Prop. 1998/99:92

Ändringar i telelagen m.m.

OBS! Denna upplaga innehåller inte bilagorna 5-7. Bilagorna finns i den tryckta upplagan.

1

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 1999

Göran Persson

Mona Sahlin (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i telelagen (1993:597) för att genomföra teledataskyddsdirektivet (97/66/EG), taltelefonidirektivet (98/10/EG) samt direktivet 97/51/EG om ändring i ramdirektivet (90/387/EEG) och direktivet om hyrda förbindelser (92/44/EEG) inom telekommunikationsområdet.

För att stärka integritetsskyddet föreslås att i lagen införs bestämmelser om behandling av personuppgifter inom telekommunikationsområdet, bl.a. skall teleoperatören utplåna eller avidentifiera uppgifter som angår särskilda telemeddelanden efter samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren. En bestämmelse om skadeståndsskyldighet vid överträdelse av dessa föreskrifter föreslås. Vidare föreslås att regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om bl.a. nummerpresentation, vidarekoppling och kataloguppgifter. Bestämmelserna kompletterar och preciserar personuppgiftslagen på detta område.

Enligt förslaget införs i telelagen också vissa bestämmelser som angår förhållandet mellan teleoperatören och abonnenten. Det gäller bl.a. krav på vad abonnemangsavtalet skall innehålla och förfarandet vid uppsägning av abonnemanget.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Prop. 1998/99:92

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................. 3

2 Lagtext............................................................................................... 3 2.1 Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597) .............. 3 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597) ......................................................... 21 2.3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) ... 22 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation ......................................................... 24

3 Ärendet och dess beredning............................................................. 25

4 Nuvarande ordning och aktuella direktiv......................................... 26 4.1 Nuvarande ordning............................................................ 26 4.1.1 Behandling av personuppgifter på teleområdet...................................................... 26

4.1.2 Taltelefoni ....................................................... 27

4.2 Direktiv ............................................................................. 28 4.2.1 Teledataskyddsdirektivet................................. 28 4.2.2 Taltelefonidirektivet........................................ 29

5 Ändringar i telelagen m.m. .............................................................. 31 5.1 Behandling av personuppgifter inom telekommunikationsområdet ............................................. 31 5.2 Nya taltelefonidirektivet m.m............................................ 33

6 Kostnader och ikraftträdande........................................................... 35

7 Författningskommentar.................................................................... 35 7.1 Förslaget till lag om ändring i telelagen ............................ 35 7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597) ....................................................... 43 7.3 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100). 43 7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation ......................................................... 43

Bilaga 1 Promemorians lagförslag ....................................................... 44

Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna....................................... 55

Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag.................................................. 56

Bilaga 4 Lagrådets yttrande.................................................................. 75

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 mars 1999............ 79

Rättsdatablad............................................................................................ 80

3

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i telelagen (1993:597),

2. lag om ändring lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597),

3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

4. lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om telelagen (1993:597)2

dels att nuvarande 4 a–15 §§ skall betecknas 5–18 §§, nuvarande 16 § skall betecknas 20 §, nuvarande 17–17 b §§ skall betecknas 22–24 §§, nuvarande 18 § skall betecknas 28 §, nuvarande 19–22 §§ skall betecknas 31–38 §§, nuvarande 23–27 §§ skall betecknas 43–47 §§, nuvarande 28 och 29 §§ skall betecknas 53 § och 54 §, nuvarande 30–33 a §§ skall betecknas 56–61 §§, nuvarande 35–38 §§ skall betecknas 62–65 §§,

dels att 1 § samt att de nya 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22–24, 28, 31, 32, 34–37, 43 46, 47, 53, 54, 59, 60 och 62 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 4 a, 5, 11, 13, 14 a, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 37 och 38 §§ skall sättas närmast före 5, 7, 13, 15, 17, 18, 28, 32, 37, 43, 44, 56, 57, 62, 64 och 65 §§,

dels att i lagen skall införas sjutton nya paragrafer, 19, 21, 25–27, 29, 30, 39–42, 48–52 och 55 §§, samt närmast före 55 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet. I lagen avses med

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av rådets direktiv 90/387/EEG och 92/44/EEG för anpassning till en konkurrensutsatt miljö på telekommunikationsområdet (EGT L 295, 29.10.1997, s. 23, Celex 397L0051), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 november 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (EGT L 24, 30.1.1998, s. 1, Celex 397L0066), Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö (EGT L 101, 1.4.1998, s. 24, Celex 398L0010).2 Lagen omtryckt 1997:397.

4

telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare,

teletjänst: förmedling av telemeddelande för någon annan, mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutning tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt,

telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låghastighetsmodem,

televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet,

telenät: anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden, nätkapacitet: överföringskapacitet i telenät eller del därav, hyrd förbindelse: nätkapacitet mellan nätanslutningspunkter som avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser3,

samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter, såväl fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten.

Med televerksamhet avses inte utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen.

Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet. I lagen avses med abonnent: den som har ingått avtal med en teleoperatör om tillhandahållande av en teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät,

användare: den som använder eller efterfrågar teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät,

hyrd förbindelse: nätkapacitet mellan nätanslutningspunkter som avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG

4

,

mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutning tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt,

nätkapacitet: överföringskapacitet i telenät eller del därav,

3 EGT L 165, 19.6.1992, s. 27 (Celex 392L0044).4 EGT L 295, 29.10.1997, s. 23 (Celex 397L0051).

5

samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter, såväl fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låghastighetsmodem,

telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare,

telenät: anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden,

teleoperatör: den som förvärvsmässigt bedriver televerksamhet,

teletjänst: förmedling av telemeddelande för någon annan,

televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet.

Med televerksamhet avses inte utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Följande tjänster får inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahållas först efter anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten):

1. telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt,

2. mobil teletjänst,

3. annan teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur nummerplan för telefoni enligt 21 §, samt

3. annan teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur nummerplan för telefoni enligt 37 §, samt

4. nätkapacitet. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten.

7 §

Förutom anmälan enligt 4 a § krävs tillstånd enligt denna lag för

Förutom anmälan enligt 5 § krävs tillstånd enligt denna lag för

6

rätten att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst eller nätkapacitet, om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

rätten att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst eller nätkapacitet, om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Tillstånd får avse ett visst område eller hela landet.

9 §

Tillsynsmyndigheten skall efter ansökan meddela förhandsbesked om tillstånd enligt 5 § behövs för viss televerksamhet. Ett förhandsbesked gäller för den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet.

Tillsynsmyndigheten skall efter ansökan meddela förhandsbesked om tillstånd enligt 7 § behövs för viss televerksamhet. Ett förhandsbesked gäller för den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet.

10 §

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från tillståndsplikten enligt 5 §, om det finns särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från tillståndsplikten enligt 7 §, om det finns särskilda skäl.

Om det behövs för att följa utvecklingen på telekommunikationsområdet, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela föreskrifter om att den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av anmälningsplikten enligt 4 a § skall lämna upplysningar om verksamheten.

Om det behövs för att följa utvecklingen på telekommunikationsområdet, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela föreskrifter om att den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av anmälningsplikten enligt 5 § skall lämna upplysningar om verksamheten.

13 §

Tillstånd enligt 5 § skall beviljas om inte den sökande saknar förutsättningar att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. Särskilda bestämmelser om tillstånd att tillhandahålla mobil teletjänst i vissa fall finns i 12 §.

Tillstånd enligt 7 § skall beviljas om inte den sökande saknar förutsättningar att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. Särskilda bestämmelser om tillstånd att tillhandahålla mobil teletjänst i vissa fall finns i 14 §.

15 §

Tillstånd enligt 5 § att driva tele-Tillstånd enligt 7 § att driva tele-

7

verksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

verksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

1. att på vissa villkor tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt åt var och en som efterfrågar denna tjänst,

2. att med beaktande av tillgänglig kapacitet tillhandahålla nätkapacitet på vissa villkor åt den som efterfrågar sådan,

3. att tillhandahålla information om verksamhetens ägare,

4. att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet,

5. att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 a eller 20 b §,

5. att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 23 eller 34 §,

6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera uppgifter om enskildas teleabonnemang hos anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag, samt

6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera uppgifter om enskildas teleabonnemang hos anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag,

7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov.

7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov, samt

8. att på skäliga villkor tillhandahålla telefonisttjänster.

Tillstånd enligt 5 § att driva televerksamhet skall förenas med villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 14 a §.

Tillstånd enligt 7 § att driva televerksamhet skall förenas med villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om det sätt på vilket tillståndsvillkoren skall fullgöras.

17 §

Den som beviljas tillstånd enligt 5 § skall bedriva denna televerksamhet så att beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan verkställas och så att verkställandet inte röjs.

Den som beviljas tillstånd enligt 7 § skall bedriva denna televerksamhet så att beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan verkställas och så att verkställandet inte röjs.

Innehållet i och uppgifter om de avlyssnade eller övervakade telemeddelandena skall göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand.

19 §

Den som tillhandahåller anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät i en fast nätanslutningspunkt skall informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska

8

specifikationer som skall följas vid anslutningen.

20 §

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 a § får, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 § får, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

Om anslutning till ett telenät avbryts eller begränsas skall teleoperatören på begäran upplysa om skälen till detta.

21 §

Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och är anmäld enligt 6 § skall i god tid före genomförandet till tillsynsmyndigheten och till användare som berörs av åtgärden anmäla sådana åtgärder som avbryter, avslutar, avsevärt förändrar eller begränsar tillgängligheten av teletjänster i nätet.

22 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt 15 och 16 §§.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt 18–21 §§.

23 §

Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 4 a § är skyldig

Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 5 § är skyldig

1. att bedriva verksamheten under de förutsättningar som följer av de internationella överenskommelser som Sverige har biträtt,

2. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av särskilda teletjänster,

3. att medverka till att telemeddelanden kan förmedlas till sam-

3. att medverka till att telemeddelanden, utan kostnad för använ-

9

hällets alarmerings- och räddningstjänst,

daren, kan förmedlas till samhällets alarmerings- och räddningstjänst,

4. att beakta totalförsvarets behov av telekommunikationer under höjd beredskap,

5. att årligen redovisa sin verksamhet i de delar som omfattas av anmälningsplikten efter principer som är särskilt avpassade för verksamheten samt ställa redovisningen till förfogande för tillsynsmyndigheten eller den som anvisas av myndigheten,

6. att på skäliga villkor till någon annan som för nummerupplysningsändamål begär det lämna ut sådana uppgifter om enskildas teleabonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 25 § första stycket 1 denna lag,

6. att på skäliga villkor till någon annan som för nummerupplysningsändamål begär det lämna ut sådana uppgifter om enskildas teleabonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 45 § första stycket 1 denna lag,

7. att på skäliga villkor i sin verksamhet till allmänheten lämna ut uppgifter om enskildas teleabonnemang hos någon annan anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag, samt

8. att på begäran av myndighet lämna upplysningar om verksamheten för statistikändamål.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om i vilken utsträckning krav enligt första stycket skall fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske.

24 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får föreskriva att den som har tillstånd enligt 5 § och har en dominerande ställning på den svenska marknaden skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får föreskriva att den som har tillstånd enligt 7 § och har en dominerande ställning på den svenska marknaden skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet.

25 §

Avtal om anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät skall innehålla uppgifter om

1. leveranstid för anslutningen,

2. de underhållstjänster som erbjuds,

3. den kvalitetsnivå som erbjuds,

4. det system för ersättning som är tillämpligt om tjänsten inte tillhandahålls enligt avtalet, och

5. hur ett tvistlösningsförfarande enligt 58–60 §§ inleds.

10

Om avtalet inte innehåller de uppgifter som avses i första stycket får tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan av en sammanslutning av användare förelägga parterna att ändra avtalet.

26 §

Villkoren för tillhandahållande av telefonitjänst till fast eller mobil nätanslutningspunkt inom ett allmänt tillgängligt telenät skall vara allmänt tillgängliga. Information om villkoren skall vara korrekt och tydlig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav och information enligt första stycket.

27 §

Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt utan att telenätet medger sådan funktion som avses i 39 § skall, på begäran av en abonnent som byter teleoperatör, under rimlig tid

1. mot skälig ersättning vidarekoppla samtal till det nya telefonnumret, eller

2. hänvisa till det nya numret. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

28 §

Tillståndshavares taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av nätkapacitet inom ett sådant nät skall grunda sig på tillståndshavarens kostnader. Taxorna skall hållas

Taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av en hyrd förbindelse inom ett sådant nät skall grunda sig på kostnaderna, om tjänsten tillhandahålls av en teleoperatör som

11

allmänt tillgängliga av tillståndshavarna.

har ett betydande inflytande på marknaden för sådana tjänster och är anmäld enligt 6 §.

Teleoperatören skall offentliggöra de rabattsystem som tillämpas och lämna information om taxeförändringar i god tid innan ändringarna genomförs.

29 §

En teleräkning som gäller användning av teletjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät skall innehålla tillräckliga uppgifter för att medge kontroll av kostnaderna för användningen om inte abonnenten har begärt att räkningen skall vara ospecificerad. Samtal som är avgiftsfria för den abonnent som ringer upp får inte anges på teleräkningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om uppgifter enligt första stycket.

30 §

Tillhandahållande av telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt får avbrytas om tjänsten inte betalats i rätt tid.

Innan tillhandahållandet avbryts skall abonnenten uppmanas att betala inom viss skälig tid. Abonnenten skall också underrättas om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten får tillhandahållandet inte avbrytas.

Gäller utebliven betalning viss tjänst skall avbrottet begränsas till den tjänsten om det är tekniskt möjligt och om abonnenten inte tidigare fått en betalningsuppmaning eller har vilselett teleoperatören.

12

31 §

Regeringen får, utan hinder av

18 §, föreskriva att taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå.

Regeringen får, utan hinder av

28 §, föreskriva att taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå.

32 §

Den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § är skyldig att på begäran bedriva samtrafik med annan som tillhandahåller teletjänst som är anmäld enligt nämnda paragraf. Detsamma gäller den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller annan teletjänst i en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § är skyldig att på begäran bedriva samtrafik med annan som tillhandahåller teletjänst som är anmäld enligt nämnda paragraf. Detsamma gäller den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller annan teletjänst i en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt skall vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen. Detsamma gäller för samtrafik avseende telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt, om den bedrivs av någon som har ett betydande inflytande på marknaden för samtrafik och är anmäld enligt 4 b §. För annan samtrafik får marknadsmässiga villkor bestämmas.

Ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt skall vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen. Detsamma gäller för samtrafik avseende telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt, om den bedrivs av någon som har ett betydande inflytande på marknaden för samtrafik och är anmäld enligt 6 §. För annan samtrafik får marknadsmässiga villkor bestämmas.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt första stycket om den begärda samtrafiken i beaktansvärd utsträckning skulle begränsa den samtrafikskyldiges verksamhet.

