1 kap. Inledande bestämmelse

[K1]1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1994: 1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Bestämmelser om förmåner till totalförsvarspliktiga finns dock i förordningen (1995: 239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

[S3]2 kap. Verksamheter i vilka civilplikt får fullgöras

Folkbokföringsmyndigheter

2 § Har upphävts genom förordning (1996:1303).

[K1]3 §  Skatteverket skall underrätta Totalförsvarets pliktverk om de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som är av betydelse för inskrivning eller redovisning av dem som är skyldiga att mönstra eller som skrivits in för värnplikt eller civilplikt eller i utbildningsreserven. Förordning (2003:889).

4 § Har upphävts genom förordning (1999:981).

Vårdinrättningar

[K1]5 §  Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, skall lämna uppgifter om varje svensk man som under året fyller 17 år och som den 15 mars

 1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

[S2]Uppgifterna skall lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje år. Förordning (2006:1272).

[K1]6 §  Statens institutionsstyrelse skall lämna uppgifter om varje svensk man som under året fyller 17 år och som

 1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga den 15 mars var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen, eller
 2. med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård och som den 15 mars var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.

[S2]Uppgifterna skall lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje år. Förordning (2006:1272).

Försäkringskassan

[K1]6 a §  Försäkringskassan skall lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Försäkringskassan skall även lämna uppgifter om varje svensk man som under året fyller 17 år och som

 1. har assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning,
 2. det betalas vårdbidrag för enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, eller
 3. det betalas bidrag för enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

[S3]Uppgifterna skall lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje år. Förordning (2006:1272).

Kriminalvården

[K1]7 §  Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att till Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter finns i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Förordning (2003:889).

Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk

[K1]8 §  Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter om totalförsvarspliktigas examina och legitimationer.

Utbildningsmyndigheter och skolor

[K1]9 §  Statens skolverk, Högskoleverket och rektorn för en utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller ett landsting eller en fristående skola som godkänts av Skolverket skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter till verket om totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan. Förordning (2006:1272).

Transportstyrelsen

[K1]10 §  Transportstyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter

 1. ur vägtrafikregistret,
 2. ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras behörighet och tjänstgöring på fartyg, och
 3. om utfärdade certifikat inom luftfartens område. Förodrning (2008:1090).

Post- och telestyrelsen

[K1]11 §  Post- och telestyrelsen skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna uppgifter om utfärdade certifikat inom radioområdet.

12 § Har upphävts genom förordning (2008:1090).
13 § Har upphävts genom förordning (2008:1090).

Kommuner och landsting m.fl.

[K1]14 §  Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna de uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för verkets planeringsarbete.

[K1]14 a §  Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet skall på begäran av Totalförsvarets pliktverk lämna de uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets pliktverk och som utgör underlag för beslut om kallelse till mönstring. Förordning (2006:1272).

Utbildningsenheter

[K1]15 §  De organisatoriska enheter där grundutbildning genomförs för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar skall, senast då den totalförsvarspliktige rycker ut, lämna journalhandlingar som upprättats under utbildningen till Totalförsvarets pliktverk. Förordning (1998:1231).

Totalförsvarets pliktverk

[K1]16 §  Totalförsvarets pliktverk ska i samband med att en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet, en kommun eller ett landsting där grundutbildningen ska genomföras.

[S2]Totalförsvarets pliktverk ska vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.

[S3]Totalförsvarets pliktverk ska vidare vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som verket för över sådana uppgifter. Sådan uppgift ska på begäran även lämnas till Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Förordning (2007:1261).

4 kap. Mönstring och inskrivning m.m.

Kallelse till mönstring

[K4]1 §  Totalförsvarets pliktverk skall kalla de totalförsvarspliktiga svenska män till mönstring som bedöms ha förutsättningar för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och som i övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.

[S2]Kallelse till mönstring skall ske senast det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år, om han inte vistas utomlands eller det finns andra särskilda skäl att inte kalla honom. Förordning (2006:959).

Informationsskyldighet

[K4]2 §  Totalförsvarets pliktverk skall inför och vid mönstringen lämna de totalförsvarspliktiga råd och upplysningar om värnplikten, civilplikten och utbildningsreserven samt om rätten att vara vapenfri. Förordning (2006:1272).

