SOU 2004:78

Byggnadsdeklarationer - Inomhusmiljö och energianvändning

Till statsrèdet och chefen för MiljödepartementetRegeringen =beslutade =den =27 =juni =2002 =att =tillkalla =en =særskild utredare med uppdrag att allsidigt belysa vissa frègor om byggnadsdeklarationer =och =byggnadsregister =samt =byggfelsförsækringar enligt =lagen =(1993:320) =om =byggfelsförsækring. =Den =26 =februari 2004 =beslutade =regeringen =om =tillæggsdirektiv =för =utredningen. Enligt =direktiven =skall =frègor =om =byggnadsdeklarationer =och byggnadsregister =redovisas =i =ett =delbetænkande =senast =den =1 =juli 2004 och frègor om byggfelsförsækringar senast den 1 januari 2005.

Till særskild utredare förordnades den 23 januari 2003 chefen för hyresnæmnden i Stockholm, hyresrèdet Hèkan Julius.

I =arbetet =med =detta =delbetænkande =har =som =experter =deltagit miljöansvariga =Danielle =Freilich, =projektledaren =Ampo =Hoff, arkitekten =Sofia =Lindên, =funktionschefen =Knut =Mattsson, direktören =Bengt =Nyman, =generaldirektören =Bertil =Pettersson, miljöansvariga =Gun-Britt =Solberg, =departementssekreteraren =Erik Thornström och utvecklingschefen Bengt Wènggren.

Till =sekreterare =förordnades =frèn =och =med =den =1 =juni =2003 hovrættsassessorn Maud Olander Blom.

Utredningen =har =antagit =namnet =Byggnadsdeklarationsutredningen.

Hærmed =överlæmnas =delbetænkandet =Byggnadsdeklarationer =² Inomhusmiljö och energianvændning.

Utredningen fortsætter med èterstèende frègor. Stockholm juni 2004

Hèkan Julius

/Maud Olander Blom

InnehèllFörkortningar=..................................................................=13Sammanfattning..............................................................=15Författningsförslag..........................................................=25Förslag till lag om ændring i sekretesslagen (1980:100)............=25Förslag till lag om ændring i fastighetsmæklarlagen

(1995:400)=...............................................................................=27Förslag till lag om ændring i lagen (2000:224) om

fastighetsregister=....................................................................=29Förslag till lag om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö

och energianvændning=...........................................................=30Förslag till förordning om ændring i förordningen

(1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem..................................................................=33Förslag till förordning om ændring i förordningen

(2000:308) om fastighetsregister.........................................=35Förslag till förordning om byggnadsdeklarationer för

inomhusmiljö och energianvændning...................................=36AUTREDNINGENS UPPDRAG OCH ARBETE..............=391Utredningens uppdrag och arbete=...........................=411.1Utredningsuppdraget=.............................................................=41,QQHKnOO 6281.2Uppdragets genomförande=...................................................411.3Disposition av betænkandet...................................................42BBYGGNADSDEKLARATIONER=.................................=432Inomhusmiljön ± regelverk och utredningar m.m.=....=452.1Inledning...................................................................................452.2Plan- och bygglagen (PBL) samt lagen om tekniska egenskapskrav pè byggnadsverk, m.m. (BVL)=..................452.2.1Byggnadsnæmnden och byggherren=........................452.2.2Tekniska egenskapskrav pè byggnader=..................452.2.3Kvalitetssækring ± kontrollsystemet enligt plan- och bygglagen..............................................................462.3Miljölagstiftningen=...................................................................472.3.1Hælsoskyddet................................................................472.3.2Tillsynen........................................................................482.4Arbetsmiljölagen=.....................................................................492.5Förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)......................................................502.5.1Allmænt=..........................................................................502.5.2Ansvaret för att ventilationen kontrolleras=...............512.5.3Olika ventilationssystem.............................................512.5.4Byggnader som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen=..................................................512.5.5Nær och hur ofta skall kontrollen ske?......................522.5.6Vem utför kontrollen och vad omfattar den?=...........532.5.7Protokoll, intyg, anmærkning och kontroll.................532.5.8Försöksverksamhet med undantag frèn obligatorisk ventilationskontroll=.................................542.6Boverkets rapport, Deklaration av bostæder, skolor, förskolor=...................................................................................542.7Radon=.......................................................................................552.8Radonutredningens betænkande..........................................562.9Byggkvalitetsutredningen=......................................................56,QQHKnOO 628 

2.10Dialogprojektet Bygga, bo och förvalta för framtiden........=573Miljökvalitetsmèl och delmèl....................................=593.1Allmænt=.....................................................................................=593.2Miljökvalitetsmèlet god bebyggd miljö.................................=593.3Delmèl för en god inomhusmiljö...........................................=603.4Ýtgærder för att nè mèlen ± deklarationer...........................=603.5Byggnadsmiljöutredningen=...................................................=614Byggnaders energiprestanda...................................=634.1Europaparlamentet och rèdets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda.........................................=634.2Rapport frèn Energimyndigheten och Boverket=................=654.3Utredningen om byggnaders energiprestanda=..................=675Deklarationer m.m.=..................................................=695.1Nègra befintliga system för frivilliga deklarationer eller motsvarande...................................................................=69

5.2Exempel pè utlændska byggnadsdeklarationer eller motsvarande=...........................................................................=796ávervæganden och förslag.......................................=856.1Allmænna utgèngspunkter=.....................................................=856.2Vilka uppgifter bör deklareras?=............................................=906.2.1Allmænt..........................................................................=906.2.2Befintliga frivilliga deklarationer eller motsvarande=................................................................=916.2.3Enkæter=.........................................................................=916.2.4Ventilation, radon och energi=....................................=926.3Vilka byggnader bör deklareras?.........................................=966.4Hur kan en deklaration utformas?=.......................................=98,QQHKnOO 6286.5Bör deklarationen vara obligatorisk eller frivillig?=............1016.6Nær skall byggnader deklareras?=.......................................1036.7Anslag och tillhandahèllande av deklarationen................1066.8Kommunerna bör ha ett tillsynsansvar..............................1076.9Hur bör deklarationerna kunna læmnas till en kommun?=...............................................................................1086.10Felreglerna och deras betydelse m.m...............................1096.10.1Fastighet ± Vad kan byggnadsdeklarationerna innebæra vid försæljning av en fastighet?....................................1106.10.2Hyreslægenhet ± Vad kan byggnadsdeklarationerna innebæra vid uthyrning?=................................................................1126.10.3Bostadsrætt ± Vad kan en byggnadsdeklaration innebæra vid upplètelse eller överlètelse av en bostadsrætt?=.....................1156.10.4Fastighetsmæklarens roll........................................1186.11Pèföljd för oriktiga uppgifter m.m.=......................................119CREGISTER..............................................................=1217Nationella register ± Befintliga och föreslagna sèdana register=......................................................=1237.1Fastighetsregistret................................................................1237.1.1Allmænt=........................................................................1237.1.2Behörighet att föra in uppgifter i de olika delarna av fastighetsregistret=..................................1247.1.3Nærmare om byggnadsregistret...............................1257.2Nègra andra register æn fastighetsregistret=......................1257.2.1Lægenhetsregistret.....................................................1257.2.2Pantbrevsregistret=.....................................................1267.3Nègra föreslagna register....................................................1267.3.1Radonutredningens förslag om radonregister=......1267.3.2Miljöinformation i fastighetsregistret=.......................127,QQHKnOO 628 

8Kommunerna och fastighetsregistret.....................=1298.1Fakta om kommunerna och deras storlek........................=1298.2Kommunernas koppling till fastighetsregistret=.................=1308.3Ramavtal mellan Lantmæteriverket och Svenska kommunförbundet=................................................................=1318.4Kommunernas hantering av uppgifter om radon, ventilation och energianvændning i bebyggelsen=............=1329Allmænhetens tillgèng till information=....................=1359.1Offentlighetsprincipen..........................................................=1359.2EG-direktivet om rætt att ta del av miljöinformation=.........=1379.3Sekretesslagen.....................................................................=1389.3.1Allmænt........................................................................=1389.3.2Sekretess i bl.a. kommunal tillsyn över næringslivet.................................................................=1389.3.3Sekretess i statlig tillsyn över næringslivet.............=1399.3.4Sekretess i uppdragsverksamhet=...........................=13910ávervæganden och förslag.....................................=14110.1Allmænna utgèngspunkter=...................................................=14110.2Fastighetsregistrets byggnadsdel eller nègot annat nationellt register?................................................................=14410.3Nationellt eller lokala register?...........................................=14610.3.1Möjligheterna till uppföljning=.................................=14610.3.2Nya och andra uppgifter kommer att redovisas..................................................................=14610.3.3Elektronisk hantering=.............................................=14710.3.4Informationsspridning=............................................=14710.3.5Tillsynsverksamheten=............................................=14710.4Bör det gælla sekretess för uppgifter i en byggnadsdeklaration?=.........................................................=15010.5Integritet.................................................................................=15210.5.1Integritetsfrègor.......................................................=15310.5.2Ündamèlen=..............................................................=154,QQHKnOO 62810.5.3Begrænsningar i ètkomsten till uppgifter..............15710.5.4Personuppgiftsansvaret.........................................16010.5.5Internet=.....................................................................161DáVRIGA FRÝGOR=..................................................=16311Ikrafttrædande och övergèngsbestæmmelser=..........=16511.1Ikrafttrædande=........................................................................16511.2ávergèngsbestæmmelser=....................................................16512Konsekvenser........................................................=16712.1Ekonomiska konsekvenser=.................................................16712.1.1Allmænt......................................................................16812.1.2Kostnad för ægare till en byggnad=........................16812.1.3Ekonomiska konsekvenser för kommunerna=.....16912.1.4Ekonomiska konsekvenser för Lantmæteriverket=.....................................................17212.1.5Utarbetande och spridande av blanketter...........17312.1.6Information...............................................................17312.1.7Kommunernas kostnad för utbildning..................17312.1.8Ytterligare om kommunernas arbete med OVK-kontrollen........................................................17412.1.9Sammanfattning av kostnaderna..........................17412.1.10Vad hænder om nègon reglering inte sker?=........17512.1.11Finansiering=.............................................................17512.2Konsekvenser för smè företag............................................17612.3ávriga konsekvenser=...........................................................17813Författningskommentar..........................................=17913.1Förslaget till lag om ændring i sekretesslagen (1980:100)..............................................................................17913.2Förslaget till lag om ændring i fastighetsmæklarlagen (1995:400)..............................................................................17913.3Förslaget till lag om ændring i lagen (2000:224) om fastighetsregister=..................................................................180,QQHKnOO 628 

13.4Förslaget till lag om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning.................................=18013.5Förslaget till förordning om ændring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem................................................................=18513.6Förslaget till förordning om ændring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister.......................................=18613.7Förslaget till förordning om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning.................................=186Bilagor

Bilaga 1...............................................................................191

Bilaga 2...............................................................................199

Bilaga 3.........................................................................=201Bilaga 4.........................................................................=205Bilaga 5.........................................................................=209Bilaga 6.........................................................................=219Förkortningar

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling BFS Boverkets författningssamling BVF förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav pè byggnadsverk, m.m. BVL lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav pè byggnadsverk, m.m. dir. utredningsdirektiv Ds departementsserien EG-direktivet om byggnaders energiprestanda

Europaparlamentets och rèdets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda

EG-direktivet om miljöinformation

Europaparlamentets och rèdets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmænhetens tillgèng till miljöinformation och om upphævande av rèdets direktiv 90/313/EEG

EG-direktivet om personuppgifter

Europaparlamentets och rèdets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende pè behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sèdana uppgifter

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd 1 OVK Obligatorisk ventilationskontroll OVK-förordningen =förordningen (1991:1273) om funktions-

kontroll av ventilationssystem

)|UNRUWQLQJDU 628

 

PBL plan- och bygglagen (1987:10) prop. proposition rskr. riksdagsskrivelse SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOU Statens offentliga utredningar TF tryckfrihetsförordningen

SammanfattningInledning

Byggnadsdeklarationsutredningen =har =fètt =i =uppdrag =att =analysera ændamèl och utformning av en obligatorisk eller frivillig byggnadsdeklaration =som =innehèller =uppgifter =om =radon, =ventilation =och energianvændning. =I =utredningens =uppdrag =ingèr =ocksè =att =belysa utformning =och =uppbyggnad =av =ett =nationellt =register =med byggnadsanknutna =uppgifter =som =ger =underlag =för =uppföljning =av relevanta =delmèl =till =de =nationella =miljökvalitetsmèlen =samt =utreda alternativ till nationellt register.

Dærutöver =har =utredningen =ocksè =fètt =i =uppdrag =att =utværdera lagen =(1993:320) =om =byggfelsförsækring =och =föreslè =motiverade lagændringar =samt =övervæga =om =kravet =pè =byggfelsförsækring =bör utvidgas.

I =detta =delbetænkande =redovisar =vi =vèra =övervæganden =och =slutsatser =i =frèga =om =byggnadsdeklarationer =och =byggnadsregister. =Vi föreslèr en særskild lag om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning. Vi presenterar ocksè ett förslag till hur ett nationellt =register =med =byggnadsanknutna =uppgifter =kan =byggas upp.

Byggnadsdeklarationer

Vèr uppgift ær att analysera ændamèlen med och læmna förslag pè ett læmpligt =utformat =system =med =byggnadsdeklarationer. =Vi =har dæremot =inte =sett =som =vèr =uppgift =att =föreslè =förændringar betræffande de nærmare krav som samhællet stæller upp i olika regelverk, t.ex. systemet med ventilationskontroll eller grænsværden för radon. =Ej =heller =har =vi =sett =som =vèr =uppgift =att =föreslè =nègra =nya krav =vad =gæller =besiktning =eller =undersökningar =av =byggnader =i anslutning =till =upprættandet =av =en =byggnadsdeklaration. =En =viktig

6DPPDQIDWWQLQJ 628

 

utgèngspunkt som vi har i vèrt arbete ær dærför att uppgifterna i en byggnadsdeklaration inte gèr utöver de krav som gællande lagstiftning stæller upp. Som vi èterkommer till èterverkar detta pè frègan om i vilken utstræckning uppgifterna i en byggnadsdeklaration skall vara =obligatoriska. =Vi =ær =övertygade =om =att =förændringar =i regelverket =avseende =inomhusmiljön, =energianvændningen =m.m. successivt =kommer =att =aktualiseras =och =vill =dè =peka =pè =det utredningsarbete =som =just =nu =pègèr =vad =gæller =sèdana =frègor, =bl.a. frègan =om =implementeringen =i =Sverige =av =EG-direktivet =om byggnaders =energiprestanda. =Om =ett =krav =införs =pè =att =avge byggnadsdeklarationer, kommer detta sannolikt alltsè att innebæra att =innehèllet =i =deklarationerna =kan =komma =att =behöva =omprövas och förændras. Ett dynamiskt perspektiv bör dærför vara en allmæn utgèngspunkt nær stællning tas till utformningen av ett system med byggnadsdeklarationer. =I =ett =inledande =skede =finns =det =med =ett oprövat =system =dessutom =skæl =att =begrænsa =omfattningen =av =de uppgifter som skall læmnas i en deklaration. I sammanhanget vill vi peka pè att en mængd uppgifter har betydelse för inomhusmiljön.

En =byggnadsdeklaration =bör =kunna =definieras =som =en =samlad redovisning =av =uppgifter =som =skall =göras =om =en =byggnads egenskaper i vissa nærmare bestæmda avseenden. Det ær byggnadens ægare som har ansvaret för redovisningen.

Byggnadsdeklarationerna =har =flera =syften. =De =kan =bidra =till =att öka =kunskaperna =om =inomhusmiljön =och =betydelsen =av =att =aktivt arbeta med kvalitetsfrègor. En byggnadsdeklaration ær ett sætt att fè byggnadsægare =att =uppmærksamma, =kontrollera =och =ètgærda =sina byggnader i vissa avseenden. Deklarationerna ær æven ett sætt att fè ægaren =att =samlat =redovisa =vissa =förhèllanden =som =rör =inomhusmiljön =och =energianvændningen =i =byggnaden. =Informationen =i =en byggnadsdeklaration ær till sèvæl för boende som för andra brukare, tilltænkta =hyresgæster =och =tilltænkta =köpare =och =den =skapar möjlighet =för =dessa =att =pè =ett =enkelt =och =lættillgængligt =sætt =fè uppgifter om olika kontroller m.m. som skett i byggnaden. Den ger ocksè =brukaren =ett =incitament =till =att =försöka =pèverka =och =pètala eventuella brister i byggnaden. En byggnadsdeklaration kan ocksè tjæna som underlag vid hyresförhandlingar.

Ett =viktigt =ændamèl =ær =alltsè =att =ge =ægare =och =brukare uppmærksamhet pè frègor om inomhusmiljö och energianvændning. Ett =annat =viktigt =ændamèl =för =ett =system =med =byggnadsdeklarationer bör enligt vèr mening vara att ge kommunerna underlag i deras =tillsynsverksamhet =nær =det =gæller =inomhusmiljön. =Om =en

628 6DPPDQIDWWQLQJ 

skyldighet införs att læmna byggnadsdeklarationen till kommunen bedömer =vi =att =detta =væsentligt =kommer =att =öka =kommunens möjlighet att utöva sin tillsyn. Ytterligare ett viktigt ændamèl ær att byggnadsdeklarationerna kan ge berörda myndigheter ett underlag för =tillsyn =och =för =uppföljning =av =de =nationella =miljömèlen =som regering och riksdag antagit.

Den mèlgrupp som deklarationerna vænder sig till ær ² förutom kommuner =och =myndigheter =² =samtliga =brukare =och =tilltænkta brukare samt ægare eller tilltænkta ægare av byggnader. Genom att ge denna mèlgrupp tillgèng till deklarationer mèste den information som =ges =vara =sèdan =att =kunskapen =och =kraven =pè =byggnaders funktioner kommer att öka och att pè sè sætt kommer att förbættra byggnadsbestèndet =pè =sikt. =Informationen =mèste =ocksè =vara lættètkomlig =sè =att =den =kan =beaktas =i =olika =situationer. =Det =finns dærför vissa krav som mèste stællas pè informationens utformning och tillgænglighet. Berættigade önskemèl om en konsumentinriktad information =mèste =dock =vægas =samman =med =ett =krav =pè =mer specifika och faktabetonade uppgifter som underlag för kommuner och =myndigheter. =Særskilt =sèdana =grundlæggande =uppgifter =om ventilation, =radon =och =energianvændning =som =betonats =i =vèra direktiv =mèste =læmnas =i =sèdan =form =att =de =kan =tillgodose =sèvæl brukarnas =som =kommunernas =och =myndigheternas =behov =av information.

Det =skulle =enligt vèr =mening =föra =för lèngt =med =ett =krav =pè =att samtliga byggnadsægare skall anvænda ett i alla avseenden enhetligt kvalitetssystem =eller =motsvarande. =Skælen =till =detta =ær =dels =att skiftande =system =redan =har =utvecklats =och =anvænds, =dels =att behoven =av =kvalitetssystem =eller =motsvarande =skiljer =sig =èt beroende =av =vilken =typ =av =byggnad =det =gæller =och =vilken =typ =av fastighetsförvaltning =som =finns =i =det =enskilda =fallet. =Vi =har emellertid i vèrt arbete blivit övertygade om att det frivilliga arbete som =en =del =aktörer =bedriver =i =frèga =om =inomhusmiljö =och energianvændning och som i dag finns pè marknaden mèste værnas. Om =ett =krav =införs =pè =byggnadsdeklarationer =bör =en =viktig utgèngspunkt =dærför =vara =att =ægaren =först =redovisar =sitt =eget miljöarbete =betræffande =byggnaden. =Vi =föreslèr =dærför =att =ægaren =i en deklaration skall ha möjlighet att redovisa sitt eget miljöarbete betræffande =byggnaden. =Med =denna =inriktning =av =deklarationsskyldigheten bör de =system =som =finns =pè =marknaden =för =frivilligt arbete =med =frègor =om =inomhusmiljö =kunna =fè =ett =avsevært =större genomslag æn för nærvarande. Dærutöver föreslèr vi att byggnadens

6DPPDQIDWWQLQJ 628

 

ægare i en deklaration skall redovisa vissa uppgifter om funktionskontroll =av =byggnadens =ventilationssystem, =om =radonhalten =i byggnaden ær uppmætt eller inte och ² om mætning skett ² uppgift om =radonhalten. =Dærutöver =bör =ocksè =vissa =uppgifter =om =energi redovisas. =Nær =EG-direktivet =om =byggnaders =energiprestanda genomförs =i =Sverige =anser =vi =att =uppgift =om =det =finns =ett =energicertifikat eller inte samt uppgifter om byggnadens energiprestanda och referensværden, skall framgè av en byggnadsdeklaration. Frègan hur =dessa =uppgifter =skall redovisas =anser =vi =dock mèste =behandlas efter =de =förslag =som =utredningen =om =byggnaders =energiprestanda lægger. =Redan =nu =finns =det =dock =skæl =att =ægaren =i =en byggnadsdeklaration skall redovisa om han eller hon har upprættat en =energisparplan =eller =inte =och =om =det =finns =en =særskild redovisning om energianvændningen i byggnaden. Vi anser dock att redovisningen =om =energi =² =i =avvaktan =pè =att =EG-direktivet =om byggnaders =energiprestanda =kan genomföras =² =för nærvarande bör begrænsas till dessa tvè frègor.

Byggnadsdeklarationerna =kan =som =vi =ser =det =vara =frivilliga, obligatoriska eller obligatoriska med frivilliga inslag.

Om =samtliga =berörda =byggnadsægare =anvænder =och =deklarera uppgifter i enlighet med ett frivilligt system ær ett sèdant system att föredra =framför =ett =obligatoriskt. =Med =ett =frivilligt =system =skapas det =t.ex. =inte =behov =av =nègot =kontrollsystem. =Ý =andra =sidan =ær risken med ett frivilligt system att mènga byggnadsægare inte tar till sig =informationen =och =lèter =bli =att =kontrollera =och =deklarera =sina byggnader. Det sagda kan særskilt gælla de byggnader som har sæmst inomhusmiljö. Det ær ocksè svèrt att uppnè en enhetlig redovisning med =frivilliga =deklarationer. =Det =kan =vara =enklare =för =brukare =av byggnader =att =tillgodogöra =sig =innehèllet =i =deklarationerna =om =de uppgifter som redovisas har ett enhetligt utseende och redovisas pè ett enhetligt sætt. Möjligheterna att fè en ægare till en byggnad att redovisa, =kontrollera =och =vid =behov =ètgærda =sina =byggnader =ær större vid obligatoriska æn frivilliga deklarationer. Möjligheterna att ge =ægarna =och =brukarna =uppmærksamhet =pè =frègor =om inomhusmiljö =och =energianvændning =ökar =med =obligatoriska deklarationer. Üven möjligheterna att fè till stènd en ændamèlsenlig tillsyn =och =ge =berörda =myndigheter =underlag =för =uppföljning =av miljömèlen =ökar =om =deklarationerna =ær =obligatoriska. =I sammanhanget =mèste =ocksè =beaktas =att =EG-direktivet =om byggnaders =energiprestanda =skall =genomföras =i =Sverige. =Ett obligatorium kommer enligt vèr mening inte att medföra nackdelar

628 6DPPDQIDWWQLQJ 

för de fastighetsægare som redan i dag inventerar, kontrollerar och vid =behov =förbættrar =inomhusmiljön =i =sina =byggnader. =Tværtom innebær obligatoriska deklarationer att det arbete som dessa aktörer bedriver i æn högre utstræckning kommer att uppmærksammas.

Sammanfattningsvis =anser =vi =sèledes =att =övervægande =skæl =talar för att det skall vara obligatoriskt för en ægare till en byggnad att vid vissa tillfællen upprætta en byggnadsdeklaration.

I =byggnadsdeklarationen =skall =byggnadens =ægare =- =beroende =pè vilken typ av byggnad det ær frèga om - redovisa dels uppgifter om den =obligatoriska =ventilationskontrollen, =dels =uppgift =om =radonhalten ær uppmætt eller inte och i förekommande fall det uppmætta èrsmedelværde =dels =ocksè =uppgifter =om =planer =för =effektiviserad energianvændning =finns =och =uppgift =om =særskild =redovisning =om energianvændningen =i =byggnaden =finns. =Dessa =uppgifter =skall =vara obligatoriska =i =den =mening =att =uppgiften =mèste =læmnas. =Dæremot skall =uppgiftsskydligheten =inte =kræva =nègon =mætning =eller =besiktning. Utöver næmnda uppgifter bör varje byggnadsægare ha möjlighet att redovisa uppgift om enkæter för att fènga upp de boendes synpunkter =pè =innemiljön =förekommer =och =annat =arbete =som bedrivs för att inventera och förbættra inomhusmiljön.

