Alla Ds

Ds 2022:7: Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige

2022-05-13

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Överläggningarna har letts av utrikesminister Ann Linde. Försvarsminister Peter Hultqvist har också deltagit.

Ds 2022:6: Straff för del­tagande i en terrorist­organisation

2022-04-12

I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Ds 2022:5: En effektivare upphandlingstillsyn

2022-03-22

I promemorian lämnas förslag som syftar till en effektivare tillsyn. En effektiv tillsyn bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Ds 2022:4: Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

2022-03-09

Regeringskansliet föreslår att socialtjänstlagen ändras så att socialnämnden får rätt att använda digital teknik i hemtjänst eller i särskilt boende. Det kan exempelvis gälla trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen.

Ds 2022:3: Garantitillägg i bostadstillägget

2022-02-24

Socialdepartementet föreslår ny förmån – garantitillägg –för att långsiktigt stärka ekonomin för de pensionärer som har låga inkomster från det allmänna pensionssystemet.

Ds 2022:1: Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet

2022-02-01

Varnings- och informations­systemet Viktigt Meddelande till Allmän­heten (VMA-systemet) syftar till att kunna varna och ge väg­ledande informa­tion vid olyckor, svåra stör­ningar i viktiga sam­hälls­funk­tioner och andra allvarliga hän­delser.

Ds 2021:37: Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

2021-12-22

Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

Ds 2021:36: Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

2021-12-08

I promemorian föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Bakgrunden till förslaget är en dom från EU-domstolen och att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKB-direktivet.

Ds 2021:35: Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin

2021-12-10

Utredarens upp­drag har varit att kart­lägga och analy­sera hur förut­sätt­ningarna har sett ut för medier och all­män­het att granska det all­män­nas han­tering av covid-19-pandemin. Syftet med upp­draget har varit att ge regeringen under­lag för eventu­ella åtgärder på området.

Ds 2021:34: Tydligare reglering av hampa

2021-11-01

Syftet med förslaget i denna promemoria är att förhindra att cannabis och varor som innehåller tetrahydrocannabinol (THC) når konsumentledet samtidigt som odling av hampa som jordbruksprodukt ska vara möjlig.

Ds 2021:33: Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism

2021-11-12

I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27).

Ds 2021:32: Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

2021-10-15

I promemorian lämnas förslag på författningsändringar som bör göras med anledning av EU:s nya förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden

Ds 2021:31: En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

2021-10-28

I promemorian föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphand­ling.

Ds 2021:30: Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

2021-10-08

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovs­rätt och närstå­ende rättig­heter på den digitala inre mark­naden. Direk­tivet syftar huvud­sak­ligen till att anpassa och komplet­tera unionens upp­hovs­rätts­liga regel­verk till den senaste tekniska utveck­lingen.

Ds 2021:29: Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet

2021-10-14

En utredning har haft i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. Utredningen har också haft i uppdrag att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas samt överväga behovet av justerade regler om sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättsla­gen.

Ds 2021:28: Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket

2021-10-01

Uppdraget består av två delar – dels att överväga en ansvarsför-delning vid automatiserad körning, dels att överväga regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket för vägfordon.

Ds 2021:27: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

2021-09-10

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reformeras.

Ds 2021:26: Hittegods i kollektivtrafiken

2021-09-10

I promemorian föreslås en ny lag om kvar­glömda före­mål i kollektiv­trafiken. Lagen ska gälla för kvar­glömda före­mål på tåg, spår­vagnar, tunnel­bana, bussar och fartyg och inom vissa anslu­tande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hitte­gods som finns i dag för sådan trafik.

Ds 2021:25: Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet

2021-08-31

Förändring formar framtiden

Detta är inte första gången frågan om Bromma flygplats avveckling är föremål för en utredning. Skälen till att ha en flygplats centralt i Stockholm är många, liksom skälen att inte ha det.

Mitt uppdrag har inte varit att kartlägga skälen eller ställa dessa mot varandra. Mitt uppdrag är att beskriva hur, inklusive tidplan, en avveckling skulle gå till i nuläget, med beaktande av pandemin, flygets roll i transportsystemet, behovet av tillgänglighet och samhällsviktigt flyg med mera.

Ds 2021:24: Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

2021-07-30

Författningsförslaget i promemorian innehåller ändringar i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring som föreslås i SOU 2020:37.

