Rättsfall från PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen)

PMÖD 2023:1

2023-04-24

Patent- och marknadsöverdomstolen har ändrat Patent- och marknadsdomstolens beslut att efter omprövning upphäva ett tidigare meddelat interimistiskt vitesförbud pga. intrång i ett läkemedelspatent. Detta har fått till följd att det interimistiska vitesförbudet fortsatt gäller.

PMÖD 2022:9

2022-12-14

Sedan Patent- och marknadsdomstolen, på grund av att svensk domsrätt saknades, avvisat en talan om bättre rätt till vissa patent och patentansökningar, begärde Patent- och marknads-överdomstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om domsrätt.

PMÖD 2022:12

2022-12-08

En patenthavare har väckt talan mot ett företag för patentintrång i ett europeiskt patent (stridspatentet) och bl.a. yrkat att intrångsgöraren ska meddelas ett interimistiskt vitesförbud. Patent- och marknadsdomstolen biföll det interimistiska yrkandet. Stridspatentet härstammar från en avdelad ansökan som ledde till ett numera upphävt europeiskt patent. Patent- och marknads-överdomstolen har i målet slagit fast att det i detta fall inte finns skäl att tillämpa giltighetspresumtionen på ett annat sätt än på det sätt som redan framgår av rättspraxis. I målet har även aktualiserats fråga om EPO brustit i sin handläggning bl.a. genom att inte ha beaktat ett mothåll som framfördes i invändnings-förfarandet mot det numera upphävda patentet inför beviljandet av stridspatentet. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att mothållet inte kan ha undgått EPO eftersom båda patenten haft samma granskare. Vidare har Patent- och marknads-överdomstolen ansett att interimistiska ogiltighetsbeslut i andra länder inte påverkar bedömningen att giltighetspresumtionen sannolikt inte är bruten. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit överklagandet.

PMÖD 2022:11

2022-12-05

Ett svenskt bolag väckte talan om varumärkesintrång mot två tyska bolag vid Patent- och marknadsdomstolen, och gjorde gällande intrång i ett stort antal EU-varumärken och i ett mindre antal svenska varumärken och företagsnamn. De tyska bolagen väckte senare vid samma domstol talan om ogiltighet och hävning av EU-varumärkena. Det svenska bolaget yrkade då att de tyska bolagens talan i ogiltighetsmålet skulle avvisas. Patent- och marknadsöverdomstolen har, liksom underinstansen, bedömt att genkäromålet om ogiltighet är knutet till intrångstalan. Att det svenska bolaget, innan det delgavs stämningsansökan i ogiltighetsmålet, anförde att bolaget inte längre åberopade intrång i EU-varumärkena som grund för talan i intrångsmålet, och samtidigt justerade sitt yrkande om fastställande av ersättningsskyldighet, har inte föranlett någon annan bedömning.

PMÖD 2022:10

2022-11-24

I mål om förbud för viss marknadsföringsåtgärd i form av ett tobaksföretags sponsring av musikfestivaler har Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med underinstansen, bedömt att de betalningar som det aktuella företaget gjort till festivalarrangören utgör bidrag som lämnats i syfte att främja företagets tobaksvaror och att förfarandet utgör otillåten sponsring i den mening som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Inte heller i frågorna om förbud vid vite, förbudets utformning och vitesbeloppets storlek har Patent- och marknadsöverdomstolen gjort några andra bedömningar än Patent- och marknadsdomstolen. Under handläggningen av målet i Patent- och marknadsöverdomstolen ändrades bestämmelsen om sponsringsförbud i lagen om tobak och liknande produkter men Patent- och marknadsöverdomstolen kom fram till att det var den nya lydelsen som skulle tillämpas eftersom denna inte innebar någon ändring i sak och att det var fråga om en pågående åtgärd i marknadsföringslagens mening.

PMÖD 2022:8

2022-10-06

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upphandling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.

PMÖD 2022:13

2022-10-03

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Patent- och marknadsdomstolen kommit fram till att villkoret i artikel 3 b i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel – dvs. att det måste finnas ett godkännande att saluföra produkten som läkemedel (försäljningsgodkännande) – utgör hinder för att bevilja tilläggsskydd för en viss kombinationsprodukt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därvid, i likhet med underrätten, kommit fram till att annan dokumentation än den som förekommit under ansökan om försäljningsgodkännandet inte kan tas hänsyn till för att avgöra vilken produkt försäljningsgodkännandet avser och att det av försäljningsgodkännandet inklusive produkt-resumén och de handlingar som legat till grund för ansökan om försäljningsgodkännandet endast går att dra slutsatsen att produkten utgörs av en aktiv ingrediens. Patent- och marknads-överdomstolen har därmed bedömt att försäljningsgodkännandet inte avser en kombinationsprodukt, varför villkoret i förordningens artikel 3 b inte är uppfyllt.

PMÖD 2022:7

2022-10-03

I ett mål om otillbörlig marknadsföring avseende elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har Patent- och marknads-överdomstolen bedömt att av Konsumentombudsmannen påtalade åtgärder på en webbplats, i e-postutskick och på Facebook var att bedöma som kommersiella meddelande. Det var därmed fråga om marknadsföring inom informationssamhällets tjänster i den mening som avses i lagen om tobak och liknande produkter. De åtgärder som näringsidkaren vidtagit i samband med saluförandet av produkterna stod därför i strid med lagens förbud att marknadsföra elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter. Åtgärderna var därmed att bedöma som otillbörliga. Beträffande vissa påståenden om fri frakt fann Patent- och marknadsöverdomstolen dock, till skillnad från underinstansen, att de utgjorde sådan information om avtalsvillkoren som är relevant för att kunna saluföra varan. Dessa åtgärder var därför inte att bedöma som sådana kommersiella meddelanden som utgör marknadsföring i den aktuella lagens mening.

PMÖD 2022:6

2022-08-05

Frågan i målet har varit om det har funnits förutsättningar att utan motpartens hörande besluta om interimistiskt vitesförbud enligt patentlagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det inte har funnits förutsättningar att meddela sådant beslut och har därför upphävt det överklagade beslutet.

PMÖD 2022:5

2022-07-14

Käranden framställde vid Patent- och marknadsdomstolen yrkanden om bl.a. vitesförbud och ersättning på grund av intrång i kärandens registrerade gemenskapsformgivningar. Därefter ändrade käranden sin talan så att den också omfattade påståenden om intrång på visst sätt i bolagets oregistrerade gemenskapsformgivningar. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med underinstansen bedömt att taleändringen var otillåten och att talan i denna del därför skulle avvisas.

PMÖD 2022:4

2022-05-19

Tre läkemedelsbolag väckte talan om intrång i ett europeiskt patent vid Patent- och marknadsdomstolen med yrkande om bl.a. vitesförbud, slutligt och intermistiskt, samt fastställelse av skyldighet att betala ersättning. Domstolen avvisade käromålet med hänvisning till att något patent ännu inte hade meddelats.

PMÖD 2022:3

2022-03-25

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att två företag inte visat att vissa marknadsföringspåståenden med miljöargument har varit vederhäftiga. Marknadsföringspåståendena har därför bedömts som vilseledande och företagen har förbjudits att använda påståendena vid marknadsföring.

PMÖD 2022:2

2022-03-11

Efter att ett spelbolag riktat erbjudanden direkt till spelare som stängt av sig själva från spel genom registrering i det nationella självavstängningsregistret Spelpaus meddelade Konsumentombudsmannen ett vitesförbud mot bolaget med anledning av marknadsföringen. Spelbolaget överklagade beslutet till Patent- och marknadsdomstolen och gjorde bland annat gällande att vitesförbudet skulle ändras så att det tog hänsyn till att bolaget behövde en frist på 24 timmar för att hinna beakta en ny registrering i Spelpaus och därmed för att kunna efterleva det meddelade förbudet. Patent- och marknadsdomstolen ändrade vitesförbudet endast genom att begränsa det till vissa spelprodukter och distributionssätt.

PMÖD 2022:1

2022-02-18

En läkemedelstillverkare väckte talan mot en parallellhandlare som hade paketerat om parallelldistribuerade läkemedel i nya förpackningar i stället för att återförsluta och märka om originalförpackningarna. Parallellhandlaren gjorde gällande att ompaketeringen var objektivt nödvändigt för att få effektiv tillgång till den svenska marknaden, dels på grund av att Läkemedelsverket tolkat och tillämpat det nya regelverket om säkerhetsdetaljer för läkemedel som började tillämpas den 9 februari 2019 på så sätt att ompaketering krävs, dels på grund av att svenska apotek inte skulle lämnat ut återförslutna och ommärkta förpackningar till patienter. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att parallellhandlaren inte hade styrkt dessa påståenden och därmed gjort sig skyldigt till varumärkesintrång respektive förberedelse till intrång.

PMÖD 2021:22

2021-12-17

Ordvarumärket IF VID DIN SIDA (som sökts registrerat för bl.a. medicinska tjänster i klass 44) har bedömts vara förväxlingsbart med företagsnamnet Vid din sida (vars verksamhet omfattar bl.a. vård och omsorg) respektive ordvarumärket VID DIN SIDA (registrerat för bl.a. medicinska tjänster i klass 44).

PMÖD 2021:21

2021-11-03

I ett mål om ogiltighet av ett europeiskt patent fördes även en talan om hävning av patentet vid Europeiska patentverket (EPO). Sedan EPO upphävt patentet återkallade båda parter i Patent- och marknadsöverdomstolen sina överklaganden i den del som avsåg frågan om giltigheten men vidhöll sina överklaganden i den del som avsåg ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen. Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

PMÖD 2021:23

2021-02-03

Målet gäller konkurrensskadestånd till följd av händelser under hösten 2013. En teleoperatör har fört talan mot TeliaSonera och Svea Billing och påstått att motparterna ingått ett konkurrens-begränsande avtal eller i vart fall deltagit i ett samordnat förfarande. Teleoperatören har i andra hand påstått att ett civilrättsligt avtal ingåtts om leverans av teletrafik och att Telia agerat kvalificerat otillbörligt på så sätt att skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada uppkommit.

PMÖD 2020:26

2020-12-11

Tvisten rör frågan om registrering av bifirma har skett trots pågående användning av förväxlingsbart kännetecken. Den som yrkat hävning har gjort gällande att innehavaren av den registrerade bifirman varit i ond tro. Enligt Patent- och marknads-överdomstolens bedömning har det inte visats att det äldre kännetecknet användes vid tidpunkten för registrering av den omtvistade bifirman. Redan av detta skäl har hävningstalan ogillats. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.

PMÖD 2020:25

2020-12-03

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett ärende om upphävande av patent, i likhet med Patent- och marknadsdom-stolen, kommit fram till slutsatsen att ett förfarande för att identifiera ett flygplan vid parkering av flygplanet vid ett stand saknar uppfinningshöjd. Patent-och marknadsöverdomstolens beslut innebär därför att patentet är upphävt.

PMÖD 2020:24

2020-12-02

Med anledning av talan om intrång i ett varumärke registrerat för en utstyrsel motsvarande utseendet för en s.k. Foppatoffel gjorde den påstådda intrångsgöraren, ÖoB Aktiebolag, gällande att varumärket skulle hävas. Patent- och marknadsdomstolen biföll yrkandet och hävde varumärket på grund av att det förelåg absolut registreringshinder enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Vid denna utgång ogillades talan om intrång i varumärket. Efter överklagande av varumärkes¬innehavaren, Crocs Inc., har Patent- och marknadsöverdomstolen genom mellandom fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom angående hävningen av varumärket, dock med den motiveringen att varumärket saknar såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen.

