Inaktuell version

Socialtjänstlag (2001:453)

(SoL)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2004:851
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-29
Övrigt
Rättelseblad 2002:1039 har beaktats.

1 kap. Socialtjänstens mål

[K1]1 §  Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

 • ekonomiska och sociala trygghet,
 • jämlikhet i levnadsvillkor,
 • aktiva deltagande i samhällslivet.

[S2]Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

[S3]Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

[K1]2 §  När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.

[K1]3 §  Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2 kap. Kommunens ansvar

[K2]1 §  Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

[K2]2 §  Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

[S2]Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

[S3]I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser i den lagen.

[S4]I 3 § och 16 kap. 2 § finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan kommun än den som den enskilde vistas i.

[K2]3 §  En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser. En sådan ansökan skall behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen.

[S2]Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid prövning av en sådan ansökan.

[S3]Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan.

[K2]4 §  Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

[S2]Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket. Lag (2003:199).

[K2]5 §  Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

[K2]6 §  Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, Försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

[S2]Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller länsarbetsnämnden. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten. Lag (2004:851).

3 kap. Socialnämndens uppgifter

[K3]1 §  Till socialnämndens uppgifter hör att

 • göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
 • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
 • informera om socialtjänsten i kommunen,
 • genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
 • svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

[K3]2 §  Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

[S2]Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

[K3]3 §  Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.

[S2]För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

[S3]Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

[K3]4 §  Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

[K3]5 §  Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

[S2]När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.

[K3]6 §  Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.

[S2]Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.

[S3]Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

[K3]7 §  Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

[S2]Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

4 kap. Rätten till bistånd

[K4]1 §  Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

[S2]Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

[K4]2 §  Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.

[K4]3 §  Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

 1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift,
 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

[S2]Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.

[K4]4 §  Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och

 1. inte har fyllt tjugofem år, eller
 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller
 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

[S2]Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

[S3]Socialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden innan beslut fattas enligt första stycket.

[K4]5 §  Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.

[K4]6 §  Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § skall därvid inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, skall han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1-9 §§, 3 kap.1-4 §§ och 7-14 §§, 4 kap.1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Barn och unga

[K5]1 §  Socialnämnden skall

 • verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,
 • i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,
 • med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,
 • aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,
 • i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,
 • i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts.

[K5]1 a §  Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av sekretesslagen (1980:100). Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2003:407).

[K5]2 §  När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn.

[S2]Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas emot i hemmet.

[K5]3 §  Kommunen skall sörja för

[S2]Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.

[S3]Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Äldre människor

[K5]4 §  Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

[K5]5 §  Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.

[S2]Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

[K5]6 §  Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

[S2]Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Människor med funktionshinder

[K5]7 §  Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

[S2]Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

[S3]Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

[K5]8 §  Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.

[S2]Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Missbrukare

[K5]9 §  Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.

Anhörigvårdare

[K5]10 §  Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.

Brottsoffer

[K5]11 §  Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Bemyndigande

[K5]12 §  För insatser inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende

Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet

[K6]1 §  Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.

[S2]Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

[S3]Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

[K6]2 §  Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 § skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten.

[K6]3 §  Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse är central förvaltningsmyndighet för dessa hem. Styrelsen leder och har tillsyn över verksamheten vid hemmen.

[S2]Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt ett landsting eller en kommun att inrätta och driva ett sådant hem som avses i första stycket.

[S3]För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen.

[K6]4 §  Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om vård i familjehem och hem för vård eller boende.

Särskilda bestämmelser om mottagande av barn

[K6]5 §  När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas.

[K6]6 §  Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.

[S2]Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda. Om nämndens prövning gäller ett hem i en annan kommun, skall nämnden informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut. Lag (2003:407).

[K6]7 §  Socialnämnden skall i fråga om de barn som avses i 6 §

 • medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,
 • verka för att de får lämplig utbildning,
 • lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

[K6]8 §  Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, skall socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs.

[S2]När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2003:407).