Ds 2021:23: Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

2021-07-16

Utredaren har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som effektivi­serar de kollektiva hyres­förhand­lingarna för bostads­lägenheter. I upp­draget har ingått att lämna förslag på ett oberoende skilje­förfarande för de årliga hyres­förhand­lingarna om justering av hyres­nivån. Uppdraget inne­bär att det skilje­förfarande som före­slås ska base­ras på ett sär­skilt avtal mellan de förhand­lande parterna.

Ds 2021:22: Avveckling av flottningslagstiftningen?

2021-06-18

Utrednings­upp­draget syftar till en avveck­ling av flott­nings­lag­stift­ningen, sedan flott­ningen i Sverige upphört på 1990-talet. Enligt prome­morian saknas det anled­ning att räkna med att flott­ningen skulle återupptas i en framtid under sådana för­hållan­den att den nuva­rande lag­stift­ningen alltjämt skulle inne­bära en lämplig reglering. Det finns alltså inte något skäl att behålla denna med tanke på ett åter­upp­tagande.

Ds 2021:21: Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU

2021-07-01

I november 2020 antogs omarbetade EU-förordningar om samarbete kring delgivning och bevisupptagning på civilrättens område. Det huvudsakliga syftet med omarbetningen av förordningarna har varit att effektivisera samarbetet genom att digitalisera förfarandet i så stor utsträckning som möjligt.

Ds 2021:20: Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas

2021-06-10

I promemorian föreslås lagändringar för att förbjuda prospektering och nyexploatering av kol, olja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran (se prop. 2017/18:212). Lagändringarna innebär dels att det införs nya bestämmelser i miljöbalken, dels att ändringar görs i minerallagen (1991:45).

Ds 2021:19: Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

2021-06-16

I september 2018 antogs inom EU en förordning som innebär att det ska inrättas ett gemensamt system för reseuppgifter och resetillstånd.

Ds 2021:18: Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

2021-06-08

Denna promemoria har utarbetats inom Utbildningsdepartementet. I promemorian föreslås ett nytt parallellt offentligt studiestödssystem.

Ds 2021:17: En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

2021-06-08

Denna promemoria har utarbetats inom Arbetsmarknadsdepartementet. I promemorian föreslås de lagändringar som behöver göras för att reformera arbetsrätten i enlighet med parternas principöverenskommelse när det gäller anställningsskyddet.

Ds 2021:16: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

2021-06-08

Denna promemoria har utarbetats inom Arbetsmarknadsdepartementet. I promemorian föreslås en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Ds 2021:15: Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

2021-06-07

I denna promemoria förslås åtgärder för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt, det så kallade digitaliseringsdirektivet. (1)

Ds 2021:14: Vraket efter ubåten ”Som”

2021-06-08

Vraket efter ubåten ”Som” ligger i svenskt territorialhav. Ubåten sjönk 1916 efter en kollision med ett svenskt fartyg. Frågor om vraket efter ubåten ”Som” har beretts inom Regeringskansliet sedan 2015 i samband med att ett svenskt företag hade påträffat vraket, och sedermera skickade Ryska federationen en förfrågan om bärning till Utrikesdepartementet. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutade den 25 maj 2020 att ge en utredare i uppdrag att bedöma förutsättningarna för bärgning av vraket efter ubåten ”Som” och för överlämning av vraket till Ryska federationen. Om bärgning inte bedöms vara möjlig eller ändamålsenlig ska utredaren beakta, beskriva och föreslå alternativ till hur vraket och förlisningsplatsen kan hanteras. Sammanfattningsvis ser utredningen inte några hinder mot att vraket efter ”Som” bärgas och överlämnas till Ryssland. Utredningen föreslår att en internationell överenskommelse ingås med Ryssland rörande hanteringen av vraket.

Ds 2021:13: Nationell plan för trygghet och studiero

2021-05-18

För att stärka arbetet med trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen presenteras i denna promemoria en nationell plan för trygghet och studiero.

Ds 2021:12: Ändringar i radio- och tv-lagen

2021-05-12

I promemorian lämnas förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

Ds 2021:11: Vissa statliga insatser på musikområdet

2021-04-14

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt till att uppnå de kulturpolitiska målen.

Ds 2021:10: EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering

2021-03-31

I promemorian lämnar vi förslag till kom­plet­terande bestäm­melser till EU:s gräns- och kust­bevaknings­förordning.