34 §

5

Utöver vad som följer av 20 § är den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § och är anmäld enligt 4 b § skyldig

Utöver vad som följer av 32 § är den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § och är anmäld enligt 6 § skyldig

1. att tillgodose varje rimlig begäran om sammankoppling med telenät för samtrafik,

5 Senaste lydelse av tidigare 20 b § 1998:1569.

.

13

2. att offentliggöra sina villkor för samtrafik,

3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär samtrafik,

4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för överenskommelser om samtrafik,

5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt

6. att i sin redovisning av rörelsen hålla intäkter och kostnader för samtrafik avskilda från intäkter och kostnader för annan verksamhet.

Första stycket 2 och 6 gäller inte den som tillhandahåller mobila teletjänster.

Den som är anmäld enligt 4 b § skall på begäran av tillsynsmyndigheten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 20 § andra stycket första meningen.

Den som är anmäld enligt 6 § skall på begäran av tillsynsmyndigheten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 32 § andra stycket första meningen.

Om ett villkor som avses i första stycket 2 inte stämmer överens med denna lag eller med tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten besluta att villkoret skall ändras på ett visst sätt.

Den som inte tillgodoser en begäran om sammankoppling skall upplysa om skälen till detta.

35 §

Om det finns synnerliga skäl, får tillsynsmyndigheten för att tillgodose ändamål av väsentligt allmänt intresse besluta att den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § skall bedriva samtrafik med annan som utövar sådan verksamhet.

Om det finns synnerliga skäl, får tillsynsmyndigheten för att tillgodose ändamål av väsentligt allmänt intresse besluta att den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § skall bedriva samtrafik med annan som utövar sådan verksamhet.

Tillsynsmyndigheten får därvid fastställa nödvändiga villkor för samtrafiken.

36 §

6

Den som tillhandahåller nätkapacitet inom ett allmänt tillgängligt telenät är skyldig att på begäran, av någon annan som tillhandahåller sådan nätkapacitet, medverka till sammankoppling av telenätet med dennes telenät för att upprätta sammanhängande förbindelser i näten.

Beträffande sådan sammankoppling skall bestämmelserna om samtrafik i 20 a, 20 b första stycket 3–5 och tredje stycket samt 20 c §§ tillämpas.

Beträffande sådan sammankoppling skall bestämmelserna om samtrafik i 33, 34 första stycket 3– 5 och tredje stycket samt 35 §§ tillämpas.

37 §

6 Senaste lydelse av tidigare 20 d § 1998:1569.

14

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten fastställer nummerplaner och får meddela föreskrifter om planerna och deras användning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten fastställer nummerplaner och får meddela föreskrifter om planerna och deras användning.

Planerna skall vara utformade så att teleoperatörers telenät och teletjänster kan nås på ett likvärdigt sätt.

39 §

Den som tillhandahåller teletjänst enligt 5 § 1 eller 3 eller digital mobiltelefonitjänst skall se till att telenätet medger att en abonnent kan behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör.

Om abonnenten begär det skall telefonnummer som används för sådan tjänst överlämnas till en annan teleoperatör för att denne skall tillhandahålla tjänsten. Telefonnummer som används för tjänst som avses i 5 § 1 behöver överlämnas endast för tillhandahållande inom samma riktnummerområde.

Den som överlämnar ett telefonnummer skall genast underrätta tillsynsmyndigheten eller annan som tillsynsmyndigheten bestämmer om överlämnandet.

40 §

Tillståndshavare som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt eller digital mobiltelefonitjänst, skall se till att abonnenten kan få tillgång till teletjänster som tillhandahålls av någon annan som tillståndshavaren bedriver samtrafik med. Abonnenten skall kunna välja en sådan tjänst genom ett stående val (förval). Det skall vara möjligt att välja bort förvalet vid enstaka telefonsamtal.

15

41 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning kraven enligt 39 och 40 §§ skall fullgöras och hur detta skall ske.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt 39 och 40 §§ om det finns särskilda skäl.

42 §

Ersättning för att överlämna telefonnummer enligt 39 § får grundas endast på driftskostnader för överlämnandet. Detsamma gäller ersättning för förval enligt 40 §.

Den som överlämnar telefonnummer eller ändrar förval har inte rätt till ersättning från abonnenten för överlämnandet eller ändringen.

Beträffande sådana frågor skall i övrigt bestämmelserna om samtrafik i 33 och 34 §§ tillämpas.

43 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får föreskriva om skyldighet att betala avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag för den som enligt lagen

1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 4 a §,

1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 §,

2. anmäler sådan verksamhet,

3. ansöker om tillstånd, eller

4. ansöker om förhandsbesked. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 4 a § skall betala avgift för finansiering av beredskapsåtgärder på telekommunikationsområdet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 § skall betala avgift för finansiering av beredskapsåtgärder på telekommunikationsområdet.

46 §

Tystnadsplikt enligt 25 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

Tystnadsplikt enligt 45 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

16

1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken och

2. angelägenhet som avser användning av hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken.

47 §

Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 25 § första stycket skall på begäran lämna

Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 45 § första stycket skall på begäran lämna

1. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

1. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

2. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

3. uppgift som avses i 25 § första stycket 3 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

3. uppgift som avses i 45 § första stycket 3 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

4. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

5. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning

5. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning

17

om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

6. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

6. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

7. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet eller åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

7. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till polismyndighet eller åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

8. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och 3 till regional alarmeringscentral som avses i lagen ( 1981:1104 ) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler.

48 §

Om det vid tillhandahållande av teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät finns särskilda risker för säkerheten för telehemligheten skall teleoperatören informera abonnenten om sådana risker, samt om och till vilken kostnad de kan avhjälpas.

18

49 §

Den som i televerksamhet har fått tillgång till uppgifter som gäller ett särskilt telemeddelande skall utplåna eller avidentifiera uppgifterna vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren.

Uppgifter som är nödvändiga för fakturering av abonnenter och betalning av samtrafikavgifter får dock behandlas till dess fordringen är betald eller preskriberad. Sådana uppgifter får behandlas även för marknadsföring av teletjänster i den egna verksamheten om abonnenten har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om rättelse skall gälla även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

50 §

Vad som anges i 49 § första stycket gäller inte

1. för telemeddelanden som befordras eller har expedierats eller beställts till eller från en viss teleadress som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning,

2. i den utsträckning det är nödvändigt för att förhindra och avslöja obehörig användning av telenätet, och

3. om abonnenten, för att kunna identifiera störande telemeddelanden, begär att uppgifter om de teleadresser från vilka telemeddelanden kommer skall lagras under viss tid.

Uppgifter som avses i första stycket 3 skall på begäran hållas tillgängliga för abonnenten.

51 §

Uppgifter som avses i 49 §

19

första och andra styckena får i televerksamhet behandlas endast av behöriga personer. Behandlingen skall begränsas till sådana uppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

52 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får i fråga om behandling av personuppgifter i televerksamhet meddela närmare föreskrifter om

1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 49 § andra stycket,

2. de krav som skall ställas på teletjänster som medger identifiering av det anropande eller det uppringda telefonnumret eller vidarekoppling, och

3. uppgifter om teleabonnemang i kataloger som är tillgängliga för allmänheten.

53 §

7

I det allmännas verksamhet skall, i stället för 25–27 §§, bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) tillämpas.

I det allmännas verksamhet skall, i stället för 45–47 §§, bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) tillämpas.

För utlämnande av annan personuppgift i televerksamhet än som avses i 25 § första stycket gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

För behandling av annan personuppgift i televerksamhet än som avses i 45 § första stycket gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

54 §

Den som i annat fall än som avses i 25 § första stycket och 26 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

Den som i annat fall än som avses i 45 § första stycket och 46 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

7 Senaste lydelse av tidigare 28 § 1998:728.

20

Skadestånd

55 §

En teleoperatör skall ersätta en abonnent eller användare för skada och kränkning av den personliga integriteten som orsakats av en behandling av personuppgifter i strid med denna lag.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om teleoperatören visar att felet inte berodde på denne.

59 §

Om det pågår förhandling som rör villkor för samtrafik, skall tillsynsmyndigheten på begäran av en part bestämma en tidsgräns inom vilken förhandlingen skall vara avslutad. Om förhandlingen inte är avslutad inom tidsgränsen, skall myndigheten medla mellan parterna.

Om det pågår förhandling om samtrafikvillkor, överlämnande av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 §, skall tillsynsmyndigheten på begäran av en part bestämma när förhandlingen skall vara avslutad. Om förhandlingen inte är avslutad inom utsatt tid, skall myndigheten medla mellan parterna.

60 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag eller av tillståndsvillkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Vid tvist om samtrafikvillkor eller villkor om sammankoppling av nätkapacitet enligt 20 d § skall tillsynsmyndigheten på ansökan av en part, i den mån detta är nödvändigt för att lagen eller tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas, föreskriva vad som skall gälla mellan parterna i de frågor som tvisten gäller.

Vid tvist om samtrafikvillkor, villkor för sammankoppling av nätkapacitet enligt 36 §, överlämnande av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 § skall tillsynsmyndigheten på ansökan av en part besluta vad som skall gälla mellan parterna i de frågor som tvisten gäller, i den mån detta är nödvändigt för att lagen eller tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

62 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 29 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 54 §

21

döms till böter. I ringa fall döms inte till ansvar.

döms till böter. I ringa fall döms inte till ansvar.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 25 eller 26 § finns i brottsbalken.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 45 eller 46 § finns i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs att lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597) skall utgå.

22

2.3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)8 att 16 kap. 1 §9 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 16 kap.

1 §

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

Nuvarande lydelse

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8. 8, 9 och 10 §§ lagen

(1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

9. 25 § första stycket telelagen

(1993:597)

såvitt avser uppgift om innehållet i ett telemeddelande eller annan uppgift som angår ett särskilt sådant meddelande

26 § telelagen (1993:597) såvitt avser uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag eller om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare

10. 19 § första stycket 1 och 3

postlagen (1993:1684)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8 Lagen omtryckt 1992:1474.9 Senaste lydelse 1998:857.

23

Föreslagen lydelse

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8. 8, 9 och 10 §§ lagen

(1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

9. 45 § första stycket telelagen

(1993:597)

såvitt avser uppgift om innehållet i ett telemeddelande eller annan uppgift som angår ett särskilt sådant meddelande

46 § telelagen (1993:597) såvitt avser uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag eller om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare

10. 19 § första stycket 1 och 3

postlagen (1993:1684) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

24

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation

Härigenom föreskrivs att 9 a § lagen (1993:599) om radiokommunikation skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 a §

10

När det uppkommer fråga att meddela tillstånd att inneha och använda radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvändningar och det kan antas att det frekvensutrymme som kan avsättas för verksamheten inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill driva sådan verksamhet, skall prövningen ske efter ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan. Detsamma gäller när det frekvensutrymme som avsatts för en viss radioanvändning utökas eller på annat sätt medger att ytterligare tillstånd meddelas.

Första stycket gäller inte sådan radioanvändning som

1. avser utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen,

2. omfattas av 12 § telelagen (1993:597), eller

2. omfattas av 14 § telelagen (1993:597), eller

3. är avsedd för privat bruk. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillståndsmyndigheten får meddela föreskrifter om de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

10 Senaste lydelse 1998:1570.

OBS! Denna upplaga innehåller inte bilagorna 5-7. Bilagorna finns i den tryckta upplagan.

25

3 Ärendet och dess beredning

Inom Europeiska unionen har beslutats om vissa direktiv inom telekommunikationsområdet för att en öppen och effektiv tillgång till och användning av allmänt tillgängliga telenät och, i tillämpliga delar, allmänt tillgängliga teletjänster skall uppnås. Bland dessa återfinns Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (teledataskyddsdirektivet) och direktivet 98/10/EG om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö. Genomförandet av direktiven medför att vissa nationella bestämmelser på telekommunikationsområdet måste ändras.

En promemoria med förslag till ändring i telelagen med avseende på dessa frågor har upprättats inom Kommunikationsdepartementet (Ds 1998:63). Promemorians lagförslag finns i bilaga 1.

Post- och telestyrelsen (PTS) har i en skrivelse föreslagit en ändring av

12 § telelagen (1993:597) som innebär att en allmän inbjudan till ansökan enligt nämnda paragraf skall ske också i de fall det uppkommer fråga om att meddela tillstånd för att tillhandahålla nätkapacitet för nya eller väsentligen ändrade mobila teletjänster och det kan antas att det avsatta frekvensutrymmet inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill bedriva sådan verksamhet.

Promemorian och skrivelsen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Remissyttrandena och en sammanställning av dessa finns tillgängliga i ärendet (dnr N1999/793/RS).

Förslag i promemorian i fråga om en telefonkatalog som innehåller uppgifter om samtliga operatörers abonnenter, frågan om samlokalisering av teleledningar och förslaget i PTS skrivelse om att bestämmelsen i 12 § telelagen skall utvidgas till att avse även nätkapacitet kräver ytterligare beredning. Något förslag i dessa frågor läggs därför inte fram i detta ärende.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 4 februari 1999 att inhämta Lagrådets yttrande över de förslag som finns i bilaga 3.

Lagrådet har i huvudsak godtagit förslagen men också föreslagit vissa ändringar. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter behandlas i författningskommentaren. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.

OBS! Denna upplaga innehåller inte bilagorna 5-7. Bilagorna finns i den tryckta upplagan.

26

4 Nuvarande ordning och aktuella direktiv

4.1 Nuvarande ordning

4.1.1 Behandling av personuppgifter på teleområdet

Bestämmelser som reglerar frågor om integritetsskydd och behandling av personuppgifter på detta område finns huvudsakligen i personuppgiftslagen (1998:204) och i telelagen (1993:597). Personuppgiftslagen, som trädde i kraft den 24 oktober 1998 och ersätter 1973 års datalag, har som syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Om det finns bestämmelser i annan lag eller förordning som avviker från lagen, skall de bestämmelserna gälla. Lagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad. Till skillnad från datalagen gäller dock personuppgiftslagen även manuell behandling av uppgifter om dessa strukturerats på visst sätt och är tillgängliga för sökning eller sammanställning.

Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser om grundläggande krav på behandling av personuppgifter, när behandling av personuppgifter är tillåten, förbud mot behandling av känsliga personuppgifter, information till den registrerade, säkerheten vid behandling samt skadestånd och straff. Lagen genomför i svensk rätt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Direktivet (dataskyddsdirektivet) och dess förhållande till direktiv 97/66/EG behandlas i det följande avsnittet. Dataskyddsdirektivet finns bifogad prop. 1997/98:44.

