SOU 2012:3

Skatteincitament för riskkapital

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 att tillkalla en kommitté med sex ledamöter med uppdrag att se över beskattningen av bolag. Som en del av uppdraget skulle kommittén lämna förslag till skatteincitament för riskkapital (dir. 2011:1).

Kommittén har antagit namnet Företagsskattekommittén (Fi 2011:01). Vilka som deltagit i kommitténs arbete anges på nästa sida. Härmed överlämnar kommittén sitt delbetänkande Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3). Till betänkandet fogas reservationer och särskilda yttranden.

Deluppdraget är härmed slutfört.

Stockholm i januari 2012

HG Wessberg, ordförande

Rune Andersson Ingemar Hansson Åsa Hansson Peter Melz Anita Saldén Enérus

/Anna Brink, huvudsekreterare Lena Björner Rickard Eriksson Fredrik Hammarström Niklas Lindeberg Gustav Martinsson

Förteckning över vilka som deltagit i kommitténs arbete

Ledamöter (samtliga fr.o.m. den 17 mars 2011)

Styrelseordföranden Rune Andersson Generaldirektören Ingemar Hansson Docenten Åsa Hansson Professorn Peter Melz Justitierådet Anita Saldén Enérus Numera ledamoten av Europeiska revisionsrätten HG Wessberg

Sakkunniga(samtliga fr.o.m. den 17 mars 2011 om inte annat anges)

Kanslirådet Linda Haggren Professorn Magnus Henrekson Departementsrådet Anders Kristoffersson Professorn Sven-Olof Lodin Justitierådet Kristina Ståhl, fr.o.m. den 5 maj 2011 Professorn Jan Södersten

Experter(samtliga fr.o.m. den 17 mars 2011 om inte annat anges)

Kanslirådet Johan Almenberg, t.o.m. den 31 december 2011 Näringslivets skattesakkunnige Krister Andersson Kanslirådet Annica Axén Linderl Kammarrättsrådet Anders Bengtsson Skattechefen Yvonne Bertlin Skattejuristen Per Danielsson Ämnesrådet Jacqueline Deniz-Kiviharju Skatteexperten Annika Fritsch Skattejuristen Peter Nilsson Departementssekreteraren Elisabeth Sheikh Departementssekreteraren Christian Thomann, fr.o.m. den 2 december 2011

Sekreterare (samtliga fr.o.m. den 4 april 2011 om inte annat anges)

Lena Björner, fr.o.m. den 29 augusti 2011 Anna Brink Rickard Eriksson Fredrik Hammarström Niklas Lindeberg Gustav Martinsson, fr.o.m. den 29 augusti 2011

5

Innehåll

Sammanfattning ................................................................ 13

Författningsförslag om riskkapitalavdrag ............................... 21

Författningsförslag om emissionskredit ................................. 47

Författningsförslag om slopat representationsavdrag .............. 57

1 Uppdraget och dess genomförande .............................. 61

1.1 Uppdraget ................................................................................. 61 1.2 Uppdragets genomförande ...................................................... 62

2 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament ............ 63

2.1 Inledning ................................................................................... 63 2.2 Skillnad mellan riskkapital och riskvilligt kapital ................... 63

2.3 Problem på riskkapitalmarknaden .......................................... 64 2.3.1 Upplevda hinder för utveckling och tillväxt ............... 64 2.3.2 Finansiellt gap ............................................................... 65 2.3.3 Samhällsekonomiskt lönsamma investeringar ............ 67

2.4 Samhällsekonomiska motiv för skattelättnader ..................... 69 2.5 Målgrupp .................................................................................. 71

2.6 Kommitténs förslag ................................................................. 72 2.6.1 Två skatteincitament .................................................... 72 2.6.2 Incitamenten är samhällsekonomiskt motiverade ...... 74

Innehåll SOU 2012:3

6

2.6.3 Förslag i form av skattekrediter ................................... 76

2.7 Mindre, växande företag .......................................................... 77 2.8 Slutsatser ................................................................................... 79

3 Skatteincitamentsutredningens förslag .......................... 81

3.1 Inledning ................................................................................... 81 3.2 Utredningens allmänna överväganden .................................... 81

3.3 Förslaget om skattereduktion för förvärv av aktier ............... 83 3.4 Förslaget om utdelningsavdrag................................................ 85

3.5 Förslag i ett särskilt yttrande ................................................... 86 3.6 Det tidigare riskkapitalavdraget .............................................. 87

3.7 Remissinstansernas synpunkter .............................................. 87

4 Internationell utblick .................................................. 91

4.1 Inledning ................................................................................... 91

4.2 Urval och sammanfattning ...................................................... 91 4.3 Storbritannien ........................................................................... 92

4.4 Norge ........................................................................................ 94 4.5 Nederländerna .......................................................................... 95

4.6 Irland ......................................................................................... 96 4.7 Portugal ..................................................................................... 98

4.8 Luxemburg ................................................................................ 98

5 Alternativa förslag ....................................................... 99

5.1 Inledning ................................................................................... 99

5.2 Skattereduktion för förvärv av aktier ...................................... 99 5.3 Grundavdrag i inkomstslaget kapital .................................... 100

Innehåll

7

5.4 Tillskottsavdrag ...................................................................... 101 5.5 Avdrag för ränta på eget kapital (NID-avdrag) ................... 101

6 Riskkapitalavdrag ..................................................... 103

6.1 Inledning ................................................................................. 103 6.2 Syftet med förslaget om riskkapitalavdrag ........................... 104

6.3 Övergripande utformning av riskkapitalavdrag ................... 106 6.3.1 Avdrag i inkomstslaget kapital eller skattereduktion ........................................................... 106 6.3.2 Återföring eller definitiv skattelättnad ...................... 107 6.3.3 Vilka som kan få riskkapitalavdrag och när ............... 113 6.4 Definitioner ............................................................................ 114 6.4.1 Vad som avses med företag ........................................ 115 6.4.2 Vad som avses med koncern ...................................... 118 6.4.3 Vad som avses med mindre företag ........................... 119 6.5 Vilka fysiska personer som har rätt till avdrag ..................... 128 6.5.1 Fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige för kapitalvinst på andelar .......................................... 129 6.5.2 Fysiska personer som aldrig har varit bosatta i Sverige ......................................................................... 130 6.6 Villkor för avdrag ................................................................... 131 6.6.1 Förvärvsvillkoret ......................................................... 131 6.6.2 Löneunderlagsvillkoret ............................................... 132 6.6.3 Branschvillkoret .......................................................... 134 6.6.4 Obeståndsvillkoret ..................................................... 136 6.6.5 Andelar som förvaras på investeringssparkonto ....... 139 6.7 Underlag för riskkapitalavdrag .............................................. 141 6.7.1 Takbelopp om 20 miljoner kronor per företag och år ........................................................................... 141 6.8 Avdragets storlek ................................................................... 142

6.9 Återföring av riskkapitalavdraget .......................................... 144 6.9.1 Metod för återföring................................................... 144 6.9.2 Avyttring av en del av innehavet ................................ 146

Innehåll SOU 2012:3

8

6.9.3 Återföring och anstånd när skattskyldigheten i Sverige upphör ............................................................. 147 6.9.4 Benefika förvärv .......................................................... 152 6.9.5 Vissa särskilt reglerade avyttringar ............................ 153

6.10 Risker för skatteundandragande och kringgående ............... 155 6.10.1 Värdeöverföringar från företaget ............................... 156 6.10.2 Gränsbeloppet ............................................................. 161 6.10.3 Andra transaktioner som kan genomföras av skatteskäl ..................................................................... 164 6.10.4 Risker med tillskott till utländska företag ................. 170 6.10.5 Övriga risker vid utlandstransaktioner ...................... 173 6.11 Förfarandefrågor .................................................................... 174 6.11.1 Kontrolluppgiftsskyldighet för företaget .................. 174 6.11.2 Uppgiftsskyldighet för fysiska personer ................... 177

7 Emissionskredit ........................................................ 179

7.1 Inledning ................................................................................. 179

7.2 Syftet med förslaget ............................................................... 180 7.3 Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter ...................... 183 7.3.1 Hur asymmetrin kan åtgärdas .................................... 183 7.3.2 Med vilka skatter eller avgifter anstånd bör beviljas.......................................................................... 186 7.4 Närmare om de föreslagna reglerna ...................................... 190 7.4.1 Vilka skatter och avgifter som jämställs med arbetsgivaravgifter ....................................................... 190 7.4.2 Vilka juridiska personer som omfattas av reglerna ... 191 7.4.3 På vilket sätt företaget ska tillskjutas kapital ............ 193 7.4.4 Krav på full betalning .................................................. 198 7.4.5 Betalningen ska göras kontant ................................... 198 7.4.6 Storleken på anståndet ................................................ 198 7.4.7 Anståndstid ................................................................. 199 7.4.8 Hinder mot anstånd vid värdeöverföringar ............... 202 7.4.9 Hinder mot anstånd vid emissioner inom en koncern ........................................................................ 211 7.4.10 Hinder mot anstånd vid synnerliga skäl .................... 213 7.4.11 Hinder mot anstånd om företaget är i ekonomiska svårigheter .............................................. 214

Innehåll

9

7.4.12 Beslut om återkallelse ................................................. 215 7.4.13 Uppgiftsskyldighet ..................................................... 217 7.4.14 Ränta ............................................................................ 217 7.4.15 Förhöjd ränta .............................................................. 219 7.4.16 Ansökan om anstånd .................................................. 221

7.5 De föreslagna reglerna förs in i en ny lag ............................. 223 7.6 Behov av förändringar i andra lagar ...................................... 224 7.6.1 Inkomstskattelagen och avdragsrätt för arbetsgivaravgifter vid inkomstbeskattningen .......... 224 7.6.2 Aktiebolagslagen och kravet på kontrollbalansräkning................................................. 225 7.6.3 Förmånsrättslagen och efterställda fordringar ......... 229 7.6.4 Företrädaransvaret och skatteförfarandelagen .......... 231 7.7 Anstånd i utländska företag .................................................. 233

8 EU-rättslig analys ..................................................... 237

8.1 Inledning ................................................................................. 237

8.2 Förslagens förenlighet med EU:s bestämmelser om fri rörlighet .................................................................................. 237 8.2.1 Bakgrund ..................................................................... 237 8.2.2 Riskkapitalavdrag ........................................................ 240 8.2.3 Emissionskredit .......................................................... 245 8.3 Förslagens förenlighet med EU:s regler om statligt stöd ... 245 8.3.1 Bakgrund ..................................................................... 245 8.3.2 Riskkapitalavdrag ........................................................ 248 8.3.3 Emissionskredit .......................................................... 251

9 Slopat representationsavdrag ..................................... 255

9.1 Inledning ................................................................................. 255 9.2 Bakgrund ................................................................................ 255 9.2.1 Gällande rätt ................................................................ 255 9.2.2 2002 års företagsskatteutredning ............................... 257 9.3 Förslag om slopat avdrag för representation ........................ 258 9.4 Alternativ till finansiering ..................................................... 260

Innehåll SOU 2012:3

10

10 Konsekvenser ........................................................... 263

10.1 Inledning ................................................................................. 263

10.2 Konsekvenser av riskkapitalavdraget .................................... 264 10.2.1 Offentligfinansiella effekter ....................................... 264 10.2.2 Effekter för företagen och enskilda ........................... 267 10.2.3 Effekter på investeringar, BNP, reallön och sysselsättning ............................................................... 268 10.2.4 Effekter på jämställdhet mellan män och kvinnor .... 269 10.2.5 Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna ............................................. 269

10.3 Konsekvenser av emissionskrediten ...................................... 271 10.3.1 Offentligfinansiella effekter ....................................... 271 10.3.2 Effekter för företagen och enskilda ........................... 273 10.3.3 Effekter på investeringar, BNP, reallön och sysselsättning ............................................................... 274 10.3.4 Effekter på jämställdhet mellan män och kvinnor .... 275 10.3.5 Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna ............................................. 275 10.4 Konsekvenser av slopat representationsavdrag .................... 276 10.4.1 Offentligfinansiella effekter ....................................... 276 10.4.2 Effekter för företagen och enskilda ........................... 278 10.4.3 Effekter på investeringar, BNP, reallön och sysselsättning ............................................................... 278 10.4.4 Effekter på jämställdhet mellan män och kvinnor .... 279 10.4.5 Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna ............................................. 279

11 Författningskommentar till förslaget om riskkapitalavdrag ...................................................... 281

11.1 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) ............................................................................. 281 11.2 Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ............................................................................. 298

12 Författningskommentar till förslaget om emissionskredit ........................................................ 305

Innehåll

11

12.1 Förslaget till lag om emissionskredit .................................... 305 12.2 Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) .............................................................................. 322

12.3 Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) .............................................................................. 322

Reservationer och särskilda yttranden ................................ 323

Bilagor

Bilaga 1: Kommittédirektiv ............................................................. 369

Bilaga 2: Beräkningar till avsnitt 6.10.2 .......................................... 391

13

Sammanfattning och ställningstagande

Bakgrund

Kommitténs uppdrag har varit att lämna förslag på skatteincitament för att stimulera tillgången på riskvilligt kapital, utformat antingen på bolagsnivå eller ägarnivå.

Frågan om att införa särskilda skatteincitament för mindre företag har tidigare utretts av Skatteincitamentsutredningen. I sitt betänkande Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar (SOU 2009:33) presenterade utredningen två förslag till skatteincitament. Förslagen har inte lett till lagstiftning på grund av att vissa frågor har bedömts vara otillräckligt belysta. Det gäller framför allt förslagens förenlighet med EU:s statsstödsregler, befintliga skatteavtal samt risken för kringgåenden.

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

Nystartade och mindre, växande företag kan ha svårt att finna extern finansiering av sin verksamhet. Det gäller såväl externa lån som externt riskkapital. Dessa företag är därför i stor utsträckning hänvisade till att lösa sitt finansieringsbehov med egna och närståendes medel. Det finns flera möjliga orsaker till detta. En orsak är att det kan finnas informationsasymmetrier mellan företagare och externa finansiärer. En annan orsak kan vara att de skattemässiga villkoren för mindre, växande företag i vissa avseenden är sämre än för stora etablerade företag. Sammantaget kan dessa faktorer leda till att marknadens avkastningskrav på vissa investeringar blir så högt att en del samhällsekonomiskt lönsamma investeringar sållas bort. Till detta kommer att investeringar i FoU och innovationer ofta har en högre samhällsekonomisk än privatekonomisk avkastning (s.k. positiva externa effekter), vilket kan leda till att alltför få sådana investeringar finansieras och genomförs.

Det kan vara samhällsekonomiskt motiverat att införa skattelättnader som bidrar till att fler samhällsekonomiskt lönsamma investeringar finansieras. Kommittén har funnit stöd för att rätt utformade

Sammanfattning och ställningstagande SOU 2012:3

14

och rätt riktade skatteincitament kan bidra till detta. En risk med skatteincitament är att de kan snedvrida vissa investeringsbeslut eller att de förstärker de snedvridningar som redan finns. Om incitamenten däremot är väl utformade kan de i stället minska de sammantagna snedvridningarna och därmed ha en positiv och effektiv inverkan på bland annat investeringar, produktivitet, reallön och BNP. En nackdel med selektiva skatteincitament är att skattesystemet blir mera komplicerat. Kommitténs bedömning är att ovan nämnda fördelar kan överväga denna nackdel.

Förslag

Kommittén har valt att föreslå två alternativa skatteincitament för riskkapital. Det ena är riktat till fysiska personer och benämns riskkapitalavdrag. Det andra är riktat till företag och benämns emissionskredit.

Förslagen är utformade så att de på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt ska öka investeringarna. Därför knyts skattelättnaden till att nytt kapital tillskjuts till företaget, vid dess bildande eller vid nyemission.

Förslagen är inriktade mot nystartade och mindre företag. Nystartade företag har i allmänhet inte tillgång till kapitalmarknaden. De är därför i stor utsträckning hänvisade till att lösa finansieringen med företagarens egna medel. Förslagen är av det skälet utformade så att de ger en tidig likviditetsförstärkning. Det gör det möjligt för företagaren att utveckla företaget under en längre tid innan det blir aktuellt att ta in till exempel externt ägarkapital i företaget.

Förslagen är utformade så att de ger företagen en tidig likviditetsförstärkning samtidigt som de minskar två asymmetrier i skattesystemet som riskerar att snedvrida vissa investeringsbeslut. Den ena asymmetrin är att räntor på lån är avdragsgilla i företaget, medan utdelning till aktieägare inte får dras av. Denna asymmetri medför att avkastningen på investeringar som finansieras med eget kapital beskattas hårdare än avkastningen på investeringar som finansieras med lånat kapital. Den andra asymmetrin rör den skattemässiga behandlingen av vinster och förluster. Bolagsvinster beskattas med 26,3 procent. Förluster får utnyttjas mot framtida vinster men det är inte säkert att de kan utnyttjas eftersom detta beror på framtida vinster. Denna asymmetri minskar den förväntade avkastningen efter skatt i företag med hög konkursrisk. Båda asymmetri-

SOU 2012:3 Sammanfattning och ställningstagande

15

erna missgynnar investeringar i mindre, innovativa företag. Genom att minska asymmetrierna förbättras därmed möjligheterna för sådana företag.

Förslagen sammanfattas i det följande.

Riskkapitalavdrag

Kommittén föreslår att det ska vara möjligt för fysiska personer att i vissa fall få göra ett riskkapitalavdrag. Avdraget får göras i inkomstslaget kapital med två tredjedelar av anskaffningsutgiften för andelarna. Andelarna ska ha förvärvats vid bildandet av företaget eller vid en nyemission och betalats kontant. Avdraget får uppgå till högst 1 miljon kronor per person och år.

För att riskkapitalavdrag ska få göras måste företaget som får tillskottet uppfylla följande krav.

-

Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt bolag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i en stat utanför EES med vilken Sverige har ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.

-

Företaget ska ha färre än 50 årsarbetskrafter samt en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor beräknat på aggregerad nivå.

-

Företaget måste ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor det år då betalning för emissionen sker eller året därefter.

-

Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

-

Företagets verksamhet ska till huvudsaklig del bestå av rörelse.

-

Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin. Riskkapitalavdrag får inte göras om aktiekapitalet har satts ned genom indragning av aktier och utbetalning till aktieägarna och inte heller om det nybildade företaget använt tillskottet för vissa särskilt angivna förvärv.

Om tillskotten från fysiska personer överstiger 20 miljoner kronor per företag och år medges avdrag endast för en del av tillskottet.

Avdraget ska ses som ett tidigarelagt avdrag för anskaffningsutgiften, vilken normalt får dras av först när andelarna säljs. Detta

Sammanfattning och ställningstagande SOU 2012:3

16

får till följd att avdrag för anskaffningsutgiften inte får göras vid försäljningen i dessa fall. På grund av komplicerande faktorer i kapitalvinstbeskattningen föreslås en annan teknisk lösning än att bara slopa avdraget för anskaffningsutgiften vid försäljningen. I stället för att ändra i kapitalvinstberäkningen ska riskkapitalavdraget återföras till beskattning vid avyttringstillfället och anskaffningsutgiften dras av på samma sätt som i dag. Resultatet blir dock detsamma som om anskaffningsutgiften inte får dras av vid beräkningen av kapitalvinsten. Riskkapitalavdraget kan därmed betraktas som ett räntefritt lån för de flesta personer och innebär endast en definitiv skattelättnad om andelarna inte säljs i framtiden.

Riskkapitalavdraget ger en likviditetsförstärkning till fysiska personer som tillskjuter eget kapital till företag. Avdraget innebär att ägarna bara behöver stå för 80 procent av tillskotten och att staten bidrar med 20 procent. Avkastningen på företagets investering påverkas inte av detta, vilket medför att ägarnas avkastning per satsad krona ökar. Det blir därmed lönsammare att tillskjuta eget kapital till företag. Vidare behöver ägarna tillskjuta mindre kapital för att kunna pröva en affärsidé, vilket är en fördel särskilt för ägare med begränsad tillgång till kapital.

Riskkapitalavdraget gör att skattesystemet blir mera komplicerat. Kommitténs val att föreslå skattelättnader enbart för nytt och inte för allt kapital kräver att det införs flera komplicerade villkor för att förhindra kringgåenden.

Emissionskredit

Kommittén föreslår att det ska vara möjligt för företag att i vissa fall få en emissionskredit, vilken är utformad som ett anstånd med betalning av svenska arbetsgivaravgifter.

För att få en emissionskredit måste företaget uppfylla följande krav.

-

Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt bolag med hemvist inom EES eller i en stat utanför EES som Sverige har ett skatteavtal med som innehåller en artikel om informationsutbyte.

-

Företaget ska ha tagit emot kontant betalning för andelar som har getts ut vid bildandet av företaget eller vid nyemission. Om

SOU 2012:3 Sammanfattning och ställningstagande

17

det är en fysisk eller juridisk person som har förvärvat andelarna saknar betydelse. Anstånd får beviljas med högst 35 procent av det belopp som har betalats för andelarna, dock aldrig med mer än 5 miljoner kronor per koncern. En tredjedel av anståndet gäller under en period om fem år, en tredjedel under en period om sex år och en tredjedel under en period om sju år, räknat från den redovisningsperiod då företagets ansökan om anstånd kom in till Skatteverket. På anståndet ska företaget betala ränta som motsvarar basräntan. För att det tillskjutna beloppet inte ska kunna återbetalas till ägarna eller föras vidare till andra företag föreslås bestämmelser som förhindrar anstånd vid vissa slags värdeöverföringar. Det föreslås också bestämmelser som förhindrar anstånd om företaget är eller blir del av samma koncern som den som har gjort tillskottet. De nya reglerna tas in i en ny lag, lagen om emissionskredit.

Emissionskrediten innebär att företag får en likviditetsförstärkning i samband med nyemissioner eller då företaget bildas. Detta är situationer då företag normalt sett har ett stort kapitalbehov. Emissionskrediten är efterställd andra fordringar. Det innebär att den har lägre prioritet än övriga fordringar i en konkurssituation. Emissionskrediten behöver heller inte tas upp som en skuld om en kontrollbalansräkning måste upprättas. Detta är en fördel för företag som bedriver riskfylld verksamhet.

Följande exempel kan illustrera hur emissionskrediten kan fungera. Ett innovativt företag utvecklar en ny produkt. Utvecklingskostnaden är 10 miljoner kronor. Först när produkten är färdigutvecklad visar det sig om det finns en stor efterfrågan eller inte på produkten. Vid en stor efterfrågan blir företaget vinstgivande. Vid en liten efterfrågan blir företaget aldrig vinstgivande och går i konkurs. Med en emissionskredit behöver ägarna av företaget bara satsa 7,4 miljoner kronor. Resterande 2,6 miljoner kronor kan finansieras med emissionskrediten. Om företaget går i konkurs förlorar ägarna därför endast 7,4 miljoner kronor. Om företaget går bra återbetalas emissionskrediten efter 5–7 år och ägarna befinner sig i princip i samma situation som om emissionskrediten inte hade funnits.

Emissionskrediten leder alltså till att en konkurs blir mindre kostsam för ägarna. Eftersom ägarnas förlust blir mindre i konkursfallet och oförändrad i vinstfallet ökar ägarnas förväntade avkastning om företaget har en emissionskredit. Det blir därför lönsam-

Sammanfattning och ställningstagande SOU 2012:3

18

mare att skjuta till eget kapital till företag som bedriver riskfylld verksamhet. Vidare behöver ägarna tillskjuta mindre kapital för att kunna pröva en affärsidé, vilket är en fördel särskilt för ägare med en begränsad tillgång till kapital.

Även emissionskrediten gör att skattesystemet blir mera komplicerat. Kommitténs val att föreslå skattelättnader enbart för nytt och inte för allt kapital kräver att det införs flera komplicerade villkor för att undvika kringgåenden.

Kombination av riskkapitalavdrag och emissionskredit

Förslagen om riskkapitalavdrag och emissionskredit har inte utformats i syfte att komplettera varandra. Kommittén har heller inte analyserat konsekvenserna av en kombination av förslagen.

Förslaget om riskkapitalavdrag ställer fler krav på företaget och på aktieägaren än vad som är fallet i förslaget om emissionskredit. De tillskott som ger rätt till riskkapitalavdrag ger därför ofta också rätt till emissionskredit. I ett avseende är dock reglerna om emissionskredit mer restriktiva än reglerna om riskkapitalavdrag. Det gäller takbeloppet för företaget. De tillskott som ger rätt till riskkapitalavdrag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per företag. De tillskott som ger rätt till emissionskredit får uppgå till högst 14,2 miljoner kronor per koncern. Tillskott som överstiger 14,2 miljoner kronor per koncern ger alltså inte rätt till emissionskredit men kan ge rätt till riskkapitalavdrag. Det kräver dock att flera investerare satsar i företaget, eftersom riskkapitalavdrag inte ges för tillskott som överstiger 1,5 miljoner kronor per person och år.

Det finns flera fall då tillskott kan ge rätt till emissionskredit men inte till riskkapitalavdrag. Det gäller till exempel tillskott från juridiska personer och tillskott till företag som inte räknas som små.

De tillskott som ger rätt till både riskkapitalavdrag och emissionskredit är följaktligen i huvudsak de som görs från fysiska personer till mindre företag och inte överstiger 14,2 miljoner kronor per koncern och inte heller överstiger 1,5 miljoner kronor per person och år.

SOU 2012:3 Sammanfattning och ställningstagande

19

Konsekvenser

Det föreslagna riskkapitalavdraget beräknas försvaga de offentliga finanserna med 490 miljoner kronor det första året och med 290 miljoner kronor varaktigt. Den föreslagna emissionskrediten beräknas försvaga de offentliga finanserna med 70 miljoner kronor det första året och med 400 miljoner kronor varaktigt.

Kommittén föreslår finansiering genom att avdragsrätten för representation slopas. Ett sådant slopande beräknas förstärka de offentliga finanserna med 1 600 miljoner kronor per år. Slopat representationsavdrag minskar dessutom företagens administrativa kostnader.

Både riskkapitalavdraget och emissionskrediten bedöms leda till en ökad tillgång till riskvilligt kapital. Som en följd bedöms investeringarna öka i såväl de företag som omfattas av de föreslagna åtgärderna som i ekonomin som helhet. Sammantaget bedöms såväl riskkapitalavdraget som emissionskrediten tillsammans med finansieringen genom slopat representationsavdrag på lång sikt leda till en något högre produktivitet, BNP, BNI och reallön. Den långsiktiga effekten på sysselsättningen bedöms vara mycket begränsad.

Förslagen om riskkapitalavdrag och emissionskredit kommer att ge upphov till ökade kostnader för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Båda förslagen innebär att företagens administrativa börda ökar samt att skattesystemet blir mera komplicerat.

Ställningstagande

Kommittén lämnar förslag på två åtgärder. Kommittén förordar emellertid inte någon av åtgärderna framför den andra. Vart och ett av förslagen har sina fördelar och sina nackdelar.

Ikraftträdande

Kommittén föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

21

Författningsförslag om riskkapitalavdrag

1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1

dels att 3 kap. 18 §, 38 a kap. 23 §, 41 kap. 3 §, 48 kap. 20 §, 48 a kap. 10 § och 67 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 43 kap., av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 57 kap. 12 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

18 §2

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen,

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 Senaste lydelse 2009:1060.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

22

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,

6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodiseringsfond och expansionsfond,

7. inkomstslaget näringsverksamhet för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §,

8. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning från ett skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

9. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige,

10. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt i Sverige,

11. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige,

12. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 47 kap., och

13. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar.

12. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 47 kap.,

13. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar, och

14. inkomstslaget kapital för återförda riskkapitalavdrag enligt 43 kap.

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 13 gäller inte för sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4.

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

23

38 a kap.

23 §3

När det gäller beskattningen av ägare till andelar i det överlåtande företaget vid en partiell fission finns särskilda bestämmelser om

– beräkning av anskaffningsvärdet för andelar i det övertagande och det överlåtande företaget i 17 kap. 7 a §,

– utdelning i 24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b §,

– riskkapitalavdrag i 43 kap. 23 §,

– beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar i det övertagande och överlåtande företaget i 48 kap. 18 a och 18 c §§,

– turordning vid avyttring i 48 kap. 18 b §, och – kvalificerade andelar i 57 kap. 7–7 c, 12 a, 15, 20 b–20 d, 23 a, 24 och 24 a §§.

41 kap.

3 §4

Till inkomstslaget kapital räknas också

1. återfört avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i den omfattning som anges i 31 kap. 21 och 22 §§,

2. fördelningsbelopp vid räntefördelning i enlighet med bestämmelserna i 42 kap. 9 §,

3. avdrag som motsvarar inkomst av ränteförmån i enlighet med bestämmelserna i 42 kap. 11 §,

4. underskott av näringsverksamhet i den utsträckning som följer av 42 kap. 33 §, 45 kap. 32 § och 46 kap. 17 §,

5. underskott av avslutad näringsverksamhet i den utsträckning som följer av 42 kap. 34 §,

6. avdrag för uppskovsbelopp och återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap. i den utsträckning som följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 § och 48 kap. samt schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §, och

7. premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton i den

6. avdrag för uppskovsbelopp och återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap. i den utsträckning som följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 § och 48 kap. samt schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §,

7. premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton i den

3 Senaste lydelse 2011:1271. 4 Senaste lydelse 2009:1409.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

24

utsträckning som följer av 59 kap. 15 §.

utsträckning som följer av 59 kap. 15 §, och

8. riskkapitalavdrag och återfört sådant avdrag i enlighet med bestämmelserna i 43 kap.

43 kap. Riskkapitalavdrag

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om att fysiska personer i vissa fall får göra avdrag i inkomstslaget kapital för en del av anskaffningsutgiften vid förvärv av andelar (riskkapitalavdrag).

Definitioner

2 §

Med företag avses i detta kapitel

1. ett svenskt aktiebolag,

2. en svensk ekonomisk förening,

3. ett utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.

Som företag räknas inte investmentföretag, privatbostadsföretag, kooperativ förening eller sådan ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa föreningar.

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

25

3 §

Med koncern avses i detta kapitel en koncern av det slag som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) . Som moderbolag räknas även andra juridiska personer än aktiebolag.

4 §

Med mindre företag avses i detta kapitel ett sådant företag som anges i 2 § och som

1. har färre än 50 årsarbetskrafter, och

2. har en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.

Ett företag är inte ett mindre företag om 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt.

I 5–8 §§ finns bestämmelser om beräkning av uppgifterna i första stycket.

5 §

Om företaget ingår i en koncern ska uppgifterna beräknas med hänsyn till samtliga företag inom koncernen.

Om något koncernföretag kontrollerar ett annat företag på det sätt som anges i 6 §, ska uppgifterna för det kontrollerade företaget läggas till i enlighet med vad som anges i den paragrafen.

Första och andra styckena gäller även företag som skulle ha ingått i samma koncern om den

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

26

fysiska person eller den samverkande gruppen av fysiska personer som äger företagen hade varit ett företag. Detta gäller bara om de berörda företagen bedriver verksamhet på samma eller angränsande marknad.

6 §

Uppgifterna ska beräknas med tillämpning av andra och tredje styckena om företaget utan att ingå i en koncern

– kontrollerar minst 25 procent av kapital- eller röstandelarna i ett annat företag, eller

– kontrolleras av ett annat företag genom att det företaget innehar minst 25 procent av kapital- eller röstandelarna i företaget.

Till företagets uppgifter ska läggas den högsta procentuella andelen av antingen kapital- eller röstandelarna av de kontrollerade och kontrollerande företagens uppgifter. Om det finns flera sådana företag som anges i första stycket ska beräkning göras för varje företag för sig.

Om det kontrollerade eller kontrollerande företaget ingår i en koncern ska kvoteringen enligt andra stycket avse uppgifterna för hela koncernen.

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

27

7 §

Om företaget kontrolleras av två eller flera andra företag som ingår i samma koncern ska uppgifterna beräknas med hänsyn till hur stor total andel av kapital- eller röstandelarna i företaget som koncernen innehar.

8 §

En person som har arbetat i företaget eller för företagets räkning under hela året räknas som en årsarbetskraft. En person som har arbetat deltid eller som inte har varit anställd under hela året ska räknas som del av en årsarbetskraft. Med uttrycket årsarbetskraft avses

1. anställd,

2. person som arbetar för företaget, som har en underordnad ställning i förhållande till detta och som enligt svenska regler jämställs med anställd, och

3. delägare som är verksam i företaget.

Vilka som kan få avdrag

9 §

Riskkapitalavdrag får göras av en obegränsat skattskyldig fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag och som uppfyller villkoren i 11–16 §§. Riskkapitalavdrag får också göras av en begränsat skattskyldig fysisk person som enligt 3 kap. 19 § är skattskyldig för kapitalvinst på andelarna.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

28

Även dödsbon får göra riskkapitalavdrag för förvärv som har skett före dödsfallet.

Första och andra styckena gäller bara om kapitalvinsten inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.

Tidpunkten för avdraget

10 §

Riskkapitalavdrag får göras det beskattningsår då full betalning har erlagts för andelarna (betalningsåret) eller något av de två därpå följande beskattningsåren.

Om villkoret i 12 § uppfylls först det beskattningsår som följer närmast efter betalningsåret får riskkapitalavdrag göras för det beskattningsåret och de två därpå följande beskattningsåren.

Bedömningen av om företaget är ett mindre företag ska göras vid utgången av betalningsåret. Vid bedömningen av om företaget är ett mindre företag enligt 4 § första stycket ska hänsyn tas till hela det kalenderår som motsvarar betalningsåret.

Villkor för avdrag

11 §

Riskkapitalavdrag får göra som andelarna har

1. betalats kontant, och

2. förvärvats vid bildandet av företaget eller vid en nyemission.

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

29

Med nyemission avses i detta kapitel även tillskott till ekonomisk förening i form av medlemsinsats eller förlagsinsats.

12 §

Företaget i vilket andelar har förvärvats ska ha ett löneunderlag som för betalningsåret eller för det beskattningsår som följer närmast efter betalningsåret uppgår till minst 300 000 kronor.

Löneunderlaget ska beräknas på grundval av sådan kontant ersättning som hos arbetstagaren ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som under betalningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget. Motsvarande ersättning som har betalats till arbetstagare i utlandet ska också räknas in i löneunderlaget. Som kontant ersättning avses även sådan ersättning som arbetstagare fått från företaget och som skulle ha tagits upp i inkomstslaget tjänst om inte undantag gällt enligt 3 kap. 9 § eller på grund av en bestämmelse i skatteavtal. Som kontant ersättning avses inte

– kostnadsersättning, – belopp som ska tas upp i inkomstslaget tjänst enligt bestämmelserna i 57 kap., eller

– ersättning som täcks av statliga bidrag för lönekostnader.

Löneunderlaget får ökas med löneunderlag i andra företag på sätt som motsvarar hur uppgifterna i 4 § första stycket beräknas enligt 5–7 §§.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

30

13 §

Riskkapitalavdrag får bara göras om företaget till huvudsaklig del bedriver rörelse. Avdrag får dock inte göras vid förvärv av andelar i företag inom varvs-, kol- eller stålindustrin.

14 §

Riskkapitalavdrag får inte göras om aktiekapitalet i företaget någon gång under beskattningsåret närmast före betalningsåret, eller under betalningsåret men innan nyemissionen, har minskats genom indragning av aktier och återbetalning till den skattskyldige eller denne närstående.

Vad som sägs i första stycket gäller också om den skattskyldige eller denne närstående under den angivna perioden har utträtt ur en ekonomisk förening och inbetald insats har återbetalats.

15 §

Riskkapitalavdrag får inte göras om ett företag, i samband med att ett tillskott har lämnats till detta, har förvärvat eller ska förvärva

1. direkt eller indirekt, andelar i ett annat företag från den skattskyldige eller denne närstående,

2. en näringsverksamhet från den skattskyldige eller denne närstående, om näringsverksamheten tidigare har bedrivits i ett företag som ägs eller ägdes av dessa personer, eller

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

31

3. verksamhet från ett företag som den skattskyldige eller denne närstående äger.

Första stycket 1 och 3 gäller bara till den del det inte har gjorts något riskkapitalavdrag för andelarna som har förvärvats från den skattskyldige eller denne närstående eller avseende andelarna i det företag som överlåtit verksamhet.

16 §

Riskkapitalavdrag får inte göras om företaget vid tidpunkten för förvärvet

– är skyldigt att upprätta en sådan kontrollbalansräkning som avses i 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och kapitaltillskottet inte undanröjer skyldigheten,

– har inlett ett förfarande om företagsrekonstruktion av det slag som avses i lagen ( 1996:764 ) om företagsrekonstruktion, eller

– är på obestånd på sätt som anges i 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) .

Underlag för riskkapitalavdrag

17 §

Underlaget för riskkapitalavdrag är den skattskyldiges anskaffningsutgift för de förvärvade andelarna.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

32

18 §

Sammanlagda tillskott till ett och samma företag från fysiska personer får inte överstiga 20 miljoner kronor per kalenderår.

Om gränsvärdet överskrids ska underlagen minskas proportionellt.

Riskkapitalavdragets storlek

19 §

Riskkapitalavdrag får göras med två tredjedelar av underlaget. Avdraget får uppgå till högst en miljon kronor per beskattningsår.

Återföring av riskkapitalavdrag

20 §

Riskkapitalavdrag ska återföras det beskattningsår då andelarna avyttras om inget annat anges i 22–24 §§.

Om endast en del av andelsinnehavet avyttras ska genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § tillämpas vid beräkningen av hur stor del av riskkapitalavdraget som ska återföras.

Andra stycket gäller inte om avyttringen beror på att företaget minskar aktiekapitalet genom indragning av aktier med återbetalning till den skattskyldige eller denne närstående. I sådana fall ska riskkapitalavdraget i stället återföras med ett belopp som

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

33

motsvarar två tredjedelar av återbetalningen.

21 §

Bestämmelserna i 44 kap. 21 och 22 §§ gäller även för riskkapitalavdrag.

22 §

Om reglerna i 48 a kap. om framskjuten beskattning vid andelsbyten tillämpas när andelarna avyttras ska riskkapitalavdraget inte återföras. Efter andelsbytet ska riskkapitalavdraget anses vara hänförligt till de mottagna andelarna.

23 §

Vid en partiell fission ska riskkapitalavdrag som gjorts avseende andelarna i det överlåtande företaget fördelas mellan andelarna i det överlåtande och det övertagande företaget på sätt som gäller för omkostnadsbeloppet enligt 48 kap. 18 a §.

24 §

Om den skattskyldige upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna, eller om kapitalvinsten blir undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, ska gjorda riskkapitalavdrag återföras.

I 63 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av riskkapitalavdrag.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

34

48 kap.

20 §

Kapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter än sådana som avses i 21 § ska dras av i sin helhet samt kapitalförluster på sådana andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer som inte är marknadsnoterade ska dras av till fem sjättedelar mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar. För kvalificerade andelar gäller dock att kapitalförluster ska dras av till två tredjedelar.

Kapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter än sådana som avses i 21 § ska dras av i sin helhet samt kapitalförluster på sådana andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer som inte är marknadsnoterade ska dras av till fem sjättedelar mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar. För kvalificerade andelar gäller dock att kapitalförluster ska dras av till två tredjedelar. Med skattepliktig kapitalvinst på sådana tillgångar avses även återföring av riskkapitalavdrag enligt 43 kap.

Avdrag för kapitalförluster enligt första stycket ska göras i följande ordning:

1. kapitalförluster som ska dras av i sin helhet,

2. kapitalförluster som ska dras av till fem sjättedelar,

3. kapitalförluster som ska dras av till två tredjedelar.

48 a kap.

10 §

Mottagna andelar ska anses förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för den avyttrade andelen.

I 43 kap. 22 § finns bestämmelser om riskkapitalavdrag som hänför sig till den avyttrade andelen.

57 kap.

12 b §

Ett omkostnadsbelopp som har legat till grund för riskkapitalavdrag enligt 43 kap. ska bara

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

35

beaktas till 50 procent vid beräkning av underlag för årets gränsbelopp.

67 kap.

10 §

Om det uppkommer ett underskott av kapital, ska skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av det återstående underskottet.

Om det uppkommer ett underskott av kapital, ska skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av det återstående underskottet, om inte annat följer av andra stycket.

Om den skattskyldige har gjort riskkapitalavdrag enligt 43 kap. ska underskott av kapital upp till avdragsbeloppet minska skatten med 30 procent. På återstående underskott tillämpas första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på förvärv av andelar som sker efter den 31 december 2012.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

36

2 Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §, 33 kap. 1, 2 och 11 §§, 63 kap. 1 § samt 65 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 22 kap. 23 §, 31 kap. 19 a och 19 b §§, 33 kap. 7 a §, 63 kap. 14 a–14 c och 21 a §§ och 65 kap. 7 a §, samt nya rubriker närmast före 22 kap. 23 §, 31 kap. 19 a §, 33 kap. 7 a § och 63 kap. 14 a § av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap.

1 §5

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

– överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),

– samfällighet (5 och 6 §§), – räntebidrag (7 §), – pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§), – avskattning av pensionsförsäkring (10 §), – tjänstepensionsavtal (11 §), – underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §), – skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §), – elcertifikat (14 §), – utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §), – schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och fondföretag (17–21 §§), och

– gåva (22 §).

– schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och fondföretag (17–21 §§),

– gåva (22 §), och – riskkapitalavdrag (23 §).

5 Senaste lydelse 2011:1289.

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

37

Riskkapitalavdrag

23 §

Kontrolluppgift ska lämnas om riskkapitalavdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) .

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som har fått betalning för andelar.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för riskkapitalavdrag. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om fysiska personers sammanlagda förvärv av andelar i företaget under året, som har gjorts till kontant betalning vid bildandet av företaget eller vid nyemission.

23 kap.

2 §6

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2, 3, 9–11 och 17–21 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

6 Senaste lydelse 2011:1289.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

38

31 kap.

1 §7

I detta kapitel finns bestämmelser om – uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §), – uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 §§),

– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16– 19 §§),

– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16– 19 b §§),

– uppgift om tillkommande belopp (20 §), – uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§), – uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§), – uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare, delägare och närstående ska lämna (27–29 §§),

– uppgift om tillskott och uttag (30 §), – uppgift om betalning till utlandet (31 §), – uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §), – uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och gåva (33 §), och

– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Riskkapitalavdrag

19 a §

Den som gör riskkapitalavdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

1. uppgift om underlaget för riskkapitalavdrag, och

2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag vars andelar riskkapitalavdraget hänför sig till.

7 Senaste lydelse 2011:1289.

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

39

19 b §

Den som återför riskkapitalavdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

1. uppgift om hur stor del av riskkapitalavdraget som återförs,

2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag vars andelar den del av riskkapitalavdraget som inte återförs hänför sig till, och

3. uppgift om att det finns förutsättning för återföring av riskkapitalavdrag enligt 43 kap. 24 § inkomstskattelagen .

33 kap

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om – syftet med särskilda uppgifter (2 §), – uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund (3–5 §§),

– uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer (6 §),

– uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),

– uppgifter som ska lämnas av den som har anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av riskkapitalavdrag (7 a §),

– uppgifter som ska lämnas av redare (8 §), – uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §), – när särskilda uppgifter ska lämnas (10 och 11 §§), och – redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §).

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

40

2 §

Särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för

1. bedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade trossamfunds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

2. beskattning av delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer,

3. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i,

4. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersättningsbostaden är belägen utomlands, och

5. beslut om avräkning av utländsk skatt.

4. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersättningsbostaden är belägen utomlands,

5. kontroll av beviljat anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av riskkapitalavdrag enligt 63 kap. 14 a §, och

6. beslut om avräkning av utländsk skatt.

Den som har anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av riskkapitalavdrag

7 a §

Den som har anstånd med betalning av skatt enligt 63 kap. 14 a §, ska lämna särskilda uppgifter om att andelar som anståndet hänför sig till helt eller delvis har avyttrats.

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

41

Nuvarande lydelse

11 §

Särskilda uppgifter enligt 5 och 7–9 §§ ska lämnas enligt följande uppställning:

Särskilda uppgifter enligt ska ha kommit in till Skatteverket senast

5 §

7 §

8 §

9 §

den 12 i månaden efter den månad då tillställningen ägde rum

den 2 maj året efter beskattningsåret

den 1 oktober året före det kalenderår uppgifterna avser

tre månader efter den dag då den som beslutet om nedsättning av utländsk skatt gäller fick del av det

Föreslagen lydelse

11 §

Särskilda uppgifter enligt 5 och 7–9 §§ ska lämnas enligt följande uppställning:

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

42

Särskilda uppgifter enligt ska ha kommit in till Skatteverket senast

5 §

7 §

7 a §

8 §

9 §

den 12 i månaden efter den månad då tillställningen ägde rum

den 2 maj året efter beskattningsåret

en månad efter den dag då andelarna som anståndet hänför sig till har avyttrats

den 1 oktober året före det kalenderår uppgifterna avser

tre månader efter den dag då den som beslutet om nedsättning av utländsk skatt gäller fick del av det

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

63 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om – ansökan om anstånd (2 §), – deklarationsanstånd (3 §), – ändringsanstånd (4 §), – anstånd för att undvika betydande skada (5 §), – anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §), – anstånd med att betala skattetillägg och kontrollavgift (7 §), – säkerhet (8–10 §§), – anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §), – anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §), – anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §), – anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

43

– anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),

– anståndsbeloppet (16– 21 §§),

– anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av riskkapitalavdrag (14 a– 14 c §§),

– anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),

– anståndsbeloppet (16–21 a §§),

– ändrade förhållanden (22 §), och – anstånd som är till fördel för det allmänna (23 §).

Anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av riskkapitalavdrag

14 a §

Den som är skyldig att betala inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) på grund av att riskkapitalavdrag har återförts enligt 43 kap. 24 § samma lag, ska beviljas anstånd med betalning av skatten.

Anstånd får inte beviljas om andelarna som det återförda riskkapitalavdraget hänför sig till har avyttrats.

14 b §

Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då anståndet beviljades.

Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

44

14 c §

Ett anstånd ska upphävas om andelarna som anståndet hänför sig till har avyttrats.

Om endast en del av andelsinnehavet har avyttrats, ska anståndsbeloppet sättas ned på samma sätt som riskkapitalavdraget skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 20 § andra eller tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229) .

21 a §

Anstånd enligt 14 a § beviljas med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till det återförda riskkapitalavdraget.

Om en del av andelsinnehavet som det återförda riskkapitalavdraget hänförde sig till har avyttrats, får anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den del av riskkapitalavdraget som inte skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 20 § andra eller tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229) .

65 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om – grunder för ränteberäkningen (2–4 §§), – kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt (5 §), – kostnadsränta på slutlig skatt (6 §), – kostnadsränta vid anstånd (7 §),

– kostnadsränta vid anstånd (7 och 7 a §§),

– kostnadsränta vid omprövning och överklagande (8–11 §§), – kostnadsränta när befrielse från skatt på energi upphör (12 §), – kostnadsränta vid för sen betalning (13 §),

SOU 2012:3 Författningsförslag om riskkapitalavdrag

45

– minskning av och befrielse från kostnadsränta (14 och 15 §§), – intäktsränta (16 och 17 §§), – en annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg (18 §), och

– ränteberäkning utanför skattekontot (19 och 20 §§).

7 §

Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats och anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden har gått ut, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Vid anstånd enligt 63 kap. 13 eller 15 § ska dock räntan beräknas från och med dagen efter den dag då anståndet beviljades.

Vid anstånd enligt 63 kap. 14 § tas anståndsränta inte ut. Om beslutet om anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett lägre belopp än tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen efter den dag då den omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.

Vid anstånd enligt 63 kap. 14 eller 14 a § tas anståndsränta inte ut. Om beslutet om anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett lägre belopp än tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen efter den dag då den omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.

Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

7 a §

Om särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 7 a § inte lämnas inom den tid som anges i 33 kap. 11 §, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då den särskilda uppgiften skulle ha kommit in till Skatteverket.

Kostnadsräntan ska beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15 procentenheter till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Författningsförslag om riskkapitalavdrag SOU 2012:3

46

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 22 kap. 23 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 19 a och 19 b §§ samt 33 kap. 7 a och 11 §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2013.

47

00

Författningsförslag om emissionskredit

1 Förslag till lag ( 2012:000 ) om emissionskredit

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter för företag som vid bildandet av företaget eller vid en nyemission har tagit emot betalning för andelar som har getts ut. Bestämmelserna i lagen gäller även för företag som har tagit emot betalning för medlemsinsatser och förlagsinsatser.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Detta gäller dock inte om annat anges i denna lag.

3 § Med arbetsgivaravgifter avses i denna lag

1. arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

2. skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, och

3. avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

4 § Med företag avses i denna lag

1. svenskt aktiebolag,

2. svensk ekonomisk förening,

3. utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening om det hör hemma i en stat inom

Författningsförslag om emissionskredit SOU 2012:3

48

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som Sverige har ingått ett skatteavtal med som innehåller en artikel om informationsutbyte.

Som företag räknas inte investmentföretag, privatbostadsföretag, kooperativ förening eller ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa föreningar.

5 § Med andel avses i denna lag aktier och andelar i företag. Med andel avses även förlagsandel av det slag som avses i 5 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

6 § Med koncern avses i denna lag en koncern av det slag som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Som moderbolag räknas dock även andra juridiska personer än svenska aktiebolag.

7 § Med värdeöverföring avses i denna lag

1. vinstutdelning,

2. koncernbidrag,

3. kapitaltillskott,

4. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551),

5. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, eller

6. annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för företaget.

Med värdeöverföring i första stycket avses även inlösen av förlagsinsatser av det slag som avses i 5 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och utbetalningar av det slag som avses i 10 kap. 1 § samma lag.

SOU 2012:3 Författningsförslag om emissionskredit

49

8 § Vad som avses med emissionstidpunkt enligt denna lag framgår av följande uppställning:

När det gäller avses med emissionstidpunkt

1. andelar som har getts ut vid bildandet av ett företag

den tidpunkt då stiftelseurkund eller motsvarande handling har undertecknats

2. andelar som har getts ut vid nyemission

den tidpunkt då beslut om nyemission har fattats

3. medlemsinsatser och förlagsinsatser

den tidpunkt då företaget har fattat beslut om att ta in medlemsinsatser eller förlagsinsatser

Ansökan om anstånd

9 § Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter kan beviljas efter ansökan. En ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast sex månader efter emissionstidpunkten.

Villkor för anstånd

10 § Om inte annat följer av 13 §, ska Skatteverket bevilja ett företag anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter om

1. företaget har tagit emot full betalning för andelar som har getts ut vid bildandet av företaget eller vid nyemission, och

2. betalningen har gjorts kontant. Detsamma gäller om företaget har tagit emot full betalning för medlemsinsatser eller förlagsinsatser och betalningen har gjorts kontant.

Författningsförslag om emissionskredit SOU 2012:3

50

Anståndets storlek

11 § Anstånd får beviljas med högst 35 procent av det belopp som har betalats för andelarna.

Anstånd får dock inte, ensamt eller tillsammans med annat anstånd som har beviljats enligt denna lag, överstiga 5 miljoner kronor per koncern.

Anståndstid

12 § Anstånd ska beviljas med arbetsgivaravgifter som avser den redovisningsperiod då ansökan om anstånd kom in till Skatteverket och förfalla till betalning på förfallodagen för den redovisningsperiod som infaller fem, sex respektive sju år därefter. Anståndsbeloppet ska betalas med en tredjedel på respektive förfallodag.

Om arbetsgivaravgifterna för en redovisningsperiod är lägre än det belopp som anstånd högst får beviljas med, ska Skatteverket utan någon ny ansökan bevilja anstånd med mellanskillnaden närmast följande redovisningsperiod i enlighet med vad som föreskrivs i första stycket.

Anstånd enligt andra stycket får inte beviljas senare än den redovisningsperiod som infaller fyra år och elva månader efter den period då ansökan om anstånd kom in.

Om arbetsgivaravgifterna under en och samma redovisningsperiod kan ligga till grund för flera anstånd, ska anstånd i första hand beviljas med stöd av den ansökan som kom in först.

Hinder mot anstånd

13 § Anstånd får inte beviljas om

1. företaget, under tiden från och med den redovisningsperiod som infaller ett år före emissionstidpunkten till och med den redovisningsperiod då företagets ansökan om anstånd kom in till Skatteverket, har gjort en värdeöverföring,

2. företaget, när andelarna ges ut, är eller blir del av samma koncern som den som har tagit emot andelarna, eller

3. synnerliga skäl talar emot det. Anstånd får heller inte beviljas om företaget, när andelarna ges ut,

SOU 2012:3 Författningsförslag om emissionskredit

51

1. är skyldigt att upprätta en sådan kontrollbalansräkning som avses i 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. har inlett ett förfarande om företagsrekonstruktion av det slag som avses i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller

3. är på obestånd på sätt som anges i 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672).

Beslut om återkallelse

14 § Skatteverket ska återkalla ett anstånd om

1. det kommer fram att anståndet har beviljats på grund av att företaget har lämnat felaktiga uppgifter,

2. företaget gör en värdeöverföring, eller

3. de andelar som har getts ut, direkt eller indirekt, förvärvas av någon i samma koncern som företaget.

Om det finns speciella skäl, ska Skatteverket avstå från att återkalla anståndet.

15 § Om ett anstånd återkallas, ska anståndsbeloppet betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att tre månader har gått från den dag då beslut om återkallelse fattades.

Uppgiftsskyldighet

16 § Om det kommer fram att förutsättningarna för återkallelse enligt 14 § är uppfyllda, ska företaget snarast lämna uppgift om det till Skatteverket.

Ränta

17 § På anstånd enligt denna lag ska ränta betalas. Om inte annat följer av 18 §, ska räntan beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Räntan ska beräknas från och med dagen efter den dag då arbetsgivaravgifterna ursprungligen förföll till betalning.

18 § Om anståndet återkallas enligt 14 §, gäller bestämmelserna om kostnadsränta vid för sen betalning enligt 65 kap. 13 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Författningsförslag om emissionskredit SOU 2012:3

52

Om anståndet återkallas med stöd av 14 § första stycket 1, ska räntan beräknas från och med dagen efter den dag då arbetsgivaravgifterna ursprungligen förföll till betalning.

Om anståndet återkallas med stöd av 14 § första stycket 2 eller 3, ska räntan i stället beräknas från och med dagen efter den dag då värdeöverföringen gjordes respektive från och med dagen efter den dag då andelarna förvärvades av någon i samma koncern som företaget.

Förfarandet

19 § För anstånd som beviljas enligt denna lag gäller bestämmelserna om betalning och återbetalning av skatter och avgifter i 61, 62, 64 och 65 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

20 § Beslut enligt denna lag får omprövas och överklagas enligt de bestämmelser som gäller för omprövning och överklagande av beslut om anstånd i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på beslut om att ge ut andelar respektive att ta emot medlemsinsatser eller förlagsinsatser som har fattats efter den 31 december 2012.

SOU 2012:3 Författningsförslag om emissionskredit

53

2 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 kap.

14 §

En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek får följande justeringar göras.

En kontrollbalansräkning ska upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek får följande justeringar göras.

1. Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas upp till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen, om de värderingsprinciper som används vid upprättande av kontrollbalansräkningen är förenliga med god redovisningssed. Pensionsåtaganden som enligt 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. har redovisats under en delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser får dock inte tas upp till lägre belopp än vad som är tillåtet enligt 7 § samma lag.

2. Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet.

3. Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning behöver inte redovisas, om stödet, i händelse av konkurs eller likvidation, skall betalas tillbaka först sedan övriga skulder har betalats.

3. Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning behöver inte redovisas, om stödet, i händelse av konkurs eller likvidation, ska betalas tillbaka först sedan övriga skulder har betalats.

4. Skulder på grund av anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter enligt lagen ( 2012:000 ) om emissionskredit behöver inte redovisas.

Författningsförslag om emissionskredit SOU 2012:3

54

Obeskattade reserver skall delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

Obeskattade reserver ska delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

Justeringar enligt första och andra styckena skall redovisas särskilt.

Justeringar enligt första och andra styckena ska redovisas särskilt.

Kontrollbalansräkningen skall undertecknas av styrelsen.

Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av styrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

SOU 2012:3 Författningsförslag om emissionskredit

55

3 Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom föreskrivs att 19 § förmånsrättslagen (1970:979) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §1

Böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott får vid konkurs utdelning efter andra fordringar.

Böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brottfår vid konkurs utdelning efter andra fordringar. Detsamma gäller fordringar på grund av anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter enligt lagen (2012:000) om emissionskredit.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 2003:535.

57

Författningsförslag om slopat representationsavdrag

1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1

dels att 16 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 12 kap. 1 § och 42 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 2 § ska utgå,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 12 §, och närmast före 9 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

Representation

12 §

Utgifter för representation och liknande ändamål får inte dras av.

