. k. home—party-försäljning. Den som uppträder som säljare i sådant sammanhang torde enligt min mening antingen vara ombud för näringsidkare eller själv vara att betrakta som näringsidkare.

Jag har tidigare (6.2.1) framhållit att lagen bör gälla köp av såväl nytillverkade som begagnade varor. Vad särskilt gäller varor av den senare typen förekommer inte sällan att de säljs av privatperson genom förmedling av näringsidkare. Om alla köp av detta slag föll utanför lagen, skulle denna lätt kunna kringgås genom att den som säljer t.ex. begagnade bilar eller båtar uppträder som ombud för privatperson som säljare. I fall då en näringsidkare aktivt handhar försäljningen av en vara torde köparen sällan uppmärksamma, att näringsidkaren kanske uppträ- der inte i eget namn utan bara som ombud för en privatperson. Detta behöver inte framgå förrän köpekontraktet undertecknas eller avtalet eljest blir definitivt. I likhet med utredningen anser jag att konsu- mentköplagen bör omfatta också situationer av nu avsett slag. En re- gel härom bör lämpligen tas in som ett andra stycke i 1 &.

Liksom beträffande konsumentköp i allmänhet bör även enligt un- dantagsregeln krävas att köpet rör vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som säljs i näringsidkarens yrkesmässiga verk- samhet. Lagen bör alltså inte vara tillämplig om en näringsidkare som privatperson i ett enskilt fall ombesörjer försäljning av en vara som tillhör annan privatperson.

Huvudkriteriet för undantagsbestämmelscns giltighet bör vara att näringsidkaren förmedlat köpet i egenskap av ombud för säljaren. Lagens skyddsregler bör med andra ord gälla också när näringsidka— ren handlar som fullmäktig för säljaren, dvs. i dennes nanm och för dennes räkning. Handlar näringsidkaren som kommissionär torde lagen bli tillämplig redan på grund av huvudregeln i första stycket.

Jag förordar med hänsyn till det anförda att i 1 5 andra stycket tas in en föreskrift av innebörd att lagen under förutsättningar motsvaran— de dem som anges i första stycket gäller även i fråga om köp från annan än näringsidkare, om köpet förmedlas av näringsidkare som ombud för säljaren. Beträffande regelns innebörd vill jag tillägga föl- jande.

Prop. 1973: 138 163

Kravet att köpet skall ha förmedlats av näringsidkare som ombud för säljaren innebär inte-att köpavtalet måste ha slutits av näringsidka- ren. Regeln omfattar också fall då en säljare själv formellt uppträder som part, t.ex. genom att underteckna avtalet, men en förmedlande näringsidkare aktivt medverkar vid köpet och exempelvis ställer sitt kontraktsformulär till förfogande. Däremot blir regeln inte tillämp- lig, om näringsidkaren enbart har lämnat säljaren anvisning på en lämplig köpare. Att en näringsidkare i egenskap av mäklare gett säljaren upplysning om en spekulant på varan kan i och för sig inte anses inne- bära att han som ombud förmedlat köpet.

Också köp på auktion kan på grund av andra stycket falla in under lagen. En förutsättning härför är att auktionen ombesörjs av näringsid- kare. Någon olägenhet av att lagen träffar också sådana köp behöver inte befaras. Från konsumentsynpunkt synes det snarast vara en fördel att t. ex. 7 och 9 åå blir tillämpliga i dessa fall.

I de fall som avses i andra stycket har köparen givetvis att rikta sina eventuella anspråk mot säljaren och inte mot den näringsidkare som förmedlat köpet. Att lagen har denna innebörd torde med till- räcklig tydlighet framgå utan att _— såsom föreslagits av KO — nå- gon uttrycklig bestämmelse meddelas härom.

Paragrafen anger lagens tvingande natur och dess karaktär av mi— nimiskydd för köparen. Den motsvarar 2 5 i utredningens lagförslag.

I enlighet med vad som har anförts i den allmänna motiveringen (6.2.2) bör lagens karaktär av minimiskydd för köparen komma till uttryck på två sätt i lagtexten. Till en början bör slås fast att köparen vid konsumentköp alltid skall ha de befogenheter som tillerkänns ho— nom i lagcn. I anslutning härtill bör utsägas att förbehåll som inskrän— ker sådan befogenhct är ogiltigt. I likhet med utredningen anser jag att dessa regler bör tas upp i ett första stycke i 2 &. De föreslagna reglerna överensstämmer i sak med utredningens lagförslag. De inne— bär bl. a. att köparen alltid kan stödja sig på konsumentköplagens be— stämmelser, oavsett vad som kan ha avtalats mellan parterna eller vad som gäller enligt andra tillämpliga rättsregler.

Lagens karaktär av grundskydd för köparen bör också komma till uttryck på ett annat sätt. Genom en särskild bestämmelse bör klargö— ras att lagen inte hindrar tillämpning av sådana avtalsvillkor och dis— positiva rättsregler som ger köparen bättre befogenheter än den tving— ande lagstiftningen. I fråga om motiven för införande av en sådan be- stämmelse kan jag hänvisa till vad jag har anfört i den allmänna mo- tiveringen. Bestämmelsen bör i enlighet med utredningens förslag tas upp i ett andra stycke i paragrafen.

Prop. 1973: 138 164

Som jag tidigare har framhållit bör i paragrafen inte tas med någon motsvarighet till den av utredningen föreslagna regeln om konsu- mentköplagens förhållande till bl.a. dispositiva bestämmelser angåen— de frågor som inte regleras i denna lag, t. ex. bestämmelsen i 47 & köp- lagen om verkan av att köparen före köpet undersökt varan. Någon saklig skillnad på denna punkt är dock inte åsyftad. Även mitt för- slag innebär att den tvingande lagen inte hindrar tillämpning av avtals— villkor eller dispositiva regler i frågor som har lämnats utanför kon- sumentköplagens reglering.

Beträffande den närmare innebörden av paragrafens andra stycke vill jag i likhet med utredningen framhålla att frågan om ett avtal eller en dispositiv rättsregel, 't. ex. en bestämmelse i den allmänna köplagen, skall vinna tillämpning i stället för den tvingande lagen "självfallet måste avgöras på grundval av en jämförelse mellan de tvingande reg- lerna och vad avtalet resp. den dispositiva regleringen innehåller i mot— svarande hänseenden. Jämförelsen skall göras beträffande varje regel för sig och inte avse någon totalvärdering av köparens rättigheter en— ligt konsumentköplagen sammanställda med de förmåner exempelvis avtalet i dess helhet erbjuder. Exempel på hur jämförelsen bör gå till lämnas i utredningens betänkande (SOU 1972: 28 s. 91). Av det an- förda följer att vid jämförelse mellan köpavtalet och lagen hänsyn inte skall tas till avtalsvillkor rörande frågor som inte regleras i lagen. Att dessa villkor är särskilt förmånliga för köparen — han har t. ex. fått varan till extra lågt pris skall således inte medföra att han går miste om de befogenheter lagen tillerkänner honom.

En konsekvens av den valda lagstiftningsmetodcn är att tillämpning av konsumentköplagen främst kommer i fråga när ett avtal förenats med villkor som inskränker de rättigheter köparen enligt lagen skall ha. Många köp ingås emellertid utan att parterna närmare kommer överens om vad som skall gälla om deras inbördes rättigheter och skyldigheter i sådana hänseenden som regleras i konsumentköplagen. Hit hör flertalet vanliga köp av dagligvaror. I sådana fall behöver la- gens grundskydd ofta inte tas i anspråk av köparen. Det kan nämli- gen då vara förmånligare för honom att i stället åberopa den all— männa köplagens bestämmelser. Även vid köp av nu åsyftat slag kan dock flera av de tvingande bestämmelserna få viss betydelse. Som ex— empel kan nämnas 7 & (vilseledande uppgift har lämnats om varan), 8 & (varan har sålts i strid mot säkerhetsföreskrift eller trots uppen- bart farliga egenskaper), 9 5 (varan har sålts i befintligt skick) och 11 & (köparens reklamationsplikt). Vidare kan erinras om att köparen enligt 2 5 första stycket alltid har möjlighet att åberopa konsument- köplagens bestämmelser, oavsett om andra tillämpliga regler eventu- ellt skulle vara gynnsammare för honom.

Prop. 1973: 138 165

Köparens förhållande till säljaren 3 & Paragrafen innehåller bestämmelser om köparens befogenheter vid dröjsmål på säljarens sida. Den motsvarar 3 5 i utredningens lagför- slag. '

Utredningen. Den reglering av köparens befogenheter vid dröjsmål som utredningen föreslår avser dels köparens rätt att häva köpet (första stycket), dels hans rätt att innehålla köpeskillingen i avvaktan på att varan levereras (andra stycket). Utredningen betonar att regler- na är ett uttryck för det minimiskydd som lagen bör tillerkänna köpa- ren. De riktar sig således främst mot sådana klausuler i standardfor- mulär som helt eller delvis berövar köparen nämnda rättigheter (jfr 2 & andra stycket).

I första stycket första punkten ges huvudregeln om köparens häv- ningsrätt vid dröjsmål. Om säljaren inte har avlämnat varan i rätt tid och detta inte beror av köparen eller händelse för vilken han står faran, får köparen häva köpet, om dröjsmålet är av väsentlig bety- delse för honom och säljaren trots uppmaning inte avlämnar varan inom skälig tid. Beträffande den grundläggande förutsättningen att säljaren inte avlämnat varan i rätt tid och att detta inte beror av kö— paren eller händelse för vilken han står faran anknyter den föreslagna regeln nära till motsvarande ordalag i 21 % första stycket köplagen. Härmed avses att markera att den tvingande bestämmelsen på denna punkt skall ha samma innebörd som motsvarande uttryck i det dispo- sitiva regelsystemet. I motsats till köplagen tillägger dock konsument- köplagen inte varje slag av dröjsmål på säljarens sida betydelse som . hävningsanlcdning. Enligt utredningens mening bör en tvingande regel i första hand ta sikte på sådana fall då leverans helt har uteblivit. Begränsningen till fall av utebliven leverans följer av det krav på upp- maning att leverera som ställs upp i den tvingande regeln. Detta krav har emellertid formulerats så, att det inte helt utesluter hävningsrätt i fall av försenad leverans. Har köparen uppmanat säljaren att avläm- na varan och levereras denna inte inom skälig tid därefter, har köpa- ren kvar sin hävningsrätt, även om leverans skulle äga rum vid en senare tidpunkt. För att köparen skall få häva köpet vid dröjsmål krävs vidare att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom. Be- dömningen härav skall ske ur köparens synvinkel. Det i köplagen (21 å andra stycket) uppställda kravet på att dröjsmålets väsentlighet skall ha varit synbar för säljaren bör enligt utredningen inte gälla enligt 'den tvingande regeln. Genom att köparen skall ha riktat en leveransupp- maning till säljaren undanröjs oftast den tvekan som denne eventuellt skulle kunna hysa i frågan om dröjsmålet är väsentligt eller inte. Enligt utredningen låter det sig av naturliga skäl. inte göra att i lagen

Prop. 1973: 138 166

fixera vad som skall räknas som ”skälig tid” vid bestämmande av _säl- jarens tilläggsfrist för fullgörande av leveransen. Denna måste nämli- gen bestämmas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, varvid såväl köparens behov av varan som säljarens möjlighet att full- göra leveransen måste beaktas. Anmaningen till säljaren att leverera förutsätts ske först efter det att leveranstiden är inne. Den behöver inte göras i någon viss form.

Utredningen anser det inte nödvändigt att i lagen uttryckligen reg- lera vissa fall då köparen bör vara hävningsberättigad utan att ha iakttagit det krav på uppmaning att leverera varan som ställs upp i 3 5. Här åsyftas sådana situationer då hävningsrätten inte tjänar det syfte som uppbär den tvingande regleringen, dvs. att framtvinga prestation från säljarens sida. Om leverans är omöjlig, t. ex. därför att vid spe— ciesköp varan gått helt och hållet förlorad, behöver köparen givetvis inte uppmana säljaren att leverera för att vara bibehållen vid sin hävningsrätt. I en sådan situation kan han häva köpet omedelbart eller får köpet anses hävt utan särskild åtgärd. Har på grund av dröjsmål varan blivit helt eller i det närmaste helt utan värde för köparen, bör denne vidare vare sig han framställt uppmaning eller inte och oavsett om varan avlämnats för sent eller inte alls — kunna frigöra sig från köpet.

Eftersom regeln om köparens hävningsrätt förutsätter att tiden för varans avlämnande är inne, inverkar den enligt utredningen inte på vad som skall gälla om s.k. anteciperat dröjsmål. Beträffande frågor av detta slag får allmänna köprättsliga grundsatser eller avtal, om sådant skulle finnas, tillämpas. Även spörsmålet om köparens ställning vid successiv leverans (22 & köplagen) har i princip lämnats utanför den tvingande regleringen (jfr SOU 1972: 28 s. 96 not 1). Utredningen erinrar också om att de rättsliga verkningarna av att köpet hävs inte regleras i konsumentköplagen. Frågor om parternas återgångspresta- tioner vid hävning får därför bedömas enligt avtalet eller, om avtal saknas, enligt 57 och 58 åå köplagen.

Enligt förslaget kan avtal som inskränker köparens hävningsrätt vid dröjsmål undantagsvis tillmätas giltighet. I första stycket andra punk- ten ges en regel om att förbehåll som inskränker köparens rätt att häva köpet skall gälla, om köpet avser vara som tillverkats särskilt efter köparens anvisningar eller önskemål eller som säljaren eljest måste antas sakna möjlighet att avyttra till annan än köparen. Som exempel på fall av det förra slaget nämner utredningen köp av en specialbyggd båt eller ett särskilt för köparen förfärdigat klädesplagg. Fall som avses med det senare ledet i undantagsregeln kan uppkomma t. ex. vid köp av en vara av ovanligt slag, som på köparens begäran skall im- porteras från utlandet. I fall av detta slag bör enligt utredningen i viss mån kunna tas hänsyn också till särskilda hinder för köpets fullgörande

Prop. 1973: 138 167

från säljarens sida, t.ex. force majeure. Med uttrycket ”sakna möjlig- het att avyttra till annan än köparen” avses att försäljning på rimliga villkor är utesluten. Förbehåll beträffande köparens hävningsrätt i de åsyftade situationerna bör enligt utredningen dock inte obetingat till— erkännas giltighet. Till undantagsregeln har därför knutits den sär- skilda förutsättningen att det inte är uppenbart att genom dröjsmålet köparens ändamål med köpet skulle väsentligen förfelas.

Utöver reglerna om köparens hävningsrätt vid dröjsmål innehåller förslaget som förut nämnts också en bestämmelse om rätt för köparen att innehålla köpeskillingen i avvaktan på att varan hålls honom till handa (andra stycket). Bestämmelsen syftar till att förebygga att köpa- ren genom villkor i standardformulär betas den rätt att innehålla kö- peskillingen som följer av 14 5 köplagen. Den avser sådana fall då varan enligt avtalet skall betalas vid eller efter den tid som bestämts för avlämnandet. Köp som slutits på villkor att köpeskillingen skall betalas i förskott täcks således inte av bestämmelsen. I motsats till vad som föreslås gälla beträffande köparens hävningsrätt enligt första stycket kan han enligt andra stycket innehålla köpeskillingen oavsett om dröjsmålet är av väsentlig betydelse eller inte.

Remissyrtrandena.1 Beträffande kravet på väsentligt kontraktsbrott som förutsättning för hävning påpekar näringslivet att begreppet ”vä- sentligt” i 3 % liksom i fråga om fel i 4 & — getts ett annat innehåll än i den allmänna köplagen. Enligt båda lagarna skall man visserligen vid avgörande om ett kontraktsbrott av säljaren är väsentligt i första hand se saken från köparens synpunkt. I konsumentköplagen har emel- lertid inte ställts upp något krav på att förhållandena på köparens sida skall vara iakttagbara för säljaren. Detta är enligt näringslivets mening inte acceptabelt. Reglerna bör uttryckligen ange att kontraktsbrottet inte är att anse som väsentligt, om säljaren vid köpavtalets ingående inte hade anledning att anta det. Frångåendet av köplagcn är inte sak- ligt motiverat utan i stället ägnat att medföra onödiga tvister. Närings- livet avstyrker därför förslaget i denna del. MRF framför liknande synpunkter.

I fråga om kravet på leveransuppmaning pekar KO på risken för tvister huruvida anmaning har skett eller om ”Skälig” tid har förlupit från en anmaning. Näringslivet anser att lagtexten uttryckligen bör ange att tilläggsfristen skall börja löpa först sedan köparen uppmanat säljaren att avlämna varan. Utredningens syfte med att kräva ”upp- maning", nämligen att säljaren skall erhålla en fördelaktigare behand— ling än enligt den allmänna köplagen, blir annars inte tillgodosett.

Med hänsyn till att säljarens underlåtenhet att trots uppmaning av— lämna varan inom skälig tid regelmässigt föranleder att dröjsmålet

1 Se även 5.2.6.

Prop. 1973: 138 . 168

anses väsentligt, ifrågasätter hovrätten för Västra Sverige om inte uttrycket ”av väsentlig betydelse för honom" kan tas bort. Hovrätten anmärker vidare att den tidsfrist som avses med uttrycket ”inom skälig tid” enligt motiven synes kunna göras till föremål för avtal mellan köparen och säljaren. Avtalsfrihet på denna punkt bör enligt hovrätten inte få förekomma.

M fäster uppmärksamheten på ett särskilt problem. Ett konsument- köp av en kapitalvara inleds ofta med att köparen beställer varan på ett av säljaren tillhandahållet formulär, ”ordersedel” eller ”beställ- ning”. I många fall anges häri inte någon exakt leveransdag utan i stäl— let "snarast" eller liknande. Det vore därför önskvärt att det i lagen utsades att leverans, i fall då exakt leveransdag inte angetts i beställ- ning eller på annat sätt, skall äga rum ett visst antal dagar efter det att beställningen gjorts. Vidare vore det av intresse att i lagen — trots att frågan rätteligen faller under avtalsrätten —— angavs viss längsta tid, under vilken konsumenten är bunden av sin beställning gentemot säljaren.

Utformningen av undantagsregeln beträffande särskilt tillverkade varor o.d. diskuteras av bl.a. näringslivet, som framhåller att lag— textens krav att säljaren ”måste antagas sakna möjlighet att avyttra” saken är alltför hårt och inte heller uttrycker vad motiven innehåller på denna punkt. Det avgörande måste vara, att säljaren inte skulle kunna avyttra saken mot väsentligen samma vederlag. Näringslivet hemställer att lagtexten jämkas i enlighet med det anförda. MRF anför liknande synpunkter och erinrar om de omfattande kostnader som är förenade med hanteringen av t. ex. ett specialimporterat for- don av ovanlig modell, såsom kostnad för betryggande förvaring och försäkring samt försäljningskostnader. Sveriges advokatsamfund menar att det bör vara tillfyllest om säljaren måste antas få betydande svårig- heter att sälja varan till annan.

Föredragande/1. I likhet med utredningen anser jag att konsumentköp- lagen bör innehålla tvingande regler om verkan av dröjsmål på sälja- rens sida. Regleringen bör inskränkas till att ange de befogenheter som köparen skall ha när säljaren inte levererar varan i rätt tid. Lagen bör alltså inte innehålla några bestämmelser om när leverans skall ske i fall då bestämt avtal härom inte har träffats. Det är visserligen i och för sig önskvärt att leveranstidpunkten preciseras i samband med kö— pet. Tvingande civilrättsliga regler är emellertid inte något lämpligt medel för att främja en sådan ordning. Här bör man i stället utnyttja de möjligheter avtalsvillkorslagen ger att påverka avtalens utformning. Flera standardkontrakt som har tillkommit på senare tid är f.ö. utfor- made på ett sätt som förutsätter att leveranstidpunkten fixeras.

Konsumentköplagens reglering av dröjsmålssituationen bör syfta till

Prop. 1973: 138 169

att ge konsumenten ett grundskydd mot sådana formulärrättsliga klau- suler som helt eller delvis berövar honom de rättigheter han har enligt köplagens dispositiva regler, nämligen rätten att häva köpet och rätten att innehålla köpeskillingen i avvaktan på leverans. Dessa rättigheter bör i princip alltid stå köparen till buds vid konsumentköp. Av skäl som jag tidigare (6.2.6) har redovisat kan dock den tvingande regle- ringen inte i alla avseenden sträcka sig lika långt som köplagens dispositiva regler. För att köparen skall ha rätt att häva köpet bör — i likhet med vad som gäller enligt köplagcn — krävas att dröjsmålet inte är av ringa betydelse för honom. Viss inskränkning av hävningsrätten bör godtas vid köp av specialtillverkade varor o.d. Som förutsättning för hävningsrätt bör vidare i allmänhet gälla att köparen har uppmanat säljaren att leverera varan men att denne inte inom skälig tid efter- kommit uppmaningen. Avsteg från kravet på leveransuppmaning bör dock kunna göras, när det på annat sätt måste ha stått klart för sälja- ren att dröjsmålet inte är av ringa betydelse för köparen.

De tvingande reglerna om köparens befogenheter vid dröjsmål bör utformas med utgångspunkt från vad jag nu har anfört. Detta innebär att regleringen bör nära ansluta sig till utredningens förslag. I fråga om reglernas närmare utformning vill jag anföra följande.

Huvudregeln om köparens hävningsrätt vid dröjsmål bör som ut- redningen framhåller i första hand ta sikte på fall då leverans helt uteblivit. Det är i sådana situationer av särskild betydelse för köparen att kunna stödja sig på en lagregel för att framtvinga leverans inom skälig tid. Regeln bör emellertid kunna vinna tillämpning även då varan levereras för sent. Detta blir resultatet av det krav på leverans- uppmaning som i princip bör gälla som förutsättning för köparens rätt att häva köpet. Har köparen uppmanat säljaren att leverera varan och avlämnas denna inte inom skälig tid, har köparen kvar sin häv— ningsrätt, även om leverans skulle ske vid en senare tidpunkt. Också när någon leveransuppmaning inte lämnats av köparen bör han vid försenad leverans vara bibehållen vid sin hävningsrätt under samma förutsättning som ställs upp för hävningsrätt vid utebliven leverans, nämligen att det på annat sätt måste ha stått klart för säljaren att dröjsmålet inte är av ringa betydelse för köparen. Som exempel på sådana situationer kan nämnas dels att köparen redan vid köpet har gjort klart för säljaren att det är av stor vikt för honom att leverans äger rum på utsatt dag, dels att dröjsmålet är så långvarigt att sälja— ren måste inse att köparen inte längre räknar med någon leverans och har inrättat sig därefter.

Liksom enligt köplagens dispositiva regler bör bedömningen av dröjsmålets väsentlighet ske ur köparens synvinkel. Vid prövningen skall således beaktas vilken olägenhet dröjsmålet medfört för den en— skilde köparen med hänsyn till hans förhållanden. Enligt näringslivet

Prop. 1973: 138 170

bör som förutsättning för hävningsrätt gälla'att de förhållanden på köparens sida som föranleder att dröjsmålet är väsentligt har varit iakttagbara för säljaren. Jag är medveten om att utredningens förslag i nu berörda hänseende formellt innebär ett avsteg från motsvarande regler i köplagen. Den reella skillnaden är emellertid obetydlig. Kravet på leveransuppmaning torde i de flesta fall undanröja den tvekan säl- jaren skulle kunna hysa om ett dröjsmål av viss längd är väsent- ligt eller inte. Det av mig förordade undantaget från kravet på le- veransuppmaning förutsätter att säljaren måste ha insett att dröjsmålet inte är av ringa betydelse för köparen. Med hänsyn till det nu anförda anser jag inte att näringslivets kritik bör föranleda någon ändrad utform- ning av väsentlighetsrekvisitet. Jag vill tillägga att bevisbördan för att dröjsmålet inte är av ringa betydelse i händelse av tvist mellan parterna torde få anses ligga på köparen. Detta synes innebära att denne åt- minstone vid kortvarigt dröjsmål måste förebringa särskilda omständig- heter som ger vid handen att dröjsmålet trots sin kortvarighet inte var av ringa betydelse för honom.

Liksom utredningen anser jag det knappast möjligt att i lagen preci— sera vad som skall räknas som ”skälig tid” när det gäller att bestämma säljarens tilläggsfrist för fullgörande av leveransen efter särskild upp- maning. Fristen bör givetvis börja löpa först från det uppmaning har skett. Som näringslivet har påpekat bör lagförslaget förtydligas på denna punkt. Den av KO påtalade risken för tvister huruvida ”skälig tid" förflutit efter anmaningen minskas i någon mån om kravet på leveransuppmaning mjukas upp i enlighet med vad jag har förordat. För de fall då sådan uppmaning är nödvändig kan de klausuler om leveransförsening som influtit i vissa nyare standardkontrakt (jfr KO:s under 5.2.6 redovisade yttrande) tjäna till viss ledning vid bedömning av fristens längd. Även om det i sista hand i princip måste ankomma. på domstol att avgöra vad som i det enskilda fallet skall räknas som ”skälig tid" bör givetvis vid bedömningen av denna fråga stor bety- delse tillmätas innehållet i standardkontrakt som har tillkommit i sam— arbete med KO. Om ett sådant kontrakt ålägger köparen att i en viss situation avvakta leverans under exempelvis en månad efter leverans- uppmaning är detta en omständighet som med viss styrka talar för att denne i normala fall inte skall kunna berättigas att häva köpet tidigare.

En särskild fråga är om bedömningen av tilläggsfristens längd skall påverkas av anledningen till att säljaren inte kunnat fullgöra avtalet i rätt tid, t.ex. förekomsten av force majeure. Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen bör viss hänsyn kunna tas även till om- ständigheter av sådant slag. Jag vill emellertid understryka att frågan vad som är ”skälig tid” för fullgörande av leveransen i första hand bör ses ur köparens synvinkel. Har denne köpt en vara som skall importeras från annat land, bör t. ex. den omständigheten att varor av detta slag beläggs

Prop. 1973: 138 171

med export- eller importförbud för obestämd tid framåt inte föranleda att tilläggsfristen skall löpa fram till dess förbudet hävs. Rör det sig om en tidsförskjutning av mycket begränsad räckvidd, t. ex. till följd av en kortvarig strejk vid den fabrik där varan tillverkas, bör tilläggsfristen däremot kunna bestämmas så att den motsvarar den av produktionsav- brottet orsakade förseningen.

