SOU 1974:6

Förenklad konkurs m.m.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Genom beslut den 4 juni 1971 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst fyra sakkunniga för att se över konkurslagstiftningen. Med stöd av bemyndigandet tillkallades den 30 augusti 1971 som sakkunniga hovrättsrådet Bengt Rydin, ordförande, hovrättsassessom Edmund Gabrielsson, verkställande direktören i Stockholms Köpmannaförening och Ackordscentralen Sven Åvall och advokaten Anders R. Öhman.

De sakkunniga har antagit namnet konkurslagskommittén.

Att som experter biträda kommittén förordnades den 1 november 1971 chefsrådmannen Åke Asp, kronofogden Tord Eneström och nume- ra lagmannen Henry Montgomery samt den 10 februari 1972 rådmannen Arne Wilhelmsson.

Till sekreterare i kommittén fr. o. m. den 8 november 1971 förordna- des hovrättsassessorn Magnus Åkerdahl.

Kommittén får härmed överlämna delbetänkandet Förenklad konkurs m. m. Tyngdpunkten i betänkandet ligger i förslag om ett nytt förenklat förfarande i mindre och enklare konkurser. Dessutom föreslås vissa andra reformer inom konkurslagstiftningen.

Ledamoten Gabrielsson har med instämmande av experterna Eneström och Wilhelmsson reserverat sig i fråga om förvaltningsorganet vid förenk- lad konkurs.

I övrigt har samtliga experter anslutit sig till kommitténs förslag. Kommitténs arbete fortsätter med återstående delar av uppdraget. Stockholm den 24 oktober 1973

Bengt Rydin Edmund Gabrielsson Sven Å vall Anders R. Öhman /Magnus Å kerdahl

""'r**';'l Il' ;... ,,..'

'* " ' —. ,. . * *; - . . . . .:..**,1*,,* >'=»»*.*.*_-*=»'* » *..UETIEMM .;- T ,, ..l ,_ ._ , . ,... ,,,, ,. _ ' .,, ',,., ., -;,.,,,,,, . .,,_,,, . n'. * * ,' * *L*l*' .—', ,,**,.- *, ATi-*,, *T',-,l**r',|,-,.._i * , -,*" '

" * ' J '- . _ ,, J . » l ** * , II.-' "'.*.' a,b,, *. ,, II. , ', :,l',|*,,,_,,,, .,. ,,_,,_',, *i...'* ,,,,t ! , då, ,T, 1 * . _: , ,I, 11 * , - ” * * , -,.-. _ ,, , ":*-"' ,**.l* ' ,*,_, *,:r ,'F-J' 'H"I"*"l|-** . .' . . *. . ." . 'l '*_* .

. ,* ,*' .-'.,'*l.* "*,**.'"'*,***, , ,,". *" T*. .... .,, ,,, . ,,. r -, '*,,,'__ -..-.,*,,, .,. .. ,,_, : '.'-**?E'I' i' ,I,,* ,, | ::.u-ll n,,,, _ . - . . ., , .. .,

. |. U .* l HT .'

l. l l . l. .*.'l* l . . llhl . ? '_'l-l . . , - 1. *," l.*', ],- ' ,'y '.-' E' .*. P' ,... " , . ,.. J ..

*. -*. ...,, .

.» * ' , . ,, * '_*. ' *.. .* '. ".",”J

,, .. , "i""""* ». ,l*,* ,T. .*JT-z, "Why-;. ,,- * *, * l. . *-,._*',,p - ,'. * " -— ,_,,- ,

.. , ,. ,, , , y,. , , _ ._ . |'_. . . .

.., , ,. ,. ,,,.,,,I |*.'-***' ._, ,,.-.T:.'I,*',, ,, mt _,|,.| ,,,,, ”_, ,, ...-E' .

. .. , , ., = * rv , ,, ,, , , . '.-. ,. Jl '..",.* I,- _ Ö " *- _',* _.,i, "*' * ***, 'F ** ,_i."%,**,,.*l'PI,—,.;,':_.,._,-_*_,, ** . ä.”. mluqlrllhuH |_..,.'.|,|_.,",| _ . "* * *- -. |,u- *l,-,.F..,,.-*' . -' ' , ,' »» * ,'*.*...,,—"_»».* *,**.**** f -- , ,, "Taiwan,. "Mb"?! ..J, *, " f ,**", * _.l*',*,,.**'*,.* * ' ** : ' **l ** glimt-' ".”IIF.IIH'*'|1'.!.'..-J;'l * * ' | '*—,'_"",*"' " "' '_"' '_' ' 'l-"ll Jlfllälls ,* _' * . '*_*,,,, _ är;-ln _-u|u*l.*ll,|'...1|*|

' -.' - . * *" lin—* ., .11h_+l.r|l..-il.*i:-utc

, . * '_' " ' * _._. , _ , '-|.q||,|.-nlll.-r-|:|l-ri*.m , ' . _ . ', ' * :. .. * , 51,45 u.'..g.-.m...l..-:.--:.o

, :, , : , * ** ”* "*:. ** *I I" '”'—

'* ., ,, .* .'.- "*" *I'l. .,-..-m|||...:|=n:,- 1T'13I

.. * l,,,ll l ' l,". _ Il l . , , ,, , l _ | > , , ., *. , ," * , _ . , . , 'l'. ' ' H , , l , . . * l . , , _ . _l . l . ' .. : l,' l . .' I. * . . **-,-,_'.* ., F .. . . ' . ,, _.*, A.,-l ,,,-, — — ,, ,,, .. , .._,_ , ',.J'HLH , *l - , _ ' l._ U'. -11 , l' , l*,,-,Vl , , ll, ,, ' '|,: 1, |",,_** , ,*I__,- | .. ,,

InnehåH

Förslag till Lag om ändringi konkurslagen (1921 :225) ................. 9 Lag om ändring i lagen (19702741) om statlig lönegaranti vid konkurs ........................................ 32 Lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom ....................................... 34 Lag om ändring i lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. .................................. 35 Lag om ändring i lagen (1921 :244) om utmätningsed .......... 36 Lag om ändring i förordningen (1845250 5. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva ........ 37 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal ......... 39 Lag om ändring i lagen (1944z705) om aktiebolag ............ 41 Lag om ändring i lagen (19512308) om ekonomiska föreningar . . . . 42 Lag om ändring i jordabalken .......................... 43 Kapitel 1 Inledning ................................ 45 1.1 Reformarbetet inom konkursrätten ................... 45 1.2 Kommitténs uppdrag ............................ 46 1.3 Kommittén .................................. 48 Kapitel 2 Förenklad konkurs m. m. ..................... 50 2.1 Inledning .................................... 50 2.2 Det nuvarande konkursförfarandet ................... 50 2.2.1 Ordinär konkurs .......................... 50 2.2.2 Fattigkonkurs ............................ 53 2.3 Vissa reformönskemål ........................... 55 2.4 Allmän motivering .............................. 61 2.4.1 Fattigkonkursemas betydelse ................. 61 2.4.2 Utmätning i stället för konkurs i vissa fall? ......... 64 2.4.2.1 Utmätningsed och fattigkonkurs .......... 64 2422 Nya inslagiutmätningsförfarandet ........ 68 2.4.2.3 Överväganden ...................... 70 2.4.3 Nytt summariskt konkursförfarande ............. 71

2.4.4 Beteckning på det nya summariska konkursförfarandet . 73 2.4.5 Prövning av om det finns förutsättningar för förenklad

handläggning ............................ 74 2.4.6 Ställande av säkerhet ....................... 76 2.4.7 Förvaltningen vid förenklad konkurs ............. 77 2.4.7.1 Förvaltningen i stort .................. 77 2.4.7.2 Förvaltningsorgan ................... 82 2.4.7.3 Kontroll över förvaltningen ............. 95 2.4.8 Avskrivning av ordinär konkurs till följd av brist på tillgångar ............................... 98 2.4.9 Konkurskostnader ......................... 99 2.4.10 Företrädesordningen mellan konkurskostnader och mas- saf or dringar ............................. 104 2.411 Kostnaderna för det allmänna .................. 110 2.5 De särskilda bestämmelserna i 9 kap. KLförslaget (185— 188 åå) ..................................... 112 185 € ...................................... 114 185 a & ..................................... 117 Punkt 1 ................................ 117 Punkt 2 ................................ 119 Punkt 3 ................................ 124 Punkt 4 ................................ 126 Punkt 5 ................................ 127 185 b % ..................................... 130 Punkt 1 ................................ 130 Punkt 2 ................................ 136 Punkt 3 ................................ 141 Punkt 4 ................................ 145 185 c & ..................................... 148 186 % ...................................... 149 187 & ...................................... 152 187 a & ..................................... 154 188 & ...................................... 159 Kapitel 3 Konkursförvaltares kvalifikationer och utseende av för- valtare i ordinär konkurs ............................. 162 3.1 Gällande rätt .............................. ' . . . 162 3.2 Allmän motivering ................ _ .............. 166 3.2.1 Utgångspunkter .......................... 166 3.2.2 Förvaltares kvalifikationer ................... 167 3. 2 3 Utseende av förvaltare i ordinär konkurs .......... 172 3. 2. 4 Vissa andra frågor ......................... 176 3. 3 De grundläggande bestämmelserna (42 och 45 åå) ......... 179 42 å ....................................... 179 45 å ....................................... 181 Kapitel 4 Övriga ändringar i KL och Övergångsbesta'mmelser ..... 182 4.1 Övriga ändringari KL ............................ 182 7 och 11 åå .................................. 182

19å ....................................... 182 46 å ....................................... 182 (47 å) ...................................... 182 48—50 åå ................................... 183 54 å .............. ' ......................... 183 55 å ....................................... 184 58 å ....................................... 184 88 och 90 åå ................................. 184 (145 a å) .................................... 185 183 å ...................................... 187 189 å ...................................... 187 190 å ...................................... 187 191 å ...................................... 188 205 å ............ , ......................... 188 209 å ...................................... 188 210 å ...................................... 188 218 å ...................................... 189 4.2 övergångsbestämmelser .......................... 189 Kapitel 5 Följdändringar i andra författningar än KL .......... 190 5.1 Inledning .................................... 190 5.2 Lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs ....... 190 5.2.1 Gällande ordning .......................... 190 5.2.2 Kommittén ............................. 192

5.3 Lagen (1971 1494) om exekutiv försäljning av fast egendom och lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m. m. . . 194 5.4 Lagen (1921:244) om utmätningsed .................. 195 5.5 Förordningen (1845:50 s. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva .............. 196 5.6 Lagen (1927:77) om försäkringsavtal .................. 196 5.7 Lagen (1944:705) om aktiebolag och lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar ........................... 197 5.8 Jordabalken .................................. 198 5.9 Förhållandet till vissa andra lagar .................... 199 Kapitelö Sammanfattning ........................... 202 Reservation ............... * ...................... 206

Bilaga 1 Statistisk undersökning beträffande fattigkonkurser m. m. . 219

Bilaga 2 Undersökning beträffande avskrivning av fattigkonkurseri visst hänseende ............................. 233

Bilaga 3 Huvuddragen av förvaltningsorganisationen enligt vissa ut-

ländska konkurslagar ......................... 236 Bilaga 4 Det allmännas kostnader vid förenklade konkurser ...... 249 Förkortningar .......................................... 255

_ ...r's

| | . " .,, || . ,...,,|".. .,M " .. ,...-. - '...' ,, ' |,|,'|1.|||| ',,, |,.,.|1||','||,T' '||'|||'|,,._ ||' _ .-|| ,. _ . .. _ . .. . .