12 kap.

1 §

1 Lagen omtryckt 2008:803.

Författningsförslag om slopat representationsavdrag SOU 2012:3

58

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap.

I detta kapitel finns bestämmelser om att också vissa andra utgifter som har samband med tjänsten ska dras av.

I inkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om

– avdrag för utgifter för representation i 16 kap. 2 §,

– mervärdesskatt i 16 kap. 16 §, och

– avdrag för utländsk skatt i 16 kap. 18 och 19 §§.

I inkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om

– mervärdesskatt i 16 kap. 16 §, och

– avdrag för utländsk skatt i 16 kap. 18 och 19 §§.

42 kap.

2 §

I inkomstslaget kapital tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om

– mervärdesskatt i 15 kap. 6 §, 16 kap. 16 § och 19 kap. 14 §,

– utgifter för representation i 16 kap. 2 §,

– utländsk skatt i 16 kap. 18 och 19 §§,

– förvärv av tillgångar till underpris i 23 kap. 11 §,

– återföring av avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i 31 kap. 21 och 22 §§, och

– avdrag för respektive avräkning av skatt i 37 kap. 30 a §, 38 kap. 20 § och 38 a kap. 22 §.

I inkomstslaget kapital tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet om

– mervärdesskatt i 15 kap. 6 §, 16 kap. 16 § och 19 kap. 14 §,

– utländsk skatt i 16 kap. 18 och 19 §§,

– förvärv av tillgångar till underpris i 23 kap. 11 §,

– återföring av avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i 31 kap. 21 och 22 §§, och

– avdrag för respektive avräkning av skatt i 37 kap. 30 a §, 38 kap. 20 § och 38 a kap. 22 §.

SOU 2012:3 Författningsförslag om slopat representationsavdrag

59

2 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

9 §2

Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till 1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,

2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229),

2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 9 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap. 3 a § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats enligt 7 kap. 5 § andra stycket.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till avdrag för ingående skatt.

2 Senaste lydelse 2011:1253.

61

1 Uppdraget och dess genomförande

1.1 Uppdraget

Kommitténs direktiv beslutades vid regeringssammanträde den 13 januari 2011 (dir. 2011:1). Direktiven återges i sin helhet i bilaga 1. Här ges en kort sammanfattning av huvuddragen i direktiven samt en mer ingående redogörelse för vad direktiven anger avseende detta första delbetänkande.

Enligt direktiven är kommitténs grundläggande uppdrag att se över beskattningen av bolag. Skattesystemet ska därvid utformas så att företagande, investeringar och sysselsättning gynnas. Kommittén ska i sitt arbete sträva efter att ta fram förslag som breddar bolagsskattebasen för att möjliggöra en sänkning av skatterna i bolagssektorn. Därutöver ska förslagen utformas så att den svenska bolagsskattebasen värnas samtidigt som regelverket inte riskerar att komma i konflikt med EU-rätten.

Utöver de mer generella riktlinjerna för kommitténs arbete anger direktiven även att kommittén ska titta på flera specifika delar av skattesystemet. En viktig uppgift i slutbetänkandet är att lämna förslag på hur den asymmetriska behandlingen av eget och lånat kapital i företagen kan minskas. Förslag ska även lämnas på ett system med källskatt på räntebetalningar till utlandet. Regelverken för koncernbidrag och underprisöverlåtelser ska också omprövas i syfte att finna alternativa hållbara lösningar. Det slutliga uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2013.

Kommittén fick även i uppdrag att lämna två delbetänkanden. Senast den 1 oktober 2012 ska kommittén lämna sitt andra delbetänkande med förslag på skatteincitament för forskning och utveckling. I detta det första delbetänkandet lämnas förslag på skatteincitament för riskkapital.

Uppdraget och dess genomförande SOU 2012:3

62

Uppdraget i den nu aktuella delen innebär att kommittén ska lämna förslag på skatteincitament för att stimulera tillgången på riskvilligt kapital. Förslaget ska vara utformat så att stimulansen ges antingen på bolagsnivå eller på ägarnivå. Enligt direktiven ska Skatteincitamentsutredningens betänkande Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar (SOU 2009:33) tjäna som en naturlig utgångspunkt för kommitténs arbete. Förslagen i det betänkandet har inte lett till lagstiftning på grund av att vissa frågor bedömdes vara otillräckligt belysta. Det gäller framför allt förslagens förenlighet med EU:s statsstödsregler samt risken för skatteundandragande genom kringgående. Kommittén är dock oförhindrad att välja en annan utformning av sitt förslag, om detta bedöms vara mer lämpligt med hänsyn till syftet att stimulera riskvilligt kapital. Lättnaden ska utformas så att den har en effektiv inverkan bland annat på företagande, investeringar, BNP, sysselsättning och välfärd. Riskerna för skatteundandragande ska beaktas. Vidare ska förslaget vara förenligt med EU:s statsstödsregler. Till stöd för arbetet ska utformningen av liknande incitament i andra medlemsstater särskilt beaktas.

1.2 Uppdragets genomförande

Kommittén, som har antagit namnet Företagsskattekommittén, påbörjade sitt arbete i april 2011. I arbetet med detta delbetänkande har kommittén haft sex sammanträden med samtliga ledamöter, sakkunniga och experter inbjudna. Ett av sammanträdena genomfördes i form av ett internat över två dagar.

Kommittén har engagerat externa föreläsare vid två tillfällen i samband med ordinarie sammanträde. Kammarrättsrådet Mona Aldestam har föreläst om EU:s statsstödsregler och professor Per Strömberg har föreläst om marknadsmisslyckanden på kapitalmarknaden för nystartade företag.

63

2 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

2.1 Inledning

I detta kapitel beskrivs de samhällsekonomiska motiven för skatteincitament för riskkapital. Inledningsvis definieras vissa begrepp (avsnitt 2.2). I avsnitt 2.3 beskrivs problem som finns på riskkapitalmarknaden ur olika perspektiv. Därefter diskuteras huruvida de samhällsekonomiska problemen kan åtgärdas med en eller annan skattelättnad (avsnitt 2.4). Målgruppen beskrivs i avsnitt 2.5. Kommitténs två förslag (som beskrivs utförligt i kapitel 6 och 7) diskuteras i avsnitt 2.6 mot bakgrund av den samhällsekonomiska problembilden. Problemen på riskkapitalmarknaden drabbar i större utsträckning mindre, växande företag. I avsnitt 2.7 är fokus på denna grupp. Kommitténs slutsatser framgår av avsnitt 2.8.

2.2 Skillnad mellan riskkapital och riskvilligt kapital

Termerna riskkapital och riskvilligt kapital definieras på många olika sätt. Riskkapital används ofta i betydelsen ägarkapital, oavsett graden av risk. Riskvilligt kapital används ofta i en bredare betydelse och med en större tyngd på själva risktagandet. Ibland avses all riskfylld företagsfinansiering, även lån, ingå i begreppet riskvilligt kapital. I kommitténs direktiv används begreppen riskkapital och riskvilligt kapital synonymt. Det framgår att det är företagets egna kapital som avses, men det framgår inte om finansieringen av riskfylld verksamhet är av särskilt intresse.

Kommittén använder termen riskkapital i betydelsen tillskjutet eget kapital och termen riskvilligt kapital i betydelsen all riskfylld företagsfinansiering, även lån.

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

64

2.3 Problem på riskkapitalmarknaden

Nystartade företag finansieras i de allra flesta fall med företagarens egna medel. I viss utsträckning kommer medlen från släkt och vänner eller banklån, men annan finansiering är begränsad.1 För att få banklån krävs ofta säkerheter för lånet. De företagare som inte har pantsättningsbara tillgångar, i företaget eller privat, har därför svårt att finansiera sin verksamhet med lånat kapital. Behovet av extern finansiering skiljer sig åt mellan olika typer av verksamhet. En stor andel av småföretagen har ett litet initialt kapitalbehov, ett fåtal anställda och inga planer på att växa. Dessa företag har i allmänhet inget större behov av lån eller externt riskkapital. Företag som vill växa eller som har ett mer omfattande initialt kapitalbehov kan däremot vara i stort behov av såväl lån som externt riskkapital. Om dessa företag har tillgång till kapitalmarknaden i mindre utsträckning än vad som är samhällsekonomiskt motiverat, vilket dock inte torde vara normalfallet, så kan deras utveckling och tillväxt hämmas på ett samhällsekonomiskt skadligt sätt.

2.3.1 Upplevda hinder för utveckling och tillväxt

I enkätundersökningen ”Företagens villkor och verklighet 2011” uppger nästan tre fjärdedelar av de små och medelstora företagen att de vill växa.2 Ju större företaget är, desto större andel av dem vill växa. För de allra flesta företagen uppges inte bristande tillgång till lån, krediter eller externt ägarkapital som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Större småföretag (med 10–49 anställda) är den grupp som upplever brist i störst utsträckning: 14 procent av dem upplever att tillgång till lån och krediter är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt, och 10 procent upplever att tillgång till externt ägarkapital är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Bland de mindre småföretagen (med 0–9 anställda) och de medelstora företagen (med 50–249 anställda) är den upplevda bristen inte lika vanligt förekommande. Eftersom enkätundersökningen riktar sig till redan existerande företag

1 Se Tillväxtanalys (2010), Nyföretagandet i Sverige 2009, Statistik 2010:07, tabell 17. Där framkommer att bland de nystartade företagen 2009 finansierades 80 procent med egna medel, 7 procent med medel från släkt och vänner, 11 procent med banklån och 3 procent på annat sätt. 2 Se Tillväxtverket (2011), Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag.

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

65

framgår det inte hur omfattande bristande kapitaltillgång är vid företagsbildandet.

Att företag med ett upplevt finansieringsbehov inte har tillgång till extern finansiering kan ha flera orsaker. Vissa företag saknar de rätta förutsättningarna för lönsamhet och är av den anledningen ointressanta för kreditgivare och externa investerare. I andra fall kan det vara alltför kostsamt för externa investerare att skaffa den information som krävs för att kunna bilda sig en uppfattning om potentialen i ett nytt företag eller projekt.

2.3.2 Finansiellt gap

När företag och projekt inte kan finansieras talar man ibland om att det finns ett finansiellt gap. Det innebär att kostnaden för extern finansiering överstiger kostnaden för intern finansiering.

Indelningen mellan extern och intern finansiering ska i det här sammanhanget spegla vilka medel som är externa i förhållande till företagaren och företagarens närstående och vilka som på motsvarande sätt är interna. I ett företag där ledning och ägare är åtskilda utgörs den interna finansieringen av kvarhållna vinstmedel, och all annan finansiering är extern. I ett litet företag där den person eller de personer som driver företaget också är ägare till företaget är gränsen mellan extern och intern finansiering en annan. Den externa finansieringen kan i dessa företag utgöras av nyemission eller lån. Den interna finansieringen kan utgöras av nyemission till företagaren och närstående, lån från företagaren och närstående samt av i bolaget kvarhållna vinstmedel.

När det finns ett finansiellt gap är alltså kostnaden för extern finansiering högre än för intern finansiering. Den högre kostnaden för extern finansiering gör det svårare för företag att finansiera nya investeringar och för entreprenörer att starta nya företag. Företagare kan därför ofta uppleva att det finns brist på riskkapital.

Teoretiskt finns det flera förklaringar till att det kan finnas ett finansiellt gap. En orsak kan vara att det förekommer olika former avinformationsasymmetrier mellan personer i företaget å ena sidan och externa finansiärer å andra sidan.3 En företagare som söker

3 Se Landström, H. (2003), ”De små företagens kapitalförsörjning – kunskaper och implikationer” i Landström, H. (red.), Småföretaget och kapitalet. Svensk forskning kring små företags finansiering, SNS Förlag, Stockholm, samt Hall, B. H. och J. Lerner (2010), ”The Financing of R&D and Innovations”, i Hall, B. H. och N. Rosenberg (red.), Handbook of the Economics of

Innovation, North-Holland.

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

66

finansiering till en investering har i vissa fall bättre information än en extern finansiär om investeringens förväntade avkastning. I andra fall kan det vara tvärtom, att den externa finansiären gör en bättre bedömning av till exempel hur marknaden för en produkt ser ut.4 En annan form av informationsasymmetri kan förekomma om den externa finansiären inte har full kontroll över företagsledningens agerande inom verksamheten och de båda parterna inte arbetar mot samma mål. Ett exempel på detta s.k. principal-agentproblem är då företagsledningen har andra mål med verksamheten än att maximera värdet på företagets aktier.5,6

De nu beskrivna informationsasymmetrierna kan alltså leda till att kostnaden för extern finansiering överstiger kostnaden för intern finansiering. De kan därmed leda till att avkastningskravet blir så högt att investeringar som vore lönsamma vid frånvaro av asymmetrisk information inte kan finansieras externt. De kan också leda till ett snedvridet urval av vilka investeringar som genomförs. Vissa investeringar kommer inte att kunna genomföras på grund av bristande finansiering trots att de kan vara såväl privatekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsamma medan andra, olönsamma investeringar kommer att finansieras och genomföras.

Det finns fler faktorer som kan bidra till att förklara ett finansiellt gap, som att administrationskostnader för nyemissioner och lån är högre vid extern än vid intern finansiering. I förhållande till investeringsbeloppet tenderar såväl informations- som administrationskostnader att vara högre vid små investeringsbelopp, vilket leder till ett förhållandevis stort finansieringsgap för små företag.7Finansieringsgapet beror också på att den skattemässiga behandlingen skiljer sig åt mellan olika finansieringskällor, i synnerhet genom att nyemissioner beskattas hårdare än finansiering med kvarhållna vinstmedel. Investeringar i nya företag, som ofta är beroende av nyemissioner, missgynnas därmed gentemot investeringar i etablerade koncerner som finansieras med kvarhållna vinstmedel. Avkastningen

4 Se Landström (2003). 5 Se Hall och Lerner (2010). 6 Det finns olika sätt att få incitamenten för en entreprenör och externa investerare mera lika. När riskkapitalbolag investerar i företag är det en vanligt förekommande metod att den anställda entreprenören själv har aktier i företaget. För att investerare ska försäkra sig om att entreprenören inte har intresse av att överge verksamheten när investeringen väl är gjord, men innan projektet blivit lönsamt, kan dessutom entreprenörens aktier låsas in via aktieägaravtal. För en beskrivning av hur principal-agentproblem påverkar hur riskkapitalbolag utformar kontrakt med entreprenörer, se Kaplan, S. N. och P. Strömberg (2004), ”Characteristics, Contracts and Actions: Evidence from Venture Capitalist Analyses”, Journal of Finance, vol. 59, s. 2177–2210. 7 Se Landström (2003).

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

67

på investeringar som finansieras med nyemissioner beskattas också hårdare än avkastningen på investeringar som lånefinansieras, vilket särskilt missgynnar riskfyllda investeringar.8

Empiriskt kan det vara svårt att identifiera ett finansiellt gap, men vissa studier indikerar att ett sådant gap finns.9 Detta visar sig bland annat genom att sektorer som till sin natur är mer beroende av externt kapital växer betydligt snabbare i länder med mer utvecklade finansmarknader.10 I en annan fåra finns det studier som visar på ett positivt samband mellan förmögenhet och sannolikheten att bli företagare. Ett sådant samband kan tyda på att det krävs egna medel för att kunna starta ett företag. Svårigheten i denna typ av studier är att visa att det rör sig om ett orsakssamband. Det kan till exempel vara så att vissa personer har egenskaper som ökar sannolikheten för att både bygga upp en förmögenhet och bli företagare. Det är i så fall svårt att veta om det är förmögenheten eller de underliggande egenskaperna som är orsaken till den större sannolikheten att bli företagare.11 De studier som gjorts av svenska förhållanden visar positiva samband av detta slag. Studierna lyckas fastställa ett orsakssamband och ger därmed stöd åt hypotesen om ett finansiellt gap i Sverige.12

2.3.3 Samhällsekonomiskt lönsamma investeringar

Det finansiella gapet innebär således att kostnaden för extern finansiering är högre än kostnaden för intern finansiering. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är emellertid en annan skillnad väl så relevant, nämligen skillnaden mellan samhällsekonomisk lönsamhet och privatekonomisk lönsamhet. Denna skillnad beror ofta på att vissa investeringar har externa effekter. Investeringar som har positiva externa

8 Se Hall och Lerner (2010) som diskuterar finansieringsproblem för forskning och utveckling och innovationer. De fokuserar särskilt på asymmetrisk information och skattemässiga villkor. 9 För en översikt, se Kerr, W. R.och R. Nanda (2009), ”Financial Constraints and Entrepreneurship”, NBER Working Paper No. 15498. 10 Se Rajan, R. G.och L. Zingales (1998), ”Financial Dependence and Growth”, American

Economic Review, vol. 88, s. 559–586. De visar att tillväxttakten i sektorer som är naturligt beroende av externt kapital är 1,3 procentenheter högre per år i länder med mer utvecklade finansmarknader. Det kan jämföras med 3,4 procent, vilket var genomsnittet i dessa sektorer i deras analys. 11 Se Kerr och Nanda (2009). 12 Se Lindh, T.och H. Ohlsson (1996), ”Self-Employment and Windfall Gains: Evidence from the Swedish Lottery”, Economic Journal, vol. 106, s. 1515–1526, samt Nykvist, J. (2008), ”Entrepreneurship and Liquidity Constraints: Evidence from Sweden”, Scandinavian Journal of Economics, vol. 110, s. 23–43.

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

68

effekter kan vara samhällsekonomiskt lönsamma utan att vara privatekonomiskt lönsamma. Det motsatta gäller för investeringar som har negativa externa effekter.

Investeringar i forskning och utveckling (FoU) och innovationer har ofta positiva externa effekter. Den samhällsekonomiska avkastningen på investeringar i FoU och innovationer är ofta högre än den avkastning som tillfaller investeraren, vilket leder till att alltför få sådana investeringar finansieras och genomförs. Det kan därför vara samhällsekonomiskt motiverat att särskilt stödja investeringar i FoU och innovationer. Det kan vara värt att notera att de externa effekterna dock inte alltid begränsas till Sverige utan även kan komma utländska producenter och konsumenter till del.

Skillnaden mellan samhällsekonomisk och privatekonomisk lönsamhet beror också på skattereglerna. Det finns åtminstone fyra asymmetrier i skattesystemet som snedvrider investeringsbesluten. Det kan resultera i att en investering som är mera samhällsekonomisk lönsam trängs ut av en annan investering som är mera privatekonomiskt lönsam.

Den första snedvridningen beror på hur vinster och förluster behandlas bolagsskattemässigt. Bolagsvinster beskattas med 26,3 procent. Förluster får utnyttjas mot framtida vinster men det är inte säkert att de kan utnyttjas eftersom detta beror på framtida vinster. Denna asymmetri minskar den förväntade avkastningen efter skatt i företag med hög konkursrisk och kan leda till att det investeras för lite i företag som har hög förväntad avkastning före skatt men samtidigt hög konkursrisk, något som är vanligt för mindre, innovativa företag.

Den andra snedvridningen beror på att lånat kapital är skattemässigt gynnat jämfört med kapital som tillskjuts vid bolagets bildande eller genom nyemission. Det följer av att ränteutgifter får dras av som kostnader medan motsvarande avdrag inte får göras för utdelningar. Med andra ord är avkastningen på investeringar som finansieras med nyemissioner dubbelbeskattad; den beskattas först i bolaget och därefter hos ägaren.

Den tredje snedvridningen beror på att kvarhållna vinstmedel är skattemässigt gynnade jämfört med kapital som tillskjuts vid bolagets bildande eller genom nyemission. Denna asymmetri snedvrider allokeringen av kapital och kan leda till att fel investeringar finansieras, eftersom avkastningskravet blir lägre på investeringar i företaget som finansieras med kvarhållna vinstmedel än på investeringar utanför företaget som förutsätter att vinsten delas ut.

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

69

Den fjärde snedvridningen beror på att lånat kapital är skattemässigt gynnat jämfört med kvarhållna vinstmedel.

Diskussionen ovan gäller hur skatterna snedvrider valet mellan olika investeringar, de tre sista genom att olika finansieringsformer behandlas skattemässigt olika. Därutöver påverkas sparande och investeringar mera generellt av både bolagsskatten och skatten på kapitalinkomster. Båda skatterna kan höja avkastningskravet på investeringar som görs i Sverige.

2.4 Samhällsekonomiska motiv för skattelättnader

Det är samhällsekonomiskt motiverat att åtgärda finansieringsgapet i den mån det speglar att samhällsekonomiskt lönsamma investeringar inte finansieras. En del företag och projekt saknar emellertid förutsättningar för att bli lönsamma, såväl i samhällsekonomiskt som i privatekonomiskt avseende. Att företagaren ändå vill genomföra investeringen men upplever det som svårt att finna extern finansiering är då inte ett samhällsekonomiskt problem utan i stället ett resultat av marknadsekonomins förmåga att sortera bort privatekonomiskt olönsamma investeringar.

Däremot är det samhällsekonomiskt motiverat att åtgärda gapet mellan vad som är privatekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamma investeringar under förutsättning att investeringen är samhällsekonomiskt lönsam.

Det kan alltså finnas samhällsekonomiska motiv för att underlätta kapitalförsörjningen för vissa investeringar men inte för andra. Ett antal olika åtgärder kan då vara aktuella, bland annat vissa former av skattelättnader. Samtidigt innebär varje skattelättnad ett finansieringsbehov för staten som, åtminstone på kort sikt, måste täckas genom ett större skatteuttag på andra områden, vilket i sin tur kan förstärka redan existerande snedvridningar. En skattelättnad som bidrar till att stimulera utbudet av riskkapital bidrar till en bättre fungerande ekonomi endast om den samhällsekonomiska kostnaden för skattelättnaden – genom att andra snedvridande skatter ökar – understiger samhällsnyttan av förbättrad riskkapitalförsörjning.

I det följande diskuteras huruvida en eller annan skattelättnad kan minska vissa av de problem som nämnts i avsnitt 2.3.2–2.3.3, närmare bestämt informationsasymmetrier mellan företagare och finansiärer, externa effekter och skatter.

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

70

En förutsättning för att en skattelättnad ska kunna minska de samhällsekonomiska problemen med asymmetrisk information är att lättnaden förbättrar möjligheten för externa investerare att sortera mellan samhällsekonomiskt mera och mindre lönsamma investeringar. En skattelättnad som gör det möjligt för en företagare att lägga ner mer tid på att utveckla till exempel en produkt eller en affärsplan innan extern finansiering blir aktuell kan ha denna effekt. Externa investerare kan då få tillgång till bättre beslutsunderlag och kan lättare skilja ut de privatekonomiskt lönsamma investeringarna. En del samhällsekonomiskt lönsamma investeringar som annars inte skulle få finansiering skulle på så vis få bättre möjligheter att finna finansiering. Samtidigt skulle en sådan skattelättnad även tillfalla samhällsekonomiskt olönsamma investeringar, vilket är en samhällsekonomiskt negativ konsekvens.

För att minska principal-agentproblemet som beskrivits i avsnitt 2.3.2 bör skattelättnaden medföra att företagarens incitament bättre överensstämmer med övriga aktieägares. En skattelättnad som gör det möjligt för en företagare att äga en större andel av aktierna skulle förbättra företagarens långsiktiga incitament.13

Positiva externa effekter kan motivera särskilda skattelättnader för investeringar i FoU och innovationer. Det är också skälet till att många länder, liksom Sverige, har generösa avskrivningsregler eller andra skatteincitament för FoU. Åtgärder som riktar sig till att stimulera investeringar i FoU ska diskuteras i kommitténs andra delbetänkande. Men innovativ verksamhet sorterar inte alltid under FoU. Det är därför motiverat att stödja innovationer även på andra sätt.

Generella sänkningar av bolagsskatte- och kapitalinkomstskattesatserna skulle minska skattekilarna både på investeringar i Sverige och på svenskars sparande. Sådana skattesänkningar kan motiveras samhällsekonomiskt om de finansieras med skattehöjningar som leder till totalt sett mindre snedvridningar.

Kommittén har till detta delbetänkande inte övervägt generella förslag. Det beror inte på att det skulle vara en samhällsekonomiskt dålig idé med generella skattesatssänkningar. Däremot är sådana skattesatssänkningar offentligfinansiellt mera kostsamma eftersom de tillfaller inte bara nytt utan även befintligt kapital. En lägre

13 En lägre beskattning av vissa optioner är exempel på en sådan lättnad. Den skulle göra det mer lönsamt för en entreprenör att arbeta långsiktigt i ett projekt med hög risk och på så sätt förbättra entreprenörens långsiktiga incitament. Denna fråga har också berörts av kommittén men bedömdes inte ligga inom ramen för kommitténs direktiv.

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

71

beskattning av avkastningen på redan genomförda investeringar bidrar inte till att kapitalkostnaden sänks för nya investeringar, utan leder enbart till positiva förmögenhetseffekter för befintliga aktieägare.

För att en skattelättnad på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt ska öka investeringarna bör den i stället knytas till tillskott av eget kapital. En sådan lättnad stödjer nya investeringar. Det räcker dock inte för att lättnaden ska vara samhällsekonomiskt motiverad. Den bör dessutom minska en befintlig skattekil eller åtgärda någon form av marknadsmisslyckande. Annars uppstår nya snedvridningar, vilket kan leda till samhällsekonomiskt felaktiga investeringsbeslut.

2.5 Målgrupp

Syftet med de föreslagna åtgärderna är att underlätta kapitalförsörjningen i företag som har samhällsekonomiskt lönsamma investeringsmöjligheter men svårt att hitta finansiering på den befintliga kapitalmarknaden. Därtill ska skattelättnader vara ett träffsäkert instrument. Det är inte möjligt att på förhand veta vilka befintliga och nya företag som har sådana investeringsmöjligheter och som dessutom har svårt att finna finansiering. Mot bakgrund av de resonemang som förts i avsnitt 2.4 rör det sig troligen om företag med följande egenskaper.

• Företag där investeringar medför förhållandevis stora positiva externa effekter från exempelvis innovationer.

• Företag där investeringar är särskilt riskfyllda, eftersom dessa påverkas mer av de skattemässiga asymmetrierna mellan vinster och förluster och mellan eget och lånat kapital.

• Företag som är små och fristående eller ingår i en mycket liten koncern, eftersom dessa påverkas mer av den skattemässiga asymmetrin mellan vinster och förluster.

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

72

2.6 Kommitténs förslag

2.6.1 Två skatteincitament

Kommittén lämnar förslag på två skatteincitament för nyemissioner och tillskott till nybildade företag, ett riktat till fysiska personer och ett riktat till företag. Förslagen beskrivs utförligt i kapitel 6 och 7.

Riskkapitalavdraget

Incitamentet riktat till fysiska personer – som benämns riskkapitalavdrag – innebär att en fysisk person som förvärvar nyemitterade aktier i ett mindre företag kan få en skattelättnad som uppgår till 20 procent av andelarnas anskaffningsutgift, dock högst med 300 000 kronor per år. Incitamentet är utformat som ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften i inkomstslaget kapital. När andelarna avyttras återförs avdraget. Återföringen medför att skatten ökar med ett belopp som är lika stort som den ursprungliga skattelättnaden. Därmed kan riskkapitalavdraget i praktiken betraktas som en skattekredit. Värdet av avdraget består i att skattekrediten inte är räntebelagd. Det kan dessutom möjliggöra för ägare att satsa mer kapital i bolaget eftersom avdraget görs i samband med att bolaget bildas eller nyemitterar.

Följande exempel redogör för hur riskkapitalavdraget kan användas.

En fysisk person A har möjlighet att satsa 400 000 kronor i sitt nystartade bolag. A kan med stöd av riskkapitalavdraget tillskjuta 500 000 kronor i bolaget, eftersom avdraget ger en skattelättnad på 100 000 kronor (= 0,20 x 500 000). Likviditetsförstärkningen av riskkapitalavdraget uppgår till 100 000 kronor och utgörs av ett större eget kapital. Bolaget har därmed 25 procent större kapital att röra sig med än vad som vore fallet utan ett riskkapitalavdrag (100 000 / 400 000 = 0,25).

Om A så småningom säljer bolaget återförs riskkapitalavdraget med följden att skatten ökar med 100 000 kronor.

Om bolaget i stället går i konkurs anses aktierna avyttrade. A ska då återföra riskkapitalavdraget till beskattning. Avyttringen ger en kapitalförlust på 500 000 kronor med ett skattemässigt värde på minus 100 000 kronor. Återföringen betraktas skattemässigt som en kapitalinkomst på 500 000 kronor med ett skattemässigt värde

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

73

på 100 000 kronor. I detta fall blir därmed effekten av riskkapitalavdraget att bolaget initialt kan tillföras 100 000 kronor mer med följden att det inte uppkommer någon nettoeffekt på inkomst av kapital när bolaget har gått i konkurs.

Emissionskrediten

Incitamentet riktat till företag – som benämns emissionskredit – innebär att ett företag som tillskjuts eget kapital kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter. Anståndet kan som högst uppgå till 35 procent av det emitterade beloppet med ett tak för det sammanlagda anståndet på 5 miljoner kronor per koncern. Anståndet är räntebelagt. Räntan som ska betalas motsvarar basräntan som fastställs av Skatteverket. Anståndet är vidare tidsbegränsat – det ska betalas tillbaka 5–7 år efter emissionen. Det har därmed stora likheter med en lånekredit, dock med skillnaden att det inte krävs någon kreditprövning för att få en emissionskredit. Med emissionskrediten går staten in som medfinansiär under 7 år. En företagare behöver därmed inte ta in lika mycket kapital för att kunna finansiera starten av ett företag eller ett projekt. En företagare som har en viss summa pengar att röra sig med får med emissionskrediten möjlighet att utveckla sin verksamhet under en längre tid innan ett eventuellt behov av extern finansiering uppstår. De ytterligare medlen behövs först efter fem år då emissionskrediten ska börja betalas tillbaka. Om företaget då är livskraftigt betalas krediten tillbaka. Om företaget i stället går eller har gått i konkurs tar staten en del av den definitiva förlusten. Med emissionskrediten behöver företagare och externa investerare alltså inte riskera lika mycket kapital i ett enskilt projekt som annars vore fallet, vilket även förbättrar externa investerares incitament att investera.

Följande exempel redogör för hur emissionskrediten kan användas. En fysisk person A tillskjuter 400 000 kronor till sitt nystartade bolag. Tillskottet ger bolaget rätt till en emissionskredit på 140 000 kronor, men det förutsätter att företaget under de närmast följande fem åren betalar ut löner på sammanlagt minst 445 600 kronor, eftersom emissionskrediten ges som ett anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter (0,3142 x 445 600 = 140 000). Likviditetsförstärkningen av emissionskrediten uppgår till 140 000 kronor och utgörs av en skuld till staten. Bolaget har därmed

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

74

35 procent mer kapital att röra sig med än vad som vore fallet utan emissionskredit.

Emissionskrediten betalas tillbaka gradvis, med en tredjedel om året med början fem år efter nyemissionen. Efter fem år betalas alltså 46 700 kronor, året därpå ytterligare 46 700 kronor och året därefter ytterligare 46 700 kronor. Emissionskrediten är räntebelagd. Räntan betalas i samband med att emissionskrediten betalas tillbaka.

Om A så småningom säljer bolaget berörs inte en eventuell emissionskredit, utan den följer med bolaget. Om bolaget i stället går i konkurs blir emissionskrediten en efterställd fordran i konkursboet. Det innebär att andra fordringsägare, som leverantörer och anställda, står först i tur för de pengar som eventuellt finns kvar i bolaget.

2.6.2 Incitamenten är samhällsekonomiskt motiverade

Kommitténs förslag till skatteincitament kan i viss mån mildra problemen med att urvalet av investeringar snedvrids som en följd av asymmetrisk information. Båda förslagen innebär ett finansieringstillskott från staten utan kreditprövning och medför att företagarens egna och närståendes satsningar räcker längre. Som nämnts i avsnitt 2.4 kan detta göra det möjligt för företagaren att lägga ner mer tid på att utveckla till exempel en produkt eller en affärsplan innan extern finansiering blir aktuell. Det kan medföra att externa investerare får tillgång till ett bättre beslutsunderlag. Därmed förbättras deras möjlighet att identifiera privatekonomiskt lönsamma företag och projekt. Båda förslagen innebär att kapitalbehovet från externa privata investerare minskar. Det blir alltså lättare för företagaren att med hjälp av skatteincitamenten finansiera ett större kapital i det egna bolaget. I den mån detta leder till en högre ägarandel för företagaren blir de ekonomiska incitamenten för företagaren och externa investerare mer lika, vilket kan minska det s.k. principal-agentproblemet.

Båda förslagen gynnar nyemissioner jämfört med kvarhållna vinstmedel och lån. Därmed minskar de samhällsekonomiska snedvridningar som beror på att avkastningen beskattas hårdare på investeringar som finansieras med nyemissioner än på investeringar som finansieras på annat sätt. Detta innebär att förslagen gynnar innovativa företag, eftersom sådana företag i större utsträckning är hänvisade till att lösa finansieringen med eget kapital. Förslaget om

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

75

en emissionskredit gynnar särskilt företag som bedriver verksamhet med hög risk och som inte har möjlighet till förlustutjämning. Därmed gynnas riskfyllda investeringar i små fristående företag och små koncerner jämfört med investeringar i stora koncerner. Detta minskar de samhällsekonomiska snedvridningarna eftersom riskfyllda investeringar i små fristående företag och små koncerner missgynnas av nuvarande skatteregler.

Det huvudsakliga syftet med att införa skatteincitament för riskkapital är, enligt kommitténs direktiv, att stimulera tillgången till riskvilligt kapital. En risk med sådana skatteincitament är att de kan orsaka nya snedvridningar av vissa investeringsbeslut eller att de förstärker de snedvridningar som redan finns. Om incitamenten däremot är rätt utformade kan de i stället minskade sammantagna snedvridningarna. Kommittén har strävat efter att utforma förslagen på ett sådant sätt att de sammantagna snedvridningarna minskar. Då gäller det framför allt att motverka såväl den asymmetriska behandlingen av vinster och förluster som den asymmetriska behandlingen av lånat och eget kapital, eftersom dessa asymmetrier snedvrider vissa investeringsbeslut på ett särskilt allvarligt sätt (se avsnitt 2.3.3). Förslag som motverkar dessa asymmetrier skulle därmed kunna uppfylla det dubbla syftet att stimulera tillgången till riskvilligt kapital och att minska de sammantagna snedvridningarna som orsakas av skattesystemet.

Den asymmetriska skattemässiga behandlingen av vinster och förluster går att minska genom förändrade skatteregler. Förslaget om en emissionskredit inriktas på denna asymmetri. I dag tar staten 26,3 procent av ett företags vinst, men bidrar inte med 26,3 procent av förlusten om företaget går i konkurs. Under anståndstiden utjämnas till stor del denna asymmetri och innebär att staten får stå för 26,3 procent av förlusten om företaget går i konkurs.

Båda kommitténs förslag mildrar den asymmetriska skattemässiga behandlingen av lånat och eget kapital. Riskkapitalavdraget innebär en räntefri skattekredit för fysiska personer som förvärvar nyemitterade aktier i ett mindre bolag. Eftersom avdraget enbart ges vid tillskott av eget kapital innebär åtgärden en skattelättnad för eget kapital men inte för lånat. På så sätt minskar den skattemässiga skillnaden mellan finansieringsformerna.

Möjligheten till emissionskredit är kopplad till att företaget får ett tillskott av eget kapital. I riskfyllda projekt, när det finns en förhållandevis stor risk för konkurs, innebär emissionskrediten att

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

76

skillnaden i skattemässig behandling mellan eget och lånat kapital minskar.

Den asymmetriska skattemässiga behandlingen av lånat och eget kapital ska kommittén vidare behandla i slutbetänkandet och återkommer där bland annat till frågan om avdrag för eget kapital (s.k. NID-avdrag), se vidare avsnitt 5.5.

2.6.3 Förslag i form av skattekrediter

Båda kommitténs förslag är utformade som skattekrediter. Detta går emot de riktlinjer för skattepolitiken som riksdagen antog 2008. Riktlinjerna anger bland annat att olika inslag av s.k. uppskjuten beskattning bör undvikas på inkomstskatteområdet.14 Bakgrunden till detta krav ligger i önskemålet om att säkerställa svenska skatteintäkter. Möjligheter att erhålla skattekrediter innebär bland annat en risk att staten inte får tillbaka pengarna när företag och individer flyttar utomlands. Kommittén ser dessutom risken med att uppbyggda krediter kan leda till likviditetsproblem och ökad konkursrisk när de väl ska betalas tillbaka.

Det finns emellertid också fördelar med att skatteincitamenten utformas som skattekrediter.

Den främsta fördelen med att ge stöd i form av skattekrediter är att de har en bra träffbild. En skattekredit har enbart ett värde för företag och investerare som har investeringsmöjligheter med en privatekonomisk avkastning som överstiger räntan som betalas för krediten. Stöd i form av krediter kan därmed ha en sorterande effekt, särskilt om krediterna räntebeläggs. I den mån dessa investeringar inte kan finansieras med normala krediter och detta beror på en samhällsekonomisk snedvridning är denna sorterande effekt samhällsekonomiskt fördelaktig.

Eftersom värdet av en skattekredit inte är så stort för korta kredittider förebyggs kortsiktig skatteplanering. Vidare är skattekrediter offentligfinansiellt sett en billigare stödform än definitiva skattelättnader och kan därför ges med högre belopp.

Förslaget om ett riskkapitalavdrag har vissa likheter med ett av de förslag som lämnades av Skatteincitamentsutredningen (se avsnitt 3.3). Den stora skillnaden är att kommitténs förslag utformas som en skattekredit medan Skatteincitamentsutredningens förslag innebar en definitiv skattelättnad. Förslaget om ett riskkapitalavdrag har av den

14 Se prop. 2007/08:100, avsnitt 5.3, bet. 2007/08:FiU20, rskr.2007/08:259.

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

77

anledningen kunnat utformas så att det innebär större likviditetsförstärkningar än Skatteincitamentsutredningens förslag. Likviditetsförstärkningen av riskkapitalavdraget uppgår till högst 300 000 kronor per person och år. Skattereduktionen som föreslogs av Skatteincitamentsutredningen uppgick till högst 100 000 kronor per person och år. I sammanhanget kan också nämnas det tidigare riskkapitalavdraget som gällde vid förvärv av aktier 1996. Skattereduktionen, som var en definitiv skattelättnad, uppgick då till högst 30 000 kronor per person och år (se avsnitt 3.6).

Att kommitténs förslag om ett riskkapitalavdrag är utformat som en skattekredit får dessutom till följd att åtgärden på ett mer träffsäkert sätt kan åtgärda den snedvridning som orsakas av att eget kapital beskattas hårdare än lånat kapital. Orsaken till detta är följande.

Vid utformningen av en skatteregel som ska motverka den aktuella snedvridningen bör man beakta att denna snedvridning ökar beloppsmässigt över tiden eftersom bolagsskatt betalas på vinsterna varje år. Därmed bör också den motverkande skattelättnaden ha samma tidsprofil. Skatteincitamentsutredningens förslag innebar en definitiv skattelättnad med 20 procent av förvärvspriset på aktierna oavsett om företaget finns under exempelvis ett eller tio år. Detta innebär att skattelättnaden fastställs på förhand och att den inte ökar med tiden. För kommitténs förslag om riskkapitalavdrag gäller däremot att skattelättnaden ökar med tiden. Detta beror på att lättnaden utgörs av att skattekrediten inte är räntebelagd och att värdet på krediten därför förräntas. Därmed får skattelättnaden samma tidsprofil som snedvridningen.

Kommittén anser att fördelarna med att utforma incitamenten som skattekrediter överväger nackdelarna. Kommittén har därför stannat för att utforma förslagen som skattekrediter.15

2.7 Mindre, växande företag

För stora vinstrika företag som kan finansiera riskfyllda investeringar med kvarhållna vinstmedel är tillgången på riskkapital inget större problem. De problem som kan identifieras på riskkapitalmarknaden såsom att nyemissioner diskrimineras skattemässigt

15 Se avsnitt 6.3.2 för en diskussion om huruvida riskkapitalavdraget ska utformas som en skattekredit eller en definitiv skattelättnad.

Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament SOU 2012:3

78

jämfört med kvarhållna vinstmedel samt den asymmetriska skattemässiga behandlingen av vinster och förluster drabbar i stället i större utsträckning nystartade företag som vill göra riskfyllda investeringar. För nystartade, innovativa företag kan till exempel marknadsstorleken vara okänd medan den är mer lättbedömd vid en nyetablering i en mogen bransch. Likaså kan storleken på utvecklingskostnaderna för en produkt vara svårbedömda i ett tidigt skede.

Mindre, växande företag är mer utsatta för de asymmetrier i skattesystemet som kommittén har identifierat som problematiska. De mindre, växande företagen drabbas hårdare än de större av den asymmetriska behandlingen av lånat och eget kapital, eftersom de i högre grad är hänvisade till nyemissioner som finansieringskälla. Den asymmetriska behandlingen av vinster och förluster slår också hårdare mot mindre, fristående företag och små koncerner. Det beror på att små företag inte har samma möjlighet som större företag att kvitta eventuella förluster i en verksamhet mot vinster i en annan. Är verksamheten dessutom riskfylld ökar sannolikheten för förluster som inte kan kvittas mot framtida vinster.

Kommitténs förslag har utformats så att de i första hand ska gynna investeringar i mindre företag som bedriver riskfylld verksamhet.

Förslaget om en emissionskredit är dock generellt såtillvida att det inte enbart begränsas till företag av en viss storlek. Beloppet för den sammanlagda emissionskrediten föreslås dock begränsas till 5 miljoner kronor, vilket får betraktas som ett ganska litet belopp för stora företag. Genom beloppsbegränsningen blir krediten förhållandevis mer betydelsefullt för de mindre företagen. Därtill möter de mindre företagen en större konkursrisk och är ofta mer likviditetsbegränsade än större, etablerade företag.

Förslaget om ett riskkapitalavdrag begränsas till mikroföretag och små företag.16 Därmed riktas förslaget i förhållandevis stor utsträckning till investeringar i Sverige. Storleksbegränsningen är också nödvändig av offentligfinansiella skäl, eftersom avdraget innebär en räntefri skattekredit. Även om alla mindre företag kan gynnas av riskkapitalavdraget kan stödet få särskilt positiva effekter för företag som vill göra riskfyllda investeringar eftersom de är förhållandevis mer beroende av nyemissioner. När företagare har ekonomisk möjlighet att ta en större del av företagets aktiekapital kommer de lättare kunna dra till sig externa investerare, vilket för

16 Se avsnitt 6.4.3 för en definition.

SOU 2012:3 Samhällsekonomiska motiv för skatteincitament

79

många företag är en nödvändighet för att kunna växa. För att ytterligare inrikta förslaget mot företag som vill växa, och således inte ge skattelättnader till förvärvsarbetande som bildar bolag enbart för att komma i åtnjutande av avdraget, är avdraget dessutom begränsat till företag som har ett löneunderlag om minst 300 000 kronor det år då betalning för emissionen sker eller året därpå.

2.8 Slutsatser

Nystartade och mindre, växande företag kan ha svårt att finansiera sin verksamhet. Det kan delvis bero på att det finns informationsasymmetrier mellan företagaren och potentiella finansiärer samt att det finns transaktionskostnader. Det kan också bero på att skattesystemet missgynnar investeringar i mindre, innovativa företag. Detta är särskilt olyckligt eftersom investeringar i innovativa företag ofta har positiva externa effekter som gör att den samhällsekonomiska avkastningen kan vara högre än den privatekonomiska avkastningen.

Det är motiverat att införa skattelättnader som bidrar till att fler investeringar finansieras om de är samhällsekonomiskt men inte privatekonomiskt lönsamma under förutsättning att finansieringen är mindre snedvridande. Kommittén föreslår skatteincitament i form av två åtgärder som underlättar finansieringen i nystartade och mindre, växande företag. Kommittén anser att skatteincitamenten blir mer välriktade om de sker i form av krediter och riktas till mindre företag. Båda åtgärderna gör skattesystemet mer komplicerat men ökar tillgången på kapital till riskfyllda investeringar med positiva externa effekter och minskar de snedvridningar som orsakas av skattesystemet.

81

3 Skatteincitamentsutredningens förslag

3.1 Inledning

Av kommitténs direktiv framgår att en naturlig utgångspunkt för det första delbetänkandet är de förslag som presenterades i Skatteincitamentsutredningens betänkande Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar (SOU 2009:33). Förslagen i betänkandet har inte lett till lagstiftning på grund av att vissa frågor bedömts vara otillräckligt belysta. Det gäller framför allt förslagens förenlighet med EU:s statsstödsregler, befintliga skatteavtal samt risken för skatteundandraganden genom kringgåenden.

Skatteincitamentsutredningen lämnade två förslag. I detta kapitel sammanfattas utredningens allmänna överväganden och dess två förslag, samt ett alternativt förslag som fördes fram i ett särskilt yttrande. Därefter beskrivs det tidigare riskkapitalavdraget, som också beskrevs i Skatteincitamentsutredningens betänkande. Avslutningsvis följer en sammanfattning av remissinstansernas synpunkter.

3.2 Utredningens allmänna överväganden

Direktiven till Skatteincitamentsutredningen var förhållandevis detaljerade och utredningen fick därför ett begränsat utrymme att utforma egna förslag. Enligt direktiven skulle incitamenten stimulera fysiska personers investeringar i mindre företag. Med mindre företag avsågs onoterade företag, inklusive handelsbolag som enbart ägs av fysiska personer.

Utredningen kom fram till att rätt utformade skatteincitament kunde ha betydelse för kapitalförsörjningen i mindre företag. En mängd andra faktorer utöver skattereglerna hade enligt utredningen emellertid också betydelse för företagens investeringsbeslut.

Skatteincitamentsutredningens förslag SOU 2012:3

82

Av direktiven framgick att utredningen främst skulle inrikta sitt arbete på fyra olika former av skatteincitament. Den skulle för det första utreda s.k. etableringskonton (eller riskkapitalkonton som utredningen valde att kalla dem), vilket innebär att fysiska personer skulle få göra avdrag vid beskattningen för insättningar på ett särskilt konto där behållningen används för att starta företag. För det andra skulle ett riskkapitalavdrag utredas, där avsikten var att fysiska personer vid inkomstbeskattningen skulle få dra av kostnaden för köp av onoterade aktier. Ett tredje incitament som skulle utredas var uppskov med kapitalvinstbeskattningen för fysiska personer som avyttrade andelar i onoterade bolag och återinvesterade medlen i andra onoterade bolag. Det fjärde och sista skatteincitamentet som nämndes i direktiven var ett s.k. Annell-avdrag som innebär en möjlighet för aktiebolag att i viss utsträckning få göra avdrag för lämnad utdelning på nyemitterade aktier.

Utredningen konstaterade att de föreslagna skatteincitamenten bara borde omfatta investeringar i form av aktier i svenska aktiebolag och i vissa fall dess utländska motsvarigheter. Två förslag lämnades och de inriktades på olika faser i företagens utveckling.

För att underlätta försörjningen av riskkapital i en start- eller expansionsfas lämnades ett förslag om en lättnad på ägarnivå. Denna lättnad utformades som ett riskkapitalavdrag, med viss förebild i den tidigare lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar. Förslaget berörs mer i detalj i avsnitt 3.3. Det gamla riskkapitalavdraget redogörs för i avsnitt 3.6.

Det andra incitamentet som utredningen föreslog – det s.k. utdelningsavdraget – utformades som en lättnad på bolagsnivå och har vissa likheter med det tidigare Annell-avdraget, se lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning. Denna åtgärd skulle enligt utredningen gynna i första hand bolag som utvecklats så långt att de genererar vinster. Detta förslag berörs närmare i avsnitt 3.4.

Utredningen beaktade vid utformningen av förslagen de principer om likformighet och neutralitet som låg till grund för 1990 års skattereform. Vidare strävade utredningen efter att förslagen skulle vara enkla att förstå, tillämpa och kontrollera. En mer komplicerad utformning tolererades dock när det behövdes för att motverka att reglerna kunde utnyttjas i syfte att få ej avsedda skatteförmåner.

Förutom de förslag som utredningen förespråkade berörde den också de andra två alternativ till skatteincitament som nämndes i

SOU 2012:3 Skatteincitamentsutredningens förslag

83

direktiven, riskkapitalkonton samt uppskov med kapitalvinstbeskattningen.

Ett system med riskkapitalkonton finns i Danmark. Utredningen kunde dock inte hitta något entydigt stöd för att det skulle finnas ett samhällsekonomiskt behov av ett sådant system. Dessutom bedömdes att regelverket var mycket komplicerat och att det skulle kräva omfattande administrativa resurser för kontroll. Utredningen lade därför inte fram något förslag om riskkapitalkonton, men presenterade ändå en principiell skiss för hur ett sådant system skulle kunna utformas.

När det gäller uppskov med kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av andelar i onoterade bolag när köpeskillingen återinvesteras i bolagssektorn fann utredningen att nackdelarna övervägde fördelarna med ett sådant system.

3.3 Förslaget om skattereduktion för förvärv av aktier

Skatteincitamentsutredningens förslag till skatteincitament på ägarnivå innebär att en fysisk person som förvärvar aktier i ett onoterat svenskt aktiebolag kan få skattereduktion. Detsamma gäller om aktierna avser ett utländskt bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller inom en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal med en artikel om informationsutbyte.

De förvärvade aktierna ska ha tecknats vid bildande av bolag eller vid en nyemission. Det ska även gå att få skattereduktion vid förvärv av aktier i lagerbolag, eftersom ett sådant förvärv är ett mycket vanligt sätt att starta ett aktiebolag. Vidare ska aktierna ha förvärvats genom betalning i pengar. Det är således inte möjligt att få en skattereduktion vid betalning i form av apportegendom eller kvittning av fordran. Anledningen till detta är att reglerna effektivt ska stimulera tillgången till nytt kapital i bolagssektorn. Även s.k. överkursbetalning – det vill säga sådan överskjutande del av betalningen för aktierna som inte är aktiekapital utan fritt eget kapital – får enligt utredningen beaktas vid beräkningen av skattereduktionen.

En förutsättning för skattereduktion är att det bolag i vilket aktierna förvärvats bedriver rörelse den 2 maj året efter det beskattningsår då skattereduktionen begärs. Rörelsekravet uppställs för att exkludera bolag som uteslutande bedriver kapitalförvaltning, eftersom det inte är lämpligt att med skatteincitament stimulera sådan verksamhet. Om rörelsekravet inte uppfylls vid första prövningen får prövningen och skattereduktionen skjutas upp ett år till, det vill

Skatteincitamentsutredningens förslag SOU 2012:3

84

säga en fysisk person får begära skattereduktion beskattningsåret efter och rörelsen ska då bedrivas den 2 maj året efter detta år. I och med att rätten till skattereduktion får skjutas upp ett år minskar risken för att investeringar i nybildade företag missgynnas.

En annan förutsättning för rätt till skattereduktion är att bolaget inte har varit marknadsnoterat vid något tillfälle mellan betalningen av aktierna och den ovan nämnda prövningen av om rörelse bedrivs.

Skattereduktionen kan enligt utredningens förslag ges även om aktierna i bolaget i övrigt ägs av en eller flera juridiska personer. Inte heller bör det finnas något hinder mot att det bolag som aktierna avser i sin tur äger ett eller flera andra företag.

Utredningen föreslog att vissa villkor skulle vara uppfyllda i syfte att motverka att bestämmelserna utnyttjas för att erhålla skattereduktion för ett tillfälligt kapitaltillskott. Reglerna gäller tiden från och med andra året före det år då betalning skedde för aktierna till och med tredje året efter betalningsåret och innebär att rätt till skattereduktion saknas för den som från bolaget, eller från annat företag i intressegemenskap med bolaget, tagit emot utbetalning eller annan ersättning vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden. Detsamma gäller den som tagit emot värdeöverföring, penninglån eller säkerhet från bolaget i strid med reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) samt vid utskiftning i samband med frivillig likvidation. Spärreglerna omfattar även närstående till den skatteskyldige. Enligt föreslaget inträder dock inte spärreglerna om det finns särskilda skäl.

Skattereduktionen föreslogs uppgå till 20 procent av underlaget. Underlaget utgörs av betalningar för aktier under beskattningsåret (eller året före i vissa fall) upp till ett belopp om högst 500 000 kronor. Skattereduktionen kan således ges med högst 100 000 kronor per år. Samtliga fysiska personer ska kunna få skattereduktionen och den kan räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt, statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift och enligt ett särskilt förfarande i form av nedsättning av kupongskatt.

Förslaget om skattereduktion för förvärv av aktier beräknades minska skatteintäkterna med cirka 0,47 miljarder kronor per år. Utredningen föreslog finansiering genom att skattesatsen för kvalificerade andelar höjs med 1 procentenhet till 21 procent och att skattesatsen för andelar som inte är kvalificerade höjs med 1 procentenhet till 26 procent.

SOU 2012:3 Skatteincitamentsutredningens förslag

85

3.4 Förslaget om utdelningsavdrag

Skatteincitamentsutredningens förslag om skatteincitament på bolagsnivå innebär att aktiebolag får dra av vinstutdelning som lämnas i pengar till fysiska personer.

Som grundläggande förutsättningar för utdelningsavdraget anges att det utdelande bolaget ska ha bedrivit rörelse vid beskattningsårets utgång, att aktierna inte får vara marknadsnoterade vid denna tidpunkt samt att en fysisk person har rätt till utdelningen när den kan disponeras. För att motverka skatteplanering föreslogs att utdelningsavdrag inte ska få göras om bolaget har minskat aktiekapitalet eller reservfonden och betalat ut pengar eller annan ersättning till aktieägarna under de två beskattningsåren närmast före betalningsåret.

Utredningen strävade efter att reglerna om utdelningsavdraget skulle vara så enkla som möjligt att tillämpa samtidigt som avdraget skulle uppfylla syftet att förbättra kapitaltillgången. Det skulle vidare vara kopplat till fysiska personers investeringar. Mot den bakgrunden föreslogs en beräkningsmodell som innebär att nytt kapital som tillskjutits av fysiska personer ska sättas i relation till totalt kapital i bolaget. Därefter sätts den andelen i relation till vinstutdelning i pengar som lämnas till fysiska personer. Bolaget har enligt förslaget åtta år på sig att utnyttja utdelningsavdraget från det att kapitalet har betalats in till bolaget. Om bolaget under eller efter betalningsåret har minskat aktiekapitalet eller reservfonden och betalat ut minskningen till aktieägare ska inbetalat belopp minskas med vad som betalats ut vid beräkningen.

Utredningen föreslog två beloppsspärrar, en relativ och en absolut. Enligt den absoluta spärren får avdrag inte göras med ett större belopp än fem miljoner kronor. Dessutom föreslogs ett relativt takbelopp så att avdrag inte kan erhållas med större belopp än vad som motsvarar det av fysiska personer gjorda kapitaltillskottet. Avdraget för ett enskilt beskattningsår kan inte heller överstiga lämnad vinstutdelning till fysiska personer för det beskattningsåret.

Den offentligfinansiella effekten av utdelningsavdraget beräknades uppgå till 0,57 miljarder kronor per år. Utredningen föreslog finansiering genom en höjning av skattesatserna för kvalificerade och inte kvalificerade andelar med cirka 1,2 procentenheter vardera. En annan finansieringslösning som fördes fram var en mindre höjning av bolagsskatten.

Skatteincitamentsutredningens förslag SOU 2012:3

86

3.5 Förslag i ett särskilt yttrande

I ett särskilt yttrande av sakkunnige Anders Kristoffersson m.fl. presenteras ett alternativ till utredningens förslag om utdelningsavdrag. I yttrandet ifrågasätts om den dubbla kopplingen till fysiska personers kapitaltillskott som finns i utredningens förslag – dels genom att tillskottet ska göras från en fysisk person, dels genom att utdelningen ska lämnas till en fysisk person – behövs för att uppnå syftet. Alternativet som presenteras i yttrandet tar bort kopplingen till kommande utdelningar och förstärker i stället kopplingen till själva kapitaltillskottet. Avsikten är att regelverket därmed ska bli enklare.

Den skattelättnad som redogörs för i yttrandet benämns tillskottsavdrag och innebär ett schabloniserat avdrag på bolagsnivå under fem års tid.

Förslaget innebär att tillskottsavdrag får göras om en fysisk person förvärvar aktier vid bildandet av bolaget, vid köp av ett lagerbolag eller vid nyemission. Avdraget får göras första gången det beskattningsår då aktierna har slutbetalats och under de därpå följande fyra åren. Avdragsutrymmet för hela perioden är lika med vad fysiska personer har betalat för aktierna, inklusive eventuell överkursbetalning. Högst en femtedel av avdragsutrymmet får dras av varje beskattningsår.

