Prop. 1993/94:152

Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Anne Wibble (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att allmän självdeklaration fortsättningsvis skall benämnas särskild självdeklaration. Särskild självdeklaration föreslås i normalfallet få lämnas senast den 31 mars (taxeringsåret. Vidare föreslås smärre justeringar av vissa bestämmelser rörande taxering, uppgiftsskyl- dighet samt räntor och avgifter vid uppbörd av skatt. Slutligen föreslås några ändringar avseende återföring till beskattning av bl.a. egenavgifter som fallit bort. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1994.

[ Riksdagen 1993/94. I saml. Nr 152

Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................... 4 2 Lagtext ...................................................................... 5 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter ....................... 5 2.2 Förslag till lag om ändring i uppbördslagen (l953:272) ." ........................................................... 10 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i uppbördslagen (1953z272) ............................. 16 2.4 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) ............................................................. 17 2.5 Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928z370) ............................................................. 19 2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) ..................... 21 2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt .................................................. 25 2.8 Förslag till lag om ändring i skogskontolagen (1954: 142)... 27 2.9 Förslag till ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring .......................... . ....... 2 8 2.10 Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1976:125) ............................................................ 29 2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:401) om exportkreditstöd ...................................................... 30 2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (l979:611) om upphovsmannakonto ............................. 31 2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) ......................... 32 2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ................... 35 2.15 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:000) ............................................................ 37 3 Ärendet och dess beredning 38 4 Ändringar i deklarationsförfarandet m.m. ............................ 40 4.1 Bakgrund ............................................................. 40 4.2 Ändrad deklarationstidpunkt ...................................... 41 4.3 Ändrad benämning på allmän självdeklaration ................ 44 4.4 Uppgiftsskyldighet om uppskovsbelopp m.m. ................. 45

5 Ränte- och avgiftsbestämmelser i uppbördslagen .................... 47 Prop. 1993/94: 152 5.1 Villkor för den lägre kvarskatteavgiften ........................ 47 5.2 Tid för beräkning av räntor ....................................... 48 5.3 Justering av reglerna om skatteavdrag för betalning av kvarstående skatt ................................................ 49 6 Återföring av egenavgifter som fallit bort m.m. .................... 51 7 Författningskommentarer ................................................. 53 7.1 Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter ............. 53 7.2 Uppbördslagen ....................................................... 55 7.3 Lagen om ändring i uppbördslagen. .............................. 57 7.4 Taxeringslagen ...................................................... 57_ 7.5 Kommunalskattelagen ............................. ' ................. 58 7.6 Lagen om ändring i kommunalskattelagen ..................... 59 7.7 Lagen om statlig inkomstskatt ............. - ....................... 59 7.8 Lagen om ändring i skatteregisterlagen .......................... .59 7.9 Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ....... 60 Bilaga 1 Lagrådsremissens lagförslag .................................... 61 Bilaga 2 lagrådets yttrande ................................................ 88

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 1994 ............................................................. 89

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1.

2. 3.

9.9"?

S”

10. 11. 12. 13.

14.

15.

lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, lag om ändring i uppbördslagen (l953:272), lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i uppbördslagen (l953:272), lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lag om ändring i skogskontolagen (1954: 142), lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (l962:381) om allmän

försaknn' ' s.

lag om ändring i bokföringslagen (1976:125), lag om ändring i lagen (1978:401) om exportkreditstöd, lag om ändring i lagen (l979:611) orn upphovsmannakonto, lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i skatteregisterlagen (l980:343), lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:000).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter dels att i 2 kap. 2, 13 och 25 55 samt rubriken närmast före 2 kap.

13 & orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild själv-_ deklaration", dels att 2 kap. 10, 17, 28 och 33 55 samt 3 kap. 34 och 37 59 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. . 10 52 En självdeklaration skall innehålla uppgifter om 1. den skattskyldiges namn, 1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisations- personnummer eller organisations- nummer, postadress och hemorts- nummer, postadress och hemorts- kommun, beträfande utlänning kommun, beträffande utländsk nationalitet, beträffande utländsk juridisk person det land, där styrel- juridisk person det land, där styrel- sen haft sitt säte, samt beträffande sen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig som bara under någon skattskyldig som bara under någon del av beskattningsåret varit bosatt del av beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid som i Sverige, uppgift om den tid som han haft bostad här, han haft bostad här, 2. de intäkter och avdrag som är att hänföra till varje inkomstslag,

3. de allmänna avdrag som den skattskyldige yrkar få vid taxeringen, 4. den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskatt- ningsåret, om den beskattningsbara förmögenheten uppgår till skatteplik- tigt belopp, dock endast om och i den mån han är skattskyldig för"

förmögenhet.

En självdeklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som för . särskilda fall föreskrivs i 16-24 åå eller som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäk— ring, fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader eller expansionsmedelsskatt enligt lagen .

(1993: 1537) om expansionsmedel.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Om en skattskyldig skall taxeras för barns eller någon annans förmögenhet, skall uppgift lämnas även om sådan förmögenhet.

17 53

Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat hst eller lös egendom eller betalat eller överlåtit lån i utländsk valuta, skall han i självdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för att beräkna skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller, om den skattskyldige under beskattningsåret överfört eller upplåtit egendom under sådana förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 25 5 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall jämställas med avyttring av fastighet. Kan intäktens totala belopp inte fastställas på grund av att den är beroende av viss framtida händelse, skall uppgift lämnas om detta i

självdeklarationen.

Den som vid beskattningsårets utgång äger en sådan ersättnings- bostad som avses i lagen (I993.'l469) om uppskovsawlrag vid byte av bostad skall i självdek- larationen lämna uppgift om

1. storleken på det belopp som enligt 10 5 nämnda lag skall dras ifrån omkostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras och

2. ersättningsbostadens beteck- ning samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 å andra meningen lagen om upp- skovsavdrag vid byte av bostad, föreningens eller bolagets or- ganisationsnummer och namn.

föreningens eller bolagets

Den som yrkar uppskovsatdrag enligt lagen (I993:I469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad skall i självdeklarationen lämna uppgift om beteckning på sådan ersättningsbostad som avses i II & nämnda lag. Om ersättningsbo- staden utgärs av bostad som avses i 11 å andra meningen nämnda lag, skall uppgift lämnas även om or- ganisationsnummer och namn. Om ersättningsbostad förvärvas först nästkommande år, skall uppgift i stället lämnas i självdeklarationen för det året.

Har äganderätten till en sådan ersättningsbostad som avses i and- ra stycket under beskattningsåret övergått till annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva skall i självdeklarationen lämnas uppgift om

1. storleken på det belopp som enligt 10 & nämnda lag skall dras ifrån omkostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras,

2. ersättningsbostadens beteck- ning samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i andra stycket andra meningen, före- ningens eller bolagets or- ganisationsnummer och namn samt

Nuvarande lydelse

Har äganderätten till en ersätt- ningsbostad under beskattningsåret övergått till annan genom arv, testamente, bodelning med anled- ning av makes eller sambos död eller gåva skall i själ vdeklarationen lämnas sådan uppgift som avses i andra stycket 1 samt uppgift om den nye ägarens namn, adress och personnummer.

Föreslagen lydelse

3. den nye ägarens namn, adress och person- eller organisations- nummer.

28 54

Allmän självdeklaration, som skall lärrmas utan föreläggande, skall, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, lämnas senast den 15 februari under taxe- ringsåret.

Följande deklarationsskyldigafår lämna allmän självdeklaration senast den 31 mars under taxe- ringsåret, nämligen

I . staten, landsting, kommun och annan dylik menighet,

2. den som året före taxe- ringsåret varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbolg'öringslagen (I979:I4l ), om räkenskapsåret slutat senare än den 31 augusti året före taxeringsåret,

3. delägare i handelsbolag eller rederi om vid 2 angivna förutsätt- ningar föreligger beträffande bola- get eller rederiet,

4. person, som skall beskattas tillsammans med person som avses vid 2 eller 3 enligt bestämmelser som gäller för gi/i' skattskyldig,

5. hemmavarande barn under 18 år till deklarationsskyldig som avses vid 2, 3 eller 4.

Deklarationsskyldig som skall lämna allmän självdeklaration enbart på grund av att han inte fått

Förenklad själtdeklaration skall lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret.

Särskild självdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, skall, om inte annat följer av tredje stycket, lämnas senast den 31 mars under taxeringsåret.

Deklarationsskyldig som skall lämna särskild självdeklaration enbart på grund av att han inte

Nuvarande lydelse

förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april under taxeringsåret skall lämna deklarationen senast den 2 maj taxeringsåret.

Förenklad självdeklaration skall lämnas senast den 2 maj under

taxeringsåret.

Föreslagen lydelse

varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret eller inte fått förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april under taxeringsåret skall lämna deklarationen senast den 2 maj taxeringsåret.

33 55

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder dek- larationsskyldiga med att upprätta självdeklaration, kan för sådana deklarationsskyldiga som avses i 28 & andm stycket efter ansökan få tillstånd att enligt tidsplan lämna deklarationer under tiden den 1 april - den 15 juni under taxe- ringsåret. Vid ansökningshand- lingen skall fogas förteckning över de deklarationsskyldiga. Om till- ståndet medges, skall den som är upptagen i förteckningen anses ha fått anstånd med att lämna dek- larationen till den dag då deklara- tion senast får lämnas enligt tids- planen.

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder dek- larationsskyldiga med att upprätta självdeklaration, kan för sådana deklarationsskyldiga som skall lämna särskild självdeklaration enligt 13 5 1-5 efter ansökan få tillstånd att enligt tidsplan lämna deklarationer under tiden den 1 april - den 15 juni under taxeringsåret. Vid ansök- ningshandlingen skall fogas för- teckning över de deklarations- skyldiga. Om tillståndet medges, skall den som är upptagen i för- teckningen anses ha fått anstånd med att lämna deklarationen till den dag då deklaration senast får lämnas enligt tidsplanen.

Ansökan enligt första stycket görs hos och prövas av skattemyndigheten i det län inom vilken sökanden utövar sin näringsverksamhet.

3 kap. 34 56

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall valutahandlare eller värdepappersinstitut hos vilken utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs enligt bestämmelserna i lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m. eller, om en annan valutahandlare eller värdepappersinstitut förmedlat försäljning av värdepapperet, den valutahandlaren eller värdepappers- institutet lämna kontrolluppgift för namngiven person. Kontrolluppgif- ten skall avse det antal och de slag

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall valutahandlare eller värdepappersinstitut hos vilken utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs eller, om en annan va- lutahandlare eller värdepappersin- stitut förmedlat försäljning av värdepapperet, den valutahandlaren eller värdepappersinstitutet lämna kontrolluppgift för namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse det antal och de slag. av vår- depapper som avyttrats samt det erhållna beloppet.

Nuvarande lydelse

av värdepapper som avyttrats samt det erhållna beloppet.

Föreslagen lydelse

Efter föreläggande av Riksskatteverket skall kontrolluppgift enligt första stycket lämnas också i fråga om ej namngivna personer. Sådant föreläggande får efter Riksskatteverkets bestämmande utfärdas av skatte- myndigheten i det län där den uppgiftsskyldige har sitt säte eller driver verksamhet.

37 å7

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall kontrolluppgift om utbetalning av ersättning för arbete lämnas till den som innehar enbart en F-skattesedel eller innehar både en F-skattesedel och en A—skatte- sedel och skriftligen åberopat F-skattesedeln. Kontrolluppgiften skall aVSe utbetalt belopp.

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall kontrolluppgift läm- nas av den som betalt ut ersättning för arbete till den som innehar enbart en F-skattesedel eller inne- har både en F-skattesedel och en A—skattesedel och skriftligen åbero- pat F—skattesedeln. Kontrolluppgif— ten skall lämnas för den som tagit - emot ersättningen och avse utbetalt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med 1995 års taxering. De nya föreskriftema i 3 kap. 34 & tillämpas dock från ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 2 kap. 13 åprop. 1993/94:99 2 kap. 25 åprop. l993:1653. Senaste lydelse 1993:1563. Senaste lydelse 1993zl472. Senaste lydelse 1992:1659'. Senaste lydelse 199011l36. Senaste lydelse 1991:1002. Senaste lydelse 19921681.

QOWÅUM

2.2. Förslag till lag om ändring i uppbördslagen (l953:272) PYOP- 1993/942152

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (l953:272)1 dels att i 38 a 5, 45 5 2 mom. och punkt 3 av anvisningarna till 45 & orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild självdeklara- tion",

dels att 10 5, 27 53 mom., 32 5, 39 5 1 a mom., 49 5 4 mom. och 69 ä 2 mom. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 10 52

Preliminär A—skatt skall beräknas på ersättningar för Ökade lev- nadskostnader, som lämnas vid sådan tjänsteresa som aVSes i punkt 3 av anvisningarna till 33 & kommunalskattelagen (1928:370) och för vilken . rätten till avdrag för kostnaderna vid mottagarens inkomsttaxering anges i nämnda punkt, endast till den del ersättningarna överstiger de schablon- belopp som anges i nämnda lagrum eller, såvitt gäller kostnad för logi, den faktiska utgiften.

På ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa för vilken rätten till avdrag för kostnaderna vid mottagarens inkomsttaxering anges i punkt 3 a av anvisningarna till 33 & kommunal- skattelagen skall preliminär A-skatt beräknas endast till den del ersätt- ningen överstiger de schablonbelopp som anges i nämnda lagrum. I den mån ersättning för ökade levnadskostnader under tjänsteresa utgår för längre tid än två år på en och samma ort skall dock preliminär A—skatt beräknas på hela ersättningen såvida inte skattemyndigheten på ansökan av den som betalar ut ersättningen beslutar att vad som sägs i första meningen i detta stycke skall gälla även för viss längre tid än två år.

I fråga om ersättning för resa med egen bil i tjänsten gäller att preliminär A—skatt beräknas på ersättningen endast till den del den överstiger det i punkt 3 c av anvisningarna till 33 5 kommunal- skattelagen angivna beloppet.

Beträffande annan skattepliktig ersättning för kostnader som är förenade med tjänsten beräknas preliminär A—skatt endast om det är uppenbart att ersättningen avser kostnader som inte är avdragsgilla vid mottagarens inkomsttaxering eller att den överstiger avdragsgillt belopp. I sådant fall beräknas skatten på hela ersättningen respektive den del av ersättningen som överstiger det avdragsgilla beloppet.

Preliminär A—skatt skall inte utgå för: &) familjebidrag till den som tjänstgör inom totalförsvaret;

b) ränta eller utdelning som tillkommer en annan juridisk person än svenskt dödsbo eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige;

c) ränta eller utdelning som enligt dubbelbeskattningsavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige;

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

d) ränta på förfogarkonto som avses i 3 kap. 57 & lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, om räntan inte uppgår till 1 000 kronor;

e) ränta på konto för klientmedel;

f) ränta som ingår i belopp som redovisats enligt 3 kap. 22 & sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter;

g) utdelning som avses i punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till 22 & kommunalskattelagen eller 3 5 1 mom. tredje stycket lagen (194 7:5 76) om statlig inkomstskatt;

h) ersättning till en och samma idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 5 5 mom. lagen (1947:576) om statlig in- komstskatt och som har till huvud— sakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring; eller

i) förmån av fri resa inom riket i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller ersättning för kost- nad för sådan resa.

g) ersättning till en och samma idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 5 5 mom. lagen (1947:576) om statlig in- komstskatt och som har till huvud- sakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring; eller

h) fömrån av fri resa inom riket i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller ersättning för kost- nad för sådan resa.

27;

3 mom3 Överstiger skattskyl— digs slutliga skatt, efter avdrag för överskjutande ingående mervärdes- skatt, den preliminära skatt som han har betalat senast den 18 feb- ruari året efter inkomståret och vad som skall gottskrivas honom enligt 2 mom. första stycket 1, 2, 5 eller 6 eller andra stycket samma mo- ment, skall den skattskyldige betala en avgift (kvarskatteavgift) på det överskjutande beloppet. Kvarskatteavgift tas ut med en procentsats motsvarande 20 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november in- komståret på det överskjutande beloppet till den del det har täckts av preliminär skatt som har be- talats senast den 3 maj året efter inkomståret och med en procent- sats motsvarande 125 procent av

3 mom. Överstiger skattskyl- digs slutliga skatt, efter avdrag för överskjutande ingående mervärdes- skatt, den preliminära skatt som han har betalat senast den 18 feb- ruari året efter inkomståret och vad som skall gottskrivas honom enligt 2 mom. första stycket 1, 2, 5 eller 6 eller andra stycket samma mo- ment, skall den skattskyldige betala en avgift (kvarskatteavgift) på det överskjutande beloppet. Kvarskatteavgift tas ut med en procentsats motsvarande 20 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november in- komståret på det överskjutande beloppet till den del det har täckts av preliminär skatt som har be- talats senast den 3 maj året efter inkomståret och med en procent- sats motsvarande 125 procent av

Nuvarande lydelse

statslåneräntan på resterande del. På kvarstående skatt, som uppkom- mer vid debitering av slutlig skatt senast den 31 augusti året efter inkomståret och som betalas senast den 18 september samma år, tas kvarskatteavgift ut med en procent- sats motsvarande 60 procent av Statslåneräntan. Procentsatsema bestäms till tal med högst en deci- mal. Om särskild beräkning i vissa fall föreskrivs i 4 mom.