Telelagen trädde i kraft den 1 juli 1993 och innehåller bestämmelser om televerksamhet. En sådan verksamhet utgörs enligt lagen av förmedling av telemeddelanden och tillhandahållande av nätkapacitet. Frågor om tystnadsplikt m.m. behandlas i 24–29 §§. Ett telemeddelande får avlyssnas i televerksamhet endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att verksamheten skall kunna drivas. Den som i televerksamhet har fått del av eller tillgång till uppgift om teleabonnemang, innehållet i ett telemeddelande eller annan uppgift som angår ett särskilt telemeddelande får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till. Denna tystnadsplikt gäller dock inte i förhållande till den som har tagit del i utväxlingen av ett telemeddelande. Med undantag för uppgifter om innehållet i ett telemeddelande gäller tystnadsplikten inte heller i förhållande till abonnenten.

Prop. 1998/99:92

27

Tystnadsplikten får vidare i vissa fall ge vika om vissa myndigheter behöver uppgifter för bl.a. brottsbekämpning eller skattekontroll. I 28 § andra anges att för utlämnande av annan personuppgift än som avses 25 § första stycket gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen.

4.1.2 Taltelefoni

Europaparlamentet och rådet beslutade i februari 1998 om ett nytt direktiv 98/10/EG om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö (EGT L 101, 1.4.1998 s. 24). Direktivet ersätter direktiv 95/62/EG om tillhandahållande av öppna nät (ONP) för taltelefoni. Europaparlamentet och rådet beslutade vidare i oktober 1997 om en ändring (direktiv 97/51/EG) av rådets direktiv 90/387/EEG och 92/44/EEG för anpassning till en konkurrensutsatt miljö på telekommunikationsområdet (EGT L 295, 29.10.1997, s. 23).

Föreskrifter om sådana frågor som behandlas i de nämnda direktiven finns huvudsakligen i telelagen (1993:597). Lagen trädde i kraft den 1 juli 1993. Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Häri ligger bl.a. att var och en skall få möjlighet att från sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänst till ett rimligt pris inom ett allmänt tillgängligt telenät. Med begreppet effektiva telekommunikationer avses varje form av telekommunikation av betydelse från allmän synpunkt. Utöver den grundläggande telefonitjänsten nämns i förarbetena särskilt datakommunikation av sådan kvalitet att den överföringskapacitet som tillhandahålls genom telefonitjänsten, dvs. datakommunikation via låghastighetsmodem, inte är tillräcklig (prop. 1992/93:200 s. 76).

Lagens syfte uppnås genom att Telia AB i tillståndsvillkor har ålagts att tillhandahålla fast telefoni åt var och en som efterfrågar denna tjänst. Rimliga priser säkerställs genom ett bemyndigande i lagen för regeringen att meddela bestämmelser om pristak. Denna möjlighet har regeringen utnyttjat i fråga om abonnemangsavgifter (SFS 1997:400). Teleoperatörerna får enligt 16 §, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

För att tillhandahålla vissa teletjänster, bl.a. telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och nätkapacitet krävs att detta anmäls hos Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet på teleområdet. Har verksamheten en större omfattning föreligger även en tillståndsplikt. Ett tillstånd skall beviljas om inte den sökande saknar förutsättningar att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. Teleoperatörerna skall enligt sina tillståndsvillkor vid tillhandahållandet av tjänsten uppfylla kvalitetskrav i fråga om leveranstid, felavhjälpning, framkomlighet och driftsäkerhet.

Prop. 1998/99:92

28

Det åligger teleoperatörer som tillhandahåller anmälningspliktiga tjänster att medverka till att telemeddelanden kan förmedlas till samhällets alarmerings- och räddningstjänst och att bedriva nummerupplysning. Telia AB skall enligt sina tillståndsvillkor dessutom ge ut en tryckt telekatalog och i viss utsträckning upprätthålla telefonautomater.

Tillståndshavarnas taxor för samtal inom det fasta telenätet och för tillhandahållande av nätkapacitet skall grunda sig på tillståndshavarnas kostnader. Taxorna skall hållas allmänt tillgängliga av tillståndshavarna.

4.2 Direktiv

4.2.1 Teledataskyddsdirektivet

Syftet med direktiv 97/66/EG (teledataskyddsdirektivet) är att genom en harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser om behandling av personuppgifter säkerställa en likvärdig nivå på integritetsskyddet. Direktivet syftar vidare till att säkerställa fri rörlighet inom gemenskapen för personuppgifter inom telekommunikationsområdet och för teleutrustning och teletjänster.

Bestämmelserna är avsedda att precisera och komplettera dataskyddsdirektivet. Till skillnad från det direktivet är bestämmelserna i teledataskyddsdirektivet avsedda att skydda berättigade intressen även hos abonnenter som är juridiska personer. Direktivet skall tillämpas inom gemenskapen på behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av teletjänster inom allmänt tillgängliga telenät. Detta direktiv omfattar all behandling av personuppgifter på de områden direktivet reglerar och är inte – som dataskyddsdirektivet – begränsat till behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad eller, om behandlingen inte är automatiserad, ingår i eller är avsedd att ingå i ett register.

Direktivet skall inte tillämpas på verksamheter som faller utanför gemenskapsrättens tillämpningsområde, t.ex. försvaret, statens säkerhet och statlig verksamhet inom straffrättsområdet.

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig teletjänst skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i sina tjänster. Om det föreligger särskilda risker för säkerheten i telenätet skall abonnenterna informeras om detta och hur risken kan avhjälpas. Medlemsstaterna skall vidare säkra telehemligheten vid kommunikation i telenäten. De skall särskilt förbjuda avlyssning, uppfångande med tekniskt hjälpmedel, lagring eller andra sätt på vilka kommunikationen kan fångas upp av andra än användarna utan deras samtycke. Detta gäller inte när sådana åtgärder är tillåtna enligt lag, t.ex. med hänsyn till rikets säkerhet eller i samband med förundersökning av brott.

Uppgifter om abonnenter och användare som teleoperatören behandlar för att koppla upp samtal skall utplånas eller åtminstone avidentifieras vid samtalets slut. Nödvändiga uppgifter för fakturering av abonnenter och

Prop. 1998/99:92

29

för betalning av samtrafikavgifter får dock behandlas under preskriptionstiden.

Direktivet innehåller vissa bestämmelser som gäller tjänsten nummerpresentation. Den som ringer upp skall ha möjlighet att hindra att hans eller hennes telefonnummer visas för den uppringde. Denne skall i sin tur ha möjlighet att förhindra att sådana samtal kopplas fram där nummerpresentation förhindrats. Det skall vidare vara möjligt att under viss tid lagra uppgifter om dessa samtal hos teleoperatören för att kunna spåra okynnessamtal eller andra störande samtal. Organisationer som handhar nödsamtal skall kunna förhindra att nummerpresentationen åsidosätts. Om ett samtal vidarekopplas till ett annat nummer skall den uppringde kunna förhindra att det uppkopplade numret visas hos den som ringer upp.

Det skall också vara möjligt för abonnenten att förhindra vidarekoppling av andra till dennes telefonnummer.

Personuppgifter i tryckta eller elektroniska kataloger som är tillgängliga för allmänheten eller som kan erhållas genom nummerupplysningen skall enligt direktivet begränsas till vad som krävs för att identifiera en särskild abonnent, såvida inte abonnenten gett sitt uttryckliga samtycke till att kompletterande personuppgifter publiceras. Abonnenten skall ha rätt bl.a. att på begäran bli struken ur katalogen och att ange att hans eller hennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring.

I direktivet föreskrivs att användningen av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan och telefax för direkt marknadsföring bara är tillåtet om abonnenten har gett sitt samtycke. När det gäller användningen av andra teletjänster (t.ex. telefoni och elektronisk post) för direkt marknadsföring ger direktivet medlemsstaterna två alternativa möjligheter. Direkt marknadsföring med sådana tjänster kan antingen vara förbjuden om inte abonnenten har lämnat sitt samtycke till användningen eller tillåten om inte abonnenten har motsatt sig denna. Denna fråga kommer att behandlas en departementspromemoria som för närvarande håller på att utarbetas på Finansdepartementet (Konsumentenheten).

Slutligen föreskriver teledataskyddsdirektivet att dataskyddsdirektivets bestämmelser om rättslig prövning, ansvar och sanktioner skall gälla för de nationella bestämmelser som antas med anledning av det förstnämnda direktivet.

Teledataskyddsdirektivet skall vara genomfört senast den 24 oktober 1998 med undantag för bestämmelser om telesekretess, vilka skall vara genomförda senast den 24 oktober 2000. Teledataskyddsdirektivet finns i bilaga 5.

4.2.2 Taltelefonidirektivet

I juni 1990 antog rådet direktiv 90/387/EEG om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät, det s.k. ramdirektivet. I ingressen till direktivet anges att förutsättningarna för att tillhandahålla öppna nät måste överensstämma med vissa principer och inte får förhindra tillgång till nät och tjänster annat än av hänsyn till allmänintressen, i direktivet betecknade som väsentliga krav.

Prop. 1998/99:92

30

Direktivet gäller harmoniseringen av villkoren för öppen och effektiv tillgång till och användning av allmänt tillgängliga telenät och, i tillämpliga delar, allmänt tillgängliga teletjänster. Dessa villkor måste vara grundade på objektiva kriterier, vara öppna och publiceras på lämpligt sätt, garantera likformighet vid anslutning och får inte vara diskriminerande. Villkoren får enligt direktivet inte hindra tillgången till nät eller tjänster om de inte är grundade på väsentliga krav. Dessa är säkerheten vid nätdrift, underhåll av nätets integritet, samverkan mellan tjänster i berättigade fall och skydd av data i tillämpliga fall.

I direktivet förutsattes att ytterligare direktiv skulle antas för särskilda tjänster. Ett sådant antogs i juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (92/44/EEG). Direktivet innehåller bl.a. krav på att taxorna för förhyrda förbindelser skall vara kostnadsorienterade.

I december 1995 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 95/62/EG om tillhandahållande av öppna nät (ONP) för taltelefoni. ONP är en förkortning av det engelska begreppet ”Open Network Provision” som betyder tillhandahållande av öppna nät. Direktivet innehåller bestämmelser om bl.a. offentliggörande av information, mål för leveranstider och tjänstens kvalitet, abonnemangsavtalet, taxeprinciper och principer för kostnadsredovisning. Bestämmelserna riktar sig till teleorganisationer, vilka enligt direktivet är sådana teleoperatörer som av medlemsstaterna har tilldelats exklusiva eller speciella rättigheter på telekommunikationsområdet.

När ovannämnda direktiv antogs fanns en marknad där teleoperatörerna åtnjöt exklusiva rättigheter i fråga om tillhandahållandet av telenät och teletjänster. Eftersom medlemsstaterna enats om att samtliga sådana rättigheter inom gemenskapen skulle vara avskaffade senast den 1 januari 1998 behövde direktiven anpassas till den nya situationen.

Genom direktiv 97/51/EG antogs vissa ändringar i ramdirektivet och i direktivet om förhyrda förbindelser. Som väsentliga krav betecknas i den nya lydelsen av ramdirektivet även skydd av miljö och mål för stads- och regionplanering samt ett effektivt utnyttjande av frekvensområdet och undvikande av skadliga störningar mellan radiobaserade telekommunikationssystem och andra rymd- eller markbaserade tekniska system. I direktivet om förhyrda förbindelser genomfördes bl.a. den ändringen att kravet på kostnadsorientering av taxorna inte får tillämpas på den som inte har ett betydande inflytande på marknaden. Enligt direktivet kan den nationella regleringsmyndigheten besluta att inte tillämpa detta krav när det råder faktisk konkurrens på den relevanta marknaden för förhyrda förbindelser som yttrar sig i taxor som rättar sig efter en sådan konkurrens.

Nya taltelefonidirektivet

I februari 1998 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG. Det nya taltelefonidirektivet ersätter direktiv 95/62/EG. Direktivet rör harmonisering av villkor för öppen och effektiv tillgång till och användning av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och fasta allmänt tillgängliga

Prop. 1998/99:92

31

telefonitjänster på öppna och konkurrensutsatta marknader i enlighet med principerna om tillhandahållande av öppna nät (ONP).

Syftet med direktivet är att säkerställa tillgången till fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster av god kvalitet inom hela gemenskapen och att fastställa det utbud av tjänster till överkomliga priser som alla användare skall ha tillgång till (s.k. samhällsomfattande tjänster).

Sådana tjänster är enligt direktivet bl.a. tillgång till en anslutning till det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet och till en nummerupplysningstjänst som omfattar samtliga teleoperatörers abonnenter. Det skall också vara möjligt att avgiftsfritt nå samhällets alarmerings- och räddningstjänst via nödnumret 112. Detta gäller även från telefonautomater.

Abonnemangsavtal måste enligt direktivet innehålla vissa villkor, bl.a. om leveranstid för ny anslutning, de underhållstjänster som erbjuds och den kvalitetsnivå som är avtalad. Innehåller inte avtalet sådana villkor skall de nationella tillsynsmyndigheterna kunna kräva ändring i villkoren. Direktivet innehåller även bestämmelser om offentliggörande av och tillgång till information, tjänsternas kvalitet, villkor för anslutning och användning samt om väsentliga krav. Det finns vidare bestämmelser om specificerade räkningar, taxeprinciper, principer för kostnadsredovisning och om avstängning av abonnemang. Direktivet, som trädde i kraft den 21 april 1998, skulle vara genomfört senast den 1 juli 1998. Det nya taltelefonidirektivet finns i bilaga 6.

5 Ändringar i telelagen m.m.

5.1 Behandling av personuppgifter inom telekommunikationsområdet

Regeringens förslag: Uppgifter som gäller särskilda telemeddelanden skall med vissa begränsade undantag utplånas eller avidentifieras vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren.

Bestämmelser om skadestånd och rättelse vid behandling av personuppgifter införs i telelagen.

Bemyndigande lämnas för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten att i viss utsträckning meddela närmare föreskrifter om tillhandahållande av nummerpresentation, vidarekoppling och kataloguppgifter.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag (se promemorian s. 29).

Remissinstanserna: Rikspolisstyrelsen anser att förslaget om utplåning av uppgifter försämrar polisens möjligheter att utreda brott. Datainspektionen anser att förslaget lämnar alltför många oklarheter i fråga om vilket integritetsskydd de registrerade skall åtnjuta i fråga om personuppgiftsbehandlingen i televerksamhet.

Prop. 1998/99:92

32

Skälen för regeringens förslag: Syftet med teledataskyddsdirektivet är att genom en harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser om behandling av personuppgifter säkerställa en likvärdig nivå på integritetsskyddet. Direktivet skall vidare säkerställa fri rörlighet inom gemenskapen för personuppgifter inom telekommunikationsområdet och för teleutrustning och teletjänster. Bestämmelserna är avsedda att precisera och komplettera Europaparlamentets och rådets direktiv 95/44/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Till skillnad från dataskyddsdirektivet är bestämmelserna i teledataskyddsdirektivet även avsedda att skydda berättigade intressen hos abonnenter som är juridiska personer.

