Alla Ds

Ds 2018:40: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

2018-11-01

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen). Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv.

Ds 2018:39: Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

2018-10-05

I promemorian föreslås att det i den föreslagna lagen om tobak och liknande produkter ska föras in en bestämmelse som gör det möjligt att lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till någon annan än stat eller kommun.

Ds 2018:38: Anpassad miljöprövning för en grön omställning

2018-10-05

En utredare har sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.

Ds 2018:37: Genomförande av student- och forskardirektivet

2018-09-04

I promemorian lämnas förslag till genomförande av student- och forskardirektivet. Direktivet ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

Ds 2018:36: Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet

2018-09-06

I promemorian föreslås ändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd. Bland annat föreslås att Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra. Detta om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.

Ds 2018:35: Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning.

2018-08-31

Förslagen ska ge Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ds 2018:34: Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen

2018-08-31

Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Ds 2018:33: Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter

2018-07-31

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och kommer att remitteras.

Ds 2018:32: Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

2018-07-12

I 2017 års regleringsbrev för Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan fick myndigheterna i uppdrag att i samverkan se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna lämnade in en gemensam rapport i mars 2017.

Ds 2018:31: Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

2018-07-12

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).

Ds 2018:30: Tillståndsprövning av vapendelar m.m.

2018-07-04

I promemorian lämnas ett antal förslag till ändringar i lagen om bevakningsföretag, vapenlagen, förordningen om bevakningsföretag m.m. och vapenförordningen.

Ds 2018:29: Brott mot förtroendevalda

2018-06-29

Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället. Av Politikernas trygghetsundersökning 2017 som genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå) på uppdrag av regeringen framgår att var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. År 2012 var motsvarande andel en femtedel.

Ds 2018:28: Förlängt anställningsskydd till 69 år

2018-06-25

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Ds 2018:27: Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161

2018-06-25

Promemorian innehåller förslag på lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv genom att fastställa bestämmelser om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar.

Ds 2018:26: Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

2018-06-11

I departementspromemorian föreslås att en person som, i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har politiska uppdrag på lokal eller regional nivå ska ha rätt till tjänstledighet från anställning i Sverige. Detta föreslås regleras i en ny lag. Det föreslås även att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Danmark om gränspendlares rätt till tjänstledighet från arbete för att kunna fullgöra politiska uppdrag på lokal och regional nivå. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Ds 2018:25: Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer

2018-06-15

Promemorian innehåller förslag om att införa en förordning om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning.

Ds 2018:24: Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning

2018-06-11

I promemorian, som har tagits fram inom Utrikesdepartementet, föreslås bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/302 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.

Ds 2018:23: Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

2018-06-20

En utredare har haft i uppdrag att överväga vissa frågor om barnpornografibrottet och om preskription ska avskaffas för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn.

Ds 2018:22: Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser

2018-06-12

EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism, här brottsofferbestämmelser. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 8 september 2018.

Ds 2018:21: Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

2018-06-12

Promemorian innehåller förslag som ska stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården samt bidra till en mer effektiv prövning av behörighetsärenden.

Ds 2018:20: Tillstånd till offentlig danstillställning

2018-06-15

Justitie- och inrikesministern Morgan Johansson beslutade den 29 september 2017 att ge kammarrättsrådet Pia Cedermark i uppdrag att biträda Justitiedepartementet i utredningen av om tillståndskravet för anordnande av offentliga danstillställningar bör tas bort eller förändras i något avseende (Ju 2017:O).

Ds 2018:19: Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

2018-05-30

I promemorian föreslås att resning till den tilltalades nackdel ska vara möjlig om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade sannolikt var äldre än vad domstolen funnit och därför sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd.

Ds 2018:18: Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs

2018-05-25

En utredare har haft i uppdrag att dels se över hyresgästens ställning när en lägenhet förstörs och lämna behövliga förslag för att stärka hyresgästens skydd, dels föreslå författningsändringar som gör det möjligt att upprätta vissa handlingar enligt hyresförhandlingslagen elektroniskt.

Ds 2018:17: Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

2018-05-21

Regeringen presenterar inriktningen för en modern könstillhörighetslagstiftning.

