Ds 2000:70

En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

1Lagtext.....................................................................81.1Förslag =till =lag =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter....................................................................81 kap. Allmænna bestæmmelser............................................122 kap. Skyldighet att læmna sjælvdeklaration.......................153 kap. Sjælvdeklarationens innehèll......................................184 kap. Deklarationsförfarandet............................................265 kap. Særskilda uppgifter.....................................................276 =kap. =Kontrolluppgift =om =intækt =i =inkomstslaget

tjænst=..........................................................................287 =kap. =Kontrolluppgift =om =intækt =i =inkomstslaget

næringsverksamhet=....................................................318 =kap. =Kontrolluppgift =om =rænta, =fordringsrætt =och

skuld...........................................................................329 =kap. =Kontrolluppgift =om =avkastning =pè =samt

innehav av delægarrætter............................................3510 kap. Kontrolluppgift om avyttring av delægarrætter

och fordringsrætter....................................................3711 kap. Vissa andra kontrolluppgifter.................................3912 =kap. =Kontrolluppgiftsskyldighet =m.m. =vid

utlandstransaktioner=.................................................4213 kap. Förbindelse att læmna kontrolluppgift...................4414 kap. Gemensamma bestæmmelser om

kontrolluppgifter=......................................................4415 kap. Annan uppgiftsskyldighet=......................................4616 kap. Anstènd....................................................................4817 kap. Förelægganden=.........................................................4918 kap. Undantag frèn uppgiftsskyldighet=.........................5119 kap. ávriga bestæmmelser=..............................................521.2Förslag =till =lag =om =ændring =i =kupongskattelagen (1970:624).............................................................................551.3Förslag =till =lag =om =ændring =i =aktiebolagslagen (1975:1385)...........................................................................57 'V1.4Förslag =till =lag =om =ændring =i =lagen =(1987:667) =om ekonomiska föreningar=.......................................................=591.5Förslag till lag om ændring i taxeringslagen (1990:324)....=621.6Förslag =till =lag =om =ændring =i =lagen =(1990:1114) =om værdepappersfonder.............................................................=691.7Förslag =till =lag =om =ændring =i =skattebetalningslagen (1997:483)............................................................................=701.8Lag =om =ændring =i =lagen =(1998:674) =om inkomstgrundad èlderspension...........................................=771.9Lag om ændring i revisionslagen (1999:1079)....................=781.10Förslag =till =lag =om =ændring =i =inkomstskattelagen (1999:1229)..........................................................................=802Bakgrund...............................................................=853Sjælvdeklaration och förtryckning av kontrolluppgifter för fysiska personer och dödsbon=.....=873.1Förfarandet i dag=.................................................................=873.2Behovet =av =en =förændrad =uppdelning =mellan förenklade och særskilda sjælvdeklarationer=.......................=893.3Skattskyldiga =för =vilka =en =utökad =förtryckning =ær =av intresse=.................................................................................=903.4Sjælvdeklaration och förtryckning av uppgifter.................=904Deklarationstidpunkt...............................................=944.1Deklarationstidpunkterna idag...........................................=944.2Ny deklarationstidpunkt.....................................................=96'V

5Deklarationsskyldighet=.............................................996Undertecknande av sjælvdeklarationen.....................1037Deklaration genom ombud......................................1058Deklarationsskyldighet för förmögenhet=...................1089Företagens uppgiftslæmnande=.................................1099.1Uppgifter i deklarationen=..................................................1099.2ávervæganden.....................................................................11110Revisionsberættelse................................................11511Ersættning vid tillfælligt arbete.................................11911.1Skrivelse frèn Skattebetalarnas Förening..........................11911.2Beloppsgrænsen =för =næringsidkares =skyldighet =att læmna kontrolluppgift vid tillfælligt arbete=.......................12012Utdelning och rænta...............................................12112.1Avstæmningsbolag och kupongbolag................................12112.2Særskild uppgift om utdelning och rænta=..........................12212.3Kontrolluppgiftsskyldighet för kupongbolag, m.fl..........12313Andelar i værdepappersfonder=.................................12413.1Nuvarande reglering...........................................................12413.2Inkomna skrivelser.............................................................12713.2.1Hemstællan frèn Riksskatteverket..........................12713.2.2Skrivelse frèn FONDEX Fondhandel AB=............12813.2.3Skrivelse frèn Fondbolagens förening=...................128 'V13.2.4Skrivelse frèn OM Gruppen AB............................=12813.2.5Skrivelse frèn Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen=.......................................=12913.3Förvaltarregistrerade fondandelar=....................................=12913.4Begrænsad genomsnittsmetod för værdepappersfonder i vissa fall=............................................................................=13213.5Börshandlade fondandelar.................................................=13413.6Utlændska værdepappersfonder.........................................=13814Avyttring av övriga delægarrætter och av fordringsrætter=......................................................=14014.1Avyttring genom inlösen=..................................................=14014.2Options- och terminsaffærer.............................................=14014.3Hemstællan frèn Riksskatteverket=....................................=14114.4Skrivelse =frèn =Svenska =Bankföreningen =och =Svenska Fondhandlareföreningen...................................................=14114.5Skrivelse =frèn =Fondbolagens =förening, =Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen...................................................=14214.6Kontrolluppgift =vid =avyttring =av =delægarrætter =och fordringsrætter genom inlösen..........................................=14214.7Kontrolluppgifter pè derivat.............................................=14315Utlandsbetalningar=...............................................=14515.1Nuvarande ordning=...........................................................=14515.2Skrivelse frèn Svenska Bankföreningen............................=147'V

15.3Kontrolluppgiftsskyldigheten =vid betalningar =till =och frèn utlandet=.......................................................................14716Uppgiftsskyldighet för personer bosatta i utlandet.....14916.1Nuvarande ordning=............................................................14916.2Kontrolluppgifter avseende begrænsat skattskyldiga=.......15017Utlændsk betalningsmottagares skatteregistreringsnummer=.....................................15418Förbindelse att læmna kontrolluppgift=......................15718.1Bakgrund.............................................................................15718.2Förbindelse =att =læmna =kontrolluppgift =för =fysiska personer och dödsbo..........................................................15818.3Förbindelse =av =utlændska =företag =att =læmna kontrolluppgift...................................................................15918.4Riksrevisionsverkets rapport.............................................15918.5Riksskatteverkets syn pè medgivandesystemet................16118.6ávervæganden.....................................................................16119Tredjemanskontrollen=............................................16419.1Nuvarande uppgiftsskyldighet=..........................................16419.2Skyldigheten att læmna uppgifter om tredje man.............16720ADB-registrering av kontrolluppgifter=.......................17221Besked om kontrolluppgiftsskyldighetens omfattning............................................................173 'V22Anstènd med att læmna kontrolluppgifter=................=17723Förseningsavgift=...................................................=17823.1Nuvarande ordning=...........................................................=17823.2En förseningsavgift i tre nivèer.........................................=18024Skattetillægg.........................................................=18525Förseningsavgift pè kontrolluppgift=.........................=18726Skattetillægg vid avyttring av finansiella instrument=..=18927Författningskommentar=.........................................=19127.1Förslaget =till =lag =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter...............................................................=19127.2Förslaget till lag om ændring i kupongskattelagen=..........=26027.3Förslaget =till =lag =om =ændring =i =aktiebolagslagen (1975:1385)........................................................................=26127.4Förslaget =till =lag =om =ændring =i =lagen =(1987:667) =om ekonomiska föreningar=.....................................................=26127.5Förslaget =till =lag =om =ændring =i =taxeringslagen (1990:324)..........................................................................=26127.6Förslaget till lag om ændring i lagen (1990:1114) om værdepappersfonder...........................................................=26227.7Förslaget =till =lag =om =ændring =i =skattebetalningslagen (1997:483)..........................................................................=26227.8Förslaget =till =lag =om =ændring =i =lagen =(1998:674) =om inkomstgrundad èlderspension.........................................=263'V

27.9Förslaget =till =lag =om =ændring =i =revisionslagen (1999:1079).........................................................................26327.10Förslaget =till =lag =om =ændring =i =inkomstskattelagen (1999:1229).........................................................................263 'V1. Lagtext

1.1. Förslag till lag om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter

Hærigenom föreskrivs följande.

Innehèllsförteckning 1 kap. Allmænna bestæmmelser

Lagens tillæmpningsomrède Definitioner Beslutande myndighet

2 kap. Skyldighet att læmna sjælvdeklaration

Allmæn och særskild sjælvdeklaration Skyldighet att læmna allmæn sjælvdeklaration Undantag frèn skyldighet att læmna allmæn sjælvdeklaration Skyldighet att læmna særskild sjælvdeklaration Skattefri inkomst och förmögenhet

3 kap. Sjælvdeklarationens innehèll

Gemensamma bestæmmelser Ündringar och tillægg i allmæn sjælvdeklaration Inkomstslaget tjænst Inkomstslaget næringsverksamhet Ersættningsfond Næringsverksamhet dær makarna deltar tillsammans Merværdesskatt Inkomstslaget kapital Uppskov vid avyttring av bostad och andelsbyten Uppgift för berækning av egenavgifter

'V

Svenska handelsbolag Fèmansföretag och fèmanshandelsbolag Vissa betalningar till utlandet Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Ekonomiska föreningar

4 kap. Deklarationsförfarandet

Formulær för sjælvdeklaration Underskrift Elektronisk sjælvdeklaration Tidpunkt och sætt för avlæmnande av sjælvdeklaration

5 kap. Særskilda uppgifter 6 kap. Kontrolluppgift om intækt i inkomstslaget tjænst

För vad och vem samt av vem kontrolluppgift skall læmnas Kontrolluppgiftens innehèll Værdering av ersættningar och förmèner

7 =kap. =Kontrolluppgift =om =intækt =i =inkomstslaget næringsverksamhet

Ersættningar och förmèner Skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto

8 kap. Kontrolluppgift om ræntor, fordringsrætt och skuld

Rænta och fordringsrætt Rænta och skuld Ræntekompensation =och =ersættning =vid =èterbetalning =av =lèn =i förtid Tomtrættsavgæld

9 =kap. =Kontrolluppgift =om =avkastning =pè =samt =innehav =av delægarrætter

Delægarrætter Utlændska delægarrætter

10 =kap. =Kontrolluppgift =om =avyttring =av =delægarrætter =och fordringsrætter

Andelar i en værdepappersfond ávriga delægarrætter och fordringsrætter

 'V11 kap. Vissa andra kontrolluppgifter

Privatbostadsrætt Upplètelse =av =privatbostad =eller =bostad =som =innehas =med hyresrætt Samfællighet Ræntebidrag Pensionsförsækring och pensionssparkonto Kapitalförsækring

12 kap. Kontrolluppgiftsskyldighet m.m. vid utlandstransaktioner

Betalningar till och frèn utlandet Begrænsat skattskyldiga Utlændska værdepappersfonder Utlændska försækringar

13 kap. Förbindelse att læmna kontrolluppgift 14 kap. Gemensamma bestæmmelser om kontrolluppgifter

Tidpunkt och sætt för læmnande av kontrolluppgifter Kontrolluppgifternas innehèll Sammandrag av kontrolluppgifter Værdering av tillgèngar och skulder

15 kap. Annan uppgiftsskyldighet

Meddelande om att kontrolluppgift har læmnats Uppgifter till den skattskyldige Uppgifter till den som ær kontrolluppgiftsskyldig Anmælningsskyldighet om nedsættning av utlændsk skatt

16 kap. Anstènd

Anstènd med att læmna sjælvdeklaration Anstènd med att læmna særskilda uppgifter

17 kap. Förelægganden

Förelæggande att læmna föreskriven uppgift Förelæggande att læmna sjælvdeklaration Förelæggande att læmna kontrolluppgift Tidpunkt och sætt för læmnande av uppgift Undantag Vite

'V

18 kap. Undantag frèn uppgiftsskyldighet 19 kap. ávriga bestæmmelser

Behöriga företrædare Förvar av utlændska delægarrætter och fordringsrætter Skyldighet att bevara underlag Besked om skyldighet att læmna kontrolluppgift áverklagande Förvaring och gallring

 'V1 kap. Allmænna bestæmmelser

Lagens tillæmpningsomrède

1 = =I =denna =lag =finns =bestæmmelser =om =skyldighet =att =læmna sjælvdeklarationer, særskilda uppgifter och kontrolluppgifter.

I =lagen =finns =ocksè =bestæmmelser =med =anknytning =till uppgiftsskyldigheterna.2 I sjælvdeklarationerna læmnas uppgifter till ledning för

1. egen taxering enligt taxeringslagen (1990:324),

2. taxering enligt den lagen av delægare i svenska handelsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska intressegrupperingar,

3. beslut om merværdesskatt i fall som avses i 3 kap. 10 ,

4. =bestæmmande =av =underlag =för =avgift =enligt =3 =kap. socialavgiftslagen (2000:980),

5. bestæmmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om særskild löneskatt pè vissa förværvsinkomster,

6. =bestæmmande =av =underlag =för =avgift =enligt =lagen (1994:1920) om allmæn löneavgift, samt

7. =berækning =av =pensionsgrundande =inkomst =enligt =lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

3 I de særskilda uppgifterna læmnas uppgifter för

1. =bedömning =av =stiftelsers =och =föreningars =skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

2. =taxering =enligt =taxeringslagen =(1990:324) =av =delægare =i svenska =handelsbolag =och =medlemmar i europeiska =ekonomiska intressegrupperingar, samt

3. bestæmmande av vilket fartomrède ett fartyg gèr i.

'V

4 I kontrolluppgifterna læmnas uppgifter till ledning för

1. =taxering =enligt =taxeringslagen =(1990:324) =av =andra =æn =uppgiftslæmnaren sjælv,

2. =bestæmmande =av =underlag =för =avgift =enligt =3 =kap. socialavgiftslagen (2000:980),

3. bestæmmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om særskild löneskatt pè vissa förværvsinkomster,

4. =bestæmmande =av =underlag =för =avgift =enligt =lagen (1994:1920) om allmæn löneavgift,

5. =registrering =av =skatteavdrag =enligt =skattebetalningslagen (1997:483),

6. =berækning =av =pensionsgrundande =inkomst =enligt =lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension,

7. =beskattning =enligt =lagen =(1991:586) =om =særskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

8. beskattning utomlands.

Definitioner

5 = =Termer =och =uttryck =som =anvænds =i =denna =lag =har =samma betydelse och tillæmpningsomrède som i

1. ² taxeringslagen (1990:324),

² inkomstskattelagen (1999:1229), dock skall bestæmmelserna =om =juridiska =personer =æven =tillæmpas =pè handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar samt bestæmmelserna om juridiska personer inte tillæmpas pè værdepappersfonder,

² lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, ² lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, ² lagen (1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel i fall som avses i 2 första stycket 1²5 och 7 den lagen,

² =lagen =(1991:687) =om =særskild =löneskatt =pè pensionskostnader, ² lagen (1994:1744) om allmæn pensionsavgift, ² 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

 'V² =lagen =(1990:659) =om =særskild =löneskatt =pè =vissa förværvsinkomster, och

² lagen (1994:1920) om allmæn löneavgift nær det gæller bestæmmelser om skyldighet att læmna uppgifter till ledning för

² =taxering =och =annat =bestæmmande =av =underlag =för =skatt eller avgift,

² bedömning av skattskyldighet, ² =beskattning =enligt =lagen =(1991:586) =om =særskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

² beskattning utomlands,

2. merværdesskattelagen (1994:200) nær det gæller redovisning av merværdesskatt, och

3. =skattebetalningslagen =(1997:483) =nær =det =gæller =skyldighet att læmna uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

Beslutande myndighet

6 = =Beslut =skall =fattas =av =den =skattemyndighet =som =ær =behörig enligt 2 kap. 1, 2 eller 5 skattebetalningslagen (1997:483), om inte annat anges.

Ett förelæggande att læmna uppgift om en namngiven persons förhèllanden =fèr =ocksè =beslutas =av =den =skattemyndighet =som enligt =första =stycket =ær =behörig =att =fatta =beslut =betræffande =den person som uppgift skall læmnas om.7 = =Riksskatteverket =har =samma =befogenhet =som skattemyndigheterna att besluta om förelæggande.

'V

2 kap. Skyldighet att læmna sjælvdeklaration

Allmæn och særskild sjælvdeklaration

1 = =Sjælvdeklaration =skall =læmnas =som =allmæn =sjælvdeklaration eller =særskild =sjælvdeklaration. =Allmæn =sjælvdeklaration =skall læmnas =av =fysiska =personer =och =dödsbon. =Særskild sjælvdeklaration =skall =læmnas =av =andra =juridiska =personer =æn dödsbon och för værdepappersfonder.

Skyldighet att læmna allmæn

sjælvdeklaration

2 = =Fysiska =personer =skall, =om =inte =annat =anges =i =6 =, =læmna allmæn sjælvdeklaration om

1. =intækterna =i =inkomstslaget =tjænst =och =i =inkomstslaget næringsverksamhet =i =annat =fall =æn =som =avses =i =punkt =2 =under beskattningsèret har uppgètt till sammanlagt minst 24 procent av prisbasbeloppet,

2. sèdan intækt i inkomstslaget tjænst som avses i 11 kap. 45 , 57 =kap. =7 = =eller =57 =kap. =12 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) eller =av =passiv =næringsverksamhet =under =beskattningsèret =har uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

3. intækterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sèdan rænta och utdelning för vilka kontrolluppgift skall læmnas enligt 8 =eller =9 =kap., =har =uppgètt =till =sammanlagt =minst =100 =kronor under beskattningsèret,

4. =den =skattepliktiga =förmögenheten =enligt =lagen =(1997:323) om =statlig =förmögenhetsskatt =vid =beskattningsèrets =utgèng överstiger fribeloppet enligt 19 den lagen,

5. =de =ær =begrænsat =skattskyldiga =och =skattepliktig =intækt =har uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor, eller

6. =underlag =för =statlig =fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè pensionsmedel eller særskild löneskatt pè pensionskostnader skall faststællas.

 'V

3 Om sambeskattning av makar eller förældrar och barn skall ske =enligt =21 =lagen =(1997:323) =om =statlig =förmögenhetsskatt, skall =vardera =makens =deklarationsskyldighet =bedömas =med hænsyn till makarnas sammanlagda skattepliktiga förmögenheter och förældrarnas deklarationsskyldighet bedömas med hænsyn till deras =och =hemmavarande, =underèriga =barns =sammanlagda skattepliktiga förmögenheter.

4 Dödsbon skall, om inte annat följer av 5 eller anges i 6 , læmna allmæn sjælvdeklaration, om

1. =de =skattepliktiga =intækterna =med =undantag =för =sèdan utdelning och rænta för vilka kontrolluppgift skall læmnas enligt 8 =eller =9 =kap., =har =uppgètt =till =sammanlagt =minst =100 =kronor under beskattningsèret,

2. =den =skattepliktiga =förmögenheten =enligt =lagen =(1997:323) om =statlig =förmögenhetsskatt =vid =beskattningsèrets =utgèng överstiger fribeloppet enligt 19 den lagen, eller

3. =underlag =för =statlig =fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè pensionsmedel eller særskild löneskatt pè pensionskostnader skall faststællas.

5 Det som skulle ha gællt för den avlidne skall under dödsèret tillæmpas för dödsboet.

Undantag frèn skyldighet att læmna allmæn sjælvdeklaration

6 = =Fysiska =personer =skall =inte =læmna =allmæn =sjælvdeklaration enligt 2 första stycket 1 om

1. =de =under =beskattningsèret =inte =har =haft =inkomst =av =aktiv næringsverksamhet,

2. =inkomsten =i =inkomstslaget =tjænst =endast =bestèr =av folkpension =och =pensionstillskott =enligt =2 =och =2 =b = =lagen (1969:205) =om =pensionstillskott =eller =av =allmæn =tillæggspension som har medfört avrækning av sèdant pensionstillskott, och

'V

3. =överskottet =i =inkomstslaget =tjænst =inte =har =överstigit följande belopp:

a) för gift skattskyldig: 134 procent av prisbasbeloppet,

b) =för =gift =skattskyldig =som =under nègon =del =av =èret =har fètt folkpension som ogift: 151,5 procent av prisbasbeloppet,

c) för andra skattskyldiga: 151,5 procent av prisbasbeloppet. Vid =bedömningen =av =deklarationsskyldigheten =enligt =denna paragraf skall barnpension inte ræknas som folkpension.

Vad som sægs i första och andra styckena om fysiska personer skall ocksè tillæmpas för dödsbon.

Skyldighet att læmna særskild sjælvdeklaration

7 Særskild sjælvdeklaration skall læmnas

1. =av =aktiebolag, =ekonomiska =föreningar =och =sèdana familjestiftelser =som =avses =i =8 = =tredje =sty=cket lagen =(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

2. =av =sèdana =ideella =föreningar =som =avses =i =7 =kap. =7 = inkomstskattelagen (1999:1229) och av sèdana trossamfund som avses =i =7 =kap. =14 = =den =lagen, =om =intækterna =under =beskattningsèret =har =överstigit =grundavdraget =enligt =63 =kap. =11 = samma lag,

3. =av =andra =juridiska =personer =æn =som =avses =i =1 =och =2 =med undantag för dödsbon, om intækterna under beskattningsèret har uppgètt till minst 100 kronor,

4. av sèdana juridiska personer som ær skattskyldiga enligt 6 lagen =om =statlig =förmögenhetsskatt =och =vars =skattepliktiga förmögenhet vid beskattningsèrets utgèng överstiger fribeloppen enligt 19 den lagen,

5. =av =andra =juridiska =personer =æn =dödsbon =för =vilka =underlag för =statlig =fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè =pensionsmedel eller særskild löneskatt pè pensionskostnader skall faststællas, och

6. för værdepappersfonder.

 'VSkattefri

inkomst och förmögenhet

8 = =Vid =bedömning =av =deklarationsskyldighet =som =enligt =detta kapitel ær beroende av att inkomst eller förmögenhet har uppgètt till =visst =belopp =skall =hænsyn =inte =tas =till =sèdan =inkomst =eller förmögenhet som ær skattefri eller som den fysiska personen inte ær =skattskyldig =för =enligt =inkomstskattelagen =(1999:1229) =eller lagen =(1997:323) =om =statlig =förmögenhetsskatt. =Dæremot =skall hænsyn tas till inkomst eller förmögenhet som enligt skatteavtal helt eller delvis skall undantas frèn beskattning i Sverige.

3 kap. Sjælvdeklarationens innehèll

Gemensamma bestæmmelser

1 En sjælvdeklaration skall innehèlla

1. nödvændiga identifikationsuppgifter,

2. =uppgifter =om =de =intækter, =kostnader, =intæktsposter =och kostnadsposter som skall hænföras till respektive inkomstslag,

3. uppgifter om de allmænna avdrag som den skattskyldige har rætt till,

4. uppgifter om den skattskyldiges tillgèngar och skulder vid beskattningsèrets =utgèng under =förutsættning =att =hans =eller, =om han =skall =sambeskattas =med =nègon, =deras =sammanlagda skattepliktiga =förmögenhet =enligt =lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt överstiger fribeloppen enligt 19 den lagen,

5. de uppgifter som behövs för berækning av

a) =fastighetsskatt =enligt =lagen =(1984:1052) =om =statlig fastighetsskatt,

b) avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel,

c) særskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om særskild löneskatt pè pensionskostnader,

'V

d) =expansionsfondsskatt =enligt =34 =kap. =inkomstskattelagen (1999:1229),

e) egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

f) =særskild =löneskatt =enligt =lagen =(1990:659) =om =særskild löneskatt pè vissa förværvsinkomster, och

g) =allmæn =löneavgift =enligt =lagen =(1994:1920) =om =allmæn löneavgift,

h) =pensionsgrundande =inkomst =enligt =lagen =(1998:674) =om inkomstgrundad èlderspension, samt

6. de övriga uppgifter som skattemyndigheten behöver för att fatta =riktiga =taxerings- =och =beskattningsbeslut =samt =beslut =om pensionsgrundande inkomst.2 Den som skall sambeskattas med hemmavarande underèrigt barn enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, skall æven redovisa barnets tillgèngar och skulder, om barnet inte skall læmna egen sjælvdeklaration.

Ündringar och tillægg i allmæn sjælvdeklaration

3 Om nègon uppgift pè den förtryckta blanketten för allmæn sjælvdeklaration =ær =felaktig =eller =saknas, =skall =den =skattskyldige göra den ændring eller det tillægg som behövs.

Inkomstslaget tjænst

4 = =Uppgift =behöver =inte =læmnas =om =kostnadsersættning =som avses i 6 kap. 8 andra stycket i annat fall æn om avdrag görs för ökade levnadskostnader.

Inkomstslaget næringsverksamhet

5 = =Den =som =redovisar =inkomst =i =inkomstslaget næringsverksamhet =skall, =om =inte =annat =framgèr =av =9 =eller =18 =

 'Veller =av =5 =kap. =2 =, =för =varje =næringsverksamhet =læmna =de uppgifter som behövs för taxeringen.

Regeringen =eller =den =myndighet =regeringen =bestæmmer =skall meddela =nærmare =föreskrifter =om =vilka =uppgifter =som =skall læmnas för varje næringsverksamhet.

6 = =Följande =skattskyldiga =skall =ge =in =sin =èrsredovisning =till skattemyndigheten:

1. företag som omfattas av èrsredovisningslagen (1995:1554), i vilka =antalet =anstællda =under =de =senaste =tvè =rækenskapsèren =i medeltal har uppgètt till mer æn tio eller tillgèngarnas nettoværde enligt faststælld balansrækning för de senaste tvè rækenskapsèren har uppgètt till mer æn 24 miljoner kronor, och

2. =företag =som =omfattas =av =lagen =(1995:1559) =om èrsredovisning i kreditinstitut och værdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om èrsredovisning i försækringsföretag.

Juridiska =personer =som =omfattas =av =17 =kap. =17 =eller =19 = inkomstskattelagen =(1999:1229) =skall =læmna =uppgift =om =beslut om =eller =styrelsens =förslag =till =utdelning =eller =annat =förfogande över uppkommen vinst.7 = =Dotterföretag =som =redovisar =inkomster =i =inkomstslaget næringsverksamhet skall læmna

1. =identifikationsuppgifter =för =moderföretaget =och, =om moderföretaget =i =sin =tur =ær =ett =dotterföretag, =identifikationsuppgifter för hela koncernens moderföretag, samt

2. uppgifter om sitt aktie- eller andelsinnehav i moderföretaget och innehavets röstværde.

Ügaruppgifterna =skall =avse =förhèllandena vid =utgèngen =av =det senast avslutade beskattningsèret.

Ersættningsfond

8 = =Den =som =har =eller =som =under =beskattningsèret =har =haft =en ersættningsfond skall læmna uppgifter om

1. fondens ændamèl,

'V

2. fondens storlek,

3. fondens iansprèktagande, och

4. èterfört avdrag för avsættning till fonden. Fysiska =personer =skall =dessutom =læmna =uppgift =om =hur =stor del =av =en =sèdan =ersættningsfond =för =byggnad =eller markanlæggning =som =avses =i =31 =kap. =5 = =inkomstskattelagen (1999:1229) =som =har =èterförts =enligt =26 =kap. =2 =och =4²7 = =den lagen.

Næringsverksamhet dær makar deltar tillsammans

9 = =Om =makar =tillsammans =deltar =i =enskild =næringsverksamhet, behöver uppgifterna enligt 5 endast læmnas av en av makarna.

Bèda =makarna =skall =i =sjælvdeklarationen =læmna =de =uppgifter som skattemyndigheten behöver för tillæmpningen av 60 kap. 6² 11 inkomstskattelagen (1999:1229).

Merværdesskatt

10 Den som skall redovisa merværdesskatt i sin sjælvdeklaration enligt 10 kap. 31 skattebetalningslagen (1997:483) skall læmna de uppgifter som skattemyndigheten behöver för att besluta om merværdesskatten.

Inkomstslaget kapital

11 Den som skall göra avdrag för rænteutgifter vid berækning av resultatet =i =inkomstslaget =kapital =skall, =om =kontrolluppgift =inte skall =læmnas =enligt =8 =kap. =7²12 =, =æven =læmna =uppgift =om skuldens storlek och de uppgifter som behövs för att lèngivaren skall kunna identifieras.

 'V12 = =Om =kapitalvinsten =vid =avyttring =av =en =tillgèng =inte =kan beræknas =pè =grund =av =att =den =ær =beroende =av =nègon =hændelse =i framtiden skall den skattskyldige læmna uppgift om detta.

Uppskov vid avyttring av bostad och andelsbyten

13 = =Den =som =begær =uppskovsavdrag =vid =avyttring =av =en privatbostadsfastighet =eller =en =privatbostadsrætt =enligt =47 =kap. inkomstskattelagen =(1999:1229) =skall =læmna =uppgifter =om beteckningen pè ersættningsbostaden.

Om ersættningsbostaden ær en bostad i ett privatbostadsföretag =skall =æven =identifikationsuppgifter =læmnas för privatbostadsföretaget.

Om =ersættningsbostaden =förværvas =först =èret =efter =det =dè ursprungsbostaden =avyttrades =skall =uppgifterna =læmnas =i sjælvdeklarationen för det èret.

14 Om æganderætten till en ersættningsbostad har övergètt till nègon =annan =genom =arv, =testamente, =bodelning =eller =gèva =skall överlètaren læmna

1. identifikationsuppgifter för den nye ægaren,

2. de uppgifter som har læmnats enligt 13 , och

3. =uppgift =om =storleken =pè =det =belopp =som anskaffningsutgiften =skall =minskas =med =vid =avyttringen =av ersættningsbostaden =enligt =47 =kap. =11 =inkomstskattelagen (1999:1229).

15 = =Den =som =begær =uppskov =med =beskattningen =vid andelsbyte =enligt =49 =kap. =inkomstskattelagen =(1999:1229) =skall læmna =de =uppgifter =som =skattemyndigheten =behöver =för =att kunna besluta om uppskovet.

Den som har fètt sèdant uppskov skall læmna de uppgifter som ær =av =betydelse =för =om =uppskovsbeloppet =skall =tas =upp =till beskattning.

'V

16 = =Om =æganderætten =till =andelar =som =har =förværvats =genom sèdant =andelsbyte =som =avses =i =49 =kap. =inkomstskattelagen (1999:1229) =har =övergètt =till =nègon =annan =genom =arv, testamente, bodelning eller gèva skall förværvaren læmna

1. uppgift om antalet andelar som har förværvats,

2. uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, och

3. =identifikationsuppgifter =för =den =frèn =vilken =andelarna =har övergètt.

Uppgift för berækning av egenavgifter

17 = =Om =ett =sèdant =avtal =har =træffats =som =avses =i =2 =kap. =8 socialavgiftslagen (2000:980) om att arbetsgivaravgifter inte skall betalas pè en viss ersættning frèn en fysisk person som ær bosatt utomlands =eller =en =utlændsk =juridisk =person, =skall =den =som =fèr ersættningen uppge detta.

Om =ett =sèdant =avtal =har =træffats =som =avses =i =2 =kap. =7 = socialavgiftslagen =om =att =arbetsgivaravgifter =skall =betalas =pè =en viss ersættning, skall den som fèr ersættningen uppge detta.

Svenska handelsbolag

18 = =Svenska =handelsbolag =skall =till =ledning =för =delægarnas taxeringar læmna

1. de uppgifter som avses i 5 ,

2. =uppgifter =för =varje =delægare =om =hans =andel =av =bolagets inkomst av varje inkomstslag och næringsverksamhet, samt

3. uppgifter om varje delægares andel eller lott i bolaget. Om =kapitalvinsten =vid =avyttring =av =en =fastighet =inte =kan beræknas =pè =grund =av =att =den =ær =beroende =av =nègon =hændelse =i framtiden skall handelsbolaget læmna uppgift om detta.

19 = =Svenska =handelsbolag =skall =læmna =uppgifter =om =det =totala beloppet =och =varje =delægares =andel =av =avdraget =frèn

 'Varbetsgivaravgifterna enligt 2 kap. 28 och 29 socialavgiftslagen (2000:980).

Fèmansföretag och fèmanshandelsbolag

20 Fèmansföretag skall læmna

1. =identifikationsuppgifter =för =delægarna =och =nærstèende personer till dem, samt

2. uppgifter om varje delægares andelsinnehav och innehavets röstværde.

Uppgifter =enligt =första =stycket =1 =behöver =inte =læmnas =för =en nærstèende person om denne inte har tagit emot ersættning frèn, træffat =avtal =med =eller =ingètt =nègon =annan =rættshandling =med företaget.21 = =Företagsledare =och =delægare =i =fèmansföretag =och =fèmanshandelsbolag =samt =deras =nærstèende =skall =læmna =de =uppgifter som behövs för tillæmpning av bestæmmelserna om

1. berækningen av inkomsten frèn företaget, och

2. =utdelning =och =kapitalvinst =pè =delægarrætter =i =57 =kap. =3 = inkomstskattelagen (1999:1229).

Uppgifter skall læmnas om

1. den uppgiftsskyldiges arbetsuppgifter i företaget,

2. =vad =den =uppgiftsskyldige =har =tillskjutit =till =eller tagit =emot frèn företaget i form av pengar, varor eller annat,

3. =företagets =kostnader =för =den =uppgiftsskyldiges =privata utgifter, samt

4. =avtal =eller =nègon =annan =rættshandling =mellan =den uppgiftsskyldige och företaget.

Skyldigheten =att =læmna =de =uppgifter =som =behövs =för tillæmpningen av reglerna i 57 kap. 3 inkomstskattelagen gæller i fem beskattningsèr efter det att företaget har upphört att vara ett fèmansföretag.

22 = =Fèmansföretag =skall =læmna =en =sèdan =förteckning =över penninglèn =och =sækerheter =som =avses =i =12 =kap. =9 =

'V

aktiebolagslagen (1975:1385) samt en förteckning över utbetald vinstandelsrænta =till =personer =som =avses =i =24 =kap. =6 = =andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Vissa betalningar till utlandet

23 Fèmansföretag, delægare i fèmanshandelsbolag och enskilda næringsidkare skall læmna uppgift om

1. rænta, med undantag för dröjsmèlsrænta, och

2. =betalning =för =nyttjandet =av =eller =för =rætten =att =nyttja upphovsrætt =till =litterært, =konstnærligt =eller =vetenskapligt =verk (hæri =inbegripet =biograffilm), =patent, =varumærke, =mönster =eller modell, som =har =tillgodoræknats =mottagare =i =utlandet =och =som =utgör utgifter som skall dras av vid inkomsttaxeringen.

Uppgiften skall avse ersættningarnas sammanlagda belopp för varje land.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

24 Bestæmmelserna i 18, 19, 21 och 23 skall pè motsvarande sætt =gælla =æven =för =europeiska =ekonomiska =intressegrupperingar samt för dess företagsledare, delægare och deras nærstèende.

Ekonomiska föreningar

25 = =Ekonomiska =föreningar =skall =i =sjælvdeklarationen =ange =om de =ær =en =ekonomisk =förening =enligt =1 =kap. =1 = =första =stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller tredje stycket den paragrafen.

 'V4 kap. Deklarationsförfarandet

Formulær för sjælvdeklaration

1 Sjælvdeklarationen skall læmnas enligt ett faststællt formulær.

2 = =Skattemyndigheten =skall, =före =den =15 =april =under taxeringsèret, =sænda =en =förtryckt =blankett =för =allmæn sjælvdeklaration till den som kan antas vara skyldig att læmna en sèdan deklaration. De förtryckta uppgifterna skall vara baserade pè =innehèllet =i =inkomna =kontrolluppgifter =och =övriga =uppgifter som myndigheten kænner till.

Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer skall besluta vilka av de uppgifter som avses i 3 kap. 1 som skall förtryckas pè deklarationsblanketten.

Underskrift

3 Sjælvdeklarationen skall vara egenhændigt underskriven av den som =ær =skyldig =att =læmna =deklarationen =eller =av =den =som =ær behörig stællföretrædare enligt 19 kap. 1 .

Elektronisk sjælvdeklaration

4 = =Efter =særskilt =medgivande =av =Riksskatteverket =eller =skattemyndighet som Riksskatteverket bestæmmer fèr sjælvdeklaration læmnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjælp av automatisk databehandling och vars innehèll och utstællare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

'V

Tidpunkt och sætt för avlæmnande av sjælvdeklaration

5 = =Sjælvdeklarationen =skall =læmnas =senast =den =2 =maj =under taxeringsèret.

Fysiska personer som annat æn tillfælligt vistas utomlands vid den =tidpunkten =fèr =dock =læmna =sjælvdeklaration =senast =den =31 maj under taxeringsèret.

6 = =Sjælvdeklarationen =skall =læmnas =till =skattemyndigheten =eller till ett mottagningsstælle som har godkænts av skattemyndigheten.

En =sjælvdeklaration =som =læmnas =i =form =av =ett =elektroniskt dokument =fèr =tas =emot =av =Riksskatteverket =för skattemyndighetens rækning.

5 kap. Særskilda uppgifter

1 = =Stiftelser, =ideella =föreningar =och =registrerade =trossamfund som kan antas vara undantagna frèn skattskyldighet för inkomst eller förmögenhet skall læmna særskilda uppgifter om

1. =inkomster =och =utgifter =under =det =rækenskapsèr =som =har avslutats nærmast före taxeringsèret,

2. =tillgèngar =och =skulder vid rækenskapsèrets =början =och =slut, och

3. övriga omstændigheter som ær av betydelse för bedömande av frègan om undantag frèn skattskyldighet.

2 = =Svenska =handelsbolag =och =europeiska =ekonomiska intressegrupperingar =som =inte =ær =skyldiga =att =læmna sjælvdeklaration =skall =som =særskilda =uppgifter =læmna =sèdana uppgifter som avses i 3 kap. 18 och 19 .

3 Redare skall för tillæmpningen av 64 kap. 2 och 65 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229) læmna særskilda uppgifter om

1. =storleken =av =de =fartyg =som =redaren =skall =anvænda =i =sin næringsverksamhet,

 'V2. den fart som fartygen ær avsedda att anvændas i,

3. vilka entreprenörer som redaren anlitar för sin verksamhet, och

4. =övriga =förhèllanden =som =kan =vara =av =betydelse =för bestæmmande av vilka fartomrèden fartygen gèr i.

4 De særskilda uppgifterna enligt 1 och 2 skall læmnas inom den =tid =och =pè =det =sætt =som =föreskrivs =för =sjælvdeklaration =i 4 kap. 1 och 3²6 .

De =særskilda =uppgifterna =enligt =3 = =skall =læmnas =till Riksskatteverket =senast =den 1 =oktober =èret =före =det =èr uppgifterna avser. Om nègon ændring av förhèllandena intræffar som =kan =vara =av =betydelse =för =bestæmmandet =av =vilket fartomrède ett fartyg gèr i, skall redaren snarast anmæla detta till Riksskatteverket.

6 kap. Kontrolluppgift om intækt i inkomstslaget tjænst

För vad och vem samt av vem kontrolluppgift skall læmnas

1 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =utgiven =ersættning =och förmèn som skall tas upp i inkomstslaget tjænst.

2 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska =personer =och dödsbon av den som har gett ut ersættningen eller förmènen.

3 I frèga om sèdan rabatt, bonus eller annan förmèn som har getts =ut =pè =grund =av =kundtrohet =eller =liknande =och =som =utgör skattepliktig intækt i inkomstslaget tjænst för mottagaren dærför att =nègon =annan =æn =mottagaren =har =stètt =för =de =utgifter =som ligger =till =grund =för =förmènen, =skall =den =som =stètt =för =utgiften læmna kontrolluppgiften.

'V

4 Om ersættning eller förmèn som utgör skattepliktig intækt i inkomstslaget =tjænst =har =getts =ut =av =en =fysisk =person =som =ær bosatt =utomlands =eller =av =en =utlændsk =juridisk =person =skall kontrolluppgift =læmnas =av =den =hos =vilken =den =skattskyldige =ær anstælld =i =Sverige =om =ersættningen =eller =förmènen =kan =anses =ha sin =grund =i =anstællningen =och =det =inte =finns =nègot anstællningsförhèllande =mellan =utgivaren =av =ersættningen =eller förmènen och den skattskyldige.

5 Kontrolluppgift behöver inte læmnas om

1. utgiven ersættning eller förmèn för tillfælligt arbete om

a) =skatteavdrag =enligt =skattebetalningslagen =(1997:483) =inte har gjorts, och

b) det som mottagaren har fètt sammanlagt haft ett lægre værde æn 1 000 kronor för hela kalenderèret,

2. =ersættning =eller =förmèn =som =enligt =3 =kap. =21 = =första =och andra styckena skall redovisas i sjælvdeklarationen, eller

3. =ersættning =eller =förmèn =som =har =redovisats =i =en =förenklad skattedeklaration enligt 10kap. 13 a skattebetalningslagen.

Kontrolluppgiftens innehèll

6 I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. værdet av den ersættning eller förmèn som har getts ut,

2. =den =tid =ersættningen =eller =förmènen =avser, =om =den =endast avser del av èret,

3. =antalet =arbetsdagar =samt =pè =vilket =fartyg =och =i =vilket fartomrède =tjænstgöringen =ægt =rum, =om =uppgiften =avser sjöinkomst,

4. =om =skattemyndigheten =har =bestæmt =værdet =av =en =förmèn enligt 9 kap. 2 skattebetalningslagen (1997:483),

5. om ersættningen utgèr pè grund av tjænstepensionsförsækring,

6. =om =engèngsbelopp =pè =grund =av =samma =skada =utgetts tidigare =samt =i =sèdant =fall =beloppets =storlek =och =utbetalningsèr, om =kontrolluppgiften =avser =en =ersættning =som =ær =ett =sèdant

 'Vengèngsbelopp pè grund av personskada som avses i 11 kap. 38 inkomstskattelagen (1999:1229), och

7. tidigare och nuvarande ægare till försækringen, pè vilket sætt æganderætten =övergètt =samt =vem =som =har =förfoganderætten =till försækringen, om kontrolluppgiften avser ersættning pè grund av en pensionsförsækring tagen pè ett annat sætt æn i samband med tjænsten.

Med utgiven ersættning likstælls

1. =behèllning =pè =pensionssparkonto =som =utgör =intækt =i inkomstslaget tjænst enligt 58 kap. 33 inkomstskattelagen,

2. =kapital =hænförligt =till =en =pensionsförsækring =som =utgör intækt =i =inkomstslaget =tjænst =enligt =58 =kap. =19 = inkomstskattelagen, och

3. =belopp =som =utgör =intækt =i =inkomstslaget =tjænst =och =som enligt en bestæmmelse i inkomstskattelagen eller annan lag skall anses som utbetalt.

7 I kontrolluppgiften skall det anges om den uppgiftsskyldige skall =betala =arbetsgivaravgifter =enligt =2 =kap. =socialavgiftslagen (2000:980) =pè =de =ersættningar =och =förmèner =som =omfattas =av uppgiftsskyldigheten.

8 Om ersættning har getts ut för utgifter i arbetet skall værdet av =utgiven =ersættning =redovisas =i =en =kontrolluppgift, =om =den uppgiftsskyldige enligt 8 kap. 19 eller 20 skattebetalningslagen (1997:483) ær skyldig att göra skatteavdrag frèn ersættningen.

Om den uppgiftsskyldige inte ær skyldig att göra skatteavdrag frèn =ersættningen, =ær =det =tillræckligt =att =det =i =kontrolluppgiften anges att sèdan kostnadsersættning har getts ut.

Værdering av ersættningar och förmèner

9 Værdet av ersættningar och förmèner som har getts ut i annat æn pengar skall beræknas i enlighet med bestæmmelserna i 61 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

'V

Vid =berækning =av =værdet =av =kostförmèn =och =bilförmèn =fèr bestæmmelserna =i =61 =kap. =18 =och =19 = =inkomstskattelagen tillæmpas endast i enlighet med beslut av skattemyndigheten med stöd =av =9 =kap. =2 = =andra =stycket =skattebetalningslagen (1997:483).

Værdet =av =nègon =annan =bostadsförmèn =hær =i =landet =æn =en förmèn =av =semesterbostad =skall =beræknas =i =enlighet =med bestæmmelserna i 8 kap. 15 och 16 skattebetalningslagen.

7 =kap. =Kontrolluppgift =om =intækt =i =inkomstslaget næringsverksamhet

Ersættningar och förmèner

1 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =de =i =3 = =angivna ersættningarna =och =förmènerna =som =skall =hænföras =till =intækt =i inkomstslaget næringsverksamhet.

2 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =enskilda =næringsidkare =av den som har gett ut ersættningen eller förmènen.

3 I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. ersættning och förmèn som har getts ut för arbete utfört av næringsidkare =och =som =utgivaren =har =varit =skyldig =att =göra skatteavdrag =frèn =enligt =bestæmmelserna =i =5 =kap. skattebetalningslagen (1997:483),

2. sjukpenning och annan sèdan ersættning som avses i 15 kap. 8 inkomstskattelagen (1999:1229), och

3. =sèdant =utbetalt =eller =eftergivet =stöd =som =avses =i =29 =kap. inkomstskattelagen.

 'VSkogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto

4 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =utbetalning =frèn =ett skogskonto =eller =ett =skogsskadekonto =enligt =21 =kap. =36 = inkomstskattelagen (1999:1229) och frèn ett upphovsmannakonto enligt 32 kap. 8 den lagen.

Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =kontohavaren =av =den kontoförande bank som gjort utbetalningen.

I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. utbetalt belopp, och

2. om det ær kænt, förekomsten av sèdant avtal som avses i 21 kap. =40 = =eller =32 =kap. =11 = =första =stycket =1 =eller =2 inkomstskattelagen.

8 kap. Kontrolluppgift om rænta, fordringsrætt och skuld

Rænta och fordringsrætt

1 Kontrolluppgift skall læmnas om rænta och fordringsrætt.

2 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska =personer =och dödsbon av den som har tillgodoræknat eller betalat ut rænta.

Uppgiftsskyldiga ær

1. andra juridiska personer æn dödsbon, och

2. =fysiska =personer, =om =utbetald =eller =tillgodoræknad =rænta utgör =utgift =i =en =næringsverksamhet =som =en =sèdan =person bedriver.

3 Kontrolluppgift om fordringsrætt skall, æven om nègon rænta inte har tillgodoræknats eller betalats ut, læmnas av

1. =den =som =för =avstæmningsregister =enligt =lagen =(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i vilket fordringsrætten ær registrerad samt förvaltare som i sèdan egenskap ær införd i ett avstæmningsregister,

'V

2. værdepappersinstitut, nær det gæller innehav av fordringsrætt som ligger i depè eller ær registrerad pè konto som inte avses i 1, och

3. den som i andra fall æn som avses i 1 och 2 för register eller pè annat liknande sætt har antecknat den som ær innehavare av en fordringsrætt.

4 = =Kontrolluppgift =om =rænta =och =fordringsrætt =i =andra =fall =æn som avses i 3 behöver inte læmnas

1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öppnats före den 1 januari 1985, om ræntan understiger 100 kronor under kalenderèret eller, om kontot innehas av mer æn en person, ræntan för var en av dem understiger 100 kronor,

2. =om =den =sammanlagda =ræntan =i =annat =fall =æn =som =avses =i =1 understiger 100 kronor under kalenderèret, och

3. =för =særskilda =konton =enligt =21 =kap. =21 = =och =32 =kap. =1 = inkomstskattelagen (1999:1229) samt 3 kap. 4 lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

5 = =I =kontrolluppgiften =skall =det =redovisas =tillgodoræknad =eller utbetald rænta och fordringsrættens storlek vid èrets utgèng.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör rænta, skall det sammanlagt utbetalda beloppet redovisas i kontrolluppgiften.

6 Om ett konto innehas av fler æn en person skall ræntan och fordringsrætten =fördelas =lika =mellan =innehavarna, =om =den uppgiftsskyldige inte kænner till nègot annat förhèllande.

Om ett konto innehas av fler æn fem personer och en person förfogar över kontot, ræcker det att kontrolluppgiften læmnas för den person som förfogar över kontot.

Rænta och skuld

7 Kontrolluppgift skall læmnas om rænta och skuld.

 'V8 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska =personer =och dödsbon av den som har mottagit rænta.

Uppgiftsskyldiga ær

1. andra juridiska personer æn dödsbon, och

2. =fysiska =personer, =om =ræntan =utgör =inkomst =i =en næringsverksamhet som en sèdan person bedriver.

9 Kontrolluppgift om skuld skall, æven om nègon rænta inte har mottagits, =læmnas =av =den =som =yrkesmæssigt =bedriver =utlènings- eller kreditgivningsverksamhet.

10 I kontrolluppgiften skall det redovisas mottagen rænta och skuldens storlek vid èrets utgèng.

Om =nègon =del =av =ræntan =har =betalats =i =förskott, =skall =endast den =del =av =ræntan =som =avser =tiden =till =och =med =den =31 =januari taxeringsèret redovisas i kontrolluppgiften.

11 = =Kontrolluppgift =om =rænta =behöver =inte =læmnas =om =den sammanlagda ræntan understiger 100 kronor under kalenderèret.

12 = =Om =fler =æn =en =person =ær =betalningsansvariga =för =en =skuld skall ræntan och skulden fördelas lika mellan lèntagarna, om den uppgiftsskyldige inte kænner till nègot annat förhèllande.

Om en skuld ær gemensam för fler æn fem personer, ræcker det att =kontrolluppgift =læmnas =för =den =person =som =kan =anses =som företrædare för lèntagarna.

Ræntekompensation och ersættning vid èterbetalning av lèn i förtid

13 Vad som sægs om rænta i detta kapitel gæller æven för

1. sèdan ersættning vid èterbetalning av lèn i förtid som enligt 42 kap. 7 inkomstskattelagen (1999:1229) skall behandlas som rænta, och

2. sèdan ræntekompensation som enligt 42 kap. 8 den lagen skall behandlas som rænta.

'V

Tomtrættsavgæld

14 Kontrolluppgift skall læmnas om tomtrættsavgæld.

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av den som har upplètit tomtrætt.

I kontrolluppgiften skall det redovisas fastighetens beteckning och betald tomtrættsavgæld.

15 Om en tomtrætt innehas gemensamt av flera personer skall betald =avgæld =fördelas =lika =mellan =innehavarna =om =den uppgiftsskyldige inte kænner till nègot annat förhèllande.

9 =kap. =Kontrolluppgift =om =avkastning =pè =samt =innehav =av delægarrætter

Delægarrætter

1 Kontrolluppgift skall læmnas om utdelning och rænta pè samt innehav av delægarrætter.

2 = =Kontrolluppgift =om =utdelning =och =rænta =skall =læmnas =för sèdana fysiska personer och dödsbon som för egen del fèr lyfta eller har tillgodoræknats utdelningen eller ræntan.

3 Kontrolluppgift om innehav av delægarrætter skall læmnas för sèdana =fysiska =personer =och =dödsbon =som =hos =den uppgiftsskyldige =ær =antecknade =som =innehavare =av delægarrætterna vid èrets utgèng.

4 Kontrolluppgiften skall læmnas av

1. den som har betalat ut eller tillgodoræknat utdelningen eller ræntan, och

 'V2. =værdepappersinstitut =eller =andra =hos =vilka =delægarrætter förvaras =i =depè =eller =ær =registrerade =pè =konto, =om =inte kontrolluppgift skall læmnas enligt 1.

5 = =Kontrolluppgift =skall =inte =læmnas =om =tillgèngar =pè pensionssparkonto.

Om =nègon =utdelning =eller =rænta =inte =har =betalats =ut =eller tillgodoræknats =skall =kontrolluppgift =om =innehav =læmnas =endast om delægarrætterna ær marknadsnoterade.6 = =I =kontrolluppgiften =skall =det =redovisas =utbetald =och tillgodoræknad =utdelning =och =rænta =samt =innehavet =av delægarrætter vid èrets utgèng.

Den =som =ær =uppgiftsskyldig =enligt =4 = =2 =skall =i kontrolluppgiften =för =fysiska =personer =och =dödsbon, =som innehar =depè =eller =konto =för =marknadsnoterade =optioner, terminer =eller liknade =slag =av =avtal redovisa en förpliktelse =som finns vid èrets utgèng.7 Om en depè eller ett konto innehas av fler æn fem personer och =en =person =förfogar =över =depèn, =ræcker =det =att kontrolluppgiften =læmnas =för =den =person =som =förfogar =över depèn eller kontot.

Utlændska delægarrætter

8 Om den uppgiftsskyldige kænner till værdet av innehavet av utlændska delægarrætter skall detta anges i kontrolluppgiften.

'V

10 =kap. =Kontrolluppgift =om =avyttring =av =delægarrætter =och fordringsrætter

Andelar i en værdepappersfond

1 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =avyttring =av =andelar =i =en værdepappersfond.

2 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska =personer =och dödsbon.

3 Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen skall læmnas av

1. =sèdana =fondbolag =som =avses =i =1 = =lagen =(1990:1114) =om værdepappersfonder, och

2. andra som med tillstènd enligt 3 den lagen bedriver sèdan verksamhet som avses dær.

Om =en =andel =ær =förvaltarregistrerad =skall =förvaltaren =læmna kontrolluppgiften.

4 Kontrolluppgift om annan avyttring æn inlösen av andelar i en værdepappersfond skall læmnas av förvaltare, om andelarna ær förvaltarregistrerade.

5 I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. kapitalvinsten eller kapitalförlusten,

2. slag av fond,

3. fondens identifikationsuppgifter, och

4. uppgift om fonden ær marknadsnoterad. Om =den =uppgiftsskyldige =saknar =uppgift =om =ersættning =vid avyttring, =skall =i =stællet =andelens =marknadsværde =pè =avyttringsdagen anvændas. Om avyttringsdagen inte ær kænd skall i stællet marknadsværdet pè dagen dè avyttringen registrerades anvændas.

Om =uppgift =saknas =om =anskaffningsutgift =skall =ersættningen vid =avyttringen =efter =avdrag =för =utgifterna =för =avyttringen

 'Vredovisas =i =kontrolluppgiften =i =stællet =för =kapitalvinsten =eller kapitalförlusten.

6 = =Kontrolluppgift =skall =inte =læmnas =om =tillgèngar =pè pensionssparkonto.

ávriga delægarrætter och fordringsrætter

7 Kontrolluppgift skall ocksè læmnas om

1. =avyttring =av =andra =delægarrætter =æn =andelar =i værdepappersfonder och av fordringsrætter, samt

2. utfærdande av optioner.

8 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska =personer =och dödsbon av

1. =værdepappersinstitut =i =de =fall =de =ær =skyldiga =att =upprætta avrækningsnota =enligt =3 =kap. =9 = =lagen =(1991:981) =om værdepappersrörelse,

2. =værdepappersinstitut =som =registrerar =en =option =eller =en termin =eller =som =pè =annat =sætt =medverkar =vid =utfærdandet =eller slutförandet av affæren,

3. kreditmarknadsföretag,

4. Insættningsgarantinæmnden,

5. =den =som =har =betalat =ut =ersættning =vid =avyttring =genom inlösen, och

6. försækringsgivare som har betalat ut ersættning pè grund av sèdan =försækring =som =avses =i =5 =kap. =2 = =lagen =om værdepappersrörelse.

9 I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. =den =ersættning =som =överenskommits =vid =avyttringen =eller utfærdandet =efter =avdrag =för =försæljningsprovision =och =liknande kostnader,

2. antalet delægarrætter eller fordringsrætter,

3. deras slag och sort, samt

'V

4. den kontanta ersættningen vid en sèdan avyttring som avses i 49 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229).

Om en termin slutförs genom att den ena parten förværvar en tillgèng =samtidigt =som =samma =part =delvis =sæljer =en =tillgèng =av samma =slag =skall =det =i =kontrolluppgiften =om =avyttringen redovisas bruttoersættningen vid förværvet.

10 = =Om =en =utbetalning =æven =avser =annat =æn =ersættning =för delægarrætter =eller =fordringsrætter =och =om =den =uppgiftsskyldige inte =kan =ange =hur =stor =del =av =utbetalt =belopp =som =utgör ersættning =för =sèdana =rætter, =skall =det =sammanlagt =utbetalda beloppet redovisas i kontrolluppgiften.

11 = =Om =delægarrætter =eller =fordringsrætter =ægs =gemensamt =av flera personer, ræcker det att kontrolluppgift om avyttring eller utfærdande læmnas för den som anges pè avrækningsnotan.

11 kap. Vissa andra kontrolluppgifter

Privatbostadsrætt

1 Kontrolluppgift skall læmnas om værdet av en medlems eller en delægares andel i ett privatbostadsföretag.

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon som =vid =èrets =utgèng =ær =medlemmar =eller =delægare =i =ett privatbostadsföretag. =Kontrolluppgift =skall =læmnas =av =sèdana privatbostadsföretag som avses i 2 kap. 17 inkomstskattelagen (1999:1229).

I kontrolluppgiften skall det redovisas værdet av andelen enligt 11 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

2 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =avyttring =av privatbostadsrætt.

 'VKontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av =sèdana =privatbostadsföretag =som =avses =i =2 =kap. =17 = inkomstskattelagen (1999:1229).

I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. lægenhetens beteckning,

2. tidpunkten för överlètarens förværv,

3. tidpunkten för avyttringen,

4. ersættningen vid överlètarens förværv, om förværvet har skett efter èr 1983,

5. ersættningen vid avyttringen,

6. =överlètarens =andel =av =innestèende =medel =pè =inre reparationsfond =eller =liknande =fond =vid =förværvs- =respektive avyttringstidpunkten, om överlètaren har förværvat privatbostadsrætten efter èr 1973,

7. =storleken =av =sèdana =kapitaltillskott =som =överlètaren =enligt 46 =kap. =7 =inkomstskattelagen =fèr =rækna =in =i omkostnadsbeloppet, om förværvet skett efter èr 1973, och

8. =överlètarens =andel =av =privatbostadsföretagets =förmögenhet den =1 =januari =1974, =beræknad =enligt =46 =kap. =14 = inkomstskattelagen, om överlètarens förværv skett före èr 1974.

Upplètelse =av =privatbostad =eller =bostad =som =innehas =med hyresrætt

3 = =Kontrolluppgift =om =ersættning =eller =förmèn =som =en arbetsgivare =har =gett =ut =till =en =anstælld =för =att =denne =upplètit privatbostad =eller =bostad =som =innehas =med =hyresrætt, =skall læmnas av arbetsgivaren.

Samfællighet

4 Kontrolluppgift skall læmnas om utdelning till delægare frèn sèdan =samfællighet =som =avses =i =6 =kap. =6 = =första =stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

'V

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av de juridiska personer som förvaltar samfælligheterna.

I kontrolluppgiften skall det redovisas utbetald utdelning och hur =stor =del =av =utdelningen =som =kommer =frèn =intækt =av skogsbruk i samfælligheten.

5 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =delægarens =andel =av inkomster =som =ær =avkastning =av =kapital =i =en =annan =sèdan samfællighet =æn =som =avses =i =6 =kap. =6 = =första =stycket inkomstskattelagen =(1999:1229), =om =delægande =fastighet =ær =en privatbostadsfastighet.

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av de juridiska personer som förvaltar samfælligheterna.

I =kontrolluppgiften =skall =det =redovisas =delægarens =andel =av samfællighetens inkomster om denna överstiger 300 kronor.

Ræntebidrag

6 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =statliga =ræntebidrag =för bostadsændamèl.

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av Boverket.

I =kontrolluppgiften =skall =det =redovisas =utbetalt =ræntebidrag eller eftergiven èterbetalningsskyldighet.

Pensionsförsækring och pensionssparkonto

7 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =om =pensionsförsækringar =och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av försækringsföretag, understödsföreningar och pensionssparinstitut.

I =kontrolluppgiften =skall =det =redovisas =betalda =premier =och gjorda inbetalningar för vilka avdrag skall göras enligt 59 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229).

 'VKapitalförsækring

8 Kontrolluppgift skall læmnas om en sèdan kapitalförsækring som ær skattepliktig enligt 3 första stycket 8 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt eller som avses i 2 första stycket 7 lagen (1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel.

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av försækringsföretag och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. værdet av kapitalförsækringen vid èrets utgèng, och

2. =værdet =av =kapitalförsækringen =vid =nærmast =föregèende =èrs utgèng, om försækringen ær meddelad i en försækringsrörelse som inte bedrivs frèn fast driftsstælle i Sverige.

12 =kap. =Kontrolluppgiftsskyldighet =m.m. =vid =utlandstransaktioner

Betalningar till och frèn utlandet

1 Kontrolluppgift skall læmnas om betalningar till och frèn utlandet.

Kontrolluppgift skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av den som direkt eller indirekt har förmedlat betalningen.

I kontrolluppgiften skall det redovisas

1. varje betalning som överstiger 100 000 kronor, samt mindre betalningar =om =dessa =utgör =delbetalningar =av =en =summa =som överstiger 100 000 kronor,

2. vad betalningen avser,

3. =vilket =land =som =betalningen =gjorts =till =eller =kommer =frèn, och

4. betalningsmottagarens namn, vid betalning till utlandet.

'V

Begrænsat skattskyldiga

2 Kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 och 8 kap. 1 skall æven læmnas för fysiska personer som ær begrænsat skattskyldiga.

I =kontrolluppgiften =skall =det =redovisas, =utöver =de =uppgifter som =anges =i =6 =och =8 =kap., =mottagarens =utlændska =skatteregistreringsnummer eller motsvarande samt medborgarskap.

Utlændska værdepappersfonder

3 Kontrolluppgift enligt 10 kap. 1 skall, om avyttringen skett genom inlösen av andelar i en utlandsbaserad værdepappersfond eller =motsvarande =företeelse, =æven =læmnas =av =ett =utlændskt fondföretag som bedriver verksamhet hær i landet efter tillstènd eller =anmælan =enligt =7 =a =eller =7 =b = =lagen =(1990:1114) =om værdepappersfonder.

Om =ett =fondföretag =har =slutit =avtal =med =ett værdepappersinstitut =om =försæljning =och =inlösen =av =fondandelar skall kontrolluppgiften i stællet læmnas av værdepappersinstitutet.

4 Kontrolluppgift enligt 10 kap. 1 skall, om avyttringen avser annan =avyttring =æn =inlösen =av =andelar =i =en =utlandsbaserad værdepappersfond =eller =motsvarande =företeelse, =æven =læmnas =av værdepappersinstitut =i =de =fall =de =ær =skyldiga =att =upprætta avrækningsnota =enligt =3 =kap. =9 = =lagen =(1991:981) =om værdepappersrörelse.

Utlændska försækringar

5 = =Den =som =under =èret =förmedlar =en =utlændsk =försækring =som avses =i =11 =kap. =8 = =skall =læmna =sèdana =uppgifter =till Riksskatteverket =att =försækringsgivaren =och =försækringstagaren kan identifieras.

 'V13 kap. Förbindelse att læmna kontrolluppgift

1 = =Utlændska =företag =som =driver =bankverksamhet, værdepappersrörelse, =fondverksamhet, =finansieringsverksamhet eller försækringsverksamhet i Sverige utan att inrætta en filial eller motsvarande =etablering =hær, =skall =innan =verksamheten =inleds =ge in =en =skriftlig =förbindelse =till =Finansinspektionen =om =att =læmna kontrolluppgifter i enlighet med bestæmmelserna i denna lag.

14 kap. Gemensamma bestæmmelser om kontrolluppgifter

Tidpunkt och sætt för læmnande av kontrolluppgifter

1 = =Kontrolluppgifter =skall =læmnas =för =varje =kalenderèr =senast den 31 januari nærmast följande kalenderèr.

2 Kontrolluppgifter skall læmnas till den skattemyndighet hos vilken =den =uppgiftsskyldige =ær =registrerad =som =arbetsgivare =om inte annat anges.

3 Kontrolluppgifter om privatbostadsrætter enligt 11 kap. 1 och 2 = =skall =læmnas =till =skattemyndigheten =i =den =region =dær privatbostadsföretagets fastighet ligger.

4 Kontrolluppgifter om betalningar till och frèn utlandet enligt 12 kap. 1 skall læmnas till Riksskatteverket.

5 = =Utlændska =företag =som =enligt =13 =kap. =har =förbundit =sig =att læmna kontrolluppgifter skall læmna dessa till Riksskatteverket.

6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer fèr =besluta =att =en =kontrolluppgift =skall =læmnas =till =en =annan myndighet æn den som anges i 2²5 .

'V

7 Om det inte av 2²5 eller av beslut enligt 6 framgèr till vilken =myndighet =kontrolluppgiften =skall =læmnas, =skall =den læmnas till den skattemyndighet som ær behörig att fatta beslut rörande =den =uppgiftsskyldige =enligt =2 =kap. =1 =eller =2 = skattebetalningslagen (1997:483).

8 Kontrolluppgifter skall læmnas enligt ett faststællt formulær.

Kontrolluppgift =fèr =læmnas =pè =medium =för =automatisk databehandling.

Kontrolluppgifternas innehèll

9 = =En =kontrolluppgift =skall, =utöver =vad =som =följer =av bestæmmelserna i 6²13 kap., innehèlla

1. =identifikationsuppgifter =för =den =uppgiftsskyldige =och =den för vilken kontrolluppgift læmnas,

2. =uppgift =om =avdragen =skatt =enligt =skattebetalningslagen (1997:483) och innehèllen avrækningsbar utlændsk kællskatt, samt

3. =uppgift =om =den =person =kontrolluppgift =læmnas =för =ær företagsledare, nærstèende till en sèdan person eller delægare, om uppgiften læmnas av ett fèmansföretag eller ett fèmanshandelsbolag.

Sammandrag av kontrolluppgifter

10 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer fèr =besluta =att =det =till =de =kontrolluppgifter =som =den uppgiftsskyldige ær skyldig att læmna skall fogas ett sammandrag av kontrolluppgifterna.

11 Ett sammandrag av kontrolluppgifterna fèr innehèlla

1. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige,

2. uppgift om antalet læmnade kontrolluppgifter,

 'V3. =uppgift =om =det =sammanlagda =beloppet =av =avdragen =skatt enligt =skattebetalningslagen =(1997:483) =och =innehèllen avrækningsbar utlændsk kællskatt, samt

4. =uppgift =om =det =sammanlagda =beloppet =av =redovisade arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Værdering av tillgèngar och skulder

12 Om værdet av en tillgèng eller en skuld skall redovisas i en kontrolluppgift, =skall =værderingen =göras =i =enlighet =med bestæmmelserna =i =9²18 = =lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt.

15 kap. Annan uppgiftsskyldighet

Meddelande om att kontrolluppgift har læmnats

1 = =Den =som =ær =skyldig =att =læmna kontrolluppgift enligt =nègon bestæmmelse =i =6 eller 8²11 =kap. =skall =senast den =31 =januari =èret nærmast =efter =det =som =kontrolluppgiften =avser =översænda =ett meddelande med de uppgifter som læmnas i kontrolluppgiften till den som uppgiften avser.

Uppgifter till den skattskyldige

2 Sèdana företag som omfattas av 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) =samt =fèmanshandelsbolag =skall =till =företagsledare och =delægare =samt =nærstèende =personer =till =dem =læmna =alla uppgifter som de behöver för att kunna berækna sin inkomst frèn företaget eller handelsbolaget.