Föreslagen lydelse

statslåneräntan på resterande del. Om den slutliga skatten debiteras senast den 31 augusti året efter inkomståret och hela den kvar- stående skatten betalas senast den 18 september samma år, tas dock kvarskatteavgift på den resterande delen ut med en procentsats mot- svarande 60 procent av statslåne- räntan. Procentsatsema bestäms till tal med högst en decimal. Om sär- skild beräkning i vissa fall före- skrivs i 4 mom.

Avgift, i förekommande fall efter avdrag för ö-skatteränta, påförs inte om beloppet understiger 50 kronor. Vid beräkningen av avgiften gäller att i den slutliga skatten inte inräknas skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) eller förseningsavgift enligt fastig— hetstaxeringslagen (1979:1152) och att avgift inte skall beräknas på överskjutande belopp till den del det uppgår till högst 20 000 kronor och har betalats senast den 3 maj året efter inkomståret.

Ändras debitering eller gottskrivning enligt 27 5 2 mom. eller debiteras tillkommande skatt, görs ny beräkning av kvarskatteavgift. Avgiften bestäms därvid till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen gjorts vid den årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om kvarstående skatt och tillkommande skatt skall tillämpas på kvarskatteavgift om inte annat anges.

32 54 På tillkommande skatt skall skattskyldig betala ränta (respitränta). Räntebelopp som understiger femtio kronor påförs inte. Ränta beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den

statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående . kalenderår. Vid beräkning av ränta för tid som infaller efter utgången av det år då skatten debiteras tillämpas dock den räntesats som gäller för debiteringsåret. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal.

Vid beräkning av respitränta gäller, att i den tillkommande skatten inte inräknas skattetillägg eller för- seningsavgift enligt taxeringslagen( 1990:324) eller förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inte heller kvarskatteavgift och respitränta;

att ränta tas ut från och med den 19 april året näst efter taxe- ringsåret, dock att ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbetalts enligt 68 ä 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall tas ut från utgången av den månad, då beloppet utbetalts;

att ränta tas ut från och med den 19 september taxeringsåret om hela den kvarstående skatten betalts senast den 18 september samma år och i annat fall från och med den 19 april året näst efter taxe- ringsåret, dock- att ränta på ö—skatteränta, restitutionsränta och

Nuvarande lydelse F åreslagen lydelse

skatt, som återbetalts enligt 68 ä 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall tas ut från utgången av den månad, då beloppet utbetalts; samt

att ränta tas ut till och med den dag då skatten förfaller till betalning. Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta. Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på respitränta. samt

39 5

1 (1 mom.5 Har en fysisk person, vilken har att vidkännas skatteavdrag för preliminär A-skatt att betala kvarstående skatt, som har debiterats året före det år skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren, om inte annat framgår av andra stycket, skyldig att vid utbetalning av ersättning för arbete göra skatteavdrag även för sådan skatt om arbetstagaren har sin huvudsakliga inkomst av arbete från honom. Detsamma gäller även den som betalar ut annan ersättning för arbete om skattemyndigheten har beslutat att avdrag för kvarstående skatt skall göras eller mottagaren begär det. En arbetsgivare är dock inte skyldig att göra avdrag för kvarstående skatt, om arbetet är avsett att pågå kortare tid än en vecka.

Avdrag för kvarstående skatt skall inte göras från sådan ersätt- ningsomavsesipunkt 12av anvisningarna till 32 & kommunal- skattelagen (1928:370) eller livrän— ta, om inte skattemyndigheten har beslutat att avdrag för kvarstående skatt skall göras eller mottagaren begär det, och inte heller från ränta eller utdelning. Utgörs ersätt- ningen av korttidsstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd skall dock avdrag för kvarstående skatt göras om inte mottagaren visar upp intyg från en annan arbetsgivare att denne gör ett sådant avdrag.

Avdrag för kvarstående skatt skall inte göras från sådan ersätt- ning som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 & kommunal- skattelagen (1928:370) eller liv- ränta, om inte skattemyndigheten har beslutat att avdrag för kvar- stående skatt skall göras eller mottagaren begär det, och inte heller från ränta eller utdelning. Utgörs ersättningen av vårdbidmg, korttidsstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd skall dock avdrag för kvarstående skatt göras om inte mottagaren visar upp intyg från en annan arbetsgivare att denne gör ett sådant avdrag.

För betalning av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren, om inte annat följer av 40 5 2 mom. andra stycket, vid varje utbetalningstillfälle dra av ett belopp motsvarande så stor del av skatten som belöper på utbetalningstillfället med hänsyn till antalet utbetalningstillfällen före ingången av uppbördsmånaden april. Belopp, som dras av vid annat utbetalningstillfälle än det första, skall dock avrundas till närmast lägre hela antal kronor och återstoden dras av vid det första utbetal- ningstillf'allet.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag bortfaller.

Nuvarande lydelse

F åreslagen lydelse

495

4 mom.6 Den som har fått anstånd enligt 1 eller 2 a mom. skall betala ränta (anstånds- ränta) för den del av anståndsbe- loppet som skall betalas senast vid anståndstidens utgång. Vid räntebe- räkningen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 32 5 första stycket.

4 mom. Den som har fått an- stånd enligt 1 eller 2 a mom. skall betala ränta (anståndsränta) för den del av anståndsbeloppet som skall betalas senast vid anståndstidens utgång. Vid räntebe— räkningen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 32 5 första stycket, dock med undantag av

färde meningen.

Anståndsränta tas ut från den dag, då beloppet skulle ha betalats om anstånd inte medgetts, till och med den dag, då anståndstiden gått ut eller, om beloppet betalats dessförinnan, till och med den dag betalning skett.

Bifalls den skattskyldiges yrkande i omprövningsärendet av skattemyn- digheten eller bifaller domstol ett överklagande skall betald ränta återbetalas. -

695

2 mom.7 På skatt, avgift och ränta, som återbetalas enligt 68 ä 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som har innehållits med stöd av 68 ä 4 mom. andra stycket, utgår ränta (restitu- tionsränta). Restitutionsränta beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående kalenderår. För tid som infaller efter utgången av det år då beslut om återbetal- ning fattas tillämpas dock den räntesats som gäller för det året. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal. Räntebelopp som understiger femtio kronor betalas inte ut. '

2 mom. På skatt, avgift och ränta, som återbetalas enligt 68 5 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som har innehållits med stöd av 68 ä 4 mom. andra styck- et, utgår ränta (restitutions— r ä n ta) . Restitutionsränta beräk- nas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående kalenderår. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal. Räntebelopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i övrigt, att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som preliminär skatt, och på belopp som avses i 27 & 2 mom. första stycket 4, 5 eller 6 eller i andra stycket samma mom., från utgången av taxeringsåret och på annat belopp från utgången av den månad, då det har betalts;

att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som preliminär skatt, och på belopp som avses i 27 ä 2 mom. första stycket 4, 5 eller 6 eller i andra stycket samma mom., från utgången av taxeringsåret, dock att räntan utgår från utgången av augusti samma år om debiteringen av den slutliga skatten

Nuvarande lydelse

att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfallit till betalning, skatten anses som betald under nämnda uppbördsmånad;

Föreslagen lydelse

har skett senast vid denna tidpunkt, och på annat belopp från utgången av den månad, då det har betalts; att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfallit till betalning eller hela den kvarstående skatten har betalts senast den 18 september under taxeringsåret, skatten anses som betald under nämnda uppbörds- månader;

att, om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket betalda beloppet avräknas mot det eller de belopp som sist har betalts; samt

att ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas. Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att ränta inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändringsbeslutet hade beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige skyldig att återbetala vad han sålunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall också tillämpas på res- titutionsränta.

Om restitutionsränta i särskilda fall föreskrivs i 75 a & fjärde stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. De nya föreskrifterna i 27 5 3 mom. och 32 & tillämpas första gången i fråga om slutlig och tillkommande skatt på grund av 1995 års taxering. ' '

3. De nya föreskrifterna i 38'a &, 45 5 2 mom. och punkt 3 av anvisningarna till 45 & tillämpas första gången i fråga om sådan särskild självdeklaration som skall lämnas vid 1995 års taxering.

4. De nya föreskrifterna i 39 5 1 a mom. tillämpas första gången i fråga om slutlig skatt på grlmd av 1994 års taxering.

5. Äldre föreskrifter i 49 & 4 mom. och 69 5 2 mom. tillämpas fortfarande i fråga om ändring av ränta som påförts eller utbetalats före ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt l991:97 Senaste lydelse av lagens rubrik l974:77l 38 a & 1992z680 45 5 2 mom. 1992:1661 punkt 3 av anvisningarna till 45 5 1992:1661. 2 Senaste lydelse 1993:1516. 3 Senaste lydelse 1993: 1547. 4 Senaste lydelse 1993: 1546. 5 Senaste lydelse 1992:680. 6 Senaste lydelse 1992z624. 7 Senaste lydelse 1993: 1546.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i uppbördslagen (l953:272)

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen ( 1953:272)1 dels att i 1 & i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:000) om ändring i nämnda lag orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild

självdeklaration" ,

dels att 27 b & i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:000) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse. .

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27b 52

Ett belopp som innehållits genom skatteavdrag på ersättning för arbete till ett handelsbolag skall gottskrivas bolaget som inbetalning av sådan utgående mervärdesskatt som avses i 5 & mervärdesskattela- gen (1994:000) för den sista redo- visningsperioden under det kalen- derår då det innehölls. Detta gäller även om beloppet inte har betalats in till skattemyndigheten.

Ett skattebelopp, som inte har innehållits men betalats in av den som betalat ut ersättningen i en- lighet med ett beslut av skattemyn- digheten eller allmän förvaltnings- domstol, skall gottskrivas bolaget som inbetalning av utgående mer- värdesskatt för den redovis- ningsperiod då ersättningen betala- des ut.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte om skattemyndigheten meddelat beslut om betalning enligt 52 a 5.

1 Lagen omtryckt 199197. Senaste lydelse av lagens rubrik l974:771. 1 & lydelse enligt prop. 1993/94:99. 2 Lydelse enligt prop. 1993/94:99.

Ett belopp som innehållits genom skatteavdrag på ersättning för arbete till ett handelsbolag skall gottskrivas bolaget som inbetalning av sådan utgående mervärdesskatt som avses i 1 kap. 8 & mervärdes- skattelagen (1994:000) för den sista redovisningsperioden under det kalenderår då det innehölls. Detta gäller även om beloppet inte har betalats in till skattemyn- digheten.

Ett skattebelopp, som inte har innehållits men betalats in av den som betalat ut ersättningen i en- lighet med ett beslut av skattemyn- digheten eller allmän förvaltnings- domstol, skall gottskrivas bolaget som inbetalning av utgående mer- värdesskatt för den redovis- ningsperiod då ersättningen betala- des ut.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte om skattemyndigheten meddelat beslut om betalning enligt 52 a 5.

2.4. Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)1 dels att i 5 kap. 5 & orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild självdeklaration",

dels att 4 kap. 2 och 5 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap. 2 &

Skattemyndigheten skall varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november på gnrndval av de uppgifter som lämnats enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter samt vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap.

Under november taxeringsåret får skattemyndigheten dock inte till den skattskyldiges nackdel fatta grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut eller besluta om skattetillägg.

Under november taxeringsåret får skattemyndigheten dock inte till den skattskyldiges nackdel fatta grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut eller beslut om skattetillägg. Sådana omprövningsbeslut och beslut om skattetillägg får dockfattas om det grundläggande beslutet fattats se- nast den 15 augusti på grundval av förenklad självdeklaration.

55

Skattemyndigheten skall inte ta upp en inkomst till beskattning hos en skattskyldig, om han gör san- nolikt att det efter utgången av november taxeringsåret kommer att finnas förutsättningar för att han skall frikallas från skattskyldighet för inkomsten på grund av bestäm- melserna i 54 5 första stycket f kommunalskattelagen (1928 : 370).

2 Riksdagen 1993/94. ] saml. Nr [52

Skattemyndigheten skall inte ta upp en inkomst till beskattning hos en skattskyldig för vilken grund- läggande beslut om årlig taxering fattas senast den 15 augusti taxe- ringsåret om den skattskyldige gör sannolikt att det efter denna tid- punkt kommer att finnas förutsätt- ningar för att han skall frikallas från skattskyldighet för inkomsten på grund av bestämmelserna i 54 5 första stycket f kommunalskatte- lagen (1928:370). 1 det fall grund- läggande beslut fattas efter den 15 augusti gäller motsvarande om den skattskyldige gör sannolik att nämnda förutsättningar kommer att finnas qter utgången av november taxeringsåret.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med 1995 års taxering.

1 Senaste lydelse av 5 kap. 5 5 1991:1902.

2.5. Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 53 ä 1 mom., punkt 13 av anvisningarna till 22 å och punkt 12 a av anvisningarna till 32 & kommunalskattelagen(1928:370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse F äreslagen lydelse

53 51

1 mom. Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 55 sägs:

a) fysisk person:

för tid, under viLken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som förvärvats inom eller utom riket; samt för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt: för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller first driftställe här i riket;

för inkomst av näringsverksamhet som utgör intäkt när egendom som avses i 26 5 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus här i riket övergår till privatbostad eller avyttras;

för inkomst vid avyttring dels av aktier och andelar i andra svenska aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar än sådana som avses i 2 5 7 mom. lagen om statlig inkomstskatt, dels av konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstandelsbevis som utgetts av svenska aktiebolag, dels av sådana av svenska aktiebolag utfästa optionsrätter som avser rätt till nyteckning eller köp av aktie och blivit utf'asta i förening med skuldebrev och dels optioner och terminer som avser något av nu nämnda finansiella instrument, om överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det är då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och hemvist här i riket eller stadigvarande vistats här;

för återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, för restituemde, avkortade eller avskrivna egenav- gifter i den mån avdrag har med- getts för avgifterna samt för av- gifter som avses i 46 ä 2 mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa hänför sig till närings-

verksamhet;

för återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, för egenavgifter som har fallit bort i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt för avgifter som avses i 46 ä 2 mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa hänför sig till näringsverksamhet;

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

b) dödsbo: för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket. Anvisningar till 22 5 13.2 Till intäkt räknas avdrag för egenavgifter som har återförts enligt punkt 19 av anvisningarna till 23 5 samt - i den mån avdrag har medgetts för avgifterna vid beräkning av inkomsten av förvärvskällan - restituemde, av- kortade eller avskrivna egenav- gifter.

'13. Till intäkt räknas avdrag för egenavgifter som har återförts enligt punkt 19 av anvisningarna till 23 5 samt - i den mån avdrag har medgetts för avgifterna vid beräkning av inkomsten av för- värvskällan egenavgifter som har fallit bort. --

till 32 5

12 &.3 Till intäkt av tjänst räknas avdrag för egenavgiher som har återförts enligt punkt 7 av an- visningarna till 33 & samt'restitu- erade, avkortade eller avskrivna egenavgifter enligt lagen (198lz69l) om socialavgifter, som inte utgör intäkt av näringsverk- samhet, och avgifter, som avses i 46 5 2 mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad de- bitering, allt i den mån avdrag har medgetts för avgifterna.

12 a. Till intäkt av tjänst räknas avdrag för egenavgifter som har återförts enligt punkt 7 av anvis— ningarna till 33 5 samt egenav- gifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, som har fallit bort och som inte utgör intäkt av nä-. ringsverksamhet, och avgifter, som avses i 46 5 2 mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad . debitering, allt i den mån avdrag

har medgetts för'avgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

lSemsstely delse 1991: 585. åScnaste ly ydelse 1990. 650. 3Senaste lydelse 1990: 650.

