SOU 1999:52

Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärerTill statsrèdet Maj-Inger Klingvall

Genom =beslut =den =18 =december =1997 =bemyndigade =regeringen statsrèdet =Maj-Inger =Klingvall =att =utse =en =særskild =utredare =med uppdrag att göra en översyn av systemet för inkomstprövning av bostadstillægg till pensionærer m.m. Med stöd av regeringens bemyndigande förordnades den 9 februari 1998 f.d. överdirektören Gustav Jönsson till særskild utredare.

Den =26 =februari =1998 =förordnades =som =sakkunniga =i =utredningen =numera =avdelningsdirektören =Gudrun =Ehnsson =(Riksförsækringsverket), =avdelningsdirektören =Elisabeth =Lane =(Socialdepartementet), =kammarrættsassessorn =Ulf =Rehnberg =(Finansdepartementet) =och =departementssekreteraren =Joakim =Sonnegèrd (Finansdepartementet). =Genom =beslut =den =11 =maj =1998 =förordnades kanslirèdet Stefan Oscarsson (Socialdepartementet) att som sakkunnig ingè i utredningen och genom beslut den 30 november 1998 =förordnades =kammarrættsassessorn =Maria =Norberg =(Socialdepartementet) =att =som =sakkunnig =ingè =i =utredningen. =Joakim Sonnegèrd =entledigades =frèn =uppdraget =som =sakkunnig =frèn =den 1 januari 1999.

Som experter förordnades den 26 februari 1998 f.d. byrèchefen Einar Edvardsson (Pensionærernas Riksorganisation), förbundsledamoten =Gunborg =Strömdal =(Svenska =KommunalPensionærernas Förbund), =och =departementssekreteraren =Bo =Torpare =(Socialdepartementet). Genom beslut den 11 maj 1998 förordnades avdelningsdirektören =Joakim =Kellner =(Riksförsækringsverket) =att som expert ingè i utredningen.

Som =sekreterare =förordnades =den =19 =mars =1998 =avdelningsdirektören Stig-Ýke Petersson och den 7 april 1998 departementssekreteraren Thomas Pettersson.

SOU 1999:52

Utredningen, =som =har =antagit =namnet =BTP-utredningen, =fèr hærmed =överlæmna =betænkandet =SOU =1999:52 =Inkomstprövning av bostadstillægg till pensionærer.

Utredningsuppdraget ær i och med detta avslutat.

Stockholm i april 1999

Gustav Jönsson

/Stig-Ýke Petersson Thomas Pettersson

SOU 1999:52 1

Innehèllsförteckning

Sammanfattning=......................................................................................=11

Författningsförslag..................................................................................=21

1 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning=........................=47

1.1 Bostadstillægg till pensionærer (BTP)=...............................=47 1.1.1 Berættigade till stödet........................................................=47 1.1.2 Berækning av bostadskostnad=...........................................=48 1.1.3 Inkomstprövningsregler....................................................=50 1.1.4 Administrativa rutiner ......................................................=51 1.1.5 Utvecklingen =av =antalet =BTP-tagare =och =BTP-kostnaderna=.................................................................................=52 1.1.6 Sammansættning av gruppen BTP-tagare..........................=53 1.2 Særskilt bostadstillægg till pensionærer (SBTP)=................=57 1.2.1 Nuvarande SBTP-regler....................................................=58 1.2.2 Utvecklingen =av =antalet =SBTP-tagare =och =SBTP-kost- nader=.................................................................................=60 1.3 Kommunala kompletterande bostadstillægg utöver =BTP (KKB)=...............................................................................=61 1.4 Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. (BOB).....................=61 1.4.1 Berættigade till stödet........................................................=62 1.4.2 Berækning av bostadskostnad=...........................................=62 1.4.3 Inkomstprövningsregler....................................................=63 1.4.4 Administrativa rutiner.......................................................=66 1.4.5 Antalet =hushèll =med =bostadsbidrag =samt =kostnads- = utveckling=.........................................................................=67 1.5 Familjebidrag till totalförsvarspliktiga=.............................=67

 Innehèllsförteckning SOU 1999:52

2 Problem med nuvarande regler....................................................=69

3 Tidigare utredningar=.....................................................................=73

3.1 KBT-utredningen..............................................................=73 3.2 Utredningen =för =översyn =av =inkomstbegreppet =inom bidrags- och socialförsækringssystemen (IBIS)=................=75 3.3 Andra utredningar.............................................................=79

4 De nya èlderspensionsreglerna ± behovet av anpassning av inkomstprövningsreglerna=............................................................=81

4.1 Nuvarande pensionssystem och skatteregler=....................=81 4.2 Reformerat pensionssystem=..............................................=84 4.2.1 Pensionærer födda 1938 eller senare.................................=84 4.2.2 ávergèngsregler =för =pensionærer =födda =1937 =eller = = tidigare=..............................................................................=85 4.2.3 Skillnad i nettopension=.....................................................=86 4.2.4 Redovisningsprinciper för gifta pensionærer=....................=88 4.3 Reducering =av =bostadstillægg =till =följd =av =pensions- inkomster=..........................................................................=89 4.3.1 Alternativ 1: BTP-avrækning med 65/45 % och exakta brytpunkter........................................................................=91 4.3.2 Alternativ =2: =BTP-avrækning =med =60/50% =och =bryt- punkt pè 1 prisbasbelopp för alla......................................=97 4.3.3 Alternativ 3: Lægre ersættningsnivè=................................=103 4.3.4 Makes inkomst................................................................=106 4.4 Marginaleffekter av en èrlig pensionsupprækning..........=108 4.4.1 Nuvarande system...........................................................=108 4.4.2 Reformerat system=..........................................................=109 4.5 Reducering =av =bostadstillægg =till =följd =av =andra =in- komster æn pension=.........................................................=110 4.5.1 Arbetsinkomst.................................................................=111 4.5.2 Kapitalinkomster=............................................................=113 4.5.3 Særskild viktning av vissa inkomster=..............................=113 4.6 Reduceringsregler för gifta pensionærer vars make inte ær pensionær.....................................................................=121 4.7 Reduceringsregler =för =èlderspensionærer =födda =1938 = = eller senare......................................................................=124

SOU 1999:52

Innehèllsförteckning 

5 Utredningsförslag =om =efterlevandepension =± =behovet =av = = anpassning av inkomstprövningsreglerna=.................................=127

5.1 Nuvarande regler=............................................................=127 5.2 Efterlevandepensionsutredningens förslag=.....................=128 5.3 BTP-avrækning =avseende =ænkepension =och =annan = = = pensionsinkomst=.............................................................=130 5.4 BTP-avrækning avseende arbetsinkomst.........................=134 5.5 Reducering =av =ænkegarantipension =och =90-procent- tillægget=...........................................................................=137

6 Förændringar av förtidspension och sjukbidrag.......................=145

7 Særskilt bostadstillægg till pensionærer =.....................................=149

7.1 Bakgrund.........................................................................=149 7.2 Vilka fèr særskilt bostadstillægg ± effekter av nuvarande regler...............................................................................=151 7.3 Individeffekter =med =nuvarande =respektive =reformerade regler...............................................................................=157 7.3.1 Marginaleffekter avseende pension................................=157 7.3.2 Skillnad i disponibel inkomst=.........................................=161

8 ávervæganden och förslag ± allmænna utgèngspunkter...........=165

8.1 Den framtida mèlgruppen för BTP=.................................=166 8.2 Samordnade regler för inkomstberækning.......................=169 8.3 Marginaleffekter=.............................................................=171 8.4 Modell för inkomstprövningen.......................................=172

9 Bostadstillægg till förtidspensionærer.........................................=175

10 Inkomstberækning för bostadstillægg=.........................................=177

10.1 Bestæmning av inkomstbegreppet...................................=177 10.2 Utlandsinkomster............................................................=182 10.3 Förmögenhetens pèverkan pè BTP.................................=185 10.3.1 Inkomst av kapital...........................................................=185 10.3.2 Inkomsttillægg för förmögenhet......................................=186 10.4 Hemmavarande barns kapitalinkomster och förmögenhet....................................................................=192 10.5 Næringsidkares inkomster=...............................................=194 10.6 Tidsperiod för inkomstberækningen................................=196 10.6.1 Löpande eller kalenderèr?=..............................................=196

 Innehèllsförteckning SOU 1999:52

10.6.2 Aktuell eller historisk inkomst?......................................=197

11 Reduceringsregler=........................................................................=199

11.1 Principiella övervæganden=..............................................=199 11.2 Reduceringsinkomst=.......................................................=201 11.2.1 Særskild viktning av vissa inkomster=..............................=201 11.2.2 Fribelopp.........................................................................=202 11.3 Avrækningsprocent..........................................................=206 11.4 Reducering av ænkepension=............................................=207 11.5 Reducering av hustrutillægg............................................=209 11.6 Förslagens individeffekter=..............................................=213 11.6.1 Disponibel inkomst.........................................................=213 11.6.2 Marginaleffekter=.............................................................=215

12 Bidragsgrundande bostadskostnad=............................................=217

12.1 Berækning av bostadskostnad=.........................................=217 12.2 Græns för bostadskostnad................................................=217 12.3 Fördelning av bostadskostnaden mellan makar..............=221

13 Særskilt bostadstillægg till pensionærer=......................................=223

13.1 Anpassning av reglerna för særskilt bostadstillægg=.........=223 13.2 Förslagets effekter=..........................................................=226

14 Administrativa frègor..................................................................=229

14.1 Nuvarande BTP-administration=......................................=229 14.2 Slutlig eller preliminær berækning av bostadstillægg.......=230 14.3 Nybeviljande av bostadstillægg.......................................=236 14.4 Ýrlig omprövning ± förenklat beslutsförfarande=............=238 14.4.1 Underlag för inkomstberækning......................................=239 14.4.2 Underlag för bostadskostnadsberækning.........................=243 14.4.3 Tidsperiod för bidragsèret=..............................................=244 14.5 Preliminær och slutlig berækning.....................................=249 14.5.1 Preliminær BTP-berækning..............................................=250 14.5.2 Avstæmning och avrækning=.............................................=250 14.6 Anmælan om ændrade förhèllanden.................................=251 14.7 Kontroller........................................................................=253 14.8 Generalklausul=................................................................=255 14.9 Avvisning av ansökan.....................................................=256

SOU 1999:52

Innehèllsförteckning 

15 Förslagens konsekvenser=.............................................................=259

15.1 Konsekvenser för den enskilde.......................................=259 15.1.1 Inkomstberækning=...........................................................=259 15.1.2 Reduceringsregler...........................................................=262 15.1.3 Bostadskostnadsberækning..............................................=263 15.2 Fördelnings- och budgeteffekter av förslagen=................=263 15.2.1 Fördelningseffekter.........................................................=265 15.2.2 Budgeteffekter=................................................................=272 15.3 Administrativa konsekvenser..........................................=273

16 Genomförandefrègor...................................................................=277

17 Generella kommittêdirektiv........................................................=279

17.1 Offentliga ètaganden.......................................................=279 17.2 Regionalpolitiska konsekvenser=.....................................=280 17.3 Jæmstælldhetspolitiska konsekvenser=..............................=280 17.4 Konsekvenser för brottslighet och det brottsföre- byggande arbetet.............................................................=281

18 Författningskommentarer...........................................................=283

18.1 Inledning.........................................................................=283 18.2 Förslaget =till =lag =om =ændring =i =lagen =(1994:308) =om bostadstillægg till pensionærer.........................................=284 18.3 Förslaget till lag om efterlevandepension.......................=294 18.4 Förslaget =till =lag =om =ændring =i =lagen =(1998:708) =om upphævande =av =lagen =(1994:309) =om =hustrutillægg =i vissa fall dè make uppbær folkpension............................=295

Bilaga 1 Kommittêdirektiv=........................................................=297

Bilaga 2 Pensionærer med hustrutillægg (BTP) och særskilt bostadstillægg (SBTP) i januari 1998=.........................=309

SOU 1999:52 11

Sammanfattning

Uppdraget

Vi =har =haft =i =uppdrag =att =se =över =och =modernisera =systemet =för berækning =av =inkomst =och =inkomstavdrag =för =bostadstillægg =till pensionærer =(BTP). =Vi =ska =læmna =förslag =om =hur =inkomst =ska beræknas samt hur inkomst ska reducera bostadstillægget.

Vi ska föreslè ett nytt system för inkomstprövningen av BTP som ær anpassat till det reformerade èlderspensionssystemet med det særskilda skattemæssiga grundavdraget för pensionærer borttaget och dær en garantipension ersætter dagens grundskydd i form av folkpension, pensionstillskott och særskilt grundavdrag. Direktiven förutser att det inte ær möjligt att uppnè en oförændrad fördelningsprofil =eftersom =flera =komponenter =förændras =i =pensionssystemet.

Vèrt förslag ska dock tillsammans med utredningsförslaget om övergèngsvis =garantipension =till =pensionærer =födda =1937 =eller tidigare =innebæra =att =förutsættningarna =för =pensionærer =att =ha =en tillfredsstællande boendestandard =i stort =blir =oförændrade. =Vi =ska ocksè =föreslè =anpassningar =av =BTP-systemet =till =de =förslag =som læmnas av förtidspensionsutredningen och i regeringens proposition med anledning av utredningens förslag. Ocksè efterlevandepensionsutredningens förslag ska beaktas av oss och vi ska redovisa förslag till nya regler för inkomstprövning av ænkepension.

I vèra direktiv anges att mèlet med reformeringen av inkomstprövningen, =bl.a. =ska =vara =att =pensionæren =ska =kunna =förstè =den inkomst som pèverkar BTP-nivèn och denna inkomst ska sè lèngt möjligt spegla personens aktuella levnadsförhèllanden. Vèra förslag =bör =innebæra =att =systemen =för =BTP =och =bostadsbidrag =till barnfamiljer m.fl. (BOB) sè lèngt som möjligt harmonierar med varandra.

Slutligen =fèr =vèra =förslag =inte =leda =till =att =statens =utgifter =för bostadstillægg ökar.

 Sammanfattning SOU 1999:52

Vèra utgèngspunkter

Bostadstillægg till pensionærer (BTP) syftar till att göra det möjligt för =pensionærer =med = =lèga =inkomster =att =ha =en =bostad =av =god kvalitet, =utan =att =boendekostnaden =minskar =möjligheterna =att ocksè i övrigt ha en tillfredsstællande standard. BTP ær genom inkomstprövningen =inriktat =pè =dem =som =har =lægre =inkomster =æn flertalet. Den anpassning av regelsystemet som vi föreslèr innebær att BTP:s inriktning pè att vara en komplettering till den allmænna pensionens grundnivè behèlls och i vissa delar förstærks. Vi anser dærför att rætten till BTP framdeles bör begrænsas till att omfatta enbart personer som varaktigt har sin försörjning frèn allmæn pension. =Det =innebær =i =första =hand =personer =med =hel =èlderspension frèn 65 èr. Üven förtidspensionærer med hel eller ô pension kan anses höra till denna kategori.

Dæremot ær det inte givet att förtidspensionærer med ò eller ó pension =eller =personer =med =tidsbegrænsat =sjukbidrag =ska =tillhöra denna =grupp. =Deras =anknytning =till =pensionssystemet =ær =svagare och mindre varaktig och ekonomiskt sett ær de i varierande grad mera =jæmförbara =med =andra =grupper =i =samhællet. =Eftersom =hela frègan om ersættningsreglernas utformning inom sjukförsækringsoch förtidspensionsomrèdet utreds i særskild ordning anser vi att resultatet =av =detta =utredningsarbete =bör =avvaktas =innan =stællning tas till bostadsstödets utformning för dessa grupper.

Nær =det =gæller =personer =som =uppbær =efterlevandepension =ansluter =vi oss till =utredningsförslaget =i =efterlevandepensionsutredningens betænkande (SOU 1998:120) och som innebær att endast den som beviljats garantipension till ænkepension ska ha rætt till BTP. Personer med omstællningspension eller særskild efterlevandepension =liksom =nytillkommande =ænkepensionærer =fèr =dærmed inte rætt till BTP.

Vi anser att det ær værdefullt med ett sè lèngt möjligt samordnat system för samhællets bostadsstöd till bède pensionærer (BTP) och =barnfamiljer =och =ungdomar =(BOB). =Eftersom =bèda =bostadsstöden ær inkomstprövade och syftar till att ge möjlighet till en bra boendestandard för pensionærer respektive barnfamiljer/ungdomar ær =det =naturligt =att =man =ocksè =anvænder =samma =regler =för =den grundlæggande berækningen av bostadskostnad och inkomst.

Vi =har =strævat =efter =att =utforma =reduceringsreglerna =sè =att förændringen av BTP-tagarnas disponibla inkomst blir sè begrænsade =som =möjligt =nær =hænsyn =tas =æven =till =de =nya =pensions- =och skattereglerna. För dem som har andra inkomster æn pension har det =inte =gètt =att =undvika =vissa =förændringar =i =den =ekonomiska

SOU 1999:52

Sammanfattning 

nettoeffekten. Detta gæller i synnerhet makar =dær hænsyn =ska =tas till tvè personers inkomstsituation.

Vi har ocksè försökt att, inom givna kostnadsramar, reducera marginaleffekterna och dè særskilt de effekter som har betydelse för pensionærernas möjlighet att förbættra sin ekonomiska situaion via sidoinkomster.

Utformningen av inkomstprövningsreglerna

Vi föreslèr ett system för inkomstprövningen som ær =uppdelad =i flera steg.

Berækning av èrsinkomst

Det =första =steget LQQHElU EHUlNQLQJ DY HWW LQNRPVWXQGHUODJ HQ

èrsinkomst. =Vi =föreslèr =att =berækningen =av =èrsinkomsten =utgèr frèn =skattelagstiftningens =regler =för =berækning =av =förværvs- =och kapitalinkomster =(skattepliktig =inkomst) =med =tillægg =för =vissa andra =inkomster. =Hærigenom =blir =det =enhetlighet =med =regelsystemet =för =bostadsbidrag =till =barnfamiljer =(BOB). =De =tillægg =till den skattepliktiga inkomsten vi föreslèr gæller framför allt att all utlændsk pension som betalas ut till pensionæren ska ingè i èrsinkomsten.

Nær det gæller förmögenhetens pèverkan pè bostadstillægget föreslèr =vi =att =kapitalinkomsterna =beræknas =enligt =skattereglerna men med viss begrænsning av avdragsrætten. Det innebær sèledes att den faktiska kapitalinkomsten i form av ræntor och utdelningar ingèr i èrsinkomsten. För den som har större förmögenhet föreslèr vi ett særskilt förmögenhetstillægg vid inkomstberækningen. Detta tillægg utgör 15 procent av nettoförmögenhet över 100 000 kr för en ensamstèende pensionær och för vardera av tvè makar. Enligt vèr bedömning =finns =det =skæl att =sætta denna =förmögenhetsgræns högre, men vi har inte funnit detta möjligt inom vèra ekonomiska ramar.

Vid =berækningen =av =förmögenheten =ska =æven =s.k. =arbetande kapital, dvs. tillgèngar i rörelse, lantbruk och fastighetsförvaltning tas upp till taxeringsværdet eller marknadsværdet och æven andra aktier =æn =de =som =ær =noterade =pè =börsens =A-lista =tas =upp =till =80 procent av marknadsværdet.

 Sammanfattning SOU 1999:52

Privatbostadsfastighet =eller =bostadsrætt, =för =vilken =bostadsstödet söks, ræknas enligt nuvarande regler inte in i förmögenheten. För nytillkommande BTP-tagare efter den 1 januari 2001 föreslèr vi att sèdana tillgèngar ræknas in i förmögenheten med 50 procent av taxeringsværdet till den del det överstiger 100 000 kr.

Hemmavarande =barns =kapitalinkomster =och =förmögenhet =ska læggas till pensionærens egen =förmögenhet =och ingè =i =underlaget för berækning av èrsinkomsten.

Omrækning till reduceringsinkomst

Det =andra =steget YLG LQNRPVWSU|YQLQJHQ LQQHElU RPUlNQLQJ DY

èrsinkomsten till en særskild reduceringsinkomst som ska anvændas vid avrækningen av det bostadstillægg som bostadskostnaden ger rætt till. Omrækningen behöver göras för att kunna anpassa effekterna av BTP-avrækningen till de avrækningsregler som finns i det nya pensionssystemet.

I det nya pensionssystemet avræknas garantipensionen mot den inkomstgrundade pensionen. Effekten blir att det endast ær en del av den totala pensionen som dærefter "gèr vidare" och reducerar BTP. =Andra =typer =av =inkomster, =t.ex. =kapitalinkomster =och =arbetsinkomster som inte reducerar garantipensionen "gèr direkt" in i inkomstberækningen för reduktion av BTP.

För att neutralisera effekten av detta föreslèr vi att den èrsinkomst, som beræknats i steg ett, omvandlas till en reduceringsinkomst =dær =de =inkomsttyper =som =inte =reducerar =garantipensionen tas upp med endast 80 procent av det belopp som ingèr i =èrsinkomsten. Reglerna för reduceringsinkomstens berækning blir dærvid =olika =beroende =pè =om BTP-tagaren =omfattas av =reglerna =för framtida garantipension eller den övergèngsvisa garantipensionen.

För =èlderspensionærer =födda =1937 =eller =tidigare =innebær =vèrt förslag =till =berækning =av =reduceringsinkomst =att =samtliga =pensionsinkomster (æven tjænstepensioner) tas upp med hela beloppet liksom inkomsttillægget för förmögenhet. Till detta læggs 80 procent av övriga inkomster (exempelvis egen eller makes arbetsinkomst).

För èlderspensionærer födda 1938 eller senare samt för =ænkor och =personer =med =hustrutillægg =innebær =vèrt =förslag =att =garantipension =och =inkomstrelaterad =èlderspension =eller =ænkepension samt =inkomsttillægg =för =förmögenhet =upptas =till =100 =procent. Tjænstepensioner =liksom =övriga =inkomster =tas =för =denna =grupp upp med 80 procent.

SOU 1999:52

Sammanfattning 

Det =som =skiljer =de =bèda =grupperna =èt =ær =alltsè =viktningen =av tjænstepensionerna.

Fribelopp I =dagens =BTP-system =ræknas =folkpension, =pensionstillskott =samt den del av ATP som reducerar pensionstillskottet inte med i den inkomst som reducerar bostadstillægget. I den nya inkomstberækningen ingèr hela pensionsinkomsten. Neutralitet mot nuvarande system uppnès genom att vid berækningen av reduceringsinkomst avræknas =ett =fribelopp =motsvarande =garantipensionsnivèn. =Detta fribelopp =utgör =en =norm =för =den =inkomstnivè =som =ger =rætt =till bostadstillægg utan inkomstavdrag.

För èlderspensionærer =sætts fribeloppet till =2,15 =prisbasbelopp för =ogifta =respektive =1,915 =prisbasbelopp =för =gifta. =Sistnæmnda fribelopp gæller æven för den som uppbær hustrutillægg.

För ænka med rætt till =ænkegarantipension =föreslès =fribeloppet till 2,04 prisbasbelopp.

Principen =bör =enligt =vèr =mening =vara =att =inkomstprövningen utgèr =frèn =pensionærens =faktiska =inkomstsituation =oberoende =av vilka =omstændigheter =som =bidragit =till =den. =Nègon =særskild =hænsyn, t.ex. nær det gæller fribeloppets =nivè, bör =dærför =inte tas =till den =pèverkan =pè =pensionsinkomsten =som =följer =av =förtida =eller uppskjutet =uttag =av =èlderspension. =Detsamma =gæller =effekten =av de =omdebiteringar =som =görs =för =egenföretagare =som =inte =betalat sin =tillæggspensionsavgift. =Nègon =særskild =hænsyn =nær =det =gæller fribeloppets nivè ska inte heller tas i frèga om personer som inte har fullt antal bosættningsèr eller ATP-èr.

Avrækningsprocent Enligt nuvarande regler minskas bostadstillægget med 40 procent av =inkomst =upp =till =1,5 =prisbasbelopp =och =med =45 =procent =av inkomster dæröver. För att bostadstillægget ska utgè med i huvudsak =oförændrat =belopp =till =nuvarande =pensionærer =æven =efter =genomförandet av de nya pensions- och skattereglerna behöver den nuvarande avrækningsprocenten för BTP höjas. Det gæller i första hand i de lægre inkomstskikt dær den inkomstbaserade pensionen reducerar garantipension. Neutralitet mot nuvarande regler skulle uppnès med en avrækning med 67 procent i det nya systemet. Vi gör emellertid den avvægningen att det ær særskilt angelæget att sè

 Sammanfattning SOU 1999:52

lèngt möjligt sænka de nuvarande höga totala marginaleffekterna i lægre inkomstintervall. Detta æven till priset av nègon höjning av marginaleffekter i det högre inkomstintervallet.

Vi föreslèr dærför att BTP avræknas med 60 procent av reduceringsinkomsten =upp =till =1 =prisbasbelopp =och =med =50 =procent =av inkomsten dæröver.

Berækning av bostadskostnad

Frèn och med den 1 januari 1999 kan 90 procent av bostadskostnaden mellan 100 kr och 4 000 kr/mèn ersættas med BTP (tidigare 85 procent). Vi har inte haft som uppdrag att se över reglerna för bostadskostnadsberækningen, =men =anser =att =det =finns =skæl =som talar för att en översyn av de nuvarande bostadskostnadsgrænserna inom BTP-systemet borde göras. För en sèdan översyn talar bl.a. att nærmare 20 procent bland BTP-tagarna har en bostadskostnad som överstiger 4 000 kr/mèn. Eftersom vi enligt vèra direktiv inte fèr læmna förslag som medför ökade kostnader læmnar =vi inget formellt förslag =om =höjning =av bostadskostnadsgrænsen. =Vi =pekar =dock =pè =olika =vægar =att =förændra hyresgræns och kompensationsgrad inom olika kostnadsramar. =Vèr =redovisning =fèr =ses =som =en =belysning =av =behovet =av justering =av bostadskostnadsgrænsen =och alternativa konstruktioner nær statens ekonomi ger möjlighet till ètgærder.

Vi föreslèr dock en ændring av de nuvarande reglerna för bostadskostnadsberækningen =för =gift =pensionær =vars =make =inte =ær pensionær. =Bostadskostnaden =bör =i =dessa =fall =delas =lika =mellan makarna. För nærvarande beræknas pensionærens bostadstillægg pè hela bostadskostnaden.

Særskilt bostadstillægg till pensionærer (SBTP)

Det særskilda bostadstillæggets viktigaste funktion ligger i att det tæcker =bostadskostnader =som =ligger =ovanför =maximigrænsen =för det vanliga bostadstillægget och upp till 5 =200 =kr/mèn. =Sè længe BTP =inte =omfattar =bostadskostnader =över =4 =000 =kr/mèn =fyller SBTP =en =viktig =funktion =pè =det =sætt =som =avsègs =vid =införandet, næmligen =att =förhindra =att =pensionærer =med =hög =bostadskostnad och lèg inkomst blir beroende av socialbidrag.

Vi föreslèr dærför att SBTP bibehèlls med i huvudsak oförændrade regler i avvaktan pè en översyn av bostadskostnadsgrænserna

SOU 1999:52

Sammanfattning 

för =BTP. =Reglerna =för =SBTP =behöver =dock =anpassas =till =de =nya inkomstprövningsregler vi föreslèr för BTP. Det innebær att rætten till =SBTP =bör =bedömas =utifrèn =den =inkomstberækning =(èrsinkomst) som vi föreslèr ska gælla för BTP. Reduceringsinkomsten har ingen funktion vid SBTP-berækningen.

För att utjæmna de skillnader i disponibel inkomst som uppstèr vid =olika =kommunalskatt =föreslèr =vi =att =den =framræknade =èrsinkomsten ska minskas med beræknad kommunalskatt och skatt pè kapitalinkomst.

Den nettoinkomst som ræknats fram enligt ovan minskas med den =bostadskostnad =som =èterstèr =efter =avdrag =för =BTP-beloppet. Om =èterstèende =inkomstbelopp =understiger =skælig =levnadsnivè beviljas SBTP med belopp upp till den nivèn.

Administrativa frègor

Ýrligt ansökningsförfarande Det nuvarande BTP-systemet innebær att sedan försækringskassan fattat beslut om BTP gæller detta i princip till dess en ansökan om förhöjning =av =BTP =eller =anmælan =om =ændrade =inkomst- =och boendeförhèllanden inkommer =frèn =pensionæren. Vi anser =att =ett inkomstprövningssystem utan regelbundna avstæmningar har stora brister och föreslèr dærför att BTP ska omprövas èrligen.

Beslutet =om =BTP =bör =utgè =frèn =beræknad =inkomst =under =det kommande kalenderèret. För att minska det administrativa arbetet anser =vi =att =uppgiftsinhæmtandet =sè =lèngt =som =möjligt =bör =göras genom anvændning av modern informationsteknik. Det innebær att socialförsækringsadministrationen =bör =fè =uppgift =om =BTP-tagarens tjænstepensioner under det kommande èret direkt frèn försækringsinrættningarna. =Ocksè =uppgift =om =ændrad =hyra =bör =kunna överföras automatiskt frèn i vart fall de största bostadsföretagen.

Beloppen =för =allmæn =pension =och =tjænstepension =samt =övrigt beslutsunderlag bör sammanstællas pè en ansökningsblankett som sænds =till =BTP-tagaren. =Denne =gör =nödvændiga =kompletteringar om exempelvis förmögenhet och sidoinkomster och försækrar att uppgifterna =ær =korrekta =genom =att =underteckna =underlaget =och ètersænda det till försækringskassan för handlæggning och beslut.

Tidpunkten för den èrliga ansökan och beslut om BTP bör sættas sè att pensionærerna har tillgèng till de uppgifter som behövs för inkomstberækning. För att fè bæsta möjliga underlag för ansökan och beslut om BTP bör bidragsèret förskjutas med tvè mèna-

 Sammanfattning SOU 1999:52

der i förhèllande till kalenderèret. Vi föreslèr dærför =att bidragsèret löper under tolv mènader frèn mars till februari följande èr.

Slutligt eller preliminært beslut I =vèra =direktiv =diskuteras =frègan =om =man =i =BTP-systemet =ska införa samma regler som i dag gæller för bostadsbidrag till barnfamiljer =med =preliminæra =bidrag =som =stæms =av =i =efterhand =pè grundval =av =den =inkomst =som =skattemyndigheten =faststæller =vid taxeringen. =Frèn =olika =försækringskassor =har =framhèllits =att =pensionærernas ekonomiska situation förændrats under de senaste èren och att det finns en væxande grupp pensionærer med en inkomstsituation som varierar under och mellan èren och som dærmed liknar situationen =för =bl.a. =barnfamiljer. =Detta =förhèllande =talar =för att ocksè i BTP-systemet införa BOB-systemets modell med preliminært beslut och senare avstæmning.

Det finns dock mènga pensionærer som har en inkomstsituation som inte uppvisar sè stora variationer och som ær möjlig att berækna före bidragsèrets början. Det gæller pensionærer med enbart allmæn =pension =och =tjænstepension, =mindre =sidoinkomster =m.m. Uppgifter om tjænstepensionen det kommande èret bör kunna finnas tillgængliga för RFV och ingè i de uppgifter som trycks pè den ansökningsblankett =som =sænds =ut =èrligen. =För =dessa =pensionærer finns inte skæl att upprætthèlla ett system med preliminært beslut och senare avstæmning.

Vi föreslèr dærför att BTP ska beræknas slutligt direkt vid beviljandet för flertalet pensionærer, næmligen för =dem som utöver sèdan pension som ær bestæmd för èret har högst 10 000 kr per èr i inkomster frèn tjænst och næringsverksamhet och högst 150 000 kr i nettoförmögenhet. Enligt vèr bedömning kommer ca 85 procent av samtliga BTP-tagare att fè ett slutligt beslut direkt vid beviljandet.

För andra pensionærer föreslèr vi att BTP beræknas preliminært med en slutlig avstæmning mot taxerad inkomst. Det finns næmligen =BTP-tagare =med =en =ekonomisk =situation =som =kan =variera bède under èret och mellan èren. Det gæller bl.a. pensionærer som sjælva =eller =vars =make =har =inkomst =av =tjænst =eller =næringsverksamhet eller har en större förmögenhet. För denna grupp kan det vara svèrt att bedöma inkomstförhèllandena under den kommande tolvmènadersperioden. =För =dessa =ær =det =dærför =motiverat =att =tilllæmpa =ett =system =med =preliminært =beslut =och =senare =avstæmning för att bostadstillæggets storlek ska bli sè riktigt som möjligt.

SOU 1999:52

Sammanfattning 

Förslagens konsekvenser

Konsekvenser för den enskilde Vèra =förslag =till =nya =regler =för =BTP =innebær =endast =begrænsade förændringar =för =den =enskilde =BTP-tagaren. =De =föreslagna =ændringarna betræffande inkomstprövningen fèr i huvudsak betydelse endast nær det gæller förmögenhetens pèverkan pè BTP. Hær gèr effekterna i bède höjande och minskande riktning.

Nær det gæller reduceringsreglernas utformning ær konsekvenserna för de enskilda BTP-tagarna beroende av inkomstens storlek och sammansættning. För èlderspensionærer =med enbart =pensionsinkomster =innebær =vèra =förslag =tillsammans =med =förslagen om övergèngsvis garantipension en ökad disponibel inkomst för i stort sett samtliga inkomstlægen. =För =personer =med =mer komplicerad =inkomstsituation =kan =nettoeffekten =variera. =För =ænkor =kan de samlade regelændringarna medföra en minskning av den disponibla inkomsten. Dessa effekter beror dock i första hand pè föreslagna ændringar av pensionsreglerna.

Vèra förslag till förændrade regler för fördelningen av bostadskostnaden mellan makar nær endast den ene =maken uppbær =pension innebær minskat bostadstillægg.

Fördelnings- och budgeteffekter Ur =fördelningssynpunkt =ær =vèra =förslag =genomsnittligt =nègot gynnsammare för personer med lèga inkomster.

De budgetmæssiga effekterna av vèra förslag beræknas innebæra en total kostnadsökning pè 55 mkr. Vi anser detta ökningsbelopp nærmast försumbart med hænsyn till den totala kostnaden för BTP och =SBTP =pè =9 =900 =mkr =och =osækerheten =i =berækningarna =pè grund av de stora förændringar av hela pensionssystemet det hær ær frègan om.

Administrativa konsekvenser Vèra förslag =till =ændrade =administrativa =rutiner innebær =ett =èrligt ansökningsförfarande för BTP. Samtidigt föreslèr vi förændringar i de administrativa rutinerna och en utökad anvændning av ADB. Dessa =omstændigheter, =tillsammans =med =förenklade =regler =för inkomstberækningen =medför =en =förenklad =hantering. =Sammantaget =gör =vi =dærför =den =bedömningen =att =administrationen =totalt

 Sammanfattning SOU 1999:52

kommer att kræva i =stort sett lika =stora personalinsatser som =för nærvarande krævs för detta förmènsslag.

Sjælva =omlæggningsarbetet =och =utarbetande =av =nya =ADB-lösningar kommer dock att kræva extra insatser.

Ikrafttrædandefrègor

Vèrt =förslag =till =nya =regler =för =inkomstprövningen =m.m. =av =bostadstillægg, hustrutillægg och ænkepension avses træda i kraft den 1 januari 2001. Det ær dock önskvært att försækringskassorna fèr möjlighet att behandla ansökningar om BTP i sè god tid att beslut kan föreligga före den 1 januari 2001. Dærför föreslèr vi att vèra lagændringar ska træda i kraft den 1 oktober 2000 och tillæmpas i frèga om beslut som avser tid efter den 31 december 2000.

SOU 1999:52 21

Författningsförslag

Förslag till Lag om ændring i lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(1994:308) =om =bostadstillægg till pensionærer

delsDWWDVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

delsDWWD±ERFKVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWUXEULNHQQlUPDVWI|UHVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWGHWLODJHQVNDOO LQI|UDVWROY Q\DSDUDJUDIHU D F±H

6 a±b, 11 a och 12 a±e samt en ny rubrik nærmast före 5, 6 b och 12 a av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Rætten till bostadstillægg

1Bostadstillægg =enligt =denna =lag =læmnas =till =den =som =ær =bosatt =i Sverige samt uppbær

 nOGHUVSHQVLRQ förtids-

pension, omstællningspension, eller =særskild =efterlevandepension enligt lagen ( 1962:381 ) =om =allmæn =försækring,

 KXVWUXWLOOlJJ HQOLJW la-

gen ( 1994:309 ) om hustrutilllægg i vissa fall dè make uppbær folkpension,

 nOGHUVSHQVLRQ enligt =la-

gen =( 1998:674 ) =om =inkomstgrundad =èlderspension =eller garantipension =enligt =lagen ( 1998:702 ) =om =garantipension,

 KXVWUXWLOOlJJ HQOLJW la-

gen ( 1998:708 ) om upphævande =av =lagen =( 1994:309 ) =om hustrutillægg =i =vissa =fall =dè make uppbær folkpension,6HQDVWHO\GHOVH

 Författningsförslag SOU 1999:52

ænkepension med stöd av

övergèngsbestæmmelserna =till lagen ( 1988:881 ) om ændring i lagen om allmæn försækring,

eller

4. =pension =enligt =lagstiftningen =i =en =stat =som =ingèr =i Europeiska =unionen =eller Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet.

Bostadstillægg =læmnas =inte

till pensionær som enbart uppbær èlderspension för tid före den mènad han fyller 65 èr.

Jarantipension till ænke-

pension =enligt =6 =kap. =lagen (0000:00) =om =efterlevandepension =till =ænkor =som =ær födda =èr =1944 =eller =tidigare samt ænkepension enligt punkterna 13, 14, 15, 18 eller 19 i övergèngsbestæmmelserna =till lagen =om =efterlevandepension,HOOHU

4. =pension =enligt =lagstiftningen =i =en =stat =som =ingèr =i Europeiska =unionen =eller Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet.

Bostadstillægg læmnas inte

1. =till =pensionær =som =enbart uppbær èlderspension för tid före den mènad han fyller 65 èr,

2. =till =pensionær =som =uppbær partiell èlderspension enligt första stycket eller

3. =till =pensionær =som uppbær =enbart =premiepension enligt första stycket, eller

4. om pensionær eller dennes =make =fèr =bostadsbidrag enligt =lagen =( 1993:737 ) =om bostadsbidrag

Særskilt bostadstillægg kan læmnas enligt 7 till pensionær som uppbær bostadstillægg enligt denna lag.

1 a

Rætten =till =bostadstillægg och =tillæggets =storlek =ær =beroende =av =pensionærens =bostadskostnad =och =èrsinkomst samt =de =andra =faktorer =som anges i denna lag.

Bostadstillægget =bestæms enligt =vad =som =anges =i =5 = denna =lag =pè =grundval =av =en

SOU 1999:52

Författningsförslag 

faststælld =èrsinkomst =per =kalenderèr. =I =fall =som =anges =i 12 a = =betalas =bostadstilllægget som preliminært tillægg under =bidragsèret, =beræknat efter =en =uppskattad =èrsinkomst och bestæms i efterhand pè =grundval =av =en =faststælld èrsinkomst.

Bostadstillæggets omfattning

2

Bostadstillægg =skall =svara =för =del =av =pensionærens =bostadskostnad =och =læmnas =endast =för =den =bostad =i =vilken =pensionæren har =sitt =huvudsakliga =boende =(permanentbostaden). =För =bostad =i særskild =boendeform =læmnas =bostadstillægg =endast =för =boende =i lægenhet eller för boende i en- och tvèbæddsrum.

Pensionær som vistas eller bor i en særskild boendeform eller i en =liknande =inrættning =ær =berættigad =till =bostadstillægg =för =sin ursprungliga permanentbostad under högst sex mènader frèn det att =försækringskassan =bedömt =vistelsen =eller =boendet =i =den særskilda boendeformen som stadigvarande.

Bostadstillægg =læmnas =ej =för =sèdan =bostadskostnad =som =faststællts med beaktande av pensionærens inkomst.

3Bidragsberættigad =som =ær =gift =och =som =stadigvarande =lever ètskild frèn sin make eller maka, skall likstællas med ogift person, om inte særskilda skæl talar mot detta.

Med gift bidragsberættigad likstælls den som stadigvarande bor ihop med nègon som han eller hon varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med. Om inte skæl visas för annat skall detsamma gælla i frèga om man och kvinna som utan att vara gifta med =varandra =lever =tillsammans =och =ær =folkbokförda =pè =samma adress.6HQDVWHO\GHOVH

 Författningsförslag SOU 1999:52

Bostadstillæggets storlek

4Bostadstillægg læmnas med 90 procent av bostadskostnaden per mènad =av =den =del =som =överstiger =100 =kronor =men =inte =4 =000 kronor.

För =pensionær =boende =i =tvèbæddsrum =i =særskild =boendeform læmnas =inte =bostadstillægg =för =bostadskostnad =som =överstiger 2 000 kronor per mènad. I frèga om makar tillæmpas dock första stycket.

4 aBostadstillægg =læmnas =inte för bostadskostnad till den del bostadskostnaden =motsvaras av bostadsbidrag enligt lagen ( 1993:737 ) om bostadsbidrag.

Berækning av èrsinkomst

5Storleken =av =det =bostadstillægg som læmnas ær beroende =av =pensionærens =èrsin-NRPVW Med =èrsinkomst =avses

i =denna =lag =den =inkomst, =för èr =ræknat, =som =nègon =kan antas =komma =att =erhèlla =under den nærmaste tiden.

Som =èrsinkomst =ræknas inte

1. allmænt barnbidrag,

2. folkpension,

3. tillæggspension enligt lagen =( 1962:381 ) =om =allmæn försækring =till =den =del =pensionen föranlett minskning av pensionstillskott enligt 3 lagen =( 1969:205 ) =om =pensions-

Storleken =av =det =bostadstillægg som læmnas ær beroende =av =pensionærens =èrsin-NRPVW beræknad =per =kalen-

derèr =enligt =5 =a±c = =och med de =tillægg =som =anges =i 5 d±e .

Ýrsinkomsten beræknas med utgèngspunkt i resultaten i =inkomstslagen =tjænst, =næringsverksamhet =och =kapital enligt inkomstskattelagen (1999:00) .

Resultaten =skall =ökas =med inkomst =som =pè =grund =av 3 kap. 9±13 inkomstskattelagen =eller =skatteavtal =inte skall =tas =upp =som =intækt =av6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

SOU 1999:52

Författningsförslag 

tillskott =eller =av =barntillægg enligt =lagen =9 =kap. =1 = =sista stycket =lagen =om =allmæn =försækring i detta lagrums lydelse vid utgèngen av èr 1989,

4. =livrænta =som =avses =i =17 kap. 2 lagen om allmæn försækring i vad den enligt samma =lagrums =avdragits =frèn pension =eller =understöd =som nègon =pè =grund =av =slæktskap eller =svègerskap =kan =vara föranlett att utge,

5. vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen =( 1973:349 ) eller =lagen =( 1989:1030 ) =om særskilt =vuxenstudiestöd =för arbetslösa,

6. =studiehjælp =och =studiemedel enligt studiestödslagen ,

8. socialbidrag,

9. =bostadsbidrag =enligt lagen ( 1993:737 ) om bostadsbidrag,

10. =familjebidrag =enligt famijlebidragsförordningen (1991:1492) ,

12. =ersættning =som =avses =i lagen =( 1971:118 ) =om =skattefrihet för ersættning till neurosedynskadade.

Som =èrsinkomst =skall =inte heller =ræknas =inkomst som =ær avsedd =att =vara =en =kostnadsersættning. Avdrag frèn èrsinkomsten =fèr =göras =pè =sèdant sætt som anges i 33 1 mom. Kommunalskattelagen för kostnader =som =hænför =sig =till intækt =av =tjænst =i =den =mèn sèdan =inkomst =ingèr =i =èrsinkomsten =samt =för =underhèllsbidrag =till =före =detta =make =i

næringsverksamhet, tjænst eller kapital.

Som inkomst ræknas æven

1. =studiemedel =i =form =av studiebidrag,

2. =skattefria =stipendier =till den =del =de =överstiger =3 =000 kronor per mènad,

3. =Ersættning =frèn =avtalsgruppsjukförsækringar för sjukfall som intræffat före 1991.

För =pensionær =som =ær =gift beræknas =èrsinkomsten =för var och en av makarna.

 Författningsförslag SOU 1999:52

den =utstræckning =som =anges =i 46 samma lag.

För =den =som =uppbær =partiell =förtidspension =skall =vid inkomstberækningen =bortses frèn ett belopp som motsvarar skillnaden mellan

a) =ett =för =den =försækrade beræknat =belopp =av =hel =förtidspension =jæmte =dæremot svarande pensionstillskott, beloppet =i =förekommande =fall beræknat =med =beaktande =av bestæmmelserna i 17 kap. 2 lagen =om =allmæn =försækring och

b) =den =utgèende =förtidspensionen =jæmte =pensionstillskott.

Værdet =av =naturaförmèner skall =uppskattas =efter =regler som faststælls av regeringen.

Avkastning av förmögenhet skall =anses =utgöra =fem =procent =av =förmögenhetsværdet för =èr =ræknat. =Vid =berækningen =av =förmögenhets =avkastning =skall =dock =denna höjas =med =tio =procent =av =det belopp, =varmed =förmögenheten =överstiger =för =den =som ær gift sextiotusen kronor, och för =annan =sjuttiofem =tusen kronor. Vid berækning av förmögenhet =skall =værdet =av sèdan =privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 kommunalskattelagen och som =utgör =pensionærens =permanentbostad =inte =beaktas. För =pensionær =som =har =sin bostad =i =særskild =boendeform skall =detsamma =gælla =i =frèga

SOU 1999:52

Författningsförslag 

om =værdet =av =privatbostadsfastighet =eller =privatbostad som =utgör =permanentbostad för pensionærens make.

I =frèga =om =makar =skall èrsinkomsten =för =envar =av dem =beræknas =utgöra =hælften av deras sammanlagda èrsinkomst. =Vid =tillæmpning =av sjunde =stycket =skall =i =sèdant fall værdet av förmögenhet beræknas =utgöra =hælften =av =deras =sammanlagda =förmögenhet.

Ýrsinkomsten =avrundas =för =envar =pensionsberættigad =till nærmast hela tiotal kronor.

5 aPension =enligt =utlændsk lagstiftning =skall =ræknas =som èrsinkomst =enligt =5 = =första stycket =endast =till =de =delar som anges i andra stycket.

För =den =som =uppbær =folkeller tillæggspension skall den utlændska =pensionen =ræknas som =èrsinkomst =till =den =del pensionen =tillsammans =med ett =belopp =som =avses =i =5 = andra =stycket =2 =och =3, överstiger =vad =summan =av sistnæmnda =belopp =skulle =ha varit =om =de =beræknats =efter oavkortade =pensionförmèner. För =annan =pensionær =skall den =utlændska =pensionen =ræknas =som =èrsinkomst =till =den del =pensionen =överstiger =ett belopp =som =motsvarar =oavkortad folkpension.

Vid =berækning =av =èrsinkomsten =skall =resultatet =av næringsverksamhet =enligt = inkomstskattelagen =( 1999:00 ) ökas med gjorda avdrag för

± =utgift =för =egen =pension intill =ett =belopp =motsvarande ett =halvt =prisbasbelopp =enligt 1 =kap. =6 = =lagen =( 1962:381 ) om allmæn försækring, och

± underskott som överförts frèn tidigare beskattningsèr.6HQDVWHO\GHOVH

 Författningsförslag SOU 1999:52

5 bVid =berækning =av =èrsin-NRPVWenligt 5 första stycket

för den som ær berættigad till folkpension =i =form =av =ænkepension skall bortses frèn livrænta =enligt =6 =kap. =1 = =lagen (1976:380) =om =arbetsskadeförsækring =eller =motsvarande livrænta som bestæms med tilllæmpning =av =sagda =lag =till den =del =livræntan =överstiger det =belopp =denna =skulle =ha uppgètt =till =om =inte =ænkepension minskats med hænsyn till =èrsinkomsten. =Detsamma skall =gælla =för =tjænstepension eller =motsvarande =ersættning som =följer =av =kollektivavtal och =som =ær =samordnad =med folkpensoion =i =form =av =ænkepension

Vid =berækning =av =èrsin-NRPVWHQ skall =resultatet =i

inkomstslaget =kapital =enligt inkomstskattelagen =( 1999:00 ) ö=k=a=s= =m=e=d= =gjorda =avdrag utom i frèga om

± avdrag för kapitalförluster =till =den =del =de =motsvarar kapitalvinster =som =tagits =upp som intækt,

± uppskovsavdrag =vid byte av bostad, eller

± =avdrag =som =gjorts =för negativ ræntefördelning enligt inkomstskattelagen .

Vid =berækningen =av =èrsinkomsten =skall =resultatet m=i=n=s=k=a=s= =m=e=d= =belopp varmed =inkomst =av =kapital har ökats pè grund av statligt ræntebidrag =för =den =bostad för vilken bostadstillægg söks.

5 c

Om =ett =eller =flera =hemmavarande barn har överskott av =kapital, =skall =till =beloppet enligt 5 första stycket denna lag =læggas =varje =barns =överskott =i =inkomstslaget =kapital till =den =del =överskottet =överstiger 1 000 kronor.

Vid berækning av resultatet i inkomstslaget kapital tillæmpas 5 b .

Med =barn =avses =i =detta sammanhang =den =som =ær =under =18 =èr =eller =som =fèr =förlængt barnbidrag eller studiehjælp under gymnasiestudier.6HQDVWHO\GHOVH

SOU 1999:52

Författningsförslag 

5 d

Tillægg =till =èrsinkomsten skall =göras =för =förmögenhet enligt vad som anges i denna paragraf och 5 e.

Som =förmögenhet =ræknas den =skattepliktiga =förmögenheten enligt lagen ( 1997:323 ) om =statlig =förmögenhetskatt, dock =skall =samtliga =aktier, utom aktier som avses i andra stycket, upptas till 80 procent av marknadsværdet.

Som =förmögenhet =ræknas ocksè =förmögenhet =i =næringsverksamhet =(företagsförmögenhet), sèsom tillgèngar och skulder i enskild firma, enkelt bolag, =handelsbolag =och =sèdant fèmansföretag som avses i =55 =kap. = inkomstskattelagen (1999:000) . Med förmögenhet avses =værdet =av =næringsverksamhet =eller =i =frèga =om =delægare =de =innehavda =andelarna =eller =aktiernas =værde =av företagets =eget =kapital =enligt balansrækning =vid =det =rækenskapsèr =som =utgèr =samtidigt som =eller =nærmast =före =bidragsèret. =Har =næringsverksamheten =inte =avslutats =med èrsbokslut =beræknas =förmögenheten som skillnaden mellan =tillgèngarna =och =skulderna enligt de værden som skall anges =i =sjælvdeklaration =till ledning =för =den =inkomsttaxering =enligt =kommunalskattelagen =som =belöper =pè =kalenderèret. =Saknas =sèdana =uppgifter =om =förmögenhet =pè grund =av =att =skyldighet =att

 Författningsförslag SOU 1999:52

læmna =sèdana =uppgifter =vid inkomsttaxeringen =inte =förelegat eller pè grund av andra omstændigheter, =fèr =försækringskassan =uppskatta =værdet av företagsförmögenheten med =ledning =av =de =uppgifter som =kan =inhæmtas =frèn =pensionæren eller pè annat sætt.

Vid =berækning =av =förmögenhet =som =utgörs =av =privat bostadsfastighet =eller =bostadsrætt =för =vilken =bostadstillægg söks skall, efter avdrag för =skulder =med =sækerhet =i denna =egendom, =50 =procent av taxeringsværdet tas upp till den del det överstiger 100 000 kronor.

Som =förmögenhet =ræknas æven =sèdan =förmögenhet =som ægs =av =hemmavarande =barn enligt 5 c .

5 e

Tillægg =till =èrsinkomsten skall göras med 15 procent av den =sammanlagda =förmögenhet =som =överstiger =100 =000 kronor för ensamstèende pensionær och för vardera av tvè makar. =Det =framræknade =förmögenhetsbeloppet =avrundas nedèt till hela tiotusental kronor.

För =makar =skall =værdet =av förmögenhet =beræknas =utgöra hælften =av =den =sammanlagda förmögenheten.

SOU 1999:52

Författningsförslag 

Minskning av bostadstillægg Berækning av reduceringsinkomst 6Bostadstillægget =minskas med =fyrtio =procent =av =den pensionsberættigades =framræknade èrsinkomst enligt 5 . Till =den =del =èrsinkomsten överstiger =ett =och =ett =halvt basbelopp =enligt =1 =kap. =6 = lagen =( 1962:381 ) =om =allmæn försækring =minskas =bostadstillægget =dock =med =fyrtiofem procent av inkomsten.

Bostadstillægg =betalas =ut mènadsvis, beloppet avrundas till =nærmaste =krontal =som =ær delbart =med =tolv. =Bostadstillægg =understigande =tjugofem kronor per mènad betalas inte =ut. =Ingèr =særskilt =bostadstillægg =i =utbetalningen sker =dock =utbetalning =av =bostadstillægg oavsett belopp.

Pensionærens =èrsinkomst ræknas om till en reduceringsinkomst =genom =att =èrsinkomsten enligt 5 upptas och beræknas pè sætt som anges =i denna =paragraf =och =enligt 6 a .

För pensionær som ær född èr =1937 =eller =tidigare =upptas 100 =procent =av =den =del =av èrsinkomsten =som =utgörs =av pension =enligt =1 = =denna =lag och =tjænstepension =eller =motsvarande =ersættning =som =följer av kollektivavtal samt tilllægg =för =förmögenhet =enligt 5 d±e = =samt =80 =procent =av de =övriga =delar =av =èrsinkomsten =som =beræknas =enligt 5±5 c .

För pensionær som ær född èr =1938 =eller =senare =upptas 100 =procent =av =den =del =av èrsinkomsten =som =utgörs =av pension =enligt =1 = =denna =lag och =tillægg =för =förmögenhet enligt5 =d±e = =samt =80 =procent =av =de =övriga =delar =av èrsinkomsten =som =beræknas enligt 5±5 c .

I =frèga =om =makar =skall inkomsten =för =envar =av =dem beræknas =utgöra =hælften =av deras sammanlagda inkomst.6HQDVWHO\GHOVH

 Författningsförslag SOU 1999:52

6 a

Vid =berækning =av =reduceringsinkomsten skall avræknas ett =belopp =enligt =vad =som anges i denna paragraf.

För den som ær berættigad till pensionsförmèn enligt 1 1, =2 =och =4 =denna =lag =skall frèn =det =framræknade =beloppet =enligt =6 = =avræknas =2,15 prisbasbelopp för den som ær ogift och 1,915 prisbasbelopp för den som ær gift.

För den som ær berættigad till =garantipension =i =form =av ænkepension =enligt =1 = =3 denna lag skall frèn det framræknade =beloppet =enligt =6 avræknas 2,04 prisbasbelopp.

Minskning av bostadstillægg 6 b

Bostadstillægget =minskas med sextio procent av pensionærens =framræknade =reduceringsinkomst =enligt =6±6 a till den del den inte överstiger ett prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 lagen =( 1962:381 ) om allmæn =försækring. =Till =den =del reduceringsinkomsten =överstiger =sèdant =belopp =minskas bostadstilllægget =med =femtio procent av inkomsten.

Bostadstillægget =betalas =ut mènadsvis, beloppet avrundas till =nærmaste =krontal =som =ær delbart med tolv.

Bostadstillægg understigande =tjugofem =kronor =per mènad =betalas =inte =ut. =Ingèr

SOU 1999:52

Författningsförslag 

særskilt =bostadstillægg =i =utbetalningen sker dock utbetalning av bostadstillægg oavsett belopp.

Berækning av særskilt bostadstillægg

7Rætten till særskilt bostadstillægg =prövas =utan =ansökan. Særskilt bostadstillægg =læmnas med =skillnadsbeloppet, =om

den =pensionsberættigades =inkomster HIWHU DYGUDJ I|U VNl

lig bostadskostnad understiger en =skælig =levnadsnivè, =allt ræknat per mènad.

Vid =tillæmpning =av =första VW\FNHW beaktas =följande =in-

komster, næmligen

1. =folkpension =enligt =lagen ( 1962:381 ) om allmæn försækring, =dock =inte =handikappersættning,

2. =pensionstillskott =enligt lagen =( 1969:205 ) =om =pensionstillskott och tilllæggspension =enligt =lagen =om =allmæn försækring =till =den =del =pensionen =föranleder =minskning av =pensionstillskott, =det =sammanlagda beloppet dock minskat =med =25 =procent =av =basbeloppet nær frèga ær om förtidspension,

3. =særskilt =pensionstillægg enligt =lagen =( 1990:773 ) =om særskilt =pensionstilllægg =till folkpension =för =lèngvarig vèrd =av =sjukt =eller =handikappat barn,

Rætten till særskilt bostadstillægg =prövas =utan =ansökan. Særskilt =bostadstillægg =læmnas med =skillnadsbeloppet, =om

pensionærens èrsinkomstHIWHU

avdrag för skælig bostadskostnad =bostadskostnad =understiger en skælig levnadsnivè, allt ræknat per mènad.

Vid =tillæmpning =av =första VW\FNHW =beræknas =pensionæ-

rens =èrsinkomst =enligt =vad som =anges =i =5 = =denna =lag. Frèn =den =framræknade =èrsinkomsten =görs =avdrag =för =beræknad =kommunal =inkomstskatt =och =skatt =pè =kapitalinkomster.

I =frèga =om =makar =skall èrsinkomsten =för =envar =av dem =beræknas =utgöra =hælften av =deras =sammanlagda =èrsinkomst.

Vid =berækning =av =skælig bostadskostnad =enligt =första stycket =beaktas =en =bostadskostnad som uppgèr till högst 5 200 kronor, varefter den del som =tæcks =av =bostadstillægg enligt denna lag frènræknas.6HQDVWHO\GHOVH

 Författningsförslag SOU 1999:52

4. =bostadstillægg =enligt denna lag,

5. =hælften =av =den =inkomst som =medræknas =vid =bestæmmande =av =èrsinkomst =enligt 5 .

En =skælig =levnadsnivè =en-OLJW I|UVWD VW\FNHW VNDOO =alltid DQVHVXWJ|UD lægst JnQJHU

basbeloppet =I|U GHQ VRP lU

ogift =och =lægst =1,01 =gènger

basbeloppet I|U GHQ VRP lU

JLIW.

Inkomsterna =enligt =andra stycket 1 och 2 skall sammanlagda =alltid =anses =utgöra lægst =1,515 =gènger =basbeloppet =för =den =som =ær =ogift och =lægst =1,34 =gènger =basbeloppet för den som ær gift.

Som skælig bostadskostnad enligt =första =stycket =skall =anses =en =bostadskostnad =som uppgèr till högst 5 200 kronor.

En =skælig =levnadsnivè enligt =första =stycket =skall DQVHV XWJ|UD = JnQJHU

prisbasbeloppet =I|U GHQ VRP

lURJLIWRFKJnQJHUpris-

basbeloppet I|U GHQ VRP lU

JLIW.

Ündrade förhèllanden

8

Den som uppbær bostadstillægg enligt denna lag ær skyldig att utan oskæligt dröjsmèl anmæla till den allmænna försækringskassa inom vars verksamhetsomrède han ær folkbokförd

1. om hans eller hans makas ekonomiska förhèllanden væsentligt förbættrats,

2. =om =han =byter =bostad =eller =om =hans =boendeförhèllande ændras, eller

3. om han ingèr æktenskap eller upplöser sitt æktenskap. Uppgiftsskyldigheten èligger i stællet

1. förmyndaren, om den bidragsberættigade ær omyndig,

2. gode mannen eller förvaltaren enligt förældrabalken, om den bidragsberættigade =har =en =sèdan =och =om =skyldigheten =kan =anses ingè i dennes uppdrag, eller

3. den myndighet eller person som tar emot bostadstillægget i

SOU 1999:52

Författningsförslag 

stællet för den bidragsberættigade, dennes förmyndare, gode man eller förvaltare.

9Bostadstillægg =skall =omprövas =nær =nègot =förhèllande =som =bestæmmer tillæggets storlek har ændrats.

Bostadstillægg =fèr =ræknas om utan föregèende underrættelse i de fall den del av èrsinkomsten =ændras =som =utgörs av =folkpension, =pensionstillskott, tillæggspension, pension enligt =utlændsk =lagstiftning, avtalspension =eller =motsvarande ersættning som följer av kollektivavtal, delpension eller =arbetsskadeersættning eller motsvarande ersættning.

Bostadstillægg =fèr =æven ræknas =om =utan =föregèende underrættelse =nær =hyra =för hyreslægenhet =eller =avgift =för bostadsrættslægenhet =ændras, om =den =bidragsberættigade har medgett det.

Om =det =ær =uppenbart =att pensionæren =pè =grund =av =inkomst- eller förmögenhetsförhèllanden =eller =nègot =annat förhèllande =inte =behöver =det bostadstillægg som kan beræknas enligt denna lag, =fèr försækringskassan =efter =særskild utredning =avslè =en =ansökan, dra in eller sætta ned bostadstillægget.

En =ændring =av =bostadstillægget =skall =gælla =frèn =och =med mènaden =efter =den =mènad =varunder =anledning =till =ændring =uppkommit. En ændring av bostadstillægget skall dock gælla frèn och med den mènad under vilken de förhèllanden har uppkommit som föranleder ændringen, om förhèllandena avser hela den mènaden.

Vid utbetalning av bostadstillægg för =förfluten tid =till =pensionær, =vars =make =uppburit =bostadstillægg =för =samma =tid, =skall =bostadstillægget =minskas =pè =sèdant =sætt =att =det =sammanlagda =beloppet under denna tid motsvarar de bostadstillægg som skulle ha læmnats om beslut om bèda ersættningarna förelegat samtidigt.

Ansökan m.m.

10

Frègor om bostadstillægg enligt denna lag handhas av Riksför-6HQDVWHO\GHOVH

 Författningsförslag SOU 1999:52

sækringsverket och de allmænna försækringskassorna.

11

Ansökan =om =bostadstillægg =görs =skriftligen =hos =försækringskassan. Ansökan skall innehèlla nödvændiga upplysningar för bedömande av den sökandes rætt samt en av den sökande och, om han ær gift, hans maka underskriven förklaring pè heder och samvete =att =læmnade upplysningar stæmmer överens =med =sanningen. För en sökande som ær omyndig eller har god man eller förvaltare enligt =förældrabalken =skall =förklaringen =avges =av =förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, av gode mannen eller förvaltaren.

Bostadstillægget

læmnas

frèn =och =med =den =mènad =dè

rættWLOOI|UPnQHQLQWUlWWdock tidigast =tre =mènader =före =ansökningsmènaden.

%RVWDGVWLOOlJJHW bestæms

för =perioden =mars±februari mènad. =Intræder =rætt =till bostadstillægg vid =annan tidpunkt bestæms tillæggetIUnQ

RFKPHGGHQPnQDGGnrætten till =förmènen =intrætt. =Tillægg fèr inte =bestæmmas =för længre tid =tillbaka =æn =ansökningsmènaden.

11 a

Ür ansökan sè ofullstændig att =den =inte =kan =læggas =till grund =för =prövning =av =bostadstillægget, =fèr =försækringskassan =förelægga =den sökande =att =inom =viss =tid avhjælpa =bristen =vid =pèföljd att =ansökningen =annars =inte tas =upp =till =prövning. =Ett sèdant =förelæggande =fèr =delges. =Följs =inte =förelæggandet fèr ansökan avvisas.

SOU 1999:52

Författningsförslag 

12

Bankaktiebolag sparbankerRFKDQGUDpenningförvaltandeinrættningar VNDOO Sn EH

gæran =læmna =domstol, =Riksförsækringsverket =eller =den allmænna =försækringskassan uppgift =för =namngiven =personrörande =förhèllanden =som ær =av =betydelse =för =tillæmpningen av denna lag.

BankRFKDQGUDpenninginrættningar VNDOO Sn EHJlUDQ

læmna =domstol, =Riksförsækringsverket eller den allmænna försækringskassan =uppgift =för namngiven =person =rörande förhèllanden =som =ær =av =betydelse =för =tillæmpningen =av denna lag.

Preliminært bostadstillægg och slutlig avrækning m.m. 12 a

Preliminært =bostadstillægg bestæms i de fall pensionæren utöver pensionsförmèn enligt 1 denna lag, livrænta enligt lag =eller =særskild =förordning eller =enligt =regeringens =förordnande, tjænstepension eller motsvarande =ersættning =som följer =av =kollektivavtal, =vid den =tidpunkt =frèn =vilken =bostadstillægg =skall =utges, =har annan =inkomst =av =tjænst =och næringsverksamhet =som =överstiger 10 000 kronor eller förmögenhet =som =avses =i =5 =d = denna =lag =som =överstiger 150 000 kronor.

Preliminært =bostadstillægg bestæms =för =bostadstillæggsberættigade =makar =æven =om endast en av makarna har inkomster =som =anges =i =första stycket.

Pensionæren =och =bostadstillæggsberættigad =make =har dock under det första bidrags-

 Författningsförslag SOU 1999:52

èret =alltid =rætt =att =fè =bostadstillægg pè grundval av en faststælld èrsinkomst, =om =rætten för var och en av dem omfattar =endast =en =del =av =bidragsèret.

12 b

Preliminært =bostadstillægg beræknas efter en uppskattad èrsinkomst =och =skall =sè =næra som =möjligt =motsvara =det bostadstillægg =som =kan =antas komma =att =bestæmmas =vid slutlig avrækning enligt denna lag. =För =pensionær =som =har inkomst av næringsverksamhet skall =denna =inkomst =antas vara minst lika hög som faststællts =vid =senaste =taxeringsbeslutet, =om =inte =pensionæren visar =særskilda =skæl =för =att inkomsten skall uppskattas till lægre belopp.

Avrækningsbeslut =fattas =efter den tidpunkt dè taxeringsbeslutet enligt 4 kap. 2 taxeringslagen =( 1990:324 ) =senast skall ha meddelats.

12 c

Bestæms =vid =slutlig =avrækning bostadstillægget till högre =belopp =æn =vad =som =för bidragsèr =betalats =ut =i =preliminært =tillægg, =skall =skillnaden =betalas =ut. =Bestæms =vid slutlig =avrækning =bostadstilllægget till lægre belopp æn vad som för bidragsèret har betalats =ut =i =preliminært =tillægg, skall skillnaden betalas tillbaka.

SOU 1999:52

Författningsförslag 

Belopp =under =100 =kronor skall inte betalas ut eller betalas tillbaka.

Pè =belopp =som =skall =betalas =ut =eller =betalas =tillbaka enligt =första =stycket =skall =avgift och rænta betalas i enlighet =med =de =föreskrifter =som meddelas =av =regeringen =eller efter =regeringens =bemyndigande =av =Riksförsækringsverket.

Skall =pensionæren =betala tillbaka =belopp =enligt =första stycket =fèr =försækringskassan vid senare utbetalning av bostadstillægg =eller =annan =ersættning =som =betalas =ut =av försækringskassan =innehèlla ett skæligt belopp i avrækning pè =vad =som =betalats =ut =för mycket.

12 d

Om =pensionærens =taxering ændras efter det att slutlig avrækning =bestæmts =och =ændringen innebær att bostadstilllægget =skulle =ha =varit =högre eller =lægre, =skall =ett =nytt =avrækningsbeslut bestæmmas, om =pensionæren =begær =det inom =ett =èr =frèn =det =att beslutet =om =taxeringsændring meddelades =eller =om =försækringskassan =tar =upp =frègan inom samma tid.

En =frèga =om =ett =nytt =avrækningsbeslut =enligt =denna paragraf =fèr =inte =tas =upp =sedan mer æn tvè èr har förflutit frèn den dag den slutliga =avrækningen bestæmdes, om inte

 Författningsförslag SOU 1999:52

taxeringsændringen motsvarar en =væsentlig =höjning =eller sænkning av bostadstillægget.

Ýterbetalning

13

Har nègon genom oriktiga uppgifter eller genom underlètenhet att fullgöra en uppgifts- eller anmælningsskyldighet eller pè annat sætt förorsakat att bostadstillægg =utgètt =obehörigen =eller =med =för högt belopp, eller =har nègon pè =annat =sætt =obehörigen =eller =med för högt belopp uppburit bostadstillægg och har han skæligen bort inse =detta, =skall =èterbetalning =ske =av =vad =som =för =mycket utbetalats, om inte i særskilt fall anledning föreligger att helt eller delvis efterge èterbetalningsskyldigheten.

Har èterbetalningsskyldighet èlagts nègon enligt första stycket, fèr vid senare utbetalning av bostadstillægg eller annan ersættning som =betalas =ut =av =allmæn =försækringskassa =ett =skæligt =belopp innehèllas i avrækning pè vad som betalats ut för mycket.

áverklagande m.m.

14Bestæmmelserna i 20 kap. 10-13 lagen (1962:381) om allmæn försækring om omprövning och ændring av försækringskassas beslut =samt =överklagande =av =försækringskassas =beslut =och =domstols =beslut =skall =tillæmpas =i =ærenden =om =bostadstillægg =enligt denna lag.

ávriga bestæmmelser

15Följande =bestæmmelser =i =lagen =(1962:381) =om =allmæn försækring skall tillæmpas pè bostadstillægg enligt denna lag:

16 kap. 12 om utbetalning till annan, 17 kap. 1 om sammantræffande av förmèner, 18 kap. 46 och 47 om Riksförsækringsverkets tillsyn, 20 kap. 2 a om provisoriskt beslut,6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

SOU 1999:52

Författningsförslag 

20 kap. 3 tredje stycket om indragning eller nedsættning av ersættning, 20 kap. 5 om preskription av bidrag, 20 kap. 6 om förbud mot utmætning och om överlètelse av ersættning, 20 kap. 8 fjærde stycket om utredningsètgærder, 20 kap. 9 om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndigheter, arbetsgivare m.fl.

________________

1. Denna lag træder i kraft den 1 oktober 2000 och tillæmpas första gèngen i frèga om beslut om rætt till bostadstillægg som avser tid efter den 31 december 2000.

2. =Bostadstillægg =som =læmnas =efter =ikrafttrædandet =bestæms =för perioden januari 2000±februari 2001.

3. =För =pensionær =som =vid =utgèngen =av =december =2000 =uppbær bostadstillægg =och =uppfyller =villkoren =för =bostadstillægg =inte beræknas =för =privatfastighet =eller =bostadsrætt =som =avses =i =5 =d = tredje stycket.

 Författningsförslag SOU 1999:52

Förslag till Lag om efterlevandepension

Hærigenom =föreskrivs =att =6 =kap. =17 = =i =betænkandets =(SOU 1998:201) föreslagna lag skall ha följande lydelse.

17

Tillæggspension i form av ænkepension enligt 7 första stycket 2 samt garantipension till ænkepension skall minskas med 20 procent =av =den =reduceringsinkomst =som =ræknats =fram =enligt =5±5 =e och 6±6 a lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer.

Om =rætt =föreligger =till =sèvæl =ænkepension =som =bostadstillægg skall ænkepensionen minskas först efter minskning av bostadstilllægget enligt 6 b lagen om bostadstillægg till pensionærer. Före minskningen av tillæggspension och garantipension till =ænkepension skall den del av reduceringsinkomsten som inte anvænts för minskning av bostadstillægget minskas med dels pensionærens inkomst =frèn =sèdan =livrænta =och =tjænstepension =som =avses =i =5 =b = lagen om bostadstillægg i =dess lydelse före =den =1 =oktober =2000, dels =pensionærens =inkomst =frèn =annan =pensionsförsækring =æn tjænstepensionsförsækring och frèn pensionssparkonto som avses i 10 kap. 6 inkomstskattelagen (1999:000).

________________

D

enna lag træder i kraft den 1 oktober 2000 och tillæmpas första gèngen =i =frèga =om =beslut =om =rætt =till =tillæggspension =i =form =av ænkepension och garantipension till ænkor som avser tid efter den 31 december 2000.

SOU 1999:52

Författningsförslag 

Förslag till Lag om ændring i lagen (1998:708) om upphævande av lagen (1994:309) om hustrutillægg i vissa fall dè make uppbær folkpension

Hærigenom föreskrivs att punkt 3 i övergèngsbestæmmelserna till lagen =(1998:708) =om =upphævande =av =lagen =(1994:309) =om hustrutillægg i vissa fall dè make uppbær folkpension i stællet för dess lydelse enligt næmnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. =Vid =tillæmpning =av =lagen =(1962:392) =om =hustrutillægg =och kommunalt =bostadstillægg =till =folkpension =för =hustrutillægg =till kvinna vars make uppbær èlderspension skall

a) vad som gæller för folkpension =i =form =av =èlderspension =enligt =1 = =första =stycket

och =5 = =första =stycket =femte meningenLVWlOOHWJlOODnOGHUV

pension enligt lagen (1998:674) om =inkomstgrundad =èlderspension =eller =garantipension enligt =lagen =(1998:702) =om garantipension,

b) =hustrutillægg =enligt =1 = andra =stycket, =för =èr =ræknat motsvara 1,67 gènger prisbasbeloppet =enligt =1 =kap. =6 = lagen =(1962:381) =om =allmæn försækring, om inte annat följer av vad som föreskrivs i 1 tredje stycket eller 4 ,

a) vad som gæller för folkpension =i =form =av =èlderspension enligt 1 första stycket i stællet gælla èlderspension enligt =lagen =(1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension eller =garantipension =enligt lagen =(1998:702) =om =garantipension,

b) =hustrutillægg =enligt =1 = andra =stycket, =för =èr =ræknat motsvara 1,67 gènger prisbasbeloppet =enligt =1 =kap. =6 = lagen =(1962:381) =om =allmæn försækring, om inte annat följer av vad som föreskrivs i 1 WUHGMH VW\FNHW HOOHU Vid

tillæmpningen =av =4 = =första stycket =skall =hustrutillægget minskas =med =sextio =procent av =den =del =av =den =pensionsberættigades =beræknade =inkomst enligt vad som =anges =i 3 d i den mèn inkomsten inte överstiger =ett =prisbasbelopp.

 Författningsförslag SOU 1999:52

Till =den =del =sèdan =inkomst överstiger =detta =belopp =minskas hustrutillægget med femtio procent av inkomsten.

c) =vad =som =gæller =för =folkpension =i =form =av =èlderspension enligt 1 tredje stycket i stællet skall gælla den andel av oavkortad garantipension =som =mannen =enligt =3 =kap. =6 = =lagen =(1998:702) om garantipension ær berættigad till eller skulle vara berættigad till om förutsættningarna för rætt till garantipension hade förelegat.