Vad som sægs i första stycket skall pè motsvarande sætt gælla för europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

'V

3 = =En =företagsledande =make =skall =till =en =medhjælpande =make som =skall =ta =upp =inkomst =i =inkomstslaget =næringsverksamhet læmna de uppgifter om verksamheten som behövs för berækning av inkomsten.

4 = =Sèdana =privatbostadsföretag =som =avses =i =2 =kap. =17 = inkomstskattelagen =(1999:1229) =skall =till =den =som =avyttrat =en privatbostadsrætt læmna de uppgifter som denne behöver för att kunna berækna sin kapitalvinst eller kapitalförlust.

Uppgifter till den som ær kontrolluppgiftsskyldig

5 = =Den =som =för =egen =eller =annans =rækning =har =ingètt rættshandling =med =nègon =som =ær =skyldig =att =læmna kontrolluppgift =skall, =pè =annat =sætt =æn =muntligen, =till =den kontrolluppgiftsskyldige læmna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten =skall =kunna =fullgöras =med =anledning av rættshandlingen.

6 = =Uppgifterna =till =den =kontrolluppgiftsskyldige =skall =læmnas senast den 15 januari èret efter det som uppgiften avser om inte annat anges.

Den som har fètt en sèdan förmèn eller ersættning som avses i 6 =kap. =3 =eller =4 = =skall =læmna =uppgifterna =till =den kontrolluppgiftsskyldige senast mènaden efter det att förmènen har =kommit =den =skattskyldige =till =del =eller =ersættningen =har erhèllits, dock inte senare æn vad som anges i första stycket.

7 = =Om =den =som =ingètt =en =rættshandling =med =den =kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör sin skyldighet att læmna uppgifter, skall =den =kontrolluppgiftsskyldige =snarast =anmæla =detta =till skattemyndigheten.

 'VAnmælningsskyldighet om nedsættning av utlændsk skatt

8 Om en skattskyldig har fètt avrækning av utlændsk skatt frèn sin =inkomstskatt =eller =förmögenhetsskatt =enligt =bestæmmelser =i skatteavtal =eller =enligt =lagen =(1986:468) =om =avrækning =av utlændsk skatt och om den utlændska skatten dærefter sætts ned, skall han anmæla detta till skattemyndigheten.

Anmælan skall göras inom tre mènader frèn det att den skattskyldige =fick =del =av =det =beslut =genom =vilket =den =utlændska skatten =sattes =ned. =Anmælan =skall =göras =enligt =ett =faststællt formulær. =Till =anmælan =skall =beslutet =om =nedsættningen =av =den utlændska skatten fogas i original eller i bestyrkt kopia.

16 kap. Anstènd

Anstènd med att læmna sjælvdeklaration

1 Den som pè grund av særskilda omstændigheter ær förhindrad att læmna sjælvdeklaration inom föreskriven tid, fèr efter ansökan hos =skattemyndigheten =beviljas =anstènd =med =att =læmna deklarationen.

Anstènd =att =læmna =deklarationen =efter =den =31 =maj taxeringsèret fèr beviljas endast om det finns synnerliga skæl.

2 Den som yrkesmæssigt hjælper deklarationsskyldiga med att upprætta =sjælvdeklarationer =fèr, =efter =ansökan =hos =den skattemyndighet som enligt 1 kap. 6 ær behörig att fatta beslut betræffande =sökanden, =beviljas =anstènd =med =att =læmna deklarationerna. Till ansökan skall fogas en förteckning över de deklarationsskyldiga för vilka ansökan görs.

Om =anstènd =beviljas =skall =deklarationerna =læmnas =enligt =en tidsplan =som =beslutas =av =skattemyndigheten. =Den =som =ær upptagen =i =förteckningen =anses =ha =fètt =anstènd =med =att =læmna

'V

deklarationen =till =och =med =den =dag =dè =deklarationen =enligt tidsplanen senast fèr læmnas.

Anstènd =fèr =inte =beviljas =længre =æn =till =och =med =den =15 =juni under taxeringsèret.

Anstènd med att læmna særskilda uppgifter

3 Vad som sægs i 1 gæller æven för sèdana uppgifter som skall læmnas enligt 5 kap. 1 och 2 .

17 kap. Förelægganden

Förelæggande att læmna föreskriven uppgift

1 = =Skattemyndigheten =fèr =förelægga =den =som =inte =har =læmnat föreskriven =uppgift =eller =har =læmnat =en =ofullstændig =sèdan, =att læmna uppgiften eller att komplettera den.

Förelæggande att læmna sjælvdeklaration

2 = =Skattemyndigheten =fèr =förelægga =den =som =inte =ær deklarationsskyldig enligt 2 kap. att læmna en sjælvdeklaration.

Förelæggande att læmna kontrolluppgift

3 = =Skattemyndigheten =fèr =förelægga =fysiska =personer =och dödsbon att læmna kontrolluppgift om

1. =sèdan =ersættning =för =utfört =arbete =som =har =betalats =till =en namngiven næringsidkare, och

2. rænta frèn och fordran hos en namngiven lèntagare.

 'V4 Skattemyndigheten fèr förelægga den som ær eller kan antas vara bokföringsskyldig =enligt =bokföringslagen =(1999:1078) =eller som =ær =en =annan =juridisk =person =æn =dödsbo, =att =læmna kontrolluppgift =om =en =rættshandling =mellan =den =som =förelæggs och =den =med =vilken =han =har =ingètt =rættshandlingen. Förelæggandet fèr avse skyldighet att læmna en uppgift, visa upp en =handling =eller =læmna =över =en =kopia =av =en =handling =som =rör rættshandlingen.

Kontrolluppgiften skall avse förhèllanden som ær av betydelse för kontroll av

1. =att =deklarations- =eller =annan =uppgiftsskyldighet =fullgjorts riktigt och fullstændigt av andra æn den som förelæggs, eller

2. att förutsættningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan =antas =uppkomma =enligt =denna =lag =för =andra =æn =den =som förelæggs.

Den =som =förelæggs =kan, =om =förelæggandet =medför =att =han mèste lægga ned ett betydande arbete för att fullgöra det, i stællet stælla nödvændiga handlingar till skattemyndighetens förfogande för granskning.

5 Om det finns særskilda skæl fèr æven nègon annan person æn som =avses =i =4 = =förelæggas =att =læmna =en =sèdan =kontrolluppgift som avses i den paragrafen.

Tidpunkt och sætt för læmnande av uppgift

6 Uppgift som skall læmnas efter förelæggande skall læmnas pè det sætt och inom den tid som anges i förelæggandet.

Sjælvdeklaration =och =andra =uppgifter =till =ledning =för =egen taxering som skall læmnas efter förelæggande behöver dock inte læmnas tidigare æn vad som gæller för sjælvdeklaration som skall læmnas utan föregèende förelæggande.

'V

Undantag

7 Allmæn förvaltningsdomstol fèr efter ansökan av den som enligt =bestæmmelserna =i =3²5 = =har =förelagts =att =læmna kontrolluppgift, =besluta =att =viss =uppgift =skall =undantas =frèn förelæggandet. Bestæmmelserna i 3 kap. 13²14 c taxeringslagen (1990:324) skall dè tillæmpas.

Vite

8 = =Om =det =finns =anledning =att =anta =att =ett =förelæggande =inte följs, =fèr =det =förenas =med =vite. =Vite =fèr =dock =inte =förelæggas VWDWHQHWWODQGVWLQJHQNRPPXQHOOHUHQWMlQVWHPDQLWMlQVWHQ

Vid =prövning =av =en =ansökan =om =utdömande =av =vite =fèr =æven vitets læmplighet bedömas.

18 kap. Undantag frèn uppgiftsskyldighet

1 = =Regeringen =fèr =besluta =om =undantag =frèn =skyldigheten =att læmna =en =kontrolluppgift =eller =en =förbindelse =enligt =en bestæmmelse i 6²13 kap. om

1. undantaget inte kan antas komma att försvèra kontrollen av att =deklarationsskyldigheten =har =fullgjorts =riktigt =och fullstændigt,

2. =uppgiften =saknar =betydelse =för =beskattningen =enligt =lagen (1991:586) om særskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen =(1991:591) =om =særskild =inkomstskatt =för =utomlands bosatta artister m.fl.,

3. =uppgiften =saknar =betydelse =för =berækningen =av =pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension, och

4. undantaget inte pèverkar Sveriges ètaganden inom det internationella utbytet av information.

 'V2 = =Skattemyndigheten =fèr =efter =ansökan =av =en =enskild =medge befrielse för viss tid frèn skyldigheten att læmna uppgift enligt 5 kap. 1 . Sèdant medgivande fèr èterkallas.

19 kap. ávriga bestæmmelser

Behöriga företrædare

1 = =Skyldigheten =att =læmna =uppgifter =enligt =denna =lag =skall fullgöras

1. för en omyndig, av en förmyndare eller sèdan god man som har =förordnats =enligt =11 =kap. =1 = =förældrabalken =betræffande rættshandling =som =omfattas =av =förmyndarens =ansvar =eller =den gode mannens förordnande,

2. för en sèdan person för vilken god man eller förvaltare har förordnats =enligt =11 =kap. =3, =4 =eller =7 = =förældrabalken, =av =den gode =mannen =eller =förvaltaren =betræffande =rættshandling =som omfattas av förordnandet,

3. =för =en =avliden =person =och =hans =dödsbo, =av =en =sèdan dödsbodelægare, testamentsexekutor eller boutredningsman som skall förvalta den dödes egendom,

4. för en annan juridisk person æn ett dödsbo, av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller ombud, om inte regeringen =bestæmmer =annat =betræffande =staten, =landsting =eller kommun, samt

5. =för =en =værdepappersfond, =av =det =fondbolag =som =sköter förvaltningen av fonden eller, om förvaltningen har övergètt till ett förvaringsinstitut, av detta.

Förvar av utlændska delægarrætter och fordringsrætter

2 = =Fysiska =personer =som =ær =obegrænsat =skattskyldiga =och dödsbon, =som =har =utlændska =delægarrætter =eller =fordringsrætter

'V

eller =rættigheter =eller =skyldigheter =som =anknyter =till =sèdana værdepapper, =skall =förvara =dem =i =depè =hos =ett værdepappersinstitut eller ett motsvarande utlændskt institut, om det =inte =ær =frèga =om =værdepapper =i =ett =kontobaserat =system. Detsamma =gæller =om =den =fysiska =personen =eller =dödsboet =har sèdana =obligationer =eller =andra =skuldebrev =som =ær =avsedda =för allmæn omsættning och som har emitterats av en svensk juridisk person, om emissionen særskilt har riktats till utlandet.

Skyldighet att bevara underlag

3 = =Den =som =ær =uppgiftsskyldig =enligt =bestæmmelserna =i =denna lag ær skyldig att genom rækenskaper, anteckningar eller pè annat læmpligt sætt se till att han har underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den.

Besked om skyldighet att læmna kontrolluppgift

4 Efter ansökan av den som ær eller kan antas vara skyldig att læmna =kontrolluppgift =enligt =en =bestæmmelse =i =6²13 =kap. =skall Riksskatteverket læmna besked om kontrolluppgift skall læmnas för =ett =visst =belopp =eller =en =viss =rættshandling =och =om =vilka uppgifter som i sèdant fall skall redovisas i kontrolluppgiften.

Ett =besked =enligt =första =stycket =ær =bindande =för =skattemyndigheten.

áverklagande

5 Riksskatteverkets beslut enligt 4 fèr överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol =av =den =sökande. =Prövningstillstènd =krævs vid överklagande till kammarrætten.

ávriga =beslut =av =Riksskatteverket =eller =beslut =av =en skattemyndighet fèr inte överklagas.

 'VFörvaring och gallring

6 = =Sjælvdeklarationer =och =andra =handlingar =som =enligt bestæmmelserna =i =denna =lag =eller =taxeringslagen =(1990:324) =har læmnats =till =ledning =för =taxering =eller =upprættats =eller =för granskning omhændertagits av en myndighet för taxeringskontroll, =skall =förstöras =sedan =sex =èr =eller, =i =frèga =om handlingar som avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, tio èr har gètt efter taxeringsèrets utgèng.

Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer fèr föreskriva att handlingarna skall bevaras under længre tid æn som anges i första stycket.

BBBBBBB

1. =Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =juli =2001. =Lagen =skall tillæmpas första gèngen sèvitt avser 2 kap. samt 4 kap. 2 och 5 vid =2003 =èrs =taxering =och =i =övrigt =vid =2002 =èrs =taxering. =I =den omfattningen =bestæmmelserna =innebær =en =utvidgning =av kontrolluppgiftsskyldigheten skall de dock inte tillæmpas förræn vid 2003 èrs taxering.

2. Lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter skall =upphöra =att =gælla =vid =utgèngen =av =juni =2001. Bestæmmelserna =i =2 =kap. =2, =4²9, =11, =13 =och =28 = =skall =dock tillæmpas vid 2002 och tidigare èrs taxeringar. I övrigt skall lagen skall tillæmpas vid 2001 och tidigare èrs taxeringar.

'V

1.2. Förslag till lag om ændring i kupongskattelagen (1970:624)

Hærigenom =föreskrivs =att =14 =och =17 = =kupongskattelagen (1979:624) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14Nær uppgift om aktieutdelning enligt 3 kap. 28 =lagen =(1990:325) =om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter =avges, =VNDOO uppgiftslæmnaren Sn KHGHU

och =samvete =pè =blankett enligt =faststællt =formulær besvara frègor till ledning för bedömande =om =den =utdelningsberættigade ær skattskyldig. =Ür =ej =svaren sèdana =att =dærav =uppenbarligen =framgèr =att =den utdelningsberættigade =icke =ær skattskyldig =för =utdelningen, skall kupongskatt för utdelningen =innehèllas =vid utbetalningen. =Den =som utbetalar =utdelningen =skall teckna erkænnande att kupongskatten innehèllits och tillstælla uppgiftslæmnaren erkænnandet.

Den =som =för =egen =eller =annans rækning mottar utdelning pè =aktie =i =aktiebolag =som =inte ær =avstæmningsbolag VNDOO till utbetalaren Sn KHGHU RFK

samvete =pè =blankett =enligt faststællt =formulær =besvara frègor =till =ledning =för bedömande =om =den =utdelningsberættigade ær skattskyldig. =Ür =ej =svaren sèdana =att =dærav =uppenbarligen =framgèr =att =den utdelningsberættigade =icke =ær skattskyldig =för =utdelningen, skall =kupongskatt =för =utdelningen =innehèllas =vid utbetalningen. =Den =som utbetalar =utdelningen =skall teckna =erkænnande =att =kupongskatten =innehèllits =och tillstælla uppgiftslæmnaren erkænnandet.

6HQDVWHO\GHOVH

 'VBeskattningsmyndigheten =fèr =medge =den, =som =ær =skyldig =att innehèlla =kupongskatt =och =som =förutsættes =kunna =bedöma =om skattskyldighet enligt 4 föreligger, att i det fall skattskyldighet uppenbarligen =icke =föreligger =utbetala =utdelning =utan =att kupongskatt =innehèlles, =æven =om =svaren =pè =frègorna =skulle =ge anledning till sèdant innehèllande.

Vid utbetalning av utdelning i utlandet skall kupongskatt alltid innehèllas.

17Blanketter =med =uppgift om =utdelning, =som =læmnas enligt 15 , skall vara ordnade

enligt 3 kap. 58 tredje stycket lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter. %ODQNHWWHU

vid vilkas avgivande kupongskatt innehèllits, skall dock =vara =skilda =frèn =övriga blanketter, och sammanlagda beloppet =av =den =utdelning uppgifterna i dessa blanketter avser skall anges særskilt.

Blanketter =med =uppgift om =utdelning, =som =læmnas enligt 15 , skall vara ordnade

kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. =Vilken =hemortskommun =kontrolluppgifterna avser =skall =vara =tydligt utmærkt. %ODQNHWWHU YLG

vilkas avgivande kupongskatt innehèllits, =skall =dock =vara skilda =frèn =övriga blanketter, och =sammanlagda =beloppet av den utdelning uppgifterna i =dessa =blanketter =avser =skall anges særskilt.

Senast den 31 januari varje èr skall de blanketter som næmns i första =stycket =och =som =gæller =det =èrets =taxering =av beskattningsmyndigheten =tillstællas =den =skattemyndighet =som enligt 2 kap. skattebetalningslagen (1997:483) ær behörig att fatta beslut som rör den utdelningsberættigade.

BBBBBBB

Denna =lag =træder =i =kraft =den =juli =2001 =och =tillæmpas =första gèngen vid 2003 èrs taxering.

6HQDVWHO\GHOVH

'V

1.3. Förslag till lag om ændring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Hærigenom föreskrivs att 10 kap. 31 och 32 aktiebolagslagen (1975:1385) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

31

I =revisionsberættelsen =skall =revisorn =anmærka =om =han =har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. =att =göra =skatteavdrag =enligt =skattebetalningslagen (1997:483),

2. =att =anmæla =sig =för =registrering =enligt =3 =kap. =2 = skattebetalningslagen,

3. =att =læmna =skattedeklaration =enligt =10 =kap. =9 eller =10 = =skattebetalningslagen, eller

3. att læmna skattedeklaration =enligt =10 kap. 9 eller 10 skattebetalningslagen

eller

deklaration =enligt =2 =kap. =1 = lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifterHOOHU

4. =att =i =rætt =tid =betala skatter =och =avgifter =som omfattas av 1 kap. 1 och 2 skattebetalningslagen.

4. =att =i =rætt =tid =betala skatter =och =avgifter =som omfattas av 1 kap. 1 och 2 VNDWWHEHWDOQLQJVODJHQ eller =1

kap. 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Om revisionsberættelsen innehèller =en =anmærkning =om att bolaget inte har fullgjort en skyldighet =som =avses =i =första stycket =1²3, =skall =revisorn

 'Vgenast =sænda =en =kopia =av revisionsberættelsen till skattemyndigheten.

32

Utöver =vad =som =följer =av =28-31 = =fèr =en =revisor =i revisionsberættelsen =læmna =sèdana =upplysningar =som =han =anser att aktieægarna bör fè kænnedom om.

Om revisionsberættelsen innehèller nègon annan upplysning, nègot annat uttalande =eller =nègon =annan anmærkning =æn =att =èrsredovisningen =har =uppgjorts =enligt aktiebolagslagen, att en förteckning =enligt =12 =kap. =9 = över =vissa =lèn =och =sækerheter har =upprættats =eller =att styrelseledamöter och verkstællande =direktör =bör beviljas =ansvarsfrihet =skall revisorn genast sænda en kopia av =revisionsberættelsen =till skattemyndigheten.

BBBBBBB

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =juli =2001 =och =tillæmpas =första gèngen =nær =revisionsberættelse =skall =upprættas =för =det rækenskapsèr som avser taxeringsèr 2002.

'V

1.4. Förslag till lag om ændring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Hærigenom föreskrivs att 8 kap. 13 lagen (1987:667) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

13Revisorerna =skall =för =varje =rækenskapsèr =avge =en revisionsberættelse =till =föreningsstæmman. =Berættelsen =skall överlæmnas =till =föreningens =styrelse =senast =tvè =veckor =före =den ordinarie =föreningsstæmman. =Revisorerna =skall =inom =samma =tid till =styrelsen =èterlæmna =de =redovisningshandlingar =som =har överlæmnats till dem.

Revisionsberættelsen skall innehèlla ett uttalande om huruvida èrsredovisningen =har =upprættats =i =överensstæmmelse =med tillæmplig =èrsredovisningslag. =Innehèller =inte =èrsredovisningen sèdana =upplysningar =som =skall =læmnas =enligt =tillæmplig èrsredovisningslag, =skall =revisorerna =ange =detta =och =læmna behövliga upplysningar i sin berættelse, om det kan ske.

Har =revisorerna =vid =sin =granskning =funnit =att =nègon =ètgærd eller försummelse som kan föranleda ersættningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller verkstællande direktören till last eller att en =styrelseledamot =eller =verkstællande =direktören =pè =annat =sætt har =handlat =i =strid =mot =tillæmplig =èrsredovisningslag =eller =mot stadgarna, skall det anmærkas i berættelsen. Revisionsberættelsen skall =æven =innehèlla =ett =uttalande =i =frègan =om =ansvarsfrihet =för styrelseledamöterna =och =verkstællande =direktören. =Revisorerna kan æven i övrigt i berættelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

6HQDVWHO\GHOVH

 'VI =revisionsberættelsen =skall =ocksè =anmærkas =om =revisorerna funnit att föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. =att =göra =skatteavdrag =enligt =skattebetalningslagen (1997:483),

2. =att =anmæla =sig =för =registrering =enligt =3 =kap. =2 = skattebetalningslagen,

3. =att =læmna =skattedeklaration =enligt =10 =kap. =9 eller =10 = =skattebetalningslagen, eller

3. =att =læmna =skattedeklaration =enligt =10 =kap. =9 eller =10 = =skattebetalnings-ODJHQeller deklaration enligt 2

kap. 1 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifterHOOHU

4. =att =i =rætt =tid =betala skatter =och =avgifter =som omfattas av 1 kap. 1 och 2 skattebetalningslagen.

4. =att =i =rætt =tid =betala skatter =och =avgifter =som omfattas av 1 kap. 1 och 2 VNDWWHEHWDOQLQJVODJHQ eller =1

kap. 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter

Om =revisionsberættelsen LQQHKnOOHUDQPlUNQLQJom att

föreningen =inte =har =fullgjort nègon =sèdan =skyldighet =som avses i fjærde stycket 1-3,VNDOO

revisorerna =genast =sænda =in HQ avskrift DY den WLOO skattemyndigheten.

Om =revisionsberættelsen LQQHKnOOHU annan =upplysning,

annat =uttalande =eller =annan anmærkning =æn =att =styrelseledamöter och =verkstællande =direktör bör beviljas ansvarsfrihet =eller =som =avses =i sjætte VW\FNHWVNDOOUHYLVRUHUQD

JHQDVW VlQGD HQ =kopia =av UHYLVLRQVEHUlWWHOVHQ

till

skattemyndigheten.

Revisionsberættelsen =skall =innehèlla =særskilda =uttalanden =om faststællande av balansrækningen och resultatrækningen samt om det =förslag =till =dispositioner =betræffande =föreningens =vinst =eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberættelsen.

'V

I =en =moderförening =skall =revisorerna =avge =en =særskild revisionsberættelse =betræffande =koncernen. =Hærvid =skall =första² tredje och sjætte styckena tillæmpas.

Om =anmælan =har =gjorts =enligt =8 = =tredje =eller =femte =sty=cket, skall =revisor =till =revisionsberættelsen =foga =avskrift =av anmælningen.

BBBBBBB

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =juli =2001 =och =tillæmpas =första gèngen =nær =revisionsberættelse =skall =upprættas =för =det rækenskapsèr som avser taxeringsèr 2002.

 'V1.5. Förslag till lag om ændring i taxeringslagen (1990:324)

Hærigenom föreskrivs i frèga om att taxeringslagen (1990:324)

dels DWWNDSRFKVDPWNDSVNDOOXSSK|UDDWW

gælla,

dels DWWUXEULNHQQlUPDVWI|UHNDSVNDOOXWJn

dels DWWNDSNDSRFKNDSRFK

kap. 4 och 5 samt 7 kap. 3 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4, ODJHQ (1990:325) RP

sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter finns bestæmmelser om skyldigheten att læmna uppgifter =till =ledning =för taxering. I frèga om debitering, =redovisning =och betalning =av =skatt =gæller bestæmmelserna =i =skattebetalningslagen (1997:483).

, ODJHQ (2001:000) RP

sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter finns bestæmmelser om skyldigheten att læmna uppgifter =till =ledning =för taxering. I frèga om debitering, =redovisning =och betalning =av =skatt =gæller bestæmmelserna =i =skattebetalningslagen (1997:483).

3 kap.

3Kan =det =antas =att =den skattskyldige inte ær deklarationsskyldig enligt bestæmmelserna i lagen

Kan =det =antas =att =den skattskyldige inte ær deklarationsskyldig enligt bestæmmelserna i lagen

6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

'V

1990:325 om

sjælv-

deklaration =RFK NRQWUROO

uppgifter =fèr =beslut =om taxering fattas pè grundval av kontrolluppgift om intækter i inkomstslaget =kapital =utan att den skattskyldige underrættats =om =och =fètt tillfælle =att =yttra =sig =över kontrolluppgiften.

2001:000 om

sjælv-

deklarationer =RFK NRQWUROO

uppgifter =fèr =beslut =om taxering fattas pè grundval av kontrolluppgift om intækter i inkomstslaget =kapital =utan att den skattskyldige underrættats =om =och =fètt tillfælle =att =yttra =sig =över kontrolluppgiften.

8Skattemyndigheten fèr besluta =om =taxeringsrevision för =att =kontrollera =att deklarations- =och =annan uppgiftsskyldighet enligt lagen 1990:325 om

sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter =fullgjorts riktigt =och =fullstændigt =eller att =förutsættningar =finns =att fullgöra =uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.

Skattemyndigheten fèr besluta =om =taxeringsrevision för =att =kontrollera =att deklarations- =och =annan uppgiftsskyldighet enligt lagen 2001:000 om

sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter =fullgjorts riktigt =och =fullstændigt =eller att =förutsættningar =finns =att fullgöra =uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.

Skattemyndigheten fèr besluta om taxeringsrevision ocksè för att =inhæmta =uppgifter =av =betydelse =för =kontroll =enligt =första stycket av nègon annan æn den som revideras.

Taxeringsrevision fèr göras hos den som ær eller kan antas vara bokföringsskyldig =enligt =bokföringslagen =(1999:1078) =och =hos annan juridisk person æn dödsbo.

17

Uppgifter i sjælvdeklarationer skall pè begæran =læmnas =ut =till =de

Uppgifter i sjælvdeklarationer skall pè begæran =læmnas =ut =till =de

6HQDVWHO\GHOVH

 'Vmyndigheter =som =utövar taxerings- eller skattekontroll om det behövs för kontrollverksamheten. Detsamma =gæller =betræffande uppgifter =i =andra =handlingar som =har =upprættats =eller =för granskning =omhændertagits av en myndighet vid taxeringskontroll eller læmnats =till =ledning =för taxering enligt bestæmmelserna i lagen 1990:325 om

sjælv-

deklaration RFK NRQWUROO

uppgifter.

myndigheter =som =utövar taxerings- eller skattekontroll om det behövs för kontrollverksamheten. Detsamma =gæller =betræffande uppgifter =i =andra =handlingar som =har =upprættats =eller =för granskning =omhændertagits av en myndighet vid taxeringskontroll eller læmnats =till =ledning =för taxering enligt bestæmmelserna i lagen 2001:000 om

sjælv-

deklarationer =RFK NRQWUROO

uppgifter.

Uppgifter som avses i första stycket fèr tillhandahèllas myndighet i fræmmande stat med vilken Sverige har træffat överenskommelse om handræckning i skatteærenden.

4 kap.

2Skattemyndigheten =skall varje taxeringsèr fatta taxeringsbeslut före utgèngen =av =november =pè grundval av de uppgifter som læmnats enligt lagen 1990:325 om

sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter =samt =vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap.

Skattemyndigheten =skall varje taxeringsèr fatta taxeringsbeslut före utgèngen =av =november =pè grundval av de uppgifter som læmnats enligt lagen 2001:000 om

sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter =samt =vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap.

176HQDVWHO\GHOVH

'V

Eftertaxering fèr ocksè ske

1. =vid =rættelse =av =felrækning, =misskrivning =eller =annat uppenbart förbiseende,

2. nær kontrolluppgift som skall læmnas utan förelæggande =enligt =lagen 1990:325 om

sjælvdeklarationRFKNRQWUROO

uppgifter =saknats =eller =varit felaktig,

2. nær kontrolluppgift som skall læmnas utan förelæggande =enligt =lagen 2001:00 om

sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter saknats eller varit felaktig,

3. nær en ændring i ett taxeringsbeslut föranleds av beslut som anges i 13 andra stycket 1-4,

4. nær en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som har föreskrivits i ett sèdant beslut som avses i 7 kap. 12 inkomstskattelagen (1999:1229) eller inte har iakttagit ett annat villkor i beslutet.

5 kap.

4Skattetillægg tas inte ut

1. =vid =rættelse =av =en =felrækning =eller =misskrivning =som uppenbart =framgèr =av =sjælvdeklarationen =eller =av =nègot =annat meddelande frèn den skattskyldige som inte ær muntligt,

2. vid rættelse av en oriktig uppgift i frèga om inkomst av tjænst =eller =kapital, =om rættelsen har gjorts eller hade kunnat göras med ledning av kontrolluppgift =som =skall læmnas =utan =förelæggande HQOLJW ODJHQ (1990:325) RP

sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter =och =som

2. vid rættelse av en oriktig uppgift i frèga om inkomst av tjænst =eller =kapital, =om rættelsen har gjorts eller hade kunnat göras med ledning av kontrolluppgift =som =skall læmnas =utan =förelæggande HQOLJW ODJHQ (2001:000) RP

sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter =och =som6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

 'Vvarit tillgænglig för skattemyndigheten före november =mènads =utgèng taxeringsèret,

varit tillgænglig för skattemyndigheten före november =mènads =utgèng taxeringsèret,

3. =i =den =mèn =avvikelsen =avser =bedömning =av =ett =yrkande, sèsom =frèga =om =yrkat =avdrag =eller =værde =av =naturaförmèn =eller tillgèng, och avvikelsen inte gæller uppgift i sak,

4. om den skattskyldige frivilligt har rættat en oriktig uppgift. Första stycket 2 gæller inte i =frèga =om =kontrolluppgift HQOLJW3 kap. 32 c, 44 eller 45

=ODJHQ RP sjælvdeklaration

och kontrolluppgifter.

Första stycket 2 gæller inte i =frèga =om =kontrolluppgift HQOLJW10 kap. 7 och 11 kap.

2 

lagen om

sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter.

5

Om =deklarationsskyldig inte =har =kommit =in =med sjælvdeklaration inom föreskriven =tid =eller =har =han endast læmnat en sjælvdeklaration med sè bristfælligt =innehèll =att =den uppenbarligen =inte =ær =ægnad att =ligga =till =grund =för taxering, =skall =en =særskild avgift (förseningsavgift) pèföras =honom. =Sèdan =avgift SnI|UV DNWLHERODJ PHG 1 =000 kronor och andra skattskyldiga med

500

kronor.

2Pen GHNODUDWLRQVVN\OGLJ inte =har =kommit =in =med sjælvdeklaration inom föreskriven =tid =eller =har =han endast læmnat en sjælvdeklaration med sè bristfælligt =innehèll =att =den uppenbarligen =inte =ær =ægnad att =ligga =till =grund =för taxering, =skall =en =særskild avgift (förseningsavgift) pèföras =honom. =Sèdan =avgift SnI|UV DNWLHERODJ PHG 5 =000 kronor och andra VNDWWVN\OGLJD PHG 1 000 kronor.

Har =skattskyldig, =som =utan förelæggande =skall =læmna sjælvdeklaration, =inte =kommit in med deklaration senast den

Om =den =skattskyldige =inte har kommit in med deklaration =inom =en =mènad frèn den tidpunkt dè

'V

1 =augusti =under =taxeringsèret

eller =har =han =dessförinnan endast =kommit =in =med =en sjælvdeklaration med sè bristfælligt =innehèll =att =den uppenbarligen =inte =ær =ægnad att =ligga =till =grund =för taxering,

bestæms

förseningsavgiften =till =fyra gènger =det belopp =som =anges =i första stycket.

deklarationen =senast =skulle =ha læmnats =HOOHU KDU KDQ

dessförinnan =endast =kommit in =med =en =sjælvdeklaration med =sè =bristfælligt =innehèll att den uppenbarligen inte ær ægnad =att =ligga =till =grund =för WD[HULQJ skall =ytterligare =en

förseningsavgift pèföras.

Förseningsavgift enligt första =stycket =pèförs =ocksè skattskyldig som har avgett en förenklad sjælvdeklaration inom föreskriven tid men som inte =följt =ett =förelæggande =att avge en særskild sjælvdeklaration =inom =den =tid som föreskrivs i förelæggandet.

Har =den =skattskyldige =inte kommit in med deklarationen inom =fyra =mènader =frèn =den tidpunkt =dè =deklarationen senast =skulle =ha =læmnats =eller har =han =dessförinnan =endast kommit =in =med =en =sjælvdeklaration =med =sè =bristfælligt innehèll att den uppenbarligen inte =ær =ægnad =att =ligga =till grund =för =taxering, =skall =en tredje förseningsavgift pèföras.

Har =den =skattskyldige =inom =föreskriven =tid =læmnat =en deklarationshandling, =som =inte =ær =behörigen =undertecknad =eller som =inte =ær =i =form =av =ett =elektroniskt =dokument, =tas förseningsavgift ut endast om bristen inte avhjælps inom den tid som föreskrivs i ett förelæggande. I sèdant fall beræknas avgiften enligt första stycket.

Vad som sægs om deklarationsskyldig och skattskyldig =i =första =och andra =styckena =gæller =ocksè för =den =som =utan =att =vara deklarationsskyldig ær

Vad som sægs om deklara-WLRQVVN\OGLJ,VNDWWVN\OGLJoch

sjælvdeklaration L I|UVWD RFK

andra =styckena =gæller =ocksè för =den =som =ær =skyldig =att læmna =særskilda =uppgifter

 'Vskyldig =att =læmna =uppgift HQOLJW 2 NDS 25 = =ODJHQ 1990:325 om

sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter

eller

særskild =uppgift =enligt =2 =kap. 26 samma lag. Vad som sægs om =deklaration =gæller =dè sèdan =uppgift =eller =særskild uppgift.

HQOLJW5NDSODJHQ2001:000 RP sjælvdeklarationer =RFK NRQWUROOXSSJLIWHU och =för =de

uppgifter skyldigheten omfattar. Förseningsavgift utgèr =med =samma =avgift =som för =annan =skattskyldig =æn aktiebolag =och =ekonomisk =förening.

7 kap.

3

Vid =bedömningen =av =vem som ær behörig stællföretrædare för skattskyldig =enligt =denna =lag VNDOO 4 =kap. =2 = ODJHQ 1990:325 RP sjælvdek-

laration

och

kontrolluppgifter tillæmpas.

Vid =bedömningen =av =vem som ær behörig stællföretrædare för skattskyldig =enligt =denna =lag VNDOO 19 =kap. =1 = ODJHQ 2001:000 RP sjælvdek-

larationer =RFK NRQWUROOXSS

gifter tillæmpas.

Uppgifter =som =læmnats =för =en =skattskyldig =som =ær =juridisk person, =anses =ha =læmnats =av =den =skattskyldige, =om =det =inte =var uppenbart att uppgiftslæmnaren saknade behörighet att företræda den skattskyldige.

BBBBBBB

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =juli =2001 =och =tillæmpas =första gèngen vid 2002 èrs taxering.

'V

1.6. Förslag till lag om ændring i lagen (1990:1114) om værdepappersfonder

Hærigenom föreskrivs att det i lagen (1990:1114) skall införas en ny paragraf, 31 b , av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 =b = =Vid =byte =av =en förvaltare eller om förvaltaren inte =længre =skall =vara =införd =i det =register =som =avses =i =31 = första =stycket, =skall =den förvaltare =som =andelarna =i værdepappersfonden flyttas frèn læmna den nye förvaltaren =eller =fondbolaget uppgifter om den genomsnittliga =anskaffningsutgiften =för =de =andelar =som flyttas.

BBBBBBB

Denna lag træder i kraft den 1 juli 2001.

 'V1.7. Förslag till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)

Hærigenom =föreskrivs =att =4 =kap. =13 =, =5 =kap. =8 =och =9 =, =10 kap. =25 =och =31 =, =18 =kap. =3 = =samt =23 =kap. =2, =5 =och =9 = skattebetalningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

13Skattemyndigheten =skall =èterkalla =en =F-skattsedel, =om innehavaren

1. begær att skattsedeln skall èterkallas,

2. upphör att bedriva næringsverksamhet hær i landet,

3. inte följer villkor som har meddelats enligt 9 eller pè annat sætt =missbrukar =sin =F-skattsedel =och =missbruket =inte =ær obetydligt,

4. inte följer ett förelæggande att læmna

særskildVMlOYGHNODUDWLRQHOOHU

i =frèga =om =handelsbolag, XSSJLIWHU VRP DYVHV L 2 =kap.

25 = ODJHQ 1990:325 RP sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter, eller endast =læmnar =en =handling med =sè =bristfælligt =innehèll att =den =uppenbarligen =inte kan =ligga =till =grund =för taxering,

4. inte följer ett förelæggande att læmna sjælvdeklaration =eller, =i =frèga om =handelsbolag, =uppgifter VRP DYVHV L 3 =kap. =18 =och

19

2001:000 om

sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter, eller endast =læmnar =en =handling med =sè =bristfælligt =innehèll att =den =uppenbarligen =inte kan =ligga =till =grund =för taxering,

6HQDVWHO\GHOVH

'V

5. brister i redovisning eller betalning av skatt enligt denna lag eller =motsvarande =utlændsk =skatt =i =en =utstræckning =som =inte =ær obetydlig,

6. har meddelats næringsförbud,

7. ær i konkurs,

8. ær eller har varit företagsledare i ett fèmansföretag eller i ett fèmanshandelsbolag och det finns eller fanns förutsættningar att èterkalla =företagets =eller =bolagets =F-skattsedel =pè =grund =av =ett förhèllande som kan hænföras till företagsledaren, eller

9. =ær =ett =fèmansföretag =eller =ett =fèmanshandelsbolag =och =en företagsledare i företaget eller bolaget har handlat pè ett sèdant sætt =att =en =F-skattsedel =inte =fèr =utfærdas =för =företagsledaren =pè grund av ett förhèllande som avses i 3-8.

5 kap.

8

Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 9 , göras frèn sèdan =rænta =och =utdelning som læmnas i pengar och som kontrolluppgift =skall =læmnas I|UHQOLJW3 kap. 22 och 23

eller =enligt =3 =kap. =27 = ODJHQ

1990:325 RP sjælvdeklara-

tionRFKNRQWUROOXSSJLIWHU

Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 9 , göras frèn sèdan =rænta =och =utdelning som læmnas i pengar och som kontrolluppgift =skall =læmnas I|UHQOLJW8 eller 9 kap. ODJHQ 1990:325 RP sjælvdeklara-

tionerRFKNRQWUROOXSSJLIWHU

9Skatteavdrag skall inte göras frèn

1. rænta pè ett konto, om ræntan ær mindre æn 100 kronor,

2. =rænta =eller =utdelning =till =juridiska =personer, =med =undantag för svenska dödsbon,

3. rænta eller utdelning till fysiska personer som ær begrænsat skattskyldiga i Sverige,

4. =rænta =eller =utdelning =som =enligt =skatteavtal =ær =helt undantagen frèn beskattning i Sverige,

6HQDVWHO\GHOVH

 'V5. rænta pè ett I|UIRJDUNRQWR VRP DYVHV L 3

kap. =57 = ODJHQ 1990:325

RP sjælvdeklaration RFK kontrolluppgifter, =om =ræntan ær mindre æn 1 000 kronor,

5. rænta pè ett I|UIRJDUNRQWR VRP DYVHV L 8

kap. =6 = =andra =stycket ODJHQ

2001:000 om

sjælv-

deklarationer =RFK NRQWUROO

uppgifter, =om =ræntan =ær mindre æn 1 000 kronor,

6. rænta pè ett konto för klientmedel,

7. =rænta =som =betalas =ut tillsammans =med =ett =annat belopp, =om =det =ær =okænt =för utbetalaren =hur =stor =del =av utbetalningen =som =utgör rænta =och =utbetalaren =dærför skall redovisa hela beloppet i NRQWUROOXSSJLIW HQOLJW 3 =kap.

22 = =sjætte =stycket ODJHQ RP sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter, eller

7. =rænta =som =betalas =ut tillsammans =med =ett =annat belopp, =om =det =ær =okænt =för utbetalaren =hur =stor =del =av utbetalningen =som =utgör rænta =och =utbetalaren =dærför skall redovisa hela beloppet i NRQWUROOXSSJLIW HQOLJW 8 =kap.

5 = =andra =stycket ODJHQ RP sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter, eller

8. =rænta =eller =utdelning som =ett =utlændskt =företag skall =læmna =kontrolluppgift I|UHQOLJW3 kap. 32 b ODJHQ RP sjælvdeklaration RFK kontrolluppgifter.

8. =rænta =eller =utdelning som =ett =utlændskt =företag skall =læmna =kontrolluppgift I|U HQOLJW 13 =kap. =1 = ODJHQ RP sjælvdeklarationer RFK kontrolluppgifter.

10 kap.

25

Preliminæra =sjælvdeklarationer =och =skattedeklarationer =skall læmnas =till =skattemyndigheten =enligt =faststællda =formulær. =Om skattemyndigheten har anvisat ett særskilt mottagningsstælle skall deklarationen læmnas dit.

Deklarationen =skall =vara egenhændigt =underskriven =av den =som =ær =skyldig =att =læmna deklarationen eller av den som

'V

ær =behörig =företrædare =enligt 23 kap. 3²5 .

31Den =som =bedriver =en verksamhet dær beskattningsunderlagen =exklusive =gemenskapsinterna =förværv =och import =för =beskattningsèret beræknas =sammanlagt =uppgè till =högst =en =miljon =kronor och som ær skyldig att læmna sjælvdeklaration =enligt =lagen 1990:325 om

sjælv-

deklaration RFK NRQWUROO

uppgifter =och =som =inte =ær handelsbolag =eller =grupphuvudman, =skall =redovisa merværdesskatten =i =sjælvdeklarationen, =om =skattemyndigheten =inte =beslutat annat enligt 11 .

Den =som =bedriver =en verksamhet dær beskattningsunderlagen =exklusive =gemenskapsinterna =förværv =och import =för =beskattningsèret beræknas =sammanlagt =uppgè till =högst =en =miljon =kronor och som ær skyldig att læmna sjælvdeklaration =enligt =lagen 2001:000 om

sjælv-

deklarationer =RFK NRQWUROO

uppgifter =och =som =inte =ær handelsbolag =eller =grupphuvudman, =skall =redovisa merværdesskatten =i =sjælvdeklarationen, =om =skattemyndigheten =inte =beslutat annat enligt 11 .

I =frèga =om =förfarandet =vid merværdesbeskattningen gæller =dè =bestæmmelserna =i ODJHQRPsjælvdeklaration RFK kontrolluppgifter samt taxeringslagen (1990:324).

Redovisningen =skall =innehèlla samma uppgifter som gæller för redovisning av merværdesskatt i skattedeklaration.

I =frèga =om =förfarandet =vid merværdesbeskattningen gæller =dè =bestæmmelserna =i ODJHQ RP sjælvdeklarationer och =kontrolluppgifter =samt taxeringslagen (1990:324).

6HQDVWHO\GHOVH

 'V18 kap.

3

Ýterbetalning fèr ocksè, pè den skattskyldiges begæran, ske av belopp =som =motsvarar =avdragen =skatt =som =ænnu =inte =har tillgodoræknats =den =skattskyldige, =till =den =del =det =kan =antas =att beloppet =annars =skulle =betalas =tillbaka =efter =den =èrliga avstæmningen av skattekontot.

Ýterbetalning enligt första stycket =till =en =skattskyldig som =ær =fysisk =person =fèr göras endast om det gæller ett belopp =som =ær =betydande med hænsyn till den skattskyldiges =förhèllanden eller =om =det =finns =andra særskilda skæl. Efter inkomstèrets =utgèng =fèr èterbetalning =göras =endast om =den =skattskyldige =skall

læmna en særskild sjælvdeklaration =enligt =2 =kap. 13 = =lagen =(1990:325) =om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter =HOOHU RPGHW

finns synnerliga skæl.

Ýterbetalning enligt första stycket =till =en =skattskyldig som =ær =fysisk =person =fèr göras endast om det gæller ett belopp =som =ær =betydande med hænsyn till den skattskyldiges =förhèllanden eller =om =det =finns =andra særskilda skæl. Efter inkomstèrets =utgèng =fèr èterbetalning =göras =endast om =den =skattskyldige =skall

redovisa inkomst i inkomstslaget næringsverksamhet =eller =ær =begrænsat skattskyldigHOOHURPGHWILQQV

synnerliga skæl.

Vid =èterbetalning =enligt =första =stycket =till =en =juridisk =person fèr hænsyn inte tas till den juridiska personens kostnader för lön till delægare. Ýterbetalning till ett handelsbolag fèr, efter særskild ansökan, =göras =till =delægares =skattekonto. =Annan =èterbetalning till handelsbolag fèr göras endast om det finns særskilda skæl.

Ýterbetalning som grundas pè ett beslut om ændrad berækning av =preliminær =skatt =i =samband =med =konkurs =eller =utmætning enligt 8 kap. 27 eller 28 skall göras till konkursboet respektive kronofogdemyndigheten.

Vad =som =sægs =om =èterbetalning =enligt =denna =paragraf =gæller inte, om nègot annat följer av 7 .

'V

23 kap.

2Ett förelæggande enligt denna lag fèr förenas med vite, om det finns =anledning =att =anta =att =det =annars =inte =följs. =Vite =fèr =dock inte =förelæggas =staten, =ett =landsting, =en =kommun =eller =en tjænsteman =i =tjænsten. =Finns =det =anledning =att =anta =att =den deklarationsskyldige =eller, =om =den =deklarationsskyldige =ær juridisk person, stællföretrædare för den deklarationsskyldige har begètt =brott, =fèr =den =deklarationsskyldige =inte =förelæggas =enligt 14 kap. 3 vid vite att medverka i utredningen av en frèga som har samband med den gærning som brottsmisstanken avser.

Om =vite =har =förelagts ocksè =med =stöd =av =en bestæmmelse =i =taxeringslagen (1990:324) eller lagen 1990:325 om

sjælvdeklarationRFKNRQWUROO

uppgifter, =prövas =frègan =om att =döma =ut =vitet =av =den lænsrætt som ær behörig enligt dessa lagar.

Om =vite =har =förelagts ocksè =med =stöd =av =en bestæmmelse =i =taxeringslagen (1990:324) eller lagen 2001:000 om

sjælvdeklarationer RFK NRQ

trolluppgifter, =prövas =frègan om =att =döma =ut =vitet =av =den lænsrætt som ær behörig enligt dessa lagar.

Vid prövning av en frèga om utdömande av vite fèr æven vitets læmplighet bedömas.

5

Bestæmmelserna om skyldighet =för =stællföretrædare =att =læmna =sjælv-GHNODUDWLRQHOOHUXSSJLIWHUL4

kap. 2 ODJHQ1990:325RP sjælvdeklaration RFK NRQ

trolluppgifter gæller ocksè för uppgifter =som =skall =læmnas enligt denna lag.

Bestæmmelserna om skyldighet =för =stællföretrædare =att =læmna =sjælvdeklaration =eller =uppgifter =i

19 =kap. =1 = ODJHQ 2001:000

RP sjælvdeklarationer =RFK kontrolluppgifter gæller ocksè för uppgifter som skall læmnas enligt denna lag.

6HQDVWHO\GHOVH

 'V9

Bestæmmelserna =om =för-YDULQJ RFK JDOOULQJ L 4 =kap.

13 ODJHQ 1990:325 RP sjælvdeklarationRFKNRQWUROO

uppgifter =gæller =ocksè =för skattedeklarationer och andra handlingar som avses i 14 kap. 8 .

Bestæmmelserna =om =för-YDULQJ RFK JDOOULQJ L 19 =kap.

6 ODJHQ 2001:000 RP sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter gæller ocksè för skattedeklarationer och =andra =handlingar =som avses i 14 kap. 8 .

BBBBBBB

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =juli =2001 =och =tillæmpas =första gèngen 2002 èrs taxering.

'V

1.8. Lag om ændring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(1998:674) =om inkomstgrundad èlderspension

dels DWWNDSVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

dels DWWNDSVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

19

Pensionsgrundande inkomst =av =anstællning =för vilken =en =försækrad =inte =ær skattskyldig =i =Sverige =enligt inkomstskattelagen (1999:1229) =skall =bestæmmas PHG OHGQLQJ DY en =særskild

kontrolluppgift =frèn =arbetsgivaren.

Pensionsgrundande inkomst =av =anstællning =för vilken =en =försækrad =inte =ær skattskyldig =i =Sverige =enligt inkomstskattelagen (1999:1229) =skall =bestæmmas PHG OHGQLQJ DY kontroll-

uppgifter =enligt =12 =kap. =2 = lagen =(2001:000) =om =sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter.

BBBBBBB

Denna lag træder i kraft den 1 juli 2001 och tillæmpas frèn och med inkomstèret 2002.

 'V1.9. Lag om ændring i revisionslagen (1999:1079)

Hærigenom föreskrivs att 30 revisionslagen (1999:1079) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30

I =revisionsberættelsen =skall =revisorn =anmærka =om =han =har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. =att =göra =skatteavdrag =enligt =skattebetalningslagen (1997:483),

2. =att =anmæla =sig =för =registrering =enligt =3 =kap. =2 = skattebetalningslagen,

3. att læmna skattedeklaration =enligt =10 kap. 9 eller 10 skattebetalningslagen, eller

3. att læmna skattedeklaration =enligt =10 kap. 9 eller 10 skattebetalningslagen

eller

deklaration =enligt =2 =kap. =1 = lagen =(1984:151) =om =punktskatter =och =prisregleringsavgifterHOOHU

4. =att =i =rætt =tid =betala skatter =och =avgifter =som omfattas av 1 kap. 1 och 2 skattebetalningslagen.

4. =att =i =rætt =tid =betala skatter =och =avgifter =som omfattas av 1 kap. 1 och 2 VNDWWHEHWDOQLQJVODJHQ eller =1

kap. 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter

Om =revisionsberættelsen LQQHKnOOHUen anmærkning om

att =företaget =inte =har =fullgjort en skyldighet som avses i första stycket =1-3, VNDOO UHYLVRUQ

genast =sænda =en =kopia =av revisionsberættelsen till

Om =revisionsberættelsen innehèller

nègon annan

upplysning, nègot annat uttalande =eller =nègon =annan anmærkning =æn =att =styrelseledamöter och =verkstællande =direktör bör beviljas

'V

skattemyndigheten.

ansvarsfrihet =VNDOO UHYLVRUQ

genast =sænda =en =kopia =av revisionsberættelsen till skattemyndigheten.

BBBBBBB

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =juli =2001 =och =tillæmpas =första gèngen =nær =revisionsberættelse =skall =upprættas =för =det rækenskapsèr som avser taxeringsèr 2002.

 'V1.10. Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom =föreskrivs =att =1 =kap. =16 =, =8 kap. =8 , 21 =kap. 33 och =38 =, =32 =kap. =6 =och =10 =, =48 =kap. =7 = =samt =51 =kap. =6 = inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

16

Bestæmmelser om - =skyldighet =att =læmna uppgifter till skattemyndigheten till ledning för taxeringen finns i lagen 1990:325 om

sjælvdeklaration

och

kontrolluppgifter,

- =skyldighet =att =læmna uppgifter till skattemyndigheten till ledning för taxeringen finns i lagen 2001:000 om

sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter,

- =förfarandet =för =att =faststælla =underlaget =för =skatten =finns =i taxeringslagen (1990:324), och

- hur skatten bestæms, debiteras, redovisas och betalas finns i skattebetalningslagen (1997:483).

8 kap.

8

Ræntor som enligt EHVWlPPHOVHUQDL3 kap. 23

3 =och =4 ODJHQ 1990:325 RP sjælvdeklarationRFKNRQWUROO

uppgifter =inte =redovisas =i kontrolluppgifter =ær =skattefria =om =de =för =den skattskyldige =under =beskattningsèret =sammanlagt =inte

Ræntor som enligt EHVWlPPHOVHUQDL8 kap. 4 1

och =2 =ODJHQ 2001:000 RP sjælvdeklarationer =RFK NRQ

trolluppgifter inte redovisas i kontrolluppgifter =ær =skattefria =om =de =för =den skattskyldige =under =beskattningsèret =sammanlagt =inte

'V

uppgèr till 500 kronor. uppgèr till 500 kronor.

21 kap.

33

Avdrag =fèr =göras =bara =om medlen =sætts =in =pè =ett skogskonto eller skogsskadekonto =senast =den =dag =som den skattskyldige enligt lagen 1990:325 om

sjælv-

deklaration RFK NRQWUROO

uppgifter =skall =læmna =sjælvdeklaration.

Avdrag =fèr =göras =bara =om medlen =sætts =in =pè =ett skogskonto eller skogsskadekonto =senast =den =dag =som den skattskyldige enligt lagen 2001:000 om

sjælv-

deklarationer =RFK NRQWUROO

uppgifter =skall =læmna =sjælvdeklaration.

38

Medel pè ett skogskonto eller skogsskadekonto fèr föras över till =en =annan =bank =utan =att =beskattning =sker =enligt =37 = =under förutsættning att hela det innestèende beloppet direkt förs över till ett motsvarande konto i den mottagande banken.

Nær kontomedel =förs =över skall den överförande banken læmna den mottagande banken =de =uppgifter =som behövs för att den mottagande =banken =skall kunna fullgöra sina skyldigheter =enligt =detta NDSLWHO RFK ODJHQ 1990:325 RP sjælvdeklaration RFK kontrolluppgifter.

Nær kontomedel =förs =över skall den överförande banken læmna den mottagande banken =de =uppgifter =som behövs för att den mottagande =banken =skall kunna fullgöra sina skyldigheter =enligt =detta NDSLWHO RFK ODJHQ 2001:000 RP sjælvdeklarationer RFK kontrolluppgifter.

32 kap.

6

Avdrag =fèr =göras =bara =om medlen =sætts =in =pè =ett upphovsmannakonto =senast

Avdrag =fèr =göras =bara =om medlen =sætts =in =pè =ett upphovsmannakonto =senast

 'Vden dag som den skattskyldige =enligt =lagen 1990:325 om

sjælv-

deklaration RFK NRQWUROO

uppgifter =skall =læmna =sjælvdeklaration.

den dag som den skattskyldige =enligt =lagen 2001:000 om

sjælv-

deklarationer RFK NRQWUROO

uppgifter =skall =læmna =sjælvdeklaration.

10

Medel pè ett upphovsmannakonto fèr föras över till en annan bank utan att beskattning sker enligt 9 under förutsættning att hela =det =innestèende =beloppet =direkt =förs =över =till =ett motsvarande konto i den mottagande banken.

Nær kontomedel =förs =över skall den överförande banken læmna den mottagande banken =de =uppgifter =som behövs för att den mottagande =banken =skall kunna fullgöra sina skyldigheter =enligt =detta NDSLWHO RFK ODJHQ 1990:325 RP sjælvdeklaration =RFK kontrolluppgifter.

Nær kontomedel =förs =över skall den överförande banken læmna den mottagande banken =de =uppgifter =som behövs för att den mottagande =banken =skall kunna fullgöra sina skyldigheter =enligt =detta NDSLWHO RFK ODJHQ 2001:000 RP sjælvdeklarationer =RFK kontrolluppgifter.

48 kap.

7Vid =berækningen =av =omkostnadsbeloppet =skall =det genomsnittliga =omkostnadsbeloppet =för =samtliga =delægarrætter eller =fordringsrætter =av =samma =slag =och =sort =som =den =avyttrade anvændas. =Det =genomsnittliga =omkostnadsbeloppet =skall beræknas med hænsyn till intræffade förændringar i innehavet.

Om =en =andel =i =en værdepappersfond ær förvaltarregistrerad enligt 31 a =lagen =( 1990:1114 ) =om

/\GHOVHHQOLJWSURS

'V

værdepappersfonder, =skall =den vid tillæmpningen av genomsnittsmetoden enligt första =stycket =inte =anses =vara av =samma =slag =och =sort =som andra =andelar =i =samma =fond som =ær =registrerade =i =annan förvaltares eller andelsinnehavarens eget namn.

I =49 =kap. =29 = =finns =ett undantag frèn

denna

bestæmmelsevid DQGHOVE\WHQ

, NDS  ILQQV vad

gæller =DQGHOVE\WHQ =ytterligare

ett undantag frèn

bestæmmelsen i första stycket

51 kap.

6

Bestæmmelserna i 3²5 skall inte tillæmpas, om

1. överlètaren enligt en överenskommelse med förværvaren tar upp =överskott =eller =drar =av =underskott =i =handelsbolaget =som avser tiden före avyttringen eller tiden före tilltrædesdagen samt tar upp kapitalvinster och drar av kapitalförluster vid avyttringar av =handelsbolagets =næringsfastigheter =och =næringsbostadsrætter före samma tidpunkt, och

2. ett særskilt bokslut ligger till grund för inkomstberækningen enligt 1.

Bokslutet =enligt =första stycket 2 skall upprættas som om =handelsbolaget =hade =ett beskattningsèr =som =avslutats vid =den =sluttidpunkt =för inkomstberækningen som överlètaren =valt =enligt =första stycket =1. =Bokslutet =och sèdana =uppgifter =till =ledning I|U WD[HULQJ VRP DYVHV L 2

Bokslutet =enligt =första stycket 2 skall upprættas som om =handelsbolaget =hade =ett beskattningsèr =som =avslutats vid =den =sluttidpunkt =för inkomstberækningen som överlètaren =valt =enligt =första stycket =1. =Bokslutet =och sèdana =uppgifter =till =ledning I|U WD[HULQJ VRP DYVHV L 3

 'Vkap. =19 = ODJHQ 1990:325

RP sjælvdeklaration RFK kontrolluppgifter =skall =ha godkænts skriftligen av förværvaren.

kap. 5 ODJHQ2001:000RP sjælvdeklarationer

och

kontrolluppgifter =skall =ha godkænts skriftligen av förværvaren.

Med =förværvare =avses =vid =inlösen =de =kvarvarande =delægarna =i handelsbolaget.

BBBBBBB

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =juli =2001 =och =tillæmpas =första frèn och med 2002 èrs taxering.

'V

2. Bakgrund

Efter =bemyndigande =av =regeringen =tillkallade =chefen =för Finansdepartementet =en =særskild =utredare den =3 =april =1995 med uppdrag att bland annat göra en systematisk översyn av reglerna om uppgiftsskyldighet och utarbeta sè enkla och enhetliga regler som =möjligt =(dir. =1995:12). =Utredningen =som =antog =namnet Skattekontrollutredningen læmnade sitt slutbetænkande Sjælvdeklaration och kontrolluppgifter ² förenklade förfaranden (SOU 1998:12) i februari 1998. Utredningen har i betænkandet læmnat =ett =förslag =till =en =ny =lag =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter. =Betænkandet =har =remissbehandlats =och remissvaren =finns =tillgængliga =i =Finansdepartementet =(dnr Fi98/791). =Promemorians =förslag =bygger =huvudsakligen =pè Skattekontrollutredningens =förslag. =I =promemorian =behandlas dessutom följande skrivelser.

 • Skrivelse =frèn =Riksskatteverket =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =30 =september =1998 =om =utökad kontrolluppgiftsskyldighet =i =frèga =om =utlændska værdepappersfonder och vid avyttring genom inlösen (dnr Fi Fi98/2701).
 • Skrivelse frèn FONDEX Fondhandel AB som kom in till Finansdepartementet =den =12 =oktober =1999 =om kontrolluppgiftsskyldighet betræffande förvaltarregistrerade fondandelar (dnr Fi 1999/3937).
 • Skrivelse =frèn =Fondbolagens =förening =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =12 =oktober =1999 =om kontrolluppgiftsskyldigheten =för =förvaltarregistrerade fondandelar (dnr Fi1999/3938).
 • Rapport =frèn =Riksskatteverket =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =29 =februari =2000 =om medgivandesystemet och kapitalkontroll (dnr

Fi2000/765).

 • Skrivelser =frèn =OM =Gruppen =AB =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =2 =juni =och =den =11 =september 2000 om kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av VPC-

 'Vregistrerade =fondandelar =(dnr =Fi2000/2150 =och Fi2000/3239).

 • Skrivelse =frèn =Svenska =Bankföreningen =som =kom =in =till Finansdepartementet den 22 juni 2000 med en begæran om höjning =av =beloppsgrænsen =för =rapportering =till =skattemyndigheten =av =betalningar =till =och =frèn =utlandet =(dnr Fi2000/2365).
 • Skrivelse =frèn =Skattebetalarnas =förening =som =kom =in =till Finansdepartementet den 22 juni 2000 med en begæran om att =beloppsgrænsen =för =næringsidkares =kontrolluppgiftsskyldighet =för =utbetalningar =av =ersættningar =vid =tillfælligt arbete skall höjas (den Fi2000/2366).
 • Skrivelse =frèn =Svenska =Bankföreningen =och =Svenska Fondhandlareföreningen som kom in till

Finansdepartementet =den =12 =september =2000 =om kontrolluppgiftsskyldigheten =för =optioner =och =terminer (dnr Fi2000/3252).

 • Skrivelse =frèn =Fondbolagens =förening, =Svenska Bankförening =och =Svenska =Fondhandlareföreningen =som kom in till Finansdepartementet den 20 oktober 2000 om kontrolluppgiftsskyldigheten =för =förvaltarregistrerade fondandelar och vissa derivat (dnr Fi2000/3824). Stora =omarbetningar =av =den =av =Skattekontrollutredningen föreslagna =lagtexten =till =ny =lag =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =har =gjorts =för =att =anpassa =den =till inkomstskattelagen =(1999:1229). =Dessutom =har =ytterligare =en sprèklig =och =redaktionell =genomarbetning =gjorts =av =lagtexten. Förslaget =till =ny =lag =föranleder =följdændringar =i =ett =stort =antal andra =lagar. =Sèdana =följdændringar =finns =inte =redovisade =i promemorian =utom =i =nègra =fall =dè =förslagen =æven =medför ændringar i sak.

'V

3. Sjælvdeklaration och förtryckning av kontrolluppgifter för fysiska personer och dödsbon

3.1. Förfarandet i dag

Förenklad sjælvdeklaration fèr læmnas av fysiska personer och dödsbon, =om =det =inte =ær =særskilt =föreskrivet =att =de =skall =læmna særskild sjælvdeklaration. Særskild sjælvdeklaration skall læmnas av fysiska personer och dödsbon i följande fall.

 • Nær =den =skattskyldige =skall =læmna =uppgift =om =inkomst =i inkomstslaget næringsverksamhet.
 • Nær =den =skattskyldige =ær =företagsledare =eller =delægare =i fèmansföretag.
 • Nær =den =skattskyldige =skall =redovisa =merværdesskatt =i sjælvdeklarationen.
 • Nær den skattskyldige inte har varit bosatt i landet under hela =beskattningsèret, =dvs. =nær =den =skattskyldige =ær begrænsat skattskyldig.
 • Nær =den =skattskyldige =inte =har =mottagit =en =förtryckt blankett för förenklad sjælvdeklaration. Særskild =sjælvdeklaration =skall =æven =læmnas =av =annan =juridisk person æn dödsbo.

Förtryckning =sker =i =dag =av =ett =stort =antal =uppgifter =pè blanketten för den förenklade sjælvdeklarationen. Ýrligen læmnar runt =5,5 =miljoner =skattskyldiga =fysiska =personer =och =dödsbon den förenklade sjælvdeklarationen till skatteförvaltningen.

Pè den blankett för den særskilda sjælvdeklarationen som sænds ut finns dæremot inte nègot belopp förtryckt. Pè den blanketten förtrycks =endast =personuppgifter, =underlag =för =fastighetsskatt och vissa administrativa koder. Antalet skattskyldiga som læmnar den =særskilda =sjælvdeklarationen =ær =cirka =1 =660 =000. =Dessa =kan

 'Vindelas i tre kategorier, varav fysiska personer utgör huvuddelen, eller 1 287 000. Den særskilda sjælvdeklarationen læmnas ocksè av 288 =000 =aktiebolag, =sparbanker, =utlændska =juridiska =personer, ekonomiska =föreningar =och =hypoteksföreningar =och =av =84 =000 ideella föreningar, stiftelser m.fl.

Av =de =fysiska =personer =som =læmnar =særskild =sjælvdeklaration redovisar =ungefær =hælften =överskott =eller =underskott =i inkomstslaget =næringsverksamhet =i =egen =firma =eller =genom handelsbolag. =ávriga =fysiska =personer =læmnar =en =særskild sjælvdeklaration bl.a. av den anledningen att de ær företagsledare eller =delægare =i =fèmansföretag =eller =att =de =ær =begrænsat skattskyldiga.

Med det system som finns i dag sker det första blanketturvalet redan i slutet av januari. Dè avgörs vem som skall fè blanketten för =den =særskilda =sjælvdeklarationen. =Dærvid =utgèr =man =frèn =de uppgifter =som =finns =i =skatteregistret =om =bedriven næringsverksamhet, delægarskap i fèmansföretag, utlandsbosættning, m.m.

Alla =som =finns =med =i =skatteregistret =och =som =ær skatteregistrerade =för =inkomstèret, =dvs. =i =princip =hela =Sveriges befolkning, och som inte fèr en særskild sjælvdeklaration vid det första =blanketturvalet, =ær =presumtiva =deklaranter =med =den förenklade =sjælvdeklarationen. =Det =slutliga =urvalet =av =vem =som skall =erhèlla =blanketten =för =den =förenklade =sjælvdeklarationen sker i mars nær alla kontrolluppgifter har lagts in i registret.

Kommer =det =in =nya =uppgifter =efter =förtryckningen =av blanketterna för den förenklade sjælvdeklarationen, vilka gör att nègon =som =tidigare =bedömdes =inte =vara =deklarationsskyldig kommer =över =deklarationsskyldighetsgrænsen, =kommer =den personen =att =förelæggas =att =læmna =en =deklaration =om =han =inte sjælvmant =senast =den =2 =maj =har =læmnat =in =en =sèdan. =I =samband med =förelæggandet =kan =han =fè =en =förtryckt =laserutskriven blankett =frèn =skattemyndigheten. =Dessa =blanketter =finns næmligen inte att fè utan förtryckta uppgifter.

'V

3.2. Behovet av en förændrad uppdelning mellan förenklade och særskilda sjælvdeklarationer

Den =nuvarande =uppdelning =mellan =förenklade =och =særskilda sjælvdeklarationer =har =fört =med =sig =problem =för =sèdana =fall =dær personer =inom =samma =hushèll =skall =deklarera =pè =blanketter =av olika =slag, =t.ex. =om =ena =maken =bedriver =næringsverksamhet =och sèledes =skall =læmna =særskild =sjælvdeklaration, =medan =den =andra maken enbart har inkomst i inkomstslagen tjænst och kapital och fèr =læmna =förenklad =sjælvdeklaration. =Nær =den =næringsdrivande maken =skall =læmna =sin =særskilda =sjælvdeklaration =har =normalt maken med enbart tjænste- och kapitalinkomst ænnu inte fètt sin förtryckta blankett för förenklad sjælvdeklaration. Ofta behöver deklarationerna =upprættas =samtidigt, =bl.a. =för =att =fè =en =riktig fördelning =av =rænteavdragen. =Skatteberækningen =underlættas ocksè =om =deklarationsuppgifterna =för =bèda =makarna =finns samlade. =I =mènga =fall =har =dærför =den =senare =maken =bytt =till =en særskild sjælvdeklarationsblankett, i andra fall har anstènd begærts av den make som skall læmna særskild sjælvdeklaration senast den 31 mars.