PMÖD 2020:22

2020-11-19

Ett företag som erbjuder behandlingar inom kiropraktik har vid marknadsföring använt sig av den skyddade yrkestiteln kiropraktor, trots att företaget inte har haft någon anställd kiropraktor som utfört behandlingarna. Patent- och marknads-överdomstolen har bedömt att användningen av den skyddade yrkestiteln i marknadsföringen har varit vilseledande och otillbörlig. Däremot har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att marknadsföring i vilken företaget beskrivit att företaget erbjuder behandlingar inom kiropraktik och i nära anslutning till det anfört t.ex. att företaget har ”framstående experter” inte kan anses ha bibringat genomsnittskonsumenten en felaktig uppfattning om att behandlingarna utförs av en behandlare med den skyddade yrkestiteln kiropraktor. Den marknadsföringen har därför inte ansetts vara vilseledande.

PMÖD 2020:21

2020-11-11

En varumärkesinnehavare väckte talan om varumärkesintrång mot en caféägare sedan Tullverket hållit kvar en postförsändelse med fem tröjor i samma färg och storlek som adresserats till denne. Tröjorna hade beställts via en internetbutik etablerad utanför EU. Varumärkesinnehavaren menade bland annat att beställning av fem tröjor i samma färg och storlek inte kunde anses utgöra privat bruk, utan importen skulle anses ha skett i näringsverksamhet. Caféägaren nekade till att överhuvudtaget ha beställt tröjorna. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att det föreligger hinder mot att bifalla en talan om varumärkesintrång när omständigheter inte visats för att varorna varit ämnade att användas i samband med näringsverksamhet. Import av fem identiska tröjor medför inte ensamt att köpet ska anses ha skett i näringsverksamhet. Att den som påstås ha importerat varorna själv bedriver näringsverksamhet ändrar inte bedömningen.

PMÖD 2020:20

2020-10-21

En företag som marknadsfört vridbara spotlights under ett eget kännetecken i kombination med en konkurrents registrerade varumärke GYRO har ansetts begå varumärkesintrång. GYRO har inte använts endast som en beskrivning av en egenskap hos varan, utan som ett kännetecken. Vid bedömningen av förväxlingsrisken har bedömts dels att omsättningskretsen består av professionella aktörer i el- och belysningsbranschen, dels att det saknat betydelse att företagets egna kännetecken varit mer framträdande än det registrerade varumärket.

PMÖD 2020:19

2020-10-19

Fråga om kravet på verkligt bruk av företagsnamn

PMÖD 2020:16

2020-09-25

Ordvarumärket LEGALWORKS har ansetts antyda att det avser tjänster med en inriktning mot juridik, men har genom sin ovanliga semantiska form bedömts ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a. rekryteringstjänster i klass 35.

PMÖD 2020:15

2020-09-21

En kärande som återkallat sin talan om hävande av ett företagsnamn och förbud vid vite mot att använda företagsnamnet och vissa andra näringskännetecken, sedan Bolagsverket på motpartens begäran ändrat företagsnamnet, har ansetts vara vinnande i frågan om hävning men förlorande i frågan om vitesförbud.

PMÖD 2020:14

2020-08-13

Fråga om beslag till säkerställande av förverkande enligt 53 a § upphovsrättslagen.

PMÖD 2020:13

2020-07-08

Användning av uttrycket ”rekommenderade priser”, vid marknadsföring av möbler m.m. under bl.a. egna varumärken i form av s.k. private labels, har ansetts vilseledande och därmed otillbörlig. Också marknadsföring med användning av uttrycken ”lagerrensning” och ”allt ska bort” liksom användning av ett på visst sätt tidsbegränsade erbjudanden har ansetts vilseledande och därmed otillbörlig.

PMÖD 2020:1

2020-06-29

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att en internetleverantör, i den mening som avses i 53 b § upphovsrättslagen, har medverkat till upphovsrättsintrång genom att ge internetuppkoppling till sina abonnenter som på det sättet fått tillgång till filmverk som olovligen tillgängliggjorts för allmänheten av The Pirate Bay och tre andra tjänster. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid vite förbjudit internetleverantören att fortsätta medverka till upphovsrättsintrång samt ålagt denna att med tekniska blockeringsåtgärder hindra sina abonnenter från att få tillgång till tjänsterna via vissa domännamn och webbadresser. Även ytterligare domännamn och webbadresser som har till huvudsakligt syfte att ge tillgång till tjänsterna ska blockeras, om domännamnen och webbadresserna anmäls av något av de filmbolag som fört talan i målet.

PMÖD 2020:11

2020-06-11

Efter att ett patent hade förfallit på grund av att årsavgift inte betalats i rätt tid ansökte patenthavarna om förklaring enligt 72 § patentlagen att betalningen skulle anses ha skett i rätt tid. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det inte var klarlagt vilka omständigheter som orsakat att den aktuella avgiften inte betalats inom fristen och att det därför inte fanns tillräckligt underlag för att bedöma om patenthavarna hade iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna. Därmed fanns inte heller grund för att förklara att betalningen av årsavgiften skulle anses vidtagen i rätt tid. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.

PMÖD 2020:10

2020-05-28

Vid ett företags marknadsföring av stenspräckpatroner har erbjudits även utbildning avseende användning av produkten. Fråga i målet var bl.a. om marknadsföringen skett med felaktiga eller bristfälliga påståenden om vilken kompetens utbildningen gett. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att marknadsföringen varken var att anse som vilseledande eller i strid med god marknadsföringssed. Patent- och marknadsöver-domstolen har därför fastställt underrättens dom. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.

PMÖD 2020:8

2020-04-08

Ärendet inleddes i Patent- och marknadsdomstolen genom överklagande av ett förbud mot företagskoncentration meddelat av Konkurrensverket. Under ärendets handläggning avgjordes en tvist med anknytning till ärendet genom en skiljedom. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att skiljedomen utgjorde hinder för att genomföra företagskoncentrationen och att den medförde att ändamålet med förbudet hade förlorat sin betydelse. Patent- och marknadsdomstolen avskrev därför ärendet, undanröjde förbudet och avslog de klagande företagens yrkanden om ersättning för rättegångskostnader. Tre av företagen överklagade Patent- och marknadsdomstolens beslut att avslå yrkandena om ersättning för rättegångskostnader.

PMÖD 2020:5

2020-03-05

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med under-instansen, ogillat en talan om intrång i ett patent avseende en anordning för att härda ett foder för en rörledning.

PMÖD 2020:4

2020-03-04

Tre personer åtalades för brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång. Enligt åtalet hade de gjort intrång i målsägandens upphovsrätt till ryggsäcken Fjällräven Kånken och i målsägandens registrerade EU-varumärken genom att på en marknad i Hörby olovligen bjuda ut exemplar av ryggsäcken Fjällräven Kånken försedda med och utformade i enlighet med målsägandens varumärken. Patent- och marknadsdomstolen dömde samtliga tre för varumärkesintrång. Däremot ogillade Patent- och marknadsdomstolen åtalet för brott mot upphovsrättslagen eftersom domstolen fann att åklagaren inte visat att ryggsäcken Fjällräven Kånken är upphovsrättsligt skyddad.

PMÖD 2020:3

2020-01-31

Patent-och marknadsöverdomstolen har tagit ställning till om lilla riksvapnet utgör hinder mot registrering av fem varumärken i figur bestående av tre öppna gula kronor. Vid en jämförelse mellan märkeselementen i de sökta varumärkena och den beskrivning (blasonering) av lilla riksvapnet som framgår av lagen om Sveriges riksvapen har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att de sökta varumärkena innehåller sådana element som lätt kan förväxlas med lilla riksvapnet. Patent- och marknadsöver-domstolen har därför, i likhet med Patent- och marknadsdom-stolen, bedömt att det föreligger hinder mot att registrera varumärkena. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.

PMÖD 2020:2

2020-01-27

I mål om ifrågasatt konkurrensbegränsande säljverksamhet enligt 3 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) i Hässleholms kommun förbjöd Patent- och marknadsdomstolen på talan av Konkurrens-verket kommunen, vid vite om 25 000 000 kr, bl.a. att ”på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun”. Efter överklagande av kommunen har Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjt Patent- och marknadsdom-stolens dom och återförvisat målet till Patent- och marknads-domstolen för fortsatt behandling på grund av att domen var så otydlig att det inte framgick hur Patent- och marknadsdomstolen hade dömt i saken.

PMÖD 2019:35

2019-12-23

Målet gällde en tjänst på internet för fildelning av filmer. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det genom tjänsten skedde en olovlig överföring av filmverk till de flera tusen användare som potentiellt kunde titta på filmverken.

PMÖD 2019:34

2019-12-20

Patent- och marknadsöverdomstolen har ändrat en dom från Patent- och marknadsdomstolen och bifallit Konsumentombuds-mannens (KO) talan om förbud för försäkringsbolaget Amtrust International att i stöld- och skadeförsäkringar för nya mobil-telefoner och surfplattor använda sig av ett avtalsvillkor som strider mot en tvingande rättsregel i försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL. Enligt det aktuella försäkringsvillkoret skulle ersättning inte betalas om telefonen eller surfplattan hade blivit stulen eller skadad på allmän plats då konsumenten inte haft uppsikt över telefonen eller surfplattan. Ett sådant villkor som begränsar försäkringens omfattning på grund av visst handlande, i det här fallet bristande uppsikt, är enligt Patent- och marknads-överdomstolen rätteligen en s.k. säkerhetsföreskrift som enligt FAL i stället ska ge konsumenten viss men reducerad ersättning. Enligt FAL är det inte tillåtet för försäkringsbolag att formulera en säkerhetsföreskrift som ett omfattningsvillkor. Av den tidigare Marknadsdomstolens praxis följer att ett avtalsvillkor som strider mot en tvingande rättsregel också är oskäligt enligt avtals-villkorslagen (1994:1512). Det skulle också strida mot det EU-direktiv som ligger till grund för bestämmelserna i avtalsvillkors-lagen att tillämpa ett sådant villkor. Såväl det irländska försäkringsbolaget, AmTrust International, som dess svenska generalagent AmTrust Nordic AB har vid vite av 3 000 000 kr förbjudits att tillämpa villkoret eller väsentligen samma villkor.

PMÖD 2019:33

2019-12-17

Fråga om kravet på särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkoholdryck. Förpackningar för vin, utformade som handväskor respektive stugor, vars grundform i betydande mån avviker från de förpackningar för s.k. lådviner som finns på marknaden, har ansetts inte vara förenliga med kravet på särskild måttfullhet.

PMÖD 2019:31

2019-12-03

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom, vid vite förbjudit näringsidkaren att vid marknadsföring av motordrivna fordon genom vissa specificerade påståenden och bilder ge intryck av att fordonet lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet. PMÖD har vid sin prövning utgått från att marknadsföring av en produkt som framhäver en användning av densamma som inte är laglig i regel ska bedömas som vilseledande. PMÖD har vidare bedömt att genomsnittskonsumenten inte har kunskaperna om reglerna för terrängkörning så aktuella för sig att han eller hon inte kan vilseledas att tro att det är tillåtet att köra i terräng. PMÖD har funnit att vissa av de aktuella bilderna och påståendena ger intryck av att ett fordon lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet och att konsumenterna på så sätt har vilseletts i fråga om fordonets användningsområde.

PMÖD 2019:30

2019-11-29

Målet gäller betalningsskyldighet för skälig ersättning enligt 47 § upphovsrättslagen. Frågan i målet var om ett bolag som bedriver hotellverksamhet på ett antal hotell hade fullgjort sin betalnings-skyldighet för musikanvändning på hotellen genom betalning enligt tecknade licenser för hotellverksamhet eller om ytterligare ersättning skulle betalas. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att utredningen visade att hotellen även bedrev restaurang-verksamhet och att de tecknade licenserna inte omfattade ersättning för sådan musikanvändning. Domstolen bedömde att det inte var oskäligt att bolaget skulle betala även för musik-användning som skett i restaurangverksamhet. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde därför Patent- och marknads-domstolens dom.

