Prop. 1992/93:90

om ändad lagstiftning för vårdepappershandel med andledning av EES-avtalet, m.m.

Regeringens proposition 1992/ 93 290 %%

om ändrad lagstiftning för värdepappershandel med

anledning av EES-avtalet, m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehaller förslag till ändringar i lagstiftningen för värde- pappersfonder samt i reglema om prospekt i lagen om börs- och clearing- verksamhet och lagen om handel med finansiella instrument. Beträffande den sistnämnda lagen föreslås också ändringar i reglerna om offentlig- görande av aktieinnehav (s.k. tlaggning).

De flesta ändringama är betingade av de EG-regler rörande handel med värdepapper som omfattas av avtalet mellan EG och EFTA—länderna om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[ fråga om va'i'(!epa/Jpwsj?)nder föreslas. som komplement till tidigare genomförd anpassning till 1985 års direktiv om företag för kollektiva investeringar i värdepapper ( fondföretag), regler om

— rätt för utländska fondföretag hemmahörande inom EES att med stöd av sin auktorisation i hemlandet bedriva fondverksamhet i Sverige.

- viss begränsad tillsyn över sådana fondföretag. rätt till domstolsprövning vid dröjsmål med ställningstagande till ansökan om tillstånd att bedriva fondverksamhet.

- hinder mot ombildning av värdepappersfonder till annan form av kollektiv kapitalbildning.

Såvitt gäller prospekt föreslås regler som innebär att ett i annat land anslutet till EES-avtalet (EES—land) godkänt börsprospekt eller prospekt vid emission av värdepapper till allmänheten i princip skall godtas när

samma värdepapper inom kort tid - börsregistreras resp. bjuds ut till allmänheten här i landet. Vidare föreslås att prospekt som godkänts vid emission av värdepapper till allmänheten här eller i annat EES-land under vissa förutsättningar skall godtas som börsprospekt vid börsregistrering. Under motsvarande förutsättningar skall ett godkänt börsprospekt godtas som prospekt vid erbjudande till allmänheten.

De ändringar av jlaggningsreglerna som föreslås görs för att full- ständigt anpassa dessa till EES-avtalets bestämmelser om flaggning.

Härutöver föreslås vissa ändringar i lagstiftningen för allemansjbnder. Bl.a. öppnas det möjlighet för fondbolag att förvalta fler allemansfonder. De regler enligt vilka regeringen utser offentliga styrelseledamöter i fondbolagens styrelser tas bort.

I propositionen ingar vidare förslag om att uppgiften att föra insider- ]"ch/371"!!! överflyttas från Värdepapperscentralen till Finansinspektionen.

Den lagstiftning som går tillbaka på EES-avtalet föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Avsikten är att ikraftträdandet av dessa lagändringar skall ske den dag EES-avtalet blir gällande. dvs. tidigast den 1 januari 1993.

Prop. 1992/93190

1. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983z890) om allemanSSparan- de1

dels att 10, 12. 13 och 21 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf. 15 a &, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 &: En allemansfond är en fond för sparande i svenska aktier och andra ' svenska värdepapper. '

En allemansfond är en fond för sparande; huvudsakligen i svenska aktier och andra svenska värdepap- per.

I fråga om allemansfonder gäller vad som föreskrivs i lagen (l990:1114) om värdepappersfonder och annan författning i fråga om värdepappersfonder med de avvikelser som följer av denna lag och lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbo- sparande.

12 53

En allemansfond förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål. Ett fondbolag får inte förvalta mer än en allemansjbnd.

Finansinspektionen kan, om det finns särskilda skäl. medge undantag från första stycket.

135

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av dessa väljs flertalet och bland dem ordföranden av en fondandelsägar- stämma. Av de övriga ledamötema utses två av regeringen och minst en av bolagsstämman i fondbola- get.

iLagcn omtryckt 19862552. _Senaste lydelse l990:1116.

FSL-naste lydelse 19921690.

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. Av dessa väljs flertalet och bland dem ordföranden av fondandelsägar- stämma i den eller de allemans- fonder som fondbolaget förvaltar. Den eller de övriga ledamötema utses av bolagsstämman i fondbola- get. För de av fondandelsägar- stämma valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Om ett jbndbolag förvaltar flera allemansfonder, skall för varje sådan fond i fondbolagets styrelse

Prop. 1992/93z90

Nuvarande lydeLse Föreslagen lydelse Prop. 1992/93:90

ingå minst en ledamot, som har valts av fbndandelsägarstämman i fonden. lntill dess att fondandelsägar- lntill dess att fondandeLsägar- stämma hållits består styrelsen av stämmor hållits består styrelsen av de ledamöter som regeringen och den eller de ledamöter som bolags- bolagsstämman har utsett. stämman har utsett.

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fond- bolagets styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en fond- andelsägarstärmna. Detta gäller dock ej första gången val äger rum.

ISaå

Utöver vad som anges i 15 & får

1. i en allemansfond ingå an- delar i andra fonderi enlighet med vad som sägs i 22 är lagen (1990.'I I I 4 ) om värdepappers- fonder,

2. ett fondbolag för en allemans- fond handla rned optioner och terminskontrakz eller liknande finansiella instrument i enlighet tried vad som sägs i 25 & samma lag.

21,54

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. Av dessa väljs flertalet och bland dem ordföranden av fondandelsägar- stärrtman. Minst en ledamot skall väljas av bolagsstämman i fond- bolaget. För de av fondandels- ("igar-stämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Om ett fondbolag förvaltar flera företagsanknutna allerrtansfonder, skall för varje sådan fond i fond- bolagets styrelse ingå rrrinst en ledamot, som har valts av andels- ägarstämman i fonden.

Utan hinder av 13 a 5 första meningen får till styrelseledamöter i ett fondbolag. som förvaltar en företagsanknuten allemansfond för anställda hos ett kreditinstitut. utses anställda i institutet.

*Se-naste lydelse 1991 : 1 1 16.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 2. Förordnandena för styrelseledamöter som utsetts av regeringen enligt 13 å upphör att gälla vid lagens ikraftträdande.

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l990:1114) om. värdepappers- fonder

dels att lagen (1992z556) om ändring i lagen (1990:1 1 14) om värdepap- persfonder inte skall träda i kraft.

dels att 4 5 skall upphöra att gälla, dels att i 10, 11. 21, 29, 32-35, 38 och 40-43 55 ordet "bankinspek— tionen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Finansinspektionen" i motsvarande form,

dels att 1. 3, 6. 13, 18—20, 22, 23, 27. 30, 39 och 44-46 åå skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in åtta nya paragrafer, 7 a. 7 b, 7 c, 10 a. 13 a, 43 a. 44 a och 44 b åå, samt närmast före 7 a och 44 a åå nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l ä

I denna lag förstås med

1. värdepappersfond: en fond bestående av fondpapper och andra finansiella instrument. vilken bildats genom kapitaltillskott från allmän- heten och ägs av dem som skjutit till kapital,

2. fondverksamhet: den förvaltning av en värdepappersfond och den försäljning och inlösen av andelar i fonden. som utövas av ett fondbolag,

3. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som fått tillstånd att utöva fond— verksamhet,

4. förvaringsinstitut: en bank 4. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som eller ett annat kreditinstitut som förvarar en värdepappersfonds till- förvarar en värdepappersfonds till- gångar och som sköter in- och ut- gängar och som sköter in- och ut- betalningar avseende fonden. betalningar avseende fonden,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsorrrrådet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall handla oberoende av varandra och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt skall inte tillämpas på del- ägarskap i en värdepappersfond.

35

Annan näringsverksamhet. som Annan näringsverksamhet, som inte är fondverksamhet enligt den— inte är fondverksamhet enligt den- na lag eller verksamhet enligt 2 & na lag eller verksamhet enligt 2 5 andra stycket, och där allmänheten andra stycket, och där allmänheten

Prop. 1992/93190

Nuvarande lydeLse

erbjuds att för gemensam räkning delta i förvärv och förvaltning av fondpapper och andra finansiella instrument, får bara utövas efter särskilt tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyn- digande, bankinspektionen. Sådant tillstånd får endast lämnas till den som står under tillsyn av bank- inspektionen. För sådan verksam- het gäller bestämmelserna i denna lag i den män inte undantag med- getts i det särskilda fallet. Av tillståndet skall framgå vilka villkor i övrigt som skall gälla för verk— samheten.

Föreslagen lydeLse

erbjuds att för gemensam räkning delta i förvärv och förvaltning av fondpapper och andra finansiella instrument, får bara utövas efter särskilt tillstånd av Finansinspek- tionen. Sådant tillstånd får endast lämnas till fondbolag och annan som står under tillsyn av inspek- tionen. För sådan verksamhet gäller bestämmelserna i denna lag i den män inte undantag medgetts i det särskilda fallet. Av tillståndet skall framgå vilka villkor i övrigt som skall gälla för verksamheten.

6å.

För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag skall ha ett aktie- kapital som med hänsyn till verk- samhetens omfattning är tillräckligt stort. Regeringen eller, efter rege- ringens bemyndigande. bankinspe '- tionen skall meddela närmare före- skrifter om aktiekapitalets storlek.

Ett fondbolag skall ha sitt huvud- kontor i Sverige.

Ett fondbolag skall ha ett aktie- kapital som med hänsyn till verk- samhetens omfattning är tillräckligt stort. Regeringen eller. efter rege- ringens bemyndigande, Finans- inspektionen skall meddela närmare föreskrifter om aktiekapitalets storlek.

Utländska fondjöretag

7 a å

Ett utländskt fondföretag får (fler tillstånd av Finansinspektionen driva fondverksamhet här i landet, från aldelningskontor med själv- ständig förmltning (filial) eller utan att inrätta filial.

Tillstånd får lämnas bara om ]. företaget i sitt hemland driver likartad fondverksamhet och där står under tillsyn av en tnyndighet eller annat behörigt organ,

2. företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

- göra utbetalningar till andels- ägarna,

- läsa in andelar och

Prop. 1992/93z90

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

- lätnna den information som jbndföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhanda- hålla, satnt

3. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla kraven på en sund fond- verksamhet.

7bå

Ett fondföretag som har sitt säte i ett annat land inom EES får driva verksamhet här i landet utan till- stånd enligt 7 a å, om företaget

1 . i sitt hemland har tillstånd att driva fondverksamhet och

2. vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kuntta

- göra utbetalningar till andels- ägarna,

- lösa in andelar och

- lämna den itformation som företaget enligt reglerna i hemlan- det är skyldigt att tillhandahålla.

Ett företag som vill driva verk- samhet tned stöd av första stycket skall anmäla detta till Finans- inspektione'n. ler/(samheten får påbörjas två månader efter det att anmälan gjorts, om inte inspek- tionen i ett beslut dessförinnan har förbjudit detta därför att förutsätt- ningarna ettligt första stycket inte är uppfyllda.

7cå

För utländska fondföretags filial- verksamhet i Sverige gäller bestäm- melserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (l992.'160) om utländska filialer m.m.

Regeringen eller, efter rege- ringens bemyndigande, Finans- inspektionen får föreskriva att itybrmation sotn utländska fond- företag lämnar här i landet skall vara på svenska språket samt med- dela närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas enligt 7a å andra stycket 2 och 7b å första stycket 2.

Prop. l992/93:90

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

IOaå

En värdepappersfond får inte om- bildas till någon annan form av kollektiv kapitalbildning.

135

Fondbolaget får inte i fondverk- samheten

1. ha hand om egendom som ingår i fonden.

2. ta upp eller bevilja lån. eller

3. gå i borgen.-

Fondbolaget får inte i fondverk- samheten

1. ha hand om egendom som ingår i fonden,.

2. ta upp eller bevilja penning- län,

3. gå i borgen, eller

4. sälja fondpapper som fonden inte förfogar över.

Fondbolaget får trots bestämmelserna i första stycket ta kortfristiga lån till ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde.

18

Medel som ingår i en värdepap- persfond får, med de begräns- ningar som följer av 19-24 åå, placeras i fondpapper och andra finansiella instrument som är eller inom ett år från "emissionen avses bli

1. irrregistrerade vid en fond- börs. eller

2. föremål för regelbunden han— del vid någon annan reglerad marknad som är öppen för allmän- heten, under förutsättning attjorrd— börserr eller marknaden är godkänd av regeringen eller, (fter rege- ringens bettryrrdigande, barrkirrspek- tio/ren, eller finns angiven i fond- bestt't'rnmelserrra.

I3aå

Ett fondbolag som avser att i ett annat land inorn EES bjuda ut andelar i en värdepappersfond som bolaget förvaltar skall underrätta Finarrsinspektionen om detta.

5 Medel som ingår i en värdepap- persfond får, med de begräns- ningar som följer av 19-24 åå, placeras i fondpapper och andra finansiella instrument som är eller inom ett år från emissionen avses bli

[. noterade vid en svensk eller utländsk börs,

2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller

3. föremål för regelbunden han- del vid någon annan reglerad marknad som är öppen för allmän- heten. '

Prop. 1992/93z90

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att börsen, marknadsplatsen eller marknaden finns angiven i fondbestämmeLserna eller har godkänts av regeringen eller, efter regeringens bemyn- digande, Finansinspektionen för sådana placeringar.

I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och finansiella instrument än de som anges i första stycket, dock högst till 10 procent av fondens värde.

Om registrering eller regelbun— den handel enligt första stycket inte skett inom ett år från emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms inom tioprocentsgränsen enligt andra stycket, skall de av- yttras så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall därvid tas till fondandelsägamas intressen.

Om notering eller regelbunden handel enligt första stycket inte skett inom ett år från emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms inom tioprocentsgränsen enligt tredje stycket, skall de av- yttras så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall därvid tas till fondandelsägamas intressen.

En värdepappersfond får ha de likvida medel som behövs för verksam— heten.

l9å

[ en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av 23 å, ingå fondpapper och andra finansiella instrument med samme emittent till

högst

1. 5 procent av fondens värde. eller 2. 10 procent av fondens värde. om det sammanlagda innehavet av sådana tillgångar uppgår till högst 40 procent av fondens värde, eller

3. 25 procent av fondens värde, om de består av obligationer eller andra skuldför'bindelser utfärdade av ett kreditinstitut. under förut- sättning att det sammanlagda vär- det av dessa tillgångar uppgår till högst 80 procent av fondens värde, eller

4. 35 procent av fondens värde, om de är utfärdade eller garan- terade av en stat. en kommun eller en statlig eller kommunal myndig- het eller av något allmänt interna- tionellt organ som har godkänts av regeringen eller, efter regeringens bentvrrdigarrde, bankirtspektiorrerr.

3. 25 procent av fondens värde, om de består av obligationer ut- färdade av ett kreditinstitut som har säte i ett land inom EES och som enligt lag är underkastat sär- skild ojfentlig tillsyn avsedd att skydda innehavare av ittstitutets obligationer, under förutsättning att det sammanlagda värdet av dessa tillgångar uppgår till högst 80 procent av fondens värde. eller

4. 35 procent av fondens värde, om de är utfärdade eller garan- terade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndig- het i ett land inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera länder inom EES är medlemmar.

Prop. 1992/93 290

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

Om en värdepappersfond efter förvärvet kommer att överskrida någon av gränserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella instrument avyttras i motsvarande man så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till andelsägamas intressen.

20

Begränsningarna i 19 & gäller inte för värdepappersfonder som har fått särskilt tillstånd att inneha obligationer och andra skuldför- hindelser utfärdade eller garan- terade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet eller av något allmänt internationellt organ som har god- känts av regeringen eller, (fier regeringens bemyndigande, bank- inspektionen under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde.

Särskilt tillstånd enligt första stycket lämnas av bankinspektitmen i samband med att inspektionen godkänner fondbestämmelsema.

22

I en värdepappersfond får upp till 5 procent av fondens värde ingä andelar i andra fonder. Om fonder— na har samma förvaltare eller direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som den egna fonden. fär förvaltaren inte ta ut någon avgiji för jl'irviirv, förvalt- ning eller inlösen av andelarna.

&

Begränsningarna i 19 & gäller inte för värdepappersfonder som har fått särskilt tillstånd att inneha obligationer och andra skuldför- bindelser utfärdade eller gatan- terade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt interna- tionellt organ i vilket ett eller jlera länder inom EES är medlemmar under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte något av förvärven över- stiger 30 procent av fondens värde.

Särskilt tillstånd enligt första stycket lämnas av Finansinspek- tionen i samband med att inspek- tionen godkänner fondbestämmel- serna.

&

I en värdepappersfond får upp till 5 procent av fondens värde ingå andelar i andra fonder. Om en sådan fond förvaltas av samma jondbolag som den egna fonden eller av en förvaltare som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som det egna fond- bolaget. får andelarna innehas bara efter tillstånd av Finansin- spektionen. Sådant tillstånd får lämnas endast om den andra fmtden, i enlighet med sina fond- bestå)nmelser, är inriktad på place- ringar inom ett visst geografiskt (nn/"(ide eller en viss ekonomisk sektor.

O/n jonderna har sådan anknyt- ning till varandra som anges i

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

första stycket, får förvaltaren inte

ta ut någon avgift för förvärv. förvaltning eller inlösen av an- delarna.

235

Tillgångama enligt 19 5 får inte överstiga 1. för aktier, 5 procent av röstvärdet för samtliga av emittenten utfärdade aktier,

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av emittentens utestående lån om de inte är utfärdade eller garanterade av en stat. en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet eller av något allmänt intema- tionellt organ som har godkänts av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen.

Om ett fondbolag förvaltar fler värdepappersfonder gäller be- stämmelserna i första stycket om röstvärdesbegränsning det samman- lagda aktieinnehavet i fonderna.

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av emittentens utestående lån om de inte är utfärdade eller garanterade av en stat. en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera länder inom EES är medlemmar,

3. för andelar i andra fonder, 10 procent av andelarna i fonden.

Om ett fondbolag förvaltar fler värdepappersfbnder gäller be- stämmelserna i första stycket 1 om röstvärdesbegränsning det samman- lagda aktieinnehavet i fonderna.

275

Fondbolaget skall för varje fond som bolaget förvaltar lämna 1. en i'irsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, 2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberättelser och halvårsredo- görelser skall innehålla den in- formation som behövs för att man skall kunna bedöma varje värde— pappersfonds utveckling och ställ- ning. De skall tillställas samtliga andelsägare och finnas att tillgå hos fondbolaget och förva- ringsinstitutet.

Årsberättelser och halvårsredo- görelser skall innehålla den infor- mation som behövs för att man skall kunna bedöma varje värde- pappersfonds utveckling och ställ- ning. Handlingarna skall tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta och finnas att tillgå hos fond— bolaget och förvaringsinstitutet.

Prop. 1992/93190

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

305

Andelarna i en värdepappersfond skall vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Andelarna i en värdepappersfond skall vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. En fondandel får inte utfärdas innan betalning för andelen har tillförts fonden.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Fondens värde beräknas enligt de grunder som bestämts i fondbestämmel- sema. Den egendom som ingår i fonden skall värderas med ledning av

gällande marknadsvärde.

Fondbolaget skall fortlöpande och minst en gång i veckan beräkna och på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

395

Fondbolagen och förvaringsinsti- tuten står under bankinspektiunens tillsyn. Dessa skall lämna inspek- tionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed samman- hängande omständigheter som inspektionen begär.

Fondbolagen skall med årliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen med- delar.

Fondbolagen och förvaringsinsti- tuten står under Finansinspe= tionens tillsyn. Dessa skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sam- manhängande omständigheter som inspektionen begär.

Fondbolagen och de utlätulska föttdföretag som avses i 7 a och 71255 skall med årliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

43aå

Finansinspektionen skall omedel- bart underrätta behöriga myndig- heter i de andra länder inom EES där ett jimdbulag bjuder ut andelar i en i'änlqmppettvbnd som bolaget förvaltar, när

]. åtgärd enligt 43 & har vid- tagits mot bolaget,

2. uppskov med inlösen av fond- andelar enligt 32 5 första stycket har antna'lts till inspektionen.

445

Om någon utövar slidan verksam- het som omfattas av denna lag utan

Om någon utövar sådan verksam- het som omfattas av denna lag utan

Prop. 1992/ 93 :90

Nuvarande lydelse

att ha tillstånd till det, skall bank- inspektionen förelägga honom att upphöra med verksamheten.

Föreslagen lydelse

att ha tillstånd till det eller utan att ha följt det i 7 b & föreskrivna anmälningsfötfarandet, skall Finattsinspektionen förelägga honom att upphöra med verksam- heten.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet. får inspektionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf får riktas såväl mot ett utländskt företag som mot den som här i landet är verksam för ett sådant företags

räkning.

Särskilda bestämmelser om in- gripanden mot utländska fond/öre- tag

44aå

Om ett utländskt fondföretag som driver fbndverksamhet i Sverige med stöd av tillstånd enligt 7 a & överträder denna lag eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva fondverksamhet, får Finans- inspektionen återkalla tillståndet eller, om det är tillräckligt, med- dela varning.

lnspektionenfår bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla omedelbart.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i företagets hemland om åtgärder sattt har vidtagits med stöd av denna para-

graf

44bå

Om ett utländskt fondföretag sattt driver fondverksamhet i Sverige efter anmälan enligt 7 b 5 över- träder denna lag eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva sådan verksamhet, får Finans- inspektionen förelägga företaget att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet.

Prop. [992/93 :90

Nuvarande lydelse

45

Ett föreläggande enligt 44,5 får förenas med vite.

Ett beslut om återkallelse enligt 43 5 får förenas med förbud vid vite att fortsätta verksamheten.

46

Bankinspektionens beslut enligt 41 å och 44 å andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut i särskilda fall som bankinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos kam- marrätten.

Föreslagen lydelse

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud att göra nya åtaganden skall gälla omedelbart.

Inspektionen skall underrätta behörig nntttdighet i företagets hemland om åtgärder som har vid- tagits nted stöd av dentta paragraf

&

Föreläggande enligt 44 å och förbud enligt 44 b 5 får förenas med vite.

Beslut om återkallelse enligt 43 och 44 a åå får förenas med för- bud vid vite att fortsätta verksam- heten.

15

Finansinspektionens beslut enligt 41 å och 44 å andra stycket får inte överklagas

Andra beslut i särskilda fall som F ittansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos kam- marrätten.

Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1 ] 5 inte fattat beslut inom sect månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut ittont sex månader (fter det att en sådan förklaring lämnats, skall det anses som att ansökan ltar avslagits.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 13, 18 och 27 5.5, den 1 januari 1993 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1992/93z90

"3 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990: 1115) om ikraftträdande av lagen (199011 1 14) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 5 & lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder skall ha följande lydelse.

t'Vttvarande lydelse

5

De fondbolag som har utfärdat löndandelsbevis enligt aktiefonds- Iagen (1974z931) skall senast den 31 december 1992 ha registrerat samtliga innehavare av andels- bevis i värdepappersfonden. lntill dess skall bestämmelserna i 33 & aktiefondslagen tillämpas på ute- löpande andelsbevis.

Föreslagen lydelse

&"

De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefonds- lagen (1974:931) skall senast den 31 december 1993 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonden. lntill dess skall bestämmelsema i 33 & aktie- fondslagen tillämpas på utelöpande andelsbevis.

Den som företer andelsbevis för registrering efter den i första stycket angivna tiden skall för att bli registrerad som andelsägare göra troligt att han varken kände till eller borde ha känt, till att registrering skulle ha skett dessförinnan.

En tvist mellan fondbolag och innehavare av andelsbevis om registre- ring enligt andra styckct skall handläggas enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Fondbolaget skall bekosta skiljemannaförlitmndet, om inte innehavarens talan är uppenbart ogrundad.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1992.

4. Förslag till Lag om ändring i insiderlagen (l990:1342)

Härigenom föreskrivs att 14 och 15 55 insiderlagen (1990: 1342) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

145

Ett aktiemarknadsbolag skall utan dröjsmål anmäla till värdepappers- centmlen vilka personer som har insynsställning enligt 8 5 första stycket 1-4 och 6. Aktiemarknads- bolaget skall genast skriftligen underrätta personer med insyns- ställning enligt 8 5 första stycket 3 eller 6 om anmälan.

Ett aktiemarknadsbolag skall utan dröjsmål anmäla till Finansinspek- tionen vilka personer som har insynsställning enligt 8 5 första stycket 1-4 och 6. Aktiemarknads- bolaget skall genast skriftligen underrätta personer med insyns- ställning enligt 8 5 första stycket 3 eller 6 om anmälan.

155

Ett aktiemarknadsholags moder- företag skall utan dröjsmål anmäla till t'(!rdepappens'cenlralen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning enligt 8 5 första stycket 1. 2 och 4-6. Moderföre- taget skall genast skriftligen under- rätta personer med insynsställning enligt 8 5 första stycket 6 om an— mälan.

Ett aktiemarknadsbolags moder- företag skall utan dröjsmål anmäla till Fin(w.s'inxpektionen vilka perso- ner i moderföretaget som har in- synsställning enligt 8 5 första stycket 1, 2 och 4-6. Moderföre- taget skall genast skriftligen under- rätta personer med insynsställning enligt 8 5 första stycket 6 om an- mälan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Hänvisningar till S4

5. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs— och clearingverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

dels att 1 kap. 4 5 samt 5 kap. 1 och 5 åå skall ha följande lydelse. dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer. 4 kap. 7 5 samt 5 kap. 5 a och 5 h åå, och närmast före 4 kap. 7 & en ny rubrik av följande lydelse.

Nu varande lydelse F öreslagen lydelse

1 kap. 4 ä

I denna lag betyder

1. börs: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finan- siella instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar.

2. bÖIIVINKtllCIIIZ den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln vid börsen.

3. aukmriserud marknadspluts: företag som har fått auktorisation enligt 7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument.

4. clearingverksam/tet: verksamhet som består i att yrkesmässigt i options— eller terminsavtal träda in som part eller på annat sätt garantera att avtalet fullgörs.

5. clearingmganisutiun: företag som har lätt tillstånd enligt 8 kap. att driva clearingverksamhet.

6. elr*aringmedlem: den som av en clearingorganisation har lätt till— åtelse att delta i clearingen hos organisationen,

7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande.

8. termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betal- ning mellan partema i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande.

9. finansiellt instrument och 9. jinansiellt instrument och finit/papper: vad som anges i ] jämt/papper: vad som anges i l kap. 1 ä' lagen (19912980) om kap. l & lagen (l99lz980) om handel med finansiella instrument. handel med finansiella instrument,

IO. EES: Eumpeiskrt eknnmnisku samarbetsområdet.

Prop. 1992/93 :90

Nuvarande lydelse F (iteslagen lydelse

4 kap. Internationellt samarbete 7 5

En börs skall lämna de upplys- ningar och underrättelser till behö- riga myndigheter i andra länder inom EES som dessa behöver för att kunna fullgöra sitta uppgifter enligt avtalet om EES samt i ört-igt ha ett sådant nära samarbete med dessa myndigheter som föranleds av avtalet.

5 kap. 1 &

lnregistrering av fondpapper vid en hörs sker efter ansökan av den som har gett ut fondpapperen.

lnregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsför- hällandena för de fondpapper som avses och omständighetema i övrigt föreligger förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpap- peren.

Om skyldighet föreligger enligt 5 $$ att ()jjetrtliggö/a börsprospekt. fär fondpapperen inte inregistreras förrän prospektet har godkänts av börsen och offentliggjorts av ut-

Om skyldighet föreligger enligt 5 5 att upprätta börsprospekt. får fondpapperen inte inregistreras förrän prospektet enligt vad som sägs i 5 a och 5 b 55% har godkänts

givaren. eller godtagits av börsen och

offentliggjorts av utgivaren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

55

Till en ansökan om inregistrering skall utgivaren av fondpapperen foga en särskild redogörelse för sina förhållanden (börsprospekt). Prospektet skall innehålla de upplysningar som behövs för att en investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och ekonomiska ställning samt av de rättigheter som är förenade med fond— papperen.

Skyldighet att upprätta börs— prospekt föreligger inte om in- registreringen avser fondpapper

Skyldighet att upprätta börs- prospekt föreligger inte om in- registreringen avser fondpapper

Prop. 1992/93190

Nuvarande lydelse

som är utgivna av staten eller är andelar i en värdepappersfond. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om undan- tag från skyldigheten att upprätta börsprospekt i fall då behovet av information har tillgodosetts på något annat sätt.

När börsen har godkänt pros- pektet, skall prospektet offentlig- göras av utgi varen.

Föreslagen lydelse

som är utgivna av en stat inom EES eller är andelar i en värde- pappersfond eller i ett utländskt jöndföretag nted säte i ett land inom EES. Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. Finans- inspektionen får meddela före— skrifter om undantag från skyldig- heten att upprätta börsprospekt i fall då behovet av information har tillgodosetts på något annat sätt.

5aå

Ett ln'r'rzsprospekt skall godkännas av börsen.

Om det samtidigt föreligger en ansökan om inregistrering av sattt- ma fondpapper i ett eller flera andra länder inom EES, skall börsen dock inte pröva frågan om godkännande om

[. utgivaren har sitt säte i ett land irtorn EES och ansökan om inregistrering har gjorts i det landet, eller

2. utgivaren i annat fall har ansökt om godkännande av pros- pektet i ett av de andra länderna.

5175

Orti ett börsprospekt högst tre månader före ansökan om in- registrering har godkänts av behö- rig rnyndighet i ett annat land inom EES, skall prospektet utan ny prövning godtas som börsprospekt här i landet. Detsamma gäller ett prospekt för emission av fondpap- per sorn har upprättats i enlighet med reglerna om börsprospekt och som irtorrt samma tid har godkänts av Firtansinspektionen eller av behörig myndighet i ett annat land irtorn EES.

Börsen får trots bestämmelserna i första stycket kräva att ett utländskt prospekt skall översättas

Prop. 1992/93z90

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till svenska språket och komplette- ras med uppgifter som särskilt gäller förhållandena här i lartdet.

När börsen har godkänt eller godtagit prospektet skall det ojfent- liggöras av utgivaren.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. l992/93z90

Hänvisningar till S5

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (19921557) om ändring i insiderlagen ( 1990: 1342)

Härigenom föreskrivs

dels att lagen (1992:000)' om ändring i lagen (19921557) om ändring i insiderlagen (l990:1342)l inte skall träda i kraft,

dels att 2, 9. 16 och 18 åå insiderlagen (l990:1342) i paragrafemas lydelse enligt lagen (19922557) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (l992z557) om ändring i insiderlagen (1990: 1342) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse

2.5

I denna lag förstås med

1. handel på värdepappersmark- l. handel på värdepappersmark- rtaden: handel på börs eller annan naden: handel på börs eller annan organiserad marknadsplats eller organiserad marknadsplats eller genom värdepappersinstitut, genom någon som driver värde-

pappersrörelse med stöd av 1 kap. 3 eller 3 ä ä lagen (l99l.'981) om värdepappersrt'r'relse.

2. ftmdpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis),

3. ak7iemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

4. värdepappetscentralen: Värde- papperscerttralert VPC Aktiebolag.

Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis. interimsbevis, Optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de aktier optionen avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med köp av aktierna.

Med fondpapper jämställs i denna lag ränteoption. räntetermin. indexoption och indextermin.

Om fondpapper ägs av två eller flera med samäganderätt, skall en delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare till så många av fondpapperen som svarar mot hans lott i det samfällda innehavet.

lur prop. l992/93:89. :Lydclsc enligt 1991557.

Prop. 1992/93 :90

Nuvarande lydelse Föreslagen lydeLse

9.5

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skrift- ligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skrift- ligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till

i'är-depappenrcentralen. Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte

1. innan den som avses i 8 å första stycket 3 eller 6 tagit emot underrättelse enligt 14 eller 15 å,

2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet avser värdepapper som enligt 2 å andra stycket likställs med aktier. understiger ett marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor.

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte uppgår till 200 aktier eller. om ändringen avser värdepapper som enligt 2 å andra stycket likställs med aktier. understiger ett marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor.

4. om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av att akties nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses i 2 å andra stycket.

Av 10 å framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närståendes aktieinnehav.

16å

Vt'ira'epappetscentralen skall föra register (insiderregister) över an- mälningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 åå eller. i fall som avses i 9 å andra stycket. över däremot svarande uppgifter från register som förs med stöd av aktiekonto- lagen (1989z827).

Finansinspektionen skall föra eller låta föra register (insiderregister) över anmälningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 åå eller, i fall som avses i 9 å andra stycket, över däremot svarande uppgifter från register som förs med stöd av aktiekontolagen (1989:827).

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras ur registret. Uppgiftema skall dock bevaras i minst 10 år efter det att de avförts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Finans- inspektionen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för registret. Inspektionen skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

18å

Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 4 å överträtts. har

Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 4 å överträtts. har

Prop. 1992/93z90

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ban/(inspektionen rätt att få de Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin uppgifter som den behöver för sin utredning från utredning från

1. den som det finns anledning att anta har gjort överträdelsen.

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars fondpapper överträdelsen gäller.

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktieförvärv,

4. moderföretaget till de aktiebolag eller den juridiska person som avses i 2 eller 3,

5. myndighet.

6. väidepappersinsritut. 6. någon som driver värdepap-

persrörelse med stöd av 1 kap. 3 eller 3 aå lagen ('I99I.'981) om vänlepappersrörelse.

Denna lag träder i kraft. såvitt avser 2 å första stycket 1 och 18 å. den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.

Hänvisningar till S6

7. Förslag till Lag om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 å, 2 kap. 1, 2 och 4 åå samt 4 kap. 1 och 5 åå lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument1 i paragrafemas lydelse enligt lagen (1992:558) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande [yt/else2 Föreslagen lydelse 1 kap. 1 5

I denna lag betyder

finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

jbndpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. andel i värdepap- persfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis).

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap. l 5

Vid emissioner som avses i 2 å och erbjudanden som avses i 3 å, som är riktade till en öppen krets. skall prospekt upprättas om summan av de belopp som till följd av emissionen eller erbjudandet kan komma att erläggas upgår till minst 300 000 kronor. Ett sådant prospekt skall innehålla de upplysningar som. med hänsyn till de finansiella instrument som avses. behövs för en välgrundad bedömning av emissionen eller

erbjudandet.

Prospekt behöver inte upprättas om

1. emissionen eller erbjudandet l. emissionen eller erbjudandet görs av staten. görs av en stat inom EES,

2. emissionen eller erbjudandet 2. emissionen eller erbjudandet avser andelar i en värdepappers- avser andelar i en värdepappers- fond. fond eller i ett utländskt fondföre-

tag med säte i ett land inom EES .

3. emissionen eller erbjudandet avser fordringsrätter med kortare löptid än ett år.

lLagen omtryckt 1992:558. ijdclse enligt 1992:558.

Nuvamnde lydelse F öreslagen lydelse

4. lägsta beloppet som skall erläggas av en enskild investerare är 300 000 kronor eller mer.

Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från skyldigheten att upprätta prospekt.

2

Vid emission av fondpapper som inte är inregistrerade och inte heller avses att inregistreras vid en börs. skall utgivaren upprätta pros- pekt.

ä

Vid emission av fondpapper som inte är inregistrerade eller föremål för ansökan om inregistrering vid en börs. skall utgivaren upprätta prospekt.

Prospektet skall lämnas in till Finansinspektionen med ansökan om registrering. Sedan inspek- tionen har registrerat prospektet skall det offentliggöras.

För ansökan om registtering av prospekt skall sökanden betala avgift enligt de närmare föreskrif- ter som regeringen meddelar.

Prospektet skall lämnas in till Finansinspektionen med ansökan om registrering.

Om ansökan gäller ett prospekt som avses i 2 5 skall det godkän- nas av inspektionen innuti det registreras.

Ont samma fondpapper emitteras i ett eller flera andra länder inom EES, vars lagstiftning kräver för- handsgranskning av prospekt, och utgivaren därvid upprättar prospekt enligt reglerna om börsprospekt, skall inspektionen dock inte pröva frågan om godkännande om

I . utgivaren har sitt säte i ett av länderna och fondpapperen emit- teras där, eller

2. utgivaren i annat fall har ansökt om godkännande av pros- pektet i något av länderna.

4 kap. 1 5

Den som har förvärvat eller över- låtit aktier i ett svenskt eller utländskt aktiebolag, som har gett ut aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknads-

Den som har förvärvat eller över- låtit aktier i ett svenskt aktiebolag, som har gett ut aktier vilka är inregistrerade vid en börs belägen eller verksam i ett land inom EES

Prop. 1992/93z90

Nuvarande lydelse

plats, skall inom sju dagar därefter skriftligen anmäla förvärvet eller överlåtelsen till bolaget och till den börs eller auktoriserade marknads- plats där aktier i bolaget är note- rade om

Föreslagen lydelse

eller som utan att vara inregistre- rade är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats här i landet. skall inom sju dagar där- efter skriftligen anmäla förvärvet eller överlåtelsen till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade. eller. om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansin.spek1ionen, om

1. förvärvet medför att förvärvarens andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget uppnår eller överstiger någon av gränsema 10. 20. 33 1/3. 50 och 66 2/3 procent,

2. överlåtelsen medför att överlåtarens andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget går ned under någon av gränsema i 1.

5

Börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen fär besluta att ett offentliggörande enligt 4 å inte behöver ske om

&

Börsen, den auktoriserade mark- nadsplatsen eller, om aktierna inte är noterade här i landet, Finans- inspektionen får besluta att ett offentliggörande enligt 4 å inte behöver ske om

1. det strider mot något allmänt intresse.

2. det kan allvarligt skada aktiebolaget, såvida inte ett underlåtande att offentliggöm skulle kunna vilseleda allmänheten om bolagets ställning.

3. ett värdepappersinstitut förvärvat eller överlåtit aktierna i sin

viirdepappersrörelse.

Börsen eller nutrknadsplatsen skall omedelbart underrätta aktie— bolaget om ett beslut om undantag enligt första stycket. Beslutet skall ocksä omedelbart tillställas Finans- inspektionen som har att pröva om offentliggörande ändå skall ske. Beslutar inspektionen att uppgifter- na skall offentliggöras. skall börsen eller marknadsplatsen göra detta omedelbart.

.-—iktiebolaget skall omedelbart underrt'ittas om ett beslut om undantag enligt första stycket. Om beslutet jitttats av en börs eller auktoriserad marknadsplats skall det också omedelbart tillställas Finansinspektionen som har att pröva om offentliggörande ändå skall ske. Beslutar inspektionen att uppgiftema skall offentliggöras. skall börsen eller marknadsplatsen göra detta omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft deti dag regeringen bestämmer.

2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier motsvarande minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som avses i 4 kap. 1 å. skall senast vid den första ordinarie bolagsstämma som hålls senare

Prop. 1992/93 :90

än tre månader efter ikraftträdandet skriftligen anmäla sitt innehav till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller. om aktierna inte är noterade här i landet, till F inansinspektionen.

Någon anmälan behöver inte göras om förvärv eller överlåtelse av' aktier i bolaget tidigare anmälts i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. Inom en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav av aktier i bolaget som uppgår till eller överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget offentliggöras i enlighet med vad som i 4 kap. föreskrivs i fråga om offentliggörande av ändring i aktieinnehav.

8. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument] skall föras in två nya paragrafer. 2 kap. 5 och 6 åå. av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

55

Om en emission av utländska jbnd- papper görs både här i landet och i ett eller flera andra länder inom EES och ett prospekt som har upp- rättats enligt reglerna orn börs- prospekt har godkänts av behörig myndighet i något av dessa länder irtorn tre månader före ansökan om registrering, skall Finansinspe '- tt'onen godta prospektet utan rty prövning.

lnspektionenjiir trots bestämmel- serna i första stycket kräva att ett utländskt prospela skall översättas till svenska språket och komplet- teras rrted uppgifter sotn särskilt gäller förhållandena här i landet.

Öå

Sedan Finansinspektionen har registrerat prospektet skall det oäbntliggöras.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

ii.:lg'L'Il nit—.tryekt 199Z:558.

Prop. 1992/93290

9. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992: 160) om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs

dels att lagen (1992:000) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992: 160) om utländska filialer m.m.1 inte skall träda i kraft.

dels att 3 å lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. i paragrafens lydelse enligt lagen (l992:560) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992: 160) om utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse2 Föreslagen lydelse

3.5

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser. nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 å 1. för bankföretag 1 kap. 4 och bankrörelselagen (19872617), 5 åå bankrörelselagen (19871617),

2. för värdepappersföretag 2 kap. 7 å lagen (1991:981) om värdepap- persrörelse.

3. för finansbolag 5 a å lagen 3. (1988.'606) om finansbolag,

för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8- 10 åå lagert (1992.'OOO) om kredit- marknadsbolag,

4. för utländska försäkringsföretag lagen (1950:272) om rätt för ut- ländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,

5. för börser. auktoriserade 5. för börser. auktoriserade marknadsplatser och elearingor— marknadsplatser och clearingor- ganisationer 2 kap. 7 å. 7 kap. 2 å respektive 8 kap. 3 å lagen (1992:543) om börs— och clearing— verksamhet.

ganisationer 2 kap. 7 å, 7 kap. 2 å respektive 8 kap. 3 å lagen (1992:543) om börs- och clearing- verksamhet.

6. för utländska fondföretag 7a-c åå lagen (l990:1114) om t'ätdepappersfbnder.

Denna lag träder i kraft. såvitt avser 3 å l. 3 och 6. den dag rege- ringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.

l.lfr prop. 1992l93:89. :Lydclse enligt l992:560.

Prop. 1992/93z90

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande. och statsråden B. Wester- berg, Friggebo. Johansson. Laurén. Hörnlund, Olsson, Svensson. af Ugglas. Dinkelspiel. Thurdin. Hellsvik. Wibble, Björck. Könberg, Odell. Lundgren. Unckel. P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Lundgren

Proposition om ändrad lagstiftning för värdepappershandel med anledning av EES-avtalet, m.m.

En promemoria med utkast till lagrådsremiss om EES-anpassning av lag- stiftningen om värdepappershandel utarbetades inom F inansdepartementet under sensommaren 1992. Promemorian har remissbehandlats. Till proto- kollet i detta ärende bör fogas en förteckning över remissinstansema som bilaga 1. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Dnr 4370/92).

Förutom den nu nämnda promemorians förslag tar jag i detta ärende upp vissa andra lagstiftningsfrägor.

Fondbolagens Förening hemställde i en skrivelse som kom in till Finansdepartementet ijuni 1991 om ändringar i lagen om värdepappers- fonder. De begärda ändringama avser bl.a. en mildring av kravet för fondbolag att tillställa fondandelsägama ärsberättelser och halvärsredo- görelser. Skrivelsen bör fogas till detta protokoll som bilaga 2. Skrivel- sen har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena. såvitt avser den nämnda frågan. bör fogas till protokollet som bilaga 3. Före- ningens skriveISe behandlas i avsnitt 3.7.

I en skrivelse. som kom in till Finansdepartementet ijuni 1992. hem- ställde Fondbolagens Förening om ytterligare ändringar i lagen om värde— pappersfonder. l Skrivelsen begärs bl.a. att det i lagen klargörs att fond— bolag fär förvalta sadana fonder som avses i 3 å nämnda lag. dvs. s.k. nationella fonder. Även denna skrivelse har remissbehandlats. Skrivelsen och en sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet som bilaga 4 resp. 5. De frågor som aktualiseras i denna senare skrivelse tas upp i avsnitt 3.6.

lnom Finansdepartementet färdigställdes under är 1991 promemorian (Ds l99l:7) Nya placeringsregler för allemansfonder. som innehåller bl.a. förslag om utvidgning av allemansfondemas placeringsmöiligheter.

Promemorian har remissbehandlats. Till protokollet i detta ärende bör fogas en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 6.

Frågan tas upp i avsnitt 6.2. 1 avsnitt 6 behandlas även några andra förslag till ändringar i lagstiftningen för allemansfonder.

1 en skrivelse som kom in till Finansdepartementet ijuni 1992 föreslog Finansinspektionen vissa ändringar i insiderlagen (1990: 1342), bl.a. att uppgiften att föra insiderregistret skulle flyttas över från Värdepappers- centralen till inspektionen. Skrivelsen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 7. Skrivelsen har remissbehandlats. Remissyttmndena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (dnr 3484/92).

Frågan om förandet av insiderregistret tas upp i avsnitt 7.

Regeringen beslutade den 20 oktober 1992 att inhämta Lagrädets yttrande över inom Finansdepartementet upprättade förslag till

1. lag om ändring i lagen (1983z890) om allemanssparande.

2. lag om ändring i lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder.

3. lag om ändring i lagen (1990: 1115) om ikraftträdande av lagen (199011 1 14) om värdepappersfonder.

4. lag om ändring 1 insiderlagen (1990: 1342).

5. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs— och clearingverksamhet,

6. lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990: 1342).

7. lag om ändring i lagen (19922558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Lagrådet har i yttrande den 27 oktober 1993 lämnat förslagen utan erinran. Lagrädets yttrande bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 8.

Utöver de av Lagrådet granskade förslagen bör riksdagen föreläggas ett förslag till lag om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (19921160) om utländska filialer m.m. Dessutom bör av författnings- tekniska skäl 2 kap. 5 och 6 åå i det lagrädsgranskade förslaget till lag om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen om handel med finan— särskilt förslag till lag om ändring i lagen om handel med finansiella instrument.

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i de remitterade lagförslagen. En ändring har vidare gjorts i 19 å första stycket 3 förslaget till lag om ändring i lagen om värdepappersfonder. Dessutom har gjorts förtydligan— de tillägg i 5 kap. 5 a å förslaget till lag om ändring i lagen om börs— och clearingverksamlret och i 2 kap. 4 å förslaget till lag om ändring i lagen (1992:558') om ändring i lagen om handel med finansiella instru- ment. Slutligen har i förslaget till lag om ändring i lagen (19923557) om ändring i insiderlagen gjorts vissa lagtekniska justeringar med anledning av de ändringar i samma lag som har föreslagits i prop. 1992/93:89.

Prop. 1992/93 :90

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen ( EG), gemenskapens medlems- länder och EFTA-ländema om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) undertecknades den 2 maj 1992. Genom avtalet har Sverige och övriga EFTA-länder bl.a. åtagit sig att införa regler om etableringsfrihet och om rätt att tillhandahålla tjänster, motsvarande vad som enligt För- draget om uprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen (Rom- fördraget) gäller för medlemsländema i EG. De grundläggande be- stämmelsema om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster finns i artiklarna 31 och 36 i EES-avtalet. Dessa artiklar hänvisar i sin tur till preciserade regler i särskilda bilagor till avtalet. Av dessa hänför sig bilaga lX till området för finansiella tjänster. omfattande bl.a. handel med värdepapper.

Bilaga lX är i likhet med andra motsvarande bilagor disponerad så att ett antal EG-rättsakter (direktiv. förordningar etc.) räknas upp. Referen- serna till rättsaktema innebär att dessa skall tillämpas inom hela EES- området. I några fall har förteckningen kompletterats med särskilda regler. enligt vilka ett eller flera EFTA—länder ges rätt att avvika från det för EG gällande regelverket. Det kan vara fråga om temporära lättnader i tillämpningen eller om utsträckt tid för införlivande i nationell lag- stiftning av de relevanta bestämmelserna. 1 den man sådana övergångs- regler inte gäller för något särskilt land. skall varje EFTA-land införliva de EG-regler som omfattas av EES-avtalet för ikraftträdande den 1 januari 1993, eller den senare tidpunkt då EES-avtalet blir gällande.

l propositionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (prop. 1991/92: 170. bil. 6) har lämnats en översiktlig redogörelse för de rättsakter inom värdepappersmarknadsomrädet som ingår i EES-avtalet. Av propositionen framgår att den svenska lagstiftningen inom detta område redan i väsentliga delar är anpassad till de EG-regler som ingår i EES-avtalet. Det som i huvudsak återstår att införliva rör dels systemet med en enda auktorisation och hemlandstillsyn för värdepappersfonds- verksamhet och annan liknande verksamhet. dels ömsesidigt godtagande av börsprospekt och prospekt vid erbjudanden till allmänheten. De lag- stiftningsätgärder som rör värdepappersfondema tas upp i avsnitt 3. medan de som angår prospekt behandlas i avsnitt 4. 1 resp. avsnitt tas även upp vissa andra ändringar än de nu nämnda som föranleds av anpassningen till de EG-regler om värdepappersfonder och prospekt som omfattas av EES-avtalet. [ avsnitt 5 behandlas några ändringar i reglerna om offentliggörande av aktieinnehav (flaggningsreglema). Dessa änd— ringar syftar till att fullständigt anpassa de svenska reglerna om flagg- ningsskyldighet till EES-avtalets regler härom.

lnom EG finns på värdepappersområdet regler beträffande två slags prospekt, dels prospekt vid inregistrering av värdepapper vid fondbörs (börsprospekt), dels prospekt vid erbjudanden av värdepapper till allmän- heten (errtissionsprospekt).

De grundläggande reglerna om börsprospekt finns i rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upp— rättande. granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs. det s.k. andra börsdirektivet. [ direktivet föreskrivs som en förutsättning för inregistrering av värdepapper vid en börs att ett prospekt har godkänts av en behörig myndighet. t.ex. den berörda börsen. och därefter offent- liggjorts. Direktivet innehåller också regler om vilken information som skall lämnas i prospektet.

Innehållet i det andra börsdirektivet har ändrats genom två senare direktiv. Det första är rådets direktiv 87/345/EEG av den 22 juni 1987 om ändring av direktiv 80/390/EEG om samordning av kraven på upp- rättande. granskning och spridning av prospekt som skall offentligöras vid upptagande avvärdepapper till officiell notering vid fondbörs. Detta direktiv innehåller regler om ömsesidigt godtagande av börsprospekt mellan medlemsländer och om vilket lands behöriga myndigheter som

skall granska och godkänna ett prospekt i de fall ansökan om inregistre- ring (officiell notering) görs samtidigt i flera EG-länder.

Det andra ändringsdirektivet är rådets direktiv 90/211/EEG av den 23 april 1990 om ändring av direktiv 80/390/EEG såvitt avser ömsesidigt godtagande av prospekt för erbjudande till allmänheten som prospekt för notering av värdepapper vid fondbörs. Syftet med detta direktiv år att prospekt för erbjudande till allmänheten (se avsnitt 4.3) under vissa förut- sättningar skall kunna godtas som börsprospekt. Detta skall gälla såväl inom ett land som mellan olika medlemsländer.

Reglerna om emissionsprospekt finns i rådets direktiv 89/298/EEG av den 17 april 1989 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras när överlåtbara värde- papper erbjuds till allmänheten. Direktivet ställer upp minimikrav för prospekt avseende värdepapper som i ett eller flera medlemsländer bjuds ut till allmänheten och som inte redan är inregistrerade (officiellt noterade) vid en börs i det land där erbjudandet görs. Vidare finns regler om ömsesidigt godtagande mellan medlemsländer av emissionsprospekt och om godtagande av börsprospekt som emissionsprospekt.

Genom lagen om börs- och clearingverksamhet (prop. 1991/92:113. bet. 1991/92zNU26. rskr. 1991/92:321, SFS 1992:543) och föreskrifter som skall meddelas med stöd av lagen anpassas den svenska lagstift- ningen till EG:s regler om börsprospekt såvitt gäller de krav på ett prospekts innehåll. granskning och offentliggörande som enligt direktiven skall gälla i varje särskilt land.

Regler om prospekt vid emissioner av fondpapper och vid erbjudanden till allmänheten om köp eller försäljning av finansiella instrument har nyligen förts in i 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (prop. 1991/92:113. bet. 1991/92:NU26. rskr. 1991/92:321. SFS 1992:558).

Genom de nya bestämmelserna i lagen och föreskrifter som skall ut— färdas med stöd av lagen anpassas den svenska lagstiftningen till EG:s regler om prospekt för erbjudanden till allmänheten såvitt gäller de obligatoriska krav på ett prospekts innehåll. granskning och offent- liggörande som enligt direktivet skall gälla i varje särskilt land.

De tidigare nämnda direktiven bör. i svensk översättning. fogas till denna lagrådsremiss som bilagorna 11-14.

4.2 Börsprospekt

Mitt förslag: Undantaget från skyldigheten att upprätta börs- prospekt i fråga om fondpapper som är utgivna av staten eller som är andelar i en värdepappersfond utvidgas till att omfatta även fondpapper som är utgivna av någon annan stat inom EES eller som är andelar i ett utländskt fondföretag hemmahörande i ett EES—land.

När ansökan om inregistering (officiell notering) av utländska fondpapper sker samtidigt eller med kort mellanrum både här i landet och i ett eller flera andra EES—länder skall frågan om godkännande av börsprospekt enligt huvudregeln prövas av den behöriga myndigheten i det av dessa länder där utgivaren av fondpapperen har sitt säte.

Ett prospekt som inom tre månader före ansökan har godkänts i ett annat EES-land skall med förbehåll för översättning och komplettering med uppgifter som är specifika för den svenska marknaden — godtas här utan ny prövning. Detsamma skall gälla ett emissionsprospekt som uppfyller kraven för ett börsprospekt och som inom samma tid har godkänts av Finansinspektionen eller i ett annat EES—land.

En börs skall samarbeta med de behöriga myndigheterna i andra EES-länder och lämna dem de upplysningar m.m. som erfordras för detta.

PromemoriarLs förslag överensstämmer med mitt. Remissinstartserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. EES-avtalet: Det andra börsdirektivet (80/390/EEG) gäller inte värde- papper som emitterats av fondföretag för kollektiva investeringar som omfattas av direktivet 85/611/EEG eller värdepapper som emitterats av en stat eller av dess regionala eller lokala myndigheter (artikel 1.2). Efter de ändringar i det andra börsdirektivet som skett genom direk- tiven 87/345/EEG och 90/211/EEG föreskrivs följande i fråga om god- kännande och ömsesidigt erkännande av börsprospekt. Om det samtidigt eller med kort mellanrum görs ansökningar om inregistrering (officiell notering) av fondpapper vid börser i två eller flera medlemsländer. däribland det där utgivaren har sitt säte. skall börsprospekt godkännas av den behöriga myndigheten i det landet. llar utgivaren inte säte i någon av de länder där ansökan görs. skall utgivaren bland dessa välja ett land enligt vars lagstiftning "prospektet skall upprättas och godkännas (artikel 24). När ett börsprospekt har godkänts i enlighet med artikel 24 skall det med förbehåll för eventuell översättning godtas även i de andra medlems- länder där ansökan har gjorts. Myndigheterna i resp. land får dock kräva att prospektet kompletteras med uppgifter som är specifika för markna- den i det landet (artikel 24a.1). Ett godkänt prospekt skall godtas även i det fall undantag eller avvikelse till viss del medgetts i enlighet med

direktivets regler. om undantaget eller avvikelsen skulle vara tillåtna även i det andra landet och omständigheterna som motiverar dem före- ligger även där. Medlemsländema får även om dessa förutsättningar inte är uppfyllda tillåta att ett sådant prospekt godtas (artikel 24a.2).

Den myndighet som godkänner ett prospekt skall överlämna ett intyg härom till myndigheterna i de andra länder där ansökan om inregistrering görs. Har undantag eller avvikelse medgetts skall detta anges jämte skälen (artikel 24a.3). Vid ansökan om inregistrering skall utgivaren till den behöriga myndigheten i varje land där ansökan görs ge in ett utkast till det prospekt han avser att använda i det landet (artikel 24a.4).

Ett land får begränsa tillämpningen av artikel 24a till utgivare som har sitt säte i något EES-land (artikel 24a.5). Om så inte sker gäller reglerna även för företag hemmahörande utanför EES.

Vad som föreskrivs beträffande börsprospekt skall gälla även ett emis- sionsprospekt som upprättats enligt reglerna om börsprospekt och god- känts i ett EES-land inom tre månader före ansökan om inregistrering (artikel 24b. 1).

De behöriga myndigheterna i medlemsländerna skall när de behöver det för att fullgöra sina uppgifter samarbeta och utbyta den information som fordras (artikel 24c. 1). Om en ansökan om inregistrering av konvertibler eller andra värdepapper som ger rätt till aktier i ett bolag - antingen omedelbart eller efter en viss löptid - görs i ett annat land än det där bolaget har sitt säte får de behöriga myndigheterna där ansökan görs fatta beslut först efter samråd med myndigheterna i bolagets hemland, om bolagets aktier är inregistrerade vid en börs där (artikel 24c.2). Om en ansökan om inregistrering avser värdepapper som mindre än sex månader tidigare inregistrerats i ett annat medlemsland. skall kontakt tas med de myndigheter som tidigare godkänt värdepapperen för inregistrering. Utgivaren skall därvid så långt möjligt befrias från skyldigheten att upprätta ett nytt börsprospekt (artikel 24c.3).