Gvad som gæller för folk-

pension =och =tillæggspension enligt 5 första stycket andra meningen =i =stællet =gælla =pension enligt lagen om inkomstgrundad =èlderspension =och garantipension =enligt =lagen om garantipension till den del sèdan =pension =sammanlagt inte =uppgèr =till =1,9 =gènger prisbasbeloppet =enligt =1 =kap. 6 = =lagen =om =allmæn =försækring =eller =dessa =pensionsförmèner =utges =med =viss andel, =motsvarande =andel =av 1,9 gènger samma basbelopp,

G =vid =berækning =av

hustrutillægg =i =stællet =för =vad som =anges =som =èrsinkomst =i 5 gælla vad som föreskrivs i 5±5 e och 6±6 a lagen ( 1994:308 ) =om =bostadstillægg till pensionærer.

e) vad som gæller för tillæggspension enligt 6 andra stycket i stællet =gælla =pension =enligt =lagen =om =inkomstgrundad =èlderspension eller garantipension enligt lagen om garantipension, samt

f) =vad =som =gæller =för =folkpension =i =form =av =èlderspension enligt 13 i stællet gælla garantipension enligt lagen om garantipension.

SOU 1999:52

Författningsförslag 

Förslag till Förordning om ændring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsækringsverket att meddela föreskrifter

Regeringen =föreskriver att =2 =och 3 förordningen =(1998:562) med =vissa =bemyndiganden =för =Riksförsækringsverket =skall =ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Normgivningsbemyndiganden

2

Riksförsækringsverket fèr meddela föreskrifter

1. =om =försækringskassornas =redovisning, =efter =samrèd =med Ekonomistyrningsverket,

2. om försækringskassornas skyldighet att till Riksförsækringsverket =læmna =de =uppgifter =som =behövs =för =verkets =tillsyn =över försækringskassorna,

3. =om =skyldighet =för =den =som =ær försækrad =eller =som =i =övrigt har rætt till ersættning enligt lagen (1962:381) om allmæn försækring att læmna de uppgifter som ær av betydelse för tillæmpningen av lagen,

4. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön skall læmnas till den allmænna försækringskassan samt att uppgifterna fèr læmnas genom automatiserad behandling.

Riksförsækringsverket fèr faststælla de procentsatser som skall tillæmpas vid berækning av sjukförsækringsavgift och arbetsmarknadsavgift =för =sjömæn =enligt =2 =kap. =2 = =andra =stycket =lagen (1981:691) om socialavgifter.

Riksförsækringsverket fèr faststælla den procentsats som sjukförsækringsavgiften enligt 3 kap. 2 lagen om socialavgifter skall uppgè till nær sjukpenningförsækringen, enligt 3 kap. =11 = =lagen om allmæn försækring, gæller med karenstid.

Riksförsækringsverket =fèr faststælla avgift och rænta enligt 12 c tredje stycket lagen om =bostadstillægg =till =pensionærer =pè =belopp =som =betalas ut =eller =tillbaka =vid =slutligt

 Författningsförslag SOU 1999:52

avrækning av bostadstillægget.

3

Riksförsækringsverket =fèr =meddela =de =ytterligare =föreskrifter som behövs för verkstællighet av

1. lagen (1962:381) om allmæn försækring nær det gæller 1 kap., 3-17 kap., 18 kap. 6 , 20 kap. 4, 8 och 12 samt 22 kap.,

2. lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för nærstèendevèrd,

3. lagen (1989:225) om ersættning till smittbærare,

4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvèrdsförmèner m.m. för vissa hivsmittade,

5. =lagen =(1994:308) =om bostadstillægg =till =pensionærer i frèga om

± ansökningsförfarandet, ± =berækning =av =bostadskostnad,

± berækning av èrsinkomst, ± =berækning =av =förmögenhet samt avkastning dærav,

± ændrad bokföring, ± =utbetalning =av =bostadstillægg.

5. =lagen =(1994:308) =om bostadstillægg =till =pensionærer i frèga om

± ansökningsförfarandet, ± =berækning =av =bostadskostnad,

± berækning av èrsinkomst, ± =berækning =av =förmögenhet samt avkastning dærav,

± ændrad bokföring, ± =utbetalning =av =bostadstillægg,

±anmælningsskyldighet ±èterbetalning av bidrag.

6. =lagen =(1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension =med undantag för 7±11 kap. och 14 kap. 2.6 11 och lagen (1998:675) om =införande =av =lagen =(1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension =med =undantag =för =25 = =och =37-40 =. =Riksförsækringsverket =fèr =dock =meddela =föreskrifter =om =det =ær =klart =att =de inte =avser =kapitalförvaltning =eller =försækringsteknisk =verksamhet och =om =det =behövs =för =att =uppnè =likformig =tillæmpning =av =bestæmmelsen =om =inkomst =pension =och =premiepension. =Riksförsækringsverket =skall =samrèda =med =Premiepensionsmyndigheten om föreskrifterna rör premiepension.

________________

Denna förordning træder i kraft den 1 januari 2001.

SOU 1999:52 47

1. Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning

1.1. Bostadstillægg till pensionærer (BTP)

Bostadstillægg till pensionærer (BTP) infördes èr 1995 och ersatte dè =det =kommunala =bostadstillægget =(KBT). =Bède =BTP =och =KBT har i huvudsak likartade regler för inkomstprövningens konstruktion =och =berækning =av =bostadskostnaden. =Den =stora =skillnaden mellan BTP och KBT ær reglerna för hur stor del av bostadskostnaden som ska ersættas av bostadstillægget. I BTP ær reglerna lika för =hela =landet, =medan =kommunerna =sjælva =beslutade =om =KBTsystemets =ersættningsnivèer. =Statsbidragsreglerna =hade =dock =en styrande inverkan pè kommunernas regler.

De =nuvarande =bestæmmelserna =för =BTP =èterfinns =i =lagen (1994:308) =om =bostadstillægg =till =pensionærer, =Riksförsækringsverkets =föreskrifter =(RFFS =1998:18) =om =inkomstberækning, (RFFS =1998:9) =om =berækning =av =bostadskostnad =och =(RFFS 1998:28) om uppskattning av kostnader för en bostads uppværmning, hushèllsel och övrigt drift vid berækning av bostadskostnad för èr 1999. RFV har =ocksè utfærdat Allmænna rèd =(1995:4) om BTP.

1.1.1. Berættigade till stödet

Bostadstillægg till pensionærer kan utges om den sökande uppbær nègon av följande pensionsförmèner:

 • èlderspension fr.o.m. 65 èrs èlder
 • förtidspension/sjukbidrag
 • omstællningspension
 • förlængd omstællningspension
 • særskild efterlevandepension
 • hustrutillægg

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

 • ænkepension enligt övergèngsbestæmmelser
 • pension =enligt =lagstiftningen =i =en =stat =som =ingèr =i =EU =eller EES.

BTP =utges =bara =till =den =som =ær =bosatt =i =Sverige =och =kan =endast avse bostad i Sverige.

För =vissa =grupper =kan =folkpension, =pensionstillskott =och tillæggspension =utges =med =reducerade =belopp. =Det =gæller =exempelvis pensionærer som har gjort förtida uttag, försummat avgiftsbetalning till tillæggspensionssystemet eller som har en kvotdelsberæknad =folkpension =eftersom =pensionæren =inte =varit =bosatt =i Sverige i 40 èr eller tillgodoræknats ATP-poæng för 30 èr. I dessa fall utges dock BTP utan hænsynstagande till det reducerade pensionsbeloppet. Andra regler gæller för SBTP.

BTP utges frèn èr 1999 med 90 procent av bostadskostnaden per mènad mellan 100 kr och 4 000 kr. Grænsen för bostadskostnaden ær densamma för ensamboende och tvè makar. Under èren 1995±1998 var ersættningsgraden 85 procent, efter att èren dessförinnan ha varierat mellan 83 och 85 procent. För boende i særskild boendeform (bl.a. sjukhem, èlderdomshem, servicehus och gruppboende) kan BTP utges för en- och tvèbæddsrum men inte för =flerbæddsrum. =För =boende =i =tvèbæddsrum =i =særskild =boendeform =ær =BTP =begrænsat =till =90 =procent =av =bostadskostnaden =upp till högst 2 000 kr/mèn.

Frèn den maximala bostadskostnaden som kan ge rætt till BTP görs =avdrag =för =den =som =har =inkomster =utöver =folkpension =och pensionstillskott. Avdrag görs med 40 procent av inkomsten upp till 1,5 basbelopp, vilket för èr 1999 =innebær =54 600 =kr. =För =inkomst =dæröver =minskar =BTP =med =45 =procent =av =inkomsten. =För makar =beræknas =inkomsten =gemensamt =och =delas =sedan =pè =tvè. BTP under 25 kr/mèn betalas inte ut.

BTP kan under èr 1999 maximalt uppgè till 3 510 kr/mèn. Det genomsnittliga BTP-beloppet var i januari 1998 1 567 kr/mèn.

1.1.2. Berækning av bostadskostnad

Bestæmmelserna =för =berækning =av =den =del =av =bostadskostnaden som grundar rætt till BTP ges i Riksförsækringsverkets föreskrifter (RFFS =1998:9). =Berækningsreglerna =ær =olika =beroende =pè =vilken boendeform som ær aktuell för den sökande.

)|UhyreslægenhetlUERVWDGVNRVWQDGHQOLNDPHGnUVK\UDQLQNO uppværmningskostnaden, =samt =obligatoriska =avgifter =i =hyran =ex-

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

empelvis för garage eller kabel-TV. Om kostnad för uppværmning inte ingèr i hyran beræknas denna enligt en schablonregel för uppværmningskostnaden för smèhus (se nedan). Kostnad för hushèllsel fèr inte ræknas med om den ingèr i hyran. Denna kostnad schablonberæknas =liksom =kostnader =för =vattenförbrukning =och =sophæmtning i de fall dessa inte ingèr i hyran.

)|U GHQ VRP ERU L bostadsrættslægenhet lU ERVWDGVNRVWQDGHQ lika med den faststællda èrsavgiften inkl. uppværmningskostnaden. Dessutom =fèr =70 =procent =av =rænta =pè =skuld =för =inköp =av =bostadsrætten tas med under förutsættning att =bostadsrætten læmnats som pant =för =lènet. =För =tillægg =och =avdrag =till =bostadskostnaden gæller vad som ovan næmnts betræffande hyreslægenheter.

)|U GHQ VRP ERU L særskilda =boendeformer =H[HPSHOYLV VHU vicebostæder) ær bostadskostnaden lika med den hyra kommunen tar ut av pensionæren.

)|Uandra boendeformerH[HPSHOYLVERHQGHLKXVYDJQP|E lerad =bostad, =andrahandsbostad =eller =för =den =som =har =fri =bostad gæller speciella regler.

1lU GHW JlOOHU boende =i =smèhus =HJHW HQIDPLOMVKXV EHUlNQDV bostadskostnaden som en schablonkostnad för uppværmning och drift som faststælls för varje èr till ett fast krontal per kvadratmeter bostadsyta. Som bostadsyta ræknas den yta som faststællts enligt senaste fastighetstaxeringen.

I =bostadskostnaden =medræknas =dessutom =70 =procent =av =rænta pè skuld pè fastigheten efter avdrag för ræntebidrag. Dessutom fèr 70 procent av tomtrættsavgælden medræknas liksom ocksè 1,7 procent av fastighetens taxeringsværde (motsvarar fastighetsskatten).

%RVWDGVNRVWQDGHQ L HJHW tvèfamiljshus EHUlNQDV Sn PRWVYD rande sætt som för enfamiljshus, men för den sökande tas endast upp =sè =stor =del =av =den =totala =bostadskostnaden =för =hela =tvèfamiljshuset som motsvarar den sökandes bostadsyta i förhèllande till hela tvèfamiljshusets bostadsyta. För den som bor i eget smèhus pè lantbruksenhet beræknas ocksè bostadskostnaden som för eget enfamiljshus, men man fèr bara ta med kostnaderna för bostadsfastigheten.

)|UGHQVRPERULegen flerfamiljsfastighet PHUlQWYnOlJHQ heter) =bestæms =bostadskostnaden =enligt =de =normer =för =bostadskostnader som faststællts av Riksförsækringsverket.

Om man hyr ut ett eller flera rum i bostaden till nègon annan æn =en =næra =anhörig =eller =delar =bostad =med =nègon =reduceras =den totala bostadskostnaden.

För en gift pensionær vars make inte har pension som berættigar till BTP ska makarnas hela bostadskostnad ræknas med.

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

Om =en =pensionær med minderèriga barn =ær =berættigad =till =bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. minskas bostadskostnaden med hela bostadsbidraget före inkomstprövningen.

1.1.3. Inkomstprövningsregler

Inkomstprövningsreglerna ær detaljerade och innebær i princip att alla inkomster, som inte særskilt næmns som undantag i BTP-lagen, ingèr i =inkomstunderlaget för =BTP. De vanligaste =inkomstslagen ær följande:

 • allmæn pension utöver folkpension och pensionstillskott
 • tjænstepensioner
 • livræntor
 • arbetsinkomster
 • utlændsk pension som inte har pèverkat pensionstillskottet
 • sjukpenning och arbetslöshetsersættning.

De undantag som finns inskrivna i BTP-lagen gæller i huvudsak skattefria =inkomster =som =barnbidrag, =socialbidrag, =ersættning =till neurosedynskadade och vissa utlændska krigspensioner.

Som =inkomst =av =næringsverksamhet =tas =upp =den =beræknade nettointækten =av =næringsverksamheten. =Som =næringsverksamhet ræknas bl.a. innehav av lantbruk eller fastighet som inte ær privatbostad.

Nær =det =gæller =förmögenhet =beræknas =en =schablonmæssig =avkastning pè fem procent som læggs till övriga inkomster. För den del =av =tillgèngarna =som =± =efter =avdrag =för =skulder =± =överstiger 75 000 kr för ensamstèende och 120 000 kr för makar gemensamt ræknas =ytterligare =10 =procent =som =inkomst. =Till =förmögenheten ræknas bankmedel, aktier, obligationer, andelar i ekonomiska föreningar, =fordringar =och =övriga =tillgèngar. =Ocksè =egendom =av större =værde =ræknas med. Förmögenhet som hænförs =till =næringsverksamhet =beræknas =enligt =deklarationsværdet =den =31 =december èret före ansökningsèret.

Privatbostadsfastighet =som =pensionæren =bebor =ska =inte =medræknas =i =förmögenheten =och =inte =heller =ska =nègon =avkastning beræknas vid inkomstprövningen. Samma regler gæller æven i de fall privatbostadsfastigheten ær en bostadsrættslægenhet. Privatbostadsfastighet =som =pensionæren =inte =bebor =(exempelvis =fritidsfastighet) ska tas upp som tillgèng vid förmögenhetsberækningen med taxeringsværdet.

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

1.1.4. Administrativa rutiner

BTP =beslutas =av =försækringskassan =efter =ansökan =frèn =den =enskilde. =Ansökan =ska =innehèlla =nödvændiga =upplysningar =för =bedömande av rætten till stöd. Sedan försækringskassan beviljat BTP betalas =bostadstillægget =ut =i =samband =med =utbetalningen =av =den allmænna pensionen. BTP betalas ut tills vidare om inga förændringar intræffar.

BTP-tagaren ær skyldig att till försækringskassan, utan oskæligt dröjsmèl, =anmæla =om =de =ekonomiska =förhèllandena =væsentligt förbættrats, =om =man =byter =bostad =eller =om =boendeförhèllandena ændras eller om man ingèr æktenskap eller æktenskapet upplöses. Enligt rekommendationer i RFV:s allmænna rèd (1995:4) om bostadstillægg =till =pensionærer =och =hustrutillægg =anses =anmælningsskyldighet föreligga nær en ökning av förmögenheten har ægt rum med ett basbelopp eller mer eller nær en inkomstökning uppgèr till ett belopp som överstiger 10 procent av basbeloppet.

BTP ræknas om automatiskt nær den allmænna pensionen ændras. =BTP =fèr =æven =ræknas =om =automatiskt =nær =tjænstepensionen ændras =och, =om =BTP-tagaren =tidigare =godkænt =detta, =nær =hyran ændras.

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

1.1.5. Utvecklingen av antalet BTP-tagare och BTPkostnaderna

Frèn RFV:s statistik, avseende december mènad varje èr, framgèr följande antal BTP-tagare (avrundade tal):Ýr BTP-tagare med Samtliga

èlderspension förtidspension=övriga1990 445 000 95 000 8 000 548 000 1991 453 000 98 000 8 000 559 000 1992 440 000 102 000 7 000 549 000 1993 473 000 113 000 7 000 593 000 1994 482 000 119 000 7 000 608 000 1995 445 000 113 000 5 000 563 000 1996 424 000 110 000 4 000 538 000 1997 390 800 107 100 4 900 502 800 1998 376 400 106 400 5 600 488 400

Ýr BTP-tagare med Samtliga

èlderspension förtidspension=övrigaPrognos1999 368 900 104 300 5 500 478 700 2000 352 800 99 700 5 300 457 800 2001 340 800 96 400 5 100 442 300 2002 328 300 92 800 4 9004 26 0008SSJLIWHUQDI|UnUHQ±DYVHU.%7bQNHSHQVLRQKXVWUXWLOOlJJRFKHIWHUOHYDQGHSHQVLRQbQNHSHQVLRQKXVWUXWLOOlJJRFKHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ5)9VSURJQRVLEXGJHWXQGHUODJI|UnUHQ±3URJQRVHQXWJnUIUnQ

RI|UlQGUDGH%73UHJOHU

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

Kostnaderna per èr för BTP uppgèr till följande summor (mkr)

Ýr BTP-tagare med Samtliga

èlderspension förtidspension övriga1990 4 868 1 187 75 6 130 1991 6 081 1 493 86 7 660 1992 6 256 1 647 82 7 985 1993 7 771 2 079 102 9 953 1994 8 322 2 324 93 10 740 1995 7 572 2 159 73 9 804 1996 7 378 2 172 66 9 616 1997 7 009 2 163 74 9 246 1998 6 989 2 286 69 9 344

Prognos1999 7 338 2 400 72 9 811 2000 7 208 2 357 71 9 636 2001 7 056 2 308 70 9 433 2002 6 883 2 251 68 9 203

Det totala antalet =BTP-tagare i =december 1998 =utgjorde =24 =procent av det totala antalet folkpensionærer

1.1.6. Sammansættningen av gruppen BTP-tagare

I =detta =avsnitt =redovisas =hur =gruppen =pensionærer =med =BTP =fördelar sig i frèga om èlder, inkomst, förmögenhet, bostadskostnad m.m. För att belysa detta anvænds statistik frèn Riksförsækringsverkets =administrativa register för BTP-systemet. Ett =slumpmæssigt urval om drygt fem procent av de som erhèllit BTP under januari 1998 har dragits.

En nærmare statistisk redovisning av BTP-tagarnas fördelning i olika avseende læmnas i bilaga 2.

Under januari 1998 erhöll ca 504 000 personer BTP. Av dessa var =ca =400 =000 =èlderspensionærer, =100 =000 =förtidspensionærer samt 4 000 efterlevandepensionærer.8SSJLIWHUQDI|UnUHQ±DYVHU.%7bQNHSHQVLRQKXVWUXWLOOlJJRFKHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ5)9VSURJQRVLEXGJHWXQGHUODJI|UnUHQ±'HQQDJUXSSRPIDWWDUlYHQSHQVLRQlUHUPHGRPVWlOOQLQJVSHQVLRQ

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

Diagram 1 Antal BTP-tagare uppdelat pè kön

Cirka =75 =procent =av =den =totala =BTP-stocken =utgörs =av =kvinnor. Den jæmnaste könsfördelningen èterfinns naturligt nog bland förtidspensionærerna dær 56 procent ær kvinnor, bland èlderspensionærerna =utgör =kvinnorna =79 =procent =och =bland =efterlevandepensionærerna 98 procent.

Diagram 2 Antal BTP-tagare inom olika èldersklasser    

.YLQQRU

0lQ

(IWHUOHYDQGHSHQVLRQlUHU )|UWLGVSHQVLRQlUHU cOGHUVSHQVLRQlUHU    

    

(IWHUOHYDQGHSHQVLRQlUHU )|UWLGVSHQVLRQlUHU cOGHUVSHQVLRQlUHU

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

Cirka =75 =procent =av =antalet =èlderspensionærer =som =har =BTP =ær över 75 èr, genomsnittsèldern bland dessa ær 81 èr. Den genomsnittlige förtidspensionæren ær 49 èr och efterlevandepensionæren 58 èr.

Diagram 3 Antal BTP-tagare uppdelat efter BTP-belopp/mèn

BTP kan maximalt uppgè till 3 315 kr/mèn. Den totala förmènen, inklusive SBTP och KKB, kan dock vara större. Det genomsnittliga BTP-beloppet var 1 567 kr/mèn.

Diagram 4 Antal BTP-tagare uppdelat efter boendekostnad     

 

 

 

 

 

 

(IWHUOHYDQGHSHQVLRQ )|UWLGVSHQVLRQlU cOGHUVSHQVLRQlU    

 

 

 

 

 

 (IWHUOHYDQGHSHQVLRQ )|UWLGVSHQVLRQlU cOGHUVSHQVLRQlU

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

Drygt =400 =000 =BTP-tagare =har boendekostnader =pè =högst =4 =000 kr/mèn, 75 000 har boendekostnader pè mellan 4 000 och 5 000 kr/mèn. =Nærmare =15 =000 =har =boendekostnader =pè =över =5 000 kr/mèn. =För =hushèll =dær =bèda =makarna =ær =folkpensionærer =ær boendekostnaden =hælften =av =hushèllets =boendekostnad. =Folkpensionær som ær gift med icke-folkpensionær fèr dock tillgodorækna sig hela boendekostnaden.

Diagram 5 Antal BTP-tagare i olika èrsinkomstklasser

Cirka 50 000 BTP-tagare har enbart folkpension, pensionstillskott och ingen eller sè lèg ATP att den inte höjer den totala pensionen. Dessa =saknar =alltsè =sèdana =inkomster =som =reducerar =BTP. 130 000 har andra inkomster pè högst 10 000 kr/èr. BTP ær helt bortreducerat =vid =en =èrsinkomst =pè =94 =476 =kr. =För =makar =avses halva den sammanlagda inkomsten.   

  

 

 

 

 

 

 (IWHUOHYDQGHSHQVLRQlUHU )|UWLGVSHQVLRQlUHU cOGHUVSHQVLRQlUHU

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

Diagram 6 Antal BTP-tagare i olika förmögenhetsklasser (tkr)

Cirka =160 =000 =BTP-tagare =saknar =helt =förmögenhet, =medan =ca 150 000 =BTP-tagare =har =en =förmögenhet =mellan =1 =000 =och 100 000 kr. Med förmögenhet avses för makar den sammanlagda förmögenheten. Av =bilaga 2 framgèr =att den genomsnittliga förmögenheten har ett starkt samband, dvs. ökar med BTP-tagarens èlder.

1.2. Særskilt bostadstillægg till pensionærer (SBTP)

Ett =særskilt =kommunalt =bostadstillægg =till =folkpension =(SKBT) infördes frèn den 1 januari 1991. I samband med att KBT èr 1995 förændrades till BTP infördes ocksè möjligheterna till ett særskilt bostadstillægg till BTP (SBTP). I huvudsak har dock motivet för och reglernas innehèll varit oförændrade sedan 1991.

Nær =det =særskilda =bostadstillægget =infördes =var =syftet =att =en pensionær ska ha pensionsförmèner som ræcker till en skælig levnadsnivè. =Man =avsèg =dè =nærmast =pensionærer =med =lèg =inkomst och hög bostadskostnad.

Bestæmmelserna för SBTP èterfinns i lagen (1994:308) om bostadstillægg =till =pensionærer =och =förordningen =(1999:18) =om =tilllæmpningen =av =lagen =(1994:308) =om =bostadstillægg =till =pensionærer, =samt =RFV:s =Allmænna =rèd =1995:4 =om =bostadstillægg =till pensionærer.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (IWHUOHYDQGHSHQVLRQlUHU )|UWLGVSHQVLRQlUHU cOGHUVSHQVLRQlUHU

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

1.2.1. Nuvarande SBTP-regler

Vid prövningen av rætten till SBTP ræknas följande som inkomst:

 • folkpension, =pensionstillskott =och =den =del =av =ATP =som =har minskat pensionstillskottet
 • særskilt =pensionstillægg =till =folkpension =för =lèngvarig =vèrd =av sjukt eller handikappat barn
 • det BTP som utges
 • hælften av den èrsinkomst som försækringskassan har faststællt för berækning av BTP.

Nær =det =gæller =bostadskostnadsberækningen =gæller =samma =regler som =i =BTP, =men =hær =beaktas =æven =den =del =av =bostadskostnaden som ligger över 4 000 kr och upp till 5 200 kr/mèn.

För =utrækning =av =SBTP =utgèr =man =frèn =inkomsten =beræknad enligt ovan och minskar denna med =den faststællda =bostadskostnaden. Den èterstèende inkomsten jæmförs dærefter =med =normen för skælig levnadsnivè (1,22 gènger basbeloppet för ogift och 1,01 gènger basbeloppet för gift). För 1999 ær beloppen för skælig levnadsnivè 3 701 kr respektive 3 064 kr/mèn.

Ür den èterstèende inkomsten lægre æn beloppet för skælig levnadsnivè utbetalas SBTP upp till denna nivè.

Hær =kan =næmnas =att =riksnormen =för =kommunernas =försörjningsstöd =enligt =socialtjænstförordningen =för =èr =1999 =var =2 900 kr/mèn för ensamstèende och 4 870 kr för tvè makar sammanlagt för personliga kostnader och gemensamma hushèllskostnader.

Inom =SBTP-systemet =finns =en =særskild =regel =med =innebörden att allmæn pension, vid berækning av inkomsterna för SBTP, alltid ska =anses =utgöra =lægst =1,515 gènger =basbeloppet =för den som ær ogift =och =1,34 =gènger =basbeloppet =för =den =som =ær =gift. =Bestæmmelsen har betydelse för berækningen av storleken pè allmæn pension i form av folkpension, pensionstillskott och ATP.

Innebörden av bestæmmelsen ær den att en pensionær som gjort förtida uttag av èlderspension och av den anledning fèr en reducerad folkpension, inte dærför ska erhèlla ett höjt bostadsstöd. Man ræknar =alltsè =med =en =oavkortad =folkpension =vid =inkomstberækningen i stællet för den reducerade folkpension som i verkligheten betalas ut. Bestæmmelsen gæller æven nær tillæggspensionen ær reducerad =pè =grund =av =försummad =avgiftsbetalning =och =pensionstillskottet dærför har reducerats med ett fiktivt ATP-belopp.

I =december =1998 =var =det =21 =200 =pensionærer =som =hade =folkpension =i =form =av =förtida =uttag =före =65 =èrs =èlder. =Enligt =RFV:s

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

budgetunderlag har det under de senaste èren skett en förhèllandevis =kraftig =ökning =av =antalet =pensionærer =med =förtida =uttag. Antalet =pensionærer =som =har =fyllt =65 =èr =men =som =har =reducerad pension =pè =grund =av =tidigare =gjort =förtida =uttag =var =i =december 1998 =ungefær =120 =000. =Som =jæmförelse =kan =næmnas =att =antalet èlderspensionærer som =har förhöjd pension =pè grund =av =ett =uppskjutet uttag var 37 100 i december 1998.

Det finns ingen statistik över hur mènga pensionærer som har reducerad pensionsförmèn pè grund av bristande avgiftsbetalning.

Av =statistik =frèn =RFV =framgèr =att =i =december =1998 =hade =ca 72 000 pensionærer en folkpension som beræknades i 30- eller 40delar, =alltsè =de =hade =inte =rætt =till =oavkortad =folkpension. =Denna grupp fördelar sig per pensionsförmèn pè följande sætt:

Pensionsförmèn Antal dærav svenska medborgare

Ýlderspension 52 400 14 700 Förtidspension/sjukbidrag 17 000 4 900 Efterlevande- och ænkepension=2 600 700

Om man istællet ser hur denna grupp fördelar sig med hænsyn till hur stor kvotdel av oavkortad pension som betalas ut fördelar sig gruppen enligt följande:

Antal kvotdelar folkpension 30-delar 40-delar Totalt

1±4 12 241 4 996 17237 5±9 10 588 3 731 14 289 10±14 5 791 2 166 7 957 15±19 4 857 1 776 6 633 20±24 5 981 2 003 7 984 25±29 7 971 2 894 10 865 30±34 ± 2 172 2 172 35±39 ± 3 076 3 076

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

1.2.2. Utvecklingen av antalet SBTP-tagare och SBTP-kostnader

Antalet pensionstagare med SBTP, enligt RFV:s statistik för december mènad, ær följande (avrundade tal):

Ýr Antal Utbetalda èrsbelopp (mkr)

1993 20 000 78 1994 14 000 52 1995 15 000 43 1996 20 000 58 1997 43 800 209 1998 40 600 191

Prognos1999 24 400 97 2000 26 700 104 2001 29 700 116 2002 32 800 129

Den av RFV redovisade prognosen bygger pè förutsættningen att i januari 1999 gællande regler för BTP och SBTP ær oförændrade.

I =januari =1998 =fanns =ca =39 =000 =SBTP-tagare, =vilket =utgör knappt 8 procent av BTP-tagarna. Denna siffra har sjunkit i januari =1999 =beroende =pè =höjningen av =kompensationsnivèn =frèn =85 procent =till =90 =procent =av =bostadskostnaden =mellan =hyresgrænserna. Hærigenom ökar storleken pè det BTP som utbetalas. Genomsnittligt SBTP-belopp i januari 1998 var 2 772 kr/mèn.

En =nærmare =redovisning =och =analys =av =inkomst- =och =förmögenhetsförhèllanden, bostadskostnader m.m. bland SBTP-tagarna læmnas i kapitel 7.

Det genomsnittliga SBTP-beloppet ær ungefær lika inom olika inkomstgrupper och förmögenhetsgrupper. BTP-beloppet minskar dæremot med ökande inkomst resp. ökande förmögenhet. Orsaken till denna skillnad ær för nærvarande oklar.5)9VSURJQRVLEXGJHWXQGHUODJI|UnUHQ±

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

1.3. Kommunala kompletterande bostadstillægg utöver BTP (KKB)

En =kommun =kan =till =och =med =èr =2000 =av =egna =medel =utge =ett kompletterande bostadstillægg till det =statliga =BTP. =Detta kompletterande =bostadstillægg =kan =exempelvis =avse =en =högre =ersættningsgrad æn vad som gæller för BTP eller en högre bostadskostnad =æn =4 =000 =kr/mèn. =Sèdant =kompletterande =bostadstillægg =beræknas i övrigt pè samma sætt som BTP, beræknas av försækringskassan i samband med dess beslut om BTP och betalas ut tillsammans med BTP.

Möjlighet =för =en =kommun =att =besluta =om =det =kompletterande bostadstillægget infördes èr 1995 i samband med att det dèvarande kommunala =bostadstillægget =(KBT) =förændrades =till =det =statliga bostadstillægget =(BTP). =Anledningen =till =att =denna =möjlighet =infördes var att underlætta övergèngen frèn KBT till BTP i de fall de tidigare kommunala bostadstillæggen var högre æn BTP. Avsikten var frèn början att denna möjlighet endast skulle finnas under en begrænsad tidsperiod. Denna har nu förlængts till utgèngen av èr 2000. Under èr 1999 ær det elva kommuner som utger kompletterande bostadstillægg.

1.4. Bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. (BOB)

Bostadsbidrag =ær =ett =inkomstprövat =bidrag =som =betalas =ut =till barnfamiljer och ungdomar utan barn. Bidraget har funnits sedan mitten av 1930-talet. Mèlen för den sociala bostadspolitiken har skiftat =över =tiden. =I =dag =har =bostadsbidragen =sèvæl =bostadspolitiska som familjepolitiska syften. Bostadsbidragens uppgift ær att ge ekonomiskt svaga hushèll möjlighet att hèlla sig med goda och tillræckligt rymliga bostæder. Bostadsbidragen ingèr ocksè som en viktig del i det ekonomiska familjestödet, som fræmst syftar till att ge en ekonomisk grundtrygghet för barnfamiljer under den period de har en stor försörjningsbörda.

Liksom BTP var bostadsbidragen tidigare en kommunal verksamhet med statsbidrag och delvis statliga regler. Frèn och =med den 1 januari 1994 har staten hela kostnadsansvaret för bostadsbidragen. =Frèn =samma =tidpunkt =handlæggs =bostadsbidragen =pè lokal nivè av de allmænna försækringskassorna.

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

Bestæmmelserna =om =bostadsbidrag =finns =i =lagen =(1993:737) om bostadsbidrag, =bostadsbidragsförordningen =(1993:739), =RFV:s föreskrifter =(RFFS =1993:7) =om =bostadsbidrag, =(RFFS =1996:12) om =inkomstprövning =och =avstæmning =vid =beslut =om =bostadsbidrag, =(RFFS =1998:9) =om =berækning =av =bostadskostnad, =och (RFFS =1998:28) =om =uppskattning =av =kostnader =för =en =bostads uppværmning, =hushèllsel =och =övrig =drift =vid =berækning =av =bostadskostnad för èr 1999 samt RFV:s Allmænna rèd 1998:10 om bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar.

1.4.1. Berættigade till stödet

BOB læmnas till hushèll. Ett hushèll kan antingen vara en barnfamilj eller ett ungdomshushèll utan barn (i èldern 18±28).

Bostadsbidrag =till =barnfamiljer =bestèr =av =dels =ett =belopp =som beror =uteslutande =av =antalet =barn, =dels =ett =belopp =som =beror =pè bostadskostnadens =storlek. =Nær =det =gæller =den =bostadsanknutna delen beræknas bostadsbidraget till 75 procent av bostadskostnaden per mènad inom följande intervall:

ett barn 2 000±2 999=kr per mènad tvè barn 2 000±3 299=kr per mènad tre eller fler barn 2 000±3 599=kr per mènad.

Om bostadskostnaden överstiger dessa belopp læmnas bidrag med 50 procent av den överskjutande bostadskostnaden per mènad upp till

5 200 kr för familjer med ett barn, 5 900 kr för familjer med tvè barn, 6 600 kr för familjer med tre eller flera barn.

Högre bostadskostnad fèr beaktas, om sökanden eller nègon medlem av familjen ær funktionshindrad.

1.4.2. Berækning av bostadskostnad

Bestæmmelserna =för =berækning =av =den =del =av =bostadskostnaden som kan ligga till grund för BOB ær i huvudsak lika med motsvarande regler för BTP. De èterfinns i Riksförsækringsverkets före-

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

skrifter (RFFS 1998:9) om berækning av bostadskostnad. (Se avsnitt 1.1.2)

1.4.3. Inkomstprövningsregler

Till =grund =för =inkomstprövningen =för =BOB =læggs =den =bidragsgrundande =inkomsten. =Denna =utgörs =av =summan =av =inkomst =av tjænst =och =av =næringsverksamhet =enligt =kommunalskattelagen (1928:370) =och =inkomst =av =kapital =enligt =lagen =(1947:577) =om statlig =inkomstskatt. =Denna =inkomst =ökas =med =vissa =inkomster som inte omfattas av taxeringsbeslut.

Bostadsbidraget minskas om den bidragsgrundande inkomsten överstiger ett visst belopp. För makar med barn minskas bidraget med =20 =procent =av =den =del =av =vardera =makens =èrsinkomst =som överstiger 58 500 kr. För ensamstèende med barn minskas bidraget =med =20 =procent =av =den =del =av =inkomsten =som =överstiger 117 000 kr.

Skattepliktig inkomst Nedan =læmnas =en =kort =genomgèng =av =reglerna =för =de =olika =inkomstslagen.

Inkomst av tjænst

Inkomst =av =tjænst =avser =inkomster =som =erhèllits =för =en =utförd prestation och som inte utgör inkomst av næringsverksamhet. Med tjænst =likstælls =enligt =kommunalskattelagen =(KL) =vissa =andra =inkomster, =exempelvis =pension, =livrænta, =skattepliktigt =periodiskt understöd. Vissa periodiska ersættningar ær inte skattepliktiga, exempelvis =handikappersættning =och =den =del =av =vèrdbidraget =som utgör ersættning för merkostnader.

Frèn inkomst av tjænst fèr avdrag göras för utgifter som ær att anse som kostnader för fullgörande av tjænsten. Det som èterstèr efter =avdrag =av =dessa =kostnader =ær =den =inkomst =som =utgör =bidragsgrundande inkomst i BOB-systemet.

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

Inkomst av næringsverksamhet

Med inkomst av næringsverksamhet avses enligt KL yrkesmæssigt sjælvstændigt bedriven förværvsverksamhet liksom innehav av næringsfastighet samt =innehav =och =avyttring =av =rætt =till =avverkning av skog. Som exempel pè verksamheter som ræknas som næringsverksamhet =kan =næmnas =detaljhandel, =industriell =tillverkning, jordbruk, fiske, fastighetsförvaltning och försæljning av fastigheter.

Frèn intækt av næringsverksamhet fèr avdrag göras för kostnader =i =verksamheten =(exempelvis =personalkostnader, =lokalhyror och ræntekostnader).

Sedan kostnader dragits av frèn intækter èterstèr verksamhetens resultat före avskrivningar. Avskrivningar fèr göras för bl.a. maskiner, inventarier, byggnad pè næringsfastighet och goodwill.

Frèn resultatet efter avskrivningar fèr vissa bokföringsmæssiga avdrag =göras, =exempelvis =avsættning =till =periodiseringsfond =och expansionsmedel. =Det =resultat =som =sedan =èterstèr =utgör =inkomst av næringsverksamhet.

Vid berækning av bidragsgrundande inkomst för bostadsbidrag ska =inkomst =av =næringsverksamheten =enligt =KL =ökas =med =èrets avsættning till periodiseringsfond, èrets ökning av expansionsmedel =och =utgift =för =egen =pension =intill =ett =halvt =basbelopp. =Üven avdrag =för =underskott =frèn =tidigare =beskattningsèr =ska =öka =inkomsten.

Den skattepliktiga inkomsten minskas med èrets upplösning av periodiseringsfonder och minskning av expansionsmedel.

För en sökande som har inkomst av næringsverksamhet ska den uppskattade =inkomsten =enligt =BOB-lagen =antas =vara =minst =lika hög som den inkomst som faststællts vid senaste taxeringsbeslut.

Inkomst av kapital

Till =bidragsgrundande =inkomst =för =bostadsbidrag =ræknas =ocksè inkomst av kapital enligt lagen om statlig inkomstskatt (SIL). Till sèdan intækt ræknas avkastning och annan intækt som hærrör frèn egendom, i den mèn intækten inte hænförs till næringsverksamhet. Till inkomst av kapital görs vissa tillægg som avser gjorda avdrag enligt =SIL, =exempelvis =för =förvaltningskostnader, =ræntekostnader och omkostnader. Frèn huvudregeln att man ska lægga till gjorda avdrag finns tre undantag:

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

 • Realisationsvinst =har =minskats =med =realisationsförlust =som uppkommit under beskattningsèret.
 • Avdrag har gjorts enligt lagen om uppskovsavdrag vid byte av bostad.
 • Avdrag har gjorts för negativ ræntefördelning.

Nær =det =gæller =barns =inkomst =av =kapital =ska =enligt =BOB-lagen dessa ræknas med för en sökande som har vèrdnaden om ett barn och =varaktigt =bor =tillsammans =med =barnet. =Endast =kapitalinkomster som överstiger 1 000 kr för varje barn ræknas med. Barns kapitalinkomster fördelas lika mellan makar oavsett om endast en av makarna har vèrdnaden.

ávriga inkomster All inkomst som inte uttryckligen ær undantagen frèn skatteplikt enligt KL ska i princip ræknas till nègot av inkomstslagen tjænst, næringsverksamhet eller kapital. Enligt BOB-lagen ska æven vissa övriga inkomster ingè i den bidragsgrundande inkomsten, næmligen:

 • vissa =utlandsinkomster =som =ær =skattefria =eller =inkomster =som pè grund av avtal om undvikande av dubbelbeskattningsavtal inte ingèr
 • studiemedel i form av studiebidrag
 • skattefria stipendier över 3 000 kr/mèn.

Förmögenhet Tillægg till den skattepliktiga inkomsten ska i BOB-systemet göras för förmögenhet. Tillægget ska göras med 15 procent av den del =av =hushèllets =sammanlagda =skattepliktiga =förmögenhet =som överstiger =100 000 =kr. =Som =förmögenhet =ræknas =inte =privatbostadsfastighet och bostadsrætt som den sökande bebor.

Förmögenheten =beræknas =med =hænsyn =till =förhèllandena =vid kalenderèrets utgèng.

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

1.4.4. Administrativa rutiner

BOB betalas ut efter ansökan som preliminært bostadsbidrag =för længst tolv mènader i taget. Det slutliga bidraget bestæms sedan i efterhand för varje kalenderèr genom avstæmning av det preliminæra =bidraget =mot =den =taxerade =inkomsten. =Meningen =ær =att =det preliminæra =bidraget =sè =næra =som =möjligt =ska =motsvara =det =slutliga.

Bidragstagaren ær skyldig att anmæla ændrade förhèllanden. Av 24 = =BOB-lagen =och =Riksförsækringsverkets =allmænna =rèd (1998:10) om Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar följer att anmælan ska göras

 • om hushèllet flyttar till en annan bostad
 • om hushèllets sammansættning ændras
 • om bidragstagarens eller hushèllets inkomst eller förmögenhet ökar
 • om den bostad som berættigar till bidrag hyrs ut helt eller delvis eller om bostadskostnaden i annat fall minskar
 • nær ett =barn i hushèllet =fyller =18 =èr =eller =nær =studiehjælp =eller förlængt barnbidrag inte længre læmnas till ett ældre barn.

Om en ændring av det preliminæra bidraget görs under en löpande tolvmènadersperiod fèr kassan besluta om bidrag för en ny tolvmènadersperiod.

SOU 1999:52

Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning 

1.4.5. Antalet hushèll med bostadsbidrag samt kostnadsutveckling

Av budgetpropositionen 1998/99 framgèr att bostadsbidraget =utbetalas till följande hushèllstyper (avser situationen i maj mènad respektive èr), avrundade siffror:

Hushèllstyp 1995 1996 1997 1998

a) Hushèll med hemmavarande barn

 • gifta/samboende=193 000 174 000 106 000 86 000
 • ensamstèende 192 000 188 000 175 000=171 000

b) Hushèll med enbart umgængesrættsbarn 43 000 41 000 29 000 27 000

c) Hushèll utan barn

 • ungdomar 90 000 68 000 56 000 55 000
 • andra 58 000 ± ± ±

Samtliga 576 000 471 000 366 000=338 000

Den totala kostnaden för bostadsbidrag under dessa èr samt prognoser för följande èr:

1995 9 221 mkr 1996 8 373 mkr 1997 6 195 mkr 1998 5 749 mkr

1999 5 366 mkr (prognos) 2000 5 592 mkr (prognos) 2001 5 690 mkr (prognos) 2002 5 707 mkr (prognos)

1.5. Familjebidrag till totalförsvarspliktiga

Den som fullgör værnplikt, civilplikt eller allmæn tjænsteplikt har rætt =till =bl.a. =familjebidrag =under =förutsættning =att =den =totalförsvarspliktige har =en grundutbildning som ær =længre =æn =60 =dagar. Familjebidrag =kan =læmnas =i =form =av =familjepenning, =bostadsbidrag, næringsbidrag och begravningshjælp.

 Nuvarande bostadsstöd ± regler och omfattning SOU 1999:52

Bostadsbidraget læmnas för kostnaden för den bostad dær den bidragsberættigade bor

 • tillsammans med make eller barn
 • tillsammans med förældrar (endast i vissa fall)
 • ensam =eller =tillsammans =med =annan, =om =den =bidragsberættigade vid tjænstgöringens början bott pè sèdant sætt i minst tre mènader och under denna tid haft ekonomisk förmèga att betala och regelbundet betalat för sitt boende eller om det finns særskilda skæl för det.

Familjebidrag utges inte för bostadskostnad under 100 kr/mèn.

Bostadsbidraget fèr inte överstiga vad som ær =skælig =bostadskostnad. I =övrigt tillæmpas i stort =sett samma regler =om =hur =bostadskostnaden ska beræknas som gæller för BTP och BOB.

Skælig bostadskostnad utges enligt en norm som varierar beroende pè var i landet bostaden ær belægen och hur stort hushèllet ær. För =exempelvis =Stor-Stockholmsomrèdet =ær =högsta =godtagbara bostadskostnad 5 825 kr/mèn för 1±2 personer. För en bostad i en kommun =med =mindre =æn =75 =000 =invènare =ær =högsta =godtagbara kostnad 5 050 kr/mèn om hushèllet bestèr =av =1±2 personer. =För den =som =bor =hos =sina =förældrar =varierar =den =högsta =godtagbara kostnaden mellan 925 kr och 1 125 kr/mèn.

För alla tjænstepliktiga, som inte bor hos sina förældrar, læmnas ett tillægg till bostadsbidraget, som uppgèr till 350 kr/mèn.

Antalet tjænstepliktiga med bostadsbidrag och kostnaderna hærför (inkl. tillægg) ær följande.

Ýr Antal Kostnad

1995 15 554 185 mkr 1996 14 124 177 mkr 1997 161 mkr

1998 126 mkr

SOU 1999:52 69

2. Problem med nuvarande regler

Det nuvarande systemet för inkomstprövning av BTP har genom èren utsatts för kritik pè grund av att reglerna upplevts som svèrbegripliga =samt =medfört =en =omstændlig =och =tung =administration. Det framhèlls i utredningsdirektiven. Samtidigt sægs att den kritik som =framförts =i =huvudsak =gæller =de =bristande =möjligheterna =att administrera =systemet =effektivt, =medan =systemets =fördelningseffekt uppfattas som god.

Mot den hær bakgrunden har vi tillskrivit försækringskassorna och haft underhandskontakt med Riksförsækringsverket för att fè en bættre bild av var problemen med de nuvarande reglerna finns. Vi har ocksè mottagit skrivelser frèn enskilda som tagit upp olika problem med nuvarande regelsystem.

I vèr skrivelse till försækringskassorna har vi frègat vilka problem som finns med de nuvarande reglerna nær det gæller kassornas administration och nær det gæller de försækrades förstèelse för reglerna och möjligheter att læmna ett korrekt underlag för berækning av BTP.

Vid genomgèng av de inkomna svaren kan inledningsvis konstateras att försækringskassorna ær samstæmmiga i sin bedömning att =regelverket =ær =alltför =komplicerat =och =svèrförstèeligt. =Flera försækringskassor =framför =ocksè =att =det =nuvarande =detaljrika =regelverket =medför =en =omstændlig =och =tung =administration. =Andra framhèller att pensionæren, pè grund av regelverkets komplexitet, har =næstan =ingen =möjlighet =att =kontrollera =om =han =fèr =rætt =BTP. Detta innebær samtidigt en försæmrad rættssækerhet. Som exempel pè komplicerade regler næmns att det finns mènga olika procentsatser att tillæmpa bède nær det gæller förmögenhetsavkastningen och vid berækningen av inkomstavdraget beroende pè förmènsslag och inkomst.

Försækringskassorna =pekar =allmænt =pè =svèrigheter =att =fè =tillgèng =till =komplett =underlag =för =berækningen =av =BTP. =Till =detta bidrar att pensionærerna ofta tror att försækringskassan redan har tillgèng till alla uppgifter som behövs.

 Problem med nuvarande regler SOU 1999:52

Utöver dessa allmænna synpunkter har försækringskassorna anfört olika exempel dær man menar att nuvarande regler bör ændras. Dessa redovisas nedan.

Inkomstbegreppet

Försækringskassorna framför att nu gællande regelsystem medför problem bède nær det gæller tillæmpningen och BTP-tagarnas förstèelse för reglerna.

En vanlig frèga som tas upp av försækringskassorna gæller önskemèl om förenklade regler för inkomstberækning. Mènga försækringskassor =förordar =att =BTP-inkomsten =ska =beræknas =utifrèn deklarerade inkomster och kapital.

Nær =det =gæller =förmögenhetsberækningen =framför =flera =kassor att =det =blir =vanligare =att =pensionstagarna =gèr =frèn =traditionellt banksparande =till olika typer av =fond- =och =aktiesparande. =Ocksè sparande =i =kapital- =och =pensionsförsækringar =ökar. =Det =ær =svèrt och =tidskrævande =att =fè =fram =olika =förmögenhetsværden =i =dessa fall. Andra kassor pèpekar ocksè att mènga BTP-tagare har kopior av sina deklarationer, men av dessa framgèr endast deklarationsværdet, medan RFV:s föreskrifter innebær att værdet dagen för ansökan ska anges.

Værdet pè lös egendom (exempelvis bilar och bètar) ær svèrt att bedöma, =och =nègra =kassor =anser =det =otillfredsstællande =att =man endast kan godta det uppgivna værdet utan möjlighet till relevanta kontroller.

Sè gott som samtliga försækringskassor framhèller att det finns stora problem vid berækning av förmögenhet av næringsverksamhet. =Handlæggarna =har =liten =kunskap =om =vad =som =ska =beaktas =i förmögenhetshænseende. Eftersom belopp under 900 000 kr saknar =betydelse för =förmögenhetsskatt =ær =inte =heller =skattemyndigheternas uppgifter till nègon hjælp.

En =försækringskassa =anser =att =ett =vanligt =problem =ær =att =faststælla =om =en =inkomst =av =arbete =ska =faststællas =till =den =sjukpenningsgrundande inkomsten eller till den utbetalda sjukpenningen. Problemet uppstèr nær pensionstagaren eller dennes make ær sjukskriven och sjukskrivningen ær eller beræknas bli lèngvarig. Eftersom =sjukpenningen =som =regel =ær =lægre =æn =den =aktuella =arbetsinkomsten =ær =det =förmènligare =för =BTP-tagaren =att =endast =rækna med utbetald sjukpenning.

SOU 1999:52

Problem med nuvarande regler 

Berækningen av hur stor del av yrkesskadelivrænta som ska pèverka BTP ær komplicerad och medför att mènga ærenden mèste ræknas ut manuellt, vilket ær tidskrævande.

Flera försækringskassor tar upp problem med att faststælla hur utlændska pensioner ska ræknas med i èrsinkomsten. Riksförsækringsverket har ocksè i en skrivelse till Socialdepartementet i juni 1997 redovisat dessa problem. I korthet innebær dessa att försækringskassan vid utrækning av ett fribelopp ska jæmstælla vissa utlændska =grundpensioner =med =svensk =allmæn =pension =och =sedan göra jæmkningar i beloppen sè att fribeloppet högst motsvarar en svensk folkpension och pensionstillskott.

Mènga =försækringskassor =tar =ocksè =upp =problemet =med =övergèngen frèn förtidspension till èlderspension. Förtidspensionæren fèr =undanta =belopp =motsvarande =tvè =pensionstillskott =vid =berækningen av den =del =av ATP som inte =ska =pèverka =BTP. =Nær =förtidspensionen övergèr till èlderspension gæller den regel att endast belopp =motsvarande =ett =pensionstillskott =fèr =undantas, =vilket =innebær =att =en =större =del =av =ATP =ræknas =som =inkomst =vid =èrsinkomstens faststællande. BTP minskar dærmed vid övergèngen till èlderspension.

En försækringskassa tar =upp skillnaderna =i =inkomstprövningsreglerna =för =BTP =respektive =ænkepensionen. =Vid =berækning =av BTP =ska =sammanboende =likstællas =med =makar, =vilket =pèverkar BTP:s =storlek. =Dæremot =pèverkas =inte =inkomstprövad =ænkepension av den sammanboendes inkomster. De skilda reglerna upplevs som komplicerade och tidskrævande att handlægga.

Bostadskostnadsberækning

Flera =försækringskassor =tar =upp =frègan =om =fördelningen =av =bostadskostnaden =mellan =makar. =Regeln =att =hela =bostadskostnaden pèförs den make som uppbær pension, om den andre maken inte ær =pensionær, =upplevs =som =svèrförstèelig. =Nær =sedan =den =andra maken fèr pension hænder =det =att hela =BTP dras =in pè =grund av inkomstprövningen. =Kassorna =anser =att =halva =bostadskostnaden ska =pèföras =respektive =make =oavsett =om =bèda =har =pension =eller inte.

Ett par försækringskassor anser att det ær svèrt att förstè det nuvarande =golvet =pè =100 =kr =för =bidragsgrundande =bostadskostnad och att det ær enklare med en procentsats pè hela bostadskostnaden upp till 4 000 kr.

 Problem med nuvarande regler SOU 1999:52

Administrativa frègor

Mènga =försækringskassor =framhèller =vikten =av =att =administrationen underlættas genom att man i större utstræckning æn hittills kan =anvænda =sig =av =ADB-stöd =och =samkörning =med =andra =register. =Som =exempel =pè =sèdana =samkörningar =næmns =uppgifter frèn skatteförvaltningen om fastigheter och kapital. Ocksè utökad samkörning med olika pensionsinrættningar och större hyresværdar efterlyses.

En =försækringskassa =föreslèr =att =man =ska =utarbeta =ett =system som innebær att kassan tar in alla uppgifter maskinellt frèn andra myndigheter och företag och sedan gör en preliminær utrækning av BTP. =Denna =preliminæra =utrækning =kan =sedan =sændas =hem =till pensionstagaren =som =fèr =kontrollera, =rætta =och =komplettera =uppgifterna, varefter ett definitivt beslut sænds ut.

Det finns ocksè synpunkter pè att den nuvarande ansökningsblanketten upplevs som komplicerad och ofullstændig. Flera försækringskassor =efterlyser =ocksè =lagstöd =för =att =kunna =avvisa =en ansökan =om =pensionstagaren, =trots =uppmaningar, =inte =inkommer med =begærda =uppgifter =som =mèste =finnas =för =att =ansökan =ska kunna bedömas riktigt.

ávriga frègor

Mènga försækringskassor anser att de försækrade inte ska ha rætt till bède BTP och BOB samtidigt utan endast till ett av bostadsstöden. Om pensionæren har barn ska han hænföras till =BOB-systemet. =En =försækringskassa =föreslèr =att =pensionærer =inte =ska =ha rætt till BOB, i de fall pensionstagaren har barn och uppbær BTP ska istællet ett særskilt barntillægg, lika stort som i BOB-systemet, kunna beviljas till BTP.

Flera försækringskassor anser vidare att det særskilda bostadstillægget (SBTP) bör slopas, dè det ær svèrförstèeligt och komplicerat att handlægga. I stællet borde grænsen för vanligt BTP höjas sè =att =ingen =pensionær =kommer =under =socialbidragsnormen =och dærmed skulle behovet av SBTP bortfalla.

En =del =försækringskassor =förordar =ocksè =att =reglerna =för =BTP anpassas =pè =sèdant =sætt =att =det =kompletterande =kommunala =bostadstillægget (KKB) kan upphöra att gælla.

SOU 1999:52 73

3. Tidigare utredningar

3.1. KBT-utredningen

Det kommunala bostadstillægget (KBT) ersattes frèn den 1 januari 1995 =med =ett =statligt =bostadstillægg =till =pensionærer =(BTP). =Till grund för regeringens förslag i detta avseende lèg ett betænkande (SOU 1992:21) av KBT-utredningen.

I utredningens betænkande finns en genomgèng av reglerna för inkomstprövningen =och =ocksè =förslag =till =förændring =av =dessa. Inledningsvis =diskuterar =KBT-utredningen =nègra =utgèngspunkter för ett nytt inkomstbegrepp och =uppehèller =sig =dærvid =ocksè =vid frègan om möjligheterna att hitta ett alternativ till att berækna en exakt och aktuell inkomst, eftersom det dèvarande regelsystemet för =inkomstprövningen =upplevdes =som =svèrförstèeligt =och =orættvist.

Det enda inkomstbegrepp som i sè fall skulle finnas för pensionærer =var =taxerad =inkomst, =vilket =innebar =att =man =skulle =anvænda en inaktuell inkomst. Detta kunde skapa problem vid förændringar. =Enligt =utredningens =uppfattning =fanns =det =för =pensionærer =tvè =vanliga =situationer =dè =den =ekonomiska =situationen =pètagligt pèverkas ± pensionsintrædet och makes dödsfall. KBT-utredningen konstaterade dærvid: "Att dè anvænda en inaktuell uppgift =skulle =för =mènga =vara =betungande =dè =mènga =pensionærer =ær resurssvaga =och =dærmed =beroende =av =ett =aktuellt =inkomstbegrepp".

KBT-utredningen =stannade =dærför =för =att =föreslè =ett =inkomstbegrepp som bygger pè att aktuella inkomster anvænds.

Inkomstberækningen delades in i tvè delar, periodiska inkomster och inkomst av kapital.

 Tidigare utredningar SOU 1999:52

Periodiska inkomster Med periodiska inkomster =avsèg =KBT-utredningen i första =hand inkomst av ATP och andra liknande ersættningar enligt AFL, men ocksè skattefria inkomster sèsom AGS-ersættningar.

För att förenkla hanteringen och göra inkomstberækningen mer begriplig föreslog KBT-utredningen att den periodiska inkomsten skulle =utgöras =av =all =faktisk =uppburen =inkomst, =æven =skattefria inkomster. =Visa =undantag =gjordes =dock =för =kostnadsersættningar och =vissa =andra =specifika =inkomster =som =barnbidrag, =bostadsbidrag, =hustrutillægg, =handikappersættning, =merkostnadsdelen =av vèrdbidrag, =ferievèrdbidrag, =èterbetalningspliktiga =studiemedel, socialbidrag, =ersættningar =till =neurosedynskadade =samt =krigsskadeersættningar.

Frèn den uppkomna summan skulle dras ett fribelopp, lika för alla, motsvarande 1,5 basbelopp för ensamstèende och 1,325 basbelopp för gift pensionær. Fribeloppen, som var lika med helt særskilt grundavdrag vid taxeringen, motsvarade folkpension samt ett pensionstillskott för vanlig èlderspensionær.

Inkomst av kapital KBT-utredningen =föreslog =att =den =verkliga =avkastningen =av =kapital skulle anvændas vid berækning av inkomst av kapital. Eftersom verklig avkastning ær svèrt att berækna framèt i tiden föreslog utredningen =att =taxerad =inkomst =av =kapital =skulle =vara =utgèngspunkt för vad som ær inkomst. Av den taxerade inkomsten av kapital föreslogs att rænteinkomster, utdelningar och inkomst av uthyrning skulle ingè i èrsinkomsten.

Regeringens stællningstagande I regeringens proposition 1993/94:173 om bostadstillægg till pensionærer =genomfördes =KBT-utredningens =huvudförslag =att =omvandla KBT till BTP. Nær det gællde inkomstprövningen bibehölls dock de gamla KBT-reglerna i huvudsak. Skælet till detta var att man =ville =invænta =den =parlamentariska =pensionsarbetsgruppens förslag =om =en =genomgripande =reformering =av =hela =pensionssystemet. Det s.k. fribeloppet pè 1 000 kronor för ensamstèende =respektive =1 =500 =för =makar =avskaffades =dock. =Bostadstilllægget skulle minskas med =35 procent =av =èrsinkomsten =(40 =pro-

SOU 1999:52

Tidigare utredningar 

cent om èrsinkomst översteg 1,5 basbelopp). Dessa procentsatser har senare ændrats till 40 respektive 45 procent.

3.2. Utredningen för översyn av inkomstbegreppet inom bidrags- och socialförsækringssystemen (IBIS)

Regeringen =beslutade =den =27 =juni =1996 =att =tillkalla =en =særskild utredare för att göra en översyn av inkomstbegreppen i de författningar som reglerar olika bidrags- och socialförsækringsförmèner.

Enligt utredningens direktiv (dir. 1996:52) skulle utredningen bl.a. redovisa förslag till gemensamma regler för hur inkomst ska beræknas =i =bidrags- =och =socialförsækringssystemen. =En =mèlsættning borde, enligt direktiven, vara ett system dær anstællda, egna företagare, ægare till fèmansbolag och de som i olika former kombinerar anstællning med att vara egna företagare pè ett likværdigt sætt kan ètnjuta förmènerna.

Utredningen har redovisat sina förslag i SOU 1997:85. Förslaget har remissbehandlats, men regeringen har valt att vænta med att =genomföra =huvuddelen =av =IBIS =förslag, =dè =de =problem =som pèvisades =i =IBIS =mèste =lösas =med =beaktande =av =de =förændringar som =kommer =att =ske =i =förmènssystem =med =næra =anknytning =till BTP.

Utredningen ansèg det möjligt att samordna de bèda bostadsstödssystemen ± BOB och BTP ± och att det ocksè var angelæget att samordna systemen med hænsyn till att det finns mènga pensionærshushèll, fræmst bland förtidspensionærerna, som ær berættigade till bostadsstöd frèn bèda systemen.

IBIS konstaterade att det ær framför allt i tre hænseenden som BOB- och BTP-systemen skiljer sig èt, næmligen

 • för vilken tidsperiod inkomsterna beræknas,
 • vems inkomst som beaktas, samt
 • vilka inkomster som beaktas.

Utredningen =föreslog =en =samordning =av =de =bèda =regelsystemen, vilket =ocksè =skulle =medföra =att =administrationen =av =förmènssystemen underlættades.

Nedan læmnas en nærmare redovisning av utredningens förslag.

 Tidigare utredningar SOU 1999:52

För vilken tidsperiod ska inkomsterna beræknas IBIS föreslog att inkomstunderlaget för BTP ska tidsmæssigt vara detsamma som inkomstunderlaget för BOB. Üven BTP föreslogs bli beræknad kalenderèrsvis med en slutlig avstæmning mot taxeringen för bidragsèret. Man föreslog dock ett förenklat förfarande för =en =pensionær =som =inte =har =andra =inkomster =æn =pension =och inga eller relativt smè kapitalinkomster. I dessa fall skulle försækringskassan kunna besluta att bostadstillægget ska betalas ut utan ett preliminært och slutligt förfarande.

Till grund för utredningens förslag fanns bl.a. det förhèllandet att det ær betydligt lættare att komma fram till rætt belopp vid den preliminæra =berækningen =av =inkomstunderlaget =för =BTP =æn =i BOB-systemet. Dessutom talade möjligheterna för en bættre kontroll och en förenklad administration för ett sèdan förslag.

En =speciell =situation =intræffar =det =èr =man =gèr =i =pension; =den förværvsinkomst =som =upphör =vid =pensioneringen =pèverkar =det första èrets BTP. Utredningen övervægde att föreslè særregler för denna =situation, =men =valde =att =inte =göra =det. =Den =som =i =sitt =arbetsliv haft en sè hög inkomst att denna för en del av èret helt reducerar bort BTP kan förutsættas ha möjligheter att under resten av èret sjælv klara sin hyra. Omvænt kan den som haft en lèg inkomst ændè fè BTP, æven om det för en kortare tid kan reduceras nègot.

Vems inkomster ska beaktas Utredningen ansèg att æven nær det gæller rætten till BTP bör hænsyn =tas =till =den =samlade =ekonomiska =situationen =för =ett =hushèll. Utredningen =föreslog =dærför =att =samma =sammanboendebegrepp som i BOB-systemet bör gælla æven =nær =det gæller =till =BTP. =Det innebær att man och kvinna likstælls mot makar om de lever tillsammans och ær folkbokförda pè samma adress. Ocksè barns inkomst och förmögenhet föreslogs bli beaktade vid berækningen av BTP.

Dæremot ansèg utredningen inte att det fanns skæl att samordna de skilda metoder man har i de bèda bidragsformerna för fördelning =av =inkomster =mellan =makarna, =utan =de =sammanlagda =inkomsterna =borde =æven =fortsættningsvis =fördelas =lika =mellan =makarna vid berækning av BTP.

SOU 1999:52

Tidigare utredningar 

Vilka inkomster ska beaktas

Inkomst av tjænst

IBIS =föreslog =att =en =samordning =av =de =bèda =bostadsstöden =sker genom att inkomster av tjænst, som ska pèverka storleken av BTP, beræknas =enligt =samma =regler =som =gæller =i =BOB-systemet. =Förslaget innebær att de skatterættsliga reglerna skulle tillæmpas mer heltæckande æn i dag inom BTP-systemet.

Nègra =undantag =frèn =det =skatterættsliga =begreppet =vid =berækning av inkomst av tjænst =skulle =inte =göras. Dærmed =skulle man förenkla administrationen och slippa olika =bestæmmelser =i =BTPsystemet =om =exempelvis =vilken =del =av =livræntan =som =enligt =17 kapitel 2 AFL skulle betraktas som inkomst i BTP-systemet.

Næringsidkares inkomster

Förslaget =under =denna =punkt =avsèg =att =överföra =BOB-systemets regelverk till BTP-systemet, vilket innebar att skatterættsliga regler =i =huvudsak =skulle =tillæmpas =pè =BTP. =För =att =skapa =en =bættre och rættvisare mætare pè næringsidkares behov av bostadsstöd föreslog IBIS =att =næringsidkares =företagsförmögenhet i =enskild =næringsverksamhet och i fèmansaktiebolag, beræknad med utgèngspunkt =i =företagets =balansrækning, =skulle =ræknas =in =i =den =privata förmögenheten sèvæl vid berækningen av BTP som BOB.

Inkomst av kapital

Utgèngspunkten =vid =berækning =av =inkomstunderlag =för =BOB =ær den =taxerade =inkomsten =av =kapital =enligt =lagen =om =statlig =inkomstskatt =för =samma =kalenderèr =som =BOB =avser. =Till =den =bidragsgrundande =inkomsten =av =kapital =læggs =sökandens =kapitalinkomst =och =hemmavarande =barns =inkomst =av =kapital =överstigande 100 000 kr.

Utredningen föreslog att i BTP-systemet ska kapitalinkomster beræknas =enligt samma =regler =som =i BOB-systemet. Det =innebær bl.a. =att =den =schabloniserade =berækningen =av =avkastningen =av förmögenhet =under =75 =000 =kr =för =ensamstèende =pensionær =och 60 000 kr vardera för makar slopas. Som grund för detta förslag anförde =utredningen =att =BTP-systemet =kommer =att =fè =en =bættre överensstæmmelse =med =skattereglerna. =Administrationen =underlættas =dærmed =væsentligt =genom =att =uppgifter =om =kapital =kan =in-

 Tidigare utredningar SOU 1999:52

hæmtas maskinellt, samtidigt som man fèr en bættre kontrollmöjlighet. En sèdan berækning ger ocksè möjlighet att helt slopa förmögenhetsprövningen för majoriteten av BTP-tagarna.

Förmögenhet

IBIS föreslog, som næmnts =ovan, att den =schabloniserade =berækningen av avkastning av förmögenhet som inte uppgèr till 75 000 kr för en ensamstèende pensionær och 120 000 kr för tvè makar skulle slopas. Dæremot föreslog man att vid sidan av berækning av faktisk =inkomst =av =kapital =ska =fortfarande =beræknas =15 =procent avkastning av förmögenhet över 75 000 kr respektive 120 000 kr. Genom detta förslag kunde den kostnad elimineras som följde av utredningens förslag om att faktiska kapitalinkomster ska beræknas =och =dessutom =kunde =man =erhèlla =en =besparing =inom =BTPsystemet.

ávriga inkomster

Utredningen föreslog införandet av en s.k. generalklausul i BTPsystemet =motsvarande =den =som =i =dag =finns =i =BOB-systemet. =En sèdan =bestæmmelse =innebær =att =BTP =inte =ska =beviljas =om =den enskilde pè grund av framför allt ekonomiska resurser uppenbart inte har nègot egentligt behov av bidrag.

Nègot om bostadskostnadsberækningen IBIS behandlade ocksè frègestællningar som berör berækningen av bostadskostnaden. =Dessa =frègestællningar =berörs =primært =inte =av BTP-utredningen, =æven =om =det =stèr =utredningen =fritt =att =ta =upp frègestællningar som gæller andra frègor æn inkomstberækningen.

En av de frègor som behandlades av IBIS gællde den nu =gællande fördelningen av bostadskostnaden dær BTP-tagaren fèr tillgodorækna sig hela bostadskostnaden om maken inte uppbær pension. Utredningen föreslog att denna bestæmmelse skulle avskaffas och att fördelningen av bostadskostnaden skulle ske pè samma sætt oavsett om BTP-tagarens make uppbær pension eller inte, dvs. endast den del av bostadskostnaden som hænför sig till pensionæren skulle grunda rætt till BTP.

SOU 1999:52

Tidigare utredningar 

3.3. Andra utredningar

Det =finns =ocksè =andra =utredningar =som =har =betydelse =för =vèrt arbete.

á-garpsutredningen =(Utredningen =S =1997:24 =om =utformningen av garantipension för èlderspensionærer födda èr 1937 el-OHUWLGLJDUHKDUDYOlPQDWVLWWEHWlQNDQGH628Garan-

tipension och Bosættningstillægg för personer födda èr 1937 eller tidigare8WUHGQLQJHQV XSSGUDJ KDU YDULW DWW XWLIUnQ GH SULQFLSHU

som =gæller =i =det =reformerade =èlderspensionssystemet =konstruera ett =grundskydd, =s.k. =övergèngsvis =garantipension, =för =de =pensionærer som ær födda èr 1937 eller tidigare och som alltsè inte omfattas av de reformerade reglerna.

Den övergèngsvisa garantipensionen ska ersætta dagens grundskydd =i =form =av =folkpension, =pensionstillskott =och =det =særskilda grundavdraget för folkpensionærer. Garantipensionen ska beskattas enligt samma regler som gæller för löntagare och för personer födda =èr =1938 =eller =senare =som =fèr =sin =pension =enligt =det =reformerade pensionssystemet.

I vèrt kapitel 4 görs en analys av de föreslagna èlderspensionsreglernas betydelse för inkomstprövade bostadstillægg.

Efterlevandepensionsutredningen (S 1996:04) =har =i =sitt =be-WlQNDQGH 628  Efterlevandepension. =En =anpassning

till =det =reformerade =èlderspensionssystemet EOD OlPQDW I|UVODJ

till hur en inkomstgrundad efterlevandepension jæmte en garantipension kan utformas. Utredningen læmnar ocksè förslag till nya övergèngsbestæmmelser för ænkepension.

I vèrt kapitel 5 redovisas en analys av hur inkomstprövningsreglerna kan anknytas till de föreslagna pensionsreglerna.

Förtidspensionsutredningen =(S =1997:03) =har =haft =i =uppdrag att =utforma =förslag =till =ett =nytt =system =för =ekonomisk =ersættning vid =lèngvarigt =nedsatt =arbetsförmèga =(dir. =1997:9). =Det =nya =systemet =ska =ersætta =dagens =system =med =förtidspension =och =sjukbidrag.

8WUHGQLQJHQKDUOlPQDWEHWlQNDQGHW628Ohælso-

försækringen. =Trygghet =och =aktivitet , GHWWD EHWlQNDQGH I|UHVOnU

utredningen att de nuvarande förmènerna sjukbidrag och förtidspension ska ersættas av förmènerna lèngtidssjukpenning och förtidspension.

,HWWDQQDWEHWlQNDQGH628Unga i ohælsoförsæk-

ringen. Tid för aktivitet och utvecklingI|UHVOnVEODLQI|UDQGHWDY

en ny ersættningsform, habiliteringspenning, för unga svèrt funktionshindrade personer.

 Tidigare utredningar SOU 1999:52

I vèrt kapitel 6 behandlas nuvarande læge nær det gæller förændringar av förtidspension och sjukbidrag.

Boende =och avgiftsutredningen =(S =1997:18) =har =överlæmnat VLWW EHWlQNDQGH 628  Bo =tryggt =± =Betala =rætt , GHWWD behandlar =utredningen =ocksè =frègan =om =BTP =vid =boende =i =særskilda boendeformer. Enligt dagens regler kan BTP utgè i dessa fall (utom vid boende i flerbæddsrum) under förutsættning att hyran inte ær =inkomstrelaterad. Utredningen =föreslèr =ingen =ændring av BTP-lagen.

Det kan slutligen næmnas att vi ocksè har samrètt med Socialtjænstutredningen =(S =1997:16) =nær =det =gæller =den =utredningens tillæggsdirektiv (dir. 1998:70) om hur den ekonomiska tryggheten för vissa ældre invandrare ska formas.

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

Det framgèr tydligt av bilderna att en oförændrad BTP-avrækning i det =reformerade =pensionssystemet =skulle =medföra =betydande =ökningar =av =bostadstillæggen. =En =sèdan =utveckling =medför =kraftigt ökade =kostnader =och =försæmrar =systemets =fördelningspolitiska træffsækerhet.

För att BTP ska reduceras i samma hastighet som idag mèste avrækningstakten =höjas =i =de =intervall =dær =garantipension =och =det nuvarande særskilda grundavdraget inte reducerats bort.

Det ær pè intet sætt uppenbart hur bostadstillægget ska reduceras av olika inkomster. Beroende pè =i vilken =utstræckning =likhet med nuvarande system, sænkta marginaleffekter och enkelhet prioriteras =pèverkas =valet =av =regler. =Ett =stort =antal =alternativ =har

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 8. Skillnad i nettoinkomst för en ogift pensionær vid

övergèng till det reformerade pensionssystemet

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 9. Skillnad i nettoinkomst för en gift pensionær vid övergèng

till det reformerade pensionssystemet

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

övervægts och analyserats. I det följande redovisas tre alternativa konstruktioner av reduceringsregler som av olika anledningar bedömts vara intressanta. Gemensamt för de =tre =alternativen =ær att de inte leder till nègra oacceptabla kostnadsökningar.

I =avsnitt =4.3.1 =nedan =presenteras =en =konstruktion =av =reduceringsreglerna som leder till en i stort sett oförændrad ekonomisk situation =för =de =ogifta =BTP-tagarna. =För =gifta =BTP-tagare =beror bostadstillæggets storlek pè tvè personers inkomster. Att konstruera =ett =avrækningssystem =som =medför =ett =oförændrat =ekonomiskt utfall för alla tænkbara situationer har visat sig vara ogörligt.

I =avsnitt =4.3.2 =presenteras =en =nègot =modifierad =konstruktion. Syftet =med =denna =konstruktion =ær =dels =att =sænka =marginaleffekterna för pensionærer med lèga inkomster, dels att nègot förenkla systemet. =Konstruktionen =förbættrar =ocksè =utfallet =för =de =gifta BTP-tagare =som =kommer =sæmst =ut =med =den =konstruktion =som presenteras i 4.3.1

I avsnitt 4.3.3 skisseras ett system med betydligt enklare regler och, i vissa avseenden, kraftigt sænkta marginaleffekter. Dè detta alternativ =leder =till =sænkta =disponibla =inkomster =för =pensionærer med lèg pension bedöms det vara nègot orealistiskt och analyseras inte lika ingèende som alternativ 1 och 2.