PMÖD 2019:29

2019-11-22

Under 2009 genomförde Göteborgs Stad en upphandling av fasta datakommunikationsförbindelser för kommunens verksamheter. Upphandlingen avsåg både förbindelser via koppar och förbind-elser via fiber. Ett företag som deltog i upphandlingen väckte senare en skadeståndstalan i Patent- och marknadsdomstolen mot ett kommunalt bolag i Göteborg, som både varit anbuds-givare i upphandlingen och tillhandahållare av en grossisttjänst åt andra företag som önskade hyra fiberförbindelser. Företaget gjorde gällande att det kommunala bolaget hade en dominerande ställning på marknaden och att det genom att tillämpa vissa priser och avtalsvillkor hade missbrukat denna ställning. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att det inte var visat att det kommunala bolaget hade en dominerande ställning på den relevanta marknaden och ogillade därför käromålet.

PMÖD 2019:28

2019-11-05

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) förbjöd interimistiskt en privatperson, vid vite om 100 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige marknadsföra, sälja, göra tillgängligt, införa, distribuera, eller på annat sätt utbjuda, kläder, huvudbonader och fot-beklädnader innehållande vissa kännetecken. Kännetecknen bestod av registrerade varumärken innehållande ordet ”Norrland” och figurer med bär. PMD bedömde preliminärt att privat-personens känneteckensanvändning innebar varumärkesintrång. Privatpersonen förbjöds även, med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken, vid vite om 100 000 kr att framöver ansöka om varumärke, producera, importera, exportera eller sälja eller på annat sätt använda varor och tjänster innefattande ordet ”Norrland" enligt en undertecknad bekräftelse.

PMÖD 2019:27

2019-10-25

Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt en dom som innebar att en man dömdes till dagsböter för att ha lagt ut ett fotografi på sin webbplats utan rättighetshavarens tillstånd. Mannen, som påstod att han hämtat fotografiet på en öppen Facebooksida, gjorde bl.a. gällande att hans förfogande var tillåtet på grund av att rättighetshavaren - genom att acceptera användarvillkoren på Facebook eller Instagram - hade gett sitt tillstånd till andra att använda fotografiet. Han gjorde vidare gällande att hans förfogande i vart fall omfattades av undantaget om nyhetsrapportering och därför var tillåtet.

PMÖD 2019:26

2019-10-17

En läkare skiljdes från sin tjänst som verkställande direktör i ett bolag som bedrev klinisk prövning av en medicin. I samband med detta laddade han vid två tillfällen ner en kopia av den databas som innehöll företagshemlig patientinformation från prövningen och som också åtnjöt s.k. katalogskydd. Han åtalades för företagsspionage alternativt dataintrång samt brott mot upphovs-rättslagen.

PMÖD 2019:25

2019-10-02

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att ett mål om ersättning på grund av ett licensavtal avseende viss teknik kan handläggas i samma rättegång som ett mål om ersättning på grund av intrång i ett patent avseende samma teknik.

PMÖD 2019:24

2019-10-01

Fråga om ett interimistiskt vitesförbud med åläggande för internetleverantörer att blockera tillgången till internettjänster som bl.a. tillgängliggör vetenskapliga artiklar. Patent- och marknadsöverdomstolen har i huvudsak gjort samma bedömningar som Patent- och marknadsdomstolen och bl.a. funnit att två förlag visat sannolika skäl för det genom tjänsterna görs intrång i upphovsrättigheter som tillkommer förlagen och att tre internetleverantörer medverkar till upphovsrättsintrången. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare bedömt att ett interimistiskt vitesförbud med ett åläggande för internet-leverantörerna att blockera tillgången till tjänsterna inte onödigtvis inskränker internetanvändarnas informationsfrihet samt att ett sådant förbud även i övrigt framstår som proportionerligt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför beslutat att Patent- och marknadsdomstolens beslut i huvudsak ska stå fast. Patent- och marknadsöverdomstolen har dock konstaterat att fyra specificerade domännamn för närvarande inte leder till tjänsterna och har därför undantagit dessa från förbudet. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.

PMÖD 2019:23

2019-09-06

Ett läkemedelsföretag, som var innehavare av ett antal registrerade EU-varumärken (varumärkesinnehavaren), yrkade i ett mål om intrång i varumärkena att Patent- och marknads-domstolen skulle meddela ett interimistiskt vitesförbud mot ett annat läkemedelsföretag som hade tillstånd från den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att parallelldistribuera varu-märkesinnehavarens läkemedel till Sverige (parallellimportören). Varumärkesinnehavaren gjorde gällande att parallellimportören, genom att ompaketera eller förbereda ompaketering av läkemedlen inför distributionen till Sverige, gjorde sig skyldig till intrång eller förberedelse till intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter. Parallellimportören invände att nya regler om säkerhetsförseglingar i direktiv 2001/83/EG (humanläke-medelsdirektivet) innebar att det inte längre var möjligt att använda sig av ommärkta förpackningar och att det därför var objektivt nödvändigt att ompaketera läkemedlen för att få tillgång till den svenska marknaden. Patent- och marknadsdomstolen ansåg att de nya reglerna om säkerhetförseglingar inte kunde tolkas på det sätt som parallellimportören gjorde gällande och bedömde att denne inte hade gjort sannolikt att ompaketering krävdes för att få tillgång till den svenska marknaden. Mot den bakgrunden bedömde Patent- och marknadsdomstolen att det förelåg sannolika skäl för att intrång eller förberedelse till intrång förekommit och biföll huvudsakligen yrkandet om vitesförbud.

PMÖD 2019:22

2019-09-03

En näringsidkare har förbjudits att vid telefonförsäljning gentemot konsument av telefonabonnemang kräva betalning för tjänst som konsumenten inte har beställt. Marknadsföringen gav intrycket av att konsumenterna erbjöds en rabatt på sitt befintliga telefon-abonnemang och det lämnades inte någon tydlig och adekvat information om att de i själva verket bytte operatör och tecknade ett nytt abonnemang. Marknadsföringen har ansetts stå i strid med punkten 29 i den s.k. svarta listan.

PMÖD 2019:21

2019-07-02

Ett företag som hade ensamrätt att utnyttja två patent på området för stenspräckning väckte talan om intrång mot två andra företag som tillverkade respektive sålde stenspräck-patroner.

PMÖD 2019:20

2019-07-01

Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat ett mål om hävning av varumärkesregistreringen WARTNIX och kommit fram till att det inte är förväxlingsbart med det äldre EU-varumärket WARTNER. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed gjort samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen.

PMÖD 2019:19

2019-06-28

Ett bolag som gjort gällande att det innehar rättigheterna till den elektriska ljusstaken Elflugan väckte talan mot ett annat bolag, som marknadsförde och sålde andra modeller av elljusstakar, och gjorde gällande dels upphovsrättsintrång, dels otillbörlig marknadsföring.

PMÖD 2019:18

2019-06-27

I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring har Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), med ändring av Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom, vid vite förbjudit näringsidkaren och dess ställföreträdare att vid marknadsföring genom telefonförsäljning av telefonabonnemang kräva betalning för tjänst som konsumenten inte har beställt. PMÖD har bedömt att marknadsföringen har varit utformad på ett sådant sätt att konsumenterna gavs intrycket att de erbjöds en rabatt på sitt befintliga telefonabonnemang och inte ett nytt abonnemang hos en ny operatör. PMÖD har funnit att det genom de uppgifter som säljarna lämnade i sin marknadsföring inte på ett tydligt och adekvat sätt framgått vilken tjänst som erbjöds. PMÖD har bedömt att konsumenterna i den äldre målgrupp som marknadsföringen riktade sig till inte kan anses ha beställt den tjänst som näringsidkaren gjort gällande, men att de ändå har fakturerats för nya abonnemang. PMÖD har bedömt att marknadsföringen är att anse som otillbörlig enligt punkten 29 i den s.k. svarta listan. PMÖD har också bedömt att de omständigheter KO hade gjort gällande i PMD rättsligen kunde klassificeras som att marknadsföringen stod i strid med god marknadsföringssed och att prövningen omfattade även denna fråga, för det fall domstolen skulle komma till detta led i sin prövning.

PMÖD 2019:16

2019-06-14

Den internationella registreringen av varumärket CACAOLAT har efter invändning från The Coca-Cola Company inte fått giltighet i Sverige. Den huvudsakliga frågan i målet var om det fanns en risk för förväxling med det äldre varumärket COCA-COLA. I sitt beslut bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen bl.a. att COCA-COLA till följd av långvarig och mycket omfattande marknads-föring är välkänt på marknaden och därför har en hög särskiljningsförmåga. Vid en helhetsbedömning fann Patent- och marknadsöverdomstolen att det fanns en risk för förväxling mellan varumärkena.

PMÖD 2019:15

2019-06-14

EU-kommissionen fastställde i ett beslut att ett antal bolag deltagit i en kartell avseende försäljning av kuvert och därigenom överträtt artikel 101 i EUF-fördraget. Ett antal bolag, vilka enligt beslutet deltagit i kartellen, väckte vid Patent- och marknads-domstolen talan mot ett svenskt bolag och ett antal utländska bolag och yrkade bl.a. att domstolen skulle fastställa att kärandebolagen inte är skyldiga att utge skadestånd till svarande-bolagen i anledning av den överträdelse av konkurrensreglerna som fastställts genom kommissionens beslut. Som grund för yrkandet åberopade kärandebolagen i första hand att de krav som svarandebolagen kunde ha är preskriberade och i andra hand att svarandebolagen inte lidit någon skada till följd av kartellen. Frågan i målet var om svensk domsrätt föreligger enligt artikel 8.1 i Bryssel I-förordningen för de käromål som riktas mot de svarandebolag som har hemvist i andra medlemsstater i EU.

PMÖD 2019:14

2019-06-03

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om resning i ett mål om konkurrensskadeavgift. Genom en dom år 2016 förpliktades två bolag att betala 8 miljoner kr vardera i konkurrensskadeavgift för att de hade samordnat sitt beteende i strid med konkurrensrätten. Efter att enbart det ena av bolagen överklagat upphävdes den tidigare domen såvitt avsåg det bolag som hade överklagat. Det bolag som inte hade överklagat ansökte i stället om resning under åberopade av den senare domen. I sitt beslut konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen bl.a. att den senare domen grundade sig på samma omständigheter och bevisning som den tidigare domen och att den senare domen inte utgjorde en ny omständighet som kan leda till resning. Eftersom det var fråga om ett mål där reglerna för indispositiva tvistemål ska tillämpas fanns det inte något utrymme att ge resning på grund av synnerliga skäl. Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats var därför att det inte fanns någon grund för resning.

PMÖD 2019:13

2019-05-22

En medlem i bandet Entombed (sökanden) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om varumärkesregistrering av figurmärket EntombeD. PRV biföll ansökan om registrering av varumärket. Sedan bl.a. en av bandets tidigare medlemmar invänt mot registreringen hos PRV och därefter fullföljt sin talan till Patent- och marknadsdomstolen, beslutade domstolen att upphäva registreringen.

PMÖD 2019:12

2019-05-09

I de standardavtal som en online-resebyrå tillämpar för sina tjänster i förhållande till hotell finns vissa avtalsvillkor, klausuler om s.k. pris- och villkorsparitet, som föreskriver att hotellen inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på online-resebyråns hemsida. I ett mål om åläggande enligt 3 kap. 2 § konkurrenslagen var frågan om dessa avtalsvillkor strider mot konkurrenslagens och EUF-fördragets förbud mot konkurrens-begränsande avtal.

PMÖD 2019:11

2019-04-16

Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat skäligheten av ett avtalsvillkor som ingår i en branschorganisations standardavtal om allmänna hyresvillkor vid uthyrning av personbilar och lätta lastbilar. Konsumentombudsmannen, som fört talan med påstående om att avtalsvillkoret är oskäligt, hade framgång i Patent- och marknadsdomstolen. Det meddelades där ett vitesförbud, vilket branschorganisationen överklagat.