Teledataskyddsdirektivet skall tillämpas inom gemenskapen på behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av teletjänster inom allmänt tillgängliga telenät. Direktivet omfattar all behandling av personuppgifter på de områden det reglerar och är inte – som dataskyddsdirektivet – begränsat till behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad eller, om behandlingen inte är automatiserad, ingår i eller är avsedd att ingå i ett register. Direktivet skall inte tillämpas på verksamheter som faller utanför gemenskapsrättens tillämpningsområde, t.ex. försvaret, statens säkerhet och statlig verksamhet inom området för straffrätt.

Teledataskyddsdirektivet innehåller förutom vissa definitioner bl.a. bestämmelser om säkerhet, telehemligheter, trafik- och faktureringsdata, specificerade räkningar, presentation och skydd när det gäller identifiering av det anropande och uppkopplande numret, automatisk omstyrning, kataloger samt icke begärda samtal.

Bestämmelser i teledataskyddsdirektivet om att uppgifter som angår särskilda telemeddelanden skall utplånas eller avidentifieras vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren skall föras in i telelagen. Vidare skall bestämmelser om de i direktivet medgivna undantagen, för att fakturering av abonnenter och betalning av avgifter för samtrafik skall kunna ske samt vid marknadsföring av teletjänster om abonnenten gett samtycke, tas in i lagen.

Rikspolisstyrelsen har i sitt remissvar angett att den föreslagna skyldigheten att utplåna eller avidentifiera historiska teledatauppgifter i fall då telefonavlyssning m.m. inte förevarit hindrar polisens möjligheter att utreda brott. Regeringen har viss förståelse för styrelsens bedömning. Det är dock inte möjligt att införa vidare undantag från skyldigheten att utplåna teledatauppgifter än vad som föreslås i 50 § första stycket 1 telelagen. Ett omfattande samarbete kring frågor om bekämpning av grov och organiserad brottslighet förekommer inom Europeiska unionens tredje pelare. Det kan mot bakgrund av Rikspolisstyrelsens remisskritik finnas anledning att inom ramen för detta samarbete återkomma till frågan om utnyttjande av teleuppgifter för brottsbekämpning.

Enligt direktivet skall de nationella föreskrifter som genomför direktivet vara skadeståndssanktionerade. En bestämmelse om skadestånd vid behandling av personuppgifter införs med anledning härav i lagen. Bestämmelsen behandlas närmare i författningskommentaren (55 §).

Prop. 1998/99:92

33

Datainspektionen har i sitt remissvar bland annat efterlyst en precisering av vilka bestämmelser som skall gälla i olika situationer. En bestämmelse om rättelse skall tas in i telelagen. I den mån särskild reglering på sådana områden inte sker i telelagen eller teleförordningen skall personuppgiftslagens bestämmelser gälla.

Regeringen har i samband med tillkomsten av personuppgiftslagen analyserat de konstitutionella förutsättningarna för bemyndigande för normgivning på området (prop. 1997/98:44 s. 56 ff). Sammanfattningsvis kom regeringen fram till att de bemyndiganden som föreslogs i personuppgiftslagen avsåg offentligrättsliga föreskrifter och att det i de ämnen som anges i 8 kap. 7 § 8 regeringsformen var möjligt att lämna bemyndigandena. Riksdagen anslöt sig till regeringens uppfattning (1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180). De bemyndiganden för normgivning som nu föreslås skiljer sig inte i nu berört hänseende från bemyndigandena i personuppgiftslagen.

Datainspektionen har hävdat att föreskrifter som myndighet meddelar med stöd av bemyndigandet i den föreslagna 52 § telelagen inte kan ges företräde före bestämmelser i personuppgiftslagen. Avvikelsen från personuppgiftslagen görs emellertid med stöd i en annan lag och en annan förordning. Det föreslagna bemyndigandet i 52 § telelagen strider som sådant inte heller mot regeringsformen.

5.2 Nya taltelefonidirektivet m.m.

Regeringens förslag: Abonnemangsavtalet måste innehålla vissa villkor, bl.a. om leveranstid, kvalitet och om hur fel skall avhjälpas.

Tillsynsmyndigheten får befogenhet att förelägga parter att ändra avtalet på visst sätt. Information om abonnemangsvillkor skall vara korrekt och tydlig. Föreskrifter införs med bl.a. krav på specificerade räkningar och preciseringar om vad som skall gälla vid avstängning av abonnemang.

Teleoperatörer som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och som har ett betydande inflytande på marknaden skall informera tillsynsmyndigheten och andra berörda användare vid större förändringar i nätet som begränsar tillgängligheten.

Om det inte är möjligt för en abonnent som byter operatör att få behålla sitt tidigare nummer (nummerportabilitet) skall denne på begäran av abonnenten mot skälig ersättning vidarekoppla samtal till det nya numret eller hänvisa till detta nummer.

Skyldigheten att tillämpa kostnadsgrundade taxor skall enbart omfatta teleoperatörer som har ett betydande inflytande på marknaden och som tillhandahåller telefoni mellan fasta nätanslutningspunkter eller hyrda förbindelser.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag (se promemorian s. 37f).

Remissinstanserna: Kommunikationsforskningsberedningen finner att införlivandet av direktiven i telelagen verkar komplicerat och ogenomskinligt varför direktiven i stället borde fastställas i särskild lag där den

Prop. 1998/99:92

34

principiella grundnivån ges, oberoende av vilken teknisk lösning som i praktiken för tillfället avses. Statskontoret anser det mindre lämpligt att begreppet ”skälig”, som i promemorian används på flera håll för de villkor som skall gälla för dominerande aktörer, används i lagen eftersom det lämnar betydande tolkningsutrymme och därmed kan ha en konkurrenshämmande effekt. Konkurrensverket anser att konkurrensen främjas genom asymmetrin i telelagen vad gäller kraven på företag med betydande marknadsinflytande och övriga företag. Konsumentverket anser att det är otillfredställande att endast kunna hänvisa konsumenter till domstol varför ett tvistlösande organ för telefrågor borde tillskapas. I övrigt tillstyrker verket att tillsynsmyndigheten skall få besluta om avtalsändringar.

Näringslivets telekommitté och Sveriges industriförbund bejakar ändamålen med förslagen men noterar att den avreglerade telemarknaden är på väg att bli reglerad igen. Svenska IT-företagens organisation och Telia AB anser att branschöverenskommelser enligt den svenska modellen kan ersätta den föreslagna detaljreglering av abonnetvillkor. Europolitan AB anser att förslaget på flera punkter inte överensstämmer med svenska lagstiftningsprinciper utan blir alltför detaljerad och inte harmoniserar med telelagens karaktär av ramlag och dess övriga bestämmelser. Telenordia AB anser att förslaget vad gäller nummerportabilitet och vidarekoppling är oklart. Bolaget finner att den valda lösningen kräver en särskild organisation, bl.a. för en gemensam referensdatabas, vilken inte presenterats.

Skälen för regeringens förslag: Svenska IT-företagens organisation och Telia AB anser att branschöverenskommelser kan ersätta den föreslagna regleringen. Medlemsstaterna skall enligt artikel 5 i Rom-fördraget vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördraget eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens institutioner. Det kan därför inte överlämnas helt åt branschorganisationer och parter på telemarknaden att införliva de bestämmelser som direktivet innehåller.

Abonnemangsavtalet måste enligt artikel 10 taltelefonidirektivet åtminstone innehålla villkor om leveranstid för ny anslutning, de typer av underhållsservice som erbjuds, system för ersättning eller återbetalning till abonnenter i de fall den tjänst som anges i avtalet inte tillhandahålls, en sammanfattning av hur ett förfarande för avgörande av tvister som rör påstådda överträdelser av direktivet inleds samt information om servicens kvalitetsnivåer. Tillsynsmyndigheten skall enligt nämnda artikel ha befogenhet att kräva ändring av avtalsvillkor på visst sätt. Regeringen finner att dessa ramvillkor för utformning av abonnemangsavtal lämpligen regleras i lag medan det närmare innehållet i villkoren kan anges i förordning eller föreskrifter och allmänna villkor som marknadens parter kommer överens om.

I artikel 21 taltelefonidirektivet anges konsekvenserna för underlåtenhet att betala abonnemangsräkningar. Regeringen anser att avbrytandet eller stängningen av teletjänst efter underlåtenhet att betala räkning skall regleras i lag. Att uttryckligen i lagen specificera tidsfrister och övriga villkor i betalningsanmaningen kan enligt regeringens mening förringa betydelsen av skyldigheten att betala inom rätt tid. Föreskrifter införs om

Prop. 1998/99:92

35

bl.a vad som skall gälla vid avstängning av abonnemang och krav på specificerade räkningar.

Konsumentverket anser att ett särskilt tvistlösande organ för telefrågor borde tillskapas. Några särskilda skäl för att tillskapa ett nytt tvistlösande organ för enbart teleområdet kan inte bedömas föreligga. Härvid beaktar regeringen att taltelefonidirektivets krav om tvistlösning avser tvister om påstådda överträdelser av bestämmelser i direktivet.

Teleoperatörer som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och har ett betydande inflytande på en sådan marknad skall, om den avser att avbryta, avsevärt förändra eller begränsa tillgängligheten av teletjänster i nätet, anmäla sådana åtgärder till tillsynsmyndigheten och andra berörda användare i god tid före genomförandet.

Om nummerportabilitet inte är möjlig i operatörens fasta telenät skall denne på begäran av abonnent som byter operatör mot skälig ersättning vidarekoppla samtal till det nya numret eller hänvisa den som ringer upp till detta nummer.

Skyldigheten att tillämpa kostnadsgrundade taxor skall enbart omfatta teleoperatörer som har ett betydande inflytande på marknaden och som tillhandahåller telefoni mellan fasta nätanslutningspunkter eller hyrda förbindelser. Denna skyldighet återfinns i Europaparlamentets och rådets direktivet 97/51/EG av den 6 oktober 1997 om ändring i rådets direktiv 90/387/EEG och 92/44/EEG för anpassning till konkurrensutsatt miljö inom telekommunikationsområdet. Detta direktiv finns i bilaga 7.

6 Kostnader och ikraftträdande

De förslag som nu läggs fram innebär att tillsynsmyndigheten får ytterligare arbetsuppgifter. Myndighetens verksamhet finansieras emellertid genom avgifter som betalas av dem som är föremål för tillsyn. Avgifterna skall täcka kostnaderna för verksamheten. Förslaget bör därför inte medföra några ökade kostnader för staten i denna del.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

7 Författningskommentar

7.1 Förslaget till lag om ändring i telelagen

1 §

Denna paragraf ändrades genom lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597), se regeringens proposition 1997/98:126, bet. 1997/98:TU14, rskr. 1997/98:305. Lagen träder i kraft den 1 juli 1999. Nu föreslås ytterligare ändringar i den redan ändrade bestämmelsen med samma ikraftträdandedatum. För att göra de föreslagna författningsändringarna överskådligare föreslår regeringen på inrådan av Lagrådet att lagen

Prop. 1998/99:92

36

(1998:486) skall utgå och att de av riksdagen redan beslutade författningsändringarna tas in i en ny ändring i telelagen som omfattar alla de aktuella bestämmelserna.

I paragrafen införs en ny definition av begreppet användare som genomför den i taltelefonidirektivets artikel 2.2 a) angivna definitionen. Övriga ändringar i definitionerna är hämtade ur lagen (1998:486) om ändring i telelagen. Definitionerna har vidare placerats i bokstavsordning.

5, 7, 9 10 och 13 §§ Ändringarna är en följd av omnumreringen av paragraferna.

15 §

I en ny punkt, punkt 8, får tillsynsmyndigheten möjlighet att meddela villkor om skyldighet att tillhandahålla telefonisttjänster i enlighet med kravet i taltelefonidirektivet, artikel 9 b). Telefonisttjänsten innebär en manuell service för användaren och är nödvändig bl.a. för koppling av sådana utlandssamtal som inte kan ske automatiskt. Telefonisttjänster erbjuds av teleoperatörerna i stor utsträckning i dag. Det ankommer på tillsynsmyndigheten att bedöma vilket behov som föreligger att meddela villkor om skyldighet att tillhandahålla dessa tjänster.

Övriga ändringar är en följd av omnumreringen av paragrafer.

17 §

Ändringen är en följd av omnumreringen av paragraferna.

19 §

Paragrafen är ny. Den innebär att teleoperatörer som tillhandahåller överföringskapacitet i ett telenät mellan fasta nätanslutningspunkter skall informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska specifikationer för gränssnitten som skall följas vid anslutning till telenätet. Bestämmelsen omfattar såväl abonnent- och växelanslutningar som hopkopplingspunkter för samtrafik. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten föreslås få bemyndigande att meddela närmare föreskrifter i detta hänseende, se förslaget till 22 §. Med sådana föreskrifter genomförs artikel 11.2 och bilaga II, del 1 i taltelefonidirektivet.

20 §

Ändringen i första stycket är en följd av omnumreringen av paragraferna.

I ett nytt andra stycke införs en skyldighet att om anslutning avbryts eller begränsas skall på begäran upplysning om skälen till detta lämnas. Härigenom genomförs artikel 13.2 i taltelefonidirektivet.

21 §

Paragrafen är ny. Den ålägger teleoperatörer som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och har ett betydande inflytande på en sådan marknad att anmäla åtgärder som avbryter, avsevärt förändrar eller

Prop. 1998/99:92

37

begränsar tillgängligheten av teletjänster i nätet till tillsynsmyndigheten och andra berörda användare som berörs av åtgärden i god tid före genomförandet. Det kan vara fråga bl.a. om reparationsarbeten i nätet som kan påverka bara någon eller några abonnenter eller ha en betydligt större omfattning som berör en större krets av användare. Det får bedömas från fall till fall beroende på åtgärdens art och omfattning vilka användare som skall informeras om de planerade åtgärderna och på vilket sätt detta skall ske. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får enligt 22 § meddela närmare föreskrifter om kravet i denna paragraf.

Paragrafen är avsedd att ha samma innebörd som artikel 13.1 första stycket i taltelefonidirektivet.

22 §

Se kommentarerna till 19 och 21 §§.

23 §

I punkt 3 läggs till kravet att förmedling av telemeddelanden till samhällets alarmerings- och räddningstjänst skall ske utan kostnad för användaren. Detta innebär även att användare av telefonautomater inte får debiteras för samtal som sker med nödnumret 112. Paragrafen avser att genomföra artikel 7.2 och 9 c) i taltelefonidirektivet.

