Inaktuell version

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2006:232
Upphäver
Lag (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller vid handläggning hos kronofogdemyndigheterna av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken.

[S2]Handläggning av mål som avses i första stycket kallas i denna lag indrivning.

/Träder i kraft I: 2006-05-01/

2 §  Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

 1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
 2. bilskrotningslagen (1975:343),
 3. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
 4. vägtrafikskattelagen (2006:227),
 5. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
 6. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
 7. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
 8. skattebetalningslagen (1997:483),
 9. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
 10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd, eller
 11. lagen (2004:629) om trängselskatt. Lag (2006:232).

3 §  Bestämmelserna i 15-18 §§ skall, om inte regeringen föreskriver något annat, tillämpas endast i fråga om en fordran som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395). Lag (1999:1404).

Prop. 2006/07:99: Ändringen är en följdändring till att 15 och 16 §§ föreslås upphöra att gälla samt att ett nytt andra stycke har lagts till i 7 § och att det nya stycket inte skall tillämpas på alla fordringar som i övrigt omfattas av lagen. Redan tidigare har 17 § upphävts, dock utan att någon följdändring gjorts i 3 §.

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att indrivning i vissa fall skall ske med förtur.

Betalningsanmaning

5 §  Indrivning inleds genom att kronofogdemyndigheten anmanar gäldenären att betala, om det inte finns särskilda skäl att underlåta anmaning.

Prop. 2006/07:99: Det behövs inte längre någon bestämmelse om betalningsanmaning. Anmaningen är sedan länge i praktiken helt samordnad och sammanfallande med underrättelse om sökt utmätning enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken.

Gäldenärsutredning

6 §  Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 c § utsökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden som behövs för att en lämplig indrivningsåtgärd skall kunna bestämmas (gäldenärsutredning). Lag (1995:312).

Prop. 2006/07:99: Ändringen är föranledd av att det direkta syftet med att göra en gäldenärsutredning i fortsättningen endast skall vara att bedöma förutsättningarna för en betalningsuppgörelse, i förekommande fall kombinerad med mottagande av säkerhet, och för avbrytande av indrivningen. Se vidare det som sägs i avsnitt 5.4 under rubriken Kronofogdemyndighetens gäldenärsutredning (s. 44 f.).

Prop. 2006/07:34: I paragrafen, som behandlar utredningsskyldigheten i allmänna mål, har en följdändring gjorts.

Uppskov

7 §  Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen

 1. om det kan antas vara till fördel för det allmänna,
 2. om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller
 3. i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet.

[S2]Uppskov med betalningen får förenas med villkoret att gäldenären betalar sin skuld i poster vid olika tidpunkter (avbetalning).

Prop. 2006/07:99: I paragrafen har ett nytt andra stycke lagts till med krav på att Skatteverket har förklarat sig inte ha något att invända mot uppskov, för att sådant skall kunna medges. Detta är en del av mekanismen för att säkerställa samordning i agerandet mellan Kronofogdemyndigheten och Skatteverket, jfr kommentaren till 3 § i den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Kravet skall inte gälla om Skatteverkets inställning uppenbarligen saknar betydelse. Ett exempel på när ...

 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.

8 §  Uppskov får inte beviljas för längre tid än vad som behövs för att gäldenären skall kunna betala sin skuld.

[S2]Endast om det finns synnerliga skäl får uppskov som inte förenas med villkor om avbetalning beviljas för längre tid än ett år.

9 §  Om ett belopp som avses i 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter skall återbetalas eller annars betalas ut till gäldenären, får beloppet tas i anspråk för betalning av gäldenärens skuld trots att uppskov har beviljats.

[S2]Uppskov får återkallas om gäldenären underlåter att betala skatter och avgifter allteftersom de förfaller, inte följer den uppgjorda avbetalningsplanen eller om det i annat fall finns särskild anledning till återkallelse.

 • RH 1997:10:Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av restförda skatteskulder och i samband därmed träffat överenskommelse om avbetalningsplan har kronofogdemyndigheten utmätt gäldenärens fastighet. Kronofogdemyndigheten har, oavsett om gäldenären lämnat medgivande till utmätning, inte ansetts ha haft rätt att utmäta fastigheten.

Säkerhet

10 §  När uppskov beviljas får kronofogdemyndigheten ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa.

11 §  Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagsinteckning.

[S2]Borgen skall ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller flera personer gemensamt skall den vara solidarisk. Lag (2003:545).

Prop. 2007/08:161: Paragrafen innehåller bestämmelser om säkerheter som kan ställas för en gäldenärs skuld vid uppskov med betalning av en statlig fordran. Paragrafen ändras till följd av att begreppet företagshypotek införs som benämning på säkerhet som upplåtits genom överlämnande av företagsinteckningsbrev.

 • RH 1997:10:Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av restförda skatteskulder och i samband därmed träffat överenskommelse om avbetalningsplan har kronofogdemyndigheten utmätt gäldenärens fastighet. Kronofogdemyndigheten har, oavsett om gäldenären lämnat medgivande till utmätning, inte ansetts ha haft rätt att utmäta fastigheten.

12 §  Kronofogdemyndigheten skall vid mottagandet av säkerhet besluta under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får ändras när det finns anledning till det.