PMÖD 2019:10

2019-04-12

Registreringen av varumärket DJURSKYDDAD KRAVDESIGN, registrerat för bl.a. ridsportprodukter, har upphävts eftersom det har ansetts utan skälig anledning dra otillbörlig fördel av varumärket KRAV:s särskiljningsförmåga eller anseende.

PMÖD 2019:9

2019-03-22

I ett mål om upphovsrättsintrång har ett armbandsur ansetts vara ett upphovsrättsligt skyddat verk, i form av ett alster av bruks-konst. Ett bolag som har tillverkat en närmast identisk klocka har därför ansetts ha gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har konstaterat att det efter EU-domstolens dom i det s.k. Levola Hengelo-målet står klart att bedömningen av om ett alster är att betrakta som ett verk ska göras med utgångspunkt i de av EU-domstolen formulerade kriterierna. Vid bedömningen av om den s.k. DW-klockan utgör ett verk har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att klockan som helhet är originell i den meningen att den varit upphovsmannens egen intellektuella skapelse, eftersom upphovsmannen gjort egna fria och kreativa val. Vidare har klockan ansetts ha ett sådant uttryck som gjort det möjligt att identifiera alstret med tillräcklig precision och objektivitet. Det förhållandet att det funnits utseendemässigt liknande produkter vid tidpunkten för DW-klockans tillkomst, liksom att klockans olika formelement varit kända sedan tidigare, har inte hindrat ett upphovsrättsligt skydd. Domstolen har bifallit rättighetshavarens yrkande om förbud vid vite mot marknadsföring och försäljning av intrångsgörarens s.k. WG-klocka. Domstolen har även bifallit rättighetshavarens yrkande om korrigeringsåtgärder, i form av förstörelse av WG-klockorna på intrångsgörarens bekostnad, liksom spridning av information om domen på Facebook eller Instagram under fyra veckor. Patent- och marknadsöver-domstolen har slutligen fastställt dels att rättighetshavaren har rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av DW-klockan, dels ersättning för ytterligare skada till följd av skada på DW-klockans anseende. Rättighetshavarens begäran om fastställande av rätt till ersättning till följd av skada på grund av utebliven vinst har avslagits.

PMÖD 2019:8

2019-03-13

I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring per telefon av telefonabonnemang har Patent-och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrat Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom endast på så sätt att TW Kundservice AB förpliktats ersätta Konsumentombudsmannens (KO) rättegångskostnader i PMD. KO hade vid PMD yrkat såväl förbud vid vite som marknads-störningsavgift med anledning av den påtalade marknadsföringen. PMD hade bifallit talan såvitt avsåg förbud vid vite men ogillat yrkandet om marknadsstörningsavgift samt förordnat att vardera parten skulle stå sin rättegångskostnad. KO överklagade och yrkade bifall till yrkandena om marknadsstörningsavgift och ersättning för rättegångskostnad. PMÖD instämde i PMD:s bedömning att det inte fanns skäl att även bestämma en marknadsstörningsavgift då det inte visats att marknadsföringen förekommit i större omfattning än i två samtal. I fråga om rättegångskostnaden konstaterade PMÖD att olika regler gällde för yrkandena om förbud vid vite och marknadsstörningsavgift. I den del som avsåg yrkande om förbud vid vite hade KO varit vinnande i PMD och var därför berättigad till ersättning av företaget för rättegångskostnad. För rättegången i PMÖD fick företaget ersättning av allmänna medel för sin rättegångskostnad.

PMÖD 2019:7

2019-02-27

Patent- och marknadsöverdomstolen har, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och registreringsverket, bedömt att en internationell registrering av ett varumärke bestående bl.a. av bokstaven g innesluten i en fyrkant i figur ska gälla i Sverige och därmed upphävt underinstansernas beslut.

PMÖD 2019:3

2019-02-08

Efter att en person (sökanden) ansökt hos Patent- och registreringsverket om patent på en uppfinning återkallade han sin ansökan. Patent- och registreringsverket avskrev därefter ansökan. Sökanden överklagade avskrivningsbeslutet och yrkade att det skulle upphävas och patentansökan godkännas. Patent- och marknadsdomstolen ogillade överklagandet varefter sökanden har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen.

PMÖD 2019:4

2019-02-08

I ett mål om intrång i ett europeiskt patent på läkemedel förbjöd Patent- och marknadsdomstolen interimistiskt ett läkemedels-företag att, vid vite av tio miljoner kr, bjuda ut eller föra ut på marknaden ett visst läkemedel för behandling av bröstcancer, samt att till Sverige importera läkemedlet eller här inneha det för något sådant ändamål.

PMÖD 2019:1

2019-02-06

I ett mål om intermistiskt vitesförbud enligt 53 b § andra stycket upphovsrättslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen avslagit ett antal film- och musikbolags förbudsyrkande. Bolagen yrkade att en internetleverantör intermistiskt skulle åläggas att blockera sina kunders tillgång till flera domännamn och webbadresser. Via dessa gick det att nå tjänster där bl.a. upphovsrättsligt skyddade filmer och tv-program olovligen gjordes tillgängliga för allmänheten, hävdade bolagen. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att det i och för sig förelåg sannolika skäl för upphovsrättsintrång och att internetleverantören, i enlighet med den rättsliga bedömningen av begreppet ”medverkan” i Patent- och marknadsöverdomstolens tidigare avgörande PMÖD 2017:1, gjorde sig skyldig till medverkan till detta. Det fanns även en risk för att värdet av rättighetshavarnas ensamrätt till filmerna och tv-programmen förringades. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg dock att det på det intermistiska stadiet i processen inte fanns underlag för någon bedömning av i vilken utsträckning upphovsrättsligt skyddat material tillgängliggjordes via de aktuella webbsidorna. Bl.a. användes ett av domännamnen numera för en helt laglig tjänst och i fråga om andra domännamn hade bolagen inte motbevisat internetleverantörens påstående att flera av dem inte ledde till de tjänster där det skyddade materialet tillgängliggjordes. Med hänsyn till bl.a. intresset av internetanvändarnas informationsfrihet ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte var proportionerligt med ett intermistiskt vitesförbud. Bolagens yrkande avslogs därför.

PMÖD 2019:2

2019-01-29

Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt ett beslut om interimistiskt vitesförbud p.g.a. intrång i tilläggsskydd för läkemedel. Patent- och marknadsöverdomstolen uttalade att det föreligger en presumtion för att ett tilläggsskydd är giltigt, eftersom det meddelas efter en ingående prövning i det administrativa förfarandet. Bevisbördan låg därför på svaranden att göra det sannolikt att tilläggsskyddet skulle komma att ogiltigförklaras. Med tillämpning av EU-rättslig praxis, som tillkommit efter Patent- och registreringsverkets beslut att meddela tilläggsskydd, bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att fackmannen, baserat på samtliga uppgifter som redovisas i grundpatentet och den senaste tekniken på prioritetsdagen för patentet, sannolikt inte kunde specifikt identifiera den aktiva ingrediensen. Därmed framstod det inte som sannolikt att den aktiva ingrediensen skyddas av ett gällande grundpatent och det fanns då inte förutsättningar för ett vitesförbud. Två ledamöter var skiljaktiga.

PMÖD 2018:36

2018-12-18

Målet rör avtalsvillkor i avtal om premiepensionsförvaltning som innebar en bindningstid för konsument om ett, två, tre eller fem år med förlängning med samma tidsperiod, om inte avtalet sades upp till avtalstidens utgång. Konsumentombudsmannen gjorde gällande att avtalsvillkoret oskäligt såvitt det innebar en bindningstid överstigande tolv månader. Patent- och marknadsöverdomstolen har konstaterat att avtalet innebar automatisk förlängning vid utebliven uppsägning och bedömt att fördelen för konsumenten med en bindningstid överstigande tolv månader enbart var ett marginellt lägre pris. Vidare har Patent-och marknadsöverdomstolen kommit fram till att nackdelarna för konsumenten inte vägdes upp av den prisrabatt som erbjöds. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför instämt i Patent- och marknadsdomstolens slutsatser att ett förbud vid vite att tillämpa avtalsvillkoret ska meddelas och fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.

PMÖD 2018:34

2018-12-17

Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat om den internationella varumärkesregistreringen av ordmärket GENESIS ska gälla i Sverige för vissa typer av leksaker. Frågan i Patent- och marknadsöverdomstolen gällde om två motanförda EU-varumärken, som också avser leksaker, var förväxlingsbara med märket i fråga. När det gällde det ena EU-varumärket, ett figurmärke innehållande orden NEON GENESIS EVANGELION, bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte förelåg förväxlingsrisk eftersom den figurativa utformningen var sådan att ordet EVANGELION blev den klart mest särskiljande och framträdande beståndsdelen och därmed var avgörande för helhetsintrycket. Beträffande det motanförda ordmärket GENESIS LASER TAG ansåg domstolen däremot att det förelåg märkes-likhet, eftersom det inledande ordet GENESIS var den mest särskiljande och framträdande beståndsdelen och därmed avgörande för helhetsintrycket. Med hänsyn till varuslags-identiteten bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att det fanns en risk för förväxling och därmed ett hinder mot att den internationella registreringen av varumärket GENESIS blev gällande i Sverige. Det innebar att Patent- och marknadsöver-domstolen ändrade Patent- och marknadsdomstolens beslut. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.

PMÖD 2018:35

2018-12-17

I ett mål om intrång i bl.a. två registrerade EU-varumärken har Patent- och marknadsöverdomstolen, för tiden till dess målet avgjorts eller annat förordnats, förbjudit två bolag (”systerbolagen”) att i näringsverksamhet inom EU sälja vissa tröjor under ett visst märke (intermistiskt vitesförbud). Systerbolagen förelades även att ge varumärkesinnehavaren viss information om hur många varor som beställts, levererats respektive mottagits (informationsföreläggande). I likhet med Patent- och marknadsdomstolen ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att det förelåg sannolika skäl för intrång, att det skäligen kunde befaras att systerbolagen genom att fortsätta intrånget skulle kunna förringa de aktuella ensamrätterna och att den säkerhet som ställts var godtagbar. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen kom Patent- och marknadsöverdomstolen dock fram till att beslut om intermistiskt vitesförbud och informationsföreläggande också var proportionerliga. Att moderbolaget till de båda systerbolagen tidigare ålagts ett intermistiskt vitesförbud som innebar att Moderbolaget skulle kunna komma att drabbas av vite om något av systerbolagen marknadsför eller säljer de aktuella tröjorna har inte ansetts vara tillräckligt för att åtgärderna inte skulle anses proportionerliga – Patent- och marknadsöverdomstolen har därvid särskilt beaktat intresset hos innehavaren av ensamrätten att få ett slut på pågående intrång.

PMÖD 2018:37

2018-12-17

Efter den 1 juli 2018 är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller försälja tjänster och produkter inom premiepensionsområdet per telefon. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför avslagit Konsumentombudsmannens talan mot ett företag om åläggande vid vite att lämna viss information i samband med sådan försäljning. Patent- och marknadsdomstolens dom har upphävts i själva saken och skrivits av i den del som rörde Konsumentombudsmannens överklagande, vilket återkallats.

PMÖD 2018:33

2018-12-14

Fråga om ett företags användning av beteckningarna CRISP ROLLS och Crisp Rolls på förpackningar med skorpor gjort intrång i ensamrätten till varumärket KRISPROLLS.

PMÖD 2018:32

2018-12-07

Den huvudsakliga frågan i målet var om en inskränkning i ensamrätten avseende användning i rättsvårdens intresse (26 b § upphovsrättslagen) var tillämplig när en enskild person hade gjort utskrifter av fotografier och gett in som bevisning till en domstol utan samtycke från fotografen. Patent- och marknadsöver-domstolen fann att det var fråga om såväl exemplarframställning som spridning till allmänheten. Enligt domstolens bedömning kan en enskilds ingivande av bevis till domstol i och för sig omfattas av bestämmelsen i 26 b §. I det här fallet fann emellertid domstolen att agerandet inte var tillåtet, eftersom utskrifterna saknade relevans för det mål i vilket de åberopades som bevisning. Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde undantag från huvudregeln och tillät därför överklagande.