På samma sätt som för det av utredningen föreslagna utdelningsavdraget ska aktierna ha betalats i kontanter och bolaget ska bedriva rörelse, men inte vara marknadsnoterat, vid beskattningsårets utgång.

I yttrandet föreslås även vissa spärregler för att förhindra att avdraget utnyttjas på sätt som inte överensstämmer med syftet bakom åtgärden. Dels finns det spärregler som minskar avdragsutrymmet om tillskottsavdrag har gjorts tidigare, dels finns det regler där avdragsrätten upphör på grund av att en viss transaktion genomförts. Om avdragsrätten upphör ska tidigare gjorda avdrag hänförliga till samma aktieförvärv återföras till beskattning med ett tillägg om tio procent.

Tillskottsavdraget beräknades ge ungefär samma offentligfinansiella effekter som utredningens utdelningsavdrag.

SOU 2012:3 Skatteincitamentsutredningens förslag

87

3.6 Det tidigare riskkapitalavdraget

Skatteincitamentsutredningen beskrev i en bilaga1 det riskkapitalavdrag som fanns i Sverige under en kortare tid på 1990-talet. Här görs en kortfattad sammanfattning av den bilagan.

Riskkapitalavdraget infördes för att stimulera små och medelstora aktiebolags tillgång till riskkapital men också för att underlätta etablering av nya bolag. Avdraget var från början tänkt att vara tidsbegränsat och skulle ha omfattat aktieköp under 1996 och 1997. Slopandet av riskkapitalavdraget kom dock att tidigareläggas på grund av att de s.k. lättnadsreglerna infördes 1997. Avdraget gällde därför bara för förvärv under 1996.

Regelsystemet innebar att fysiska personer som under 1996 förvärvade aktier i onoterade bolag genom nyemission kunde få en skattereduktion med 30 procent av investeringsbeloppet. Skattereduktionen kunde högst uppgå till 30 000 kronor, vilket motsvarade en investering om 100 000 kronor. Reglerna var förenade med flera krav, bland annat avseende bolagets verksamhet, tillgångar och investeringsinriktning. Bolaget skulle vara svenskt eller ha hemvist i ett land inom EU och bedriva verksamhet från ett fast driftställe i Sverige. Det fanns också krav på att investeraren skulle behålla aktierna i minst fem år samt att bolaget inte fick börsnoteras under en treårsperiod efter nyemissionen. Om kraven inte uppfylldes var investeraren tvungen att betala tillbaka skattereduktionsbeloppet med ett tillägg om 30 procent.

Riskkapitalavdraget kom inte att utnyttjas i den omfattning som hade förväntats vid ikraftträdandet. Detta berodde bland annat på att systemet ansågs som alltför krångligt och att reglerna innehöll för högt ställda krav på såväl bolagen som investerarna. Nutek gjorde 1998 en utvärdering av riskkapitalavdraget. En av slutsatserna var att avdraget haft stor betydelse för vissa enskilda företag men liten betydelse för kapitalmarknaden totalt sett.

3.7 Remissinstansernas synpunkter

Skatteincitamentsutredningens betänkande var föremål för ett omfattande remissförfarande. Utvalda remissinstanser och andra intressenter inkom med synpunkter och förslag på förbättringar av förslaget.

I det följande redogörs för de viktigaste och mest frekventa remissynpunkterna utan anspråk på fullständighet. En fullständig

1 Se SOU 2009:33, bilaga 5, s. 343–363.

Skatteincitamentsutredningens förslag SOU 2012:3

88

sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi 2009/3404).

Generella synpunkter

Ett antal remissinstanser (Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket, SACO, Aktiespararna och Näringslivets Skattedelegation) efterfrågade mer generella skattelättnader som främjar investeringar i hela bolagssektorn. Utredningens förslag orsakar snedvridningar mellan olika företagsformer och olika finansieringskällor. Många remissinstanser efterfrågade generella sänkningar av kapitalbeskattningen.

Skatteverket ansåg att utredningen valt de två mest lämpliga åtgärderna av de fyra skattelättnader som direktiven pekar ut och hade i övrigt mest synpunkter av teknisk natur.

Tillväxtverket och Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, lämnade liknande synpunkter. De förde fram att grundtanken är lovvärd men att förslagen sannolikt inte förmår att lösa de problem som finns på den svenska kapitalmarknaden. Effekterna av liknande skatteincitament som införts i andra länder är inte entydigt positiva. Deras grundläggande syn är att behovet av stimulans är störst i ett tidigt skede, främst för s.k. kunskapsintensiva företag. Av denna anledning är förslaget om skattereduktion för förvärv av aktier att föredra. Förslaget om utdelningsavdrag ansågs som mindre ändamålsenligt. Svenska Uppfinnarföreningen delade uppfattningen att bristen på kapital som investeras i tidiga skeden är det största hindret för kommersialisering av nya innovationer och ansåg därför att utdelningsavdraget är av mindre betydelse.

Landsorganisationen LO avstyrkte förslaget. Fåmansbolag är redan skattemässigt gynnande jämfört med andra företagsformer och det verkar saknas behov av att genom skatteincitament ytterligare stimulera investeringar i dessa bolag. Dessutom är den svenska riskkapitalmarknaden bland de största i världen i relation till BNP. Skattelättnader som de föreslagna innebär avsteg från principen om likformig beskattning. Sådana avsteg bör göras med stor försiktighet och bara om det föreligger ett stort behov. Ett sådant behov har inte konstaterats, enligt LO.

Ett flertal remissinstanser var negativa till utredningens förslag till finansiering.

SOU 2012:3 Skatteincitamentsutredningens förslag

89

Synpunkter i sakfrågor

Flera remissinstanser (Kammarrätten i Stockholm, Konjunkturinstitutet och FAR SRS) pekade på att förslaget om tillskottsavdrag som presenteras i det särskilda yttrandet av sakkunnige Anders Kristoffersson m.fl. har försteg framför utredningens förslag om utdelningsavdrag. Det framhölls att tillskottsavdraget är enklare att tillämpa och också medför att skattelättnaden för aktiebolaget uppstår i ett tidigare skede. Även det faktum att avkastningen på investeringen inte behöver delas ut, utan kan återinvesteras i bolaget utan skattekonsekvenser, framhölls som en fördel med att släppa kopplingen till lämnad utdelning. Vissa (Länsrätten i Stockholms län, Företagarna och Näringslivets Skattedelegation) anförde att det inte varit möjligt att bedöma tillskottsavdraget på grund av den knapphändiga motiveringen och avsaknaden av konsekvensbeskrivning. Företagarna och Näringslivets Skattedelegation ansåg att tillskottsavdraget har en svagare ägarkoppling jämfört med utdelningsavdraget, och därför blir det extra viktigt med åtgärder på ägarnivå.

De flesta remissinstanserna (bland annat Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Konkurrensverket, Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, FAR SRS, Näringslivets regelnämnd, Svenska Uppfinnarföreningen och Näringslivets Skattedelegation) ansåg att det är en stor brist att förslaget särbehandlar olika företagsformer. Redan i dag är det skattemässigt fördelaktigt att starta aktiebolag jämfört med enskild näringsverksamhet, och förslaget kommer att förstärka den skillnaden. Skattereduktion för förvärv av aktier som föreslås ges till fysiska personer bör omarbetas så att den även kan utgå vid start av enskild näringsverksamhet eller handelsbolag.

Lantbrukarnas Riksförbund ansåg att utredningen på ett mer seriöst och noggrant sätt borde ha prövat införande av s.k. riskkapitalkonton efter dansk modell, detta eftersom ett kontosystem är den enda skatteåtgärd av de fyra som nämndes i utredningsdirektiven som kan utformas neutralt med avseende på företagsform. Även FöretagarFörbundet beklagade att riskkapitalkonton avfärdats av utredningen och lade fram ett eget förslag till s.k. entreprenörskonto.

Ett flertal remissinstanser (bland annat FöretagarFörbundet, Aktiespararna, Aktietorget, Svenska Uppfinnarföreningen, Stävrullen Finans AB och Göran Nordlund) kritiserade utredningens gränsdragning när det gäller vilka aktier som ska förvärvas för att skattelättnaderna ska utgå. I direktiven anges att lättnaderna ska avse onoterade företag, men utredningen valde att använda begreppet

Skatteincitamentsutredningens förslag SOU 2012:3

90

icke marknadsnoterade aktier i stället. Det får till följd att företag som är noterade på s.k. handelsplattformar (First North, Aktietorget och Nordic MTF) faller utanför tillämpningen, vilket inte skulle ha varit följden om lättnaderna begränsats till onoterade aktier.

Ett antal remissinstanser (bland annat Aktiespararna, Aktietorget och Stävrullen Finans AB) delade inte utredningens bedömning att förslagen inte strider mot EU-rätten. Att rikta skattelättnaderna mot icke marknadsnoterade företag strider sannolikt mot EU:s statsstödsregler, enligt dem.

Några remissinstanser (Svenska Uppfinnarföreningen och Industrifonden) ansåg att förslagen även bör gälla för indirekta investeringar i mindre bolag, till exempel genom att investera i en fond eller i ett affärsängelbolag med den inriktningen. De hänvisar därvid till det brittiska systemet med skattelättnader för riskkapital. Industrifonden ansåg att Sverige i vart fall bör ha samma ambitionsnivå som Storbritannien när det gäller skatteincitament för riskkapital, och förslaget bör föras närmare det brittiska systemet.

91

4 Internationell utblick

4.1 Inledning

I detta kapitel redogörs för sex andra länders system för skatteincitament för riskkapital. Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av vilka länder som har valts ut och på vilka grunder samt en sammanfattning av kartläggningen. Därefter lämnas en mer detaljerad redogörelse av de utvalda ländernas system för skatteincitament.

4.2 Urval och sammanfattning

Kommittén har valt att närmare studera de system som finns i Storbritannien, Norge, Nederländerna, Irland, Portugal och Luxemburg, och som kan anses utgöra skatteincitament för riskkapital. Gemensamt för dessa system är att de syftar till att stimulera investeringar i näringsverksamhet. Beskrivningen av ländernas olika system ger en bred bild av på vilka sätt sådana skattelättnader som nu är i fråga har utformats på andra håll.

Samtliga länder som har studerats finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta är avsiktligt med beaktande av att kommittén särskilt ska ta hänsyn till EU-rättens regler om fria rörligheter och statligt stöd. De studerade systemen ska således vara anpassade till de regler om förbud mot diskriminering och statligt stöd som återfinns i EUF-fördraget.

Fyra av de sex granskade länderna riktar skattelättnaderna mot de fysiska personer som gör investeringarna (Storbritannien, Norge, Nederländerna och Irland). Det finns således en övervikt av länder som ger skattelättnader för riskkapital till ägarna, och intrycket är att den övervikten även skulle föreligga (kanske till och med förstärkas) om fler länder hade granskats.

Regelsystemen i Storbritannien och Irland har en hel del gemensamt, inte minst det faktum att de är relativt komplicerade. Det

Internationell utblick SOU 2012:3

92

norska systemet liknar ett NID-avdrag1 riktat till ägarna och är därför mer generellt och inte så tydligt inriktat mot riskfyllda investeringar.

I Portugal och Luxemburg görs avdraget i bolagen. Den portugisiska skattelättnaden är utformad på liknande sätt som det tidigare beskrivna tillskottsavdraget, se avsnitt 3.5. Skattelättnaden i Luxemburg är ett avdrag för bolag som investerar i andra bolag. Det skiljer sig därmed från tillskottsavdraget och det portugisiska avdraget eftersom dessa ges i relation till det tillskott som görs till det egna kapitalet.

Det framgår att EU:s regelverk får genomslag på dessa områden. Reglerna om statligt stöd måste iakttas och dessa skattelättnader notifieras som regel hos Europeiska kommissionen. Det brittiska EIS-systemet fick sitt statsstödsgodkännande 2009 och reglerna fick då ändras något för att helt överensstämma med de riktlinjer som kommissionen angett. Det nederländska systemet har inte fått klartecken av kommissionen och har därför inte införts än. Även EU:s övriga bestämmelser har inverkan på regelsystemen.

Det framgår också att reglerna som omgärdar denna typ av skattelättnader är relativt krångliga i flera av länderna. Såväl det brittiska som det irländska – och även i viss mån det ännu inte införda nederländska – systemet är omfattande med en mängd krav och spärregler. Kriterier som måste uppfyllas finns både för den fysiska person som ska få skattelättnaden och för det företag i vilket investeringen genomförs. I Storbritannien måste till exempel företagen ansöka särskilt om att få omfattas av EIS-reglerna, trots att skattelättnaden ligger hos den fysiska personen som ska göra investeringen.

4.3 Storbritannien 2

Storbritannien har sedan i början av 1980-talet system för skattelättnader för fysiska personers investeringar i onoterade bolag. Numera går systemet under benämningen ”Enterprise Investment Scheme” (EIS). EIS infördes den 1 januari 1994 och ersatte då ”Business Expansion Scheme” (BES) som hade funnits sedan 1983.

1 Se avsnitt 5.5 för en beskrivning av NID-avdrag. 2 Informationen i denna del är hämtad från Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar, SOU 2009:33, bilaga 9, s. 409 ff., ”Venture Capital Schemes Manual” (http://www.hmrc.gov.uk/manuals/vcmmanual/index.htm) samt ”An Introduction to the Enterprise Investment Scheme (EIS)”, januari 2011 (http://www.hmrc.gov.uk/eis/print.htm).

SOU 2012:3 Internationell utblick

93

BES låg till viss del till grund för det riskkapitalavdrag som fanns i Sverige under 1997 och 1998.

Syftet med EIS-reglerna är att underlätta för mindre, onoterade bolag att hitta externt kapital till verksamheten genom att erbjuda olika skattelättnader till fysiska personer som investerar i sådana företag.

För att skattelättnader ska utgå enligt EIS måste det emitterande bolaget uppfylla vissa krav. Bland annat får bolaget inte vara kontrollerat av något annat bolag eller inneha tillgångar vars värde överstiger ett visst belopp. Bolaget måste också ha färre än 50 heltidsanställda vid tidpunkten för emissionen. Vissa typer av verksamheter är undantagna från skattelättnaderna.

Tidigare gällde att den investering som låg till grund för skattelättnaden måste användas i verksamhet som bedrevs helt eller till övervägande del i Storbritannien. Detta kriterium är borttaget för aktier som emitteras den 6 april 2011 eller senare och har ersatts med att företaget nu i stället måste ha fast driftställe i Storbritannien.

Inom EIS finns det fyra olika typer av skattelättnader som framgår av punkterna nedan. De två förstnämnda lättnaderna omfattar bara investerare som inte har intressegemenskap med bolaget.

• Skattereduktion av inkomstskatt vid förvärv av onoterade aktier.

Reduktionen uppgår till 20 procent av kostnaden för aktierna, dock högst 100 000 brittiska pund.

• Undantag från kapitalvinstbeskattning vid avyttring av aktier som legat till grund och utnyttjats för skattereduktion av inkomstskatt enligt ovan.

• Rätt att dra av kapitalförlust mot annan inkomst, till den del skattereduktion inte gavs vid förvärvet.

• Uppskov med kapitalvinstbeskattningen om vinsten återinvesteras i ett onoterat ”EIS-bolag”.

Det finns olika villkor som investeraren måste uppfylla för att kunna ta del av skattelättnaderna, och de kan skilja sig åt mellan de olika typerna av lättnader. Bland annat kan nämnas att när det gäller skattereduktion för inkomstskatt så måste investeraren behålla aktierna under minst tre år.

De utvärderingar som gjorts av systemet tyder på att det har haft en viss positiv effekt. Utvärderingarna har dock vissa meto-

Internationell utblick SOU 2012:3

94

dologiska problem, som är svåra att undvika för denna typ av utvärderingar, och slutsatserna är därför osäkra.

Vid sidan av EIS finns det några andra skatteincitament som är värda att nämnas. Det finns ett system som är snarlikt EIS som kallas Venture Capital Trust scheme (VCT). Detta skatteincitament har samma syfte som EIS men medger att investeringarna i stället sker indirekt, genom särskilda fonder. Vidare fanns det mellan 2000 och 2010 ett system för skattelättnader som benämndes Corporate Venturing Scheme (CVS). Det var fråga om motsvarande skattelättnader som under EIS men i stället för skattelättnader till fysiska personer var det riktat mot juridiska personers investeringar. Det stödet upphörde den 31 mars 2010, men gäller fortfarande för investeringar gjorda före denna tidpunkt.

Som nämnts ovan godkände Europeiska kommissionen EIS och VCT i april 2009 vid prövningen mot statsstödsreglerna.

Den brittiska regeringen har aviserat utbyggnad av EIS under kommande år. Avsikten är att avdragsrätten ska utökas under 2011 från 20 till 30 procent av kostnaden för aktierna. Under 2012 ska flera av de gränsvärden som finns i systemet höjas. Det gäller storleken på de företag som omfattas, takbeloppet för totala investeringar per företag samt det årliga belopp som en fysisk person maximalt kan få avdrag för. Samtliga kommande förändringar av EIS genomförs dock endast under förutsättning att de blir godkända av kommissionen vid statsstödsprövningen.

4.4 Norge 3

Norge har inte några skattelättnader som uttalat syftar till att stimulera tillgången på riskkapital i mindre företag. Däremot finns det sedan den 1 januari 2006 ett system som innebär en lättnad i dubbelbeskattningen för utdelningar och kapitalvinster som ges till fysiska personer.

Grundprincipen är att en normalavkastning (eller en riskfri avkastning) på en given investering ska beskattas en gång och det sker i bolagssektorn. Utdelning med maximalt det belopp som motsvarar normalavkastningen ska därför inte beskattas hos mottagaren. Den utdelning som överstiger normalavkastningen är dock föremål för dubbelbeskattning och beskattas även hos mottagaren.

3 Informationen är hämtad från IBFD Tax Research Platform, Norway, Country Analyses, last reviewed 1 may 2011, samt från artiklar på http://www.skatteetaten.no/.

SOU 2012:3 Internationell utblick

95

Skattelättnaden gäller för utdelning och kapitalvinst på andelar i norska privata och publika aktiebolag, sparbanker, ömsesidiga försäkringsföretag, ekonomiska föreningar, investeringsfonder samt motsvarande utländska företag.

Den avsedda lättnaden i dubbelbeskattningen uppnås genom att fysiska personer som erhåller utdelning eller gör en kapitalvinst får göra ett avdrag motsvarande normalavkastningen.4 Avdraget beräknas per aktie och utgörs av anskaffningsutgiften för aktien multiplicerad med en räntesats som ska spegla en riskfri avkastning. Räntesatsen bestäms på årsbasis av det norska Finansdepartementet, utifrån den genomsnittliga tremånadersräntan på norska statsskuldsväxlar. För år 2010 uppgick räntesatsen till 1,6 procent.

Ränteavdraget kan inte användas för att skapa eller öka en kapitalförlust. Avdrag som inte kan utnyttjas under ett år får i stället rullas framåt och användas under kommande år mot utdelning eller kapitalvinst på aktier av samma slag och sort.

Som huvudregel gäller denna skattelättnad bara fysiska personer som är skattskyldiga i Norge. Även personer hemmahörande inom EES kan dock få avdraget. Avdraget beräknas då i samband med att de ansöker om återbetalning av innehållen källskatt.

4.5 Nederländerna 5

Nederländerna fick den 23 juli 2010 statsstödsgodkännande från EU-kommissionen för ett system med skattelättnader vid investeringar i små och medelstora företag. Såvitt framkommit var avsikten att skattelättnaderna skulle gälla från och med den 1 januari 2011. Införandet har dock blivit uppskjutet på grund av att stödordningen återigen har notifierats hos kommissionen. Det har inte gått att närmare utröna varför, men sannolikt rör det sig om ändringar i det ursprungligen godkända systemet.

Den tänkta skattelättnaden ska ges till fysiska personer som investerar i ett nederländskt litet eller medelstort företag eller ett litet eller medelstort företag med hemvist inom EES som har ett fast driftställe i Nederländerna. Lättnaden innebär ett undantag

4 Avdraget kallas på norska för ”skjermingsfradrag”. IBFD använder termen ”shielding deduction”. 5 Informationen är hämtad från IBFD Tax Research Platform, Netherlands, Country Analyses, last reviewed 15 april 2011.

Internationell utblick SOU 2012:3

96

från en schabloniserad kapitalbeskattning6 under fem år samt en skattereduktion för inkomstskatt7 med 7,5 procent av den gjorda investeringen (dock högst 2 813 euro).

Skattelättnaden medges såväl vid direkta investeringar i små och medelstora företag som vid investeringar via fonder, under förutsättning att fonden investerar minst 70 procent av sitt kapital i små och medelstora företag. Därutöver gäller följande villkor:

• Aktierna ska vara onoterade. Notering på vad som motsvarar en handelsplattform synes vara tillåtet.

• Emissioner som grundar skattelättnader får inte överstiga 1,5 miljon euro per år.

• Aktierna måste innehas i minst tre år. Om aktierna säljs tidigare upphör avdragsrätten retroaktivt.

• Det företag som emitterar aktierna får inte ha ekonomiska problem och får inte heller vara verksamt i särskilda branscher, bland annat varvs- och stålindustrin.

Nederländerna har även ett generellt avdrag för fysiska personers investeringar i enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Avdraget får göras i box 3 (se not 6) och uppgår till 55 476 euro per skattskyldig. Det kan fördubblas till 110 952 euro för den som är gift och som efter begäran får ett avdrag flyttat från den ena till den andra maken. En mängd kriterier måste vara uppfyllda för att avdraget ska medges.

4.6 Irland 8

Irland har ett system som kallas Business Expansion Scheme (BES), vars syfte är att främja fysiska personers investeringar i mindre bolag.

Skattelättnaden ges till fysiska personer som tecknar sig för aktier i onoterade små och medelstora företag. Om de kvalificerar

6 ”Income from savings and investments”, box 3 enligt det nederländska systemet. Motsvarar närmast den svenska avkastningsskatten. En beräknad nettoinkomst beläggs med en schabloniserad avkastning om 4 procent som beskattas med 30 procent. 7 Inkomster beskattas för närvarande med en skattesats på 1,85 procent upp till ca 18 600 euro, 10,8 procent mellan ca 18 600 och 33 400 euro, 42 procent mellan ca 33 400 och 55 700 euro och 52 procent därutöver. För de två lägsta inkomstklasserna utgår även socialavgifter med 31,15 procent. 8 Informationen är hämtad från IBFD Tax Research Platform, Ireland, Country Analyses.

SOU 2012:3 Internationell utblick

97

sig för skattelättnaden får de dra av hela kostnaden för aktierna mot skattepliktig inkomst. Avdrag ges med högst 150 000 euro per år.

Det emitterande bolaget måste vara ett irländskt aktiebolag med hemvist i Irland, ett bolag bildat i en annan stat inom EES med hemvist i Irland, eller ett bolag bildat i en stat inom EES med hemvist i en sådan stat som genom en filial bedriver verksamhet i Irland. Vidare måste bolaget bedriva verksamhet av viss art.9 Det finns flera begränsningar av skattelättnaden med utgångspunkt i det emitterande bolagets status, till exempel kan bolag inom kol-, stål- och varvsindustrin inte kvalificera sig för avdraget. Bolaget får heller inte, ensamt eller tillsammans med andra intresseföretag, ta in mer än sammanlagt 2 miljoner euro, eller 1,5 miljoner euro under en sexmånadersperiod, inom ramen för denna skattelättnad.

Den fysiska person som gör investeringen får inte (ensam eller tillsammans med närstående) inneha mer än 30 procent av bolaget eller på annat sätt ha kontrollen över bolaget. Det finns ett antal stoppregler för att hindra avdrag, bland annat när kapital tas ut från bolaget av investeraren eller när investeraren är garanterad en riskfri avkastning. Vidare måste den fysiska personen äga aktierna i minst fem år. Det finns också möjlighet att erhålla avdraget genom att investera genom en för ändamålet godkänd investeringsfond.

Irland har även en mer generös variant av BES som riktar sig till fysiska personer som slutar en anställning för att starta ett eget företag.10 De kan under vissa förutsättningar erhålla återbetalning av skatt för de sex föregående åren, dock högst 100 000 euro.

Målsättningen är att BES den 31 december 2013 ska ersättas med ett enklare och mer omfattande system benämnt ”Employment and Investment Incentive Scheme” (EIIS). Först måste dock EIIS godkännas av EU-kommissionen. Det finns en del skillnader mellan systemen. Begränsningen till ”qualifying trade” föreslås slopas, men det kommer fortfarande att finnas en del branscher och verksamheter som inte kommer att kunna ligga till grund för avdraget. Vidare föreslås att tiden som aktierna måste ägas minskas från fem till tre år. Det föreslås även att beloppsgränserna ökas för vad som inom systemet kan tas in som nyemission. Den totala

9 ”Qualifying trade” – verksamhet som kvalificerar för den särskilda skattesatsen om 10 procent, eller hade kvalificerat för denna skattesats om den funnits kvar, gäller främst tillverkningsföretag men även företag i vissa tjänstebranscher. 10 The ”Seed Capital Scheme”.

Internationell utblick SOU 2012:3

98

gränsen föreslås också höjas från 2 till 10 miljoner euro, med en årlig gräns om högst 2,5 miljoner euro.

4.7 Portugal 11

Portugal har en form av tillskottsavdrag på bolagsnivå som är begränsat till små och medelstora företag. Det innebär att små och medelstora företag får dra av tre procent av det kapital som tillskjutits vid bildandet eller vid en nyemission under förutsättning att aktieägarna är fysiska personer, riskkapitalbolag eller särskilda kvalificerade affärsänglar, samt att bolagets inkomst beräknas på ett särskilt sätt.

Skattelättnaden är tidsbegränsad och gäller för kapitaltillskott till och med 2013.

4.8 Luxemburg 12

Luxemburg har en skattelättnad på bolagsnivå för vissa riskkapitalinvesteringar. Det rör sig om investeringar som ska finansiera införandet av ny teknologi eller tillverkningsmetoder. Det investerande företaget erhåller ett ”bevis”13 som medför att avdrag får göras motsvarande det belopp som anges i beviset. Avdraget får maximalt uppgå till 5 miljoner euro per investering och får inte heller överstiga 30 procent av det investerande bolagets skattepliktiga inkomst.

11 Informationen är hämtad från IBFD Tax Research Platform, Portugal, Country Analyses. 12 Informationen är hämtad från IBFD Tax Research Platform, Luxemburg, Country Analyses. 13 ”Venture capital investment certificate”.

99

5 Alternativa förslag

5.1 Inledning

Kommittén har diskuterat alternativ till de förslag som nu lämnas. En del av diskussionen har handlat om vad som är lämpligast, att lägga skatteincitamentet på ägarnivå eller bolagsnivå. Det fanns i kommittén ingen klar majoritet för det ena eller det andra alternativet. Därför inriktades arbetet tidigt mot att ta fram både ett alternativ på ägarnivå och ett på bolagsnivå.

Kommittén har diskuterat två alternativ på ägarnivå utöver riskkapitalavdraget. Det rör sig om en skattereduktion för förvärv av aktier – ett förslag som lämnades av Skatteincitamentsutredningen – och ett grundavdrag i inkomstslaget kapital. Också på bolagsnivå har två alternativ, utöver emissionskrediten, diskuterats: ett s.k. tillskottsavdrag – ett alternativ som lades fram i ett särskilt yttrande till Skatteincitamentsutredningens betänkande – och ett avdrag för en fiktiv ränta på eget kapital (s.k. NID-avdrag). I detta kapitel redogörs kortfattat för dessa alternativ och på vilka grunder som kommittén har valt att inte gå vidare med dem.

5.2 Skattereduktion för förvärv av aktier

Skatteincitamentsutredningens förslag om en skattereduktion för förvärv av aktier innebär att en fysisk person som förvärvar aktier i ett onoterat svenskt aktiebolag kan få skattereduktion med 20 procent av betalningen, högst 100 000 kronor per år. Förslaget har likheter med kommitténs förslag om ett riskkapitalavdrag. Den huvudsakliga skillnaden mellan förslagen är att Skatteincitamentsutredningens förslag innebär en definitiv skattelättnad medan riskkapitalavdraget är att likställa med en skattekredit. Skatteincitamentsutredningen över-

Alternativa förslag SOU 2012:3

100

vägde också en modell med en skattekredit, men stannande för alternativet med en definitiv skattelättnad.1

Kommittén förordar en skattekredit framför en definitiv skattelättnad. Det finns flera skäl till detta.2 Företagets likviditet påverkas inte av valet mellan en skattekredit och en definitiv skattelättnad. Däremot ökar riskerna för skatteundandragande när åtgärden innebär en definitiv skattelättnad, vilket kräver omfattande spärregler. Ett annat skäl är att den offentligfinansiella kostnaden för en definitiv skattelättnad är avsevärt större än för en skattekredit.

Utöver detta är det oklart om Skatteincitamentsutredningens förslag är förenliga med EU:s statsstödsregler. Kommittén har bland annat av det skälet valt att anpassa förslaget om ett riskkapitalavdrag till EU:s riktlinjer för statligt stöd till riskkapital. Förslaget är därför inriktat mot mikro- och småföretag i stället för mot icke marknadsnoterade bolag, vilket var fallet i Skatteincitamentsutredningens förslag.

5.3 Grundavdrag i inkomstslaget kapital

Ett grundavdrag i inkomstslaget kapital innebär att kapitalinkomster upp till ett visst belopp undantas från beskattning, och inkomster över beloppet får motsvarande avdragsmöjlighet. Avdraget kan på olika sätt avgränsas till att endast gälla vissa typer av kapitalinkomster. Givet en viss offentligfinansiell ram kan då ett större avdrag tillåtas. I stället för att vara ett generellt stöd till samtliga småsparare, till exempel till sådana som sparar i aktiefonder, kan åtgärden också få en mer riktad effekt mot att stödja försörjningen av riskkapital till småföretag. Man kan till exempel tänka sig att endast vissa kapitalvinster, till exempel från aktier i fåmansföretag, omfattas. Åtgärden kan i detta fall närmast liknas vid slopad skatt på sådana kapitalvinster upp till ett tak.

Den främsta fördelen med ett grundavdrag i inkomstslaget kapital är enligt kommittén att reglerna skulle vara enkla. En nackdel är att det skulle leda till årliga försäljningar av skatteskäl. En annan nackdel är att det inte är en träffsäker åtgärd, eftersom det inte är direkt kopplat till riskkapital. Kommittén anser av det skälet att ett grundavdrag i inkomstslaget kapital inte ryms inom direktiven.

1 För en utförligare beskrivning av Skatteincitamentsutredningens förslag, se avsnitt 3.3. 2 Se avsnitten 2.6.3 och 6.3.2.

SOU 2012:3 Alternativa förslag

101

5.4 Tillskottsavdrag

Skatteincitamentsutredningen föreslog dessutom ett s.k. utdelningsavdrag, se avsnitt 3.4. Förslaget innebär att ett icke marknadsnoterat bolag som tillskjutits kapital av fysiska personer antingen vid dess bildande, vid köp av lagerbolag eller genom nyemission ges en möjlighet att göra avdrag för lämnad vinstutdelning i syfte att införa en lättnad i dubbelbeskattningen. I ett särskilt yttrande framfördes ett alternativ till förslaget, ett s.k. tillskottsavdrag, se avsnitt 3.5. Alternativet tar bort kopplingen till kommande utdelningar genom att bolaget istället får ett schabloniserat avdrag under fem års tid som varje år uppgår till som mest 20 procent av vad fysiska personer har betalat för aktierna. Eftersom tillskottsavdraget inte är avhängigt att vinster delas ut förstärks kopplingen till det tillskjutna kapitalet.

En fördel med tillskottsavdraget är enligt kommittén att asymmetrin mellan eget och lånat kapital mildras. En nackdel med förslaget är att det kräver en hel del spärregler, vilket gör det komplicerat. En annan nackdel är att det enbart kommer till nytta för vinstbringande bolag och inte kommer nystartade företag till del. Kommitténs sammantagna bedömning är att ett tillskottsavdrag inte är det mest lämpliga alternativet av dem som diskuterades på bolagsnivå.

5.5 Avdrag för ränta på eget kapital (NID-avdrag)

Det har i den nationalekonomiska litteraturen inte framförts samhällsekonomiska argument för att skattemässigt gynna finansiering med lånat kapital framför eget kapital. Ett alternativ för att utjämna skillnaden är att införa ett s.k. NID-avdrag. NID står för ”notional interest deduction” och innebär ett avdrag motsvarande en fiktivt beräknad avkastning på det egna kapitalet. Ibland används också förkortningen ACE (allowance for corporate equity) för ett sådant system. Ett NID-avdrag kompletterar därmed avdragsrätten för räntor på lånat kapital och ger en symmetrisk behandling av de olika finansieringsformerna.

I dag finns det olika former av NID-avdrag, bland annat i Belgien, Lettland och Brasilien. I den s.k. Mirrlees-rapporten rekommenderar författarna att ett NID-avdrag införs i Storbritannien. Även i Holland finns det planer på att införa ett sådant avdrag.

Alternativa förslag SOU 2012:3

102

Att införa ett NID-avdrag är en offentligfinansiellt förhållandevis kostsam reform. I en studie av de Mooij uppskattas den offentligfinansiella kostnaden för ett NID-avdrag i 15 industriländer, däribland Sverige.3 Beräkningarna tyder på att bolagsskattebasen skulle minska med cirka 14 procent i genomsnitt för de 15 länderna om NID-avdrag infördes, vilket innebär en offentligfinansiell kostnad på i genomsnitt cirka 0,5 procent av BNP. I studien beräknas ett svenskt NID-avdrag medföra att bolagsskattebasen i Sverige minskar med cirka 13 procent. Det motsvarar cirka 54 miljarder kronor (= 0,13 x 4174), vilket skulle leda till minskade intäkter från bolagsskatten med cirka 14 miljarder kronor (= 0,263 x 54).

Kommittén anser att ett NID-avdrag är en intressant idé, men att det inte är ett lämpligt alternativ i detta delbetänkande. Det beror framför allt på den stora offentligfinansiella kostnaden som orsakas av att ett NID-avdrag träffar allt eget kapital och inte bara tillskott. Kommittén avser att återkomma till frågan i sitt slutbetänkande.

3 Se de Mooij, R. A. (2011), ”Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding Solutions”, IMF Staff Discussion Note 11/11. 4 Skattebasen för skatt på företagsvinster var 417 miljarder kronor 2011, se Beräkningskonventioner 2012, Finansdepartementet.

103

6 Riskkapitalavdrag

6.1 Inledning

Kommittén föreslår att fysiska personer kan få ett riskkapitalavdrag vid förvärv av andelar i vissa företag. Förslaget sammanfattas i det följande. Detta inledande avsnitt avslutas med en redogörelse för hur kapitlet är uppbyggt.

Riskkapitalavdraget får göras i inkomstslaget kapital med två tredjedelar av anskaffningsutgiften för andelarna. Andelarna ska ha betalats kontant och förvärvats vid bildandet av företaget eller vid en nyemission. Avdraget får uppgå till högst 1 miljon kronor per person och år.

För att riskkapitalavdrag ska få göras måste företaget som får tillskottet uppfylla följande krav.

-Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i en stat utanför EES med vilken Sverige har ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.

-Företaget ska ha färre än 50 årsarbetskrafter samt en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor beräknat på aggregerad nivå.

-Företaget måste ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor det år då betalning för emissionen sker eller året därefter.

-Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

-Företagets verksamhet ska till huvudsaklig del bestå av rörelse.

-Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

104

Riskkapitalavdrag får inte göras om aktiekapitalet har satts ned genom indragning av aktier och utbetalning till aktieägarna och inte heller om det nybildade företaget använt tillskottet för vissa särskilt angivna förvärv.

Sammanlagda tillskott från fysiska personer får uppgå till högst 20 miljoner kronor per företag och år.

Avdraget ska ses som ett tidigarelagt avdrag för anskaffningsutgiften, vilken normalt får dras av först när andelarna säljs. Detta får till följd att avdrag för hela anskaffningsutgiften inte får göras vid försäljningen i dessa fall. På grund av komplicerande faktorer i kapitalvinstbeskattningen föreslås en annan teknisk lösning än att bara slopa avdraget för anskaffningsutgiften vid försäljningen. I stället för att ändra i kapitalvinstberäkningen ska riskkapitalavdraget återföras till beskattning vid avyttringstillfället och anskaffningsutgiften dras av på samma sätt som i dag. Resultatet blir dock detsamma som om anskaffningsutgiften inte får dras av vid beräkningen av kapitalvinsten. Riskkapitalavdraget kan därmed betraktas som en skattekredit för de flesta personer och innebär endast en definitiv skattelättnad om andelarna inte säljs i framtiden.

I detta kapitel utvecklar kommittén förslaget om riskkapitalavdrag. Först behandlas kortfattat syftet med avdraget i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 redogörs för vissa frågor angående den övergripande utformningen av riskkapitalavdraget. Avsnitt 6.4 behandlar definitionerna av företag, koncern och mindre företag. I avsnitt 6.5 redogörs för vilka fysiska personer som kan få avdraget. Avsnitt 6.6 tar upp de villkor som uppställs för riskkapitalavdrag. I avsnitt 6.7–6.9 redogörs för underlaget för riskkapitalavdrag, avdragets storlek och återföring av avdraget. I avsnitt 6.10 diskuteras risker för skatteundandragande och kringgående. Förfarandefrågor med anledning av förslaget tas upp i avsnitt 6.11.

6.2 Syftet med förslaget om riskkapitalavdrag

Kommittén ska enligt direktiven lämna förslag på skatteincitament för att stimulera tillgången på riskkapital i bolagssektorn. Med riskkapital avses finansiering av ett företags tillskjutna egna kapital, oavsett graden av faktisk risk.

Ett förslag på skatteincitament kan konstrueras antingen som en skattelättnad för dem som tillskjuter nytt eget kapital till företag eller som en lättnad för de företag som tillförs nytt eget kapital.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

105

Riskkapitalavdraget är kommitténs förslag till skattelättnad för fysiska personer som tillskjuter nytt kapital till företag. I kapitel 7 lämnar kommittén ett förslag som riktar sig till de företag som tillförs nytt riskkapital.

Som angetts i avsnitt 2.6.2 bedömer kommittén att riskkapitalavdraget kan underlätta kapitaltillförseln i mindre företag. Med ett riskkapitalavdrag kan behovet av kapital från externa investerare minska eftersom företagaren själv ges möjlighet att satsa en större del. Det förhållandet att ägarens tillskott av eget kapital kan bli större medför också att det egna kapitalet räcker längre. Behovet av kapital från externa investerare skjuts därmed framåt i tiden, vilket i sin tur innebär att externa investerare kan få ett bättre beslutsunderlag när de överväger om de ska investera. Själva avdraget ökar också incitamentet att investera för såväl ägare som externa investerare, när de omfattas av reglerna.

Riskkapitalavdraget innebär en skattelättnad för eget kapital och minskar därför också den skattemässiga skillnaden mellan eget och lånat kapital.

Kommitténs uppfattning är att stimulansen bör ges i anknytning till tidpunkten för tillskottet. Kopplingen mellan tillskott och avdrag blir då tydlig för den fysiska personen som gör tillskottet. Effekten av och intresset för riskkapitalavdraget bör även bli större om det får göras så tidigt som möjligt.

Skatteincitamentsutredningens förslag om skattereduktion vid förvärv av aktier har beskrivits i avsnitt 3.3. I kommitténs direktiv anges att skatteincitamentsutredningens förslag kan vara en naturlig utgångspunkt för kommitténs första delbetänkande. Det nu framlagda förslaget om riskkapitalavdrag har vissa likheter med skatteincitamentsutredningens förslag om skattereduktion för förvärv av aktier. Till skillnad från det förslaget är emellertid kommitténs förslag utformat som ett avdrag som ska återföras till beskattning när andelarna avyttras. Det är således inte i praktiken en definitiv skattelättnad utan en skattekredit. En annan skillnad är att kommitténs förslag är mer inriktat mot tillskott till mindre växande företag genom att ett antal villkor ska uppfyllas av företaget. En tredje skillnad är att riskkapitalavdraget ges för tillskott upp till 1,5 miljoner kronor, jämfört med 500 000 kronor i utredningens förslag om skattereduktion.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

106

6.3 Övergripande utformning av riskkapitalavdrag

6.3.1 Avdrag i inkomstslaget kapital eller skattereduktion

Förslag: Skattelättnaden ska ges i form av ett avdrag i inkomst-

slaget kapital.

Kommittén har under arbetet valt mellan ett avdrag eller en skattereduktion, liknande den som föreslogs av Skatteincitamentsutredningen. Ett avdrag och en skattereduktion kan konstrueras så att de ger samma ekonomiska utfall för de skattskyldiga.

Det finns flera argument för att ge lättnaden som ett avdrag i stället för som en skattereduktion.

Avsikten med skattelättnaden är att den ska ses som ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften för andelarna. Förslaget innebär att en fysisk person ska få dra av en del av anskaffningsutgiften direkt vid förvärvet. Genom avdraget får den fysiska personen en skattekredit som kan utnyttjas fram till dess att andelarna avyttras. Kommittén anser att kopplingen till ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften blir tydligare om lättnaden också utformas som ett avdrag i inkomstslaget kapital. Så behandlas också anskaffningsutgiften i dag, när den dras av vid kapitalvinstberäkningen.

Ett avdrag är enklare att hantera när det gäller begränsat skattskyldiga. Ett avdrag i inkomstslaget kapital kan inte dras av mot andra inkomster än kapitalinkomster. Om lättnaden ges som en skattereduktion uppkommer frågan om reduktionen också ska kunna utnyttjas mot till exempel kupongskatt som betalas av personer som inte är bosatta i Sverige.

En effektiv skattelättnad kräver att alla kan utnyttja hela det belopp som de enligt beräkningen har rätt till. När det gäller så stora belopp som nu kan komma i fråga skulle detta inte vara möjligt utan att det införs en rätt att ta med överskjutande skattereduktion till senare år, eller att dra av den från tidigare års skatt. Detta gäller oavsett om lättnaden ges i form av en skattereduktion eller ett avdrag i inkomstslaget kapital. Det är dock viktigt att inte göra avsteg ifrån principen om beskattningsårets slutenhet. Det finns redan en mängd olika skattereduktioner, till exempel jobbskatteavdrag, underskott av kapital och RUT-avdrag. Ingen av dessa skattereduktioner får i dag föras över till senare eller tidigare beskattningsår. Ett avdrag däremot kan utformas så att det får dras av under flera beskattningsår. Ett exempel på ett sådant

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

107

avdrag är det slutliga avdraget för underskott av avslutad näringsverksamhet som enligt 42 kap. 34 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, får göras under tre år.

En skattereduktion innebär att det är den uträknade skatten som minskar, inte beskattningsunderlaget. Det innebär i sin tur att värdet av en skattereduktion är lika stort oavsett storleken på inkomsten, det vill säga oavsett om den skattskyldige tjänar mer eller mindre. Motsvarande gäller emellertid även för avdrag i inkomstslaget kapital, där en proportionell skatt för alla om 30 procent tillämpas.

6.3.2 Återföring eller definitiv skattelättnad

Förslag: Riskkapitalavdraget ska återföras.

Riskkapitalavdraget är utformat som ett avdrag för anskaffningsutgiften i inkomstslaget kapital. Kommittén har övervägt om avdraget ska återföras – helt eller delvis – eller inte alls.

Om avdraget inte ska återföras innebär det en definitiv skattelättnad som är lika stor som det skattemässiga värdet av avdraget, vilket i föreliggande förslag uppgår till 20 procent av andelarnas anskaffningsutgift (se avsnitt 6.8). Storleken på skattelättnaden påverkas i detta fall inte av när andelarna avyttras.

Om avdraget i stället ska återföras kan det betraktas som ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften på andelarna. Avdraget innebär då en skattekredit, som löper till dess att avdraget återförs. Skattekreditens värde begränsas till räntefriheten och ökar med kredittidens längd. Om avdraget återförs efter en mycket lång tid kan värdet beräkningsmässigt jämställas med en definitiv skattelättnad, det vill säga 20 procent av anskaffningsutgiften för andelarna.

En tänkbar lösning är också en successivt minskad återföringsskyldighet ju längre tid som går mellan avdrag och avyttring.

Om avdraget inte återförs blir skattelättnaden större än om avdraget återförs, särskilt för personer som äger aktien endast under en kort period. Detta innebär ett starkare incitament för investeraren. Därmed borde tillgången till riskkapital öka mera om avdraget inte ska återföras än om det ska återföras. Storleken på denna ytterligare ökning är dock svårbedömd. En följd av ett ytterligare ökat utbud av riskkapital är att enskilda företag skulle få

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

108

stärkt soliditet i motsvarande mån, vilket också innebär stärkt motståndskraft i ekonomiska nedgångar. Vidare blir den skattemässiga hanteringen vid avyttring av andelarna enklare om anskaffningsutgiften inte ska återföras jämfört med om den ska återföras.

Eftersom värdet av en definitiv skattelättnad är större än värdet av en (räntefri) skattekredit skulle den offentligfinansiella kostnaden bli högre utan återföring. Utan beteendeskillnader blir ett avdrag utan återföring omkring dubbelt så offentligfinansiellt kostsamt som ett avdrag med återföring. Den ökade kostnaden beräknas motsvara omkring 290 miljoner kronor per år när beteendeskillnader inte beaktas. Det finns dock skäl att tro att ett avdrag som ges utan återföring skulle ge upphov till ett annat beteende än om avdraget ska återföras.

Ett exempel på en sådan beteendeskillnad är att verksamhet läggs över i aktiebolag för att ägaren ska kunna utnyttja riskkapitalavdraget. Om avdraget inte ska återföras blir detta intressant för fler personer än om avdraget ska återföras. Det kan röra sig om enskilda näringsidkare som skulle välja att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform. En definitiv skattelättnad kan möjligen också bidra till att anställda väljer att bli företagare. Den som startar bolag med att sätta in minimikapitalet (50 000 kronor) kan få en skattelättnad på 10 000 kronor (= 50 000 x 2/3 x 0,30), under förutsättning att villkor om lönesumma m.m. uppfylls. För personer som står mittemellan att driva sin verksamhet som enskilda näringsidkare eller anställda och i eget aktiebolag kan en permanent skattelättnad möjligen få vågskålen att tippa över, vilket innebär att fler personer vågar satsa på att utveckla sitt företagande. Det är inte möjligt att göra en beräkning av den offentligfinansiella kostnaden av den ökade bolagiseringen, men om 1 000 personer som antingen är enskilda näringsidkare eller anställda skulle lägga över sin verksamhet i aktiebolag och skjuta till vardera 1,5 miljoner kronor1skulle en effekt bli minskade skatteintäkter med 300 miljoner kronor.

Kommittén har inte utrett ett avdrag utan återföring i alla detaljer. Det är av det skälet inte heller möjligt att redovisa en fullständig kostnadsberäkning av ett avdrag utan återföring. Om avdraget inte ska återföras krävs till exempel fler bestämmelser som förhindrar olika fall av oönskade skattefördelar som inte är aktuella

1 Det högsta avdrag som kan göras är 1,5 miljoner kronor per person och år, se avsnitt 6.8.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

109

om avdraget ska återföras. I det följande redovisas exempel på fall av oönskade skattefördelar som har identifierats.

Fall med oönskade skattefördelar

Om avdraget inte ska återföras blir det lönsamt för en fysisk person att tillsammans med andra starta ett företag och förvärva andelar i företaget enbart för att få ett riskkapitalavdrag. Efter en tid kan företaget läggas ner eller säljas. Därefter kan proceduren göras om i ett nytt företag med nya riskkapitalavdrag som följd. Detta gäller dock under förutsättning att de villkor som ställs på företaget är uppfyllda, såsom att den verksamhet som bedrivs i företaget till huvudsaklig del består av rörelse (se avsnitt 6.6.3). Vidare måste lönesumman i företaget under året för förvärvet eller året därpå uppgå till 300 000 kronor för att förvärven ska ge rätt till riskkapitalavdrag (se avsnitt 6.6.2). Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter ska betalas på denna lön, vilket minskar skattefördelen med detta förfarande.

Det är således även möjligt för en företagare med en redan etablerad verksamhet och tillräcklig lönesumma att tillsammans med vänner och närstående teckna aktier i företaget. Den överlikviditet som därigenom uppstår i företaget kan placeras i räntebärande tillgångar, till exempel obligationer. Efter en tid, när det inte längre finns något hinder mot att avyttra aktierna, kan tillgångarna säljas och aktierna lösas in av företaget. Ägarna har då fått en avkastning som åtminstone motsvarar skatteeffekten av avdraget, det vill säga 20 procent av tillskottet.

Ett annat fall som kan uppstå om avdraget inte ska återföras är att ägaren till kvalificerade andelar i ett företag gör en nyemission och finansierar den med en utdelning. Detta är möjligt om det finns ett sparat utdelningsutrymme. Utdelningen beskattas med 20 procent och ägaren får ett lika stort riskkapitalavdrag. Nyemissionen ökar anskaffningsvärdet på andelarna och leder därmed till att den skattemässiga vinsten sjunker. Ägaren kan genom denna transaktion minska skatten med betydande belopp utan att behöva ligga ute med några pengar och utan att företaget har tillförts nytt kapital. Preliminära beräkningar visar att denna typ av transaktioner

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

110

kan leda till betydande skattebortfall, i storleksordningen 400 miljoner kronor.2

Även andra fall av oönskade skattefördelar kan förekomma, till exempel att ägare som vet att företaget kommer att säljas inom några år genomför en nyemission några år innan försäljningen enbart för att få ett riskkapitalavdrag. Detta kan vara lönsamt också om pengarna behöver lånas upp.

De ovan beskrivna fallen kan leda till ett skattebortfall utan att företag med behov av kapital tillförs kapital. Om ytterligare villkor ställs för riskkapitalavdraget är det möjligt att det skulle kunna förhindra eller begränsa omfattningen av de beskrivna fallen och av andra liknande fall. Hur sådana villkor skulle kunna se ut är inte utrett. Villkoren bedöms generellt vara till nackdel för dem som använder avdraget på avsett sätt. Om till exempel en bestämmelse införs som förhindrar utdelningar ett antal år före och efter det riskkapitalgrundande tillskottet – vilket torde vara en nödvändig regel för att förhindra de två första fallen ovan – så är det till nackdel för seriösa användare. Dylika villkor är också en nackdel ur kapitalallokeringssynpunkt, eftersom kapital som kan ge högre avkastning utanför företaget på detta sätt låses in i företaget.

2 Beräkningen har gjorts på följande sätt. Den utgår från sålda andelar i fåmansföretag 2009. För att genomföra transaktionen krävs att det finns sparade utdelningsutrymmen. Vinsten uppgår till 20 procent av det belopp som nyemitteras. För att transaktionen ska vara värd att genomföras antas att ägaren ska tjäna minst 100 000 kronor på detta. Vidare antas att transaktionen genomförs maximalt tre gånger, det vill säga att maximalt 4,5 miljoner kronor nyemitteras. Av 18 500 personer som sålde andelar i fåmansföretag uppfyllde 1 650 följande villkor: att de sparade utdelningsutrymmena uppgår till minst 500 000 kronor (vilket innebär att ägaren kan göra minst 100 000 kronor i vinst), att företaget uppfyller lönekravet och att företaget faller inom definitionen av mindre företag. Dessa personer skulle sammanlagt kunna tjäna 550 miljoner kronor på transaktionen. Detta rör sig om siffror för 2009. Uppskrivet till 2013 års ekonomiska miljö blir det 600 miljoner kronor. Alla som har denna möjlighet kommer inte att utnyttja den. Å andra sidan kommer vissa personer som har sparade utdelningsutrymmen som är mindre än 500 000 kronor att utnyttja möjligheten. Vidare bygger beräkningen på faktiskt genomförda försäljningar 2009. Reformen skulle kunna göra det lönsamt för personer med stora sparade utdelningsutrymmen att genomföra transaktionen ett antal år och därefter sälja sitt företag, det vill säga nya försäljningar skulle kunna genereras av transaktionsmöjligheten. Beräkningen bygger enbart på delägare i fåmansföretag. För personer som inte klassas som delägare i fåmansföretag beskattas utdelningen med 25 procent. Ett rent arbitrage är därför inte möjligt för dessa personer. Transaktionen skulle ändå vara lönsam för dessa personer och vissa personer i denna grupp skulle därför också genomföra transaktionen. Sammantaget bedöms den förstnämnda effekten vara starkare än de tre sistnämnda, varför siffran justeras ned till 400 miljoner kronor. Detta är en preliminär bedömning.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

111

En modell med successivt minskad återföring

Kommittén har diskuterat en modell som innebär att den del av avdraget som ska återföras successivt minskar ju längre tid som går mellan avdrag och avyttring. En försäljning av andelarna året efter avdraget skulle då leda till att hela avdraget återförs till beskattning. Avdraget fungerar i denna situation alltså bara som en kortvarig, räntefri skattekredit. Om försäljning sker andra året efter avdraget återförs två tredjedelar av avdraget till beskattning, och om försäljning sker tredje året återförs en tredjedel av avdraget till beskattning. En försäljning av andelarna senare än tredje året efter avdraget skulle inte utlösa någon återföring av avdraget. I och med att avdraget återförs i vissa fall blir skattebortfallet något lägre än om avdraget aldrig återförs. Vid en återföring som successivt trappas av blir därför den varaktiga offentligfinansiella kostnaden inte lika hög som om permanent skattelättnad inträder direkt. Denna effekt bedöms dock som relativt liten, då innehavstiden av onoterade andelar generellt sett är mycket lång.

En successivt minskad återföring av avdraget skulle till viss del minska problemen med de oönskade skattefördelar som diskuterats ovan, eftersom andelarna måste innehas i minst tre år innan avdraget till fullo övergår till en permanent skattelättnad. Till exempel skulle de personer som enbart är ute efter en snabb förtjänst inte vara lika intresserade av att få avdraget. Detta är dock inte tillräckligt för att i tillräckligt stor utsträckning begränsa omfattningen av de nämnda fallen. I en modell med successivt minskad återföring skulle det alltså också krävas ytterligare villkor för att erhålla riskkapitalavdrag. Kommittén har inte undersökt hur sådana tillkommande villkor skulle utformas och kan därför inte heller bedöma i vilken mån skatteundandragande skulle kunna förhindras på ett adekvat sätt. Successivt minskad liksom utebliven återföring skulle innebära att skattereglerna blir mera komplicerade, vilket talar emot sådana regler. Å andra sidan kan det vara så att de personer som faktiskt skulle komma att hantera reglernas ökade komplexitet ofta har vana av andra svåra regelverk.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

112

Skattelättnadens tidsprofil

Riskkapitalavdraget minskar den asymmetriska skattemässiga behandlingen av lånat och eget kapital. Asymmetrin följer av att räntor får dras av som kostnader medan motsvarande avdrag inte får göras för utdelning. Avkastningen på investeringar som finansieras med eget kapital är på så sätt dubbelbeskattad. Detta leder till att vissa investeringsbeslut snedvrids, se avsnitt 2.3.3. Snedvridningen beror alltså på att företaget betalar bolagsskatt på den vinst som ska delas ut till aktieägarna. Eftersom bolagsskatt betalas varje år ökar därför snedvridningen beloppsmässigt över tiden. En skattelättnad som ska motverka denna snedvridning bör därför också öka över tiden.

Om riskkapitalavdraget inte ska återföras innebär avdraget en definitiv skattelättnad som inte ökar över tiden. Om avdraget ska återföras ökar däremot skattelättnaden med tiden. Det gäller också om återföringen successivt minskar med tiden, dock enbart under de år som minskningen pågår. I den modell som beskrivits ovan är den perioden tre år. Tidsprofilen på skattelättnaden överensstämmer alltså bättre med snedvridningen som orsakas av den nämnda asymmetrin om avdraget återförs än om det inte återförs, se avsnitt 2.6.3.

Kommitténs bedömning

Kommittén har övervägt om riskkapitalavdraget ska återföras – helt eller delvis – eller inte alls. Det finns både fördelar och nackdelar med att inte återföra avdraget. Fördelarna kan sammanfattas med att incitamentet att tillföra riskkapital blir starkare, eftersom skattelättnaden blir större. Att skattelättnaden blir större har emellertid också nackdelar. Riskerna för skatteundandragande gör det nödvändigt att införa fler villkor för att förhindra skatteundandragande om avdraget inte ska återföras. En negativ konsekvens av sådana villkor är att de skulle låsa in kapitalet i företagen. Dessutom stämmer tidsprofilen på skattelättnaden bättre överens med den snedvridning som dubbelbeskattningen av aktier ger upphov till om avdraget återläggs vid avyttring. Om avdraget återförs eller inte har inte någon effekt på företagens likviditet vid en given storlek på tillskottet.