Övriga ändringar är en följd av omnumreringen av paragraferna.

24 §

Ändringen är en följd av omnumreringen av paragraferna.

25 §

Paragrafen är ny. Den innebär att anslutningsavtalet mellan teleoperatören och abonnenten måste ha ett visst innehåll. Avtalet skall ange leveranstid för anslutningen, de underhållstjänster som erbjuds, information om den kvalitetsnivå som erbjuds, det system för ersättning som är tillämpligt om tjänsten inte tillhandahålls enligt avtalet och en sammanfattning av hur ett tvistlösningsförfarande inleds enligt denna lag.

För den som har tillstånd att tillhandahålla telefonitjänst meddelar tillsynsmyndigheten villkor om att tjänsten skall tillhandahållas med viss minimikvalitet. Taltelefonidirektivet innebär att kvalitetskraven kommer att utvidgas för vissa tillståndshavare.

Bestämmelserna om leveranstid och ersättning har närmast karaktär av normala avtalsvillkor medan övriga krav på innehållet mera kan betraktas som allmän information. De rättsverkningar avtalet kan ha mellan parterna måste emellertid avgöras i det enskilda fallet med stöd av sedvanlig avtalstolkning.

Om avtalet inte har det innehåll som föreskrivs i det första stycket får tillsynsmyndigheten enligt andra stycket förelägga parterna att ändra avtalet på ett visst sätt. Saknar avtalet exempelvis bestämmelser om leveranstid eller information om kvalitetsnivåer kan myndigheten förelägga operatören att komplettera avtalet i det avseendet. Detta innebär inte att tillsynsmyndigheten skall bedöma avtalets materiella innehåll, t.ex. om ett

Prop. 1998/99:92

38

villkor är oskäligt mot abonnenten. I sådana fall tillämpas lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare eller lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Enligt artikel 10.2 i taltelefonidirektivet kan även en organisation som representerar användare eller konsumenter hos tillsynsmyndigheten kräva ändring i sådana avtalsvillkor som anges i det föreslagna första stycket.

Lagrådet har anmärkt att direktivet inte synes ge en sådan organisation partsställning och att förslaget i lagrådsremissen i denna del går utöver vad direktivet kräver. Lagrådet har härvid också anmärkt att den föreslagna lösningen inte motiverats. Lagrådet har därvid anfört att det förutsätter att bestämmelsen analyseras och klarläggs i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Förslaget i lagrådsremissen var avsett att genomföra artikel 10.2 i direktivet. Med anledning av vad Lagrådet anfört har regeringen därför kompletterat skrivningen i andra stycket och låtit tredje stycket utgå.

26 §

Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsen skall telefonioperatörer hålla sina standardvillkor allmänt tillgängliga. Information om villkoren skall vara korrekt och tydlig. I prisinformationslagen (1991:601) finns bestämmelser om prisinformation till konsumenter när näringsidkare marknadsför bestämda tjänster.

Enligt andra stycket får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela närmare föreskrifter i ämnet. Lagrådet har här föreslagit att uttrycket ”krav” ersätts med uttrycket ”information”. Uttrycket ”krav” avser både frågan om hur villkoren skall hållas tillgängliga och hur informationen om villkoren skall vara utformad. För tydlighetens skull har därför uttrycket ”krav” bibehållits och det av Lagrådet föreslagna uttrycket ”information” lagts till.

Med denna bestämmelse genomförs artikel 11.1 i taltelefonidirektivet.

27 §

Paragrafen är ny. Den innehåller skyldigheter för den som tillhandahåller fast telefoni i ett nät som inte medger nummerportabilitet, dvs. möjligheten för en abonnent att behålla sitt telefonnummer när han eller hon byter teleoperatör. Kravet på nummerportabilitet framgår av den tidigare 22 a § i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (39 § i förslaget). Skyldigheten gäller enligt lagen från den 1 juli 1999 men förutsätter att närmare föreskrifter har meddelats av tillsynsmyndigheten om de tekniska specifikationer som krävs.

Teleoperatören kan under rimlig tid antingen mot skälig ersättning vidarekoppla samtal till det nya telefonnumret eller hänvisa till det nya numret. I det senare fallet kan någon avgift inte tas ut.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får enligt andra stycket meddela närmare föreskrifter om bl.a. under vilken tid som vidarekoppling eller hänvisning skall ske.

Paragrafen motsvarar artikel 15.4 i taltelefonidirektivet.

28 §

Prop. 1998/99:92

39

Det nuvarande kravet att tillämpa kostnadsgrundade taxor inskränks enligt den föreslagna lydelsen till att gälla endast den som har ett betydande inflytande på marknaden. Förslaget innebär också att kravet på kostnadsbasering inte längre omfattar tillhandahållande av all nätkapacitet utan enbart den nätkapacitet som avses i direktivet om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (92/44/EG). En sådan teleoperatör skall offentliggöra de rabattsystem som tillämpas och tillkännage information om taxeförändringar i god tid före genomförandet.

Med denna ändring genomförs artiklarna 17 och 19 första stycket i taltelefonidirektivet och artikel 10.4 i direktivet om förhyrda förbindelser, i dess lydelse efter ändring genom direktiv 97/51/EG.

29 §

Paragrafen är ny och är avsedd att ha samma innebörd som artikel 14.2 i taltelefonidirektivet och artikel 7 i teledataskyddsdirektivet.

30 §

Paragrafen är ny. Den innebär att teleoperatören måste uppmana abonnenten att betala innan anslutningen kan stängas av på grund av att teleräkningen inte betalats i rätt tid. Om den bristande betalningen kan hänföras till en viss tjänst eller samtalstyp skall avstängningen avse endast denna om det är tekniskt möjligt och kan ske till rimlig kostnad. Detta gäller dock inte om abonnenten vilselett teleoperatören eller tidigare har fått en uppmaning att betala. Tredje stycket har utformas i enlighet med

Lagrådets förslag.

Paragrafen är avsedd att ha samma innebörd som artikel 21 i taltelefonidirektivet.

31 och 32 §§

Ändringarna är en följd av omnumreringen av paragraferna.

34 §

I det föreslagna nya fjärde stycket åläggs den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och har ett betydande inflytande på en sådan marknad att motivera varför en rimlig begäran om sammankoppling med telenät för samtrafik inte tillgodoses. Ändringen genomför artikel 16.2 andra stycket i taltelefonidirektivet.

Övriga ändringar är en följd av omnumreringen av paragraferna.

35 och 36 §§

Ändringarna är en följd av omnumreringen av paragraferna.

37, 39–42 §§ Paragraferna motsvaras av 21, 22 a22 d §§ i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597) och har utan ändringar i sak överförts från nämnda lag.

43 §, 46 § och 47 § 1-7.

Prop. 1998/99:92

40

Ändringarna är en följd av omnumreringen av paragraferna.

47 § 8. Paragrafen innehåller undantag från bestämmelserna om tystnadsplikt i 45 §. I en ny punkt, punkt 8, införs en bestämmelse om skyldighet för den som driver televerksamhet och därvid får del av eller tillgång till uppgift om teleabonnemang och annan uppgift än innehållet som angår ett särskilt telemeddelande (45 § första stycket 1 och 3) att lämna ut uppgiften till en sådan regional alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler. I 1 § den lagen anges att lagen gäller verksamheten hos regionala alarmeringscentraler som har till syfte att möjliggöra snabba och effektiva hjälpinsatser i nödsituationer och som har upprättats efter avtal med staten.

Ett sådant avtal föreligger för närvarande mellan staten och SOS Alarm Sverige AB. I avtalet åtar sig bolaget att i hela landet driva SOS-centraler som mottar och behandlar och vidarekopplar samtal till räddningsorganen från allmänheten på nödnumret 112. Genom ändringen genomförs artikel 9 b) i teledataskyddsdirektivet.

Övriga ändringar är en följd av omnumreringen av paragrafer.

48 §

Enligt artikel 4.1 i teledataskyddsdirektivet skall den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig teletjänst vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i sina tjänster. Åtgärderna skall säkerställa en skyddsnivå som är anpassad till de risker som föreligger. I ingressen (p. 15) sägs att säkerheten skall bedömas mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 17 i dataskyddsdirektivet. Denna bestämmelse motsvaras av 31 § personuppgiftslagen (1998:204). Någon särskild föreskrift i svensk rätt som motsvarar artikel 4.1 synes inte erforderlig.

Även om säkerhetsnivån enligt artikel 4.1 är uppfylld kan det i fråga om vissa teletjänster föreligga särskilda risker för nätsäkerheten. Den analoga NMT-tjänsten (Nordisk Mobil Telefoni) är ett sådant exempel. Samtal som befordras i detta nät kan avlyssnas med relativt enkla tekniska hjälpmedel. Artikel 4.2 föreskriver för dessa situationer att abonnenten informeras om riskerna, hur de kan avhjälpas och vilka kostnader det skulle medföra. Säkerheten kan förbättras bl.a. genom kryptering.

Lagrådet har anmärkt att det i lagsrådsremissen valda uttrycket ”nätsäkerhet” inte definierats och att dess betydelse är oklar. På förslag av Lagrådet har uttrycket ersatts med uttrycket ”säkerheten för telehemligheter”.

Denna paragraf skall ha samma innebörd som artikel 4.2.

49 §

Paragrafen är ny och avser behandling av uppgifter som teleoperatören får tillgång till i samband med att telemeddelanden kopplas fram, t.ex. mellan vilka telefonnummer som ett samtal har förmedlats. Frågan regleras i artikel 6 teledataskyddsdirektivet och i bilagan till direktivet. Utgångspunkten är att sådana uppgifter inte bör bevaras utan skäl. I första stycket föreskrivs därför att teleoperatören skall utplåna eller i varje fall

Prop. 1998/99:92

41

avidentifiera uppgifter av detta slag. I det senare fallet blir det inte längre fråga om en personuppgift. Operatören skall vidta åtgärden vid samtalets slut eller, om det exempelvis är fråga om ett meddelande som förmedlas med elektronisk post, när meddelandet nått mottagaren.

Denna skyldighet gäller enligt andra stycket inte för behandling av sådana uppgifter som är nödvändiga för fakturering av abonnenter eller fakturering och betalning av samtrafikavgifter till dess fordringen är betald eller preskriberad. Om abonnenten ger sitt samtycke till det får sådana uppgifter även behandlas för marknadsföring av teletjänster i den egna verksamheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten föreslås få bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt andra stycket (52 § 1).

Sista stycket innehåller en hänvisning till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse. Hänvisningen avser genomföra artikel 14.2 i teledataskyddsdirektivet.

50 §

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om undantag från kravet i 49 § första stycket. För det första kan detta krav givetvis inte gälla för meddelanden som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning. De grundläggande bestämmelserna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning finns i 27 kap. rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i lagen (1952:98) med särskild bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. samt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. En föreskrift om undantaget har tagits in i första stycket 1. Lagringsförbudet i 49 § bör inte heller gälla i den utsträckning det är nödvändigt för att hindra och avslöja obehörig användning av telenätet. Sådana uppgifter får därvid sparas för att säkerställa lagföring eller en framtida skadeståndsprocess.

Enligt artikel 9 a) i teledataskyddsdirektivet skall det vara möjligt att temporärt åsidosätta skydd mot nummerpresentation om abonnenten begär att störande samtal skall spåras. Uppgifter som identifierar den uppringande abonnenten skall därvid lagras och hållas tillgängliga av teleoperatören. Bestämmelser med den innebörden finns i första stycket 3 och andra stycket. Begreppet teleadress är avsedd att ha samma innebörd som i bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning (se prop. 1994/95:227).

I enlighet med Lagrådets förslag har första stycket punkten 3 fått den nu föreslagna lydelsen.

51 §

Paragrafen är ny. I den föreskrivs att sådana uppgifter som avses i 49 § första och andra styckena i televerksamhet får behandlas endast av personer som har behörighet, på grund av anställning eller uppdrag, att utföra uppgifterna för teleoperatörens räkning. Behandlingen skall begränsas till

Prop. 1998/99:92

42

sådana uppgifter som är nödvändiga för verksamheten. Paragrafen avses ha samma innebörd som artikel 6.4 i teledataskyddsdirektivet.

52 §

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten att meddela närmare föreskrifter om behandling av vissa personuppgifter i televerksamhet. De konstitutionella förutsättningarna för bemyndigandet har behandlats i avsnitt 5.1. Begreppet behandling av personuppgifter i lagen är avsedd att ha samma innebörd som i personuppgiftslagen (1998:204). Regeringen eller tillsynsmyndigheten kan med stöd av bemyndigandet meddela sådana föreskrifter om bl.a. nummerpresentation, vidarekoppling (inkl. medkoppling) och kataloguppgifter som genomför artiklarna 8, 10 och 11 i teledataskyddsdirektivet.

53 §

Ändringen i paragrafens första stycke är en följd av omnumrering av paragraferna.

Paragrafens andra stycke klargör förhållandet mellan personuppgiftslagen (1998:204) och telelagen. Ändringen är föranledd av de specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i televerksamhet som förs in i telelagen. Jfr 2 § personuppgiftslagen.

54 §

Ändringarna är en följd av omnumreringen av paragraferna.

55 §

Enligt artikel 14.2 i teledataskyddsdirektivet skall bestämmelserna i dataskyddsdirektivet om rättslig prövning, ansvar och sanktioner gälla för nationella bestämmelser som antas i enlighet med det förstnämnda direktivet. Dataskyddsdirektivets krav på skadeståndssanktion är tillgodosett genom 48 § personuppgiftslagen (1998:204). Förslaget till 55 § är utformad med denna bestämmelse som förebild (se prop. 1997/98:44 s. 143 ff).

59 och 60 §§

Paragraferna motsvarar 32 a och 33 §§ i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597) som föreslås utgå jämte ändringar till följd av omnumreringen av paragraferna.

62 §§

Ändringarna är en följd av omnumreringen av paragraferna.

Prop. 1998/99:92

43

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)

Författningen utgår och de av riksdagen redan antagna bestämmelserna (prop. 1997/98:126, bet. 1997/98:TU14, rskr. 1997/98:305) förs samman med de övriga ändringar i telelagen som nu förelås.

7.3 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Ändringen är en följd av omnumreringen av paragraferna i telelagen (1993:597).

7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation

Ändringen är en följd av omnumreringen av paragraferna i telelagen (1993:597).