Skälen för mitt förslag: [ linje med bestämmmelsema i artikel 1.2 i det andra börsdirektivet har i 5 kap 5 & andra stycket lagen om börs- och clearingverksamhet från prospektkravet undantagits dels fondpapper som är utgivna av staten. dels andelar i värdepappersfonder. Vid ikraft— trädande av EES-avtalet måste dock undantagets begränsning till svenska statspapper och den svenska formen av fondföretag anses diskriminerande i förhållande till de andra länder som omfattas av avtalet. Jag föreslår därför att prospekt inte heller skall erfordras i fråga om värdepapper som getts ut av en annan stat inom EES eller som är andelar i ett utländskt fondföretag hemmahörande inom EES.

Börsprospektreglema i den nya lagen om börs— och clearingverksamhet saknar bestämmelser som reglerar förhållandet till andra länder. 1 lagen bör därför tas in bestämmelser om kompetensfördelning och ömsesidighet i förhållande till de andra länder som omfattas av EES-avtalet. I enlighet med den lagstiftningsteknik som tidigare använts bör lagen innehålla endast de centrala bestämmelsema.

Jag föreslår att det införs en kompetens- eller forumregel för det fall att en utländsk utgivare samtidigt eller med kort mellanrum ansöker om

inregistrering av samma fondpapper både här och i ett annat EES-land. Frågan om godkännande av prospekt skall då prövas i det av dessa länder där utgivaren har sitt säte. Har utgivaren inte säte i något av de länder där ansökan görs, skall han av dessa länder välja ett där prövning skall ske. Prospektet skall upprättas och godkännas i enlighet med lagstift- ningen i det land där prövningen görs. En svensk börs skall i dessa fall alltid pröva ett prospekt utifrån de svenska reglerna.

Vidare bör regleras i vilka fall ett prospekt som har godkänts i ett annat EES-land skall godtas här utan ny prövning. Ett börsprospekt. eller ett emissionsprospekt som upprättats i enlighet med reglerna om börs- prospekt. som godkänts inom tre månader före ansökan om inregistre- ring. bör därvid godtas utan att nytt godkännande erfordras. Börsen får även om prospektet skall godtas utan ny prövning kräva att prospektet skall översättas till svenska och att det skall kompletteras med upplys- ningar som gäller särskilt för marknaden i Sverige.

EES—avtalet ger utrymme för att inskränka godtagandet av godkända prospekt till utgivare med hemvist i ett EES-land. Jag anser inte att det finns skäl att göra en sådan begränsning. Svenska Fondhandlure- _fi'i/z'ningen. med vilken Svenska BarrÅjörcningwt instämt. har i sitt remiss- yttrande uttryckt tveksamhet till- denna hållning. Härvid synes emellertid föreningen utgå från att godtagandet skulle avse prospekt som har godkänts i ett land som inte är anslutet till EES—avtalet. dvs. utgivarens hemland. Så är inte förhz'illandet. Ett godtagande förutsätter att prospektet har godkänts i ett EES-land även i de fall utgivaren har sitt hemvist utanför EES.

Som framgår av 5 kap. l & tredje stycket lagen om börs- och clearing— verksamhet får fondpapper inte inregistreras vid en börs förrän ett prospekt över fondpapperen har godkänts av börsen. Som en konsekvens av de ovan angivna EES-reglerna om godtagande av prospekt som god- känts i annat land som är anslutet till EES-avtalet krävs en ändring i den nämnda bestämmelsen så att det av den framgår att även prospekt som har gurlmgirs av börsen kan ligga till grund för en inregistrering.

Som jag tidigare redovisat föreskriver det andra börsdirektivet sam- arbete mellan de behöriga myndigheterna i de olika medlemsländema. Det finns dels en allmän skyldighet att samarbeta, dels ålägganden i särskilda fall att samråda med eller att underrätta och informera myndig— heter i andra länder. lN-lotsyarande regler finns i andra direktiv på börsområdet. Enligt min mening bör denna förpliktelse för en börs att samarbeta med motsvarande organ i andra länder också komma till ut- tryck i lagen. Jag föreslår därför att en ny bestämmelse med denna innebörd tas in 4 kap. lagen om börs- och clearingverksamhet.

Prop. 1992/93 :90

4.3 Prospekt för erbjudanden till allmänheten

Mitt förslag: Undantaget från skyldigheten att upprätta prospekt vid emissioner och erbjudanden till en öppen krets om köp eller försäljning av finansiella instrument utvidgas till att omfatta även värdepapper som är utgivna av någon annan stat inom EES eller som är andelar i ett utländskt fondföretag hemmahörande i ett EES-land.

Ett cmissionsprospe/at skall innan det registreras godkännas av F inansinspektionen. Görs en emission samtidigt eller med kort mellanrum både här och i ett annat EES—land skall frågan om godkännande enligt huvudregeln prövas av den behöriga myndig- heten i utgivarens hemland. om det landet föreskriver förhands- granskning av prospekt.

Ett emissionsprospekt som högst tre månader före ansökan om registrering har godkänts i ett annat EES-land skall - med förbe— håll för översättning och komplettering med uppgifter som är specifika för den svenska marknaden - godtas här utan ny pröv— ning. Detsamma skall gälla i fråga om ett börsprospekt som inom samma tid godkänts i ett annat EES-land. Börsprospektet skall således godtas såsom ett emissionsprospekt.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna: Finansinspektionen och S venska Hmdhandlarcft'ire- ningen. med vilken Svenska Bankji'ireningen instämmer. anför i samman- hanget vissa kritiska synpunkter beträffande kravet på registrering och granskning av prospekt vid erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument. Dessa refereras och kommenteras i det följande. 1 övrigt tillstyrker remissinstansema förslaget eller lämnar det utan erinran.

EES-avtalet: Prospektdirektivet (89/298/EEG) omfattar bl.a. inte värdepapper som emitterats av sådana fondföretag (värdepappersfonder) som lyder under direktivet 85/61 l/EEG eller värdepapper som emitterats av en stat eller av dess regionala eller lokala myndigheter eller av ett internationellt offentligt organ i vilket ett eller flera medlemsländer är medlemmar (artikel 2.2).

Direktivet föreskriver följande i fråga om godkännande och ömsesidigt erkännande av prospekt för erbjudanden till allmänheten, dvs. emissions— prospekt. Om samma värdepapper samtidigt eller med kort mellanrum erbjuds till allmänheten i två eller flera medlemsländer och ett prospekt, som med de anpassningar som följer av ett erbjudande till allmänheten. har upprättats enligt reglema om börsprospekt. skall den myndighet som är behörig att godkänna prospektet vara myndigheten i det medlemsland där emittententen har sitt säte om erbjudandet görs också i det landet (artikel 20. 1). Om detta land inte föreskriver generell förhandsgranskning av prospekt för erbjudanden till allmänheten och utgivaren inte samtidigt

Prop. 1992/93 :90

ansöker om börsregistrering i det landet. skall utgivaren bland de länder där erbjudandet görs och som föreskriver sådan granskning välja ett land enligt vars lagstiftning prospektet skall upprättas och godkännas (artikel 20.2).

När ett prospekt har godkänts i enlighet med artikel 20, skall det med förbehåll för eventuell översättning godtas även i de andra medlemsländer där samma värdepapper samtidigt eller med kort mellanrum erbjuds all— mänheten. Myndigheterna i resp. land får dock kräva att prospektet kompletteras med uppgifter som är specifika för marknaden i det landet (artikel 21.1).

Ett börsprospekt som har godkänts av de behöriga myndigheterna som avses i artikel 24a i det andra börsdirektivet skall godtas som ett prospekt för erbjudande till allmänheten i ett annat medlemsland. även i det fall undantag eller avvikelse till viss del medgetts i enlighet med direktivets regler. om undantaget eller avvikelsen skulle vara tillåten även i det andra landet och omständigheterna som motiverar den föreligger även där. Medlemsländema får även om dessa förutsättningar inte är uppfyllda tillåta att ett sådant prospekt godtas (artikel 21.2). Den som gör erbjudandet skall till den behöriga myndigheten i varje annat medlems- land där erbjudande till allmänheten görs ge in ett utkast till det prospekt han avser att använda i det landet. Utkastet skall vara identiskt med det prospekt som har godkänts av den myndighet som avses i artikel 20 (artikel 21.3).

Medlemsländema får begränsa tillämpningen av artikel 21 till utgivare som har sitt säte i ett medlemsland (artikel 21.4).

De behöriga myndigheterna i medlemsländema skall när de behöver det för att fullgöra sina uppgifter samarbeta och utbyta den information som fordras (artikel 22. 1). Om ett erbjudande till allmänheten av värdepapper som ger rätt till aktier i ett bolag - antingen omedelbart eller efter en viss löptid - görs i ett annat land än det där bolaget har sitt säte. får de behöriga myndighetema där erbjudandet görs fatta beslut först efter sam— råd med myndighetema i bolagets hemland. i de fall prospektet granskas (artikel 22.2).

Skälen för mitt förslag.: 1 2 kap. 1 5 lagen om handel med finansiella instrument anges att prospekt inte behöver upprättas om emissionen eller erbjudandet görs av staten eller avser andelar i en värdepappersfond. Som jag tidigare anfört för motsvarande fall i fråga om börsprospekt (avsnitt 4.2) måste inskränkningen till. svenska statspapper och den svenska formen av fondföretag anses diskriminerande mot andra länder som är anslutna till EES-avtalet. Jag föreslår därför att undantaget från prospektkravet även beträffande detta slag av prospekt skall omfatta också emissioner och erbjudanden som görs av ett annat land inom EES eller som avser andelar i ett utländskt fondföretag hemmahörande inom EES.

Reglerna om emissionsprospekt i 2 kap. lagen om handel med finan- siella instrument saknar regler om förhållandet till andra länder. För anpassning till vad som skall gälla vid ikraftträdande av EES-avtalet erfordras därför dels regler om vilket lands myndigheter som är behöriga

att godkänna ett prospekt vid erbjudanden som görs samtidigt eller med kort mellanrum i Sverige och andra EES-länder. dels regler om ömse- sidigt godtagande av prospekt. Som jag tidigare anfört i fråga om börsprospekt bör i lagen tas in endast de grundläggande bestämmelserna.

Enligt 2 kap. 4 5 lagen om handel med finansiella instrument skall såväl emissionsprospekt (2 &) som prospekt vid erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument (3 &) lämnas in till Finansinspek- tionen för registrering. Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 1991/92:113 s. 154) framgår dels att registrering av ett prospekt skall föregås av en kontroll av att prospektet innehåller föreskrivna uppgifter, dels - vad gäller emissionsprospekt - att denna kontroll skall avse huruvida prospektet uppfyller de krav som ställs i EG:s prospektdirektiv. Således får registrering inte ske förrän en granskning av prospektet har gjorts. Av den aktuella paragrafen framgår vidare att ett prospekt efter registreringen skall offentliggöras.

Även om det i de nämnda förarbetena valts att inte karakterisera det angivna granskningsförfarandet som en förhandsgranskning så kan inte bortses från att det i direktivets mening faktiskt är fråga om en sådan. Som tidigare framgått är en generell förhandgranskning av emissionspros— pekt i EES-sammanhanget en förutsättning för att uppnå full ömsesidighet i fråga om godtagande av prospekt. Således skall ett emissionsprospekt som är upprättat enligt reglerna om börsprospekt och granskat i Sverige enligt EES-reglema kunna användas vid erbjudanden av samma värde- papper i ett annat EES-land.

För att tydliggöra att registrering av emissionsprospekt skall föregås av en granskning bör i lagtexten skjutas in att Finansinspektionen skall godkänna prospektet innan det registreras. I fråga om granskningens innehåll avses inga förändringar ske. Granskningen skall således begränsas till en kontroll av att prospektet innehåller föreskrivna uppgifter och prövning av yrkanden om undantag eller avvikelser. Granskningen innebär därför ingen garanti för att uppgifterna i prospektet är sakligt riktiga. Detta förhållande bör på lämpligt sätt anges vid godkännandet. Även av prospektet bör framgå vilken innebörd som Finansinspektionens godkännande har. Detta kan säkerställas genom att inspektionen i föreskrifter om emissionsprospekts innehåll tar med ett krav härpå. .

Den i 2 kap. 2 5 lagen om handel med finansiella instrument före- skrivna skyldighet att upprätta prospekt avser fondpapper som inte är inregistrerade och inte heller avses att inregistreras vid en börs. Utformningen av det sistnämnda undantaget passar mindre väl samman med ett system för godkännande av ett emissionsprospekt såsom ett börsprospekt. Jag föreslår därför att detta undantag ändras till att avse fondpapper som inte är föremål för ansökan om inregistrering vid en börs. Om fondpapper som emitteras till en öppen krets samtidigt är föremål för ansökan om inregistrering gäller nämligen i fråga om skyl- dighet att upprätta prospekt reglerna i 5 kap. lagen om börs- och clearingverksamhet.

Prop. 1992/93 :90

Enligt Sveriges Advokatsanfund framgår inte tydligt om ett börsföretag som emitterar nya aktier över huvud taget är skyldigt att upprätta prospekt enligt någon av bestämmelserna i lagen om börs- och clearing- verksamhet eller i den föreslagna ändringen i 2 kap. 2 5 lagen om handel med finansiella instrument. Härtill villjag göra följande kommentar. Om företaget ansöker om inregistrering av de nya aktierna skall prospekt upprättas enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen om börs- och clearing- verksamhet. Om det inte är aktuellt att inregistrera de nya aktierna och emissionen riktas till en öppen krets, föreligger skyldighet att upprätta prospekt enligt 2 kap. 2 5 lagen om handel med finansiella instrument. I de fall aktierna, utan att inregistreras. noteras vid en börs eller om de noteras vid en auktoriserad marknadsplats skall frågan om prospekt behöver upprättas avgöras enligt sistnämnda lagrum, eftersom den nya börslagen inte innehåller något krav på prospekt vid enbart notering (jfr prop. 1991/92:113 s. 217 och 218). Utöver vad som nu sagts kan skyl- dighet också föreligga att upprätta emissionsprospekt på grund av bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Den sortens prospekt som avses i 2 kap. 3 5 lagen om handel med finansiella instrument, dvs. prospekt vid erbjudanden om köp eller jörsäljm'ng av finansiella instrument som riktar sig till en öppen krets. omfattas inte av några EES-regler. l förarbetena till bestämmelsen (prop. 1991/92:113 s. 155 och 219) förutsätts att kraven på innehållet i sådana prospekt i princip skall utformas genom s_jälvreglering. Finansinspek- tionen har emellertid möjlighet att med stöd av ett bemyndigande i l ä 2 förordningen (1992:562) om ändring i förordningen (l991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden meddela de föreskrifter om innehållet i prospekten i fråga som kan behövas. Liksom emissions- prospekten skall de nu aktuella prospekten lämnas in till inspektionen för registrering.

Av uttalanden i den nämnda propositionen (s. 219) framgår att registre- ringen skall föregås av en granskning av prospektet. Finamimpektionen har i sitt remissyttrande påtalat att det är osäkert vad som skall utgöra utgångspunkt för granskningen av prospekten. när deras innehåll bestäms genom självreglering. Inspektionen anser att registreringsförfarandet är onödigt. om avsikten är att innehållet i prospekten skall styras genom självreglering. Eftersom regler om granskning av prospekten vid erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument inte heller påkallas av EES-anpassningen anser inspektionen att de kan utgå helt. Frågor om innehållet i de aktuella prospekten bör enligt inspektionen övervägas inom ramen för Aktiebolagskommitténs arbete. Liknande synpunkter har även framförts av Svenska Fond/iandlarqföreningen och SVE/IJ'Å'II B(uikfäreningen.

För förtroendet för värdepappersmarknaden är det enligt min mening av väsentlig betydelse att investerama får saklig och korrekt information även om andra offentliga erbjudanden än emissioner. Det bör därför ligga i aktörernas eget intresse att tillse att prospekten håller en hög standard. Därtill kommer att området som kännetecknas av en dynamisk utveckling beträffande såväl nya typer av erbjudanden som finansiella instrument

Prop. 1992/ 93 :90

lämpar sig väl för självreglering. Eftersom granskning av prospekt vid dessa erbjudanden inte är påkallat av EES-reglerna och då goda erfarenheter föreligger av självreglering beträffande prospekt, t.ex. Näringslivets Börskommittés rekommendationer, är jag beredd att godta att Finansinspektionen får registrera prospekten utan föregående granskning. Detta gäller dock inte om inspektionen begagnat sig av bemyndigandet i l 5 2 förordningen (1992:562) om ändring i förord- ningen (1991: 1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden att meddela föreskrifter om prospektinnehållet. [ sådant fall skall en granskning av prospekten göras innan de registreras.

Genom registreringen kan inspektionen skaffa sig en tydligare bild av den standard som prospekten i allmänhet håller. Finner inspektionen att standarden inte är godtagbar med hänsyn till investeramas intresse av att erhålla fyllig och korrekt information om erbjudandena bör föreskrifts- rätten utnyttjas för att komma till rätta med missförhållanden (jfr prop. 1991/92:113 s. 219). En registrering av prospekten innebär också att investerare genom hänvändelse till inspektionen kan få upplysning om vilka erbjudanden som gått ut till marknaden och om innehållet i dessa.

Vad gäller kompetensfördelning mellan myndigheter i olika länder och frågor om ömsesidigt godtagande bör införas regler som svarar mot vad jag föreslagit beträffande börsprospekt. Vid en emission av fondpapper som sker samtidigt eller med kort mellanrum både här och i ett annat EES-land skall prospektet således granskas och godkännas i emittentens hemland. Som förutsättning härför gäller dock att det landet föreskriver generell förhandsgranskning av prospekt och att prospektet upprättats enligt reglerna för börsprospekt. [ annat fall skall emittenten välja ett sådant land bland dem där emissionen görs.

Även i fråga om ömsesidigt godkännande föreslår jag regler som är en spegelbild av dem för börsprospekt. Ett emissionsprospekt som högst tre månader före ansökan om registrering har godkänts i ett annat land inom EES som föreskriver törhandsgranskning skall således godtas även här. Detsamma skall gälla beträffande- ett börsprospekt. Ett sådant prospekt skall således godtas som prospekt vid emission.

Även vad gäller emissionsprospekt kan krav ställas på översättning och komplettering med uppgifter som särskilt gäller förhållandena i Sverige.

Mitt förslag: Reglerna om offentliggörande av aktieinnehav i lagen om handel med finansiella instrument ändras så att skyldig- heten att i vissa fall anmäla förvärv eller överlåtelse av aktier begränsas till aktier i svenska aktiebolag som är inregistrerade (officiellt noterade) vid en börs i ett EES-land eller, som utan att vara inregistrerade, är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats här i landet.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstamerna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran.

EES-avtalet: EES-regler om offentliggörande av förändringar av aktieinnehav. s.k. flaggning, finns i rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag (flaggningsdirektivet). Direktivet, i svensk översättning, bör fogas till denna lagrådsremiss som bilaga 15.

Direktivet syftar dels till att lägga fast vissa för medlemsländerna gemensamma minimikrav i fråga om flaggningsskyldighet, dels till att genom samordning av reglerna i övrigt garantera att enhetlig information om ägarförhållandena i ett visst bolag blir tillgänglig i alla medlemsländer där bolagets aktier är börsregistrerade.

Flaggningsdirektivets regler innebär i korthet att den som genom förvärv eller överlåtelse passerar någon av de i direktivet angivna nivåerna för rösträttsandel i ett bolag inom viss tid skall anmäla detta till det berörda bolaget och till den behöriga myndigheten. Bolaget, eller myndigheten. skall därefter offentliggöra innehållet i anmälan.

Anmälningsskyldigheten omfattar i princip alla fysiska och juridiska personer. Varje medlemland skall göra direktivets regler tillämpliga i fråga om bolag som bildats enligt det landets lag och vars aktier är inregistrerade (officiellt noterade) vid en eller flera börser belägna eller verksamma inom gemenskapen (artikel 1). Medlemsländema får uppställa strängare. eller mer långtgående krav under förutsättning att dessa gäller generellt (artikel 3). Tillsynsmyndighet skall vara den behöriga myndig— heten i bolagets hemland (artikel 13). Innehållet i en anmälan skall offentliggöras i varje medlemsland där det berörda bolagets aktier är börsregistrerade (artikel 10).

Fysiska eller juridiska personer med innehav som representerar minst 10 % av röstetalet skall - enligt artikel 5 - underrätta bolaget om innehavet vid den första årliga bolagsstämman i bolaget som äger rum senare än tre månader efter det att direktivet införlivats i den nationella lagstiftningen. Samtidigt skall de behöriga myndigheterna underrättas om innehavet. Någon underrättelse behöver inte göras om ändring av innehavet tidigare anmälts i enlighet med gängse regler i artikel 4. Inom

Prop. 1992/93 190

en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav om 10 % eller mer offentliggöras på det sätt som föreskrivs i artikel 10.

Genom föreskrift i flaggningsdirektivet (artikel 1.4) gjordes en ändring i rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs det s.k. första börsdirektivet. Ändringen innebar att det [ fråga om den information som ett börsregistrerat bolag skall vara skyldigt att offentliggöra intogs en föreskrift att bolag som inte omfattas av flagg- ningsdirektivet, dvs. bolag hemmahörande i ett land utanför EES, ändå som bolaget får kännedom om. Denna regel kompletteras med de sedan tidigare gällande föreskriftema om att enhetlig information skall lämnas på alla marknader där bolagets aktier är börsregistrerade, om bolagets aktier är inregistrerade vid fondbörser i flera länder. .

Skälen för mitt förslag: Genom de nyligen företagna ändringarna i lagen om handel med finansiella instrument (prop. 1991/92:113, bet. 1991/92:NU26, rskr. 1991/92:321. SFS 1992:558) infördes för första gången bestämmelser i lag om flaggningsskyldighet. Bestämmelserna är, med undantag för avgränsningen av vilka bolag som omfattas, anpassade till reglerna i EG:s flaggningsdirektiv.

Som jag tidigare redovisat bygger EG:s system på en princip om hemlandsreglering, dvs. skyldigheten att flagga och förfarandet för detta skall inom direktivets ramar bestämmas av reglerna i bolagets hemland. Vid ikraftträdande av EES-avtalet kommer det därigenom att föreligga skyldighet för utländska bolag hemmahörande i ett land inom EES att Sverige, under förutsättning att bolagets aktier är inregistrerade vid en börs här. För bolag hemmahörande i ett land utanför EES kommer i princip motsvarande regler att gälla enligt de krav på information från bolaget som enligt det första börsdirektivet skall gälla som villkor för inregistrering. Några regler i svensk lag om flaggning torde därför inte erfordras såvitt gäller utländska bolag vars aktier är inregistrerade vid en börs. Detta skulle tvärtom strida mot principen om hemlandsreglering och kunna medföra en dubbel skyldighet att anmäla och offentliggöra

Jag föreslår därför att flaggningsreglemas tillämpning såvitt gäller inregistrerade aktier inskränks till att omfatta endast svenska aktiebolag. För att nå full överensstämmelse med töreskriftema i flaggningsdirektivet måste reglerna omfatta också svenska bolag vars aktier är inregistrerade i ett annat land inom EES utan att vara inregistrerade här, även om detta torde vara ovanligt.

Aktier som är noterade, men inte inregistrerade. omfattas inte av EG:s inga garantier för att information om ägarförhållandena i ett sådant bolag offentliggörs i Sverige på grund av regler i bolagets hemland. Antalet utländska bolag med aktier som inte inregistreras utan noteras i Sverige torde emellertid bli litet.

Enligt min mening föreligger med de regler som nu föreslås beträffan- de inregistrerade aktier inte tillräckliga skäl att ha flaggningsregler i lag som träffar även utländska bolag vars aktier endast är noterade här. Jag föreslår därför att de särskilda flaggningsreglema enhetligt görs tillämpliga endast på aktier i svenska aktiebolag. Behovet av information om ägarförändringar i utländska bolag med säte i länder utanför EES och vars aktier noteras här i landet kan tillgodoses genom föreskrifter i de villkor för notering som enligt bestämmelser i lagen om börs- och clearingverksamhet skall gälla vid en börs eller auktoriserad marknads- plats.

Anmälan om och offentliggörande av befintliga innehav i enlighet med vad som föreskrivs i flaggningsdirektivets artikel 5 skall ske i samband med lagens ikraftträdande. Regler härom bör därför lämpligen ha formen av övergångsbestämmelser'till lagen.

6.1. Förvaltning av flera fonder

Mitt förslag: Fondbolag tillåts att förvalta fler än en allemans- fond.

Bakgrunden till mitt förslag: I samband med remissbehandlingen av promemorian (Ds 1991:7) Nya placeringsregler för allemansfonder har förslag framförts från Svenska Sparbanksföreningen. Sveriges Förenings- bankers Förbund och Fondbolagens Förening - till vars yttrande Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen anslutit sig - om ändring i 125 lagen (1983z890) om allemanssparande på så sätt att förbudet för fondbolag att förvalta mer än en allemansfond tas bort.

Riksbanken, Riksgäldskontoret, Finansinspektionen, Sveriges Aktie- sparares Riksförbund och Aktiefrämjandet har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Samtliga utom Sveriges Aktiesparares Riksför- bund har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Riksförbundet anser att det saknas samhällsekonomiska skäl för att ytterligare förbättra villkoren för att driva allemansfonder. Åtgärder bör i stället snarast vidtas för att eliminera de konkurrensfördelar allemansfondema har framför enskilt direkt sparande i aktier.

Skälen för mitt förslag: Varje allemansfond måste förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål. Någon möjlighet för ett fondbolag att förvalta fler allemansfonder finns inte. Motsvarande begränsning saknas beträffande vanliga värdepappersfonder. Av förarbetena (prop. 1983/84:30 s. 35) till den akuella bestämmelsen i lagen om allemanssparande framgår att syftet med begränsningen var att motverka alltför dominerande placerare på aktiemarknaden.

[ promemorian Ds 199l:7 föreslås att allemansfondema får samma placeringsbestämmelser som vanliga värdepappersfonder. Om detta genomfördes skulle allemansfondemas huvudsakliga inriktning på placeringar på den svenska börsen brytas upp. Förslaget om en ändring av 12 & lagen om allemanssparande har framförts mot en sådan bak- grund. Enligt vad som föreslås i avsnitt 6.2 lämnas emellertid allemans- fondernas placeringsbestämmelser i huvudsak oförändrade. Oaktat detta bedömer jag riskerna för att enskilda fondbolag skall uppnå en alltför dominerande ställning. om de får förvalta fler fonder, som förhållandevis små. Betydelsen av begränsningen i 12 5 får heller inte överskattas. Som bl.a. Riksgäldskontoret påpekat kan dess verkningar delvis undvikas genom samverkan fondbolag emellan. Det är t.ex. vanligt förekommande att fondbolag som förvaltar allemansfonder har samma ledning och kansli.

På sikt bör också särregleringen av allemansfondema i förhållande till vanliga värdepappersfonder upphöra. Att ta bort den aktuella begräns- ningen får ses som ett led i en sådan strävan.

Om fondbolag får förvalta fler fonder samtidigt torde detta generellt sett kunna innebära att en mer kostnadseffektiv förvaltning av fonderna åstadkoms.

Hänvisningar till S6-1

6.2. Placeringsbestämmelser

Mitt förslag: Allemansfonder tillåts placera upp till fem procent av sina medel i andra värdepappersfonder. Ett fondbolag får för en allemansfond handla med optioner och terminer eller liknande finansiella instrument i syfte att effektivi- sera förvaltningen av fondens tillgångar eller skydda dem mot valutakursförluster eller andra risker.

Förslaget i promemorian Ds 1991:7: l promemorian föreslås att allemansfondemas placeringsmöiligheter utvidgas genom att de ges samma placeringsbestämmelser som vanliga värdepappersfonder. Mitt förslag sammanfaller med promemorians endast vad avser möjlighet att placera fondmedel i värdepappersfondsandelar och utnyttjande av optioner och terminer eller liknande finansiella instrument i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller skydda dem mot valutakursförluster eller andra risker.

Remissinstanserna: Riktgäldskonmrer avstyrker den föreslagna utvidgningen av allemansfondemas möjlighet att inneha räntebärande värdepapper. så länge som sparande i dessa fonder är skattemässigt gynnat. Enligt kontoret inne-bär förslaget en kraftig försvagning av statsbudgeten genom minskad skatt på kapitalinkomster och ökade utgifter på statsskuldriintor. Riksbanken bedömer effektema av ändrade place- ringsregler på det totala sparandet som osäkra. Enligt Riksbanken kan de föreslagna placeringsreglema leda till en ökning av skattesubventionema

Prop. 1992/ 93 :90

och därmed en ökning av snedvridningseffektema på kreditmarknaden. Även Sveriges Alaiesparares Riksförbund avvisar förslaget att tillåta placeringar 1 räntebärande tillgångar utan begränsningar men ställer sig positivt till att allemansfondema skall få placera i utländska instrument.

Av övriga remissinstanser är flertalet positiva till promemorians förslag eller lämnar det utan erinran.

Skälen för mitt förslag: Mot bakgrund av den rådande oron på de finansiella marknaderna bedömer jag det som mindre lämpligt att nu genomföra en så genomgripande förändring av placeringsbestämmelsema som föreslås i promemorian. Framför allt kan det befaras leda till negativa konsekvenser för den svenska aktiemarknaden. De invändningar som Riksgäldskontoret och Riksbanken gjort i sina remissyttranden talar också mot en utvidgning av allemansfondemas möjligheter att placera i räntebärande instrument, så länge sparandet i dessa fonder är skattegyn- nat. placeringsbestänunelsema genomförs. 1 en skrivelse till Finansdeparte- mentet har styrelserna för de fondbolag som förvaltar S—E-Bankens allemansfonder 1-4 begärt att placeringsbestämmelsema ändras så att det blir möjligt för allemansfonder att placera upp till 5 % av tillgångarna i andra värdepappersfonder. Som motiv härför anförs bl.a. att detta skulle underlätta allemansfondemas möjligheter att investera i mindre börsbolag och OTC-bolag genom förvärv av andelar i värdepappersfonder som är specialiserade på sådana placeringar (småbolagsfonder). Härigenom gynnas indirekt mindre bolags möjligheter till kapitalanskaffning.

Utöver vad som anförts ser jag för egen del sådana fördelar med en möjlighet till viss placering i värdepappersfondsandelar som att risksprid- ningen ökar och att ett ytterligare närmande till vad som gäller för vanliga värdepappersfonder sker. Jag föreslår därför att det i lagen om allemanssparande förs in en bestämmelse som tillåter allemansfonder att placera upp till 5 % av fondernas medel i andra värdepappersfonder. Rätten till sådana placeringar bör därvid vara densamma som för vanliga värdepappersfonder enligt 22 5 lagen om värdepappersfonder. Detta innebär att utländska värdepapper, direkt eller indirekt, kan komma att ingå i en allemansfonds tillgångar. Placeringar kan nämligen enligt den nämnda paragrafen ske i utländska fonder resp. i svenska fonder som placerar i utländska värdepapper.

l promeniorieförslaget ingår att allemansfondema. i likhet med de vanliga viirdepappersfönderna. skall få utnyttja optioner och terminer och liknande tinansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker. De skäl som i förarbetena till lagen om värdepappers- fonder (prop. 1989/90:153 s. 35 och 36) anfördes för att tillåta sådana fonder att handla med derivatinstrument gör sig gällande även beträffande sådana instrument. Härigenom minskar också särregleringen av allemans- fondema ytterligare.

Prop. 1992/93 :90

Hänvisningar till S6-2

6.3. Offentliga styrelseledamöter

Mitt förslag: Systemet med offentliga styrelseledamöter i de

fondbolag som förvaltar allemansfonder tas bort. Till följd härav sänks gränsen för minsta antalet ledamöter från sju till fem.

Bakgrunden till mitt förslag: 1 prop. 1992/93:89 om ändrad lag- stiftning för banker och andra kreditinstitut med anledning av EES- avtalet, m.m. har föreslagits att systemet med offentliga styrelseledamöter i bankaktiebolag tas bort. I propositionen redovisas de skäl som ligger till grund för förslaget om avskaffande av offentlig styrelserepresentation i bankema. Härvid konstateras bl.a. att systemet med offentlig styrelse- representation spelat ut sin roll i och med den avreglering av kredit- marknaden som skett och den ökade betydelse som tillsynen har fått för det allmännas kontroll över bankväsendet.

Skälen för mitt förslag: Enligt 13 55 lagen om allemanssparande skall styrelsen i ett fondbolag som förvaltar en allemansfond bestå av minst sju ledamöter, varav flertalet. inklusive ordföranden, väljs av en fondandels- ägarstämma. Av de övriga ledamöterna utses två av regeringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. Bestämmelsen har sitt ursprung i den numera upphävda lagen (1978:428) om aktiesparfonder. Som skäl för den angivna ordningen uppgavs i förarbetena till den lagen (prop. 1977/78: 165. s.37 och 38) att aktiesparfondema skulle komma att ha en särskild karaktär och en särskild inriktning jämfört med dåvarande aktiefonder. I fråga om de ledamöter som skulle utses av regeringen sades att dessa bör utses så att man får en så bred intresseförankring som möjligt.

Motiven för införandet av offentliga styrelserepresentanter i fondbolag kan inte sägas vara helt överensstämmande med dem som anförts till stöd för sådan representation i banker. Principfrågan är dock densamma. Den särreglering som tills vidare kommer att bestå för allemansfondema i förhållande till de vanliga värdepappersfondema motiverar ingen skillnad i det här avseendet. De regler i lagen om allemanssparande enligt vilka regeringen utser offentliga styrelseledamöter bör därför tas bort. Eftersom principfrågan om offentlig styrelserepresentation. enligt min mening. här är densamma som för sådan representation i banker får förslaget anses berett genom den remissbehandling som skett i det sammanhanget.

Vid ett borttagande av möjligheten för regeringen att utse styrelse- ledamöter i fondbolag bör kravet på minsta antalet ledamöter i fond- bolagens styrelser siinkas till fem.

Mitt förslag: F inansinspektionen övertar från Värdepappers- centralen uppgiften att föra insiderregistret. Anmälningama enligt insiderlagen (1990: 1342) skall alltså i fortsättningen göras till Finansinspektionen i stället för till Värdepapperscentralen.

F inansinspektionens förslag överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som yttrat sig, dvs. Riksbanken. Riksgäldskonroret. Riksåklagaren. Datainspektionen. Stockholms Fondbörs. Svenska Fond/zandlartföreningen, Svenska Bankföreningen. Sparbankernas Bank, Svenska OTC-föreningen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiefräny'andet. Försäkv'ingyörbundet. Sveriges Industriförbund. OM Stockholm Aktiebolag, Värdepapperscentra- len VPC Aktiebolag, Svenska Handelskammaiförbundet, tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. Datainspektionen anför att den självfallet inte har någon erinran mot att ansvaret för registret förs över till den myndighet som har det rättsliga ansvaret och för vars verksamhet registret förs. Värdepappeizscenrralen uttalar att insiderregistrets hantering - med dess stora inslag av myndighetsutövning - inte passar centralens roll som fristående bolag.

Skälen för mitt förslag: Genom insiderlagen ålades Värdepappers- centralen uppgiften att föra insiderregistret, som innehåller uppgifter om innehav av aktier m.m. i aktiemarknadsbolag beträffande personer med insynsställning i sådana bolag. Dåvarande Bankinspektionen hade tidigare fört motsvarande register enligt lagen (' 19852571) om värdepappers- marknaden. 1 förarbetena (prop. 1990/91:42 s. 57) angavs som motiv för överflyttningen av registerföringen att samtliga aktiemarknadsbolag har sina aktieböcker upplagda hos Värdepapperscentmlen och att en effektiv tillsyn av insiderreglemas efterlevnad kräver att registret förs så nära den mest innehållsrika informationskällan i sammanhanget som möjligt. lnsiderlagen föreskriver att registret förs med hjälp av automatisk databehandling. Finansinspektionen är registeransvarig enligt datalagen (19731289) för insiderregistret.

Finansinspektionen svarar för övervakningen av att insiderlagens regler efterlevs. lnsiderregistret utgör underlag för denna tillsyn. [ egenskap av registeransvarig enligt datalagen för insiderregistret bär inspektionen ansvaret bl.a. för att uppgiftema i registret är riktiga. Mot denna bakgrund bör. enligt min mening, inspektionens framställning om övertagande av registerföringen tillmötesgås om inte några särskilda skäl talar häremot. Några sådana skäl kan inte anses ha framkommit. Tvärtom stöds den föreslagna ändringen av remissinstansema och då särskilt av vad Datainspektionen och Värdepapperscentralen anfört. Jag föreslår därför att uppgiften att föra insiderregistret flyttas över på Finansinspek- tionen. Ändringen bör ske per den 1 januari 1993.

Även om Finansinspektionen avser att på egen hand föra registret bör inspektionen inte vara förhindrad att uppdra åt någon annan att föra registret. Den lagändring som krävs bör utformas med beaktande av detta. Härigenom möjliggörs också att det faktiska övertagandet av registerföringen från Värdepapperscentralen kan ske vid en tidpunkt då inspektionen har skaffat sig de tekniska resurser som krävs för detta. Finansinspektionen kan alltså välja att låta Värdepapperscentralen tills vidare föra registret.

[ och med att Finansinspektionen föreslås föra insidenegistret bör givetvis också anmälningar enligt 9, 14 och 15 55 insiderlagen av sådana uppgifter som skall föras in i insiderregistret i fortsättningen göras till inspektionen i stället för till Värdepapperscentralen. Enligt 9 & andra stycket insiderlagen kan inspektionen befria den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag från skyldigheten att anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i detta om motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt. Dispensmöjligheten avser de fall då överföring av uppgifter till insiderregistret kan ske automatiskt från det kontobaserade värde- papperssystemet hos Värdepapperscentialen, dvs. avstämningsregistret. Förutsättningama för att få sådan dispens bör inte försämras genom att ansvaret för förandet av insiderregistret går över till Finansinspektionen. Detta förutsätter att det, liksom i dag, finns någon form av dator- förbindelse mellan Värdepapperscentralens kontobaserade system och insiderregistret fr.o.m. den tidpunkt då registret flyttas över till inspek- tionen.

Den skrivelse som Finansinspektionen gav in till Finansdepartementet i juni 1992 innehåller - förutom den nu behandlade frågan - förslag om andra ändringar i insiderlagstiftningen. Bl.a. föreslås att gränserna för inträde av anmälningsskyldighet till insiderregistret höjs och att inspek- . tionen får ökad insyn i avstämningsregistret hos Värdepapperscentralen. Inspektionen föreslår också att det utreds om en dispensmöjlighet kan införas beträffande förbudet för personer med insynsställning att ha sina aktier förvaltarregistremde för sådana fall där inspektionen kan få de uppgifter som skall anmälas till insiderregistret direkt från förvaltaren. Vid remissbehandlingen av skrivelsen har från flera håll framförts uppfattningen att denna fråga, liksom frågan om en ökad insyn för inspektionen i avstämningsregistret, bör utredas närmare.

De frågor som Finansinspektionen tar upp i sin skrivelse - bl.a. de nu nämnda - bör enligt mening utredas närmare innan några förslag om lagändringar kan läggas fram. Jag avser att snarast vidta åtgärder för att ett sådant arbete sätts igång.

De flesta av lagförslagen är föranledda av EES-avtalet, som är avsett att träda i kraft den 1 januari l993. De föreslagna bestämmelserna om rätt för utländska fondföretag att vara verksamma i Sverige och om hem— landskontroll för sådana företag. liksom reglerna om ömsesidigt

godtagande av prospekt. är direkt beroende av att EES-avtalet blir gällande. Eftersom det inte kan uteslutas att EES-avtalet träder i kraft vid en senare tidpunkt än den 1 januari 1993 föreslår jag att lagförslagen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Med en sådan befogenhet kan regeringen vid behov förordna om särskilt ikraftträdande för sådana lagändringar som inte har direkt samband med EES-avtalet.

Flera namissinstanser har i sina yttranden över promemorian om EES— anpassningen efterlyst övergångsbestämmelser till de ändringar av placeringbestämmelsema i 22 och 23 åå lagen om värdepappersfonder som föreslås i detta ärende och det i avsnitt 3.5 behandlade förbudet mot ombildning av värdepappersfonder.

De ändringar beträffande vilka övergångsbestämmelser efterfrågas är

betingade av anpassningen till de regler om fondföretag som omfattas av .

EES—avtalet. Eftersom avtalet inte ger Sverige något utrymme att i några delar skjuta på införlivandet av EES-reglerna om fondföretag till senare tidpunkt än avtalets ikraftträdande kan inte heller övergångsbestämmelser med sådan verkan införas. Följaktligen kan inte remissinstansemas begäran om övergångsbestämmelser tillmötesgås.

Det föreslås här en rätt till domstolsprövning vid uppehållande av beslut om tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om värde- pappersfonder. Denna lagändring torde medföra endast ringa ökning i förvaltningsdomstolamas arbetsbelastning varför inga ytterligare resurser nu bedöms erforderliga.

Finansinspektionen åläggs enligt förslaget vissa smärre nya uppgifter. Fragan i vad mån detta skall föranleda att inspektionen skall tillföras ytterligare resurser får prövas i budgetprocessen.

I enlighet med det anförda har inom Finansdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (19831890) om allemanssparande.

2. lag om ändring i lagen (199011 114) om värdepappersfonder.

3. lag om ändring i lagen (l990:1ll5) om ikraftträdande av lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder. _

4. lag om ändring i insiderlagen (l990:1342).

5. lag om ändring i lagen ( 1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

6. lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (l990:1342),

7. lag om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

8. lag om ändring i lagen (19912080) om handel med finansiella instrument samt

9. lag om ändring i lagen (l992z560) om ändring i lagen (1992:160l om utländska filialer m.m.

Samråd har skett med chefen för Näringsdepartementet beträffande lagförslag 9.

Lagrådet har granskat lagförslagen 1-7. Lagförslagen 8 och 9 är av så enkel beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Efter remiss har yttranden avgetts av kammarrätten i Sundsvall, Riksbanken, Riksgäldskontoret. Finansinspektionen. Riksskatteverket, Konsumentverket. lndustriförbundet, Sveriges Aktiesparares Riksförbund (SARF), Aktiefrämjandet. Stockholms Fondbörs. Svenska Bankförei ningen. Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska Sparbanksföreningen (numera Sparbankemas Bank), Sveriges Föreningsbankers Förbund (nu- mera Sveriges Föreningsbank. central föreningsbank). Stadshypotekskassan. Landsorganisationen i Sverige (LO). Värdepap- perscentralen VPC AB och Svenska Arbetsgivareföreningen SAF har förklarat sig avstå från att yttra sig.

2.1. Kammarrätten i Sundsvall

Frågan om information till andelsägama var - som framgår av framställ- ningen - föremål för övervägande vid tillkomsten av lagen om värde- pappersfonder. Departementschefen ansåg då att visst material borde skickas ut till samtliga andelsägare. Han anförde dock att en möjlighet att begränsa kostnaderna för utskick vore att sända ut förkortade ver— sioner av årsberättelser och halvårsredogörelser med en upplysning om var ett fylligare material finns tillgängligt (prop 1989/90:153 s 69). Kammarrätten delar uppfattningen att skyldigheten att sända ut informa- tionsmaterial till andelsägama inte behöver vara så omfattande som nu och att den alltså kan inskränkas utan avsevärd olägenhet för andels- ägama. Kammarrätten tillstyrker därför förslaget i det avseendet. Av de föreslagna altemativen är den såsom alt 1) betecknade föreskriften förenad med den fördelen att den kommer att överensstämma med mot- svarande regel i EG-direktiven. Kammarrätten anser emellertid att starka skäl talar för en ordning som innebär att infomiationen skall tillställas en andelsägare som inte uttryckligen avböjt att få den och förordar därför den ordning som betecknas som alt 2).

2.2. Rilsbanken

Fullmäktige har, beträffande informationen till andelsägama i form av ärsberättelse och halvårsredogörelse. heller inget att erinra mot en ändring i samma lag i enlighet med det förslag som ges i altemativ 1. Den lydelsen. "De (årsberättelse och halvärsredogörelse) skall kostnads- fritt tillställas andelsägare pa begäran och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet". står också i samklang med EG:s direktiv på området.

Bilaga 3

2.3. Riksgäldskontoret

Vad gäller skyldigheten att sända information till andelsägare delar riks- gäldskontoret föreningens uppfattning att information bör tillställas bara de andelsägare som begärt att få information. Riksgäldskontoret förordar därför att bestämmelsen om informationsskyldighet utformas i enlighet med alternativ 1 i föreningens framställning. Dock bör i samband med försäljning av andelar köparen upplysas om sin rätt att kostnadsfritt få information. Detta bör framgå av lagtexten. exempelvis genom ett tillägg i 28 5.

2.4. Finansinspektionen

Finansinspektionen har inget att erinra mot föreningens förslag - som överensstämmer med EG's direktiv på området - att årsberättelse och halvårsredogörelse kostnadsfritt skall tillställas andelsägare på begäran. Inspektionen förutsätter att fondandelsägare tex i samband med ingåendet i en värdepappersfond, ges möjlighet att anmäla intresse för sådan information. Förslaget överensstämmer även med VPC's rutiner för VP- konton. där kontohavaren i samband med begäran om att öppna ett VP- konto eller genom en ändringsanmälan lämnar uppgift om huruvida bolagsrapporter önskas eller ej.

2.5. Konsumentverket

En väsentlig förutsättning för att fondsparare rätt ska kunna bedöma en fonds lönsamhetsutveckling och i möjligaste mån kunna bedöma ekono- miska risker är att dessa får god information. Därför motsätter vi oss förslaget om att sådan information. som idag automatiskt tillställs alla andelsägare, i fortsättningen endast skulle tillsändas de, som uttryckligen begär det. (Information till andelsägare - Alt.l) Däremot tillstyrker vi förslaget enligt Alt.2 där andelsägaren själv frivilligt kan avsäga sig informationen.

2.6 lndustriförbundet

lndustriförbundet tillstyrker att förslaget genomförs. Båda de föreslagna altemativa regleringarna synes stå i överensstämmelse med Europa— respektive OECD-reglering. lndustriförbundet förordar alternativ 2.

2.7. Sveriges Aktiesparares Riksförbund (SARF)

SARF avvisar bestämt de av FF framlagda förslaget att informations- material endast skall sändas till andelsägare som begär detta. Som framgår av ovan anser SARF att andelsägamas inflytande över fondema skall öka. Det föreslagna innebär en ytterligare försämring för andels- ägama. De skulle ej ha någon självklar rätt till att utgöra fonders styrelse. ej heller till grundläggande information om fondens utveckling. Därmed minskar också andelsägarnas möjligheter till kontroll över fondens förvaltning. Givetvis skall andelsägare på eget initiativ kunna

Bilaga 3

avböja att få information. Det ytterligare argument som FF anför - att barn under 16 år kan äga allemansfonder och att dessa i viss utsträck- ning ej är läskunniga, förtjänar ej att beaktas. Förhoppningsvis företräds dessa omyndiga personer av någon förmyndare. Det borde då givetvis ligga i dennes intresse att bevaka den omyndiges intresse.

2.8. Aktiefrämjandet

Aktiefrämjandet anser bestämt att fondsparare så långt möjligt skall ha lika omfattande information som direkta aktieägare. Vi motsätter oss därför förslaget (alt 1) att kostnadsfri information bara skall tillställas de sparare som uttryckligen begär det. Direkta aktieägare kan vid VP— registrering aktivt avböja aktieägarinformation, ( ex årsredovisning. Aktiefrämjandet skulle nog gärna se att denna regel försvinner. Det är emellertid inte orimligt att tills vidare ge samma möjlighet för fondan- delssparare. Men, i motsats till framställningens alternativ 2, insisterar vi på att informationen skall vara kostnadsfri.

2.9. Stockholms fondbörs

Stockholms fondbörs förordar i fråga om den föreslagna ändringen i 27 & VPL att detta sker enligt det förslag som redovisats under alternativ 1 i Föreningens framställning. Detta förslag överensstämmer med den upp- fattning som börsstyrelsen tidigare redovisat i yttrande den 27 mars l990 över departementspromemorian (Ds 1989171) En ny aktiefondslag.

Prop. l992/ 93 :90

Bilaga 4

Skrivelse 1992—06—17 från Fondbolagens Förening

Finansdepartementets dnr 33 72/92 Angående ändring i lag (l990:1114) om värdepappersfonder m m

Fondbolagens Förening, som sarrrmansluter de fondförvaltande bolagen i Sverige i en gemensam intresseorganisation. hemställer om ändring av l & och/eller 3 5 lagen om värdepappersfonder på så sätt att det klargörs att även fonder som verkar under tillstånd enligt 3 5 får förvaltas av ett fondbolag enligt definitionen i l ä. Samtidigt bör klart uttryckas att också fondbolag till företagsanknutna allemansfonder enligt 12 & lag (l983:890) om allemanssparande har rätt att förvalta "nationella fonder". De före- tagsanknutna f (] aktiesparfondema kan på så sätt ombildas till nationella fonder. och företagets befintliga fondbolag kan fortsätta att förvalta den nationella fonden.

Skälet till hemställan är att ett svenskt fondbolag idag enligt Finans- inspektionens tolkning inte kan ges tillstånd att förvalta fonder vars verksamhet överensstämmer med 3 5 lagen om värdepappersfonder. ( ex nationella fonder. Detta är enligt Fondbolagens Förenings uppfattning ett icke .vsett resultat av att definitionema av fondverksamhet resp fond- bolag i l & hänvisar till varandra. och i 3 %$ anges "annan verksamhet".

Den uppkomna situationen är mycket olycklig. och en lagändring bör göras skyndsamt. Skälet till detta är dels att det ligger ansökningar inne hos Finansinspektionen om tillstånd att bedriva verksamhet som nationell fond (t ex av fd aktiesparfonder). som under nuvarande lagstiftning inte kan beviljas. dels att det finns en risk att samtliga svenska penningmark- nadsfonder inför årsskiftet 92/93 måste ombildas till "nationella fonder". Detta beror i sin tur på den nya lagtolkning av penningmarknaden som en icke reglerad marknad som framförts i prop (1991/92:113) om ny hörslagstiftning m m. Tolkningen innebär att om det inte finns en "aukto- riserad marknadsplats" 1993-01-01. på vilken penningmarknadsinstru- meriten kan handlas, faller svenska penningmarknadsfonder utanför lagen om värdepappersfonders placeringsbestämmelser. Därmed skulle dessa fonder behöva söka tillstånd enligt 3 5 och tillsammans med alla andra fonder som inte helt överensstämmer med vår svenska "EG-lagstiftning ", som lagen ser ut fn. hamna utanför fondbolagens förvaltning. Detta skulle vara både ologiskt och irrationellt. eftersom all kompetens kring fondförvaltning har samlats i fondbolagen.

Föreningen förutsätter att det i samband med den civilrättsliga lagänd- ringen skapas samklang med skatterättsliga regler, så att även de fond— bolagsförx-altade fonderna enligt 3 & betraktas som värdepappersfonder i skatterättslig mening.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Marie Lidgard

Prop. 1992/93 :90

Bilaga 5

Sammanställning av remissyttranden över framställningen den 1992-06—17 från Fondbolagens Förening

Efter remiss har yttranden avgetts av Riksbanken. Riksgäldskontoret, Finansinspektionen, Riksskatteverket. lndustriförbundet, Sveriges Aktiesparares Riksförbund (SARF). Aktiefrämjandet. Svenska Bankföre- ningen. Svenska Fondhandlareföreningen, Sparbanksgruppen AB (numera Sparbankemas Bank)

Fullmäktige i Riksbanken tillstyrker en anpassning av tillståndsreglema i lagen om värdepappersfonder som ger fondbolagen möjlighet att för- valta såväl reguljära värdepappersfonder som fonder med annan. avvikan- de placeringsinriktning.

Mot bakgrund av att lagstiftningen förutsätter stora skillnader i inrikt- ning och risktagande mellan de alternativa fondtypema förefaller det dock mindre lämpligt att i stor skala överväga ombildningar av _wenska penningmarknadsfonder till fonder av annat slag enligt lagstiftningens 3 &. Fullmäktige förutsätter i stället att en viss anpassning av penning- och obligationsmarknadens struktur och handelssystem kan komma till stånd.

Bakgrund

Fondbolagens Förening har i en skrivelse till regeringen hemställt om en ändring i lagen om värdepappersfonder så att det klargörs att befintliga fondbolag kan få tillstånd att förvalta såväl reguljära värdepappersfonder. som fonder vilka driver annan, avvikande förvaltning på värdepappers- området.

Enligt 3 & lagen om värdepappersfonder finns en möjlighet att söka till- stånd att driva annan placeringsverksamhet än den som är tillåten för reguljära värdepappersfonder. Detta förutsätter att de företag som söker tillstånd står under tillsyn av Finansinspektionen. Vidare skall placerings- bestämmelserna för sådan verksamhet skilja sig väsentligt från vad som gäller för vanliga värdepappersfbnder ifråga om placeringsinriktning och riskexponering. Normalt kommer därmed de krav som EG uppställer enligt det s.k. Ucits-direktivet på inriktning och riskSpridning i kollektiv fondförvaltning inte att kunna uppfyllas. Fonder som drivs med stöd av 3 å i lagen om värdepappersfonder brukar därför benämnas "nationella fonder".

För närvarande kan ett fondbolag som förvaltar reguljära värdepappers- fonder med stöd av lagstiftningens l & inte erhålla Finansinspektionens tillstånd att också förvalta nationella fonder av det slag som här angivits.

Bilaga 5

Fondbolagens Förening hemställer dock om en lagändring på denna punkt. Föreningen hänvisar till den kompetens som de svenska fond- bolagen besitter och anser att det vore olyckligt om bolagen uteslutande skulle hänvisas till förvaltning av reguljära värdepappersfonder.

Ett ytterligare skäl till hemställan har att göra med att den nya börs- lagstiftningen fr.o.m. 1993 kommer att få konsekvenser för de svenska penningmarknadsfonder som specialiserat sig på olika räntebärande instrument. Merparten av värdepappersfondemas placeringar måste avse papper som är föremål för handel på en av myndigheterna auktoriserad marknadsplats med godkända handelsregler. Hittills har penning- marknadsplaceringar av olika slag kunnat betraktas som fondgilla till-- gångar i här avsedd bemärkelse till följd av den självreglering som förekommer på penningmarknaden och den offentliga tillsyn över större aktörer som Finansinspektionen och Riksbanken svarar för. Enligt motiv- uttalanden i anslutning till den nya lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet kan emellertid denna självreglering och tillsyn inte längre anses vara tillräckligt med hänsyn till de mer formella krav som EES—avtalet och det bakomliggande Ucit-direktivet inom EG uppställer.

Fondbolagens Förening antyder därför att ett stort antal penning- marknadsfonder kan behöva ombildas till nationella fonder vid det kom- mande årsskiftet för att den vägen kunna bibehålla en oförändrad place— ringsinriktning i olika räntebärande papper. Fondema riskerar å andra sidan genom en sådan omvandling att hamna utanför fondbolagens för- valtning. om inte lagstiftningen på denna punkt ändras.

Fullmäktiges s_vnpzmkfer

Fullmäktige i Riksbanken har i princip inget att erinra mot en anpassning av tillståndsreglema i 1 respektive 3 5 lagen om värdepappersfonder som ger svenska fondbolag möjlighet att förvalta såväl reguljära värde— pappersfonder som s.k. nationella fonder med annan placeringsinriktning. Fullmäktige tillstyrker alltså den aktuella framställan. När det gäller de motiv som där redovisas vill fullmäktige lämna följande allmänna kommentarer.

Fullmäktige delar uppfattningen att den föreslagna anpassningen bör leda till att fondbolagens kompetens och administrativa resurser bättre kan tas tillvara över bredare verksamhetsfält. Fullmäktige förutsätter dock att de. fonder som får tillstånd att bedriva verksamhet med stöd 3 5 lagen om värdepappersfonder alltjämt kommer att kunna ha en place- ringsinriktning och en riskexponering som väsentligen skiljer sig från vad som gäller för reguljära värdepappersfonder. Några krav på riskspridning på olika tillgångar kommer inte att uppställas. inte heller krav på att fonden vid behov omedelbart skall kunna sälja värdepapper på likvida marknader.