Ds 2018:16: Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel

2018-05-29

I promemorian behandlas frågan om en möjlig konsolidering av de tre olika riktlinjesamlingar som tillämpas parallellt i svensk exportkontroll.

Ds 2018:15: Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

2018-05-30

Utredarnas uppdrag har varit att överväga och föreslå författningsändringar som är nödvändiga för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna.

Ds 2018:13: Långsiktigt stöd till det civila samhället

2018-05-07

Promemorian innehåller ett antal bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Den viktigaste bedömningen i promemorian är att huvudinriktningen i Regeringskansliets hantering av bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag.

Ds 2018:12: Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

2018-05-18

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Ds 2018:11: Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

2018-04-27

I denna promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Ds 2018:10: EU:s framtida jordbrukspolitik

2018-05-25

Denna departementspromemoria har tagits fram inom regeringskansliet och utgör ett underlag med förslag för en önskvärd förändring av den gemensamma jordbrukspolitiken till år 2030.

Ds 2018:9: Snabbare lagföring

2018-04-18

Departementspromemoria av f.d. lagmannen Stefan Strömberg som har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

Ds 2018:8: Översyn av grundskyddet för pensionärer – Inriktning för ett nytt grundskydd

2018-03-06

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har tagit initiativ till en utredning för att göra en översyn av grundskyddet för pensionärer. Uppdraget omfattar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Ds 2018:7: Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

2018-02-28

I promemorian lämnas förslag till en ny lag med bestämmelser som ger arbetskraftsinvandrare rätt till ersättning i vissa fall när ett uppehållstillstånd för arbete återkallas m.m.

Ds 2018:5: Ny lag om koordineringsinsatser

2018-03-09

Socialdepartementet har utrett en obligatorisk funktion som rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till behövliga lag- och förordningsändringar. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet.

Ds 2018:4: En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

2018-02-27

Promemorian innehåller förslag till en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället i form av en bidragsförordning. Ändamålet med statsbidraget är att det ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet syftar till att främja mänskliga rättigheter och värna demokratin.

Ds 2018:3: Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform

2018-03-05

Den 8 november 2017 beslutade statsrådet Johansson att ge ämnesrådet Sofie Lindblom i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att anpassa regleringen av personuppgiftsbehandlingen vid uppbörd av böter till EU:s dataskyddsreform. Med överlämnandet av denna promemoria är uppdraget slutfört.

Ds 2018:2: Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

2018-01-18

I promemorian föreslås en ny lag för behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) som förs av Statistiska centralbyrån. Systemet används även av andra myndigheter och vissa organisationer för bl.a. analyser och beräkningar av effekter av förändringar inom skatte-, avgifts- och bidragssystemen och av de offentliga välfärdstjänsterna. Syftet med förslaget är att möjliggöra och säkerställa den personuppgiftsbehandling som krävs för ett ändamålsenligt Fasit, samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den nu föreslagna lagen ska gälla i stället för lagen om den officiella statistiken vid behandling av uppgifter i Fasit. Den dataskyddslag som regeringen föreslagit i lagrådsremissen Ny dataskyddslag ska dock gälla om inte annat följer av den nu föreslagna lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ds 2018:1: Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

2018-01-09

I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändringsdirektivet).

Ds 2017:68: Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

2018-01-03

I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

Ds 2017:67: Lönegaranti och utbetalande myndighet

2017-12-22

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lönegarantilagen (1992:497).

Ds 2017:66: Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025

2017-12-20

Försvarsberedningen lämnar i föreliggande rapport förslag rörande inriktningen av totalförsvaret och utformningen av den civila verksamheten i totalförsvaret. Beredningen ska i en kommande rapport närmare analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner och då särskilt utvecklingen i Europa och Sveriges närområde. I den kommande rapporten ska beredningen också redovisa en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen. Då redovisas även konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik samt utformningen av den militära verksamheten i totalförsvaret. Avvägningar och förslag rörande svensk säkerhetspolitik och tillhörande konsekvenser och ambitioner rörande den militära förmågan i perioden 2021 till och med 2025 presenteras därför senare. I syfte att åstadkomma en välavvägd helhet i det samlade totalförsvaret måste en avvägning göras mellan förslagen i denna rapport och de förslag som beredningen kommer att lämna i kommande rapport vilken ska redovisas senast den 14 maj 2019. Försvarsberedningens rapport skickas ut till myndigheter, organisationer och andra instanser för kännedom och remitteras inte.