'En , d|."'.. . t"'.'""" ' ”"lL . . '.:|,|', ' ,'|. . . |_- . , du" . "|'., ._. . _..Wq. '.|'-' . ','_.||.

' ..",._.||.',,1...

|'., .... ., |.| !"" ...,._||||. |||

få" 'id',-P . ,. ._|'|., .'..,|,' ,||, . '| ||_. "Ig,|11_||".|'i._._,_,.,.,'t.. ' . .

'i'-|'. .|,, ' *..

* . .'-,| |" -"||,_:,'-|=..".lu' " - .. - | . ...|",|.,,1,|' , "WT-' .. .. .

'|,_:;-,,...-...,.|.|.:-. ,||: .- . . . '

. ..l .|,.

.. Mit." . ".

' |.-1$|||. ." ,.1'. 17 ' ?" "';"|" ".|1". ' ,,h'.'j','1|"J-'11" '."'".-| .'|,'|.. " . _.| .' ,..|. |. . , &_ .. ' . -"".'||,,l.,,| '...' . ,. ,,, .' ,,,, 'll""'ä, ||'__",' ”F,, |'|.|','.|""q.'|'ll'.. l1|"|'"1"'.'å.1.,, '. ..||||'. . ' . | i . . "|" '

, J|' 11.4. "|| .- ,|.'. .|, 1.— "...,'.|.,'- :: .. ,, "lr' ,, ' ' ' , ' NU""? _"'.||.'|%%||'||.'||. dim. .." '. |: (" . ' '.

|:,1l _

. |.',|,.,|, ,||-4, ., :,' .r'..|" åh '|| "" . .'| ' '. ,|'|'j'r|..' .|,. '.| ' " '

, "'E'|",'|'."|.'.1. "" "" ' ' .. .!!EqLM-i '|'. |' lq'p il '”i'äm'lhu!" | ' .| "f—lrl "' '—. ' .1 1 | .I'_'| ' ' -" ,...-rl...|.| '|'" ."|,||.||' ||'.'|',_|1,,1',H...1|I ..|'||'_".|_ä|'p"l-|||, "|'.l' -.' |.-.",j.||'J,£.'

' ,'| !"' ,,,. '__,, sig. ,"|||, "mil". jl'.£,|",'5...,.| tu,. _||'|'4' ', ' '." ||| .'.1'1 '» " '%hhl'ni'mk J'|l|1'!""1'|.'l"*-11h.|' " " .T'l'ls'lf'li ["'-[Z " -J, ,JUJ |" 1 *

"""". "fl..?" .'Dln' :jT" ,1'1' hffs'lt' ""5' .srm'w mha '$?! '.'|." : .'n'é'F. .|||.,.',..:1m't'l- ' ' ...... ' .. : ' ”'.'1Wlfi.ä,'q.ui_""p|1d| Ju "' -' | |.'_|,'|. | ".

'-'.'_|'.",,',,1'|. '.'.'-. |.|T'|. . ' . '..." ..|,.. "'.' |.'" | " . ,.

.., . ' _,- |||'.|.|,- .I .. ""'-'i *' ' " - . . '. _, ||,4|..|,MLJN|L'|||LL|L.|."'11 Land- i'ml 13.» lt- "". ..! . ,|| .. '

.:. """||'|- u,.._,,. -' 313.315” '—'-' ',", ',; ,||'_,.|. |".,'T'1|' .'...1 . ,. ." uta.....r. ,

. '||'1"'|'Å _J' | || | ljå ' 'I | | ' "' 'I'F' * "' ' ' ll .: IL,."V -- .'71' ..: |," ' ' '

,, ,,,,|| ' |...

" '...'. '1- ...-_... 'Lntthu-unw pl.. . |"_'||:|.=.|.|.|',6.-|'c"»|"'u ',.'|.-,, ? . _ -'. 11 "h.' i.,

£| , ”|||-_ ' "' %& ..!'a'.".'|l.'|,".|_]11'| ,r,|'|.- |.. -.'.';||||'.'|'|r'.|1 '-i'.',1;|'|'-| ' ' * T. ,.".1'.. .- ."_' Ulm ph:. 1.'.'|,, | ,*#||' "615559: , ,,||,'|;' . ||- | |

"1.31 "Wai gå,,wj'ä'fléw'b ':'-:a 11.1 -1 '. "'.'.1 E'.

.:..|||| :| .'-.'|-.'||'.,|"11|||-..'.Ä" ..,......,.,r

"' 1-I11 "'.' -.-.-....'..|,,,|.' ...-... .|||_... .. |_|- ifs

' T" r...-.:. ' ""...i.

Förslag till Lag om ändring i konkurslagen (1921 :225)

Härigenom förordnas i fråga om konkurslagen (1921z225),

dels att 47 och 145 a åå' skall upphöra att gälla, dels att 7, 11, 19, 42, 45, 46, 48—50, 54, 55, 58, 88, 90, 183, 185—191, 205, 209, 210 och 218 %% samt rubriken till 9 kap. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 185 a, 185 b, 185 c och 187 a åå, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse2

Vid gäldenärs konkursansökan böri två exemplar fogas av honom under edsförpliktelse underskriven förteckning över boets tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn, boningsort och postadress samt om de böcker och andra handlingar som röra boet.

75

Föreslagen lydelse

Vid gäldenärs konkursansökan skall i två exemplar fogas av ho- nom under edsförpliktelse under- skriven förteckning över boets till- gångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn, bo- ningsort och postadress samt om de böcker och andra handlingar som röra boet.

Till dödsbos eller dödsbodelägares ansökan om boets försättande i konkurs skall fogas bouppteckningen efter den döde eller, om den inregistrerats, uppgift därom. Är ej bouppteckning förrättad, lämnas trovärdig uppgift om delägarna och upplysning om varje delägares boningsort och postadress.

llå

Upptages borgenärs konkursan- sökan, skall konkursdomaren ge- nast förelägga gäldenären att in— komma med förklaring inom viss

' 145 a & införd Sl-"S 19671144.

Upptages borgenärs konkUrsan- sökan, skall konkursdomaren ge- nast förelägga gäldenären att in- komma med förklaring inom viss

2 Som nuvarande lydelse av 7, 11, 19, 54, 55, 185 och 209 åå har upptagits den lydelse som föreslagits av lagberedningen i betänkandet Utsöknlngsrätt X (SOU 1970:75).

Nuvarande lydelse

tid, ej över en vecka, efter att han fått del av ansökningshandlingar- na. Om särskilda skäl föreligga, får dock förklaringstiden utsträckas till högst en månad. Föreläggandet skall innehålla anmaning till gälde- nären att hos konkursdomaren an- mäla den postadress under vilken kallelse kan tillställas honom. Fö- reläggandet och ansökningshand- lingarna skola delgivas gäldenären.

Föreslagen lydelse

tid, ej över en vecka, efter att han fått del av ansökningshandlingar- na. Om särskilda skäl föreligga, får dock förklaringstiden utsträckas till högst en månad. Föreläggandet skall innehålla anmaning till gälde— nären att samtidigt lämna en kort- fattad redogörelse för sin ekono- mi. Han skall dessutom anmodas att hos konkursdomaren anmäla den postadress under vilken kallel- se kan tillställas honom. Föreläg- gandet och ansökningshandlingar- na skola delgivas gäldenären.

I fråga om delgivningen tillämpas vad som gäller om stämning i tvistemål. Delgivning enligt 15 & första stycket delgivningslagen (1970: 428) får emellertid ske även när gäldenären vistas på känd ort utom riket och delgivning i annat fall ej kan ske här i riket med laga verkan samt konkursdomaren med hänsyn till omständigheterna finner det icke skäligen böra krävas att delgivningen verkställes utom riket. Delgivning skall verkställas så skyndsamt som omständigheterna medgiva.

Om delgivning sker enligt 15 & delgivningslagen, skall konkursdomaren tillse, att gäldenärens egendom sättes under säker vård. Kostnaden därför skall betalas av borgenären.

19%

När konkursbeslut meddelats, skall konkursdomaren genast utfärda kungörelse därom.

Konkursdomaren skall därjämte bestämma och i kungörelsen tillkänna- giva, när och var första borgenärssammanträdet skall hållas, inom vilken tid borgenärerna böra hos konkursdomaren bevaka sina fordringar samt den eller de ortstidningar i vilka kungörelser angående konkursen skola införas.

Första borgenärssammanträdet skall hållas inför konkursdomaren tidigast tre och senast fem veckor från konkursbeslutets meddelande. Vid bestämmandet av tid för sammanträdet skall hänsyn tagas till att bouppteckning bör vara ingiven till konkursdomaren när sammanträdet hålles. Om det med hänsyn till konkursboets omfattning och beskaffen- het prövas oundgängligt, får konkursdomaren utsätta sammanträdet att hållas senare än nyss sagts. Den tid inom vilken bevakningar böra ske skall utgöra minst fyra och högst tio veckor från konkursbeslutets meddelande.

Om kallelse på okända borgenärer utfärdats enligt vad som föreskrives därom och egendomen avträdes till konkurs före den i kallelsen utsatta inställelsedagen, skall i kungörelsen om konkursen erinras om att kallelsen ej förfallit genom konkursen.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

Konkurs varom kungörelse ut- färdats enligt denna paragraf utgör ordinär konkurs. Att konkurs i vissa fall i stället skall handläggas som förenklad konkurs följer av 185 59.