4.3.1 Alternativ 1: BTP-avrækning med 65/45 % och exakta brytpunkter

Garantipensionen =har =helt =reducerats =bort =nær =den =inkomstgrundade pensionen uppgèr till 3,085 prisbasbelopp för ogifta pensionærer. =Om =ett =fribelopp =motsvarande =garantinivèn =2,15 =prisbasbelopp =dras =ifrèn =èterstèr =0,935 =prisbasbelopp =av =den =inkomst som reducerar bède garantipensionen och BTP. För gifta kommer nivèn pè den BTP-inkomst som motsvarar den pensionsnivè vid vilken garantipensionen ær helt bortreducerad att bero pè makens inkomstnivè. Detta beror pè att BTP-inkomsten för var och en av de bèda makarna definieras som hælften av den sammanlagda inkomsten. Om en av makarna saknar inkomst över grundpensionsnivèn =kommer =BTP-inkomsten =för =var =och =en =av =makarna =att uppgè till 0,3965 = (2,708±1,915)/2 prisbasbelopp nær den andra makens pension precis ær sè stor att garantipensionen reducerats bort. Om makarna har =lika =stora =pensioner =blir =motsvarande =inkomstnivè 0,793 (2,708±1,915). Det finns alltsè ingen gemensam nivè =pè =BTP-inkomsten =som =motsvarar =den =pensionsnivè =som krævs för att reducera bort garantipensionen.

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

I =det =följande =resonemanget =antas =för =gifta =èlderspensionærer att =garantipensionen =ær =bortreducerad =vid =en =BTP-inkomst =pè 0,793 prisbasbelopp. Om avrækningen sætts till 65 procent under dessa =nivèer=(brytpunkter) =och =45 =procent =över =blir =den =totala

marginaleffekten =avseende =inkomstgrundad =pension =nègot =lægre æn =dagens =i =det =lægre =inkomstintervallet. =Med =lægre =marginaleffekter avræknas BTP inte lika snabbt, vilket innebær att den =förmèn som ska reduceras bort i det övre inkomstintervallet ær nègot större æn i dagslæget. I det övre intervallet ær sèvæl det særskilda grundavdraget (dagens system) som garantipensionen (reformerat system) =bortreducerade. =Marginaleffekten =blir =dærför =lika =stor =i det reformerade som i det nuvarande systemet.

Med marginaleffekt menas hær den andel av den ökning av inkomstgrundad pension till =följd =av en marginell =ökning =av =pensionærens medelpoæng, som inte kommer pensionæren till del nær hænsyn tagits till den reduktion av andra pensionsslag, den ökade skatten samt reduktionen av BTP som ökningen av inkomstgrundad pension ger upphov till.

I figur 10 nedan visas de totala marginaleffekterna för en ogift pensionær =i =det =nuvarande =respektive =det =reformerade =systemet med 65 respektive 45 procent avrækning av BTP.0,935 prisbasbelopp för ogifta respektive 0,793 för gifta. Dessa nivèer avser

bruttoinkomster över fribeloppet, som hær ær = garantinivèn 2,15 resp. 1,915 prisbasbelopp. Detta motsvarar 9 357 respektive 8 214 kr/mèn i bruttopension totalt (inkl. fribelopp).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 10. Marginaleffekt avseende inkomstgrundad pension för en

ogift pensionær med enbart pensionsinkomster

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Av figuren framgèr att det i det nuvarande pensionssystemet förekommer fem, och i det reformerade sex olika nivèer pè den totala =marginaleffekten. =I =tabell =4.1 =nedan =redovisas =de =fem/sex segmenten.

Tabell 4.1 Total marginaleffekt vid olika medelpoæng

0HGHOSRlQJ 0DUJLQDOHIIHNW

6HJPHQW 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

 ± ±  ± ±  ± ±  ± ±  ± ±  ± ± 

Segment =1: 0DUJLQDOHIIHNWHQ EHURU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW Sn

avtrappningen av pensionstillskottet, i det reformerade beror den pè avtrappningen av garantipensionen.

Segment 2: , GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW VDPYHUNDU KlU NRPPX

nalskatten, =avtrappningen =av =det =særskilda =grundavdraget =samt avtrappningen av bostadstillægget enligt följande: 34=1,65 + 40 = 96,1. =I =det =reformerade =samverkar =avtrappningen =av =den =övergèngsvisa =garantipensionen, =kommunalskatten, =upptrappningen av =grundavdraget =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget =enligt följande: 40,4 + 0,596=34=0,75 + 0,596=65 = 94,338. Observera att den 40,4-procentiga avtrappningen av garantipensionen reducerar =marginaleffekten =av =skatte- =och =BTP-systemen =med =40,4 procent, dessa multipliceras dærför med 1±0,404 = 0,596.

Segment 3:,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHW

reformerade =systemet =ær =hær =upptrappningen =av =grundavdraget klar =och =följande =marginaleffekt =erhèlls: =40,4 =+ =0,596=34 =+ 0,596=65 = 99,404.

Segment =4: , GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW KDU PDQ KlU QnWW GHQ

högre =avtrappningen =av =bostadstillægget =och =marginaleffekten blir: =34=1,65 =+ =45 = =101,1. =I =det =reformerade =pèbörjas =hær =avtrappningen =av =grundavdraget. =Marginaleffekten =blir =dè: =40,4 =+ 0,596=34=1,1 + 0,596=65 = 101,4304.

Segment =5: +lU KDU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW GHW VlUVNLOGD

grundavdraget =upphört =och =ersatts =av =avtrappningen =av =det =allmænna =grundavdraget, =marginaleffekten =blir =dè: =34=1,1 =+ =45 = 82,4. I det reformerade systemet ær den övergèngsvisa garantipensionen bortreducerad, samtidigt nès det övre intervallet av BTP-

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

reduceringen. =Den =totala =marginaleffekten =blir =densamma =som =i det nuvarande systemet.

Segment =6: +lU KDU ERVWDGVWLOOlJJHW UHGXFHUDWV ERUW nWHUVWn

ende =marginaleffekt =beror =pè =kommunalskatten =och =avtrappningen av grundavdraget (34=1,1 = 37,4) =Ett annat val =av kommunalskattesats hade, inom bèda systemen, pèverkat marginaleffekten pè alla segment utom det första.

I figur 11 nedan visas de totala marginaleffekterna pè inkomstgrundad pension för en gift pensionær, vars maka saknar inkomst över grundpensionsnivè, dels i det nuvarande systemet dels i det reformerade systemet med 65/45 procent avrækning av BTP.

Av figuren framgèr att det i det nuvarande pensionssystemet förekommer sex, och i det reformerade sju olika nivèer pè den totala marginaleffekten. =I =tabell =4.2 =nedan =redovisas =de =sex/sju =segmenten.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 11. Marginaleffekt avseende inkomstgrundad pension för

en gift pensionær med enbart pensionsinkomster

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Tabell 4.2 Total marginaleffekt vid olika medelpoæng

0HGHOSRlQJ 0DUJLQDOHIIHNW

6HJPHQW 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

 ± ±  ± ±  ± ±  ± ±  ± ±  ± ±  ± ± 

Segment =1: 0DUJLQDOHIIHNWHQ EHURU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW Sn

avtrappningen av pensionstillskottet, i det reformerade beror den pè avtrappningen av garantipensionen.

Segment 2: , GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW VDPYHUNDU KlU NRPPX

nalskatten, =avtrappningen =av =det =særskilda =grundavdraget =samt avtrappningen av bostadstillægget enligt följande: 34=1,65 + 40 = 96,1. =I =det =reformerade =samverkar =avtrappningen =av =den =övergèngsvisa =garantipensionen, =kommunalskatten, =upptrappningen av =grundavdraget =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget =enligt följande: =42 =+ =0,58=34=0,75 =+ =0,58=65 = =94,49. =Observera =att den =42-procentiga =avtrappningen =av =garantipensionen =reducerar marginaleffekten =av =skatte- =och =BTP-systemen =med =42 =procent, dessa multipliceras dærför med 1±0,42 = 0,58.

Segment =3: +lU KDU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW GHW VlUVNLOGD

grundavdraget upphört och ersatts av upptrappningen av det allmænna grundavdraget, marginaleffekten =blir =dè: 34=0,75 =+ =40 = 65,5. I det reformerade systemet ær den övergèngsvisa garantipensionen bortreducerad. Marginal effekten blir 34=0,75 + 65 = 90,5.

Segment =4: +lU KDU GHW DOOPlQQD JUXQGDYGUDJHWV SODWn QnWWV

Den totala marginaleffekten blir i det nuvarande systemet 34 + 40 = 74 och i det reformerade 34 + 65 = 99.

Segment 5+lUSnE|UMDVI|UEnGDV\VWHPHQDYWUDSSQLQJHQDY

grundavdraget =marginaleffekten =blir =i =det =nuvarande =systemet: 34=1,1 + 40 = 77,4 och i det reformerade 34=1,1 + 65 = 102,4.

Segment 6:,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHW

reformerade =har =man =hær =nètt =den =lægre =avtrappningen =av =bostadstillægget och marginaleffekten blir: 34=1,1 + 45 = 82,4.

Segment =7: +lU KDU ERVWDGVWLOOlJJHW UHGXFHUDWV ERUW nWHUVWn

ende =marginaleffekt =beror =pè =kommunalskatten =och =avtrappningen av grundavdraget (34 = 1,1 = 37,4).

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

Ett annat val av kommunalskattesats hade, inom bèda systemen, pèverkat =marginaleffekten =pè =alla =segment =utom =det =första. =Observera att gifta aldrig nèr den högre avtrappningsnivèn i det nuvarande systemet.

De =totala =marginaleffekterna =blir =i =det =lènga =intervallet (segment =2), =dær =det =særskilda =grundavdraget =och =garantipensionen =reduceras, =nègot =lægre i =det =reformerade æn =i =det =nuvarande systemet. =Detta =medför =att =BTP =reduceras =nègot =lèngsammare. För =att =nè =samma =avtrappningstakt =skulle =BTP-reduktionen =behöva vara ca 69 procent. Detta kommer att generera nègot högre disponibla inkomster vid lèga inkomstnivèer. Nær garantipensionen ær bortreducerad blir dock marginaleffekten i det =nya =systemet =betydligt =högre. =Ett =annat =antagande =om =makens =inkomst hade =förændrat =bilden. =Generellt =kan =sægas =att =makar =med =lika stora inkomster faller bættre ut i den hær beskrivna konstruktionen æn makar med olika inkomstnivèer.

I figurerna 12 och 13 nedan visas den skillnad i mènatlig disponibel =inkomst, =uppdelad =pè =nettopension =(pension =efter =skatt) och bostadstillægg, som övergèngen till det reformerade systemet med denna konstruktion av =BTP =innebær =för =en =ogift =respektive gift =èlderspensionær =med =enbart =pensionsinkomster. =För =att =fè med BTP-systemets totala effekt har en boendekostnad pè 4 000 kr/mèn anvænts.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 12. Skillnad i inkomst för en ogift pensionær vid övergèng till

det reformerade pensionssystemet

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

I =figurerna =ser =man =hur =BTP, =i =intervallet =1 =till =3,5/3,2 =medelpoæng, blir allt högre i det reformerade systemet i förhèllande till det =nuvarande. =áver =3,5 =medelpoæng =reduceras =BTP =för =ogifta lika =snabbt =och =den =vinst =som =gjordes =i =det =tidigare =intervallet ligger kvar oförændrad. Den lilla spetsen i slutet beror pè att BTP under =25 =kr/mèn =ej =betalas =ut. =För =gifta =slèr =den =brantare =BTPavrækningen =igenom =fullt =ut =nær =garantipensionen =ær =bortreducerad, nettoförlusten uppgèr som mest till ca 600 kr/mèn. (I avsnitt 4.3.4 figur 22 visas effekten nær maken har egen inkomst.)

4.3.2 Alternativ 2: BTP-avrækning med 60/50% och brytpunkt pè 1 prisbasbelopp för alla

I alternativ 1 ær brytpunkten mellan avrækningsnivèerna satt pè ett sèdant =sætt =att =BTP-avrækningen =anpassas =till =garantipensionens avrækning. =Detta =leder =fram =till =olika =brytpunkter =för =gifta =och ogifta. För gifta varierar dessutom den nivè pè vilken brytpunkten ska placeras, för att motsvara den pensionsnivè som precis reducerar bort garantipensionen, med makens inkomst.

För pensionærer födda 1938 eller senare blir brytpunkter konstruerade enligt alternativ 1 ovan 0,94 (3,07±2,13) prisbasbelopp för =ogifta =och =0,82 =(2,72±1,9) =för =gifta. =Det =kommer =alltsè =att krævas 4 olika brytpunkter jæmfört med 1 i dagslæget.

Dè =det =kan =vara =bède =opraktiskt =och =förvirrande =med =brytpunkter för avrækningsprocent placerad pè flera olika nivèer =anvænds =i =detta =alternativ =ett =avrundat =værde =pè =ett =prisbasbelopp

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 13. Skillnad i inkomst för en gift pensionær vid övergèng till

det reformerade pensionssystemet

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

lika för alla. För gifta blir brytpunkten ´exakt´ endast i en specifik situation, næmligen dè bèda makar har precis lika stor pension.

Att nivèn sætts nègot högre æn nödvændigt frigör, i kombination med en höjning av avrækningen i det övre inkomstskiktet frèn 45 till 50 procent, medel som möjliggör avrækningsnivèn 60 procent i =det =lægre =inkomstskiktet. =Neutralitet =mot =nuvarande =situation skulle uppnès i det nedre inkomstskiktet med en avtrappning pè 67/69 procent. Pè detta sætt kan de kraftiga marginaleffekter som pensionærer med lèg inkomst i dag utsætts för minskas nègot.

I figur 14 nedan visas de totala marginaleffekterna för en ogift pensionær =i =det =nuvarande =respektive =det =reformerade =systemet med denna konstruktion. Förutsættningar i samtliga figurer: 1999 èrs priser (basbelopp = 36 400), kommunalskatt 34 procent, boendekostnad 4 000 kr/mèn.

Av figuren framgèr att det i det nuvarande pensionssystemet förekommer fem, och i det reformerade sju olika nivèer pè den totala marginaleffekten. För ogifta medför konstruktionen en sænkning =av =marginaleffekterna =med =nærmare =5 =procentenheter =för pensionærer med lèg pension (1±3 ATP-poæng) samt höjda marginaleffekter mellan 3,5 och 5,5 medelpoæng.

I tabell 4.3 nedan redovisas de fem/sju segmenten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 14. Marginaleffekt avseende pension för en ogift pensionær

BTP-avrækning 60/50 %, brytpunkt=1 prisbasbelopp

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Tabell 4.3 Total marginaleffekt vid olika medelpoæng

Medelpoæng Marginaleffekt

Segment=Nuvarande=Reformerat=Nuvarande=Reformerat

1 0,00±0,92 0,00±0,92 100 % 100 % 2 0,93± 0,93±2,99 96,1 % 91,358 % 3 ±3,42 3,00±3,41 96,1 % 96,424 % 4 3,43±3,54 3,42±3,54 101,1 % 98,4504 % 5 3,55± 3,55±3,64 82,4 % 97,4 % 6 ±5,45 3,65±5,47 82,4 % 87,4 % 7 5,46± 5,48± 37,4 % 37,4 %

Segment =1: 0DUJLQDOHIIHNWHQ EHURU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW Sn

avtrappningen av pensionstillskottet, i det reformerade beror den pè avtrappningen av garantipensionen.

Segment 2: , GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW VDPYHUNDU KlU NRPPX

nalskatten, =avtrappningen =av =det =særskilda =grundavdraget =samt avtrappningen av bostadstillægget enligt följande: 34=1,65 + 40 = 96,1. =I =det =reformerade =samverkar =avtrappningen =av =den =övergèngsvisa =garantipensionen, =kommunalskatten, =upptrappningen av =grundavdraget =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget =enligt följande: 40,4 + 0,596=34=0,75 + 0,596=60 = 91,358. Observera att den 40,4-procentiga avtrappningen av garantipensionen reducerar =marginaleffekten =av =skatte- =och =BTP-systemen =med =40,4 procent, dessa multipliceras dærför med 1±0,404 = 0,596.

Segment 3:,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHW

reformerade =systemet =ær =hær =upptrappningen =av =grundavdraget klar =och =följande =marginaleffekt =erhèlls: =40,4 =+ =0,596=34 =+ 0,596=60 = 96,424.

Segment =4: , GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW KDU PDQ KlU QnWW GHQ

högre =avtrappningen =av =bostadstillægget =och =marginaleffekten blir: =34=1,65 =+ =45 = =101,1. =I =det =reformerade =pèbörjas =hær =avtrappningen =av =grundavdraget =marginaleffekten =blir =dè: =40,4 =+ 0,596=34=1,1 + 0,596=60 = 98,4504.

Segment =5: +lU KDU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW GHW VlUVNLOGD

grundavdraget =upphört =och ersatts av =avtrappningen av det =vanliga grundavdraget, marginaleffekten blir dè: 34=1,1 + 45 = 82,4. I det reformerade systemet ær den övergèngsvisa garantipensionen bortreducerad, =den =totala =marginaleffekten =blir =34=1,1 =+ =60 = 97,4.

Segment 6:,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHW

reformerade =systemet =nès =det =övre =intervallet =av =BTP-reduceringen. Den totala marginaleffekten blir 34=1,1 + 50 = 87,4.

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

Segment =7: +lU KDU ERVWDGVWLOOlJJHW UHGXFHUDWV ERUW nWHUVWn

ende =marginaleffekt =beror =pè =kommunalskatten =och =avtrappningen av grundavdraget (34=1,1 = 37,4). Ett annat val av kommunalskattesats hade, inom bèda systemen, pèverkat marginaleffekten pè alla segment utom det första.

I figur 15 nedan visas de totala marginaleffekterna för en gift pensionær vars make saknar inkomst över grundpensionsnivè i det nuvarande =respektive =det =reformerade =systemet =med =60 =procent avrækning för ´inkomst´ under ett prisbasbelopp och 50 procent dæröver.

Av figuren framgèr att det bède i det nuvarande och i det reformerade pensionssystemet förekommer sex olika nivèer pè den totala marginaleffekten. =Üven =för =gifta =sænks =marginaleffekten =i =intervallet 1±3 medelpoæng och höjs i intervallet 3±5 poæng.

I tabell 4.4 nedan redovisas de sex segmenten.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 15. Marginaleffekt avseende pension för en gift pensionær

BTP-avrækning 60/50 %, brytpunkt=1 prisbasbelopp

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Tabell 4.4 Total marginaleffekt vid olika medelpoæng

Medelpoæng Marginaleffekt

Segment=Nuvarande=Reformerat=Nuvarande=Reformerat

1 0,00±0,92 0,00±0,92 100 % 100 % 2 0,93±3,20 0,93±3,20 96,1 % 91,59 % 3 3,21±3,50 3,21±3,50 65,5 % 85,5 % 4 3,51±3,75 3,51±3,75 74 % 94 % 5 3,76±5,67 3,76±5,05 77,4 % 97,4 % 7 5,68± 5,06± 37,4 % 37,4 %

Segment =1: 0DUJLQDOHIIHNWHQ EHURU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW Sn

avtrappningen av pensionstillskottet, i det reformerade beror den pè avtrappningen av garantipensionen.

Segment 2: , GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW VDPYHUNDU KlU NRPPX

nalskatten, =avtrappningen =av =det =særskilda =grundavdraget =samt avtrappningen av bostadstillægget enligt följande: 34=1,65 + 40 = 96,1. =I =det =reformerade =samverkar =avtrappningen =av =den =övergèngsvisa =garantipensionen, =kommunalskatten, =upptrappningen av =grundavdraget =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget =enligt följande: =42 =+ =0,58=34=0,75 =+ =0,58=60 = =91,59. =Observera =att den =42-procentiga =avtrappningen =av =garantipensionen =reducerar marginaleffekten =av =skatte- =och =BTP-systemen =med =42 =procent, dessa multipliceras dærför med 1 - 0,42 = 0,58.

Segment =3: +lU KDU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW GHW VlUVNLOGD

grundavdraget upphört och ersatts av upptrappningen av det vanliga =grundavdraget, =marginaleffekten =blir =dè: =34=0,75 =+ =40 = 65,5. I det reformerade systemet ær den övergèngsvisa garantipensionen bortreducerad Marginal effekten blir 34=0,75 + 60 = 85,5.

Segment 4:+lUKDUGHWYDQOLJDJUXQGDYGUDJHWVSODWnQnWWV'HQ

totala marginaleffekten blir 34 + 40=74 respektive 34 + 60 = 94.

Segment 5:+lUSnE|UMDVI|UEnGDV\VWHPHQDYWUDSSQLQJHQDY

grundavdraget =marginaleffekten =blir =dè: =34=1,1 =+ =40 = =77,4 =respektive 34=1,1 + 60 = 97,4.

Segment =6: +lU KDU ERVWDGVWLOOlJJHW UHGXFHUDWV ERUW nWHUVWn

ende =marginaleffekt =beror =pè =kommunalskatten =och =avtrappningen av grundavdraget (34=1,1 = 37,4).

Ett =annat =val =av =kommunalskattesats =hade, =inom =bèda =systemen, pèverkat marginaleffekten pè alla segment utom det första.

De =totala =marginaleffekterna =blir =i =det =lènga =intervallet (segment 2) lægre i det reformerade æn i det nuvarande systemet, BTP =reduceras =dærför =nègot =lèngsammare. =Detta =leder =till =nègot högre =disponibla =inkomster. =Vid =högre =pensionsnivèer, =frèn =och

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

med segment 5 för ogifta och segment 3 för gifta, ær dock marginaleffekten högre i det reformerade systemet och skillnaden i disponibel inkomst minskar.

För gifta hade ett annat antagande om makens inkomst förændrat bilden. Generellt kan sægas att makar med lika stora inkomster faller bættre ut i den hær beskrivna konstruktionen æn makar med olika =inkomstnivèer. =I =figurerna =16 =och =17 =visas =den =skillnad =i mènatlig disponibel inkomst, uppdelad pè nettopension (pension efter =skatt) =och =bostadstillægg, =som övergèngen =till =det =reformerade =systemet =med =denna =konstruktion =av =BTP =innebær =för =en ogift =respektive =gift =èlderspensionær =med =enbart =pensionsinkomster. För att fè med BTP-systemets totala effekt har en boendekostnad pè 4 000 kr/mèn anvænts.

I figuren ser man hur BTP, i intervallet 1 till 3 medelpoæng, blir allt högre i det reformerade systemet i förhèllande till det nuvarande. =áver =3,5 =medelpoæng =reduceras =BTP =snabbare =och =den vinst som gjordes i det tidigare intervallet minskar succesivt. För ogifta =utan =andra =inkomster æn pension =medför =denna =konstruktion ökade disponibla inkomster pè upp till 200 kr/mèn.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 16. Skillnad i disponibel inkomst för en ogift pensionær vid övergèng till det reformerade pensionssystemet. BTP-avrækning

60/50 %, Brytpunkt=1 prisbasbelopp

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

I figuren ser man hur BTP för gift pensionær i intervallet 1 till 3,2 medelpoæng =blir =allt =högre =i =det =reformerade =systemet =i =förhèllande till det nuvarande. Vid högre pension reduceras BTP snabbare och den vinst som gjordes i det tidigare intervallet reduceras bort och över 4 medelpoæng blir den disponibla inkomsten lægre æn med nuvarande system. Den maximala förlusten ær i detta alternativ ca 100 kr/mèn lægre æn alternativ 1. (I avsnitt 4.3.4 figur 23 visas effekten nær maken har egen inkomst.)

4.3.3 Alternativ 3: Lægre ersættningsnivè

Det system som beskrivs som alternativ 1 ovan ger samma kraftiga =marginaleffekter =som =dagens =system. =Alternativ =2 =medför ocksè kraftiga marginaleffekter.

Ett sætt att minska marginaleffekterna, och pè sè sætt lèta den tydligare koppling mellan livsinkomst och ekonomisk vælfærd vid pension som det reformerade systemet innebær kvarstè æven efter BTP, =ær =att =sænka =ersættningsnivèn =i =stællet =för =att =höja =avrækningstakten. =Om =ersættningsnivèn =sænks =till =80 =procent =och =avtrappningen =sætts =till =45 =procent =för =samtliga =inkomstnivèer =erhèlls, ètminstone för lèga pensionsnivèer, nègot lægre nivè pè de

totala marginaleffekterna.Det ær framförallt vid dessa nivèer (1±3,5 medelpoæng) som dagens system ger

upphov till extremt kraftiga marginaleffekter (næra 100 procent).

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 17. Skillnad i disponibel inkomst för en gift pensionær vid

övergèng till det reformerade pensionssystemet. BTP-

avrækning 60/50 %, Brytpunkt=1 prisbasbelopp

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

En =annan =fördel =med =denna =konstruktion =ær =att =ingen ´brytpunkt´ för övre och undre intervall behöver konstrueras.

I figur 18 nedan visas de totala marginaleffekterna för en ogift pensionær =i =det =nuvarande =respektive =det =reformerade =systemet med denna konstruktion. Förutsættningar i samtliga figurer: 1999 èrs priser (basbelopp = 36 400), kommunalskatt 34 procent, boendekostnad 4 000 kr/mèn.

Av figuren framgèr att marginaleffekterna sjunker kraftigt (8 ±14) procentenheter) för pensionærer med lèg pension (1±3,5 ATP-poæng).

I figur 19 nedan visas de motsvarande marginaleffekterna för en =gift =pensionær, =vars =make =saknar =inkomster =över =grundpensionsnivè, =i =det =nuvarande =respektive =det =reformerade =systemet med 45-procents avrækning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 18. Marginaleffekt avseende inkomstgrundad pension för

en ogift pensionær (med enbart pensionsinkomster)

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Üven för gifta minskar marginaleffekten för pensionærer med liten pension.

I figur 20 nedan visas skillnaden i disponibel inkomst vid olika pensionsnivèer för ogifta.

Med =denna =konstruktion =drabbas =pensionærer =med =lèg =inkomstgrundad pension av ett inkomstbortfall pè, som mest, 376 kr/mèn. Vid ca 2,4 medelpoæng blir situationen den omvænda och pensionæren erhèller en nettovinst pè max 249 kr/mèn. I figur 21 nedan redovisas motsvarande diagram för gifta.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 19. Marginaleffekt avseende inkomstgrundad pension för en

gift pensionær (med enbart pensionsinkomster)

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 20. Skillnad i inkomst för en ogift pensionær vid övergèng

till det reformerade pensionssystemet

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

För gifta blir den maximala förlusten 390 kr/mèn, x-axeln =bryts vid ca 2,5 ATP-poæng och maxvinsten blir ca 180 kr/mèn.

Alternativ utreds inte mer æn vad som gjorts i detta avsnitt.

4.3.4 Makes inkomst

,GHK

ittills redovisade effekterna har det för gifta pensionærer an-

tagits =att =den =ena =maken =saknar =inkomster =som =reducerar =bostadstillægget. Hær analyseras hur situationen pèverkas om makan har en högre pension æn bara grundpension.

I figurerna 22 och 23 nedan visas den skillnad i mènatlig disponibel =inkomst =som =övergèngen =till =det =reformerade =systemet innebær för en gift èlderspensionær med enbart pensionsinkomster vars make har en pension motsvarande tvè ATP-poæng. För att fè med BTP-systemets totala effekt har en boendekostnad pè 4 000 kr/mèn anvænts.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 21. Skillnad i inkomst för en gift pensionær vid övergèng till

det reformerade pensionssystemet

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Den kraftiga förlust som uppkommer dè den ena maken saknar pension =över =grundnivè =och =den =andra =har =en =pension =motsvarande ca =5 =ATP-poæng (se =figur 13 =respektive =17) =blir =betydligt mindre hær.

I verkligheten kommer dessa fall att vara mycket komplicerade och =antalet =tænkbara =typfall =ær =omfattande =och =skulle =ændè =inte kunna =tæcka =alla =möjliga =kombinationer. Generellt kan =sægas =att

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 22. Skillnad i inkomst för en gift pensionær vars maka har 2

ATP-poæng vid övergèng till det reformerade pensionssystemet

vid 65/45 % avtrappning

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

Fig 23. Skillnad i inkomst för en gift pensionær vars maka har 2

ATP-poæng vid övergèng till det reformerade pensionssystemet

vid 60/50 % avtrappning

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

bèda alternativen ær gynnsamma för makar med lika stor pension och =ogynnsamma =nær =stor =skillnad =rèder =mellan =makarnas =inkomstnivèer.

4.4 Marginaleffekter av en èrlig pensionsupprækning

De =i =föregèende =avsnitt =redovisade =marginaleffekterna =visar =hur en =högre =pensionsrætt =avræknas =i =olika =led =och =speglar =nyttan, =i pensionshænseende, =av =att =arbeta =och =tjæna =in =mer =pensionsrætt. De marginaleffekter avseende pensionsökningar som pensionæren kommer =att =uppfatta =efter =sin =pensionering =uppkommer =vid =den indexmæssiga èrliga upprækningen. I det följande redovisas marginaleffekterna =vid =en =basbeloppshöjning =dels =med =nuvarande regler =och =dels =med =de =nya =pensionsregler =och =BTP-avrækning enligt alternativen i föregèende avsnitt.

4.4.1 Nuvarande system

I diagram 24 nedan visas hur stor del av en sèdan èrlig pensionsupprækning som inte fèr behèllas efter skatt och BTP-avrækning.

All =allmæn =pension =ræknas =upp =med =prisbasbeloppet. =Vid =lèga pensionsnivèer, enbart folkpension och pensionstillskott, leder det særskilda grundavdraget till att pensionen ær obeskattad och pen-

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQSHUPnQDGHIWHUEEK|MQLQJ

3URFHQW

%73 6NDWW 1XYDUDQGH

Fig 24. Marginaleffekt av en prisbasbeloppshöjning för en ogift

pensionær i det nuvarande systemet

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

sionæren fèr behèlla hela den nominella ökningen. Inte heller BTP pèverkas, marginaleffekten blir noll.

Ju =högre =ATP =pensionæren =har =desto =större =del =av =den =totala pensionen, =och =sèledes =av =en =indexupprækning, =ær =beskattad. Marginaleffekten =kommer =dærför =att =öka =i =takt =med =att =den =beskattade =pensionens =andel =av =total =pension =ökar. =Marginaleffektens tillvæxttakt avtar efterhand nær den obeskattade delen av pensionen utgör en allt mindre del av total pension.

Dè de delar av pensionen som inte beskattas inte heller pèverkar =BTP, =tilltar =marginaleffekten =frèn =BTP-systemet =pè =ett =liknande sætt. Spetsen vid 5,5 medelpoæng beror pè att BTP under 25 kr/mèn inte betalas ut.

4.4.2 Reformerat system

BTP-avrækning med 65/45 % exakta brytpunkter I diagram 25 nedan visas hur stor del av en èrlig pensionsupprækning som, efter pensionsreformen, ej fèr behèllas efter skatt och BTP-avrækning.

Efter pensionsreformen kommer all pension att beskattas, marginaleffekten frèn skattesystemet blir dærför i stort sett lika oavsett inkomstnivè. Marginaleffekten frèn BTP fungerar dock pè samma sætt =som =i =det =nuvarande =systemet =Det =ær =inte =avrækningstakten utan hur stor del av pensionen som pèverkar bostadstillægget som

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQSHUPnQDGHIWHUEEK|MQLQJ

3URFHQW

%73 6NDWW 5HIRUPHUDW

Fig 25. Marginaleffekt av en prisbasbeloppshöjning för en ogift

pensionær i det reformerade systemet

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

ær =avgörande. =I =figur =26 =nedan =visas =total =marginaleffekt =av =en indexupprækning i det nuvarande och i det reformerade systemet.

Skillnaden =i =början =beror =pè =att =garantipensionen =ær =beskattad. Spetsarna vid 5,5 medelpoæng beror pè att BTP under 25 kr/mèn ej betalas ut.

BTP-avrækning med 60/50 % gemensam brytpunkt Eftersom avrækningstakten i BTP-systemet inte =har =nègon avgörande =betydelse =i =detta =sammanhang =blir =effekterna =i =stort =sett identiska i de bèda alternativen.

4.5 Reducering av bostadstillægg till följd av andra inkomster æn pension

I redovisningen har hittills antagits att pensionæren inte har nègra andra inkomster æn allmæn pension. I dessa fall ær det, ètminstone för ogifta, förhèllandevis lætt att konstruera ett system som ger i det =nærmaste =oförændrad =disponibel =inkomst =vid =olika =pensionsnivèer. =Om =æven =andra =inkomster =sèsom =arbets- =eller =kapitalinkomster =förekommer =kompliceras =problemet. =Den =redovisade BTP-avrækningen =med =65 =alternativt =60 =procent =i =det =lægre =inkomstskiktet bygger pè att en inkomstgrundad pension först reducerar =garantipensionen, =det =som =dærefter =blir =kvar =´gèr =vidare´

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQSHUPnQDGHIWHUEEK|MQLQJ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 26. Marginaleffekt av en prisbasbeloppshöjning för en ogift

pensionær

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

och reducerar BTP. Andra typer av inkomster, som inte reducerar garantipensionen =´gèr =direkt´ =in =i =BTP-systemet =och =orsakar =en 65/60-procentig reduktion av BTP. En sèdan inkomst har en marginaleffekt som, i intervallet med 65/60 procents BTP-reduktion, ær =25/20 =(65±40 =respektive =60±40) =procentenheter =högre =med denna konstruktion æn i dagslæget.

4.5.1 Arbetsinkomst

BTP-avrækning med 65/45 % Marginaleffekten =avseende =arbetsinkomster =bestèr =av =en =skatteeffekt =och =en =BTP-effekt. =Storleken =pè =den =senare =beror =pè =hur stor pension som ligger i botten pè èrsinkomsten. För att berækna en =sèdan =marginaleffekt =adderas =marginalskatten =och =avrækningstakten =i =BTP-systemet. =Om =en =pensionær =t.ex. =befinner =sig pè det skattemæssiga grundavdragets avtrappningsfas och pè den 65-procentiga =BTP-avrækningen =blir =marginaleffekten =34=1,1 =+ 65 = =102,4. =Detta =ær =25 =procentenheter =högre =æn =i =dagslæget (34=1,1 + 40 = 77,4).

I =figur =27 =och =28 =visas =vad =som =vid =pensionsreformen =och BTP-avrækning =med =65/45 =procent =hænder =med =den =disponibla inkomsten vid förekomst av en annan inkomst, i detta fall en arbetsinkomst.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 27. Skillnad i inkomst för en ogift pensionær med 2000

kr/mèn i arbetsinkomst vid övergèng till det reformerade

pensionssystemet

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

Pensionærer =med =lèg =pension =och =en =arbetsinkomst =förlorar =inte lika mycket pè att det særskilda grundavdraget avskaffas som de med =lèg =pension =och =ingen =arbetsinkomst. =I =det =nya =systemet læggs =arbetsinkomsten =ovanpè =pensionsinkomsten =och =genererar pè sè vis ett högre grundavdrag. Skillnaden mellan særskilt och vanligt =grundavdrag =ær =för =dessa =pensionærer =inte =lika =stor, =de överkompenseras =dærigenom =av =den =övergèngsvisa =garantipensionen men totalt förlorar de dock med denna BTP-konstruktion.

BTP-avrækning med 60/50 % Marginaleffekten =avseende =arbetsinkomster =bestèr, =som =tidigare næmnts, av en skatteeffekt och en BTP-effekt. Skatteeffekten pèverkas =inte =av =BTP-systemets =utformning. =Skillnaden =mellan 65/45- =och =60/50- =procentsavrækning =blir =helt =enkelt =den =5-procentiga skillnaden i BTP-avrækning. Om en pensionær t.ex. befinner sig pè grundavdragets avtrappningsfas och pè den 60-procentiga BTP-avtrappningen blir marginaleffekten 34=1,1 + 60 = 97,4. Detta =ær =20 =procentenheter högre æn =i =dagslæget =(34=1,1 =+ =40 = 77,4) =att =jæmföra =med =den =25 =procentenheter =vid =65/45 =procentalternativet. =Effekterna =pè =disponibel =inkomst =pèminner =i stort om motsvarande effekter i 65/45 procentsalternativet. Skillnaden ær att BTP förlusterna inte blir lika stora i detta alternativ.De befinner sig pè grundavdragets upptrappningsfas.

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 28. Skillnad i inkomst för en gift pensionær med 2000 kr/mèn

i arbetsinkomst vid övergèng till det reformerade

pensionssystemet

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

4.5.2 Kapitalinkomster

Marginaleffekten =av =kapitalinkomster =ær =30 =procent =plus =BTPavtrappningen. I det ovan skisserade 65/60-procentintervallet ökar alltsè =æven =denna =marginaleffekt =med =25/20 =procentenheter. Effekten blir dærmed i huvudsak densamma som ovan redovisats för arbetsinkomster.

4.5.3 Særskild viktning av vissa inkomster

För att komma till rætta med de problem som uppkommer av att avrækningstakten =höjs =mèste =olika =typer =av =inkomst =behandlas olika =i =BTP-systemet. =Enklast =görs =detta =genom =att =pensionsinkomster tas upp till fullt belopp medan andra inkomster bara till en =viss =del =ræknas =med =vid =BTP-avrækningen. =Marginaleffekter motsvarande =dagens =nivè =avseende =arbetsinkomst =erhèlls =om andra =inkomster =æn =pension =tas =upp =till =ca =61,5 =procent =i =65/45 procentsalternativet respektive 66,7 procent i 60/50 pocentsalternativet. I det övre inkomstintervallet blir dock marginaleffekten betydligt lægre æn idag. Om BTP dæremot konstrueras enligt alternativ 3 höjs inte avrækningsfaktorerna i nègon större utstræckning. =Pè =detta =sætt kan den =særskilda =viktningen =av =övriga =inkomster =undvikas. =Denna förenkling ær en av fördelarna med detta alternativ. I figur 29 illustreras problemet för en ensamstèende pensionær med =65/45 =procent =BTP-avrækning. =Sidoinkomsten =tas =hær =upp med 65 procent.Om en inkomst som tas upp med 61,5 procent reducerar BTP med 65 procent blir

den effektiva avrækningstakten mot denna inkomst =0,615=65=40, dvs. densamma som i dagslæget. Om reduktionen istællet ær 60 procent fès 0,667=60=40.

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

I det lægre inkomstskiktet blir BTP nègot lægre, beroende pè att 65 procent =av arbetsinkomsten =tas upp =i =stællet =för =de =61,5 =procent som =ger =oförændrad =BTP. =I =det =övre =intervallet =blir =som =synes BTP betydligt generösare. Resultatet blir likartat med 60/50 procent konstruktionen.

Andra nivèer pè sidoinkomsten ger liknande resultat, effekten för gifta ær i stort sett likadan. Denna konstruktion medför ökade kostnader för BTP. För att kostnadsneutralitet ska uppnès mèste en =större =andel =æn =65 =procent =av =övriga =inkomster =tas =upp =som BTP-inkomst. =En =nivè =som, =i =kombination =med =övriga =förslag, ger i stort sett samma budget belastning som dagens system ær 80 procent. =I =figur =30 =och =31 =nedan =visas =effekterna =pè =disponibel inkomst om sidoinkomsten tas upp med 80 procent.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 29. Skillnad i inkomst för en ogift pensionær med 2000

kr/mèn i arbetsinkomst vid övergèng till det reformerade

pensionssystemet

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Marginaleffekter avseende arbetsinkomst

BTP-avrækning med 65/45 %

I =figur =32±34 =nedan =visas =marginaleffekter =avseende =arbetsinkomster för en ensamstèende pensionær om dessa tas upp till 80 procent =och =avtrappningen =av =BTP =ær =65/45 =procent. =Det =som skiljer =figurerna =èt =ær =antagandet =om =nivè =pè =inkomstgrundad pension.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 30. Skillnad i inkomst för en ogift pensionær med 2000

kr/mèn i arbetsinkomst vid övergèng till det reformerade

pensionssystemet, 65/45 % avtrappning

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 31. Skillnad i inkomst för en ogift pensionær med 2000

kr/mèn i arbetsinkomst vid övergèng till det reformerade

pensionssystemet, 60/50 % avtrappning

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

     

       

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 32. Marginaleffekt avseende arbetsinkomst för en ogift

pensionær ( 0 medelpoæng) avtrappnin 65/45 %

     

       

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 33. Marginaleffekt avseende arbetsinkomst för en ogift

pensionær (2,5 medelpoæng) avtrappnin 65/45%

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Nuvarande system

I =det =nuvarande =pensionssystemet =förekommer, =med =de =aktuella nivèerna =pè =inkomstgrundad =pension, =totalt =fem =olika =nivèer =pè sammanlagd =marginaleffekt =pè =arbetsinkomster =upp =t.o.m. 100 000 =kr/èr. =Vid =vilken =inkomstnivè =de =fem =segmenten =èterfinns pè varierar med antagandet om pensionsnivè.

Beroende =pè =konstruktionen =pè =det =særskilda =grundavdraget dyker inte alla marginaleffektsnivèer upp vid samtliga nivèer pè ATP. =För =samtliga =pensionærer =beræknas =det =særskilda =grundavdraget =baserat =pè =total =pension =och =det =allmænna =grundavdraget baserat pè samtliga beskattningsbara inkomster. Det avdrag som, vid =aktuella =nivèer =pè =pension =och =beskattningsbar =inkomst, =ær störst anvænds. Om en pensionær med ingen eller lèg ATP har en arbetsinkomst blir det særskilda grundavdraget större æn det vanliga =grundavdraget. =En =marginell =ökning =av =arbetsinkomsten kommer =pè =grund =av =att =arbetsinkomster =inte =reducerar =det =særskilda grundavdraget dè att beskattas fullt ut och marginalskatten blir =lika =med =skattesatsen. =Om =pensionæren =ifrèga =har =hög =ATP blir det særskilda grundavdraget lægre æn det vanliga grundavdraget. Om den beskattningsbara inkomsten dè befinner sig i det intervall dær vanliga grundavdraget trappas av blir marginalskatten 1,1 gènger skattesatsen. En sèdan marginalskatt förekommer inte vid =nègon =nivè =pè =arbetsinkomst för =en =pensionær med =lèg =eller ingen ATP.

     

       

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 34. Marginaleffekt avseende arbetsinkomst för en ogift

pensionær (4 medelpoæng) avtrappning 65/45%

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

De fem nivèer som kan förekomma ær 74, 79, 82,4, 37,4 och 34 procent.

Pè =segment =1 =beror =marginaleffekten =pè =kommunalskatten samt avtrappningen av bostadstillægget enligt följande: 34 + 40 = 74. Pè =segment 2 =har =man nètt =den =högre =avtrappningen =av =bostadstillægget och marginaleffekten blir: 34 + 45 = 79. Pè segment 3, =som =endast =uppkommer =om =det =særskilda =grundavdraget =ær lægre =æn =det =vanliga =grundavdraget, =tillkommer =effekten =av =avtrappningen =av =det =vanliga =grundavdraget, =marginaleffekten =blir dè: 34=1,1 + 45 = 82,4. Pè segment 4 och 5 har bostadstillægget reducerats =bort, =èterstèende =marginaleffekt =beror =pè =kommunalskatten och, eventuellt, avtrappningen av grundavdraget 34=1,1 = 37,4 respektive 34.

Reformerat system

Utformningen av garantipensionen pèverkar inte marginaleffektsnivèerna. Problematiken med att vissa nivèer endast uppkommer vid =vissa =kombinationer =av =pension =och =arbetsinkomster =finns inte hær. Dæremot reduceras antalet segment med ökande pension.

I det =reformerade =pensionssystemet =förekommer, =pè =arbetsinkomster upp t.o.m. 100 000 kr/èr, sex olika nivèer pè den totala marginaleffekten: 77,5 86, 89,4, 73,4, 37,4 och 34 procent.

Pè =segment =1 =beror =marginaleffekten =pè =kommunalskatten, upptrappningen =av =grundavdraget =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget enligt följande: 34=0,75 + 0,8=65 = 77,5. Pè =seg-

ment =2 =ær =upptrappningen =av =grundavdraget =klar =och =följande marginaleffekt erhèlls: 34 + 0,8=65 = 86. Pè segment 3 pèbörjas avtrappningen av grundavdraget, marginaleffekten blir dè 34=1,1 + 0,8=65 = 89,4. =Pè segment =4 har man =nètt =den lægre =avtrappningen =av =bostadstillægget =och =marginaleffekten =blir: =34=1,1 =+ 0,8=45 = 73,4. Pè segment 5 har bostadstillægget reducerats bort, èterstèende =marginaleffekt =beror =pè =kommunalskatten =och =avtrappningen =av =grundavdraget (34=1,1 = =37,4). =Pè =segment =6 =ær avtrappningen =av =grundavdraget =klart =och =marginaleffekten =blir lika med kommunalskatten.Endast 80 procent av arbetsinkomsten ræknas med i BTP-inkomsten.

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

BTP-avrækning med 60/50 %

I =figur =35±37 =nedan =visas =marginaleffekter =avseende =arbetsinkomster för en ensamstèende pensionær om dessa tas upp till 80 procent =och =avtrappningen =av =BTP =ær =60/50 =procent. =Det =som skiljer =figurerna =èt =ær =antagandet =om =nivè =pè =inkomstgrundad pension.

     

       

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 35. Marginaleffekt avseende arbetsinkomst för en ogift

pensionær ( 0 medelpoæng) avtrappnin 60/50 %

     

       

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 36. Marginaleffekt avseende arbetsinkomst för en ogift

pensionær (2,5 medelpoæng) avtrappnin 60/50%

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

För en beskrivning av marginaleffekterna i det nuvarande systemet se avsnitt 4.5.4.1.1.

5HIRUPHUDWV\VWHP

Liksom =i =65/45 =procentsalternativet =förekommer =hær, =pè =arbetsinkomster upp tom 100 000 kr/èr, sex olika nivèer pè den totala marginaleffekten: 73,5 82, 85,4, 77,4, 37,4 och 34 procent. De tre första blir lægre i detta alternativ medan den fjærde blir högre. Pè det femte och sjætte segmentet ær BTP bortreducerat varför marginaleffekten blir oberoende av BTP-konstruktionen.

Pè =segment =1 =beror =marginaleffekten =pè =kommunalskatten, upptrappningen =av =grundavdraget =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget enligt följande: 34=0,75 + 0,8=60 = 73,5. Pè seg-

ment =2 =ær =upptrappningen =av =grundavdraget =klar =och =följande marginaleffekt erhèlls: 34 + 0,8=60 = 82. Pè segment 3 pèbörjas avtrappningen av grundavdraget, marginaleffekten blir dè 34=1,1 + 0,8=60 = =85,4. =Pè =segment =4 =har =man =nètt =den lægre =avtrappningen =av =bostadstillægget =och =marginaleffekten =blir: =34=1,1 =+ 0,8=50 = 77,4. Pè segment 5 har bostadstillægget reducerats bort, èterstèende =marginaleffekt =beror =pè =kommunalskatten =och =avtrappningen =av =grundavdraget =(34=1,1 = =37,4). =Pè =segment =6 =ær avtrappningen =av =grundavdraget =klart =och =marginaleffekten =blir lika med kommunalskatten.Endast 80 procent av arbetsinkomsten ræknas med i BTP-inkomsten.

     

       

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

Fig 37. Marginaleffekt avseende arbetsinkomst för en ogift

pensionær (4 medelpoæng) avtrappning 60/50%

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

4.6 Reduceringsregler för gifta pensionærer vars make inte ær pensionær

En særskild situation uppstèr om en pensionær ær gift med en ickepensionær.

I dagslæget delas boendekostnaden lika mellan makar om bèda ær pensionærer, de kan fè BTP för sin del av boendekostnade upp till =2000 =kr/mèn. =I =de =fall =BTP-tagaren =sammanbor =med =make som =inte =ær =folkpensionær =ska =hela =bostadskostnaden =beræknas utgöra =BTP-tagarens =bostadskostnad, =maximal =boendekostnad blir =4 =000 =kr/mèn. =Nær =det =dæremot =gæller =inkomstprövningen =i samma situation ska èrsinkomsten för envar av dem beræknas utgöra =hælften =av =deras =sammanlagda =èrsinkomst. =För =den =make som inte ær pensionær ræknas hela inkomsten med i èrsinkomsten, inget =fribelopp =förekommer. =En =inkomstökning =delas =för =denna grupp (liksom för tvè gifta pensionærer) lika mellan makarna, men endast =den =ena =maken =har =ett =bostadstillægg =att =reducera. =BTP kommer dærför att reduceras med halva takten jæmfört med övriga grupper. =Marginaleffekten =frèn =BTP =ær =dærför, =för =denna =grupp, hælften sè stor som för övriga.

I det följande analyseras effekterna om æven bostadskostnaden delas lika mellan makarna oavsett om endast den ene eller bèda ær pensionærer. Det maximala BTP-beloppet kommer dè att halveras nær endast en av makarna har pension. Detta kan i viss mèn kompenseras av att fribeloppet dras frèn inkomsten efter att den delats mellan makarna. Hela fribeloppet dras dærmed frèn BTP-tagarens del av inkomsten. I det nuvarande systemet dras fribeloppet först frèn =inkomsten =(vissa =inkomster =ræknas =inte) =sedan =delas =den mellan makarna, endast halva fribeloppet kommer dærmed BTPtagaren tillgodo.

I följande figurer visas effekten av en delning mellan makarna av sèvæl inkomsten som bostadskostnaden dels i det fall den maka som inte ær pensionær saknar inkomst (fig. 38), och dels i det fall andra maken har en inkomst pè 10 000 kr/mèn (fig. 39). Vid berækning =av =BTP =har =alternativ =2 =(60/50 =procentavrækning) =anvænts, effekterna blir i huvudsak desamma enligt alternativ 1.

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

Om pensionæren endast har grundpension eller sè lèg pension att pensionstillskottet inte helt reducerats bort slèr effekten av att endast =halva =boendekostnaden =ær =BTP-grundande =igenom =fullt =ut. Nær =pensionen =sedan =börjar =væxa =sè =reduceras =bostadstillægget =i dagens system. I det reformerade mèste pensionærens inkomst bli dubbelt sè stor som fribeloppet innan BTP-avrækningen pèbörjas. Vid ca 5 medelpoæng börjar BTP att reduceras, garantipensionen ær dè bortreducerad och avrækningen nègot snabbare æn i dagslæget.

I figur 39 nedan visas motsvarande effekt om den make som inte =ær =pensionær =har =en =inkomst =pè =10 =000 =kr/mèn, =denna =inkomst tas hær endast upp med 80 procent.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 38. Skillnad i inkomst för en gift pensionær vars maka ej ær

pensionær och saknar inkomst vid övergèng till det reformerade

pensionssystemet vi 60/50 % avtrappning

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

Den initiala förlusten (vid 0 medelpoæng) blir inte lika =stor =hær. Detta beror pè att den arbetande makens inkomst reducerar BTP frèn =första =kronan =i =det =nuvarande =systemet. =I =det =reformerade ræknas, =dè =pensionæren =saknar =inkomst =över =grundnivè, =endast inkomster =som =överstiger =grundpensionsnivèn. =Den =særskilda

viktningen =av =arbetsinkomsten =kan =alltsè =inte =motiveras =pè samma grunder för denna grupp som för övriga. I figur 40 nedan visas effekterna om makens inkomst ræknas med fullt ut.Pensionærens grundpension och icke-pensionærens inkomst summeras. Dærefter

pèförs pensionæren halva hushèllsinkomsten. Endast den del av den halva hushèllsinkomsten som överstiger fribeloppet reducerar BTP, icke-pensionærens arbetsinkomst mèste alltsè vara minst lika stor som fribeloppet för att BTP ska reduceras.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 39. Skillnad i inkomst för en gift pensionær vars maka ej ær pensionær och har inkomst pè 10000 kr/mèn vid övergèng till det

reformerade pensionssystemet vi 60/50 % avtrappning

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

4.7 Reduceringsregler för èlderspensionærer födda 1938 eller senare

Hær behandlas konstruktionen av reduceringsregler för pensionærer födda 1938 eller senare. Endast de moment i konstruktionen som avviker frèn den ældre gruppens konstruktion behandlas. En skillnad =mellan =den =övergèngsvisa =garantipensionen =till =èlderspensionærer födda 1937 eller tidigare och den ´framtida´ garantipensionen för pensionærer födda 1938 eller senare ær att tjænstepensioner reducerar garantipensionen för den förra gruppen men inte för den senare. Tjænstepensioner bör hær dærför behandlas pè samma =sætt =som arbetsinkomster och =endast tas =upp =till 80 =procent.

Dè =garantipensionsnivèerna =för =denna =grupp =ær =2,13 =prisbasbelopp för ogifta och 1,9 för gifta kan fribeloppet sættas till dessa nivèer. Garantipensionen ær bortreducerad vid en BTP-inkomst pè 0,94 =(3,07±2,13) =prisbasbelopp =för =gifta =och =0,82 =(2,72±,9) =för gifta, brytpunkterna sætts i alternativ 1 dærför vid dessa nivèer.

I figur 41 nedan visas skillnaden i nettopension och BTP för en ogift =pensionær =utan =andra =inkomster =æn =allmæn =pension =i =det nuvarande pensions-, skatte- och BTP-systemet jæmfört med nya regler enligt alternativ 1 (65/45 procent). Dè dessa personer, som èlderspensionærer, aldrig omfattats av det de nuvarande systemen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 40. Skillnad i inkomst för en gift pensionær vars maka ej ær pensionær och har inkomst pè 10000 kr/mèn vid övergèng till det

reformerade pensionssystemet vi 60/50 % avtrappning

628

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW

ær =det =inte =relevant =att =tala =om =vinst/förlust =av =de =nya =reglerna, jæmförelsen ær hypotetisk.

I figur 42 nedan visas motsvarande effekter enligt alternativ 2, 60 respektive 50 procentsavrækning.

Garantipensionen för pensionærer födda 1938 eller senare ær konstruerad sè att de med pensioner motsvarande mellan ca 0,5 till 3 medelpoæng erhèller en högre nettopension æn de skulle ha fètt i dagens =pensionssystem. =I =bède =alternativ =1 =och =2 =neutraliseras

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 41. Skillnad i inkomst för en ogift pensionær född 1938 eller

senare mellan det nuvarande och det reformerade

pensionssystemet BTP-avrækning 65/45 %

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 42. Skillnad i disponibel inkomst för en ogift pensionær född

1938 eller senare mellan det nuvarande och det reformerade

pensionssystemet. BTP-avrækning 60/50 %

'HQ\DnOGHUVSHQVLRQVUHJOHUQD±EHKRYHW 628

denna inkomstökning till en viss del. Eftersom garantipensionen medvetet =konstruerades =för =att =gynna =pensionærer =i =dessa =inkomstlægen kan =det =ifrègasættas =om denna effekt av =BTP-avrækningen ær önskværd. Ett sætt att i viss mèn minska neutraliseringseffekten =frèn =BTP-systemet =ær =att =lèta =pensionærer =födda =1938 eller senare fè samma fribelopp som de ældre.

I figur 43 visas effekten, under alternativ 2, av att lèta pensionærerna födda 1938 eller senare fè samma fribelopp som de ældre.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

Fig 43. Skillnad i disponibel inkomst för en ogift pensionær född

1938 eller senare mellan det nuvarande och det reformerade

pensionssystemet. BTP-avrækning 60/50 %, fribelopp 2,15

prisbasbelopp

628 

5. Utredningsförslag om efterlevandepension ± behovet av anpassning av inkomstprövningsreglerna

5.1. Nuvarande regler

Frèn =den =allmænna =pensioneringen =utges =efterlevandepension =i form =av =omstællningspension, =særskild =efterlevandepension =och barnpension samt ænkepension enligt övergèngsregler.

Omstællningspension utges till efterlevande maka/make under sex mènader frèn dödsfallet eller, om den efterlevande har barn, fram till dess det yngsta barnet fyller 12 èr. Særskild efterlevandepension =kan =utges =efter =omstællningspension =om =den =efterlevandes =möjligheter =att =försörja =sig =ær =nedsatt. =Omstællningspension och særskild efterlevandepension kan inte utges till den som fyllt 65 èr.

Barnpension utges till efterlevande barn under 18 èr eller, om barnet =dærefter =bedriver =studier =pè =grund- =eller =gymnasieskolenivè, till dess barnet fyller 20 èr.

Ünkepension kan fortfarande utges enligt de ældre regler som gællde =före =efterlevandepensionsreformens =genomförande =1990. Den =som =vid =lagændringens =ikrafttrædande =redan =var =ænka =har oförændrad =rætt =till =ænkepension =enligt =de =ældre =reglerna. =Detsamma =gæller =för =den =som =ær =född =1929 =eller =tidigare =och =för denna grupp kan ocksè ænkepension enligt de ældre reglerna nybeviljas. =För =kvinnor =som =ær =födda =èren 1930±1944 och =den =31 december 1989 var gift med den senare avlidne kan ocksè nybeviljas =ænkepension =æven =nær =dödsfallet =intræffar =efter =de =nya =bestæmmelsernas ikrafttrædande. För kvinnor som ær födda 1945 eller senare gæller særskilda övergèngsregler för ænkepensionen.

Omstællningspension och hel =særskild =efterlevandepension =utgörs av folkpension med 90 procent av prisbasbeloppet samt pensionstillskott =med =61,5 =procent =av =prisbasbeloppet. =Pensionstillskottet avræknas med 100 procent mot ATP. Omstællningspension och =hel =særskild =efterlevandepension =frèn =ATP =utgör =20 =procent

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

av den avlidnes egenpension om det æven finns pensionsberættigat barn. I =annat =fall =utgör =dessa pensionsbelopp 40 =procent =av =den avlidnes egenpension.

Den =som =uppbær =omstællningspension =eller =særskild =efterlevandepension =har =rætt =till =BTP =enligt =samma =regler =som =övriga pensionærer.

Ünkepensionens grundnivè bestèr av folkpension med 90 procent av prisbasbeloppet och pensionstillskott med 61,5 procent av prisbasbeloppet. =Pensionstillskottet =avræknas =med =100 =procent mot =ATP. =Ünkepension =i =form =av =folkpension =och =pensionstillskott =utges =inte =till =den =som =fyllt =65 =èr. =Den =inkomstgrundade ATP-pensionen =motsvarar =35 =procent =av =den =avlidne =makens ATP-pension om det æven finns =pensionsberættigat =barn, =i =annat fall =motsvarar =ænkepensionen =40 =procent =av =makens =ATP-pension. Ünkepensionen blir dærmed 0,21=makens medelpoæng=prisbasbeloppet eller 0,24=makens medelpoæng=prisbasbeloppet.

Ünkepensionærer har rætt till BTP enligt samma regler som övriga pensionærer.

Sedan =den =1 =april =1997 =ær =ænkepension =frèn =folkpensioneringen, =inklusive =pensionstillskottet, =inkomstprövad. =Inkomstberækningen görs dærvid i huvudsak enligt reglerna för BTP. Dock bortses frèn inkomst frèn annan pensionsförsækring æn tjænstepensionsförsækring =och =frèn =pensionssparkonton =som =avses =i =punkterna =1 =och =3 =av =anvisningarna =till =31 = =kommunalskattelagen. Sedan inkomsten beræknats pè detta sætt minskas ænkepensionen med 30 procent av èrsinkomsten.

Om det föreligger rætt till bède BTP och ænkepension reduceras först =BTP. =Den =del =av =ænkans =inkomster, =som =överstiger =den inkomst vid vilken bostadstillægg inte længre utges, verkar sedan reducerande pè ænkepensionen. ATP-delen reduceras inte.

5.2. Efterlevandepensionsutredningens förslag

Efterlevandepensionsutredningen =(EP-utredningen) =har =avlæmnat VLWWEHWlNDQGH628Efterlevandepension. En anpass-

ning =till =det =reformerade =èlderspensionssystemet , EHWlQNDQGHW

læmnar EP-utredningen förslag till berækning av ænkepensionerna fr.o.m. èr 2001.Makes ATP-pension utgör 0,6=medelpoæng=prisbasbeloppet. Ünkepensionen blir

dærmed 40 procent av 0,6 = 0,24 eller 35 procent av 0,6 = 0,21.

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ

Förslaget =innebær =att =ænkepension =i =form =av =folkpension =och pensionstillskott inte ska utges efter den 31 december 2000. Efter denna =tidpunkt =ska =det =första =basbeloppets =inkomster =kompenseras genom ett tillægg till tillæggspension i form av ænkepension med ett belopp som =motsvarar 90 procent av =prisbasbeloppet. Hærutöver ska utges en ænkegarantipension.

Ünkegarantipensionen ska beræknas utifrèn en basnivè om 2,04 prisbasbelopp. Denna basnivè ska avræknas med =100 =procent av den del av inkomstrelaterad ænkepension (tillæggspension och 90 procenttillægg) som ligger under 1,49 prisbasbelopp. För inkomstgrundad =ænkepension =dærutöver =ska =en =avrækning =göras =med =30 procent.

Vid en inkomstgrundad pension pè 3,32 prisbasbelopp ær =garantipensionen =helt =bortreducerad. =Eftersom =maximal =inkomstgrundad pension ær 0,24=6,5 + 0,9 = 2,46 prisbasbelopp reduceras inte hela garantipensionen bort inom systemet.

EP-utredningen föreslèr att det s.k. 90 procenttillægget och ænkegarantipensionen, =utöver =avrækningen =mot =den =inkomstrelaterade ænkepensionen, ska inkomstprövas enligt motsvarande regler som =nu =gæller =för =inkomstprövning =av =folkpension =i =form =av ænkepension. EP-utredningen lægger dock inte fram nègot förslag till =inkomstprövningsregler =med =hænsyn =till =det =arbete =som bedrivs inom BTP-utredningen.

Den som har ænkepension enligt de nya reglerna ska ocksè ha rætt till bostadstillægg. Utredningen föreslèr dock att ænkor födda 1945 eller senare och som nybeviljas =ænkepension =efter =èr 2000 inte =ska =vara =berættigade =till =vare =sig =ænkegarantipension =eller BTP.

Enligt dagens regler har den som har omstællningspension eller særskild efterlevandepension ocksè rætt till BTP. Efterlevandepensionsutredningen föreslèr att rætt till BTP inte længre ska föreligga i =dessa =fall. =Utredningen =anser =bl.a. =att =en =efterlevande, =som =ær berættigad =till =efterlevandepension, =inte =pè =samma =sætt =som =en èlders- eller förtidspensionær ær att betrakta som icke förværvsaktiv. =I =flertalet =fall =har =den =efterlevande =en =förværvsinkomst =vid sidan =av =pensionen. =Bostadstillægg =har =dærför =för =efterlevande vuxna i praktiken en tæmligen liten betydelse ekonomiskt sett. Av de =som =i =december =1997 =uppbar =omstællningspension =eller =særskild =efterlevandepension =erhöll =206 =av =totalt =4 =302 =pensionstagare =BTP, =dvs. =cirka =5 =procent. =I =flertalet =fall =utgavs =BTP =med reducerat belopp pè grund av reglerna om inkomstprövning.

Vid =utarbetandet =av =efterlevandepensionsutredningens =förslag till =nivèer =för =den =inkomstgrundade =delen =och =till =utformningen

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

av grundskyddet till omstællningspension och særskild efterlevandepension har utredningen tagit hænsyn till detta förslag.

5.3. BTP-avrækning avseende ænkepension och annan pensionsinkomst

De föreslagna reglerna för ænkepension har en likartad utformning som de nya reglerna för èlderspension. Det ær dærför naturligt att anpassningen =av =inkomstprövningsreglerna =för =bostadstillægg =sè lèngt möjligt görs lika för èlderspensionærer och ænkepensionærer.

Om samma avrækningsregler för BTP som i avsnitt 4.3 skisserades för det nya èlderspensionssystemet skulle appliceras pè de föreslagna reglerna för ænkepension blir resultatet enligt figur 1. Ünkegarantipensionen och 90-procenttillægget ingèr i inkomstberækningen med beloppet före inkomstprövningen. Fribeloppet har hær satts till 2,04 prisbasbelopp dvs. =ænkegarantipensionens =basnivè. Vi begrænsar hær analysen till alternativ 2 (se avsnitt 4.3.2) med 60/50 procent BTP-avrækning. Resultaten blir likartade i bèda alternativen. Exemplet avser en ænka med 40 procent av makens =ATP. =Boendekostnaden =ær =som =i =tidigare =exempel =satt =till 4 000 kr/mèn och kommunalskattesatsen till 34 procent.

Av figuren framgèr att =det =förekommer tvè nivèer pè =den =totala marginaleffekten. Pè det första segmentet avtrappas pensionstillskottet =respektive =garantipensionen =med =100 =procent. =Det =andra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

)LJ0DUJLQDOHIIHNWDYVHHQGHSHQVLRQI|UHQ lQNHSHQVLRQlUPHGHQEDUWSHQVLRQVLQNRPVWHU%73

DYUlNQLQJEU\WSXQNW SULVEDVEHORSS

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ

segmentet börjar vid 2,57 =medelpoæng i det =nuvarande =systemet och 2,46 medelpoæng i det reformerade. I det nuvarande systemet samverkar hær =kommunalskatten, =avtrappningen av =det særskilda grundavdraget =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget =i =det =hær redovisade alternativet enligt följande: 34=1,65 + 40 = 96,1. I det reformerade systemet samverkar avtrappningen av garantipensionen, =kommunalskatten, =upptrappningen =av =det =vanliga =grundavdraget samt avtrappningen av bostadstillægget enligt följande: 30 + 0,7=34=0,75 + 0,7=60 = 89,85. Enda skillnaden som uppkommer om ersættningen frèn makens ATP ær 35 i stællet för 40 procent =ær =att =brytpunkten =mellan =segmenten =flyttas =upp =till =2,93 prisbasbelopp i det nuvarande och 2,81 prisbasbelopp i det reformerade systemet. I =figur =2 =visas =skillnaden =i =disponibel =inkomst =mellan =systemen.

Konstruktionen =av =garantipensionen =till =ænkor =medför, =vid =lèga pensionsnivèer, =en =lægre =nettopension. =Vid =ca =2,5 =ATP-poæng minskar reduktionen av garantipensionen frèn 100 till 30 procent, samtidigt =börjar =BTP =att =reduceras. =Progressiviteten =i =pensionsoch =skattesystemen =ær =lægre =i =det =reformerade, =dærför =minskar förlusten =i =nettopension =nær =pensionsnivèn ökar. =Inom =BTP-systemet ær förhèllandet det omvænda vilket medför att BTP reduce-Observera att den 30-procentiga garantipensionavtrappningen medför att endast

70 procent av en inkomstökning gèr till beskattning och BTP-reduktion. Dessa komponenter multipliceras dærför med 0,7.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

)LJ6NLOOQDGLGLVSRQLEHOLQNRPVWI|UHQlQNHSHQVLRQlU

XWDQDQGUDLQNRPVWHUlQSHQVLRQYLG|YHUJnQJWLOOGHW UHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHW%73DYUlNQLQJ

%U\WSXQNW SULVEDVEHORSS

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

ras =snabbare =i =det =reformerade =systemet. =Sammantaget =minskar förlusten i disponibel inkomst i högre inkomstlægen.

I tabell 5.1 nedan visas samma förændringar i tabellform.

Tabell 5.1. Skillnad i disponibel inkomst för en ænkepensionær utan andra inkomster æn pension vid övergèng till det reformerade pensionssystemet. Kr/mènad

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

'LIIHUHQV

$73 SRlQJ

%UXWWR SHQVLRQ

1HWWR SHQVLRQ %73

%UXWWR SHQVLRQ

1HWWR SHQVLRQ %73

1HWWR SHQVLRQ %73 7RWDO

                                                                      

BTP börjar att reduceras vid ca 2,5 poæng Detta motsvarar i det nuvarande systemet ca 4 600 kr/mèn i bruttopension. BTP-reduktionen ær kraftigare i det reformerade systemet, 0,7=60 = 42 jæmfört =med =dagens =40 =procent. =Den =lægre =marginalskatten =medför dock att den totala marginaleffekten blir nègot lægre i =det =reformerade =systemet. =Det =innebær =att =nègot =av =den =minskade =nettopensionen tas igen för de med högre pension.

En tabell liknande tabell 5.1 finns i SOU 1998:120 (sid 455). Enligt denna tabell ær förlusten i nettopension inte lika stor som i tabell 5.1. Skillnaden beror dels pè att efterlevandepensionsutredningen har ræknat i 1998 èrs priser och lètit nuvarande pensioner bestæmmas =av =det =minskade =basbeloppet =medan =de =reformerade bestæms av prisbasbeloppet. I vèra berækningar, =som =avser =1999 èrs priser, ær =de =bèda basbeloppen =lika varför nuvarande =bruttopension framstèr som större. Den största skillnaden beror dock pè att =vi =ræknar =med =34 =procent =kommunalskatt =och =efterlevandepensionsutredningen med 31,66 procent.

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ

Som =framgèr =av =tabellen =ræcker =det =inte =med =enbart =allmæn pension för att reducera bort bostadstillægget för en ænkepensionær med =en =bostadskostnad pè =4 000 =kr/mèn. =Maximal =ænkepension reducerar bort ett =BTP-belopp =pè =1 =147 kr/mèn =i det =nuvarande systemet =och =1 =236 =kr/mèn =i =det =reformerade. =Om =boendekostnaden ær lægre æn 4 000 kr/mèn kan bostadstillægget sèledes reduceras =bort =av =enbart =allmænna =pensionsinkomster. =Detta =intræffar =i =det =nuvarande =systemet =vid =en =boendekostnad =under 1 374 =kr/mèn

=I =det =reformerade =systemet =ær =motsvarande =nivè

1 473 kr/mèn

Marginaleffekten i det nuvarande systemet blir om

detta =intræffar =30 =+ =0,7=1,65=34 = =69,27. =I =det =reformerade =systemet kommer i denna situation garantipensionen att reduceras i tvè steg, först en direkt 30 procent reduktion, 15 procent av resterande 70 procent (0,15=70 = 10,5%) gèr vidare till ytterligare reduktion. Sammantaget blir reduktionen 30 + 10,5 = 40,5%. Den totala marginaleffekten blir 40,5 + 0,595=34=0,75 = 55,6725. Endast ca 300 efterlevandepensionærer hade i januari 1998 en boendekostnad under 1 500 kr/mèn. Effekten för dessa analyseras dærför inte nærmare.Maximal ænkepension ær (0,24=6,5 + 0,9)=36 400 = 89 544. Av dessa ræknas inte

(0,9 + 0,615)=36 400=55 146 in i BTP-inkomsten. Inkomst som kan reducera BTP ær =alltsè =89 =544 =- =55 =146 = =34 =398. =Detta =ær =under =brytpunkten =1,5 =basbelopp (56 400) varför all reduktion kommer att ske i det nedre intervallet. Reduktionen blir =34 =398=0,4 = =13 =759. =Om =maximalt =BTP =ær =13 =759 =kan =alltsè =hela =BTP reduceras bort av pensionen. Maximalt BTP pè 13759 motsvarar en boendekostnad pè (13 759/0,9) + 1200 = 16 488 kr/èr eller 1 374 kr/mèn.Maximal inkomstgrundad pension ær (0,24=6,5 + 0,9)=36400 = 89 544. Denna

medför =en =direkt =reduktion =av =garantipensionen. =Garantipensionen =blir =efter reduktion: (2,04 - 1,49 - 0,3=((0,24=6,5 + 0,9) - 1,49))=36400 = 0,259=36 400 = 9 428. Total maxpension blir alltsè 89 544 + 9 428 = 98 972. Av dessa ræknas ej 2,04=36 400 = 74 256 med i BTP-inkomsten. Inkomst som kan reducera BTP ær alltsè 98 972 - 74 256 = 24 716. Detta ær under brytpunkten 1 basbelopp (36 400) varför =all =reduktion =kommer =att =ske =i =det =nedre =intervallet. =Reduktionen =blir 24 716=0,6 = 14 830. Om maximalt BTP ær 14 830 kan alltsè hela BTP reduceras bort av pensionen. Maximalt BTP pè 14 830 motsvarar en boendekostnad pè (14 830/0,9) + 1 200 = 17 678 kr/èr eller 1 473 kr/mèn.

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

5.4. BTP-avrækning avseende arbetsinkomst

Nær =pensionsinkomsten =inte =reducerar =bort =hela =bostadstillægget fortsætter =avrækningen =mot =pensionærens =andra =inkomster, =t.ex. tjænstepension, =arbets- =eller =kapitalinkomst. =I =avsnitt =4.5 =har =vi analyserat =effekterna =vid =olika =alternativ =för =avrækning =av =BTP mot andra inkomster æn pension. Analysen avser BTP till èlderspensionærer, men behovet av skilda avrækningsregler för pension respektive =andra =inkomster =har =giltighet =æven =för =ænkepensionærer. =Av =utrymmesskæl =begrænsas =analysen =av =effekter =för =ænkepensionærer till ett alternativ.

I figur 3 nedan visas de totala marginaleffekterna avseende arbetsinkomst för =en =ænkepensionær med nuvarande regler =respektive nya regler med 60/50 procent BTP-avrækning och inræknat 80 procent =av =arbetsinkomsten =(jæmför =avsnitt =4.5.4). =Som =tidigare visats sè reduceras BTP (vid en hyra pè 4 000 kr/mèn) inte bort för den som endast har pensionsinkomster. För att nè upp till den inkomstnivè =vid =vilken =BTP =helt =reduceras =bort =har =i =exemplet valts en ænkepensionær vars avlidna make hade full ATP, dvs. 6,5 medelpoæng. För denna ænkepensionær krævs en arbetsinkomst pè 5 400 kr/mèn för att reducera bort èterstèende BTP (80 procent av arbetsinkomsten beaktas).

Av figuren framgèr att det i det nuvarande pensionssystemet förekommer tre, och i det reformerade fem olika nivèer pè den totala marginaleffekten. I tabell 5.2 nedan redovisas de tre/fem segmenten.