De byggnader dær inomhusmiljön ær særskilt viktig ær byggnader dær barn och ungdomar vistas och det ær dærför særskilt viktigt att bostæder, =förskolor, =fritidshem =och =skolor =deklareras. =Samtidigt mèste =æven =hær =gællade =lagstiftning =och =de =miljökvalitetsmèl =som regering och riksdag har stællt upp ges betydelse för deklarationsskyldighetens =omfattning. =Vi =kan =dè =t.ex. =peka =pè =att =de =flesta smèhus =inte =omfattas =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen, men =dæremot =pè =mèlsættningen =betræffande =radon. =Vi =kan =ocksè peka pè att kontorshus och vissa andra byggnader, som omfattas av den =obligatoriska =ventilationskontrollen, =inte =omfattas =av =nègot miljökvalitetsmèl =nær =det =gæller =radon. =Nær =vi =tagit =stællning =till vilka byggnader som skall omfattas av deklarationsskyldigheten har vèr utgèngspunkt alltsè varit innehèllet i gællande bestæmmelser och de =mèlsættningar =om =ventilation, =radon =och =energi =som =regering och =riksdag =har =stællt =upp. =I =frèga =om =energi =har =vi =ocksè =tagit hænsyn till EG-direktivet om energiprestanda. Vèra slutsatser ær att samtliga byggnader som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen =samt =en- =och =tvèbostadshus =avsedda =för =permanentboende =enligt =vèr =uppfattning =skall =deklareras. =De =uppgifter =som skall deklareras för de olika typerna av byggnader skiljer sig dock èt.

6DPPDQIDWWQLQJ 628

 

En =uppgift =om =radonhalten =ær =uppmætt =eller =inte =och =² =om mætning skett ² ett èrsmedelværde för byggnadens radonhalt, skall redovisas =för =permanentbostæder =i =smèhus, =flerbostadshus =samt =i lokaler =för =förskolor, =skolor =och =fritidshem. =De =byggnader =som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen skall redovisa uppgifter =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem =och =uppgifter om energi. En- och tvèbostadshus omfattas av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda. Üven för en sèdan byggnad bör en redovisning =ske =av =uppgifter =om =byggnadens =energiförhèllanden. Ett krav pè en byggnadsdeklaration för en- och tvèbostadshus bör dock =införas =först =nær =uppgift =om =energiprestanda =m.m. =kan =tas med i en byggnadsdeklaration.

För =byggnader =som =omfattas =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen =skall =en =byggnadsdeklaration =enligt =vèrt =förslag upprættas =och =uppdateras =enligt =de =intervaller =som =gæller =för =den kontrollen. =En =byggnadsdeklaration =skall =alltid =finnas =innan =en byggnad =tas =i =bruk, =sæljs =eller =hyrs =ut. =Vid =en =försæljning =eller uthyrning fèr deklarationen inte vara ældre æn tio èr. För att sprida information till boende och andra brukare skall ægaren till en annan byggnad =æn =ett =en- =och =tvèbostadshus =vara =skyldig =att =anslè byggnadsdeklarationen =pè =en =plats =som =ær =framtrædande =och =klart synlig. Vid försæljning eller uthyrning av en byggnad skall sæljaren tillhandahèlla =köparen =en =byggnadsdeklaration. =Motsvarande =skall gælla nær nègon vill hyra ut sin byggnad.

Byggnadsnæmnden eller motsvarande næmnd bör ha ansvaret för att =övervaka =att =deklarationsskyldigheten =fullgörs. =Ügaren =till =en byggnad =skall =dærför =vara =skyldig =att =sænda =ett =exemplar =av byggnadsdeklarationen =till =kommunen. =Det =bör =æven =skapas möjlighet =för =en =ægare =till =en =byggnad =att =læmna =deklarationen elektroniskt. =Det =bör =ocksè =skapas =möjlighet =för =ægaren =till =en byggnad =att =læmna =uppdrag =till =den =som =yrkesmæssigt =utför kontroller =att =för =ægarens =rækning =læmna =en =deklaration elektroniskt. =Med =en =möjlighet =att =læmna =deklarationerna elektroniskt =kan =hanteringen =underlættas =för =sèvæl =byggnadsægare som kommunerna.

En =byggnadsdeklaration =skall =bl.a. =innehèlla =uppgifter =om ventilationssystemen =i =en =byggnad =ær =kontrollerade. =Kravet =i förordningen =(1991:1273) =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem pè att ett protokoll frèn en ventilationskontroll skall skickas till =en =kommun =kan =dærför =tas =bort =och =ersættas =av =uppgifterna =i deklarationerna. =Kommunen =kan =vid =behov =kræva =in =ett =sèdant

628 6DPPDQIDWWQLQJ 

protokoll. =Ügaren =skall =anslè =en =byggnadsdeklaration =pè =en =væl synlig =plats =i =byggnaden. =Kravet =enligt =den =nyss =næmnda =förordningen =pè =att =ett =intyg =om =genomförd =besiktning av =ventilationssystem skall anslès, kan dærför ocksè tas bort.

Det =ær =angelæget =att =systemet =utformas =sè =att det =stimulerar =en ægare =att =arbeta =för =en =god =inomhusmiljö =och =en =effektiv =energianvændning. =För =en =byggnadsægare =som =har =egna =rutiner =för =att sækra =kvalitên =i =sina =byggnader =och =för =att =redovisa =uppgifter =om inomhusmiljö och energianvændning bör det dærför finnas möjlighet att undantas frèn kravet pè t.ex. hur informationen skall læmnas och =att =en =viss =blankett =skall =anvændas. =Regeringen =eller =den myndighet som regeringen bestæmmer bör dærför i enskilda fall fè medge =undantag =frèn =bestæmmelserna =i =lagen =om =byggnadsdeklarationer.

Mènga försæljningar sker genom mæklare. En mæklare som anlitas för en försæljning skall enligt förslaget vara skyldig att verka för att sæljaren =tillhandahèller =köparen =en =byggnadsdeklaration. =I =objektbeskrivningen skall fastighetsmæklaren læmna en hænvisning till en upprættad byggnadsdeklaration.

Med ett införande av deklarationerna bör regeln om sekretess i 8 kap. =7 = =sekretesslagen =ændras =sè =att =det =tydligt =framgèr =att =det =i tillsynsverksamhet =inte =skall =gælla =sekretess =för =uppgifter =i =en byggnadsdeklaration.

Register

Ett =nationellt =register =med =sèdana =byggnadsanknutna =uppgifter som =enligt =vèrt =förslag =skall =tas =in =i =en =byggnadsdeklaration =bör kunna förenkla och effektivisera kommunernas arbete med tillsyn, kontroll =och =planering =i =frèga =om =inomhusmiljö =och =energi. =Ett sèdant register bör ocksè kunna ges betydelse för en uppföljning av de =nationella =miljömèlen =betræffande =dessa =frègor. =Det =kan dessutom underlætta för allmænheten t.ex. en köpare av ett smèhus att =fè =information =om =en =byggnads =status =betræffande ventilation, radon, =energi =och =andra =frègor =som =gæller =inomhusmiljön. =Ett register =bör =slutligen =kunna =anvændas =för =de =syften =som =EGdirektivet om byggnaders energiprestanda stæller upp.

Nyttan =av =ett =nationellt =register =mèste =dock =vægas =mot =den administration =och =de =kostnader =och =finansieringen =av =detta =som ett =sèdant =register =för =med =sig. =Denna =avvægning =ær =ytterst =en

6DPPDQIDWWQLQJ 628

 

politisk frèga. Vi ser som vèr uppgift att presentera ett förslag till hur =ett =register =kan =byggas =upp =och =göra =en =bedömning =av kostnaderna och finansieringen för detta.

För att bl.a. skapa underlag för uppföljning och skapa möjlighet till =en =elektronisk =hantering =samt =öka =möjligheterna =att =sprida information =om =deklarationerna =bör =uppgifter =ur =deklarationerna registreras =i =ett =nationellt =register. =Grundlæggande =uppgifter =om byggnader =finns =redan =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel =och uppgifterna =uppdateras =fortlöpande =enligt =utarbetade =rutiner. =Det finns =sèdana =fördelar =med =att =knyta =uppgifter =i =byggnadsdeklarationer =till =byggnader =i =fastighetsregistret =att =det =ær =fastighetsregistrets byggnadsdel som bör anvændas. Det bör dærför införas en bestæmmelse om att kommunerna fèr registrera uppgifter om och ur =deklarationerna =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel. =Dagens registrering i byggnadsdelen bygger pè træffade överenskommelser mellan =Lantmæteriverket =och =kommunerna. =Üven =den =föreslagna regeln =bör =dærför, =liksom =dagens =registrering =i =byggnadsdelen, bygga pè frivillighet.

Det =finns =enligt =vèr =mening =inte =nègra =integritetsaspekter =som hindrar =att =uppgifter =om =och =ur =deklarationerna =förs =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel. =Uppgifterna =i =en =byggnadsdeklaration behöver behandlas för i stort sett motsvarande ændamèl som gæller för =fastighetsregistret. =Regleringen =av =ændamèlen =i =fastighetsregistret =innebær =i =sig =dærför =inte =heller =nègot =hinder =att =föra uppgifterna =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel. =De =bestæmmelser =i fastighetsregisterlagen =som =begrænsar =direktètkomst =samt =sökningar =och =sammanstællningar =uppfyller =de =krav =som =med =hænsyn till den personliga integriteten kan stællas betræffande uppgifterna i en byggnadsdeklaration. I ett avseende behöver dock bestæmmelsen i =fastighetsregisterlagen =kompletteras. =Uppgifter =om =radon, ventilation, =energi =och =miljöarbete =skall =enligt =vèr =mening =inte =fè behandlas i urval och bearbetningar som Lantmæteriverket gör för annans rækning för direkt marknadsföring. Vi anser att frègan om allmænhetens =tillgèng =till =uppgifter =ur =byggnadsdeklarationerna =i fastighetsregistret fèr lösas pè samma sætt som övriga uppgifter ur fastighetsregistret.

628 6DPPDQIDWWQLQJ 

Konsekvenser

Redan =i =dag =har =kommunerna =och =byggnadsægarna =kostnader =för att =hantera =bl.a. =den =obligatoriska =ventilationskontrollen. =Vèra berækningar =avser =inte =den =hanteringen =utan =endast =de =tillkommande kostnaderna för byggnadsdeklarationerna och registrering i fastighetsregistrets =byggnadsdel. =Vi =har =bedömt =de =ekonomiska konsekvenserna för byggnadsægarna, kommunerna och Lantmæteriverket. Vi har æven bedömt konsekvenserna för Boverket.

Ett =krav =pè =ægaren =till =en =byggnad =att =upprætta =en =byggnadsdeklaration innebær en kostnad för ægaren. Beroende pè bl.a. vilken typ =av =byggnad =det =ær =frèga =om =samt =vilken =förvaltning =och organisation =som =finns =i =det =enskilda =fallet =kan =det =enligt =vèr bedömning =ta =upp =till =tre =timmar =att =hantera =en =deklaration =för ægaren. Sjælva ifyllandet av deklarationen bör i de flesta fall kunna ske pè tio minuter.

Ett =införande =av =en deklarationsskyldighet =och =en =regel =om =att deklarationerna =i =stællet =för =protokollen =frèn =den =obligatoriska ventilationskontrollen skall læmnas till kommunerna kommer enligt vèr bedömning inte att innebæra nègot merarbete för kommunerna, per =byggnad. =Dæremot =kommer =kommunerna =att =behöva =hantera fler =byggnader =æn =de =som =omfattas =av =den =obligatoriska ventilationskontrollen. Den èrliga kostnaden för att hantera sèdana tillkommande byggnader beræknar vi till 5,4 miljoner kr.

Förslaget innebær att kommunerna, efter överenskommelse med Lantmæteriverket, skall utföra ett nytt arbetsmoment, næmligen att registrera uppgifter i fastighetsregistrets byggnadsdel. Vi bedömer kostnaden =för =en =sèdan =registrering =till =drygt =5,5 =miljoner =kr. Dærtill kommer en kostnad för att övergèngsvis föra in uppgifter i fastighetsregistrets =byggnadsdel. =Den =övergèngskostnaden =har =vi beræknat till mellan 3 och 5,6 miljoner kr.

Lantmæteriverket =har =beræknat =sin =utvecklingskostnad =till =1,5 miljoner kr och den èrliga driftskostnaden till 750 000 kr/èr. I den sistnæmnda =kostnaden =ingèr =dock =inte =kostnad =för =hantering =av behörigheter, =anvændarsupport =eller =hantering =av =utdrag =ur registret.

Kostnaden =för =att =sprida =information =har =vi =beræknat =till =1, =4 miljoner kr.

I =berækningarna =har =vi =inte =tagit =hænsyn =till =att =en =elektronisk hantering =kan =minska =de =angivna =kostnaderna =eller =till =den

6DPPDQIDWWQLQJ 628

 

effektivisering som kan nès för de kommuner som prenumererar pè uppgifter ur fastighetsregistrets byggnadsdel.

I =frèga =om =finansiering =gör =vi =följande =bedömning. =Nègra avgifter =i =anledning =av =deklarationsskyldigheten =fèr =inte =tas =ut =av kommunerna. En fastighetsægare skall alltsè inte behöva vidkænnas nègra =sèdana =avgifter, =men =fèr =givetvis =svara =för =sina =egna kostnader.

Kommunernas =kostnader =mèste =tæckas. =Sè =lèngt =som =möjligt anser =vi =att =kostnaden =bör =tæckas =genom =intækter =frèn =den försæljning =som =kan =ske =av =uppgifterna =ur =fastighetsregistrets byggnadsdel. Det kan emellertid förvæntas att kostnaderna för att hèlla registret och ajourföra det blir væsentligt större æn de intækter som =registret =ger. =De =ökade =kostnader =som =registret =och hanteringen av deklarationerna medför för kommunerna ² i den del tæckning inte kan fès genom försæljning ² bör finansieras via statsbudgeten. I denna bedömning har vi beaktat att kommunerna redan har =en =kostnad =för =hanteringen =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen. Det ær dærför rimligt att den tillkommande kostnaden ersætts =via =statsbudgeten. =Ytterligare =ett =skæl =att =kostnaden =skall ersættas via statsbudgeten ær att deklarationerna och en registrering i fastighetsregistrets byggnadsdel æven avses omfatta uppgifter som skall hanteras enligt EGdirektivet om byggnaders energiprestanda. Vi anser sèledes att finansieringen till kommunerna bör ske genom anslag =till =Lantmæteriverket =som =i =sin =tur =fèr =fördela =kostnaderna till de kommuner som ansluter sig till systemet. Regleringen mellan Lantmæteriverket =och =kommunerna =torde =læmpligen =kunna =ske genom =avtal =pè =liknande =sætt =som =gæller =för =reglering =av kostnaderna i fastighetsregistrets byggnadsdel. Ett alternativ, som vi =avvisat =pè =grund =av =gællande =principer =för =registrering =i =fastighetsregistrets byggnadsdel, ær att obligatoriskt knyta kommunerna till registret.

ávriga =kostnader =för =Lantmæteriverket =och =kostnader =för information =och =utbildning =anser =vi =skall =finansieras =via statsbudgeten.Författningsförslag1. Förslag till lag om ændring i sekretesslagen (1980:100)

Hærigenom =föreskrivs =att =8 =kap. =7 =sekretesslagen =(1980:100) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

7

Sekretess =gæller =i =verksamhet, =som =bedrivs =av =annan =æn =statlig myndighet =och =som =bestèr =i =tillsyn =eller =stödverksamhet =med avseende pè næringslivet, för uppgift om

1. enskilds =affærs- =eller =driftförhèllanden, =uppfinningar =eller forskningsresultat, =om =det =kan =antas =att =den =enskilde =lider =skada om uppgiften röjs,

2. andra =ekonomiska =eller =personliga =förhèllanden =för =den, =som har trætt i affærsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ær =föremèl =för =tillsyns- =eller =stödverksamhet =som =avses =i =denna paragraf.

Motsvarande sekretess gæller hos kommunal myndighet i ærende om tillstènd till hantering av brandfarliga varor. Sekretessen gæller dock inte beslut i sèdant ærende.

Sekretess enligt första stycket JlOOHU GRFNLQWH I|U XSSJLIWi

tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala næmnder som fullgör uppgifter inom miljö- och =hælsoskyddsomrèdet, =om intresset av allmæn kænnedom om förhèllande =som =rör =mænniskors hælsa, =miljön =eller =redligheten =i handeln =eller =ett =liknande

Sekretess enligt första stycket

1. gæller dock inte för uppgift

1. i =en =byggnadsdeklaration enligt lagen (xxxx:xx)om byggnadsdeklartioner

2. i =tillsynsverksamhet =som bedrivs =av =den =eller =de kommunala næmnder som fullgör uppgifter =inom =miljö- =och hælsoskyddsomrèdet, =om =intresset

)|UIDWWQLQJVI|UVODJ 628

 

allmænintresse =har =sèdan =vikt =att uppgiften =bör =læmnas =ut. Regeringen =kan =för =særskilt =fall förordna =om =undantag =frèn næmnda =sekretess, =om =den =finner det =vara =av =vikt =att =uppgiften læmnas.

av =allmæn =kænnedom =om förhèllande =som =rör =mænniskors hælsa, =miljön =eller =redligheten =i handeln =eller =ett =liknande allmænintresse =har =sèdan =vikt =att uppgiften =bör læmnas ut. Regeringen =kan =för =særskilt =fall förordna =om =undantag =frèn næmnda =sekretess, =om =den =finner det =vara =av =vikt =att =uppgiften læmnas.

I =frèga =om =uppgift =i =allmæn =handling =gæller =sekretessen =i =högst tjugo èr.

BBBBBBBBBBBBB

Denna lag træder i kraft den 1 juli 2006.

628 )|UIDWWQLQJVI|UVODJ 

2. Förslag till lag om ændring i fastighetsmæklarlagen (1995:400)

Hærigenom =föreskrivs =att =16 =och =18 =fastighetsmæklarlagen (1995:400) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16

Fastighetsmæklaren =skall, =i den mèn god fastighetsmæklarsed =kræver =det, ge köpare och sæljare de rèd och upplysningar =som =dessa =kan behöva =om =fastigheten =och andra =förhèllanden =som =har samband =med =överlètelsen. Mæklaren =skall =verka =för =att sæljaren före överlètelsen læmnar de uppgifter om fastigheten som kan =antas =vara =av =betydelse =för köparen, =liksom =att =köparen före =förværvet =undersöker =eller lèter undersöka fastigheten.

Fastighetsmæklaren =skall, =i den mèn god fastighetsmæklarsed =kræver =det, ge köpare och sæljare de rèd och upplysningar =som =dessa =kan behöva =om =fastigheten =och andra =förhèllanden =som =har samband =med =överlètelsen. Mæklaren =skall =verka =för =att sæljaren före överlètelsen

tillhandahèller en byggnadsdeklaration =och =OlPQDU

de uppgifter om fastigheten som kan =antas =vara =av =betydelse =för köparen, =liksom =att =köparen före =förværvet =undersöker =eller lèter undersöka fastigheten.

18

Nær =förmedlingen =avser =en fastighet =som =en =konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, =skall =fastighetsmæklaren tillhandahèlla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. =Beskrivningen =skall innehèlla uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 samt =uppgift =om =fastighetens benæmning, =taxeringsværde =och areal. =Beskrivningen =skall =ocksè innehèlla uppgift om

Nær =förmedlingen =avser =en fastighet =som =en =konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, =skall =fastighetsmæklaren tillhandahèlla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. =Beskrivningen =skall innehèlla uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 samt =uppgift =om =fastighetens benæmning, =taxeringsværde =och areal. =Beskrivningen =skall =ocksè innehèlla uppgift om

)|UIDWWQLQJVI|UVODJ 628

 

byggnadens =èlder, =storlek =och byggnadssætt.

byggnadens =èlder, =storlek =och E\JJQDGVVlWW samt =för =en =sèdan

byggnad =för =vilken =det =skall finnas en byggnadsdeklaration, en hænvisning till upprættad byggnadsdeklaration

Vid förmedling som avses i första stycket skall mæklaren innan fastigheten överlèts tillhandahèlla köparen en skriftlig berækning av dennes boendekostnader.

BBBBBBBBBBBBB

Denna lag træder i kraft den 1 juli 2006.

628 )|UIDWWQLQJVI|UVODJ 

3. Förslag till lag om ændring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Hærigenom =föreskrivs =att =9 =lagen =(2000:224) =om fastighetsregister skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Vid =urval =eller =bearbetningar av personuppgifter som Lantmæteriverket =gör =för =nègon annans =rækning =för =direkt marknadsföring =fèr =uppgifter om =personnummer, =födelsetid, civilstènd, =utmætning, =konkurs

eller

standardpoæng inte

behandlas.

Vid =urval =eller =bearbetningar av personuppgifter som Lantmæteriverket gör för nègon annans =rækning =för =direkt marknadsföring =fèr =uppgifter om =personnummer, =födelsetid, civilstènd, =utmætning, =konkurs,

standardpoæng, ventilation, radon, =energi =eller =miljöarbete inte behandlas.

Ýtgærder som enligt första stycket inte ær tillètna fèr ændè vidtas, om =Lantmæteriverket =i =enskilda =fall =finner =att =det =finns =særskilda skæl för det.

BBBBBBBBBBBBB

Denna lag træder i kraft den 1 juli 2006.

)|UIDWWQLQJVI|UVODJ 628

 

4. Förslag till lag om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning

Hærigenom föreskrivs följande.

Skyldighet att upprætta en byggnadsdeklaration

1

För information och redovisning av en byggnads inomhusmiljö och energianvændning skall byggnadens ægare upprætta och avge en byggnadsdeklaration enligt bestæmmelserna i denna lag.

Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr meddela nærmare föreskrifter om vilka byggnader som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Innehèllet i en byggnadsdeklaration

2

En =byggnadsdeklaration =skall =innehèlla =av =regeringen =eller myndighet =som =regeringen =bestæmmer =föreskrivna =uppgifter =som har betydelse för byggnadens inomhusmiljö och energianvændning. Byggnadsdeklarationen =skall =ocksè =ge =byggnadens =ægare =utrymme att redovisa undersökningar, mætningar eller annat arbete som har betydelse för detta.

I deklarationen skall anges det underlag som finns för læmnade uppgifter och var underlaget finns att tillgè.

Nær skall en byggnadsdeklaration upprættas

3

En byggnadsdeklaration skall ha upprættats

1. innan byggnaden tas i bruk

2. innan ægaren sæljer byggnaden

3. innan ægaren hyr ut byggnaden. En byggnadsdeklaration fèr inte vara ældre æn tio èr. Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr meddela föreskrifter om att en byggnadsdeklaration skall upprættas eller =uppdateras med =tætare intervaller =æn vad =som följer =av =första och =andra =stycket =samt =meddela =de =ytterligare =föreskrifter =som behövs i frèga om nær en byggnadsdeklaration skall upprættas.

628 )|UIDWWQLQJVI|UVODJ 

áverlètelse och uthyrning

4

Den som sæljer eller hyr ut en byggnad skall före en försæljning eller =en =uthyrning =tillhandahèlla =köparen =eller =den =som =hyr =en byggnadsdeklaration.

Anslag

5

En ægare till en annan byggnad æn ett en- och tvèbostadshus skall göra byggnadsdeklarationen tillgænglig för boende och brukare av byggnaden =genom =att =anslè =deklarationen =pè =en =plats =som =ær framtrædande och klart synlig.

Avlæmnande av deklarationen

6

Nær =en =deklaration =har =upprættats, =skall =ett =exemplar =av =den omedelbart sændas till den næmnd som avses i 8 .

Regeringen =eller =den =myndighet =regeringen =bestæmmer =fèr föreskriva eller i enskilda fall medge att en byggnadsdeklaration fèr læmnas i form av ett elektroniskt dokument. Med ett elektroniskt dokument =avses =en =upptagning =som =har =gjorts =med =hjælp =av automatiserad databehandling och vars innehèll och utstællare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr föreskriva eller i enskilda fall medge att den som för annans rækning yrkesmæssigt =utför =sèdana =kontroller =som =skall =redovisas =i =en byggnadsdeklaration, =pè =uppdrag =av =byggnadens =ægare, =fèr =læmna uppgifter till en sèdan næmnd som avses i 8 pè sætt som anges i andra stycket.

I =förordningen =(2000:308) =om =fastighetsregister =finns bestæmmelser om att uppgifter i en byggnadsdeklaration kan tas in i fastighetsregistrets byggnadsdel.

Undantag frèn kravet

7

Om =det =finns =skæl, =fèr =regeringen =eller =den =myndighet =som regeringen =bestæmmer =i =enskilda =fall =medge =undantag =frèn bestæmmelserna i denna lag.