[K6]9 §  Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran meddelas av socialnämnden i vårdnadshavarens hemkommun.

[S2]Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna enligt 7 §. Lag (2003:407).

[K6]10 §  Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att förmedla barn till hem som avses i 6 §.

[K6]11 §  Om vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerad hos, får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning.

Internationella adoptioner

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

[K6]12 §  Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot i syfte att adopteras av någon som inte är barnets förälder eller har vårdnaden om barnet. Medgivande skall inhämtas innan barnet lämnar det land där det har sitt hemvist.

[S2]Medgivande får lämnas endast om den sökande är lämpad att adoptera. Vid den bedömningen skall särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Sökanden skall vidare ha deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption.

[S3]Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.

[S4]Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom två år från det medgivandet lämnades. Lag (2004:770).

[K6]13 §  Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till socialnämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet gäller. Medgivandet skall återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller de som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med barnets bästa.

[K6]14 §  När ett visst barn har föreslagits för adoption, skall socialnämnden skyndsamt och senast inom två veckor från det att den eller de som vill adoptera kommit in med en anmälan om detta pröva om samtycke skall ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Om det är fråga om ett adoptionsförfarande som omfattas av lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, skall därvid 3 § i den lagen tillämpas. Den tid inom vilken prövning skall ske får förlängas om det finns synnerliga skäl.

[K6]15 §  Ett medgivande enligt 12 § att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det och ett samtycke enligt 14 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta meddelas av socialnämnden i den eller de sökandes hemkommun.

[S2]I de fall samtycke enligt 14 § lämnats av socialnämnden i en annan kommun fullgör i stället den nämnden skyldigheterna enligt 7 §.

[K6]16 §  Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall förmedla barn från utlandet för adoption finns bestämmelser i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet

[K7]1 §  Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av länsstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av

 1. hem för vård eller boende,
 2. sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
 3. hem för viss annan heldygnsvård,
 4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet.

[S2]Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas.

[S3]Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att utföra.

[K7]2 §  Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

[S2]Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvaliteten och säkerheten i verksamheten.

[S3]Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, skall nytt tillstånd sökas.

[K7]3 §  Bestämmelserna i 11 kap.5 och 6 §§ gäller i tillämpliga delar i enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt denna lag. Dokumentationen skall bevaras så länge den kan antas ha betydelse för åtgärder i verksamheten.

[K7]4 §  En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt denna lag skall, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap. 1 §.

[S2]Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut skall han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till länsstyrelsen för prövning.

[K7]5 §  Länsstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt denna lag skall tas om hand

 1. om verksamheten upphör,
 2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

[S2]En omhändertagen personakt skall återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av länsstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

[S3]Personakter som har tagits om hand skall förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakterna skall bevaras i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

8 kap. Avgifter

[K8]1 §  Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.

[S2]Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

[S3]Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

[K8]2 §  För familjerådgivning, verksamhet för barn och ungdom enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, föräldrautbildning inför adoption, hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap.jordabalken eller för annan liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

[S2]I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3-9 §§. Lag (2004:770).

[K8]3 §  Med prisbasbelopp avses i detta kapitel det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2001:847).

[K8]4 §  Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

[S2]Inkomsten skall beräknas med tillämpning av 21 § första stycket1-3 och 5 lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. Som inkomst skall även räknas särskilt bostadstillägg enligt 20 § samma lag och bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.

[S3]I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Lag (2001:847).

[K8]5 §  Den enskildes avgifter får

 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,
 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. Lag (2001:847).

[K8]6 §  Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847).

[K8]7 §  Kommunen skall bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden skall beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § skall dock inget förbehåll göras.

[S2]Minimibeloppet skall, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av

 1. 1,294 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
 2. 1,084 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.

[S3]Minimibeloppet enligt första stycket skall täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2001:847).