Mot bakgrund av att lagstiftningen förutsätter stora skillnader i inrikt- ning och risktagande mellan de alternativa fondtypema förefaller det mindre lämpligt att för penningmarknadens vidkommande överväga lös- ningar av det slag som Fondbolagens Förening antyder i sin skrivelse.

Bilaga 5

dvs. ombildningar i stor skala av svenska penningmarknadsfonder till fonder av annat slag enligt lagstiftningens 3 &. Visserligen skulle penningmarknadsfondema härigenom kunna undgå de skärpta krav som inträder vid årsskiftet till följd av EES-avtalet och den nya svenska börslagstiftningen, men samtidigt skulle alla kvarvarande värdepappers- fonder i praktiken vara förhindrade från att inneha större placeringar i t.ex. stats- och bostadspapper. (Frånsett 10 procent av fondförmögen- hetema som får placeras fritt, även på oreglerade marknader.) Detta är enligt fullmäktiges uppfattning inte en acceptabel lösning.

De motivuttalanden om penning- och obligationsmarknadens nuvarande status och reglering som återfinns i regeringens propostion ( 1991/92: 1 13) om börslagstiftning m.m. kan visserligen ifrågasättas från olika utgångs- punkter. Likväl måste den tolkning och bedömning som där redovisats av de krav som EES-avtalet och tillämpliga EG-direktiv uppställer för fondförvaltare på värdepappersområdet få vissa återverkningar. Full- mäktige förutsätter att de legala möjligeter till auktorisation av marknads- platser i annan form än formella börser som nu föreligger granskas och utvärderas av berörda institut och aktörer på penning- och obligations- markanden. Marknadens struktur och handelssystem kan till följd härav bli föremål för viSs anpassning.

Riksgäldskontoret har inte något att erinra mot förslaget.

Finansinspektionen har inte något att erinra mot att det i lagen ( 1990: 1 114) om värdepappersfonder vidtas sådana ändringar att ett fond- bolag får möjlighet att förvalta också nationella fonder. Inom inspek- tionen finns f.n. 2 ansökningar från företagsanknutna aktiesparfonder. som kan komma att beröras av sådana ändringar.

l framställningen från Fondbolagens Förening framhålls vidare att det finns en risk att samtliga svenska penningmarknadsfonder inför årsskiftet 1992/93 måste ombildas till nationella fonder. Skälet till detta anges vara att den svenska penningmarknaden i propositionen om ny börslagstiftning m.m. (1991/921113) inte längre betraktas som en reglerad marknad.

Inspektionen ifrågasätter i detta sammanhang om inte enbart genom de föreslagna ändringama i lagen om värdepappersfonder kommer att bli möjligt att ge penningmarknadsfonder tillstånd att driva verksamheten som nationella fonder. I propositionen 1991/92:113 sägs det visserligen på sidan 120 att det torde vara möjligt för en värdepappersfond som t.ex. placerar övervägande delen av sina tillgångar på den svenska penning- marknaden. att ombildas till en nationell fond. Som inspektionen ser det torde emellertid en sådan ombildning också kräva omfattande ändringar i fondemas placeringsbestämmelser. så att dessa i väsentlig mån skiljer sig från placeringsbestämmelsema i EG-direktiven rörande kollektiva . investeringsfbnder (jfr prop. 1989/90:153 s. 37-38).

Bilaga 5

RSV förordar att inkomstbeskattningen löses så att reglerna för i vart fall fonder med ett större antal delägare blir så enhetliga som möjligt.

Vidare bör frågorna kring i vart fall kupongskatt och mervärdesskatt lösas.

Inkomstskatt

AV l ä 3 mom. lagen (l947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) framgår att svenska värdepappersfonder är skattesubjekt trots att de inte är juri- diska personer. De beskattas därför för fondens intäkter enligt bestäm- melsema i 2 _5 10 mom SIL. Andelsägama beskattas endast för utdelning från fonden och för reavinster på fondandelama, 3 & 1 mom SIL.

S.k. nationella fonder enligt 3 & lagen (199011 I 14) om värdepappers- fonder är däremot inte skattesubjekt. I stället beskattas delägarna för fondens intäkter. både för löpande intäkter som utdelningar och räntor och för reavinster.

Om en fond övergår från att vara en värdepappersfond till att bli en nationell fond förändras därför beskattningen.

Enligt RSVs mening är det olyckligt om olika fonder som vänder sig till småsparare beskattas efter olika regler. Vi har redan sex olika beskattningsmetoder för olika slag av fonder; aktiefonder. f.d. aktie--

sparfonder. allemansfonder, "räntefonder. avkastningsfonder och försäk- ringspremiefonder. Detta upplevs av småsparama som förvirrande och gynnar i vart fall inte hushållssparandet.

Enhetliga regler för beskattning av både fonder och andelsägare skulle också förenkla skatteadministrationen.

Vidare vore det bra om även beskattningen av fonder enligt 3 & lagen (l990: l l l4) om värdepappersfonder öven/ägdes i sammanhanget.

F ()"/"m ("igen/l w.szvkan

Förmögenhetsskatten är slopad fr.o.m. 1995 års taxering. Vid 1994 års taxering uppkommer emellertid en skillnad vid värderingen om en fond bestående av annat än marknadsnoterade aktier byter karaktär. För en fond med enbart skuldebrev och kontanter ökar det skattepliktiga för- mögenhetsvärdet med 33 %.

Kupongskzm

Enligt l 5 2 st kupongskattelagen (l970:62—l) skall kupongskatt erläggas för utdelning på aktie i svenskt aktiebolag och på utdelning på andel i svensk värdepappersfond.

Om en fond är en värdepappersfond skall kupongskatt därför erläggas på utdelning från fonden till delägare som är bosatt i utlandet. Om fonden däremot övergår till att bli en nationell fond enligt 3 5 lagen (1990: l I 14) om värdepappersfonder skall kupongskatt i stället erläggas

Bilaga 5

för utdelningar som tillfaller fonden och som belöper på ägare bosatta i Prop. 1992/93190 utlandet. På räntor och reaVinster som tillfaller fonden utgår däremot ingen kupongskatt. Aven beskattningstidpunkten är olika i de två fallen. Beskattningskonsekvensema bör därför övervägas.

M anfördes/cart

Enligt p 5 anv till 8 5 lagen (19681430) om mervärdeskatt är värde- pappershandel och därmed jämförlig verksamhet undantagen från skatte- plikt.

Med sådan verksamhet förstås också ett fondbolags fondverksamhet enligt 1 5 l st lagen (l990:1114) om värdepappersfonder.

Skulle sådan verksamhet hänföras till 3 5 lagen om värdepappersfonder skulle detta medföra att de administrativa tjänster som ett fondbolag till- handahåller en värdepappersfond blir ett mervärdeskattepliktigt tillhanda- hållande. Detta under förutsättning att mervärdeskattelagen inte ändras i berörda delar.

6 lndustriförbundet

Förbundet tillstyrker Fondbolagens Förenings förslag.

SARF anser att frågan ej är tillräckligt utredd. Att koncentrera mer makt och inflytande till ett fåtal fondbolag är principiellt fel. Förslaget leder till att det institutionella ägandet ytterligare ökar och koncentreras. Ägar- utredningens (SOU 1988:38) slutsats är att det enskilda direktägandet i aktier inte får minska ytterligare. Det nu framförda förslaget strider såle- des mot Ägarutredningens slutsats.

Aktiefrämjandet har inget att erinra mot förslaget.

Svenska Bankföreningen har ingen erinran mot att den av Fondbolagens Förening begärda ändringen i rubricerade lag görs.

Svenska Fondhandlareföreningen har inget att invända.

ll Sparbanksgruppen AB

Framställningen behandlar problemet att Finansinspektionen vid prövning enligt 3 & nämnda lag inte anser sig kunna bevilja tillstånd för ett fond- bolag som det definieras i l %. Finansinspektionen synes tolka bestäm- melserna så att ett fondbolag är uteslutet från att bedriva någon annan verksamhet än sådan fondverksamhet som'avses i l ä 1 st 2 p.

Bilaga 5

Sparbankernas Bank kan inte finna något sakligt motiv för att reglerna skall ha denna innebörd. De praktiska konsekvenser som föreningen be- skriver torde vidare medföra i övrigt omotiverade merkostnader för bolagen och därmed också indirekt för andelsägama.

Den oklarhet i lagtexten som föreligger torde mer bero på ett förbi- seende, än att vara ett uttryck för lagstiftarens vilja i den riktning som motsvarar Finansinspektionens tolkning. Då emellertid Finansinspek- tionen inom ramen för nuvarande lagstiftning inte anser sig kunna ge bestämmelserna annat innehåll, behöver de förtydligas.

Sparbankernas Bank finner således ej skäl att motsätta sig föreslagna förändringar, varför föreningens hemställan tillstyrkes.

Prop. 1992/93 :90

Bilaga 6

Sammanställning av remissyttranden över promemorian (Ds 1991:7) Nya placeringsregler för allemansfonder

Efter remiss har yttranden avgetts av Bankinspektionen (numera Finans— inspektionen). Riksskatteverket. Konsumentverket. Riksgäldskontoret, Riksbanken, Svenska Bankft'fneningen. Svenska sparbanksföreningen (numera Sparbankems Bank). Sveriges Föreningsbankers Förbund (numera Sveriges Föreningsbank. central föreningsbank), Svenska Fond- handlareföreningen, Fondbolagens Förening och Sveriges Aktiesparares Riksförbund (SARF).

Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen har anslutit sig till Fondbolagens Förenings yttrande.

Bankinspektioncn kan konstatera att de föreslagna ändringama endast utgör en partiell reform på ett omräde där mer genomgripande föränd- ringar synes nödvändiga. Det nu pägäende auktorisationsförfärandet en- ligt lagen (1990: 1 ] l4) om värdepappersfbnder. som trätt i kraft 1991- Ol-Ol. har förstärkt intrycket av att allemansfondemas roll som aktörer på marknaden inte alltid utövas på ett för andelsägama optimalt sätt med hänsyn till de organisatoriska och administrativa förutsättningar under vilka fonderna arbetar. En längre gående anpassning av dessa funktioner till de krav som uppställts enligt den nya lagstiftningen borde eftersträ— vas.

Vidare saknas en analys av vilka effekter pä penning- och kapitalmark- nadema som de nu föreslagna placeringsreglerna skulle medföra. Med hänsyn till att allemanslonderna troligtvis kommer att bli stora aktörer på dessa marknader och att allemanssparandet även i det nya skattesystemet alltjämt i viss utsträckning är skattesubventionerat utgör en sådan analys en viktig förutsättning för ett ställningstagande i frågan om ändrade placeringsregler för dessa fonder.

2.2 Riksskatteverket ' Riksskatteverket har ingenting att erinra mot de förslag som framförs i promemorian.

Konsumentverket har inget att erinra mot de i promemorian föreslagna ändringama i lagen (1983z890) om allemanssparande.

Bilaga 6

Svenska sparbanksföreningen har inte något att erinra mot de i promemo- rian framförda förslagen, varför förslagen tillstyrks.

Svenska Fondhandlareföreningen anser att alla former av överföringar av kapital mellan olika fonder. däribland allemansfonder. bör kunna göras utan att realisationsvinstbeskattning aktualiseras. Årets skattereform har i det avseendet medfört en försämring för fondsparandet, som enligt föreningen bör undanröjas.

2.6. Sveriges Aktiesparares Rileörbund (SARF)

SARF delar promemorians uppfattning att hushållens sparande måste öka. för att därigenom komma tillrätta med den i internationell jämförelse mycket låga sparkvoten i Sverige. För att kunna genomföra detta krävs att Sverige har en rimlig kapitalbeskattning som harmoniserar med om- världen. För att stimulera sparandet krävs en sänkning av kapital— beskattningen till 15 %. De nya reglerna för kapitalbeskattning kan således ej betecknas som sparfrämjande.

Genom att införa en formellt likformig beskattning bortser man från realbeskattningens höjd. Inflation och riskpremie n'egligeras helt och fast sparande i bank och obligationer gynnas jämfört med sparande i aktier. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om de av SARF samt andra framförda förslaget om ett personligt investeringskonto. På dessa skulle envar kunna investera i valfria sparformer: obligationer, aktier, aktiefonder etc. Avkastning och värdestegring skulle vara skattefri så länge inga medel lyftes från kontot. Omplaceringar skulle inte utlösa beskattning. SARF anser det angeläget betona att det direkta enskilda sparandet i aktier ges bättre förutsättningar.

Utifrån de synpunkter bankinspektionen har att beakta har inspektionen emellertid sammanfättningsvis inte något att erinra mot förslaget att allemansfondema får samma placeringsregler som fonder enligt den nya lagen om värdepappersfonder.

Riksgäldskontoret avstyrker bestämt den föreslagna utvidgningen av alle- mansfondemas möjlighet att inneha räntebärande värdepapper. Promemorians förslag innebär en kraftig försvagning av statsbudgeten genom minskad skatt på kapitalinkomster och ökade utgifter för stats- skuldräntor. Riksgäldskontoret finner det anmärkningsvärt att inga förslag till finansiering anvisas. Däremot sägs det att det ökade hushållssparan— det. som förslaget antas medföra, ger ökade möjligheter att minska ränte-

Bilaga 6

differensen mot utlandet. Som exempel anges att en sänkning av de svenska marknadsräntorna med 0,1 procentenheter på sikt skulle minska kostnadema för statsskulden med över 500 milj kr.

Riksgäldskontoret anser att förslagets ev effekt på marknadsräntoma är så osäker att den inte kan betraktas som en finansiering av förslaget. Motsvarande effekter utgjorde t ex inte heller finansieringskällor vid skatteomläggningen.

Det finns skäl som talar för att räntenivån tvärtom kan komma att stiga till följd av förslaget. Hushållens sparande ökar möjligen marginellt; statens sparande minskar däremot otvetydigt genom utvidgningen av skattesubventionema till att även gälla sparande i räntebärande värde— papper via allernansfonder. Ett ökat budgetunderskott leder snarare till ökade bytesbalansunderskott och höjda räntor än till minskade bytes- balansunderskott och sänkta räntor.

De statsfinansiella kostnaderna beräknas vidare på ett felaktigt sätt och underskattas därmed i promemorian. Kostnadema uppstår inte enbart på den del av sparandet som överflyttas från allemansspar till räntebärande värdepapper i allemansfond genom att räntan är lägre för allemansspar än för uppfinningen på penning- och obligationsmarknaden. Kostnadema uppstår i själva verket på hela stocken räntesparande i allemansfondema. bortsett från den troligen mindre del som överflyttas från nuvarande allemansfonder. genom att skatten på sparande i allemansfond är lägre än för de flesta andra typer av sparande. Om allemansfondema om ett par år innehar räntebärande värdepapper till ett värde av 50 mdr kr. vilket inte förefaller orimligt med tanke på skattefördelama, och avkastningen lågt räknat är lO % kostar skattesubventionen staten årligen 500 milj kr.

Till skillnad från vad som gäller för skattesubventioneringen av alle- mansfond avräknas den skattesubvention som utgår på allemansspar när räntan bestäms. Allemanssparräntan sätts så att totalkostnaden inklusive bl a skattebortfallet understiger kostnaden för altemativa upplånings- former för riksgäldskontoret. På så sätt sker de facto ingen subventione- ring av allemansspar. Riksgäldskontoret får därmed inte heller några incitament att expandera upplåningen via allemansspar mer än vad som är kostnadseffektivt för staten. Allernansspar medför följaktligen inte någon omfördelning av hushfdlssparandet i riktning mot vad som sam- hällsekonomiskt ofördelaktigt.

Förslaget till utvidgade placeringsmöjligheter i räntebärande värde— papper för allemansfondema är därför mer än en teknisk förändring. Förslaget innebär att skattesubventionerat räntesparande införs på nytt bara en kort tid efter det att de tidigare sulwentionema tagits bort genom skatteomläggningen och efter det att räntesättningen i allemansspar delegerats till riksgäldskontoret.

Skattesubventionerna på räntesparande i allemansfonder leder till sned- vridningar på kredittmtrknaden. Räntesparande i allemansfondemas regi kommer till följd av skattesubventionen att vara ett mycket konkurrens- kraftigt räntesparande. Marknaden för obligationssparande i hushållen har ökat kraftigt i och med skatteomläggningen. Riksgäldskontoret har tagit

Prop. 1992/93 :90

Bilaga 6

fästa på detta och introducerat en ny sparform, Riksgäldskonto. som är fast förräntad som en obligation men som administrativt är enklare och flexiblare genom kontoformen. Administrationskostnadspålägget uppgår till 0,50 % —enheter. [ takt med att de inledningsvis höga fasta kostnader- na för system mm betalas av kommer det att finnas möjlighet till att minska detta pålägg. Enligt spardelegationens undersökning av allemans- fondemas administrationskostnadspålägg för 1989 uppgick det genom- snittliga pålägget för dessa till l,5 % av fondförmögenheten. Allemans- fondemas administration är således tre gånger dyrare än kostnadema för riksgäldskonto. Trots detta kommer Riksgäldskonto och andra kostnads— effektiva former för hushållens räntesparande att få det svårt i konkurren- sen med det skattesubventionerade allemansfond.

Genomförs förslaget måste riksgäldskontoret överväga i vilken utsträck- ning skatteeffekter skall beaktas vid räntesåttning på hushållsupplåningen. Ett alternativ är t ex att bortse från skattebortfallet när räntan sätts i allemansspar. Detta skulle medföra att placeramas val mellan allemans- spar och räntesparande i allemansfond inte skulle påverkas av skatte- subventionen. Allemansspar skulle dock samtidigt expandera på bekost- nad av för staten kostnadseffektivare upplåning. Statsskuldens kostnader skulle öka med ca 500-600 milj kr per år bara genom att kostnaderna för den existerande stocken allemansspar på så sätt skulle fördyras. Genom att Allemansspar skulle expandera volymmässigt skulle dock den totala kostnadsökningen bli större.

Sammanfattningsvis avstyrker riksgäldskontoret bestämt förslaget till utvidgade placeringsmöjligheter i räntebärande värdepapper för allemans- fondema så länge som sparande i dessa fonder är skattemässigt gynnat. Genomförs förslaget ökar snedvridningama på kreditmarknaden i stället för att minska. Kostnaderna för staten är dessutom höga och under- skattade i promemorian. Samhällsekonomiskt sett ersätts kostnads- effektiva upplåningsformer som riksgäldskonto och privatobligationer och även allemansspar och banksparande med räntesparande i allemans- fondemas kostsamma regi.

3.3 Riksbanksfullmäktige

l yttrande över förslaget om reformerad inkomstbeskattning framhöll fullmäktige att det fanns skäl att tro att det tidigare skattesystemet "genom den bristande likformigheten i behandlingen av olika sparformer har påverkat strukturen och effektiviteten på ett negativt sätt".

Sett ur ett strikt kapitalförvaltningsperspektiv är det naturligt att fondema ges flexibla placeringsregler. En ökad diversifiering i place- ringarna hindrar att inlåsningseffekter uppstår och mt'jjliggör att en bättre riskspridning kan uppnås. Detta är normala inslag i en effektiv kapital- förvaltning. Fullmäktige har tidigare givit uttryck för denna åsikt bl a i yttrande över förslaget till den nya lagen om värdepappersfonder.

De nu föreslagna placeringsreglema kan dock leda till en omfördelning av hushållssparandet på kreditmarknaden om nuvarande skatteregler förblir oförändrade. Andra placeringsaltemativ som privatobligationer.

Bilaga 6

riksgäldskonto. räntefonder o dyl skulle minska i konkurrenskraft. Trots att skattesatserna förblir oförändrade kan det totala skattesubventions- inslaget på kreditmarknaden till följd av förslaget komma att öka. Effek— terna på det totala sparandet är dock osäkra.

Fullmäktige vill i detta sammanhang även erinra om att ett av allemans- fondemas syften var att förse svenskt näringsliv med riskvilligt kapital. Detta var ett av motiven för de skattesubventioner som byggdes in i sys- temet. Det nu framlagda förslaget skulle medföra att dessa subventioner utsträcks till att också omfatta utländskt riskkapital.

Som ovan anförts kan de vidgade placeringsreglema leda till en ökning av skattesubventionema. Snedvridningseffektema på kreditmarknaden ökar därmed. Utifrån de särskilda synpunkter på kreditmarknadens funk- tionssätt som riksbanken har att beakta bör dessa snedvridningseffekter anses få väga tyngre än de fördelar som kan följa av att de vidgade placeringsreglema medför bättre riskspridning och minskade inlåsnings- effekter.

3.4 Fondbolagens Förening

[ yttrande. till vilket Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlare- föreningen anslutit sig. har Fondbolagens Förening anfört bl.a. följande.

Föreningen välkomnar förslaget och instämmer i de skäl som anförs i promemorian. Allemansfondema. som fram till innevarande år varit helt befriade från skatt, beskattas nu på samma sätt som övriga värdepappers- fonder. Det är därför både rimligt och välkommet att allemansfondema får samma utvidgade placeringsmöjligheter som övriga fonder.

Föreningen skulle i detta sammanhang vilja föreslå en annan förenk- ling, som gäller reglema i 12 5 lagen (1983:890) om allemanssparande. Enligt denna bestämmelse får ett fondbolag endast förvalta e_n allemans- fond. Någon möjlighet till dispens från denna bestämmelse finns inte i lagen. Bestämmelsen tillkom för att undvika alltför dominerande pla- cerare på marknaden. Detta synsätt kan möjligtvis vara befogat under de förutsättningar som hittills gällt. nämligen att alla allemansfonder måste placera minst 75 % av törmögenheten på den svenska börsen. Be- stämmelsen blir emellertid inte relevant med de nu föreslagna föränd- ringarna i placeringsbestämmelsema. Föreningen vill därför föreslå att man i ett fondbolag får förvalta flera allemansfonder. I vart fall föreslås detta gälla renodlat räntebärande eller utlandsplacerande allemansfonder samt s k nationella fonder (nuvarande företagsanknutna aktiesparfonder). En sådan möjlighet kan inte innebära att ett enskilt fondbolag skulle bli dominerande på någon marknad. samtidigt som det skulle innebära en förenklad och därmed billigare lösning för andelsägama. Föreningens förslag kräver en ändring av 12 å, i första hand genom att dess andra stycke får utgå. i andra hand att bankinspektionen ges möjlighet att med- dela dispens från bestämmelsen i nämnda stycke.

Bilaga 6

3.5 Svenska sparbanksföreningen

[ promemorian föreslås att allemansfondema får utvidgade placerings- möjligheter. motsvarande vad som gäller för andra värdepappersfonder.

Allemansfondema får för närvarande inte investera i utländska till- gångar. Skälet härför har varit att hushållssparandet skulle kanaliseras som riskkapital till svenskt näringsliv. Allemansfondema får inte heller förvärva alla typer av finansiella instrument. utan i huvudsak enbart svenska börsnoterade aktier och konvertibla skuldebrev samt av svenska staten eller hypoteksinstitut och kreditaktiebolag utfärdade skuldför- bindelser.

Med hänsyn till den alltmer intemationaliserade kapitalmarknaden samt avskaffandet av valutaregleringen anser Sparbanksföreningen att det är svårt att finna motiv för en fortsatt särreglering av allemansfondemas placeringsmöjligheter. Sparbanksföreningen delar den i promemorian framförda uppfattningen att det inte längre är sannolikt att det svenska näringslivets kapitalförsörjning påverkas nämnvärt av att allemans- fondema enbart får investera i svenska tillgångar. Ytterligare ett skäl att införa likartade placeringsbestämmelser är att allemansfondema. i likhet med övriga värdepappersfonder. blir skattepliktiga från årsskiftet. Av ovan anförda skäl tillstyrker Sparbanksföreningen förslaget.

Med anledning av de föreslagna ändringarna av placeringsbestämmel- sema ifrågasätter Sparbanksföreningen om inte bestämmelsen i 12 5 Lagen om allemanssparande också bör ändras. Regeln, som tillkom för att förhindra alltför dominerande placerare på marknaden. innebär att ett fondbolag enbart får förvalta en allemansfond. Med ändrade placerings- bestämmelser synes regeln inte längre befogad.

3.6 Sveriges Föreningsbankers Förbund (SFF)

SFF har inget att invända mot förslaget i promemorian att allemans— fondema får samma placeringsmöjlighefer som värdepappersfonder. SFF vill i detta sammanhang peka på ett ytterligare exempel på onödig byrå- krati beträffande allemansfondema. Idag krävs det att varje allemansfond skall administreras av ett för detta ändamål eget bildat fondbolag. Det kan dock finnas samma VD i olika fondbolag. För att förenkla hante— ringen och minska onödig byråkrati föreslår SFF att lagen ändras så att ett fondbolag kan sköta flera allemansfonder. Några nackdelar med den föreslagna ordningen synes inte finnas utan bara fördelar.

3.7 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (SARF)

SARF ställer sig positivt till de förslag som innebär att allemansfondema får utvidgade placeringsmöjligheter. Det är t.ex. naturligt att placeringar i utländska finansiella instrument tillåts. Även möjligheten för allemans- fonder att placera i derivatinstrument är positiv. Däremot ställer sig SARF avvisande till förslaget att tillåta placering i räntebärande tillgångar utan begränsningar.

Prop. 1992/93 :90

Bilaga 6

Att utvidga allemansfondemas placeringsmöiligheter till att även om- fatta utländska aktier framstår som naturligt i en allt mer intemationa- liserad värdepappersmarknad och där den enskilde placeraren önskar minimera sin samlade risk.

Möjligheten för allemansfonder att placera i ytterligare finansiella instrument t.ex. optiOner och terminer är positiv. För flertalet alle- mansfonder torde möjligheten att försäkra innehavet genom optionsaffärer gagna en säker. långsiktig värdeökning.

Att tillåta allemansfonder att placera i räntebärande tillgångar utan begränsningar avvisar SARF. Utgångspunkten för de placerare som spa- rar i allemansfonder är att man blir ägare i en aktiefond. Skulle promemorians förslag genomföras medför det att stor osäkerhet hos placerama uppstår beträffande det egna innehavet. Skulle placerare eftersträva placeringar i räntebärande instrument finns på marknaden ett flertal möjligheter till detta. Alternativt skulle kunna tillåtas allemans- ' fonder som uteslutande skall placera i räntebärande instrument men att tillåta bägge delarna framstår som mindre välbetänkt.

Däremot vill vi förorda att allemansfonder skall kunna bestå av färre slag av värdepapper än för närvarande. Redan vid en handfull bolag kan en betydande riskspridning uppnås. Mot bakgrund av lättheten att byta fond ser vi heller inga skäl att bromsa tillkomsten av t.ex. bransch- inriktade allemansfonder. Vi förordar därför att huvudregeln skall vara att fonden skall innehålla minst fem olika emittenters värdepapper och att ingen emittent skall få svara för mer än 21 % av fondens samlade värde.

1 22 & regleras de företagsanknutna allemansfondema. Det synes i detta sammanhang vara befogat att utöka placeringsramama till att även om- fatta teckningsoptioner. En alternativ lösning skulle vara formuleringen

"Minst 25 % av en företagsanknutcm allemansfonds värde skall placeras i marknadsnoterade värdepapper som har utfärdats av det aktiebolag i vilket de som tills/tjuter kapital till fonden är anställda eller "

4.1. Bankinspektionen

Inte heller har inspektionen något att erinra mot att de av regeringen utsedda styrelseledamötema i fondbolagen utses för en tid av högst fyra räkenskapsår.

4.2. Fondbolagens Förening

Fondbolagens Förening, till vars yttrande Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen anslutit sig, har i denna fråga anfört. Förslaget om förlängd mandattid för offentliga styrelseledamöter före- faller enligt föreningamas uppfattning vara en befogad förenkling.

Hänvisningar till S4-2

4.3. Svenska Sparbanksföreningen

1 promemorian föreslås vidare att mandattiden för offentliga styrelse- ledamöter får förlängas till fyra år mot nuvarande ett år. Eftersom leda-

Prop. 1992/93 :90

mötema normalt omvåljs leder nuvarande bestämmelse till onödig byrå- krati. Sparbanksföreningen anser att förslaget innebär en befogad för- enkling och tillstyrker förslaget.

Hänvisningar till S4-3

4.4. Sveriges Föreningsbankers Förbund (SFF)

l förslaget ingår också att ge möjlighet att de av regeringen utsedda ledamöterna i en fondstyrelse får förordnas för en tid av högst fyra år mot idag ett år i taget. Motivet som anges är bl a att detta tar icke obetydliga resurser från regeringskansliet i onödan då det är samma per- soner som oftast utses år efter år. SFF har inget att invända mot förslaget även om argumentets bärkraft möjligen kan diskuteras.

Vad avser övergångstiden anser bankinspektionen att den föreslagna tids- perioden på ett år är väl avvägd.

5.2. Fondbolagens Förening

Fondbolagens Förening, till vars yttrande Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen anslutit sig. har anfört.

När det gäller övergångsbestämmelsema vill föreningen framföra följande.

I lagen om ikraftträdande av lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder 3 %$ stadgas att fondbolag enligt aktiefondslagen (l974:93l) skall söka tillstånd enligt nya lagen inom fem månader, alltså senast den 31 maj 1991. Även allemansfondema förvaltas av fondbolag enligt nämnda lag och bör formellt också söka tillstånd enligt nya lagen. l prop 1989/902153. s 2 resp 46. konstateras att allemansfondema skall förbli siirreglerade, eftersom de inte anses omfattade av EG-direktivet. Därför föreslås endast följdändringar för allemansfondema. Med tanke på den relativt korta tid som återstår tills de nya placeringsreglema skall träda i kraft. vore det önskvärt att fondbolag vars fonders placeringar skall ändras enligt reglerna från den 1 januari 1992 kunde få avvakta med till- ståndsansökan till detta datum.

Slutligen, när det gäller övergångstid till de nya riskspridningsreglema. är det med tanke på fondemas storlek och deras ibland mer koncentre- rade innehav Önskvärt med en tidsperiod på tolv månader. Detta för att undvika eventuella negativa effekter för värdepappersmarknaden och där- med också för andelsägama.

Prop. 1992/ 93 :90 Bilaga 6

-h'

Bilaga 7

Skrivelse från Finansinspektionen 1992—06-25 Finansdepartementets dnr 3484/92

Hemställan om ändring av insiderlagen (l990:1342) m.m.

Sam/nan anning

Erfarenheter som vunnits under den tid insiderlagen varit i kraft, samt de kommande förändringar av börslagstiftningen vilka kommer att påverka tillämpningsområdet för insiderlagen. motiverar att man nu gör vissa an- passningar av berörd lagstiftning.

Finansinspektionen hemställer (m ansvaret för att föra insiderregistret förs över från Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) till Finansinspek- tionen. rm anmälningsskyldigheten till insiderregistret och vissa rutiner med anknytning härtill ändras, att förbudet i vissa falla mot förvaltar- registrering straffsanktioneras, samt att Finansinspektionen i enlighet med intentionema vid tillkomsten av insiderlagen bereds möjlighet till direkt insyn i det kontobaserade aktiesystemet vid insiderbrottsutredningar.

Finansinspektionen hemställer att de föreslagna ändringarna träder i kraft samtidigt med den nya lagen (1992:543) om börs- och clearingverk- samhet och den därav föranledda ändringen (1992:557) i insiderlagen (1990: 1342).

Inledning

Genom den nya insiderlagen som trädde i kraft den 1 februari 1991 ut— vidgades förbudet mot insiderhandel till att gälla såväl privatanställda som offentliganställda, inte som tidigare enbart personer med anknytning till aktiemarknadsbolag, och handel med alla typer av fondpapper på värdepappersmarknaden. Lagstiftningen täcker numera såväl aktiemark- nad. optionsmarknad som obligations- och penningmarknad. Samtidigt med denna utvidgning av tillämpningsområdet skärptes straffet för brott mot handelsförbudet kraftigt. lnsiderlagen följer nära det gällande EG- direktivet på området.

Den nya lagstiftningen ställer stora krav på tillsynsarbetet. Inspektionen har i konsekvens härmed i sin nya organisation inrättat en särskild insiderenhet till vilken under det senaste året rekryterats ett antal kvalificerade utredare med mycket hög kompetens beträffande bl a utred- ning av ekonomisk brottslighet. Till sin hjälp har insiderenheten ett avancerat elektroniskt marknadsövervakningssystem med direkt uppkopp- ling till Stockholms fondbörs. OM Stockholm AB och ett par nyhets- byråer. Stor vikt har också lagts vid att upparbeta kontakter med mark— nadsplatser och aktörer på marknaden samt att få till stånd flexibla samarbetsformer med utländska tillsynsmyndigheter. Syftet med dessa åtgärder har varit självklara och effektema har redan noterats i form av

- att handläggningstiden per ärende kortats ned - att fler utredningar har kunnat bedrivas effektivt samtidigt och då valfritt på ett brett eller smalt plan

Prop. 1992/93 :90

Bilaga 7

- att "samarbete" med åklagare och polis utvecklats smidigt och flexibelt och med tidiga insatser från dessa organ

- att insatser kunnat göras i ett tidigt skede med snabbt informationsut- byte med marknadsplatser och andra aktörer

- att insiderbevakningen nu totalt sett är bättre "i fas" med vad som händer på de olika marknaderna och att information kommer in till en- heten från aktörer och andra på marknaden

- samt att den preventiva effekten har ökats väsentligt, bl a genom att fler personer kommer i direkt kontakt med själva "övervaknings- och utredningsapparaten".

Bevissvårighetema vid denna typ av brottslighet är emellertid påtagliga varför inspektionen. för vilket närmare redogörs nedan. i ett väsentligt avseende hemställer om förändring av regelsystemet för att möjliggöra än effektivare och smidigare informationsinhämtande i utredningssyfte när brottsmisstankar föreligger.

Anmälningsskyldighet till insiderregistret

Från lagen (1985 :571) om värdepappersmarknaden överfördes med vissa förändringar reglerna om att personer med s k insynsställning i aktie- marknadsbolag är anmälningsskyldiga till insiderregistret för eget och vissa närståendes innehav av aktier, konvertibla skuldebrev m m i det egna bolaget.

l propostionen till insiderlagen angavs den bärande tanken bakom anmälningsskyldigheten vara. förutom betydelse för kontrollen av- för- budens efterlevnad, att den förmodas minska intresset för otillåten handel. Ett annat syfte med lagen angavs vara att ge offentlig insyn i vissa värdepappersaffärer. ' '

Utvidgat tillämpningsområde

Riksdagen har i juni 1992 antagit den nya lagen om börs och clearing- verksamhet. Genom denna lag kommer ensamrätten för Stockholms fond- börs att bedriva fondbörsverksamhet att upphöra. och notering av icke inregistrerade fondpapper att tillåtas vid börser och auktoriserade marknadsplatser. [ konsekvens med den nya börslagstiftningen kommer insiderlagens definition av aktiemarknadsbolag att ändras till att avse: "svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats". d v 5 inte som tidigare enbart bolag med inregistrarade aktier och OTC-bolag.

Genom denna nya definition av aktiemarknadsbolag kommer antalet bolag och därtill hörande personer med insynsställning som omfattas av insiderlagens regler om anmälningsskyldighet att öka kraftigt. Den omedelbara effekten blir att det femtiotal olika bolag vars aktier noteras på den s k O—listan kommer att omfattas av reglerna.

Prop. 1992/ 93 :90

Bilaga 7

Insiderregistret datoriserat

Som ett led i en effektivisering av övervakningen av insiderlagstiftningens efterlevnad infördes i insiderlagen bestämmelsen att insiderregistret skall föras av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) med hjälp av automatisk databehandling. Finansinspektionen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för insiderregistret och skall på lämplighet sätt underrätta de registrerade om registret. Liksom tidigare är insiderregistret offentligt.

Ursprungligen var avsikten att hela ADB-systemet för insiderregistret skulle utvecklas i VPC:s stordatormiljö. Med hänsyn till de mycket stora utvecklingskostnader detta skulle medföra och till den begränsade tid som stod till buds beslöt dåvarande Bankinspektionen och VPC att utveckla systemet i en kombinerad person- och stordator-miljö, där registret är persondatorbaserat och i vissa fall erhåller information som förs över från VPC:s stordator.

Inspektionen och VPC framhöll dock i en gemensam skrivelse till Finansdepartementet att det valda systemet inte är lika flexibelt som ett traditionellt stordatorsystem och skulle kunna komma att visa sig otill- räckligt om förutsättningama för systemet väsentligt förändrades. Som exempel på fall. då det kombinerade person- och stordatorsystemet inte skulle vara den bästa lösningen och större del av det totala systemet kunna behöva föras över till stordatom. angavs .

att antalet aktiemarknadsbolag skulle bli avsevärt fler eller kretsen av insiders avsevärt utvidgas genom ny lagstiftning

att möjlighet skulle införas att göra kontinuerliga jämförelser mot VP- registrets information om insidems innehav

att förvaltarregistrering av insiderinnehav skulle tillåtas och rapporte- ringen till insiderregistersystemet ske via VP-systemet.

Anmälningsskyldighetens inträde

Något förenklat uttryckt inträder anmälningsskyldigheten för personer med insynsställning i aktiemarknadsbolag redan när innehavet eller för- ändring i innehavet uppgår till 200 aktier eller, beträffande med aktier i insiderlagen likställda värdepapper. ett marknadsvärde motsvarande 50.000 kronor.

Befrielse från anmälningsskyldigheten

Med anledning av moderniseringen av insiderregistret har i 9 & insider- lagen införts en möjlighet för Finansinspektionen att ge dispens från anmälningsskyldigheten.

Denna möjlighet har utformats på så sätt att Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt. närmare bestämt från register som förs med stöd av aktiekontolagen ( 1989:827). dvs avstämningsregistren hos VPC (jmf 16 & insiderlagen).

Lagstiftaren har ansett att det saknas skäl att kräva manuell anmälan från berörda personer om registrering i insiderregistret av aktieinnehav

Bilaga 7

och förändringar i innehavet i stället kan ske automatiskt i samband med övriga registreringsåtgärder som sker vid aktietransaktioner i avstäm— ningsregistren hos VPC (prop 1990/91:41. s 58). För att möjliggöra en sådan automatisk registrering har det i aktiekontolagen införts en bestämmelse (5 kap 5 5) med innebörden att uppgifter som skall anmälas enligt 9 & insiderlagen får utlämnas till insiderregistret genom automatisk databehandling.

I propositionen till insiderlagen (s 100) påpekade departementschefen att vid sådan automatisk registrering efter dispens kommer rapporteringen att kunna ske inom avsevärt kortare tid än 14 dagar (som är den i lagen angivna tidsfristen för anmälningar).

Det är att märka att den lagtekniska lösning lagstiftaren valt förutsätter en frivillig medverkan från den person med insynsställning som skall om- fattas av dispensen. Lagtexten uppställer visserligen inte något krav på ansökan eller annan aktivitet från den anmälningsskyldiges sida för att erhålla dispens. men för att sådan skall kunna ges måste Finansinspek- tionen / VPC erhålla kännedom om vilka personer som är närstående till den anmälningsskyldige enligt 10 & insiderlagen.

Dispens kan tills vidare endast omfatta aktier i VP-systemet och inte t ex konvertibler eftersom avstämningsregistren hos VPC inte innehåller uppgift om marknadsvärdet. Anmälningsskyldigheten beträffande med aktier likställda instrument inträder vid ett marknadsvärde på 50.000 kronor. Instrumentet som ligger utanför VP-systemet. t ex aktieoptioner och terminer. kan inte heller omfattas av sådan dispens.

På grund av VP-systemets konstruktion får berörda aktier inte ägas med samäganderätt. vare sig av insidem eller av någon denne närstående vars innehav enligt 10 å insiderlagen omfattas av anmälningsskyldig- heten. om dispens skall kunna medges.

Samtliga närstående fysiska och juridiska personer vars innehav enligt 10 & insiderlagen omfattas av insidems anmälningsskyldighet måste av insidem anmälas för registrering så att uppgifter kan överföras även från deras VP-konton till insiderregistret. Detta gäller även sådana personer som blir närstående efter det att dispens medgivits.

Onskemål om anpassning till vunna erfarenheter

Den delade rollen mellan Finansinspektionen och VPC liksom anmäl- ningsreglemas utformning har under det gångna året visat sig medföra stora administrativa nackdelar. Automatiseringen av registret har medfört ett ökat krav på exakthet vid uppgiftslämnandet. Ett mycket stort antal anmälningar har visat sig innehålla sådana brister att de inte har kunnat registreras utan tidsödande kontroller och utredningar. I många fall har VPC inte självständigt kunna bedöma kvaliteten på de gjorda anmäl- ningarna utan vänt sig till Finansinspektionen för att få hjälp. Detta har medfört att oväntat stora personella insatser har fått göras från inspek- tionens sida. Dessa insatser har på ett oacceptabelt sätt tagit resurer från inspektionens insiderbrottsutredande verksamhet.

. Bilaga 7

Mot bakgrund av de hanteringsproblem som redogjorts för ovan och den beslutade ökningen av tillämpningsornrådet för anmälningsreglema vill Finansinspektionen med skärpa förorda visSa förändringar av dessa regler.

Med hänsyn till de angivna syftena för insiderregistret kan ifrågasättas om anmälningsskyldigheten för de personer som har insynsställning i aktiemarknadsbolagen skall ligga på en så pass låg nivå som den nu- varande.

Finansinspektionen förordar ett system där kretsen av personer med insynsställning bevaras. men där

* gränsvärdena för dessa personers anmälningsskyldighet höjs på så sätt att den personliga anmälningsskyldigheten inträder för eget och vissa närståendes innehav när detta sammantaget uppgår till

en (1) procent av aktiekapitalet i bolaget eller, beträffande med aktier likställda värdepapper. ett marknadsvärde motsvarande 250.000 kronor.

* alla affärer oberoende av antal eller värde skall anmälas av den person som ligger över gränsvärdena.

En sådan begränsning skulle medföra att kretsen av idag anmälnings- skyldiga personer med insynsställning i aktiemarknadsbolag skulle minska från ca 4 600 personer till drygt 600 personer. Därtill kommer att kretsen av registrerade närstående personer skulle minska i motsvarande mån.

Genom de föreslagna ändringarna skulle registret och arbetet kring detta bli hanterligare och Finansinspektionens resurser användas på ett mer ändamålsenligt sätt utan att i och för sig det angivna syftet med offentlighet kring vissa värdepappersaffärer behöver anses åsidosatt. Härtill kommer att man genom att minska den totala volymen av registret minska den ovan berörda risken att behöva överflytta en större del av det totala insiderregistersystemet till stordatormiljön. med de väsentligt ökade kostnader och utvecklingsinsatser det skulle föra med sig.

Finansinspektionen. som redan idag är registeransvarig enligt data— lagen, anser vidare att insiderlagen bör ändras på så sätt att det formella ansvaret att föra insiderregistret förs över från VPC till Finansinspek- tionen. Detta skulle möjliggöra för inspektionen att på ett smidigt sätt kunna välja mellan att utnyttja egen personal för registrering och system- underhåll m.m., eller vid behov anlita utomstående (tex VPC). Häri- genom skulle klara kostnadsbesparingar kunna göras för Finansinspek— tionen. En sådan överföring skulle också innebära ett naturligare och lättare sätt för inspektionen att utöva sitt registeransvar. '

Förbud mot förvaltarregistrering i vissa fall

En fråga som hör nära samman både med insiderregistrets funktion och Finansinspektionens insiderbrottsutredande verksamhet är förbudet i 8 & sista stycket insiderlagen. enligt vilket en person med insynsställning eller en honom närstående person som anges i 10 % första stycket insiderlagen, inte får ha sina aktier i aktiemarknadsbolaget förvaltarregistrerade. Bakgrunden till förbudet mot förvaltarregistrering är VPC:s roll att föra insiderregistret med hjälp av ADB och att det enligt lagstiftarens bedöm-

Bilaga 7

ning inte ansågs tekniskt möjligt för VPC att ha direktkontakt med för- valtamas register över ägarna till de förvaltarregistrerade aktierna vilket fördröjer uppdateringen av insiderregistret (prop. 1990/91:42, s. 59). Ett sätt att undvika detta bedömdes vara att inte tillåta personer som är anmälningsskyldiga och dem närstående att ha sina aktier förvaltar- registrerade. Insider-registret skulle därmed innehålla de dagsaktuella uppgiftema om aktieägarna och gjorda transaktioner. vilket bedömdes skulle avsevärt underlätta ett snabbt och effektivt utredningsförfarande vid misstanke om insiderbrott (ibid).

Det bör dock poängteras—att förbudet mot förvaltarregistrering inte i och för sig medför att uppgifterna i insiderregistret skulle bli dagsktuella. Aktualiteten styrs dels av sättet för uppdatering av registret, dels av tids- fristen för anmälan till registret.

Förbudet bör straffsanktionems

Erfarenheterna under det gångna året visar att förbudet i många fall inte efterlevs. Förvaltarregistrering omöjliggör utnyttjandet av den tidigare beskrivna automatiska överföringsrutinen från vp-systemet till insider- registret. samt försvårar i hög grad inspektionens utredningar av miss- tänkta brott mot insiderlagens handelsförbud.

Insiderlagens förbud mot förvaltarregistrering bör därför enligt Finans- inspektionens uppfattning straffsanktioneras på samma nivå som brott mot anmälnings- och uppgiftsskyldigheten. Sådant brott som begås upp— såtligen eller av oaktsamhet kan bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Finansinspektionen har från representanter för fondhandeln under hand mottagit starka önskemål om en ordning som skulle möjliggöra för värde- pappersinstituten att på nytt kunna erbjuda även personer med insynsställ- ning och deras närstående förvaltarregistrering av deras innehav av aktier m.m. i aktiemarknadsbolagen.

En lösning som skisserats och som i viss utsträckning skulle kunna möjliggöra detta kunde vara att utöka Finansinspektionens möjlighet att lämna dispens från anmälningsskyldigheten till sådana fäll där motsvaran- de uppgifter kunde erhållas från sådan förvaltare som inspektionen kunde godtaga. och att i dessa fall således göra undantag från det stadgade för- budet mot förvaltarregistrering.

Finansinspektionen ställer sig positiv till en lösning av skisserat slag. Innan en sådan lösning genomförs bör dock de rättsliga förutsättningar-

na härför utredas närmare t ex avseende det rättsliga förhållandet mellan '

den anmälningsskyldige respektive dennes närstående och förvaltaren. den anmälningsskyldiges straffrättsliga ansvar m.m. Likaså bör de prak- tiska förutsättningama utredas närmare. t ex beträffande de datorrnässiga anpassningar som kan behöva göras hos förvaltama och hos VPC / Finansinspektionen, samt beträffande-täckning av de kostnader som kan uppkomma.

Bilaga 7

lnsyn i avstämningsregistren

Finansinspektionen finner det också angeläget att inspektionen i enlighet med intentionerna vid tillkomsten av insiderlagen nu bereds möjlighet till direkt insyn i avstämningsregistren inom vp-systemet via egen terminal.

Samtidigt med den nya insiderlagen infördes i 5 kap. 5 5 första stycket aktiekontolagen en bestämmelse som fastslår att de myndigheter som ut— reder överträdelser mot reglerna i insiderlagen har rätt till upplysningar ur ett avstämningsregister.

I ett förslag till lagrådsremiss (av förslag till insiderlagen och ändring av aktiekontolagen) förutsattes i specialmotiveringen att uppgifterna skulle kunna inhämtas av utredande personal på myndigheterna genom direkt dataterminalkontakt.

l yttrande över förslaget till lagrådsremiss påpekade Datainspektionen. som i och för sig inte hade någon invändning mot att dåvarande Bank- inspektionen och åklagare gavs insyn i VPC:s avstämningsregister. att frågan om VPC:s rätt att genom terminal lämna ut uppgifter ur ett avstämningsregister fick anses vara uttömmande reglerad i 5 kap. 3 5 aktiekontolagen (som behandlar s.k. storplacerares möjligheter till direktinsyn på sina egna konton med hjälp av terminal).

Datainspektionen anförde att en utvidgning av denna rätt till inspek- tionen och åklagare därför förutsatte att en bestämmelse härom togs in i aktiekontolagen. Den ovan återgivna skrivningen i utkastet till special- motiveringen ströks därefter.

Det är enligt F inansinspektionens uppfattning nu lämpligt att genomföra den ursprungligen tänkta insynsmöjligheten fullt ut, särskilt mot bakgrund av vad som anförts ovan beträffande ökad effektivitet och snabbhet när det gäller utredning av misstänkta insiderbrott.

Det kan tilläggas att den tekniska uppkoppling som krävs redan finns mellan VPC och Finansinspektionen för inspektionens insyn och kontroll (enligt aktiekontolagen) av de kontoförande institutens s.k. likvidhante- ring inom vp-systemet.

Hemställan om lagändring/Förslag till uttömning

Mot bakgrund av vad som anförts ovan hemställer Finansinspektionen att berörd lagstiftning ändras på så sätt att - ansvaret för att föra insiderregistret förs över på Finansinspektionen * genom att ordet "Värdepapperscentralen" ersätts av ordet "Finans- inspektionen" i 14-16 55 insiderlagen - gränserna för anmälningsskyldigheten till insiderregistret höjs * genom att gränsvärdena i 9 & tredje stycket andra punkten insiderlagen höjs till en (1) procent av aktiekapitalet respektive ett marknadsvärde motsvarandet 250.000 kr. samt genom att den därpå följande (nuvarande tredje) punkten upphävs - förbudet mot förvaltarregistrering straff—sanktioneras på samma nivå som brott mot anmälnings- och uppgiftsskyldigheten * genom att det i 22 5 första stycket insiderlagen införs en fjärde punkt med lydelsen "bryter mot förbudet i 8 & sista stycket"

Prop. 1992/93 :90

Bilaga 7

- Finansinspektionen bereds möjlighet till direkt insyn i avstämnings- registren inom det kontobaserade aktiesyståänet

* genom att 5 kap. 5 & aktiekontolagen ändras och ges en lydelse

med innebörden att, när det föreligger misstanke om brott mot insiderlagen, Finansinspektionen och åklagare kostnadsfritt från VPC kan inhämta uppgifter om ett avstämningsregisters innehåll och att dessa uppgifter kan inhämtas via dataterminal.

Vid en förändring av 14—16 åå insiderlagen bör av utrednings- och bevistekniska skäl då samtidigt 14 och 15 åå kompletteras med en före- skrift att bolagen utan dröjsmål till Finansinspektionen skall sända bevis om att respektive person tagit emot underrättelsen från bolaget. Sådant bevis kan utgöras t ex av en kvitterad kopia av underrättelsen. Detta för- slag hänger i och för sig inte samman med registrets omfång eller med ansvaret för dess förande men underrättelsen utgör förutsättning för anmälningsskyldighetens inträde för denna personkategori och från bevistEknisk synpunkt utgör ett sådant bevis en absolut förutsättning för att straffrättsligt ansvar skall kunna göras gällande mot berörda personer för brott mot anmälningsskyldigheten. Det kan nämnas att en föreskrift om skyldighet för bolaget att till Bankinspektionen sända kopia av den då föreskrivna underrättelsen fanns i den tidigare lagen om värdepappers- marknaden. '

Med hänsyn till att den ovan nämnda nya börslagstiftningen - och den därmed sammanhängande utvidgningen av tillämplighetsområdet för reglerna om anmälningsskyldighet till insiderregistret - träder i kraft den 1 januari 1993 (eller den tidigare dag regeringen bestämmer) är det ett mycket starkt önskemål att de av inspektionen nu föreslagna föränd- ringarna skulle kunna träda i kraft vid samma tidpunkt.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören efter föredragning av Anders Backman. 1 den slutliga handläggningen har också deltagit avdelningschefen Kjell Arvidsson och enhetschefen Bernt Magnusson.

Anders Sahlén

Anders Backman

Prop. 1992/ 93 :90

Bilaga 8

3. Värdepappersfonder

Hänvisningar till S3

3.1. Allmänt om EES-regler om fondföretag

EES-reglerna för värdepappersfondsverksamhet återfinns i bilaga IX till EES-avtalet. Där hänvisas bl.a. till rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fond- företag) och rådets direktiv 88/220/EEG av den 22 mars 1988 med änd- ring. såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag, av direktiv 85/611/EEG. Direktiven bör i svensk översättning fogas till protokollet i detta ärende som bilagorna 9 och 10.

Med bildrör-(amg avses. enligt artikel 1 i 1985 års direktiV. företag - som har till enda syfte att företa kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper med kapital från allmänheten och som tillämpar principen om riskspridning. och

- vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med tnedel ur företagets tillgångar.

Från direktivets tillämpningsområde undantas

1. fondföretag vars andelar inte återköps eller inlöses (slutna fonder).

2. fondföretag som anskaffar kapital utan att marknadsföra sina andelar till allmänheten inom gemenskapen.

3. fondföretag vars andelar får säljas endast till allmänheten i icke- medlemsländer,

4. särskilda kategorier av fondföretag som undantagits av hemlandet därför att direktivets placeringsregler och bestämmelser om inlåning inte är ändamålsenliga för dessa.

5. sådana fondföretag som bygger på bolagsrättslig grund (investe— ringsbolag) och vars tillgångar via dotterbolag är placerade huvudsakligen i annat än överlåtbara värdepapper.

Fondföretagen kan ha olika rättslig form beroende på vad som stadgas i varje enskilt lands nationella lagstiftning. Enligt artikel 1 i direktivet kan fondföretag vara bildade på kontntktsrättslig grund ("mutual fund"). enligt trustlagstiftning ("unit trust") eller på bolagsrättslig grund ("investment company "). 1 det fall fonduppbyggnaden baseras på bolags- rättslig grund ägs tillgångarna av bolaget och "andelsägarna" utgörs då av aktieägama i bolaget. 1 de andra fallen lägs fondförmt'igenheten av andelsägama gemensamt. Vid trustkonstruktionen finns också en särskild rättslig ägare ("trustee") med i bilden. De svenska värdepappersfondema är närmast att hänföra till kategorien " mutual fund".

Direktivet föreskriver obligatorisk auktorisation av fondföretag (artikel 4). Härutöver innehåller direktivet bl.a. bestämmelser om hur verksamheten skall vara organiserad (avsnitten 111 och IV). placerings- regler (avsnitt V). bestämmelser om in formation till andelsägama (avsnitt VI). fondföretags allmänna förplikter (avsnitt Vll). regler för fondföretag som bjuder ut sina andelar i andra medlemsländer än hemlandet (avsnitt V 111) och bestämmelser om de myndigheter som svarar för auktorisation och tillsyn (avsnitt IX). '

Prop. 1992/93 :90

EG:s regler för en inre finansiell marknad. vilka omfattas av bilaga lX till EES-avtalet. bygger på tre grundprinciper: en enda auktorisation. hemlandstillsyn och minimiharmonisering av medlemsländernas regel- verk. Dessa principer har genomförts i störst utsträckning beträffande verksamhet i banker och andra kreditinstitut. Inom värdepappers— marknadsområdet gäller de för närvarande enbart för värdepappersfonder och andra typer av fondföretag. För fondföretag innebär principen om en enda auktorisation att en auktorisation som ett fondföretag fått i det medlemsland där det hör hemma skall gälla i hela EG-området. Fond- företaget skall med stöd av denna auktorisation obehindrat kunna bjuda ut och marknadsföra sina andelar. utan att det där skall ställas krav på etablering eller särskilt tillstånd. Verksamheten skall, var den än bedrivs inom gemenskapen, i princip stå under hemlandstillsyn. En ordning med en enda auktorisation och hemlandstillsyn förutsätter att varje medlems- land godtar övriga medlemsländers regler för fondverksamhet och offent- lig tillsyn som tillräckliga för att tillgodose det egna landets anspråk på sundhet i rörelsen. Därför har i direktivform lagts fast vissa baskrav syftande till harmonisering av grundläggande regler för verksamheten.

Genom lagen om värdepappersfonder, som trädde i kraft den 1 januari 1991 (prop. 1989/90:153, bet. 1990/91:NU4, rskr. l990/9lz47. SFS 1990: 1 ] l4). skedde en nära nog fullständig anpassning av den svenska lagstiftningen till minimikraven i direktivet om fondföretag. Denna anpassning innebar. i förhållande till då gällande lagstiftning (1974 ars aktiefondslag), att bestämmelserna om riskspridning och om skyldighet att lämna information om fonden till fondandelsägare och blivande sådana skärptes. I övrigt genomfördes flera mindre justeringar i regelverket för att nå harmonisering med EG-reglema.

