Inaktuell version

Nationalparksförordning (1987:938)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Ändring införd
SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2009:729
Upphäver
Brev (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
Skrivelse (1931:404) till domänstyrelsen angåendefastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län
Skrivelse (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län
Skrivelse (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund
Skrivelse (1919:641) angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m.m.
Reglemente (1963:678) för Padjelanta nationalpark
Reglemente (1960:674) för Dalby Söderskogs nationalpark
Reglemente (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark
Reglemente (1960:670) för Ängsö nationalpark
Reglemente (1960:668) för Hamra nationalpark
Reglemente (1960:667) för Töfsingdalens nationalpark
Reglemente (1960:664) för Muddus nationalpark
Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark
Reglemente (1960:661) för Abisko nationalpark
Skrivelse (1913:146) angående Peljekaise nationalpark i Arjeplogs socken av Norrbottens län
Skrivelse (1910:136) angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län
Skrivelse (1910:30 s.1) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för vissa nationalparker
Reglemente (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark
Brev (1942:981) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.
Skrivelse (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län
Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län
Skrivelse (1911:35) angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län
Brev (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.
Reglemente (1960:671) för Norra Kvills nationalpark
Reglemente (1960:669) för Garphyttans nationalpark
Reglemente (1960:666) för Sonfjällets nationalpark
Reglemente (1960:665) för Peljekaise nationalpark
Reglemente (1960:663) för Sareks nationalpark
Reglemente (1960:660) för Vadvetjåkko nationalpark
Kungörelse (1941:846) om förbud mot förorening av vattensystemen inom vissa nationalparker
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Bilagorna finns inte med här. Bilagorna 8 och 12 har ändrats enligt SFS 1988:1133. Bilaga 13 ändrad genom SFS 1994:552. Bilaga 19 ändrad genom SFS 2009:729. Nya bilagor 21 och 22 SFS 1991:104. Ny bilaga 26 genom SFS 1998:1026. Ny bilaga 27 genom SFS 2001:213. Ny bilaga 28 genom SFS 2002:679. Ny bilaga 29 genom SFS 2009:729.

1 §  Följande nationalparker har bildats för angivna syften:

 1. Vadvetjåkka nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 2. Abisko nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 3. Stora Sjöfallets nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 4. Sareks nationalpark för att bevara ett utpräglat högfjällslandskap i dess naturliga tillstånd,
 5. Padjelanta nationalpark för att bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 6. Muddus nationalpark för att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd,
 7. Pieljekaise nationalpark för att bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd,
 8. Sånfjällets nationalpark för att bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,
 9. Töfsingdalens nationalpark för att bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,
 10. Hamra nationalpark för att bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd,
 11. Garphyttans nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,
 12. Ängsö nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,
 13. Norra Kvills nationalpark för att i den sydsvenska barrskogsregionen bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog,
 14. Gotska Sandöns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,
 15. Blå Jungfruns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,
 16. Dalby Söderskogs nationalpark för att bevara ett område med sydsvensk lövskog i väsentligen oförändrat skick,
 17. Store Mosse nationalpark för att bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv ska få utvecklas fritt,
 18. Tivedens nationalpark för att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick, där skogen ska få utvecklas mot urskog,
 19. Skuleskogens nationalpark för att bevara ett starkt kuperat kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt,
 20. Stenshuvuds nationalpark för att bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet,
 21. Björnlandets nationalpark för att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde,
 22. Djurö nationalpark för att bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i väsentligen oförändrat skick,
 23. Tyresta nationalpark för att bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt,
 24. Haparanda skärgårds nationalpark för att bevara ett unikt skärgårdslandskap i väsentligen orört skick,
 25. Trestickla nationalpark för att bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpåverkan,
 26. Färnebofjärdens nationalpark för att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick,
 27. Söderåsens nationalpark för att bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick,
 28. Fulufjällets nationalpark för att bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick, och
 29. Kosterhavets nationalpark för att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. Förordning (2009:729).

 • MÖD 2005:28:Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög vindmätningsmast i en nationalpark under en begränsad tid och i syfte att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i området har av Miljööverdomstolen inte ansetts utgöra ett sådant särskilt skäl för att dispens från nationalparksföreskrifterna skall meddelas.

2 §  Nationalparkerna är belägna på mark som tillhör staten. Deras huvudsakliga gränser anges i bilagorna 1–29. I de fall som anges särskilt ingår angränsande vattenområden. I Gotska Sandöns nationalpark och Blå Jungfruns nationalpark ingår de vattenområden som enligt lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde hänförs till respektive fastighet. Förordning (2009:729).

3 §  Nationalparkerna ska vårdas och förvaltas i enlighet med de syften för vilka de har bildats.

[S2]Länsstyrelsen är förvaltare av nationalparker i länet, med undantag för att

 1. Stiftelsen Tyrestaskogen är förvaltare av Tyresta nationalpark,
 2. Länsstyrelsen i Örebro län är förvaltare även av den del av Tivedens nationalpark som ligger i Västra Götalands län, och
 3. Länsstyrelsen i Gävleborgs län är förvaltare även av de delar av Färnebofjärdens nationalpark som ligger i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län. Förordning (2009:729).