     

     

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

)LJ0DUJLQDOHIIHNWDYVHHQGHDUEHWVLQNRPVWI|UHQ

lQNHSHQVLRQlUPHGHOSRlQJ

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ

Tabell 5.2. Total marginaleffekt vid olika inkomster

Inkomst (tkr/èr) Marginaleffekt

Segment=Nuvarande=Reformerat=Nuvarande=Reformerat

1 0± 0±6 74 % 73,5 % 2 ± 6±12 74 % 82 % 3 ±20 12±14 74 % 85,4 % 4 20±64 14±64 79 % 77,4 % 5 64±65 64±65 34 % 37,4 %

Segment =1: 0DUJLQDOHIIHNWHQ EHURU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW Sn

kommunalskatten =och =avtrappningen =av =bostadstillægget =enligt följande 34 + 40 = 74. Pè grund av det særskilda grundavdraget pèverkas ej grundavdragsnivèn vid en ökning av arbetsinkomsten. I det reformerade systemet dæremot ökar grundavdraget och den totala marginaleffekten blir 0,75=34 + 0,8=60 = 73,5.

Segment 2:,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHWUH

formerade systemet har grundavdragets platè nètts och den totala marginaleffekten blir 34 + 0,8=60 = 82.

Segment 3:,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHWUH

formerade =pèbörjas =hær =avtrappningen =av =grundavdraget =marginaleffekten blir dè: 34=1,1 + 0,8=60 = 85,4.

Segment 4:,GHWQXYDUDQGHV\VWHPHWKDUPDQKlUQnWWGHQK|JUH

avtrappningen av bostadstillægget och marginaleffekten blir: 34 + 45 = =79. =I det =reformerade systemet har =man =hær =nètt =den =lægre avtrappningen =av =bostadstillægget =och =marginaleffekten =blir: 34=1,1 + 0,8=50 = 77,4.

Segment =5: +lU KDU ERVWDGVWLOOlJJHW UHGXFHUDWV ERUW nWHUVWnHQGH

marginaleffekt blir i det nuvarande systemet lika med kommunalskatten. =I =det =reformerade =avtrappas =fortfarande =grundavdraget och marginaleffekten blir. 34=1,1 = 37,4. Dè BTP ær bortreducerat =ska =reduktionen =av =ænkepensionen =pèbörjas, =dock =betalas =ej BTP under 300 kr/èr ut varför ett ´glapp´ mellan BTP-reduktion och ænkepensionsreduktion uppstèr.

Ett =annat =val =av =kommunalskattesats =hade, =inom =bèda =systemen, pèverkat marginaleffekten pè alla segment.

ávergèngens effekt pè den disponibla inkomsten visas i figur 4.

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

Man kan sæga att figur 4 börjar dær figur 2 slutar, med full ATP och ingen annan inkomst. Den initiala vinsten i nettoinkomst och förlusten i BTP ´ærvs´ frèn de rena pensionseffekterna.

I tabell 5.3 nedan redovisas samma förændringar i tabellform.

Tabell =5.3. =Skillnad =i =disponibel =inkomst =för =en =ænkepensionær, =vars =makes =ATP =motsvarade =6,5 =ATP-poæng, =vid =övergèng till det reformerade pensionssystemet. Kr/mènad

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

'LIIHUHQV

$UEHWV LQN

3HQ VLRQ

1HWWR LQN %73

3HQ VLRQ

1HWWR

LQN %73

1HWWR LQN %73 7RWDO

                                                                      

   

     

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

.UPnQ

1HWWRLQNRPVW %73 7RWDO

)LJ6NLOOQDGLLQNRPVWI|UHQlQNHSHQVLRQlUYLG

|YHUJnQJWLOOGHWUHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHW

PHGHOSRlQJ 

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ

Pè samma sætt som figur 4 börjar dær figur 2 slutar sè börjar tabell 5.3 dær tabell 1 slutar.

BTP-reduktionen ær, vid arbetsinkomster under ca 14 000 kr/èr, kraftigare =i =det =reformerade =systemet, =0,8=60 = =48 =jæmfört =med dagens =40 procent. Efter =brytpunkten, =1,5 =prisbasbelopp =respektive 1 prisbasbelopp, sè minskar avtrappningen i det reformerade (0,8=50 = 40 procent) medan den ökar i det nuvarande (45 procent). Hær har antagits att den avlidne maken hade full ATP, dvs. motsvarade 6,5 medelpoæng; BTP ær dè bortreducerat vid en arbetsinkomst =om =knappt =5 =400 =kr/mèn. =Om =makens =pension =var lægre krævs en högre arbetsinkomst för att reducera bort bostadstillægget. Vid =en pensionsnivè motsvarande =4 medelpoæng =krævs ca 7 000 kr/mèn och vid 2 poæng ca 8 000 kr/mèn i arbetsinkomst för att helt reducera bort bostadstillægget.

5.5. Reducering av ænkegarantipension och 90-procenttillægget

Nær bostadstillægget ær bortreducerat börjar, i dagens system, ænkepensionen i form av folkpension och pensionstillskott att reduceras. Avrækningen görs mot 30 procent av èterstèende inkomst. Marginaleffekten =av =denna =avrækning =ær =nègot =komplicerad. =En ökning av arbetsinkomsten medför en 30 procentig reduktion av ænkepensionen, =detta =innebær =i =sig =en =marginaleffekt =pè =30 =procent. Eftersom pensionæren ær berættigad till særskilt grundavdrag innebær =pensionsminskningen =att =grundavdraget =ökar, =man ´backar´ =i =avtrappningsfasen. =I =det =reformerade =systemet =bestèr marginaleffekten av den direkta effekten och marginalskatten pè nettoökningen, =grundavdraget =ökar =inte. =För =att =kompensera =för avskaffandet =av =det =særskilda =grundavdraget =behöver =denna =avtrappningstakt minskas till 20 procent.

I figur 5 nedan visas de totala marginaleffekterna avseende arbetsinkomst för en ænkepensionær i det nuvarande respektive det ovan redovisade berækningsalternativet för ett reformerat =system samt med 20 procent avrækning pè ænkepensionen. Som tidigare visats sè reduceras BTP (vid en hyra pè 4 000 kr/mèn) inte bort för den som endast har pensionsinkomster. För att nè upp till den inkomstnivè =vid =vilken =ænkepensionen =reduceras =har =i =exempletFullstændig neutralitet uppnès vid en avtrappningstakt pè 19,5 procent. En

sænkning till 20 procent medför sèledes att den totala marginaleffekten i detta intervall ökar nègot.

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

valts en ænkepensionær vars avlidna make hade full ATP, dvs. 6,5 medelpoæng. Hær börjar analysen =vid den =nivè pè =arbetsinkomst vid =vilken =bostadstillægget =reducerats =bort =och =reduktionen =av ænkepensionen ænnu inte pèbörjats.

Det finns i det nuvarande pensionssystemet fem, och i det analyserade alternativet för ett reformerat BTP-system, sex olika nivèer pè =den =totala =marginaleffekten =vid =valda =nivèer =pè =pension =och arbetsinkomst. I tabell 5.4 nedan redovisas de fem/sex segmenten.

Tabell 5.4 Total marginaleffekt vid olika inkomster

Arbetsinkomst (tkr/èr) Marginaleffekt

Segment=Nuvarande=Reformerat=Nuvarande=Reformerat

1 64±65 64±65 34 % 37,4 % 2 65±174 65±113 47,17 % 47,716 % 3 174±217 113±141 34 % 44,56 % 4 217± 141±309 54 % 61,36% 5 ±357 309±329 54 % 65,56 % 6 357± 329± 59 % 59 %

Segment =1: +lU KDUERVWDGVWLOOlJJHW SUHFLV UHGXFHUDWV ERUW nWHU

stèende =marginaleffekt =blir =i =det =nuvarande =systemet =lika =med kommunalskatten. =I =det =reformerade =avtrappas =fortfarande =grundavdraget =och =marginaleffekten =blir. =34=1,1 = =37,4. =Dè =BTP =ær bortreducerat =ska =reduktionen =av =ænkepensionen =pèbörjas, =dock

    

     

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

3URFHQW

1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

)LJ0DUJLQDOHIIHNWDYVHHQGHDUEHWVLQNRPVWI|UHQ

lQNHSHQVLRQlUPHGHOSRlQJ

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ

betalas ej BTP under 300 kr/èr ut varför ett ´glapp´ mellan BTPreduktion och ænkepensionsreduktion uppstèr. Detta segment, som motsvarar segment 5 enligt tabell 5.2, syns inte i figur 5 ovan.

Segment 2:+lUKDUDYWUDSSQLQJHQDYlQNHSHQVLRQHQSnE|UMDWV,

det nuvarande systemet blir marginaleffekten nègot komplicerad. En ökning av arbetsinkomsten medför en 30-procentig reduktion av =ænkepensionen, =detta =innebær =i =sig =en =marginaleffekt =pè =30 procent. =Dè =pensionæren =ær =berættigad =till =særskilt =grundavdrag innebær pensionsminskningen att grundavdraget ökar, man ´backar´ =i =avtrappningsfasen. =Av =den =ursprungliga =inkomstökningen gèr =30 =procent =bort =i =ænkepensionsreduktion, =dessa =30 =procent medför =en =grundavdragsökning =pè =30=0,65 = =19,5 =kvar =till =beskattning blir 100 - 30 - 19,5 = 50,5 procent. Den totala marginaleffekten =blir =alltsè =30 =+ =0,505=34 = =47,17. =I =det =reformerade systemet bestèr marginaleffekten av en direkt 16-procentigeffekt

och marginalskatten pè de 84 procent som èterstèr nær ænkepensionen reducerats, dvs. 16 + 0,84=34=1,1 = 47,416.

Segment 3:,GHWQXYDUDQGH V\VWHPHW lU IRONSHQVLRQHQ RFK SHQ

sionstillskottet bortreducerat. Ýterstèende pension bestèr av ATP. Det særskilda grundavdraget kommer i fortsættningen, oavsett inkomstnivè att vara högre æn det vanliga =grundavdraget. =Ju =lægre ATP-pension =den =avlidne =maken =hade =desto =större =ær =det =grundavdraget. =Marginaleffekten =blir =lika =med =skattesatsen, =34 =procent. =I =det =reformerade =systemet =ær =avtrappningen =av =grundavdraget klar. Marginaleffekten blir: 16 + 0,84 = 34 = 44,56.

Segment 4:+lUQnVJUlQVHQI|UVWDWOLJLQNRPVWVNDWWPDUJLQDOHI

fekten blir i det nuvarnde systemet 34 =+20 = 54. =I det =reformerade: 16 + 0,84 = 54 = 61,36. Anledningen till att denna græns nès tidigare i det reformerade systemet ær =att =det =særskilda =grundavdraget hèller nere den beskattningsbara inkomsten i det nuvarande systemet, samt att garantipensionen reduceras lèngsammare i det reformerade.

Segment 5:,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHWUH

formerade =har =den =högsta =skattesatsen =för =statlig =inkomstskatt nètts marginaleffekten blir 16 + 0,84 = 59 = 65,56.

Segment 6:+lUQnVGHQK|JVWDVNDWWHVDWVHQlYHQLGHWQXYDUDQGH

systemet, marginaleffekten blir =34 + 25 = =59. =I =det =reformerade har =hær =garantipension =och =90-procenttillægget =reducerats =bort, marginaleffekten blir densamma som i det nuvarande systemet.Avrækningstakten ær 20 procent men eftersom analysen hær utgèr frèn att endast

80 procent av arbetsinkomsten ingèr i reduceringsinkomsten reduceras ænkepensionen med 0,8=20=16 procent mot arbetsinkomsten.

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

Ett =annat =val =av =kommunalskattesats =hade, =inom =bèda =systemen, pèverkat marginaleffekten pè alla segment.

ávergèngens =effekt =pè =pensioner =och =skatt =visas =i =figur =6 nedan.

Vid =maximal =ænkepension =och =en =arbetsinkomst =pè =över =ca 11 500 kr/mèn uppstèr en minskning i den disponibla inkomsten. Minskningen beror pè det nuvarande særskilda grundavdraget och ökar =med =arbetsinkomsten. =Om =pensionsnivèn =ær =lægre =krævs större arbetsinkomster för att denna typ av förlust ska uppkomma. Vid en ænkepension motsvarande 4 ATP-poæng krævs ca 17 750 kr/mèn =i =arbetsinkomst =för =att =nè =´grænsværdet´. =Vid =2 =poæng krævs 31 000 kr/mèn. Vid dessa lægre pensionsnivèer uppkommer dessutom =ökade =disponibla =inkomster =om =arbetsinkomsten understiger =´grænsværdet´. =Vid =en =pension =motsvarande =2 =ATPpoæng och en arbetsinkomst pè drygt 19 000 kr/mèn kan vinsten i disponibel inkomst uppgè till 950 kr/mèn. Dessa vinster beror pè att =den =totala =pensionen, =i =det =nuvarande =systemet, =understiger 1,515 prisbasbelopp, det særskilda grundavdraget ær dè lika stort som =pensionen. =Nær =pensionen =reduceras =minskas =det =særskilda grundavdraget =med =samma =belopp. =Den =20-procentiga =avrækningen blir i detta læge för flack. I figur 7 nedan visas effekten vid en =pension =motsvarande 2 ATP-poæng. =Observera =att =skalan, =pè bægge axlar, avviker frèn skalan i figur 6.

  

     

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

.UPnQ

6NDWW 3HQVLRQ 7RWDO

)LJ6NLOOQDGLLQNRPVWI|UHQlQNHSHQVLRQlUYLG

|YHUJnQJWLOOGHWUHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHW

PHGHOSRlQJ 

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ

Ett problem vid övergèngen ær att i det reformerade systemet ær det betydligt mer pension =som ska reduceras =bort, =bède garantipension =och =90-procentstillægg. =Reduktionen =behöver =dessutom göras =lèngsammare =för =att =kompensera =för =den =minskning =av marginalskatten som i dagens system uppstèr vid ´backandet´ till ökat =særskilt grundavdrag. Sammantaget medför detta =att =marginaleffekterna blir högre vid höga inkomster.

Ett =annat =problem =ær =att =ænkepensionærer =i =dag =har =særskilt grundavdrag =æven =om =folkpension =och =pensionstillskott =reducerats bort. Dè ovan næmnda pensioner reducerats bort reduceras det særskilda =grundavdraget =endast =av =ATP =som =överstiger =1,515 prisbasbelopp. Arbetsinkomst reducerar inte det særskilda grundavdraget =vilket =leder =till =att =det =höga =grundavdraget =följer =med upp =i =inkomstnivèerna. =Om =bortfallet =av =det =særskilda =grundavdraget =skulle =kompenseras =kunde =detta =ske =genom =att =90-procentstilllægget inte inkomstprövas. I figur 8 nedan visas effekten av detta.   

     

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

.UPnQ

3HQVLRQ 6NDWW 7RWDO

)LJ6NLOOQDGLLQNRPVWI|UHQlQNHSHQVLRQlUYLG

|YHUJnQJWLOOGHWUHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHW

PHGHOSRlQJ 

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ 628

Inkomstprövningen =ær =som =synes =rætt =konstruerad, =problemet =ær att kompensationen för borttagandet av særskilt grundavdrag inte ges fullt ut i högre =inkomstlægen. =Samtidigt kan =ifrègasættas =om ett =inkomstprövat =stöd =ska =omfatta =personer =som =har =sè =höga inkomster att de betalar statlig inkomstskatt.

Kostnaden för individen av att förlora rætten till særskilt grundavdrag blir större om makens ATP ær lægre æn 6,5 poæng. Maximal =förlust =uppnès =om =ATP =ær =1,515 =prisbasbelopp, =motsvarar 6,3125 poæng. Förlusten blir, förutsatt att annan inkomst att göra avdrag =mot =existerar, =(1,515=36 =400-8 =700)=0,59/12=2 =284 kr/mèn. Skatteskillnaden i figur 8 ær större æn sè men det beror pè att pensionen, och sèledes æven den beskattningsbara inkomsten, ær högre æven utan avdragsskillnaden. Om pensionen ær lægre æn 6,3125 poæng sè minskar sga-förlusten èterigen, detta beroende pè att særskilt grundavdrag inte kan vara större æn total pension. För pensionærer =med =lèg =pension =och =hög =arbetsinkomst =skulle =en lösning att inte inkomstpröva 90-procentstillægget medföra ökade disponibla =inkomster. =I =figur =9 =illustreras =fenomenet. =Om =man blandar =in =tjænstepensioner =i =resonemanget =blir =effekterna =ænnu mera komplexa.ATP frèn ænkepension beræknas hær som 0,24=medelpoæng=prisbasbelppet.

0,24=6,3125=1,515.

     

     

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

.UPnQ

6NDWW 3HQVLRQ 7RWDO

)LJ6NLOOQDGLLQNRPVWI|UHQlQNHSHQVLRQlUYLG |YHUJnQJWLOOGHWUHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHWRP

WLOOlJJHWHMLQNRPVWSU|YDVPHGHOSRlQJ 

628

8WUHGQLQJVI|UVODJRPHIWHUOHYDQGHSHQVLRQ   

     

$UEHWVLQNRPVWNUPnQ

.UPnQ

3HQVLRQ 6NDWW 7RWDO

)LJ6NLOOQDGLLQNRPVWI|UHQlQNHSHQVLRQlUYLG |YHUJnQJWLOOGHWUHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHWRP

WLOOlJJHWHMLQNRPVWSU|YDVPHGHOSRlQJ 

628 

6. Förændringar av förtidspension och sjukbidrag

En person i èldern 16±64 èr kan fè förtidspension om hans eller hennes =arbetsförmèga pè =grund av =sjukdom =eller annan =nedsættning av den fysiska eller psykiska prestationsförmègan ær nedsatt med minst en fjærdedel och nedsættningen av arbetsförmègan kan anses =varaktig. =Kan =nedsættningen =av =arbetsförmègan =inte =anses varaktig men kan den antas bli bestèende för avseværd tid har personen =rætt =till =ett =tidsbegrænsat =sjukbidrag. =Förtidspension/sjukbidrag kan utges i nivèerna en fjærdedel, halv, tre fjærdedelar och hel.

Förtidspension och sjukbidrag bestèr av folkpension och ATP samt =pensionstillskott =för =den =som =saknar =eller =har =lèg =ATP. Folkpensionen =ær =90 =procent =av =prisbasbeloppet =för =en =ensam förtidspensionær och 72,5 procent för gift försækrad. Pensionstillskottet uppgèr till 111,5 procent av prisbasbeloppet (55,5 procent för den som uppbær èlderspension).

De nuvarande reglerna för BTP till den som har förtidspension eller sjukbidrag ær lika med de regler som gæller för èlderspensionærer, =men =med =den =skillnad =som =följer =av =att =den =som =uppbær förtidspension har ett högre pensionstillskott. Det innebær att fribeloppet vid inkomstprövningen av BTP för förtidspensionærer ær lika med folkpension och det högre pensionstillskottet.

Förtidspensionsutredningen (S 1997:03) har haft i uppdrag att utforma förslag till ett nytt system för =ekonomisk =ersættning =vid lèngvarigt nedsatt arbetsförmèga. Utredningen har redovisat sina förslag i huvudsak i tvè olika betænkanden. I det första betænkan-GHW628Ohælsoförsækringen. Trygghet och aktivitet föreslèr utredningen att de =nuvarande =förmènerna förtidspension och =sjukbidrag =ersætts =av =nya =ersættningsformer. =Utredningen skiljer dærvid pè lèngtidssjukpenning vid lèngvarigt men inte varaktigt =nedsatt =arbetsoförmèga =och =förtidspension =vid =varaktig nedsatt =arbetsförmèga =Lèngtidssjukpenning =ska =kunna =beviljas efter ett èrs sjukskrivning.

)|UlQGULQJDUDYI|UWLGVSHQVLRQRFKVMXNELGUDJ 628

, VLWW VOXWEHWlQNDQGH 628  Unga =i =ohælsoförsæk-

ringen KDU I|UWLGVSHQVLRQVXWUHGQLQJHQ ODJW IUDP I|UVODJ WLOO KXU

ohælsoförsækringens =regler =kan =utformas =sè =att =de =i =större =utstræckning æn nuvarande regler för förtidspension och sjukbidrag kan medverka till en positiv utveckling för unga svèrt funktionshindrade personer.

Utredningen =föreslèr =att =ungdomar, =som =har =funktionshinder, ska fè en ny ersættningsform kallad habiliteringspenning. Den ska efter ansökan beviljas personer som har lèngvarigt nedsatt arbetsförmèga av medicinska skæl samt stora och varaktiga =funktionshinder som förorsakar betydande svèrigheter i livsföringen. Habiliteringspenning =ska =kunna =beviljas =tidigast =vid =halvèrsskiftet under =det =èr =personen =fyller =19 =èr =och =som =længst =t.o.m. =29 =èrs èlder. De som ær lèngvarigt sjuka men inte fullt lika svèrt funktionshindrade =avses =fè =lèngtidssjukpenning =enligt =förslaget =i =det första =betænkandet. =Den =ekonomiska =ersættningen =ær =densamma vid =habiliteringspenning =som =för =lèngtidssjukpenning, =næmligen 80 =procent =ersættning =för =inkomstbortfall =och =en =èldersberoende garantinivè pè 2,0±2,5 basbelopp. Samtidigt föreslèr utredningen att ingen ska kunna bli förtidspensionerad före 30 èrs èlder.

Enligt =förslag =i =utredningens =första =betænkande =ska =lèngtidssjukskrivna inte vara berættigade till BTP. Ett særskilt bostadsstöd till =lèngtidssjukskrivna =i =form =av =utfyllnad =upp =till =skælig =levnadsnivè bör enligt förtidspensionsutredningens uppfattning utredas særskilt.

Nær =det =gæller =bostadsstöd =för =personer =med =habiliteringsersættning anser förtidspensionsutredningen att ett særskilt bostadsstöd =för =personer =med =habiliteringspenning =i =form =av =utfyllnad upp till skælig =levnadsnivè bör utredas. =Lösningen bör =motsvara den =som =tidigare =har =föreslagits =för =personer =med =lèngtidssjukpenning.

5HJHULQJHQ KDU L =SURSRVLWLRQ  RP UHIRUPHUDG I|UWLGVSHQVLRQ PP =XWLIUnQ I|UWLGVSHQVLRQVXWUHGQLQJHQV I|UVWD betænkande =redovisat =förslag =till =riktlinjer =för =den =framtida =utformningen av förtidspensionerna. Riksdagen har godkænt de föreslagna =riktlinjerna, =som =bl.a. =innebær =att =det =liksom =i =dag =ska finnas en særskild form av ersættning för dem som drabbats av en medicinskt orsakad varaktig =nedsættning av arbetsförmègan =med minst =en =fjærdedel. =Utformningen =av =berækningsreglerna =för =ersættning ska bygga pè principen om ersættning för inkomstbortfall. Den inkomstrelaterade ersættningen, som enligt propositionen bör ligga =ungefærligen =pè =nivèn =65 =procent =av =det =uppskattade inkomstbortfallet, =ska =kompletteras =med =en =èldersberoende =ga-

628

)|UlQGULQJDUDYI|UWLGVSHQVLRQRFKVMXNELGUDJ

rantinivè. =Ersættningen =ska =i =sin =helhet =vara =skattepliktig. =I =propositionen anges inga belopp för garantinivèn och inte heller hur avrækningen mot den inkomstrelaterade delen ska utformas.

I =propositionen =behandlas =ocksè =frègan =om =bostadsstödet =till förtidspensionærer. Dærvid framhèller regeringen att bostadsstödet bör =ligga =utanför =förtidspensionen =eftersom =boendekostnaderna varierar kraftigt inte bara mellan enskilda hushèll, utan ocksè regionalt. =Förtidspensionærerna =bör =garanteras =en =möjlighet =att =inneha =en =bra =bostad =utan =att =boendekostnaden =minskar =möjligheterna att ocksè i övrigt ha en tillfredsstællande standard. Dærför bör =förtidspensionærer =vara =berættigade =till =ett =inkomst- =och =behovsprövat =bostadsstöd, =med =i =princip =motsvarande =utformning som det som finns i nuvarande system i form av bostadstillægg till pensionærer (BTP). Den nærmare utformningen av detta bostadsstöd mèste dock övervægas under den fortsatta beredningen.

I propositionen konstateras =att det =èterstèr avgörande övervæganden =innan =regeringen =kan =læmna =förslag =om =ett =reformerat förtidspensionssystem i alla delar. Det fortsatte beredningsarbetet kommer att inriktas pè den nærmare regleringen av förtidspension och =ersættning =för =dem =som =har =en =lèngvarig =men =inte =varaktig nedsættning =av =arbetsförmègan. =Detta =beredningsarbete =kommer ocksè =att beröra =sjukpenning. =Det =ær =regeringens =uppfattning =att det reformerade systemet för ersættning vid lèngvarigt nedsatt arbetsförmèga ska træda i kraft den 1 januari 2001.

628 

 6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOO SHQVLRQlUHU

7.1 Bakgrund

Det =særskilda =kommunala =bostadstillægget =infördes =den =1 =maj 1991. I regeringens proposition 1990/91:119 om særskilt kommunalt =bostadstillægg =till =folkpension =konstaterades =att =den =ekonomiska =situationen =för =mènga =av =de =sæmst =stællda =pensionærerna försæmrats =i =samband =med =skattereformen =bl.a. =med =hænsyn =till ökade =boendekostnader. =De =totala =hyreshöjningarna =torde =i =de flesta fall ha överstigit ökningen av KBT och för mènga pensionærer =inneburit =en =standardsænkning =sè =att =dessa =inte =uppnèr =en skælig =levnadsnivè. =De =har =dærför =blivit =socialbidragsberoende och =bidragsberættigade =enligt =tillæmplig =socialbidragsnorm. =Ett rimligt =krav =borde =dock =vara =att =pensionærer =ska =ha =pensionsförmèner som ræcker till att leva pè skælig levnadsnivè. En pensionær i Sverige bör inte annat æn i undantagsfall fè bli beroende av socialbidrag.

Mot =denna =bakgrund =ansèg =regeringen =det =motiverat =att =pensionærer i en sèdan ekonomisk situation att de inte nèr upp till socialbidragsnormen i kommunen erhèller ett tillægg till sin pension som kompletterar pensionsinkomsten upp till socialbidragsnivèn.

Socialförsækringsutskottet =stællde =sig =i =allt =væsentligt =bakom regeringens bedömningar i sitt betænkande 1990/91:SfU 19, æven om man föreslog vissa förtydliganden och smærre ændringar i regeringens förslag.

I propositionen aviserades att en særskild utredning för översyn av =KBT-systemet =skulle =tillsættas =inom =kort. =Denna =utredning borde =övervæga =frègan =om =en =avlösning =eller =en =förlængning =av giltigheten av lagen för SKBT. Av detta =skæl begrænsades =lagen till att gælla utgèngen av èr 1991. Lagen förlængdes sedan med ett èr =i =taget =t.o.m. =1994 =èrs =utgèng. =I =samband =med =införandet =av BTP frèn èr 1995 (prop. 1993/94:173) blev det særskilda bostadstillægget permanent.

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU 628

I samband med att KBT förændrades till BTP =konstaterades =i proposition =1993/94:173 =att =det =finns =behov =av =ett =særskilt =bostadstillægg som förhindrar att pensionærer med lèg inkomst och hög =bostadskostnad =hamnar =under =socialbidragsnormen. =För =det særskilda =bostadstillægget =föreslogs =att =enhetliga =normer =ska =anvændas i stællet för kommunens norm för socialbidrag, varvid man angav att Socialstyrelsens norm för berækning av socialbidrag kan tjæna som vægledning. Vad som menas med skælig bostadskostnad respektive skælig levnadsnivè skulle preciseras av regeringen i en særskild förordning som utgèr frèn enhetliga normer för hela riket i stællet för respektive kommuns norm för socialbidrag och högsta bostadskostnad.

Frèn =den =1 =juli =1995 =har =dock =begreppet =skælig =levnadsnivè reglerats i lag (prop. 1994/95:25, s 38), varvid för en ogift pensionær særskilt bostadstillægg kan betalas ut =om =pensionærens =inkomster ± efter det att en skælig bostadskostnad ær betald ± understiger 122 procent av basbeloppet. Motsvarande nivè för makar ær 101 procent för vardera maken. För 1999 ær beloppen för skælig levnadsnivè 3 701 kr/mèn för ogift och 3 064 kr/mèn för gift.

Inom =SBTP-systemet =finns =en =særskild =regel =med =innebörden att allmæn pension, vid berækning av inkomsterna för SBTP, alltid ska =anses =utgöra =lægst 1,515 =gènger basbeloppet för =den =som =ær ogift =och =1,34 =gènger =basbeloppet =för =den =som =ær =gift. =Bestæmmelsen har betydelse för berækningen av storleken pè allmæn pension i form av folkpension, pensionstillskott och ATP.

Innebörden av bestæmmelsen ær den att en pensionær som gjort förtida uttag av èlderspension och av den anledning fèr en reducerad folkpension, inte dærför ska erhèlla ett höjt bostadsstöd. Man ræknar =alltsè =med =en =oavkortad =folkpension =vid =inkomstberækningen i stællet för den reducerade folkpension som i verkligheten betalas ut. Bestæmmelsen gæller æven nær tillæggspensionen ær reducerad =pè =grund =av =försummad =avgiftsbetalning =och =pensionstillskottet dærför har reducerats med ett fiktivt ATP-belopp.

Bakgrunden till regeln èterfinns i proposition 1990/91:119 om særskilt =kommunalt =bostadstillægg =till =folkpension, =dær =föredragande =statsrèd =framhèller =att =utan =denna =regel =skulle =særskilt kommunalt =bostadstillægg =utöver =bostadskostnaden =komma =att felaktigt =kompensera =lagenliga =reduceringar =av =folkpensionen. =I specialmotiveringen sægs dærvid följande:

628

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU

Bestæmmelsen =har =ansetts =behövlig =med =hænsyn =till =att =vissa pensionsberættigade =har =reducerad =pension =pè =grund =av =t. =ex. förtida uttag, försummad avgiftsbetalning eller èlderskvalifikationsreglerna inom ænkepensioneringen. Bestæmmelsen ær ocksè tillæmplig i de fall en pensionær inte har rætt =till =oavkortad =folkpension =pè =grund =av =bestæmmelserna =i =5 kap. 1 AFL. Dessa fall avser pensionærer som inte har varit bosatta i Sverige i 40 èr eller tillgodoræknats ATP-poæng för 30 èr. Pensionæren =erhèller =i =dessa =fall =en =folkpension =som =utges =med 1/40 för varje èr han eller hon varit bosatt i Sverige eller 1/30 för varje ATP-èr som har tillgodoræknats.

Denna bestæmmelse, som gæller för sèvæl svenska som utlændska =medborgare, =tillkom =den =1 =januari =1993 =som =ett =resultat =av anpassningen =av =svensk =lagstiftning =till =EG-förordningen =nr 1408/71.

Genom att den faktiskt utbetalda pensionen ræknas upp till en viss =miniminivè =innebær =det =samtidigt =att =berækningen =av =inkomsterna =inte =alltid =avspeglar =den =faktiska =ekonomiska =förmègan. Framför allt i de fall dær det ær stor skillnad mellan den faktiska pensionen och miniminivèn kan detta medföra att pensionæren blir beroende av socialbidrag för sin försörjning.

Det sistnæmnda förhèllandet ær særskilt tydligt i de fall en pensionær =inte =fèr =oavkortad =folkpension =pè =grund =av =kort =bosættningstid =och =folkpensionen =endast =utgèr med en =mindre =kvotdel (exempelvis 3/40 eller 1/30).

7.2 Vilka fèr særskilt bostadstillægg ± effekter av nuvarande regler

Skillnaden =mellan =BTP =och =SBTP =ær =att =det =særskilda =bostadstillægget =tæcker =100 =procent =av =bostadskostnaden =mellan =4 =000 och =5 =200 =kr. =Dessutom =inræknas =de =delar =av =bostadskostnaden upp till 4 000 kr som inte tæcks av BTP, dvs. 100 procent av hyresgrænsen pè 100 kr och mellanskillnaden i ersættningsnivèn 90 procent och hela bostadskostnaden (= 10 procent av bostadskostnaden mellan 100 kr och 4 000 kr). Inkomstprövningen för SBTP innebær =att =inkomstökningar =ger =100 =procent =marginaleffekt =pè SBTP.

Som =framgèr =av =kapitel =1 =Nuvarande =bostadsstöd =har =antalet pensionærer med SBTP varierat under èren. Det finns i huvudsak fyra omstændigheter som pèverkar antalet SBTP-tagare, næmligen

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU 628

storleken =pè =den =skæliga =levnadsnivèn =respekive =bostadskostnaden samt, inom BTP-systemet, den övre hyresgrænsen och vilken kompensationsgrad som BTP uppgèr till.

I =januari =1998 =fanns =ca =39 =000 =SBTP-tagare, =vilket =utgör knappt =8 procent =av =BTP-tagarna. =Antalet =SBTP-tagare =sjönk kraftigt =i =januari =1999 =och =uppgick =dè =till =ca =24 =000 =personer. Orsaken till denna förændring ær fræmst att ersættningsgraden för BTP höjdes frèn 85 procent till 90 procent och att alltsè utbetalt BTP ökade.

Av SBTP-tagarna ær ca 90 procent kvinnor. Fördelat efter förmènsslag èterfinns SBTP-tagarna till ca 90 procent bland èlderspensionærerna. =Cirka =2 =procent =bland =efterlevandepensionærerna och =ca =8 =procent =bland =förtidspensionærerna. =SBTP-gruppen =har en nègot högre andel bland ældsta èldergruppen æn vad gæller hela BTP-gruppen.

Pensionærerna fördelas efter èlder pè följande sætt:

Ýlder Procentuell andel hela BTP-gruppen=dærav SBTP

±65 21 % 12 % 66±75 20 % 23 % 76±85 33 % 37 % 86±95 24 % 27 %

96± 2 % 2 %

I =bilaga =2 =redovisar =vi =vissa =uppgifter =för =de =BTP-tagare =som ocksè uppbær SBTP.

Maximalt bostadstillægg 1998 ær 3 315 kr/mèn (39 780 kr/èr). Den genomsnittliga BTP-förmènen uppgèr till 1 570 kr/mèn. Om man enbart ser till SBTP-gruppen ær den genomsnittliga förmènen totalt 2 780 kr/mèn fördelad sè att BTP uppgèr till 2 370 kr/mèn, SBTP =till =380 kr/mèn och kompletterande bostadstillægg =(KKB) till 30 kr/mèn. Eftersom SBTP ersætter en högre bostadskostnad æn =BTP =innebær =det =att =SBTP-pensionæren =alltid =har =en bostadskostnad över 4 000 kr/mèn och dærför ær ocksè det genomsnittliga BTP-beloppet högre i denna grupp.

I frèga om fördelningen av deras boendekostnad och inkomstförhèllanden kan bl.a. konstateras att tvè tredjedelar av SBTP-tagarna har en boendekostnad mellan 4 000 och 5 000 kr/mèn, medan =en =tredjedel =har =en =boendekostnad =som =överstiger =5 =000 kr/mèn.

Nær =det =gæller =inkomstfördelningen =kan =konstateras =att =den =i stort sett ær densamma för SBTP-tagare som för hela BTP-grup-

628

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU

pen. Det finns dock bland SBTP-tagarna en nègot högre andel (15 procent =jæmfört =med =10 =procent =för =hela =gruppen), =som =utöver folkpension och pensionstillskott, har inkomst över 5 000 kr/mèn (60 000 kr/èr).

Om man i stællet væljer att utgè frèn SBTP-tagarnas förmögenhet =kan =konstateras =att =inom =denna =grupp =har =ca =20 =procent =en nettoförmögenhet =som =överstiger =100 =000 =kr. =Förekomsten =av förmögenhet ær relativt lika bland SBTP-tagarna som bland BTPtagarna.

Nær det gæller SBTP-tagarnas inkomster =i förhèllande =till =bostadskostnaden framgèr denna av följande tabell (avrundade siffror):

Boendekostnad (kr/mèn)

BTP-inkomst4 001±5 000=5 001±6 000 6 001± Totalt

0 3 100 900 200 4 200

1±10 000 8 000 1 400 300 9 700

10 001±20 000 3 800 1 100 100 5 000 20 001±30 000 3 200 1 000 200 4 400 30 001±40 000 2 300 800 200 3 300 40 001±50 000 1 600 900 100 2 600 50 001±60 000 1 100 1 200 200 2 500 60 001±70 000 700 1 000 300 2 000 70 001±80 000 800 1 000 100 1 900 80 001±90 000 600 900 200 1 700 90 001± 100 100 0 200 Totalt 25 300 10 200 1 800 38 700

Det finns en grupp BTP-tagare med en boendekostnad över 4 000 kr/mèn som inte uppbær SBTP. Denna =framgèr =av nedanstèende tabell (avrundade siffror).Med BTP-inkomst avses den inkomst som ingèr i inkomstprövningen för BTP,

dvs. allmæn pension (dock ej folkpension och pensionstillskott), tjænstepensioner, arbetsinkomster och övriga inkomster samt inkomst av næringsverksamhet och kapital.

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU 628

Boendekostnad (kr/mèn)

BTP-inkomst 4 001±5 000=5 001±6 000 6 001± Totalt 0 4 000 200 100 4 300

1±10 000 7 600 500 200 8 300

10 001±20 000 5 900 500 100 6 500 20 001±30 000 7 400 800 400 8 600 30 001±40 000 8 800 1 000 400 10 200 40 001±50 000 9 600 1 500 300 11 400 50 001±60 000 5 500 300 100 5 900 60 001±70 000 5 700 200 100 6 000 70 001±80 000 5 400 400 100 5 900 80 001±90 000 4 100 200 100 4 400 90 001± 1 000 100 0 1 100 Totalt 65 100 5 700=1 800 72 600

Om man nærmare studerar den grupp som inte fèr SBTP trots att de har en boendekostnad över 4 000 kr/mèn och en BTP-inkomst under 10 000 kr/èr kan konstateras att gruppen i huvudsak bestèr av tre kategorier:

 • makar,
 • ensamstèende èlderspensionærer med en boendekostnad mellan 4 000 kr och 4 400 kr per mènad,
 • ensamstèende förtidspensionærer.

'

etta förhèllande hænger samman med inkomstprövningens konstruktion, =dær =sèvæl =folkpension =och =pensionstillskott =som =utgèende BTP ingèr i inkomstunderlaget för berækningen av rætten till SBTP. =Annorlunda =uttryckt =innebær =denna =regel =att =man =ræknar bort =en =stor =del =av =hyran =upp =till =4 =000 =kr/mèn =innan =inkomstprövningen =för =SBTP =börjar. =Genom =att =folkpension =och =pensionstillskott =ræknas =som =inkomst =i =SBTP-systemet, =men =inte =i BTP-systemet =skiljer =sig =ocksè =de =ekonomiska =förutsættningarna mellan BTP- och SBTP-reglerna.

Det sagda kan èskèdliggöras av nègra exempel.

628

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU

([HPSHOPDNDUPHGnOGHUVSHQVLRQ

Makarna =har =endast =folkpension =och =pensionstillskott =(BTP-inkomsten =ær =dè =noll =kr) =och =hyran =uppgèr =till =5 =200 =kr/mèn (= 2 600 =kr/make =och =mènad =eller =31 =200 =kr =per =make =och =èr). Makarna erhèller BTP för bostadskostnaden upp till 4 000 kr/mèn.

Folkpension 28 574 Pensionstillskott 20 202 BTP 21 060 Summa inkomst 69 836 Bostadskostnad 31 200 Ýterstèr 38 636 Skælig levnadsnivè 36 764

I detta exempel överstiger nettoinkomsten normen för skælig levnadsnivè.

En =konsekvens =av =SBTP-reglernas =utformning =ær =att =makar som =bèda =har =folkpension =som =regel =aldrig =har =rætt =till =SBTP. Detta framgèr ocksè av det förhèllandet att av de ca 39 000 pensionærer som i januari 1998 uppbar SBTP var ca 97 procent ensamstèende.

([HPSHOHQVDPVWnHQGHnOGHUVSHQVLRQlU

Vid =en =bostadskostnad =pè =4 =295 =kr/mèn =(51 =540 =kr/èr) =innebær reglerna att BTP beviljas med 42 120 kr/èr. Denna summa læggs till =vad =BTP-tagaren =har =i =folkpension =och =pensionstillskott (34 944 =kr =+ =20 =202 =kr). =Den =totala =SBTP-inkomsten =blir =dè 97 266 =kr/èr =frèn =vilken =dras =den =faktiska =bostadskostnaden; =i detta exempel 51 540 kr. Ýterstoden blir 45 726 kr, vilket överstiger den skæliga levnadsnivèn i SBTP-berækningen (44 408 kr) med 1 318 kr.

Skulle =i =stællet =bostadskostnaden =i =detta =exempel =uppgè =till 4 410 kr/mèn (52 920 kr/èr) blir utrækningen i stællet följande:

Folkpension 34 944 Pensionstillskott 20 202 BTP 42 120 Summa inkomster 97 266 Bostadskostnad 52 920 Ýterstèr efter hyra 44 346 Skælig levnadsnivè 44 408

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU 628

I detta fall kan SBTP alltsè utbetalas med 62 kronor/èr. Detta belopp læggs till èrsbeloppet för BTP och delas med tolv, varefter en avrundningar till helt krontal sker.

Man kan alltsè konstatera att för en ensamstèende BTP-tagare som =endast =har =folkpension =och =pensionstillskott =krævs =en =bostadskostnad över 4 400 kr/mèn för att SBTP ska kunna beviljas. Vid =en =lægre =bostadskostnad =blir =SBTP =helt =bortreducerad =pè grund av inkomsten.

([HPSHOHQVDPVWnHQGHI|UWLGVSHQVLRQlU

I =de =fall =BTP-tagaren =istællet =uppbær =förtidspension =gæller =att folkpension =och =pensionstillskott, =vid =inkomstprövningen =av SBTP, minskas med 25 procent av basbeloppet (en förtidspensionær har i dag rætt till högre pensionstillskott æn =en =èlderspensionær). =Ocksè =i =dessa =fall =medför =inkomstprövningsreglerna =att SBTP inte kan beviljas. Detta framgèr av följande exempel för en ensamstèende pensionær, som har en hyra pè 5 121 kr/mèn.

Folkpension 32 760 kr Pensionstillskott 40 586 kr Avgèr 25 % av basbeloppet=9 100 kr BTP-inkomst 0 kr

64 246 kr

Utgèende BTP 42 120 kr Total SBTP-inkomst 106 366 kr

Vid =prövningen =av =SBTP =utgèr =man =frèn =SBTP-inkomsten (106 366 kr) och drar av bostadskostnaden (5 121 x 12 = 61 452 kr/èr). Ýterstoden ær 44 914 kr eller 506 kr högre æn normen för skælig levnadsnivè för ensamstèende (122 procent av basbeloppet 36 400 kr = 44 408 kr). Trots att denne förtidspensionær inte har nègra andra inkomster æn folkpension och pensionstillskott och en hyra =pè =5 =121 =kr/mèn =kan =alltsè =SBTP =inte =beviljas. =Gællande regler =innebær =att =en =ensamstèende =förtidspensionær =i =praktiken aldrig blir berættigad till SBTP. För att sè ska ske mèste den övre hyresgrænsen pè 5 200 kr/mèn höjas.

SBTP beviljas sèledes i huvudsak för en ensamstèende pensionær =som =uppbær =èlderspension =och =som =har =en =hyra =över =4 400 kr/mèn.

628

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU

7.3 Individeffekter med nuvarande respektive reformerade regler

De =analyser =av =individeffekter =som =gjorts =i =tidigare =kapitel =har, för att fè med alla effekter av BTP, utgètt frèn en boendekostnad pè 4 000 kr/mèn. I detta avsnitt antas, för att fè med alla effekter av SBTP, en boendekostnad pè 5 200 kr/mèn. Berækningarna ær som tidigare gjorda i 1999 èrs ekonomiska miljö.

Av de ca 38 000 pensionærer som i januari 1998 uppbar SBTP var 97 procent ogifta. Dærför analyseras hær endast effekterna för ogifta.

7.3.1 Marginaleffekter avseende pension

Med =marginaleffekt =menas =hær =den =andel =av =den =ökning =av =inkomstgrundad pension, som en marginell ökning av pensionærens medelpoæng =medför, =som =inte =kommer =pensionæren =till =del =nær hænsyn tagits till den reduktion av andra pensionsslag, den ökade skatten samt reduktionen av BTP och SBTP som ökningen av inkomstgrundad =pension =ger =upphov =till. =I =figuren =nedan =visas =de totala =marginaleffekterna =för en ogift =pensionær dels =i =det =nuvarande systemet, dels vid övergèng till nègot av de alternativ som utredningen i avsnitt 4.3.2 samt om inkomstberækning för SBTP som tar hænsyn till kommunalskatt och kapitalskatt. Hær har anvænts alternativ 2 och 34 procent kommunalskatt.

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU 628

Det framgèr av figuren att det i det nuvarande systemet förekommer fyra olika nivèer pè den totala marginaleffekten och tvè i det reformerade. I tabell 7.1 nedan redovisas de fyra/tvè segmenten. Observera =att =avtrappningstakten =av =BTP =saknar =betydelse =nær SBTP utgèr. Vid inkomstnivèer som berættigar till SBTP kommer en förændring av BTP att kompenseras fullt ut av SBTP. De marginaleffektsnivèer =avseende =det =reformerade =systemet =som presenteras =hær =blir =lika =stora =oavsett =om =reduceringsregler =för BTP enligt alternativ 1 (65/45 procentavrækning) eller alternativ 2 (60/50 procentavrækning) anvænds (se avsnitt 4.3.2).

Tabell 7.1 Total marginaleffekt vid olika medelpoæng

Medelpoæng Marginaleffekt

Segment Nuvarande=Reformerat=Nuvarande=Reformerat

1 0,00±0,92 0,00± 100 % 100 % 2 0,93±3,54 ± 106,1 % 100 % 3 3,55±5,45 ±5,47 87,4 % 100 % 4 5,46± 5,48± 37,4 % 37,4 %

6HJPHQW 0DUJLQDOHIIHNWHQ EHURU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW Sn

avtrappningen av pensionstillskottet, i det reformerade beror den pè avtrappningen av garantipensionen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

0DUJLQDOHIIHNWDYVHHQGHSHQVLRQI|UHQRJLIWSHQVLRQlU DYWUDSSQLQJK\UDNUPnQNRPPXQDOVNDWW

628

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU

6HJPHQW1lUSHQVLRQVWLOOVNRWWHWlUERUWUHGXFHUDWE|UMDUSHQVLR

næren betala skatt. Vid en boendekostnad pè 5 200 kr/mèn ær han æven berættigad till særskilt bostadstillægg, detta reduceras pè marginalen av 50 procent av den pension som överstiger folkpension och =den =del =av =ATP =som =reducerar =pensionstillskottet. =Pè =detta segment =samverkar =i =det =nuvarande =systemet =dærför =kommunalskatten, =avtrappningen =av =det =særskilda =grundavdraget =samt =avtrappningen av det særskilda bostadstillægget enligt följande: 34 = 1,65 + 50 = 106,1. I det reformerade systemet reduceras SBTP med 100 procent av inkomst efter skatt. Sè længe SBTP betalas ut kommer marginaleffekten dærför vara 100 procent.

6HJPHQW +lU KDU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW GHW VlUVNLOGD

grundavdraget =upphört =och ersatts av =avtrappningen =av det =vanliga =grundavdraget, =marginaleffekten =blir =dè: =34 = =1,1 =+ =50 = 87,4. Inget nytt segment i det reformerade systemet.

6HJPHQW +lU KDU ERVWDGVWLOOlJJHW UHGXFHUDWV ERUW nWHUVWnHQGH

marginaleffekt =beror =i =bèda =systemen =pè =kommunalskatten =och avtrappningen av grundavdraget (34 = 1,1 = 37,4)

Ett =annat =val =av =kommunalskattesats =hade =i =det =nuvarande systemet =pèverkat =marginaleffekten =pè =alla =segment =utom =det första. I det reformerade systemet pèverkas endast det sista segmentet direkt av kommunalskatten. En lægre kommunalskatt förændrar dock den inkomst som reducerar SBTP i det reformerade systemet sè att SBTP reduceras bort snabbare.

I figuren nedan visas de totala marginaleffekterna för en ogift pensionær =i =det =nuvarande =respektive =det =reformerade =systemet med 28 procent kommunalskatt.En 100 procent marginaleffekt pè detta segment uppnès om kommunalskatten ær

50/1,65=30,3 procent.

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU 628

Det framgèr av figuren att det i det nuvarande systemet, som tidigare, förekommer fyra olika =nivèer =pè den totala marginaleffekten. I det reformerade uppkommer med denna nivè pè kommunalskatten =6 =segment. =I =tabell =7.2 =nedan =redovisas =de =fyra/sex =segmenten.

Tabell 7.2. Total marginaleffekt vid olika medelpoæng

Medelpoæng Marginaleffekt

Segment=Nuvarande=Reformerat=Nuvarande=Reformerat

1 0,00±0,92 0,00±3,14 100 % 100 % 2 0,93± 3,15±3,41 96,2 % 92,848 % 3 ±3,54 3,42±3,54 96,2 % 94,5168 4 3,55± 3,55±3,64 80,8 % 90,8 % 5 ±5,45 3,65±5,47 80,8 % 80,8 % 6 5,46± 5,48± 30,8 % 30,8 %

6HJPHQW 0DUJLQDOHIIHNWHQ EHURU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW Sn

avtrappningen av pensionstillskottet. I det reformerade beror den till en början pè avtrappningen av garantipensionen dærefter reduceras SBTP med 100 procent av inkomst efter skatt.

6HJPHQW1lUSHQVLRQVWLOOVNRWWHWlUERUWUHGXFHUDWE|UMDUSHQVLR

næren betala skatt. Vid en boendekostnad pè 5 200 kr/mèn ær han æven berættigad till særskilt bostadstillægg, detta reduceras pè marginalen av 50 procent av den pension som överstiger folkpension   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGHEUXWWRSHQVLRQ

3URFHQW

6NLOOQDG 1XYDUDQGH 5HIRUPHUDW

0DUJLQDOHIIHNWDYVHHQGHSHQVLRQI|UHQRJLIWSHQVLRQlU DYWUDSSQLQJK\UDNUPnQNRPPXQDOVNDWW

628

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU

och =den =del =av =ATP =som =reducerar =pensionstillskottet. =Pè =detta segment =samverkar =i =det =nuvarande =systemet =dærför =kommunalskatten, =avtrappningen =av =det =særskilda =grundavdraget =samt =avtrappningen av det særskilda bostadstillægget enligt följande: 28 = 1,65 =+ =50 = =96,2. =I =det =reformerade =systemet =medför =den =lèga skatten =att =pensionæren =tjænar =sè =mycket =pè =den =övergèngsvisa garantipensionen att SBTP hær ær bortreducerat. Pensionæren befinner sig vid denna pensionsnivè pè grundavdragets platè, marginaleffekten =bestèr =dè =av =avtrappningen =av =den =övergèngsvisa garantipensionen, =kommunalskatten =samt =avtrappningen =av =bostadstillægget =enligt =följande: =40,4 =+ =0,596=28 =+ =0,596=60 = 92,848. =Observera =att =den =40,4-procentiga =avtrappningen =av =garantipensionen =reducerar =marginaleffekten =av =skatte- =och =BTPsystemen =med =40,4 =procent, =dessa =multipliceras =dærför =med =1 =-0,404 = 0,596.

6HJPHQW,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHWUH

formerade systemet pèbörjas hær avtrappningen av grundavdraget. Marginaleffekten =blir =dè: =40,4 =+ =0,596=28=1,1 =+ =0,596=60 = 94,5168.

6HJPHQW +lU KDU L GHW QXYDUDQGH V\VWHPHW GHW VlUVNLOGD

grundavdraget =upphört =och ersatts av =avtrappningen =av det =vanliga =grundavdraget. =Marginaleffekten =blir =dè: =28 = =1,1 =+ =50 = 80,8. I det reformerade systemet ær den övergèngsvisa garantipensionen =bortreducerad, =den =totala =marginaleffekten =blir =28=1,1 =+ 60 = 90,8.

6HJPHQW,QJHWQ\WWVHJPHQWLGHWQXYDUDQGHV\VWHPHW,GHWUH

formerade systemet nès det övre intervallet av BTP-reduceringen. Den totala marginaleffekten blir 28=1,1 + 50 = 80,8

6HJPHQW +lU KDU ERVWDGVWLOOlJJHW UHGXFHUDWV ERUW nWHUVWnHQGH

marginaleffekt =beror =i =bèda =systemen =pè =kommunalskatten =och avtrappningen av grundavdraget (28 = 1,1 = 30,8).

7.3.2 Skillnad i disponibel inkomst

Hær nedan visas de skillnader i disponibel inkomst som skulle bli konsekvensen av att anvænda inkomst efter skatt vid inkomstberækningen =i =SBTP-systemet =i =stællet =för =dagens =schabloniserade skatteberækning. Reduceringsregler enligt alternativ 2 (60/50 procent avrækning) har anvænts för att berækna BTP i det reformerade systemet. =Nettoeffekterna =blir =desamma =om =alternativ =1 =(65/45 procent =avrækning) =anvænds, =dæremot =pèverkas =uppdelningen =i BTP och SBTP-effekter av valet av reduceringsregler för BTP.

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU 628

Vid =en =kommunalskatt =pè =34 =procent =erhèlls =de =nettopensionsoch BTP-effekter som tidigare redovisats i avsnitt 4.3.2. För pensionsnivèer under 0,92 ATP-poæng saknar skattesatsen betydelse, marginaleffekten =ær =100 =procent =bède =i =det =nuvarande =och =i =det reformerade systemet. Den lilla vinst som görs i nettopension tas helt ut av motsvarande sænkning av SBTP. Nær SBTP sedan börjar reduceras medför den höga kommunalskatten att den 50-procentiga =SBTP-avtrappningen =i =dagens =system =blir =för =hög, =marginaleffekten blir över 100 procent och den disponibla inkomsten sjunker med ökande pension. I det reformerade systemet sker avtrappningen med 100 procent mot inkomst efter skatt, marginaleffekten blir 100 procent och SBTP blir dærför nègot högre æn i dagens system. Vid ca 3,5 ATP-poæng ær det særskilda grundavdraget bortreducerat, den 50 procent SBTP-reduktionen blir dè ´för lèg´ och marginaleffekten sjunker till ca 87 procent. I det reformerade =systemet =förblir =marginaleffekten =100 =procent =sè =længe SBTP =utgèr, =frèn =och =med =ca =4,5 =ATP-poæng =blir =SBTP =nègot lægre æn idag.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 6%73 7RWDO

6NLOOQDGLGLVSRQLEHOLQNRPVWI|UHQRJLIWSHQVLRQlUYLG |YHUJnQJWLOOGHWUHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHWDYWUDSSQLQJ

K\UDNUPnQNRPPXQDOVNDWW

628

6lUVNLOWERVWDGVWLOOlJJWLOOSHQVLRQlUHU

Den =övergèngsvisa =garantipensionen =överkompenserar =kraftigt pensionærer =i =lègskattekommuner =för =avskaffandet =av =særskilda grundavdraget. Vid lèga pensionsnivèer neutraliseras denna överkompensation helt av motsvarande SBTP-minskning. Nær SBTP sedan börjar reduceras medför den lèga kommunalskatten att den 50-procentiga =SBTP-avtrappningen i =dagens =system =blir =för =lèg, marginaleffekten blir lægre æn 100 procent. I det reformerade systemet =sker =avtrappningen =med =100 =procent =mot =inkomst =efter skatt, marginaleffekten blir 100 procent och SBTP blir dærför nègot lægre æn i dagens system.

Sammantaget kan sægas att en konstruktion av SBTP som tar hænsyn =till =den =faktiska =kommunalskatten =korrigerar =den =överkompensation =till =pensionærer =i =lègskattekommuner =som =den övergèngsvisa =garantipensionen =ger =upphov =till. =Konstruktionen jæmnar =dessutom =ut =de =skillnader =i =disponibel =inkomst =mellan SBTP-tagare =i =lèg- =respektive =högskattekommuner =som =dagens system ger upphov till.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 6%73 7RWDO

6NLOOQDGLGLVSRQLEHOLQNRPVWI|UHQRJLIWSHQVLRQlUYLG |YHUJnQJWLOOGHWUHIRUPHUDGHSHQVLRQVV\VWHPHWDYWUDSSQLQJ

K\UDNUPnQNRPPXQDOVNDWW

628 

 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ± DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

De tvè stora systemen för bostadsstöd ± bostadstillægg till pensionærer =och =bostadsbidrag =till =barnfamiljer =m.fl. =± =har =ett =gemensamt =syfte, =næmligen =att =ge =ekonomiska =möjligheter =för =vissa grupper att ha en god bostad.

I =KBT-utredningens =betænkande =(SOU =1992:21), =som =ligger till =grund =för =dagens =BTP-system, =konstaterades =att =ett =framtida system för bostadsstöd till pensionærer bör vara utformat sè att det ger möjligheter för pensionærer att efterfrèga och bibehèlla en bostad med tillfredsstællande standard ocksè i nyproduktionen. Bostadsstödet borde dærför i ökad grad inriktas pè att vara ett högkostnadsskydd =som =utjæmnar =boendekostnaderna =och =underlættar flyttning till moderna och lættskötta bostæder.

Bostadstillæggets =betydelse =som =en =del =av =det =allmænna =pensionssystemet underströks av regeringen i prop. 1993/94:173 om bostadstillægg =till =pension. =I =propositionen =konstateras =att =för mènga =pensionærer =utgör =bostadstillægget =ett =væsentligt =tillskott till pensionen och att folkpension och pensionstillskott inte ær tillræckliga för att tæcka levnadsomkostnader och en normal hyra.

Nær det gæller bostadsbidraget till barnfamiljer m.fl. (BOB) ær mèlet =att =ge =ekonomiskt =svaga =hushèll =möjligheter =att =hèlla =sig med goda och tillræckligt rymliga bostæder (prop. 1998/99:1). Bidraget utgör ocksè en viktig del av det ekonomiska familjestödet. Detta stöd syftar fræmst till att ge en ekonomisk grundtrygghet för barnfamiljer under den tid de har en stor försörjningsbörda.

Det kan noteras att mèlgrupperna för de tvè bostadsstöden till en mindre del sammanfaller, næmligen i de fall en förælder uppbær förtidspension.gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

628

8.1 Den framtida mèlgruppen för BTP

Vèrt =förslag: =Rætten =till =bostadstillægg =till =pensionærer =bör =i princip =endast =omfatta =personer =som varaktigt har =sin =huvudsakliga försörjning frèn allmæn pension. Det =innebær =personer som =uppbær =hel =èlderspension, =hel =eller =ô =förtidspension, garantipension till ænkepension eller hustrutillægg =enligt =övergèngsbestæmmelser.

Bèda =formerna =för =bostadsstöd =ær =inkomstprövade =och =sèledes inriktade pè dem som inom respektive grupp har lægre inkomster æn flertalet. Reglerna för =inkomstprövningen =m.m. =har =dock =fètt delvis olika utformning för att passa det syfte stödet har för respektive grupp.

För barnfamiljerna har bostadsbidraget karaktæren av ett högkostnadsskydd =som =tæcker =en =viss =andel =av =den =bostadskostnad som =överstiger =en =viss =nivè =(2 =000 =kr/mèn). =Familjen =förutsætts sèledes sjælv svara för denna grundnivè och dærtill 25±50 procent av bostadskostnaden dærutöver. Bostadsbidraget ær inriktat pè de högre =bostadskostnader =som =har =samband =med =antalet =barn, =genom att övre kostnadsgrænsen för stödet höjs med antalet barn i familjen. =Bostadsbidragets belopp blir sedan beroende =av =familjens =inkomst =och =minskar =med =viss =andel =(20 =procent) =av =inkomsten över vissa nivèer.

Bostadstillægget =till =pensionærer =har =inte =samma =karaktær =av högkostnadsskydd =utan =tæcker =i =stort =sett =hela =bostadskostnaden (90 =procent) =över =100 =kr =och =upp =till =4 =000 =kr/mèn. =Högre =bostadskostnad =beaktas =inte. =Reduceringen =av =bostadstillægget =mot pensionærens =inkomst =ær =ocksè =kraftigare =æn =för =barnfamiljer, næmligen med 40±45 procent av inkomster utöver den allmænna pensionens grundnivè (folkpension + pensionstillskott).

Vi kommer i det följande att peka pè vissa delar av BTP-reglerna, dær vi anser att =en översyn =bör göras. Det =gæller =bl.a. =hur bostadstillægget (bidragsgrundande bostadskostnad) ska beræknas i =första =ledet =före =inkomstprövningen. =I =övrigt =ger =vèrt =utredningsuppdrag =inte =anledning =att =övervæga =BTP:s =grundlæggande utformning. Det ær heller inte möjligt att inom direktivens =kostnadsram læmna förslag som förændrar de totala marginaleffekterna pè inkomstökningar för en BTP-tagare.

Den =anpassning =av =BTP =till =det =nya =èlderspensionssystemet som vi föreslèr i det följande kan nærmast sægas innebæra att bostadstillæggets =inriktning =att =vara =en =komplettering =till =den =all-

628

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

mænna =pensionens =grundnivè behèlls =och =i =vissa delar =förstærks. Mot denna bakgrund finns det anledning att klargöra vilka grupper som enligt vèr mening framdeles bör omfattas av BTP-systemet.

Som framgèr av namnet utgèr bostadstillægget idag enbart till personer =som =uppbær =allmæn =pension =i =nègon =form. =Denna =pension kan dock i vissa fall utgöra endast en mindre del av personens =inkomst, =t.ex. =en =person =med =ó =förtidspension =som =dærtill har en arbetsinkomst pè ô av normal inkomst. En lèginkomsttagare =som =inte =har =nègon =form =av =pension =kan =inte =fè =bostadstillægg æven om inkomstnivèn skulle medge detta. Vi finner denna grænsdragning nær det gæller rætten till BTP svèr att sakligt motivera. Huvudansvaret för försörjningen ligger i bèda dessa exempel utanför det allmænna pensionssystemet och detta talar för att behovet =av =bostadsstöd =för =dessa =grupper =bedöms =utan =særskilt hænsynstagande till att en viss mindre del av försörjningen kommer frèn den allmænna pensioneringen.

Detta leder oss till slutsatsen att bostadstillæggets avgrænsning till =enbart =personer =som =uppbær =allmæn =pension =bör =bestè, =men göras klarare pè sè sætt att rætten till BTP begrænsas till att omfatta enbart =personer =som =varaktigt =har =sin =huvudsakliga =försörjning frèn allmæn pension. Det innebær i första hand personer med hel èlderspension frèn 65 èrs èlder. Üven förtidspensionærer med hel eller ô pension kan anses höra till denna kategori.

Dæremot ær det inte givet att förtidspensionærer med ò eller ó pension =eller =personer =med =tidsbegrænsat =sjukbidrag =ska =tillhöra denna =grupp. =Deras =anknytning =till =pensionssystemet =ær =svagare och mindre varaktig och ekonomiskt sett ær de i varierande grad mera =jæmförbara =med =andra =grupper =i =samhællet. =Eftersom =hela frègan om ersættningsreglernas utformning inom sjukförsækringsoch förtidspensionsomrèdet utreds i særskild ordning anser vi att resultatet =av =detta =utredningsarbete =bör =avvaktas =innan =stællning tas till bostadsstödets utformning för dessa grupper.

BTP kan idag utgè till personer med ænkepension =eller andra former av efterlevandepension. Efterlevandestödet har emellertid under senare èr allt mer fètt formen av en komplettering till den efterlevandes =egen =förværvsinkomst, =i =första =hand =under =en =viss omstællningstid efter dödsfallet. Denna utveckling markeras ocksè av =utredningen =om =efterlevandepension =i =betænkandet =(SOU Efterlevandepension. 8WUHGQLQJHQDQVHUDWWHIWHUOHYDQ depension till vuxna och bostadstillægget har samma syfte næmligen att bidra till den efterlevandes ökade merkostnader för boendet vid makens frènfælle. Den efterlevande ær inte pè samma sættgYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

628

som =en =èlders- =eller =förtidspensionær =att =betrakta =som =icke =förværvsarbetande. =Dærför =anser =utredningen =att =möjligheten =att =fè BTP =vid =sidan =av =efterlevandepensionen =i =form =av =omstællningspension =eller =særskild =efterlevandepension =bör =helt =avskaffas. Detta har beaktats vid utarbetande av utredningens förlag till pensionsnivèer.

Efterlevandepensionsutredningens förslag innebær att bostadstillægg till efterlevande endast ska utges till ænkor födda före 1945 som beviljats ænkepension före èr 2001. Vi ansluter oss till detta förslag =som =ligger =væl =i =linje =med =vèr =nyss =næmnda =syn =pè =avgrænsningen av mèlgruppen för BTP. Visserligen kan sægas att det æven =inom =den =föreslagna =gruppen =BTP-berættigade =ænkor =finns personer som har en relativt begrænsad del av sin försörjning frèn det allmænna pensionssystemet. Men eftersom =denna =grupp =idag har rætt till BTP och gruppen successivt kommer att upphöra vill vi =inte =föreslè =ytterligare =begrænsningar =av =den =personkrets =som har rætt till BTP.

BTP bör liksom hittills vara ett individinriktat stöd som utgèr frèn individens och i förekommande fall makes/makas eller motsvarandes =ekonomiska =förhèllanden. =Det =torde =höra =till =undantagen =att =det =inom =den =föreslagna =framtida =gruppen =BTP-tagare förekommer minderèriga barn. I ett sèdant fall bör hænsyn till att det =finns =barn =tas =sè =tillvida =att =en =gemensam =förmögenhetsberækning =görs pè =det =sætt vi =föreslèr =i =det =följande =(kapitel =10). =I övrigt bör i princip varje annan boende över 18 èrs èlder betraktas som inneboende med egen ekonomi och bostadskostnaden minskas med dennes andel.

Enligt nuvarande regler kan bède BTP och BOB utgè samtidigt till samma person. Flertalet av de ca 13 300 fall dær detta skedde i januari =1998 =gællde =förtidspensionærer =med =barn. =Vi =anser =att nuvarande förhèllande med tvè parallella bostadsstöd till samma hushèll inte ær læmpligt. Bland annat ger en kombination av bèda stödformerna =en =högre =sammanlagd =ersættningsnivè =æn =som avsetts =med =nègot =av =stöden. =En =sèdan =kombination =av =tvè ersættningar =har =ocksè =administrativa =nackdelar. =BTP =bör =dærför inte kunna utges samtidigt med annat bostadsstöd. Den som uppfyller villkoren för bèda stödformerna bör bl.a. med stöd av uppgifter om ersættningsbeloppen frèn respektive stödform, =vælja =en av dessa.

Innan den hær föreslagna begrænsningen av den grupp som ska ha =rætt =till =BTP =genomförs, =bör =göras =en =samlad =genomgèng =av behovet av bostadsstöd och læmpliga lösningar för bl.a. de grupper som inte længre ska omfattas av BTP-systemet. En anknytning

628

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

till reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. förefaller vara en nærliggande lösning som dè bör prövas.

Vid kommande utformning av reglerna för bostadsstöd till personer med hel förtidspension bör =prövas =om det finns =behov =av nègon =særskild =anpassning =av =reglerna =för =BTP =till =pensionærer med minderèrigt barn.

8.2 Samordnade regler för inkomstberækning

Vèrt förslag: De tvè bostadsstöden till pensionærer respektive barnfamiljer =bör =sè =lèngt =möjligt =ha =enhetliga =regler, =framför allt nær det gæller berækning av inkomst och bostadskostnad.

Inriktningen =pè =inkomstsvaga =grupper =ær =som =ovan =næmnts =gemensam för de bèda bostadsstöden, vilket innebær att nègon form av inkomstprövning sker. Enligt vèr mening talar flera skæl för att de tvè bostadsstöden sè lèngt möjligt har enhetliga regler, framför allt nær det gæller inkomstberækningen och för berækning av boendekostnad. Allmænhetens liksom de aktuella mèlgruppernas kunskaper =om =och =förstèelse =för =bidragsreglerna =kan =förbættras =och administrationen kan underlættas om reglerna görs mera enhetliga och =de =særskilda =detaljreglerna =för =olika =grupper =begrænsas. Skillnader mellan systemen bör förekomma endast dær skillnad i gruppernas förhèllanden eller stödens inriktning gör anpassningar nödvændiga.

Det nuvarande regelsystemet för BTP upplevs som komplicerat och svèrförstèeligt, vilket bl.a. framgèr av vèra direktiv. Det ær en uppfattning som samstæmt delas av försækringskassorna. Frèn försækringskassornas =sida =pèpekas =bl.a. =att =pensionstagarna =har svèrt att förstè reglerna, særskilt om de inte har sin förankring i ett regelsystem som de kænner till frèn annat hèll.

Det =finns =sèledes =ett =entydigt =behov =av =förændring =av =BTPreglerna. Förændringen bör inriktas pè att de nya reglerna sè lèngt möjligt =blir =gemensamma =för =samhællets =bostadsstöd =till =olika grupper. Det gæller hær i första hand reglerna för berækning av de inkomster som ska pèverka bostadsstödet.

Reglerna =för =inkomstberækningen =inom =BOB-systemet, =som utformats för endast nègra èr sedan, bygger i stor utstræckning pè skattelagstiftningens =regler =för =berækning =av =förværvs- =och =kapitalinkomster. Vi anser det dè naturligt att pröva förutsættningarnagYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

628

för att anvænda dessa regler æven inom BTP-systemet. Visserligen ær ændamèlet med skattelagstiftningen att faststælla hur inkomster och förmögenhet ska beskattas och inte att avgöra behovet av inkomstprövade förmèner. Men vi menar att inkomstberækningen i skattelagstiftningen till sina huvuddrag ændè kan anvændas för att fènga in sèvæl pensionærers som barnfamiljers ekonomiska situation. Det saknas i vart fall andra regelsystem som ær lika heltæckande som skattelagstiftningen. En fördel med att anvænda sig av skattelagstiftningens regelverk ær ocksè att det ær regler som pensionstagarna i stor utstræckning redan ær berörda av och dærför har anledning att kænna till huvuddragen i.

Frègor =om regelsystemet =för =inkomstprövning =av =bostadsstöd har =tidigare =behandlats =av =Utredningen =för =översyn =av =inkomstbegreppet =inom =bidrags- =och =socialförsækringssystem (IBIS). =Utredningen =överlæmnade =i =juni =1997 =sitt =betænkande 628 Förmèn =efter =inkomst )|UVODJHQ UHGRYLVDV L kapitel 3.

En =av =de =frègor =som =har =övervægts =av =IBIS =gæller =samordningen av de olika inkomstunderlagen för BTP och BOB. Utredningen föreslèr en i det nærmaste fullstændig samordning av reglerna =för =de =bèda =bostadsstöden. =Vid =remissbehandlingen =har flertalet, =som =yttrat =sig =över =detta =förslag, =stællt =sig =positiva =till den utökade samordningen av bostadsstöden. Endast ett fètal remissinstanser har avvisat förslaget. Motivet i dessa fall har fræmst varit att det inte var læmpligt att kort tid innan anpassningarna till det =nya =pensionssystemet =ændè =mèste =genomföras =förændra =reglerna för BTP i nègon större utstræckning.

Vi har gètt igenom IBIS olika förslag som gæller förændringar av =reglerna =för =BTP-systemet. =Enligt =vèr =uppfattning =har =IBIS gjort en værdefull genomgèng av sèvæl gællande regelsystem som möjligheterna att samordna befintliga bostadsstöd. Vi stæller oss ocksè i stora delar bakom IBIS förslag. Vi har dærför valt att i kapitel 10 om berækningen av den inkomst som ska læggas till grund för =inkomstprövningen =utgè =frèn =IBIS =förslag, =med =de =modifieringar som föranletts av inkomna remissyttranden eller av genomförandet =av =nya pensions- =och skatteregler. =Som framgèr =av =kapitel =4 =fèr =förændringen =av =pensionssystemet =och =skattereglerna för pensionærer stor betydelse för bostadstillæggets inkomstprövningsregler.

628

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

8.3 Marginaleffekter

Som =framgèr =av =bl.a. =kapitel =4 =ær =de =sammanlagda =marginaleffekterna av nu gællande pensions-, skatte- och BTP-regler höga. Med marginaleffekt avses skillnader mellan intjænad pensionsrætt eller inkomst och den merinkomst detta slutligen tillför pensionærens disponibla inkomst.

Marginaleffekterna =inom =BTP-systemet =ær =en =direkt =konsekvens av de regler som syftar till att rikta bostadsstödet till grupper med =lèga =inkomster. =Ju =högre =individuellt =stöd =man =ger =och =ju kraftigare =man =begrænsar =stödgruppen =till =de =lægsta =inkomsttagarna desto kraftigare avrækning mèste göras mot inkomster som ligger över den lèginkomstgræns man væljer. Om avrækningsprocenten mot inkomst =minskas, blir resultatet =att =stödet =blir =högre för =dem =som =befinner =sig =ovanför =lèginkomstgrænsen =och =att kostnaderna för stödsystemet blir högre.

Enligt direktiven fèr vèra förslag inte leda till att statens utgifter =för =BTP =ökar. =Eftersom =en =minskad =avrækning =mot =inkomst leder till ökade kostnader ær möjligheterna att minska marginaleffekterna i de nya BTP-reglerna starkt begrænsade. Som framgèr av kapitel =4 =har =æven =förændringar =av =pensionsreglerna =och =skattereglerna =för =pensionærer =betydelse =för =utformningen =av =reduceringsreglerna för BTP. En överflyttning av marginaleffekter frèn skattesystemet =till =pensionssystemet =genom =att =det =særskilda grundavdraget =lagts =in =i =garantipensionen =behöver =t.ex. =mötas med högre avrækningsprocent i BTP-reglerna för att uppnè oförændrade BTP-belopp.

Jæmfört =med =andra =bidrags- =och =avgiftssystem =ær =BTP-systemets =marginaleffekter =enligt =vèr =bedömning =mindre =problematiska i den meningen att de inte har samma beteendemæssigt styrande =betydelse =som =gæller =för =t.ex. =marginaleffekterna =i =BOBsystemet. Vi har i tidigare avsnitt föreslagit att rætten till BTP ska begrænsas =till =personer =som =varaktigt =har =sin =huvudsakliga =försörjning =frèn =allmæn =pension. =Bostadstillægget =blir =dærmed =mera konsekvent æn idag ett komplement till pensionen och med regelverket anpassat till pensionsreglerna.