Anteckning av vissa uppgifter

[K4]3 §  För varje totalförsvarspliktig som har skrivits in i utbildningsreserven skall det antecknas

 1. i vilken befattningsgrupp han är placerad och
 2. om han har rätt att vara vapenfri.

Dubbelt medborgarskap

[K4]4 §  Den som är medborgare även i en annan stat och inte är bosatt här får skrivas in för värnplikt, civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar eller i utbildningsreserven endast om han begär det.

Underlag för inskrivning

[K4]5 §  Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att Totalförsvarets pliktverk, en kommun eller ett landsting får begära vissa uppgifter av totalförsvarspliktiga.

[S2]Skyldighet att lämna uppgifter till andra statliga myndigheter än Totalförsvarets pliktverk enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt föreligger på begäran av länsstyrelserna, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energimyndighet samt Affärsverket svenska kraftnät. Förordning (2010:133).

[K4]6 §  Den som vill få totalförsvarspliktiga inskrivna skall lämna Totalförsvarets pliktverk det underlag som behövs för inskrivningen.

Krigsplacering

[K4]7 §  Av 3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda får göra framställningar om krigsplacering.

[S2]De statliga myndigheter som enligt 3 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt får göra framställning om krigsplacering är Försvarsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som skall tjänstgöra där, och i övrigt de myndigheter som anges i 4 kap. 5 § andra stycket denna förordning. Förordning (1999:981).

[K4]8 §  Beslut om krigsplacering får fattas utan att den som beslutet avser ges tillfälle att yttra sig.

[K4]9 §  Totalförsvarets pliktverk skall underrätta en totalförsvarspliktig om innehållet i ett beslut varigenom han eller hon har krigsplacerats enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

5 kap. Värnplikt och civilplikt

Inkallelse

[K5]1 §  Kallelse till mönstring och annan utredning och inkallelse till värnplikt eller civilplikt skall delges den som skall inställa sig, om inte annat följer av 5 kap. 2 § denna förordning. Bestämmelserna i 5 och 12--15 §§delgivningslagen (1970:428) skall dock inte tillämpas.

[K5]2 §  Inkallelse till sådan repetitionsutbildning som äger rum i form av mobiliseringsövning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring får ske genom radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring även får ske genom beredskapslarm framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]En sådan inkallelse skall dessutom sändas till den inkallade med posten, om det behövs. Förordning (2006:959).

Grundutbildningen

[K5]3 §  Grundutbildningen för en totalförsvarspliktig som har skrivits in för värnplikt skall vara lägst 80 dagar.

[S2]I fråga om varje befattning eller typ av befattning som totalförsvarspliktiga grundutbildas för skall bestämmas grundutbildningens längd och i vilken utsträckning den får genomföras i omgångar. Förordning (1998:1183).

[K5]4 §  Inkallelse till grundutbildning som är längre än 60 dagar skall ske i sådan tid att grundutbildningen kan påbörjas om möjligt under det första kalenderåret efter inskrivningsbeslutet och senast före utgången av det tredje kalenderåret efter inskrivningsbeslutet, om inte den som skall inkallas vistas utomlands eller det annars finns särskilda skäl.

[K5]5 §  Grundutbildning som skall pågå mer än 60 dagar skall avbrytas enligt 5 kap. 12 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om den totalförsvarspliktige har varit eller kan antas komma att vara frånvarande så många tjänstgöringsdagar som motsvarar en tiondel av det antal dagar, avrundat till närmast högre tiotal, som han är inkallad att tjänstgöra. Frånvaro på grund av ledighet eller under del av en tjänstgöringsdag skall därvid inte medräknas.

Beräkning av tjänstgöringstid

[K5]6 §  Tjänstgöringstiden börjar den dag då den totalförsvarspliktige enligt inkallelsen skall inställa sig på tjänstgöringsstället och slutar den dag då han eller hon enligt inkallelsen avslutar tjänstgöringen.

Ändring av vissa beslut

[K5]7 §  Om det i samband med att värnplikt eller civilplikt fullgörs framkommer att en totalförsvarspliktigs förhållanden är sådana att inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen bör ändras eller att värnplikten eller civilplikten bör avbrytas, skall förhållandena närmare utredas av den som skall fatta beslut i frågan enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2002:508).