Ett första steg i riktning mot svenskt deltagande i ett gemensamt system för tillsyn av värdepappersfonder baserat på principerna om hemlands- auktorisation och hemlandstillsyn togs genom att det i lagen om värde- pappersfonder infördes möjlighet för utländska fondföretag, som väsent- ligen uppfyller lagens krav, att få bedriva fondverksamhet i Sverige efter tillstånd av Finansinspektionen.

Hänvisningar till S3-1

  • Prop. 1992/93:90: Avsnitt 10.2

3.2. Utländska fondföretag

Mitt förslag: Fondföretag som har auktoriserats i ett land inom EES får, efter anmälan till F inansinspektionen. bedriva fondverk- samhet i Sverige med eller utan etablering av filial. För fondföre- tag hemmahörande i ett land utanför EES krävs tillstånd av F inansinspektion för rätten att bedriva samma verksamhet.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt förslag utom så till vida att i promemorian även fondföretag från länder utanför EES föreslås få rätt att bjuda ut och marknadsföra sina andelar här i landet efter

Prop. 1992/93 190

anmälan till Finansinspektionen och att fondföretag inom EES föreslås få söka tillstånd vid filialetablering.

Remissinstanserna: Finansinspe/manen har ingen erinran mot att fond- företag verksamma inom EES får bjuda ut och marknadsföra sina andelar i Sverige efter ett enkelt anmälningsförfarande. Svenska Fondhandlare— föreningen. med vilken Svenska Bankföreningen instämmer, anser att möjligheten för utländska fondföretag att bjuda ut och marknadsföra sina andelar i Sverige, efter anmälan till Finansinspektionen. bör begränsas till fondföretag med säte i något av de länder som omfattas av EES- avtalet. Enlig föreningen garanteras härigenom ett rimligt mått av lik- ställda krav på fondföretagens kvalitet och på tillsynen av dem. Liknande synpunkter framförs även av Sparbankernas Bank.

Riksgäldskontoret menar att principen om en enda auktorisation bör tillämpas fullt ut beträffande fondföretag från länder som är anslutna till EES-avtalet och att de således bör få etablera filial i Sverige utan särskilt tillstånd. Konkurrensverket anser. från de utgångspunkter som verket har att beakta, det värdefullt att någon skillnad inte görs mellan fondföretag hemmahörande inom EES och företag från andra länder.

EES-avtalet: Genom direktivet om fondföretag infördes i EG-rätten regler om frihet för sådana företag att bjuda ut ("market") sina andelar i andra medlemsländer med stöd av auktorisation som meddelats i hem— landet.

Enligt direktivets artikel 4 skall en auktorisation som meddelats i ett fondföretags hemland gälla i samtliga medlemsländer. Det ställs inte något krav på att fondföretag som bjuder ut sina andelar i ett annat medlemsland än hemlandet måste ha någon form av etablering i värd- landet.

Av artikel 44 framgår att ett fondföretag som bjuder ut sina andelar i ett annat medlemsland måste följa de lagar och andra författningar som gäller i värdlandet och som faller utanför direktivets tillämpningsområde. Det sägs uttryckligen att fondföretaget fär marknadsföra ("advertise") sina andelar i de medlemsländer där dessa bjuds ut. Därvid måste värd- landets bestämmelser om marknadsföring följas.

Fondföretaget måste i enlighet med de lagar och andra författningar som gäller i värdlandet - vidta erforderliga åtgärder för att där kunna göra utbetalningar till andelsägama, verkställa återköp och inlösen samt lämna den information som fondföretag är skyldiga att tillhandahålla (artikel 45).

lnnan ett fondföretag bjuder ut sina andelar i annat medlemsland skall de behöriga myndigheterna i hemlandet och värdlandet underrättas (artikel 46). Underrättelsen till värdlandet skall åtföljas av ett intyg från de behöriga myndigheterna i hemlandet som utvisar att fondföretaget uppfyller de villkor som ställs i direktivet samt av vissa angivna uppgifter om verksamheten. Andelar får bjudas ut i värdlandet två månader efter det att underättelsen med tillhörande uppgifter getts in till värdlandsmyn- digheten. Detta gäller dock inte om värdlandsmyndigheten i beslut dess- förinnan bedömt att den planerade försäljningen av andelar i värdlandet strider mot de regler som gäller i värdlandet.

Prop. 1992/ 93 :90

Skälen för mitt förslag: De beskrivna direktivreglema om verksamhet i annat land än hemlandet gäller sådan verksamhet som bedrivs utan att en självständig juridisk person bildas eller förvärvas i värdlandet. Reglerna är alltså inte tillämpliga på ett utländskt fondföretags etablering av dotterföretag. Sådana formellt fristående företag regleras i princip helt och hållet av lagstiftningen i det land där etableringen sker. Rätten att etablera dotterföretag i annat land följer bl.a. av artiklarna 31-35 i EES- avtalet och de skyldigheter ett land har att tillåta kapitalöverföringar i form av direktinvesteringar. Vad gäller fri rörlighet för kapital inom EES finns bestämmelser i bilaga Xll till avtalet, särskilt i det där intagna s.k. slutliberaliseringsdirektivet (88/361/EEG).

Den fråga som nu är aktuell gäller verksamhet som utgår från ett fond- företag som auktoriserats i utlandet.

Enligt 4 5 lagen om värdepappersfonder får utländska företag bedriva fondverksamhet i Sverige efter tillstånd av Finansinspektionen, om verk- samheten väsentligen uppfyller de krav som ställs i lagen. I annan lag- stiftning på det finansiella området, t.ex. lagen (1991:981) om värde- pappersrörelse, ställs i motsvarande fall krav på etablering (filial). Ett sådant krav finns dock inte i den nämnda paragrafen. Mot bakgrund av detta och då lagen om värdepappersfonder inte innehåller något uttryck- ligt förbud för utländska fondföretag att tillhandahålla tjänster i Sverige direkt från utlandet (cross border-verksamhet) kan det i vissa fall råda osäkerhet om en aktivitet är av sådant slag att den kan hänföras till tillståndspliktig verksamhet.

Det nya med EES—reglema om fondföretag är att svenska myndigheter har att godta auktorisationer meddelade i andra EES-länder som legi- timerande för rätten att bjuda ut - och därmed även marknadsföra - andelar i Sverige. På samma sätt skall svenska värdepappersfonder kunna bedriva verksamhet i andra EES—länder. Den ordning" som skall gälla enligt EES-reglema bygger på en harmonisering av deltagande länders bestämmelser om grundläggande verksamhetsförutsättningar och på en samsyn i fråga om kraven på tillsyn av fondföretagens verksamhet. Den anpassning av den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder till EG- reglema som genomfördes år 1991 har berett väg för sådana lagändringar som jag nu föreslår. EES-reglema i dessa delar kan med i huvudsak oförändrad lydelse fogas in i lagen om värdepappersfonder.

Det bör i enlighet härmed i lagen föras in särskilda bestämmelser om rätt för utländska fondföretag med säte inom EES att med stöd av hem- landsauktorisation driva verksamhet i Sverige. Vad gäller förutsätt- ningama för marknadstillträdet bör. enligt min mening, i princip ingen skillnad göras mellan de fall då verksamheten bedrivs via filialetablering och då sådan etablering inte sker. I båda fallen bör tillträdet kunna ske i enlighet med EES-reglema, dvs. verksamhet får inledas här i landet efter det att ett anmälningsförfamnde iakttagits.

De föreslagna reglerna om rätt för fondföretag att verka i Sverige med stöd av hemlandsauktorisation har relevans för EES-området. I fråga om fondföretag från länder utanför EES bör. i överensstämmelse med vad som nu gäller. ställas krav på särskilt tillstånd. Ett tillståndsförfarande är

Prop. l992/93z90

enligt min mening nödvändigt för att tillgodose andelsägamas behov av ett grundläggande skydd. Tillstånd bör beviljas om företaget i sitt hem- land driver likartad verksamhet och där står under betryggande tillsyn, och den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att be- drivas i sunda former. Tillståndsprövningen bör i överenstämmelse med den ordning som gäller för svenska företag anförtros Finansinspektionen direkt i lagen.

3.3. Tillsyn över utländska fondföretag

Mitt förslag: Ett utländskt fondföretag som bedriver verksamhet i Sverige står i första hand under tillsyn av myndighet i hemlandet. Finansinspektionen skall dock vaka över att företaget följer de regler som måste iakttas beträffande den del av verksamheten som bedrivs här i landet. Vid överträdelse av dessa regler får inspek- tionen ingripa mot företaget. Finansinspektionen skall underrätta hemlandsmyndigheten om sådana ingripanden.

Finansinspektionen skall underrätta behöriga myndigheter i andra EES-länder där ett fondbolag bjuder ut andelar i en svensk värdepappersfond när återkallelse av tillstånd eller andra allvarliga åtgärder vidtas som rör fonden och då uppskov med återköp eller inlösen av fondandelar görs.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstanserna: Finansinspektionen anmärker att den bör ha verk- ningsfulla medel att ingripa mot fondföretag från länder utanför EES. eftersom det i dessa fall kan råda osäkerhet om vilka sanktionsmöjlig- heter som står hemlandsmyndigheten till buds. Remissinstansemai Övrigt tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran.

EES-avtalet: Enligt artikel 49 i direktivet om fondföretag skall ansvaret för tillsynen över fondföretag vila på myndigheterna i hem- landet. I de fall fondföretag bjuder ut sina andelar i andra länder än hemlandet skall emellertid värdlandsmyndighetema svara för kontrollen av att företagen följer de särskilda bestämmelser som enligt direktivet måste iakttas vid sådana aktiviteter.

Enligt artikel 50 i direktivet skall de behöriga myndigheterna i medlemsländerna samarbeta och utbyta nödvändig information. Av samma artikel framgår att sekretess skall gälla i fråga om information som erhållits inom ramen för tillsynsmyndighetemas verksamhet. Sekretessen skall dock inte hindra informationsutbytet mellan medlems- ländemas tillsynsmyndigheter.

Liksom beträffande rätten att auktorisera och utöva tillsyn tillkommer rätten att ingripa mot fondföretag som bryter mot hemlandets lagstiftning eller fondens egna bestämmelser hemlandsmyndigheten (artikel 52). Värdlandsmyndigheten får dock vidta åtgärder mot fondföretag som över- träder de särskilda föreskrifter som det enligt direktivets avsnitt Vlll

(artiklarna 44-48) åligger fondföretag som bjuder ut sina andelar i andra länder att följa. Dessa åligganden innebär sammanfattningsvis att fond- företaget skall

- överlämna viss information till värdlandsmyndigheten innan det börjar bjuda ut sina andelar i värdlandet,

- iaktta de bestämmelser som gäller i värdlandet om marknadsföring och reklam,

- se till att arrangemang för utbetalningar till andelsägama samt återköp och inlösen av fondandelar finns i värdlandet.

- i värdlandet tillhandahålla erforderliga handlingar och information till andelsägama på minst ett av värdlandets officiella språk samt

- göra ett förtydligande tillägg till sin "företagsbeteckning", om vård- landet kräver detta.

Direktivet säger inget om vilka åtgärder som värdlandsmyndigheten får vidta mot utländska fondföretag eller om förfaringssättet för sådana ingripanden.

Enligt artikel 52 föreligger skyldighet för hemlandsmyndigheten att i vissa fall "utan dröj smål" underrätta myndigheterna i de andra medlems- länder där det egna landets fondföretag bjuder ut sina andelar om beslut som rör dessa fondföretag. Värdlandsmyndighetema skall underrättas då ett fondföretags auktorisation återkallas. när andra allvarliga åtgärder vidtas mot företaget och när fondföretaget av någon anledning inte om- gående kan lösa in andelar.

Skälen för mitt förslag: Varken i lagen om värdepappersfonder eller förarbetena till lagen sägs något om Finansinspektionens tillsynsansvar för utländska fondföretag som fått tillstånd att bedriva fondverksamhet här i landet. Härav kan knappast dras någon annan slutsats än att till- synsansvaret i princip vilar på hemlandets tillsynsmyndighet. Detta är också utgångspunkten i EES-reglema om fondföretag. Det tillsynsansvar som förbehålls värdlandets myndigheter begränsar sig enligt EES-regler- na, som tidigare redovisats, till en kontroll av att de utländska fondföre- tagen iakttar de särskilda bestämmelser som gäller vid utbjudande av an- delar utanför hemlandet.

I lagen om värdepappersfonder bör införas de regler som krävs för att Finansinspektionen skall kunna utöva den tillsyn som EES-reglema ger möjlighet till beträffande fondföretag från andra EES-länder som bedriver verksamhet här i landet. För att tillsynen skall få någon reell innebörd bör den förenas med befogenheter för inspektionen att ingripa genom att. som en yttersta åtgärd, förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet.

För utländska fondföretag hemmahörande utanför EES föreslås. som tidigare nämnts. ett krav på tillstånd för att de skall få driva verksamhet här. Den yttersta sanktionsmöjlighet som skall kunna tillgripas för sådana fondföretag bör därför vara återkallelse av tillståndet. Redan nu finns möjlighet att förelägga den som bedriver verksamhet utan tillstånd att upphöra med denna.

Vid ingripanden mot såväl fondföretag från andra EES-länder som företag från länder utanför EES bör Finansinspektionen vara skyldig att underrätta hemlandsmyndigheten.

Den informationsskyldighet för Finansinspektionen som följer av artikel 52 i direktivet om fondföretag, nämligen att behöriga myndigheter i andra EES—länder där svenska värdepappersfonder bjuder ut och mark- nadsför sina andelar skall underrättas om viktiga förhållanden som inträffat beträffande fonderna, bör skrivas in i lagen.

EES-ländemas behöriga myndigheter skall enligt EES-reglema sam- arbeta och utbyta nödvändig information. Jag bedömer det inte ändamåls- enligt att utöver vad som nyss sagts - i lag ta in föreskrifter om i vilka situationer och under vilka förutsättningar Finansinspektionen skall förse tillsynsorgan i de andra EES-ländema med uppgifter om i Sverige verk- samma fondföretag. I den mån det behövs kan regeringen lämna närmare föreskrifter genom förordning.

3.4 Domstolsprövning vid uppehållande av tillståndsärende.

Mitt förslag: Om ett beslut om tillstånd att bedriva fondverk- samhet inte har fattats inom sex månader. har sökanden rätt att begära förklaring av kammarrätt att ärendet onödigt uppehålls. Har beslut inte meddelats inom viss tid efter det att domstolen avgett en sådan förklaring. skall det anses som att ansökan av- slagits. '

Promemorians förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Sparbankernas Bank anser att den lösning med rätt att väcka klandertalan vid allmän domstol som valts i lagen om börs- och clearingverksamhet för liknande situationer är att föredra. En sådan ordning kan förväntas ge en större garanti för ett snabbt avgörande och samtidigt säkerställa en större rättssäkerhet. Finansbolagens Förening ifrågasätter om inte en anpassning till EES-avtalets regler kräver en sådan fullständig rätt till domstolsprövning som, enligt föreningens mening, direktivet om fondföretag föreskriver. Övriga remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran.

EES-avtalet: Enligt artikel 51.2 i direktivet om fondföretag skall myndighetsbeslut som fattats med stöd av lag eller annan författning, som utfärdats i enlighet med direktivet. kunna göras till föremål för domstols- prövning. Detsamma skall gälla då inget beslut har fattats inom sex månader från det att en auktorisationsansökan innehållande alla nödvändi- ga uppgifter har getts in.

Skälen för mitt förslag: Beslut som Finansinspektionen fattar i ären-' den enligt lagen om värdepappersfonder överklagas hos kammarrätten. Den i direktiven föreskrivna ordningen att en myndighets underlåtenhet att meddela beslut i ett tillståndsärende skulle kunna föranleda domstols- prövning saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I den nya lagen om

börs- och clearingverksamhet. som träder i kraft senast vid årsskiftet. finns emellertid en regel av sådan typ i fråga om beslut om inregistrering av fondpapper vid börs. Om börsen inte fattat beslut i anledning av en ansökan om inregistrering inom sex månader från det att en fullständig ansökan förelåg. skall detta anses som ett avslag på ansökan. Avslags- beslut får enligt 12 kap. 2 5 samma lag angripas genom att sökanden väcker talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från beslutet. Om talan inte väcks inom denna tid går talerätten förlorad. Den beskrivna ordningen har införts i den nya börslagstiftningen för att tillgodose krav i det första börsdirektivet (79/279/EEG) av motsvarande innebörd som den nu aktuella bestämmelsen i direktivet om fondföretag.

I föreliggande fall kan kan det knappast anses ändamålsenligt att en förvaltningsdomstol skall överta en auktorisationsansökan från en dröjande myndighet och i dess ställe göra en fullständig prövning av alla föreliggande omständigheter. Det lämpligaste torde i stället vara en procedur som framtvingar att den myndighet som det åligger att göra denna prövning verkligen gör det och meddelar ett uttryckligt beslut.

Detta syfte kan enligt min mening bäst vinnas genom att sökanden får rätt att begära domstolens förklaring att ärendet onödigt uppehålls. Har domstolen väl anslutit sig till sökandens uppfattning och avgett en sådan förklaring finns det inte längre något giltigt försvar för myndigheten att ytterligare dröja med beslutet. Domstolen skall således i första hand endast pröva om ärendet är färdigt för avgörande, om samtliga hand- lingar och uppgifter som behövs som underlag för beslutet har lämnats till myndigheten och, i förekommande fall. om alla nödvändiga samråds- törfaranden har iakttagits. _

Mitt förslag till införlivande av direktivreglema innebär att sökanden får en ovillkorlig rätt att vända sig till domstol när den föreskrivna tiden om sex månader har gått från det att ansökan gavs in. Finner domstolen att ärendet inte är färdigt för avgörande och att detta förhållande inte kan lastas myndigheten. kan sökanden när som helst begära en ny förklaring om onödigt uppehållande. När domstolen väl har kommit fram till att ärendet är moget för avgörande börjar en ny frist om sex månader löpa. Föreligger det vid utgången av denna frist fortfarande inget beslut. får det anses som att ett avslagsbeslut meddelats samma dag. I denna situa- tion tillämpas de generella reglerna om överklagande. Sannolikt kommer denna utväg aldrig att behöva tillgripas.

Frågan om ett ärende onödigt uppehålls bör prövas av kammarrätt som första instans.

Det bör erinras om att Domstolsutredningen i betänkandet (SOU 1991:106) Domstolama inför 2000-talet har föreslagit att den första domstolsprövningen av i princip alla förvaltningsbeslut skall ske i länsrätt. Remissbehandlingen av betänkandet avslutas under oktober 1992. Instansordningen i nu aktuellt ärende. liksom beslut av Finans- inspektionen i ärenden enligt lagen om värdepappersfonder. kan komma att ändras på grund av Domstolsutredningens förslag. Detta betyder i så fall att prövning skall ske i länsrätt i stället för i kammarrätt.

Några remissinstanser har rest invändningar mot förslaget och i stället förordat den speciella ordning för domstolsprövning av uteblivet beslut som föreskrivs i lagen om börs- och clearingverksamhet. Reglerna i den lagen skall emellertid ses mot bakgrund av att en börs inte är någon myndighet och att det där således i grunden blir fråga om en civilrättslig tvist mellan börsen och den emittent som söker inregistrering av sina värdepapper. Det bör nämnas att ordningen med rätt att begära förvalt- ningsdomstols prövning av om ärendet onödigt uppehålls i prop. 1992/93:89 om ändrad lagstiftning för banker och andra kreditins- titut med anledning av EES—avtalet. m.m. har föreslagits beträffande bl.a. uteblivet ställningstagande till ansökan om bankoktroj och auktorisation av kreditmarknadsbolag.

3.5. Förbud mot ombildning av värdepappersfonder

Mitt förslag: Ett förbud införs mot att ombilda värdepappers- fonder till annan form av kollektiv kapitalbildning.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. EES-avtalet: Enligt artikel 1.5 i direktivet om fondföretag skall det föreligga förbud för fondföretag att ombilda sig till ett sådant företag för kollektiva investeringar som inte omfattas av direktivet.

Skälen för mitt förslag: Lagen om värdepappersfonder innehåller för närvarande inte något uttryckligt förbud av det slag som anges i direk- tivet. Det kan emellertid ifrågasättas om inte bestämmelserna om upp- hörande av fondverksamhet och återkallelse av tillstånd att bedriva sådan verksamhet i praktiken har samma verkan som ett ombildningsförbud. även om de uttalanden som gjorts vid tillkomsten av den nya börslagstift- ningen angående möjligheterna att göra om en värdepappersfond till en s.k. nationell fond enligt 3 5 lagen om värdepappersfonder (prop. 1991/92:113 s. 120) pekar i annan riktning. Ett fullständigt uppfyllande av EES-avtalet fordrar emellertid att det inte råder någon oklarhet i detta avseende. Jag föreslår därför att det förs in ett uttryckligt ombildningsför- bud i lagen om värdepappersfonder. Med ett sådant förbud tydliggörs bl.a. att det inte går att transformera en värdepappersfond till en s.k. nationell fond. som ju inte omfattas av EES-reglema.

Hänvisningar till S3-5

3.6. Förvaltning av s.k. nationella fonder

Mitt förslag: Fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen även bedriva sådan annan näringsverksamhet som avses i 3 5 lagen om värdepappersfonder, dvs. förvalta nationella fonder.

Fondbolagens Förenings förslag överensstämmer med mitt förslag.

Prop. 1992/93 :90

Remissinstanserna: Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att frågan inte är tillräckligt utredd och att förslaget leder till att det institutionella ägandet ytterligare ökar och koncentreras. Övriga remiss- instanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. Riksskatte- wfrket redogör i sitt remissyttrande för de olikheter i beskattningreglema som föreligger för olika slag av fonder. Verket förordar sammanfatt- ningsvis att inkomstbeskattningen löses så att reglerna för i vart fall fonder med ett större antal delägare blir så enhetliga som möjligt.

Skälen för mitt förslag: De nuvarande bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder innebär att fondbolag inte får ägna sig åt annan verksamhet än fondverksamhet, dvs. förvaltning av en eller flera värde- pappersfonder samt försäljning och inlösen av andelar i fonderna. Sådan annan näringsverksamhet enligt 3 5 nämnda lag som inte är fondverk- samhet och där allmänheten erbjuds att för gemensam räkning delta i förvärv och förvaltning av finansiella instrument står ej öppen för fondbolag (jfr prop. 1989/90:153 s. 48).

Som framgår av det föregående avsnittet föreslår jag att det införs ett förbud mot ombildning av värdepappersfonder till någon annan form av kollektiv kapitalbildning. Förbudet föranleds av EES-anpassningen av reglerna för värdepappersfonder. Det föreslagna förbudet innebär hinder mot sådan ombildning av värdepappersfonder inriktade på placeringar i penningmarknadsinstrument (penningmarknadsfonder) till nationella fonder enligt 3 5 lagen om värdepappersfonder som utgör ett av motiven

för Fondbolagens Förenings framställning. Även om sådan ombildning inte längre kan komma 1 fraga anser jag att det bör öppnas möjlighet för fondbolag att förvalta fonder av det slag som avses i den nyss nämnda bestämmelsen. Som anförts av föreningen och Riksbanken finns det skäl att tillvarata fondbolagens kompetens och administrativa resurser även för dessa förvaltningsuppgifter. En sådan utvidgning av fondbolagens verk- samhetsfält medför dessutom att de kan äta sig förvaltning av förut- varande företagsanknutna aktiesparfonder, vilket Fondbolagens Förening framfört önskemål om i sin framställning.

Den utvidgning av fondbolagens verksamhetsfält som här föreslås är förenlig med EES-reglema om föndföretag. Enligt artikel 6 i direktivet 85/61 l/EEG får ett förvaltningsbolag. dvs. vad som i Sverige motsvaras av ett fondbolag. inte ägna sig åt annan verksamhet än förvaltning av värdepappersfönder ("unit trusLs") och investeringsbolag. En värde- pappersfond i direktivets mening innefattar dock även andra företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper än sådana som regleras i direktivet och som däri benämns fondföretag ("UCITS").

Jag har förståelse för den av Fondbolagens Förening framförda uppfatt- ningen att även sådana fonder som förvaltas av fondbolag enligt bestäm- melserna i 3 'bör behandlas som värdepappersfonder i skatterättslig mening. Enligt min mening kräver denna fråga dock ytterligare över- väganden.

Hänvisningar till S3-6

3.7. Information till andelsägama

Mitt förslag: Skyldigheten för fondbolag att tillställa samtliga andelsägare årsberättelser och halvårsredogörelser ändras på så sätt att handlingarna inte behöver tillställas andelsägare som avböjt att få dem.

Fondbolagens Förenings förslag: Föreningen föreslår att årsberättelser och halvårsredogörelser skall behöva tillställas enbart andelsägare som begärt det eller andelsägare som inte avböjt att få handlingarna.

Remissimtanserna: Ingen av remissinstansema motsätter sig en för- ändring av skyldigheten att skicka ut årsberättelser och halvårsredo- görelser till andelsägama. Olika meningar föreligger dock om vilket av föreningens två förslag som är den lämpligaste lösningen.

Kammarrätten i Sundsvall, Konsumentverket, Sveriges Industriförbund, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Akliejfrämjandet förordar det alternativ som innebär att en andelsägare själv måste avsäga sig den aktuella informationen för att fondbolaget inte skall behöva tillställa honom den. Riksbanken, Riksgäldrkontoret, Finansinspektionen och Stockholms Fondbörs ansluter sig till det alternativ som innebär att handlingarna i fråga måste tillställas endast andelsägare som begärt att få dem.

Skälen för mitt förslag: Enligt 27 å andra stycket lagen om värde- pappersfonder skall fondbolagen tillställa samtliga föndandelsägare års- berättelser och halvårsredogörelser avseende de fonder som bolagen för- valtar. I samband med införandet av den nya lagen om värdepappers— fonder skärptes överlag kravet på information om fondema till andels- ägama. Detta hade delvis sin grund i att den i den gamla lagen (aktie— fondslagen) föreskrivna rätten för fondandelsägama att utse styrelse- ledamöter i fondbolaget togs bort.

Fondbolagens Förening framförde redan vid beredningen av lagen om värdepappersfonder uppfattningen att skyldigheten att sända ut informa- tion om fonden borde inskränkas till dem som särskilt begär att få sådan. Med anledning härav anförde föredragande statsrådet att visst material bör skickas ut till samtliga andelsägare (prop. 1989/90: 153 s. 69). Härvid framhölls att en möjlighet att begränsa kostnadema för detta var att skicka ut förkortade versioner av årsberättelser och halvårsredogörelser med en upplysning om att fylligare material fanns tillgängligt.

Som skäl för den nu aktuella begäran om mildring av informationsskyl- digheten har föreningen anfört bl.a. att många andelsägare inte är intresserade av den information som ges i årsberättelsema och halvårs- redogörelsema och att det innebär onödiga kostnader att ändå skicka ut handlingama till dessa andelsägare. Föreningen anför också att slopandet av den undre åldersgränsen för sparande i allemansfond inneburit att antalet familjer med flera fondsparare ökat. vilket i sin tur medfört att samma information skickas i flera exemplar till samma familj. Före-

ningen anmärker att kostnaden för informationen i sista hand drabbar andelsägama själva.

Givetvis ligger det ett visst resursslöseri i att skicka ut arsberättelser och halvårsredogörelser till andelsägare som inte är intresserade av den information om fonden som finns i dessa handlingar. Samtidigt är det viktigt att andelsägama för att kunna bevaka sina intressen får del av sådan grundläggande. regelbunden information om fondens verksamhet som årberättelsema och halvårsredogörelsema innehaller. Med hänsyn härtill anser jag det vara att gå för långt att inskränka skyldigheten att skicka ut handlingama till enbart sådana andelsägare som uttryckligen begärt att få dem. Däremot ser jag det som rimligt att årsberättelser och halvårsredogörelser inte skall behöva tillställas andelsägare som avböjt att få dem. Ingen av remissinstansema har heller invänt mot en sådan mildring i informationsskyldigheten. Bestämmelsen i 275 lagen om värdepappersfonder bör därför ändras i enlighet med vad jag nu angett.

Den nu behandlade frågan väcktes av Fondbolagens Förening i en skrivelse som kom in till Finansdepartementet i juni l99l. l samma skrivelse föreslogs även att det genom ändringar i lagen om värde- pappersfonder och skattelagstiftningen öppnas möjlighet för samman- slagning och delning av värdepappersfonder. Detta förslag behöver över- vägas ytterligare. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning i saken. Jag avser i stället att äterkornma till frågan.

Hänvisningar till S3-7

3.8. Fondandelsbevis

Mitt förslag: Enligt 5 5 lagen (l990:1115) om ikraftträdande av lagen om värdepappersfonder skall fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt den upphävda aktiefondslagen (1974z93 [) senast per årsskiftet 1992/93 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevisen. Slutdatumet för denna registrering flyttas fram till den 31 december 1993.

Bakgrunden till mitt förslag: Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska Bankföreningen. Fondbolagens Förening och Sparbankernas Bank har i en skrivelse. som kom in till Finansdepartementet den 2 oktober 1993. hernställt om lagändringar som gör det möjligt att hos fondbolagen föwaltarregistrera andelar i värdepappersfonder senast vid årsskiftet 1992/93. Som skäl för ändringama anförs bl.a. att förbudet mot förvaltarregistrering av fondandelar avsevärt försvårar möjlighetema att arrangera en samlad förvaltning av enskilda personers värdepappers- innehav och att hanteringen av pantsäkerheter kompliceras. Kravet på snara lagändringar motiveras med att innehavare av fondandelsbevis som utfärdats medan aktiefondslagen gällde skall ha registrerats av fond- bolagen före utgängen av är 1992. Omläggningen till ett system med Jirektregistrering hos fondbolagen av i depå lagda fondandelsbevis

kommer enligt förslagsställama att medföra ett kostsamt och omfattande arbete om inte en möjlighet till förvaltarregistrering öppnas.

Skälen för mitt förslag: Enligt 31 & lagen om värdepappersfonder skall fondbolag föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av fondandelar. Bestämmelsen innebär att endast registrerande fonder är tillåtna. Vidare innebär bestämmelsen att förvaltarregistrering av andels- ägare är utesluten (prop. 1989/90:153 s. 70).

Enligt 5 5 lagen om ikraftträdande av lagen om värdepappersfonder skall fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefondslagen senast den 31 december 1992 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonden.

Skrivelsen från Svenska Fondhandlareföreningen m.fl. har helt nyligen kommit in till Finansdepartementet. Den har därför ännu ej kunnat remissbehandlas. Den föreslagna lagstiftningsåtgärden är enligt min mening inte så okomplicerad att kravet på en normal beredning kan frångås. Jag är inte beredd att utan en sådan ta ställning i saken. l avvaktan härpå bör dock den tidpunkt då fondbolagen senast skall ha registrerat innehavare av fondandelsbevis flyttas fram ett år, dvs. till den 31 december 1993. Härigenom behöver inte innehavama av fondandels- bevis. fondbolag m.fl. drabbas av sådana kostnader och olägenheter som enligt skrivelsen annars kan uppstå.

10. Specialmotivering

10.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande

105

Den ändrade lydelsen föranleds av att det enligt den nya 15 a 5 i en allemansfond kan ingå andelar i utländska fonder i begränsad utsträck- ning.

125

Bestämmelsen har behandlats i allmänmotiveringen (avsnitt 6.1)

135

1 paragrafen har gjorts ändringar betingade av att systemet med offentliga styrelseledamöter i fondbolagen tas bort och att därvid kravet på minsta antalet styrelseledamöter i fondbolagen sätts ned till fem.

Av ändringen i 12 & framgår att ett fondbolag får förvalta flera allemansfonder. Med anledning härav har i andra stycket tagits in en regel som säkerställer att det i fondbolagets styrelse finns representation från varje fond. En motsvarande bestämmelse för företagsanknutna allemansfonder finns för närvarande i 21 å andra stycket.

Paragrafens nuvarande andra stycke har flyttats till första stycket. Av punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsema framgår att samtliga förordnanden för styrelseledamöter som utsetts av regeringen enligt den förevarande paragrafen upphör att gälla vid årsskiftet 1992/93.

lSaå

Paragrafen, som är ny, har behandlats i allmänmotiveringen (avsnitt 6.2).

Med anledning av EES-avtalet görs vissa ändringar i 22 5 lagen om värdepappersfonder. Dessa kommenteras i specialmotiveringen till den paragrafen.

215

Enligt 19 & gäller bestämmelserna för vanliga allemansfonder (10-18 55) i tillämpliga delar även för företagsanknutna allemansfonder. Genom de ändringar som görs i 13 & bortfaller behovet av de särregler för företags- anknutna fonder angående fondbolagets styrelse m.m. som finns i första och andra styckena i den förevarande paragrafen. Dessa har därför tagits bort.

10.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

I en lag (SFS 1992:556), som ännu inte har trätt i kraft, görs vissa ändringar i lagen om värdepappersfonder. För att kunna samla alla aktuella ändringar i ett författningsförslag föreskrivs att den nämnda ändringslagen inte skall träda i kraft. De ändringar som gjordes i den lagen tas i stället upp i det förevarande författningsförslaget.

l flera av de nya paragrafema används - i förenklande syfte - förkort- ningen EES som beteckning för Europeiska ekonomiska samarbets- området. Med anledning härav har den förevarande paragrafen tillförts en punkt 5 . vari innebörden av förkortningen förklaras.

35

Ändringen. som innebär att även fondbolag efter tillstånd av Finans- inspektionen får förvalta fonder med annan placeringsinriktning än värdepappersfonder. har behandlats i allmänmotiveringen (avsnitt 3.6). På grund av hänvisningen i 105 andra stycket lagen om allemans- sParande kommer den möjligheten att stå öppen även för sådana fondbolag som förvaltar allemansfonder.

65

[ paragrafen har lagts in ett nytt andra stycke.

Endast svenska aktiebolag (fondbolag) får förvalta värdepappersfonder. Härav följer att bolaget har sitt säte i Sverige. Kravet på att fondbolaget måste ha även sitt huvudkontor i Sverige är en anpassning till bestämmel- sen i artikel 3 i direktivet om fondföretag. Direktivbestämmelsen kräver att fondföretag skall ha säte och huvudkontor i samma land. Ett syfte med bestätnmelsen är att hindra uppkomsten av "brevlz'tde-föndft'iretag" som har sitt registrerade säte i ett medlemsland. medan administration och förvaltning är förlagda utanför gemenskapen. Vidare underlättas tillsynen om fondföretagets administration och handlingar finns i samma land som det där företaget har sitt säte.

Kravet att fondbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige innebär inte att Verksamheten nödvändigtvis måste i sin helhet förläggas inom landet. Delar härav kan lokaliseras utomlands. t.ex. i länder där den eller de fonder som bolaget förvaltar gör sina investeringar.

7:15

Paragrafen är ny.

Bestämmelsen giiller i de. fall utländska fondföretag vill starta verksam- het i Sverige. antingen det sker i form av filialetablering eller på annat sätt.

De i punkten I i andra stycket upptagna förutsättningama hänför sig till företagets förhållanden i hemlandet. Det ankommer på Finansinspek- tionen att bedöma huruvida företaget i sitt hemland bedriver den typ av verksamhet som tillståndsansökan avser och huruvida det finns en betryggande tillsyn av företaget där. Det är av vikt att ett tillfreds— ställande informationsutbyte kan etableras mellan inspektionen och den utländska tillsynsmyndigheten. Det primära tillsynsansvaret åvilar tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Av punkten 2 i andra stycket framgår att utländska fondföretag som vill driva fondverksamhet i Sverige måste se till att det finns viss finansiell service för andelsägama här. Företaget måste också kunna tillhandahålla andelsägama här i landet information om fondverksamheten. De ifråga- varande kraven bygger på de bestämmelser som finns i artikel 45 i direk- tivet om fondföretag och görs alltså här tillämpliga även beträffande fondföretag utanför EES.

Kravet i punkten 3 i andra stycket innebär att Finansinspektionen skall göra en kvalitativ bedömning av företaget och dess planerade verksamhet. Grundtanken med bestämmelsen är att det vid tillståndsprövningen skall ställas krav som i princip är likvärdiga med dem som gäller för svenska fondbolag.

7bå

Paragrafen är ny.

Paragrafen innehåller en specialregel för fondföretag med säte inom EES som undantar dem från tillståndskravet enligt 7 å ä. Med stöd av sin hemlandsauktorisatiOn får fondföretag från andra länder inom EES bedriva fondverksamhet här i landet efter en anmälan till Finansinspek- tionen. Hemlandsauktorisationen måste ha meddelats i enlighet med de krav som uppställs i EG-direktivet om fondföretag. Detta förhållande skall framgå av ett intyg från hemlandsmyndigheten som lämnas samtidigt med anmälan till Finansinspektionen.

Två månader efter det att anmälan gjorts till Finansinspektionen får det utländska fondföretaget starta verksamheten i Sverige. Tidpunkten kan dock komma att uppskjutas om fondföretaget inte ordnat med den finan- siella service och informationsutlämning för andelsägare här i landet som krävs enligt paragrafens första stycke. Det åligger inspektionen att kontrollera dessa förhållanden. De utländska fondföretagen kan behöva utnyttja huvuddelen av de två månaderna för att ordna med den obligatoriska servicen åt andelsägama här i landet. Inspektionen bör därför först mot slutet av perioden ta ställning till om de nödvändiga arrangemangen vidtagits. Finner inspektionen att så inte är fallet skall den i ett beslut ange vari bristerna består och förbjuda företaget att inleda sin verksamhet i Sverige innan bristerna har avhjälpts. När detta skett kan det vara lämpligt att inspektionen i ett nytt beslut upphäver det tidigare hindrande beslutet, såvida inte företaget väljer att göra en ny anmälan. I sådana fall börjar en ny tvåmånadersperiod att löpa.

Prop. 1992/93 290

Eftersom samarbete och informationsutbyte skall ske mellan tillsyns- myndighetema i EES-ländema får det förutsättas att Finansinspektionen tar kontakt med hemlandsmyndigheten när ett fondföretag hemmahörande inom EES anmäler att det vill starta verksamhet i Sverige. En sådan kontakt kan också bidra till att reda ut eventuella oklarheter kring de arrangemang som enligt paragrafen måste vidtas här i landet.

Enligt artikel 44 i direktivet om fondföretag skall fondföretag som bedriver verksamhet i annat land än hemlandet ha rätt att marknadsföra sina andelar i det landet. Företaget måste dock följa de nationella bestämmelser om marknadsföring som gäller i värdlandet. Sådana bestämmelser får inte tillämpas på ett diskriminerande sätt gentemot det utländska företaget.

Bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder hindrar inte utländska fondföretag från att marknadsföra sina andelar här i Sverige. Marknads- föringslagens (1975: 1418) bestämmelser måste dock följas. Det som nu sagts gäller alla utländska fondföretag, således även sådana som varken fått tillstånd enligt 7 a 5 eller som iakttagit det i förevarande paragraf föreskrivna anmälningsförfarandet. Tillstånds- eller anmälningsplikt inträder först om ett företag - här i landet - genom egen personal eller annan skall sälja eller lösa in andelar.

[ artikel 46 i EG-direktivet om fondföretag specificeras vilka upplys- ningar och handlingar som ett fondföretag skall lämna till värdlands- myndigheten samtidigt med att det gör en anmälan till denna myndighet om att företaget avser att bjuda ut sina andelar i värdlandet. De upplysningar och handlingar som skall åtfölja en anmälan till Finans- inspektionen från ett fondföretag från ett land inom EES bör specificeras i föreskrifter meddelade av regeringen eller, efter regeringens bemyn- digande, Finansinspektionen.

7c5

Paragrafen är ny.

Regeln i första stycket gäller samtliga utländska fondföretag som inrättar filial i Sverige, således även de som är hemmahörande inom EES.

Av andra stycket framgår att Finansinspektionen får ange i vilken omfattning information som lämnas av utländska fondföretag skall vara avfattad på svenska språket. Det ifrågavarande kravet har sitt ursprung i direktivet om fondföretag. Enligt artikel 47 skall information som lämnas i värdlandet vara avfattad på minst ett av det landets officiella språk. Detta krav görs alltså här tillämpligt-även i fråga om fondföretag som inte är hemmahörande inom EES. Enligt direktivet avser kravet på översättning den information som är obligatorisk i hemlandet och som enligt '7 å & första stycket 2 och 7 b & första stycket 2 måste lämnas även här i landet. Genom föreskriftsrätten får inspektionen möjlighet att ange i vilken utsträckning annan information även måste översättas till svenska språket. Av samma stycke framgår att inspektionen i föreskrifter får

Prop. 1992/93 :90

närmare ange vilka åtgärder som utländska fondföretag måste vidta för att tillhandagå andelsägare här i landet.

10215

Bestämmelsen, som är ny, faller tillbaka på det förbud som i artikel 1.5 i direktivet om fondföretag finns mot ombildning av fondföretag till sådana företag för kollektiv investering som ligger utanför direktivets tillämpningsområde. En värdepappersfond kan på grund av förbudet i paragrafen bara omskapas via en upplösning av fonden med en efter- följande återuppbyggnad i annan form. Således är bl.a. en direkt ombildning till en s.k. nationell fond enligt 3 5 ej möjlig.

135

I paragrafen görs på nytt de ändringar som infördes genom SFS 1992:556 (se kommentaren vid rubriken till förevarande lagförslag).

13115

1 paragrafen. som är ny, anges vad ett fondbolag skall iaktta gentemot Finansinspektionen när bolaget vill börja bjuda ut och marknadsföra andelar i värdepappersfond. som det förvaltar. i ett annat land inom EES. Av direktivets bestämmelser följer ej att Finansinspektionen behöver göra någon särskild prövning av det lämpliga i att fondbolaget på detta sätt verkar mot utlandet. En sådan bedömning ingår emellertid i den allmänna bevakningen av att fondbolaget bedriver en sund verksamhet.

EES-reglema innebär att svenska fondbolag efter ett anmälningsför- farande hos den utländska tillsynsmyndigheten av det slag som föreskrivs i 7 b & får bjuda ut och marknadsföra andelar i en värdepappersfond som förvaltas av bolaget. Som nämnts i allmänmotiveringen skall en underrättelse till värdlandsmyndigheten, enligt artikel 46 i direktivet om fondföretag, åtföljas av bl.a. ett intyg från hemlandsmyndigheten som utvisar att fondföretaget uppfyller de villkor som ställs upp i direktivet. Det åligger Finansinspektionen att på begäran av fondbolag utfärda sådana intyg.

18%

I paragrafen görs på nytt de ändringar som infördes genom SFS 1992:556 (se kommentaren vid rubriken till förevarande lagförslag).

195

l punkten 3 i första stycket har gjorts ett tillägg som innebär en EES- anpassning. Derma punkt innehåller ett tak för värdepappersfondemas placeringar i obligationer och - för närvarande även andra skuldför- bindelser — utfärdade av ett och samma kreditinstitut. Detta tak. som tillika är ett undantag från grundregeln om att högst 5 % av fondför- mögenheten får placeras i finansiella instrument med samme emittent.

gäller enligt artikel 22 i direktivet om fondföretag - i dess lydelse efter 1988 års ändringsdirektiv - enbart obligationer utfärdade av kreditinstitut som har sitt säte i ett land inom EES-området och som enligt lag är underkastat särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda obligationsinne— havarna. För att nå en fullständig EES—anpassning har en motsvarande avgränsning av kretsen kreditinstitut vidtagits i den förevarande punkten. Efter lagrådsgranskningen har i samma syfte placeringsutrymmet begrän- sats till att avse enbart obligationer.

De ifrågavarande obligationema måste erbjuda innehavama särskilt i lag föreskrivet skydd. I den nämnda artikel 22 sägs nämligen att det särskilt skall iakttas att kapital som härrör från emissionen av obliga- tionema måste. enligt lag, placeras i tillgångar, som under obligationer- nas hela giltighetstid täcker de med obligationema förenade fordringarna och som i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden skall med prioritet användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.

Även ändringen i punkten 4 i första stycket är betingad av EES- anpassningen. Den är av samma natur som ändringen i den föregående punkten och härrör från en bestämmelse i artikel 22.3 i direktivet om fondföretag. [ och med den inskränkning som gjorts i fråga om innehav av skuldförbindelser utfärdade av. något allmänt internationellt organ, nämligen att detta skall ha åtminstone ett EES-land som medlem. finns inte längre behov av att ställa krav på att organet skall ha godkänts av regeringen eller Finansinspektionen. Villkoret har därför kunnat tas bort.

205

Andringama i denna paragraf är av samma slag som de i 19 5 första stycket 4.

225

1 första srvcket har. förutom redaktionella ändringar, gjorts ett tillägg beträffande placeringar i andelar i fonder som har viss samhörighet med den förvärvande fonden. Sådana placeringar får göras endast efter tillstånd av Finansinspektionen. Som förutsättning för att inspektionen skall kunna ge tillstånd gäller att den fond vars andelar är föremål för förvärv skall ha en speciell placeringsinriktning, vilken dessutom skall vara dokumenterad i fondbestämmelsema. [ likhet med vad som nu gäller skall förvärv av andelar i andra fonder kunna avse såväl inhemska som utländska fonder.

Tillägget i första stycket har sitt ursprung i artikel 24.3 i direktivet om fondföretag. Direktivet präglas av en restriktiv hållning i fråga om förVärv av andelar i andra fonder. Särskilt påtagligt är detta i fråga om andelar i sådana fonder som har viss samhörighet med den förvärvande fonden, vilket kommer till uttryck i den nämnda bestämmelsen.

I sitt remissyttrande över promemorian har F inansinspektionen anmärkt att det av promemorian inte framgår vilket syfte den aktuella bestämmel- sen har och vilket skyddsvärde som kan föreligga. Med anledning härav

kan tilläggas följande. Ett skäl till att förvärv av andelar i andra fonder över huvud taget kommit att tillåtas i direktivet lär ha varit att fonderna härigenom skulle kunna investera viss del av tillgångarna inom ett speciellt område utan att behöva dra på sig extra kostnader för analys och efterforskning. Inom EG pågår arbete med att se över direktivet om fondföretag. Ett av de förslag till ändringar som därvid diskuteras år ett borttagande av 5 %-spärren för placeringar i andelar utgivna av andra fondföretag. Om ändringen genomförs kan detta leda till att motsvarande ändring görs i lagen om värdepappersfonder.

Fondbolagens Förening och Finansinspektionen har i sina remiss- yttranden över promemorian om EES-anpassningen anfört synpunkter som mynnar ut i ett anspråk på ett klargörande uttalande om vad som zvses med "visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor". Den aktuella passusen är hämtad ordagrant från direktivet.

Det remissinstansema pekar på är ett generellt problem vid EES- anpassning av den svenska lagstiftningen. Delar av EG-reglema kan många gånger vara oklara och allmänt formulerade. Inte sällan är det säkert ett resultat av kompromisser medlemsländerna emellan. Bestäm- melser har således medvetet getts ett oprecist innehåll för att ländernas olika särintressen härigenom skall kunna tillgodoses. Till EG-reglema finns inte heller några förarbeten att söka vägledning i. Om konflikt uppkommer är det i sista hand EG-domstolen som avgör hur en bestämmelse skall tolkas. Enligt EES-avtalet kan en sådan prövning också komma att ske av den EFTA-domstol som skall inrättas, om tvisten enbart berör länder inom EFTA-området.

Bristen på uppgifter om vad det från EG-direktivet hämtade uttrycket har för närmare innebörd påkallar självfallet viss försiktighet. Till fonder med inriktning på placeringar inom visst geografiskt område bör dock även med denna utgångspunkt kunna räknas exempelvis sådana fonder som är specialiserade på placeringar inom viss världsdel. Det som för mig ligger närmast till hands när det gäller en bestämning av placeringar inom viss ekonomisk sektor är fonder som gör placeringar i värdepapper utgivna av exempelvis skogsföretag, läkemedelsföretag eller finansiella företag.

Fondbolagens Förening frågar sig om småbolagsfonder, dvs. fonder som gör placeringar i små eller medelstora företag som är börs- eller OTC-noterade kan anses inriktade på placeringar inom viss ekonomisk sektor. Till detta ställer jag mig mer tvekande. om inte företagen väljs ut på även annan grund än storleken. Även i fråga om räntefonder, vilka används för rationell likviditetsförvaltning, ställer sig föreningen undrande. Beroende på en räntefonds placeringsbestämmelser m.m. kan den enligt min mening vara att anse som inriktad på en viss ekonomisk sektor. Det får sedan ankomma på inspektionen att pröva om det finns sakliga skäl för den egna fonden att placera en del av sina tillgångar i räntefonden i stället för att själv förvärva räntebärande papper.

Sparbankemas Bank har anmärkt att det av promemorian inte framgår vad som skall gälla övergångsvis. dvs. om nuvarande innehav av

fondandelar skall omfattas av bestämmelsen och fordra ett tillstånd eller om så inte skall vara fallet.

Såsom kravet på tillstånd utformats omfattar det även andelar som innehas när lagändringen träder i kraft. Tillstånd bör därför i före- kommande fall sökas före ikraftträdandet. Om ansökan då inte har prövats av inspektionen bör andelarna få behållas till dess att ett beslut i tillståndsfrågan föreligger.

Förbudet mot avgiftsuttag vid förvärv, förvaltning och inlösen av andelar i fonder med sådan anknytning till varandra som anges i första stycket har brutits ut och lagts i ett nytt andra stycke. Förbudet är i sak oförändrat.

235

Ändringarna i pun/den 2 i första stycket är av samma slag som de i 19 5 första stycket 4 och 20 &.

Av punkten 3. som är ny, framgår att en värdepappersfond maximalt får inneha lO % av antalet andelar i en annan fond. Begränsningen härrör från artikel 25.2 (tredje strecksatsen) i direktivet om fondföretag.

Som framgår av allmänmotiveringen (avsnitt 3.1) kan utländska fondföretag vara uppbyggda i form av aktiebolag i vilka andelsägama är desamma som de som innehar aktier i bolaget. Ett exempel på en sådan typ av fondföretag, som omfattas av EES—reglema, är de i Luxemberg hemmahörande SICAV-bolagen. vars aktiekapital är rörligt. Som Fondbolagens Förening anmärkt i sitt remissyttrande över promemorian om EES-anpassningen skall andelar (aktier) i dessa bolag vid tillämp- ningen av 23 & anses som fondandelar enligt punkten 3.

I andra stycket har gjorts ett förtydligande så att det klarare framgår att bestämmelsen är kopplad till röstvärdesbegränsningsregeln i punkten 1 i första stycket.

27%

Genom ändringen i denna paragraf införs en viss mildring av den undantagslösa skyldighet som nu föreligger att tillställa samtliga fondandelsägare årsberättelser och halvårsredogörelser. Ändringen innebär att fondbolagen inte behöver skicka dessa handlingar till fondandelsägare som anmäler att han inte önskar erhålla dem.

Det ställs inte något krav på att avsägelsen måste ske i viss form. Den kan därför göras såväl skriftligt som muntligt. Andelsägare bör vara oförhindrad att avsäga sig enbart den ena av handlingarna. Om andels- ägare efter en avsägelse ändrar inställning och vill ha handlingarna sig tillsända skall fondbolaget givetvis hörsamma detta.

I fråga om nya andelsägare kan en lämplig ordning vara att fondbolaget i samband med att sparandet inleds begär besked huruvida de önskar få sig årsberättelser och halvårsredogörelser tillsända.

Prop. 1992/ 93 :90

305

Enligt artikel 40 i direktivet om fondföretag får andelar i ett fondföretag emitteras endast om fondtillgångama inom sedvanlig tid tillförs betalning motsvarande emissionens nettopris. Uttryckligen sägs att denna bestäm- melse inte utgör hinder mot tilldelning av bonusandelar. Med bonus- andelar torde avses sådana andelar som tilldelas andelsägare i stället för utdelning ur fonden.

Tillägget i första stycket avser att fånga in den nämnda direktivregeln.

395

I det andra stycket har gjorts ett tillägg som innebär att även utländska fondföretag skall bidra till finansieringen av inspektionens verksamhet med årliga avgifter. Avgiftsskyldigheten gäller alla utländska fondföretag som opererar här i landet, antingen med stöd av tillstånd enligt 7 å 5 eller efter anmälan i enlighet med bestämmelserna i 7 b 5.

43115

Paragrafen är ny. Den behandlar Finansinspektionens skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten i andra EES-länder där andelar i en svensk värdepappersfond bjuds ut om vissa i paragrafen angivna. allvarliga förhållanden inträffat beträffande fonden. Bestämmelsen bygger på artikel 52.3 i direktivet om fondföretag.

445

Tillägget i första stycket innebär att Finansinspektion kan ingripa även mot utländska fondföretag från EES-ländema som bedriver fondverksam- het här i landet utan att ha iakttagit anmälningsförfarandet enligt 7 b 5.

44115

Paragrafen är ny.

I första stycket anges under vilka förutsättningar och med vilka medel som Finansinspektionen får ingripa mot sådana utländska fondföretag som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd enligt 7 a 5. Av 45 å andra stycket framgår att ett beslut om återkallelse av tillstånd får förenas med förbud vid vite att fortsätta verksamheten.

Inspektionens beslut om återkallelse skall inte automatiskt gälla omedelbart. Bestämmelserna i andra stycket ger emellertid inspektionen möjlighet att förordna att ett beslut om återkallelse skall gälla omedelbart. Om beslutet överklagas kan kammarrätten meddela inhibition. dvs. förordna att beslutet tills vidare inte skall gälla.

Bestämmelsen i tredje stycket ålägger inspektionen att underrätta hemlandsmyndigheten om ingripanden beträffande ett utländskt fondföre- tag.

Prop. 1992/93 :90

44h5

Paragrafen är ny.

Av första stycket framgår under vilka förutsättningar och med vilka medel som Finansinspektionen kan ingripa mot ett utländskt fondföretag hemmahörande inom EES. Av 45 5 första stycket framgår att ett förbud att göra nya åtaganden här i landet får förenas med vite.

Beträffande möjligheten enligt andra stycket för inspektionen att ge ett beslut om förbud enligt första stycket omedelbar verkan hänvisas till vad som anförts i specialmotiveringen till 44 a &.

Bestämmelsen i tredje stycket ålägger inspektionen att underrätta hemlandsmyndigheten om ingripanden beträffande ett utländskt fondföre- tag hemmahörande inom EES.

45 &

Bestämmelserna har utvidgats till att omfatta även Finansinspektionens möjligheter att ingripa mot utländska fondföretag.

46 &

Ändringen har behandlats i allmänmotiveringen (avsnitt 3.4).

Hänvisningar till S10-2

10.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990: 1114) om värdepappersfonder 5 &

Bestämmelsen har behandlats i allmänmotiveringen (avsnitt 3.8).

10.4. Förslaget till lag om ändring i insiderlagen (1990: 1342)

Förslaget att Finansinspektionen skall från Värdepapperscentralen överta uppgiften att föra insiderregistret föranleder ändringar i flera paragrafer i insiderlagen. Dessa ändringar tas upp i två skilda författningsförslag, dels det förevarande, dels förslaget till lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen. Sistnämnda förslag kommenteras i avsnitt 10.6.

14 och 15 55

I och med att Finansinspektionen föreslås överta uppgiften att föra insiderregistret skall anmälningar enligt de förevarande paragraferna göras till inspektionen.

Hänvisningar till S10-4

  • Prop. 1992/93:90: Avsnitt 10.6

10.5. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:543) om börs— och clearingverksamhet

1kap.4å

I flera av de ändrade paragraferna används förkortningen EES i syfte att förenkla bestämmelserna. Med anledning härav har paragrafen tillförts en ny tionde punkt där innebörden av förkortningen förklaras.

4 kap. 75

Paragrafen är ny.

I paragrafen uttrycks den grundläggande informationsplikt och samarbetsskyldighet som åvilar en hörs i egenskap av behörig myndighet enligt EG-direktiven. Bestämmelser om informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter. som har relevans för börser, finns i artikel 18 i det första börsdirektivet (79/279/EEG), artikel 24c i det andra börsdirektivet (80/390/EEG) i dess lydelse enligt 87/345/EEG. artikel 10 i det tredje börsdirektivet (82/121/EEG) och artikel 12 i flaggnings- direktivet (88/627/EEG).