Problem kan i dag uppstè vid förtryckningen sè att fel blankett distribueras till den skattskyldige. En person som rætteligen skall erhèlla =en =særskild =sjælvdeklarationsblankett =med =senaste inlæmningsdag =den =31 =mars =kan =pè =grund =av =ofullstændiga uppgifter i skatteregistret ha fètt en förenklad sjælvdeklarationsblankett. =Eftersom =dessa =distribueras =sè =att =de skall vara den skattskyldige till handa senast den 15 april ær han kanske =sjælv =inte =medveten =om =felet =före =detta =senare =datum. Riksskatteverket =har =i =dessa =fall =godtagit =att =den =særskilda sjælvdeklarationen =læmnas =senast =den =2 =maj =utan =att =förseningsavgift =pèförs. =Nègot =formellt =stöd =för =denna =tolkning finns dock inte. Med hænsyn till dessa problem kan det i dag vara svèrt att informera om nær en deklaration skall vara inlæmnad.

 'V3.3. Skattskyldiga för vilka en utökad förtryckning ær av intresse

De =skattskyldiga =för =vilka =en =utökning =av =förtryckning =av uppgifter i sjælvdeklarationsblanketten ær av intresse ær de fysiska personer =och =svenska =dödsbon =som =i =dag =redovisar =inkomst =i særskild =sjælvdeklaration. =För =dessa =finns =det =kontrolluppgifter om inkomst i inkomstslagen tjænst och kapital, bland annat nær det =gæller =lön, =rænteinkomster, =rænteutgifter, =kapitalvinster =och kapitalförluster =vid =avyttring =av =andelar =i =værdepappersfonder samt =om =tomtrættsavgælder. =Vidare =finns =det =kontrolluppgifter för =pensionssparande, =förmögenhet =och =underlag =för avkastningsskatt.

3.4. Sjælvdeklaration och förtryckning av uppgifter

Förslag: =Förtryckning =skall =ske =av =kontrolluppgifter =för =alla

fysiska personer och svenska dödsbon.

Fysiska personer och svenska dödsbon skall læmna allmæn sjælvdeklaration.

Værdepappersfonder =och =andra =juridiska =personer =æn svenska dödsbon skall læmna særskild sjælvdeklaration.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =med =promemorians

förslag.

Remissinstanserna: =I =den =mèn =remissinstanserna =har

kommenterat förslagen har de varit positiva.

Skælen för förslaget:

Förtryckning av uppgifter

I dag registreras först alla kontrolluppgifter i skatteregistret, den skattskyldige =skriver =i =sjælvdeklarationen =av =samma =uppgifter frèn =den =kontrolluppgift =han =har =fètt, =skatteförvaltningen registrerar den skattskyldiges uppgifter och jæmför dem mot de som =finns =i =det =maskinella =systemet. =Eventuella =differenser

'V

föranleder =en =kontrollsignal =och =utredning. =En =förtryckning skulle minska antalet registreringar och hanteringsètgærder.

En =förtryckning =skulle =æven =innebæra =fördelar =frèn =servicesynpunkt för alla deklarationsskyldiga. Det enda deklaranten behöver göra ær att summera de kontrolluppgifter han sjælv har fètt och kontrollera dessa mot de förtryckta uppgifterna. Det skulle dærefter =èligga =honom =att =rætta =de =felaktigheter =som =eventuellt finns och att lægga till de uppgifter som saknas.

Riksskatteverket =beræknar =att =de =förtryckta =blanketterna =för næringsidkare =m.fl. =kan =börja =sændas =ut =tidigast =sista =veckan =i mars. Den senarelagda utsændningstidpunkten beror pè att dessa blanketter =skall =förtryckas =med =kontrolluppgifter =enligt =samma procedur som nu gæller för de förenklade deklarationsblanketterna. =Den =tid =som =deklaranten =och deklarationsmedhjælparen =har =pè =sig =att =upprætta =huvudblanketten =med =de =förtryckta =uppgifterna =förkortas. =Den =som skall =læmna =en =bilaga =för =att =redovisa =resultatet =av =en næringsverksamhet kan dock fylla i bilagan æven om han inte har fètt den förtryckta huvudblanketten.

Med =hænsyn =till =den =förenkling =det =innebær =för =sèvæl =den skattskyldige som för skattemyndigheten bör kontrolluppgifterna =förtryckas =för =alla =fysiska =personer =och svenska dödsbo. Problemet med den förkortade deklarationstiden =som =en =sèdan =ordning =innebær =behandlas =i avsnitt 4.2.

Allmæn sjælvdeklaration 

Anledningen till att kontrolluppgifterna idag inte kan förtryckas för alla fysiska personer ær att den deklarationsskyldige i vissa fall mèste =læmna =en =særskild =sjælvdeklaration. =Den =förenklade sjælvdeklarationsblanketten =kan =i dag =inte =anvændas =av den =som skall redovisa resultatet av en næringsverksamhet, merværdesskatt, =som =ær =företagsledare =eller =delægare =i fèmansföretag eller som ær begrænsat skattskyldig. Mènga av dem som =skall =læmna =den =særskilda =sjælvdeklarationen =ær =inte

 'Vnæringsidkare =i =egentlig =mening. =De =kan =ha =sin =huvudsakliga inkomst =av =anstællning =men =dærutöver =ha =en =mindre næringsverksamhet.

För =att =kunna =förtrycka =kontrolluppgifter =för =alla =fysiska personer och svenska dödsbon mèste en gemensam blankett som kan =förtryckas =arbetas =fram. =En =gemensam blankett =innebær =en stor fördel dè den möjliggör för skatteförvaltningen att anvænda samma =system =vid =kontroll =av =inkomstslagen =tjænst =och =kapital avseende alla deklarationer som læmnas av fysiska personer och svenska dödsbon. Det ær ocksè en fördel att det finns en blankett som =ær =tillgænglig =för =alla =och =som =inte =innehèller =nègra förtryckta uppgifter. Den som i dag skall anvænda den förenklade sjælvdeklarationsblanketten =och =inte =har =fètt =den =hemsænd =eller som =skriver =fel =i =den =utsænda =blanketten =mèste =vænda =sig =till skatteförvaltningen =och =be =att =fè =en =laserutskriven =blankett. Blanketten =finns =næmligen =inte =tillgænglig =utan =förtryckta uppgifter.

Den =blankett =som =ær =avsedd =för =alla =fysiska =personer =och svenska dödsbon bör kallas allmæn sjælvdeklaration.

Særskild sjælvdeklaration

Den særskilda sjælvdeklarationen bör liksom tidigare anvændas av andra =juridiska =personer =æn =svenska =dödsbon. =Üven =för værdepappersfonder =bör =den =særskilda =sjælvdeklarationen anvændas.

Uppgifter som skall förtryckas

De =uppgifter =som =bör =förtryckas =ær =de =uppgifter =som =i =dag förtrycks =pè =blanketten =för =den =förenklade =sjælvdeklarationen, dvs. inkomst i inkomstslagen tjænst och kapital, allmænna avdrag och underlag för fastighetsskatt. Idag framgèr det av lagen vilka uppgifter =som =skall =förtryckas =pè =deklarationen. =De =förtryckta uppgifterna =ær =sèdana =som =ær =kænda =genom =kontrolluppgifter.

'V

Vilka av uppgifterna som skall förtryckas bör kunna avgöras av regeringen =eller =av =Riksskatteverket =efter =regeringens bemyndigande.

I sjælvdeklarationen bör det förtryckas identifikationsuppgifter, =intækter =och =kostnader =för =respektive inkomstslag, =tillgèngar =och =skulder =enligt =lagen =(1997:323) =om statlig förmögenhetsskatt, m.m. Förtryckning i sjælvdeklarationen kommer liksom hittills att ske med den totala summan =i =respektive =ruta. =I =rutan =för =lön =förtrycks =t.ex. =den totala =summan =av =lön =frèn =alla =kontrolluppgifter =för =respektive fysiska person och svenska dödsbo. Liksom det ær idag bör alla de =uppgifter =som =skattemyndigheten =fèr =i =kontrolluppgifter finnas med i en specifikation som bifogas sjælvdeklarationen.

Næringsidkare

En =fysisk =person =som =ær =næringsidkare =skall =æven =redovisa næringsverksamheten. =För =att =inte =belasta =blanketten =för =den allmænna =sjælvdeklarationen =med =sèdan =redovisning =som =endast berör ett mindre antal deklarationsskyldiga bör detta læmpligen ske =pè =bilaga =till =sjælvdeklarationen. =Pè =blanketten =för =den allmænna =sjælvdeklarationen =redovisas =endast =överskottet =eller underskottet av næringsverksamheten.

Næringsidkare som skall redovisa överskott eller underskott i inkomstslaget næringsverksamhet i enskild firma med èrsbokslut eller =frèn =ett =svenskt =handelsbolag =föreslès =læmna =den redovisningen =som =i =dag =dvs. =pè =særskilda =bilagor =att =bifogas huvudblanketten eller via datamedia.

Bilagan =bör =sændas =med =nær =deklarationsblanketten =sænds =ut men ocksè finnas tillgænglig innan dess hos banker m.fl. De olika bilagorna =bör =kunna =fyllas =i =utan =att =den =skattskyldige =har =fètt den förtryckta blanketten.

 'VDelægare i fèmansföretag

Delægare i fèmansföretag bör liksom hittills læmna vissa særskilda uppgifter i sjælvdeklarationen som behövs för att tillæmpa de sè kallade 3:12-reglerna eller lættnadsreglerna. Detta kan læmpligen ocksè göras i en bilaga till den allmænna sjælvdeklarationen.

Rænta och förmögenhet m.m.

Det =gèr =inte =av =kontrolluppgiften =att =avgöra =till =vilket inkomstslag =den =inkomst, =pensionssparande =samt =tillgèng =eller skuld =som =redovisas =skall =hænföras. =Redovisningen =i kontrolluppgiften =sker =endast =per =person, =inte =uppdelad =i =olika inkomstslag. Det gèr inte heller att èlægga uppgiftslæmnaren att göra en sèdan bedömning. Förtryckning kan dærför ocksè endast ske =med =ett =totalbelopp. =Den =deklarationsskyldige =fèr =dærefter sjælv fördela om dessa mellan inkomstslagen næringsverksamhet, tjænst och kapital.

Förtryckning bör kunna ske under antagande att all inkomst hör =till =inkomstslaget =tjænst, =att =alla =ræntor =samt =tillgèngar =och skulder hör till inkomstslaget kapital samt att pensionssparande hör till allmænt avdrag. Om de förtryckta uppgifterna rætteligen skall =redovisas =under =annat =inkomstslag =fèr =den deklarationsskyldige sjælv fördela beloppen till rætt inkomstslag. Det ær inte helt tillfredsstællande men ett nödvændigt förfarande om en förtryckning skall kunna ske pè ett smidigt sætt.

4. Deklarationstidpunkt

4.1. Deklarationstidpunkterna idag

Förenklad =sjælvdeklaration =skall =læmnas =senast =den =2 =maj =under taxeringsèret medan særskild sjælvdeklaration skall læmnas senast den 31 mars under taxeringsèret. Undantag gæller dock för de fall

'V

dè =særskild =sjælvdeklaration =skall =læmnas =endast =pè =grund =av =att den deklarationsskyldige inte har varit bosatt i Sverige under hela beskattningsèret =eller =inte =har =fètt =en =förtryckt =blankett =för förenklad =sjælvdeklaration =senast =den =15 =april =taxeringsèret. =I dessa fall skall særskild sjælvdeklaration læmnas senast den 2 maj under taxeringsèret.

Den =31 =mars =som =senaste =deklarationsdag =för =den =særskilda sjælvdeklarationen =infördes =att =gælla =fr.o.m. =1995 =èrs =taxering enligt =förslag =i =prop. =1993/94:152. =Regelændringen =skedde =i samband =med =att =den =gamla =deklarationstidpunkten =den =15 februari ændrades till den 2 maj för flertalet deklaranter. För att göra =reglerna =enklare =och =mer =enhetliga =blev =den =31 =mars gemensam =deklarationsdag =för =alla =som =har =inkomster =i inkomstslaget =næringsverksamhet =eller =av =annan =anledning =skall læmna særskild sjælvdeklaration.

Blanketten för den særskilda sjælvdeklarationen sænds i dag ut under de tvè första veckorna i februari. Deklarationen skall var inlæmnad =senast =den =31 =mars, =men =i =realiteten =har =upp =till =50 procent av dem som skall læmna den særskilda sjælvdeklarationen medgetts =anstènd =med =att =læmna =in =den. =Anstènd =kan =ges =dels individuellt, dels som byrèanstènd længst t.o.m. den 15 juni.

Under =èr =2000 =læmnades =5 =621 =426 =förenklade sjælvdeklarationer. Samma èr læmnades særskilda sjælvdeklarationer av 1 287 315 fysiska personer och av 288 279 juridiska =personer. =Dærutöver =læmnas =cirka =129 =149 næringsuppgifter av handelsbolag.

Handelsbolag =och =rederi =för =registreringspliktigt =fartyg =skall varje èr læmna vissa uppgifter till ledning för delægares taxering. Vidare skall vissa stiftelser och föreningar læmna særskild uppgift om =inkomst =och =förmögenhet =som =inte =skall =beskattas. Uppgifterna =skall =læmnas =till =skattemyndigheten =senast =den =31 mars taxeringsèret.

 'V4.2. Ny deklarationstidpunkt

Förslag: Alla deklarationsskyldiga, sèvæl fysiska som juridiska

personer, skall læmna sjælvdeklaration senast den 2 maj under taxeringsèret. Motsvarande skall gælla særskilda uppgifter som skall =læmnas =av =svenska =handelsbolag, =stiftelser =och föreningar.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =med =promemorians

förslag.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Svenska =Revisorsamfundet DQVHU DWW

deklarationstidpunkten bör behèllas för företagare.

Riksskatteverket

pètalar att ett senarelæggande av

deklarationstidpunkten för dem som redovisar merværdesskatt i inkomstdeklarationen inte stèr i överensstæmmelse med Sveriges undantag =i =avtalet =med =Europeiska =Unionen. =Riksskatteverket föreslèr ocksè att byrèanstènd inte skall fè omfatta skattskyldiga PHG EUXWHW UlNHQVNDSVnU Riksrevisionsverket =SnSHNDU DWW I|U skattemyndigheterna =blir =berednings- =och =granskningstiden kortare avseende dem som idag læmnar særskild sjælvdeklaration.

Skælen =för =förslaget: =Om =alla =fysiska =personer =och =svenska

dödsbon =skall =erhèlla =en =förtryckt =blankett =för =allmæn sjælvdeklaration, innebær det att blanketter kan distribueras först i slutet av mars. De enda som inte fèr en blankett med förtryckta uppgifter =ær =dè =andra =juridiska =personer =æn =svenska =dödsbon. Detta innebær att det blir nödvændigt att flytta fram tidpunkten för de som tidigare læmnat særskild sjælvdeklaration men som nu skall =læmna =allmæn =sjælvdeklaration. =Det =mest =naturliga =ær =att införa en deklarationstidpunkt som ær gemensam ètminstone för alla fysiska personer och svenska dödsbon.

Införandet =av =en =gemensam =deklarationstidpunkt =för =alla skattskyldiga =medför =att =reglerna =förenklas =och =att =risken =för missförstènd minskar. Att deklarationerna kan læmnas samtidigt för =fèmansföretag =samt =delægare =och =företagsledare =i =sèdana företag innebær en fördel sèvæl för skattemyndigheten, som dè pè ett =effektivare =sætt =kan =samordna =granskningen, =som =för =de skattskyldiga. =En =annan =fördel =ær =att =antalet =s.k. =byrèanstènd skulle kunna komma att minska. Möjligheten att fè byrèanstènd

'V

gæller i dag för vissa som skall læmna en særskild sjælvdeklaration och =som =anlitar =hjælp =med =upprættandet =av =denna. =Vid byrèanstènd medges t.ex. en revisionsbyrè anstènd med att læmna deklarationer =enligt =en =leveransplan, =vanligen =med =den =15 =juni som =slutdag. =Anstènd =meddelas =för =deklarationsskyldig =men anstèndet =læmnas =inte =för =varje =individ, =utan =sè =att =byrèn =skall læmna =ett =visst =antal =av =deklarationerna =vissa =datum. =Först =om deklarationen =læmnas =efter =den =15 =juni =kan =sèledes =en deklarationsskyldig =som =omfattas =av =ett =byrèanstènd =pèföras förseningsavgift.

Av =antalet =skattskyldiga =som =har =læmnat =en =særskild sjælvdeklaration, =inklusive =næringsuppgifter =frèn =handelsbolag, utgör antalet anstènd næstan 50 procent. En del av dessa anstènd skulle =troligen =inte =bli =aktuella =om =deklarationstidpunkten =för alla skjuts fram till den 2 maj.

Det =ær =som =tidigare =konstaterats =nödvændigt =att =flytta =fram tidpunkten för de fysiska personer som tidigare læmnat særskild sjælvdeklaration. =Det =skulle =som =ovan =anförts =förenkla administrationen =om =en =gemensam =tidpunkt =för =alla deklarationer kan införas. Den tid som idag stèr till förfogande att =granska =de =særskilda =deklarationerna =kommer =dessutom =att delvis =tas =i =ansprèk =för =administrationen =av =den =allmænna deklarationen. =En =gemensam =tidpunkt =för =avlæmnande =av sjælvdeklaration bör dærför införas för alla deklarationsskyldiga.

En =senarelæggning =av =deklarationstidpunkten =för =dem =som redovisar =merværdesskatt =i =inkomstdeklarationen =kommer visserligen att stè i strid med EG:s sjætte merværdesskattedirektiv och =det =undantag =som =Sverige =redan =har. =Framflyttningen =av deklarationstidpunkten ær ett led i att förenkla processen och det torde det dærför vara möjligt att kunna ændra undantaget.

Begrænsat skattskyldiga

En =begrænsat =skattskyldig =person =som =skall =læmna sjælvdeklaration skall i dag alltid anvænda en blankett för særskild sjælvdeklaration. =Skall =han =redovisa =merværdesskatt =eller

 'Vresultatet i en næringsverksamhet eller ær han företagsledare m.m. i ett fèmansföretag o.d. skall han læmna deklarationen senast den 31 =mars =taxeringsèret. =Annars =skall =han =læmna =deklarationen senast den 2 maj taxeringsèret.

Den =förtryckta =blanketten =kommer =för =en =begrænsat skattskyldig att sændas ut cirka en och en halv mènad senare æn som =sker =i =dag, =vilket =kan =förorsaka =problem =om =adressen =ær felaktig. Genom förtryckningen av uppgifterna i blanketten kan dock =de =nackdelar =som =kan =uppkomma =genom =det =senarelagda utskicket neutraliseras för dem som endast skall redovisa innehav av =fastighet =i =Sverige. =ávriga =begrænsat =skattskyldiga =kan förorsakas =problem =om =deklarationerna =inte =hinner =komma tillbaka till skattemyndigheten i tid. Dessa skulle rimligen kunna ges möjlighet att læmna sjælvdeklarationen nègot senare. Mer æn ytterligare =en =mènad =ær =knappast =behövligt, =dvs. =senast =den =31 maj. Efter nègra èr bör en utværdering ske av hur deklarationerna kommer in tidsmæssigt.

Særskilt betræffande handelsbolag m.fl.

De =særskilda =uppgifterna =som =skall =læmnas =av =svenska handelsbolag, vissa stiftelser och föreningar skall liksom tidigare læmnas =pè =samma =sætt =som =gæller =för =sjælvdeklarationen. =Det innebær =att =æven =de =skall =læmnas =senast =den =2 =maj =under taxeringsèret.

Skyldigheten =för =rederier =för =registreringspliktiga =fartyg =att læmna =særskilda =uppgifter =föreslès =att =tas =bort. =Det =finns =inte længre nègra særskilda bestæmmelser för dem i beskattningsavseende. Det saknas dærför skæl att lèta dem læmna særskilda uppgifter.

'V

5. Deklarationsskyldighet

Bedömning:

Deklarationsskyldigheten bör æven

fortsættningsvis =omfatta =fysiska =personer =och =svenska dödsbon =som =endast =skall =redovisa =sèdana =inkomster =i inkomstslagen =tjænst =eller =kapital =eller =underlag =för fastighetsskatt =som =har =förtryckts =pè =blanketten =för =allmæn sjælvdeklaration.

Utredningens förslag: Skattskyldig fysisk person och svenskt

dödsbo =som =endast =har =uppburit =sèdan =inkomst =av =tjænst =eller kapital som har förtryckts pè blankett för allmæn sjælvdeklaration ær =inte =skyldig =att =deklarera =om =de =förtryckta =uppgifterna =ær riktiga =och =om =den =skattskyldige =inte =ær =deklarationsskyldig =av annan anledning. Samma förhèllande gæller för de uppgifter som har förtryckts till ledning för berækning av fastighetsskatten.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket, =Statskontoret =RFK

Sveriges =Redovisningskonsulters =Förbund =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW Landstingsförbundet lU WYHNVDPW WLOO DWW SDVVLYW JRGNlQGD

uppgifter læggs till grund för taxeringen men tillstyrker pè grund DY GHQ I|UHQNOLQJ I|UVODJHW LQQHElU =Justitiekanslern DQVHU DWW förslaget =nærmare =bör =övervægas =eftersom =det =straffrættsliga ansvaret =för =skattebrott =ændras =frèn =att =vara =ett =aktivt =brott =till DWW EOL HWW SDVVLYW EURWW =Riksèklagaren DQI|U DWW GHQ Q\D ordningen ur èklagarsynpunkt kan innebæra vissa lagföringssvèrigheter =och att =det =finns =en =risk =för =att =oönskade kriminaliseringar =tillkommer. =Sèdana =konsekvenser =mèste uppmærksammas =och =följas =upp =efter =det =att =den =nya ODJVWLIWQLQJHQE|UMDWWLOOlPSDV Kammarrætten i Stockholm DQI|U att =en =nackdel =ær =att =den =passiva =lösningen =kan =ge =upphov =till problem =i =frèga =om =pèförande =av =förseningsavgifter =och skattetillægg. =Kammarrætten =pèpekar =ocksè =att =antalet omprövningsærenden kan antas öka vilket kommer att reducera EHVSDULQJHQLænsrætten i Værmlands læn DQI|UDWWGHWlUWYHNVDPW om en ordning skall accepteras dær passivitet likstælls med aktivt handlande =i =frèga =om =ansvaret =för =deklarationsuppgifterna. Domstolen =pèpekar =att =antalet =mèl =om =befrielse =kan =förvæntas.

 'VRiksrevisionsverket =SnSHNDU DWW GHW NUlYV HQ DQSDVVQLQJHQ DY

kompetens =om =frigjorda =resurser =skall =anvændas =för granskningen och behovet av en uppföljning av utvecklingen av VNDWWHEURWWHQ Svenska =kommunförbundet DQI|U DWW GHW lU VYnUW att bedöma om den föreslagna nyordningen kan tænkas pèverka omfattningen av de tillæggsuppgifter som læmnas för inkomster som =deklaranten =inte =fètt =kontrolluppgift =pè =och =att =förbundet förutsætter =att =RSV =följer =upp =eventuella =förændringar =i =detta avseende =och =anpassar =kontrollen =sè =att =den =kommunala VNDWWHEDVHQ LQWH SnYHUNDV QHJDWLYW JO lU QHJDWLY WLOO I|UVODJHW och èberopar rættssækerhetsintressen. Han anför bland annat att passivitet =fèr =samma =rættsföljder =som =en =aktiv =handling.

Ekobrottsmyndigheten DYVW\ UNHU I|UVODJHW RFK DQI|U EOD DWW

UHIRUPHQ I|UVYnUDU EURWWVEHNlPSQLQJHQ Hovrætten =över =Skène

och =Blekinge DYVW\UNHU I|UVODJHW +RYUlWWHQ DQVHU GHW WYHNVDPW

om det i realiteten kommer att gè att fælla till ansvar eller pèföra skattetillægg =vid =underlètenhet =att =inge =sjælvdeklaration.

Företagarnas =Riksorganisation DQVHU DWW VDPWOLJD VNDWWVN\OGLJD

skall =skriva =under =sin =deklaration =för =att =genom =aktiv =handling visa att han noga kontrollerat de uppgifter som ligger till grund för deklarationen. De anför att det nærmast ær en demokratifrèga.

Svenska =Revisorsamfundet =DQVHU DWW XQGHUWHFNQDQGHW lU HQ

symbolhandling =som =gör =den =skattskyldige =medveten =om =sitt ansvar =för =att =underlaget =stæmmer =samt =att =det =medför =att DQVYDUHWEOLUPHURPIDWWDQGHFastighetsægareförbundetDYVW\UNHU förslaget =och =anför =att =fæltet =torde =læmnas =öppet =för =att =fritt utelæmna =inkomster =samt =att =undertecknandet =utgör =en =aktiv handling som innebær att den skattskyldige kontrollerar och tar ansvar =för =att =de =uppgifter =som =læmnas =i =deklarationen =ær korrekta och kompletta.

Skælen =för =bedömningen: =Taxeringsförfarandet =har =under

senare =èr =i =grunden =förændrats =sètillvida =att =taxeringen =för =dem som =læmnar =en =förenklad =sjælvdeklaration =numera endast =till =en mycket liten del grundas pè den skattskyldiges egna uppgifter. I stællet bygger den i huvudsak pè uppgifter frèn tredje man.

'V

Skattemyndigheten =har =i =dag =ett =stort =antal =uppgifter =om =de skattskyldigas förhèllanden lagrade i egna register och fèr dærtill information =om =deras =inkomst- =och =förmögenhetsförhèllanden genom =kontrolluppgifter =frèn =arbetsgivare, =banker =m.fl. =Det =ær væl kænt att kontrolluppgifterna ær tillförlitliga. De uppgifter som skattemyndigheten =kan =förtrycka =pè =deklarationsblanketten =ær för =den =övervægande =delen =av =de =fysiska =personer =och =svenska dödsbon som ær skattskyldiga de enda uppgifter som behövs för att èsætta en riktig taxering samt besluta om pensionsgrundande inkomst och debitering av skatter och avgifter.

Antalet =skattskyldiga =som =læmnar =förenklad =sjælvdeklaration uppgèr för nærvarande till cirka 5,6 miljoner. Taxeringsèret 1996 inkom cirka 40 procent av dessa med nègon tillæggsuppgift.

Skattemyndigheten fèr æven ett antal uppgifter som i sig inte ær tillræckliga för att bestæmma storleken av en skattepliktig inkomst. Exempelvis ær ett meddelande om att en fastighet ær sèld för ett visst pris inte tillræckligt för att fè fram den skattepliktiga kapitalvinsten. =Det =ger =emellertid =en =upplysning =om =att ytterligare =uppgifter =behövs =frèn =den =skattskyldige. Skattemyndigheten fèr ett antal liknande indikationer pè att den skattskyldige skall læmna kompletterande uppgifter.

En stor del av de fysiska personer som ær skyldiga att læmna sjælvdeklaration behöver inte göra nègra ændringar eller tillægg till den =förtryckta =sjælvdeklaration =som =de =har =fètt =sig =tillsænd. Antalet =væxer =i =takt =med =att =kontrolluppgiftsskyldigheten =och möjligheten att förtrycka uppgifter ökar. Taxeringarna för dessa personer =èsætts =med =ledning =av =de =uppgifter =som =læmnats =av nègon annan æn den skattskyldige sjælv. Endast en tredjedel av de som =har =haft =att =læmna =förenklad =sjælvdeklaration =har =under senare èr inkommit med tillæggsuppgifter. Det finns dærför skæl att =ta =upp =frègan =om =det =æven =fortsættningsvis =skall =krævas =att deklarationen =undertecknas =och =læmnas =till =skattemyndigheten om nègra ændringar eller tillægg inte har gjorts.

Flera =remissinstanser =har =tagit =upp =frègan =om =vilka konsekvenser =ett =passivt =godkænnande =av =deklaration =skulle kunna =fè. En =av =invændningarna =som =har gjorts =mot =att =ta =bort

 'Vskyldigheten att læmna sjælvdeklaration ær att det blir svèrare att fælla den skattskyldige för skattebrott. Utredningen gör i och för sig gællande att skattebrottet numera har en utformning som gör att =det =passiva =skattebrottet =kan =jæmstællas =med =det =aktiva skattebrottet. Det torde dock vara sè att det ær lættare att utröna den =skattskyldiges =uppsèt =vid =ett =aktivt =handlande =æn =vid =ett passivt. Flertalet av de invændningar som den skattskyldige kan göra =om =varför deklaration =inte =har læmnats =trots =att =ændringar eller =tillægg =varit =nödvændiga =kan =inte =göras =om =det =finns =en skyldighet att alltid læmna sjælvdeklaration. Mènga skattskyldiga vill ocksè kænna att det ær de sjælva som har kontroll över vilka uppgifter som skattemyndigheten grundar sina beslut pè och att æven =om =skattemyndigheten =tillhandahèller =en =sammanstællning sè ær det de sjælva som har sista ordet. Det kan ocksè framstè som stötande =att =staten =har =kontroll =över =vilka =inkomster =den enskilde =har =men =att =det =ær =den =enskilde =som =straffas =om =han eller hon inte korrigerar brister i kontrollmaterialet.

En annan invændning som har gjorts ær att det blir svèrare att pèföra =den =skattskyldige =skattetillægg =pè =grund =av =utebliven sjælvdeklaration. =Mot =detta =kan =anföras =att =det =kommer fortfarande =att =finnas =en =skyldighet =att =læmna =sjælvdeklaration om =de =förtryckta =uppgifterna =behöver =kompletteras. Underlètenheten =att =i =de =fallen =læmna =sjælvdeklaration =kan jæmföras med underlètenheten att læmna sjælvdeklaration idag. I bèda fallen finns det en skyldighet som inte fullgörs. Skillnaden ær =att =idag =skönstaxeras =den =skattskyldige =för =samtliga inkomster, sèvæl förtryckta som andra kænda inkomster, med den andra =ordningen =torde =skönstaxeringen =inte =komma =att =avse andra inkomster æn de som inte varit förtryckta. För de enskilda skulle =det =dock, =i =likhet =med =vad =som =anförts =om konsekvenserna =för =skattebrott, =innebæra =att =de =skulle =kunna pèföras sanktioner pè grund av brister i kontrollmaterial som de sjælva inte har læmnat utan endast passivt accepterat.

En annan typ av invændningar som gjorts mot att ta bort den obligatoriska =deklarationsskyldigheten =ær =att =den =skattskyldige kænner =ett =större =ansvar =om =han =mèste =underteckna =och =læmna

'V

sjælvdeklaration. Det ær naturligtvis av allra största værde att den skattskyldige kænner ett ansvar för att underlaget för taxeringen stæmmer. =Detta =har =som =anförts =ovan =ocksè =betydelse =för =de enskildas =förstèelse =och =acceptans =för =èdömande =av =skattebrott och pèförande av skattetillægg.

Inom Riksskatteverket pègèr ett arbete som skall leda till att avlæmnandet =av =deklarationerna =skall =kunna =göras =elektroniskt. En allt större del av befolkningen och de skattskyldiga kommer i framtiden att ha tillgèng till datorer och Internet. En möjlighet att =læmna =deklarationen =den =vægen =skulle =minska pappershanteringen och underlætta administrationen för sèvæl de enskilda som för skattemyndigheten.

Regeringen =strævar =inom =alla =omrèden =att =efter =att =förenkla reglerna för de enskilda och efter att effektivisera den offentliga förvaltningen. En sèdan strævan fèr emellertid inte leda till att de enskildas =förstèelse =och =acceptans =av =regelsystemet =försæmras. Det =ær =nær =det =gæller =taxeringsprocessen =av =största =vikt =att =de enskilda =kænner =sin =delaktighet. =Detta =kan =uppnès =bland =annat genom =att =den =enskilde, =efter =att =ha =kontrollerat =de =förtryckta uppgifterna, undertecknar och skickar tillbaka sin sjælvdeklaration. =Med =hænsyn =hærtill =och =till =att =den effektivisering =som =förslaget =skulle =kunna =medföra, =inom överskèdlig =framtid, =delvis =kan =komma =att =uppnès =genom införandet =av =den =nya =tekniken =bör =den =nuvarande deklarationsskyldigheten bibehèllas.

6. Undertecknande av sjælvdeklarationen

Förslag: =Sjælvdeklarationen =skall =vara =egenhændigt

undertecknad.

Detsamma skall gælla skattedeklarationen.

Utredningens =förslag: =Sjælvdeklarationen =skall =inte

undertecknas pè heder och samvete. Utredningen föreslog ocksè

 'Vatt kravet pè att sjælvdeklarationen skall undertecknas inte skall framgè =av =lag =utan =föreskrivas =av =regeringen =eller, =efter regeringens bemyndigande av Riksskatteverket.

5HPLVVLQVWDQVHUQD JO =DQVHU DWW IUnJDQ E|U EHKDQGODV

gemensamt =för =samtliga =omrèden =dær =undertecknande =pè =heder RFK VDPYHWH lU I|UHVNULYHW Justitiekanslern =IUDPKnOOHU DWW HQ sjælvdeklaration som avgivits pè heder och samvete brukar anses ha ett betydande bevisværde i sig och anför att detta bör beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet med anledning av utredningens I|UVODJ Hovrætten =över =Skène =och =Blekinge =DQVHU DWW sjælvdeklarationen skall vara undertecknad pè heder och samvete.

Skælen för förslagen: Den som i skriftlig handling som skall

avges =pè =heder =och =samvete =læmnar =osann =uppgift =eller =förtiger sanningen =gör =sig =skyldig =till =osann =försækran =vilket =kan föranleda =böter =eller =fængelse. =Sjælvdeklarationen =skall =avges =pè heder =och =samvete =men =om =oriktig =uppgift =læmnas =i deklarationen =fælls =den =skattskyldige =inte =till =ansvar =för =osann försækran. Den som i sin sjælvdeklaration læmnar oriktig uppgift för =att =han =sjælv =eller =nègon =annan =skall =pèföras =lægre =eller tillgodoræknas högre skatt gör sig i stællet skyldig till skattebrott som =kan =föranleda =fængelse. =För =att =fællas =till =ansvar =för skattebrott krævs inte att deklarationen ær avgiven pè heder och samvete. =Kravet =pè =att =deklarationen =skall =avges =pè =heder =och samvete =kan =som =Skattekontrollutredningen =har =föreslagit, =tas bort =utan =att =straffansvaret =ændras. =Det =kan =i =det =hær sammanhanget =pèpekas =att =nær =det =gæller =skattedeklarationerna togs =kravet =bort =i =samband =med =skattebetalningslagens (1997:483) införande.

Skattekontrollutredningen =har =föreslagit =att =regeringen =eller, efter =regeringens =bemyndigande, =Riksskatteverket =skall föreskriva =att =deklarationen =skall =vara =undertecknad. Utredningen =har =dock =nær =det =gæller =elektroniska =deklarationer föreslagit att innehèll och utstællare skall kunna verifieras genom ett =visst =tekniskt =förfarande. =Detta =innebær =att =den =skall =vara försedd med en elektronisk signatur som kan jæmföras med att den =skall =vara =underskriven. =Underskriften =har =ocksè =stor

'V

betydelse =för =straffansvaret. =Kravet =pè =att =deklarationen =skall vara underskriven ær ett sèdant formkrav som dærför bör framgè av lag.

I =skattebetalningslagen =finns =inget =krav =pè =att skattedeklarationen =skall =vara =egenhændigt =undertecknad. Avsikten =har =dock =varit =att =deklarationen =skall =vara undertecknad. =I =lagen =ær =det =föreskrivet =att =elektroniska deklarationer, =i =likhet =med =vad =som =utredningen =har =föreslagit för =sjælvdeklarationer, =skall =vara =försedda =med =en =elektronisk signatur. =För =att =fè =en =enhetlig =reglering =oberoende =av deklarationstyp och sættet för avlæmnandet av deklarationen bör kravet =pè =att =skattedeklarationen =skall vara =undertecknad =ocksè regleras i lag.

7. Deklaration genom ombud

Bedömning: Den som ær skyldig att læmna en sjælvdeklaration

bör =æven =fortsættningsvis =personligen =underteckna deklarationen.

Förslag: Detsamma =skall gælla för =skattedeklarationer =och

annan redovisning av skatt eller avgift som skall göras enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Utredningens =förslag: =Den =som =ær =sky=ldig =att =læmna =en

sjælvdeklaration skall kunna læmna deklarationen genom ombud. En =deklaration =som =undertecknats =av =ett =ombud =skall =kunna godtas =om =en =fullmakt =har =bifogats =deklarationen. =Fullmakten skall =læmnas =pè =blankett =enligt =faststællt =formulær. Skattemyndigheten =skall =fè =medge =undantag =frèn =skyldigheten att =inge =fullmakt. =Skattedeklaration =och =annan =redovisning =av skatt =eller =avgift =som =skall =læmnas =enligt =skattebetalningslagen skall ocksè kunna læmnas genom ombud. Samma förslès gælla för de =uppgifter =som =skall =læmnas =i =annan =form =æn =genom sjælvdeklaration.

5HPLVVLQVWDQVHUQD =Riksrevisionsverket WLOOVW\UNHU I|UVODJHW

PHQ DQVHU DWW GHW E|U I|OMDV XSS =Riksskatteverket =WLOOVW\UNHU

 'Vförslaget =men =efterlyser =en =nærmare =analys =av =det =straffrættsliga IUnJRUQD =Sveriges =Redovisningskonsulters =Förbund =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW RevisorsnæmndenKDUSULQFLSLHOOWLQJHWDWWLQYlQGDPRW att =sjælvdeklarationen =skall =kunna =læmnas =genom =ombud =men anför =att =det =ær =principiellt =olæmpligt =att =en =vald =revisor =skall kunna =upptræda =som =ombud =för =sin =revisionsklient =i GHNODUDWLRQVVDPPDQKDQJ JOVWlOOHUVLJSULQFLSLHOOWSRVLWLYWLOODWW ombud skall kunna anlitas men kan inte ta stællning till förslaget eftersom utredningen inte nærmare diskuterat vilka konsekvenser ett =undantag =frèn =skyldigheten =att =læmna =fullmakt =skulle =fè =för den =deklarationsskyldige =och =dennes =ombud =eller =preciserat =i vilka situationer undantag skulle kunna PHGJHV

Ekobrottsmyndigheten, Riksèklagaren =RFK Hovrætten =över =Skène och =Blekinge =DYVW\UNHU I|UVODJHW Svenska =Revisorssamfundet

avstyrker =förslaget =vad =avser =företagarnas =möjlighet =att =anlita ombud och anför att det inte ær sækert att en revisor enligt god revisorssed skulle fè vara ombud.

Skælen för bedömningen och förslaget:

Deklarationsskyldigheten =pè =taxeringsomrèdet =kan =i =dag =inte fullgöras =genom =ombud. =Har =en =sjælvdeklaration =undertecknats av annan æn den skattskyldige sjælv eller legal stællföretrædare för denne =anses =deklarationsskyldigheten =inte =fullgjord. =Den =som inte =har =fullgjort =sin =deklarationsskyldighet =förelæggs =att underteckna =sjælvdeklarationen. =Kommer =deklarationen =inte =in medför det att den skattskyldige skall skönstaxeras samt pèföras skattetillægg =och =förseningsavgift. =Att =deklarationsskyldigheten kan fullgöras genom legal stællföretrædare ær inte detsamma som att =deklarationen =kan =læmnas =pè =grundval =av =en =fullmakt. Stællföretrædaren læmnar deklarationen pè grund av sin stællning, t.ex. =som =förmyndare =eller =god =man =för =omyndig =eller =som företrædare för en juridisk person.

Ett =stort =antal =deklarationsskyldiga =anlitar =hjælp =vid upprættandet av sin deklaration. Det gæller særskilt dem som skall redovisa en næringsverksamhet och nær deklaration skall læmnas för en juridisk person som inte ær ett dödsbo. För dessa och för skattskyldiga som ær företagsledare eller delægare i fèmansföretag

'V

eller ær skyldiga att redovisa merværdesskatt i sjælvdeklarationen kan =den =som =hjælper =till =att =upprætta =deklarationen =fè =anstènd enligt =en =særskild =plan =att =ge =in =deklarationerna =till skattemyndigheten. =Pè =detta =sætt =kan =arbetet =planeras =och deklarationerna avlæmnas efter hand. Möjligheten att fè anstènd gæller endast den som yrkesmæssigt hjælper till vid upprættande av sjælvdeklarationer. =Viss =uppgiftsskyldighet =kan =fullgöras elektroniskt =av =deklarationsbyrèer =och =revisorer =medan sjælvdeklarationen =mèste =undertecknas =eller =signeras =av =den skattskyldige sjælv.

Skattekontrollutredningen har föreslagit att bland annat dessa byrèer =och =revisorer =æven =skall =kunna =ge =in =sjælvdeklarationen sèsom ombud för den skattskyldige, antingen i pappersform eller som elektroniskt dokument. Enligt utredningen ær det rationellt och =av =stort =værde =för =t.ex. =dem =som =skall =redovisa =en næringsverksamhet =att =kunna =anförtro =upprættandet =och =insændandet av sjælvdeklarationen èt personer eller företag med særskild =erfarenhet =och =kompetens =pè =omrèdet. =Det =ær =ocksè tidsbesparande =om =den =som =skall =hjælpa =till =att =upprætta =en deklaration ocksè har möjlighet att underteckna den och læmna den till skattemyndigheten. Utredningen anför att æven den som skall =redovisa =inkomster =i =inkomstslagen =tjænst =och =kapital =kan ha behov av att anlita ombud, t.ex. vid sjukdom eller resa.

Flera remissinstanser har avstyrkt eller stællt sig tveksamma till förslaget. =Det =har =bland =annat =framhèllits =att =den =kategori =av ombud =som =utredningen =bland =annat =har =pekat =ut, =revisorerna, kanske inte skulle kunna fè vara ombud. Det ær inte sjælvklart att god revisorssed skulle tillèta det. Om næmnda kategori inte kan vara =ombud =torde =behovet =av =att =kunna =anlita =sèdant =vara begrænsat. =Behovet =för =skattskyldig =att =anlita =ombud =för fullgörandet =av =deklarationsskyldigheten =vid =sjukdom =eller =resa torde =ocksè =vara =begrænsat =dè =det =finns =en =möjlighet =att =fè anstènd =om =den =skattskyldige =pè =grund =av =særskilda omstændigheter =ær =förhindrad =att =læmna =deklarationen =inom föreskriven tid.

 'VEn annan synpunkt som framförts av remissinstanserna ær att möjligheterna att fælla till ansvar för skattebrott skulle försvèras. Enligt Skattekontrollutredning bör, för den hændelse att læmnade uppgifter befinns oriktiga, det straffrættsliga ansvaret utkrævas av de inblandade parterna efter det uppsèt och den oaktsamhet som ligger var och en till last. Detta ær en princip som gæller generellt. Problemet ær inte vem som skall bæra det straffrættsliga ansvaret utan =hur =det =skall =kunna =utredas =vem =som =det =skall =èvila. Utredningens förslag utesluter exempelvis inte att ombudet i sin tur =læmnar =fullmakt =èt =annan =att =fullgöra =uppdraget, =sè =kallade mèlvakter skulle kunna anvændas.

Behovet =av =att =kunna =anlita =ombud =ær =osækert =och konsekvenserna för brottsbekæmpningen ær heller inte klarlagda. Med hænsyn hærtill vore det mindre læmpligt att nu föreslè att en möjlighet =till =att =deklarationsskyldigheten =skall =kunna =fullgöras genom ombud.

8. Deklarationsskyldighet för förmögenhet

Bedömning:

Deklarationsskyldighet pè grund av

förmögenhet =bör =intræda nær =nettoförmögenheten överstiger 1 000 000 kronor eller, i fall dè sambeskattning skall ske med make eller sambo, 1 500 000 kronor.

Utrednings =förslag: =Den =som =har =skattepliktiga

förmögenhetstillgèngar =vilkas =værde =sammanlagt =överstiger 900 000 =kronor =vid =beskattningsèrets =utgèng =skall =læmna sjælvdeklaration =och =ange =alla =tillgèngar =och =skulder =i sjælvdeklarationen.

Remissinstanserna =ær =i =de =fall =de =har =yttrat =sig =særskilt =över

förslaget negativa till det.

Skælen för bedömningen: Förmögenhetsskatten beræknas pè

den beskattningsbara förmögenheten. Beskattningsbar förmögenhet =ær =den =del =av =den =skattepliktiga =förmögenheten

'V

som =överstiger =ett =visst =fribelopp =enligt =lagen =(1997:323) =om statlig =förmögenhetsskatt, =frèn =och =med =den =1 =januari =2001 1 000 000 =kronor =eller, =i =fall =dè =sambeskattning =skall =ske, 1 500 000 kronor.

Skattekontrollutredningen =har =förslagit =att =alla =tillgèngar =och skulder =skall =redovisas =i =deklarationen =om =de =skattepliktiga tillgèngarna =överstiger =fribeloppet. =Utredningen =har =motiverat sitt =förslag =med =att =det inte =bör =överlètas =till =den skattskyldige att göra en avrækning mot skulderna utan det skall vara möjligt för =skattemyndigheten =att =kontrollera =att =de =èberopade skulderna existerar.

Det ær inte ovanligt att den skattskyldiges tillgèngar överstiger 1 =000 000 =kronor. =Det =ær =ibland =tillræckligt =att =han =innehar =ett mindre =privatbostad =för =att =förmögenheten =skall =uppgè =till =den summan. I mènga fall ær dock tillgèngen förenade med skulder. Det skulle göra deklarationsförfarandet onödigt komplicerat att kræva att alla skall redovisa sin förmögenhet æven i de fall det ær uppenbart =att =nègon =beskattningsbar =förmögenhet =inte uppkommer. Skattemyndigheten har tillgèng till kontrolluppgifter och kan förelægga den skattskyldige att læmna kompletterande uppgifter. Deklarationsskyldigheten pè grund av förmögenhet =bör =dærför =intræda =först =nær =nettoförmögenheten överstiger fribeloppet enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt.

9. Företagens uppgiftslæmnande

9.1. Uppgifter i deklarationen

Enligt =nu =gællande =regler =skall =flertalet =næringsidkare =i =sin sjælvdeklaration =för =varje =næringsverksamhet =frèn =bokföringen læmna uppgifter om varje slag av intækter, kostnader, intækts- och kostnadsposter. =Vidare =skall =uppgifter =læmnas =om =tillgèngar, skulder, =avsættningar, =obeskattade =reserver =och =eget =kapital. Uppgifter skall ocksè læmnas om bl.a. arten och omfattningen av

 'Vverksamheten, hur værdesættning pè lager samt fordringar skett, osv. =Sammanlagt =har =under =sju =punkter =angetts =vilka =uppgifter som skall læmnas. Gemensamt för de föreskrivna uppgifterna ær att =de =avser =sèdana =uppgifter =frèn =bokföringen =som =behövs =för taxeringen. Bestæmmelsen ær tillæmplig oavsett om verksamheten bedrivs =som =enskild =næringsverksamhet =eller =genom =en =juridisk person.

Vissa =kategorier =av =skattskyldiga =ær =undantagna =frèn uppgiftsskyldigheten. Dessa skall i stællet till deklarationen foga sin =èrsredovisning. =Om =næringsverksamheten =bedrivs =genom handelsbolag =eller =rederi =för =registreringspliktigt =fartyg =èligger uppgiftsskyldigheten handelsbolaget respektive rederiet.

De =nuvarande =reglerna =om =næringsidkares =uppgiftsskyldighet infördes =i =anslutning =till =skattereformen =(prop. =1990/91:5). Syftet med reformen var dels att underlætta skattemyndighetens urval av företag som bör bli föremèl för en djupare granskning, dels =att =göra =det =möjligt =att =anvænda =ADB-teknik =för =att upptæcka =de =deklarationer =som =kan =tænkas =innehèlla =væsentliga fel.

Vilka =uppgifter =som =skall =læmnas =styrs =i =praktiken =av utformningen =av deklarationsblanketterna. =Riksskatteverket =har genom verkstællighetsföreskrifter nærmare angett vilka uppgifter som =skall =læmnas. =Enligt =verkets =föreskrifter =skall =uppgifterna læmnas enligt ett rækenskapsschema, dærav namnet standardiserat rækenskapsutdrag (SRU). Baskontoplanen har lagts till grund för utformningen =av =rækenskapsschemat. =Riksskatteverket =har utfærdat verkstællighetsföreskrifter avseende SRU-uppgifterna.

Vid =införandet =av =det =nya =uppgiftslæmnandet =anförde departementschefen (prop. 1990/91:5 s. 83) att inget hindrar att Riksskatteverket =med =hænsyn =till =företagens =varierande =storlek, EUDQVFKHURGWDUIUDPROLNDGHNODUDWLRQVEODQNHWWHU

Enligt =uppgift =har =nærmare =50 =procent =av =deklarationerna kunnat =læmnas =pè =ADB-medium. =Vissa =brister =har =emellertid kunnat =konstateras. =Skattekontrollutredningen =næmner =bl.a. =att PnQJDI|UHWDJRFKI|UHWDJDUHlURVlNUDSnLQQHE|UGHQDYGHROLND uppgifterna i rækenskapsschemat. Det har ocksè

'V

uppmærksammats att vissa poster ofta placeras fel i schemat, dè mènga företag av praktiska skæl i sin redovisning gör avsteg frèn baskontoplanen. Det stora antalet uppgifter i rækenskapsschemat har ocksè medfört problem för företagen att hænföra uppgifterna frèn =bokföringen =till =µrætt =radµ =pè =schemat. =Avsaknaden =av èrsredovisning =och =dess =notapparat =medför =ocksè =att skattemyndigheten =kan =gè =miste =om =betydelsefull =information. Vissa skattekontor har dærför i praktiken regelmæssigt begært in èrsredovisningar =som =komplement =till =företagens =deklarationer. Det =förekommer =ocksè =att =företag =regelmæssigt =bifogar èrsredovisningen =i =syfte =att =læmna =information =utöver =vad =som följer av rækenskapsschemat.

9.2 ávervæganden

Förslag: =Den =som =har =inkomster =i =inkomstslaget

næringsverksamhet =skall =læmna =de =uppgifter =som =behövs =för den =egna =eller =delægares =taxering. =Regeringen =eller =den myndighet =regeringen =bestæmmer =skall =meddela =nærmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall læmnas.

Vissa =större =företag =skall =bifoga =sin =èrsredovisning =till sjælvdeklarationen.

Flera bestæmmelser om næringsidkares skyldighet att læmna kontrolluppgifter =avseende =utbetalningar =till =andra næringsidkare skall slopas.

Utredningens förslag:

Nuvarande ordning för

uppgiftslæmnande som rör den egna verksamheten behèlls i sak oförændrad. =Riksskatteverket =fèr =liksom =hittills =genom tillæmpningsföreskrifter =nærmare =föreskriva =vilka =uppgifter =som skall =læmnas =i =deklarationen =eller =- =i =förekommande =fall =- =i =s.k. rækenskapsschema. =Vissa =större =företag =skall =dessutom =till deklarationen foga sin èrsredovisning. Flertalet bestæmmelser om næringsidkares =skyldighet =att =læmna =kontrolluppgifter =avseende utbetalningar till andra næringsidkare slopas.

5HPLVVLQVWDQVHUQDRSVRFKNNR WLOOVW\UNHUI|UVODJHWSRF

tillstyrker att næringsidkares skyldighet att læmna

 'Vkontrolluppgifter avseende utbetalningar till andra næringsidkare.

SCBDQI|UDWWI|UVODJHWDWWEHJUlQVDXSSJLIWHUQDLGHNODUDWLRQHQ

till uppgifter som behövs för taxeringen kan leda till problem för dem =eftersom =æven =andra =uppgifter =i =materialet =anvænds =vid statistikframstællningen. =SCB =anför =vidare =att =det =inte =ær =nègot problem för dem att èrsredovisningen skall bifogas deklarationen under =förutsættning =att =det =inte =medför =att =rækenskapsschemat inte registreras alls eller behandlas mer översiktligt.

Skælen för förslaget:

Uppgifter i sjælvdeklarationen

Bestæmmelserna om uppgiftslæmnande i form av standardiserade rækenskapsutdrag, =s.k. =SRU =infördes =1990. =Med =lagstiftningen avsègs att fè ett mer enhetligt uppgiftslæmnande frèn företagen, att =anpassa =uppgiftslæmnandet =till =företagens =bokföring =och =att möjliggöra =ett =mer =rationellt =urval =av =kontrollobjekt. =Av naturliga =skæl =kan =man =inte =med =hænsyn =till =den =stora =mængd transaktioner =av =skatterættslig =betydelse =som =förekommer =hos ett företag ha obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet i frèga om alla transaktioner. Taxeringsarbetet, nær =det gæller næringsverksamhet =mèste =dærför =utgè =ifrèn =företagets sjælvdeklaration. =De =standardiserade =rækenskapsutdragen =ær =hær ett =instrument =för =att =fè =ett =effektivt =urval =av =de =deklarationer som skall bli föremèl för en mer ingèende granskning.

Det =har =uppmærksammats =att =det =funnits =betydande =brister i de =standardiserade =rækenskapsutdrag =som =læmnats =av næringsidkare med liten omsættning. Det ær dærför av stor vikt att reglerna =blir =sè =enkla =som =möjligt =och =anpassad =efter næringsidkarens =förutsættningar. =Vidare bör =uppgiftskraven =vara desamma frèn èr till èr. En sèdan kontinuitet i uppgiftslæmnandet torde göra kvalitên högre och bidra till att eliminera bristerna.

Det bör i lagen endast anges en yttre ram för vilka uppgifter som skall læmnas. Skattemyndigheten bör kunna fè tillgèng till de uppgifter =som =behövs =för =att =en =korrekt =taxering =skall =kunna èsættas. Det ær ocksè den begrænsning som bör anges i lagen. För

'V

att =næringsidkaren =skall =kunna =fullgöra =en =sèdan uppgiftsskyldighet =behövs =dock =mer =detaljerade =föreskrifter. Regeringen bör dærför fè i uppdrag att nærmare specificera vilka generella uppgifter det kan vara frèga om. Regeringen bör ocksè kunna =överlæmna =till =Riksskatteverket =att =föreskriva =vilka særskilda uppgifter som skall læmnas av t.ex. vissa branscher eller olika slag av næringsidkare samt utforma de formulær som behövs för uppgiftslæmnandet.

Utredningen har förslagit att det av lagen æven skall framgè att uppgift =skall =læmnas =om =verksamhetens =art =och =omfattning. Sèdana uppgifter behövs för taxeringen och uppgiftsskyldigheten kan dærför framgè av regeringens föreskrifter.

Riksskatteverket har i sitt remissvar pèpekat att skyldighet att læmna =uppgifter =i =deklarationen =finns =i =skogskontolagen (1954:142) (numera upphævd och ersatt av inkomstskattelagen[1999:1229])och =att =den =skyldigheten =bör överföras =till =den =nya =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter. =All =reglering =om =vilka =uppgifter =som =skall læmnas =i =deklarationen =bör =som =Riksskatteverket =pèpekar =vara samlad. Nær det gæller uppgifter om uppskov med beskattningen i =samband =med =andelsöverlètelser =inom =koncerner =ær uppgiftsskyldigheten =reglerad =i =lagen =(1990:325) =om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter. Annan sèdan uppgiftsskyldighet =fanns =reglerad =i =lagen =(1979:611) =om upphovsmannakonto. Reglerna om skogskonto och upphovsmannakonto =finns =numera =i =21 =kap. =respektive =32 =kap. inkomstskattelagen. =I =den =lagen =har =uppgiftsskyldigheten =inte tagits =med. =Enligt =förarbetena =bör =uppgiftsskyldigheten =föras över till lagen om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter (prop. 1999/2000:2, =del =2 =s. =296 =och =397). =Uppgifterna =som =avses =ær sèdana som behövs för taxeringen och uppgiftsskyldigheten bör dærför =kunna =föreskrivas =av =regeringen =med =stöd =av bemyndigandet.

 'VÝrsredovisning

Det =har =framkommit =att =de =uppgifter =som =læmnas =med =de standardiserade =rækenskapsutdragen =inte =allt =för =sællan =behöver kompletteras med en èrsredovisning. Sèsom Skattekontrollutredningens =föreslagit bör det för större =företag införas =en =skyldighet =att =bifoga =èrsredovisningen =till sjælvdeklarationen. =Det =kan =inte =anses =særskilt =betungande =för företagen och enligt uppgift kræver redan flera skattemyndigheter regelmæssigt in èrsredovisningen. Skyldigheten =bör =sèsom =utredningen =ocksè =har =föreslagit begrænsas =till =de =företag =som =enligt =èrsredovisningslagen (1995:1554) =ær =skyldiga =att =i =èrsredovisningen =specificera =vissa större =redovisningsposter, =dvs. =företag =dær =antalet =anstællda under de senaste tvè rækenskapsèren i medeltal uppgètt till fler æn tio =och =tillgèngarnas =nettoværde =enligt =faststælld =balansrækning för =det =senaste =rækenskapsèret =uppgèr =till =mer =æn =24 =miljoner kronor.

Kontrolluppgifter

Næringsidkare =ær =skyldiga =att =læmna =kontrolluppgifter =om utbetalningar till andra næringsidkare enligt bl.a. bestæmmelserna i =3 =kap. =19 = =och =3 =kap. =37²43 = =lagen =(1990:325) =om sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter. =Vidare =har =regeringen genom =kungörelsen =(1955:671) =om =skyldighet =i =vissa =fall =att avlæmna =kontrolluppgifter =för =inkomsttaxeringen =föreskrivit =i vilka fall uppgiftsskyldigheten enligt bestæmmelserna i 3 kap. 39² 41 næmnda lag skall fullgöras utan föregèende förelæggande.

Flertalet =av =de =bestæmmelser =som =reglerar =företagens =obligatoriska =kontrolluppgiftsskyldighet =avser =utbetalningar =till =jord- och =skogsbrukare. =Dessa =bestæmmelser =tillkom =av =kontrollskæl RFKKDUVLQXSSULQQHOVHLWLGLJDUHJlOODQGHUHGRYLVQLQJVUHJOHUI|U jord- och skogsbruk.

I =likhet =med =vad =Riksskatteverket =enligt =utredningen =har föreslagit, =torde =flera =av =dessa =bestæmmelser =kunna =slopas =och

'V

skatteförvaltningen =vid =behov =i =stællet =genom =riktade kontrollinsatser =kunna =förelægga =utbetalarna =att =læmna =kontrolluppgifter. Bestæmmelserna om kontrolluppgift om utbetald roy=alty= =eller =liknande =avgift, =om =inköp =av =jordbruks- =och trædgèrdsprodukter =och =om =utbetalda =ersættningar =för avverkningsrætter =eller =försæljning =av =skogseffekter hör =till dem som kan tas bort. Vissa utbetalningar av royaltyer kommer ændè att =bli =föremèl =för =kontrolluppgiftsskyldighet, =dvs. =i =de =fall =de utgör =inkomst =i =inkomstslaget =tjænst. =Nær =det =gæller kontrolluppgiftsskyldigheten =för =prisstöd =enligt =lagen (1990:615) =om =avgifter =pè =vissa =jordbruksprodukter =m.m. =har næmnda =lag =upphævts =varför =kontrolluppgiftsskyldigheten tillföljd =dærav =ocksè =har =slopats. =ávrig =uppgiftsskyldighet =för næringsidkare behandlas i avsnitt 19 om tredjemanskontrollen.

10 =Revisionsberættelse

Förslag: Skyldigheten för næringsidkare att foga en sè kallad

oren revisionsberættelse till deklarationen skall slopas. I stællet skall =en =utvidgad =skyldighet =för =revisorer =att =ge =in =oren berættelse direkt till skattemyndigheten införas.

Revisorns =anmærkningsskyldighet =betræffande =företag =som har underlètit att i rætt tid betala skatter och avgifter skall utvidgas till omfatta ocksè redovisning av punktskatter.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =i =sak =med

promemorians.

5HPLVVLQVWDQVHUQD RSV RFK SRF WLOOVW\UNHU I|UVODJHW

Revisorsnæmnden KDULQJHWDWWHULQUDPRWI|UVODJHWNæringslivets Skattedelegation, NSD VWlOOHUVLJSULQFLSLHOOWQHJDWLYWLOODWWnOlJJD

revisorerna =en =rapporteringsskyldighet =gentemot =annan =æn revisorernas uppdragsgivare. En rapporteringsskyldighet som gèr længre æn sè innebær enligt delegationen en sèdan förændring av UHYLVRUVUROOHQVRPOHGHUWLOOHQI|UVlPULQJDYUHYLVLRQHQSvenska

Arbetsgivareföreningen, =Sveriges =Industriförbund =RFK Stockholms Handelskammare nEHURSDU YDG 16' KDU DQI|U SRS =DYVW\UNHU

 'Vförslaget =om =revisorns =skyldighet =att =göra =anmærkningar =vad gæller skatter och avgifter i revisionsberættelsen. Samfundet anför bl.a. att punktskatter avser en rad olika skatter som i flertalet fall har =en =svag =anknytning =till =företagets =redovisning =och I|UYDOWQLQJ6DPIXQGHWGHODUXSSIDWWQLQJHQDWWGHWILQQVHWWYLVVW intresse =för =skattemyndigheterna =att =fè =del =av =orena revisionsberættelser =och =att =nuvarande =ordning =har =nackdelar. Samfundet =föreslèr =att =PRV =bör =kunna =sænda =orena revisionsberættelser vidare till VNDWWHP\QGLJKHWHUQD

Advokatsamfundet =DYVW\UNHU I|UVODJHW DWW VN\OGLJKHWHQ DWW IRJD

en =oren =revisionsberættelse =till =deklarationen =ersætts =med =en skyldighet =för =revisorn =att =ge =in =en =sèdan =direkt =till skattemyndigheten.

Skælen =för =förslaget: =Fram =till =och =med =1991 =èrs =taxering

skulle =aktiebolag, =ekonomisk =förening =och =ömsesidigt försækringsbolag =till =deklarationen =bifoga =bestyrkt avskrift =eller tryckt =exemplar =av =revisionsberættelse =som =avgivits =för beskattningsèret.

Frèn =och =med =1992 =èrs =taxering =gæller =enligt =nuvarande bestæmmelser att en kopia av revisionsberættelse för den som har inkomster =i =inkomstslaget =næringsverksamhet =skall =fogas =till deklarationen =om =den =innehèller =upplysning, =uttalande =eller anmærkning =enligt =10 =kap. =28²32 = =aktiebolagslagen (1975:1385) =eller =28²31 = =revisionslagen =(1999:1079). Revisionsberættelsen =behöver =dock =inte =bifogas =deklarationen, om =den =endast =innehèller =uttalanden =att =èrsredovisningen uppgjorts =enligt =aktiebolagslagen, =att =styrelseledamöter =och verkstællande direktör bör beviljas ansvarsfrihet eller uttalanden som avses i 10 kap. 29 första stycket aktiebolagslagen.

Enligt =10 =kap. =31 = =aktiebolagslagen =respektive =30 = revisionslagen =skall =revisor =kontrollera =bl.a. =att =företaget =gör skatteavdrag och læmnar skattedeklaration enligt bestæmmelserna i =skattebetalningslagen. =Om =företaget =har =brustit =i =sina skyldigheter =i =dessa =avseenden =skall =revisorn =anmærka =detta =i revisionsberættelsen och sænda in den till skattemyndigheten.

'V

I =samband =med =att =kravet =pè =att =revisionsberættelse =alltid skulle fogas till deklarationen slopades och ersattes med ett krav pè =att =enbart =µorenaµ =berættelser =skulle =bifogas =anförde föredragande =statsrèdet =(prop. =1990/91:5 =s. =89) =att VNDWWHP\QGLJKHWHQ KDU HWW EHUlWWLJDW =LQWUHVVH DWW In NlQQHGRP om =att =en =revisor =har =avlæmnat =en =oren =revisionsberættelse. 'lUHPRWILQQVGHWHQOLJWVWDWVUnGHWLQWHQnJRWVNlODWWNUlYDDWW alla =företag =skall =ge =in =sina =revisionsberættelser. =Statsrèdet pètalade =vidare =att =de =orena =berættelserna =fyller =en =viktig funktion =i =den =meningen =att =de =riktar =uppmærksamhet =mot företag =med =bristfællig =redovisning, =men =att =det =generellt =krævs en djupare granskning för att avgöra om revisionsanmærkningen har nègon skattemæssig betydelse.

Skattekontrollutredningen =har =gjort =gællande =att =det =enligt uppgifter =frèn =skatteförvaltningen =ær =ytterst =ovanligt =att =ett företag =fogar =en =oren =revisionsberættelse =till =deklarationen. =Det kan dock inte utan nærmare belægg för pèstèendet göras gællande att =företag =generellt =underlèter =att =göra =detta. =Det =kan =dock heller =inte =uteslutas =att =det =förekommer =att =sè =sker. =En =oren revisionsberættelse =kan =tyda =pè =att =det =finns =anledning =att nærmare =granska =ett =företags =redovisning. Det =ær dærför =av vikt att =skattemyndigheten =fèr =kænnedom =om =sèdana =berættelser. =I enlighet med vad föredragande statsrèdet anförde i samband med att =kravet =pè =att =bifoga =revisionsberættelse =till =deklarationen slopades behöver inte förekomsten av en oren berættelse nödvæn-GLJWYLVLQQHElUDDWWGHQVNDWWHPlVVLJDUHGRYLVQLQJHQlUIHODNWLJ En =oren =berættelse =kan =dock =i =sig =eller =tillsammans =med =andra VLJQDOHUXWJ|UDVNlOI|UVNDWWHP\QGLJKHWHQDWWJUDQVNDI|UHWDJHW nærmare. =Det =kan =t.ex. =vara =att =företaget =gör =felaktiga avskrivningar =eller =tillæmpar =værderingsbestæmmelser =felaktigt och =det =pèverkar =den =skattepliktiga =inkomsten. =Förutsætter =en sèdan =granskning =att =en =taxeringsrevision =mèste =göras =saknas ofta =tid =och =resurser =att =göra =en =fördjupad =granskning =under taxeringsarbetet. =Företaget =fèr =i =stællet =tas =ut =för =en =fördjupad kontroll efter att det ordinarie taxeringsarbetet har avslutats. Det ær =sèledes =inte =nödvændigt =att =den =orena =berættelsen =ges =in =till-

 'Vsammans =med =deklarationen. =Med =hænsyn =till =att =allt =fler skattskyldiga =kommer =att =læmna =deklaration =i =form =av =ett elektroniskt dokument skulle det dessutom underlætta för dessa om de inte behövde ge in en kopia av revisionsberættelsen.

Det ligger i sakens natur att det kan finnas skattskyldiga som helst =ser =att =skattemyndigheten =inte =fèr =kænnedom =om =orena revisionsberættelser, i synnerhet om revisorns anmærkningar ær av sèdan =art =att =de =kan =föranleda =skattemyndigheten =att =nærmare granska =företaget. =För =att =sækerstælla =att =skattemyndigheten verkligen fèr in de orena revisionsberættelser som ær av intresse i JUDQVNQLQJVDUEHWHW NDQ PDQ nWHUJn WLOO RUGQLQJHQ DWWrevisionsberættelse =alltid =skall =bifogas =deklarationen. =Alternativt kan ansvaret för att en oren berættelse ges in till skattemyndigheten læggas pè revisorn.