[K8]8 §  Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

[S2]Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att

 1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
 2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
 3. posten tillhandahålls kostnadsfritt. Lag (2001:847).

[K8]9 §  Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet.

[S2]En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847).

9 kap. Återkrav m.m.

[K9]1 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § utgetts obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

[S2]Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

[K9]2 §  Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det har lämnats

 1. som förskott på en förmån eller ersättning,
 2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller
 3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

[S2]Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning.

[S3]Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde.

[K9]3 §  Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 § eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8 kap.1 § första eller andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan väcks vid den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt.

[S2]Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

[K9]4 §  Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 §§ och i 8 kap.1 § första och andra styckena.

10 kap. Nämndorganisation

Socialnämnden

[K10]1 §  För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

[K10]2 §  Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankommer på socialnämnden.

[K10]3 §  Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.

[S2]Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen och övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän i den egna kommunen, när det behövs för nämndens verksamhet.

Delegation

[K10]4 §  Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap.6, 8, 12 och 13 §§ denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

[S2]Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.

[K10]5 §  Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

[S2]Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 5 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

[K10]6 §  Bestämmelser om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämndens ställe finns i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

11 kap. Handläggning av ärenden

[K11]1 §  Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

[S2]Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.

[K11]2 §  Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Den skall inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

[S2]Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

[S3]Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds.

[K11]3 §  När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna skall en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Planen skall även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.

[K11]4 §  Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 1 § och ärendet avser vård av missbrukare. Den nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet.

[S2]Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet eller om ärendet annars flyttas över. Lag (2003:407).

[K11]5 §  Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

[S2]Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

[K11]6 §  Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

[K11]7 §  Socialnämnden skall i alla ärenden tillämpa bestämmelserna i 13 § förvaltningslagen (1986:223).

[K11]8 §  I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

 • 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
 • 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
 • 20 § om motivering av beslut,
 • 21 § om underrättelse av beslut,
 • 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

[S2]Bestämmelserna i 16 och 17 §§förvaltningslagen gäller dock inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst.

[S3]Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.

[K11]9 §  Den som enligt vad som sägs i 8 § skall ges tillfälle att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

[K11]10 §  Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.

[S2]Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

[K11]11 §  Socialnämnden har rätt att av Försäkringskassan eller de erkända arbetslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till enskilda, som har ärenden hos nämnden. Socialnämnden har vidare rätt att få uppgifter som lämnats till kommunen i ärenden om ekonomisk hjälp enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Lag (2004:851).

[K11]12 §  I mål och ärenden enligt denna lag som avser myndighetsutövning mot enskild får delgivning inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

12 kap. Behandling av uppgifter

Gallring

[K12]1 §  Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

[S2]Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

[S3]Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2003:135).

[K12]2 §  Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket:

 1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap,
 2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption,
 3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.

[S2]Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § andra stycketföräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år.

[S3]Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer. Lag (2003:135).

3 § Har upphävts genom lag (2003:135).
4 § Har upphävts genom lag (2003:135).

Socialnämndens uppgiftsskyldighet m.m.

[K12]5 §  Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, lämna ut personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål.

[K12]6 §  Socialnämnden skall lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter, när detta begärs för forskningsändamål och det kan ske utan risk för att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

[K12]7 §  Socialnämnden skall på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig taxering.

[S2]Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder skall varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

 1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten, och
 2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser inom särskilda boendeformer i kommunen.

[S3]Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

[K12]8 §  Har någon som påföljd för brott överlämnats till vård inom socialtjänsten, skall socialnämnden underrätta åklagarmyndigheten, om vården eller de andra åtgärder som redovisats i vårdplanen inte kommer till stånd.

[S2]Detsamma gäller om den som överlämnats till vård inom socialtjänsten bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 31 kap. 1 § tredje stycket 2 brottsbalken.

[K12]9 §  Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, skall nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Statens folkhälsoinstitut.

