Inaktuell version

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-02-16
Ändring införd
SFS 1995:238 i lydelse enligt SFS 2018:1749
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga
Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga
Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.
Värnpliktsutbildningsförordning (1980:1035)
Förordning (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter
Uppskovskungörelse (1973:939)
Kungörelse (1941:720) om beredskapsregister m.m.
Hämtningskungörelse (1942:840)
Förordning (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.
Förordning (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret
Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)
Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder
Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
Kungörelse (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden
Förordning (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
 • FFS 2017:7: Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1994: 1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Bestämmelser om förmåner till totalförsvarspliktiga finns dock i förordningen (1995: 239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

[K1]2 §  Bestämmelserna i 25 och 32 §§förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om inskrivning för värnplikt, civilplikt eller utbildningsreserv enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:966).

2 kap. Verksamheter i vilka civilplikt får fullgöras

[K2]1 §  Civilplikt får fullgöras i de verksamheter som anges i bilaga till denna förordning.

[S2]Att värnplikt skall fullgöras hos Försvarsmakten framgår av 1 kap. 5 § första stycket lagen (1994: 1809) om totalförsvarsplikt.

3 kap. Uppgiftsskyldighet

Skatteverket

[K3]1 §  Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som är folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år. Förordning (2010:1473).

2 § Har upphävts genom förordning (1996:1303).

[K3]3 §  Skatteverket ska underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som är av betydelse för inskrivning eller redovisning av dem som är skyldiga att mönstra eller som skrivits in för värnplikt eller civilplikt eller i utbildningsreserven. Förordning (2010:1473).

4 § Har upphävts genom förordning (1999:981).

Vårdinrättningar

[K3]5 §  Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 mars

 1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

[S2]Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år. Förordning (2010:1473).

[K3]6 §  Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som

 1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga den 15 mars var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen, eller
 2. med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård och som den 15 mars var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.

[S2]Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år. Förordning (2010:1473).

Försäkringskassan

[K3]6 a §  Försäkringskassan ska lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 32–37 kap.socialförsäkringsbalken.

[S2]Försäkringskassan ska även lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som

 1. har assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken,
 2. det betalas omvårdnadsbidrag för enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken, eller
 3. det betalas bidrag för enligt 52 kap.socialförsäkringsbalken.

[S3]Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år. Förordning (2018:1616).

Kriminalvården

[K3]7 §  I förordningen (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården finns det bestämmelser om Kriminalvårdens skyldighet att lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2018:1749).

Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk

[K3]8 §  Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter om totalförsvarspliktigas examina och legitimationer. Förordning (2010:1473).

Utbildningsmyndigheter och skolor

[K3]9 §  Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och rektorn för en utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller ett landsting eller av en enskild som godkänts av Statens skolinspektion ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan. Förordning (2012:714).

Transportstyrelsen

[K3]10 §  Transportstyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter

 1. ur vägtrafikregistret,
 2. ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras behörighet och tjänstgöring på fartyg, och
 3. om utfärdade certifikat inom luftfartens område. Förordning (2010:1473).

Post- och telestyrelsen

[K3]11 §  Post- och telestyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter om utfärdade certifikat inom radioområdet. Förordning (2010:1473).

12 § Har upphävts genom förordning (2008:1090).
13 § Har upphävts genom förordning (2008:1090).

Kommuner och landsting m.fl.

[K3]14 §  Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens planeringsarbete. Förordning (2010:1473).

[K3]14 a §  Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag för beslut om kallelse till mönstring. Förordning (2010:1473).

Utbildningsenheter

[K3]15 §  De organisatoriska enheter där grundutbildning genomförs för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar ska, senast då den totalförsvarspliktige rycker ut, lämna journalhandlingar som upprättats under utbildningen till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2010:1473).

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

[K3]16 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med att en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet, en kommun eller ett landsting där grundutbildningen ska genomföras.

[S2]Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på en sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.

[S3]Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska också vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som myndigheten för över sådana uppgifter. En sådan uppgift ska på begäran även lämnas till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1218).

4 kap. Mönstring och inskrivning m.m.

Kallelse till mönstring

[K4]1 §  Om regeringen i enlighet med 1 kap. 3 a § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har beslutat att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring, ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kalla de totalförsvarspliktiga svenska medborgare till mönstring som bedöms ha förutsättningar för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt och som i övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.

[S2]Kallelse till mönstring ska ske senast det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år, om han eller hon inte vistas utomlands eller det finns andra särskilda skäl att inte kalla honom eller henne. Förordning (2010:1473).