Mot bakgrund av vad nu anförts förordar jag att huvudregeln om köparens hävningsrätt vid dröjsmål (första stycket första—tredje punk- terna) ges följande innehåll. Har säljaren inte avlämnat varan i rätt tid och beror inte detta av köparen eller händelse för vilken han står faran, får köparen häva köpet-, om säljaren inte avlämnar varan inom skälig tid sedan köparen uppmanat honom därtill. Detta gäller dock inte om dröjsmålet är av ringa betydelse för köparen. Även om köparen inte har lämnat sådan uppmaning har han rätt att häva köpet, om det på annat ' sätt måste ha stått klart för säljaren att dröjsmålet inte är av ringa be- tydelse för köparen. I fråga om huvudregelns innebörd vill jag ytterligare anföra följande.

Regeln är ett uttryck för det grundskydd lagen tillerkänner köparen. Den riktar sig främst mot sådana klausuler i standardformulär som inskränker köparens hävningsrätt vid dröjsmål. Har köpet ingåtts utan särskilda villkor i sådant hänseende, torde regeln ha mindre betydelse. I sådana fall är köparen tillräckligt skyddad genom 21 & köplagen. Det sagda har aktualitet särskilt beträffande de vanliga köp av icke varaktiga konsumtionsvaror som ingås helt formlöst.

Som utredningen framhåller får köplagens regler betydelse i flera hänseenden för tillämpningen av den tvingande bestämmelsen. Detta gäller exempelvis tolkningen av uttrycket ”beror ej detta av köparen eller händelse för vilken han står faran”. Det gäller vidare sådana frå- gor som inte direkt regleras i konsumentköplagen, t. ex. spörsmål om successiv leverans och om verkningarna av att köpet hävs. Som jag nämnt tidigare (6.2.6) godtar jag den av utredningen förordade rätts- tekniska metoden. Denna innebär att parterna beträffande frågor av åsyftade slag har att på samma sätt som hittills lösa uppkommande meningsskiljaktigheter på grundval av vad avtalet innehåller eller — om detta inte ger någon ledning -— på grundval av köplagens disposi— tiva regler.

I fråga om köparens rätt till skadestånd vid dröjsmål hänvisas till 6 %. Den av utredningen förordade undantagsregeln beträffande giltighe- ten i vissa fall av förbehåll som inskränker köparens hävningsrätt (första stycket fjärde punkten) har i huvudsak godtagits vid remissbe- handlingen. I några yttranden görs dock gällande att kriteriet att säl— jaren ”måste antagas sakna möjlighet att avyttra varan till annan än köparen” är alltför strängt mot säljaren. Enligt näringslivets uppfatt- ning bör det avgörande vara att säljaren inte kan avyttra saken mot

Prop. 1973: 138 172

väsentligen samma vederlag. För egen del finner jag ett förtydligande på denna punkt önskvärt. Som utredningen framhåller i motiven till bestämmelsen bör med det åsyftade uttrycket avses att försäljning på rimliga villkor är utesluten. Lagtexten bör jämkas i överensstämmelse härmed. Jag biträder således utredningens förslag med nu förordad jämkning.

Vad gäller den närmare innebörden av undantagsregeln vill jag i första hand hänvisa till vad utredningen har anfört härom. Som fram— går av lagtexten avses med uttrycket ”vara, som tillverkats sär- skilt efter köparens anvisningar eller önskemål” exempelvis en båt som tillverkats speciellt för köparens räkning. Det förutsätts att den special- tillverkade varan är ”unik” i den meningen att' den i ett eller flera hänseenden avviker från standardvaror av samma kategori. Att den ”tillverkats särskilt" innebär vidare att varans speciella beskaffenhet rör dess konstruktion eller väsentliga egenskaper i övrigt. Enbart den omständigheten. att köparen beställt t. ex. en bil i en viss färg, som ingår i fabrikantens sortiment men inte tillhandahålls av säljaren annat än på särskild beställning, bör således i regel inte föranleda att undan- tagsbestämmelsen blir tillämplig. Inte heller den omständigheten att en standardvara skall färdigställas efter köparens beställning bör tillmätas sådan betydelse. Sålunda bör inte köp av persienner, som beställts för att passa till visst standardfönster, eller köp av heltäckande matta, som skall tillskäras efter köparens önskemål, omfattas av undantagsregeln.

Beträffande fall som avses med det senare ledet av undantagsbe- stämmelsen ("vara som säljaren eljest måste antas sakna möjlighet att på rimliga villkor avyttra till annan än köparen”) vill jag i likhet med utredningen peka på att detta rymmer möjlighet att ta hänsyn till sär- skilda hinder för köpcts fullgörande från säljarens sida, t.ex. force majeure. I rekvisitet ”rimliga villkor” bör inte inlägg:-ts att regeln blir tillämplig så snart säljaren saknar möjlighet att avyttra varan till an- nan för det avtalade priset utan endast att en inskränkning i hävnings- rätten kan åberopas om säljaren annars skulle nödgas sälja varan till ”skrotpris” eller eljest med stor förlust. _

Jag vill i anslutning till den nu behandlade regeln ytterligare fram- hålla att den inte i och för sig kan anses innebära ett godkännande av förbehåll som innebär att köparen inte har hävningsrätt ens vid mycket långa dröjsmål. En begränsning av förbehållets räckvidd ligger i reservationen för fall då det är ”uppenbart att genom dröjsmålet köparens ändamål med avtalet skulle väsentligen förfelas”. Vidare kan det tänkas att förbehållet i vissa situationer skulle kunna frånkännas giltighet med stöd av principen i 8 % skuldebrevslagen. Jag utgår från att KO ägnar uppmärksamhet åt det sätt på vilket den föreslagna undantagsregeln kan komma att utnyttjas i standardavtalen.

I paragrafens andra stycke har utredningen upptagit en regel om

Prop. 1973: 138 173

rätt för köparen att vid dröjsmål innehålla köpeskillingen, till dess va- ran hålls honom till handa. Bestämmelsen, vilken motsvarar 14 & köp- lagen, har allmänt tillstyrkts eller lämnats utan erinran vid remiss- behandlingen. Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen (6.2.6) fyller befogenheten att innehålla köpeskillingen en viktig funk- tion i konsumentköplagens påföljdssystem. I—Iävningsrätten skulle näm- ligen i många fall bli föga effektiv, om den inte förenades med en sådan befogenhet. Jag ansluter mig därför till utredningens förslag i denna del. Av lagtextens formulering framgår att bestämmelsen inte täcker köp som slutits på villkor att köpeskillingen skall betalas i för- skott.

4och5 55

Paragraferna reglerar köparens befogenheter vid fel i varan. Reglerna överensstämmer i sak med 4 och 5 55 utredningens lagförslag.

Utredningen. Köparens minimiskydd vid fel i varan kommer i utred- ningens lagförslag till uttryck på följande sätt. I 4 & regleras det fallet att säljaren eller annan som för hans räkning har åtagit sig att avhjälpa fel inte fullgör detta åtagande inom skälig tid. I 5 & ges föreskrifter om säl— jarens ”allmänna” felansvar, dvs. hans ansvar för fel då något avhjälp- ningsåtagande inte föreligger. Den inbördes ordningsföljden mellan 4 och 5 55 har valts med hänsyn till att bestämmelserna främst är avsedda att ge ledning vid bedömningen av vilka villkor som är otillåtna i hän- delse av fel i varan. Eftersom villkor som påverkar köparens rättigheter oftast förekommer i samband med garanti eller annan utfästelse, varige- nom säljaren eller annan åtagit sig att avhjälpa fel, har köparens ställ— ning i situationer av detta slag ansetts böra behandlas före frågan om köparens befogenheter vid fel i andra fall. Till 4 och 5 5.5 ansluter sig vissa bestämmelser där säljarens ansvar vid fel ytterligare preciseras i särskilda hänseenden (6—9 åå). De senare bestämmelserna innehåller inte någon självständig reglering av köparens befogenheter utan hänvi— sar på denna punkt till 4 och 5 55.

Huvudregeln om köparens befogenheter vid bristande uppfyllelse av åtagande att avhjälpa fel upptas i 4 5 första stycket första punkten. En- ligt huvudregeln skall två förutsättningar vara uppfyllda för att köparen skall få utöva de befogenheter som lagen tillerkänner honom. För det första skall varan vara behäftad med fel, som säljaren har åtagit sig att avhjälpa. För det andra skall felet inte ha avhjälpts inom skälig tid efter det att köparen framställt anspråk på grund av felet och inte heller felfri vara inom samma tid ha avlämnats i den felaktigas ställe.

Den första av de två förutsättningarna innefattar till en början krav på att varan skall vara behäftad med fel. Något försök att i lagtexten generellt bestämma vad som skall räknas som fel har utredningen inte

Prop. 1973: 138 174

ansett böra göras (se 4.2.3). De principer som härvidlag utbildats vid tillämpningen av den allmänna köplagen bör vara vägledande också vid konsumentköp. För att paragrafen skall bli tillämplig krävs vidare att det rör sig om ett fel som säljaren har åtagit sig att avhjälpa. Detta inne- bär att paragrafen väsentligen får betydelse i sådana fall då säljaren ge- nom garanti eller liknande utfästelse i samband med köpet förbundit sig att svara för att eventuella fel i varan repareras eller eljest rättas (exem- pel på sådana utfästelser lämnas i SOU 1972: 28 bilaga 3). Säljargaran— tier som innefattar åtagande att avhjälpa fel lämnas vanligen vid själva köpetillfället som ett led i avtalet mellan säljaren och köparen. Reglerna i 45 är emellertid avsedda att tillämpas också om åtagandet gjorts vid en senare tidpunkt än avtalets ingående. Kommer parterna efter köpet överens om att säljaren skall svara för reparation av varan, kan nämli- gen förhållandena vara sådana att överenskommelsen är att betrakta som ett tillägg till köpavtalet. Ett fristående serviceåtagande beträffande varan, av innebörd t. ex. att säljaren mot särskild ersättning skall ombe- sörja årlig översyn och därvid avhjälpa smärre defekter, omfattas där- emot inte av 4 &.

iEnligt utredningen bör i lagtexten inte ställas upp krav på att avhjäl- pandet skall ske utan kostnad för köparen. De garantier som förekom- mer på konsumtionsvarumarknaden är mycket olika till sitt innehåll. Med hänsyn till de växlande förhållandena har utredningen inte ansett det möjligt att. föreslå tvingande regler om exempelvis ansvaret för så- dan kostnad som kan uppkomma för transport av varan till och från det ställe där reparationen skall ske (se 4.2.5). Har något avtal om kostna- den för avhjälpande inte träffats, anses säljarens åtagande in dubio inne- bära att han skall stå för kostnaden. lnncfattar garantin förbehåll om att köparen skall stå för viss del av kostnaden, blir förbehållet med den valda lösningen i princip gällande mot köparen. Villkor, som påläggcr köparen en oskäligt stor del av reparationskostnaden, kan dock efter omständigheterna bli att anse som otillbörliga enligt avtalsvillkorslagen. Eftersom utredningen inte har ansett sig böra föreslå några regler om de krav som skall ställas på innehållet i garantier och liknande utfästelser, kan även annan begränsning av åtagandets räckvidd än som avser kost- naden för avhjälpande bli bindande för köparen. Utredningen syftar här på t. ex. begränsningar i geografiskt hänseende av garantins giltighet och inskränkningar till vissa typer av fel. Det förhållandet att garantin på grund av någon sådan inskränkning inte kan åberopas av köparen inne- bär emellertid inte att han skulle stå utan rättsliga möjligheter att påtala felet. I den mån 4å av sådan orsak inte blir tillämplig, träder i stället 5 5 i funktion. Enligt denna paragraf är säljarens möjligheter att avvärja hävning eller annan påföljd genom rättelse betydligt snävare än i det fall som regleras i 4 &.

Den andra grundläggande förutsättningen för att köparen skall få ut-

Prop. 1973: 138 175

öva sina befogenheter enligt 4 5 är att felet inte avhjälpts eller felfri vara avlämnats i den felaktigas ställe inom skälig tid efter det att köparen framställt anspråk på grund av felet. Att köparen inte skall kunna göra gällande någon befogenhet mot säljaren förrän han på något sätt påtalat felet för denne anser utredningen vara tämligen självklart. En underrät- telse härom från köparen krävs för att säljaren skall bli i tillfälle att uppfylla sitt åtagande. Ett meddelande av sådant slag bör hållas isär från reklamation enligt 11 &. För att en sådan reklamation skall få ver- kan enligt 45 krävs att köparen har framställt något anspråk på grund av felet. Med hänsyn till de skiftande förhållandena i olika fall är det enligt utredningen inte möjligt att i lagtexten precisera vad som skall räknas som ”skälig tid”. Vid bedömningen av tidsfristens längd bör hän- syn tas bl. a. till sådana faktorer som att det kan röra sig om en vara med komplicerad, teknisk utrustning eller av så sällsynt slag att det är svårt att anskaffa erforderliga reservdelar. Det meddelande från köpa- ren som skall lämnas enligt 45 behöver inte överbringas i någon viss form. Det kan således lämnas såväl muntligen som skriftligen.

Föreligger de angivna förutsättningarna för tillämpning av huvudre- geln i 4 %, står enligt förslaget tre befogenheter till köparens förfogande: rätt att göra avdrag på köpeskillingen, rätt att kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet och rätt att häva köpet. Påföljderna anges i lagen utan inbördes rangordning. Det ankommer på köparen att avgöra vilken av befogenheterna som han i det enskilda fallet vill använda.

Rätten till avdrag på köpeskillingen tillkommer köparen oavsett om felet är väsentligt eller inte. Utredningen påpekar att denna befogenhet kan vara av särskild betydelse vid ringa fel, när felet bara kan avhjälpas genom säljarens försorg men denne underlåter att inom skälig tid göra detta. Avdraget innebär att köpeskillingen minskas i förhållande till fe- let. Storleken av avdraget skall beräknas på samma sätt som enligt mot- svarande regler i 42 och 43 åå köplagen.

Enligt utredningen kan ett avdrag på köpeskillingen framför allt i två situationer vara otillräckligt som kompensation för underlåten uppfyl- lelse av ett åtagande av säljaren att avhjälpa fel. Den ena avser fel som inte är av väsentlig betydelse för köparen och som således inte berättigar honom att häva köpet. Är reparationskostnadcn i ett sådant fall större än den värdeminskning av varan för vilken han kan göra avdrag på kö- peskillingen och vägrar säljaren att ombesörja reparationen, skulle kö- paren sakna effektiv möjlighet att få kompensation för utgifter som han nödgas ådra sig för att försätta varan i dugligt skick. Den andra situatio- nen avser fel av väsentlig betydelse som säljaren av särskild anledning saknar möjlighet att avhjälpa inom skälig tid. Som typexempel nämner utredningen det fallet att en bil visar sig vara behäftad med fel och att detta uppmärksammas under en resa utanför landet. Om köparen i ett sådant läge inte hade tillgång till någon annan påföljd än prisnedsätt-

Prop. 1973: 138 176

ning eller hävning, skulle han — åtminstone om felet är sådant att bilen eljest inte skulle kunna brukas i trafik — komma att i praktiken sakna möjlighet att reagera mot felet, eftersom han inte kan utnyttja rätten till hävning och prisnedsättning är uppenbart otillräcklig som påföljd. -Ut- redningen har med tanke på situationer av nu nämnda slag övervägt att införa en regel om rätt för köparen att avhjälpa felet på säljarens be- kostnad. Med hänsyn till de praktiska konsekvenserna av en obegränsad avhjälpningsrätt för köparen vid konsumentköp har utredningen dock inte ansett sig böra föreslå en sådan regel utan stannat för att som ett alternativ till köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen förorda en regel om rätt för honom att kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet. Regeln avser endast den direkta kostnad som uppstått genom säl- jarens underlåtenhet att avhjälpa felet, inte köparens förlust i övrigt.

Den tredje av de befogenheter som enligt huvudregeln i 4 5 står köpa- ren till buds vid säljarens underlåtenhet att fullgöra avhjälpningsåta— gande är rätten att häva köpet. Som förutsättning härför gäller att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Utredningen framhåller att be- dömningen. av huruvida felet är väsentligt skall ske ur köparens synvin- kel.

Utredningen har inte ansett sig böra föreslå några tvingande regler om de rättsliga verkningarna av att köpet hävs (se 4.2.6). Frågor om parternas återgångsprcstationer får bedömas med ledning av de grund- satser som har kommit till uttryck i 57 och 58 55 köplagen eller, om av- tal skulle finnas, enligt detta. Utredningen anser det dock böra upp- märksammas att köplagens regler inte avfattats med tanke på kontrakts— brott av det slag som avses i 45 förevarande lag. Vid bedömningen av vilken verkan som skall tillmätas t. ex. den omständigheten att köparen begagnat varan bör således hänsyn tas till de speciella förhållandena vid förekomsten av ett avhjälpningsåtagande från säljarens sida. Konsu— mentköplagen reglerar inte heller frågan om verkan av att köparen före köpet undersökt varan eller satts i tillfälle att göra detta. Har något av- tal inte träffats rörande denna fråga, blir reglerna i 47% köplagen till- lämpliga härvidlag. Utredningen påpekar att någon plikt att företa en fackmannamässig granskning av varan vid konsumentköp normalt sett inte kan anses åvila köparen, även om denne undersöker varan på det sätt som paragrafen åsyftar.

I 4 & första stycket andra punkten ingår en undantagsregel av i prin- cip samma slag som i 3 5 första stycket andra punkten utredningsför- slaget, Enligt undantagsregeln skall förbehåll som inskränker köparens rätt att häva köpet gälla, om betydande skada skulle åsamkas säljaren genom att köpet hävs och denne erbjuder köparen skälig ersättning för felet samt det inte är uppenbart att varan inte kan användas för sitt ändamål. De fall som åsyftas är i huvudsak desamma som angetts be- träffande motsvarande bestämmelse i 3 &.

Prop. 1973: 138 177

Andra stycket i 4 % reglerar köparens rätt att innehålla köpeskillingen, till dess felet avhjälpts eller felfri vara hålls honom till handa. Bestäm— melsen stämmer nära överens med motsvarande regel beträffande dröjs— mål i 3 5 andra stycket. Väljer säljaren att avhjälpa felet, kan han i som— liga fall behöva göra flera reparationsförsök. Köparen har då rätt att in— nehålla köpeskillingen så länge felet inte är avhjälpt. Medan bestämmel- sen i 3 å ger köparen rätt att innehålla hela köpeskillingen, oavsett om säljarens kontraktsbrott är väsentligt eller inte, har bestämmelsen i 45 försetts med viss begränsning av köparens rätt att innehålla betalning i de fall då felet är ringa. För att tillgodose köparens behov av påtryck— ningmedel på säljaren i sådana fall är det enligt utredningen inte erfor— derligt att köparen ges rätt att innehålla hela köpeskillingen. Hans rätt härtill begränsas därför till vad som kan antas motsvara dubbla kostna— den för felets avhjälpande.

I 45 tredje stycket ges en bestämmelse om säljarens ansvar då åta- gande att avhjälpa fel gjorts av annan än säljaren men för dennes räk— ning (jfr 4.2.5). Enligt utredningens mening är det angeläget att konsu- mentköplagen slår fast att säljaren inte genom en friskrivningsklausul avseende verkan av en garanti från t. ex. tillverkaren kan beröva köpa- ren denncs befogenheter mot säljaren enligt lagen. I tredje stycket utsågs därför att första och andra styckena gäller även om åtagandet att av- hjälpa felet gjorts av varans tillverkare eller eljest av annan än säljaren men för dennes räkning. De fall som åsyftas är i främsta rummet situa— tioner där avhjälpningsåtagandet av tredje man ingår som ett led i köp- avtalet och inskränker säljarens ansvar för fel i varan. Bestämmelsen bör emellertid enligt utredningens mening också ha ett vidare syfte. I många f all är det oklart på vilket sätt en garanti av tredje man påverkar säljarens ansvar och i vad mån köparen är bunden av att använda ga— rantin. Bestämmelsen bör täcka även sådana fall. För köparen kan det nämligen framstå som värdefullare att kunna åberopa de tvingande reg- lerna i 4 å i stället för att i ett tveksamt fall hävda att han inte är bun- den av garantin och att säljaren därför står ordinärt felansvar. Utanför 4å bör endast falla de situationer då säljaren i samband med köpet för— medlar ett helt fristående åtagande av tredje man beträffande varan, t. ex. om en näringsidkare vid försäljning av en bil förmedlar en vagn- skadeförsäkring hos ett försäkringsbolag eller en försäljare av TV-appa— rater medverkar till att köparen ingår ett särskilt serviceavtal beträf— fande apparaten med ett självständigt serviceföretag. För att uttrycka den sålunda gjorda distinktionen mellan avhjälpningsåtaganden för vilka säljaren bör svara och sådana fristående åtaganden för vilka en- dast den som gjort utfästelsen bör svara har i lagtexten uppställts krav på att åtagandet skall ha gjorts ”för säljarens räkning”. Detta uttryck används i vidsträckt bemärkelse. Det innebär således inte något krav på att det skall föreligga ett fullmakts- eller uppdragsförhållande mellan

12 Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 178

säljaren och garantigivaren. Förhållandet dem emellan måste emellertid vara sådant att de i förevarande hänseende för köparen framstår som en enhet. Vill säljaren inte bära något ansvar för tillverkarens utfästelser får han enligt utredningen se till att någon utfästelse från denne inte in— går i köpet.

I Så utredningens lagförslag regleras säljarens ordinära felansvar, dvs. situationer då något avhjälpningsåtagande inte gjorts av säljaren el- ler annan för hans räkning. Den i första stycket första punkten upp- tagna huvudregeln om säljarens ansvar för fel i varan skiljer sig i vissa hänseenden från motsvarande dispositiva reglering i köplagen. Den tvingande regeln gör bl.a. inte någon skillnad mellan köp av bestämt gods och leveransavtal. De befogenheter som enligt regeln tilläggs köpa- ren behöver nämligen enligt utredningen inte differentieras efter en sf.— dan grund. Liksom i fråga om de kontraktsbrott som regleras i 3 och 4äå är vidare köparens hävningsrätt enligt Så knuten till förutsätt- ningen att kontraktsbrottet är väsentligt. Huvudregeln har i över- ensstämmelse härmed getts det innehållet att om varan är behäftad med fel och säljaren eller annan för hans räkning inte åtagit sig att avhjälpa detta, köparen får göra avdrag på köpeskillingen eller, om felet är av väsentlig betydelse för honom, häva köpet.

I fråga om räckvidden av huvudregeln i första stycket erinrar utred- ningen om att Så ger uttryck åt det minimiskydd som bör tillkomma köparen vid fel i varan. Den riktar sig således i första hand mot sådana avtalsvillkor som begränsar köparens befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt den allmänna köplagens dispositiva regelsystem. Vid åtskilliga konsumentköp —— framför allt köp över disk —- förekommer inte några sådana inskränkande villkor. Detta innebär att 5 5 i många 51- tuationer kommer att få bara begränsad tillämpning i fråga om köp av sådant slag (se 25 andra stycket). Konsumentköplagen innehåller emel- lertid vissa bestämmelser av stor praktisk betydelse som på olika sätt rör säljarens ansvar för en såld varas beskaffenhet. Utredningen syftar här på 6—9 åå i förslaget, vilka behandlar fall när garanti lämnats beträf- fande varan, när oriktig uppgift om denna lämnats av säljaren eller nå- gon för vilken han svarar, när varan sålts i strid mot meddelad säker- hetsföreskrift eller trots uppenbart farliga egenskaper och när varan sålts i befintligt skick eller med liknande förbehåll. Dessa bestämmelser reglerar inte självständigt vilka befogenheter som i nämnda situationer skall tillkomma köparen utan hänvisar härvidlag till bl. a. 5 %. Denna paragraf kommer därför att i alla sådana fall få betydelse vid konsu- mentköp.

Utredningen har —— bortsett från bestämmelserna i 6—9 55 —— inte ansett sig böra föreslå några tvingande civilrättsliga regler av generell karaktär beträffande kraven på en såld varas kvalitet och användbarhet (se 4.2.3). Vid konsumentköp får alltså med reservation för nämnda be-

Prop. 1973: 138 179

stämmelser frågan om vad som skall räknas som fel i varan bedömas en- ligt samma principer som anses gälla vid tillämpning av köplagens dis- positiva regelsystem. Skulle denna bedömning utfalla så, att något fel inte anses föreligga, uppkommer inte något spörsmål om tillämpning av 5 &. I motsatt fall blir läget annorlunda. Är köpet förenat med villkor som inskränker köparens befogenheter vid fel, träder 5 & i tillämpning. Är köpet inte förenat med sådana villkor men föreligger något av de fall som sägs i 6—9 55 i förslaget, kan likaså uppkomma fråga om tillämp- ning av 5 &. Är inte någon av de nu nämnda situationerna för handen, torde endast undantagsvis finnas behov av att tillämpa denna paragraf (jfr de i betänkandet anförda exemplen, SOU 1972: 28 s. 105).

Utredningen har inte ansett det vara nödvändigt att föreslå någon sär- skild regel om det fallet att säljaren inte levererat avtalad kvantitet av viss vara eller med andra ord att säljarens kontraktsbrott inte består i ”fel" utan i ”brist” i varan (jfr 50% köplagen). Formulärrättsliga eller andra villkor rörande köparens befogenheter i denna situation är enligt utredningens mening sällsynta. Skulle frågan aktualiseras bör i analogi med 50 % köplagen reglerna i 5 % konsumentköplagen äga motsvarande tillämpning.

Som en ytterligare förutsättning för att 5 & skall bli tillämplig krävs att det rör sig om ett fel som varken säljaren eller annan för hans räk- ning åtagit sig att avhjälpa. Föreligger ett avhjälpningsåtagande blir i stället 45 tillämplig. Från avhji'tlpningsåtaganden av nu berört slag bör enligt utredningen skiljas det fallet att säljaren i samband med att köpa- rcn anmärker på varan erbjuder sig att rätta felet. Säljarens möjlighet att på sådant sätt avvärja hävning eller annan påföljd behandlas i Så andra stycket.

Föreligger de angivna förutsättningarna för tillämpning av huvudre- geln i 5 %, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om felet är av väsentlig betydelse för honom, häva köpet. Beträffande innebörden av köparens befogenheter hänvisar utredningen till specialmotiveringen till 4 &. Detsamma gäller spörsmål om köparens undersökning av varan före köpet (475 köplagen) och om verkningarna av hävning (57 och 58 83). Någon motsvarighet till den rätt att kräva gillt gods som enligt 43 & första stycket köplagen tillkommer köparen vid leveransavtal har inte tagits upp i 5 %. Någon tvingande regel härom är enligt utredningen inte erforderlig. Ett förbehåll om att säljaren inte är skyldig att avlämna felfri vara kan nämligen bero på att sådan vara i praktiken inte kan an- skaffas, om den först levererade skulle vara felaktig. I 5 &; ingår av na- turliga skäl inte heller någon motsvarighet till den i 4 & stipulerade rät- ten att kräva skälig ersättning för avhjälpande av fel. Om säljaren inte åtagit sig att avhjälpa fel, t. ex. därför att detta skulle vara alltför kost— samt, bör inte heller köparen ha rätt att avhjälpa felet på säljarens be- kostnad.