PMÖD 2018:31

2018-10-23

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om ett särskilt rättsmedel (återställande av försutten tid). Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade bl.a. att det överklagande-förbud som följer av 1 kap. 3 § tredje stycket lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar för avgöranden i tvistemål och ärenden inte var tillämpligt i målet. Beslutet kunde därför överklagas till Högsta domstolen.

PMÖD 2018:1

2018-10-12

I ett mål om intrång i bl.a. två registrerade EU-varumärken har Patent- och marknadsöverdomstolen, för tiden till dess målet avgjorts eller annat förordnats, förbjudit ett företag att i näringsverksamhet inom EU sälja vissa tröjor under ett visst märke. Företaget förelades även att ge varumärkesinnehavaren viss information om varornas ursprung m.m. (informationsföreläggande). Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen gjorde Patent- och marknadsöverdomstolen bedömningen att företaget, som är moderbolag till de företag som bl.a. sålt tröjorna, sannolikt medverkat till varumärkesintrång bl.a. genom att företaget innehade domännamn som använts vid dotterbolagens försäljning. Patent- och marknadsöverdomstolen har, trots att domstolen gjort en annan bedömning i denna del, inte funnit skäl att återförvisa målet. Domstolen har istället själv prövat de återstående frågorna i målet, vilka inte aktualiserades vid Patent- och marknadsdomstolens prövning. Patent- och marknadsöverdomstolen har i denna del bedömt hur instansordningens princip är tillämplig i denna typ av mål. Patent- och marknadsöverdomstolen fann även att bestämmelsen om förbudet mot att åberopa nya omständigheter och ny bevisning i Patent- och marknadsöverdomstolen i 3 kap. 9 § lagen om patent- och marknadsdomstolar inte var tillämplig, eftersom målet gällde ett överklagat beslut i ett pågående tvistemål. Det fanns därför inget hinder för parterna att först i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopa ny bevisning.

PMÖD 2018:2

2018-10-05

Fråga om inskränkningen i ensamrätten avseende tidningar var tillämplig när ett tidningsföretag på sin webbplats och på Twitter återgav fotografier som hämtats från Facebook utan rättighetshavarens tillstånd. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att inskränkningen var tillämplig och att fotografiernas rättsinnehavare inte hade rätt till ersättning. I bedömningen ingick bl.a. om fotografierna på Facebook hade överförts till allmänheten, om tidningsföretagets webbplats och användning av Twitter skulle vara att anse som tidningar, om återgivningarna hade skett i samband med en redogörelse för en dagshändelse samt om tidningsföretaget uppfyllt kravet på namn- och källangivelse.

PMÖD 2018:30

2018-09-07

Målet rör vissa villkor för uppsägning av gymkort. Patent- och marknadsöverdomstolen fann, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att två månader inte är en oskälig uppsägningstid för de aktuella gymkorten. Domstolen konstaterade att uppsägningstiden inte avviker från dispositiva regler på området. Vid en prövning i ljuset av EU-rätten konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att den aktuella uppsägningstiden inte heller gav upphov till någon betydande obalans mellan näringsidkaren och konsumenten.

PMÖD 2018:28

2018-08-15

En ansökan om informationsföreläggande mot en internetleverantör avseende namn och adresser till användare av IP-adresser har avslagits, eftersom det inte visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång. Även fråga om ny bevisning ska tillåtas. När det gäller kravet på giltig ursäkt i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken har Patent- och marknadsöverdomstolen uttalat att en mildare syn som regel bör gälla vid överklagade beslut i ärenden om informationsförelägganden än i tvistemål som handläggs enligt reglerna i 50 kap. rättegångsbalken.

PMÖD 2018:29

2018-08-15

En ansökan om informationsföreläggande mot en internet-leverantör avseende namn och adresser till användare av IP-adresser har avslagits, eftersom det inte visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång. Även fråga om ny bevisning ska tillåtas. När det gäller kravet på giltig ursäkt i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken har Patent- och marknadsöverdomstolen uttalat att en mildare syn som regel bör gälla vid överklagade beslut i ärenden om informationsförelägganden än i tvistemål som handläggs enligt reglerna i 50 kap. rättegångsbalken.

PMÖD 2018:27

2018-08-01

Patent- och marknadsöverdomstolen har i allt väsentligt fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom mot ett antal bolag och dess företrädare som bedrivit telefonförsäljning av abonnemang av kosttillskott till konsumenter. Konsumentombudsmannen överklagade ensam Patent- och marknadsdomstolens dom, varigenom bolagen och dess företrädare meddelats vissa ålägganden och förbud vid äventyr av löpande vite samt förpliktats att betala marknadsstörningsavgift. Enligt Konsument-ombudsmannen hade Patent- och marknadsdomstolen på ett obefogat sätt inskränkt de ursprungliga yrkandena om förbud och ålägganden. Konsumentombudsmannen begärde också att marknadsstörningsavgiften skulle bestämmas till ett högre belopp. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen var det utrett att bolagen och dess företrädare hade gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser mot den marknadsföringsrättsliga lagstiftningen och att överträdelserna varit relativt omfattande. Med hänsyn till att ett vitesföreläggande måste ta sikte på de konkreta överträdelser som adressaten gjort sig skyldig till bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen dock att föreläggandena i allt väsentligt skulle inskränkas på det sätt som Patent- och marknadsdomstolen gjort. Patent- och marknads-domstolen förlängde emellertid tidsperioden för det löpande vitet och satte ned vitesbeloppets storlek. Mot bakgrund av vad som var utrett om överträdelsernas art samt varaktighet och omfattning bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen också att marknadsstörningsavgift skulle betalas med det belopp som Patent- och marknadsdomstolen bestämt. Patent- och marknads-överdomstolen har inte bedömt att det funnits skäl att göra undantag från huvudregeln att domstolens domar inte får överklagas.

PMÖD 2018:26

2018-07-20

Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt Patent- och marknadsdomstolens beslut i ett mål om informationsföreläggande enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) sedan Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från underrätten, bedömt att sökanden inte visat sannolika skäl för intrång. I målet har uppkommit frågor om bevisbördans placering och bevisvärdet av en varumärkesregistrering, när motparten invänt att registreringen inte är giltig.

PMÖD 2018:25

2018-07-20

I ett mål om varumärkesintrång har Patent- och marknads-domstolen tidigare beslutat om informationsföreläggande i vilket den påstådda intrångsgöraren förelagts att lämna viss information till käranden. Sedan sådan information som avsågs i föreläggandet hade lämnats har käranden framställt ett nytt yrkande om informationsföreläggande avseende samma information som omfattades av det tidigare informations-föreläggandet samt avseende bl.a. vissa ytterligare uppgifter i form av information om s.k. batchkoder, tillverkningsdatum och bäst före-datum. Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit dels att ett nytt informationsföreläggande avseende samma information som avsågs i det tidigare föreläggandet inte bör komma i fråga i den aktuella situationen, dels att den information som efterfrågats från den påstådda intrångsgöraren avseende batchkoder m.m. inte är att betrakta som information om varornas ursprung och distributionsnät. Yrkandet har därför lämnats utan bifall.

PMÖD 2018:24

2018-07-16

Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt Patent- och marknadsdomstolens beslut i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel. Patent- och marknadsdomstolen har i ett mål om patentintrång avslagit en ansökan om intrångsundersökning som käranden i målet hade riktat mot två andra bolag än svarande-bolaget. Senare har Patent- och marknadsdomstolen i ett nytt slutligt beslut skrivit av målet såvitt avser de två andra bolagen och tillerkänt dem ersättning för sina rättegångskostnader. Efter att beslutet att tillerkänna de andra bolagen ersättning för rättegångskostnader överklagats konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att Patent- och marknadsdomstolens beslut att avslå begäran om intrångsundersökning var det beslut varigenom Patent- och marknadsdomstolen skilde saken ifrån sig vad gällde de två andra bolagen. Patent- och marknadsdomstolen hade därefter inte rätt att genom ett nytt slutligt beslut vare sig skriva av målet eller bestämma om rättegångskostnader i förhållande till de två andra bolagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt beslutet i sin helhet. Eftersom rättegångskostnadsfrågan inte längre kan prövas har målet inte återförvisats till underinstansen.

PMÖD 2018:23

2018-07-13

Fråga om marknadsföring av hårvårdsprodukter i viss förpackningsutstyrsel har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning. Patent- och marknads-överdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att den aktuella förpackningsutstyrsel har särprägel, dock främst genom vissa element, men att det inte är visat att den är känd i omsättningskretsen, som är den köpande allmänheten i åldersspannet 15 till 80 år. Eftersom vilseledande efterbildning och renommésnyltning förutsätter att produkten i fråga är känd på marknaden, har talan om vite m.m. inte i någon del kunnat vinna bifall.

PMÖD 2018:22

2018-06-29

Interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden har väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Vid den preliminära bedömning som Patent- och marknadsöverdomstolen hade att göra fann domstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att det meddelade patentet sannolikt saknade uppfinningshöjd och att presumtionen för patentets giltighet hade brutits. Det saknades därför förutsättningar för att meddela ett interimistiskt vitesförbud.

PMÖD 2018:5

2018-06-29

I ett mål om konkurrensskadeavgift på grund av missbruk av dominerande ställning har Patent- och marknadsöverdomstolen ändrat Patent- och marknadsdomstolens dom och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall. Verket hade väckt talan mot ett företag som producerade snus och i stor utsträckning även tillhandahöll de kylar där återförsäljarna förvarade både företagets och konkurrenternas snus. Talan byggde på påståendet att införandet av ett system för hyllkantsetiketter i kylarna, vilket var avsett att tillämpas både för företagets och konkurrenternas produkter, utgjorde missbruk av dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till återförsäljare i Sverige. Införandet och tillämpningen av etikettsystemet ansågs utgöra ett agerande som var ägnat att begränsa konkurrensen. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg dock att tobakslagens förbud mot kommersiella meddelanden som är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak utgjorde ett objektivt godtagbart skäl för företagets agerande och att införandet av etikettsystemet också var proportionerligt, dvs. ändamålsenligt och den minst ingripande åtgärden för att motverka risken för användning av lagstridiga etiketter i de kylar som det dominerande företaget ägde.

PMÖD 2018:21

2018-06-25

Ansökan om informationsföreläggande som gjorts före det att talan om mönsterintrång har väckts. Ansökan grundades på påståenden om intrång avseende registrerade svenska mönster och gemenskapsformgivning. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att de invändningar som förts fram medförde att ett flertal komplexa frågeställningar, innefattande bl.a. prövningar i flera led av både sakfrågor och rättsfrågor, måste klaras ut för att ens preliminärt kunna bedöma såväl registreringarnas giltighet som frågan om övriga rättsverkningar av rättigheterna bl.a. med hänsyn till de s.k. reservdelsundantagen. Beträffande denna senare fråga kunde det inte heller uteslutas att det skulle kunna bli aktuellt att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för det fall talan väcks i själva saken. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid den översiktliga prövning som domstolen har att göra av frågan om det föreligger sannolika skäl för intrång, bedömt att utgången i flera av de frågor som uppkommer är behäftade med sådana osäkerhetsmoment att det sammantaget inte föreligger sannolika skäl för intrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att ansökan inte kan vinna bifall och avslagit överklagandet.

PMÖD 2018:20

2018-06-21

Frågan i målet har i första hand gällt om ändringar som gjorts i ett patent har stöd i grundhandlingarna eller inte. Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att patentet efter en patentbegränsning i Patent- och registreringsverket kommit att omfatta något som inte framgick av patentansökan på ingivningsdagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har också tagit ställning till ett yrkande om ytterligare begränsning av patentet och kommit fram till att inte heller det har stöd i grundhandlingarna. Patentet har därför förklarats ogiltigt i dess helhet och Patent- och marknadsdomstolens dom har ändrats i enlighet med detta.