Informationsskyldighet

[K4]2 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska inför och vid mönstringen lämna de totalförsvarspliktiga råd och upplysningar om värnplikten, civilplikten och utbildningsreserven samt om rätten att vara vapenfri. Förordning (2010:1473).

Anteckning av vissa uppgifter

[K4]3 §  För varje totalförsvarspliktig som har skrivits in i utbildningsreserven ska det antecknas

 1. i vilken befattningsgrupp han eller hon är placerad, och
 2. om han eller hon har rätt att vara vapenfri. Förordning (2010:586).

Dubbelt medborgarskap

[K4]4 §  Den som är medborgare även i en annan stat och inte är bosatt här får skrivas in för värnplikt, civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar eller i utbildningsreserven endast om han eller hon begär det. Förordning (2010:586).

Underlag för inskrivning

[K4]5 §  Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller ett landsting får begära vissa uppgifter av totalförsvarspliktiga.

[S2]En totalförsvarspliktig är även skyldig att lämna uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät. Förordning (2014:1218).

[K4]6 §  Den som vill få totalförsvarspliktiga inskrivna ska lämna Totalförsvarets rekryteringsmyndighet det underlag som behövs för inskrivningen. Förordning (2010:1473).

Krigsplacering

[K4]7 §  Av 3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda får göra framställningar om krigsplacering.

[S2]De statliga myndigheter som enligt 3 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt får göra framställning om krigsplacering är Försvarsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som skall tjänstgöra där, och i övrigt de myndigheter som anges i 4 kap. 5 § andra stycket denna förordning. Förordning (1999:981).

[K4]8 §  Beslut om krigsplacering får fattas utan att den som beslutet avser ges tillfälle att yttra sig.

[K4]9 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska underrätta en totalförsvarspliktig om innehållet i ett beslut varigenom han eller hon har krigsplacerats enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:1473).

Försvarsmakten

[K4]10 §  Försvarsmakten ska lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som under året har genomgått militär utbildning eller tjänstgjort inom Försvarsmakten.

[S2]Uppgifterna ska lämnas fortlöpande till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2010:1473).

5 kap. Värnplikt och civilplikt

Inkallelse

[K5]1 §  Kallelse till mönstring och annan utredning och inkallelse till värnplikt eller civilplikt ska delges den som ska inställa sig, om inte annat följer av 5 kap. 2 § denna förordning. Bestämmelserna i 3, 3438 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932) ska dock inte tillämpas. Förordning (2011:161).

[K5]2 §  Inkallelse till sådan repetitionsutbildning som äger rum i form av mobiliseringsövning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring får ske genom radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring även får ske genom beredskapslarm framgår av förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

[S2]En sådan inkallelse ska dessutom sändas till den inkallade med posten, om det behövs. Förordning (2015:1057).

Grundutbildningen

[K5]3 §  Grundutbildningen för en totalförsvarspliktig som har skrivits in för värnplikt skall vara lägst 80 dagar.

[S2]I fråga om varje befattning eller typ av befattning som totalförsvarspliktiga grundutbildas för skall bestämmas grundutbildningens längd och i vilken utsträckning den får genomföras i omgångar. Förordning (1998:1183).

[K5]4 §  Inkallelse till grundutbildning som är längre än 60 dagar skall ske i sådan tid att grundutbildningen kan påbörjas om möjligt under det första kalenderåret efter inskrivningsbeslutet och senast före utgången av det tredje kalenderåret efter inskrivningsbeslutet, om inte den som skall inkallas vistas utomlands eller det annars finns särskilda skäl.

[K5]5 §  Grundutbildning som skall pågå mer än 60 dagar skall avbrytas enligt 5 kap. 12 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om den totalförsvarspliktige har varit eller kan antas komma att vara frånvarande så många tjänstgöringsdagar som motsvarar en tiondel av det antal dagar, avrundat till närmast högre tiotal, som han är inkallad att tjänstgöra. Frånvaro på grund av ledighet eller under del av en tjänstgöringsdag skall därvid inte medräknas.

Beräkning av tjänstgöringstid

[K5]6 §  Tjänstgöringstiden börjar den dag då den totalförsvarspliktige enligt inkallelsen skall inställa sig på tjänstgöringsstället och slutar den dag då han eller hon enligt inkallelsen avslutar tjänstgöringen.