Ds 2017:65: Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden

2017-12-21

I departementspromemoria föreslås att bestämmelser om offentlighet vid Sametingets sammanträden ska tas in i sametingslagen (1992:1433). Att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum och också har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse föreslås också bli reglerat i sametingslagen.

Ds 2017:64: Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd

2017-12-19

Enligt 7 kap. 7 e § utlänningslagen ska som regel ett uppehållstillstånd för arbete återkallas bl.a. om förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre är uppfyllda. Undantag kan göras om arbetsgivaren avhjälper bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd.

Ds 2017:63: Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

2017-12-21

Promemorian innehåller förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslaget rör förutsättningarna för att bevilja Sametingets ledamöter förmåner och då särskilt pension. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ds 2017:62: Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

2017-12-15

Utredaren har haft i uppdrag att överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation och lämna de lagförslag som bedöms nödvändiga. I uppdraget har vidare ingått att överväga om det även bör straffbeläggas att rekrytera till, finansiera eller resa utomlands i avsikt att begå sådan brottslighet samt att ta ställning till Sveriges möjligheter att kunna utreda och döma för de brott som föreslås, till exempel genom ändamålsenliga tvångsmedelsbestämmelser och domsrättsregler.

Ds 2017:61: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

2017-12-01

I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ds 2017:60: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

2017-11-28

I promemorian lämnas förslag till genomförande av EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k. minimi-harmoniseringsdirektiv och i promemorian föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Det föreslås att direktivet genomförs genom införandet av en särskild lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Med digital offentlig service avses tjänster eller information som en offentlig aktör tillhandahåller via en teknisk lösning. Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Offentligt styrda organ innefattar i huvudsak vissa statliga och de flesta kommunala företag. I promemorian föreslås även att privata aktörer, som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg, ska omfattas av den nya lagens krav. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd som erhåller statsbidrag för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Public service-företag och vissa icke-statliga organisationer undantas från lagens tillämpningsområde. De aktörer som avses omfattas av kraven benämns offentliga aktörer. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 23 september 2018.

Ds 2017:59: Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

2017-11-30

Försäkringskassan har haft i uppdrag att föreslå ändringar av reglerna för barnbidraget, föräldrapenningen och tillfällig föräldrapenning samt bostadsbidraget.

Ds 2017:58: EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet

2017-11-20

Inom EU har det antagits en ny reglering av skyddet för enskilda vid behandling av personuppgifter. Den består av två rättsliga instrument, en förordning och ett direktiv.

Ds 2017:57: Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

2017-11-17

Promemorian innehåller förslag till följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, förkortad YGL.

Ds 2017:56: Bastjänstgöring för läkare

2017-11-22

I denna promemoria läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. En viktig bakgrund till denna promemoria är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen som Läkarutbildningsutredningen presenterade i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).

Ds 2017:55: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

2017-11-30

I denna promemoria föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Ds 2017:54: En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

2017-11-03

I promemorian lämnas förslag som anpassar författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till dataskyddsförordningen.

Ds 2017:53: Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv

2017-11-17

I promemorian övervägs genomförandet i svensk rätt av EU-direktivet om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (rättshjälpsdirektivet).

Ds 2017:52: Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning

2017-11-02

Promemorian innehåller förslag som syftar till att ge personer med syn- eller annan läsnedsättning en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Ds 2017:51: Sweden’s sixth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management