42 å3

] fråga om utseende av konkurs- förvaltare gälle, att den eller de, ät vilka förvaltningen anförtros, sko- la äga sädan insikt och erfarenhet, som med hänsyn till boets omfatt- ning och beskaffenhet erfordras för förvaltningens behöriga hand— havande.

Konkursförvaltare mä ej den vara, som står under förmynder- skap eller är i konkurstillständ; ej den, som är förklarad ovärdig att vidare nyttjas i rikets tjänst eller eljest pä grund av honom ädömd straffpäföljd icke mä utöva allmän befattning; ej den, som genom utslag, vilket ännu icke vunnit laga kraft, är dömd till straffpäföljd, varom sist förmäles, eller som är under framtiden ställd för brott, vilket kan medföra sädan päföljd; ej heller den, som blivit dömd ovärdig att föra annans talan inför rätta.

Den som är anställd vid dom- stol mä ej förordnas till konkurs- förvaltare.

Konkursförvaltare bör vara lag- faren. Han skall ha den insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, åtnjuta borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget.

Till konkursförvaltare får ej ut- ses nägon som står gäldenären nära eller är beroende av honom. Den som är anställd vid domstol får ej utses till förvaltare.

45%

Vid första borgenärssammanträ- det välje borgenärerna förvaltare att i stället för den enligt 43 % utsedde förvaltaren omhänderhava konkursboet. Har konkursdoma-

3 Senaste lydelse 19701848.

Vid första borgenärssammanträ— det skall konkursdomaren efter närvarande borgenärers hörande utse förvaltare att i stället för den enligt 43% utsedde förvaltaren

Nuvarande lydelse

ren efter vad i 52 & är stadgat förordnat, att konkursboets för- valtning skall vara delad, skall förvaltare väljas särskilt för varje del av förvaltningen. Såsom borge- närernas beslut gälle den mening, varom bland närvarande borgenä- rer de förena sig, vilkas fordringar sammanräknade utgöra största be- loppet, sä framt dessa borgenärer därjämte utgöra minst en tredjedel av de röstande. Kan beslut på sådant sätt ej åstadkommas, gälle den mening konkursdomaren bi- träder.

Konkursdomaren skall tillse, att icke någon, på vilken borgenärer- nas val fallit, är obehörig att vara förvaltare jämlikt 42 3? andra eller tredje stycket eller i saknad av sådan insikt och erfarenhet, som avses i 42 5? första stycket, eller eljest icke lämplig att handhava förvaltningen. Där sådant fall före- ligger, åligge det konkursdomaren att utse annan förvaltare i stället för den av borgenärerna valde.

Kommer icke någon borgenär tillstädes, varde förvaltare tillsatt av konkursdomaren.

46å

Sedan förvaltarevalet ägt rum, skola borgenärerna å första borge- närssammanträdet, så framt någon av dem gör framställning därom, välja granskningsmän att med den befogenhet i denna lag sägs å borgenärernas vägnar övervaka förvaltningen. Granskningsmän- nens antal bestämmes av konkurs— domaren. Valet skall ske så, att en var av de närvarande borgenärerna röstar å en granskningsman. Till

* granskningsmän anses valde, i förs— ta rummet den, om vilken borge-

Föreslagen lydelse

omhänderhava konkursboet. Har konkursdomaren efter vad i 525 är stadgat förordnat, att konkurs- boets förvaltning skall vara delad, skall förvaltare utses särskilt för varje del av förvaltningen.

Sedan förvaltare utsetts enligt 45 5, skola borgenärerna å första borgenärssammanträdet, så framt någon av dem gör framställning därom, välja granskningsmän att med den befogenhet i denna lag sägs å borgenärernas vägnar över- vaka förvaltningen. Gransknings- männens antal bestämmes av kon- kursdomaren. Valet skall ske så, att en var av de närvarande borge- närerna röstar å en gransknings— man. Till granskningsmän anses valde, i första rummet den, om

Nuvarande lydelse

närer, vilkas fordringar samman- räknade utgöra största beloppet, förenat sig, och därefter den eller de, som efter huvudtalet erhållit de flesta rösterna.

Föreslagen lydelse

vilken borgenärer, vilkas ford- ringar sammanräknade utgöra största beloppet, förenat sig, och därefter den eller de, som efter huvudtalet erhållit de flesta röster- na.

För varje granskningsman äge de borgenärer, med vilkas röster han valts, utse en suppleant. Rösterna beräknas vid val av suppleant för den i första rummet utsedde granskningsmannen efter fordringsbeloppen och vid val av suppleant för annan granskningsmän efter huvudtalet.

Erhålla vid val, som i denna paragraf sägs, två eller flere lika röstetal, skilje lotten dem emellan.

Har val av granskningsmän ej skett å första borgenärssammanträdet och utses därefter förvaltare jämlikt 48 eller 49 %, må å det sammanträde, å vilket förvaltare tillsättes, val av granskningsmän äga rum efter ty ovan är stadgat.

485

Finner konkursdomaren efter första borgenärssammanträdet er- forderligt, att antalet förvaltare ökas, skola borgenärerna av kon- kursdomaren kallas att samman- träda inför honom för att utse det antal förvaltare, som ytterligare erfordras; och skall därvid vad i 45% är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Finner konkursdomaren efter första borgenärssammanträdet er- forderligt, att antalet förvaltare ökas, skola borgenärerna av kon- kursdomaren kallas att samman- träda inför honom. Vid samman- trädet skall konkursdomaren utse det antal förvaltare, som ytterliga- re erfordras; och skall därvid vad i 455 är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Rättens ombudsman, förvaltare, granskningsmän eller borgenär äge hos konkursdomaren göra framställning om ökning av antalet förvaltare.

49%

Avgår förvaltare efter första borgenärssammanträdet eller avgår granskningsman, för vilken sup- pleant ej finnes, skall konkursdo- maren kalla borgenärerna att sam- manträda inför honom för att utse efterträdare till den avgångne, och skola därvid i fråga om val av förvaltare bestämmelserna i 455 och i fråga om val av gransknings- man bestämmelserna i 46 % om val av suppleant för granskningsmän

49%

Avgår förvaltare efter första borgenärssammanträdet eller avgår granskningsman, för vilken sup- pleant ej finnes, skall konkursdo- maren kalla borgenärerna att sam— manträda inför honom. Vid sam— manträdet skall efterträdare till den avgångne utses, och skola därvid i fråga om utseende av förvaltare bestämmelserna i 45% och i fråga om val av gransknings- man bestämmelserna i 46 5 om val

äga motsvarande tillämpning.

av suppleant för granskningsmän äga motsvarande tillämpning.

Vad sålunda är stadgat gälle dock ej, där flere förvaltare eller granskningsmän äro och någon av dem avgår samt konkursdomaren efter rättens ombudsmans hörande finner det ej vara nödigt, att annan utsesi den avgångnes ställe.

1875

Avgår förvaltare eller gransk- ningsmän sedan jämlikt 186 3? an- mälan skett därom att tillgång ej finnes till bestridande av konkurs- kostnaderna, skall borgenärssam- manträde, som omförmäles [ 49 %, ej utsättas, så länge anmälningen är beroende på prövning.

Har förvaltare avgått och skall efterträdare åt honom utses, äge konkursdomaren, där så erfordras, förordna om befattningens upp- rätthållande tills nytt val ägt rum.

Avgår förvaltare eller gransk- ningsmän sedan fråga uppkommit om avskrivning av konkursen en- ligt 187 59, skall borgenärssamman— träde som avses i första stycket ej utsättas, så länge frågan är under prövning.

50%

Har förvaltare avgått efter förs— ta borgenärssammanträdet och skall efterträdare åt honom utses, äge konkursdomaren, där så erfor— dras, förordna om befattningens upprätthållande tills ny förvaltare utsetts i föreskriven ordning.

Har förvaltare laga förfall eller är han efter ty i 80% tredje stycket stadgas försatt ur tjänstgöring, må konkursdomaren utse annan att under tiden fullgöra hans åligganden.

54%

Den enligt 43 % utsedde förval- taren skall så snart ske kan ej mindre omhändertaga gäldenärens bo med de böcker och andra handlingar, som röra boet, samt, där gäldenären är eller under det sista året före konkursansökning- en varit bokföringsskyldig, i hans handelsböcker å lämpligt ställe göra anteckning om dagen för omhändertagandet, än även förrät- ta uppteckning av tillgångar och skulder i boet med uppgift å varje borgenärs namn, boningsort och postadress, så ock ä nämnda böck-

Den enligt 43 % utsedde förval- taren skall så snart ske kan om- händertaga gäldenärens bo med de böcker och andra handlingar, som röra boet, samt, där gäldenären är eller under det sista året före konkursansökningen varit bokfö- ringsskyldig, i hans handelsböcker å lämpligt ställe göra anteckning om dagen för omhändertagandet. Förvaltaren skall även förrätta uppteckning av tillgångar och skulder i boet med uppgift om dels varje borgenärs namn, bo- ningsort och postadress, dels i vad

Nuvarande lydelse

er och handlingar. Där så befinnes nödigt, må förvaltaren för boupp- teckningsförättningen anlita sak- kunnigt biträde. I bouppteckning- en skola tillgångarna upptagas till de värden, som de efter noggrann uppskattning prövas äga. Vid bo- uppteckningsförrättningen skall gäldenären vara tillstädes och un- der edsförpliktelse redligen upp- giva boet. Har av gäldenären under edsförpliktelse underskriven bo— uppteckning förut ingivits till kon- kursdomaren och finner förvalta- ren densamma tillförlitlig, vare upprättande av ny bouppteckning ej av nöden.

Föreslagen lydelse

mån skuld avser lön eller pension och dels nämnda böcker och handlingar. Där så befinnes nö— digt, må förvaltaren för boupp- teckningsförrättningen anlita sak- kunnigt biträde. l bouppteckning- en skola tillgångarna upptagas till de värden, som de efter noggrann uppskattning prövas äga. Vid bo- uppteckningsförrättningen skall gäldenären vara tillstädes och un- der edsförpliktelse redligen upp- giva boet. Har av gäldenären under edsförpliktelse underskriven bo— uppteckning förut ingivits till kon- kursdomaren och finner förvalta- ren densamma tillförlitlig, vare upprättande av ny bouppteckning ej av nöden.