Mot bakgrund av det ovan sagda anser kommittén att riskkapitalavdraget bör återföras. Hur återföringen ska gå till beskrivs i avsnitt 6.9.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

113

6.3.3 Vilka som kan få riskkapitalavdrag och när

Förslag: Fysiska personer som förvärvar andelar i mindre före-

tag får göra riskkapitalavdrag.

Avdrag får göras det beskattningsår då full betalning har erlagts för andelarna eller något av de två därpå följande beskattningsåren.

Villkoren för avdrag ska om inte annat anges vara uppfyllda vid utgången av betalningsåret.

Riskkapitalavdraget syftar till att öka företagens tillgång till eget kapital. För fysiska personer som skjuter till eget kapital till ett företag blir avkastningen dubbelbeskattad, genom att både bolagsskatt och kapitalinkomstskatt utgår på avkastningen. Lånat kapital är däremot enkelbeskattat eftersom räntan är avdragsgill för företaget. Riskkapitalavdraget jämnar till stor del ut den skattemässiga olikbehandlingen av eget och lånat kapital för fysiska personer.

3

Därmed fyller riskkapitalavdraget det dubbla syftet att öka företagens tillgång till eget kapital och att minska den skattemässiga asymmetrin mellan eget och lånat kapital. Aktiebolag som skjuter till kapital till andra aktiebolag blir normalt sett inte dubbelbeskattade eftersom utdelningen på s.k. näringsbetingade andelar är skattefri. Att ge aktiebolag ett riskkapitalavdrag skulle därmed inte utjämna någon skattemässig asymmetri. Tvärtom skulle en ny asymmetri skapas där investeringar i aktiebolagets egen verksamhet skulle vara missgynnade jämfört med investeringar i form av tillskott till andra företag. Därför föreslås att riskkapitalavdraget enbart ges till fysiska personer.

En fysisk person som vill göra avdrag för ett förvärv av andelar i mindre företag ska begära detta i sin inkomstdeklaration. Det får tidigast göras i deklarationen för det beskattningsår då full betalning har erlagts för andelarna. Med det avses att slutbetalning har skett.

Den fysiska personen har även möjlighet att göra riskkapitalavdrag de två beskattningsår som följer på betalningsåret. Det finns således en valmöjlighet för den skattskyldige när det gäller vid vilken tidpunkt som avdraget ska göras. Hela avdraget kan göras ett av de

3 Finansiering av företaget genom egen inlåning är enkelbeskattad medan tillskott i form av eget kapital är dubbelbeskattat.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

114

tre möjliga beskattningsåren, men det går även att dela upp avdraget på alla de tre åren. Möjligheten att göra avdraget under flera år införs i syfte att minska risken för att någon del av riskkapitalavdraget inte alls kan utnyttjas.

Kommittén anser att de definitioner och övriga villkor som uppställs för riskkapitalavdrag som huvudprincip ska vara uppfyllda vid utgången av betalningsåret. Andra tidpunkter som kan tänkas är exempelvis på dagen för emissionen eller den dagen när andelarna är slutbetalda. Det är en fördel om samma tidpunkt kan användas för samtliga villkor, och utgången av betalningsåret är den tidpunkt som ligger senast av de tänkbara tidpunkterna. Detta får till följd att det finns ett visst spelrum för att såväl företaget som den skattskyldige ska kunna se till att förutsättningarna för riskkapitalavdrag är uppfyllda i rätt tid. Gränsvärdena för att företaget ska vara ett mindre företagsamt kravet på ett visst minsta löneunderlag är emellertid uttryckta i årsbelopp. De ska därför bedömas med hänsyn till hela betalningsåret eller året därefter, beroende på vad som är tillämpligt.

I detta sammanhang bör det nämnas att rätten till riskkapitalavdrag inte är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Villkoren ska bedömas utifrån förhållandena vid avdragstillfället och det spelar ingen roll att förutsättningarna senare ändras. Om företaget till exempel året efter att riskkapitalavdrag har gjorts överstiger gränsvärdena för att vara ett mindre företag påverkas inte avdraget. Samma sak gäller om företaget exempelvis befinns vara på obestånd året efter det år då avdraget gjordes. Ändrade förutsättningar får dock inte blandas ihop med otillräckliga förutsättningar som uppdagas senare. Om det till exempel under året efter det år då avdraget gjordes visar sig att det avdragsgrundande tillskottet inte betalades kontant saknades förutsättningar för avdrag, men de omständigheterna kom inte fram förrän efter det att avdraget gjorts. Riskkapitalavdraget ska då omprövas.

6.4 Definitioner

I detta avsnitt går kommittén igenom definitionerna av företag och mindre företag som de ska förstås i detta sammanhang, och redogör för innebörden av uttrycken.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

115

6.4.1 Vad som avses med företag

Förslag: Riskkapitalavdrag får göras vid förvärv av andelar i

svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar eller i motsvarande utländska bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.

Avdrag får dock inte göras vid förvärv av andelar i investmentföretag, privatbostadsföretag, kooperativ förening eller sådan ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa föreningar.

Svenskt aktiebolag

Av kommitténs direktiv framgår att uppdraget främst tar sikte på aktiebolag. Kommittén har arbetat med detta som utgångspunkt och har inriktat förslaget mot sådana företag. Det innebär att förvärv av aktier och andelar i svenska aktiebolag och andra associationer som kan likställas med svenska aktiebolag ska medföra en rätt till riskkapitalavdrag.

Enskild näringsverksamhet och handelsbolag

Det finns flera skäl till att inte inkludera enskild näringsverksamhet och handelsbolag i systemet med riskkapitalavdrag.

Ett tidigt avdrag är generellt mer fördelaktigt än ett senare. För delägare i aktiebolag kan avdragsrätten för en kapitalförlust inte tidigareläggas på annat sätt än genom kapitalvinstbeskattningen. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har dock redan i dag något som kan betraktas som en motsvarande möjlighet. Underskott i startskedet får dras av som allmänt avdrag. Avdragsrätten gäller de första fem åren och får högst uppgå till 100 000 kronor per år, se 62 kap. 2–4 §§ IL. Det kan hävdas att riskkapitalavdraget för delägare i aktiebolag innebär en motsvarande möjlighet till tidigareläggning av förlustavdrag som redan finns för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Det ligger därmed i linje med systematiken att inte inkludera dessa företagare i riskkapitalavdraget.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

116

Vidare bör det påpekas att kapitalinkomst från handelsbolag och enskild näringsverksamhet är enkelbeskattad, eftersom den inte beskattas i företaget utan bara hos delägaren. Med hänsyn till att det föreslagna förtida avdraget för anskaffningsutgiften också kan ses som en lättnad i dubbelbeskattningen är det en naturlig följd att inte inkludera handelsbolag och enskilda näringsidkare. De tillhör inte den dubbelbeskattade sfären.

Slutligen kan det även nämnas att kapitalet i enskild näringsverksamhet och handelsbolag är lättrörligt. I handelsbolag är det i huvudsak bolagsavtalet mellan delägarna som avgör hur en enskild delägare får öka eller minska sitt kapital i bolaget. För enskilda näringsidkare är kapitalet än mer lättrörligt eftersom den enskilde själv fritt bestämmer om kapitalet i verksamheten ska öka eller minska. Att skapa ett system som ska stimulera kapitaltillförseln även för dessa associationsformer skulle kräva en omfattande lagstiftning och oförsvarbart komplicerade regler. Det krävs att reglerna motverkar missbruk genom att samma pengar sätts in och tas ut i syfte att generera skattemässiga avdrag upprepade gånger med samma kapital. De villkor som skulle behövas för att hindra missbruk skulle därför dämpa de positiva särdrag som är förknippade med dessa företagsformer, såsom enkelhet och kapitalets obundenhet. Även dessa omständigheter talar för att enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare inte ska omfattas av reglerna om riskkapitalavdrag.

Svensk ekonomisk förening

När det gäller ekonomiska föreningar som inte är kooperativa beskattas dessa i princip på samma sätt som aktiebolag.

Utdelning från en ekonomisk förening som grundar sig på gjorda inköp eller försäljningar eller liknande ska inte tas upp i inkomstslaget kapital till den del den innebär att den skattskyldiges levnadskostnader minskar, se 42 kap. 14 § IL. Skattefri återbäring av sådant slag torde dock inte med nuvarande utformning kunna användas eller omvandlas till ytterligare riskkapitalavdrag, varför skattefriheten i sig inte är något hinder för att inkludera ekonomiska föreningar i riskkapitalavdraget. Bara kooperativa föreningar har avdragsrätt för sådan utdelning.

Det saknas sådana skillnader mellan aktiebolag och ekonomisk förening som skulle kunna motivera en olikartad behandling. Kom-

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

117

mittén anser att även svenska ekonomiska föreningar som är föremål för ekonomisk dubbelbeskattning (som saknar avdragsrätt för utdelning) ska omfattas av reglerna.

Utländska motsvarigheter till svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening

Med hänsyn till EU:s regelverk måste samma rätt till avdrag erbjudas även den som tillskjuter kapital till ett utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening och som har säte inom EES. Kommittén gör i avsnitt 8.2.2 bedömningen att riskkapitalavdrag också bör ges vid tillskott till företag som hör hemma i en stat utanför EES som Sverige har ingått ett skatteavtal med, om avtalet innehåller en artikel om informationsutbyte.

Särskilda bestämmelser för vissa juridiska personer

För företag som är investmentföretag eller privatbostadsföretag finns speciella beskattningsregler. Det finns även speciella beskattningsregler för kooperativa föreningar och för sådan ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa föreningar. Särskilt kan nämnas att investmentföretag, kooperativ förening och sådan ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa föreningar i de flesta fall har rätt till avdrag för lämnad utdelning, se 39 kap. 14 § och 22–24 a §§ IL. Privatbostadsföretag ska inte ta upp inkomster och dra av utgifter hänförliga till sina fastigheter, se 39 kap. 25 § IL.

Med hänsyn till att dessa företagsformer beskattas på annat sätt än aktiebolag anser kommittén att de inte bör omfattas av de föreslagna reglerna om riskkapitalavdrag. Förvärv av andelar i investmentföretag, privatbostadsföretag, kooperativ förening eller sådan ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa föreningar ska således inte medföra rätt till avdrag.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

118

Uttryck med motsvarande innebörd

När det i detta kapitel talas om företag avses, om inget annat anges särskilt, alla aktiebolag och ekonomiska föreningar – svenska såväl som utländska motsvarigheter – som omfattas av förslaget. Ekonomiska föreningar och utländska bolag kan vara tvungna att följa regler som inte alltid överensstämmer med de regler som gäller för svenska aktiebolag. Uttryck som används i lagtexten kan därför motsvaras av något annat uttryck med motsvarande innebörd. Vad som i förslaget sägs om aktiebolag, nyemission etc. kan vid tillämpning på de andra subjekten som omfattas avse motsvarande förfarande med en annan benämning. Skillnaden i uttryckssätt innebär dock inte att det är någon skillnad i tillämpningen av reglerna.

När förslaget beskrivs används genomgående uttrycket andel som benämning på de aktier och andelar som omfattas av förslaget. Med detta uttryck avses således aktier och andra andelar i sådana aktiebolag, ekonomiska föreningar och utländska motsvarigheter till dessa subjekt som förvärvet ska avse enligt definitionen.

6.4.2 Vad som avses med koncern

Förslag: Med koncern avses en koncern av det slag som avses i

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Som moderbolag räknas även andra juridiska personer än aktiebolag.

I 2 kap. 5 § IL anges att med svensk koncern avses en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt någon svensk lag bildar en koncern. Eftersom uttrycket koncern har olika innebörd i olika lagar bör uttrycket definieras särskilt i kapitlet om riskkapitalavdrag. Uttrycket har i förslaget främst betydelse för beräkningen av gränsvärdena när det gäller att avgöra om företaget är ett mindre företag, se avsnitt 6.4.3. Beräkningarna grundar sig på EU-rätten, och av de EU-rättsliga regleringarna framgår att med koncern avses samma som följer av 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551), förkortad ABL. Det innebär mycket förenklat att en juridisk person ingår i en koncern om den ägs till mer än hälften av ett svenskt aktiebolag. Kommittén föreslår att uttrycket koncern i reglerna om riskkapitalavdrag ska ha denna innebörd. För att säkerställa att även koncerner vars moderbolag inte är ett svenskt aktiebolag ingår i

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

119

definitionen föreslås ett tillägg där det framgår att som moderbolag räknas även andra juridiska personer än aktiebolag.

6.4.3 Vad som avses med mindre företag

Förslag: För att riskkapitalavdrag ska få göras krävs det att

tillskottet görs i ett mindre företag. Med ett mindre företag avses ett företag som har färre än 50 anställda, omräknat till årsarbetskrafter, och som har en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.

Ett företag är dock inte ett mindre företag om 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt.

Uppgifterna om antal årsarbetskrafter, årsomsättning och balansomslutning ska beräknas med hänsyn till såväl koncernföretag som vissa innehav i andra företag.

Det är nödvändigt att förslaget inte står i strid med EU:s regelverk om statligt stöd. Som framgår av resonemanget i avsnitt 8.3.2 krävs därför att bestämmelserna anpassas till EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag (2006/C 194/02). Ett av villkoren i riktlinjerna är att lättnaden begränsas till enbart små och medelstora företag. Att inkludera medelstora företag i åtgärden medför dock svåra tillämpningsproblem i och med att stöd till denna kategori bara godtas i vissa faser av företagets utveckling. Kommittén har därför stannat för att begränsa riskkapitalavdraget på så sätt att tillskottet måste göras till ett företag som uppfyller EU:s definition av små- eller mikroföretag.4

Med små- eller mikroföretag, eller mindre företag som de benämns i kommitténs förslag, avses företag med färre än 50 anställda, omräknat till årsarbetskrafter, samt med en årsomsättning eller en balansomslutning som understiger 80 miljoner kronor.

4 Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG), EUT L 124, 20.5.2003, s. 36. I det följande har ledning även hämtats från Den nya definitionen av SMF-företag, Europeiska kommissionens användarhandbok och mall för försäkran, från 2006.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

120

Vid beräkningen av antalet anställda och de finansiella beloppen ska uppgifterna hämtas från årsredovisningen för det senast godkända räkenskapsåret. För nyetablerade företag som ännu inte har något godkänt bokslut, eller i de fall då uppgifterna i årsredovisningen inte är tillförlitliga, ska det i stället göras en realistisk uppskattning baserad på tillgängliga uppgifter.

Överväganden angående omfattning och beräkning

Beräkningen av antalet årsarbetskrafter, årsomsättning och balansomslutning ska enligt EU-kommissionens definition göras med hänsyn tagen till såväl koncernföretag som andra företag där företaget har ett ägarintresse. Reglerna är komplicerade och kan vara svåra att tillämpa för de företag som omfattas. Det är dock viktigt att skattelättnader inte utgår för tillskott till företag som enligt kommissionens definition inte skulle ha varit ett litet företag eller ett mikroföretag om beräkningsreglerna i rekommendationen hade tillämpats i dess helhet. Det är därför inte ur ett EU-perspektiv möjligt att låta samtliga företag omfattas av förslaget, men av förenklingsskäl begränsa tillämpningen av beräkningsreglerna. Det torde dock av förenklingsskäl vara möjligt att minska kretsen av de företag som kvalificerar för riskkapitalavdrag. Mindre företag kan i statsstödshänseende behandlas mer förmånligt eftersom mindre företag generellt också har en mindre påverkan på konkurrensen. Med hänsyn till syftet med statsstödsreglerna bör det således inte vara något problem att ytterligare minska den gruppen. Att inskränka definitionen av små företag och mikroföretag till att omfatta färre företag bör därför enligt kommitténs bedömning vara förenligt med statsstödsreglerna.

Kommittén har övervägt ett krav på att företaget som gör emissionen ska vara fristående. Med fristående avses att företaget äger högst 25 procent av kapital- eller röstandelarna i något annat företag eller att högst 25 procent av företagets kapital- eller röstandelar ägs av något annat företag. Med ett sådant krav behövs inte de komplicerade beräkningsreglerna. Kommitténs uppfattning är dock att omfattningen av riskkapitalavdraget skulle bli alltför snäv med ett krav på fristående företag. Att företag väljer olika organisatoriska strukturer bör i så liten omfattning som möjligt påverka vem som kan få riskkapitalavdrag. Därför anser kommittén att reglerna bör tillämpas även vid tillskott i företag som ingår i en

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

121

koncern eller som har ett mindre andelsinnehav i ett annat företag, trots att det innebär krångligare beräkningsregler.

På skatteområdet har det tidigare diskuterats hur EU-kommissionens definition av små och medelstora företag skulle kunna införlivas i svensk lagtext. Regeringen överlämnade i oktober 2007 till riksdagen propositionen Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (prop. 2007/08:29). Förslagen i propositionen var då föremål för kommissionens prövning av statsstödsfrågan varför propositionen bordlades i utskottet i väntan på kommissionens beslut. Kommissionens beslut i december samma år innebar att åtgärden bara godkändes under förutsättning att den begränsades till att omfatta enbart små och medelstora företag enligt kommissionens definition. Den 1 februari 2008 remitterade Finansdepartementet en promemoria5 med de kompletteringar som behövdes för att anpassa förslaget i propositionen till kommissionens beslut. I promemorian förs ett resonemang om på vilket sätt som kommissionens definition av små och medelstora företag bör införlivas i svensk lag. Finansdepartementet konstaterade att kommissionens beslut i frågan inte ger utrymme för att avvika från EU:s definition av små och medelstora företag och att det därför är bäst att direkt knyta den svenska lagstiftningen till den EU-rättsliga definitionen. Med hänsyn till att kommissionens rekommendation inte har någon egen självständig rättslig ställning hänvisar lagtextförslaget i stället till den EG-förordning där definitionen av små och medelstora företag är inkluderad som en bilaga. Det föreslogs således att hela definitionen skulle införlivas i svensk rätt genom en direkt hänvisning i lagtexten.6

När det gäller det nu aktuella förslaget är förutsättningarna inte riktigt desamma som i förslaget om sänkta socialavgifter i tjänstesektorn. I förslaget för tjänstesektorn var begränsningen till små och medelstora företag påtvingad av statsstödsskäl medan det i detta förslag – utöver statsstödsskälet – också överensstämmer med syftet att begränsa förslaget till mindre företag. Förslaget om tjänstesektorn var tänkt att fungera som en varaktig skattelättnad med

5 Kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (dnr Fi2008/873). 6 Kommissionens beslut om att förslaget skulle begränsas till små och medelstora företag medförde att den ursprungliga propositionen sedermera återkallades. I remissbehandlingen av kompletteringspromemorian lyfte många remissinstanser fram att de negativa effekterna av begränsningen blev allt för stora. Se regeringens skrivelse om återkallelse av propositionen, skr. 2007/08:133.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

122

lägre socialavgifter och kommissionens definition är också utformad utifrån att statusen som litet eller medelstort företag ska vara något bestående. Förslaget om riskkapitalavdrag innebär däremot att bedömningen om företaget är ett mindre företag ska göras vid en viss tidpunkt. Begränsningen till mindre företag i detta förslag varken kräver eller motiverar att hela kommissionens definition omfattas. Kommittén har därför stannat för att det i detta fall är lämpligare att införliva definitionen i den svenska lagstiftningen genom att införa särskilda regler och att anpassa dessa till svenska förhållanden.

Beräkningsreglerna i EU-kommissionens definition

Till förslagets definition av mindre företag fogas ett antal bestämmelser som anger hur beräkningarna av gränsvärdena för årsarbetskrafter, årsomsättning och balansomslutning ska gå till.

I EU-kommissionens definition är företagets förbindelse med andra företag avgörande för hur beräkningarna ska göras. Förbindelserna delas in i följande tre kategorier.

Fristående företag. Definitionen av fristående företag är negativt bestämd på så vis att den kategorin omfattar alla företag som inte faller in under någon av de andra två kategorierna. Innebörden är att ett företag är fristående om det är helt självständigt (det vill säga att det inte har delaktighet i andra företag och att inget annat företag har delaktighet i företaget) eller om det kontrollerar mindre än 25 procent av kapital- eller röstandelarna i ett eller flera andra företag och/eller andra företag kontrollerar mindre än 25 procent av kapital- eller röstandelarna i företaget. Det finns vissa undantag från detta.

Partnerföretag. Ett partnerföretag är ett företag som kontrollerar minst 25 procent men högst 50 procent av kapital- eller röstandelarna i ett annat företag och/eller ett annat företag kontrollerar minst 25 procent men högst 50 procent av kapital- eller röstandelarna i företaget.

Anknutet företag. Ett anknutet företag motsvaras av vad som avses med koncernföretag i 1 kap. 11 § ABL. Två företag är anknutna om de mellan sig har någon av följande förbindelser:

-Ett företag innehar majoriteten (mer än 50 procent) av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

123

-Ett företag har rätt att utse eller avsätta en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.

-Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta företag eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar.

-Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag och som till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

För de olika kategorierna av förbindelser anges i EU-kommissionens definition hur gränsvärdena ska beräknas för de företag som tillhör respektive kategori.

Ett fristående företag tillämpar gränsvärdena genom att använda antal och belopp från den egna årsredovisningen eller årsbokslutet.

Ett partnerföretag måste till sina egna uppgifter lägga antal och belopp som motsvarar den andel av kapitalet eller rösterna (den högsta procentuella andelen ska användas) som det innehar i ett annat företag eller som innehas av ett annat företag. Det innebär att om AB1 äger 30 procent av AB2 ska AB1 till sina egna uppgifter lägga 30 procent av årsarbetskraften, årsomsättningen och balansomslutningen i AB2. De sammanlagda uppgifterna jämförs därefter med gränsvärdena för att se om AB1 är ett litet företag eller ett mikroföretag.

Ett anknutet företag måste till sina egna uppgifter lägga 100 procent av uppgifterna i samtliga koncernföretag. Normalt kan uppgifterna i koncernbalansräkningen användas, om sådan har upprättats. Finns det ingen koncernredovisning att använda måste alla koncernföretagens uppgifter läggas samman i sin helhet.

Utöver de nu nämnda huvudprinciperna för hur beräkningen ska gå till finns det också vissa undantag och särregler i kommissionens definition.

För fristående företag gäller att de kan behandlas som någon av de andra grupperna om ägarna har förbindelser sinsemellan. Exempelvis kan ett företag ha tre aktieägare som var och en äger 20 procent. Med betraktande av innehavens storlek var för sig är företaget fristående. Om de tre ägarna tillhör samma koncern (de är således anknutna till varandra) betraktas det fristående företaget i stället som partnerföretag eller anknutet företag, beroende på vilken ägarandel som koncernföretagen tillsammans får i företaget.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

124

Vidare finns det särskilda undantag som innebär att vissa kategorier av investerare får ha ett innehav om högst 50 procent av kapital- eller röstandelarna utan att det ägda företaget tappar sin status som fristående. Det rör sig om följande kategorier:

• Offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag och företagsänglar7.

• Universitet eller forskningscentra utan vinstsyfte.

• Institutionella investerare8, inklusive regionala utvecklingsfonder.

• Självständiga, lokala myndigheter9 med en årsbudget på mindre än 10 miljarder euro och färre än 5 000 invånare.

Om någon av de uppräknade investerarna innehar högst 50 procent i ett företag kan det företaget således ändå anses som fristående, förutsatt att investerarna inte är anknutna till varandra på det viset att deras uppgifter ska räknas samman.

För partnerföretag finns det också särskilda regler. Om partnerföretaget ingår i en koncern (eller har anknutna företag enligt definitionens terminologi) ska koncernens uppgifter läggas ihop först. Därefter kvoteras de aggregerade koncernuppgifterna för det företag som beräkningen ska göras, i förhållande till den andel av kapital- eller röstandelarna som motsvarar innehavet i partnerföretaget.

För att undvika alltför komplicerade beräkningar anger definitionen att partnerföretag bara behöver räknas med om de befinner sig i omedelbart tidigare eller senare marknadsled. Det innebär att partnerföretag till partnerföretag inte behöver tas med. Om det företag som ska göra beräkningen ingår i en koncern ska dock uppgifter för partnerföretag i motsvarande situation till samtliga koncernföretag påverka beräkningen.

Beräkningen för anknutna företag är i vissa fall utvidgad till att även omfatta oäkta koncerner. Av definitionen framgår att företag som upprätthåller någon av de angivna förbindelserna via en fysisk person eller en grupp av fysiska personer också ska anses som

7 Med företagsänglar avses enligt kommissionens definition fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar genom att investera eget kapital i icke börsnoterade företag. Ett ytterligare villkor är att företagsänglar inte får investera mer än 1 250 000 euro i ett och samma företag. 8 Med institutionella investerare avses investerare som handlar med stora volymer på uppdrag av ett stort antal enskilda mindre investerare, och som inte direkt deltar i ledningen av de företag som de investerar i, till exempel värdepappersfonder och pensionsfonder. 9 I den engelska versionen används local authority. Den närmaste svenska motsvarigheten är kommuner eller de stadsdelsnämnder som finns i vissa kommuner.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

125

anknutna företag. Det gäller dock bara om de berörda företagen helt eller delvis bedriver verksamhet inom samma eller angränsande marknader. Med en angränsande marknad avses enligt definitionen marknaden för en produkt eller tjänst i ett tidigare eller senare marknadsled.

Slutligen finns det ett generellt undantag när det gäller offentligt ägande. Ett företag kan inte anses tillhöra någon kategori som behandlas i EU-kommissionens definition om 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ. Regeln har tillkommit på grund av att offentligt ägande kan ge företag vissa fördelar – främst ekonomiska – gentemot andra företag som finansieras med privat riskkapital. Dessutom kan det vara svårt att ta fram relevanta finansiella uppgifter och uppgifter om antal anställda från offentliga organ. Denna regel gäller dock inte för de investerare som enligt uppräkningen ovan ingår i den utvidgade definitionen av fristående företag. Det kan exempelvis gälla universitet eller självständig lokal myndighet som enligt nationell rätt har status som offentligt organ. Sådana investerare får alltjämt kontrollera högst 50 procent av kapital- eller röstandelarna i ett företag, och det kontrollerade företaget anses ändå uppfylla definitionen.

Som tidigare har nämnts anser kommittén att beräkningsreglerna enligt kommissionens definition i tillämpliga delar bör tas in i reglerna om riskkapitalavdrag. Det sker i form av bestämmelser om beräkningen av gränsvärdena för att vara ett mindre företag.

En av undantagsreglerna införs dock inte i den svenska lagstiftningen. Det rör sig om den utvidgade definitionen av fristående företag när till exempel riskkapitalbolag, företagsänglar eller universitet har investerat i företaget. Möjligheten att tillämpa en utvidgad definition införs inte, vilket innebär att sådana investerare ska räknas med vid beräkning av uppgifterna. Det kommer i sin tur sannolikt att innebära att företag som har fått tillskott av investerare av detta slag kommer att hamna över gränsvärdena eftersom dessa investerare typiskt sett har hög omsättning och balansomslutning samt många anställda. De företag som har lyckats attrahera sådana investerare som anges i undantaget befinner sig dock normalt i en senare fas av företagets utveckling än vad riskkapitalavdraget är avsett att stimulera. Det stämmer därför enligt kommittén också överens med syftet att dessa investerare påverkar bedömningen av om företaget är att betrakta som ett mindre företag. Eftersom undantaget är till förmån för fristående företag uppstår det ingen risk för att tillskott till för

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

126

stora företag kan komma att omfattas av skattelättnaden när undantaget nu inte införs.

I författningskommentaren utvecklas närmare hur de enskilda paragraferna förhåller sig till kommissionens definition och tilllämpningen av reglerna belyses med exempel.

Särskilt om antalet årsarbetskrafter

Beräkningen av antalet anställda ska, på det sätt som anges i det föregående avsnittet, göras med hänsyn till det aktuella företagets förbindelser med andra företag.

Antalet anställda uttrycks i årsarbetskrafter. En person som arbetar i företaget eller för företagets räkning under hela året räknas som en årsarbetskraft. Personer som har arbetat deltid, som utfört säsongsarbete eller som inte har varit anställda under hela året ska räknas som delar av en årsarbetskraft.

Med uttrycket årsarbetskraft avses enligt förslaget

• en person som är anställd av företaget,

• en person som arbetar för företaget, som har en underordnad ställning i förhållande till detta och som enligt svenska regler jämställs med anställd, samt

• en delägare som är verksam i företaget.

Lärlingar och studerande som omfattas av ett lärlingsavtal eller följer en yrkesutbildning räknas inte till antalet anställda. Inte heller de som är föräldralediga eller tjänstlediga ska räknas in.

Bestämmelserna om beräkningen av antal årsarbetskrafter har hämtats från artikel 5 i EU-kommissionens definition. När det gäller vad som avses med uttrycket årsarbetskraft har de kategorier som ingår ändrats något i förhållande till hur de formuleras i kommissionens definition. Avsikten är dock inte att ändra innehållet i sak.

Den första kategorin benämns i förslaget som anställd och uttrycks i definitionen som löntagare. Därmed avses samma grupp av personer, anställda som får lön från företaget. Löntagare ska enligt kommissionen definieras med utgångspunkt i nationell arbetsrätt.

Nästa kategori avser en person som arbetar för företaget, som har en underordnad ställning i förhållande till detta och som enligt svenska regler jämställs med anställd. Den har överförts utan ändr-

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

127

ingar från kommissionens definition. Vad som avses är en person som formellt inte är anställd men som ändå ska betraktas som anställd. Det är svårt att hitta några tydliga exempel utifrån svenska förhållanden. Eftersom förslaget omfattar även tillskott till utländska företag finns det dock skäl att införa denna kategori i författningsförslaget. Om den inte införs i förslaget kan det uppkomma en risk för att tillskott till utländska företag medför riskkapitalavdrag, trots att företaget skulle ha haft mer än 50 årsarbetskrafter om kommissionens definition hade tillämpats direkt.

Slutligen ska också delägare som är verksamma i företaget räknas in. Den kategorin i förslaget är ett resultat av en sammanslagning av två kategorier i kommissionens definition. Dessa uttrycks i definitionen som

• de ägare som driver företaget, och

• de delägare som utövar en regelbunden verksamhet i företaget och som erhåller ekonomiska förmåner från företaget.

Avsikten är att förslagets enda kategori ska omfatta båda de kategorier som anges i definitionen. De ägare som driver företaget kan närmast anses motsvara sådana delägare som enligt inkomstskattelagen benämns som verksamma i betydande omfattning. En delägare som är regelbundet verksam i företaget bör motsvaras av någon som utan att vara verksam i betydande omfattning arbetar i företaget mer än tillfälligt. Det torde krävas att delägaren har någon form av återkommande uppdrag. Delägaren måste också få en ersättning för sin insats som har ett ekonomiskt värde.

Särskilt om de ekonomiska gränsvärdena

De ekonomiska gränsvärdena för omsättning och balansomslutning på 80 miljoner kronor är alternativa. Det räcker att företaget inte överstiger ett av dem för att kvalificera för avdraget. Möjligheten att välja mellan dessa två värden har införts för att garantera att företag som bedriver olika former av ekonomisk verksamhet behandlas rättvist. Exempelvis har företag inom handel och distribution till sin natur en högre omsättning än tillverkningsföretag och kan tjäna på att få välja balansomslutning som beräkningsgrund i stället.

I EU:s rekommendation anges de ekonomiska gränsvärdena i euro. Det är dock inte lämpligt att ha gränsvärden i euro i den

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

128

svenska lagstiftningen. Ett skäl emot detta är att växelkursen kan göra att ett företag når gränsen ett år, vilket det inte skulle ha gjort året tidigare. En sådan utformning av lagstiftningen brister i förutsägbarhet och rättssäkerhet. Det skulle dessutom innebära svårigheter för de företag som inte är vana att räkna om svenska kronor till euro. För de företag som nu är i fråga torde detta gälla den absoluta majoriteten. Beloppsgränserna bör således anges i svenska kronor i lagtexten. Gränsen i EU-definitionen är satt till 10 miljoner euro. Sett till den historiska utvecklingen av valutakursen har euron inte handlats lägre än till ungefär 8,70 kronor under den senaste femårsperioden, och det är under en ganska kort period som kursen legat under 9 kronor per euro. Med hänsyn härtill bör gränsen bestämmas till 80 miljoner kronor beräknat utifrån en kurs om 8 kronor per euro. Vid måttliga kurssvängningar finns då ingen omedelbar risk att gränsvärdena i EU-reglerna överskrids. Det ankommer dock på regeringen att följa kursutvecklingen framöver, så att de uppställda gränsvärdena inte riskerar att överskridas.

6.5 Vilka fysiska personer som har rätt till avdrag

Grundprincipen för riskkapitalavdraget är att avdrag ska få göras av alla fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.

Syftet med denna begränsning är att upprätthålla det grundläggande skattemässiga sambandet mellan inkomster och utgifter. Inkomster och utgifter är två sidor av samma mynt. Det är det förhållandet att en inkomst beskattas som gör att utgiften för att förvärva och bibehålla inkomsten får dras av vid beskattningen. Riskkapitalavdraget ska ses som ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften för andelarna. Anskaffningsutgiften ska i normala fall dras av vid den kapitalvinstberäkning som sker när andelarna avyttras. Således är kapitalinkomsten vid avyttringen den ena sidan av myntet och anskaffningsutgiften den andra. När en skattskyldig gör riskkapitalavdrag ersätter avdraget den framtida anskaffningsutgiften, och myntets två sidor består då av kapitalinkomsten och av riskkapitalavdraget.

För att det grundläggande sambandet mellan inkomster och utgifter inte ska brytas föreslås att riskkapitalavdrag bara ges till fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige för kapitalinkomsten på andelarna. Denna princip grundar sig på skattesystemets inre

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

129

sammanhang. Angående betydelsen av skattesystemets inre sammanhang i ett EU-rättsligt perspektiv, se avsnitt 8.1.1.

Grundprincipen om avdragsrätten innebär också att gjorda riskkapitalavdrag principiellt bör återföras om den kapitalvinst som motsvarar avdraget inte längre kan beskattas i Sverige. Bedömningen är dock att en sådan återföring skulle riskera att strida mot EU-rätten. För att systemet ska fungera praktiskt samt inte riskera att strida mot vare sig EU-rätten eller ingångna skatteavtal bör det i stället införas ett särskilt system för anstånd med skatt. Detta system behandlas i avsnitt 6.9.3.

6.5.1 Fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige för kapitalvinst på andelar

Förslag: För att få göra riskkapitalavdrag krävs att den skatt-

skyldige är obegränsat skattskyldig i Sverige, eller begränsat skattskyldig men ändå skattskyldig för en kapitalvinst på andelarna enligt den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229). Även dödsbon får göra riskkapitalavdrag för förvärv som har skett före dödsfallet. Kapitalvinsten får inte vara undantagen från beskattning enligt ett skatteavtal.

En fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige är enligt intern svensk rätt skattskyldig för alla sina inkomster här, således även för kapitalvinst på sådana andelar som omfattas av riskkapitalavdraget.

Obegränsat skattskyldig i Sverige är den som är bosatt här, den som stadigvarande vistas här samt den som har väsentlig anknytning hit och som tidigare har varit bosatt här, se 3 kap. 3 § IL. En fysisk person är med andra ord alltid obegränsat skattskyldig i Sverige så länge personen är bosatt här i landet eller stadigvarande vistas här. Men även den som har flyttat från Sverige, och som därmed inte längre är bosatt eller stadigvarande vistas här, kan vara obegränsat skattskyldig på grund av reglerna om väsentlig anknytning.

En begränsat skattskyldig fysisk person är bara skattskyldig i Sverige för vissa i inkomstskattelagen angivna inkomster. Den allmänna skattskyldigheten för en begränsat skattskyldig fysisk person omfattar inte kapitalvinster på andelar, se 3 kap. 18 § IL. Även en begränsat skattskyldig kan dock vara skattskyldig för

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

130

kapitalvinst på andelar i sådana företag som omfattas av riskkapitalavdraget. Skattskyldigheten för kapitalvinst på andelar regleras nämligen i 3 kap. 19 § IL. Där anges att en fysisk person som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på andelar, om personen under kalenderåret då avyttringen skedde eller något av de tio föregående åren har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige (tioårsregeln). Tioårsregeln gäller såväl för andelar i svenska som i utländska företag. Andelar i utländska företag omfattas dock bara om de förvärvats när den skattskyldige var obegränsat skattskyldig i Sverige. Ingångna skatteavtal kan i många fall inskränka tillämpningen av tioårsregeln.

Slutsatsen blir att riskkapitalavdrag ska kunna göras av den som är obegränsat skattskyldig i Sverige samt av den som enligt 3 kap. 19 § IL är skattskyldig för en kapitalvinst på andelarna i Sverige. Även dödsbon får göra riskkapitalavdrag för förvärv som har skett före dödsfallet. Den föreslagna bestämmelsen gäller dock med förbehåll att Sverige faktiskt kan beskatta kapitalvinsten, det vill säga att den inte är undantagen på grund av reglerna i ett skatteavtal.

6.5.2 Fysiska personer som aldrig har varit bosatta i Sverige

Det finns fysiska personer som inte är skattskyldiga för inkomstskatt i Sverige men som ändå betalar skatt eller avgift här i landet, till exempel fastighetsavgift på grund av innehav av en semesterbostad. Det finns även fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige enligt 3 kap. 18 § IL, men som aldrig varit bosatta eller stadigvarande vistats här. Det kan gälla en fysisk person med hemvist i ett annat land som har köpt en sommarstuga i Sverige som hyrs ut under en del av året. I det fallet är den fysiska personen skattskyldig i Sverige för inkomst från uthyrningen, och om fastigheten avyttras blir den fysiska personen skattskyldig för kapitalvinsten.

Gemensamt för dessa personer är att de aldrig har varit bosatta i Sverige. De kan inte jämföras med obegränsat skattskyldiga eller med obegränsat skattskyldiga som har flyttat från Sverige. Dessa personer är begränsat skattskyldiga i Sverige på grund av helt andra anledningar och de befinner sig i situationer som inte är objektivt jämförbara med varandra.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

131

Riskkapitalavdraget ska betraktas som ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften på andelarna. Fysiska personer som aldrig har varit bosatta i Sverige har heller aldrig varit skattskyldiga här för kapitalvinst på andelar. Det är således även förenligt med den tidigare nämnda EU-rättsliga principen om behandlingen av inkomster och utgifter inom skattesystemet att inte ge riskkapitalavdrag åt dessa personer.

6.6 Villkor för avdrag

Rätt till avdrag har den som förvärvat andelar i ett mindre företag. Vad som avses med företag och mindre företag framgår av avsnitt 6.4.

Därutöver finns det skäl att ställa vissa villkor för att avdrag ska få göras. I detta avsnitt redogörs för sådana villkor.

6.6.1 Förvärvsvillkoret

Förslag: För att riskkapitalavdrag ska få göras måste andelarna

ha betalats kontant och ha förvärvats vid bildandet av företaget eller vid en nyemission.

Med nyemission avses även tillskott till ekonomisk förening i form av medlemsinsats eller förlagsinsats.

Riskkapitalavdraget syftar till att öka tillgången på riskkapital i bolagssektorn genom ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften på andelarna. Det är således i linje med syftet att storleken på avdraget knyts till storleken på kapitaltillskottet. Avdrag ska därmed få göras för anskaffningsutgiften vid sådana förvärv som innebär att nytt kapital tillförs, vilket sker vid bildande av företag samt genom nyemission. Eftersom riskkapitalavdrag också ges vid tillskott till vissa ekonomiska föreningar anges att med nyemission avses även tillskott till ekonomisk förening i form av medlemsinsats eller förlagsinsats.

Andelarna ska ha betalats kontant. Apportemission, kvittning av fordran mot företaget eller liknande kan således inte grunda rätt till avdrag. Detta krav fanns också i det tidigare riskkapitalavdraget samt i Skatteincitamentsutredningens förslag.

Skälen för att ha ett krav på kontant betalning är främst att lättnaden ska stimulera tillväxtföretagens tillgång till riskkapital

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

132

samt även att gynna eget kapital framför lånat. I det perspektivet är det viktigt att företaget stimuleras till en reell förstärkning av det egna kapitalet och att bolagssektorn som helhet därmed tillförs nytt kapital. Kommitténs bedömning är att allmänt balansräkningsstärkande transaktioner, som till exempel att växla en skuld till aktieägaren mot nya andelar, inte faller in under sådant som bör stödjas av skattelättnaden. Ett krav på kontant betalning förenklar också kontrollen av åtgärden och eliminerar eventuella problem med värdering av tillgångar som annars skulle kunna uppstå.

6.6.2 Löneunderlagsvillkoret

Förslag: För att riskkapitalavdrag ska få göras krävs att företaget

har ett sammanlagt löneunderlag som uppgår till minst 300 000 kronor under betalningsåret eller under det beskattningsår som följer närmast efter betalningsåret.

Löneunderlaget ska beräknas på samma sätt som vid beräkningen av löneunderlaget i företag med kvalificerade andelar. Underlaget får bestämmas med hänsyn till andra företag som det aktuella företaget har förbindelser till.

För att riskkapitalavdrag ska få göras krävs att det företag till vilket tillskottet görs har ett löneunderlag som uppgår till minst 300 000 kronor för det år då andelarna betalas eller för det därpå närmast följande året.

Kommittén anser att riskkapitalavdraget i första hand bör stimulera tillskott till företag som har såväl potential som intresse av att växa. Av legitimitetsskäl ska avdraget inte uppmuntra till att fysiska personer bildar aktiebolag enbart för att förvärva kapitaltillgångar eller på annat sätt stimulera fysiska personer till att bilda aktiebolag enbart för att komma i åtnjutande av avdraget. Det ska heller inte innebära att staten bidrar vid kapitaltillskott till företag vars verksamhet bara består i att förvalta en privatpersons förmögenhet.

Under arbetets gång har kommittén övervägt om det skulle vara tillräckligt effektivt med enbart ett rörelsekrav, liknande det som fanns i Skatteincitamentsutredningens förslag om skattereduktion vid förvärv av aktier. Ett krav på rörelse utesluter dock bara renodlad kapitalförvaltning. Kommittén har därför stannat för att

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

133

föreslå ett krav på ett visst minsta löneunderlag förenat med ett krav på att företagets verksamhet till huvudsaklig del ska bestå av rörelse. De företag som inte bedriver rörelse betalar normalt inte heller ut någon lön, eftersom det är ett relativt dyrt sätt att tillgodogöra sig avkastningen från kapitalförvaltningen i företaget.

Det kan av praktiska skäl vara omöjligt att uppfylla löneunderlagsvillkoret under betalningsåret, till exempel om företaget bildas i slutet av året. Därför ges en möjlighet att uppfylla löneunderlagsvillkoret även under det år som följer närmast efter betalningsåret. Riskkapitalavdraget skjuts i dessa fall upp och får då tidigast göras för det därpå närmast följande beskattningsåret.

Löneunderlaget ska beräknas på samma sätt som löneunderlaget för kvalificerade andelar. Det är en fördel att använda en redan etablerad metod i stället för att införa ytterligare en metod för att beräkna löneunderlaget. Många investerare som kommer att dra nytta av riskkapitalavdraget har sannolikt redan i dag kvalificerade andelar, varför det blir lättare för dem att använda en känd metod. För att säkerställa att EU-rätten inte åsidosätts krävs dock ett mindre tillägg till dagens definition. Vissa avvikelser görs också från den nuvarande lydelsen i syfte att anpassa lagtexten till riskkapitalavdraget.

Hur löneunderlaget ska beräknas för kvalificerade andelar framgår av 57 kap. 17 och 18 §§ IL. Huvudregeln är att det utgörs av sådan kontant ersättning som hos arbetstagaren ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag. Denna huvudprincip korrigeras i detta förslag genom att ersättningen ska ha betalats ut under betalningsåret (det år då emissionen slutbetalas).

Bilförmåner och andra skattepliktiga förmåner som utgör underlag för sociala avgifter får inte räknas med i löneunderlaget. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket10 ingår inte heller ersättningar i form av pension eller ersättning som betalas till semesterkassa i löneunderlaget. Styrelsearvode ingår inte heller eftersom styrelseledamöter är att betrakta som uppdragstagare och inte som arbetstagare. Skattepliktig bilersättning och skattepliktig ersättning för ökade levnadskostnader ingår däremot i löneunderlaget.

10 Skatteverkets ställningstagande 2009-11-16 (dnr 131 764318-09/111).

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

134

Motsvarande ersättning till arbetstagare i utlandet ska också räknas med i löneunderlaget. Det gäller om företaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller en sådan utländsk motsvarighet som kan kvalificera för riskkapitalavdrag. Ersättning som inte ska tas upp på grund av sexmånadersregeln eller ettårsregeln i 3 kap. 9 § IL eller på grund av regler i skatteavtal ska också ingå i löneunderlaget.

Vissa kontanta ersättningar ska inte räknas in i löneunderlaget. Kostnadsersättningar motsvaras normalt av utgifter som ska dras av och ingår därför inte i underlaget. Kapitalvinst och utdelning på kvalificerade andelar som ska tas upp i tjänst ingår inte heller i löneunderlaget. Slutligen ska inte heller sådana löner som täcks av statliga bidrag tas med i beräkningen.

Löneunderlaget får bestämmas även med hänsyn till andra företag som det aktuella företaget har förbindelser med. Löner som betalas ut av andra företag får därmed läggas till löneunderlaget för det företag som beräkningen avser, på samma sätt som gäller för beräkningen av årsarbetskrafter, årsomsättning och balansomslutning. Se avsnitt 6.4.3 för en utförlig beskrivning av hur en sådan beräkning ska göras.

6.6.3 Branschvillkoret

Förslag: Riskkapitalavdrag får bara göras om företaget till huvud-

saklig del bedriver rörelse. Sådant avdrag får dock inte göras vid tillskott till företag som bedriver verksamhet inom varvs-, kol- eller stålindustrin.

Kommitténs uppfattning är att riskkapitalavdrag inte bör ges för tillskott till företag vars verksamhet till en inte obetydlig del består av ren kapitalförvaltning. Som uttalas i avsnitt 6.7.2 ska riskkapitalavdraget inte innebära att staten bidrar vid kapitaltillskott till företag vars verksamhet bara består i att förvalta en privatpersons förmögenhet. Att motverka avdrag vid tillskott till kapitalförvaltande företag är också ett sätt att minska risken för att regelverket utnyttjas på sätt som inte stämmer överens med syftet.

Det är lämpligt att använda det befintliga uttrycket rörelse vid utformningen av bestämmelsen. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel,

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

135

värdepapper eller liknande tillgångar. Om sådana tillgångar innehas som ett led i rörelsen, räknas innehavet dock till rörelsen.

Kravet bör vara att företaget som får tillskottet till huvudsaklig del bedriver rörelse. Det innebär att 75 procent eller mer av verksamheten i företaget ska bestå av annat än innehav av kontanta medel, värdepapper och liknande tillgångar. Noteras bör att det bara gäller innehav som inte innehas som ett led i verksamheten. Kassa, bankkonton och tillfälliga placeringar inom ramen för den bedrivna rörelsen ska således inte påverka bedömningen.

Riskkapitalavdrag får dock inte göras vid tillskott till företag som bedriver verksamhet inom varvs-, kol- eller stålindustrin. Detta andra led i branschvillkoret följer direkt av EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd för riskkapital. Det räcker med att en del av verksamheten bedrivs inom de angivna branscherna för att riskkapitalavdrag inte ska få göras.

För varvsindustrin gäller de definitioner som anges i rambestämmelserna om statligt stöd till varvsindustrin.11 Kortfattat innebär rambestämmelserna att riskkapitalavdrag inte får göras vid förvärv av andelar i företag vars verksamhet är varv, ägande av fartyg, nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg. Det följer av att även stöd till fysisk eller juridisk person som äger eller på annat sätt kontrollerar ett annat företag som bedriver sådan verksamhet omfattas av definitionen.

I syfte att avgränsa vad som är kolindustri anger riktlinjerna att med stenkol avses högvärdigt, medelvärdigt och lågvärdigt kol av klass A och B enligt den klassificering som FN:s ekonomiska kommission för Europa fastställt i det internationella systemet för kodifiering av kol. För stålindustrin gäller definitionen i bilaga I i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–201312 där stålindustri definieras som företag som är verksamma inom tillverkning av någon av de stålprodukter som räknas upp där.

11 EUT C 317, 30.12.2003, s. 11. 12 EUT C 54, 4.3.2006, s. 13.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

136

6.6.4 Obeståndsvillkoret

Förslag: Riskkapitalavdrag får inte göras för tillskott till ett företag

som är i ekonomiska svårigheter. Med att vara i ekonomiska svårigheter avses att ett företag vid tidpunkten för förvärvet är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning och kapitaltillskottet inte undanröjer skyldigheten, att ett företag har inlett ett förfarande om företagsrekonstruktion, eller att ett företag är på obestånd.

Av EU-kommissionens riktlinjer om statligt stöd för riskkapital13framgår att stöd inte får lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Företag i svårigheter definieras i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.14

Av definitionen i riktlinjerna framgår att ett företag är i ekonomiska svårigheter om det inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från offentliga myndigheter leder till att företaget med största sannolikhet försätts i konkurs på kort eller medellång sikt.

Oavsett storlek anses ett sådant företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag principiellt befinna sig i svårigheter under följande omständigheter:

-När över hälften av det tecknade kapitalet har förlorats och när mer än en fjärdedel av detta kapital förlorats under de senaste tolv månaderna.

-När det uppfyller villkoren i nationell lagstiftning för att vara föremål för ett kollektivt insolvensförfarande.

Även om ingen av de ovan nämnda omständigheterna föreligger, kan ett företag ändå anses befinna sig i ekonomiska svårigheter enligt definitionen. Detta gäller i synnerhet om vanliga tecken på sådana svårigheter har visat sig, såsom ökande förluster, sjunkande omsättning, växande lager, överkapacitet, minskande kassaflöde, stigande skuldsättningsgrad och finansiella kostnader samt ett sjunkande värde på nettotillgångarna.

13 Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag, (2006/C 194/02), EUT C 194, 18.8.2006, s. 2. 14 EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

137

Kommittén anser att den definition av ekonomiska svårigheter som anges ovan är svårtillämpad, och att den därför inte är lämplig att direkt implementera i den svenska lagstiftningen. Det är bättre att försöka använda etablerade svenska uttryck på området som så långt som möjligt motsvarar vad som anges i riktlinjens definition.

Den första omständigheten som anges ovan motsvarar när skyldighet inträder att upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § 1 ABL. Riskkapitalavdrag ska därför inte få göras vid tillskott till ett företag när det finns skäl att anta att företagets egna kapital, beräknat enligt vissa särskilda regler i 25 kap. 14 § ABL, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Av 25 kap. 14 § ABL framgår att i en kontrollbalansräkning får vissa justeringar göras jämfört med årsredovisningen. FAR har utfärdat en rekommendation om kontrollbalansräkning15 där det framgår att syftet med kontrollbalansräkningen är att klarlägga bolagets ställning och därmed underlätta bedömningen av om verksamheten kan drivas vidare. Därför får vissa avsteg göras från de principer som tillämpas i den ordinarie redovisningen. Detta leder till en mindre konsekvent tillämpning av försiktighetsprincipen till förmån för en redovisning av ställningen som i större utsträckning baseras på försäljningsvärden. Justeringarna kan bara förbättra ställningen i förhållande till den ordinarie redovisningen. Det som ska fastställas är om några tillgångar kan få ett högre värde eller om några skulder kan värderas lägre i kontrollbalansräkningen. Av detta följer att övervärden i företaget får tas fram i kontrollbalansräkningen.

Under arbetets gång har fråga väckts om kopplingen till upprättandet av kontrollbalansräkningen medför att hindret mot riskkapitalavdrag inträder redan när det ”finns skäl att anta” att företagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Det har inte utvecklats närmare i förarbetena vad som avses med ”finns skäl att anta”.16 I förarbetena till äldre lagstiftning uttalas dock att styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning när den har vetskap om att bolagets ekonomi har försämrats och misstanke finns att den kritiska gränsen har underskridits. Detta torde få bedömas med utgångspunkt i den kunskap om bolagets ekonomiska

15 FAR:s rekommendationer i redovisningsfrågor, RedR 2 Kontrollbalansräkning (december 2010). 16 Informationen i denna del är hämtad den 13 december 2011 från Norstedts kommentar till Aktiebolagslagen, via sökverktyget Zeteo.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

138

ställning som styrelsen faktiskt har. Orden ”beräknat enligt 14 §” i lagtexten markerar att styrelsens skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning på grund av misstanke om kapitalbrist gäller endast om det finns skäl att anta att kontrollbalansräkningen skulle utvisa att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det förhållandet att en balansräkning upprättad helt enligt tillämplig lag om årsredovisning utvisar eller skulle utvisa en kvalificerad kapitalbrist behöver alltså inte innebära att det är nödvändigt att upprätta en kontrollbalansräkning, om det är uppenbart att det finns dolda övervärden av det slag som får beaktas enligt 14 § som täcker bristen.

Det sagda innebär i princip att det egentligen inte finns ”skäl att anta” att det egna kapitalet är förbrukat förrän så faktiskt är fallet. Skäl att upprätta kontrollbalansräkning infaller inte förrän det finns skäl att anta att själva kontrollbalansräkningen, med hänsyn tagen till de särskilda värderingsregler som får tillämpas vid upprättandet, visar att kapitalet är förbrukat. Härav följer att det inte innebär några problem i detta hänseende att rättsföljden inträder vid upprättandet av kontrollbalansräkningen.

Däremot kan det finnas vissa oklarheter vad gäller tidsföljden. Om ett tillskott av kapital sker som undanröjer skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkningen bör det vara så att skyldigheten aldrig har förelegat. En sådan tolkning skulle också innebära att riskkapitalavdrag får göras för det tillskott som undanröjer skyldigheten. Bestämmelsen kan emellertid tolkas så att när tillskottet lämnas är företaget skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning och att riskkapitalavdrag därför inte får göras för detta tillskott. I syfte att undvika sådana oklarheter vid tillämpningen föreslås att bestämmelsen utformas så att riskkapitalavdrag inte får göras om företaget vid tidpunkten för förvärvet är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning och kapitaltillskottet inte undanröjer skyldigheten.

Även det andra förhållandet, i 25 kap. 13 § 2 ABL, som innebär en skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning bör diskvalificera från riskkapitalavdrag. Det handlar om att företaget saknar tillgångar för full betalning av en utmätningsfordran vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken.

Därutöver bör riskkapitalavdrag inte heller få göras vid tillskott till ett företag som är på obestånd enligt definitionen i 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672). Med obestånd i konkurslagens mening avses att företaget inte rätteligen kan betala sina skulder och att

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

139

oförmågan inte är endast tillfällig. Om obestånd föreligger ska företaget som huvudregel försättas i konkurs.

Av EU-kommissionens definition följer att ett företag även ska anses vara i ekonomiska svårigheter om det uppfyller villkoren för ett kollektivt insolvensförfarande. Vad som avses med kollektivt insolvensförfarande i definitionen är inte helt klart. Kommittén tolkar uttrycket som att det krävs någon form av medverkan från det allmänna för att det ska anses vara kollektivt. En privat uppgörelse mellan företaget och en eller flera av dess borgenärer kan således inte anses vara ett kollektivt insolvensförfarande. Däremot bör en förhandling om så kallat offentligt ackord anses vara ett sådant förfarande som avses i definitionen. Offentligt ackord regleras i 3 kap. lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion och sådana förhandlingar förs bara under ett förfarande om företagsrekonstruktion. Tillskott till ett företag som har inlett ett sådant förfarande ska inte medföra rätt till riskkapitalavdrag.

6.6.5 Andelar som förvaras på investeringssparkonto

Bedömning: Det behöver inte införas regler om att riskkapital-

avdrag inte får göras om andelar i företaget förvaras på ett investeringssparkonto.

Investeringssparkonto är en ny frivillig sparform som har införts från och med den 1 januari 2012.17 Tillgångar på investeringssparkonto är inte föremål för konventionell beskattning av utdelningar och kapitalvinster. I stället ska en schablonmässigt beräknad avkastning på marknadsvärdet av de tillgångar som förvaras på kontot tas upp varje år.

Bestämmelser om investeringssparkonto finns i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto. Sådana finansiella instrument som i princip utan begränsningar får förvaras på investeringssparkonto benämns i lagen investeringstillgångar. Finansiella instrument som inte är investeringstillgångar benämns kontofrämmande tillgångar och de får endast förvaras på kontot under en begränsad tid. Med investeringstillgångar avses finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

140

EES, finansiella instrument som handlas på en handelsplattform samt andelar i investeringsfonder. Sådana instrument är dock inte investeringstillgångar om innehavaren, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar som motsvarar minst 10 procent av kapital- eller röstandelarna i företaget. Vid denna bedömning ska även närståendes direkta eller indirekta innehav beaktas. Kvalificerade andelar är aldrig investeringstillgångar.