Prop. 1973: 138 . 180

Enligt andra punkten i 5 5 första stycket äger 4 & första stycket andra punkten tillämpning i fråga om giltigheten av förbehåll som inskränker köparens rätt att häva köpet. Skulle betydande skada åsamkas säljaren genom att köpet hävs och erbjuder han köparen skälig ersättning för fe- let, skall i enlighet härmed sådant förbehåll gälla, såvida det inte är upp- enbart att varan inte kan användas för sitt ändamål.

I 5 5 andra stycket första punkten regleras frågan om säljarens rätt att avvärja hävning eller annan påföljd genom rättelse av felet, dvs. genom avhjälpande av detta eller avlämnande av gillt gods. Den möjlighet till sådan rättelse som står säljaren till buds enligt den dispositiva regeln i 49 % köplagen är mycket begränsad..Nämnda regel passar enligt utred— ningen även från formell synpunkt mindre väl i konsumentköplagens tvingande reglering. Den beaktar inte heller den situationen att felet upptäcks först efter det att varan kommit köparen till handa och an— vänts viss tid. Utredningen anser därför att frågan bör direkt regleras i konsumentköplagen. Regleringen i denna del bör ges formen av en in- skränkning i köparens rättigheter enligt 5 5 första stycket. Utredningen föreslår därför att, om köparen framställt anspråk på grund av felet och säljaren erbjuder sig att avhjälpa felet eller att avlämna felfri vara i den felaktigas ställe, köparen inte skall få göra gällande befogenhet enligt 5 5 första stycket, om rättelsen sker genast och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för honom.

Eftersom regeln är placerad i 5 5 är den tillämplig endast när inte säl- jaren eller annan för hans räkning har åtagit sig att avhjälpa fel i varan. Med tanke på den stora frekvensen av sådana åtaganden i garantier och liknande utfästelser i samband med konsumentköp får regeln endast be- gränsad räckvidd. Eftersom regeln anknyter till paragrafens första stycke krävs också att den där angivna huvudregeln över huvud taget är tillämplig. Har något avtal som inskränker köparens befogenheter enligt huvudregeln inte träffats, möter alltså inte något hinder att tillämpa reg- lerna om fel i den allmänna köplagen —— 49 5 inbegripen. (se 25 andra stycket). Uttrycket ”framställt anspråk på grund av felet” används i stället för det i 11 & begagnade uttrycket ”underrättat säljaren om felet”, vilket avser köparens reklamationsskyldighet. Härigenom markeras att utgångspunkten för beräkningen av den korta tidsfrist som står säljaren till buds för rättelse enligt 5 & inte med nödvändighet måste vara en av köparen gjord reklamation utan kan vara en senare gjord precisering av köparens anspråk på grund av felet. För att säljaren skall vara berät- tigad att avhjälpa felet eller lämna gillt gods förutsätts att han ”erbjuder sig” att göra detta. Han måste således på något sätt för köparen ge till känna att han önskar rätta till felet. Ett ytterligare krav är att rättelsen sker ”genast”. I motsats till den situation som föreligger i 45 behöver köparen vid tillämpning av 5 & inte avvakta utgången av någon tidsfrist av ”skälig” längd för att få utöva de befogenheter som tillkommer ho-

Prop. 1973: 138 131

nom. Tidsbestämningen ”genast” utesluter dock inte att säljaren får en kort frist för att uppfylla sitt erbjudande om rättelse. Nära samband med kravet att rättelsen skall ske genast har det i paragrafen uppställda villkoret att den sker utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. I förhållande till 49 & köplagen innefattar sistnämnda villkor i huvudsak den ändringen att säljarens rättelsemöjlighet inte utesluts av varje — så- ledes även ringa — olägenhet för köparen av en rättelse.

Till regeln om säljarens möjlighet att erbjuda rättelse har i förslaget fogats en bestämmelse om rätt för köparen att i sådant fall innehålla kö- peskillingen tills rättelse skett (andra stycket andra punkten). Förutsätt- ningarna härför är desamma som för motsvarande rätt enligt 4 5 andra stycket. Utredningen påpekar att den rätt som enligt 5 & andra stycket tillkommer köparen att innehålla köpeskillingen endast föreligger när säljaren har erbjudit sig att rätta felet. Lagen behandlar inte frågan om köparen i andra fall har sådan rätt.

Rcmissyttrandena. Den av 'utredningen föreslagna regleringen av kö- parens befogenheter mot säljaren vid fel i varan har diskuterats utförligt av flertalet remissinstanser. Vad gäller de allmänna synpunkter som an— lagts beträffande kraven på säljarens prestation, säljarens ansvar för ga— ranti rörande varan och köparens befogenheter mot säljaren får hänvi— sas till den tidigare redogörelsen (5.2.3, 5.2.5 och 5.2.6). I fråga om den närmare utformningen av de tvingande reglerna om påföljderna av fel i varan anförs i huvudsak följande.

Den i 4 5 första stycket upptagna huvudregeln om säljarens felansvar när köpet förenats med ett åtagande att avhjälpa fel är enligt KO:s me— ning i huvudsak väl avvägd. Hovrätten för Västra Sverige framhåller att den skillnad som utredningen gör mellan å ena sidan det fallet att sälja— ren åtagit sig att avhjälpa fel i varan och å andra sidan den situationen att något sådant avhjälpningsåtagande inte föreligger i vissa fall synes föranleda oklarhet om vilken av paragraferna som är tillämplig. Som exempel nämner hovrätten den typ av garanti i vilken säljaren åtar sig att avhjälpa fel mot att köparen erlägger en ”självrisk” på visst belopp (se bilaga 3: 5 till betänkandet). Om kostnaden för att reparera ett så- dant fel understiger självrisken, kan ifrågasättas om säljaren har åtagit sig att avhjälpa detta fel. Även i andra fall kan enligt hovrättens mening liknande problem uppstå när avhjälpningsåtagandet är förenat med vill- kor. Näringslivet säger sig förutsätta att lagtexten är att förstå så att i 45 angiven begränsning av köparens befogenheter är tillåten även när säljaren endast utfäst sig att rätta felet i betydelsen lämna gillt gods och inte att avhjälpa felet.

Näringslivet anser att tolkningen'av uttrycket ”skälig tid” i 4 & första stycket måste ske med hänsyn till samtliga omständigheter i det särskil- da fallet och med beaktande av förhållandena på både köparens och

Prop. 1973: 138 - 182

säljarens sida. Härvid bör sådana omständigheter på köparens sida be- aktas som var iakttagbara för säljaren då felet skolat avhjälpas. Till de faktorer som skall beaktas hör att det rör sig om en vara med kompli- cerad teknisk utrustning eller en vara av sådant slag att svårigheter före— ligger att anskaffa erforderliga reservdelar. Det kan vidare under vissa tider av året i samband med helger och semestrar vara svårt att utföra reparationer lika snabbt som annars. När köparen kan få garantirepara- tion utförd hos vilken auktoriserad verkstad som helst, måste hänsyn tas till att verkstädernas kapacitet är dimensionerad efter ortens normala re- parationsbehov. Det kan inte heller vara till konsumentkollektivets för— del att garantireparationer skulle utföras framför andra reparationer. Tidsfristen bör inte börja löpa förrän från den tidpunkt då varan hålls tillgänglig för säljaren. Tidsfristen bör vidare kunna utsträckas genom att säljaren ställer en lånevara till köparens förfogande. Liknande syn- punkter framförs av Svenska företagares riksförbund.

Vid bestämning av den frist som enligt 4 % skall stå till förfogande för fullgörande av ett avhjälpningsåtagande bör enligt näringslivets me- ning av samma skäl som vid leveransförsening enligt 3 % hänsyn tas till force majeure—liknande omständigheter. Det föreligger t.o.m. star- kare skäl i detta fall, eftersom en hävning som sker efter fullgjord le— verans är betydligt allvarligare för både säljare och samhälle. Näringsli— vet pekar vidare på att det trots de noggrannaste tillverkningskontrol— ler inte kan undvikas, att en hel serie produkter kan drabbas av fel. Det bör i en sådan situation ligga i samhällets intresse att motverka där— av föranledda masshävningar. Detta intresse vägt mot den enskilde kon- sumentens gör sig särskilt gällande då felen är av ringa natur. Det kan t. ex. förekomma att smärre seriefel uppstår på komponenter, som inte är väsentliga för varans funktion. Det har därvid hänt att man trots myc- ket omfattande ansträngningar inte förrän efter längre tid lyckats utröna vilken komponent som felat. För konsumenterna som kollektiv är det i sådant fall mer angeläget att säljaren kan inrikta sig på att i första hand avhjälpa för konsumenterna väsentliga fel. Seriefelsproblemati- ken bör alltså särskilt beaktas vid bedömningen av ”skälig tid”. Likaså bör —— i enlighet med utredningens resonemang —— hänsyn givetvis tas till om felet är ringa eller inte.

Vad gäller de av utredningen anvisade påföljderna vid kontrakts- brott som avses i 4 & framhåller hovrätten för Västra Sverige, att det varken av lagtexten eller motiveringen framgår om köparen samtidigt skall kunna göra avdrag på köpeskillingen och kräva ersättning för f elets avhjälpande. Hovrätten anser att detta i vissa fall kan vara önskvärt. Det torde sålunda inte vara ovanligt att en vara, även om den repare- rats på ett fackmässigt sätt, förlorar i värde enbart därför att den har varit föremål för reparation. Näringslivet understryker vad som anförs i betänkandet om att det åligger köparen att på begäran av säljaren ge

Prop. 1973: 138 183

till känna om han vill göra gällande befogenhet enligt 4 & första" styc— ket. Garantigivaren bör genom en lagregel uttryckligen tillerkännas en interpellationsrätt. I fråga om den föreslagna rätten till ersättning för avhjälpande av fel påpekar näringslivet vidare att begreppet ”skälig ersättning" måste uttydas som ”motsvarande skäliga kostnader vid säl— jarens verkstad i Sverige”. Det kan t.ex. inte vara rimligt att, då ett fel uppstår på en svensk bil -—— eller annan mobil 'ara t. ex. i öststa- terna, säljaren skall utge ersättning för de direkta kostnader som uppstår vid felets avhjälpande där.

Svenska företagares riksförbund framhåller att man torde få förutse att problem uppstår med avräkningsregler vid hävning av köp. Den upp- komna värdeminskningen måste bestämmas av någon. Säljaren kan åsarn- kas stora kostnader för exempelvis transport av gods som uppges vara behäftat med fel. Skall säljaren stå risken för sådana händelser måste han göra rimliga påslag på varans försäljningspris, vilket knappast kan ligga i konsumenternas intresse.

Vad gäller undantagsregeln i 4 5 första stycket andra punkten ut- talar KO att han inte anser det orimligt att i vissa undantagsfall häv- ningsrätt skall kunna uteslutas på det sätt utredningen har föreslagit.. Om förslaget genomförs i denna del skulle detta visserligen sannolikt medföra en ökad benägenhet hos näringsidkarna att i sina garantier in— föra förbehåll. som inskränker köparens hävningsrätt. Det får emellertid bli en uppgiftlför KO enligt avtalsvillkorslagen att se till att förbehål- len inte ges en utformning som tillåter säljaren att utan skäl vägra kö- paren att häva köpet. Praktiskt sett torde hela andra punktens lydelse få intas i förbehållet för att detta krav skall vara uppfyllt.

KO anser det rimligt att den i 4 5 andra stycket föreslagna rätten att innehålla köpeskillingen är begränsad i fall då felet är oväsentligt. Be- gränsningen kan dock medföra tillämpningssvårigheter, inte minst för köparen. Denne skall bedöma bl.a storleken av reparationskostnaden. Risk föreligger att han genom att innehålla ett alltför stort belopp gör sig skyldig till kontraktsbrott. Enligt KO:s mening bör därför lämnas ut- rymme för en friare bedömning än vad som följer av förslaget.

Vad angår 4 % tredje stycket framhåller näringslivet att bestämmelsen innebär ett förbud för säljare att friskriva sig från konsumentköplagens regler mot att tillverkare eller annan påtar sig felansvar. Det är ett allmänt intresse att den som åtar sig en garanti kan fullgöra sitt ansvar.. Vem som skall fullgöra detta ansvar är en praktisk./ekonomisk fråga som kan och bör lösas på olika sätt för olika varor. Säljaren representerar ibland ett stort antal varumärken. Det kan då vara mest ändamålsenligt att tillverkaren eller grossisten lägger upp en särskild reparationsser— vice för sina märken. I andra fall kan det vara mest rationellt att åter— försäljaren ensam svarar för tillverkarens garantiåtagande eller att fle- ra. återförsäljare överlämnar reparationsverksamheten till ett gemensamt fristående bolag. I vissa fall kan konsumenten även vända sig till annan

Prop. 1973: 138 134

återförsäljare av samma märkesvara. Näringslivet förutsätter att avsik— ten med den föreslagna bestämmelsen inte är att ändra eller hindra den struktur som utvecklats på garantiserviceområdet. Om friskrivningsför- budet över huvud taget skall införas, finns skäl att understryka att säl— jarens ansvar verkligen bör vara subsidiärt och inte solidariskt i för- hållande till garantigivaren. Ansvarsfrågan mellan olika säljled bör lik- som tidigare lösas på det sätt som framstår som mest ändamålsenligt för respektive bransch. Detta kan lämpligen ske genom medverkan från branschorganisationerna, bl. a. genom en i samband med lagens införan— de genomförd översyn av leverantörsavtal och garantibestämmelser. Nä- ringslivet betonar att det mot denna bakgrund är av väsentlig betydel- se att lagen utformas så att köparens befogenheter inte kan göras gäl- lande mot en subsidiärt ansvarig säljare förrän denne fått möjlighet att t. ex. avhjälpa felet efter det att han har fått reklamation. MRF påpekar att säljaren enligt lagförslaget blir solidariskt ansvarig för garantigiva- rens underlåtenheter. För bilbranschens del synes sålunda den situatio- nen uppkomma att försummelse att avhjälpa exempelvis ett fel inom skälig tid kan ligga hos en annan detaljist än den som får svara för på- följden, dvs. säljarcn. Inom nybilshandeln kan köparen i princip vända sig till vilken återförsäljare som helst med krav på avhjälpande av fel enligt garantin. Det bör enligt MRF vara en förutsättning att den de- taljist som sålt varan får möjlighet att avhjälpa garantifelet innan häv- ningsrätten kan göras gällande mot honom. Som ytterligare skäl härför anförs att det knappast framstår som logiskt att den försäljningsorga- nisation som. bemödar sig om ett omfattande servicenät skall komma i sämre läge än en säljare som inte bereder sin köpare motsvarande möj- lighet.

Beträffande 5 & uttalar näringslivet att regleringen i och för sig kan godtas, om rimliga begränsningar av ett avhjälpningsåtagande enligt 4 & tilläts. Skulle alla begränsningar av åtaganden enligt 4 & och förkort- ningar av preskriptionstiden enligt 54 % köplagen medföra att säljarens ansvar för fel i stället regleras av 5 5, kan begränsningen av säljarens av- hjälpningsrätt enligt andra stycket inte godtas. I så fall bör reglerna här— om ansluta sig till 4 %. MRF menar att regeln i 5 & andra stycket visser- ligen utgör en utvidgning av säljarens rättigheter enligt den dispositiva köplagen men att rekvisitet ”genast” i en tvingande lagbestämmelse kan bli tämligen hårt för säljaren och bör kunna ersättas med ett uttryck som anger att avhjälpandct skall ske utan dröjsmål.

Enligt hovrätten för Västra Sverige krävs en särskild bestämmelse i konsumentköplagen för att dess regler om fel i 5 & skall bli tillämpliga även vid brist i varan.

Föredragande/1. Konsumentens underlägsna ställning i förhållande till näringsidkaren ger sig till känna med särskild styrka när en köpt vara visar sig vara behäftad med fel. Detta gäller inte minst i fråga om köp

Prop. 1973: 138 185

av varaktiga konsumtionsvaror, dvs. bilar, båtar, kylskåp, tvätt— och diskmaskiner, dammsugare, TV- och radioapparater m.m. De standar- diserade köpevillkor som tillämpas vid sådana köp innebär som tidigare nämnts för det mesta att de befogenheter som köparen har vid fel i va— ran enligt den allmänna köplagens dispositiva regler kraftigt beskärs. Genom systemet med garantiutfästelser som i samband med köpet läm- nas köparen av säljaren eller tillverkaren ersätts oftast köparens rättig- heter enligt köplagen med en rätt att få felet avhjälpt. Garantierna in- nehåller i stor utsträckning uttryckliga friskrivningar från påföljder i öv- rigt av fel i varan.

Det är mot denna bakgrund naturligt att strävandena att stärka kon— sumenternas ställning vid köp särskilt kommit att inriktas på möjlighe- terna att förbättra köparens rättigheter när ett garantiåtagande inte full- görs på tillfredsställande sätt och när varan eljest avviker från vad par— terna överenskommit eller från vad som rimligen kan krävas i fråga om varans användbarhet och egenskaper i övrigt. Som framgår av vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (6.2.3 och 6.2.5) föreligger emellertid avsevärda svårigheter att med tvingande civilrättsliga regler komma till rätta med alla de problem som är förknippade med de påta— lade olägenheterna av nuvarande rättsläge. Redan de starkt växlande förhållandena beträffande olika branscher och typer av varor gör det svårt och föga meningsfyllt att med generella bestämmelser av tvingan- de natur försöka slå fast vilka krav konsumenten skall kunna ställa på en varas kvalitet och beskaffenhet i övrigt. Inte heller synes det vara en framkomlig väg att genom sådana bestämmelser närmare ange motsva- rande krav i fråga om innehållet i garantiutfästelser. Bortsett från möj- ligheten att stärka konsumenternas rättsskydd i speciella hänseenden ge- nom sådana regler som föreslås i 7—10 %% bör man därför utnyttja andra metoder än civilrättslig lagstiftning för att motverka missbruk av rådande avtalsfrihet i de avseenden jag nu har berört. Vad särskilt gäller innehållet i garantier bör en lämplig utväg vara att KO genom förhandlingar med näringslivets organisationer och, om så behövs, ge- nom förbudstalan vid marknadsdomstolen försöker uppnå villkor som innefattar en skälig avvägning mellan konsumenternas och näringsid— karnas intressen i fråga om olika branscher och typer av varor. Kon- sumentköplagen bör, som utredningen har föreslagit, främst ha till upp- gift att ge köparen ett civilrättsligt grundskydd i händelse av fel i varan. Dess regler bör utformas så, att köparen alltid har tillfredsställande möjligheter att uppnå rättelse vid fel i varan eller, i sista hand, att fri— göra sig från köpet genom hävning.

När det gäller att närmare utforma den tvingande regleringen av kö- parens befogenheter vid fel inställer sig till en början frågan om man bör skilja mellan å ena sidan det fallet att köpet förenats med ett åta- gande av säljaren eller annan att avhjälpa fel (”garantifall”) och it and—

Prop. 1973: 138 186

ra sidan den situationen att något sådant åtagande inte gjorts. Utred- ningen anser att regleringen bör utformas så att en klar skillnad görs mellan dessa fall. Denna inställning grundas ytterst på bedömningen att garantiutfästclser är av stort värde för köparen, eftersom det för det mesta är mer förenligt med hans intresse att felet avhjälps på sälja— rens bekostnad än att han får behålla en felaktig -'ara mot t.ex. av— drag på köpeskillingen. Härtill kommer enligt utredningen att villkor som påverkar köparens rättigheter vid fel oftast förekommer i samband med garanti eller annan utfästelse, varigenom säljaren eller annan åta- git sig -att avhjälpa fel. Vid remissbehandlingen har förslaget att lagen skall skilja mellan de två nyss nämnda typsituationerna genomgående godtagits, om man bortser från KO:s i den allmänna motiveringen bc- handlade invändning att säljarens ordinära felansvar över huvud taget inte bör regleras i lagen. En remissinstans påpekar dock att den före— slagna uppdelningen av säljarens felansvar kan vålla vissa gränsdrag- ningsproblem.

För egen del finner jag det naturligt att man i enlighet med förslaget drar en gräns mellan garantifallen och övriga felsituationer. De friskriv- ningsklausulcr lagen avser att motverka förekommer betydligt oftare i garantifallen än i övriga fall. Garantifallen är därför av särskilt intresse i detta sammanhang. Härtill bidrar givetvis också det förhållandet att den allmänna köplagen saknar direkta motsvarigheter till de nya regler som föreslås i denna del.

Mot en uppdelning av felansvaret i gar—.intifall och andra fall kan som nyss nämnts invändas att gränsen mellan de två typsituationerna inte all- tid är helt klar. Hovrätten för Västra Sverige nämner som exempel att en garanti visserligen innefattar åtagande att avhjälpa fel men dessutom stipulerar skyldighet för köparen att stå för en självrisk till visst belopp. Även andra begränsningar i fråga om åtagandets räckvidd förekom- mer. Vanligt är exempelvis att ett reparationsåtagande förenas med för- behåll att köparen helt eller delvis ."kall s rara för den kostnad som kan uppkomma för transport av varan till och från det ställe där repara- tion skall ske. Vidare förekommer att garantin begränsas att gälla vissa typer av fel, t. ex. fabrikations- och materialfel, eller inom visst geogra- fiskt avgränsat område, t. ex inom Sverige.

Enligt min mening bör det inte möta några större svårigheter att klargöra hur lagens felregler skall tillämpas i de angivna fallen. Som ut- redningen föreslår bör det avgörande för gränsdragningen mellan ga- rantifallen och övriga fall vara om säljaren eller annan ha" åtagit sig att avhjälpa det fel varan är behäftad med eller inte. Däremot bör det inte som villkor för att reglerna om garantifall skall vara tillämpliga kr'ävas att" avhjälpandet skall ske utan kostnad för köparen. I enlighet härmed bör till garantifallen hänföras såväl det av hovrätten nämnda exemplet, där köparen får stå viss självrisk, som det fall att garantin

Prop. 1973: 138 187

ålägger köparen viSst ansvar för transportkostnad. I båda fallen innefat- tar nämligen garantin ett åtagande att avhjälpa det fel som det är fråga om, låt vara att avhjälpandet inte sker helt utan kostnad för köparen. Det nu sagda belyser att en garanti i en viss konkret situation kan visa sig vara helt utan ekonomiskt värde för köparen, eftersom hans kostna- der för att utnyttja garantin skulle vara minst lika stora som kostnaden för att avhjälpa felet på annat sätt. Detta beror på garantins materiella innehåll, ett ämne som enligt vad jag nyss anförde inte nu bör göras till föremål för tvingande civilrättslig reglering. Jag utgår emellertid från att KO kommer att ägna uppmärksamhet åt dessa frågor.

Vad gäller de garantier vilkas giltighet begränsats till vissa typer av fel eller till visst geografiskt område ligger saken annorlunda till. I dessa fall torde avsikten med förbehållen bl. a vara att begrä.. .a åtagan— dets räckvidd till sådana fel som normalt kan förutses av garantigivaren och som till rimlig kostnad kan avhjälpas med anlitande av den repa- rationsservicc som står till hans förfogande. I enlighet med vad jag ti- digare har anfört bör konsumentköplagen inte lägga hinder i vägen för villkor av sa dant slag. Den omständigheten att garantigivaren har be- grär .sat räckvidden av sitt åtagande bör emellertid inte leda till att kon- sumenten står utan möjlighet att reagera mot fel som ligger utanför ga- rantins område. Beträffande sådana fel bör han kunna åberopa lagens regler om säljarens ordinära felansvar. Det nu sagda innebär att frågan v1 lka lagregler som är tillämpliga 1 en konkret situation kan bli beroen- de pä garantins tolkning. Det är därför av stor vikt att garantivillkoren utformas på ett sätt som ger klart besked i detta hänseende. Även den- na synpunkt bör beaktas vid den översyn av näringslivets garantier som kan komma till stånd genom KO:s försorg.

I tydlighetens intresse vill jag erinra om att tden _ av mig nu förorda— de uppdelningen av konsumentköplagens fclzegl er på garantifall och andra felsituationer inte innefattar något ställniugstagande till fragan om köparen 1 det enskilda fallet är bunden av en ga1anti som vid köpet lämnats av säljaren eller annan. .)om jag har framhållit tidigare (6.2.5) är detta ett spörsmål av allmänt avtalsrättslig karaktär som inte bör lösas i detta lagstiftningsärende. Köparen kan givetvis i det enskilda fallet hävda att garantin inte ingår i köpavtalet och i händelse [V fel i varan åberopa reglerna i den allmänna köplagen. Konsumentköplagen ger honom emellertid ett grundskydd som han kan falla tillbaka oå oavsett hur denna avtalsrättsliga fråga skall bedömas. Detta innebär att köparen, om han anser det vara förenligt med sina intressen, alltid har möjlighet att godta garantin som en del av köpavtalet och stödja sig nå den tvingande lagens regler om garantisituationen

I enlighet med det anförda förordar jag att konsumentköplagen skall innehålla regler om säljarens ansvar för fel i varan dels beträffande ga- rantifallc-n, dels beträffande övriga felsituationer. Sem utredningen före-

31,1 siår bör i 4 $ tas upp bestämmelser om paföljde1 av att ett a1.1g.1nde att

Prop. 1973: 138 133

avhjälpa fel inte fullgörs inom skälig tid och i 5 & regler om påföljder av fel i andra fall. Vad angår bestämmelsernas närmare innehåll vill jag framhålla följande.

Den av utredningen föreslagna huvudregeln om köparens befogenhe- ter i garantifallen (4 5 första stycket första punkten) har under remiss- behandlingen kritiserats i framför allt tre hänseenden. Från konsument-

' håll har ifrågasatts om köparens hävningsrätt bör vara betingad av att säljarens kontraktsbrott är väsentligt. Från näringslivets sida har fram- förts betänkligheter dels mot att köparen ges rätt att kräva avdrag på köpeskillingen, dels mot att han kan fordra ersättning för kostnader för avhjälpande av fel. Som jag har anfört i den allmänna motiveringen" (6.2.6) biträder jag utredningens förslag i dessa avseenden, bortsett från att regeln om hävningsrätt bör utformas så att den gäller i alla fall då dröjsmålet inte är av ringa betydelse för köparen. Jag anser således att huvudregeln om köparens rättigheter när ett avhjälpningsåtagande inte fullgörs inom skälig tid bör utformas enligt utredningsförslaget med nu angiven jämkning.