)|UIDWWQLQJVI|UVODJ 628

 

Tillsyn

8

Den =eller =de =kommunala =næmnder =som =fullgör =kommunens uppgifter =inom =plan- =och =byggvæsendet =skall =i =enlighet =med =vad som =föreskrivs =i =plan- =och =bygglagen =(1987:10) =övervaka =att =en ægare till en byggnad fullgör sina skyldigheter enligt denna lag och enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Pèföljd för oriktiga uppgifter m.m.

9

Den =som =uppsètligen =eller =av =grov =oaktsamhet =læmnar =oriktig eller vilseledande uppgift i en byggnadsdeklaration döms till böter.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

BBBBBBBBBBBBB

Denna lag træder i kraft den 1 juli 2006. Lagen tillæmpas inte pè en sèdan försæljning dær avtal om köp træffats före den 1 juli 2006, men förværvets fullbordan eller bestènd gjorts beroende av villkor som intræffar först efter lagens ikrafttrædande.

628 )|UIDWWQLQJVI|UVODJ 

5. Förslag till förordning om ændring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Hærigenom =föreskrivs =att =6 =förordningen =(1991:1273) =om funktionskontroll av ventilationssystem skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6

Vid =varje =besiktning =skall =protokoll =föras. =I =protokollet =skall antecknas resultatet av kontrollen enligt 5 .

Ett =exemplar =av =protokollet skall =læmnas =till =byggnadens lJDUHoch ett exemplar sændas till

sèdan =næmnd =som =avses =i =3 första stycket. 

Intyg =skall =utfærdas =om genomförd =besiktning =med angivande av datum för EHVLNWQLQJHQ Byggnadens =ægare

skall =anslè =intyget =pè =væl =synlig plats i byggnaden.

Ett =exemplar =av =protokollet skall =læmnas =till =byggnadens ægare.

Intyg =skall =utfærdas =om genomförd besiktning med angivande =av =datum =för besiktningen.

Funktionskontrollanten =skall informera =byggnadens =ægare =om skyldigheten =att =upprætta =en byggnadsdeklaration =och =om ægarens =skyldigheter =enligt =4, =5 och =6 =lagen =(xxxx:xxxx) =om byggnadsdeklarationer.

Funktionskontrollanten =skall tillhandahèlla =byggnadens =ægare en blankett för byggnadsdeklaration.

Om Lantmæteriverket meddelat =föreskrifter =enligt =9 förordningen =(xxxx:xxxx) =om byggnadsdeklarationer skall funktionskontrollanten =upplysa byggnadens ægare om möjligheten

)|UIDWWQLQJVI|UVODJ 628

 

att =uppfylla =skyldigheten =enligt 6 =lagen =(xxxx:xxxx) =om byggnadsdeklarationer =med =ett elektroniskt dokument.

BBBBBBBBBBBBB

Denna förordning træder i kraft den 1 juli 2006.

628 )|UIDWWQLQJVI|UVODJ 

6. Förslag till förordning om ændring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

Hærigenom föreskrivs att 60 och 62 förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

60

Lantmæteriverket fèr bestæmma att uppgifter om byggnader i en kommun =skall =föras =i =byggnadsdelen. =Ett =sèdant =beslut =fèr meddelas endast om kommunen har begært det och ètagit sig att i byggnadsdelen =redovisa =de =uppgifter =som =anges =i =62 =första stycket.

Lantmæteriverket fèr bestæmma =att =en =kommun =i byggnadsdelen =æven =skall =föra sèdana uppgifter som avses i 62 andra =stycket. =Ett =sèdant =beslut fèr meddelas endast om kommunen =har =begært =det =och ètagit =sig =att =i =byggnadsdelen redovisa de uppgifter som anges i 62 andra stycket stycket.

62

För varje enhet skall redovisas

1. redovisningsenhetens beteckning,

2. adress om sèdan finns redovisad i adressdelen, och

3. uppgift om belægenhet.

För =varje =enhet =skall =ocksè redovisas uppgifter som redovisas i =en =byggnadsdeklaration =enligt lagen (xxxx:xxxx) om byggnadsdeklarationer.

Dessutom =fèr =redovisas =uppgifter =som =har =faststællts =vid fastighetstaxering.

BBBBBBBBBBBBB

Denna förordning træder i kraft den 1 juli 2006.

)|UIDWWQLQJVI|UVODJ 628

 

7. Förslag till förordning om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning

Hærigenom föreskrivs följande.

Inledning

1

Denna =förordning =gæller =vid =tillæmpning =av =lagen =om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning.

Deklarationsskyldighetens omfattning

2

Följande =byggnader =omfattas =av =kravet =pè =att =ægaren =skall upprætta och avge en byggnadsdeklaration

1. =sèdana =byggnader =som =omfattas =av =bestæmmelserna =i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem =och =som =Boverket =inte =med =stöd =av 2 = =första stycket i förordningen undantagit frèn kravet,

2. en- och tvèbostadshus som inte anvænds som fritidsbostad.

Upprættande och uppdatering

3

En byggnadsdeklaration =för =sèdana byggnader =som =omfattas =av kravet =pè =èterkommande =besiktning =enligt =förordningen (1991:1273) =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem =och =som Boverket =inte =med =stöd =av =2 =första =stycket =i =den =angivna förordningen =undantagit =frèn =kravet, =skall =upprættas =senast =i samband med att en sèdan besiktning skall ske.

En byggnadsdeklaration för sèdana byggnader som avses i första stycket =skall =uppdateras =enligt =de =intervaller =för =èterkommande besiktning som Boverket meddelar med stöd av 4 andra stycket förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.

Innehèll

4

En byggnadsdeklaration skall innehèlla följande identifikationsuppgifter

Fastighetsbeteckning och eventuellt husnummer Byggnadens adress och ort

628 )|UIDWWQLQJVI|UVODJ 

Byggnadsægarens/fastighetsægarens namn Om sèdant nummer finns, personnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer.

En =byggnadsdeklaration =fèr =æven =innehèlla =ett =byggnadsnamn och =ett =nummer =som =byggnadens =ægare =anvænder =sig =av =(internt byggnadsnamn och internt byggnadsnummer).

5

En =ægare =till =en =byggnad =skall =alltid =ha =möjlighet =att =i =en byggnadsdeklaration kort redovisa eller hænvisa till en redovisning av faktorer eller arbete som bedrivs och som ær eller kommer att bli av =betydelse =för =inomhusmiljön =eller =energianvændningen =i byggnaden.

6

En byggnadsdeklaration =för =sèdana byggnader =som =omfattas =av förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem =och =som =inte =Boverket =med =stöd =av =2 =första stycket =i =den =angivna =förordningen =undantagit =frèn =kravet, =skall innehèlla uppgifter om funktionskontroll av ventilationssystem och uppgifter om energianvændning.

7

En =byggnadsdeklaration =för =permanentbostæder =i =en- och tvèbostadshus, =flerbostadshus =samt =i =byggnader =för =skolor, förskolor =och =fritidshem =skall =alltid =innehèlla =uppgift =om radonhalten =i =byggnaden =ær =uppmætt =eller =inte =och, =om =sèdan mætning skett, uppgift om radonhalten.

En =byggnadsdeklaration =för =permanentbostæder =i =en- =och tvèbostadshus skall innehèlla uppgifter om energianvændning.

8

Boverket skall faststælla formulær för byggnadsdeklarationer som innehèller uppgifter enligt 4-7 . Blanketter för byggnadsdeklarationer =skall =tillhandahèllas =kostnadsfritt =hos Boverket.

Boverket fèr se till att blanketter ocksè tillhandahèlls hos andra statliga eller kommunala organ eller pè annat læmpligt sætt.

)|UIDWWQLQJVI|UVODJ 628

 

Elektroniska dokument

9

Lantmæteriverket =fèr =i =samrèd =med =Boverket =föreskriva =eller =i enskilda fall medge att byggnadsdeklarationen fèr læmnas i form av ett elektroniskt dokument.

Lantmæteriverket =fèr =i =samrèd =med =Boverket =föreskriva =eller =i enskilda =fall =medge =att =den =som =yrkesmæssigt =för =annans =rækning utför =sèdana =kontroller =som =skall =redovisas =i =en byggnadsdeklaration, =pè =uppdrag =av =byggnadens =ægare =och =för ægarens =rækning =fèr =læmna =uppgifter =i =form =av =ett =elektroniskt dokument.

Lantmæteriverket =och =Boverket =skall =samrèda =med =Svenska kommunförbundet.

Undantag frèn kravet

10

Boverket =fèr =meddela =föreskrifter =att =vissa =slag =av =byggnader skall vara helt eller delvis undantagna frèn bestæmmelserna i denna förordning. =Om =det =finns =skæl =fèr =Boverket =i =enskilda =fall =medge undantag frèn bestæmmelserna i denna förordning.

BBBBBBBBBBBBB

1. =Denna förordning træder i kraft den 1 juli 2006.

2. =2 2 træder i kraft den dag som regeringen bestæmmer.A UTREDNINGENS UPPDRAG OCH ARBETE1. Utredningens uppdrag och arbete1.1. Utredningsuppdraget

Enligt =direktiven =(dir. =2002:93) =ær =utredningens =uppdrag sammanfattningsvis att - =redovisa =och =göra =en =analys =av =ændamèl =och =utformning =av =en

obligatorisk =eller =frivillig =byggnadsdeklaration =som =innehèller uppgifter om radon, ventilation och energianvændning och - =belysa =utformning =och =uppbyggnad =av =ett =nationellt =register,

med byggnadsanknutna uppgifter som ger underlag för uppföljning =av =relevanta =delmèl =till =de =nationella =miljökvalitetsmèlen samt utreda alternativ till nationellt register, Uppdraget betræffande =nu =næmnda =frègor =om byggnadsdeklarationer och byggnadsregister redovisar vi i detta delbetænkande.

Enligt =direktiven =omfattar =utredningens =uppdrag =ocksè =att utværdera om lagen (1993:320) om byggfelsförsækring fungerar pè det =sætt =som =har =varit =avsett =och =föreslè =de =lagændringar =som =kan vara motiverade samt övervæga om kravet pè en byggfelsförsækring bör utvidgas till att avse æven andra byggnader æn bostadshus.

Frègorna som rör byggfelsförsækringen èterkommer vi till i vèrt slutbetænkande.

Utredningens =direktiv =(dir. =2002:93) =och =tillæggsdirektiv =(dir. LVLQKHOKHWnWHUJHVLbilaga 1 och 2

1.2. Uppdragets genomförande

Utredningen =har =genomförts =av =en =særskild =utredare =som =har bitrætts =av =nio =experter =med =representanter =frèn =Boverket, Fastighetsægarna =Sverige, =Hyresgæstföreningen, =Lantmæteriverket, Miljödepartementet, =Næringsdepartementet, =SABO, =Sveriges Byggindustrier =och =Utredningen =om =byggnaders =energiprestanda. Utredningen =har =under =arbetet =med =detta =delbetænkande

8WUHGQLQJHQVXSSGUDJRFKDUEHWH 628

 

sammantrætt =under =elva =tillfællen. =Samtliga =experter =har =aktivt deltagit i arbetet och stèr bakom innehèllet i detta delbetænkande. Betænkandet ær dærför skrivet i vi-form.

Utredningen har under sitt arbete hèllit en hearing för att fè del av de synpunkter som finns betræffande byggnadsdeklarationer. Till hearingen =var =cirka =80 =företag, =organisationer =och =myndigheter inbjudna. =Intresset =för =hearingen =var =stort =med =mènga =deltagare och =visat =engagemang =för =frègorna. =Inför =hearingen =fick =de inbjudna del av en promemoria som skulle tjæna som diskussionsunderlag. Vid hearingen behandlades ændamèlen med en byggnadsdeklaration, =vilka =uppgifter =och =vilka =byggnader =som =bör deklareras, innehèll och utformning av en byggnadsdeklaration, om deklarationerna =bör =vara =obligatoriska =eller =frivilliga =samt =frègan nær en deklaration bör upprættas. Vid hearingen behandlades ocksè frègor om vilka ændamèl ett register bör kunna tillgodose och vilka integritetsproblem =som =kan =finnas. =Förutom =att =de =inbjudna =fick tillfælle =att =læmna =synpunkter =vid =hearingen =erbjöds =de =ocksè =att læmna skriftliga synpunkter. Üven de skriftliga synpunkterna visar att det finns intresse för frègor om byggnadsdeklarationer.

Utredaren och sekreteraren har dessutom sammantræffat enskilt med =Lantmæteriverket, =Boverket, =Socialstyrelsen, =Statens =Strèlskyddsinstitut, =Energimyndigheten, =Svenska =kommunförbundet, Statistiska =centralbyrèn =och =Utredningen =om =byggnaders =energiprestanda. Dærutöver har sekretariatet haft kontakter med Næringslivets regelnæmnd och Kommittên för plan- och bygglagstiftningen. Utredningen =har =æven =tagit =del =av =Bygga-bo-dialogens =förslag =till Egendomsskattekommittên om klassificering av byggnaders inomhusmiljö, energi- och resursanvændning.

För =att =fènga =upp =kommunernas =hantering =av =uppgifter =om ventilation, =radon =och =energi =i =bebyggelsen =har =utredningen =efter samrèd =med =Svenska =kommunförbundet =skickat =en =enkæt =till =elva kommuner samt stællt vissa följdfrègor till nègra av kommunerna.

1.3. Disposition av betænkandet

Betænkandet =ær =uppdelat =i =fyra =delar. =I =del =A =redogör =vi =kort =för utredningsuppdraget =och =vèrt =arbete. =Del =B =behandlar =byggnadsdeklarationer, del C registerfrègor och del D övriga frègor.B BYGGNADSDEKLARATIONER2. Inomhusmiljön ¤ regelverk och utredningar m.m.2.1. Inledning

I =detta =kapitel =ger =vi =först =en =redogörelse =för =regler =som =har betydelse =för =inomhusmiljön. =Dærefter =læmnar =vi =en =sammanfattning av Radonutredningens betænkande och Boverkets rapport, Deklaration =av =bostæder, =skolor =och =förskolor. =Slutligen =berör =vi ocksè Byggkvalitetsutredningen.

Relevanta delar av miljömèlen behandlar vi i kapitel 3. I kapitel 4 redogör =vi =för =EG-direktivet =2002/91/EG =om =byggnaders =energiprestanda och utredningar i anledning av det direktivet. I kapitel 5 redogör vi kort för befintliga deklarationer eller motsvarande.

2.2. Plan- och bygglagen (PBL) samt lagen om tekniska egenskapskrav pè byggnadsverk, m.m. (BVL)

2.2.1. Byggnadsnæmnden och byggherren

Regler om tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten finns i plan- och bygglagen (1987:10), PBL. De generella krav som samhællet stæller pè byggnaders och anlæggningars egenskaper finns tillsammans med de =krav =som =gæller =för =byggprodukter =i =lagen =(1994:847) =om tekniska egenskapskrav pè byggnadsverk, m.m. (BVL). Enligt plan- och =bygglagen =svarar =byggherren =för =att =byggnader =uppfyller =de tekniska =egenskapskraven =medan =byggnadsnæmnden, =eller =motsvarande næmnd eller næmnder, har ett tillsynsansvar.

2.2.2. Tekniska egenskapskrav pè byggnader

I =3 =kap. =3 = =plan- =och =bygglagen =finns =en =bestæmmelse =om =att byggnader =skall =uppfylla =kraven =i =BVL. = =I =2 = =BVL =anges =att byggnader =och =andra =anlæggningar =skall =uppfylla =væsentliga

,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 628

 

egenskapskrav bl.a. i frèga om skydd med hænsyn till hygien, hælsa och =miljö =samt =energihushèllning =och =værmeisolering. =Regeringen eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr =utfærda =de föreskrifter =som =behövs =för =tillæmpning =av =bestæmmelsen. =I =5 = förordningen =(1994:1215) =om =tekniska =egenskapskrav =pè byggnadsverk =(BVF) =anges =att =byggnader =skall =vara =projekterade och =utförda =pè =ett =sèdant =sætt =att =det =inte medför risk =för =hygien eller =hælsa =særskilt =inte =som =följd =av =bl.a. =partiklar =eller =gaser =i luften, farlig strèlning eller förekomst av fukt. Med anknytning till dessa =bestæmmelser =finns =i =Boverkets =byggregler, =föreskrifter =och allmænna =rèd =om =luftkvalitet =och =ventilation =(BFS =2000:19 =med ændringar). I reglerna anges att radonhalten i en ny byggnad inte fèr överskrida 200 Bq/m.

Byggnader och deras installationer för uppværmning, kylning och ventilation =skall =enligt =8 = =BVL =vara =projekterade =och =utförda sèdant sætt att energiètgèngen med hænsyn till klimatförhèllandena ær =sè =liten =som =möjligt =och =værmekomforten =för =brukaren tillfredsstællande.

I 2 tredje stycket BVL finns en bestæmmelse om att byggnader skall =underhèllas =sè =att =dess =egenskaper =i =huvudsak =bevaras. Avsikten =med =bestæmmelsen =ær =att =en =byggnads =funktioner =inte pètagligt =skall =försæmras =i =förhèllande =till =vad =som =ursprungligen krævdes.

2.2.3. Kvalitetssækring ¤ kontrollsystemet enligt plan- och bygglagen

Kontrollsystemet =som =finns =enligt =plan- =och =bygglagen =kan beskrivas =enligt =följande. =Nær =en =bygganmælan =kommit =in =skall byggnadsnæmnden kalla bl.a. byggherren och den kvalitetsansvarige till =ett =byggsamrèd. =Vid =byggsamrèdet =skall =byggprojektet =gès igenom, =dæribland =frègor =om =vilka =ètgærder =för =besiktning, =tillsyn och kontroll som behövs för att byggnaden skall uppfylla kraven i plan- =och =bygglagen =i =frèga =om =egenskaper =och =funktioner. Bestæmmelsen =om =byggsamrèd =tillkom =i =syfte =att =de =i byggprocessen =inblandade =skulle =gè igenom =byggprojektet =och =dè uppmærksamma =en =byggnads =egenskaper =och =funktioner =med inriktning =bland =annat =pè =ventilationssystem, =byggmaterial =och fuktskydd. =Vid =byggsamrèdet =skall =byggnadsnæmnden =vid =behov uppmærksamma =byggherren =bède =pè =förekomsten =av =markradon

628 ,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 

och =innebörden =av =hælsokravet =i =2 = =BVL. =En =genomgèng =skall ocksè =göras =av =arbetenas =planering =och =den =samordning =som behövs.

Vid byggsamrèdet, eller sè snart som möjligt, skall det beslutas om =en =kontrollplan =för =arbetena. =I =kontrollplanen =skall =det =anges vilken =kontroll =som =skall =utföras =och =vilka =handlingar =som =skall visas =respektive =vilka =anmælningar =som =skall =göras =till =byggnadsnæmnden. =I =kontrollplanen =kan =byggnadsnæmnden =begæra =att byggherren verifierar att hælsokravet i 2 BVL ær uppfyllt. I prop. 1993/94:178 med förslag till ændring i plan- och bygglagen underströks det dock særskilt att det ær byggherren som har ansvaret för byggnaders =egenskaper. =Det =uttalades =ocksè =att =byggnadsnæmnderna inte bör begæra verifikat om de inte har anledning anta att verifikatet fyller en viktig funktion i det enskilda fallet.

Vid =vissa =byggnadsètgærder =krævs =det =att =byggherren =utser =en eller =flera =kvalitetsansvariga. =En =kvalitetsansvarig =skall =bl.a. =se =till att kontrollplanen följs och att kontroller utförs.

Nær =byggherren =har =uppfyllt =sina =ètaganden =enligt =kontrollplanen, =dvs. =bestyrkt =byggnadens =egenskaper =pè =föreskrivet =sætt, och =det =inte =finns =skæl =för =byggnadsnæmnden =att =ingripa =enligt 10 kap. =plan- =och =bygglagen, =skall =byggnadsnæmnden =utfærda =ett slutbevis.

2.3. Miljölagstiftningen

2.3.1. Hælsoskyddet

Üven i miljöbalken (1998:808) finns bestæmmelser om hælsoskydd. I 9 kap. 9 miljöbalken anges att bostæder och lokaler för allmænna ændamèl skall brukas pè sèdant sætt att olægenheter för mænniskors hælsa inte uppkommer. Vidare anges i bestæmmelsen att ægare eller nyttjanderættshavare =till =berörd =egendom =skall =vidta =de =ètgærder som skæligen kan krævas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olægenheter för mænniskors hælsa. En bostad skall enligt 33 förordningen =(1998:899) =om =miljöfarlig =verksamhet =bl.a. =ge betryggande =skydd =mot =værme, =kyla, =drag, =fukt, =buller, =radon, luftföroreningar =och =andra =liknande =störningar =samt =ha =tillfredsstællande luftvæxling genom anordning för ventilation eller pè annat sætt.

,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 628

 

I =sammanhanget =skall =det =næmnas =att =det =inte =finns =nègon generell =skyldighet =att =mæta =radonhalten =i =befintliga =hus. Kommunen =kan =kræva =att =den =som =bedriver =verksamhet =som =kan befaras =medföra =olægenheter =för =mænniskors =hælsa =gör =de =undersökningar som behövs för tillsynen. Kommunen kan æven kræva att den =som =upplèter =en =byggnad =för =bostæder =eller =för =allmænna ændamèl utför mætningar nær det kan antas att det finns en förhöjd radonhalt (26 kap. 22 miljöbalken).

2.3.2. Tillsynen

Varje =kommun =utövar =genom =den =eller =de =næmnder =som fullmæktige =bestæmmer, =oftast =miljö- =och =hælsoskyddsnæmnden, tillsynen över hælsoskyddet (26 kap. 3 miljöbalken). Den næmnd som =utövar =tillsyn =över =miljöskyddet =i =bostæder =fèr =meddela =de förelægganden =och =förbud =som =behövs =i =ett =enskilt =fall. =Socialstyrelsen =har =det =centrala =ansvaret =för =att =vægleda =kommunerna =i deras =tillsyn =av =hælsoskyddet =i =bostæder =och =lokaler =m.m. Socialstyrelsen =har =utfærdat =allmænna =rèd =för =kommunerna =som vægledning vid tillsynen av ventilation respektive radon.

I =Socialstyrelsens =allmænna =rèd =(SOSFS =1999:25) =om =tillsyn enligt =miljöbalken =² =ventilation, =anges =riktværden =för =vilka =luftflöden som bör förekomma i bostæder och lokaler men det framhèlls =ocksè =att =en =helhetsbedömning =bör =göras =med =hænsyn =till byggnadens förutsættningar för den aktuella verksamheten. Om det föreligger olægenheter för mænniskors hælsa p.g.a. dèlig luftkvalitet kan =det =enligt =rèden =krævas =ètgærder =eller =ytterligare =undersökningar =æven =om =ventilationssystemet =ær =godkænt =enligt =förordningen =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem. =I =rèden =sægs ocksè =att =ventilationen =bör =undersökas =om =höga =radongashalter konstaterats eller kan antas förekomma.

Socialstyrelsen har æven meddelat allmænna rèd (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt miljöbalken ² radon i inomhusluft. I de allmænna rèden uttalar Socialstyrelsen att om radonhalten i en bostad eller en lokal överstiger 400 Bq/m, bör radonhalten anses utgöra olægenhet

för mænniskors hælsa. Angèende radonhalt i nyproducerade hus se ovan under rubriken plan- och bygglagen.

Enligt =förordningen =(1998:900) =om =tillsyn =enligt =miljöbalken skall =en =tillsynsmyndighet =èrligen =utreda =behovet =av =tillsyn =inom sitt ansvarsomrède.

628 ,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 

Socialstyrelsen anger i sina rèd att det i en sèdan utredning bör ingè en uppskattning av förekomsten av byggnader med bristfællig ventilation. =I =rèden =anges =ocksè =att =en =sèdan =uppskattning =bör kunna göras i samverkan med den næmnd som ansvarar för register och tillsyn enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.

I den èrliga utredning om behovet av tillsyn som skall göras av kommunen =bör =det =ocksè =enligt =Socialstyrelsen =ingè =en =kartlæggning =av =de =byggnader =inom =kommunen =som =har =förhöjda =radonværden. =Dessutom =bör =kommunen =i =den =èrliga =planen =specificera hur tillsynen pè radonomrèdet skall bedrivas.

2.4. Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ændamèl att förebygga ohælsa och =olycksfall =i =arbetet =samt =att =æven =i =övrigt =uppnè =en =god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagstiftningen =omfattar =æven =miljön =i =skollokaler. =I en rapport frèn Arbetsmiljöverket, Skolans arbetsmiljö ² resultat av enkætundersökning =vèren =2002, =framgèr =att =den =vanligast =förekommande =anmærkningen =sèvitt =avser =skolans =fysiska =arbetsmiljö, gæller ventilationen.

I arbetsmiljölagen anges att en arbetslokal skall vara sè utformad att =den =ær =læmplig =frèn =arbetsmiljösynpunkt =(2 =kap. =3 =). =De arbetshygieniska =förhèllandena =nær =det =gæller =luft, =ljud, =ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsstællande (2 kap. 4 ).