Ansökan om uppskov och avbrott

[K5]8 §  En ansökan om uppskov eller avbrott skall vara skriftlig och innehålla de skäl som åberopas. Intyg och andra handlingar som den totalförsvarspliktige önskar åberopa skall ges in tillsammans med ansökan.

6 kap. Allmän tjänsteplikt

[K6]1 §  Statliga myndigheter där allmän tjänsteplikt skall fullgöras enligt vad regeringen föreskrivit enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, beslutar om vilka arbetstagare och uppdragstagare hos myndigheten som skall omfattas av tjänsteplikten.

[S2]Statliga myndigheter får också enligt 6 kap. 6 § samma lag medge undantag från den allmänna tjänsteplikten för den som är anställd av eller utför uppdrag åt myndigheten.

[K6]2 §  Arbetsförmedlingen får

 1. anvisa arbete som avses i 6 kap. 2 § första stycket 3 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 2. besluta enligt 6 kap. 3 § samma lag om hos vilka andra arbetsgivare och uppdragsgivare än statliga myndigheter som allmän tjänsteplikt ska fullgöras och om vilka arbetstagare och uppdragstagare som hos dessa ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten samt
 3. medge undantag från den allmänna tjänsteplikten enligt 6 kap. 6 § samma lag för den som fullgör allmän tjänsteplikt hos någon annan arbetsgivare eller uppdragsgivare än en statlig myndighet. Förordning (2007:1261).

[K6]3 §  Ett beslut att en totalförsvarspliktig skall fullgöra allmän tjänsteplikt får inte omfatta den som är krigsplacerad med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

7 kap. Handläggning av vissa ärenden

Brott mot totalförsvarsplikten m.m.

[K7]1 §  Om en totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt förklarar sig inte vilja fullgöra tjänstgöringen, skall han eller hon informeras om vad som gäller för den som vägrar fullgöra tjänstgöringen.

[S2]Om tjänstgöringen är förenad med bruk av vapen och den som är skyldig att fullgöra tjänstgöringen förklarar att bruk av vapen mot annan är oförenligt med hans eller hennes personliga övertygelse, skall information lämnas om rätten att vara vapenfri. Av informationen skall framgå förutsättningarna för denna rätt och hur prövningen går till. Sådan information behöver dock inte lämnas den som redan har ansökt om rätt att vara vapenfri.

[K7]2 §  Om inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen inte ändras eller någon ansökan om rätt att vara vapenfri inte görs av den som avses i 1 §, skall han eller hon beordras att fullgöra tjänstgöringen. Innan en sådan order ges, skall betänketid lämnas längst till nästa dag.

[K7]3 §  Det religiösa samfund som avses i 10 kap. 8 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är sekten Jehovas vittnen.

[K7]4 §  Totalförsvarets pliktverk skall anmäla brott som avses i 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt till åklagarkammaren i den ort där den som har uteblivit är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Förordning (2004:1286).

[K7]5 §  Den domstol som avgör ett mål om ansvar för brott som avses i 10 kap.1--5 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall sända en kopia av domen eller beslutet till Totalförsvarets pliktverk, när avgörandet har vunnit laga kraft.

Åtgärder mot trakasserier

[K7]6 §  Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt utsätts för ett uppträdande som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (trakasserier) eller ett uppträdande av sexuell natur som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet (sexuella trakasserier).

[S2]Åtgärderna ska vidtas i samarbete med Totalförsvarets pliktverk och Försvarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med Diskrimineringsombudsmannen. Förodrning (2008:1090).

Drogtestning

[K7]7 §  Kontroll enligt 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska verkställas av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Förordning (2007:1261).

8 kap. Överklagande

[K8]1 §  Överklagande enligt 11 kap. 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska göras hos Statens överklagandenämnd. Förordning (2007:1261).

9 kap. Ytterligare verkställighetsföreskrifter

[K9]1 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om

 1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap.1-4 §§ denna förordning, av Skatteverket efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,
 2. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrelsen efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,
 3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska fullgöras hos Försvarsmakten,
 4. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,
 5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten av denna,
 6. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning,
 7. hämtning, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Rikspolisstyrelsen,
 8. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, av Arbetsförmedlingen,
 9. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets pliktverk. Förodrning (2008:1090).