Skaplå

Genom ändringen i tredje stycket klargörs att en hörs i det fall som avses i den nya 5 b 5 får inregistrera fondpapper även om prospektet inte har godkänts av börsen själv.

5 kap. 5 5

Enligt den nuvarande lydelsen av andra stycket behöver prospekt inte upprättas om ansökan om inregistrering avser fondpapper som är utgivna av svenska staten eller är andelar i en värdepappersfond. Detta skulle vid ikraftträdande av EES-avtalet verka diskriminerande i förhållande till de andra länder som omfattas av avtalet. Enligt den nya lydelsen undantas från prospektkravet även andra EES-stater och utländska fondföretag som lyder under EES-reglerna. De sistnämnda företagen är sådana som avses i 15st direktiv om fondföretag (85/611/EEG).

Bestämmelsema om offentliggörande av prospekt har flyttats till den nya 5 b &.

5 kap. 5 a &

Paragrafen är ny.

I första stycket ges en uttrycklig föreskrift att ett prospekt skall godkännas av börsen.

Andra styckat innehåller en typ av föruniregel i fråga om behörigheten att godkänna prospekt i det fall det föreligger ansökan om inregistrering både i Sverige och i ett eller flera andra EES-länder. Bestämmelsen grundar sig på artikel 24 i det andra börsdirektivet (SO/390/EEG) i dess lydelse enligt 87/345iEEG. Som huvudregel skall prospekt därvid

upprättas enligt reglerna i emittentens hemland och godkännas där. Har emittenten inte säte i något av länderna där ansökan görs, skall han bland dem välja i vilket land prövningen skall ske. För att nå full överens- stämmelse med EES-reglema i sistnämnda fall har - efter lagråds- granskningen - andra stycket ändrats så att det uttryckligen framgår att börsen inte heller skall pröva frågan om godkännande av prospektet om utgivaren har begärt godkännande av detta i ett annat EES-land än hemlandet.

5kap.5bå

Paragrafen är ny. Det första stycket innehåller den grundläggande regeln om ömsesidigt godtagande av börsprospekt. Ett prospekt som inom tre månader före- ansökan om inregistrering i Sverige har godkänts i ett annat EES-land skall godtas här utan ny prövning. Något nytt godkännande erfordras således inte i Sverige. På motsvarande sätt skall även godtas ett emissionsprospekt som högst tre månader före ansökan om inregistre— ring har godkänts av Finansinspektionen eller av de behöriga myndig- heterna i ett annat EES-land. l sistnämnda fall är det dock en förut— sättning att emissionsprospektet har upprättats i enlighet med reglerna om börsprospekt i det land där det har godkänts.

Bestämmelserna i första stycket bygger på artiklarna 24a och 24b i- det andra börsdirektivet (80/390/EEG) i dess lydelse enligt 87/345/EEG resp. 90/211/EEG.

1 ett andra stycke föreskrivs att börsen - även om ett prospekt skall godtas utan prövning - kan kräva att prospektet översätts till svenska språket samt kompletteras med uppgifter som särskilt avser förhållandena i Sverige. Stöd för sådana krav finns i de nyss nämnda direktivreglema.

Bestämmelsen i tredje stycket. som tidigare fanns i 5 5, har av redaktionella skäl flyttats till förevarande paragraf. Därjämte anges att även ett prospekt som enligt bestämmelserna i första stycket har godtagits av börsen utan ny prövning skall offentliggöras.

10.6. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990: 1342)

Som anmärkts i inledningen av avsnitt 10.4 är ändringarna i insiderlagen uppdelade på två författningsförslag.

[ prop. 1992/93:89 om ändrad lagstiftning för banker och andra kredit- institut med anledning av EES—avtalet. m.m. har föreslagits ändringar i 2 och 18 åå insiderlagen. Av lagtekniska skäl föreskrivs att den i nämnda proposition föreslagna ändringslagen inte skall träda i kraft. De aktuella ändringama tas i stället upp i det förevarande författningsförslaget.

25

l punkten 1 i första stycket görs på nytt den ändring som har föreslagits i prop. 1992/93:89.

I och med att uppgiften att föra insiderregistret flyttas över till Finans- inspektionen och att anmälningar om förhållanden som skall föras in i insiderregistret skall göras till inspektionen kommer Värdepappers- centralen inte att förekomma i någon av de andra paragraferna i insider- lagen. Behovet av att ange en definition av Värdepapperscentralen i den förevarande paragrafen försvinner därmed. [ den gällande lydelsen av insiderlagen förekommer Värdepapperscentralen - förutom i den före— varande paragrafen - i 9 samt 14-16 åå.

95

Av den nu föreslagna ändringen i 16 &, att Finansinspektionen skall föra insiderregistret. följer att anmälningar enligt förevarande bestämmelse skall göras till inspektionen i stället för till Värdepapperscentralen.

165

Bestämmelsen har kommenterats i den allmänna motiveringen (avsnitt 7).

185

[ paragrafen görs på nytt de ändringar som har föreslagits i prop. 1992/93:89 (se kommentaren vid rubriken till förevarande lagförslag).

Hänvisningar till S10-6

  • Prop. 1992/93:90: Avsnitt 10.4

10.7. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Ändringar i fråga om lagen om handel med finansiella instrument tas upp i två skilda författningsförslag dels det förvarande. dels förslaget till lag om ändring i lagen om handel med finansiella instrument. Sistnämnda förslag kommenteras i avsnitt 10.8.

lkap.lå

I flera av de ändrade paragrafema används förkortningen EES för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i syfte att förenkla bestämmel- semas utformning. Med anledning härav har i den förevarande para- grafen gjorts ett tillägg. vari innebörden av förkortningen förklaras.

?. kap. l 5

Enligt den nuvarande lydelsen av andra stycket 1 och "Z behöver prospekt inte upprättas om enussionen eller erbjudandet görs av svenska staten eller avser andelar i en värdepappersfond. Detta skulle vid ikraftträdande av EES-avtalet verka diskriminerande i förhållande till de andra länder som omfattas av avtalet. Enligt den nya lydelsen undantas därför,från

prospektkravet även andra EES-stater och utländska fondföretag som lyder under EES-reglema. De sistnämnda företagen är sådana som avses i EG:s direktiv om fondföretag (85/611/EEG).

2kap.25

Villkoret att fondpapperen "inte avses att inregistreras vid en börs" har ersatts med " föremål för ansökan om inregistrering", eftersom möjlighet införs att i vissa fall använda ett emissionsprospekt som börsprospekt. Om de fondpapper som emitteras är föremål för en ansökan om inregistrering skall frågan om prospekt behöver upprättas avgöras i enlighet med reglerna i lagen om börs- och clearingverksamhet.

2kap.4å

Det krav på offentliggörande av ett prospekt som har registrerats. som nu finns inskrivet i första stycket, har flyttats till 6 5.

I ett nytt andra stycke föreskrivs att prospekt som avses i 2 &, dvs. prospekt om emissioner av fondpapper som inte är börsregistrerade eller föremål för ansökan om börsregistrering, skall godkännas av Finansinspektionen innan registrering av prospektet får ske. Härigenom klargörs att Sverige har en sådan förhandsgranskning som är en förutsättning för fullt ömsesidigt godtagande av prospekt i förhållande till andra EES-länder. Ett emissionprospekt som godkänts här kan således under vissa förutsättningar, bl.a. att prospektet har upprättats enligt reglerna för börsprospekt, användas inom hela EES-området. Gransk— ningen skall liksom tidigare endast avse att prospektet innehåller föreskrivna uppgifter. Inspektionen åläggs således ingen skyldighet att kontrollera om de lämnade uppgiftema är sakligt riktiga. 1 den mån felaktigheter eller brister upptäcks skall dessa dock självfallet åtgärdas.

Den i paragrafens nuvarande andra stycke intagna bestämmelsen har tagits bort, eftersom frågan om avgiftsuttag vid ansökningar enligt lagen om handel med finansiella instrument numera regleras i förordningsform.

I det tra/je stycket, som också är nytt, införs en typ av forumregel i fråga om behörigheten för Finansinspektionen att godkänna prospekt i de fall en emission görs både i Sverige och i ett eller flera andra länder inom EES. Som huvudregel inom EES gäller att prospekt skall upprättas enligt bestämmelsema i emittentens hemland och godkännas av myndig- heterna där. Detta gäller dock bara om det landet föreskriver förhands- granskning av emissionsprospekt och om prospektet uppfyller normerna för ett börsprospekt. Emittenten skall i annat fall bland de länder där emissionen görs välja ett land som föreskriver förhandsgranskning. För att nå full överensstämmelse med EES-reglema i sistnämnda fall har - efter lagrådsgranskningen - tredje stycket ändrats så att det uttryckligen framgår att inspektionen inte heller skall pröva frågan om godkännande av prospektet om utgivaren har begärt godkännande av detta i annat EES— land än hemlandet.

Med införandet av en uttrycklig svensk regel om förhandsgmnskning kan även Sverige komma att väljas som granskningsland av en utländsk

Prop. 1992/93 :90

utgivare som emitterar värdepapper både här och i ett eller flera andra EES-länder.

Om Finansinspektionen enligt de i tredje stycket givna förutsättningama inte skall pröva frågan om godkännande av ett prospekt, får inspektionen avvakta att ett godkännande sker i hemlandet innan en registrering av prospektet kan ske.

4kap.lå

Enligt den nya lydelsen av paragrafen avgränsas flaggningsskyldigheten. dvs. såväl skyldigheten att anmäla förVärv eller överlåtelser som skyldig- heten att offentliggöra innehållet i en sådan anmälan till att omfatta svenska aktiebolag. Detta gäller både inregistrerade och endast noterade aktier. Beträffande inregistrerade aktier sker dock en i huvudsak fonnell utvidgning så till vida att flaggningsskyldighet kommer att föreligga även beträffande svenska aktiebolag vars aktier - utan att vara inregistrerade här - är inregistrerade (officiellt noterade) i ett annat EES-land.

Anmälan skall liksom tidigare Ske till bolaget och i normalfallet även till den svenska börs eller auktoriserade marknadsplats där aktierna är noterade. Om ett svenskt bolags aktier är inregistrerade endast i ett annat EES-land skall anmälan i stället ske till Finansinspektionen. Offentlig- görande enligt 4 & skall då ombesörjas av bolaget. Prövning enligt 5 5 av fråga om undantag från kravet på offentliggörande skall i dessa fall göras av inspektionen.

4kap.5'å

Att anmälan enligt den ändrade lydelsen av l 5 skall göras till Finans- inspektionen i de fall aktierna inte är noterade här i landet föranleder vissa justeringar i den förvarande paragrafen.

Av ändringen i första J'otcket framgår att det är Finansinspektionen som prövar frågan om undantag från kravet på offentliggörande i de fall ett svenskt bolags aktier inte är noterade här i landet men inregistrerade (officiellt noterade) vid en börs i ett annat land inom EES.

! det andra stycket har gjorts vissa språkliga justeringar med anledning av ändringen i första stycket. Sakinnehållet är detsamma som tidigare.

Av 4 å och den förevarande paragrafen följer att aktiebolag som inte har sina aktier noterade här i landet - utan inregistrerade vid en börs i ett annat land inom EES - alltid skall ombesörja offentliggörandet av uppgiftema i en flaggningsanmälan.

lkraf'ttriidande- och övergångsbestiimmelserna

Reglerna i 4 kap. innebär skyldighet att anmäla förändringar i aktie- innehavet som medför att någon av de i 1 & angivna gränserna passeras. Någon skyldighet att anmäla sådana större innehav som föreligger vid flaggningsbestämmelsemas ikraftträdande följer emellertid inte av 4 kap. Övergångsbestämmelsema i punkten 2 avser att fånga in flaggnings- direktivets krav (artikel 5) på att anmälan och offentliggörande av samt-

liga större innehav i aktiebolag skall ske i samband med att direktivets regler införlivas i den nationella lagstiftningen.

Vid bestämmande av rösträttsandelen skall reglerna i 4 kap. 2 5 beaktas.

Anmälan av de aktuella innehaven skall göras till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktierna är noterade. Om aktierna i bolaget inte är noterade i Sverige skall anmälan i stället göras till Finansinspektionen. Ä garförhållandena skall offentliggöras inom en månad från den ordinarie bolagsstämma som avses i första stycket. Offentliggörandet skall ske i samma ordning som vid förändringar av aktieinnehav.

Hänvisningar till S10-7

  • Prop. 1992/93:90: Avsnitt 10.8

10.8. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Som anmärkts i inledningen av avsnitt 10.7 är ändringama i lagen om handel med finansiella instrument uppdelade på två författningsförslag.

2 kap. 55

Paragrafen är ny.

Det första stycket innehåller den grundläggande regeln om ömsesidigt godtagande av prospekt. Ett emissionsprospekt som inom tre månader före en ansökan om registrering i Sverige har godkänts i ett annat EES- land skall godtas utan ny prövning. Något nytt godkännande erfordras således inte i Sverige. En förutsättning är dock att prospektet upprättats enligt reglema om börsprospekt i det land där det har godkänts. På mot- svarande sätt skall även godtas ett börsprospekt som högst tre månader före ansökan om registrering har godkänts av en behörig myndighet i ett annat land inom EES eller av en svensk börs; även en svensk börs omfattas av uttrycket "behörig myndighet i något av dessa länder".

I ett andra stycke föreskrivs att Finansinspektionen - även om ett prospekt skall godtas utan prövning — kan kräva att prospektet skall översättas till svenska samt kompletteras med uppgifter som särskilt avser förhållandena i Sverige.

2 kap. 65

Paragrafen är ny.

Av redaktionella skäl har bestämmelsen om offentliggöninde av prospekt, som nu finns i 2 kap. 4 5. förts över till den förevantnde paragrafen.

Hänvisningar till S10-8

  • Prop. 1992/93:90: Avsnitt 10.7

10.9. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

l prop. 1992/93:89 om ändrad lagstiftning för banker och andra kreditins- titut med anledning av EES—avtalet, m.m. har föreslagits vissa ändringar i punkterna 1 och 3 i 3 & lagen om utländska filialer m.m. Av lagtek-

Prop. 1992/ 93 :90

niska skäl föreskrivs att den i nämnda proposition föreslagna ändrings- lagen inte skall träda i kraft. De aktuella ändringarna tas i stället upp i det förevarande författningsförslaget. '

35

l pun/derna I och 3 görs på nytt de ändringar som har föreslagits i prop. 1992/93:89.

[ den nya punkten 6 hänvisas till de bestämmelser om filialetablering av utländska fondföretag som i detta ärende föreslås bli införda i lagen om värdepappersfonder.

ll Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att

dels anta de av Lagrådet granskade förslagen till

1. lag om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande,

2. lag om ändring i lagen (l990:1114) om värdepappersfonder,

3. lag om ändring i lagen (l990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder.

4. lag om ändring i insiderlagen (199011342),

5. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

6. lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990: 1342),

7. lag om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

dels anta förslagen till

8. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

9. lag om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

12. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. l992/93z90

Bilaga 1

Förteckning över remissinstanser vid beredning av Finansdepartementets promemoria med utkast till lagrådsremiss om EES-anpassad lagstiftning om värdepappershandel

Riksbanken. Kommerskollegium. Finansinspektionen. Riksgäldskonto- ret. Konkurrensverket. Konsumentverket. Stockholms Fondbörs, Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Bank. Finansholagens Förening, Svenska Fondhandlareföreningen. Fondbolagens Förening, Stadshypotekskassan, Sveriges Advokatsamfund, lndustriförbundet. Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Aktiefrämjandet. OM Stockholm AB och Näringslivets. Börskommitté.

Bilaga 2

Skrivelse l99l-06—l9 till Finansdepartementet från Fondbolagens Förening

Finanxdepartememets dnr 2593/91 Ang ändring i lag l990zlll4 om värdepappersfonder (VPL) m m

Fondbolagens Förening. som sammansluter de fondförvaltande företagen i Sverige i en gemensam intresseorganisation. vill härmed föresla vissa ändringar i lagen om värdepappersfonder samt i lagen om statlig inkomst— skatt.

A. Möjlighet att .ranrmanlägga och dela font/cr

Föreningen föreslär

1. att genom ett tillägg till 33 å i lagen om värdepappersfonder möjlighet införes att sammanlägga resp dela fonder

2. att genom tillägg till 27 ä 4 mom i lagen 19471576 om statlig inkomstskatt uttryckligen stadgas att sådan sammanläggning/delning som anges i 33 å VPL inte medför beskattning för andelsägama.

Skälen till de föreslagna förändringama är följande:

Under senare hälften av 1980-talet expanderade fondmarknaden mycket kraftigt. Ett stort antal fonder etablerades i Sverige. Under 90-talets första är har denna utveckling i viss mån dämpats. På ägarsidan i fond- branschen har skett en rad uppköp och sammanslagningar, en utveck- ling som p g a branschglidning och internationalisering sannolikt kommer att fortsätta framöver. Stordriftsfördelama med fondförvaltning är uppen- bara för säväl andelsägare som förvaltare. Kostnaderna för att förvalta ett större kapital stiger inte proportionellt med fondförmögenheten. och det kan därför bli mer kostnadseffektivt för andelsägaren att spara i en större fond.

ldag har vi en situation där ett antal fondbolag p g a sammanslagningar av respektive ägare förvaltar flera parallella eller likartade fonder under olika namn. Det är ett önskemål frän branschen — och. vad vi erfarit, även från tillsynsmyndigheten - att möjlighet öppnas. säväl civilrättsligt som skatterättsligt, att strukturrationalisera förvaltningen på ett smidigt sätt utan att detta drabbar andelsägama.

[ praktiken innebär en sammanslagning att man helt enkelt lägger sam- man tvä fonders förmögenheter och ger ut nya andelar i den samman- lagda fonden i proportion till varje andelsägares andelsvärde pä avstäm- ningsdagen. En sådan sammanslagning bör självklart inte utlösa beskatt- ning, dä detta endast innebär ett byte av värdepapper och inte någon realisering av kapital (jfr RSV Dnr 6970191/019).

Idag finns enligt lagen endast möjlighet att avveckla en fond och ut- skifta nettobehällningen till andelsägama. Föreningen föreslår därför att en bestämmelse om möjlighet för fondbolag att sammanslå resp dela fonder införes i ett nytt stycke i 33 & efter andra alternativt tredje stycket. Rubriken bör då också ändras till "Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet mm".

Prop. 1 992/ 93 :90

Bilaga 2

När det gäller skälen till att kunna dela en fond, vill föreningen anföra följande:

Vi har på marknaden exempel på gemensamägda/samförvaltade fonder. vars ägare på grund av ändrad organisation eller ägarstruktur är ange- lägna om att kunna genomföra en delning av förvaltningen. I det åsyftade fallet finns redan två separata register och två olika förvaringsbanker, men en formell, legal möjlighet att fullfölja delningen saknas. Förslaget att införa möjlighet till delning av fonder kan kanske uppfattas som stick i stäv mot den argumentering som anförts angående behovet av att slå samman fonder. Föreningen föreslår ändå mot bakgrund av vad som an- förts ovan att delningsmöjligheten införs - förslagsvis som en dispens- regel - så att fondbolag, efter angivande av särskilda skäl, kan av bank- inspektionen beviljas tillstånd till delning av fond. Sådan uppdelning bör inte heller utlösa någon beskattning hos andelsägama.

B. Information till andelsägama

Föreningen hemställer om ändring av lydelsen i VPL 27 5 in fine på följande sätt:

Alt 1) "De skall kostnadsfritt tillställas andelsägare på begäran och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet."

Alt 2) "De skall tillställas andelsägare som inte muntligen eller skrift- ligen avböjt detta och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinsti- tutet. "

Alt 1) överensstämmer med lydelsen i UCITS—direktivet, artikel 33 p 3. Alt 2) innebär att en särskild åtgärd krävs av andelsägaren för att "slippa" informationen.

Skälen till hemställan är följande: Föreningen framförde redan i samband med remissbehandlingen av lagen uppfattningen att skyldigheten att skicka årsberättelse och halvårs- redogörelse borde inskränkas till att avse andelsägare som anmält intresse av att få informationen vid förvärv av andelar eller senare. Departe- mentschefen ansåg i prop 1989/90:153 att visst material bör tillställas samtliga andelsägare.

Det har. dels i samband med undersökning av andelsägamas önskemål. dels genom klagomål på "resursslöseri" m m. framkommit att en mycket stor del av andelsägama av olika skäl inte är intresserade av den informa- tion som ges i årsberättelsema och halvårsredogörelsema. Ett ytterligare argument som tillkommit efter remissbehandlingen av lagen om värde- pappersfonder är att allemansfondema numera är öppna för alla. d v s även för barn under l6 år. 27 å - som den är formulerad och tillämpad idag - innebär t ex att redovisning skall tillställas även icke läskunniga. Vidare innebär den att till familjer med flera sparare skickas flera exemp- lar av samma information 0 s v.

Kostnaderna för utskick av rapporterna är mycket höga - ca lO-lS kr/st inkl porto vid en större upplaga. Antalet andelsägare hos medlems- företagen uppgär till ca 2 miljoner. Eftersom kostnaden för informationen

drabbar andelsägama själva. anser föreningen det vara orimligt att man PYOP- 1992/93190

inte skall kunna välja bort informationen om man så önskar. . Bilaga 2 Föreningen hemställer om en översyn av de bestämmelser som berörts ovan samt anhåller om så skyndsam handläggning som möjligt avseende regler om sammanslagning/delning av fonder.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Marie Lidgard

Sammanställning av remissyttranden över P_r0p- 1992/93:90 framställningen 1991-06—19 från Fondbolagens Bilaga 3 Förening

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1992-10-27

Närvarande: 'ustitierådet Per Jermsten. regeringsrådet Stiv von Bahr. .] .. .. ?: justitierådet Inger Nyström.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 20 oktober 1992 har regeringen på hemställan av statsrådet Lundgren beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande.

2. lag om ändring i lagen (1990111 14) om värdepappersfonder.

3. lag om ändring i lagen (l990:1115) om ikraftträdande av lagen ( 1990: 1 1 14) om värdepappersfonder.

4. lag om ändring i insiderlagen (1990: 1342),

5. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

6. lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990:1342)_

7. lag om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av t.f. departementsrådet Göran Haag.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

RÅDETS DIREKTIV av den 20 december 1985

om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva lnvcsterlngar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

(85/61 l/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT DE'r'rA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. särskilt artikel 57.2.

med beaktande av kommissionens förslag'. med beaktande av Europaparlamcntets yttrande:.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande-'. och

med beaktande av följande:

Medlemsstaternas författningsrcgler beträffande företag för kollektiva investeringar varierar avsevärt. särskilt i fråga om de skyldigheter och den övervakning som gäller för sådana före— tag. Dessa olikheter inverkar negativt på villkoren för konkur- rens mellan företagen och gcr inte likvärdigt skydd för andelsägama.

Nationella författningar avseende företag för kollektiva investe- ringar bör samordnas i syfte att inom gemenskapen utjämna villkoren för konkurrens mellan dessa företag och samtidigt tillförsäkra andelsägama ett effektivare och enhetligare skydd. Sådan samordning kommer att underläna för ett företag för kollektiva investeringar hemmahörande i en medlemsstat att utbjuda sina andelar i andra medlemsstater.

Förverkligandet av dessa målsättningar kommer att göra det lättare att ta bort de hinder som finns mot fri omsättning inom gemenskapen av andelar i företag för kollektiva investeringar och en sådan samordning kommer att bidra till att skapa en europeisk kapitalmarknad.

Med hänsyn till dessa målsättningar bör gemensarruna grund- regler införas om auktorisation. tillsyn. organisation och verksamheter för medlemsstaternas företag för kollektiva investeringar hemmahörande i medlemsstaterna och för den information de skall offentliggöra.

* EGT nr C 171. 26.7.1976. s. l. 2 EGT nr C 57, 7.3.1977, s. 31. 3 EGT nr C 75. 26.3.1977. s. 10.

Sådana gemensamma regler ger en tillräcklig garanti för att medlemsstaternas företag för kollektiva investeringar. med iakttagande av vad som skall gälla beträffande kapitalrörclscr. skall kunna utbjuda sina andelar i andra medlemsstater utan att dessa skall ha möjlighet att för företagen eller deras andelar tillämpa några andra bestämmelser än sådana som faller utanför direktivets tillämpningsområde. Ett företag för kollek- tiva investeringar som utbjuder sina andelar i en annan medlemsstat än där företaget hör hemma. skall dock vidta alla åtgärder som krävs för att andelsägama där skall kunna utöva sina finansiella rättigheter utan svårighet och få tillgång till nödvändig information.

Samordningen av medlemsstaternas lagstiftning skall till en början begränsas till att avse företag för kollektiva investe- ringar av icke sluten typ som utbjuder sina andelar till allmän- heten inom gemenskapen och som har som enda syfte att investera i överlåtbara värdepapper (dvs. väsentligen över- låtbara värdepapper som är officiellt noterade vid fondbörser eller liknande reglerade marknadsplatser). Regleringen av företag för kollektiva investeringar som inte omfattas av direktivet erbjuder en mängd problem som måste lösas med hjälp av andra bestämmelser. och sådana företag kommer följaktligen att bli föremål för samordning i ett senare skede. ! awaktan på sådan samordning får varje enskild medlemsstat bl.a. från direktivets tillämpningsområde undanta kategorier av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som har speciell placerings- och upplånings- inriktning och uppställa särskilda regler för dessa företags verksamhet inom den medlemsstaten.

Den fria marknadsföringen av andelar som utgivits av fond- företag som fått tillstånd att placera upp till 100% av sina tillgångar i överlåtbara värdepapper från samma emittent (stat. lokal myndighet. etc.) får varken direkt eller indirekt åstad- komma störningar i kapitalmarknadens funktion eller med- lemsstaternas finansiering eller skapa ekonomiska situationer av det slag som artikel 68.3 i fördraget avser att förhindra.

Hänsyn bör tas till de särskilda omständigheter som råder bc- träffande de finansiella marknaderna i Grekland och Portugal

genom att dessa länder medges en förlängd frist för att genomföra detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser och räckvidd

Artikel 1

]. Medlemsstaterna skall tillämpa dena direktiv på företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (här nedan kallade fondföretag) hemmahörande inom staternas tenitorier.

2. Vid tillämpning av detta direktiv skall. om inte annat följer av artikel 2. med forrdjöretag avses företag

som har till enda syfte att företa kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper med kapital från allmänheten och som tillämpar principen om riskspridning.

och

vars andelar på begäran av innehavama återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar. En åtgärd som ett fondföretag vidtar för att säkra att börsvärdet av dess andelar inte i någon väsentlig mån avviker från andelamas nenovärde skall jämställas med återköp eller inlösen.

3. Sådana företag kan bildas med stöd av lag. antingen på kontraktsränslig grund (som värdepappersfonder förvaltade av förvaltningsföretag) eller enligt trustlagstifming (som "unit trusts") eller på bolagsra'ttslig grund (som investeringsbolag).

Vid tillämpningen av detta direktiv skall med värdepappers- fonder avses även "unit trusts".

4. Detta direktiv skall emellertid inte tillämpas på invest- eringsbolag vars tillgångar via dotterbolag är placerade huvudsakligen i annat än överlåtbara värdepapper.

5. Medlemsstatema skall förbjuda fondföretag för vilka dena direktiv gäller att ombilda sig till sådant företag för kollektiva investeringar som inte omfattas av direktivets bestämmelser.

6. Med förbehåll för bestämmelsema om kapitalrörelser och bestämmelserna i artiklarna 44. 45 och 52.2 får en medlems- stat. i de avseenden som regleras i dena direktiv. inte tillämpa andra bestämmelser för fondföretag hemmahörande i en annan medlemsstat. eller för andelar som utgivits av sådana företag. i de fall de utbjuder sina andelar inom medlemsstatens territorium.

7. Bestämmelsema i punkt 6 hindrar inte en medlemsstat att på fondföretag hemmahörande i den egna staten ställa krav som är strängare eller som går utöver vad som föreskrivs i

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

artikel 4 och följande artiklar. förutsatt att kraven är generellt tillämpbara och inte står i strid med bestämmelserna i dena direktiv.

Anikel 2

1. Följande företag skall inte anses som fondföretag i direktivets mening:

— Fondföretag av sluten typ.

— Fondföretag som anskaffar kapital utan att marknadsföra sina andelar till allmänheten inom gemenskapen eller någon del av den.

_— Fondföretag vars andelar eniigt fondbestämmelsema eller bolagsordningen får säljas endast till allmänheten i icke— medlemsländer.

Kategorier av fondföretag enligt vad som föreskrivs av medlemsstater där företagen hör hemma och för vilka bestämmelserna i avdelning V och artikel 36 inte är ändamålsenliga med hänsyn till den placerings- och upplåningsinrikcning som företagen har.

2. Senast fem år efter genomförandet av detta direktiv skall kommissionen överlämna en rapport till rådet över tillämp- ningen av bestämmelserna i punkt 1. särskilt dess fjärde strecksats. Om så erfordras skall kommissionen föreslå lämpliga åtgärder för att utöka bestämmelsemas tillämpnings— område.

Artikel 3

Vid tillämpningen av dena direktiv skall ett fondföretag anses hemmahörande iden medlemsstat där investeringsbolaget eller förvaltningsbolaget har sitt stadgeenliga säte; medlemsstatema skall föreskriva at1 företagets huvudkontor skall vara beläget i samma medlemsstat som dess stadgeenliga säte.

AVSNITT 11

Auktorisation av fondföretag

Artikel 4

1. Inget fondföretag får bedriva verksamhet utan auktorisa- tion av behöriga myndigheter i den medlemsstat där företaget hör hemma (i fortsättningen kallade "behöriga myndigheter").

Auktorisationen skall gälla i samtliga medlemsstater.

2. En värdepappersfond får auktoriseras endast om de be- höriga myndigheterna godkänt fön'altrringsbolaget. fondbe- stämmelsema och valet av förvaringsinstitut. Ett investerings- bolag får auktoriseras endast om de behöriga myndrghetema godkänt både dess bolagsordning och valet av förvaringsinstr- ful.

3. De behöriga myndigheterna får inte auktorisera en fond- företag. om de som ingår i den verkställande ledningen för

förvaltningsbolaget. investeringsbolaget eller förvaringsinstitu- tet inte har erforderlig vandel eller om de saknar tillräcklig erfarenhet för att kunna utföra sina uppgifter. För detta ändamål skall de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättas om namnen på personer i sådan ledande ställning samt namnen på var och en som efterträder dem.

Med den verkställande ledningen avses de personer som. i enlighet med lag eller annan författning eller bolagsordning, företräder förvaltningsbolaget, investeringsbolaget eller förva- ringsinstitutet eller som faktiskt bestämmer verksamhetsinrikt- ningen för sådana företag.

4. Utan de behöriga myndigheternas godkännande får varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet bytas ut, eller fondbestämmelsema eller investeringsbolagets bolagsord- ning ändra.

AVSNl'l'I' lll

Bestämmelser om värdepappersfonders organisation

Artikel 5

Ett förvaltningsbolag skall ha finansiella resurser som är tillräckliga för att bolaget skall kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt och uppfylla sina förpliktelser.

Artikel 6

Ett förvaltningsbolag får inte ägna sig åt annan verksamhet än förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag.

Artikel 7

l. Tillgangama i en värdepappersfond skall förvaras hos ett förvaringsinstitut.

2. En förvaringsinstituts ansvarighet enligt artikel 9 skall gälla oberoende av om institutet anförtrott förvaringen av samt— liga eller vissa tillgångar till någon annan.

3. Ett förvaringsinstitut skall vidare

a) tillse att försäljning, utgivning, återköp. inlösen och makulering av andelar som sker på uppdrag av en värde- pappersfond eller en förvalmingsbolag genomförs i enlighet med lag eller annan författning och med fondbestämmelsema,

b) tillse att andelamas värde beräknas i enlighet med lag eller annan författning och med fondbestämmelsema.

Prop. ] 992/93190 Bilaga 9

c) verkställa förvaltningsbolagets instruktioner såvida inte dessa strider mot lag eller annan författning eller mot fondbestämmelsema.

d) tillse att ersättningar för transaktioner som berör en värdepappersfonds tillgångar inbetalas till institutet inom sedvanlig tid.

e) tillse att en värdepappersfonds intäkter används i enlig- het med lag eller annan författning och med fondbe- stämmelserna.

Artikel 8

I. En förvaringsinstitut skall antingen ha sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat som förvalmingsbolaget eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

2. Ett förvaringsinstitut skall stå under offentlig tillsyn. Det skall också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

3. Medlemsstaterna skall bestämma vilka av de kategorier av institut som avses i punkt 2 som skall kunna utses till förvaringsinstitut.

Artikel 9

Ett förvaringsinstitut skall i enlighet med den nationella lagstiftningen i den stat där förvaltningsbolaget har sitt stadgeenliga säte vara ansvarigt mot förvaltningsbolaget och andelsägama för förluster som drabbar dem som följd av att institutet allvarligt försummat sina förpliktelser eller fullgjort dem på ett oriktigt sätt. Detta ansvar kan av andelsägama åberopas antingen direkt eller indirekt genom förvaltnings- bolaget. beroende på hur rättsförhållandet mellan förvarings- institutet, förvaltningsbolaget och andelsägama är utformat.

Artikel 10

1. Ett företag får inte samtidigt vara 'förvaltningsbolag och förvaringsinstitut.

2. Förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet skall utföra sina respektive uppgifter självständigt och uteslutande i an- delsägamas intresse. '

Artikel ]]

Villkoren för utbyte av förvaltningsbolaget eller förvarings- institutet skall. liksom regler till skydd för andelsägare vid Sådana utbyten. föreskrivas i lag eller annan författning eller anges i fondbestämmelserna. ] 17

AVSNITT lV

Bestämmelser om investeringsbolags organisation och och om deras förvaringsinstitut

Artikel 12

Medlemsstaterna skall bestämma vilken rättslig form ett invest- eringsbolag skall ha. En investeringsbolag skall ha ett så stort inbetalt kapital att det kan bedriva verksamheten effektivt och uppfylla sina förpliktelser.

Artikel 13

Ett investeringsbolag får inte bedriva andra verksamheter än de som anges i artikel 1.2.

Artikel 14

1. Edinvesteringsbolngstillgångarskallförmashosm förvaringsinstitut.

2. Ett förvaringsinstituts ansvarighet enligt artikel l6 skall gälla oberoende av om institutet anförtrott förvaringen av samtliga eller vissa tillgångar till någon annan.

3. Ett förvaringsinstitut skall vidare

a) tillse att försäljning. utgivning. återköp. inlösen och makulering av andelar. som sker av eller på uppdrag av ett investeringsbolag. genomförs i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen.

b) tillse att ersättningar för transaktioner som berör ett bolags tillgångar inbetalas till institutet inom sedvanlig tid.

c) tillse att ett bolags intäkter används i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen.

4. En medlemsstat får besluta att investeringsbolag som hör hemma i den staten och som utbjuder sina andelar uteslutande på en eller flera fondbörser där andelarna är officiellt noterade. inte skall vara skyldiga att anlita förvaringsinstitut som avses i detta direktiv.

Artiklarna 34. 37 och 38 skall inte gälla sådana bolag som nu sagts. Bestämmelserna om värdering av sådana bolags tillgång- ar måste emellertid vara angivna i lag eller annan författning eller i bolagsordningen.

5. En medlemsstat får bestämma att investeringsbolag som hör hemma i den staten och som utbjuder minst 80% av sina andelar på en eller flera fondbörser. vilka finns angivna i deras bolagsordningar. inte skall vara skyldiga att ha förvaringsvar-

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

ingsinstitut som avses i detta direktiv. förutsatt att deras andelar noteras officiellt på fondbörsema i de medlemsstater där andelarna utbjuds. och att varje transaktion som ett sådam investeringsbolag kan komma att göra utanför fondbörsema sker uteslutande till börskurs. l ett investeringsbolags bolags- ordning skall anges en fondbörs i varje land där andelar utbjuds och vars kursnotering skall vara bestämmande för de priser som skall gälla vid transaktioner som bolaget genomför utanför fondbörser i det landet.

En medlemsstat får utnyttja den möjligher som ges i före— gående stycke endast om den finner att andelsägama har ett skydd som år likvärdigt med det som tillkommer andelsägare i fondföretag med förvaringsinstitut som avses i detta direktiv.

Sådana bolag och de bolag som avses i punkt 4 skall särskilt

a) i sina bolagsordningar ha uppgift om grunderna för be- räkning av andelarnas nettovärde. om beräkningsgrun— derna inte finns angivna i lag eller annan författning.

b) agera (intervenera) på marknaden för att hindra att mark— nadsvlitdetförandelamaavvikamerän5'ibftånnet- tovärdet. .

c) fastställa andelarnas nettovärde. lämna uppgift om netto— värdet till de behöriga myndigheterna minst två gånger per vecka och offentliggöra uppgifter om nettovärdet två gånger per månad.

Minst två gånger per månad skall en oberoende revisor kontrollera att andelarnas värde beräknas i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen. Vid sådana tillfällen skall revisorn kontmllera att bolagets tillgångar är placerade i enlighet med lag eller annan författning och med bolagsordningen.

6. Medlemsstatema skall underrätta kommissionen om de investeringsbolag för vilka särregler. medgivna enligt punkter- na 4 och 5. tillämpas.

Kommissionen skall senast inom fem år från det att detta direktiv genomförts underrätta kontaktkommirtén om till- lämpningen av bestämmelserna i punkterna 4 och 5. När kontaktkommittens yttrande erhållits skall kommissionen. om det behövs. föreslå lämpliga åtgärder.

Artikel 15

1. Ett förvaringsinstitut skall antingen ha sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat som investeringsbolaget eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

3. Medlemsstaterna skall bestämma vilka av de kategorier av institut som avses i punkt 2 som skall kunna utses till förvaringsinstitut.

Artikel 16

Ett förvaringsinstitut skall i enlighet med den nationella lagstiftningen i den stat där investeringsbolaget har sitt stadgeenliga säte vara ansvarigt mot investeringsbolaget och andelsägama för förluster som drabbar dem som följd av att institutet allvarligt försummat sina förpliktelser eller fullgjort dem på ett oriktigt sätt.

Artikel 17

1. Ett företag får inte samtidigt vara investeringsbolag och förvaringsinstitut.

2. Ett förvaringsinstitut skall vid utförande av sina uppgifter handla uteslutande i andelsägamas intresse.

Artikel 18

Villkoren för utbyte av förvaringsinstitut skall. liksom regler till skydd för andelsägama vid sådana utbyten. föreskrivas i lag eller annan författning eller anges i investeringsbolagets bolagsordning.

AVSNI l 1 V

Placeringsbestämmelser för fondföretag Artikel 19

a) överlåtbara värdepapper som är officiellt noterade på en fOndbörs i en medlemsstat. och/eller

b) överlåtbara värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad marknad i en medlemsstat och vilken marknadsplats fungerar fortlöpande och är erkänd och öppen för allmänheten. och/eller

c) överlåtbara värdepapper som är officiellt noterade på en fondbörs i en icke-medlemsstat eller som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats i en icke- medlemsstat och vilken marknadsplats fungerar fort- löpande och är erkänd och öppen för allmänheten. förutsatt att valet av fondbörs eller annan marknadsplats godkänts av de behöriga myndigheterna eller är reglerat i lag eller annan författning eller i fondbestämmelserna eller i investeringsbolagets bolagsordning. och/eller

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

d) överlåtbara värdepapper som nyligen emitterats. förutsatt att

emissionsvillkoi-en omfattar en förbindelse att ansökan skall göras om officiell notering på en fondbörs eller någon annan reglerad marknad- splats. som fungerar fortlöpande och är erkänd och öppen för allmänheten. förutsatt att valet av fondbörs eller annan marknadsplats godkänts av de behöriga myndigheterna eller är reglerat i lag eller annan författning eller i fondbestämmelsema eller i investeringsbolagets bolagsordning

— garantier föreligger för att sådan notering sker inom ett år från emissionstillfället.

2. Dock gäller att

a) ett fondföretag får placera högst 10% av sina fondtill- gångar i andra överlåtbara värdepapper än de som avses i punkt 1.

b) en medlemsstat får föreskriva att ett fondföretag får placera högst 10% av sina tillgångar i fordringsbevis som med hänsyn till sin natur kan jämställas med överlåtbara värdepapper och för vilka bland annat gäller att de är överlåtbara och likvida och vars värde kan nöjaktigt bestämmas när som helst elleri vart fall så ofta som sägs i artikel 34.

e) ett investeringsbolag får förvärva lös och fast egendom som det behöver för sin verksamhet.

d) ett fondföretag inte får förvärva ädla metaller eller vär- depapper inlösbara i sådana metaller.

3. Summan av placeringar som nämns i punkt 2 a och b får aldrig motsvara mer än 10% av ett fondföretags tillgångar.

4. Värdepappersfonder och investeringsbolag får ha kompletterande likvida tillgångar.

Artikel 20 l. Medlemsstaterna skall tillställa kommissionen

&) senast på den dag detta direktiv genomförs förteckningar över skuldebrev som de med stöd av artikel 19.2 b avser att jämställa med överlåtbara värdepapper. varvid dessa skuldebrevs natur och skälen för beslutet skall anges.

b) närmare upplysningar om alla ändringar de avser att göra i förteckningar enligt a eller om andra instrument som de avser att jämställa med överlåtbara värdepapper. med angivande av skälen.

2. Kommissionen skall genast till övriga medlemsstater vidarebefordra denna information jämte de kommentarer som bedöms erforderliga. Sådana underrättelser kan göras till föremål för överväganden i kontaktkommittén i den ordning som föreskrivs i artikel 53.4.

Artikel 21

l. Medlemsstaterna får ge fondföretag n'llstånd att använda sig av sådan teknik och sådana instrument som hänför sig till överlåtbara värdepapper under de villkor och inom de ramar staterna föreskriver. förutsatt att sådan teknik och sådana instrument används i syfte att åstadkomma en effektiv för- valtning av värdepappersportföljen.

2. Medlemsstaterna får också ge fondföretag tillstånd att vid förvaltningen av sina tillgångar och skulder utnyttja sådan teknik och sådana instrument som syftar till att ge skydd mot valutarisker.

Artikel 22

1. Ett fondföretag får placera högst S% av fondtillgångama i överlåtbara värdepapper med samme utgivare.

2. Medlemsstaterna får höja den gräns som anges i punkt 1 till högst 10%. I den mån fondföretaget placerar mer än S% av fondtillgångama i överlåtbara värdepapper med samme utgivare. får det sammanlagda innehavet av sådana placeringar inte överstiga 40% av fondtillgångama.

3. Medlemsstaterna får höja den gräns som anges i punkt 1 till högst 35% om de överlåtbara värdcpapperen är utgivna eller garanterade av en medlemsstat. av dess lokala myndig- heter, av en icke-medlemsstat eller av offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar.

Artikel 23

1. Utan hinder av artikel 22. med förbehåll för artikel 68.3 i fördraget. får medlemsstaterna ge fondföretag tillstånd att med tillämpning av principen om riskspridning placera upp till l00% av fondtillgångama i olika överlåtbara värdepapper utgivna eller garanterade av en medlemsstat. dess lokala myndigheter, en icke-medlemsstat eller offentliga internatio- nella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar.

De behöriga myndigheterna får medge sådana undantag endast om de finner att andelsägama i fondföretaget har ett skydd likvärdigt med det som tillkommer andelsägama i fondföretag som iakttar de gränsvärden som anges i artikel 22.

Ett sådant fondföretag skall inneha värdepapper från minst sex olika emissioner. varvid dock skall gälla att värdepapper från en och samma emission inte får motsvara mer än 30% av de samlade fondtillgångama.

2. Fondbestämmelsema eller bolagsordningama för de fondföretag som avses i punkt 1 skall innehålla uttrycklig uppgift om de stater, lokala myndigheter och offentliga

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

internationella organ som utger eller garanterar sådana värde- papper i vilka fondföretaget avser att placera mer än 35% av fondtillgångama; sådana fondbestämmelser och bolagsord- ningar måste godkännas av behöriga myndigheter.

3. De fondföretag som avses i punkt 1 skall vidare i sina prospekt och reklarnbroschyrer på framträdande plats omnämna tillståndet och ange de stater. lokala myndigheter och/eller offentliga internationella organ i vars värdepapper de har för avsikt att placera eller har placerat mer än 35% av fond- tillgångarna.

Artikel 24

|. En fondföretag får inte förvärva fondandelar i andra företag för kollektiva investeringar av den öppna typen. såvida dessa inte är företag för kollektiva investeringar i den be- tydelse som avses i första och andra strecksatsema i arti- kel 1.2.

2. Ett fondföretag får placera högst S% av sina tillgångar i andelar i sådana företag för kollektiva investeringar.

3. Placeringar i andelar i en värdepappersfond som förvaltas av samma förvalmingsbolag eller av ett annat företag med vilket förvaltningsbolaget är anknutet via gemensam före- tagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande får tillåtas endast om det rör sig om en fond som, i enlighet med sina fondbestämmelser, har speciali- serat sig på placeringar inom ett visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor och förutsatt att sådana placeringar medges av de behöriga myndigheterna. Tillstånd skall ges endast om fonden har meddelat sin avsikt att utnyttja denna möjlighet och möjligheten um'yckligen angivits i dess fondbe- stämmelser.

Ett förvalmingsbolag får inte debitera några avgifter eller kostnader för transaktioner som hänför sig till en viss värde- pappersfonds andelar i fall där några av en värdepappersfonds tillgångar är placerade i andelarna i en annan värdepappersfond som förvaltas av samma förvaltningsbolag eller av ett annat bolag med vilket förvaltningsbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande.

4. Punkt 3 skall även gälla i fall där ett investeringsbolag förvärvar fondandelar i ett annat investeringsbolag till vilket det är anknutet på det sätt som anges i punkt 3.

Punkt 3 skall även gälla i fall där ett investeringsbolag förvärvar andelar i en värdepappersfond till vilken bolaget är anknutet eller där en värdepappersfond förvärvar andelar i ett investeringsbolag till vilket fonden är anknuten.

]. 20

Artikel 25

1. Ett investeringsbolag eller ett förvaltningsbolag får. såvitt gäller handhavandet av alla de värdepappersfonder som står under bolagets förvaltning och som omfattas av bestämmelser- na i detta direktiv, inte förvärva aktier med sådan rösträtt som skulle göra det möjligt för bolaget att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen hos en eminem.

I avvaktan på vidare samordning skall medlemsstaterna beakta gällande föreskrifter i andra medlemsstaters lagstiftning. som närmare uttrycker den i föregående stycke angivna principen.

2. Ett investeringsbolag eller en värdepappersfond får vidare inte förvärva mer än

10% av de aktier utan rösträtt som en enskild emittent givit ut.

10% av de skuldebrev som en enskild emittent givit ut, 10% av andelarna i ett sådant företag för kollekti-

va investeringar som avses i första och andra strecksatsema i artikel 1.2.

De gränsvärden som anges i andra och tredje strecksatserna behöver inte iakttas vid fön'äntstillfället. om bnmomängden av skuldebreven eller nettomängden av de värdepapper som är under utgivning då inte kan uppskattas.

3. En medlemsstat behöver inte tillämpa bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beträffande följande:

a) Överlåtbara värdepapper som är emitterade eller garante- rade av en medlemsstat eller dess lokala myndigheter.

b) Överlåth värdepapper som är emitterade eller garante- rade av en icke-medlemsstat.

c) Överlåtbm värdepapper som är emitterade av offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar.

d) Ett fondföretags innehav av aktier i ett bolag beläget i en icke-medlemsstat och vars tillgångar placeras huvud- sakligen i värdepapper utgivna av entittenter med sitt stadgeenliga säte i den staten. då den statens lagstiftning inte gör det möjligt för fondföretaget att på något annat sätt placera sina fondtillgångar i värdepapper med utgivare i staten. Detta undantag gäller dock endast om bolaget från icke-medlemsstaten vid sina placeringar följer de gränsvärden som anges i artiklarna 22. 24 och 25.1 och 2. Om gränsvärdena i artikel 22 har över- skridits skall artikel 26 gälla i tilllärnpliga delar.

e) En investeringsbolags aktieinnehav i dotterbolag vars verksamhet består i förvaltning. rådgivning eller av- sättning uteslutande för investeringsbolagets räkning.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9 Artikel 26

1. Fondföretag behöver inte iaktta de gränsvärden som anges i detta avsnitt när de utnyttjar teckningsrätter för överlåtbara värdepapper som ingår i fondtillgångama.

Medlemsstaterna får, med beaktande av principen om risk- spridning. tillåta nyligen auktoriserade fondföretag att under en tid av högst sex månader från auktorisationsdagen avvika från vad som föreskrivits i artiklarna 22 och 23.

2. Om gränsvärdena enligt punkt 1 överskrids av skäl som ligger utanför ett fondföretags rådighet eller som följd av att teckningsrätter utnyttjas, skall fondföretaget vid sina försälj- ningstr'ansaktioner prioritera rättelse av detta förhållande under vederbörligt hänsynstagande n'll andelsägarnas intressen.

AVSNITT Vl

Bestämmelser om infomation till andelsägama A. Offentliggörande av prospekt och periodiska rapporter

Artikel 27

1. Ett investeringsbolag och ett förvalmingsbolag. det senare för varje värdepappersfond det förvaltar, skall offent- liggöra

—- ett prospekt. —— en årsrapport för varje räkenskapsår. samt

—— en halvårsrapport för räkenskapsårets första sex måna- der.

2. Årsrappporten respektive halvårsrapporten skall ges ut inom följande tidsgränser räknade från utgången av den redo- visningeperiod de avser:

_— Fyra månader för årsrapporten.

—— Två månader för halvårsrapponer.

Artikel 28

1. Ett prospekt skall innehålla den information som krävs för att investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av den erbjudna investeringen. Prospektet skall innehålla minst den infomation som anges i bilaga A till detta direktiv, såvida inte infomiationen redan framgår av de handlingar som skall bifogas prospektet enligt artikel 29.1.

2. Arsrapporten skall innehålla en balansräkning eller en redovisning av tillgångar och skulder. en specificerad resultat—

12]

räkning för räkenskapsåret. en verksamhetsberättelse för räken- skapsåret samt den information som anges i bilaga B till detta direktiv. liksom all annan väsentlig infomation som möjliggör för investerare att göra en välgrundad bedömning av utvecklingen av fondföretagets verksamhet och av dess resultat.

3. Halvårsrapporten skall innehålla minst den information som anges i kapitel 1 - W i bilaga B till detta direktiv; om ett fondföretag har utbetalat eller föreslår utbetalning av inter— imsutdelning, skall i redovisningen anges resultatet efter skatt för halvårsperioden i fråga samt den interimsutdelning som utbetalats eller föreslås.

Artikel 29

]. Fondbestärnmelsema eller investeringsbolagets bolags- ordning skall utgöra en del av prospektet och skall bifogas till detta. -

2. De handlingar som avses i punkt 1 behöver dock inte bifogas prospektet om andelsägama informerats om att han på begäran kommer att tillställas dessa handlingar eller få upplysning om var i varje medlemsstat. där andelarna finns på marknaden. hon eller han kan ta del av handlingarna.

Artikel 30

All väsentlig information i ett prospekt måste hållas aktuell.

Artikel 31

De uppgifter om räkenskaperna som årsrapporten innehåller skall vara granskade av en eller flera personer som enligt lag eller annan författning bemyndigats att ganska-redovisningar i överensstämmelse med rådets direktiv 84/253/EEG av den 10 april 1984 grundat på artikel 54.3 g i Romfördraget. om god- kännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskaperl. Revisionsberättelsen. med eventuella an- märkningar. skall i sin helhet återges i årsrapporten.

Artikel 32 Ett fondföretag skall till de behöriga myndigheterna ge in sina prospekt och eventuella ändringar och tillägg i dessa. liksom årsrapporter och halvårsrapporter. .

' EGT nr L 126. 12.5.1984. s. 20.

Prop. 1992/93:91) Bilaga 9 Artikel 33

1. Den som avser att teckna sig för förvärv av fondandelar skall innan avtalet ingås erbjudas att kostnadsfritt få pro- spektet. den senaste halvårsrapporten samt. i förekommande fall. den därpå följande halvårsrapporten. '

2. Årsrapportema och halvårsrapportema skall finnas till- gängliga för allmänheten på i prospektet angivna platser.

3. Årsrapportema och halvårsrapportema skall på begäran kostnadsfritt tillställas andelsägama.

B. Offentliggörande av annan information Artikel 34

Ett fondföretag skall vid varje tillfälle då det emitterar. säljer. återköper eller löser in andelar. dock minst två gånger per månad. på lämpligt sätt offentliggöra emissions-. försäljnings-. återköps- och inlösenpriserna. De behöriga myndigheterna får dock medge ett fondföretag att offentliggöra sådana uppgifter endast en gång per månad. förutsatt att andelsägamas intressen inte härigenom åsidosätts.

Artikel 35

Vid all marknadsföring av ett fondföretags andelar skall anges att ett prospekt finns och uppges var allmänheten kan få tillgång till prospektet.

AVSNITT Vll Fondföretag allmänna förpliktelser Artikel 36

1. Varken ett investeringsbolag eller

— ett förvaltningsbolag eller ett förvaringsinstitut som handlar på uppdrag av en värdepappersfond.

får ta upp lån.

Ett fondföretag får dock ta upp lån i utländsk valuta i form av "back-to—back-lån".

2. Trots bestämmelserna i punkt 1 får en medlemsstat gc fond-företag tillstånd att låna

a) upp till 10%

av tillgångarna. i fråga om ett investeringsbolag eller.

_- av fondens värde. i fråga om en värdepappersfond.

förutsatt att upplåningen är av tillfällig art. 122

b) upp till 10% av tillgångarna. i fråga om ett investerings- bolag, förutsatt att upplåningen har till syfte att möjlig- göra förvärv av fast egendom som det behöver för verksamheten; i detta fall får summan av denna upp- låning och den som avses i a inte överstiga 15% av låntagarens tillgångar.

Artikel 37

1. Ett fondföretag skall återköpa eller inlösa andelar när andelsägare begär det.

2. Oavsett vad som föreskrivs i punkt 1 gäller följande:

a) Ett fondföretag får. i särskilt föreskrivna fall och med iakttagande av förfaranden som föreskrivs i lag eller annan författning. i fondbestämmelsema eller investe- ringsbolagets bolagsordning. tillfälligt uppskjuta återköp eller inlösen av andelar. Sådant uppskov får ske endast i undantagsfall när omständigheterna så kräver. och då uppskovet är berättigat med hänsyn till andelsägamas intressen.

b) Medlemsstaterna får tillåta de behöriga myndigheterna att kräva att återköp eller inlösen av andelar senareläggs med hänsyn till andelsägamas eller allmänhetens intresse.

3.1 de fall som avses i punkt 2 a. skall ett fondföretag utan dröjsmål underrätta de berörda myndigheterna och myndig- heterna i sarntliga medlemsstater där företaget utbjuder sina andelar om uppskovsbeslutet.

Artikel 38

Reglerna för värdering av tillgångar och för beräkning av för- säljnings- eller emissionspris samt återköps- eller inlösenpris på ett fondföretags andelar skall vara föreskrivna i lag eller annan författning. i fondbestämmelsema eller i investerings- bolagets bolagsordning.

Artikel 39

Utdelningen eller åter-investering av en värdepappersfonds eller ett investeringsbolags intäkter skall ske i enlighet med lag eller annan författning och fondbestämmelsema eller investerings- bolagets bolagsordning.

Artikel 40

Ett fondföretags andelar får emitteras endast om fondtillgångar- na inom sedvanlig tid tillförs betalning motsvarande emissio- nens nettopris. Denna bestämmelse skall inte utgöra hinder för tilldelning av bonusandelar.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

Artikel 41

1. Med undantag för sådana fall som avses i artiklarna 19 och 21 gäller att varken

— ett investeringsbolag eller

—— ett förvaltningsbolag eller förvaringsinstitut som handlar för en värdepappersfonds räkning

får bevilja lån eller ingå borgen för någon annans räkning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte hindra sådana företag från att förvärva överlåtbara värdepapper som inte är till fullo betalda.

Artikel 42

Varken — ett investeringsbolag eller

— ett förvaltningsbolag eller ett förvaringsinstitut som handlar för en värdepappersfonds räkning

får sälja överlåtbara värdepapper som de inte innehar.