För att köparen skall få utöva de befogenheter huvudregeln. tiller- känner honom bör således krävas att två förutsättningar är uppfyllda. Dels skall det röra sig om ett fel som säljaren har åtagit sig att avhjälpa. Dels skall felet inte ha rättats — genom avhjälpande eller genom leve— rans av gillt gods —— inom skälig tid efter det att köparen framställt anspråk på grund av felet.

Beträffande den första av de angivna förutsättningarna vill jag till en början hänvisa till vad jag har anfört i det föregående. Huvudre- geln avses främst bli tillämplig i fall då säljaren genom garanti har ut— fäst sig att reparera fel som uppstår i varan. I—lar garanti lämnats be- träffande varan men innefattar garantin inte något åtagande att av- hjälpa fel _— den avser t.ex. uteslutande tillförsäkran om viss egenskap hos varan — blir frågan om köparens befogenheter i händelse av fel att bedöma enligt 5 %. Med anledning av ett påpekande av näringslivet vill jag i sammanhanget anmärka att 4 & inte uttryckligen reglerar det fallet att en garanti innefattar ett åtagande att rätta felet uteslutande i den meningen att säljaren är beredd att lämna felfri vara i den felakti- gas ställe. Det torde emellertid ligga i sakens natur att 4 & skall vara tillämplig även i sådant fall. Någon uttrycklig regel härom synes inte behövlig.

En särskild fråga är vad som skall räknas som ”fel” enligt konsument- köplagen. Som utredningen framhåller bör de normer som har utbildats vid tillämpning av den allmänna köplagen vara vägledande på denna punkt. Det ligger i sakens natur att det vid konsumentköp främst blir fråga om s.k. faktiska fel. För konsumentköpens del bör vidare upp- märksammas att 7—10 åå i speciella hänseenden preciserar när en vara skall anses som felaktig vid tillämpning av de tvingande reglerna.

Den andra av de nyss berörda förutsättningarna för huvudregelns

Prop. 1973: 138 189

tillämpning har i remissyttrandena diskuterats främst såvitt avser inne- börden av uttrycket ”skälig tid". För egen del vill jag på denna punkt anföra följande. Längden av tidsfristen bör bestämmas med hänsyn i första hand till förhållandena på köparens sida. Härvid är främst att beakta dennes behov av varan. Genom regeln inskärps att han inte skall vara utlämnad åt säljarens godtycke i fråga om hur lång tid han skall behöva vänta på att säljaren skall uppfylla sitt åtagande. Även säljarens möjlighet att avhjälpa felet bör beaktas. Som utredningen på- pekar bör hänsyn exempelvis tas till att varan är av komplicerad be- skaffenhet och att det därför kan krävas mer än ett reparationsförsök. Jag vill dock framhålla att köparen normalt inte skall behöva finna sig i att säljaren upprepade gånger tar in varan på sin verkstad för repa- ration av samma fel. Om felet finns kvar efter flera reparationsförsök bör alltså köparen som regel ha rätt att göra de i paragrafen föreskriv- na påföljderna gällande. Tillfällig arbetsanhopning på den av säljaren anvisade verkstaden bör kunna beaktas när det gäller att avgöra vad som är skälig tid. Som näringslivet har påpekat bör ett längre dröjsmål än annars kunna godtas om säljaren ställer en ersättningsvara till kö- parens disposition under väntetiden. Detta kan bli aktuellt exempelvis om reparation inte kan utföras på grund av att verkstaden är stängd för semester. En annan omständighet som givetvis också är av betydel— se är felets art. Om detta är jämförelsevis ringa och inte i märkbar mån inverkar på varans användbarhet bör ett längre dröjsmål kunna accepteras än om felet är så allvarligt att varan är helt obrukbar. En förutsättning för att tidsfristen över huvud taget skall börja löpa bör givetvis vara att köparen ställer varan till säljarens förfogande för undersökning och reparation.

Liksom beträffande den tilläggsfrist som förutsätts vid leveransupp- maning enligt 3 5 finns beträffande motsvarande tidsfrist i 4 % anled- ,ning överväga om bedömningen av vad som skall räknas som ”skälig tid” skall påverkas av omständigheter som är att hänföra till force majeure. Enligt min mening bör det inte heller i garantifallen vara ute— slutet att ta viss hänsyn till förhållanden av sådant; slag. Den omstän- digheten att ett mycket stort antal varor av samma typ visar sig vara behäftade med viss defekt och att det därför kan ta jämförelsevis lång tid att avhjälpa felen i alla sålda varor kan också i och för sig föranle- da att något längre väntetider kan få accepteras. Jag vill dock under- stryka att även i dessa fall vederbörlig hänsyn måste tas till köparens in- tresse av att inte behöva vänta på rättelse under oskäligt lång tid.

Som framgår av huvudregeln är de tre påföljder som anvisas köparen i 4 % första stycket (prisavdrag, ersättning för avhjälpande av fel samt hävning) att uppfatta som alternativa. Köparen får således välja vilken av befogenheterna han önskar använda. Väljer han att kräva prisav- drag eller ersättning för att avhjälpa felet kan han inte samtidigt göra

Prop. 1973: 138 190

den andra av dessa båda påföljder gällande. Däremot har han enligt 6 5 rätt att under där angivna förutsättningar kräva ersättning för sådan utgift som han har ådragit sig till följd av felet.

Som har berörts i det föregående blir det i fråga om garantier som begränsats i geografiskt hänseende emellanåt beroende av en tolkning av villkoren för garantin vilka påföljder köparen äger göra gällande mot säljaren vid fel i varan. Ett praktiskt fall är att felet visar sig vid an- vändning utomlands av varan men garantiåtagandet endast innefattar utfästelse att avhjälpa fel på verkstad inom Sverige. Omfattas felet i och för sig av garantin, står det naturligen köparen fritt att på egen bekostnad ombesörja transport av varan till Sverige och påkalla felets avhjälpande här. Detta kan emellertid stundom vara olämpligt från kö— parens synpunkt, eftersom transportkostnaden skulle överstiga repara- tionskostnaden. Jag tänker exempelvis på det fallet att en bil visar sig vara behäftad med fel som omöjliggör vidare färd med fordonet. Frå- gan om köparen då kan avhjälpa felet utomlands och erhålla ersättning för denna kostnad av garantigivaren regleras inte i 4 5. Skulle garantin vara att tolka så, att fe.et inte omfattas av åtagandet, träder 5 & i "funk- tion. Köparen kan då med stöd av denna paragraf kräva prisavdrag eller — om felet inte är av ringa betydelse — häva köpet. Som framgår av 6 5 andra punkten kan köparen dock inte i denna situation kräva ersätt- ning för avhjälpande av felet men väl fordra kompensation för annan utgift som han har ådragit sig till följd av detta.

Innebörden av de påföljder som står köparen till buds har berörts i den allmänna motiveringen (6.2.6). Rätten att göra avdrag på köpeskil- lingen tillkommcr köparen oavsett om felet är väsentligt eller inte. Det- samma gäller möjligheten att fordra ersättning för avhjälpande av felet. Sistnämnda rätt begränsas genom föreskriften att ersättningen skall va- ra ”skälig”. Vid bedömningen av vad som skall räknas som skälig er- sättning bör bl. &. tas hänsyn till om reparation skett genom anlitande av fackman. Med anledning av ett påpekande från näringslivet vill jag framhålla att bestämmelsen inte utesluter att köparen kan kräva ersätt- ning för kostnad som har uppstått för avhjälpande av fel utomlands. En första förutsättning för att sådan ersättning skall kunna utgå är gi- vetvis att rel-:visiten i 4 5 är uppfyllda, dvs. att köparen har framställt anspråk hos säljaren på grund av felet och att detta inte har avhjälpts inom skälig tid. Om köparen i en sådan situation låter avhjälpa felet utomlands bör han i och för sig kunna få ersättning härför. Åtminstone i fall då gar.-.ntiåtagandet är begränsat i geografiskt hänseende, exempel- vis så att det bara gäller reparation inom Sverige, bör emellertid ersätt- ning inte kunna utgå med högre belopp än vad som motsvarar kostna- den för avhjälpande av felet inom garantins giltighetsområde.

Den tredje av de befogenheter som står köparen till buds vid säljarens- bristande uppfyllelse av ett avhjälpningsåtagande är rätten att häva kö-

Prop. 1973: 138 _ 191

pet. Som jag har nämnt tidigare krävs i detta fall —— liksom enligt 5 5 —— att felet inte är av ringa betydelse för köparen. Bedömningen av felets väsentlighet skall ske från köparens synpunkt. Jag kan i denna del hän— visa till vad jag har anfört beträffande dröjsmål vid 3 S. Näringslivet har i sitt yttrande förordat att säljaren tillerkänns en interpellationsrätt i detta sammanhang. Jag återkommer till denna fråga vid behandlingen av 11 5.

Som har nämnts i den allmänna motiveringen (6.2.6) anser jag det inte vara nödvändigt att i lagen ta med någon regel motsvarande 47 & köplagen. Frågan om vilken verkan som bör tillmätas den omständig- heten att köparen undersökt varan före köpet får således avgöras enligt allmänna köprättsliga regler. I likhet med utredningen vill jag under- stryka att någon plikt att företa en fackmannamässig granskning av va— ran normalt sett inte kan anses ävila konsumenten, även om han un- dersöker varan på det sätt som avses i paragrafen. Vid bedömningen av vad konsumenten ”bort märka” vid en undersökning av varan bör så— ledes tas stor hänsyn till att han på grund av bristande kunskaper o.d. ofta saknar möjlighet att konstatera eventuella felaktigheter hos t. ex. varor med maskinella beståndsdelar.

Lagen reglerar inte heller frågor om parternas återgångsprestationer vid hävning. Härvidlag torde emellertid de principer som har kommit till uttryck i 57 och 58 åå köplagen kunna tjäna till viss ledning. I regel är köparen inte skyldig att kompenserar säljaren för värdeminskning som varan har undergått. En annan sak är att köparen med hänsyn till om— ständigheterna kan vara skyldig att vidkännas viss kostnad för den nytta han har haft av varan under tiden efter köpet.

I 45 första stycket andra punkten utredningens lagförslag ingår en undantagsregel om giltigheten i vissa fall av förbehåll som inskränker köparens hävningsrätt. Regeln har allmänt godtagits av remissinstan- serna. Också jag biträder utredningens förslag i denna del. I lagen bör alltså utsägas att förbehåll som inskränker köparens rätt att häva köpet skall gälla, om betydande skada skulle åsamkas säljaren genom att köpet hävs och han erbjuder köparen skälig ersättning för felet samt det inte är uppenbart att varan inte kan användas för sitt ändamål.

Den föreslagna undantagsregeln tar i första hand sikte på fall lik- nande dem som avses med dess motsvarighet i 3 &, dvs. köp av varor som säljaren, exempelvis på grund av att de är specialtillverkade för kö— paren, har svårt att avyttra till annan än denne. Det i regeln uppställda skaderekvisitet avser den risk för skada som föreligger i det enskilda fal- let. Den omständigheten att ett stort antal köpare samtidigt gör gällande anspråk på grund av en garanti som har utfärdats av säljaren beträf- fande visst slag av vara skall således inte i och för sig inverka på bedöm- ningen av om skadan är att räkna som ”betydande” eller inte. Säljarens erbjudande om ersättning till köparen kan antingen framgå av avtalsvill—

Prop. 1973: 138 192

koren eller lämnas i samband med att köparen förklarar sig vilja häva köpet. Ersättningen bör ge köparen skälig kompensation för den förlust han lider genom varans minskade användbarhet. Den bör därför avse inte bara sådana direkta kostnader som han har haft för att avhjälpa felet utan även hans förlust i övrigt. Den friskrivningsmöjlighet som regeln ger säljaren begränsas på väsentligen samma sätt som dess mot- svarighet i 35 genom kravet att det inte får vara uppenbart att varan inte kan användas för sitt ändamål. Är felet så allvarligt att varan är oanvändbar, bör köparen alltid ha hävningsrätt.

I 4 3? andra stycket utredningens förslag regleras köparens rätt att in— nehålla köpeskillingen i avvaktan på att felet rättas. Som framgår av den allmänna motiveringen (6.2.6) delar jag inte de farhågor som under re- missbehandlingen har uttalats av bl.a. näringslivet i fråga om de nega- tiva följder som en sådan rätt för köparen kan ha. Jag anser följaktligen att köparen genom föreskrift i lagen bör ges sådan befogenhet att inne- hålla köpeskillingen som utredningen föreslår. De av utredningen före- slagna reglerna om förutsättningarna för utövande av denna rätt har i allmänhet inte föranlett någon erinran i remissyttrandena. Enligt KO:s mening bör dock regeln om köparens rätt att innehålla köpeskillingen vid ringa fel utformas så, att den lämnar utrymme för en friare be- dömning än vad som följer av förslaget. För egen del vill jag med anled— ning härav anföra följande. Enligt förslaget får köparen vid ringa fel inte innehålla mer av köpeskillingen än vad som kan antas motsvara dubbla kostnaden för felets avhjälpande. Med den sålunda föreslagna formuleringen motverkas på två sätt risken för att köparen innehåller ett belopp som överstiger vad han har rätt att innehålla. Dels ges köparen rätt att innehålla inte endast själva reparationskostnaden utan dubbla kostnaden för avhjälpande av felet. Dels har kravet på bevisning i fråga om kostnadens storlek satts lågt. Det räcker att köparen gör antagligt att reparationskostnaden uppgår till Visst belopp. Med hänsyn härtill anser jag inte att det finns skäl att mjuka upp regeln ytterligare till köparens förmån. Beträffande den närmare innebörden av andra stycket kan jag i övrigt hänvisa till dess motsvarighet i 3 % andra stycket.

Med anledning av ett påpekande av näringslivet (se 5.2.6) vill jag med tanke på situationer då varan är behäftad med ringa fel tillägga, att köparen vid avbetalningsköp bör kunna innehålla de närmast för- fallande poster som tillhopa motsvarar högstdubbla avhjälpningskost- naden. Köparen behöver således inte avvakta tills endast de restposter återstår av kreditbeloppet som motsvarar den dubbla kostnaden för av- hjälpande.

Tredje stycket i 4å upptar den viktiga regeln att paragrafen skall gälla även om åtagandet att avhjälpa felet har gjorts av varans tillver— kare eller eljest av annan än säljaren men för dennes räkning. Att köpa- ren bör ha möjlighet att vända sig mot säljaren också när ett av tredje

Prop. 1973: 138 193

man gjort garantiåtagande inte uppfylls anser jag vara uppenbart. För köparen är det naturligt att i dessa fall uppfatta säljaren och garantigi- varen som en enhet. De primära befogenheter som står köparen till buds vid fel i varan, nämligen rätten att kräva prisavdrag och att häva köpet, kan knappast göras gällande mot annan än säljaren. Detsamma gäller möjligheten för köparen att innehålla köpeskillingen. Härtill kommer att det, som utredningen understryker, emellanåt är oklart på vilket sätt en garanti påverkar säljarens ansvar och i vad mån köparen är bunden att använda garantin. Konsumentköplagen bör även med tanke på sådana fall klargöra att köparen vid tredjemansåtagande kan vända sig direkt mot säljaren. Den av utredningen föreslagna bestämmelsen har till- styrkts eller lämnats utan erinran vid remissbehandlingen. Även jag an- sluter mig till förslaget.

Med anledning av vad näringslivet har anfört beträffande den nu be- rörda regeln vill jag framhålla att bestämmelsen inte syftar till att ändra den struktur som har utvecklats på garantiserviceområdet eller hindra en fortsatt utveckling på detta område. Som tidigare nämnts (6.2.1) bör lagen inte heller lägga hinder i vägen för interna överenskommelser om fördelningen av garantiansvaret mellan olika led på säljarsidan. I förhål- lande till den slutlige konsumenten av varan bör emellertid ansvarsfri— skrivning från säljarens sida inte medges i vidare mån än som följer av 4 g». Beträffande frågan om reklamation hänvisar jag till vad som anförs vid 11 %. Ga-rantigivarens eget ansvar behandlas vid 12 och 13 55.

De avhjälpningsåtaganden av tredje man som avses i 45 tredje styc- ket skall i enlighet med förslaget vara avgivna "för säljarens räkning”. Detta innebär att helt fristående reparationsåtaganden från tredje mans sida faller utanför paragrafen, även om de har förmedlats av säljaren i samband med köpet. Den koppling mellan köpavtalet och tredje mans åtagande som förutsätts i tredje stycket framgår beträffande moderna garantier vanligen av köpavtalets innehåll. Bestämmelsen bör emellertid givetvis vinna tillämpning även när ett åtagande eljest är att anse som avgivet för säljarens räkning.

Vid sidan av reglerna om säljarens ansvar i garantifall bör som tidi- gare framhållits lagen innehålla regler även om säljarens ordinära fel- ansvar. Sådana bestämmelser har i överensstämmelse med utredningens förslag tagits upp i 5 &. De anger i första hand vilka befogenheter köpa- ren har mot säljaren (första stycket). Därutöver behandlas frågan om säljarens rätt att avvärja hävning eller annan påföljd genom rättelse av felet (andra stycket).

Vad utredningen har föreslagit i fråga om köparens befogenheter vid fel i varan (5 5 första stycket) har lämnats utan erinran vid remissbe— handlingen. Också jag biträder förslaget med en formell jämkning. Till- lämpning av de föreslagna reglerna blir aktuell i första hand i fall då köpavtalet har förenats med villkor som inskränker köparens befogen-

13 Riksdagen 1973. ] .raml. Nr 138

Prop. 1973: 138 194

heter. Exempel på fall av detta slag har lämnats i utredningens betän- kande (SOU 1972: 28 s, 106). Det bör emellertid påpekas'att sådana vill- kor förekommer endast i begränsad utsträckning vid konsumentköp utanför tillämpningsområdet för 4 54. Vid flertalet sedvanliga butiksköp träffas inte någon särskild överenskommelse om köparens rättigheter i händelse av fel i varan. För denne kan det då synas naturligt att i första hand åberopa köplagens dispositiva felregler, eftersom den tvingande regleringen i konsumentköplagen representerar ett grundskydd som inte i alla avseenden sträcker sig lika långt till köparens förmån som de dispo- sitiva normalreglerna. Å andra sidan är detta grundskydd i många situa- tioner fullt tillräckligt och det kan ofta te sig enklare att direkt hänföra sig till den tvingande bestämmelsen än att åberopa allmänna köprättsliga regler. Som framgår av 2 % står det alltid köparen fritt att åberopa kon— sumentköplagens regler, även om han i och för sig också skulle ha möj- lighet att grunda sitt anspråk på den allmänna köplagen.

I fråga om den närmare innebörden av 5 5 första stycket vill jag i för— sta hand hänvisa till vad jag har anfört beträffande motsvarande regler i 4 &. Den tvingande regleringen upptar inte någon motsvarighet till be— stämmelsen i 435 köplagen om rätt för köparen att vid leveransavtal kräva gillt gods. Som utredningen påpekar synes dock någon bestäm- melse härom inte behövlig. Av naturliga skäl ingår i 5 5 inte heller nå- gon regel om rätt för köparen att kräva skälig ersättning för avhjäl- pande av fel (jfr 4 5). Har säljaren inte gjort något åtagande att reparera uppkommande fel, bör köparen inte heller kunna framtvinga ett sådant åtagande genom att hota med att annars låta avhjälpa felet på säljarens bekostnad.

Hovrätten för Västra Sverige vänder sig mot vad utredningen anför om att 5 5 kan ges motsvarande tillämpning vid brist i varan (jfr 50% köplagen). Enligt hovrätten torde sådan tillämpning av de tvingande reg- lerna inte kunna komma i fråga utan att en uttrycklig bestämmelse härom meddelas i lagen. Spörsmålet rör ytterst vad som skall räknas som ”fel” vid tillämpning av konsumentköplagen. Enligt min mening bör det inte vara uteslutet att härvid beakta även förhållanden som med den allmänna köplagens terminologi är att klassificera som ”brist". Med hänsyn till spörsmålets ringa praktiska betydelse anser jag inte att någon uttrycklig bestämmelse i ämnet behöver tas upp i konsumentköplagen.

I 5 5 andra stycket första punkten utredningens lagförslag regleras frågan om säljarens rätt att avvärja hävning eller annan påföljd genom rättelse av felet, dvs. genom att avhjälpa detta eller leverera gillt gods. Bestämmelsen innebär en viss utvidgning av den möjlighet till sådant avhjälpande som tillkommer säljaren enligt motsvarande regel i 495 köplagen. De skäl utredningen har anfört till stöd för den föreslagna 're- geln finner jag övertygande. Någon principiell erinran häremot har inte heller gjorts i remissyttrandena. Jag biträder därför utredningens för— slag.

Prop. 1973: 138 195

Vad gäller den närmare utformningen av den nu berörda regeln har en remissinstans uttryckt önskemål om att kravet på att rättelsen skall ske ”genast” ersätts med ett uttryck som anger att rättelsen skall ske ”utan dröjsmål”. Någon egentlig saklig skillnad mellan dessa två tidsut- ' tryck synes dock inte föreligga. Som utredningen påpekar bör det före—' slagna uttrycket inte utesluta att säljaren får en kort frist för att vidta erbjuden rättelse. Jag anser mig därför inte böra frångå förslaget på denna punkt. Med anledning av vad näringslivet har anfört om samban- det mellan 4 och 5 åå vill jag tillägga att jag inte heller av annat skäl anser det lämpligt att vidga den rätt att förebygga hävning som säljaren får enligt 5 5 andra stycket. _

Eftersom regeln i 5 5 andra stycket första punkten anknyter till hu- vudregeln i första stycket får den betydelse bara i situationer då huvud- regeln är tillämplig. Har något avtal som inskränker köparens befo— genheter vid fel inte träffats, möter som förut nämnts inte något hinder att tillämpa reglerna om fel i den allmänna köplagen —— 49 & inbegripen.

Till regeln om säljarens möjlighet att erbjuda rättelse har fogats en bestämmelse om rätt för köparen att i sådant fall innehålla köpeskil- lingen tills rättelse sker (5 % andra stycket andra punkten). Även denna bestämmelse överensstämmer med utredningens förslag.

6 %

[ paragrafen regleras köparens rätt till ersättning för sådan utgift som han ådragit sig till följd av dröjsmål eller fel. Paragrafen saknar direkt motsvarighet i utredningens lagförslag (jfr 10 & detta förslag).

1 den allmänna motiveringen (6.2.6) har jag utvecklat min syn på frå— gan i vilken utsträckning konsumenten bör tillförsäkras rätt till skade— stånd mot säljaren genom tvinga-nde regler i konsumentköplagen. Som framgår av vad jag därvid anfört har jag kommit till den uppfattningen att det inte är motiverat att införa tvingande bestämmelser som ålägger säljaren en vidsträckt skadeståndsskyldighet. Däremot finns det anled- ning att överväga regler som stärker köparens ställning i vissa speciella hänseenden av särskilt praktisk betydelse. I 45 har sålunda i enlighet med utredningens förslag tagits upp en bestämmelse om rätt för köparen att kräva ersättning för avhjälpande av fel, när ett åtagande av säljaren eller annan att avhjälpa felet inte fullgörs inom skälig tid.-I förevarande . paragraf har införts en regel om köparens rätt till ersättning för andra utgifter som han har ådragit sig till följd av säljarens kontraktsbrott. Denna regel avviker från utredningens förslag, vilket beträffande köpa— rens allmänna skadeståndsrätt mot säljaren endast upptar en bestäm— melse om ersättning för skada som tillfogats köparen genom grov för— summelse av säljaren. I fråga om skälen till att utredningens förslag har

Prop. 1973: 138 196

frångåtts härvidlag vill jag hänvisa till de allmänna övervägandena. Slo- pandet av den regel utredningen har förordat är inte avsett att innebära någon saklig ändring av konsumentens ställning i detta hänseende. Som jag tidigare har framhållit talar starka skäl för att den princip åt vilken regeln ger uttryck, nämligen att en friskrivning från skadeståndsansvar inte kan åberopas när uppsåt eller grov vårdslöshet ligger den skadevål— lande parten till last, gäller redan enligt nuvarande ordning.

De kostnader som kan tillfogas köparen genom kontraktsbrott på säl— jarens sida är av många olika typer. Vissa exempel har berörts i de all- männa övervägandena. Hit hör det av KO nämnda fallet att en konsu- ment på grund av fel i en tvättmaskin får utgifter för tvätt på annat håll medan maskinen repareras. Ett liknande fall är att konsumenten på grund av fel i en nyköpt bil måste avbryta en inledd resa eller fortsätta den med annat färdmedel och därigenom får extra utgifter för transpor- ter, inkvartering m. m. Som ytterligare exempel på kostnader som kan uppkomma för konsumenten genom dröjsmål eller fel i varan kan näm— nas utlägg för hyra av ersättningsvara, om en beställd vara inte levereras i tid, stilleståndscrsättning på grund av avsaknad av bil under den tid denna repareras samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ännu en typsituation är att köparen till följd av utebliven leverans av en vara nödgas köpa en likvärdig vara från annat håll till högre pris än det som avtalats beträffande den ursprungligen köpta varan.

Det framgår av den allmänna motiveringen att en tvingande regel om säljarens skadeståndsansvar enligt min mening inte bör omfatta alla de typer av kostnader som jag här har exemplifierat. Det grundskydd i ska- deståndshänseende som lagen skall ge konsumenten bör begränsas till vissa sådana typer. Vid avgränsningen bör stor betydelse tillmätas in- tresset av att i möjligaste mån undvika tvister om skadeståndets beräk- ning. Det ligger varken i samhällets eller i parternas intresse att man in- för tvingande lagregler vilka är så konstruerade att de leder till ett stort antal tvister.

Innan jag går närmare in på frågan hur gränsdragningen bör ske vill jag erinra om den allmänna förutsättning för rätt till skadestånd som ligger i kravet på adekvat kausalitet. Detta krav föranleder att säljaren inte kan göras ansvarig för skada som köparen har lidit genom hans kontraktsbrott, om skadan framstår som en så osedvanlig och osannolik följd av kontraktsbrottet att den inte skäligen bort tas i beräkning av säl- jaren. Genom denna allmänna skadeståndsrättsliga princip utesluts alltså vissa mera säregna och svårförutsebara typer av skador från er- sättningsrätt. Som exempel kan nämnas det fallet att en köpare nödgas inställa en redan betald resa för att vidta omedelbara åtgärder på grund av ett plötsligt uppkommet fel på en hushållsmaskin. Jag vill vidare erinra om att frågor om ersättning för skada på person eller annan egen— dom än den sålda varan enligt l9 & föreslås bli lämnade helt utanför la—

Prop. 1973: 138 197

gens reglering. De skador det kan bli fråga om är alltså s.k. rena förmö— genhetsskador (jfr 1 kap. 2 & skadeståndslagen).

