Inaktuell version

Förordning (1999:1135) om misstankeregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2006:223
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister.

Misstankeregistrets innehåll

2 §  Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, skall registret innehålla uppgifter om

 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter,
 2. de brott som misstanken avser,
 3. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs, samt
 4. beslut om strafförelägganden, beslut att väcka åtal eller talan om förvandling av böter.

[S2]Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i 6 § sekretessförordningen (1980:657).

Rätt att få uppgifter ur registret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

/Träder i kraft I: 2006-04-30/

3 §  Uppgifter ur misstankeregistret skall lämnas ut om det begärs av

 1. det statsråd som är föredragande enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i brottmål eller andra ärenden enligt 11 kap. 13 § regeringsformen, i ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen (2005:716) eller i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
 2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning skall göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 3. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning skall göras, i fråga om den som prövningen gäller samt i ärenden om anställning vid myndigheten,
 4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning skall göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 5. en länsstyrelse i ärenden när länsstyrelsen enligt lag eller förordning skall hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen skall göra en lämplighetsprövning, i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd samt i ärenden om tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m., i fråga om den som ärendet gäller,
 6. Vägverket, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om den som ärendet gäller,
 7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i 1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som utredningen gäller,
 8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som utredningen gäller,
 9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA- analys, i fråga om den som ärendet gäller,
 10. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäller,
 11. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller.

[S2]Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga om Rikspolisstyrelsen.

[S3]Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 7 eller 8 skall begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a §brottsbalken. Förordning (2006:223).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om brott för vilket åtal väckts

4 §  Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, skall lämnas om det begärs av

 1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
 2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
  1. övervakare,
  2. förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,
  3. personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
  4. biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller,
  5. kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,
 3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål,
 4. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga om villkorlig frigivning,
 5. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
 6. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,
 7. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet, som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,
 8. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
  1. vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
  2. vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,
 9. Statens räddningsverk, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd,
 10. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap.6-10 och 12-16 §§socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 11. Luftfartsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171) överväger att ge certifikat eller tillstånd,
 12. Järnvägsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap.2-4, 6 och 8 §§järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,
 13. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller lagen (1991:981) om värdepappersrörelse överväger att ge tillstånd,
 14. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar, för utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i punkt 1 i fråga om den som ärendet gäller utom såvitt avser kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag,
 15. Fastighetsmäklarnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) överväger att registrera som fastighetsmäklare,
 16. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera,
 17. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller auktorisera,
 18. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (1984:409) om gödselmedel,
 19. Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 20. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa i utlandsstyrkan inom myndigheten,
 21. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,
 22. en kronofogdemyndighet, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,
 23. en kommunal myndighet, i fråga om den som har anmält ett förvärv av hyresfastighet enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet, om förvärvstillstånd får vägras, samt
 24. Insättningsgarantinämnden, i fråga om den som myndigheten överväger att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. Förordning (2006:55).

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

5 §  En myndighet som enligt 3 eller 4 § har rätt att få uppgifter ur misstankeregistret vid tillståndsgivning eller godkännandet har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande, certifikat eller en beslutad auktorisation.

Direktåtkomst

6 §  Polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket, åklagarmyndigheter, Kriminalvården och Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret.

[S2]Direktåtkomsten skall begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:621) om misstankeregister eller denna förordning. Förordning (2005:1022).

7 §  Länsstyrelser och Vägverket får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd. Länsstyrelserna får också ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag.

[S2]Direktåtkomsten skall begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Åtkomsten får endast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och om uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer. Förordning (2006:55).

Enskildas rätt att få uppgifter

8 §  Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts skall på begäran lämnas ut om det begärs av

 1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som uppdragstagare för larminstallationer samt
 2. en enskild sammanslutning eller person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som den enskilde avser att anställa eller anlita som uppdragstagare.

Avgift

9 §  Avgift skall tas ut för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 8 §.

[S2]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

10 §  En domstol skall tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet.

Myndigheter

11 §  En polismyndighet skall ifråga om den

 1. som skall registreras enligt 3 § första stycket lagen (1998:621) om misstankeregister, eller
 2. mot vilken utredning i mål om förvandling av böter har inletts, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 § 1-3 denna förordning. En polismyndighet skall också lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som krävs för gallring av registret enligt 13 § 1 lagen om misstankeregister.

12 §  Tullverket skall i fråga om den som skall registreras enligt 3 § första stycket lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 § 1-3 denna förordning. Tullverket skall också lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som krävs för gallring av registret enligt 13 § 1 lagen om misstankeregister. Förordning (2003:1011).

13 §  En åklagarmyndighet skall i fråga om den som skall registreras enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 § denna förordning. En åklagarmyndighet skall också lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som krävs för gallring av registret enligt 13 § lagen om misstankeregister.

Ansvar för lämnade uppgifter

14 §  Den myndighet som har lämnat uppgifter till Rikspolisstyrelsen enligt denna förordning svarar för att uppgifterna är riktiga.

[S2]Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i 11-13 §§ skall rättas på det sätt som Rikspolisstyrelsen bestämmer efter samråd med vederbörande centrala myndighet.

15 §  Den som i offentlig tjänst tar del av uppgifter i misstankeregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt, skall genast anmäla det till Rikspolisstyrelsen.

Rätt att meddela föreskrifter

16 §  Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Tullverket, föreskriva att registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister skall begränsas utöver vad som följer av denna förordning. Förordning (2004:1280).

17 §  Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med berörda centrala myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

[S2]Rikspolisstyrelsen får också meddela föreskrifter om att uppgifter enligt 10 § första stycket lagen (1998:621) om misstankeregister eller 3 eller 4 § denna förordning får lämnas ut av en polismyndighet.

18 §  Domstolsverket får, i samråd med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifterna enligt 10 § skall lämnas. Förordning (2004:1280).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1135) om misstankeregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Fram till den 1 januari 2007 skall endast tingsrätterna tillhandahålla åklagarmyndigheten sådana uppgifter som anges i 10 §. Hovrätterna och Högsta domstolen skall under denna tid i stället tillhandahålla Rikspolisstyrelsen dessa uppgifter. Förordning (2004:567).
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:551) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:699) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:417) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:690) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:948) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1270) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 1999:1135
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:388) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:1011) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 12 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:534) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2003:567) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1135
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:743) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2004:1065) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1193) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1280) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 16, 18 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1022) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:223) om ändring i förordningen (1999:1134) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:508) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2006:787) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:582) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1453) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:774) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:1217) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:644) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-06-30

Förordning (2009:662) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:688) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-07-27

Förordning (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1555) om ändring i förordningen (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 § i 2009:1378

Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ny 5 a §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:592) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1078) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1638) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 8 a §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1639) om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 § i 2010:1481

Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:252) om ändring i förordningen (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 § i 2011:147

Förordning (2011:670) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:90, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:CU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:254) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:613) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:224) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:594) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:658) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:399) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-07-02

Förordning (2014:1159) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
upph. 11 §; ändr. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:993) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr 8 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:335) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:695) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1036) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1346) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1480) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-20

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-05-01