De andelar som får förvaras på investeringssparkonto kan i undantagsfall även uppfylla villkoren för riskkapitalavdrag. Det kan få till följd att riskkapitalavdrag får göras för tillskott till företag där utdelningar och kapitalvinster inte beskattas i det konventionella systemet. Utdelning kan då ske från företaget som inte beskattas hos mottagaren, varpå samma summa pengar tillskjuts företaget i form av nyemission och leder till ett avdrag om 20 procent för den som deltar i emissionen. En sådan transaktion ökar inte storleken på schablonbeskattningen eftersom marknadsvärdet på andelarna i företaget inte ändras.

Kommitténs uppfattning är emellertid att risken för icke avsett utnyttjande av riskkapitalavdraget tillsammans med investeringssparkonto inte ska överdrivas. För det första får kvalificerade andelar inte förvaras på investeringssparkonto, och sannolikt kommer en stor del av riskkapitalavdragen att hänföra sig till sådana andelar. För det andra så har regeln om att finansiella instrument inte får förvaras på investeringssparkonto om innehavaren äger minst 10 procent av kapital- eller röstandelarna i företaget tillkommit för att motverka skatteundandragande.18 Regeringen har i propositionen uttalat att 10 procents innehav är en lämplig avvägning och att det är osannolikt att så många delägare samarbetar för att göra skatteundandragande lönsamt.19 Motsvarande resonemang kan appliceras på riskkapitalavdraget. För att den beskrivna transaktionen ska vara intressant krävs att utdelning och nyemission görs i anslutning till varandra. En minoritetsägare har små möjligheter att påverka beslut om nyemission.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser kommittén att det inte behöver införas hinder för riskkapitalavdrag när andelarna förvaras på investeringssparkonto.

18Prop. 2011/12:1, s. 293295. 19 Nämnda prop. s. 294.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

141

6.7 Underlag för riskkapitalavdrag

Förslag: Underlaget för riskkapitalavdrag utgörs av den skatt-

skyldiges anskaffningsutgift för andelarna.

Sammanlagda tillskott till ett och samma företag av fysiska personer får högst uppgå till 20 miljoner kronor per företag och kalenderår. Om takbeloppet överskrids ska underlaget för riskkapitalavdrag sättas ned proportionellt.

Underlaget för riskkapitalavdrag är anskaffningsutgiften för andelar i företag som uppfyller de tidigare nämnda villkoren. Som angetts i avsnitt 6.3.3 ska andelarna vara slutbetalda under det aktuella beskattningsåret. Om en delbetalning har gjorts i december år 1 och slutbetalningen först i januari år 2 får båda betalningarna ingå i underlaget för beräkning av riskkapitalavdrag för beskattningsåret

2. Det har därvid ingen betydelse att en del av betalningen har skett under ett tidigare beskattningsår.

6.7.1 Takbelopp om 20 miljoner kronor per företag och år

För att överensstämma med EU:s regler om statligt stöd för riskkapital krävs ett årligt tak för avdragsgrundande tillskott, se avsnitt 8.3.2. Med hänsyn till att takbeloppet ska kunna kontrolleras av företagen, bör det utformas som ett högsta belopp för de tillskott som görs till företaget av fysiska personer.

EU-kommissionens riktlinjer anger en högsta gräns på 2,5 miljoner euro per år. Översatt till svenska kronor kan ett lämpligt gränsvärde vara 20 miljoner kronor per år. Lagstiftaren måste emellertid, på samma sätt som beträffande gränsvärdena för mindre företag20, bevaka valutakursutvecklingen. Om de EU-rättsliga gränsbeloppen riskerar att överskridas på grund av valutakursutvecklingen måste beloppsgränserna i den svenska lagstiftningen korrigeras.

För den emission som innebär att gränsen om 20 miljoner kronor överskrids krävs särskilda regler. Underlaget bör i dessa fall proportioneras på de fysiska personer som deltar i emissionen. Annars skulle det kunna uppstå situationer där det är oklart vem som ska reducera sitt underlag när gränsbeloppet överskrids. Vid

20 Se avsnitt 6.4.3.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

142

beräkningen av underlagen för riskkapitalavdrag ska därför varje fysisk person minska sitt underlag med ett belopp som motsvarar dennes andel av den del av emissionsbeloppet som överstiger 20 miljoner kronor. Följande exempel kan åskådliggöra tillämpningen.

En fysisk person A bildar ett aktiebolag år 1 med 100 000 kronor i aktiekapital. År 3 görs en nyemission om 21,5 miljoner kronor som tecknas av A och 40 andra fysiska personer. A tecknar sig för 1,5 miljoner kronor och de 40 andra fysiska personerna för 500 000 kronor vardera. Eftersom gränsen på 20 miljoner kronor per företag och år överskrids i och med nyemissionen år 3 ska underlagen för riskkapitalavdrag proportioneras. Varje person minskar sitt underlag med så stor andel som den överskjutande delen utgör av hela emissionsbeloppet. Den överskjutande delen är 1,5 miljoner kronor och hela emissionen är på 21,5 miljoner kronor, vilket innebär att alla som deltagit i emissionen får ett underlag för riskkapitalavdrag som uppgår till cirka 93 procent (= 1 – [1,5 / 21,5]) av anskaffningsutgiften (med andra ord minskar underlaget med cirka 7 procent). A får ett underlag för riskkapitalavdrag år 3 om 1 395 000 kronor. De 40 andra fysiska personernas underlag blir 465 000 kronor vardera. Totalt underlag för riskkapitalavdrag för nyemissionen blir således cirka 19 900 000 kronor (= 1 395 000 + 465 000 x 40).

6.8 Avdragets storlek

Förslag: Riskkapitalavdrag får göras med ett belopp som mot-

svarar två tredjedelar av underlaget. Avdraget får uppgå till högst 1 miljon kronor per år.

Om ett riskkapitalavdrag medför ett underskott i inkomstslaget kapital som får dras av i form av skattereduktion, ska hela den delen av underskottet som motsvarar riskkapitalavdraget minska skatten med 30 procent.

I föregående avsnitt behandlades hur underlaget för riskkapitalavdrag ska beräknas. När underlaget har bestämts får avdrag göras med två tredjedelar av detta underlag. Två tredjedelar av underlaget innebär den skattemässiga effekten av tillskottet blir 20 procent.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

143

Anledningen till att avdrag bara föreslås ges med två tredjedelar av anskaffningsutgiften är att det annars skulle uppstå arbitragemöjligheter vid förvärv av kvalificerade andelar. Om avdrag gavs med hela anskaffningsutgiften skulle det bli förmånligt att dela ut och därefter emittera in samma belopp. Utdelningen beskattas med 20 procent (förutsatt att utdelningen ryms inom gränsbeloppet) och emissionen ger ett riskkapitalavdrag som minskar skatten med 30 procent. Effekten skulle bli en kapitalrörelse som i slutändan bara innebär att aktieägaren har fått ett nettoavdrag om 10 procent. Genom att den skattemässiga effekten av riskkapitalavdraget motsvarar den lägsta skattebelastning som utgår i inkomstslaget kapital motverkas sådana förfaranden.

Den övre beloppsgränsen för riskkapitalavdraget bör enligt kommittén sättas till 1 miljon kronor per år, vilket motsvarar ett tillskott om 1,5 miljon kronor. Skatteeffekten av avdraget är 30 procent, vilken då blir högst 300 000 kronor per person och år.

Skattesatsen för avdraget ska som nämnts vara 30 procent. Det är viktigt att riskkapitalavdraget också blir värt 30 procent för alla fysiska personer, oavsett vilka övriga inkomster eller utgifter som de kan tänkas ha. I inkomstslaget kapital är alla avdrag värda 30 procent så länge som det finns inkomster att dra av mot. Ett underskott av kapital ska enligt 67 kap. 10 § IL dras av som en skattereduktion. Skatten ska minskas med 30 procent av underskott upp till 100 000 kronor. Underskott därutöver minskar skatten med 21 procent. För att riskkapitalavdraget alltid ska vara värt 30 procent och inte missgynna personer som har stora övriga avdrag i inkomstslaget kapital så krävs särskilda regler för underskott som överstiger 100 000 kronor. Ett nytt andra stycke föreslås i 67 kap. 10 § IL där det anges att ett underskott av kapital upp till storleken på riskkapitalavdraget alltid ska få dras av med 30 procent. För underskott som överstiger avdraget tillämpas de nuvarande reglerna. Följande exempel beskriver tillämpningen.

En fysisk person A har genom nyemission tillskjutit 1,5 miljon kronor till sitt eget aktiebolag AB1. A får därmed göra riskkapitalavdrag med 1 miljon kronor i inkomstslaget kapital. A har även inkomster av kapital – vinster på börsaktier – om 200 000 kronor och ränteutgifter på 500 000 kronor. Totalt blir resultatet i inkomstslaget kapital ett underskott på 1,3 miljoner kronor (= 200 000 – 500 000 – 1 000 000). Underskottet blir en skattereduktion och den del av underskottet som motsvarar riskkapitalavdraget ska minska skatten med 30 procent, eller med 300 000

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

144

kronor. Därutöver har A 300 000 kronor till i underskott och detta belopp ska behandlas i enlighet med de nuvarande reglerna. Det innebär att A får ytterligare skattereduktion med 30 procent av 100 000 kronor och 21 procent av 200 000 kronor, totalt 72 000 kronor (= 100 000 x 0,3+200 000 x 0,21). Sammanlagt blir skattereduktionen 372 000 kronor.

6.9 Återföring av riskkapitalavdraget

Kommittén har valt att utforma riskkapitalavdraget som en skattekredit i form av ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften på andelarna, se avsnitt 6.3.2. I följande avsnitt behandlas frågor om hur förslaget ska utformas när det gäller återföringen.

6.9.1 Metod för återföring

Förslag: Riskkapitalavdrag ska återföras i sin helhet det beskatt-

ningsår då andelarna avyttras.

För att säkerställa att återfört riskkapitalavdrag fullt ut kan kvittas mot kapitalförlust på andelarna ska återföringen ingå i den s.k. aktiefållan.

Riskkapitalavdraget är tänkt att motsvara ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften på andelarna. Till skillnad från vad som gäller vid ett andelsförvärv enligt dagens regler ska anskaffningsutgiften få dras av direkt i samband med förvärvet. I konsekvens därmed får den del av anskaffningsutgiften som svarar mot underlaget för riskkapitalavdraget inte dras av vid avyttringen. I annat fall skulle anskaffningsutgiften få dras av dubbelt.

Kommittén har övervägt att förhindra dubbla avdrag genom att anskaffningsutgiften inte ska få dras av vid avyttringen. En sådan konstruktion skulle medföra problem när det gäller förvärv av kvalificerade andelar. De olika beskattningsnivåerna inom inkomstslaget kapital skulle kunna leda till att ett riskkapitalavdrag blir mer värt för den skattskyldige om det i stället får dras av som anskaffningsutgift vid avyttringen. Beroende på andelarnas klassificering blir i så fall det skattemässiga utfallet av hela andelsinnehavet olika för olika personer. På grund härav har kommittén i stället valt en annan lösning.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

145

Den valda lösningen innebär att återföringen av riskkapitalavdraget hålls helt åtskild från kapitalvinstberäkningen. Riskkapitalavdraget görs i samband med andelsförvärvet och återförs när andelarna avyttras. Anskaffningsutgiften får dras av vid kapitalvinstberäkningen enligt precis samma regler som i dag. På så sätt har effekten av ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften åstadkommits samtidigt som beräkningen av kapitalvinsten inte har påverkats. Återföringen sker när andelarna avyttras vilket säkerställer att skatteeffekten det året totalt sett överensstämmer med hur det hade blivit om anskaffningsutgiften inte hade fått dras av, med undantag för de ovan nämnda skillnaderna i skattebelastning för olika slag av andelar.

Eftersom riskkapitalavdraget ska ses som ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften är det dock viktigt att återföringen i alla situationer skattemässigt kan matchas mot kapitalvinstberäkningen vid avyttringen. Kapitalvinsten ska således beräknas separat från återföringen, men resultatet av dem båda måste kunna utnyttjas mot varandra fullt ut. Avsikten är att avdraget ska få göras vid förvärvet och att skattebelastningen vid avyttringen ska bli i motsvarande mån högre. Vid avyttringen får den fysiska personen betalt för andelarna varför det inte innebär någon likviditetsmässig påfrestning att ta upp hela ersättningen som en inkomst i kapital. Det är särskilt viktigt att en matchning mellan återföringen av avdraget och redovisningen av det skattemässiga resultatet sker när avyttringen leder till en kapitalförlust. Om återföringen inte fullt ut kan kvittas mot kapitalförlusten finns det risk för att det sker en nettobeskattning vid avyttringen. Kapitalförluster på andelar får dras av i sin helhet mot kapitalvinster på andelar i den s.k. aktiefållan, se 48 kap. 20 § IL. Överskjutande del av kapitalförlusten får bara dras av med 70 procent. Om full kvittning inte kan ske av återföringen finns det risk för att riskkapitalavdraget återförs i sin helhet, men bara 70 procent av kapitalförlusten tillåts dras av mot återföringen. Återförda riskkapitalavdrag bör därför enligt kommitténs mening ingå i aktiefållan, så att en kapitalförlust på andelarna i sin helhet kan kvittas mot återföringen.

Det förhållandet att återföringen ska ingå i aktiefållan medför även att kapitalförluster i fållan blir mer värda i vissa fall. Om det återförda beloppet är högre än kapitalförlusten på de andelar som riskkapitalavdraget hänför sig till, kan kapitalförluster på andra delägarrätter kvittas i sin helhet mot det återförda beloppet. Detta

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

146

kan i viss mån mildra konsekvenserna av återföringen vid en förlustsituation.

Ett exempel som illustrerar tillämpningen finns i författningskommentaren till 48 kap. 20 § IL.

6.9.2 Avyttring av en del av innehavet

Förslag: Om endast en del av andelsinnehavet avyttras ska

genomsnittsmetoden tillämpas för att avgöra hur stor del av riskkapitalavdraget som ska återföras.

Det gäller dock inte om avyttringen beror på att företaget minskar aktiekapitalet genom indragning av aktier med återbetalning till den skattskyldige eller denne närstående. I sådana fall ska riskkapitalavdraget återföras med ett belopp som motsvarar två tredjedelar av återbetalningen.

Om den skattskyldige bara avyttrar en del av andelarna i företaget behövs det regler som anger hur återföringen av riskkapitalavdraget ska gå till.

Olika lösningar är tänkbara. En variant är att återföra hela det riskkapitalavdrag som den skattskyldige har gjort när någon andel i företaget avyttras. En annan möjlighet är att formulera reglerna om riskkapitalavdrag så att det belöper per andel. Då skulle någon av principerna om sist in, först ut eller först in, först ut kunna tillämpas vid delavyttringar. Ett tredje alternativ är att använda den etablerade metoden för beräkning av omkostnadsbeloppet vid andelsavyttringar, den s.k. genomsnittsmetoden.

Kommittén anser att det är en fördel att använda en redan etablerad metod. Principen om först in, först ut tillämpas inom lagerredovisningen, se 17 kap. 3 § andra stycket IL samt 4 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554). Genomsnittsmetoden å andra sidan har den fördelen att den redan i dag tillämpas vid avyttring av aktier och andelar. Därför har kommittén stannat för att genomsnittsmetoden ska användas för att fördela riskkapitalavdraget på samtliga andelar och därmed kunna avgöra hur stor del av riskkapitalavdraget som ska återföras vid en delavyttring. Se författningskommentaren till 43 kap. 20 § där det finns exempel på tillämpningen i denna del.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

147

Genomsnittsmetoden är således huvudregel vid avyttring av en del av innehavet. Från huvudregeln bör det dock göras ett undantag när del av innehavet avyttras genom inlösen. Med inlösen avses att företaget minskar aktiekapitalet genom indragning av aktier och återbetalning till ägarna. Särskilda bestämmelser när inlösen av aktier har skett före den avdragsgrundande emissionen behandlas i avsnitt 6.10.1.

Skälen för undantaget beskrivs lämpligast med ett exempel. Anta att en fysisk person A äger ett aktiebolag med 5 miljoner kronor i aktiekapital. När riskkapitalavdraget träder i kraft gör A en nyemission och tillskjuter 1,5 miljoner kronor till företaget, vilket medför ett avdrag med 1 miljon kronor och en skatteminskning för A om 300 000 kronor. Därefter inlöser företaget aktier till ett värde av 1,5 miljoner kronor och betalar ut det beloppet till A. Kapitalvinsten blir 0 i detta fall eftersom ersättningen är lika stor som anskaffningsutgiften. Avyttringen medför också att riskkapitalavdraget ska återföras. Enligt genomsnittsmetoden skulle då avdraget fördelas på samtliga andelar och ungefär 23 procent skulle behöva återföras (= 1,5 / 6,5) eller 230 000 kronor. Det innebär att trots att A tillskjutit och fått tillbaka ett lika stort belopp erhåller A ett nettoavdrag med 770 000 kronor, vilket minskar skatten med 231 000 kronor. Det avdraget kommer inte att återföras förrän resterande andelar i företaget avyttras.

Regelverket bör inte öppna för transaktioner som leder till riskkapitalavdrag trots att inget kapital i realiteten har tillförts bolagssektorn. Därför föreslås ett undantag när avyttring sker vid inlösen av aktier. I stället för att använda genomsnittsmetoden ska ett så stort belopp av riskkapitalavdraget återföras som motsvarar två tredjedelar av det belopp som betalas ut till den skattskyldige eller denne närstående i samband med inlösenförfarandet.

6.9.3 Återföring och anstånd när skattskyldigheten i Sverige upphör

Förslag: Gjorda riskkapitalavdrag ska återföras till beskattning

om en fysisk person, antingen såsom obegränsat eller begränsat skattskyldig, upphör att vara skattskyldig i Sverige för en kapitalvinst på andelarna. Detsamma gäller om kapitalvinsten blir undantagen från beskattning enligt ett skatteavtal.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

148

Anstånd ska medges med hela den skatt som hänför sig till återföringen. Anståndet upphör efter ett år, när den skattskyldige begär det eller när andelarna avyttras. När anståndet upphör efter ett år har den skattskyldige efter ansökan rätt till nytt anstånd, förutsatt att andelarna inte har avyttrats.

När ska gjorda riskkapitalavdrag återföras

Eftersom återföring normalt ska ske vid avyttring av andelarna krävs ett system som säkerställer att Sverige har möjlighet att få tillbaka den skatt som belöper på riskkapitalavdraget, även när kapitalvinsten inte ska tas upp här. I kommitténs uppdrag ingår att beakta riskerna för skatteundandragande. Det kan därför inte tillåtas att en fysisk person som har gjort riskkapitalavdrag flyttar ut från Sverige och att Sverige efter en tid därmed förlorar möjligheten att beskatta återföringen av avdraget. Som nämnts ovan är Sveriges möjligheter att beskatta en kapitalvinst på andelarna beroende av olika omständigheter. Det är dock säkert att beskattning inte kan ske när den skattskyldige inte längre är obegränsat skattskyldig i Sverige och perioden i tioårsregeln har gått ut.

En lösning är att gjorda riskkapitalavdrag ska återföras när Sverige förlorar beskattningsrätten till kapitalvinsten från avyttringen av andelarna. Förslaget får emellertid inte strida mot EUrätten. Grunderna för återföring måste därför utformas mot denna bakgrund.

Även om det med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang kan anses förenligt med EU-rätten att bara ge riskkapitalavdrag till de som är skattskyldiga i Sverige för kapitalvinsten på andelarna, så är det sannolikt inte förenligt med EU-rätten att återföra gjorda avdrag tidigare på grund av ändrade förhållanden i den delen. Det är ju utflyttningen från Sverige som initierar vad som sedan leder fram till att skattskyldigheten i Sverige upphör. Beskattning vid utflyttning är enligt EU-domstolen inte tillåten för fysiska personer.21

Kommittén har övervägt om det skulle kunna vara tillräckligt att införa en särskild bestämmelse för begränsat skattskyldiga i katalogen i 3 kap. 18 § IL. En sådan bestämmelse innebär att samtliga begränsat skattskyldiga fysiska personer är skattskyldiga i Sverige

21 Mål C-9/02 de Lasteyrie.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

149

för återföring av riskkapitalavdrag. På så vis skulle tidsbegränsningen som följer av tioårsregeln sättas ur spel vad gäller återföringen. Återföringen av avdraget skulle då tas upp i Sverige oavsett hur kapitalvinsten skattemässigt ska behandlas. En sådan lösning förutsätter dock att den interna svenska beskattningsrätten står sig i förhållande till ingångna skatteavtal. I annat fall blir bestämmelsen verkningslös.

En första fråga att ta ställning till är om den intäktsföring som sker i samband med återföringen av riskkapitalavdraget överhuvudtaget omfattas av skatteavtalens inkomstbegrepp. Enligt OECD:s modellavtal ska avtalet tillämpas på alla skatter på inkomst och förmögenhet som en stat eller någon av dess underorgan tar ut (artikel 2.1). Detta gäller oavsett på vilket sätt skatterna tas ut. Med skatter avses alla skatter som tas ut på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar därav, bland annat skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring (artikel 2.2). Av punkt 4 i samma artikel följer att avtalet även ska tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet påförs vid sidan av eller i stället för de uppräknade.

Någon närmare definition av vad som avses med uttrycket ”skatter på inkomst” eller vad som anses utgöra en ”inkomst” finns inte i modellavtalet. Däremot framgår indirekt av avtalets fördelningsartiklar vad som enligt avtalet kan bli föremål för inkomstskatt. De fördelningsartiklar som finns behandlar beskattning av inkomster, bland annat i form av mottagna ersättningar, avkastning på tillgångar och vinster av olika slag. När det gäller återfört riskkapitalavdrag är visserligen meningen att det ska tas upp som en inkomst rent skattemässigt, men det är inte fråga om en post som vid återföringen utan vidare kan anses utgöra en faktisk inkomst i form av ersättning, avkastning, vinst eller liknande. Återföringen av riskkapitalavdraget syftar inte heller till att ersätta en verklig inkomst. Det är närmast en vid inkomstbeskattningen fiktiv eller teknisk skapad inkomstpost med syfte att åstadkomma ett fungerande system (jämför här reglerna om schablonintäkt på uppskovsbelopp, 47 kap. 11 b § IL, där Kammarrätten i Stockholm i ett par domar den 13 oktober 2011 i mål nr 4253-10 och 4733-10 funnit att schablonintäkten tekniskt sett är en ränta och inte en inkomst i skatteavtalens mening). En möjlighet är därför att tolka modellavtalet så att återfört riskkapitalavdrag inte utgör en inkomst i avtalets mening.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

150

Det är dock viktigt att poängtera att frågan om vad som är en inkomst ytterst får avgöras genom tolkning av skatteavtalet i varje enskilt fall. En sådan tolkning kan komma att göras av en förvaltningsdomstol, slutligen Högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom det gäller skatteavtal kan härutöver behörig myndighet22 i Sverige (Skatteverket) samt motsvarande myndighet i det land som skatteavtalet ingåtts med, också bli uttolkare av avtalet. Det är således fråga om flera möjliga uttolkare av avtalets inkomstbegrepp i olika led.

Om de återförda riskkapitalavdragen skulle anses omfattas av skatteavtalen blir det sannolikt reglerna för beskattning av ”annan inkomst” i artikel 21.1 som blir tillämpliga. Enligt artikel 21.1 beskattas inkomst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlats i föregående artiklar av avtalet endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör. Modellavtalet ger således exklusiv beskattningsrätt till den stat där den som förvärvar inkomsten har sin hemvist. Detta skulle innebära att Sverige inte kan utnyttja sin beskattningsrätt till återförda riskkapitalavdrag i de fall där den skattskyldige vid försäljningen av aktierna har hemvist i ett land som Sverige ingått skatteavtal med.

Kommittén har stannat för en anståndslösning liknande den som har införts vid uttagsbeskattning när Sverige förlorar rätten att beskatta en näringsverksamhet i vissa fall. Den metoden innebär att gjorda riskkapitalavdrag återförs och omvandlas till ett anstånd med skatt när Sverige inte längre kan beskatta kapitalvinsten från avyttringen av andelarna, oavsett om det beror på intern rätt eller på ett skatteavtal. Återföring med efterföljande omvandling till anstånd anses ske i anslutning till att Sverige förlorar beskattningsrätten. Kommitténs bedömning är att denna lösning inte bör komma i konflikt med skatteavtalen. Det beror på att det svenska beskattningsanspråket, i och med anståndslösningen, bestäms vid en tidpunkt omedelbart före det att skattskyldigheten i Sverige upphör. Till detta kommer också att det återförda riskkapitalavdraget under inga omständigheter avser någon inkomst eller skattemässigt övervärde som uppkommit efter flytten till den andra staten.

22 Behörig myndighet är den myndighet i respektive stat som ansvarar för förhandlingar med andra stater, för att undanröja dubbelbeskattning eller annan beskattning i strid med skatteavtal.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

151

Metod för anstånd med betalning av skatt

Anståndsförfarandet innebär att, om Sverige förlorar beskattningsrätten till kapitalvinsten på andelarna, ska den fysiska personen återföra gjorda riskkapitalavdrag. Personen ges då en rätt till anstånd med den skatt som hänför sig till det återförda avdraget. Anståndet ska löpa utan ränta i ett års tid och upphör antingen efter ett år eller när den fysiska personen avyttrar andelarna. Om anståndet upphör efter ett år har personen efter ansökan rätt till ett nytt anstånd, under förutsättning att andelarna inte har avyttrats. Systemet utformas med reglerna om anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning som förebild.23

Frågan har väckts om reglerna kan komma i konflikt med EUrätten i ett fall där det skett en förtida återföring kombinerad med ett anstånd enligt ovan, och personen därefter avyttrar de aktuella aktierna med förlust i sin nya hemviststat. Anståndet ska då enligt förslaget upphöra och skatten förfalla till betalning i Sverige samtidigt som en kapitalförlust uppkommer i hemviststaten. För en person som vid återföringen är skattskyldig i Sverige för avyttringen av aktierna kan förlusten och det återförda riskkapitalavdraget kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital. Detta är inte möjligt för den som inte beskattas i Sverige för avyttringen (såvida denna inte har annan kapitalförlust hänförlig till tillgångar som ska tas upp i Sverige).

Den omständigheten att den skattskyldige kan få anstånd med betalningen av skatten på återfört riskkapitalavdrag innebär således inte att denne i alla delar kommer i samma situation som de personer vars skattskyldighet i Sverige är oförändrad. Utformningen av reglerna syftar här till att motverka skatteundandragande och åstadkomma en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten på ett sätt som samtidigt är förenligt med EU-rätten.24 Kommittén anser att reglerna inte är mer långtgående än nödvändigt och att de därmed inte brister i proportionalitet i förhållande till detta syfte.

23Prop. 2009/10:39, bet. 2009/10:SkU2, SFS 2009:1230. 24 Se även EU-domstolens dom i mål C-371/10, National Grid Indus BV, som visserligen gäller bolagsbeskattning. I domen anges att det inte finns något hinder för en medlemsstat att slutligt fastställa skatt på orealiserade värdeökningar när ett bolag flyttar sin verkliga ledning till en annan stat. Fastställandet får göras utan hänsyn till värdeminskningar eller värdeökningar som kan uppkomma vid ett senare tillfälle.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

152

Beräkning och hantering av anstånd

Beräkningen av storleken på anståndet är inte komplicerad. Eftersom det är en enhetlig skattesats i inkomstslaget kapital samt att förslaget om riskkapitalavdrag innehåller regler som säkerställer att riskkapitalavdraget alltid minskar skatten med 30 procent – även när det blir en skattereduktion på grund av underskott av kapital – blir skatteanståndet alltid 30 procent av det återförda avdraget. Följande exempel kan illustrera detta.

Den fysiska personen A har tillskjutit kapital till sitt eget aktiebolag med 1,2 miljoner kronor i samband med en nyemission. Med anledning av förvärvet gjorde A riskkapitalavdrag med 800 000 kronor i inkomstslaget kapital. A bosätter sig några år senare permanent i Spanien. I och med att A då får hemvist i en annan stat, och enligt skatteavtalet blir skattskyldig för avyttringen av andelarna där, ska riskkapitalavdraget omvandlas till ett anstånd med skatt. A tar upp 800 000 kronor som inkomst av kapital och får anstånd med betalning av 240 000 kronor i skatt. Anståndet upphör när A någon gång i framtiden säljer andelarna i aktiebolaget.

Det anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning som redan finns i dag måste sökas på nytt varje år. Kommitténs bedömning är att en motsvarande regel bör införas för det nu avsedda anståndet. Att lämna en årlig ansökan till Skatteverket får anses som ett rimligt krav även för fysiska personer. Genom kravet på en årlig ansökan förbättras kontrollen över utestående anstånd, vilket också innebär att den svenska skattebasen värnas.

6.9.4 Benefika förvärv

Förslag: Om andelarna övergår till någon annan genom arv,

testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt tar förvärvaren över den tidigare ägarens skattemässiga situation även när det gäller riskkapitalavdrag.

Sedan 1990 års skattereform är kontinuitetsprincipen den rådande skattemässiga huvudprincipen vid arv och andra benefika förvärv. Om andelar övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva,

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

153

bodelning eller på liknande sätt gäller således enligt 44 kap. 21 § IL att förvärvaren tar över den tidigare ägarens skattemässiga situation.

Denna princip ska gälla även för riskkapitalavdraget. Om ett sådant avdrag har gjorts av den ursprungliga förvärvaren, och denne därefter avlider, övergår således skyldigheten att återföra avdraget på den som ärver andelarna.

6.9.5 Vissa särskilt reglerade avyttringar

Förslag: Om riskkapitalavdrag har gjorts för andelar i det över-

låtande företaget vid en fusion eller fission, eller om reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten annars ska tillämpas vid en avyttring av andelar, ska riskkapitalavdraget inte återföras till beskattning. Efter andelsbytet ska riskkapitalavdraget anses vara hänförligt till de mottagna andelarna och ska återföras när dessa avyttras.

Riskkapitalavdrag som har gjorts avseende andelar i det överlåtande företaget i en partiell fission ska övergå på de mottagna andelarna enligt samma beräkningsgrund som gäller för anskaffningsutgiften.

I detta avsnitt behandlas vissa former av avyttringar som är särskilt reglerade i inkomstskattelagen: fusioner, fissioner och partiella fissioner. Bestämmelserna innebär huvudsakligen att förvärvaren tar över avyttrarens skattemässiga situation. Förfarandena ska som regel inte utlösa någon beskattning. Reglerna är främst inriktade på företagens skattemässiga situation. Det finns även vissa regler, bland annat för beräkning av anskaffningsutgiften, som gäller för ägare av andelar i de inblandade parterna. Reglerna bygger på EU:s fusionsdirektiv.

I de följande avsnitten redogörs för hur ett befintligt riskkapitalavdrag ska behandlas när det sker en fusion, fission eller partiell fission.

Fusion och fission samt andelsbyten

Bestämmelserna om fusion och fission i 37 kap. IL avser situationen att samtliga tillgångar och skulder hos ett företag tas över av ett annat företag (fusion) eller av två eller flera företag (fission). I

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

154

båda fallen krävs att det överlåtande företaget upplöses genom fusionen eller fissionen. För ägaren innebär det att andelarna i det överlåtande företaget ersätts av andelar i andra företag. Hur ett sådant förfarande ska gå till för fysiska personer regleras i 48 a kap. IL som gäller framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Bestämmelserna i det kapitlet gäller för fysiska personer (motsvarande regler för företag finns i 49 kap. IL) som avyttrar andelar i ett företag till ett annat företag och som ersättning får andelar i det köpande företaget. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda ska den fysiska personen inte beskattas för avyttringen. Undantag gäller om ersättningen till en del utgörs av kontanter. Kontant ersättning ska tas upp som kapitalvinst utan avdrag för någon del av anskaffningsutgiften.

Hela anskaffningsutgiften för de ursprungliga andelarna ska övergå till de mottagna andelarna. I och med att anskaffningsutgiften fortfarande kvarstår är det i linje med motiven för riskkapitalavdraget att även låta befintliga riskkapitalavdrag för de avyttrade andelarna övergå till de mottagna andelarna. Återföring av riskkapitalavdraget ska då inte ske förrän de mottagna andelarna avyttras.

Partiell fission

Bestämmelser om beskattning vid partiell fission finns bland annat i 38 a kap. IL. Med partiell fission avses en ombildning där ett företag överlåter en eller flera verksamhetsgrenar till ett annat företag. Ersättning i form av andelar i det övertagande företaget eller i pengar ska lämnas till ägarna av andelarna i det överlåtande företaget.

I 38 a kap. 23 § IL finns hänvisningar till särskilda bestämmelser som gäller beskattningen av ägarna i det överlåtande företaget. Av 42 kap. 16 b § IL framgår att ersättning som lämnas till ägarna ska behandlas som utdelning från det övertagande företaget, och den behöver inte tas upp till beskattning om den lämnas i form av andelar i sagda företag. Regler för hur anskaffningsutgiften ska beräknas för de mottagna andelarna finns i 48 kap. 18 a § IL. Anskaffningsutgiften beräknas som så stor del av omkostnadsbeloppet för andelarna i det överlåtande företaget som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

155

medför för dessa andelar. Anskaffningsutgiften för andelarna i det överlåtande företaget ska minskas i motsvarande mån.

Om det finns ett riskkapitalavdrag som har gjorts avseende andelarna i det överlåtande företaget bör det fördelas mellan dessa andelar och de mottagna andelarna på samma sätt som anskaffningsutgiften beräknas. Detta följer dels av att en partiell fission inte ska medföra beskattning av ägarna till det överlåtande företaget om ersättning utgörs av andelar i det övertagande företaget, dels av att riskkapitalavdraget ska ses som ett förtida avdrag för anskaffningsutgiften och därför bör behandlas på motsvarande sätt.

6.10 Risker för skatteundandragande och kringgående

En av anledningarna till att Skatteincitamentsutredningens förslag inte genomfördes var att riskerna för skatteundandraganden genom kringgåenden bedömdes vara otillräckligt belysta. Enligt kommitténs direktiv ska därför riskerna för skatteundandragande särskilt beaktas inom ramen för förslaget på skatteincitament för riskkapital.

Som huvudprincip gäller att de föreslagna reglerna inte tillåter att upprepade riskkapitalavdrag skapas med vad som i grunden är samma kapital. Dessutom är det viktigt att tillse att riskkapitalavdrag bara utgår när det är nytt kapital som tillförs bolagssektorn.

Det kan finnas risk för att transaktioner genomförs av skatteskäl i de fall värdeöverföringar av kapital kan göras från företaget till ägaren utan skattekonsekvenser eller till en beskattning som understiger avdraget. Då kan kapital tas ut och sättas in i bolagssektorn upprepade gånger, och därmed fortlöpande ligga till grund för nya riskkapitalavdrag. Sådana transaktioner innebär inte bara att oavsedda skattelättnader uppkommer för fysiska personer utan också att avdrag ges utan att det tillförs något nytt kapital i bolagssektorn, vilket inte är syftet med förslaget.

Det bör emellertid i detta sammanhang erinras om att riskkapitalavdraget föreslås vara utformat som en skattekredit och inte som en definitiv skattelättnad. Därtill kommer att avdraget motsvarar den lägsta skattesatsen som finns i inkomstskattesystemet i dag. Båda dessa omständigheter minskar risken för skatteundandragande med riskkapitalavdrag.

För att säkerställa att det inte uppstår oavsedda effekter görs i avsnitt 6.10.1 en genomgång av de olika slag av värdeöverföringar som finns enligt aktiebolagsrätten, hur dessa beskattas samt i vilken

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

156

utsträckning det finns andra skatterättsliga möjligheter till överföring av kapital från företaget till dess ägare och hur dessa i så fall beskattas.

Det finns även anledning att närmare studera de skattemässiga effekterna för kvalificerade andelar, där utdelningar i kombination med riskkapitalavdragsgrundande emissioner kan påverka beräkningen av gränsbeloppet. Denna fråga behandlas i avsnitt 6.10.2.

I avsnitt 6.10.3 redogörs för vissa andra transaktioner som bör motverkas eller som kan innebära ett potentiellt problem. Det gäller till exempel skapade transaktioner genom bolagsbildning och avyttring av företag i syfte att kringgå principen om att avdrag bara ska ges när nytt kapital tillförs bolagssektorn.

Tillskott till utländska bolag behandlas i avsnitt 6.10.4 och risker med anståndssystemet vid utflyttning tas upp i avsnitt 6.10.5.

6.10.1 Värdeöverföringar från företaget

Bedömning och förslag: Det bör inte införas några generella

regler mot värdeöverföringar från det företag som får tillskottet.

Riskkapitalavdrag ska dock inte få göras om aktiekapitalet i företaget har minskats för återbetalning till den skattskyldige och denne närstående – och aktier då har dragits in – någon gång under beskattningsåret närmast före betalningsåret eller under betalningsåret men innan nyemissionen.

Detsamma gäller vid utträde ur en ekonomisk förening, om utträdet medför att inbetalade insatser återbetalas.

Reglerna i aktiebolagslagen om värdeöverföringar har tillkommit för att motverka att kapitalet i aktiebolag urholkas genom ensidiga transaktioner.25 Sådana transaktioner, där bolaget avstår från tillgångar utan att få något tillbaka, kan annars leda till en situation där det inte finns täckning för borgenärernas anspråk i bolagets tillgångar.

I 17 kap. 1 § ABL anges den aktiebolagsrättsliga definitionen av begreppet värdeöverföring. Med värdeöverföring avses i aktiebolagslagen

25 Informationen i detta avsnitt är till stor del hämtad i oktober 2011 från Norstedts kommentar till Aktiebolagslagen, via sökverktyget Zeteo.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

157

1. vinstutdelning,

2. förvärv av egna aktier i vissa fall,

3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för åter-

betalning till aktieägarna, och

4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet

minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.

Definitionen av uttrycket värdeöverföring får aktiebolagsrättsligt betydelse för i vilka fall en transaktion som bolaget vidtar träffas av de värdeöverföringsbegränsningar som finns i aktiebolagslagen, samt när rättsföljderna för otillåten värdeöverföring kan göras gällande. Av 17 kap. 2 § ABL framgår att det bara är de värdeöverföringar som anges i punkterna 1–3 ovan, samt vissa gåvor till allmännyttigt ändamål, som är tillåtna värdeöverföringar. Dessa är särskilt reglerade i aktiebolagslagen och ska redovisas öppet av bolaget. Andra former av värdeöverföringar från bolaget kan således sanktioneras och bli föremål för återbetalning, se 17 kap. 6 och 7 §§ ABL.

Med vinstutdelning avses en formenligt beslutad värdeöverföring. Att även så kallad förtäckt vinstutdelning är en värdeöverföring i lagens mening följer i stället av punkten 4.

Förvärv av egna aktier syftar på sådana förvärv av egna aktier som är tillåtna enligt aktiebolagslagen. De förvärv som avses är i praktiken sådana som sker med stöd av 19 kap. 13 § ABL, vilket är ett särskilt reglerat förfarande för marknadsnoterade publika aktiebolag.

Minskning av aktiekapitalet eller reservfonden utgör värdeöverföring om åtgärden sker för återbetalning till aktieägarna. Om minskningen av aktiekapitalet respektive reservfonden sker för förlusttäckning eller för avsättning till fri fond, utgör den däremot inte värdeöverföring.

Uttrycket värdeöverföring innefattar också, som framgår av punkten 4, andra affärshändelser som medför att aktiebolagets förmögenhet, direkt eller indirekt, minskar. Med affärshändelse avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av bolagets förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomsten av fordringar eller skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat. För att en affärshändelse ska vara

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

158

att anse som en värdeöverföring måste den medföra att aktiebolagets förmögenhet minskar. Till begreppet värdeöverföring hänförs således till exempel att bolaget avyttrar egendom till underpris, förvärvar egendom till överpris, betalar ut lön eller arvode för tjänster eller arbeten som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen, upptar lån till en högre ränta än marknadsräntan, skriver av fordringar eller låter fordringar preskriberas. Det spelar inte någon roll hur affärshändelsen har betecknats.

En annan nödvändig förutsättning för att en affärshändelse ska utgöra en värdeöverföring är att den inte är av rent affärsmässig karaktär för aktiebolaget. Särskild betydelse ska därvid tillmätas skillnaden mellan parternas prestationer. Av stor betydelse är också om transaktionen framstår som förenlig med den verksamhet som bolaget normalt bedriver. Om det är fråga om en transaktion mellan en aktieägare i ett bolag med ett fåtal aktieägare och dennes bolag, torde redan en ganska liten skillnad mellan parternas prestationer ge anledning att betrakta transaktionen som en värdeöverföring, eftersom det i den situationen typiskt sett finns anledning att anta att syftet med transaktionen är att gynna ägaren. En transaktion som samma aktiebolag genomför med en utomstående person kan däremot innefatta större skillnader mellan parternas prestationer men ändå inte vara att anse som en värdeöverföring. Bedömningen måste grundas på förhållandena i det enskilda fallet.

Fyra olika slag av värdeöverföringar finns således angivna i aktiebolagslagen. En transaktion som betraktas som en värdeöverföring från aktiebolaget, att bolaget avhänder sig tillgångar utan ersättning, bör i de allra flesta fall också betraktas som en motsvarande inkomst eller förmån för mottagaren. Frågan är då hur dessa olika värdeöverföringar i dag beskattas hos mottagaren.

All form av direktavkastning på aktier och andelar är skattemässigt att betrakta som utdelning och ska som huvudregel tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Utdelning på kvalificerade andelar ska tas upp i inkomstslaget kapital till två tredjedelar upp till gränsbeloppet och därefter i inkomstslaget tjänst. Utdelning på icke marknadsnoterade andelar som inte är kvalificerade ska tas upp i inkomstslaget kapital till fem sjättedelar.

När bolaget förvärvar egna aktier får den som avyttrar aktierna ersättning för att sälja dessa till bolaget. Ersättningen ska, med avdrag för omkostnadsbeloppet, tas upp som en kapitalvinst av säljaren.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

159

Vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna beror beskattningen av om bolaget drar in aktier eller ej. Om aktiekapitalet eller reservfonden sätts ned utan indragning av aktier ska utbetalningen skatterättsligt behandlas som en utdelning. Vid minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier anses aktierna avyttrade och en kapitalvinstberäkning ska därmed ske. Reservfonden kan inte minskas med indragning av aktier.

Andra former av värdeöverföringar, det vill säga sådana värdeöverföringar som inte är tillåtna enligt ABL, kan som tidigare nämnts se ut på en mängd olika sätt. I dessa fall bestäms beskattningen av mottagaren av vilken ställning denna har i förhållande till bolaget. Om mottagaren är anställd av bolaget, har lön därifrån eller på annat sätt fått ersättning för en prestation utförd för bolagets räkning betraktas normalt sådana värdeöverföringar som lön och beskattas således i inkomstslaget tjänst. Om mottagaren inte är verksam i bolaget men har ett ägarintresse anses värdeöverföringen utgöra utdelning. Det är svårt att se att det i andra fall än när mottagaren är anställd eller har ett direkt eller indirekt ägarintresse förekommer benefika inslag som motiverar sådana värdeöverföringar, men om det förekommer finns det normalt en koppling till en närstående till ägaren eller till en anställd eller liknande. I dessa fall ses förmånen för den närstående som erhåller värdeöverföringen som ett utflöde av den anställdas eller ägarens förhållande till bolaget.

Det finns i inkomstskattelagen särskilda regler om underprisöverlåtelser som syftar till att underlätta omstruktureringar. Enligt bestämmelserna i 23 kap. IL är det möjligt att utan uttagsbeskattning föra över en hel näringsverksamhet eller en verksamhetsgren från ett företag till en fysisk person. För att beskattning ska undvikas krävs att ersättningen motsvarar det skattemässiga värdet på tillgången. Den överförda verksamheten måste också ingå i en näringsverksamhet hos den förvärvande fysiska personen. Med detta avses att ersättning eller kapitalvinst vid en avyttring måste tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Det går således inte att genom en underprisöverlåtelse ta ut obeskattade värden ur bolagssektorn och fritt förfoga över dessa. Värdet kommer att tas upp till beskattning av den fysiska personen i inkomstslaget näringsverksamhet vid en senare avyttring.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

160

Lån från aktiebolag till dess aktieägare som har lämnats i strid med låneförbudsreglerna i ABL ska tas upp som inkomst av tjänst hos låntagaren, se 11 kap. 45 § IL.

Redovisningen ovan visar att det i princip inte finns några möjligheter för en fysisk person att utan skatteeffekter göra en värdeöverföring från ett aktiebolag. Kommitténs uppfattning är att den enda risken för oavsedda effekter vid värdeöverföringar finns i samband med minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna vid indragning av aktier. Detta bör motverkas med särskilda regler inriktade mot just det förfarandet. Det är inte i övrigt motiverat att införa några särskilda regler mot skatteundandragande i samband med värdeöverföringar.

När det gäller minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i samband med indragning av aktier – i det följande benämnt inlösen av aktier – är förhållandena något annorlunda jämfört med normala avyttringar. Det rör sig om en transaktion enbart mellan bolaget och aktieägarna som ska kapitalvinstbeskattas. För kvalificerade andelar finns det en särskild regel i 57 kap. 2 § IL som anger att vinst vid inlösen ska behandlas som utdelning. Det innebär dock bara att den eventuella kapitalvinst som uppkommer ska behandlas som utdelning. Avdrag för anskaffningsutgiften får således göras vid beräkningen i samtliga fall. Det finns under dessa förhållanden risk för transaktioner motsvarande de som beskrivs under rubriken Interna förvärv i avsnitt 6.10.3.

Anta att en fysisk person A är ensam ägare till aktiebolaget AB1. Aktiekapitalet i AB1 uppgår till 500 000 kronor. Förutsatt att det finns bolagsrättsliga förutsättningar för inlösen av aktier kan AB1 sätta ned sitt aktiekapital med 400 000 kronor och betala ut detta belopp till A. Återbetalningen motsvarar A:s anskaffningsutgift för andelarna vilket medför att det inte uppkommer någon kapitalvinst. A har fått ut 400 000 kronor från företaget utan skatteeffekt och kan genom nyemission sätta tillbaka samma belopp i företaget igen. Den sammantagna effekten av transaktionen blir att A får ett riskkapitalavdrag med 20 procent av emissionsbeloppet. En sådan transaktion stimulerar inte på något sätt tillväxten i AB1 och inget nytt kapital har heller tillförts bolagssektorn.

Motsvarande problem kan uppstå vid utträde ur en ekonomisk förening där insatsen återbetalas. Det kan inte tillåtas att riskkapitalavdrag utgår om en medlem i en ekonomisk förening först träder ur föreningen, och då får tillbaka sin insats, för att därefter direkt återinträda i föreningen med samma insats.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

161

Inlösen av aktier eller utträde ur ekonomisk förening kan således inte tillåtas under en period före nyemissionen. Om förfarandet genomförs efter den avdragsgrundande nyemissionen blir problemen mindre eftersom riskkapitalavdraget då ska återföras i motsvarande mån, se avsnitt 6.9.2. Kommittén föreslår att riskkapitalavdrag inte ska få göras om aktiekapitalet i företaget har minskats för återbetalning till den skattskyldige eller denne närstående – och aktier då har dragits in – någon gång under beskattningsåret närmast före betalningsåret eller under betalningsåret men innan nyemissionen. Detsamma ska gälla om den skattskyldige eller denne närstående under den angivna perioden har utträtt ur en ekonomisk förening och inbetald insats har återbetalats.

6.10.2 Gränsbeloppet

Förslag: Vid beräkning av gränsbelopp på kvalificerade andelar

får ett omkostnadsbelopp som har legat till grund för riskkapitalavdrag bara räknas med till 50 procent.

Det finns en risk för icke avsedda skattefördelar inom systemet med beskattning av kapitalvinst och utdelning på kvalificerade andelar när riskkapitalavdraget införs. I det följande ges en kort beskrivning av förfarandet och kommitténs förslag till att förhindra detta. Fullständiga beräkningar finns i bilaga 2.

Transaktionen genomförs genom att samma belopp delas ut från företaget och emitteras in igen, eller tvärtom. Det tillförs således inget nytt kapital till bolagssektorn genom förfarandet, och förmögenhetsfördelningen mellan de olika aktörerna ändras inte. Om rätt förutsättningar är uppfyllda behöver företaget inte heller stå för kapitalet utan det kan lånas från en bank, emitteras till företaget, delas ut till ägaren igen och därefter återbetalas till banken. Alla dessa steg kan ske i princip samtidigt.

En sådan transaktion är mer intressant när andelarna ska avyttras någon gång i framtiden och när det kan antas att kapitalvinsten vid försäljningen kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatteeffekten uppkommer genom att utnyttja skillnaden mellan uppräkningsräntan och klyvningsräntan.

Gränsbeloppet beräknas varje år som summan av årets gränsbelopp och det gränsbelopp som finns kvar från tidigare år (sparat

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

162

utdelningsutrymme) uppräknat med statslåneräntan ökat med tre procentenheter. Det är denna räntesats som benämns uppräkningsräntan. Avsikten med uppräkningsräntan är att värdet av sparat utdelningsutrymme i företaget inte ska minska över tiden. Årets gränsbelopp är antingen ett schablonbelopp om 2,75 inkomstbasbelopp eller summan av anskaffningsutgiften multiplicerat med statslåneräntan ökat med nio procentenheter (den så kallade klyvningsräntan) och ett lönebaserat belopp. Klyvningsräntan ska avspegla en normalavkastning på satsat kapital i företaget. Genom att minska det sparade utdelningsutrymmet och öka anskaffningsutgiften med samma belopp kan den som inte använder schablonbeloppet få en bättre uppräkning av gränsbeloppet. Transaktionen växlar sparat utrymme som utöver statslåneräntan räknas upp med tre procentenheter mot anskaffningsutgift som utöver statslåneräntan räknas upp med nio procentenheter. Det är ju dock så att det faktiska gränsbeloppet minskar med utdelningen, vilket innebär att den skattskyldige inte bör ha någon omedelbar nytta av den sparade delen för att det ska vara intressant att genomföra transaktionen.

Vid en avyttring av kvalificerade andelar ska först en sedvanlig kapitalvinstberäkning göras. Ersättningen för andelen minskas då med omkostnadsbeloppet (vilket motsvarar anskaffningsutgiften när det gäller andelar). Kapitalvinsten ska därefter beskattas på följande sätt. Den del av kapitalvinsten som motsvarar gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital, vilket ger en effektiv beskattning med 20 procent. Överskjutande del ska tas upp i inkomstslaget tjänst, upp till högst 90 inkomstbasbelopp.

Beräkningarna i bilaga 2 visar att transaktionen är lönsam för den skattskyldige när de givna förutsättningarna är uppfyllda. Skatteeffekten är förhållandevis stor. Om en skattskyldig delar ut 1,5 miljoner kronor och därefter emitterar tillbaka hela beloppet till företaget minskar nuvärdet av den framtida skatten med över 100 000 kronor vid ett antagande om att andelarna säljs fem år senare.

Kommittén anser att det inte går att bortse från effekterna av det beskrivna förfarandet. Inte minst av legitimitetsskäl är det viktigt att avdraget inte kan utnyttjas på detta sätt. Transaktionen innebär ingen risk för ägarna, inget nytt kapital tillförs företaget och inget kapital byter ägare i slutändan. Det enda resultat som uppkommer av transaktionen är den beskrivna skatteeffekten. Därtill finns det risk att skattebortfallet blir mycket större än beräknat

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

163

om möjligheterna att göra transaktioner som den ovan beskrivna lämnas öppna i förslaget.

Det finns några olika sätt att förhindra transaktioner av denna art. Ett sätt är att ändra de tillägg till statslåneräntan som ska göras vid beräkningen av gränsbeloppet så att uppräkningsräntan och klyvningsräntan blir lika stora. Om de båda räntetilläggen är lika stora finns det inte längre någon anledning att göra en transaktion som den beskrivna. Skatteeffekterna blir då desamma före och efter transaktionen. Kommitténs bedömning är dock att det ligger utanför kommitténs uppdrag att föreslå förändringar av systemet för beskattning av delägare i fåmansföretag.

En annan möjlig lösning är att införa regler som hindrar utdelningar från företag när ägarna har gjort riskkapitalavdrag. Sådana hinder är emellertid inte önskvärda. Förbud mot utdelningar riskerar att skapa inlåsningseffekter och kan innebära att lagstiftningen blir mer komplicerad. Om ett utdelningsförbud skulle tillämpas generellt skulle det försämra incitamenten för en fysisk person att göra riskkapitalavdrag vid förvärv av andelar som inte är kvalificerade.

En tredje möjlig lösning – vilken också är den lösning som kommittén har valt att föreslå – är att begränsa underlaget för årets gränsbelopp på den del av anskaffningsutgiften som den skattskyldige har gjort riskkapitalavdrag för. För att helt neutralisera skatteeffekten krävs, givet en statslåneränta på 4 procent, att högst 54 procent av anskaffningsutgiften får räknas in i underlaget. Om det inte hade funnits möjlighet att genomföra den ovan beskrivna transaktionen hade den ekonomiskt korrekta andelen varit 80 procent, eftersom den skattskyldige själv har bekostat 80 procent av tillskottet. Resterande del har staten bidragit med genom riskkapitalavdraget. För att det inte ska kvarstå några incitament att göra sådana transaktioner bör underlaget för årets gränsbelopp reduceras till 50 procent av anskaffningsutgiften när utgiften har legat till grund för riskkapitalavdrag.

Begränsningen av underlaget för årets gränsbelopp innebär att alla delägare i fåmansföretag kommer att få ett lägre gränsbelopp när de har gjort riskkapitalavdrag än vad som skulle varit fallet om något sådant avdrag inte hade gjorts. Detta gäller dock under förutsättning att schablonregeln inte används vid beräkningen. Schablonregeln innebär att årets gränsbelopp alltid får beräknas till 2,75 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar 143 275 kronor med 2011 års inkomstbasbelopp). Om det inte finns något lönebaserat utrymme

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

164

i företaget är schablonregeln i dag mer fördelaktig än den beräkning som baserar sig på omkostnadsbeloppet upp till omkostnadsbelopp om 1 345 000 kronor.26 Även med en halvering av det omkostnadsbelopp som får beaktas kommer således schablonregeln att ge ett högre gränsbelopp upp till relativt höga nivåer på omkostnadsbelopp. Det bör påpekas att årets gränsbelopp aldrig får beräknas för aktier som har förvärvats under året. Det gäller oavsett om förvärvet skett vid bildande av aktiebolaget eller vid nyemission. Första året innebär begränsningen av underlaget således ingen försämring jämfört med tidigare regler.

Det lönebaserade utrymmet är dock det som är viktigast vid beräkning av gränsbeloppet. För växande företag som anställer fler personer får också det lönebaserade utrymmet en större betydelse för gränsbeloppets utveckling i takt med företagets expansion. Betydelsen av att halvera omkostnadsbeloppet för de andelar för vilka riskkapitalavdrag har utgått vid beräkningen av årets gränsbelopp för dessa företag är därför inte så stor.

6.10.3 Andra transaktioner som kan genomföras av skatteskäl

Förslag: Riskkapitalavdrag ska inte få göras när den skatt-

skyldige bildar ett företag eller tillskjuter kapital genom nyemission till ett företag och det företaget i sin tur har använt eller ska använda tillskottet till vissa särskilt definierade förvärv (s.k. interna förvärv).

Vad som avses är förvärv av andelar i ett annat företag som direkt eller indirekt förvärvas från den skattskyldige eller denne närstående, en enskild näringsverksamhet från den skattskyldige eller denne närstående, om verksamheten tidigare har bedrivits i ett företag som ägs eller ägdes av dessa personer, och verksamhet från ett företag som den skattskyldige eller denne närstående äger. Bestämmelserna ska bara gälla till den del det inte gjorts något riskkapitalavdrag för andelarna i det företaget som förvärvas eller som verksamheten förvärvas ifrån.

26 Beräkningen baserar sig på statslåneräntan den 30 november 2011 som uppgår till 1,65 procent.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

165

Det kan finnas risk för att vissa transaktioner som inte innebär värdeöverföringar kommer att öka när riskkapitalavdraget införs. I detta avsnitt beskriver kommittén några sådana förfaranden och analyserar eventuella problem som kan uppstå på grund av att antalet transaktioner ökar eller att de blir mer förmånliga.

Förvärv av privata tillgångar via företag

En fråga som har väckts under utredningsarbetet är om det finns risk för att avdraget stimulerar förvärv av dyra kapitaltillgångar via företag, tillgångar som kanske i huvudsak är avsedda för ägarens privata bruk.