[K12]10 §  Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Detsamma gäller enligt 14 kap. 2 § femte stycket samma lag beträffande vissa brott som riktar sig mot barn. Av samma stycke följer också att sekretess inte hindrar att uppgifter, som angår misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet.

[S2]Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnas

 1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller Skatteverket,
 2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning. Lag (2003:737).

13 kap. Tillsyn över socialtjänsten

[K13]1 §  Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i landet. Styrelsen skall följa och vidareutveckla socialtjänsten. Till ledning för tillämpningen av denna lag utfärdar Socialstyrelsen allmänna råd.

[K13]2 §  Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för.

[S2]Länsstyrelsen skall därvid

 • följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,
 • informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,
 • biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,
 • främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och andra samhällsorgan,
 • verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose framtida behov av bistånd i form av hemtjänst samt sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 7 § tredje stycket,
 • även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.

[K13]3 §  Länsstyrelsen har tillsyn över sådan enskild verksamhet som avser

 1. verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket,
 2. verksamhet som kommunen genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att utföra,
 3. annan enskild verksamhet än sådan som omfattas av 1-2 och som kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag.

[K13]4 §  Länsstyrelsen har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

[S2]Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

[K13]5 §  Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap. 1 § första stycket står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten bedrivs. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Om socialnämnden får kännedom om missförhållanden i enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn, skall socialnämnden underrätta länsstyrelsen om det.

[K13]6 §  Om det förekommer något missförhållande i

 1. annat hem för vård eller boende än sådant som avses i 6 kap. 3 §,
 2. enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 3 §,
 3. hemtjänst,
 4. sådant boende som avses i 5 kap 5 § andra stycket och 5 kap. 7 § tredje stycket,

[S2]får länsstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

[S3]Ett föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet skall kunna avhjälpas.

[S4]Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte följs, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

7 § Har upphävts genom lag (2002:437).

14 kap. Anmälan om missförhållanden

[K14]1 §  Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

[S2]Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.

[S3]De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

[S4]Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

[S5]Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2003:407).

[K14]2 §  Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.

[S2]Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

15 kap. Tystnadsplikt

[K15]1 §  Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

[K15]2 §  Den som är eller har varit verksam inom enskild familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

[K15]3 §  I det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen (1980:100).

16 kap. Övriga bestämmelser

Överflyttning av ärende

[K16]1 §  Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan socialnämnd.

[S2]Överflyttning skall ske om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

[S3]Om berörda kommuner inte kan komma överens om överflyttning, får den kommun där frågan om överflyttning kommit upp ansöka om överflyttning av ärendet hos den länsstyrelse där den andra kommunen ligger.

[S4]Uppgifter som behövs för att en socialnämnd skall kunna ta över ett ärende skall lämnas ut av den socialnämnd från vilken överlämnandet sker. Lag (2003:407).

Kommunernas ansvar i vissa fall

[K16]2 §  Om någon efter beslut av en socialnämnd vistas i en annan kommun i familjehem, hem för vård eller boende eller sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket 2, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det bistånd enligt 4 kap. 1 § samt det individuellt behovsprövade stöd och de individuellt behovsprövade sociala tjänster enligt 3 kap. 6 § och 5 kap.1 och 9 §§ som den enskilde kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 1 §.

[S2]Den kommun där den enskilde är folkbokförd har samma ansvar som en placeringskommun enligt första stycket för bistånd, stöd och sociala tjänster

 1. under kriminalvård i anstalt,
 2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun,
 3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

Överklagande av beslut

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

[K16]3 §  Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

[S2]Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft. Lag (2004:770).

[K16]4 §  Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §, föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 § samt överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

[S3]Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 § och om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 § samt domstols motsvarande beslut gäller omedelbart. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Lag (2003:407).

[K16]5 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut enligt denna lag.

Böter

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

[K16]6 §  Till böter döms den som

[S2]Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden, länsstyrelsen eller Socialstyrelsen. Lag (2004:770).