Ändring av vissa beslut

[K5]7 §  Om det i samband med att värnplikt eller civilplikt fullgörs framkommer att en totalförsvarspliktigs förhållanden är sådana att inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen bör ändras eller att värnplikten eller civilplikten bör avbrytas, skall förhållandena närmare utredas av den som skall fatta beslut i frågan enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2002:508).

Ansökan om uppskov och avbrott

[K5]8 §  En ansökan om uppskov eller avbrott skall vara skriftlig och innehålla de skäl som åberopas. Intyg och andra handlingar som den totalförsvarspliktige önskar åberopa skall ges in tillsammans med ansökan.

6 kap. Allmän tjänsteplikt

[K6]1 §  Statliga myndigheter där allmän tjänsteplikt skall fullgöras enligt vad regeringen föreskrivit enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, beslutar om vilka arbetstagare och uppdragstagare hos myndigheten som skall omfattas av tjänsteplikten.

[S2]Statliga myndigheter får också enligt 6 kap. 6 § samma lag medge undantag från den allmänna tjänsteplikten för den som är anställd av eller utför uppdrag åt myndigheten.

[K6]2 §  Arbetsförmedlingen får

 1. anvisa arbete som avses i 6 kap. 2 § första stycket 3 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 2. besluta enligt 6 kap. 3 § samma lag om hos vilka andra arbetsgivare och uppdragsgivare än statliga myndigheter som allmän tjänsteplikt ska fullgöras och om vilka arbetstagare och uppdragstagare som hos dessa ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten samt
 3. medge undantag från den allmänna tjänsteplikten enligt 6 kap. 6 § samma lag för den som fullgör allmän tjänsteplikt hos någon annan arbetsgivare eller uppdragsgivare än en statlig myndighet. Förordning (2007:1261).

[K6]3 §  Ett beslut att en totalförsvarspliktig skall fullgöra allmän tjänsteplikt får inte omfatta den som är krigsplacerad med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

7 kap. Handläggning av vissa ärenden

Brott mot totalförsvarsplikten m.m.

[K7]1 §  Om en totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt förklarar sig inte vilja fullgöra tjänstgöringen, skall han eller hon informeras om vad som gäller för den som vägrar fullgöra tjänstgöringen.

[S2]Om tjänstgöringen är förenad med bruk av vapen och den som är skyldig att fullgöra tjänstgöringen förklarar att bruk av vapen mot annan är oförenligt med hans eller hennes personliga övertygelse, skall information lämnas om rätten att vara vapenfri. Av informationen skall framgå förutsättningarna för denna rätt och hur prövningen går till. Sådan information behöver dock inte lämnas den som redan har ansökt om rätt att vara vapenfri.

[K7]2 §  Om inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen inte ändras eller någon ansökan om rätt att vara vapenfri inte görs av den som avses i 1 §, skall han eller hon beordras att fullgöra tjänstgöringen. Innan en sådan order ges, skall betänketid lämnas längst till nästa dag.

[K7]3 §  Det religiösa samfund som avses i 10 kap. 8 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är sekten Jehovas vittnen.

[K7]4 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska anmäla brott som avses i 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt till åklagarkammaren i den ort där den som har uteblivit är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Förordning (2010:1473).

[K7]5 §  Den domstol som avgör ett mål om ansvar för brott som avses i 10 kap.15 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska sända en kopia av domen eller beslutet till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, när avgörandet har vunnit laga kraft. Förordning (2010:1473).

Åtgärder mot trakasserier

[K7]6 §  Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt utsätts för ett uppträdande som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (trakasserier) eller ett uppträdande av sexuell natur som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet (sexuella trakasserier).

[S2]Åtgärderna ska vidtas i samarbete med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med Diskrimineringsombudsmannen. Lag (2014:962).

Drogtestning

[K7]7 §  Kontroll enligt 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska verkställas av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Förordning (2007:1261).

8 kap. Överklagande

[K8]1 §  Överklagande enligt 11 kap. 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska göras hos Statens överklagandenämnd. Förordning (2007:1261).

9 kap. Ytterligare verkställighetsföreskrifter

[K9]1 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får meddelas i fråga om

 1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrelsen efter hörande av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
 2. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska fullgöras hos Försvarsmakten,
 3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,
 4. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten av denna,
 5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning,
 6. hämtning, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter hörande av Polismyndigheten,
 7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, av Arbetsförmedlingen, och
 8. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2014:1218).