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

44

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs i fråga om telelagen (1993:597)

dels att 13, 16, 17 a, 18, 19, 20 b, 27 och 28 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tretton nya paragrafer, 15 a, 16 a, 17 c– e, 18 a, 18 b, 27 a–c och 29 a §§, samt närmast före 29 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Tillstånd enligt 5 § att driva televerksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

1. att på vissa villkor tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt åt var och en som efterfrågar denna tjänst,

2. att med beaktande av tillgänglig kapacitet tillhandahålla nätkapacitet på vissa villkor åt den som efterfrågar sådan,

3. att tillhandahålla information om verksamhetens ägare,

4. att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet,

5. att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 a eller 20 b §,

6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera uppgifter om enskildas teleabonnemang hos anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag, samt

6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera och i sin verksamhet till allmänheten lämna ut uppgifter om teleabonnemang som tilldelats nummer ur nummerplan för telefoni enligt 21 § i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag,

7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov.

7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov, samt

8. att på skäliga villkor tillhandahålla telefonisttjänster.

Tillstånd enligt 5 § att driva televerksamhet skall förenas med villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 14 a §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om det sätt på vilket tillståndsvillkoren skall fullgöras.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

45

15 a §

Den som tillhandahåller anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät i en fast nätanslutningspunkt skall informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska specifikationer som skall följas vid anslutning till telenätet.

16 §

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 a § får, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

Om anslutning till telenät avbryts eller begränsas enligt första stycket skall teleoperatören på begäran upplysa om skälen till detta.

16 a §

Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och är anmäld enligt 4 b § skall anmäla sådana åtgärder som avbryter, avslutar, avsevärt förändrar eller begränsar tillgängligheten av teletjänster i nätet till tillsynsmyndigheten och användare som berörs av åtgärden i god tid före genomförandet.

17 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt 15 och 16 §§.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt 15–16 a §§.

17 a §

Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 4 a § är skyldig

1. att bedriva verksamheten under de förutsättningar som följer av de internationella överenskommelser som Sverige har biträtt,

2. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av särskilda teletjänster,

3. att medverka till att telemeddelanden kan förmedlas till

3. att medverka till att telemeddelanden, utan kostnad för

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

46

samhällets alarmerings- och räddningstjänst,

användaren, kan förmedlas till samhällets alarmerings- och räddningstjänst,

4. att beakta totalförsvarets behov av telekommunikationer under höjd beredskap,

5. att årligen redovisa sin verksamhet i de delar som omfattas av anmälningsplikten efter principer som är särskilt avpassade för verksamheten samt ställa redovisningen till förfogande för tillsynsmyndigheten eller den som anvisas av myndigheten,

6. att på skäliga villkor till någon annan som för nummerupplysningsändamål begär det lämna ut sådana uppgifter om enskildas teleabonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 25 § första stycket 1 denna lag,

6. att på skäliga villkor till någon annan som för nummerupplysningsändamål begär det och i sin verksamhet till allmänheten lämna ut uppgifter om enskildas teleabonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag,

7. att på skäliga villkor i sin verksamhet till allmänheten lämna ut uppgifter om enskildas teleabonnemang hos någon annan anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag, samt

7. att för ersättning som grundar sig på kostnaderna till tillståndshavare som meddelats villkor enligt 13 § första stycket 6 lämna ut uppgifter som avses i 6, samt,

8. att på begäran av myndighet lämna upplysningar om verksamheten för statistikändamål.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om i vilken utsträckning krav enligt första stycket skall fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske.

17 c §

Avtal om anslutning till allmänt tillgängligt telenät skall ange

a) leveranstid för anslutningen,

b) de underhållstjänster som erbjuds,

c) information om den kvalitetsnivå som erbjuds,

d) det system för ersättning som är tillämpligt om tjänsten inte tillhandahålls enligt avtalet, och

e) en sammanfattning av hur ett tvistlösningsförfarande inleds enligt denna lag.

Om avtalet inte stämmer överens med första stycket får tillsynsmyndigheten besluta att avtalet skall ändras på ett visst sätt.

En sammanslutning av an-

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

47

vändare som anmält ett ärende enligt andra stycket är part hos tillsynsmyndigheten.

17 d §

Villkor för tillhandahållande av telefonitjänst till fast eller mobil nätanslutningspunkt inom ett allmänt tillgängligt telenät skall vara allmänt tillgängliga. Information om villkoren skall vara korrekt och tydlig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

17 e §

Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt utan att telenätet medger sådan funktion som avses i 22 a § skall, på begäran av abonnent som byter teleoperatör, under rimlig tid

a) mot skälig ersättning vidarekoppla samtal till det nya telefonnumret, eller

b) hänvisa till det nya numret. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten, får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

18 §

Tillståndshavares taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av nätkapacitet inom ett sådant nät skall grunda sig på tillståndshavarens kostnader. Taxorna skall hållas allmänt tillgängliga av tillståndshavarna.

Taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av hyrd förbindelse inom ett sådant nät skall grunda sig på kostnaderna, om tjänsten tillhandahålls av en teleoperatör som har ett betydande inflytande på marknaden för sådana tjänster och är anmäld enligt 4 b §.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

48

Teleoperatören skall offentliggöra de rabattsystem som tillämpas och tillkännage information om taxeförändringar i god tid före genomförandet.

18 a §

En teleräkning avseende användning av teletjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät skall innehålla tillräckliga uppgifter för att medge kontroll av kostnaderna för användningen om inte abonnenten har begärt att räkningen skall vara ospecificerad. Samtal som är avgiftsfria för den uppringande abonnenten får inte anges på hans eller hennes teleräkning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

18 b §

Om betalning för tillhandahållande av telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt inte sker i rätt tid får tillhandahållandet avbrytas först sedan abonnenten har fått en påminnelse. Avbrott skall i förekommande fall begränsas till den tjänst som föranlett åtgärden, om inte abonnenten tidigare fått en betalningspåminnelse eller har vilselett teleoperatören.

19 §

Regeringen får, utan hinder av

18 §, föreskriva att taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå.

Regeringen får, utan hinder av

18 §, föreskriva att taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tjänster som avses i 13 § första stycket 6 och 7 inte får överstiga en viss nivå.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

49

20 b §

(i lydelse enligt prop. 1997/98:167)

Utöver vad som följer av 20 § är den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § och är anmäld enligt 4 b § skyldig

1. att tillgodose varje rimlig begäran om sammankoppling med telenät för samtrafik,

2. att offentliggöra sina villkor för samtrafik,

3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär samtrafik,

4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för överenskommelser om samtrafik,

5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt

6. att i sin redovisning av rörelsen hålla intäkter och kostnader för samtrafik avskilda från intäkter och kostnader för annan verksamhet.

Första stycket 2 och 6 gäller inte den som tillhandahåller mobila teletjänster.

Den som är anmäld enligt 4 b § skall på begäran av tillsynsmyndigheten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 20 § andra stycket första meningen.

Om ett villkor som avses i första stycket 2 inte stämmer överens med denna lag eller med tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten besluta att villkoret skall ändras på ett visst sätt.

Den som inte tillgodoser en begäran som avses i första stycket 1 skall upplysa om skälen till detta.

27 §

Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 25 § första stycket skall på begäran lämna

1. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

3. uppgift som avses i 25 § första stycket 3 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

4. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

5. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

50

eller i utredning om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

6. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

7. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet eller åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

7. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet eller åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

8. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 och 3 till regional alarmeringscentral som anges i lagen ( 1981:1104 ) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler.

27 a §

Om det vid tillhandahållande teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät föreligger särskilda risker för nätsäkerheten skall teleoperatören informera abonnenten om sådana risker, hur de kan avhjälpas och vilka kostnader det skulle medföra.

27 b §

Den som i televerksamhet har fått tillgång till uppgift som angår ett särskilt telemeddelande skall utplåna eller avidentifiera uppgiften vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren.

Nödvändiga uppgifter för fakturering av abonnenter och betalning av samtrafikavgifter får dock behandlas till dess fordringen är betald eller preskriberad. Sådana uppgifter får även behandlas för marknadsföring av

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

51

teletjänster i den egna verksamheten om abonnenten har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

27 c §

27 b § första stycket gäller inte

a) för telemeddelanden som befordras eller har expedierats eller beställts till eller från en viss teleadress som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning,

b) i den utsträckning det är nödvändigt för att förhindra och avslöja obehörig användning av telenätet, och

c) om abonnenten, för att kunna identifiera störande telemeddelanden, begär att uppgifter om från vilken teleadress som telemeddelanden kommer, lagras under viss tid. Uppgifter som avses i första stycket c skall på begäran hållas tillgängliga för abonnenten.

27 d §

Uppgifter som avses i 27 b § första och andra styckena får i televerksamhet behandlas endast av personer som har behörighet att utföra uppgifterna för teleoperatörens räkning. Behandlingen skall begränsas till sådana uppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

27 e §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får i fråga om behandling av personuppgifter i televerksamhet meddela närmare föreskrifter om

a) vilka uppgifter som får behandlas enligt 27 b § andra stycket,

b) vilka krav som ställs på

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

52

teletjänster som medger identifiering av det anropande och uppringda telefonnumret samt vidarekoppling, och

c) uppgifter om teleabonnemang som ingår i kataloger som är tillgängliga för allmänheten.

28 §

I det allmännas verksamhet skall, i stället för 25–27 §§, bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) tillämpas.

För utlämnande av annan personuppgift i televerksamhet än som avses i 25 § första stycket gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

För behandling av annan personuppgift i televerksamhet än som avses i 25 § första stycket gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

Skadestånd

29 a §

En teleoperatör skall ersätta en abonnent eller användare för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen har orsakat.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om teleoperatören visar att felet inte berodde på honom eller henne.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2. Föreskriften i 17 a § första stycket 7 tillämpas bara i de fall tillståndsvillkoret meddelats efter ikraftträdandet.

3. Föreskriften om skadestånd tillämpas bara om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter ikraftträdandet.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

53

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs att 1 § telelagen (1993:597) i paragrafens lydelse enligt lagen (1998:486) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet. I lagen avses med telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare,

teletjänst: förmedling av telemeddelande för någon annan, mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutning tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt,

telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låghastighetsmodem,

televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet,

telenät: anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden, nätkapacitet: överföringskapacitet i telenät eller del därav, hyrd förbindelse: nätkapacitet mellan nätanslutningspunkter som avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG,

samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter, såväl fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

teleoperatör: den som förvärvsmässigt bedriver televerksamhet, abonnent: den som har ingått avtal med en teleoperatör om tillhandahållande av en teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät.

abonnent: den som har ingått avtal med en teleoperatör om tillhandahållande av en teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät,

användare: den som använder eller efterfrågar teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät.

Med televerksamhet avses inte utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 1

54

Förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Härigenom föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen (1973:1144)

dels att 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 36 §, samt närmast före 36 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Enligt denna lag kan den som för ledning vill utnyttja utrymme inom fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om ledningsrätt prövas vid förrättning.

Ledningsrätt omfattar enligt vad som bestämmes vid förrättningen befogenhet att inom fastigheten vidtaga de åtgärder som behövs för att framdraga och begagna ledningen. På begäran av ledningens innehavare kan förordnas att ledningsrätt skall höra till dennes fastighet eller inskrivna tomträtt.

Lagen gäller i tillämpliga delar även sådan upplåtelse som avses i 36 §.

Upplåtelse av utrymme i teleledning

36 §

Om lantmäterimyndigheten finner att hinder möter mot upplåtelse av ledningsrätt för teleledning enligt 2 § första stycket 1, skall myndigheten på begäran av sökanden, om sådan rättighet är upplåten på fastigheten till teleoperatör som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och är anmäld enligt 4 b § telelagen (1993:597) och det är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med den avsedda ledningen, upplåta utrymme i ledning som dragits fram på fastigheten enligt den upplåtna ledningsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 2

55

Förteckning över remissinstanserna

Följande remissinstanser har beretts tillfälle att avge synpunkter på departementspromemorian Ändringar i telelagen m.m.

Hovrätten för Nedre Norrland, Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Stockholm, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Försvarsmakten, Statens räddningsverk, Post- och telestyrelsen, Banverket, Kommunikationsforskningsberedningen, Statskontoret, Konkurrensverket, Boverket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Konsumentverket, Lantmäteriverket, ITkommissionen, Näringslivets telekommitté, Svenska IT-företagens organisation, Svenska kommunförbundet, Svenska stadsnätsföreningen, Sveriges försäkringsförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges konsumentråd, Swedish Direct Marketing Association, Europolitan AB, Global One Services AB, NetCom AB, Posten AB, Sema Group InfoData AB, Sonera Sverige AB, SOS Alarm Sverige AB, AB Stokab, Svenska kraftnät AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telenordia AB, Telia AB.

Härutöver har synpunkter lämnats in av Informationsmäklarna i Sverige AB och en privatperson.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

56

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs11 i fråga om telelagen (1993:597)12

dels att nuvarande 4 a–15 §§ skall betecknas 5–18 §§, nuvarande 16 § skall betecknas 20 §, nuvarande 17–17 b §§ skall betecknas 22–24 §§, nuvarande 18 § skall betecknas 28 §, nuvarande 19–20 d §§ skall betecknas 31–36 §§, nuvarande 22 § skall betecknas 38 §, nuvarande 23– 27 §§ skall betecknas 43–47 §§, nuvarande 28 och 29 §§ skall betecknas

53 § och 54 §, nuvarande 30–32 §§ skall betecknas 56–58 §§, nuvarande 33 a § skall betecknas 61 §, nuvarande 35–38 §§ skall betecknas 62– 65 §§,

dels att de nya 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22–24, 28, 31, 32, 34–36, 43, 46, 47, 53, 54 och 62 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 4 a, 5, 11, 13, 14 a, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 37 och 38 §§ skall sättas närmast före 5, 7, 13, 15, 17, 18, 28, 32, 37, 43, 44, 56, 57, 62, 64 och 65 §§,

dels att i lagen skall införas tretton nya paragrafer, 19, 21, 25–27, 29, 30, 48–52 och 55 §§, samt närmast före 55 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Följande tjänster får inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahållas först efter anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten):

1. telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt,

2. mobil teletjänst,

3. annan teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur nummerplan för telefoni enligt 21 §, samt

3. annan teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur nummerplan för telefoni enligt 37 §, samt

4. nätkapacitet. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten.

11 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av rådets direktiv 90/387/EEG och 92/44/EEG för anpassning till en konkurrensutsatt miljö på telekommunikationsområdet (EGT L 295, 29.10.1997, s. 23, Celex 397L0051), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 november 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (EGT L 24, 30.1.1998, s. 1, Celex 397L0066), Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö (EGT L 101, 1.4.1998, s. 24, Celex 398L0101).12 Lagen omtryckt 1997:397.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

57

7 §

Förutom anmälan enligt 4 a § krävs tillstånd enligt denna lag för rätten att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst eller nätkapacitet, om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antal användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Förutom anmälan enligt 5 § krävs tillstånd enligt denna lag för rätten att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst eller nätkapacitet, om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antal användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Tillstånd får avse ett visst område eller hela landet.