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 19 & kommunalskattelagen(1928: 370) i paragrafens lydelse enligt lagen (1994: 000) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse. '

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

19 &I . Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:

vad som vid bodelning tillfallit make eller sambo eller vad som . förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gåva; _

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i. riket utfärdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100 kronor;

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962: 381) om allmän försäkring, lagen (1954. 243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst eller utgör föräldrapenning, så ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild författning, som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring, som nyss sagts, till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977z265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän =0m icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på grund av annan försäkring, som icke. tagits i samband med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av pension eller i form av livränta i den mån livräntan är skattepliktig enligt 32 5 1 eller 2 mom., så ock ersättning som utgår på grund av trafikförsäkring eller annan ansvarighetsförsäkring eller på grund av ansvarighetsförsäkring och avser förlorad inkomst av skatteplik- tig natur;

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen utgått på grund av kapitalförsäkring, samt belopp som arbetsgivare utan att försäkring har tecknats för anställdas räkning betalar ut och som motsvarar ersättning på grund av grupplivförsäkring, i den mån beloppet. inte väsentligt överstiger vad som utgår för bafattningshavare i statens tjänst;

försäkringsersättning eller annan ersättning för skada på egendom, dock att skatteplikt föreligger dels i den mån ersättningen avser annan byggnad än privatbostad eller markanläggning, dels i den mån köpeskilling, som skulle ha influtit om den försäkrade eller skadade egendomen i stället hade sålts, hade varit att hänföra till intäkt av näringsverksamhet och

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

dels i den mån ersättningen eljest motsvarar skattepliktig intäkt av eller avdragsgill omkostnad för näringsverksamhet;

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på gnmd av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel, som utgått på grund av Skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat;

ersättning jämlikt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, som icke utgör vederlag vid avyttring av egendom, i den mån givaren enligt 20 & eller punkt 5 av anvisningarna till 46 & icke är berättigad till avdrag för utgivet belopp;

stipendier för mottagarens utbildning; stipendium som är avsett för andra ändamål och som inte utgår perio- diskt och inte utgör ersättning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning;

studiestöd enligt 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973:349), intemat- bidrag, studielån och resekostnadsersättning enligt 6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regeringen eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i arbetsmark- nadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likställda, och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag;

introduktionsersätming enligt lagen (1992:1068) om introduktionser- sättning för flyktingar och vissa andra utlänningar;

allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag, samt barnpension enligt lagen om allmän försäkring till den del pensionen för varje månad den avser inte överstiger en tolftedel av fyrtio procent eller, vid pension efter båda föräldrarna, åttio procent, av basbeloppet den månad pensionen av- ser samt sådan i 17 kap. 2 5 lagen (1962:381) om allmän försäkring an— given livränta i form av efterlevandelivränta till barn enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller enligt annan i nämnda lagrum angiven författning till den del livräntan föranlett minskning av sådan del av barnpension som inte är skattepliktig;

lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt;

kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av statsmedel;

handikappersättning enligt 9 kap. 2 och 3 åå lagen om allmän försäk- ring, sådan del av vårdbidrag enligt 9 kap. 4 och 4 a 55 samma lag som utgör ersättning för merkostnader, ersättning för merutgifter för resor enligt 3 kap 7 a & samma lag, särskilt pensionstillägg enligt lagen (l990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av ett sjukt eller handikappat barn samt hemsjukvårdsbidlag och hem-

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

vårdsbidrag, som utges av kommunala eller landstingskommunala medel till den vårdbehövande;

assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen ( l962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;

bostadsbidrag som avses i lagen (l988:786) om bostadsbidrag och lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn; bidrag enligt lagen (1992: 148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn;

ersättning som fastställts av allmän domstol eller utgått av allmänna medel till den som - utan att det skett yrkesmässigt - inställt sig inför domstol eller annan myndighet, om ersättningen avser reseersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan;

förmån av fri resa till eller från anställningsintervju eller kostnads- ersättning för sådan resa till den del förmånen eller ersättningen avser resa inom riket och, såvitt gäller ersättningen, till den del den inte överstiger faktiska resekostnader och vid körning med egen bil inte överstiger det avdrag som medges för kostnader för resor med egen bil enligt den schablon som anges i punkt 4 av anvisningarna till 33 &;

hittelön samt ersättning till den som i särskilt fall räddat person eller egendom i fara eller bidragit till avslöjande eller gripaande av person som begått brott;

sedvanlig ersättning till den som lämnat organ, blod eller modersmjölk; tävlingsvinst som inte hänför sig till anställning eller uppdrag och som utgår i annan form än kontant eller därmed likställd ersättning, om vinsten avser minnesföremål eller värdet inte överstiger 0,03 basbelopp avrundat till närmaste hundratal kronor;

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till den del stiftelsen ej ägt andra medel för att lämna gottgörelsen än sådana för vil- ka avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen;

intäkter av försäljning av vilt växande bär och svampar samt kottar som den skattskyldige själv plockat till den del intäkterna under ett beskattningsår inte överstiger 5 000 kronor och inte kan hänföras till näringsverksamhet som utgör rörelse eller till lön eller liknande förmån;

ränta enligt 61 5 lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 69 ä 1 och 2 mom., 69 a & tredje stycket eller 75 a & fjärde stycket upp- bördslagen (1953:272), 36 ä 3 mom. lagen (1958z295) om sjömansskatt,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 22 & tullagen (1973:670), 20 & lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, 5 kap. 13 5 lagen (1984: 1519) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 40 5 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, 24 5 lagen (1984:668) om upphörd av socialavgifter från arbetsgivare, 32 och 34 55 tullagen(1987: 1065) eller 16 kap. 15 åmervärdesskattelagen (1994:000); ränta som enligt bestämmelserna i 3 kap. 23 5 4 och 5 lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter inte redovisas i kontrolluppgift om sådan ränta för den skattskyldige under ett beskatt- ningsår sammanlagt inte uppgår till 500 kronor; vad som utgör utgående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:000).

Om mervärdesskatt ändå har räknats med vid inkomstredovis- ningen anses skatten, om den betalats till staten, som en sådan speciell skatt för vilken avdrag medges vid inkomstta'xeringen enligt denna lag. Till följd av detta utgör belopp som har återbetalars eller fallit bort eller beträffande vilket indrivningen avbrutits, och för vilket avdrag medgetts vid

Om mervärdesskatt ändå har räknats med vid inkomstredovis- ningen anses skatten, om den betalats till staten, som en sådan speciell skatt för vilken avdrag medges vid ' inkomsttaxeringen enligt denna lag. Till följd av detta utgör belopp som har fallit bort, och för vilket avdrag medgetts vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid inkomsttaxeringen.

inkomsttaxen'ngen, skattepliktig _ intäkt vid inkomsttaxeringen.

Beträffande ersättning som utfaller på grund av avtals- gruppsjukförsäkring gäller särskilda bestämmelser i 32 5 3 a mom. och punkt 12 av anvisningarna till 22 5.

1 Lydelse enligt prop. l993/94:99 och SFS 1993: l523.

2.7. Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 6 5 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 5

] mom.1 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger, såframt ej annat föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 20 och 21 åå sägs:

a) fysisk person: ' '

för tid under vilken han varit bosatt här i riket:

för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket; samt

för tid under vilken han ej varit bosatt här i riket:

för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast-

driftställe här i riket; '

för inkomst av näringsverksamhet som utgör intäkt när egendom som avses i 26 å och som innefattar'nyttjanderätt till "ett hus eller del av ett hus här i riket övergår till privatbostad eller avyttras;

för inkomst genom utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar;

för löpande inkomster som hänför sig till privatbostadsfastighet och privatbostad här i riket; -

för vinst vid avyttring av fastighet här i riket eller av egendom som avses i 26 5 och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett . hus här i riket;

för vinst vid avyttring dels av aktier och andelar i andra svenska aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar än sådana som avses i 2 5 7 mom., dels av konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstan- delsbevis som utgivits av svenska aktiebolag, dels av sådana av svenska aktiebolag utfästa optionsrätter som avser rätt till nyteckning eller köp av aktie och blivit utfästa i tömning med skuldebrev och dels optioner och terminer som avser något av nu nämnda finansiella instrument, om överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och hemvist här i riket eller stadigvarande vistats här;

för återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (198I:69I ) orn socialavgifter, för egenavgifter som har fallit bort i den mån avdrag har medgetts för aigifterna samt för avgifter som avses i 46 5 2 mom. första stycket 3 kommunal- skattelagen (1928:370) och som har satts ned genom ändrad debite-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ring i den mån avdrag har med- getts för avgifterna och dessa hänför sig till näringsverksamhet;

b) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, samfund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten taxerats såsom särskild taxerings- enhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet:

för all inkomst, som av dem här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

c) utländska bolag: för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast driftställe här i riket;

för inkomst av näringsverksamhet vid avyttring av egendom som avses i 26 å och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus här i riket;

för slutlig skatt eller tillkom- för slutlig skatt eller tillkom- mande skatt, som restituerats, mande skatt, som fallit bort, i den avkortats eller avskrivits, i den mån avdrag därför av bolaget åt- mån avdrag därför av bolaget åt- njutits vid tidigare års taxeringar; njutits vid tidigare års taxeringar; samt samt

för inkomst genom utdelning ä andelar i svenska ekonomiska före- ningar;

d) andra utländska juridiska personer än utländska bolag: för inkomst som anges under e med avdrag för delägares inkomst som avses i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 & kommunal- skattelagen.

I fråga om vad som avses med fast driftställe gäller vad som sägs i punkt 3 av anvisningarna till 53 & kommunalskattelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse 1990: 1422.

2.8. Förslag till lag om ändring i skogskontolagen (1954:142)

Härigenom föreskrivs att i 5 & skogskontolagen (1954:142)1 orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild självdeklaration".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

1 lagen omtryckt 1982z325. Senaste lydelse av 5 & 1990:345.

2.9. Förslag till lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att i 8 5 lagen (l959z551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962z381) om allmän försäk- ring1 ordet "allmänna" i benämningen "allmänna självdeklaration" skall utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

1 Lagen omtryckt 197621015. Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:1015 8 & 1984z865.

2.10. Förslag till lag om ändring i bokföringslagen Prop 1993/94'152 (1976: 125) _

Härigenom föreskrivs att i 21 & bokföringslagen (1976:125)1 orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild självdeklaration".

Denna lag träder 1 kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

1 Lagen omtryckt 1993:57.

2.11. Förslag till lag om ändring i lagen (1978:401) om exportkreditstöd

Härigenom föreskrivs att i 4 5 lagen (1978:401) om exportkreditstöd orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild självdeklara- tion".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

2.12. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:611) om PIOP- 1993/94:152 upphovsmannakonto

Härigenom föreskrivs att i 2 5 lagen (1979:611) om upphovsmanna- konto1 orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild självdeklaration".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

1 Senaste lydelse av 2 5 1990:378.

2.13. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Härigenom föreskrivs. att 7 & skatteregisterlagen (l980:343)1 i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:000) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

. 7 äz .

För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5 och 6 55, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, företag som enligt 3 5 12 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig in- komstskatt skall behandlas som fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och dotterföretag som avses i 2 kap. 16 5 lagen (1990:325) om självdek- laration och kontrolluppgifter.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller mervärdesskattebesök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 & taxeringslagen(1990:324) eller 17 kap. 4 ä mervärdesskattelagen(1994:000). För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om innehav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkallelse av skattsedel på preliminär F-skatt med angivande av skälen för beslutet, uppgifter som behövs 'för att bestämma skatt eller avgift enligt uppbördslagen (l953:272), lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter, mervärdesskattelagen(1994:000) och lagen (1951z763) om beräkning av statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst samt uppgifter om redovis- ning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med betalning av skatt. dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyl—

dighet. 6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen. 7. Uppgifter som skall lämnas i 7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, allmän förenklad självdeklaration, särskild självdeklaration enligt 2 kap. 10 & självdeklaration enligt 2 kap. 10 5 första stycket punkterna 2-4 och första stycket punkterna 2—4 och andra stycket lagen om självdekla- andra stycket lagen om självdekla-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ration och kontrolluppgifter samt ration och kontrolluppgifter samt uppgifter som skall lämnas enligt uppgifter som skall lämnas enligt 2 kap. 25 5 lagen om självdeklara- 2 kap. 25 5 lagen om självdeklara- tion och kontrolluppgifter. tion och kontrolluppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, uppgift om utmätning enligt 68 ä 6 mom. uppbördslagen samt uppgift om anledning till att överskjutande skatt inte helt betalas ut med återbe- talningskort.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofog- demyndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord, likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse. 10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer. 11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsän- delse samt namn, adress och telefonnummer för ombud. 12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdekla- ration och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan särskild uppgift som avses i 3 & lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (l962:381) om allmän försäk- ring. 13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde, beskattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig läs- tighetsskatt samt uppgift som behövs för värdering av bostad på fastighet. 14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för planerat taxerings- eller mervärdesskattebesök eller annat sam- manträffande enligt 3 kap. 7 & taxeringslagen eller 17 kap. 4 & mervär- desskattelagen. 15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är näringsidkare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots nummer och typ. 16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar för vilka den skatt- skyldige uppburit inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt. 17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet. 18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräkning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som under beskattningsåret stått till förfogande för levnads- kostnader. 19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell. 20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift och uppgifter enligt 6 5 första och andra styckena lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för

3 Riksdagen 1993/94. ] saml. Nr 152

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

bestämmande av skattereduktion enligt samma lag samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättnings- land 22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap. 16 & sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt respektive i Sverige, koncemomsättning och koncembalansomslut- ning för koncemmoderföretag. 23. Uppgift som skall lämnas enligt 2 kap. 17 å andra stycket lagen (1990:325) om självdeklara- tion och kontrolluppgifter samt uppgift om uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om upp- skovsatdrag vid byte av bostad.

llagen omtryckt 1983: 143. ? Lydelse enligt prop. 1993/94299.

23. Uppgift om beteclating på ersättningsbostad som avses i I ] & lagen (1993:1469) om upp- skovsavdrag vid byte av bostad, uppskovsavdmgets storlek, belopp som enligt 10 & nämnda lag skall reducera omkostnadsbeloppet samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 & andm meningen nämnda lag, föreningens eller bolagets organisationsn ummer och namn.

2.14. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1991:586) om särskild in- komstskatt för utomlands bosatta1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 &

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. pension enligt lagen (l962:381) om allmän försäkring till den del beloppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits enligt 2 5 lagen (l969:205) om pensionstillskott eller, för den som uppburit folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet överstiger uppburen folkpension och 52 procent av pensionstillskott som uppburits enligt 2 a & sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmelserna i 17 kap. 2 5 lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del beloppet överstiger den pension som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett, och för annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (l977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9. dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

10. korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349);

11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;

12. återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, restituemde, avkor- tade eller avskrivna egenavgifter i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 46 5 2 mom. första'stycket 3 kommunalskattelagen ( 1928 : 370) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksam- het;

12. återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (1981z691) om socialavgifter, fallit bort, i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt av- gifter som aVses i 46 5 2 inom. första stycket 3 kommunalskatte- lagen (1928:370) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till nä- ringsverksamhet;

13. bidrag enligt lagen (1994:000) om vårdnadsbidrag. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den enligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Däremot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension. Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här

egenavgifter som .

i riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga besök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresande (t.ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som är skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

* Lydelse enligt prop. 1993/94:148.

2.15. Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen PrOP- 1993/941152 (1994:000)

Härigenom föreskrivs att i 12 kap. 2 g, 14 kap. 1, 3, 28 och 30 55 samt rubrikerna närmast före 14 kap. 3 och 28 55 mervärdesskattelagen (1994:000)1 orden "allmän självdeklaration" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "särskild självdeklaration" i motsvarande form.

1 Lydelse enligt prop. 1993/94:99.

3. Ärendet och dess beredning

Sedan lång tid tillbaka har senaste tidpunkt för att lämna självdeklaration varit den 15 februari taxeringsåret. Vissa skattskyldiga har dock kunnat lämna självdeklaration senast den 31 mars samma år. Någon ändring av deklarationstidpunkten var inte aktuell när systemet med' förenklad självdeklaration infördes vid 1987 års taxering. Fr.o.m. 1995 års taxering skall emellertid förenklad självdeklaration lämnas senast den 2 maj taxeringsåret (prop. 1992/93:86, bet. 1992/93:SkU11, rskr. 1992/93: 146, SFS 1992: 1659). Det nya förfarandet innebär att en förtryckt dek- larationsblankett sänds ut till de skattskyldiga som får lämna förenklad självdeklaration. Blanketten skall sändas ut före den 15 april taxe- ringsåret. Den skattskyldige skall därefter - i förekommande 5111 efter rättelser eller kompletteringar - underteckna blanketten och skicka tillbaka den till skattemyndigheten. I vissa fall kan även allmän självdeklaration få lämnas senast den 2 maj, nämligen då skattskyldig skall lämna allmän självdeklaration enbart på grund av att han inte fått en förtryckt deklarationsblankett senast den 15 april. Enligt den ordning som skall tillämpas fr.o.m. 1995 års taxering finns således tre olika deklarationstid- punkter.

Riksskatteverket (RSV) har föreslagit att reglerna ändras så att endast två deklarationstidpunkter skall förekomma, nämligen den 31 mars för i huvudsak alla som skall lämna allmän självdeklaration och den 2 maj för den som lämnar förenklad självdeklaration. Vi avser att i det följande behandla RSV:s förslag. Framställningen har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, Företagarnas Riksorganisation, Företagens Uppgiftslämnardelegation, Svenska Bankföreningen, Svenska Lantmännens Riksförbund, Svenska Re- visorsamfundet SRS, Sveriges Industriförbund, Sveriges Köpmannaför- bund och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Remissyttran- dena finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr 3834/93).

Vi avser vidare att behandla en framställning från RSV om att allmän självdeklaration fortsättningsvis skall benämnas särskild självdeklaration samt om ändrad uppgiftsskyldighet om uppskovsbelopp m.m.

Vidare behandlas ett från RSV framställt önskemål om att ränte- och avgiftsbestämrnelsema vid inbetalning av tillkommande skatt resp. återbetalning av överskjutande skatt skall justeras.

I propositionen föreslås också en justering av reglerna om skatteavdrag för betalning av preliminär A—skatt och kvarstående skatt. I dessa frågor har synpunkter inhämtats under hand från RSV och, såvitt gäller den sist nämnda frågan, även från Riksförsäkringsverket.

Vi tar slutligen upp fråga om ändringar i bl.a. kommunalskattelagen(1928:370) i anledning av att begreppen avkortning och avskrivning skall mönstras ut till följd av lagen (19931891) om indrivning av statliga fordringar m.m. samt några mindre justeringar i taxeringslagen(1990:324) och lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-

uppgifter.