Med inkomster frèn allmæn pension som den huvudsakliga försörjningen =kommer =inkomstprövningen =av =bostadstillægg =att =i första hand göras mot inkomster frèn intjænad allmæn pension och tjænstepension. =Hær =blir =den =sammanlagda =marginaleffekten =den intressanta för pensionæren, dvs. vilket nettoutbyte av en intjænad pensionsrætt =pensionæren fèr =efter samordning =mellan =olika =pensionsformer, =skatteavdrag =och =BTP-avrækning. =Denna =marginal-gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

628

effekt =ær =till =stora =delar =resultatet =av =socialpolitiska =inslag =som syftar till att garantera den pensionsberættigade en viss ekonomisk grundnivè och möjlighet att inneha en bra bostad utan att boendekostnaden minskar utrymmet för att æven i övrigt ha en tillfredsstællande =standard. =Dessa =socialpolitiska =inslag =innebær =i =vissa lægen =100 =procent =avrækning =mellan =olika =delar =inom =systemen. Detta ær dock till stora delar förhèllanden som inte torde ha nègon inverkan =pè =berörda =pensionærers =eller =blivande =pensionærers beteende eftersom det ofta ligger lèng tid mellan intjænandet och pensionsutbetalningen. =Man =kan =nog =utgè =frèn =att =inriktningen hos befolkningen i förværvsaktiv èlder ær att nè upp till högre livsinkomster =æn =de =nivèer =som =ger =de =högsta =marginaleffekterna =i pensionssystemet.

Inkomstprövningen =av =bostadstillægget =görs =emellertid =æven mot andra inkomster, fræmst kapitalinkomster och arbetsinkomster. =För =dessa =inkomster =torde =marginaleffekterna =ha =större =intresse =för =pensionærerna =eftersom =det =hær =gæller =inkomster =som fortlöpande pèverkas i större eller mindre omfattning av pensionærens ètgærder.

Marginaleffekterna =för =dessa =inkomster =beror =pè =skatter =och minskning av BTP. Som framgètt av genomgèngen i kapitel 4 fèr emellertid de nya avrækningsreglerna för garantipension betydelse æven för utformningen av BTP-avrækningen mot pensionsinkomst respektive övriga inkomster. Detta leder till en ny modell för inkomstprövningen.

8.4 Modell för inkomstprövningen

Som framgèr av kapitel 4 leder det nya èlderspensionssystemets konstruktion till att pensionsinkomster och andra inkomster behöver =olika =behandling =vid =inkomstprövningen =av =bostadstillægget om nettoeffekterna ska behèllas i stort sett oförændrade och BTPsystemet hèllas inom oförændrad kostnadsram. Detta leder till en nègot =mer =komplicerad =berækningsprocess =æn =med =nuvarande regler och regelverket blir dærmed mindre tillgængligt för den enskilde =pensionæren =æn =vi =har =efterstrævat. =I =praktiken =kan =dock dessa berækningar i huvudsak göras maskinellt och behöver =inte tynga vare sig BTP-tagaren eller administrationen.

Den upplæggning av bostadstillæggets inkomstprövning som vi presenterar i det följande innebær att inkomstberækning och berækning av reduceringsinkomst sker i tvè steg. Det första steget innebær =berækning =av =ett =inkomstunderlag, =en =èrsinkomst. =Vi =gör =i

628

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ±DOOPlQQDXWJnQJVSXQNWHU

följande =kapitel =10 =en =genomgèng =av =vilka =inkomster =som =ska ingè =i =den =èrsinkomst =som =ska =vara =utgèngspunkt =för =inkomstprövningen. Det inkomstbegrepp som vi föreslèr motsvarar i huvudsak skattepliktig inkomst men med ett tillægg för förmögenhet

I ett andra steg omræknas èrsinkomsten till den reduceringsinkomst som ska pèverka storleken pè BTP. I kapitel 11 redovisar vi förslag till anpassning av reglerna för BTP-avrækningen till de avrækningsregler =som =finns =i =det =nya =pensionssystemet. =Detta uppnès bl.a. genom att vissa delar av èrsinkomsten ges en lægre viktning =vid =omvandlingen =till =reduceringsinkomst. =I =avsnittet læmnas ocksè förslag till procentsatser för BTP-avrækningen.

628 

 %RVWDGVWLOOlJJWLOO I|UWLGVSHQVLRQlUHU

Vi skall, enligt vèra direktiv, anpassa inkomstprövningssystemet för =bostadstillægget =till =det =förslag =som =förtidspensionsutred-QLQJHQ SUHVHQWHUDW L VLWW EHWlQNDQGH 628  Ohælso-

I|UVlNULQJHQ±7U\JJKHWRFKDNWLYLWHW(IWHUVRPEHWlQNDQGHWVNDOO

ligga =till =grund =för =en =proposition =skall =dock =vèra =förslag, =om propositionen avviker frèn Förtidspensionsutredningens förslag i stællet vara anpassat till propositionens förslag.

I =regeringens =proposition =1997/98:111 =Reformerad =förtidspension =m.m. =anges =riktlinjer =för =den =framtida =utformningen =av förtidspensionerna, som föreslès omfatta en inkomstrelaterad ersættning =kompletterad =med =en =èldersberoende =garantinivè =för =de som under tiden före pensionsfallet haft lèga eller inga förværvsinkomster. I propositionen =anges =inga =nivèer och inte =heller hur avrækningen =av =garantinivèn =mot =den =inkomstrelaterade =delen skall =utformas. =Stællning =har =inte =heller =tagits =till =utredningsförslagen om lèngtidssjukpenning och habiliteringsersættning.

I propositionen anges att förtidspensionærer æven i det framtida systemet bör vara =berættigade =till ett =inkomst- och =behovsprövat bostadsstöd med i princip motsvarande utformning som nuvarande bostadstillægg till pensionærer.

I =kapitel =8 =har =vi =föreslagit =en =begrænsning =av =den =framtida mèlgruppen till att endast omfatta personer som varaktigt har sin huvudsakliga försörjning frèn allmæn pension. Förtidspensionærer med hel eller ô pension kan anses höra till denna kategori. Dæremot =anser =vi =det =inte =givet =att =personer =med =ò =eller =ó =förtidspension =eller =med =tidsbegrænsade =sjukbidrag =skall =tillhöra denna grupp.

I avvaktan pè stællningstagande till den nærmare utformningen av reglerna för de framtida förtidspensionerna anser vi att det inte ær =möjligt =att =læmna =ett =detaljerat =förslag =om =bostadsstödets =utformning. =Utifrèn =princippropositionen =om =förtidspensioneringens framtida utformning anser vi att den utformning av inkomst-%RVWDGVWLOOlJJWLOOI|UWLGVSHQVLRQlUHU

628

prövningsreglerna för BTP till èlderspensionærer som vi föreslèr bör kunna gælla i sina huvuddrag æven för förtidspensionærer. Vi anser =dock =att det kan =finnas =skæl att avvakta med =den =nærmare utformningen =av =bostadsstödet =för =förtidspensionærer =till =dess klarhet =finns =om =de =framtida =ersættningsreglerna =för =den =grupp som nu erhèller sjukbidrag.

628 

 ,QNRPVWEHUlNQLQJI|U ERVWDGVWLOOlJJ

Utredningen för översyn av inkomstbegreppet inom bidrags- och socialförsækringssystemen =(IBIS) =avlæmnade =i =juni =1997 =betæn-NDQGHW628Förmèn efter inkomst.,QlPQGDEHWlQNDQ de =föreslès =bl.a. =ett =gemensamt =regelsystem =för =inkomstprövningen av bède bostadstillægg till pensionærer (BTP) och bostadsbidrag till barnfamiljer (BOB). En nærmare redogörelse för IBIS förslag èterfinns i kapitel 3.

Som angetts i kapitel 8 stæller vi oss i stora delar bakom IBIS förslag. Vi har dærför valt att i följande redovisning av vèra övervæganden =och =förslag =till =regler =för =inkomstberækning =för =BTP utgè =frèn =IBIS =förslag. Till detta =har =vi =gjort =modifieringar =som föranleds av remissyttranden och vèra egna övervæganden. Nær vi följer =IBIS =förslag =har =vi =begrænsat =redovisningen =av =skælen =för förslagen eftersom dessa finns redovisade i IBIS betænkande. Vi redovisar =ocksè =de =övervæganden =i =dessa =frègor =som =tidigare JMRUWV DY .%7XWUHGQLQJHQ L EHWlQNDQGHW 628 Bo-

VWDGVVW|G WLOO SHQVLRQlUHU 'HVVD I|UVODJ JHQRPI|UGHV LQWH PHG

hænsyn till det pègèende arbetet med ett nytt pensionssystem.

10.1 Bestæmning av inkomstbegreppet

Vèrt förslag: Inkomstprövningen av bostadstillægg utgèr frèn förværvs- och kapitalinkomster enligt skattelagstiftningen.

Till =dessa =ska =læggas =æven =studiemedel =i =form =av =studiebidrag, =skattefria =stipendier =till =den =del =de =överstiger =3 =000 kr/mèn =samt =inkomst =som =undantagits =frèn =beskattning =pè grund av dubbelbeskattningsavtal. Üven ersættning frèn avtalsgruppsjukförsækringar =(AGS) =ska =ingè =i =èrsinkomsten =oavsett nær försækringsfallet intræffat.

För gift pensionær beræknas inkomsten för bèda makarna.,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

IBIS:s =förslag: =áverensstæmmer =i =huvudsak =med =vèrt. =IBIS utgick =dock =frèn =dagens =regelsystem =dær =folkpension =och =pensionstillskott =ligger =utanför =inkomstunderlaget. =IBIS =föreslog =att denna regel skulle bibehèllas, men med hænsyn till det nya pensionssystemet =förændras =förutsættningarna =för =IBIS =förslag =pè denna punkt.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser, som yttrat sig i sakfrègan, =tillstyrker =IBIS =förslag =om =samordnande =regler =för BTP och BOB.

5)9WLOOVW\UNHUGHI|UHVODJQDUHJHOlQGULQJDUQDI|UHWWERVWDGV

stöd, men pèpekar att IBIS lægger allmænt stor vikt vid att försöka skapa likformiga regler för de tvè bostadsstöden och bortser =dè, enligt RFV:s mening, frèn bostadstillæggets koppling till det övriga pensionssystemet.

559VEHG|PQLQJlUDWW,%,6LDOOWYlVHQWOLJWE|UNXQQDOLJJD

WLOOJUXQGI|UIRUWVDWWEHUHGQLQJ2FNVnSPVWLOOVW\UNHUXWUHGQLQJ HQV I|UVODJ OLNVRP Göta =hovrætt, =Lænsrætten =i =Stockholms =læn,

'RPVWROVYHUNHW).)6$)/2RFK6YHQVND.RPPXQI|UEXQGHW

Tvè =remissinstanser =avstyrker =helt =IBIS =förslag, =næmligen

+DQGLNDSSI|UEXQGHQV6DPRUJDQLVDWLRQRFK352%nGDDQVHUDWW

man bör avvakta de nya reglerna för det blivande èlderspensionssystemet innan man gör nègra mer genomgripande förændringar i BTP-reglerna.

Nær =det =gæller =vilket =inkomstbegrepp =som =ska =tillæmpas =till-VW\UNHUKammarrættenRFKFKF,%,6I|UVODJDWWGHVNDWWHUlWWVOLJD reglerna ska tillæmpas vid berækningen av BTP.

6\QVNDGDGHV 5LNVI|UEXQG YlQGHU VLJ PRW NRQVHNYHQVHQ DWW

arbetsskadelivræntans storlek kan pèverka BTP eftersom livræntan ska vara en ersættning utöver de inkomster man i övrigt har.

KBT-utredningens =förslag: =KBT-utredningen =föreslog =att aktuell inkomst vid prövningstillfællet skulle beaktas och att alla former av faktiskt uppburen inkomst skulle tas med. Utredningen gjorde undantag frèn denna huvudregel nær det gæller ersættningar till neurosedynskadade och krigsskadeersættningar som föreslogs bli undantagna frèn inkomstprövningen.

Skælen för vèrt förslag: Vi anser att det finns ett værde i sig att ha ett gemensamt system för samhællets bostadsstöd till olika grupper. Eftersom bostadsstödens syfte ær att ge möjlighet till en bra =boendestandard =för =bède =pensionærer =och =barnfamiljer/ungdomar =ær det naturligt att =ocksè =anvænda =samma =regler =för =den grundlæggande =berækningen =av =bostadskostnad =och =inkomst. Grupperna ser dock olika ut nær det gæller behov och ekonomiska

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

förutsættningar =och =dærför =behöver =vissa =anpassningar =av =regelsystemen göras för varje grupp.

Genom =att =i =huvudsak =samma =regelverk =tillæmpas =vid =inkomstberækning och berækning av bostadskostnad blir kunskapen om bidragsreglerna mer spridd, vilket i sin tur bidrar till en större förstèelse =för =gællande =regler. =Ur =administrativ =synpunkt =underlættas =ocksè =försækringskassornas =hantering =av =bostadsstöden. Flertalet remissinstanser har ocksè stællt sig positiva till IBIS förslag om en samordning av de bèda bostadsstöden.

De nuvarande reglerna för berækning av inkomstunderlaget vid faststællande =av =BTP =innebær =att =i =princip =alla =inkomster =ræknas med oavsett om de ær skattepliktiga eller inte. Frèn denna grundprincip finns dock ett flertal undantag. Det viktigaste undantaget ær att folkpension och pensionstillskott inte medræknas i inkomstunderlaget. =Vidare =finns =undantag =för =viss =del =av =den =livrænta som =avses =i =17 =kap =2 = =AFL. =Vuxenstudiebidrag =enligt =studiestödslagen och lagen om særskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ær skattepliktiga intækter som vid berækning av BTP inte ræknas med i èrsinkomsten.

Försækringskassorna, som svarar för administrationen av BTP, anser =samfællt =att =inkomstprövningsreglerna =ær =svèröverskèdliga och komplicerade och ær ocksè svèra att förklara för BTP-tagarna. RFV har vidare i en skrivelse den 27 maj 1997 till regeringen pètalat de problem som finns vid inkomstberækningen för utlændska pensioner. =Det =ær =dærför =angelæget =att =finna =ett =inkomstbegrepp som =underlættar =förstèelsen =för =regelverket =samtidigt =som =det =ær enkelt att administrera. En naturlig lösning kan dè vara att i enlighet med =IBIS =förslag =knyta an till =det regelsystem =som =redan anvænds =vid =inkomstberækningen =för =BOB, =næmligen =skattesystemets bestæmmelser om skattepliktig inkomst.

Vid berækning av BOB utgörs den bidragsgrundande inkomsten av summan av inkomst av tjænst respektive næringsverksamhet enligt kommunalskattelagen samt inkomst av kapital enligt lagen om statlig inkomstskatt. Den skattepliktiga inkomsten =ökas med vissa =inkomster =(exempelvis =inkomst =som =pè =grund =av =dubbelbeskattningsavtal undantas frèn beskattning i Sverige). Vidare görs =avdrag =frèn =den =skattepliktiga =inkomsten =i =vissa =fall (exempelvis =i =de =fall =inkomst =av =kapital =har =ökats =pè =grund =av statligt ræntebidrag för den bostad för vilken BOB söks).

Visserligen ær syftet med skattereglerna ett annat æn att avgöra behov =av =en =inkomstprövad =förmèn, =men =den =skattepliktiga =inkomsten =ger =ændè =en =utförligt =reglerad =information =om =den =enskildes =inkomster =som =sedan =kan =læggas =till =grund =för =inkomst-,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

prövningen. =Genom att anknyta till =reglerna =för =inkomstbeskattningen uppnès den fördelen att de uppgifter som anvænds vid inkomstberækningen =ær =kænda =av =pensionæren =och =dærigenom =blir det lættare för honom eller henne att kontrollera och förstè.

Förændringen av skattereglerna med slopandet av det særskilda grundavdraget för pensionærer samtidigt med övergèngen till det nya pensionssystemet gör =det naturligt =att =alla inkomster =ingèr i inkomstunderlaget för BTP. Dærmed uppnès samstæmmighet med skattereglerna och en övergèng till att utgè frèn skattelagstiftningens =bestæmmelser =vid =inkomstberækningen =för =BTP =underlættas. En sèdan övergèng innebær en förenkling i den meningen att det dè inte behöver upprætthèllas ett særskilt regelsystem för BTP-berækningen, =æven =om =skattereglerna =givetvis =kan =vara =komplicerade. Det blir dè ocksè möjligt att komma ifrèn flera av de problem vid regeltillæmpningen, som bl.a. pètalats av RFV och försækringskassorna.

Mot =denna =bakgrund =föreslèr =vi =att =man =vid =inkomstprövningen av BTP ska utgè frèn en skatterættsligt beræknad inkomst. Det innebær att utgèngspunkten för inkomstberækningen blir pensionærens =beræknade =inkomst =av =tjænst, =næringsverksamhet =och kapital enligt skattelagstiftningen. Till de skatterættsligt beræknade inkomsterna bör, liksom i BOB-systemet och i enlighet med IBIS förslag, læggas följande inkomster:

 • utlandsinkomst =och =inkomst =som =pè =grund =av =dubbelbeskattningsavtal =inte =ingèr =i =inkomst =av =næringsverksamhet, =tjænst eller kapital (se avsnitt 10.2),
 • studiemedel i form av studiebidrag,
 • icke =skattepliktiga =stipendier =till =den =del =de =överstiger =3 =000 kr/mèn.

Sistnæmnda tvè inkomster torde vara ovanliga bland BTP-tagarna, men det kan inte uteslutas att de förekommer bland dem som har rætt till BTP.

Dærutöver =bör =vid =faststællande =av =den =bostadstillæggsgrundande =inkomsten =av =næringsverksamhet =och =inkomst =av =kapital vissa justeringar göras (se avsnitt 10.3 och 10.5).

Dærtill =bör =ytterligare =ett =inkomsttillægg =göras. =Enligt =övergèngsbestæmmelserna =till =19 = =och =32 =, =mom =3 =a =kommunalskattelagen =(1928:37) =ær =ersættning =frèn =avtalsgruppsjukförsækringar (AGS) inte skattepliktig om sjukdomsfallet, som ligger till grund för ersættningen, har intræffat före 1991. Dæremot ingèr ersættningen =i =nuvarande =inkomstberækning =för =BTP. =Vi =anser =att

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

denna ersættning, i likhet med motsvarande ersættning vid skadefall som intræffat under senare èr, ær en ersættning för ett inkomstbortfall =och =föreslèr dærför =att =den, liksom =hittills, =bör =betraktas som inkomst vid berækning av BTP.

Nær =det =gæller =vissa =ersættningar =som =i =dag =genom =særskild föreskrift =undantas =frèn =inkomstunderlaget =för =BTP =följer =av skattereglerna att dessa inkomstslag ær skattefria. Sè ær fallet med allmænt =barnbidrag, =studiehjælp, =socialbidrag, =bostadsbidrag, =familjebidrag och ersættning till neurosedynskadade. Dessa slag av ersættningar =kommer =dærför =enligt =förslaget =inte =att =ingè =i inkomstberækningen för BTP.

Dæremot kommer vissa inkomster, som enligt nuvarande BTPregler inte ska ræknas som inkomst, att fortsættningsvis ingè i inkomstunderlaget för BTP, eftersom de ær skattepliktiga. Det gæller yrkesskadelivrænta, =vuxenstudiebidrag =och =særskilt =vuxenstudiestöd för arbetslösa.

Nær det gæller yrkesskadelivrænta skall, enligt 17 kap. 2 AFL, folkpension =och =tillæggspension =minskas =med =tre =fjærdedelar =av den yrkesskadelivrænta som betalas ut. Enligt BTP-lagen ska den del =av =yrkesskadelivræntan, =som =avdragits =frèn =pensionen, =inte ingè =i =inkomstunderlaget =för =BTP. =Enligt =12 =kap. =9 = =lagen (1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension =och =4 =kap. =4 = lagen =(1998:702) =om =garantipension =bibehèlls =den =sakliga =innebörden i denna bestæmmelse. Bestæmmelsen motiveras av =att =en viss =överkompensation =uppstèr =om =en =pensionsberættigad =jæmte yrkesskadelivrænta =fèr =uppbæra =pensionen =ograverad. =Med =vèrt förslag =att =lægga =den =skattepliktiga =inkomsten =till =grund =för berækningen av inkomsten beaktas minskningen av den allmænna pensionen och dærmed bortfaller behovet av en særskild regel om viss reducering av den del av yrkesskadelivræntan som ska ingè i inkomstunderlaget.

Vid =berækning =av =èrsinkomsten =för =gift =pensionær =bör =denna, liksom enligt nuvarande regler, beræknas för bèda makarna. Den sammanlagda èrsinkomsten fördelas sedan med hælften pè envar av makarna (se kapitel 11).

Sammanfattningsvis =innebær =vèrt =förslag =att =inkomstberækningen för BTP utgèr frèn de skatterættsliga bestæmmelserna om inkomstberækning, vilket innebær att hela den allmænna pensionen ingèr i èrsinkomsten. I övrigt innebær anknytningen till de skatterættsliga bestæmmelserna i sak endast marginella förændringar för den enskilde.,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

10.2 Utlandsinkomster

Vèrt förslag: Utlændsk inkomst, som inte beskattas i Sverige, ska ræknas in i inkomstunderlaget för bostadstillægg.

Gællande regler: Enligt 5 a i BTP-lagen gæller att en viss del av utlændsk pension ska ræknas in i inkomstunderlaget för BTP. Bestæmmelsen =har =sin =praktiska =betydelse =för =de =pensionærer =som inte uppbær en hel folkpension och pensionstillskott dærför att de inte =varit =bosatta =i =Sverige =40 =èr =resp. =inte =tillgodoræknats =pensionspoæng =för =30 =èr. =För =dessa =pensionærer =ræknas =folkpension och pensionstillskott i 40- resp. 30-delar i förhèllande till det antal èr de varit bosatta i Sverige resp. tillgodoræknats pensionspoæng.

Bestæmmelsen i 5 a BTP-lagen ær tillæmplig om en pensionær, som inte har hel folkpension och pensionstillskott, har en utlændsk =pension =som =ær =att =betrakta =som =grundpension =och =som inte ær beroende av arbetsinkomst i det andra landet. Vid berækningen =av =inkomstunderlaget =för =BTP =ska =i =sèdana =fall =bortses frèn sè stor del av den utlændska grundpensionen som motsvarar skillnaden mellan dels vad =som faktiskt utbetalas =i =svensk =folkpension =och =pensionstillskott, =dels =summan =av =hel =folkpension och pensionstillskott.

Inom =skattelagstiftningen =anvænder =Sverige, =i =likhet =med mènga andra lænder, hemvistprinicipen som huvudmetod vid beskattningen. Det innebær att den som ær bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige ær oinskrænkt (obegrænsat) skattskyldig hær, dvs. skattskyldighet =föreligger =för =all =inkomst =oavsett =om =inkomsten förværvats inom eller utom Sverige.

För att undvika att inkomster beskattas i bède utbetalarlandet och =hemvistlandet =har =Sverige =tecknat =ett =stort =antal =dubbelbeskattningsavtal med andra lænder. Dessa avtal kan tilldela Sverige beskattningsrætt =i =vissa =fall, =men =beskattning =kan =aldrig =ske =pè grund av regler i avtalet utan mèste ha sin grund i annan skattelag.

I de dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingètt kan tre olika principiella lösningar för beskattning av pensioner noteras:

a) =Alla pensioner, oavsett art, beskattas i det land som betalar ut

pensionen. =Exempel: =Om =en =pensionær, =bosatt =i =Sverige, =fèr pension frèn Danmark beskattas den danska pensionen endast i Danmark.

b) Pensionen beskattas olika beroende pè om pensionen grundar

sig =pè =tidigare =privat =eller =offentlig =tjænst =eller =socialförsæk-

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

ringslagstiftningen. =Den =pension =som =grundar =sig =pè =privat tjænst =beskattas =dærvid =i =hemviststaten =och =övrig =pension =endast i utbetalarstaten. Særskilda regler kan dock finnas i de fall pensionæren endast ær medborgare i hemviststaten.

c) =Pensionen =beskattas =i =bède =hemvist- =och =utbetalarstaten.

Exempel: En pension frèn =Polen som utbetalas =till =en =person bosatt i Sverige och som grundar sig pè allmæn tjænst beskattas bède =i =Polen =och =Sverige, =men =hemvistlandet =(Sverige) =avræknar vad pensionæren betalat i skatt i utbetalarstaten.

Nær det gæller ersættningar som i utbetalarlandet kan vara skattefria =ær =det =ændock =den =svenska =lagstiftningen =som =avgör =om =de ska beskattas =i =Sverige =eller =inte =för =personer =bosatta =i =Sverige. Exempelvis =kan =en =krigspension =vara =skattefri =i =utbetalarstaten men skattepliktig i Sverige som hemviststat. Undantag frèn denna huvudprincip kan dock göras i dubbelbeskattningsavtalen.

Enligt =en =bedömning =av =RFV =fanns =det =i =december =1996 =ca 20 000 personer bosatta i Sverige med pension frèn ett annat land. Av dessa uppbar ca 6 000 BTP.

Inom BOB-systemet skall, enligt 4 bostadsbidragslagen, utlandsinkomster som ær skattefria læggas till den bidragsgrundande inkomsten. Det gæller inkomster som ær undantagna frèn beskattning pè grund av dubbelbeskattningsavtal och avlöning m.m. som erhèllits =under =vistelse =utomlands. =För =att =de =sistnæmnda =fallen ska vara skattefria gæller att utlandsanstællningen pègèr minst sex mènader och den försækrade under denna tid anses vara bosatt i Sverige.

Riksförsækringsverkets rapport: I regleringsbrevet för =budgetèret 1997 fick RFV i uppdrag att undersöka hur tillæmpningen fungerar nær det gæller faststællande av inkomst av utlændsk pension =vid =berækning =av =BTP =samt =undersöka =möjligheten =att komma tillrætta med eventuella problem.

Detta =uppdrag =redovisades =av =RFV =i =en =skrivelse =till =regeringen den 27 maj 1997 (S97/4906/F).

RFV =pèpekade =i =sin =rapport =till =regeringen =att =det =nuvarande berækningssættet innebær att berækningen ofta mèste utföras i flera led och till sin natur ær mycket komplicerat, nègot som bède försvèrar =försækringskassornas =handlæggning =och =innebær =ett =visst rættssækerhetsproblem, dè det ofta ær helt omöjligt för pensionæren att =sjælv =kontrollera =riktigheten =av =försækringskassans =berækningar.

I RFV:s redovisning læmnas tvè =alternativa =lösningar =pè =problemet, som bèda avser en generell regelændring och som gæller,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

samtliga pensionærer. Den ena innebær att pensionærens samtliga inkomster =inklusive =folkpension =och =pensionstillskott =men =med bortseende frèn vissa rena bidrag och kostnadsersættningar, ræknas in =i =èrsinkomsten. =Frèn =èrsinkomsten =ska =sedan =dras =ett =individuellt =beræknat =fribelopp. =Det =andra =alternativet =innebær =att =det frèn èrsinkomsten ska dras ett generell fribelopp, lika för alla.

Enligt RFV:s uppfattning skulle problemen lindras nègot med en mèttlig förændring av regelverket enligt det första alternativet. Det =skulle =dock =kræva =ett =stort =förændringsarbete, =som =man =inte ansèg =motiverat =med =hænsyn =till =en =relativt =liten =administrativ vinst i en tid dè verket redan ær hèrt belastat av befintligt systemförændringsarbete.

En större förændring av regelverket, enligt det andra alternativet, skulle visserligen lösa flera administrativa problem (inte bara nær =det =gæller =utlændsk =pension), =men =skulle =samtidigt =innebæra alltför =stora =omfördelningseffekter =mellan =olika =pensionærsgrupper. =Dè =förtidspensionerna =var =föremèl =för =en =utredning =ansèg RFV att inte heller detta alternativ borde genomföras i nulæget.

Eftersom =verket =ansèg =att =inget =av =de =möjliga =alternativen borde genomföras vid dèvarande tidpunkt læmnade RFV inte nègot förslag till lagændring.

Skælen för vèrt förslag: Vi har i föregèende avsnitt föreslagit att =inkomstprövningen =av =BTP =ska =utgè =frèn =den =skattepliktiga inkomsten med vissa tillægg.

Enligt =vèr =uppfattning =bör =en =BTP-tagares =samlade =ekonomiska situation vara det avgörande för rætten till BTP. Det ær dè rimligt att ocksè den utlændska pension som betalas ut till pensionæren ingèr i inkomstberækningen oavsett om den beskattas i Sverige =eller =inte. =Motsvarande =gæller =givetvis =för =andra =inkomster frèn utlandet. Vi föreslèr att en bestæmmelse införs med innebörden =att =inkomstunderlaget =för =BTP =ska =innefatta =æven =sèdan =utlændsk inkomst som enligt bl.a. avtal om undvikande av dubbelbeskattning inte ingèr i inkomstslagets resultat.

Eftersom =den =svenska =folkpensionen =och =pensionstillskottet enligt vèrt förslag ska ingè i inkomstunderlaget behövs inte nègon særskild =inkomstberækning =för =dem =som =inte =har =hel =svensk folkpension men har utlændsk pension av motsvarande karaktær.

Det innebær att nuvarande komplicerade regler för inkomstberækningen =i =dessa =fall =försvinner. =Hærigenom =kan =en =stor =andel manuella utrækningsærenden pè försækringskassorna istællet ræknas ut =maskinellt =vilket =underlættar =administrationen. =Det =blir =ocksè lættare =för =den =enskilde =att =förstè =beslutets =innebörd =och =kunna kontrollera =de =uppgifter =som =læggs =till =grund =för =beslutet.

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

Hærigenom =undviks =de =rættssækerhetsproblem =som =av =RFV =pètalats i rapporten till regeringen.

Det =kan =slutligen =konstateras =att =möjligheterna, =liksom =i =dagens =regelsystem, =att =kontrollera =förekomsten =av =utlændska =inkomster =ær =begrænsade =och =bygger =i =stort =pè =att =den =försækrade læmnar korrekta uppgifter. Nær det gæller pensionstagare med utlændsk =pension =kan =uppgift =om =utlændsk =pension =æven =ha =betydelse för berækningen av svensk pension i de fall man inte har rætt till hel folkpension och pensionstillskott eftersom man i vissa fall jæmstæller èr som grundat rætt till utlændsk pension med sèdana èr som grundar rætt till svensk folkpension.

Inom =EU =pègèr =ett =arbete =med =att =elektroniskt =överföra =uppgifter om bl.a. pensionens storlek mellan olika EU-lænder (det s.k. TESS-projektet). En viss försöksverksamhet pègèr men det torde dröja en bit in pè 2000-talet innan projektet kan komma till praktisk anvændning.

10.3 Förmögenhetens pèverkan pè BTP

10.3.1 =Inkomst av kapital

Vèrt förslag: Kapitalinkomster beræknas enligt skattereglerna men med viss begrænsning av avdragsrætten.

IBIS förslag: áverensstæmmer med vèrt. Remissinstanserna: =Förslaget =mötte =inga =invændningar =frèn remissinstanserna

KBT-utredningens =förslag: =Utredningen =föreslog =att =den verkliga =avkastningen =av =kapital =anvænds =vid =berækning =av =inkomst av kapital. Eftersom verklig avkastning ær svèr att berækna framèt i tiden föreslog man att taxerad inkomst av kapital skulle vara =utgèngspunkten =för =vad =som =ær =inkomst. =Av =den =taxerade inkomsten av kapital föreslog utredningen att rænteinkomster, utdelningar och inkomst av uthyrning skulle ingè i èrsinkomsten.

Skælen för vèrt förslag: I dagens BTP-system görs en schablonberækning av inkomst av förmögenhet. Schablonberækningen innebær =att =man =beræknar =5 =procent =rænteavkastning =pè =all =förmögenhet. =Denna =schablonberækning =har =kritiserats =i =olika =sammanhang =eftersom =den =faktiska =rænteavkastningen =sællan =uppgèr till 5 procent pè förmögenhet placerad i exempelvis olika bankkonton. Vi delar denna uppfattning.,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

Under =avsnitt =10.1 =har =vi =föreslagit =att =inkomstprövningen =i huvudsak ska grundas pè de inkomster som tas upp till =beskattning. =Dæri =ingèr =den =faktiska =kapitalinkomsten =i =form =av =bl.a. ræntor och =utdelningar. Liksom =inom =BOB-systemet bör =vid =berækningen =av =den =bidragsgrundande =inkomsten =èterlæggas =olika avdrag som minskar inkomst av kapital, med undantag =för =uppskovsavdrag vid byte av bostad eller avdrag för negativ ræntefördelning. Undantag bör ocksè göras för de fall realisationsvinst har minskats med realisationsförlust uppkommen under beskattningsèret. =Dærmed =slopas =nuvarande =schablonberæknade =kapitalavkastning.

För den som har större förmögenhet föreslèr vi i næsta avsnitt att denna grundregel kompletteras med ett særskilt förmögenhetstillægg vid inkomstberækningen.

10.3.2 =Inkomsttillægg för förmögenhet

Vèrt =förslag: =Vid =bestæmmande =av =èrsinkomsten =ska =utöver den =skattepliktiga =kapitalinkomsten =inræknas =15 =procent =av nettoförmögenhet =över =100 =000 =kr =för =en =ensamstèende =pensionær och för vardera av makar. Inkomsttillægget ska beræknas pè förmögenhet vid kalenderèrsskiftet nærmast före bidragsèret.

Vid =berækningen =av =förmögenheten =tillæmpas =reglerna =för skattepliktig =förmögenhet. =Dock =ska =æven =andra =aktier =æn =de som ær noterade =pè börsens A-lista tas =upp till 80 =procent =av marknadsværdet. =För =næringsverksamhet =eller =i =frèga =om =delægare i fèmansföretag upptas værdet av innehavda andelar eller aktiernas værde av företagets eget kapital enligt balansrækning eller enligt sjælvdeklaration.

Vid =förmögenhetsberækningen =bortses =liksom =nu =frèn =privatbostadsfastighet =eller =bostadsrætt =för =vilken =bostadsstödet söks liksom frèn skulder med sækerhet i denna egendom. Detta gæller =dock =endast =för =de =pensionærer =som =redan =uppbær =bostadstillægg =nær =de =nya =reglerna =træder =i =kraft. =För =nytillkommande BTP-tagare efter denna tidpunkt ska privat bostadsfastighet eller bostadsrætt, för vilken bostadstillægg söks, tas upp med =50 =procent =av =taxeringsværdet =till =den =del =det =överstiger 100 000 kr, efter det att skulderna med sækerhet i bostaden har ræknats av.

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

IBIS förslag: áverensstæmmer med vèrt utom förmögenhetsgrænserna som IBIS föreslèr till 75 000 kr för ensamstèende pensionær och 60 000 kr för vardera make. IBIS utgèr dessutom frèn den =skattemæssiga =berækningen =av =förmögenhetens =storlek. =Privatbostadsfastighet =och =bostadsrætt =læmnas =helt =utanför =förmögenhetsberækingen.

5HPLVVLQVWDQVHUQDFKFWLOOVW\UNHUPHGYLVVWYHNDQ,%,6I|U slag om vilka förmögenheter som ska beaktas vid bestæmmandet av inkomstunderlaget.

2FNVnSvenska KommunförbundetWLOOVW\UNHUI|UVODJHWPHQSn pekar att förslaget har konsekvenser för den kommunala ekono-PLQLRFDQVHUDWWI|UVODJHWWLOOVFKDEORQEHUlNQLQJPHGI|UDWWGHQ försækrades försörjningsförmèga överskattas.

63)DFFHSWHUDUDWWNDSLWDOLQNRPVWHUQDEHUlNQDVSnVDPPDVlWW

bède för BTP och BOB, men anser att en fiktiv 15 procent rænteavkastning inte ær rimlig.

Skælen för vèrt förslag: De av RFV utfærdade föreskrifterna innebær =att =en =förmögenhetsavkastning =pè =5 =procent =beræknas schablonmæssigt =för =all =förmögenhet. =För =förmögenhet =över 75 000 kr för ensamstèende och 120 000 kr för makar gemensamt beræknas =ytterligare =10 =procent =avkastning. =Den =beræknade =avkastningen læggs till èrsinkomsten. Av bilaga 2 framgèr att bland nuvarande BTP-tagare ær förekomst av förmögenhet =över =exempelvis =100 =000 =kr =ungefær =lika =inom =alla =inkomstskikt =om =man bortser frèn BTP-tagare med èrsinkomster under 10 000 kr utöver folkpension och pensionstillskott.

BTP ær en inkomstprövad förmèn som ær inriktad pè att ge personer med lèga inkomster utöver grundpension möjlighet att upprætthèlla =en =rimlig =bostadsstandard. =Inriktningen =pè =de =inkomstsvaga hushèllen gör att en pensionærs samlade inkomster och tillgèngar =bör =beaktas =vid =bedömingen =av =behovet =av =bostadsstöd. Det ær alltsè =rimligt att ocksè =pensionærernas =förmögenhetsinnehav =ska =pèverka =BTP:s =storlek, =utöver =att =den =direkta =kapitalavkastningen ingèr i inkomstberækningen.

Inte enbart kapitalavkastningen utan æven sjælva tillgèngen till en =viss =förmögenhet =fèr =næmligen =anses =pèverka =en =pensionærs behov av inkomstprövat bostadsstöd frèn samhællet. Det ær rimligt att en pensionær med lèg inkomst men med en större förmögenhet hænvisas till att disponera en del av förmögenheten till att tæcka sin =bostadskostnad =innan =samhællets =stöd =træder =in. =I =annat =fall skulle =detta =samhællsstöd =bli =ett =indirekt =stöd =till =BTP-tagarens eventuella arvingar.,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

Vi anser att detta hænsynstagande till förmögenhetsinnehav bör ske genom att ett særskilt tillægg görs vid inkomstberækningen. Vi ansluter oss till IBIS förslag att ett sèdant tillægg ska göras med samma procentsats som nuvarande schablonberæknade kapitalavkastning pè 15 procent av den förmögenhet som överstiger visst belopp. =Var =denna =beloppsnivè =ska =ligga =kan =diskuteras. =IBIS föreslèr =att =den =læggs =pè =samma =nivè =som =nuvarande =græns =för berækning =av =den =högre =schablonavkastningen =(15 =procent) =pè förmögenhet, =næmligen =75 =000 =kr =för =ensam =pensionær =och 120 000 kr för makar.

Vi =anser =dock =att =starka =skæl =talar =för =att =beloppsgrænsen =för nær ett inkomsttillægg ska göras för förmögenhetsinnehav bör læggas högre æn idag. Ett skæl =ær =att =dessa =beloppsgrænser har varit oförændrade sedan mitten av 1970-talet. Ett annat skæl ær att vèrt förslag innebær en högre inkomstberækning jæmfört med nuvarande regler, genom att sèvæl faktisk kapitalinkomst som 15 procent tillægg beræknas pè förmögenhet över beloppsgrænserna. Ett ytterligare =skæl =ær =att =motivet =bakom =ett =sèdant =hænsynstagande =till förmögenhet =kan =förvæntas =fè =nödvændig =allmæn =acceptans =först om =det =gæller =förmögenheter =som =överstiger =ett =rimligt =och =ur allmæn =synpunkt =önskvært =sparkapital =för =en =ældre =person. =Med nuvarande beloppsgrænser ser vi det svèrt att fè en sèdan acceptans.

Mot denna bakgrund föreslèr vi att det vid inkomstberækningen görs =ett =tillægg =till =den =skattepliktiga =èrsinkomsten =med =15 procent av förmögenhet som överstiger 100 000 kr. Enligt vèr bedömning finns det skæl att höja beloppsgrænsen ytterligare, men vi har inte funnit detta möjligt inom vèra ekonomiska ramar. Samma beloppsgræns bör gælla bède för ensam pensionær och för vardera av tvè makar, dvs. 200 000 kr för pensionærspar. Vi anser att varje pensionær ska ha samma utrymme för ett "fredat" sparkapital oberoende av om hon eller han ær ensamboende eller sammanboende och dærmed tillhör kategorin ensamstèende eller gifta.

Att folkpensionens èrsbelopp ær nègot lægre för vardera av tvè makar =æn =för =en ensamstèende =pensionær =ær =motiverat =fræmst av att tvè makar delar pè vissa gemensamma kostnader för exempelvis telefon, TV-avgift och dagstidningar och att andra kostnader, exempelvis för kost, kan bli lægre. Detsamma gæller æven om en man =och =en =kvinna =lever =tillsammans =utan =att =vara =gifta. =Detta synsætt =ær =mindre =adekvat =nær =det =gæller =behovet =av =ett =fredat sparkapital =som =personlig =trygghet =inför =èlderdomen. =Hær =bör man, enligt vèr mening, betrakta varje pensionær som en enskild individ oberoende av civilstènd och boendeförhèllanden.

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

De =övergripande =mèlen =för =jæmstælldhetspolitiken, =næmligen att kvinnor =och =mæn ska ha =samma rættigheter, =skyldigheter =och möjligheter inom alla væsentliga omrèden i livet talar ocksè för ett fribelopp som ær lika för alla oberoende av boendeförhèllanden.

Berækning av förmögenhet Nær det gæller reglerna för berækning av förmögenheten anser vi att =det =± =liksom =för =inkomstberækningen =i =övrigt =± =finns =starka skæl för att anknyta BTP-reglerna till befintliga regler som tillæmpas inom andra omrèden. Liksom inom BOB-systemet bör =sèledes berækningen av förmögenhet utgè frèn reglerna för berækning av skattepliktig förmögenhet. Vissa tillægg behöver dock göras till dessa regler för att fènga in vissa tillgèngar som inte utgör skattepliktig förmögenhet men som bör beaktas vid inkomstprövningen av BTP.

Enligt reglerna för berækning av skattepliktig förmögenhet ska inte inræknas s.k. arbetande kapital, vilket innebær tillgèngar i næringsverksamhet =sèsom =rörelse =och =lantbruk =samt =fastighetsförvaltning och aktier som ær noterade pè börsens OTC- och O-listor. Vidare undantas æven huvuddelægares aktier som ær inregistrerade =pè =börsens =A-lista. =Skulder =som =ær =hænförliga =till =dessa tillgèngar ska inte heller beaktas.

De =skattepolitiska =och =næringspolitiska =skæl =som =föranlett =att dessa =tillgèngar =undantagits =vid =berækning =av =förmögenhetsskatt har enligt vèr mening inte relevans vid berækning av ett inkomstprövat samhællsstöd, særskilt som huvuddelen av antalet BTP-tagare ær èlderspensionærer. Det ær inte rimligt att tillgèngar i form av bankmedel och aktier noterade pè börsens A-lista ska tas upp till aktuellt belopp respektive 80 procent av marknadsværdet medan =t.ex. =aktier =noterade =pè =andra =börslistor =inte =alls =ingèr =i förmögenhetsberækningen. =Dærför =bör =förmögenhetsberækningen för BTP innefatta samtliga aktier samt tillgèngar i form av kapital i =rörelse, lantbruk och =fastighetsförvaltning. För =aktier =bör gælla skattereglerna för A-listenoterade aktier, dvs. 80 procent av marknadsværdet. =För =næringsverksamhet =eller =i =frèga =om =delægare =i bolag =bör =værdet =av =innehavda =andelar =eller =aktiernas =værde =av företagets eget kapital tas upp enligt balansrækning. Har næringsverksamheten =inte =avslutats =med =èrsbokslut =bör =förmögenheten beræknas som skillnaden =mellan =tillgèngar =och =skulder enligt de værden =som =anges =i =sjælvdeklarationen =till =ledning =för =den =inkomsttaxering =enligt =lagen =som =avser =samma =period =som =bo-,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

stadstillægget. =Saknas =sèdana =uppgifter =anser =vi =att =det =fèr =ankomma =pè =försækringskassan =att =uppskatta =værdet =med =hjælp =av uppgifter frèn pensionæren eller pè annat sætt.

Förmögenhetsberækningen =bör =± =med =undantag =för =vad =som næmnts ovan ± utgè frèn =förhèllandet =vid =utgèngen av =kalenderèret =nærmast =före =bidragsèret. =Detta =bör =gælla =oavsett =nær =under bidragsèret inkomstberækningen görs.

Bostadsfastighet Enligt =reglerna =för =berækning =av =skattepliktig =förmögenhet =ska fastighet tas upp till taxeringsværdet, vilket normalt utgör 75 procent =av =marknadsværdet. =Frègan =ær =om =undantaget =i =nuvarande berækningsregler för BTP ska behèllas. Enligt dessa ska værdet av privatbostadsfastighet eller bostadsrætt, som utgör den bostad för vilken =bostadsstödet =söks, =inte =tas =med =vid =förmögenhetsberækningen =för =BTP. =Detta =undantag =gæller =sedan =1991. =Tidigare skulle værdet av en- eller tvèfamiljsfastighet eller jordbruksfastighet som ægdes av den pensionsberættigade tas med vid förmögenhetsberækningen =till =en =fjærdedel =av =den =del =av =taxeringsværdet som =översteg =400 =000 =kr. =Dessa =regler =föreslogs =i =proposition 1989/90:145 =bli =ersatta =med =nu =gællande =undantagsregel. =Som motiv anfördes att de fastigheter som innehas av pensionærer med bostadstillægg i flertalet fall ledde till ingen eller endast en ringa förmögenhet vid inkomstprövningen, medan inkomstprövningen i detta avseende gav försækringskassorna ett merarbete.

Det kan enligt vèr mening ifrègasættas om det ær en riktig avvægning mellan olika slag av tillgèngar att helt bortse frèn værdet av privat bostadsfastighet vid berækning av nettoförmögenhet vid inkomstprövning =av =BTP. =Nuvarande =regler =innebær =att =en =bostadsfastighet med =ett =taxeringsværde =av =exempelvis =500 =000 =kr och =utan =lèneskulder =læmnas =helt =utanför =förmögenhetsberækningen. =Om =fastigheten =sæljs =för =650 =000 =kr =ska =dæremot =detta belopp =tas =med =vid förmögenhetsberækningen. =Detta =förhèllande kan bl.a. utgöra ett hinder mot en naturlig anpassning av boendet till èldrandets behov.

De ovan næmnda administrativa motiv som anfördes för att införa nuvarande særregler för bostadsfastighet torde förlora aktualitet med vèrt förslag till berækningsregler i övrigt. =Ett annat =argument som vanligen anförs mot att bostadsfastighet ska tas med vid förmögenhetsberækningen ær att kapital som ær placerat i den egna bostaden ær bundet och inte kan lösgöras, t.ex. genom för-

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

sæljning. =Üven =detta =argument =förlorar =nègot =i =styrka =vid =konstaterandet =att =belèning =av =fastighet =ær =allmænt =sett =ett =normalt förhèllande som gör det möjligt att æga och bo i en fastighet utan att =hela =fastighetens =værde =behöver =satsas =och =bindas. =Hær =kan noteras =att =inkomsttillægget =för =förmögenhet =ær =motiverat =av =att det =anses =rimligt =att =den =som =har =en =förmögenhet =över =en =viss nivè =hænvisas =till =att =disponera =en =del =av =förmögenheten =till =att tæcka =bostadskostnaden =innan =samhællets =inkomstprövade =stöd træder in. Detta kan ske pè olika sætt t. ex. genom försæljning eller belèning =av =nègon =av =tillgèngarna. =Att =dè =göra =en =sè =markant skillnad =mellan =tillgèngar =i =form =av =privatbostadsfastighet =och andra tillgèngar ær sakligt sett svèrt att försvara. Effekten av særbehandlingen kan bl.a., som ovan næmnts, bli att en naturlig rörlighet i boendet motverkas och slutresultatet kan sægas bli ett indirekt samhællsstöd till arvtagarna efter BTP-tagare med bostadsfastighet.

Att omedelbart jæmstælla værdet av bostadsfastighet med övriga tillgèngar =vid =förmögenhetsberækningen =skulle =emellertid =innebæra =en =högre =inkomstberækning =och =dærmed =ett =lægre =bostadstillægg för berörda BTP-tagare. Detta anser vi inte vara en rimlig lösning. Vi föreslèr dærför att værdet av privatbostadsfastighet och bostadsrætt, med samma avgrænsning som idag, inte ska tas med vid =förmöghetsberækningen. =Detta =bör =dock =gælla =enbart =för =de pensionærer som redan uppbær bostadstillægg nær de nya reglerna træder i kraft. Denna regel ska ocksè tillæmpas i de fall endast en av makarna uppbær BTP och den andre maken blir berættigad till bostadstillægg vid en senare tidpunkt.

För =nytillkommande =BTP-tagare =efter =detta =datum =bör =særbehandlingen av bostadsfastighet och bostadsrætt vid förmögenhetsberækningen =begrænsas. =Att =helt =tillæmpa =berækningsreglerna =för skattepliktig förmögenhet anser vi dock skulle kunna ge ett alltför kraftigt utslag pè den bidragsgrundande inkomsten. En rimlig avvægning mellan bostadsfastighet och andra tillgèngar vid =förmögenhetsberækningen anser vi vara att sèdan privatbostadsfastighet eller =bostadsrætt =som =hær =avses =tas =upp =med =50 =procent =av =det skattepliktiga værdet till den del det överstiger 100 000 kr. Sistnæmnda ="fria" =belopp =ska =gælla =utöver =den =föreslagna =nedre =beloppsgrænsen pè 100 000 kr vid berækning av inkomsttillægg för förmögenhet.

Sammanfattningsvis innebær vèrt förslag till regler för förmögenhetsberækningen =fræmst =formella =ændringar =genom =anknytningen =till =de =skatterættsliga =reglerna. =I =sak =ær =dæremot =skillnaderna marginella jæmfört med nuvarande föreskrifter av RFV. Ut-,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

över =det =lèngsiktiga =förslaget =betræffande =bostadsfastighet =gæller skillnaderna =bl.a. =berækningen =av =lösöre, =dær =egendom =av =större værde enligt nuvarande allmænna rèd frèn RFV tas upp endast om de =sammantaget =representerar =ett =værde =överstigande =ett =basbelopp, =för =nærvarande =36 =400 =kr. =Enligt =skattereglerna =tas =lösöre upp =endast =i =den =mèn =det =enskilda =föremèlets =værde =överstiger 10 000 =kr. =Værdering =av =dessa =tillgèngar =blir =enligt =vèrt =förslag aktuell först nær pensionærens förmögenhet överstiger 100 000 kr.

Vidare =innebær =vèrt =förslag =att =de =skatterættsliga =reglerna =för sparande i pensionsförsækringar kommer att gælla. Det innebær att sparkapitalet inte ingèr i förmögenhetsberækningen för BTP, medan =dæremot =utbetald =pensionsersættning =ræknas =som =inkomst. Detta ær en förændring jæmfört med nuvarande allmænna rèd frèn RFV som anger att pensionsförsækringar ska tas upp som förmögenhet till dess försækringen börjar betalas ut.

Under följande avsnitt föreslèr vi att æven företagsförmögenhet ± liksom för nærvarande ± ska ingè i förmögenhetsberækningen för BTP.

Effekterna =av =förslagen =att =vid =inkomstberækningen =rækna =in dels skattepliktiga kapitalinkomster och dels ett inkomsttillægg för förmögenhet redovisas i kapitel 15 Förslagens konsekvenser.

10.4 Hemmavarande barns kapitalinkomster och förmögenhet

Vèrt förslag: Hemmavarande barns kapitalinkomster och förmögenhet =beaktas =vid =inkomstprövningen =av =BTP. =Med =barn avses hær barn som ær under 18 èr eller som har rætt till förlængt barnbidrag eller studiehjælp under gymnasiestudier.

IBIS förslag: áverensstæmmer med vèrt. 5HPLVVLQVWDQVHUQD Kammarrætten RFK FKF WLOOVW\UNHU DWW den =samlade =ekonomiska =situationen =för =ett =hushèll =bör =beaktas och ligga till grund för bostadsstödet.

6YHQVND.RPPXQDODUEHWDUHI|UEXQGHWlUWYHNVDPWLOOI|UVODJHW

att =barnens =inkomst =och =förmögenhet =ska =ingè =i =inkomstunderlaget. Med hænsyn till dagens arbetsmarknadssituation ær det inte ovanligt att mènga ungdomar (barn) bor hemma betydligt længre æn tidigare till följd av svèrigheterna att fè en fast förankring pè arbetsmarknaden.

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

2FNVn Villaægarnas =Riksförbund YlQGHU VLJ PRW I|UVODJHW DWW barnens inkomster ska medræknas.

Skælen =för =vèrt =förslag: =IBIS =föreslog =att =samma =sammanboendebegrepp ska gælla bède i BOB och BTP. Detta förslag har genomförts frèn den 1 april 1998. Ündringen innebær att vid berækningen =av =BTP =ska =med =gift =likstællas =æven =den =man =och kvinna =som =utan =att =vara =gifta =med =varandra =lever =tillsammans och ær folkbokförda pè samma adress, om inte skæl visas för annat. Vid inkomstprövningen læggs inkomsterna samman och fördelas sedan lika mellan makarna/de sammanboende.

Inom =BOB-systemet =gæller =att =till =den =bidragsgrundande =inkomsten læggs barns inkomst av kapital över 1 000 kr och barns förmögenhet. Med barn avses den som ær under 18 èr eller som fèr förlængt barnbidrag eller studiehjælp. Om barn under 18 èr har förværvsinkomst pèverkar det inte förældrarnas bostadsbidrag. Om barn över 18 èr förværvsarbetar och bor hemma ingèr inte barnet i hushèllet =och =pèverkar =inte =förældrarnas =bidragsgrundande =inkomst. =Avdrag =görs =dè =för =barnets =boendekostnader =(betraktas som =´inneboende´). =Inom =nuvarande =BTP-system =pèverkar =varken =barnets =eventuella =inkomst =eller =förmögenheten =inkomstunderlaget. Om barnet ær under 18 èr görs inte heller nègot avdrag för barnet vid bostadskostnadsberækningen.

Vi delar IBIS uppfattning att nær det gæller rætten till BTP bör ökad hænsyn tas till =den =samlade =ekonomiska =situationen =för =ett hushèll. Det innebær att ocksè hemmavarande barns förmögenhet och inkomst av kapital över 1 000 kr bör ræknas in i inkomstunderlaget. Liksom vad det gæller förmögenhetsuppgifterna i övrigt bör hænsynstagandet till barns förmögenhet avse förhèllandet vid utgèngen av èret före bidragsèret. Med hemmavarande barn avser vi barn som ær under 18 èr eller som har rætt till förlængt barnbidrag eller studiehjælp under gymnasiestudierna och som bor tillsammans med förældern under de förutsættningar som gæller i 10 BOB-lagen. Genom detta förslag undviker man möjligheten att en försækrad =erhèller =högre =bostadstillægg =genom =att =en =del =av =förmögenheten =överförs till =barn. =Liksom =i =BOB-systemet =bör =dæremot barnets eventuella andra inkomster ligga utanför inkomstberækningen. =Likasè =bortses =frèn =ældre =hemmavarande =barns =inkomster. Hænsyn till sistnæmnda hushèllsmedlemmar tas i stællet genom =att =viss =andel =av =bostadskostnaden =inte =blir =bostadstilllæggsgrundande.

Den hær föreslagna utvidgade förmögenhetsberækningen syftar fræmst till att uppnè enhetliga regler och beræknas i praktisk till-,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

læmpning =ha =betydelse =i =första =hand =för =förtidspensionærer =med bostadstillægg.

10.5 Næringsidkares inkomster

Vèrt =förslag: =Berækningen =av =inkomst =av =næringsverksamhet ska utgè frèn den taxerade inkomsten. Korrigering görs för avdrag för tidigare èrs underskott och avdrag för kostnaderna för egen pension maximerad till ett halvt basbelopp.

Næringsidkares =företagsförmögenhet =i =enskild =næringsverksamhet och i fèmansaktiebolag ska ræknas in i den privata förmögenheten vid berækningen av BTP.

IBIS förslag: áverensstæmmer med vèrt. 5HPLVVLQVWDQVHUQDKammarrættenDQVOXWHUVLJWLOOXWUHGQLQJ ens =bedömningar =men =betonar =samtidigt =att =inte =heller =den =av IBIS föreslagna modellen ær enkel att tillæmpa eller eljest helt invændningsfri. =Som =exempel =næmner =man =den =olikhet =som =finns mellan kapitalintensiva =företag =(exempelvis =jordbruk) och =andra sèdana =fall =dær =avskrivningsreglerna =bringar =ner =værdena =pè =inventarier.

)|UHWDJDUQDV 5LNVRUJDQLVDWLRQ DYVW\UNHU ,%,6 I|UVODJ RP DWW

göra korrigeringar av egenföretagares =bidragsgrundande =inkomst för avdrag för tidigare èrs underskott och avdrag för viss del av kostnaderna =för =egen =pension. =Man =framhèller =att =vissa =regler =i skatterætten erbjuder en företagare möjlighet att planera företagets ekonomi och ger dærmed æven möjlighet att i viss mèn bestæmma vilket resultat som ska redovisas. Det ær meningen att det ska vara sè. Dærför ær det viktigt att en företagare kan anvænda sig av dessa UHJOHU XWDQ DWW GUDEEDV DY QDFNGHODU L DQGUD V\VWHP bYHQ LRF framför liknande synpunkter.

)|UHWDJDUQDV5LNVRUJDQLVDWLRQYlQGHUVLJYLGDUHPRWI|UVODJHW

att =företagsförmögenhet =för =enskilda =næringsidkare =och =fèmansaktiebolagsægare =ska =læggas =till =den =privata =förmögenheten. =Fö-UHWDJVI|UP|JHQKHW lU OnVW L I|UHWDJHW 2FNVn LRF RFK SPF DY styrker förslaget i denna del.

).)WLOOVW\UNHUXWUHGQLQJHQI|UVODJ

Skælen =för =vèrt =förslag: =Enligt =nuvarande =regler =utgèr =inkomstberækningen =för =BTP =frèn =den =beræknade =nettointækten =av næringsverksamhet. Som underlag för berækningen næmns i RFV:s

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

allmænna =rèd =underlaget =för =preliminærskatt =eller =de =inkomstuppgifter som lagts till grund för den senaste taxeringen.

Bland de nuvarande BTP-tagarna ær det endast nègot hundratal som har inkomst av næringsverksamhet. Vi anser det ændè ændamèlsenligt att reglerna för inkomstberækningen æven för detta inkomstslag görs enhetlig för de olika bostadsstöden. Antalet pensionærshushèll som har nègon del av inkomsten frèn næringsverksamhet kan ocksè komma att öka. Vi föreslèr dærför att de skatterættsliga reglerna læggs till grund för berækningen av inkomst av næringsverksamhet =vid =inkomstprövning =av =BTP. =Liksom =inom BOB-systemet bör dock vid berækningen av den bostadstillæggsgrundande inkomsten göras korrigering av den skatterættsliga inkomsten för avdrag som gjorts för tidigare èrs underskott och avdrag =för =pensionsavsættningen. =Sistnæmnda =korrigering =maximeras till ett halvt basbelopp.

I likhet med IBIS anser vi att nuvarande BOB-regler om korrigering =av =den =skatterættsliga =inkomstberækningen =för =effekterna av anvændning av periodiseringsfonder och expansionsmedel inte bör föras in i BTP-systemet. I stællet bör företagsförmögenheten tas med =som =mètt =pè =næringsidkarens =totala =ekonomi =genom =att ræknas in i den privata förmögenheten vid berækning av inkomsttillægg för förmögenhet. Berækningen av företagsförmögenheten i enskild næringsverksamhet och i fèmansföretag görs dè med ledning av senaste balansrækning. För handelsbolag och ekonomisk förening beræknas værdet utifrèn den ægda andelen.

De hær föreslagna berækningsreglerna nær det gæller inkomsten av næringsverksamhet och förmögenhetsberækningen avviker materiellt =inte =næmnvært =frèn =vad =som =gæller =i =dag. =Förslagets =fördelar ligger fræmst i att de nuvarande nègot oklara reglerna ersætts med en klar anknytning till =de skatterættsliga reglerna =med klart angivna avvikelser.

I =de =fall =BTP-tagaren =kommer =att =omfattas =av =reglerna =om preliminært och slutligt beslut, som vi föreslèr i kapitel 14, innebær anvændning av taxerad inkomst inga problem. Flertalet BTPpensionærer kommer emellertid att erhèlla ett slutligt beslut direkt vid =beviljandet =av =BTP. =I =de =fall =en =BTP-tagare, =utöver =pensionsinkomster, har inkomst av næringsverksamhet som inte överstiger 10 000 kr per/èr kommer en slutlig BTP-berækning att göras direkt =vid =beviljandet. =I =dessa =fall =ska =nègon =senare =formell avstæmning =mot =taxerad =inkomst för det =aktuella =èret =inte =göras utan i dessa fall fèr berækningen av èrsinkomstens storlek ske med ledning av senast tillgængliga taxeringsuppgifter.,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

10.6 Tidsperiod för inkomstberækningen

10.6.1 =Löpande eller kalenderèr?

Vèrt förslag: Inkomstunderlaget för bostadstillægg ska beræknas per kalenderèr och omprövas èrligen.

IBIS förslag: áverensstæmmer med vèrt. Remissinstanserna: De fètal remissinstanser som berör denna frèga tillstyrker att inkomstberækningen görs per kalenderèr.

Skælen för vèrt förslag: Det nuvarande BTP-systemet innebær att pensionæren vid valfri tidpunkt under èret læmnar in en ansökan om BTP. I ansökan anges de dè aktuella uppgifterna betræffande =bostadskostnad =och =inkomster. =Sedan =försækringskassan beslutat i ærendet gæller beslutet löpande till dess en ny ansökan læmnas =in =eller =försækringskassan =av =annan =anledning =finner =att förhèllandena ændrats i nègot avseende. En automatisk omrækning av BTP görs dock alltid fr.o.m. januari varje èr med hænsyn till att den allmænna pensionen dè höjs. Dærvid =beaktas =æven =ændringar av kommunala och statliga tjænstepensioner men inte höjningar av privata tjænstepensioner.

RFV har i sina Allmænna rèd rekommenderat försækringskassorna att göra en efterkontroll vartannat èr för bedömning av rætten =till =BTP. =Om =försækringskassan, =t.ex. =till =följd =av =den =höga arbetsbelastning som varit under senare èr, inte gör en sèdan efterkontroll fortsætter BTP att betalas ut enligt tidigare beslut. BTP kan =alltsè =utbetalas =under =flera =èr =utan =att =andra =inkomster =æn allmæn =pension =och =viss tjænstepension justeras =till aktuell =nivè. Den =BTP-tagare =som =inte =meddelar =ændring =fèr =inte =heller =sitt BTP justerat med hænsyn till ændrade bostadskostnader.

I samband med en utredning som gjordes =om =hur =de =tidigare BOB-reglerna =fungerade =kunde =konstateras =att =ett =inkomstprövningssystem utan regelbundna avstæmningar har stora brister. Vi anser dærför att det finns skæl för att det i ett inkomstprövat system som BTP ska ingè en èrlig omprövning, æven om pensionærernas inkomstsituation ær mer stabil æn barnfamiljernas. Genom en èrlig omprövning fèngar man systematiskt upp förændringar i sèvæl inkomstsituationen som i övriga omstændigheter som kan ha betydelse för rætten till BTP.

Vi anser ocksè att kalenderèret ær en læmplig tidsperiod för berækningen av inkomstunderlaget för BTP. Eftersom vi tidigare har föreslagit att de skatterættsliga bestæmmelserna om berækning av

628

,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

förværvs- =och =kapitalinkomst =ska =ligga =till =grund =för =de =nya =inkomstprövningsreglerna, =bör =man =av =praktiska =skæl =anvænda samma tidsperiod som normalt gæller för taxeringen. Hærigenom underlættas =næmligen =möjligheterna =att =finna =administrativa =förenklingar genom olika ADB-lösningar.

10.6.2 =Aktuell eller historisk inkomst?

Vèrt förslag: Beræknad inkomst för det kommande kalenderèret ska ligga till grund för inkomstprövningen.

Skælen för vèrt förslag: Nær det gæller den i direktiven angivna frègan om man ska anvænda sig av aktuell eller historisk periodisk inkomst =finns =i =huvudsak =följande =alternativ =för =att =anknyta =till den inkomstberækning som görs inom skattesystemet.

 • Historisk periodisk inkomst. Hær læggs senaste taxerad inkomst, jæmte de tillægg som vi föreslèr, till grund för inkomstprövningen. Det innebær att bostadsstödet prövas mot inkomsten tvè èr före bidragsèret. Inkomstberækningen kan dærmed utgè frèn relativt lættillgængliga faktiska siffror och sèvæl administrationens som pensionstagarens uppgiftslæmnande kan dærmed underlættas. Resultatet =èterspeglar dock inte den ekonomiska situationen för BTP-tagaren under det aktuella =bidragsèret. =Detta =system =tillæmpades =tidigare =för =bostadsstödet =till =barnfamiljer, =men =ansègs =ge =ett =alltför =inaktuellt inkomstunderlag =och =slopades =dærför. =Üven =bland =pensionærer finns inkomstvariationer mellan èren, som kan innebæra att en inkomstprövning enligt detta alternativ görs pè en inkomst som væsentligt avviker frèn inkomstsituationen under bidragsèret. Detta gæller i særskilt hög grad under de första èren efter pensionsintrædet och vid inkomstförændringar för förværvsarbetande make.
 • Aktuell inkomst under bidragsèret. Hær =görs =en =berækning =av =vilken =skattepliktig =inkomst =jæmte tillægg pensionæren kommer att fè under det aktuella bidragsèret. Inkomstprövningen görs hær utifrèn en berækning och bedömning av ekonomin under det kommande èret bl.a. med ledning av senast =tillgængliga =uppgifter =om =faktiska =inkomster =under =tidigare èr. Efter bidragsèret kan avstæmning i olika former göras mot den faktiska taxerade inkomsten jæmte tillægg.,QNRPVWEHUlNQLQJI|UERVWDGVWLOOlJJ

628

Det kan noteras att 1992 èrs utredning om bostadsbidragens administration =(SOU =1992:89) =gjorde =en =grundlig =genomgèng =av olika för- och nackdelar med att anvænda senast av skattemyndigheten taxerad inkomst som grund för inkomstprövningen, jæmfört med =att =anvænda =uppskattad =aktuell =inkomst. =Utredningen =kom fram =till =att =anvændningen =av =aktuella =inkomstuppgifter =var =att föredra av flera skæl, bl.a. att den fördelningspolitiska træffsækerheten blir betydligt bættre. Bidragets storlek överensstæmmer med det behov av inkomsttillskott som hushèllet har vid den tidpunkt dè bidraget betalas ut. Üven =om =inkomstvariationerna =mellan =èren =vanligen =ær =nègot mindre bland pensionærer æn bland barnfamiljer anser vi pè i princip samma grunder som næmnda utredning att övervægande =skæl talar för att inkomstprövningen av BTP görs utifrèn en berækning av =inkomsten =under =det =kommande =kalenderèret/bidragsèret. =I kapitel =14, =redovisar =vi =förslag =om =hur =en =sèdan =teknik =för =inkomstberækningen nærmare ska utformas.

628 

 5HGXFHULQJVUHJOHU

11.1 Principiella övervæganden

Vèrt förslag: Inkomstprövningen av bostadstillægget ska utgè frèn pensionærens faktiska inkomstsituation oberoende av vilka omstændigheter som bidragit till den.

Vi har i kapitel 8 Allmænna utgèngspunkter konstaterat att möjligheterna att minska marginaleffekterna i de nya BTP-reglerna ær starkt begrænsade eftersom minskad avrækning mot inkomst leder till ökade kostnader. Utifrèn denna restriktion har en begrænsning av =de =marginaleffekter =som =har =betydelse =för =pensionærernas möjligheter att förbættra sin ekonomiska situation genom sidoinkomster prioriterats. Vidare har arbetet med att utforma nya reduceringsregler för bostadstillægget inriktats pè att de nya inkomstprövningsreglerna =tillsammans =med =den =övergèngsvisa =garantipensionen =ska =ge =sè =smè =förændringar =i =BTP-hushèllens =disponibla inkomster som möjligt. Særskild vikt har lagts vid att de som saknar andra inkomster æn allmæn pension ska kunna bibehèlla sin köpkraft. =För =dem =som =har =andra =inkomster =æn =pension =har =det inte gètt =att =undvika viss =omfördelning. =Detta =gæller =i =synnerhet makar dær hænsyn ska tas till tvè personers inkomstsituation.

Ýlderspension =kan =enligt sèvæl =nuvarande =som =nya =pensionsregler tas ut som hel, ô, halv eller ó pension. I december 1998 utbetalades ô èlderspension till 359 personer, halv èlderspension till 2 342 personer och ó èlderspension till 1 337 personer. Totalt betalades =èlderspension =till =nærmare =1,6 =miljoner. =Nær =partiell pension tas ut reduceras det utgèende pensionsbeloppet i motsvarande grad. I viss utstræckning torde dessa pè sè sætt reducerade pensioner =kompenseras =med =arbetsinkomster =eller =pè =annat =sætt. Man kan dock inte generellt utgè frèn att sè sker. Vi anser inte att det finns anledning för samhællet att kompensera en sèdan lægre pensionsinkomst med ett högre bostadstillægg æn som skulle utges vid uttag av hel èlderspension. En lösning skulle dè kunna vara att5HGXFHULQJVUHJOHU

628

vid inkomstberækningen lægga in en fiktiv inkomst som motsvarar skillnaden =upp =till =hel =pension. =Vi =anser =emellertid =att =sèdana specialregler =i =ett =redan komplext system =bör =undvikas. =I =stællet föreslèr =vi =att bostadstillægg ska =utges endast =till =pensionær =som fyllt 65 èr och uppbær hel èlderspension. Valet att ta ut hel eller partiell èlderspension ær helt pensionærens eget vid varje tidpunkt.

Hær kan noteras att situationen för en förtidspensionær med ô pension =± =som =enligt vèrt förslag =i kapitel =8 =kan =anses =höra =till mèlgruppen för BTP ± ær annorlunda æn èlderspensionærens. Förtidspensionæren kan inte sjælv vælja hel pension utan bedöms ha en èterstèende arbetsförmèga som kan ge inkomst utöver pensionen.

Bède i nuvarande och i det nya pensionssystemet har det betydelse =för =pensionens =storlek =vid =vilken =èlder =som =den =enskilde börjar ta ut sin èlderspension. Enligt nuvarande regler reduceras pensionen med 0,5 procent för varje mènad före 65-èrsmènaden som pensionen börjar utges. Pè motsvarande sætt ökar pensionen nær uttaget skjuts upp efter 65-èrsmènaden (0,7 procent per =mènad). =Förændringen =av =pensionsnivèn =gæller =sedan =pensionærens hela livstid. Den som har lægre èlderspension som en följd av förtida uttag kan teoretiskt sett korrigera detta genom att begæra uppehèll =i =pensionsutbetalningarna =under =en =period. =Detta =ær =dock normalt sett inte en praktiskt genomförbar ètgærd.

Genomslaget =av =dessa =inkomstförændringar =blir =nègot =större med de nya BTP-reglerna æn i nulæget eftersom æven pensionens garantinivè inræknas i èrsinkomsten Vi anser ændè inte att den pèverkan pè pensionsinkomsten som följer av förtida eller uppskjutet uttag ger anledning till nègra særskilda regler vid inkomstberækningen. =Inkomstprövningen =av =bostadstillægget =bör =enligt =vèr mening =utgè =frèn =den =faktiska =inkomstsituationen =oberoende =av vilka omstændigheter som medverkat. Üven det fribelopp som vi i det följande föreslèr bör vara lika, oberoende av förtida eller uppskjutet uttag av èlderspensionen.

Vad som hær har anförts om effekten av förtida eller uppskjutet uttag =bör =ocksè =gælla =effekterna =av =de =omdebiteringar =som =görs för =egenföretagare =som =inte =betalat =sin =tillæggspensionsavgift. Dessa omdebiteringar leder till att pensionspoæng ræknas bort och den framtida tillæggspensionen dærmed blir lægre æn den skulle ha blivit om avgiftsskyldigheten fullgjorts. Üven i dessa fall bör inkomstprövningen utgè frèn den faktiska inkomstsituationen.

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

11.2 Reduceringsinkomst

Innan den èrsinkomst som beræknats enligt kapitel 10 anvænds för att pèverka storleken pè BTP behöver den ræknas om till en reduceringsinkomst enligt förslagen i de tvè följande avsnitten. Omrækningen görs för att anpassa BTP-avrækningen till de nya pensions- och skattereglerna. Reduceringsinkomsten anvænds för att reducera =bostadstillægget =enligt =det förslag =som =læmnas =i =avsnitt 11.3.

11.2.1 =Særskild viktning av vissa inkomster

Vèrt förslag: Den beræknade èrsinkomsten omræknas före reducering av bostadstillægget till en reduceringsinkomst, dær de inkomsttyper som inte reducerar garantipensionen læggs in med endast 80 procent av det belopp som ingèr i èrsinkomsten.

Vid =berækning =av =reduceringsinkomsten =för =èlderspensionærer =födda =1937 =eller =tidigare =tas =upp =samtliga =pensionsinkomster och inkomsttillægget för förmögenhet samt 80 procent av övriga inkomster.

För èlderspensionærer födda 1938 eller senare, för ænkor och för =den =som =uppbær =hustrutillægg =tas =upp =garantipension =och inkomstrelaterad =èlderspension =samt =inkomsttillægget =för =förmögenhet. =Tjænstepensioner =liksom =övriga =inkomster =ræknas för denna grupp in i reduceringsinkomsten med 80 procent.

Skælen för vèrt förslag: I kapitel 10 definieras vilka inkomster som =ska =ingè =vid =berækningen =av =èrsinkomsten =och =dærmed =pèverka bostadstillæggets storlek. De typer av inkomst som dær tas upp =kan =grovt =delas =in =i =pension =frèn =det =allmænna =pensionssystemet, tjænstepensioner, övriga inkomster samt ett inkomstillægg för förmögenhet. Som nærmare beskrivits i kapitel 4 blir effekten av =att =inkomstgrundad =pension =först =reducerar =garantipensionen att det endast ær en del av den totala pensionen som dærefter ´gèr vidare´ och reducerar BTP. Andra typer av inkomster, t.ex. kapitalinkomster och arbetsinkomster som inte reducerar garantipensionen, =´gèr =direkt´ =in =i =inkomstberækningen =för =reduktion =av BTP. Detta leder till att olika slags inkomster fèr olika marginaleffekt vid BTP-avrækningen.

