Inaktuell version

Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2010:174
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Rättelseblad 2001:1250 har iakttagits.

Definitioner

1 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tilllämpningsområde som i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2003:1023).

Uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen

2 §  Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskattningsdatabasen behandlas uppgifter

 1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som

[S2]sker med stöd av

 1. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
 2. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten och om indrivningsresultat,
 3. om beslut om näringsförbud,
 4. om antal anställda och anställdas personnummer,
 5. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om fullmakten och kontot,
 6. om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, tillgångar och skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken,
 7. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,
 8. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsregleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om likviden föreligger,
 9. om tillsyn enligt alkohollagen (1994:1738),
 10. som behövs för handläggning av ärende enligt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden eller annars för informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella åtaganden,
 11. från aktiebolagsregistret,
 12. från vägtrafikregistret,
 13. från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen och om omsättning enligt restaurangrapport,
 14. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,
 15. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen,
 16. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete och om utsänd person,
 17. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har beviljats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,
 18. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner, och
 19. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi.

[S3]Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen. Förordning (2010:174).

3 §  I beskattningsdatabasen skall även behandlas de uppgifter som anges i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Förordning (2005:394).

Utlämnade av uppgifter till myndigheter

4 §  På begäran av Kronofogdemyndigheten skall lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1-3 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. På begäran av Kronofogdemyndigheten skall vidare lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 4, 5, 9 och 10 nämnda lag om en person som är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med make. Förordning (2006:789).

5 §  På begäran av Tullverket skall lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 9 och 10 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som

 1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,
 2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import,
 3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 4. avses i 3 §, eller
 5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet. Förordning (2003:1023).

5 a §  På begäran av en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar ska lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 7, 8, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2007:1299).

6 §  På begäran av Centrala studiestödsnämnden ska lämnas ut uppgifter ur beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

 1. kontroll av ansökningar om uppskov med betalning av studiemedelsavgifter i fråga om studiestöd och om avskrivning av studieskuld,
 2. kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av årsbelopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp, eller
 3. kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar samt ärenden om återbetalning av sådana lån.

[S2]De uppgifter som ska lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden med stöd av första stycket är uppgifter om

 1. överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital, och
 2. registrering i sjömansregistret. Förordning (2007:1425).

7 §  Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

 1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
 2. fördelning av ålderspensionsavgifter,
 3. fastställande av underhållsstöd och återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
 4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag, eller
 5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

[S2]De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första stycket är uppgifter

 1. enligt 25 § lagen om underhållsstöd, med undantag av 25 § tredje stycket,
 2. om inkomst som anges i 4–4 b och 7 §§ lagen (1993:737) om bostadsbidrag, med undantag av 4 § tredje stycket 1–3 och 4 b § andra stycket,
 3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,
 4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980) som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår,
 5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond enligt 30 och 34 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av sådana avdrag, och
 6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen. Förordning (2009:1190).

7 a §  Till Statens pensionsverk ska vissa uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning och kontroll av

 1. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor,
 2. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare, eller
 3. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning.

[S2]De uppgifter som ska lämnas ut till Statens pensionsverk med stöd av första stycket är uppgifter om inkomster som är pensionsgrundande enligt 2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Förordning (2008:978).

7 b §  På begäran av Inspektionen för socialförsäkringen ska lämnas ut uppgifter som inspektionen behöver för sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 3 och 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen. Förordning (2009:605).

7 c §  Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

 1. pensionsberäkning, och
 2. beräkning av inkomstindex.

[S2]De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd av första stycket är uppgifter

 1. om sammanlagda intäkts- och kostnadsposter i inkomstslaget tjänst med allmän pension och tjänstepension som delbelopp samt uppgift om överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital,
 2. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp, och
 3. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, efter avdrag för allmän pensionsavgift. Förordning (2009:1190).

8 §  På begäran av Statistiska centralbyrån skall lämnas ut uppgifter ur beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

 1. framställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken,
 2. beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,
 3. förande av centrala företagsregistret, eller
 4. förande av registret över kontrolluppgifter.