För den enskilde konsumenten torde det ofta framstå som ett särskilt angeläget önskemål att få ersättning för sådana direkta utlägg som blivit en omedelbar följd av säljarens kontraktsbrott och som han annars inte skulle ha behövt göra. Denna typ av kostnader är normalt lätta att veri- fiera eller uppskatta. En ersättningsrätt i detta hänseende skulle därför inte behöva leda till något stort antal besvärliga tvister om skadeståndets beräkning.

Enligt min mening synes det lämpligt att begränsa lagens tvingande reglering till att tillförsäkra köparen en rätt till ersättning för sådan ut- gift som han ådragit sig till följd av dröjsmål eller fel. Genom termen ”utgift” markeras att regeln syftar på direkta utlägg som köparen nöd- gats göra på grund av säljarens kontraktsbrott. Hit hör sådana utlägg för resor, porto etc. som direkt föranleds av felet, exempelvis utgift för telefonsamtal i syfte att påminna säljaren om en utebliven leverans. I övrigt blir det i stor utsträckning fråga om utgifter som beror på att kö- paren tvingas vara utan varan under längre eller kortare tid antingen på grund av dröjsmål med leveransen eller på grund av att varan är behäf- tad med fel och därför inte kan användas. Exempel på ersättningsgilla utgifter vid fel erbjuder det av KO nämnda fallet avseende kostnad för tvätt på annat håll under tid då tvättmaskin repareras. Däremot kan re- geln inte grunda rätt till ersättning för extra arbete, om konsumenten väljer att i stället utföra tvätten själv för hand. Några utgifter för konsu- menten uppkommer nämligen inte i detta fall. Som ett annat exempel på utgifter som kan ersättas enligt paragrafen kan nämnas utlägg för resor med annat trafikmedel vilka föranleds av att den bil som konsumenten egentligen skulle ha använt inte levereras i tid. Utlägg för hyra av nöd- vändig ersättningsvara, när en beställd vara inte levereras i tid, täcks också av regeln. Som exempel kan nämnas att köpare av ett monterings- färdigt hus, vilket inte levereras på avtalad tid, nödgas hyra särskild bo- stad därför att han i förlitan på rättidig leverans redan överlåtit eller sagt upp rätten till sin tidigare bostad. Om en TV-apparat inte levereras på utlovad tid ger regeln konsumenten rätt till ersättning för hyra av en annan TV-apparat under väntetiden. Motsvarande gäller om ett fel i ap- paraten som omfattas av garanti inte avhjälps inom skälig tid. Samman- fattningsvis vill jag understryka att den förordade ersättningsregeln en- dast avser att ge köparen kompensation för faktiska utgifter som ome- delbart föranletts av säljarens kontraktsbrott.

Avgränsas paragrafens tillämpningsområde i enlighet med det an- förda kommer vissa kostnader att falla utanför regeln. Jag syftar bl. a. på stilleståndsersättning på grund av avsaknad av bil under tid då denna repareras. Denna typ av ersättning brukar ses som gottgörelse för kost- nader som har blivit onyttiga till följd av ett skadefall (se prop. 1972: 5

Prop. 1973: 138 198

s. 580). Ersättningen kan inte hänföras till kategorin ”utgift”. Däremot kan ökade utgifter för resor och transporter med andra trafikmedel er- sättas. Motsvarande bedömning får göras i fråga om förlust föranledd av tidsspillan i samband med en reklamation. Detta innebär bl. a. att förlorad arbetsförtjänst inte blir ersättningsgill. Inte heller det i det före- gående berörda fallet att köparen till följd av utebliven leverans av en vara nödgats köpa en annan likvärdig vara till högre pris än som avta- lats för den första varan omfattas av ersättningsregeln. Den förlust kö- paren lider i sådant fall kan inte karakteriseras som en direkt utgift till följd av dröjsmålet. Huruvida köparen på annan grund har rätt till er- sättning för sin förlust får avgöras enligt den allmänna köplagens regler i ämnet, i den mån de inte har satts ur spel genom avtal.

De typer av kontraktsbrott som bör medföra crsättningsansvar för säljaren utgörs naturligen av de fall som anges i 3—5 åå. I fråga om 3 & skall således konstateras att dröjsmål i lagens mening föreligger. Beträf- fande 4 & får på motsvarande sätt undersökas om ett av paragrafen om- fattat åtagande att avhjälpa fel fullgjorts inom skälig tid eller inte. Det bör således krävas att säljaren gjort sig skyldig till sådant kontraktsbrott som avses i denna paragraf. Vad angår 5 & skall konstateras att varan är behäftad med fel. Beträffande såväl 4 som 5 & gäller att begreppet fel även täcker de situationer som avses i 7—10 55.

Som jag har påpekat i den allmänna motiveringen bör lagen öppna möjlighet att avvisa kostnadsanspråk som inte ter sig skäliga med hän— syn till 'arans pris och övriga omständigheter. Detta syfte kan enklast uppnås genom att skadeståndsrätten begränsas till ”skälig ersättning" för den utgift köparen har haft. Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning får givetvis köpeskillingens storlek tillmätas avsevärd bety— delse. Att i lagen ange en högsta gräns för ersättningsbeloppets storlek synes mig emellertid varken behövligt eller lämpligt. En annan omstän— dighet som bör beaktas är om säljarens kontraktsbrott är väsentligt eller endast av ringa karaktär. I regeln om skälig ersättning ligger vidare att köparen inte kan få ersättning för utgifter som överstiger vad som har varit påkallat för att kompensera skadan. Han "bör exempelvis inte ha rätt att få kostnaden för hyra av en viss bil ersatt till fullo, om han haft möjlighet att tillgodose sitt behov genom att hyra en annan bil till lägre kostnad.

För att befordra en smidig skadereglering kan det i många fall vara lämpligt att genomföra en långt gående schablonisering av ersättnings- beräkningen. Jag förutsätter att KO vid överläggningar med represen— tanter för näringslivets organisationer" uppmärksammar möjligheterna att genom standardklausuler åstadkomma en lämplig lösning för vissa vanligen förekommande ersättningsanspråk. Det kan exempelvis visa sig praktiskt att fixera en viss ersättning per dag, eventuellt bestämd i rela- tion till köpeskillingen, för fall av leveransförsening. En avtalsklausul

Prop. 1973: 138 l99

av denna innebörd utgör dock i och för sig inte något hinder mot att köparen tillerkänns högre ersättning, om han visar att han har haft ut- gifter till högre belopp.

Ersättningsregeln bör enligt min mening inte göras så rigorös att varje möjlighet saknas att ta hänsyn till förhållandena på säljarens sida såvitt avser orsaken till att prestationen inte fullgjorts på avtalsenligt sätt. Säl- jarens intressen torde emellertid bli vederbörligen tillgodosedda om det i lagen föreskrivs att ersättningsskyldighet inte föreligger, om säljaren vi- sar att dröjsmålet eller felet inte beror på hans försummelse. Bevisbör— dan kommer härigenom att ligga på säljaren. Den sålunda föreslagna re- geln medför att säljaren kan gå fri från crsättningsansvar t. ex. om han visar att leverans från hans leverantör har uteblivit på grund av försum- melse hos leverantören eller f raktföraren eller att det beror på försum- lighet hos tillverkare som åtagit sig att avhjälpa fel i varan att avhjäl- pandct inte har skett inom skälig tid. Det föreslagna subjektiva rekvisitet för skadeståndsskyldighetcns inträde innebär att en skillnad görs mellan denna ersättningsrätt för köparen och övriga befogenheter som står ho- nom till buds enligt lagen.

Mot bakgrund av det anförda föreslår jag att i 6å tas in en bestäm— melse om att köparen i fall som avses i 3 5, 4 5 första och tredje styc- kena samt 5 5 första stycket har rätt till skälig ersättning för sådan ut— gift som han ådragit sig till följd av dröjsmål eller fel, om säljaren inte visar att dröjsmålet eller felet inte beror på hans försummelse (första punkten). Beträffande räckvidden av regeln vill jag erinra om att den inte uppställer som förutsättning att säljarens kontraktsbrott är väsent— ligt. Regeln bör således kunna åberopas även vid ringa dröjsmål eller fel. Som jag förut antytt kan emellertid kontraktsbrottets mer eller mindre väsentliga karaktär inverka på ersättningsberäkningen. Vad be- träffar situationer då varan är behäftad med fel som säljaren eller tredje man har åtagit sig att avhjälpa följer av hänvisningen till 4 5 första och tredje styckena att ersättning enligt 6 & kan komma i fråga bara om felet inte blir avhjälpt inom skälig tid efter det att köparen har framställt an- språk på grund av detta. Om denna förutsättning för ersättningsrätt är uppfylld kan emellertid ersättning utgå även för utgifter som hänför sig till tid innan fristcn för avhjälpande av felet gått till ända, nämligen om det är fråga om utgifter som köparen har ådragit sig på grund av fe- let. Vid fel som inte omfattas av något avhjälpningsåtagande har köpa- ren i princip alltid rätt till ersättning för utgifter enligt 6 &. Undantag görs dock för den situation som regleras i 5 5 andra stycket, nämligen att säljaren erbjuder sig att avhjälpa felet samt rättelsen sker genast och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Av denna bestäm- melses formulering torde f.ö. framgå att den inte blir tillämplig när köparen har drabbats av utgifter på grund av felet. Att 6 & inte omfat- tar ersättning för förlust som köparen lider genom personskada eller skada på annan egendom än den sålda varan följer av 19 5.

Prop. 1973: 138 200

Ersättningsregeln i 6 5 ger konsumenten rätt till kompensation för utgift som han ådragit sig ”till följd av dröjsmål eller fel”. Av de valda ordalagen följer att utgiften för att bli ersättningsgill skall vara för— anledd av säljarens kontraktsbrott. Detta innebär att bestämmelsen inte ger konsumenten möjlighet att kräva ersättning för sådan kostnad i samband med köpets ingående som blivit Onyttig på grund av att köpet hävs. Har konsumenten t. ex. haft utgift för installation av en hushålls- maskin, som sedermera visar sig vara behäftad med väsentligt fel, kan köparen inte med stöd av 6 & konsumentköplagen framställa anspråk på ersättning för denna kostnad. Däremot kan han enligt paragrafen begära ersättning för den förnyade installationskostnad som han kan nödgas ådra sig till följd av att den felaktiga varan skall avlägsnas och ersättas med en felfri sådan.

Jag vill understryka att den föreslagna skadeståndsbestämmelsen främst riktar sig mot friskrivningsklausuler i kontrakt o. d. Är säljarens ansvar inte inskränkt genom något sådant villkor, möter självfallet inte något hinder att tillämpa de befogenheter köparen i skadeståndshän- seende har enligt köplagcn. Vill köparen göra gällande befogenhet som uteslutande följer av köplagen, måste dock förutsättningarna härför en— ligt köplagens principer föreligga.

Till regeln i 6 % första punkten har fogats en bestämmelse om att kö- paren inte har rätt till ersättning för avhjälpande av fel i vidare mån än som föreskrivs i 4 &. Som har påpekats under 5 & upptar denna paragraf av naturliga skäl inte någon regel. om rätt för köparen att kräva ersätt— ning för avhjälpandc av fel. Till förebyggande av missförstånd bör i 6 & tas in en uttrycklig regel om att inte heller denna paragraf kan åbe- ropas till stöd för utkrävande av sådan ersättning, när något avhjälp- ningsåtagande inte gjorts från säljarens sida. I detta sammanhang vill jag också påpeka att Gå inte ger köparen rätt att när avhjälpande har skett enligt 4 % kräva ersättning för sådana utgifter för exempelvis trans- port av varan till och från verkstad som det enligt garantivillkoren ålig- ger honom att svara för. I detta fall föreligger nämligen över huvud ta— get inte något kontraktsbrott. Om felet däremot inte avhjälps inom skä— lig tid har köparen i princip rätt till ersättning för utgifter av nämnda typ.

7 ä Paragrafen reglerar säljarens ansvar för vilseledande uppgift om va- ran. Den motsvarar 7 & utredningens lagförslag.

Utredningen. Den reglering av säljarens ansvar för oriktiga uppgifter om varan som utredningen föreslår är uppdelad på två huvudfall. I 7 & första stycket ingår bestämmelser om säljarens ansvar för uppgift som han själv lämnat om varan. I paragrafens andra stycke behandlas den si- tuationen att uppgiften lämnats av annan än säljaren.

Prop. 1973: 138 201

I fråga om säljarens ansvar för egna uppgifter om varan tar utred- ningen först upp frågan om ansvaret skall avse alla uppgifter om varan eller om viss begränsning skall göras med hänsyn till uppgiftens art. Ut- redningen anser det i och för sig obestridligt att säljaren inte bör ådra sig ansvar för varje uttalande om varan oavsett hur allmänt det är for- mulerat eller vilken anknytning det har till varan. Ett särskilt ansvar för uppgifter måste förutsätta att dessa är av jämförelsevis konkret eller be- stämd natur.

Enligt utredningens mening råder det inte någon tvekan om att upp- gifter som direkt rör en varas beskaffenhet, dvs. främst dess kvalitet och egenskaper i övrigt, i princip bör omfattas av konsumentköplagens reg— ler i ämnet. Detsamma gäller uppgifter rörande varans användning, t. ex. anvisning om dess bruk eller skötsel. Det skulle emellertid föra för långt att ålägga säljaren ett motsvarande ansvar vid alla eventuella fel— aktigheter i uppgifter om varans pris, t. ex. påståenden om att säljaren tillhandahåller varan till lägre pris än sina konkurrenter. Detsamma gäl- ler s. k. kringuppgifter. Med sådana uppgifter avser utredningen utta- landen som visserligen rör varan men är av allmänt säljfrämjande natur, t. ex. uttalanden om att viss vara sålts i ett stort antal exemplar eller att den köpts av en känd idrotts- eller filmstjärna. I fråga om kringuppgifter tillfogar utredningen den reservationen att en uppgift av detta slag ibland kan vara liktydig med en uppgift om varans beskaffenhet eller med en garanti för varans kvalitet, såsom då ett armbandsur av visst märke uppges ha använts av amerikanska flottans djupdykare. Har kringuppgiften denna karaktär och visar sig varan inte ha den beskaffen- het eller kvalitet som kunnat förväntas med hänsyn till uppgiften, bör dess oriktighet kunna åberopas av köparen.

Som ytterligare förutsättning för att säljaren skall bli ansvarig krävs enligt förslaget att det rör sig om positivt oriktiga uppgifter. Den främsta orsaken härtill är att en tvingande bestämmelse i ämnet för att ge ett effektivt skydd åt köparen bör gälla oavsett om uppsåt eller oakt— samhet kan läggas säljaren till last i fråga om uppgiftens lämnande. Skäl kan visserligen anföras för att stipulera ansvar även för underlåtenhet av säljaren att lämna upplysning i visst hänseende, t. ex. om varans bruk eller skötsel. För utredningen har det emellertid framstått som mindre lämpligt att härvidlag genom en tvingande regel, som tar sikte på köpa- rens minimiskydd, införa ett lika långt gående ansvar för säljaren som beträffade positiva uppgifter. Omfattningen av den upplysningsplikt som bör åvila en säljare måste bero av en mångfald omständigheter, vilka svårligen kan preciseras i lag. Allmänt sett kan också ifrågasättas om inte önskemålet om förbättrad varuupplysning till konsumenterna bör tillgodoses med andra medel än genom en bestämmelse i konsument- köplagen.

Ett villkor för att köparen skall skyddas enligt 7 & bör enligt utred—

I'rop. 1973: 138 202

ningen vidare vara att uppgiften kan karakteriseras som ”oriktig” (fel- aktig). Med hänsyn till de avgränsningar som gjorts beträffande uppgif- tens art skulle det i och för sig kunna ifrågasättas om inte köparen bör ges rätt att göra gällande påföljder mot säljaren i alla de fall då en upp— gift är att beteckna som ”vilseledande". Sistnämnda uttryck inkluderar även uppgifter som är korrekta men som på grund av det sätt på vilket de lämnats är ägnade att vilseleda köparen. Genom en utvidgning av säljarens ansvar till vilseledande uppgifter skulle också vinnas större överensstämmelse på denna punkt med straffbestämmelsen i 25 mark- nadsföringslagen. Utredningen erinrar emellertid om att sistnämnda bestämmelse bara gäller vid uppsåtligt handlande. Eftersom säljarens civilrättsliga ansvar för oriktig uppgift bör inträda oavsett uppsåt el- ler oaktsamhet och inte omfatta underlåtenhet att lämna viss uppgift, har utredningen ansett det befogat att begränsa ansvaret enligt kon- sumentköplagen till sådana fall då uppgiften är objektivt sett oriktig. Anknyts ansvaret till uppgiftens oriktighet ökar även säljarens möj- ligheter a-tt kontrollera riktigheten av de uppgifter han lämnar. I all- mänhet ställer det sig svårare att bedöma om viss uppgift objektivt sett är vilseledande. Härtill kommer att det vid anvisningar för varans bruk eller skötsel vanligen inte blir fråga om vilseledande. Utred- ningen understryker att skillnaden i fråga om de olika reglernas till- lämpningsområde i praktiken inte blir särskilt framträdande. En upp- gift som är vilseledande är nämligen i de flesta fall oriktig och vice versa.

Skyddet mot ovederhäftiga upplysningar av säljaren bör enligt utred- ningens mening tillkomma köparen oavsett på vilket sätt upplysningen lämnats. Det bör inte spela någon roll om den lämnats muntligen eller skriftligen. I det senare hänseendet kommer särskilt i fråga sådana upp- gifter om en vara som har tagits in i tidningsannonser, reklambrosehyrcr och liknande meddelanden från säljaren till en presumtiv krets av kö- pare. Inte bara uppgifter i reklamen utan också oriktiga uppgifter i an— nonser eller på skyltar om en individuell vara, t. ex. om en begagnad bil eller båt, bör omfattas av 7 %. Varken i fråga om annonser eller andra meddelanden bör krävas att den handling vari uppgiften ingår överläm- nats av säljaren till köparen i omedelbart samband med köpet. Det bör vara tillräckligt att uppgiften influtit t. ex. i en annons i en dagstidning, i ett reklamblad som sänds ut till säljarens kunder eller i en folder som lagts ned i brevlådan till köparens bostad.

Som förutsättning för köparens rätt att på grund av en oriktig uppgift av säljaren göra gällande påföljder mot denne bör enligt förslaget också krävas att uppgiften inverkat på köparens beslut att ingå köpet eller el- jest påverkat köpavtalet (jfr 30 å andra stycket avtalslagen). Det bör så- ledes inte vara möjligt för köparen att åberopa en oriktig uppgift som han inte fäst någon vikt vid eller ens haft kännedom om före köpet. Ut-

Prop. 1973: 138 ' 203

redningen påpekar att det i tveksamma fall får ankomma på köparen att göra antagligt att uppgiften haft inflytande på hans beslut att köpa va- ran. Beträffande uppgifter om hur en vara skall skötas eller användas bör det krävas att uppgiften lämna-ts köparen i samband med köpet på sådant sätt att den måste inverka på användningen eller skötseln.

Utredningen föreslår att huvudregeln om säljarens ansvar för oriktig uppgift ges det innehållet att, om säljaren vid köpet eller på varans för- packning eller i annons eller annat meddelande, som är avsett att komma till allmänhetens eller köparens kännedom, lämnat oriktig upp- gift om varans beskaffenhet eller användning och uppgiften kan antas ha inverkat på köpet, köparen skall äga göra gällande befogenhet enligt 4 eller 5 5 (7 & första stycket första punkten). Det ligger i sakens natur att köparen i händelse av oriktig uppgift om varan främst har anledning åberopa reglerna om säljarens ”allmänna” felansvar i 5 &. Fall kan dock förekomma där det i stället blir aktuellt att tillämpa reglerna om avhjäl— pande av fel i 4 :$. Av det förhållandet att 75 hänvisar till 4 och 5 55 såvitt avser de påföljder köparen äger göra gällande får enligt utred- ningen inte dras den slutsatsen att 75 blir av betydelse endast i sådana fall då köparens befogenheter vid fel har inskränkts genom villkor i köp- avtalet. Som följer av 25 andra stycket kan köparen också i övrigt åberopa 7 & beträffande de befogenheter varom föreskrivs i 4 och 5 %% (samt 10 5). Vill däremot köparen göra gällande befogenhet som uteslu- tande följer av den allmänna köplagen, t.ex. rätt till skadestånd obe- roende av culpa enligt 43 å andra stycket, måste också "förutsättningarna för denna befogenhet enligt köplagens principer (eller allmänna avtals- rättsliga grundsatser) föreligga.

Till ytterligare belysning av räckvidden av huvudregeln i 7 5 påpekar utredningen bl. a. följande. Har köparen erhållit en oriktig uppgift vid preliminära överläggningar om köpet, får det ankomma på honom att göra antagligt att uppgiften haft betydelse för hans slutliga ställningsta- gande. En oriktig uppgift måste härröra från säljaren för att den före- slagna regeln skall träda i funktion. Härrör den från tredje man, kan tillämpning av andra stycket bli aktuell. I fråga om säljarens ansvar för uppgifter som lämnas av ställföreträdare för säljaren, t. ex. den som har ställningsfullmakt att handla på dennes vägnar (biträde i butik m.fl.) påpekar utredningen att det i princip inte bör spela någon roll vem som på säljarens vägnar har lämnat den oriktiga uppgiften. Det måste emel- lertid förutsättas att den som lämnat uppgiften har en sådan ställning som företrädare för säljaren att han haft behörighet att lämna uppgiften om varan (jfr 2 å andra stycket marknadsföringslagen).

Huvudregeln om säljarens ansvar för oriktig uppgift bör enligt utred- ningen inte göras så rigorös, att säljaren .saknar varje möjlighet att rätta en felaktig uppgift som han lämnat köparen. Om säljaren begått ett misstag, hör han kunna korrigera detta. Sker rättelsen i tid, torde köpa—

Prop. 1973: 138 204

ren oftast sakna behov av särskilt skydd mot den oriktiga uppgiften. För att en rättelse skall tillmätas betydelse måste fordras att den skett på ett tydligt sätt. Utredningen föreslår i enlighet härmed att till huvudregeln fogas en undantagsbestämmelse om att första stycket inte skall gälla, om säljaren tydligt rättat uppgiften (7å första stycket andra punkten). I kravet på att rättelsen sker tydligt ligger en anvisning om att det inte är likgiltigt vilken form korrigeringen ges. Har t. ex. ett biträde i en butik muntligen lämnat en oriktig uppgift om en vara till en köpare, kan kra- vet på tydlighet i fråga om rättelse av uppgiften inte anses uppfyllt, om en vid köpet överlämnad bruksanvisning innehåller en beskrivning av varan varav kan slutas att biträdets uppgift varit felaktig. Tydlighetskra- vet kan inte heller anses uppfyllt om en säljare, som i en tidningsannons lämnat en felaktig uppgift om en begagnad bils egenskaper, vid invänd- ning om fel i varan hänvisar till att han i sina allmänna leveransvillkor beträffande bilen tagit in en bestämmelse varigenom han fritar sig från ansvar för uppgifter som inte ingår i köpekontraktet. För att säljaren i sistnämnda fall skall undgå ansvar enligt 7 % torde böra krävas att han för köparen av bilen särskilt påpekat att han inte åtar sig något ansvar för uppgiftens riktighet (jfr NJA 1964 s. 239). Det bör enligt utred- ningen inte krävas att rättelsen i det enskilda fallet faktiskt undanröjt varje inverkan av den oriktiga uppgiften. Det räcker att den typiskt sett är ägnad att medföra sådan effekt.

Även en annan inskränkning i säljarens ansvar för oriktig uppgift görs i första stycket andra punkten. I fall då säljaren har saknat känne- dom hurvida en uppgift är riktig eller inte kan det för köparen ge- nom säljarens uttalanden eller uppträdande eller på annat sätt .—— klart ha framgått att säljaren inte åtagit sig något ansvar för uppgiftens rik- tighet. Främst kommer här i fråga fall då säljaren uttryckligen och klart friskrivit sig från ansvar, t. ex. för äktheten hos ett konstverk. Vidare åsyftas situationer då säljaren t. ex. till en köpare, som beretts tillfälle att granska ett färgprov beträffande en möbel, meddelar att det inte är möjligt att garantera att den möbel som skall levereras till färgen över— ensstämmer med provet. Även i fall av nu nämnda slag bör enligt ut- redningen undantag från första stycket gälla.

I 7 5 andra stycket behandlar utredningen frågan om säljarens ansvar för sådana oriktiga uppgifter om varan som lämnats av tredje man. Även om förutsättningarna för säljarens ansvar för uppgift av tredje nan till stor del bör vara desamma som enligt första stycket, finns dock enligt utredningen viktiga skillnader mellan de två fallen.

Vad angår kretsen av personer för vilkas uppgifter säljaren bör svara kommer enligt utredningen främst i fråga sådana personer i tidigare dis- tributionsled som har intresse av att varan säljs, dvs. varans tillverkare samt generalagent och grossist. Den personkrets för vars uppgifter sälja- ren bör svara bör därför bestämmas till ”varans tillverkare eller annan,

Prop. 1973: 138 205

som i tidigare säljled tagit befattning med varan”. Med den valda for- muleringen utesluts bl. a. uppgift som lämnats av någon av säljarens konkurrenter eller av myndighet som t.ex. avgett utlåtande om viss egenskap hos varan.

Som en ytterligare förutsättning för att säljaren skall bli ansvarig för uppgift av tredje man bör enligt utredningen krävas att uppgiften läm- nats av denne för egen eller säljarens räkning. Genom uttrycket ”för säl- jarens räkning” utesluts bl. a. att säljaren blir ansvarig för uppgift som tillverkaren (eller annan med honom jämställd) lämnat för tredje mans räkning, t.ex. för säljarens konkurrents räkning. Något särskilt upp- drags- eller fullmaktsförhållande mellan uppgiftslämnaren och säljaren behöver inte finnas.

Vad gäller arten av de uppgifter från tredje man för vilka säljaren bör svara torde enligt utredningen någon skillnad inte höra göras i. förhål- lande till vad som stipuleras i första stycket. Det skall alltså röra sig om uppgift som lämnats vid köpet eller på varans förpackning eller i annons eller annat meddelande, som är avsett att komma till allmänhetens eller köparens kännedom. Uppgiften skall avse varans beskaffenhet eller an- vändning och vara att karakterisera som oriktig.