Om =revisionsberættelse =alltid =bifogades =deklarationen =skulle det =medföra =ett =omfattande =merarbete =för =sèvæl VNDWWHP\QGLJKHWHQ VRP HQ |YHUYlOGLJDQGH =PDMRULWHW DY GH VNDWWVN\OGLJDgYHUYlJDQGHVNlOWDODUGlUI|UPRWDWWNUlYDDWWDOOD företag skall ge in revisionsberættelsen.

(Q =UHYLVRU lU L YLVVD VLWXDWLRQHU WH[ RP VNDWWHDYGUDJ LQWH gjorts =enligt =skattebetalningslagen, =skyldig =att =ge =in =en =oren revisionsberættelse =till =skattemyndigheten. =Det =kan =inte =anses principiellt betænkligt att èlægga revisorn en utvidgad skyldighet i GHW DYVHHQGHW 6N\OGLJKHWHQ DWW =IRJD HQ RUHQ EHUlWWHOVH WLOO deklarationen =torde =dærför =kunna =slopas =och =ersættas =av =en skyldighet =för =revisorn =att =ge =in =sèdana =berættelser =till skattemyndigheten.

Den =utvidgade =uppgiftsskyldigheten =för =revisorer =bör læmpligast =utformas =pè =sè =sætt =att =bestæmmelser =om =revisorns uppgiftsskyldighet =tas =in =i =aktiebolagslagen =(1975:1385), =lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar respektive revisionslagen (1999:1079).

Vidare =har =framkommit =att =revisorns =skyldighet =att =læmna anmærkning =om =att =ett =företag =underlètit =att =anmæla =sig =för registrering =enligt =skattebetalningslagen =eller =om =att =företaget underlètit =att =betala =skatter =och =avgifter i =rætt =tid =inte =omfattar

'V

VnGDQD VNDWWHU RFK DYJLIWHU VRP DYVHV L =ODJHQ RP punktskatter =om =prisregleringsavgifter. =Punktskatterna =ær =i =dag betydande och utgör en stor andel av statens skatteuppbörd. Om företaget =har =skött =skyldigheten =att =læmna =skattedeklaration enligt næmnda lag och om skatten har betalats i rætt tid bör, pè samma sætt som skattedeklarationer enligt skattebetalningslagen (1997:483), granskas av revisorn. Det ær inte frèga om nègon helt ny =typ =av =granskning =utan =den befintliga =skyldigheten =utvidgas till att avse ytterligare en typ av skatt. Nègra skæl till att inte æven dessa =skatter =skall =omfattas =av =revisorns =gransknings- =och anmælningsskyldighet =kan =inte =anses =föreligga. =Revisorns anmærkningsskyldighet bör dærför utvidgas till att omfatta æven punktskatter. =Regleringen =i =aktiebolagslagen =och =revisionslagen bör kompletteras i detta avseende.

Anmælningsskyldigheten =bör =æven =utvidgas =till =ekonomiska föreningar. =En =skyldighet =för =revisor =att =i =revisionsberættelsen anmærka =om =föreningen =inte =har =fullgjort =sin =skyldighet =att læmna =deklaration =eller =att =betala =in =skatter =och =avgifter =enligt lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter bör dærför æven införas i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

11 =Ersættning vid tillfælligt arbete

11.1. Skrivelse frèn Skattebetalarnas Förening

Skattebetalarnas =Förening =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =22 =juni =2000 =föreslagit =att =den beloppsmæssiga =græns =om =100 =kronor =som =i =dag =finns =för skyldigheten =för =næringsidkare =att =læmna =kontrolluppgift =för ersættningar =och =förmèner =för =tillfælligt =arbete =skall =höjas =till 1 000 kronor.

 'V11.2. Beloppsgrænsen för næringsidkares skyldighet att læmna kontrolluppgift vid tillfælligt arbete

Förslag: =Den =som =bedriver =næringsverksamhet =skall =inte

læmna =kontrolluppgift =om =ersættningar =och =förmèner =vid tillfælliga =arbeten, =om =det =som =mottagaren =har =fètt sammanlagt har haft ett lægre værde æn 1 000 kronor för hela èret =och =skatteavdrag =enligt =skattebetalningslagen =inte =har gjorts.

Skælen =för =förslaget: =Enligt =gællande =regler =skall =fysiska

personer =och =dödsbon =som =har =gett =ut =en =ersættning =eller =en förmèn =med =anledning =av =tillfælligt =arbete =læmna =en kontrolluppgift om ersættningen eller förmènen om den har haft ett sammanlagt værde som överstiger 1 000 kronor. Detta gæller endast om ersættningen eller förmènen inte utgör en utgift i en næringsverksamhet =och =om =skatteavdrag =inte =har =gjorts. =För andra, =dvs. =för =den =som =bedriver =næringsverksamhet =gæller =att kontrolluppgift =skall =læmnas =om =ersættningen =överstiger =100 kronor. Den beloppsgrænsen gæller oavsett om skatteavdrag har gjorts.

En =arbetsgivare =skall =betala =arbetsgivaravgifter =för =en arbetstagare om ersættningen under èret överstiger 1 000 kronor. Vidare =skall =skatteavdrag =göras =frèn =kontant =ersættning =för arbete. =Avdrag =behöver =dock =inte =göras =om =ersættningen understiger =100 =kronor =eller =om =den =totala =ersættning =som utbetalaren =kommer =att =betala =ut =till =mottagaren =under inkomstèret inte uppgèr till 1 000 kronor

Beloppsgrænsen =om =100 =kronor =för =nær =kontrolluppgift =skall læmnas har för den som bedriver næringsverksamhet inte ændrats sedan 1956. Det kan dærför finnas skæl att ifrègasætta om den bör höjas.

För =fysiska =personer =och =dödsbon =som =inte =bedriver næringsverksamhet =har =beloppsgrænsen =anpassats =till =vad =som gæller =för =skyldigheten =att =betala =socialavgifter =och =att =göra skatteavdrag. Nègra skæl för att inte göra samma anpassning av beloppsgrænsen för den som bedriver næringsverksamhet har inte framkommit. =Beloppsgrænsen =för =nær =kontrolluppgift =skall

'V

læmnas =om =ersættning =eller =förmèn =för =tillfælligt =arbete =bör sèledes =höjas =till =1 =000 =kronor =æven =för =den =som =bedriver næringsverksamhet.

12 =Utdelning och rænta

12.1. Avstæmningsbolag och kupongbolag

En =förenklad =aktiehantering =infördes =1971. =Den =innebær =att aktiebolag =fritt =fèr =vælja =mellan =det =system =som =rèdde =tidigare med =aktiebrev =och =aktiebok =(kupongbolag) =eller =att =anvænda datateknik =i =hanteringen =(avstæmningsbolag). =Denna =skillnad mellan bolagen har bl.a. betydelse för om kællskatt skall dras frèn utdelningen, till vilken myndighet denna skatt skall inbetalas och hur =uppgiftslæmnandet =om =utbetald =utdelning =och =innehèllen skatt skall fullgöras.

För =avstæmningsbolag =skall =den =som =betalt =ut =utdelningen læmna kontrolluppgift om utdelning och innehav. För dem som ær =skattskyldiga =i =Sverige =och =för =vilka =aktierna =inte =ær förvaltarregistrerade =gör =Værdepapperscentralen =VPC =AB skatteavdrag och sænder kontrolluppgift till Skattemyndigheten i Stockholms =læn. =För =förvaltarregistrerade =aktier =sænder =VPC utdelningen =till =respektive =förvaltare =som =i =sin =tur =skall =göra skatteavdrag =och =læmna =kontrolluppgift. =För =utlændskt skattesubjekt =skall =VPC, =förvaltare =och =förvaringsinstitut innehèlla =kupongskatt =och =læmna =uppgift =om =denna =till Skattemyndigheten =i =Dalarnas =læn =(7 =och =12 = kupongskattelagen (1970:624).

Aktiebolag som har valt att behèlla eller att stælla ut aktiebrev som ær försedda med en kupong som skall företes för att erhèlla utdelningen kallas kupongbolag. Den som fèr utdelning frèn ett svenskt =kupongbolag =skall =sjælv =alltid læmna =en =særskild =uppgift om utdelningen till den som betalar ut utdelningen, oavsett om den =som =fèr =utdelningen =ær =ett =svenskt =eller =utlændskt

 'Vskattesubjekt. Uppgifterna skall læmnas pè heder och samvete pè en blankett enligt faststællt formulær. Pè utbetald utdelning frèn ett =kupongbolag =skall =kupongskatt =innehèllas =om =den utdelningsberættigade =ær =en =fysisk =person =som =ær =begrænsat skattskyldig =i =Sverige, =ett =dödsbo =efter =sèdan =person =eller =utlændsk =juridisk =person =om =utdelningen =inte =skall =beskattas =i næringsverksamhet =i =Sverige =(14 = =kupongskattelagen). Kupongbolaget =skall =dærefter =till =Skattemyndigheten =i =Dalarnas læn, =dels =sænda =de =blanketter =med =uppgifter =om =utdelning =som har =kommit =in =till =bolaget, =dels =betala =in =kupongskatten =(15² 17 kupongskattelagen).

12.2. Særskild uppgift om utdelning och rænta

Særskild =uppgift =skall, =förutom =av =den =som =fètt =utdelning =pè aktier i svenska aktiebolag som inte ær avstæmningsbolag, læmnas av

 • den =som =i =Sverige =har =fètt =utdelning =pè =andelar =i =svensk ekonomisk förening,
 • den som i Sverige har fètt utdelning frèn utlændsk juridisk person =om =utdelningen =inte =betalas =ut =genom =VPC =eller dær kontrolluppgift redan læmnas enligt 3 kap. 27 † första stycket =4 =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter,
 • den som i Sverige har fètt rænta mot kupong eller kvitto pè förskrivning avsedd för allmæn omsættning, om ræntan inte har =betalats =ut =genom =VPC =och =dær =kontrolluppgift =inte heller har læmnats enligt 3 kap. 22 † första stycket 6 lagen om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter. Uppgifterna skall læmnas pè blankett enligt faststællt formulær och till den som betalar ut ersættningen.

Mottagaren =av =de =særskilda =uppgifterna, =förutom =i =de =fall =de kommer =frèn =nègon =som =har =fètt =utdelning =pè =aktier =i =svenska aktiebolag som inte ær avstæmningsbolag, skall læmna uppgifterna till =skattemyndigheten =pè =samma =sætt =som =gæller =för kontrolluppgifter.

'V

12.3. Kontrolluppgiftsskyldighet för kupongbolag, m.fl.

Förslag: =Kontrolluppgift =om =utdelning =och =innehav =skall

læmnas av den som har betalt ut utdelning pè aktie i svenskt aktiebolag, =sèvæl =avstæmningsbolag =som =sè =kallade kupongbolag samt pè andra delægarrætter.

Skyldigheten att læmna særskild uppgift om utdelning eller rænta =pè =aktier =i =ett =svenskt =aktiebolag =som =inte =ær avstæmningsbolag =skall =framgè =av =kupongskattelagen (1970:624).

Utredningens =förslag =överensstæmmer =i =sak =med

promemorians förslag.

Remissinstanserna har inte særskilt kommenterat förslaget. Skælen för förslaget: Systemet för hur uppgifter om utdelning

frèn =kupongbolag =skall =læmnas =ær =bède =èlderdomligt =och krèngligt. Detsamma fèr anses gælla för övriga utbetalningar som omfattas av skyldigheten att læmna særskild uppgift.

Kupongskattelagsutredningen =har =gjort =en =översyn =av kupongskattelagen =(1970:624) =och =avlæmnat =betænkandet Kællskatt =pè =utdelning =och =royalty =till =begrænsat =skattskyldiga. Förslagen =i =betænkandet =bereds =för =nærvarande =inom Finansdepartementet. áversynen har æven omfattat uppgiftslæmnandet =enligt =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration och kontrolluppgifter (dir. 1996:76). Kupongskattelagsutredningen har bland annat föreslagit att den særskilda uppgiften bör ersættas av en generell kontrolluppgiftsskyldighet =för =bolag =som =i =dag =inte =ær =skyldiga att læmna kontrolluppgift om utdelning (SOU 1999:79).

Den særskilda uppgiftsskyldigheten bör redan nu ersættas av en kontrolluppgiftsskyldighet. =Uppgiftsskyldigheten =bör =èligga utbetalaren av utdelningen eller ræntan i likhet med vad som nu gæller för utdelning frèn bl.a. avstæmningsbolag. Kontrolluppgiftsskyldigheten =bör =omfatta =dem =som =idag =skall erhèlla =særskild =uppgift =frèn =den =som =fètt =utdelning =eller =rænta, dvs. =de =som =betalat =ut =utdelning =frèn =kupongbolag, =utdelning frèn =svensk =ekonomisk =förening =samt =sèdan =utdelning =frèn

 'Vutlændsk juridisk person och utbetalad rænta som inte redan nu omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet.

Kontrolluppgift =om =utdelningen =eller =ræntan =frèn kupongbolagen =eller =annan =utbetalare =bör =enligt =huvudregeln læmnas =till =den =skattemyndighet =dær =bolaget =ær =registrerat =som arbetsgivare.

Den som betalar ut utdelningen frèn kupongbolag har ibland svèrt =avgöra =om =den =utdelningsberættigade =ær =skattskyldig =till kupongskatt eller inte. För att avgöra det behövs uppgifter frèn den =utdelningsberættigade. =Sèdana =uppgifter =har =hittills inkommit genom skyldigheten att læmna særskild uppgift. Frègan pè =vilka =grunder =utbetalaren =skall =avgöra =om =kupongskatt =skall innehèllas =eller =inte =bör =i =första =hand =lösas =inom =ramen =för översynen =av =kupongskattelagen. =I =avvaktan =pè =beredningen =av utredningens förslag bör den uppgiftsskyldighet som èlegat den utdelningsberættigade =i =kupongbolag =i =stællet =regleras =i kupongskattelagen.

13 =Andelar i værdepappersfonder

13.1. Nuvarande reglering

Kontrolluppgifter om utdelning och innehav

Kontrolluppgift =om =utdelning =pè =och =innehav =av =andelar =i svenska værdepappersfonder skall enligt gællande regler læmnas av den som utbetalt utdelning pè andel i svensk værdepappersfond som =avses =i =1 =lagen =om =værdepappersfonder =(1990:1114). =Det kan =sèledes =vara =fondbolaget, =förvaringsinstitutet, =en =central værdepappersförvarare =eller =en =förvaltare =som =læmnar kontrolluppgiften.

'V

Kontrolluppgift =om =utdelning =pè =och =innehav =av =andelar =i utlandsbaserade værdepappersfonder ær inte reglerat særskilt men omfattas av de generella reglerna om kontrolluppgiftsskyldighet om utdelning och innehav. Kontrolluppgift om utdelning pè och innehav =av =andelar =i =utlandsbaserade =værdepappersfonder =kan sèledes komma att læmnas av

 • den som utbetalt utdelning frèn utlændsk juridisk person, om =utdelningen =utbetalats =genom =en =central værdepappersförvarares försorg,
 • den som driver valutahandel samt værdepappersinstitut hos vilket utlændskt fondpapper eller rættighet eller skyldighet som =anknyter =till =sèdant fondpapper =förvaras =i depè =eller kontoförs,
 • værdepappersinstitut hos vilket andelar i en værdepappersfond =förvaras =i =depè =eller =kontoförs =i =annat fall æn som tidigare angetts. Kontrolluppgiftsskyldigheten =om =innehav =och =utdelning omfattar =enligt =3 =kap. =32 =b =† =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =æven =utlændska =företag =som =bedriver bankverksamhet, =værdepappersrörelse, =finansieringsverksamhet eller =försækringsverksamhet =i =Sverige =utan =att =inrætta =filial =eller motsvarande etablering hær.

Oavsett om det ær frèga om en svensk eller en utlandsbaserad værdepappersfond =behöver =kontrolluppgift =inte =læmnas =för tillgèngar =pè =pensionssparkonto =eller =för =utdelning =pè =sèdana tillgèngar.

Kontrolluppgift skall oavsett typ av værdepappersfond læmnas för

 • fysisk =eller =juridisk =person =som =ær =berættigad =att =lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfællet, och
 • fysisk =person =och =dödsbo =som =hos =den =uppgiftsskyldige varit =antecknad =som =innehavare =av =andel =i =en værdepappersfond. Kontrolluppgift =för =fysiska =och =juridiska =personer =som =ær berættigade att lyfta utdelning skall innehèlla uppgift om
 • utbetald utdelning,

 'V • avdragen preliminær skatt, och
 • innehèllen utlændsk kællskatt som belöper pè utdelningen. Kontrolluppgift =för =fysiska =personer =och =dödsbon =som =har andelar =i =t.ex. =en =depè =skall =innehèlla =uppgift =om =innehavet =vid èrets utgèng.

Kontrolluppgifter om avyttring

Kontrolluppgift =om =kapitalvinst =respektiver =kapitalförlust =vid avyttring =av =andel i værdepappersfond =skall =enligt =3 =kap. =32 =a = lagen =om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =læmnas =av fondbolag =som =avses =i =1 =lagen =(1990:1114) =om værdepappersfonder =och =av =andra =som =med =tillstènd =enligt =3 = den =lagen =bedriver =sèdan =verksamhet =som =dær =avses. =Det =ær sèledes =svenska =aktiebolag =som =fètt =tillstènd =att =utöva fondverksamhet eller annan næringsverksamhet dær allmænheten erbjuds att för gemensam rækning delta i förværv och förvaltning av fondpapper och andra finansiella instrument som skall læmna kontrolluppgift.

Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysisk =person =och =dödsbo som har avyttrat andel i værdepappersfond som inte ær tillgèng pè pensionssparkonto.

Kontrolluppgiften skall ta upp

 • kapitalvinsten eller kapitalförlusten,
 • slag av fond,
 • fondens organisationsnummer, och
 • uppgift om fonden ær marknadsnoterad. Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersættningen vid avyttring, fèr i stællet andelens marknadsværde pè avyttringsdagen anvændas. =Om =avyttringsdagen =inte =ær =kænd =skall =i =stællet marknadsværdet pè dagen dè avyttringen registrerades anvændas.

Ür =en =andel =förvaltarregistrerad =skall =förvaltaren =læmna fondbolaget de uppgifter som behövs för uppgiftslæmnandet.

Nær det =gæller =andra =fondbolag =æn =sèdana =som =omfattas =av =1 eller =3 = =lagen =om =værdepappersfonder, =t.ex. =utlandsbaserade fondbolag, =ær =kontrolluppgiftsskyldigheten =densamma =som =i

'V

övrigt =gæller =för =værdepapper. =Det =innebær =att =kontrolluppgift skall =læmnas =i =de =fall =avrækningsnota =har =upprættats =(se =3 =kap. 32 c =lagen =om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter). =Den traditionella =handeln =med =værdepappersfonder =sker =direkt =med fondbolaget. =Det =innebær =att =det =ær =fondbolaget =som =sæljer andelarna =och =som =löser =in =dem =nær =andelsinnehavaren =vill avyttra =andelarna. =Detta =gæller =æven =de =utlandsbaserade værdepappersfonderna. I de fallen upprættas ingen avrækningsnota =och =nègon =skyldighet =att =læmna kontrolluppgift föreligger =dærför =normalt =inte =vid =avyttring =av =andelar =i utlandsbaserade værdepappersfonder.

Handel =med =andelar =i =værdepappersfonder =förekommer =utan att =fondbolaget =ær =involverat. =Hær =i =Sverige =har =nyligen börshandel =med =fondandelar =introducerats. =Liknande =handel förekommer =fræmst =i =Nordamerika =men =æven =pè =vissa =börser =i Europa. I den mèn handeln sker genom værdepappersinstitut hær i =landet =skall =avrækningsnota =upprættas =och =kontrolluppgift dærmed læmnas. Kontrolluppgiften skall innehèlla uppgift om

 • ersættningen efter avdrag för försæljningskostnader,
 • antalet avyttrade andelar, och
 • slag av fond.

13.2. Inkomna skrivelser

13.2.1 =Hemstællan frèn Riksskatteverket

I =en =hemstællan =som =kom =in =till =Finansdepartementet =den =30 september 1998 har Riksskatteverket föreslagit att en skyldighet införs för utlændska fondföretag som bedriver fondverksamhet i Sverige =att =læmna =kontrolluppgift =om =kapitalvinst =eller kapitalförlust =vid =avyttring =av =andelar =i =utlændska værdepappersfonder. =Om =det =utlændska =fondföretaget =har =slutit avtal =med =ett =svenskt =værdepappersinstitut =om =att =detta =skall ombesörja försæljning och inlösen av andelar för fondföretagets

 'Vrækning =föreslès =att =kontrolluppgiften =i =stællet =læmnas =av institutet.

13.2.2 =Skrivelse frèn FONDEX Fondhandel AB

FONDEX =Fondhandel =AB =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =12 =oktober =1999 =föreslagit =att förvaltare =skall =fè =ansvar =för =att =læmna =kontrolluppgifter =om kapitalvinst =och =kapitalförlust =pè =værdepappersfonder =för =sina direktkunder.

13.2.3 =Skrivelse frèn Fondbolagens förening

Fondbolagens =förening =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =12 =oktober =1999 =föreslagit =att kontrolluppgift =om =kapitalvinst =respektive =kapitalförlust =pè förvaltarregistrerade =andelar =i =værdepappersfonder =læggs =pè förvaltaren.

13.2.4 =Skrivelse frèn OM Gruppen AB

OM =Gruppen =AB =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =2 =juni =2000 =föreslagit =att kontrolluppgift =om =avyttring =av =VPC-registrerade =fondandelar skall =læmnas =enligt =bestæmmelserna =i =3 =kap. =32 =c = =lagen (1990:325) =om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter, =dvs. kontrolluppgiften =skall =innehèlla =uppgifter =om =ersættningen =vid avyttringen, =antalet =avyttrade =andelar =samt =slag =och =sort. Förslaget föranleds av att OM Gruppen AB avser att inrætta ett svenskt =fondbolag =som =skall =förvalta =en =aktieindexbaserad værdepappersfond, =vars =andelar =skall =VPC-registreras =och handlas =över =börsen. =Enligt =OM =Gruppen =AB =kommer fondbolaget inte att ha tillgèng till de uppgifter som behövs för att =kunna =læmna =uppgifter =om =kapitalvinst =respektive

'V

kapitalförlust enligt 3 kap. 32 a lagen om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter, eftersom det inte finns nègon som ær skyldig att læmna uppgifter om t.ex. försæljningslikviden till fondbolaget.

13.2.5 =Skrivelse frèn Fondbolagens förening, Svenska

Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen

Fondbolagens =förening, =Svenska =Bankföreningen =och =Svenska Fondhandlareföreningen =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =20 =oktober =2000 =föreslagit =att förvaltare =skall =ges =möjlighet =att =læmna =kontrolluppgift =vid avyttring av andelar i værdepappersfonder.

13.3. Förvaltarregistrerade fondandelar

Förslag: =Förvaltare =skall =læmna =kontrolluppgift =för

förvaltarregistrerade =andelar =i =værdepappersfonder =vid avyttring =genom =inlösen. =Vid =byte =av =förvaltare =eller =om andelarna inte længre skall vara förvaltarregistrerade skall den nya =förvaltaren =eller =fondbolaget =erhèlla =uppgift =om =den genomsnittliga =anskaffningsutgiften =för =de =andelar =som =förs över =frèn =den =tidigare =förvaltaren. =Den =nuvarande skyldigheten =för =förvaltare =att =læmna =uppgifter =till fondbolaget =för =att =detta =skall =kunna =fullgöra =sin kontrolluppgiftsskyldighet skall tas bort.

Skælen =för =förslaget: =Vid =avy=ttring =av =andelar =i

værdepappersfonder skall kontrolluppgift læmnas om kapitalvinst/-förlust. =Hittills =har =kapitalvinsten/-förlusten beræknats enligt den sè kallade genomsnittsmetoden dær hænsyn tagits till det totala innehavet av fondandelar av samma sort. För att =kunna =berækna =kapitalvinsten/-förlusten =mèste =sèledes =det totala innehavet vara kænt.

Fondbolaget skall föra eller lèta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. Om andelarna ær registrerade i ett

 'Vavstæmningsregister =hos =en =central =værdepappersförvarare =skall registret =föras =av =den =centrala =værdepappersförvararen. Fondbolaget =har =i =de =fallen =rætt =till =insyn =i =registret. =Om =en fondandelsægare =har =læmnat =sina =andelar =till =nègon =annan =för förvaltning, =kan =denne =pè =andelsægarens =uppdrag =föras =in =i =det register =som =skall =föras =över =andelsinnehavarna =i =stællet =för andelsægaren, =om =han =har =fètt =tillstènd =till =registrering =som förvaltare. =I =registret =skall =særskilt =anmærkas =att =fondandelen förvaltas =för =annans =rækning. =Om =registret =förs =av =fondbolaget skall Finansinspektionen pröva frègor om tillstènd för förvaltare att =registreras. =Om =registret =förs =av =en =central =værdepappersförvarare prövas sèdan frègor av den centrala værdepappersförvararen.

I =dagslæget =finns =det =en =værdepappersfond =dær =andelarna =ær registrerade i ett avstæmningsregister. Sèdana fonder behandlas i avsnitt 13.5.

I =övrigt =ær =det =fondbolagen =som =för =det =register =som =skall finnas =över =alla =andelsægare. =Det =ær =sèledes =endast =fondbolaget som har kunskap om en andelsægares totala innehav. Det ær dock möjligt att lèta andelarna vara registrerade pè en förvaltare. För att =fondbolag =som =skall =læmna =kontrolluppgift =för andelsinnehavaren vid avyttring av andelar =i en værdepappersfond, =skall =kunna =fullgöra =sin =uppgiftsskyldighet har =det =dærför =frèn =och =med =1997 =èrs =taxering =funnits =en skyldighet för förvaltare att læmna fondbolaget de uppgifter som behövs för uppgiftslæmnandet (se prop. 1995/96:50).

Det har framstællts kritik mot denna ordning. Enligt kritiken medför =skyldigheten =för =en =förvaltare =att =læmna =uppgifter =till fondbolaget att en bank mèste læmna uppgifter om sina kunders ekonomiska =förhèllanden =till =en =annan =banks =fondbolag, =vilket utgör =ett =avsteg =frèn =gællande =sekretessregler. =Uppgiftsskyldigheten kritiseras æven pè den grunden att den skulle utgöra ett intrèng =i =konkurrensen =instituten =emellan, =dè =de =skall =læmna uppgifter till varandra om sina kunders identitet.

Regeringen =har =tillkallat =en =særskild =utredare =att =göra =en kartlæggning och utværdering av fondmarknaden. Med anledning

'V

av =den =kritik =som =har =framförts =mot =uppgiftsskyldigheten =vid förvaltarregistrerade =fondandelar =har =utredaren =æven =fètt =i uppgift att analysera dels hur denna uppgiftsskyldighet förhèller sig =till =sekretessbestæmmelserna, =dels =innebörden =av =att uppgifterna =læmnas =till =ett =bolag =som =kan =betraktas =som =en konkurrent. Om analysen leder fram till att ændringar bör göras, skall =utredaren =læmna =förslag =till =sèdana =utan =att =de =materiella skattereglerna pèverkas.

Förvaltarregistrerade =fondandelar =blir =allt =vanligare =och =i =en fond vars andelar kan handlas pè börsen ær förvaltarregistrering den =enda =tillètna =möjligheten. =Flera =intresseorganisationer =och aktörer har vænt sig till Finansdepartementet för att fè en ændring till =stènd. =I =avvaktan =pè =vad =utredaren =kommer =fram =till =bör dærför en tillfællig lösning tillæmpas sè att förvaltarna skall læmna kontrolluppgifter =om =andelarna =ær =förvaltarregistrerade. =Detta möjliggörs =genom =att =genomsnittsmetoden =vid =berækning =av kapitalvinsten/-förlusten föreslès ændras sè att vinsten/förlusten kan =beræknas =enligt =en =genomsnittsmetod =som =bara =tar =hænsyn till de av förvaltaren förvaltade andelarna, se avsnitt 13.4.

Det =förekommer =att =andelsinnehavare =byter =förvaltare. =Den nye =förvaltaren =har =dè =inte =automatiskt =tillgèng =till anskaffningsutgiften =för =de =andelar =som =överförs =frèn =den tidigare =förvaltaren. =Nègon =skyldighet =för =den =tidigare förvaltaren att læmna kontrolluppgift eller andra uppgifter finns inte. =För =att =den =nya =förvaltaren =skall =kunna =fullgöra =sin kontrolluppgiftsskyldighet =mèste =han =fè =kænnedom =om =den genomsnittliga =anskaffningsutgiften. =Detta =sker =læmpligen genom =att =den =tidigare =förvaltaren =èlæggs =en =skyldighet =att överföra inte bara andelarna utan æven næmnda værde. Detsamma skall =gælla =om =andelarna =inte =længre =skall =vara förvaltarregistrerade.

 'V13.4. Begrænsad genomsnittsmetod för værdepappersfonder i vissa fall

Förslag: =Om =en =andel =i =en =værdepappersfond =ær

förvaltarregistrerad =skall =den =vid =tillæmpning =av genomsnittsmetoden =inte =anses vara =av =samma =slag =och =sort som andra andelar i samma fond som ær registrerade i annan förvaltares namn eller andelsinnehavarens eget namn.

Skælen =för =förslaget: =Genom =1990 =èrs =skattereform =infördes

genomsnittsmetoden för alla slags finansiella instrument oavsett innehavstid =(27 = =2 =mom. =första =stycket =i =den =upphævda =lagen (1947:576) =om =statlig =inkomstskatt, =SIL). =Den =skattepliktiga reavinsten beræknades som försæljningsintækterna minskade med det =beræknade =anskaffningsværdet. =Detta =bestæmdes =som =det genomsnittliga =anskaffningsværdet =för =samtliga =finansiella instrument =av =samma =slag =och =sort =som =det =avyttrade =² =med hænsyn =till =intræffade =förændringar =i =innehavet =² =multiplicerat med antalet sèlda værdepapper av samma slag. Anskaffningsværdet =för =kvarvarande =innehav =av =samma =slag minskades med hænsyn till det anskaffningsværde som dragits av. Hade =förværv =skett =genom =arv, =gèva =etc. =gællde =enligt kontinuitetsprincipen =att =förværvaren =övertog =överlètarens anskaffningsværde (prop. 1989/90:110).

Enligt inkomstskattelagen (1999:1229, IL) skall kapitalvinsten beræknas =som =skillnaden =mellan =ersættningen =för =den =avyttrade tillgèngen =minskad =med =utgifterna =för =avyttringen =och omkostnadsbeloppet. =Med =omkostnadsbelopp =avses, =om =inte annat =föreskrivs, =utgifter =för =anskaffning =(anskaffningsutgifter, 44 =kap. =13²14 =). =Genomsnittsmetoden =för =delægarrætter regleras i dag i 48 kap. 7 IL. I 49 kap. 29 IL finns ett undantag frèn =genomsnittsmetoden. =Regeln =kommer =frèn =15 =lagen (1998:1601) =om =uppskov =med =beskattning =vid =andelsbyten. Genomsnittsmetoden =modifieras =pè =sè =sætt =att =om =mottagna andelar vid ett andelsbyte inte ær marknadsnoterade, skall de vid tillæmpning =av =genomsnittsmetoden =inte =anses =vara =av =samma slag =och =sort =som =andra =andelar =i =det =köpande =företaget =som

'V

innehas av sæljaren (prop. 1998/99:15, 1999/2000:2 del 2 och bet. 1999/2000:SkU2).

Enligt genomsnittsmetoden bestæms alltsè det genomsnittliga omkostnadsbeloppet =för =samtliga =delægarrætter =av =samma =slag och =sort =som =den =avyttrade =med =utgèngspunkt =i anskaffningsutgifterna =och =med =hænsyn =till =intræffade förændringar =i =innehavet. =Om =förvaltare =skall =læmna kontrolluppgift =om =förvaltarregistrerade =fondandelar =skall =de æven tillæmpa genomsnittsmetoden för att rækna ut uppkommen kapitalvinst =eller =kapitalförlust. =Ügaren =kan =emellertid =ha y=tterligare =andelar =av =samma =slag =och =sort =som =den =avy=ttrade. Dessa =kan =vara =direktregistrerade =hos =fondbolaget =eller förvaltarregistrerade =i =annan =förvaltares =namn. =I =sin =nuvarande utformning =skulle =inte =genomsnittsmetoden =kunna =leda =till =ett materiellt =riktigt =resultat =eftersom =förvaltaren =inte =kænner =till andelsægarens =hela =innehav =av =andelar =av =samma =slag =och =sort. Frègan om hur genomsnittsmetoden skall utformas kan inte ges annat =æn =en =tillfællig =lösning =i =avvaktan =pè =att =den =særskilde utredaren =med =uppgift =att =se =över =lagstiftningen =om værdepappersfonder =och =andra =företag =för =kollektiva investeringar =har =avslutat =sitt =arbete. =Utredaren =skall =enligt direktiven =(dir. =1999:108) =bl.a. =analysera =dels =hur =förvaltares skyldighet att læmna kontrolluppgifter till fondbolaget förhèller sig =till =sekretessreglerna, =dels =innebörden =av =att =uppgifterna læmnas till ett bolag som kan betraktas som en konkurrent. Om analysen leder fram till att ændringar bör göras, skall förslag till sèdana =læmnas. =De =materiella =skattereglerna =fèr =dock =inte pèverkas av förslaget.

En sèdan tillfællig ændring av genomsnittsmetoden innebær att metoden =modifieras =nær =det =gæller =förvaltarregistrerade værdepappersfonder pè sè sætt att vid berækningen hænsyn endast tas till de andelar av samma slag och sort som ær registrerade i en förvaltares namn. Dessa förvaltarregistrerade andelar anses dè vid tillæmpning av genomsnittsmetoden inte vara av samma slag och sort som andra andelar i samma fond som ægaren har, dvs. som ær registrerade i =annan =förvaltares =namn =eller =i =andelsinnehavarens

 'Veget namn. Byte av förvaltare skall inte jæmstællas med avyttring och utlösa kapitalvinstbeskattning.

13.5. Börshandlade fondandelar

Förslag: =Om =avyttring =av =andelar =i =værdepappersfonder =sker

genom =försæljning =pè =börsen =skall, =om =andelarna =ær förvaltarregistrerade, =förvaltaren =læmna =kontrolluppgift =om kapitalvinst/-förlust. =Vid =byte =av =förvaltare =skall =den =nye förvaltaren =erhèlla =uppgift =om =den =genomsnittliga anskaffningsutgiften =för =de =andelar =som =förs =över =frèn =den tidigare förvaltaren.

Bedömning: Kontrolluppgiftsskyldigheten vid avyttring av

andelar i værdepappersfonder som inte ær förvaltarregistrerade genom försæljning pè börsen bör övervægas ytterligare.

Skælen för förslaget och bedömningen: Köp och avyttring av

andelar i en værdepappersfond har traditionellt skett direkt med fondbolaget =som =förvaltar =fonden. =Avyttringen =sker =genom =att andelen =löses =in =av =fondbolaget. =Det =finns =dock =inte =nègra bestæmmelser som hindrar att andelarna överlèts mellan enskilda. Sèdan överlètelse har emellertid endast skett i liten utstræckning. Nègon =regelrætt =handel =enskilda =emellan =har =inte =förekommit. Det hænder att andelar övergèr till ny innehavare t.ex. i samband med =arvskiften, =gèva =eller =privat =överlètelse. =Nær =andelen =sedan avyttras =kan =fondbolaget =inte =alltid =læmna =fullstændig kontrolluppgift. =Det =finns =inte =nègon =skyldighet =för =annan =æn förvaltare =att =læmna =fondbolaget =uppgifter =som =behövs =för =att kontrolluppgiftsskyldigheten skall kunna fullgöras. Om en andel ær =förvaltarregistrerad, =dvs. =om =en =fondandelsægare =har =læmnat sina andelar till nègon annan för förvaltning och denne har förts in =i =registret =över =andelsægare =i =stællet =för =andelsægaren, =skall förvaltaren enligt nuvarande bestæmmelser læmna fondbolaget de uppgifter bolaget behöver för att kunna læmna kontrolluppgift.

Sedan en tid tillbaka förekommer börshandel med andelar i en værdepappersfond. Fonden förvaltas av OM XACT Fonder AB som ær ett helægt dotterbolag till OM Gruppen AB (publ).

'V

Andelarna =i =fonden =ær =kontoförda =i =ett =avstæmningsregister hos =en =central =værdepappersförvarare, =Værdepapperscentralen VPC =AB. =VPC =för =ocksè =registret =över =andelsinnehavarna. =För varje =innehavare =av =delægarrætter =eller =fordringsrætter =som =ær registrerade =i =ett =avstæmningsregister =skall =det =finnas =ett =eller flera =avstæmningskonton, =i =dagligt =tal =kallat =VP-konto. Registreringar =i =avstæmningsregistret =fèr =göras =av =kontoförande institut. =Sèdana =institut =kan =vara =værdepappersinstitut. =Varje kontoförande =institut =lægger =upp =egna =avstæmningskonton =för ægarna av delægarrætterna eller fordringsrætterna. Pè kontot anges kontohavarens =identifikationsuppgifter, =antalet =finansiella instrument =(i =det =hær =fallet =antalet =fondandelar) =och =andra uppgifter av betydelse för att identifiera och precisera innehavet.

För =att =klara =av =att =fullgöra =kontrolluppgiftsskyldigheten =har handeln med XACT fondandelar begrænsats till förvaltarregistrerade =andelar. =OM =Gruppen =AB =(publ) =har =i =en skrivelse =begært =att =kontrolluppgift =vid =avyttring =genom försæljning av andelarna pè börsen skall kunna læmnas sèsom vid avyttring =av =aktier. =Det =skulle =innebæra =att =kontrolluppgiften skall =læmnas =av =værdepappersinstitut =som =ær =skyldiga =att =læmna avrækningsnota =och =innehèlla =uppgifter =om =den =ersættning =som överenskommits vid avyttringen efter avdrag för försæljningsprovision =och =liknande =utgifter, =antalet =avyttrade andelar samt slag av fond. Kontrolluppgiften skulle sèledes inte innehèlla uppgift om kapitalvinst/-förlust.

Uppgiftsskyldigheten =i =sjælvdeklarationen =och =kontrollen =av att =uppgiftsskyldigheten =fullgörs =ær =basen =för =en =effektiv beskattning. Utvecklingen har gètt ifrèn att taxeringen èsætts pè grundval =av =uppgifter =som =den =skattskyldige =læmnar =i sjælvdeklarationen =till =att =taxeringen =èsætts =utifrèn =læmnade kontrolluppgifter. Kontrolluppgifternas kvalitet och anvændbarhet ær dærför av væsentlig betydelse.

Strævan ær att, nær det gæller fysiska personer, kunna förtrycka sè =mycket =som =möjligt =av =de =för =skattemyndigheten =kænda uppgifterna. =En =kontrolluppgift =om =ersættning =vid =en =avyttring innehèller =inte =fullstændiga =uppgifter =för =att =kunna =utgöra

 'Vunderlag =för =taxeringen. =Uppgiften =kan =dærför =heller =inte förtryckas. =Nær =det =gæller =avyttring =av =andelar =i værdepappersfonder =ær =uppgiftslæmnandet =mer =fullstændigt. Kontrolluppgiften =innehèller =uppgift =om =kapitalvinsten =eller kapitalförlusten =och =kan =förtryckas =pè =deklarationsblanketten. Förfarandet =underlættar =för =den =skattskyldige =som =endast =skall kontrollera om kontrolluppgiften ær korrekt. Skattemyndighetens =arbete =underlættas =eftersom =systemet medför =færre =tillæggsuppgifter =frèn =den =skattskyldige =vilket =gör myndighetens =kontroll =snabbare =och =effektivare. =Det =skulle sèledes =vara =till =nackdel =för =sèvæl =den =enskilde =som skattemyndigheten =att =göra =avsteg =frèn =kravet =att kontrolluppgiften =direkt =skall =kunna =læggas =till =grund =för taxering.

Förutsættningen =mèste =sèledes =vara =att =æven =fortsættningsvis skall =en =kontrolluppgift =om =avyttring =av =andelar =i værdepappersfond =innehèlla =uppgift =om =kapitalvinsten =eller kapitalförlusten =æven =om avyttringen =har =skett =pè =annat =sætt =æn genom inlösen hos fondbolaget.

Nær det gæller den avyttring som nu ær aktuell, dvs. försæljning av förvaltarregistrerade andelar pè en börs, kan problemet lösas genom att förvaltaren, pè samma sætt =som vid avyttring genom inlösen, =èlæggs =skyldigheten =att =læmna =kontrolluppgift. Förvaltaren =har =liksom =nær =det =gæller =avyttring =genom =inlösen tillgèng =till =de =uppgifter =som =behövs =för =att =kunna =berækna kapitalvinsten/-förlusten. =För =förvaltaren =torde =det =inte =utgöra nègon skillnad pè vilket sætt andelen har avyttrats.

Det =kan =förutses =att =handeln =med =andelar =i værdepappersfonder =pè =sikt =inte =endast =kan =begrænsas =till förvaltarregistrerade =andelar. =Intresset =för =kapitalmarknaden =ær stort. Mènga deltar sjælva aktivt i handeln. Det kan inte förvæntas att =de =pè =sikt =accepterar =att =de =endast =genom =att =anlita =en förvaltare kan delta i handeln med andelarna. Antalet fonder vars andelar =handlas =pè =detta =sætt =kan =ocksè =antas =öka. =Det =finns heller =ingen =möjlighet =att =förhindra =en =innehavare =av förvaltarregistrerade =andelar =att =föra =in =sig =sjælv =som =ægare =i

'V

registret =över =andelsinnehavare. =Fondbolaget =kan =möjligtvis uppmana =innehavaren =att =rætta =sig =efter =fondbestæmmelserna men saknar sanktioner om uppmaningen inte efterföljs.

Det finns idag inte nègon möjlighet att fè in kontrolluppgifter om kapitalvinsten/-förlusten vid sèdan handel =dær andelsinnehavarna =sjælva =deltar. =Varken =fondbolaget, =det værdepappersinstitut =som =förmedlar =handeln =eller =nègon =annan har =tillgèng =till =sèvæl =anskaffningsutgiften =som =ersættningen =vid avyttringen. =Dessa =uppgifter =ær =nödvændiga =för =att =kunna =göra berækningen av kapitalvinsten/-förlusten.

Vid =avyttring =av =andelar =i =værdepappersfonder =som =ær registrerade =i =ett =avstæmningsregister =skall =det =kontoförande institutet =vidta =nödvændiga =registreringsètgærder, =dvs. =i =det =hær fallet =avregistrera =ægaren. Det =kontoförande =institutet =ær =i =regel identiskt =med =det =værdepappersinstitut =som =skall =upprætta avrækningsnotan vid avyttringen. Om avstæmningsregistret æven skulle =innehèlla =uppgift =om =anskaffningsutgiften =för =andelarna skulle i sèdana fall det kontoförande institutet ha tillgèng till de uppgifter =som =behövs =för =att =berækna kapitalvinsten/-förlusten. En =innehavare =av =andelar =i =en =værdepappersfond =kan =emellertid ha =sitt =innehav =fördelat =pè =flera =VP-konto =och =det =kan =finnas flera =kontoförande =institut. =Det =förslag =om =en =begrænsad genomsnittsmetod =vid =berækning =av =kapitalvinsten/-förlusten som læggs fram i avsnitt 13.4 avser endast de fall dè andelarna ær förvaltarregistrerade. Den metoden kan sèledes inte anvændas pè den del av ett innehav som finns registrerat pè ett VP-konto. En mer =lèngtgèende =kontrolluppgiftsskyldighet =eller =en =sèdan skyldighet =för =nègon ny =uppgiftslæmnare =skulle =kunna =medföra ett behov av att utvidga tillæmpningsomrèdet för den begrænsade genomsnittsmetoden. Mot bakgrund av att det förslaget endast ær =avsett =att =vara =en =lösning =i =avvaktan =pè =vad =den =utredare kommer =fram =till =som =har =i =uppdrag =att =bland =annat =se =över uppgiftsskyldigheten för förvaltare (se avsnitt 13.3) bör förslaget inte =utvidgas =ytterligare. =Problematiken =har =æven =samband =med andra =delar =av =kontrollen =vad =avser =kapitalbeskattningen. =Att

 'Vinom =ramen =för =arbetet =med =denna =promemoria =försöka =lösa problematiken skulle föra för lèngt.

13.6. Utlændska værdepappersfonder

Förslag: =Vid =avyttring =av =andelar =i =utlandsbaserade

værdepappersfonder =skall =kontrolluppgift =læmnas =om kapitalvinsten =eller =kapitalförlusten. =Kontrolluppgift =skall læmnas för fysiska personer och dödsbon av fondföretag som har =tillstènd =för =eller =har =anmælt =sin =verksamhet =till Finansinspektionen. =Ett =værdepappersinstitut =skall =kunna læmna =kontrolluppgifterna =om =fondföretaget =har =slutit =avtal med institutet.

Skælen =för =förslaget: =Utlandsbaserade =værdepappersfonder =och

deras =andelsinnehavare =skall =nær =det =gæller =den =materiella beskattningen =behandlas =pè =samma =sætt =som =svenska værdepappersfonder =och =deras =andelsinnehavare =(se =bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108).

Om =beskattningen =i =samband =med =avyttring =sker =pè =samma sætt oavsett om det ær frèga om en svensk eller en utlandsbaserad værdepappersfond =bör =kontrolluppgiftsskyldigheten =i =samband med avyttringen, i den mèn det ær möjligt, ocksè vara densamma.

En sèdan ordning skulle gynna de enskilda skattebetalarna. De ær i mènga fall omedvetna om att de læmnar oriktig uppgift nær de underlèter =att =sjælva =redovisa =avyttringen =av =de =utlændska værdepappersfonderna =i =sjælvdeklarationen. =Ofta =beror underlètenheten =pè =att =de =ær =i =den =tron =att =kontrolluppgift =har læmnats =om =avyttringen =och =att =uppgiften =finns =med =bland =de förtryckta =uppgifterna. =Det =ær =inte =alltid =lætt =att =förstè =att skillnad =görs =mellan =andelar =i =en =svensk =værdepappersfond =och andelar =i =t.ex. =en =sè =kallad =Luxemburgfond. =De =har =samma konstruktion och handlas pè samma sætt.

Berækningen =av =kapitalvinsten/-förlusten =vid =avyttring =av andelar =i =værdepappersfonder =ær =ofta =komplicerad =och =det =kan vara =svèrt =för =den =enskilde =att =helt =pè =egen =hand =göra berækningen. Detta gæller særskilt om de avyttrade andelarna har

'V

förværvats =vid =olika =tidpunkter =och =inte =till =helt =antal. =En kontrolluppgiftskyldighet som omfattar æven de utlandsbaserade fonderna =skulle =av =den =anledningen =ocksè =vælkomnas =av =de enskilda.

Kontrolluppgiftsskyldigheten =vid =avyttring =av =andelar =i svenska =værdepappersfonder =èvilar =fondbolaget. =Alla =utlændska fondföretag som bedriver verksamhet hær i landet skall antingen ha tillstènd av Finansinspektionen eller ha anmælt verksamheten dit. =Kontrolluppgiftsskyldigheten =vid =avyttring =av =andelar =i utlandsbaserade =fonder =skulle =dærför, =som =Riksskatteverket =har föreslagit, =kunna =knytas =till =denna =tillstèndsplikt =respektive anmælningsskyldighet.

Det kan finnas svèrigheter för de utlændska fondföretagen att læmna =kontrolluppgifter. =Det =kan =finnas =sekretessbestæmmelser som förhindrar att de læmnar ut uppgifterna. Det kan ocksè vara sè =att =de =inte =har =tillgèng =till =behövliga =uppgifter =för =att =kunna berækna =kapitalvinsten/-förlusten. =I =de =fall =de =utlændska fondföretagen =inte =fullgör =sin =kontrolluppgiftsskyldighet, kommer =möjligheterna =att =vidta =ètgærder =att =vara =smè. =Om fondföretagen =ær =tillstèndspliktiga =torde =tillstèndet =kunna förenas =med villkor =om =att =kontrolluppgifter =skall læmnas. =I =de fall det ær tillræckligt med att verksamheten anmæls kan ètgærder vidtas =endast =pè =det =sættet =att =bristerna =pètalas =för tillsynsmyndigheterna =i =företagets =hemland. =Situationen =ær =inte tillfredsstællande =och =det =borde =finnas =ett =alternativ =till uppgiftslæmnande direkt ifrèn fondföretaget.

Det =ær =inte =helt =ovanligt =att =de =utlændska =fondföretagen =har slutit avtal med ett værdepappersinstitut hær i Sverige om att det senare =skall =sköta =handeln =med =andelarna =i =fonden, =dvs. försæljning =och =inlösen =av =andelar. =Værdepappersinstituten =har i de =fallen =tillgèng =till =de =uppgifter =som =behövs =för =att kontrolluppgift skall kunna læmnas pè kapitalvinst/-förlust. I de fallen =torde =det =vara =fullt =tillræckligt =att =værdepappersinstitutet fullgör kontrolluppgiftsskyldigheten.

 'VI =de =fall =andelarna =i =en =utlandsbaserad =værdepappersfond =ær förvaltarregistrerad =kommer =förvaltaren =vara =skyldig =att =læmna kontrolluppgift. Se vidare avsnitt 13.3.

Utlændska =fondföretagen =kan =ha =andra =typer =av =legala konstruktioner =æn =de =svenska =værdepappersfonderna. =Üven sèdana utlændska fondföretag bör omfattas av uppgiftsskyligheten. =Sèledes =bör =æven =t.ex. =fondföretag konstruerade =i =bolagsform =med =rörligt =aktiekapital =(sè =kallade sicav-fonder) omfattas.

14 =Avyttring av övriga delægarrætter

och av fordringsrætter

14.1. Avyttring genom inlösen

Delægarrætter och fordringsrætter kan i vissa fall avyttras genom inlösen. Inlösen av aktier sker t.ex. i samband med nedsættning av aktiekapitalet. Ett annat exempel ær obligationer som löses in vid löptidens slut mot obligationens nominella værde. Det belopp som =betalas =ut =skall =behandlas =som =ersættning =vid =avyttringen. Bède kapitalvinst och kapitalförlust kan uppkomma.

14.2. Options- och terminsaffærer

Kontrolluppgifter =om =options- =och =terminsaffærer =skall =sedan 1997 =èrs =taxering =læmnas =av =værdepappersinstituten =i =de =fall =en avrækningsnota skall upprættas. En skyldighet för værdepappersinstituten =att =læmna =kontrolluppgifter =om utfærdande =av =optioner =och =slutförande =av =options- =och terminsaffærer =æven =i de =fall =avrækningsnota =inte =skall =upprættas infördes =den =1 =juli =1998 =efter =förslag =i =prop. =1997/98:134. Kontrolluppgifterna =skulle =læmnas =första =gèngen =inför =2000 =èrs taxering. =Efter =en =begæran =frèn =Svenska =Bankföreningen =och

'V

Svenska =Fondhandlareföreningen =flyttades =ikrafttrædandet =fram till =2002 =èrs =taxering =(se =prop. =1999/2000:6 =s. =63). =I =samband med =behandlingen =av =denna =begæran =framkom =ocksè =att föreningarna ifrègasætter om den utvidgade kontrolluppgiftsskyldigheten =ær =utformad =sè =att =den tillhandahèller rætt information för skattemyndigheterna och för de =skattskyldiga. =Föreningarna =föreslog =att =reglerna =om kontrolluppgiftsskyldighet avseende transaktioner med optioner och =terminer =skulle =ses =över =i =samrèd =med =de =finansiella instituten. Riksskatteverket uppgav sig i sitt remissyttrande vara villigt =att =medverka =i =en =sèdan =översyn. =Regeringen =ansèg =det læmpligt att frègan togs upp vid de möten som det uppgavs att Riksskatteverket =och =værdepappersinstituten =regelbundet =har =i syfte =att =diskutera =och =informera =om =frègor =kring uppgiftslæmnandet.

14.3. Hemstællan frèn Riksskatteverket

I =en =hemstællan =som =kom =in =till =Finansdepartementet =den =30 september =1998 =har =Riksskatteverket =föreslagit =att =en kontrolluppgiftsskyldighet =införs vid =avyttring =av ett =finansiellt instrument genom inlösen.

14.4. Skrivelse frèn Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska =Bankföreningen =och =Svenska =Fondhandlareföreningen har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till =Finansdepartementet =den =12 september =2000 =föreslagit =att =kontrolluppgift =vid =avyttring genom förfall av innehavd option endast skall læmnas om antalet optioner och sort. Vidare föreslèr föreningarna att, vid avyttring genom nettning av terminer, kontrolluppgift endast skall læmnas om bruttoförsæljningsbeloppet i de fall nettningen ær delvis.

 'V14.5. Skrivelse frèn Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen

Fondbolagens =förening, =Svenska =Bankföreningen =och =Svenska Fondhandlareföreningen =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =20 =oktober =2000 =begært att =snarast =fè besked om vilka kontrolluppgifter som skall læmnas vid avyttring av =optioner =genom =förfall =och =av =terminer =genom =delvis nettning. =Om =inte =besked =læmnas =omgèende =föreslèr föreningarna att ikrafttrædande av de bestæmmelser som infördes den 1 juli 1998 efter förslag i prop. 1997/98:134 skall skjutas upp till 2003 èrs taxering.

14.6. Kontrolluppgift vid avyttring av delægarrætter och fordringsrætter genom inlösen

Förslag: =Vid =avyttring =av =delægarrætter =och =fordringsrætter

genom =inlösen =skall =kontrolluppgift =læmnas =av =den =som =har löst in rætten.

Skælen =för =förslaget: =Kontrolluppgifterna =ær =en =viktig

komponent för beskattningen. Idag bygger taxeringen av fysiska personer =med =tjænste- =och =kapitalinkomster =i =huvudsak =pè uppgifter =frèn =kontrolluppgifter. =I =de =flesta =fall =læmnas =en kontrolluppgift =vid =avyttring =av =delægarrætter =eller fordringsrætter. En brist i detta avseende ær dock dè avyttringen sker =genom =inlösen. =För =att =all =avyttring =av =delægarrætter =och fordringsrætter =i =största =möjliga =mèn =skall =behandlas =pè =samma sætt =vad =avser =skyldigheten =att =læmna =kontrolluppgift =bör =en sèdan skyldighet införas.

Anledningen =till =att =det =i =dag =inte =læmnas =nègon kontrolluppgift vid avyttring av delægarrætter och fordringsrætter genom =inlösen =ær =att =det =inte =utfærdas =nègon =avrækningsnota. Skyldigheten =att =læmna =kontrolluppgift =kan =dærför =inte =kopplas till den skyldigheten. Det finns inte heller nègon særskild aktör

'V

pè =marknaden =som =regelmæssigt =ær =involverad =vid =avy=ttring genom inlösen.

Skattekontrollutredningen föreslog i delbetænkandet Kontroll Reavinst =Værdepapper =(SOU =1997:27) =att =kontrolluppgift =skall læmnas vid inlösen och av att den skall læmnas av den som betalar ut =inlösenbeloppet, =t.ex. =av =VPC, =förvaltaren =eller =inlösande bolag. =Utredningens =förslag =finns =æven =intagen =i =den =nya =lagen om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =som =utredningen föreslèr =i =sitt =slutbetænkande =(SOU =1998:12). =Riksskatteverket har i sin hemstællan föreslagit att kontrolluppgiften skall læmnas av den som har löst in beloppet.

Skyldigheten =att =læmna =kontrolluppgiften =bör =læggas =pè =den som har betalat ut ersættningen. Genom en sèdan reglering blir æven =en =förvaltare =skyldig =att =læmna =kontrolluppgift =om =t.ex. aktien ær förvaltarregistrerad.

14.7. Kontrolluppgifter pè derivat

Förslag: =Vid =avyttring =av =en =option =genom =att =tiden =för

utnyttjande av optionen löper ut utan att optionen utnyttjas skall =det =i =kontrolluppgiften =för =innehavaren =redovisas =antal och =sort. =Vid =avyttring =av =en =termin =genom försæljningsleverans =samtidigt =som =en =delvis =nettning =av terminen =sker =skall =det =i =kontrolluppgiften =redovisas =den bruttoersættning som betalades vid försæljningen.

Skælen =för =förslaget: =Options- =och =terminsaffærer =ær

komplicerade =i =det =avseendet =att =det =finns =flera =sætt =att =avsluta affærerna =pè. =En =optionsaffær =kan =bland =annat =avslutas =genom förfall. Det innebær att optioner löper ut utan att =utnyttjas. En terminsaffær kan slutföras genom leverans eller kontantavrækning. =Vid =sè =kallad =nettning =ingèr =en =person =som köpt =viss =egendom =pè =termin med viss =slutdag =ett =avtal =om =att sælja =samma =slags =egendom =pè =termin =med =samma =slutdag. Förfarandet =anvænds =för =att =lèsa =vinsten =eller =förlusten =till =ett visst belopp. Skillnaden mellan priserna i de tvè avtalen ær nettot

 'Vav affæren och det nettot kan inte förændras under tiden fram till slutdagen. Nettningen kan vara hel eller delvis.

Det finns ocksè olika beskattningssætt. Vid optionsaffærer kan sèvæl =utfærdaren =och =innehavaren =beskattas. =För =utfærdaren =kan har =optionens =löptid =betydelse. =Nær =en =terminsaffær =slutförs genom =leverans =beskattas =sæljaren =som =för =avyttring =av egendomen. =Köparen =beskattas =först =nær =den =förværvade egendomen =har =avyttrats. =Vid =kontantavrækning =ær =det =belopp som den ena parten fèr skattepliktig kapitalvinst enligt de regler som =skulle =ha =gællt =för =den =underliggande =egendomen. =Den förlust =som =den =andre =parten =gör =skall =dras =av =enligt =de bestæmmelser som gæller för egendomen.

Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen =har =redogjort =för =de =svèrigheter =som föreligger med att fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten. Nær en optionsaffær =avslutas =genom =förfall =har =det =förmedlande værdepappersinstitutet =endast =kænnedom =om =att =optionen =har förfallit. =Optionen =bokas =bort =ur =systemen. =I =systemen =finns ingen =koppling =till =den =premie =som =innehavaren =betalade =vid förværvet =av =optionen. =Nær =det =gæller =slutförande =av terminsaffærer genom att avrækning med en annan affær, sè kallad nettning, =delvis =sker =har =föreningarna =upplyst =om =att værdepappersinstitutens system saknar möjlighet att matcha köp- och =sæljdelen =med =varandra. =De =kan =dærför =endast =redovisa uppgift om bruttolikviden pè sæljdelen av transaktionen.

Kontrolluppgiftsskyldigheten =ær =en =viktig =förutsættning =för effektiv =och =likformig =beskattning. =Det =ær =av =stor =vikt =att kontrolluppgifterna ær tillförlitliga eftersom taxeringarna i mènga fall huvudsakligen bygger pè dessa. Kontrolluppgiftsskyldigheten =för =options- =och =terminsaffærer infördes den 1 juli 1998 men har ænnu inte tillæmpats. Avsikten var =att =sèdana =uppgifter =skulle =læmnas =inför =2000 =èrs =taxering men tiden för första tillæmpningen har flyttats fram till 2002 èrs taxering =(se =prop. =1999/2000:6). =Av =vad =som =framkommit kommer værdepappersinstituten att vid denna tidpunkt att klara att =læmna =kontrolluppgifter =i =de =flesta =föreskrivna =fallen =vid

'V

utfærdande =av =optioner =och =slutförandet =av =options- =och terminsaffærer. Det ær i tvè fall som instituten har svèrigheter att helt =fullgöra =en =kontrolluppgiftskyldigheten. =Det =gæller =vid förfall =av =optioner =och =dè =terminsaffærer =avslutas =genom =en försæljningsleverans =men dær nettning delvis =sker. Föreningarna har =redan =tidigare =upplyst =Finansdepartementet =om =att svèrigheter kan föreligga att fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten. =Det =har =visat =sig =att værdepappersinstituten med nuvarande system inte kan klara att fullgöra denna skyldighet. Det vore inte meningsfullt att under sèdana omstændigheter försöka framtvinga ett uppgiftslæmnande. Tillförlitligheten =till =kontrolluppgifterna =skulle =vara =liten. =Inför 2002 èrs taxering mèste sèledes accepteras att vid slutförande av optionsaffærer =genom =förfall kan =endast =kontrolluppgift =læmnas om =antal =och =sort =samt =att =vid =slutförande =av =terminsaffærer genom försæljningsleverans endast uppgift om bruttoförsæljningsersættningen.

15 =Utlandsbetalningar

15.1. Nuvarande ordning

Enligt gællande bestæmmelser skall kontrolluppgift læmnas av den som =för =fysiska =personer eller =dödsbon =förmedlat =betalning =till eller =frèn =Sverige, =direkt =eller =indirekt, =frèn =respektive =till utlændsk juridisk person eller fysisk person som inte ær bosatt i Sverige. =Kontrolluppgiften =skall =avse =varje =betalning =som överstiger =75 000 =kr. =Uppgiftsskyldighet =föreligger =æven =för mindre betalningar om dessa utgör delbetalningar av en summa som överstiger 75 000 kr.

Har =skattemyndigheten =i =kontrollarbetet =behov =av =att =fè tillgèng till uppgifter om betalning som andra juridiska personer æn dödsbon gjort till eller frèn utlandet kan skattemyndigheten

 'Vförelægga =betalningsförmedlaren =att =læmna =kontrolluppgift =om förmedlade belopp.

Riksbanken =ær =skall =föra =betalningsstatistik. =Den =som =har utfört en valutatransaktion ær skyldig att till Riksbanken læmna de =uppgifter =och =för =Riksbanken =visa =upp =de =handlingar betræffande =transaktionen =som =behövs =som =underlag =för Riksbankens =betalningsbalansstatistik. Detsamma =gæller den =för vars rækning transaktionen har utförts. Den senare ær skyldig att till =valutaförmedlaren =bl.a. =læmna =identifieringsuppgifter =om =sig sjælv och betalningsmottagaren samt ange vad betalningen avser. Av =de =föreskrifter =som =Riksbanken =har =utfærdat =följer =att bankinstitut =skall =redovisa =förmedlade =betalningar =som överstiger =100 =000 =kronor =(se =RBFS =2000:1 =Föreskrifter =om ændring i Riksbankens föreskrifter [RBFS 1997:4] om skyldighet att læmna uppgifter till Riksbanken för betalningsbalansstatistiken). Fram till och med den 30 juni 2000 var =beloppsgrænsen =75 =000 =kronor. =Annan =som =förmedlar betalningar =till =och =frèn =utlandet =skall =anmæla =detta =till Riksbanken =om =förmedlade =betalningar =èrligen =överstiger =10 miljoner =kronor =eller =motværdet =i =utlændsk =valuta. =Riksbanken meddelar dærefter om redovisning skall ske till Riksbanken och formerna för denna.

Skattemyndighetens =behov =av =tillgèng =till =uppgifter =om betalningar frèn juridiska personer kan ocksè tillgodoses genom att =skattemyndigheten =med =stöd =av =3 =kap. =16 = =taxeringslagen (1990:324) =gör =en =framstællan =till =Riksbanken =om =att =den =skall læmna ut uppgifter som skattemyndigheten behöver för taxering. Enligt 22 a lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank skall Riksbanken læmna ut uppgiften om det inte föreligger særskilda skæl att =underlèta =att =læmna =ut =den. =Riksbanken =har =beslutat =att underlag =för =betalningsstatistiken =fr.o.m. =1995 =skall =sparas =i identifierbart skick per individ i tvè èr och sedan gallras.

Enligt =uppgift =frèn =Riksbanken =förmedlades =under =perioden oktober 1997 ² september 1998 cirka 2,4 miljoner betalningar till och frèn utlandet som översteg 75 000 kronor. Endast en mindre del torde avse betalningar för fysiska personer.

'V

15.2. Skrivelse frèn Svenska Bankföreningen

Svenska =Bankföreningen =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =22 =juni =2000 =föreslagit =att beloppsgrænsen =för =betalningar =till =och =frèn =utlandet =höjs =frèn 75 000 kronor till 100 000 kronor.

15.3. Kontrolluppgiftsskyldigheten vid betalningar till och frèn utlandet

Förslag: =I =en =kontrolluppgift =om =betalningar =till =och =frèn

utlandet =skall =det =redovisas =varje =betalning =som =överstiger 100 000 =kronor, =samt =mindre =betalningar =om =dessa =utgör delbetalningar av en summa som överstiger 100 000 kronor.

Bedömning: =En =betalningsförmedlares =skyldighet =att =læmna

kontrolluppgifter =bör =inte =utvidgas =till =att =omfatta =annat =æn fysiska =personers =och =dödsbons =betalningar =in =och =ut =ur landet.

Utredningens =förslag: =Betalningsförmedlares =skyldighet =att

læmna =kontrolluppgift =om =förmedlade =betalningar =till =och =frèn utlandet utvidgas till att omfatta æven förmedlingar för juridisk persons rækning.

5HPLVVLQVWDQVHUQDFinansinspektionen KDULQJDLQYlQGQLQJDU

Kammarrætten =i =Stockholm =DQVOXWHU VLJ WLOO GHQ O|VQLQJ VRP

föreslès =i =det =særskilda =yttrandet, =att =uppgifter =læmnas =till Riksskatteverket, =som =i =sin =tur =vidarebefordrar =för =Riksbanken UHOHYDQWD XSSJLIWHU WLOO GHQQD Svenska =Bankföreningen, =Svenska

Fondhandlareföreningen,Fondbolagens =Förening, OM =Stockholm AB RFK Stockholms =Fondbörs =AB DQI|U DWW GHW E|U VNH HQ

samordning =mellan =Riksbanken =och =Riksskatteverket =sè =att instituten endast behöver rapportera till en av uppgiftsmottagarna.

Skælen för förslaget: Bankerna ær stora betalningsförmedlare.

De =skall =læmna =uppgifter =om =förmedlade =betalningar =till =bède Riksbanken och skattemyndigheterna. Praktiska skæl talar för att de =fall =dè =uppgifter =skall =læmnas =ær =desamma =i =bèda =fallen.

 'VRiksbanken =har =höjt =den =beloppsgræns =som =gæller =för redovisningen =av =förmedlade =betalningar. =Beloppsgrænser =för kontrolluppgiftsskyldigheten =bör =dærför =ocksè =höjas =upp =till samma nivè, dvs. 100 000 kronor.