För att neutralisera de skillnader i marginaleffekt som dærmed uppstèr mellan olika slags inkomster beroende pè om de reducerar5HGXFHULQJVUHJOHU

628

garantipensionen =eller =inte =behöver =olika =avrækningsprocent anvændas mot olika inkomstslag. För att lösa detta tekniskt föreslèr =vi =att =èrsinkomsten =ræknas =om =till =en =særskild =reduceringsinkomst =som =sedan =anvændes =vid =den =direkta =BTP-avrækningen. Med hænvisning till analysen i avsnitt 4.5.3 föreslèr vi att de delar av =èrsinkomsten =som =inte =reducerar =garantipensionen =endast =tas upp =till =80 =procent =vid =berækning =av =reduceringsinkomsten. =För pensionærer som omfattas av den övergèngsvisa garantipensionen innebær detta att inkomster i form av allmæn pension och tjænstepension tas upp med fullt belopp, medan övriga inkomster, dvs. kapitalinkomster, arbetsinkomster och inkomster av næringsverksamhet =m.m., =tas =upp =med =80 =procent. =Inkomsttillægget =för =förmögenhet ska tas upp med fullt belopp.

För =èlderspensionærer =som =ær =födda =èr =1938 =eller =senare =och dærmed kommer att fè sèdan garantipension som inte reduceras av tjænstepensioner ska endast allmænna pensioner, dvs. garantipension och inkomstgrundad =èlderspension, =samt =inkomsttillægg =för förmögenhet tas upp med 100 procent vid berækning =av =reduceringsinkomsten. =ávriga =inkomster, =inklusive =tjænstepension =ska tas upp med 80 procent.

För gift èlderspensionær ska æven makes èrsinkomst beræknas oavsett =om =denne =ær =pensionær =eller =inte. =Vid =omrækningen =till reduceringsinkomst =ska =bèda =makarnas =inkomster =beræknas =var för sig och tas upp med fullt belopp eller 80 procent beroende pè inkomstslag enligt ovan. Förmögenhetstillægget ska æven för makar tas upp med fullt belopp. Dessa regler för berækning av reduceringsinkomst för makar bör gælla för bèda èldersgrupperna.

För =den =som =uppbær =ænkepension =eller =hustrutillægg =bör =vid omrækningen till reduceringsinkomst gælla samma regler som för èlderspensionærer födda 1938 eller senare.

11.2.2 =Fribelopp

Vèrt förslag: I samband med omrækningen av èrsinkomst till reduceringsinkomst minskas den sistnæmnda med ett fribelopp som i princip motsvarar nivèn pè oreducerad garantipension. För =èlderspensionærer =uppgèr =fribeloppet =till =2,15 =prisbasbelopp för ogifta respektive 1,915 prisbasbelopp för gifta. För =ænka =med =rætt =till =ænkegarantipension =uppgèr =fribeloppet till 2,04 prisbasbelopp. För den som uppbær hustrutillægg uppgèr fribeloppet till 1,915 prisbasbelopp.

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

Skælen =för =vèrt =förslag: =I =dagens =BTP-system =ræknas =folkpension, pensionstillskott samt =den del =av ATP som =reducerar =pensionstillskottet inte med i den inkomst som reducerar BTP. Med det reformerade pensionssystemet och slopandet av det særskilda grundavdraget blir det naturligt att berækningen av èrsinkomsten i första ledet innefattar alla pensionsinkomster sè som vi föreslagit i kapitel 10. Neutralitet mot nuvarande system uppnès genom att det vid berækningen av reduceringsinkomst avræknas ett fribelopp som =motsvarar =garantipensionsnivèn. =För =en =sèdan =lösning =talar dels att förændringarna jæmfört med nuvarande regler blir minsta möjliga, dels att det enligt vèr mening ær en naturlig avvægning att det =endast =ær =inkomster =utöver =nivèn =för =garanterad =minimipension som ska minska bostadstillægget.

Vi föreslèr dærför att =efter det =èrsinkomsten =omræknats enligt föregèende =avsnitt =görs =avdrag =med =ett =belopp =som =motsvarar oreducerad övergèngsvis garantipension. Det innebær att inkomsten motsvarande 2,15 prisbasbelopp för ogift èlderspensionær och 1,915 prisbasbelopp för vardera av tvè makar undantas frèn BTPavrækning. Dessa fribelopp bör enligt vèr mening =gælla æven =för èlderspensionærer födda 1938 eller senare trots att garantipensionen =för =dessa =èldersgrupper =ligger =pè =en =nègot =lægre =nivè. =Den högst =marginella =skillnaden, =0,02 =prisbasbelopp =för =ogift, =motiverar inte skilda fribelopp. Fördelen med enhetliga fribelopp för bèda èldersgrupperna bör enligt vèr mening vara avgörande. Som framgèr av analysen i avsnitt 4.7 kan ocksè ett enhetligt fribelopp sægas =kompensera =vissa =avrækningseffekter =i =förhèllande =till =garantipensionen för èldersgruppen 1938 och senare.

För =den =som =uppbær ænkegarantipension bör fribeloppet =motsvara =den =oreducerade =garantipensionen =pè =2,04 =prisbasbelopp. För den som uppbær hustrutillægg bör gælla samma fribelopp som för gift èlderspensionær, dvs. 1,915 prisbasbelopp. Vi èterkommer till sistnæmnda frèga under avsnitt 11.5.

I avsnitt 11.1 har vi generellt uttalat att förtida eller uppskjutet uttag av =èlderspension =inte =bör =ge =anledning =till =nègra =særskilda UHJOHUYLGLQNRPVWEHUlNQLQJHQ.'HWWDE|UlYHQJlOODIULEHORSSHW Förtida uttag enligt nuvarande regler kan innebæra upp till 30 procent =reduktion =av =pensionsnivèn, =sèvæl =grundnivè =som =inkomstbaserad del. I dag ligger grundnivèn utanför inkomstberækningen för =BTP =men =kommer =enligt =vèrt =förslag =att =ingè =i =denna =och =i stællet =neutraliseras =genom fribeloppet. =Det innebær =att =ett =fribelopp som motsvarar nivèn pè oreducerad garantipension överstiger den faktiskt utgèende garantipensionen för den som gjort för-5HGXFHULQJVUHJOHU

628

tida uttag. Fribeloppet tæcker alltsè i detta fall æven in en del av pensionærens övriga inkomster.

Denna effekt skulle kunna korrigeras genom att fribeloppet anpassas till den reducerade garantipensionen för den som gjort förtida =uttag. =Flera =skæl =talar =dock =emot =en =sèdan =ètgærd. =För =det första sè skulle den logiska följden av en sèdan reducering vara att =en =motsvarande =upprækning =av =fribeloppet =görs =för =den =som skjutit upp sitt pensionsuttag. Det framstèr ocksè som ologiskt att göra =sèdana =korrigeringar =av =fribeloppet =utan =att =korrigera =inkomstberækningen för hela effekten pè pensionsinkomsten av förtida eller uppskjutet uttag. En sèdan ètgærd skulle dock stè i strid med de föreslagna principerna för inkomstberækningen. En konsekvens av att dè göra korrigeringar för förtida uttag enbart genom minskning av fribeloppet skulle bli att denna korrigering i första hand riktas mot de lægre inkomstgrupperna eftersom det endast ær garantipensionsnivèn som pèverkas.

Ett annat skæl mot en korrigering av fribeloppet vid förtida eller =uppskjutet =uttag =ær =att =det =dærmed =blir =en =alltför =rörlig =och svèrbegriplig =græns =för =nær =inkomstavdrag =börjar =göras =pè =bostadstillægget. Enligt vèr mening bör den nya konstruktionen med ett fribelopp vid berækningen av reduceringsinkomst utformas sè att fribeloppet ger en enhetlig norm för den inkomstnivè som ger rætt =till =bostadstillægg =utan =inkomstavdrag. =Bostadstillæggets =anknytning till pensionsreglerna bör inte onödigtvis leda till specialregler som försvèrar förstèelsen.

Som vi anfört under avsnitt 11.1 bör nègra særskilda korrigeringar vid inkomstberækningen inte heller göras till följd av omdebiteringar och omræknad pensionspoæng.

Sedan 1993 gæller att för rætt till oavkortad folkpension krævs antingen att pensionæren varit bosatt i Sverige i 40 èr eller tillgodoræknats ATP-poæng för 30 èr. Om antalet bosættningsèr respektive ATP-èr ær mindre betalas folkpensionen ut i kvotdelar motsvarande bosættningsèren respektive ATP-èren.

Situationen för de som uppbær kvotdelsberæknad pension kan skilja =sig =èt =beroende =pè =förekomsten =av =andra =inkomster =æn svensk =folkpension. =Vissa =pensionærer =med =kvotdelsberæknad folkpension =har =æven =en =utlændsk =pension. =Om =denna =utbetalas enligt lagstiftningen i en stat som ingèr i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet ger pensionen rætt till BTP æven om nègon svensk pension inte utbetalas. Om pension utbetalas =enligt =lagstiftningen =i =en =annan =stat =kvalificerar =denna inte till BTP om inte en samtidig svensk pensionsförmèn utbeta-

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

las. =I =bèda =fallen =ræknas =dock =den =utlændska =pensionen =som =inkomst vid berækning av BTP.

Vi har tidigare framfört som vèr uppfattning att rætten till bostadstillægg ska gælla personer som varaktigt har sin huvudsakliga försörjning frèn allmæn pension. Om man tillæmpar denna princip pè =dem =som =uppbær =kvotdelsberæknad =folkpension =skulle =BTP endast =kunna =beviljas =dessa =pensionærer =vars =svenska =allmænna pension tillsammans med eventuell utlændsk pension utgjorde den huvudsakliga försörjningen. Det skulle dock i praktiken vara svèrt att =faststælla =vid =vilken =pensionsnivè =BTP =skulle =beviljas. =Mot denna =bakgrund =bör =alltsè =alla =med =kvotdelsberæknad =pension vara berættigad till BTP.

Nær =det =gæller =berækningen =av =fribeloppet =för =den =som =har kvotdelsberæknad =pension =kan =först =konstateras =att =den =ekonomiska situationen skiljer sig èt mellan enskilda pensionærer. Vissa pensionærer har endast den lèga kvotdelsberæknade pensionen att leva pè och blir dærför ocksè beroende av att socialbidrag betalas ut. För andra pensionærer kan gælla att de, utöver den kvotdelsberæknade =svenska =pensionen =har =en =utlændsk =pension =av =sèdan storleksordning =att =den =i =praktiken =motsvarar =oavkortad =eller högre svensk folkpension.

Vi =har =i =vèra =principiella =övervæganden =anfört =att =bostadstillægget =ska =utgè =frèn =pensionærens =faktiska =inkomstsituation oberoende =av =vilka =omstændigheter =som =bidragit =till =den. =Enligt vèr mening innebær en sèdan princip att ocksè för den som endast har kvotdelsberæknad pension ska avdrag göras =med =ett =helt fribelopp pè de inkomster som pèverkar bostadstillæggets storlek.

Socialtjænstutredningen =har =i =tillæggsdirektiv =(1998:70) =fètt =i uppdrag att læmna förslag till hur den ekonomiska tryggheten för vissa ældre invandrare ska utformas. Bakgrunden till uppdraget ær att vissa ældre invandrare i dag ær hænvisade till socialtjænsten antingen =pè =grund =av =att =de helt =saknar =pensionsförmèner =eller =att deras =sammanlagda =pensionsförmèner inte =ræcker till =en =godtagbar =försörjning. =Den =grupp =som =dærvid =nærmast =avses =ær =de =invandrare som har en kvotdelsberæknad pension med endast fè bosættnings- eller ATP-èr. Av tillæggsdirektiven framgèr særskilt att Socialtjænstutredningen =bör =belysa =om =förændringar =inom =SBTP ær en læmplig lösning för att èstadkomma en ekonomisk trygghet för ældre invandrare.

Det förslag som Socialtjænstutredningen kommer fram till kan ha betydelse æven för frègan om hur BTP-reglerna ska utformas för =dem =som =har =kvotdelsberæknad =pension. =Den =fortsatta =be-5HGXFHULQJVUHJOHU

628

handlingen av vèrt förslag i detta avseende bör dærför samordnas med kommande förslag frèn Socialtjænstutredningen.

11.3 Avrækningsprocent

Vèrt =förslag: =Det =bostadstillægg =som =följer =av =bidragsgrundande bostadskostnad avræknas med 60 procent av reduceringsinkomst upp till =1 =prisbasbelopp och med 50 procent =av reduceringsinkomst över denna nivè.

Skælen =för =vèrt =förslag: =Enligt =nuvarande =regler =minskas =bostadstillægget =med =40 =procent =av =inkomsten =(utöver =folkpension och =pensionstillskottet) =upp =till =1,5 =prisbasbelopp =och =med =45 procent av inkomster dæröver. I avsnitt 4.3 visas att om BTP ska utgè =med =i =huvudsak =samma =belopp =till =nuvarande =pensionærer æven =efter =genomförande =av =de =nya =pensionsreglerna =mèste =den nuvarande =avrækningsprocenten =för =BTP =höjas =i =de =lægre =inkomstintervall dær den inkomstbaserade pensionen reducerar garantipensionen. =Detta =beror =pè =att =den =avrækning =av =garantipensionen som sker inom pensionssystemet minskar den pension som gèr =vidare =och =reducerar =bostadstillægget. =Neutralitet =mot =nuvarande regler skulle uppnès med en avrækning i det lægre inkomstskiktet med 67 procent för ogifta och 69 procent för gifta i det nya systemet. =Vi =gör =emellertid =den =avvægningen =att =det =ær =særskilt angelæget =att =sè =lèngt =möjligt =sænka =de =nuvarande =höga =totala marginaleffekterna i lægre inkomstintervall. Detta æven till priset av en viss höjning av marginaleffekter i det högre inkomstintervallet. Vid en samlad avvægning finner vi att en BTP-avrækning med 60 procent i det lægre inkomstintervallet och med 50 procent i det övre intervallet ær den læmpliga och möjliga inom tillgænglig kostnadsram.

Brytpunkten mellan inkomstintervallen för dessa tvè procentsatser för BTP-avrækning bör i princip ligga vid den inkomstnivè dær garantipensionen har helt reducerats bort av inkomstgrundad pension.

För pensionærer födda 1937 eller tidigare uppgèr reduceringsinkomsten vid den nivè pè inkomstgrundad pension som helt reducerar garantipensionen till 0,935 prisbasbelopp (3 404 kr/mèn) för =ogifta. =För =gifta =beror =nivèn =pè =makarnas =sammanlagda inkomst. =Om =bèda =makarna =har =lika =stora =pensioner =ær =nivèn 0,793 =prisbasbelopp =(2 =887 =kr/mèn). =Nivèerna =0,935 =respektive

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

0,793 =prisbasbelopp =avser =bruttoinkomster =över =fribeloppet. Inklusive =fribeloppet =motsvarar =detta =9 357 =respektive =8 214 kr/mèn i bruttopension totalt.

För =pensionærer =födda =1938 =eller =senare =uppgèr =reduceringsinkomsten till 0,94 prisbasbelopp för ensamstèende och 0,82 för gifta nær garantipensionen ær helt bortreducerad.

För att inte i onödan komplicera ett redan detaljerat regelverk med flera olika nivèer anser vi att brytpunkten mellan de tvè avrækningsprocenten bör læggas pè en enhetlig och avrundad nivè pè 1 =prisbasbelopp =som =gæller =lika =för =alla =èldersgrupper =och =för bède ogifta och gifta. Samma brytpunkt bör gælla æven för ænkor och för den som uppbær hustrutillægg. Det innebær för nærvarande en inkomst pè 9 555 kr/mèn inklusive fribelopp för ogift. För gift èlderspensionær =reduceras =maximalt =BTP =bort =innan =inkomsten nèr upp till brytpunkten.

11.4 Reducering av ænkepension

Vèrt förslag: Garantipension och 90 %-tillægget till ænkepension reduceras =med =20 =procent =av =den =reduceringsinkomst =som =inte anvænts =för =att =reducera =bostadstillægget. =Före =denna =reducering ska den èterstèende reduceringsinkomsten minskas med eventuell inkomst frèn annan pensionsförsækring æn tjænstepensionsförsækring och frèn vissa pensionssparkonton.

Vid =inkomstberækning =för =BTP-prövning =ska =garantipension och 90 %-tillægg till ænkepension ingè med det belopp som gæller före avrækning mot reduceringsinkomst.

Skælen för vèrt förslag: Den del av ænkepensionen som utgörs av =folkpension =och =pensionstillskott =avræknas =idag =med =30 =procent =av =den =inkomst =som =èterstèr =efter =reducering =av =bostadstillægget. =Efterlevandepensionsutredningens =förslag =innebær =att nuvarande =ænkepension =i =form =av =folkpension =och =pensionstillskott =ersætts =av =en =pensionskonstruktion =som =liknar =det =nya =èlderspensionssystemet. =En =ænkegarantipension =pè =maximalt =2,04 prisbasbelopp =införs. =Denna =avræknas =mot =en =inkomstrelaterad ænkepension =som =motsvarar =nuvarande =ATP =med =tillægg =för =det första basbeloppets inkomster. Detta tillægg motsvarar 90 procent av =prisbasbeloppet. =Ünkegarantipensionen =och =det =s.k. =90procenttillægget =kan =sægas =motsvara =nuvarande =folkpension =och pensionstillskott. Efterlevandepensionsutredningen föreslèr dærför att dessa delar av den nya ænkepensionen inkomstprövas pè mot-5HGXFHULQJVUHJOHU

628

svarande sætt som nuvarande inkomstprövning av folkpension och pensionstillskott. =Frègan =om =inkomstprövningens =utformning överlæmnas till oss.

Vèrt =förslag =till =inkomstprövning =utgèr =frèn =efterlevandepensionsutredningens förslag till ny utformning =av ænkepensionerna och =vilka =delar =av =ænkepensionen =som =ska =inkomstprövas. =Den tekniska =utformningen =av =ænkepensionens =inkomstprövning =bör enligt vèr mening behèllas. Det innebær att framrækningen av reduceringsinkomsten bör vara gemensam för bostadstillæggets och ænkepensionens =inkomstprövning. =Reduceringsinkomsten =anvænds först för minskning av bostadstillægget. Den reduceringsinkomst som èterstèr efter det bostadstillægget ær helt bortreducerat skall, liksom enligt nuvarande regler, minskas med inkomst frèn annan =pensionsförsækring =æn =tjænstepensionsförsækring =och =inkomst =frèn =vissa =pensionssparkonton =i =de =fall =sèdana =inkomster ingèr i berækningen av pensionærens èrsinkomst. Minskningen ska göras med =det belopp =sèdan inkomst =tagits =upp =i =reduceringsinkomsten.

Marginaleffekten av den nuvarande reduceringen av ænkepensionen =med =30 =procent =ær =nègot =komplicerad. =En =ökning =av =inkomsten i form av bl.a. tjænstepension eller arbetsinkomst medför en 30-procentig reduktion av ænkepensionen. Detta innebær i sig en =marginaleffekt =pè =30 =procent. =Men =eftersom =pensionæren =ær berættigad till særskilt grundavdrag innebær pensionsminskningen att =grundavdraget =enligt =nuvarande =regler =ökar, =man =´backar´ =i avtrappningsfasen. I det reformerade systemet har grundavdraget ersatts av en uppræknad garantipension som ær en del av bruttopensionen. Marginaleffekten kommer dè att bestè av garantipensionens =avrækning =mot =inkomstrelaterad =pension =samt =marginalskatten pè nettoökningen, grundavdraget ökar ej. För att neutralisera effekterna av att det særskilda grundavdragets marginaleffekt dærmed =læggs =in =i =pensionssystemet =behöver =garantipensionens avrækning mot ænkans inkomster minskas frèn =nuvarande 30 =till 20 procent.

Hær kan för klarhets skull pèpekas att vid berækningen av den èrsinkomst =som =ska =ligga =till =grund =för =inkomstprövningen =av sèvæl bostadstillægget som =delar av ænkepensionen ska =ænkepensionen =tas =upp =med =de belopp =som =gæller =före =avrækningen =mot reduceringsinkomsten.Fullstændig neutralitet uppnès vid en avtrappningstakt pè 19,5 procent. Den

föreslagna sænkningen medför sèledes att den totala marginaleffekten i detta intervall höjs nègot.

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

11.5

Reducering av hustrutillægg

Vèrt förslag: Hustrutillægg inkomstprövas enligt de regler som ska =gælla =för =bostadstillægg =till =èlderspensionærer =födda =1938 eller senare. Det innebær att reduceringinkomsten minskas med ett fribelopp som utgör 1,915 prisbasbelopp. Vid inkomstprövningen =bortreduceras =först =bostadstillægget =och =dærefter =fortsætter reduceringen pè hustrutillægget.

Hustrutillægg =ær =en =inkomstprövad =förmèn =som =kan =utges =till kvinnor =vars =make =uppbær =folkpension =i =form =av =förtidspension eller =èlderspension. =Hustrutillægg =motsvarar =skillnaden =mellan =è ena =sidan =det =sammanlagda =beloppet =av =folkpension =och =pensionstillskott =för =tvè =makar =samt =è =andra =sidan =folkpension =och pensionstillskott för en ogift èlderspensionær, dvs. 1,167 prisbasbelopp. =Hustrutillægget =ær =inkomstprövat =och =reduceras =med =60 procent =av =den =pensionsberættigades =èrsinkomst =som =överstiger 750 kr. Regler för inkomstprövningen ær i övrigt densamma som för =BTP. =Reduktionen =görs =i =första =hand =pè =BTP =och =eventuell èterstèende inkomst minskar hustrutillægget.

Sedan 1990 nybeviljas hustrutillægg endast till kvinnor som ær födda èr 1934 eller tidigare och som har fyllt 60 èr och længst till dess de har fyllt 65 èr. Det innebær att nègra nya hustrutillægg inte kommer =att =utges =efter =èr =1999. =Enligt =övergèngsregler =i =lagen (1998:708) om upphævande av lagen (1994:309) om hustrutillægg i =vissa =fall =dè =make =uppbær =folkpension =ska =emellertid =de =ældre bestæmmelserna i lagen (1962:392) om hustrutillægg och kommunalt =bostadstillægg =till =folkpension =tillæmpas =för =kvinnor =som =ær födda =èr =1936 =eller =senare =och =som =hade =rætt =till =hustrutillægg =i december 1989 och som vid utgèngen av èr 1994 alltjæmt uppbar sèdant =tillægg. =I =praktiken =innebær =det =att =den =som =beviljats hustrutillægg pè særskilda skæl före 60 èrs èlder och som ær född èr 1936 eller senare fèr behèlla hustrutillægget till 65 èrs èlder.

I januari 1999 fanns det sammanlagt 1 712 personer som uppbar hustrutillægg. Flertalet av dessa kommer att ha uppnètt 65 èrs èlder före èr 2001. Det finns emellertid 75 kvinnor, födda fr.o.m. èr 1936 t.o.m. 1958, som har beviljats hustrutillægg pè særskilda skæl. Hur mènga av dem som i dag ocksè uppbær BTP finns inga statistiska uppgifter om. Av hela bestèendet 1 712 personer med hustrutillægg uppbær ca 1/3 bède hustrutillægg och bostadstillægg.

I samband med reformeringen av èlderspensionssystemet konstaterade regeringen (proposition 1997/98:152) =att en =omedelbar5HGXFHULQJVUHJOHU

628

avveckling =av =hustrutillægget =skulle =medföra =att =personer =som uppbær =förmènen =för =framtiden =kommer =att =gè =miste =om =denna. En =sèdan =avveckling =kunde =inte =godtas, =varför =de =nu =gællande övergèngsbestæmmelserna ocksè kommer att gælla efter den 1 januari =2001. =Reglerna =har =dærför =anpassats =till =ett =fullt =beskattat èlderspensionssystem. =Nivèn =för =ett =oreducerat =hustrutillægg =har höjts till 1,67 prisbasbelopp och vid inkomstprövningen ska som inkomst =inte =ræknas inkomstgrundad =èlderspension =eller =garantipension upp till 1,9 prisbasbelopp. á-garpsutredningen konstaterade i sitt betænkande att de ovan angivna nivèerna ær anpassade æven för personer födda èr 1937 eller tidigare, varför de inte föreslog nègra förændringar i dessa avseenden.

Eftersom hustrutillægget kommer att finnas kvar under lèng tid framöver, om æn för en liten grupp, mèste ocksè reglerna för inkomstprövning =av =hustrutillæggen =anpassas =till =vèrt =förslag =om inkomstprövning av BTP. Med hænsyn till att antalet med hustrutillægg kommer att vara relativt litet anser vi att reglerna =för =inkomstprövning av dessa bör vara desamma som för BTP. Dærmed underlættas det administrativa arbetet.

Den =som =har =rætt =till =hustrutillægg =ska =ocksè =ha =rætt =till =bostadstillægg. Detta bostadstillægg bör inkomstprövas enligt samma regler som BTP till èlderspensionærer. Vid faststællandet av vilken inkomst som ska pèverka hustrutillæggets storlek bör ocksè, liksom i dag, samma regler tillæmpas för bède bostadstillægget och hustrutillægget. =Üven =vèrt =förslag =om =særskild =viktning =av =vissa inkomster bör gælla för inkomstprövningen av hustrutillægg.

I den övergèngsbestæmmelse som finns i punkt 3 d lagen om hustrutillægg (1998:708) gæller att summan av hel garantipension och =hel =pension =enligt =lagen =om =inkomstgrundad =èlderspension upp till 1,9 prisbasbelopp inte ska ræknas med vid inkomstprövningen av hustrutillægget. Vi anser att detta fribelopp med hænsyn tagen =till =vèra =övriga =förslag =bör =vara =detsamma =som =för =BTP, dvs. =1,915 =prisbasbelopp =och =gælla =som =ett =generellt =avdrag =vid berækning =av =reduceringsinkomsten. =Nuvarande =specialregel =att man =vid =inkomstprövningen =av =hustrutillægget =bortser =frèn =inkomster =upp =till =750 =kr, =bör =slopas. =Genom =dessa =förslag =kan samma regler för inkomstprövningen tillæmpas för bède BTP och hustrutillægg, =vilket =underlættar =berækningen =av =de =bèda =förmènerna och reglerna blir enklare att förstè.

Nær det sedan gæller hur stor del av den kvarstèende inkomsten som =ska =reducera =hustruttillægget =kan =konstateras =att =det =i =dag gæller olika regler för bostadstillægget och hustrutillægget. Enligt vèr uppfattning bör denna avrækningsprocent vara gemensam i de

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

nya reglerna. Vèrt förslag till nya regler för bostadstillægget innebær att 60 procent av reduceringsinkomsten upp till 1 prisbasbelopp och dærefter 50 procent reducerar bostadstillægget. I dagens regelsystem =för =hustrutillægg =ær =avrækningen =60 =procent =av =den inkomst =som =èterstèr =efter =BTP-avrækningen. =Vi =föreslèr =att =avrækningen =mot =inkomst =ocksè =för =hustrutillægget =uppgèr =till =60 procent upp till ett prisbasbelopp och dærefter 50 procent.

I =dag =sker =inkomstprövningen =av =bostadstillægg =och =hustrutillægg sè att först bortreduceras hela bostadstillægget och dærefter fortsætter =reduceringen =pè =hustrutillægget. =Vi =föreslèr =att =denna regel bibehèlls.

Det ær svèrt att bedöma exakt hur de av oss föreslagna reglerna för =inkomstprövning =av =hustrutillægg =och =BTP =kommer =att =pèverka hustrutillæggets storlek. Sèvitt framgèr av nedanstèende exempel kommer hustruttillægget att öka med upp till 500 kr/mèn. Eftersom det endast ær högst 75 personer som kommer att beröras av denna ændring har dock denna effekt ingen statsfinansiell betydelse. För att èstadkomma en kostnadsneutral utformning av reglerna för hustrutillægget skulle krævas ett komplicerat regelsystem, som vi inte anser motiverat med hænsyn till det ringa antal som berörs.

För att illustrera vad vèrt förslag kan komma att innebæra redovisas =ett =exempel, =som =enbart =visar =kvinnas =BTP =och =hustrutillægg, =bède =med =nuvarande =och =med =föreslagna =reglerna =för hustrutillægget.

Förutsætningar:

Prisbasbelopp 36 400:-Bostadskostnad 12 x 4000 48 000:-Max BTP (90% mellan 100 och 4000 kr) 42 120:-Vardera makens max BTP 21 060:-5HGXFHULQJVUHJOHU

628

Hustrutillægg beræknat enligt dagens regler

Mannen: Allmæn pension 150 000:- varav ATP 121426

Sidoinkomst= 30 000:-

Kvinnan: Sidoinkomst= 30 000:-

%HUlNQLQJDYnUVLQNRPVW

ATP efter avdrag för pensionstillskott (121 426±20 202) 101 224 Makarnas sidoinkomster 60 000 Summa èrsinkomst 161 224 Ýrsinkomst för vardera maken 80 610

,QNRPVWDYGUDJ%73

Max BTP (kvinnan) 21 060 Inkomstavdrag 40 % av 52 650 21 060 BTP att betala ut 0

,QNRPVWDYGUDJKXVWUXWLOOlJJ

Kvinnans èrsinkomst 80 610 Den del av èrsinkomsten som har reducerat BTP 52.650 Schablonavdrag 750 27 210

Max hustrutillægg 42 406 60 % av 27 210 16 326 Hustrutillægg att betala ut 26 080

+XVWUXWLOOlJJEHUlNQDWHQOLJWYnUWI|UVODJ

,QNRPVWHU

Mannen Kvinnan

Allmæn pension 150 000 60 788 =hustruttillægg) Sidoinkomst 30 000 30 000

%HUlNQLQJDYUHGXFHULQJVLQNRPVW

Allmæn pension 150 000 60 788 80 % av sidoinkomsterna =24 000 24 000 Summa èrsinkomst 258 788

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

Inkomst vardera maken 129 394 129 394 Fribelopp 69 706 69 706 Reduceringinkomst 59 688 59 688

,QNRPVWDYGUDJ%73

Max BTP (kvinnan) 21 060 Inkomstavdrag 60 % av 35 100 21 060 BTP att betala ut 0

,QNRPVWDYGUDJ+XVWUXWLOOlJJ

Max hustrutillægg 60 788 Inkomstavdrag för èterstèende reduceringsinkomst (59 688±35 100) 12 424

Hustrutillægg brutto 48 364 Avgèr skatt 34 % 16 444 Hustrutillægg efter skatt 31 920

I detta exempel innebær det sèledes att det hustrutillægg som betalas ut ær 486 kr/mèn högre æn med dagens regelsystem.

11.6 Förslagens individeffekter

Förslagen =i =detta =kapitel =ær =utformade =sè =att =den =enskilde =BTPtagarens =disponibla inkomst ska =pèverkas =i sè =liten =utstræckning som =möjligt. =Vissa =förændringar =har =dock =inte =kunnat =undvikas. Hur förslagen slèr beror pè BTP-tagarens inkomstsammansættning samt civilstènd.

11.6.1 =Disponibel inkomst

För ogifta èlderspensionærer vars enda inkomst bestèr av allmæn pension =medför =vèra =förslag =tillsammans =med =förslagen =om övergèngsvis =garantipension =en =ökad =disponibel =inkomst =för =i stort =sett =samtliga =inkomstlægen. =Vid =en =kommunalskatt =pè =34 procent =blir =ökningen =som =mest =ca =200 =kr/mèn. =Ür =kommunalskatten =lægre =blir =det =en =större =ökning =av =den =disponibla inkomsten. Följande figur visar den ökade disponibla inkomsten för en ogift èlderspensionær vid olika pensionsinkomster.5HGXFHULQJVUHJOHU

628

För =pensionærer =med =mer =komplicerad =inkomstsituation =kan effekten variera. Följande figur visar skillnaden i nettoinkomst för en =ogift =pensionær =med =2000 =kr/mèn =i =arbetsinkomst =vid =olika pensionsinkomster.

Pensionærer =med =lèg =pension =och =en =arbetsinkomst =förlorar =inte lika mycket pè att det særskilda grundavdraget avskaffas som de med =lèg =pension =och =ingen =arbetsinkomst. =I =det =nya =systemet læggs =arbetsinkomsten =ovanpè =pensionsinkomsten =och =genererar

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

%73 1HWWRSHQVLRQ 7RWDO

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0HGHOSRlQJ1XYDUDQGH%UXWWRSHQVLRQSHUPnQDG

.UPnQ

1HWWRSHQVLRQ %73 7RWDO

628

5HGXFHULQJVUHJOHU

pè sè vis ett =högre grundavdrag. =Skillnaden mellan særskilt och

vanligt =grundavdrag =ær =för =dessa =pensionærer =inte =lika =stor, =de överkompenseras =dærigenom = =av =den =övergèngsvisa =garantipensionen. =Bostadstillægget motverkar =i =viss =mèn =denna =effekt =men det totala utfallet i disponibel inkomst ær posistivt.

För gifta èlderspensionærer med stor skillnad i pension mellan makarna kan inkomsten minska nègot.

För =ænkor =kan =förændringar =av =pensioner, =skatter =och =BTP sammantaget medföra en minskning av den disponibla inkomsten. Dessa =effekter =beror =dock =i =första =hand =pè =de =förslag =som =presenteras i EP-utredningen och kan inte pè nègot enkelt sætt kompenseras via BTP-systemet.

11.6.2 =Marginaleffekter

De =totala =marginaleffekterna =avseende =pensioner =minskar =med knappt fem procentenheter för pensionærer med lèg pension (1±3 ATP-poæng) och ökar med fem procentenheter för de med högre pension (3,5±5,5 ATP-poæng).

Marginaleffekterna =avseende =arbetsinkomst =kommer =för =de flesta kombinationer av pension och arbetsinkomst att vara i stort sett oförændrade. För pensionærer som nær det særskilda grundavdraget avskaffas hamnar pè det vanliga grundavdragets platè eller avtrappningsfas men inte nèr över brytpunkten till den lægre avrækningsprocentet =inom =BTP-systemet =kommer =de =totala =marginaleffekterna =att =öka =nègot. =En =redovisning =av =effektiva =avrækningsfaktorer av BTP mot olika inkomster læmnas i kapitel 15.De befinner sig pè grundavdragets upptrappningsfas.

628 

 %LGUDJVJUXQGDQGHERVWDGVNRVWQDG

Utredningens =huvuduppgift =ær =att =övervæga =frègor =om =inkomstberækning av BTP. Vi kan dock, enligt vèra direktiv, læmna förslag om andra delar av systemet för bostadstillægg. I detta kapitel behandlas reglerna om bostadskostnadsberækning

12.1 Berækning av bostadskostnad

Bestæmmelserna =för =berækning =av =bostadskostnad =èterfinns =i RFV:s föreskrifter (RFFS 1998:9) om berækning av bostadskostnad. Dessa ær i allt væsentligt lika för bède BTP och BOB. Nær det gæller bestæmmelserna för minskning av bostadskostnaden skiljer sig dessa èt mellan BTP och BOB i huvudsak i frèga om hur reduceringen =görs =nær =bostaden =delas =mellan =flera =personer =eller nègot rum hyrs ut till en inneboende.

En beskrivning av hur berækning av bostadskostnad ska göras læmnas i kapitel 1 Nuvarande bostadsstöd.

Vi föreslèr ingen ændring av dessa bestæmmelser.

12.2 Græns för bostadskostnad

Frèn och med den 1 januari 1999 kan 90 procent av bostadskostnaden mellan 100 kr och 4 000 kr/mèn ersættas med BTP (tidigare 85 procent). Bède den nedre och den övre grænsen för bidragsberættigad bostadskostnad har varit oförændrad sedan BTP infördes èr 1995.

I regeringens proposition 1993/94:173 konstaterades att =skillnaderna =mellan =kommunernas =regler =för =bostadsstöd =varit =stora. För =att =underlætta =ett =förstatligande =med =enhetliga =regler =hade statsbidragsreglerna =förændrats =i =tvè =steg =i =riktning =mot =ett =bidragssystem som i större utstræckning fungerar som ett högkostnadsskydd. Den övre bostadskostnadsgrænsen hade höjts kraftigt, vilket till en del hade finansierats med sænkt ersættningsprocent. I%LGUDJVJUXQGDQGHERVWDGVNRVWQDG

628

samband =med =övergèngen =till =ett =statligt =system =föreslog =dærför regeringen att ett ytterligare steg i denna riktning skulle tas genom att =den =övre =grænsen =höjdes =frèn =den =dèvarande =grænsen =för statsbidrag 3 500 kr till 4 000 kr/mèn samtidigt som ersættningsgraden =sænktes =till =85 =procent. =Vid =tidpunkten =för =regeringens förslag ersatte mènga kommuner 90 procent av bostadskostnaden mellan =150 =kr =och =3 =500 =kr/mèn. =Den =nedre =hyresgrænsen =för statsbidrag, som var 80 kr, hade införts èr 1982 och varit oförændrad fram till införandet av BTP, dè den höjdes till 100 kr.

Det kan i det hær sammanhanget noteras att reglerna för BOB innebær att den bostadsanknutna delen av BOB ræknas frèn 2 000 kr/mèn, =medan =den =övre =grænsen =uppgèr =till =3 =000, =3 =300 =eller 3 600 kr/mèn beroende pè om familjen har ett, tvè eller tre barn. Inom dessa =intervall =læmnas =bostadsbidrag =med 75 =procent. =Om bostadskostnaden överstiger dessa grænser kan bostadsbidrag læmnas med 50 procent av den överskjutande bostadskostnaden upp till 5 200 kr, 5 900 kr resp 6 600 kr/mèn beroende pè antalet barn i familjen.

KBT-utredningen =föreslog =i =sitt =betænkande =(SOU =1992:21)

%RVWDGVVW|GWLOOSHQVLRQlUHUVRPOnJWLOO JUXQG I|U GHQ WLGLJDUH

næmnda propositionen, att 95 procent av bostadskostnaden mellan 300 kr/mèn =och =4 500 =kr/mèn skulle =læggas till =grund för =BTPberækningen. Förslaget motsvarade en oförændrad kostnadsram pè 8 =miljarder =kr =för =kommunernas =kostnader =för =bostadsstöd =till pensionærer. Enligt KBT-utredningen borde bostadsstödet i ökad grad inriktas pè att vara ett högkostnadsskydd som utjæmnar boendekostnaderna =och =underlættar =flyttning =till =moderna =och =lættskötta bostæder. Regeringen behandlade dock inte den frègestællningen i nyssnæmnda proposition.

Det finns enligt vèr mening flera skæl som talar för att en översyn av de nuvarande bostadskostnadsgrænserna inom BTP-systemet borde göras. Som framgèr av bilaga 2 =har =ca =110 =000 eller nærmare =20 =procent =bland =BTP-tagarna =en =bostadskostnad =som överstiger 4 000 kr och som man dærmed inte fèr ersatt med BTP.

För BTP-tagarna i januari 1998 var bostadskostnaderna följande (avrundade siffror):

628

%LGUDJVJUXQGDQGHERVWDGVNRVWQDG

%RVWDGVNRVWQDGPnQ $QWDO%73WDJDUH

1±4 000 394 000

4 001±5 000 90 000 5 001±6 000 16 000 6 001± 4 000

Summa 504 000

Sedan nuvarande græns för bostadskostnaden infördes èr 1995 har boendekostnadsindex, enligt =budgetpropositionen, =utvecklats =enligt följande:

cU ,QGH[ 0RWVYDUDUHQERVWDGVNRVWQDGSnNU

1995 3,0 4 000 1996 3,6 4 120 1997 3,2 4 268 1998 0,9 4 405

Antalet =BTP-tagare =som =har =en =bostadskostnad =över =maximigrænsen 4 000 kr ökar dærmed för varje èr. Denna utveckling av boendekostnaderna =över =tiden =förutsætter =en =anpassning =av =den övre =hyresgrænsen =om =bostadsstödets =effekt =ska =bibehèllas. =Det finns anledning att særskilt uppmærksamma riskerna för att annars komma =i =en =situation =dær =boendekostnaderna =særskilt =i =moderna och =nyproducerade =bostæder =leder =till =att =pensionstagarnas =möjligheter =att =anpassa =sitt =boende =till =èldrandet =försvèras. =Om =bostadskostnaden vid en flyttning till moderna och èldersanpassade lægenheter =ligger =över =det =maximala =bostadstillægget =försvèras ocksè utvecklingen av en væl fungerande ældreomsorg.

Nær =det =gæller =vilka =nivèer =för =bostadskostnaderna =som =ska vara =bidragsgrundande =finns =det =olika =alternativ =till =förændring beroende =pè =vilket synsætt man =har =pè =BTP-systemets =konstruktion. Om man anser att den nuvarande konstruktionen ær fördelningspolitiskt riktig borde den övre hyresgrænsen höjas i vart fall till 4 400 kr för att motsvara nivèn pè bostadskostnaden èr 1995. Detta innebær att drygt 100 000 BTP-tagare med en boendekostnad över 4 000 kr skulle fè ett höjt BTP.

En =sèdan =höjning =av =den =övre =hyresgrænsen =skulle =samtidigt medföra =en =ökning =av =samhællets =totala =kostnader =för =BTP. =En höjning =av =bostadskostnadsgrænsen =till =4 =400 =kr/mèn =med =kompensationsnivèn 90 procent skulle öka kostnaderna för BTP samtidigt som kostnaderna för SBTP sjunker och nettokostnaden för statsverket skulle öka med 310 miljoner kr.%LGUDJVJUXQGDQGHERVWDGVNRVWQDG

628

Om man skulle höja den övre hyresgrænsen till 5 000 kr, skulle möjligen =det =særskilda =bostadstillægget =kunna =slopas. =En =sèdan ètgærd skulle medföra ökad kostnad för statsverket pè 650 miljoner kr.

Enligt vèra direktiv fèr vi inte læmna förslag som medför ökade kostnader. =Den =læmnade =redovisningen =fèr =dærmed =vara =en belysning av behovet av justering av bostadskostnadsgrænsen nær statens =ekonomi =ger =möjlighet =till =detta. =Vi =vill =dock =hær =æven peka =pè =alternativa =möjligheter =att =inom =i =huvudsak =oförændrad kostnadsram ètgærda problemet med nuvarande bostadskostnadsgræns.

Vi vill i detta sammanhang peka pè nègra nackdelar som följer av gællande regler för berækningen av bidragsgrundande bostadskostnad och som bör finnas med vid bedömningen av vilka förændringar inom denna del av BTP-reglerna som kan och bör genomföras. =Nackdelarna =hænger =samman =med =att =en =mycket =hög kompensation ± 90 procent ± ges för bostadskostnaden upp till en viss nivè, 4 000 kr/mèn, medan ingen ersættning ges för kostnader ovanför denna nivè. Detta innebær att gællande kostnadsgræns för BTP fèr mycket stor betydelse för vilka bostæder som kan efterfrègas =av =pensionærer =som =ær =BTP-tagare. =Detta =kan =som =ovan næmnts bl.a. =försvèra =flyttning =till =moderna =och =èldersanpassade bostæder. =Kompensationsnivèn =leder =vidare, =som =framgètt =ovan, till höga kostnader om kostnadsgrænsen ska höjas med bibehèllen kompensationsprocent. Dærtill innebær en höjd kostnadsgræns med sè =hög =kompensationsnivè =som =90 =procent =en =risk =för =minskat kostnadsmedvetande inom denna del av ældreboendet.

Det finns sèledes flera skæl att se över reglerna för berækning av bidragsgrundande bostadskostnad med syfte att begrænsa kostnadsökningen för en höjning av bostadskostnadsgrænsen.

En sèdan förændring kan utformas sè att kostnaderna för BTP blir oförændrade eller förændras marginellt. Exempelvis skulle en höjning =av =den =nedre =ersættningsgrænsen =frèn =100 =kr =till =200 =kr samtidigt =med =att =70 =procent =kompensation =införs =för =bostadskostnad mellan 4 000 och 5 000 kr bli kostnadsmæssigt neutral.

Samtidigt innebær en sèdan förændring =att nuvarande =BTP-tagare kan fè bède höjt och sænkt BTP i förhèllande till dagens regler. =För =en =BTP-tagare =som =i =dag =har =en =boendekostnad =under 4 000 kr innebær en höjning av den nedre hyresgrænsen ett sænkt BTP med 90 kr/mèn, som inte kompenseras av en höjning av den övre hyresgrænsen. Alla BTP-tagare som dæremot har en boendekostnad över 4 200 kr/mèn fèr totalt ett höjt BTP.

628

%LGUDJVJUXQGDQGHERVWDGVNRVWQDG

Om den nedre ersættningsgrænsen höjs =till =150 kr =kan =minskningen =av =BTP-beloppet =för =pensionærer =med =bostadskostnader upp till 4 000 kr begrænsas till 45 kr/mèn. Om 70 procent kompensation samtidigt införs för bostadskostnader mellan 4 000 och 5 000 kr kan den sammanlagda kostnadsökningen beræknas till ca 225 mkr.

En =annan =möjlighet =att =förændra =bostadskostnadsgrænserna =ær att helt slopa den nedre grænsen pè 100 kr/mèn och istællet sænka kompensationsgraden till exempelvis 85 procent upp till en =viss nivè och ytterligare minska kompensationsgraden ovanför denna till exempelvis 75 procent, samtidigt som den övre hyresgrænsen höjs. Genom en sèdan konstruktion ær det möjligt att inom i huvudsak oförændrad kostnadsram revidera de nuvarande hyresgrænserna utan att dagens BTP-tagare skulle erhèlla væsentligt förændrade BTP.

12.3 Fördelning av bostadskostnaden mellan makar

Vèrt förslag: Nær en pensionær delar bostad med en make som inte ær pensionær, ska bostadskostnaden delas lika mellan dem. Den =del =av =bostadskostnaden =som =hænför =sig =till =pensionæren ska grunda rætt till BTP. För barn under 18 èr, eller barn som uppbær =förlængt =barnbidrag =eller =studiebidrag, =beræknas =ingen andel av bostadskostnaden.

IBIS förslag: áverensstæmmer med vèrt. Remissinstanserna: RFV delar utredningens uppfattning att i de fall en pensionær delar bostad med en make/maka som inte ær pensionær =och =följaktligen =inte =ær =berættigad =till =BTP, =bör =bostadskostnaden delas mellan dem och endast den del av bostadskostnaden =som =hænför =sig =till =pensionæren =bör =grunda =rætt =till BTP. RFV anser dock att denna regel endast bör gælla nytillkomna =ærenden =och =æven =i de =fall =nær =en =pensionær =bor =tillsammans med =annan =æn =make/sambo =æven =om =denna =ocksè =ær =pensionær, dvs. var och en ska pèföras sin del av bostadskostnaden.

Skælen =för =vèrt =förslag: =Enligt =Riksförsækringsverkets =föreskrifter skall, i de fall BTP-tagaren sammanbor med make/maka som =inte =har =pensionsförmèn =som =berættigar =till =bostadstillægg, hela =bostadskostnaden =beræknas =utgöra =BTP-tagarens =bostadskostnad. Nær det dæremot gæller inkomstprövningen i samma situ-%LGUDJVJUXQGDQGHERVWDGVNRVWQDG

628

ation, ska èrsinkomsten för envar av dem beræknas utgöra hælften av deras sammanlagda èrsinkomst. För den make som inte ær pensionær ræknas hela inkomsten med i èrsinkomsten, inget fribelopp förekommer.

De =nuvarande =reglerna =för =bostadskostnadsberækning =blir sammantaget mycket förmènliga i det enskilda fallet. En effekt av detta blir dock att nær æven den andra maken blir pensionær, dvs. bostadskostnaden fördelas pè bèda makarna och bèdas inkomster ingèr helt i inkomstunderlaget, kan BTP bli helt eller delvis bortreducerat. =Trots =lægre =sammanlagd =inkomst =minskar =sèledes =bostadstillægget.

Enligt vèr uppfattning =bör =i dessa =fall, =i =likhet med =inkomstberækningen, =endast =halva =bostadskostnaden =pèföras =den =make som har pension. Det bör ankomma pè RFV att utfærda nærmare föreskrifter angèende detta.

Effekten av denna delning =av =bostadskostnaden blir mindre =i det =föreslagna =systemet =æn =om =den =genomförts =i =det =nuvarande. Det =beror =pè =konstruktionen =av =fribeloppsberækningen. =I =nuvarande =system =utgör =folkpensionen =och =pensionstillskottet =fribelopp =genom =att =inte =ræknas =med =vid =èrsinkomstberækningen =för BTP. =Nær =makarnas =sammanlagda =inkomster =sedan =delas =i =tvè delar kommer den som ær pensionær att pèföras en större andel æn halva den totala inkomsten, eftersom nègot fribelopp motsvarande folkpension =och =pensionstillskott =inte =kan =ræknas =bort =frèn =den förværvsarbetande makens inkomst. Man kan sæga att nær endast den ene av makarna har pension begrænsas pensionens værde som fribelopp =till =hælften =vid =BTP-berækningen. =Enligt =de =föreslagna reglerna kommer fribeloppet att dras frèn inkomsten efter det den delats mellan makarna. Dærmed behèller fribeloppet sitt værde i de hær =aktuella =fallen. =Resultatet =med =vèrt =förslag =blir =sèledes =att BTP-tagaren fèr tillgodorækna sig endast halva bostadskostnaden men =samtidigt =inræknas =en =mindre =andel =av =makarnas sammanlagda =èrsinkomst =i =den =inkomst =som =reducerar =bostadstillægget.

SOU 1999:52 223

13. Särskilt bostadstillägg till pensionärer

13.1. Anpassning av reglerna för särskilt bostadstillägg

Vårt förslag: Det särskilda bostadstillägget (SBTP) behålls i

Ûææî=ðäíßèîæãáî=éàöìäèÞìÛîI=çßè=ãèåéçíîêìöðèãèáíìßáæßìèÛ=ÛèJ êÛííÛí=îãææ=Þßî=èóÛ=êßèíãéèíJ=éÝâ=_qmJíóíîßçßîK=aßî=ãèèßÜäì=Ûîî p_qm=åÛè=ÜßðãæäÛí=àöì=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞ=ïêê=îãææ=R=OMM=åìLçåèK fèåéçíîêìöðèãèáßè=ïîáåì=àìåè=Þßè=åìíãèåéçíî=íéç=ÜßìäåèÛí ßèæãáî=_qmJìßáæßìèÛK=cìåè=ÞßèèÛ=ãèåéçíî=áöìí=ÛðÞìÛá=àöì=ÜßJ ìäåèÛÞ=åéççïèÛæíåÛîî=éÝâ=íåÛîî=êå=åÛêãîÛæãèåéçíîK=ÅìíãèJ åéçíîßè=çãèíåÛí=Þäìßàîßì=çßÞ=Þßè=áéÞåäèÞÛ=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞßè ßàîßì=ÛðÞìÛá=àöì=ïîáåßèÞß=_qmK=lç=åîßìíîåßèÞß=ãèåéçíîÜßæéêê ïèÞßìíîãáßì=èéìçßè=àöì=íåäæãá=æßðèÛÞíèãðå=ïîÜßîÛæÛí=íäìíåãæî ÜéíîÛÞíîãææäáá=ïêê=îãææ=ÞßèèÛ=èãðåK=cöì=Þßè=íéç=ã=ÞÛá=âÛì=ìßÞïJ ÝßìÛÞ=êßèíãéè=êå=áìïèÞ=Ûð=àöìîãÞÛ=ïîîÛá=çKçK=áöìí=ãèîß=èåáéè àãåîãð=ïêêìäåèãèá=Ûð=êßèíãéèßèí=íîéìæßå=îãææ=ßè=ðãíí=çãèãçãèãðåK

aßî=íäìíåãæÞÛ=ÜéíîÛÞíîãææäááßîí=ðãåîãáÛíîß=àïèåîãéè=æãááßì=ã=Ûîî=Þßî îäÝåßì=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞßì=íéç=æãááßì=éðÛèàöì=çÛòãçãáìäèíßè=àöì Þßî=ðÛèæãáÛ=ÜéíîÛÞíîãææäááßîK=på=æäèáß=_qm=ãèîß=éçàÛîîÛì=ÜéíîÛÞíJ åéíîèÛÞßì=öðßì=Q=MMM=åìLçåè=àóææßì=p_qm=ßè=ðãåîãá=àïèåîãéè=êå=Þßî íäîî=íéç=Ûðíåáí=ðãÞ=ãèàöìÛèÞßîI=èäçæãáßè=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=êßèJ íãéèäìßì=çßÞ=âöá=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞ=éÝâ=æåá=ãèåéçíî=Üæãì=ÜßìéßèÞß=Ûð íéÝãÛæÜãÞìÛáK=péç=àìÛçáåì=Ûð=åÛêãîßæ=T=àãèèí=Þßî=ÞéÝå=èÛÝåÞßæÛì çßÞ=ßè=íåÞÛè=ÜãÞìÛáíåéèíîìïåîãéè=íéç=p_qm=âÛìK=pîöÞßî=éçàÛîîÛì NMM=êìéÝßèî=Ûð=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞßè=ïêê=îãææ=R=OMM=åìLçåè=çßè ÜßáìäèíÛí=îãææ=ßè=æãîßè=áìïêê=áßèéç=NMMJêìéÝßèîãá=ãèåéçíîÛðìäåJ èãèá=éðÛèàöì=áìäèíßè=àöì=íåäæãá=æßðèÛÞíèãðåK=aßî=ãèèßÜäì=Ûîî=àöì=ßè êßìíéè=íéç=ßåéèéçãíåî=Üßàãèèßì=íãá=ïèÞßì=ÞßèèÛ=áìäèí=æßÞßì=ßè ãèåéçíîöåèãèá=îãææ=ßè=æãåÛ=íîéì=çãèíåèãèá=Ûð=ÜéíîÛÞíîöÞßîK=aßîîÛ æßÞßì=éÝåíå=îãææ=àöìâåææÛèÞßðãí=íîéìÛ=íåãææèÛÞßì=ã=ßåéèéçãíåî=íîöÞ

224 Särskilt bostadstillägg till pensionärer SOU 1999:52

çßææÛè=êßìíéèßì=çßÞ=ìßæÛîãðî=æãåÛ=ßåéèéçãíå=íãîïÛîãéèK=aäìàöì Ûèíßì=ðã=Ûîî=Þßè=ÜäíîÛ=æöíèãèáßè=Ûð=ÜéíîÛÞííîöÞßî=îãææ=êßèíãéèäìßì ðéìß=Ûîî=ßìíäîîÛ=p_qm=çßÞ=ßè=âöäÞ=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞíáìäèí=àöì=_qmI äðßè=éç=ÞßîîÛ=æßÞßì=îãææ=ßè=çÛìáãèßææ=çãèíåèãèá=Ûð=íîöÞßî=àöì=ðãííÛ áìïêêßìI=ßàîßìíéç=_qm=ãèîß=áßì=NMM=êìéÝßèî=åéçêßèíÛîãéè=àöì ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞßèK

sã=âÛì=éÝåíå=ã=åÛêãîßæ=NO=éç=ÜãÞìÛáíáìïèÞÛèÞß=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞ êßåÛî=êå=Ûîî=Þßî=àãèèí=àæßìÛ=íåäæ=íéç=îÛæÛì=àöì=ßè=öðßìíóè=Ûð=èïðÛJ ìÛèÞß=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞíáìäèí=àöì=_qmK=sã=æäááßì=ÞéÝå=ãèáßî=íåÞÛèî àöìíæÛá=ßàîßìíéç=ÞßîîÛ=íåïææß=ãèèßÜäìÛ=ßè=öåÛÞ=åéíîèÛÞ=àöì=íîÛîßèK käì=Þßî=íîÛîíàãèÛèíãßææÛ=æäáßî=çßÞáßì=ßè=âöäèãèá=Ûð=Þßè=öðìß=ÜéJ íîÛÞíåéíîèÛÞíáìäèíßè=àöì=_qm=åÛè=ÞéÝå=Üßâéðßî=Ûð=p_qm=âßæî ßææßì=Þßæðãí=ÜéìîàÛææÛK

f=ÛððÛåîÛè=êå=ßè=íåÞÛè=àöìäèÞìãèá=Ûð=_qmJìßáæßìèÛ=àöìßíæåì=ðã Ûîî=ìßáæßìèÛ=àöì=p_qm=Üßâåææí=ã=âïðïÞíÛå=éàöìäèÞìÛÞßK=_ßìäåJ èãèáíìßáæßìèÛ=Üßâöðßì=ÞéÝå=ÛèêÛííÛí=ÜæKÛK=îãææ=Þß=èóÛ=ãèåéçíîJ êìöðèãèáíìßáæßì=ðã=àöìßíæåì=àöì=_qmK

sãííßìæãáßè=äì=ìßáßæíóíîßçßî=åéçêæãÝßìÛîI=çßè=Üßìäåèãèáßè=Ûð p_qm=íåßì=ã=âïðïÞíÛå=çÛíåãèßææî=éÝâ=çßÞàöì=Þäìàöì=ãèáßî=èäçèJ ðäìî=ÛÞçãèãíîìÛîãðî=çßìÛìÜßîßK=aäìßçéî=àöìÛèæßÞßì=Þßî=åéçêæãÝßJ ìÛÞß=ìßáßæðßìåßî=çóÝåßî=àìåáéì=îãææ=àöìíäåìãèáíåÛííéìèÛ=éÝâ=ïêêJ æßðí=Þäìàöì=íéç=åìåèáæãáîK

sã=àãèèßì=Þßî=èÛîïìæãáî=Ûîî=Þßè=íäìíåãæÞÛ=ãèåéçíîêìöðèãèáI=íéç Üßìäåèãèáßè=Ûð=ìäîîßè=îãææ=p_qm=ïîáöìI=ïîáåì=àìåè=Þßî=ãèåéçíîïèJ ÞßìæÛá=EåìíãèåéçíîF=íéç=ðã=àöìßíæåì=íåÛ=áäææÛ=àöì=_qmK=aßî=ãèèßÜäì Ûîî=çÛè=ïîáåì=àìåè=ã=âïðïÞíÛå=Þßè=íåÛîîßêæãåîãáÛ=ãèåéçíîßè=çßÞ ðãííÛ=äïíîßìãèáÛìK=^ææÛ=ãèåéçíîßìI=ßòßçêßæðãí=Ûææçäè=êßèíãéèI îääèíîßêßèíãéè=éÝâ=ÛðåÛíîèãèá=Ûð=åÛêãîÛæ=æãåíéç=äðßè=ãèJ åéçíîîãææäáá=àöì=àöìçöáßèâßîI=ìäåèÛí=çßÞ=ðãÞ=ãèåéçíîÜßìäåJ èãèáßèK=aå=ÞßèèÛ=ãèåéçíîÜßìäåèãèá=äì=Ûåîïßææ=éÝâ=îÛì=âäèíóè=îãææ éæãåÛ=íæÛá=Ûð=ãèåéçíîßì=ãèèßâåææßì=Þßè=Þß=åéçêéèßèîßì=íéç=ðã Ûèíßì=Üöì=êìäáæÛ=ÜßÞöçèãèáßè=Ûð=_qmJîÛáÛìßèí=ßåéèéçãíåÛ=çöäJ æãáâßîßìK

f=àöìâåææÛèÞß=îãææ=ðåìî=àöìíæÛá=îãææ=_qmJìßáæßì=àãèèí=ÞéÝå=ãèáßî Üßâéð=Ûð=Ûîî=áöìÛ=èåáéè=íäìíåãæÞ=ðãåîèãèá=Ûð=íãÞéãèåéçíîßìèÛ=ðãÞ p_qmJÜßìäåèãèáßèK=aßèèÛ=íäìíåãæÞÛ=ðãåîèãèá=Ûð=ðãííÛ=ãèåéçíîßì ðãÞ=_qmJÜßìäåèãèáßè=íóàîÛì=îãææ=Ûîî=ïîääçèÛ=ðãííÛ=çÛìáãèÛæßààßåîßì îéîÛæî=ãèéç=êßèíãéèíJ=éÝâ=_qmJìßáæßìèÛK=kåáéî=çéîíðÛìÛèÞß=ÜßJ âéð=àãèèí=ãèîß=ðãÞ=êìöðèãèáßè=Ûð=ìäîîßè=îãææ=p_qmK=kåáéî=àìãÜßæéêê íåÛ=ãèîß=âßææßì=áäææÛ=ðãÞ=p_qmJÜßìäåèãèáßèK=oßÞïÝßìãèáíãèåéçíîßè íåÛ=Ûææîíå=ãèîß=ÛèðäèÞÛí=ðãÞ=Üßìäåèãèáßè=Ûð=p_qmK

cöì=Ûîî=åïèèÛ=ÜßÞöçÛ=êßèíãéèíîÛáÛìßèí=Üßâéð=Ûð=íäìíåãæî=ÜéJ íîÛÞíîãææäáá=äì=Þßî=ÞéÝå=ãèîß=ÜÛìÛ=Þßè=àìÛçìäåèÛÞß=åìíãèåéçíîßè

SOU 1999:52

Särskilt bostadstillägg till pensionärer 225

íéç=âÛì=ÜßîóÞßæíßK=aßè=ÞãíêéèãÜæÛ=ãèåéçíîßè=êåðßìåÛí=éÝåíå=Ûð Þßè=åéççïèÛæíåÛîî=íéç=êßèíãéèäìßè=ßìæäááßìK=lç=çÛè=ãèîß=îÛì âäèíóè=îãææ=ðÛìãÛîãéèßìèÛ=ã=åéççïèÛæíåÛîîßèí=íîéìæßå=ãèèßÜäì=Þßî Ûîî=ßè=êßèíãéèäì=íéç=Üéì=ã=ßè=åéççïè=çßÞ=âöá=åéççïèÛæíåÛîî=ã ðßìåæãáâßîßè=âÛì=ßè=çãèÞìß=ÞãíêéèãÜßæ=ãèåéçíî=äè=ðÛÞ=p_qmJÜßJ ìäåèãèáßè=ÛèáßìI=çßÞÛè=ßè=êßèíãéèäì=íéç=Üéì=ã=ßè=åéççïè=çßÞ æåá=åéççïèÛæíåÛîî=ã=ðßìåæãáâßîßè=âÛì=ßè=Üäîîìß=íãîïÛîãéèK=aßîîÛ=äì éîãææàìßÞííîäææÛèÞß=éÝâ=àåì=öåÛÞ=ÜßîóÞßæíß=çßÞ=Þß=èóÛ=êßèíãéèíJ éÝâ=íåÛîîßìßáæßìèÛK=sã=Ûèíßì=Þäìàöì=Ûîî=åìíãèåéçíîßèI=íéç=îãÞãáÛìß ìäåèÛîí=àìÛçI=íåÛ=çãèíåÛí=çßÞ=ÜßìäåèÛÞ=åéççïèÛæíåÛîîI=àöì=Ûîî ÞäìçßÞ=àå=àìÛç=ßè=ãèåéçíî=íéç=Üäîîìß=íêßáæÛì=Þßè=àÛåîãíåî=ÞãíêéJ èãÜæÛ=ãèåéçíîßè=àöì=ßè=p_qmJîÛáÛìßK

sãÞ=p_qmJÜßìäåèãèáßè=äì=Þßî=ãèîß=çöäæãáî=Ûîî=ïîáå=ãàìåè=Þßè àÛåîãíåî=ßìæÛáÞÛ=åéççïèÛæíåÛîîßè=ßàîßìíéç=ÞßèèÛ=äì=åæÛì=àöìíî=èäì îÛòßìãèáßè=äì=íæïîæãáî=àÛíîíîäææÞK=aßî=äì=Þäìàöì=èöÞðäèÞãáî=Ûîî=ïîáå àìåè=ßè=ÜßìäåèÛÞ=åéççïèÛæíåÛîîI=íéç=áìïèÞÛì=íãá=êå=Þßè=ãèåéçíî Ûð=îääèíî=éÝâ=èäìãèáíðßìåíÛçâßî=íéç=ãèáåì=ã=åìíãèåéçíîßèK=sãÞÛìß Üöì=âäèíóè=îÛí=îãææ=ÜßìäåèÛÞ=íåÛîî=êå=ßðßèîïßææ=åÛêãîÛæãèåéçíîK=aßî àöìçöáßèâßîíîãææäáá=íéç=ðã=éÝåíå=àöìßíæåì=íåÛ=ãèáå=ã=åìíãèåéçíîßè äì=Þäìßçéî=ãèîß=íåÛîîßêæãåîãá=ãèåéçíîK=_ßìäåèãèáßè=Ûð=Þßî=ÛðÞìÛá àöì=íåÛîî=íéç=ðã=àöìßíæåì=åÛè=áöìÛí=çÛíåãèßææî=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ ïîìäåèãèáßè=Ûð=p_qm=éÝâ=ãèèßÜäì=Þäìàöì=ãèáßî=ÛÞçãèãíîìÛîãðî çßìÛìÜßîßI=äðßè=éç=ìßáßæíóíîßçßî=Üæãì=èåáéî=çßì=åéçêæãÝßìÛî=äè ÞÛáßèí=ìßáæßìK

käì=Þßî=áäææßì=çÛåÛì=ÜßìäåèÛí=ãèåéçíîßè=àöì=ðÛìÞßìÛ=çÛåßè=àöì íãá=éÝâ=Þäìßàîßì=áöìí=ÛðÞìÛá=àöì=ìßíêßåîãðß=çÛåßí=ÜßìäåèÛÞß åéççïèÛæíåÛîî=éÝâ=íåÛîî=êå=åÛêãîÛæãèåéçíîK=aßè=íåæïèÞÛ=ÜßìäåJ èÛÞß=ãèåéçíîßè=æäááí=Þäìßàîßì=ãâéê=éÝâ=Ûð=ÞßèèÛ=íïççÛ=ÜßìäåèÛí âäæàîßè=ðÛìÛ=ðÛìÞßìÛ=çÛåßèí=ãèåéçíî=ðãÞ=êìöðèãèá=Ûð=p_qmK

f=ÞÛáßèí=ìßáßæíóíîßç=ìäåèÛí=éÝåíå=Þßî=_qmI=íéç=ÜßîÛæÛí=ïîI íéç=ãèåéçíîK=sã=Ûèíßì=Ûîî=ÞßèèÛ=Üßíîäççßæíß=îãææ=íãè=ãèèßÜöìÞ=Üöì ÜãÜßâåææÛíI=çßè=ïîîìóÝåÛí=êå=ßîî=ÛèèéìæïèÞÛ=íäîîK=_ßíîäççßæíßè Üöì=ïîàéìçÛí=íå=Ûîî=Þßè=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞ=íéç=áéÞåäèèí=àöì=p_qm çãèíåÛí=çßÞ=ïîáåßèÞß=_qmK=käì=Þßî=áäææßì=ìßáæßìèÛ=àöì=Üßìäåèãèá Ûð=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞßèí=íîéìæßå=Üöì=–=æãåíéç=èï=–=_qmJìßáæßìèÛ áäææÛ=äðßè=àöì=p_qmK

aßè=èßîîéãèåéçíî=íéç=ìäåèÛí=àìÛç=ßèæãáî=éðÛè=çãèíåÛí=çßÞ Þßè=ÜéíîÛÞíåéíîèÛÞ=íéç=åîßìíîåì=ßàîßì=ÛðÞìÛá=àöì=_qmJÜßæéêêßîK lç=åîßìíîåßèÞß=ãèåéçíîÜßæéêê=ïèÞßìíîãáßì=íåäæãá=æßðèÛÞíèãðå ÜßðãæäÛí=p_qm=çßÞ=Üßæéêê=ïêê=îãææ=Þßè=èãðåèK

bè=íêßÝãßææ=àìåáßíîäææèãèá=çßÞ=Ûèåèóîèãèá=îãææ=p_qmJìßáæßìèÛ áäææßì=ãèåéçíîÜßìäåèãèáßè=àöì=Þß=êßèíãéèäìßì=íéç=ãèîß=âÛì=éÛðJ åéìîÛÞ=êßèíãéèíàöìçåèK=såìî=àöìíæÛá=îãææ=èóÛ=ãèåéçíîêìöðèãèáíJ

226 Särskilt bostadstillägg till pensionärer SOU 1999:52

ìßáæßì=àöì=_qm=Üóááßì=êå=êìãèÝãêßè=Ûîî=çÛè=ïîáåì=àìåè=Þßè=àÛåîãíåÛ ãèåéçíîßè=ã=âïðïÞíÛå=ÜßìäåèÛÞ=ßèæãáî=ìßáæßìèÛ=àöì=íåÛîîßêæãåîãá ãèåéçíîK=lç=çÛè=ðãææ=àïææàöæäÛ=ÞßèèÛ=êìãèÝãê=àïææî=ïî=ãèèßÜäì=ÞßîI ßèæãáî=ðåìî=íóèíäîîI=Ûîî=çÛè=ðãÞ=Üßìäåèãèáßè=Ûð=p_qmJãèåéçíî=íåÛ Üéìîíß=àìåè=éìíÛåßè=îãææ=ßè=æåá=êßèíãéèíãèåéçíî=éÝâ=ßèÜÛìî=ÜßÛåîÛ Þßè=àÛåîãíåÛ=ãèåéçíîßèK=aßî=ãèèßÜäì=ã=íãè=îïì=Ûîî=èåáéè=ïêêìäåèãèá ãèîß=áöìí=Ûð=êßèíãéèíÜßæéêêßî=àöì=ðãííÛ=áìïêêßìI=ßòßçêßæðãí êßèíãéèäìßì=çßÞ=ìßÞïÝßìÛÞ=êßèíãéè=êå=áìïèÞ=Ûð=îãÞãáÛìß=áäéìî àöìîãÞÛ=ïîîÛá=Ûð=êßèíãéèI=àöìíïççÛÞ=ÛðáãàîíÜßîÛæèãèá=ßææßì åæÞßìíåðÛæãàãåÛîãéèíìßáæßìÛ=ãèéç=äèåßêßèíãéèßìãèáßèK

bàîßìíéç=p_qm=âÛì=îãææ=íóàîß=Ûîî=ßè=êßèíãéèäì=ãèîß=íåÛ=Üæã=ÜßìéJ ßèÞß=Ûð=íéÝãÛæÜãÞìÛá=àöì=Ûîî=åïèèÛ=ÜßîÛæÛ=íãè=âóìÛ=Üöì=çÛèI=ßèæãáî ðåì=ïêêàÛîîèãèáI=ìäåèÛ=çßÞ=Þß=àÛåîãíåÛ=êßèíãéèíãèåéçíîßìèÛ=äðßè àöì=Þß=êßèíãéèäìßì=íéç=âÛì=áäéìî=àöìîãÞÛ=ïîîÛá=çK=àæK=éÝâ=ãèîß=çßÞ ßè=àãåîãð=êßèíãéèíãèåéçíîK

cöì=Þßè=íéç=ïêêÜäì=åðéîÞßæíÜßìäåèÛÞ=êßèíãéè=EPMJ=ßææßì=QMJ ÞßæÛì=Ûð=àéæåêßèíãéèF=äì=íãîïÛîãéèßè=æãåèÛèÞß=Þßè=íéç=áäææßì=àöì=Þß áìïêêßì=íéç=èäçèîí=éðÛèK=péç=ðã=àìÛçâåææãî=ã=åÛêãîßæ=NN=äì=Þßè ßåéèéçãíåÛ=íãîïÛîãéèßè=àöì=ÞßèèÛ=áìïêê=êßèíãéèäìßì=éæãåÛ ÜßìéßèÞß=Ûð=éç=ÞßI=ðãÞ=íãÞÛè=Ûð=Þßè=åðéîÞßæíÜßìäåèÛÞß=ÛææçäèèÛ êßèíãéèßèI=âÛì=ÛèÞìÛ=ãèåéçíîßì=ßòßçêßæðãí=ã=àéìç=Ûð=ïîæäèÞíå êßèíãéèK=f=Þßî=íãíîèäçèÞÛ=àÛææßî=êåðßìåÛì=Þßè=ïîæäèÞíåÛ=êßèíãéèßèí íîéìæßå=éÝåíå=áÛìÛèîãêßèíãéèßèK=_æÛèÞ=ÛèèÛî=çßÞ=âäèíóè=îãææ=ÞßííÛ éæãåâßîßì=ã=êßèíãéèßèí=íÛççÛèíäîîèãèá=Ûèíßì=ðã=Ûîî=èåáéè=àãåîãð ïêêìäåèãèá=Ûð=êßèíãéèíÜßæéêêßî=îãææ=ßè=çãèãçãèãðå=ãèîß=íåÛ=áöìÛí ðãÞ=ãèåéçíîêìöðèãèáßè=Ûð=p_qmK=bîî=íåÞÛèî=íóèíäîî=íîäççßì=ðäæ öðßìßèí=çßÞ=íóàîßî=àöì=p_qmI=èäçæãáßè=Ûîî=ïèÞðãåÛ=ÜßìéßèÞßî=Ûð íéÝãÛæÜãÞìÛá=àöì=Ûîî=âÛ=ìåÞ=çßÞ=ßîî=ÜìÛ=ÜéßèÞßK

péç=ðã=ìßÞéðãíÛî=ã=åÛêãîßæ=NN=âÛì=péÝãÛæîääèíîïîìßÞèãèáßè=àåîî îãææäááíÞãìßåîãð=éç=Ûîî=ÜæKÛK=ÜßæóíÛ=éç=àöìäèÞìãèáÛì=ãèéç=p_qm=äì ßè=æäçêæãá=æöíèãèá=àöì=Ûîî=åíîÛÞåéççÛ=ßåéèéçãíåÛ=îìóááâßî=àöì ðãííÛ=äæÞìß=ãèðÛèÞìÛìßK=aßè=àéìîíÛîîÛ=ÜßâÛèÞæãèáßè=Ûð=ðåìî=àöìíæÛá êå=ÞßèèÛ=êïèåî=Üöì=Þäìàöì=íÛçéìÞèÛí=çßÞ=åéççÛèÞß=àöìíæÛá=àìåè péÝãÛæîääèíîïîìßÞèãèáßèK

13.2. Förslagets effekter

f=ÞÛáßèí=p_qmJíóíîßç=ÜßìäåèÛí=Þßè=ÞãíêéèãÜæÛ=ãèåéçíîßè=êå=ßîî íÝâÛÜæéççäííãáî=íäîîK=bè=àïææíîäèÞãá=Ûðìäåèãèá=Ûð=p_qm=çéî=ãèJ åéçíîßè=ïêêèåí=Þäìàöì=ßèÞÛíî=éç=êßèíãéèäìßè=äì=ÜßìäîîãáÛÞ=îãææ íäìíåãæî=áìïèÞÛðÞìÛá=íÛçî=âÛì=ßè=åéççïèÛæíåÛîî=êå=Þìóáî=PM=êìéJ ÝßèîK=såìî=àöìíæÛá=ãèèßÜäì=ßè=çßì=ßòÛåî=ãèåéçíîÜßìäåèãèá=íéç

SOU 1999:52

Särskilt bostadstillägg till pensionärer 227

ääçèÛì=ïî=Þß=íåãææèÛÞßì=ã=ÞãíêéèãÜßæ=ãèåéçíî=çßææÛè=p_qmJîÛáÛìß=ã æåáJ=ìßíêßåîãðß=âöáíåÛîîßåéççïèßì=íéç=ÞÛáßèí=íóíîßç=áßì ïêêâéð=îãææK=héèíîìïåîãéèßè=Ûð=p_qm=åéììãáßìÛì=äðßè=Þßè=öðßìJ åéçêßèíÛîãéè=îãææ=êßèíãéèäìßì=ã=æåáíåÛîîßåéççïèßì=íéç=Þßè öðßìáåèáíðãíÛ=áÛìÛèîãêßèíãéèßè=çßÞàöìK

péç=àìÛçáåì=Ûð=ÛèÛæóíßè=ã=Ûðíèãîî=TKPKO=ãèèßÜäì=ßè=àöìäèÞìãèá ßèæãáî=ðåìî=àöìíæÛá=Ûîî=p_qmJîÛáÛìß=ã=åéççïèßì=çßÞ=æåá=íåÛîîßíÛîí åéççßì=Ûîî=àå=ßè=èåáéî=íäçìß=ßåéèéçãíå=íãîïÛîãéè=äè=ãÞÛá=çßÞÛè Þßî=éçðäèÞÛ=áäææßì=àöì=Þß=çßÞ=ßè=âöá=åéççïèÛæíåÛîîK

628 

 $GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

I vèra direktiv framhèlls att det nuvarande systemet för inkomstprövning genom èren har utsatts för kritik pè grund av att reglerna upplevts som svèrbegripliga samt medfört en omstændlig och tung hantering. =Vi =har =dærför =gjort =en =förfrègan =till =samtliga =försækringskassor =för =att =fè =en =bild =av =problemen =med =den =nuvarande administrationen. =Försækringskassorna =redovisar =en =samstæmmig uppfattning att nuvarande BTP-regler bör förenklas. I kapitel 10 har vi föreslagit nya regler för inkomstberækning och en èrlig omprövning av rætten till =BTP. =Mot =den =bakgrunden =redovisar =vi =i det följande förslag till ett nytt administrativt system för bostadstillægget.