Säljaren bör enligt förslaget inte bli ansvarig för varje oriktig uppgift som lämnas av någon som hör till den nyss angivna personkretsen. De fall där ett sådant ansvar bör inträda är framför allt de situationer där säljaren använt sig av uppgiften som ett försäljningsargumcnt. Det bör med andra ord krävas att säljaren ”åberopat” uppgiften. Ett åberopande bör anses föreligga inte bara när säljaren uttryckligen har hänvisat till viss uppgift om varan av tredje man utan också om han i samband med köpet överlämnat en av t.ex. varans tillverkare utgiven broschyr an- gående varan. Har säljaren förklarat sig inte stå för riktigheten av viss uppgift av tredje man, kan han däremot inte anses ha ”åberopat” upp- giften. .

För att köparens skydd mot oriktiga uppgifter skall bli effektivt bör säljarens ansvar för uppgifter av tredje man enligt utredningen utsträc- kas att gälla även andra fall än då han åberopat sådan uppgift. Har säl- jaren sålt varan med kännedom om uppgiftens oriktighet hör han ådra sig samma ansvar som om han uttryckligen åberopat den. Däremot bör säljaren inte göras ansvarig enbart på den grunden att han bort inse uppgiftens oriktighet. Ett så långt gående ansvar skulle uppenbarligen aktualisera en skyldighet för säljaren att undersöka riktigheten av varje uppgift som lämnas exempelvis på varuförpackningar. Med tanke på de bevissvårigheter som kan uppstå, om säljarens ansvar begränsas till fall då han känt till uppgiftens oriktighet, föreslår utredningen att ansvar skall inträda, när säljaren måste ha insett uppgiftens oriktighet. Något ansvar för säljaren bör inte föreligga när han över huvud inte känt till att tillverkaren lämnat någon uppgift om varan och alltså inte heller hur det förhåller sig med uppgiftens riktighet.

Prop. 1973: 138 206

I enlighet med det anförda har i 7 5 andra stycket utredningens för- slag tagits in en bestämmelse av innehåll att, om varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit befattning med varan, för egen eller säljarens räkning lämnat sådan oriktig uppgift som avses i första stycket och den kan antas ha inverkat på köpet, köparen äger göra gällande be- fogenhet enligt 4 eller 5 5, om säljaren åberopat uppgiften eller måste ha insett dess oriktighet.

Remissyttrandena.1 Förslaget att säljarens ansvar för oriktiga uppgifter om varan skall begränsas till uppgifter som rör varans beskaffenhet eller användning godtas i allmänhet av remissinstanserna. Från några håll ut- talas dock önskemål om att ansvaret skall utsträckas även till uppgifter om varans pris. Uttalanden i sådan riktning görs av statens konsument- råd, TCO och reklamutredningen (majoriteten). Reklamutredningen framhåller bl. a. att uppgifter om varans pris allmänt sett är av lika stor betydelse från konsumentsynpunkt som uppgifter om varans beskaffen- het och användning. Erfarenheterna från Näringslivets opinionsnämnd och KO:s verksamhet visar, att ofullständiga och eljest missvisande upp- gifter om själva priset på en vara eller om förmånligheten av ett pris inte sällan förekommer i reklamen. En missvisande prisuppgift måste också anses ägnad att påverka efterfrågan på den aktuella varan. Det kan visserligen hävdas, att köparen i många fall får kännedom om va- rans rätta pris senast omedelbart före själva köpslutet och att han då har möjlighet att avstå från köp om priset är högre än vad som uppgetts i annons, på varans förpackning etc. Därvid bortser man emellertid från att köparen kan finna det svårt att dra sig tillbaka från köpet trots det högre priset därför att han kommit i tidsnöd c. d. Dessutom förekom- mer det situationer i vilka köparen först efter förvärvet av varan får kännedom om att en prisuppgift, som han förlitat sig på vid köpslutet, varit felaktig. Detta gäller framför allt vid beställnings- och kreditköp men även då köpet avser en vara, som""skall infogas i något samman— hang i anslutning till köpet, t. ex. en bildel som köps i samband med re- paration av fordonet. Om köparen i dylika fall förlitat sig på en felaktig eller vilseledande prisuppgift har han ingått köpavtalet under felaktiga förutsättningar. Han har då i vissa fall rätt att häva avtalet enligt gäl- lande avtalsrättsliga regler. Då det gäller huvuddelen av konsumentkö- pen torde denna möjlighet vara enbart teoretisk. Från de utgångspunk- ter som ligger till grund för 7 och 14 %% i förslaget kan det enligt re— klamutredningens mening finnas anledning överväga att i konsument- köplagen meddela uttryckliga bestämmelser också om säljarens ansvar för oriktiga uppgifter om varans pris. Detsamma gäller i hög grad orik- tiga uppgifter om betalningsvillkor vid kreditköp.

KO finner det realistiskt att som utredningen föreslår begränsa para- grafens tillämplighet till positivt oriktiga uppgifter om en varas beskaf—

1 Se även 5.2.4.

Prop. 1973: 138 207

fenhet eller användning. Också Handelskamrarnas nämml uttalar att an- svar inte bör stipuleras för underlåtenhet av säljaren att lämna viss upp- lysning. Samma inställning redovisar näringslivet, som anser att det bör överlämnas åt rättsutvecklingen att avgöra, om och i vad mån en säljare bör vara skyldig att lämna upplysningar om varan och dess användning. Näringslivet anmärker vidare bl. a. att det inom allmänna reklamations- nämnden har utbildats en praxis, som innebär att en säljare av textilva- ror är skyldig att lämna anvisningar om hur ett klädesplagg skall tvättas. En sådan utveckling, som sker i samverkan med berörda branschorgani- sationer, ger praktiska och lämpliga lösningar som är avpassade till skif— tande förhållanden för olika varugrupper. Det torde vara att föredra framför en reglering i lag. En ledamot av marknadsdomstolen ansluter sig också till utredningens uppfattning. Han erinrar bl. a. om att 335 avtalslagen erbjuder ett remedium vid grava fall av inte bara positivt oriktiga uppgifter utan också underlåtenhet från säljarens "sida att lämna väsentliga upplysningar om den sålda varan. Oberoende av denna möj- lighet är det i vissa fall motiverat att ålägga säljaren en plikt att infor- mera om en varas egenskaper, t. ex. i fråga om farliga eller vådliga pro- dukter (läkemedel, bekämpningsmedel o.d.). Förhållandena är emeller- tid så skiftande från varugrupp till varugrupp att informationsplikten i varje särskilt fall bör anpassas efter det enskilda varuslagets speciella bc- skaffenhet och tänkbara användningsområdcn. Problemet bör därför lö- sas genom särskild lagstiftning för olika produkter om innehålls- och egenskapsdeklaration, varnings- och skyddsföreskrifter etc. Konsekven- sen av en abstrakt schablonregel inom konsumentköplagens ram kan lätt bli svårlösta tvister till nackdel för både konsumenter och företagare.

En motsatt uppfattning kommer till synes i de yttranden som avgetts av kommerskollegium och marknadsdomstolen (majoriteten). Dessa in- stanser anser att med positivt oriktiga uppgifter bör jämställas underlå- tenhet att lämna upplysning om sådana egenskaper hos varan som köpa- ren ägt räkna med och säljaren måste ha känt till. Kommerskollegium framhåller att säljaren enligt 9 &. lagförslaget vid försäljning av vara i befintligt skick är ansvarig även för underlåtenhet att lämna sådan upp- lysning. Kollegiet har svårt att se någon anledning till att detta inte skall gälla även vid försäljning av ny vara. Husmodersförbundet Hem och Samhälle. förklarar att förbundet gärna sett att man kunde ålägga säl- jaren en uppgiftsskyldighet beträffande väsentliga egenskaper hos varan, särskilt i de fall då varans använd-ningsområde är begränsat till endast exempelvis ett moment i en arbetsprocess. M framhåller att det i och för sig hade varit önskvärt med bestämmelser om säljarens/tillverkarens ansvar för skadebringande egenskaper hos såld vara. I vart fall torde dock krav på att utförliga instruktioner angående handhavandet av va- ran skall medfölja varan kunna ställas.

Näringslivet avvisar med hänsyn till sin inställning till frågan om säl-

Prop. 1973: 138 203

jarens upplysningsplikt tanken på en utvidgning av säljarens ansvar till att avse vilseledande uppgifter. Sådana uppgifter behöver inte i sig vara osanna. Ett ansvar för vilseledande uppgifter skulle innebära att det läggs säljaren till last, att han underlåtit att lämna viss uppgift, med på- följd att övriga uppgifter kommer att framstå som missvisande. Förut- om att säljaren härigenom blir ålagd en sådan upplysningsplikt som ut- redningen principiellt avvisat, tillkommer svårigheten att avgöra_ vad som skall vara ”vilseledande”. Frågan gäller t. ex. huruvida ett sådant kriterium skall bedömas från den individuelle köparens uppfattning eller från en mer objektiv synpunkt. Även Handelskamrarnas nämnd fram- håller att det för att regeln inte indirekt skall medföra upplysningsplikt bör krävas att uppgiften kan karakteriseras som objektivt sett felaktig.

Statens konsznnentråd, Föreningen Sveriges tingsrättsdomare, TCO, M' och reklamutrezlningen (majoriteten) ifrågasätter däremot om inte ansvaret bör utsträckas att gälla även uppgift som är vilseledande. Konsumentrådet anför som exempel att en annons, som innehåller i och för sig riktiga uppgifter om en vara, kan bli att betrakta som vilsele- dande därför att relevanta uppgifter har utelämnats eller därför att den getts en layout, som gör att den till en mindre uppmärksam läsare förmedlar ett annat intryck än den gör till personer, som studerar an- nonsen noggrant. I regel torde direkt oriktiga uppgifter i reklam och liknande mera sällan förekomma medan underlåtenhet att lämna re- levanta uppgifter förekommer i större utsträckning. På grund härav är risken för vilseledande effekter relativt stor. Man skulle nå större över- ensstämmelse med marknadsföringslagen om man lät säljarens ansvar för uppgifter enligt konsumentköplagen gälla även vilseledande sådana. Reklanmtredningen anför liknande synpunkter och hävdar att säljaren (liksom tillverkaren m. fl.) i allt fall bör ansvara, om han utformar sin reklam på ett uppenbart vilseledande sätt. Reklamutredningen förkla- rar sig medveten om att en sådan lösning skulle medföra svårigheter bl.a. i vad gäller den processuella samordningen mellan marknadsfö- ringslagen och konsumentköplagen. Frågan är dock av sådan vikt att den bör utredas närmare. Föreningen Sveriges tingsrättsdomare fram- håller att en positivt oriktig uppgift och en vilseledande uppgift, som lett köparen till ett visst ställningstagande, torde ha samma karaktär för honom. Om ett civilrättsligt ansvar åläggs säljaren enligt konsument— köplagen både för vilseledande uppgift och för positivt oriktig uppgift kan man förvänta sig större försiktighet än f.n. i fråga om utformning av annonser och liknande meddelanden, vilket i en del fall får anses vara mycket önskvärt.

l fråga om kravet på orsakssammanhang mellan den oriktiga uppgif- ten och köpet betonar näringslivet att bevisbördan härför bör klart an- ges åvila köparen. Kravet på bevisning bör inte vara så uttunnat som anges genom utredningens uttalande att det ”i tveksamma fall får an-

Prop. 1973: 138 209

komma på köparen att göra antagligt att uppgiften haft inflytande på hans beslut att köpa varan”. Ett så uttunnat orsakssammanhang och be- viskrav inbjuder till missbruk i fall då köparen inte känt till uppgiften eller väl känt till dess existens men inte fäst närmare vikt därvid och han av andra — kanske irrelevanta — skäl önskar dra sig ur köpet. Det bör också av lagregeln eller motiven framgå att styrkan av presumtionen för att säljaren ”avsett åberopa uppgiften” är väsentligt mindre vid vis- sa typer av meddelanden, som inte lämnats i direkt säljfrämjande syfte, exempelvis information av PR—karaktär och instruktionsböcker. Beträf— fande fall då den oriktiga uppgiften lämnats vid preliminära överlägg- ningar rörande köpet men däremot inte ingått bland de slutliga köpe— villkoren påpekar näringslivet vidare att lagförslaget synes innebära att särskild rättelse behövs även om det efter uppgiftens lämnande upprät- tats skriftligt kontrakt, vars innehåll avviker från den tidigare uppgif- ten. Det skriftliga kontraktsvillkoret bör dock enligt näringslivets me- ning kunna neutralisera den tidigare lämnade uppgiften, om underskri- vandet av kontraktet framstår som den avtalsstiftande faktorn och de föregående diskussionerna endast är av förberedande. natur i jämförelse härmed.

Med anledning av utredningens uttalande att det i fråga om uppgif- ter hur en vara skall skötas eller användas bör krävas att uppgiften lämnats köparen i samband med köpet på sådant sätt att den måste inverka på användningen eller skötseln framhåller. KO att han inte kan se något skäl att här frångå det i 7 5 första stycket uppställda kravet på att det är köpbeslutet som skall ha påverkats genom den lämnade uppgiften.

De i 7 & första stycket andra punkten föreslagna undantagen från säljarens ansvar kritiseras av flera remissinstanser. Vad gäller det förs- ta undantaget (”rättelsefallet”) understryker KO att kraven på rättelses tydlighet bör ställas höga. Han erinrar om att rättelse av reklamuppgift inte friar från ansvar enligt marknadsföringslagen. Beträffande det and- ra undantaget (”friskrivningsfallet”) kan enligt KO förutses att, om det införs, sälja-re blir benägna att tillgripa friskrivningar från ansvar för reklamuppgifter i allt högre grad. Som exempel nämner KO att en bilförsäljare ann0nserar om en personbil och i annonsen uppger att den gått 9 000 mil. Vid sammanträffandet med spekulanten förklarar sälja- ren antingen att det inte går att garantera att uppgifter av detta slag är riktiga eller att han inte kan svara för riktigheten i fråga om den aktuella bilen. När det sedan visar sig att bilen har gått 19 000 mil, åbe- ropar säljaren sin friskrivning och uppger att han saknat kännedom om att uppgiften om körsträckan var oriktig. Det torde visserligen få anses åligga säljaren att visa att han saknade sådan kännedom, men denna fråga är av naturliga skäl svårbedömbar och kan inbjuda till onödiga diskussioner, vilket i sin tur försvagar köparens förhandlingsposition.

14 Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 210

Den regel om säljarens ansvar för sina reklamuppgifter som 7 & av— ser att skapa kan enligt KO bli alltför urvattnad genom det nu berörda undantaget. KO avstyrker därför att undantaget ges den vidsträckta form som utredningen har föreslagit. LO uppger att den allvarligaste invändning LO har att göra mot förslaget till konsumentköplag gäller inskränkningarna i sälja-rens ansvar för lämnade uppgifter. De inskränk- ningar i ansvaret som 7 5 innebär, är alltför långtgående med hänsyn till vikten av att lämnade uppgifter är riktiga. För att bestämmelsen skall få avsedd, konsumentskyddande verkan bör därför inskränkning- arna bcgränsas. LO föreslår att det senare av de två undantagen i 7 5 första stycket utgår ur lagtexten.

Också de inskränkningar som föreslås beträffande säljarens ansvar för tredje mans uppgifter (7 5 andra stycket) utsätts för kritik i åtskilliga remissyttranden. KO finner det betänkligt att säljaren också här skall kunna friskriva sig från ansvar för uppgiftens riktighet. Han framhål— ler vidare att utredningen inte gjort tillräckligt klart vad som skall ligga i att säljaren har ”åberopat” en uppgift. Det kan tänkas en rad olika situationer där, enligt utredningens uttalande, säljaren kan sägas ha "åberopat” en reklamuppgift. Sakligt sett är det svårt att se någon skill- nad mellan dcn i betänkandet nämnda situationen att tillverkarens bro- schyr överlämnas med varan och t. ex. den situationen att en varudekla- ration cller bruksanvisning eller ett annat meddelande står att läsa på en burk eller annan förpackning i en snabbköpsbutik. Det kan emeller- tid enligt KO inte vara rimligt att uppgiften i deklarationen etc. skall anses ”åberopad” enbart genom att varan exponeras i hyllan. KO:s erfarenhet visar att ”åberopande” kan avse en rad skiftande situationer som utredningen inte berört. Med hänsyn härtill måste krävas att inne— börden av begreppet ”åberopa” och av säljarens ansvar vid ”åberopan- det” klargörs på ett helt annat sätt än som skett i betänkandet. Enligt statens konsumentråd bör säljaren inte kunna frita sig från ansvar, exempelvis beträffande en oriktig skötselanvisning, genom att säga att han inte åberopat uppgiften, då varan exponerats för köparen-i affär eller liknande. Rådet anser vidare att man inte kan lägga på köparen att visa att säljaren måste ha insett uppgiftens oriktighet. I en sådan situation kommer köparen i ett markant underläge gentemot säljaren, som kan bygga på fackkunskap och erfarenhet på området. I relationen mellan säljare och tillverkare eller annan i tidigare säljled kan däremot en bättre balans mellan parterna upprätthållas. Inser säljaren att upp- giften är oriktig eller vilseledande bör han givetvis inte få lämna upp- giften för att påverka köparen vid köpet. Endast sådana uppgifter som säljaren med utgångspunkt i normal fackkunskap och erfarenhet på om- rådet kan ansvara för bör enligt rådet få vidarebefordras till köparen. Om säljaren ändå råkar vidarebefordra oriktiga eller vilseledande uppgif- ter, kan det bero på att han trots sina kunskaper och erfarenheter miss-

Prop. 1973: 138 211

tagit sig. I sådana fall bör säljaren få stå ansvaret för den oriktiga eller vilseledande uppgiften och ha regressrätt mot tillverkaren eller annan, som i tidigare säljled tagit befattning med varan. Rådet anser därför att bestämmelserna i konsumentköplagen bör ändras så att säljaren står ansvaret för såväl oriktiga som vilseledande uppgifter, även om han inte åberopat dem eller insett deras oriktighet. LO redovisar samma inställ— ning. Enligt LO bör den sista delen av andra stycket (”om säljaren åbe- ropa-t uppgiften eller måste ha insett dess oriktighet”) utgå. Om 7 & ut- formas i enlighet med LO:s förslag kan man förvänta sig att kontrollen av egna uppgifter ökar hos den enskilde säljaren, samtidigt som man måste förmoda att säljarnas branschorganisationer kommer att ställa ökade krav på vederhäftigheten hos uppgifter som lämnas av exempel- vis varans tillverkare. Detta bör leda till färre oriktiga uppgifter, vilket är till gagn för konsumenterna. 'En skärpning av 7 5 ger också köparen större möjligheter och rättigheter i de fall oriktiga uppgifter, trots skärpt kontroll, lämnas. I denna del innebär 7 & ett viktigt komplement till marknadsföringslagen. LO förklarar sig medveten om att svårigheter kan uppstå för säljare att exempelvis kontrollera riktigheten hos uppgifter som lämnas direkt på vissa importerade varor. I de flesta fall bör proble- men kunna klaras via generalagenter, men erfarenheterna får ge vid handen om några speciella regler behövs vid import av vissa varor.

En motsatt inställning i den berörda frågan redovisas från närings- livshåll. Handalskamrarnas nämnd, näringslivet och Svenska företagares riksförbund understryker att ansvar bör inträda endast om säljaren _ för den händelse han inte åberopat uppgiften —— känt till den orikti- ga uppgiften och måste ha insett dess oriktighet. Återförsäljaren kan inte åläggas att hålla reda på alla uppgifter som lämnats i tidigare led och kontrollera varje uppgift t. ex. på varuförpackningar och i broschy— rer. Svenska företagares riksförbund tillägger att säljaren när han inser oriktigheten bör för egen del uppmärksamma köparen på sakförhållan— det genom tryckt eller stcncilerat tillrättaläggande. Näringslivet förkla— rar sig inte ha något att invända mot utredningens uttalande att "ett åberopande bör anses föreligga inte bara när säljaren uttryckligen hän- visar till viss uppgift 0111 vara av tredje man utan också om han (sälja- ren) i samband med köpet överlämnat en av t. ex. varans tillverkare ut- given broschyr angående varan”. I sistnämnda fall bör enligt näringsli- vet dock krävas att säljaren överlämnat broschyren utan att göra något förbehåll för dess riktighet. '

KO förklarar sig förutsätta att säljaren normalt skall kunna hållas skadeslös av tillverkaren för de kostnader han fått ikläda sig genom att han enligt 7 5 andra stycket t. ex. tvingas återta den sålda varan eller medge prisnedsättning. I annat fall finns risk att det ansvar som konsu— mentköplagen här ålägger säljaren av denne uppfattas som oskäligt hårt, vilket i sin tur kan leda till friskrivningar i en utsträckning som

Prop. 1973: 138 212

gör köparskyddet bristfälligt. KO ifrågasätter med hänsyn härtill om inte en lagbestämmelse om säljarens regressrätt mot tillverkaren bör över- vägas.

Föredraganden. För konsumenten är det uppenbarligen av stor vikt att han kan lita på riktigheten av den information som säljaren läm— nar om varan. Med nutida säljmetoder gäller detta inte minst sådana uppgifter som konsumenten får genom reklam eller på liknande sätt. I överensstämmelse med vad som har anförts i den allmänna motiveringen (6.2.4) bör i 7 % tas in regler om köparens ställning för den händelse han förmåtts att köpa varan genom ovederhäftiga uppgifter från sälja- rens sida. Regleringen bör utformas med utgångspunkt från utredning— ens förslag. Som utredningen förordar bör härvid skiljas mellan den situationen att den ovederhäftiga informationen lämnats av säljaren själv och det fallet att informationen härrör från annan än säljaren.

I fråga om den närmare utformningen av huvudregeln om säljarens ansvar för egna uppgifter (första stycket första punkten) uppehåller sig utredningen till en början vid frågan om ansvaret skall avse alla uppgifter om varan eller om viss begränsning skall göras med hänsyn till uppgifternas art. Utredningen intar den ståndpunkten att säljarens ansvar enligt konsumentköplagen bör begränsas till uppgifter om varans beskaffenhet eller användning. Otillförlitliga uppgifter om varans pris samt s.k. kringuppgifter bör däremot påtalas enligt marknadsföringsla- gen. Den förordade avgränsningen av tillämpningsområdet för 7 & har i allmänhet godtagits av remissinstanserna. Från några håll ifrågasätts emellertid om inte paragrafen bör gälla också uppgifter om varans pris.

För egen del anser jag i likhet med utredningen någon tvekan inte kunna råda om att 7 & bör omfatta uppgifter om varans beskaffenhet och användning. Det får anses vara ett minimikrav att köparen inte förleds att köpa en vara genom ovederhäftig information om varans egenska- per och skick samt det sätt på vilket den kan brukas. Från konsument- skyddssynpunkt synes också behovet av tvingande regler vara störst be- träffande missvisande information i dessa hänseenden. Detta bestyrks bl. a. av erfarenheterna från marknadsföringslagens tillämpning.

Som utredningen framhåller ligger sake-n annorlunda till när det gäl- ler uppgifter om varans pris. De uppgifter det här är fråga om avser framför allt sådant som det begärda prisets förmånlighet vid jämförelse med priser som tas ut av andra säljare eller med det pris som säljaren själv normalt tillämpar. Oriktiga uppgifter av denna typ kan givetvis i det enskilda fallet spela stor roll för konsumentens beslut att köpa varan. Det är därför angeläget att konsumenten skyddas mot sådana säljmetoder. Detta kan och bör ske med stöd av marknadsföringslagen. Däremot synes det mig mycket tveksamt om den som föranletts att köpa en vara genom oriktiga prisuppgifter av detta slag också bör kunna göra

Prop. 1973: 138 213

gällande anspråk på grund av fel i varan. Köparen har ju haft korrekt vetskap om det pris varan faktiskt betingar, låt vara att han haft en oriktig föreställning om prisets förmånlighet. Härtill kommer att de be— fogenheter den tvingande lagen ställer till köparens förfogande vid fel i varan lämpar sig mindre väl vid en missvisande prisuppgift av nu be— rörd typ. I motsats till vad som är fallet beträffande ovederhäftiga upplysningar om varans beskaffenhet eller användning torde det näm— ligen vålla avsevärda svårigheter att i dessa situationer avgöra vad som skall räknas som väsentligt fel och sålunda medge rätt att häva köpet. Motsvarande gäller möjligheten att beräkna ett avdrag på köpeskillingen vid ringa fel. I undantagssituationer kan det tänkas att en köpare har handlat under inflytande av en felaktig föreställning om vad den köpta varan faktiskt kostar, t. ex. om avtal har träffats utan att priset har pre- ciserats i avtalet. I fall av denna speciella typ torde köparen i och för sig ha möjlighet att med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler göra gällande att avtalet är ogiltigt eller skall tolkas i enlighet med hans förutsättning. Denna fråga lämpar sig inte för reglering i konsument- köplagen. Mot bakgrund av det nu anförda har jag kommit till den uppfattningen att 7 5 inte bör omfatta missvisande uppgifter om varans pris.

Vad jag har anfört beträffande missvisande prisuppgifter har till stor del aktualitet även i fråga om sådana uppgifter om varan som av utred- ningen benämns ”kringuppgifter”. Utredningens bedömning att sådana uppgifter bör falla utanför tillämpningsområdet för 7 5 har allmänt god- tagits vid remissbehandlingen. Med hänsyn härtill och då marknadsfö- ringslagen erbjuder tillfredsställande möjligheter att komma till rätta med otillbörliga säljmetoder i detta hänseende finner jag inte skäl att frångå utredningens förslag på denna punkt. Liksom utredningen vill jag erinra om att en kringuppgift någon gång kan vara att uppfatta som t. ex. en garanti för viss kvalitet hos varan. Har uppgiften denna inne- börd, bör köparen, om uppgiften är missvisande, kunna åberopa detta enligt 7 &.