Arbetsmiljöverket =har =utfærdat =föreskrifter =om =arbetsplatsernas utformning =(AFS =2000:42, =ændrad =genom =AFS =2003:01). =Dær =ges bestæmmelser om luftkvaliteten samt om underhèll och funktionskontroll =av =ventilationssystem. =I =föreskrifterna =anges =att =ventilationssystem skall kontrolleras och underhèllas och att dokumentation =skall =ske. =I =Arbetarskyddsstyrelsens =föreskrifter =om =hygieniska grænsværden och ètgærder mot luftföroreningar (AFS 2000:3) anges grænsværdet för radon pè arbetsplatser till 400 Bq/m.

I =3 =kap. =14 = =arbetsmiljölagen =finns =ocksè =en =bestæmmelse =om skyldigheter för den som utför byggnads- eller anlæggningsarbete. Den som lèter utföra sèdant arbete skall vid projekteringen se till att =arbetsmiljösynpunkter, =avseende =sèvæl =byggskedet =som =det framtida =brukandet, =beaktas =och =att =olika =delar =av =projekteringen samordnas.

,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 628

 

Arbetsmiljöverket =har =meddelat =föreskrifter =om =byggnads- =och anlæggningsarbete, =AFS =1999:3. =I =föreskrifterna =finns =det =krav =pè att byggherren upprættar en dokumentation som skall vara færdigstælld =dè =arbetena =avslutas. =Dokumentationen =skall =beskriva objektets =konstruktion =och =utformning =samt =de =byggprodukter som anvænts, allt i den omfattning som ær av betydelse för sækerhet och hælsa vid arbetet med drift, underhèll, reparation, ændring och rivning =av =objektet. =Detta =för =att =kommande =förændringsarbeten skall =kunna =ske =pè =ett =betryggande =sætt. =Dokumentationen =skall förvaras =sè =længe =som =objektet =bestèr. =Om =objektet =överlèts =skall dokumentationen =överlæmnas =till =den =nya =innehavaren. =Arbetsmiljöverkets =föreskrifter =om =byggnads- =och =anlæggningsarbete innebær att en form av deklaration skall upprættas.

2.5. Förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

2.5.1. Allmænt

En væl fungerande ventilation ær viktigt för att fè en inomhusluft av god kvalitê. Ündamèlsenlig ventilation har en positiv effekt pè alla de =faktorer =som =bevisas =eller =misstænks =ha =effekter =pè =hælsan. Ventilation =behövs =æven =för =att =byggnaden =skall =mè =bra =och =inte förstöras av fukt och mögel. Det ær dærför viktigt att ventilationen fungerar och att den ses över och underhèlls fortlöpande.

För =att =komma =till =rætta =med =problemen =i =de =s.k. =sjuka =husen tillsattes =i =slutet =av =1980-talet =en =arbetsgrupp. =Arbetsgruppens uppgift var bl.a. att föreslè ètgærder som syftade till att förebygga och =undanröja =sèdana =förhèllanden =i =byggnader =som =kan =vèlla ohælsa. =I =syfte =att =skapa =en =bættre =inomhusmiljö =och =sundare =hus föreslog =arbetsgruppen =(Ds =1990:14), =Byggnaders =inomhusmiljö m.m.) att en ordning med funktionskontroll av ventilationssystem skulle införas. I proposition 1990/91:145, om byggnaders inomhusmiljö =m.m., =föreslog =regeringen =bl.a. =att =riksdagen =skulle =skapa möjligheter =för =regeringen =att =meddela =bestæmmelser =om funktionskontroll. I 16 kap. 1 3 p PBL infördes en bestæmmelse som =gav =regeringen =eller =myndighet =som =regeringen =bestæmmer möjlighet =att =meddela =föreskrifter =om =funktionskontroll. =Den 1 januari =1992 =trædde =förordningen =(1991:1273) =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem =(OVK) =i =kraft. =Boverket =har

628 ,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 

meddelat =föreskrifter =och =allmænna =rèd =om =funktionskontroll =av ventilationssystem, =BFS =1996:56 =ændrad =genom =BFS =1999:25. =I dessa föreskrifter finns bestæmmelser om undantag frèn funktionskontrollen, intervaller för èterkommande besiktning m.m. och krav för riksbehörighet som funktionskontrollant.

2.5.2. Ansvaret för att ventilationen kontrolleras

Som =næmnts =ovan =finns =det =i =3 =kap. =3 = =PBL =och =i =2 = =BVL bestæmmelser om att byggnader skall vara utförda pè sèdant sætt att det inte medför risk för hygien och hælsa samt att en byggnad skall underhèllas =sè =att =dess =egenskaper =i =huvudsak =bevaras. =Mot bakgrund av dessa bestæmmelser och för att sækerstælla ett tillfredsstællande inomhusklimat föreskrivs i 1 i förordningen om OVK att =en =byggnads =ægare =skall =se =till =att =funktionskontroll =av ventilationssystem =sker. =Det =ær =alltsè =byggnadens =ægare =som =har ansvaret för att kontrollen utförs och det ær byggnadens ægare som fèr svara för kostnaden för detta.

2.5.3. Olika ventilationssystem

Det =finns =i =princip =fyra =olika =system =för =ventilation. =I =de =fall ventilationen sker utan flæktar genom sjælvdrag brukar man tala om S-ventilation. =Nær =byggnaden =har =flæktar =för =att =suga =ut =luft, =s.k. frènluftssystem, =talar =man =om =F-ventilation. =Om =byggnaden =har flæktar =för =att =bède =föra =bort =och =till =luft, =s.k. =frèn- =och tilluftssystem, talar man om FT-ventilation och i de fall byggnaden har =ett =mekaniskt =frèn- =och =tilluftssystem =med =værmeètervinning talar man om FTX-system.

2.5.4. Byggnader som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen

Funktionskontrollen =skall =ske =innan =ett =ventilationssystem =första gèngen tas i bruk (första besiktning) och dærefter regelbundet vid èterkommande tillfællen (èterkommande besiktning). I förarbetena diskuterades frègan vilka byggnader som borde omfattas av kravet pè =ventilationskontroll. =Det =framhölls =i =prop. =1990/91:145 =att bostæder var særskilt viktiga i sammanhanget liksom byggnader dær

,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 628

 

barn =vistas =t.ex. =daghem =och =skolor. =Üven =arbetsmiljösynpunkter framhölls =som =viktiga =eftersom =særskilda =krav =p.g.a. =arbetsmiljölagstiftningen kan bli aktuella.

I =princip =omfattas =alla =typer =av =byggnader =av =den =obligatoriska ventilationskontrollen. =En- =och =tvèbostadshus =undantogs =dock =èr 1999 =frèn =kravet =pè =èterkommande =besiktning. =Enligt =Boverkets föreskrifter =gæller =inte =kravet =pè =besiktning =(vare =sig =vid nyinstallation =eller =èterkommande) =en- =och =tvèbostadshus =med sjælvdragsventilation =eller =enbart =mekanisk =frènluftsventilation. Inte =heller =gæller =kravet =pè =funktionskontroll =ekonomibyggnader för =jordbruk, =skogsbruk =eller =dærmed =jæmförlig =næring, =industribyggnader =samt =byggnader =som =ær =avsedda =för =totalförsvaret =och som ær av hemlig natur.

2.5.5. Nær och hur ofta skall kontrollen ske?

Nær en bygganmælan kommit in till kommunen skall det hèllas ett byggsamrèd =om =det =inte =ær =uppenbart =obehövligt. =Bestæmmelsen om byggsamrèd kom till i syfte att de i byggprocessen inblandade skulle =gè =igenom =byggprojektet =och =dè =uppmærksamma =en byggnads egenskaper och funktioner med inriktning bland annat pè ventilation, =byggmaterial =och =fuktskydd. =Innan =ventilationssystemet tas i bruk skall det ske en funktionskontroll av systemet. Dærefter skall ventilationssystemet besiktas regelbundet.

Ýterkommande =besiktning =skall =enligt =Boverkets =föreskrifter utföras med följande intervall.

Byggnader Besiktningsintervall

1. =Daghem, skolor, vèrdlokaler o.d. 2 èr

2. =Flerbostadshus, =kontorsbyggnader =o.d.

FT-vent 3 èr

3. =Flerbostadshus, =kontorsbyggnader =o.d.

F-vent 6 èr

4. =Flerbostadshus, =kontorsbyggnader =o.d.

S-vent 9 èr

I =sina =rèd =anger =Boverket =som =exempel =pè =byggnader =som =bör ingè i kategori 1 æven förskolor, gymnasier, fritidshem, och servicehus för ældre. Som exempel pè byggnader som bör ingè i kategori 2, 3 =eller =4 =beroende =pè =ventilationssystem, =næmns =högskolor,

628 ,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 

universitet, =samlingslokaler, =butikslokaler, =teatrar, =biografer, idrottshallar, =terminaler, =museer, =utstællningshallar, =hotell =och garage.

2.5.6. Vem utför kontrollen och vad omfattar den?

I 15 BVL anges att kontroll av funktionen hos ventilationssystem skall =utföras =av =sakkunnig =(funktionskontrollant). =Det =ær byggnadens =ægare =som =skall =utse =funktionskontrollanten. =Den sakkunniga funktionskontrollanten kan antingen ha riksbehörighet eller lokal behörighet frèn kommunen.

Vid =nyinstallation =(första =besiktning) =skall =det =kontrolleras =att funktionerna och egenskaperna hos systemet överensstæmmer med gællande =föreskrifter. =Vid =èterkommande =besiktning =skall =det kontrolleras =att =funktionen =och =egenskaperna =hos =ventilationssystemet =i =huvudsak =överensstæmmer =med =de =föreskrifter =som gællde nær systemet togs i bruk. Vid samtliga besiktningar skall det kontrolleras =att =systemet =inte =innehèller =föroreningar =som =kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lætt tillgængliga samt att systemet i övrigt fungerar pè sætt som ær avsett.

2.5.7. Protokoll, intyg, anmærkning och kontroll

Vid varje besiktning skall det föras protokoll och i protokollet skall resultatet =av =besiktningen =antecknas. =Ett =exemplar =av =protokollet skall læmnas till byggnadens ægare och ett exemplar till byggnadsnæmnden. =Dessutom =skall =det =utfærdas =ett =intyg =om =besiktningen med =angivande =av =datum =för =besiktningen. =Intyget =skall =anslès =av ægaren pè væl synlig plats i byggnaden.

Om =besiktningen =föranleder =anmærkningar =skall =byggnadens ægare snarast möjligt ètgærda bristerna.

Enligt =OVK-förordningen =skall =den =eller =de =kommunala næmnder =som =fullgör =kommunens =uppgifter =inom =plan- =och byggvæsendet, =oftast =byggnadsnæmnden, =övervaka =att =ægare =till byggnader =fullgör =sina =skyldigheter. =Departementschefen =uttalade (prop. 1990/91:145) att kommunens tillsyn bör underlættas av att kommunen =fèr =ett =exemplar =av =protokollet =frèn =funktionskontrollanten.

,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 628

 

2.5.8. Försöksverksamhet med undantag frèn obligatorisk ventilationskontroll

Boverket fèr i enskilda fall medge att en byggnadsægare under viss tid, högst fem èr, helt eller delvis undantas frèn bestæmmelserna om obligatorisk =ventilationskontroll =(2 = =andra =stycket =förordningen om =funktionskontroll =av =ventilationssystem). =Exempel =pè =fall =dè undantag =kan =medges =ær =situationer =dè =arbetsrutiner =ingèr =i =ett utarbetat =kvalitetssystem =och =som =innebær =att =ventilationen kontinuerligt =kontrolleras =och =hèlls =i =funktionsdugligt =skick. Boverket har med stöd av nyss angiven bestæmmelse medgett vissa undantag =frèn =kraven =pè =obligatorisk =kontroll. =Regeringen =har uppdragit =èt =Boverket =att =följa =och =senast =den =1 =september =2005 slutligt =redovisa =erfarenheterna =av =undantagen, =bl.a. =de =metoder som =anvænts =för =att =sækra =funktionerna =hos =ventilationssystemen. Vidare =skall =Boverket =redovisa =kostnader =och =besparingar =hos byggnadsægare =liksom =nyttan =med =verksamheten =för =dem =som vistas i byggnaderna.

2.6. Boverkets rapport, Deklaration av bostæder, skolor, förskolor

Hösten 1995 gjorde riksdagen ett tillkænnagivande som innebar att ett =system =för =kvalitetsdeklarationer =av =bostæder =borde =utvecklas (bet. =1995/96:BoU1, =rskr. =1995/96:30). =Regeringen =gav =dærefter Boverket =i =uppdrag =att =utveckla =ett =sèdant =system. =Boverket redovisade sin utredning 1998. Dærefter gav regeringen Boverket i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med utgèngspunkt i det förslag som Boverket læmnade 1998.

Boverket redovisade resultatet av försöksverksamheten samt sina förslag =i =en =rapport =èr =2001, =Deklaration =av =bostæder, =skolor =och förskolor. =I =rapporten =föreslog =Boverket =att =en =deklaration =för flerbostadshus samt en deklaration för skolor och förskolor skulle introduceras =pè =frivillig =væg =med =stöd =av =en =omfattande informationsinsats. Dessutom föreslog Boverket att ett förslag till smèhusdeklaration skulle vidareutvecklas.

Regeringen =skickade =ut =Boverkets =förslag =pè =remiss. =De =flesta remissinstanserna stællde sig positiva till deklaration av byggnader. Mènga ansèg dock att de av Boverket föreslagna deklarationerna var för omfattande.

628 ,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 

Regeringen =behandlade =Boverkets =rapport =i =sin =proposition =om vissa inomhusmiljöfrègor (prop. 2001/02:128).

En =sè =omfattande =deklaration =som =Boverket =föreslagit =innebar enligt =regeringen =att =staten =skulle =èta =sig =uppgifter =för informationsförsörjningen =pè =marknaden =lèngt =utöver =vad =som =ær rimligt =med =hænsyn =till =den =nytta =som =kan =vinnas. =Regeringen framförde ocksè att en stor mængd av de förhèllanden som ingick i Boverkets =förslag =till =deklarationer =ær =sèdana =att =de =lætt =kan observeras æven utan fackkunskaper. Regeringen hænvisade till sitt förslag om delmèl för inomhusmiljön och framhöll att förhèllanden om =radon =och =ventilation =bör =ingè =i =en =byggnadsdeklaration. Regeringen =framhöll =ocksè =att =om =EG-direktivet =om =byggnaders energianvændning =utmynnar =i =krav =pè =byggnadsægare =att =redovisa energianvændning =bör =ocksè =sèdana =uppgifter =kunna =ingè. Formerna =för =hur =sèdana =mer =begrænsade =byggnadsdeklarationer skall =utformas =och =fè =brett =genomslag =borde =enligt =regeringen utredas vidare.

2.7. Radon

Boverket, =Statens =Strèlskyddsinstitut, =Socialstyrelsen, =Livsmedelsverket =och =Arbetsmiljöverket =har =huvudansvaret =för =arbetet =med radon.

Det ær viktigt att det stælls krav pè att de uppgifter som læmnas i en deklaration ær jæmförbara och att de hèller en viss kvalitê. Det ær dærför angelæget att det finns enhetliga mætmetoder och enhetliga sætt att redovisa resultat frèn en utförd mætning.

Statens =strèlskyddsinstitut =har =tagit =fram =en =metodbeskrivning för =mætning =av =radon =i =bostæder, =SS =i94-05, =Strèlning =i =bostæder. Den =metodbeskrivningen =ær =för =nærvarande =föremèl =för =omarbetning. =Statens =strèlskyddsinstitut =har =ocksè =tagit =fram =en =metodbeskrivning =för =mætning =av =radon =pè =arbetsplatser, =SS i2004:01, Metodbeskrivning =för =mætning =av =radon =pè =arbetsplatser. =Direkta anvisningar för hur mætning av radon i flerbostadshus bör utföras saknas i nu gællande metodbeskrivningar.

Den =som =tror =sig =ha =förhöjd =radonhalt =inomhus =i =en =befintlig byggnad =kan =kontakta =kommunen, =i =första =hand =miljö- =och hælsoskyddsnæmnden, för att fè rèd och eventuellt æven mætning av radonhalten. =En- =och =tvèfamiljshus =(egnahem) =med =radonhalter över 200 Bq/mi inomhusluften kan fè radonbidrag med ett belopp

,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 628

 

som =motsvarar =halva =kostnaden =för =ètgærderna, =dock =högst =med 15 000 =kr. =Ansökan =om =bidrag =skall =göras =hos =Lænsstyrelsen. Nærmare =bestæmmelser =om =radonbidrag =finns =i =förordningen (1988:372) =om =bidrag =till =ètgærder =mot =radon =i =egna =hem =och Boverkets =föreskrifter =(1988:372) =om =bidrag =till =ètgærder =mot radon i egna hem.

2.8. Radonutredningens betænkande

Radonutredningen =föreslog =i =sitt =betænkande, =Radon =Förslag =till statliga insatser mot radon, SOU 2001:7, att det skulle införas en miljökvalitetsnorm =för =radon =i =bostæder =i =smèhus, =flerbostadshus samt =i =lokaler =för =förskole- =och =skolverksamhet. =Den =föreslagna normen =innebar =att =400 =Bq/m=inte =skulle =fè =överskridas =efter =en

viss =angiven =tid. =Fastighetsægaren =skulle =enligt =förslaget =vara skyldig =att =mæta =radonhalten =i =inomhusluften. =Utredningen föreslog =ocksè =att =det =skall =införas =en =skyldighet =för =fastighetsmæklare =att =skriftligen =upplysa =köpare =om =radonhalten =i =ett =hus som =ær =till =försæljning. =Dessutom =föreslog =utredningen =att =ett nationellt =register =med =uppgift =om =radon =i =byggnader =skulle inrættas =hos =Lantmæteriverket =med =fastighetsdatasystemet =som grund. =Till =detta =register =skulle =analysföretaget =skriftligen rapportera resultatet =av =radonmætningen. =Miljö- =och =hælsoskyddsnæmnden =eller =motsvarande =næmnd =skulle =fè =ansvar =för =att kontrollera =att =normen =inte =överskreds. =Enligt =förslaget =skulle kommunen =i =sin =tillsynsverksamhet =ha =tillgèng =till =uppgifterna =i radonregistret.

2.9. Byggkvalitetsutredningen

I =betænkandet byggkvalitet =för =framtiden, =SOU =1997:177, =har =det bl.a. gjorts en översyn av den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystem. =Byggkvalitetsutredningen =drog =den =slutsatsen att obligatoriet behövs.

Utredningen =kom =fram =till =att =bestæmmelserna =om =kontroll =av ventilationssystem, =utom =betræffande =byggnader =som =innehèller kommersiella lokaler, efterlevs dèligt och att en mycket stor del av de =kontrollerade =systemen =har =pètagliga =brister. =Det =största problemet =med =ventilationskontrollen =ær =att =fè =genomslag =i

628 ,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 

kontrollsystemet. Utredningen framhöll att insikten om att ha en fungerande =ventilation =i =sin =bostad, =pè =sin =arbetsplats =eller =andra byggnader =dær =man =uppehèller =sig =ofta =och =under =lèng =tid =mèste finnas hos dem som berörs och dærmed har intresse att bevaka att ventilationen fungerar. Ytterligare en orsak till problemen ær enligt utredningen att det i ètskilliga kommuner betræffande flerbostadshusen saknas kunskap om bestèndet av flerbostadshus och att det dærför =saknas =underlag =för =att =förelægga =byggnadsægaren =att =vidta ètgærder.

Utredningen framhöll att fastighetsægare i allmænhet torde följa kontrollbestæmmelserna och föreslog dærför att bestæmmelsen om att =samtliga =protokoll =skall =sændas =till =kommunen =skulle =ændras. Det =skulle =enligt =utredningen =vara =tillræckligt =att =ett =sèdant protokoll =skickades =till =kommunen =nær =det =fanns =anmærkning =vid besiktningen. =Dessutom =föreslog =utredningen =att =en- =och tvèfamiljsfastigheter =med =mekanisk =frèn- =och =tilluftsventilation skulle undantas frèn den èterkommande funktionskontrollen.

Boverket =har =numera =tagit =bort =kravet =pè =den =èterkommande funktionskontrollen av en- och tvèfamiljsfastigheter med mekanisk frèn- och tilluftsventilation (se Boverkets föreskrifter om ændring av =föreskrifterna =och =allmænna =rèden =om =funktionskontroll =av ventilationssystem, BFS 1999:25).

2.10. Dialogprojektet Bygga, bo och förvalta för framtiden

Bygga, =bo =och =förvalta =för =framtiden, =Bygga-bo-dialogen, =ær =ett samarbete, en dialog, mellan företrædare för regeringen, kommuner och næringslivet.

Bygga-bo-dialogen =har =definierat =mèl =för =en =hèllbar =bygg- =och fastighetssektor =och =en =strategi =för =att =nè =dit. =Dialogen =har resulterat =i =en =överenskommelse =och =ètaganden =för =en =hèllbar utveckling =för =bygg- =och =fastighetssektorn. =I =överenskommelsen förbinder =sig =aktörerna =att =aktivt =verka =för =en =hèllbar =utveckling inom bygg- och fastighetssektorn och att arbeta för att uppnè de mèl som har formulerats inom dialogen.

Bygga-bo-dialogen =har =formulerat =sju =mèl. =Tvè =av =mèlen =rör energianvændningen. =De =övriga =fem =mèlen =rör =information =om byggvaror/byggkonstruktioner, =deklaration =och =klassificering =av byggnader =vad =gæller =byggnadsrelaterad =hælsa =och =miljöpèverkan,

,QRPKXVPLOM|Q¤UHJHOYHUNRFKXWUHGQLQJDUPP 628

 

kemikalieanvændning, =deponerat =avfall =och =uttag =av =naturgrus. Dialogprojektet =har =ocksè =formulerat =förslag =till =sju =konkreta ètaganden =som =deltagande =aktörer =skall =genomföra =inom =olika omrèden. =Ett =av =dessa =omrèden =(ètagande =5) =rör =klassning =av bostæder och lokaler nær det gæller energi, miljö och hælsa.

Inom =omrèdet =µKlassning =av =bostæder =och =lokaler =avseende energi, =miljö =och =hælsaµ =ètar =sig =företag =och =kommuner =att =i samverkan =med =den =offentliga =sektorn =utveckla =kriterier =för miljöklassificering =av =byggnader =samt =att =sèdana =system =kommer till =praktisk =anvændning. =För =att =klassningen =skall =kunna genomföras =pè =frivillig =væg =bör =enligt =dialoggruppen =de =som =lèter klassa =sina =fastigheter =kunna =tillgodorækna =sig =incitament =inom omrèdena skatter, avgifter, försækringar och krediter. En punkt av ètagandet har formulerats enligt följande. Regeringen ètar sig att i samverkan =med =sektorn =medverka =till =utformning =av =byggnadsdeklarationer =samt =till =att =utveckla =och =faststælla =kriterier =för miljöklassificering och verka för att dessa kommer till anvændning. Regeringen ètar sig vidare att se över möjligheterna att ge stöd till utbildning och informationsspridning om deklarationer och miljöklassificering till företag, kommuner, myndigheter och verk i syfte att fè fler att genomföra klassificering av byggnader.Aktörerna =i =dialogprojektet =har =ètagit =sig =att =i =samverkan utveckla =kriterier =för =miljöklassificering =av =byggnader =och =att anvænda =sèdana =system =i =sin =egen =verksamhet. =Klassificeringen bygger =pè =deklaration =och =utvecklade =nyckeltal =som =omfattar energianvændning, resursanvændning och innemiljö och som utgör en =grund =för =gruppering =av =byggnaden =i =olika =klasser, =exempelvis A, B, C och D.

I frèga om det fortsatta arbetet för Bygga-bo-dialogen ligger den stora =utmaningen =i =att =förændra =den =befintliga =bebyggelsen =sè =att den motsvarar nya kvalitetskrav nær det gæller hælsosam inomhusmiljö, effektiv energianvændning och en effektiv resursanvændning.6285HIRUPHUDGHHJHQGRPVVNDWWHUELODJDVI$DV3. Miljökvalitetsmèl och delmèl3.1. Allmænt

Det =övergripande =mèlet =för =miljöpolitiken =ær =att =till =næsta generation =kunna =læmna =över =ett =samhælle =dær =de =stora =miljöproblemen i Sverige ær lösta.