2017-10-23

The requirements of the Joint Convention have for a long time been incorporated in the Swedish system for spent fuel and radioactive waste management. The Swedish Government judged at the time of signing the Joint Convention in 1997 that the safety philosophy, legislation and the safety work conducted by the licensees and the authorities in Sweden complied with the obligations of the Convention. The current report reflects an intensive phase of licensing in the Swedish programme for management of spent nuclear fuel. After six years of review by the Swedish regulator, the Land and Environment Court is now preparing for its main hearings in autumn 2017 on the licence application for a spent nuclear fuel repository at Forsmark and an encapsulation plant at Oskarshamn. The Swedish regulator and the Court expect to submit their final recommendations for a Government decision in 2018. In parallel, the Swedish regulator is also conducting a regulatory review of the nuclear industry's application to extend the existing repository (the SFR facility) for low and intermediate level waste at Forsmark. A major change in the Swedish nuclear programme since the previous national report is that the power company Vattenfall's planning for new nuclear reactors, for the purpose of replacing existing reactors, has been put on hold since late 2014. This was followed in October 2015 by decisions of the power plant licensees to close down the four oldest reactors at Oskarshamn and at Ringhals before the end of 2020. In June 2016, the Swedish Government and opposition parties agreed on a new long-term energy policy. A goal was set of 100 per cent renewable electricity production by 2040. This was presented as a target, not as a deadline for banning nuclear power; nor does it mean closing nuclear power plants through political decisions. The agreement sets a new baseline for the operation of nuclear facilities in Sweden, with more predictable terms and planning conditions. The current situation is six reactors planned for long-term operation at the Forsmark, Ringhals and Oskarshamn sites, and seven reactors under decommissioning or planned for decommissioning at Ringhals, Oskarshamn, Barsebäck and Ågesta. This report has been produced by a working group including representatives from the Swedish Radiation Safety Authority (SSM) and the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB), see section L3. Other organisations of the nuclear industry have been consulted with and have provided information.

Ds 2017:50: Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga

2017-10-20

I denna promemoria görs en översyn av förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga, som genom återupptagandet av värnplikten återigen kommer att bli tillämplig. I promemorian redovisas bakgrunden till den nuvarande medinflytandeförordningen och hur bestämmelserna ser ut i dag. Därefter diskuteras hur ett moderniserat medinflytande bör utformas. För att åstadkomma ett ändamålsenligt system, tillämpligt oberoende av förändringar av antalet totalförsvarspliktiga, föreslås en ny förordning. De totalförsvarspliktiga ska kunna utöva medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att i övrigt främja goda utbildningsförhållanden.

Ds 2017:49: Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer

2017-10-13

I promemorian analyseras rättsliga förutsättningar för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer.

Ds 2017:48: Statistik på upphandlingsområdet

2017-10-12

I promemorian föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Syftet med detta är att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen, vilket bl.a. kan förbättra möjligheterna till en strategisk styrning samt uppföljning och utvärdering på upphandlingsområdet.

Ds 2017:47: Utredningar avseende vissa skador och dödsfall

2017-10-13

I promemorian lämnas en rad förslag för att utredningsverksamheten enligt lagen om utredningar avseende vissa dödsfall ska bli mer effektiv och ändamålsenlig.

Ds 2017:46: Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

2017-10-03

EU:s dataskyddsreform innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom EU från och med den 25 maj 2018.

Ds 2017:45: En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

2017-10-09

EU:s dataskyddsreform innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom EU från och med den 25 maj 2018. Reformen omfattar även ett nytt direktiv med särregler för den personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter för bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet. Denna promemoria innehåller förslag till de författningsändringar som behövs i utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30) med anledning av dataskyddsförordningen. Utlänningsdatalagen reglerar den personuppgiftsbehandling som utförs av Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna i vissa utpekade verksamheter inom utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Tillämpningsområdet omfattar för närvarande dock inte den personuppgiftsbehandling som utförs i Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet. För att anpassa lagen till det nya regelverket för personuppgiftsbehandling föreslår vi att lagen inte ska gälla vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde. Vi föreslår också att det i utlänningsdatalagen ska klargöras att den lagen inte gäller när personuppgifter behandlas med stöd av lagen (2006:444) om passagerarregister. I övrigt ska lagens tillämpningsområde enligt vårt förslag kvarstå oförändrat. Dataskyddsförordningen ska tillämpas i Sverige som om den vore nationell rätt, men hindrar inte förekomsten av nationella registerförfattningar. Dessa kommer framöver dock endast att utgöra en komplettering till dataskyddsförordningen, vilket enligt vårt förslag ska klargöras i utlänningsdatalagen.

Ds 2017:44: Elmarknadslag

2017-09-22

I promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857).

Ds 2017:43: Konsultation i frågor som rör det samiska folket

2017-09-21

I promemorian föreslås att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna.

Ds 2017:42: Följdändringar till ny förvaltningslag

2017-09-27

Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180).