Då bouppteckning upprättas av förvaltaren, skall ett exemplar därav tillställas konkursdomaren inom en vecka från det beslutet om egendoms- avträde meddelades. Möter i något fall hinder härför, åligge förvaltaren att inom nämnda tid tillställa konkursdomaren förteckning å borgenärer- na, upptagande varje borgenärs namn, boningsort och postadress, samt att därefter så snart ske kan inkomma med bouppteckningen. Godkänner förvaltaren till konkursdomaren förut ingiven bouppteckning, göre anmälan därom inom tid, som nyss sagts.

Förvaltaren skall under rättens ombudsmans inseende så snart ske kan upprätta skriftlig berättelse om boets tillstånd, så ock om orsakerna till gäldenärens obe- stånd, så vitt de kunnat utrönas. [ berättelsen skall upptagas en över- sikt över tillgångar och gäld av olika slag ävensom särskilt anmär- kas, huruvida skälig anledning förefinnes till antagande, att gäl— denären gjort sig skyldig till brottsligt förhållande mot sina borgenärer. Förefinnes anledning till antagande, som nyss sagts, skall grunden därför angivas. Är eller har gäldenären under det

55%

Förvaltaren skall under rättens ombudsmans inseende så snart ske kan upprätta skriftlig berättelse om boets tillstånd, så ock om orsakerna till gäldenärens obe- stånd, så vitt de kunnat utrönas. [ berättelsen skall upptagas en över— sikt över tillgångar och gäld av olika slag ävensom särskilt anmär- kas, huruvida egendom frångått gäldenären under sådana förhål- landen att den kan bli föremål för återvinning och huruvida skälig anledning förefinnes till antagande, att gäldenären gjort sig skyldig till brottsligt förhållande mot sina borgenärer. Förefinnes anledning

Nuvarande lydelse

sista året före konkursansökning- en varit bokföringsskyldig, varde i berättelsen tillika anmärkt, vilka handelsböcker han hållit och huru de blivit förda; och skall i sådant fall vid berättelsen fogas den av gäldenären senast uppgjorda ba- lansräkningen. Berättelsen skall underskrivas av förvaltaren.

Föreslagen lydelse

till antagande, som nyss sagts, skall grunden därför angivas. Är eller har gäldenären under det sista året före konkursansökning— en varit bokföringsskyldig, varde i berättelsen tillika anmärkt, vilka handelsböcker han hållit och huru de blivit förda; och skall i sådant fall vid berättelsen fogas den av gäldenären senast uppgjorda ba- lansräkningen. Berättelsen skall underskrivas av förvaltaren.

Avskrift av berättelsen med den balansräkning, som må vara därvid fogad, skall av förvaltaren utan dröjsmål tillställas konkursdomaren ävensom hållas tillgänglig för borgenärer, som vilja taga del av densamma; och äge varje borgenär, som det begär, att mot ersättning för kostnaden få avskrift av berättelsen sig tillsänd.

58 %4

Penningar, som inflyta under förvaltningen av konkursbo, skola, i den mån de icke äro erforderliga till bestridande av löpande utgif- ter, av förvaltaren inom en vecka från det de influtit å konkursboets räkning mot ränta insättas i bank, som av rättens ombudsman god- kännes. Till bestridande av löpan- de utgifter må ej mer innehållas än

Penningar, som inflyta under förvaltningen av konkursbo, skola, i den mån de icke äro erforderliga till bestridande av löpande utgif- ter, av förvaltaren inom en vecka från det de influtit å konkursboets räkning mot ränta insättas ibank. Till bestridande av löpande utgif— ter må ej mer innehållas än av rättens ombudsman medgives.

av ombudsmannen medgives. Försummar förvaltaren att inom ovan föreskrivna tid insätta influtna medel, vare han skyldig att å belopp, som obehörigen innehållits, erlägga ränta efter åtta för hundra om året. Så länge konkursen pågår, avlämne förvaltaren inom en vecka från utgången av mars, juni, september och december månader varje år till ombudsmannen räkning över boets inkomster och utgifter i penningar under det gångna kvartalet. Har under någon del av kvartalet penningar innestått i bank, skall vid räkningen fogas av banken till riktigheten bestyrkt uppgift å de insättningar och uttagningar, som må hava under kvartalet förekommit. Räkningarna skola av ombudsmannen granskas ävensom hållas tillgängliga för borgenärerna och gäldenären.

Även efter konkursens avslutande skall förvaltaren hava boets medel insatta i bank, till dess lyftning påkallas av därtill berättigad borgenär. Förvaltaren skall underrätta konkursdomaren, i vilken bank medlen

4 Senaste lydelse 19412142.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

innestå, och inom en vecka från utgången av varje kalenderår till rättens ombudsman för granskning avgiva redovisning som i tredje stycket sägs. När medel ej vidare finnas att lyfta, skall ombudsmannen göra anmälan därom hos konkursdomaren.

88%

Gäldenär må ej efter det beslut om hans försättande i konkurs meddelats och innan han avlagt den i 91 % föreskrivna bouppteck— ningsed utan samtycke av rättens ombudsman begiva sig från den ort, där han är bosatt. Senare under konkursen mä gäldenären ej utan samtycke av ombudsmannen begiva sig längre bort än att han kan en vecka efter kallelse person— ligen infinna sig inom rättens domsaga å ort, där hans närvaro påkallas; vare ock gäldenären skyl- dig att för ombudsmannen och förvaltaren uppgiva stället, där han vistas, och, om det är utom domsagan, viss därinom bosatt person, till vilken kallelse å ho- nom må lämnas.

Gäldenär må ej efter det beslut om hans försättande i konkurs meddelats och innan han avlagt den i 91 % föreskrivna bouppteck- ningsed utan samtycke av förvalta- ren begiva sig från den ort, där han är bosatt. Senare under kon- kursen må gäldenären ej utan sam- tycke av förvaltaren begiva sig längre bort än att han kan en vecka efter kallelse personligen infinna sig inom rättens domsaga å ort, där hans närvaro påkallas; vare ock gäldenären skyldig att för förvaltaren uppgiva stället, där han vistas, och, om det är utom domsagan, viss därinom bosatt person, till vilken kallelse å ho- nom må lämnas.

90%

Innan rättens ombudsman med- delar beslut i fall, som i 88 och 89 %% avses, skall han över gälde- närens framställning höra förvalta- ren. Nöjes ej förvaltaren eller gäl- denären åt ombudsmannens be- slut, må frågan hänskjutas till kon- kursdomarens prövning.

Är gäldenären missnöjd med förvaltarens beslut i fall, som avses i 88 %, får frågan hänskjutas till konkursdomarens prövning. Innan konkursdomaren meddelar beslut, skall han höra rättens ombuds- man.

Innan rättens ombudsman med- delar beslut i fall, som i 89 % avses, skall han över gäldenärens framställning höra förvaltaren. Nöjes ej förvaltaren eller gäldenä- ren åt ombudsmannens beslut, må frågan hänskjutas till konkurs— domarens prövning.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

183%5

Menar någon borgenär, att om- röstning rörande val av förvaltare eller granskningsmän eller sup- pleant för granskningsmän icke lagligen skett eller att beslut av borgenärerna i annan fråga, vars avgörande på dem ankommer, icke lagligen tillkommit, äge han däröver anföra besvär.

Menar någon borgenär, att om- röstning rörande val av gransk- ningsmän eller suppleant för granskningsmän icke lagligen skett eller att beslut av borgenärerna i annan fråga, vars avgörande på dem ankommer, icke lagligen till- kommit, äge han däröver anföra besvär.

Är beslut, varöver enligt första stycket klagan må föras genom besvär, fattat vid sammanträde inför rättens ombudsman, skall klagan föras hos den rätt, där konkursen är anhängig. Besvären skola i sådant fall inom fjorton dagar ingivas till konkursdomaren; och förordne han, där det prövas nödigt, att övriga rättsägare skola vid borgenärssammanträde erhålla del av besvären för att å viss dag avgiva förklaring däröver inför rätten vid äventyr, att målet ändock företages. Har beslutet fattats vid sammanträde inför konkursdomaren, gälle i fråga om klagan däröver vad om klagan över konkursdomarens beslut är stadgat.

Vill gäldenären föra klagan i fall, där det enligt vad ovan stadgas är borgenär medgivet, have lov därtill, så framt hans rätt kan vara beroende av beslutet. Anser gäldenären, att genom borgenärernas beslut om fortsättande av gäldenärens rörelse längre än ett år från första borgenärs- sammanträdet eller om uppskov utöver nämnda tid med försäljning av boets egendom eller med indrivning av dess fordringar konkursutred- ningen oskäligt förlänges, äge han ock över sådant beslut föra klagan. [ fråga om klagan, varom i detta stycke förmäles, skall vad ovan är föreskrivet om klagan av borgenär äga motsvarande tillämpning.

Borgenärsbeslut gånge utan hinder av klagan i verkställighet, där ej förbud däremot meddelas av konkursdomaren, då besvären ingivits till honom, eller av den rätt, där målet är anhängigt.

9 KAP.

Huru förfaras skall, då konkurs- Förenklad konkurs m. m. bo ej förslår till bestridande av konkurskostnadema

l85%

Finner konkursdomaren, då be- slut om egendomsavträde medde- las, anledning till antagande, att gäldenärens bo icke förslår till

5 Senaste lydelse 19701848.

l85%

Finner konkursdomaren, när konkurs beslutas, anledning anta- ga att gäldenärens bo icke räcker till betalning av de konkurskostna-

Nu varande lydelse

bestridande av konkurskostnader— na, och ställes ej genast säkerhet för sagda kostnader, skall vad för- ut i denna lag är stadgat om vidtagande av åtgärder då konkurs uppstått icke äga tillämpning, utan gälle vad här nedan föreskri- ves:

] ) Konkursdomaren skall ge— nast utfärda kungörelse om kon- kursen. 1 kungörelsen skall anmär- kas, att anledning finnes till så- dant antagande som ovan sagts. Kungörelsen skall genast anslås i rättens kansli och sändas för att införas en gång i allmänna tidning- arna och en eller flera ortstid- ningar.

2)6 Konkursdomaren skall, där det prövas erforderligt, förordna en god man att taga värd om gäldenärens bo. Har icke till kon- kursdomaren ingivits av gäldenä- ren under edsförpliktelse under- skriven förteckning över hans till- gångar och skulder med uppgift om dels varje borgenärs namn och postadress, dels i vad mån skuld avser lön eller pension och dels de böcker och andra handlingar, som röra boet, skall god man alltid förordnas. Det åligger i sådant fall gode mannen att ofördröjligen upprätta och till konkursdomaren inkomma med förteckning, som nyss sagts. Vid boupptecknings— förrättningen skall gäldenären vara tillstädes och under edsförpliktel- se redligen uppgiva boet.