Pè =förslag =frèn =regeringen =har =riksdagen =faststællt =15 =nationella miljökvalitetsmèl =(prop. =1997/98:145, =bet. =1998/99:MJU6, =rskr. 1998/99:183). Ett av dessa mèl avser en god bebyggd miljö. Under senare =delen =av =èr =2001 =beslutade =riksdagen =om =ett =antal =delmèl, ètgærder =och =strategier =för =att =nè =miljökvalitetsmèlen =(prop. 2000/01:130, =bet. =2001/02:MJU3, =rskr. =2001/02:36). =I =den =senast næmnda =propositionen =redovisade =regeringen =sin =avsikt =att =èterkomma till riksdagen med övervæganden om delmèl för inomhusmiljön och problemen med radon inomhus. Vèren 2002 beslutade riksdagen =om =ytterligare =delmèl =för =inomhusmiljön =(prop. 2001/02:128, bet. 2001/02 BoU14, rskr 2001/02:291).

3.2. Miljökvalitetsmèlet god bebyggd miljö

Miljömèlet =god =bebyggd =miljö =innefattar =bède =inomhus- =och utomhusmiljön. =Mèlet =innebær =att =stæder, =tætorter =och =annan bebyggd =miljö =skall =utgöra =en =god =och =hælsosam =livsmiljö =samt medverka =till =en =god =regional =och =global =miljö. =Natur- =och kulturværden =skall =tas =tillvara =och =utvecklas. =Byggnader =och anlæggningar skall lokaliseras och utformas pè ett miljöanpassat sætt sè =att =en =lèngsiktig =god =hushèllning =med =mark, =vatten =och =andra resurser fræmjas.

0LOM|NYDOLWHWVPnORFKGHOPnO 628

 

3.3. Delmèl för en god inomhusmiljö

Ett =delmèl =för =inomhusmiljön =ær =att =èr =2020 =skall =byggnader =och dess =egenskaper =inte =pèverka =hælsan =negativt. =För =att =uppnè =detta delmèl har riksdagen beslutat att det skall sækerstællas att samtliga byggnader dær mænniskor vistas ofta eller længre tid senast èr 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor =och =förskolor =èr =2010 =ær =lægre =æn =200 =Bq/m=luft =och =att

radonhalten i alla bostæder èr 2020 ær lægre æn 200 Bq/mluft.

Radon, fukt och mögel ær exempel pè faktorer som vi exponeras för =inomhus =och =som =pèvisats =ha =betydelse =för =mænniskors =hælsa. Det ær dærför enligt regeringen angelæget att dessa problem avhjælps och =att =nya =problem =förebyggs. =Regeringen =pekade =pè =att =en ændamèlsenlig =ventilation =har =en =positiv =effekt =pè =alla =de =faktorer som =bevisats =eller =misstænks =ha =effekter =pè =hælsan, =inklusive radonhalten. =En =god =ventilation =minskar =koncentrationerna =av partiklar =och =emissioner =i =inomhusluften, =liksom =fukthalter =och =i vissa fall halterna av radon och utgör dærför ett viktigt led i strævan att =uppnè =en =inomhusluft =av =fullgod =kvalitet. =Regeringen =uttalade att sambanden mellan radon och ohælsa ær væl dokumenterade och att det dærför ær motiverat att ta stællning för en allmæn sænkning av radonhalterna i inomhusluft till 200Bq/mluft.

Hælsoeffekterna till följd av problem i inomhusmiljön uppstèr i allmænhet vid lèngvarig exponering. Det ær dærför enligt regeringen viktigt att i första hand lösa problemen dær mænniskor och særskilt barn och ungdomar vistas ofta eller under længre tid.

Genom att sætta upp delmèl för radon i inomhusluften som skall vara =uppnèdda =vid =en =viss =tidpunkt =skapas =enligt =regeringen =en tydlig grund för kommunens tillsynsarbete pè radonomrèdet.

Riksdagen =har =ocksè =beslutat =om =ett =delmèl =som =rör energianvændningen =m.m. =i =byggnader. =Mèlet =ær =att =miljöbelastningen frèn energianvændningen i bostæder och lokaler skall minska och vara lægre èr 2010 æn èr 1995. Detta skall bl.a. ske genom att den totala energianvændningen i bède nya och befintliga byggnader effektiviseras för att pè sikt minska.

3.4 Ýtgærder för att nè mèlen ¤ deklarationer

I arbetet med att vidmakthèlla en god inomhusmiljö stèr samhællet inför tvè utmaningar. Den första utmaningen ær att nya byggnader

628 0LOM|NYDOLWHWVPnORFKGHOPnO 

skall =planeras =och =uppföras =med =sèdan =omsorg =att =inomhusmiljöproblem =undviks. =Den =andra =utmaningen =ær =att =förmè =byggnadsægare att över tiden minst bibehèlla egenskaperna hos de byggnader de förvaltar, förutsatt oförændrad anvændning.

För att nè efterstrævade förbættringar i inomhusmiljön avseende ventilation och radon har regeringen uttalat att nuvarande regelverk bör =kompletteras =med =ett =system =av =standardiserade =byggnadsdeklarationer.Det framhèlls att sèdana deklarationer ær ett viktigt

verktyg för att göra alla berörda parter uppmærksamma pè betydelsen =av =en =god =inomhusmiljö. =Dessutom =ær =byggnadsdeklarationer ett =medel =att =ge =t.ex. =hyresgæster =och =anstællda =en =möjlighet =att formulera krav pè sin inomhusmiljö utifrèn ett objektivt underlag. Byggnadsdeklarationer bidrar ocksè till att pè ett tydligare sætt göra ètgærder =pè =inomhusmiljöomrèdet =ekonomiskt =motiverade =för byggherrar =och =byggnadsægare. =Regeringen =uttalade =ocksè =att deklarationerna bör kunna anvændas som en del av den information som normalt læmnas vid ægarbyten och förhyrning av bostæder och lokaler. =Dessutom =behöver =kommunerna =en =stabilare =grund =för tillsyn =med =stöd =av =miljöbalkens =hælsoskyddsbestæmmelser. =Dærutöver kan deklarationerna anvændas för uppföljning av miljömèlen.

Energi- =och =miljödeklarationer =av =byggnader =ær =ètgærder =som syftar =till =att =bl.a. =effektivisera =energianvændningen. =Sektorn bostæder, =service =m.m. =svarar =för =cirka =40 =procent =av =den =totala slutliga energianvændningen. Enligt regeringen skapar deklarationer av olika typer av byggnader underlag æven för att öka medvetandet och =förstèelsen =hos =olika =parter =om =sambanden =mellan =brukarvanor, kostnader, teknisk utformning, drift och underhèll.

3.5. Byggnadsmiljöutredningen

Regeringen =har =tillkallat =en =særskild =utredare =för =att =föreslè =nya delmèl =till =det =nationella =miljökvalitetsmèlet =God =bebyggd =miljö vad =gæller =fukt, =mögel =och =buller =inomhus, =utværdera =den =obligatoriska =ventilationskontrollen =samt =föreslè =en =organisation =för analys av byggfel och skador (dir. 2004:16, Frègor om fukt, mögel och buller i byggnader m.m.). I arbetet med att föreslè delmèl för fukt, mögel och buller i inomhusmiljön skall utredaren ocksè læmna förslag =till =læmpliga =kostnadseffektiva =ètgærder =för =att =uppnè delmèlen. =I =arbetet =med =att =föreslè =en =organisation =för =analys =av

3URSV

0LOM|NYDOLWHWVPnORFKGHOPnO 628

 

byggfel och skador ingèr ocksè att föreslè former för uppbyggnad av en databas för fel och skador i byggnader och anlæggningar. En slutlig redovisning av utredningsarbetet skall ske senast den 1 juni 2005.4. Byggnaders energiprestanda4.1. Europaparlamentet och rèdets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda

Syfte m.m.

Syftet =med =EG-direktivet =om =byggnaders =energiprestanda =ær =att fræmja en förbættrad energiprestanda i byggnader för att dærigenom bidra till minskade utslæpp av klimatpèverkande gaser och förbættra försörjningstryggheten avseende energi inom EU.

I =direktivet =finns =bl.a. =krav =pè =en =metodik =för =berækning =av energiprestanda, minimikrav pè energiprestanda för nya respektive befintliga =stora =byggnader =som =genomgèr =en =större =renovering, krav =pè =energicertifiering =av =byggnader =och =krav =pè =regelbundna kontroller =alternativt =rèdgivningsinsatser =avseende =værmepannor samt regelbundna kontroller av luftkonditioneringssystem.

En =byggnads =energiprestanda =definieras =i =direktivet =som =en byggnads =energimængd =beræknad =som =faktisk =eller =beræknad förbrukning =vid =normalt =brukande =av =byggnaden. =Energimængden skall =anges =pè =visst =sætt =och =beræknas =med =beaktande =av =vissa faktorer.

En =byggnads =energicertifikat =ær =ett =certifikat =som =innehèller uppgift =om =en =byggnads =energiprestanda =beræknad =enligt =viss metodik.

Energiprestanda

Varje land skall faststælla en metodik för berækning av byggnaders energiprestanda. Dessutom skall varje land faststælla vilka minimikrav pè energiprestanda som skall gælla.

Nya =byggnader =skall =enligt =direktivet =uppfylla =de =faststællda minimikraven =pè =energiprestanda. =Detsamma =gæller =befintliga

%\JJQDGHUVHQHUJLSUHVWDQGD 628

 

byggnader =med =en =golvyta =pè =över =1 =000 =kvm =som =genomgèr =en större renovering.

Nær =prestandan =faststælls =fèr =skillnad =göras =mellan =nya =och befintliga =byggnader =och =mellan =olika =kategorier =av =byggnader. Hænsyn =skall =æven =tas =till =inomhusklimat =för =att =undvika =t.ex. otillfredsstællande ventilation. Dessutom skall hænsyn tas till byggnadens èlder och avsedda anvændning.

Vissa =byggnader =fèr =undantas =frèn =minimikravet =pè =energiprestanda liksom frèn kravet pè energicertifikat. De byggnader som fèr =undantas =ær =bland =annat =industrianlæggningar, =verkstæder =och vissa =jordbruksbyggnader =med =lègt =energibehov, =kulturhistoriskt værdefull =bebyggelse, =byggnader =för =religiösa =ændamèl, =fritidshus som =anvænds =under =en =mindre =del =av =èret =och =byggnader =med =en golvyta under 50 kvm.

Energicertifikat

Nær =en =byggnad =byggs, =sæljs =eller =hyrs =ut =skall =det =finnas =ett certifikat =tillgængligt =för =ægare, =blivande =ægare =eller =hyresgæst. Certifikatet =fèr =inte =vara =ældre =æn =tio =èr. =I =frèga =om =byggnadskomplex =med =enheter =för =individuellt =bruk, =t.ex. =hyreslægenheter, fèr =certifikatet =grunda =sig =pè =ett =gemensamt =certifikat =för =hela byggnaden =eller =pè =en =representativ =lægenhet =i =samma =byggnadskomplex.

Förutom =uppgifter =om =energiprestanda =skall =energicertifikatet innehèlla referensværden som gör att konsumenter kan jæmföra och göra =en =bedömning =av =energiegenskaperna =hos =olika =byggnader. Dessutom skall certifikatet ètföljas av rekommendationer för vilka kostnadseffektiva =ètgærder =som =kan =vidtas =för =att =minska =energiètgèngen.

I offentliga byggnader skall energicertifikatet anslès pè væl synlig plats och det fèr inte vara ældre æn tio èr.

Vissa byggnader fèr, som næmnts ovan, undantas frèn kravet pè energicertifikat.

Det =ær =kvalificerade =och/eller =auktoriserade =experter =som =skall utföra certifiering av byggnader och utarbeta rekommendationer.

628 %\JJQDGHUVHQHUJLSUHVWDQGD 

ávrigt

I =direktivet =finns =æven =bestæmmelser =om =inspektion =alternativt rèdgivning =om =værmepannor =och =om =regelbunden =inspektion =av luftkonditioneringssystem.

Direktivet =skall =vara införlivat =i =svensk =lag =senast =den =4 =januari 2006. =Om =det =saknas =tillgèng =pè =kvalificerade =och/eller =auktoriserade experter ger direktivet en frist pè ytterligare tre èr innan bl.a. bestæmmelserna om energicertifiering mèste tillæmpas fullt ut.

4.2. Rapport frèn Energimyndigheten och Boverket

Uppdraget

Energimyndigheten =har =bl.a. =analyserat =læmpliga =sætt =att =i =Sverige genomföra Europaparlamentet och rèdets direktiv 2002/91/EG om byggnaders =energiprestanda. =(Rapport =2003-03-06 =frèn =Energimyndigheten och Boverket om hur Europaparlamentet och rèdets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda skall genomföras i Sverige). Energimyndigheten har i rapporten berört frègan vilka lagændringar som kan behöva göras och æven diskuterat frègan om =kravet =pè =energicertifikat =kan =samordnas =med =andra =deklarationssystem.

Energicertifikat

En =av =slutsatserna =i =rapporten =ær =att =det =mèste =införas =ett obligatoriskt krav pè energicertifiering.

Enligt =Energimyndigheten =finns =det =olika =alternativ =och kombinationsmöjligheter för hur energicertifikat kan utformas.

Nær =ett =certifikat =utfærdas =för =en =ny =byggnad =bör =det =enligt rapporten =vara =tillræckligt =att =det =framgèr =att =byggnaden =klarat gællande byggregler det èr dè byggnaden uppfördes. Certifikatet för en =ny =byggnad =skulle =inte =behöva innehèlla vare =sig =referensværde eller =sparförslag. =Nackdelen =med =ett =sèdant =förfarande =ær =enligt Energimyndigheten att det inte finns incitament att bygga bættre æn byggreglerna. Det framhèlls att ett sèdant certifikat endast bör gælla ett =par =èr =eftersom =det =ær =av =intresse =att =fè =en =jæmförelse =med befintliga byggnader.

%\JJQDGHUVHQHUJLSUHVWDQGD 628

 

De minimikrav som torde gælla för ett certifikat vid försæljning och =uthyrning =ær =enligt =rapporten =dels =uppmætt =energianvændning (t.ex. =enligt =rækning), =dels =ett =referensværde =för =jæmförbara =byggnader =och =dels =en =rekommendation =om =energisparètgærder =som bygger =pè =standardiserade =sparförslag =och =kostnadsberækningar. Enligt =rapporten =finns =det =dock =mer =sofistikerade =sætt =att =ange energiprestanda, referensværde och energisparförslag.

I rapporten diskuteras hur referensværden kan beræknas och hur en =rekommendation =om =lönsamma =energisparètgærder =kan utformas.

Energimyndigheten föreslèr att följande förfarande tillæmpas nær energicertifikat utfærdas. I samband med ny- till- eller ombyggnad kan =certifikatet =kopplas =till =de =regler =som =gæller =för =ny- =eller ombyggnad =och =verifikation =kan =ske =i =samband =med =bygganmælningsprocessen. Vid försæljning eller uthyrning bör certifikat utfærdas =av =ackrediterade =besiktningsorgan =med =særskilt =utbildade energikonsulter. =Lægenheter =och =lokaler kan certifieras =var för =sig eller =ocksè =kan =ett =lægenhetscertifikat =baseras =pè =en =besiktning =av hela byggnaden. Energimyndigheten uttalar att det torde vara mest relevant med byggnadsbaserade certifikat.

Lagstiftning

Energimyndigheten =uttalar =att =direktivet =kan =inarbetas =i =den lagstiftning som passar bæst för ændamèlet. Det anges t.ex. att det i jordabalken =kan =lagstiftas =om =att =certifikatet =skall =uppvisas =vid försæljning =och =uthyrning. =Dessutom =bör =det =enligt =rapporten finnas en særskild förordning med bemyndigande och övergripande regler. =Energimyndigheten =framhèller =att =det =ær =læmpligt =att Boverket =ansvarar =för kraven =och =metoden =för =certifiering medan regeringen eller annan myndighet föreskriver nær certifiering skall ske samt hur och vem som skall utföra tillsynen.

Byggnadsdeklarationer och samordning

I =rapporten =uttalas =att =det =ær =nödvændigt =att =energicertifikatet samordnas =med =och =ingèr =i =en =allmæn =deklaration =av =byggnader. Det =anges =att =man =mèste =verka =för =en =samordning =t.ex. =med =den obligatoriska =ventilationskontrollen =(OVK). =Det =framhèlls =ocksè

628 %\JJQDGHUVHQHUJLSUHVWDQGD 

att =kontrollen =av =luftkonditioneringsanlæggningar =bör =samordnas med =den =obligatoriska =ventilationskontrollen. =Energimyndigheten pekar pè att det ær angelæget att kraven pè certifiering anpassas sè att =frivillig =eller =obligatorisk =kontroll =av =pannor =och =luftkonditioneringssystem =kan =göras =inom =ramen =för =certifieringen Energimyndigheten föreslèr att alternativet rèdgivning skall væljas i stællet för obligatorisk pannkontroll.

Register

Frègan om det skall införas ett centralt register för byggnader och dess =deklarationer =behandlas =inte =i rapporten. =Energimyndigheten uttalar =dock =att =man =sè =lèngt =som =möjligt =bör =integrera deklarations- =och =övriga =verifieringssystem =sè =att =dessa =blir överskèdliga =för =ægare =och =möjliga =att =följa =upp =för =samhællet. =I rapporten næmns att det finns byggnadsregister med olika innehèll dels =hos =fastighetsbildningsmyndigheten =och =dels =hos =skattemyndigheten. =Enligt =rapporten =bör =ett =byggnadsregister =innehèlla ægarens deklaration som enkelt skulle kunna uppdateras i samband med =ændringar/omtaxering. =Registret =skulle =æven =kunna =anvændas för =att =uppmærksamma =ægaren =pè =nær =kontroller =skall =utföras. =De utbildade =kontrollanterna =skulle enkelt kunna =uppdatera registret. Energimyndigheten =framhèller =att =berörda =ægare =och =berörda myndigheter bör ha tillgèng till registret.

4.3. Utredningen om byggnaders energiprestanda

Regeringen gav 2003 en utredare i uppdrag att læmna förslag till hur EG-direktivet =om =byggnaders =energiprestanda =skall =genomföras =i Sverige =(se =dir. =2003:139 =Genomförande =av =EG-direktivet =om byggnaders energiprestanda). Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2004. I uppdraget ingèr ocksè att utarbeta förslag till læmplig organisation och de författningsændringar som behövs för att =genomföra =direktivet. =Utredaren =skall =æven =læmna =förslag =till læmplig =uppföljning =av =direktivets =genomförande =och =eventuellt kompletterande ètgærder för att underlætta genomförandet.5. Deklarationer m.m.Ett antal aktörer pè marknaden bedriver ett angelæget arbete för att inventera, =kontrollera =eller =förbættra =sina =byggnader. =För =dessa ændamèl finns ett flertal system/metoder av olika omfattning och i olika utvecklingsstadier. Vi skall i detta kapitel redogöra för en del sèdana system. De system som redogörelsen omfattar ær EcoEffect, MIBB, Miljöbedömning av fastigheter, Miljöstatus =för byggnader, P-mærkning, =Sund =Innemiljö, =Svensk =Miljöbesiktning =och =Frisk Bostad. =I =avsnitt =5.2 =læmnar =vi =exempel =pè =utlændska =byggnadsdeklarationer eller motsvarande. Redogörelsen gör inte ansprèk pè att vara uttömmande.

5.1. Nègra befintliga system för frivilliga deklarationer eller motsvarande

Innan =vi =nærmare =redogör =för =de =olika =systemen/metoderna èskèdliggör =vi =i =tabellform =vilka =typer =av =byggnader =och =om uppgifter om inomhusmiljö, energianvændning, radon eller enkæter ingèr i respektive system.

System

7\S DY E\JJ QDG

1\ D KXV 

%HIL QW OLJDK XV

,Q RPKX VP LOM |

(QH UJLD QYl QG QL QJ

5DGR Q

(Q Nl W

'HNOD UD WL RQ 

GRNX PHQW DWL RQ

HOOHUP lUNQLQJEcoEffect

%RVWlGHU DUEHWVSODWVHU VNRORU

[ [ [ [ [ [ [

'HNODUDWLRQHUPP 628

 

System

7\S DY E\JJ QDG

1\ D KXV 

%HIL QW OLJDK XV

,Q RPKX VP LOM |

(QH UJLD QYl QG QL QJ

5DGR Q

(Q Nl W

'HNOD UD WL RQ 

GRNX PHQW DWL RQ

HOOHUP lUNQLQJMIBB

)OHUERVWDGVKXV PHGK\UHVUlWW HOOHUERVWDGVUlWW

 [ [ [ [ [ [

Miljöbedömning av fastigheter

)DVWLJKHWHU ERVWlGHU NRQWRUVNRORU ORNDOHU

[ [ [ [ [ [ [

Miljöstatus för byggnader

)UlPVW IOHUERVWDGVKXV RFKNRQWRUV E\JJQDGHU

 [ [ [ [ [ [

P-mærkning =Smèhus,

IOHUERVWDGVKXV VNRORUGDJKHP NRQWRU

[ [ [ [ [ [

Sund Innemiljö

)UlPVW IOHUERVWDGVKXV RFKNRQWRUV E\JJQDGHU

[ [ [ [ [ [

Svensk Miljö- besiktning

/lJHQKHWHU ORNDOHUNRQWRU VNRORURFK GDJKHP

[ [ [ [ [ [ [

Frisk bostad =Ny- och

RPE\JJQDG

[ [ [ [ [ [

Nærmare redogörelse för de olika systemen/metoderna EcoEffect

Metoden =har =som =utgèngspunkt =tre =skyddsobjekt =næmligen mænniskors =hælsa, =biologiskt =mèngfald =och =tillgèng =till =naturresurser. =Den =ger =miljöbedömningar =inom =omrèdena =energianvændning, materialanvændning, innemiljö, utemiljö och livscykel-

628 'HNODUDWLRQHUPP 

kostnader. =Strævan =ær =att =sè =lèngt =som =möjligt =bestæmma =sèvæl risken för att mænniskor som anvænder en byggnad skall pèverkas negativt =av =dess =material =och =utformning =som =risken =för =att =dess anvændning =skall =bidra =till =samhællets =olika =miljöproblem. =Miljöpèverkan =redovisas =i =form =av =miljöprofiler =med =staplar =som =visar fastighetens bidrag till olika vælkænda miljöeffekter (væxthuseffekt, försurning =etc.) =eller =som =viktade =index =för =innemiljö =respektive pèverkan =pè =den =yttre =miljön. =Varje =omrède =kan =værderas =separat. Datorprogrammet =kan =efter =behov =leverera =en =mængd =olika nyckeltal. =Metoden =kan =anvændas =pè =sèvæl =befintlig =som =planerad bebyggelse. =Med =metoden =kan =en =byggnad =jæmföras =med =andra byggnader eller fastigheter samt referensfastigheter.

Betræffande =inomhusmiljön =i =befintliga =fastigheter =inventeras förhèllanden av betydelse för mænniskors hælsa till övervægande del med =en =enkæt =men =æven =med =hjælp =av =enkla =innemiljömætningar. EcoEffect =har =olika =varianter =av =innemiljöenkæter =för =bostadshus, kontor =och =skolor. =I =bostadsenkæten =tas =frègor =om =trivsel, =værme och temperatur, luftkvalitê, ljud/buller, dagsljus och belysning samt vissa hælsofrègor upp. För en fullstændig miljöværdering krævs ocksè bl.a. =uppgift =om =inbyggda =miljö- =och =hælsofarliga =æmnen =samt uppmætta værden för radon i luft.

Vad =gæller =energianvændning =i =befintliga =byggnader =krævs uppgifter =om =genomsnittlig =èrlig =förbrukning =samt =om =anvænda energislag.

För =nærvarande =avslutas =ett =projektarbete =som =syftat =till =att utveckla metoden och göra den praktiskt anvændbar för planerare, förvaltare =och =anvændare =av =den =byggda =miljön. =Systemet =ær =i huvudsak =klart. =Databasen, =viktningssystem =om =mjukvaran =mèste testas noggrant inför en mer allmæn tillæmpning.

Ett =antal =befintliga =fastigheter =har =værderats =med =EcoEffectmetoden.

MIBB

MIBB =ær =en =metod =för =inventering =av =inomhusmiljön =i =befintliga bostadshus som innehas med hyresrætt eller bostadsrætt. Utemiljön ingèr =inte =i =MIBB. =Miljöinventeringen =förutsætter =att =en =godkænd ventilationskontroll =ær =genomförd =i =fastigheten. =MIBB =förutsætter ocksè att en miljöinventerare anlitas.

'HNODUDWLRQHUPP 628

 

MIBB utgèr frèn de boendes erfarenheter och upplevelser. MIBB bestèr =av =en =enkæt =till =de =boende =och =en =besiktning =med =enklare mætningar =(indikationsmætningar). =Enkæten =ger =svar =pè =frègor =om hur =lægenheten =upplevs =vad =gæller =værmekomfort, =luftkvalitê, =ljus- och =ljudförhèllanden =samt =fukt =och =mögel. =Med =detta =som =grund gör miljöinventeraren en bedömning av innemiljön. Vid behov sker fördjupade undersökningar och brister avhjælps. En èterkoppling av resultaten =sker =till =de =boende, =lokalutnyttjare =och =fastighetspersonal.