 • MÖD 2005:28:Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög vindmätningsmast i en nationalpark under en begränsad tid och i syfte att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i området har av Miljööverdomstolen inte ansetts utgöra ett sådant särskilt skäl för att dispens från nationalparksföreskrifterna skall meddelas.

4 §  Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen och kommunen meddela föreskrifter

 1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en nationalpark, och
 2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark.

[S2]Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen och kommunen i ett beslut om en skötselplan bestämma hur en nationalpark ska vårdas och förvaltas.

[S3]Om en föreskrift enligt första stycket avser inskränkning i renskötselrätt eller annan enskild rätt, gäller det som sägs i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om föreläggande till sakägare att yttra sig över förslag till beslut och om kungörande av beslut. Det som sägs i den förordningen om länsstyrelsen och kommunen ska i stället gälla Naturvårdsverket. Förordning (2009:729).

 • MÖD 2005:28:Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög vindmätningsmast i en nationalpark under en begränsad tid och i syfte att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i området har av Miljööverdomstolen inte ansetts utgöra ett sådant särskilt skäl för att dispens från nationalparksföreskrifterna skall meddelas.
 • NFS 2012:4: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1987:19) om Gotska Sandöns nationalpark

5 §  Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter enligt 4 § första stycket. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

[S2]Bestämmelserna i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska tillämpas i fråga om ansökans innehåll. Förordning (2009:729).

 • MÖD 2005:28:Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög vindmätningsmast i en nationalpark under en begränsad tid och i syfte att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i området har av Miljööverdomstolen inte ansetts utgöra ett sådant särskilt skäl för att dispens från nationalparksföreskrifterna skall meddelas.
6 § Har upphävts genom förordning (1998:1253).

7 §  I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter. Förordning (1998:1253).

7 a § Har upphävts genom förordning (1998:1253).

8 §  Förvaltaren av en nationalpark ska snarast möjligt underrättas om beslut enligt 4 § första och andra styckena.

[S2]Beslut enligt 5 § ska sändas till Naturvårdsverket. Förordning (2009:729).

9 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:1253).

10 §  Naturvårdsverkets beslut enligt 4 § får överklagas hos regeringen. Bestämmelser i övrigt om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 §miljöbalken.

[S2]Naturvårdsverket och Fiskeriverket får överklaga beslut enligt 5 §. Förordning (1998:1253).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Nationalparksförordning (1987:938)

  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1133) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:85
  Omfattning
  ändr. 2 §, bil. 8, 12
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:104) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:31
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; nya bil. 21, 22
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:1163) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den 1 augusti 1991, och i övrigt den 1 januari 1992. Vad som i gällande förordnanden enligt 3 § tredje stycket och upplåtelser enligt 6 § sägs om statens naturvårdsverk skall efter ikraftträdandet gälla länsstyrelsen.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1993:453) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:332, Prop. 1992/93:105, Bet. 1992/93:JoU22
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; ny bil. 23
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:300, Prop. 1993/94:164, Bet. 1993/94:JoU20
  Omfattning
  ändr. 1 §, bil. 13
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1460) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:4, Prop. 1993/94:254, Bet. 1994/95:JoU3
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; ny bil. 24
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1270) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:10, Prop. 1994/95:162, Bet. 1995/96:JoU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; ny bil. 25
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:715) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:1026) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:210, Prop. 1997/98:91, Bet. 1997/98:JoU28
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny bil. 26
Ikraftträder
1998-09-09

Förordning (1998:1253) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 1999.
Omfattning
upph. 6, 7 a §§; ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:213) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:204, Prop. 2000/01:82, Bet. 2000/01:MJU17
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny bil. 27
Ikraftträder
2001-06-08

Förordning (2002:679) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:218, Prop. 2001/02:116, Bet. 2001/02:MJU19
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny bil. 28
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2004:642) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2006:291) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2006.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2009:729) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:196, Prop. 2008/09:98, Bet. 2008/09:MJU19
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, bil. 19; ny bil. 29
Ikraftträder
2009-09-01

Förordning (2011:15) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Omfattning
ny 6 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:622) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Omfattning
nuvarande 6, 7, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 4, 5, 8 §§, den nya 13 §; nya 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:690) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:258, Prop. 2010/11:69, Bet. 2010/11:MJU26
Omfattning
ändr. 1 §, bil. 10
Ikraftträder
2011-07-12

Förordning (2011:841) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2017:268) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:182, Rskr. 2016/17:181, Prop. 2016/17:97, Prop. 2016/17:96, Bet. 2016/17:MJU17, Bet. 2016/17:MJU16
Omfattning
ändr. bil. 18, 21
Ikraftträder
2017-05-04

Förordning (2018:312) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§; ny 3 a §, bil. 30
Ikraftträder
2018-05-15