6 Senaste lydelse 19702743.

Föreslagen lydelse

der som följa med ordinär kon- kurs, skall konkursen handläggas som förenklad konkurs. Sådan handläggning skall äga rum även i andra fall, om boet med hänsyn till dess omfattning och Övriga förhållanden kan antagas vara av enkel beskaffenhet.

185a39

Beträffande handläggningen vid förenklad konkurs gäller följande:

]. Konkursdomaren skall ge- nast utfärda kungörelse om kon- kursen. 1 kungörelsen skall anmär- kas att konkursen handlägges som förenklad konkurs. Om kallelse på okända borgenärer utfärdats, äger 19 % fjärde stycket motsvarande tillämpning. Kungörelsen skall ge- nast anslås i rättens kansli och sändas för att införas en gång i allmänna tidningarna och en eller flera ortstidningar.

Z. Konkursdomaren skall genast förordna en förvaltare att omhän— derha gäldenärens bo. Är gäldenä— ren dödsbo, behöver dock förvalta- re utses endast om särskilda skäl föreligga. Beträffande förvaltare gälla bestämmelserna i 42 %.

Förvaltaren skall snarast möjligt omhändertaga gäldenärens bo och upprätta sådan bouppteckning som sägs i 54 % första stycket. Bestämmelserna i nämnda stycke äga även i övrigt motsvarande tillämpning. Bouppteckningen skall tillställas konkursdomaren senast en månad från konkursbe- slutets meddelande. När särskilda omständigheter föreligga, får kon- kursdomaren dock bevilja upp- skov.

Förvaltaren skall snarast möjligt

Nuvarande lydelse

3) Framgår ej av bouppteck- ningen, att tillgång finnes till be-

Föreslagen lydelse

lämna konkursdomaren skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenä— rens obestånd, såvitt de kunnat utrönas. Samtidigt skall anmärkas, om egendom frångått gäldenären under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning och om det finnes skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borge- närer. Finnes anledning till sådant antagande, skall grunden därför angivas.

Beträffande förvaltarens ålig- ganden i övrigt äga 53 och 5 7 % 5 , 58 5? första stycket första punkten och andra stycket samt 59 %" fjärde stycket motsvarande till- lämpning. I viktigare frågor skall förvaltaren höra sådana borgenä- rer som särskilt beröras av förvalt- ningen.

I fråga om försäljning av boets egendom, fortsättande eller åter- upptagande av rörelse, indrivning av fordringar och förlikning an- gående osäker eller tvistig tillgång under konkursen skola bestäm- melserna [ 185 b 3? 1 andra stycket tillämpas.

Förvaltaren skall entledigas, om han finnes icke vara lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget. Om förvaltaren entledigas, skall han snarast möj- ligt avgiva redovisning för förvalt- ningen till konkursdomaren.

3. Beträffande rätt att väcka talan om återvinning gälla följande avvikelser från 39 %. Villkoret att borgenär bevakat fordran skall ej tillämpas. Återvinningstalan som avses i andra stycket av nämnda paragraf får väckas så länge kon- kursen ej avskrivits.

4. Framgår ej av bouppteck- ningen eller eljest att konkursen

Nuvarande lydelse

stridande av konkurskostnaderna, kalle konkursdomaren genast gäl- denären att inställa sig för att fästa bouppteckningens riktighet med sådan ed, som i 91% sägs. Edgången må ej utsättas att äga rum tidigare än en vecka efter det beslutet om egendomsavträde meddelades. Har konkursansök- ningen gjorts av borgenär, varde underrättelse om tiden för edgång- en med posten översänd till ho- nom.

Edgångsyrkande, varom stadgas i 93 59, må jämväl i fall, varom nu är fråga, av borgenär framställas.

Vad 4 kap. iövrigt föreskriveri avseende ä edgång likasom ock vad i samma kapitel stadgas om påföljd för gäldenär av tredska att vid bouppteckningsförrättning vara tillstädes och uppgiva boet skall i fall, som här avses, äga motsvarande tillämpning.

4) Varder ej genom tillägg vid bouppteckningens beedigande el- ler eljest ädagalagt, att tillgång finnes till bestridande av konkurs- kostnaderna, och ställes ej heller säkerhet för sagda kostnader, meddele konkursdomaren beslut om avskrivning av konkursen. In- nan gäldenären beedigat boupp- teckningen eller annan fullgjort edgång, som må hava förelagts honom, må konkursen ej avskri- vas, där ej hinder föreligger för edgångs fullgörande inom skälig tid och konkursdomaren finner anledning saknas till antagande, att genom edgången tillgång till kostnadernas bestridande skulle yppas.

Förelsagen lydelse

enligt 186 % bör handläggas som ordinär konkurs, skall konkurs- domaren genast kalla gäldenären att inställa sig för att avlägga så- dan ed som sägs i 91 %. Edgången får ej äga rum tidigare än en vecka jrån konkursbeslutets meddelan- de. Undem'z'ttelse om tid och plats för edgången skall sändas till för- valtaren och, om konkursansök- ningen gjorts av borgenär, till den- ne.

Bestämmelserna i 4 kap. gälla i tillämpliga delar.

5. Finner konkursdomaren, se- dan bouppteckningen beedigats, efter förvaltarens hörande att gäl- denärens bo icke räcker till betal- ning av de konkurskostnader som följa med förenklad konkurs och av annan boets skuld, skall han besluta om avskrivning av konkur- sen. Beslut om avskrivning får dock ej meddelas förrän förvalta- ren fullgjort vad som åligger ho- nom enligt 2 tredje stycket. Förvaltaren skall snarast möjligt avgiva redovisning för förvaltning- en till konkursdomaren. Föreligger hinder mot att bo- uppteckningsed avlägges av gälde- nären eller annan inom skälig tid och saknas anledning antaga att genom sådan edgång skulle yppas tillgång till betalning av nämnda kostnader och skuld, äger första stycket motsvarande tillämpning

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

trots att edgång som nu sagts icke fullgjorts.

185b3Y

När förenklad konkurs ej av- skrives enligt 185 a % gäller ytter- ligare:

]. Förvaltaren skall sälja boets egendom så snart det lämpligen kan ske, om annat ej är särskilt föreskrivet.

Beträffande försäljning av egen- dom, fortsättande eller återuppta- gande av rörelse, indrivning av fordringar och förlikning angåen- de osäker eller tvistig tillgång gälla 60, 63, 67, 70, 71 och 73—78 %%i tillämpliga delar. Vad där före- skrives om krav på medverkan av rättens ombudsman eller borgenä- rerna gäller dock ej. Vidare skall fordran som kan göras gällande i konkursen anses som i konkursen bevakad fordran. Den tid av fyra veckor som enligt 73 5 första stycket skall räknas från första borgenärssammanträdet skall i stället räknas från konkursbeslu- tets meddelande.

2. Sedan all boets tillgängliga egendom förvandlats i pengar skall, iden män medlen ej behövas för betalning av konkurskostna- derna eller annan skuld som boet ådragit sig, utdelning till borgenä- rerna äga rum i enlighet med den rätt till betalning som enligt lag eller eljest tillkommer dem. För rätt till utdelning krävs ej att fordran bevakats. [ fall som sägs i 70 5 andra stycket eller 7] % femte stycket utgör den omstän- digheten, att där avsedd egendom icke blivit såld, ej hinder för utdel- ning. . Förslag till utdelning skall upp-

Nuvarande lydelse

rättas av förvaltaren. Förslaget skall för varje däri upptagen bor- genär angiva beloppet av hans fordran med den ränta varpå ut- delning skall beräknas, den för- månsrätt som följer med fordring- en och den utdelning som belöper på denna. Vid förslaget skall fogas sådan förvaltningsredogörelse som sägs i 128 % tredje stycket.

Vid tillämpning av 138 eller 139 % skall vad som där sägs om den dag, från vilken tiden för klander mot utdelningsförslag är att räkna, i stället avse dagen för utdelningsförslagets upprättande.

3. Förvaltaren skall genast till- ställa konkursdomaren utdelnings- förslaget jämte förvaltningsredo- görelsen samt underrätta i försla- get upptagen borgenär om den utdelning som är beräknad för honom. Han skall samtidigt avgiva redovisning för förvaltningen till konkursdomaren. Konkursdoma- ren skall genast i samma tidningar som sägs i 185 a % ] låta kungöra att utdelningsförslag enligt föreva- rande paragraf upprättats och hål- les tillgängligt hos honom. Kungö- relsen skall även innehålla upplys- ning om vad som föreskrives ne- dan i andra stycket första punk- ten. Efter två veckor från det att kungörelsen var införd i allmänna tidningarna skall konkursdomaren fastställa utdelning i konkursen enligt förslaget, om icke fel eller brist som inverkat på någons rätt kan antagas föreligga. Finner kon- kursdomaren sig icke böra faststäl- la utdelning enligt förslaget, skall han antingen göra erforderliga ändringar i det och fastställa ut- delning enligt det sålunda ändrade förslaget eller återförvisa ärendet

5) Finnes boet förslå till kan- kurskostnadernas bestridande eller ställes säkerhet för desamma, skall konkursdomaren genast utfärda

till förvaltaren. Mot beslut om äterförvisning får särskild talan ej föras.

När beslut om fastställelse av utdelning meddelas, skall konkurs- domaren samtidigt besluta om av- skrivning av konkursen.

4. Sedan beslut om fastställelse av utdelning i konkursen vunnit laga kraft, skall förvaltaren snarast möjligt tillställa borgenär denne tillkommande medel. Detta gäller dock ej beträffande fordran som är beroende av villkor, som avsesi 136 %, eller är föremål för rätte- gång. Borgenär är berättigad till den ränta som upplupit på medlen från dagen för utdelnings förslagets upprättande. När medlen tillställts borgenärerna, skall förvaltaren göra anmälan därom hos konkurs- domaren.

185ch

Bli sedan förenklad konkurs av- skrivits medel tillgängliga för ut- delning, skall förvaltaren utdela dem till borgenärerna och avgiva redovisning för förvaltningen av medlen. Bestämmelserna i 185 b % om utdelning och redovisning sko- la därvid tillämpas. Efter fram- ställning av förvaltaren äger dock konkursdomaren, om han med hänsyn till de med en utdelning förenade kostnaderna finner att sådan icke lämpligen bör äga rum, förordna att medlen i stället för att utdelas skola överlämnas till gäldenären.