Vid en översiktlig granskning av de föreslagna reglerna om riskkapitalavdrag kan det synas som om sådana förvärv skulle kunna öka i antal. Anta att en fysisk person A avser att förvärva en motorbåt för 1 miljon kronor. Om A då kan bilda ett aktiebolag med 1 miljon kronor i aktiekapital som förvärvar båten skulle A:s faktiska kostnad för båten bara bli 800 000 kronor.

Kravet på löneunderlag motverkar dock det beskrivna förfarandet. Tillskott till ett företag som har bildats enbart i syfte att förvärva kapitaltillgångar kommer inte att kunna ligga till grund för riskkapitalavdrag. Ett motsvarande tillskott kan emellertid göras till ett redan rörelsedrivande företag som har anställda och som därför inte har något problem att uppfylla kravet på löneunderlag. Riskkapitalavdrag kan då utgå för sådana tillskott som bara görs i syfte att företaget ska förvärva tillgångar som ska nyttjas av den skattskyldige privat. Det finns emellertid två samverkande regelsystem som innebär att dylika transaktioner motverkas. Det rör sig dels om förmånsbeskattningen, där det på senare tid har bekräftats i praxis27 att det är dispositionsrätten som är avgörande för förmånsbeskattning och inte det faktiska utnyttjandet, dels om reglerna om uttagsbeskattning som hindrar att tillgångar lämnar bolagssektorn utan beskattning.

Kommitténs uppfattning är att skattereglerna redan i dag motverkar de beskrivna förfarandena på ett fullgott sätt. Utformningen av förslaget om riskkapitalavdrag bedöms inte leda till ökade risker för sådana transaktioner. Några särskilda regler behöver

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

166

därför inte införas mot tillskott av kapital som används till förvärv av tillgångar för privat bruk.

Interna förvärv

Anta att en fysisk person A bedriver en framgångsrik verksamhet i aktiebolaget AB1. A äger samtliga aktier i bolaget och har totalt satsat 500 000 kronor, vilket också motsvarar A:s anskaffningsutgift för andelarna. Marknadsvärdet på aktierna i bolaget är dock avsevärt högre. När reglerna om riskkapitalavdrag träder i kraft bildar A ett nytt aktiebolag, AB2, genom att tillskjuta 500 000 kronor och får därmed riskkapitalavdrag motsvarande två tredjedelar av tillskottet vid bildandet. AB2 använder tillskottet till att förvärva aktierna i AB1 från A. Priset för aktierna motsvarar anskaffningsutgiften varför det inte uppkommer någon kapitalvinst för A. Därefter kan de båda bolagen drivas vidare som en koncern, de kan fusioneras eller också kan hela verksamheten i AB1 föras över till AB2 genom en underprisöverlåtelse.

Kommittén har i avsnitt 6.2 uttalat att syftet med riskkapitalavdraget är att öka inflödet av nytt kapital i bolagssektorn. Ovan beskrivna förfarande innebär att kapital som har tillförts bolagssektorn innan riskkapitalavdraget införs omvandlas till kapital som kan utgöra underlag för riskkapitalavdrag. Detta sker utan några andra motverkande effekter för den fysiska personen.

Det måste således förhindras att kapital som redan finns i bolagssektorn efter ikraftträdandet omvandlas till nytt kapital som kan utgöra underlag för riskkapitalavdrag. Gemensamt för sådana förfaranden är att den skattskyldige, för att ograverat få tillbaka det kapital som satsas i det nybildade företaget, måste avyttra andelarna till ett pris motsvarande omkostnadsbeloppet. Om andelarna säljs för ett pris som överstiger omkostnadsbeloppet kommer den överskjutande delen att beskattas som en kapitalvinst. Om priset sätts under omkostnadsbeloppet ska avyttring enligt 53 kap. 3 § IL ändå anses ha skett till ett pris motsvarande omkostnadsbeloppet.

Att tillåta riskkapitalavdrag i sådana situationer överensstämmer inte med syftet bakom åtgärden och bör därför förhindras. Vidare ska riskkapitalavdraget inte heller uppmuntra till transaktioner där själva avdraget är det enda skälet till att genomföra transaktionen. Kommitténs bedömning är därför att det bör införas regler som hindrar att gammalt kapital som tillförts bolagssektorn innan risk-

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

167

kapitalavdraget infördes omvandlas till nytt kapital och utgör underlag för riskkapitalavdrag utan att verksamheten byter ägare.

Sådana bestämmelser kan utformas på olika sätt. Antingen kan det införas en generell bestämmelse om att riskkapitalavdrag inte ges om det vid en samlad bedömning av hela transaktionen inte tillförs något nytt kapital till bolagssektorn. Ett annat sätt är att utforma lagstiftningen mer träffsäkert genom att försöka beskriva den eller de transaktioner som ska motverkas. Med hänsyn till att allt för generella regler med avsikt att hindra skatteundandragande normalt är förknippade med avsevärda tillämpningssvårigheter föredrar kommittén en specifik reglering.

Bestämmelsen ska utformas så att riskkapitalavdrag inte får göras om företaget, i samband med att tillskottet lämnas, har förvärvat eller ska förvärva, direkt eller indirekt, andelarna i ett annat företag från den skattskyldige eller denne närstående. Genom att ange att företaget ”har förvärvat eller ska förvärva” täcker bestämmelsen in såväl när förvärvet sker efter tillskottet som tvärtom. Med uttrycket ”i samband med att tillskottet lämnas” avses att det ska finnas en tidsmässig koppling mellan tillskottet och förvärvet. Företaget som har tagit emot tillskottet ska inte för all framtid vara diskvalificerat från riskkapitalavdrag bara för att det har gjort ett sådant förvärv som avses i bestämmelsen.

Hinder mot avdrag gäller dock bara till den del det inte hänför sig något riskkapitalavdrag till de förvärvade andelarna. I så fall ska det befintliga riskkapitalavdraget återföras vid avyttringen varför det är rimligt att ett nytt avdrag ges för motsvarande tillskott som sker i ett annat företag.

Det bör även förhindras att ett nybildat företag, i stället för att förvärva andelar i ett annat företag, förvärvar den verksamhet som bedrivs av ett annat företag som den skattskyldige eller dennes närstående äger. Annars finns det risk för att AB2 i exemplet ovan, i stället för att förvärva andelarna i AB1 från A, förvärvar verksamheten i AB1 för skattemässiga värden. Om tillgångarnas skattemässiga värden i AB1 överensstämmer med A:s anskaffningsutgift för andelarna i det bolaget kan AB1 likvideras och det tillskjutna beloppet kan skiftas ut till A utan skattekonsekvenser. Tillskottet kan även återföras till A genom att det företag som avyttrar hela eller delar av verksamheten, före eller efter transaktionen, sätter ned aktiekapitalet genom indragning av aktier med återbetalning till ägarna. Även vid förvärv av verksamhet införs ett undantag till den

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

168

del det har gjorts riskkapitalavdrag för andelarna i det avyttrande företaget, AB1 i exemplet ovan.

Det bör noteras att motsvarande effekt i princip kan uppkomma även vid förvärv av företag eller verksamhet mellan två fristående parter. Anta att AB1 i exemplet ovan i stället förvärvas av en utomstående för marknadsvärdet 3 miljoner kronor. Den fysiska personen B – som indirekt förvärvar AB1 – har för ändamålet bildat AB3 och tillskjutit 3 miljoner kronor. Eftersom de 3 miljoner kronorna betalas ut till A vid förvärvet så har bolagssektorn egentligen inte heller i detta fall tillförts något nytt kapital. Skattemässigt blir det dock delvis en skillnad i och med att A blir beskattad för en kapitalvinst om 2,5 miljoner kronor. Avseende de 500 000 kronorna som motsvarar anskaffningsutgiften blir dock resonemanget detsamma som för den interna försäljningen. Transaktionen innebär att de 500 000 kronorna omvandlas från kapital på vilket det inte belöper något riskkapitalavdrag till nytt kapital på vilket sådant avdrag får göras. Det finns emellertid enligt kommitténs uppfattning vissa avgörande skillnader mellan interna och externa förvärv. Syftet med de interna förvärven är i huvudsak att komma i åtnjutande av riskkapitalavdraget. För de externa förvärven blir det en tillkommande effekt av paketeringen28. Vidare sätts priset på verksamheten efter en förhandling mellan två oberoende parter, och den del av ersättningen som överstiger säljarens omkostnadsbelopp blir beskattad som kapitalvinst. Slutligen kommer – när det gäller externa förvärv – principen om att riskkapitalavdrag inte ska ges för kapital som redan finns i bolagssektorn i konflikt med syftet att avdraget ska stimulera och hjälpa företagen att växa. Ett vanligt sätt för företag att växa är att förvärva andra företag, genom att köpa upp konkurrenter, bredda verksamheten på andra marknader eller motsvarande. Riskkapitalavdraget ska stimulera till att sådan expansion finansieras genom ägartillskott. Det vore därför inte önskvärt att begränsa riskkapitalavdraget när tillskjutet kapital används för att förvärva andra företag. Kommittén har därför valt att inte införa någon reglering som tar sikte på denna effekt vid externa förvärv.

Avslutningsvis vill kommittén framhålla att det inte har framkommit någon risk för att dubbla riskkapitalavdrag kan skapas med samma kapital genom avyttringar inom bolagssektorn. Om det företag som har fått tillskottet som ligger till grund för riskkapital-

28 Paketering innebär att verksamhet som ska avyttras externt överförs till ett nybildat aktiebolag utan skattekonsekvenser. Därefter säljs aktierna i det nybildade företaget till den externa köparen.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

169

avdraget avyttras till något annat bolag ska riskkapitalavdraget återföras. Om verksamheten avyttras genom att den förpackas i ett dotterbolag som säljs till ett nybildat bolag kvarstår visserligen riskkapitalavdraget, men den fysiska personen har då inte fått ut något ur bolagssektorn. Vid bildandet av det förvärvande bolaget har personen skjutit till ytterligare kapital till bolagssektorn och det är därför i enlighet med syftet att också ge ett ytterligare riskkapitalavdrag. För att få ut kapitalet från det företag som säljer det rörelsedrivande bolaget krävs att personen tar utdelning som då blir beskattad på vanligt sätt.

Interna förvärv av enskild näringsverksamhet

Det skulle kunna hävdas att det inte heller bör ges riskkapitalavdrag till en fysisk person som bildar ett aktiebolag i syfte att förvärva sin egen enskilda näringsverksamhet. Inte heller i dessa fall leder tillskottet till några ökade investeringar utan det är bara fråga om ett byte av företagsform för att erhålla avdrag. Skillnaden är emellertid att det tillförs nytt kapital till bolagssektorn i dessa fall, eftersom enskild näringsverksamhet inte bedrivs i bolagssektorn. Andra överväganden utöver de rent skattemässiga måste göras i dessa fall och beslutet att flytta verksamheten till exempelvis ett aktiebolag måste fattas med hänsyn även till andra omständigheter än att den fysiska personen får ett riskkapitalavdrag. Kommittén anser att en sådan omstrukturering inte bör undantas från riskkapitalavdraget.

Annorlunda förhåller det sig dock med förvärv av enskild näringsverksamhet som sker i syfte att kringgå de begränsningar vid interna aktieförvärv som beskrivits ovan. Det föreslås därför undantag från möjligheten att få riskkapitalavdrag för följande situation.

Anta att en fysisk person A bedriver verksamhet i ett aktiebolag. När riskkapitalavdraget införs vill A omvandla kapitaltillskotten i företaget till nya avdragsgrundande tillskott. A överlåter då hela verksamheten i företaget genom en underprisöverlåtelse till sin egen enskilda näringsverksamhet. Priset måste dock sättas till minst det skattemässiga värdet för att A ska undgå utdelningsbeskattning. Genom att likvidera företaget får A ut kapitalet som betalats för verksamheten (likvidationen kan medföra kapitalbeskattning om verksamhetens skattemässiga värde överstiger anskaffningsvärdet på andelarna i företaget). Kapitalet tillskjuts vid bildandet

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

170

av ett nytt företag. Företaget använder i sin tur tillskottet för att förvärva den enskilda verksamheten från A.

Genom de beskrivna transaktionerna kan en fysisk person föra över verksamhet bedriven i ett företag till ett nytt företag utan att bestämmelserna ovan vid interna förvärv blir tillämpliga. Detta eftersom verksamheten i det nu beskrivna fallet förs över via den fysiska personen, och därför inte förvärvas från ett annat företag. Kommittén föreslår att riskkapitalavdrag inte ska få göras i de fall då företaget i samband med att tillskottet lämnas har förvärvat eller ska förvärva en enskild näringsverksamhet från den skattskyldige eller från närstående till denne. Det gäller dock bara om den förvärvade verksamheten tidigare har bedrivits i ett företag som ägs eller ägdes av den skattskyldige eller av närstående till denne.

6.10.4 Risker med tillskott till utländska företag

Tillskott som ger rätt till riskkapitalavdrag ska få göras även till utländska företag. I detta avsnitt diskuteras om det finns några risker med förslaget i denna del och vad de riskerna i så fall innebär konkret. Som framgår av avsnitt 8.2.2 är kommitténs bedömning att ett krav på fast driftställe i Sverige för det företag som får tillskottet sannolikt inte är förenligt med EU-rätten. En berättigad fråga är vad avsaknaden av ett sådant krav kan få för konsekvenser.

Identifierade risker och innebörden av dessa

När tillskottet görs till ett utländskt företag uppstår den positiva effekten av riskkapitalavdraget i en annan stat än Sverige, genom ökade investeringar i denna stat.

När det gäller omfattningen av tillskott till utländska bolag bör det dock inledningsvis nämnas att det finns en benägenhet för investerare att i första hand köpa aktier i inhemska bolag. Denna s.k. home bias antas bero på de svårigheter som tillkommer vid investeringar på utländska marknader, till exempel när det gäller den legala miljön och högre transaktionskostnader. Antalet mindre företag i utlandet som kommer att gynnas av riskkapitalavdraget torde därför vara relativt få. Det förhållandet får också stöd i statistiken om fåmansföretag. Beräkningar utifrån antalet företag för vilka bilaga K10 lämnas till inkomstdeklarationen jämfört med

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

171

antalet fåmansföretag som är registrerade hos Bolagsverket tyder på att det i vart fall inte är fler än 8 procent av fåmansföretagen som är utländska.

Fråga har väckts om det är möjligt att begränsa tillskott till utländska företag utanför EES till att bara omfatta vad som enligt EU-rätten karaktäriseras som en kapitalrörelse. Detta skulle vara tillåtet enligt EU-rätten eftersom det bara är den fria rörligheten av kapital som skyddas i förhållande till stater utanför EES. Bildande av bolag eller nyemissioner som anses utgöra en etablering skulle därmed kunna undantas från riskkapitalavdrag. En sådan reglering skulle något mildra den beskrivna effekten. Skillnaden skulle dock sannolikt bli mycket liten då de flesta tillskott till utländska företag troligen görs till företag i stater inom EES. Kommittén har valt att inte lägga fram något förslag om en sådan begränsning av främst tre skäl.

För det första skulle en sådan begränsning sannolikt vara oförenlig med EU-rätten. En regel som medger en skattelättnad oberoende av storleken på aktieinnehavet omfattas av såväl den fria etableringsrätten som den fria rörligheten för kapital. Ett sätt att komma runt detta skulle kunna vara att ha två regler om riskkapitalavdrag, en som gäller för stora innehav och en som gäller för små. Det skulle dock ytterligare försvåra det redan komplicerade regelverket. Vidare är det mycket osäkert hur en sådan utformning skulle behandlas vid en prövning mot EU-rätten.

För det andra skulle det, om det vore EU-rättsligt möjligt att göra en åtskillnad, vara svårt att utforma en lagstiftning som beskriver skillnaden mellan gränsöverskridande etableringar och kapitalrörelser. Som också beskrivs i avsnitt 8.2.2 ska såväl objektiva som subjektiva omständigheter beaktas när skillnaderna beskrivs och de båda friheterna synes kunna tillämpas på samma situation i vissa fall.

Slutligen är det oklart om en sådan begränsning är motiverad. Oklarheten beror på att det är svårt att bedöma omfattningen av etableringar av företag utanför EES i den nu aktuella storleksordningen.

En skillnad mellan tillskott till svenska företag och till utländska företag är att det blir svårare, både för den fysiska personen som ska göra avdraget och för Skatteverket, att kontrollera att förutsättningarna för riskkapitalavdrag är uppfyllda. Många villkor för avdraget ska tillämpas direkt på förhållanden i företaget, till exempel gränserna för mindre företag, löneunderlaget och obestånds-

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

172

villkoret. I de fall där den fysiska personen har insyn i det företag till vilket tillskottet görs blir informationsproblemen inte större än för motsvarande svenska företag. Det kan däremot bli svårt för en fysisk person att veta om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda om personen tillskjuter kapital till ett utländskt företag som denna inte har insyn i. Extra svårt kan det bli om företaget inte har något intresse av att samarbeta med investeraren och hjälpa till att ta fram uppgifterna. Slutligen blir det den skattskyldige som ensam måste göra bedömningen om förutsättningarna för att yrka avdrag finns eller inte. Genom att i inkomstdeklarationen öppet redovisa de ställningstaganden den skattskyldige gör och de tillgängliga faktauppgifterna riskerar inte personen några sanktioner i form av skattetillägg eller liknande.29 Även för Skatteverket kan det vara svårt att kontrollera tillskott till utländska företag då det är naturligt att Skatteverket har sämre tillgång till uppgifter om utländska företag än om svenska företag. Emellertid är det den skattskyldige som gör avdraget som ska visa att förutsättning för avdrag finns, varför Skatteverket i stället kan kontrollera sådana tillskott genom att vända sig till honom eller henne.

Kommittén anser sammanfattningsvis mot bakgrund av det anförda att riskerna med tillskott till utländska företag inte är allvarligare än att de går att hantera.

Konsekvenser av att inte införa ett krav på fast driftställe

Ett krav på att det företag som får tillskottet ska ha ett fast driftställe i Sverige har som nämnts ovan bedömts som oförenligt med EU:s regler om fri etableringsrätt.

Om ett sådant krav kunde ha ställts skulle det sannolikt ha minskat risken för att de positiva effekterna av riskkapitalavdraget uppkommer i en annan stat. När det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige kan tillskottet antas även komma den svenska verksamheten till del i större eller mindre omfattning. Ett fast driftställe är en del av det utländska företaget och verksamheten i Sverige delar således aktiekapital med verksamheten i hemstaten. Det innebär att en förstärkning av det egna kapitalet även bör få

29 För att det inte ska vara fråga om en oriktig uppgift krävs emellertid att uppgifterna aktualiserar Skatteverkets utredningsskyldighet. De lämnande uppgifterna måste således utgöra ett tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, se 49 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

173

spridningseffekter till verksamheten i Sverige, trots att det tillskjutna kapitalet inte explicit allokeras till det fasta driftstället. Det kan dock också vara så att ett givet kapitaltillskott inte alls kommer att påverka verksamheten i det fasta driftstället.

Avsaknaden av ett krav på fast driftställe i Sverige bör emellertid inte påverka Skatteverkets kontroll av riskkapitalavdraget. Kontrollen av riskkapitalavdraget kommer sannolikt att i huvudsak ske hos de fysiska personer som begär sådant avdrag i inkomstdeklarationen. Det är den fysiska personen som gör avdraget som är slutligt ansvarig för att uppgifterna är korrekta och att förutsättningar för avdrag finns. Det är också den fysiska personen som riskerar sanktion i form av skattetillägg om uppgifterna inte stämmer. Företaget får ingen skattelättnad och lämnar inga sanktionsgrundande uppgifter om avdraget. Svenska företag är skyldiga att lämna kontrolluppgift om det finns förutsättning för riskkapitalavdrag, se avsnitt 6.11.1, men den skyldigheten gäller inte för utländska företag. Det finns dock inget hinder för utländska företag att lämna kontrolluppgift i syfte att förenkla för den fysiska person som gjort tillskottet. Slutsatsen blir att det inte är enklare för Skatteverket att kontrollera nyemissioner i ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige jämfört med ett utländskt företag som inte har ett sådant fast driftställe. Skillnaden kan främst uppkomma för den fysiska personen som gör tillskottet.

Inte heller bör avsaknad av krav på fast driftställe påverka riskerna för skatteundandragande. Risken för fel bör vara lika stor vid tillskott till ett utländskt företag utan fast driftställe som till ett utländskt företag med fast driftställe.

6.10.5 Övriga risker vid utlandstransaktioner

Övriga risker vid utlandstransaktioner hänger främst ihop med det föreslagna anståndsförfarandet när skattskyldigheten i Sverige upphör. Det föreslås regler som innebär att gjorda riskkapitalavdrag ska återföras och omvandlas till ett anstånd med betalning av skatt om den fysiska personen inte längre är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna. Förfarandet beskrivs närmare i avsnitt 6.9.3.

När skattskyldigheten i Sverige upphör har också den skatterättsliga anknytningen till Sverige upphört i de flesta fall. Det kan dock finnas situationer då den skattskyldige fortfarande är begrän-

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

174

sat skattskyldig för någon sådan inkomst som räknas upp i 3 kap. 18 § IL, trots att skattskyldigheten för kapitalvinst på andelarna har upphört vid tillämpning av 3 kap. 19 § IL eller på grund av ett skatteavtal.

I syfte att underlätta kontrollen av utestående anstånd föreslås att anstånd bara ska beviljas med ett år i taget. Om andelarna inte har avyttrats har den fysiska personen efter ansökan rätt att få ett nytt anstånd när det tidigare anståndet löper ut. Genom denna konstruktion säkerställs att ett anstånd på felaktig grund som längst varar i ett år.

Den största svårigheten för Skatteverket när den skattskyldige har fått anstånd med skatten är att erhålla information om när andelarna avyttras och då anståndet därmed ska upphöra. Avyttringen leder inte längre till någon beskattning i Sverige eftersom skattskyldigheten för kapitalvinsten har upphört. Det föreslås dock att den skattskyldige ska lämna uppgifter till Skatteverket om att andelarna har avyttrats. En hög kostnadsränta föreslås tas ut av den som inte lämnar uppgifter om att avyttring har skett, se avsnitt 6.11.2.

6.11 Förfarandefrågor

I detta avsnitt diskuteras förändringar i det skatteadministrativa regelverket med anledning av riskkapitalavdraget.

6.11.1 Kontrolluppgiftsskyldighet för företaget

Förslag: Ett företag som erhåller tillskott ska lämna kontroll-

uppgift om underlaget för riskkapitalavdrag. Uppgift ska även lämnas om det totala belopp som fysiska personer har förvärvat andelar i företaget för under året. Det gäller dock bara när förvärvet har skett till kontant betalning och i samband med bildandet av företaget eller vid nyemission.

Sådan kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga fysiska personer.

Ett företag som får betalning för andelar som kan ligga till grund för riskkapitalavdrag ska lämna kontrolluppgift om detta till Skatteverket.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

175

Kontrolluppgiften ska lämnas för fysiska personer och dödsbon och den ska innehålla uppgift om vem som gjort betalningen och hur stort belopp som betalats för andelarna. Det är med andra ord den skattskyldiges anskaffningsutgift som ska bekräftas i kontrolluppgiften.

Genom att lämna kontrolluppgift om underlaget för riskkapitalavdrag intygar företaget också att det beloppet kan ligga till grund för riskkapitalavdrag. Det innebär att företaget därmed har kontrollerat att de krav som ställs på företaget är uppfyllda. Om företaget har lämnat en kontrolluppgift kan såväl Skatteverket som den skattskyldige inom rimliga gränser lita på att de villkor för riskkapitalavdrag som avser företaget är uppfyllda. En kontrolluppgift ändrar dock inte den skattskyldiges ansvar för de i inkomstdeklarationen uppgivna uppgifterna.

Följande omständigheter intygar företaget genom att lämna kontrolluppgift:

-Att företaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt bolag som hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.

-Att företaget uppfyller definitionen av ett mindre företag och således ensamt eller tillsammans med andra företag har färre än 50 årsarbetskrafter och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.

-Att andelarna förvärvats genom kontant betalning vid företagets bildande eller vid nyemission.

-Att företaget inte någon gång under beskattningsåret närmast före betalningsåret, eller under betalningsåret men innan nyemissionen, har minskat aktiekapitalet genom indragning av aktier och återbetalning till aktieägarna.

-Att företaget inte har gjort ett otillåtet internt förvärv.

-Att företaget har ett löneunderlag om minst 300 000 kronor det beskattningsår som kontrolluppgiften avser.

-Att företaget inte är i ekonomiska svårigheter.

-Att företaget till huvudsaklig del bedriver rörelse och inte är verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin.

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

176

-Att de avdragsgrundande tillskotten till företaget inte överstiger 20 miljoner kronor för det aktuella kalenderåret.

Företaget kan ofta sakna information om de krav som avser den skattskyldiges situation. Kontrolluppgiften har således ingen innebörd när det gäller om den skattskyldige är skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna eller om taket på 1 miljon kronor i avdrag har överskridits.

Det är viktigt att de villkor som följer av EU-rättsliga regleringar inte överträds. Det gäller dels gränsvärdena för att företaget ska vara ett mindre företag (mindre än 50 årsarbetskrafter och högst 80 miljoner kronor i årsomsättning eller balansomslutning), dels att företaget inte är i ekonomiska svårigheter eller verksamt i vissa utpekade branscher, dels att taket på högst 20 miljoner kronor i avdragsgrundande tillskott per företag och år inte överskrids. I syfte att säkerställa att takbeloppet om 20 miljoner kronor inte överskrids bör företaget som ytterligare upplysning i kontrolluppgiften också ange den sammanlagda anskaffningsutgiften för samtliga fysiska personers förvärv av andelar i företaget vid bildandet eller vid nyemission som har skett till kontant betalning. Om det beloppet överstiger 20 miljoner kronor ska underlaget för riskkapitalavdrag proportioneras. Eftersom det är företaget som ska lämna uppgift om underlaget, så innebär det att företaget även ska göra proportioneringarna i dessa fall.

Kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga fysiska personer.

Skatteverket kan, på grundval av kontrolluppgiften, förtrycka i inkomstdeklarationen det högsta avdrag som kan göras för det aktuella året.

Det är dock alltid den skattskyldige som har det slutliga ansvaret för uppgifterna i inkomstdeklarationen. Om det finns anledning att misstänka att något av kraven eller villkoren inte är uppfyllda bör den skattskyldige kontrollera detta. Är villkoren inte uppfyllda ska riskkapitalavdrag inte begäras i deklarationen. Om bedömningen av villkoren är komplicerad eller tveksam bör den skattskyldige i deklarationen upplysa om sakförhållandena samt den bedömning som faktiskt har gjorts.

SOU 2012:3 Riskkapitalavdrag

177

6.11.2 Uppgiftsskyldighet för fysiska personer

Förslag: En fysisk person som gör riskkapitalavdrag ska i

inkomstdeklarationen lämna följande uppgifter.

-Uppgift om underlaget för riskkapitalavdraget. -Nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag vars andelar riskkapitalavdraget hänför sig till. En person som återför riskkapitalavdrag ska i inkomstdeklarationen lämna följande uppgifter.

-Uppgift om hur stor del av riskkapitalavdraget som återförs. -Nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag vars andelar den del av riskkapitalavdraget som inte återförs hänför sig till. -Uppgift om att det finns förutsättning för återföring av riskkapitalavdrag på grund av att personen inte längre är skattskyldig i Sverige för en kapitalvinst på andelarna. Den som har anstånd med betalning av skatt på grund av utflyttning ska lämna särskilda uppgifter om att andelar som anståndet hänför sig till helt eller delvis har avyttrats. Den uppgiftsskyldigheten ska fullgöras inom en månad från avyttringsdagen. Om sådana uppgifter inte lämnas i rätt tid utgår en hög kostnadsränta på anståndsbeloppet från den dag då den särskilda uppgiften skulle ha kommit in till Skatteverket till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara betalt.

Uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen

En fysisk person som gör riskkapitalavdrag eller som återför riskkapitalavdrag ska i inkomstdeklarationen lämna vissa uppgifter till Skatteverket.

Den som gör riskkapitalavdrag ska lämna

uppgifter om underlaget för riskkapitalavdraget, samt

nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag vars andelar riskkapitalavdraget hänför sig till.

Uppgiftsskyldigheten har införts främst med hänsyn till de fall då en fysisk person gör ett riskkapitalavdrag i inkomstdeklarationen utan att det har kommit in någon kontrolluppgift. Det kan till

Riskkapitalavdrag SOU 2012:3

178

exempel röra sig om när tillskott har gjorts till ett utländskt företag. Av 31 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att den deklarationsskyldige ska lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst. Det kan vara fråga om uppgifter som tydliggör de relevanta omständigheter som ligger till grund för beräkningen av underlaget för riskkapitalavdrag, inklusive de ställningstaganden som gjorts vid bedömningen av om förutsättningar finns för avdrag. Det kan också röra sig om underlag för bedömningen av de villkor som ska uppfyllas av den skattskyldige. När det har kommit in en kontrolluppgift kan det normalt ställas lägre krav på den fysiska personens uppgiftslämnande.

Den som återför riskkapitalavdrag ska lämna

uppgift om hur stor del av riskkapitalavdraget som återförs,

nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag vars andelar den del av riskkapitalavdraget som inte återförs hänför sig till, och

uppgift om att det finns förutsättning för återföring av riskkapitalavdrag på grund av att personen inte längre är skattskyldig i Sverige för en kapitalvinst på andelarna.

Särskilda uppgifter

Den som har beviljats anstånd med betalning av skatt på grund av att skattskyldigheten i Sverige för kapitalvinst på andelarna har upphört, ska lämna särskilda uppgifter om att de andelar som anståndet hänför sig till helt eller delvis har avyttrats. Kommittén anser att det är viktigt att Skatteverket snarast får kännedom om att en sådan avyttring har skett som innebär att anståndet ska upphöra. Uppgiftsskyldigheten ska därför fullgöras inom en månad från avyttringsdagen.

För att det ska finnas ett kännbart incitament att fullgöra upplysningsskyldigheten föreslås att hög kostnadsränta ska utgå från den dag då den särskilda uppgiften skulle ha kommit in till Skatteverket. För att undvika sådan ränta ska den skattskyldige senast inom en månad från avyttringsdagen lämna uppgift till Skatteverket om att avyttring har skett. Räntan utgår till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara betalt.

Bestämmelserna om anståndsförfarandet tas upp i avsnitt 6.9.3.

179

7 Emissionskredit

7.1 Inledning

Kommittén föreslår att det ska vara möjligt för företag att i vissa fall få en emissionskredit, vilken är utformad som ett anstånd med betalning av svenska arbetsgivaravgifter. Förslaget sammanfattas i det följande.

De företag som omfattas av förslaget är svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar. Vidare omfattas motsvarande utländska företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som Sverige har ingått ett skatteavtal med som innehåller en artikel om informationsutbyte.

För att ett företag ska få anstånd krävs att företaget har tagit emot betalning för andelar som har getts ut vid bildandet av företaget eller vid nyemission. Anstånd kan också beviljas om ett företag har tagit emot betalning för medlemsinsatser eller förlagsinsatser. Om det är en fysisk eller juridisk person som har förvärvat andelarna eller gjort en insats saknar betydelse. En annan förutsättning för anstånd är att andelarna eller insatserna har betalats kontant.

Anstånd får beviljas med högst 35 procent av det belopp som har betalats för andelarna eller insatserna, dock aldrig med mer än sammantaget 5 miljoner kronor per koncern. Anståndet förfaller till betalning med en tredjedel efter fem år, med en tredjedel efter sex år och med resterande del efter sju år. På anståndet ska företaget betala ränta som motsvarar basräntan. För att det tillskjutna beloppet inte ska kunna återbetalas till ägarna eller föras vidare till andra företag föreslås bestämmelser som förhindrar anstånd vid vissa slags värdeöverföringar. Det föreslås också bestämmelser som förhindrar anstånd om företaget är eller blir del av samma koncern som den som har gjort tillskottet. De nya reglerna tas in i en ny lag, lagen om emissionskredit.

Emissionskredit SOU 2012:3

180

I avsnitt 7.2 anges syftet med förslaget. Därefter beskrivs förslagets huvuddrag i avsnitt 7.3 och de närmare förutsättningarna för att anstånd ska beviljas i avsnitt 7.4. I avsnitt 7.5–7.6 diskuteras var reglerna bör föras in samt behovet av förändringar i andra lagar. Slutligen analyseras i avsnitt 7.7 följden av att utländska företag inkluderas.

7.2 Syftet med förslaget

I kommitténs uppdrag ingår bland annat att föreslå skatteregler som stimulerar tillgången på riskvilligt kapital i bolagssektorn, antingen på ägarnivå eller på bolagsnivå. I det förra kapitlet har kommittén lämnat ett förslag till åtgärd som riktar sig till fysiska personer. I detta kapitel lämnar kommittén ett förslag som riktar sig till företag. Åtgärden medför att tillgången till riskvilligt kapital ökar på två sätt, dels genom att staten tillför kapital direkt till företag, dels genom att incitamenten för privat sektor att tillföra kapital stärks.

Som framgår av avsnitt 2.6.2 bör regler som stimulerar tillgången till riskvilligt kapital i bolagssektorn utformas på ett sätt som inte skapar eller förstärker de snedvridningar som redan finns i ekonomin. Kommittén har strävat efter att utforma reglerna så att snedvridningarna i stället ska minska. Kommittén har konstaterat att asymmetrin mellan vinster och förluster i bolagsskattesystemet dels minskar kapitaltillförseln till riskfyllda projekt, dels leder till att investeringsbeslut snedvrids. Skälen till varför det är viktigt att förbättra kapitalförsörjningen i företag har diskuterats i kapitel 2 och kommer därför inte att utvecklas ytterligare här. Varför asymmetrin mellan vinster och förluster leder till att investeringsbeslut snedvrids har däremot inte berörts närmare och utvecklas därför i det följande.

Asymmetrin mellan vinster och förluster i bolagsskattesystemet beror på att vinster i företagens verksamhet beskattas med 26,3 procent medan förluster bara får dras av om det uppkommer vinster i framtiden. Uppkommer det inte några vinster saknar förlustavdragen värde för företagen. Ett sådant system slår särskilt hårt mot riskfylld verksamhet som ibland kan ge stor vinst men också sluta med förlust. Ett litet innovativt företag som byggs upp kring en produktidé kan till exempel aldrig tillgodogöra sig ett

SOU 2012:3 Emissionskredit

181

förlustavdrag om det visar sig att produktidén inte håller och företaget därför måste avvecklas.

På grund av den asymmetriska behandlingen kan en riskfri investering med låg förväntad avkastning före skatt ha en högre förväntad avkastning efter skatt än en riskfylld investering med högre förväntad avkastning före skatt. En åtgärd som lindrar eller avskaffar asymmetrin kommer att gynna riskfyllda investeringar. Att på detta sätt gynna riskfyllda investeringar har – jämfört med många andra tänkbara alternativ – fördelen att åtgärden inte riskerar att snedvrida investeringsbesluten eftersom asymmetrin i sig är snedvridande. En minskad snedvridning leder med andra ord inte till felaktiga investeringsbeslut.

Kapitalet bör styras till de investeringar där den förväntade samhällsekonomiska avkastningen är högst. Den asymmetriska behandlingen gör dock att en riskfylld investering som är samhällsekonomiskt mer lönsam än en riskfri investering kan vara privatekonomiskt mindre lönsam än den riskfria investeringen. Ett enkelt exempel kan visa detta. Tabell 7.1 visar tre möjliga investeringsprojekt som representerar tre olika affärsidéer med olika risk. Man kan tänka sig att en nyföretagare har möjlighet att investera i ett av projekten. Som framgår av tabellen är investeringen i projektet med hög risk den mest lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (förväntad avkastning före skatt). Företagaren, som har ett privatekonomiskt perspektiv, måste emellertid även beakta bolagsskattens påverkan på investeringen. Tabellen visar att investeringen i projektet utan risk blir den mest lönsamma privatekonomiskt (förväntad avkastning efter skatt). Det beror på att staten tar en del av vinsterna i form av bolagsskatt, men ingen del av förlusterna. Den asymmetriska behandlingen av vinster och förluster i företaget gör således att den privatekonomiska avkastningen blir högst i projektet utan risk. Detta gör i sin tur att företagaren kommer att välja det projektet trots att högriskprojektet är det samhällsekonomiskt mest lönsamma.

Emissionskredit SOU 2012:3

182

Tabell 7.1 Avkastning på olika projekt före och efter skatt

Ingen risk

Medelrisk

Hög risk

Investering

100 tkr

100 tkr

100 tkr

Sannolikhet att investeringen lyckas

100%

50%

10%

Vinst före skatt om investeringen lyckas

10 tkr

140 tkr

1 200 tkr

Vinst efter skatt om investeringen lyckas 7,4 tkr

103,2 tkr

884,4 tkr

Vinst före skatt om investeringen misslyckas

-100 tkr

-100 tkr

Vinst efter skatt om investeringen misslyckas

-100 tkr

-100 tkr

Förväntad avkastning före skatt 10 tkr

20 tkr

30 tkr

Förväntad avkastning efter skatt 7,4 tkr

1,6 tkr

-1,6 tkr

Förväntad avkastning efter skatt för företagets ägare.* 5,2 tkr

1,1 tkr

-1,1 tkr

*Här antas att ägaren är en fysisk person som beskattas med en skattesats om 30 procent.

Regler som innebär att vinster och förluster behandlas mer likformigt gör således att riskfyllda investeringar blir mer attraktiva för investerare. Sådana regler bör därför leda till att tillgången på riskvilligt kapital ökar i bolagssektorn och att kapitalet styrs till de investeringar där den förväntade samhällsekonomiska avkastningen är högst. Eftersom syftet med förslaget är att stimulera tillgången på riskvilligt kapital i bolagssektorn föreslår kommittén sådana regler.

I sammanhanget bör nämnas att ett företag som går med förlust behandlas mindre asymmetriskt om det har möjlighet att ta emot koncernbidrag. Detta beror på att förlusten då kan kvittas mot vinster i andra koncernföretag. En förutsättning är att det verkligen finns vinster inom koncernen som motsvarar förlusten.

Vidare bör nämnas att vinster och förluster inte behandlas asymmetriskt i företag som enbart ägnar sig åt verksamhet där vinster är

SOU 2012:3 Emissionskredit

183

skattefria och förluster inte är avdragsgilla, till exempel företag som ägnar sig åt att köpa och sälja näringsbetingade andelar.

7.3 Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter

Förslag: Företag som får kapitaltillskott ska få anstånd med

betalning av arbetsgivaravgifter med ett belopp som motsvarar 35 procent av kapitaltillskottet.

Som nyss nämnts behandlas vinster och förluster asymmetriskt i dagens bolagsskattesystem. För att mildra denna asymmetri och göra riskfyllda investeringar mindre missgynnade krävs att staten står för en lika stor del av en förlust i verksamheten som den tar vid en vinst.

7.3.1 Hur asymmetrin kan åtgärdas

Ett sätt att åtgärda asymmetrin är att låta staten, löpande och kontant, betala ut pengar till företag som går med förlust. Med en sådan metod försvinner asymmetrin, förutsatt att utbetalningen motsvarar skattedelen av förlusten. Metoden ökar dock möjligheterna till skatteplanering, vilket i sin tur kan leda till stora skattebortfall. Om vinster och förluster ska behandlas mer symmetriskt utan risk för skattebortfall måste det därför ske på ett sätt som inte gör skatteplanering möjlig.

En metod som gör skatteplanering svårare är att koppla statens utbetalningar till företagets inbetalningar av skatter eller avgifter. Staten kan då kvitta sina utbetalningar mot företagets skatte- eller avgiftsinbetalningar. Eftersom staten inte betalar ut några pengar uppnås den eftersträvade effekten utan någon större risk för att systemet utnyttjas på ett icke önskvärt sätt.

Enligt kommittén bör möjligheten att utnyttja ett sådant system vara begränsad i tiden eftersom systemet annars skulle bli alltför kostsamt för staten. Staten bör således täcka skattedelen av en förlust i ett företags verksamhet, men bara under en begränsad tid.

En metod för att åstadkomma detta är att bevilja företaget anstånd med betalning av skatter eller avgifter. Statens utbetalningar kvittas då mot företagets inbetalningar, men bara under anståndstiden. Därefter måste företaget betala tillbaka beloppet. Vinster och förluster i företagets verksamhet behandlas då likformigt under

Emissionskredit SOU 2012:3

184

anståndstiden. Skulle företaget gå i konkurs står staten för en del av den förlust som inte kan utnyttjas. En nackdel med en sådan metod är att återbetalningen av anståndet – i likhet med återbetalning av andra sorters krediter – kan skapa likviditetsproblem som i värsta fall kan bidra till att företaget hamnar på obestånd. En annan nackdel med en sådan metod är att företagens skattekrediter ökar, vilket går emot de riktlinjer för skattepolitiken som riksdagen antog 2008.1 Det finns emellertid även fördelar med att utforma förslaget som en skattekredit. Kommittén anser att fördelarna överväger nackdelarna, se vidare avsnitt 2.6.3, och att en metod där företaget beviljas anstånd med betalning av skatter eller avgifter därför är lämplig.

När det gäller att bestämma med vilket belopp anstånd ska beviljas konstaterar kommittén att den skattemässiga asymmetrin är proportionell mot bolagsskattesatsen. Asymmetrin är också beroende av mängden satsat kapital. En dubbelt så stor investering – allt annat lika – drabbas dubbelt så hårt av asymmetrin beloppsmässigt. Storleken på anståndet bör därför göras beroende både av bolagsskattesatsen och av det kapital som ägarna satsar.

Om man dessutom kopplar anståndet till nytt kapital i företaget blir förslaget kostnadseffektivt. Ett förslag utan någon sådan koppling skulle bli omotiverat dyrt eftersom det då skulle träffa såväl gammalt som nytt kapital utan att anståndet som är hänförligt till det gamla kapitalet skulle uppmuntra till ytterligare nyinvesteringar.

Bolagsskattesatsen är i dag 26,3 procent, vilket innebär att staten tar 26,3 procent i skatt om ett företag går med vinst. För att staten ska stå för en motsvarande del av en förlust i verksamheten – det vill säga 26,3 procent – krävs att anståndet uppgår till 35,7 procent av det satsade kapitalet (= 100 /[1 - 0,63]). Med ett sådant anstånd utgör anståndets andel av förlusten 26,3 procent (= 0,357 /[1 + 0,357]) vilket leder till att beskattningen av vinster och förluster blir symmetrisk. Av förenklingsskäl bör procentsatsen dock rundas av till ett mer jämnt tal, lämpligen 35 procent.

Följande exempel visar att ett anstånd med betalning av skatt eller avgift som ges med 35 procent av tillskjutet kapital utjämnar asymmetrin och tar bort snedvridningen.

En ägare satsar 1 miljon kronor i ett företag, vilket därefter beviljas anstånd med 350 000 kronor. Om företaget går i konkurs

SOU 2012:3 Emissionskredit

185

under tiden som anståndet löper kommer staten att förlora sina 350 000 kronor. Statens satsning motsvarar 26,3 procent av den sammanlagda satsningen om 1 350 000 kronor. Med andra ord kommer staten att stå för en lika stor del av en förlust om företaget går i konkurs som den kommer att ta in i skatt om företaget går med vinst. I ett sådant fall upphör den asymmetriska behandlingen.

Tabell 7.2 visar avkastningen på olika projekt när anstånd med skatt eller avgift beviljas. Av tabellen framgår att den förväntade avkastningen på de riskfyllda projekten efter skatt ökar i förhållande till avkastningen på motsvarande projekt utan anstånd (se Tabell 7.1). Anståndet medför att projekten rangordnas på samma sätt före och efter skatt. Det innebär att den samhällsekonomiska och privatekonomiska rangordningen sammanfaller, vilket kommer att leda till ökade investeringar i riskfylld verksamhet.

Tabell 7.2 Avkastning på olika projekt före och efter skatt

Ingen risk

Medelrisk

Hög risk

Investering

100 tkr

100 tkr

100 tkr

Sannolikhet att investeringen lyckas 100% 50% 10% Vinst före skatt om investeringen lyckas 10 tkr 140 tkr 1 200 tkr

Vinst efter skatt om investeringen lyckas 7,4 103,2 884,4

Vinst före skatt om investeringen misslyckas

-100 tkr

-100 tkr

Vinst efter skatt om investeringen misslyckas

-73,7 tkr

-73,7 tkr

Förväntad avkastning före skatt 10 tkr

20 tkr

30 tkr

Förväntad avkastning efter skatt

7,4 tkr

14,7 tkr

22,1 tkr

Förväntad avkastning efter skatt för företagets ägare.* 5,2 tkr

10,3 tkr

15,5 tkr

*Här antas att ägaren är en fysisk person som beskattas med en skattesats om 30 procent.

Emissionskredit SOU 2012:3

186

Vid en jämförelse mellan Tabell 7.1 och Tabell 7.2 framgår att även ägarna gynnas. Detta gäller också om ägaren är en juridisk person. Att ägarna gynnas bör öka utbudet av riskvilligt kapital.2

Systemet ger dessutom företagen en likviditetsförstärkning vid den tidpunkt då de normalt har ett stort sådant behov, det vill säga i samband med att debildas eller vid nyemission. Denna likviditetsförstärkning kan i sig i vissa avseenden betraktas som riskvilligt kapital. Det beror på att anståndet inte behöver tas upp i en kontrollbalansräkning och är efterställt, se avsnitt 7.6.2 och 7.6.3.

Med hänsyn till det ovan sagda föreslår kommittén ett system som innebär att företag som får kapitaltillskott kan få anstånd med betalning av skatter eller avgifter med ett belopp som motsvarar 35 procent av kapitaltillskottet.

7.3.2 Med vilka skatter eller avgifter anstånd bör beviljas

Kommittén har övervägt om alla företagets skatter och avgifter bör omfattas eller om det finns någon särskild skatt eller avgift som är mer lämplig än andra att använda för anstånd.

Om alla skatter och avgifter omfattas skulle anståndet eventuellt kunna utformas som ett slags skattekontoanstånd, där anståndet beviljas direkt mot det underskott som finns på företagets skattekonto. Med ett sådant system skulle anstånd bland annat kunna beviljas för inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, företagets och de anställdas preliminära skatt, mervärdesskatt, förseningsavgift, skattetillägg samt kontrollavgift.

Som tidigare nämnts bör asymmetrin mellan vinster och förluster inte jämnas ut genom att staten löpande och kontant betalar ut kompensation i takt med att ett företag går med förlust. Kommittén har därför föreslagit att statens utbetalningar ska kopplas till företagets skatteinbetalningar. Om anstånd kan beviljas med betalning av mervärdesskatt blir denna princip lätt att kringgå. Ett företag kan då till exempel ta emot ett anståndsgrundande tillskott från sina ägare och för dessa pengar köpa en dyr maskin. På inköpet måste företaget betala mervärdesskatt som det sedan har rätt att få tillbaka som ingående mervärdesskatt. Om företaget

2 Det faktum att ägarnas förväntade avkastning på satsat kapital ökar, motverkar också den asymmetri som finns i den skattemässiga behandlingen mellan eget och lånat kapital, se avsnitt 2.3.3.

SOU 2012:3 Emissionskredit

187

efter att ha tagit emot den ingående mervärdesskatten ansöker om anstånd och säljer vidare maskinen för inköpspriset kommer företaget att redovisa lika stor utgående mervärdesskatt som det tidigare har fått tillbaka som ingående mervärdesskatt. Under förutsättning att företaget beviljas anstånd kommer denna utgående mervärdesskatt inte att behöva betalas förrän anståndet löper ut. Företaget befinner sig då i samma situation som före köpet av maskinen med den skillnaden att företaget efter transaktionerna har ökat sin kassa med ett belopp som motsvarar mervärdesskatten. En sådan ordning är enligt kommittén inte lämplig.

Det är inte heller lämpligt att i ett sammanhang som det nu aktuella bevilja anstånd med betalning av sanktionsavgifter såsom förseningsavgifter, skattetillägg och kontrollavgifter.

Ett system med ett skattekontoanstånd som inte inbegriper alla sorters skatter och avgifter kan bli komplicerat och bör enligt kommittén undvikas. Om det stora flertalet skatter och avgifter ändå ska omfattas är det bättre att ge anstånd med betalningen av varje skatt eller avgift för sig. Även ett sådant system riskerar dock att bli komplicerat, bland annat eftersom skatterna redovisas i olika slags deklarationer och hänför sig till olika långa redovisningsperioder.3

Mer lämpligt är det att ge anstånd med betalning av en viss regelbundet återkommande skatt eller avgift. Skatten eller avgiften bör dessutom vara av viss storlek för att anståndet ska få någon effekt.

Företagets inkomstskatt synes i detta sammanhang vara en lämplig skatt. En stor nackdel är dock att många företag inte betalar någon sådan skatt, särskilt de som befinner sig i ett start- eller utvecklingsskede. Anstånd med betalning av inkomstskatt skulle då främst användas i mer mogna företag och förslaget skulle därmed bli mindre träffsäkert. Samma sak gäller om man i stället ger anstånd med betalning av företagets preliminära inkomstskatt, i den mån sådan finns.

Enligt kommittén är det bättre att knyta anståndsmöjligheten till ett företags arbetsgivaravgifter. Sådana avgifter måste betalas löpande varje månad oavsett om företaget går med vinst eller förlust. Arbetsgivaravgifterna kan också upplevas som betungande för företag som befinner sig i ett start- eller utvecklingsskede där

3 Se till exempel arbetsgivaravgifter som bygger på uppgifter i en arbetsgivardeklaration och inkomstskatt som bygger på uppgifter i en inkomstdeklaration.

Emissionskredit SOU 2012:3

188

det ännu inte har uppstått några vinster. Om företaget får anstånd med betalning av dessa avgifter kommer företaget att stärkas likviditetsmässigt i ett tidigt skede och således få bättre förutsättningar att överleva. Detta gäller särskilt företag som har svårigheter att ordna kapital på annat håll.

Det finns dock nackdelar med att bevilja anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter.

En sådan nackdel är att det finns en risk för att företag som har beviljats anstånd och som står inför en konkurs ser till att höja lönen för de ägare som är verksamma i företaget för att på så sätt utnyttja systemet fullt ut. Denna risk bör dock inte överdrivas med tanke på att sådan lön lär kunna återvinnas i många fall.4

En annan nackdel med att bevilja anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter är att det finns en risk för att vissa företagare, som inte har någon annan avsikt med ett företag än att så småningom låta det gå i konkurs, kan utnyttja systemet. Man kan till exempel tänka sig en företagare som önskar arrangera ett stort evenemang med stöd av bidrag från aktörer på orten. Om arrangemanget kräver mycket personal kan det vara fördelaktigt att bilda ett företag där personalen anställs, låta företaget söka anstånd och sedan, i samband med att företaget så småningom går i konkurs, låta staten stå för en del av förlusten. Denna risk bör dock inte heller överdrivas eftersom ett förfarande som det beskrivna kräver att aktörerna på orten inte bara är villiga att lämna bidrag till företaget utan krav på återbetalning, utan även att de går in som delägare i det.

En ytterligare nackdel kan vara att vissa mindre personalintensiva aktiebolag inte kommer att kunna utnyttja möjligheten till anstånd i samma utsträckning som mer personalintensiva sådana. Detta kan i och för sig också vara en fördel eftersom förslaget då riktar sig mot företag som bedriver rörelse. Företag som ägnar sig åt ren kapitalförvaltning kommer till exempel inte att kunna utnyttja reglerna i någon större omfattning.

I detta sammanhang bör också nämnas att arbetsgivaravgifter i dag5 i normalfallet utgår med 31,42 procent på löneunderlaget samtidigt som anstånd enligt förslaget bör beviljas med 35 procent av det tillskjutna kapitalet. Detta kan i vissa undantagsfall få till följd att anståndsbeloppet bara kan utnyttjas med högst 31,42 procent.

4 Se 4 kap. konkurslagen (1987:672). 5 År 2011.

SOU 2012:3 Emissionskredit

189

Så blir exempelvis fallet om ett företag under anståndstiden helt saknar intäkter och bara har kostnader i form av lönekostnader. När hela tillskottskapitalet i företaget har förbrukats på löner har lönerna gett upphov till arbetsgivaravgifter om 31,42 procent. För att hela beloppet ska kunna utnyttjas krävs då att det under anståndstiden genereras ytterligare kapital – eller att det redan från början funnits sådant kapital – som kan utnyttjas för löneutbetalningar. För de flesta företag torde detta inte vara något problem, åtminstone inte mot slutet av anståndstiden.

Vid en sammantagen bedömning är enligt kommittén sistnämnda nackdelar ändå inte alltför stora och allvarliga. Kommittén föreslår därför att anstånd ska beviljas med betalning av arbetsgivaravgifter.

Man kan även tänka sig att bevilja anstånd med betalning av de anställdas preliminärskatt.6 Sådan skatt redovisas på samma arbetsgivardeklaration som arbetsgivaravgifterna och avser dessutom samma perioder. En nackdel med denna skatt är dock att den bara är preliminär och att den egentligen inte är företagets skatt. Detta innebär bland annat att om företaget gör för stora skatteavdrag vid sina utbetalningar till de anställda kommer överskjutande del att tillgodoräknas de anställda. Anståndsbeloppet kommer då att betalas ut kontant i form av överskjutande skatt, om än till de anställda i stället för till företaget. En annan nackdel med att inkludera de anställdas preliminärskatt är att det blir ytterligare en skatt att beakta. Med hänsyn till att förslaget bör hållas så okomplicerat som möjligt anser kommittén att anstånd därför inte bör kunna beviljas med betalning av denna skatt. Skulle det visa sig att anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter inte är tillräckligt kan reglerna i ett senare skede utvidgas till att omfatta de anställdas preliminärskatt.

6 Ett liknande system finns för Sjöfartsstöd, se förordning (2001:770) om sjöfartsstöd. Sjöfartsstöd beviljas genom att arbetsgivarens skattekonto krediteras ett belopp som motsvarar periodens arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt.

Emissionskredit SOU 2012:3

190

7.4 Närmare om de föreslagna reglerna

I detta avsnitt behandlas de närmare förutsättningarna för anstånd och på vilket sätt anstånd ska beviljas.

7.4.1 Vilka skatter och avgifter som jämställs med arbetsgivaravgifter

Förslag: Med arbetsgivaravgifter ska avses arbetsgivaravgifter

enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980), skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska arbetsgivaravgifter betalas på den lön och andra avgiftspliktiga ersättningar som en arbetsgivare ger ut till sina anställda. Arbetsgivaravgifterna består för närvarande av sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsmarknadsavgift och arbetsskadeavgift.

Utöver dessa avgifter ska en arbetsgivare som regel också betala allmän löneavgift på den utgivna ersättningen, se 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. I dagligt tal brukar även denna skatt ingå i begreppet arbetsgivaravgifter. Löneavgiften redovisas tillsammans med arbetsgivaravgifterna i arbetsgivarens arbetsgivardeklaration.

På vissa ersättningar som arbetsgivaren betalar utgår i stället särskild löneskatt, bland annat på bidrag till vinstandelsstiftelser och på ersättningar till vissa kollektiva försäkringar, se 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Även denna skatt redovisas i arbetsgivarens arbetsgivardeklaration, det vill säga i samma ordning som gäller för arbetsgivaravgifterna enligt socialavgiftslagen och den allmänna löneavgiften.

En arbetsgivare kan också ha kostnader för de anställdas pensionsförmåner, till exempel för avsättningar till pensionsstiftelser eller för köp av pensionsförsäkringar. För dessa kostnader är arbetsgivaren skyldig att betala särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Till skillnad från den löneskatt som betalas på vissa förvärvsinkomster ska särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas i arbetsgivarens inkomstdeklaration.

SOU 2012:3 Emissionskredit

191

Samtliga ovan nämnda skatter har ett nära samband med arbetsgivaravgifterna och borde därför kunna användas för anstånd enligt nu föreslagna regler. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader ska dock redovisas i företagets inkomstdeklaration. Att även inkludera denna skatt skulle komplicera förslaget avsevärt.

Kommittén föreslår därför att med arbetsgivaravgifter ska avses arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen, allmän löneavgift enligt lagen om allmän löneavgift och särskild löneskatt enligt lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Särskild löneskatt enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader exkluderas av förenklingsskäl.

7.4.2 Vilka juridiska personer som omfattas av reglerna

Förslag: Med företag ska avses svenskt aktiebolag, svensk eko-

nomisk förening och utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening om det utländska bolaget hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som Sverige har ingått ett skatteavtal med som innehåller en artikel om informationsutbyte.

Investmentföretag, privatbostadsföretag, kooperativ förening och ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa föreningar ska inte anses som företag.