Särskild avgift

[K16]6 a §  En kommun som underlåter att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, skall åläggas att betala en särskild avgift.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2002:437).

[K16]6 b §  Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

[S2]När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

[S3]Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut. Lag (2002:437).

[K16]6 c §  Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av länsstyrelsen av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. Lag (2002:437).

[K16]6 d §  Om en kommun efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla biståndet får ny särskild avgift dömas ut.

[S2]Särskild avgift får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att domen om biståndet vunnit laga kraft. Lag (2002:437).

Berusningsmedel m.m.

[K16]7 §  I den mån huvudmannen för ett hem för vård eller boende, som drivs av landsting eller kommun, beslutar det, får de som bereds vård där inte inneha alkohol eller andra berusningsmedel. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen.

[S2]Om sådan egendom påträffas hos en intagen eller någon annanstans inom hemmet utan att det finns känd ägare till den, får den omhändertas. Den som förestår hemmet skall låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som erhålls vid försäljning tillfaller staten.

Kommuner utanför landsting

[K16]8 §  Vad som sägs i denna lag om landsting skall tillämpas också på en kommun som inte tillhör något landsting.

Socialtjänsten i krig m.m.

[K16]9 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om socialtjänsten enligt denna lag, om riket kommer i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Socialtjänstlag (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla.
 2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag.
 3. Ett överklagande av socialnämnds eller länsstyrelses beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag skall prövas enligt bestämmelserna i den gamla lagen.
 4. En ansökan om tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § som gjorts före denna lags ikraftträdande, men som gäller tid efter den 1 januari 2002 skall prövas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och i övrigt den 1 juli 2002.
 2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.
 3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:15, Prop. 2000/01:149, Bet. 2001/02:SoU3
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, 16 kap 3 §; nya 8 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:378) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:228, Prop. 2001/02:96, Bet. 2001/02:SoU17
Omfattning
ändr. 14 kap 1 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:437) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:271, Prop. 2001/02:122, Bet. 2001/02:KU27
Omfattning
upph. 13 kap 7 §; ändr. 16 kap 4 §; nya 16 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 16 kap 6 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:1039) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:135) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:142, Prop. 2002/03:36, Bet. 2002/03:SoU14
Omfattning
upph. 12 kap 3, 4 §§; ändr. 12 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:199) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:225, Prop. 2002/03:53, Bet. 2002/03:SoU15
Omfattning
ändr. 6 kap 6, 8, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 1 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:737) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1215) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:101, Prop. 2002/03:132, Bet. 2003/04:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:770) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter skall gälla i ärenden där ansökan om medgivande har kommit in till socialnämnden före den 1 januari 2005.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:10, Prop. 2003/04:131, Bet. 2004/05:SoU3
Omfattning
ändr. 6 kap 12 §, 8 kap 2 §, 16 kap 3, 6 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:851) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket tillämpas även på verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 11 kap 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:126) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:165, Prop. 2004/05:39, Bet. 2004/05:SoU12
Omfattning
ändr. 14 kap 2 §, 16 kap 4 §; ny 16 kap 4 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:452) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ändr. 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:463) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:309, Prop. 2005/06:99, Bet. 2005/06:LU27
Omfattning
ändr. 5 kap 3 §, 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:301, Prop. 2005/06:115, Bet. 2005/06:SoU26
Omfattning
ändr. 16 kap 6 a, 6 b, 6 d §§; nya 16 kap 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§, rubr. närmast före 16 kap 6 f §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:735) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:746) om ändring lagen (2006:000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 12 kap 10 § i 2006:000

Lag (2006:860) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:337, Prop. 2005/06:161, Bet. 2005/06:KU35
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2006:901) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 8 §; nya 5 kap 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:293, Prop. 2005/06:166, Bet. 2005/06:JuU19
Omfattning
ändr. 5 kap 11 §
Ikraftträder
2006-11-15