1865

Finner förvaltaren i förenklad konkurs att boet icke är av enkel beskaffenhet samt att det räcker till betalning av de konkurskostna-

Nuvarande lydelse

sådan kungörelse om konkursen, som omförmäles i 19 %, därvid likväl skall iakttagas, att de tider, som enligt sagda paragraf skola räknas från det beslutet om egen- domsavträde meddelades, i stället skola räknas från dagen för utfär- dandet av nyssnämnda kungörelse. Om kungörelsens offentliggörande gälle vad i 20 % stadgas. Med konkursen skall jämväl i övrigt så förhällas som i allmänhet är be- träffande konkurser föreskrivet; dock att, där bouppteckningsed redan avlagts, det ej åligger gälde- nären eller annan, som gått eden, att ånyo fullgöra sådan edgång.

1865

Varder efter utfärdandet av den i 19 % omförmälda kungörelsen uppenbart, att tillgång ej finnes till bestridande av konkurskostna— derna, åligge förvaltaren att utan dröjsmål göra anmälan därom hos konkursdomaren. Vid sådan an- mälan skall fogas redovisning för förvaltningen.

Finner konkursdomaren efter rättens ombudsmans hörande an- mälningen vara befogad, låte han kungöra densamma en gång i all— männa tidningarna och den eller de ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser

der som följa med ordinär kon- kurs och av annan boets skuld, skall han genast göra anmälan därom hos konkursdomaren. Fin- ner konkursdomaren anmälningen vara befogad eller har på annat sätt framgått att angivna omstän- digheter föreligga, skall han genast utfärda sådan kungörelse om kon- kursen som sägs i 19 %. Därvid skall likväl iakttagas att de tider som enligt nämnda paragraf skola räknas från konkursbeslutets med- delande i stället skola räknas från dagen för utfärdandet av den här avsedda kungörelsen. Beträffande kungörelsens offentliggörande gäl- la bestämmelserna i 20 %.

Med konkursen skall även i övrigt förfaras så som är föreskri- vet om ordinär konkurs. Förvalta- ren skall därvid anses vara utsedd enligt 43 %. Bouppteckning som sägs i 54 % behöver icke ånyo upprättas. Ej heller behöver gälde- nären eller annan som avlagt bo- uppteckningsed åter fullgöra så- dan edgång.

[87%

Finner förvaltaren i ordinär konkurs anledning antaga att gäl- denärens bo icke räcker till betal- ning av konkurskostnaderna och annan boets skuld, skall han ge- nast göra anmälan därom hos kon- kursdomaren. Vid sådan anmälan skall fogas redovisning för förvalt- ningen.

Finner konkursdomaren efter rättens ombudsmans hörande an- mälningen vara befogad eller kan på annan grund antagas att boet icke räcker till betalning av kon- kurskostnaderna och annan boets skuld, skall han utfärda kungörel—

om konkursen. Ställes inom tret- tio dagar från det kungörelsen in- fördes i allmänna tidningarna sä- kerhet för konkurskostnaderna, vare anmälningen förfallen. Vill borgenär eller gäldenären annorle- des visa, att tillgång finnes till be- stridande av sagda kostnader, gö- re anmälan därom hos konkursdo— maren inom tid, som nyss nämnts, och äge konkursdomaren giva ho- nom det rädrum, som prövas nö- digt. Där säkerhet ej ställes eller anmälan, som sist sagts, ej föranle- der till antagande, att medel till gåldande av nämnda kostnader finnas, meddele konkursdomaren beslut om avskrivning av konkur- sen.

se härom. Kungörelsen skall infö- ras en gång i allmänna tidningarna och den eller de ortstidningar som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. Vill borgenär eller gäldenären visa att tillgång finnes till betalning av nämnda kostnader och skuld, skall han anmäla detta hos konkursdo- maren inom en månad från den dag då kungörelsen var införd i allmänna tidningarna. Kungörel- sen skall innehålla upplysning här- om. Konkursdomaren äger giva borgenären eller gäldenären erfor- derligt rädrum. Föranleder anmä- lan som nu sagts eller annan in- träffad omständighet ej till anta- gande att medel finnas till betal- ning av konkurskostnaderna och annan boets skuld, skall konkurs— domaren besluta om avskrivning av konkursen. Har förvaltaren icke avgivit redovisning för förvaltning- en enligt första stycket, skall kon- kursdomaren infordra sådan redo- visning och höra rättens ombuds- man över den innan beslut om avskrivning meddelas.

187a5

Beträffande kostnader för för- enklad konkurs gäller 8] 39 i till- lämpliga delar.

När konkurs avskrives enligt 185 a, 185 b eller 187 %, skall konkursdomaren samtidigt be- stämma arvode till förvaltaren och, såvitt angår avskrivning enligt 187 %, rättens ombudsman. Ifråga om sådant arvode äga 82 och 83 55, 84 39 första stycket samt 86 % motsvarande tillämpning. Ersätt- ning för kostnad som uppdraget medfört skall på samma gång prö- vas av konkursdomaren. Beträf-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fande arvode och kostnadsersätt- ning till förvaltaren i fall som av- ses i 187 %” skall konkursdomaren inhämta yttrande av rättens om- budsman.

l88%

Varder konkurs, som uppstått efter ansökning av borgenär, av— skriven jämlikt 185 %, vare borge- nären pliktig att vidkännas de av förfarandet föranledda kostnader- na, däri inbegripen gottgörelse, ef- ter konkursdomarens beprövande, till god man, som omförmäles i nämnda paragraf under 2). Beslu- tet om konkursens avskrivande skall innehålla åläggande för bor- genären att gälda nämnda kostna- der, därvid varje kostnadsbelopp skall särskilt angivas.

Har konkurs upphört annorle- des än genom slututdelning, äge konkursdomaren, i den mån kon- kursboet ej lämnar tillgång till gäl- dande av vad konkursdomaren förskjutit för kungörelser, kallel- ser och underrättelser, som bort gäldas av boet, och kostnaderna ej heller kunnat uttagas av borgenär, vilken jämlikt första stycket är ansvarig för desamma, att av all- männa medel undfå ersättning för vad sålunda förskjutits.

Kostnaderna för konkurs som avskrivits enligt 185 a % skola utgå ur konkursboet framför annan skuld som boet ådragit sig. Har konkursen uppstått på ansökan av borgenär och kunna konkurskost- naderna ej uttagas ur boet, skall borgenären betala dessa, dock högst ett belopp som motsvarar en tiondel av det basbelopp enligt lagen (1962.'381) om allmän för- säkring som gällde för månaden innan konkursbeslutet meddela- des. Äro flera borgenärer betal- ningsskyldiga, svara de solidariskt. Beslutet om avskrivning skall, i den mån boet befinnes otillräck- ligt, innehålla äläggande för ansva- rig borgenär att betala kostnader- na med angivna begränsning. Kun- na konkurskostnaderna ej uttagas ur boet eller av borgenären, skola de utgå av allmänna medel.

Kostnaderna för konkurs som avskrivits enligt 187 % skola utgå ur konkursboet framför annan skuld som boet ådragit sig. Kunna konkurskostnaderna ej uttagas ur boet, skola de utgå av allmänna medel.

Har konkurs upphört på annat sätt än som sagts ovan, äger andra stycket motsvarande tillämpning.

l89%

Avgår förvaltare före konkur- sens avslutande, skall redovisning för förvaltningen, evad denna

Avgår vid ordinär konkurs för- valtare före konkursens avslu- tande, skall redovisning för för-

Nuvarande lydelse

handhafts av den avgående ensam eller av honom jämte annan, oför- dröjligen avgivas. Har förvaltning- en varit delad, såsom i 52 % första stycket är stadgat, skall redovis- ningen avse allenast den del av förvaltningen, som varit åt den avgående förvaltaren uppdragen.

Då förslag till slututdelning framlägges eller, där ackord kom- mit till stånd, egendomen i boet återställes till gäldenären, skall ock redovisning för förvaltningen

Föreslagen lydelse

valtningen, evad denna handhafts av den avgående ensam eller av honom jämte annan, ofördröjligen avgivas. Har förvaltningen varit de- lad, såsom i 52 % första stycket är stadgat, skall redovisningen avse allenast den del av förvaltningen, som varit åt den avgående förval- taren uppdragen.

Då vid ordinär konkurs förslag till slututdelning framlägges eller, där ackord kommit till stånd, egendomen i boet återställes till gäldenären, skall ock redovisning

av boet avgivas. för förvaltningen av boet avgivas.

Rättens ombudsman har att granska redovisning, varom ovan förmäles, och däröver avgiva utlåtande. Redovisningen och nämnda utlåtande skola därefter hållas tillgängliga för dem, som önska taga del av handlingarna. Avgives redovisning i sammanhang med framläggande av förslag till slututdelning, skola redovisningshandlingarna vara att tillgå för gransk- ning från och med samma dag och å samma ställe som utdelningsförsla— get; och varde underrättelse därom intagen i den kungörelse, som omförmäles i 129 %. Då redovisning eljest avgives, äge ombudsmannen efter samråd med förvaltaren bestämma ställe, där redovisningshand- lingarna skola hållas tillgängliga; låte ock en gång i allmänna tidningarna och den eller de ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen, kungöra, från och med vilken dag samt var handlingarna komma att hållas tillgängliga.

I kungörelse angående redovisnings framläggande skall ock nämnas, att den, som vill klandra redovisningen, har att anhängiggöra sin talan på sätt och inom tid, som stadgasi 191 %.

Då kungörelse, som ovan sägs, utfärdas, skola redovisningshandlingarna i styrkt avskrift genom ombudsmannens försorg tillställas konkursdoma- ren för att hos honom vara att tillgå; äro räkenskaper eller andra handlingar, som bifogats redovisningen, av vidlyftigare beskaffenhet, vare dock ej nödigt, att avskrifter därav överlämnas. Det åligger därjämte ombudsmannen att ofördröjligen efter kungörelsens utfärdande till gälde— nären och varje borgenär, som i konkursen bevakat fordran men icke erhållit full betalning och vars adress är känd, med posten översända meddelande om innehållet i kungörelsen angående redovisningen; dock att, där ackord kommit till stånd, dylikt meddelande ej skall avsändas till borgenär, som för sin bevakade fordran icke äger förmånsrätt.

l90%

Varder beslut om egendomsav- träde upphävt av högre rätt eller

Varder beslut om egendomsav- träde upphävt av högre rätt eller

Nuvarande lydelse

varder konkurs avskriven jämlikt 124 % eller nedlagd jämlikt 149 %, skall förvaltaren ofördröjligen till gäldenären avgiva redovisning för förvaltningen av boet. Har kon- kursdomaren jämlikt 148 % för- ordnat, att konkursboet tillhöriga medel skola överlämnas till gälde— nären, skall ock redovisning oför- dröjligen avgivas till honom.