Svenska aktiebolag

Av kommitténs direktiv framgår att uppdraget främst tar sikte på aktiebolag. Kommittén har därför inriktat förslaget mot sådana företag.

För aktiebolag som definieras som investmentföretag eller privatbostadsföretag finns särskilda beskattningsregler som i vissa avseenden skiljer sig från vad som gäller för aktiebolag i allmänhet. Bland annat kan nämnas att investmentföretag har rätt till avdrag för lämnad utdelning7 och att privatbostadsföretag inte ska ta upp inkomster och dra av utgifter hänförliga till sina fastigheter8.

7 Se 39 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229). 8 Se 39 kap. 25 § samma lag.

Emissionskredit SOU 2012:3

192

Medhänsyn till denna annorlunda skattemässiga behandling anser kommittén att dessa företag inte bör omfattas av de aktuella reglerna.

Att utesluta sistnämnda företagsformer skulle kunna strida mot EU-rättens bestämmelser om statligt stöd eftersom de föreslagna reglerna då endast skulle omfatta vissa former av aktiebolag. Kommittén anser dock att denna selektiva behandling kan motiveras mot bakgrund av objektiva skillnader mellan skattebetalarna, se avsnitt 8.3.3.

Vissa utländska bolag som motsvarar svenska aktiebolag

För att reglerna inte ska strida mot EU-rättens bestämmelser om etableringsfrihet måste de däremot omfatta utländska bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag om de hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Reglerna måste vidare omfatta bolag som hör hemma i en stat som Sverige har ingått ett skatteavtal med eftersom reglerna annars skulle riskera att strida mot en annan grundläggande EU-bestämmelse, den om den fria rörligheten för kapital. För att också sistnämnda bolag ska kunna kontrolleras bör det dock kunna krävas att skatteavtalet innehåller en artikel om informationsutbyte.9

Kommittén föreslår därför att inte bara svenska aktiebolag, utan även utländska motsvarigheter till sådana aktiebolag ska omfattas av de aktuella reglerna. Vidare föreslår kommittén att det ska uppställas ett krav på att det utländska bolaget ska höra hemma inom EES eller i en stat som Sverige har ingått ett skatteavtal med som innehåller en artikel om informationsutbyte.

Enskilda näringsidkare och handelsbolag

Om bara vissa slag av företag kan använda sig av reglerna finns det som ovan nämnts risk för att reglerna kommer i konflikt med EUrättens bestämmelser om statligt stöd. Att enskilda näringsidkare och handelsbolag utesluts torde dock enligt kommitténs mening – på samma sätt som beträffande aktiebolag som är investment-

9 Ett krav på en sådan artikel bör inte komma i strid med EU-rätten eftersom EU:s handräckningsdirektiv inte gäller mellan en medlemsstat och ett tredje land, se avsnitt 8.2.2 och hänvisningen till mål C-101/05 Skatteverket mot A och mål C-451/05 Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA).

SOU 2012:3 Emissionskredit

193

företag och privatbostadsföretag – kunna motiveras mot bakgrund av objektiva skillnader mellan skattebetalarna. Något behov av att inkludera dem i förslaget på grund av EU:s bestämmelser om statligt finns därför inte, se vidare avsnitt 8.3.3.

Ekonomiska föreningar

Reglernas förenlighet med EU:s bestämmelser om statligt stöd bör även prövas i förhållande till ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar beskattas på i princip samma sätt som aktiebolag. Det finns heller inte några andra större skillnader mellan dessa företags former som gör att ekonomiska föreningar bör exkluderas från förslaget. För att reglerna inte ska riskera att utgöra ett otillåtet statligt stöd föreslår kommittén därför att även svenska ekonomiska föreningar och utländska bolag som motsvarar sådana föreningar ska omfattas av reglerna.

För vissa ekonomiska föreningar, såsom kooperativa föreningar och ekonomiska föreningar som är centralorganisation för kooperativa föreningar, finns dock särskilda beskattningsregler. I de flesta fall har dessa rätt till avdrag för lämnad utdelning.10 Med hänsyn till denna annorlunda skattemässiga behandling anser kommittén att sådana föreningar inte bör omfattas av förslaget. På samma sätt som för aktiebolag som bedrivs i form av investmentföretag eller privatbostadsföretag kan ett sådant undantag motiveras mot bakgrund av objektiva skillnader mellan skattebetalarna.

7.4.3 På vilket sätt företaget ska tillskjutas kapital

Förslag: För att företaget ska kunna beviljas anstånd krävs att

det tar emot betalning för andelar som har getts ut vid bildandet av företaget eller vid nyemission. För ekonomiska föreningar krävs att de tar emot betalning för medlemsinsatser eller förlagsinsatser.

Som tidigare nämnts bör anstånd kunna beviljas endast om företaget tillförs nytt eget kapital.

Emissionskredit SOU 2012:3

194

Sådant kapital kan tillskjutas ett företag på flera olika sätt. Nedan diskuteras frågan om reglerna bör vara tillämpliga vid alla slags tillskott eller om de bör begränsas till att bara avse vissa.

Ökning av det egna kapitalet i aktiebolag

Enligt aktiebolagslagen (2005:551), förkortad ABL, har ett aktiebolag möjlighet att öka sitt aktiekapital – som utgör en del av det egna kapitalet – på fyra olika sätt. För det första kan belopp tillföras aktiekapitalet vid fondemission. För det andra kan bolaget ge ut nya andelar mot betalning vid nyemission. För det tredje kan bolaget ge ut nya andelar efter att teckningsoptioner har utnyttjats. För det fjärde kan nya andelar ges ut i utbyte mot konvertibler.11

Principiellt skiljer sig den första metoden, fondemission, från de tre övriga metoderna. En fondemission innebär att aktiekapitalet ökas genom att belopp förs över från bolagets fria kapital eller genom att värdet av en anläggningstillgång skrivs upp. Något nytt kapital tillförs inte bolaget.

Däremot tillförs bolaget nytt kapital med de andra metoderna. Vid en nyemission tillförs till exempel nytt kapital i samband med att de emitterade andelarna betalas.

En teckningsoption ger innehavaren rätt att mot betalning i pengar teckna nya andelar vid en framtida tidpunkt. Själva emissionen påverkar inte antalet andelar i bolaget och leder heller inte till någon ökning av aktiekapitalet. Om de emitterade teckningsoptionerna så småningom utnyttjas kommer däremot nya andelar att ges ut och aktiekapitalet att ökas. Huruvida så verkligen sker är dock beroende av om innehavarna väljer att utnyttja sin option eller ej. När det gäller konvertibler ökar bolagets aktiekapital först om, och i så fall när, tidigare utgivna konvertibler byts ut mot andelar.12För konvertibler gäller att långivaren har rätt till ränta.

Eftersom en fondemission inte leder till att något nytt kapital tillskjuts bolaget kan de föreslagna anståndsreglerna inte bli tillämpliga vid fondemission. Inte heller tillskjuts bolaget något nytt kapital vid utgivandet av teckningsoptioner eller konvertibler, åtminstone

11 Se vidare 11 kap. 1 § ABL. 12 Från och med 2006 har företagen en möjlighet att utfärda konvertibler med en skyldighet för innehavaren att byta ut sin fordran mot andelar.

SOU 2012:3 Emissionskredit

195

inte inledningsvis eftersom tillskottet sker först om, och i så fall när, optionerna eller konvertiblerna utnyttjas. I dessa sistnämnda fall skulle man kunna tänka sig att koppla ett anstånd till det tillskott som sker i samband med att optionerna eller konvertiblerna utnyttjas. Med tanke på att reglerna ska vara lätta att tillämpa samt effektiva på så sätt att anstånd bara ska ges vid en direkt tillförsel av nytt kapital anser kommittén att sådana tillskott inte ska omfattas.

Av ovan nämnda fyra sätt att öka aktiekapitalet återstår då bara kapital som tillskjuts genom nyemission. Enligt kommittén utgör sådana tillskott en lämplig grund för att ge rätt till anstånd. Nytt kapital tillskjuts direkt samtidigt som reglerna blir lätta att tillämpa utan några större tolknings- eller avgränsningssvårigheter.

Utöver nyemission anser kommittén att anstånd också bör kunna beviljas om kapital tillskjuts ett aktiebolag genom teckning av aktier i samband med att bolaget bildas. Även i detta fall tillskjuts ju nytt kapital på i princip samma sätt som vid nyemission. En regel om att anstånd bara kan ges för nyemitterade aktier skulle dessutom vara mycket lätt att kringgå, bland annat eftersom ett aktiebolag i samband med dess bildande då skulle kunna ge ut aktier till ett värde som motsvarar det lägsta tillåtna aktiekapitalet och direkt därefter göra en nyemission så att aktiekapitalet ökades. Att exkludera kapitaltillskott som sker i samband med teckning av aktier vid aktiebolagets bildande förefaller därför inte vara särskilt effektivt. En sådan avgränsning skulle också leda till en ökad administrativ börda för bolagen eftersom de då – för att skapa förutsättningar för anstånd – skulle tvingas att ge ut aktier i två steg.

Mot denna bakgrund föreslår kommittén att anstånd ska kunna beviljas då kapital tillskjuts ett bolag antingen vid nyemission eller vid teckning av aktier i samband med dess bildande.

Ett aktiebolag kan även öka sitt egna kapital formlöst genom villkorade eller ovillkorade kapitaltillskott, antingen från aktieägare eller från någon annan. Någon civilrättslig eller skatterättslig reglering av sådana tillskott finns inte.

Ett villkorat kapitaltillskott innebär att tillskottsgivaren tillskjuter medel med förbehåll om återbetalning ur framtida vinstmedel. Enligt praxis är återbetalning av villkorade kapitaltillskott skattemässigt inte att betrakta som utdelning för mottagaren utan återbetalningen behandlas i stället som återbetalning av lån. Som ovan nämnts kan lån inte komma i fråga som grund för anstånd. Av detta följer att villkorade tillskott inte bör ge rätt till anstånd enligt nu aktuella regler.

Emissionskredit SOU 2012:3

196

Ett ovillkorat kapitaltillskott däremot, innebär att medel tillskjuts bolaget utan ersättning och utan anspråk på annan återbetalning än i samband med bolagets likvidation. Ett sådant tillskott borde därför rent principiellt kunna ge rätt till anstånd. En regel som tillåter sådana tillskott kan dock leda till tillämpningsproblem eftersom tillskotten sker helt formlöst. I många fall lär det till exempel vara svårt att avgöra om en viss transaktion verkligen är ett tillskott eller om pengarna har lämnats som lån. I andra fall kan det vara svårt att avgöra om tillskottet verkligen har lämnats utan villkor eller om det egentligen är ett villkorat tillskott. För att undvika sådana problem anser kommittén att inte heller ovillkorade kapitaltillskott ska kunna ge rätt till anstånd.

Ökning av det egna kapitalet i en ekonomisk förening

Den grundläggande kapitalbildningen i en ekonomisk förening sker genom att var och en av medlemmarna tillskjuter en eller flera medlemsinsatser.13 Inbetalda medlemsinsatser utgör bundet eget kapital och förutsätts stanna kvar i föreningen så länge medlemmen är kvar i föreningen. Föreningslagen (1987:667), förkortad LEF, innehåller inte några bestämmelser om medlemsinsatsernas storlek och anger inte heller när eller på vilket sätt som medlemmarna ska fullgöra sin insatsskyldighet. Följden av detta är att insatsernas storlek och art kan variera väsentligt i olika föreningar.

Medlemsinsatserna betalas vanligen kontant, men insatsskyldigheten kan också fullgöras på annat sätt, exempelvis genom leverans av varor eller med arbetsprestationer. Tidpunkten för inbetalning av insatsen kan också variera. Insatsen behöver således inte alltid betalas i samband med medlemmens inträde i föreningen. I vissa fall förekommer det också att medlemmar fullgör sin insatsskyldighet genom att föreningen behåller de efterlikvider, den återbäring eller den vinst som annars skulle ha delats ut till dem. Insatsskyldigheten fullgörs då successivt.

En ekonomisk förening kan också – om stadgarna tillåter det – öka sitt egna kapital genom att medlemmarna tillskjuter insatser utöver vad de är skyldiga att delta med, s.k. överinsatser.14 Överinsatserna

13 Se 2 kap. 2 § första stycket 4 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 14 Se 2 kap. 2 § första stycket 4 LEF.

SOU 2012:3 Emissionskredit

197

räknas till medlemsinsatserna och utgör också bundet eget kapital i föreningen.

Om stadgarna tillåter kan en ekonomisk förening även öka sitt egna kapital genom förlagsinsatser.15 Förlagsinsatser får tillskjutas av medlemmar men även av andra. För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.16 Styrelsen ska också föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser.17 Numera gäller att förlagsinsatser från andra än medlemmar får tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan av sådana insatser efter tillskottet uppgår till högst summan av andra inbetalda samt genom insatsemission tillgodoförda insatser.18 Förlagsinsatserna räknas till det bundna egna kapitalet och intar en mellanställning mellan medlemskapital och främmande kapital. Den som innehar en förlagsandel kan begära att föreningen löser in insatsen, dock tidigast fem år från tillskottet. Normalt måste uppsägning också ske två år i förväg.19 Inlösen sker till insatsens nominella belopp. Det ekonomiska värdet av förlagsandelen ligger i stället i den rätt till avkastning som andelen kan ge.

Enligt kommittén bör samtliga ovan nämnda tillskott kunna ge rätt till anstånd. Anledningen till att även förlagsinsatser bör inkluderas är att sådana insatser ska föras till föreningens egna kapital. Förlagsinsatserna är också, till skillnad från exempelvis ovillkorade aktieägartillskott, förenade med formkrav. En förlagsinsats får heller inte betalas tillbaka förrän tidigast efter fem år från tillskottet. Även detta kan jämföras med ett ovillkorat aktieägartillskott som i stället kan delas ut samma dag som tillskottet görs.

I sammanhanget bör nämnas att en ekonomisk förening också kan föra över vinster i verksamheten till medlemsinsatserna genom s.k. insatsemission.20 Överskottet förs då från föreningens fria egna kapital till dess bundna egna kapital. En sådan insatsemission kan liknas med en fondemission i ett aktiebolag. På samma sätt som för fondemissioner i aktiebolag bör därför insatsemissioner i ekonomiska föreningar inte ge rätt till anstånd.

15 Se 5 kap. 1 § första stycket LEF. 16 Se 5 kap. 4 § LEF. 17 Se 5 kap. 6 § LEF. 18 Se 5 kap. 1 § andra stycket LEF. 19 Se 5 kap. 7 § LEF. 20 Se 10 kap. 2 a § LEF.

Emissionskredit SOU 2012:3

198

7.4.4 Krav på full betalning

Förslag: Anstånd ska bara kunna beviljas om företaget har tagit

emot full betalning för andelarna.

För att förhindra att ett företag bara begär in en liten del av det belopp som ska betalas och därefter ansöker om anstånd bör det finnas en bestämmelse som anger att anstånd inte kan beviljas förrän full betalning för andelarna har erhållits. Kommittén föreslår därför att det införs en sådan bestämmelse.

Normalt ska detta inte vålla några problem eftersom andelar som ges ut i samband med nybildning och nyemissioner som regel inte kan registreras förrän full betalning för andelarna har tagits emot, se avsnitt 7.4.16.

7.4.5 Betalningen ska göras kontant

Förslag: Andelarna ska betalas kontant till företaget.

Mot bakgrund av syftet med de föreslagna reglerna är det naturligt att anstånd endast ska kunna beviljas om de utgivna andelarna betalats kontant. I annat fall är det inte säkert att det tillskjutna kapitalet kan användas på avsett sätt, vilket gör reglerna mindre effektiva. Förvärv av andelar som betalats med apportegendom bör därför inte omfattas av förslaget.21 Inte heller bör sådana förvärv som betalats genom kvittning av fordran omfattas.

7.4.6 Storleken på anståndet

Förslag: Anstånd får beviljas med högst 35 procent av det belopp

som har betalats för andelarna. Det totala anståndsbelopp som ett företag kan beviljas får dock inte överstiga 5 miljoner kronor per koncern.

21 Jämför 2 kap. 16 § och 13 kap. 20 § ABL.

SOU 2012:3 Emissionskredit

199

För att utjämna asymmetrin mellan vinster och förluster vid beskattningen bör som tidigare nämnts storleken på ett anstånd bestämmas av bolagsskattesatsen och det kapital som ägarna satsar. Om anstånd beviljas med 35 procent av det satsade kapitalet blir beskattningen symmetrisk.

För att de föreslagna reglerna främst ska träffa mindre företag och för att begränsa de offentligfinansiella kostnaderna föreslår kommittén att reglerna kompletteras med ett takbelopp på koncernnivå. Kommittén har stannat för en begränsning som innebär att en koncern inte får ha ett större sammanlagt anstånd än 5 miljoner kronor. Detta får bland annat till följd att ett företag som har erhållit ett totalt anstånd om 3 miljoner kronor vid en nyemission år 1 inte kan beviljas anstånd med mer än 2 miljoner kronor vid en nyemission år 3, även om den senare nyemissionen kanske också ger rätt till 3 miljoner kronor i anstånd. Eftersom det ska vara möjligt att bevilja anstånd senare än den redovisningsperiod då ansökan om anstånd kom in till Skatteverket, se följande avsnitt, finns det dock inte någonting som hindrar att den outnyttjade delen av det sistnämnda anståndet – det vill säga 1 miljon kronor – tas i anspråk för anstånd från och med perioden närmast efter den period då det första anståndet har återbetalats. Det sammanlagda anståndet kommer i så fall aldrig att uppgå till mer än 5 miljoner kronor under samma period, vilket är helt i enlighet med de föreslagna reglerna.

7.4.7 Anståndstid

Förslag: Anstånd ska beviljas med de arbetsgivaravgifter som

avser den redovisningsperiod då ansökan om anstånd kom in till Skatteverket och förfalla till betalning på förfallodagen för den redovisningsperiod som infaller fem, sex respektive sju år därefter. Anståndsbeloppet ska betalas med en tredjedel på respektive förfallodag.

Om arbetsgivaravgifterna för en redovisningsperiod är lägre än det belopp som anstånd högst får beviljas med, ska Skatteverket utan någon ny ansökan bevilja anstånd med mellanskillnaden närmast följande redovisningsperiod.

Anståndet får inte utnyttjas senare än den redovisningsperiod som infaller fyra år och elva månader efter den redovisningsperiod då ansökan kom in.

Emissionskredit SOU 2012:3

200

Om arbetsgivaravgifterna under en och samma redovisningsperiod kan ligga till grund för flera anstånd, ska anstånd i första hand beviljas med stöd av den ansökan som kom in först.

Från vilken redovisningsperiod anstånd bör beviljas

Det finns flera tidpunkter vid vilka ett anstånd skulle kunna beviljas. Till exempel kan man koppla anståndet till tidpunkten för beslutet om att bilda bolaget eller beslutet om nyemission. En sådan metod har nackdelen att anståndet då måste beviljas retroaktivt, åtminstone om man som i nu aktuellt förslag har ett krav på att andelarna måste vara fullt betalda innan beslut om anstånd kan fattas. Ett företag kan ju som regel inte kräva full betalning redan vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Metoden får till följd att Skatteverket, i samband med att beslut om anstånd fattas, kan behöva betala ut stora belopp som företaget redan har betalat in på sitt skattekonto.

Om man i stället kopplar anståndet till tidpunkten för när företaget tar emot den första betalningen för andelarna måste motsvarade in- och utbetalningar från skattekontot också göras.

Enligt kommittén är det lämpligare att koppla anståndet till tidpunkten för när anståndsansökan kommer in till Skatteverket. Med en sådan koppling undviks i många fall ovan nämnda in- och utbetalningar från skattekontot. Dessutom blir det mycket lättare att avgöra från vilken tidpunkt anståndet ska gälla, eftersom man slipper bedöma när den första betalningen har gjorts.

Kommittén anser att den sistnämnda lösningen är den minst komplicerade och föreslår därför en bestämmelse med sådan innebörd.

För att undvika förfaranden där företag av olika anledningar väljer att avvakta med att komma in med sin ansökan föreslår kommittén att det införs ett tidsmässigt krav på när företaget senast måste komma in med sin ansökan om anstånd, se avsnitt 7.4.16.

SOU 2012:3 Emissionskredit

201

Om arbetsgivaravgifterna är lägre än det anstånd som högst får beviljas

I många fall kommer arbetsgivaravgifterna under den redovisningsperiod då ansökan kom in att vara betydligt lägre än det anstånd som högst får beviljas. Det är inte ens säkert att det finns några arbetsgivaravgifter den perioden.

För att företag inte ska gå miste om sin rätt till anstånd i sådana fall måste det finnas en bestämmelse som tillåter företag att utnyttja resterande del av anståndet en senare redovisningsperiod, dock inte valfri sådan utan nästkommande period och – om beloppet inte kan utnyttjas till fullo då heller – de därpå följande perioderna. Anståndsbeloppet bör med andra ord kunna rullas framåt och utnyttjas så fort det är möjligt till dess att hela anståndet har tagits i anspråk. Kommittén föreslår en sådan bestämmelse.

I syfte att skapa överensstämmelse med anståndstidens längd, se under följande rubrik, föreslår kommittén också en tidsgräns som innebär att anstånd inte får beviljas senare än fyra år och elva månader efter den redovisningsperiod då ansökan om anstånd kom in till Skatteverket. Detta innebär att om ett företag inte kan utnyttja ett anstånd förrän senast denna redovisningsperiod kommer anståndet till viss del, se nedan, bara att gälla under en månad.

Om ett företag har flera anstånd att utnyttja under en viss period bör det också finnas en bestämmelse som anger i vilken ordning anståndsbeloppen ska utnyttjas. I annat fall finns det risk för att belopp som har sin grund i senare ansökningar tas i anspråk först, med följd att hela eller delar av belopp som har sin grund i äldre ansökningar inte kan utnyttjas innan den anståndsperioden har löpt ut. Kommittén föreslår därför att det införs en bestämmelse med innebörd att om arbetsgivaravgifterna under en och samma redovisningsperiod kan ligga till grund för flera anstånd, ska anstånd i första hand beviljas med stöd av den ansökan som kom in först.

Anståndstidens längd

Bedömningen av hur lång anståndstiden bör vara är en avvägning mellan olika motverkande faktorer. Å ena sidan bör företaget få tillräckligt lång tid på sig att visa att dess affärsidé är bärande. Å andra sidan är anståndet i praktiken en kredit från staten som staten måste refinansiera med upplåning. Ju längre anståndstiden är

Emissionskredit SOU 2012:3

202

desto mer måste staten låna. Stor statlig upplåning är inte önskvärd, även om kostnaden för upplåningen täcks av en anståndsränta, se avsnitt 7.4.14. I ett fall som det förevarande kan man dessutom utgå ifrån att staten kommer att få en kostnad som ökar i takt med anståndstidens längd, eftersom risken för att fler företag går i konkurs ökar ju längre tid som går. En längre anståndstid leder således till ett större statligt lånebehov och en ökad offentligfinansiell kostnad.

Vid bedömningen av hur lång anståndstiden bör vara måste man också beakta att ett företag kan få likviditetsproblem om anståndsbeloppet måste betalas tillbaka i sin helhet vid en och samma tidpunkt. Vid denna tidpunkt skulle ju företaget inte bara betala sina löpande arbetsgivaravgifter utan även de arbetsgivaravgifter som har ackumulerats under anståndstiden. En ordning som kan skapa likviditetsproblem för företagen bör i möjligaste mån undvikas.

Med beaktande av det sagda föreslår kommittén att anståndet ska delas upp i tre delar där en tredjedel av det beviljade anståndet ska betalas tillbaka efter fem år, en tredjedel efter sex år och resterande del efter sju år. En sådan tidsperiod bör i de flesta fall räcka för att bedöma om en affärsidé i ett företag är bärande utan att statens lånebehov och kostnader ökar i alltför stor utsträckning. Likviditetspåfrestningen för företaget blir heller inte fullt lika stor eftersom återbetalningen delas upp i tre lika stora delar under en tvåårsperiod. Att det ändå kan bli en viss likviditetspåfrestning är ofrånkomligt och går inte att undvika om systemet med anstånd ska fungera.

Av förenklingsskäl och för att bestämmelsen ska överensstämma med den redovisningsperiod när anstånd ska beviljas föreslår kommittén att anståndstiden ska börja räknas från den redovisningsperiod då ansökan om anstånd kom in, oavsett om hela anståndet kan tas i anspråk direkt eller om delar av anståndet först kan utnyttjas senare under anståndsperioden.

7.4.8 Hinder mot anstånd vid värdeöverföringar

Förslag: Anstånd får inte beviljas om företaget har gjort en värde-

överföring under tiden från och med den redovisningsperiod som infaller ett år före den tidpunkt då beslut om nyemission fattades till och med den redovisningsperiod då företagets ansökan om anstånd kom in till Skatteverket.

SOU 2012:3 Emissionskredit

203

För företag som är ekonomiska föreningar gäller i stället att anstånd inte får beviljas om företaget har gjort en värdeöverföring under tiden från och med den redovisningsperiod som infaller ett år före den tidpunkt då beslut om att ta in medlemsinsatser eller förlagsinsatser fattades till och med den redovisningsperiod då företagets ansökan om anstånd kom in.

Med värdeöverföring avses vinstutdelning, koncernbidrag, kapitaltillskott, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden eller annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för företaget. När det gäller ekonomiska föreningar avses med värdeöverföring även återbetalning av förlagsinsatser, överskottsutdelning, återbetalning av medlemsinsatser, utbetalning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp och utskiftning vid föreningens likvidation.

Frågan om det finns ett behov av bestämmelser som förhindrar anstånd om företaget gjort värdeöverföringar

Företag som har tagit emot kontant betalning vid förvärv av andelar i samband med dess bildande eller vid nyemission kan mycket lätt och utan beskattningskonsekvenser återföra kontanterna till den som tillskjutit dem genom olika slags värdeöverföringar. Detta gäller i vart fall om överföringarna sker inom bolagssektorn där utdelningar i de flesta fall är skattefria och där beskattningen på koncernnivå kan elimineras genom koncernbidrag. Företag kan också återföra de tillskjutna pengarna genom exempelvis underprisöverlåtelser eller överföra dem till andra företag genom tillskott.

Om man vill undvika att anstånd beviljas i dessa fall krävs bestämmelser som hindrar att så sker. Huruvida det är nödvändigt kan dock diskuteras. Klart är i alla fall att om man bestämmer sig för att införa bestämmelser av detta slag måste det i princip bli en fråga om ”allt eller inget”. Det är inte meningsfullt att införa bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas vid vissa förfaranden – till exempel utdelning och tillskott – samtidigt som man tillåter andra förfaranden – till exempel underprisöverlåtelser – eftersom bestämmelserna då blir alldeles för lätta att kringgå. Om man bestämmer sig för att införa sådana bestämmelser kan man

Emissionskredit SOU 2012:3

204

möjligtvis tänka sig att göra undantag för vissa slag av skattepliktiga värdeöverföringar, se nedan.

Ett starkt skäl för att införa bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas vid värdeöverföringar är att förslaget annars riskerar att förlora i effektivitet. Om det mottagande företaget tillåts att återföra de tillskjutna pengarna till den som tillskjutit dem kommer staten att betala en del av en eventuell förlust i företaget utan att den som tillskjutit beloppet behöver betala någonting. Staten står i sådant fall risken för en förlust samtidigt som den som inledningsvis satsat kapital inte riskerar någonting. Om detta tillåts kommer staten att stå för en större andel av förlusten än 26,3 procent, vilket i sin tur innebär att det uppstår en omvänd asymmetri där riskfyllda projekt blir skattemässigt gynnade.

Utan bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas vid värdeöverföringar kan samma tillskjutna belopp också utnyttjas för anstånd om och om igen i det företag som först har tagit emot tillskottet eller i ett annat företag inom samma ägarsfär. Förslaget kan då leda till att det skapas stora anståndsvolymer. Även om anstånden till slut måste återbetalas med ränta kan sådana volymer föra med sig att statens lånebehov ökari en omfattning som inte är önskvärd.

Mot att införa bestämmelser som förhindrar anstånd vid värdeöverföringar talar å andra sidan det faktum att bestämmelser av detta slag skapar inlåsningseffekter i företagen under en förhållandevis lång tid. Att låsa fast kapitalet i företagen på detta sätt är varken bra ur ett samhällsekonomiskt eller privatekonomiskt perspektiv. Inlåsningen medför bland annat att företag som har beviljats anstånd kommer att sakna möjlighet att stötta dotterbolag genom kapitaltillskott och koncernbidrag. Företaget kommer heller inte att kunna lämna utdelning till sina ägare. Säkerligen finns det ett antal potentiella finansiärer som önskar viss avkastning på sitt satsade kapital i form av utdelning betydligt tidigare än efter det att anståndstiden har löpt ut, till exempel för att göra nya investeringar i andra företag. Dessa finansiärer kommer att uppmana företaget att avstå från att söka anstånd eller begära att företaget skyndsamt återbetalar anståndsbeloppet så fort företaget uppnår tillräcklig lönsamhet. Om detta inte följs finns risk för att finansiärerna väljer att göra sina investeringar i andra företag i stället.

Mot att införa bestämmelser som förhindrar anstånd vid värdeöverföringar talar också att sådana bestämmelser riskerar att bli komplicerade. Komplicerade bestämmelser kan få till följd att

SOU 2012:3 Emissionskredit

205

företag som inte har för avsikt att kringgå reglerna ändå gör fel. Inlåsningseffekter och svårtillämpade regler riskerar att göra förslaget mindre attraktivt, särskilt om konsekvenserna av att göra fel är omfattande. Det sagda kan i sin tur medföra att företagen avstår från att använda sig av förslaget.

Enligt kommittén väger argumenten som talar för bestämmelser som förhindrar anstånd i dessa fall ändå tyngre än argumenten emot. Utan sådana bestämmelser skulle de föreslagna reglerna kunna utnyttjas på ett icke avsett vis med effektivitetsförluster och stora anståndsvolymer som följd. Nackdelarna med bestämmelserna måste med andra ord accepteras om förslaget ska kunna genomföras på ett effektivt vis. Kommittén föreslår därför att det införs bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas om företaget har gjort vissa slags värdeöverföringar.

Eventuella undantagsbestämmelser

Som ovan nämnts kan man diskutera om det är möjligt att göra bestämmelserna mindre ingripande, till exempel genom att införa undantag om värdeöverföringarna beskattas. Skatteeffekten vid sådana värdeöverföringar bör ju i de flesta fall göra överföringarna så kostsamma att det inte skulle löna sig att återbetala pengarna eller att utnyttja dem för nytt anstånd. Som exempel på värdeöverföringar som i så fall skulle kunna undantas kan nämnas utdelningar till fysiska personer och värdeöverföringar som inte är undantagna från uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL.

Undantagsbestämmelser av sistnämnda slag riskerar dock att bli komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken. Ett antal frågor måste då också lösas, bland annat hur man ska göra med utländska fysiska och juridiska personer som kanske beskattas för en viss värdeöverföring, men endast med en mycket låg skatt. Som ytterligare exempel på frågor som måste lösas kan nämnas hur man ska göra i de fall pengarna faktiskt är skattepliktiga hos en utländsk mottagare samtidigt som denna har möjlighet att få avdrag för beloppet om pengarna förs vidare till någon annan. Utöver att lösningen på sådana frågor skulle resultera i bestämmelser som är komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken skulle de också – om man är tvungen att undanta vissa utländska personer – riskera att komma i strid med EU-rättens regler om etableringsfrihet och

Emissionskredit SOU 2012:3

206

fri rörlighet för kapital. Sådana undantagsbestämmelser innebär också att det i vissa fall – oavsett om värdeöverföringen beskattas eller ej – är möjligt att återföra det satsade kapitalet till ägaren utan motsvarande minskning av statens risktagande. En av grundpelarna i förslaget skulle då riskera att gå förlorad.

Kommittén anser att reglerna bör vara så lätta att tillämpa som möjligt och att de inte får riskera att komma i konflikt med EUrätten. Dessutom måste grundpelarna i förslaget upprätthållas. Med hänsyn till vad som sagts ovan anser därför kommittén att sådana undantagsbestämmelser inte bör införas.

Kommittén har även övervägt en annan form av undantagsbestämmelse som bygger på att ett beviljat anstånd proportioneras utifrån de värdeöverföringar som görs under anståndstiden. I stället för ett absolut hinder skulle gjorda värdeöverföringar minska underlaget för anstånd. Med en sådan bestämmelse skulle ett företag som har gjort en nyemission om 10 miljoner kronor – och som därefter beviljas anstånd med 3,5 miljoner kronor – vid en värdeöverföring om 1 miljon kronor behöva sänka sitt underlag till 9 miljoner kronor och därmed betala tillbaka 350 000 kronor (= 0,35 x 1 miljon). Om företaget vid tidpunkten för värdeöverföringen endast hade hunnit utnyttja 2,5 miljoner kronor av anståndsbeloppet, skulle företaget däremot inte behöva betala tillbaka någonting. Det högsta tillåtna anståndsbeloppet skulle dock sänkas från 3,5 miljoner kronor till 3,15 miljoner kronor (= 0,35 x 9 miljoner).

Enligt kommittén blir även en sådan undantagsbestämmelse relativt komplicerad, framför allt om företaget gör ett antal värdeöverföringar under en period när det finns flera anstånd beviljade. Bestämmelsen blir också mycket svår att tillämpa i praktiken, särskilt i de fall värdeöverföringarna inte är öppet redovisade utan dolda, till exempel vid värdeöverföringar som sker i form av förtäckt utdelning eller vid vissa underprisöverlåtelser. Även om Skatteverket skulle få en signal om att värdeöverföringar har gjorts skulle det i många fall vara mycket svårt och tidsödande att bedöma hur stora värdeöverföringarna egentligen har varit. Både företagen och Skatteverket skulle med andra ord behöva lägga ner stora resurser för att upprätthålla ett sådant system, framför allt eftersom det då inte skulle finnas någon anledning för företagen att undvika värdeöverföringar. Risken för skönsmässiga bedömningar och en oenhetlig rättstillämpning skulle dessutom öka. Med hänsyn till detta anser kommittén att en sådan undantagsbestämmelse inte är lämplig.

SOU 2012:3 Emissionskredit

207

Detta gäller även om man skulle begränsa undantagsbestämmelsen till att bara omfatta värdeöverföringar som sker öppet.

Eftersom kommittén inte heller har funnit någon annan lämplig undantagsbestämmelse anser kommittén att några undantag inte ska införas.22 Om ett företag som har beviljats anstånd vill göra en värdeöverföring måste det därför först betala tillbaka anståndet innan värdeöverföringen kan göras.

För att i viss mån lindra effekterna av att det inte införs några undantagsbestämmelser anser kommittén att det i stället måste finnas en möjlighet, när det finns speciella skäl, att tillåta vissa slags värdeöverföringar utan att det påverkar ett beviljat anstånd. Utan en sådan bestämmelse riskerar företag som gör vissa felbedömningar att drabbas mycket hårt, även om de inte har haft något syfte att försöka kringgå reglerna. En bestämmelse som förhindrar detta föreslås därför i avsnitt 7.4.12.

Värdeöverföringar från aktiebolag

Kommittén har som redovisats ovan funnit att det bör införas bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas vid värdeöverföringar. I enlighet med det föreslår kommittén att det införs bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas om ett aktiebolag lämnar vinstutdelning, koncernbidrag och kapitaltillskott.

Kommittén föreslår vidare att det införs bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas om ett aktiebolag förvärvar egna aktier. Förvärv av egna aktier är i princip inte tillåtet för privata aktiebolag eller för publika aktiebolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.23 Eftersom nu aktuellt förslag främst riktar sig till sådana bolag bör återköp av egna aktier egentligen inte vara något stort problem. Kommittén anser ändå att en sådan bestämmelse bör införas eftersom reglerna annars skulle kunna kringgås i vissa undantagsfall, till exempel i de fall bolagen är publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.24 Någon anledning att förbjuda förvärv av egna aktier som är tillåtna enligt undantaget i 19 kap. 5 §

22 Se dock nedan där vissa värdeöverföringar som har rent affärsmässig karaktär för företaget ändå tillåts. 23 Se 19 kap. 4 § ABL. 24 Se 19 kap. 13 § ABL där det framgår att förvärv av egna aktier är tillåtna för sådana bolag.

Emissionskredit SOU 2012:3

208

ABL25 finns dock inte. Kommittén anser därför att förbudet inte behöver omfatta sådana förvärv.

Enligt kommittén bör det också finnas en regel som förhindrar en minskning av aktiekapitalet eller reservfonden om minskningen används för återbetalning till aktieägarna. Anledningen till detta är att en sådan minskning också är en värdeöverföring. Om minskningen av aktiekapitalet i stället sker för att täcka en förlust i företaget eller för avsättning till fri fond sker inte någon värdeöverföring. I sådana fall bör minskningarna vara tillåtna.

Slutligen föreslår kommittén att det införs en regel som förhindrar företag att medverka i annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar. Denna regel är tänkt att utgöra ett komplement till de andra reglerna. En tillämpning förutsätter således att värdeöverföringen inte träffas av någon av de andra reglerna, till exempel den avseende vinstutdelning. Formuleringen är hämtad från aktiebolagslagen där den aktiebolagsrättsliga definitionen av värdeöverföring finns.26

Enligt förarbetena till den lagen27 avses med affärshändelse alla förändringar i storleken och sammansättningen av bolagets förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomsten av fordringar eller skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat. För att en affärshändelse ska ses som en värdeöverföring bör den leda till att företagets förmögenhet minskar, exempelvis genom att företaget säljer egendom till underpris, förvärvar egendom till överpris eller betalar ut lön eller arvode för tjänster eller arbeten som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen. Enligt förarbetena är det inte fråga om en värdeöverföring om affärshändelsen som minskar företagets förmögenhet har haft rent affärsmässig karaktär för företaget. Det förhållandet att en transaktion är oförmånlig för företaget och förmånlig för motparten bör således inte per automatik medföra att transaktionen är att

25 Enligt detta undantag får ett aktiebolag förvärva egna aktier i fem olika fall. För det första får bolaget alltid förvärva egna aktier vederlagsfritt, till exempel genom gåva. För det andra får bolaget förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, om aktierna representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital. För det tredje kan en domstol i vissa fall ålägga ett aktiebolag att lösa in aktier av en förfördelad aktieägare. För det fjärde kan ett aktiebolag på auktion ropa in egna aktier som utmätts för bolagets fordran. För det femte kan ett aktiebolag förvärva egna aktier i samband med ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktierna. 26 Se 17 kap. 1 § ABL. 27 Se prop. 2004/05:85 s. 370 ff. för motsvarande resonemang.

SOU 2012:3 Emissionskredit

209

betrakta som en otillåten värdeöverföring. En ”dålig affär” kan således vara tillåten utan att bestämmelsen slår till.

Motsvarande resonemang bör enligt kommittén gälla här.

Värdeöverföringar från ekonomiska föreningar

Enligt kommittén bör värdeöverföringar från ekonomiska föreningar regleras på i princip samma sätt som värdeöverföringar från aktiebolag. Detta innebär bland annat att anstånd inte bör beviljas om föreningen gör utbetalningar i samband med överskottsutdelningar.28 Anstånd bör heller inte beviljas om föreningen gör utbetalningar vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp.

Det finns en stor skillnad mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar som motiverar ytterligare bestämmelser i detta avseende. Skillnaden består i att en innehavare av en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst. En medlem i en ekonomisk förening har också en ovillkorlig rätt att lämna föreningen och då – som huvudregel – en rätt att få tillbaka sin medlemsinsats.29 En medlem har även rätt att få tillbaka lämnad överinsats utan att begära utträde.

Någon laglig rätt för en medlem att vid utträde ta med sig delar av de vinster som har upparbetats i föreningen finns inte. Föreningens vinster kan dock föras över till medlemsinsatserna genom en insatsemission. Beloppet som förs över – emissionsinsatsen – blir då medlemmens ”individuella kapital” i så måtto att medlemmen vid utträdet även har rätt att ta med sig de emissionsinsatser som har tillgodoräknats honom eller henne. Om möjligheterna till insatsemission utnyttjats fullt ut kan medlemmen få ut hela sin andel av föreningens fria kapital vid utträde.

Det sagda innebär att föreningens bundna kapital kommer att variera över tiden allteftersom förlagsinsatser tillskjuts och sedan löses in. Det bundna kapitalet kommer vidare att variera i takt med att nya medlemmar träder in i föreningen och gamla träder ur. Hur mycket kapital som försvinner från föreningen i samband med att medlemmar träder ur kommer då att vara beroende av hur mycket av de upparbetade vinsterna som har förts över till medlemsinsatserna genom insatsemissioner.

28 Se 10 kap. 1 § andra stycket LEF. 29 Sistnämnd regel är inte tvingande utan det står en förening fritt att i stadgarna inskränka eller helt frånta sina medlemmar rätten att få tillbaka insatsen, se 4 kap. 1 § LEF.

Emissionskredit SOU 2012:3

210

Utan några bestämmelser som förhindrar anstånd vid ovan beskrivna transaktioner skulle en förening, efter att exempelvis ha tagit emot pengar i form av en medlemsinsats, kunna låta den nya medlemmen först träda ur föreningen och sedan träda in på nytt. Den medlemsinsats som betalas ut vid utträdet skulle då kunna användas för nytt anstånd varje gång medlemmen träder in i föreningen. Förfarandet skulle kunna upprepas i princip hur många gånger som helst. Storleken på anståndet skulle därmed kunna bli obegränsat upp till takbeloppet. Motsvarande resultat skulle också kunna uppnås genom återbetalning av överinsatser (utan att medlemmen behöver träda ur föreningen), genom överskottsutdelning, genom utbetalning efter nedsättning av medlemsinsatsernas belopp och i vissa fall genom inlösen av förlagsinsatser.

För att motverka sådana förfaranden föreslår kommittén att det införs bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas inte bara vid återbetalning av medlemsinsatser utan även vid utbetalningar genom överskottsutdelning, vid utbetalning efter nedsättning av medlemsinsatsernas belopp och vid inlösen av förlagsinsatser.

Under vilken tid bestämmelserna som förhindrar anstånd bör gälla

För att bestämmelserna som förhindrar anstånd ska vara så effektiva som möjligt krävs att de gäller under hela den tid som anstånd kan beviljas, det vill säga från och med den redovisningsperiod då ansökan om anstånd kom in till och med förfallodagen för den redovisningsperiod som infaller sju år därefter. Sjuårsgränsen är nödvändig för att förhindra förfaranden som bestämmelserna är tänkta att hindra. En tvåårsgräns skulle till exempel innebära att företaget efter två år skulle kunna överföra tillskjutna pengar skattefritt till dess ägare som på nytt skulle kunna använda dem för en anståndsgrundande nyemission eller, beträffande ekonomiska föreningar, en ny insats i föreningen. Pengarna skulle i så fall trots allt kunna lämna företaget eller snurras runt på samma sätt som beskrivits ovan, om än med viss tidsfördröjning. Nedan föreslår kommittén att det införs bestämmelser som ger Skatteverket rätt att återkalla anståndet om värdeöverföringar sker efter det att anstånd har beviljats, se avsnitt 7.4.12.

Skatteverket bör även kunna vägra att bevilja anstånd om företaget har gjort värdeöverföringar innan företagets ansökan om anstånd kommer in. I annat fall skulle exempelvis ett aktiebolag kunna dela ut sitt fria kapital till sina ägare (utan beskattningskonsekvenser)

SOU 2012:3 Emissionskredit

211

och sedan låta ägarna använda det för en anståndsgrundande nyemission. Något nytt kapital skulle då inte tillföras aktiebolaget.

Enligt kommittén behöver en tidsgräns som förhindrar sådana förfaranden inte sträcka sig alltför långt bakåt i tiden eftersom transaktionen bara kan göras en gång. Dessutom finns det inte skäl för ett företag att göra sig av med sitt egna kapital under en längre tid. Enligt kommittén bör därför ett år vara tillräckligt.

För att reglerna ska korrespondera mot bestämmelserna om när en ansökan om anstånd senast måste ha kommit in bör ettårsgränsen gälla från den tidpunkt då beslut om nyemission har fattats eller då företaget – om det är en ekonomisk förening – har fattat beslut om att ta in medlemsinsatser eller förlagsinsatser. Med en sådan tidsgräns kan beloppet i de flesta fall inte tas ut och sättas in under ett och samma beskattningsår.

Kommittén föreslår med hänsyn till det ovan sagda en bestämmelse med sådan innebörd.

7.4.9 Hinder mot anstånd vid emissioner inom en koncern

Förslag: Anstånd får inte beviljas om företaget, när andelarna

ges ut, är eller blir del av samma koncern som den som har tagit emot andelarna.

Bestämmelser som förhindrar att anstånd beviljas vid emissioner inom en koncern

För att nu aktuella regler ska bli så effektiva som möjligt krävs även en bestämmelse som förhindrar att anstånd beviljas i ett företag om det tillskjutna kapitalet kommer från ett företag inom samma koncern – förslaget är ju tänkt att endast omfatta nytt kapital. Utan en sådan bestämmelseskulle en koncern kunna omvandla gammalt kapital till nytt genom att flytta kapitalet mellan olika företag och på så sätt få både större och längre anstånd än vad som är tänkt. Ett moderföretag skulle till exempel kunna ta emot kapital från ett dotterföretag genom skattefri utdelning och sedan tillskjuta det i ett annat dotterföretag genom en nyemission som ger rätt till anstånd. Likaså skulle ett moderföretag med stort eget kapital kunna bilda ett antal nya dotterföretag, flytta sin personal till dessa företag och sedan tillskjuta kapitalet dit genom ett antal nyemissio-

Emissionskredit SOU 2012:3

212

ner som alla ger rätt till anstånd. Anstånd skulle också kunna göras eviga på så sätt att när ett anstånd löper ut i ett dotterföretag delas det ut till moderföretaget som sedan direkt därefter tillskjuter beloppet genom en nyemission i ett annat dotterföretag. Inte i något av dessa fall skulle något nytt kapital tillföras koncernen.

För att förhindra att anstånd beviljas i sådana fall föreslår kommittén att det införs en bestämmelse som förhindrar att anstånd beviljas om företaget är eller blir del av samma koncern som den som har tagit emot andelarna. Genom att företaget inte får vara eller bli del av samma koncern som den som har tagit emot andelarna kommer företaget inte att kunna beviljas anstånd om det ger ut andelar till någon som redan tillhör koncernen. Inte heller kommer anstånd att kunna beviljas om företaget ger ut så många andelar till en juridisk person utanför koncernen att företaget på grund av det blir del av samma koncern som denna juridiska person. Bestämmelsen förhindrar däremot inte att ett företag inom en koncern beviljas anstånd om andelarna ges ut till en juridisk person utanför koncernen utan att företaget i samband med det byter koncerntillhörighet. Att investeringar av detta slag inte förhindras är viktigt eftersom många externa investeringar säkerligen görs i företag som ingår i en koncern. Man kan till exempel tänka sig fallet att en extern investerare vill investera i ett visst dotterföretag inom en koncern, inte i dess moderföretag, eftersom koncernen i övrigt bedriver annan verksamhet som investeraren inte är intresserad av. Som bestämmelsen är utformad förhindras alltså inte sådana investeringar.

Koncernbegreppet

I inkomstskattelagen anges att med svensk koncern avses en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt någon svensk lag bildar en koncern.30 Eftersom begreppet koncern har olika innebörd i olika lagar måste koncerner i nu aktuellt förslag definieras. Kommittén föreslår i detta avseende att begreppet koncern ska ha samma innebörd som i aktiebolagslagen.31 Detta innebär mycket förenklat att en juridisk person ingår i en koncern om dess moder-

SOU 2012:3 Emissionskredit

213

bolag, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen.

För att träffas av koncerndefinitionen i aktiebolagslagen krävs att moderbolaget är ett svenskt aktiebolag. Enligt nu aktuella regler måste dock även andra svenska och utländska juridiska personer än aktiebolag kunna vara moderbolag, eftersom reglerna annars skulle bli lätta att kringgå. I annat fall skulle ett företag med en svensk kooperativ förening som ägare kunna beviljas anstånd även om allt tillskjutet kapital kom från denna ägare. Samma sak skulle gälla om företagets ägare var en utländsk motsvarighet till ett svenskt aktiebolag. Gammalt kapital skulle då ändå i många fall kunna omvandlas till nytt anståndsgrundande kapital. För att förhindra att så sker föreslår kommittén vidare att koncerndefinitionen i lagen utvidgas till att gälla även övriga svenska och utländska juridiska personer.

En koncerndefinition som den ovan föreslagna innebär något förenklat att anstånd kan beviljas i ett företag om den som tillskjuter kapitalet är en juridisk person som efter emissionen, direkt eller indirekt, inte innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i företaget.

7.4.10 Hinder mot anstånd vid synnerliga skäl

Förslag: Anstånd får inte beviljas om synnerliga skäl talar emot

det.

Enligt kommittén får den nya anståndsmöjligheten inte innebära att företag som missköter sin ekonomi eller är oseriösa på annat sätt gynnas. Som exempel på misskötsel kan nämnas företag som har inte obetydliga skatteskulder som är överlämnade till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vidare kan nämnas fall där det föreligger sådana omständigheter att företagets godkännande för F-skatt skulle kunna återkallas.32

Kommittén föreslår att anstånd inte får beviljas om synnerliga skäl talar emot det. Bevisbördan i denna del placeras hos Skatteverket som måste göra en prövning i det enskilda fallet. Genom användningen av uttrycket ”synnerliga skäl” framgår att det endast

Emissionskredit SOU 2012:3

214

är i mycket få undantagsfall som Skatteverket kan vägra att bevilja anstånd.

7.4.11 Hinder mot anstånd om företaget är i ekonomiska svårigheter

Förslag: Anstånd får inte beviljas om företaget är i ekonomiska

svårigheter. Med att vara i ekonomiska svårigheter avses att ett företag, när andelarna ges ut, är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, har inlett ett förfarande om företagsrekonstruktion eller är på obestånd.

Kommittén föreslår som redovisats ovan att anstånd inte får beviljas om synnerliga skäl talar emot det. Regeln är avsedd att tillämpas på företag som missköter sin ekonomi eller är oseriösa på annat sätt.

Man kan även tänka sig att ett företag kan befinna sig i ekonomiska svårigheter utan att företaget har misskött sig eller varit oseriöst på annat. Olika investeringar kan ha slagit fel, konkurrensen kan ha hårdnat, efterfrågan på företagets kunskap eller varor kan ha minskat, landet kan befinna sig i en lågkonjunktur, och så vidare. Händelser av detta slag kan medföra att ett företag plötsligt står inför möjligheten att behöva inleda en företagsrekonstruktion, träda i tvångslikvidation eller gå i konkurs. Om anstånd beviljas i företag som befinner sig i sådana ekonomiska svårigheter riskerar förslaget att bli ett stöd för att underlätta en företagsrekonstruktion eller för att mildra de ekonomiska effekterna av en nära förestående tvångslikvidation eller konkurs. Förslaget är dock inte tänkt att vara ett sådant stöd utan i stället ett stöd för att stimulera tillgången på riskvilligt kapital i företag. För att göra förslaget träffsäkert är det därför viktigt att förhindra att anstånd beviljas i företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter menas då att företaget står inför risken att verksamheten måste förändras i grunden eller upphöra på ett eller annat sätt, inte att det har svårt att få ytterligare kapital för att kunna utvecklas och växa.

En typisk omständighet som tyder på att ett företag befinner sig i sådana ekonomiska svårigheter är att företaget är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ABL. Kommittén föreslår därför att anstånd inte får beviljas om företaget är skyldigt

SOU 2012:3 Emissionskredit

215

att upprätta en sådan kontrollbalansräkning. Av denna paragraf i aktiebolagslagen framgår att ett aktiebolag ska upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets tillgångar understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran.

En annan omständighet som tydligt visar att ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter är att det har inlett ett förfarande om företagsrekonstruktion av det slag som avses i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Kommittén föreslår därför att anstånd inte får beviljas i sådana fall.

Enligt 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) är ett företag på obestånd om det inte rätteligen kan betala sina skulder och att oförmågan inte är endast tillfällig. Ett företag som är på obestånd ska som huvudregel försättas i konkurs. Om ett företag är på obestånd är det därför i det närmaste självklart att det befinner sig i ekonomiska svårigheter. Ett företag som befinner sig i en sådan situation bör därför inte heller kunna få anstånd. Kommittén föreslår därför att ett företag inte får beviljas anstånd om det är på obestånd enligt 1 kap. 2 § konkurslagen.

Bedömningen av om ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter bör enligt kommittén kopplas till den tidpunkt när andelarna ges ut. Ett företag som först har beviljats anstånd och senare hamnar i ekonomiska svårigheter omfattas därför inte av bestämmelsen.

7.4.12 Beslut om återkallelse

Förslag: Skatteverket ska återkalla ett anstånd om det kommer

fram att anståndet har beviljats på grund av att företaget har lämnat felaktiga uppgifter.

Samma sak gäller om företaget under anståndstiden gör en värdeöverföring eller om de andelar som har getts ut, direkt eller indirekt, förvärvas av någon i samma koncern som företaget.

Skatteverket ska avstå från att återkalla anståndet om det finns speciella skäl.

Om ett anstånd redan har beviljats och det därefter framkommer att företaget har beviljats anstånd på grund av att företaget har

Emissionskredit SOU 2012:3

216

lämnat felaktiga uppgifter måste det kunna återkallas. Kommittén föreslår därför att det införs en särskild bestämmelse med sådan innebörd.

Kommittén föreslår vidare att det införs en bestämmelse som innebär att Skatteverket ska återkalla anståndet om företaget gör en värdeöverföring under anståndstiden. Utan en sådan bestämmelse skulle, såsom tidigare har beskrivits, de föreslagna bestämmelserna som förhindrar anstånd vid värdeöverföringar bli i princip verkningslösa.

Kommittén föreslår också att det införs en bestämmelse som innebär att Skatteverket ska återkalla anståndet om de andelar som har getts ut, direkt eller indirekt, förvärvas av någon i samma koncern som företaget. Anledningen till detta är att en koncern annars skulle kunna omvandla gammalt koncerninternt kapital till nytt anståndsgrundande kapital genom att först låta någon eller några externa personer göra ett anståndsgrundande tillskott till ett företag som ingår i koncernen och sedan köpa de nyemitterande andelarna från dessa externa personer.

Ett beslut om återkallelse kan slå mycket hårt mot ett enskilt företag. För att i viss mån mildra bestämmelserna i detta avseende ska Skatteverket i vissa fall avstå från att återkalla ett anstånd. En sådan bestämmelse får anses särskilt viktig då kommittén funnit att det inte ska finnas något undantag från bestämmelserna som förhindrar att anstånd beviljas om ett företag gör en värdeöverföring, se avsnitt 7.4.8. En bestämmelse som ger Skatteverket rätt att avstå från att återkalla ett anstånd bör inte utformas på sådant sätt att den kan åberopas i alltför många fall. Bestämmelsen bör å andra sidan inte vara så sträng att den aldrig kan tillämpas. Enligt kommittén bör nivån sättas högre än särskilda skäl men lägre än synnerliga skäl. Eftersom det inte finns någon sådan nivå i dagens skattesystem föreslår kommittén att Skatteverket ska kunna avstå från att återkalla ett anstånd om det finns speciella skäl.

Bestämmelsen bör till exempel kunna tillämpas omett företag i ett mycket svårbedömt fall gör en felaktig bedömning av om en viss transaktion verkligen är en värdeöverföring. Bestämmelsen bör också kunna tillämpas om det står helt klart att ett företag har gjort en värdeöverföring utan att frågan varit mycket svårbedömd, men där beloppet är så lågt i förhållande till det anstånd som har beviljats att det skulle framstå som i det närmaste stötande att återkalla anståndet. Kommittén är medveten om att en undantagsbestämmelse av nu beskrivet slag kan bli svår att tillämpa i praktiken. Det bör

SOU 2012:3 Emissionskredit

217

dock beaktas att undantaget endast är tänkt att användas i undantagsfall. Att bestämmelsen då kan vara svår att tillämpa får accepteras.

Om anståndet återkallas bör företaget ha rimlig tid på sig att betala tillbaka det. Kommittén föreslår därför att beloppet ska betalas tillbaka senast den förfallodag som infaller närmast efter det att tre månader har gått från den dag då beslut om återkallelse fattades.

7.4.13 Uppgiftsskyldighet

Förslag: Om det kommer fram att ett företag inte längre har

rätt till anstånd, ska företaget snarast lämna uppgift om det till Skatteverket.