Förslaget om ändrad tidpunkt för att lämna särskild självdeklaration medför initialt vissa merkostnader för skatteförvaltningen för information m.m. Dessa bedöms dock motsvaras av minskade kostnader framöver genom att information och visst annat arbete kan koncentreras r tiden. Övriga förslag bedöms sammantaget inte medföra några ökade kostnader.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 3 mars 1994 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga ].

Lagrådets yttrande finns i bilaga 2. Regeringen har följt Lagrådets förslag (5. 58). Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

Övriga lagförslag är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats över dessa lagförslag (lagförslag 2.3, 2.8-2.12 samt 2.15).

Prop. 1993/94: 152

aktuell. Detta gäller bl.a. inom kretsen av fåmansföretagare och närstående till dessa. Eftersom förtryckta blanketter för allmän självdek- laration kommer att skickas ut till den som presumeras vara skyldig att lämna sådan deklaration kan det uppstå osäkerhet om vilken blankett som skall gälla i det fall blankett för allmän självdeklaration inte gått ut men deklaranten själv inte anser sig uppfylla kraven för att få lämna förenklad självdeklaration.

Förtryckning av blanketter sker med hänsyn till de olika kriterier som gäller enligt lag för resp. blankettyp och baseras på uppgifter från senast lämnade självdeklaration samt övriga kända och aktuella uppgifter i olika register. För närvarande görs detta urval i november året före taxe- ringsåret.

Om nuvarande deklarationstidpunkt den 15 februari behålls måste blanketturvalet göras vid samma tid som i dag. Detta är en stor nackdel eftersom det kan leda till att fel blankett skickas i ett antal fall där förhållandena ändrats i slutet av året. Precisionen i urvalet blir bättre om detta kan göras efter utgången av beskattningsåret.

Antalet deklarationsskyldiga som enligt nuvarande regler skall lämna allmän självdeklaration senast den 15 februari har av RSV beräknats uppgå till högst ca 500 000, dvs. mindre än 7 % av alla deklarationsskyl- diga. Av dessa är ca 150 000 juridiska personer med brutet räkenskapsår och resten fysiska personer och dödsbon. Antalet delägare i fåmansföre— tag och närstående till företagsledare har uppskattats till ca 250 000.

Här bortses från det förhållandet att möjligheten att lämna allmän självdeklaration står öppen även för den som uppfyller kriterierna för att få lämna förenklad självdeklaration. Ett skäl till att göra detta kan vara att deklaranten vill kunna få förtida återbetalning av överskjutande skatt (se prop. 1992/93:86, s. 60). Den som vill utnyttja denna möjlighet skall enligt lagen lämna självdeklarationen senast den 15 februari.

Regeringen finner mot bakgrund av det anförda att starka skäl talar för att deklarationstidpunkten den 15 februari slopas. Det är angeläget att deklarationstidpunkten väljs så att såväl de skattskyldigas krav på enkla regler som skatteförvaltningens administrativa krav tillgodoses.

RSV diskuterar i sin framställning två alternativa förslag till ändrade deklarationstidpunkter. Det ena alternativet utgår från deklaranten och innebär att samtliga fysiska personer och dödsbon, oavsett blankettyp, skall lämna självdeklaration senast den 2 maj. Enligt det andra alter- nativet, som knyter an till typen av blankett, skall allmän självdeklaration lämnas senast den 31 mars oavsett om deklaranten är en fysisk eller juridisk person.

Om en gemensam deklarationstidpunkt skall gälla för alla fysiska personer måste denna tidpunkt sättas till den 2 maj. Det finns nämligen inte några tekniska möjligheter att förtrycka och skicka ut blanketter för förenklad självdeklaration tidigare än den 15 april. Den nu gällande inlämningstiden kan därför inte tidigareläggas för dem som lämnar förenklad självdeklaration i det nya förfarandet.

En stor fördel med gemensam inlämningstidpunkt för alla fysiska personer är att informationsinsatsema kan koncentreras i tiden. En annan

Prop. 1993/94:1_52

fördel är att problemen vid blankettbyten blir betydligt mindre om alla deklarationsblanketter skickas ut samtidigt än om utskicket sker i två omgångar. En fördel från servicesynpunkt är att en specifikation av kontrolluppgifter på inkomst av tjänst, kapital och allmänna avdrag kan lämnas även till dem som lämnar allmän deklaration.

För deklaranterna kan det emellertid innebära en nackdel att blanketten för allmän självdeklaration kommer så sent som i april om deklarationen skall lämnas redan den 2 maj.

En senareläggning av deklarationstidpunkten för enskilda näringsidkare kommer också att föra med sig - flera negativa effekter för skatteförvaltningen. Det innebär dels en mycket tlmg koncentration av arbetet med förtryckning och framför allt registrering av deklarationerna under en mycket kort tid, dels en förkortning av granskningsperioden, vilket riskerar att leda till förseningar och kvalitetsförsämringar i taxeringsarbetet. En senareläggning kan vidare medföra konflikter med EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv.

För närvarande har runt 1,2 miljoner deklaranter den 31 mars som senaste deklarationstidpunkt. En del av dessa, främst makar och barn till enskilda näringsidkare, kommer i det nya förfarandet att i stället kunna lämna förenklad självdeklaration. Om den 31 mars väljs som gemensam deklarationstidpunkt för alla som skall lämna allmän självdeklaration i det nya förfarandet innebär det att uppskattningsvis ca 1,5 miljoner dek- larationsskyldiga skall lämna allmän självdeklaration senast den 31 mars.

En fördel med denna lösning är att man inte förändrar något för merparten av näringsidkama. Däremot får aktiebolag och ekonomiska föreningar m.fl. med brutet räkenskapsår liksom delägare i fåmansföretag en och en halv månad ytterligare på sig att upprätta deklarationen. Det senare bör vara en fördel bl.a. för bokföringsbyråema. En annan fördel är att näringsidkare likabehandlas oavsett företagsforrn.

För skatteförvaltningen bedöms det inte innebära några nackdelar att flytta fram deklarationstidpunkten från den 15 februari till den 31 mars. Den förkortning av granskningstiden som detta medför får ingen större betydelse. I stället minskar behovet att medge anstånd i ett stort antal fall vilket är en fördel. En annan fördel är att urvalet inför förtryckningen av blanketterna kan ske senare.

RSV finner efter en sammanvägning av för- och nackdelarna med de två alternativen att fördelama med en gemensam deklarationstidpunkt för dem som lämnar allmän självdeklaration överväger. Regeringen ansluter sig till RSV:s bedömning. Vi föreslår därför att reglerna om tidpunkt för att lämna självdeklaration i 2 kap. 28 & LSK ändras på så sätt att allmän självdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, skall lämnas senast den 31 mars under taxeringsåret. Undantaget att den som inte fått en förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april får lämna allmän självdeklaration senast den 2 maj kvarstår.

Skattskyldiga som inte har varit bosatta i Sverige under hela beskatt- ningsåret skall enligt 2 kap. 13 & LSK lämna allmän självdeklaration. Enligt vår mening är det en fördel om samma deklarationstidpunkt gäller för alla löntagare oavsett vilken typ av blankett som används. Den som

varit bosatt utomlands hela eller någon del av året och som inte omfattas av något av de andra i 2 kap. 13 & LSK angivna kriterierna, föreslås därför få lämna deklarationen senast den 2 maj. Tidpunkten den 31 mars kommer på så sätt att i huvudsak gälla endast för juridiska personer utom dödsbon samt för näringsidkare, delägare i fåmansföretag och andra med anknytning till näringsverksamhet.

Förslaget föranleder en följdändring i reglerna om deklarationsanstånd i 2 kap. 33 & LSK. Samtidigt föreslås en viss utvidgning i fråga om möjligheten att medge s.k. byråanstånd.

Beträffande vad som framförts av revisorsamfundet om ändring av tidpunkten för fyllnadsinbetalning kan först konstateras att, som tidigare nämnts, den ändrade deklarationstidpunkten endast berör ca en tredjedel av de skattskyldiga som skall lämna allmän självdeklaration i det nya förenklade förfarandet. För merparten av deklarantema (ca 93 %) innebär det således ingen. ändring jämfört med nuvarande regler. Dessutom torde de flesta som berörs ändå ha möjlighet att med godtagbar precision beräkna skatten. De faktiska förutsättningama för denna grupp att beräkna eventuell fyllnadsinbetalning har ju inte ändrats i och med att senaste tidpunkt för att lämna självdeklaration flyttas fram. I samman- hanget skall också nämnas att frågan om ränte- och av— giftsbestämmelsemas samtida utformning avses att behandlas inom ramen för Skattebetalningsutredningens (Fi 1993:07) arbete. Någon ändring av tidpunkten för fyllnadsinbetalning är därför inte aktuell för närvarande.

4.3. Ändrad benämning på allmän självdeklaration

Regeringens förslag: Allmän självdeklaration skall fortsättningsvis benämnas särskild självdeklaration.

RSV:s förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Skälen för regeringens förslag: Som nämnts i avsnitt 4.2 är det endast ca 1,5 miljoner deklaranter, eller 20 % av alla deklarationsskyldiga, som kommer att lämna allmän självdeklaration i det nya dek— larationsförfarandet. Av dessa 1,5 miljoner är ca 400 000 juridiska personer. Den helt övervägande delen av de deklarationsskyldiga kommer att lämna förenklad självdeklaration. Beteckningen "allmän" på det formulär som används av endast en mindre del av deklarantema och dessutom huvudsakligen av sådana med mera invecklade in- komstförhållanden är därför missvisande. Visserligen kan blanketten sägas vara allmän i den meningen att den omfattar alla inkomstslag och får användas även av sådana skattskyldiga som annars har rätt att använda den förenklade blanketten. Enbart dessa skäl är dock inte tillräckliga för att motivera benämningen "allmän".

Om man ser endast till antalet användare borde beteckningen "allmän" i stället gälla för den förenklade självdeklarationen. Mot detta talar dock

att ett sådant namnbyte kan vålla missförstånd och förväxlingar hos allmänheten och därför försvåra genomförandet. Dessutom har beteck- ningen "förenklad' vissa fördelar genom att förfarandet numera är väl känt och inarbetat. Beteckningen förenklad självdeklaration bör därför finnas kvar.

Regeringen ställer sig mot bakgrund av det anförda bakom RSV:s förslag att attributet "allmän" i benämningen allmän självdeklaration ersätts med "särskild". Med detta vinns också den fördelen att det tydligare markeras att blanketten och förfarandet är tänkt för vissa grupper av skattskyldiga, främst näringsidkare. För dessa grupper gäller också regler som avviker från dem som avser det förenklade förfarandet, såsom en annan inlämningstidpunkt och en annan tidpunkt då slut- skattesedeln senast skall vara utsänd.

Mot bakgrund härav föreslås att benämningen "allmän självdeklaration" i LSK och de andra lagar där den förekommer byts ut mot "särskild självdeklaration ' .

Hänvisningar till S4-3

4.4. Uppgiftsskyldighet om uppskcwsbelopp m.m.

Regeringens förslag: Den årliga uppgiftsskyldigheten för den som vid beskattningsårets utgång äger en ersättningsbostad enligt lagen om uppskovsavdrag vid bostadsbyte slopas. Däremot behålls, efter vissa justeringar, den särskilda uppgiftsskyldigheten när ersättnings- bostad överlåtits genom arv, testamente, bodelning eller gåva. Vida- re införs en uppgiftsskyldighet om ersättningsbostadens beteckning för den som yrkar uppskovsavdrag.

RSV:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Skälen för regeringens förslag: Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari i år infördes ett nytt uppskovssystem vid bostadsbyten (prop. 1993/94:45, bet. 1993/94:SkUll, rskr. 1993/94:105, SFS 1993:1469 m.fl.). De nya reglerna, som är uppbyggda kring ett uppskovsavdrag, innebär att den som säljer en villa eller en bostadsrätt (ursprungsbostad) kan skjuta upp beskattningen av reavinsten om han förvärvar en ersättningsbostad senast året efter försäljningen och bosätter sig där. I det sammanhanget infördes i 2 kap. 17 å andra stycket LSK en regel om att den som vid beskattningsårets utgång äger en ersättningsbo- stad i självdeklarationen skall lämna uppgift dels om storleken av det belopp, som enligt 10 & lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid bostadsbyte skall dras från omkostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras, dels om ersättningsbostadens beteckning. Är ersättningsbostaden en bostadsrättslägenhet skall uppgift också lämnas om bostadsrättsf'ore- ningens eller bostadsaktiebolagets namn och organisationsnummer. Skälet till att dessa uppgifter skall lämnas varje år är enligt förarbetena att skattemyndigheten skall ha möjlighet att bevaka att den Obeskattade

vinsten återförs till beskattning när ersättningsbostaden sedermera avyttras.

I samband med att ett nytt ADB-system tas i drift till 1995 års taxering aVSer RSV att registrera och lagra de uppgifter som krävs för bevakning av uppskovsärendena. De uppgifter som anges i LSK kommer att läggas in i registret det år då uppskovsavdraget yrkas. Har ersättningsbostad inte anskaffats detta år utan först året därpå skall uppgift om ersättningsbo- staden i stället lämnas i deklarationen för det senare året. Denna uppgift och eventuell justering av uppskovsbeloppet förs då in i registret.

För senare år krävs i princip inte någon uppgift från deklaranten annat än i de fall äganderätten till ersättningsbostaden övergår till annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva. Medgivet uppskov flyttas då över till den nye ägaren. Vid en försäljning skall reavinst redovisas och uppskovsbeloppet (obeskattad vinst) skall beaktas vid beräkningen av reavinsten (10 & uppskovslagen, 25 5 8 mom. lagen [1947z576] om statlig inkomstskatt). Detta föranleder då att uppskovet avregistreras eller i förekommande fall att ett nytt uppskovsärende registreras på den skattskyldige.

Skattemyndigheten har i de flesta fallen uppgifter om försäljningar både beträffande fastigheter (genom centrala fastighetsregistret och tingsrätter- na) och bostadsrätter (genom kontrolluppgifter enligt 3 kap. 45 & LSK). De enda fall som inte kan fångas upp på detta sätt är när ersättningsbo- staden utgörs av ett hus på ofri grund. Eftersom dessa inte är föremål för lagfart får skattemyndigheten inga uppgifter om sådana försäljningar. Det torde dock vara relativt ovanligt att en ersättningsbostad består av ett hus på ofri grund med hänsyn till kravet på permanent boende.

1 det senare fallet får behovet att av kontrollskäl ha ett årligt uppgiftslämnande vägas mot de administrativa nackdelar det medför, särskilt när det gäller den förenklade självdeklarationen. Olägenhetema består bl.a. i att det krävs ett visst utrymme på blanketten med särskild ledtext enbart för detta ändamål. För kontrollens skull behövs uppgiften bara i de fall överlåtelse skett under beskattningsåret. Som framgår av vad som tidigare sagts har skattemyndigheten i de flesta fall möjlighet att kontrollera detta på annat sätt.

Enligt regeringens bedömning är det inte motiverat av kontrollskäl att ha en årlig uppgiftsskyldighet enligt 2 kap. 17 5 andra stycket LSK. Vi föreslår därför att regeln utgår.

Uppgift om ersättningslästighetens beteckning behövs i samtliga uppskovsfall. Vi föreslår därför att det i 2 kap. 17 & LSK tas in en be- stämmelse om detta. Våra förslag föranleder också en följdändring i 7 & skatteregisterlagen ( 1980:343).

5. Ränte- och avgiftsbestämmelser i uppbördslagen Prop. 1993/94:152

5.1. Villkor för den lägre kvarskatteavgiften

Regeringens förslag: För att kvarskatteavgift - på underlag som inte täcks av preliminär skatt som betalats senast den 3 maj taxeringsåret - skall beräknas efter endast 60 % av statslåneräntan krävs att hela den debiterade kvarstående skatten inklusive eventuell kvarskatteav- gift betalas senast den 18 september taxeringsåret.

RSV:s fdrslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Skälen för regeringens förslag: Från och med 1995 års taxering gäller nya regler för tidpunkten för debitering av slutlig skatt. Reglerna innebär bl.a. att skattsedel på slutlig skatt skall sändas ut till den skattskyldige senast den 31 augusti taxeringsåret om han omfattas av det förenklade deklarationsförfarandet. Kvarskatteavgiften utgår med 60 % av statslåne- räntan om den kvarstående skatten betalas in till skattemyndigheten senast den 18 september taxeringsåret (prop. 1992/93:86, bet. l992/93:SkU1 l, rskr. 1992/93:l46, SFS 1992:1661). Betalas den kvarstående skatten in efter den 18 september tas kvarskatteavgift ut med 125 % av statslåne- räntan.

Till den skattsedel på slutlig skatt som skickas ut i augusti taxeringsåret skall fogas två inbetalningskort med förtryckta belopp, ett med den lägre avgiften för frivillig inbetalning senast den 18 september och ett med den högre avgiften avsett för betalning senast vid den ordinarie uppbörden i april året efter taxeringsåret.