Som ytterligare förutsättning för att säljaren skall bli ansvarig bör enligt utredningen krävas att det rör sig om en positivt oriktig uppgift om varan. Också på denna punkt har förslaget i allmänhet tillstyrkts Vid remissbehandlingen. Ett par instanser _— däribland marknadsdom- stolens majoritet —— anser emellertid att med positivt oriktiga uppgifter bör jämställas underlåtenhet att lämna upplysning om sådana egenska— per hos varan som köparen ägt räkna med och säljaren måste ha känt till (jfr 9 & lagförslaget). '

Enligt min mening har utredningen anfört goda skäl för att i princip begränsa paragrafens tillämpningsområde till fall av positiva uppgifter. Jag vill erinra om att lagen också i fråga om 7 & avser att bereda kö- paren ctt grundskydd. Det står givetvis denne fritt att med stöd av de

Prop. 1973: 138 214 allmänna reglerna om rättshandlings ogiltighet på grund av svek eller handlande i strid mot tro och heder i 30 och 33 55 avtalslagen påtala underlåtenhet av säljaren att upplysa om förhållande som är av väsent- lig betydelse för honom. Den omständigheten att 9 & konsumentköpla- gen behandlar även underlåtenhet av säljaren att lämna upplysning hänger samman med den speciella situation som regleras i denna para- graf, nämligen att varan sålts i befintligt skick. Jag vill i denna del hän— visa till framställningen under 9 5. Jag vill vidare understryka att sälja- ren givetvis inte kan undgå påföljder på grund av vad som objektivt sett är ett fel i varan enbart med hänvisning till att det inte ålegat honom att upplysa köparen om förekomsten av felet.

De problem som är förknippade med önskemålet om en förbättrad varuupplysning kan enligt min mening knappast lösas genom en all— mänt hållen regel i konsumentköplagen. Som påpekas av flera remiss- instanser växlar förhållandena starkt mellan olika branscher och varu- grupper. Frågan om en utökad informationsplikt för tillverkare och säl- jare beträffande varornas egenskaper och användning, t. ex. genom ett utbyggt varudekl'aralionssystem, undersöks f.n. av varudeklarationsut— redningen (H 1972: Ol.). Frågan har också visst samband med det ar- bete som bedrivs av reklamutredningen.

Med hänsyn till det anförda anser jag att 7 & åtminstone f.n. i prin- cip bör begränsas till fall av positiva uppgifter. Det är möjligt att denna ståndpunkt kan behöva omprövas om det genom författningsbestämmcl- ser eller branschpraxis kommer till stånd normer av innebörd att vissa upplysningar alltid skall lämnas konsumenten vid saluförande av viss typ av vara, exempelvis uppgifter om förhållanden som köparen bör känna till för att kunna använda varan utan risk för att denna förstörs eller annan skada uppstår.

En närbesläktad fråga är om den tvingande regleringen bör, som ut— redningen föreslår, avse enbart fall av oriktiga uppgifter eller om den bör utsträckas också till vilseledande sådana. Bland remissinstanserna råder delade meningar på denna punkt. Flertalet instanser — däribland K0 och näringslivet ——- godtar utredningens förslag men förslaget kriti- seras av bl. a statens konsumentråd, TCO och reklamutrcdningens ma— joritet.

Till förmån för att begränsa konsumentköplagens reglering till orik- tiga uppgifter talar framför allt att säljarens ansvar enligt 7 & bör inträ- da oavsett uppsåt eller oaktsamhet och — som jag nyss har framhållit i princip inte omfatta underlåtenhet att lämna viss uppgift. Dessa synpunkter innefattar emellertid inte något avgörande hinder mot att paragrafen utsträcks att gälla också fall av vilseledande uppgifter. En förutsättning för en sådan utvidgning bör dock vara att regleringen an- nars skulle bli ineffektiv eller i vart fall av mindre värde för konsu- menten.

Prop. 1973: 138 215

De remissinstanser som kritiserar utredningens förslag framhåller bl. a. att det är betydligt vanligare att uppgifter i reklam o. d. är vilse- ledande än att de är direkt felaktiga. Denna synpunkt förtjänar enligt min mening att starkt understrykas. Ett viktigt skäl för att i straffbe- stämmclsen i 2 % marknadsföringslagen har valts uttrycket ”vilsele- dande framställning"är att det i äldre lags förbud mot illojal reklam upptagna uttrycket ”oriktig uppgift" enligt vad erfarenheten visat var för snävt utformat för att ge tillräckliga möjligheter att ingripa mot klart missvisande framställningar i reklam. Det finns enligt min mening an- ledning att befara att en begränsning av säljarens civilrättsliga ansvar till oriktiga uppgifter skulle leda till liknande resultat. Detta måste ses som ett starkt argument för en närmare anpassning av konsumentköp- lagens regler på denna punkt till bestämmelsen om straff för vilse- ledande framställning i 2 & marknadsföringslagen.

Mot en sådan anpassning kan visserligen invändas att man härigenom i viss mån skulle göra avsteg från principen att 7 5 skall vara tillämplig bara i fråga om positiva uppgifter. En utvidgning av paragrafen till att omfatta även vilseledande uppgifter skulle emellertid enligt min mening inte på något avgörande sätt rubba denna princip. En så utformad regel kan nämligen inte anses innebära att man inför någon upplysningsplikt för säljaren. Det står alltjämt denne fritt att avstå från att lämna några upplysningar om varan i det ena eller andra hänseendet. Om han väljer att lämna upplysningar ålägger emellertid regeln honom att und- vika att göra detta på sådant sätt att köparen blir vilseledd. En regel som gör säljaren ansvarig för vilseledande uppgifter skulle sålunda täcka bl.a fall av det slag som nämns i förarbetena till marknadsföringsla- gen (prop. 1970: 57 s. 68), nämligen att en annons som bara innehåller korrekta uppgifter ändå blir att anse som vilseledande, därför att viktiga upplysningar har utelämnats eller därför att annonsen fått en layout som gör att den till en mindre uppmärksam läsare förmedlar ett annat in- tryck än den gör till den som studerar annonsen noggrant.

Den ifrågasatta utvidgningen av 7 å:s räckvidd synes mig inte heller från andra synpunkter innebära några nämnvärda nackdelar. Jag vill be- tona att ett viktigt korrektiv mot missbruk av bestämmelsen från köpa- rens sida ligger i det krav på orsakssamband mellan uppgiften och kö- pet som jag strax skall beröra. Jag vill även framhålla att en ändring av nu åsyftat slag har flera fördelar. Till en början vinns större överens- stämmelse med marknadsföringslagen. För köparen skulle det vidare sannolikt vara svårt att förstå att en uppgift som är vilseledande men inte oriktig kan föranleda vitesförbud eller eventuellt straff enligt den näringsrättsliga lagen men ingen civilrättslig påföljd enligt konsument- köplagen. Ytterligare bör poängteras att ett ansvar också för vilsele- dande uppgifter kan antas medföra större försiktighet vid utformningen av reklam och andra meddelanden som är riktade till allmänheten. Här-

Prop. 1973: 1.38 216

till kommer att risken för kringgående av lagen minskas betydligt.

Vid övervägande av det nu anförda har jag kommit till den uppfatt- ningen att 7 & bör utsträckas att gälla inte bara oriktiga utan också vilseledande uppgifter. Av skäl motsvarande dem som har anförts vid tillkomsten av ?. % marknadsföringslagen (prop. 1970: 57 s. 94) anser jag det dock tillräckligt att i lagtexten endast nämna ”vilseledande” uppgifter.

Vad härefter angår den av utredningen uppställda förutsättningen att uppgifterna Skall ha inverkat på köpet finner jag det naturligt att la- gen innehåller krav härpå. Någon annan uppfattning har inte heller kommit till uttryck i remissyttrandena. Jag biträder utredningens förslag i denna del.

Med anledning av vissa påpekanden om den närmare utformningen av kausalitctskravet vill jag i likhet med utredningen anföra att det bör ankomma på köparen att göra antagligt att uppgiften har haft inflytann de på köpet. Det synes mig inte skäligt att, som näringslivet förordar, ställa upp ett strängare beviskrav. Ett sådant krav skulle uppenbarligen Skapa riSk för att köparen i många fall inte får något skydd genom be- stämmelsen, eftersom det ofta skulle vara svårt att prestera full bevis- ning om i vad mån en viss uppgift har påverkat köparens handlande. Som utredningen framhåller bör köparen givetvis inte kunna åberopa en uppgift som han inte har fäst någon vikt vid eller ens haft kännedom om före köpet. I konsekvens härmed bör det inte heller vara möjligt för köparen att enligt 7 % åberopa t. ex. en felaktig bruksanvisning som han fått kännedom om först efter köpet. Jag delar således KO:s uppfattning att kausalitet mellan den vilseledande uppgiften och köpet måste före- ligga också i ett sådant fall.

Det sist sagda innebär att köparen inte kan på 7 % konsumentköp- lagen grunda några anspråk mot säljaren om varan efter köpet skadas på grund av att köparen behandlat den enligt en bruksanvisning, vil- ken tillhandahållits av säljaren men vars innehåll i och för sig inte haft någon inverkan på köpet. Hänned är emellertid inte sagt att köparen skulle stå helt utan möjlighet att göra gällande några befogenheter mot säljaren i en sådan situation. Om denne kan anses ha handlat vårdslöst genom att tillhandahålla den felaktiga bruksanvisningen torde sålunda köparen ofta kunna fordra skadestånd av honom med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga regler. I vissa fall torde köparen också kunna göra gällande att det har inneburit fel i varan att denna sålts tillsammans med en felaktig bruksanvisning, liksom att den sålts utan någon bruks- anvisning alls.

Mot bakgrund av det anförda föreslår jag att huvudregeln om sälja- rens ansvar för uppgifter om varan ges följande innehåll. Har säljaren vid köpet eller på varans förpackning eller 1 annons eller annat med- delande, som är avsett att komma till allmänhetens eller köparens kän-

Prop. 1973: 138 217

nedom, lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller an- vändning och kan uppgiften antas ha inverkat på köpet, skall varan anses behäftad med fel. I fråga om regelns närmare innebörd vill jag i första hand hänvisa till vad utredningen har anfört. Härutöver vill jag framhålla följande.

Bestämmelsen bygger på begreppet ”uppgif ”. Att härmed inte avses uppgifter av allmänt lovprisande natur torde vara uppenbart utan sär- skilt förtydligande i lagtexten. Även med detta förbehåll täcker emeller- tid begreppet uppgift en mycket vid skala av meddelanden och uttalan— den av olika slag. Bestämmelsen omfattar inte bara framställningar som är riktade till allmänheten utan även sådana uppgifter som lämnas till den enskilde köparen vid köpet.

Frågan om en uppgift är vilseledande skall bedömas från objektiv synpunkt. Den enskilde köparens uppfattning om uppgiftens vilsele- dande karaktär skall alltså inte vara avgörande för bestämmelsens till— lämpning.

I utredningens förslag anges rättsföljden vid oriktig uppgift om varan med uttrycket "äger köparen göra gällande befogenhet enligt 4 eller 5 5”. För egen del har jag funnit uttrycket ”skall varan anses behäftad med fel” vara bättre ägnat att ange syftet med regeln. Härigenom mar— keras att köparen i situationer av det slag regeln avser också har möjlig— het att göra gällande felansvar enligt den allmänna köplagen. Detta in- nebär bl. a. att köparen, om varan på grund av 75 konsumentköplagen skall anses felaktig och någon friskrivningsklausul inte förekommer, har möjlighet att fordra skadestånd av säljaren enligt köp-lagens regler.

De av utredningen föreslagna undantagen från huvudregeln om sälja- rens ansvar för egna uppgifter ( första stycket andra punkten) har kriti— sera-ts av KO och LO. Kritiken riktar sig väsentligen mot det senare av undantagen ("'friskrivningsfallet”). Detta bör enligt KO modifieras och enligt LO helt utgå.

Delade meningar råder inte om att viss rättelsemöjlighet bör stå säl- jaren till buds så att han t. ex. kan korrigera ett i och för sig ursäktligt misstag vid lämnande av uppgift om varan. För att hindra att en undan- tagsregel med detta syfte gör huvudregeln illusorisk uppställcr utred- ningen krav på att rättelsen sker ”tydligt". Jag finner denna regel inne- fatta en lämplig avvägning mellan säljarens och köparens intressen. Jag biträder alltså förslaget i denna del. De av utredningen anförda exemp— len åskådliggör enligt min mening väl tydlighetskravets innebörd. Rättel- sen måste givetvis för att få någon verkan ha skett vid sådan tidpunkt att den kunnat påverka köparens beslut. Med anledning av vissa utta- landen i näringslivets remissyttrande vill jag framhålla att en vid för- beredande överläggningar om köpet lämnad vilseledande uppgift inte kan anses ha blivit tydligt rättad enbart därigenom att det slutligen upprättade kontraktet fått ett innehåll som avviker från uppgiften.

Prop. 1.973: 138 218

Det andra av de undantag utredningen förordar avser det fallet att säljaren har saknat kännedom om uppgiftens oriktighet och det för kö- paren klart framgått att säljaren inte åtagit sig något ansvar för att den är riktig. Undantagsbestämmelsen har i denna del kritiserats framför allt från den synpunkten att regeln ökar säljarens möjligheter att friskriva sig från ansvar för riktigheten av t. ex. uppgifter i reklamen för varan. Det skall inte bestridas att det föreslagna undanta-get kan innebära viss risk beträffande huvudregelns effektivitet. För min del är jag inte över— tygad om att undantagsregeln behövs för att tillgodose säljarens berät— tigade intresse. Om säljaren, samtidigt som han lämnar viss uppgift, tyd- ligt förklarar- att han inte vågar ta något ansvar för att uppgiften är kor— rekt är det svårt att inse att uppgiften skulle kunna inverka på köpet. Har säljaren friskrivit sig på ett så oklart sätt att köparen ändå blir vilseledd synes det mig rimligt att säljaren också får stå för konsekven- serna därav. Jag har av nu angivna skäl inte tagit upp någon motsva- righet till den av utredningen föreslagna friskrivningsmöjligheten i 7 & första stycket. Jag vill emellertid understryka att det knappast torde föreligga någon större skillnad i sak mellan utredningsförslaget och mitt förslag.

I enlighet med vad som har anförts i den allmänna motiveringen (6.2.4-) bör i 75 andra stycket meddelas en bestämmelse om säljarens ansvar för uppgift som härrör från annan än säljaren själv. Ansvaret bör i enlighet med utredningens förslag avse uppgifter som tillverkare eller annan som har tagit befattning med varan i tidigare säljled har lämnat för egen eller säljarens räkning. Liksom enligt första stycket bör ansvaret täcka inte bara oriktiga utan också vilseledande uppgifter vilka kan antas ha inverkat på köpet.

För att en uppgift av annan än säljaren skall kunna åberopas mot denne krävs enligt utredningsförslaget att säljaren har åberopat uppgif- ten eller måste ha insett dess oriktighet. I detta avseende har förslaget utsatts för viss kritik under remissbehandlingen. Den mest långtgående kritiken anförs av statens konsumentråd och LO, vilka föreslår att dessa villkor helt slopas. Som skäl härför anförs bl. a. att säljaren inte bör få vidarebefordra sådana uppgifter från tredje man som han inte med ut- gångspunkt i normal fackkännedom och erfarenhet på området kan svara för. Om säljaren ändå av misstag vidarebefordrar en uppgift, bör han ansvara härför och ha regressrätt mot den ursprunglige uppgifts- lämnaren.

För den enskilde konsumenten är det otvivelaktigt ett starkt önskemål att han skall kunna lita på de uppgifter han får om saluförda varor, vare sig de lämnas i annonser, på skyltar eller varuförpackningar eller på an- nat sätt och oavsett om det är säljaren själv eller tillverkaren eller någon annan i säljkedjan som står för uppgiften. Jag delar därför det synsätt som ligger bakom konsumentrådets och LO:s kritik och jag anser att

Prop. 1973: 138 219

man bör verka för en utveckling i denna riktning. Det synes mig emel- lertid mycket tveksamt om det är rimligt att nu lägga på säljaren ett i princip strikt ansvar för alla uppgifter som har lämnats om varan av tillverkaren eller annan i tidigare säljled. En sådan ordning skulle inne- bära att säljaren blev ansvarig för innehållet i reklam vars förekomst han kanske över huvud taget inte har känt till och för riktigheten av uppgifter. som han i praktiken saknar möjlighet att kontrollera, exem- pelvis därför att de är avfattade på främmande språk eller avser förhål- landen av teknisk eller liknande karaktär, vilka uppenbarligen ligger utom ramen för hans f ackkunskap. Inför man ett sådant ansvar för säl- jaren aktualiseras frågan om rättelse- och friskrivningsmöjlighetcr mot- svarande dem som utredningen har föreslagit i fråga om säljarens egna uppgifter. Det kan finnas risk för att säljarna i stor utsträckning skulle utnyttja sådana. möjligheter, vilket skulle leda till att konsumenterna får sämre information om varorna än f.n. Det synes vidare inte kunna komma i fråga att lägga på säljare i detaljhandelsledet ett så strängt an- svar som här har ifrågasatts utan att det finns garantier för att de i sin tur kan vända sig med ersättningsanspråk mot dem som är ansvariga för de oriktiga uppgifterna. Jag är emellertid inte beredd att nu förorda några lagregler om förhållandet mellan olika lcd på säljarsidan. Med hänsyn till det nu anförda kan jag inte biträda uppfattningen att de av utredningen uppställda förutsättningarna för säljarens ansvar skall utgå ur andra stycket. Som framgår av den allmänna motiveringen (6.2.7) anser jag emellertid att köparens möjlighet att få ersättning från tredje man som har lämnat en oriktig uppgift bör utvidgas i förhållande till vad utredningen föreslår. Jag återkommer till denna fråga vid 14 5. Enligt utredningens förslag skall säljaren svara för uppgift som härrör från tillverkaren eller annan tredje man, om han har ”åberopat uppgif- ten”. KO har kritiserat detta uttryck och gjort gällande att dess inne- börd inte är helt klar. För egen del vill jag anföra följande. Säljaren bör vara ansvarig för uppgift som lämnats av tillverkare eller annan tredje man. oavsett om han varit medveten om att uppgiften är vilseledande, i sådana fall då han aktivt medverkat för att vidarebefordra uppgiften till köparen. Som exempel på en sådan situation kan nämnas att han har överlämnat en av tillverkaren utgiven broschyr rörande varan. Även det fallet att säljaren tillhandahållit informationsmaterial från tillverkaren genom att lägga fram det i sin butik så att det framgår att han avser att kunderna skall ta del av informationen bör omfattas av ansvaret. Där- emot bör säljaren inte utan vidare vara ansvarig för sådana uppgifter som finns att läsa på förpackningar som är uppställda i en självbetjä- ningsbutik. Enligt min mening torde uttrycket ”åberopa” ge en i huvud-' sak riktig bild av hur långt säljarens ansvar bör sträcka sig. Jag har därför ansett mig kunna godta detta uttryckssätt. De av KO påtalade tolkningsproblemen synes mig inte behöva bli alltför besvärande.

Prop. 1973: 138 ' 220

Det kan i vissa situationer vara tveksamt om en uppgift, som ur- sprungligen härrör från tillverkaren, har lämnats av säljaren själv till köparen på sådant sätt att hans ansvar skall bedömas enligt första styc- ket eller om uppgiften enbart har åberopats av säljaren och alltså andra stycket är tillämpligt. Detta gränsdragningsproblem torde emellertid sakna praktisk betydelse såvitt gäller säljarens ansvar, eftersom detta i sak blir detsamma i bägge fallen. För det fall att en uppgift om varan härrör från tredje man som inte är att hänföra till tidigare säljled blir andra stycket inte tillämpligt. Det kan vara fråga om exempelvis ut- talanden av en privatperson eller av en officiell institution som har pro- vat varan. Om säljaren i sin argumentering använder sig av en sådan uppgift får han dock i regel anses ha lämnat uppgiften och han blir då ansvarig enligt reglerna i första stycket om uppgiften är vilseledande.

Även om säljaren inte har åberopat tredje mans uppgift bör han en- ligt utredningen svara för denna om han måste ha insett dess oriktighet. Jag ansluter mig i princip till utredningens förslag även i denna del. Kravet på bevisning beträffande säljarens insikt om uppgifternas vilsele- dande karaktär bör emellertid ställas lägre än utredningen föreslår. Jag förordar därför att orden ”måste ha insett” byts ut mot ”uppenbarligen borde ha insett”. Härigenom markeras att säljaren blir ansvarig för upp- giften även om han faktiskt inte insett att den var vilseledande, nämli— gen om man med fog kan utgå från att en person med den fackkunskap som säljaren har eller ger sig ut för att ha med iakttagande av skälig aktsamhet måste ha fått klart för sig att uppgiften var vilseledande.

Med den nu förordade lösningen behöver inte i andra stycket tas upp någon motsvarighet till den regel om rättelse som ingår i första stycket andra punkten. Har säljaren tydligt förklarat sig inte stå för riktig— heten i viss uppgift som lämnats av tredje man, t. ex. i en vid köptill- fället överlämnad broschyr, kan han nämligen inte sägas ha ”åberopat" uppgiften. Att säljaren inte blir ansvarig om han över huvud taget inte känt till uppgiftens existens torde utan särskilt förtydligande i lagtexten vara uppenbart.

8 %

Paragrafen preciserar säljarens ansvar för fel i varan i fall då denna är att anse som farlig från hälso- eller säkerhetssynpunkt. Paragrafen motsvarar 8 % utredningens lagförslag.

Utredningen. Mot bakgrund av sina allmänna överväganden beträf- fande frågan huruvida i konsumentköplagen bör meddelas regler om de krav som en köpare bör kunna ställa på en varas användbarhet för sitt ändamål (4.2.3) konstaterar utredningen att de skäl som talar för att av- talsfrihet principiellt bör finnas i fråga om en varas egenskaper och be- skaffenhet i övrigt väsentligen saknar bärkraft, om situationen är sådan

Prop. 1973: 138 221

att den sålda varan är farlig för köparens eller annans liv eller hälsa. Enligt utredningens mening kan det med fog krävas att en vara uppfyl- ler åtminstone viss minimistandard i fråga om oskadlighet eller ofarlig- het. Uppfylls inte detta krav, bör köparen oavsett vad som avtalats kunna göra gällande de påföljder på grund av fel i varan som står ho— nom till buds enligt konsumentköplagen. Att i lagen närmare ange hur en vara skall vara beskaffad för att överensstämma med en sådan mini- mistandard låter sig dock av naturliga skäl inte göra. En tvingande be- stämmelse i ämnet bör i stället lämpligen anknyta till de huvudtyper av fall där konsumentskyddsintressct framträder med särskild styrka.

En första kategori utgörs enligt utredningen av sådana fall då varan säljs i strid mot förbud att saluhålla vara som meddelats i författning för att förebygga ohälsa eller olycksfall till följd av varans användning eller för att tillse att varan eljest är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt. Före- skrifter av sådant slag har meddelats i åtskilliga författningar på olika områden och beträffande skilda typer av varor. Som exempel nämner utredningen reglerna i "165 första stycket 1 och 185 livsmedelslagen ("1971: 511) samt bestämmelserna i 45 % första stycket och 56 % arbetar- skyddslagen (1949: 1). Till samma kategori kan även räknas fall då myndighet i säkerhetssyfte utfärdat förbud att saluhålla varan. Utred— ningen framhåller att detta torde vara den vanligaste av de situationer som påkallar intresse i sammanhanget. Utöver de områden som regleras av livsmedelslagen och arbetarskyddslagen erinras i betänkandet om föreskrifterna i kungörelsen (1935: 1.38) angående kontroll av viss elek- trisk materiel.

Utredningen anmärker att de föreskrifter av nu nämnda slag som har meddelats i författning eller av myndighet regelmässigt är straffsanktio- nerade. Detta är givetvis ägnat att avhålla säljare från att avyttra varor som inte uppfyller de krav som uppställs i föreskrifterna. Flera skäl ta— lar emellertid för att det vid sidan av straffsanktionen finns behov av ett civilrättsligt komplement till sådana föreskrifter. För köparen är det uppenbarligen av värde att kunna göra gällande påföljder på grund av fel i varan utan att behöva avvakta huruvida överträdelse av viss före- skrift beivras i vederbörlig ordning. Den omständigheten att säljaren fälls till ansvar för en sådan överträdelse innebär vidare inte något ställ- ningstagande till frågan om köparen av vara-n får häva köpet eller göra gällande annan påföljd på grund av fel i varan. Varan kan t. ex. ha sålts i befintligt skick eller till starkt nedsatt pris. För köparen kan det i så- dana fall framstå som osäkert, om han trots villkoren för köpet kan åbe- ropa att varan inte överensstämmer med viss säkerhetsförcskrift. Enligt utredningens mening bör med hänsyn till det anförda i konsumentköpla- gen uttryckligen slås fast att köparen får göra gällande de befogenheter lagen ger honom vid fel i varan, om denna har sålts i strid mot sådant förbud att saluhålla vara-n som meddelats i författning eller av myndig-

Prop. 1973: 138

|») lx) lx)

het för att förebygga att den som använder den ådrar sig ohälsa eller drabbas av olycksfall eller för att varan eljest skall vara- tillförlitlig från säkerhetssynpunkt (8 % första punkten).

Beträffande den närmare innebörden av den föreslagna bestämmelsen framhåller utredningen bl.a. följande. För att bestämmelsen skall bli tillämplig måste till en början konstateras att i författning eller av myn- dighet meddelats förbud mot saluhållande av varan. Detta torde i all- mänhet inte behöva vålla några svårigheter. Är förbudet intaget i en författning framgår syftet med föreskriften ofta direkt av författningens ordalydelse. Föreskriften måste rikta sig till säljaren. Det är således inte tillräckligt att en säkerhetsföreskrift avser den som vill begagna varan i egenskap av köpare. Motsvarande gäller sådana förbudsföreskrifter som meddelats av myndighet. Som ett ytterligare villkor för bestämmelsens tillämpning krävs att varan sålts i strid mot förbud att saluhålla den. Något krav på att köparen vid köpet skall ha saknat kännedom om att varan såldes i strid mot förbudsföreskriften ställs inte upp i lagtexten. Bestämmelsen är således tillämplig även om köparen genom upplysning av säljaren eller på annat sätt vid köpet fick klart för sig att varan inte uppfyllde kraven enligt viss säkerhetsföreskrift.

Föreligger de angivna förutsättningarna för bestämmelsens tillämp- ning, får köparen göra gällande de påföljder på grund av fel i varan som står honom till buds enligt 4 eller 5 &. Av naturliga skäl torde köparen oftast ha anledning att göra bruk av sin befogenhet att häva köpet. En förutsättning härför är dock att felet är av väsentlig betydelse för köpa- ren. Varje avvikelse från en säkerhetsföreskrift behöver således inte resultera i att köpet skall gå åter. Köparen bör också kunna påkalla tillämpning av reglerna om verkan av underlåtenhet av säljaren att uppfylla avhjälpningsåtagande. Att köparen behåller varan men kräver avdrag på köpeskillingen kan vara motiverat om felet är ringa och kö— paren genom avdraget blir i stånd att försätta varan i det skick som den bör ha för att motsvara säkerhetsföreskriften. Av det förhållandet att 8 % hänvisar till 4 och 5 åå såvitt avser de påföljder köparen kan göra gällande får enligt utredningen inte dras den slutsatsen att 8 5 blir av betydelse endast i sådana fall då köparens befogenheter vid fel har in- skränkts genom villkor i köpavtalet. Som följer av ?. å andra stycket kan köparen också i övrigt åberopa 8 & beträffande de befogenheter varom föreskrivs i 4 och 5 %% (se även 10 å). Vill däremot köparen göra gäl- lande befogenhet som uteslutande följer av den allmänna köplagen, t. ex. rätt till skadestånd oberoende av culpa enligt 43 å andra stycket, måste förutSättningarna för denna befogenhet enligt köplagens principer (eller allmänna avtalsrättsliga grundsatser) föreligga.