[S2]De uppgifter som skall lämnas till Statistiska centralbyrån med stöd av första stycket är uppgifter

 1. som avses i 18 § första stycket,
 2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, mervärdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i 3 kap.5, 6, 9 och 18 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 2 kap.3, 6 och 7 §§ förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
 3. om kommunalt skatteunderlag,
 4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt uppgift om registrering och betalningar enligt skattebetalningslagen (1997:483), uppgifter om beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter och uppgift om överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital,
 5. från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §,
 6. om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom, om ägd andel, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget och betald ersättning, och
 7. om bouppteckningar och dödsboanmälningar. Förordning (2004:1355).

8 a §  Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att vissa uppgifter ska lämnas till socialnämnden.

[S2]Av 13 kap. 24 a § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet framgår att vissa uppgifter ska lämnas till Statens pensionsverk. Förordning (2008:978).

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

9 §  Utlämnande av uppgifter enligt 11-15 §§ får göras på medium för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning.

10 §  Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall betala samt uppgifter till ledning för beräkning av skatteavdrag för betalning av preliminär skatt, får lämnas ut till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

11 §  Uppgifter i beskattningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller bedriver kreditupplysningsverksamhet som är undantagen från tillståndsplikt enligt andra eller fjärde stycket nämnda paragraf. Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut. Förordning (2001:786).

12 §  Uppgifter som utgör underlag för beräkning av avgift till registrerat trossamfund får lämnas ut till trossamfundet.

13 §  Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne.

[S2]Uppgifter om köpare, säljare, köpeskilling, taxeringsuppgifter, överlåtelsedatum och identifikationsuppgifter beträffande fastighetsöverlåtelser som legat till grund för fastställande av riktvärden i värdeområde där den enskildes fastighet är belägen får lämnas ut till denne.

14 §  Av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 framgår att uppgifter om mervärdesskatt får lämnas ut till behörig myndighet i annat land inom EU. Förordning (2003:1023).

15 §  Av rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter framgår att vissa uppgifter på punktskatteområdet får lämnas ut till behörig myndighet i annat land inom EU. Förordning (2005:394).

Direktåtkomst för enskilda

16 §  En registrerad får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 9 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

[S2]Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av en registrerads direktåtkomst. Förordning (2006:210).

17 §  Av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 framgår att behörig myndighet i annat land inom EU får ha direktåtkomst till uppgifter om mervärdesskatt. Förordning (2003:1023).

Bevarande och gallring av uppgifter i beskattningsdatabasen

18 §  Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje taxeringsår undantas uppgifter om

 • namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registrerings- och redovisningsnummer,
 • hemortskommun och församling,
 • personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker,
 • kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, avgift för pensionsförsäkring och pensionssparkonto,
 • intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt,
 • allmänna avdrag,
 • utgående och ingående mervärdesskatt när redovisning görs i särskild självdeklaration,
 • antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,
 • tillgångar och skulder,
 • beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första och fjärde styckena taxeringslagen (1990:324), dock inte skälen för beslutet, och
 • beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet.

[S2]Bouppteckningar ska undantas från gallring.

[S3]Vid utgången av sjunde året efter det taxeringsår till vilket en uppgift kan hänföras ska uppgiften överlämnas till en arkivmyndighet. Riksarkivet får meddela närmare föreskrifter om på vilket sätt och till vilken myndighet uppgifterna ska överlämnas. Förordning (2007:1425).

19 §  Självdeklarationer och andra handlingar, som lämnats till ledning för taxering eller upprättats eller omhändertagits för granskning av Skatteverket för taxeringskontroll enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller taxeringslagen (1990:324) och som avser aktiebolag eller ekonomisk förening, skall gallras tio år efter taxeringsårets utgång.

[S2]Skattedeklarationer som avser aktiebolag eller ekonomisk förening skall gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Detsamma gäller andra handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening och som innehåller uppgifter som avses i 14 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Uppgifter och handlingar som registrerats vid revision och som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under den längre tid som behövs för att verket skall kunna fullgöra sin verksamhet. Förordning (2003:1023).

20 §  Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet skall undantas från gallring om uppgifterna avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län. Förordning (2003:1023).