Möjligheten till frivillig tidigarelagd inbetalning av kvarstående skatt med lägre kvarskatteavgift kan emellertid leda till problem vid avstäm— ning av inbetalda kvarstående skatter i de fall endast en del av skattebeloppet har betalats in. Problem kan också uppkomma vid ränte—

och avgiftsberäkningen i samband med senare omräkningar om del— inbetalning gjorts. Dessa problem kan undvikas om det i lagen föreskrivs att hela den debiterade kvarstående skatten inklusive eventuell kvar— skatteavgift skall betalas senast den 18 september för att den lägre kvarskatteavgiften skall gälla. Vi föreslår därför att bestämmelserna i 275 3 mom., 32å andra stycket och 69 ä 2 mom. UBL ändras i

enlighet härmed.

Hänvisningar till S5-1

  • Prop. 1993/94:152: Avsnitt 5.2, 7.2

5.2. Tid för beräkning av räntor

Regeringens förslag: Om slutlig skatt som har debiterats senast den 31 augusti taxeringsåret omräknas skall respitränta och restitu- tionsränta beräknas fr.o.m. den 19 september resp. den 1 september samma år.

RSV:s förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Skälen för regeringens förslag: Som tidigare nämnts (avsnitt 5.1) innebär de nya reglerna om tidpunkten för debitering av slutlig skatt att slutskattesedel skall sändas ut till den skattskyldige senast den 31 augusti taxeringsåret om han omfattas av det förenklade deklarationsförfarandet. Taxeringsperioden sträcker sig emellertid ända fram till den 30 novem- ber. Det kan därför i ett antal fall bli aktuellt att ändra debiteringen till följd av att taxeringen omprövats på grund av att nya omständigheter tillkommit efter det att slutskattesedel sänts ut.

Om en senare under taxeringsperioden gjord omprövning leder till ökad skatt i förhållande till vad som angetts i den först utsända skattsedeln, skall skillnadsbeloppet tas upp som tillkommande skatt i en ny slut- skattesedel. På tillkommande skatt utgår respitränta (32 & UBL). Sådan ränta räknas fr.o.m. den 19 april året efter taxeringsåret t.o.m. den dag skatten förfaller till betalning. Anledningen till att räntan börjar räknas först från den 19 april är att kvarskatteavgiften avses täcka tiden den 19 februari taxeringsåret t.o.m. den 18 april året efter taxeringsåret. T.o.m. 1994 års taxering beräknas således kvarskatteavgift från den 19 februari taxeringsåret t.o.m. den 18 april året efter taxeringsåret och respitränta för tiden därefter.

Fr.o.m. 1995 års taxering får en skattskyldig genom den ändring som gjordes i 27 ä 3 mom. UBL kvarskatteavgiften beräknad endast t.o.m. den 18 september taxeringsåret om han betalar den-kvarstående skatten senast vid detta datum. Någon följdändring gjordes emellertid intei 32 & UBL, vilket innebär att varken kvarskatteavgift eller respitränta beräknas för tiden den 19 september taxeringsåret t.o.m. den 18 april efterföljande år. Detta missförhållande bör rättas till. Vi föreslår därför att ett tillägg görs i 32 & UBL om att ränta skall tas ut fr.o.m. den 19 september taxeringsåret om hela den kvarstående skatten inklusive eventuell kvarskatteavgift har betalats senast den 18 september samma år.

Om den ändrade debiteringen däremot leder till att skatt skall betalas tillbaka till den skattskyldige, framgår det inte klart av lagtexten hur ränta skall beräknas på det belopp som skall återbetalas. Återbetalning av skatt kan bli aktuell om omräkningen leder till högre överskjutande skatt än som tidigare beräknats eller om överskjutande skatt uppkommer i stället för kvarstående skatt. Vidare kan det bli aktuellt med återbetalning i de fall den skattskyldige gjort en inbetalning av kvarstående skatt och skatten därefter sätts ned.

När det gäller återbetalning av preliminär skatt har hittills ö-skatteränta enligt 69 5 1 mom. UBL beräknats t.o.m. taxeringsåret. För tid som infaller därefter har restitutionsränta enligt 69 ä 2 mom. UBL beräknats.

Genom den ändring som gjordes i 69 5 1 mom. UBL genom SFS 1992:1661 kommer ö—skatteränta att beräknas endast t.o.m. den 31 augusti taxeringsåret när den förenklade deklarationen har använts. Eftersom 69 5 2 mom. UBL inte ändrades samtidigt kommer varken ö- skatteränta eller restitutionsränta att beräknas för tiden den 1 september -

den 31 december taxeringsåret. Även här bör ändring göras. 1 69 ä 2 mom. UBL bör införas en bestämmelse om att ränta skall beräknas från utgången av augusti taxeringsåret om debiteringen av den slutliga skatten har skett senast vid denna tidpunkt.

Ytterligare en olägenhet kan uppstå om en skattskyldig vid 1995 års taxering betalar in sin kvarstående skatt redan den 18 september taxeringsåret mot en lägre kvarskatteavgift och den kvarstående skatten sedan sätts ned. På grund av den lydelse 69 ä 2 mom. andra stycket UBL har kommer restitutionsränta på den kvarstående skatt som återbetalas att beräknas först fr.o.m. utgången av april året efter taxeringsåret. En ändring fordras därför i 69 ä 2 mom. UBL med innebörd att om hela den kvarstående skatten inklusive eventuell kvarskatteavgift har betalats senast den 18 september under taxeringsåret, skatten skall anses betald under nämnda uppbördsmånad.

Förslagen föranleder således ändringar i 32 å och 69 ä 2 mom. andra stycket UBL.

Hänvisningar till S5-2

5.3. Justering av reglerna om skatteavdrag för betalning av kvarstående skatt

Regeringens förslag: Skatteavdrag för betalning av kvarstående skatt skall kunna göras också från vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring.

Skälen för regeringens förslag: Vid utbetalning av kontant ersättning för arbete skall den som betalar ut ersättningen göra avdrag för betalning av mottagarens preliminära skatt, s.k. skatteavdrag (39 ä 1 mom. UBL). Med ersättning för arbete likställs enligt 3 5 2 mom. UBL bl.a. inkomst som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 & kommunalskattelagen(1928:370, KL). Det innebär att skatteavdrag skall göras från bl.a. vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om mottagaren är skyldig att betala kvarstående skatt åligger det utbetalaren att göra avdrag också för sådan skatt i det fall mottagaren har sin huvudsakliga inkomst av arbete från utbetalaren. Avdrag för kvarstående skatt skall dock inte göras från bl.a. sådan ersättning som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 & KL, om inte skattemyndigheten har beslutat att avdrag skall göras eller mottagaren begär det (39 5 1 a mom. UBL).

4 Riksdagen 1993/94. ] saml. Nr 152

Skatteavdrag för betalning av kvarstående skatt skall alltså i regel inte göras från vårdbidrag.

Reglerna om att skatteavdrag i regel inte skall göras från vårdbidrag för betalning av kvarstående skatt infördes i samband med den s.k. F- skattereformen (prop. l991/92:112. bet. 1991/92:SkU29, rskr. 1991/92z292, SFS l992z680 m.fl.) som trädde i kraft den ljanuari 1993. Den nya regeln innebär att samtliga ersättningar som avses i punkt 12 av anvisningarna till 325 KL med undantag av korttidsstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd skall behandlas på samma sätt. Enligt de äldre bestämmelserna skulle avdrag för betalning av kvarstående skatt göras också från vårdbidrag. De äldre bestämmelserna gällde fram till den 1 april 1993.

Tillämpningen av de nya reglerna har, när det gäller vårdbidraget, visat sig medföra administrativa problem beroende på att vårdbidraget ofta

betalas ut tillsammans med annan ersättning från vilken skatteavdrag för . betalning av kvarstående skatt skall göras, t.ex. förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Den närmast till hands liggande lösningen är att återgå till den gamla ordningen och låta utbetalaren göra sådant skatteavdrag även från vårdbidraget. Regeringen har inhämtat att en sådan lösning också förordas av RSV och Riksförsäkringsverket. Med hänsyn härtill och eftersom en sådan ordning måste anses vara till fördel också för dem som har påförts kvarstående skatt föreslår regeringen att skatteavdrag skall få göras från vårdbidrag för betalning av kvarstående skatt. Vårt förslag föranleder en ändring i 39 5 1 a mom. UBL.

6. Återföring av egenavgifter som fallit bort m.m. PTOP- 1993/941152

Regeringens förslag: Begreppen avkortning och avskrivning mönstras ut ur de lagrum på inkomstskattens område där de fortfarande förekommer.

Det förhållandet att indrivningen avbryts beträffande ett belopp för vilket avdrag medgetts skall inte medföra att beloppet återförs till beskattning.

Skälen för regeringens förslag: Genom följdlagstiftning till lagen (1993z89l) om indrivning av statliga fordringar m.m., som trädde i kraft den 1 januari 1994, mönstrades begreppen avkortning och avskrivning ut ur UBL och ett stort antal andra författningar.

Med avkortning avsågs att ett belopp för vilket betalningsskyldigheten fallit bort, t.ex. på grund av att en debitering satts ned eller undanröjts, avfördes ur kronofogdemyndighetens räkenskaper. Med dagens redovis- ningssystem behövs inte längre något formellt beslut eller någon särskild term för denna registreringsåtgärd.

Med avskrivning avsågs att ett belopp som lämnats till kronofogdemyn— digheten för indrivning avfördes från aktiv indrivning för att därefter endast bevakas mot t.ex. fordringar på återbetalning av skatt. Betal— ningsskyldigheten för beloppet påverkades inte av avskrivningsbeslutet och beloppet skulle åter uppdebiteras bland aktuella fordringar om det fanns anledning anta att det kunde tas ut.

Möjligheten att avskriva en fordran har i lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. ersatts av att kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Indrivningen skall återupptas om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt.

Enligt punkt 13 av anvisningarna till 22 å och punkt 12 a av anvis- ningarna till 32 & KL skall som intäkt av näringsverksamhet resp. tjänst tas upp restituerade, avskrivna eller avkortade egenavgifter för vilka avdrag medgetts. I 53 5 I mom. KL och 5 5 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta finns bestämmelser om skattskyldighet i Sverige för sådan inkomst. I 6 5 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) finns en motsvarande be- stämmelse i fråga om slutlig eller tillkommande skatt för vilken avdrag medgetts ett utländskt bolag vid tidigare års taxeringar. I 19 & KL, i dess lydelse enligt prop. 1993/94:99, finns en bestämmelse av motsvaran- de innebörd som tar sikte på mervärdesskatt för vilken avdrag medgetts vid inkomsttaxeringen. En motsvarande bestämmelse finns i dag i lagen (1968z430) om mervärdeskatt.

I likhet med vad som redan gjorts på andm håll i lagstiftningen bör begreppen avkomling och avskrivning nu mönstras ut ur de nämnda lagrummen. Inte heller i dessa behövs någon särskild term som ersätter avkortning. En särskild fråga är om avbrytande av indrivningen enligt bestämmelserna i lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. skall ha samma verkan i beskattningshänseende som avskrivning enligt äldre bestämmelser.

Under senare år har skillnaderna i kronofogdemyndighetens bevakning mellan aktuella och avskrivna fordringar utjämnats i flera avseenden. Utvecklingen har gått mot en mera aktiv bevakning även av avskrivna fordringar eller, enligt nuvarande terminologi, fordringar beträffande vilka indrivningen avbrutits. Detta har försvagat skälen för att återföra ett belopp till beskattning när indrivningen avbryts. Till saken hör att den skattskyldige inte regelmässigt underrättas om att indrivningen avbrutits. Det får anses klart otillfredsställande att den skattskyldige är skyldig att till beskattning ta upp en inkomst som han inte känner till. Med hänsyn till vad som nu har sagts anser vi att belopp beträffande vilka indriv- ningen har avbrutits i fortsättningen inte skall återföras till beskattning.

En bestämmelse om återföring av egenavgifter som har fallit bort, motsvarande vad som föreslås gälla fortsättningsvis enligt 53 5 1 mom. KL, bör vidare föras in i 6 5 1 mom. SIL.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1993/94:152: Avsnitt 7.4

7. Författningskommentarer

7.1. Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter

2kap. 25

Ändringen innebär att benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration".

105

Uppgift om utlännings nationalitet har betydelse endast i ett fåtal fall. Om en sådan uppgift skulle behövas kan den hämtas in från folkbokförings- registret. Skyldigheten i första stycket 1 att i självdeklaration beträffande utlänning uppge nationalitet har därför slopats.

135

Ändringen innebär att benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration".

175

I ett nytt andm stycke har intagits bestämmelser om att den som yrkar uppskovsavdrag enligt lagen om uppskovsavdrag vid byte av bostad skall lämna uppgift om beteckning på sådan ersättningsbostad som avses i 11 & nämnda lag. Om ersättningsbostaden är en sådan bostad som innehas av medlem i bostadsrättsförening eller bostadsförening eller av delägare i bostadsaktiebolag, skall uppgift även lämnas om bostadsrättsföreningens, bostadsföreningens resp. bostadsaktiebolagets namn och organisations-' nummer. För det fall ersättningsbostaden förvärvas först året efter det år avyttringen av den ursprungliga bostaden skett, skall uppgift i stället lämnas i nästa års självdeklaration.

Bestämmelserna i förutvarande andra stycket om uppgiftsskyldighet för skattskyldig som vid årets slut äger en sådan ersättningsbostad som avses i lagen om uppskovsavdrag vid byte av bostad har slopats. Däremot skall, enligt tredje stycket, uppgifter även fortsättningsvis lämnas när äganderätten till en ersättningsbostad under beskattningsåret övergått till annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva. I dessa fall skall - utöver uppgift om uppskovsavdrag och den nye ägarens namn och person- eller organisationsnummer - den tidigare ägaren numera även lämna uppgift om ersättningsbostadens beteckning och i förekommande

fall bostadsrättsförenings resp. bostadsaktiebolags namn och or- ganisationsnummer. Beträffande äganderättens övergång med anledning av bodelning förelåg tidigare uppgiftsskyldighet endast när bodelningen skett med anledning av makes eller sambos död. Denna begränsning är inte meningsfull, eftersom bodelning inte heller i andra fall utlöser reavinstbeskattning. Begränsningen till makes eller sambos död har därför slopats.

255

Ändringen innebär att benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration".

285

Benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration". Vidare har deklarationstidpunkten den 15 februari taxeringsåret slopats. I fortsättningen skall alla som skall lämna särskild självdeklaration utan föreläggande göra detta senast den 31 mars taxeringsåret. Undantag gäller dock även fortsättningsvis för den som skall lämna särskild självdeklaration enbart på grund av att han inte fått en förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april taxeringsåret. Särskild självdeklaration skall i sådant fall lämnas senast den 2 maj taxeringsåret. En likadan undantagsregel har nu införts också för deklarationsskyldig som skall lämna särskild självdeklaration enbart på grund av att han inte varit bosatt i Sverige under hela beskatt— ningsåret. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts.

335

Paragrafen, som behandlar s.k. byråanstånd, har justerats med anledning av den ändrade deklarationstidpunkten i 28 5. Detta har även fått till följd att kretsen deklarationsskyldiga, för vilka byråanstånd får lämnas, har utvidgats till att omfatta även dem som tidigare skulle lämna allmän självdeklaration senast den 15 februari taxeringsåret. Dessa är främst bokföringsskyldiga med brutet räkenskapsår, företagsledare eller delägare i fåmansföretag, närstående till företagsledare i fåmar'rsföretag i vissa fall samt de som redovisar mervärdesskatt i självdeklarationen.

3 kap. 34 5

Första stycket har justerats på grund av att betalningslagen har upphävts. Bestämmelser om att utländska värdepapper skall deponeras eller kontoföras hos valutahandlare eller värdepappersinstitut finns i 27 a &.

375

Endast redaktionella ändringar har företagits.

7.2. Uppbördslagen

IOå

Bestämmelsen i femte stycket g om att preliminär skatt inte skall utgå för sådan utdelning som avses i punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till 22 & KL eller 3 5 1 mom. tredje stycket SIL har slopats. Bestämmelsen behövs inte längre eftersom utskiftning från aktiebolag numera tas om hand inom reavinstsystemet. De aktuella lagrummen i kommunal- skattelagen och lagen om statlig inkomstskatt har upphört att gälla (SFS 1993: 1541 resp. 1993: 1544).

27 ä 3 mom.

Av första stycket framgår att kvarskatteavgift motsvarande 60 % av Statslåneräntan tas ut på den del av underlaget som återstår sedan sådan del av den preliminära skatten som har betalats senast den 3 maj och som skall föranleda en kvarskatteavgift på 20 % av statslåneräntan frånräk- nats. Ett förtydligande av detta har gjorts. För att en kvarskatteavgift på 60 % skall tas ut måste hela den kvarstående skatten vara betald senast den 18 september (se avsnitt 5.1). Att även eventuell kvarskatteavgift också måste ha betalats senast den 18 september framgår av sista stycket i momentet. Ändras debitering eller gottskrivning enligt 27 5 2 mom. eller debiteras tillkommande skatt skall enligt tredje stycket en ny beräkning av kvarskatteavgiften göras. Därvid skall avgiften bestämmas till belopp som skulle ha utgått om beräkningen gjorts vid den årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt. Detta innebär således att i det fall hela den kvarstående skatten har betalats senast den 18 september taxeringsåret den lägre kvarskatteavgiften skall tillämpas vid omdebite- ring eller debitering av tillkommande skatt.