PMÖD 2018:19

2018-06-16

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med tingsrätten, funnit att det varit fråga om varumärkesintrång, genom att intrångsgörararen, gemensamt och i samråd med annan, importerat klockor med kännetecken som är identiska med varumärkesinnehavarens registrerade varumärken för varor av samma slag (s.k. dubbel identitet) i syfte att tillhandahålla dem för försäljning. Patent- och marknadsöverdomstolen har, i förhållande till tingsrättens domslut, begränsat vitesförbudet i fråga om vilka varor och förfoganden som ska omfattas av förbudet. När det gäller förfogandena har Patent- och marknadsöverdomstolen även, med utgångspunkt i den terminologi som används i 1 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen och motsvarande bestämmelse i EU:s varumärkesdirektiv, formulerat om förbudet eftersom detta bidrar till att uppnå bl.a. en enhetlig och förutsebar rättstillämpning. Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar har vidare inneburit att tingsrättens dom ska stå fast i fråga om ersättning för utnyttjande av varumärkena, förstörelse av klockorna m.m.

PMÖD 2018:18

2018-06-13

Mål om varumärkesintrång med yrkande om vitesförbud och skadestånd avseende parallellimporterade läkemedel som om-paketerats och märkts om av parallellimportören. Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknads-domstolen, funnit att parallellimportörens användning av varumärkena utan att på förpackningarna ange vem som är registrerad varumärkesinnehavare inte har utgjort varumärkes-intrång. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen, också i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att parallellimportörens användning av varumärkena utan att notifiera varumärkesinnehavaren om vissa förändringar på förpackningar som sedan tidigare saluförs inte heller har utgjort varumärkesintrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed funnit att talan inte kan vinna bifall och fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.

PMÖD 2018:17

2018-06-12

Klaganden i Patent- och marknadsöverdomstolen väckte talan om överföring av ett svenskt patent. Patent- och marknadsdomstolen tillät en taleändring som innebar att talan ändrades från att avse det svenska patentet till att avse den svenska delen av ett europeiskt patent. Båda patenten avsåg samma uppfinning. Patent och marknadsöverdomstolen har funnit att talan om överföring av den svenska delen av det europeiska patentet har väckts, i den mening som avses i 52 § och 53 § patentlagen, när taleändringen gjordes. Eftersom klaganden känt till patentet i mer än ett år innan taleändringen gjordes, har Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att talan har väckts för sent. Patent- och marknadsdomstolens dom har därför fastställts.

PMÖD 2018:16

2018-04-26

I ärende om varumärkesregistrering var frågan om det sökta figurvarumärket MAXIMUS VODKA MAXIMUS VITAE EST MAXIMUS VITAE EST EXPORT VODKA SUPER PURE var förväxlingsbart med figurvarumärket MAXIMUS. Det sökta varumärket avsåg alkoholhaltiga drycker, inkluderande destillerade spritdrycker i klass 33. Det motanförda varumärket är registrerat för icke alkoholhaltiga drycker förutom fruktdrycker och fruktjuicer i klass 32. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att ordet MAXIMUS var den mest framträdande och särskiljande bestånds-delen i båda varumärkena. Helhetsintrycket av det sökta varumärket förtogs inte av dess ytterligare beståndsdelar. Vid en helhetsbedömning fann Patent- och marknadsöverdomstolen, med beaktande av den höga märkeslikheten och viss likhet mellan varuslagen, att det förelåg en förväxlingsrisk. Därmed förelåg hinder mot att registrera det sökta varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen upphävde därför Patent- och marknads-domstolens beslut och fastställde Patent- och registreringsverkets beslut att avslå ansökan om registrering.

PMÖD 2018:15

2018-04-20

Fråga om Patent- och marknadsdomstolens behörighet enligt 10 kap. 6 § varumärkeslagen (2010:1877) att handlägga ett mål om bättre rätt till varumärke där grunden för talan i första hand är att käranden genom inarbetning erhållit en ensamrätt till kännetecknet.

PMÖD 2018:14

2018-04-13

I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring av lotter via uppringda telefonsamtal till konsumenter genom bl.a. vilseledande och otydliga uppgifter om vinster och abonnemang har Patent- och marknadsöverdomstolen i allt väsentligt fastställt Patent- och marknads-domstolens beslut med interimistiska förbud och ålägganden. Beträffande ett av Konsumentombuds¬mannens yrkanden har Patent- och marknadsöverdomstolen dock funnit att det inte föreligger sådan risk för fortsatt överträdelse att det skäligen kan befaras att IOGT-NTO kommer att minska betydelsen av ett eventuellt slutligt förbud eller åläggande varför ombudsmannens talan har lämnats utan bifall. I den delen har Patent- och marknadsdomstolens beslut upphävts. Även i fråga om vitesbeloppens storlek har Patent- och marknads¬överdomstolen gjort samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen innebärande att vitet med hänsyn till bl.a. de ekonomiska förhållandena för IOGT-NTO och intresset av konsumentskydd bestämts till 3 000 000 kr för vardera yrkande.

PMÖD 2018:13

2018-04-10

I ett mål om vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen hade Konsumentombudsmannen ensam överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom med avseende på föreläggandenas utformning. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att domstolen skulle pröva både det utsatta vitets form som löpande vite och vitesbeloppets storlek trots att ingen av parterna hade överklagat domen med avseende på dessa frågor. Vid prövningen av vitets form fann Patent- och marknadsöverdomstolen att det fanns skäl för löpande vite, men att tidsperioden skulle förlängas från sju till trettio dagar. Vid bedömningen av vitets storlek har Patent- och marknadsöversdomstolen, i linje med sitt tidigare avgörande den 21 juni 2017 i mål PMT 10485 16, frångått den schabloniserade bedömning som Marknadsdomstolen tillämpat i sin tidigare praxis och funnit att vitesbeloppet för det löpande vitet skulle bestämmas till 400 000 kronor för var och en av vitesadressaterna för varje tidsperiod som föreläggandena inte följs.

PMÖD 2018:12

2018-04-09

En ansökan om informationsföreläggande har avslagits, eftersom det inte visats att motparten förfogat över de uppgifter i form av s.k. IP-adresser som ansökan avsett. Fråga om bl.a. åberopande av bevisning i ärenden om informationsföreläggande.

PMÖD 2018:11

2018-03-29

I ett mål om patentintrång har beslutats om informationsföreläggande i vilket den påstådde intrångsgöraren förelagts att till patentinnehavaren lämna information som innehållit yrkeshemligheter. Patentinnehavaren har samtidigt yrkat edition avseende handlingar innehållande i huvudsak samma uppgifter som omfattades av informationsföreläggandet. Begäran om edition har avslagits eftersom det, innan informationen enligt informationsföreläggandet lämnats över, inte kunde avgöras om handlingarna kunde få betydelse som bevis och än mindre om det fanns synnerlig anledning att lämna ut dem.

PMÖD 2018:10

2018-03-20

I mål om otillbörlig marknadsföring av VVS-installationer genom felaktiga uppgifter i bl.a. ett auktorisationsbevis och ett installationsintyg om att det aktuella företaget var auktoriserat av Säker Vatten AB har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt tingsrättens dom såvitt gäller åläggande vid vite att upphöra med marknadsföringen. I fråga om vitesbeloppets storlek ändrade Patent- och marknadsöverdomstolen dock tingsrättens dom med hänsyn till bl.a. de ekonomiska förhållandena för företaget och den näringsidkare som handlat på företagets vägnar från 1 000 000 kr vardera till 500 000 kr för företaget och 250 000 kr för näringsidkaren. I målet var också fråga om företaget och näringsidkaren skulle betala skadestånd till Säker Vatten AB för skada på det renommé som Säker Vatten eventuellt skulle ha hos omsättningskretsen, dvs köpare av VVS-installationer. I den delen bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att Säker Vatten AB inte hade visat att dess kännetecken hade något renommé varför talan, med ändring av tingsrättens dom, ogillades.

PMÖD 2018:9

2018-03-02

I ett mål om ersättningsskyldighet enligt 19 § firmalagen (1974:156) fann Patent- och marknadsöverdomstolen att ett firmaintrång hade skett av oaktsamhet. Firmainnehavaren hade endast yrkat skälig ersättning för utnyttjandet av firman och inte yrkat ersättning för övrig skada i form av exempelvis goodwillskada. Den eventuella goodwillskada som firmaintrånget hade medfört var därför inte en omständighet som skulle beaktas vid bedömningen av ersättningens storlek. Eftersom det fanns brister i utredningen om hur den skäliga ersättningen för utnyttjandet av firman – i form av en fiktiv licensavgift – skulle beräknas gjordes en försiktig uppskattning av ersättningens storlek.

PMÖD 2018:8

2018-02-14

I ärende om varumärkesregistrering var frågan om varumärket BARNFONDEN skulle få registreras för tjänsten ”penninginsamlingar för välgörande ändamål; anordnande av finansiering av personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå individuella behov, nämligen att ge tillgång till utbildning och rent vatten” i klass 36.

PMÖD 2018:4

2018-02-13

I mål om konkurrensskadeavgift för påstått otillåtet samarbete mellan Telia Sverige AB (Telia) och Göteborg Energi GothNet AB (GothNet) vid en upphandling av datakommunikationstjänster i Göteborg har Patent- och marknadsöversdomstolen upphävt Patent- och marknadsdomstolens dom såvitt gäller Telia och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall i den delen. Huvudfrågan var om de två företagen inför anbudsingivandet samarbetat på ett sådant sätt att det förekommit en samordning som i sig syftade till att konkurrensen begränsades, utan att något konkurrensbegränsande resultat behövde påvisas. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att utrymmet för att göra en sådan bedömning enligt praxis är snävt och att det i det aktuella fallet skulle beaktas att konkurrensen mellan företagen var begränsad redan då upphandlingen inleddes på grund av utformningen av villkoren i förfrågningsunderlaget. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde mot bakgrund av det rättsliga och ekonomiska sammanhanget att den samordning som förekommit – information från Telia till GothNet att Telia inte skulle lämna något anbud – inte var av sådan art att den kunde anses syfta till att begränsa konkurrensen utan att någon närmare granskning av eventuella effekter behövde göras. Vid prövningen av om samordningen haft ett konkurrensbegränsande resultat konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att Konkurrensverket inte visat några sådana effekter.

PMÖD 2018:7

2018-01-25

Ett företag registrerat på Isle of Man marknadsförde och sålde över internet kopior av designmöbler m.m. till kunder i bl.a. Sverige. Verksamheten, som var mycket välplanerad och välorganiserad, pågick under flera års tid och omsatte mycket stora belopp. Ett svenskt företag skötte transporter och lagerhållning i Sverige. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att tre av de tilltalade skulle dömas för brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång till fängelse i 1,5–2 år. En fjärde tilltalad dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen till villkorlig dom och dagsböter. Bland övriga frågor fanns yrkanden om bl.a. skälig ersättning för det olovliga utnyttjandet av de upphovsrättsligt skyddade verken. Eftersom det fanns brister i målsägandenas utredning bestämde Patent- och marknadsöverdomstolen skadeståndet till den nivå som hade vitsordats av de tilltalade som i och för sig skälig.

PMÖD 2018:6

2018-01-24

I ett mål angående vårdnad om barn hade modern som skriftlig bevisning gett in en kopia av en inte sedan tidigare offentliggjord eller utgiven text författad av fadern och vid huvudförhandlingen i vårdnadsmålet föredrogs texten bakom stängda dörrar. Efter att vårdnadsmålet hade avgjorts väckte fadern talan mot modern och yrkade ersättning för intrång i hans ensamrätt till texten. Fadern gjorde i Patent- och marknadsöverdomstolen gällande att modern gjort intrång i hans ensamrätt till texten genom att olovligen ha gjort en kopia av texten och sedan skicka in kopian till en domstol. Faderns talan innefattade intrångspåståenden i form av exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten genom spridning alternativt överföring av texten till allmänheten.