Lag (2007:174) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:129, Prop. 2006/07:37, Bet. 2006/07:SoU9
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §, 16 kap 4 §; ny 13 kap 7 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:225) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:145, Prop. 2006/07:38, Bet. 2006/07:SoU10
Omfattning
ändr. 5 kap 11 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:409) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1315) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:52, Prop. 2006/07:129, Bet. 2007/08:SoU5
Omfattning
ändr. 3 kap 5 §, 5 kap 1 §, 6 kap 6 §, 7 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 2 §, 13 kap 2, 6 §§; ny 7 kap 3 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2007:1429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:86, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:SoU1
Omfattning
ny 4 kap 1 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:79) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:134, Prop. 2007/08:43, Bet. 2007/08:SoU8
Omfattning
ändr. 16 kap 6 g §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:329) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 12 kap 10 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:939) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:965) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:61, Prop. 2008/09:29, Bet. 2008/09:SoU5
Omfattning
ändr. 16 kap 3, 6 a §§, rubr. närmast före 16 kap 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:971) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:28, Prop. 2007/08:160, Bet. 2008/09:KU2
Omfattning
ändr. 11 kap 11 §; nya 11 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1424) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:127, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:SoU1
Omfattning
ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:496) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 a §, 12 kap. 7, 10 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 4 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:549) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:249, Prop. 2008/09:82, Bet. 2008/09:SoU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:596) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:259, Prop. 2008/09:160, Bet. 2008/09:SoU22
Omfattning
upph. 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 11 b §, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 16 kap. 1, 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g §§, rubr. till 3 kap., 7 kap, 13 §.; nya 13 kap. 8, 9, 10, 11 §§, 16 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 16 kap. 10, 11, §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:726) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:272, Prop. 2008/09:158, Bet. 2008/09:KU23
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:836) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 9 kap. 3 §, 16 kap. 3, och 6 c §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:981 ) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:12, Prop. 2008/09:193, Bet. 2009/10:SoU3
Omfattning
nya 2 kap. 7 §, 5 kap. 8 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1005) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 11 kap. 11 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1233) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:61, Prop. 2008/09:195, Bet. 2009/10:KrU3
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:52) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:179, Prop. 2009/10:57, Bet. 2009/10:SoU6
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2010:204) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 11 kap. 11 c §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:250) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:214, Prop. 2009/10:88, Bet. 2009/10:SoU9
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:427) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:289, Prop. 2009/10:116, Bet. 2009/10:SoU18
Omfattning
ändr. 5 kap. 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:287, Prop. 2009/10:131, Bet. 2009/10:SoU19
Omfattning
ändr. 14 kap. 2 §, rubr. till 14 kap.; nya 7 kap. 6 §, 14 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:741) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:358, Prop. 2009/10:192, Bet. 2009/10:CU20
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1284) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1972) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 11 kap. 12 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:328) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
upph. 2 kap. 2, 3 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 16 kap. 1, 2 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 9, 15 §§, 16 kap. 3, 4, 6 a, 6 e §§; nya 2 a kap., 16 kap. 6 i §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2011.1407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 11 kap. 11 b §, 12 kap. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1518) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:85
Omfattning
ändr. 8 kap. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:132) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:150, Prop. 2011/12:53, Bet. 2011/12:CU12
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:219, Prop. 2011/12:85, Bet. 2011/12:CU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
CELEX-nr
32003R2201
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:597) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:3, Prop. 2011/12:147, Bet. 2011/12:SoU21
Omfattning
ny 4 kap. 1 b §
Ikraftträder
2012-11-01

Lag (2012:776) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:51, Prop. 2012/13:10, Bet. 2012/13:SoU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8, 11 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 10 §§, 14 kap. 1 §; nya 3 kap. 3 a, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c §§, 11 kap. 1 a , 4 a, 4 b, 4 c §§, 14 kap. 1 a, 1 b, 1 c
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:803) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:60, Prop. 2011/12:171, Bet. 2012/13:JuU5
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:321