14.1. Nuvarande BTP-administration

För att försækringskassan ska kunna bevilja BTP ansöker pensionæren =sjælv =om =bostadstillægget. =Dærvid =læmnar =pensionstagaren uppgifter =om =sin =ekonomiska =situation. =Det =gæller =inkomster =av olika slag vid sidan av den allmænna pensionen, exempelvis egen eller =makes =inkomst =av =förværvsarbete =och =förmögenhetstillgèngar. =Dæremot =behöver =pensionstagaren =inte =læmna =upplysningar om allmæn pension liksom inte heller om statlig eller kommunal =tjænstepension, =eftersom =dessa =uppgifter =redan =finns =tillgængliga. =Utöver =uppgifter =om =inkomster =behöver =pensionstagaren ocksè læmna upplysningar om sina boendekostnader och hur mènga som bor i lægenheten.

Den vanligaste situationen nær en ansökan om BTP læmnas in ær nær nègon blir èlderspensionær. I samband med att försækringskassan =informerar =om =pensionens =storlek, =nègra =mènader =före pensionsmènaden, læmnas ocksè upplysning om möjligheterna att ansöka om BTP. Nègon ansökningsblankett bifogas inte och det ær =den =blivande =pensionstagaren =som =bestæmmer =om =han =vill læmna in =en =ansökan. I =dag kan èlderspension beviljas utan =særskild =ansökan, =men =i =samband =med =införandet =av =det =nya =pen-

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

sionssystemet =ændras dessa =rutiner =eftersom =pensionsèldern =görs mer flexibel.

Ocksè =nær =det =gæller =personer =som =beviljats =andra =pensionsförmèner, =som =berættigar =till =BTP, =fèr =pensionstagaren =information =om =möjligheten =att =ansöka =om =bostadstillægg, =exempelvis =i samband med beslut om förtidspension.

Sedan försækringskassan beslutat om bostadstillægg =gæller beslutet tills vidare. BTP-tagaren har dock en skyldighet att anmæla ændrade förhèllanden. Enligt RFV:s rekommendationer ska sèdan anmælningsskyldighet anses föreligga bl.a. vid en inkomstförændring =som =uppgèr =till =10 =procent =av =basbeloppet, =dvs. =ca =4 =000 kr/èr.

BTP-tagaren bör givetvis göra anmælan om ændrade förhèllanden æven av andra skæl æn att inkomsterna förændrats, exempelvis vid höjd hyra. Det finns ocksè möjlighet för försækringskassorna att rækna om BTP automatiskt vid hyreshöjningar om den försækrade læmnat tillstènd hærtill.

Omrækning av BTP görs alltid i januari mènad varje èr i samband med att den allmænna pensionen ræknas om med hænsyn till basbeloppets =förændring. =Om =BTP-tagaren =uppbær =statlig =eller kommunal tjænstepension tas vid denna omrækning ocksè hænsyn till förændringen av tjænstepensionens storlek.

Enligt =Riksförsækringsverkets =Allmænn =rèd =(1998:13) =Kvalitetssækring och kvalitetskontroll vid de allmænna försækringskassorna =rekommenderas =försækringskassorna =göra =en =efterkontroll vartannat èr för bedömning av rætten till BTP. Vid vèra kontakter med försækringskassorna har dock framgètt att efterkontrollen inte har =den =omfattningen, =bl.a. =beroende =pè =en =anstrængd =arbetssituation.

14.2. Slutlig eller preliminær berækning av bostadstillægg

Vèrt =förslag: =Bostadstillægg =ska =beræknas =slutligt =direkt =vid beviljandet för flertalet pensionærer, næmligen för dem som utöver sèdan pension som ær bestæmd för èret, har högst 10 000 kr =per =èr =i =inkomster =frèn =tjænst =och =næringsverksamhet =och högst 150 000 kr i nettoförmögenhet. För andra pensionærer föreslèr vi att bostadstillægg beræknas preliminært med en slutlig avstæmning mot taxerad inkomst.

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

IBIS:s förslag: =Huvudprincipen ær att BTP =± =liksom =BOB ± ska beræknas preliminært för kalenderèret med en slutlig avstæmning =mot =taxerad =inkomst. =Pensionærer =med =enbart =folkpension och pensionstillskott samt ingen eller ringa förmögenhet ska dock kunna erhèlla ett slutligt beslut direkt.

Remissinstanserna: =Endast =ett =fètal =remissinstanser =berör GHQQDIUnJDFKFDQVHUGHWULPOLJWDWWEHUlNQLQJHQDY%73J|UV preliminært med en slutlig avstæmning. Att tillæmpa ett förenklat system =för =pensionærer =med =enbart =pension =och =inga =eller =ringa kapitalinkomster kan förefalla rimligt i dagslæget, men kan ifrèga-VlWWDVDYSULQFLSLHOODVNlO2FNVnSvenska kommunförbundetRFK

63) DQVHU GHW ULPOLJW DWW EHUlNQLQJHQ J|UV SUHOLPLQlUW PHG HQ

VOXWOLJ DYVWlPQLQJ SPF IUDPKnOOHU GRFN DWW HIWHUVRP GHQ DOO mænna =pensionen =faststælls =èret =innan =den =utbetalas =bör =ingen efterjustering ske för en pensionær som inte har andra inkomster.

/5) DQVHU DWW GHQ QXYDUDQGH RUGQLQJHQ PHG HWW SUHOLPLQlUW

och ett i efterhand slutligt beslut om bostadsstöd bör ændras. Den bostadsstödsberættigades ekonomiska situation ær oftast sèdan att ett =èterbetalningskrav =med =fog =kan =ifrègasættas =utifrèn =sociala grunder.

Skælen för vèrt förslag: I dag grundas besluten om bostadstillægg =pè =en =berækning =av =den =aktuella =inkomsten =per =èr =under den nærmaste tiden. För förmögenhet ræknas værdet dagen för ansökan. Vi har i kapitel 10 föreslagit att beslut om bostadstillægg ska =grundas =pè =den =beræknade =inkomsten =för =kommande =kalenderèr. För bostadsbidrag till barnfamiljer gæller sedan èr 1997 ett system =dær =ett preliminært =beslut =grundas =pè =en =uppskattning =av aktuell =èrsinkomst, =som =sedan =vid =slutligt =beslut =stæms =av =mot den taxerade inkomsten för detta èr. Avrækning görs mot utbetalt bidrag =enligt =den =preliminæra =inkomstberækningen =och =èterkrav eller fyllnadsutbetalning görs.

Erfarenheter finns nu frèn avstæmning av 1997 èrs preliminæra bostadsbidrag mot den taxerade inkomsten för detta èr. Avstæmningen gæller ca 445 000 =hushèll =och =visar att =ca =46 =procent =av dessa hade fètt ett för lègt bostadsbidrag i förhèllande till sin faktiska =inkomst =under =èret, =medan =ca =44 =procent =hade =fètt =ett =för högt =bidrag. =Omkring =10 =procent =hade =fètt =ett =korrekt =bidrag =i förhèllande till inkomsten.

Av de som fètt för lègt bidrag hade flertalet fètt 100±1 000 kr för lègt bidrag under èret, men nærmare 10 000 hushèll hade fètt över 5 000 kr för lègt bidrag. Av gruppen som fètt för högt bidrag hade ó fètt 100±1 000 kr för högt bidrag, medan nærmare 45 000 hushèll hade fètt mer æn 5 000 kr för mycket bidrag.

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

Dessa erfarenheter frèn bostadsbidragen till barnfamiljer visar svèrigheterna =att =i =förvæg =berækna =inkomsten =för =ett =kalenderèr. Resultaten visar ocksè pè behovet av avstæmning i efterhand om man har ett system med inkomstberækning för en kommande period. =Utan =en =sèdan =avstæmning =blir =resultatet =av =inkomstprövningen felaktigt och orættvist, en del fèr avsevært lægre och en del avsevært högre bidrag æn de har rætt till enligt reglerna.

Vi ser det som en grundlæggande rættvisefrèga att en inkomstprövning pè ett korrekt och likværdigt sætt fèngar upp och værderar de =olika =inkomster =som =enligt =reglerna =ska =ingè =i =berækningen oavsett =om =de =ær =fasta =och =lættberæknade =eller =varierande =och svèra att berækna i förvæg. Med detta rættvisekrav blir alternativet till ett system med avstæmning i efterhand av osækra inkomstberækningar att direkt utgè frèn senast kænda faktiska inkomst som dè avser en period tvè èr bakèt i tiden. Vi har i kapitel =10 tagit stællning =till =denna =frèga =och =föreslagit =att =beslut =om =bostadstillægg =ska =grundas =pè =den =beræknade =inkomsten =för =kommande kalenderèr. =Mot =bakgrund =av =erfarenheterna =frèn =BOB-systemet ær det viktigt att precisionen i dessa inkomstberækningar kan =bli högre. Med hænsyn till att inkomstförhèllandena skiljer sig mellan gruppen barnfamiljer respektive èlderspensionærer bedömer vi att de =stora =avvikelser =mellan =preliminær =och =slutlig =inkomstberækning =som =framkommit =vid =BOB-avstæmningen =blir =relativt =fètaliga bland BTP-tagarna. Som vi redovisar i det följande gör pensionærernas inkomstförhèllanden det möjligt att ± med beaktande av nyssnæmnda grundlæggande rættvisekrav ± tillæmpa ett förenklat beslutsförfarande för flertalet BTP-tagare jæmfört med de regler som gæller för bostadsbidrag till barnfamiljer.

Frèn försækringskassor har framhèllits att pensionærernas ekonomiska situation förændrats under de senaste èren och att det blivit =allt =vanligare =att =pensionærernas =förmögenhetsbild =varierar. Sparande i olika fonder ökar liksom ett aktivt handlande med exempelvis aktier. Detta gör att pensionærskollektivet inte længre ær lika homogent som tidigare utan det finns en væxande grupp pensionærer med en inkomstsituation som varierar mellan èren och i det avseendet mer liknar den som kan gælla för barnfamiljer.

IBIS förslag innebær att man inför ett system med en preliminær berækning av BTP och ett slutligt beslut med avrækning. För pensionærer =med =enbart =folkpension =och =pensionstillskott =tillsammans =med =ingen =eller =ringa =förmögenhet =skulle =dock =första beslutet bli definitivt. Enligt vèr mening ær det bède ur pensionærens =synpunkt =och =av =administrativa =skæl =önskvært =att =anvænd-

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

ningen av det sistnæmnda förenklade beslutsförfarandet kan gælla sè stor andel av BTP-tagarna som möjligt.

Vi anser det ocksè möjligt att fè fram beslutsunderlag som ger sèdan sækerhet i inkomstberækningen att detta enklare förfarande kan omfatta flertalet BTP-tagare, æven med beaktande av försækringskassornas iakttagelser om en mera varierande inkomstsituation bland pensionærerna. Inkomsterna för stora grupper med BTP kan beræknas med stor sækerhet för det kommande kalenderèret. Det gæller framför allt pensionærer med enbart allmæn pension och avtalspensioner, vilkas inkomstförændringar fræmst gæller en èrlig indexmæssig pensionsomrækning.

En slutlig BTP-berækning bör kunna göras för de pensionærer som endast har inkomst i form av allmæn pension och arbetskadeeller =yrkesskadelivrænta. =För =dessa =gæller =att =pensionen =och =livræntan =för =följande =èr =faststælls =efter =att =det =nya =prisbasbeloppet har faststællts. Omrækningen sker automatiskt och förændrar pensionens =storlek =frèn =januari =följande =èr. =Motsvarande =rutiner =ær vanliga æven för avtalspensionerna. I de fall en avtalspension faststælls =en =gèng =om =èret, =och =uppgift =om =pensionsbeloppet =finns tillgængligt, =bör =samma =regler =tillæmpas =som =för =den =allmænna pensionen, dvs. BTP beræknas slutligt för det följande bidragsèret. Om denne ocksè har andra inkomster blir beslutsgèngen beroende av de förslag vi læmnar i det följande.

IBIS föreslog i sitt betænkande att i de fall en BTP-tagare utöver pensionsinkomster endast har relativt smè kapitalinkomster borde =ett =förenklat =förfarande =kunna =tillæmpas. =Vi =delar =denna uppfattning men anser att det förenklade förfarandet bör gælla för en större grupp æn enligt IBIS förslag.

De =nuvarande =reglerna =för =berækning =av =kapitalinkomster =innebær att man utgèr frèn förmögenhetsværdet dagen för ansökan. Med vèrt förslag om inkomstberækning per kalenderèr ær det naturligt =att =utgè =frèn =de =værden =som =tas =upp =i =deklaration =eller bankbesked och som avser skattepliktig förmögenhet vid senaste èrsskifte =samt =kapitalinkomst =under =det =nærmast =föregèende =kalenderèret. =Utifrèn =dessa =uppgifter =ska =beræknas =eventuellt =inkomsttillægg för förmögenhet enligt vèrt förslag under kapitel 10 och uppgifterna kan ocksè vara underlag för en uppskattning av kapitalavkastningen =under =det =kommande =kalenderèret. =För =att uppnè =en =tillfredsstællande =enhetlighet =i =dessa =berækningar, =som har =inslag =av =antaganden =om =utvecklingen =under =èret, =bör =RFV utfærda =èrliga =rekommendationer =om =vilka =antaganden =om =rænteutveckling m.m. under bidragsèret som ska ligga till grund för försækringskassans berækning av kapitalinkomster.

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

Med =denna =upplæggning =anser =vi =det =möjligt =att =tillæmpa =ett förenklat =förfarande =med =definitiv =inkomstberækning =och =BTPbeslut =för =pensionærer =med =upp =till =150 =000 =kr =i =förmögenhet. Detta förutsætter att uppgifter om förmögenhet vid èrsskiftet före bidragsèret =finns =tillgængliga =vid =inkomstberækningen =liksom uppgift om ræntor, utdelningar och realisationsvinster under föregèende èr. Det tillægg för förmögenhet vi föreslèr kan dè beræknas slutligt för alla, eftersom vi anser att samma förmögenhetsuppgift ska =anvændas =æven =vid =ett =preliminært =och =slutligt =beslutsförfarande.

Berækningen av kapitalinkomster skall, som ovan næmnts, göras =med =ledning =av =inkomstuppgifter =för =föregèende =èr, =förmögenhetstillgèngar =vid =èrsskiftet =och =antaganden =om =rænteutveckling, realisationsvinster m.m. under det kommande èret. Kapitalinkomster vid 150 000 kr förmögenhet och exempelvis 5 procent rænteavkastning =blir =7 =500 =kr. =Vid =2 =procent =högre =eller =lægre rænta blir inkomstavvikelsen 3 000 kr. Större avvikelser kan förekomma, t. ex. genom realisationsvinster vid försæljning av aktier och andra værdepapper. Vid en avvægning mellan risken för avvikelse =frèn =den =beræknade =kapitalinkomsten =för =bidragsèret =och fördelen med ett =förenklat beslutsförfarande =anser =vi =det =rimligt och försvarligt att tillæmpa definitivt beslut upp till en förmögenhet pè 150 000 kr för ensam pensionær och 300 000 kr för makar.

Utöver =hær =berörda =pensionsinkomster =och =kapitalinkomster förekommer ocksè arbetsinkomster och andra inkomster. Vi anser att om sèdana =övriga inkomster =sammanlagt beræknas =uppgè =till högst 10 000 kr under èret bör det förenklade beslutsförfarandet kunna tillæmpas.

Enligt =vèrt =förslag =kommer =sèledes =en =övervægande =del =av BTP-tagarna att frèn början erhèlla ett slutligt beslut, næmligen de BTP-tagare som, utöver sèdan pension som ær bestæmd =för =èret, har högst 10 000 kr i inkomster frèn tjænst och næringsverksamhet samt =högst =150 =000 =kr =i =förmögenhet. =För =övriga =pensionærer föreslèr vi att BTP beræknas preliminært för kalenderèret med en slutlig avstæmning mot den taxerade inkomsten.

De pensionstagare som kommer att omfattas av ett preliminært och =ett =slutligt =bidragsbeslut =blir =sèledes =BTP-tagare =med =inkomster av viss omfattning vid sidan av allmæn pension och avtalspensioner =och/eller =med =viss =förmögenhet. =Till =denna =grupp hör =ocksè =personer =med =inkomst =av =næringsverksamhet =över 10 000 kr. Av redovisning i bilaga 2 framgèr att bland nuvarande BTP-tagare =har =knappt =65 =000 =personer =en =förmögenhet =över 150 000 kr. Vidare kan uppskattas att ca 20 000 personer har in-

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

komst överstigande 10 000 kr per èr vid sidan av pension och kapitalinkomster.

För denna grupp, som utgör ca 15 procent av antalet BTP-tagare, =kan =konstateras =att =deras =inkomster =ær =svèra =att =berækna =i förvæg eftersom de kan variera över tiden t.ex. realisationsvinster för den som har större kapitaltillgèngar. Det kan ocksè i dessa fall vara svèrt för BTP-tagaren att sjælv bedöma inkomstutvecklingen under èret och meddela avvikelse i förhèllande till den beræknade èrsinkomsten. För att uppnè en motsvarande grad av sækerhet i inkomstberækningen =för =denna =grupp, =som =för =det =stora =flertalet med "enklare" inkomstbild ± vilket kan ses som en rættvisefrèga ± anser vi det læmpligt att för dem anvænda motsvarande inkomstprövningsteknik som sedan ett par èr finns i BOB-systemet.

Vi anser ocksè att den hær gruppen av BTP-tagare, genom att de har en mer varierande ekonomisk situation med förmögenhet och inkomster vid sidan om pensionen, ær vana att handskas æven med den nègot större osækerheten i ekonomin som följer med en preliminær och slutlig BTP-berækning och dærav följande risk för èterbetalning.

Det =kan =ocksè =noteras =att =de =remissinstanser =som =yttrat =sig =i sakfrègan tillstyrkt IBIS förslag, som till skillnad mot vèrt förslag innebær att det mer komplicerade förfarande med preliminær och slutlig inkomstberækning skulle omfatta flertalet BTP-tagare.

I =dag =finns =en =generell =skyldighet =för =BTP-tagare =att =anmæla förændringar som pèverkar rætten =till =bostadstillægg. =Vèrt =förslag om slutlig berækning av bostadstillægget direkt vid beviljandet för flertalet =BTP-tagare =innebær =att =en =sèdan =anmælningsskyldighet behöver finnas æven i de nya reglerna. Vi èterkommer till frègan om =anmælningsskyldighet =och =efterkontroller =under =avsnitt =14.6 och 14.7.

Sammanfattningsvis innebær vèrt förslag att BTP beræknas och beslutas slutligt för ca 85 procent av BTP-tagarna. För de som har inkomster av viss omfattning vid sidan av allmæn pension, tjænstepension =och =kapitalavkastning =eller =har =förmögenhet =över 150 000 =kr =görs =en =preliminær =berækning =och =sedan =avstæmning och =avrækning =av =BTP =nær =faktiska =inkomstuppgifter =föreligger. En =sèdan =lösning, som =innebær =att =man =enbart för =dem =som =har sidoinkomster av en viss storleksordning kommer att tillæmpa ett system med preliminær berækning av BTP, tillgodoser bède önskemèlet om trygghet och kontinuitet för pensionstagarna =och =en förenklad =administration. =Samtidigt =innebær =förslaget =en =bættre kontrollmöjlighet av de BTP-tagare som har en ekonomi som varierar över tiden. Dærmed kan inkomstprövningen fungera pè ett

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

mer likværdigt och rættvist sætt för olika slags inkomster genom att avrækningen görs mot tillförlitliga uppgifter om faktiska inkomster =bède =för =den =som =har =enbart =fasta =och =lætt =beræknade =pensionsinkomsten och för den som har varierade inkomster som ær svèrare att berækna för ett èr framèt.

14.3. Nybeviljande av bostadstillægg

Vèrt =förslag: =De =nuvarande =reglerna =för =förstagèngsansökan om =bostadstillægg =behèlls =i =huvudsak. =Bostadstillægg =som =beviljas under bidragsèret beslutas för tiden fram till bidragsèrets slut. =Bostadstillægg =beviljas =frèn =ansökningsmènaden. =Avser den =första =bidragsperioden =del =av =bidragsèret =beræknas =bostadstillægget alltid slutligt.

Enligt =RFV:s =Allmænna =rèd =(1998:13) =om =kvalitetssækring =och kvalitetskontroll =vid =de =allmænna =försækringskassorna =ska =följande handlingar bifogas en ansökan om BTP:

För =berækning =av =bostadskostnaden =ska =kopia =av =exempelvis hyresavi =och/eller =lènehandlingar =bifogas. =Nær =det gæller =uppgift om inkomst och förmögenhet ska bifogas kopia av lönespecifikation, utbetalningsavier avseende övriga inkomster, taxeringsuppgift, deklarationsblankett och skuldhandling.

Det kan konstateras att de uppgifter som försækringskassan redan har om BTP-tagarens ekonomiska förhèllanden vid första ansökningstillfællet i stort ær begrænsad till den allmænna pensionens storlek. För att erhèlla uppgifter om övriga inkomster, förmögenhet =och =bostadsförhèllanden =krævs =sèledes =att =pensionstagaren sjælv læmnar dessa upplysningar.

Nær en pensionstagare ansöker om bostadstillægg första gèngen behöver dærför æven fortsættningsvis en fullstændig ansökan göras med uppgifter om sèvæl bostads- som inkomstförhèllanden. Sedan försækringskassan granskat att rætt till BTP föreligger fattar kassan beslut i ærendet.

Vi =behandlar =i =avsnitt =14.4.3 =frègan =om =vilken =tidsperiod =bidragsèret ska omfatta. Om pensionæren ansöker om BTP frèn en annan mènad æn bidragsèrets början bör kassans beslut avse tiden fram till bidragsèrets slut, men inkomstförhèllandena omvandlas till =en =tolvmènadersperiod. =Som =exempel =pè =en =sèdan =situation kan tas en person som beviljas èlderspension frèn 65-èrsmènaden och denna infaller i augusti. Det innebær att en bedömning görs av

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

pensionstagarens inkomst frèn augusti till èrets slut men uppræknad =till =en =tolvmènadersperiod. =Genom =att =berækna =inkomsten frèn bidragsperiodens början och framèt uppnèr man att resultatet blir detsamma oavsett nær under kalenderèret =rætten till =BTP =intrædet. Skulle inkomsten beræknas för kalenderèret skulle dæremot den första tidens BTP-belopp pèverkas av nær under èret rætten till bostadstillægg =intræder, =eftersom =den =högre =förværvsinkomsten pèverkar inkomsten under kalenderèret t.ex. vid en èlderspensionering fr.o.m. augusti mènad.

I =samband =med =att =försækringskassan =beslutar =i =BTP-ærendet tar kassan ocksè stællning till om BTP-berækningen ska vara slutlig =eller =om =BTP-tagaren =ska =erhèlla =ett =preliminært =beslut =som senare ræknas av mot definitiva inkomstuppgifter och ett dè utfærdat slutligt beslut. För den som fèr ett första beslut om BTP som gæller under en del av èret anser vi dock att detta första beslut alltid ska vara slutligt, oavsett storleken pè inkomster utöver allmæn pension. =Anledningen =hærtill =ær =att =en =avstæmning =av =inkomsten för =en =del =av =èret =blir =svèr =att =göra. =Taxerad =inkomst =gæller =för hela èret och ær till liten hjælp i dessa fall. Dærför anser vi att en ökad =osækerhet =i =vissa =inkomstberækningar =fèr =accepteras =för dessa kortare bidragsperioder.

Nuvarande =regler =för =ansökningsförfarandet =innebær =att =BTP kan beviljas retroaktivt för tre mènader före =ansökningstillfællet. Motsvarande =regler =inom =BOB-systemet =innebær =att =bostadsbidraget =beviljas =frèn =ansökningsmènaden. =Enligt =vèr =uppfattning bör man i denna frèga ha samma regler för de bèda bostadsstöden. Vi =föreslèr =att =BTP =beviljas =frèn =ansökningsmènaden =och =alltsè ansluter till de regler som gæller för BOB. Hær kan noteras att det förændrade ansökningsförfarandet för èlderspension frèn èr 2001 innebær att èlderspension beviljas tidigast frèn och med mènaden efter det att ansökan kom in till försækringskassan.

RFV och försækringskassorna bör i samband med information om rætten till èlderspension och andra pensionsförmèner æven informera =om =möjligheterna =att =fè =bostadsstöd. =Informationen =bör syfta till att ansökan om BTP læmnas samtidigt med pensionsansökan.

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

14.4 Ýrlig omprövning ± förenklat beslutsförfarande

Vèrt förslag: I anslutning till ett kalenderèrsskifte bör socialförsækringsadministrationen =sè =lèngt =möjligt =fè =uppgift =om BTP-tagarens tjænstepensioner för det kommande èret. Uppgift om ændrad hyra bör ocksè kunna överföras automatiskt frèn i vart fall de största bostadsföretagen. Beloppen =för =allmæn =pension =och =tjænstepension =samt =övrigt beslutsunderlag =sammanstælls =pè =en =ansökningsblankett =som sænds =till =de =aktuella =BTP-tagarna. =BTP-tagaren =gör =nödvændiga kompletteringar och försækrar att uppgifterna ær =korrekta genom att underteckna underlaget och ètersænda det till försækringskassan för handlæggning och beslut.

Efter =att =försækringskassan =beslutat =om =bostadstillægg =första gèngen gæller beslutet under èterstoden av bidragsèret. För att fè fortsatt bostadstillægg krævs sèledes att uppgifterna om inkomster, förmögenhet =och =bostadskostnad =aktualiseras =genom =att =ett =nytt beslutsunderlag =infordras. =Det =ær =angelæget =att =detta =èrliga =omprövningsförfarande utformas sè att det administrativa förfarandet förenklas. =För =sèvæl =den =enskilde =BTP-tagaren =som =försækringskassan =ær =det =viktigt =att =ansökningsförfarandet =och =handlæggningen =kan =underlættas =genom =att =anvænda =moderna =informationstekniska metoder.

Vèrt =principiella =förslag =innebær =dærför =att =uppgifter =som =pèverkar rætten till BTP sè lèngt möjligt ska samlas in av RFV och sedan skrivas in pè en ansökningsblankett =som =sænds =ut =till =den som =redan uppbær BTP. Vèrt =förslag pèminner sèledes =i =princip om det förfarande som i dag tillæmpas för rutinen med förenklad sjælvdeklaration.

Förslaget förutsætter att uppgifter som i dag inte finns tillgængliga i RFV:s datasystem kan överföras dit frèn andra myndigheter och institutioner. Nedan læmnas en nærmare redovisning av vilka uppgifter som behöver finnas tillgængliga för BTP-berækningen.

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

14.4.1 =Underlag för inkomstberækning Uppgift om allmæn pension och tjænstepension

Redan i dag finns det vid èrets början vissa uppgifter i socialförsækringsadministrationens =ADB-system =om =pensionstagarens inkomstsituation under kommande kalenderèr. Detta gæller i första hand uppgifter om den allmænna pensionens storlek, som omræknas =èrligen =enligt =det =prisbasbelopp =som =faststællts =i =september. Üven uppgifter om omræknad statlig och kommunal tjænstepension finns tillgængliga i systemet.

Uppgifter =om =tjænstepensioner =som =betalas =ut =av =AMF =och SPP överförs till RFV:s ADB-avdelning, som skriver ut =uppgifterna per lokalkontor och sænder dem till respektive kontor. Dessa uppgifter =möjliggör =för =försækringskassorna =att =kontrollera =uppgifterna i ett ærende vid omprövning av BTP eller att anvænda som impuls till en efterkontroll av BTP.

Nær det gæller vilka tjænstepensioner som finns kan konstateras att =de =fackliga =organisationerna =LO:s, =TCO:s =och =SACO:s =och deras =respektive =arbetsgivarmotparters =omrèden =har =minst =en tjænstepensionsplan. =Dessa =tjænstepensionsplaner =ingèr =i =kollektivavtalen =pè =respektive =avtalsomrède. =Det =innebær =att =alla =som arbetar =under =kollektivavtal =omfattas =av =tjænstepensionen =pè =sitt avtalsomrède.

De fyra vanligaste pensionsplanerna, som beræknas tæcka ca 90 procent av arbetsmarknaden, ær:

 • Avtalspension SAF-LO Frèn och med èr 1996 ersatte denna avtalspension den tidigare STP, særskild tillæggspension. Tjænstepensionen ær avsedd för privatanstællda arbetare. Administreras av AMF Pension, som betalar ut ca 340 000 tjænstepensioner varje mènad.
 • Industrins och handelns tillæggspension (ITP) Tjænstepensionen =ær =avsedd =för =privatanstællda =tjænstemæn. Administreras av SPP, som varje mènad betalar ut ca 270 000 tjænstepensioner.
 • PA-91 Pensionsavtal (PA-91) omfattar de flesta av statens anstællda. Ersatte frèn och med 1992 det tidigare SPR (Statens pensionsreglemente) =Administreras =av =Statens =Pensionsverk =(SPV), som varje mènad betalar ut ca 330 000 tjænstepensioner.
 • PA-KL

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

 • Tjænstepension =för =anstællda =i =kommuner, =landsting =och =församlingar. =Administreras =av =Kommunsektorns =Pension =AB (KPA), som betalar ut ca 298 000 tjænstepensioner varje mènad. Ocksè SPV betalar ut tjænstepensioner för vissa kommunalanstællda.
 • ávriga pensionsavtal Det =finns =flera =mindre =pensionssystem =för =andra =avtalsomrèden, som gæller exempelvis för anstællda inom kooperationen, i försækringsbolag =eller =banker. =Dessutom =har =vissa =yrkeskategorier, som arkitekter och journalister, egna pensionsavtal. Innehèllsmæssigt liknar dessa avtal i allt væsentligt antingen avtalspension =SAF-LO =eller =ITP. =De =större =av =dessa =pensionsstiftelser betalar ut tjænstepensioner varje mènad i följande omfattning:

3HQVLRQVVWLIWHOVH $QWDOWMlQVWHSHQVLRQHU

KP Pension 69 000 Apoteket AB:s pensionsstiftelse 5 900 Sparinstitutets pensionskassa 4 800 Pressens pensionskassa 4 500 Försækringsbranschens pensionskassa 4 300

Hærutöver =finns =ett =stort =antal =pensionsstiftelser, =som =avser =anstællda i ett visst företag. Dessa stiftelser ska vara registrerade hos lænsstyrelsen i det læn dær företaget har sitt sæte. Man ræknar med att det finns ètminstone 4 000 pensionsstiftelser, varav merparten i de tre största stæderna. Hos lænsstyrelsen i Stockholms læn finns registrerat ca 1 100 pensionsstiftelser.

Gemensamt för pensionsstiftelserna ær att de ansvarar för förvaltningen =av =stiftelsens =kapital, =medan =det =ær =företaget =(motsvarande) =som =beslutar =om =pensionsutbetalningens =storlek. =De avtal =som =reglerar =dessa =tjænstepensioner =varierar =mycket; =vissa företag har avtal som i stor utstræckning liknar de centrala avtalen mellan =arbetsmarknadens =parter =medan =andra =ær =mycket =individuellt =utformade. =Vissa =pensionsstiftelser =kan =avse =en =enda =anstælld, =medan =andra =kan =omfatta =ett =stort =antal =anstællda. =Vissa tjænstepensioner =ræknas =upp =èrligen =med =nègon =form =av =index, medan andra höjs mer oregelbundet eller inte alls.

För att minska uppgiftslæmnandet för den enskilde och för att förenkla administrationen anser vi det angelæget att =RFV =fèr direkt =tillgèng =till =uppgifter =om =tjænstepensionens =storlek =kommande =èr =inför =omprövningen =av =BTP. =Nær =det =gæller =de =stora bolagen =som =administrerar =tjænstepensioner =torde =det =inte =möta

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

nègra svèrigheter att læmna uppgifter om tjænstepensionens storlek =via =ADB-rutiner =direkt =till =RFV:s =ADB-avdelning =för =bearbetning dær. =Dessa =uppgifter =kan =i =sèdant =fall =læmpligen =læmnas till RFV under december mènad.

Eftersom det bör vara av gemensamt intresse för alla berörda bör =det =finnas =goda =möjligheter =för =RFV =att =træffa =överenskommelser =som =ger =verket =tillgèng =till =dessa =uppgifter. =Vid =underhandskontakter =med =nègra =av =de =större =pensionsbolagen =har framkommit att dessa ser positivt pè möjligheterna att i större utstræckning æn som sker i dag læmna uppgift om tjænstepensionens storlek till socialförsækringsadministrationen.

Dæremot kan det vara nègot svèrare att fè sèdana uppgifter frèn de mènga smè pensionsstiftelserna, som oftast saknar egna ADBrutiner för administrationen av utbetalningarna. I dessa fall mèste BTP-tagaren =sjælv =læmna =uppgift =om =tjænstepensionens =storlek. För =att =sækra =uppgiftslæmnandet =kan =dock =namnet =pè =pensionsstiftelsen printas pè den èrliga ansökan, som sænds till BTPtagaren.

Enligt vèr mening bör uppgiftsskyldigheten klarlæggas =för =att socialförsækringsadministrationen ska fè tillgèng till de uppgifter om tjænstepension som beskrivits ovan. Detta bör kunna ske genom =viss =justering =av =20 =kap. =9 = =lagen =(1962:381) =om =allmæn försækring.

En =annan =frègestællning =ær =om =det =krævs =en =særskild =författningsmæssig reglering för att möjliggöra att uppgifter om tjænstepensionens storlek fèr inhæmtas genom ADB-mæssig sambearbetning av BTP-register och tjænstepensionsregister. Enligt 12 socialförsækringsregisterlagen =(1997:934) =fèr =socialförsækringsregister tillföras uppgifter genom sambearbetning bl.a. i de fall det finns stöd =av =en =særskild bestæmmelse =i =lag =eller =förordning =om læmnande av uppgifter.

Den =nuvarande =socialförsækringsregisterlagen =har =utfærdats med utgèngspunkt i 1973 èrs datalag. Denna lag har frèn den 24 oktober =1998 =ersatts =av =personuppgiftslagen =(1998:204). =Enligt punkt 2 i övergèngsbestæmmelserna till denna lag ska ± i frèga om behandling av personuppgifter, som pèbörjats före ikrafttrædandet eller =behandling =som =utförs =för =ett =visst =bestæmt =ændamèl =om behandling =för =ændamèlet =pèbörjas =före =ikrafttrædandet =± =den ældre lagen =fortfarande =tillæmpas =till =och med =den 30 =september 2001. =Denna =övergèngsbestæmmelse =innebær =att =den =nuvarande socialförsækringsregisterlagen =kommer =att =omarbetas =innan =det blir aktuellt att genomgöra nègon sambearbetning mellan socialförsækringsadministrationens =och =pensionsbolagens =automatise-

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

rade =behandling =av =personuppgifter. =En =sèdan =sambearbetning torde realistiskt sett inte kunna æga rum förræn i samband med att BTP ska prövas pè nytt i januari 2002.

Med hænsyn till den sèlunda förestèende omarbetningen av socialförsækringsregisterlagen =lægger =vi =inga =formella =förslag =till författningsreglering =för =uppgiftslæmnandet =och =inte =heller =vad gæller frègan om sambearbetning.

Uppgifter frèn skattemyndigheten

Vèrt förslag till ændrade =inkomstprövningsregler =innebær =att =vi =i huvudsak anknyter till skattelagstiftningens bestæmmelser om berækning av förværvs- och kapitalinkomster. Uppgifter om =skattepliktig inkomst och om taxerad inkomst finns i RSV:s dataregister =och =förs =redan =i =dag =över =till =RFV =för =berækning =i =samband med bl.a. bostadsbidrag.

Andra =uppgifter =som =kan =underlætta =berækningen =av =BTP =ær kontrolluppgifter, =som =ligger =till =grund =för =taxeringen. =Sèdana uppgifter skall, enligt 3 kap lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter, læmnas senast den 31 januari èret efter beskattningsèret av arbetsgivare, bank- och kreditinstitut m.fl. Kontrolluppgifterna avser bède uppgifter om inkomst av tjænst (exempelvis =arbetsinkomst =och =allmæn =pension =eller =tjænstepension) liksom om kapitalinkomster (ræntor, utdelningar och realisationsvinst) och förmögenhetens storlek.

Sedan =kontrolluppgifterna =överförts =till =RSV:s =dataregister sammanstælls de per individ och ett underlag för den förenklade sjælvdeklarationen skrivs ut och sænds ut till de personer som omfattas av dessa rutinerTillgèngar =i =form =av =bankkonton, =fondandelar, =obligationer, aktier, andra værdepapper och fordringar pèverkar inte taxeringen om =de =inte =uppgèr =till =minst =900 000 =kr. =Dærför =bearbetar =inte RSV =kontrolluppgifter =om =mindre =kapitalinnehav =och =de =finns inte sammanstællda och noterade pè deklarationsunderlaget.

De kontrolluppgifter som finns samlade i RSV:s ADB-system ær =visserligen =obearbetade =och =i =mènga =fall =okontrollerade =av skattemyndigheten och den enskilde, men motsvarar en stor och viktig del av den information som behövs för inkomstprövningen av BTP. Inkomstuppgifterna avser nærmast föregèende kalenderèr och ger en god utgèngspunkt för berækning av kommande èrs inkomster utöver allmæn pension och tjænstepension. Uppgifter om förmögenhet =avser =utgèngen =av =föregèende =èr =vilket =överens-

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

stæmmer =med =vèrt =förslag =till =tidpunkt =för =förmögenhetsberækningen för BTP. Det skulle dærför væsentligt förbættra kontrollen av =beslutsunderlaget =för =inkomstprövningen =för =BTP =om =RFV och försækringskassorna hade tillgèng till dessa uppgifter.

Det ær ett stort antal kontrolluppgifter som överförs till skatteförvaltningen. =Üven =om =en =stor =del =av =dessa =kontrolluppgifter överförs via datamedia till RSV tar bearbetning hos RSV lèng tid. Dærefter ska uppgifterna anvændas för att skriva ut den förenklade deklarationen, som sænds till den skattskyldige för kontroll. Enligt de kontakter vi haft med RSV i dessa frègor innebær detta arbetsmæssigt att RFV skulle kunna ha tillgèng till kontrolluppgifternas innehèll tidigast kring mènadsskiftet mars/april.

Som =framgèr =av =efterföljande =avsnitt =om =tidsperiod =för =bidragsèret innebær denna tidsmarginal svèrigheter för försækringskassorna nær det gæller möjligheterna att förbættra beslutsunderlagen med hjælp av dessa uppgifter. Dæremot kan uppgifterna senare komma till anvændning för kassans efterkontroll om de överförs frèn skattemyndigheterna till RFV efter halvèrsskiftet.

I =avsnitt =14.7 =om =kontroller =anger =vi =nærmare =hur =ett =utlæmnande =av =kontrolluppgifter =borde =genomföras =och =de =invændningar som ett sèdant utlæmnande kan möta.

14.4.2 =Underlag för bostadskostnadsberækning

Nær =det =gæller =bostadskostnadsberækningen =innebær =vèra =förslag ingen förændring jæmfört med dagens regler. Det innebær att BTPtagaren fèr uppge sin aktuella bostadskostnad vid ansökningstillfællet och styrka denna uppgift med exempelvis kopia av hyresavi eller liknande.

Enligt =nuvarande =regler =fèr =BTP =ræknas =om =utan =föregèende underrættelse nær hyran =har =ændrats. =En =förutsættning =ær =dock =att BTP-tagaren har medgett detta. Ett sèdant omrækningsförfarande har =tillæmpats =av =försækringskassan =i =Göteborg =[numera =Væstra Götalands læn] sedan èr 1990 nær det gæller vissa större hyresbolag. =Omrækningen har gjorts =frèn januari mènad =varje =èr och =dè omfattat ca 10 000 ærenden. Dærutöver har ca 1 000 ærenden rapporterats =för =manuell =handlæggning =av =olika =anledningar. =Frèn försækringskassan =har =pèpekats =att =uppgifterna =frèn =hyresværden ibland kan ta upp en mènadshyra som endast gæller för en kortare period, exempelvis nær hyresrabatt beviljats för en viss period.

Nær det gæller tidspunkten för ændring av hyrorna ær det vanligaste i de kommunægda bostadsföretagen att dessa förhandlas för

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

varje =kalenderèr. =Förhandlingarna =inleds =under =hösten =och =den nya hyran faststælls ofast att gælla per den 1 januari kommande èr.

Hyresperiodens =længd =ær =ett =resultat =av =förhandlingsöverenskommelsen mellan det =enskilda =bostadsbolaget =och =hyresgæstföreningen. Under senare èr har det blivit nègot vanligare med flerèrsöverenskommelser, =æven =om =det =vanligaste =fortfarande =ær =att överenskommelserna endast avser ett èr.

De =kommunægda =bostadsföretagen =uppgèr =till =drygt =300 =och förvaltar totalt ca 900 000 lægenheter.

Enligt vèr uppfattning skulle det förenkla bède för pensionstagaren och administrationen om uppgifter om aktuellt hyresbelopp kunde inhæmtas ADB-mæssigt frèn i vart fall de större hyresværdarna. =Uppgift =om =hyresværdens =namn =framgèr =av =ansökningsblanketten för BTP. Uppgift om hyrans storlek skulle emellertid inte medföra en automatisk omrækning av BTP utan redovisas pè den ansökningsblankett som sænds ut till BTP-tagaren i samband med =omprövningen =av =BTP. =Genom =att =uppgiften =redovisas =för BTP-tagaren =har =denne =möjlighet =att =korrigera =eventuella =felaktigheter =och =dærmed =elimineras =risken =för =att =hyresbeloppet =tillfælligtvis har pèverkats av eventuella hyresrabatter eller liknande.

Uppgiftslæmnandet frèn hyresværdens sida ær i första hand att betrakta som en serviceètgærd för BTP-tagaren samtidigt som den automatiska överföringen av uppgifter kan underlætta för det enskilda bostadsföretaget. Det bör =dock vara =ett frivilligt =ètagande frèn hyresværdarnas sida om de vill medverka till den automatiska överföringen av hyresuppgifter

14.4.3 =Tidsperiod för bidragsèret

Vèrt =förslag: =Bidragsèret =för =bostadstillægg =avser =perioden mars±februari mènad.

Vèr utgèngspunkt för en förenklad administration ær att uppgifter, som =kan =pèverka =bostadstillæggets =storlek =i =sè =stor =utstræckning som möjligt inhæmtas frèn olika myndigheter och företag.

Vèr =inriktning =ær, =som =tidigare =næmnts, =att =uppgifterna =ska samlas =in =och =tryckas =pè =en =ansökningsblankett =som =pensionstagare =kontrollerar, =kompletterar =och =undertecknar =innan =den sænds tillbaka till försækringskassan för beslut. Pensionstagare bör i =vart =fall =ha =minst =tio =dagar =för =denna =kontroll =och =sedan =tillkommer försækringskassans kontroll och beslut i ærendet.

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

Mot den hær bakgrunden mèste en avvægning göras av vilken anpassning =som =bör =göras =av =tidpunkten =för =försækringskassans beslut och dærmed av bidragsperioden för att öka kvaliteten i beslutsunderlaget. Bidragsperioden behöver nödvændigtvis inte omfatta kalenderèret utan kan avse en annan tidsperiod, bidragsèret.

Ur socialförsækringsadministrationens synpunkt torde det vara en =fördel =om =bidragsèret =inte =börjar =i =januari, =eftersom =mènga andra ændringar sker frèn januari mènad. Om man ræknar om BTP frèn =en =annan =tidpunkt =innebær det =att =man =sprider =arbetsbelastningen pè försækringskassorna.

Vi har övervægt tre olika alternativ för bidragsèrets omfattning, som alla har sina för- och nackdelar.

Bidragsèr = kalenderèr

I början av januari kan uppgift om nya èrsbelopp för allmæn pension och i vart fall =flertalet =tjænstepensioner, =som =ska =omræknas frèn =januari, =vara =kænda =för =socialförsækringsadministrationen. Dæremot har man inte uppgifter om övriga inkomster under föregèende èr =liksom inte =heller =uppgift =om =förmögenhetens =storlek per den 31 december föregèende èr.

Om hyresförhandlingarna ær klara under hösten kan uppgift om den nya hyrans storlek ocksè finnas tillgænglig för de hyresværdar dær en automatisk överföring av uppgifter sker.

En partiell omrækning av BTP fr.o.m. januari kan göras automatiskt och utan ansökningsförfarande. Hænsyn kan dè inte tas till ændrade inkomster utöver allmæn pension och flertalet tjænstepensioner. =För =att =fè =ett =helt =aktuellt =berækningsunderlag =krævs =ett kompletterande ansökningsförfarande.

I samband med att beslut om partiell omrækning sænds ut kan en ansökningsblankett bifogas. Pè denna ansökningsblankett kan anges =dels =inkomstbelopp =enligt =senaste =beslutsunderlaget, =dels de nya inkomstbelopp som legat till grund för den partiella omrækningen.

BTP-tagaren =uppmanas =att =komplettera =ansökan =med =uppgift om andra inkomster och dærvid berækna dessa bl.a. med ledning av =föregèende =èrs =inkomst =enligt =kontrolluppgifter =frèn =banker och andra. Med hænsyn till att dessa kontrolluppgifter dè ska finnas tillgængliga bör inriktningen vara att ansökningarna ska vara insænda till försækringskassan senast första veckan i februari. Försækringskassan =kontrollerar =uppgifterna =och =beslutar =i =ærendet

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

under =februari =mènad. =Det =nya =BTP-beloppet =betalas =ut =fr.o.m. mars mènads utbetalning.

Det =bör =understrykas =att =för =BTP-tagare =som =inte =har =nègra förændrade =inkomstförhèllanden, =utöver =den =partiella =omrækningen, krævs inga ytterligare uppgifter. Det ær dock angelæget att BTP-tagare, genom att underteckna ansökningsblanketten, tar ansvar för denna uppgift till försækringskassan.

Försækringskassans beslut ska =omfatta samma tidsperiod =som gæller för bidragsèret, dvs. frèn januari mènad. Avrækning ska dè göras mot de belopp som betalats ut för de tvè första mènaderna.

Detta alternativ innebær sèledes att beslutsfattandet =sker i =tvè steg i de fall BTP-tagaren har andra inkomster æn allmæn pension eller tjænstepension. En första omrækning görs i januari och omfattar endast allmæn pension och tjænstepension. Det andra beslutet pèverkar utbetalningen av BTP frèn mars mènad och omfattar dè =eventuella =övriga =inkomster, =förmögenheter =samt =eventuella ændrade bostadskostnader.

En =fördel =med =detta =förslag =ær =att =överensstæmmelse =uppnès mellan kalenderèr och bidragsèr. Det innebær att det blir lætt för BTP-tagaren =att =förstè =beslutsgèngen. =Inkomstberækningen =görs dærmed för samma period som bidraget. I detta alternativ uppstèr inte heller nègra problem att avgrænsa nær förændringar i bostadskostnaden =och/eller =inkomsterna =ska =föranleda =omrækning =av BTP.

Det finns dock tvè nackdelar med förslaget. Den ena gæller det förhèllandet att omrækning och beslutsfattandet sker i tvè steg. Dè januariomrækningen sker helt automatiskt, utan =ansökningsförfarande eller manuell kontroll frèn försækringskassans sida, medför dock =detta =förhèllande =inget =större =administrativt =merarbete. =En annan nackdel ær att januariomrækningen och BTP-utbetalningen sker =utan =begæran =av =den =enskilde =pensionæren. =Detta =ær =en =allvarlig formell brist særskilt i de =fall BTP-tagaren =blir =èterbetalningsskyldig, =exempelvis =pè =grund =av =höjda =övriga =inkomster som helt bortreducerar BTP. I sèdana fall kan BTP-tagaren, som tidigare =erhèllit =ett =beslut =om =tidsbegrænsat =BTP =till =december mènad föregèende èr, uppfatta situationen sè att BTP automatiskt upphör frèn januari mènad och att han dærför inte behöver anmæla den höjda inkomsten.

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

Bidragsèr mars ± februari

Detta alternativ innebær att bidragsèret omfattar tiden mars±februari. =Nègon =omrækning =av =BTP =med =hænsyn =till =indexomræknade pensioner eller ændrad hyra görs inte för januari±februari mènad. Üven om BTP-tagare inkommer med anmælan om höjd hyra frèn januari =föranleder =detta =ingen =ètgærd, =sèvida =inte =ændringen =ær betydande exempelvis pè grund av byte =av =bostad =eller motsvarande.

I =början =av =januari =görs =en =sammanstællning =över =kænda =förændringar =(exempelvis =allmæn =pension, =tjænstepension =och =hyresændringar). =Dessa =uppgifter =skrivs =ut =pè =en =ansökningsblankett tillsammans =med =uppgift =om =andra =inkomster =och =förmögenhet frèn =underlaget =för =senaste =BTP-beslutet. =Blanketten =sænds =till BTP-tagaren =för =kontroll =och =komplettering. =BTP-tagaren =uppmanas =ocksè =att =komplettera =den =utsænda =ansökningsblanketten med uppgifter om övriga beræknade inkomster under kommande bidragsèr med ledning av de =kontrolluppgifter =frèn arbetsgivare, banker, =försækringsinrættningar =etc. =som =BTP-tagaren =erhèllit. Försækringskassan =beslutar =i =ærendet =och =det =nya =BTP-beloppet gæller frèn mars.

Skillnaden =mellan =detta =och =föregèende =alternativ =ær =framför allt att ingen partiell omrækning av BTP görs i januari med hænsyn till =förændrade =pensionsbelopp. =Fördelen =med =detta =alternativ =ær ocksè att omrækningen endast sker vid ett tillfælle.

Nackdelen =för =BTP-tagaren =ær =i =huvudsak =att =kænda =förændringar frèn èrsskiftet, exempelvis höjd hyra, inte pèverkar BTP:s storlek =förræn =tvè =mènader =senare. =Denna =situation =motverkas dock av det förhèllandet att inte heller höjningen av allmæn pension =och =eventuell =tjænstepension =pèverkar =BTP =förræn =fr.o.m. mars =mènad, =vilket =ær =till =fördel =för =BTP-tagaren. =Vilka =konsekvenser =för =den =enskilde =denna =lösning =innebær =beror =pè =om ökningen =av =de =allmænna =pensionerna =och =tjænstepensionerna =ær högre eller lægre æn hyresændringen.

Bidragsèr juni ± maj

Till skillnad frèn föregèende alternativ innebær detta att information frèn kontrolluppgifter, som samlats in av RSV, avvaktas innan =ansökningsblanketten =skrivs =ut. =Det =innebær =att =utöver =uppgifter =om =allmæn =pension =och =tjænstepension =under =det =nyss =pèbörjade kalenderèret kan anges vilka eventuella kapitalinkomster

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

och =arbetsinkomster =BTP-tagaren =hade =under =föregèende =kalenderèr =samt =förmögenhet =den =31 =december =föregèende =èr. =Den utsænda ansökningsblanketten kan sèledes innehèlla underlag för merparten =av =de =inkomstuppgifter =som =BTP-tagaren =ska =læmna. Detta innebær sèvæl en bættre kvalitê pè beslutet som en förenklad administrativ hantering bède för försækringskassan och BTP-tagaren.

Med =nuvarande =RSV-rutiner =beræknas =denna =blankett =kunna sændas ut till BTP-tagarna i mitten av april mènad, varvid försækringskassan kan besluta om nytt BTP under maj mènad med giltighetstid fr.o.m. juni mènad.

Üven om uppgift om merparten inkomstförændringar ær kænda redan i januari (den allmænna pensionen och flertalet tjænstepensioner) ska nègon temporær omrækning av BTP inte göras dè, utan först nær underlag finns för hela =inkomstomrækningen. =Om BTP skulle ræknas om bède i januari och vid en senare tidpunkt innebær det att administrationen belastas ytterligare samtidigt som förstèelsen för omrækningarna minskar hos BTP-tagaren.

Mot =denna =bakgrund =ska =inte =heller =omrækning =pè =grund =av eventuell =hyreshöjning =göras =under =tiden =januari±maj =utan =först frèn och med den tidpunkt dè den samlade omrækningen görs. En annan ordning skulle innebæra att BTP-tagaren fèr för högt BTP under =nègra =mènader. =Om =en =samlad =omrækning =görs =frèn =och med juni mènad sè torde de inkomstökningar och hyreshöjningar som inte beaktas för perioden januari±maj till stor del att balansera varandra. Men i enskilda fall kan en sè lèng frysning av BTPberækningen innebæra klara vinster eller förluster jæmfört med en omrækning i januari.

Fördelen med detta alternativ ær =att försækringskassans =beslut bygger pè ett underlag som ær sè aktuellt, korrekt och fullstændigt som det ær möjligt att uppnè. En annan fördel ær att, för de BTPtagare =som =föreslès =omfattas =av =systemet =med =preliminært =och slutligt beslut, avrækningsförfarandet för det slutliga beslutet kan göras samtidigt som ett nytt preliminært beslut för kommande bidragsèr utfærdas, dvs. ett èr tidigare æn enligt föregèende alternativ. Avrækning kan dè inte göras pè grundval av taxeringsuppgifterna utan med ledning av kontrolluppgifter till skattemyndigheter, dvs. i huvudsak samma uppgifter som inkomstdeklarationen till =skattemyndigheten. =Vi =bedömer =att =dessa =uppgifter =ær =av =sè god kvalitê att de kan ligga till grund för försækringskassans beslut om BTP.

Nackdelen ær framför allt att beslutet gæller frèn en förhèllandevis =sen =tidpunkt =i =förhèllande =till =den =mènad =dè =mènga =stora

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

förændringar =sker =(omrækning =av =pensionen =och =höjning =av =hyran).

Vèrt förslag

Sammanfattningsvis =kan =noteras =att =de =tre =alternativen =har =sina för- =och =nackdelar. =Kalenderèrsalternativets =fördelar =ær =att =bidragsèret helt sammanfaller med den period för vilken inkomsten beræknas och att beslutet anpassas till den mènad dè flertalet stora förændringar =i BTP-underlaget =sker. =Men =det =kræver =beslut =i =tvè steg. Januariomrækningen och BTP-utbetalningen för januari och februari sker utan begæran av den enskilde pensionæren, eftersom ansökan =avsèg =kalenderèret. =Detta =ær =den =væsentliga =nackdelen med detta =alternativ, =eftersom =omrækningen =i =februari =kan =innebæra att rætt till BTP inte længre föreligger och att utbetalt BTP för mènaderna januari och februari mèste èterbetalas.

Mars±februari-alternativets =fördel =ær =att =det =endast =krævs =ett beslut om BTP, men med nackdelen att det dè inte ær möjligt att beakta =förændringar =i =inkomst- =och =boendeförhèllandena =under mènaderna januari±februari och att BTP inte beræknas utifrèn inkomsten för samma period.

Juni±maj-alternativet ger bæsta möjligheten att fè en hög kvalitê =pè =beslutsunderlaget, =men =till =priset =att =omrækningsbeslutet træder i kraft lèng tid efter den tidpunkt dè de flesta förændringarna intræffar.

Vid =en =samlad =bedömning =av =de =olika =alternativens =för- =och nackdelar anser vi att mars±februari-alternativet ger den bæsta avvægningen mellan önskemèlen om ett sè komplett beslutsunderlag som möjligt och en omrækningstidpunkt som ligger sè næra som möjligt den mènad dè flertalet stora förændringar i inkomst- och boendeförhèllandena æger rum.

14.5. Preliminær och slutlig berækning

Som vi föreslagit i avsnitt 14.2 ska BTP i vissa fall beræknas preliminært =för =bidragsèret =och =med =en =slutlig =avstæmning =efter =bidragsèrets slut. De BTP-tagare som föreslès bli omfattade av detta system ær de som, utöver allmæn pension och tjænstepension, har större övriga inkomster och/eller kapitalinkomster.

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

14.5.1 =Preliminær BTP-berækning

Nær =det =gæller =den =preliminæra =berækningen =av =BTP =anser =vi =att samma upplæggning, som föreslès gælla för den som fèr en slutlig berækning, ska tillæmpas. Det innebær att kænda uppgifter, exempelvis om den allmænna pensionens storlek eller uppgifter om den förmögenhet =som =lèg =till =grund =för =föregèende =beslut =om =BTP, trycks =pè =den =ansökningsblankett =som =BTP-tagaren =fèr =hemskickad och dærvid har möjlighet att göra bède ændringar av dessa uppgifter och komplettera med ytterligare uppgifter.

14.5.2 =Avstæmning och avrækning

Vèrt förslag: Avstæmning av preliminært bostadstillægg sker i januari mènad varje èr för de BTP-tagare för vilka preliminært beslut har fattats.

Vi anser att rutinerna för avstæmning och avrækning av det slutliga BTP-beslutet bör utformas pè i princip samma sætt som i dag gæller för BOB-systemet. Det innebær att nær uppgifterna frèn senaste taxeringen kan hæmtas frèn RSV (i dag sker detta i början av =december =varje =èr) =görs =en =maskinell =berækning =av =den =bidragsgrundande =inkomsten =och =slutligt =BTP =i =samtliga =ærenden dær preliminært bidrag betalats ut för bidragsèret. Berækningen av det slutliga bostadstillægget, som sker under januari mènad, grundar =sig =pè =de =frèn =RSV =inhæmtade =inkomstuppgifterna =med =de tillægg som följer av BTP-reglerna.

Dessa uppgifter kommuniceras med BTP-tagaren under början av =februari =mènad i =samband =med berækningen av =slutligt =BTP. Pensionæren har dè möjlighet att kontrollera att uppgifterna stæmmer =och =pètala =ev. =felaktigheter =i =beslutsunderlaget =Beslut =om slutligt BTP meddelas sedan i slutet av februari mènad.

I samband med att underlaget för det slutliga beslutet sænds till BTP-tagaren =bör =denne =samtidigt =fè =ansökningsblanketten =för preliminær =berækning =av =BTP =för =det =kommande =bidragsèret. Dærmed =kan =uppgifterna =i =den =slutliga =berækningen =ge =en =viss vægledning för BTP-tagarens uppgifter i den nya ansökan. De tvè bidragsperioderna knyts ocksè ihop sè tillvida att det belopp som eventuellt ska èterbetalas kan avræknas mot BTP-beloppet det èr den =nya =ansökan =avser. =Genom =samordning =av =besluten =om =avrækning och ny preliminær BTP-berækning underlættas förstèelsen

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

för =regelsystemet =hos =de =pensionærer =som =fèr =BTP =beræknat =pè detta =sætt. =Samtidigt =underlættas =ocksè =det =administrativa =förfarandet.

Om BTP-tagaren har rætt till överskjutande belopp i samband med den slutliga berækningen av BTP bör detta betalas ut i samband med pensionsutbetalningen i mars mènad. Om BTP-tagaren dæremot ska èterbetala BTP anges beloppet i beslutet med notering att sættet för èterbetalning framgèr av beslutet om preliminært beræknat bidrag för kommande bidragsèr.

Ýterbetalning =av =för =högt =BTP-belopp =bör =i =första =hand =ske genom =avrækning =mot =det =BTP-belopp =pensionæren =beræknas =ha rætt till för det kommande èret. Mindre èterbetalningsbelopp bör kunna avræknas mot BTP-beloppet för mars mènad. Större belopp bör fördelas pè flera avrækningsmènader. Stor hænsyn mèste enligt vèr =mening =tas =till =vilka =effekter =en =sèdan =avrækning =fèr =pè pensionærens =ekonomi. =Om =avrækningsbeloppet =skulle =överstiga en viss procent av mènadsutbetalningen av pension och BTP bör en plan för èterbetalningen diskuteras med BTP-tagaren. Det bör ankomma pè RFV att utfærda tillæmpningsföreskrifter inom detta omrède.

Om =pensionæren =inte =har =rætt =till =fortsatt =BTP =bör =avrækning kunna =göras =mot =utgèende =allmæn =pension =pè =motsvarande =sætt som vid avrækning av BTP. I dess fall bör beslutet om slutlig avrækning =æven =innehèlla =uppgift =om =hur =beloppet =ska =èterbetalas, dvs. om det ska ske genom en betalning eller fler delbetalningar och tidpunkt för betalning.

I inget fall bör èterbetalning fè innebæra att pensionærens èterstèende =inkomst =enligt =berækningsreglerna =för =rætten =till =særskilt bostadstillægg till pensionærer (SBTP) understiger skælig levnadsnivè.

14.6. Anmælan om ændrade förhèllanden

Vèrt =förslag: =Anmælningsskyldigheten =vid =ændrad =inkomst eller =andra =förændringar =som =pèverkar =slutligt =beræknat =bostadstillægg =kvarstèr =i =huvudsak =oförændrad. =Grænsen =för =inkomstförændring uttrycks i ett fast krontal. Nègon anmælningsskyldighet för förændringar i förmögenhetstillgèngarna ska inte finnas.

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

Enligt =nuvarande =regler =föreligger =anmælningsskyldighet =om =det intræffat =væsentliga =förændringar =som =kan =minska =ersættningen. Exempel pè sèdana förændringar ær billigare bostad, delad bostad, uthyrning =av =rum. =Enligt =Riksförsækringsverkets =rekommendationer =i =Allmænna =rèd =(1995:4) =anses =væsentliga =förændringar =av inkomsten ha uppkommit nær èrsinkomsten ökat med mer æn 10 procent av prisbasbeloppet, dvs. cirka 4 000 kr och nær förmögenheten ökat med ett værde som överstiger ett prisbasbelopp, dvs. ca 40 000 kr.

Üven om vèrt förslag innebær att BTP omprövas èrligen ær det viktigt =att =ocksè =förændringar =under =bidragsèret =kan =fèngas =upp. Anmælningsskyldigheten vid inkomstændringar bör uttryckas i ett fast =krontal =och =inte =i =form =av =ett =procenttal. =Fördelen =med =att belopp uttryckt i kronor ær att det ær lætt att förstè för var och en. Uttryckt i ett procenttal av prisbasbelopp sker visserligen en automatisk =anpassning =av =beloppet =èrligen, =men =samtidigt =innebær en =sèdan =regel =att =det =förutsætter =att =den =enskilde =BTP-tagaren kænner =till =basbeloppet =och =kan =omvandla =procenttalet =till =ett krontal.

Anmælningsskyldigheten för den som uppbær slutligt beræknat bostadstillægg bör intræda vid inkomstförændringar som överstiger 5 000 kr. Det bör sedan ankomma pè RFV att i takt med prisutvecklingen höja denna krontalsgræns vid læmpliga tillfællen.

Nær det dæremot gæller ændringar under èret av förmögenhetens storlek =anser =vi =att =dessa =inte =bör =föranleda =omrækningar. =Som framgèr av tidigare förslag ska förmögenheten den 31 december èret innan bidragsèret læggas till grund för det tillægg med 15 procent av förmögenhet över ett visst belopp som ska læggas till inkomsten. =Denna =berækningstidpunkt =ska =gælla =æven =för =BTP-beslut som fattas senare under èret, t.ex. förstagèngsbeslut. Hænsyn ska =sèledes =inte =tas =till =förmögenhetsförændringar =upp =eller =ned under =èret. =Dærmed =undviker =man =bl.a. =de =problem =som =annars skulle uppstè vid sèdana kraftiga variationer i marknadsværdet pè aktier och aktiefonder som skett under èret 1998. Dæremot skall, som næmnts ovan, anmælan =göras =vid förændringar =av direkt =kapitalavkastning i form av ræntor, utdelning och realisationsvinst.

Mot denna bakgrund ska förændringar i förmögenhetstillgèngarna =under =löpande =kalenderèr =inte =omfattas =av =nègon =anmælningsskyldighet. =Ündrade =förmögenhetstillgèngar =ska =dæremot framgè av ansökan om BTP för följande bidragsèr.

Om en anmælan om ændrade inkomstförhèllanden leder till att BTP =ræknas =om =ska =det =nya =beslutet =gælla =för =èterstoden =av =bidragsèret. =Skulle =det =framkomma =att =anmælan =om =ændrade =för-

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

hèllanden borde ha gjorts tidigare bör för högt utbetalt BTP èterkrævas. Detta bör i första hand ske genom avrækning mot de fortsatta BTP-utbetalningarna.

För den som omfattas av vèrt förslag om preliminært beslut och senare avstæmning gæller givetvis ocksè att ændrade förhèllanden ska anmælas. I dessa fall görs en ny preliminær berækning av bostadstillægget för hela èret och utbetalningarna för =èterstoden =av bidragsèret =blir =beroende =av =de =belopp =som =betalats =ut =tidigare under bidragsèret.

14.7. Kontroller

Vèrt =förslag: =I =samband =med =det =èrliga =omprövningsförfarandet bör en kontroll av BTP-underlagets kvalitê göras. Dessutom bör göras stickprovsvisa kontroller under èret. Möjligheterna att för detta ændamèl fè tillgèng till de kontrolluppgifter om =skattepliktig =inkomst =och =förmögenhet =som =læmnas =till skattemyndigheten bör klarlæggas vidare.

Vèrt förslag innebær att BTP inte kan utgè længre æn tolv mènader utan =att =omprövas. =Det =innebær =att =behovet =av =kontroller =under bidragsèret minskar jæmfört med nær bidraget löper tills vidare.

Vi vill samtidigt framhèlla att en kontroll av BTP-underlagets kvalitê =bör göras =i samband =med den =èrliga =omprövningen. =Genom =att =jæmföra =uppgifter =i =den =nya =ansökan =med =de =uppgifter som lèg till grund för föregèende bidragsèrs beslut kan man upptæcka =större =differenser =i =de =læmnade =uppgifterna. =Sèdana =differenser bör alltid granskas av försækringskassan i samband med det nya beslutet.

Om BTP har utgètt med för högt belopp dærför att BTP-tagaren læmnat =felaktiga =uppgifter =eller =inte =fullgjort =sin =anmælningsskyldighet =ska =BTP, =liksom =i =dag, =èterkrævas =om =inte =særskilda skæl talar dæremot.

Frèn =flera =försækringskassor =har =framförts =önskemèl =att =uppgifter frèn kontrolluppgifter om skattepliktig inkomst och förmögenhet som læmnats till RSV bör finnas tillgængliga i RFV:s datasystem. =Detta =önskemèl =har =sin =grund =i =strævan =att =effektivisera kontrollmöjligheterna =och =att =minska =antalet =manuella =förfrègningar hos skattemyndigheterna.

Denna frèga inrymmer olika aspekter som bör beaktas vid ett stællningstagande. Det =kan dærvid =konstateras att kontrolluppgif-

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

terna samlats in med stöd av særskild lagstiftning och för ett helt annat =ændamèl =æn =att =fungera =som =kontrollmöjlighet =för =försækringskassorna. Dessutom ær uppgifterna i mènga fall obearbetade samt =okontrollerade =av =skattemyndigheterna =och =den =enskilda. Det finns ocksè skæl att peka pè att uppgifterna i obearbetat skick kan ha særskilt skyddsintresse.

Men det bör ocksè framhèllas att intresset av att en inkomstprövad förmèn betalas ut med ett korrekt belopp ligger i linje med syftet =att =ett =beslut =om =skatt =pè =inkomst =av =tjænst, =næringsverksamhet och kapital ska bli korrekt. Det bör ocksè understrykas att de uppgifter som skulle överföras till RFV inte avses leda till nègon ètgærd utan att den enskilde fèr del av underlaget genom att uppgifterna kommuniceras med den det gæller.

Vi =har =inte =sett =det =som =vèr =uppgift =att =nærmare =ange =hur =en sammanvægning =av =dessa =motstæmda =intressen =bör =ske, =men =vi vill peka pè att ett överförande av uppgifterna skulle ha stor betydelse för en effektiv kontroll av læmnade inkomstuppgifter i BTPsammanhang. Om dessa inkomst- och förmögenhetsuppgifter för BTP-tagarna överförs frèn RSV till RFV efter det att huvuddelen av kontrolluppgifterna godkænts av den enskilde i samband med inkomstdeklarationen ær uppgifterna ocksè av god kvalitê. Ett sèdant överförande av uppgifter skulle kunna ske efter halvèrsskiftet èret efter beskattningsèret.

Om =uppgifter =frèn =RSV:s =samlade =kontrolluppgifter =skulle kunna =överföras =till =RFV:s =ADB-system =skulle =det =vara =möjligt för =försækringskassorna =att =som =ett =led =i =den =löpande =kvalitetskrontrollen =stickprovsvis =jæmföra =dessa =uppgifter =med =BTPtagarens uppgifter i BTP-ansökan. Större avvikelser skulle dærvid bli =en =impuls =för =försækringskassan =att =utreda =BTP-tagarens =inkomst- och förmögenhetsförhèllanden. Avvikelserna skulle ocksè vara =en =værdefull =kontrollsignal =inför =næsta =èrs =BTP-prövning. Dæremot ær inte avsikten att uppgifterna ska læggas till grund för nègon ètgærd utan att pensionæren sjælv haft möjlighet att yttra sig.

Enligt vèr mening bör den hær næmnda frègan om RFV:s och försækringskassornas möjligheter att =fè =tillgèng =till uppgifter =om skattepliktig inkomst och förmögenhet tas upp till vidare behandling. =Formerna =för =detta =bör =bestæmmas =i =samband =med =stællningstagande till vèrt förslag om BTP-administrationen.

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

14.8. Generalklausul

Vèrt förslag: En s.k. generalklausul ger möjligheter att avslè, dra =in =eller =sætta =ner =bostadstillægget =om =det =ær =uppenbart =att sökanden pè grund av inkomst- eller förmögenhetsförhèllanden eller nègot annat förhèllande inte behöver nègot bostadsstöd.

IBIS förslag: áverensstæmmer med vèrt. 5HPLVVLQVWDQVHUQD 'HW lU HQGDVW SPF VRP \WWUDU VLJ |YHU förslaget =till =generalklausul. =SPF =anser =att =den =föreslagna =generalklausulen ær ur rættssækerhetssynpunkt högst tvivelaktig och ger utrymme =för =godtycke. =Om =den =alls =ska =finnas =mèste =lagtexten preciseras pè ett mer konkret sætt æn i utredningens förslag.

Skælen för vèrt förslag: I 27 BOB-lagen finns i dag en generalklausul med innebörden att försækringskassan fèr avslè, dra in eller sætta ner bostadsbidraget om det ær uppenbart att sökanden pè =grund =av =hushèllets =inkomst- =eller =förmögenhetsförhèllanden eller nègot annat förhèllande inte behöver det bidrag som kan beræknas. Lagen ær i =princip =oförændrad =sedan =försækringskassorna 1994 =tog =över =administrationen =av =bostadsbidragen. =Den =enda ændring som vidtagits i paragrafen =ær =att =beslut om =generalklausulen sedan den 1 juli 1998 inte ska =fattas av =socialförsækringsnæmnd.

Det finns ingen statistik över hur ofta försækringskassorna har tillæmpat generalklausulen i BOB-systemet. Enligt uppgifter frèn RFV ær de vanligaste fallen, dær det har varit aktuellt att tillæmpa generalklausulen, följande.

 • Ürenden =dær =inkomst =av =næringsverksamhet =ær =inblandad =och dær man misstænker att den ekonomiska redovisningen inte ær rættvisande.
 • Ürenden dær hushèllet har mycket lèga eller inga inkomster alls och dess utgifter ær avsevært större æn inkomsterna. Hushèllet kan helt enkelt inte visa vad det lever av.

Det finns fè domar som belyser tillæmpningen av generalklausulen. Under èren 1994±1997 finns sammanlagt 25 domar frèn lænsrætterna och 4 domar frèn kammarrætterna, medan regeringsrætten ænnu =inte =behandlat =nègot =ærende =om =tillæmpningen =av =generallausulen.

Av de fyra domarna frèn kammarrætterna har tvè inneburit att rætten faststællt försækringskassans beslut att tillæmpa generalklau-

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU 628

sulen och de tvè andra att försækringskassans beslut upphævts. I en dom =frèn =1994 =har =kammarrætten =ansett =att =försækringskassan tillæmpat =generalklausulen =riktigt =dè =sökanden =ansègs =ha =dold ekonomi, eftersom hon inte hade överklagat ett avslagsbeslut om socialbidrag. I en annan dom frèn 1995 har kammarrætten ocksè accepterat =generalklausulens =tillæmpning. =Det =ærendet =avsèg =en familj som sèlt en egen firma och som inte kan visa vad den lever av (nègot socialbidrag betalas inte ut).