Artikel 43

1 lag eller annan författning eller i fondbestämmelsema skall det anges vilken ersättning och vilka kostnader ett förvaltnings- bolag har rätt att debitera en värdepappersfond och vilken metod som skall tillämpas för beräkning av sådana vederlag.

1 lag eller annan författning eller i ett investeringsbolags bolag- sordning skall det anges vilka kostnader som skall bäras av bolaget.

AVSNITT VIII

Särskilda bestämmelser för fondföretag som utbjuder sina andelar i andra medlemsstater än dem där företagen är hemmahörande

Artikel 44

1. Ett fondföretag som utbjuder sina andelar i en annan medlemsstat måste följa de lagar och andra författningar som gäller i den staten. och som inte faller inom tillämpningsom- rådet för detta direktiv.

2. Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i de med- lemsstater där dessa utbjuds. Det måste därvid följa de bestäm- melser om reklam som gäller i det landet.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inte tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Artikel 45

1 det fall som avses i artikel 44 skall fondföretagen. i enlighet med de lagar och andra författningar som gäller i den med- lemsstat där andelarna utbjuds. bl.a. vidta erforderliga åtgärder för att där kunna göra utbetalningar till andelsägama. verkställa återköp och inlösen samt lämna ut den information som fondföretagen är skyldiga att tillhandahålla.

Artikel 46

Om ett fondföretag avser att utbjuda sina andelar i en annan medlemsstat än den där företaget hör hemma. skall det först underrätta de behöriga myndigheterna samt myndigheterna i den andra medlemsstaten om detta. Företaget skall samtidigt till de sistnämnda myndigheterna ge in

_— ett intyg från de behöriga myndigheterna som utvisar att företaget uppfyller de villkor som ställs upp i detta direktiv.

sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning. — sitt prospekt.

där det anses lämpligt. sin senaste årsrapport och eventu- ell senare halvårsrapport, samt

-— upplysningar om de åtgärder som vidtagits för för- säljning av dess andelar i den andra medlemsstaten.

Ett fondföretag får börja utbjuda sina andelar i den andra medlemsstaten två månader efter det att sådan infomation givits in. såvida inte myndigheterna där före utgången av tvåmånadersperioden fattat beslut i vilket skälen angivits för myndighetens bedömning att de åtgärder som vidtagits för försäljrting av andelar inte står i överensstämmelse med de bestämmelser som avses i artikel 44.1 och artikel 45.

Artikel 47

Om ett fondföretag utbjuder sina andelar i en annan medlems- stat än den där företaget är beläget. skall det i den andra medlemsstaten. på minst ett av den andra medlemsstatens officiella språk. tillhandahålla de handlingar och den in- formation som skall offentliggöras i den medlemsstat där det är hemmahörande. i den ordning som föreskrivs i den sistnäm- da staten.

Artikel 48

Ett fondföretag skall i sin verksamhet ha rätt att använda samma företagsbeteckning (t.ex. investeringsbolag eller värdepappersfond) inom hela gemenskapen som det använder i den medlemsstat där det är hemmahörande. Om det finns risk för förväxling kan värdmedlemsstaten i förtydligande syfte begära att namnet skall åtföljas av något förklarande tillägg.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9 AVSNITT rx

Bestämmelser om de myndigheter som svarar för aukto- risation och tillsyn

Artikel 49

]. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som skall fullgöra de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv. Med- lemsstatema skall underrätta kommissionen om detta och i förekommande fall ange hur uppgifterna fördelats mellan myndigheterna.

2. De myndigheter som avses i punkt 1 skall vara offentliga myndigheter eller institutioner utsedda av offentliga myndig- heter.

3. Myndigheterna i den stat där ett fondföretag är hem— mahörande skall vara behöriga att utöva tillsyn över företaget. Myndigheterna i den stat där ett fondföretag utbjuder sina andelar i enlighet med artikel 44 skall dock vara behöriga att kontrollera att bestämmelserna i avsnitt VII] följs.

4. De berörda myndighetema skall ges alla de befogenheter som de behöver för att utföra sina uppgifter.

Artikel 50

1. De medlemsstaters myndigheter som avses i artikel 49 skall fullgöra sina uppgifter i nära'sarnarbete och utbyta nödvändig information.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla som är eller har varit anställda hos de myndigheter som avses i artikel 49 skall vara bundna av tystnadsplikt. Detta innebär att ingen kon- frdentiell information som erhållits i tjänsten får röjas för någon person eller myndighet annat än med stöd av bestäm- melser i lag eller annan författning.

3. Bestämmelserna i punkt 2 skall emellertid inte utesluta utbyte av information mellan de i artikel 49 angivna myndig- heterna i olika medlemsstater i enlighet med bestämmelsema i detta direktiv. Beträffande sålunda utväxlad information skall anställda eller tidigare anställda hos myndigheter som erhåller information enligt ovan iaktta tystnadsplikt.

4. Utöver vad som följer av straffrättsliga föreskrifter får en myndighet som avses i artikel 49 och som erhåller ifrågava- rande information använda denna endast för fullgörande av sina uppgifter samt vid överklaganden i administrativ ordning och vid rättsliga förfaranden som har samband med myndig- hetens verksamhet.

Artikel 51

1. Myndigheter som avses i artikel 49 skall uppge skälen för såväl beslut att vägra auktorisation som de övriga beslut

med negativ innebörd som fattas i samband med införande av föreskrifter för tillämpning av detta direktiv. samt underrätta sökandena om skälen.

2. Medlemsstaterna skall sörja för att beslut som fattas med avseende på fondföretag med stöd av lag eller annan författ- ning i enlighet med detta direktiv kan prövas av domstol. En möjlighet till domstolsprövning skall finnas också för fall då beslut inte fattats inom sex månader från det att ett fondföretag lämnat in auktorisationsansökan som innehåller all den information som krävs enligt gällande föreskrifter.

Artikel 52

1. Endast myndigheterna i den medlemsstat där ett fond- företag är beläget skall ha behörighet att vidta åtgärder mot företaget om det bryter mot lag eller annan författning eller fondbestämmelsema eller investeringsbolagets bolagsordning.

2. Myndigheterna i den medlemsstat där ett fondföretags andelar utbjuds får dock vidta åtgärder mot företaget. om det bryter mot de i avsnitt Vill nämnda bestämmelserna.

3. Myndigheterna i den medlemsstat där ett fondföretag är beläget skall utan dröjsmål underrätta myndrghetema i de med- lemsstater där företaget utbjuder sina andelar om beslut som avser återkallelse av auktorisation. andra allvarliga åtgärder som riktar sig mot företaget samt uppskov med återköp eller inlösen.

AVSINTI'T X

Kontaktkommitté

Artikel 53

1. En kontaktkommitte. i fortsättningen kallad kommitten. skall inrättas vid sidan av kommissionen. Dess funktion skall vara

a) att. så långt det inte strider mot artiklarna 169 och 170 i fördraget. underlätta ett samordnat genomförande av dena direktiv genom regelbundna samråd om praktiska problem som kan uppkomma vid dess tillämpning och beträffande vilka en diskussion bedöms ändamålsenlig.

b) arr underläna samråd mellan medlemsstater antingen bc- träffandc skärpta eller kompletterande krav som de har rätt att uppställa i enlighet med artikel 1.7. eller bc- träffande föreskrifter som de får utfärda i enlighet med artrklama 44 och 45.

c) att. om så erfordras. föreslå kommissionen tillägg till eller ändringar i dena direktiv.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

2. Det skall inte ankomma på kommittén att pröva beslut som fattats i enskilda fall av de myndigheter som avses i artikel 49.

3. Kommittén skall vara sammansatt av personer utsedda av medlemsstaterna och av representanter för kommissionen. Ordföranden skall vara en representant för kommissionen. Sekretariatstjänster skall tillhandahållas av kommissionen.

4. Kommittén skall sammankallas av dess ordförande antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstats delegation. Kommittén skall självständigt fastställa sin arbetsordning.

AVSNITT XI

Övergångsbestämmelser. undantag och avslutande be- stämmelser

Artikel 54

Uteslutande med avseende på danska fondföretag skall "pantebreve" utställda i Danmark jämställas med de överlåtbara värdepapper som avses i artikel 19.1 b.

Artikel 55

Trots bestämmelserna i artiklarna 7.1 och 14.1 får de behöriga myndigheterna tillåta sådana fondföretag som i enlighet med nationell lagstiftning hade två eller flera förvaringsinstinrt vid tidpunkten för antagandet av detta direktiv att behålla dessa institut. om myndigheterna har garantier för att de uppgifter som föreskrivs i artiklarna 7.3. och 14.3 kommer att fullgöras i praktiken.

Artikel 56

1. Trots bestämmelserna i artikel 6 får medlemsstaterna til- låta förvaltningsbolag att emittera innehav-arbcvis avseende andra företags registrerade värdepapper.

2. Medlemsstaterna får bevilja förvaltningsbolag som. vid tidpunkten för antagande av detta direktiv bedriver andra verk- samheter "an sådana som tillåts enligt artikel 6. att fortsätta med dessa i fem år efter nämnda tidpunkt.

Artikel 57

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 oktober 1989 sätta i kraft de beslut som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om dena.

2. Medlemsstaterna får bevilja fondföretag. som var verksamma vid tidpunkten för genomförandet av detta direktiv en frist om högst 11 månader från den tidpunkten att anpassa sig till den nya nationella lagstiftningen.

3. Grekland och Portugal tillåts att uppskjuta genomföran— det av detta direktiv till senast den 1 april 1992. ris

Ett år före detta datum skall kommissionen rapportera till rådet om hur genomförandet av direktivet fortgår och om eventuella svårigheter som kan uppkomma för Grekland eller Portugal att genomföra direktivet per det datum som anges i föregående stycke.

Kommissionen skall. om så erfordras. föreslå att rådet för- länger uppskovet upp till fyra år.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9 Artikel 58 Medlemsstaterna skall se till att kommissionen erhåller uppgift om texterna till de viktigaste föreskriftema som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Artikel 59 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1985. ' På rådets vägnar R. KRIEPS Ordförande

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

BILAGA

LISTA A 1. Infomation om värdepappersfonden 1. Information om förvalmingsbolaget 1. Infomation om inventeringsbolaget 1.1 Namn 1.1 Namn eller typ. rättslig förrn, stad- 1.1 Namn eller typ. rättslig form, stad-

geenliga säte och huvudkontor om detta geenliga säte och huvudkontor om detta finns på annan plats finns på annan plats

1.2 Damm för bildandet av värdepap— 1.2 Datum för bolagets bildande. Uppgift 1.2 Datum för bolagets bildande. Uppgift persfonden. Uppgift om varaktighet om om varaktighet om denna är begränsad. om varaktighet om denna är begränsad. denna är begränsad.

1.3 Om bolaget förvaltar andra värde— pappersfonder. uppgift om dessa fonder.

1.4 Uppgift om var fondbestämmelsema. om dessa inte finns bifogade och periodis- ka rapporter finns tillgängliga.

1.5 En sammanfattning av för andelsä- 1.5 En sammanfattning av för andelsä- gama relevanta uppgifter om de skatte- garna relevanta uppgifter om de skatte- regler som gäller för värdepappersfonden. regler som gäller för bolaget. Uppgift om Uppgift om huruvida avdrag görs vid huruvida avdrag göts vid källan från de källan från de inkomster och inkomster och realisationsvinster som realisationsvinster som fonden utbetala: fonden utbetalar till andelsägama. till andelsägama.

1.4 Uppgift om var bolagets bolagsord- ning. om den inte finns bifogad. och periodiska rapporter finns tillgängliga.

1.6 Datum för bokslut och utdelning. 1.6 Datum för bokslut och utdelning.

1.7 Namnen på de personer som ansvarar för granskningen av räkenskaperna i enlighet med artikel 31.

1.7 Namnen på de personer som ansvarar för granskningen av räkenskaperna i enlighet med artikel 31.

1.8 Namn och befattning i bolaget på 1.8 Namn och befattning i bolaget på dem som tillhör bolagets administrativa, dem som tillhör bolagets administrativa. förvaltande och kontrollerande organ. förvaltande och kontrollerande organ. Uppgifter om deras huvudsysselsättningar Uppgifter om deras huvudsysselsattningar utanför bolaget när dessa är av betydelse utanför bolaget när dessa är av betydelse för bolaget. för bolaget.

1.9 Storleken på tecknat kapital med 1.9 Kapital angivande av hur mycket därav som har betalats in.

1.10 Uppgift om andelarnas art och väsentliga egenskaper. särskilt

— vilket slags rätt. (sakrätt. obligations— rätt eller annan rättighet) som följer med andelarna;

—— om huruvida det är fråga om värde- papper i egentlig mening eller om certi- fikat som representerar sådana värdepap- per samt huruvida notering sker i register eller på konto

beträffande andra egenskaper; om andelarna är utställda på viss person eller på innehavaren; uppgift om andelarnas nominella värden;

uppgift, i förekommande fall. om rö- strätt för andelsägama;

under vilka förutsättningar beslut kan fattas om likvidation av värdepappers- fonden och i vilken ordning likvidation skall ske. särskilt med avseende på an- delsägamas rättigheter.

1.11 Där så är tillämpligt. upplysningar om fondbörser eller marknadsplatser där andelarna är noterade eller föremål för handel.

1.12 Förfaranden och villkor för emission och försäljning av andelar.

1.13 Förfaranden och villkor för återköp eller inlösen av andelar samt omständig- heter under vilka återköp eller inlösen får uppskjutas.

1.14 Beskrivning av regler för bestäm- mande och disposition av intäkter.

1.15 Beskrivning av värdepappersfondens investeringsmål. inklusive finansiell mål- sättning (t.ex. kapitaltillväxt eller vinst- krav). placeringsinriktning (t.ex. speciali- sering inom vissa geografiska eller in- dustriella områden). eventuella begräns— ningar av denna inriktning och uppgifter om teknik och instrument eller upplå- ningsbcfogenheter som kan komma att användas vid förvaltningen av värdepap- persfonden.

1.16 Regler för värdering av tillgångar.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

1.10 Uppgift om andelarnas art och väsentliga egenskaper. särskilt

om huruvida det är fråga om värde- papper i egentlig mening eller om cer- tifikat som representerar sådana värdepap per samt huruvida notering sker i register eller på konto

— beträffande andra egenskaper; om andelarna är utställda på viss person eller på innehavaren; uppgift om andelarnas nominella värden;

uppgift. i förekommande fall. om rösträtt för andelsägama;

under vilka förutsättningar beslut kan fattas om likvidation av investeringsbola- get och i vilken ordning likvidation skall ske. särskilt med avseende på andelsägar- nas rättigheter.

1.11 Där så är tillämpligt. upplysningar om fondbörser eller marknadsplatser där andelarna är noterade eller föremål för handel.

1.12 Förfaranden och villkor för emission och försäljning av andelar.

1.13 Förfaranden och villkor för återköp eller inlösen av andelar samt omständig- heter under vilka återköp eller inlösen får uppskjutas.

1.14 Beskrivning av regler för betäm- mande och disposition av intäkter.

1.15 Beskrivning av bolagets investe- ringsmål. inklusive finansiell målsättning (t.ex. kapitaltillväxt eller vinstkrav). placeringsinriktning (t.ex. specialisering inom vissa geografiska eller industriella områden). eventuella begränsningar av denna inriktning och uppgifter om teknik och instrument eller upplåningsbefogen- heter som kan komma att användas vid förvaltningen av bolaget.

1.16 Regler for värdering av tillgångar.

l 8

1.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

1.17 Hur försäljnings- eller emissions- priser och återköps- eller inlösenpriscr för andelama fastställs. särskilt

1.17 Hur försäljnings- eller emissions- priser och återköps- eller inlösenpriser för andelarna fastställs. särskilt

— sättet och tidsintervallema för beräk- ning av sådana priser.

sättet och tidsintervallema för beräk- ning av sådana priser.

infomation om de avgifter som tas ut vid försäljning eller emission och återköp eller inlösen av andelar.

— information om de avgifter som tas ut vid försäljning eller emission och återköp eller inlösen av andelar.

—- uppgift om hur. var och hur ofta såda- na priser offentliggörs'.

— uppgift om hur. var och hur ofta sådana priser offentliggörs.

1.18 Information om dels beräkningen av storleken på och sättet för utbetalning av ersättningar från bolaget till dess styrelse. till personer i dess administrativa organ och i dess lednings- och kontrollorgan. samt till förvaringsinstitutet och tredje man. dels bolagets täckande av styrelsens. förvaringsinstitutets och tredje mans omkostnader.

1.18 Infomation om dels beräkningen av storleken på och sättet för utbetalning av ersättningar från värdepappersfonden till förvalningsbolaget. förvaringsinstitutet och tredje man. dels värdepappersfondens täckande av förvaltningsbolagets. förvar- ingsinstitutets och tredje mans omkost- nader.

De investeringsbolag som avses i artikeln 14.5 i direktivet skall även uppge: - hur och med vilka tidsintervaller beräkning av nettotillgångsvärdet på andelarna sker. - hur. var och hur ofta dena värde offentliggörs - den fondbörs i varje land där andelar utbjuds och vars kursnotering skall vara bestämmande för de priser som skall gälla vid transaktioner som genomförs utanför fondbörser i det landet.

2. Information om förvaringsinstitutet 2.1 Namn eller typ. rättslig form. stadgeenliga säte och huvudkontor. om detta finns på annan plats. 2.2 Huvudsaklig verksamhet.

3. Infomation om de konsultföretag eller externa placeringsrådgivare som arbetar enligt avtal och mot ersättning ur fondtillgångama:

3.1 Företagets namn eller typ eller rådgivarens namn.

32 Väsentliga bestämmelser i kontraktet med förvaltningsbolaget eller investeringsbolaget vilka kan vara av intresse för andelsägama med undantag för bestämmelser om ersättning.

3.3 Andra verksamheter av betydelse.

4. Infomation om rutinerna för utbetalningar till andelsägare. återköp eller inlösen av andelar och tillhandahållande av infomation om fondföretaget. Sådan infomation skall under alla omständigheter lämnas i den medlemsstat där fondföretaget är beläget. Därutöver skall. i det fall andelar utbjuds i annan medlemsstat. sådan information lämnas i de prospekt som offentliggörs där. i den mån informationen rör den staten.

VII.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 9

LISTA B

Infomation som skall ingå l perlodiska rapporter

Uppgifter om tillgångar och skulder

överlåtbara värdepapper skuldebrev som avses i artikel 19.2 b tillgodohavanden i bank andra tillgångar

summan av tillgångar skulder

nettotillgångsvärde

Antal utestående andelar

Netrarillgdngsvärde per andel

Värdepapperrparrjölj. uppdelad på

a) h)

0 d) :)

överlåtbara värdepapper inregistrerade vid fondbörs. överlåtbara värdepapper som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats. nyligen emitterade överlåtbara värdepapper av det slag som avses i artikel 19.1 d. andra överlåtbara värdepapper av det slag som avses i artikel 19.2 a. skuldebrev som jämställs med överlåtbara värdepapper i enlighet med artikel 19.2 b

och analyserad utifrån mest ändamålsenliga kriterier med hänsyn till fondföretagets placeringsinriktning (t.ex. ekonomiska. geografiska eller valutabetingade kriterier) uttryckt i procent av nettotillgångama; för var och en av de ovan nämnda placeringarna skall anges dess andel av samtliga fondtillgångar.

Uppgift om förändringar i sammansättningen av portföljen under den aktuella perioden.

Uppgift om utvecklingen avfondjöretagerr tillgångar under den aktuella perioden inklusive.-

intäkter av Placeringar. andra intäkter.

förvaltningsavgifter.

avgifter till förvaringsinstituL andra avgifter och skatter. nettointäkt. utdelningar och återinvesterade intäkter. förändringar av kapitalet. uppskrivning eller nedskrivning av placeringar. andra förändringar som inverkar på fondföretagets tillgångar och skulder.

En jämförelsetabell över de tre senaste räkenskapsåren som för varje räkenskapsår innehåller det vid årets utgång gällande:

totala nenotillgångsvärdet. nettotillgångsvärdet per andel

Uppgift om hur stor andel av fondföretaget: åtaganden under rezhwirningsperioden som utgörs av sådana transaktioner som avses i artikel 21. angivet för varje transaktiomtjvp.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 10

RÅDETS DIREKTIV av den 22 mars 1988

med lindring, såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag. av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

(88/220/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DLREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. särskilt artikel 57.2 i detta.

med beaktande av kommissionens förslag'. i samarbete med Europaparlamentetz,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande”. och

med beaktande av följande:

Artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 85/611/EEG' begränsar ett fondföretags placeringar av fondtillgångama i överlåtbara värdepapper med samme eminem till S%, ett gränsvärde som vid behov kan få höjas till 10%.

Detta gränsvärde medför speciella problem för fondföretag etablerade i Danmark. när dessa önskar placera en väsentlig del av sina tillgångar på den danska obligationsmarknaden. eftersom denna marknad domineras av obligationer emitterade av hypotckskreditinstitul och antalet institut som emitterar sådana obligationer är mycket litet.

Dessa obligationer är i Danmark underkastade särskild reglering och tillsyn i syfte att skydda innehavama. och behandlas i dansk lagstiftning som likvärdiga med obligationer emitterade eller garanterade av staten.

1 EGT nr C 155. 21.6.1986. s. 4. 7 Uttalande publicerat i EGT nr C 125. 11.5.1987, s. 162 och beslut den 10 februari 1988 (ännu inte offentliggjort i EGT). " EGT nr C 333. 29.12.1986. s. 10. ' EGanL375. 31.12 1985. s. 3.

Bestämmelserna i artikel 22.3 i direktiv 85/61 ]lEEG innehåller undantag från punkterna ] och 2 i samma artikel, när det gäller obligationer som är emitterade eller garanterade av en med- lemsstat, och ger fondföretag rätt att placera upp till 35% av sina tillgångar i sådana obligationer.

Det finns skäl för ett liknande undantag. men av mer be- gränsad omfattning. såvitt gäller obligationer inom den privata sektorn. vilka även om de saknar statlig garanti ändå erbjuder investerare särskilda garantier inom ramen för de särskilda regler som gäller för dessa. Det är därför nödvändigt att utvidga undantaget till att omfatta samtliga sådana obligationer som uppfyller gemensamt fastställda kriterier, varvid det bör överlåtas åt medlemsstaterna att fastställa en lista över de obligationer vilka de avser, där så är lämpligt, bli omfattade av en undantagsbestämmelse. och varvid det bör föreskrivas ett likadant förfarande för information till andra medlemsstater som gäller enligt artikel 20 i direktiv 85/611/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel I

I artikel 22 i direktiv 85/611/EEG skall följande punkter införas:

"4. Medlemsstaterna får höja den gräns som anges i punkt 1 till högst 25% när det gäller vissa obligationer. om de är emitterade av ett kreditinstitut som har sitt säte i en medlemsstat och som enligt lag är underkastat särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda obligationsin- nehavama. Särskilt skall iakttas att kapital som härrör från emissionen av sådana obligationer måste enligt lag

placeras i tillgångar. som under obligationemas hela giltighetstid täcker de med obligationema förenade fordnngama och som i händelse av emittentens oför- måga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden skall med prioritet användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.

Om ett fondföretag placerar mer än S% av sina fondtill- gångar i sådana obligationer som avses i första stycket och som har samme emittcnt får det totala värdet av dessa placeringar inte överstiga 80% av värdet av fondföretagets tillgångar.

Medlemsstaterna skall. i enlighet med bestämmelserna i artikel 20.1. till kommissionen överlämna en för- teckning över ovan angtvna kategorier av obligationer och över de kategorier av emittenter. vilka. enligt gällande lag och enligt sådana tillsynsregler som avses i första stycket. beviljats tillstånd att ge ut sådana obligationer som uppfyller kriterierna ovan. Till för- teckningen skall fogas uppgifter om vad slags garantier som erbjudits. Det i artikel 20.2 fastställda informa- tionsförfarandet skall därvid gälla.

5. Vid beräkningen av den övre gräns på 40% som anges i punkt 2 skall inte medräknas de i punkterna 3 och 4 angivna överlåtbara värdepappcrcn.

De gränser som anges i punkterna ] 4 får inte kom- bineras. och placeringar i överlåtbara värdepapper

Prop. 1992/93:90 Bilaga 10

emitterade av samme cmittent enligt bestämmelserna i punkterna 1 — 4 får därför under inga förhållanden överstiga sammanlagt 35% av ett fondföretags tillgån- gar-"

Artikel 2

Medlemsstatema skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv vid samma tidpunkter som föreskrivits i direktiv 85/611/EEG. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 1988.

På rådets vägnar M. BANGEMANN Ordfrirande

l.)

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 [

RÅDETS DIREKTIV av den 17 mars 1980

om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs

( 80/390/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. särskilt artikel 54.3 g och 100 i detta.

med beaktande av kommissionens förslag'. med beaktande av Europaparlamentets yttrandei.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yin-ande'. och

med beaktande av följande:

Den marknad där företag är verksamma har utvidgats till att omfatta hela gemenskapen och denna utvidgning medför en motsvarande ökning av företagens finansieringsbchov och av de kapitalmarknader som de måste vända sig till för att tillgodose dessa behov. Upptagande till officiell notering vid medlemsstaternas fondbörser av värdepapper som har emit- terats av företag utgör ett betydelsefullt medel för att få tillgång till dessa kapitalmarknader. Vidare har. som ett led i liberaliseringen av kapitalrörelser. valutarestriktioner vid köp av värdepapper som handlas på fondbörs i en annan med- lemsstat tagits bort.

I flertalet medlemsstater krävs av företag som bjuder ut sina värdepapper till allmänheten att de vidtar åtgärder till skydd

1 EGT an 131. 13.12.1972, 5.61. 2 EGT nr C 11, 7.2.1974. s. 24. ] EGanC 125. 16.10.1974. s. 1.

för nuvarande och blivande investerares intressen. antingen då värdepapperen bjuds ut eller då de upptas till officiell notering vid fondbörs. För sådana skyddsåtgärder krävs att det lämnas upplysningar. som är tillräckligt utförliga och så objektiva som möjligt. om emittentens finansiella ställning och om de värdepapper som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering. Vanligtvis krävs att upplysningarna lämnas genom offentliggörande av prospekt.

Medlemsstaternas krav på skyddsåtgärder skiljer sig åt både vad gäller prospektets innehåll och uppställning och i fråga om effektivitet. metod och val av tidpunkt för granskning av prospektuppgiftema. Dessa skillnader gör det inte bara svårare för företag att få värdepapper upptagna Lill officiell notering vid fondbörser i flera medlemsstater utan försvårar även för investerare som hör hemma i en viss medlemsstat att förvärva värdepapper som är noterade vid fondbörser i andra med- lemsstater och inverkar därmed också hämmande på företagens finansiering och på investeringar inom hela gemenskapen.

Dessa skillnader bör undanröjas genom samordning av regler. vilka inte nödvändigtvis behöver göras fullständigt enhetliga. men så att en tillräcklig grad av överensstämmelse kan uppnås mellan de skyddsåtgärder som krävs av medlemsstaterna. allt för att åstadkomma att nuvarande och blivande investerare av värdepapper får information som är tillräckligt utförlig och så objektiv som möjligt. Samtidigt framstår det för närvarande som tillräckligt att begränsa samordningen till att avse upp— tagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs. detta med hänsyn till nuvarande nivå för liberalisering av

kapitalrörelser inom gemenskapen och till det förhållandet att inte alla medlemsstater ännu har en ordning för granskning vid den tidpunkt då värdepapper bjuds ut.

Sådan samordning skall omfatta värdepapper. oberoende av vilken rättslig form det emitterande företaget har och skall följaktligen. i den utsträckning direktivet är tillämpligt på rättssubjekt som inte är omnämnda i artikel 58 andra stycket i fördraget och direktivet därmed har större räckvidd än artikel 54.3.g. grundas också på artikel 100.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖIJANDE.

AVSNITT I

Allmänna bestämmelser

Artikel I

1. Detta direktiv är tillämpligt på värdepapper som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering vid ' en fondbörs som är belägen eller verksam i en medlemsstat.

_— andelar som emitterats av sådana företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ.

—- värdepapper som emitterats av en stat eller av dess regionala eller lokala myndigheter. Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydel- ser som här anges:

3) Företag för kollelaiva investeringar som inte är av rluren typ: värdepappersfonder och investeringsbolag

— vars verksamhet består i kollektiv investering av kapital från allmänheten. och som tillämpar prin- cipen om riskspridning. och

— vars andelar på innehavarens begäran återköps eller

inlöses med medel av företagets tillgångar. En åtgärd som vidtas av ett sådant företag för att säkra att börsvärdet av dess andelar inte i någon väsentlig mån avviker från andelarnas nettovärde skall jämställas med återköp eller inlösen.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1

b) Andelar i enförerag för kalle/atv investering: värdepap- per som emitterats av ett företag för kollektiva in- vesteringar och som utgör bevis för andelsrätt i ett sådant företags tillgångar.

c) Emittenten bolag. andra juridiska personer och andra företag vars värdepapper är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering vid en fondbörs.

d) Nettoomsättning: belopp som erhållits genom försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster inom ramen för företagets normala verksamhet. efter avdrag av försäljningsrabatter och mervärdesskatt samt andra skatter som direkt relateras till omsättningen.

e) Kredirinsrirut: ett företag vars verksamhet består i att ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten och bevilja krediter för egen räkning.

f) Ägarinrrerren: andelar i andra företags kapital. oavsett om andelarna representeras av värdepapper eller inte. som genom att skapa en varaktig förbindelse med dessa andra företag är avsedda att främja verksamheten i det företag som innehar andelarna.

g) Arsbablur: balansräkning. resultaträkning och noter. Dessa handlingar skall tillsammans bilda en helhet.

Am'kel 3

Medlemsstaterna skall se till att upptagande av värdepapper till officiell notering vid en fondbörs som är belägen eller verksam inom deras territorier betingas av att en informationsskrift. i fortsättningen benämnd börsprospekt. offentliggörs.

Artikel 4

1. Börsprospektet skall innehålla den information som. allt efter slaget av emittent och arten av de värdepapper för vilka upptagande söks. behövs för att investerare och deras rådgivare skall kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens tillgångar och skulder. finansiella situation. vinster och förluster och framtidsutsikter. samt av de rättigheter som är förenade med värdepapperen.

2. Medlemsstaterna skall se till att de skyldigheter som avses i punkt 1 åvilar dem som enligt punkt 1.1 i de här bilagda listorna A och 8 ansvarar för börsprospektet.

Artikel 5

1. Utan att de skyldigheter som följer av artikel 4 påverkas skall medlemsstaterna. om inte annat följer av de möjligheter till undantag som anges i artiklarna 6 och 7. se till att börsprospektet innehåller. i så lättanalyserad och lättbegriplig form som möjligt. minst de uppgifter som anges i lista A. B eller C. beroende på om det gäller aktier. skuldebrev eller bevis som representerar aktier.

2. 1 de särskilda fall som avses i artiklarna 8—17 skall börsprospekt upprättas enligt specifikationema i de artiklarna. om inte annat följer av de möjligheter till undantag som anges i artiklarna 6 och 7.

3. I de fall där innehållet i vissa punkter i listorna A. B och C inte framstår som avpassade för emittentens verksamhetsom- råde eller rättsliga form skall börsprospekt med likvärdigt innehåll upprättas. sedan innehållet i respektive punkt har anpassats.

Artikel 6

Medlemsstaterna får tillåta de myndigheter som ansvarar för granskning av sådana börsprospekt som avses i detta direktiv (i fortsättningen kallade "de behöriga myndigheterna") att medge undantag. helt eller delvis. från skyldigheten att offentliggöra prospekt i följande fall:

1. När de värdepapper som ansökan om upptagande till officiell notering avser är

a) värdepapper som varit föremål för emission till allmänheten.

b) värdepapper som emitterats i samband med ett upp- köpserbjudande.

c) värdepapper som emitterats i samband med en fusion som innefattar förvärv av ett annat bolag eller bildandet av ett nytt bolag. uppdelning av ett bolag. överlåtelse av ett företags tillgångar och skulder. helt eller delvis. eller som vederlag vid överlåtelse av andra tillgångar än kontanta medel.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1

och då en handling. som av de behöriga myndig- heterna bedöms innehålla information som är likvärdig med den som börsprospekt enligt detta direktiv skall innehålla. offentliggjorts i samma medlemsstat inte tidigare än tolv månader innan värdepappercn upptas till officiell notering. Vidare skall uppgifter offentliggöras om varje väsentlig förändring som inträffat efter det att handlingen färdigställdes. Handlingen skall hållas tillgänglig för allmänheten där emittenten har sitt säte och hos de finansiella företag som har anlitats för att ombesörja betalningar för emittentens räkning. och varje väsentlig förändring skall offentliggöras i enlighet med artikel 20.1 och artikel 21.1.

När de värdepapper som ansökan om upptagande till officiell notering avser är

a) aktier som utan vederlag tilldelas innehavare av sådana aktier som redan är noterade vid samma fondbörs. eller

b) aktier som tillkommit vid konvertering av kon- venibla skuldebrev eller aktier som utfärdats i utbyte mot utbytbara skuldebrev. förutsatt att aktier i det bolag vars aktier bjuds ut genom konvertering eller utbyte redan är noterade vid samma fondbörs. eller

c) aktier som tillkommit vid utnyttjande av optionsrätt till nyteckning. förutsatt att aktiemai det bolag vars aktier erbjuds innehavare av optionsrättema redan är noterade vid samma fondbörs. eller

d) aktier som emitterats som ersättning för aktier som redan är noterade vid samma fondbörs. förutsatt att en sådan emission inte innebär någon ökning av bolagets emitterade aktiekapital.

och. när detta är tillämpligt. den information som föreskrivs i kapitel 2 i lista A har offentliggjorts enligt bestämmelserna i artikel 20.1 och artikel 21.1.

När de värdepapper som ansökan om upptagande till officiell notering avser är -

a) aktier vars antal eller beräknade marknadsvärde eller nominella värde eller. om nominellt värde saknas. deras bokföringsmässiga parivärde. under- stiger 10% av antalet eller av motsvarande värde på aktier av samma slag som redan är noterade vid samma fondbörs. eller

b) skuldebrev emitterade av bolag och andra juridiska personer som är hemmahörande i en medlemsstat. och

e)

d)

8)

som utövar sin verksamhet med stöd av statligt monopol. och

— som bildas eller regleras enligt särskild lag eller med stöd av sådan lag. eller vars upp- låning är ovillkorligt och oåterkalleligt garan- terad av en medlemsstat eller av en medlems- stats delstat. eller

skuldebrev emitterade av i en medlemsstat hem— mahörande juridiska personer som inte är bolag och

som bildats genom lag. och

vars verksamhet regleras av denna lag och uteslutande består i

i) att anskaffa kapital under statlig kontroll genom emission av skuldebrev. och

ii) att finansiera produktion med dels medel som dessa juridiska personer har anskaffat. dels medel som ställts till förfogande av en medlemsstat, och

vars skuldebrev vid upptagande till officiell notering. enligt medlemsstatens nationella lagstiftning betraktas som skuldebrev emittera- de eller garanterade av medlemsstaten. eller

aktier som tilldelas anställda. förutsatt att aktier av samma slag redan har upptagits till officiell note- ring vid samma fondbörs; aktier som skiljer sig åt enbart vad gäller första datum för rätt till utdelning skall inte anses vara av olika slag, eller

värdepapper som redan är upptagna till officiell notering vid en annan fondbörs i samma med- lemsstat. eller

aktier som emitterats för att helt eller delvis kom- pensera ledningen i ett kommanditbolag med aktiekapital för att den avstått från sin rätt enligt bolagsordningen till andel i vinst. förutsatt att aktier av samma slag redan har upptagits till officiell notering vid samma fondbörs; aktier som skiljer sig åt enbart vad gäller första datum för rätt till utdel- ning skall inte anses vara av olika slag. eller

tilläggsbevis som representerar aktier. som emitte- rats i stället för originalvärdepapperen. när emissio- nen av sådana nya bevis inte medfört någon ökning av företagets emitterade kapital. och under förut- sättning att sådana bevis redan är noterade vid samma fondbörs. och där

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

— i sådana fall som avses i a emittenten har uppfyllt de krav som de nationella myn- digheterna uppställt angående offentliggörande av information för börshandel. och har upprät- tat årsbokslut sarnt förvaltningsberättelse och delårsrapporter. som godtagits av dessa myn— digheter.

— i sådana fall som avses i e börsprospekt som är i överensstämmelse med detta direktiv redan har offentliggjorts. och

i samtliga fall som avses i a—g uppgifter om antal och typ av värdepapper som avses bli upptagna till officiell notering och om de omständigheter under vilka värdepappercn enritterats har offentliggjorts i enlighet med artikel 20.1 och artikel 21.l.

Artikel 7

De behöriga myndigheterna får medge att viss information som krävs enligt direktivet får utelämnas i börsprospektet. om de finner att

a) informationen är av endast mindre betydelse och inte är sådan att den påverkar bedömningen av emittentens tillgångar och skulder. finansiella ställning. vinster och förluster samt framtidsutsikter. eller

b) röjandet av sådan information skulle stå i strid med allmänhetens intresse eller allvarligt skada emittenten. förutsatt. i det senare fallet. att ett utelämnande sannolikt inte skulle medföra att allmänheten vilseleddes i fråga om fakta och omständigheter som det är av betydelse att känna till vid en bedömning av värdepapperen.

AVSNITT 11

Börsprospektets innehåll 1 vissa speciella fall

Artikel 8

1. När ansökan om upptagande till officiell notering avser aktier som erbjuds emittentens aktieägare med företrädesrätt och emittentens aktier redan är noterade vid samma fondbörs. får de behöriga myndigheterna föreskriva att börsprospektet endast skall innehålla sådana upplysningar som anges i lista A

kapitel 1. kapitel 2.

kapitel 3 punkterna 3.1.0. 3.1.5. 3.2.0. 3.2.1. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8 och 3.2.9.

kapitel 4 punkterna 4.2. 4.4. 4.5. 4.7.1 och 4.7.2. kapitel 5 punkterna 5.1.4. 5.1.5 och 5.5. kapitel 6 punkterna 6.1. 6.2.0. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. och

kapitel 7.

När sådana aktier som avses i första stycket i denna punkt representeras av bevis skall börsprospektet. utöver de upplys- ningar som anges i nämnda stycke och om inte annat följer av artikel 16.2 och 16.3. ha minst det innehåll som föreskrivs i lista C

kapitel 1 punkterna 1.1. 1.3. 1.4. 1.6 och 1.8. och

kapitel 2.

2. När en ansökan om upptagande till officiell notering avser konvertibla skuldebrev. utbytbara skuldebrev eller skuldebrev förenade med företrädesrätt till teclming för enrittentens aktieägare. och emittentens aktier redan är noterade vid samma fondbörs. får de behöriga myndigheterna föreskriva att prospektet skall innehålla endast

— upplysningar om arten av de aktier som erbjuds för kon- vertering. utbyte eller teckning och de rättigheter som är förenade med dessa,

— upplysningar som anges i lista A och återges i punkt 1 första stycket ovan. med undantag för vad som före- skrivs i kapitel 2 i samma lista.

upplysningar som anges i kapitel 2 i lista B. och

villkoren för och förfarandet vid konvertering. utbyte och teckning och uppgift om i vilka fall villkoren kan ändras.

3. Sådana börsprospekt som avses i punkterna 1 och 2 skall när de offentliggörs enligt artikel 20 åtföljas av årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.

4. När emittenten upprättar såväl eget årsbokslut som sam- manställd årsredovisning. skall bådadera bifogas börsprospek- tet. De behöriga myndigheterna får emellertid medge emitten— ten att till prospektet foga enda! det egna bokslutet eller

Prop. 1992/93:91 .) Bilaga 1 1

endast den sammanställda redovisningen. förutsatt att den redovisning som inte bifogas prospektet inte innehåller någon ytterligare väsentlig infomation.

Artikel 9

1. När en ansökan om upptagande till officiell notering avser skuldebrev som varken är konvertibla. utbytbara eller förenade med optionsrätt till nyteckning, får de behöriga myndigheterna. när skuldebreven är emitterade av ett företag som redan har värdepapper noterade vid samma fondbörs. före- skriva att börsprospektet skall innehålla endast sådana upp- lysningar som anges i lista B

kapitel 1.

kapitel 2.

_ kapitel 3 punkterna 3.1.0. 3.1.5. 3.2.0 och 3.2.2. kapitel 4 punkt 4.3.

kapitel 5 punkterna 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4 och 5.4.

— kapitel 6. och

_— kapitel 7.

2. Sådana börsprospekt som avses i punkt 1 skall när de offentliggörs enligt artikel 20 åtföljas av årsbokslutet för det senaste räkenskapsåret.

3. När emittenten upprättar såväl eget årsbokslut som sam- manställd årsredovisning. skall bådadera bifogas börsprospek- tet. De behöriga myndigheterna får emellertid medge emitten— ten att till prospektet foga endast det egna bokslutet eller endast den sammanställda redovisningen. förutsatt att den redovisning som inte bifogas prospektet inte innehåller någon ytterligare väsentlig infomation.

Artikel 10

När en ansökan om upptagande till officiell notering avser skuldebrev som nästan samtliga. på grund av sin natur. normalt köps och handlas av ett begränsat antal investerare som är särskilt kunniga i investeringsfrågor. får de behöriga myn- digheterna medge att vissa uppgifter som anges i lista B utelämnas i börsprospektet eller att de ges i sammanfattning. såvida de inte är väsentliga för berörda investerare.

Artikel I l

1. För upptagande till officiell notering av värdepapper som har emitterats av finansiella institut skall börsprospektet innehålla

minst de uppgifter som anges i kapitel 1. 2. 3. 5 och 6 i lista A eller B. beroende på om emissionen avser aktier eller skuldebrev. och

de uppgifter som. i enlighet med bestämmelser i nationell lag eller föreskrifter meddelade av behöriga myndigheter. har anpassats efter emittentens särskilda natur och motsvarar minst vad som anges i kapitel 4 och 7 i lista A eller B.

2. Medlemsstaterna skall bestämma vilka finansiella institut som skall omfattas av denna artikel.

3. Föreskrifterna i denna artikel får utsträckas till att omfatta även

företag för kollektiv investering vars andelar inte är undantagna från detta direktivs tillämpningsområde genom artikel 1.2 första strecksatsen,

finansiella bolag vars enda verksamhet består i att anskaffa kapital åt sina moderföretag eller åt till dessa anknutna företag. samt

bolag som innehar pertföljer med värdepapper. licenser eller patenträtter och vars enda verksamhet består i förvaltning av sådana portföljer.

Artikel 12

När en ansökan om upptagande till officiell notering avser skuldebrev som emitteras löpande eller återkommande av kreditinstitut som regelbundet offentliggör sina årsbokslut och som inom gemenskapen bildats eller regleras av särskild lag. eller med stöd av sådan lag. eller är föremål för offentlig tillsyn avsedd att skydda sparande. får medlemsstatema föreskriva att börsprospektet skall innehålla endast

sådana uppgifter som anges i punkt 1.1 och i kapitel 2 i lista B. och

upplysningar om händelser av betydelse för bedöm— ningen av värdepappercn. som inträffat efter utgången av det räkenskapsår som det senast offentliggjorda årsbokslutet avser. Sådant årsbokslut skall finnas tillgängligt för allmänheten på emittentens kontor eller

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1

hos sådana finansiella företag som anlitats för att ombesörja betalningar för emittentens räkning.

Artikel 13

1. För upptagande till officiell notering av skuldebrev garanterade av en juridisk person skall börsprospektet innehålla

_ med avseende på emittenten: sådana uppgifter som anges i lista B. och

med avseende på garantigivaren: sådana uppgifter som anges i punkt 1.3 och i kapitel 3—7 i samma lista.

När emittenten eller garantigivaren är ett finansiellt institut skall den del av prospektet som avser dena institut upprättas i enlighet med artikel 11. dock utan att det påverkar till- lämpningen av bestämmelserna i första stycket i denna punkt.

2. När emittenten av de garanterade skuldebreven är ett sådant finansiellt bolag som avses i artikel 11.3 skall börspro- spektet innehålla

— med avseende på emittenten: de uppgifter som anges i kapitel 1. 2 och 3 och i punkterna 5.1.0—5.l.5 och 6.1 i lista B. och

— med avseende på garantigivaren: de uppgifter som anges i punkt 1.3 och i kapitel 3—7 i samma lista.

3. När det finns mer än en garantigivarc skall de angivna uppgifterna avse var och en av dem. De behöriga myndig- heterna får dock medge att information ges i förkortad form i syfte att underlätta förståelsen av börsprospektet.

4. 1 de fall som avses i punkterna l. 2 och 3 skall garanti- avtalet hållas tillgängligt för allmänheten på emittentens kontor och hos sådana finansiella företag som anlitats för att ombe— sörja betalningar för emittentens räkning. Kopia av avtalet skall tillhandahållas var och en som begär det.

Artikel 14

1. När en ansökan om upptagande till officiell notering avser konvertibla skuldebrev. utbytbara skuldebrev ellcr skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning skall börsprospektet innehålla

— upplysningar om vilket slags aktier som erbjuds vid kon-

vertering. utbyte eller teckning och de rättigheter som är förenade med aktierna.

de uppgifter som anges i punkt 1.3 och kapitel 3—7 i lista A.

—— de uppgifter som anges i kapitel 2 i lista B. och

— villkoren för och förfarandet vid konvertering. utbyte och teckning samt uppgift om i vilka fall villkoren kan ändras.

2. När emittenten av de konvertibla skuldebreven. de ut- bytbara skuldebreven eller skuldebreven förenade med op- tionsrätt till nyteckning inte är den som emitterar aktierna. skall börsprospektet innehålla

upplysningar om vilket slags aktier som erbjuds vid kon- vertering. utbyte eller teckning och de rättigheter som är förenade med dessa.

med avseende på emittenten av värdepappercn: de uppgifter som anges i lista B.

med avseende på emittenten av aktierna: de uppgifter som anges i punkt 1.3 och kapitel 3—7 i lista A. och

villkoren för och förfarandet vid konvertering. utbyte och teckning sarnt uppgift om i vilka fall villkoren kan ändras.

När emittenten av skuldebreven är ett sådant finansiellt bolag som avses i artikel 11.3 behöver beträffande detta bolag börsprospektet innehålla endast de uppgifter som anges i kapitel 1. 2 och 3 samt punkterna 5.1.0—5.1.5 och 6.1 i lista B.

Artikel 15

1. När en ansökan om upptagande till officiell notering avser värdepapper emitterade i samband med en fusion som in- nefattar förvärv av ett annat bolag eller bildande av ett nytt bolag. uppdelning av ett bolag. överlåtelse helt eller delvis av ett företags tillgångar och skulder. ett uppköpserbjudande. eller emitterade som vederlag för överlåtelse av andra tillgångar än kontanta medel. skall. oberoende av kravet på_offentliggörande av börsprospektet. de handlingar som innehåller bestämmelser- na och villkoren för sådana transaktioner hållas tillgängliga för allmänheten på värdepappersemittentens kontor och hos de finansiella företag som anlitats för att ombesörja betalningar för entittentens räkning. Detsamma gäller i tillämpliga fall en ingående balansräkning. vare sig den är formellt upprättad eller ej. om emittenten ännu inte upprättat sitt årsbokslut.

2. När en transaktion av det slag som avses i punkt 1 har ägt rum mer än två år tidigare, får de behöriga myndigheterna medge undantag från de krav som ställs i nämnda punkt.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1

Artikel 16

11 1. När en ansökan om upptagande till officiell notering avser bevis som representerar aktier. skall börsprospektet i fråga om bevisen innehålla de uppgifter som anges i lista C och med avseende på aktierna de uppgifter som anges i lista A.

2. De behöriga myndigheterna får dock befria emittenten av bevisen från kravet att offentliggöra uppgifter om sin egen finansiella ställning. när emittenten är

-— ett kreditinstitut som är hemmahörande i en medlemsstat och som bildats enligt eller regleras av särskild lag eller med stöd av sådan lag eller är föremål för offentlig tillsyn avsedd att skydda sparande. eller '

-— ett dotterbolag som till 95% eller mer ägs av ett sådant kreditinstitut som avses i föregående strecksats. och vars åtaganden gentemot innehavarna av bevis är ovillkorligt garanterade av kreditinstitutet och som. enligt lag eller i praktiken. är föremål för samma tillsyn. eller

_— ett "Administmtjekantoor" i Nederländerna för vilket. såvitt avser förvar av originalvärdepapperen. gäller särskilda av de behöriga myndigheterna utfärdade bestämmelser.

3. För bevis utställda av en inrättning som ombesörjer överlåtelser av värdepapper eller av ett underlydande institut som bildats av en sådan inrättning får de behöriga myndig- heterna medge befrielse från kravet att offentliggöra de uppgifter som anges i kapitel 1 i lista C.

Artikel 17

1. När skuldebrev, för vilka ansökan om upptagande till officiell notering görs. omfattas av ovillkorlig och oåterkallelig garanti från en medlemsstat eller en av dess delstater. såvitt gäller återbetalning av lånet och räntebetalning. får i nationell lag eller av de behöriga myndigheterna medges att de uppgifter som anges i kapitel 3 och 5 i lista 13 lämnas i förkortad form.

2. Den möjlighet till förkortning som ges i punkt 1 får även tillämpas beträffande företag som har bildats enligt eller mgleras av särskild lag eller med stöd av sådan lag och som har rätt att ta ut avgifter av sina kunder.

AVSNITT 111

Bestämmelser om granskning och offentliggörande av börsprospekt

Artikel 18

l. Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndigheter och underrätta kommissionen om detta samt. i förekommande fall. lämna uppgift om fördelning av befogen- heter dem emellan. Medlemsstaterna skall också tillse att detta direktiv tillämpas.

2. Ett börsprospekt får inte offentliggöras innan det har godkänts av de behöriga myndigheterna.

3. De behöriga myndigheterna får tillåta att ett börsprospekt offentliggörs endast om de finner att det uppfyller alla villkor som anges i detta direktiv.

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

4. Detta direktiv skall inte inverka på de behöriga myndig- heternas ansvarighet, som även fortsättningsvis uteslutande skall regleras i nationell lag.

Artikel 19

De behöriga myndigheterna skall avgöra om en revisionsbc— rättelse som avgivits av den officielle revisor som avses i punkt 1.3 i lista A och B skall godtas eller om en komplette- rande berättelse behöver begäras in.

En krav på kompletterande berättelse måste vara grundat på en prövning av omständigheterna i varje enskilt fall. På begäran av den officielle revisorn och/eller emittenten skall de behöriga myndigheterna för dem uppge skälen till att en komplettering krävs.

Artikel 20 1. Börsprospekt skall offentliggöras

genom införande i en eller flera dagstidningar med spridning i hela eller stora delar av den medlemsstat där ansökan om upptagande till officiell notering av värde- papperen görs. eller

-— i form av en broschyr som kostnadsfritt tillhandahålls allmänheten vid den eller de fondbörser där värdepappe- ren avses bli upptagna till officiell notering. på det kontor där emittenten har sitt säte och hos de finansiella

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1

företag som anlitaLs för att ombesörja betalningar för emittentens räkning i den medlemsstat där ansökan om upptagande av värdepappercn till officiell notering görs.

2. Därutöver skall i en publikation. som anvisas av den medlemsstat, där ansökan om upptagande av värdepapper till notering gjorts. införas antingen det fullständiga börsprospektet eller ett meddelande om var prospektet offentliggjorts och var allmänheten kan få tillgång till detta.

Artikel 21

l. Börsprospekt skall offentliggöras inom en i nationell lag eller av de behöriga myndigheterna föreslo'iven skälig tids- period före den dag då den officiella noteringen blir gällande.

När upptagandet till officiell notering föregås av handel med teckrtingsrätter med förtur. vilka resulterar i n'ansaktioner som registreras på den officiella listan. skall prospektet offent- liggöras innan denna handel inleds. inom en skälig tidsperiod som har bestämts av de behöriga myndigheterna .

2. I exceptionella. väl motiverade fall. får de behöriga myndigheterna medge uppskov med offentliggörande av börsprospektet till efter

den dag då den officiella noteringen blir gällande. i fråga om värdepapper av sådant slag som redan noteras vid samma fondbörs och som entitterats som vederlag vid överlåtelse av andra tillgångar än kontanta medel.

den dag då handel med teckningsrätter med förtur inleds.

3. Om upptagande av skuldebrev till officiell notering sam- manfaller med emission till allmänheten av skuldebreven och om vissa av entissionsvillkoren inte fastställts förrän i sista stund. får de behöriga myndigheterna nöja sig med att begära offentliggörande inom rimlig tid av börsprospekt som, utan angivande av entissionsvillkoren. innehåller upplysningar om hur dessa villkor kommer att meddelas. Uppgifter om emis- sionsvillkoren skall offentliggöras före den dag då" den officiella noteringen inleds, utom då skuldebreven emitteras löpande till variabla priser.

Artikel 22

1 de fall när börsprospekt offentliggörs eller" kommer att offent- liggöras enligt artiklarna 1 och 3 vid upptagande till officiell notering av värdepapper. skall annonser. tillkännagivanden. affischer och handlingar som upplyser om denna händelse och om värdepapperens viktigaste egenskaper." liksom alla andra

1 40

handlingar som gäller upptagandet och som är avsedda att offentliggöras av emittenten eller för dennes räkning. först översändas till de behöriga myndigheterna. Dessa skall avgöra om informationsmaterialet skall underkastas granskning innan det får offentliggöras.

1 ovan nämnda dokument skall anges att ett börsprospekt finns OCh var detta offentliggörs eller kommer att offentliggöras i enlighet med artikel 20.

Artikel 23

Varje ny väsentlig omständighet som kan påverka bedöm- ningen av värdepappercn. och som uppkommer mellan den tidpunkt då börsprospektet godkänns och den tidpunkt då börshandeln inleds. skall anges i ett tillägg till prospektet. granskat på samma sätt som prospektet och offentliggjort i den ordning som anges av de behöriga myndigheterna.

AVSNITT IV

Samarbete mellan medlemtaterna

Artikel 24

1. 1 de fall när flera ansökningar om upptagande till officiell notering av samma värdepapper inges samtidigt eller med kona mellanrum till fondbörser som är belägna eller verksamma inom olika medlemsstater. skall de behöriga myndigheterna utbyta information och eftersträva att åstad- komma största möjliga samordning av de krav som de ställer på börsprospekt. att undvika en mångfald formaliteter och att komma överens om en gemensam text som i förekommande fall endast behöver översättas eller förses med tillägg för att uppfylla de individuella kraven i varje berörd medlemsstat.

2. 1 de fall när en ansökan om upptagande till officiell notering görs för värdepapper som blivit noterade mindre än sex månader tidigare 1 en annan medlemsstat. skall de behöriga myndigheter till vilka ansökan ställts ta kontakt med de behöriga myndigheter som tidigare upptagit värdepapperen till officiell notering och. så långt det är möjligt. befria emittenten av värdepappercn från att behöva upprätta ett nytt börsprospekt. om inte annat följer av sådana krav på upp- datering. översättning cller tillägg som kan gälla i den berörda medlemsstaten.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1

Artikel 25

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla anställda eller tidigare anställda hos de behöriga myndigheterna skall iaktta tystnadsplikt. Detta innebär att ingen konfidentiell information som de fått del av i sin anställning får röjas till någon annan person eller myndighet, utom där detta medges i lag eller annan författning.

2. Bestämmelsen i punkt 1 skall emellertid inte hindra de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna från att utbyta information i enlighet med detta direktiv. Den in- formation som på dettasätt utväxlas skall omfattas av den tystnadsplikt som anställda eller tidigare anställda hos de behöriga myndigheterna är skyldiga att iaktta.

AVSNITT V

Kontaktkommitté

Artikel 26

1. Den kontaktkommitte som inrättats genom artikel 20 i rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samord- ning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörsl skall även ha till uppgift

a) att. utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 169 och 170 i fördraget. underlätta en harmoniserat genom- förande av detta direktiv genom regelbundet samråd om alla praktiska problem som uppkommer vid dess till- lämpning och beträffande vilka ett utbyte av åsikter bedöms vara av värde.

b) att underlätta samråd mellan medlemsstaterna beträffan— de sådana tillägg till och förbättringar av börsprospekten. som de behöriga myndigheterna har rätt att fordra eller rekommendera på nationell nivå.

c) att vid behov rekommendera kommissionen tillägg till eller ändringar av detta direktiv.