De skäl som talar för att i konsumentköplagen ta in en uttrycklig re- gel beträffande fall då en vara sålts i strid mot förbud att saluhålla va- ran gör sig enligt utredningens uppfattning gällande med samma styrka

Prop. 1973: 138 223

även i åtskilliga situationer då något sådant förbud visserligen inte med- delats men varan på grund av sin beskaffenhet är att anse som farlig för köparens eller annans liv eller hälsa. Det skydd för köparen som 8 5 av— ser att ge skulle med andra ord bli ofullständigt. om denna för sin till- lämpning vore helt beroende av om en säkerhetsföreskrift av berörda slag utfärdats eller inte. I fråga om åtskilliga typer av konsumentvaror saknas sådana föreskrifter eller innefattar föreskrifterna inte något för- bud mot saluhållande av varan. För köparen kan det emellertid vara av värde att också beträffande sådana varukategorier ha tillgång till en tvingande lagbestämmelse, som ger honom möjlighet att oavsett parter- nas avtal häva köpet på grund av de risker som är förenade med varans användning. Utredningen föreslår därför att i paragrafen tas in en före- skrift om att köparen skall äga göra gällande befogenhet enligt 4 eller 5 5, om varan är så bristfällig att den inte kan användas utan uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa (8 % andra punkten).

Bestämmelsen i andra punkten tar bl.a. sikte på försäljning av mo- torfordon som inte är i trafiksäkert skick. Nuvarande regler i trafikför— fattningarna innefattar- inte något sådant förbud mot saluhållande av vara som avses i den föreslagna första punkten av 8 %. Enligt utredning- ens mening bör köparens skydd vid förvärv av ett begagnat fordon kunna i avsevärd mån stärkas, om han får möjlighet att göra gällande befogenhet enligt 4 eller 5 5 konsumentköplagen i situationer då fordo- net är så bristfälligt att det är förenat med uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa att använda fordonet. Det sagda bör gälla även då fordonet köpts "'i befintligt skick” (se 9 5). En sådan förstår]:- ning av köparens ställning vid köp av begagnade bilar står även i över- ensstämmelse med den sedvänja som under senare år utbildats inom den reguljära bilhandeln. Utredningen är inte främmande för att konsumen- tens ställning vid köp av begagnade bilar kan behöva stärkas ytterligare för att skyddet skall bli effektivt. Den förordade lösningen innebär att det i varje särskilt fall måste prövas huruvida de i 8 5 andra punkten an- givna förutsättningarna föreligger, dvs. om fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa. Frågan kommer i ett annat läge, om det av konsumentutred- ningen framförda förslaget om obligatorisk kontrollbesiktning i sam- band med överlåtelse av begagnad bil genomförs (SOU 1971: 86 s. 79). Köplagsutredningen har inte ansett sig böra gå närmare in på konse- kvenserna av detta förslag.

Utredningen påpekar att bestämmelsen i andra punkten också bör kunna få betydelse i fråga om köp av andra varor än bilar, t. ex. barn— sängar som inte fyller skäliga anspråk på säkerhet mot olycksfall, leksa— ker som har giftiga, brandfarliga eller eljest riskabla egenskaper samt bäddsoffor vilka på grund av sin konstruktion innebär allvarlig risk för olycksfall.

Prop. 1973: 138 224

För att en köpare enligt den föreslagna bestämmelsen skall få utöva befogenhet att häva köpet etc. krävs till en början att varan är att be— teckna som ”bristfällig”. Därmed avser utredningen att markera att re- geln främst avser defekta varor. I princip bör dock inte göras någon skillnad mellan begagnade och nytillverkade varor. Även varor av det senare slaget kan ibland vara- att bedöma som ”bristfälliga” från säker- hetssynpunkt. En ny hushållsmaskin kan t. ex. ha sådana egenskaper att den inte kan användas utan allvarlig risk för att den som begagnar den kommer till skada. Vid bedömningen av varans bristfällighet bör hänsyn" främst tas till det sätt att använda varan som framstår som det normala. Även användningssätt som inte är att hänföra till normalt begagnande men ligger nära till hands eller så att säga ”i farans riktning” bör emel- lertid kunna tillmätas betydelse. Man bör kunna ta hänsyn till risker ge- nom brandfarlighet, även om dessa inte har något samband med an— vändningen, och till risker som aktualiseras om exempelvis barn plockar sönder leksaker. Kravet på bristfällighet hos varan kvalificeras i lagtex- ten på det sättet att varan skall vara ”så bristfällig att den inte kan an- vändas utan uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa”. Utredningen framhåller att det i och för sig inte krävs att köparen eller annan kommit till skada för att bestämmelsen skall bli tillämplig. Det är tillräckligt att varan vid en allmän bedömning är att räkna som farlig för någons liv eller hälsa. Bestämmelsen är givetvis inte avsedd att till- lämpas så snart en vara teoretiskt sett innebär någon grad av fara för an- vändaren eller annan, oavsett hur obetydlig eller avlägsen denna risk kan vara. För att markera att bestämmelsen endast träffar fall då det av omständigheterna framgår att varan medför en påtaglig risk har i lag- texten angetts att det skall vara förenat med ”uppenbar” fara att a-n- vända varan (jfr 12 kap. 19% jordabalken). Härigenom kan man enligt utredningens mening undgå den felaktiga tolkningen av bestämmelsen att den skulle kunna åberopas beträffande varje köp av vara, vars an- vändning abstrakt sett är förenad med viss risk för någons liv eller hälsa, t. ex. köp av kökskniv för hushållsändamål.

Utredningen har inte ansett det nödvändigt att i bestämmelsen ut- tryckligen undanta fall då varan visserligen normalt sett inte kan räknas som farlig för någons liv eller hälsa men med hänsyn till den indivi— duelle köparens särskilda förhållanden kan vara att betrakta som riska- bel, t. ex. om ett klädesplagg på grund av viss egenskap hos tyget fram— kallar hudutslag hos en person som lider av allergi. Frågan om vilken betydelse som kan tillmätas den individuelle köparens speciella förhål- landen får bedömas efter de allmänna kriterier som är avgörande för vad som skall räknas som ”fel”, dvs. främst med hänsyn till vad par- terna har avtalat om vara-ns egenskaper.

Beträffande bestämmelsens innebörd i övrigt hänvisar utredningen till vad som anförts beträffande första punkten i paragrafen. Bestämmelsen

Prop. 1973: 138 225

bör i enlighet härmed kunna tillämpas, även om köparen kände till va- rans bristfällighet, t. ex. om han köpt en trafikfarlig begagnad bil utan att sätta sig in i de risker bilens egenskaper medför. Köparen bör vidare kunna åberopa bestämmelsen, även om varans farliga egenskaper kom- mit till synes först efter köpet. Utredningen erinrar också om att andra punkten inte ställer upp krav på att säljaren insett varans farlighet.

Remissyttrandena. Den föreslagna första punkten i Bä godtas i all- mänhet av remissinstanserna. KO anser att utredningen övertygande motiverat den precisering av felreglernas räckvidd som görs i denna be- stämmelse. Enligt hans mening är det dock inte berättigat med ett sär- skilt väsentlighetsrekvisit beträffande varor som säljs i strid mot försälj— ningsförbud som har tillkommit av säkerhetsskäl. I lagen bör göras klart att hävningsrätt alltid skall föreligga för köparen i de fall som avses med bestämmelsen.

Näringslivet framhåller att felbegreppet genom bestämmelsen kom- mer att i vissa avseenden bestämmas med utgångspunkt i näringsrätts- liga straffstadgandcn, vilka inte utformats under hänsyn till att de skall få civilrättslig verkan. Detta är principiellt diskutabelt. Eftersom förbu- den ofta tillkommit med hänsyn till såväl köparens som tredje mans in- tresse, får dock bestämmelsen i" denna del godtas. Regeln bör enligt nä- ringslivets mening dock inte få åberopas av köpare som haft full insikt om varans farlighet men som likväl velat förvärva varan. Enligt sedvan— liga köprättsliga grundsatser föreligger då inte'fel i köplagens mening. Liknande synpunkter anförs av MRF, som anser att 8 % bör bli föremål för översyn.

SPK erinrar om att en central ramförfattning rörande främst kemiska varor är under utarbetande på grundval av miljökontrollutredningens förslag till lag om hälso- och miljöfarliga varor. Denna produktkontroll kommer givetvis att få stor betydelse och medföra att tillämpningsområ— det för 8 & vidgas.

I fråga om paragrafens andra punkt uttalar Svenska företagares riks- förbund och M att bestämmelsen skulle försvåra köp av exempelvis be- gagnade delar av en trafikoduglig bil. Här blir förslagets påbud alltför långtgående i de fall där köpare och säljare är överens om förutsättning- arna för köpet. Svenska företagares riksförbund tillägger" att en bil av nämnda slag kan vara en veteranbil avsedd för museum eller en sällsynt sportbil som kanske köparen själv avser att låta renovera. Det är givet- vis svårt att lagtekniskt finna en lösning utan att paragrafens .anda och mening går förlorad men det förefaller förbundet nödvändigt att en ändring görs. Hovrätten för Västra Sverige menar däremot att intresset av att endast trafikdugliga fordon säljs är så stort, att den föreslagna be- stämmelsen likväl får anses motiverad.

KO anser inte att ett särskilt väsentlighetsrekvisit för hävningsrätt är

15 Riksdagen 1973. ] saml. Nr 138

Prop. 1973: 138 ' 226 berättigat utöver kravet på att risken med varan skall vara ”uppenbar”. Samma synsätt bör anläggas som i fråga om varor som säljs i strid mot försäljningsförbud vilket tillkommit av säkerhetsskäl.

Näringslivet förklarar sig ha förståelse för den principiella stånd— punkt som uppbär regeln i andra punkten men avstyrker bestämmelsen i dess föreslagna utformning. Näringslivet pekar på svårigheterna att pre- cisera vad som skall krävas för att säljaren skall anses ha kunnat förutse ”farlig användning”. Enligt förslaget skall säljaren beakta inte enbart köparens utan även tredje mans liv och hälsa. Har säljaren sålt t. ex. en fyrverkeripjäs till en vuxen person är pjäsen inte farlig i dennes hand. Överlämnar köparen pjäsen till ett barn, bör säljaren inte stå risken här- för. Säljaren bör inte heller stå risken för det fallet att köparen uppger sig skola använda saken för ett speciellt ändamål, där farligheten inte framträder, men sedermera förfar i strid härmed. Bestämmelsen och dess motiv bör utformas så att det klart framgår att de angivna exemp- len inte är täckta. Härtill kommer att bestämmelsen -— som i hithörande avseende inte har sin grund i meddelat förbud —— inte rimligen bör vara tillämplig då köparen haft insikt om farligheten men sedermera ångrat sitt köp. Enligt näringslivets mening blir konsekvensen Särskilt orimlig, om säljaren inte skulle vara medveten om farligheten i fråga. Mot be- stämmelsen kan ytterligare invändas att rekvisitet ”bristfällig” inte är entydigt. Det kan sålunda ifrågasättas om härmed avses något utöver att varan skall vara behäftad med abstrakt eller konkret fel.

Föreningen Sveriges Iingsrättsdomare påpekar att utredningen inte har ansett det nödvändigt att i bestämmelsen undanta fall då varan vis— serligen normalt sett inte kan räknas som farlig för någons liv eller hälsa men med hänsyn till den individuelle köparens särskilda förhållanden kan vara att betrakta som farlig, t. ex. för en person som lider av allergi. Föreningen delar utredningens uppfattning att i princip allmänna krite- rier bör vara avgörande för vad som skall betecknas som fel i varan men anser i motsats till utredningen att detta i tydlighetens intresse ut— tryckligen bör framgå av'lagtexten.

Näringslivet finner det självklart att köpare, som redan -vid köpetill- fället erhållit visst avdrag på köpeskillingen för varans skick inte skall kunna kräva ytterligare avdrag för att försätta varan i det skick som krävs för att uppfylla "exempelvis viss säkerhetsföreskrift. En bilköpare har t. ex. nya däck hemma och köper därför bilen med slitna däck med avdrag på priset om 500 kr. Det vore då orimligt, om han efter köpet kunde erhålla ytterligare ett avdrag. Detta bör enligt näringslivets me- ning komma till klart uttryck. Liknande synpunkter framförs av Han- (Ielskamrarnas nämnd och MRF.

Föredraganden. Jag har i den allmänna motiveringen (6.2.3) förklarat mig dela utredningens uppfattning att konsumentköplagen inte bör ge—

Prop. 1973: 138 227 nom generella regler inskränka rådande avtalsfrihet beträffande kraven på varans beskaffenhet. Frågan om vad som skall räknas som fel i en köpt vara bör således bedömas enligt samma kriterier som anses gälla vid tillämpning av den allmänna köplagen. Som jag har framhållit tidi- gare bör detta dock inte leda till att man helt avstår från att i konsu— mentköplagen reglera vad som i materiellt hänseende skall räknas som fel. I likhet med utredningen anser jag det vara av värde från konsu- mentskyddssynpunkt att lagen bl. a. slår fast att varan skall uppfylla åt— minstone viss minimistandard i fråga om oskadlighet och ofarlighct. Be— stämmelser härom bör tas upp i 8 5. .

I fråga om den närmare utformningen av reglerna skiljer utredningen mellan två huvudtyper av fall. Till en första kategori hänförs situationer då varan säljs i strid mot sådant förbud att saluhålla vara som medde— lats i författning eller av myndighet för att-förebygga ohälsa eller olycks- fall till följd av varans användning eller för att tillse att varan eljest är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt (första punkten). En andra kategori utgörs av fall då något sådant förbud visserligen inte har meddelats men varan är så bristfällig att den inte kan användas utan uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa (andra punkten). I fråga om båda situationerna anges i förslaget som rättsföljd att köparen får utöva de befogenheter som tillkommer honom enligt 4 eller 5 5.

Från remissinstansemas sida har inte riktats någon erinran mot att konsumentköplagens reglering inriktas på de två typsituationer som be-' handlas av utredningen. Också jag finner det naturligt att tvingande reg- ler meddelas i dessa hänseenden. Jag vill erinra om att samhället under senare år i växande grad uppmärksammat behovet av att kontrollera hanteringen av varor som kan befaras medföra hälso- eller olycksfalls- risker. Som exempel härpå kan nämnas det till årets riksdag framlagda förslaget till lag om hälso- och miljöfarliga varor (prop. 1973: 17). Med hänsyn härtill framstår det som följdriktigt att konsumentköplagen i förs- ta hand behandlar fall då en vara sålts i strid mot näringsrättslig före- skrift som meddelats i säkerhetssyfte. Härutöver bör emellertid också regleras situationer då en såld vara eljest uppvisar påtagligt farliga egenskaper.

Som utredningen påpekar rör den föreslagna första punkten väsentli- gen fall då säljaren har överträtt ett straffsanktionerat förbud att salu- hålla varan. Vid sidan härav kan också förekomma situationerldå ett vi- tessanktionerat förbud åsidosatts. Beträffande båda fallen gäller att in- skränkningen i rätten att saluföra varan ytterst motiveras av samhällets önskan att bereda den som köper eller använder varan ett effektivt skydd mot skaderisker. Det har med tanke härpå framstått som mest ändamålsenligt att förbuden förenats med en straffrättslig sanktion. Detta innebär emellertid inte att det skulle saknas behov av ett civil- rättsligt skydd för köparen i sådana fall. Den omständigheten att sälja-

Prop. 1973: 138 228

ren fälls till ansvar eller att vite utdöms för överträdelse av förbud att sälja varan innefattar inte i och för sig något ställningstagande till frågan om köparen kan frånträda avtalet eller eljest göra gällande civilrättslig påföljd på grund av fel i varan. Situationen är härvidlag i princip densamma som då ingripande har skett enligt t.ex. mark- nadsföringslagen beträffande vilseledande framställning om varan. Det kan, exempelvis om varan har sålts till nedsatt pris, vara osäkert för köparen om han trots detta kan åberopa som fel i varan- att denna inte uppfyller viss säkerhetsföreskrift. Jag finner därför goda skäl tala för att det i konsumentköplagen uttryckligen slås fast att varan i så- dana situationer skall anses behäftad med fel.

Näringslivet har beträffande utredningens förslag i denna del fram— hållit att regeln inte bör få åberopas av köpare som haft full insikt om varans farlighet men likväl velat köpa den. Jag delar inte denna uppfatt- ning. Som nyss påpekats rör det sig här så gott som uteslutande om fall där säljaren har handlat i strid mot ett straff- eller vitessanktionerat för- bud att saluhålla varan, vilket har till ändamål att förebygga skador för den som använder denna. Det är ett starkt allmänt intresse att sådana förbud respekteras. Ett förbud bör därför inte kunna göras verkningslöst i civilrättsligt hänseende genom att säljaren upplyser köparen om förbu- dets existens eller genom att denne på annat sätt får förhållandet klart för sig.

Med hänsyn till det anförda ansluter jag mig till utredningens förslag såvitt avser första punkten i 8 &. I överensstämmelse med vad som har förordats beträffande 7 ?; bör dock rättsföljden anges genom att i be— stämmelsen utsägs att varan under angivna förutsättningar skall anses behäftad med fel. Bestämmelsen bör dessutom jämkas redaktionellt.

I fråga om den närmare innebörden av bestämmelsen kan jag i hu- vudsak hänvisa till vad utredningen har anfört. Av regelns formulering framgår att förbudet mot saluförande av varan skall ha meddelats i ett syfte av visst slag, nämligen att förebygga ohälsa eller olycksfall hos den som använder varan eller att sörja för att varan är tillförlitlig från sä— kerhetssynpunkt. Utredningen har i betänkandet (SOU 1972: 28 s. 116) gett exempel på sådana förbud som avses med bestämmelsen. Vissa slag av försäljningsförbud uppbärs i första hand av andra intressen än de nu angivna, exempelvis intresset av att upprätthålla allmän ordning och förebygga brott. Den omständigheten att ett på sådana grunder med- delat förbud i någon mån också kan anses tillgodose ett intresse av den typ som avses i den nu föreslagna bestämmelsen bör inte vara tillräckligt för att denna skall bli tillämplig. Bestämmelsen kan sålunda inte anses omfatta exempelvis försäljning av vapen till den som saknar rätt att in— . neha vapnet. Vad gäller förbud med stöd av den föreslagna lagen om hälso- och miljöfarliga varor blir regeln tillämplig om förbudet föranleds av att varan innebär hälsorisker för den som använder den. Grundas för-

Prop. 1973: 138 229

budet däremot på att varan kan medföra skadlig inverkan på miljön utan att vara förenad med några särskilda skaderisker för användaren, blir den inte tillämplig. Som utredningen påpekar torde regeln främst få ak- tualitet i fall då säljaren handlat i strid mot sådant förbud att saluhålla vara som har meddelats av myndighet.

Den civilrättsliga påföljd som kommer i fråga är naturligen i första hand hävning av köpet. Liksom utredningen anser jag det dock inte helt uteslutet att också annan påföljd kan bli aktuell. Rör det sig om en ba- gatellartad överträdelse av viss säkerhetsföreskrift, där köparen relativt lätt själv kan se till att varan försätts i föreskrivet skick, bör sålunda ex— empelvis prisavdrag kunna komma i fråga. Jag biträder därför inte KO:s förslag att hävningsrätt alltid skall föreligga för köparen i de fall som avses i bestämmelsen.

Mot andra punkten i 8 5 har från remissinstansernas sida riktats in- vändningar av väsentligen samma slag som beträffande första punkten. Näringslivet har härutöver särskilt framhållit att bestämmelsen inte bör täcka fall där säljaren saknat möjlighet att förutse ”farlig användning” av varan. Från flera håll uttalas önskemål om att regeln ses över.

I likhet med utredningen anser jag det vara av värde att första punk- ten i 8 & kompletteras med en bestämmelse som tar sikte på fall då nå- got uttryckligt förbud att saluhålla varan visserligen inte har meddelats men varan på grund av sin beskaffenhet är att anse som farlig för köpa- rens eller annans liv eller hälsa. För många typer av konsumentvaror saknas näringsrättsliga skyddsföreskrifter av det slag som åsyftas i första punkten. För köparen kan det då vara av betydelse att konsumentköp- lagen ger honom möjlighet att oavsett parternas avtal utöva de befogen- heter som lagen ställer till hans förfogande. En sådan regel kan också vara av värde från allmän synpunkt genom att den lägger hinder i vägen för handel med farliga varor. Jag instämmer sålunda med utredningen i att lagen bör innehålla en bestämmelse som preciserar säljarens ansvar för fel i det hänseende varom nu är fråga.

Vad beträffar bestämmelsens närmare utformning har under remiss- behandlingen gjorts gällande att den inte bör omfatta fall då- köparen har köpt varan med insikt- om dess farlighet. Med anledning .härav vill jag erinra om att situationen till sin reella karaktär inte skiljer sig nämn— värt från det fall som regleras i första punkten-av 8 5. Den omständig- heten att i det ena fallet säljaren har överträtt ett i författning eller av myndighet från hälso— eller säkerhetssynpunkt meddelat förbud att salu- hålla varan, medan man i det andra fallet får göra en friare bedömning av varans farlighet, kan-enligt min mening inte tillmätas någon avgö— rande betydelse i sammanhanget. Önskemålet att motverka försäljning av varor med klart farliga egenskaper är lika starkti båda fallen. Det skulle därför vara inkonsekvent att-i nu' förevarande hänseende inta en -. annan position beträffande andra punkten än den som" förut har-redovi-

Prop. 1973: 138 230

sats beträffande första punkten. Jag anser-alltså inte att köparens vet- skap om varans farlighet bör ha någon betydelse för regelns tillämplig- het.

Det sagda behöver inte innebära att'det under alla omständigheter skall betraktas som fel i varan att denna inte kan användas utan fara för köparens eller annans person. I speciella situationer kan det vara helt klart mellan parterna att varan inte i föreliggande skick skall användas på något sådant sätt. ] ag tänker exempelvispå det fallet att konsumen- ten vill köpa en bil, som han inte avser att använda i trafik som den är, därför att den är trafikfarlig. Han kanske avser att låta transportera bort den för att sedermera själv renovera den eller utnyttja vissa användbara delar för renovering av en annan bil. Jag vill emellertid understryka att säljaren för att kunna undgå påföljder för fel i varan måste ha grundad anledning att räkna med att den inte skall komma till användning i före- liggande skick. Det bör inte räcka med att han uppmanar köparen att inte använda bilen förrän den har försatts i trafiksäkert skick och att kö- paren förklarar sig skola följa denna uppmaning.

Näringslivet har kritiserat vissa uttalanden av utredningen om inne- börden av den föreslagna bestämmelsen. Särskilt har betonats att det är svårt för säljaren att förutse att varan kan komma till ”farlig använd- ning”. Enligt min mening bör dessa svårigheter delvis kunna elimineras genom kravet att det skall vara förenat med ”uppenbar” fara att an- vända varan. Häri får anses ligga att det skall vara fråga om sådana ris- ker som kan uppstå vid vad som ligger inom ramen för ett normalt be- gagnande av varan. Detta uttryck får ges en ganska vidsträckt innebörd. När det gäller leksaker får det t. ex. anses ingå i ett normalt begagnande att barnet plockar sönder leksaken. Det är emellertid inte meningen att säljaren skall behöva stå risken exempelvis för att en vara, som normalt skall användas av vuxna personer, kommer i händerna på ett barn som använder den felaktigt och därigenom utsätter sig själv eller andra för fara.

För att bestämmelsen skall bli tillämplig bör, som utredningen före- slår, krävas att varan är bristfällig. Bristfälligheten skall bestå i att varan inte fyller skäliga anspråk från säkerhetssynpunkt. Däremot erfordras inte i och för sig att den avviker från den standard som är normal för varor av motsvarande slag. Den behöver med andra ord inte vara be- häftad med fabrikationsfel eller liknande. Av det sagda följer också att regeln omfattar inte bara begagnade eller defekta varor utan också fabriksnya sådana.

Varans farlighet bör bedömas efter vilka risker som typiskt sett kan vara förenade med dess användning. Risker som hänför sig till den in- dividuelle köparens särskilda förhållanden kan därför i princip inte med- föra att bestämmelsen blir tillämplig. Frågan om vilken betydelse som kan tillmätas sådana omständigheter får som utredningen framhåller

Prop. 1973: 138 . 231

bedömas främst med ledning av vad parterna kan anses ha avtalat-om varans egenskaper. Jag anser det inte behövligt att, som Föreningen Sve- riges tingsrättsdomare har ifrågasatt, förtydliga lagens innebörd på den- . na punkt.

Mot bakgrund av det anförda förordar jag att 8 5 andra punkten ut- formas i överensstämmelse med utredningens förslag. I fråga om bestäm- melsens närmare innebörd vill jag i första hand hänvisa till vad utred- ningen har anfört. Vad gäller förvärv av begagnade bilar vill jag särskilt framhålla att en bil som är i sådant skick att den inte skulle godkännas vid obligatorisk kontrollbesiktning i regel torde få anses bristfällig på det sätt som avses i 8 & andra punkten. .

Den påföljd som kommer i fråga vid fel som avses i andra punkten är . normalt hävning. Bestämmelsen har' emellertid inte inskränkts att avse enbart denna påföljd. I vissa situationer kan t. ex. ett prisavdrag framstå som en lämpligare påföljd än hävning. Jag tänker exempelvis på det fal- let att farligheten beror på avsaknaden av en mindre detalj, som köpa- ren lätt kan avhjälpa. I ett fall av denna typ kan det stundom vara lämpligt att låta köparen behålla varan mot ett prisavdrag som sätter honom i stånd att rätta till felet. Med anledning av ett påpekande av nä- ringslivet vill jag framhålla att köparen inte bör kunna göra gällande rätt till prisavdrag enligt 4 eller 5 %, om parterna redan i samband med köpet kommit överens om visst avdrag på priset med hänsyn till felet. Det måste emellertid vara fråga om e