Ds 2017:41: En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

2017-09-01

EU:s dataskyddsreform innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom EU från och med den 25 maj 2018. Reformen omfattar även ett nytt direktiv med särregler för den personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter för bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet. Denna promemoria innehåller förslag till de författningsändringar som behövs i domstolsdatalagen (2015:728) och domstolsdataförordningen (2015:729) med anledning av dataskyddsförordningen.

Ds 2017:40: Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

2017-08-28

Med anledning av de nya EU-bestämmelserna redovisas i denna promemoria bedömningar och förslag till författningsändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken. Vidare föreslås vissa författningsändringar för att bl.a. förbättra statistikansvariga myndigheters förutsättningar att framställa statistik. De flesta författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Ds 2017:39: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39

2017-08-30

I denna promemoria förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ds 2017:38: Livstidsstraff för mord

2017-08-31

Uppdraget har gått ut på att lämna förslag på hur bestämmelsen om mord bör utformas för att åstadkomma ett skärpt straff för brottet genom en ökad användning av livstidsstraffet.

Ds 2017:37: Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

2017-08-25

I denna promemoria behandlas frågor som rör hanteringen av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Syftet har varit att utreda om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som myndigheter kan ställas inför vid hanteringen av ärendena.

Ds 2017:36: En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

2017-08-22

Delbetänkande av utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg med förslag på ett försöksprojekt för snabbare lagföring där ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå.

Ds 2017:35: Körkortslån

2017-07-13

Promemorian, som har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet, innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:493) om trafikskolor och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringarna är ett led i en reglering om statliga lån för körkortsutbildning (körkortslån) och syftar till att dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt, dels att skydda personuppgifter som låntagare och andra lämnar till Centrala studiestödsnämnden (CSN) i ärenden om körkortslån.

Ds 2017:34: Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget

2017-07-20

Promemorian innehåller förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslagen rör bestämmelser som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget. I promemorian föreslås att den som har rösträtt till Sametinget också ska vara valbar till Sametinget. Det innebär att kravet på svenskt medborgarskap för att få kandidera till Sametinget tas bort.

Ds 2017:33: Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde

2017-06-30

I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter avseende fysiska personer. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet som i Sverige har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204).

Ds 2017:31: Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

2017-06-30

I promemorian föreslås en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Lagen genomför EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet. I promemorian föreslås även att en bestämmelse införs som innebär att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Vidare föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer vid vite får förelägga en leverantör att de fakturor som leverantören utfärdar, och som omfattas av bestämmelserna i den föreslagna lagen, ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Ds 2017:30: Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

2017-06-27

I denna promemoria läggs förslag fram om ett entreprenörsansvar som ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden. Enligt ett alternativt förslag som diskuteras i promemorian ska endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ha ett sådant ansvar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.

Ds 2017:28: En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde

2017-07-05

EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) som ersätter dataskyddsdirektivet (95/46/EG) ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Det innebär att den svenska regleringen om behandling av personuppgifter måste anpassas efter EU:s nya dataskyddsreform.

Ds 2017:27: Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

2017-06-21

I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (säsongsanställningsdirektivet).

Ds 2017:26: En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

2017-06-28

I promemorian lämnas förslag som anpassar lagar och förordningar på familjerättens och den allmänna förmögenhetsrättens områden till EU:s nya dataskyddsförordning.

Ds 2017:25: Nya ungdomspåföljder

2017-06-20

I promemorian föreslås att det införs två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Förslagen bygger på Påföljdsutredningens överväganden och förslag om kontaktskyldighet för unga och ungdomsövervakning (se utredningens betänkande Nya påföljder, SOU 2012:34).

Ds 2017:24: Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

2017-06-15

Förekomsten av explosiva varor och skjutvapen i kriminella kretsar har ökat. Även dödligt våld där skjutvapen varit involverat har ökat.