2. Det skall inte ingå i kontaktkommitténs uppgifter att pröva skäligheten av beslut som de behöriga myndigheterna fattat i enskilda fall.

' EGT nr L 66. 16.3.1979. s. 21. 141

AVSNITT VI

Slutbosta'mmelser

Artikel 27

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nöd- vändiga för att följa detta direktiv inom 30 månader efter dagen för anmälan. De skall genast undemitta kommissionen om detta.

2. Efter anmälan av detta direktiv skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna texterna till centrala lagar och andra

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

författningar som de antar inom det område som omfattas av

detta direktiv.

Artikel 28

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 1980.

På rådets vägnar J. SAN I ER Ordförande

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1

BILAGA

LISTA A

UTFORMNING AV PROSPEKT VID UPFI'AGANDEÅAV AKTIER TILL OFFICIELL NOTERING VID FONDBORS

KAPITEL 1 Upplysningar om dem som lir ansvariga för börsprospektet och för revision av räkenska- perna l.l Namn och befattning för de fysiska personer samt namn och säte för de juridiska personer som är ansvariga för börsprospektet eller, i förekommande fall. för vissa särskilt angivna delar av detta. 1.2 Försäkran avgiven av de ansvariga enligt 1.1 att, såvitt de vet. uppgifterna i den del av

börsprospektet för vilken de är ansvariga överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka betydelsen av prospektet.

1.3 Namn. adress och kvalifikationer för de officiella revisorer som i enlighet med nationell lagstiftning granskat årsbokslut för de tre senaste räkenskapsåren.

Förklaring att årsbokslut har blivit föremål för revision. Om de rapporter som ligger till grund för revisionen av företagets räkenskaper inte har godkänts av de officiella revisorerna, eller om de har försetts med anmärkningar. skall sådant underkännande eller sådana anmärkningar återges i sin helhet med angivande av skäl.

Uppgift om andra delar av börsprospektet som har granskats av revisorerna.

KAPITEL 2

Upplysningar om upptagande till officiell notering och om de aktier som är föremål för ansökan om upptagande

2,1 Angivandc av om ansökan om upptagande till officiell notering avser aktier som redan är föremål för handel eller sådana som skall introduceras för börshandel.

2.2 Upplysningar om de aktier som är föremål för ansökan om officiell notering:

2.2.0 Uppgift om de beslut. tillstånd-och godkännanden på grund av vilka aktierna har blivit eller skall bli utställda och/eller emitterade.

Emissionens storlek och an.

Antalet aktier som är utställda eller kommer att utställas och/eller emitteras. om antalet är fätställt i förväg.

2.2.1 Beträffande aktier som har emitterats i samband med en fusion, uppdelning av ett bolag. överföring helt eller delvis av ett företags tillgångar och skulder. ett uppköpserbjudande eller som vederlag vid överlåtelse av andra tillgångar än kontanta medel. uppgift om var de handlingar som innehåller bestämmelserna och villkoren för sådana transaktioner hålls tillgängliga för allmänheten.

2.2.2 En kortfattad beskrivning av de rättigheter som är förenade med aktierna. särskilt vad gäller rösträttens omfattning. rätt till andel i vinst och i eventuellt överskott vid likvidation samt andra förmåner.

Uppgift om den tidsperiod efter vars utgång rätt till utdelning upphör och vem utdelningen i så fall tillfaller.

2.2.3 Källskatteavdrag från inkomst av aktier som görs i ursprungslandet och/eller i det land där noteringen sker.

Uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt. I-l.

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3

2.3.0

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.4

2.4.0

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

Uppgift om vad som gäller vid överlåtelse av aktierna och om eventuella inskränkningar i överlåtbarheten (t.ex. krav på godkännande).

Datum då rätt till utdelning uppkommer. De fondbörser där upptagande till officiell notering söks eller kommer att sökas.

De finansiella företag som vid tiden för upptagande! av aktierna till officiell notering ombesörjer betalningar för emittentens räkning i de medlemsstater där upptagande har skett.

I den mån det är av betydelse. uppgifter om offentlig eller privat emission respektive försäljning av de aktier som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering. när emissionen eller försäljningen företagits inom tolv månader före upptagandet:

Uppgift om aktieägares utövande av företrädesrätt eller om inskränkning eller upphävande av sådan rätt.

I förekommande fall. uppgift om skäl för inskränkning eller upphävande av sådan företrädesrätt, motivering av emissionskursen. när det är fråga om kontantemission. och uppgift om förrnånsberättigade. när inskränkning eller upphävande av företrädesrätten avses gynna vissa angivna personer.

Det sammanlagda beloppet för offentlig eller privat emission respektive försäljning och det antal aktier som utbjudits. i förekommande fall uppdelat på aktiekategori.

Om en offentlig eller privat emission respektive försäljning har gjorts eller görs samtidigt på marknaderna i två eller flera stater och om en viss del av dessa aktier har reserverats eller kommer att reserveras för en eller fiera av marknaderna. skall uppgift om sådan reservering lämnas.

Uppgift om emissionsskursen eller utbuds- eller försäljningskursen. med angivande av det nominella värdet eller, om sådant värde inte fastställ's. det bokförda parivärdet eller det belopp som skall anskaffas samt uppgift om överkursen och de eventuella kostnader som särskilt påförs aktietecknare eller aktieköpare.

Betalningssätt. särskilt när det gäller slutbetalning av aktier som inte är fullt betalda.

Förfarandet vid utövande av företrädesrätt; uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och om hur det skall förfaras med ej utövade teckningsrätter.

Den period under vilken aktier emitteras eller bjuds ut. med angivande av vilka finansiella företag som har till uppgift att ta emot aktieteckningar från allmänheten.

Tidsfrister och sätt för utlämnande av aktier. eventuellt utställande av interimsbevis.

Namn och adress för samt beskrivning av de fysiska eller juridiska personer som för emittentens räkning övertar eller har övertagit emissionen i fast räkning eller som garanterar dess genomförande. Om övertagandet i fast räkning eller garantin inte omfattar hela emissionen: uppgift om hur stor andel som inte omfattas.

Uppgift om eller uppskattning av det totala beloppet och/eller beloppet per aktie av de avgifter som hänför sig till emissionsförfarandet. med angivande av summan av ersättningar till finansiella mellanhänder. inklusive övertagandeprovision eller övertagan- demarginal. garantiprovision. försäljningsprovision eller provision till försäljningsombud.

Emittentens nettobehållning av emissionen och hur den avses att användas. t.ex. för att finansiera investeringsprogram eller för att allmänt stärka emittentens finansiella ställning.

Upplysningar om upptagande av aktier till officiell notering:

Beskrivning av de aktier som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering. varvid särskilt anges antalet aktier och det nominella värdet per aktie eller. om sådant värde inte fastställts. det bokförda parivärdet eller det totala nominella vardet. specifik beteckning eller aktieslag och tillhörande kuponger.

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.5

3.1

3.1.0

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2

3.2.0

3.2.1

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

Om aktierna skall bli föremål för handel på fondbörsen och inga sådana aktier tidigare har sålts till allmänheten: uppgift om antalet aktier som tillförs marknaden och deras nominella värde. eller. om sådant värde inte fastställts. det bokförda parivärdet eller det sammanlagda nominella värdet samt. i förekommande fall. uppgift om lägsta utbudspris.

Uppgift om vilken dag. om denna har bestämts. då de nya aktierna kommer att noteras och bli föremål för handel.

Om aktier av samma slag redan är noterade vid en eller fiera fondbörser: uppgift om vilka dessa fondbörser är.

Om aktier av samma slag ännu inte har upptagits till officiell notering men är föremål för handel på en eller flera andra reglerade. erkända och öppna. ordinarie marknader: uppgift om dessa marknader.

Uppgift för det senaste och det innevarande räkenskapsåret om

offentliga uppköpserbjudanden från tredje man som avser emittentens aktier.

—— offentliga uppköpserbjudanden från emittenten som avser aktier i andra bolag. Uppgift om pris eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit. Om samtidigt eller nästan samtidigt med utställandet av aktier. för vilka ansökan om upptagande till officiell notering görs. aktier av samma slag tecknas av eller säljs till enskild part eller aktier av andra slag utställs för att introduceras för allmän eller enskild placering. skall uppgifter lämnas om arten av dessa transaktioner och om antal och kännetecken beträffande de aktier som transaktionema avser.

. KAPITEL 3 Allmänna upplysningar om emittenten och denna kapital Allmänna upplysningar om emittenten: Namn, säte och huvudkontor. om detta inte är detsamma som sätet.

Dagen för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd. om inte denna tid är obestämd.

Uppgift om den lagstiftning som gäller för emittentens verksamhet och den rättsliga form som företaget har antagit enligt denna lagstiftning.

Uppgift om ändamålen för emittentens verksamhet med hänvisning till den bestämmelse i stiftelseurkundcn där dessa anges.

Uppgift om bolagsregister och om nummer i registret.

Uppgift om var de handlingar med upplysningar om emittenten. till vilka hänvisas i prospektet. hålls tillgängliga.

Allmänna upplysningar om kapitalet:

Storleken på det emitterade kapitalet samt antal och slag beträffande de aktier som kapitalet är fördelat på. med angivande av aktiernas väsentligaste egenskaper; uppgift om hur stor del av det eminerade kapitalet som återstår att inbetala. med angivande av antalet eller av det sammanlagda nominella värdet och arten beträffande de aktier som ännu inte är fullt betalda. i förekommande fall uppdelade efter inbetalningens omfattning.

När emissionskapitalet har fastställts men emissionen ännu inte har genomförts eller när ett åtagande att öka kapitalet har gjorts. t.ex. i samband med emission av konvertibla lån eller tilldelning av teckningsoptioner. uppgift om

3.2.4

3.2.5

3.2.6

4.1

4.1.0

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Prop. 1992/93:91 ) Billiga l l

_ den storlek som bestämts för kapitalet eller kapitalökningen och. i förekommande fall. uppgift om giltighetstid..

— vilka kategorier av personer som har förtursrätt vid teckning av andelarna i sådant ytterligare kapital.

— de villkor och bestämmelser som gäller för den aktieemission som svarar mot den ' nämnda kapitalfördelningen.

Om det finns aktier som inte representerar kapitalet. skall uppgift om deras antal och viktigaste egenskaper lämnas.

Det sammanlagda beloppet för eventuella konvertibla skuldebrev. utbytbara skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätt till nyteckning. med angivande av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering. utbyte eller teckning.

De villkor som anges i stiftelseurkund och bolagsordning beträffande ändring av kapitalet och de rättigheter som är knuma till olika slag av aktier. när sådana villkor är strängare än vad som föreskrivs i lag.

En kortfattad beskrivning av de transaktioner under de tre senaste åren som medfört ändring i det emitterade kapitalets storlek och/eller i antal och kategori för de aktier som kapitalet består av.

Uppgifter. i den mån de är kända av emittenten. om de fysiska eller juridiska personer som. direkt eller indirekt. var för sig eller gemensamt. utövar eller skulle kunna utöva ägarkontroll över emittenten och om den andel av det röstberättigade kapitalet som dessa personer innehar.

Med gemensam ägarkontroll avses ägarkontroll som utövas av flera bolag eller flera personer. vilka ingått ett avtal som kan medföra att de antar en gemensam handlingslinje i fråga om emittenten.

Uppgifter. i den mån de är kända av emittenten. om de aktieägare som direkt eller indirekt innehar en andel av emittentens kapital. vilken andel medlemsstatenia inte får sätta högre än 20%.

Om emittenten ingår i en företagsgrupp: en kort beskrivning av gruppen och av emittentens ställning inom denna.

Antal. bokfört och nominellt värde eller. om nominellt värde saknas. det bokförda parivärder av egna aktier. vilka emittenten eller något annat bolag i vilket emittenten direkt eller indirekt äger mer än 50% har förvärvat och innehar. såvida sådana värdepapper inte tas upp som en särskild post i balansräkningen.

KAPITEL 4

Upplysningar om emittentens verksamhet

Emittentens huvudsakliga verksamhet:

Beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet med angivande av de viktigaste kategoriema av de varor som säljs och/eller tjänster som utförs.

Uppgift om nya produkter och/eller verksamheter av betydelse.

Nettoomsättningen för de tre senaste räkenskapsåren. uppdelad efter verksamhetskategori— er och geografiska marknader. i den mån dessa kategorier respektive marknader väsentligen skiljer sig åt med hänsyn tagen till hur handel sker med sådana varor och tjänster som faller inom ramen för emittentens normala verksamhetsornråde.

Plats och storlek för emittentens huvudanläggningar och kortfattade uppgifter om fastighetsinnehav. Varje anläggning som svarar för riter än 10% av omsättningen eller produktionen skall anses som en huvudanläggning.

Beträffande gruvdrift. utvinning av olja och naturgas. stenbrytning och liknande verksam- heter. i den mån de är av betydelse: beskrivning av fyndigheter. uppskattning av ekonomiskt utvinningshara tillgångar och tid under vilken verksamheten förväntas pågå.

4.1.4

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.7.0

4.7.l

4.7.2

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

Uppgifter om giltighetstider och huvudvillkor för koncessioner och om de ekonomiska förutsättningama för att utnyttja dessa.

Uppgift om pågående utnyttjande.

När de uppgifter som lämnas enligt punkterna 4. ] .0—4.1.3 har påverkats av osedvanliga omständigheter skall detta anges.

Kortfattade uppgifter om och i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent eller licenser. industriella. kommersiella eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesscr. när sådana faktorer är av väsentlig betydelse för emittentens verksamhet eller lönsamhet.

Uppgifter om emittentens inriktning i fråga om forskning och utveckling av nya produkter och produktionsmetoder under de tre senaste räkenskapsåren. såvitt dessa uppgifter är av betydelse.

Uppgifter om räts- eller skiljeförfaranden som kan få eller under senare tid har haft betydelse för emittentens finansiella ställning.

Uppgifter om eventuella avbrott i emittentens verksamhet som kan få eller under senare tid har haft betydelse för emittentens finansiella ställning.

Genomsnittligt antal anställda och väsentliga förändringar häri under de tre senaste räkenskapsåren. om möjligt med fördelning av de anställda på huvudsakliga verksamheter.

Investeringsinrikming: Beskrivning med sifferuppgifter av de viktigaste investeringarna. inklusive förvärv i andra företag i form av aktier. skuldebrev etc.. som har vidtagits under de tre senaste räkenskapsåren och under de månader som redan gått av det innevarande räkenskapsåret.

Uppgifter om de viktigaste pågående tnvestcringama med undantag för förvärv av intressen i andra företag.

Geografisk fördelning av dessa investeringar (i hemlandet och utomlands).

Finansieringsmetod (intern eller extern). Uppgifter om emittentens viktigaste framtida investeringar. med undantag för förvärv av

intressen i andra företag. beträffande vilka ledningen redan träffat bindande över- enskommelser.

KAPITEL 5

Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt vinster och

5.1

5.1.0

5.1.1

förluster Emittentens räkenskaper:

De balansräkningar och resultaträkningar som bolaget har upprättat för de tre senaste räkenskapsåren uppställda i en tabellform som möjliggör jämförelse. Noter till årsbokslutet för det senaste räkenskapsåret.

Ett utkast till börsprospekt skall ha kommit in till de behöriga myndigheterna senast 18 månader efter utgången av det räkenskapsår som det senast offentliggjorda årsbokslutet avser. De behöriga myndigheterna får i undantagsfall förlänga denna frist.

Om emittenten upprättar endast sammanställd årsredovisning. skall denna ingå i börsprospektet i enlighet med vad som sägs i punkt 5.1.0.

5.1.3

5.1.4

LI! i.u

5.1.6

5.2

Prop. 1993./93:90 Bilaga 11

Om emittenten upprättar såväl eget årsbokslut som sammanställd årsredovisning skall bådadera ingå i prospektet i enlighet med punkt 5.1.0. De behöriga myndigheterna får emellertid medge emittenten att i prospektet ta med endast det egna årsbokslutet eller endast den sammanställda redovisningen. på villkor att den redovisning som inte tas med inte innehåller någon ytterligare väsentlig information.

När det emitterande bolagets eget årsbokslut ingår i börsprospektet: uppgift om bolagets vinst eller förlust efter skatt i bolagets ordinarie verksamhet under de tre senaste räkenskapsåren. beräknat per aktie.

När emittenten tar med endast sammanställd årsredovisning i prospektet skall detta utvisa företagsgruppens vinst eller förlust per räkenskapsår för de tre senaste räkenskapsåren. beräknad per aktie. Dessa uppgifter skall ingå utöver den infomation som lämnats i enlighet med föregående stycke. när prospektet även innehåller emittentens eget årsbokslut.

Om inom loppet av ovannämnda tre räkenskapsår antalet aktier i det emitterande bolaget har ändrats. t.ex. på grund av en ökning eller minskning av kapitalet eller en omför- delning eller uppdelning av aktierna. skall vinsten eller förlusten per aktie enligt första och andra styckena ovan korrigeras så att de blir jämförbara; i sådana fall skall den använda omräkningsfaktom anges.

Utdelningen per aktie under de tre senaste räkenskapsåren. vid behov med kon-igering enligt 5.1.2 tredje stycket för att göra beloppen jämförbara.

När mer än nio månader har gått efter utgången av det räkenskapsår som det senast offentliggjorda egna årsbokslutei och/eller den sammanställda årsredovisningen avser. skall en delårsrappon soin omfanar minst räkenskapsårets första set månader ingå i börsprospektet eller biläggas detta. Om en sådan delårsrapport inte har granskats av revisor skall detta anges.

När emittenten upprattar sammanställd årsredovisning. skall de behöriga myndigheterna bestämma om den delårsrapport som'skall inges skall avse företagsgruppen eller inte.

Varje förändring av betydelse som inträffat efter utgången av det senaste räkenskapsåret eller efter upprattandet av delårsrapporten skall anges i en not intagen i prospektet eller bifogad detta.

Om det egna årsbokslutet eller deti sammanställda årsredovisningen inte överensstämmer med rådets direktiv om företags årsredovisning och inte ger en sann och rattvisaiide bild av emittentens tillgångar och skulder. finansiella ställning samt av vinster och forluster. skall mer detaljerade och/eller ytterligare uppgifter lämnas.

En tabell som utvisar både anskaffning och användning av rörelsekapital under de tre senaste räkenskapsåren.

Nedan angivna individuella uppgifter beträffande företag i vilka emittenten innehar en andel som kan förväntas ha väsentlig betydelse for bedömningen av hans egna tillgångar och skulder. finansiella situation eller vinster och förluster.

De nedan angivna uppgifterna skall lämnas för varje företag i vilket emittenten har ett direkt eller indirekt ägariritresse. om det bokförda värdet av iiganntresset representerar minst 10% av emittentens kapital och reserver eller motsvarar minst 10% av emittentens nettoresultai. eller. när det gäller en företagsgrupp. om det bokförda värdet av ägarinires- set representerar iiiinsi IOC/"r av värdet av företagsgruppens nettotillgångar eller motsvarar minst 10% av gruppens nettoresultat.

De nedan angivna uppgifterna behöver inte lämnas om emittenten kan styrka att hans innehav endast är av ullfa'llig natur.

Likaså får de uppgifter sorii kravs enligt e och f utelämnas. orii det företag i vilket emittenten har en aganntresse inte offentliggör sina årsbokslut.

1 avvaktan på senare samordning av bestämmelserna om sammanställd årsredovisning får medlemsstaterna bemyndiga sina behöriga myndigheter att medge att de uppgifter som föreskrivs i d—j får utelämnas. om årsboksluten for de företag i vilka emittenten har ägarintressen ingår i sammanställd årsredovisning eller om det värde som kan lianforas till ägarintiesset. beräknat enligt kapitalandelsnictoden. anges i årsbokslutel. föruts'aii ait

5.3

5.4

5.5

5.6

Prop. 1992/93:90 Bilaga ] [

utelämnandet av dessa uppgifter enligt de behöriga myndigheternas bedömning inte kan förväntas vilseleda allmänheten beträffande fakta och omständigheter som är nödvändiga att känna till vid en bedömning av värdepappercn i fråga.

De uppgifter som föreskrivs i g och j får utelämnas om dena. enligt de behöriga myndigheternas bedömning. inte vilseleder investerarna.

8) b) e) d) e) 0

8)

h)

i)

Företagets nanm och säte.

Verksamhetsområde.

Emittentens andel i företagets kapital.

Emitterat kapital. .

Reserver.

Resultat efter skatt i den ordinarie verksamheten för det senaste räkenskapsåret.

Värdet för de aktier som den emittent som är skyldig att offentliggöra prospekt innehar för egen räkning.

Belopp som återstår att betala för aktier som emittenten innehar.

Utdelningar som emittenten erhållit på aktier eller andra andelar under det Senaste räkenskapsåret.

Emittentens fordringar på och skulder till företaget.

Individuella uppgifter om företag. som inte omfattas av 5. 2 och i vilka emittenten äger minst 10% av kapitalet. Dessa uppgifter får utelämnas om de är av endast ringa betydelse med avseende på det ändamål som anges i artikel 4 i detta direktiv:

3) b)

När

a)

b)

När

Företagets namn och säte. Emittentens andel i företagets kapital. sammanställd årsredovisning ingår i börsprospektet skall uppgift lämnas

om de principer som tillämpas för sammanställd redovisning; en utförlig beskrivning av dessa skall lämnas i de fall när medlemsstaten saknar lagstiftning om sam- manställd redovisning eller om de principer som tillämpas inte överensstämmer med sådan lagstiftning eller med allmän praxis i den medlemsstat där den fondbörs vid vilken ansökan om upptagande till officiell notering görs är belägen eller verksam.

om namn och säte för de företag som omfattas av sammanställd redovisning. när sådana uppgifter är av betydelse för bedömningen av emittentens tillgångar och skulder. finansiella ställning samt vinster och förluster; det är tillräckligt att sådana företag markeras i den lista över företag för vilka uppgifter fordras enligt 5.2. och

för varje företag som avses i b om

andelen av samtliga u'edjemansinnehav. när sammanställd redovisning sker i form av fullständig konsolidering.

den andel. beräknad på grundval av innehav. som omfattas av den samman- ställda redovisningen. när denna sker i form av kvotkonsolidering.

emittenten är ett företag med dominerande ställning i en företagsgrupp med ett eller

flera underställda företag. skall upplysningar enligt kapitel 4 och 7 lämnas beträffande såväl emittenten som företagsgruppen.

De behöriga myndigheterna får medge att sådana upplysningar lämnas för endast emittenten eller endast företagsgruppen. förutsatt att de upplysningar som då utelämnas inte

Om

är av någon väsentlig betydelse.

de upplysningar som föreskrivs i lista A lämnas i de årsredovisningar som avses i

detta kapitel. behöver de inte upprepas.

6.1

6.2

6.2.0

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

7.1

7.2

Prop. 1992/93:90 Bilaga ]]

KAPITEL 6

Upplysningar om förvaltning, ledning och kontroll

Namn. adress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget. med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför bolaget. om dessa är av betydelse med avseende på bolaget.

a) Medlemmar av förvaltnings-. lednings- och kontrollorgan. b) Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital. c) Stiftare. om bolaget funnits i mindre än fem år.

De intressen som medlemmarna av förvaltnings-_ lednings- och kontrollorganen har i det emitterande bolaget:

Ersättningar och nattu'aförmåner som under det senast avslutade räkenskapsåret utgått till medlemmar av emittentens förvaltnings-. lednings- och kontrollorgan och som oavsett rubricering belastat allmänna kostnadskontot eller vinstdispositionskontot. varvid skall anges det sammanlagda beloppet för varje typ av organ.

Sammanlagda ersättningar och naturaförmåner som utgått till samtliga medlemmar av emittentens förvaltnings-. lednings- och kontrollorgan från samtliga underställda företag i den företagsgrupp i vilken emittenten ingår.

Det sammanlagda antalet aktier i det eminerande bolaget som innehas av medlemmar av dess_förvaltr1ings-. lednings- och kontrollorgan och de optioner på bolagets aktier som tilldelats dem.

Uppgifter om art och omfattning av det utbyte som medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan haft av transaktioner som emittenten genomfört under det föregående och det innevarande räkenskapsåret och som är ovanliga till sin karaktär eller med avseende på omständigheterna (såsom köp som inte ingår i den normala verksam- heten. förvärv eller avyttring av fasta tillgångar). Även beträffande sådana ovanliga transaktioner som gjorts under tidigare räkenskapsår och som ännu inte helt genomförts skall uppgifter lämnas.

Summan av samtliga utestående lån som beviljats av emittenten till sådana personer som anges i 6.1 a och av garantier som ställts av emittenten till dessa personers förmån.

Förfaranden för att låta de anställda ta del i emittentens kapital.

KAPITEL 7

Upplysningar om emittentens senaste utveckling och framtidsutsikter Allmän information skall, om inte undantag beviljats av de behöriga myndigheterna, lämnas om utvecklingstendensema för emittentens affärsverksamhet efter utgången av det räkenskapsår som den senast offentliggjorda årsredovisningen avser och då särskilt

de viktigaste utvecklingstendensema vad gäller produktion. försäljning och lager- hållning samt orderläge. och

— de aktuella utvecklingstendensema vad gäller kostnader och försäljningspriscr.

Uppgift skall lämnas om emittentens utsikter för i vart fall det innevarande räkenskaps- året. om inte undantag beviljats av de behöriga myndigheterna.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

LISTA B

UTFORMNING AV PROSI'EKT VID UPPTAGANDE AV SKULDEBREV TILI,

OFFICIELL NOTERING VID FONDBÖRS

KAPITEL 1 .

Upplysningar om dem som är ansvariga för börsprospektet och för revision av räkenska-

1.1

1.2

1.3

2.1

2.1.0

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

perna

Namn och adress för de fysiska eller juridiska personer som är ansvariga för börspro— spektet eller, i förekommande fall. för vissa särskilt angivna delar av detta.

Försäkran avgiven av de ansvariga enligt 1.1 att, såvitt de vet, uppgifterna i den del av börsprospektet för vilken de är ansvariga är med sanningen överensstämmande och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka innebörden av prospektet.

Namn. adress och kvalifikationer för de officiella revisorer som i enlighet med nationell lagstiftning granskat årsbokslut för de tre senaste räkenskapsåren.

Förklaring att årsbokslut har blivit föremål för revision. Om de rapporter som ligger till grund för revisionen av företagets räkenskaper inte har godkänts av de officiella revisorema, eller om de försetts med anmärkningar, skall sådant underkännande eller sådana anmärkningar återges i sin helhet med angivande av skäl.

Uppgift om andra delar av börsprospeth som har granskats av revisorerna.

KAPITEL 2 Upplysningar om lån och upptagande av skuldebrev till officiell notering Låncvillkor: Lånets nominella belopp; om beloppet inte är fastställt skall detta uppges. Skuldcbrevcns art. antal och nummer och deras valörer. Emissionskurs och inlösenkurs samt nomincll räntesats. utom när det gäller löpande emissioner. Om flera räntesatscr kan gälla: uppgift om de villkor som gäller för ändringar av räntesatsen.

Förfaranden vid tilldelning av andra förmåner. Beräkningsmctod för sådana förmåner.

Källskaneavdrag från inkomst av skuldebrev som görs i ursprungslandet och/eller i det land där notering sker.

Uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt. Bestämmelser som gäller amortering av lånet. inklusive förfarandet vid återbetalning.

De finansiella företag som vid tiden för upptagande till officiell notering ombesörjer betalningar för emittentens räkning i den medlemsstat där upptagandet sker.

Låncvaluta; om lånebeloppct uttrycks i beräkningsenheter. de avtalsbestärnmelser som finns härom; valutaoptioner.

Tidsfrister: a) Lånets löptid och eventuella förfallodagar under denna.

1» Den dag från och med vilken ränta är tillgänglig för betalning samt ränteförfalloda- gar.

2.1.8

2.2 2.2.0

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5 2.2.6 2.3

2.3.0 2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.4.0

2.4.1

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11.

c) Preskriptionstid vad gäller krav på ränta och återbetalning av länebeloppet.

d) Förfaranden och tidsfrister vid utlämnande av skuldebrev, eventuellt utfärdande av interimsbevis.

Uppgift om avkastning, utom när det gäller löpande emissioner. Sättet att beräkna avkastningen skall beskrivas kortfattat.

Upplysningar av rättslig natur:

Uppgift om de beslut, bemyndiganden och godkännanden med stöd av vilka skuldebreven har blivit eller skall bli utställda och/eller emitterade.

Typ av emission och beloppets storlek.

Antal skuldebrev som har blivit eller kommer att bli utställda och/eller emitterade. om detta bestämts i förväg.

Art och omfattning av de garantier, säkerheter och åtaganden som är avsedda att säkerställa att låntagaren fullgör sina förpliktelser både vad gäller inlösen av skuldebreven och betalning av ränta.

Uppgift om var allmänheten har tillgång till avtalstexterna för sådana garantier, säkerheter och åtaganden.

Uppgift om i vilken ordning skuldebrevsinnehavama företräds av förvaltare eller annan. Namn. funktion. beskrivning och huvudkontor för den som representerar skuldebrevsin— nehavama samt de huvudvillkor som gäller för sådan representation med särskilt angivande av de villkor under vilka företrädaren kan bytas ut.

Uppgift om var allmänheten kan få tillgång till de avtal som gäller för detta slags representation.

Uppgift om bestämmelser enligt vilka lånet har efterställts andra skulder som emittenten iklätt sig eller kommer att ikläda sig.

Uppgift om den lagstiftning enligt vilken skuldebreven har utställts och om vilka domstolar som är behöriga i händelse av tvist.

Uppgift om huruvida skuldebreven är registrerade eller utställda på innehavare. Eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta skuldebreven.

Upplysningar om upptagande av skuldebreven till officiell notering.

De fondbörser där upptagande till officiell notering söks eller kommer att sökas.

Namn och adress för samt beskrivning av de fysiska eller juridiska personer som för emittentens räkning övertar eller har övertagit emissionen i fast räkning eller som garanterar dess genomförande. Om övertagandet i fast räkning eller garantin inte omfattar hela emissionen: uppgift om hur stor andel som inte omfattas.

Om en offentlig eller privat emission eller försäljning har gjorts eller görs samtidigt på marknaderna i två eller flera stater och om en viss del av emissionen har reserverats eller konuner att reserveras för en eller flera av marknaderna. skall uppgift om sådan reservering lämnas.

Om skuldeme av samma slag redan är noterade vid en eller flera fondbörser: uppgift om vilka dessa fondbörser är.

Om skuldebrev av samma slag ännu inte har upptagits till officiell notering men är föremål för handel på en eller flera andra reglerade. erkända och öppna marknader som fungerar fortlöpande: uppgift om dessa marknader.

Upplysningar om emissionen. om den sker samtidigt med officiellt upptagande eller om den ägt rum inom de närmaste tre månaderna före sådant upptagande.

Förfarandet vid utövande av företrädesrätt; uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och om hur det skall förfaras med ej utövade teckningsräner.

Hur betalning skall ske vid emission och erbjudande.

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

3.1 3.1.0

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 3.2.0

3.2.1

3.2.2

3.2.3

4.1

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

Utom vid löpande emission av skuldebrev uppgift om öppningstid för emissionen eller erbjudandet och om eventuella möjligheter till förkortning av öppningstiden.

Uppgift om vilka finansiella företag som har till uppgift att ta emot teckning från allmänheten.

Hänvisning. i förekommande fall. till att teckning kan komma att begränsas.

Uppgift om nettobehållningen av lånet. utom när det gäller löpande emissioner av skuldebrev.

Emissionens ändamål och planerad användning av de medel som inflyter genom emissionen.

KAPITEL 3 Allmänna upplysningar om emittenten och dennes kapital Allmänna upplysningar om emittenten: Namn. säte och huvudkontor. om detta inte är detsamma som sätet.

Dagen för bildandet och uppgift om tiden för enrittentens bestånd. om inte denna tid är obestämd. "

Uppgift om den lagstiftning som gäller för emittentens verksamhet samt om den rättsliga form som företaget har antagit enligt denna lagstiftning.

Uppgift om ändamålen för entittentens verksamhet med hänvisning till den bestämmelse i stiftelseurkunden där dessa anges.

Uppgift om bolagsregister och om nummer i registret.

Uppgift om var de handlingar med upplysningar om emittenten, till vilka hänvisas i prospektet, hälls tillgängliga.

Allmänna upplysningar om kapitalet:

Storleken på det emitterade kapitalet samt antal och slag beuätTande de värdepapper som kapitalet är fördelat på. med angivande av värdepapperens väsentligaste egenskaper.

Uppgift om hur stor del av det emitterade kapitalet som återstår att inbetala. med angivande av antalet eller av det sammanlagda nominella värdet och arten beträffande de värdepapper som ännu inte är fullt betalda. i förekommande fall uppdelade efter inbetalningens omfattning.

Det sammanlagda beloppet för eventuella konvertibla skuldebrev. utbytbara skuldebrev eller skuldebrev med rätt till nyteckning, med angivande av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering. utbyte eller teckning.

Om emittenten tillhör en företagsgrupp. en kort beskrivning av gruppen och av emittentens ställning inom denna.

Antal. bokfört och nominellt värde eller. om nominellt värde saknas. det bokförda parivärdet av egna aktier. vilka emittenten eller något annat bolag i vilket emittenten direkt eller indirekt äger mer än 50% har förvärvat och innehar, om sådana värdepapper inte tas upp som en särskild post i balansräkningen. och såvitt de representerar en betydande andel av det emitterade kapitalet.

KAPITEL 4

Upplysningar om emittentens verksamhet

Eminentens huvudsakliga verksamhet:

'Jr '.)J

4.1.0

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

4.3

4.4

4.4.0

4.4.1

4.4.2

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

Beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet med angivande av de viktigaste kategorierna av de varor som säljs och/eller tjänster som utförs.

Uppgift om nya produkter och/eller verksamheter av betydelse. Nettoomsättning för de två senaste räkenskapsåren.

Plats och storlek för emittentens huvudanläggningar och kortfattade uppgifter om fastighetsinnehav. .Varje anläggning som svarar för mer än 10% av omsättningen eller produktionen skall anses som en huvudartläggning.

Beträffande gruvdrift, utvinning av olja och naturgas. stenbryn'ring och liknande verksam— heter, i den mån de är av betydelse: beskrivning av fyndigheter, uppskattning av ekonomiskt utvinningsbara tillgångar och tid under vilken verksamheten förväntas pågå.

Uppgifter om giltighetstider och huvudvillkor för koncessioner och om de ekonomiska förutsätmingama för att utnyttja dessa.

Uppgift om pågående utnyttjande.

När de uppgifter som lämnas enligt 4.1.0—4.1.3 har påverkats av osedvanliga omständig- heter skall detta anges. '

Kortfattade uppgifter om och i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent eller licenser, industriella, kommersiella eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser, när sådana faktorer är av väsentlig betydelse för emittentens verksamhet eller lönsamhet.

Uppgifter om rätts- eller skiljeförfaranden som kan få eller under senare tid har haft betydelse för emittentens finansiella ställning.

lnvesten'ngsinriktning:

Beskrivningmed sifferuppgifter av de viktigaste investeringarna inklusive förvärv i andra företag i form av aktier, skuldebrev etc.. som har vidtagits under de tre senaste räkenskapsåren och under de månader som redan har gått av det innevarande räkenskaps- året.

Uppgifter om de viktigaste pågående investeringarna med undantag för förvärv av intressen i andra företag.

Geografisk fördelning av dessa investeringar (i hemlandet och utomlands). Finansieringsmetod (intern eller extern).

Uppgifter om enrittentens viktigaste framtida investeringar, med undantag för förvärv av intressen i andra företag. beträffande vilka ledningen redan har n'äffat bindande över- enskommelser.

KAPITEL 5

Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt vinster och

5.1

5.1.0

5.1.1

förluster Emittentens räkenskaper:

De balansräkningar och resultaträkningar som bolaget har upprättat för de två senaste räkenskapsåren uppställda i en tabellforrn som möjliggör jämförelse. Noter till årsbokslutet för det senaste räkenskapsåret.

Ett utkast till börsprospekt skall ha kommit in till de behöriga myndigheterna senast 18 månader efter utgången av det räkenskapsår som det senast offentliggjorda årsbokslutet avser. De behöriga myndigheterna får i undantagsfall förlänga denna frist.

Om emittenten upprättar endast sammanställd årsredovisning, skall denna ingå i börsprospektet i enlighet med vad som sägs i punkt 5.1.0.

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2

Prop. 1992/93:90 Bilaga 11

Om emittenten upprättar såväl eget årsbokslut sor'n sammanställd årsredovisning skall bådadera ingå i prospektet i enlighet med punkt 5.1.0. De behöriga myndigheterna får emellertid medge emittenten att i prospektet ta med endast det egna årsbokslutet eller endast den sammanställda redovisningen på villkor att den redovisning som inte tas med inte innehåller någon ytterligare väsentlig infomation.

När mer än nio månader har gått efter utgången av det räkenskapsår som senast offent- liggjorda egna årsbokslut och/eller sammanställda årsredovisning avser, skall en delårsrapport som omfattar minst räkenskapsårets första sex månader ingå i börsprospektet eller biläggas detta. Om en sådan delårsrapport inte har granskats av revisor skall detta anges.

När emittenten upprättar sammanställd årsredovisning, skall de behöriga myndigheterna bestämma om den delårsrapport som skall inges skall avse företagsgruppen eller inte.

Varje betydelsefull förändring som inträffat efter utgången av det senaste räkenskapsåret eller efter upprättandet av delårsrapporten skall anges i en not intagen i prospektet eller bifogad detta.

Om det egna årsbokslutet eller den sammanställda årsredovisningen inte överensstämmer med rådets direktiv om företags årsredovisning och inte ger en sann och rättvisande bild av emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt av vinster och förluster, skall mer detaljerade och/eller ytterligare uppgifter lämnas.

Uppgifter per senast möjliga datum (vilket skall anges) om följande förhållanden, såvida uppgifterna är av väsentlig betydelse:

Det sammanlagda beloppet av utestående lånat kapital, varvid lån som är garanterade (genom ställande av säkerhet eller på annat sätt. av emittenten eller av tredje man) och lån som inte är garanterade skall särredovisas.

Det sammanlagda beloppet av alla övriga lån och skuldsättningar av lånekaraktär. varvid lån och skuldsättning med respektive utan garanti skall sän'edovisas.

Det sammanlagda beloppet av evenmalförpliktelser.

Om lån, skuldsättningar eller eventualförpliktelser av angivet slag inte förekommer skall detta uttryckligen anges.

Om emittenten upprättar Sammanställd årsredovisning skall de i punkt 5.1.1 angivna principerna tillämpas.

Som allmän regel gäller att skuldförbindelser ingångna mellan företag inom samma företagsgrupp inte skall beaktas, vilket vid behov skall anges.

En tabell som utvisar både anskaffning och användning av rörelsekapital under de tre senaste räkenskapsåren.

Nedan angivna individuella uppgifter beträffande företag i vilka emittenten innehar en andel som kan förväntas ha väsentlig betydelse för bedömningen av hans egna tillgångar och skulder. finansiella situation eller vinster och förluster.

De nedan angivna uppgifterna skall lämnas för varje företag i vilket emittenten har ett direkt eller indirekt ägarintresse, om det bokförda värdet av ägarintresset representerar minst 10% av emittentens kapital och reserver eller motsvarar minst 10% av emittentens nettoresultat, eller, när det gäller en företagsgrupp, om det bokförda värdet av ägarintres- set representerar minst 10% av värdet av företagsgruppens nettotillgångar eller motsvarar minst 10% av gruppens nettoresultat.

De nedan angivna uppgifterna behöver inte lämnas om emittenten kan styrka att hans innehav är av endast tillfällig natur.

Likaså får de uppgifter som krävs enligt e och f utelämnas om det företag i vilket emittenten har ett ägarintresse inte offentliggör sina årsbokslut.

1 avvaktan på samordning av bestämmelser om sammanställd årsredovisning får medlemsstaterna bemyndiga sina behöriga myndigheter att medge att de uppgifter som

'Jl 'Jl

5.3

5.4

5.5

6.1

Prop. 1992/93:9 (Äl Bilaga ll

föreskrivs i d—h får utelämnas. om årsboksluten för de företag i vilka emittenten har ' ägarintressen ingår i sammanställd årsredovisning eller om' det värde som kan hänföras till ägarintresset. beräknat enligt kapitalandelsmetoden, anges i årsbokslutet, förutsatt att utelämnandet av dessa uppgifter enligt de behöriga myndigheternas bedömning inte kan förväntas vilseleda allmänheten beträffande fakta och omständigheter som är nödvändiga ati känna till vid en bedömning av värdepappercn i fråga.

a) Företagets namn och säte.

b) Verksamhetsonu-åde.

C) Emittentens andel i företagets kapital.

d) Emitterat kapital.

e) Reserver.

0 Resultat efter skatt i den ordinarie verksamheten för det senaste räkenskapsåret. g) Belopp som återstår att betala för aktier som emittenten innehar.

h) Utdelningar som emittenten erhållit under det senaste räkenskapsåret på aktier eller andra andelar. '

När sammanställd årsredovisning ingår i börsprospektet skall uppgift lämnas

a) om de principer som tillämpas för sammanställd redovisning; en utförlig beskrivning av dessa skall lämnas i de fall medlemsstaten saknar lagstiftning om sammanställd redovisning eller om de principer som tillämpas inte överensstämmer med sådan lagstiftning eller med allmän praxis i den medlemsstat där den fondbörs vid vilken anSökan om upptagande till officiell notering görs är belägen eller verksam,

h) om namn och säte för de företag som ornfartasav sammanställd redovisning. n'a'r sådana uppgifter är av betydelse för bedömning av emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt vinster och förluster; det är tillräckligt att de markeras i den lista över företag för vilka uppgifter fordras enligt 5.2.

c) för Varje företag som avses i b om

—— andelen av samtliga tredjemansinuessen. när sammantälld redovisning sker i form av fullständig konsolidering,

—— den andel, beräknad på grundval av innehav. som omfattas av den samman- ställda redovisningen. när denna sker i form av kvotkonsolidering.

Om emittenten är ett företag med dominerande ställning i en företagsgrupp med ett eller . flera underställda företag. skall upplysningar enligt kapitel 4 och 7 lämnas beträffande såväl emittenten som företagsgruppen.

De behöriga myndigheterna får medge att sådana upplysningar lämnas för endast" emittenten eller endast företagsgruppen, förutsatt att de upplysningar som då utelämnas inte är av någon väsentlig betydelse.

Om de upplysningar som föreskrivs ! lista B lämnas ! de årsredovisningar som avses i detta kapitel, behöver de inte upprepas.

KAPITEL 6

Upplysningar om förvaltning, ledning och kontroll Namn. adress och befattning för nedanstående personer i det ernitterande företaget. med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför företaget. om dessa är av betydelse med avseende på företaget. a) medlemmar av förvaltnings-. lednings- och kontrollorgan.

b) komplementära i kommanditbolag med aktiekapital.

[56

7.l

Prop. 1992/93:90 Bilaga ]]

KAPITEL 7"

Upplysningar om emittentens senaste utveckling och framtidsutsikter Allmän infomation skall. om inte undantag. beviljats av de behöriga myndigheterna. lämnas om utvecklingstendensema för emittentens affärsverksamhet efter utgången av det räkenskapsår som den senast offentliggjorda årsredovisningen avser och då särskilt

—- de viktigaste utvecklingstendensema vad gäller produktion, försäljning och lager- hållning samt orderläge. och

de aktuella utvecklingstendensema vad gäller kostnader och försäljningspriser. Uppgift skall lämnas om emittentens utsikter för i vart fall det innevarande räkenskaps- året. om inte undantag har beviljats av de behöriga myndigheterna.

LISTA C

UTFORMNING AV PROSPEKT VID UPPTAGANDE AV BEVIS SOM REPRESENTE-

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

l.8

RAR AKTIER TILL OFFICIELL NOTERING VID FONDBÖRS

KAPITEL 1

Allmänna upplysningar om emittenten Namn. säte och huvudkontor. om detta. inte är detsamma som sätet.

Dagen för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd. om inte denna tid är obestämd.

Uppgift om den lagstiftning som gäller för emittentens verksamhet samt om den rättsliga form som företaget antagit enligt denna lagstiftning

Storleken på det eminerade kapitalet samt antal och slag beu-äffande de värdepapper som kapitalet är fördelat på. med angivande av värdepapperens väsentligaste egenskaper.

Uppgift om hur stor del av det emitterade kapitalet som återstår att inbetala. med angivande av antalet eller av det sammanlagda nominella värdet och arten beträffande de värdepapper som ännu inte är fullt betalda, i förekommande fall uppdelade efter inbetalningens omfattning.

Uppgift om de viktigaste kapitalägarna.

Namn. adress och befattning för nedanstående personer hos emittenten. med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet. om dessa är av betydelse med avseende på emittenten.

3) medlemmar av förvaltnings-. lednings- och kontrollorgan. b) komplementärer i kommanditbolag mcd aktiekapital.

Bolagets ändamål. Om emission av bevis som representerar aktier inte är det enda ändamålet med bolagets verksamhet. skall arten av dess övriga verksamheter beskrivas. varvid sådan verksamhet som är enbart förvaltande skall redovisas för sig.

En sammanfattning av årsbokslutet för det senast avslutade räkenskapsåret.

När mer än nio månader har gått efter utgången av det räkenskapsår som senast offent- liggjorda egna årsbokslut och/eller sammanställda årsredovisning avser. skall en delårsrappon som omfattar minst räkenskapsårets första sex månader ingå l börsprospektet eller biläggas detta. Om en sådan delårsrapport inte har granskats av revrsor skall detta anges.

När emittenten upprättar sammanställd årsredovisning. skall de behöriga myndigheterna bestämma om den delårsrapport som skall inges skall avse företagsgruppen eller inte.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 1 1 Varje betydelsefull förändring som har irin'äffat efter utgången av det senaste räkenskaps-

året eller efter upprättandet av delårsrapporten skall anges i en not intagen i prospektet eller bifogad detta. -

KAPITEL 2 Upplysningar om bevisen 2.1 Rättslig form:

Uppgift om de regler som gäller för emissionen av bevisen samt om dagen och platsen för deras offentliggörande.

2.1.0 Utövande och åtnjutande av de rättigheter som är förenade med originalvärdepappcren. särskilt vad gäller rösträtt. villkor som gäller för emittentens utnyttjande av sådana rättigheter och bestämmelser som gäller för inhämtande av instruktioner från innehavaren av bevisen samt rätt till andel i vinst och likvidationsöverskott.

2.1.1 Bankgatantier eller andra garantier som gäller för bevisen och som är avsedda att garantera emittentens åtaganden.

2.1.2 Möjlighet att få bevisen konverterade till originalvärdepappet och förfarandet vid sådan konvertering.

2.2 Storleken av provisioner och kostnader som påförs bevisinnehavama i samband med emission av bevis. inlösen av kuponger. utställande av ytterligare bevis. utbyte av bevis mot originalvärdepapper. 2.3 Bevisens överlåtbarhet:

ai De fondbörser där ansökan om upptagande till officiell notering görs eller kommer att göras.

b) lnskränkninga't i rätten att fritt överlåta bevisen. 2.4 Kompletterande upplysningar vid upptagande till ofhciell notering: a) Om bevisen skall introduceras på en fondbörs: uppgift om antalet bevis som tillförs marknaden och/eller deras sammanlagda nominella värde samt lägsta försäljningspris. om sådant pris bestämts.

b) Den dag då de nya bevisen kommer att noteras. om dagen har fastställts.

2.5 Uppgift om beskattningsordning för eventuella skatter och avgifter som påförs bevisinnehavama och som tas ut i de länder där bevisen emitteras.

2.6 Uppgift om den lagstiftning enligt vilken bevisen utställis och om de domstolar som är behöriga i händelse av tvist.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 12

RÅDETS DIREKTIV av den 22 juni-1987

om ändring av direktiv 80/390/EEG om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepaper till officiell notering vid fondbörs

(87/345/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DErrA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. särskilt artikel 54.2 i dena.

med beaktande av kommissionens förslag. med beaktande av Europaparlamentets yttrande'.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande7, och

med beaktande av följande:

Rådet antog den 17 november 1986 direktiv 86/566/EEG om ändring av första direktivet av den 11 maj 1960 för genomför— ande av artikel 67 i fördragetl. Som en följd härav kommer antalet ansökningar över gränserna om upptagande till notering av värdepapper vid fondbörs sannolikt att öka.

Artikel 24 i direktiv 80090/EEG'. i dess lydelse enligt direktiv 8y148/EEG5, anger att. i de fall värdepapper skall upptas till notering vid fondbörser i två eller flera medlemsstater, de behöriga myndigheterna i sådana medlemsstater skall samar- beta och sträva efter att ena sig om en gemensam text för börsprospekt. att användas i samtliga berörda medlemsstater.

Den bestämmelsen medför inte en fullständigt ömsesidigt erkännande av börsprospekt, och direktiv 80/390/EEG bör därför ändras så att ett sådant ömsesidigt erkännande uppnås.

Ömsesidigt erkännande utgör ett viktigt steg mot genomföran- det av gemenskapens inre marknad.

Det är i dena sammanhang nödvändigt att närmare ange vilka myndigheter som skall vara behöriga att granska och godkänna börsprospekt när ansökningar om officiell notering görs samtidigt i två eller flera medlemsstater.

Ömsesidigt erkännande kan genomföras endast i den man direktiv 80/390/EEG och däri angivna direktiv har införlivats i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat vars behöriga myndigheter skäll godkänna prospektet.

' EGT nr C 125. 11.5.1987, s. 173. 7 EGT nr C 150. 9.6.1987. s. 18. " EGT nr L 332. 26.11.1986. s. 22. ' EGT nr L 100. 17.4.1980. s. 1. "* EGT nr L 62. 5.3.1982. s. 22.

Ömsesidigt erkännande av börsprospekt medför inte i sig en rätt till notering.

Möjlighet bör ges att. genom avtal mellan gemenskapen och icke-medlemsländer, under förutsättning av reciprocitet. utvidga erkännandet även till prospekt från icke-medlemslän- der.

En övergångstid bör gälla för Spanien och Portugal med hänsyn till de tidsfrister som medgetts dessa medlemsstater i artikel 2.2 i direktiv 86/566/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Arn/ul I

I direktiv 80/390/EEG skall avsnitt l'V ersättas med följande avsnitt. och avsnitt V och VI betecknas VH] respektive IX.

"AVSNll I N

Behörig myndighet

Artikel 24

I de fall det samtidigt eller med kort mellanmm görs an— sökningar om upptagande av samma värdepapper till officiell notering vid fondbörser belägna eller verksam— ma i rvå eller flera medlemsstater. däribland den stat där emittenten har sitt säte. skall börsprospekt upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv i den medlemsstat där emittenten har sitt säte och godkännas av de behöriga myndigheiema i denna stat; om eminen- ten inte har sitt säte i någon av dessa medlemsstater, skall emittenten bland dessa stater välja en stat enligt vars lagstiftning börsprospekt skall upprättas och god- kännas.

AVSNI'IT V

Ömsesidigt erkännande

Artikel 24a

1. När ett börsprospekt har godkänts i enlighet med artikel 24 skall det. med förbehåll för eventuell över- sättning. erkännas av de andra medlemsstater där an-

lil)

sökan om upptagande till officiell notering har gjorts, utan att godkännande först måste inhämtas från de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater. och utan att dessa kan kräva att ytterligare uppgifter skall tillföras prospektet. Dessa behöriga myndigheter får dock kräva att prospektet skall innehålla uppgifter som är specifika för marknaden i det land där ansökan om notering görs. särskilt beträffande reglema om inkomstskatt. de finan- siella företag som anlitats för att ombesörja betalningar för emittentens räkning i det landet, och sättet för offent- liggörande av meddelanden till investerare.

2. Ett börsprospekt som godkänts av de behöriga myndigheter som avses'i artikel 24 skall erkännas i andra medlemsstater där ansökan om upptagande till officiell notering görs. även i de fall undantag till viss del eller avvikelse till viss del medgivits i enlighet med detta direktiv, förutsatt att

a) undantaget eller avvikelsen är av sådant slag som erkänns enligt de i den andra medlemsstaten gäl- lande reglema. och

b) de omständigheter som motiverar undantaget eller avvikelsen föreligger även i den andra berörda med- lemsstaten och att andra villkor. som skulle kunna föranleda den behöriga myndigheten i den medlemsstaten att inte erkänna sådant undantag eller sådan avvikelse. inte föreligger.

Även om förutsättningama i a och b inte är uppfyllda får den berörda medlemsstaten tillåta sina behöriga myn— digheter att erkänna de börsprospekt som godkänts av de behöriga myndigheter som avses i artikel 24.

3. Vid godkännande av prospekt skall de behöriga myndigheter som avses i artikel 24 överlämna ett intyg om godkännande till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstater där ansökan om officiell notering görs. Har undantag till viss del eller avvikelse till viss del mcdgiviLs i enlighet med dena direktiv skall detta anges i intyget jämte skälen härför.

4. Vid ansökan om upptagande till 'offieicll notering skall emittenten tillställa de behöriga myndigheterna i var och en av de andra medlemsstater där han ansöker om notering. ett utkast till det börsprospekt som han avser att använda i den staten.

5. Medlemsstaterna får begränsa tillämpningen av denna artikel till börsprospekt från emittenter som har sitt säte i en medlemsstat.

Artikel 24b

1. Har ansökan om upptagande till officiell notering vid fondbörser belägna i två eller flera medlemsstater gjorts samtidigt eller med kort mellanrum och har. vid den tid då värdepappercn utbjudits till allmänheten. ett börsprospekt upprättats och godkänts av behonga myndigheter enligt artikel 24 inom de tre månader som

Prop. 1992/93:90 Bilaga 12

föregår ansökan om notering i den staten. skäll pro- spektet med förbehåll för eventuell översättning. erkännas som börsprospekt i de andra medlemsstater där ansökan om officiell notering görs. utan att godkännande först måste inhämtas från de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater. och utan att dessa myndigheter kan kräva att ytterligare uppgifter skall tillföras prospektet. Dessa myndigheter får emellertid kräva att prospektet skall innehålla uppgifter som är specifika för marknaden i det land där ansökan om notering görs. särskilt beträf— fande reglerna om inkomstskatt, de finansiella företag som anlitats för att att ombesörja betalningar för emit- tentens räkning i noteringslandet. och sättet för of- fentliggörande av meddelanden till investerare.

2. Artikel 24a.2—24a.5 skall tillämpas i de fall som anges i punkt 1 i denna artikel.

3. Artikel 23 skall tillämpas beträffande alla för— ändringar som inträffar mellan den dag då innehållet i det prospekt som avses i punkt 1 i denna artikel fast- ställs och den dag då börshandel inleds.

AVSNITT Vl Samarbete Artikel 24r

1. De behöriga myndigheterna skall. närhelst de be- höver det för fullgörandet av sina uppgifter. samarbeta och utbyta den information som fordras.

2. 1 de fall en ansökan om upptagande till officiell notering av värdepapper. vilka ger rätt till en andel i ett företags kapital. antingen omedelbart eller vid utgången av en viss löptid. görs i en eller flera andra medlemssta- ter än den där emittenten av de aktier som dessa värde- papper ger rätt till har sitt säte. får. om emittentens aktier redan har upptagits till officiell notering i den medlemsstaten. de behöriga myndigheterna där fatta beslut först efter att ha samrått med de behöriga myndig- heterna i den medlemsstat där emittenten av aktierna har sitt säte.

3. I de fall en ansökan görs om upptagande till officiell notering av värdepapper som mindre än sex månader tidigare blivit noterade i en annan medlemsstat. skall de behöriga myndigheter till vilka ansökan har ställts ta kontakt med de behöriga myndigheter som tidigare godkänt värdepappercn för officiell notering och. så långt det är möjligt. befria emittenten av vär- depappercn från att upprätta ett nytt börSprospekt. med förbehåll för den berörda medlemsstatens eventuella egna krav på uppdatering. översättning eller tillägg.

lol)

Artikel 25

l. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla anställda eller tidigare anställda hos de behöriga myndigheterna skall iaktta tystnadsplikt. Detta innebär att ingen kon- tidentiell information som de fått del av i sin anställning får röjas för någon annan person eller myndighet. utom där detta medges i lag eller annan författning.