21 §  Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt 1 kap. 8 § och 2 kap.11 och 12 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under längre tid.

[S2]Riksarkivet får föreskiva att handlingar eller uppgifter som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning (2003:1023).

Avgifter

22 §  Skatteverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur beskattningsdatabasen. Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut till annan myndighet och utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning. Förordning (2003:1023).

Övrigt

23 §  För gallring av representativa överlåtelser och förteckning av uppgifter som avses i 2 § 9 och som sker till ledning för bestämningen av värdenivåer vid allmän fastighetstaxering och vid omräkning finns bestämmelser i 1A kap. 1-5 §§fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

24 §  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och denna förordning. Förordning (2003:1023).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:786) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2001:1250) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. De nya bestämmelserna i 2 §, 8 § andra stycket och 19 § tillämpas första gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i 2 § och 8 § andra stycket tillämpas dock fortfarande beträffande kontrolluppgifter som skall lämnas enligt den upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.
Omfattning
ändr. 2, 8, 19 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:640) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-07-15

Förordning (2002:819) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. 2 § i sin äldre lydelse gäller dock fortfarande i fråga om behandling av uppgifter som avser redovisningsperioder och skattepliktiga händelser för vilka lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter är tillämplig.
Omfattning
ändr. 2, 8, 19 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:899) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1023) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 8, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1041) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år samt i fråga om uppgifter om arvsskatt och gåvoskatt. Förordning (2004:1355).
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1354) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om arvsskatt och gåvoskatt.
Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1355) om ändring i förordningen (2004:1041) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 8 § i 2004:1041, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1041

Förordning (2005:394) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 3, 15 §§
CELEX-nr
32004R2073
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:210) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2006:590) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:789) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1454) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statlig förmögenhetsskatt som avser 2007 och tidigare års taxeringar. Förordning (2007:1427).
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:799) om ändring i förordningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
2 § i 2007:598

Förordning (2007:925) om ändring i förordningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
utgår genom 2007:1426

Förordning (2007:1299) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1425) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser 2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avser 2007 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
ändr. 6, 7, 18 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1426) om ändring i förordningen (2007:925) om ändring i förordningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2007:925 utgår

Förordning (2007:1427) om ändring i förordningen (2007:799) om ändring i förordningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 § i 2007:799, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:598
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:978) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 §; nya 7 a, 8 a §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:605) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ny 7 b §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1190) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 §; ny 7 c §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1296) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:174) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:556) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 a, 8 a §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:744) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 8, 18 §§; ny 21 a §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1640) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1715) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 7, 7 a, 7 c §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:533) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1458) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2, 8, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1521) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 7, 7 c §§
Ikraftträder
2012-01-15

Förordning (2011:1551) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 14, 17 §§
CELEX-nr
32010R0904
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:327) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 3, 15 §§
CELEX-nr
32012R0389
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:849) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:895) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
nuvarande 5 a § betecknas 5 b §; ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:5) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 16 §; ny 10 a §
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2013:643) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ny 7 d §
CELEX-nr
32009L0052
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:899) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1011) om ändring i förordningen (2013:899) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 § i 2013:899

Förordning (2014:88) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:93, Prop. 2013/14:16, Bet. 2013/14:SkU13
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1204) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1479) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1514) om ändring i förordningen (2014:88) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:5, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:SkU10, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 2 § i 2014:88

Förordning (2015:71) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:913) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2, 9, 19, 21 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:696) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:922) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2017-01-18

Förordning (2017:187) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:215) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-04-13

Förordning (2017:290) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 9, 19 §§; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:391) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 18 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 8 b, 8 c, 8 d, 12 a §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:459) om ändring i förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:1122) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ny 8 e §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:44) om ändring i förordningen (2017:391) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 8 c § i 2017:391

Förordning (2018:236) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
upph. 14, 15 §§; ändr. 23 §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:708) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1120) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2019:127) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
nuvarande 13 a § betecknas 15 §, rubr. närmast före nuvarande 13 a § sätts närmast före den nya 15 §; ny 14 §
Ikraftträder
2019-05-01