Ds 2021:9: Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

2021-03-10

I november 2017 antogs inom EU två förordningar som innebär att det ska inrättas ett gemensamt system för elektronisk registrering av de tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.

Ds 2021:8: Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

2021-03-18

I promemorian föreslås det en ny regel i anläggningslagen (1973:1149) som medger att en samfällighetsförening själv ska kunna ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningen. Ett sådant beslut ska kräva två tredjedelars majoritet och godkännande av lantmäterimyndigheten. För ett sådant godkännande ska det krävas att beslutet inte strider mot anläggningslagen.

Ds 2021:7: Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

2021-03-11

Den 10 mars presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Ds 2021:6: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

2021-02-22

Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

Ds 2021:5: Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information

2021-02-10

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (direktivet). Direktivet syftar till att uppgifter om bankkonton och finansiell information ska kunna användas i större utsträckning inom brottsbekämpande verksamhet.

Ds 2021:4: Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

2021-01-26

EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA-förordningen) antogs den 20 juni 2019 och trädde i kraft den 31 juli samma år. Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) ska enligt förordningen vara i drift med egen budget senast den 1 augusti 2021.

Ds 2021:2: Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

2021-01-14

Alla kommuner ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i den egna kommunen. I denna promemoria lämnas förslag som innebär att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen.

Ds 2021:1: Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet

2021-01-11

Regeringskansliet har gett Mikael Sjöberg, generaldirektör, i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet samt utifrån resultatet av den genomförda analysen lämna eventuella förslag på insatser inom området.

Ds 2020:30: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

2021-02-02

Denna promemoria föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. I den kompletterande lagen finns en upplysning om att Finansinspektionen är den behöriga myndigheten enligt förordningen och i lagen utses Riksgäldskontoret till resolutionsmyndighet. Regeringen ska utöva det behöriga ministeriets funktioner enligt förordningen. Promemorian föreslår därtill att två, temporära statliga stöd till centrala motparter införs. Förordningen möjliggör, under vissa villkor, att sådana stöd införs på nationell nivå. De nya stöden liksom de stöd som följer direkt av förordningen föreslås finansieras av stabilitetsfonden. Bestämmelser om stöden införs i den kompletterande lagen medan bestämmelser om finansiering införs i lagen om statligt stöd till kreditinstitut, som föreslås ändra namn till lagen om statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden. Promemorian föreslår att bestämmelser om ingripandeåtgärder och sanktioner vid överträdelser av förordningen införs i den kompletterande lagen. Införandet av de statliga stöden föranleder förändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Promemorian lämnar också förslag om överklagandemöjligheter, övergångsbestämmelser och följdändringar i annan lagstiftning. Den nya lagen och ändringar i befintlig lagstiftning föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 3 maj 2021.

Ds 2020:29: En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning

2020-12-18

Regeringen tar emot slutredovisningen för en utvecklad organisation för lokal statlig service.

Ds 2020:28: Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset - Slutrapport

2020-12-17

Utredarens uppdrag har varit att analysera risken för att de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som beslutas av regering och riksdag med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset missbrukas i brottslig verksamhet av något slag och föreslå åtgärder för att förhindra att det sker.

Ds 2020:27: Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

2020-12-09

Socialdepartementet föreslår att efterlevandestöd inte ska lämnas åt barn eller unga som får vård eller boende bekostat av det allmänna. De föreslagna bestämmelserna motsvarar vad som gäller för underhållsstöd till barn och unga i motsvarande situationer.

Ds 2020:26: Bättre skydd för tekniska företags­hemligheter

2020-12-10

I denna promemoria föreslås ett utvidgat straff­ansvar för vissa angrepp på företags­hemlig­heter. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straff­bestämmelser – en om olovligt utnyttjande av företags­hemlighet och en om olovligt röjande av företags­hemlighet. Utvidg­ningen omfattar endast företags­hemlig­heter av teknisk natur. Förslaget innebär att den krets av personer som omfattas av ansvar enligt lagen utvidgas något och att även exempelvis beman­nings­anställda kommer att omfattas av ansvaret.

Ds 2020:25: Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

2020-11-11

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter när det gäller vissa radio- och tv-sändningar. Direktivet syftar huvudsakligen till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program genom att förenkla inhämtandet av tillstånd från rättsinnehavarna. I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar som genomför direktivet i svensk rätt.