Bilaga

Verksamheter där civilplikt får fullgöras

A. Verksamheter i det civila försvaret
 1. Polisverksamhet
 2. Befolkningsskydd
 3. Räddningstjänst inklusive räddningstjänst vid flygplatserna
 4. Hälso- och sjukvård
 5. Tandvård
 6. Kommunal tillsyn inom miljö- och hälsoområdet
 7. Underhåll och reparationer av järnvägar och vägar
 8. Veterinärverksamhet
 9. Flyktingmottagning
 10. Drift och underhåll inom elproduktion och nätverksamhet
 11. Kommunal teknisk verksamhet
 12. Kommunal informationsverksamhet
 13. Barn- och familjeomsorg
 14. Handikapp- och äldreomsorg
 15. Själavård och sociala insatser
 16. Begravningsverksamhet
B. Verksamheter i Försvarsmakten
 1. Hälso- och sjukvård
 2. Tandvård
 3. Veterinärverksamhet
 4. Posthantering
 5. Gränsövervakning
 6. Väghållning
 7. Flygtrafikledning Förordning (2006:959).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Genom förordningen upphävs
   • kungörelsen (1941: 720) om beredskapsregister m. m.,
   • hämtningskungörelsen (1942:840),
   • kungörelsen (1942:841) med vissa föreskrifter angående efterspaning av värnpliktiga m. fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden,
   • kungörelsen (1944:648) om personalprövningsnämnder,
   • kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldigheter att fullgöra militärtjänstgöring,
   • allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461),
   • kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om
  vapenfria tjänstepliktiga,
  • kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga,
  • kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.,
  • uppskovskungörelsen (1973:939),
  • förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret,
  • förordningen (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd,
  • värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035),
  • förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.,
  • förordningen (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter.
  1. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
  2. I fråga om uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 5 § denna förordning skall dock den eller de nämnder som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i ett landsting eller i en kommun, också lämna uppgift om dem som är boende på sådana specialsjukhus och vårdhem som avses i 6 § lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till dess specialsjukhusen och vårdhemmen är avvecklade.
  3. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) skall följande bestämmelser om tjänstgöringen fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden.
  4. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst skall 12--17a §§ kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden. Vad som i 17 a § sägs om Vapenfristyrelsen skall därvid i stället avse Statens räddningsverk.
  5. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Försvarsmakten för verkställigheten av kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967).
  6. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995, av Värnpliktsverket för verkställigheten av hämtningskungörelsen (1942:840), kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035), eller av Vapenfristyrelsen för verkställigheten av kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) eller lagen (1966:414) om vapenfri tjänst.
  7. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Statens räddningsverk för verkställigheten av förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret, skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  8. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Arbetsmarknadsstyrelsen eller Statens arbetsmarknadskommission för verkställigheten av kungörelsen (1941:720) om beredskapsregister m.m., allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461) eller uppskovskungörelsen (1973:939), skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  9. Föreskrifter som Socialstyrelsen har meddelat före den 1 juli 1995 för verkställigheten av förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m., skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:630) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 8 kap 1 §

Förordning (1995:926) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 3 kap 9 §

Förordning (1996:1303) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen (1967:495).
  Omfattning
  upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1474) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:877) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1332) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

  Omfattning
  ny 3 kap 6 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1183) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
1998-10-15

Förordning (1998:1231) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ny 3 kap 15 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:981) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
upph. 3 kap 4 §; ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2000-05-15

Förordning (2000:410) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:601) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:688) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 7, 10 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:508) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap 2, 7 §§, 9 kap 1 §; nya 7 kap 6 §, rubr. närmast före 7 kap 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:889) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3, 7 §§, 9 kap 1 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:997) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 6 a, 13 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmast före 3 kap 6 a, 13 §§, 4 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1286) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1013) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §, bil.
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1272) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 5, 6, 6 a, 9 §§, 4 kap 2 §; ny 3 kap 14 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1261) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §; nya 3 kap 16 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 16 §, 7 kap 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1090) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
upph. 3 kap 12, 13 §§, rubr. närmast 3 kap 12, 13 §§; ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 5 §, 7 kap 6 §, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:586) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 6 a §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1473) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:564) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:714) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:962) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 7 kap. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1218) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:1057) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2018:966) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. rubr. till 1 kap; ny 1 kap. 2 §,
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1616) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1749) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01