Skælen =för =bedömningen: =Skattekontrollutredningen =har

föreslagit att kontrolluppgiftskyldigheten för betalningar till och frèn utlandet utvidgas till att avse inte bara betalningar av fysiska personer =och =dödsbon =utan =æven =av =juridiska =personer. Utredningen motiverar förslaget med att det i kontrollhænseende ær =værdefullt =att =skatteförvaltningen =fèr =tillgèng =till =och =ges möjlighet =att =bearbeta =uppgifter =om =förmedlade =betalningar =till och =frèn =landet =för =juridiska =personers =rækning =och =anför =att behovet =av =att =uppgifterna =tillstælls =skatteförvaltningen accentueras av att Riksbanken inte sparar uppgifterna længre æn tvè èr.

Det =kan =finnas =skæl =för =skatteförvaltningen =att =i =vissa =fall kunna ta del av de uppgifter om betalningar till och frèn utlandet som en skattskyldig gör. I vilken omfattning nuvarande system inte kan tillgodose behovet av sèdana uppgifter har inte nærmare redovisats =av =Skattekontrollutredningen. =De =flesta =av =in- =och utbetalningarna =som =görs =torde =avse =vanliga =varubetalningar. Sèdana =uppgifter =torde =skatteförvaltningen =normalt =sett =inte behöv =ha =tillgèng =till. =Det =ær vidare =sèsom =flera =remissinstanser pètalat =inte =rimligt =att =uppgiftslæmnaren =skall =behöva =læmna uppgifterna till bède Riksskatteverket och Riksbanken.

Innan en utvidgning av kontrolluppgiftsskyldigheten görs nær det =gæller =utlandsbetalningar =mèste =behovet =utredas =och =det klargöras =hur =en =sèdan =uppgiftsskyldighet =kan =samordnas =med uppgiftsskyldigheten =till =Riksbanken. =En =sèdan =utredning =kan inte =göras =inom =ramen =för =arbetet =med =denna =promemoria. Nègra förslag i den delen læggs dærför inte fram.

'V

16 =Uppgiftsskyldighet för personer

bosatta i utlandet

16.1. Nuvarande ordning

Uppgifter till ledning för taxering av andra æn uppgiftslæmnaren sjælv =læmnas =i =form =av =kontrolluppgifter. =I =den =praktiska tillæmpningen av bestæmmelserna om kontrolluppgiftsskyldighet i lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter har det =ansetts =att =skyldighet =att =læmna =kontrolluppgift =endast föreligger =om =mottagaren =av =en =ersættning =eller =dylikt =ær obegrænsat =skattskyldig =i =landet. =Detta =har =ansetts =följa =bland annat =av =att =det =i =3 =kap. =63 = =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =ær =reglerat =att =kontrolluppgift =i =vissa =særskilt angivna fall skall læmnas för personer med skatterættsligt hemvist i utlandet.

Fysiska =personer =som =ær =begrænsat =skattskyldiga =ær =enligt bestæmmelserna i lagen (1991:586) om særskild inkomstskatt för utomlands =bosatta =(SINK) =skattskyldiga =för =vissa =inkomster. Den =som =har =betalat =ut =ersættning =eller =motsvarande =till =nègon som =ær =skattskyldig =för =særskild =inkomstskatt =skall =enligt =18 = næmnda =lag =læmna =kontrolluppgift =pè =utbetald =ersættning. =Den særskilda =inkomstskatten =ær =en =kællskatt. =Ett =av =skælen =till =att kontrolluppgifter læmnas med stöd av bestæmmelserna i SINK ær att =skattemyndigheten =skall =ha =möjlighet =att =taxera =enligt =de vanliga =bestæmmelserna =om =det =i =efterhand =visar =sig =att =den skattskyldige =skall =betraktas =som =obegrænsat =skattskyldig =hær =i landet. =I =sèdana =fall =kan =skattemyndigheten =med =stöd =av kontrolluppgiften =identifiera =skattebeloppet =och =kreditera =den skattskyldige den avdragna skatten som preliminær skatt.

Riksskatteverket =fèr =med =stöd =av =3 =kap. =63 = =lagen =om sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =föreskriva =en =skyldighet att =læmna =kontrolluppgift =för =den =som =till =nègon =i =utlandet utbetalat =belopp =eller =læmnat =förmèn =som =skulle =ha =föranlett

 'Vskyldighet =att =læmna =kontrolluppgift =om =den =utgetts =till =en mottagare =i =Sverige. =I =paragrafens =andra =stycke =anges =att bestæmmelserna =om =kontrolluppgiftskyldighet =för =rænta, =skuld och =fordran =skall =gælla =æven =i =frèga =om =uppgifter =som =avser fysiska personer som ær bosatta utomlands.

Riksskatteverket =har =föreskrivit =att =kontrolluppgift =skall læmnas =för =vissa =typer =av =betalningar =till =mottagare =i =fræmst =de nordiska lænderna =samt =ytterligare nègra =andra lænder =(se =RSFS 2000:15). =Enligt =RSFS =2000:15 =gæller =den =av =RSV =föreskrivna uppgiftsskyldigheten =endast =om =skyldighet =att =læmna kontrolluppgift =inte =redan =följer =av =bestæmmelserna =i =lagen =om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter eller SINK.

Hittills =har =Riksskatteverket =uteslutande =anvænt =sin befogenhet att föreskriva en skyldighet att læmna kontrolluppgift enbart =i =de =fall =dè =uppgifterna =omfattas =av =særskilda =överenskommelser om automatiskt uppgiftslæmnande till andra lænder.

Ytterligare =en =form =av =uppgiftsskyldighet =finns =avseende =sèdana inkomster som mottagaren inte ær obegrænsat skattskyldig för =hær =i =landet. =Enligt =2 =kap. =19 = =lagen =(1998:674) =om inkomstgrundad =èlderspension =skall =arbetsgivare =læmna =en særskild =kontrolluppgift =avseende =inkomst =av =anstællning =för vilken svensk lagstiftning om social trygghet skall gælla.

16.2. Kontrolluppgifter avseende begrænsat skattskyldiga

Förslag: =Kontrolluppgiftskyldigheten =för =ersættningar =till

personer =som =ær =begrænsat =skattskyldiga =skall =samlas =i =lagen om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter. =Uppgiftsskyldigheten =skall =omfatta =ersættningar =och =förmèner =som skall hænföras till inkomstslaget tjænst samt inkomstrænta och fordran.

Utredningens =förslag: =Kontrolluppgift =enligt =den =nya =lagen

om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =skall =læmnas =för inkomstrænta och ersættningar m.m. som ær att hænföra till intækt av tjænst oavsett om mottagaren ær bosatt i landet eller inte.

'V

5HPLVVLQVWDQVHUQD =Riksrevisionsverket =RFK Riksskatteverket

WLOOVW\UNHU I|UVODJHW Finansinspektionen =KDU LQJD LQYlQGQLQJDU

Hovrætten över Skène och Blekinge LIUnJDVlWWHURPEHVWlPPHOVHQ

i =3 = =lagen =(1959:551) =om =berækning =av =pensionsgrundande inkomst =enligt =lagen =(1962:381) =om =allmæn =försækring =helt =bör slopas =och =anför =följande. =Bestæmmelsen =utgör =grunden =för =att pensionsgrundande inkomst i de fall som bestæmmelsen tar sikte pè =skall =faststællas =pè =grundval =av =den =særskilda =uppgift arbetsgivaren =læmnar =och =inte =som =i =andra =fall =taxeringen =till statlig inkomstskatt.

Skælen =för =förslaget: =Om =nègon =i =Sverige =har =betalat =ut

ersættning =för =utfört =arbete =kan =skyldighet =att =læmna kontrolluppgift föreligga pè nègon av nedan angivna grunder.

 • Om mottagaren ær obegrænsat eller begrænsat skattskyldig för inkomsten enligt bestæmmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) =skall =kontrolluppgift =læmnas =enligt bestæmmelserna =i =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration och kontrolluppgifter.
 • Om mottagaren ær bosatt utomlands och skattskyldig till særskild =inkomstskatt =skall =kontrolluppgift =læmnas =enligt bestæmmelserna =i =lagen =(1991:586) =om =særskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).
 • Om mottagaren ær bosatt utomlands och inkomsten enligt ett avtal om social trygghet mellan Sverige och annat land skall beaktas vid berækning av pensionsgrundande inkomst skall særskild uppgift læmnas enligt bestæmmelserna i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.
 • Üven =om =kontrolluppgift =eller =særskild =uppgift =inte =skall læmnas enligt nègon av de ovan angivna situationerna skall kontrolluppgift =ændè =læmnas =om =Riksskatteverket =med stöd =av =bestæmmelsen =i =3 =kap. =63 =† =lagen =om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter har föreskrivit att kontrolluppgift skall læmnas. I de fall nègon i Sverige betalar ut ersættning till fysisk person som =inte =vistas =i =landet =skall =utbetalaren =ta =stællning =till =om personen =enligt =bestæmmelserna =i =inkomstskattelagen =(tidigare

 'Vkommunalskattelagen) ær obegrænsat skattskyldig eller om han ær skattskyldig =till =særskild =inkomstskatt =eller =om =skyldighet =att læmna =kontrolluppgift =ændè =föreligger =enligt =de =av Riksskatteverket utfærdade föreskrifterna.

Bedömningen av om en person i skatterættsligt hænseende skall anses vara obegrænsat eller begrænsat skattskyldig, kan vara svèr att göra i det enskilda fallet. Avgörandet i sèdana frègor ligger pè skattemyndigheten =och =inte =pè =utbetalaren. =Uppgiftslæmnaren har =dock =att =ta =stællning =till =om =den =som =uppgiften =avser =ær obegrænsat =skattskyldig =nær =han =skall =bedöma =om =skatteavdrag skall göras pè utbetalningen. Genom att uppgiftsskyldigheten ær beroende =av =skyldigheten =att =göra =skatteavdrag =kan =skattemyndigheten kontrollera om utbetalaren fullgjort sin skyldighet att =göra =skatteavdrag. =áverskèdligheten =i =regelsystemet =skulle kunna förbættras genom att bestæmmelserna förs samman och tas in i lagen om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter.

Uppgiftsskyldigheten =enligt =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =bör =dærför =utvidgas =till =att =gælla =för =samtliga ersættningar, förmèner m.m. som objektivt sett utgör inkomst i inkomstslaget tjænst, oavsett om mottagaren ær obegrænsat eller begrænsat skattskyldig.

Enligt =3 =kap. =63 = =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =skall =kontrolluppgift =enligt =reglerna =i =3 =kap. 22²26 = =læmnas =æven =för =personer =bosatta =utomlands. Hærigenom omfattas ocksè uppgifter om utgiftsrænta och skuld av =den =utvidgade =uppgiftsskyldigheten. =I =kontrollhænseende torde =sèdana =uppgifter =vara =av =mindre =intresse. =Uppgifter =om utgiftsræntor =och =skulder =synes =inte =heller =ha =næmnværd betydelse =för =Sveriges =informationsutbyte =med =andra =lænder inom =skattekontrollomrèdet. =Uppgifter =om =utgiftsræntor =och skulder =kan =dærför =undantas =frèn =den =utvidgade =uppgiftsskyldigheten. =Uppgiftsskyldigheten =för =inkomstrænta =och =fordran bör dock kvarstè.

I konsekvens med att uppgiftsskyldigheten för inkomstræntor och sèdana ersættningar m.m. som utgör inkomst i inkomstslaget tjænst =enligt =den =nya =lagen =om =sjælvdeklarationer =och

'V

kontrolluppgifter =skall =gælla =oberoende =av =om =mottagaren =ær begrænsat =eller =obegrænsat =skattskyldig, =kan =3 =kap. =63 = =den gamla =lagen =slopas =och =kontrolluppgiftsskyldigheten =enligt bestæmmelserna =i =SINK =flyttas =till =den =nya =lagen =om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter.

Enligt =lagen =(1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension skall en arbetsgivare i vissa fall læmna en særskild kontrolluppgift. Till grund för berækningen av en försækrads pensionsgrundande inkomst =ett =visst =intjænandeèr =læggs =normalt =den =försækrades taxering till statlig inkomstskatt för det èret. Taxeringen bestæms utifrèn sjælvdeklarationen och kontrolluppgifter. Pensionsgrundande =inkomst =av =anstællning =för =vilken =en försækrad inte ær skattskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen, skall bestæmmas med ledning av en særskild kontrolluppgift frèn arbetsgivaren. =Detta =framgèr =av =2 =kap. =18 =och =19 = =lagen =om inkomstgrundad èlderspension. I 15 kap. 5 den lagen ær angivet vilka =uppgifter =som =skall =redovisas =i =den =særskilda kontrolluppgiften. =Förutom =sèdana =uppgifter =som =normalt redovisas i kontrolluppgifter om inkomst i inkomstslaget tjænst skall medborgarskapet anges.

Av =2 =kap. =10 = =andra =stycket =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =framgèr =det =att =en =sjælvdeklaration =skall innehèlla =de =uppgifter =som =behövs =för =berækning =av pensionsgrundande inkomst. Det ær naturligt att æven de vanliga kontrolluppgifterna =anvænds =för =bestæmmande =av =den pensionsgrundande inkomsten. Det saknas anledning att lèta den særskilda kontrolluppgiftskyldigheten för dem som ær begrænsat skattskyldiga =framgè =av =annan =lagstiftning. =Arbetsgivarens kontrolluppgiftsskyldighet i detta avseende bör sèledes infogas i den nya lagen om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter. Den nya lagen bör dock kompletteras sè att alla nödvændiga uppgifter redovisas =i =kontrolluppgiften, =dvs. =æven =uppgift =om medborgarskap.

Det bör i det hær sammanhanget erinras om att en överföring av =arbetsgivarens =skyldighet =att =læmna =kontrolluppgift =för inkomster av anstællning som den försækrade inte ær skattskyldig

 'Vför i Sverige till den nya lagen inte innebær nègon ændring av den sekretess som gæller för uppgifterna och möjligheterna att læmna uppgifterna =vidare =till =ett =annat =land =(jfr =bet. =1998/99:SfU12 =s. 40²42).

17 =Utlændsk betalningsmottagares

skatteregistreringsnummer

Förslag: =Den =som =ær =skyldig =att =læmna =kontrolluppgift =för

utbetalad ersættning m.m. som utgör inkomst i inkomstslaget tjænst =eller =till =utbetalad =eller =tillgodoræknad =rænta =skall, =om mottagaren =ær =begrænsat =skattskyldig, =ange =mottagarens utlændska =skatteregistreringsnummer =eller =motsvarande =i uppgiften.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =med =promemorians

förslag.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW

Finansinspektionen KDULQJDLQYlQGQLQJDUDatainspektionen RFK Riksförsækringsverket =DYVW\UNHU I|UVODJHW Kammarrætten =i Stockholm LIUnJDVlWWHU RP LQWH GH WLOO V\QHV WDOULND SUDNWLVND

svèrigheterna först borde lösas genom avtal innan lagstiftning av I|UHVODJHQ O\GHOVH LQI|UV Svenska =Bankföreningen, =Svenska

Fondhandlareföreningen, Fondbolagens =Förening, OM =Stockholm AB RFK Stockholms =Fondbörs =AB =DYVW\UNHU I|UVODJHW Værdepapperscentralen =VPC =Aktiebolag =DYVW\UNHU DWW I|UVODJHW

införs innan det finns en enhetlig norm för skatteregisternummer.

Skælen =för =förslaget: =Av =3 =kap. =57 = =lagen =(1990:325) =om

sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =följer =att =i =varje kontrolluppgift =skall =anges =namn =och =postadress =samt personnummer =eller =organisationsnummer =för =sèvæl =den uppgiftsskyldige =som =den =uppgiften =avser. =Om =personnummer eller =organisationsnummer =inte =kan =anges =för =den =uppgiften

'V

avser =skall =enligt =3 =kap. =57 = =andra =stycket =den =lagen =i =stællet dennes födelsetid redovisas pè kontrolluppgiften.

Frègan =om =anvændningen =av =skatteregistreringsnummer =(Tax Identification Number) har sedan en tid diskuterats inom ramen för =samarbetet =i =OECD. =Rèdet =har =i =en =rekommendation faststælld =den =13 =mars =1996 =(C(97)29) =konstaterat =att =det föreligger =ett =behov =av =att =förbættra =det =internationella skatteinformationsutbytet för att undvika skatteundandragande. OECD =rekommenderar =dærför =medlemsstaterna =att =införa =en skyldighet =att =ange =utlændskt =skatteregistreringsnummer =vid utlandsbetalningar.

Införandet =av =en =skyldighet =att =i =en =kontrolluppgift =ange utlændskt =skatteregistreringsnummer =ær =av =betydelse =i =tvè avseenden, =dels =för =den =interna =kontrollen, =dels =för =att =öka möjligheten att fè motsvarande uppgifter frèn andra lænder. Vad avser =den =interna =kontrollen =kan =hævdas =att =om =ett =krav =pè =att ange =utlændskt =skatteregistreringsnummer =och =i =konsekvens dærav =æven =en =skyldighet =för =den =enskilde =att =till =den uppgiftsskyldige =uppge =sitt =registreringsnummer =införs, =fèr =det till följd att uppgiftslæmnarna med större sækerhet æn i dag kan avgöra =om =skatteavdrag =skall =göras =eller =inte =göras =pè =en utbetalning. =I =och =för =sig =skall =det =inte =vara =avgörande =för bedömningen =av =skattskyldigheten. =Ý =andra =sidan =skulle frènvaron =av =ett =skatteregistreringsnummer =kunna =utgöra =ett incitament =för =skattemyndigheten =att =nærmare =undersöka personens =eventuella =skattskyldighet =i =Sverige. =Fèr skatteförvaltningen =tillgèng =till =den =skattskyldiges =utlændska skatteregistreringsnummer =skulle =vidare =informations- =och handræckningsètgærder =i =andra =lænder =kunna =genomföras betydligt enklare, till gagn för sèvæl skattemyndigheten som den enskilde.

Införandet =av =en =skyldighet =att =ange =utlændska skatteregistreringsnummer =ær =en =förutsættning =för =att informationsutbytet =skall =fungera =effektivt =inom =OECD =och Sverige bör agera pèdrivande i det avseendet.

 'VEn risk kan finnas att den enskilde inte anger korrekt identifikation =respektive =att =ændringar =inte =anmæls =till =uppgiftslæmnaren. =Mot =detta =talar =dock =att =flertalet =av =de =personer =som berörs =torde =ha =eget =intresse =av =att =till =banken, pensionsutbetalaren =etc. =ange =korrekta =uppgifter. =Banker =m.fl. har =dessutom =redan =i =dag =relativt =lèngtgèende =skyldigheter =att kontrollera identitet m.m. för en person som öppnar ett konto. Det kan dærför inte anses alltför omstændligt att till dessa rutiner foga en rutin att efterfrèga ett utlændskt skatteregistreringsnummer.

Skyldigheten att ange identifikationsuppgifter bör kunna gælla för =samtliga =konton =m.m. =som =öppnas =efter =ikrafttrædandet, naturligtvis =under =förutsættning =att =den =skattskyldige =har =ett utlændskt =skatteregistreringsnummer =eller =motsvarande. =Vad gæller =pègèende =engagemang =bör =det =i =enlighet =med Skattekontrollutredningens =uppfattning i =första =hand =ankomma pè =den =kontrolluppgiftsskyldige =att =komplettera =kontrolluppgiften med skatteregistreringsnummer.

Om =den =enskilde =i =strid =med =bestæmmelsen =vægrar =læmna föreskriven =uppgift =till =den =kontrolluppgiftsskyldige =(avseende sèvæl =nytt =som =pègèende =engagemang) =bör =detta =förhèllande anmælas till skattemyndigheten. Det ær sèledes tillræckligt att den uppgiftsskyldige =försökt =förmè =den =enskilde =att =læmna erforderliga =uppgifter. =Den =uppgiftsskyldige =kan =inte =hèllas ansvarig =om =den =enskilde =uppger =felaktigt =nummer. =Eftersom uppgiften =læmnas =under =straffansvar =(se =7 = =första =stycket =1 skattebrottslagen =[1971:69]) =fèr =förutsættas =att =den =enskilde anger korrekt nummer till den kontrolluppgiftsskyldige.

Den nu föreslagna uppgiftsskyldigheten medför onekligen ett merarbete för uppgiftslæmnarna. Att samla in skatteregistreringsnummer för redan pègèende engagemang kan vara =tidsödande. =De =kontrolluppgiftsskyldiga =bör =dærför =fè =en længre =tid =pè =sig =att =komplettera =befintliga =uppgifter. =En =sèdan genomförandeperiod om tre èr bör dærför införas.

Det =bör =uppdras =èt =Riksskatteverket =att =genom tillæmpningsföreskrifter föreskriva vad som betræffande viss stat

'V

skall =avses =med =skatteregistreringsnummer =eller =motsvarande och =vilka =uppgifter =som =skall =læmnas =nær =en =stat =saknar =nègon form av skatteregistreringsnummer eller dessa inte ær offentliga eller inte tillgængliga för den skattskyldige.

18 =Förbindelse att læmna

kontrolluppgift

18.1. Bakgrund

I samband med att lagen (1990:750) om betalningar till och frèn utlandet =(betalningslagen) =upphævdes =(prop. =1992/93:65), infördes =i =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =en =skyldighet =för =fysiska =personer =och dödsbon =som =har =inlèningskonto =i =utlandet =att =læmna =ett medgivande =till =insyn =pè =kontot =och =en =förbindelse =frèn =den utlændska =kontoföraren =att =till =Riksskatteverket =læmna kontrolluppgift =om =utbetald =eller =tillgodoræknad =rænta. Betalningslagen =upphævdes =eftersom =lagens =förmedlarkrav, depèkrav och förbud att anvænda eget inlèningskonto i utlandet ansègs =strida =mot =EG:s =regler =om =fri =rörlighet =för =kapital =och tjænster. =Samtidigt =infördes =ett =krav =för =fysiska =personer =och dödsbon som innehar utlændska fondpapper eller rættigheter eller skyldigheter =som =anknyter =till =ett =sèdant =fondpapper =att =lægga dem i depè i Sverige eller i utlandet, sèvida det inte ær frèga om fondpapper =i =ett =kontobaserat =system. =Om =fondpapperen deponeras =eller =kontoförs =i =utlandet =gæller =motsvarande skyldighet =betræffande =medgivande =till =insyn =pè =depèn =eller kontot samt skriftlig förbindelse att læmna kontrolluppgift som gæller för utlændska inlèningskonton.

 'V18.2. Förbindelse att læmna kontrolluppgift för fysiska personer och dödsbo

Enligt =3 =kap. =22 =a = =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter skall fysiska personer som ær bosatta i Sverige och =svenska =dödsbon =som =har =öppnat =eller =öppnar inlèningskonto i utlandet till Riksskatteverket læmna förbindelse frèn =den =utlændska =kontoföraren =att =denne =skall =læmna kontrolluppgift =till =verket =om =gottskriven =eller =utbetald =rænta samt behèllning pè kontot. Den skattskyldige skall ocksè læmna ett medgivande till insyn pè kontot.

Skyldigheten att læmna förbindelse gæller inte om behèllningen pè kontot utgör tillgèng i en næringsverksamhet. Om motværdet pè =ett =eller =flera =konton =i =ett =och =samma =land =inte =överstiger 50 000 kr behöver förbindelse inte læmnas i bl.a. de fall dè

 • kontot anvænds till att betala drift- eller underhèllsutgifter för fastighet eller bostad i utlandet,
 • medlen pè kontot anvænds för betalning av utgifter i samband med vistelsen i det landet,
 • kontot endast avser deponering av medel under vistelsen i landet, eller
 • kontot =innehas =av =utlændsk =medborgare =och =det =anvænds för =deponering =i =hemlandet =av =inkomster =intjænade =i Sverige. Riksskatteverket =fèr =i =andra =fall =medge =undantag =frèn skyldigheten att ge in förbindelse om det finns særskilda skæl.

Enligt =3 =kap. =27 =a = =næmnda =lag =skall =fysisk =person =som =ær bosatt =i =Sverige =samt =svenskt =dödsbo =förvara =bl.a. =utlændska fondpapper eller rættigheter eller skyldigheter som anknyter till sèdant fondpapper i depè nær det inte ær frèga om fondpapper i ett =kontobaserat =system. =Om =fondpapperen =deponeras =eller kontoförs i utlandet skall den skattskyldige till Riksskatteverket læmna ett skriftligt medgivande till insyn i depèn eller pè kontot samt =ge =in =en =skriftlig =förbindelse =frèn =det =utlændska =institutet som =för =depèn =eller =kontot =att =èrligen =læmna =kontrolluppgifter till Riksskatteverket.

'V

Förbindelserna =behöver inte =læmnas =om behörig myndighet i den =fræmmande =staten =pè =grund =av =överenskommelse =èrligen læmnar =skattemyndigheten =uppgifter =om =avkastning. =Vidare =fèr Riksskatteverket =medge =undantag =frèn =skyldighet =att =ge =in förbindelse om det finns særskilda skæl.

18.3. Förbindelse av utlændska företag att læmna kontrolluppgift

Efter =förslag =i =prop. =1994/95:50 =infördes =en =skyldighet =för utlændska =bankföretag =och =andra =liknande =företag =inom =EESomrèdet =som =bedriver =grænsöverskridande =verksamhet =att =till Finansinspektionen læmna en skriftlig förbindelse att læmna èrlig kontrolluppgift =om =innehav, =löpande =avkastning, =utgiftsrænta m.m. till Riksskatteverket (se 3 kap. 32 b lagen [1990:325] om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter).

Skyldigheten =har =senare =utvidgats =till =att =æven =omfatta utlændska =försækringsföretag =inom =EES =(se =prop. =1995/96:97). De =utlændska =försækringsföretagen =skall =læmna =kontrolluppgift om =værdet =pè =försækringar =som =innehas =av =personer =i =Sverige. Samtidigt infördes en skyldighet för den som i Sverige förmedlar utlændsk försækring att læmna kontrolluppgift till Riksskatteverket =om =avtalsparterna =(se =3 =kap. =15 = =lagen =om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter).

18.4. Riksrevisionsverkets rapport

I =en =granskningsrapport =(RRV:s =rapport =1997:22) =anför Riksrevisionsverket att, trots att det inte ær möjligt att berækna storleken =pè =de =privata =utlandsinvesteringarna, =bedöms =det =att dessa =ær =av =sè =stor =omfattning =att =en =effektiv =kontroll =ær væsentlig. =Antalet =registrerade =medgivanden =till =kontrolluppgiftsinsamlande och förbindelser att læmna kontrolluppgifter ær sè fè att de endast kan svara mot en mindre del av existerande

 'Vkonton, depèer och försækringar. Till följd dærav bedömer verket att risken för skattebortfall ær stor.

Riksrevisionsverket =anser =att =effektiviteten =av =systemet =med medgivande begrænsas av att det förutsætter att den skattskyldige sjælv =initierar =förfarandet =samt =att =skatteförvaltningen =saknar möjlighet =att =kontrollera =læmnade =uppgifter =pè =annat =sætt =æn genom =möjligheten =till =insyn =genom =att =t.ex. =begæra =att =fè =ut kontoutdrag o.d. Detta till trots anser verket att regelverket har en =styrka =i =preventivt =hænseende =genom =att =flertalet =aktörer avhèlls =frèn =att =marknadsföra =investeringar =som =syftar =till =att undandra skatt. Riksrevisionsverket framhèller att Riksskatteverket har en alltför lèg ambitionsnivè för hanteringen av regelverket, vilket Riksrevisionsverket menar bl.a. lett till att det =ær =oklart =för =skattemyndigheten =vilken =roll =dessa =har =i kontrollarbetet =samt =att =den =externa =informationen =om bestæmmelserna =brister. =Slutligen =anser =verket =att =det =brister =i skattemyndighetens kompetens pè omrèdet.

Vad =avser =den =lagtekniska =utformningen =av =bestæmmelserna anser =Riksrevisionsverket =att =det =ær =svèrt =att =motivera =varför bestæmmelserna =om =undantag =för =vissa =inlèningskonton =som innehas för specifika ændamèl skall behèllas.

Riksrevisionsverket =anser =att =medgivandesystemet =mèste tillæmpas mer aktivt och att Riksskatteverket bör vidta ètgærder för att fè till stènd en aktivare tillæmpning. I rapporten föreslès bl.a. =bættre =information =och =utbyte =av =uppgifter =mellan Riksskatteverket och skattemyndigheterna. Enligt Riksrevisionsverket =bör =dessutom =övervægas =att =flytta administrationen =av =medgivandesystemet =frèn =Riksskatteverket till en skattemyndighet.

De undantag frèn uppgiftsskyldigheten som finns avseende utlændska =inlèningskonton =bör =enligt =Riksrevisionsverket utmönstras. Vidare anser verket att det i princip inte föreligger nègra hinder mot att införa en straffsanktion med avseende pè en underlètenhet =att =læmna =in =medgivande. =Slutligen =bör =enligt verket =en =utværdering =av =bestæmmelserna =komma =till =stènd =nær systemet tillæmpats aktivt en tid.

'V

18.5. Riksskatteverkets syn pè medgivandesystemet

Riksskatteverket =har =pè =uppdrag =av =regeringen =i =en =rapport redovisat sin syn pè medgivandesystemet utifrèn Riksrevisionsverkets rapport 1997:22. Riksskatteverkets rapport finns tillgænglig i Finansdepartementet (dnr Fi2000/765).

Riksskatteverket anser att medgivandesystemet i sig, och som i =stor =utstræckning =bygger =pè =den =skattskyldiges =egen medverkan, inte uppfyller de krav som kan stællas pè en effektiv kontroll =av =privatpersoners =utlandsinvesteringar. =Enligt =verkets mening =mèste =systemet =integreras =i =ett =næra =samarbete =om informationsutbyte =med =andra =lænders =skatteförvaltningar. Verket =anser =sèledes =att =det =inte =ær =försvarbart =att =intensifiera övervakningen av medgivandesystemet.

18.6 ávervæganden

Förslag: Skyldigheten för fysiska personer och dödsbon som

har ett inlèningskonto, værdepapper i depè eller pè konto eller en =försækring =i =utlandet =att =ge =in =en =förbindelse =frèn =den utlændske kontoföraren, institutet eller försækringsgivaren att læmna kontrolluppgifter skall tas bort.

Bedömning: =Utlændska =företag =som =bedriver =bankverk-

samhet, =værdepappersrörelse, =finansieringsverksamhet =eller försækringsverksamhet =i =Sverige =bör =ocksè =fortsættningsvis vara =skyldiga =att =læmna =en =förbindelse =om =att =læmna kontrolluppgifter.

Förslag: Ett utlændskt företag som bedriver fondverksamhet i

Sverige =skall =vara =skyldigt =att =læmna =en =förbindelse =om =att læmna kontrolluppgifter.

Utredningens =förslag: =Nuvarande =ordning =avseende

skyldigheten att læmna medgivande till insyn i utlændska konton m.m. respektive skyldigheten för utlændska företag, som bedriver grænsöverskridande verksamhet att till Finansinspektionen læmna förbindelse =om =att =læmna =kontrolluppgifter, =skall =behèllas =i huvudsak oförændrad.

 'V5HPLVVLQVWDQVHUQDFinansinspektionen DQI|UDWWGHWIUDPVWnU

som en mer rationell arbetsordning att inspektionen underrættar Riksskatteverket =om =vilka =utlændska =företag =som =avser =bedriva verksamhet i Sverige och att Riksskatteverket dærefter inhæmtar ifrègavarande förbindelse.

Skælen för förslagen och bedömningen: Det kan med största

sannolikhet =antas =att =svenska =kapitalplaceringar =utomlands =ær væsentliga. Det kan ocksè antas att de kommer att öka i takt med internationaliseringen. =Det =ær =svèrt =för =de =svenska skattemyndigheterna att fè kunskap om placeringarna i utlandet om =inte =den =enskilde =sjælv =informerar =om =dem. =Ett =sætt =att =fè kunskap om placeringar i utlandet ær genom det internationella informationsutbytet. =Detta =ær =inte =heltæckande =och =tillförlitligt men =arbete =pègèr =inom =EU =och =OECD =för =att =utveckla informationsutbytet.

Systemet =med =förbindelser =om =att =læmna =kontrolluppgifter och medgivande till insyn för fysiska personer och dödsbon har tillæmpats =i =en =begrænsad =omfattning. =Enligt =uppgift =frèn Riksskatteverket =har =sedan =1993 =dè =systemet =infördes =antalet konton som pè detta sætt kommit till verkets kænnedom uppgètt till =högst =2000 =stycken. =Antalet =förbindelser =ær =lægre =æn =antalet medgivanden =eftersom =de =utlændska =bankerna =ofta =anser =sig förhindrade =att =læmna =kontrolluppgift =med =hænvisning =till gællande =banksekretess. =Det =ær =sannolikt =att =antalet =konton utomlands =væsentligen =överstiger =detta =antal. =Det =framstèr =inte som helt klart vad det beror pè att systemet inte ær mer effektivt. En =möjlig =förklaring =ær =att =det =inte =ær =kænt =att =de =utlændska placeringarna =och =avkastningen =frèn =dem =ær =skattepliktiga =hær =i Sverige. I det avseendet har Riksskatteverket anfört i rapporten om =deras =syn =pè =medgivandesystemet =(rapport =den =28 =februari 2000, dnr 2245-00/100) att de försöker utöka informationen.

Systemet =med =förbindelser =och =medgivande =har =i =sin nuvarande =form =inte =önskværd =funktion. =Systemet =ær administrativt =svèrhanterligt =med =mènga =aktörer =inblandande. Üven =om =sanktionsmöjligheter =finns =ær =de =i =praktiken verkningslösa. =Det =förutsætts =att =den =enskilde =sjælv =informerar

'V

skatteförvaltningen =om =sina =tillgèngar =i =utlandet. =Om =den enskilde =inte =gör =det =finns =det =mycket =lite =som skatteförvaltningen =kan =göra =för =att =fè =kænnedom =om =dem. Systemet =anvænds =inte =nègon =större =omfattning =för =att kontrollera =tillgèngar =i =utlandet. =Sverige =har =sedan =systemet tillkom =træffat =avtal =med =ett =flertal =lænder =om =ett =intensifierat samarbete pè skattekontrollomrèdet. Sèdan avtal kan innebæra ett automatiskt =informationsutbyte =avseende =avkastning =pè =t.ex. banktillgodohavanden. =Inom =EU =och =OECD =bedrivs kontinuerligt ett arbete med att försöka utöka informationsutbytet =mellan =lænderna. =Det =finns =sèledes alternativa metoder att kontrollera tillgèngar i utlandet. Systemet med =förbindelser =och =medgivande =torde =dærför =kunna =tas =bort utan att skattekontrollen mærkbart skulle försvèras.

En =frèga =som =inte =behandlats =av =Skattekontrollutredningen eller remissinstanserna ær systemets förenlighet med EG-rætten. Det =kan =ifrègasættas =om =kravet =pè =en =förbindelse =om kontrolluppgifter krænker principen om kapitalets fria rörlighet. Osækerheten =i =denna =frèga =ær =ytterligare =ett =skæl =till =att =ta =bort kravet pè förbindelser och medgivande.

De =företag =som bedriver grænsöverskridande verksamhet =och omfattas =av =bestæmmelserna =i =3 =kap. =32 =b = =lagen =om sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =bör =dæremot =fortfarande vara =skyldiga =att =inge =en =förbindelse =om =att =læmna kontrolluppgifter =enligt =de =svenska =bestæmmelserna. =Kretsen företag =bör =ocksè =utökas =med =sèdana =företag =som =bedriver fondverksamhet.

)LQDQVLQVSHNWLRQHQ KDU =DQI|UW DWW GHW IUDPVWnU VRP HQ PHU rationell arbetsordning att inspektionen underrættar Riksskatteverket =om =vilka =utlændska =företag =som =avser =bedriva verksamhet i Sverige och att Riksskatteverket dærefter inhæmtar ifrègavarande förbindelse. Det synes dock læmpligare att behèlla den =nuvarande =ordningen =att =förbindelse =skall =læmnas =redan =i samband med att det utlændska företaget anmæler att det avser att bedriva =verksamhet =i =Sverige. =Hærigenom =uppmærksammas =det utlændska företaget pè ett tidigt stadium om

 'Vuppgiftsskyldigheten. =Det =ær =ocksè =en =fördel =om =kontakterna kan =skötas =med =en =myndighet. =Samarbetet =mellan Riksskatteverket och Finansinspektionen bör dock intensifieras pè detta omrède. Om ett utlændskt företag saknar kunder som ær fysiska personer föreligger ingen skyldighet att læmna kontrolluppgift. Eftersom det i efterhand ær svèrt att kontrollera om det utlændska företaget har kommit att anlitas av fysiska personer, ær i =kontrollhænseende =att =föredra =att =förbindelsen =læmnas =redan =i samband =med =anmælan, =oavsett =om =företaget =vid =pèbörjande =av verksamheten har fysiska personer ær obegrænsat skattskyldiga i Sverige som kunder eller inte.

19 =Tredjemanskontrollen

19.1. Nuvarande uppgiftsskyldighet

I =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter (LSK) =finns =det =ett =antal =olika =bestæmmelser =som =reglerar skatteförvaltningens =befogenhet =att =i =olika =avseenden =förelægga nègon att læmna kontrolluppgift för annan person. Hær följer en sammanstællning =över =bestæmmelserna =med =deras =huvudsakliga ændamèl. =Samtliga =bestæmmelser =förutsætter =förelæggande =frèn skattemyndigheten eller i enstaka fall frèn Riksskatteverket.

 • Den som har gett ut en ersættning eller förmèn som utgör skattepliktig =inkomst =i =inkomstslaget =tjænst =skall =æven læmna =kontrolluppgift =om =sèdana =ersættningar =och förmèner =som =inte =omfattas =av =den =obligatoriska kontrolluppgiftsskyldigheten, t.ex. ersættningar om mindre æn =1000 =kronor, =som =getts =ut =av =fysiska =personer =eller dödsbon =och =som =inte =utgör =omkostnad =i næringsverksamhet, =ersættningar =som =getts =ut =i =annat =fall och =som =inte =överstiger =100 =kronor =samt =vissa kostnadsersættningar. (3 kap. 5 † LSK)
 • Försækringsföretag och understödsförenings skyldighet att læmna kontrolluppgift för namngiven person om bl.a. arten

'V

av =uppgiven =försækring, =beloppet =av =premien =eller =annan avgift och utbetalt försækringsbelopp. (3 kap. 18 LSK)

 • Bankers =och =andra =penninginrættningars =skyldighet =att læmna =kontrolluppgift =om =bl.a. =rænta =och =fordran =för namngiven person. (3 kap. 24 † LSK)
 • Skyldighet =för =andra =æn =penninginrættningar =att =læmna kontrolluppgift =för =borgenær =om =erhèllen =rænta =och fordran. (3 kap. 25 † LSK)
 • Skyldighet =för =fysisk =eller =juridisk =person =som =inte yrkesmæssigt bedrivit utlèning eller kreditgivning och som har =haft =en =fordran =att =læmna =kontrolluppgift =om utgiftsrænta =och =skuldbelopp =för =namngiven =gældenær. =(3 kap. 26 † LSK)
 • Værdepappersinstituts skyldighet att læmna kontrolluppgift för =personer =avseende =sèdana =uppgifter =om =avyttring =av finansiella instrument som tas in i avrækningsnota. (3 kap. 33 † LSK)
 • Valutahandlares och værdepappersinstituts m.fl. skyldighet att =læmna =kontrolluppgift =för =personer =avseende =utlændsk aktie eller annat utlændskt værdepapper som förvaras i depè eller =kontoförs =hos =den =uppgiftsskyldige. =(3 =kap. =34 =† LSK)
 • Skyldighet för den som uppburit ersættning för att fördelas inom =ett =arbetslag =eller =liknande =grupp =av =personer =att læmna =kontrolluppgift =för =medlemmarna =i =gruppen =om utbetalt belopp. (3 kap. 35 † LSK)
 • Den som har betalat ut ersættning för arbete till den som innehar =enbart =en =F-skattsedel =eller =innehar =bède =en =Fskattsedel och A-skattsedel och skriftligen har èberopat Fskattsedeln =skall læmna =kontrolluppgift =för den =som =tagit emot ersættningen om utbetalt belopp. (3 kap. 37 † LSK)
 • Slakteri =och =fristèende =anitetsslaktavdelning =skall =læmna kontrolluppgift =för =den =som =fètt =prisstöd =enligt =lagen (1990:615) om avgifter pè vissa jordbruksprodukter m.m. om utgett belopp. (3 kap. 38 † LSK)

 'V • Den =som =i =förmedlingsverksamhet =eller =liknande verksamhet =förmedlat =arbete, =uppdrag =eller =sèlt =egendom skall læmna kontrolluppgift för namngiven person om den ersættning =eller =dylikt =som =förmedlats. =(3 =kap. =41 =† jæmförd med 3 kap. 42 † LSK)
 • Næringsidkare =och =den =som =innehaft =privatbostadsfastighet =eller =privatbostad =skall =læmna =kontrolluppgift =för næringsidkare =om =ersættningar =avseende =köpta =eller =sèlda varor =respektive =utbetalda =eller =mottagna =ersættningar =för utförda tjænster. (3 kap. 43 † LSK)
 • Bostadsrættsförening, =bostadsaktiebolag =m.fl. =skall =læmna kontrolluppgift =om =værdet =av =en =medlems =eller =delægares andel i föreningens eller bolagets behèllna förmögenhet. (3 kap. 44 † LSK)
 • Bostadsrættsförening =skall =utöver =vad =som =följer =av =den obligatoriska =kontrolluppgiftsskyldigheten =læmna =de ytterligare upplysningar som ær av betydelse för berækning av =kapitalvinsten =vid =en =medlems =avyttring =av =sin bostadsrætt. (3 kap. 45 † LSK)
 • Annan =ekonomisk =förening =æn =bostadsrættsförening =och bostadsaktiebolag =skall =utöver =vad =som =följer =av =den obligatoriska =kontrolluppgiftsskyldigheten =læmna =de ytterligare upplysningar som ær av betydelse för berækning av =kapitalvinsten =vid =en =medlems =avyttring =av =sin =andel eller aktie. (3 kap. 46 † LSK)
 • Juridisk person som förvaltar samfællighet och som inte ær skattskyldig =till =förmögenhet =skall =læmna =kontrolluppgift till ledning för værdesættning av delarna i samfælligheten. (3 kap. 49 † LSK)
 • Den =som =ær =eller =kan =antas =vara =bokföringsskyldig =eller som =ær =annan =juridisk =person =æn =dödsbo =skall =læmna kontrolluppgift =om =rættshandling =mellan =den =som förelæggs =och =den =med =vilken =han =ingètt =rættshandlingen. Om =det =finns =særskilda =skæl =fèr =æven =annan =æn næringsidkare och juridisk person förelæggas. (3 kap. 50 a † LSK)

'V

 • Aktiebolag =och =ekonomisk =förening =skall =læmna =særskild uppgift =om =tillgèngar =och =skulder =samt =om =andra omstændigheter av betydelse för værdesættning av bolagets aktier eller föreningens andelar. (3 kap. 51 † LSK)
 • Fèmansföretag och handelsbolag skall læmna de uppgifter som =de =uppgiftsskyldiga =ær =skyldiga =att =læmna företagsledare och delægare för att de skall kunna berækna sin skattepliktiga inkomst frèn företaget. (3 kap. 53 † LSK)
 • En =uppgiftsskyldig =som =inte =fullgjort =sin =obligatoriska skyldighet att læmna kontrolluppgift eller sammandrag av kontrolluppgifter fèr förelæggas att fullgöra uppgiftsskyldigheten. (3 kap. 64 † LSK)

19.2. Skyldigheten att læmna uppgifter om tredje man

Förslag: =Bestæmmelserna =om =skyldighet =att =læmna

kontrolluppgifter =om =nègon =annan =skall =samlas =i =ett =fètal paragrafer.

Fysiska =personer =och =dödsbon =skall =efter =förelæggande =av skattemyndigheten =læmna =kontrolluppgift =om =sèdan ersættning =för =utfört =arbete =som =har =betalats =till =namngiven næringsidkare =samt =om =rænta =och =fordran =för =namngiven gældenær.

Den =som =ær =eller =kan =antas =vara =bokföringsskyldig =enligt bokföringslagen =(1999:1078) =eller =som =ær =annan =juridisk person =æn =dödsbo =skall =efter =förelæggande =av skattemyndigheten =læmna =kontrolluppgift =om =förhèllanden som =angèr =nègon =som =han =har ingètt rættshandling =med =och som =ær =av =betydelse =för =kontroll =av =att =deklarations- =och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullstændigt för annan æn den som förelæggs, eller att förutsættningar finns att fullgöra =uppgiftsskyldighet =som =kan =antas =uppkomma =för annan =æn =den =som =förelæggs. =Endast =om =det =finns =særskilda skæl =skall =æven =annan =person =fè =förelæggas =att =læmna =sèdan uppgift.

 'VDen =som =förelæggs =skall =kunna =stælla =nödvændiga handlingar till skattemyndighetens förfogande i stællet för att sjælv ta fram de begærda uppgifterna om han mèste lægga ner ett betydande arbete för att fullgöra förelæggandet.

Utredningens =förslag: =Flertalet =förelæggandeföreskrifter =i

lagen =om =sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter =upphævs =och ersætts av en generell föreskrift om förelæggande. Den generella föreskriften =utformas =med =ledning =av =3 =kap. =50 =a = =lagen =om sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter. =Rekvisitet =rættshandling slopas =och =ersætts =med =ett =krav =pè =att =uppgiften =skall =vara =av betydelse =för =kontroll =av =att =deklarations- =eller =annan uppgiftsskyldighet enligt den nya lagen om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter =har =fullgjorts =riktigt =och =fullstændigt =eller =att uppgiften =ær =av =betydelse =för =kontroll =av =att =förutsættningarna finns =att =fullgöra =uppgiftsskyldighet =som =kan =antas =uppkomma enligt denna lag för annan æn den som förelæggs. Andra fysiska personer =æn =næringsidkare =fèr =förelæggas =med =stöd =av =den generella =föreskriften =endast =om =særskilda =skæl =föreligger. Dærutöver =fèr =skattemyndigheten =förelægga =fysisk =person =och dödsbo att læmna kontrolluppgift om ersættning som betalats ut till =namngiven =næringsidkare =eller =rænta =som =erhèllits =frèn namngiven gældenær.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket WLOOVW\UNHU I|UVODJHW JO

KDU LQJHW DWW HULQUD PRW I|UVODJHW Kammarrætten =i =Stockholm anser =att =utredningen =alltför =lættvindligt =förbigètt =de rættssækerhetsaspekter =som =aktualiseras. =Kammarrætten =riktar bl.a. =kritik =mot =att =förelæggandena =kan =avse =löpande beskattningsèr =och =att =lagtexten =inte =preciserar =vilka =personer som kan förelæggas och vilket material som kan komma i frèga.

Svenska =Bankföreningen, =Svenska =Fondhandlareföreningen, Fondbolagens =förening, =OM =Stockholm =AB =RFK Stockholms Fondbörs =AB =DYVW\UNHU I|UVODJHW RFK DQI|U EOD DWW GHW LQWH lU

förenligt ens med lègt stællda krav pè rættssækerhet att læmna èt en =skattemyndigheterna =att =avgöra =vilka =uppgifter =som =skall læmnas ut frèn banker och værdepappersbolag vilkas verksamhet normalt ær förenad med strængaste sekretess och integritetsskydd

'V

I|U NXQGHUQD =Svenska =Revisorsamfundet =SRS, Sveriges

Aktiesparares =Riksförbund =RFK Sveriges =Redovisningskonsulters Förbund SRF PRWVlWWHUVLJI|UVODJHWRFKDQI|UDWWNULWHULHUE|U

preciseras =för =i =vika =fall =uppgifter =frèn =tredje =man =fèr =begæras samt att den förelagde bör fè möjlighet i fösta hand att begæra att myndigheten =omprövar =förelæggande, =i =sista =hand =att förelæggandet prövas av domstol.

Skælen för förslaget: Tredjemanskontroll ær mènga gènger ett

nödvændigt inslag i kontrollverksamheten. Kontrollen kan göras antingen genom tredjemansrevision eller tredjemansförelæggande. I bèda fallen ær syftet att kontrollera att en =annan =skattskyldig =æn =den =frèn =vilken =uppgifterna =inhæmtas fullgjort =sin =deklarations- =och =uppgiftsskyldighet. =Det =ær =inte alltid nödvændigt att revidera hela verksamheten utan det ræcker att skattemyndigheten fèr del av de efterfrègade uppgifterna eller handlingarna. =I =lagen =om =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =finns =en =rad =bestæmmelser =som =ger skattemyndigheten =rætt =att =förelægga =fræmst =næringsidkare =att læmna kontrolluppgifter om andra skattskyldiga. Bestæmmelserna =ger =möjlighet =till =tæmligen =omfattande uppgiftsinsamlingar. =Inhæmtandet =av =uppgifter =sker =dock huvudsakligen =med =stöd =av =en =enda =bestæmmelse, =den =mer generella bestæmmelsen i 3 kap. 50 a næmnda lag.

Enskilda =personer =som =inte =ær =næringsidkare =kan =idag förelæggas =att =læmna =kontrolluppgifter =huvudsakligen =om =rænta och =skuld =eller =fordran =till =namngiven =person =och =om ersættningar =utbetalda =för =arbete =eller =till =næringsidkare. =Üven framöver =bör =möjligheterna =att =förlægga =en =enskild =person =att læmna =kontrolluppgift =om =nègon =annan =vara =starkt =begrænsade. Sèdan kontrolluppgiftsskyldighet bör dærför regleras för sig.

Skyldigheten =för =enskild =att =læmna =kontrolluppgift =om =rænta och skuld för en person framstèr som onödig med tanke pè att det =redan =finns =en =skyldighet =för =en =skattskyldig =som =yrkar avdrag för skuldrænta, att i sjælvdeklarationen læmna uppgift om skuldbeloppet och lèngivaren om dessa uppgifter inte framgèr av

 'Ven =kontrolluppgift. =Möjligheten =att =förelægga =den =enskilde =att =i dessa fall inkomma med kontrolluppgift kan sèledes tas bort.

De =fall =dær =en =enskild =person =utan =att =var =næringsidkare =har gett =ut =skattepliktig =ersættning =eller =förmèn =som =utgör =skattepliktig intækt i inkomstslaget tjænst för mottagaren men som inte omfattas =av =den =obligatoriska =kontrolluppgiftsskyldigheten =ær sællan förekommande. En möjlighet för skattemyndigheten att i sèdana =fall =kunna =förelægga =den =enskilde =framstèr =som =mindre behövlig =och =förelæggandemöjligheten =kan =dærför =tas =bort. Detsamma gæller de fall nær nègon uppbær ersættning att fördelas mellan flera personer, t.ex. inom ett arbetslag.

ávriga idag förekommande skyldigheter för enskilda personer att =læmna =kontrolluppgifter =efter =förelæggande =bör kvarstè. =Det gæller ersættning för utfört arbete till næringsidkare och om rænta och fordran för namngiven lèngivare.

Bestæmmelserna i 3 kap. 50 a lagen om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter =ger =skattemyndigheten =befogenhet =att förelægga =den =som =ær =bokförings- =eller =rækenskapsskyldig =eller annan =juridisk =person =æn =dödsbo =att =læmna =kontrolluppgift =om rættshandling =mellan =den =uppgiftsskyldige =och =annan =person. Skattemyndigheten =har =æven =befogenhet =att =förelægga =den uppgiftsskyldige =att =læmna =kontrolluppgifter =för =ej =namngivna personer. Ett förelæggande fèr avse det löpande beskattningsèret. Uppgiftsskyldigheten =förutsætter =att =tredje =man =har =ingètt =en rættshandling med annan.

Enligt =Skattekontrollutredningen =ær =skattemyndigheternas behov =av =kunna =förelægga =tredje =man =att =læmna =uppgifter =om nègon annan i stor utstræckning tillgodosedda genom nuvarande reglering =i =3 =kap. =50 =a = =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter. =Enligt =utredningen =finns =det =dock =problem med =tillæmpningen =av =begreppet =rættshandling. =Utredningen anför =att =sèvitt =det =har =kunnat =utredas =bestèr =problemen =av =att det =ær =svèrt =att =avgöra =vad =som =ær =en =rættshandling =och =att =det kan =vara =svèrt =för =skattemyndigheten =att =precisera =vilken rættshandling som avses.

'V

Begreppet rættshandling ær vanligt förekommande term inom juridiken och anvænd ocksè pè mènga stællen i lagstiftningen, sè æven inom skatterætten. Begreppet rættshandling ær inte avsett att ha en annan betydelse i frèga om tredjemansförelæggande æn den gængse. =Det =torde =dærför =finnas =en =praxis =om =vad =det =ær =som omfattas. =För =att =inte =osækerhet =skall =finnas =bör =bestæmmelsen dock förtydligas.

Nær =det =gæller =skattemyndigheternas =svèrigheter =att =precisera vilken =rættshandling =de =vill =ha =uppgifter =om =ligger =det =i =sakens natur =att =de =inte =alltid =har =kænnedom =om =den. =Syftet =med förelæggandet kan vara just att utreda vilken typ av rættshandling det =ær =frèga =om. =Det =mèste =klart =framgè =av =lagtexten =att skattemyndigheten =har =det =handlingsutrymmet =nær =det =gæller utformandet =av =förelæggande. =Ett =förtydligande =æven =i =det avseendet föreslès dærför.

Skattekontrollutredningen =har =föreslagit =en =utvidgning =av tredjemansförelæggandets tillæmpningsomrède. Enligt utredningens =uppfattning =bör =tillæmpningsomrèdet =vara detsamma som för tredjemansrevision. Det ær dock inte rimligt att =skattemyndigheten =skall =kunna =vælja =att =förelægga =nègon =att inkomma =med =uppgifter =i =samma =utstræckning =som skattemyndigheten =kan =inhæmta =uppgifter =genom =revision. Taxeringsrevision =och =de =uppgifter =som =skattemyndigheten =fèr tillgèng =dærigenom =ær =sè =ingripande =för =den =enskilde =att =det endast =genom =för =taxeringsrevision =reglerade =förfarandet =bör vara =möjligt =att =fè =tillgèng =till =sèdant =omfattande =material. Förelæggande möjligheten bör vara reserverad för de tillfællen dè den =mer =ingripande =och =omstændliga =revisionen =inte =ær nödvændig.

En =fysisk =person =som =inte =ær =næringsidkare =och =dödsbo =kan enligt =dagens =regler =förelæggas =att =læmna =uppgifter =om =nègon med =vilken =han =ingètt =en =rættshandling =om =det =föreligger særskilda =skæl =för =ett =förelæggande. =Denna =möjlighet =bör =finnas kvar. Enligt förarbetena till bestæmmelsen (prop. 1993/94:151, s. 182 =f.) =avses =bl.a. =den =situationen =att =en =fysisk =person =sèlt

 'Vtillgèngar för betydande belopp till en næringsidkare och fènget lagts till grund för avdragsrætt för næringsidkaren.

En =möjligheten =för =den =som =förelæggs =att =stælla =nödvændiga handlingar =till =skattemyndighetens =förfogande =i =stællet =för =att sjælv ta fram de begærda uppgifterna bör införas. Det ær inte alltid motiverat =att =ta =till =den =mer =ingripande =ètgærden =revision samtidigt som ett förelæggande kan vara mycket betungande för den förelagde. Det ær dærför rimligt att den förelagde i stællet för att =sjælv =ta =fram =begærda =uppgifter =stæller =materialet =till skattemyndigheternas =förfogande. =Det =bör =dock =krævas =att =det medför ett betydande arbete för den förelagde att =sjælv ta fram begærda uppgifter.

20 =ADB-registrering av

kontrolluppgifter

Bedömning: Nègon utvidgning av skatteregistret att omfatta

æven uppgifter som i vissa fall inhæmtats genom förelæggande skall inte göras.

Utredningens =förslag: =Uppgift =frèn =kontrolluppgift =som

læmnats =efter =förelæggande =utfærdat =av =Riksskatteverket =eller, efter =verkets =bemyndigande, =av =skattemyndighet =för =ej namngivna =personer =fèr =tas =in =i =det =centrala =skatteregistret. Detsamma =föreslès =gælla =för =uppgift =som =inhæmtats =genom revision enligt 3 kap. 8 andra stycket taxeringslagen, förutsatt att uppgiften ær av betydelse för kontroll av taxering av annan æn den som revideras.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Kammarrætten =i =Stockholm PRWVlWWHU VLJ

LQWH I|UVODJHW Finansinspektionen =DYVW\UNHU I|UVODJHW HIWHUVRP det =innebær =att =skattemyndigheten =ges =möjlighet =att =bestæmma och registrera alla typer av uppgifter i skatteregistret, vilket inte HQV WLOONRPPHU SROLVP\QGLJKHWHQ Svenska =Bankföreningen,

Svenska =Fondhandlareföreningen, Fondbolagens =Förening, =OM Stockholm =AB Stockholms =Fondbörs =AB =RFK Sveriges Aktiesparares RiksförbundDYVW\UNHUI|UVODJHW

'V

Skælen för bedömningen: Regeringen har nyligen överlæmnat

en =proposition =till =riksdagen =med =förslag =till =ny författningsreglering för behandlingen av personuppgifter inom bland =annat =skatteförvaltningens =verksamhet =med =beskattning och =folkbokföring =(prop. =2000/01:33). =Förslaget =innehèller =en reglering =av =de =ændamèl =för =vilka =uppgifter =fèr =behandlas =för tillhandahèllandet =av =information =som =behövs =inom skatteförvaltningen. Det ær nu inte aktuellt att ytterligare pröva vilka uppgifter skatteförvaltningen skall kunna registrera.

21 =Besked om kontroll-

uppgiftsskyldighetens omfattning

Förslag: =Den =som =ær =eller =kan =antas =vara =skyldig =att =læmna

kontrolluppgift skall hos Riksskatteverket kunna ansöka om besked =om =kontrolluppgiftsskyldighetens =omfattning. =Ett sèdant besked skall vara bindande för skattemyndigheten och kunna överklagas till allmæn förvaltningsdomstol.

Utredningens förslag: áverensstæmmer med promemorians. 5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket WLOOVW\UNHU I|UVODJHW

Næringslivets =Skattedelegation, =NSD =YlONRPQDU I|UVODJHW RP DWW

en =presumtiv =uppgiftslæmnare =skall =kunna =fè =besked =om kontrolluppgiftsskyldighetens =omfattning =och =anför =att =det =i rættssækerhetens =intresse =ær =angelæget =att =en =sèdan =möjlighet LQI|UV Svenska =Arbetsgivareföreningen, =Sveriges =Industriförbund RFKStockholms HandelskammarenEHURSDUYDG16'KDUDQI|UW

Sveriges =Redovisningskonsulters =Förbund =SRF WLOOVW\UNHU

möjligheten att fè en rættslig prövning av skyldigheten att læmna kontrolluppgift.

Skælen =för =förslaget: =Beslut =om =förelægganden =enligt

bestæmmelserna =i =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter =fèr =inte =överklagas. =Den =som =förelæggs =att læmna =kontrolluppgift =kan =dæremot =ansöka =i =allmæn

 'Vförvaltningsdomstol om att uppgift eller handling skall undantas frèn =förelæggandet. =Bestæmmelserna =i =3 =kap. =13²14 =c = taxeringslagen =(1990:324) =skall dè =tillæmpas. Den =som =förelagts att =læmna =kontrolluppgift =kan =i =enlighet =med =taxeringslagens bestæmmelser =begæra =att =uppgiften =skall =undantas =pè =tre =olika grunder.

 • Om =uppgiften =ær =av =sèdan =karaktær =att =den =omfattas =av bestæmmelserna i 27 kap. 2 † rættegèngsbalken.
 • Om =uppgiftens =skyddsintresse =ær =större =æn dess =betydelse för kontrollen.
 • Om begærd uppgift inte omfattas av kontrollen. Det =finns =dæremot =ingen =möjlighet =för =en =enskild =att =begæra att =uppgifter =om =honom =inte =skall =læmnas =efter =förelæggande riktad mot annan.

Lagligheten =i =ett =förelæggande =kan =æven =bli =föremèl =för prövning =av =domstol =i =samband =med =utdömande =av =vite =om skattemyndigheten =förenat =ett =förelæggande =med =vite =och =den som förelagts inte efterkommit förelæggandet.

Eftersom bestæmmelserna om undantagande frèn förelæggande enbart =omfattar =kontrolluppgifter =som =skall =læmnas =först =efter förelæggande, torde en uppgiftslæmnare inte kunna fè till stènd en rættslig prövning av uppgiftsskyldighetens omfattning genom att underlèta =att =læmna =sèdan =kontrolluppgift =som =kan =omfattas =av den =obligatoriska =uppgiftsskyldigheten =och =dærefter =lèta =sig förelæggas att fullgöra uppgiftsskyldigheten. I de fallen synes en prövning =av =kontrolluppgiftsskyldighetens =omfattning =enbart kunna =komma =under =prövning =i =domstol =genom =att skattemyndigheten ansöker om utdömande av vite.

Enligt gællande rætt faststæller Riksskatteverket vilka uppgifter som skall ingè i kontrolluppgiften genom att faststælla formulær för =kontrolluppgift. =Riksskatteverket =fèr =vidare =besluta =om =att medge =att =kontrolluppgift =fèr =læmnas =i =annan =ordning =æn =pè blankett enligt faststællt formulær.

Det förhèllandet att Riksskatteverket enligt 3 förordningen (1982:668) =om =statliga =myndigheters =inhæmtande =av =uppgifter frèn næringsidkare har att samrèda med organisation eller annan

'V

som =kan =anses =företræda =de =næringsidkare =som =skall =læmna uppgifterna =innan =beslut =tas =om =ett =nytt =formulær =till =blankett medför =att =frègor =om =kontrolluppgifternas =utformning =kan =bli belysta, =men =sækerstæller =inte =nödvændigtvis =att =samsyn =om kontrolluppgiftens utformning och i praktiken kontrolluppgiftsskyldighetens omfattning uppnès.

Ett beslut av Riksskatteverket om i vilken ordning en enskild uppgiftslæmnare fèr læmna kontrolluppgifter ær att betrakta som ett =förvaltningsbeslut =som =innefattar =myndighetsutövning =mot enskild (med enskild avses i förvaltningsrættslig mening inte bara enskilda =individer =utan =ocksè =företag =och =andra =privatrættsliga subjekt). I aktuellt hænseende kan myndighetsutövningen ocksè komma att riktas mot offentligrættsliga subjekt.

De beslut av Riksskatteverket angèende uppgiftsskyldigheten som =fattas =genom =faststællandet =av =formulær =för =blankett =för kontrolluppgift fèr anses innefatta bède en form av verkstællighet av vad som föreskrivs i lagen och ett beslut med rættsverkningar för den enskilde, under förutsættning att verket med stöd av sin föreskrivningsrætt bestæmmer att vissa uppgifter skall redovisas i kontrolluppgiften. =Det =kan =hævdas =att =Riksskatteverkets =beslut æven i det senare avseendet har inslag av myndighetsutövning.

Det =kan =inte =anses =tillfredsstællande =att =det =inte =finns =nègon annan =möjlighet =att =fè =lagligheten =i =ett =stællningstagande =frèn Riksskatteverkets =sida =angèende =kontrolluppgiftsskyldighetens ræckvidd prövad æn i en process om utdömande av vite. Behovet av =att =kunna =fè =till =stènd =nègon =form =av =rættslig =prövning =av beslut om kontrolluppgifter torde, utöver i de fall skattemyndigheten =fattat =beslut =om =förelæggande, =huvudsakligen =aktualiseras nær tveksamhet rèder i nègot av tre följande avseenden.

 • Om =en =utbetalning =eller =rættshandling =över =huvud =taget omfattas av kontrolluppgiftsskyldigheten.
 • Vem som har att læmna kontrolluppgift.
 • Vilka uppgifter som skall læmnas i kontrolluppgiften. Om =behovet =av =att =fè =till =stènd =en =prövning =av =om =en utbetalning e.d. över huvud taget omfattas av den obligatoriska kontrolluppgiftsskyldigheten, =t.ex. =om =en =ersættning =ær =att

 'Vhænföra till intækt i inkomstslaget tjænst eller om en utbetalning utgör rænta, kan följande anföras. Att sèdana frègor uppkommer beror =i =första =hand =pè =oklarheter =i =det =materiella =rættslæget. Sèdana =oklarheter =har =inte =sin =upprinnelse =i =lagen =om sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter =och =det =kan =dærför hævdas att de bör lösas inom ramen för traditionell rættsskipning samt =genom =utnyttjande =av =möjligheterna =att =ansöka =om förhandsbesked =enligt =bl.a. =enligt =lagen =(1998:189) =om förhandsbesked i skattefrègor. Enligt lagen kan bède enskild och Riksskatteverket begæra förhandsbesked.

För =den =enskilde =ær =dock =problemet =att =den =som =ær uppgiftsskyldig =inte =ær =part =i =taxeringsærendet =och =i =princip saknar =möjlighet =att =initiera =en =förhandsbeskedsprövning. =En uppgiftslæmnare borde dærför kunna fè till stènd en prövning av den =materiella =rættens =innebörd =om =det =ær =av =betydelse =för bedömningen av dennes skyldighet att læmna kontrolluppgift. I detta =sammanhang =bör =næmnas =att =enligt =44 = =den =upphævda uppbördslagen =(1953:272), =kunde =skattemyndigheten =læmna besked om bl.a. skyldigheten att göra skatteavdrag. Med hænsyn till =att =frègan =om =skyldigheten =att =göra =skatteavdrag =i =vissa =fall har gjorts beroende av om skyldighet att læmna kontrolluppgift enligt lagen om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter föreligger, kunde =en =uppgiftslæmnare =genom =att =begæra besked =enligt =44 den upphævda uppbördslagen indirekt fè till stènd prövningar av materiell =karaktær. =Nègon =bestæmmelse =med =motsvarande innehèll har inte tagits in i skattebetalningslagen (1997:483).

Behovet av en rættslig prövning kan aktualiseras æven i andra fall æn i materiella frègor, t.ex. om en viss person ær skyldig att læmna kontrolluppgift eller om Riksskatteverket har haft stöd i lag =för =att =föreskriva =att =viss =uppgift =skall =redovisas =i kontrolluppgiften.

Pè =begæran =av =den =som =ær =eller =kan =antas =vara kontrolluppgiftsskyldig =bör =dærför =besked =kunna =læmnas =om uppgiftsskyldighetens =ræckvidd. =I =ett =besked =bör =dels =kunna besvaras =om =den =som =söker =beskedet =över =huvud =taget =ær uppgiftsskyldig, =dels =vilka =uppgifter =som =skall =redovisas =i

'V

kontrolluppgiften. För att uppnè enhetlighet i tillæmpningen bör beskeden =læmnas =av =Riksskatteverket. =Om =beskeden =læmnas =av verket kan dessa dessutom göras bindande för skattemyndigheten.

I =valet =av =vilken =myndighet =beskeden =skall =kunna =överklagas till fèr anses læmpligast att de överklagas till allmæn förvaltningsdomstol. Skæl att frèngè instansordningen saknas. Riksskatteverkets beslut bör dærför kunna överklagas till lænsrætt med =krav =pè =prövningstillstènd =i =kammarrætten. =Forum =blir sèledes =Lænsrætten =i =Stockholms =læn. =Förvaltningslagens bestæmmelser om överklagandefrister m.m. blir tillæmpliga. Riksskatteverket =blir =i =enlighet =med =bestæmmelsen =i =7 =a = förvaltningsprocesslagen (1986:223) sökandes motpart.