9 §

Tillsynsmyndigheten skall efter ansökan meddela förhandsbesked om tillstånd enligt 5 § behövs för viss televerksamhet. Ett förhandsbesked gäller för den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet.

Tillsynsmyndigheten skall efter ansökan meddela förhandsbesked om tillstånd enligt 7 § behövs för viss televerksamhet. Ett förhandsbesked gäller för den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet.

10 §

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från tillståndsplikten enligt 5 §, om det finns särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från tillståndsplikten enligt 7 §, om det finns särskilda skäl.

Om det behövs för att följa utvecklingen på telekommunikationsområdet, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela föreskrifter om att den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av anmälningsplikten enligt 4 a § skall lämna upplysningar om verksamheten.

Om det behövs för att följa utvecklingen på telekommunikationsområdet, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela föreskrifter om att den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av anmälningsplikten enligt 5 § skall lämna upplysningar om verksamheten.

13 §

Tillstånd enligt 5 § skall beviljas om inte den sökande saknar förutsättningar att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. Särskilda bestämmelser om

Tillstånd enligt 7 § skall beviljas om inte den sökande saknar förutsättningar att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. Särskilda bestämmelser om

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

58

tillstånd att tillhandahålla mobil teletjänst i vissa fall finns i 12 §.

tillstånd att tillhandahålla mobil teletjänst i vissa fall finns i 14 §.

15 §

Tillstånd enligt 5 § att driva televerksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

Tillstånd enligt 7 § att driva televerksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

1. att på vissa villkor tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt åt var och en som efterfrågar denna tjänst,

2. att med beaktande av tillgänglig kapacitet tillhandahålla nätkapacitet på vissa villkor åt den som efterfrågar sådan,

3. att tillhandahålla information om verksamhetens ägare,

4. att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet,

5. att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 a eller 20 b §,

5. att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 23 eller 34 §,

6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera uppgifter om enskildas teleabonnemang hos anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag, samt

6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera uppgifter om enskildas teleabonnemang hos anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag,

7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov.

7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov, samt

8. att på skäliga villkor tillhandahålla telefonisttjänster.

Tillstånd enligt 5 § att driva televerksamhet skall förenas med villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 14 a §.

Tillstånd enligt 7 § att driva televerksamhet skall förenas med villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om det sätt på vilket tillståndsvillkoren skall fullgöras.

17 §

Den som beviljas tillstånd enligt 5 § skall bedriva denna televerksamhet så att beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan verkställas och så att verkställandet inte röjs.

Den som beviljas tillstånd enligt 7 § skall bedriva denna televerksamhet så att beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan verkställas och så att verkställandet inte röjs.

Innehållet i och uppgifter om de avlyssnade eller övervakade telemeddelandena skall göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

59

19 §

Den som tillhandahåller anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät i en fast nätanslutningspunkt skall informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska specifikationer som skall följas vid anslutningen.

20 §

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 a § får, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 § får, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

Om anslutning till ett telenät avbryts eller begränsas skall teleoperatören på begäran upplysa om skälen till detta.

21 §

Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och är anmäld enligt 6 § skall i god tid före genomförandet till tillsynsmyndigheten och till användare som berörs av åtgärden anmäla sådana åtgärder som avbryter, avslutar, avsevärt förändrar eller begränsar tillgängligheten av teletjänster i nätet.

22 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt 15 och 16 §§.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt 18–21 §§.

23 §

Den som bedriver Den som bedriver

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

60

anmälningspliktig verksamhet enligt 4 a § är skyldig

anmälningspliktig verksamhet enligt 5 § är skyldig

1. att bedriva verksamheten under de förutsättningar som följer av de internationella överenskommelser som Sverige har biträtt,

2. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av särskilda teletjänster,

3. att medverka till att telemeddelanden kan förmedlas till samhällets alarmerings- och räddningstjänst,

3. att medverka till att telemeddelanden, utan kostnad för användaren, kan förmedlas till samhällets alarmerings- och räddningstjänst,

4. att beakta totalförsvarets behov av telekommunikationer under höjd beredskap,

5. att årligen redovisa sin verksamhet i de delar som omfattas av anmälningsplikten efter principer som är särskilt avpassade för verksamheten samt ställa redovisningen till förfogande för tillsynsmyndigheten eller den som anvisas av myndigheten,

6. att på skäliga villkor till någon annan som för nummerupplysningsändamål begär det lämna ut sådana uppgifter om enskildas teleabonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 25 § första stycket 1 denna lag,

6. att på skäliga villkor till någon annan som för nummerupplysningsändamål begär det lämna ut sådana uppgifter om enskildas teleabonnemang som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 45 § första stycket 1 denna lag,

7. att på skäliga villkor i sin verksamhet till allmänheten lämna ut uppgifter om enskildas teleabonnemang hos någon annan anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag, samt

8. att på begäran av myndighet lämna upplysningar om verksamheten för statistikändamål.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om i vilken utsträckning krav enligt första stycket skall fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske.

24 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får föreskriva att den som har tillstånd enligt 5 § och har en dominerande ställning på den svenska marknaden skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får föreskriva att den som har tillstånd enligt 7 § och har en dominerande ställning på den svenska marknaden skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet.

25 §

Avtal om anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät skall innehålla uppgifter om

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

61

1. leveranstid för anslutningen,

2. de underhållstjänster som erbjuds,

3. den kvalitetsnivå som erbjuds,

4. det system för ersättning som är tillämpligt om tjänsten inte tillhandahålls enligt avtalet, och

5. hur ett tvistlösningsförfarande enligt 58–60 §§ inleds.

Om avtalet inte innehåller de uppgifter som avses i första stycket får tillsynsmyndigheten förelägga parterna att ändra avtalet.

En sammanslutning av användare som anmält ett ärende enligt andra stycket är part hos tillsynsmyndigheten.

26 §

Villkoren för tillhandahållande av telefonitjänst till fast eller mobil nätanslutningspunkt inom ett allmänt tillgängligt telenät skall vara allmänt tillgängliga. Information om villkoren skall vara korrekt och tydlig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

27 §

Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt utan att telenätet medger sådan funktion som avses i 39 § skall, på begäran av en abonnent som byter teleoperatör, under rimlig tid

1. mot skälig ersättning vidarekoppla samtal till det nya telefonnumret, eller

2. hänvisa till det nya numret. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten, får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

62

28 §

Tillståndshavares taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av nätkapacitet inom ett sådant nät skall grunda sig på tillståndshavarens kostnader. Taxorna skall hållas allmänt tillgängliga av tillståndshavarna

Taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av en hyrd förbindelse inom ett sådant nät skall grunda sig på kostnaderna, om tjänsten tillhandahålls av en teleoperatör som har ett betydande inflytande på marknaden för sådana tjänster och är anmäld enligt 6 §.

Teleoperatören skall offentliggöra de rabattsystem som tillämpas och lämna information om taxeförändringar i god tid innan ändringarna genomförs.

29 §

En teleräkning som gäller användning av teletjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät skall innehålla tillräckliga uppgifter för att medge kontroll av kostnaderna för användningen om inte abonnenten har begärt att räkningen skall vara ospecificerad. Samtal som är avgiftsfria för den abonnent som ringer upp får inte anges på teleräkningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om uppgifter enligt första stycket.

30 §

Tillhandahållande av telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt får avbrytas om tjänsten inte betalas i rätt tid.

Innan tillhandahållandet avbryts skall abonnenten uppmanas att betala inom viss skälig tid. Abonnenten skall också underrättas om att tillhanda-

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

63

hållandet annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten får tillhandahållandet inte avbrytas.

Tillhandahållandet får avbrytas bara när det gäller den tjänst som inte betalats, om inte abonnenten tidigare fått en betalningsuppmaning eller har vilselett teleoperatören.

31 §

Regeringen får, utan hinder av

18 §, föreskriva att taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå.

Regeringen får, utan hinder av

28 §, föreskriva att taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå.

32 §

Den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § är skyldig att på begäran bedriva samtrafik med annan som tillhandahåller teletjänst som är anmäld enligt nämnda paragraf. Detsamma gäller den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller annan teletjänst i en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § är skyldig att på begäran bedriva samtrafik med annan som tillhandahåller teletjänst som är anmäld enligt nämnda paragraf. Detsamma gäller den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller annan teletjänst i en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

Ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt skall vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen. Detsamma gäller för samtrafik avseende telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt, om den bedrivs av någon som har ett betydande inflytande på marknaden för samtrafik och är anmäld enligt 4 b §. För annan samtrafik får marknadsmässiga villkor bestämmas.

Ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt skall vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen. Detsamma gäller för samtrafik avseende telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt, om den bedrivs av någon som har ett betydande inflytande på marknaden för samtrafik och är anmäld enligt 6 §. För annan samtrafik får marknadsmässiga villkor bestämmas.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt första stycket om den begärda samtrafiken i

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

64

beaktansvärd utsträckning skulle begränsa den samtrafikskyldiges verksamhet.

34 §

13

Utöver vad som följer av 20 § är den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § och är anmäld enligt 4 b § skyldig

Utöver vad som följer av 32 § är den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § och är anmäld enligt 6 § skyldig

1. att tillgodose varje rimlig begäran om sammankoppling med telenät för samtrafik,

2. att offentliggöra sina villkor för samtrafik,

3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär samtrafik,

4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för överenskommelser om samtrafik,

5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt

6. att i sin redovisning av rörelsen hålla intäkter och kostnader för samtrafik avskilda från intäkter och kostnader för annan verksamhet.

Första stycket 2 och 6 gäller inte den som tillhandahåller mobila teletjänster.

Den som är anmäld enligt 4 b § skall på begäran av tillsynsmyndigheten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 20 § andra stycket första meningen.

Den som är anmäld enligt 6 § skall på begäran av tillsynsmyndigheten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 32 § andra stycket första meningen.

Om ett villkor som avses i första stycket 2 inte stämmer överens med denna lag eller med tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten besluta att villkoret skall ändras på ett visst sätt.

Den som inte tillgodoser en begäran om sammankoppling skall upplysa om skälen till detta.

35 §

Om det finns synnerliga skäl, får tillsynsmyndigheten för att tillgodose ändamål av väsentligt allmänt intresse besluta att den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 4 a § skall bedriva samtrafik med annan som utövar sådan verksamhet.

Om det finns synnerliga skäl, får tillsynsmyndigheten för att tillgodose ändamål av väsentligt allmänt intresse besluta att den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § skall bedriva samtrafik med annan som utövar sådan verksamhet.

Tillsynsmyndigheten får därvid fastställa nödvändiga villkor för samtrafiken.

36 §

14

13 Senaste lydelse av förutvarande 20 b § 1998:1569.

.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

65

Den som tillhandahåller nätkapacitet inom ett allmänt tillgängligt telenät är skyldig att på begäran, av någon annan som tillhandahåller sådan nätkapacitet, medverka till sammankoppling av telenätet med dennes telenät för att upprätta sammanhängande förbindelser i näten.

Beträffande sådan sammankoppling skall bestämmelserna om samtrafik i 20 a, 20 b första stycket 3–5 och andra stycket samt 20 c §§ tillämpas.

Beträffande sådan sammankoppling skall bestämmelserna om samtrafik i 33, 34 första stycket 3– 5 och andra stycket samt 35 §§ tillämpas.

43 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsyns-myndigheten får föreskriva om skyldighet att betala avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag för den som enligt lagen

1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 4 a §,

1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 §,

2. anmäler sådan verksamhet,

3. ansöker om tillstånd, eller

4. ansöker om förhandsbesked. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 4 a § skall betala avgift för finansiering av beredskapsåtgärder på telekommunikationsområdet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 § skall betala avgift för finansiering av beredskapsåtgärder på telekommunikationsområdet.

46 §

Tystnadsplikt enligt 25 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

Tystnadsplikt enligt 45 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken och

2. angelägenhet som avser användning av hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken.

47 §

Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 25 § första stycket skall på begäran lämna

Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 45 § första stycket skall på begäran lämna

1. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om

1. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om

14 Senaste lydelse av förutvarande 20 d § 1998:1569.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

66

myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

2. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

3. uppgift som avses i 25 § första stycket 3 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

3. uppgift som avses i 45 § första stycket 3 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

4. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

5. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till en skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

5. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

6. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

6. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

7. uppgift som avses i 25 § första stycket 1 till polismyndighet eller

7. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till polismyndighet eller

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

67

åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

8. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och 3 till regional alarmeringscentral som anges i lagen ( 1981:1104 ) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler.

48 §

Om det vid tillhandahållande av teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät finns särskilda risker för nätsäkerheten skall teleoperatören informera abonnenten om sådana risker, samt om och till vilken kostnad de kan avhjälpas.

49 §

Den som i televerksamhet har fått tillgång till uppgifter som gäller ett särskilt telemeddelande skall utplåna eller avidentifiera uppgifterna vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren.

Uppgifter som är nödvändiga för fakturering av abonnenter och betalning av samtrafikavgifter får dock behandlas till dess fordringen är betald eller preskriberad. Sådana uppgifter får behandlas även för marknadsföring av teletjänster i den egna verksamheten om abonnenten har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om rättelse skall gälla även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

68

50 §

Vad som anges i 49 § första stycket gäller inte

1. för telemeddelanden som befordras eller har expedierats eller beställts till eller från en viss teleadress som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning,

2. i den utsträckning det är nödvändigt för att förhindra och avslöja obehörig användning av telenätet, och

3. om abonnenten, för att kunna identifiera störande telemeddelanden, begär att uppgifter om en teleadress från vilken telemeddelanden kommer skall lagras under viss tid.

Uppgifter som avses i första stycket 3 skall på begäran hållas tillgängliga för abonnenten.

51 §

Uppgifter som avses i 49 § första och andra styckena får i televerksamhet behandlas endast av behöriga personer. Behandlingen skall begränsas till sådana uppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

52 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får i fråga om behandling av personuppgifter i televerksamhet meddela närmare föreskrifter om

1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 49 § andra stycket,

2. vilka krav som får ställas på teletjänster som medger identifiering av det anropande eller det uppringda telefonnumret eller vidarekoppling, och

3. uppgifter om teleabonnemang i kataloger som är tillgängliga för

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

69

allmänheten.

53 §

15

I det allmännas verksamhet skall, i stället för 25–27 §§, bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) tillämpas.

I det allmännas verksamhet skall, i stället för 45–47 §§, bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) tillämpas.

För utlämnande av annan personuppgift i televerksamhet än som avses i 25 § första stycket gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

För behandling av annan personuppgift i televerksamhet än som avses i 45 § första stycket gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

54 §

Den som i annat fall än som avses i 25 § första stycket och 26 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

Den som i annat fall än som avses i 45 § första stycket och 46 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

Skadestånd

55 §

En teleoperatör skall ersätta en abonnent eller användare för skada och kränkning av den personliga integriteten som orsakats av en behandling av personuppgifter i strid med denna lag.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om teleoperatören visar att felet inte berodde på denne.