325

Tillägget i andra stycket gör det möjligt att ta ut respitränta från och med den 19 september taxeringsåret i de fall hela den kvarstående skatten inklusive eventuell kvarskatteavgift har betalats senast den 18 september samma år.

38aå

Ändringen innebär att benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration".

39 5 1 a mom.

Genom tillägget i andm stycket skall sådan arbetsgivare som avses i första stycket göra skatteavdrag för betalning av mottagarens kvarstående skatt också från vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring om inte mottagaren visar upp ett intyg från en annan arbetsgivare att denne. gör ett sådant avdrag.

45 & 2 mom.

Ändringen innebär att benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration".

49 ä 4 mom.

Ändringen i första stycket innebär endast att hänvisningen till 32 5 första stycket fjärde meningen utgår eftersom bestämmelsen inte längre behövs. Den var nödvändig när räntesatsen för visst kalenderår bestämdes av Riksbankens diskonto vid utgången av december året innan. Numera är det den statslåneränta som gällde vid utgången av november året innan som är avgörande för räntesatsens storlek. Räntesatsen är alltså känd i god tid före det nya kalenderårets ingång.

69 ä 2 mom.

I första stycket har tredje meningen utgått eftersom bestämmelsen inte längre behövs. Den var nödvändig när räntesatsen för visst kalenderår bestämdes av Riksbankens diskonto vid utgången av december året innan. Numera är det den statslåneränta som gällde vid utgången av november året innan som är avgörande för räntesatsens storlek. Räntesatsen är alltså känd i god tid före det nya kalenderårets ingång.

Ändringen i andm stycket första att—satsen gör det möjligt att beräkna PTOP- 1993/942152 restitutionsränta redan från utgången av augusti taxeringsåret i de fall den slutliga skatten har debiterats senast vid denna tidpunkt.

Tillägget i andm att-satsen innebär att om hela den kvarstående skatten inklusive eventuell kvarskatteavgift har betalats senast den 18 september taxeringsåret skatten anses som betald under denna uppbördsmånad.

Anvisningar till 45 5

Ändringen i punkt 3 innebär att benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration".

Hänvisningar till S7-2

7.3. Lag om ändring i" uppbördslagen

Ändringen innebär att benämningen "allmän självdeklaration" i punkt 10 bytts ut mot "särskild självdeklaration"

27b5

Ändringen avser rättelse av en felaktig hänvisning.

7.4. Täxeringslagen

4 kap. 2 5

Enligt nuvarande bestämmelser i paragrafen skall taxeringsbeslut fattas före utgången av november taxeringsåret." Under november får skattemyndigheten dock inte till den skattskyldiges nackdel fatta grundläggande beslut om taxering, omprövningsbeslut eller besluta om skattetillägg. '

I det nya förenklade deklarationsf'orfarandet skall, enligt 2 kap. 28 & LSK, förenklad självdeklaration lämnas senast den 2 maj taxeringsåret. I samband med att de nya bestämmelserna infördes ändrades även tiden för utsändande av slutskattesedel. Enligt 35 & UBL skall skattsedel på slutlig skatt översändas till den skattskyldige senast den 31 augusti taxeringsåret om grundläggande beslut om årlig taxering fattats senast den 15 augusti på grundval av förenklad självdeklaration. I övriga fall

skall slutskattesedel även fortsättningsvis översändas till den skattskyldige senast den 15 december taxeringsåret.

För att paragrafen bättre skall harmoniera med bestämmelserna i UBL och LSK har bestämmelserna i andra stycket begränsats. I de fall ett grundläggande beslut om årlig taxering på grundval av förenklad självdeklaration fattats senast den 15 augusti taxeringsåret och slut- skattesedel därför sänts ut till den skattskyldige senast den 31 augusti skall förbudet i andra stycket att under november taxeringsåret fatta beslut till den skattskyldiges nackdel inte gälla. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

55

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att skattemyndigheten inte skall ta upp viss inkomst till beskattning om den skattskyldige gör sannolikt att det efter utgången av viss dag kommer att finnas förutsättningar för frikallelse från skattskyldighet på grund av utlandsvistelse. Be- stämmelserna har kompletterats med anledning av det nya dek- larationsförfarandet. Skattskyldig för vilken grundläggande beslut om årlig taxering fattas senast den 15 augusti taxeringsåret skall göra sannolikt att förutsättningama kommer att finnas efter denna tidpunkt. För övriga skattskyldiga är bestämmelserna oförändrade.

5 kap. 5 &

Ändringen innebär att benämningen "allmän självdeklaration" har bytts ut mot "särskild självdeklaration".

7.5 Kommunalskattelagen 53 å ] mom.

Ändringen innebär i sak att egenavgifter beträffande vilka indrivningen avbrutits, och för vilka avdrag medgetts vid inkomsttaxeringen, inte skall utgöra skattepliktig inkomst vid inkomsttaxeringen. Skälen för detta har angetts i den allmänna motiveringen (se avsnitt 6). Begreppet avskriv- ning, som i dag motsvaras av att kronofogdemyndigheten beslutat avbryta indrivningen och som redan tidigare har mönstrats ut ur lagstiftningen på uppbörds- och indrivningsomrädet, kan således tas bort utan att ersättas med något nytt. Ändringen innebär vidare att begreppet avkortning inte längre används. Även detta begrepp har tidigare utmönstrats på uppbörds- och indrivningsområdet och har i lagtexten ersatts med orden "fallit bort". Hittillsvarande ordning skall fortfarande gälla i fråga om belopp för vilket betalningsskyldigheten har fallit bort, oberoende av om

beloppet är betalt eller inte. Det har inte ansetts nödvändigt att särskilt nämna det fall att det belopp som fallit bort redan är betalt, dvs. att återbetalning (restitution) skall göras.

Anvisningar till 22 &

Ändringen har samma innebörd som ändringen i 53 ä 1 mom.

till 32 &

Ändringen har samma innebörd som ändringen i 53 ä 1 mom.

Hänvisningar till S7-4

7.6. Lagen om ändring i kommunalskattelagen

195

Denna bestämmelse, i vilken temrinologin redan föreslagits anpassas till vad som gäller på uppbörds- och indrivningsomrädet, avser mervärdes- skatt för vilken avdrag har medgetts vid inkomsttaxeringen. Ändringen hari sak samma innebörd som ändringen i 53 ä 1 mom. KL, dvs. belopp beträffande vilket indrivningen avbrutits skall inte längre återföras till beskattning och det fall att återbetalning skall ske anges inte särskilt.

7.7 lagen om statlig inkomstskatt

65 I mom.

Tillägget under a) motsvarar vad som föreskrivs i 53 ä 1 mom. KL i dess nya lydelse i fråga om fysiska personers skattskyldighet för återfört avdrag för egenavgifter. Ändringen under 0) har samma innebörd som ändringen i 53 ä 1 mom. KL men gäller i detta fäll slutlig eller tillkommande skatt för vilken avdrag medgetts ett utländskt bolag vid tidigare års taxeringar.

7.8 Lagen om ändring i skatteregisterlagen7 5 I punkten 7 har benämningen "allmän självdeklaration" bytts ut mot "särskild självdeklaration". Vidare har punkt 23 justerats med anledning av ändringen i 2 kap. 17 & LSK, så att samma typ av uppgifter även

fortsättningsvis skall få registreras i det centrala skatteregistret oavsett på vilket sätt bostaden överlåtits.

7.9. Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

55

Ändringen har samma innebörd som ändringen i 53 5 1 mom. KL.

Remitterade lagförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om självdeklaration

och kontrolluppgifterl

dels att i 2 kap. 2, 13 och 25 55 samt rubriken närmast före 2 kap. 13 & orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild själv-

deklaration " ,

dels att 2 kap. 10, 17, 28 och 33 55 samt 3 kap. 34 och 37 55 skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 10 52 En självdeklaration skall innehålla uppgifter om

1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisations- nummer, postadress och hemorts- kommun, beträffande utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk person det land, där styrel- sen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig som bara under någon del av beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid som

1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisations- nummer, postadress och hemorts- kommun, beträffande utländsk juridisk person det land, där styrel- sen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig som bara under någon del av beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid som han haft bostad här,

han haft bostad här, 2. de intäkter och avdrag som är att hänföra till varje inkomstslag,

3. de allmänna avdrag som den skattskyldige yrkar fä vid taxeringen,

4. den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskatt- ningsåret, om den beskattningsbara förmögenheten uppgår till skatteplik- tigt belopp. dock endast om och i den mån han är skattskyldig för förmögenhet.

En självdeklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som för särskilda fall föreskrivs i 16-24 55 eller som behövs för beräkning av pensionsgnmdande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäk— ring, fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader eller expansionsmedelsskatt enligt lagen (1993:1537) om expansionsmedel.

Om en skattskyldig skall taxeras för barns eller någon annans förmögenhet, skall uppgift lämnas även om sådan förmögenhet.

Bilaga 1

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

17 ?

Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat fast eller lös egendom eller betalat eller överlåtit lån i utländsk valuta, skall han i självdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för att beräkna skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller, om den skattskyldige under beskattningsåret överfört eller upplåtit egendom under sådana förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 25 ä 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall jämställas med avyttring av fastighet. Kan intäktens totala belopp inte fastställas på gnmd av att den är beroende av viss framtida händelse, skall uppgift lämnas om detta i

självdeklarationen.

Den som vid beskattningsårets utgång äger en sådan ersättnings- bostad som avses i lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad skall i självdek- larationen lämna uppgift om

1. storleken på det belopp som enligt 10 & närrmda lag skall dras ifrån omkostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras och

2. ersättningsbostadens beteck- ning samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 å andra meningen lagen om upp- skovsavdrag vid byte av bostad, föreningens eller bolagets or- ganisationsnummer och namn.

Har äganderätten till en ersätt- ningsbostad under beskattningsåret övergått till annan genom arv,

Den som yrkar uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad skall i självdeklarationen lämna uppgift om beteckning på sådan ersättningsbostad som avses i 11 & nämnda lag. Om ersättningsbo- staden utgörs av bostad som avses i 11 & andm meningen nämnda lag, skall uppgift lämnas även om föreningens eller bolagets or- ganisationsnummer och namn. Om ersättningsbostad förvärvas först nästkommande år, skall uppgift i stället lämnas i självdeklarationen för det året.

Har äganderätten till en sådan ersättningsbostad som avses i and- ra stycket under beskattningsåret övergått till annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva skall i självdeklarationen lämnas uppgift om

]. storleken på det belopp som enligt 10 & nämnda lag skall dras ifrån omkostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras,

2. ersättningsbostadens beteck- ning samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i andm stycket andra meningen, före— ningens eller bolagets or- ganisationsnummer och namn samt

3. den nye ägarens namn, adress och person- eller organisations- nummer.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

testamente, bodelning med anled- ning av makes eller sambos död eller gåva skall i självdeklarationen lämnas sådan uppgift som avses i andra stycket 1 samt uppgift om den nye ägarens namn, adress och personnummer.

Föreslagen lydelse

28 54

Allmän självdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, skall, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, lämnas senast den 15 februari under taxe—

ringsåret. Följande deklarationsskyldiga får lämna allmän självdeklaration

senast den 31 mars under taxe- ringsåret, nämligen

I . staten, landsting, kommun och annan dylik menighet,

2. den som året före taxe- ringsåret varit bolq'öringsskyldig enligt bokföringslagen(1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbolgföringslagen (1979:141 ), om räkenskapsåret slutat senare än den 31 augusti året före taxeringsåret,

3. delägare i handelsbolag eller rederi om vid 2 angivna förutsätt- ningar föreligger beträfande bola- get eller rederiet,

4. person, som skall beskattas tillsammans med person som avses vid 2 eller 3 enligt bestämmelser som gäller för gift skattskyldig,

5. hemmavamnde barn under ]8 år till deklamtionsskyldig som avses vid 2, 3 eller 4.

Deklarationsskyldig som skall lämna allmän självdeklaration enbart på grund av att han inte fått förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april under taxeringsåret skall lämna deklarationen senast den 2 maj taxeringsåret.

Förenklad självdeklaration skall lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret.

Särskild självdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, skall, om inte annat följer av tredje stycket, lämnas senast den 31 mars under taxeringsåret.

Deklarationsskyldig som skall lämna särskild självdeklaration enbart på gnmd av att han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret eller inte fått förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april under taxeringsåret skall lämna deklarationen senast den 2

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Förenklad självdeklaration skall lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret.

Föreslagen lydelse

maj taxeringsåret.

33 55

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder dek- larationsskyldiga med att upprätta självdeklaration, kan för sådana deklarationsskyldiga som avses i 28 & andm stycket efter ansökan få tillstånd att enligt tidsplan lämna deklarationer under tiden den 1 april - den 15 juni under taxe— ringsåret. Vid ansökningshand- lingen skall fogas förteckning över de deklarationsskyldiga. Om till- ståndet medges, skall den som är upptagen i förteckningen anses ha fått anstånd med att lämna dek— larationen till den dag då deklara- tion senast får lämnas enligt tids- planen.

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder dek- larationsskyldiga med att upprätta självdeklaration, kan för sådana deklarationsskyldiga som skall lämna särskild självdeklaration enligt 13 5 första stycket 1—5 efter ansökan få tillstånd att enligt tids- plan lämna deklarationer under tiden den 1 april - den 15 juni under taxeringsåret. Vid ansök- ningshandlingen skall fogas för- teckning över de deklarations- skyldiga. Om tillståndet medges, skall den som är upptagen i för- teckningen anses ha fått anstånd med att lämna deklarationen till den dag då deklaration senast får lämnas enligt tidsplanen.

Ansökan enligt första stycket görs hos och prövas av skattemyn— digheten i det län inom vilken sökanden utövar sin näringsverksamhet.

3 kap. 34 56

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall valutahandlare eller värdepappersinstitut hos vilken utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs enligt bestämmelserna i lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m. eller, om en annan valutahandlare eller värdepappersinstitut förmedlat försäljning av värdepapperet, den valutahandlaren eller värdepappers— institutet lämna kontrolluppgift för namngiven person. Kontroll— uppgiften skall avse det antal och de slag av värdepapper som av— yttrats samt det erhållna beloppet.

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall valutahandlare eller värdepappersinstitut hos vilken utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs eller, om en annan va- lutahandlare eller värdepappersin- stitut förmedlat försäljning av

värdepapperet, den valutahandlaren .

eller värdepappersinstitutet lämna kontrolluppgift för namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse det antal och de slag av vär- depapper som avyttrats samt det erhållna beloppet.

Efter föreläggande av Riksskatteverket skall kontrolluppgift enligt första stycket lämnas också i fråga om ej namngivna personer. Sådant föreläggande får efter Riksskatteverkets bestämmande utfärdas av skatte-

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

myndigheten i det län där den uppgiftsskyldige har sitt säte eller driver verksamhet.

37 57

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall kontrolluppgift om utbetalning av ersättning för arbete lämnas till den som innehar enbart en F-skattesedel eller innehar både en F-skattesedel och en A—skatte- sedel och skriftligen åberopat F-skattesedeln. Kontrolluppgiften skall avse utbetalt belopp.

Efter föreläggande av skattemyn- digheten skall kontrolluppgift läm- nas av den som betalt ut ersättning för arbete till den som innehar enbart en F-skattesedel eller inne- har både en F-skattesedel och en A—skattesedel och skriftligen åbero- pat F-skattesedeln. Kontrolluppgif— ten skall lämnas för den som tagit emot ersättningen och avse ut- betalt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med 1995 års taxering. De nya föreskrifterna i 3 kap. 34 & tillämpas dock från och med ikraftträdandet.

I Senaste lydelse av

2 kap. 13 & 1992:1659 2 kap. 25 5 1993:1653. Senaste lydelse 1993:1563. Senaste lydelse 1993:1472. Senaste lydelse 1992:1659. Senaste lydelse 1990:ll36. Senaste lydelse 199111002. Senaste lydelse l992:681.

QOMÖUN

' 1.2 Förslag till lag om ändring i uppbördslagen (l953:272) PrOP- 1993/942152 Bilaga ]

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (l953:272)1 dels att i 38 a 5, 45 9 2 mom. och punkt 3 av anvisningarna till 45 & orden ”allmän självdeklaration" skall bytas ut mot "särskild självdeklara- tion", delsatt 10 9, 27 93mom., 32 5, 39 & 1amom.,4954mom. och 69 5 2 mom. skall ha följande lydelse.

Nuvarande bdelse Föreslagen lydelse

10 52

Preliminär A—skatt skall beräknas på ersättningar för ökade lev- nadskostnader, som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i punkt 3 av anvisningarna till 33 & kommunalskattelagen (1928:370) och för vilken rätten till avdrag för kostnaderna vid mottagarens inkomsttaxering anges i nämnda punkt, endast till den del ersättningarna överstiger de schablon- belopp som anges i nämnda lagrum eller, såvitt gäller kostnad för logi, den faktiska utgiften.

På ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa för vilken rätten till avdrag för kostnaderna vid mottagarens inkomsttaxering anges i punkt 3 a av anvisningarna till 33 & kommunal- skattelagen skall preliminär A-skatt beräknas endast till den del ersätt- ningen överstiger de schablonbelopp som anges i nämnda lagrum. I den mån ersättning för ökade levnadskostnader under tjänsteresa utgår för längre tid än två år på en och samma ort skall dock preliminär A—skatt beräknas på hela ersättningen såvida inte skattemyndigheten på ansökan av den som betalar ut ersättningen beslutar att vad som sägs i första meningen i detta stycke skall gälla även för viss längre tid än två år.