Ds 2020:24: Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal

2020-11-04

Socialdepartementet lämnar tre likvärdiga förslag för hur införandet av familjeveckan kan ske. Förslagen skiljer sig åt för hur många dagar med ledighet och familjedagspenning föräldrarna föreslås kunna ta ut. I övrigt stämmer förslagen dock överens. I lagförslagen anges därför tre alternativa förmånstider.

Ds 2020:23: En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

2020-11-03

Utredningens uppdrag har bestått i att se över polisens utrymme för husrannsakan utanför förundersökning och att lämna förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet med uppdraget har varit att ge polisen bättre redskap i arbetet mot skjutningar och annan allvarlig brottslighet.

Ds 2020:22: Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

2020-10-09

Den 20 juni 2019 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet. Förordningen ska tillämpas från och med den 2 augusti 2021.

Ds 2020:21: Sweden’s seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management

2020-10-26

The requirements of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management have for a long time been incorporated in the Swedish system for spent fuel and radioactive waste management. The Swedish Government judged at the time of signing the Joint Convention in 1997 that national policy and legislation as well as the safety work conducted by the licensees and the authorities in Sweden were in compliance with the obligations of the Convention. The Swedish nuclear programme is in a phase of change with regard to new requirements on safety improvements for the continued operation of nuclear reactors and the shutdown and immediate decommissioning of other reactors. Of Sweden’s thirteen nuclear reactors, six reactors at the Forsmark, Ringhals and Oskarshamn sites have plans for long-term operation beyond 2020. The Ågesta reactor has been shut down since 1974, the two reactors in Barsebäck since 1999/2005, while in 2015 the utilities decided also to permanently shut down the four oldest electricity-producing reactors at Oskarshamn and Ringhals before the end of 2020. Following the development of new regulatory conditions for decommissioning, the review and approval of licensees’ safety reporting and issued environmental permits, actual large-scale dismantling activities will commence at the Ågesta, Barsebäck and Oskarshamn sites in 2020. Since Sweden’s sixth national report under the Joint Convention, progress has also been made in the licensing of final disposal facilities. The applications for an encapsulation plant and a deep geological repository for spent nuclear fuel from Swedish reactors, as well as for an extension of the existing repository for low- and intermediate level waste (SFR) to receive reactor decommissioning waste, have been reviewed and statements and recommendations have been forwarded to the Swedish Government for licensing decisions.

Ds 2020:20: Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

2020-11-02

Utredarens huvuduppdrag har varit göra en fullständig översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon, dvs. lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). Syftet med utredningen har varit att minska de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna samt att minska förekomsten av fordonsmålvakter och målvaktsfordon.

Ds 2020:19: Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

2020-08-10

I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKB-direktivet.

Ds 2020:18: Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

2020-08-10

Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att barnet olovligt förs bort eller hålls kvar av en av dem. Det är angeläget att det finns regler i EU som kan överbrygga de olikheter som finns mellan medlemsstaternas rättssystem och bidra till att tvister med en internationell anknytning kan lösas på ett förutsebart och effektivt sätt till barnets bästa.

Ds 2020:17: Skärpt kontroll över explosiva varor

2020-07-08

Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

Ds 2020:16: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång

2020-07-01

Promemorian lämnar förslag till lagstiftning som – när det saknas samtycke från den ena vårdnadshavaren – ger socialnämnden befogenhet att omedelbart placera barn i skyddat boende tillsammans med den andra vårdnadshavaren.

Ds 2020:15: Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

2020-06-12

Socialdepartementet föreslår åtgärder kring skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket. Förslagen skiljer sig delvis från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20).

Ds 2020:14: Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

2020-06-08

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet.

Ds 2020:13: Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

2020-06-24

I promemorian föreslås att varumärkeslagens bestämmelser om skadestånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas i samband med intrång i geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som skyddas inom EU genom unionens tillträde till Genèveakten. Detsamma ska gälla sådana geografiska beteckningar som skyddas av frihandelsavtalet med Vietnam.

Ds 2020:12: Registrering av kontantkort, m.m.

2020-06-01

Utredningsuppdraget avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

Ds 2020:11: Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet

2020-05-13

Utredaren har haft i uppdrag utreda om någon eller några ytterligare bestämmelser i säkerhetsskyddslagen eller säkerhetsskyddsförordningen borde träffa Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet.