22 =Anstènd med att læmna

kontrolluppgifter

Bedömning: =Möjlighet =att =meddela =anstènd =med =att

inkomma med kontrolluppgift bör inte införas.

Utredningens =förslag: =Den =som =ær =förhindrad =att =inom

föreskriven =tid =læmna =kontrolluppgift =skall =kunna =beviljas anstènd =med =att =læmna =kontrolluppgiften. =För =att =anstènd =skall medges =krævs =att =særskilda =skæl =föreligger. =Anstènd =skall =inte kunna =beviljas =længre =æn =till =och =med =den =20 =februari taxeringsèret.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket DYVW\ UNHU I|UVODJHW RP

DQVWnQGPHGDWWOlPQDNRQWUROOXSSJLIWSvenska Bankföreningen,

Svenska =Fondhandlareföreningen, =Fondbolagens =förening, =OM Stockholm =AB =och =Stockholms =Fondbörs =AB DQI|U DWW GHW lU HWW

mycket =starkt =önskemèl =att =tidpunkten =för =avlæmnandet =av kontrolluppgifter =senarelæggs =frèn =den =31 =januari =till =den =15 februari èret efter beskattningsèret.

Skælen =för =bedömningen: =Enligt =lagen =(1990:325) =om

sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =skall =den =som =ær =skyldig

 'Vatt =læmna =kontrolluppgift =senast =den =31 =januari =under taxeringsèret =skriftligen =meddela =den =som =kontrolluppgifterna avser, =vilka =uppgifter =som =har =læmnats =till =skattemyndigheten. Motsvarande =tidpunkt =gæller =för =nær =kontrolluppgiften =senast skall ha læmnats till skattemyndigheten.

Skattekontrollutredningen har föreslagit att den kontrolluppgiftsskyldige =skall =ges =en =möjlighet =att =fè =anstènd med =att =inkomma =med =kontrolluppgiften. =Enligt =förslaget =skall dock =tidpunkten =för =nær =den =enskilde =skall =fè =del =av =vilka uppgifter =som =den =kontrolluppgiftskyldige =avser =læmna =till skattemyndigheten oförændrat vara den 31 januari. Anledningen till =att =tidpunkten =för =underrættelsen =till =de =enskilda =inte =kan senarelæggas ær att berækningen av kostnadsræntan pè den slutliga skatten =görs =med =utgèngspunkt =frèn =den =13 =februari taxeringsèret. =Den =enskilde =bör =fè =del =av =innehèllet =i kontrolluppgifter =i =god =tid =för =att =fè =tid =pè =sig =att =göra =en skatteberækning =och =ta =stællning =till =om =kompletterande inbetalningar mèste göras.

Den =omstændigheten =att =den =kontrolluppgiftskyldige =mèste underrætta =den =enskilde =om =innehèllet =i =kontrolluppgiften =gör ocksè =att =kontrolluppgiften =mèste =vara =færdigstælld =vid =samma tidpunkt. =Det =ær =svèrt =att =se =under =vilka =omstændigheter =den kontrolluppgiftskyldige skulle vara i behov av att fè anstènd med att =læmna =uppgifterna =till =skattemyndigheten. =En =sèdan möjligheten =torde =i =praktiken =inte =underlætta =för =den kontrolluppgiftsskyldige =i =nègon =större =omfattning. =Det =kan dærför inte anses motiverat att införa en sèdan möjlighet.

23 =Förseningsavgift

23.1. Nuvarande ordning

Bestæmmelserna =om =förseningsavgift =avseende =sjælvdeklaration finns i 5 kap. 5 taxeringslagen (1990:324). Förseningsavgiften

'V

ær =en =administrativ =sanktion =som =utgèr =om =den deklarationsskyldige inte har kommit in med en sjælvdeklaration inom föreskriven tid eller om han har læmnat en sjælvdeklaration som =har =sè =bristfælligt =innehèll =att =den =uppenbarligen =inte =kan ligga till grund för taxering. Förseningsavgiften uppgèr till 1 000 kronor för aktiebolag och för andra skattskyldiga æn aktiebolag till 500 kr (enkel avgift).

Har =deklaration =frèn =skattskyldig =som =skall =læmna =en =sèdan utan =förelæggande =inte =kommit =in =senast =den =1 =augusti =under taxeringsèret, =eller =har =deklaration =kommit =in =men =har =den =sè bristfælligt innehèll att den uppenbarligen inte kan ligga till grund för taxering pèförs i stællet en förhöjd förseningsavgift med 4 000 kr för aktiebolag och med 2 000 kr för övriga skattskyldiga.

Den =som =har =avgett =en =förenklad =sjælvdeklaration =inom föreskriven tid men som inte har följt ett förelæggande att avge en =særskild =sjælvdeklaration =inom =den =tid =som =anges =i förelæggandet skall pèföras enkel förseningsavgift.

Har den skattskyldige inom föreskriven tid læmnat en deklarationshandling =som =inte =ær =undertecknad =av =den =skattskyldige eller =som =inte =ær =i =form =av =ett =elektroniskt =dokument =skall förseningsavgift tas ut endast om bristen inte avhjælps inom den tid =som =föreskrivs =i =ett =förelæggande. =I =sèdant =fall =tas =endast enkel förseningsavgift ut.

Förseningsavgift =skall =pèföras =handelsbolag =och =rederi =för registreringspliktigt fartyg vid underlètenhet att læmna uppgifter till =ledning =för =delægares =taxering =enligt =2 kap. =25 =lagen (1990:325) =om =sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter. Detsamma gæller för stiftelser och föreningar vid underlètenhet att =læmna =særskild =uppgift =om =inkomst =och =förmögenhet =som inte =skall beskattas =enligt =2 =kap. =26 =lagen =om =sjælvdeklaration och kontrolluppgifter. Förseningsavgift kan utgè med enkel och förhöjd avgift.

Stiftelse och förening kan befrias för viss tid att læmna særskild uppgift. Blanketten för dessa deklarationsskyldiga ær numera en kombinerad =blankett =sè =att =den =innehèller =bède =den =særskilda sjælvdeklarationen och den særskilda uppgiften.

 'V23.2. En förseningsavgift i tre nivèer

Förslag: =En =deklarationsskyldig =som =inte =har =læmnat

sjælvdeklarationen =inom =föreskriven =tid =skall =pèföras =en förseningsavgift. =Förseningsavgiften =skall =uppgè =till =5 =000 kronor =för =aktiebolag =och =ekonomiska =föreningar =samt =till 1 000 =kronor =för =övriga =skattskyldiga. =Om =deklarationen kommer in men mer æn en mènad för sent skall ytterligare en förseningsavgift utgè med samma belopp. Om deklarationen inte =har =kommit =in =inom =fyra =mènader =skall =en =tredje förseningsavgift utgè.

Förseningsavgift skall ocksè pèföras svenska handelsbolag, stiftelser =och =föreningar =som =inte =har =læmnat =særskilda uppgifter inom föreskriven tid.

För den som har fètt anstènd med att læmna deklarationen skall förseningsavgift pèföras pè samma sætt om anstèndstiden har gètt ut utan att nègon deklaration har kommit in.

Utredningens förslag: Förseningsavgift som pèförs pè grund

av =att =den =skattskyldige =inte =har =læmnat =sjælvdeklaration =senast den =2 =maj =taxeringsèret =skall =utgè =med =3 =000 =kr =för =aktiebolag och =ekonomiska =föreningar =och =med =1 =000 =kr =för =övriga skattskyldiga. Vid ytterligare en mènads dröjsmèl utgèr i stællet en =tredubblad =förseningsavgift. =Har =deklarationen =inte =kommit in =inom =ytterligare =tre =mènader =utgèr =en =sexdubblad förseningsavgift. Den maximala förseningsavgiften som kan utgè ær =sèledes =18 =000 =kr =för =aktiebolag =och =ekonomiska =föreningar och 6 000 kr för övriga deklarationsskyldiga.

Förseningsavgift =skall =inte =pèföras =en =fysisk =person =eller =ett svenskt =dödsbo =som =endast =skall =deklarera =inkomster =i inkomstslagen =tjænst =eller =kapital =eller =fè =underlag =för =statlig fastighetsskatt =faststællt =för =sig =æven =om deklarationen kommer in =för =sent. =Förseningsavgift =skall =dæremot =utgè =för =andra deklarationsskyldiga om deklarationen inte kommer in i tid.

Förseningsavgift skall ocksè utgè för handelsbolag, rederi för registreringspliktigt fartyg, stiftelse och förening som inte læmnar =uppgift =enligt =4 =kap. =1 =och =2 = =den =nya =lagen =om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter i rætt tid.

'V

För =den =som =har =fètt =anstènd =föreslès =samma förseningsavgifter =om =anstèndstiden =har =gètt =ut =utan =att =nègon deklaration har kommit in.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket =WLOOVW\UNHU I|UVODJHQ RP

I|UVHQLQJVDYJLIW YLG XWHEOLYHQ GHNODUDWLRQ Kammarrætten =i

Stockholm DQI|UDWWGHI|UHVODJQDI|UVHQLQJVDYJLIWHUQDV\QHVYlO

rundligt =tilltagna =men =anser =att =förslaget =kan =godtas =om =det kompletteras =med =kraftigt =ökade =möjligheter =till =nedsættning HOOHU HIWHUJLIW Riksrevisionsverket =DQI|U DWW GHQ VSUnQJYLVD höjningen av avgiften kan, tværtemot vad som ær avsett, leda till incitamenten =att =skyndsamt =inkomma =med =deklarationen pèverkas =negativt =för =den =som =redan =försuttit =en =tidsgræns =och att =en =mer =kontinuerligt =ökande =avgift =vore =att =föredra. Riksrevisionsverket =inser =svèrigheterna =att =konstruera =en =avgift som tillgodoser intresset av administrativ enkelhet samtidigt som den =ær =en =stark =drivkraft =att =læmna =deklarationen =inom föreskriven tid eller eljest skyndsamt nær denna tid har passerat men =anser =att =utredningen =borde =ha =analyserat =olika =alternativ och fört resonemang om hur dessa olika intressen bör vægas mot YDUDQGUD JO DQVHU DWW GHQ NUDIWLJD K|MQLQJHQ DY förseningsavgifterna kan innebæra att avgifterna blir sè höga att de =gèr =utöver =vad =som =kan =anses =motsvara =nègon =form =av ersættning =för =förorsakade =administrativa =merkostnader =och =att det =finns =starka =skæl =som =talar =för =att =institutet =med förseningsavgifter =kommer =att =omfattas =av =artikel =6 (XURSDNRQYHQWLRQHQ =Justitiekanslern =KlQYLVDU WLOO WLGLJDUH avgivet remissyttrande den 28 oktober 1996 över delbetænkandet (SOU =1996:116) =Artikel =6 =i =Europakonventionen =och VNDWWHXWUHGQLQJHQ

Svenska Bankföreningen, Svenska

Fondhandlareföreningen, =Fondbolagens =förening, OM =Stockholm AB RFKStockholms Fondbörs AB DQVHUDWWGHNUDIWLJDK|MQLQJDU

av =förseningsavgifterna =som =utredningen =föreslèr =gör =att avgifterna =inte =kan =betraktas =som =en =administrativ =avgift. Föreningarna =anför =att =avgifterna =istællet =fèr =en =sè =bestraffande och avskræckande karaktær att de liksom skattetillæggen omfattas av =artikel =6 =i =Europakonventionen =för =mænskliga =rættigheter.

 'VSvenska revisorsamfundet SRS

och

Sveriges

Redovisningskonsulters Förbund SRFDYVW\UNHUI|UVODJHW

Skælen =för =förslaget: =För =skatteförvaltningen =medför =det

betydande =merarbete =och =försvèrar =granskningen =om skattskyldiga =læmnar =sjælvdeklaration =för =sent =eller =över =huvud taget inte kommer in med en deklaration. Skattemyndigheten fèr ocksè =kortare =tid =pè =sig =att =göra =kompletterande =utredningar. Det =medför =i =sin =tur =mindre =tid =till =andra =utredningar, =vilket leder =till =inkomstbortfall =för =det =allmænna. =Dærtill =kommer givetvis =den =principiella =svagheten =att =rætt =taxering =blir =svèr =att èsætta i det enskilda fallet.

Det =system =med =administrativa =sanktioner =som =finns motverkar =visserligen =till =stor =del =att =deklarationer =læmnas =för sent. Emellertid èterstèr, ett antal fall dær deklarationerna læmnas för =sent =eller =dær =de =inte =alls =kommer =in. =Att =sè =mènga deklarationer =læmnas =för =sent =trots =risken =att =drabbas =av =förseningsavgift =kan =till =viss =del =bero =pè =storleken =av =avgiften. Beloppen =kanske =i =vissa =fall =upplevs =som =överkomliga =av =de skattskyldiga, =det =anses =med =andra =ord =vara =vært =kostnaden =att inte læmna deklarationen i tid eller att inte læmna den över huvud taget.

Avgiftsnivèn =bör =sættas =sè =att =avgifterna =fungerar =som =en effektiv pètryckning, samtidigt som nivèn inte fèr sættas sè högt att =avgifterna =framstèr =som =oskæliga. =Det =bör =ocksè =finnas =ett incitament =att =læmna =deklarationen =sè =fort =som =möjligt, =dvs. förseningsavgiften bör bli högre ju större förseningen ær.

Enligt =nuvarande =bestæmmelser =har =uppdelningen =av =de skattskyldiga =gjorts =sè =att =aktiebolag =pèförs =en =högre =avgift =æn övriga =skattskyldiga. =Den =högre =avgiften =bör =gælla =æven =för ekonomiska =föreningar. =För =en =fysisk =person =och =ett =svenskt dödsbo som skall læmna allmæn sjælvdeklaration finns det i stor utstræckning =kontrolluppgifter =frèn =arbetsgivare, =banker =m.fl. Nær det gæller aktiebolag och ekonomiska föreningar finns inte detta material som grund. Dærtill kommer att det material som deklarationen innehèller i dessa fall ær væsentligt mer omfattande och dærmed tidskrævande att granska.

'V

För =förslaget =att =förseningsavgift =skall =pèföras =vissa =deklarationsskyldiga =med =högre =belopp =talar =ocksè =att =de =belopp =som kan =komma =i =frèga =som =pètryckningsmedel =för =att =förmè aktiebolag och ekonomiska föreningar att læmna deklarationer i tid kan framstè som oskæliga för fysiska personer som bedriver en mindre næringsverksamhet.

Förseningsavgiftens storlek

Betræffande =avgifternas =storlek =föreslès =att =aktiebolag =och ekonomisk =förening =skall =pèföras =förseningsavgift =med =5 000 kronor om sjælvdeklaration inte har kommit in senast den 2 maj taxeringsèret. Har deklarationen inte kommit in inom en mènad, dvs. =senast =den =2 =juni, =utgèr =ytterligare =en =förseningsavgift =om 5 000 =kronor. =Har =deklarationen =inte =kommit =in =inom =fyra mènader, =dvs. =den =senast =den =2 =september, =utgèr =en =tredje förseningsavgift. =Förseningsavgifter =för =aktiebolag =och ekonomiska föreningar skall sèledes totalt kunna utgè med högst 15 000 kronor. Beloppen kan jæmföras med den förseningsavgift som utgèr enligt 8 kap. 6 èrsredovisningslagen (1995:1554) om èrsredovisning och verksamhetsberættelse inte har inkommit till registreringsmyndigheten inom föreskriven tid.

För =övriga deklarationsskyldiga =skall =förseningsavgift =pèföras med =1 000 =kronor =om =deklarationen =inte =har =kommit =in =senast den =2 =maj =taxeringsèret. =Kommer =deklarationen =inte =in =inom ytterligare en mènad, dvs. senast den 2 juni, utgèr ytterligare en förseningsavgift =om =1 000 =kronor. =Har =deklarationen =inte kommit =in =inom =fyra =mènader, =dvs. =senast =den =2 =september, utgèr =en =tredje =förseningsavgift =om =1 000 =kr. =Totalt =kan förseningsavgifterna uppgè till 3 000 kronor.

Förseningsavgift för den som skall særskilda uppgifter

Uppgift =som =skall =læmnas =till =ledning =för =taxering av =delægare =i svenska =handelsbolag =föreslès =læmnas =senast =den =2 =maj. =Üven =i

 'Vdessa =fall =föreslès =att =förseningsavgift =skall =kunna =pèföras =i =tre steg. Förseningsavgiften föreslès vara 1 000 kronor om uppgiften inte inkommer senast den 2 maj. Kommer uppgiften inte in inom en mènad dvs. den 2 juni, pèförs ytterligare en förseningsavgift om =1 000 =kronor. =Har =uppgiften =inte =kommit =in =inom =fyra mènader, =dvs. =den =2 september, =utgèr =förseningsavgift =ænnu =en gèng med 1 000 kronor.

Anledningen =till att =den lægre =avgiftsnivèn =föreslès för denna grupp =æn =den =som =följer =huvudregeln =för =aktiebolag =och ekonomiska =föreningar, =ær =att det =ær =de =enskilda delægarna =som beskattas =för =sin =andel =av =verksamheten. =I =förseningsavgiftsavseende =bör =denna =grupp =dærför =behandlas =som =fysiska personer æven om andel i handelsbolag kan ægas av ett aktiebolag. En =stiftelse =och =en =förening =som =begær =att =bli =undantagna =frèn skattskyldighet =skall =læmna =særskild =uppgift =om =inkomst =och förmögenhet =som =de =anser =inte =skall =beskattas. =Uppgiften föreslès læmnas senast den 2 maj. Förseningsavgift föreslès kunna pèföras enligt samma regler som gæller för særskilda uppgifter för svenska handelsbolag. Ür stiftelsen eller föreningen æven skyldig att =læmna =sjælvdeklaration =ingèr =den =særskilda =uppgiften =i deklarationen. =Inkommer =inte =deklarationen =vari =den =særskild uppgiften =skall =læmnas =bör =dock =endast =en =förseningsavgift =tas ut.

Inte behörigen undertecknad deklaration alternativt inte i form av ett elektroniskt dokument

Enkel förseningsavgift tas i dag ut för inlæmnad men inte undertecknad =sjælvdeklaration och =för =deklaration =som =inte =uppfyller förutsættningarna för ett elektroniskt dokument, om bristen inte avhjælps =inom =den =tid =som =sægs =i =förelæggandet. =Det =kan emellertid =hænda =att =den =deklarationsskyldige =av =misstag =eller förbiseende =har =underlètit =att =underteckna =deklarationen =eller avge ett fullstændigt elektroniskt dokument.

För att en förseningsavgift skall kunna pèföras bör dærför, pè samma =sætt =som =gæller =enligt =nuvarande =bestæmmelser, =ett

'V

förelæggande =att =avhjælpa =bristen =ha =sænts =ut =och =den uppgiftsskyldige =ha =underlètit =att =göra =detta =inom =den =tid =som anges i förelæggandet.

24 =Skattetillægg

Bedömning: =Bestæmmelserna =om =skattetillægg =bör =behèllas

oförændrade.

Utredningens =förslag: =För =att =beslut =om =skattetillægg =pè

grund =av =utebliven =sjælvdeklaration =skall =kunna =undanröjas automatiskt =skall =en =sjælvdeklaration =ha =kommit =in =till skattemyndighet =eller =allmæn =förvaltningsdomstol =inom =tvè mènader efter utgèngen av det èr dè beslutet fattades.

Den skattskyldige som kan göra sannolikt att han inte har fètt kænnedom om skattetillæggsbeslutet e.d. senast tvè mènader före den =sista =februari =èret =efter =skattetillæggsbeslutet, =skall =fortfarande ha möjlighet att fè beslutet undanröjt om han kommer in med en deklaration inom tvè mènader frèn det att han fick sèdan kænnedom.

Skattetillægg =skall =tas =ut =vid =rættelse =av =oriktig =uppgift =i sjælvdeklaration =i =frèga =om =inkomst =i =inkomstslaget =tjænst =eller kapital =oberoende =av =om =rættelsen =har =gjorts =eller =hade =kunnat göras =med =ledning =av =kontrolluppgift =som =skall =læmnas =utan förelæggande =och =som =kommer =in =t.o.m. =november =mènads utgèng.

Skattetillægg =skall =kunna =pèföras =en =fysisk =person =och =ett svenskt =dödsbo =som =skall =læmna =en =allmæn =sjælvdeklaration =pè grund =av =att =de =förtryckta =uppgifterna =avseende =inkomst =i inkomstslagen =tjænst =eller =kapital =eller =underlag =för =statlig fastighetsskatt =inte =ær =korrekta, =men =som =underlèter =att =læmna deklarationen.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW RP

skattetillægg, =förutom =nær =rættelse =kan =ske =med =hjælp =av =rættade NRQWUROOXSSJLIWHU Riksrevisionsverket WLOOVW\UNHU I|UVODJHW

Kammarrætten i Stockholm DQI|UDWWI|UVODJHWE|UNXQQDJRGWDV

 'Vmed =tanke =pè =att =det =föreslagna =systemet =mèste =innefatta =vissa sanktioner. =Kammarrætten =anför =vidare =att =det =förefaller betænkligt att pèföra skattetillægg æven i fall dè felet hærrör frèn skattemyndigheten och att det rimmar mindre væl med systemets |YULJD XWIRUPQLQJ Lænsrætten =i =Værmlands =læn =VDNQDU HQ ingèende analys av de situationer som kan tænkas uppkomma till följd av de föreslagna reglerna och bestæmmelserna om eftergift av =skattetillægg. =Lænsrætten =föreslèr =att =bestæmmelsen =om =att skattetillægg =inte =skall =tas =ut =om =en =oriktig =uppgift =kan =rættas PHG KMlOS DY HQ NRQWUROOXSSJLIW VNDOO YDUD NYDU JO DYVW\UNHU förslaget =att =skattetillægg =skall =pèföras =nær =sjælvdeklaration =inte KDU OlPQDWV LQ Sveriges =Redovisningskonsulters =Förbund =SRF tillstyrker =förslaget =om =undanröjande =av =skattetillægg =om =en deklaration =inkommer =senast =ett =visst =datum =men =avstyrker förslaget =om =att =skattetillægg =vid =passivitet =²underlètenhet =att UlWWD XSSJLIWHU L I|UWU\FNW =VMlOYGHNODUDWLRQ ² WURWV DWW skattemyndigheterna =har =tillgèng =till =korrekt =kontrolluppgift.

Svenska =Bankföreningen, =Svenska =Fondhandlareföreningen =och Fondbolagens =förening DQVHU DWW RP GHW VNXOOH YLVD VLJ DWW GH

förtryckta =uppgifterna =inte =var =korrekta =och =den =skattskyldige trots detta underlètit att avge sjælvdeklaration sè bör skattetillægg inte fè pèföras om den skattskyldige inte först förelagts att avge en sjælvdeklaration. Föreningarna anser ocksè att ett skattetillægg som pèförs utan att nègon som helst anmodan har avgetts skulle strida mot artikel 6 i Europakonventionen angèende skydd för de PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD RFK JUXQGOlJJDQGH IULKHWHUQD OM

Stockholm =AB =RFK Stockholms =Fondbörs =AB =LQVWlPPHU L

I|UHQLQJDUQDV\WWUDQGHSveriges Aktiesparares Riksförbund DQI|U att det inte kan anses rimligt att en straffavgift skall pèföras en skattskyldig =pè =grund =av ett =passivt =agerande, dvs. i =de =fall den skattskyldige =inte =har =læmnat =in =nègon =deklaration =och uppgifterna =inte =visar =sig =vara =korrekta. =Förbundet =anser =ocksè det =oacceptabelt =att =den =skattskyldige =pèförs =skattetillægg =om förtryckt =uppgift =varit =felaktig =och =skattemyndigheten =har tillgèng till den korrekta uppgiften.

Sveriges

Redovisningskonsulters =Förbund =SRF =DYVW\UNHU DWW VNDWWHWLOOlJJ

'V

pèförs vid passivitet, dvs. vid underlètenhet att rætta uppgifter i en =förtryckt =sjælvdeklaration, =trots =att =skattemyndigheten =har tillgèng till en korrekt kontrolluppgift.

Skælen för bedömningen: Regeringen har tillkallat en særskild

utredare =för =att =göra =en =förutsættningslös =översyn =av skattetillæggsinstitutet. =Uppdraget =skall =vara =slutfört =vid utgèngen av 2000. I avvaktan pè vad utredningen kommer fram till bör nègra genomgripande förændringar inte göras.

25 =Förseningsavgift pè

kontrolluppgift

Bedömning: =Förseningsavgift =bör =inte =pèföras =om =en

kontrolluppgift inte læmnas inom föreskriven tid.

Utredningens =förslag: =Förseningsavgift =skall =pèföras =om =en

kontrolluppgift inte læmnas inom föreskriven tid. Avgiften skall vara =500 =kr. =Har =kontrolluppgift =inte =læmnats =trots =att pèminnelse sænts ut skall en förhöjd avgift om 1 000 kr pèföras. Avgiften =skall =maximalt =kunna =bestæmmas =till =25 =000 =kr =per uppgiftsskyldig. Förseningsavgiften =skall =helt =eller delvis =kunna efterges.

5HPLVVLQVWDQVHUQDRSV DYVW\UNHUI|UVODJHWRFKDQI|UDWWGHQ

administrativa =hanteringen =av =ett =anstèndsförfarande =och =en förseningsavgift skulle bli mycket tung och innebæra extra arbete för =skattemyndigheterna =under =en =intensiv =arbetsperiod. =RSV anför =vidare =att =ett =alternativ =till =en =förseningsavgift =vore =att effektivisera vitesinstitutet genom att flytta ner rætten att besluta om uttagande av vitet frèn domstolarna till skattemyndigheterna.

Skælen för bedömningen: Kontrolluppgifter skall læmnas för

varje =kalenderèr =senast =den =31 =januari =under =taxeringsèret. Samtidigt =skall =den =som =ær =skyldig =att =læmna =kontrolluppgift översænda =ett =meddelande =med =de =uppgifter =som =læmnas =i kontorolluppgiften till den som uppgiften avser.

Varje èr læmnas ett stort antal kontrolluppgifter som ligger till grund för taxeringen för de fysiska personer som har inkomster i

 'Vinkomstslagen =tjænst =och =kapital. =Det =ær =viktigt =att skatteförvaltningen =fèr =in =kontrolluppgifter =i =tid =och =att =de =ær korrekta. =Enligt =gællande =bestæmmelser =finns =det =inga sanktionsmöjligheter om en kontrolluppgift inte kommer in eller om =den =kommer =in =för =sent. =Om =en =kontrolluppgift =inte kommer =in =kan =skattemyndigheten =förelægga =den =kontrolluppgiftsskyldiga =att =inkomma =med =kontrolluppgift. =Förelæggandet kan förenas med vite.

I likhet med utredningen anser Riksskatteverket att nuvarande pètryckningsmedel =ær =otillræckliga. =Verket =har =dock =avstyrkt utredningens =förslag =pè =grund =av =det =skulle =bli =administrativt svèrt =att =hantera. =Verket =har =bland =annat =framfört =att skattemyndigheten mèste ankomstregistrera kontrolluppgifterna, =ett =förfarande =som =verket =ifrègasætter =om det =ær =praktiskt =möjligt =att =genomföra =i =frèga =om kontrolluppgifter =som =læmnas =via =ADB-medium. =Vidare =har verket anfört att det ær svèrt att kontrollera om det ær en rættelse av en kontrolluppgift eller en helt ny uppgift.

Varje èr læmnas det nærmare 60 miljoner kontrolluppgifter. De flesta =kommer =in =i =tid. =Det =administrativa merarbete =det =skulle innebæra =för =skatteförvaltningen =att =hantera =en =förseningsavgift vid för sent inkommen kontrolluppgift uppvæger inte fördelarna med =ett =sèdant =system. =Istællet =bör =andra =möjliga pètryckningsmedel =undersökas. =Riksskatteverket =har =föreslagit att =skattemyndigheterna =skall =ges =möjlighet =att =utdöma =vitet efter =ett =vitesförelæggande. =Ett =sèdant =system =och =dess konsekvenser =bör =dock =analyseras =nærmare =och =andra pètryckningsmedel undersökas. Ett sèdant arbete kan dock inte göras inom ramen för denna promemoria.

'V

26 =Skattetillægg vid avyttring av

finansiella instrument

Förslag: =Undantaget =för =nær =skattetillægg =inte =skall =pèföras

skall inte gælla för oriktig uppgift om avyttring av finansiellt instrument dær kontrolluppgift læmnats av insættningsgarantinæmnden eller en försækringsgivare som har betalat ut ersættning pè grund av en försækring som avses i 5 kap. 2 lagen (1991:981) om værdepappersrörelse.

Skælen =för =förslaget: =Skattetillægg =skall =pèföras =en

skattskyldig som pè nègot annat sætt æn muntligen har læmnat en oriktig =uppgift =till =ledning =för =taxeringen. =Skattetillægg =tas =ut med =40 =procent =av =den =skatt =som, =om =den =oriktiga =uppgiften hade godtagits inte skulle ha pèförts den skattskyldige. Om den oriktiga =uppgiften =har =rættats =eller =hade =kunnat =rættas =med ledning =av =kontrollmaterial =som =normalt =ær =tillgængligt =för skattemyndigheten =och =som =har =varit =tillgængligt =för skattemyndigheten =före =utgèngen =av =november =mènad taxeringsèret tas skattetillægg i stællet ut med 20 procent.

Till dessa regler finns fyra undantag. Skattetillægg skall bland annat inte tas ut vid rættelse av en oriktig uppgift om inkomst i inkomstslagen =tjænst =eller =kapital =om =rættelsen =har =gjort =eller hade =kunnat =göras =med =ledning =av =kontrolluppgifter =som =skall læmnas =utan =förelæggande =och =som =varit =tillgængligt =för skattemyndigheten =för =november =mènads =utgèng. =Detta undantag gæller dock inte för sèdana kontrolluppgifter som avser bland annat avyttring av andra finansiella instrument æn andelar i værdepappersfonder. Skælet ær att uppgifterna inte ær tillræckliga för =att =berækna =den =skattepliktiga =vinsten. =Den =skattskyldige mèste =sjælv =redovisa =uppgiften =æven =i =den =förenklade sjælvdeklarationen.

Frèn =och =med =2000 =èrs =taxering =skall =kontrolluppgift =om avyttring av finansiella instrument læmnas av Insættningsgarantinæmnden =och =försækringsgivare =som =har betalat =ut =ersættning =pè =grund =av =en =försækring =för

 'Vskadestèndsskyldighet =som =ett =værdepappersbolag =kan =komma att =èdra =sig =vid =utförande =av =tjænster =i =rörelsen. =I kontrolluppgiften =skall =det =redovisas =den =ersættning =som =avser finansiella =instrument, =antalet =instrument =samt =deras =slag =och sort. =Kapitalvinsten =eller =kapitalförlusten =kan =inte =beræknas enbart =med =ledning =av =kontrolluppgiften. =Den =skattskyldige mèste =sèledes =æven =i =de =hær =fallen =sjælv =redovisa =avyttringen =i deklarationen. =Undantaget =för =nær =skattetillægg inte =skall =tas =ut bör följaktligen heller inte tillæmpas i detta fallet. Taxeringslagen (1990:324) bör kompletteras i detta avseende.

'V

27 =Författningskommentar

27.1. Förslaget till lag om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter

Lagen om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter ersætter lagen frèn =1990 =med =samma =rubrik =(lagen

>

1990:325] =om

sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter). =Förutom =de =materiella ændringar =som =har =kommenterats =i =tidigare =avsnitt =har =en anpassning gjorts till inkomstskattelagen (1999:1229) samt nègra smærre ændringar som kommenteras hær i författningskommentaren. Vidare har en omstrukturering och en sprèklig =modernisering =gjorts =av =bestæmmelserna. =Om =inget annat =anges =ær =det =sakliga =innehèllet =i =den =nya =lagen =detsamma som i den gamla lagen.

1 kap. Allmænna bestæmmelser

1 = =I =paragrafen =anges =lagens =tillæmpningsomrède. =Den

motsvarar i första hand 1 kap. 1 i gamla lagen. Lagen reglerar skyldigheten att læmna olika typer av uppgifter. Det ær uppgifter i en sjælvdeklaration, særskilda uppgifter och kontrolluppgifter.

Det nærmare syftet med uppgiftsskyldigheten anges i 2²4 . Bestæmmelserna =har =förtydligats =sè =att =det =klart =framgèr =att uppgiftsskyldigheten =omfattar =æven =annat =æn =uppgifter =till ledning för taxering.

, andra =stycket KDU L I|UW\GOLJDQGH V\IWH ODJWV WLOO DWW ODJHQV tillæmpningsomrède =æven =omfattar =sèdant =som =har =anknytning till =de =angivna =uppgiftsskyldigheterna. =Hær =avses =bland =annat skyldigheten =att =læmna =förbindelse =om =att =læmna kontrolluppgifter =enligt =13 =kap. =1 = =och =skyldigheten =enligt =15 kap. =5 = =att =læmna =uppgifter =till =den =som =skall =læmna kontrolluppgifter.

 'V2 = =Syftet =med =en =sjælvdeklaration =ær =att =læmna =uppgifter =till

OHGQLQJ I|U HJHQ WD[HULQJ punkt =1



=men =æven =att =i =vissa =fall

OlPQDXSSJLIWHUWLOOOHGQLQJI|UQnJRQDQQDQVWD[HULQJpunkt 2 Svenska =handelsbolag =taxeras =numera =för =t.ex. fastighetsskatt. =I sin =deklaration =skall =handelsbolaget =æven =læmna =uppgift =till ledning =för =delægarnas =taxeringar =(se =3 =kap. =18 =). =Detta =gæller æven de europeiska ekonomiska intressegrupperingarna. De skall enligt artikel 40 i rèdets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli =1985 =om =europeiska =ekonomiska =intressegrupperingar (EEIG) beskattas pè samma sætt som svenska handelsbolag, dvs. medlemmarna skall beskattas. Nær det gæller uppgiftslæmnandet behandlas =de =dærför =pè =samma =sætt =som =de =svenska handelsbolagen.

Vidare =skall =merværdesskatt =i =vissa =situationer =redovisas =i VMlOYGHNODUDWLRQHQ'HWWDKDURFNVnLQIRJDWVLSDUDJUDIHQpunkt 3

En =sjælvdeklaration =skall =æven =innehèlla =de =uppgifter =som behövs =för =att =berækna =och =kontrollera =underlaget =för =avgifter eller =skatter =enligt =3 kap. =socialavgiftslagen =(2000:980) (egenavgifter), =lagen =(1990:659) =om =særskild =löneskatt =pè =vissa förværvsinkomster och lagen (1994:1920) om allmæn löneavgift,

punkterna 4²6

En =sjælvdeklaration =skall slutligen =innehèlla de =uppgifter =som behövs för berækning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension. =Det =framgèr =nu DY punkt =7 DWW RFNVn GHWWD RPIDWWDV DY V\IWHW PHG sjælvdeklarationen.

Paragrafen har sin huvudsakliga motsvarighet i 2 kap. 1 den gamla lagen.

3 I paragrafen anges syftet med de særskilda uppgifterna.

För att kunna bedöma om stiftelser och föreningar skall vara skattskyldiga =eller =ej =skall =de =² =æven =om =de =anser =sig =vara undantagna frèn skattskyldighet ² læmna vissa uppgifter. Ett av V\IWHQD PHG GH VlUVNLOGDXSSJLIWHUQD lU HQOLJW punkt =1 DWW In LQ

'V

næmnda =uppgifter =för =bedömning =av =om =skattskyldighet föreligger.

(WWDQQDWV\IWHPHGGHVlUVNLOGDXSSJLIWHUQDlUHQOLJWpunkt 2 att =de =svenska =handelsbolag =och =europeiska =ekonomiska intressegrupperingar =som =inte =skall =læmna =sjælvdeklaration =skall komma =in =med =uppgifter =till =ledning =för =taxering =av =delægarna och =medlemmarna. =Bolaget =och =grupperingen =skall =till =ledning för delægarnas och medlemmarnas taxering læmna vissa uppgifter. De =svenska =handelsbolag =och =europeiska =ekonomiska intressegrupperingar som skall læmna egen sjælvdeklaration skall læmna =uppgifterna =i =deklarationen. =I =annat =fall =skall =de =læmna uppgifterna i form av særskilda uppgifter.

Sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. 2 och skattereduktion enligt 65 =kap. =11 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) =ær =beroende =av vilket fartomrède fartyget dær anstællningen finns gèr i. Vad som avses med fartomrèden framgèr av 64 kap. 6 næmnda lag. Syftet PHG GH VlUVNLOGD XSSJLIWHUQD lU HQOLJW punkt =3 RFNVn DWW In LQ uppgifter för att kunna faststælla vilket fartomrède som ett fartyg gèr i.

Paragrafen saknar motsvarighet i den gamla lagen.

4 I paragrafen anges syftet med kontrolluppgifterna.

%HVWlPPHOVHQ L punkt =1 RP DWW NRQWUROOXSSJLIW VNDOO OlPQDV till ledning för andras taxeringar har sin motsvarighet i 3 kap. 1 den gamla lagen.

Kontrolluppgifter =skall =ocksè =læmnas =för =berækning =och kontroll =av =underlaget =för =avgifter =eller =skatter =enligt =3 kap. socialavgiftslagen =(2000:980) =(egenavgifter), =lagen =(1990:659) om =særskild =löneskatt =pè =vissa =förværvsinkomster =och =lagen (1994:1920) om allmæn löneavgift,

punkterna 2²4

Bestæmmelserna saknar motsvarighet i den gamla lagen.

%HVWlPPHOVHQLpunkt 5RPDWWNRQWUROOXSSJLIWHUVNDOOOlPQDV till =ledning =för =registrering =av =preliminær =skatt =som =har innehèllits genom skatteavdrag har sin motsvarighet i 3 kap. 1 den gamla lagen.

 'VDen særskilda kontrolluppgiftsskyldighet som föreskrivits i 2 kap. =19 = =lagen =(1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension för =personer =som =har =haft =pensionsgrundande =inkomst =av anstællning för vilken han inte ær skattskyldig i Sverige kommer DWWLQJnLGHQQ\DODJHQVHNDS$Ypunkt 6IUDPJnUDWW ett =av =syftena =med =kontrolluppgifter =ær =att =fè =in =underlag =för berækning av pensionsgrundande inkomst.

I =den =gamla =lagen =finns =vissa =bestæmmelser =om uppgiftsskyldighet för personer som ær bosatta i utlandet. Andra bestæmmelser =om =sèdan =uppgiftsskyldighet =finns =t.ex. =i =lagen (1991:586) =om =særskild =inkomstskatt =för =utomlands =bosatta. =I den =nya =lagen =inordnas =æven =bestæmmelserna =om kontrolluppgiftsskyldighet =för =beskattning =av =utomlands bosatta. =Att =syftet =med =kontrolluppgifterna =ær =att =æven =fè =in uppgifter =för =beskattning =av =utomlands =bosatta =framgèr =av

punkt 7

Sverige har i vissa fall ètagit sig att læmna uppgifter till andra OlQGHU RP LQNRPVWHU L 6YHULJH , punkt =8 KDUGlUI|U DQJHWWV DWW kontrolluppgifter =skall =læmnas =till =ledning =för =beskattning utomlands.

5 I paragrafen anges att termer och uttryck som anvænds i lagen

skall =ha =samma =betydelse =och =tillæmpningsomrède =som =i =vissa uppræknade lagar. Nær det gæller skyldigheten att læmna uppgifter till =ledning =för =taxering, =bedömning =av =skattskyldighet =och beskattning av utomlands bosatta samt beskattning utomlands ær det taxeringslagen (1990:324) och de lagar som ær uppræknade i den lagen som ær av betydelse. Undantaget ær begreppet juridiska personer =som =æven =skall =omfatta =handelsbolag =och =europeiska ekonomiska =intressegrupperingar =vilket =begreppet =inte =gör =i inkomstskattelagen =(1999:1229). =Vidare =skall =bestæmmelserna om =juridiska =personer =inte =tillæmpas =pè =værdepappersfonder. Termer =och =uttryck =som =anvænds =i =3 kap. =socialavgiftslagen (2000:980), =lagen =(1990:659) =om =særskild =löneskatt =pè =vissa förværvsinkomster =och =lagen =(1994:1920) =om =allmæn =löneavgift

'V

skall =anvændas =vid =faststællandet =av =underlaget =för =skatt =eller avgift enligt dessa lagar.

Hænvisningen till merværdesskattelagen (1994:200) ær en följd av att merværdesskatt i vissa fall redovisas i sjælvdeklaration enligt 10 kap. =31 =skattebetalningslagen =(1997:483). =Nær =det =gæller skyldigheten =att =læmna =uppgifter =till =ledning =för =registrering =av skatteavdrag =ær =det =innebörden =av =termer =och =uttryck =i skattebetalningslagen som skall anvændas.

Det =ær =naturligt =att =termer =och =uttryck =skall =ha =samma betydelse och tillæmpningsomrède nær det gæller uppgiftsskyldigheten =som =de =har =nær =det =gæller =de =materiella bestæmmelserna. =I =inkomstskattelagen =(1999:1229) =anges =t.ex. vad =som =avses =med =delægarrætter =(48 =kap. =2 = inkomstskattelagen). I samma paragraf anges att bestæmmelserna om =delægarrætter =æven =skall =tillæmpas =pè =bland =annat vinstandelsbevis =och =konvertibla =skuldebrev. =Uppgiftsskyldigheten =rörande =delægarrætter =bör =dærför =tillæmpas =æven =för vinstandelsbevis =och =konvertibla =skuldebrev. =I =och =med =att termer =och =uttryck =kommer =att =ha =samma =tillæmpningsomrède som =i =inkomstskattelagen =behöver =uppgiftsskyldigheten avseende =vinstandelsbevis =och =konvertibla =skuldebrev =inte regleras =særskilt =utan =följer =av =den =som =gæller =för =delægarrætter. Motsvarande kommer att gælla för andra termer och uttryck som anvænds i de uppræknade lagarna.

Bestæmmelsen motsvarar den i 1 kap. 2 gamla lagen men har kompletterats.

6 I paragrafen anges vilken skattemyndighet som ær behörig att

fatta =beslut =enligt =den =nya =lagen. =Bestæmmelsen =saknar motsvarighet i den gamla lagen.

Behörig att fatta beslut skall den skattemyndighet vara som ær behörig =att =fatta =beslut =enligt =skattebetalningslagen =(1997:483). Ett =beslut =att =förelægga =nègon =att =læmna =sjælvdeklaration, =att komplettera en læmnad sjælvdeklaration eller att læmna en uppgift skall =alltid =kunna =fattas =av =den =skattemyndighet =som =kan =fatta beslut =som =rör =den =skattskyldige =enligt =2 =kap. =1, =2 =eller =5 =

 'Vskattebetalningslagen. =Det =innebær =t.ex. =att =om =den =som =skall förelæggas =att =læmna =en =uppgift =ær =en =fysisk =person =ær =det skattemyndigheten i den region dær han författningsenligt skall vara folkbokförd den 1 november èret före det èr beslutet skall fattas =som =ær =behörig =att =fatta =beslutet. =Bestæmmelserna =i skattebetalningslagen om vilken skattemyndighet som ær behörig att =fatta =beslut =om =den =som =inte =skall =ha =varit =folkbokförd =i Sverige =den =1 =november =èret =före =beslutsèret =och =om =den =som har =en =væsentlig =anknytning =till =Sverige =ær =ocksè =tillæmpliga. Finns =ingen =behörig =skattemyndighet =kan =beslut =som =rör =en fysisk person alltid fattas av Skattemyndigheten i Stockholm.

, andra =stycket DQJHV DWW I|UHOlJJDQGH DWW OlPQD XSSJLIW RP tredje =man =æven =kan =beslutas =av =den =skattemyndighet =som =ær behörig att fatta beslut om den som uppgiften skall avse.

Befogenheten =för =skattemyndigheten =att =förelægga =nègon =att læmna uppgifter omfattar alla de förelægganden som kan utfærdas med stöd av den nya lagen. Skattemyndigheten behöver dærmed inte uppdra èt nègon annan skattemyndighet att fatta beslut om förelæggande i dess stælle. Det innebær att om personen A skall förelæggas =att =læmna =kontrolluppgift =om =personen =B =kan =sèvæl den skattemyndighet som ær behörig att fatta beslut om A, som den =som =ær =behörig =att =fatta =beslut =om =B, =fatta =beslutet =om förelæggandet.

7 = =Av =paragrafen =framgèr =att =Riksskatteverket =skall =ha =samma

befogenhet som skattemyndigheterna att meddela förelægganden. =Bestæmmelsen =har =sin =direkta =motsvarighet =i =1 kap. 3 gamla lagen.

2 kap. Skyldighet att læmna sjælvdeklaration

1 = =I =paragrafen =anges =att =det =finns =tvè =olika =typer =av

sjælvdeklarationer, =dels =en =allmæn =sjælvdeklaration =som =skall anvændas =av =alla =fysiska =personer =och =dödsbon, =dels =en =særskild sjælvdeklaration =som =skall =anvændas =av =andra =juridiska =personer

'V

æn =dödsbon =och =för =værdepappersfonder. =Vilken =typ =av deklaration som skall læmnas ær inte længre knutet till vilka slag av inkomster som skall redovisas utan enbart till om deklaranten ær =en =fy=sisk =eller =juridisk =person. =Fy=siska =personer =med inkomster =frèn =næringsverksamhet =skall =liksom =andra =fysiska personer læmna en allmæn sjælvdeklaration. Motsvarigheten i den gamla lagen finns i 2 kap. 2 .

2 = =Hær =anges =nær =fysiska =personer =ær =deklarationsskyldiga.

Skyldigheten ær beroende av dels vilket inkomstslag intækten ær hænförlig till, dels storleken av intækten. I paragrafen anges ocksè nær en fysisk person ær skyldig att deklarera förmögenhet och för vilka andra skatter sjælvdeklarationen ær grunden för taxering och beskattning. Det finns vissa undantag frèn deklarationsskyldigheten i 6 .

,punkt 1DQJHVKXYXGUHJHOQ'HNODUDWLRQVVN\OGLJKHWHQI|UHQ fysisk =person =ær =i =denna =punkt =kopplad =till =ett =belopp =som motsvarar =grundavdraget. =Sèdant =avdrag =fèr =göras =endast =frèn vissa =tjænsteintækter =och =frèn =inkomst =av =aktiv =næringsverksamhet. =Grundavdraget =uppgèr =för =nærvarande =till =lægst =24 procent =av =prisbasbeloppet =enligt =lagen =(1962:381) =om =allmæn försækring. Den som inte nèr upp till denna sammanlagda intækt under =beskattningsèret =ær =inte =heller =deklarationsskyldig. Principen att koppla deklarationsskyldigheten till en viss procent av =ett =basbelopp =infördes =genom =prop. =1990/91:5. =Punkt =1 motsvarar 2 kap. 4 första stycket punkt 1 den gamla lagen. Av 2 =kap. =27 = =inkomstskattelagen =framgèr =att =med =prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt lagen om allmæn försækring för èret före taxeringsèret.

Den =som =under =beskattningsèret =har =uppburit =inkomst, förmèn eller ersættning som skall tas upp i inkomstslaget tjænst, i form =av =förbjudna =lèn =enligt =11 =kap. =45 = =inkomstskattelagen, utdelning =pè =delægarrætt =enligt =57 =kap. =7 = =den =lagen =eller NDSLWDOYLQVW HQOLJW NDS GHQ ODJHQ lU HQOLJW punkt =2, skyldig att læmna en sjælvdeklaration nær intækten har uppgètt till sammanlagt =minst =100 =kr. =För =dessa =intækter =fèr =næmligen =inte

 'Vföras grundavdrag. Punkt 2 motsvarar 2 kap. 4 första stycket punkt 2 den gamla lagen.

Punkt 3 PRWVYDUDUNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPODODJHQ

Deklarationsskyldigheten =intræder =nær =den =sammanlagda intækten =under =beskattningsèret =överstiger =100 =kronor. =I =denna intækt =ingèr =dock =inte =sèdan =rænta =och =utdelning =för =vilken kontrolluppgift =skall =læmnas. =Kontrolluppgift =behöver =inte læmnas =om =ræntan =eller =utdelningen =under =beskattningsèret understiger =100 =kronor. =Ræntor =och =utdelningar =som =inte behöver =redovisas =i =en =kontrolluppgift =ær =enligt =8 kap. =8 = inkomstskattelagen skattefria om de inte uppgètt till sammanlagt 500 kronor. Sjælvdeklaration skall dock læmnas redan nær sèdana rænte- =och =utdelningsinkomster =uppgèr =till =100 =kronor. =Rænte- och =utdelningsinkomster =över =100 =kronor =för =vilka kontrolluppgift =har =læmnats =pèverkar =inte =deklarationsskyldigheten.

Punkt 4PRWVYDUDULVDNNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPOD

lagen. Om en fysisk person har en skattepliktig förmögenhet vid beskattningsèrets =utgèng som =överstiger =fribeloppet =enligt =19 lagen =(1997:323) =om =statlig =förmögenhetsskatt =skall =han =eller hon =læmna =en =sjælvdeklaration =och =ange =alla =tillgèngar =och skulder i sjælvdeklarationen. Fribeloppet uppgèr ær fèn och med 2001 =1 000 =000 =kronor =för =fysiska =personer =eller, =i =fall =dè sambeskattning =skall =ske =med =make =eller =sambo, =1 500 000 kronor. =Üven =ett =barn =vars =skattepliktiga =förmögenhet =vid beskattningsèrets =utgèng =uppgèr =till =mer =æn =1 000 =000 =kronor skall læmna en egen sjælvdeklaration.

Punkt 5PRWVYDUDUNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPODODJHQ

Den =som =ær =begrænsat =skattskyldig =skall =læmna =sjælvdeklaration nær =de =skattepliktiga =intækterna =uppgèr =till =minst =100 =kronor. Vem =som =ær =begrænsat =skattskyldig =framgèr =av =3 =kap. =17 = LQNRPVWVNDWWHODJHQ

Punkt 6PRWVYDUDUNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPODODJHQ

Faststællande =av =underlaget =för =statlig =fastighetsskatt, avkastningsskatt =pè =pensionsmedel =och =særskild =löneskatt =pè

'V

pensionskostnader ingèr i den èrliga taxeringen (1 kap. 1 första stycket 4²6 taxeringslagen [1990:324]) .

3= = =Bestæmmelsen =innebær =att =nær =den =skattskyldiges

skattepliktiga =förmögenheten, =tillsammans =med =de =personers förmögenheter som han i förekommande fall skall sambeskattas med enligt 21 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, överstiger =1 500 000 kronor =eller =om =det =endast =ær hemmavarande =barn =han =skall =sambeskattas =med, =1 000 =000 kronor =ær =han =ocksè =skyldig =att =i =deklarationen =redovisa =sina förmögenhetstillgèngar =och =skulder. =Ür =det =ett =hemmavarande underèrigt barn han skall sambeskattas med skall han i sin egen deklaration =redovisa =barnets =tillgèngar =och =skulder =om =barnet inte skall læmna en egen sjælvdeklaration (jfr 2 4 och 3 kap. 2 den nya lagen samt 21 andra stycket andra meningen lagen om statlig =förmögenhetsskatt). =Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. =4 = tredje stycket den gamla lagen.

4 Paragrafen innehèller bestæmmelser om nær dödsbon skall

læmna sjælvdeklaration. Med dödsbo avses enbart sèdant dödsbo som =ær =obegrænsat =skattskyldigt =i =Sverige. =Detta =framgèr =av 4 kap. =3 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) =och =6 = =lagen (1997:323) =om =statlig =förmögenhetsskatt. =I =de =fall =dödsboet =ær begrænsat skattskyldigt tillæmpas de bestæmmelser som gæller för utlændska bolag.

Punkt 1PRWVYDUDUNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPODODJHQ

Bestæmmelsen =innebær =att =ett =dödsbo =endast =behöver =læmna sjælvdeklaration =om =boet =har =haft =annan =inkomst =æn =sèdan inkomst =i =inkomstslaget =kapital =för =vilka =kontrolluppgift =skall læmnas enligt 8 eller 9 kap. och om intækten uppgèr till sammanlagt =minst =100 =kr. =Üven =rænta =för =vilken =kontrolluppgift =inte læmnas, =medför =deklarationsskyldighet =nær =den =har =uppgètt =till minst 100 kronor (jfr 2 punkt 3).

(QOLJW punkt =2 VNDOO G|GVERQ OlPQD HQ VMlOYGHNODUDWLRQ QlU dess =skattepliktiga =förmögenhet =vid =beskattningsèrets =utgèng överstiger =fribeloppet =enligt =19 = =lagen =(1997:323) =om =statlig

 'Vförmögenhet. Motsvarande bestæmmelse finns i 2 kap. 8 första stycket 5 den gamla lagen.

Punkt 3KDUVLQPRWVYDULJKHWLNDSI|UVWDVW\FNHWGHQ

gamla lagen. Ett dödsbo kan vara skyldigt att betala statlig fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè =pensionsmedel =och =særskild löneskatt =pè =pensionskostnader. =Faststællande =av =underlaget =för dessa =skatter =ingèr =i =den =èrliga =taxeringen =(1 =kap. =1 = =första stycket 4²6 taxeringslagen [1990:324]) .

5 I paragrafen regleras vad som gæller för det èr dè ett dödsfall

intræffar. Liksom vid taxeringen skall de bestæmmelser tillæmpas som skulle ha gællt för den döde. Det innebær bland annat att det ær =bestæmmelserna =om =deklarationsskyldighet =i =2 = =som =skall tillæmpas =för =dödsèret. =Bestæmmelsen =har =sin =motsvarighet =i =2 kap. 7 den gamla lagen.

6

Paragrafen reglerar undantagen frèn

deklarationsskyldigheten. =Motsvarande =bestæmmelser =finns =i =2 kap. 6 första stycket den gamla lagen.

(QOLJW punkt =1 =EHK|YHU GHQ VRP XQGHU EHVNDWWQLQJVnUHW LQWH har =haft =inkomst =av =aktiv =næringsverksamhet =inte =læmna sjælvdeklaration. =Definitionen =av =aktiv =næringsverksamhet framgèr av 2 kap. 23 inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av næringsverksamhet hær i landet i vilken den skattskyldige har arbetat =i =inte =ovæsentlig =omfattning =utgör =aktiv næringsverksamhet. =Den =som =i =sin =næringsverksamhet =inte uppfyller aktivitetskravet bedriver passiv næringsverksamhet (2 lagen =[1990:659] =om =særskild =löneskatt =pè =vissa förværvsinkomster). =Om =verksamheten =ær =aktiv =eller =passiv =har betydelse för om den skattskyldige skall betala egenavgifter eller særskild löneskatt.

$Y punkt =2 =I|OMHU DWW GHQ VRP lU IRONSHQVLRQlU LQWH lU deklarationsskyldig =om =inkomsterna =i =inkomstslaget =tjænst endast =bestèr =av =folkpension =och =pensionstillskott =eller =allmæn tillæggspension =som =inte =ær =större =æn =pensionstillskottet. =Detta

'V

under =förutsættning =att =pensionæren =inte =heller =har =inkomst =av aktiv næringsverksamhet.

Deklarationspliktsgrænsen bestæms av tjænsteinkomstens höjd L I|UKnOODQGH WLOO SULVEDVEHORSSHW punkt =3 =$Y NDS inkomstskattelagen =framgèr =att =med =prisbasbelopp =avses prisbasbeloppet =enligt =lagen =om =allmæn =försækring =för =èret =före taxeringsèret.

%HVWlPPHOVHQ i =andra =stycket RP DWW EDUQSHQVLRQ LQWH VNDOO ræknas =som =folkpension =infördes =1976 =i =förtydligande =syfte (prop. =1976/77:45, =se =æven =prop. =1999/2000:138). =Den =har =sin motsvarighet i 2 kap. 6 andra stycket den gamla lagen.

8QGDQWDJHQ IUnQ GHNODUDWLRQVVN\OGLJKHWHQ JlOOHU HQOLJW tredje

stycket lYHQI|UG|GVER

7 = =I =sex =punkter =ræknas =de =skattskyldiga =upp =för =vilka =en

obligatorisk =deklarationsskyldighet =finns. =Deklarationsskyldigheten =anknyter næra =till =bestæmmelserna =om =skattskyldighet i 6 kap. =inkomstskattelagen =(1999:1229) =samt =6 =och =8 = =lagen (1997:323) =om =statlig =förmögenhetsskatt. =Det =ær =naturligt eftersom =skattskyldighet =ær =en =primær =förutsættning =för deklarationsskyldighet.

Punkt =1 RPIDWWDU GH MXULGLVND SHUVRQHU VRP lU

deklarationsskyldiga oavsett om de har haft nègon inkomst eller inte. =Det =innebær =att =deklarationsskyldighet =föreligger =æven =om avdragsgilla =kostnader =överstiger =skattepliktiga =intækter, =likasè om =nègon =verksamhet =inte =har =utövats =under =beskattningsèret. Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. =8 = =första =stycket =1 =den =gamla lagen.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ær ovillkorligt deklarationsskyldiga. =En =stiftelse, =fond =eller =inrættning =som =har =till huvudsakligt =ændamèl =att =tillgodose =viss =familjs, =vissa =familjers eller =bestæmda =personers =ekonomiska =intressen =ær =ocksè ovillkorligt =deklarationsskyldigt. =I =lagtexten =anvænds =termen familjestiftelse. =Termen =fèr =sin =definition =genom =en =hænvisning till =8 = =tredje =stycket =lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt.

 'VPunkt =2 UHJOHUDU GHNODUDWLRQVVN\OGLJKHWHQ I|U LGHHOOD

föreningar. =Det =statliga =grundavdraget =för =ideell =förening =som avses =i =63 =kap. =11 = =inkomstskattelagen =ær =15 =000 =kronor. Deklarationspliktsgrænsen =har =bestæmts =till =samma =belopp. Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. =8 = =första =stycket =2 =den =gamla lagen.

Punkt 3PRWVYDUDUNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPODODJHQ

Texten har genomgètt en redaktionell ændring med anledning av att =förværvskællebegreppet =för =juridiska =personer =har =ændrats =i samband =med =skattereformen =1990 =och =begreppet =utmönstrats genom =införande =av =inkomstskattelagen =èr =1999. =Efter skattereformen =beskattas =juridiska =personer, =förutom =dödsbon, bara =för =inkomst =av =næringsverksamhet =och =alla =inkomster hænförs =till en næringsverksamhet. =Svenska =handelsbolag =ær =inte ett =eget =skattesubjekt. =I =stællet =beskattas =bolagsmænnen =för bolagets =inkomst. =Deklarationsskyldigheten =intræder =sè =snart intækterna under beskattningsèret har uppgètt till minst 100 kr.

Den ovillkorliga deklarationsskyldigheten för sparbanker och ömsesidiga =skadeförsækringsföretag =ersætts =av =en =deklarationsskyldighet vid en intækt pè minst 100 kronor under beskattningsèret. =Deklarationsskyldigheten =för =sparbanker =och =ömsesidiga skadeförsækringsföretag faller alltsè under denna punkt.

Punkt 4UHJOHUDUMXULGLVNDSHUVRQHUVVNDWWVN\OGLJKHWSnJUXQG

av =förmögenhet. =Vilka =juridiska =personer =som =ær =skattskyldiga till =statlig =förmögenhetsskatt =framgèr =av =6 =och =8 = =lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. För att utröna om en juridisk person ær skyldig att læmna en sjælvdeklaration över förmögenhet =mèste =först =faststællas =om =den =juridiska =personen =ær skattskyldig enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt och dærefter om værdet av den skattepliktiga förmögenheten =överstiger =fribeloppet. =Bestæmmelsen =motsvaras av 2 kap. 8 första stycket 5 den gamla lagen.

Punkt 5PRWVYDUDUNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPODODJHQ

En =juridisk =person =kan =vara =skyldig =att =betala =statlig fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè =pensionsmedel =och =særskild löneskatt =pè =pensionskostnader. =Faststællande =av =underlaget =för

'V

dessa =skatter =ingèr =i =den =èrliga =taxeringen =(1 =kap. =1 = =första stycket 4²6 taxeringslagen [1990:324]).

Punkt 6lUKlPWDGIUnQNDSI|UVWDVW\FNHWGHQJDPOD

lagen. =Mot =bakgrund =av =att =værdepappersfond =utgör =ett =særskilt skattesubjekt =vid =inkomsttaxeringen, =trots =att =den =inte =ær =en sjælvstændig juridisk person i civilrættslig mening, har införts en bestæmmelse =om =att =sjælvdeklaration =skall =læmnas =för =fonderna (se prop. 1974:181 s. 39 och 46).

8 Vid bedömningen av deklarationsskyldighet som ær beroende

av =att =inkomsten =eller =förmögenheten =uppgètt =till =visst =belopp skall =hænsyn =inte =tas =till =sèdan =inkomst =och =förmögenhet =som enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller lagen (1997:323) om statlig =förmögenhetsskatt =inte =ær =skattepliktig. =Detta =har betydelse bl.a. för de stiftelser som begær att bli undantagna frèn skattskyldighet =för =viss =inkomst =eller =förmögenhet. =Den inkomsten =och =förmögenheten =skall =i =stællet =redovisas =i =en særskild uppgift enligt 5 kap. 1 .

Vissa =juridiska =personer =ær =alltid =deklarationsskyldiga oberoende av om de har haft nègon intækt eller inte (se 7 1 och 6). =Deklarationsskyldighet =föreligger =æven =om =de =inte =har bedrivit =nègon =verksamhet =under =beskattningsèret. =För =dem saknar bestæmmelsen betydelse.

Enligt =sista =meningen =skall =hænsyn dock =tas =till =inkomst =och förmögenhet =som =enligt =skatteavtal =helt =eller =delvis =skall undantas frèn beskattning hær i landet. Bestæmmelsen tillkom sè sent =som =1990 =i =förtydligande =syfte. =En =inkomst =eller förmögenhet =som =inte =skall =beskattas =hær =pè =grund =av =ett skatteavtal =skall =sèledes =ræknas =med =vid =bedömningen =av deklarationsskyldigheten (se prop. 1990/91:5 s. 115²116).

Paragrafen har sin motsvarighet i 2 kap. 4 andra stycket och 8 andra stycket den gamla lagen.

 'V3 kap. Sjælvdeklarationens innehèll

1 Hær finns generella bestæmmelser om vad en sjælvdeklaration

skall innehèlla.

(QOLJW punkt =1 =VNDOO VMlOYGHNODUDWLRQHQ LQQHKnOOD Q|GYlQGLJD identifikationsuppgifter. =Vilka =dessa =ær =bör =kunna =anges =i verkstællighetsföreskrifter. Hærigenom blir det lættare att anpassa vilka uppgifter som skall læmnas efter behovet av uppgifter. Det ær önskvært bl.a. med hænsyn till den tekniska utvecklingen som i framtiden kan medföra att deklarationerna i större utstræckning kommer =att =læmnas =pè =elektronisk =væg. =Motsvarande bestæmmelse i 2 kap. 10 1 den gamla lagen ær mer detaljerad.

(QOLJW punkt =2 =VNDOO L VMlOYGHNODUDWLRQHQ UHGRYLVDV DOOD skattepliktiga =intækter =och =kostnader =som =ær =hænförliga =till =ett inkomstslag. =Terminologin =ær =anpassad =till =inkomstskattelagen (1999:1229).

Bestæmmelsen =ær =generellt =utformad =och =nègon =særreglering för =speciella =situationer =ær =i =princip =inte =nödvændig. =De særregleringar som finns i den gamla lagen èterfinns dærför inte i den nya lagen. Enligt till exempel 2 kap. 17 första stycket den gamla =lagen =skall =en =skattskyldig =som =avyttrat =fast =eller =lös egendom =eller betalat =eller =överlètit =lèn =i =utlændsk valuta =læmna de =uppgifter =som =behövs =för =att =berækna =kapitalvinsten =och enligt 2 kap. 23 första stycket den gamla lagen skall den som i sin balansrækning redovisar pensionsutfæstelser i sjælvdeklarationen redovisa vad som avser sèdana pensionsutfæstelser =för =vilkas =tryggande =avdragsrætt =föreligger vid taxeringen. I den nya lagen ær dessa særregleringar borttagna. Det följer av punkt 2 att sèdana uppgifter skall læmnas.

Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 10 2 den gamla lagen. (QOLJWpunkt 3 VNDOOlYHQGHDYGUDJVJLOODXWJLIWHUVRPLQWHNDQ hænföras =till =nègot =inkomstslag, =dvs. =de =allmænna =avdragen redovisas i sjælvdeklarationen.

Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 10 3 den gamla lagen. ,punkt 4VRPLQQHKnOOHUEHVWlPPHOVHURPYLONDWLOOJnQJDURFK skulder =som =skall =redovisas =har =redaktionella =ændringar =gjorts =i

'V

förtydligande =syfte =i =förhèllande =till =den =gamla =lagen. Motsvarande bestæmmelse finns i 2 kap. 10 4 den gamla lagen.

Punkt 5 UHJOHUDUVN\OGLJKHWHQDWWLVMlOYGHNODUDWLRQHQOlPQDGH

uppgifter som behövs för att kunna berækna pensionsgrundande inkomst, fastighetsskatt, avkastningsskatt, særskilda löneskatter, expansionsfondsskatt, =egenavgifter =och =allmæn =löneavgift. Bestæmmelsen =som =har =sin =motsvarighet =i =2 =kap. =10 = =andra stycket den gamla lagen har utvidgats till att avse uppgifter för berækning av fler skatter och avgifter æn tidigare.

, VLVWD SXQNWHQ punkt =6 DQJHV DWW GHQ GHNODUDWLRQVVN\OGLJH mèste redovisa alla de uppgifter som skattemyndigheten behöver för =att =fatta =riktiga =beslut =enligt =den =materiella skattelagstiftningen. =För =att =en =riktig =taxering =skall =kunna =ske och =ett =dærefter =korrekt =beskattningsbeslut =skall =kunna =fattas, mèste skattemyndigheten fè kænnedom om alla förhèllanden som ær av betydelse för taxeringen.

Uppgiftsskyldigheten =ær =ytterst =beroende =av =den =materiella skattelagstiftningen. =Den =skattskyldige =mèste =kunna =styrka kostnader som han drar av, för att det objektivt sett skall kunna faststællas =att =han =har =rætt =till =avdrag =för =kostnaderna. =Likasè mèste han upplysa om intækter som han anser vara skattefria men dær =det =finns =utrymme =för =olika =uppfattningar =i =frègan. Uppgiftsskyldigheten enligt punkt 6 kan ha avgörande betydelse nær det gæller att bedöma om den skattskyldige har læmnat sèdan oriktig uppgift som kan medföra eftertaxering enligt 4 kap. och skattetillægg =enligt =5 =kap. =taxeringslagen =(1990:324). Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 3 den gamla lagen.