I fråga om ersättning för resa med egen bil i tjänsten gäller att preliminär A-skatt beräknas på ersättningen endast till den del den överstiger det i punkt 3 c av anvisningarna till 33 & kommunal- skattelagen angivna beloppet.

Beträffande annan skattepliktig ersättning för kostnader som är förenade med tjänsten beräknas preliminär A—skatt endast om det är uppenbart att ersättningen avser kostnader som inte är avdragsgilla vid mottagarens inkomsttaxering eller att den överstiger avdragsgillt belopp. I sådant nu beräknas skatten på hela ersättningen respektive den del av ersättningen som överstiger det avdragsgilla beloppet.

Preliminär A-skatt skall inte utgå för:

a) familjebidrag till den som tjänstgör inom totalförsvaret;

b) ränta eller utdelning som tillkommer en annan juridisk person än svenskt dödsbo eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige;

c) ränta eller utdelning som enligt dubbelbeskattningsavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige;

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

(1) ränta på förfogarkonto som avses i 3 kap. 57 5 lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, om räntan inte uppgår till 1 000 kronor;

e) ränta på konto för klientmedel; 0 ränta som ingår i belopp som redovisats enligt 3 kap. 22 & sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter;

g) utdelning som avses i punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till 22 & kommunalskattelagen eller 3 g 1 mom. tredje stycket lagen (194 7:5 76) om statlig inkomstskatt;

h) ersättning till en och samma idrottsutövare från en sådan ideell föreningsomavsesi7 åSmom. lagen (1947:576) om statlig in- komstskatt och som har till huvud- sakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbelopp enligt lagen (l962:381) om allmän försäkring; eller

OFormånavfriresainomriket i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller ersättning för kost- nad för sådan resa.

g) ersättning till en och samma idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 55 mom. lagen (1947:576) om statlig in- komstskatt och som har till huvud- sakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring; eller

h) förmån av fri resa inom riket i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller ersättning för kost- nad för sådan resa.

275

3 mom3 Överstiger skattskyl- digs slutliga skatt, efter avdrag för överskjutande ingående mervärdes— skatt, den preliminära skatt som han har betalat senast den 18 feb- ruari året efter inkomståret och vad som skall gottskrivas honom enligt 2 mom. första stycket 1, 2, 5 eller 6 eller andra stycket samma mo- ment, skall den skattskyldige betala en avgift (kvarskatteavgift) på det överskjutande beloppet. Kvarskatteavgift tas ut med en procentsats motsvarande 20 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november in- komståret på det överskjutande beloppet till den del det har täckts av preliminär skatt som har be- talats senast den 3 maj året efter inkomståret och med en procent- sats motsvarande 125 procent av

3 mom. Överstiger skattskyl- digs slutliga skatt, efter avdrag för överskjutande ingående mervärdes- skatt, den preliminära skatt som han har betalat senast den 18 feb- ruari året efter inkomståret och vad som skall gottskrivas honom enligt 2 mom. första stycket 1, 2, 5 eller 6 eller andra stycket samma mo- ment, skall den skattskyldige betala en avgift (kvarskatteavgift) på det överskjutande beloppet. Kvarskatteavgift tas ut med en procentsats motsvarande 20 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november in- komståret på det överskjutande beloppet till den del det har täckts av preliminär skatt som har be- talats senast den 3 maj året efter inkomståret och med en procent- sats motsvarande 125 procent av

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

statslåneräntan på resterande del. På kiarstående skatt, som uppkom- mer vid debitering av slutlig skatt senast den 31 augusti året efter inkomståret och som betalas senast den 18 september samma år, tas kvarskatteavgift ut med en procent- sats motsvarande 60 procent av statslåneräntan. Procentsatserna bestäms till tal med högst en deci- mal. Om särskild beräkning i vissa fall föreskrivs i 4 mom.

Föreslagen lydelse

statslåneräntan på resterande del. Om den slutliga skatten debiteras senast den 31 augusti året efter inkomståret och hela den kvar- stående skatten betalas senast den 18 september samma år, tas dock kvarskatteavgift på den resterande delen ut med en procentsats mot- svarande 60 procent av statslåne- räntan. Procentsatsema bestäms till tal med högst en decimal. Om sär- skild beräkning i vissa fall före- skrivs i 4 mom.

Avgift, i förekommande fall efter avdrag för ö—skatteränta, påförs inte om beloppet understiger 50 kronor. Vid beräkningen av avgiften gäller att i den slutliga skatten inte inräknas skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) eller förseningsavgift enligt fastig- hetstaxeringslagen (1979:1152) och att avgift inte skall beräknas på överskjutande belopp till den del det uppgår till högst 20 000 kronor och har betalats senast den 3 maj året efter inkomståret.

Ändras debitering eller gottskrivning enligt 27 5 2 mom. eller debiteras tillkommande skatt, görs ny beräkning av kvarskatteavgift. Avgiften bestäms därvid till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen gjorts vid den årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om kvarstående skatt och tillkommande skatt skall tillämpas på kvarskatteavgift om inte annat anges.

32 54

På tillkommande skatt skall skattskyldig betala ränta (respitränta). Räntebelopp som understiger femtio kronor påförs inte. Ränta beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående kalenderår. Vid beräkning av ränta för tid som infaller efter utgången av det år då skatten debiteras tillämpas dock den räntesats som gäller för debiteringsåret. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal.

Vid beräkning av respitränta gäller, att i den tillkommande skatten inte inräknas skattetillägg eller för- seningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) eller förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979: 1 152) och inte heller kvarskatteavgift och respitränta;

att ränta tas ut från och med den 19 april året näst efter taxe- ringsåret, dock att ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbetalts enligt 68 5 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall tas ut från utgången av den månad, då beloppet utbetalts;

att ränta tas ut från och med den I 9 september taxeringsåret om hela den kvarstående skatten betalts senast den 18 september samma år och i annat fall från och med den 19 april året näst efter taxe- ringsåret, dock att ränta på ö—skatteränta, restitutionsränta och

Bilaga 1

Nuvarande lydelse F äreslagen lydelse

samt skatt, som återbetalts enligt 68 5 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall tas ut från utgången av den månad, då beloppet utbetalts; samt

att ränta tas ut till och med den dag då skatten förfaller till betalning. Andras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta. Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på

respitränta.

39 5

1 a mom.5 Har en fysisk person, vilken har att vidkännas skatteavdrag för preliminär A-skatt att betala kvarstående skatt, som har debiterats året före det år skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren, om inte annat framgår av andra stycket, skyldig att vid utbetalning av ersättning för arbete göra skatteavdrag även för sådan skatt om arbetstagaren har sin huvudsakliga inkomst av arbete från honom. Detsamma gäller även den som betalar ut annan ersättning för arbete om skattemyndigheten har beslutat att avdrag för kvarstående skatt skall göras eller mottagaren begär det. En arbetsgivare är dock inte skyldig att göra avdrag för kvarstående skatt, om arbetet är avsett att pågå kortare tid än en vecka.

Avdrag för kvarstående skatt Avdrag för kvarstående skatt skall inte göras från sådan 'ersätt- ningsomavsesipunkt 12av anvisningarna till 32 & kommunal— skattelagen (1928:370) eller liv— ränta, om inte skattemyndigheten har beslutat att avdrag för kvar- stående skatt skall göras eller mottagaren begär det, och inte heller från ränta eller utdelning. Utgörs ersättningen av korttids— studiestöd eller särskilt vuxen- studiestöd skall dock avdrag för kvarstående skatt göras om inte mottagaren visar upp intyg från en annan arbetsgivare att denne gör ett sådant avdrag.

skall inte göras från sådan ersätt- ning som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 & kommunal- skattelagen (1928:370) eller liv- ränta, om inte skattemyndigheten har beslutat att avdrag för kvar- stående skatt skall göras eller mottagaren begär det, och inte heller från ränta eller utdelning. Utgörs ersättningen av vårdbidrag, korttidsstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd skall dock avdrag för kvarstående skatt göras om inte mottagaren visar upp intyg från en annan arbetsgivare att denne gör ett sådant avdrag.

För betalning av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren, om inte annat följer av 40 ä 2 mom. andra stycket, vid varje utbetalningstillfälle dra av ett belopp motsvarande så stor del av skatten som belöper på utbetalningstillfället med hänsyn till antalet utbetalningstillfällen före ingången av uppbördsmånaden april. Belopp, som dras av vid annat utbetalningstillfälle än det första, skall dock avrundas till närmast lägre hela antal kronor och återstoden dras av vid det första utbetal- ningstillfället.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag bortfaller.

6 Riksdagen 1993/94. [saml. Nr 152

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

495

4 mom.6 Den som har fått an- stånd enligt 1 eller 2 a mom. skall betala ränta (anståndsränta) för den del av anståndsbeloppet som skall betalas senast vid anståndstidens utgång. Vid räntebe- riikningen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 32 5 Första stycket.

4 mom. Den som har fått an- stånd enligt 1 eller 2 a morn. skall betala ränta (anståndsränta) för den del av anståndsbeloppet som skall betalas senast vid anståndstidens utgång. Vid räntebe- räkningen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 32 5 första stycket, dock med undantag av

färde meningen.

Anståndsränta tas ut från den dag, då beloppet skulle ha betalats om anstånd inte medgetts, till och med den dag, då anståndstiden gått ut eller, om beloppet betalats dessförinnan, till och med den dag betalning skett.

Bilälls den skattskyldiges yrkande i omprövningsärendet av skattemyn- digheten eller bifaller domstol ett överklagande skall betald ränta återbetalas.

695

2 mom.7 På skatt, avgift och ränta, som återbetalas enligt 68 5 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som har innehållits med stöd av 68 5 4 mom. andra stycket, utgår ränta (restitu- tionsränta). Restitutionsränta beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående kalenderår. För tid som infaller efter utgången av det år då beslut om återbetal- ning fattas tillämpas dock den räntesats som gäller för det året. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal. Räntebelopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

2 mom. På skatt, avgift och ränta, som återbetalas enligt 68 5 2 mom. , och vid utbetalning av skatt eller ränta, som har innehållits med stöd av 68 5 4 mom. andra stycket, utgår ränta (restitu- tionsränta). Restitutionsränta beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående kalenderår. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal. Räntebelopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i övrigt, att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som preliminär skatt, och påbeloppsomavsesi2752 mom. första stycket 4, 5 eller 6 eller i andra stycket samma mom., från utgången av taxeringsåret och på annat belopp från utgången av den månad, då det har betalts;

att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som preliminär skatt, och på belopp som avses i 27 9 2 mom. första stycket 4, 5 eller 6 eller i andra stycket samma mom., från utgången av taxeringsåret, dock att räntan utgår från utgången av augusti samma år om debiteringen av den slutliga skatten

Bilaga 1

Nuvarande lydeLs'e

att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfallit till betalning, skatten anses som betald under nämnda uppbördsmånad;

F äreslagen lydelse

har skett senast vid denna tidpunkt, och på annat belopp från utgången av den månad, då det har betalts; att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfallit till betalning eller hela den kvarstående skatten har betalts senast den 18 september under taxeringsåret, skatten anses som betald under nämnda uppbörds- månader;

att, om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket betalda beloppet avräknas mot det eller de belopp som sist har betalts; samt

att ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas. Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att ränta inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändringsbeslutet hade beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige skyldig att återbetala vad han sålunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall också tillämpas på res- titutionsränta.

Om restitutionsränta i särskilda fall föreskrivs i 75 a & fjärde stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. De nya föreskrifterna i 27 ä 3 mom. och 32 & tillämpas första gången i fråga om slutlig och tillkommande skatt på grund av 1995 års taxering.

3. De nya föreskrifterna i 38 a 9, 45 5 2 mom. och punkt 3 av anvisningarna till 45 & tillämpas första gången i fråga om sådan särskild självdeklaration som skall lämnas vid 1995 års taxering.

4. De nya föreskriftema i 39 ä 1 a mom. tillämpas första gången i fråga om slutlig skatt på gnmd av 1994 års taxering.

5. Äldre föreskrifter i 49 g 4 mom. och 69 5 2 mom. tillämpas fortfarande i fråga om ändring av ränta som påförts eller utbetalats före ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 199197 Senaste lydelse av lagens rubrik l974z771 38 a 5 19921680

45 52 mom. 1992:1661 -

punkt 3 av anvisningarna till 45 5 1992:1661. 2 Senaste lydelse 1993:1516. 3 Senaste lydelse 1993:1547.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

4 Senaste lydelse 1993: 1546. 5 Senaste lydelse l992z680. 6 Senaste lydelse 19922624. 7 Senaste lydelse 1993:1546.

Föreslagen lydelse Prop. 1993/94:152

Bilaga 1

1.3 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen ( 1990:324 )

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)* dels att i 5 kap. 5 & orden "allmän självdeklaration" skall bytas ut mot

"särskild självdeklaration" ,

dels att 4 kap. 2 och 5 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap. 2 5 Skattemyndigheten skall varje taxeringsår lätta taxeringsbeslut före utgången av november på grundval av de uppgifter som lämnats enligt lagen ( 1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter samt vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap.

Under november taxeringsåret får skattemyndigheten dock inte till den skattskyldiges nackdel fatta grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut eller besluta om skattetillägg.

Under november taxeringsåret får Skattemyndigheten dock inte till den skattskyldiges nackdel fatta grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut eller besluta om skattetillägg om beslutet fattas på grundval av särskild självdeklaration. Detsamma gäller om beslutet fattas qier den 15 augusti på grundval av förenklad själwleklamtion.

55

Skattemyndigheten skall inte ta upp en inkomst till beskattning hos en skattskyldig, om han gör san- nolikt att det efter utgången av november taxeringsåret kommer att finnas förutsättningar för att han skall frikallas från skattskyldighet för inkomsten på grund av bestäm- melserna i 54 5 första stycket f kommunalskattelagen (1928: 370).

Skattemyndigheten skall inte ta upp en inkomst till beskattning hos en Skattskyldig för vilken grund- läggande beslut om årlig taxering fattas senast den 15 augusti taxe- ringsåret om han gör sannolikt att det efter denna tidpunkt kommer att finnas förutsättningar för att han skall frikallas från skattskyldighet för inkomsten på grund av bestäm- melserna i 54 5 första stycket f kommunalskattelagen (1928 : 370). I det fall grundläggande beslut fattas dier den 15 augusti gäller

motsvarande om den skattskyldige gör sannolikt att nämnda förutsätt- ningar kommer att finnas qier utgången av november taxe- ringsåret.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse ' Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med 1995 års taxering.

1 Senaste lydelse av 5 kap. 5 & l991:1902.

Bilaga 1

1.4 Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 53 ä 1 mom., punkt 13 av anvisningarna till 22 5 och punkt 12 a av anvisningarna till 32 & kommunalskattelagen (1928:370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

53 51

1 mm. Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 55 sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som förvärvats inom eller utom riket; samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till lästighet eller first driftställe här i riket;

för inkomst av näringsverksamhet som utgör intäkt när egendom som avses i 26 5 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus här i riket övergår till privatbostad eller avyttras;

för inkomst vid avyttring dels av aktier och andelar i andra svenska aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar än sådana som avses i 2 5 7 mom. lagen om statlig inkomstskatt, dels av konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstandelsbevis som utgetts av svenska aktiebolag, dels av sådana av svenska aktiebolag utfästa optionsrätter som avser rätt till nyteckning eller köp av aktie och blivit utfästa i förening med skuldebrev och dels optioner och terminer som avser något av nu nämnda finansiella instrument, om överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och hemvist här i riket eller stadigvarande vistats här;

för återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, för restituerade, avkortade eller avs/a'ivna egenav- gifter i den mån avdrag har med- getts för avgifterna samt för av- giftersomavsesi4652mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa hänför sig till närings- verksamhet;

för återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (1981z691) om socialavgifter, för egenavgifter som har fallit bort i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt föravgiftersomavsesi4652 mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa hänför sig till näringsverksamhet;

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

' Föreslagen lydelse

b) dödsbo: för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket. Anvisningar till 22 5 13.2 Till intäkt räknas avdrag för egenavgifter som har återförts enligt punkt 19 av anvisningarna till 23 5 samt - i den mån avdrag har medgetts för avgifterna vid beräkning av inkomsten av förvärvskällan - restituemde, av- kortade eller avskrivna egenav- gifter.

13. Till intäkt räknas avdrag för egenavgifter som har återförts enligt punkt 19 av anvisningarna till 23 5 samt - i den mån avdrag har medgetts för avgifterna vid beräkning av inkomsten av

förvärvskällan - egenavgifter som har fallit bort.

till 32 g

12 &.3 Till intäkt av tjänst räknas avdrag för egenavgifter som har återförts enligt punkt 7 av anvis- ningarna till 33 5 samt res- tituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter enligt lagen ( 1981:691 ) om socialavgifter, som inte utgör intäkt av näringsverk- samhet, och avgifter, som avses i 46 & 2 mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad de- bitering, allt i den mån avdrag har medgetts förlavgiftema.