Lag (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 2 a kap. 11 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g, 6 i §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:273) om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:204, Prop. 2012/13:82, Bet. 2012/13:SoU19
Omfattning
ny 3 p övergångsbest. till 2012:944

Lag (2013:303) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:221, Prop. 2012/13:77, Bet. 2012/13:SoU18
Omfattning
ny 5 kap. 9 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:421) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:245, Prop. 2012/13:94, Bet. 2012/13:SoU22
Omfattning
nuvarande 4 kap. 1 b § betecknas 4 kap. 1 c §; ändr. 4 kap. 1 a, 4 §§; ny 4 kap. 1 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:633) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 12 kap. 9 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:61, Prop. 2012/13:189, Bet. 2013/14:SoU4
Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 a §, 16 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:468) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:273, Prop. 2013/14:168, Bet. 2013/14:SoU26
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §; nytt 4 a kap.
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:579) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:280, Prop. 2013/14:118, Bet. 2013/14:KU41
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §, 13 kap. 7 §, 14 kap. 1 §, 16 kap. 4 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 5 kap. 1, 1 b §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:967) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:105, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU3
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2015:970) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:102, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:SoU1
Omfattning
upph. 4 a kap.; ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:982) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a, 6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 2 10 §§, 13 kap. 11 §, 14 kap. 1 §, rubr. till 6 kap.
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:147) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:148, Prop. 2015/16:44, Bet. 2015/16:UbU6
Omfattning
ändr. nuvarande 3 kap. 3 b § betecknas 3 kap. 3 c §; ändr. 3 kap. 3 a §, den nya 3 kap. 3 c §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraftträder
2016-04-15

Lag (2016:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:244, Prop. 2015/16:136, Bet. 2015/16:SoU12
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:686) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ny 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:1302) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:117, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU3
Omfattning
ändr. 8 kap. 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:47) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 8 kap. 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:156, Prop. 2016/17:59, Bet. 2016/17:SoU11
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 1 d §, 11 kap. 3 a §
Ikraftträder
2017-04-15

Lag (2017:590) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
upph. 11 kap. 11 c §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:613) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:326, Prop. 2016/17:106, Bet. 2016/17:SoU18
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:742) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §, 16 kap. 6 f, 6 g §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:809) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:345, Prop. 2016/17:85, Bet. 2016/17:SoU13
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 1, 9 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:347) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:253, Prop. 2017/18:119, Bet. 2017/18:SfU20
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-06-01

Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:307, Prop. 2017/18:169, Bet. 2017/18:SoU30
Omfattning
upph. 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:308, Prop. 2017/18:106, Bet. 2017/18:SoU32
Omfattning
ny 4 kap. 2 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 11 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1156) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:356, Prop. 2017/18:158, Bet. 2017/18:FiU43
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 8, 9 §§; nya 7 kap. 2 a, 2 b §§, 16 kap. 10 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1281) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:372, Prop. 2017/18:121, Bet. 2017/18:CU14
Omfattning
ändr. 6 kap. 12, 13 §§, 10 kap. 5 §; ny 6 kap. 12 a §
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2018:1282) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:372, Rskr. 2017/18:368, Prop. 2017/18:155, Bet. 2017/18:SoU20, Bet. 2017/18:CU14
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1369) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:409, Prop. 2017/18:199, Bet. 2017/18:KU44
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1724) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4
Omfattning
ändr. 2 a kap. 4 §, 5 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 11 kap. 8 §
Ikraftträder
2019-04-02

Lag (2018:1894) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:24, Prop. 2017/18:261, Bet. 2018/19:KrU2
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:234, Prop. 2018/19:68, Bet. 2018/19:SoU21
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2019-07-01