Ds 2020:10: Ny lag om källskatt på utdelning

2020-04-29

I promemorian lämnas förslag till ett effektivt och modernt regelverk avseende källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Ds 2020:9: Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

2020-05-26

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, unga och personer med funktionshinder. I promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden lämnas förslag till att utöka målgruppen för arvsfonden med äldre personer.

Ds 2020:8: En ny växtskyddslag

2020-03-24

I promemorian föreslås en ny växtskyddslag för att anpassa svensk lagstiftning till den nya EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och den nya EU-förordningen om offentlig kontroll.

Ds 2020:7: Inkomstpensionstillägg

2020-03-12

För att öka pensionsinkomsten för personer som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslås att en ny pensionsförmån ska införas, ett inkomstpensionstillägg.

Ds 2020:6: Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

2020-02-26

I promemorian föreslås ändringar i livsmedelslagen (2006:804) som syftar till att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (kontaktmaterialförordningen) ska kunna tillämpas effektivt.

Ds 2020:5: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

2020-02-17

Förenade kungariket lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Det utträdesavtal som då trädde i kraft syftar till att säkerställa ett utträde under ordnade former. Under den övergångsperiod som inleddes vid utträdet fortsätter EU:s regelverk att vara tillämpligt på Förenade kungariket. Efter övergångsperiodens utgång ska bl.a. utträdesavtalets bestämmelser till skydd för de särskilt berörda medborgarna börja tillämpas. De som främst berörs i Sverige är de brittiska medborgare med familjer som uppehåller sig i landet i enlighet med unionsrätten vid övergångsperiodens utgång, och som därefter fortsätter att uppehålla sig här.

Ds 2020:4: Klimatdeklaration för byggnader

2020-02-17

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen.

Ds 2020:3: Konkurrensverkets befogenheter

2020-02-13

I denna promemoria lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Ds 2020:2: Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

2020-01-31

I promemorian föreslås författningsändringar för att genomföra det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer.

Ds 2020:1: Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

2020-01-17

Den 30 maj 2019 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (non-cash-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 31 maj 2021.

Ds 2019:33: Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

2019-12-20

I promemorian, som har tagits fram inom Utrikesdepartementet, föreslås en ny lag som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Vidare föreslås en ändring i lagen om patent- och marknadsdomstolar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 12 juli 2020.

Ds 2019:32: Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2

2020-01-10

I departementspromemorian föreslår Socialdepartementet åtgärder som ska anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området.

Ds 2019:31: Konkursförfarandet

2019-12-18

I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras.

Ds 2019:30: Vissa följdändringar med anledning av spellagen

2019-12-18

I promemorian föreslås att tillståndsplikten för s.k. förströelsespelsautomater ska upphöra och att lagen om anordnande av visst automatspel och automatspelsförordningen ska upphävas.

Ds 2019:29: Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

2019-12-16

I denna promemoria föreslås vissa ändringar i socialförsäkringsbalkens regler om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Ds 2019:28: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

2019-12-05

I promemorian lämnas förslag till kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande. Genom EU-förordningen införs nya regler om att beslut om frysning och beslut om förverkande som har utfärdats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat.

Ds 2019:26: Säkerhetsprövning av domare

2019-11-28

Utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg har utrett vissa frågor på säkerhetsskyddsregleringens område.

Ds 2019:25: Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande

2019-11-25

Utredningen bedömer att det finns behov av en reglering som, i fråga om arbetsrättsliga krav på leverantörer, syftar till att motverka oskäliga arbetsvillkor och som bidrar till ökad enhetlighet mellan de bolag med statligt ägande som är upphandlande myndigheter eller enheter respektive de som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. Bolagen med statligt ägande ska därför ställa krav på leverantörers arbetsvillkor vid inköp som överstiger tröskelvärdet för central upphandlande myndighets upphandling av varor och tjänster enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, vilket f.n. motsvarar cirka 1,36 miljoner kronor. Bolagen med statligt ägande ska ställa arbetsrättsliga krav på leverantörer när behov av det föreligger.

Ds 2019:24: Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid

2019-11-11

I budgetpropositionen för 2020 framgår att en möjlighet till utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att utveckla sin kompetens för att stärka sin fortsatta position på arbetsmarknaden samtidigt som rörligheten främjas i en tid då kraven på omställning ökar.