Avskrives konkurs enligt 186 %, gälle den redovisning, som enligt samma paragraf skall avgivas av förvaltaren, såsom slutredovisning.

Föreslagen lydelse

varder konkurs avskriven jämlikt 124 % eller nedlagd jämlikt 149 %, skall förvaltaren ofördröjligen till gäldenären avgiva redovisning för förvaltningen av boet. Har kon— kursdomaren jämlikt 148 eller 185 c % förordnat, att konkurs- boet tillhöriga medel skola över- lämnas till gäldenären, skall ock redovisning ofördröjligen avgivas till honom.

Avskrives konkurs enligt 187 %, gälle den redovisning, som enligt samma paragraf skall avgivas av förvaltaren, såsom slutredovisning.

Redovisning som skall avgivas av förvaltaren enligt 185 a eller 185 b %” gäller som slutredovis- ning.

191%

Vill gäldenären klandra redovis- ning, varom stadgas i 189 eller 190 %, eller vill i fall, som avses i 189 %, borgenär, vars rätt kan vara beroende av redovisningen, kland- ra densamma, skall talan instäm- mas till den rätt, där konkursen är eller varit anhängig, inom tre må- nader, räknat i fall, som avses i 189 %, från den dag, då redovis- ningen enligt vad kungjort blivit först varit för granskning tillgäng- lig, i fall, som avses i 190 % första stycket, från det redovisningen tillställdes gäldenären och i fall, som i 190 % andra stycket sägs, från det beslutet om avskrivning av konkursen vann laga kraft.

Vill gäldenären klandra redovis- ning, varom stadgas i 189 eller 190 %, eller vill i fall, som avses i 189 % eller 190 % tredje stycket, borgenär, vars rätt kan vara be- roende av redovisningen, klandra densamma, skall talan instämmas till den rätt, där konkursen är eller varit anhängig, inom tre månader, räknat i fall, som avses i 189 %, från den dag, då redovisningen enligt vad kungjort blivit först varit för granskning tillgänglig, i fall, som avses i 190 % första stycket, från det redovisningen till— ställdes gäldenären, i fall, som i 190 % andra stycket sägs, från det beslutet om avskrivning av kon- kursen vann laga kraft och i fall, som avses i 190 % tredje stycket, från det redovisningen inkom till konkursdomaren.

Nuvarande lvdelse

Föreslagen lydelse

205 %

Byter gäldenären hemvist under konkursen, skall rättens ombuds- man hos konkursdomaren göra an- mälan om gäldenärens nya hem- vist.

Byter gäldenären hemvist under konkursen, skall förvaltaren hos konkursdomaren göra anmälan om gäldenärens nya hemvist.

209 %

Konkursdomaren äge, ändå att han är jävig, meddela de beslut eller vidtaga de åtgärder, som om- förmälas i 5 % tredje stycket, 6, 9, 11,12,15 och 19 %% samt 20% första stycket, så ock utfärda så- dan kallelse, som i 201 % sägs; finner konkursdomaren, då kon— kurs uppstått, anledning till anta- gande, att gäldenärens bo icke för- slår till bestridande av konkurs- kostnaderna, äge han ock, utan hinder av jäv, vidtaga de åtgärder, som för sådant fall föreskrivas i 185 % under 1) och 2). Är kon- kursdomaren av jäv hindrad att utse konkursförvaltare enligt 43 %, skall han uppdraga åt lämplig per- son att taga vård om boet intill dess förvaltare varder av ojävig domare utsedd.

Konkursdomaren äge, ändå att han är jävig, meddela de beslut eller vidtaga de åtgärder, som om- förmälas i 5 % tredje stycket, 6, 9, 11, 12, 15 och 19 %% samt 20% första stycket, så ock utfärda så- dan kallelse, som i 201 % sägs; finner konkursdomaren, då kon- kurs uppstått, att konkursen skall handläggas som förenklad kon- kurs, äge han ock, utan hinder av jäv, vidtaga de åtgärder, som för sådant fall föreskrivas i 185 a % 1. Är konkursdomaren av jäv hind- rad att utse konkursförvaltare en- ligt 43 % eller 185 a 39 2, skall han uppdraga åt lämplig person att taga vård om boet intill dess för- valtare varder av ojävig domare utsedd.

210%7

Över beslut, som konkursdomaren meddelat i fall, där sådant enligt denna lag på honom ankommer, må klagan föras i hovrätten; dock må ej klagas däröver att rättens ombudsman entledigats eller att förvaltare tillhållits att fullgöra sina åligganden.

Vill någon klaga däröver att konkurs blivit nedlagd jämlikt 149 %, varde tiden för besvärs anförande räknad från det kungörelsen om konkursens nedläggande infördes i allmänna tidningarna. Beslut av konkursdomaren i frå— Beslut av konkursdomaren i frå- gor, som omförmäles i 3, 4 eller 6 gor, som omförmälas i 3, 4 eller 6 kap., eller om förordnande eller entledigande av tillsynsman enligt 171 b % länder omedelbart till

kap., eller om förordnande eller entledigande av tillsynsman enligt 171 b % eller av förvaltare enligt

7 Senaste lydelse 1970:848 (jfr prop. 19702136 s. 31 och 1LU1970165 s. 31).

Nuvarande lydelse

efterrättelse, om ej annat förord- nas; dock att vad sålunda stadgats icke skall äga tillämpning å beslut, varigenom förelagt vite utdömts.

Föreslagen lydelse

185 a 59 2 länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat förord- nas; dock att vad sålunda stadgats icke skall äga tillämpning å beslut, varigenom förelagt vite utdömts.

218%

Uppgives i den berättelse, var- om stadgas i 55 %, att anledning finnes till antagande, det gäldenä— ren gjort sig skyldig till brottsligt förhållande mot sina borgenärer, skall konkursdomaren därom un- derrätta allmänna åklagaren.

Denna lag träder i kraft den

Uppgives i den berättelse, var- om städgas i 55 %, eller anmärkes enligt 185 a 5 2 tredje stycket att anledning finnes till antagande, det gäldenären gjort sig skyldig till brottsligt förhållande mot sina borgenärer, skall konkursdomaren därom underrätta allmänna åkla- garen.

. Äldre bestämmelser gäller fortfa- rande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före

nämnda dag.

Förslag till Lag om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

Härigenom förordnas, att 2 och 7 %% lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

2%1

Föreslagen lydelse

Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 11 % förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 11 eller 12% samma lag.

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket ansökt om gäldenärens försättan- de i konkurs, utgår betalning även för kostnaden härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 % konkurslagen (1921:225), för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt 188% samma lag.

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket ansökt om gäldenärens försättan- de i konkurs, utgår betalning även för kostnaden härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 a % konkurslagen (1921:225), för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt 188 % samma lag.

Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 11% förmånsrättslagen gäller garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar fem gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 % lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Handlägges konkurs enligt 185 59 konkurslagen( 19213225 ) och finnes anledning antaga att fordran, som omfattas av garantin, kan göras gällande, skall konkurs— domaren genast sända underrättel-

1 Senaste lydelse 1971:1046.

Handlägges konkurs som för- enklad konkurs och finnes anled- ning antaga att fordran, som om- fattas av garantin, kan göras gäl- lande, skall konkursdomaren ge- nast sända underrättelse därom till

Nuvarande lydelse

se därom till kronofogdemyndig- heten i den ort som avses i 7% första stycket samma lag. Sedan tid för gäldenärens edgång har be- stämts, skall myndigheten under- rättas därom Myndigheten har be- hörighet som borgenär, även om staten icke innehar fordran hos gäldenären.

Första stycket gäller i tillämp- liga delar, när konkursdomaren mottagit anmälan som avses i 186% konkurslagen (1921z225) utan att underrättelse som avses i 6 % lämnats dessförinnan.

Denna lag träder i kraft den

Föreslagen lydelse

kronofogdemyndigheten i den ort som avses i 7 % första stycket kon- kurslagen (1921:225). Sedan tid för gäldenärens edgång har be- stämts, skall myndigheten under- rättas därom. Myndigheten har be- hörighet som borgenär, även om staten icke innehar fordran hos gäldenären.

Första stycket gäller i tillämp- liga delar, när konkursdomaren mottagit anmälan från konkurs- förvaltaren som avses i 1875 kon- kurslagen (1921225) eller fråga på annat sätt uppkommit om av- skrivning av konkursen enligt nämnda paragraf utan att under- rättelse som avses i 6% lämnats dessförinnan.

. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före

nämnda dag.

Förslag till Lag om ändring i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom

Härigenom förordnas, att 13 % lagen (1971:494) om exekutiv försälj- ning av fast egendom skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Hör fastigheten till konkursbo, kan borgenär som i konkursen be- vakat fordran med panträtt eller bättre förmånsrätt i fastigheten begära att fastigheten säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur fastigheten är ostridig eller styrkes.

13%

Föreslagen lydelse

Hör fastigheten till konkursbo, kan borgenär som har fordran med panträtt eller bättre förmåns- rätt i fastigheten begära att fastig- heten säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur fastig- heten är ostridig eller styrkes.

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla detta hos överexekutor senast två veckor före bevakningssammanträdet.

Bestämmelserna i 12 % äger motsvarande tillämpningi fråga om rätt att utlösa den som anslutit sig enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den

. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före

nämn da dag.

Förslag till Lag om ändring i lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg

m. m.

Härigenom förordnas, att S% lagen (1971:500) om exekutiv försälj- ning av luftfartyg m. ni. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen bevakat fordran varmed är för- enad luftpanträtt eller för vilken egendomen svarar på grund av in- teckning eller varmed är förenad retentionsrätt eller förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12% förmåns- rättslagen (1970:979), begära att egendomen säljes för hans ford- ran, om hans rätt till betalning ur egendomen är ostridig eller styr- kes.

Föreslagen lydelse

Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som har fordran varmed är förenad luftpanträtt el- ler för vilken egendomen svarar på grund av inteckning eller varmed är förenad retentionsrätt eller för- månsrätt enligt 10, 11 eller 12% förmånsrättslagen (1970:979), be— gära att egendomen säljes för hans fordran, om hans rätt till betal- ning ur egendomen är ostridig el- ler styrkes.