I 2 kap. 16 andra stycket den gamla lagen finns en skyldighet för =delægare =i =handelsbolag =att =læmna =de =uppgifter =som =behövs för =att =berækna =den =justerade =anskaffningsutgiften (ingèngsværdet) för andelen i bolaget. Den uppgiften behövs vid den =löpande =taxeringen =för =att =göra =ræntefördelning =enligt =33 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I 2 kap. 19 fjærde stycket den gamla lagen finns dessutom en skyldighet att læmna uppgift om =fördelningsunderlag =för =ræntefördelning. =Skyldigheten =att læmna sèdana uppgifter ær inte længre særskilt reglerad utan följer

 'Vav att den skattskyldige enligt punkt 6 skall læmna alla uppgifter som =skattemyndigheten =behöver =för =att =fatta =riktiga =taxerings- och =beskattningsbeslut =samt =beslut =om =pensionsgrundande inkomst.

2 = =I =paragrafen =regleras =nær =förældrar =skall =deklarera =barnens

förmögenhet. =Ett =barn =vars =skattepliktiga =förmögenhet överstiger =fribeloppet =ær =sjælvt =deklarationsskyldigt =för förmögenheten enligt 2 kap. 2 4. Skall barnet inte læmna egen sjælvdeklaration, =skall =barnets =tillgèngar =och =skulder =ræknas =in =i förældrarnas =skattepliktiga =förmögenheter =(se =21 =lagen [1997:323] =om =statlig =förmögenhetsskatt). =Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 10 tredje stycket den gamla lagen.

3 Den som har fètt en förtryckt blankett ær skyldig att göra de

ændringar =och =de =tillægg =som =behövs =för =att =uppgifterna =i deklarationen =skall =bli =korrekta. =Den =som =underlèter =att korrigera =felaktigheter =kan =pèföras =skattetillægg =enligt =5 =kap. taxeringslagen =(1990:324) =och =om =det =görs =uppsètligen =eller =av grov =oaktsamhet =dömas =för =brott =enligt =skattebrottslagen (1971:69). =Motsvarande =bestæmmelse =finns =i =2 =kap. =12 =den gamla lagen.

4 = =Har =kostnadsersættning =utgetts =för =vilken =skatteavdrag inte

behöver =göras =enligt =bestæmmelserna =i =8 =kap. =19 =och =20 = skattebetalningslagen (1997:483) skall værdet av ersættningen inte anges =i =kontrolluppgiften. =Det =skall =dær =endast =anges =att =sèdan ersættning =har =utgetts. =En =sè =kallad =tyst =kvittning =sker =i deklarationen sè att ersættning som motsvarar schablonbeloppet och =dæremot =svarande =avdrag =inte =behöver =redovisas. Redovisningen =avses =bli =kontrollerad =genom =revisioner =hos arbetsgivaren =i =stællet =för =genom =kontroll =av =arbetstagarens deklaration (prop. 1990/91:5 s. 96²97).

Om =avdrag =görs =för =ökade =levnadskostnader =skall =dock kostnadsersættningen =redovisas. =Det =kan =bli =aktuellt =om =den

'V

faktiska =kostnadsökningen =varit =högre =æn =erhèllen kostnadsersættning.

Bestæmmelsen har sin motsvarighet i 2 kap. 14 första stycket den gamla lagen.

 $Y första =stycket IUDPJnU DWW GHQ VRP KDU LQNRPVWHU L

inkomstslaget =næringsverksamhet =skall =för =varje =verksamhet læmna =de =uppgifter =som behövs =för =den =egna =taxeringen. =Detta gæller =oavsett =om =verksamheten =bedrivs =som =enskild næringsverksamhet =eller =genom =en =juridisk =person. =I =de =fall makar tillsammans deltar i verksamheten ær det tillræckligt att en av =makarna =læmnar =uppgifterna, =se =9 = =första =stycket. =Om verksamheten =bedrivs =genom =ett =svenskt =handelsbolag =framgèr det av 18 och av 5 kap. 2 att det ær handelsbolaget som skall læmna uppgifterna till ledning för delægarnas taxeringar. Det som gæller =för =svenska =handelsbolag =gæller =æven =för =europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

9LOND XSSJLIWHU VRP VNDOO OlPQDV VNDOO HQOLJW andra =stycket föreskrivas =av =regeringen =eller =den =myndighet =regeringen bestæmmer. =Bestæmmelsen =har =sin =motsvarighet =i =2 =kap. =19 = första stycket den gamla lagen. Dær regleras mer detaljerat vilka uppgifter =det =ær =frèga =om. =Nègon =ændring =i =sak =ær =inte =avsedd utan =regeringen =har =för =avsikt =att =i =förordning =föreskriva motsvarande uppgiftsskyldighet som finns i dag. Uppgiftsskyldigheten =infördes =i =samband =med =skattereformen för att ge skattemyndigheterna underlag för urval av företag som bör bli föremèl för en djupare granskning (se prop. 1990/91:5).

I 2 kap. 20 andra och tredje styckena samt 2 kap. 22 andra stycket =den =gamla =lagen =finns =særskilda =bestæmmelser =om =vilka uppgifter ett utlændskt skadeförsækringsföretag, ett privatbostadsföretag som skall schablonbeskattas för innehav av fastighet =och =ett =svenskt =skadeförsækringsföretag =skall =læmna. Med =den =nya =lydelsen =behövs =inte =sèdana =særregleringar =i =lagen utan =det =kan =regleras =av =regeringen =eller =den =myndighet =som regeringen bestæmmer.

 'V , första =stycket I|UHVNULYV HQ VN\OGLJKHW DWW JH LQ

èrsredovisningen =för =vissa =företag. =Skyldigheten =att =læmna èrsredovisning =ersætter =inte =skyldigheten =att =læmna =uppgifter enligt =5 = =utan =ær =avsedd =att =komplettera =den uppgiftsskyldigheten.

,punkt 1nOlJJVVW|UUHI|UHWDJDWWJHLQVLQnUVUHGRYLVQLQJVRP komplettering till uppgifterna som skall læmnas enligt 5 . Denna skyldighet ær ny.

,punkt 2 nOlJJVI|UHWDJVRPRPIDWWDVDYODJHQRP èrsredovisning i kreditinstitut och værdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om èrsredovisning i försækringsföretag att ge in sin èrsredovisning. En sèdan skyldighet infördes frèn och med 1997 èrs taxering (se 2 kap. 20 första stycket den gamla lagen). De uppgifter =som =skall =læmnas =enligt =2 =kap. =19 = =den =gamla =lagen ansègs =inte =vara =tillræckliga =för =beskattningsændamèl =(se =prop. 1996/97:19 s. 80²82). Skyldigheten ersatte uppgiftsskyldigheten enligt næmnda bestæmmelse.

För =att =fè =in =samma =minimum =av =uppgifter =frèn =alla næringsverksamheter =bör =samtliga =som =redovisar =en næringsverksamhet =læmna =samma =uppgifter. =Uppgifterna =som skall =læmnas =enligt =5 = =finns =i =de =flesta =fall =tillgængliga =i èrsredovisningen =men =ær =inte =lika =lættètkomliga =som =om =de læmnas =i =særskild =ordning. =Ýrsredovisningen =ær =ett komplement till de andra uppgifterna.

, andra =stycket UHJOHUDV NRQWUROOHQ DY XWGHOQLQJVVSlUUHQ L 17 kap. =21 =inkomstskattelagen =(1999:1229). =De =juridiska personer som omfattas av utdelningsspærren skall læmna uppgift om beslut om utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst. =Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. =19 = =tredje =stycket =den gamla =lagen. =Bestæmmelsen =har =utvidgats =till =att =avse =æven styrelsens förslag till disponering av vinsten. Enligt förarbetena (prop. =1995/96:104 =s. =59) =var =avsikten =att =uppgiftsskyldigheten skulle omfatta styrelsens förslag i de fall nègot beslut ænnu inte hade fattats. Detta framgèr nu direkt av lagtexten.

'V

7 I bestæmmelsen föreskrivs att alla dotterföretag som bedriver

næringsverksamhet =skall =redovisa =identifikationsuppgifter =för moderföretaget =och, =i =förekommande =fall, =koncernens moderföretag. =Vidare =skall =dotterföretaget =redovisa =sitt andelsinnehav =i =moderföretaget =samt =andelens =röstværde. Uppgifterna skall avse förhèllandena vid utgèngen av det senast avslutade beskattningsèret. Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 16 fjærde =stycket =den =gamla =lagen. =Den =ændringen =har =gjorts =att bestæmmelsen =har =blivit =generellt =utformad =till =att =avse =alla dotterföretag =och =inte =endast =dotterföretag =enligt =vissa =angivna lagar.

8 = =Lagen =(1990:663) =om =ersættningsfonder =upphævdes =den =1

januari 2000. De materiella bestæmmelserna om ersættningsfonder =har =i =stællet =tagits =in =i =31 =kap. inkomstskattelagen (1999:1229). De administrativa bestæmmelserna =om =vilka =uppgifter =den =som =har =en ersættningsfond =skall læmna =i =sin =sjælvdeklaration =har =förts =över WLOOGHQQDSDUDJUDI'HXSSJLIWHUVRPVNDOOOlPQDVlUHQOLJWförsta

stycket =IRQGHQV lQGDPnO VWRUOHN RFK LDQVSUnNWDJDQGH VDPW

èterfört avdrag för avsættning till fonden.

(QOLJWandra stycketVNDOOI\VLVNDSHUVRQHUlYHQOlPQDXSSJLIW om =hur =stor =del =av =det =èterförda =avdraget =som =skall =èterföras =i inkomstslaget næringsverksamhet.

Motsvarande =bestæmmelser =fanns =i =12 = =lagen =om ersættningsfonder.

9 Uppgifter som skall læmnas om en næringsverksamhet enligt

5 skall bara behöva læmnas frèn ett hèll (se prop. 1990/91:5 s. 86). =I =det =fall =makar =deltar =gemensamt =i =verksamheten =ær =det dærför =tillræckligt =att =uppgifter læmnas =av =en =av makarna. =Detta gæller oavsett om det ær en verksamhet med en företagsledande och =en =medhjælpande =make =eller =om =det =ær =en =gemensamt bedriven verksamhet.

 'VDe =uppgifter =som =behövs =för =att =inkomsten =av næringsverksamheten =skall =kunna =fördelas =mellan =makarna =skall GRFNHQOLJWandra stycket UHGRYLVDVDYEnGDPDNDUQD

Paragrafen =motsvarar =2 =kap. =19 = =femte =stycket =den =gamla lagen.

10 Den som skall redovisa merværdesskatt i sjælvdeklarationen

skall læmna de uppgifter som skattemyndigheten behöver för att besluta =om =merværdesskatten. =Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. 16 tredje stycket den gamla lagen.

11 Om avdrag begærs för skuldrænta och kontrolluppgift inte

har =læmnats =om =rænta =och =skuld =skall =den =skattskyldige =læmna uppgift =om =skuldbeloppet =och =identifikationsuppgifter =för lèngivaren. Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 15 den gamla lagen. Den =fick =sitt =nuvarande =innehèll =den =1 =januari =1993 =(se =prop. 1992/93:86).

12 = =Enligt =3 kap. =1 = =2 skall det i =sjælvdeklarationen redovisas

alla =de =uppgifter =om =intækter, =kostnader, =intækts- =och kostnadsposter =som =ær =hænförliga =till =ett =inkomstslag. =Det innebær bland annat en skyldighet att redovisa alla de uppgifter som behövs för att en kapitalvinst skall kunna beræknas. Av den generella =bestæmmelsen =framgèr =inte =att =uppgift =ocksè =behövs om de villkor som kan vara förenade med överlètelsen och som kan pèverka storleken av kapitalvinsten. I paragrafen har dærför tagits in en særskild bestæmmelse om att uppgift skall læmnas om kapitalvinsten =ær =beroende =av =nègon =hændelse =i =framtiden. Bestæmmelsen har sin motsvarighet i 2 kap. 17 första stycket sista meningen den gamla lagen.

13 = =De =nuvarande =bestæmmelserna =om =uppskovsavdrag =vid

bostadsbyte =infördes =den =1 =januari =1994. =Samtidigt =infördes bestæmmelser =om =en =èrlig =uppgiftsskyldighet =för =den =som =æger en =ersættningsbostad =(prop. =1993/94:45). =Dessa =ersattes =den =1

'V

juli =1994 =med =de =nuvarande =bestæmmelserna =om uppgiftsskyldighet (prop. 1993/94:152 s. 45).

De =uppgifter =som =skall =læmnas =ær =de =som =behövs =för =att ersættningsbostaden skall kunna identifieras. I frèga om villor ær det =tillræckligt =med =fastighetens =beteckning. =Nær =det =gæller privatbostadsrætter =erfordras =det =att =identifikationsuppgifter æven =læmnas =om =privatbostadsföretaget =för =att =en =sæker identifiering skall kunna göras. Uppgifter skall læmnas det èr dè uppskovsavdraget =begærs. =Anskaffas =ersættningsbostaden =inte förræn =èret =dærpè, =skall =uppgift =om =ersættningsbostaden =læmnas först det senare èret.

Paragrafen =motsvarar =2 =kap. =17 = =andra =stycket =den =gamla lagen.

14 = =Om =uppskovsavdrag =vid =bostadsbyte =har =gjorts =och

æganderætten =till =ersættningsbostaden =övergèr =till =annan =genom arv, =testamente, =bodelning =eller =gèva =flyttas =uppskovet =över =till den =nye =ægaren. =För =att =uppskovet =skall =föras =över, =skall överlètaren =i =sin =sjælvdeklaration =læmna =uppgift =om =den =nye ægaren och de uppgifter som behövs för att ersættningsbostaden skall kunna identifieras, dvs. desamma som skall læmnas enligt 13 . =Uppgift =skall =ocksè =læmnas =om =hur =uppskovsavdraget =skall pèverka =anskaffningsutgiften =vid =en =eventuell =försæljning =av ersættningsbostaden.

Paragrafen =motsvarar =2 =kap. =17 = =tredje =stycket =den =gamla lagen.

15 = =Det =nuvarande =materiella =innehèllet =i =bestæmmelserna =om

uppskov =med =beskattningen =vid =andelsbyten =infördes =den =1 januari =1999. =Samtidigt =infördes =bestæmmelserna =om =vilka uppgifter =som =skall =læmnas =i =sjælvdeklarationen =(prop. 1998/99:15 s. 258).

De =uppgifter =som =skall =læmnas =ær =de =som =behövs =för =att skattemyndigheten =skall =kunna =ta =stællning =till =om förutsættningar =finns =för =uppskov. =Nær =uppskov =har =beviljats skall den som fètt uppskovet eller den som trætt i dennes stælle

 'Vèrligen =læmna =sèdana =uppgifter =som =behövs =för =att skattemyndigheten skall kunna ta stællning till om uppskovet kan bestè eller om uppskovsbeloppet skall èterföras till beskattning.

Paragrafen =motsvarar =2 =kap. =17 = =fjærde =stycket =den =gamla lagen.

16 I samband med den nuvarande regleringen av uppskov med

beskattningen vid andelsbyten infördes ocksè bestæmmelser om vilka =uppgifter =som =skall =læmnas =om =æganderætten =till =en =andel övergèr =genom =arv, =testamente, =bodelning =eller =gèva. =I =det =hær fallet =ær =det =förværvaren =som =skall =læmna =uppgifterna =i =sin deklaration. =Det =ær =uppgift =om =antalet =förværvade =andelar, uppskovsbeloppet =för =varje =andel =samt =identifikationsuppgifter för den förre ægaren.

Paragrafen =motsvarar =2 =kap. =17 = =femte =stycket =den =gamla lagen.

17 Skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter kan normalt inte

avtalas =bort =eller =faststællas =genom =avtal. =Tvè =undantag =finns dock.

Om utgivaren av en ersættning ær bosatt utomlands eller ær en utlændsk =juridisk =person =fèr =denne =træffa =ett =avtal =med mottagaren =av =ersættningen, =enligt =vilket =utgivaren =av ersættningen befrias frèn skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. =I =sèdana =fall =ètar =sig =mottagaren =av ersættningen att sjælv betala sociala avgifter i form av egenavgifter för =den =ersættning =han =fèr =frèn =utgivaren =av =ersættningen =(sè NDOODW VRFLDODYJLIWVDYWDO gYHUHQVNRPPHOVHQ VNDOO HQOLJW första

stycket UHGRYLVDV L VMlOYGHNODUDWLRQHQ 'HWWD I|U DWW NRUUHNWD

egenavgifter skall kunna debiteras (prop. 1986/87:16 s 35²38 och prop. 2000/01:8 s 102).

För ersættning som utges av privatpersoner finns enligt 2 kap. 7 andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) en möjlighet att træffa =ett =avtal =om =att =arbetsgivaravgifter =skall =betalas =pè =sèdan ersættning =under =10 =000 =kronor =som =arbetsgivaravgifter =annars inte skall betalas pè enligt 2 kap. 6 næmnda lag. Ett sèdant avtal

'V

medför =att =arbetsgivaravgifter =i =stællet =för =egenavgifter =skall EHWDODV Sn HUVlWWQLQJHQ I|U DUEHWHW (QOLJW andra =stycket VNDOO överenskommelsen =redovisas =i =sjælvdeklarationen. =Detta =för =att den =skall =kunna =beaktas =vid =avgiftsdebiteringen =(prop. 1999/2000:6 s. 69 f.).

Bestæmmelserna motsvarar 2 kap. 18 den gamla lagen.

%HVWlPPHOVHQLförsta stycketDQJHULSXQNWIRUPYDGVYHQVND

handelsbolag skall læmna uppgift om. Den motsvarar 2 kap. 25 första stycket den gamla lagen.

Svenska =handelsbolag =ær =numera =skattskyldiga =för =statlig fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè =pensionsmedel =och =særskild löneskatt pè pensionskostnader och skall læmna sjælvdeklaration om underlag för nègon sèdan skatt skall faststællas (se 2 kap. 7 5). Uppgifterna enligt 5 och övriga uppgifter som skall læmnas till =ledning =för =delægarnas =taxeringar =læmnas =dærför =læmpligen =i sjælvdeklarationen =nær =sèdan =skall =læmnas. =I =andra =fall =skall =de læmnas som særskilda uppgifter (se 5 kap. 2 ).

(QOLJW punkt =1 =VNDOO KDQGHOVERODJHW L VWlOOHW I|U GHOlJDUQD sjælva, =læmna =de =uppgifter =om =verksamheten =som =skall =læmnas enligt =5 =. =Nær =uppgiftsskyldigheten =infördes =ansègs =det tillræckligt att uppgifterna om verksamheten læmnas frèn ett hèll (prop. 1990/91:5 s. 86).

(QOLJW punkt =2 =VNDOO GH XSSJLIWHU OlPQDV VRP EHK|YV I|U DWW berækna =inkomst =frèn =handelsbolaget. =I =dag =hænförs =för =fysisk person =och =dödsbo =i =stort =sett =all =inkomst =frèn =handelsbolaget till =inkomstslaget =næringsverksamhet. =Undantag =görs =för kapitalvinst vid avyttring av fastighet eller bostadsrætt som inte ær lagertillgèng dè sèdan vinst beskattas i inkomstslaget kapital. Andra =inkomster =i =handelsbolaget =beskattas =i =inkomstslaget næringsverksamhet, bl.a. delægarens lön, sjukpenning, varuuttag, bostadsförmèn m.m.

I 2 kap. 25 andra stycket den gamla lagen ær föreskrivet vilka uppgifter handelsbolaget skall redovisa vid avyttring av fastighet eller =vid =upplètelse =eller =överlètelse =som =skall =jæmstællas =med avyttring =av =fastighet. =Denna =særreglering =ær =nu =borttagen =och

 'Vuppgiftsskyldigheten omfattas av den allmænna uppgiftsskyldigheten i punkt 2.

(QOLJW punkt =3 VNDOO YDUMH GHOlJDUHV DQGHO HOOHU ORWW L ERODJHW anges. Værdet av en delægares andel eller lott behöver inte længre anges.

(QOLJW andra =stycket VNDOO KDQGHOVERODJHW VlUVNLOW DQJH RP kapitalvinsten =ær =beroende =av =nègon =hændelse =i =framtiden. Motsvarande bestæmmelse finns i 2 kap. 25 andra stycket sista meningen den gamla lagen.

19 = =Enligt =bestæmmelsen =skall =det =totala =beloppet =och =varje

delægares =andel =av =avdraget =frèn =arbetsgivaravgifterna =enligt =2 kap. =28 =och =29 = =socialavgiftslagen =(2000:980) =anges. =En arbetsgivare fèr vid berækning av arbetsgivaravgifter göra avdrag frèn avgifterna med fem procent av avgiftsunderlaget, dock med högst =3 =550 =kronor =varje =mènad. =För =att =skattemyndigheterna skall kunna stæmma av att ett handelsbolag inte sammantaget fèr avdrag frèn arbetsgivaravgifterna med mer æn 42 600 kronor skall de angivna uppgifterna læmnas (se prop. 1996/97:21).

20 = =De =særskilda =bestæmmelserna =om =uppgiftslæmnande =i

sjælvdeklarationen =för =fèmansföretag =o.d. =har =tillkommit =för =att underlætta =taxeringskontrollen =och =för =att =beskattningsreglerna för fèmansföretag skall kunna fungera tillfredsstællande (se prop. 1974:159 och prop. 1975/76:79). Bestæmmelsen finns kvar æven efter det att de flesta av de materiella sè kallade stoppreglerna har slopats. =Genom =lydelsen =omfattas =æven =företag =som =enligt =57 kap. =3 =inkomstskattelagen =(1999:1229) =skall =behandlas =som fèmansföretag. =Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. =16 = =första stycket den gamla lagen. Identifikationsuppgifter för nærstèende behöver =inte =læmnas =om =denne =inte =har =tagit =emot =ersættning frèn, træffat avtal med eller ingètt nègon annan rættshandling med företaget. =Begreppet =annan =rættshandling =har =ersatt =begreppet liknande förhèllande.

'V

21 De frèn och med 1977 èrs taxering införda særskilda reglerna

för =beskattning =av =fèmansföretag =och =deras =delægare kompletterades =samtidigt =med =en =utvidgad =skyldighet =för företagsledare =i =fèmansföretag =och =nærstèende =till =dessa =samt delægare i företaget att læmna information till VNDWWHP\QGLJKHWHUQDRPVLQDHNRQRPLVNDPHOODQKDYDQGHQPHG företaget (prop. 1975/76:79 s. 94²95). Efter skattereformen har den særskilda uppgiftsskyldigheten justerats sè att den æven gæller personer =i =samma =stællning =i =fèmanshandelsbolag, =eftersom begreppet =fèmansföretag =inte =længre =inkluderar =fèmanshandelsbolag, =och =i =företag =som =enligt =57 =kap. =3 inkomstskattelagen (1999:1229) skall behandlas som fèmansföretag =(prop. =1990/91:5 =och =prop. =1995/96:109). Begreppet fèmanshandelsbolag infördes genom inkomstskattelagen =och =avser =samma =bolag =som =tidigare benæmndes fèmansægda handelsbolag.

%HVWlPPHOVHUQDLförsta RFKandra styckenalUKlPWDGHIUnQ kap. =24 =första =stycket =den =gamla =lagen. =Üven =nærstèende =till delægare kommer att omfattas av bestæmmelserna. Uppgift skall bland =annat =læmnas =om =avtal =eller =nègon =annan =rættshandling mellan =den =uppgiftsskyldige =och =företaget. =Begreppet =annan rættshandling har ersatt begreppet annat förhèllande.

%HVWlPPHOVHQ L tredje =stycket PRWVYDUDU NDS DQGUD stycket den gamla lagen. De særskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst skall tillæmpas æven om företaget inte længre ær ett fèmansföretag eller ett sèdant företag som avses i 55 kap. =2 = =inkomstskattelagen. =Uppgiftsskyldighet =föreligger dærför =enligt =detta =stycke =i =fem =beskattningsèr =efter =det beskattningsèr =företaget har =upphört =att =vara =ett =fèmansföretag eller =ett =sèdant =företag =som =skall =behandlas =som =ett fèmansföretag (se prop. 1990/91:5 och prop. 1995/96:109).

22 = =Bestæmmelsen =innebær =att =fèmansföretag =skall =læmna =en

sèdan förteckning över penninglèn och sækerheter som avses i 12 kap. =9 = =aktiebolagslagen =(1975:1385). =Skyldigheten =infördes efter =förslag =i =prop. =1975/76:79. =Motivet =till =bestæmmelsens

 'Vinförande =var =att =det =ær =væsentligt =att =skattemyndigheterna =fèr kænnedom =om =de =transaktioner =som =förekommer =mellan fèmansföretag och dess ægare och denne nærstèende.

Vidare innebær bestæmmelsen att fèmansföretag skall læmna en förteckning över utbetald rörlig rænta pè vinstandelslèn till nègon som =har =intressegemenskap =med =företaget, =t.ex. =delægare =eller företagsledare =eller =deras =nærstèende. =Anledningen =till =att fèmansföretag skall redovisa sèdan rænta ær att ræntan i dessa fall inte ær avdragsgill.

Paragrafen =motsvarar =2 =kap. =22 = =första =stycket =tredje meningen den gamla lagen.

23 = =Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. =21 = =den =gamla =lagen. =En

anpassning =av =terminologin =har =gjorts =till =inkomstskattelagen 9LGDUHKDUpunkt 2DQSDVVDWVWLOO2(&'VGHILQLWLRQ av =royalty. =Den =finns =i =artikel =12 =punkt =2 =modellavtalet =för skatteavtal betræffande inkomst och förmögenhet.

24 = =De =europeiska =ekonomiska =intressegrupperingarna =skall

enligt artikel 40 i rèdets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli =1985 =om =europeiska =ekonomiska =intressegrupperingar (EEIG) beskattas pè samma sætt som svenska handelsbolag, dvs. medlemmarna skall beskattas. Nær det gæller uppgiftslæmnandet behandlas =de =dærför =pè =samma =sætt =som =handelsbolagen. Bestæmmelsen ær ny.

25 = =För =vissa =ekonomiska =föreningar =finns =det =en

avdragsbegrænsning =för insatsrænta. =Bestæmmelsen innehèller =en uppgiftsskyldighet =för =ekonomiska =föreningar =att =ange =vilken typ =av =förening =de =ær, =för =att =underlætta =skatteförvaltningens bedömning av avdragsrætten. Bestæmmelsen tillkom efter förslag i =prop. =1999/2000:88. =Motsvarande =bestæmmelse =finns =i =2 =kap. 25 a den gamla lagen.

'V

4 kap. Deklarationsförfarandet

1 Sjælvdeklarationen skall læmnas enligt ett faststællt formulær.

Det =innebær =endast =att =den =skall =vara =uppstælld =pè =ett =visst angivet sætt. Det innebær inte att den mèste læmnas i pappersform utan den kan, vilket framgèr av 4 , ocksè læmnas i form av ett elektroniskt dokument.

Motsvarande bestæmmelse finns i 2 kap. 2 den gamla lagen.

, första stycketDQJHVDWWVNDWWHP\QGLJKHWHQVNDOOVNLFNDXWHQ

förtryckt =blankett =för =allmæn =sjælvdeklaration =till =alla =som =kan antas =vara =skyldiga =att =læmna =en =sèdan =sjælvdeklaration. =Detta skall =göras =före =den =15 =april. =Detta =innebær =att =alla =fysiska personer =som =kan =antas =vara =deklarationsskyldiga =skall =fè =en förtryckt =blankett =med =kænda =uppgifter. =Üven =fysiska =personer som =bedriver =næringsverksamhet =skall =sèledes =fè =en =förtryckt blankett med för skattemyndigheten kænda uppgifterna. Det kan t.ex. röra sig om kapitalinkomster.

Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 11 andra stycket den gamla lagen. =En =förtryckt =blankett =för =förenklad =sjælvdeklaration grundad pè innehèllet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av skattemyndigheten kænda uppgifter sænds frèn och med 1995 èrs taxering =ut =till =samtliga =berörda =skattskyldiga =före =den =15 =april taxeringsèret (prop. 1992/93:86).

, andra =stycket EHP\QGLJDV UHJHULQJHQ HOOHU GHQ P\QGLJKHW regeringen =bestæmmer =att =besluta =vilka =uppgifter =som =skall förtryckas i den allmænna sjælvdeklarationen. I 2 kap. 11 andra stycket den gamla lagen ær det angivet vilka uppgifter som skall förtryckas. =Avsikten =ær =att =det =ær =samma =uppgifter =som =ær uppræknade =dær =som =skall =förtryckas =æven =pè =den =allmænna sjælvdeklarationen. Genom att överlèta regleringen till regeringen eller =den =myndighet =regeringen =bestæmmer =blir =det =enklare =att komplettera bestæmmelserna i takt med att kontrolluppgiftsskyldigheten =och =de =tekniska =förutsættningarna förændras.

 'V3 Sjælvdeklarationen skall vara egenhændigt underskriven av den

som =ær =skyldig =att =læmna =deklarationen =eller =av =den =som =ær behörig stællföretrædare. Vem som ær behörig företrædare framgèr av 19 kap. 1 .

Av 2 kap. 2 den gamla lagen framgèr att deklarationen skall avges =pè =heder =och =samvete. =Av =detta =följer =att =en =deklaration skall =vara =egenhændigt =undertecknad =och =ett =straffansvar =för osann försækran (se 15 kap. 10 brottsbalken). Kravet pè heder och =samvete =har =utmönstrats =eftersom =det =inte =har =nègon praktisk betydelse.

4 = =Efter =særskilt =medgivande =av =Riksskatteverket =eller =en

skattemyndighet =som =Riksskatteverket =bestæmmer, =kan =en sjælvdeklaration =læmnas =i =form =av =ett =elektroniskt =dokument. 'HWWDIUDPJnUDYförsta stycket.

, andra =stycket DQJHV YDG VRP lU HWW HOHNWURQLVNW GRNXPHQW Definitionen =av =ett =elektroniskt =dokument =hærstammar ursprungligen =frèn =Lagrèdets =förslag =till =utformning =av =12 =a = tullagen =(1987:1065), =ètergivet =i =prop. =1989/90:40 =om tullregisterlag =m.m.; =en =formulering =som =godtogs =av departementschefen och riksdagen. Den nuvarande formuleringen i 2 kap. 2 första och andra styckena i den gamla lagen =tillkom =efter =förslag =av =Lagrèdet, =ètergivet =i =prop. 1996/97:100. =Samma =lydelse =finns =æven =i =10 =kap. =26 = skattebetalningslagen (1997:483).

5 = =Paragrafen =anger =nær =sjælvdeklaration =skall =læmnas.

Deklarationstidpunkten =samordnas =för =alla =deklarationsskyldiga till den 2 maj. Detta gæller oavsett om det ær en allmæn eller en særskild sjælvdeklaration som skall læmnas. Endast personer som ær bosatta utomlands eller av annan anledning annat æn tillfælligt vistas utomlands, t.ex. pè grund av studier eller arbete, fèr læmna deklarationen =vid =ett =senare =tillfælle. =Möjligheten =att =inkomma senare med deklarationen =ges =i =dessa =fall =för =att =den =förtryckta blanketten =skall =hinna =komma =fram =och =för =att =den

'V

deklarationsskyldige =skall =ha =tid =pè =sig =att =kontrollera =och komplettera deklarationen.

Motsvarande bestæmmelser om deklarationstidpunkter finns i 2 kap. 28 den gamla lagen.

 , första =stycket DQJHV YDUW HQ VMlOYGHNODUDWLRQ VNDOO OlPQDV

Motsvarande reglering finns i 2 kap. 29 den gamla lagen.

, andra =stycket =DQJHV DWW HOHNWURQLVND GHNODUDWLRQHU InU WDV emot =av =Riksskatteverket =för =en =skattemyndighets =rækning. Detta =ær =en =följd =av =att =deklarationer =som =læmnas =som =ett elektroniskt =dokument =kommer =att =ges =in =till =en mottagningsfunktion hos Riksskatteverket. Bestæmmelsen ær ny.

5 kap. Særskilda uppgifter

1 För bland annat stiftelser, ideella föreningar och registrerade

trossamfund =finns =særskilda =bestæmmelser =om =befrielse =frèn skattskyldighet i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och i 6 tredje =stycket =lagen =(1997:323) =om =statlig =förmögenhetsskatt. För =att =kunna =kontrollera =skattskyldigheten =behöver skattemyndigheten =vissa =uppgifter. =Dessa =særskilda =uppgifter skall =læmnas =pè =samma =sætt =som =gæller =för =sjælvdeklarationer. Paragrafen =har =sin =motsvarighet =i =2 =kap. =26 = =den =gamla =lagen. Vilka =stiftelser =och =föreningar =som =skall =læmna =særskilda uppgifter ræknas inte længre upp i bestæmmelsen utan det gæller alla =stiftelser =och =föreningar =som =omfattas =av =bestæmmelserna om =befrielse =frèn =skattskyldighet. =Nègon =ændring =av =vilka uppgifter som skall læmnas har inte skett.

2 = =Svenska =handelsbolag =ær =numera =skattskyldiga =för =statlig

fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè =pensionsmedel =och =særskild löneskatt pè pensionskostnader och skall læmna sjælvdeklaration om underlag för nègon sèdan skatt skall faststællas. Uppgifterna enligt =3 =kap. =5 = =och =övriga =uppgifter =som =skall =læmnas =till ledning =för =delægarnas =taxeringar =læmnas =dærför =i =första =hand =i

 'Vsjælvdeklarationen =nær =sèdan =skall =læmnas. =I =andra =fall =skall =de læmnas som særskilda uppgifter. Uppgifterna som skall læmnas ær desamma som anges i 3 kap. 18 och 19 .

Paragrafen har sin motsvarighet i 2 kap. 25 den gamla lagen. Det =som =gæller =för =handelsbolagen =gæller =æven =de =europeiska ekonomiska =intressegrupperingarna. =De =skall =enligt =artikel =40 =i rèdets =förordning =(EEG) =nr =2137/85 =av =den =25 =juli =1985 =om europeiska =ekonomiska =intressegrupperingar =(EEIG) =beskattas pè =samma =sætt =som =svenska =handelsbolag, =dvs. =medlemmarna skall =beskattas. =Nær =det =gæller =uppgiftslæmnandet =behandlas =de dærför =pè =samma =sætt =som =handelsbolagen. =I =denna =del =ær bestæmmelsen ny.

3 Bestæmmelser om sjöinkomstavdrag och skattereduktion för

sjöinkomst =finns =i =64 =kap. =2 = =respektive =65 =kap. =11 = inkomstskattelagen (1999:1229). Avdraget och skattereduktionen ær beroende av vilket fartomrède ett fartyg gèr i. I punkt 4 av anvisningarna till 49 kommunalskattelagen fanns bestæmmelser =om =att =en =redare =skall =læmna =vissa =uppgifter =till Riksskatteverket för bestæmmande av vilket fartomrède fartyget gèr i. Bestæmmelserna om uppgiftsskyldigheten har inte tagits in i =inkomstskattelagen =utan =förs =nu =in =i =den =nya =lagen. =I =sak =ær uppgifterna som skall læmnas desamma.

4 I paragrafen anges nær de særskilda uppgifterna skall læmnas.

(QOLJW första =stycket =VNDOO VWLIWHOVHU I|UHQLQJDU UHJLVWUHUDGH trossamfund, =svenska =handelsbolag =och =europeiska =ekonomiska intressegrupperingar læmna sèdana særskilda uppgifter som skall læmnas =enligt =1 =eller =2 = =pè =samma =sætt =som =gæller =för sjælvdeklarationer. =Det =innebær =t.ex. =att =de =skall =læmnas =senast den 2 maj och att de efter medgivande frèn Riksskatteverket kan læmnas =i =form =av =ett =elektroniskt =dokument. =Motsvarande bestæmmelser finns för handelsbolag i 2 kap. 25 tredje stycket den gamla lagen och för stiftelser i 2 kap. 26 fjærde stycket den lagen.

'V

(QOLJW andra =stycket =VNDOO UHGDUH OlPQD GH XSSJLIWHU VRP behövs =för =bestæmmande =av =vilket =fartomrède =ett =fartyg =gèr =i senast den 1 oktober èret före beskattningsèret. Dessa uppgifter ligger till grund för Riksskatteverkets beslut om fartomrèden för det =kommande =beskattningsèret. =Om =förhèllanden =som =har betydelse för klassificeringen ændras skall redaren snarast anmæla detta =till =Riksskatteverket. =Verket =fattar =dè =ett =nytt =beslut =om klassificeringen. =Motsvarande =bestæmmelser =fanns =tidigare =i punkt =4 =av =anvisningarna =till =49 = =kommunalskattelagen (1928:370).

6 kap. Kontrolluppgift om intækt i inkomstslaget tjænst

1 I bestæmmelsen anges att det skall læmnas kontrolluppgift om

alla =inkomster =som =utges =pè =grund =av =tjænst =och =som =skall =tas upp =som =intækt =i =inkomstslaget =tjænst. =Vad =som =skall =tas =upp =i tjænst anges i 11 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det gæller bl.a. =löner, =arvoden, =kostnadsersættningar, =pensioner, =förmèner, sjukpenning =och =förældrapenning. =I =den =gamla =lagen =var bestæmmelserna =om =vad =som =kontrolluppgift =skall =læmnas =om utspridda i flera paragrafer, se 3 kap. 4, 6, 13, 14, 17 och 19 den =gamla =lagen. =Avsikten =ær =nu =inte =att =utvidga kontrolluppgiftsskyldigheten. =Om =det =i =framtiden =tillkommer nya =typer =av =ersættningar =eller =förmèner =kommer =dessa automatiskt =att =omfattas =av =kontrolluppgiftsskyldigheten =utan att nègon lagændring ær nödvændig.

2 I paragrafen anges för vem och av vem kontrolluppgift om

intækt =i =inkomstslaget =tjænst =skall =læmnas. =Kontrolluppgift =skall læmnas =för =fysiska =personer =och =dödsbon. =Det =ær =den =som =har betalat =ut =beloppet =eller =gett =ut =förmènen =som =skall =læmna kontrolluppgift. =I =regel =ær =det =arbetsgivaren =eller uppdragsgivaren nær det ær frèga om lön, arvoden och förmèner. Nær =det =gæller =sociala =förmèner =ær =det =den =myndighet =som =har beslutat om förmènen som skall læmna kontrolluppgiften. I frèga

 'Vom pensioner och livræntor ær det försækringsföretaget e.d. som skall læmna kontrolluppgiften. I de fall utbetalningen sker genom förmedling =av =nègon =annan, =t.ex. =dè =löner =betalas =ut =genom =en banks försorg, ær det den som har læmnat förmedlingsuppdraget som skall læmna kontrolluppgiften.

Bestæmmelser om för vem kontrolluppgift skall læmnas finns i 3 kap. 4 andra stycket, 13 andra stycket, 14 tredje stycket och 19 andra stycket den gamla lagen.

Bestæmmelser om vem som skall læmna kontrolluppgift finns i 3 kap. 4 första stycket, 13 första stycket, 14 första stycket och 19 första stycket den gamla lagen.

3 I bestæmmelsen regleras att kontrolluppgift som skall læmnas

för =skattepliktig =intækt =i =inkomstslaget =tjænst =i =form =av =rabatt, bonus =eller =annan =förmèn =som =utges =pè =grund =av =kundtrohet eller =liknande =skall =læmnas =av =den =som =slutligt =har =stètt =för =de utgifter som ligger till grund för förmènen om denne ær annan æn den =som =ær =skattskyldig =för =förmènen. =Bestæmmelsen =infördes efter förslag i prop. 1996/97:19 och motsvarar 3 kap. 4 första stycket andra meningen gamla lagen.

4 = =Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. =4 = =första =stycket =sista

meningen =den =gamla =lagen. =Angèende =innehèllet =i sak, =se =prop. 1997/98:133, bet. 1997/98:SkU26, rskr. 1997/98:264.

5 = =Paragrafen =innehèller =bestæmmelser =om =undantag =frèn

kontrolluppgiftsskyldigheten. Den omfattar bestæmmelserna i 3 kap. 5 punkterna 1-2a samt 3 kap. 4 fjærde stycket den gamla lagen.

(QOLJW punkt =1 =EHK|YHU NRQWUROOXSSJLIW XQGHU YLVVD förutsættningar =inte =læmnas =för =utgiven =ersættning =eller =förmèn för =tillfælligt =arbetet. =Om =ersættningen =har =ett =lægre =værde =æn 1 000 =kronor =behöver =kontrolluppgift =inte =læmnas. =Om skatteavdrag =har =gjorts =skall =alltid =kontrolluppgift =læmnas. Beloppsgrænsen =gæller =sèvæl =fysiska =personer =och =dödsbon =som inte =bedriver =næringsverksamhet =som =den =som =bedriver =sèdan

'V

verksamhet. =De =tidigare =skillnaderna =i =skyldigheten =mellan =den som bedriver næringsverksamhet och andra ær sèledes borttagen.

Genom =införandet =av =en =generell =beloppsgræns =om =1 =000 kronor för samtliga skattepliktiga belopp som ær att hænföra till tjænst =har =beloppsgrænsen =för =pension, =livrænta =m.m. =höjts =frèn 200 kronor till 1 000 kronor (jfr 3 kap. 14 tredje stycket den gamla lagen).

Punkt =2 RPIDWWDU NDS  IMlUGH VW\ FNHW GHQ JDPOD ODJHQ

Undantaget =avses =omfatta =samtliga =ersættningar =och =förmèner som =skall =beskattas =som =intækt =av =tjænst =och =som =enligt =3 =kap. 20 skall redovisas i deklaration.

Punkt 3RPIDWWDUNDSSXQNWDGHQJDPODODJHQ'HQ

som har redovisat skatteavdrag i en förenklad skattedeklaration undantas =frèn =skyldigheten =att =læmna =kontrolluppgift =om ersættningarna. Uppgiftsskyldigheten fullgörs i stællet genom den förenklade skattedeklarationen (se prop. 2000/01:7).

 I första =stycket DQJHV YLOND XSSJLIWHU VRP VNDOO UHGRYLVDV L

kontrolluppgiften. =Hær =anges =endast =det =som =ær =specifikt =för kontrolluppgifter =om =intækter =i =inkomstslaget =tjænst. =Vissa generella uppgifter som alltid skall redovisas i kontrolluppgiften framgèr av 14 kap. 9 .

(QOLJWpunkt 1 lUGHWYlUGHWDYGHQHUVlWWQLQJHOOHUGHQI|UPnQ som =har =getts =ut =som =skall =redovisas. =I =vissa =fall =behövs =mer detaljerade bestæmmelser om vilka uppgifter som skall redovisas. I =de =flesta =fall =kan =regeringen =göra =detta =genom =sè =kallade verkstællighetsföreskrifter =meddelade =genom =en =förordning. =De bestæmmelser =om =vilka =uppgifter =som =skall =redovisas =nær =det gæller bilförmèn som finns i 3 kap. 7 fjærde stycket den gamla lagen kommer dærför att tas in i en förordning.

Om ersættningen endast avser en del av èret skall detta anges HQOLJWpunkt 2.

,HQNRQWUROOXSSJLIWRPVM|LQNRPVWVNDOOHQOLJWpunkt 3 DQJHV antalet dagar som tjænstgöringen omfattat samt pè vilket fartyg och =i =vilket =fartomrède =tjænstgöringen =har =ægt =rum. Kontrolluppgiftsskyldigheten =infördes =efter =förslag =i =prop.

 'V1995/96:227. =Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. =10 = =den =gamla lagen.

Om =værdet =av =en =bil-, =kost- =eller =bostadsförmèn =har =jæmkats enligt 9 kap. 2 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) VNDOOGHWDQJHVLNRQWUROOXSSJLIWHQHQOLJWpunkt 4. %HVWlPPHOVHQ motsvarar 3 kap. 7 andra stycket den gamla lagen.

2P NRQWUROOXSSJLIWHQ DYVHU SHQVLRQ VNDOO GHW HQOLJW punkt =5 anges =om =ersættningen =utgèr =pè =grund =av =en tjænstepensionsförsækring. =Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. =14 = WUHGMHVW\FNHWWUHGMHPHQLQJHQGHQJDPODODJHQ

Om =ett =engèngsbelopp =har =getts =ut =för =en =personskada =skall HQOLJWpunkt 6 GHWDQJHVRPVnGDQHUVlWWQLQJKDUJHWWVXWWLGLJDUH pè grund av samma skada. För varje sèdant belopp gæller enligt 11 =kap. =38 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) =att =endast =60 procent =av =beloppet =skall =tas =upp =till =beskattning. =För =samma skada =fèr =dock =den =del =som =inte =tas =upp =inte =överstiga =15 prisbasbelopp. Uppgifterna behövs för kontroll av att rætt belopp tas upp som intækt. Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 14 fjærde VW\FNHWGHQJDPODODJHQ

(QOLJWpunkt 7VNDOOGHWLNRQWUROOXSSJLIWHQDQJHVWLGLJDUHRFK nuvarande =ægare, =pè =vilket =sætt =æganderætten =övergètt =samt =vem som förfogar över försækringen. Kontrolluppgiftsskyldigheten ær till =för =att =kontrollera =att =försækringen =inte =anvænds =för =icke avdragsgilla =gèvor =eller =understöd. =Uppgiftsskyldigheten infördes =efter =förslag =i =prop. =1959:122. =Det =nuvarande =sakliga innehèllet =fick =bestæmmelserna =efter =förslag =i =prop. =1973:120. Samtidigt =slopades =avdragsrætten =för =makes =pensionsförsækring och försækringstagaren blev i vissa fall skattskyldig för utfallande belopp =æven =efter =en =överlètelse =av =försækringen. =Bestæmmelsen motsvarar =3 =kap. =16 = =första =stycket =den =gamla =lagen. =De materiella =bestæmmelserna =för =pensionsförsækringar =har =numera ændrats =sè =att =insættande =av =andra =förmènstagare =æn =den försækrade =ær =omöjligt =och =överlètelse =av =försækringen =har begrænsats =till =ett =fètal =særskilt =angivna =fall =(se =58 =kap. =6 =och 17 inkomstskattelagen (1999:1229).

'V

$Y andra =stycket =IUDPJnU DWW PHG XWEHWDODW EHORSS OLNVWlOOV lYHQ DQGUD EHORSS , punkt =1 DYVHV EHKnOOQLQJ Sn pensionssparkonto =i =vissa =fall. =Det =ær =i =de =fall =avskattning =av pensionssparkonto sker enligt 58 kap. 33 inkomstskattelagen. Motsvarande kontrolluppgiftsskyldighet finns i 3 kap. 14 andra VW\FNHW GHQ JDPOD ODJHQ , punkt =2 DYVHV NDSLWDO KlQI|UOLJW WLOO pensionsförsækring som blir skattepliktigt med anledning av att det överförs eller överlèts pè sèdant sætt som anges i 58 kap. 19 inkomstskattelagen (1999:1229). Bestæmmelsen motsvarar 3 kap.  WUHGMH VW\FNHW IMlUGH PHQLQJHQ GHQJDPOD ODJHQ ,punkt =3 avses =t.ex. =ændring =av =en =pensionsförsækring =i =strid =med bestæmmelserna =i =58 =kap. =17 = =inkomstskattelagen. =Hær =avses ocksè =en =sèdan =ændring =av =ett =försækringsavtal =för =en pensionsförsækring =eller =insættande =av =ny =förmènstagare =som enligt =2 =kap. =12 = =lagen =(1999:1230) =om =ikrafttrædande =av inkomstskattelagen =(1999:1229) =medför =att =den =mot försækringen svarande premiereserven och övriga tillgodohavanden vid tidpunkten för ændringen anses som belopp som =pè =grund =av =försækringen =utbetalats =under =det beskattningsèr =dè =ændringen =sker =(jfr =3 =kap. =17 = =den =gamla lagen).

7 Bestæmmelsen om att det i kontrolluppgiften skall anges om

den =uppgiftsskyldige =skall =betala =arbetsgivaravgifter =pè ersættningarna =och =förmènerna =motsvarar =3 =kap. =9 = =första stycket den gamla lagen.

8 = =Bestæmmelsen =reglerar =hur =kostnadsersættningar =som =en

arbetsgivare =eller en =uppdragsgivare =utbetalt =som =ersættning =för kostnader i tjænsten skall redovisas i kontrolluppgiften.

Værdet =av =kostnadsersættningen =behöver =endast =anges =om utbetalaren =enligt =bestæmmelserna =i =8 =kap. =19 =eller =20 = skattebetalningslagen (1997:483) ær skyldig att göra skatteavdrag frèn =ersættningen. =I =övriga =fall =ær =det =tillræckligt =att =det =i kontrolluppgiften anges att ersættning utgetts och vad den avser. Genom =hænvisningen =i =12 =kap. =2 = =till =6 kap. =1 =gæller

 'Vbegrænsningen æven betræffande sèdana kostnadsersættningar som utbetalats =till =personer =som =ær =begrænsat =skattskyldiga. =Jæmför bl.a. 6 1 och 2 lagen (1991:586) om særskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Bestæmmelsen =motsvarar =delvis =3 =kap. =5 = =3 =och =3 =kap. =9 andra och tredje styckena den gamla lagen.

9 = =Paragrafen =anger =hur =inkomster =som =getts =ut =i =annat =æn

pengar =skall =værderas. =Bestæmmelserna =motsvarar =3 =kap. =7 = första stycket den gamla lagen.

Av =værderingsreglerna =i =61 =kap. =inkomstskattelagen (1999:1229) framgèr nær förmènsværdet skall sættas ned pè grund av =att =den =skattskyldige =har =betalt =ersættning =för =förmènen. Bestæmmelsen i 3 kap. 6 andra stycket den gamla lagen om att förmènsværdet skall sættas ned med betald ersættning har dærför tagits bort.

7 =kap. =Kontrolluppgift =om =intækt =i =inkomstslaget næringsverksamhet

1 I paragrafen regleras skyldigheten att læmna kontrolluppgift

om ersættningar och förmèner till næringsidkare. Det ær endast i vissa =fall =som =kontrolluppgift =skall =læmnas. =Vilka =dessa =ær framgèr av 3 .

2 Hær finns angivet för vem kontrolluppgiften skall læmnas och

av vem.

Motsvarande =bestæmmelser =finns =i =3 =kap. =4 = =första =stycket första =meningen =och =andra =stycket, =13 = =första =och =andra styckena samt 20 den gamla lagen.

3= = =Paragrafen =innehèller =bestæmmelser =om =vad

NRQWUROOXSSJLIWHQ VNDOO LQQHKnOOD ,QQHE|UGHQ DY punkt =1 =lU DWW uppgift =skall =læmnas =om =ersættningar =och =förmèner =för =arbete som under kalenderèret överstigit 1 000 kronor, om de getts ut

'V

till =næringsidkare =och =skatteavdrag =enligt =5 =kap. skattebetalningslagen har gjorts. Det ær frèga om ersættningar till næringsidkare =som =saknar =F-skattsedel. =Det =gæller =ocksè ersættningar =till næringsidkare =som =har =F-skattsedel =med =villkor att =den =endast =fèr =èberopas =i =næringsverksamhet =men =som =inte skriftligen =har =èberopat =den. =Punkten =har =sin =motsvarighet =i =3 kap. 4 tredje stycket första ledet den gamla lagen.

Punkt =2 DYVHU 5LNVI|UVlNULQJVYHUNHWV RFK GH DOOPlQQD

försækringskassornas =skyldighet =att =læmna =kontrolluppgift =om sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbærarpenning.

Skyldigheten att læmna kontrolluppgift framgèr av 3 kap. 13 den gamla lagen. Enligt tredje stycket den paragrafen skall det i kontrolluppgiften =anges =om =den =utbetalda =ersættningen =avser anstællning eller annat förværvsarbete.

Punkt =3 DYVHU VnGDQW QlULQJVELGUDJ VRP DYVHV L NDS

inkomstskattelagen (1999:1229). Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 20 den gamla lagen.

4 = =Bestæmmelsen =reglerar =skyldigheten =för =bank =att =læmna

kontrolluppgift om utbetalning frèn skogskonto, skogskadekonto och upphovsmannakonto. Kontrolluppgiftsskyldigheten =för =utbetalningar =frèn =særskilt konto =enligt =skogskontolagen =(1954:142) =har =tidigare =varit reglerad =i =9 =a = =skogskontolagen. =Motsvarande =kontrolluppgiftsskyldighet =har =införts =för =utbetalningar =frèn =upphovsmannakonto. =Beskattningen =av =uttagen =frèn =kontona =ær numera reglerad i inkomstskattelagen (1999:1229).

8 kap. Kontrolluppgift om rænta, fordringsrætt och skuld

1 = =Bestæmmelsen =om =skyldighet =att =læmna =kontrolluppgift =om

rænta och fordringsrætt motsvarar inledningen till 3 kap. 22 den gamla =lagen. =Med =fordringsrætt =avses =fordran =i =sèvæl =svenska kronor =som =utlændsk =valuta. =Termerna =har =samma tillæmpningsomrède =som =i =inkomstskattelagen =(se =1 =kap. =5 =).

 'VBestæmmelsen ær dærför tillæmplig æven pè terminer, optioner och liknande avtal vars underliggande tillgèngar kan hænföras till en fordran =i =svenska =kronor =eller =utlændsk =valuta =eller =som =avser rænteindex eller index beroende av en utlændsk valuta (se 48 kap. 3 och 4 inkomstskattelagen [1999:1229]). Den omfattar ocksè sèdan =rænta =som =utgèr =enligt =lagen =(1999:158) =om investerarskydd =och =som =utbetalas =av =Insættningsgarantinæmnden.2 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska =personer =och

dödsbon. =Detta =innebær =en =inskrænkning =i =förhèllande =till =den gamla lagen. Enligt 3 kap. 22 andra stycket 1 den gamla lagen skall =kontrolluppgift =læmnas =för =den =som =tillgodoræknats =rænta eller =till =vilken =rænta =har =betalats =ut, =dvs. =för =bède =fysiska =och juridiska =personer. =Av =3 =kap. =23 = =1 =och =2 =den =gamla =lagen framgèr =dock =att =vissa =juridiska =personer =ær =undantagna =frèn kretsen för vilka kontrolluppgift skall læmnas.

Det =ær =den =som =tillgodoræknat =eller =betalt =ræntan =som =skall læmna kontrolluppgiften. Vilka som omfattas ær nærmare angivet L andra =stycket 'HW lU DOOD MXULGLVND SHUVRQHU I|UXWRP G|GVERQ och =alla =enskilda =næringsidkare =om =ræntan =utgör =omkostnad =i verksamheten. I 3 kap. 22 första stycket den gamla lagen ær det mer =detaljerat =angivet =vem =som =skall =læmna =kontrolluppgift. =I den gamla lagen har uppgiftsskyldigheten begrænsats till den som frèn allmænheten tar emot och förvaltar pengar med individuell ræntegottskrivning =(se =prop. =1984/85:180 =s. =132). =Den begrænsningen =ær =nu =borttagen =och =uppgiftsskyldigheten =gæller alla juridiska personer, utom dödsbon, och fysiska personer som ær næringsidkare. Det innebær bl.a. att rænta som tillgodoræknas i samband med affærsförhèllanden skall det læmnas kontrolluppgift om. =Den =enda =begrænsning =som =kommer =att =finnas =ær beloppsbegrænsningen i 4 .

3 Bestæmmelsen anger att i vissa fall skall kontrolluppgift om

en =fordringsrætt =læmnas =æven =om =nègon =rænta =inte =har tillgodoræknats =eller =betalts =ut. =Avsikten =ær =att =underlætta

'V

kontrollen av förmögenheten. I 3 kap. 22 andra stycket 2 den gamla =lagen =ær =uppgiftsskyldigheten =begrænsad =till =samtliga fordringar =som =ær =skattepliktiga =med =undantag =för =ældre premieobligationer (se prop. 1996/97:117). Begrænsningen ligger nu =i =stællet =i =att =endast =den =som =har =fordran =registrerad =skall læmna =kontrolluppgiften. =Det =ær =den =som =för =ett avstæmningsregister, =dvs. =centrala =værdepappersförvarare, værdepappersinstitut =och =andra =som =för =register =eller =har antecknat vem som ær innehavare av en fordringsrætt.

 +lU DQJHV XQGDQWDJHQ IUnQ XSSJLIWVVN\OGLJKHWHQ , punkt =1

görs undantag för fordran och rænta pè konto för vilket det inte finns =personnummer =och =som =har =öppnats =före =den =1 =januari 1985 =om =ræntan =understiger =100 =kronor =för =varje =innehavare. Undantaget =infördes =efter =förslag =i =prop. =1984/85:180. Bestæmmelsen finns i 3 kap. 23 3 den gamla lagen.

,punkt 2 ILQQVHQJHQHUHOOEHORSSVJUlQV2PUlQWDQSnDQGUD konton =æn =de =som =regleras =i =punkt =1 =understiger =100 =kronor behöver =nègon =kontrolluppgift =inte =læmnas. =Bestæmmelsen =har sin motsvarighet i 3 kap. 23 4 den gamla lagen.

,punkt 3 J|UVXQGDQWDJI|UVNRJVNRQWRQVNRJVVNDGHNRQWRQ upphovsmannakonton =och =pensionssparkonton. =Motsvarande undantag finns i 3 kap. 23 5 den gamla lagen.

 , första =stycket DQJHV YDG NRQWUROOXSSJLIWHQ VNDOO LQQHKnOOD

Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. =22 = =tredje =stycket =första meningen den gamla lagen.

Andra stycketUHJOHUDUYDGVRPVNDOOUHGRYLVDVQlUGHWLQWHJnU

att =utröna =vad =som =ær rænta =och =vad =som =ær =annan =utbetalning. Det motsvarar 3 kap. 22 sjætte stycket den gamla lagen.

,första stycket UHJOHUDVKXUNRQWUROOXSSJLIWVNDOOOlPQDVRP

det finns mer æn en kontoinnehavare till samma konto. Ræntan och =fordringsrætten =skall =fördelas =efter =hur =mycket =var =och =en æger =om =detta =ær =kænt =för =uppgiftslæmnaren. =I =annat =fall =skall ræntan och fordringsrætten fördelas lika mellan

 'Vkontoinnehavarna. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 22 femte stycket första meningen den gamla lagen.

,andra stycketUHJOHUDVI|UYHPNRQWUROOXSSJLIWVNDOOOlPQDVL de fall det finns fler æn fem kontoinnehavare. Om nègon ensam förfogar över kontot ær det tillræckligt att kontrolluppgift læmnas för =den =personen. =I =sèdant =fall =redovisas =den =totala =ræntan =och hela =behèllningen =i =en =kontrolluppgift. =Motsvarande bestæmmelse =finns =i =3 =kap. =57 = =andra =stycket =tredje =meningen den =gamla =lagen =(jfr =æven =3 =kap. =22 = =femte =stycket =sista meningen den gamla lagen).

7 = =Bestæmmelsen =reglerar =kontrolluppgiftsskyldigheten =om

rænta =och =skuld. =En =uppgiftsskyldighet =om =rænta =pè =skuld infördes =till =1994 =èrs =taxering =(se =prop. =1992/93:86). Skyldigheten att læmna kontrolluppgift om skuld infördes först till =1998 =èrs =taxering =(se =prop. =1996/97:117). =Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 25 a första stycket den gamla lagen.

8 = =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska =personer =och

dödsbon. =Detsamma =gæller =enligt =3 =kap. =25 =a = =andra =stycket första meningen den gamla lagen.

Kontrolluppgift skall læmnas av den som mottagit ræntan om GHQQHWLOOK|UGHQNUHWVVRPDQJHVLandra stycket.'HWlUMXULGLVND personer och enskilda næringsidkare. Kretsen uppgiftsskyldiga ær sèledes =densamma =som =för =fordringsrætter =och =rænta. =I förhèllande till den gamla lagen (3 kap. 25 a första stycket) har kretsen av uppgiftsskyldiga utvidgats. Frèn att huvudsakligen ha omfattat =dem =som =yrkesmæssigt =bedriver =utlèning =eller kreditgivning =omfattas =nu =alla =juridiska =personer, =utom =dödsbo och =alla =enskilda =næringsidkare =om =ræntan =utgör =inkomst =i verksamheten. =Kontrolluppgiften =kan =dærför =komma =att =avse affærsmæssiga =transaktioner, =som =dröjsmèlsræntor. =Den =enda begrænsning som finns ær en beloppsbegrænsning i 11 .

9 Bestæmmelsen anger att i vissa fall skall kontrolluppgift om

skuld =læmnas =æven =om =nègon =rænta =inte =har =mottagits. =En

'V

kontrolluppgiftsskyldighet för skulder underlættar kontrollen av förmögenheter. =Det =ær =enbart =de =som =yrkesmæssigt =bedriver utlènings- eller kreditverksamhet som skall læmna kontrolluppgift om skuld i de fall nègon rænta inte har mottagits. Genom =begrænsningen =av =kretsen =uppgiftsskyldiga =undviks =att kontrolluppgifter =skall =læmnas =i =de =fall =det =rör =sig =om affærstransaktioner, t.ex. om nègon ær försenad med betalningen av en faktura. Bestæmmelsen ær ny.

.RQWUROOXSSJLIWHQVNDOOHQOLJWförsta stycket LQQHKnOODXSSJLIW

om den rænta som mottagits under èret och hur stor skulden ær vid èrets utgèng. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 25 a andra stycket andra meningen den gamla lagen.

Andra stycket UHJOHUDUKXUI|UVNRWWVUlQWDVNDOOEHKDQGODV'HQ

motsvarar =3 =kap. =25 =a = =tredje =stycket =den =gamla =lagen. Bestæmmelsen infördes samtidigt som kontrolluppgiftsskyldigheten =om =rænta =pè =skulder =(se =prop. 1992/93:86).

11 Kontrolluppgift om rænta pè skuld skall endast læmnas om

ræntan =har =uppgètt =till =minst =100 =kronor. =Bestæmmelsen =ær =ny. För =att =inte =den =uppgiftslæmnande =och =skattemyndigheterna skall =belastas =med =kontrolluppgifter =om =smèbelopp, =t.ex. =om dröjsmèlsrænta =pè =endast =nègra =kronor =eller =ören =mèste =det finnas =en =begrænsning. =Beloppet =100 =kronor =motsvarar =den begrænsning som finns pè rænta pè fordringsrætter.

,första stycket UHJOHUDVKXUNRQWUROOXSSJLIWVNDOOOlPQDVRP

det finns mer æn en betalningsansvarig till samma skuld. Ræntan och =skulden =skall =fördelas =efter =hur =mycket =var =och =en =ær betalningsansvarig för om detta ær kænt för uppgiftslæmnaren. I annat =fall =skall =ræntan =och =skulden =fördelas =lika =mellan kontoinnehavarna. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 25 a femte stycket första meningen den gamla lagen.

,andra stycketUHJOHUDVI|UYHPNRQWUROOXSSJLIWVNDOOOlPQDVL de =fall =det =finns =fler =æn =fem =betalningsansvariga =för =skulden.

 'VBestæmmelsen infördes samtidigt som kontrolluppgiftsskyldigheten =för =rænta =pè =skuld =infördes =(se prop. 1992/93:86). I förarbetena angavs lèn till obligationskonsortier =som =exempel. =Det =ær =den =som =tecknat lènet =för =konsortiets =rækning =som =kontrolluppgift =skall =læmnas för. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 57 andra stycket femte meningen den gamla lagen.

13 Enligt bestæmmelsen skall ersættning vid èterbetalning av lèn

i =förtid =enligt =42 =kap. =7 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) (rænteskillnadsersættning) =samt =sèdan =ræntekompensation =som avses =i =42 =kap. =8 = =den =lagen =behandlas =som =rænta =i kontrolluppgiftshænseende.

Nègon utvidgning av den nuvarande uppgiftsskyldigheten för ræntekompensation =enligt =3 =kap. =22 = =tredje =stycket =sista meningen och 3 kap. 25 a fjærde stycket den gamla lagen ær inte avsedd. =Eftersom =vad =som =sægs =om =rænta =æven =skall =gælla =för ræntekompensation =blir =bl.a. =bestæmmelsen =i =5 = =andra =stycket tillæmplig om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av beloppet som utgör ræntekompensation. I det fallet skall sèledes det sammanlagda beloppet redovisas i kontrolluppgiften.

14 = =Bestæmmelserna =reglerar =kontrolluppgiftsskyldigheten =om

tomtrættsavgæld. =En =sèdan =skyldighet =infördes =till =1994 =èrs taxering (se prop. 1992/93:86). Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 26 a första och andra styckena den gamla lagen.

15 = =I =paragrafen =regleras =hur =kontrolluppgift =skall =læmnas =om

tomtrætten =innehas =gemensamt =av =flera =personer. =Den =betalda avgælden =skall =dè =fördelas =efter =var =och =ens =andel, =om =detta =ær kænt =för =uppgiftslæmnaren. =I =annat =fall =skall =avgælden =fördelas lika mellan tomtrættshavarna. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 26 a tredje stycket den gamla lagen.

'V

9 =kap. =Kontrolluppgift =om =avkastning =och =innehav =av delægarrætter

1 = =I =paragrafen =regleras =kontrolluppgiftsskyldigheten =om

utdelning =och =rænta =pè =samt =innehav =av =delægarrætter. Bestæmmelsen har anpassats till inkomstskattelagens (1999:1229) terminologi. Med delægarrætter avses inte endast aktier o.d. utan æven annat som bestæmmelserna om delægarrætter skall tillæmpas pè =enligt =48 =kap. =2 = =inkomstskattelagen. =Det =gæller vinstandelsbevis =som =avser =lèn =i =svenska =kronor, =konvertibla skuldebrev =i =svenska =kronor, =terminer =och =optioner =som =avser aktier =eller =aktieindex =och =andra =tillgèngar =med =liknande konstruktion =eller =verkningssætt. =Delægarrætter =kan =avse =bède svenska =och =utlændska =tillgèngar =om =det =inte =i =48 =kap. =2 = inkomstskattelagen =ær =særskilt =angivet =att =endast =svenska tillgèngar omfattas.

Kontrolluppgiftsskyldigheten =avser =bède =utdelning =och =rænta pè =tillgèngarna. =Detta =beror =pè =att =avkastningen =frèn =t.ex. konvertibla skuldebrev utgörs av rænta.

Motsvarande bestæmmelser om kontrolluppgiftsskyldighet om utdelning =och =innehav =av =værdepapper =och =fordringar =finns =i =3 kap. 27 den gamla lagen.

2 = =Kontrolluppgiftsskyldigheten =om =utdelning =och =rænta =har

begrænsats till att avse sèdana fysiska personer och dödsbon som för =egen del fèr =lyfta =utdelningen =eller =har =tillgodoförts =ræntan. Motsvarande bestæmmelse om utdelning finns i 3 kap. 27 andra stycket a den gamla lagen.

3 Kontrolluppgift om innehav skall liksom enligt 3 kap. 27

andra =stycket =b =den =gamla =lagen =læmnas =för =sèdana =fysiska personer =och =dödsbon =som =ær =antecknade =som =innehavare =av delægarrætterna vid kalenderèrets utgèng.

4 = =Paragrafen =reglerar =vem =som =skall =læmna =kontrolluppgift.

.RQWUROOXSSJLIWVVN\OGLJKHWHQ HQOLJW punkt =1 =RPIDWWDU DOOD

 'Vsvenska =aktiebolag, =sèvæl =avstæmningsbolag =som =sè =kallade kupongbolag, =svenska =ekonomiska =föreningar, =værdepappersfonder och utlændska juridiska personer.