Ds 2019:23: Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

2019-11-14

Denna vägledning avser att utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Ds 2019:22: Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri

2019-11-19

Utredaren har haft i uppdrag att utreda och utvärdera vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri.

Ds 2019:21: Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser

2019-09-27

I promemorian föreslås att för att höja katternas status måste det tydliggöras att det innebär ett ansvarsfullt åtagande att skaffa katt och att det är förknippat med vissa skyldigheter. Den som äger en katt måste vara beredd på och ha faktiska möjligheter att uppfylla de grundläggande kraven på god djurhållning som anges i lagstiftningen. Det innebär att enbart den som har råd och förutsättningar att ge tillräcklig tillsyn, mat och omvårdnad får ha katt.

Ds 2019:20: Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar

2019-10-02

I departementspromemorian lämnas förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Ds 2019:19: Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

2019-10-01

I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (UTP-direktivet). UTP-direktivet är ett sektorsspecifikt direktiv på marknadsrättens område men har sin grund i den gemensamma jordbrukspolitiken. Direktivet syftar till att skydda leverantörer mot köpares otillbörliga handelsmetoder vid kommersiella köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och ytterst till att förbättra jordbruksbefolkningens levnadsstandard.

Ds 2019:18: Digital kommunikation i domstolsprocesser

2019-08-13

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form. Processrättsliga formkrav som hindrar digital kommunikation bör därför anpassas eller tas bort. I promemorian lämnas förslag till författningsändringar som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocesser.

Ds 2019:17: Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer

2019-08-15

Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen.

Ds 2019:16: Sweden’s eighth national report under the Convention on Nuclear Safety

2019-08-15

Sveriges åttonde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.

Ds 2019:15: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor

2019-07-09

Utredningen föreslår att en nämndmyndighet vid en värdmyndighet inrättas, Myndigheten för romska frågor, och att den ska ha ett nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer. I det ingår att vara ett stöd i arbetet med att motverka antiziganism.

Ds 2019:14: En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor

2019-07-02

I promemorian behandlas vissa frågor relaterade till illegal hantering av vapen och explosiva varor. Därutöver behandlas frågan om det finns skäl att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Ds 2019:13: Etableringsjobb

2019-06-24

Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

Ds 2019:12: Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

2019-06-28

Det övergripande målet med ändringsdirektivet är att öka aktieägarnas engagemang i bolagen. För att uppnå detta är medlemsstaterna enligt direktivet skyldiga att införa vissa särskilda krav i förhållande till intermediärer och aktiebolag. I promemorian föreslås att vad som avses med intermediär definieras i lag. En intermediär är kort sagt någon som förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton. Det föreslås vissa skyldigheter för svenska intermediärer, i den utsträckning de hanterar aktier som har getts ut av ett bolag inom EES och är upptagna till handel på en reglerad marknad, och för intermediärer från tredjeland, i den utsträckning de hanterar aktier som har getts ut av ett svenskt aktiebolag och är upptagna till handel på en reglerad marknad. Intermediärerna ska medverka till att bolagen kan identifiera sina aktieägare. De ska också underlätta för aktieägarna att utöva sina rättigheter, bland annat genom att överföra information mellan bolag och aktieägare. De nya bestä

Ds 2019:11: Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

2019-06-10

Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med promemorian är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Ds 2019:10: Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar

2019-05-24

Fotografering under rättegångar har varit förbjudet sedan rättegångsbalken infördes på 1940-talet. Om någon bryter mot fotograferingsförbudet finns det däremot inte något förbud mot att sprida bilden, trots att fotograferingen var otillåten och bilden alltså tillkommit genom brott.

Ds 2019:9: En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

2019-05-22

Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

Ds 2019:8: Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025

2019-05-14

Försvarsberedningen lämnar i sin slutrapport förslag om inriktningen av säkerhetspolitiken och utvecklingen av det militära försvaret 2021-2025. Försvarsberedningen redovisar i slutrapporten en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen samt konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. De förslag som Försvarsberedningen redovisar i denna slutrapport och de förslag som redovisas i delrapporten Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) ska ses som en helhet.

Ds 2019:7: Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

2019-05-07

Denna promemoria innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. Därtill lämnas förslag som syftar till att det offentligas ansvar för brottsofferstöd inte ska undergrävas. Rätt medel ska användas till rätt ändamål.