Besiktning =och =enklare =mætningar =sker =i =ett =urval =av =lægenheterna. =Riktmærket =ær =att =besikta =25-30 =procent =av =lægenheterna var tredje èr.

Det =finns =olika =enkæter =som =kan =anvændas =vid =MIBB. =Dessa =ær mer =eller =mindre =omfattande. =Ofta =ær =en =mindre =utförlig =enkæt tillræcklig. =Om =det =finns =behov =av =en =bredare =belysning =av förhèllandena i fastigheten eller att trænga djupare in i nègon frèga kan =en =mer =omfattande =enkæt =væljas. =Det =kan =exempelvis =ske =om det =finns =misstankar =eller =vetskap =om =problem =med =innemiljön. =I broschyren =MIBB+ =anges =följande =exempel =pè =vilka =enkæter =som kan =anvændas =vid =MIBB; =Svensk =miljöbesiktnings =enkæt, =Lunds Kommunala =Fastighets =AB:s =enkæt, =Nordisk =enkæt, =Miljöstatus enkæt =för =innemiljö, =árebroenkæten, =Stockholms- =(SABO) enkæten, EcoEffect-enkæten och Enkæt för P-mærkning.

En energideklaration ingèr i MIBB. Fastighetsægaren/förvaltaren tar =fram =uppgifter =om =anvændning =av =værme, =vatten =och =el. Uppgifterna =normalèrskorrigeras =och =redovisas =i =energideklarationen. =Beræknade =nyckeltal =kan =anvændas =för =jæmförelser =mot likværdiga =fastigheter =och =som =underlag =för =upprættande =och uppföljning =av =energisparmèl. =I =energideklarationen =anges =ocksè om det finns energisparplan, vilka energislag som anvænds och om energi frèn förnybara energikællor anvænds.

De =effekter =som =metoden =ger =för =de =boende =ær =förutom =en förbættrad =innemiljö =att =den =kan =skapa delaktighet, =ökade kunskaper, =ökat =medvetande =samt =större =engagemang =och =ökat ansvar. =För =fastighetsægaren/bostadsrættsföreningen =innebær =den ökade kunskaper om huset och dess status, att egenkontrollen ökar och =att =det =skapas =möjlighet =att =arbeta =förebyggande, =att =driftskostnaderna =blir =lægre =samt =att =de =boende =blir =mer =nöjda. =Nyss næmnda uppgifter framgèr av broschyren MIBB+, Miljöinventering av Innemiljön i Befintlig Bebyggelse.

628 'HNODUDWLRQHUPP 

Metoden ær framtagen av Hyresgæstföreningen, Fastighetsægarna Sverige, =SABO, =HSB =och =Riksbyggen. =MIBB-metoden =omfattar betydligt fler lægenheter æn övriga metoder.

Miljöbedömning av fastigheter

Miljöbedömning av fastigheter ær ett system för att miljöinventera och =klassificera =fastigheter. =Systemet =innehèller =æven =nyckeltal, ètgærdsförslag =och =miljöstyrning =i =projekt. =Det =drivs =av =Thyrêns Byggekologi.

Inventeringen =sker =genom =faktainsamling, =inventering, =provtagningar, mætningar och genom en inomhusenkæt. Det inventerade materialet =bedöms =i =en =databas =och =det =skapas =olika =rapporter. Rapporterna =innehèller =bl.a. =en =sammanstællning =av =inventeringen och ett ètgærdsförslag. Ýtgærdsförslaget bildar underlag för fastighetens =underhèllsplanering =eller =inför =ombyggnader. =Frèn =databasen kan bestèndets olika miljönyckeltal utlæsas. I databasen finns dessutom =sammanstællda =nyckeltal =för =alla =fastigheter =som =ær inlagda =i =basen, vilket =innebær =att =jæmförelser =æven kan göras mot andra fastigheter.

En certifierad miljöinventerare utför inventeringen.

Miljöstatus för byggnader

Miljöstatus =för =byggnader =ær =en =metod =för =miljöinventering =och bedömning =av =befintliga =byggnader. =Genom =miljöinventeringen kan =en =fastighets =miljöbrister =och =miljöfördelar =identifieras. Arbetssætt =och =programvara =möjliggör =valmöjligheter =sè =att =olika moduler kan læggas till. En sèdan modul ger en µmiljödeklarationµ för =den =som =sè =önskar. =Programvaran =ger =ocksè =möjlighet =att upprætta =en =µMIBBµ =för =bostæder =förutsatt =att =enkæt =och =dialog =i det =enskilda =fallet =sker =i =samrèd =med =lokal =hyresgæstförening. =En nègot =förenklad =miljöstatusbedömning =planeras =att =lanseras =under 2004 dær antalet parametrar begrænsats för att hèlla ned kostnaden. Metoden =har =mött =intresse =i =bl.a. =Storbritannien =och =Canada. Arbete med en engelsk version av metoden pègèr.

En =fastighets =miljöstatus =faststælls =i =tre =steg; =miljöinventering, databearbetning =samt =utværdering =och =ètgærdsförslag. =Inventering och =værdering =grundas =pè =Miljömanualen. =Sjælva =inventeringen

'HNODUDWLRQHUPP 628

 

föregès =oftast =av =en =enkæt =till =hyresgæsterna. =Miljöinventeringen sker =med =avseende =pè =inomhus- =och =utemiljö, =energi =och =naturresurser. De faktorer som undersöks betræffande inomhusmiljön ær vattenkvalitê, =elektriska =och =magnetiska =fælt, =formaldehyd, =fukt, legionella, =ljud, =ljus, =luft, =radon, =stædbarhet =och =termiskt =klimat. Vid =miljöinventeringen =klassas =varje =miljöaspekt =enligt =en =femgradig =skala. =Resultatet =av =inventeringen =bearbetas =i =ett =dataprogram. Resultaten presenteras dærefter i en miljörapport med en serie =diagram, =s.k. =miljörosor, =som =beskriver =byggnadens =miljöstatus. =Det =gèr =att =sammanstælla =data =frèn =flera =fastigheter =i programmet. =Resultatet =av =inventeringen =och =databearbetningen sammanstælls i en rapport. I rapporten redovisas bl.a. positiva och negativa =observationer, =förslag =till =ètgærder, =miljörosor =som beskriver =byggnadens =status =och =en =sammanstællning =av inventeringsobservationer. Resultaten kan dærefter sammanstællas i en =ètgærdslista =som =ger =ett =underlag =för =planering =för =drift underhèll och investeringar, budgetering och uppföljning.

Metoden =ægs, =förvaltas =och =utvecklas =av =Miljöstatus =MFB ekonomisk =förening. =Fastighetsægare =och =konsulter =av =olika storlek, =liksom =hyresgæster, =ær =idag =medlemmar. =Bland =fastighetsægarna finns privata, statliga och kommunala företag representerade med sèvæl fastigheter med bostæder som med kommersiella lokaler. Arbetssættet i föreningen ær kvalitetssækrat och för att fè anvænda metoden krævs =licens =och =en =sèdan =kan =man =erhèlla =genom =att =gè med i =föreningen. =Endast =personer =som =har =specialutbildning =och har =avlagt =godkænt =prov =fèr =utföra =inventering =och =bedömning enligt =metoden. =En betydande del =av =föreningens budget =anvænds fortlöpande =för =utværdering =och =utveckling =av =metoden =med hænsyn till medlemmarnas behov och samhællsutvecklingen.

Som skæl för att genomföra en inventering næmns pè Miljöstatus hemsida att inventeringen ger en översikt över miljöstatusen i det egna fastighetsbestèndet, för drifts- och underhèllsplanering, förestèende =ombyggnad =eller =renovering, =diskussion =med =hyresgæster, banker och försækringsbolag, förestèende fastighetsköp, kontroll av aktuellt =ètgærdsprogram, =marknadsföringsargument, =lèngsiktigt bættre ekonomi, bedömning av miljöbelastning och miljöstyrning.

628 'HNODUDWLRQHUPP 

P-mærkning

SP =Sveriges =Provnings- =och =Forskningsinstitut =arbetar =med =Pmærkning =i =sèvæl =befintliga =byggnader =som =i =samband =med nyproduktion. P-mærkning kan avse bostæder, skolor och daghem, kontor =m.m. =Egenskaper =och =krav =avser =termisk =komfort, =luftkvalitet, fuktsækerhet, buller, ljus, radon, elektriska och magnetiska fælt =samt =tappvattentemperatur. =Reglerna =hèller =pè =att =utvidgas =sè att energianvændning i byggnader kan væljas till som ytterligare en parameter. =Reglerna =innehèller =tvè =steg. =Det =första =avser =SPs kontroll =av =att =byggnaden =och =dess =system =kan =uppfylla =de =krav som stælls. Det andra steget avser den fortlöpande förvaltningen. Pmærkningen bygger pè ett egenkontrollsystem som SP kontrollerar som tredje part.

Med =hjælp =av =P-mærkningssystemet =skall =innehavaren =av certifikatet kunna visa att han förvaltar hus enligt ett dokumenterat innemiljösystem, =att =fel =förebyggs =genom =att =egenkontrollen fungerar =effektivt =och =att =husen =motsvarar =de =krav =som =stælls =i föreliggande =regler. =Genom =en =effektiv =kvalitetskontroll, =sækerstælld genom P-mærkningen, kan risken för kostsamma skador och fel minimeras.

I =befintlig =bebyggelse =sker =en =grundlig =första =undersökning, GFU, =dær =byggnaden, =uppværmningssystemet =och =ventilationssystemet besiktigas och dær innemiljön kartlæggs genom enkæt och mætning. Det finns en plan för hur stor andel av lægenheterna eller hur =stor =del =av =lokalerna =som =skall =undersökas =vid =GFU. Byggnadens =konstruktioner, =væggar, =golv =och =tak =besiktigas =med avseende pè eventuella fuktskador eller materialemissioner som kan inverka menligt pè innemiljön. Ventilationssystemet kontrolleras i samma =omfattning =som =vid =en =OVK-besiktning. =Resultatet =frèn GFU =ligger =till =grund =för =direkta =ètgærder =och =underhèllsplan. Brister =och =fel =skall =ètgærdas =men =sèdant =som =ær =av =lèngsiktig karaktær læggs i ètgærdsplan. Efter granskning av innemiljösystemet, godkænda kontroller av GFU och kontroll av system för drift och underhèll =utfærdas =P-mærkning. =Innemiljön =kontrolleras =fortlöpande sè att alla lægenheter har undersökts under en 5-èrsperiod. Vid godkænda kontroller av SP sker fortsatt P-mærkning.

Certifieringen =avser =byggnader =och =inte =företag =eller =organisationer. =Tillæggscertifikat =læmnas =för varje =ytterligare =byggnad =som omfattas =av =samma =innemiljösystem. =Förutsættningen =för

'HNODUDWLRQHUPP 628

 

certifikatets =giltighet =ær =att =innemiljösystemet =fortlöpande fungerar, vilket èrligen kontrolleras av SP.

I =frèga =om =nya =byggnader =skall =underlag =och =kriterier =för planering =och =projektering =finnas. =Projektören =skall =uppfylla =ett antal =uppstællda =krav =sèsom =att =upprætta =anvisningar =för =grund, stomme, værmeisolering, fuktsækerhet, værme, ventilation, el, vatten och avlopp. Projektören skall æven upprætta anvisningar och rutiner för =hantering =av =material =och =produkter =pè =arbetsplatsen =för =att undvika nedsmutsning eller skador av fukt. Under byggskedet skall det upprættas checklistor för kontroller sè att alla krav sækerstælls. Av checklistorna skall det tydligt framgè vad som skall kontrolleras och vad som ær godkænt værde.

P-mærket =ær =SPs =eget =certifieringsmærke. =8 =000 =² =10 =000 nyproducerade smèhus har P-mærkts. Kraven pè P-mærkt innemiljö bygger pè samma principer som finns i ISO 9001/2 och ISO 14001. Ca 15 000 lægenheter i Göteborg och Stockholm kommer att ha Pmærkts =under =2004. =5 =skolor =och =ca =100 =000m2 =kontorsyta =ær =Pmærkt.

Sund innemiljö

Sund =innemiljö =ær =ett =ledningssystem =för =att =kvalitetssækra =innemiljön i byggnader. Metoden anger kravnivèer för olika innemiljöfaktorer =och =den =leder =till =certifiering =av =tredje =part, =næmligen Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (SP). Systemet omfattar æven fastighetsdrift (tillsyn och skötsel) och underhèll.

Sund =innemiljö =med =P-mærkning =ær =en =kombination =av produktcertifiering samt kvalitets- och miljöledningssystem. Sund innemiljö stæller krav sèvæl pè enskilda byggnader som pè företagets förvaltningsorganisation. =Tredjepartskontroll =genomförs =med granskning =av =byggnad(er) =och =förvaltningsorganisationen. =Om alla =krav =ær =uppfyllda =certifieras =förvaltningsorganisationen =och byggnaden kvalitetsmærks. Viktiga principer för Sund Innemiljö ær bl.a. att företaget antar en miljöpolicy, att innemiljömèlen faststælls, att =byggnadernas =status =kontrolleras =genom =en =grundlig =första undersökning, GFU, att rutiner och planer finns för tillsyn, skötsel och underhèll, att èterkommande egenkontroller av innemiljön och ledningssystem =genomförs =(innemiljö- =och =systemrevision) =samt att =certifiering =och =èterkommande =revision =sker =genom =en =tredje part. En viktig del av de löpande rutinerna ær att ta hand om och

628 'HNODUDWLRQHUPP 

ètgærda alla avvikelser som identifieras t.ex. genom tillsyn eller via felanmælan frèn brukarna.

GFU =genomförs =pè =tre =nivèer. =Byggnaden =(tak, =fasad, =fönster etc.), byggnadens tekniska system (værme, ventilation m.m.) samt innemiljön =i =lægenheter/lokaler =kontrolleras. =Vid =den =grundliga första undersökningen genomförs æven en brukarenkæt. I samband dærmed fèr de boende (brukaren) information om hur innemiljön kan =pèverkas =av =sættet =att =anvænda =lægenheten. =De =fèr =ocksè =en beskrivning av de tekniska systemen för t.ex. værme och ventilation och information om hur dessa skall anvændas för bæst resultat i den egna lægenheten. Dærefter sker en sammanstællning och utværdering för att identifiera eventuellt behov av tekniska ètgærder.

Nær =de =utvalda =fastigheterna =gètts =igenom =och =rutiner =för =den löpande förvaltningen upprættats sker granskning och P-mærkning. Byggnader =och =förvaltningsorganisation =granskas =av =certifieringsorganet =mot =de =uppstællda =certifieringsreglerna =och =företagets (fastighetsægarens) ètaganden enligt den egna Innemiljöhandboken (certifieringsunderlag).

För att en byggnad skall kunna kvalitetsmærkas med avseende pè innemiljön =skall =byggnaden =alltsè =ha =genomgètt =en =GFU =och förvaltaren =skall =ha =upprættat =en =innemiljöhandbok =samt =infört ledningssystem- =Sund =Innemiljö- =inom =förvaltningen. =Kontroll sker =genom =att =certifieringsorganet =granskar =dokumentationen =av eget =arbete =och =gör =stickprovskontroll =av byggnaderna. =Företaget mèste kunna göra troligt att man kan upprætthèlla innemiljökraven under =de =fem =èr =som =certifikatet =normalt =gæller. =Varje =èr kontrollerar =dessutom =certifierande =organ =(SP) =att =rutiner =och planerna =följs =och =att =internrevisioner =genomförs. =Förvaltningsorganisationen =mèste =hær =visa =att =drift- =och =underhèllsaktiviteter genomförts.

Svensk Miljöbesiktning

Svensk =Miljöbesiktnings =program =omfattar =miljöbesiktning =av byggnad, =lokaler, =mark =och =miljöfarliga =material, =kontrollmætning av inomhusmiljön samt bedömning av utomhusmiljön. Syftet med besiktningen =ær =att =upptæcka =miljö- =och =underhèllsbrister =samt upptæcka fel i fastigheten.

'HNODUDWLRQHUPP 628

 

I =Svensk =miljöbesiktnings =program =ingèr =besiktning =och kontrollmætning, =utredning =och =analys, =miljörapport =samt miljömærket.

I =besiktningsprogrammet =ingèr =ett =frègeformulær =till =fastighetsægare/skötare =om =byggnadens =utförande, =material, =risker =etc., enkæter till hyresgæster, besiktning av byggnaden, kontrollmætning av =inomhusmiljön =i =enlighet =med =MIBB =samt =en =bedömning =av farliga =kemiska =æmnen =i =byggnadsmaterial =och =föroreningar =frèn byggnaden. =Efter =besiktningen =læmnas =en =rapport =som =innehèller resultatet =frèn =besiktningen =och =kontrollmætningen =samt =en utværdering av miljörisker och skador.

Miljöbesiktningen =utförs =av =specialistutbildade, =godkænda =och certifierade besiktningsmæn enligt Svensk Miljöbesiktnings checklistor och protokoll.

Vid misstanke om farliga æmnen i byggnadsmaterial som inte kan upptæckas =vid =besiktningen =genomförs =ytterligare =utredning =och analys som kan leda fram till ett ètgærdsprogram.

Miljöbesiktningens =resultat =analyseras =och =sammanfattas =i =en miljörapport, som bestèr av diagram, beskrivning, miljöanalys och bilder. =Nær =en =miljöbesiktning =genomförts =i =fastigheten =föreslès miljöförbættrande ètgærder som tillsammans med fastighetsægarens erfarenheter =anslès =tillsammans =med =Svensk =Miljöbesiktnings miljömærke i fastigheten.

Miljöbesiktning =utförs =ofta =tillsammans =med =OVK =och energibesiktning för att fè ett helhetsintryck av byggnadens totala miljösituation, dvs. att sækra sèvæl inomhusmiljön som byggnadens energistatus.

Som =underlag =för =miljöbesiktning =utförs =pè =bestællarens önskemèl en kompletterad miljödeklaration.

Frisk Bostad

Frisk Bostad ær ett samarbetsprojekt mellan Hyresgæstföreningen, HSB och Villaægarnas Riksförbund. Syftet med Frisk bostad ær att uppmuntra =sèvæl =teknisk =utveckling =som =kunskapsinsamling =om hur =vi =skall =kunna =bygga =bra =bostæder. =I =sin =programförklaring anger Frisk bostad att det vill formulera rèd och ge vægledning vid val =av =material =och =byggnadsteknik =för =att =vi =skall =kunna =bygga vackra, trivsamma och friska hus. Mèlsættningen ær att undvika de bakomliggande =orsakerna =till =en dèlig =inomhusmiljö. =Frisk =bostad

628 'HNODUDWLRQHUPP 

har byggt ett antal exempelbostæder som granskats och utværderats. För exempelbostæderna finns det ett miljöprogram dær miljömèlen och =miljöfaktorer beskrivs. =För =innemiljön =uppstælls =ett =antal =mèl som skall uppnès. De omrèden som behandlas ær bl.a. temperatur, luftfuktighet, =koldioxidhalt, =elektriska =och =magnetiska =fælt, =radon och =emissioner. =Visionen =ær =att =skapa =en ="Frisk-mærkningµ. =En Friskmærkning =innebær =konsumentmærkning =av =material, produkter, konstruktioner, byggmetoder och bostæder.

5.2. Exempel pè utlændska byggnadsdeklarationer eller motsvarande

Vi har trots omfattande sökning inte kunnat finna exempel i andra lænders lagstiftning pè krav om byggnadsdeklarationer som direkt motsvarar vad som tas upp i utredningens direktiv och som föreslès i detta betænkande, det vill sæga en grundlæggande deklaration som sammanfattar ett antal tekniska egenskaper i en byggnad och som skulle kunna utgöra en del av informationen sèvæl i samband med ægarbyten =som =vid =förhyrning =av =bostæder =och =lokaler. =Det =finns dock nègra exempel pè lagstadgade deklarationer i andra lænder, dær antingen =ændamèlet =ær =begrænsat =(t =ex =krav =pè =omfattande information/dokumentation =av =olika =egenskaper =i =samband =med försæljning =av =smèhus =i =Danmark =och =motsvarande =förslag =æven =i Storbritannien) eller att kravet enbart avser en viss egenskap (t ex den =danska =lagstiftningen =om =energimærkning =som =infördes =1997 och =som =utgör =en =förebild =för =EG-direktivet =om =byggnaders energiprestanda). =I =den =stora =bostadspolitiska =proposition =som under =2004 =behandlas =i =det =brittiska =parlamentet =ingèr =förutom næmnda förslag (Home Information Pack ² HIP) æven ett förslag om att ersætta nuvarande lagstiftning om lægsta godtagbara standard för =bostæder =(Housing =Act =Fitness =Regime) =med =ett =system =för information =om =och =værdering =av =ett =antal =olika =riskfaktorer =i bostadsfastigheter =(Housing =Health =and =Safety =Rating =System =² HHSRS).

Krav pè information inför försæljning av egendom

Historiskt har sæljare av smèhus i Danmark varit ansvariga i 20 èr efter försæljningen för fel och brister som inte uppdagats i samband

'HNODUDWLRQHUPP 628

 

med =försæljningen =och =preciserats =i =försæljningskontraktet. =1997 infördes =ett =system =som =innebær =att =sæljaren =befrias =frèn =detta ansvar =om =han =innan =försæljningen =lèter =genomföra =en =besiktning av =egendomen =och =tecknar =en =försækring =som =tæcker =de =dolda =fel som =inte =upptæcks =vid =besiktningstillfællet. =Besiktningen, =som =ska utföras =av =en =kvalificerad =och =av =staten =godkænd =besiktningsman, resulterar =i =en =rapport =som =fokuserar =pè =observerbara =problem snarare æn att vara en generell beskrivning. Rapporten, som följer ett =standardformulær =som =tagits =fram =av =myndigheter, =innebær =en kostnad =för =sæljaren =motsvarande =SEK =4 =000-6 =000 =kr =(1999) beroende pè husets storlek och èlder. Den stora fördelen med det danska =systemet =ær =att =det =reducerar =inslaget =av =osækerhet =mellan det att ett hus bjuds ut till försæljning och att ett kontraktsförslag kan =utvæxlas =mellan =köpare =och =sæljare. =Transaktionstiden =och dærmed transaktionskostnaden kan avsevært reduceras.

I =Storbritannien =har =smèhusmarknaden =længe =kænnetecknats =av den =lènga =och =komplicerade =process =som =en =försæljning =innebær. Mot =den =hær =bakgrunden =presenterade =den =brittiska =regeringen =i december 2003, efter flera èrs utredningsarbete och med hænvisning till =erfarenheterna =frèn =lagstiftningen =i =bland =annat =Danmark, =ett förslag =som =stæller =krav =pè =att =sæljaren =för =presumtiva =köpare =ska presentera =ett =omfattande =informationsmaterial =(HIP). =Materialet ska =bland =annat =innehèlla =en =rapport =baserad =pè =en =professionell undersökning av husets skick (Home Condition Report - HCR). En =HCR =avses =vara =en =objektiv =rapport =som =köpare, =sæljare =och lèngivare ska kunna förlita sig pè. Rapporten ska presenteras i ett standardformat och beskriva egendomens skick med hænsyn tagen till =èlder, =karaktær =och =lokalisering. =Beskrivningen =ska =ocksè omfatta =uppgifter =om =energieffektivitet =och =andra =förhèllanden som kan kræva særskild uppmærksamhet.

Lagstiftning om energideklarationer

Som framgèr i annat sammanhang (kap. 4) har Europaparlamentet och =rèdet =i =november =2002 =tagit =beslut =om =ett =direktiv =om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG). EG-direktivet, som ska vara =genomfört =i =medlemsstaterna =senast =i =januari =2006, =stæller bland annat krav pè att byggnader ska energideklareras i samband med nyproduktion, försæljning och uthyrning. Enligt direktivet ska deklarationen =ange =uppgifter =om =den =aktuella =byggnadens =energi-

628 'HNODUDWLRQHUPP 

prestanda =framtagna =med =hjælp =av =en =særskild =berækningsmetodik. Deklarationen, =som =fèr =ha =en =giltighetstid =pè =högst =tio =èr, =ska vidare =innehèlla =referensværden =som =gör =det =möjligt =för =en konsument att jæmföra och bedöma energiprestanda. Deklarationen ska =ocksè =læmna =rekommendationer =om =ètgærder =för =att kostnadseffektivt förbættra dessa prestanda. I större byggnader som inhyser offentlig verksamhet ska deklarationen anslès væl synlig för allmænheten. Deklarationen ska utföras pè ett oberoende sætt av en kvalificerad =och/eller =auktoriserad =expert. =Vissa =speciella =typer =av byggnader fèr undantas frèn kravet pè energideklaration.