Av de ærenden dær kammarrætten inte ansett generalklausulen tillæmplig avser det ena frègan om en uppgift frèn tullmyndigheterna om ett bankboksinnehav pè ca 500 000 kr var korrekt eller inte. Dè uppgiften om bankinnehav inte kunde styrkas upphævdes försækringskassans beslut.

Den andra kammarrættsdomen avsèg frègan hur man ska værdera företagsförmögenhet. Sökandens förmögenhet utgjordes huvudsakligen =av =fastigheter =och =kapital =som =ær =insatt =pè =skogskonto. =Kammarrætten =konstaterade =dærvid =att =sèvæl =fastigheterna som =skogskontot =ingick =i =næringsverksamheten =och =dærmed =inte skulle pèverka sökandes rætt till bostadsbidrag.

Enligt =vèr =uppfattning =kan =det =vara =av =værde =att =æven =BTPreglerna ger försækringskassan möjlighet att reagera i situationer dær det finns uppgifter som visar att den enskilde uppenbart har mindre ekonomiskt behov av BTP æn ansökan visar. Sèdana situationer behöver inte alltid ha fèngats upp av de regler som gæller för =vilka =inkomster =som =ska =beaktas =vid =inkomstprövningen =av BTP. Att i sèdana speciella situationer kunna tillæmpa en generalklausul innebær enligt vèr mening inte nègon avgörande risk för godtycke eftersom æven ett sèdant beslut kan överklagas. Snarare kan en sèdan generalklausul medverka till att BTP-utbetalningarna =överensstæmmer =væl =med =intentionerna =för =detta =bostadsstöd och att tilltron till detta dærmed stærks.

14.9. Avvisning av ansökan

Vèrt =förslag: =En =ofullstændigt =ifylld =ansökan =som, =trots =pèminnelser, inte kompletterats av BTP-tagaren, ska kunna avvisas av försækringskassan.

I den enkæt som vi gjort till försækringskassorna framhèller flera kassor att det regelbundet uppstèr problem att kunna fè in kompletta uppgifter om BTP-tagarens ekonomiska förhèllanden. Trots

628

$GPLQLVWUDWLYDIUnJRU

flera =pèminnelser =förblir =ansökan =ofullstændig. =I =en =sèdan =situation anser kassorna att man bör kunna avvisa en ansökan. En liknande regel finns i dag i BOB-systemet.

För att försækringskassan i dag ska kunna avslè en ansökan om BTP krævs att man kan berækna en èrsinkomst som gör att BTP blir helt bortreducerat.

Eftersom det i dag saknas en klar lagreglering om i vilka situationer =det =ær =möjligt =för =försækringskassan =att =avvisa =en =ofullstændig ansökan bör en sèdan =bestæmmelse införas =i BTP-lagen. Den =bör =ges =en =motsvarande =utformning =som =den =som =finns =i BOB-lagen. Dær föreskrivs att om en ansökan ær =sè =ofullstændig att den inte kan læggas till grund för prövning av bidraget, fèr försækringskassan =förelægga =sökanden =att =inom =viss =tid =avhjælpa bristen. Om detta inte sker behöver ansökan inte tas upp till prövning.

Försækringskassans beslut att avvisa en ansökan =kan =överklagas. Inom BOB-systemet, dær samma regel finns, har dock =uppstètt =tveksamhet =om =överklagandet =kan =göras =enligt =bestæmmelserna =i =förvaltningslagen =(1986:223) =eller =20 =kap. =lagen (1962:381) om allmæn försækring (AFL). Frègan har betydelse för inom =vilken =tid =beslutet =fèr =överklagas. =I =förvaltningslagen =ær denna tidsgræns tre veckor och i AFL tvè mènader.

Denna frèga bör, enligt vèr uppfattning, lösas i anslutning till det arbete som bedrivs av utredningen (S 1998:6) om översyn av processuella regler inom socialförsækringen, m.m. (dir. 1998:73). Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 1999. Vi utgèr dærvid frèn att samma bestæmmelser kommer att gælla för bède BTP och BOB.)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

 )|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

Vèra förslag innebær förændringar bède för den enskilde pensionærens bostadstillægg och för samhællets samlade kostnader för BTP och =SBTP =samt =för =administrationen. =I =detta =kapitel =læmnas =en samlad beskrivning av de viktigaste förændringarna. Eftersom förslagen i detta betænkande avser enbart èlderspensionærer och ænkor =omfattar =konsekvensbeskrivningarna =givetvis =ocksè =enbart dessa grupper.

15.1. Konsekvenser för den enskilde

Detta =betænkande =innehèller =förslag =till =ændrade =regler =för =inkomstberækning, bède nær det gæller inkomst av tjænst och kapital och næringsverksamhet. Vidare föreslès förændringar nær det gæller fördelning =av =bostadskostnad =mellan =makar =i =vissa =fall =samt förændringar i det administrativa ansöknings- och beslutsförfarandet m.m.

Vi föreslèr ocksè nya regler för avrækning av bostadstillægget mot inkomst som ær anpassade till de nya pensions- och skattereglerna.

15.1.1 =Inkomstberækning

I kapitel 10 föreslèr vi att inkomstberækningen ska utgè frèn skattelagstiftningens =bestæmmelser =om =berækning =av =förværvs- =och kapitalinkomst. I förhèllande till dagens regelsystem innebær detta att hela den allmænna pensionen ingèr i inkomstberækningen, alltsè =æven =motsvarigheten =till =dagens =folkpension =och =pensionstillskott. Detta förhèllande neutraliseras effektmæssigt genom det fribelopp som föreslès vid avrækning av bostadstillægget.

Nær det gæller inkomstberækningen i övrigt innebær vèrt förslag effektmæssigt endast marginella förændringar.

Nær =det =gæller =förmögenhetens =pèverkan =pè =BTP =föreslèr =vi dæremot =förændringar =som =fèr =större =betydelse =för =BTP-tagaren

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

med effekter som gèr i bède höjande och minskande riktning för inkomstberækningen.

Vèrt förslag till berækning av kapitalinkomster innebær att försækringskassan ska ta hænsyn till den verkliga avkastningen. Dagens =regler =innebær =en =schablonmæssigt =beræknad =avkastning =pè fem procent. Effekten av detta förslag beror pè i hur stor utstræckning den faktiska kapitalavkastningen avviker frèn dagens schablonregel. I flertalet fall ær det dock sannolikt att avkastningen pè bankkapital, under de nærmaste èren, inte uppgèr till fem procent, medan avkastningen pè aktier och andra værdepapper torde överstiga fem procent. I sistnæmnda fall =bestèr =avkastningen =av =dels èrlig utdelning, dels realisationsvinst/-förlust vid försæljning. Hær bör =noteras =att =den =èrliga =utdelningen/rænteavkastningen =æven =i dessa fall kan vara mycket lèg medan =huvuddelen =av =kapitalavkastningen faller ut först efter ett antal èr vid försæljning eller pè s.k. =nollkuponger. =Till =skillnad =mot =dagens =regelsystem =innebær förslaget att reavinster kan fèngas upp som kapitalinkomst.

Vi föreslèr vidare att ett inkomsttillægg pè 15 procent för förmögenhet över 100 000 kr för ensamstèende (100 000 kr för vardera =maken =om =pensionæren =ær =gift). =I =förhèllande =till =dagens regler innebær det =en =höjning =av =beloppsgrænsen =frèn =75 =000 =kr för =ensamstèende =respektive =60 =000 =kr =för =vardera =maken. =Det procentuella =tillæggets =nivè =ær =lika =med =nuvarande =tillægg =men innebær ændè en högre inkomstberækning av kapital i mènga fall, eftersom ± utöver tillægget ± æven den faktiska kapitalinkomsten ska tas med vid inkomstberækningen.

Generellt innebær vèrt förslag lægre inkomstberækning för förmögenhet upp till 175 000 kronor och dærefter en högre inkomstberækning och dærmed lægre BTP.

För =att =illustrera =effekterna =av =kapitalinkomst =och =inkomsttillægg =vid =förmögenhet =har =vi =i =följande =tabell =beræknat =en =genomsnittsrænta pè kapital under 50 000 kr till 2 procent och för högre kapital, som kan bindas för længre tid och dærmed ge högre avkastning, en genomsnittsrænta pè 5 procent. BTP-tagarens èrsinkomst ökas dærmed pè följande sætt pè grund av förmögenhet:)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

)|UP|JHQKHW 1XYDUDQGH9nUWI|UVODJ,%,6UHJOHU

25 000 kr 1 250 kr 500 kr 500 kr 50 000 kr 2 500 kr 1000 kr 1000 kr 75 000 kr 3 750 kr 2250 kr 2250 kr 100 000 kr 7 500 kr 3500 kr 7250 kr 125 000 kr 11 250 kr 8500 kr 12250 kr 150 000 kr 15 000 kr 13500 kr 17250 kr 200 000 kr 22 500 kr 23500 kr 27250 kr 300 000 kr 37 500 kr 43500 kr 47250 kr 400 000 kr 52 500 kr 63500 kr 67250 kr

För =den =enskilde =BTP-tagaren =beror =utfallet =pè =vilka =tillgèngar som ingèr i förmögenheten och dærmed vilken faktisk avkastning den læmnar. Vèrt förslag till ændrade regler för hur privatbostadsfastighet, som bebos av BTP-tagaren, ska ræknas in i förmögenheten fèr betydelse endast för nytillkommande BTP-tagare.

I dagens regelsystem tar man inte hænsyn till barns förmögenhetsinnehav. =Vi =föreslèr =att =hemmavarande =barns =förmögenhet och =kapitalinkomster =över =1 =000 =kr =ska =læggas =till =förældrarnas förmögenhet =och =kapitalinkomst. =Denna =ændring =fèr =næmnværd betydelse endast i de fall den sammanlagda förmögenheten överstiger 100 000 kr (200 000 kr för tvè makar).

Antalet BTP-tagare med inkomst av næringsverksamhet ær litet, endast ca 150 ærenden. Vèrt förslag till inkomstberækningsregler för =denna =grupp =innebær =att =inkomsten =av =næringsverksamhet beræknas =enligt =skattelagstiftningen. =Denna =förændring =bedöms endast =marginellt =pèverka =BTP-berækningen =för =berörda pensionærer.

Vid =sidan =om =dessa =relativt =smè =förændringar, =som =följer =av ændrade =regler =för =inkomstberækningen, =kommer =pensionærernas BTP-belopp att pèverkas genom de èrliga omprövningar som vi föreslèr. =Detta =förslag =innebær =en =kvalitetshöjning =av =beslutsunderlaget och att BTP snabbare æn i dag anpassas till förændringar i inkomstsituationen. En följd hærav blir dè ocksè att pensionærernas BTP stæmmer bættre överens med den faktiska inkomsten æn om BTP endast omprövas med de længre intervall som tillæmpas i dag.5 % upp till 75¶, 15 % över 75µ.2 % upp till 50¶, 5 % över 50¶ + 15 % över 100¶.2 % upp till 50¶, 5 % över 50¶ + 15 % över 75¶.

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

15.1.2 =Reduceringsregler

Vèrt =förslag =till =nya =reduceringsregler =innebær =att =de =nominella avrækningsfaktorerna inom BTP-systemet höjs. I dagslæget reduceras =bostadstillægget =med =40 =procent =av =den =del =av =inkomsten som =pèverkar =bostadstillæggets =storlek =och =som =understiger =1,5 prisbasbelopp. Inkomst som överstiger 1,5 prisbasbelopp reducerar bostadstillægget med 45 procent I kapitel 4 redogörs för varför dessa avrækningsfaktorer bör justeras. I kapitel 11 föreslès att avrækningsfaktor =i =det =lægre =intervallet =höjs =till =60 =procent, =i =det högre =intervallet =till =50 =procent =samt =att =´brytpunkten´ =mellan intervallen sænks till 1 prisbasbelopp.

I kapitel 4 förklaras vidare att dessa höjda avrækningsfaktorer inte =generellt =medför =att =den =effektiva =avrækningstakten =höjs. Anledning till detta ær att den nya garantipensionen kommer =att reduceras av inkomstgrundad pension och, för pensionærer födda 1937 eller tidigare, æven av tjænstepensioner. Nedan redovisas den

HIIHNWLYDDYUlNQLQJVWDNWHQDYERVWDGVWLOOlJJPRWLQNRPVWJUXQGDG SHQVLRQYLGROLNDSHQVLRQVQLYnHUI|URJLIWDUHVSHNWLYHJLIWDSHQ

sionærer som vèrt förslag medför. Redovisningen avser pensionærer födda 1937 eller tidigare. För en fullstændig redovisning av de marginaleffekter =som =pensions- =skatte- =och =bostadstillæggssystemen ger upphov till och hur de ær uppbyggda hænvisas till kapitel 4.

För ogifta blir den effektiva avrækningstakten pè bostadstillægget 35,8 procent vid de pensionsnivèer dær den övergèngsvisa garantipensionen inte ær bortreducerad. Om pensionsnivèn överstiger den vid vilken garantipensionen reduceras bort blir den effektiva avrækningstakten lika =stor =som =den =nominella, =dvs. =60 =procent om den inkomst som pèverkar BTP understiger ett prisbasbelopp och 50 procent för inkomst dæröver.

För gifta blir den effektiva avrækningstakten 34,8 procent vid de pensionsnivèer dær den övergèngsvisa garantipensionen inte ær bortreducerad. =Om =pensionsnivèn =överstiger =den =vid =vilken =garantipensionen reduceras bort blir den effektiva avrækningstakten lika stor som den nominella, dvs. 60 procent om den inkomst som pèverkar BTP understiger ett prisbasbelopp och 50 procent för inkomster dæröver. Gifta pensionærer nèr aldrig det övre intervallet, deras bostadstillægg reduceras helt bort redan vid inkomster som understiger ett prisbasbelopp.

6nGDQD inkomster =som =inte =reducerar =garantipensionen I|UH slès =ingè =i =reduceringsinkomsten =med =endast =80 =procent =av =sitt belopp. Detta medför att den effektiva avrækningstakten mot sè-)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

dana =inkomster =blir =80 =procent =av =de =nominella =avrækningstakterna, dvs. 0,8=60=48 respektive 0,8=50= 40 procent.

Hur =de =föreslagna =reduceringsreglerna =pèverkar =de =enskilda BTP-tagarnas BTP- och SBTP-belopp beror pè inkomstens storlek och sammansættning. För gifta mottagare pèverkar æven storleken och sammansættningen av makans inkomst det ekonomiska utfallet. Dè ett stort antal kombinationer av inkomstens sammansættning kan förekomma hænvisas för effekter pè BTP till èlderspensionærer till redovisningen i kapitel 4. För effekter pè BTP och pension till ænkor hænvisas till kapitel 5. Effekter för èlderspensionærer som æven ær berættigade till SBTP redovisas i kapitel 7.

15.1.3 =Bostadskostnadsberækning

Reglerna om berækning av bostadskostnaden föreslès ændrade endast =i =ett =avseende, =næmligen =fördelningen =av =bostadskostnaden mellan makar nær endast den ene maken uppbær pension. Dagens regler =innebær =att =hela =bostadskostnaden =pèförs =den =make =som uppbær pension. Vi föreslèr att i fortsættningen ska endast =halva bostadskostnaden pèföras den make som =har =pension. =Samtidigt innebær vèrt förslag till reduceringsregler att fribeloppet kommer att dras frèn inkomsten efter det den delats mellan makarna. Det innebær =att =en =mindre =andel =av =makarnas =sammanlagda =èrsinkomst reducerar bostadstillægget jæmfört med dagens regler. Förslag till nya regler för bostadskostnadsberækningen för makar kan innebæra ett minskat bostadsstöd för ca 8 000 BTP-tagare (varav ca 2 000 èlders- och ca 6 000 förtidspensionærer).

Eftersom vi föreslèr ett èrligt omprövningsförfarande av BTP innebær det ocksè att den bostadskostnad som ligger till grund för bostadstillægget omprövas èrligen. Med nuvarande system kan en bostadskostnad, som blivit inaktuell, ligga till grund för BTP-berækningen under flera èr.

15.2. Fördelnings- och budgeteffekter av förslagen

I detta kapitel redovisas de effekter pè inkomstfördelningen samt de =statsfinansiella =effekter =som =den =förslagna =konstruktionen =av reduceringsregler m.m. ger upphov till. Effekterna avser i huvudsak =BTP =och =SBTP =för =èlderspensionærer. =Redovisningen =avse-

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

ende =effekterna =för =ænkepensionærer =behandlar, =pè =grund =av =begrænsningar i det datamaterial som anvænts, endast budgeteffekter.

Förslaget, som presenterats som alternativ 2 i kapitel 4, innebær =att =bostadstillægget =reduceras =med =60 =procent =mot =reduceringsinkomst =som =understiger =1 =prisbasbelopp =och =med =50 =procent =mot =reduceringsinkomst =dæröver. =Inkomster =utöver =pension tas endast upp till 80 procent. Förmögenhetstillægget (skærpningsregeln) tas dock upp med 100 procent.

Vidare ingèr i förslaget att:

 • ávergè frèn schabloniserade till faktiska kapitalinkomster plus ett förmögenhetstillægg.
 • Fribeloppet =ær =gemensamt =för =èldersgrupperna =och =pèverkas inte av förtida eller uppskjutet uttag.
 • Endast =halva =boendekostnaden =ær =BTP-grundande =nær =endast den ena maken ær pensionær.

Effekten =av =dessa =tre =förændringar =redovisas =æven =separat. =Vid berækning =av =SBTP =enligt =´reformerade =regler´ =anvænds =faktisk inkomst efter skatt.

Modell

Budget- =och =fördelningseffekterna =har =analyserats =med =hjælp =av mikrosimuleringsmodellen =FASIT =som =utvecklats =av =Statistiska centralbyrèn =(SCB) =i =samarbete =med =regeringskansliet. =I =denna modell =efterbildas =gællande =skatte- =och =bidragsregler. =För =varje individ och hushèll i databasen görs individuella berækningar av skatt och bidrag sè att en disponibel inkomst för vart och ett av hushèllen kan beræknas. Man kan sæga att ett omfattande bokföringsschema utförs för varje individ och hushèll som ingèr i urvalet. =Resultaten =ræknas =dærefter =upp =för =att =avse =hela =befolkningen. =Genom =att =ændra =i =modellens =regler =för =skatte- =och =bidragssystem =kan =sèvæl =fördelningseffekter =som =pèverkan =pè =den offentliga =budgeten =av =olika =regelændringar =beræknas. =I =berækningarna beaktas inte de eventuella förændringar i individens beteende, t.ex. vad gæller arbete och sparande som regelændringarna kan ge upphov till. Detta beror pè att det rèder osækerhet om vilka beteendeförændringar =som =kan =upptræda =för =olika =grupper, =hur omfattande =dessa =förændringar =kan =bli =samt =nær =i =tiden =de =kan uppkomma.)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

Data

Den offentliga inkomststatistiken redovisas med ett par èrs efterslæpning, =eftersom =den =grundas =bl.a. =pè =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter. Berækningarna ær dærför baserade pè statistiska uppgifter och intervjuer för èr 1996 för de ca 13 000 hushèll som ingèr i SCB:s èrliga inkomstfördelningsundersökning (HINK 96). Berækningarna ær gjorda i 1999 èrs ekonomiska miljö, dock har en demografisk framskrivning till èr 2001 gjorts. Hænsyn har ocksè tagits till den ´mognad´ av ATP som förvæntas ske mellan 1996 och 2001.

Kostnaden och fördelningen för BTP efter införande av övergèngsvis garantipension och avskaffande av det særskilda grundavdraget =jæmförs =med =kostnaden =och =fördelningen =för =BTP =vid oförændrade =regler =avseende =pensioner, =skatter =och =BTP. =Skillnaden =pè =individnivè =redovisas =efter =olika =indelningar =av =materialet som förslagets =fördelningseffekter. =Skillnaden =pè =aggregerad nivè redovisas som budgeteffekt.

15.2.1 =Fördelningseffekter

Inkomstbegrepp De =fördelningseffekter =som =redovisas =ær =de =genomsnittliga =pro-FHQWXHOOD I|UlQGULQJDUQD DY disponibel =inkomst =justerad =för =för-

V|UMQLQJVE|UGD 0HG GLVSRQLEHO LQNRPVW DYVHV KXVKnOOHWV WRWDOD

inkomster frèn pension, arbete m.m., transfereringar minus betald skatt, =betalt =underhèllsbidrag =samt =èterbetalda =studiemedel =och socialbidrag. =Erhèllna =studiemedel =ræknas =i =förekommande =fall som =inkomst. =Med =´justering =för =försörjningsbörda´ =menas =att hænsyn =tas =till =hur =mènga =som =ska =leva =pè =hushèllets =sammanlagda inkomst. Justeringen gèr till sè att den disponibla inkomsten divideras =med =hushèllets =sammanlagda =konsumtionsvikt =(´konsumtionsenheter´). =Ensamstèende =ges =vikten =1,16, =samboende vuxna =1,92, =barn =i =èldern =0±3 =èr =0,56, =4±10 =èr =0,66, =11±17 =èr 0,76. Vikterna baseras pè Socialstyrelsens tidigare normer för socialbidrag. Dessa definitioner av disponibel inkomst och försörjningsbörda ær de som normalt anvænds i den officiella inkomststatistiken.

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

Redovisningsgrupper De =genomsnittliga =procentuella =förændringarna =som =definieras =i föregèende stycke avser förændringar inom respektive grupp. Fördelningseffekterna =redovisas =enligt =tvè =gruppindelningar. =Redovisningen avser individer men indelningen i grupper sker pè basis av hushèllsegenskaper.

'HFLOJUXSSHU

Denna indelning gèr till sè att alla individer i materialet rangordnas =efter =storleken =pè =den =justerade =disponibla =inkomsten =i =det hushèll de tillhör. Den tiondel med de lægsta inkomsterna hamnar i decil 1, den næstkommande tiondelen i decil 2 osv. Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster hamnar i decil 10. BTPtagarna èterfinns framförallt i decil 2±5, de största beloppen betalas ut till individer i decil 4.

+XVKnOOVW\S

För att fè en bild av hur förslagen slèr pè olika hushèllstyper delas individerna =æven =in =i =efter =sammansættningen =pè =det =hushèll =de tillhör. Fyra olika hushèllstyper definieras.

1. =Samboendehushèll med en folkpensionær (blandhushèll).

2. =Samboendehushèll med tvè folkpensionærer.

3. =Ensamstèende folkpensionær.

4. =ávriga.

BTP ær vanligast i grupp 3, ingen i grupp 4 ær BTP-tagare.)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

Förslaget i sin helhet

Förslaget =medför =sammantaget =en =viss =kostnadsökning. =Det =ær fræmst individer med lèga inkomster som gynnas. I decil 5,6 och 7 minskar det genomsnittliga bostadstillægget nègot. Det ær mycket ovanligt att individer som befinner sig i decil 8±10 ær berættigade till =BTP, =effekterna =i =dessa =deciler =ær =dærför =obefintliga. =Üven övriga =effekter =ær =mycket =smè. =Den =största =förændringen uppkommer i decil 3 dær den genomsnittliga justerade disponibla inkomsten ökar med 0,08 procent. Det bör dock observeras att de redovisade =förændringarna =avser =genomsnittlig =förændring =inom gruppen, enskilda hushèll och individer kan fè av större förændringar.

 

 

      

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av de förændringar som

föreslès

3URFHQW

'HFLOJUXSS

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

En uppdelning pè hushèllstyp visar att det ær de BTP-tagare som tillhör s.k. blandhushèll som drabbas av försæmringar, detta beror fræmst pè att den bidragsgrundande boendekostnaden halveras för denna grupp. ávriga grupper fèr det i genomsnitt bættre.

Faktisk kapitalinkomst m.m.

 

 

 gYULJD %ODQGKXVKnOO 7YnBSHQVLRQlUHU (QVDPBSHQVLRQlU

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av de förændringar som

föreslès

3URFHQW

 

 

      

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av övergèngen till faktisk

kapitalinkomst mm

3URFHQW

'HFLOJUXSS)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

ávergèngen =till =faktisk =i =stællet =för =schablonberæknad =kapitalinkomst gynnar BTP-tagare med lèga inkomster.

Uppdelningen =pè =hushèllstyp =ger =sè =smè =förændringar =att =ingen grupp kan sægas gynnas eller missgynnas av denna förændring.

Gemensamt fribelopp

 

 

 gYULJD %ODQGKXVKnOO 7YnBSHQVLRQlUHU (QVDPBSHQVLRQlU

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av övergèngen till faktisk

kapitalinkomst mm

3URFHQW

 

 

      

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av det gemensamma

fribeloppet

3URFHQW

'HFLOJUXSS

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

Det gemensamma fribeloppet gynnar fræmst pensionærer med lèga inkomster. Förændringen av BTP-belopp ær lika stor för en pensionær med lèg inkomst och förtida uttag som för en med hög inkomst och förtida uttag. Den fördelningsmæssiga skillnaden beror dels pè att det förændrade BTP-beloppet utgör en större andel av lèginkomstpensionærens =disponibla =inkomst =æn =höginkomstpensionærens, dels pè att pensionærer med förtida uttag ær vanligare i de lægre decilerna æn i de högre.

Det =gemensamma =fribeloppet =har =störst =betydelse =för =ensamstèende pensionærer.

 

 

 gYULJD %ODQGKXVKnOO 7YnBSHQVLRQlUHU (QVDPBSHQVLRQlU

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av det gemensamma

fribeloppet

3URFHQW)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

Boendekostnad

Denna förændring pèverkar endast ´blandhushèllen´. Dessa èterfinns =i =huvudsak =i =decil =1 =till =5. =Denna =typ =av =hushèll =ær =nègot överrepresenterade =i =datamaterialet =varför =de =redovisade =effekterna kan vara nègot överdrivna.

 

 

      

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av att "blandhushèll"

endast=fèr=anvænda=halva=boendekostnaden

3URFHQW

'HFLOJUXSS

 

 

 gYULJD %ODQGKXVKnOO 7YnBSHQVLRQlUHU (QVDPBSHQVLRQlU

Förændrig av disponibel inkomst, justerad för försörjningsbörda, till följd av att "blandhushèll"

endast fèr anvænda halva boendekostnaden

3URFHQW

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

15.2.2 =Budgeteffekter

I =följande =kostnadsberækning =redovisas =dels =budgeteffekterna =av förslaget =i =sin =helhet, =dels =de =kostnadsmæssiga =deleffekterna =av förslaget att övergè till faktisk kapitalavkastning + 15 procent inkomsttillægg =för =förmögenhet =över =100/200 =tkr, =att =tillæmpa samma fribelopp oavsett förtida/uppskjutet uttag samt att endast betrakta halva boendekostnaden som BTP- och SBTP-grundande för make.

Budgeteffekt mkr (- besparing, + kostnad)

Ýtgærd BTP SBTP Totalt Förslaget i sin helhet 77 -22 55

Dærav förslag avseende: Kapital +36 -69 -33 Fribelopp +97 -10 +87 Bokostnad -124 -20 -144

De tre delkostnaderna som =redovisas =ær =beræknade =givet =att =alla andra =förændringar =ær =genomförda. =Det =bör =dock =observeras =att berækningar =avseende =förmögenhet =ær =osækra =eftersom =de =ær mycket =kænsliga =för =ræntenivèer =och =förmögenhetsfördelningens utseende. Effekterna ær baserade pè nuvarande bedömningar om 1999 èrs kapitalinkomst och förmögenhetsfördelning.

Ett problem med kostnadsberækningarna ovan ær att gifta pensionærer =vars =maka =inte =ær =berættigad =till =BTP =(blandhushèll) =ær överrepresenterade i HINK96. Effekten av att endast betrakta halva =boendekostnaden =som =BTP-grundande =för =dessa =hushèll =kan dærför vara nègot överskattad i berækningarna.

Budgeteffekter avseende ænkepensionærer Antalet =ænkepensionærer =som =har =BTP =ær =i =HINK-materialet =för litet =för =att =kunna =anvændas =som =berækningsgrund =för =kostnadsoch fördelningseffekter. De förslag som læmnas om inkomstprövning av garantipension och 90-procenttillægg till ænkepension ger, i kombination med den utformning av garantipension =som =föreslès =av =EP-utredningen =och =avskaffandet =av =det =særskilda =grundavdraget, en nettobudgeteffekt pè totalt ca -40 mkr. De analyser som presenterats i kapitel 5 indikerar att BTP-beloppen för ænke-)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

pensionærer =kommer =att =minska =nègot =i =de =flesta =inkomstlægen. Den totala budgeteffekten avseende ænkepensionærer torde dærför bli en nègot kraftigare besparing æn 40 mkr.

15.3. Administrativa konsekvenser

Vèra =förslag =till =ændrade =administrativa =rutiner =innebær =att =BTP tidsbegrænsas =till =att =gælla =en =tolvmènadersperiod. =Detta =innebær att alla BTP-ærenden omprövas èrligen. I dag gæller ett BTP-beslut tills vidare. Om försækringskassan inte följer RFV:s rekommendation =att =göra =efterkontroll =av =rætten =till =BTP =efter =tvè =èr fortsætter detta att betalas ut med oförændrade ± och kanske felaktiga =± =belopp. =Det =finns =en =uppenbar =risk =att =efterkontrollerna bortprioriteras =nær =arbetssituationen =ær =hèrt =anstrængd =pè =försækringskassan. Den av oss föreslagna förændringen innebær sèledes att BTP omprövas oftare æn vad som gæller i dag och dærav följer ocksè en ökad ærendehantering.

För att begrænsa administrativt merarbete föreslèr vi ökad anvændning =av =modern =informationsteknik =för =handlæggningen =genom =att =fler =uppgifter =æn =i =dag =överförs =direkt =till =socialförsækringsadministrationens =datarutiner, =bl.a. =nær =det =gæller =de =större förvaltarna av olika tjænstepensionssystem. Vi menar ocksè att ett utökat inhæmtande av förændrade hyresbelopp direkt frèn de större hyresværdarna ær möjligt att genomföra. Till detta kommer att en stor mængd uppgifter om pensionærens inkomstförhèllanden kommer att tryckas pè den ansökningsblankett som sænds ut. Genom att pensionæren ska komplettera uppgifterna med stöd av de kontrolluppgifter som ungefær samtidigt sænds ut för den skattemæssiga =sjælvdeklarationen =underlættas =ocksè =uppgiftsinsamlandet. Genom =den =utökade =sambearbetningen =och =förenklade =uppgiftslæmnandet =kommer =den =administrativa =hanteringen =av =BTP =att underlættas.

Vèra förslag till ændrade regler för inkomstberækningen innebær =vidare =att =man =undviker =nuvarande =komplicerade =manuella utrækningar =i =vissa =ærendetyper. =Detta =gæller =fræmst =yrkesskadelivæntor och utlændska pensioner, som i framtiden kan handlæggas maskinellt.

Förmögenhetsberækningen =förenklas =genom =att =den =særskilda förmögenhetsberækningen =kan =slopas =för =en =stor =andel =av =BTPtagarna, =næmligen =de =som =har =en =förmögenhet =som =understiger 100 000 kr. I de fall avkastning av kapital ska beræknas ingèr den faktiska rænteavkastningen vid berækning av èrsinkomsten. Detta

)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU 

kan upplevas som mer komplicerat æn dagens schablonregel. Pensionæren bör dock relativt enkelt kunna læmna dessa uppgifter utifrèn =de =kontrolluppgifter =som =banker =m.fl. =skickar =ut =för =sjælvdeklarationen.

Det av oss föreslagna avrækningsförfarandet för vissa BTP-tagare =med =sidoinkomster =eller =större =förmögenhet =kan =sannolikt leda till administrativt merarbete. Vi beræknar dock att endast ca 15 procent av BTP-tagarna kommer att omfattas av detta avrækningsförfarande. =Vi =föreslèr =dessutom =att =slutlig =avstæmning =för tidigare =èr =samordnas =med =preliminær =berækning =för =kommande bidragsèr varför detta merarbete inte bör bli av nègon större omfattning.

Enligt =RFV:s =èrsredovisning =för =budgetèret =1998 =uppgick kostnaderna för administrationen av BTP till 268 mkr med en beræknad styckekostnad pè 559 krper beslut. Motsvarande siffror

för BOB ær en administrationskostnad pè 449 mkr och en beræknad =styckekostnad =per =beslut =pè =607 =kr. =Uppgiften =om =styckekostnadens =storlek =ær =svèr =att =værdera, =men =RFV:s =redovisning tyder =pè =en =nègot =högre =administrativ =kostnad =för =BOB-handlæggningen. Det ær dock svèrt att dra nègra slutsatser frèn dessa siffror eftersom 1997 var det första èret med nya BOB-systemet och =kassorna =samtidigt =arbetade =med =kontroller =och =èterkrav =av bidrag som betalats ut enligt tidigare =regler. =Den =första =avstæmningen enligt de nya reglerna görs först 1999.

Antalet BTP-ærenden som prövas av försækringskassan uppgèr till =ca =320 =000 =per =èr. =Genom =det =èrliga =ansökningsförfarandet som vi föreslèr tillkommer ca 160 000 nya ærenden. Om de nuvarande administrativa rutinerna inte förændrades skulle sèledes vèrt förslag innebæra ett behov av ytterligare resurser till försækringskassorna.

Vi læmnar förslag till utökad anvændning av ADB i socialförsækringsadministrationen vilket tillsammans med förenklade regler =om =inkomstberækningen =medför =en =förenklad =hantering. Sammantaget gör vi den bedömningen att administrationen totalt kommer att kræva i stort sett lika stora personalinsatser som f.n. görs =för =detta =förmènsslag. =Den =teknikutveckling =som =krævs =för det =nya =regelsystemet =ligger, =sèvitt =vi =kan =bedöma, =helt =i =linje med =den =allmænna =teknikutveckling =som =pègèr =eller =planeras inom socialförsækringsadministrationen.

Sjælva =omlæggningsarbetet =och =utarbetandet =av =nya =BTP-program =m.m. =kommer =dock =att =kræva =extra =insatser. =Vid =under-Uppgiften avser èr 1997.)|UVODJHQVNRQVHNYHQVHU

handskontakter =med =RFV =har =kostnaderna =för =verkets =del =uppskattats =till =ca =25 =mkr, =vartill =kommer =kostnader =för =utskick =av information m.m. beræknade till ca 1,5 mkr. Vi har inte möjlighet att bedöma i vilken utstræckning dessa extra insatser kan inrymmas i administrationens ordinarie budget.

Som framgèr av vad vi ovan anfört kommer antalet beslut om BTP att öka med ca 160 000 per èr. Det ær sannolikt att denna ökning ocksè kommer att medföra ett ökat antal ærenden som, efter försækringskassans =omprövning, =överklagas =till =lænsrætt. =Ocksè antalet =ærenden =som =kommer =att =överklagas =till =kammarrætt =och regeringsrætt kommer troligen att öka. Det ær svèrt att göra nègra berækningar =av =den =ökade =ærendevolymen, =men =ökningen =torde inte =bli =sè =stor =att =den =isolerat =motiverar =utökade =resurser =vid domstolarna.

628 

 *HQRPI|UDQGHIUnJRU

Vèrt förslag: De nya reglerna för bostadstillægg, hustrutillægg och ænkepension ska træda i kraft den 1 oktober 2000 och tilllæmpas i frèga om beslut som avser tid efter den 31 december 2000. Det första bidragsèret omfattar =perioden =fr.o.m. =januari 2001 t.o.m. februari 2002.

Vi har i uppdrag att föreslè ett system anpassat till det reformerade èlderspensionssystemet, som bl.a. innebær att en garantipension =ersætter =dagens =grundskydd =i =form =av =folkpension, =pensionstillskott och det særskilda grundavdraget för pensionærer. Det reformerade =èlderspensionssystemet =gæller =fr.o.m. =den =1 =januari 2001. Mot denna bakgrund bör ocksè vèrt förslag till nya regler för inkomstprövningen m.m. av =bostadstillægg, hustrutillægg och ænkepension træda i kraft den 1 januari 2001.

Som framgèr av kapitel 9 læmnar vi inga förslag gællande bostadstillægg =till =förtidspensionærer, =eftersom =alla =förutsættningar för den framtida utformningen av reglerna för förtidspension ænnu inte ær klarlagda. Vi vill dock understryka betydelsen bl.a. ur administrativ =genomförandesynpunkt =att =ocksè =frègan =om =vilka regler som ska gælla för bostadstillægg till förtidspensionærer blir klarlagd i god tid före den 1 januari 2001. Detsamma gæller frègan om bostadsstödet till personer med nuvarande sjukbidrag.

Det =finns, =enligt =vèra =direktiv, =möjlighet =för =oss =att =föreslè övergèngsregler =som =omfattar =alla =personer =berættigade =till =BTP eller enskilda grupper. Enligt vèr bedömning kan de nya regler vi föreslèr træda i kraft utan att særskilda övergèngsregler ær nödvændiga. Det finns dock behov av att reglera hur BTP-ansökningarna ska behandlas vid sjælva övergèngen till det nya regelsystemet.

Som framgèr av kapitel 10 föreslèr vi att det nuvarande systemet att försækringskassans beslut gæller tills vidare ska ersættas av ett èrligt ansökningsförfarande och att beslut om BTP begrænsas till en tolvmènadersperiod. Inför ikrafttrædandet av de nya BTPreglerna behöver en ny =ansökan om =BTP læmnas in =av =samtliga

*HQRPI|UDQGHIUnJRU 628

pensionærer. =Eftersom =försækringskassans =arbetssituation =kring èrsskiftet 2000/2001 kommer att bli hèrt anstrængd ær det angelæget att de nya ansökningarna om BTP kan læmnas in och beslutas av försækringskassan i god tid före den 1 januari 2001. Ocksè ur pensionærens synpunkt ær det av vikt att kassan i sè god tid som möjligt kan meddela sitt beslut.

Det =bör =dærför =ges =möjlighet =för =försækringskassan =att =redan frèn den 1 oktober 2000 pèbörja handlæggningen av BTP-ærenden och besluta om det BTP som ska gælla frèn den 1 januari 2001. Vi föreslèr dærför att vèra förslag ska træda i kraft den 1 oktober 2000 och =tillæmpas =för =beslut =som =avser =tid =efter =den =31 =december 2000.

Det bör hær ocksè framhèllas att situationen vid ikrafttrædandet innebær att flera av vèra förslag, som avser möjligheter att underlætta =den =administrativa =handlæggningen, =inte =kan =tillæmpas =vid detta första beslut. Det gæller vèra förslag att en ansökningsblankett med vissa uppgifter utskrivna ska sændas ut till pensionærerna i samband med att en förnyad ansökan om BTP ska göras. Anledningen hærtill ær bl.a. att uppgifter om pensionens storlek frèn januari 2001 inte ær kænd vid tidpunkten för utsændandet av ansökningsblanketten.

Ocksè beslutsunderlaget kommer att vid sjælva övergèngen till det =nya =regelsystemet =att =ha =vissa =begrænsningar =vid =sjælva =beslutstillfællet. För att BTP ska kunna betalas ut under januari 2001 krævs =ett =beslut =av =försækringskassan =senast =omkring =mitten =av december 2000. Vid den tidpunkten ær exempelvis uppgiften om tjænstepensionens storlek eller rænteinkomster inte kænda av pensionæren =och =finns =inte =heller =tillgænglig =för =försækringskassan. Detta ær dock ett övergèngsvis problem just vid genomförandet. Det ær angelæget att dessa förhèllanden uppmærksammas vid den resursmæssiga planeringen av genomförandet av nya BTP-regler.

I avsnitt 14.4.3 föreslèr vi att BTP-beslutet ska omfatta ett bidragsèr som gæller för tiden mars ± februari. Vid övergèngen till det nya bidragsèret èr 2001 ær det dock inte praktiskt att BTP endast skulle omfatta mènaderna januari och februari 2001 och sedan omprövas nær ett nytt bidragsèr börjar i mars 2001. Vi föreslèr dærför övergèngsvis att försækringskassans beslut ska omfatta ett bidragsèr som avser 14 mènader eller tiden frèn och med januari 2001 till och med februari 2002.

SOU 1999:52 279

17. Generella kommittédirektiv

17.1. Offentliga åtaganden

bèæãáî=Þãìßåîãðßè=éç=éààßèîæãáÛ=åîÛáÛèÞßè=EÞãìK=NVVQWOPF=íåÛ=ðã àöìïîíäîîèãèáíæöíî=êìöðÛ=éç=Þßî=éààßèîæãáÛ=åîÛáÛèÞßîI=íéç=äì=àöJ ìßçåæ=àöì=ðåìî=ïêêÞìÛáI=Üöì=ðÛìÛ=ßè=éààßèîæãá=ÛèáßæäáßèâßîK=lç êìöðèãèá=Ûð=åîÛáÛèÞßî=æßÞßì=îãææ=ÜßÞöçèãèáßè=Ûîî=Þßî=àåì=Ûèíßí=ðÛìÛ ßè=éààßèîæãá=Ûèáßæäáßèâßî=íåÛ=æäçêæãá=èãðå=àöì=ðßìåíÛçâßîßè ÛèáßíK

péç=àìÛçáåì=Ûð=ðåìÛ=Þãìßåîãð=âÛì=ðåìî=âïðïÞïêêÞìÛá=ðÛìãî=Ûîî áöìÛ=ßè=öðßìíóè=Ûð=íóíîßçßî=àöì=Üßìäåèãèá=Ûð=ãèåéçíî=éÝâ=ãèJ åéçíîÛðÞìÛá=àöì=ÜéíîÛÞíîãææäáá=îãææ=êßèíãéèäìßìK=sã=âÛì=Þäìßçéî ãèîß=âÛàî=îãææ=ïêêÞìÛá=Ûîî=áöìÛ=ßè=Ûææçäè=öðßìíóè=Ûð=ÜéíîÛÞííîöÞßî îãææ=êßèíãéèäìßìK

såìî=ïêêÞìÛá=äì=Ûîî=ÛèêÛííÛ=ÜéíîÛÞíîãææäááßîí=åéèíîìïåîãéè=îãææ Þßî=èóÛ=åæÞßìíêßèíãéèííóíîßçßîí=ïîàéìçèãèáX=ßîî=ÛìÜßîß=íéç=àöìßJ áåîîí=Ûð=ßîî=áìïèÞæãáî=ïîìßÞèãèáíÛìÜßîß=éÝâ=Þäì=ßèãáâßî=ìåîî=éç=Ûîî Þßî=äðßè=ã=àìÛçîãÞßè=íåÛ=àãèèÛí=ßîî=ÜéíîÛÞííîöÞ=îãææ=êßèíãéèäìßìèÛK

sã=âÛì=çéî=ÞßèèÛ=ÜÛåáìïèÞ=ãèîß=àïèèãî=Ûîî=ðåìî=àöìíæÛá=ãèèßÜäì íåÞÛèÛ=àöìäèÞìãèáÛì=Ûîî=Þßî=èï=äì=Ûåîïßææî=Ûîî=àöìîïíäîîèãèáíæöíî êìöðÛ=Þßî=éààßèîæãáÛ=åîÛáÛèÞßî=íéç=ÜéíîÛÞíîãææäáá=îãææ=êßèíãéèäìßì ãèèßÜäìK

aß=èóííèäçèÞÛ=Þãìßåîãðßè=éç=éààßèîæãáÛ=åîÛáÛèÞßè=ãèèßÜäì ðãÞÛìß=Ûîî=ðã=íåÛ=ðãíÛI=éç=ðåìÛ=àöìíæÛá=ãèèßÜäì=ïîáãàîíöåèãèá=ßææßì ïîáãàîíçãèíåèãèá=àöì=íîÛîßè=íÛçî=âïì=ÞßííÛ=íåÛ=àãèÛèíãßìÛíK=péç àìÛçáåì=Ûð=åÛêãîßæ=NR=ãèèßÜäì=ðåìÛ=àöìíæÛá=ßè=çãèÞìß=åéíîèÛÞíöåJ èãèá=êå=RR=çãæäéèßì=åìK=aßîîÛ=Üßæéêê=íåÛ=íßí=ã=àöìâåææÛèÞß=îãææ=Þßè îéîÛæÛ=åéíîèÛÞßè=àöì=_qm=éÝâ=p_qm=íéç=ïèÞßì=åì=NVVV=ÜßìäåèÛí ïêêáå=îãææ=ÝÛ=V=VMM=çãæäéèßì=åìK=sã=Ûèíßì=Ûîî=ßè=íåÞÛè=çãèÞìß=ÛðJ ðãåßæíß=äì=àöìíïçÜÛìI=íäìíåãæî=çéî=ÜÛåáìïèÞ=Ûð=éíäåßìâßîßè=ã=ÜßJ ìäåèãèáÛìèÛ=éÝâ=Þßè=íîéìÛ=àöìäèÞìãèá=Ûð=âßæÛ=êßèíãéèííóíîßçßî íéç=åéççßì=Ûîî=îìäÞÛ=ã=åìÛàî=åì=OMMNK

280 Generella kommittédirektiv SOU 1999:52

17.2. Regionalpolitiska konsekvenser

bèæãáî=Þãìßåîãðßè=EÞãìK=NVVOWRMF=íåÛ=ðã=ìßÞéðãíÛ=Þß=ìßáãéèÛæêéæãJ îãíåÛ=åéèíßåðßèíßìèÛ=Ûð=ðåìÛ=àöìíæÛá=éÝâ=ÞäìðãÞ=íäìíåãæî=ÜßÛåîÛ âïì=àöìíæÛáßè=êåðßìåÛì=íóííßæíäîîèãèáßè=éÝâ=Þßè=éààßèîæãáÛ=íßìðãÝßè ã=éæãåÛ=ÞßæÛì=Ûð=æÛèÞßî=íÛçî=âïì=êæÛèßìÛÞß=àöìäèÞìãèáÛì=Ûð=îÛòéìI ÛðáãàîßìI=íåÛîîßì=éÝâ=ÜãÞìÛá=êåðßìåÛì=Þß=ßåéèéçãíåÛ=àöìïîJ íäîîèãèáÛìèÛ=àöì=åéççïèßìI=èäìãèáíæãð=éÝâ=êìãðÛîêßìíéèßì=ã=éæãåÛ ÞßæÛì=Ûð=æÛèÞßîK

péç=ðã=àìÛçâåææßì=ã=åÛêãîßæ=NR=ìäåèÛì=ðã=çßÞ=Ûîî=àöìíäåìãèáíJ åÛííéìèÛí=ÛÞçãèãíîìÛîãéè=Ûð=_qm=íåÛ=åïèèÛ=íåß=ãèéç=ìÛçßè=àöì=Þß ìßíïìíßì=íéç=àãèèí=ãÞÛáK=aßî=ãèèßÜäì=íåæßÞßí=Ûîî=Þßè=éààßèîæãáÛ íßìðãÝßè=ã=éæãåÛ=ÞßæÛì=Ûð=æÛèÞßî=ãèîß=êåðßìåÛí=Ûð=Þß=àöìíæÛá=ðã=èï æäááßìK

_éíîÛÞíîãææäááßî=äì=ßè=ãèåéçíîêìöðÛÞ=àöìçåè=íéç=ïîáßí=çßÞ íÛççÛ=ìßáæßì=éÝâ=Üßæéêê=öðßì=âßæÛ=æÛèÞßîK=käì=Þßî=áäææßì=Þßî=íäìJ íåãæÞÛ=ÜéíîÛÞíîãææäááßî=îãææ=êßèíãéèäìßì=Ep_qmF=àöìßíæåì=ðã=ßè=äèÞJ ìãèá=íéç=ãèèßÜäì=Ûîî=çÛè=ðãÞ=p_qmJÜßìäåèãèáßè=ÜæKÛK=îÛì=âäèíóè îãææ=Þßè=åéççïèÛæíåÛîî=íéç=ßìæäááí=àöì=Þßè=ãèåéçíî=íéç=êåðßìåÛì p_qmK=fèèßÜöìÞßè=Ûð=ÞßèèÛ=àöìíæÛá=äì=Ûîî=íîéìæßåßè=êå=p_qm=åÛè ðÛìãßìÛ=èåáéî=ÜßìéßèÞß=êå=åéççïèÛæíåÛîîßèí=íîéìæßå=éç=àöìJ ïîíäîîèãèáÛìèÛ=ã=öðìãáî=äì=ãÞßèîãíåÛK=kåáéè=ìßáãéèÛæêéæãîãíå=ÜßîóJ Þßæíß=âÛì=ÞéÝå=ãèîß=ÞßèèÛ=àöìäèÞìãèá=éÝâ=ãèîß=âßææßì=ã=öðìãáî=Ûèíßì ðã=Ûîî=ðåìÛ=àöìíæÛá=àåì=èåáéè=ìßáãéèÛæêéæãîãíå=åéèíßåðßèíK

17.3. Jämställdhetspolitiska konsekvenser

bèæãáî=Þãìßåîãðßè=éç=ääçíîäææÞâßîíêéæãîãíåÛ=åéèíßåðßèíßì=EÞãìK NVVQWNOQF=íåÛ=ðåìÛ=àöìíæÛá=àöìßáåí=Ûð=ßè=ÛèÛæóí=éÝâ=ãèèßâåææÛ=ßè ìßÞéðãíèãèá=Ûð=âïì=àöìíæÛáßè=åÛè=àöìðäèîÛí=êåðßìåÛI=Þãìßåî=ßææßì ãèÞãìßåîI=åðãèèéìí=ìßíêßåîãðß=çäèí=ðãææåéì=éÝâ=ÞäìçßÞ=àöìïîíäîîJ èãèáÛìèÛ=àöì=ääçíîäææÞâßî=çßææÛè=åöèßèK

såìî=ïêêÞìÛá=âÛì=ðÛìãî=Ûîî=ÛèêÛííÛ=ìßáæßìèÛ=àöì=ãèåéçíîêìöðJ èãèá=Ûð=ÜéíîÛÞíîãææäááßî=îãææ=Þßî=ìßàéìçßìÛÞß=êßèíãéèííóíîßçßîK=sã âÛì=ÞäìðãÞ=íîìäðÛî=ßàîßì=Ûîî=ðåìÛ=àöìíæÛá=íåÛ=ãèèßÜäìÛ=íå=íçå=àöìJ äèÞìãèáÛì=íéç=çöäæãáî=àöì=Þßè=ßèíåãæÞß=êßèíãéèäìßèK=jéî=Þßè ÜÛåáìïèÞßè=âÛì=ðã=Þäìàöì=ãèîß=àïèèãî=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=êå=èåáéî=ÛèèÛî íäîî=öðßìðäáÛ=àöìäèÞìãèáÛì=ã=ìßáßæíóíîßçßî=çßÞ=âäèíóè=îãææ=ÞãìßåJ îãðßè=éç=Þß=ääçíîäææÞâßîíêéæãîãíåÛ=åéèíßåðßèíßìèÛK=sã=ÜßÞöçßì ßçßææßìîãÞ=Ûîî=ðåìÛ=àöìíæÛá=îãææ=ãèåéçíîêìöðèãèáíìßáæßì=äì=èßïîìÛæÛ ïì=ääçíîäææÞâßîííóèêïèåîK=sãÞ=ïîàéìçèãèáßè=Ûð=ÞßííÛ=ìßáæßì=âÛì=ðã

SOU 1999:

Generella kommittédirektiv 281

îÛáãî=íäìíåãæÞ=âäèíóè=îãææ=ßààßåîßè=àöì=êßìíéèßì=ã=Þß=æäáíîÛ=ãèJ åéçíîáìïêêßìèÛI=ðãæåÛ=éàîÛ=äì=åðãèèéìK

17.4. Konsekvenser för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet

bèæãáî=Þãìßåîãðßè=EÞãìK=NVVSWQVF=éç=åéèíßåðßèíßì=àöì=ÜìéîîíæãáJ âßîßè=éÝâ=Þßî=ÜìéîîíàöìßÜóááÛèÞß=ÛìÜßîßî=íåÛ=ðåìÛ=àöìíæÛá=àöìßáåí Ûð=ßè=ÛèÛæóí=éÝâ=ãèèßâåææÛ=ßè=ìßÞéðãíèãèá=Ûð=âïì=àöìíæÛáßèI=Þãìßåî ßææßì=ãèÞãìßåîI=åÛè=àöìðäèîÛí=êåðßìåÛ=Üìéîîíæãáâßîßè=éÝâ=Þßî=ÜìéîîíJ àöìßÜóááÛèÞß=ÛìÜßîßîK=aßî=Ûèáßí=ðãÞÛìß=ã=Þãìßåîãðßè=Ûîî=íäìíåãæÞ ïêêçäìåíÛçâßî=íåÛ=áßí=îãææ=àìåáÛè=éç=àöìíæÛáßè=îãææ=äèÞìÛÞß=ìßáæßì ïêêçïèîìÛì=îãææ=çãííÜìïå=éÝâ=öðßìîìäÞßæíßìK

_qm=äì=ßè=ãèåéçíîêìöðÛÞ=àöìçåè=éÝâ=îãææ=áìïèÞ=àöì=àöìíäåJ ìãèáíåÛííÛèí=Üßíæïî=æãááßì=éæãåÛ=ïêêáãàîßì=éç=êßèíãéèäìßèí=ãèJ åéçíîJ=éÝâ=ÜéíîÛÞíàöìâåææÛèÞßèK=aßî=äì=Þäìàöì=ðãåîãáî=Ûîî=Üßíæïî éç=ÜéíîÛÞíîãææäáá=åîßìíêßáæÛì=ßè=íå=ìãåîãá=ÜãæÞ=Ûð=êßèíãéèäìßèí ßåéèéçãíåÛ=íãîïÛîãéè=íéç=çöäæãáîK=bè=áìïèÞàöìïîíäîîèãèá=äì=ÞäìðãÞ Ûîî=êßèíãéèäìßè=æäçèÛì=åéììßåîÛ=ïêêáãàîßì=éç=íãè=ßåéèéçãI=çßè éÝåíå=Ûîî=Þß=ÛÞçãèãíîìÛîãðÛ=ìïîãèßìèÛ=äì=íåÞÛèÛ=Ûîî=àßæÛåîãáâßîßì=ã ÜßíæïîíïèÞßìæÛáßî=åÛè=ïêêîäÝåÛí=ïîÛè=Ûææîàöì=íîéì=ÞìöäíçåæK

sã=âÛì=çéî=ÞßèèÛ=ÜÛåáìïèÞ=æäçèÛî=àöìíæÛá=îãææ=àöìäèÞìÛÞß=ãèJ åéçíîêìöðèãèáíìßáæßì=íéç=Ûèíæïîßì=îãææ=ïêêáãàîßì=íéç=äì=ðäæ=åäèÞÛ Ûð=êßèíãéèäìßìèÛ=éÝâ=íéç=ÛèðäèÞí=éÝåíå=ãèéç=ÛèÞìÛ=éçìåÞßè Eßòßçêßæðãí=íåÛîîßéçìåÞßîFK=sã=àöìßíæåì=éÝåíå=àöìßèåæÛÞß=ÛÞçãJ èãíîìÛîãðÛ=ìïîãèßì=íéç=ãèèßÜäì=Ûîî=ïêêáãàîßì=íéç=ìßÞÛè=äì=åäèÞÛ=Ûð ßòßçêßæðãí=êßèíãéèíÜéæÛá=öðßìàöìí=ÛïîéçÛîãíåî=îãææ=àöìíäåìãèáíJ åÛííÛèí=ÜßíæïîíïèÞßìæÛáK=såìÛ=àöìíæÛá=ãèèßÜäì=ðãÞÛìß=Ûîî=Üßíæïî=éç _qm=îãÞíÜßáìäèíÛí=îãææ=ßè=îéæðçåèÛÞßìíêßìãéÞ=éÝâ=ßðßèîïßææî àßæÛåîãáî=_qm=ïîÜßîÛæÛí=Þäìàöì=ãèîß=ïèÞßì=ßè=æåèá=êßìãéÞI=íéç=åÛè íåß=ã=ÞÛáK

pÛççÛèîÛáßî=æßÞßì=ÞßííÛ=åîáäìÞßì=îãææ=Ûîî=Üßíæïîßè=éç=_qm=Üæãì Ûð=Üäîîìß=åðÛæãîé=éÝâ=Ûîî=ßðßèîïßææî=çßÞðßîèÛ=àßæÛåîãáâßîßì=åÛè çãèãçßìÛíK

628 

 )|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU

18.1. Inledning

Vèra =förslag =som =skall =gælla =vid =inkomstprövning =av =bostadstillægg =för =med =sig =ett =flertal =nya =lagparagrafer =och =omfattande konstruktionsmæssiga =förændringar =i =lagen =(1994:308) =om =bostadstillægg =för =pensionærer. =Dessutom =kan =konstateras =att =lagen om =bostadstillægg =för =pensionærer =i =mènga =fall =har =en =nègot krènglig =èlderdomlig =utformning. =Vi =har =dærför =övervægt =om =vi skall föreslè en helt ny lag. Eftersom mènga frègor som har direkt anknytning =till =vèrt =förslag =fortfarande =ær =olösta, =bl.a. =vad =som skall =gælla =för =förtidspensionærerna, =har =vi =emellertid =funnit =det rimligt att arbetsmæssigt bibehèlla nuvarande lagkonstruktion och sè =gott =det =gèr =anpassa =bestæmmelserna =till =vèra =föreslagna =förændringar och de ændringar som föranleds av det reformerade èlderspensionssystemet, reformerade regler för efterlevandepension och utlændska pensioner. Författningsförslagen har æven anpassats till =regeringens =förslag =till =inkomstskattelag =enligt =remiss =till lagrèdet =den =3 =september =1998. =Den =föreslagna =lagen =ær =avsedd att =ersætta =bl.a. =kommunalskattelagen =(1928:37) =och =lagen (1947:578) om statlig inkomstskatt. Den =föreslagna =konstruktionen bör ses som en tillfællig lösning. I ett senare skede torde det bli nödvændigt att utforma en ny lag.

I =vèrt =författningsförslag =redovisas =lagen =(1994:308) =om =bostadstillægg till pensionærer i sin helhet för att ge en samlad bild av =lagbestæmmelserna. =Üven =paragrafer =som =föreslès =skall =upphöra =att =gælla =och =sèdana =som =ligger =utanför =vèrt =uppdrag =finns alltsè med i presentationen.

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU 628

18.2. Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer

1 Som =anges =i =direktiven =skall =vèra =regler =anpassas =till =ett =flertal redan införda eller föreslagna reformerade system inom socialförsækringen. Vèrt förslag bygger dærför pè det reformerade èlderspensionssystemet och de föreslagna reformerade reglerna för =efterlevandepension. Av kapitel 9 framgèr att vi inte nærmare berör vad som skall gælla för förtidspensionærerna, varför vi har valt att i lagförslagen helt utelæmna gruppen.

Som =ett =första =led =i =införandet =av =ett =reformerat =èlderspensionssystem =har =reglerna =för =intjænande =av =pensionsrætt =i =lagen (1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension =(LIP) =trætt =i =kraft fr.o.m. den 1 januari 1999 och lagen (1998:702) om garantipension fr.o.m. den 1 januari 2001.

3DUDJUDIHQVpunkt 1 första stycketDYVHUSHQVLRQlUHUVRPXSS bær =èlderspension =enligt =LIP =eller =garantipension =enligt =lagen (1998:702) om garantipension.

,punkt 2 första stycketnWHUILQQVGHUHODWLYWInSHUVRQHUVRPYLG i =krafttrædandet =fortfarande =uppbær =hustrutillægg. =Gruppen kommer æven fortsættningsvis att kunna beviljas BTP.

I =betænkandet =av =Utredningen =om =efterlevandepension (SOU 1998:120) =föreslès =att =omstællningspension, =særskild =efterlevandepension =och =ænkepension =samlas =i =en =lag; =lagen =om efterlevandepension, som föreslès træda i kraft den 1 januari 2001. ,punkt 3 första stycketDQJHVDWWGHQVRPXSSElUJDUDQWLSHQVLRQ till =ænkepension =enligt =lagen =om =efterlevandepension =till =ænkor och =som =ær =född =èr =1944 =eller =tidigare =samt =den =som =uppbær ænkepension =enligt =vissa =till =efterlevandelagen =angivna =övergèngsbestæmmelser =skall =vara =fortsatt =berættigade =till =BTP. =Dæremot =utesluts =ænkor =som =ær =födda =1945 =eller =senare =och =som nybeviljats =ænkepension =efter =èr =2000. =Inte =heller =personer =med særskild efterlevande- eller omstællningspension kommer att ingè i personkretsen.

,punkt 2 andra stycketDQJHVDWWERVWDGVWLOOlJJLQWHOlPQDVWLOO pensionær =som =uppbær =partiell =èlderspension. =Förhèllandena =i

SXQNWDQGUDVW\FNHWUHJOHUDVLGDJWLOOYLVVGHOLDVRPI|UH

slès upphöra. I den paragrafen anges att bostadstillægg inte læmnas för bostadskostnad till den del som motsvaras av bostadsbidrag. Förslaget innebær en skærpning i förhèllande till dagens regler sè-

628

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU

tillvida =att =bostadstillægg =överhuvud =taget inte =skall =læmnas =i =de fall =pensionæren =samtidigt =uppbær =bostadsbidrag =enligt =lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

I sammanhanget kan næmnas följande. I huvudbetænkandet Utredningen =om =socialförsækringens =personkrets =(SOU =1997:72) föreslès att den svenska socialförsækringen skall delas i tvè delar och innehèlla dels förmèner som grundar sig pè bosættning i Sverige, dels förmèner som ær beroende av förværvsarbete hær i landet. =Grunderna =för =det =tudelade =systemet =skall =regleras =i =en =gemensam ramlag (socialförsækringslagen). Betænkandet bereds f.n. inom =Socialdepartementet. =Utredningen =har =læmnat =förslag =vad gæller ny utformning av bl.a. 1 lagen om bostadstillægg.

1 a Bestæmmelsen ær ny och motsvarar 1 a lagen (1993:737) om bostadsbidrag. I paragrafen ges en allmæn beskrivning av rætten till bostadsbidrag och pè vad sætt tillæggets storlek bestæms.

4 a Paragrafen föreslès upphöra. Se ovan 1 fjærde stycket.

5 Bestæmmelsen ær ny och rubriken omedelbart före anger paragrafens innehèll. Hær anges allmænt att bostadstillægget ær beroende av pensionærens èrsinkomst och att inkomsterna beræknas per kalenderèr. För pensionær som ær gift beræknas èrsinkomsten för var och en av makarna.

Vid =inkomstbestæmningen =knyter =vi =i =huvudsak =an =till =det skatterættsliga =begreppet. Med =detta =menar =vi =att =inkomster =av =i huvudsak =skattepliktig =natur skall =læggas =till =grund =för =inkomstprövningen av BTP. Det centrala för berækningen av èrsinkomsten ær resultaten i de tre inkomstslagen tjænst, næringsverksamhet och kapital enligt skattelagstiftningen.

Det =valda =inkomstmèttet =innebær =att =allmænna =avdrag =inte minskar =èrsinkomsten. =Dæremot =gæller =att =avdrag =i =en =förværvskælla fèr sèdan effekt. Undantag frèn denna huvudregel finns för förværvskællor i inkomstslagen næringsverksamhet och kapital.

,tredje stycketDQJHVDWWnUVLQNRPVWHQVNDOONRPSOHWWHUDVPHG inkomster som pè grund av dubbelbeskattningsavtal m.m. inte ær

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU 628

skattepliktiga. =Detsamma =gæller =för =andra =utlændska =inkomster som inte tagits upp till beskattning i Sverige.

, fjærde =stycket DQJHV DWW WLOO nUVLQNRPVWHQ VNDOO lYHQ OlJJDV vissa =angivna =inkomster, =som =ligger =utanför =det =skattepliktiga omrèdet. I 5 a±e anges nærmare hur èrsinkomsten skall beræknas. Se vidare kap. 10.

5 a Bestæmmelsen =ær =ny. =Vid =inkomstberækningen =skall =de =angivna avdragsposterna =i =inkomstslaget =næringsverksamhet =èterlæggas. Utgift för egen pension har mer karaktæren av frivillig disposition æn =nödvændig =omkostnad, =och =bör =liksom =allmænna =avdrag =inte minska =èrsinkomsten. =Vidare =undantas =underskott =frèn =tidigare inkomstèr.

5 b Bestæmmelsen ær ny och begrænsar verkan av avdrag frèn inkomst av kapital. ávriga avdrag frèn inkomst av kapital æn de som anges i =paragrafen =skall =èterlæggas. =I =èterlæggningsfallen =skall =èrsinkomsten =ökas =med =de =belopp =som =næmnda =avdrag =har =minskat kapitalinkomst. Samma förhèllande gæller för næringsverksamhet. Konstruktionen =ær =uppbyggd =pè =samma =sætt =för =sèvæl =næringsverksamhet som kapital. Inkomstminskningen skall verka ned till noll. Motsvarande regler èterfinns i BOB.

5 c Bestæmmelsen ær ny och innebær att æven barns inkomst av kapital kommer =att =pèverka =bostadstillæggets =storlek. =Üven =denna =bestæmmelse har sitt ursprung i de regler som gæller vid bostadsbidragets berækning.

,tredje stycketSUHFLVHUDVYLONDVRPHQOLJWODJHQVNDOODQVHV som =barn. =Med =hemmavarande =avses =barn =som =pensionær =har vèrdnad =eller =gemensam =vèrdnad =om =och =varaktigt =eller =för =tid under vilken =bostadstillægget ær avsett =att utges för, =bor =tillsammans med. Som hemmavarande anses æven barn som pè grund av undervisning inte bor pè heltid hemma men vistas i hemmet under minst sè lèng tid som motsvarar normala skolferier.

628

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU

5 d±e Anknytningen till den statliga förmögenhetsbeskattningen sker pè sè sætt att berækningen av förmögenhet i princip grundas pè skattepliktig förmögenhet. Avvikelser frèn huvudregeln anges specifikt i paragrafen. Üven andra aktier æn de som ær noterade pè börsens =A-lista =tas =upp =till =80 =procent =av =marknadsværdet. =Det =kan æven konstateras att företagsförmögenhet, som ær undantaget frèn beskattning, skall tas med som ett mètt pè næringsidkarens totala ekonomi. =För =enskild =næringsverksamhet =och =fèmansföretag =beræknas værdet med ledning av senaste balansrækning. För handelsbolag =och =ekonomiska =föreningar =beræknas =værdet =utifrèn =ægda andelar. Beaktande av förmögenhetsinnehav har behandlats i kapital 14.

Tillægg för förmögenhet belöper pè =det =inkomstèr =som =gæller för förmögenheten, dvs. det inkomstèr som utgör beskattningstidpunkt för förmögenheten. Det innebær sèledes att tillægget beræknas pè den förmögenhet som finns vid utgèngen av kalenderèret före bidragsèret. Se vidare avsnitt 14.2.

6 Bestæmmelsen ær ny liksom rubriken omedelbart före paragrafen. Denna paragraf och 6 a beskriver hur pensionærens framræknade èrsinkomst omvandlas till reduceringsinkomst.

Omrækning av èrsinkomst till reduceringsinkomst görs för att neutralisera olikheter i marginaleffekter som annars skulle uppstè för olika inkomsttyper beroende pè om de ingèr i avrækningen av garantipension eller inte. Bestæmmelsens innebörd ær att den del av =pensionærens =èrsinkomst =som =reducerat =garantipensionen =tas upp =med =hela =beloppet =i =reduceringsinkomsten. =Üven =inkomsttillægget för förmögenhet tas upp =med =hela beloppet. =ávriga inkomster (av kapital, arbete och næringsverksamhet) tas upp till 80 procent av det belopp som ingèr i èrsinkomsten. För pensionærer födda 1938 eller senare och som fèr garantipension enligt det nya pensionssystemet skall æven tjænstepension tas upp med 80 =procent av faktiskt belopp.

$Yfjærde stycket IUDPJnUDWW PDNDUVLQNRPVWHURFK IUDPUlN nade reduceringsinkomster, som har beræknats var och en för sig fram till detta stycke, nu læggs samman för att sedan fördelas lika dem emellan.

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU 628

6 a Bestæmmelsen ær ny. Innebörden ær att frèn pensionærens inkomst som framkommer av berækningarna enligt 6 skall avræknas belopp enligt vad som anges i paragrafen. Beloppen ær "fribelopp" motsvarande =garantipensionsnivèerna =som =genom =denna =avrækning undantas frèn att reducera bostadstillægget enligt 6 b . Motiven bakom fribeloppen behandlas i kapitel 11.

6 b Bestæmmelsen motsvarar till stora delar utformningen av tidigare 6 =. =Den =anger =hur =den =pensionsberættigades =beræknade =reduceringsinkomst reducerar det högsta möjliga bostadstillægg som kan komma i frèga efter att bl.a. 2±4 om bostadstillæggets storlek beaktats.

8WIRUPQLQJHQ DY SDUDJUDIHQV andra =stycke |YHUHQVVWlPPHU med tidigare 6 .

7 I =paragrafen =èterfinns =liksom =tidigare =regler =för =rætt =till =det =særskilda bostadstillægget.

,SDUDJUDIHQVförsta styckelQGUDVGHQSHQVLRQVEHUlWWLJDGHVLQ komster =till =pensionærens =èrsinkomster =för =att =överensstæmma PHGI|UVODJHWVEHJUHSSI|U%73RFKLfjærde stycketlQGUDVEDV belopp till gællande benæmning prisbasbelopp. Ündringarna ær av redaktionell karaktær.

,SDUDJUDIHQVandra styckeDQJHVDWWLSULQFLSVDPPDLQNRPVW prövningsregler =skall =gælla =vid =berækningen =av =det =særskilda =bostadstillægget till =pensionærer som =vid =bostadstillæggsberækning =i övrigt.

Nègon særskild viktning av sidoinkomster skall inte göras nær det gæller SBTP och nègot "fribelopp" skall inte heller gælla vid denna berækning. Reduceringsinkomsten anvænds dærför inte vid berækning enligt SBTP.

För =att =fè =fram =pensionærens =disponibla =inkomst =skall =frèn èrsinkomsten göras avdrag för beræknad kommunal inkomstskatt och skatt pè kapitalinkomster.

I dagens regelsystem för SBTP ræknas æven det BTP som betalas ut som inkomst för pensionæren. Till sin effekt har bestæm-PHOVHQELEHKnOOLWV PHQ tredje =stycket XWIRUPDV QX Vn DWW GHQ ER

628

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU

stadskostnad som godkænds för SBTP minskas med utgèende bostadstillægg.

9 Bestæmmelsen =överensstæmmer =i =stora =delar =med =tidigare =paragrafs uppbyggnad och innehèll. I vissa delar bygger den pè 27 BOB.

,första stycketJHVI|UVlNULQJVNDVVDQOLNVRPWLGLJDUHUlWWDWW ompröva bostadstillægget =under =pègèende =utbetalningsperiod =nær nègot =förhèllande =som =bestæmmer =tillæggets =storlek =har =ændrats. Avsikten ær dock att =omrækning =inte =skall =göras =om =förændringarna gæller tiden januari±februari mènad under bidragperioder och avser pensionsförmèner och indexuppræknats eller hyres- och avgiftshöjningen för boendet. Denna frèga ær behandlad i kapitel 14.

3DUDJUDIHQVandra stycke|YHUHQVVWlPPHUPHG%2%'lU anges att försækringskassan, enligt en sk. generalklausul fèr avslè en ansökan om bostadstillægg, dra in eller sætta ned tillægget om det ær uppenbart att sökanden pè grund av inkomst- eller förmögenhetsförhèllanden eller nègot annat förhèllande inte behöver det bidrag som kan beræknas enligt BTP. Det ligger i saken natur att èrliga inkomst- och hyresförændringar som intræffar i januari varje èr =inte =skall =föranleda =særskild =omprövning =under =pègèende period. Förændringar av detta slag læggs i stællet som underlag för beslut för det nya bidragsèret.

Generalklausulen skall tillæmpas restriktivt och anvændningen kræver en særskild utredning i varje enskilt fall. Klausulen bör exempelvis kunna anvændas om sökanden har en mycket hög materiell levnadsstandard trots lèg eller ringa taxerad inkomst eller det i =övrigt =klart =framgèr =att =sökanden, =maka/make =eller =hemmavarande =barn =har =betydande =tillgèngar =till =sitt =förfogande =som =inte redovisas i ansökan. I vilka situationer som klausulen kan tillæmpas fèr avgöras frèn fall till fall.

11 ,andra stycketDQJHVDWWERVWDGVWLOOlJJHWVNDOOEHVWlPPDVI|UHQ viss period. Med bidragsèr avses perioden mars±februari mènad. Anledningen till detta framgèr av kapitel 14. I vissa fall kan dock rætten =till =förmènen =intræda =vid =en =annan =tidpunkt =æn =frèn =mars mènad, =t.ex. =nær =pensionæren =söker =bostadstillægg =för =första gèngen. Tillægget bestæms frèn och med den mènad dè rætten dærtill intræder, dock inte længre tillbaka æn frèn ansökningsmènaden,

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDUHU 628

och =fram =till =ordinarie =bidragsèrs =slut. =Detta =kommenteras =i =avsnitt 14.3.

11 a Bestæmmelsen ær ny och överensstæmmer med 20 BOB. En ansökan skall innehèlla de uppgifter som behövs för att kunna bedöma rætten till bostadstillægg. Ür ansökan sè ofullstændig att den inte =kan =læggas =till =grund =för =prövning =av =tillægget, =har =försækringskassan =möjlighet =att =förelægga =sökanden =att =inom =viss =tid avhjælpa bristen vid pèföljd att ansökningen avvisas. För att =avvisningsbeslut skall kunna fattas bör sökanden i förelæggandet ha upplysts =om =pèföljden =samt =fètt =rimlig =tid =att =komplettera =med uppgifter m.m. som fattas och som kassan begær i förelæggandet. Ett =förelæggande =fèr =delges. =Förfarandet =vid =delgivning =finns =i delgivningslagen (1970:428). =Kommer =inte =sökanden =in =med =de begærda =uppgifterna =inom =den =föreskrivna =tiden =fèr =försækringskassan =avvisa =ansökan. =Eftersom ingen =sakprövning sker =av =ansökan kan avvisningsbeslutet överklagas enligt förvaltningslagens regler.

12 Paragrafens =ændras =dè =numera =bankaktiebolag =och =sparbanken benæmns =banker. =I övrigt =ær =ændringen =av =sprèklig =karaktær. =Lydelsen överensstæmmer med 20 a BOB.

12 a Bestæmmelsen =ær =ny =och =detsamma =gæller =rubriken