2. Bestärrunelserna i punkt 1 skall dock inte hindra de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna från att utbyta information i enlighet med detta direktiv. Den information som på detta sätt utväxlas skall omfattas av den tystnadsplikt som anställda eller tidigare anställda hos de behöriga myndigheterna lir skyldiga att iaktta.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga föreskrifter får en behörig myndighet som erhåller information enligt artikel 24c.l använda denna endast för fullgörande av sina uppgifter eller vid överklaganden i administrativ ordning eller rättsliga förfaranden som har samband med myndighetens verksamhet. AVSNITT VH

Förhandlingar med icke-medlemsländer

Artikel 2511

Gemenskapen får genom avtal som med stöd av för- draget ingåtts med ett icke-medlemsland eller flera

Prop. 1992/93:90 Bilaga 12

sådana länder. under förutsättning av reciprocitet. godta börsprospekt som har upprättats och granskats i enlighet med bestämmelsema i ett sådant land. så att de skall anses uppfylla kraven enligt detta direktiv. förutsatt att bestämmelserna, även om de avviker från vad som föreskrivs i detta direktiv. ger investerare ett skydd som är likvärdigt med det de tillförsäkras genom detta direktiv."

Artikel 2

l. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nöd- vändiga för att följa detta direktiv senast den l januari 1990. De skall genast underrätta kommissionen om detta. För Spanien skall dock i stället för den ] januari 1990 sista dag vara den ljanuari 1991 och för Portugal den ljanuari 1992.

2. Medlemsstatema skall till kommissionen överlämna texterna till centrala lagar och andra författningar som de antar inom det orrtråde som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 1987. På råders vägnar

L. TINDEMANS Ordförande

Prop. 1992/93:91) Bilaga 13

RÅDETS DIREKTIV av den 73 april 1990

med lindrlng av direktiv BOBBO/EEG såvitt avser ömsesidigt godtagande av prospekt för erbjudande till allmänheten som prospekt för notering av värdepapper vid fondbörs

(90f21 1/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DLREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i dena.

med beaktande av kommissionens förslag', i samarbete med Eumpaparlamentetä

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrandej. och

med beaktande av följande:

I artikel 21 i direktiv 89/298/EEG' föreskrivs att. när värde- papper erbjuds till allmänheten samtidigt eller med kort mellanrum i två eller flera medlemsstater. ett prospekt som har upprättats och godkänts av de behöriga myndigheterna enligt artikel 7. 8 eller 12 i direktivet skall erkännas som prospekt i de andra berörda medlemsstaterna i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande.

Ett prospekt för erbjudande till allmänheten bör erkännas som börsprospekt också i det fall ansökan om upptagande till officiell notering vid fondbörs görs kort tid efter erbjudandet till allmänheten.

Ändring bör därför ske av artikel 241: i direktiv 80/390/EEGS, senast ändrat genom direktiv 87/345/EEG".

Ömsesidigt erkännande av prospekt för erbjudande till allmän- heten som börsprospekt medför inte i sig en rätt till up- ptagande till officiell notering vid fondbörs.

' EGT nr C 101. 22.4.1989. s. 13. 2 EGT nr C 304. 8.12.1989. s. 34. och EGT nr C 38, 19.2.1990. s. 40. EGT nr C 201. 7.8.1989. s. 5. EGT nr L 124. 5.5.1989. s. 8. EGT nr L 100. 17.4.1980. s. ]. EGT nr L 185. 4.7.1987. s. 81.

eau-bu

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖIJANDE.

Am'baf 1

Följande tillagg skall göras till inledningen av artikel 6 i direktiv 80590/EEG:

"Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24b.1 gäller att".

Artikel 2

Punkt 1 i artikel 24b i direktiv 80/390/EEG skall ersättas med följande:

"1. I de fall en ansökan om upptagande till officiell notering av värdepapper görs i en eller flera medlems- stater. och ett prospekt för erbjudande till allmänheten har upprättas och godkänts enligt artikel 7, 8, eller 12 i direktiv 89/298/EEG' inom de tre månader som föregår ansökan om notering. skall prospektet för erbjudande till allmänheten. med Förbehåll för eventuell översättning. erkännas som börsprospekt i den eller de medlemsstater där ansökan om notering har gjorts. utan att godkännmde först behöver inhämtas från de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater, och utan att dessa kan kräva att ytterligare uppgifter skall tillföras pro- spektet för erbjudande till allmänheten. De behöriga myndigheterna får dock begära att prospektet för erbjudande till allmänheten skall innehålla uppgifter som är specifika for marknaden i noteringslandet. särskilt beträffande reglerna om inkomstskatt. de finansiella

företag som anlitats för att ombesörja betalningar för emittentens räkning i det berörda landet. och sättet för offentliggörande av meddelanden till investerare.

' EGT nr L 124, 5.5.1989, s. 8."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nöd- vändiga för att följa detta direktiv senast den 17 april 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 13

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala lagar och andra författningar som de lintu inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 23 april 1990. På rådets vägnar A. REYNOLDS Ordförande

i (33

Prop. 1992/93:90 Bilaga 14

RÅDETS DiREtmv av den 17 april 1989

om samordning av kraven på upprättande. granskning och spridnlng av prospekt som skall offentliggöras när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten

(89/298/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGrr DETTA DLREKTIV .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. särskilt artikel 54 i detta.

med beaktande av kommissionens förslagl. i samarbete med Europaparlamentetz.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande), och

med beaktande av följande:

Investeringar i överlåtbara värdepapper innebär. liksom alla andra slag av investeringar, risker. Skyddet för investerare fordrar att de ges möjlighet att göra en riktig bedömning av sådana risker, så att de kan fatta beslut om investeringar med full kännedom om sakförhållandena.

Tillhandahållandet av fullständig och relevant infomation om överlåtbara värdepapper och om emittentema av dessa befräm- jar skyddet för investerare.

Sådan information är vidare ett effektivt medel för att öka förtroendet för överlåtbara värdepapper och därigenom bidra till en tillfredsställande funktion och utveckling av marknader för överlåtbara värdepapper.

En enhetlig ordning inom gemenskapen för information om överlåtbara värdepapper bör därför införas. Genom de säker- hetsgarantier en sådan ordning erbjuder investerare, och genom dess inflytande i fråga om det riktiga funktionssättet på marknader för överlåtbara värdepapper. förmår en sådan infomtationsordning främja integration av nationella värdepap- persmarknader och därigenom bidra till upprättandet av en verklig europeisk kapitalmarknad.

Rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samord- ning av kraven på upprättande. granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepap- per till officiell noteiing vid fondbörs'. senast ändrat genom direktiv 87/345fEEGÅ utgör ett viktigt steg i införandet av en sådan informationsordning inom gemenskapen. Det direktivet

' EGT nr C 226. 31.8.1982. s. 4. 2 EGT nr C 125, 17.5.1982. s. 176. och EGT nr C 69. 20.31.1989. ] EGT nr C 310. 30.11.1981. s. 50. ' EGT nr L 100. 17.4.1980, s. 1. , EGT nr L 185. 4.7.1987. s. 81.

samordnar den infomtation som skall offentliggöras när värdepapper upptas till notering vid fondbörs. såvitt gäller slaget av erbjudna värdepapper och emittentema av sådana värdepapper. för att ge investerare möjlighet att göra en välgrundad bedömning av tillgångar och skulder, finansiell ställning. vinster och förluster samt emittentemas framtidsut- sikter och av de rättigheter som följer med sådana värdepap-

per.

En sådan infonnationsordning fordrar också. när överlåtbara värdepapper för första gången erbjuds allmänheten i en medlemsstat. oavsett om erbjudandet görs av emittenten eller på dennes vägnar eller av någon annan. och oavsett om värdepappercn sedermera noteras eller ej. att ett prospekt med infomadon av detta slag görs tillgängligt för investerare. Det är vidare nödvändigt att samordna innehållet i sådana prospekt för att uppnå ett likfomtigt minimiskydd för investerare i de olika medlemsstaterna.

Det har hittills visat sig omöjligt att fastställa en gemensam definition av begreppet "erbjudande till allmänheten" och av allt som ingår i detta begrepp.

I de fall ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som skall upptas till officiell notering vid fondbörs. skall det tillhandahållas information som. anpassad till omständigheterna vid erbjudandet. motsvarar den som föreskrivs i direktiv 80/390/EEG. Beträffande erbjudanden till allmänheten av överlåtbara värdepapper. som inte skall upptas till officiell notering vid fondbörs. kan kravet på detaljerad infomation sättas lägre för att inte vara oskäligt betungande för små och medelstora emittenter. 1 fråga om erbjudanden till allmänheten av överlåtbara värdepapper som skall upptas till officiell notering vid fondbörs. är den samordning som uppnås sådan att ett prospekt som godkänts av de behöriga myndig— heterna i en medlemsstat kan, på grundval av ömsesidigt erkännande, användas för erbjudanden till allmänheten av samma värdepapper i en annan medlemsstat. Även om en ansökan om upptagande till officiell notering vid fondbörs inte gjorts. skall ömsesidigt erkännande tillämpas beträffande sådana prospekt för erbjudande till allmänheten som uppfyller de i direktiv 80/390/EEG föreskrivna kraven och är godkända av de behöriga myndigheterna.

För att säkerställa att ändamålet med dena direktiv till fullo uppnås måste direktivet gälla även överlåtbara värdepapper som emitterats av bolag eller företag som lyder under lagstift- ningen i tredje land.

Det bör ges möjlighet att. genom avtal mellan gemenskapen och tredje länder. erkänna även prospekt från sådana länder på grundval av reciprocitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖIJANDE.

AVSNITT I

Allmänna bestämmelser

Artikel I

1. Detta direktiv skall tillämpas på överlåtbara värdepapper som erbjuds allmänheten för första gången i en medlemsstat. under förutsättning att dessa värdEpapper inte redan är noterade vid en fondbörs som är belägen eller verksam i den med- lemsstaten.

2. Avser ett offentligt erbjudande endast en del av de över- låtbara värdepappercn från en viss emission. behöver med- lemsstaterna. om resterande del sedermera erbjuds allmänheten. inte kräva att ytterligare ett prospekt skall offentliggöras.

Artikel 2 Detta direktiv omfattar inte 1. följande slag av erbjudanden:

3) erbjudanden av överlåtbara värdepapper till perso— ner inoni ramen för deras förvärvsverksarnhet. och/eller

b) erbjudanden av överlåtbara värdepapper till perso- ner inom en begränsad krets. och/eller

c) erbjudanden där försäljningspriset för samtliga de överlåtbara värdepapper som erbjuds inte överstiger 40 000 ecu. och/eller

d) erbjudanden där de överlåtbara värdepapper som erbjuds kan förvärvas endast mot ett vederlag av minst 40 000 ecu per investerare.

2. överlåtbara värdepapper av följande slag:

a) överlåtbara värdepapper som erbjuds med ett nomi- nellt värde om vardera minst 40 000 ecu.

b) andelar emitterade av sådana företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ.

c) överlåtbara värde-papper emitterade av en stat eller av en stats regionala eller lokala myndigheter. eller av ett internationellt offentligt organ i vilket en eller flera medlemsstater är medlemmar.

d) överlåtbara värdepapper som erbjuds i samband med ett uppköpserbjudande,

e) överlåtbara värdepapper som erbjuds i samband med en fusion.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 14

f) aktier som utan vederlag tilldelas aktieägare.

g) aktier eller därmed jämställda överlåtbara värdepap- per som erbjuds i utbyte mot aktier i samma bolag. om erbjudandet av sådana nya värdepapper inte innebär någon total ökning av bolagets aktiekapital.

h) överlåtbara värdepapper som av arbetsgivaren eller ett anknutet företag erbjuds till eller till fönriån för nuvarande eller tidigare anställda.

i) överlåtbara värdepapper som tillkommit vid kon- vertering av konvertibla skuldebrev eller vid uuiytt- jande at optionsrätt till nyteckning. eller aktier som erbjuds i utbyte mot utbytbara skuldebrev. under förutsättning att ett prospekt-för erbjudande till allmänheten eller ett börsprospekt avseende dessa konvertibla eller utbytbara skuldebrev. eller dessa optionsrätter till nyteckning har offentliggjorts i sarnrria medlemsstat.

j) överlåtbara värdepapper som emitterats av statligt erkända sammanslutningar vars verksamhet är författningsreglerad eller drivs utan vinstsyfte. i de fall emissionen sker för att anskaffa medel som är nödvändiga för uppnående av sammanslutningens oegennyttiga ändamål.

k) aktier eller därmed jämställda överlåtbara värdepap- per. vilka berättigar ägaren att bli medlem i eller utnyttja de tjänster som utförs av sammanslutningar som "building societies". "Credits populaires". "Genossenschaftsbanken" eller "Industrial and Provident Societies".

]) euro—värdepapper som inte är föremål för allmän marknadsföring genom annonsering eller personlig hänvändelse.

Artikel 3

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydel- ser som här anges:

a) Företag jör kollektiva investeringar som inte är av sluten typ: värdepappersfonder och investeringsbolag.

vars verksamhet består i kollektiv investering av kapital från allmänheten. och som tillämpar prin- cipen om riskspridning. och

vars andelar på innehavarens begäran återköps eller inlöses med medel av företagets tillgångar. En åtgärd som vidtas av ett sådant företag för att säkra att börsvärdet av dess andelar inte i någon väsentlig mån avviker från andelarnas nettovärde skall jämställas med återköp eller inlösen.

b) Andelar i en_föreiag för kollekriva investeringar: värde- papper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar. och som utgör bevis för andelsrätt i ett sådant företags tillgångar.

c) Emittenten bolag och andra juridiska personer och varje annat företag vars överlåtbara värdepapper erbjuds allmänheten.

d) Kredirr'nrrr'tlu: ett företag vars verksamhet består i att ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten och att bevilja krediter för egen räkning. däribland sådana kreditinstitut som avses i artikel 2 i direktiv 77/780/EEG'. senast ändrat genom direktiv 86/524/EEG2.

e) Överldtbara värdepapper-. aktier i bolag och andra med sådana aktier jämställda överlåtbara värdepapper. skuldebrev med en löptid av minst ett år och andra därmed jämställda överlåtbara värdepapper och alla andra överlåtbara värdepapper som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper genom teckning eller utbyte. f) Euro-värdepappen överlåtbara värdepapper som

garanteras och fördelas av ett konsortium med minst två medlemmar med säte i olika stater. och

erbjuds i väsentlig omfattning i en eller flera andra stater än den där emittenten har sitt säte. och

kan tecknas eller fön'ärvas för första gången endast genom ett kreditinstitut eUer något annat finansiellt institut.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall se till att varje erbjudande av över- låtbara värdepapper till allmänheten inom deras territorier sker under förutsättning av att ett prospekt offentliggörs av den som gör erbjudandet.

Artikel 5

Medlemsstaterna får föreskriva undantag. helt eller delvis. från skyldigheten att offentliggöra prospekt i de fall de överlåtbara värdepapper som erbjuds till allmänheten är

a) skuldebrev eller andra därrned jämställda överlåtbara värdepapper. vilka emitteras fortlöpande eller vid upprepade tillfällen av kreditinstitut eller andra därmed jämställda finansiella institut. vilka regelbundet offent- liggör sina årsbokslut och som. inom gemenskapen. har bildats eller verkar i enlighet med. eller med stöd av särskild lagstiftning, eller är föremål för offentlig tillsyn avsedd att skydda spannedel.

b) skuldebrev eller andra därmed jämställda överlåtbara värdepapper. vilka emitterats av bolag och andra juridis- ka personer som är hemmahörande i en medlemsstat och som

' EGT nr L 322. 17.12.1977. s. 30. 7 EGT nr L 309. 4.ll.1986.s.15.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 14

i sin verksamhet åtnjuter statlig monopolställning. och

har bildats eller verkar i enlighet med. eller med stöd av särskild lagstiftning. eller vars upplåning villkorslöst och oåterkalleligt garanteras av en medlemsstat eller av en medlemsstats regionala eller lokala myndigheter.

c) skuldebrev eminerade av i en medlemsstat hemmahöran- de juridiska personer som inte är bolag och som har

— bildats genom särskild lagstiftning. och

vars verksamhet regleras av denna lagstiftning samt består enbart i

i) att under statlig kontroll anskaffa kapital genom att emittera skuldebrev. och

ii) att finansiera produktion med dels medel som dessa juridiska personer har anskaffat. dels medel som ställts till förfogande av en med- lemsstat. och/eller att förvärva innehav i sådan produktion. och

vars skuldebrev. såvitt gäller upptagande till offici- ell notering vid fondbörs. enligt nationell lagstift- ning betraktas som skuldebrev som är emitterade eller garanterade av staten.

Artikel 6

Om ett fullständigt prospekt har offentliggjorts i en med- lemsstat inom de föregående tolv månaderna. är det tillräckligt att ytterligare prospekt som upprättas av samma eminent i samma stat. men avseende andra överlåtbara värdepapper. anger endast de förändringar som inträtt sedan offentliggöran- det av det fullständiga prospektet och som kan antas påverka värdet av värdepappercn.

Ett sådant prospekt får dock göras tillgängligt endast till- sammans med det fullständiga prospekt till vilket det hänför sig. eller med en hänvisning till detta.

AVSNITT Il

Innehåll i och förfaranden för granskning och spridning av prospekt l'o'r överlåtbara värdepapper beträffande vilka ansökan görs om upptagande till officiell notering vid fondbörs

Artikel 7

1 de fall ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som vid tiden för erbjudandet är föremål för en ansökan om upptagande till officiell notering vid en fondbörs som är belägen eller verksam i samma medlemsstat. skall innehållet i prospektet och sättet för granskning och spridning av detta. med den anpassning som föranleds av förhållandena vid ett erbjudande till allmänheten. bestämmas i enlighet med direktiv 80/390/EEG.

too

Artikel 8

1. Den som gör ett erbjudande till allmänheten i en medlemsstat och en ansökan om upptagande till officiell notering vid en fondbörs i en annan medlemsstat. skall ha möjlighet att i den medlemsstat där erbjudandet görs upprätta ett prospekt. beträffande vilket innehållet och sättet för granskning och spridning skall. med de anpassningar som föranleds av omständigheterna vid ett erbjudande till allmän- heten. bestämmas i enlighet med direktiv 80/390/EEG.

2. Bestämmelserna i punkt ] skall tillämpas endast i de medlemsstater som generellt föreskriver förhandsgranskning av prospekt för offentliga erbjudanden.

Artikel 9

Ett prospekt skall offentliggöras eller göras tillgängligt för allmänheten senast då ett offentligt erbjudande görs.

Artikel 10

1. När ett prospekt enligt artikel 7 eller 8 offentliggörs eller skall offentliggöras. skall sådana annonser. meddelanden. anslag och dokument som tillkännager erbjudandet till allmän- heten inges i förväg till de behöriga myndigheterna. 1 de nämnda dokumenten skall anges att det föreligger ett prospekt och var prospektet offentliggörs.

2. Om medlemsstaterna godkänner att de i punkt 1 nämnda dokumenten sprids innan prospektet är tillgängligt. skall i dessa handlingar anges att ett prospekt kommer att offent- liggöras och var allmänheten kan ta del av det.

genom att införas i en eller flera dagstidningar med spridning i hela den medlemsstat där det offentliga erbjudandet görs. eller

i form av en broschyr som kostnadsfritt görs tillgänglig för allmänheten i den medlemsstat där erbjudandet till allmänheten görs. samt på huvudkontoret för den som gör det offentliga erbjudandet och hos de Enansiella företag som anlitats för att ombesörja betalningar för dennes räkning i den medlemsth där erbjudandet görs.

4. Dessutom skall antingen det fullständiga prospektet eller en annons som anger var prospektet offentliggjorts och var det finns tillgängligt för allmänheten införas i en publikation som anvisats av den medlemsstat där erbjudandet görs.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 14 AVSNITT III

Innehåll l och förfaranden för spridning av prospekt för överlåtbara värdepapper, beträffande vilka ansökan om upptagande till officiell notering vid Imdbörs inte göra

Artikel 1]

1. I de fall ett offentligt erbjudande avser andra överlåtbara värdepapper än de som anges i artiklarna 7 och 8. skall prospektet innehålla de uppgifter som med hänsyn till emitten— tens och de överlåtbara värdepapperens natur behövs för att investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens tillgångar och skulder. finansiella ställning. vinster och förluster och framtidsutsikter samt av de rättigheter som följer med de överlåtbara värdepappercn.

2. För att uppfylla kraven i punkt 1 skall prospektet. om inte annat följer av de möjligheter till undantag som ges i artiklarna 5 och 13. innehålla i vart fall följande uppgifter i så lättanalyserad och lättbegriplig form som möjligt:

a) De för prospektet ansvariga (namn. befattningar och försäkran av dem att uppgifterna i prospektet är riktiga och att ingenting som är ägnat att påverka prospektets innebörd är utelämnat).

b) Erbjudandet till allmänheten och de överlåtbara värde— papper som erbjuds (arten av de värdepapper som ubjuds. emissionens storlek och ändamål. antalet emitterade värdepapper och de rättigheter som följer med dem. den inkomstskatt som innehålls som källskatt. den tid erbjudandet står öppet, den dag då rätt till utdelning eller ränta inträder. de som garanterar erbju— dandet. inskränkningar i överlåtbarheten av värdepap— peren och på vilka marknader de får bli föremål för handel, de företag som ombesörjer betalningar för emittenten, om möjligt det pris till vilket värdepappercn erbjuds eller. om detta föreskrivs i nationell lag. sättet och tidsplanen för fastställande av priset om detta inte är känt när prospektet upprättas. betalningssättet. sättet för utövande av eventuell företrädesrätt till teckning samt förfaranden och tidsgränser för leverans av värdepap- peren).

c) Emittenten (namn. säte. damm för bildandet. den lag som gäller för emittenten samt emittentens rättsliga form. ändamålet för emittentens verksamhet. uppgift om register och registreringsnummer) och emittentens kapital (det tecknade kapitalet. antalet och de väsent- ligaste egenskapema hos de värdepapper som utgör kapitalet och ännu ej betald del av kapitalet, beloppet av konvertibla och utbytbara skuldebrev och skuldebrev med optionsrätt till nyteckning samt förfarandet för konvertering respektive utbyte och nyteckning. när det är påkallat den företagsgrupp som emittenten tillhör; i fråga om aktier skall följande uppgifter lämnas: aktier som inte representerar kapital. den övre gränsen för aktiekapitalets storlek och den tid detta värde gäller,

samt. om de är kända. vilka aktieägare som direkt eller indirekt skulle kunna utöva ett bestämmande inflytande över emittentens verksamhet).

d) Eminentcns huvudsakliga verksamhet (beskrivning av den huvudsakliga verksamheten och. om det är påkallat. uppgift om osedvanliga omständigheter som påverkat verksamheten. eventuellt beroende av patent. licenser och kontrakt om dessa är av grundläggande betydelse. pågående investeringar av betydelse och eventuella rättsliga Förfaranden av väsentlig betydelse för eminen- tens finansiella ställning).

e) Emittentens tillgångar och skulder. finansiella ställning samt vinster och förluster (eget bokslut och i förekom- mande fall sammanställd redovisning; i de fall emitten- ten upprättar endast sammanställd årsredovisning skall denna ingå i prospektet; om emittenten upprättar såväl cgct bokslut som sammanställd redovisning skall bådadera ingå i prospektet. dock att emittenten äger utelämna det ena slaget av redovisning om den redovis- ning som utelämnas inte innehåller någon ytterligare väsentlig infomation. delårsredovisning om sådan offentliggjorts sedan slutet av föregående räkenskapsår. revisorns namn; om denne gjort anmärkningar eller vägrat godkännande skall detta anges jämte skälen).

f) Emittentens förvaltning. ledning och kontroll (namn. adresser och befattningar; beträffande erbjudanden till allmänheten av aktier i bolag med begränsad ;tnsvarighet skall anges ersättningen till medlemmama av emittentens förvaltnings—. lednings- och konunllorgan).

g) 1 den mån sådana uppgifter inverkar på bedömningen av emittenten skall angcs den senaste utvecklingen i fråga om emittentens affärsverksamhet och framtidsutsikter (de viktigaste utvecklingstendensema under senare tid för emittentens affärsverksamhet sedan utgången av det föregående räkenskapsåret samt emittentens framtidsut- sikter för i vart fall det innevarande räkenskapsåret).

3. I de fall ett erbjudande till allmänheten avser skuldebrev som garanteras av en eller flera juridiska personer. skall uppgifter enligt punkt 2 c—g lämnas även beträffande den eller de som lämnat garantin.

4. I de fall ett erbjudande till allmänheten avser konvertibla skuldebrev. utbytbara skuldebrev eller skuldebrev förenade med option till nyteckning eller enbart optionsrättema. skall uppgifter lämnas även om arten av de aktier eller skuldebrev de ger rätt till. och om förfaranden for konvertering. utbyte eller teckning. Om eminenten av aktierna eller skuldebreven inte är densamme som emittenten av skuldebreven eller optionsrättema skall uppgifter enligt punkt 2 c—g lämnas aven beträffande emittenten av aktierna eller skuldebreven.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 14

5. Är den tidsperiod som förflutit sedan emittentens bildande kortare än den som anges i punkt 2 behöver uppgifter lämnas endast beträffande denna period.

6. I de fall sådana uppgifter som anges i punkt 2 inte är tillämpliga med hänsyn till emittentens verksamhetsområde. rättsliga form eller för de överlåtbara värdepapper som erbjuds. skall ett prospekt som ger motsvarande information upprättas.

7. När aktier. då de upptas till handel vid fondbörs. erbjuds emittentens aktieägare med företrädesrätt. får medlemsstaterna eller av dem utsedda organ medge att vissa av de i punkt 2 d. e och fangivna uppgifterna utelämnas. under förutsättning att investerarna till följd av den upplysningsskyldighet som gäller vid fondbörs redan har sådan infomration om emittenten. som är aktuell och likvärdig den som fordras enligt avsnitt Ill.

8. I de fall ett visst slags aktier upptagits till handel vid fondbörs får medlemsstaterna eller av dem utsedda organ medge undantag, helt eller delvis. från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt. om antalet. det uppskattade marknadsvärdet eller det nominella värdet. eller om nominellt värde saknas. det bokföringsmässiga parivärdct av de aktier som erbjuds uppgår till mindre än 10% av antalet eller det motsvarande värdet av de aktier av samma slag som redan upptagits till handel. under förutsättning att investerarna till följd av den upplysningsskyldighct som gäller vid fondbörs redan har sådan infon'nauon om emittenten. som är aktuell och likvärdig den som fordras enligt avsnitt lll.

Artikel 12

]. Medlemsstaterna får dock föreskriva att den som gör ett erbjudande till allmänheten skall ha möjlighet att upprätta ett prospekt vars innehåll. anpassat till omständigheterna vid ett erbjudande till allmänheten. skall bestämmas i enlighet med direktiv 80/390/EEG.

2. Förhandsgranskning av sådana prospekt som avses i punkt 1 skall utföras av de organ som utsetts av medlemssta- terna. även om det inte gjorts någon ansökan om upptagande till officiell notering vid fondbörs.

Ani/tel I:]

1. Medlemsstaterna eller de av dem utsedda organen får medge att i ett sådant prospekt som avses i artikel 11 vissa uppgifter som föreskrivs i dena direktiv utelämnas. om

a) dessa uppgifter endast är av mindre betydelse och inte kan antas påverka bedömningen av emittentens tillgångar och skulder. finansiella ställning. vinster och förluster samt framtidsutsikter. eller

b) röjandet av sådana uppgifter skulle stå i strid med allmänhetens intresse eller allvarligt skada emittenten. i det senare fallet under fönitsattning att ett utelämnande inte kan antas vilseleda allmänheten beträffande sakupp-

lhb'

gifter och förhållanden som är av väsentlig betydelse för värderingen av de överlåtbara värdepappercn.

2. I de fall där initiativtagaren till ett erbjudande inte är vare sig emittenten eller annan som handlar på dennes vägnar, får medlemsstaterna eller de av dem utsedda organen medge att i prospektet utelämnas vissa uppgifter som initiativtagaren normalt inte förfogar över.

3. Medlemsstaterna eller de av dem utsedda organen får föreskriva undantag. helt eller delvis. från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt i de fall de uppgifter som de som gör erbjudandet är skyldiga att lämna enligt lag eller annan författning. eller enligt regler som stiftats av organ som enligt nationell lag är behöriga härtill. är tillgängliga För investerare. i form av dokument med information motsvarande minst den som krävs enligt avsnitt lll. senast vid den tid då prospektet enligt detta direktiv skall eller skulle ha offentliggjorts eller gjorts tillgängligt för allmänheten.

Artikel 14

Ett prospekt skall innan det offentliggörs ges in till de organ som har utsetts för dena ändamål i varje medlemsstat där de överlåtbara värdepappercn för första gången erbjuds allmän- heten.

Artikel 15

Ett prospekt skall offentliggöras eller göras tillgängligt för allmänheten i den medlemsstat där ett erbjudande till allmän- heten görs i enlighet med det förfarande som föreskrivs i den medlemsstaten.

Artikel 16

Ett prospekt skall offentliggöras eller göras tillgängligt för allmänheten senast vid den tidpunkt då ett erbjudande till allmänheten görs.

Artikel 17

I. När ett prospekt som överensstämmer med artikel Il eller 12 offentliggörs eller skall offentliggöras. skall de annonser. meddelanden. anslag och dokument. som upplyser om erbjudandet till allmänheten och som sprids eller görs till- gängliga för allmänheten av den som gör erbjudandet. i förväg ges in till de organ som utsetts i enlighet med artikel 14. om dessa organ ombesörjer förhandsgranskning av prospekt för erbjudanden till allmänheten. [ sådant fall skall dessa organ pröva om dokumenten i fråga skall kontroller-as före offent- liggörandet. I sådana dokument skall anges att det föreligger ett prospekt och var detta är publicerat.

Prop. I992/93190 Bilaga 14

dokument som avses i punkt I innan prospektet är tillgängligt. skall i dessa dokument anges att ett prospekt kommer att offentliggöras och var allmänheten kan få tillgång till det.

Artikel 18

Varje ny omständighet eller felaktighet I ett prospekt. som är av beskaffenhet att påverka bedömningen av de överlåtbara värdepappercn och som inträffar eller uppmärksammas mellan offentliggör-andet och erbjudandets definitiva slutdag. skall uppges eller rättas i ett tillägg till prospektet som skall offentliggöras på ett sätt som minst motsvarar det förfarande som tillämpades när det ursprungliga prospektet spreds. eller enligt ett förfarande som föreskrivits av medlemsstaterna eller av dem utsedda organ.

AVSNITT IV

Samarbete mellan medlemsstaterna

Artikel 19

Medlemsstaterna skall utse de organ, vilka kan vara desamma som avses i artikel 14. som skall samarbeta med varandra för den riktiga tillämpningen av detta direktiv. och inom ramen för sina ansvarsområden efter bästa förmåga utbyta all information som krävs för detta ändamål. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vilka organ som har utsetts. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de andra med- lemsstatema.

Medlemsstatema skall se till att de organ som utsetts har erforderliga befogenheter för att fullgöra sina uppgifter.

Artikel 20

1. I de fall samma överlåtbara värdepapper samtidigt eller med kort mellanrum erbjuds allmänheten i två eller flera medlemsstater och ett prospekt för erbjudande till allmänheten har upprättats i enlighet med artikel 7. 8 eller 12. skall den myndighet som är behörig att godkänna prospektet vara myndigheten i den medlemsstat där emittenten har sitt säte. om erbjudandet till allmänheten eller ansökningen om upptagande till officiell notering vid. fondbörs görs i den medlemsstaten.

2. Om emellertid den medlemsstat som avses i punkt 1 inte föreskriver generell förhandsgranskning av prospekt för erbjudanden till allmänheten. och om endast erbjudandet eller ansökningen om upptagande till officiell notering görs i den medlemsstaten. skall. liksom i alla andra fall. den som gör erbjudandet till allmänheten välja tillsynsmyndighet bland myndighetema'i de medlemsstater i vilka erbjudandet till allmänheten görs. och vilka föreskriver generell förhands—

granskning av prospekt för erbjudanden till allmänheten.

AVSNITT V

Ömsesldlgt erkännande Artikel 21

1. Om ett prospekt har godkänts i enlighet nted artikel 20 skall det. med förbehåll för översättning om så krävs. erkännas såsom överensstämmande med. eller anses överensstämma med lagstiftningen i de andra medlemsstater där samma överlåtbara värdepapper samtidigt eller med kort mellanrum erbjuds allmänheten. utan att där behöva godkännande i någon form och utan att dessa stater kan fordra att ytterligare uppgifter skall tillföras prospektet. Dessa medlemsstater får dock kräva att prospektet skall innehålla uppgifter som är specifika för marknaden i det land där erbjudandet till allmänheten görs. särskilt beträffande reglerna om inkomstskatt. de finansiella företag som anlitats för att ombesörja betalningar för emitten- tens räkning i det landet. och sättet för offentliggörande av meddelanden till investerare.

2. Ett prospekt som har godkänts av de behöriga myndig- heterna enligt artikel 24a i direktiv 8013901EEG skall erkännas såsom överensstämmande med. eller am överensstämma med lagstiftningen i en annan medlemsstat i vilken erbjudande till allmänheten görs. även om undantag eller avvikelse. helt eller delvis. medgivits i enlighet med detta direktiv. dock under förutsättning att

a) undantaget eller avvikelsen är av sådant slag att det erkänns enligt de i den andra medlemsstaten gällande reglerna. och

b) de omständigheter som motiverar undantaget eller av- vikelsen föreligger även i den andra berörda med- lemsstaten.

Även om förutsättningarna i första stycket a och b inte är uppfyllda. får den berörda medlemsstaten anse prospekt som har godkäns av de behöriga myndigheterna enligt artikel 20 såsom överensstämmande med den egna lagstiftningen.

3. Den som gör erbjudandet till allmänheten skall till de organ. som utsetts av de andra medlemsstaterna i vilka erbjudandet till allmänheten skall göras. ge in det prospekt som är avsett att användas i respektive stat. Detta prospekt skall vara identiskt med det prospekt som har godkänts av den myn- dighet som avses i artikel 20.

4. Medlemsstaterna får begränsa tillämpningen av denna artikel till sådana prospekt för överlåtbara värdepapper vars emittenter har sitt säte i en medlemsstat.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 14 AVSNrrr vr

Samarbete Artikel 22

1. De behöriga myndigheterna skall. närhelst de behöver det för fullgörande av sina uppgifter. samarbeta och utbyta den information som fordras härför.

2. I de fall ett erbjudande till allmänheten som avser över- låtbara värdepapper vilka ger rätt till en andel i ett företags kapital. antingen omedelbart eller efter utgången av en viss löptid. görs i en eller flera andra medlemsstater än den där emittenten av de aktier som dess värdepapper ger rätt till har sitt säte. får. om emittentens aktier redan upptagits till officiell notering i den medlemsstaten. de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där erbjudandet görs fatta beslut först efter att ha samrått med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där emittenten av de berörda aktierna har sitt säte. i de fall prospektet för erbjudande till allmänheten granskas.

Artikel 23

[. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla anställda eller tidigare anställda hos de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.0 skall iaktta tystnadsplikt. Detta innebär att ingen konfidentiell information som de har fått del av i sin anställning får röjas för någon annan person eller myndighet av något slag. utom där detta medges i lag eller annan författning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte hindra de olika medlemsstaternas myndigheter som avses i artikel 20 från att vidarebefordra information så som föreskrivs i detta direktiv. Den information som på detta sätt utväxlas skall omfattas av den tystnadsplikt som gäller för anställda eller tidigare anställda hos den myndighet som erhåller sådan information.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga föreskrifter får de myndigheter som avses i artikel 20. och som erhåller information enligt artikel 21 . använda denna endast för fullgörande av sina uppgifter eller vid överklagande i ad- ministrativ ordning eller rättsliga förfaranden som har samband med myndighetens verksamhet.

AVSNITT VH

Förhandlingar med icke-medlemsländer Artikel 24

Gemenskapen får genom avtal som med stöd av fördraget ingåtts med ett icke-medlemsland eller flera sådana länder. under förutsättning av reciprocitet. erkänna prospekt för erbju- danden till allmänheten som har upprättats och granskats i enlighet med bestämmelserna i ett sådant land. så att de skall anses uppfylla kraven enligt detta direktiv. förutsatt att

1 70

bestämmelserna, även om de avviker från vad som föreskrivs i detta direktiv. ger investerare ett skydd som är likvärdigt med det de tillförsäkras genom detta direktiv.

AVSNII I VIII

Kontaktkommltté

Artikel 25

I. Den kontaktkommitté som inrättats genom artikel 20 i rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samord- ning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs'. senast ändrat genom direktiv B?]l48/EEGÄ skall även ha till uppgift

a) att. utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 169 och 170 i fördraget. underlätta ett harmoniserat genom- förande av detta direktiv genom regelbundet samråd om alla praktiska problem som uppkommer vid dess till- lämpning och beträffande vilka ett utbyte av åsikter bedöms vara av värde.

b) att underlätta samråd mellan medlemsstaterna beträffan- de sådana tillägg och förbättringar av prospekt som de har rätt att begära eller rekorrunendera på nationell nivå.

c) att vid behov rekommendera kommissionen tillägg till eller ändringar av detta direktiv.

' EGT nr L 66. 16.3.1979. s. 1. : EGT nr L 62. 5.3.1982. s. 22.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 14 2. Det skall inte ingå i kontaktkommittens uppgifter att pröva skäligheten av beslut som de behöriga myndigheterna har fattat i enskilda fall. AVSNITT IX

Slutbestärnmelser

Artikel 26 1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nöd- vändiga för att följa dena direktiv senast den 17 april 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 27

Detta direktiv riktar sig till medlernsstatema.

Utfärdat i Luxemng den 17 april 1989. På rådet: vägnar

C. SOLCHAGA CATALAN Ordförande

Prop. 1992/93:90 Bilaga 15

RÅDETS Dmaxrrv av den 12 december 1988

om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större Innehav i ett börsnoterat bolag

(88/627/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREK'I'IV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. särskilt artikel 54 i detta.

med beaktande av kommissionens förslag'. i samarbete med Europaparlamentetz.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande]. och

med beaktande av följande:

En ordning som innebär att adekvata upplysningar lämnas om investerare inom området för överlåtbara värdepapper är ägnad att förbättra skyddet för investerare. öka deras förtroende för värdepappersmarknadema och härigenom säkerställa att dessa marknader fungerar väl.

En samordning i detta avseende på gemenskapsnivå. så att skyddet för investerare görs mer enhetligt. är ägnad att öka integrationen av värdepappersmarknadema i medlemsstaterna och härigenom bidra till att skapa en verklig europeisk kapitalmarknad.

För detta ändamål bör investerare upplysas om större innehav och om förändringar av sådana innehav i bolag inom gemen- skapen vars aktier är officiellt noterade vid fondbörser belägna i eller verksamma inom gemenskapen.

Samordnade bestämmelser bör införas beträffande det närmare innehållet och om sättet för tillämpning av upplysningskravet.

Bolag vars aktier är officiellt noterade vid en fondbörs inom gemenskapen kan upplysa allrrränheten om förändringar av större innehav endast om de själva av innehavama fått uppgift om sådana förändringar.

De flesta medlemsstater föreskriver inte någon sådan skyldig- het för innehavare. och mellan de stater där en sådan skyldig- het föreligger råder betydande skillnader i fråga om till-

' EGT nr C 351. 31.12.1985. s. 35. och EGT nr C 255. 25.9.1987. s. 6. 1 EGT nr C 125. 11.5.1987. s. 144. och EGT nr C 309. 5.12.1988. ] EGT nr C 263. 20.10.1986. s. 1.

lämpningen. Samordnade bestämmelser på gemenskapsnivå bör därför införas inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel I

1. Medlemsstaterna skall göra detta direktiv tillämpligt på fysiska personer och juridiska personer av såväl offentligv som privaträttslig natur. vilka direkt eller genom annan förvärvar eller avyttrar ett sådant innehav som avses i artikel 4.1. där detta medför ändringar av rösträttsfördelningen i bolag som bildats enligt statens lag och vars aktier är officiellt noterade vid en eller fiera fondbörser som är belägna eller verksarruna i en eller flera medlemsstater.

2. Sker förvärv eller avyttring av ett sådant större innehav som avses i punkt 1 genom bevis som representerar aktier skall dena direktiv tillämpas på innehavaren av sådana bevis och inte på emittenten.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på förvärv eller avyttring av ett större innehav i företag för kollektiv in- vestering.

4. l rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs'. senast ändrar genom direktiv 821148/EEGS. skall punkt 5 c i lista C i bilagan ersättas med följande:

"c) Bolaget skall. såvitt gäller större innehav. offent- liggöra uppgifter om alla förändringar i ägarstruktu- ren (aktieägare och aktiernas fördelning mellan dem) i förhållande till vad som tidigare offent- liggions. så snart det får kännedom om sådana förändringar.

Beträffande de bolag som inte omfattas av rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag'. gäller särskilt att bolaget. när det får kännedom om att en fysisk eller juridisk person har förvärvat eller avyttrat ett sådant antal aktier att andelen överstiger eller nedgår under de gränsvärden som anges i artikel 4 i det angivna

direktivet. skall offentliggöra detta inom nio kalenderdagar.

' EGT nr L 348. 17.12.1988. s. 62."

' EGT nr L 66. 16.3.1979. s. 21. 5 EGT nr L 62. 5.3.1982. s. 22.

Artikel 2

I detta direktiv avses med förvärv av en innehav inte endast köp utan även varje annat förvärv. däribland förvärv i de fall som avses i artikel 7.

Artikel 3

Medlemsstatema får på de fysiska och juridiska personer som avses i artikel 1.1 ställa krav som är strängare än eller går utöver vad som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att sådana föreskrifter är generellt tillämpliga på alla som förvärvar eller avyttrar andelar och på alla bolag. eller på alla förvärvare. avyttrare och bolag inom en viss kategori.

Artikel 4

1. När en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 1.1 förvärvar eller avyttrar ett innehav i ett sådant bolag som avses i artikel 1.1. skall han. om hans rösträttsandel till följd av förvärvet eller avyttringen når upp till. överskrider eller nedgår under något av gränsvärdena 10%. 20%. %. 50%. och % inom sju kalenderdagar underrätta bolaget och. samtidigt. den eller de behöriga myndigheter som avses i artikel 13. om hur stor rösträttsandel han innehar efter förvär- vet eller avyttringen. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa

—- gränsvärdena 20% och %. om de tillämpar ett enhetligt gränsvärde om 25%.

—— gränsvärdet % om de tillämpar gränsvärdet 75%.

Tidsfristen om sju kalenderdagar skall räknas från den tidpunkt då ägaren av det stön'e innehavet fått. eller med hänsyn till omständigheterna. bort få kännedom om förvärvet eller avyttringen.

Medlemsstaterna får vidare föreskriva att ett bolag skall underrättas även beträffande den andel av kapitalet som innehas av en fysisk eller juridisk person.

2. Medlemsstaterna skall vid behov. genom nationell lagstiftning och bestämmelser som meddelas med stöd härav. föreskriva på vilket sätt de fysiska och juridiska personer som avses i artikel 1.1 skall underrättas om de rösträttsandelar som skall beaktas vid tillämpning av punkt 1.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall föreskriva skyldighet för varje fysisk eller juridisk person som avses i artikel 1.1 att. vid den första årliga bolagsstämman som hålls i ett bolag som avses i artikel 1.1 och som äger rum senare än tre månader efter det att detta

Prop. 1992/93:90 Bilaga 15

direktiv överförts till nationell lag. underrätta bolaget och. samtidigt. behöriga myndigheter om sina innehav om de uppgår till minst 10% av röstetalet. med närmare uppgift om den rösträttsandel som faktiskt innehas. såvida personen i fråga inte redan har lämnat underrättelse i enlighet med artikel 4.

Inom en månad från denna bolagsstämma skall alla innehav om 10% eller mer offentliggöras i enlighet med vad som föreskrivs iartikel 10.

Artikel 6

Den som förvärvar eller avyttrar ett sådant större innehav som avses i artikel 4. och ingår i en företagsgrupp som enligt direktiv 83/349/EEG1 är skyldig att upprätta sammanställd redovisning. skall vara befriad från skyldigheten att lämna sådana underrättelser som avses i artikel 4.1 och artikel 5. om sådana underrättelser lämnas av moderbolaget eller. om detta i sin tur är ett dotterbolag. av dess eget moderbolag.

Artikel 7

Vid bestämmande av huruvida en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 1.1 är skyldig att lämna under- rättelse enligt artikel 4.1 och artikel 5. skall följande anses som rösträtt som innehas av den fysiska eller juridiska personen:

—— Rösträtt som innehas av annan i eget nanm men för den fysiska eller juridiska personens räkning.

Rösträtt som innehas av ett företag som står under ägarkonu'oll av den fysiska eller juridiska personen.

Rösträtt som innehas av annan med vilken den fysiska eller juridiska personen har träffat en skriftlig över- enskommelse som förplikta: parterna att genom samord- nat utövande av sin rösträtt inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Rösträtt som innehas av annan med stöd av ett skriftligt avtal som han träffat med den fysiska eller juridiska personen eller med ett företag som står under denna persons ägarkontroll. där avtalet medger tillfällig överflyttning av rösträtten mot ersättning.

— Rösträtt som följer med aktier som ägs av den fysiska eller juridiska personen och vilka denne deponerat som säkerhet. utom då rösträtten kan disponeras av den hos vilken säkerheten ställts och denne förklarar sig ha för avsikt att utöva den. i vilket fall rösträtten skall anses tillkomma den sistnämnde.

Rösträtt som följer med aktier till vilka den fysiska eller juridiska personen har en livslång dispositionsrätt.

' EGT nr 1.193. 18.7.1983. s. 1. 173

Rösträtt som den fysiska eller juridiska personen eller någon annan av de personer som avses i Föregående strecksatser har en självständig rätt att förvärva på grund av ett uttryckligt avtal. I sådant fall skall den i artikel 4.1 föreskrivna underrättelsen lämnas den dag då avtalet ingås.

-— Rösträtt som följer med aktier som har deponerats hos den fysiska eller juridiska personen. där denne i av- saknad av särskilda instruktioner kan utöva rösträtten efter eget gottfinnande.

För det fall att en fysisk eller juridisk person kan utöva sådan rösträtt som avses i den sista strecksatsen i föregående stycke i ett bolag. och hela denna rösträtt tillsammans med annan rösträtt som den fysiska eller juridiska personen innehar i bolaget når upp till eller överstiger något av de gränsvärden som anges i artikel 4.1. får medlemsstatema. trots bestäm- melserna i artikel 4.1. föreskriva att den nämnda fysiska eller juridiska personen endast är skyldig att underrätta det berörda bolaget 21 kalenderdagar före den årliga bolagsstämman.

Artikel 8

1. I detta direktiv avses med ägarkontrallerat förelag ett företag där en fysisk eller juridisk person

a) innehar en majoritet av de röster som tillkommer aktieägare eller bolagsmän. eller

b) har rätt att utse eller avsätta en majoritet av befattnings- havarna i förvaltnings-. lednings- och kontrollorganen och samtidigt är aktieägare eller delägare i företaget. eller

c) är aktieägare eller delägare och på grund av avtal med andra aktieägare eller delägare i företaget ensam disponerar en_majoritet av röstetalet.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ovan skall i ett moderbolags rättigheter beträffande utövande av rösträtt och utseende och avsättande av befattningshavare även ingå de rättigheter som tillkommer andra företag som står under ägarkontroll och alla andra fysiska eller juridiska personer som handlar i eget namn men för moderbolagets eller något annat ägarkontrollerat företags räkning.

Artikel 9

i. De behöriga myndigheterna får föreskriva undantag från undenänelseskyldigheten enligt artikel 4.) beträffande förvärv eller avyttring av ett sådant större innehav som avses i artikel 4. som görs av en yrkesmässigt verksam fondhandlare, fönrtsatt att han handlar i denna sin egenskap och inte utnyttjar förvärvet för att ingripa i förvaltningen av det berörda bolaget.

2. De behöriga myndigheterna skall föreskriva att de fond- handlare som avses i punkt 1 skall vara medlemmar av en fondbörs som är belägen eller verksam i en medlemsstat. eller vara auktoriserade eller stå under tillsyn av en sådan behörig myndighet som avses i artikel 12.

Prop. 1992/93:90 Bilaga 15

Artikel 10

1. Ett bolag som mottagit en underrättelse som avses i artikel 4.1 första stycket skall i sin tur snarast möjligt och senast nio kalenderdagar efter mottagandet offentliggöra underrättelsens innehåll i varje medlemsstat där bolagets aktier är officiellt noterade vid en fondbörs.

En medlemsstat får föreskriva att offentliggörande enligt föregående stycke inte skall göras av det berörda bolaget utan av den behöriga myndigheten. eventuellt i samarbete med bolaget.

2. Offentliggörande enligt första stycket skall ske genom annonsering i en eller flera dagstidningar med spridning i hela eller stora delar av den medlemsstat eller de medlemsstater som berörs. eller. antingen genom skriftliga meddelanden som hålls tillgängliga på platser som anges i annonser i en eller flera dagstidningar med spridning i hela eller stora delar av den medlemsstat eller de medlemsstater som berörs. eller på annat likvärdigt sätt som godkänts av de behöriga myndig— heterna.

Offentliggörandet skall ske på ett eller flera av de officiella språken. eller på ett annat språk. under fönrtsättning att i den berörda medlemsstaten det officiella språket eller språken eller det andra språket är vedertaget inom det finansiella anträdet och godtaget av de behöriga myndigheterna.

Artikel ]]

De behöriga myndigheterna får i undantagsfall befria de bolag som avses i artikel 1.1 från den i artikel 10 föreskrivna skyldigheten att underrätta allmänheten. om dessa myndigheter finner att röjandct av sådana uppgifter skulle stå i strid med allmänhetens intresse eller allvarligt skada de berörda bolagen. i det senare fallet under förutsättning att ett sådant uteläm- nande inte kan antas vilseleda allmänheten beträffande sakuppgifter och förhållanden som är av väsentlig betydelse för värderingen av värdepapperen i fråga.

Artikel [2

]. Medlemsstaterna skall utse den eller de myndigheter som skall vara behöriga vid tillämpning av detta direktiv och underrätta kommissionen om detta samt. i förekommande fall. ange hur ansvaret fördelats mellan myndigheterna.

2. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndig- hetema har tillräckliga befogenheter för att fullgöra sina

uppgifter.

3. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall. närhelst de behöver det för fullgörande av sina uppgifter. samarbeta och utbyta den information som fordras.

Artikel 13

Vid tillämpning av detta direktiv skall de behöriga myndig- heterna vara myndigheterna i den medlemstat vars lagstiftning reglerar de bolag som avses i artikel 1.1.

Artikel 14

]. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla anställda eller tidigare anställda hos en behörig myndighet skall iaktta tystnadsplikt. Detta innebär att ingen konfidentiell information som de fått del av i sin anställning får röjas för någon annan person eller myndighet utom där detta medges i lag eller annan författning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall dock inte hindra med- lemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta infomation i enlighet med detta direktiv. Den information som på så sätt ' utväxlas skall omfattas av den tystnadsplikt som anställda eller tidigare anställda är skyldiga att iaktta.

]. En behörig myndighet som erhåller konfidentiell information enligt punkt 2 får använda denna endast för fullgörande av sina uppgifter.

Artikel 15 Medlemsstaterna skall föreskriva lämpliga påföljder för det fall de fysiska eller juridiska personer och bolag som avses i artikel 1.1 inte följer bestämmelsen-ra i detta direktiv.

Artikel 16

1. Den kontaktkommitté som inrättats genom artikel 20 i direktiv 79/279/EEG skall även ha till uppgift

Prop. 1992/93:90 Bilaga 15

a) att möjliggöra regelbundet samråd i fråga om alla praktiska svårigheter som uppkommer vid tillämpning av detta direktiv och beträffande vilka ett utbyte av åsikter bedöms vara av värde,

b) att underlätta samråd mellan medlemsstaterna om strängare eller ytterligare föreskrifter som de får införa enligt artikel 3. så att föreskrifterna kan. i enlighet med artikel 54.3 g i fördraget. göras enhetliga i alla med- lemsstatema.

e) att vid behov rekommendera kommissionen tillägg till eller ändringar av detta direktiv. Artikel ]7

l. _ Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nöd— vändiga för att följa detta direktiv före den I januari 1991. De skall genast underrätta komntissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftrting som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 1988.

På rådets vägnar P. ROUMELIOTIS Ordförande

Innehåll

Proposition ................................... Propositionens huvudsakliga innehåll ................... 3 Propositionens lagförslag ........................... 5 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1992 33 1 Ärendet och dess beredning ....................... 33 2 EES-avtalet och regler om värdepappershandel ........... 35 3 Värdepappersfonder ............................ 36 3.1 Allmänt om EES-regler om fondföretag ............. 36 3.2 Utländska fondföretag ....................... 37 3.3 Tillsyn över utländska fondföretag ................ 40 3.4 Domstolsprövning vid uppehållande av tillståndsärende . . . . 42 3.5 Förbud mot ombildning av värdepappersfonder ......... 44 3.6 Förvaltning av s.k. nationella fonder ............... 44 3.7 Information till andelsägama .................... 46 3.8 Fondandelsbevis ........................... 47 4 Prospekt ................................... 48 4.1 Allmänt om EES-regler om prospekt ............... 48 4.2 Börsprospekt ............................. 50 4.3 Prospekt vid erbjudanden till allmänheten ............ 53 5 Offentliggörande av aktieinnehav .................... 58 6 Allemansfonder .............................. 60 6.1 Förvaltning av flera fonder ..................... 60 6.2 Placeringsbestämrnelser ....................... 61 6.3 Offentliga styrelseledamöter .................... 63 7 Förandet av insiderregistret ....................... 64 8 Ikraftträdande m.m ............................. 65 9 Upprättade lagförslag ........................... - 66 10 Specialmotivering ....... - ..................... 67 lO.l Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:890) om allemansfonder ............................... 67 10.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (l990:1114) om värdepappersfonder ............................ 68 10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990: l115) om ikraftträdande av lagen (l990:1114) om värdepappersfonder . . . 76 10.4 Förslaget till lag om ändring i insiderlagen(1990:]342) . . 76 10.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet .......................... 77 10.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen(1990: 1342) .................. 78 10.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ................................. 79 10.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ................... 82 10.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (l992:160) om utländska filialer m.m. ...... 82

rr Hemställan ................................ 83 Pr0p- 1992/93:90

12 Beslut ................................... 83 Bilaga [: Förteckning över remissinstanser ............... 84 Bilaga 2: Skrivelse den 19 juni 1991 från Fondbolagens

Förening .............................. 85 Bilaga 3 : Sammanställning av remissyttrandena över

skrivelsen i bilaga 2 ....................... 88 Bilaga 4: Skrivelse den 17 juni 1992 från Fondbolagens

Förening .............................. 91 Bilaga 5: Sammanställning av remissyttrandena över skrivelsen

i bilaga 4 ............................. 92

Bilaga 6: Sammanställning av remissyttrandena över promemorian (Ds 1991:7) Nya placeringsregler

för allemansfonder ........................ 98 Bilaga 7: Skrivelse den 25 juni 1992 från Finansinspektionen . . 106 Bilaga 8: Lugrådets yttrande ....................... 114 Bilaga 9: Rådets direktiv av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (85/611/EEG) .......... 115 Bilaga 10: Rådets direktiv av den 22 mars 1988 med ändring, såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag, av direktiv 85/61 l/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (88/220/EEG) ........................ 131 Bilaga 11: Rådets direktiv av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande. granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (80/390/EEG) ........................ 133 Bilaga 12: Rådets direktiv av den 22 juni 1987 om ändring av direktiv 80/390/EEG om samordning av kraven på upprättande. granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (87/345/EEG) ........................ 159 Bilaga 13: Rådets direktiv av den 23 april 1990 med ändring av direktiv 80/390/EEG såvitt avser ömsesidigt godtagande av prospekt för erbjudande till allmänheten som prospekt för notering av värdepapper vid fondbörs (90/211/EEG) ........ 162 Bilaga 14: Rådets direktiv av den 17 april 1989 om samordning av kraven på upprättande. granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten (_89/298/EEG) ........................ 164

Bilaga 15: Rådets direktiv av den 12 december 1988 om sådana PYOP- 1992/93190 uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag (88/627/EEG) ..................... 172