62 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 29 § döms till böter. I ringa fall döms inte till ansvar.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 54 § döms till böter. I ringa fall döms inte till ansvar.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt

15 Senaste lydelse av förutvarande 28 § 1998:728.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

70

som föreskrivs i 25 eller 26 § finns i brottsbalken.

som föreskrivs i 45 eller 46 § finns i brottsbalken.

_____________ Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

71

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs i fråga om telelagen (1993:597) i dess lydelse enligt lagen (1998:486) om ändring i nämnda lag

dels att nuvarande 21 § skall betecknas 37 §, nuvarande 22 a–22 d §§ skall betecknas 39–42 §§, nuvarande 32a och 33 §§ skall betecknas 59 resp. 60 §§,

dels att de nya 39, 41, 42, 59 och 60 §§ skall ha följande lydelse,

dels att 1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet. I lagen avses med telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare,

teletjänst: förmedling av telemeddelande för någon annan, mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutning tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt,

telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låghastighetsmodem,

televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet,

telenät: anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden, nätkapacitet: överföringskapacitet i telenät eller del därav, hyrd förbindelse: nätkapacitet mellan nätanslutningspunkter som avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG,

samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter, såväl fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

teleoperatör: den som förvärvsmässigt bedriver televerksamhet, abonnent: den som har ingått avtal med en teleoperatör om tillhandahållande av en teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät.

Med televerksamhet avses inte utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

72

Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet. I lagen avses med abonnent: den som har ingått avtal med en teleoperatör om tillhandahållande av en teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät,

användare: den som använder eller efterfrågar teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät,

hyrd förbindelse: nätkapacitet mellan nätanslutningspunkter som avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser, ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG,

mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutning tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt,

nätkapacitet: överföringskapacitet i telenät eller del därav,

samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter, såväl fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låghastighetsmodem,

telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare,

telenät: anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden,

teleoperatör: den som förvärvsmässigt bedriver televerksamhet,

teletjänst: förmedling av telemeddelande för någon annan,

televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

73

tillhandahållande av nätkapacitet.

Med televerksamhet avses inte utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

39 §

Den som tillhandahåller teletjänst enligt 4 a § 1 eller 3 eller digital mobiltelefonitjänst skall se till att telenätet medger att en abonnent kan behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör.

Den som tillhandahåller teletjänst enligt 5 § 1 eller 3 eller digital mobiltelefonitjänst skall se till att telenätet medger att en abonnent kan behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör.

Om abonnenten begär det skall telefonnummer som används för sådan tjänst överlämnas till en annan teleoperatör för att denne skall tillhandahålla tjänsten. Telefonnummer som används för tjänst som avses i 4 a § 1 behöver överlämnas endast för tillhandahållande inom samma riktnummerområde.

Om abonnenten begär det skall telefonnummer som används för sådan tjänst överlämnas till en annan teleoperatör för att denne skall tillhandahålla tjänsten. Telefonnummer som används för tjänst som avses i 5 § 1 behöver överlämnas endast för tillhandahållande inom samma riktnummerområde.

Den som överlämnar ett telefonnummer skall genast underrätta tillsynsmyndigheten eller annan som tillsynsmyndigheten bestämmer om överlämnandet.

41 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning kraven enligt 22 a och b §§ skall fullgöras och hur detta skall ske.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning kraven enligt 39 och 40 §§ skall fullgöras och hur detta skall ske.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt 22 a och b §§ om det finns särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt 39 och 40 §§ om det finns särskilda skäl.

42 §

Ersättning för att överlämna telefonnummer enligt 22 a § får grundas endast på driftskostnader för överlämnandet. Detsamma gäller ersättning för förval enligt 22 b §.

Ersättning för att överlämna telefonnummer enligt 39 § får grundas endast på driftskostnader för överlämnandet. Detsamma gäller ersättning för förval enligt 40 §.

Den som överlämnar telefonnummer eller ändrar förval har inte rätt till ersättning från abonnenten för överlämnandet eller ändringen.

Beträffande sådana frågor skall i Beträffande sådana frågor skall i

Prop. 1998/99:92 Bilaga 3

74

övrigt bestämmelserna om samtrafik i 20 a och b §§ tillämpas.

övrigt bestämmelserna om samtrafik i 32 och 33 §§ tillämpas.

59 §

Om det pågår förhandling om samtrafikvillkor, överlämnande av telefonnummer enligt 22 a § eller förval enligt 22 b §, skall tillsynsmyndigheten på begäran av en part bestämma när förhandlingen skall vara avslutad.

Om förhandlingen inte är avslutad inom utsatt tid, skall myndigheten medla mellan parterna.

Om det pågår förhandling om samtrafikvillkor, överlämnande av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 §, skall tillsynsmyndigheten på begäran av en part bestämma när förhandlingen skall vara avslutad.

Om förhandlingen inte är avslutad inom utsatt tid, skall myndigheten medla mellan parterna.

60 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag eller av tillståndsvillkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Vid tvist om samtrafikvillkor, villkor för sammankoppling av nätkapacitet enligt 20 d §, överlämnande av telefonnummer enligt 22 a § eller förval enligt 22 b § skall tillsynsmyndigheten på ansökan av en part besluta vad som skall gälla mellan parterna i de frågor som tvisten gäller, i den mån detta är nödvändigt för att lagen eller tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Vid tvist om samtrafikvillkor, villkor för sammankoppling av nätkapacitet enligt 36 §, överlämnande av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 § skall tillsynsmyndigheten på ansökan av en part besluta vad som skall gälla mellan parterna i de frågor som tvisten gäller, i den mån detta är nödvändigt för att lagen eller tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

_____________

Prop. 1998/99:92 Bilaga 4

75

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-02-26

Närvarande: f.d. justitierådet Per Jermsten, justitierådet Ingegerd

Westlander, regeringsrådet Susanne Billum.

Enligt en lagrådsremiss den 4 februari 1999 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i telelagen (1993:597),

2. lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Silja Klint.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Inledande synpunkter

Lagrådets granskning av de remitterade lagförslagen har komplicerats av det förhållandet att båda innehåller förslag om nya beteckningar på ett stort antal paragrafer. Lagrådet återkommer till detta under förslaget till ändring i telelagen (1993:597). En annan omständighet som försvårat granskningen är att de remitterade förslagen inte innehåller alla ändringar eller tillägg som kan behövas för att genomföra de i sammanhanget aktuella direktiven, (97/66 EG, 98/10 EG och 97/51 EG).

Förslaget till lag om ändring i telelagen (1993:597)

5 och 27 §§

I 5 § första stycket 3 föreslås att en hänvisning till 21 § byts ut mot en hänvisning till 37 §. Förslag om att 21 §, i något ändrad lydelse, skall betecknas 37 § återfinns dock först i förslaget till ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597).

I den nya 27 § lämnas en hänvisning till 39 §, vilken paragraf nu har beteckningen 22 a § och också får sin nya beteckning (39 §) i det andra remitterade lagförslaget.

Enligt Lagrådets mening visar det anförda att det skulle vara en klar fördel om lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597), som träder

Prop. 1998/99:92 Bilaga 4

76

i kraft den 1 juli 1999, nu får utgå samt att däri ingående bestämmelser och ändringar liksom de i det andra remitterade lagförslaget intagna förslagen och beteckningsändringarna tas in i förevarande lagförslag.

25 §

Enligt andra stycket i den föreslagna paragrafen får tillsynsmyndigheten, om avtalet inte innehåller de uppgifter som avses i första stycket, förelägga parterna att ändra avtalet. Enligt tredje stycket är en sammanslutning av användare som anmält ett ärende enligt andra stycket part hos tillsynsmyndigheten. I författningskommentaren anges bl.a. att organisationen kan företräda både konsumenter och näringsidkare som användare av teletjänster och att organisationen i egenskap av part också får rätt att överklaga tillsynsmyndighetens beslut. Vidare anges att paragrafen är avsedd att ha samma innebörd som artikel 10 i taltelefonidirektivet.

I artikel 10 punkt 2 av nämnda direktiv (98/10/EG) anges att de nationella tillsynsmyndigheterna skall på eget initiativ eller på begäran av en organisation som representerar användar- eller konsumentintressen kunna kräva ändring bl.a. av de avtalsvillkor som anges i punkt 1.

Enligt Lagrådets mening framstår sambandet mellan andra och tredje stycket inte helt klart. Av andra stycket framgår sålunda inte att en organisation av användare har rätt att anhängiggöra nu aktuella frågor genom en anmälan hos tillsynsmyndigheten, något som väl får anses vara en förutsättning för tredje stycket. Lagrådet förordar därför att andra stycket kompletteras med orden "på eget initiativ eller efter anmälan av en sammanslutning av användare". I tredje stycket är det då tillräckligt att endast ange "En sammanslutning som..".

Lagrådet noterar vidare att det föreslagna tredje stycket går längre än vad direktivet synes kräva, genom att en sammanslutning som gjort anmälan också blir part i ärendet hos tillsynsmyndigheten. Detta får konsekvenser inte bara för rätten att överklaga utan också för kommunikation av uppgifter i ärendet m.m. Vid överklagande blir vidare enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen tillsynsmyndigheten den enskildes motpart i länsrätten, dvs. bestämmelsen öppnar möjlighet för en domstolsprocess mellan sammanslutningen och tillsynsmyndigheten om vad myndigheten i ett visst fall "får" göra. Av remissen framgår inte vilken funktion en sådan domstolsprövning avses ha. Några motiv för den lagtekniska lösningen har inte heller angetts. Enligt Lagrådets mening borde såväl syftet med bestämmelsen som skälen för den lagtekniska lösningen ha redovisats i remissen. Det är en förutsättning för att Lagrådet skall kunna ta ställning till behovet av och utformningen av en bestämmelse av detta slag.

Lagrådet förutsätter att bestämmelsen analyseras och klarläggs i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Prop. 1998/99:92 Bilaga 4

77

26 §

Av första stycket framgår att villkoren för tillhandahållande av telefonitjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät skall vara allmänt tillgängliga. Informationen om villkoren skall var korrekt och tydlig. Enligt andra stycket får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

Enligt Lagrådets mening synes uttrycket "krav" inte helt adekvat mot bakgrund av vad som anges i första stycket. Syftet med bemyndigandet i andra stycket synes vara att ge möjlighet att precisera informationens innehåll på vissa punkter. Lagrådet förordar därför att uttrycket "krav" ersätts med uttrycket "information".

30 §

Enligt Lagrådets mening kommer avsikten bakom det föreslagna tredje stycket i paragrafen till tydligare uttryck och i bättre överensstämmelse med den bakomliggande direktivregeln om stycket ges följande lydelse: "Gäller utebliven betalning viss tjänst skall avbrottet begränsas till den tjänsten om det är tekniskt möjligt och om abonnenten inte tidigare fått en betalningsuppmaning eller har vilselett teleoperatören."

48 §

I paragrafen föreskrivs att teleoperatören, om det vid tillhandahållande av teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät finns särskilda risker för nätsäkerheten, skall informera abonnenten om sådana risker, samt om och till vilken kostnad de kan avhjälpas.

Uttrycket "nätsäkerhet" är inte definierat i den föreslagna lagen. I författningskommentaren till paragrafen hänvisas till artikel 4 i teledataskyddsdirektivet (97/66/EG) och till punkt 15 i ingressen till direktivet. Enligt artikel 4.1 skall den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig teletjänst vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i sina tjänster. Artikel 4.2 har samma innehåll som förevarande paragraf. I den nämnda punkten 15 sägs att säkerheten skall bedömas mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 17 i dataskyddsdirektivet (95/96EG). Denna bestämmelse motsvaras enligt författningskommentaren av 31 § personuppgiftslagen (1998:204). I den paragrafen föreskrivs att den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas samt att åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av bl.a. de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur känsliga uppgifterna är.

Hänvisningen i författningskommentaren till dataskyddsdirektivet och till personuppgiftslagen synes ge vid handen att med uttrycket nätsäkerhet

Prop. 1998/99:92 Bilaga 4

78

avses säkerheten för att de meddelanden som vidarebefordras i nätet inte skall kunna bli tillgängliga för obehöriga och inte, som som uttrycket rent språkligt kan förstås, att systemet skall fungera driftsäkert så att det går att sända meddelanden och att dessa verkligen når adressaten.

Lagrådet föreslår att texten i paragrafen justeras så att den avsedda innebörden i ordet "nätsäkerhet" tydligt framgår, förslagsvis genom uttrycket "säkerheten för telehemligheten."

50 §

I 49 § första stycket föreskrivs att den som i televerksamhet har fått tillgång till uppgifter som gäller ett särskilt telemeddelande skall utplåna eller avidentifiera uppgifterna vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren.

Enligt första stycket tredje punkten i förevarande paragraf gäller vad som anges i 49 § första stycket inte om abonnenten för att kunna identifiera störande telemeddelanden begär att uppgifter om en teleadress från vilken telemeddelanden kommer skall lagras viss tid. Enligt författningskommentaren avses bestämmelsen motsvara artikel 9 a) i teledataskyddsdirektivet vari sägs att det skall vara möjligt att temporärt åsidosätta skydd mot nummerpresentation om abonnenten begär att störande samtal skall spåras. De uppgifter som identifierar den uppringande abonnenten skall i sådant fall kunna lagras.

Som lagrummet är utformat innebär det att abonnenten bara kan begära att uppgifter från en teleadress skall lagras under viss tid. Då en abonnent utsätts för störande telefonsamtal torde emellertid det vanligen förhålla sig så att abonnenten inte känner till om samtalen kommer från en eller flera adresser. För att det genom spårning skall kunna klarläggas från vilken eller vilka teleadresser som de störande samtalen kommer torde, åtminstone inledningsvis, uppgifter från flera teleadresser böra få lagras under viss tid. Lagrådet förslår därför att lagrummet får följande lydelse:

"3. om abonnenten , för att kunna identifiera störande telemeddelanden, begär att uppgifter om de teleadresser från vilka telemeddelanden kommer skall lagras under viss tid."

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen.

Med hänvisning till vad tidigare anförts lämnar Lagrådet förslaget utan erinran.

Prop. 1998/99:92

79

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 mars 1999.

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Freivalds, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Östros, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: Mona Sahlin

Regeringen beslutar proposition Ändringar i telelagen m.m.

Prop. 1998/99:92

80

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ändring i telelagen (1993:597)

5, 10, 15, 22–24, 26, 27, 29, 31, 37, 41, 43, 52,

56 och 65 §§

397L0051, 397L0066, 398L0010.

Prop. 1998/99:92

81