Dansk =lagstiftning =om =energimærkning, =som =i =viss =utstræckning utgjort en förebild vid framtagandet av EG-direktivet, togs i bruk 1997. Lagstiftningen gör ètskillnad mellan större respektive mindre byggnader (med mer respektive mindre æn 1 500 kvm golvyta) nær det =gæller =förfaringssætt =och =giltighetstid =för =deklarationen. =För större byggnader ska t.ex. en energikonsulent èrligen genomföra en energimærkning och læmna rekommendationer om ètgærder, medan en energimærkning av mindre byggnader ska ske senast i samband med =försæljning, =dè =ett =energimærke =inte =fèr =vara =ældre =æn =tre =èr. Hittills =vunna =erfarenheter =tillsammans =med =de =krav =som =stælls =i EG-direktivet =har =medfört =att =den =danska =regeringen =har =aviserat att =den =har =för =avsikt =att =under =2004 =presentera =ett =förlag =till förændringar i lagstiftningen.

Förslag =om =hælso- =och =sækerhetsværdering =av =bostæder =i Storbritannien

Den =brittiska =regeringens =förslag =om =ett =system =för =hælso- =och sækerhetsværdering =av =bostæder =(HHSRS) =ær =avsett =att =ersætta =en lagstiftning om lægsta godtagbara standard för bostæder frèn mitten av 1980-talet. Sèvæl den befintliga som den föreslagna lagstiftningen ska =utgöra =instrument =för =lokala =myndigheter =nær =det =gæller =att förebygga ohælsa och skador bland de boende som kan uppkomma pè =grund =av =brister =i =bostaden. =Med =en =hælso- =och =sækerhetsværdering som underlag ska myndigheten kunna ingripa mot ægare av =bostadsfastigheter =i =syfte =att =undvika =risker =för =framtida =men hos =de =boende. =Riskbedömningen =ska =utgè =frèn =utsatta =gruppers særskilda behov sèsom barn, ældre, handikappade, allergiker etc.

Systemet ær tænkt att bygga pè objektiv information om 24 olika riskfaktorer =i =en =bostadsfastighet. =Bland =dessa =riskfaktorer =èter-

'HNODUDWLRQHUPP 628

 

finns =bland =annat =förekomsten =av =fukt, =buller, =otillræcklig belysning, =förorenat =vatten, =bly =i =ledningar, =asbest, =strèlning, brand- och explosionsrisker etc.

Fransk =lagstiftning =om =byggnadsdeklaration =avseende förekomsten av asbest, bly m.m.

Vid varje försæljning av privat egendom sèsom smèhus, flerbostadshus och lægenheter skall sæljaren læmna intyg om:

1. =förekomst =av =asbest =om =bygglov =för =smèhus =eller

flerbostadshus ær daterat före 1 juli 1997 (article L1334-7 du Code de la santê publique), dêcret du 7 fêvrier 1996)

2. =förekomst av bly i færger om byggnaden ær byggd före 1948

och finns i ett s k riskomrède (article L1334-5 du Code de la santê publique)

3. =förekomst =av =termiter =om =byggnaden =befinner =sig =i =ett =s =k

kontaminerat omrède (loi du 8 juin 1999, dêcret du 3 juillet 2000)

4. =intyg om installationer av gas (article 17 de la loi ný2003-8 du

3 janvier 2003) Skilda =villkor =gæller =för =de =olika =lagarna. =Dessa =lagar =har resulterat =i =ett =nytt =yrke, =konsulter =som =utfærdar =de =behövliga intygen, s.k. diagnostiqueurs.

I =Frankrike =har =Byggministeriet =(augusti =2003) =presenterat =ett förslag =till =ett =samlat =dokument =för =varje =byggnad, =en =sorts hælsotillstènd av byggnaden, som skall överlæmnas till köparen vid försæljning av privat byggnad och skall omfatta alla tekniska intyg om den tekniska diagnostik som genomförts.

Utvecklingsarbeten

Utöver =de =tidigare =næmnda =deklarationerna =pègèr =utvecklingsarbeten. =Ett =exempel =pè =sèdana =projekt =ær =utveckling =av =en µgebouwdossierµ i Nederlænderna. Dær har man tagit fram en vision om hur byggreglerna skulle kunna se ut i framtiden. Som en del av visionen =föreslèr =man =att =det =skall =inrættas =en =µgebouwdossierµ, som kan sægas vara en deklaration av byggnaden. Huvudsyftet med en =gebouwdossier =ær =bl.a. =att =förbættra =kunskaperna =hos konsumenter =och =myndigheter =om =byggnaders =kvalitêer. =En

628 'HNODUDWLRQHUPP 

gebouwdossier ær inriktad pè bostæder och avsikten ær att den skall finnas =tillgænglig =vid =försæljningar. =Den =innehèller =fyra =delar =med data. =Den =första =delen =innehèller =generell =information =om byggnaden =och =dess =ægare. =Den =andra =beskriver =den =tekniska statusen =hos =byggnaden =sèsom =att =vissa =uppstællda =krav =ær uppfyllda. =Den =tredje =berör =byggnadens =anvændbarhet =och =den fjærde =innehèller =en =underhèllsguide. =Den =tredje =och =den =fjærde delen =ær =frivilliga. =För =nærvarande =pègèr =ett =utvecklingsarbete =och test av en modell.6 ávervæganden och förslag6.1. Allmænna utgèngspunkter

En =byggnadsdeklaration =kan =definieras =som =en =samlad =redovisning av uppgifter om en byggnads egenskaper i vissa nærmare bestæmda avseenden.

De ændamèl som en byggnadsdeklaration skall fylla ær att ge ægarna =och =brukarna =uppmærksamhet =pè =frègor =om =inomhusmiljö =och =energianvændning, =kommunerna =ett =underlag =i =deras tillsynsverksamhet =och =berörda =myndigheter =ett =underlag =för tillsyn och uppföljning av miljömèlen.

Om ett krav skall införas pè dem som innehar en byggnad att upprætta =en =byggnadsdeklaration, =bör =utgèngspunkten =vara =att ægaren =redovisar =sitt =eget =miljöarbete =betræffande =byggnaden. Det bör dè ocksè efterstrævas att de ægare och förvaltare som har system för redovisning av inomhusmiljöfrègor m.m. skall kunna anvænda =sig =av =dessa. =Med =denna =inriktning =av =deklarationsskyldigheten =bör =de =system =som =finns =pè =marknaden =för frivilligt =arbete =med =frègor =om =inomhusmiljö =kunna =fè =ett avsevært större genomslag æn för nærvarande.

I en byggnadsdeklaration bör hyresgæster och andra befintliga och =tilltænkta =brukare, =t.ex. =köpare =av =smèhus, =alltid =ges information =i =vissa =frègor =av =grundlæggande =betydelse =för inomhusmiljön och energianvændningen. Uppgifter om ventilation, radon och energi mèste uppmærksammas særskilt. Informationen i dessa delar bör vara sè specifik att den kan anvændas i kommunernas =tillsynsverksamhet =och =utgöra =underlag =för uppföljning av miljömèlen.

I =tidigare =avsnitt =har =vi =gètt =igenom =lagstiftning =och =EG-direktiv som =har =betydelse =för =vèrt =uppdrag. =Vi =har =dè =ocksè =redovisat =de uttalanden som regering och riksdag givit tillkænna i olika samman-

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

hang betræffande frègor om byggnaders inomhusmiljö och en god energianvændning.

Vi saknar anledning att göra nègra andra övervæganden i frèga om mèlen för en god inomhusmiljö æn de som gjorts av regering och riksdag. =Vèr =uppgift =ær =att =analysera =ændamèlen =med =och =læmna förslag =pè =ett =læmpligt =utformat =system =med =byggnadsdeklarationer. Vi har dæremot inte sett som vèr uppgift att föreslè förændringar betræffande de nærmare krav som samhællet stæller upp i =olika =regelverk, =t.ex. =systemet =med =ventilationskontroll =eller grænsværden =för =radon. =Ej =heller =har =vi =sett =som =vèr =uppgift =att föreslè nègra nya krav vad gæller besiktning eller undersökningar av byggnader i anslutning till upprættandet av en byggnadsdeklaration. En =viktig =utgèngspunkt =som =vi =har =i =vèrt =arbete =ær =dærför =att uppgifterna i en byggnadsdeklaration inte gèr utöver de krav som gællande =lagstiftning =stæller =upp. =Som =vi =skall =èterkomma =till èterverkar =detta =pè =frègan =i =vilken =utstræckning =uppgifterna =i =en byggnadsdeklaration skall vara obligatoriska.

Vi ær dock övertygade om att förændringar i regelverket avseende inomhusmiljön, =energianvændningen =m.m. =successivt =kommer =att aktualiseras =och =vill =dè =peka =pè =det =utredningsarbete =som =just =nu pègèr vad gæller sèdana frègor, bl.a. frègan om implementeringen i Sverige =av =EG-direktivet =om =byggnaders =energiprestanda. =Om =ett krav =införs =pè =att =avge =byggnadsdeklarationer, =kommer =detta sannolikt =alltsè =att =innebæra =att =innehèllet =i =deklarationerna =kan komma =att =behöva =omprövas =och =förændras. =Ett =dynamiskt perspektiv bör dærför vara en allmæn utgèngspunkt nær stællning tas till =utformningen =av =ett =system =med =byggnadsdeklarationer. =I =ett inledande skede finns det med ett oprövat system dessutom skæl att begrænsa =omfattningen =av =de =uppgifter =som =skall =læmnas =i =en deklaration.

Vi har i vèrt arbete blivit övertygade om att det frivilliga arbete i frèga =om =inomhusmiljö =och =energianvændning =som =i =dag =finns =pè marknaden och som vi redovisat i avsnitt 5 mèste værnas. Om ett krav =införs =pè =byggnadsdeklarationer =bör =en =viktig =utgèngspunkt dærför =vara =att =ægaren =först =redovisar =sitt =eget =miljöarbete betræffande byggnaden. Det bör dè ocksè efterstrævas att de ægare som har system för redovisning av inomhusmiljöfrègor m.m. skall kunna =anvænda =sig =av =dessa. =Med =denna =inriktning =av deklarationsskyldigheten =bör =de =system =som =finns =pè =marknaden för =frivilligt =arbete =med =frègor =om =inomhusmiljö =kunna =fè =ett avsevært större genomslag æn för nærvarande.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Innan vi gèr in pè den nærmare utformningen av ett system med byggnadsdeklarationer =vill =vi =redovisa =nègra =grundlæggande utgèngspunkter =som =vi =antagit =nær =det =gæller =att =definiera =vad =en byggnadsdeklaration ær, vilka ændamèl den skall fylla, till vem den skall rikta sig och vilka uppgifter som bör læmnas.

En =byggnadsdeklaration =bör =kunna =definieras =som =en =samlad redovisning =av =uppgifter =som =skall =göras =om =en =byggnads =egenskaper i vissa nærmare bestæmda avseenden. Med de utgèngspunkter vi har för vèrt uppdrag bör de uppgifter som skall læmnas i första hand =koncentreras =till =frègor =om =inomhusmiljö =och =energianvændning. =Sjælva =redovisningen =bör =kunna =göras =av =byggnadens ægare =eller =förvaltare, =men =ægaren =skall =ha =ansvaret =för =att =en deklaration =upprættas. =Det =nærmare =underlaget =för =redovisningen kan =dock =ha =tagits =fram =av =nègon =annan, =t.ex. =vad =avser ventilationskontroll av en funktionskontrollant.

En =byggnadsdeklaration =har, =till =skillnad =frèn =t.ex. =en fastighetsdeklaration, =inte =till =syfte =att =vara =till =ledning =vid =den allmænna =fastighetstaxeringen =utan =utgör =ytterst =ett =led =i strævandena =att =uppnè =en =god =inomhusmiljö =i =byggnadsbestèndet. Vi =tror =sèledes =att =en =byggnadsdeklaration =kan =utgöra =ett =bland flera instrument i arbetet för att nè detta mèl.

En =byggnadsdeklaration =ær =ett =sætt =att =fè =fastighetsægare =att kontrollera och vid behov ètgærda sina fastigheter. Den ær ocksè ett medel =för =att =vid =nybyggnation =fè =byggherrar =och =andra =inom byggsektorn =æn =mer =uppmærksamma =pè =kvalitetsfrègornas betydelse. Byggnadsdeklarationer kan bidra till att öka kunskaperna om =inomhusmiljön =och =betydelsen =av =att =aktivt =arbeta =med kvalitetsfrègor.

Deklarationerna =kan =ocksè =skapa =en =möjlighet =för =tilltænkta hyresgæster, =brukare, =köpare =och =ægare =att =pè =ett =enkelt =och lættillgængligt =sætt =fè =uppgift =om =en =byggnads =status =i =vissa avseenden. Informationen bidrar till att en tilltænkt hyresgæst eller en tilltænkt köpare fèr underlag och incitament till att stælla krav pè en byggnad. Den ger ocksè befintliga brukare ett incitament till att försöka =pèverka =och =pètala =eventuella =brister =i =inomhusmiljön. Deklarationen ær sèledes inte bara ett sætt att fè fastighetsægare att uppmærksamma, =kontrollera =och =ètgærda =sina =byggnader =i =vissa avseenden. Den ær æven ett instrument för en byggnadsægare att för boende, =brukare =och =köpare =redovisa =de =kontroller =och =andra ètgærder =som =vidtagits =för =att =nè =en =god =inomhusmiljö =och =en

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

effektiv energianvændning. En byggnadsdeklaration kan ocksè tjæna som underlag vid hyresförhandlingar.

En =deklaration =möjliggör =aktiva =val =för =konsumenterna. =En person =som =avser =att =hyra =eller =köpa =en =bostad =kommer förmodligen =förutom =læge =och =materiell =standard =æven =att =væga =in vilka uppgifter som redovisas i en deklaration. I samband med köp av =en =byggnad =kan =deklarationen =bidra =till =att =köparen =uppmærksammar eventuella brister och vid ett köp ètgærdar dessa. Dessutom kan =deklarationerna =förhoppningsvis =bidra =till =att =en =brukare =fèr större förstèelse och kunskap om hur han eller hon kan bidra till att en god inomhusmiljö bibehèlls.

Ett viktigt ændamèl med en byggnadsdeklaration ær alltsè att ge ægare och brukare uppmærksamhet pè frègor om inomhusmiljö och energianvændning. =Ett =annat =viktigt =ændamèl =för =ett =system =med byggnadsdeklarationer =bör =enligt =vèr =mening =vara =att =ge kommunerna ett underlag i deras tillsynsverksamhet nær det gæller inomhusmiljön. Vi har beskrivit det regelverk som utgör grunden för =denna =tillsyn =i =kap. =2. =Om =en =skyldighet =införs =att =læmna byggnadsdeklarationen =till =kommunen, =bedömer =vi =att =detta væsentligt kommer att öka kommunernas möjligheter att utöva sin tillsyn. Deklarationerna kan dè ge kommunerna underlag för beslut om =tillsynsinsatser =i =de =fall =dessa =i =sig =inte =ær =ett =tillræckligt instrument =för =att =pèverka =fastighetsægarna =att =ombesörja =att byggnaden har en god inomhusmiljö.

För =att =nè =tillræcklig =effektivitet =i =tillsynsverksamheten =och hanteringen =av =byggnadsdeklarationerna, =anser =vi =att =det =ocksè mèste övervægas i vilken utstræckning den enskilda kommunen bör ha =tillgèng =till =nègon =form =av =register. =Vi =èterkommer =till =den frègan i avsnitt C. Dè kommer vi i enlighet med vèra direktiv ocksè att belysa utformning och uppbyggnad av ett nationellt eller annat register =med =byggnadsanknutna =uppgifter =som =kan =ge =berörda myndigheter =underlag =för =tillsyn =och =uppföljning =av =relevanta delmèl till de nationella miljökvalitetsmèlen. Om ett nationellt eller annat =register =skall =inrættas, =bör =de =uppgifter =som =efterfrègas læmpligen =hæmtas =frèn =de =uppgifter =som =finns =i =byggnadsdeklarationerna. =Ett =ændamèl =med =deklarationerna =blir =dè =att =utgöra =ett underlag för ett sèdant register.

De byggnader dær inomhusmiljön ær særskilt viktig ær byggnader dær mænniskor och dè særskilt barn och ungdomar vistas ofta eller under =længre =tid. =Særskilt viktigt =ær dærför =att =bostæder, =förskolor,

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

fritidshem =och =skolor =deklareras. =Vi =skall nærmare =èterkomma =till frègan om vilka byggnader som bör deklareras.

Den mèlgrupp som deklarationerna vænder sig till ær ² förutom kommuner =och =myndigheter =² =samtliga =brukare =och =tilltænkta brukare samt ægare eller tilltænkta ægare av nyss næmnda byggnader. Genom att ge denna mèlgrupp tillgèng till deklarationer mèste den information =som =ges =vara =sèdan =att =kunskapen =och =kraven =pè byggnadernas =funktioner =kommer =att =öka =och =att =pè =sè =sætt kommer =att =förbættra =byggnadsbestèndet =pè =sikt. =Informationen mèste =ocksè =vara =lættètkomlig =sè =att =den =kan =beaktas =i =olika situationer. En person som avser att hyra en lægenhet kommer dè, förutom læge och materiell standard, troligtvis æven att væga in vilka uppgifter =som =redovisas =i =en =deklaration. =Üven =en =köpare =av =en bostad =kommer =förmodligen =att =i =sina =övervæganden =i =samband med =köpet =kalkylera =med =vilka =förbættringsètgærder =som =kan behöva =vidtas =med =byggnaden =² =och =vid =ett =köp =faktiskt =vidta förbættringsètgærder. =Hyresgæster, =förældrar =och =ungdomar kommer =enkelt =att =fè =tillgèng =till =uppgifterna =i =deklarationen =och kan dærför stælla krav pè fastighetsægare/förvaltare.

Vad som nu anförts om mèlgrupp stæller krav pè informationens utformning =och =tillgænglighet. =Berættigade =önskemèl =om =en konsumentinriktad information mèste dock vægas samman med ett krav =pè =mer =specifika =och =faktabetonade =uppgifter =som =underlag för =kommuner =och =myndigheter. =Særskilt =sèdana =grundlæggande uppgifter om ventilation, radon och energianvændning som betonas i vèra direktiv mèste læmnas i sèdan form att de kan tillgodose sèvæl brukarnas =som =kommunernas =och =myndigheternas =behov =av information.

Avslutningsvis =vill =vi =peka =pè =att =en =mængd =uppgifter =har betydelse =för =inomhusmiljön. =Vèra =direktiv =betonar =som =sagt uppgifter =om =ventilation, =radon =och =energi. =Andra =uppgifter =kan dock vara væl sè viktiga för inomhusmiljön, t.ex. uppgifter om fukt, buller, =ljus =samt =elektriska =och =magnetiska =fælt. =Med =vèr utgèngspunkt att deklarationerna inte bör vara alltför omfattande, anse =vi =emellertid =att =sèdana =uppgifter =tills =vidare =bör =redovisas inom ramen för ægarens eget miljöarbete.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

6.2. Vilka uppgifter bör deklareras?

Vèrt =förslag: =I =en =byggnadsdeklaration =skall =det =finnas

möjlighet för ægaren att redovisa om han eller hon anvænder ett kvalitetssystem =eller =liknande =för =att =sækerstælla =en =god inomhusmiljö. Üven andra faktorer av betydelse för innemiljön skall kunna redovisas. För skolor och hyreshus skall det ocksè finnas =en =möjlighet =att =redovisa =om =enkæter =som =rör inomhusmiljön förekommer eller inte.

I =en =deklaration =skall =byggnadens =ægare =redovisa =vissa uppgifter =om =funktionskontroll =av =byggnadens =ventilationssystem, om radonhalten i byggnaden ær uppmætt eller inte och ² om =mætning =skett =² =uppgift =om =radonhalten. =Dærutöver =skall vissa =uppgifter =om =energi =redovisas. =Nær =EG-direktivet =om byggnaders =energiprestanda =genomförs =i =Sverige =anser =vi =att uppgift om det finns ett energicertifikat eller inte samt uppgifter om =byggnadens =energiprestanda =och =referensværden, =skall framgè =av =en =byggnadsdeklaration. =Frègan =hur =dessa =uppgifter skall =redovisas =anser =vi =dock =mèste =behandlas =efter =de =förslag som utredningen om byggnaders energiprestanda lægger. Redan nu finns det dock skæl att ægaren i en byggnadsdeklaration skall redovisa om han eller hon har upprættat en energisparplan eller inte =och =om =det =finns =en =særskild =redovisning =om =energianvændningen =i =byggnaden. =Vi =föreslèr =dock =att =redovisningen om =energi =² =i =avvaktan =pè =att =EG-direktivet =om =byggnaders energiprestanda kan genomföras ² för nærvarande bör begrænsas till dessa tvè frègor.

6.2.1. Allmænt

Det =ær =særskilt =viktigt =att =byggnadsdeklarationerna =vinner =bred acceptans framför allt hos fastighetsægare och brukare. Detta för att syftena =med =deklarationerna =skall =kunna =uppnès. =Deklarationerna bör =dærför =inte =vara =för =omfattande. =De =fèr =heller =inte =bli =för kostsamma =eller =arbetskrævande =att =upprætta. =Dessutom =ær =det viktigt att de ær överskèdliga, informativa och lætta att förstè.

En =utgèngspunkt =ær =att =sèdant =som =berör =brukarnas =hælsa =bör prioriteras. =Det =ær =mer =motiverat =att =deklarera =sèdana =uppgifter som inte ær fullt synbara för ögat æn sèdana som ær enkla att iaktta.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

6.2.2. Befintliga frivilliga deklarationer eller motsvarande

Som vi framhèllit i vèra allmænna utgèngspunkter mèste det viktiga arbetet beaktas som vissa aktörer gör för att inventera, kontrollera eller =förbættra =sina =byggnader. =Det =finns =ett =flertal =sèdana =system som =anvænds =pè =marknaden. =De =system =som =hær =kan =næmnas =ær MIBB, =EcoEffect, =P-mærkning, =Sund =Innemiljö, =Miljöstatus, Svensk =Miljöbesiktning, =Miljöbedömning =av =fastigheter =och =Frisk bostad. Vi anser att det arbete som marknadens parter lægger ned pè =att =fè =en =god =miljö =i =sina =byggnader =bör =fortsætta =och =dærför uppmuntras.

Att införa ett i alla avseenden enhetligt kvalitetssystem anser vi skulle =föra =för =lèngt. =Skælen =till =detta =ær dels =att =skiftande =system redan =har =utvecklats =och =anvænds, =dels =att =behoven =av =kvalitetssystem =eller =motsvarande =skiljer =sig =èt =beroende =av =vilken =typ =av byggnad =det =gæller =och =vilken =typ =av =fastighetsförvaltning =som finns i det aktuella fallet. Behovet av dokumentation o.dyl. skiljer sig =èt =beroende =av =om förvaltningen =gæller =t.ex. =endast =en =mindre hyresfastighet eller om den gæller ett större fastighetsbestènd. Det ær =emellertid =viktigt =att =arbetet =med =sèdana =særskilda =system fortsætter och uppmuntras. I deklarationerna bör det dærför skapas utrymme för att redovisa om, och i sè fall vilken typ av system eller motsvarande som anvænds för att sækerstælla en god inomhusmiljö. En =redovisning =av =de =særskilda =kvalitetssystem =eller =motsvarande som =redan =i =dag =finns =pè =marknaden =kan =bidra =till =att =allt =fler fastigheter kommer att nyttja dessa system.

6.2.3. Enkæter

I =sitt =arbete =för =en =god =inomhusmiljö =anvænder =sig =vissa byggnadsægare av enkæter. De frègor som vanligtvis stælls i en enkæt rör =trivsel, =værmekomfort, =luftkvalitê, =ljus- =och =ljudförhèllanden samt =fukt =och =mögel. =Under =utredningsarbetet =har =det =framkommit att sèdana enkæter till boende och andra brukare ær ett bra sætt att skaffa sig kunskap om inomhusmiljön och att det kan vara ett =sætt =att =skapa =delaktighet =och =bra =relationer =mellan =ægare =och brukare. =Vi =föreslèr =dærför =att =en =uppgift =i =deklarationen =för befintliga =flerbostadshus =och =skolor =bör =vara =om =enkæter förekommer eller inte.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

6.2.4. Ventilation, radon och energi

Av =vèra =direktiv =följer =att =uppgifter =om =ventilation, =radon =och energi skall ingè i en byggnadsdeklaration. Uppgifter i dessa hænseenden har stor betydelse för inomhusmiljön, för den kommunala tillsynen =och =för =de =miljökvalitetsmèl =som =har =stællts =upp. =Att uppgifter om energi skall deklareras fèr ocksè ses mot bakgrund av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda.