PMÖD 2018:3

2018-01-12

I mål om intrång i upphovsrätt har Patent- och marknadsöverdomstolen instämt i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att en motorbåt var ett alster av brukskonst, dvs. ett upphovsrättsligt skyddat verk. Upphovsrättsintrång ansågs föreligga. De ansvariga bolagen förbjöds vid vite att vidta eller medverka till olika intrångsåtgärder. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde även att det förelåg ersättningsskyldighet för de intrångsgörande bolagen gentemot upphovsrättsinnehavaren.

PMÖD 2017:19

2017-12-15

I målet var fråga om registrering av ett varumärke som består av formen på en tavelkrok för varuslaget ”justerbara tavelkrokar i plast” i klass 20. Eftersom det sökta varumärket bestod av formen på en vara inledde Patent- och marknadsöverdomstolen med att, i enlighet med praxis från EU-domstolen, pröva om det förelåg något hinder för registrering som specifikt avsåg själva formen. Vid prövningen fann Patent- och marknadsöverdomstolen att varumärket endast bestod av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat och att det därför förelåg hinder mot registrering. Det saknades då skäl att pröva om varumärket hade särskiljningsförmåga.

PMÖD 2017:18

2017-11-29

I ett mål om konkurrensklausuler i samband med företagskoncentrationer har Patent- och marknadsöverdomstolen i likhet med tingsrätten lämnat Konkurrensverkets talan om konkurrensskadeavgift utan bifall. De aktuella konkurrensklausulerna, som har bedömts vara s.k. accessoriska begränsningar, har inte haft till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Konkurrensverket hade inte gjort gällande att klausulerna haft ett konkurrensbegränsande resultat. Utan utredning om den konkurrensbegränsande effekten av klausulerna, har Patent- och marknadsöverdomstolen inte kunnat bedöma frågan om för hur lång tid konkurrensklausulerna skulle ses som accessoriska.

PMÖD 2017:5

2017-08-29

Konkurrensverket åberopade i Patent- och marknadsöverdomstolen ett sakkunnigutlåtande som bevis för ett visst bevistema. Sakkunnigutlåtandet hade tidigare åberopats av motparten i underinstansen till styrkande av ett annorlunda formulerat bevistema. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att parterna angett i huvudsak samma bevistema samt att det därför inte varit fråga om ny bevisning i den mening som avses i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken. Konkurrensverkets åberopande av sakkunnigutlåtandet har därför tillåtits.

PMÖD 2017:16

2017-08-28

Marknadsföring av telefon- och bredbandsabonnemang per telefon har inte visats vara av sådant slag att marknadsstörningsavgift ska utgå.

PMÖD 2017:15

2017-07-10

Ett läkemedel för inhibering av utsöndringen av magsyra har bedömts inte ha gjort intrång i ett patent för en produkt (visst magnesiumsalt) och en användning av produkten. Det var inte visat att läkemedlet innehöll ett magnesiumsalt som skyddades av patentet och inte heller att ett sådant magnesiumsalt hade använts för framställning av läkemedlet. Vid bedömningen hade det betydelse att skyddsomfånget, med beaktande av den tekniska effekten hos uppfinningen, inte bedömdes omfatta enskilda kristaller av magnesiumsaltet. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför fastställt tingsrättens domslut.

PMÖD 2017:14

2017-07-04

I ett mål om interimistiskt vitesförbud på grund av otillbörlig marknadsföring har Patent- och marknadsöverdomstolen sänkt det förelagda vitet till 500 000 kr. I linje med Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 21 juni 2017 i mål PMT 10485-16 har vid fastställande av vitesbeloppets storlek en prövning gjorts av olika faktorer, såsom vad som framkommit om näringsidkarens ekonomiska förhållanden, skyddsintresset för vitesförbudet, marknadsföringens karaktär och åtgärdernas omfattning. En ledamot var skiljaktig och ville fastställa underinstansens beslut.

PMÖD 2017:13

2017-07-03

I ett ärende om varumärkesregistrering var fråga om registrering av ordvarumärket SOUNDFELT skulle medges för varuslagen ”väv gjord av polyester för användning som isoleringsmaterial”, ”polyesterfleece för värmeisolering”, ”polyester” och ”ark av polyester [ej för inslagning eller förpackning] i klass 17, trots att varuslagen inbegriper varor som omfattar akustiska isoleringsmaterial. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att tillämpliga bestämmelser i varumärkeslagen skulle tolkas direktivkonformt med EU:s varumärkesdirektiv. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att ordet SOUNDFELT är en sammansättning av de engelska orden SOUND och FELT och bedömde att ordkombinationen SOUNDFELT, i likhet med EU-domstolens bedömning av ordkombinationen Baby-dry, ter sig som en nyskapelse och att det sammanslagna ordet SOUNDFELT ger ett helhetsintryck som på ett avgörande sätt distanserar sig från betydelsen av delarna var för sig. Det sökta varumärket är därför inte beskrivande i förhållande till nämnda varuslag i klass 17 och det saknades skäl, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, att vägra registrering för dessa varuslag.

PMÖD 2017:4

2017-06-30

Fråga om interimistiskt vitesförbud enligt 57 b § patentlagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att ett yrkande om patentbegränsning som har framställts i ett pågående ogiltighetsmål kan beaktas i ett mål om interimistiskt vitesförbud. Domstolen konstaterade dock att prövningen på det interimistiska stadiet av målets handläggning endast är preliminär och översiktlig. Den yrkade patentbegränsningen måste därför vara av förhållandevis enkel beskaffenhet för att kravet på att patenthavaren ska visa sannolika skäl för intrång ska anses vara uppfyllt. I det aktuella fallet bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att det var sannolikt att patentet som helhet enligt sin beviljade lydelse inte uppfyllde kravet på nyhet. Det begränsningsyrkande som patenthavaren hade framställt i ett pågående mål om ogiltighet gav upphov till frågor om rätten till prioritet samt nyhet och uppfinningshöjd som inte var okomplicerade. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att frågorna var och en för sig var behäftade med sådana osäkerhetsmoment att patenthavaren sammantaget inte hade visat sannolika skäl för att patentintrång förekommit. Patenthavarens interimistiska yrkande om vitesförbud avslogs därför.

PMÖD 2017:12

2017-06-21

I ett mål om vitesförbud på grund av otillbörlig marknadsföring har Patent- och marknadsöverdomstolen sänkt det förelagda vitet till 500 000 kr. En näringsidkare hade riktat vissa marknadsföringsåtgärder till barn och åtgärderna bedömdes i Patent- och marknadsdomstolen som otillbörliga. Underinstansen förbjöd därför näringsidkaren att bedriva sådana marknadsföringsåtgärder. Förbudet förenades med ett vite om en miljon kronor, vilket låg i linje med den praxis som tillämpats i Marknadsdomstolen. Frågan om vitesbeloppets storlek har, sedan näringsidkaren överklagat, prövats i Patent- och marknadsöverdomstolen. I domen uttalas att det ska göras en nyanserad prövning av olika faktorer vid fastställande av vitesbeloppets storlek och att detta kan resultera i såväl högre som lägre belopp i förhållande till den hittills tillämpade schablonen. Till de relevanta faktorerna hör näringsidkarens ekonomiska förhållanden, skyddsintresset för vitesförbudet, marknadsföringens karaktär, graden av otillbörlighet i utformningen av reklamen och åtgärdernas omfattning. Vid en samlad bedömning satte Patent- och marknadsöverdomstolen ner vitet till 500 000 kr. En ledamot var skiljaktig och ville fastställa underinstansens dom.

PMÖD 2017:3

2017-06-20

Mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning. En arbetstagare gjorde en uppfinning inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att uppfinningen inte är en s.k. forskningsuppfinning enligt 3 § första stycket lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU). Vid bedömningen har Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterat att begreppet ”en i tjänsten, närmare angiven uppgift” i 3 § LAU ska tolkas på det sättet att det krävs att arbetsgivaren har preciserat problemställningen men inte att arbetsgivaren dessutom gett anvisningar för lösningen av problemet. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att det inte var fråga om en forskningsuppfinning. På avtalsrättslig grund hade ändå en överlåtelse av uppfinningen till arbetsgivaren ägt rum. Arbetsgivaren hade därför bättre rätt till uppfinningen än kärandebolaget, som påstod sig senare har förvärvat uppfinningen från uppfinnaren. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde Patent- och marknadsdomstolens domslut, som innebar att käromålet lämnades utan bifall.

PMÖD 2017:11

2017-05-30

I mål om informationsföreläggande mot en internetleverantör enligt 53 c – 53 f §§ upphovsrättslagen (1960:729) avseende namn och adress till användare av ca 5 600 IP-adresser, där det funnits sannolika skäl för att upphovsrättsintrång förekommer, har vid en sammanvägd bedömning internetleverantören beviljats en tidsfrist på tre månader från Patent- och marknadsöverdomstolens beslut för att överlämna informationen. Tidsfristen har bestämts med beaktande av de integritetshänsyn som gör sig gällande, vilket medför att arbetet med att ta fram information kräver särskild noggrannhet och utbildning av medarbetare. I beslutet har Patent- och marknadsöverdomstolen även uttalat att en internetleverantör inte enbart kan hänvisa till tillgängliga resurser som argument för att informationen inte kan lämnas ut inom viss tid.

PMÖD 2017:10

2017-05-19

Två utländska kärande har vid talans väckande i Patent- och marknadsdomstolen ställt en gemensam säkerhet för två svarandes rättegångskostnader. En gemensam säkerhet för flera svarande har ansetts komma i fråga endast om säkerheten med särskilt bred marginal kan förväntas täcka de rättegångs-kostnader som käranden kan bli skyldig att betala och säkerheten dessutom är av sådan karaktär att den kan tas i anspråk av svarandena oberoende av varandra. Patent- och marknads-överdomstolen har inte ansett sig ha laglig möjlighet att ge kärandena tillfälle att komplettera den ställda säkerheten innan frågan om avvisning prövas. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att den i målet ställda säkerheten visserligen var sådan att den kunde tas i anspråk av kärandena var för sig, men att den beloppsmässigt inte hade den särskilt breda marginal som krävs i den aktuella situationen. Kärandenas talan i Patent- och marknadsdomstolen har därför avvisats.

PMÖD 2017:2

2017-04-28

I mål om konkurrensskadeavgift för påstått otillåtet samarbete mellan några vårdgivare vid en upphandling av vårdtjänster har Patent- och marknadsöversdomstolen upphävt tingsrättens dom och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall. Huvudfrågan var om vårdgivarnas samarbete skulle bedömas vara av sådan karaktär att det i sig syftade till att konkurrensen begränsades, utan att något sådant resultat behövde påvisas. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att utrymmet för att göra en sådan bedömning är snävt och att det av EU-praxis framgår att analysen för att göra en syftesbedömning inte får bli så omfattande att den sammanblandas med en resultatbedömning. Patent- och marknadsöversdomstolen bedömde att det aktuella samarbetet inte var av sådan art att det kunde anses i sig syfta till att begränsa konkurrensen.

PMÖD 2017:9

2017-04-21

Nyhetsbedömning och prövning av yrkanden om begränsning av patentskyddets omfattning. Även fråga om patentintrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att ett svenskt patent avseende en anordning för att förhöja gnistenergin i kapacitiva tändsystem saknar nyhet samt att patenthavarens begränsningsyrkanden inte är tillåtna.Till följd av utgången av målet i fråga om patentets giltighet har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt att patentintrång inte har förekommit.