Bestämmelserna i 4 % äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt att utlösa den som anslutit sig enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den . Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före nämnda dag.

Förslag till Lag om ändring i lagen (19212244) om utmätningsed

Härigenom förordnas, att 13% lagen (1921:244) om utmätningsed skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

13%

Föreslagen lydelse

Har gäldenär avlagt utmätningsed, vare han ej pliktig att innan tre år förflutit ånyo avlägga sådan ed, där det ej göres sannolikt, att ny tillgång efter edgången tillfallit honom.

Samma lag vare, då gäldenären avlagt bouppteckningsed i kon- kurs, som avskrivits jämlikt 185 eller 186 % konkurslagen eller av- slutats genom slututdelning utan att icke förmånsberättigade borge- närer erhållit full betalning. I nu sagda fall skall tiden räknas från det konkursen upphörde.

Denna lag träder i kraft den

Samma lag vare, då gäldenären avlagt bouppteckningsed i kon- kurs, som avskrivits jämlikt 185 a eller [87% konkurslagen(1921: 225) eller avslutats på annat sätt utan att icke förmånsberättigade borgenärer erhållit full betalning. 1 nu sagda fall skall tiden räknas från det konkursen upphörde.

. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före

nämnda dag.

Förslag till Lag om ändring i förordningen (1845250 5. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Härigenom förordnas, att 3 % förordningen (1845:50 s. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1% sägs, men inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhand- lingen inför rätten företeddes, el- ler försättes säljaren i konkurs ef- ter ansökning, som gjorts inom sagda tid, vare den sålda egendo- men ej fredad från att utmätas eller att till konkursboet räknas. Detsamma gäller, när ansökan om förordnande av god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och konkurs följt på ansökan, som gorts inom tre veckor från det att verkan av godmansförordnandet förföll el- ler, när förhandling om offentligt ackord följt, ackordsfrågan av.or- des. Göres efter utgången av den i första punkten angivna tid jäv mot köpeavhandling, vilken befinnes så upprättad och behandlad, som nyss sagts, vare, där jävet göres vid utmätningstillfälle, fordringsäga-

1 Senaste lydelse 1970:853.

Föreslagen lydelse 3 %1

Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1% sägs, men inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhand- lingen inför rätten företeddes, el- ler försättes säljaren i konkurs ef- ter ansökning, som gjorts inom sagda tid, vare den sålda egendo- men ej fredad från att utmätas eller att till konkursboet räknas. Detsamma gäller, när ansökan om förordnande av god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och konkurs följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att verkan av godmansförordnandet förföll el- ler, när förhandling om offentligt ackord följt, ackordsfrågan avgjor- des. Göres efter utgången av deni första punkten angivna tid jäv mot köpeavhandling, vilken befinnes så upprättad och behandlad, som nyss sagts, vare, där jävet göres vid utmätningstillfalle, fordringsäga-

ren skyldig att, om han vill fullföl- ja jävet, inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid den domstol, till vil- ken utmätningsmannens tjänst- göringsområde hör, eller vare all talan i ty mål kvitt; och stånde godset i kvarstad, därest sökanden inom fjorton dagar efter utmät- ningsförrättningen hos överexeku- tor ställer full borgen för den kostnad och skada, som av kvar- staden följa kan; var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 39% konkurslagen äga motsva- rande tillämpning.

ren skyldig att, om han vill fullföl- ja jävet, inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid den domstol, till vil— ken utmätningsmannens tjänst- göringsområde hör, eller vare all talan i ty mål kvitt; och stånde godset i kvarstad, därest sökanden inom fjorton dagar efter utmät- ningsförrättningen hos överexeku- tor ställer full borgen för den kostnad och skada, som av kvar- staden följa kan; var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 39 % och 185 a % .? konkurslagen (1921225) äga motsvarande till- lämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsförhandling äga 17 och 18 %% ackordslagen (1970:847) motsva-

rande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den

Förslag till Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Härigenom förordnas, att 117% lagen (1927:77) om försäkringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

117 %1

Försättes försäkringstagaren i konkurs efter ansökan, som gjorts innan tio år förflutit från försäk- ringsavtalets ingående, och har han under de tre senaste åren före konkursansökningen eller senare till betalning av premie för försäk- ring, som enligt 116 % ej kan göras till föremål för utmätning, använt belopp, som vid den tid, då betal- ningen skedde, ej stod i skäligt förhållande till hans villkor, äge konkursboet hos försäkringsgiva- ren utkräva vad sålunda för myc- ket erlagts, i den mån tillgodo- havandet hos denne därtill förslår. Har ej försäkringstagaren lämnat konkursboet samtycke till belop- pets utkrävande, åligger det kon- kursboet att för prövning av dess rätt inom sex månader från första borgenärssammanträdet instämma försäkringstagaren.

Försättes försäkringstagaren i konkurs efter ansökan, som gjorts innan tio år förflutit från försäk- ringsavtalets ingående, och har han under de tre senaste åren före konkursansökningen eller senare till betalning av premie för försäk- ring, som enligt 116 % ej kan göras till föremål för utmätning använt belopp, som vid den tid, då betal- ningen skedde, ej stod i skäligt förhållande till hans villkor, äge konkursboet hos försäkringsgiva- ren utkräva vad sålunda för myc- ket erlagts,i den mån tillgodoha- vandet hos denne därtill förslår. Har ej försäkringstagaren lämnat konkursboet samtycke till belop- pets utkrävande, åligger det kon- kursboet att för prövning av dess rätt inom sex månader från första borgenärssammanträdet eller, när fråga är om förenklad konkurs, innan konkursen avskrives instäm- ma försäkringstagaren.

Har konkurs föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen (1970:847) och har konkursansökningen gjorts inom tre veckor från det

1 Senaste lydelse 1970:854.

att verkan av godmansförordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt ackord följt, ackordsfrågan avgjordes, skall vad som i första stycket sägs om konkursansökningen i stället gälla ansökningen om förordnande av god man. Bestämmelserna i första och andra styckena om konkurs äga motsva- rande tillämpning om i stället offentligt ackord fastställts. I fråga om talan med anledning av ackordsförhandling äga 17 och 18 %% ackordsla- gen (1970:847) motsvarande tillämpning.

Ej må krav, varom nu är sagt, göras gällande till förfång för förmåns— tagare vars insättande jämlikt 102 % ej må återkallas.

Denna lag träder i kraft den

Förslag till Lag om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag

Härigenom förordnas, att 131 % lagen (1944:705) om aktiebolag skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

131%

Försättes bolaget i konkurs på ansökan, som gjorts inom två år från den stämma där redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen fram- lades, äge konkursboet, ändå att ansvarsfrihet blivit styrelseledamot eller verkställande direktör beviljad, anställa talan mot honom å förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen avser.

Mot stiftare, revisor, granskare eller aktieägare äge ock, där bolaget försättes i konkurs på ansökan, vilken gjorts inom tid somi 130 % andra och tredje styckena är för talan i varje särskilt fall föreskriven, konkurs-

boet föra sådan talan.

Talan, varom i denna paragraf stadgas, skall anhängiggöras inom sex månader från första borgenärs- sammanträdet eller, där tiden för anställande av talan för bolaget då ännu ej gått till ända, inom ut- gången av den tid. Försummas det, vare rätt till talan förlorad.

Denna lag träder i kraft den

Talan, varom i denna paragraf stadgas, skall anhängiggöras inom sex månader från första borgenärs- sammanträdet eller, där tiden för anställande av talan för bolaget då ännu ej gått till ända, inom ut- gången av den tid. Är fråga om förenklad konkurs, skall talan an- hängiggöras innan konkursen av- skrives. Försummas vad nu sagts, vare rätt till talan förlorad.

Förslag till Lag om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar

Härigenom förordnas, att 66% lagen (19511308) om ekonomiska föreningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 66 %

Försättes föreningen i konkurs på ansökan, som gjorts inom två år från den stämma där redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen fram- lades, äge konkursboet, ändå att ansvarsfrihet blivit styrelseledamot beviljad, anställa talan mot honom å förvaltningen under det räkenskaps- år redovisningen avser.

Mot revisor, medlem eller röstberättigad, som icke är medlem, äge ock, där föreningen försättes i konkurs på ansökan, vilken gjorts inom tid som i 65 % andra och tredje styckena är för talan i varje särskilt fall föreskriven, konkursboet föra sådan talan.

Talan, varom i denna paragraf Talan, varom i denna paragraf stadgas, skall väckas inom sex må- stadgas, skall väckas inom sex må- nader från första borgenärssam- nader från första borgenärssam- manträdet eller, där tiden för an- manträdet eller, där tiden för an- ställande av talan för föreningen ställande av talan för föreningen då ännu ej gått till ända, inom då ännu ej gått till ända, inom utgången av den tid. Försummas utgången av den tid. Är fråga om det, vare rätt till talan förlorad. förenklad konkurs, skall talan väc- kas innan konkursen avskrives. Försummas vad nu sagts, vare rätt till talan förlorad.

Denna lag träder i kraft den

Förslag till Lag om ändring i jordabalken

Härigenom förordnas, att 12 kap. 31% jordabalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap. 31 %

Försättes hyresgästen i kon- Försättes hyresgästen i kon- kurs, får konkursboet uppsäga av- kurs, får konkursboet uppsäga av- talet. Beträffande bostadslägenhet talet. Beträffande bostadslägenhet fordras dock att gäldenären sam- fordras dock att gäldenären sam- tycker till uppsägningen eller att tycker till uppsägningen eller att rättens ombudsman godkänner rättens ombudsman godkänner denna. denna. Är fråga om förenklad

konkurs, fordras beträffande bo- stadslägenhet gäldenärens sam- tycke.

Har lägenheten ej tillträtts när konkursen inträffar och har ej hyres— värden säkerhet för avtalets fullgörande med vilken han skäligen kan nöjas, får hyresvärden uppsäga avtalet, om han ej erhåller sådan säkerhet inom en vecka efter anfordran.

Inträffar i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet konkursen efter tillträdet och har ej hyresvärden säkerhet för avtalets fullgörande med vilken han skäligen kan nöjas, får hyresvärden uppsäga avtalet, om ej sådan säkerhet ställes inom en månad efter anfordran eller inom samma tid konkursboet förklarar sig vilja svara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden eller, när hyresrätten får överlåtas, överlåtelse sker i enlighet med avtalet.

Uppsäges avtalet enligt första—tredje stycket, har hyresvärden rätt till ersättning för skada.

Denna lag träder i kraft den