13 §  Sedan kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäller, om säkerheten utgörs av

 1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom,
 2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indrivning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt 2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,
 3. företagshypoteksbrev: att utmätning genast får ske i den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens. Lag (1995:312).

Prop. 2007/08:161: Paragrafen innehåller bestämmelser om hantering av säkerheter som ställts för en gäldenärs skuld. Paragrafen ändras till följd av att begreppet företagshypotek införs som benämning på säkerhet som upplåtits genom överlämnande av företagsinteckningsbrev.

Prop. 2005/06:200: Ändringen i tredje stycket föranleds av att institutet företagshypoteket numera har ersatts av företagsinteckning (se prop. 2002/03:49).

Ackord

14 §  Bestämmelser om ackord finns i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m. m.

Prop. 2005/06:124: I förtydligande syfte har hänvisningen kompletterats med uppgiften att lagen (1993:892) även innehåller bestämmelser om skuldsanering. Någon saklig ändring är inte avsedd.

Konkurs m. m.

15 §  Kronofogdemyndigen får ansöka om att en gäldenär skall försättas i konkurs. Kronofogdemyndigheten får också ansöka om likvidation och företagsrekonstruktion. Lag (1996:778).

 • NJA 2005 s. 871:Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos innehavare av utmätningsfordringen.

16 §  Om det allmänna har en fordran hos en gäldenär som försatts i konkurs skall kronofogdemyndigheten göra gällande denna fordran i konkursen och även i övrigt bevaka den rätt i konkursen som med anledning av fordran tillkommer det allmänna. Kronofogdemyndigheten skall också företräda det allmänna som borgenär vid företagsrekonstruktion, om inte något annat följer av lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. Lag (1996:778).

17 §  I ärenden enligt 15 och 16 §§ för Skatteverket det allmännas talan i överrätt. Lag (2003:706).

Avbrytande av indrivning

18 §  Kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt.

[S2]Har indrivningen avbrutits enligt första stycket skall den återupptas, om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

Prop. 2006/07:99: I första stycket har en ny grund för att avbryta indrivningen förts in. Bestämmelsen tar sikte på den situationen att Skatteverket avvaktar med

Avräkningsordning i vissa fall

19 §  Om mer än en skattefordran enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall drivas in hos samma gäldenär, skall belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får kronofogdemyndigheten tillgodoräkna beloppet på annat sätt. Lag (1997:500).

 • NJA 2018 s. 1117:Kvittningsförbudet för Skatteverket i 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen är inte analogt tillämpligt på en enskilds fordran på Skatteverket för rättegångskostnader i ett utmätningsmål rörande skatteskulder.

Överklagande

20 §  Kronofogdemyndighetens beslut att ta säkerhet i anspråk enligt 13 § får överklagas. Vid överklagande skall bestämmelserna om besvär i 18 kap.utsökningsbalken tillämpas.

[S2]I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas. Lag (1997:500).

Prop. 2006/07:99: I paragrafen har termen ”besvär” bytts ut mot ”överklagande” med anledning av att en ändrad terminologi sedan länge används i utsökningsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 då lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m. m. skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om uppskov och om säkerhet i 9 och 19 §§ respektive 10--13 och 19 §§ i den nya lagen tillämpas också i fråga om uppskov som beviljats och säkerhet som tagits emot före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 2 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:423) om ändring i lagen (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:320, Prop. 1993/94:143, Bet. 1993/94:JuU25
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1994:222

Lag (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 13 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:167
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1995:312

Lag (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:500) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.
  Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om fordringar som har påförts enligt
  1. uppbördslagen (1953:272),
  2. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
  3. lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten,
  4. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
  5. mervärdesskattelagen (1994:200).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  nuvarande 19 § betecknas 20 §; ändr. 2 §; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1996:1346

Lag (1997:1139) om ändring i lagen (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:72, Prop. 1997/98:12, Bet. 1997/98:SkU7
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1997:501

Lag (1998:1682) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1404) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:417) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:545) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om företagshypotek på grund av inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:706) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:250, Prop. 2003/04:96, Bet. 2003/04:SfU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:632) om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:265, Prop. 2003/04:145, Bet. 2003/04:SkU35
Omfattning
ändr. 2 § i 2004:492

Lag (2006:232) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:552) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:286, Prop. 2005/06:124, Bet. 2005/06:LU35
Omfattning
ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:715) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
upph. 17 §; ändr. 1, 13, 16, 19 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:131, Prop. 2006/07:40, Bet. 2006/07:MJU8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-06-01

Lag (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:128, Prop. 2006/07:34, Bet. 2006/07:CU15
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:327) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
upph. 5, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 14, 15 §§; ändr. 3, 7, 18, 20 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:332) om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
ändr. 6 § i 2007:278

Lag (2008:996) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:34, Prop. 2007/08:161, Bet. 2008/09:CU5
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1257) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1355) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2, 19 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1540) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:71, Prop. 2011/12:15, Bet. 2011/12:SkU7
Omfattning
ändr. 13 §; ny 7 a §
CELEX-nr
32010L0024
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:147, Prop. 2013/14:25, Bet. 2013/14:TU8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-03-01

Lag (2016:1233) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:88, Prop. 2016/17:26, Bet. 2016/17:SkU12
Omfattning
ny 7 b §
Ikraftträder
2017-01-01