Bilaga

Verksamheter där civilplikt får fullgöras

A. Verksamheter i det civila försvaret
 1. Polisverksamhet
 2. Befolkningsskydd
 3. Räddningstjänst inklusive räddningstjänst vid flygplatserna
 4. Hälso- och sjukvård
 5. Tandvård
 6. Kommunal tillsyn inom miljö- och hälsoområdet
 7. Underhåll och reparationer av järnvägar och vägar
 8. Veterinärverksamhet
 9. Flyktingmottagning
 10. Drift och underhåll inom elproduktion och nätverksamhet
 11. Kommunal teknisk verksamhet
 12. Kommunal informationsverksamhet
 13. Barn- och familjeomsorg
 14. Handikapp- och äldreomsorg
 15. Själavård och sociala insatser
 16. Begravningsverksamhet
B. Verksamheter i Försvarsmakten
 1. Hälso- och sjukvård
 2. Tandvård
 3. Veterinärverksamhet
 4. Posthantering
 5. Gränsövervakning
 6. Väghållning
 7. Flygtrafikledning Förordning (2006:959).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Genom förordningen upphävs
   • kungörelsen (1941: 720) om beredskapsregister m. m.,
   • hämtningskungörelsen (1942:840),
   • kungörelsen (1942:841) med vissa föreskrifter angående efterspaning av värnpliktiga m. fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden,
   • kungörelsen (1944:648) om personalprövningsnämnder,
   • kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldigheter att fullgöra militärtjänstgöring,
   • allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461),
   • kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om
  vapenfria tjänstepliktiga,
  • kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga,
  • kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.,
  • uppskovskungörelsen (1973:939),
  • förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret,
  • förordningen (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd,
  • värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035),
  • förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.,
  • förordningen (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter.
  1. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
  2. I fråga om uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 5 § denna förordning skall dock den eller de nämnder som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i ett landsting eller i en kommun, också lämna uppgift om dem som är boende på sådana specialsjukhus och vårdhem som avses i 6 § lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till dess specialsjukhusen och vårdhemmen är avvecklade.
  3. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) skall följande bestämmelser om tjänstgöringen fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden.
  4. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst skall 12--17a §§ kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden. Vad som i 17 a § sägs om Vapenfristyrelsen skall därvid i stället avse Statens räddningsverk.
  5. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Försvarsmakten för verkställigheten av kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967).
  6. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995, av Värnpliktsverket för verkställigheten av hämtningskungörelsen (1942:840), kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035), eller av Vapenfristyrelsen för verkställigheten av kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) eller lagen (1966:414) om vapenfri tjänst.
  7. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Statens räddningsverk för verkställigheten av förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret, skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  8. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Arbetsmarknadsstyrelsen eller Statens arbetsmarknadskommission för verkställigheten av kungörelsen (1941:720) om beredskapsregister m.m., allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461) eller uppskovskungörelsen (1973:939), skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  9. Föreskrifter som Socialstyrelsen har meddelat före den 1 juli 1995 för verkställigheten av förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m., skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:630) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 8 kap 1 §

Förordning (1995:926) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 3 kap 9 §

Förordning (1996:1303) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen (1967:495).
  Omfattning
  upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1474) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:877) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1332) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ny 3 kap 6 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1183) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
1998-10-15

Förordning (1998:1231) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ny 3 kap 15 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:981) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
upph. 3 kap 4 §; ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2000-05-15

Förordning (2000:410) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:601) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:688) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 7, 10 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:508) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap 2, 7 §§, 9 kap 1 §; nya 7 kap 6 §, rubr. närmast före 7 kap 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:889) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3, 7 §§, 9 kap 1 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:997) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 6 a, 13 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmast före 3 kap 6 a, 13 §§, 4 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1286) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1013) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §, bil.
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1272) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 5, 6, 6 a, 9 §§, 4 kap 2 §; ny 3 kap 14 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1261) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §; nya 3 kap 16 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 16 §, 7 kap 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1090) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
upph. 3 kap 12, 13 §§, rubr. närmast 3 kap 12, 13 §§; ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 5 §, 7 kap 6 §, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:586) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 6 a §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1473) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:564) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:714) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:962) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 7 kap. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1218) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:1057) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2018:966) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. rubr. till 1 kap; ny 1 kap. 2 §,
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1616) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för skyldigheten att lämna uppgifter om vårdbidrag enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019.
Omfattning
ändr. 3 kap. 6 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1749) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01