12 a. Till intäkt av tjänst räknas avdrag för egenavgifter som har återförts enligt punkt 7 av anvis- ningarna till 33 5 samt egenav- gifter enligt lagen (l98l:69l) om socialavgifter, som har fallit bort och som inte utgör intäkt av nä- ringsverksamhet, och avgifter, som avses i 46 5 2 mom. första stycket 3 och som satts ned genom ändrad debitering, allt i den mån avdrag har medgetts för avgiftens.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse l991:585. 2 Senaste lydelse 19902650. 3 Senaste lydelse l990:650.

Bilaga 1

1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 19 & kommunalskattelagen (1928:370) i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:000) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

Nuvarande lydelse ' Föreslagen lylelse

19 51

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: vad som vid bodelning tillfallit make eller sambo eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gåva;

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100 kronor;

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (l962:381) om allmän försäkring, lagen ( 1954:243 ) om yrkesskadeförsäkring eller lagen ( 1976:380 ) om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst eller utgör föräldrapenning, Så ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild författning, som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring, som nyss sagts, till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (l977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen ( 1977:267 ) om krigsskadeersättning till sjömän om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på gnmd av annan försäkring, som icke tagits i samband med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av pension eller i form av livränta i den mån livräntan är skattepliktig enligt 32 ä 1 eller 2 mom., så ock ersättning som utgår på grund av trafikförsäkring eller annan ansvarighetsförsäkring eller på gnmd av anwarighetsförsäkring och avser förlorad inkomst av skatteplik- tig natur;

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen utgått på gnmd av kapitalförsäkring, samt belopp som arbetsgivare utan att försäkring har tecknats för anställdas räkning betalar ut och som motsvarar ersättning på gnmd av grupplivförsäkring, i den mån beloppet inte väsentligt överstiger vad som utgår för bafattningshavare i statens tjänst;

försäkringsersättning eller annan ersättning för skada på egendom, dock att skatteplikt föreligger dels i den mån ersättningen avser annan byggnad än privatbostad eller markanläggning, dels i den mån köpeskilling, som skulle ha influtit om den försäkrade eller skadade egendomen i stället hade sålts, hade varit att hänföra till intäkt av näringsverksamhet och

7 Riksdagen 1993/94. [ saml. Nr 152

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

dels i den mån ersättningen eljest motsvarar skattepliktig intäkt av eller avdragsgill omkostnad för näringsverksamhet;

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller olycksfällsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel, som utgått på grund av Skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat;

ersättning jämlikt lagen ( 1956:293 ) om ersättning åt smittbärare om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, som icke utgör vederlag vid avyttring av egendom, i den mån givaren enligt 20 5 eller punkt 5 av anvisningarna till 46 & icke är berättigad till avdrag för utgivet belopp;

stipendier för mottagarens utbildning;

stipendium som är avsett för andra ändamål och som inte utgår perio— diskt och inte utgör ersättning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning;

studiestöd enligt 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973:349) , intemat- bidrag, studielån och resekostnadsersättning enligt 6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regeringen eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i arbetsmark- nadsutbildning samt med dem i fråga om Sådant bidrag likställda, och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag;

introduktionsersätming enligt lagen ( 1992:1068 ) om introduktionser- sätming för flyktingar och vissa andra utlänningar; '

allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag, samt barnpension enligt lagen om allmän försäkring till den del pensionen för varje månad den aVser inte överstiger en tolftedel av fyrtio procent eller, vid pension efter båda föräldrarna, åttio procent, av basbeloppet den månad pensionen av- ser samt sådan i 17 kap. 2 5 lagen (l962:381) om allmän försäkring an- given livränta i form av efterlevandelivränta till barn enligt lagen ( 1954:243 ) om yrkesskadeförsäkring eller enligt annan i nämnda lagrum angiven författning till den del livräntan föranlett minskning av sådan del av hampension som inte är skattepliktig;

lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen (1958z295) om sjömansskatt;

kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av statsmedel;

handikappersättning enligt 9 kap. 2 och 3 55 lagen om allmän försäk- ring, sådan del av vårdbidrag enligt 9 kap. 4 och 4 a åå samma lag som utgör ersättning för merkostnader, ersättning för merutgifter för resor enligt 3 kap 7 a & samma lag, särskilt pensionstillägg enligt lagen (l990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av ett sjukt eller handikappat barn samt hemsjukvårdsbidrag och hem-

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vårdsbidrag, som utges av kommunala eller landstingskommunala medel till den vårdbehövande;

assistansersättning enligt lagen ( l993:389) om assistansersättning och ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen ( 1962z392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension;

kommunalt bostadstillägg till handikappade; bostadsbidrag som avses i lagen ( 1988:786 ) om bostadsbidrag och lagen ( 1993:737 ) om bostadsbidrag;

barn;

bidrag enligt lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn; . '

ersättning som fastställts av allmän domstol eller utgått av allmänna medel till den som - utan att det skett yrkesmässigt - inställt sig inför domstol eller annan myndighet, om ersättningen avser reseersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan;

förmån av fri resa till eller från anställningsintervju eller kostnads- ersättning för sådan resa till den del förmånen eller ersättningen avser resa inom riket och, såvitt gäller ersättningen, till den del den inte överstiger faktiska resekostnader och vid körning med egen bil inte överstiger det avdrag som medges för kostnader för resor med egen bil enligt den schablon som anges i punkt 4 av anvisningarna till 33 &;

hittelön samt ersättning till den som i särskilt fall räddat person eller egendom i fara eller bidragit till avslöjande eller gripaande av person som begått brott;

sedvanlig ersättning till den som lämnat organ, blod eller modersmjölk; tävlingsvinst som inte hänför sig till anställning eller uppdrag och som utgår i annan form än kontant eller därmed likställd ersättning, om vinsten avser minnesföremål eller värdet inte överstiger 0,03 basbelopp avrundat till närmaste hundratal kronor;

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till den del stiftelsen ej ägt andra medel för att lämna gottgörelsen än sådana för vil- ka avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen;

intäkter av försäljning av vilt växande bär och svampar samt kottar som den skattskyldige själv plockat till den del intäkterna under ett beskattningsår inte överstiger 5 000 kronor och inte kan hänföras till näringsverksamhet som utgör rörelse eller till lön eller liknande förmån;

ränta enligt 61 5 lagen ( 1941:416 ) om arvsskatt och gåvoskatt, 69 ä 1 och 2 mom., 69 a & tredje stycket eller 75 a & fjärde stycket upp- bördslagen (l953:272), 36 5 3 mom. lagen ( 1958:295 ) om sjömansskatt,

bidrag enligt lagen ( 1988:1463 ) om bidrag vid adoption av utländska

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 22 & tullagen (1973:670), 20 & lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, 5 kap. 13 5 lagen (1984: 1519) om punktskatter och prisregleringsavgiher, 40 5 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, 24 & lagen (1984:668) om upphörd av socialavgifter från arbetsgivare, 32 och 34 åå tullagen (198711065) eller 16 kap. 15 åmervärdesskattelagen (1994:000); ränta som enligt bestämmelserna i 3 kap. 23 ä 4 och 5 lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter inte redovisas i kontrolluppgift om sådan ränta för den skattskyldige under ett beskatt- ningsår sammanlagt inte uppgår till 500 kronor; vad som utgör utgående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:000).

Om mervärdesskatt ändå har räknats med vid inkomstredovis- ningen anses skatten, om den betalats till staten, som en sådan speciell skatt för vilken avdrag medges vid inkomsttaxeringen enligt denna lag. Till följd av detta utgör belopp som har dterbetalats eller fallit bort eller. beträfande. vilket indrivningen avbrutits, och för vilket avdrag medgetts vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid inkomsttaxeringen.

Om mervärdesskatt ändå har räknats med vid inkomstredovis- ningen anses skatten, om den betalats till staten, som en sådan speciell skatt för vilken avdrag medges vid inkomsttaxeringen enligt denna lag. Till följd av detta utgör belopp som har fallit bort. och för vilket avdrag medgetts vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid inkomsttaxeringen.

Beträffande ersättning som utfaller på grund av avtalsgruppsjukför- säkring gäller särskilda bestämmelser i 32 & 3 a mom. och punkt 12 av anvisningarna till 22 5.

1 Lydelse enligt prop. 1993/94:99 och sr=s 1993; 1523.

Bilaga 1

1.6 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1947:576 ) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 6 5 1 mom. lagen ( 1947:576 ) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande bdelse Föreslagen lydelse

6 &

] mom.1 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger, såframt ej annat föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 20 och 21 55 sägs:

a) fysisk person:

för tid under vilken han varit bosatt här i riket:

för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket; samt

för tid under vilken han ej varit bosatt här i riket:

för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast driftställe här i riket; '

för inkomst av näringsverksamhet som utgör intäkt när egendom som avses i 26 å och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus här i riket övergår till privatbostad eller avyttras;

för inkomst genom utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar;

för löpande inkomster som hänför sig till privatbostadsfastighet och privatbostad här i riket;

för Vinst vid avyttring av fastighet här i riket eller av egendom som avses i 26 g och som innefattar nyttjanderätt till ett" hus eller del av ett hus här i riket;

för vinst vid avyttring dels av aktier och andelar i andra svenska aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar än sådana som avses i 2 5 7 mom., dels av konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstan— delsbevis som utgivits av svenska aktiebolag, dels av sådana av svenska" aktiebolag utfästa optionsrätter som avser rätt till nyteckning eller köp av aktie och blivit utfästa i förening med skuldebrev och dels optioner och terminer som avser något av nu nämnda finansiella instrument, om överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo och hemvist här i riket eller stadigvarande vistats här;

för återfört avdrag för egenav— gifter enligt lagen (1981:691 ) om socialavgifter, för egenavgifter som har fallit bort i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt

för aigifter som avses i 46 ä 2

mom. första stycket 3 kommunal— skattelagen (1928:370) och som har satts ned genom ändrad

Bilaga 1

Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse

debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa hänför sig till näringsverksamhet;

b) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, samfund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet:

för all inkomst, som av dem här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

c) utländska bolag:

för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast driftställe här i riket;

för inkomst av näringsverksamhet vid avyttring av egendom som avses i 26 å och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus här i riket;

för slutlig skatt eller tillkom- för slutlig skatt eller tillkom- mande skatt, som restituemts, mande skatt, som fallit bort, i den avkortats eller avskrivits, i den mån avdrag därför av bolaget åt- mån avdrag därför av bolaget åt— njutits vid tidigare års taxeringar; njutits vid tidigare års taxeringar; samt samt

för inkomst genom utdelning å andelar i svenska ekonomiska före- ningar; '

d) andra utländska juridiska personer än utländska bolag: för inkomst som anges under 0 med avdrag för delägares inkomst som avses i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 & kommunal- skattelagen . . .

I fråga om vad som avses med fast driftställe gäller vad som sägs i punkt 3 av anvisningarna till 53 & kommunalskattelagen .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse 1990:1422.

Bilaga 1

1.7 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1994:000 ) om ändring i skatteregisterlagen (l980:343)

Härigenom föreskrivs att 7 & skatteregisterlagen (l980:343)1 i paragrafens lydelse enligt lagen ( 1994:000 ) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 52

För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5 och 6 55, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, företag som enligt 3 5 12 mom. nionde stycket lagen ( 1947:576 ) om statlig in- komstskatt skall behandlas som fåmansföretag, fämansägt handelsbolag och dotterföretag som avses i 2 kap. 16 5 lagen ( 1990:325 ) om självdek— laration och kontrolluppgifter.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller mervärdesskattebesök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 & taxeringslagen (1990:324) eller 17 kap. 4 & mervärdesskattelagen (1994:000). För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om innehav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkallelse av skattsedel på preliminär F-skatt med angivande av skälen för beslutet, uppgifter som behövs för att bestämma skatt eller avgift enligt uppbördslagen (l953:272), lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen ( 1990:912) om nedsättning av socialavgifter, mervärdesskattelagen (1994:000) och lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst samt uppgifter om redovis- ning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyl-

dighet. 6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen. 7. Uppgifter som skall lämnas i 7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, allmän förenklad självdeklaration, särskild självdeklaration enligt 2 kap. 10 & självdeklaration enligt 2 kap. 10 5 första stycket punkterna 2-4 och första stycket punkterna 2—4 och andra stycket lagen om självdekla- andra stycket lagen om självdekla-

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ration och kontrolluppgifter samt ration och kontrolluppgifter samt uppgifter som skall lämnas enligt uppgifter som skall lämnas enligt 2 kap. 25 9 lagen om självdeklara- 2 kap. 25 5 lagen om självdeklara- tion och kontrolluppgifter. tion och kontrolluppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, uppgift om utmätning enligt 68 ä 6 mom. uppbördslagen samt uppgift om anledning till att överskjutande skatt inte helt betalas ut med återbe- talningskort.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofog- demyndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord, likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse. 10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer. 11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsän- delse samt namn, adress och telefonnummer för ombud. 12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdekla- ration och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan särskild uppgift som avses i 3 5 lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäk— ring. 13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde, beskattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig fas- tighetsskatt samt uppgift som behövs för värdering av bostad på fastighet. 14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för planerat taxerings- eller mervärdesskattebesök eller annat sam- manträffande enligt 3 kap. 7 & taxeringslagen eller 17 kap. 4 & mervär- desskattelagen. 15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är näringsidkare samt, om fullmakt lämnats för bank— eller postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots nummer och typ. 16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar för vilka den skatt- skyldige uppburit inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt. 17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet. 18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräkning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som under beskattningsåret stått till förfogande för levnads- kostnader. 19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell. 20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift och uppgifter enligt 6 5 första och andra styckena lagen (l993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

bestämmande av skattereduktion enligt samma lag samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättnings- land 22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap. 16 & sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt respektive i Sverige, koncemomsättning och koncembalansomslut- ning för koncemmoderföretag. 23. Uppgift som skall lämnas enligt 2 kap. 17 & andm stycket lagen ( 1990:325 ) om självdeklara- tion och kontrolluppgifter samt uppgift om uppskovsavdrag enligt lagen ( 1993:1469 ) om upp- skovsavdrag vid byte av bostad.

1 Lagen omtryckt 1983zl43. 2 Lydelse enligt prop. 1993/9499.

23. Uppgift om beteckning på ersättningsbostad som avses i 11 5 lagen ( 1993:1469 ) om upp- skovsavdrag vid byte av bostad, uppskovsavdragets storlek, belopp som enligt 10 & nämnda lag skall reducera omkostnadsbeloppet samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 å andra meningen nämnda lag, föreningens ellerbolagetsorganisationsnummer och namn.

Bilaga 1

' 1.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen ( 1991:586 ) om särskild in- komstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

5 &

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del beloppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits enligt 2 5 lagen ( 1969z205) om pensionstillskott eller, för den som uppburit folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet överstiger uppburen folkpension och 52 procent av pensionstillskott som uppburits enligt 2 a & sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmelserna i 17 kap. 2 5 lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del beloppet överstiger den pension som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett, och för annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse;

7. pension på gnmd av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller fömrån, om förmånen utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen ( 1954:243 ) om yrkesskadeförsäkring eller lagen ( 1976:380 ) om arbetsskadeförsäkring och lagen ( 1989:225 ) om ersättning till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (l977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen (l977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9. dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen ( 1973:370 ) om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen ( 1973:371 ) om kontant arbetsmarknadsstöd;

10. korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen ( 1973:349 );

11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;

12. återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (l98l:691) om socialavgifter, restituerade, avkor- tade eller avskrivna egenavgifter i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 46 5 2 mom. första stycket 3 kommunalskattelagen (1928:370) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksam- het.

12. återfört avdrag för egenav- gifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, egenavgifter som fallit bort, i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt av- gifter som avses i 46 5 2 mom. första stycket 3 kommunal- skattelagen (1928:370) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet.

Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den enligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Däremot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension.

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga besök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresande (t.ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan. inkomst som är skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-03-08

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl, justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Arne Baekkevold.

Enligt en lagrådsremiss den 3 mars 1994 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen ( 1990:325 ) om självdeklaration och kontrolluppgifter, m.m.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorema Christer Alexandersson och Ingrid Engquist.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till ändring i taxeringslagen ( 1990:324 )

4kap29

Avsikten är att förbudet i andra stycket att under november taxeringsåret fatta beslut till den skattskyldiges nackdel inte skall gälla för det fall det grundläggande beslutet fattats senast den 15 augusti på grundval av en förenklad självdeklaration. Denna avsikt kommer till tydligare uttryck om stycket utformas på följande sätt:

"Under november taxeringsåret fär skattemyndigheten inte till den skattskyldiges nackdel fatta grundläggande beslut om årlig taxering. omprövningsbeslut eller beslut om skattetillägg. Sådana omprövnings- beslut och beslut om skattetillägg får dock fattas om det grundläggande beslutet fattats senast den 15 augusti på grundval av förenklad självdek- laration."

Övriga lagförslag

Förslagen lämnas utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B Wester- berg, Friggebo, Johansson, Hörnlund, Olsson, Svensson, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidsson, Könberg, Odell, Ask

Föredragande: statsrådet W'lbble

Regeringen beslutar proposition 1993/94:152 om ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.

Prop. 19'93/94:152