Ds 2017:23: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

2017-06-14

Promemorian innehåller bl.a. förslag till en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, vilken behandlar de krav som ställs på utformningen av personlig skyddsutrustning för att den ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. EU-förordningen ersätter ett tidigare EU-direktiv om personlig skyddsutrustning, som genomförts i svensk rätt genom bl.a. lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och arbetsmiljölagen. Konsumentverket och Arbetsmiljöverket föreslås i den svenska förordningen bli marknadskontrollmyndigheter för personlig skyddsutrustning som är avsedd för privat bruk respektive för yrkesmässig användning. En viktig del i den nya lagen är bestämmelserna om vilka verktyg Konsumentverket och Arbetsmiljöverket förfogar över vid sin marknadskontroll. Till exempel finns möjligheten att vid överträdelser av reglerna i EU-förordningen meddela förbud och förelägganden vid vite. Dessutom kan myndigheterna då under vissa förutsättningar ansöka om utdömande av sanktionsavgift vid domstol. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 21 april 2018.

Ds 2017:22: Utstationering och vägtransporter

2017-05-29

Denna promemoria har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet. Den innehåller en redogörelse för utstationeringsreglernas tillämplighet på godstransporter på väg, samt av myndighetstillsynen av yrkestrafiken och arbetsmarknadens parters bevakning av arbetsvillkoren vad gäller godstransporter på väg.

Ds 2017:21: Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2017-06-01

I denna promemoria behandlas frågan om hur reglerna om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument bör se ut. I promemorian föreslås att de nuvarande bestämmelserna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas in i en ny lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs och att bestämmelserna som gäller anmälningsskyldighet för funktionärer vid värdepappersinstitut och börser flyttas till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förslaget innebär att de som ingår i en myndighets ledning ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom myndigheten. Det föreslås att det, liksom i dag, är regeringen som ska avgöra om en myndighet som omfattas av bestämmelserna. Regeringen föreslås kunna bestämma det genom föreskrifter eller ett beslut. Anmälningsskyldigheten ska omfatta myndighetens ledning, dvs. samtliga styrelseledamöter i styrelsemyndigheter, samtliga nämndledamöter i nämndmyndigheter och myndighetschefen i enrådighetsmyndigheter. Vidare ska myndigheten, liksom i dag, besluta att ytterligare arbetstagare och uppdragstagare ska vara anmälningsskyldiga om det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation. Kommuner och landsting föreslås även i fortsättningen få besluta om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare inom kommunen eller landstinget.

Ds 2017:20: Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län

2017-06-07

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Stockholms, Kalmar och Blekinge läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ds 2017:19: Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

2017-06-08

I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet, som i Sverige har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204).

Ds 2017:18: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

2017-05-11

I promemorian föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen.

Ds 2017:17: En ny lag om försäkringsdistribution

2017-06-02

I Sverige finns regleringen om distribution av försäkring i första hand i lagen om försäkringsförmedling. Tillämpningsområdet för lagen är i huvudsak försäkringsförmedlares förmedling av försäkringsavtal. Lagen genomför EU-direktiv om försäkringsförmedling i svensk rätt. Med anledning av genomförandet i svensk rätt av EU-direktiv om försäkringsdistribution lämnas i promemorian förslag till en ny lag om försäkringsdistribution, som ersätter lagen om försäkringsförmedling. Den föreslagna lagen innehåller näringsrättsliga och civilrättsliga regler som är tillämpliga på försäkringsdistributörers försäkringsdistribution, dvs. varje försäkringsförmedlare, försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet, eller försäkringsföretag när de distribuerar försäkringar. Det nya försäkringsdistributionsdirektivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv som medger att medlemsstaterna inför krav som går utöver direktivets. I promemorian lämnas förslag på krav utöver direktivets som motiveras utifrån specifika problem och behov på den svenska marknaden. Därtill lämnas förslag till följdändringar i andra lagar och vissa övergångsregler. Genomförandet i svensk rätt av försäkringsdistributionsdirektivet är försenat Lagstiftningsarbetet med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet är försenat. Orsaken är framförallt att arbetet med att genomföra direktivet i svensk lagstiftning har kompletterats med analys och lagförslag avseende ytterligare reglering som syftar till att möta behov på den svenska marknaden som inte tas om hand fullt ut av direktivets bestämmelser. De nationella behoven rör bl.a. ett klargörande i en komplex fråga om gränsdragning mellan två EU-direktiv (IDD och MiFID II), förbättrade villkor för Finansinspektionen att kunna bedriva en effektiv tillsyn och att uppnå en mer likartad reglering i de olika regelverk som gäller vid finansiell rådgivning. Därtill finns förslag till ny reglering som ger förutsättningar för rådgivning om försäkring som är helt fri från intressekonflikter. Företrädare för försäkrings- och försäkringsförmedlarmarknaden har lämnat omfattande synpunkter på lagförslagen som tar tid att analysera och bemöta inom ramen för pågående arbete med en lagrådsremiss. Arbetet bedrivs i nuläget med sikte på att en lagrådsremiss ska beslutas under tidig vår 2018 och att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen i vår. Med den förevarande tidsplanen innebär det att lagstiftningen kommer att kunna träda i kraft i juli 2018

