Författningar utgivna av Revisorsnämnden

RNFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2018-08-18

RNFS 2016:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering

2018-08-18

RNFS 2016:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2018-08-18

RNFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3)

2018-08-18

RNFS 2013:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

2018-08-18

RNFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS om utbildning 1996:1)och om prov utbildning (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 2011:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

2018-08-18

RNFS 2010:3: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3)

2018-08-18

RNFS 2010:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

2018-08-18

RNFS 2010:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 2009:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

2018-08-18

RNFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 2005:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2018-08-18

RNFS 2005:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 2002:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 2001:4: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 2001:3: Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3) (Uppdaterad t.o.m. RNFS 2010:3)

2018-08-18

RNFS 2001:2: Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (Uppdaterad t.o.m. RNFS 2017:1) Allmänna bestämmelser 1 § Om inte annat sägs, har de termer och begrepp som används i dessa föreskrifter samma betydelse som i revisorslagen (2001:883). RNFS (2016:1) 1 a § Vad som i 2–4 §§ sägs om revisor ska, när ett registrerat revisionsbolag åtagit sig ett uppdrag i revisionsverksamheten, tillämpas på den som är huvudansvarig för uppdraget. Beteckning – förut 1 § - RNFS (2016:1) 1 b § Med lagstadgad kvalificerad revision avses i dessa föreskrifter sådan revision som enligt lag eller annan författning i en stat inom EES får utföras endast av revisorer eller registrerade revisionsbolag eller motsvarande fysiska eller juridiska personer registrerade i den staten. RNFS (2016:1) 1 c § Följande bestämmelser gäller inte för sådana revisionsföretag som avses i 2 § 4 c revisorslagen (2001:883): 3 b § om dokumentation av organisatoriska krav m.m., 7–9 §§ om försäkring, 10 § om anmälan av ändrade förhållanden, 11 och 12 §§ om periodiskt återkommande kvalitetskontroll, 13 § om organisatoriska krav, samt 14 § om klientregister. RNFS (2016:1) Förberedande åtgärder inför lagstadgad kvalificerad revision 1 d § En revisor ska, innan han eller hon accepterar eller förnyar ett uppdrag som rör lagstadgad kvalificerad revision, försäkra sig om att han eller hon har den tid och de resurser samt anställda med de kunskaper och den erfarenhet som krävs för uppdraget. Detsamma gäller för ett registrerat revisionsbolag. RNFS (2016:1) 1 e § Ett registrerat revisionsbolag ska, innan det accepterar eller förnyar ett uppdrag som rör lagstadgad kvalificerad revision, försäkra sig om att den huvudansvarige revisorn är godkänd som revisor i den medlemsstat där det reviderade företaget har sitt säte. Skyldigheten enligt första stycket gäller också beträffande revisorer som undertecknar revisionsberättelserna för större dotterföretag inom EES. RNFS (2016:1) Dokumentation 2 § En revisor ska enligt 24 § revisorslagen (2001:883) dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. Av sådan dokumentation som avses i paragrafens första stycke ska framgå 1. planeringen av uppdraget och de bedömningar, såsom väsentlighets- och riskbedömningar, som har legat till grund för planeringen, 2. vilka granskningsåtgärder som har utförts, vad dessa har omfattat samt när och hur granskningsåtgärderna har utförts, 3. de iakttagelser som har gjorts vid granskningen och de slutsatser som har dragits, 4. de insatser i form av rådgivning eller annat biträde som har föranletts av iakttagelser enligt 3 (revisionsrådgivning), 5. de rapporteringsåtgärder som har föranletts av iakttagelser enligt 3, 6. de omständigheter, ägnade att enligt 21 a § revisorslagen rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, som har identifierats, 7. de åtgärder som har vidtagits för att motverka sådana omständigheter som avses i 6, och 8. de slutsatser som revisorn har dragit om sin opartiskhet och självständighet vid prövningen enligt 21 a § revisorslagen. Förhållanden som inte har någon väsentlig betydelse för bedömningen av revisorns arbete eller hans eller hennes opartiskhet eller självständighet behöver dock inte dokumenteras enligt första stycket. RNFS (2016:1) 2 a § Utöver vad som sägs i 2 § ska en revisor i varje revisionsuppdrag dokumentera 1. de omständigheter, ägnade att enligt 21 § revisorslagen rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet, som har identifierats, och

2018-08-18

RNFS 2001:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 2000:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1997:1) om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering

2018-08-18

RNFS 1999:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

2018-08-18

RNFS 1997:1: Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997.

2018-08-18

RNFS 1996:2: Revisorsnämndens föreskrifter om övergångsregler för utbildning till godkänd revisor (RNFS 1996:2)

2018-08-18

RNFS 1996:1: Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov (Uppdaterad t.o.m. RNFS 2014:1) Fordringar för att få avlägga revisorsexamen 1 § För att få avlägga prov för revisorsexamen fordras att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning. Kraven på den teoretiska utbildning som avses i 4 § första stycket 1 förordningen (1995:665) om revisorer anges i 2–6 §§. Även annan likvärdig teoretisk utbildning kan godtas. Kraven på den praktiska utbildningen anges i 7–10 §§. RNFS (2013:1) Teoretisk utbildning 2 § Den teoretiska utbildningen ska omfatta följande ämnesområden: 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper, 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning, 3. internationella redovisningsstandarder, 4. räkenskapsanalys, 5. intern redovisning och ekonomistyrning, 6. riskhantering och intern kontroll, 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande, 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer, 9. internationella revisionsstandarder, 10. yrkesetik och oberoende, 11. associationsrätt och företagsstyrning, 12. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott, 13. beskattningsrätt, 14. civil- och handelsrätt, 15. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet, 16. informationsteknik och datorsystem, 17. organisationslära och nationalekonomi, 18. matematik och statistik samt 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag. Utbildningen ska omfatta de ämnesområden som anges i första stycket 11–19 i den utsträckning det har betydelse för revisionen. RNFS (2009:1)

2018-08-18