Ds 2019:6: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

2019-05-14

I denna promemoria föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Ds 2019:5: Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

2019-04-26

Alla svenska medborgare har som huvudregel rätt att få ett pass. Ett giltigt pass är i princip en förutsättning för att få resa ut ur landet.

Ds 2019:4: Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

2019-02-22

Utredaren Lise Bergh föreslår i denna promemoria att en nationell institution för mänskliga rättigheter, benämnd Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter, ska inrättas som en ny myndighet under regeringen. Institutionens övergripande uppdrag föreslås vara att självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Ds 2019:3: Tydligare regler vid konsumentavtal

2019-02-22

I promemorian lämnas förslag som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, företrädesvis i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Genom tydligare regler blir det enklare för konsumenterna och näringsidkarna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter som de har.

Ds 2019:2: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

2019-02-08

En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Arbetsgruppen redovisar sitt förslag i denna promemoria. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen.

Ds 2019:1: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

2019-01-23

I denna promemoria övervägs vissa straffrättsliga åtgärder som syftar till att motverka tillgreppsbrott och vissa andra brott.

Ds 2018:41: En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning, Ds 2018:41

2019-01-03

I promemorian föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), här kallad den nya kontrollförordningen. Den nya kontrollförordningen ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs, oavsett om de närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och livsmedelssäkerhet, inklusive bestämmelser om tillverkning och användning av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktion, foder och fodersäkerhet, djurhälsokrav, animaliska biprodukter, djurskyddskrav, skyddsåtgärder mot växtskadegörare, krav för utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel, ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter. Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Vissa bestämmelser i förordningen gäller även för annan offentlig verksamhet än offentlig kontroll. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019. I promemorian föreslås ändringar i epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658), livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, djurskyddslagen (2018:1192) och miljöbalken. Ändringarna innebär i huvudsak följande. Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska används i berörda lagar. I miljöbalken används dessa uttryck parallellt med uttrycket tillsyn. Vissa bestämmelser om tillsyn i miljöbalken ska även gälla för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det tydliggörs att de myndigheter som ansvarar för att utföra offentlig kontroll även ska utföra annan offentlig verksamhet. Bestämmelser om rätt för den som utför offentlig kontroll att få tillträde till områden och lokaler m.m. samt åtkomst till upplysningar och handlingar vid kontrollen samt om aktörernas skyldighet att lämna hjälp, utvidgas till att gälla även den som utför annan offentlig verksamhet. De bemyndiganden som finns i de olika lagarna om offentlig kontroll utvidgas till att även omfatta annan offentlig verksamhet. Det gäller även bemyndiganden om rätt att meddela föreskrifter om avgifter. Nya bemyndiganden införs som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet. Vidare införs bestämmelser om tystnadsplikt för dem som utövar offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. Därutöver ges myndigheter som utövar offentlig kontroll i vissa fall rätt att köpa in produkter utan att identifiera sig, i syfte att kontrollera att produkterna uppfyller gällande krav (s.k. mystery shopping). Det införs även en skyldighet för kontrollmyndigheterna att ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen. Bestämmelser införs även om överklagande av beslut meddelade av organ med delegerade uppgifter och av fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter. När det gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare antog Europaparlamentet och rådet den 26 oktober 2016 förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (växtskyddsförordningen). Växtskyddsförordningen trädde i kraft den 13 december 2016 och ska i allt väsentligt tillämpas från den 14 december 2019. Växtskyddsförordningen och den nya kontrollförordningen ersätter ett antal direktiv på området, främst rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen. Detta innebär att materiella bestämmelser och bestämmelser om offentlig kontroll när det gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare kommer att finnas i direkt tillämpliga EU-förordningar och inte som nu i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Det krävs därför en fullständig översyn av växtskyddslagen (1972:318). En sådan översyn pågår för närvarande inom Regeringskansliet. I den här promemorian lämnas därför inte några förslag i det avseendet. Förslagen till lagändringar föreslås träda i kraft den 14 december 2019.

Ds 2018:40: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

2018-11-01

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen). Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv.

Ds 2018:39: Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

2018-10-05

I promemorian föreslås att det i den föreslagna lagen om tobak och liknande produkter ska föras in en bestämmelse som gör det möjligt att lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till någon annan än stat eller kommun.

Ds 2018:38: Anpassad miljöprövning för en grön omställning

2018-10-05

En utredare har sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.