I likhet med bestæmmelserna i 3 kap. 27 första stycket den gamla =lagen =ær =det =den =som =betalat =ut =utdelningen =som =ær uppgiftsskyldig. =För =avstæmningsbolag =m.m. =sèledes =det kontoförande institutet eller förvaltaren.

Skyldigheten att læmna særskild uppgift enligt 3 kap. 28 den gamla =lagen =har =slopats =och =ersatts =av =en =skyldighet =för utbetalaren att læmna kontrolluppgift pè utbetalat belopp. Av 15 kap. 5 följer att den som tar emot utdelningen, i egenskap av utdelningsberættigad =eller =i =egenskap =av =ombud =för =denne, =till den =uppgiftsskyldige =ær =skyldig =att =læmna =de =uppgifter =han behöver =för =att =kunna =fullgöra =sin =uppgiftsskyldighet =enligt denna bestæmmelse.

(QOLJW punkt =2 =VNDOO YlUGHSDSSHUVLQVWLWXW HOOHU DQGUD VRP förvarar delægarrætter i depè eller har dem registrerade pè konto læmna kontrolluppgift om inte sèdan kontrolluppgiftsskyldighet finns enligt punkt 1. Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 27 första stycket 4 och 5 den gamla lagen.

.RQWUROOXSSJLIWEHK|YHUHQOLJWförsta stycket LQWHOlPQDVRP

utdelning, rænta och innehav av tillgèngar pè pensionssparkonto. Undantaget infördes samtidigt som möjligheten till individuellt pensionssparande =infördes =(se =prop. =1992/93:187). =Undantaget följer =av =att =beskattningen =av =avkastning =och =tillgèngar =pè =ett pensionssparkonto =sker =i =særskild =ordning =enligt =lagen (1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 27 fjærde stycket den gamla lagen.

, IUnJD RP PDUNQDGVQRWHUDGH GHOlJDUUlWWHU VNDOO HQOLJW andra

stycket NRQWUROOXSSJLIW RP LQQHKDYHW OlPQDV lYHQ RP QnJRQ

utdelning =eller =rænta =inte =har =betalts =ut =eller =tillgodoræknats. Detta =för =att =berækning =av =den =skattepliktiga =förmögenheten skall kunna göras. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 27 tredje stycket sista meningen den gamla lagen.

'V

 , första =stycket =DQJHV YDG NRQWUROOXSSJLIWHQ VNDOO LQQHKnOOD

Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. =27 = =tredje =stycket =den =gamla lagen.

%HVWlPPHOVHQLandra stycket LQQHElUDWWNRQWUROOXSSJLIWVNDOO læmnas =om =förpliktelse =pè =grund =av =optionsavtal, =terminsavtal o.d. =Bestæmmelsen =infördes =efter =förslag =i =prop. =1996/97:117. Den motsvarar 3 kap. 27 sjætte stycket den gamla lagen.

7 I paragrafen regleras för vem kontrolluppgift skall læmnas i

de =fall =det =finns =fler =æn =fem =depèinnehavare. =Om =nègon =ensam förfogar över depèn ær det tillræckligt att kontrolluppgift læmnas för den personen. Bestæmmelsen ær ny (jfr dock 8 kap. 6 andra stycket och 12 andra stycket).

8 Værdet av utlændska delægarrætter skall anges om detta ær kænt

för den uppgiftsskyldige. Av 14 kap. 12 följer att om værdet av en =tillgèng =skall =redovisas =i =kontrolluppgift =skall værderingsreglerna i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt tillæmpas. Bestæmmelsen ær ny.

10 =kap. =Kontrolluppgift =om =avyttring =av =delægarrætter =och fordringsrætter

1 = =I =paragrafen =anges =att =kontrolluppgift =skall =læmnas =vid

avyttring av andelar i værdepappersfonder. En kontrolluppgiftsskyldighet om kapitalvinster och kapitalförluster infördes för allemansfonder till 1994 èrs taxering (se =prop. =1992/93:86). =Skyldigheten =utstræcktes =inför =1997 =èrs taxering till att omfatta æven andra værdepappersfonder (se prop. 1994/95:209). Bestæmmelser om kontrolluppgift om kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av andelar i værdepappersfonder finns i 3 kap. 32 a den gamla lagen.

2 = =Kontrolluppgift =skall, =liksom =hittills, =læmnas =för =fysiska

personer och dödsbon.

 'V3 Kontrolluppgift vid avyttring genom inlösen skall læmnas av

vissa =fondbolag. =Avgrænsningen =sker =genom =en =hænvisning =till RFKODJHQRPYlUGHSDSSHUVIRQGHUpunkterna

1 och 28WOlQGVNDIRQGI|UHWDJVNRQWUROOXSSJLIWVVN\OGLJKHWRFK

kontrolluppgiftsskyldighet om utlandsbaserade værdepappersfonder regleras i 12 kap. 3 och 4 .

9LGDUH DQJHV L andra =stycket =DWW RP DQGHOHQ lU förvaltarregistrerad =skall =förvaltaren =læmna =kontrolluppgiften. =I den =gamla =lagen =finns =en =bestæmmelse =om =att =nær =en =andel =ær förvaltarregistrerad =skall =förvaltaren =læmna =fondbolaget =de uppgifter =som =behövs =för =kontrolluppgiftslæmnandet. =Denna bestæmmelse =utgèr. =Reglerna =om =berækning =av =kapitalvinsten föreslès nu ændras sè att den sè kallade genomsnittsmetoden kan anvændas =för =det =begrænsade =antal =andelar =som =förvaltas =av =en förvaltare, =dvs. =ær =förvaltarregistrerade. =Detta =möjliggör =att förvaltaren =kan =læmna =kontrolluppgift =och =kapitalvinsten =eller kapitalförlusten vid avyttring av andelar som ær registrerade hos honom. Skyldigheten för förvaltaren att læmna kontrolluppgift ær en tillfællig reglering i avvaktan pè att den særskilde utredare som gör =en =översyn =av =lagstiftningen =om =værdepappersfonder =och andra företag för kollektiva investeringar i værdepapper och som bland =annat =har =till =uppgift =att =titta =pè =förvaltarens uppgiftsskyldighet har læmnat sitt förslag (dir. 1999:108).

4 I Sverige finns idag en værdepappersfond vars andelar handlas

med pè börsen. Vid avyttring av andelarna genom försæljning pè börsen =görs =ingen =inlösen =av =andelarna =hos =fondbolaget. Fondbolaget =fèr =heller =inte =tillgèng =till =uppgifterna =om anskaffningsutgiften =och =försæljningspriset =och =kan =dærför =inte göra =nègon =berækning =av =vinsten/-förlusten. =Det =ær =för nærvarande =endast =förvaltarregistrerade =fondandelar =som =ær tillètna. =Förvaltarna =har =tillgèng =till =behövliga =uppgifter =och =ær dærför =de =som =ær =bæst =læmpade =att =læmna =kontrolluppgift =om avyttringen. Se vidare avsnitt 13.5.

'V

 3DUDJUDIHQ UHJOHUDU NRQWUROOXSSJLIWHQV LQQHKnOO Första RFK

andra styckenaPRWVYDUDUNDSDDQGUDVW\FNHWGHQJDPOD

lagen.

Kontrolluppgiftens =innehèll =behandlas =i =prop. =1994/95:209, avsnitt 4.2. Uppgift om vilken slag av fond det ær frèga om och om =den =ær =marknadsnoterad =har =fræmst =betydelse =för kvittningsmöjligheterna. =Kvittningsmöjligheterna =har =utvidgats per den 1 juli 2000 (se prop. 1999/2000:150, avsnitt 8.3.3). Det finns =dock =fortfarande =vissa =skillnader =mellan =rænte- =och aktiefonder samt mellan marknadsnoterade och sèdana som inte ær det.

Tredje =stycket lU Q\WW $Y GHQ QXYDUDQGH O\GHOVHQ DY

bestæmmelsen framgèr inte hur den uppgiftsskyldige skall agera om =underlag =i =form =av =andelens =anskaffningsutgift =saknas. =För att =sækerstælla =att =kontrolluppgift =överhuvudtaget =læmnas =i =det fallet =har =intagits =en =kompletterande =bestæmmelse =om =att uppgiftslæmnaren =i =sèdant =fall =skall =læmna =kontrolluppgift =om nettoförsæljningslikviden =i =stællet =för =kapitalvinst/-förlust. Bestæmmelsen innebær ocksè att nègra sè kallade stickværden inte behöver faststællas nu nær kontrolluppgiftskyldigheten utvidgas. Avyttring =av =andelar =i =utlandsbaserade =værdepappersfonder genom försæljning pè börsen omfattas idag av kontrolluppgiftsskyldighet =som =gæller =för =andra =værdepapper =æn andelar i svenska værdepappersfonder (se 3 kap. 32 c den gamla lagen). =Motsvarande =kontrolluppgiftsskyldighet =föreslès =nu reglerad i 12 kap. 4 . Av denna framgèr inte vilka uppgifter som skall =læmnas =utan =det =följer =av =bestæmmelserna =hær =i =10 =kap. Eftersom det vid försæljning via en börs idag inte ær möjligt att læmna kontrolluppgift om kapitalvinst/-förlust blir bestæmmelsen =om =att =det =ær =ersættningen =vid =avyttringen =efter avdrag för utgifterna vid avyttringen tillæmplig.

6 = =Kontrolluppgift =om =kapitalvinster =och =kapitalförluster =pè

andelar =i =værdepappersfonder =som =utgör =tillgèngar =pè pensionssparkonto skall inte læmnas (se prop. 1992/93:187).

 'V7 = =Vid =avy=ttring =av =andra =delægarrætter =æn =andelar =i

værdepappersfonder =och =av =fordringsrætter =samt =vid =utfærdande av optioner skall kontrolluppgift læmnas.

Vad som avses med delægarrætter och fordringsrætter framgèr av =48 =kap. =2²4 = =inkomstskattelagen =(1999:1229). =Med delægarrætter =avses =inte =bara =aktier =utan =æven =teckningsrætter, delrætter, andelar i ekonomiska föreningar, vinstandelsbevis som avser =lèn =i =svenska =kronor, =konvertibla =skuldebrev =i =svenska kronor, =terminer =och =optioner =vars =underliggande =tillgèngar bestèr =av =aktier, =terminer =och =optioner =som =avser =aktieindex samt =andra =tillgèngar =med =liknande =konstruktion =eller verkningssætt. =Med =fordringsrætter =avses =fordringar =i =nègon valuta samt terminer, optioner och liknande tillgèngar som kan hænföras =till =fordran =i =nègon =valuta =eller =som =avser =rænteindex eller =index =beroende =av =nègon =valuta. =Üven =utlændska delægarrætter och fordringsrætter omfattas av bestæmmelsen.

Vad =som =avses =med =avyttring =framgèr =av =44 =kap. =3 =och =4 = inkomstskattelagen. =I =begreppet =avyttring =omfattas =alla =sætt =att slutföra =en =options- =eller =terminsaffær =men =inte =utfærdandet =av optioner. =Kontrolluppgiftsskyldigheten =för =utfærdandet =av RSWLRQHU lU GlUI|U VlUVNLOW UHJOHUDG L punkt =2. Kontrolluppgiftsskyldigheten om utfærdande och slutförande av options- =och =terminsaffærer =beslutades =efter =förslag =i =prop. 1997/98:134 att tillæmpas första gèngen vid 2000 èrs taxering.

Delægarrætter =och =fordringsrætter =som =omfattas =av investerarskyddet =eller =av =en =sèdan =försækring =som =ett værdepappersbolag =skall =ha =för =skadestèndsskyldighet =som bolaget =kan =komma =att =èdra =sig =vid =utförande =av =tjænster =i rörelsen (se 5 kap. 2 lagen [1991:981] om værdepappersrörelse) anses enligt 7 lagen (1999:199) om skatteregler för ersættning frèn =insættningsgaranti =och =investerarskydd =avyttrade =dè ersættning =har =faststællts. =Kontrolluppgiftsskyldigheten =infördes efter förslag i prop. 1998/99:48.

Motsvarande =kontrolluppgiftsskyldighet =finns =i =3 =kap. =32 =c och 32 d den gamla lagen.

'V

8 = =I =bestæmmelsen =anges =för =vem =och =av =vem =kontrolluppgift

VNDOOOlPQDVPunkt 1PRWVYDUDUNDSFI|UVWDVW\FNHWGHQ JDPODODJHQPunkt 2PRWVYDUDUNDSFDQGUDVW\FNHWGHQ gamla lagen.

Punkt =3 =VRP lUQ\ nOlJJHUNUHGLWPDUNQDGVI|UHWDJDWW OlPQD

kontrolluppgifter. Med ett kreditmarknadsföretag avses enligt 1 kap. =1 = =lagen =(1992:1610) =om =finansieringsverksamhet =ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fètt =tillstènd =enligt =den =lagen =att =driva =finansieringsverksamhet. Med =finansieringsverksamhet =avses =næringsverksamhet =som =har till =ændamèl =att =læmna =kredit, =stælla =garanti =för =kredit, =förmedla kredit till konsumenter eller medverka till finansiering genom att förværva fordringar eller upplèta lös egendom till nyttjande.

Punkt =4 =PRWVYDUDU NDS G I|UVWD VW\FNHW GHQ JDPOD

lagen.

(QOLJWSunkt 5 VRPlUQ\VNDOOGHQVRPEHWDODUXWHUVlWWQLQJL samband =med =avyttring =genom =inlösen =læmna =kontrolluppgift. Vid =inlösen =av =t.ex. =aktier =kan =det =vara =aktiebolaget =som =skall læmna kontrolluppgifter. Om aktien ær förvaltarregistrerad ær det förvaltaren som skall læmna kontrolluppgiften.

Punkt =6 =PRWVYDUDU NDS G I|UVWD VW\FNHW GHQ JDPOD

lagen.

Skyldigheten =att =læmna =kontrolluppgift =omfattar =æven utlændska =delægarrætter. =Den =særreglering =av =skyldigheten =att læmna =kontrolluppgift =om =utlændska =værdepapper =efter förelæggande =som =finns =i =3 =kap. =34 = =den =gamla =lagen =kommer sèledes att tas bort.

9 = =I =paragrafen =anges =vilka =uppgifter =som =skall =redovisas =i

kontrolluppgiften. =Det =ær =samma =uppgifter =som =skall =læmnas enligt 3 kap. 32 c tredje och fjærde styckena och 32 d andra stycket =den =gamla =lagen. =Vid =avyttring =av =en =option =genom förfall =skall =enligt =den =gamla =lagen =kontrolluppgift =læmnas =om ersættningen =vid =förværvet. =Den =bestæmmelsen =har =tagits =bort eftersom =instituten =har =uppgett =att =de =inte =har =tillgèng =till uppgiften. Vidare har skyldigheten att læmna kontrolluppgift vid

 'Vsè =kallad =nettning =vid =en =terminsaffær =begrænsats =till =att =avse bruttoersættningen vid förværvet.

10 = =Om =Insættningsgarantinæmnden =eller =en =försækringsgivare

som =betalat =ut =ersættning =frèn =en =försækring =för skadestèndsskyldighet som ett værdepappersbolag èdragit sig vid utförande av tjænster i rörelsen, inte kan ange hur stor del av det utbetalda =beloppet =som =utgör =ersættning =för =avyttrade delægarrætter eller fordringsrætter skall det sammanlagt utbetalda beloppet =redovisas =(se =prop. =1998/99:48). =Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 32 d tredje stycket den gamla lagen.

11 = =I =paragrafen =regleras =för =vem =kontrolluppgift =skall =læmnas

om =delægarrætter =eller =fordringsrætter =ægs =gemensamt =av =flera personer. =I =stællet =för =samtliga =delægare =fèr =kontrolluppgift læmnas =för =den =person =som =anges =pè =avrækningsnotan. Motsvarande =bestæmmelse =finns =i =3 =kap. =57 = =andra =stycket sjunde meningen den gamla lagen.

11 kap. ávriga skyldigheter att læmna kontrolluppgift

1 Enligt paragrafen skall sèdana privatbostadsföretag som avses

i =2 =kap. =17 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) =læmna kontrolluppgift om medlems eller delægares andel i föreningens eller =bolagets =förmögenhet. =Med =privatbostadsföretag =avses svenska =ekonomiska =föreningar =eller =svenska =aktiebolag =vars verksamhet =till =klart =övervægande =del =bestèr =i =att =èt =sina medlemmar =eller =delægare =tillhandahèlla =bostæder =i =byggnader som =föreningen =eller =bolaget =æger. =Med =sèdana =företag =avses ocksè =svenska =ekonomiska =föreningar =eller =svenska =aktiebolag vars verksamhet uteslutande eller sè gott som uteslutande bestèr i att èt sina medlemmar eller delægare tillhandahèlla garage eller nègon =annan =för =deras =personliga =rækning =avsedd =anordning =i byggnader som föreningen eller bolaget æger.

'V

Værdering =skall =göras =i =enlighet =med =bestæmmelserna =i =11 = lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Uppgiftsskyldigheten =gæller =endast =om =medlemmen =eller andelsægaren ær fysisk person eller dödsbo.

Motsvarande =bestæmmelse =finns =i =3 =kap. =44 = =tredje =stycket den gamla lagen. Enligt denna skall dock kontrolluppgift læmnas endast efter förelæggande.

2 Paragrafen reglerar skyldigheten för privatbostadsföretag (se

1 ) att læmna kontrolluppgift vid avyttring av privatbostadsrætt. Med =privatbostadsrætt =avses =enligt =2 =kap. =18 = inkomstskattelagen =(1999:1229) =en =aktie =eller =annan =andel =i =ett privatbostadsföretag =om =den =till =aktien =eller =andelen =knutna bostaden =ær =en =privatbostad. =Kontrolluppgiftsskyldigheten =om avyttring =infördes =den =1 =januari =1984 =för =att =tillæmpas =första gèngen =till =1985 =èrs =taxering =(se =prop. =1983/84:64 =s. =44 =f.). Bestæmmelserna =har =sina =motsvarigheter =i =3 =kap. =45 =och =46 = den gamla lagen.

$Y tredje =stycket I|OMHU YDG VRP VNDOO UHGRYLVDV L kontrolluppgiften. =Det =ær =bland =annat =den =ersættning sæljaren/överlètaren =fick =ge =nær =privatbostadsrætten =förværvades och hans andel av den inre reparationsfonden samt hans andel av privatbostadsföretagets förmögenhet.

I samband med att en evig kapitalvinstbeskattning infördes pè bostadsrætter bestæmdes att huvudsakligen sèdana uppgifter som finns =med =pè =det =obligatoriska =överlètelseavtalet =skall =læmnas =i kontrolluppgiften. =Kravet =pè =skriftlig =form =vid =överlètelse =av bostadsrætter =infördes =den =1 =juli =1982. =Uppgift =om sæljarens/överlètarens köpeskilling vid =förværvet behövde =dærför bara =læmnas =om =förværvet =skett =efter =den =dagen. =För =andelar =i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag som inte omfattades av samma =bestæmmelser =bestæmdes =att =för =förværv =som =skett =före utgèngen av 1983, dvs. före lagens ikrafttrædande, behövde inte heller uppgift om köpeskillingen læmnas.

För =att =reglerna =skall =vara =sè =enhetliga =som =möjligt =har =nu bestæmmelsen ændrats sè att det endast ær förværv efter utgèngen

 'Vav =1983 =som =medför =skyldighet =att =i =kontrolluppgiften =ange HUVlWWQLQJHQI|U|YHUOnWDUHQVI|UYlUYVHpunkt 4

En bostadsrætt som förværvats före 1974 anses enligt 46 kap. 12 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) =förværvad =den =1 =januari 1974. =Kapitaltillskott =som =gjorts =före =1974 =ær =dærför =inte DYGUDJVJLOODYLGEHUlNQLQJHQDYNDSLWDOYLQVWHQVHpunkt 7

Samma sè kallad stickdag, dvs. den 1 januari 1974, har anvænts nær det gæller innestèende medel pè en inre reparationsfond. Om förværvet gjorts före den 1 januari 1974 tas det inte nègon hænsyn till =om =det =vid =tidpunkten =för =förværvet =fanns =en =inre reparationsfond =vid =bestæmmandet =av =anskaffningsutgiften. Uppgift =om =inre =reparationsfond =eller =liknande =fond =behöver dærför enbart læmnas om förværvet skett efter næmnda tidpunkt VHpunkt 6

Om =bostadsrætten =förværvats =före =den =1 =januari =1974 =kan anskaffningsutgiften =bestæmmas =utifrèn =bostadsrættens =andel =av privatbostadsföretagets =behèllna =förmögenhet =næmnda =dag. Anskaffningsutgiften =anses =utgöra =150 =procent =av förmögenheten. =Uppgift =om =bostadsrættens =andel =av förmögenheten skall i dessa fall framgè av kontrolluppgiften (se

punkt 8

3= = =Bestæmmelsen =omfattar =sky=ldigheten =i =3 =kap. =4 = =tredje

stycket =sista =meningen =den =gamla =lagen =att =læmna kontrolluppgift om ersættning eller förmèn för upplètelse av en privatbostad eller en bostad som innehas med hyresrætt.

Ersættning eller förmèn som en arbetsgivare har gett ut till en anstælld =för =att =denne =upplètit =privatbostad =eller =bostad =som innehas med hyresrætt skall tas upp i inkomstslaget kapital (se 42 kap. 30 inkomstskattelagen [1999:1229]). Det gæller ersættning för =upplètelse =av =sèvæl =bostad =som =mark, =garage =o.d. =Om arbetsgivaren =har =betalat =ut =ersættning =för =hyra =av =annan egendom =æn =den =næmnda =skall =ersættningen =tas =upp =i inkomstslaget =tjænst =till =den =del =ersættningen =överstiger marknadsværdet. I sèdana fall skall kontrolluppgift læmnas enligt 5 kap. 1 .

'V

4 = =Paragrafen =reglerar =kontrolluppgiftsskyldigheten =om

utdelning =till =delægare =i =svenska =juridiska =personer =som =har bildats enligt en författning eller pè liknande sætt för att förvalta en sèdan marksamfællighet eller regleringssamfællighet som ær en særskild taxeringsenhet. Förvaltaren av samfælligheten skall læmna kontrolluppgifter =för =fysiska =personer =och =dödsbon. =Uppgift skall =læmnas =om =utbetald =utdelning =och =hur =stor =del =av =denna som =kommer =frèn =intækt =av =skogsbruk =i =samfælligheten. =Den sistnæmnda =uppgiften =behövs =för =att =skattemyndigheten =skall kunna =kontrollera =avdrag =för =insættning =pè =skogskonto =och skogsskadekonto enligt bestæmmelserna i 21 kap. inkomstskattelagen =(1999:1229). =Enligt =21 =kap. =29 = inkomstskattelagen =skall =den =del =av =utdelningen =som =kommer frèn intækt av skogsbruk likstællas med intækt av skogsbruk som den =skattskyldige =sjælv =har =bedrivit. =Bestæmmelsen =har =sin motsvarighet i 3 kap. 48 1 den gamla lagen.

5 Paragrafen reglerar kontrolluppgiftsskyldigheten om andel av

inkomster =som =ær =avkastning =pè =kapital =för =delægare =i =juridiska personer som har bildats för att förvalta andra samfælligheter æn sèdana =som =omfattas =av =4 . =Förvaltaren =av =samfælligheten =skall læmna =kontrolluppgifter =för =fysiska =personer =och =dödsbon. Bestæmmelsen =har =sin =motsvarighet =i =3 =kap. =48 = =2 =den =gamla lagen.

(QOLJWtredje stycketVNDOODQGHOHQDYVDPIlOOLJKHWHQVLQNRPVWHU redovisas =i =kontrolluppgiften =endast =om =den =överstiger =300 kronor. =Det =hænger =samman =med =att =det =ær =endast =om =andelen överstiger =300 =kronor =som =den =skall =tas =upp =till =beskattning enligt 42 kap. 29 inkomstskattelagen (1999:1229).

6 = =Bestæmmelsen =om =ræntebidrag =motsvarar =3 =kap. =21 = =den

gamla lagen. Uppgiftsskyldigheten har utvidgats till att omfatta æven dödsbo. Bestæmmelsen fick sitt nuvarande sakliga innehèll till 1993 èrs taxering (se prop. 1991/92:60).

 'V7 = =Paragrafen =reglerar =kontrolluppgiftsskyldigheten =om

pensionsförsækringar och pensionssparkonton. Kontrolluppgiftsskyldigheterna om pensionsförsækringar infördes =till =1995 =èrs =taxering =(se =prop. =1992/93:86 =respektive 1992/93:187). Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 17 a den gamla lagen.

8 = =Paragrafen =reglerar =kontrolluppgiftsskyldigheten =för =vissa

kapitalförsækringar. =Kontrolluppgift =skall =læmnas =för =fysiska personer =och =dödsbon. =Det =ær =den =som =ær =skattskyldig =för försækringen =som =kontrolluppgiften =skall =læmnas =om. Kontrolluppgiften =skall =læmnas =av =försækringsföretag =och understödsföreningar.

(QOLJW tredje =stycket VNDOO YlUGHW DY I|UVlNULQJHQ YLG nUHWV utgèng redovisas i kontrolluppgiften. I den gamla lagen finns en beloppsgræns =om =att =det =totala =værdet =av =en =eller =flera försækringar =skall =uppgè =till =minst =1 000 =kronor =för =att =uppgift skall =behöva =læmnas. =Denna =græns =ær =nu =borttagen. =Om försækringen =ær =meddelad =i =en =försækringsrörelse =som =inte bedrivs =frèn =fast =driftsstælle =i =Sverige =skall =æven =værdet =vid nærmast =föregèende =èrs =utgèng =redovisas. =Det =senare =værdet tjænar =som =ledning =för =bestæmmande =av =avkastningsskatt eftersom =denna =skatt =beræknas =pè =ett =underlag =som =motsvarar værdet vid ingèngen av beskattningsèret (se prop. 1995/96:231).

Motsvarande bestæmmelser finns i 3 kap. 15 första och andra styckena den gamla lagen.

12 kap. Kontrolluppgift om utlandstransaktioner

1 = =Paragrafen =reglerar =kontrolluppgiftsskyldigheten =om

betalningar =till =och =frèn =utlandet. =Motsvarande =bestæmmelse finns =i =3 =kap. =50 = =första =stycket =den =gamla =lagen. Beloppsgrænsen har höjts frèn 75 000 kronor till 100 000 kronor. Bestæmmelsen =har =ocksè =utvidgats =till =att =avse =alla =betalningar överstigande =100 000 kronor =till =och =frèn =personer =som =ær

'V

obegrænsat skattskyldiga i Sverige (jfr 3 kap. 50 andra stycket den gamla lagen).

(QOLJWförsta stycketI|UHOLJJHUXSSJLIWVVN\OGLJKHWI|UVnGDQD

tjænsteersættningar =m.m. =samt =för =rænta =och =fordringsrætt =som omfattas =av =kontrolluppgiftsskyldighet =enligt =6 =kap. =1 = =och 8 kap. =1 = =æven =om =mottagaren =ær =begrænsat =skattskyldig. Kontrolluppgiftsskyldighet för rænta, fordringsrætter och skulder m.m. =enligt =3 =kap. =22²26 = =den =gamla =lagen =gæller =redan =för fysiska =personer =bosatta =i =utlandet =enligt =3 =kap. =63 =andra stycket =den =gamla =lagen. =Enligt =18 = =lagen =(1991:586) =om særskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall kontrolluppgift læmnas om vissa avlöningar, arvoden, pensioner och =ersættningar =för =obegrænsat =skattskyldiga =personer. =Den uppgiftsskyldigheten =ersætts =nu =av =bestæmmelsen =om kontrolluppgiftsskyldighet =för =alla =med =inkomster =som =typiskt sett ær inkomst i inkomstslaget tjænst oavsett var de ær bosatta. ávriga bestæmmelser i 3 kap. 63 den gamla lagen tas bort. Se vidare avsnitt 16.2.

Pensionsgrundande =inkomst =av =anstællning =för =vilken =den försækrade inte ær skattskyldig i Sverige bestæms med ledning av en =særskild =kontrolluppgift =enligt =2 =kap. =19 = =lagen =(1998:674) om =inkomstgrundad =èlderspension. =Uppgiftsskyldigheten =förs nu =in =i =den =nya =lagen =i =och =med =att =det =föreslès =att kontrolluppgift alltid skall læmnas om ersættningar och förmèner som ær att hænföra till inkomstslaget tjænst æven i de fall de utgèr till personer som ær begrænsat skattskyldiga.

(QOLJWandra stycketVNDOOLVnGDQXSSJLIWlYHQPRWWDJDUHQVXW lændska =skatteregistreringsnummer =samt =medborgarskap =anges. Uppgift =om =medborgarskap =behövs =för =att =konstatera =om inkomsten =grundar =rætt =till =pension. =Motsvarande =bestæmmelse finns i 15 kap. 5 lagen om inkomstgrundad èlderspension, som nu =föreslès =tas =bort. =Bestæmmelsen =om =skatteregistreringsnummer ær ny, se vidare avsnitt 17.

 'V3= = =Fondbolag =för =svenska =værdepappersfonder =skall =læmna

kontrolluppgift vid avyttring av andelar i fonden enligt 10 kap. I

första =stycket =JHV HQ PRWVYDUDQGH VN\OGLJKHW I|U XWOlQGVND

fondföretag som bedriver verksamhet hær i Sverige. Skyldigheten omfattar =avyttring =genom =inlösen =av =andelar =i =utlandsbaserade værdepappersfonder eller liknande företeelser. Om fondföretaget har ingètt avtal med ett værdepappersinstitut att sköta försæljning RFKLQO|VHQInUHQOLJWandra stycket YlUGHSDSSHUVLQVWLWXWHWLVWlOOHW læmna =kontrolluppgiften. =Kontrolluppgiftsskyldigheten =gæller endast vid avyttring genom inlösen.

4 = =Vid =avyttring =pè =annat =sætt =æn =genom =inlösen =av =andelar =i

utlandsbaserade =værdepappersfonder =eller =liknande =företeelser skall =værdepappersinstitut =som =ær =skyldiga =att =upprætta =en avrækningsnota =læmna =en =kontrolluppgift =om =avyttringen. Bestæmmelsen =omfattar =försæljning =via =en =börs =av =andelar =i utlandsbaserade fonder. Av =10 kap. =5 = =tredje =stycket =följer =att eftersom anskaffningsutgiften inte ær kænd ær det tillræckligt det i kontrolluppgiften =redovisas =ersættningen =vid =avyttringen =efter avdrag för utgifterna för avyttringen.

5 = =Bestæmmelsen =reglerar =kontrolluppgiftsskyldigheten =om

utlændska =kapitalförsækringar. =En =sèdan =kontrolluppgiftsskyldighet =har =funnits =sedan =1996 =èrs =taxering =(se =prop. 1995/96:97). Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 15 tredje stycket den gamla lagen.

13 kap. Förbindelse att læmna kontrolluppgift

1 = =För =att =skattemyndigheterna =skall =fè =kontrolluppgifter =om

ræntor =och =banktillgodohavanden =samt =om =utdelningar =och innehav =av =værdepapper =och =försækringar =i =de =fall =den skattskyldige =har =anlitat =utlændska =företag =som =bedriver grænsöverskridande verksamhet i Sverige utan att öppna filial hær i landet, skall vissa utlændska företag ge in en förbindelse om att

'V

læmna =kontrolluppgifter. =Bestæmmelsen =tillæmpades =första gèngen =vid =1997 =èrs =taxering =(se =prop. =1994/95:50). Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 32 b den gamla lagen. Företag som =bedriver =fondverksamhet =föreslès =ocksè =omfattas =av bestæmmelsen.

14 kap. Gemensamma bestæmmelser om kontrolluppgifter

1 = =Kontrolluppgifter =skall =læmnas =senast =den =31 =januari =det

följande =kalenderèret. =Motsvarande =gæller =enligt =3 =kap. =58 = första =stycket =den =gamla =lagen. =Datumgrænsen =finns =dock föreskriven pè fler stællen (se 3 kap. 15 fjærde stycket, 22 a första stycket, 27 a andra stycket och 32 b första stycket den gamla lagen). I den nya lagen anges den senaste tidpunkten för att ge in kontrolluppgifter endast i denna paragraf.

2 = =Hær =anges =som =en =huvudregel =att =kontrolluppgift =skall

læmnas till den skattemyndighet hos vilken uppgiftslæmnaren ær registrerad =som =arbetsgivare. =Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. 58 första stycket den gamla lagen. Bestæmmelser om undantag frèn huvudregeln finns i 3²6 .

3= = =Kontrolluppgifter =om =privatbostadsrætter =skall =læmnas =till

skattemyndigheten =i =den =region =dær =fastigheten =ær =belægen. Bestæmmelsen ær ny.

4 = =Kontrolluppgift =om =betalningar =till =och =frèn =utlandet =skall

læmnas till Riksskatteverket. Bestæmmelsen ær ny.

5 Kontrolluppgift som skall læmnas enligt en förbindelse skall

læmnas till Riksskatteverket. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 32 b den gamla lagen.

6 = =Enligt =denna =bestæmmelse =fèr =det =föreskrivas =att =en

kontrolluppgift skall læmnas till annan myndighet æn som följer

 'Vav 2²5 . Riksskatteverket kan, efter delegation frèn regeringen, med stöd av bestæmmelsen bl.a. föreskriva att den som tilldelats sèdant =registreringsnummer =som =avses =i =den =numera =upphævda bestæmmelsen i 53 1 mom. uppbördslagen (1953:272) fèr læmna kontrolluppgift =i =enlighet =med =registreringen =(jfr =3 =kap. =58 = andra stycket den gamla lagen).

7 I paragrafen anges vart kontrolluppgiften skall læmnas om det

inte framgèr av andra bestæmmelser. I de fallen skall den læmnas till den skattemyndighet som ær behörig att fatta beslut om den uppgiftsskyldige =enligt =skattebetalningslagen =(1997:483). Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. =58 = =andra =stycket =sista meningen den gamla lagen.

8 = =Bestæmmelsen =anger =hur =kontrolluppgifterna =skall =læmnas.

Bestæmmelsen har sin motsvarighet i 3 kap. 56 första stycket den =gamla =lagen. =Kontrolluppgifterna =kan =læmnas =antingen =pè papper eller pè ADB-medium.

9 = =Bestæmmelsen =reglerar =vilka =uppgifter =en =kontrolluppgift

skall innehèlla utöver vad som særskilt har angetts i de enskilda bestæmmelserna i 6²13 kap.

*HQHUHOOW JlOOHU DWW DOOD NRQWUROOXSSJLIWHU HQOLJWpunkt =1 =VNDOO innehèlla =identifikationsuppgifter =för =den =uppgiftsskyldige =och för =den =som =uppgiften =avser. =Vad =som =avses =ær =t.ex. =namn, organisations- =eller =personnummer =och =adressuppgifter. Bestæmmelsen =motsvarar =3 =kap. =57 = =första =stycket =den =gamla lagen.

$OOD NRQWUROOXSSJLIWHU VNDOO YLGDUH HQOLJW punkt =2 =LQQHKnOOD upplysning =om =verkstællt =skatteavdrag =och =om =innehèllen avrækningsbar utlændsk skatt. Bestæmmelsen ær ny.

(QOLJW punkt =3 =VNDOO InPDQVI|UHWDJ RFK InPDQVKDQGHOVERODJ L kontrolluppgiften ange om uppgiften avser en företagsledare, en nærstèende till en sèdan person eller en delægare. Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 57 sista stycket den gamla lagen.

'V

10 = =Skyldigheten =att =læmna =ett =sammandrag =av

kontrolluppgifterna =infördes =1979 =(se =prop. =1977/78:181). Bestæmmelsen har sin motsvarighet i 3 kap. 60 första stycket den =gamla =lagen. =Mènga =uppgiftslæmnare =læmnar =ett =fètal uppgifter dær ett sammandrag inte fyller nègon funktion. Enligt den =nya =lagen =skall =dærför =sammandraget =endast =læmnas =om regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =har beslutat =att =ett =sammandrag =skall =læmnas. =Ett =sèdant =beslut =fèr fattas oavsett vilken typ av kontrolluppgifter det ær frèga om.

11 = =Bestæmmelsen =anger =vilka =uppgifter =som =fèr =ingè =i =ett

sammandrag av kontrolluppgifterna. Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 60 första och tredje styckena den gamla lagen.

12 Bestæmmelsen reglerar enligt vilka principer tillgèngar och

skulder =skall =værderas =vid =redovisningen =i =kontrolluppgiften. Bestæmmelsen ær ny.

15 kap. Annan uppgiftsskyldighet

1

Bestæmmelsen reglerar skyldigheten för en

kontrolluppgiftsskyldig att till den person som kontrolluppgiften =avser =sænda =ett =meddelande =om =vad kontrolluppgiften innehèller. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 59 den gamla lagen.

2 Bestæmmelsen reglerar skyldigheten för vissa företag att till

företagsledare =och =delægare =samt =till =deras =nærstèende =læmna =de uppgifter =som =de =behöver =för =att =kunna =berækna =sina skattepliktiga inkomster frèn företaget. Uppgiftsskyldigheten ær till för att dels möjliggöra för företagsledaren, delægaren och den nærstèende =i =fèmansföretag =och =fèmanshandelsbolag =att =kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet i deklarationen enligt 3 kap. 20 (se =t.ex. =prop. =1990/91:5), =dels =för =att =næmnda =personer =skall kunna =anvænda =sig =av =de =sè =kallade =lættnadsreglerna =för

 'Vægarbeskattningen =i =smè =och =medelstora =företag =(se =prop. 1996/97:117).

Bestæmmelsen motsvarar 3 kap. 53 första stycket den gamla lagen.

3= = =Om =næringsverksamhet =har =bedrivits =av =en =make =med =den

andre =maken =som =medhjælpande =enligt =60 =kap. =5 = inkomstskattelagen (1999:1229) skall den företagsledande maken læmna den medhjælpande de uppgifter som behövs för berækning av =inkomsten =frèn =verksamheten. =Motsvarande =bestæmmelse finns i 3 kap. 52 den gamla lagen.

4 = =Enligt =bestæmmelsen =ær =privatbostadsföretag =skyldiga =att

tillhandahèlla den som avyttrat sin privatbostadsrætt de uppgifter denne =behöver =för =att =i =deklarationen =redovisa =rætt =beræknad kapitalvinst =eller =kapitalförlust. =Skyldigheten =omfattar naturligtvis =bara =de =uppgifter =som =finns =tillgængliga =hos =uppgiftslæmnaren. Bestæmmelsen ær ny.

5 Den som ingèr rættshandling med nègon som har att læmna

kontrolluppgift skall, till den kontrolluppgiftsskyldige, læmna de upplysningar =denne =behöver =för =att =kunna =fullgöra =sin =uppgiftsskyldighet med anledning av rættshandlingen. Bestæmmelsen ær generell.

Av bestæmmelsen följer bl.a. att den som för egen eller annans rækning =öppnar =ett =inlèningskonto =eller =pè =annat =sætt =placerar pengar =för =förræntning =skall =till =inlèningsinstitutet =eller =motsvarande læmna identifikationsuppgifter för den som har rætt att uppbæra ræntan m.m. Den som lèter överföra medel till utlandet skall =læmna =nödvændiga =uppgifter =till =betalningsförmedlaren =för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet att læmna kontrolluppgift =enligt =12 =kap. =1 =. =Föreligger =skyldighet =att =læmna kontrolluppgift =för =nègon =som =ær =bosatt =utomlands =ær =denne skyldig =att =till =den =kontrolluppgiftsskyldige =ange =sitt =utlændska skatteregistreringsnummer. Den som för egen eller annans rækning =lyfter =utdelning =eller =rænta =mot =kupong =skall =læmna =iden-

'V

tifikationsuppgifter =för =den =som =ær =utdelningsberættigad =eller motsvarande. =Begær =nègon =registrering =hos =en =central værdepappersförvarare =av =værdepapper =som =avses =berættiga =till utdelning =frèn =en =utlændsk =juridisk =person =skall =den =som =begær registreringen =till =den =centrala =værdepappersförvararen =(den kontrolluppgiftsskyldige) læmna identifikationsuppgifter för den för vilkens rækning avkastningen skall lyftas.

Den =som =ingèr =en =rættshandling =med =den =uppgiftsskyldige skall =enligt =bestæmmelsen =pè =annat =sætt =æn =muntligen =till =den kontrolluppgiftsskyldige =förmedla =de =uppgifter =han =eller =hon behöver =för =att =kunna =fullgöra =sin =uppgiftsskyldighet =med anledning av deras rættsförhèllande.

Bestæmmelsen =omfattar =bl.a. =de =situationer =som =i =den =gamla lagen regleras i 3 kap. 4 a , 28 andra stycket, 29 , 50 tredje stycket och 57 tredje stycket.

6 Paragrafen reglerar nær uppgifterna enligt 5 senast skall vara

læmnade =till =den =kontrolluppgiftsskyldige. =Kontrolluppgiften skall =læmnas =senast =den =31 =januari =enligt =13 =kap. =1 =. =Den kontrolluppgiftsskyldige mèste ha uppgifterna i sèdan tid att han kan =fullgöra =sin =skyldighet. =Ý =andra =sidan =kan =det =röra =sig =om rættshandlingar =som =ingètts =under =de =sista =dagarna =i =december. Den som skall læmna uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige =mèste =ocksè =ha =tid =pè =sig. =För =att =ge bèda =parter =rimliga =möjligheter =att =fullgöra =sina XSSJLIWVVN\OGLJKHWHUVNDOOXSSJLIWHUQDHQOLJWförsta stycket OlPQDV senast den 15 januari. Bestæmmelsen ær ny.

Den som har erhèllit förmèn pè grund av kundtrohet eller frèn nègon =i =utlandet =pè =grund =av =sin =anstællning =hær =i =landet =skall HQOLJWandra stycketOlPQDXSSJLIWHUQDVHQDVWPnQDGHQHIWHUGHW att =förmènen =har =kommit =den =skattskyldige =till =del. Bestæmmelsen =infördes =efter =förslag =i =prop. =1996/97:19. =Den bestæmmelsen bör vara kvar med den ændringen att uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige aldrig fèr læmnas senare æn den 15 =januari. =I =annat =fall =ær =det =omöjligt =för =den kontrolluppgiftsskyldige =att =kunna =læmna =kontrolluppgiften =i

 'Vrætt tid. Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 4 a den gamla lagen.

7 Hær har tagits in en ny bestæmmelse som innebær att om den

som =ær =kontrolluppgiftsskyldig =inte =fèr =erforderliga =uppgifter med =anledning =av =rættshandlingen =skall =han =anmæla =detta förhèllande =till =skattemyndigheten. =Skattemyndigheten =har befogenhet att enligt 17 kap. 1 förelægga den som inte fullgjort sin =uppgiftsskyldighet =gentemot =den =kontrolluppgiftsskyldige att fullgöra denna.

8 = =Bestæmmelsen =reglerar =skyldigheten =att =anmæla =till

skattemyndigheten =att =nedsættning =av =utlændsk =skatt =erhèllits. Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 27 den gamla lagen.

16 kap. Anstènd

1 = =Paragrafen =innehèller =bestæmmelser =om =anstènd =med =att

læmna sjælvdeklaration. Den motsvarar 2 kap. 32 första stycket den gamla lagen. Angèende bestæmmelsernas materiella innehèll, se prop. 1971:60 och prop. 1977/78:181.

2 Paragrafen innehèller bestæmmelser om sè kallat byrèanstènd.

Den =har =sin =motsvarighet =i =2 =kap. =33 = =den =gamla =lagen. Möjligheten =till =byrèanstènd =infördes =1979, =se =prop. 1977/78:181. =Frèn =att =huvudsakligen =omfatta =en =möjlighet =för den =som =yrkesmæssigt =hjælper =juridiska =personer =och næringsidkare =att =upprætta =sjælvdeklaration =att =fèr =anstènd =med læmnandet av deklarationerna, utvidgas nu bestæmmelsen till att avse æven de fall dè hjælpen ges èt andra æn juridiska personer och næringsidkare. Det ær sèledes tillræckligt för att fè byrèanstènd att den =som gör =ansökan =yrkesmæssigt =hjælper =deklarationsskyldiga att =upprætta =deklaration. =Liksom =tidigare =skall =deklarationerna læmnas =enligt =en =viss =tidsplan =som =beslutas =av skattemyndigheten.

'V

3 Bestæmmelsen ær ny. Den ger den som skall læmna særskilda

uppgifter =samma =möjlighet =till =anstènd =som =den =har =som =skall læmna sjælvdeklaration.

17 kap. Förelægganden

1 = =Bestæmmelsen =ger =skattemyndigheten =rætt =att =förelægga =en

uppgiftsskyldig =att =fullgöra =föreskriven =uppgiftsskyldighet =eller komplettera =redan =læmnad =uppgift. =I =den =gamla =lagen =finns liknande =bestæmmelser =om =förelæggande, =t.ex. =dè =deklaration eller kontrolluppgift inte har læmnats pè föreskrivet sætt, i 2 kap. 34 respektive 3 kap. 64 första stycket.

Den =nya =bestæmmelsen =om =förelæggande =omfattar =all uppgiftsskyldighet =enligt =lagen. =Den =avser =sèledes =inte =bara skyldigheten =att =læmna =sjælvdeklaration, =særskilda =uppgifter, kontrolluppgifter =och =uppgifter =till =ledning =för =beskattning utomlands =utan =æven =uppgiftsskyldigheten =enligt =14 =kap., =t.ex. att =læmna =meddelande =om =att =kontrolluppgift =har =læmnats =och uppgifter till den skattskyldige.

I =4 =kap. =4 = =den =gamla =lagen =finns =en =sky=ldighet =att, =om skyldighet =finns =att =efter =förelæggande =læmna =uppgifter =och upplysningar =till =ledning =för =taxering, =læmna =uppgifter =och upplysningar =som =avser =tid =före =beskattningsèret =och =som =har betydelse för taxeringen. Denna skyldighet ær inte længre særskilt reglerad. =Nær =det =gæller =uppgifter =till =ledning =för =den =egna taxeringen =finns =det =inte =længre =nègon =sky=ldighet =att =læmna uppgifter =utöver =dem =som =skall =læmnas =i =sjælvdeklarationen. =I sjælvdeklarationen =skall =redovisas =de =uppgifter =som skattemyndigheten =behöver =för =att =fatta =riktiga =taxeringsbeslut. Skyldigheten =omfattar =æven =uppgifter =som =avser =tid =före beskattningsèret =om =de =ær =av =betydelse =för =taxeringen. Skattemyndigheten =kan =dærför =enligt =den =nu =aktuella bestæmmelsen =förelægga =den =skattskyldige =att =inkomma =med sèdana uppgifter. Nègon ytterligare reglering av skyldigheten att

 'Vinkomma =med =uppgifter =till =ledning =för =egen =taxering =ær =inte nödvændig.

2 = =Den =som =inte =ær =skyldig =att =læmna =sjælvdeklaration =enligt

bestæmmelserna =i =2 =kap. =fèr =förelæggas =att =læmna =en =sèdan. Bestæmmelsen motsvarar 2 kap. 9 i gamla lagen.

3= = =Paragrafen =reglerar =nær =skattemyndigheten =fèr =förelægga

fysiska =personer =och =dödsbon =att =læmna =uppgifter =om =tredje man. Sèdan uppgiftsskyldighet finns æven i den gamla lagen (jfr 3 kap. 26, 37 och 43 den gamla lagen). För fysiska personer och dödsbon kan förelægganden ocksè beslutas enligt 17 kap. 4 och 5 , se nedan.

Förelæggande fèr meddelas i tvè situationer. I bèda fallen, sèvæl avseende =utbetalda =ersættningar =för =utfört =arbete =till =næringsidkare =som =uppgifter =om =rænta =och =fordran, =krævs =att förelæggandet skall avse en namngiven person.

4 = =I =paragrafen =regleras =nær =skattemyndigheten =fèr =förelægga

juridiska personer och næringsidkare som ær bokföringsskyldiga att =læmna =uppgifter =om =tredje =man, =sè =kallade tredjemansförelægganden. Möjligheten till tredjemansförelæggande infördes den 1 juli 1994. Samtidigt togs möjligheten =till =sè =kallad =tredjemansrevision =bort =(se =prop. 1993/94:151). =Tredjemansrevisioner =ær =sedan =den =1 =november 1997 èter möjliga att genomföra (se prop. 1996/97:100).

Bestæmmelsen =som =ær =hæmtad =frèn =3 =kap. =50 =a = =den =gamla lagen =har =förtydligats. =Det =ær =numera =nærmare =specificerat =vad som =kan =krævas =av =den =som =förelæggs. =Det =kan =avse =att =læmna begærda uppgifter, visa upp en handling eller læmna en kopia av en =handling. =Tillægget =har =gjorts =med =utgèngspunkt =frèn =hur bestæmmelsen =om =tredjemansförelægganden =ær =utformad =i =14 kap. 4 skattebetalningslagen (1997:483).

, andra =stycket =KDU I|U DWW \WWHUOLJDUH W\GOLJJ|UD QlU HWW tredjemansförelæggande =fèr =meddelas, =angetts =syftena =med förelæggandena.

'V

,tredje stycket KDUnWHULQI|UWVHQEHVWlPPHOVHRPDWWGHQVRP förelæggs kan stælla nödvændiga handlingar till skattemyndighetens =förfogande =i =stællet =för =att =sjælv =ta =fram =de begærda =uppgifterna. =Det =krævs =dock =att =den =förelagde =skulle behöva =lægga =ner =ett =betydande =arbete =för =att =kunna =fullgöra förelæggandet. =Bestæmmelsen =fanns =med =nær =möjligheten =till tredjemansförelæggande infördes men togs bort nær möjligheten till =tredjemansrevision =èterinfördes. =För =att =inte =vara =nödsakad att ta till den mer ingripande ètgærden revision nær förelæggandet ær alltför betungande för den förelagde ær det en læmplig lösning att =den =förelagde =stæller =nödvændigt =material =till skattemyndighetens förfogande.

I =4 =kap. =4 = =den =gamla =lagen =finns =en =sky=ldighet =att, =om skyldighet =finns =att =efter =förelæggande =læmna =uppgifter =och upplysningar till ledning för taxering, æven læmna uppgifter och upplysningar =som =avser =tid =före =beskattningsèret =och =som =har betydelse för taxeringen. Denna skyldighet ær inte længre særskilt reglerad. Nær det gæller tredjemansförelægganden finns det inget som =enligt =lagtexten =hindrar =att =förelæggandet =avser =tid =före beskattningsèret och en særskild reglering ær dærför obehövlig.

Bestæmmelsen ersætter ocksè de flesta andra mer specificerade bestæmmelser =i =den =gamla =lagen =om =tredjemansförelægganden. Det finns sèledes ingen motsvarande særreglering av skyldigheten för =försækringsbolag =och =understödsföreningar =att =læmna kontrolluppgift =om =försækringar =enligt =3 =kap. =18 = =den =gamla lagen, =för =penninginrættningar =eller =nègon =annan =att =læmna kontrolluppgift om fordringar och skulder enligt 3 kap. 24 och 25 =den =gamla =lagen =eller =för =aktiebolag =och =ekonomiska föreningar =att =læmna =uppgifter =av betydelse =för =værdesættningen av =aktierna =eller =andelarna =enligt =3 =kap. =51 = =den =gamla =lagen. Vidare =saknas =særregleringen =att =förelægga =tredjeman =att inkomma =med =kontrolluppgifter =om =avyttring =av =delægarrætter och fordringsrætter enligt 3 kap. 33 och 34 andra stycket den gamla =lagen =samt =om =kontrolluppgift =om =ackordsöverskott enligt 3 kap. 35 den gamla lagen.

 'V5 = =Om =det =finns =særskilda =skæl =fèr =æven =fysiska =personer =och

dödsbon som inte ær næringsidkare förelæggas att læmna uppgifter om =tredje =man =i =den =omfattning =som =föreskrivs =i =4 =. =Samma möjlighet ær föreskriven i 3 kap. 50 a den gamla lagen.

,första stycketDQJHVDWWGHWVNDOOIUDPJnDYI|UHOlJJDQGHWKXU

och =nær =förelagda =uppgifter =skall =læmnas. =Motsvarande bestæmmelse finns i 3 kap. 62 den gamla lagen.

, andra =stycket J|UV XQGDQWDJ I|U VMlOYGHNODUDWLRQHU 'H behöver =aldrig =læmnas =tidigare =æn =vad =som =gæller =för sjælvdeklaration =som =skall =læmnas =utan =förelæggande. Motsvarande bestæmmelse finns 2 kap. 31 den gamla lagen.

7 Bestæmmelsen om att viss kontrolluppgift som skall læmnas

efter förelæggande kan undantas frèn förelæggandet motsvarar 3 kap. 3 den gamla lagen.

Handlingar som kan undantas frèn förelæggande ær sèdana som inte fèr tas i beslag enligt 27 kap. 2 rættegèngsbalken. Det gæller t.ex. =handlingar =vars =innehèll =personer =med =tystnadsplikt =inte behöver =vittna =om. =Vidare =fèr =sèdana =handlingar =undantas =som har ett betydande skyddsintresse och dær innehèllet pè grund av særskilda =omstændigheter =inte =bör =komma =till =nègon =annans kænnedom. Skyddsintresset skall i sistnæmnda fall vara större æn handlingens betydelse för kontrollen.

Bestæmmelsen =fick =sitt =nuvarande =materiella =innehèll =efter förslag i prop. 1993/94:151.

8 Paragrafen innehèller bestæmmelser om vite. Den motsvarar 4

kap. 5 den gamla lagen.

Om det finns anledning att anta att den uppgiftsskyldige har begètt brott, bör den uppgiftsskyldige inte förelæggas vid vite att medverka i utredningen av en frèga som har samband med den gærning =som =brottsmisstanken =avser. =Nègot =uttryckligt =förbud har =dock =inte =tagits =med =i =lagen. =Regeringen =anförde =i =prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. s 62 sista stycket att regler om förbud

'V

mot =vitesförelæggande =i =samband =med =brottsmisstanke =bör =ta sikte =pè =de =bestæmmelser =som =i =praktiken =kan =innebæra =en krænkning =av =passivitetsrætten. =Regeringen =konstaterade =att =de regler =om =förelæggande =att =læmna =kontrolluppgift =som =finns =i bland =annat =3 =kap. =lagen =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter, =som =innefattar =kontroll =av =annan =æn uppgiftslæmnaren, dærför inte bör omfattas. Regeringen uttalade ocksè reglerna om förelæggande att læmna deklaration inte heller bör omfattas. Det saknas att nu göra annan bedömning æn den regeringen tidigare har gjort.

18 kap. Undantag frèn uppgiftsskyldighet

1 De i 6²13 kap. föreskrivna uppgiftsskyldigheterna omfattar

olika former av uppgifter som utan förelæggande skall læmnas till ledning =för =annat =æn =egen =taxering. =Av =respektive =bestæmmelse framgèr =vem =som =ær =uppgiftsskyldig =samt =för =vad kontrolluppgifter =och =andra =uppgifter =skall =læmnas. =Vissa uppgifter =som =formellt =kan =anses =omfattas =av =den =föreskrivna uppgiftsskyldigheten saknar dock helt betydelse för faststællande av =underlaget =att =ta =ut =skatt =eller =berækna =pensionsgrundande inkomst.

I =syfte =att =underlætta =för =uppgiftslæmnarna =och =inte =èsamka dem =onödigt =administrativt =merarbete =fèr =regeringen =föreskriva om =undantag =frèn =kontrolluppgiftsskyldigheten. =Rætten =att föreskriva om undantag ær generell och inte avsedd att anvændas som =ett =dispensinstrument =i =enskilda =fall. =Den =omfattar sjælvfallet enbart

inskrænkningar

i den lagstadgade

uppgiftsskyldigheten. =Uppgiftsskyldigheten =kan =sèledes =inte utvidgas med stöd av denna bestæmmelse.

För att regeringen skall kunna föreskriva undantag förutsætts HQOLJWpunkt 1DWWXQGDQWDJHWLQWHNDQDQWDVNRPPDDWWI|UVYnUD kontrollen =av =att =deklarationsskyldigheten =fullgjorts =riktigt =och fullstændigt. =Uppgifter =som =ær =obehövliga =för =t.ex. =taxeringen eller uttagande av skatt kan sèledes undantas. I den gamla lagen

 'Vfinns =föreskrivet =undantag =för =t.ex. =uppgifter =om =rænta =frèn særskilda =konton =för =vilka =uppgifter =læmnas =enligt =annan lagstiftning (se 3 kap. 23 5 den gamla lagen). Med stöd av den hær =punkten =bör =vidare =kunna =undantas =sèdan =avkastning =m.m. som inte ær skattepliktig. I visst fall görs detta dock uttryckligen. Det gæller uppgifter om pensionssparkonton (se 8 kap. 4 3, 9 kap. 5 och 10 kap. 4 ).

Om olika uppgiftslæmnare kan komma att betraktas som uppgiftsskyldiga för samma belopp eller rættshandling, men pè olika grunder, =bör =regeringen =kunna =föreskriva =undantag =frèn uppgiftsskyldighet med stöd av den hær punkten. Dæremot ær det i =normalfallet =inte =tillræckligt =att =uppgiften =omfattas =av deklarationsskyldigheten =enligt =3 =kap. =för =att =en kontrolluppgiftsskyldighet =skall =kunna =inskrænkas =med =stöd =av denna bestæmmelse.

Kravet =pè =att =undantaget =inte =kan =antas =komma =att =försvèra kontrollen =av =att =deklarationsskyldigheten =fullgjorts =riktigt =och fullstændigt bör sættas relativt högt.

Om =uppgiften =behövs =för =att =kunna =faststælla =den pensionsgrundande inkomsten fèr undantag inte komma i frèga punkt 3

Undantaget fèr inte heller försvèra uttagandet av skatt enligt lagen =(1991:586) =om =særskild =inkomstskatt =för =utomlands bosatta =och =lagen =(1991:591) =om =særskild =inkomstskatt =för XWRPODQGV ERVDWWD DUWLVWHU PIO punkt =2 =HOOHU OlJJD KLQGHU L vægen =för =Sveriges =ètaganden =enligt =överenskommelser =med DQGUDOlQGHURPDWWOlPQDVNDWWHNRQWUROOXSSJLIWHUpunkt 4

Bestæmmelsen ær ny.

2 Enligt bestæmmelsen fèr skattemyndigheten i ett enskilt fall

ge stiftelser och föreningar dispens frèn skyldigheten att læmna uppgifter som avses i 5 kap. 1 . Dispensen skall gælla för viss tid. Bestæmmelsen =motsvarar =2 =kap. =26 = =fjærde =stycket =den =gamla lagen.

'V

19 kap. ávriga bestæmmelser

1 = =Paragrafen =anger =vilka =som =ær =behöriga =företrædare =för

personer, =fysiska =och =juridiska, =som =inte =sjælva =kan =fullgöra förpliktelserna enligt lagen. Bestæmmelsen motsvarar 4 kap. 2 1²3, 5 och 6 den gamla lagen.

2 = =Bestæmmelsen =om =hur =utlændska =fondpapper =skall =förvaras

motsvarar =3 =kap. =27 =a = =första =stycket =den =gamla =lagen. Bestæmmelsen infördes efter förslag i prop.1992/93:65.

3 Enligt bestæmmelsen skall den som ær uppgiftsskyldig enligt

lagen bevara underlag för att kunna fullgöra uppgiftsskyldigheten och för att skattemyndigheten skall kunna kontrollera =att =uppgiftsskyldigheten =har =fullgjorts =riktigt. Bestæmmelsen =utgör =ett =komplement =till =övriga =regleringar =om skyldighet att bevara rækenskaper m.m.

Skyldigheten =att =bevara =underlag =enligt =denna =bestæmmelse kommer i flertalet fall att gælla för sex èr efter utgèngen av det kalenderèr =underlaget =avser. =En =taxering =kommer =normalt =sett inte =att =ændras =efter =sex =èr. =Genom =tillæmpningsföreskrifter =fèr dock =regleras =för =hur =lèng =tid =olika =typer =av =underlag =skall bevaras.

Motsvarande =skyldighet =finns =i =4 =kap. =1 = =den =gamla =lagen. Den =særskilda =regleringen =i =andra =stycket =den =paragrafen =om vilket =underlag =fèmansföretag =och =fèmanshandelsbolag =skall bevara för kontroll av taxeringen för företagsledaren eller honom nærstèende =eller =delægare =har =tagits =bort. =Deras =skyldighet =att bevara =underlag =följer =av =den =generella =bestæmmelsen =och behöver inte regleras særskilt.

4 = =Enligt =paragrafen =kan =den =som =ær =eller =som =kan =antas =vara

kontrolluppgiftsskyldig =begæra =att =Riksskatteverket =skall =læmna besked om skyldighet att læmna kontrolluppgift enligt 6²13 kap. Prövningen =kan =avse =sèvæl =frègan =om =uppgiftsskyldighet =över-

 'Vhuvudtaget =föreligger =som =frègan =om =vilka =uppgifter =som =skall tas upp i kontrolluppgiften. Bestæmmelsen ær ny.

5 Endast beslut enligt 4 fèr överklagas. ávriga beslut ær inte

överklagbara. áverklagandebestæmmelser finns i 4 kap. 6 den gamla lagen.

6 = =Handlingar =som =læmnats =till =skattemyndigheten =eller

Riksskatteverket =skall =förstöras =sex =èr =efter =taxeringsèrets utgèng. Om det ær frèga om handlingar som rör aktiebolag eller ekonomiska =föreningar =ær =bevarandetiden =10 =èr. =Bestæmmelsen motsvarar 4 kap. 13 den gamla lagen.

Ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelser

Lagen =föreslès =træda =i =kraft =den =1 =juli =2001 =samtidigt =som =den gamla lagen föreslès upphævas. Den nya lagen föreslès dock att i vissa avseende tillæmpas först vid 2003 èrs taxering och i övrigt vid =2002 =èrs =taxering. =Nær =det =gæller =deklarationsskyldigheten och =vilka =uppgifter =som =skall =förtryckas =skall =den =gamla =lagen tillæmpas =t.o.m. =2002 =èrs =taxering. =I =den =mèn =den =nya =lagen innebær en utvidgning av kontrolluppgiftsskyldigheten skall den tillæmpas först vid 2003 èrs taxering.

27.2. Förslaget till lag om ændring i kupongskattelagen

Ündringarna =i =lagen =föranleds =av =att =skyldigheten =att =læmna særskild uppgift enligt lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter utgèr och uppgiftsskyldigheten i stællet flyttas till kupongskattelagen. Se vidare avsnitt 12.3.

'V

27.3. Förslaget till lag om ændring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Ündringarna =i =lagen =föranleds =av =att =en =revisors anmærkningsskyldighet =betræffande =företag =som =har =underlètit att =i =rætt =tid =betala =skatter =och =avgifter =utvidgas =till =att =æven omfatta =redovisning =av =punktskatter. =Vidare =föreslès =att =en revisor =skall =sænda =orena =revisionsberættelser =direkt =till skattemyndigheten. Se vidare avsnitt 10.

27.4. Förslaget till lag om ændring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Ündringarna =i =lagen =föranleds =av =att =en =revisors anmærkningsskyldighet =betræffande =företag =som =har =underlètit att =i =rætt =tid =betala =skatter =och =avgifter =utvidgas =till =att =æven omfatta =redovisning =av =punktskatter. =Vidare =föreslès =att =en revisor =skall =sænda =orena =revisionsberættelser =direkt =till skattemyndigheten. Se vidare avsnitt 10.

27.5. Förslaget till lag om ændring i taxeringslagen (1990:324)

5 kap. 5

Förseningsavgift =vid =för =sent =avlæmnad =sjælvdeklaration =föreslès kunna =pèföras =i =tre =nivèer. =Om deklarationen kommer in inom en =mènad =frèn =den =tidpunkt =den =skulle =ha =avlæmnats =skall =en förseningsavgift =pèföras. =Om =deklarationen =kommer =in =mer =æn en =mènad =för =sent =skall =ytterligare =en =förseningsavgift =pèföras. Kommer =deklarationen =mer =æn =fyra =mènader =för =sent =skall =en tredje förseningsavgift pè föras. Se vidare avsnitt 23.2.

ávriga bestæmmelser

ávriga =föreslagna =ændringar =föranleds =av =den =nya =lagen =om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter.

 'V27.6. Förslaget till lag om ændring i lagen (1990:1114) om værdepappersfonder

31 b

Om =andelar =i =en =værdepappersfond =som =ær =förvaltarregistrerad inte =længre =skall =vara =det =eller =om =andelsinnehavaren =byter förvaltare, =skall =den =förvaltare =som =andelen =flyttas =frèn =læmna den =nye =förvaltaren =eller =fondbolaget =de =uppgifter =om =den genomsnittliga =anskaffningsutgiften =för =andelarna. =Den =nye förvaltaren =eller =fondbolaget =behöver =uppgiften =för =att =kunna læmna kontrolluppgift vid en eventuell avyttring av andelarna. Se avsnitt 13.3.

27.7. Förslaget till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)

10 kap. 25

,andra stycketLQI|UVHQEHVWlPPHOVHRPDWWGHNODUDWLRQHQVNDOO vara egenhændigt underskriven av den som ær skyldig att læmna deklarationen eller av den som ær behörig stællföretrædare.

10 kap. 31

Om =merværdesskatt =skall =redovisas =i =sjælvdeklarationen =framgèr det =av =3 =kap. =10 = =den =nya =lagen =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter =vilka =uppgifter =som =skall =redovisas. %HVWlPPHOVHQLandra stycket NDQGlUI|UXWJn

ávriga bestæmmelser

ávriga =föreslagna =ændringar =föranleds =av =den =nya =lagen =om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter.

'V

27.8. Förslaget till lag om ændring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension

2 kap. 19

Ündringarna =i =lagen =föranleds =av =att =skyldigheten =att =læmna særskild =kontrolluppgift =till =ledning =för =bestæmmande =av pensionsgrundande =inkomst =av =anstællning =för =vilken =en försækrad inte ær skattskyldig i Sverige flyttas till den nya lagen om =sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter. =Se =vidare =avsnitt 16.2.

27.9. Förslaget till lag om ændring i revisionslagen (1999:1079)

Ündringarna =i =lagen =föranleds =av =att =en =revisors anmærkningsskyldighet =betræffande =företag =som =har =underlètit att =i =rætt =tid =betala =skatter =och =avgifter =utvidgas =till =att =æven omfatta =redovisning =av =punktskatter. =Vidare =föreslès =att =en revisor =skall =sænda =orena =revisionsberættelser =direkt =till skattemyndigheten. Se vidare avsnitt 10.

27.10 =Förslaget till lag om ændring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

48 kap. 7

, HWW Q\WW andra =stycke =I|UHVOnV DWW HQ EHJUlQVDG genomsnittsmetod =skall =fè =anvændas =vid =berækning =av kapitalvinsten/-förlusten =vid =avyttring =av =förvaltarregistrerade andelar i værdepappersfonder. Se avsnitt 13.4.

ávriga bestæmmelser

ávriga =föreslagna =ændringar =föranleds =av =den =nya =lagen =om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter.