Inaktuell version

Förordning (1999:1135) om misstankeregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:1135 i lydelse enligt SFS 2016:738
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister.

Misstankeregistrets innehåll

2 §  Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra

[S2]identitetsuppgifter,

 1. de brott som misstanken avser,
 2. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs,

[S3]samt

 1. beslut om strafförelägganden, beslut att väcka åtal eller talan om förvandling av böter.

[S4]Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Förordning (2009:644).

Rätt att få uppgifter ur registret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

/Träder i kraft I: 2017-01-01/

3 §  Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
 2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,
 4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i ärenden
  1. där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter,
  2. där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
  3. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.,
  4. om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
  5. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, och
  6. om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den förordningen,
 6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,
 7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,
 8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som utredningen gäller,
 9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller, och
 10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

[S2]Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller enligt första stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a §brottsbalken. Förordning (2016:738).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om brott för vilket åtal väckts

/Träder i kraft I: 2016-11-01/

4 §  Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas om det begärs av

 1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
 2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
  1. övervakare,
  2. förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),
  3. personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
  4. biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelseförordningen, eller
  5. kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,
 3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
 4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
 5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,
 6. en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,
 7. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
  1. vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
  2. vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,
 8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
 9. en socialnämnd, i ärenden om
  1. utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,
  2. vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap.66 a och 810 §§socialtjänstlagen,
  3. adoption enligt 6 kap.1216 §§socialtjänstlagen, och
  4. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning
  1. enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller
  2. enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap.24, 6 och 8 §§järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,
 11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter överväger att ge tillstånd,
 12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att registrera som fastighetsmäklare,
 13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera,
 14. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller godkänna,
 15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi,
 16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,
 17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
 18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
 19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, i fråga om den som ärendet gäller, och
 20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. Förordning (2016:695).

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

5 §  En myndighet som enligt 3 eller 4 § har rätt att få uppgifter ur misstankeregistret vid tillståndsgivning eller godkännandet har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande, certifikat eller en beslutad auktorisation.

5 a §  Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av Tullverket i ärenden där en prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen. Förordning (2016:335).

Direktåtkomst

6 §  Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården och Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i misstankeregistret. Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:621) om misstankeregister eller denna förordning. Förordning (2014:1159).

/Träder i kraft I: 2017-01-01/

7 §  Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik.

[S2]En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag och i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523).

[S3]Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Åtkomsten får endast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer. Förordning (2016:738).

Enskildas rätt att få uppgifter

8 §  Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts skall på begäran lämnas ut om det begärs av

 1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som uppdragstagare för larminstallationer samt
 2. en enskild sammanslutning eller person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som den enskilde avser att anställa eller anlita som uppdragstagare.

8 a §  Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts ska lämnas ut om det begärs av en enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. Registerutdraget ska endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap.1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap.12 och 45 §§, 6 kap., 8 kap.5 och 6 §§, 16 kap.8, 9 och 10 a §§brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap.brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Förordning (2015:993).

Avgift

9 §  Avgift skall tas ut för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 8 §.

[S2]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

10 §  En domstol skall tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet.

Myndigheter

11 § Har upphävts genom förordning (2014:1159).

12 §  Tullverket ska i fråga om den som ska registreras enligt 3 § första stycket lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 1–3 denna förordning. Tullverket ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 13 § 1 lagen om misstankeregister. Förordning (2014:1159).

13 §  En åklagarmyndighet ska i fråga om den som ska registreras enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § denna förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 13 § lagen om misstankeregister. Förordning (2014:1159).

Ansvar för lämnade uppgifter

14 §  Den myndighet som har lämnat uppgifter till Polismyndigheten enligt denna förordning ansvarar för att uppgifterna är riktiga.

[S2]Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i 12 och 13 §§ ska rättas på det sätt som Polismyndigheten bestämmer efter samråd med den berörda myndigheten. Förordning (2014:1159).

15 §  Den som i offentlig tjänst tar del av uppgifter ur misstankeregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt, ska genast anmäla det till Polismyndigheten. Förordning (2014:1159).

Rätt att meddela föreskrifter

16 §  Polismyndigheten får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Tullverket, föreskriva att registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister ska begränsas utöver vad som följer av denna förordning. Förordning (2014:1159).

17 §  Polismyndigheten får, efter samråd med berörda myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1159).

18 §  Domstolsverket får, i samråd med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifterna enligt 10 § ska lämnas. Förordning (2014:1159).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1135) om misstankeregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Fram till den 1 januari 2009 skall endast tingsrätterna och hovrätterna tillhandahålla åklagarmyndigheten sådana uppgifter som anges i 10 §. Högsta domstolen skall under denna tid i stället tillhandahålla Rikspolisstyrelsen dessa uppgifter. Förordning (2006:1227).
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:551) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:699) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:417) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:690) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:948) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1270) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 1999:1135
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:388) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:1011) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 12 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:534) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2003:567) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1135
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:743) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2004:1065) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1193) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1280) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 16, 18 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1022) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:223) om ändring i förordningen (1999:1134) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:508) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2006:787) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:582) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1453) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:774) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:1217) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:644) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-06-30

Förordning (2009:662) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:688) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-07-27

Förordning (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1555) om ändring i förordningen (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 § i 2009:1378

Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ny 5 a §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:592) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1078) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1638) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 8 a §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1639) om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 § i 2010:1481

Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:252) om ändring i förordningen (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 § i 2011:147

Förordning (2011:670) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:90, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:CU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:254) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:613) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:224) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:594) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:658) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:399) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-07-02

Förordning (2014:1159) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
upph. 11 §; ändr. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:993) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr 8 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:335) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:695) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1036) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1346) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1480) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-20

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-05-01