Ds 2017:16: Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift

2017-04-27

I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att möjligheten att genomföra arbetsplatsinspektioner utökas.

Ds 2017:15: Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

2017-05-04

Den 14 maj 2015 trädde rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 1 maj 2018. För att genomföra direktivet föreslås i denna promemoria att lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd (2003:491) och lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813) ändras på så sätt att unionsmedborgare och deras familjemedlemmar omfattas av det konsulära skyddet på samma villkor som svenska medborgare.

Ds 2017:14: Vissa ändringar i läkemedelslagen

2017-04-28

I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl.

Ds 2017:13: Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning

2017-04-28

Utredningsuppdraget gäller den begränsade frågan hur skadestånd ska bestämmas vid brister i finansiell rådgivning till konsumenter, något som för närvarande regleras i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (LFR). Promemorian utgår från att skadeståndsansvaret liksom nu ska förutsätta styrkt uppsåt eller oaktsamhet.

Ds 2017:12: Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

2017-04-04

Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Ds 2017:11: Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

2017-03-31

Regeringen gav i regleringsbreven för 2016 Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar, vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får underhållsstöd respektive efterlevandestöd.

Ds 2017:10: ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete

2017-04-03

Promemorian innehåller förslag om att Sverige ska ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare samt beakta tillhörande rekommendation.

Ds 2017:9: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

2017-03-22

Promemorian handlar om hur individens rehabilitering kan stärkas inom ramen för rehabiliteringskedjan.

Ds 2017:8: Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen

2017-03-15

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar.

Ds 2017:7: Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

2017-03-08

Utredningen konstaterar att det nuvarande samhällsnätet för Rakelsystemet avser främst talkommunikation och har alltför begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare system som kan hantera även realtidsöverföring av data och rörliga bilder. Samhällsutveckling och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ökar kraven på att utveckla en lämplig mobil och säker lösning.

Ds 2017:6: Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

2017-03-27

I denna departementspromemoria föreslås en ny lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall.

Ds 2017:5: Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.

2017-03-10

I promemorian föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen och i lagen om foder och animaliska biprodukter samt att sanktionsavgifter införs för vissa överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. Syftet med förslagen är att åstadkomma mer effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för alla typer av överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. När det gäller straffbestämmelserna i livsmedelslagen och i lagen om foder och animaliska biprodukter föreslås att fängelse i högst två år införs i straffskalan för allvarliga överträdelser.

Ds 2017:4: Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

2017-03-06

Försäkringskassan har de senaste åren förstärkt sin försäkringshandläggning. Syftet har varit att rätt person ska få rätt ersättning och rätt stöd för att komma tillvaka i arbete. Samtidigt har det blivit tydligt att regelverket inte i alla situationer ger individerna den trygghet som är syftet med sjukförsäkringen. Till exempel när konsekvenser av en förändrad handläggning lett till att sjukskrivna har fått sin ersättning indragen på ett sätt som ur individens perspektiv kan te sig som retroaktivt. Detta har skapat oro och osäkerhet. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har därför fått i uppdrag att se över konsekvenserna av denna förändring och lämnar i promemorian förslag för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen. Sjukskrivna ska inte nekas sjukpenning utan förvarning. Innan slutligt beslut fattas ska individen också få möjlighet att komplettera Försäkringskassans beslutsunderlag och sjukpenning ska kunna betalas ut till dess att det slutliga beslutet har meddelats den det gäller.

Ds 2017:3: Genomförande av ICT-direktivet

2017-02-28

I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-direktivet).

Ds 2017:2: Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

2017-03-08

Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader inom underhållsstödet.