PMÖD 2017:8

2017-03-20

Mål om utdömande av vite enligt marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen hade på talan av ett bolag vid vite förbjudit ett annat bolag att vid marknadsföring av sitt erbjudande om anslutning till fibernät ange ”pris som reducerats med ROT-avdrag utan att ange hur det har beräknats”. Kärandebolaget yrkade i tingsrätten utdömande av vitet. Tingsrätten avslog yrkandet eftersom vitesadressaten inte ansågs ha överträtt förbudet i sin fortsatta marknadsföring av tjänsten. Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde ingen annan bedömning än den som tingsrätten gjort och fastställde tingsrättens dom.

PMÖD 2017:1

2017-02-13

I ett mål om vitesföreläggande enligt 53 b § upphovsrättslagen gjorde ett antal film- och musikbolag gällande att en internetleverantör, genom att ge sina kunder tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer via den internetuppkoppling som bolaget tillhandahåller, medverkar till upphovsrättsintrång. Bolagen hade yrkat att internetleverantören vid vite ska förbjudas att medverka till intrången. Patent- och marknadsöverdomstolen har konstaterat att det genom EU-domstolens praxis står klart att det s.k. Infosocdirektivet innebär att det ska vara möjligt med ett föreläggande mot en internetleverantör vars tjänster utnyttjas för att begå upphovrättsintrång även om internetleverantören enbart tillhandahåller sina kunder internetanslutning. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar också att den svenska upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten och att detta innebär att upphovsrättslagen ska tolkas på så sätt att det inte krävs någon medverkan i straffrättslig mening för att domstolen ska besluta om ett föreläggande. Patent- och marknadsöverdomstolen har också gjort en proportionalitetsbedömning och kommit fram till att det även i övrigt finns förutsättningar att meddela ett föreläggande. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför beslutat att internetleverantören ska förbjudas att medverka till intrången på så sätt att bolaget åläggs att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra bolagets abonnenters tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer via specifikt listade domännamn och webbadresser. Föreläggandet har begränsats till att gälla under tre år.

PMÖD 2017:7

2017-01-27

Mål om interimistiskt förbud och åläggande enligt marknadsföringslagen (2008:486) rörande marknadsföring av telefonabonnemang till konsumenter genom telefonförsäljning. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att den säljmetod som använts inte omfattas av punkterna 21 och 29 i den s.k. svarta listan. Förbud och ålägganden har meddelats i fråga om bl.a. påringning till telefon som registrerats i spärregistret NIX-Telefon, utelämnande av information om avsändare, syfte och ångerrätt samt påståenden beträffande avsändarens samarbete m.m. med konsumentens befintliga operatör.

PMÖD 2017:6

2017-01-18

Ett bolag hade yrkat interimistiskt förbud enligt upphovsrättslagen resp. marknadsföringslagen och till grund för yrkandena åberopat bl.a. att svaranden hade skapat ett datorprogram inom ramen för sin anställning hos bolaget. Huruvida anställning hade förelegat var tvistigt. Patent- och marknadsdomstolen har ansetts inte behörig att pröva bolagets yrkande om interimistiskt förbud enligt upphovsrättslagen, eftersom tvisten rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Patent- och marknadsdomstolen har dock ansetts behörig att pröva yrkandet om interimistiskt förbud enligt marknadsföringslagen.

PMÖD 2016:4

2016-12-22

I mål om redovisningsskyldighet avseende datorer och surfplattor som importerats till Sverige har Samsung ålagts att lämna redovisning till upphovsrättsorganisationen Copyswede. Redovisningen ska ge underlag för beräkning av privatkopieringsersättning till upphovsmän enligt 26 k § upphovsrättslagen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens dom är datorerna och surfplattorna genom sin funktion och den faktiska användningen särskilt ägnade för privatkopiering. I domen behandlas även frågor om utformningen av föreläggandet för Samsung att fullgöra sin redovisningsskyldighet.

PMÖD 2016:17

2016-12-12

I ett mål om intrång i mönsterrätten till en kniv har den påstådde intrångsgöraren förelagts att lämna information om antalet beställda och sålda knivar samt uppgifter om inköps- och försäljningspris.

PMÖD 2016:16

2016-12-09

Mål om utdömande av vite efter överträdelse av interimistiskt vitesförbud i pågående mål om varumärkesintrång. Vitet dömdes ut i tingsrätten för överträdelser av vitesförbudet. Vitesadressaterna, ett svenskt och ett utländskt bolag i samma koncern, yrkade i Patent- och Marknadsöverdomstolen att vitet skulle jämkas för det svenska bolaget och helt ogillas för det utländska bolaget. Patent och marknadsöverdomstolen kom liksom tingsrätten fram till att det utländska bolaget i objektiv mening hade överträtt vitesförbudet samt att det inte fanns skäl att jämka vitesbeloppet. I målet var också fråga om att meddela nytt vitesförbud med högre vitesbelopp och om ställd säkerhet var tillräcklig. Patent och marknadsöverdomstolen fastställde tingsrättens dom.

PMÖD 2016:3

2016-11-24

I ett mål om förbud mot företagskoncentration har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt Stockholms tingsrätts domslut att avslå Konkurrensverkets talan om förbud mot en företagskoncentration i fjärrvärmerörbranschen. Huvudfrågan i målet var avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Konkurrensverket inte styrkt att den relevanta geografiska marknaden är Sverige. Domstolen har i stället utgått från bolagens inställning att marknaden omfattar EES-området och Schweiz. Domstolen har inte funnit stöd för att sammanslagningen mellan bolagen skulle medföra att bolagen får en dominerande ställning på denna marknad eller att sammanslagningen ändå skulle påverka konkurrensen i Sverige negativt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför efter en helhetsbedömning kommit till slutsatsen att det inte finns stöd för att förbjuda koncentrationen. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får i mål om företagskoncentration inte överklagas.

PMÖD 2016:15

2016-11-18

I mål om informationsföreläggande mot en internetleverantör avseende namn och adress till användare av IP-adresser, där det finns sannolika skäl för att upphovsrättsintrång i filmer förekommer, har internetleverantören förpliktats att ersätta rättighetshavaren för rättegångskostnader. Möjligheten i 53 e § tredje stycket tredje meningen upphovsrättslagen (1960:729) att bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader har getts en begränsad tillämpning.

PMÖD 2016:14

2016-11-17

Tjänster för att köpa parkeringstillstånd via SMS respektive genom en applikation har inte ansetts göra intrång i ett patent för ett förfarande och en anordning för att med en mobilstation trådlöst kontrollera en försäljningstransaktion från en varuautomat (t.ex. genom ett SMS från en mobiltelefon). Intrång har inte ansetts föreligga vare sig enligt patentets ordalydelse eller genom ekvivalens.

PMÖD 2016:13

2016-10-31

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit fastställelsetalan i ett mål rörande ersättningsskyldighet på grund av upphovsrättsintrång. Till skillnad från tingsrätten bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att ovisshet rörande ett rättsförhållande var till förfång för käranden och att en fastställelsetalan med hänsyn till omständigheterna var lämplig. Tingsrättens beslut har undanröjts och målet återförvisats till Patent- och marknadsdomstolen.

PMÖD 2016:2

2016-10-28

Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets ansökan om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd), utan att höra de som ansökan riktade sig mot, överklagade ett av de berörda bolagen beslutet. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att det fanns förutsättningar för bifall till Konkurrensverkets ansökan om undersökning hos bolaget.

PMÖD 2016:1

2016-10-27

I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd) begärde klaganden, med hänvisning till sin rätt till partsinsyn, att vissa handlingar som Konkurrensverket hade gett in i målet skulle lämnas ut. Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk. kollisionsregeln i 10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen tillämplig. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att handlingarna inte skulle lämnas ut till klaganden eftersom det var ett allmänt intresse av samhällelig vikt att skydda uppgifter i den pågående utredningen. Däremot hade klaganden rätt att få upplysning om innehållet i handlingarna i den utsträckning som behövdes för att kunna tillvarata sin rätt i ärendet.

PMÖD 2016:11

2016-10-27

Mål om kvarstad till säkrande av vite som kan komma att dömas ut till följd av överträdelser av ett föreläggande meddelat enligt 28 § marknadsföringslagen (2008:486). Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det saknats lagliga förutsättningar att bifalla yrkandet om kvarstad.

PMÖD 2016:12

2016-10-27

I ett mål om förbud och åläggande att lämna information enligt marknadsföringslagen har tillräckliga skäl inte ansetts föreligga för att interimistiskt förena förbuden och åläggandet med löpande vite.

PMÖD 2016:10

2016-10-18

Mål om intrång i ett äldre varumärke samt hävning av registreringar av motstående yngre varumärken och firmor. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med tingsrätten funnit att det inte fanns risk för förväxling mellan kännetecknen. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen i likhet med tingsrätten, trots att det äldre varumärket var känt och hade ett förstärkt skydd, funnit att användningen av de yngre kännetecknen inte utgjorde ett otillbörligt utnyttjande eller var till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför fastställt tingsrättens domslut.

PMÖD 2016:9

2016-10-11

Mål om ansvar för brott mot upphovsrättslagen m.m. samt skadestånd på grund av intrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det inte är ett upphovsrättsligt relevant förfogande att för kommersiellt ändamål lagra varor försedda med upphovsrättsligt skyddade verk samt att själva lagringen inte heller utgör straffbart försök till brott mot upphovsrättslagen. Den tilltalade har frikänts i viss del. Prövning har skett i vad mån frikännandet påverkat den tilltalades skyldighet att betala skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada, när ersättningsyrkandet också grundat sig på varumärkesintrång beträffande samma varor.

PMÖD 2016:7

2016-10-07

Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att Konkurrensverket inte haft giltig ursäkt att först i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopa ny bevisning. Efter en lagändring den 1 september 2016 gäller rättegångsbalkens regler om preklusion även i mål enligt konkurrenslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att eftersom frågan inte reglerats särskilt i övergångsbestämmelserna, ska reglerna om preklusion tillämpas från dagen för ikraftträdande. De nya reglerna har varit kända för parterna sedan lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar utfärdades av riksdagen den 10 mars 2016. Parterna anses i det aktuella målet haft möjlighet att anpassa utformandet av sin talan i tingsrätten därefter. Konkurrensverket tilläts därför inte åberopa ny bevisning.

PMÖD 2016:8

2016-10-05

Mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång samt skadestånd och vitesförbud på grund av angrepp på företagshemlighet (kundregister). Inarbetning av orddel av registrerat ord- och figurvarumärke inte visad. Upphovsrättslig intrångstalan ogillad, eftersom överlåtelse från upphovsmännen av upphovsrätten till texter och fotografier (i produktkatalog m.m.) inte åberopats samt exemplarframställning (av kundregister) inte visats. Yrkanden om skadestånd och vitesförbud på grund av angrepp på företagshemlighet – med ändring av tingsrättens dom – ogillade, eftersom föregående angrepp inte åberopats eller visats.

PMÖD 2016:6

2016-09-30

Köparbolagen har i samband med att Konkurrensverket överklagat Stockholms tingsrätts dom att avslå Konkurrensverkets yrkande om förbud mot företagskoncentration begärt prövning av tingsrättens beslut att inte avvisa verkets talan pga. nödvändig processgemenskap mellan köpare och säljare. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu slagit fast att enligt svensk rätt är det mot parterna i företagskoncentrationen som Konkurrensverket ska väcka talan, dvs. i detta fall mot förvärvaren och förvärvsobjektet. Motsvarande ordning råder i EU-rätten. Bolagens yrkande om avvisning av Konkurrensverkets talan avslogs därför.

PMÖD 2016:5

2016-09-28

I mål om intrång i fotografisk bild enligt 49 a § upphovsrättslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen – till skillnad från tingsrätten – funnit att det i målet inte visats att de påstått intrångsgörande bilderna innefattat framställning av exemplar av den upphovsrättsligt skyddade fotografiska bild som åberopats till grund för talan.