Om det kommer fram att företaget har beviljats anstånd på grund av att det har lämnat felaktiga uppgifter är det viktigt att detta kommer till Skatteverkets kännedom. Detsamma gäller om företaget under anståndstiden gör en värdeöverföring eller om de andelar som har getts ut, direkt eller indirekt, förvärvas av någon i samma koncern som företaget. Detta gäller inte bara för att felaktiga anstånd bör betalas tillbaka så fort som möjligt, utan även med beaktande av att företaget kommer att påföras en särskild ränta från och med dagen efter den dag då anståndet borde ha återkallats, se avsnitt 7.4.15.

Kommittén föreslår därför att det införs en skyldighet för ett företag med anstånd att snarast lämna uppgift till Skatteverket om det har framkommit att företaget inte längre har rätt till anstånd. Något närmare krav på vad denna uppgift bör innehålla behövs inte.

7.4.14 Ränta

Förslag: På anstånd ska betalas en ränta som motsvarar bas-

räntan. Räntan ska beräknas från och med dagen efter den dag då arbetsgivaravgifterna förföll till betalning.

Det kan diskuteras om ett anstånd enligt nu föreslagna regler bör beläggas med ränta. Det finns skäl som talar både för och emot.

Emissionskredit SOU 2012:3

218

Ett skäl som talar för en räntebeläggning är att den skattelättnad som följer av förslaget då balanserar den asymmetri som föreligger mellan beskattningen av vinster och förluster. Om beloppet däremot inte beläggs med ränta kommer investeringar som delfinansieras med anståndet att få en förmånligare behandling än andra investeringar, vilket skulle skapa en ny asymmetri. Ett annat skäl som talar för att räntebelägga anståndet är att risken för att reglerna används av företag som inte är i behov av något ytterligare kapital lär minska. Om anståndet i stället görs räntefritt blir det attraktivt för företag som inte har behov av nytt kapital att först kvalificera sig för anstånd och sedan använda den räntefria skattekrediten till egen – betydligt dyrare – utlåning på marknaden. Detta skulle medföra en offentligfinansiell kostnad eftersom anstånden skulle behöva refinansieras med statlig upplåning. Upplåningen skulle dessutom behöva göras utan att något ytterligare nytt kapital skulle tillföras företag med behov av kapital. Ett tredje skäl som talar för en räntebeläggning är att skattelättnaden i sådant fall i första hand bara riktas till företag som av olika anledningar har svårt att få kredit. Företag som inte har sådana svårigheter skulle knappast använda sina administrativa resurser för att få del av systemet, förutsatt att räntenivån inte är alltför låg. Att räntebelägga anståndet kommer också att minska den offentligfinansiella kostnaden för förslaget.

Ett argument emot att belägga anståndet med ränta är å andra sidan att förslaget skulle bli betydligt mer attraktivt utan ränta, vilket i sin tur skulle leda till att fler företagskulle utnyttja möjligheten att använda reglerna. De tillkommande företagen skulle dock främst bestå av sådana företag där den förväntade avkastningen är förhållandevis låg.

Trots att skälen emot en räntebeläggning är viktiga väger skälen som talar för en räntebeläggning tyngre. Kommittén föreslår därför att anståndsbeloppet ska räntebeläggas.

Räntenivån bör inte understiga statens upplåningskostnad. En alltför låg ränta riskerar också, såsom ovan nämnts, att leda till att en investerare som egentligen inte har något kapitalbehov ansöker om anstånd och vidareutlånar pengarna till en högre ränta. Räntan bör å andra sidan inte heller sättas alltför högt eftersom en hög ränta skulle göra den som investerar mindre benägen att investera i samhällsekonomiskt lönsamma projekt.

I detta sammanhang måste också beaktas att nu aktuella anstånd bör behandlas inom ramen för skattekontosystemet, se avsnitt 7.5,

SOU 2012:3 Emissionskredit

219

och att räntenivån därför bör anpassas till de räntenivåer som används där.

I skattekontosystemet beräknas kostnadsränta – bland annat på anstånd som beviljats enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL – som huvudregel efter en procentsats som motsvarar basräntan. Basräntan fastställs på grundval av 125 procent av räntesatsen för sexmånaders statsskuldväxlar, dock aldrig till en lägre nivå än 1,25 procent.33 Detta är en låg räntesats eftersom den baseras på statens korta upplåning och enbart skrivs upp till 125 procent. Å andra sidan är anståndsräntan inte avdragsgill vid inkomsttaxeringen,34vilket är en nackdel för vinstgivande företag. Detta sistnämnda faktum, i kombination med att anståndet inte får beviljas med mer än sammanlagt 5 miljoner kronor per koncern, gör att det inte bör finnas någon större risk för att företag med god likviditet skulle ägna sig åt räntearbitrage.

Med hänsyn till vad som sagts ovan finns det därför knappast någon anledning att låta anståndsräntan utgå med annan räntesats än den som motsvarar basräntan.Att införa en ytterligare nivå för ränteberäkning skulle dessutom förutsätta omfattande ändringar i Skatteverkets system för ränteberäkning inom skattekontosystemet. Kommittén föreslår därför att räntan på anståndet ska utgå med en räntesats som motsvarar basräntan. Kommittén föreslår vidare att räntan ska beräknas från och med dagen efter den dag då arbetsgivaravgifterna förföll till betalning.

7.4.15 Förhöjd ränta

Förslag: Om det kommer fram att ett anstånd ska återkallas ska

företaget påföras hög kostnadsränta. Om anståndet återkallas på grund av att företaget har lämnat felaktiga uppgifter, ska den höga räntan beräknas från och med dagen efter den dag då arbetsgivaravgifterna ursprungligen förföll till betalning. Om anståndet i stället återkallas på grund av att företaget under anståndstiden har gjort en värdeöverföring eller på grund av att de andelar som har getts ut förvärvas av någon i samma koncern som företaget ska räntan i stället beräknas från och med dagen

Emissionskredit SOU 2012:3

220

efter den dag då värdeöverföringen gjordes respektive dagen efter den dag då andelarna förvärvades av någon i samma koncern som företaget.

Det är rimligt att ett företag som har beviljats anstånd på felaktiga grunder – liksom företag som visserligen har beviljats anstånd på riktiga grunder men som därefter har genomfört en transaktion som medför att anståndet ska återkallas – ska betala en högre ränta än den ränta som annars hade utgått. I annat fall skulle ett företag kunna ansöka om anstånd på helt felaktiga grunder utan risk för någon sanktion och påföras den ränta som företaget skulle ha fått om ansökan hade gjorts på riktiga grunder. Likaså skulle ett företag utan någon risk kunna underlåta att anmäla att ett korrekt beviljat anstånd borde återkallas på grund av senare genomförda transaktioner.35 Kommittén föreslår därför att ett företag som haft anstånd utan att vara berättigat till det ska betala en högre ränta.

Som ovan nämnts beräknas kostnadsräntan i skattekontosystemet som regel efter en procentsats som motsvarar basräntan, vilken i sin tur utgör 125 procent av räntesatsen för sexmånaders statsskuldväxlar. Ett undantag från denna regel är kostnadsränta som utgår vid för sen betalning. Sådan ränta beräknas i stället efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15 procentenheter.36

Kommittén har i föregående avsnitt funnit det olämpligt att införa ytterligare räntenivåer i skattekontosystemet. Den högre ränta som nu föreslås bör därför utgå med samma räntesats som gäller vid för sen betalning. Enligt kommittén är detta dessutom naturligt då räntorna bygger på samma grund, det vill säga räntor på belopp som rätteligen redan borde ha betalats till staten.

Enligt kommittén bör räntan beräknas från och med dagen efter den dag då arbetsgivaravgifterna ursprungligen förföll till betalning om det är fråga om återkallelse på grund av att företaget har lämnat felaktiga uppgifter. Om det i stället är fråga om återkallelse på grund av att företaget har gjort en värdeöverföring eller på grund av att de andelar som har getts ut har förvärvats av någon i samma

35 I sammanhanget bör påpekas att skattetillägg aldrig kan komma i fråga på felaktigt beviljade anstånd. Anståndet i sig är inte någon sådan avgift på vilken skattetillägg ska tas ut, se 49 kap. 3 § SFL. Inte heller medför ett felaktigt beviljat anstånd att de aktuella arbetsgivaravgifterna har hänförts till fel redovisningsperiod, se 13 §. En helt annan sak är att betalningen av avgifterna för denna period har gjorts i en annan period än vad som egentligen var tänkt på grund av det felaktiga anståndet. 36 Se 65 kap. 13 § SFL.

SOU 2012:3 Emissionskredit

221

koncern som företaget bör räntan i stället beräknas från och med dagen efter den dag då värdeöverföringen gjordes respektive dagen efter den dag då andelarna förvärvades av någon i samma koncern som företaget.

7.4.16 Ansökan om anstånd

Förslag: Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter kan beviljas

efter ansökan. En ansökan ska göras i en separat handling och ska, om det är fråga om andelar som har givits ut i samband med nybildning, ha kommit in till Skatteverket senast sex månader efter den tidpunkt då stiftelseurkund eller motsvarande handling har undertecknats.

Om det i stället är fråga om andelar som har givits ut i samband med nyemission ska ansökan ha kommit in sex månader efter den tidpunkt då beslut om nyemission har fattats.

När det gäller ekonomiska föreningar ska ansökan ha kommit in sex månader efter den tidpunkt då företaget har fattat beslut om att ta in medlemsinsatser eller förlagsinsatser.

En separat ansökan

Ett anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter enligt nu föreslagna regler är frivilligt. Skatteverket kan därför inte bevilja anstånd utan att företaget först kommer in med en ansökan. Kommittén föreslår därför att anstånd endast ska kunna beviljas efter att företaget kommit in med en sådan ansökan.

I syfte att förenkla förfarandet, både för företaget och för Skatteverket, anser kommittén att det bör räcka med en ansökan. I denna får företaget ange på vilken grund anstånd söks och med vilket belopp. Det sökta anståndet behöver inte vara 35 procent av tillskjutet kapital utan kan vara ett valfritt lägre belopp. Om förutsättningarna för anstånd är uppfyllda ankommer det därefter på Skatteverket att bevilja företaget det sökta anståndet. Skulle det visa sig att arbetsgivaravgifterna inte är tillräckligt stora under den aktuella redovisningsperioden får Skatteverket med stöd av företagets ansökan fatta nya beslut om anstånd för nästföljande perioder till dess att hela det sökta anståndet har kunnat utnyttjas. På detta sätt får Skatteverket en god kontroll över skuldbeloppets storlek samtidigt

Emissionskredit SOU 2012:3

222

som företagets administrativa börda minimeras. Skatteverket får också en god kontroll över hur mycket anstånd som har beviljats, hur mycket anstånd som återstår att bevilja och när det beviljade anståndet ska återbetalas. Som en serviceåtgärd bör denna information löpande vidarebefordras till företaget. Om – och i så fall på vilket sätt – detta ska ske ankommer på Skatteverket att bestämma.

När ansökan om anstånd senast ska komma in till Skatteverket

För att i viss mån förhindra att anstånden inte utnyttjas av företag som redan är på väg mot konkurs bör det enligt kommittén ställas ett krav på att en ansökan om anstånd ska lämnas in relativt kort tid efter det att det anståndsgrundande tillskottet har gjorts. Anledningen till detta är att anståndsmöjligheten annars skulle kunna utnyttjas av företag som långt tidigare har tagit emot ett tillskott men som då, av någon anledning, valt att inte ansöka om anstånd. Om företagsledningen flera år senare upptäcker att företaget är på väg mot konkurs skulle det utan en tidsgräns vara relativt lätt att söka anstånd på det då gamla tillskottet, höja lönerna och sedan låta företaget gå i konkurs. På så sätt skulle staten få stå för en del av förlusten utan att anståndet stimulerat tillgången på riskvilligt kapital i bolagssektorn.

Vid bedömningen av vad som är en lämplig tidsgräns i detta avseende måste beaktas att ett företag kan behöva viss tid på sig att begära in de pengar som det har beslutat om. Vid nyemission i ett aktiebolag ska till exempel beslutet om nyemission anmälas för registrering inom sex månader från beslutet. Dessförinnan ska – som utgångspunkt – hela tillskottskapitalet vara betalt.37 Vid beslut om nyemission har således aktiebolaget sex månader på sig att ta in det aktuella kapitalet. Vid nybildning av aktiebolag gäller att bolaget ska anmälas för registrering i aktiebolagsregistret senast sex månader efter det att stiftelseurkunden har undertecknats. En förutsättning för registrering är då bland annat att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade aktier.38

Enligt kommittén är en motsvarande sexmånadersgräns lämplig även för en anståndsansökan. Kommittén föreslår därför att en

37 Se 13 kap. 27 och 28 §§ ABL. 38 Se 2 kap. 22 och 23 §§ ABL.

SOU 2012:3 Emissionskredit

223

ansökan om anstånd får beviljas endast om ansökan har kommit in till Skatteverket senast sex månader efter det att beslutet om nyemission fattades eller, vad gäller nybildade aktiebolag, senast sex månader efter det att stiftelseurkunden undertecknades. Med en sådan tidsgräns uppnås en rimlig balans mellan å ena sidan risken för att anstånd utnyttjas i efterhand vid fara för konkurs och å andra sidan företagens intresse av att hinna kräva in det begärda kapitalet. Tidsgränsen kommer också att stämma överens med aktiebolagslagens tidsgräns för registrering vid nyemission och nybildning.

För ekonomiska föreningar gäller inte samma regler som för aktiebolag. Kommittén föreslår därför att ekonomiska föreningar i stället ska kunna ansöka om anstånd senast sex månader efter den tidpunkt då föreningen har fattat beslut om att ta in medlemsinsatser eller förlagsinsatser.

7.5 De föreslagna reglerna förs in i en ny lag

Förslag: De nu föreslagna reglerna förs in i en ny lag, lagen om

emissionskredit. När det gäller bestämmelser om betalning och återbetalning av skatter och avgifter liksom bestämmelser om omprövning och överklagande hänvisas till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vid årsskiftet trädde skatteförfarandelagen i kraft som gäller för i stort sett hela skatteförfarandeområdet. Lagen ersätter bland annat skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324) och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Fortfarande finns dock ett antal skatteförfarandebestämmelser i andra lagar, se bland annat lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Anstånd med betalning av skatter och avgifter regleras i 63 kap. skatteförfarandelagen. I kapitlet finns bestämmelser om ändringsanstånd, anstånd för att undvika betydande skada samt anstånd med att betala skattetillägg och kontrollavgift. Bestämmelserna gäller även anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter.

Nu föreslagna regler rör anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter. Dessa anstånd bör enligt kommitténs mening – i så stor utsträckning som det är möjligt – följa skatteförfarandelagens regler om exempelvis beslut, omprövning och överklagande samt

Emissionskredit SOU 2012:3

224

tidsfrister. Anstånden bör vidare behandlas inom ramen för skattekontosystemet på samma sätt som nuvarande anstånd i 63 kap. skatteförfarandelagen.

Ovanstående skäl talar för att föra in bestämmelserna i skatteförfarandelagen. Andra skäl talar dock emot. Det är fråga om omfattande bestämmelser och regleringen kräver ett flertal definitioner som till sin karaktär är främmande för skatteförfarandelagen och som inte gäller för övriga anstånd enligt 63 kap. eller lagen i övrigt.

Även om det finns skäl som talar för att föra in nu aktuella bestämmelser i skatteförfarandelagen finner kommittén vid en sammantagen bedömning att nackdelarna överväger. Kommittén föreslår därför att reglerna förs in i en ny lag, lagen om emissionskredit.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om betalning och återbetalning av skatter och avgifter liksom dess bestämmelser om omprövning och överklagande bör ändå kunna tillämpas på anstånd som har beviljats enligt den nya lagen. Kommittén föreslår därför att det förs in en bestämmelse i den nya lagen som hänvisar till skatteförfarandelagen i detta avseende.

7.6 Behov av förändringar i andra lagar

I följande avsnitt beskriver kommittén om och så fall på vilket sätt andra lagar bör anpassas för att de föreslagna reglerna ska få avsedd effekt.

7.6.1 Inkomstskattelagen och avdragsrätt för arbetsgivaravgifter vid inkomstbeskattningen

Bedömning: Ett företag ska enligt gällande rätt dra av utgifter

för arbetsgivaravgifter det beskattningsår som avgifterna avser även om företaget får anstånd med att betala avgifterna. Det finns därför inte något behov av att införa särskilda bestämmelser om detta i inkomstskattelagen (1999:1229).

Kommittén har ovan föreslagit att ett företag under vissa förutsättningar ska få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter. För att nu aktuellt förslag ska få den effekt som är avsedd är det viktigt att avdragsrätten vid inkomstbeskattningen inte påverkas av förslaget.

SOU 2012:3 Emissionskredit

225

Om arbetsgivaravgifterna inte får dras av alls eller först när de betalas – det vill säga när anståndet upphör – minskar de positiva effekterna av förslaget väsentligt, åtminstone för de företag som redan under anståndstiden har ett positivt resultat som ska beskattas.

Av inkomstskattelagen följer att arbetsgivaravgifter ska dras av vid inkomstbeskattningen.39 Vidare följer att resultatet av näringsverksamhet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.40 Om det inte finns några särskilda skatterättsliga bestämmelser ska intäkter tas upp som inkomst och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed.

Några särskilda skatterättsliga bestämmelser som anger när utgifter för arbetsgivaravgifter ska dras av finns inte. Avsaknaden av sådana bestämmelser innebär således att avdragsrätten för dessa utgifter i stället styrs av god redovisningssed.

God redovisningssed kan i detta sammanhang inte anses vara något annat än att arbetsgivaravgifter som löper på en viss period också ska belasta resultatet för denna period, oavsett vid vilken tidpunkt betalningen görs. Om företaget har fått anstånd med betalningen eller ej saknar betydelse. Något stöd för att i stället tillämpa någon form av kontantprincip finns inte.

Av detta följer att ett företag ska dra av utgifter för arbetsgivaravgifter det beskattningsår som avgifterna avser, även om företaget har fått anstånd med betalningen. Något behov av att införa särskilda skatterättsliga avdragsbestämmelser i detta avseende finns därmed inte.

7.6.2 Aktiebolagslagen och kravet på kontrollbalansräkning

Förslag: Det införs en ändring i aktiebolagslagen (2005:551) som

innebär att skulder i form av nu aktuella anstånd inte ska tas upp vid upprättande av en kontrollbalansräkning.

För att nu föreslagna regler ska bli så effektiva som möjligt måste de även anpassas till bolagsrättsliga bestämmelser.

Av 25 kap. 13 § ABL framgår att styrelsen i ett aktiebolag genast ska upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalans-

Emissionskredit SOU 2012:3

226

räkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om en sådan kontrollbalansräkning visar att det gjorda antagandet är riktigt – det vill säga att det egna kapitalet verkligen understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet – är aktiebolaget skyldigt att träda i likvidation om inte bristen kan läkas under viss angiven tid, till exempel genom att aktiekapitalet minskas eller genom att nytt eget kapital tillförs. Syftet med dessa bestämmelser är primärt att skydda aktiebolagets borgenärer, men även att tillgodose aktieägarnas intresse av att i tid blir varskodda om bolagets situation så att de kan vidta lämpliga åtgärder.41 Bestämmelserna är också sanktionerade med ett personligt betalningsansvar för bland annat styrelseledamöterna och i vissa fall även aktieägare.

I vissa fall får dessa bestämmelser till följd att ett anstånd enligt nu föreslagna regler inte kan utnyttjas på avsett vis. Så blir till exempel fallet om man antar att anstånd i första hand kommer att utnyttjas av aktiebolag som använder det tillskjutna kapitalet för att betala löpande utgifter, det vill säga utgifter som inte ska aktiveras. Problemet kan illustreras med följande exempel.

Ett aktiebolag med ett aktiekapital om 50 000 kronor har under en längre period varit vilande utan några tillgångar utöver det tillskjutna kapitalet och utan några skulder. Ägaren har en mycket innovativ idé som eventuellt skulle kunna ge bra avkastning. För detta krävs att aktiebolaget anställer ett antal personer som kan utveckla idén. Ägaren lyckas övertyga några finansiärer, som vid en nyemission tillskjuter 5 000 000 kronor till bolaget. Andelarna emitteras till överkurs varvid 50 000 kronor tillgodoförs bolagets aktiekapital och resterande del till bolagets överkursfond (fritt eget kapital). Bolaget anställer ett antal personer som börjar utveckla idén. I samband med detta ansöker och beviljas bolaget anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter. Det största anstånd som kan utnyttjas uppgår till 1 750 000 kronor (= 0,35 x 5 miljoner).

Efter de vidtagna åtgärderna får aktiebolagets balansräkning en tillgångssida som består av likvida medel om totalt 5 050 000 kronor. Skuldsidan består samtidigt av ett eget kapital om 5 050 000 kronor varav 4 950 000 kronor utgör fritt eget kapital och 100 000 kronor utgör aktiekapital. I takt med att löner betalas ut minskar bolagets

41 Se prop. 2000/01:150 s. 35 med där angivna hänvisningar.

SOU 2012:3 Emissionskredit

227

tillgångar samtidigt som bolaget får en ökande skuld till staten42och ett minskande eget kapital.

Efter tre år har verksamheten ännu inte genererat några intäkter. Styrelsen misstänker att hälften av aktiekapitalet är förbrukat och upprättar därför en kontrollbalansräkning. Denna visar att det på tillgångssidan finns kvar 1 245 404 kronor. Resterande tillgångar, 3 804 596 kronor, har förbrukats på löner. På skuldsidan finns en anståndsskuld om 1 195 404 kronor43 (= 0,3142 x 3 804 596) och ett eget kapital om 50 000 kronor. Kontrollbalansräkningen visar med andra ord att hälften av aktiekapitalet om 100 000 kronor är förbrukat och att bolaget måste träda i likvidation om inte nya medel tillförs.

Detta får till följd att det möjliga anståndsbeloppet – den tänkta likviditetsförstärkningen – inte kommer att kunna utnyttjas innan aktiebolaget måste träda i likvidation. Anståndet gör med andra ord varken till eller från ur denna aspekt. Ett tillskott om 5 miljoner kronor utan något anstånd skulle ge exakt samma effekt ur likvidationssynpunkt eftersom likvidationstidpunkten även i ett sådant fall skulle inträda när löneutbetalningarna uppgått till 3 804 596 kronor (vilket tillsammans med de arbetsgivaravgifter som löper på dessa löner uppgår till totalt 5 miljoner kronor). Låt vara att det samtidigt bara skulle finnas 50 000 kronor på balansräkningens tillgångssida och 50 000 kronor på dess skuldsida.

Mot sistnämnt resonemang kan man i och för sig invända att problemet lätt kan undvikas om man använder den ”sista” delen av tillgångssidan – det vill säga 1 245 404 kronor enligt exemplet ovan – för utgifter som ska aktiveras, exempelvis för inköp av maskiner. I sådana fall kommer ju skuldsidan – 1 195 404 kronor i anstånd och 50 000 kronor i eget kapital – fortfarande att motsvaras av en lika stor post på tillgångssidan, åtminstone till dess maskinerna börjar skrivas av.

Ett förslag som innebär att en likviditetsförstärkning i princip bara kan användas för köp av tillgångar blir mycket begränsat eftersom ett stort antal bolag i så fall inte skulle ha någon nytta av reglerna.

42 Att ett anstånd med inbetalning av skatt bör tas upp som en skuld i bolagets balansräkning följer av årsredovisningslagen (1995:1554) och god redovisningssed, se bland annat BFNAR 2008:1 (K2) punkt 17.4. Se även BFN R 5 punkt 10, jämför punkt 3. 43 Mer arbetsgivaravgifter än så kan inte utnyttjas innan det egna kapitalet sjunkit till 50 000 kronor om arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 procent och samtliga utgifter består av löner.

Emissionskredit SOU 2012:3

228

Ett sätt att undvika detta problem är att göra ett tillägg i 25 kap. 14 § ABL.

Av bestämmelsen framgår att en kontrollbalansräkning ska upprättas enligt ”tillämplig lag om årsredovisning”, vilket innebär att klassificeringen och värderingen av tillgångarna ska ta sin utgångspunkt i årsredovisningslagen och god redovisningssed. Från denna huvudregel finns vissa undantag som innebär att det egna kapitalet i vissa fall får värderas högre än vad som hade blivit fallet om det hade värderats enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Anledningen till undantagen är att den allmänna försiktighet som kommer till uttryck i sedvanliga redovisningsregler inte alltid är representativ vid en kontroll om bolaget är likvidationsmässigt. Bolaget kan ha reserver som inte syns i en försiktig redovisning.

Av undantagen, vilka regleras i tre punkter, följer därför att tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas upp till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen, om de värderingsprinciper som används vid upprättande av kontrollbalansräkningen är förenliga med god redovisningssed. Tillgångar får enligt undantagen också tas upp till nettoförsäljningsvärde. Skulder på grund av ”statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning” behöver heller inte redovisas om stödet – i händelse av konkurs eller likvidation – ska betalas tillbaka först sedan övriga skulder har betalats. Som exempel på sådant stöd kan nämnas lån som lämnas av bolag inom ALMI-koncernen om lånen innehåller en efterställelseklausul. Lån med efterställelseklausul konkurrerar inte med andra icke efterställda lån vid en konkurs. Tanken med regleringen är att skuldförda statliga stöd inte ska leda till att det mottagande bolaget tvingas i likvidation. Syftet med stöden är ju i många fall att hjälpa företag med svag soliditet som har svårt att finansiera sin verksamhet på kapitalmarknaden. Utan regleringen skulle detta syfte inte uppfyllas.

Nu aktuellt anstånd påminner i viss mån om sådana statliga stöd som omnämns i lagtexten och har i viss mån även samma syfte. Någon möjlighet att åberopa undantaget i lagtexten finns dock inte eftersom anståndet knappast kan hänföras till ett sådant ”statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning”. För att förhindra att likvidationsplikten i vissa fall inträder redan innan anståndet har utnyttjas krävs därför att 25 kap. 14 § ABL kompletteras med ytterligare ett undantag som direkt tar sikte på nu föreslagna anstånd.

SOU 2012:3 Emissionskredit

229

Kommittén föreslår därför att ett undantag införs. Detta skulle medföra att aktiebolaget i exemplet ovan skulle kunna disponera 5 000 000 kronor av det tillskjutna kapitalet till löneutbetalningar innan likvidationsplikten inträder. Arbetsgivaravgifterna skulle vid detta tillfälle uppgå till 1 571 000 kronor (= 0,3142 x 5 000 000). Att hela det möjliga anståndsbeloppet om 1 750 000 kronor (= 0,35 x 5 000 000) ändå inte kan utnyttjas fullt ut beror på att anståndet beräknas efter en procentsats om 35 procent av tillskottet samtidigt som arbetsgivaravgifterna utgår med en procentsats om 31,42 procent på löneunderlaget (som i detta fall motsvaras av tillskottet), se vidare avsnitt 7.3.2.

7.6.3 Förmånsrättslagen och efterställda fordringar

Förslag: Det införs en ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

som innebär att statens fordringar på anstånd enligt nu föreslagna regler efterställs övriga fordringar.

Tanken med nu aktuellt förslag är att utjämna den asymmetriska skattemässiga behandlingen av vinster och förluster genom att låta staten stå för en viss del av en förlust i händelse av konkurs. I många fall lär det dock inte bara vara staten som har fordringar på ett konkursföretag utan även andra, såsom anställda, banker och leverantörer. För att staten i ett sådant fall ensam ska stå för utjämningen av den asymmetriska behandlingen av vinster och förluster krävs att dess anståndsfordringar efterställs alla andra fordringar. I annat fall kommer även de andra fordringsägarna att vara med och dela på kostnaden. Ett exempel kan visa detta.

Anta att ett aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kronor har fått ett anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter som uppgår till 1 571 000 kronor och löper under ytterligare fyra år. Anta vidare att övriga skulder i bolaget uppgår till 700 000 kronor fördelat på flera olika leverantörer. Tillgångarna består av en kassa om 800 000 kronor. Eftersom bolaget går dåligt upprättar bolagsledningen en kontrollbalansräkning. Denna visar att aktiekapitalet om 100 000 kronor fortfarande är intakt eftersom anståndet inte ska räknas med, se föregående avsnitt. Verksamheten drivs därför vidare. Strax därefter uppkommer oväntat ännu en skuld om 300 000 kronor till en leverantör. Bolagsledningen inser nu att bolaget inte

Emissionskredit SOU 2012:3

230

kommer att kunna betala alla sina skulder i tid och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Eftersom aktiebolaget därmed är på obestånd lämnar bolaget in en konkursansökan.44 Tingsrätten beslutar därefter att försätta bolaget i konkurs. Under konkursförfarandet hittas varken några nya tillgångar eller uppkommer några nya skulder.45 I konkursboet finns därför tillgångar i form av en kassa om 800 000 kronor och skulder i form av leverantörsskulder om 1 000 000 kronor och en anståndsskuld till staten om 1 571 000 kronor, det vill säga skulder som uppgår till totalt 2 571 000 kronor.

Om man antar att alla konkursborgenärer, inklusive staten, har lika rätt till betalning för sina fordringar kommer leverantörerna i en efterföljande utdelning att få cirka 311 000 kronor av konkursboets tillgångar (= [1 000 000 / 2 571 000] x 800 000). Staten kommer att få resten, det vill säga 489 000 kronor. Hade anståndet inte funnits hade leverantörerna fått ut alla tillgångar ur konkursboet, det vill säga 800 000 kronor. I och med anståndet tvingas således leverantörerna att bekosta en stor del av utjämningen av den asymmetriska behandlingen av vinster och förluster vid beskattningen.

För att förhindra att kostnaden övervältras på någon annan än staten föreslår kommittén att det införs en bestämmelse som anger att statens fordringar på anstånd ska efterställas övriga fordringar i händelse av konkurs. Om så sker kommer nämligen statens anspråk på återbetalning av anstånd inte att kunna göras gällande förrän alla andra fordringsägare har fått betalt. Leverantörerna i exemplet ovan kommer då att få ut 800 000 kronor, vilket är exakt samma belopp som de hade fått ut om det inte hade funnits något anstånd, samtidigt som staten inte får ut någonting av sin fordran om 1 571 000 kronor. Genom en sådan bestämmelse kommer kostnaden för utjämningen av den asymmetriska behandlingen i sin helhet att bäras av staten. Övriga fordringsägare behöver inte vara med och betala någonting.

Av 18 § förmånsrättslagen (1970:979) framgår att fordringar som inte är förenade med förmånsrättinbördes har lika rätt. Enligt bestämmelsen är det dock tillåtet att i ett fordringsavtal efterställa fordringen andra fordringar. Med stöd av denna paragraf skulle Skatteverket i sina anståndsbeslut kunna avtala att anståndsfordringen ska efterställas övriga fordringar.

44 Se 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672). 45 Här bortses från kostnader för konkursförvaltare m.m.

SOU 2012:3 Emissionskredit

231

För att undvika att Skatteverket ingår sådana civilrättsliga avtal bör det göras ett tillägg i 19 § samma lag. Av denna bestämmelse framgår att böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott, i händelse av konkurs, ska få utdelning först efter andra fordringar. Fordringar av det slaget får alltså betalning först efter det att alla andra fordringar har fått fullt betalt, även efter de som har efterställts i avtal enligt 18 §. Genom ett tillägg i bestämmelsen skulle fordringar på anstånd enligt nu föreslagna regler kunna hänföras till samma kategori av fordringar. Fordringarna går då efter alla andra fordringar utan några särskilda civilrättsliga åtaganden från Skatteverkets sida.

Kommittén föreslår att det görs ett sådant tillägg i 19 § förmånsrättslagen.

7.6.4 Företrädaransvaret och skatteförfarandelagen

Bedömning: Bestämmelserna om företrädaransvar i skatteför-

farandelagen (2011:1244) bör kunna tillämpas på företrädare för företag som har beviljats anstånd enligt nu föreslagna regler. Det finns därför inte något behov av särskilda bestämmelser om företrädaransvar för sådana företrädare.

Företrädaransvar innebär att en företrädare för en juridisk person, till exempel vd:n i ett aktiebolag, kan göras betalningsansvarig för skatt eller avgift som den juridiska personen inte har betalat, exempelvis arbetsgivaravgifter.46 Ett beslut om företrädaransvar förutsätter att det går att avgöra att ett visst belopp var obetalt på förfallodagen och att det fortfarande är det. För ansvar krävs vidare att företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift.

Företrädaransvaret sträcker sig inte längre än den juridiska personens betalningsskyldighet. En fordring mot företrädaren är alltså beroende av fordringen på den juridiska personen. Om fordringen på den juridiska personen bortfaller eller sätts ner minskar företrädarens ansvar i motsvarande mån.47

46 Se 59 kap. 12 och 13 §§ SFL. 47 Se prop. 2002/03:128 s. 37.

Emissionskredit SOU 2012:3

232

Anstånd med betalning av skatt eller avgift som medgetts den juridiska personen innebär en tillfällig betalningsbefrielse men påverkar inte fordringen i sig. Fordringen finns således kvar under anståndstiden även om den då inte kan krävas in. En talan om företrädaransvar får inte initieras under denna tid.48

I nu aktuellt förslag är statens fordran på anstånd efterställd alla andra fordringar vid en konkurs, se föregående avsnitt. Det innebär bland annat att en företrädare för ett företag med anstånd kan bli personligt ansvarig för ett större belopp än om statens fordran inte hade varit efterställd. Anledningen till detta är att statens andel av de kvarvarande skulderna i företaget – efter det att alla tillgångar delats ut ur konkursboet – ökar vid en efterställning. Om man utgår från samma exempel som i föregående avsnitt skulle staten utan en efterställning kunna kräva in 1 082 000 kronor (= 1 571 000 - 489 000) av företrädaren (förutsatt att denne handlat uppsåtligen eller varit grovt oaktsam). Om statens fordran i stället är efterställd får övriga borgenärer betalt först, vilket innebär att statens kvarvarande fordran på aktiebolaget efter konkursutdelningen uppgår till 1 571 000 kronor. I sistnämnt fall riskerar således företrädaren ett större företrädaransvar.

Enligt kommittén får detta accepteras. Alternativet, det vill säga att införa särskilda regler för företrädare till företag som har beviljats anstånd enligt nu föreslagna regler, skulle bli komplicerat och dessutom svårt att motivera i förhållande till företrädare i andra företag.

Kommittén anser därför att det företrädaransvar som kan uppkomma till följd av nu aktuella regler får bedömas med stöd av redan befintliga bestämmelser och därtill hörande praxis. Något behov av särskilda bestämmelser för företrädaransvar finns således inte.

Det sagda innebär bland annat att en företrädare för ett företag som har beviljats anstånd kan göras ansvarig dels om han eller hon uppsåtligen underlåtit att återbetala anståndsbeloppet, dels om han eller hon av grov oaktsamhet inte har återbetalat beloppet.

I detta sammanhang kan nämnas att en företrädare typiskt sett anses ha handlat grovt oaktsamt om han eller hon – med hänsyn till uppdragets närmare art och omfattning – fortsatt en verksamhet trots att han eller hon har insett eller borde ha insett att det inte

48 Se prop. 2010/11:165 s. 532 med där angivna hänvisningar.

SOU 2012:3 Emissionskredit

233

skulle finnas pengar till skatte- eller avgiftsbetalning på förfallodagen. Det åligger nämligen företrädaren att fortlöpande följa upp och kontrollera den ekonomiska ställningen i företaget och utifrån detta vidta nödvändiga åtgärder.49 En företrädare för ett företag som har beviljats anstånd och som inser att företaget inte kommer att kunna betala tillbaka anståndet på förfallodagen bör således vidta nödvändiga åtgärder för att undgå företrädaransvar.

Som exempel på åtgärder som en företrädare kan vidta för att undgå betalningsansvar kan nämnas att företrädaren senast på förfallodagen ger in en ansökan om företagsrekonstruktion eller konkurs. Han eller hon kan också ställa in företagets betalningar gentemot samtliga borgenärer senast denna dag.50 En ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse medför att uteblivna betalningar på kommande förfallodagar kan ses som ursäktliga om skulderna har uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion eller före betalningsinställelsen.

7.7 Anstånd i utländska företag

Nu aktuellt förslag syftar i första hand till att jämna ut asymmetrin mellan vinster och förluster i det svenska skattesystemet för att på så sätt stimulera riskfyllda investeringar i Sverige.

För att förslaget inte ska komma i konflikt med EU-rätten har kommittén ovan föreslagit att reglerna inte bara ska gälla svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar utan även motsvarande utländska företag som hör hemma inom EES eller i en stat som Sverige har ingått ett skatteavtal med som innehåller en artikel om informationsutbyte.

Att även utländska företag inkluderas innebär bland annat att förslaget inte får avsedd verkan i alla delar. Som förslaget är utformat har till exempel ett tyskt företag som gör en nyemission rätt till anstånd med betalning av svenska arbetsgivaravgifter om förutsättningarna för anstånd i övrigt är uppfyllda. Om investeringen i Tyskland misslyckas kommer den svenska staten att stå för en del av förlusten utan att investeringarna i svenska företag har ökat.

49 Se till exempel NJA 1969 s. 326, NJA 1971 B 27 och NJA 1974 s. 423. 50 En betalningsinställelse kan i sin tur följas av en ansökan om företagsrekonstruktion eller konkurs.

Emissionskredit SOU 2012:3

234

För att denna effekt ska uppkomma krävs dock att det tyska företaget betalar svenska arbetsgivaravgifter. Saknas sådana avgifter finns det inte något underlag att bevilja anstånd med.

För att utländska företag ska vara skyldiga att betala svenska arbetsgivaravgifter krävs som huvudregel att det utländska företaget har anställd personal som utför arbete för företagets räkning i Sverige. Detta gäller oavsett om avgiftsskyldigheten följer av EU:s socialförsäkringssystem,51 en socialförsäkringskonvention eller direkt av socialavgiftslagen. Undantag från denna huvudregel finns, bland annat för personal som sänds ut från det utländska företaget. Sådan personal kan under vissa förutsättningar och under viss tid omfattas av socialförsäkringssystemet i det land där det utländska företaget har sitt säte. I dessa fall ska det utländska företaget inte betala några arbetsgivaravgifter i Sverige trots att arbetet utförs här.

Många utländska företag som betalar arbetsgivaravgifter i Sverige har ett fast driftställe här.52 Det innebär bland annat att det utländska företaget har verksamhet i Sverige och att det också betalar bolagsskatt här för denna verksamhet. En investering i ett utländskt företag med verksamhet i Sverige kan innebära att de investerade pengarna satsas direkt i den svenska verksamheten. Är så fallet har syftet med anståndet uppnåtts. Satsas de investerade pengarna i det utländska företagets utländska verksamhet uppnås inte syftet, åtminstone inte direkt. Indirekt kan dock en lyckad investering i utlandet komma även den svenska verksamheten till del. Ett framgångsrikt utländskt företag med fast driftställe i Sverige kan behöva expandera och i så fall finns det förutsättningar för att denna expansion även kommer den svenska verksamheten till del. Utländska företag med fast driftställe i Sverige behöver med andra ord inte vara ett alltför stort problem.

Annorlunda är det med utländska företag som inte har något fast driftställe i Sverige. Även sådana företag kan vara skyldiga att betala svenska arbetsgivaravgifter. Så är fallet dels om företaget har lokalanställd personal i Sverige som utför arbete för företagets räkning här, dels om företaget sänder hit personal för arbete under en längre period. För dessa företag blir effekten av ett anstånd att den svenska staten bidrar till att göra investeringar i utlandet mindre riskfyllda utan att investeringarna i Sverige ökar.

51 Se bland annat EU:s förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. 52 Se 2 kap. 29 § IL för en definition av fast driftställe.

SOU 2012:3 Emissionskredit

235

Enligt kommittén bör sistnämnt problem inte överdrivas. För det första är dessa företag inte så många till antalet.53 Några större effektivitetsförluster kan således inte påräknas, även om de utländska företagen skulle försöka utnyttja reglerna fullt ut. För det andra betalar sådana företag inte någon allmän löneavgift på de utbetalade lönerna.54 Detta innebär att företagen bara ska betala arbetsgivaravgifter med 22,19 procent av avgiftsunderlaget, vilket kan jämföras med svenska företag och utländska företag med fast driftställe här som i de flesta fall betalar arbetsgivaravgifter med 31,42 procent av underlaget. För det tredje har utländska företag utan fast driftställe i Sverige möjlighet att komma överens med den anställde om att denne ska betala in sina sociala avgifter själv, då i form av egenavgifter.55 Om ett sådant avtal finns kommer det utländska företaget inte att betala några arbetsgivaravgifter alls för den anställde. För det fjärde är anståndet räntebelagt. Ett utländskt företag med viss verksamhet i Sverige utan anställd personal här lär knappast anställa sådan personal bara för att dra nytta av ett räntebelagt anstånd. Kostnaderna skulle säkerligen överstiga vinsterna i ett sådant fall.

Risken för att systemet utnyttjas av utländska företag på ett icke avsett sätt måste med anledning av det ovan anförda anses som mycket liten. Även om så sker blir den offentligfinansiella effekten i det närmaste försumbar. I sammanhanget bör också påpekas att de förslagna reglerna inte kräver att svenska företag med fast driftställe utomlands får del av ett anståndsgrundande tillskott som görs här. Hela tillskottet kan ju användas för att stärka den utländska verksamheten.

53 Enligt uppgift från Skatteverket betalade under 2010 totalt 2 777 utländska företag arbetsgivaravgifter i Sverige. Totalt 1 443 av dessa företag saknade fast driftställe här. De totala avgifterna uppgick till cirka 2 203 miljoner kronor, varav 535 miljoner kronor avsåg avgifter för utländska företag utan fast driftställe. Som en jämförelse kan nämnas att de totala arbetsgivaravgifterna i Sverige under samma år översteg 400 miljarder kronor. 54 Allmän löneavgift anses som en skatt och kan därför inte påföras en begränsat skattskyldig person utan fast driftställe i Sverige. 55 Se till exempel artikel 21.2 i EU:s förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Se även 2 kap. 8 § socialavgiftslagen.

237

8 EU-rättslig analys

8.1 Inledning

I detta kapitel analyseras förslagen om riskkapitalavdrag och emissionskredit utifrån det EU-rättsliga regelverket. I avsnitt 8.2 behandlas förslagens förenlighet med bestämmelserna om fri rörlighet i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I avsnitt 8.3 behandlas hur förslagen förhåller sig till EU:s regler om statligt stöd.

8.2 Förslagens förenlighet med EU:s bestämmelser om fri rörlighet

8.2.1 Bakgrund

Den 1 december 2009 trädde EU:s senaste fördrag – Lissabonfördraget – i kraft. Lissabonfördraget består av två rättsliga texter: fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I EUF-fördraget finns de mer konkreta bestämmelserna om upprättandet av EU:s inre marknad, bland annat i form av de regler som föreskriver att hinder för fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU ska avskaffas.

I EUF-fördraget finns på den direkta skattens område inte några specifika bestämmelser om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning. Den långtgående harmonisering som genomförts på den indirekta skattens område (såväl inom mervärdesskatten som punktskatterna) saknar därför än så länge motsvarighet på till exempel bolagsskatteområdet. EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital har ändå kommit att få en mycket stor betydelse på den direkta skattens område. Det gäller särskilt etableringsrätten, som är ett utflöde av den fria rörligheten

EU-rättslig analys SOU 2012:3

238

för personer. EU-domstolen har i flera fall funnit att olika inslag i medlemsstaternas inkomstskattelagstiftning strider mot de grundläggande fördragsbestämmelserna. Stor betydelse för de direkta skatterna har även EUF-fördragets bestämmelser om statligt stöd med tillhörande förordningar, rekommendationer och meddelanden, se avsnitt 8.3.

Nationella regler på den direkta skattens område kan som nämnts komma direkt i konflikt med EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Så är fallet om de nationella reglerna i en medlemsstat hindrar personer från en annan medlemsstat att utnyttja sina friheter i den förstnämnda staten.

För att en nationell skatteregel ska anses som ett hinder krävs enligt praxis från EU-domstolen att den behandlar en gränsöverskridande transaktion negativt i förhållande till hur en motsvarande inhemsk transaktion skulle ha behandlas, s.k. negativ särbehandling. Först om det kan konstateras att reglerna innebär att den gränsöverskridande transaktionen behandlas sämre än den inhemska, kan de nationella reglerna anses hindrande för de fria rörligheterna och således stå i strid med fördragets bestämmelser. Det strider inte mot fördraget att medlemsstaterna sinsemellan har olika regler om skattesatser eller avdragsmöjligheter så länge de inhemska reglerna inte missgynnar fysiska eller juridiska personer från andra medlemsstater.

För att det ska föreligga negativ särbehandling krävs att det verkligen går att jämföra en gränsöverskridande transaktion med en inhemsk transaktion. Det innebär att situationerna måste vara objektivt jämförbara. Går det inte att göra en sådan jämförelse rör det sig inte om negativ särbehandling. Vad som avses med att situationerna är objektivt jämförbara har framför allt preciserats i fråga om beskattningen av fysiska personer. EU-domstolen har uttalat att situationen för ett lands invånare och för personer som inte är bosatta där i regel inte är jämförbara vad gäller direkta skatter.1Anledningen till detta är att det finns flera objektiva skillnader mellan dessa personer, både när det gäller inkomstskälla och skatteförmåga. Det är ofta mycket svårt att bedöma om två situationer är objektivt jämförbara, och praxis på området är inte helt entydig.2

Även om en bestämmelse anses utgöra ett hinder mot de fria rörligheterna kan den ändå vara tillåten om den kan rättfärdigas.

1 Se bland annat mål C-279/93 Schumacker och C-80/94 Wielockx. 2 Se bland annat mål C-279/93 Schumacker, C-107/94 Asscher, C-307/97 Saint-Gobain, C-311/97 Royal Bank of Scotland och C-182/06 Lakebrink.

SOU 2012:3 EU-rättslig analys

239

Vid prövningen av om en bestämmelse kan rättfärdigas är det viktigt att skilja mellan s.k. öppen diskriminering och andra former av hinder. Med öppen diskriminering avses sådan diskriminering som direkt tar sikte på exempelvis nationalitet. En svensk skattebestämmelse som anger att svenska företag ska beskattas lindrigare än utländska företag med filial i Sverige är öppet diskriminerande.

Nationella bestämmelser som är öppet diskriminerande kan endast rättfärdigas om de har tillkommit med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Detta följer direkt av artikel 45, 52 och 62 i EUF-fördraget. Hittills har det inte hänt att EUdomstolen godtagit öppet diskriminerande skatteregler på någon av dessa grunder.

Andra former av hinder än öppen diskriminering kännetecknas av att de mer indirekt drabbar utländska rättssubjekt. Det kan också röra sig om hinder för inhemska personer, som till exempel svenska fysiska personer, att investera i utländska företag eller att på annat sätt etablera sig utomlands. För nationella bestämmelser som inte är öppet diskriminerande finns större möjligheter till rättfärdigande. Detta följer av praxis från EU-domstolen. Som grund för rättfärdigande har medlemsstaterna åberopat diverse olika grunder. Exempel på argument som har framförts är att skattereglerna är nödvändiga för skattesystemets inre sammanhang, att de är nödvändiga för en effektiv skattekontroll, att de införts av administrativa skäl, att det finns andra skattefördelar i systemet som uppväger en negativ behandling, att reglerna tillkommit för att skydda statens skatteintäkter eller att de införts för att bevara fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.3 I vissa fall har EU-domstolen godtagit sådana resonemang, i andra fall inte. Under senare år kan det noteras att domstolens traditionellt mycket restriktiva förhållningssätt till medlemsstaternas försök att rättfärdiga sina skatteregler har förändrats något. Möjligheterna att rättfärdiga hindrande regler verkar numera vara något större.4 Det räcker dock inte att den nationella regeln motiveras av ett tillräckligt skyddsvärt intresse, utan den måste också uppfylla kravet på proportionalitet. Detta innebär att regeln ska vara utformad så

3 Se bland annat mål C-204/90 Bachmann och C-150/04 Kommissionen mot Danmark (skattesystemets inre sammanhang), C-250/95 Futura (effektiv skattekontroll), C-18/95 Terhoeve (administrativa skäl), C-35/98 Verkooijen (skattefördelar uppväger), C-264/96 ICI (skydda statens skatteintäkter) samt C-446/03 Marks & Spencer (fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna). 4 Se bland annat mål C-231/05 Oy AA och C-311/08 SGI.

EU-rättslig analys SOU 2012:3

240

att den inte utgör ett mer ingripande hinder för den fria rörligheten än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet.

8.2.2 Riskkapitalavdrag

Bedömning: Krav på fast driftställe och visst minsta underlag för

arbetsgivaravgifter strider sannolikt mot EU-rättens bestämmelser om fri etablering.

För att säkerställa att den fria rörligheten för kapital inte åsidosätts bör förslaget utformas så att investeringar i företag i vissa länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet också omfattas.

Kommittén har övervägt utformningar av förslaget om riskkapitalavdrag där förenligheten med de fria rörligheterna inom EU-rätten varit tveksam. Det har rört sig dels om ett krav på att företaget som emitterar andelarna ska ha ett fast driftställe i Sverige, dels om ett krav på att företaget måste ha ett visst minsta underlag för arbetsgivaravgifter. En analys har också gjorts av om den fria rörligheten för kapital kräver att avdraget är tillgängligt även vid investeringar i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Det finns även inslag av EU-rättslig analys när det gäller kravet på att den fysiska personen som ska göra riskkapitalavdraget också är skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna och även när det gäller den metod med anstånd som föreslås vid utflyttning. De EU-rättsliga frågorna i dessa delar behandlas tillsammans med själva förslaget, se avsnitt 6.6.

Krav på fast driftställe

Med fast driftställe avses enligt 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Uttrycket tar i första hand sikte på den fysiska närvaron. Några exempel som nämns i lagtexten är plats för företagsledning, kontor, fabrik och verkstad.

En fråga är om ett krav på fast driftställe i Sverige är förenligt med den fria etableringsrätten eller den fria rörligheten för kapital. Det står i vart fall klart att kravet inte innebär en öppen diskrimi-

SOU 2012:3 EU-rättslig analys

241

nering av utländska subjekt. Kravet på fast driftställe gäller för alla företag – såväl svenska som utländska – och det tar således inte öppet sikte på nationalitet.

Det är dock sannolikt att kravet på fast driftställe i Sverige ändå utgör ett hinder för utövandet av den fria etableringsrätten. En svensk fysisk person som ska investera en summa pengar i ett företag får i och med kravet på fast driftställe ett incitament att göra investeringen i ett företag som har ett fast driftställe i Sverige. Ett krav på ett fast driftställe kan sägas vara ett krav på att det finns en plats i landet varifrån verksamheten bedrivs. Det blir därmed också ett krav på verksamhet i Sverige. Kravet uppfylls normalt av svenska företag, och det får därmed sannolikt en större exkluderande effekt när det gäller utländska företag. Kravet är därmed också ett hinder i och med att det gynnar investeringar i verksamheter i Sverige framför investeringar i företag som inte har någon sådan anknytning till Sverige.

Fråga är då om hindret i form av ett krav på fast driftställe kan rättfärdigas. Anledningen till att kravet på fast driftställe har övervägts är att det bedöms som eftersträvansvärt att de skattegynnade investeringarna görs i företag som bidrar till näringslivet här i Sverige.

Det är svårt att se att kravet på fast driftställe skulle kunna rymmas inom någon av de etablerade grunderna för rättfärdigande. Det går inte att hävda att kravet behövs för skattesystemets inre sammanhang. Det går knappast heller att hänvisa till att fast driftställe i Sverige är nödvändigt för en effektiv skattekontroll eller för fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, särskilt eftersom det inte är företaget som får skattelättnaden. Det finns inget som talar för att det skulle vara lättare att kontrollera nyemissioner i ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige jämfört med ett utländskt företag som inte har ett sådant fast driftställe. Inte heller skatteflyktsskäl torde vara ett framkomligt argument. Det är som sagt inte företaget som får skattelättnaden och antalet felaktigt medgivna riskkapitalavdrag kommer inte att minska bara för att företaget har ett fast driftställe i Sverige.

Kommittén gör därför bedömningen att något krav på fast driftställe i Sverige inte bör införas eftersom det sannolikt strider mot EUF-fördragets bestämmelser om fri etableringsrätt. Detta innebär att reglerna även kommer att omfatta vissa investeringar i företag som är etablerade utomlands.

EU-rättslig analys SOU 2012:3

242

Det bör dock noteras att den brittiska motsvarigheten till riskkapitalavdraget, de så kallade EIS-reglerna, innehåller ett motsvarande krav på fast driftställe. De brittiska reglerna har varit föremål för EU-kommissionens granskning vid prövning av om de utgör statligt stöd, och det aktuella kriteriet justerades i samband med denna prövning. I det ursprungliga förslaget fanns, i stället för ett krav på fast driftställe, ett krav på att verksamheten skulle bedrivas i Storbritannien. På kommissionens inrådan ändrades det villkoret till ett krav på fast driftställe i Storbritannien. Eftersom förbudet mot statligt stöd följer direkt av EU:s fördragstext, kan det förefalla märkligt om kommissionen skulle ha godkänt de brittiska EIS-reglerna om kravet på fast driftställe var oförenligt med den fria etableringsrätten. Denna bedömning är särskilt relevant i detta fall, där kommissionen under förfarandet har anmärkt på det ursprungliga kravet på var verksamheten ska bedrivas.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att även om kommissionen i statsstödsärenden följer EUF-fördragets bestämmelser, kan inte ett beslut i ett fall vara avgörande vid tolkning av fördragets bestämmelser i ett annat fall. Fördragets bestämmelser tolkas slutligen av EU-domstolen och sett till EU-domstolens praxis får bedömningen ändå anses vara att ett krav på fast driftställe i nuvarande fall är ett hinder som inte kan rättfärdigas.

Krav på underlag för arbetsgivaravgifter

Kommittén har övervägt att som ett villkor för riskkapitalavdrag uppställa krav på att det företag där investeringen sker har ett visst minsta underlag för arbetsgivaravgifter. I ljuset av resonemanget ovan avseende kravet på fast driftställe anser kommittén att det är lämpligt att, i stället för att införa ett krav på underlag för arbetsgivaravgifter, införa ett krav på en viss lönesumma. På så vis uppfylls fortfarande syftet med villkoret, det vill säga att utesluta företag vars verksamhet består av ren kapitalförvaltning, men det utgör inte ett hinder för investeringar i företag som inte är verksamma i Sverige.

SOU 2012:3 EU-rättslig analys

243

Investeringar i företag hemmahörande utanför EES

När det gäller skattefrågor är det främst EUF-fördragets bestämmelser om rätt till fri etablering och fria kapitalrörelser som berörs.

Etableringsfriheten – som är den frihet som normalt blir aktuell när det gäller företagsbeskattning – är ett utflöde av den fria rörligheten för personer. Rätten till fri etablering tillkommer fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i någon form. Den innebär en rätt till nyetablering eller flyttning av en befintlig verksamhet till en annan medlemsstat och en rätt att bilda dotterbolag eller att upprätta filial i en annan medlemsstat. Begreppet etablering är således ett mycket omfattande begrepp som innebär en möjlighet för fysiska och juridiska personer inom EU att stadigvarande och kontinuerligt delta i det ekonomiska livet i en annan medlemsstat och att erhålla utbyte av detta i form av vinst.5Etableringsfriheten gäller inte till förmån för etableringar i länder utanför EES.

Den fria rörligheten för kapital kännetecknas i stället av att investeraren inte använder sig av sin fria rörlighet som person, utan endast investerar sitt kapital i en annan medlemsstat utan att själv aktivt delta i det ekonomiska livet där. Rätten till fria kapitalrörelser gäller, till skillnad från etableringsfriheten, även för transaktioner mellan en medlemsstat och ett land utanför EES, s.k. tredjelandstransaktioner.

Kommittén föreslår att riskkapitalavdrag ska kunna erhållas även vid investeringar i företag som hör hemma i stater utanför EES, under förutsättning att Sverige har ingått ett skatteavtal med den berörda staten som innehåller en artikel om informationsutbyte. Anledningen till detta är att den fria rörligheten för kapital även gäller för transaktioner mot tredje land.

Frågan om den fria rörligheten för kapital, vid sidan av etableringsfriheten, blir tillämpbar i detta fall är dock något osäker. EUdomstolen har behandlat friheternas inbördes ställning, särskilt i förhållande till tredje land.6 Domstolen uttalar att i de fall en nationell bestämmelse kan knytas till två friheter, ska det prövas i vilken utsträckning bestämmelsen påverkar utövandet av dessa friheter och dessutom om någon av friheterna dominerar över den andra.

5 För definitioner och diskussion om gränsdragningen se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-97/09 Schmelz, p. 63-65. 6 Se mål C-452/04 FidiumFinanz.

EU-rättslig analys SOU 2012:3

244

Om en av friheterna är helt underordnad den andra