För ægare och brukare ær dock ocksè en mængd andra uppgifter om =inomhusmiljön =av =betydelse. =Det =gæller =t.ex. =fukt, =buller, =ljus samt =elektriska =och =magnetsika =fælt. =Det =gæller =ocksè =emissioner frèn =byggmaterial =m.m. =Mycket =talar =dærför =för =att =æven =sèdana uppgifter bör ingè i en byggnadsdeklaration. Med beaktande av vèrt förslag att en byggnadsdeklaration primært skall innehèlla frivilliga uppgifter om ægarens egna system för redovisning av uppgifter som rör =inomhusmiljön =och =att =deklarationsskyldigheten =inte =blir =för omfattande, =har =vi =emellertid =stannat =för =att =ægaren =² =utöver =de egna systemen ² för nærvarande endast skall behöva redovisa vissa uppgifter om ventilation, radon och energi.

Vad =gæller =uppgifter =om =ventilation =finns =den =obligatoriska funktionskontrollen =av =ventilationssystem. =Sèsom =denna =nu =ær utformad =har =den =mött =kritik. =Förutom =efterlevnaden =av bestæmmelserna =och =svèrigheterna =att =resursmæssigt =klara =av tillsynen hos kommunerna, gæller det ocksè sjælva innehèllet i den kontroll som skall göras. Vad som bl.a. har framförts i denna del ær att =kontrollen =inte =innehèller =nègra =mætningar =av =byggnadens luftkvalitet. =Vi kan mot =den =bakgrunden =se =att =det =kan =finnas =ett behov =till =förændringar. =Som =vi =understrukit =i =vèra =allmænna utgèngspunkter =ær =det =dock =inte =vèr =uppgift =att =föreslè =nègra sèdana. =Vèrt =förslag =kan =dærför =endast =grundas =pè =de =gællande =² =i och för sig væl sè viktiga ² uppgifter om ventilation som tas upp i nuvarande =bestæmmelser. =Det =ær =enligt =vèr =mening =sèlunda angelæget =att =byggnadernas =ventilationssystem =ær =væl =fungerande och =att =gællande =bestæmmelser =om =ventilationskontroll =iakttas. =Vi föreslèr =dærför =att =uppgifter =som =anknyter =till =den =obligatoriska ventilationskontrollen skall tas med i en byggnadsdeklaration och èterkommer i avsnitt 6.3och 6.4 vad detta nærmare innebær.

Nær det gæller uppgifter om radon, saknas i gællande lagstiftning krav pè mætningar. Dæremot finns uppsatta grænsværden och en viss tillsyn =över =att =dessa =upprætthèlls. =Det =finns =ocksè =uppstællda mèl för =att =dessa =grænsværden =uppnès. =I =avsnitt =2 =och =3 =ges =en

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

beskrivning =av =grænsværden, =tillsyn =och =samhælleliga =mèl. =Det =ær enligt =vèr =mening =synnerligen =betydelsefullt =för =den =enskilde =att förekomsten av radon kan redovisas i en byggnadsdeklaration, som skall ha de ændamèl som vi antagit. Vi föreslèr dærför att uppgifter om =radonmætning =skett =eller =ej =och =om =eventuell =radonhalten =tas med i deklarationen. I avsnitt 6.3 och 6.4 èterkommer vi till frègan.

Vi =har =æven =övervægt =vilka =energirelaterade =uppgifter =som =bör redovisas =i =en =byggnadsdeklaration. =I =dessa =övervæganden =har =vi gjort följande bedömningar.

Sverige =skall =genomföra =Europaparlamentet =och =rèdets =direktiv 2002/91/EG =om =byggnaders =energiprestanda. =Direktivet =skall införas =i =Sverige =senast =den =4 =januari =2006 =eller =² =under =vissa förutsættningar och i vissa delar ² senast den 4 januari 2009. Enligt direktivet =skall =det =finnas =ett =energicertifikat =som =skall =innehèlla uppgift =om =byggnadens =energiprestanda =och =referensværden =som gör =att =konsumenten =kan =jæmföra =och =göra =en =bedömning =av energiegenskaperna =hos =olika =byggnader. =Dessutom =skall certifikatet =ètföljas =av =rekommendationer =för =vilka =kostnadseffektiva =ètgærder =som =kan =vidtas =för =att =minska =energiètgèngen. Regeringen =har =beslutat =att =tillkalla =en =særskild =utredare =med uppdrag att læmna förslag hur direktivet skall genomföras i Sverige (Genomförande av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda, dir. 2003:139). Utredningen benæmns, Utredningen om byggnaders energiprestanda.

Ett =av =syftena =med =att =redovisa =energirelaterade =uppgifter =i =en byggnadsdeklaration =ær =att =frègor =om =ventilation, =radon =och energianvændning hör næra samman och i mènga fall ær beroende av varandra. Genom att æven vissa uppgifter om energi redovisas i en deklaration =kan =dessa =samband =uppmærksammas =och =beaktas. =En redovisning =kan =ocksè =bidra =till =att =skapa =förstèelse =för =energifrègornas =betydelse =för =miljön =och =kunskap =om =möjligheten =och betydelsen av att vælja energieffektiva lösningar. De uppgifter som redovisas =kommer =i =fokus =och =blir =lætt =tillgængliga =för =brukare, potentiella =hyresgæster =och =köpare =av =en =byggnad. =Dessutom kommer byggherrar och andra inom byggsektorn samt ægare att bli æn =mer =uppmærksamma =pè =dessa =frègor. =Genom =att =en =byggnadsægare redovisar =uppgifter om =energi =skapas =dessutom =en drivkraft att i æn högre utstræckning arbeta med energifrègor. Samtidigt som en =deklaration =skall =tillgodose =bl.a. de =nyss =næmnda =ændamèlen =ær det =som =ovan =næmnts =angelæget =att =redovisningen =ær =enkel =att genomföra för byggnadsægare och att de redovisade uppgifterna ær

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

överskèdliga, =informativa =och =lætta =att =förstè =för =hyresgæster, brukare m.fl.

För =att =tillgodose =de =ovan =næmnda =syftena =anser =vi =att byggnadens energiprestanda bör framgè av en byggnadsdeklaration. Üven =en =uppgift =om =det =finns =ett =energicertifikat =eller =inte =bör framgè. Dessutom anser vi att referensværden, som gör att boende, brukare =e.dyl. =kan =göra =en =bedömning =av =energiegenskaperna =hos olika byggnader bör redovisas i en byggnadsdeklaration. Detsamma gæller =planer =som =en =byggnadsægare =upprættat =för =att =förbættra energianvændningen samt en redovisning som ær særskilt framtagen om =energianvændningen =i =byggnaden =och =uppgifter =om =uppværmningssætt. =Frègan =ær =dock =om =en =redovisning =i =dagslæget =kan =avse samtliga dessa uppgifter eller om den för nærvarande bör begrænsas.

Utredningen om byggnaders energiprestanda arbetar med frègor som =har =næra =samband =med =och =betydelse =för =byggnadsdeklarationerna. =Frègan =hur =en =redovisning =av =vissa =av =de =næmnda uppgifterna =skall =ske, =bör =dærför =enligt =vèr =mening =avvakta =den utredningen.

I =utredningen =om =byggnaders =energiprestanda =hanteras =bl.a. frègor om energiprestanda och referensværden. Vi anser dærför inte att =vi =kan =föreslè =hur =en =redovisning =av =dessa =uppgifter =skall =ske. Hur =prestandan =och =referensværden =skall =redovisas t.ex. =i form =av en bokstav eller ett numeriskt værde, eller möjligtvis pè annat sætt bör den utredningen hantera.

Vi har æven övervægt frègan om en byggnadsægare i en byggnadsdeklaration =bör =redovisa =energianvændningen =i =sin =byggnad. =En redovisning av energianvændningen i en byggnad hör næra samman med =frègan =hur =en =byggnads =energiprestanda =skall =beræknas =och redovisas. Det ær av hænsyn till bl.a. byggnadsægare viktigt att det inte =nu =införs =krav =pè =en =metod =för =att =ange =en =byggnads energianvændning =om =det =inte =kan =sækerstællas =att =metoden =kan anvændas =æven =fortsættningsvis, =bl.a. =i =arbetet =med =byggnaders energiprestanda =och =referensværden. =Som =exempel =kan =næmnas frègan =om =det =ær =köpt =energi =eller =den =beræknade =energianvændningen =eller =bèda =som =framöver =kommer =att =ha =betydelse. Av =nyss =næmnda =skæl =anser =vi =inte =heller =att =det =finns =skæl =att föregripa =utredningen =om =byggnaders =energiprestanda =och =föreslè hur en redovisning av energianvændning skall ske. Dæremot gör vi den =bedömningen =² =mot =bakgrund =av =att =ett =antal =byggnadsægare redan =i =dag =deklarerar =energianvændningen =i =sina =byggnader =² =att det i en byggnadsdeklaration bör finnas en möjlighet för byggnads-

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

ægaren =att =redan =nu =hænvisa =till =en =særskild =dokumentation =om energianvændningen i sin byggnad.

Vi har ocksè bedömt om det finns skæl att en byggnadsægare skall redovisa =vilket =eller =vilka =uppværmningssætt =som =anvænds =i byggnaden. En sèdan redovisning skulle innebæra att det blir enkelt för boende, brukare och tilltænkta köpare att fè tillgèng till sèdana uppgifter. =För =boende =och =brukare =m.fl. =kan =en =uppgift =om =en byggnad =værms =med =förnybar =energi =(sèsom =biobrænslen, =sol =och vindkraft) =liksom =uppgift =om =det =i =en =byggnad =finns =t.ex. fjærrværme =eller =værmepump, =vara =intressanta. =Dessutom =har kommunerna =i =sitt =arbete =intresse =av =vilka =uppværmningssætt =som anvænds =i =olika =byggnader =inom =kommunen. =En =redovisning =av anvænda =uppværmningssætt =skulle =i =och =för =sig =kunna =ses =relativt fristèende. =Vi =anser =emellertid =att =uppgiften =ændè =har =ett =sèdant samband med energianvændning och energiprestanda, att frègan om och =i =sè =fall =hur =en =sèdan =redovisning =bör =ske, =bör =behandlas =i utredningen om byggnaders energiprestanda.

För att i sè hög utstræckning och sè snart som möjligt tillgodose syftena =med =en =byggnadsdeklaration =anser =vi =att =det =bör =finnas möjlighet för byggnadens ægare att redan nu redovisa om han eller hon har upprættat planer för att effektivisera energianvændningen i byggnaden. En redovisning av om byggnadens ægare har upprættat en =energisparplan =eller =inte =kommer =att =ha =betydelse =æven =sedan EG-direktivet införts i Sverige. Uppgiften i sig pèverkas knappast inte heller av EG-direktivet. Enligt vèr mening bör det, som ovan næmnts, =för =byggnadens =ægare =æven =finnas =möjlighet =² =utan =att avvakta =utredningen =om =byggnaders =energiprestanda =² =att =i byggnadsdeklarationen =hænvisa =till =en =særskild =dokumentation =om byggnadens energianvændning.

I frèga om redovisning av energi i en byggnadsdeklaration anser vi =sammanfattningsvis =följande. =Redan =nu =finns =det =skæl =att byggnadsægaren =i =en =byggnadsdeklaration =skall =redovisa =om =han eller hon har upprættat en energisparplan eller inte och om det finns en =særskild =redovisning =om =energianvændningen =i =byggnaden. =Vi anser dock att redovisningen för nærvarande bör begrænsas till dessa tvè =frègor. Hur =övriga =uppgifter =² næmligen =uppgift =om =certifikat finns eller inte samt uppgift om energiprestanda och referensværden ² skall redovisas, anser vi mèste behandlas i de förslag som utredningen =om =byggnaders =energiprestanda, =lægger. =Detsamma =gæller frègan =hur =en =enhetlig =redovisning =av =energianvændning =och uppværmningssætt i en byggnad skall ske.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

6.3. Vilka byggnader bör deklareras?

Vèrt =förslag: =Samtliga =byggnader =som =omfattas =av =den

obligatoriska ventilationskontrollen samt en- och tvèbostadshus avsedda =för =permanentboende =skall =deklareras. =De =uppgifter som skall deklareras för de olika typerna av byggnader skiljer sig dock èt.

Vi anser att en uppgift om radonhalten ær uppmætt eller inte och =² =om =mætning =skett =² =ett =èrsmedelværde =för =byggnadens radonhalt =skall =redovisas =för =permanentbostæder =i =smèhus, flerbostadshus =samt =i =lokaler =för =förskolor, =skolor =och fritidshem.

De byggnader som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen =skall =redovisa =uppgifter =om =funktionskontroll =av ventilationssystem och uppgifter om energi. Vi vill peka pè att ocksè =kontorshus =omfattas =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen. =Vèrt =förslag =innebær =sèledes =att =æven =sèdana byggnader skall deklareras.

För =en- =och =tvèbostadshus =som =ær =avsedda =för =permanentboende =bör =en =redovisning =ocksè =ske =av =uppgifter =om =byggnadens energiförhèllanden.

Vi =har =i =vèra =allmænna =utgèngspunkter =anfört =att =det =ær =særkilt viktigt =med =inomhusmiljön =dær =barn =och =ungdomar =vistas =och framhèllit =att =det dærför =ær =særskilt viktigt =att bostæder, =förskolor, fritidshem =och =skolor =bör =deklareras. =Samtidigt =mèste =æven =hær gællande =lagstiftning =och =de =miljökvalitetsmèl =som =regering =och riksdag =har =stællt =upp =ges =betydelse =för =deklarationsskyldighetens omfattning. =Vi =kan =dè =t.ex. =peka =pè =att =de =flesta =smèhus =inte omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen, men dæremot pè =mèlsættningen =betræffande =radon. =Vi =kan =ocksè =peka =pè =att kontorshus =och =vissa =andra =byggnader, =som =omfattas =av =den obligatoriska =ventilationskontrollen, =inte =omfattas =av =nègot miljökvalitetsmèl =nær =det =gæller =radon. =Nær =vi =tagit =stællning =till vilka byggnader som skall omfattas av deklarationsskyldigheten har vèr utgèngspunkt alltsè varit innehèllet i gællande bestæmmelser och de =mèlsættningar =om =ventilation, =radon =och =energi =som =regering och =riksdag =har =stællt =upp. =I =frèga =om =energi =har =vi =ocksè =tagit hænsyn till EG-direktivet om energiprestanda. Vi har i övrigt gjort följande övervæganden.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Ett =skæl =som =talar =för =att =uppgifter =om =radon, =ventilation =och energianvændning =bör =redovisas =samtidigt =för =en =och =samma byggnad =ær =att =uppgifterna =rent =faktiskt =hænger =samman =och =har betydelse =för =varandra. =Ett =nitiskt =krav =pè =att =fè =ned energianvændningen =i =en =byggnad =kan =medföra =konsekvenser =för ventilationen. =Bristfællig =ventilation =kan =pèverka =radonhalten negativt. Det ær dærför viktigt att dessa frègor sè lèngt som möjligt ses i ett sammanhang.

Vi anser att en uppgift om radonhalten ær uppmætt eller inte och ² om mætning skett ² ett èrsmedelværde för byggnadens radonhalt skall =redovisas =för =permanentbostæder =i =smèhus, =flerbostadshus samt i lokaler för förskolor, skolor och fritidshem.

Ügare till byggnader som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen =anser =vi =skall =redovisa =uppgift =om =kontrollen =ær utförd =eller =inte =och =datum =för =kontrollen =samt =uppgift =om eventuell anmærkning vid besiktning och typ av ventilationssystem. Med =nuvarande =lydelse =av =OVK-förordningen =och =Boverkets föreskrifter ær en stor del av en- och tvèbostadshusen undantagna frèn =den =obligatoriska =ventilationskontrollen. =Det =ær =i =dagslæget endast =nybyggda =en- =och =tvèbostadshus =med =mekanisk =frèn- =och tilluftsventilation som omfattas av reglerna.

I stort sett samma byggnader som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen =omfattas =av =Europaparlamentets =och =rèdets direktiv om byggnaders energiprestanda. Kravet pè energicertifikat gæller =dock =æven =en- =och =tvèbostadshus. =I =princip =bör =dærför =de byggnader =som =omfattas =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen =æven =deklarera =uppgift =om =energiprestanda =och =vissa andra =uppgifter. =Eftersom =direktivet =innehèller =krav =ocksè =pè energicertifiering =av =en- =och =tvèbostadshus =anser =vi =att =vissa uppgifter =om =energianvændning =bör =deklareras =för =sèdana byggnader.

Sammanfattningsvis =anser =vi =att =en- =och =tvèbostadshus =samt samtliga =byggnader =som =omfattas =av =OVK-förordningen =och Boverkets =föreskrifter =om =ventilationskontroll =bör =deklareras. =De uppgifter =som =bör =deklareras =för =de =olika =typerna =av =byggnader skiljer sig dock èt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer bör fè meddela nærmare föreskrifter om vilka byggnader som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Vèrt förslag kan översiktligt èskèdliggöras med tabellen pè næsta sida.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

Typ av byggnad =Uppgift

om kvalitetssystem, særskild kontroll e.dyl. bör deklareras.

Uppgift om radonmætning eller inte och ev. radonhalt skall deklareras

OVKuppgifter skall deklareras

Uppgifter om energi m.m. skall deklareras

En- och tvèbostadshus x x

Nybyggt en- och tvèbostadshus med mekanisk till- och frènluftsventilation x x x

Flerbostadshus x x x

Lokaler för skolor, förskolor och fritidshem x x x

Byggnader utöver de ovan næmnda som omfattas av OVK- förordningen x x

Ett =kryss =i =tabellen =ovan =innebær =att =det =ær =obligatoriskt =för =den typen =av =byggnad =att =redovisa =uppgifter =som =ær =markerade =med kryss. Avsaknad av kryss innebær att det för en viss typ av byggnad ær frivilligt att redovisa den aktuella uppgiften.

6.4. Hur kan en deklaration utformas?

Pè =næsta =sida =læmnas =en =skiss =pè =hur =en =deklaration =för =ett flerbostadshus =kan =utformas. =Utformningen =av =byggnads-

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

deklarationen kan skilja sig èt mellan olika byggnadstyper eftersom de =uppgifter =som =skall =redovisas =skiljer =sig =èt. =Det =bör =læmpligen anförtros =èt =myndighet =som =regeringen =bestæmmer, =förslagsvis Boverket, =att =læmna =föreskrifter =om =utformningen =för =de =olika byggnadstyperna.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

BYGGNADSDEKLARATION

¤

inomhusmiljö och energianvændning

Byggnad och byggnadens/fastighetens ægare

)DVWLJKHWVEHWHFNQLQJRFKHYKXVQXPPHU %\JJQDGHQVDGUHVVRFKRUW )DVWLJKHWVlJDUHI|UYDOWDUH ,QWHUQWE\JJQDGVQDPQ ,QWHUQWQU

Miljöarbete i byggnaden ² inomhusmiljö

,QYHQWHULQJVHOOHUNYDOLWHWVV\VWHPI|UJRGLQRPKXVPLOM| 1HM -D 6\VWHPBBBBBBBBBBBBBBB1DPQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (QNlWHUI|UDWWInQJDXSSGHERHQGHVV\QSXQNWHU 1HM -DnU ,QRPKXVPLOM|QKDUXQGHUV|NWVLIUnJDRP 9lUPHNRPIRUW -DnU )XNW -DnU 9DWWHQWHPSHUDWXU -DnU %XOOHU -DnU $QQDW BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 'RNXPHQWDWLRQILQQVDWWWLOOJnBBBBBBBBBBBBBB3ODWVHOOHUNRQWDNWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ventilation

)XQNWLRQVNRQWUROODYYHQWLODWLRQVV\VWHPLE\JJQDGHQ  .RQWUROOHQXWI|UGHQOLJW6)629. 1HM -DGDWXP .RQWUROOHQXWI|UGPHGVW|GDYXQGDQWDJIUnQ29. 1HM -DGDWXP $QPlUNQLQJYLGEHVLNWQLQJ 1HM -D $QPlUNQLQJnWJlUGDG 1HM -DGDWXP 7\SDYYHQWLODWLRQVV\VWHPLE\JJQDGHQ

6MlOYGUDJ 0HNDQLVNIUnQRFKWLOOXIW 0HNDQLVNIUnQOXIW 0HNDQLVNIUnQRFKWLOOXIWPHGYlUPHnWHUYLQQLQJ %HVLNWQLQJVSURWRNROOILQQVDWWWLOOJnBBB3ODWVHOOHUNRQWDNW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Energi

3ODQHUI|UI|UElWWUDGHQHUJLDQYlQGQLQJ )LQQVLQWH )LQQV 6lUVNLOGUHGRYLVQLQJRPHQHUJLDQYlQGQLQJLE\JJQDGHQ )LQQVLQWH )LQQV 3ODQHUILQQVDWWWLOOJnBBBBBBBBBBBBBBB3ODWVHOOHUNRQWDNWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6lUVNLOGUHGRYLVQLQJILQQVDWWWLOOJnBBBBBBB3ODWVHOOHUNRQWDNW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Radon

)|UHVNULYHWJUlQVYlUGHI|UE\JJQDGHQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 5DGRQJDVKDOWHQLE\JJQDGHQlUNRQWUROOHUDG 1HM -DnU 0lWQLQJHQOLJW6WDWHQV6WUnOVN\GGVLQVWLWXWVPHWRGEHVNULYQLQJKDUJMRUWVXQGHU PlWSHULRGHQBBBnUPnQDGGDWXP²nUPnQDGGDWXP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 5DGRQJDVKDOWHQVnUVPHGHOYlUGHLE\JJQDGHQHQOLJWPlWSURWRNROOBBBBBBB%TPOXIW +|JVWDPlWWDnUVPHGHOYlUGHLHQERVWDGLE\JJQDGHQBBBBBBBBBBBBBBBBB%TPOXIW 0lWSURWRNROOILQQVDWWWLOOJnBBBBBBBBB3ODWVHOOHUNRQWDNW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

««««««««««««

««««««««)DVWLJKHWVlJDUHE\JJQDGVlJDUH 

'DWXP

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

6.5. Bör deklarationen vara obligatorisk eller frivillig?

Vèrt förslag: Vi anser att det skall vara obligatoriskt för en ægare

till =en =byggnad =vid =vissa =tillfællen =att =upprætta =en byggnadsdeklaration. Vissa uppgifter skall det vara obligatoriskt att redovisa medan andra kan vara frivilliga.

I =byggnadsdeklarationen =skall =byggnadens =ægare =eller förvaltare ² beroende pè vilken typ av byggnad det ær frèga om ² redovisa =dels =uppgifter =om =den =obligatoriska =ventilationskontrollen, =dels =uppgift =om =radonhalten =ær =uppmætt =eller =inte och i förekommande fall det uppmætta èrsmedelværde dels ocksè uppgifter =om =planer =för =effektiviserad =energianvændning =finns och =uppgift =om =særskild =redovisning =om =energianvændningen =i byggnaden finns. Dessa uppgifter skall vara obligatoriska i den meningen att uppgifterna mèste læmnas. Dæremot skall uppgiftsskyldigheten inte kræva nègon mætning eller besiktning. Utöver næmnda =uppgifter =bör =varje =byggnadsægare =ha =möjlighet =att redovisa =uppgift =om =enkæter =för =att =fènga =upp =de =boendes synpunkter =pè =innemiljön =förekommer =och =annat =arbete =som bedrivs för att inventera och förbættra inomhusmiljön.

Som =vi =tidigare =næmnt =anser =vi =inte =att =deklarationerna =i =sig =skall innebæra =nègon =skyldighet =att =utföra =en =besiktning =eller =dylikt. Sèdana =regler =bör =enligt =vèr =uppfattning =framgè =av =andra bestæmmelser. =I =det =avseendet =anser =vi =sèledes =inte =att =deklarationerna skall medföra ett obligatorium.

Frègan =ær =hærefter =om =det =skall =vara =obligatoriskt =eller =inte =att upprætta =en =byggnadsdeklaration. =Üven =om =slutsatsen =ær =att =det skall =finnas =en =byggnadsdeklaration =kan =den =ha =frivilliga =inslag. Som =vi =ser =det =finns =det =tre =alternativ =i =frèga =om =statusen =pè =en byggnadsdeklaration. =Den =kan =vara =frivillig, =obligatorisk =eller obligatorisk med frivilliga inslag.

Det =finns =vissa =skæl =som =talar =för =frivilliga =deklarationer =och andra skæl som talar för att de skall vara obligatoriska.

Om =samtliga =berörda =byggnadsægare =anvænder =och =deklarerar uppgifter i enlighet med ett frivilligt system ær ett sèdant system att föredra =framför =ett =obligatoriskt. =Med =ett =frivilligt =system =skapas det t.ex. inte behov av nègot kontrollsystem. De som anvænder ett frivilligt system accepterar det.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

Ý =andra =sidan =ær =risken =med =ett =frivilligt =system =att =mènga enskilda byggnadsægare inte tar till sig informationen och lèter bli att =deklarera =sina =byggnader. =Det =sagda =kan =særskilt =gælla =de byggnader =som =har =sæmst =inomhusmiljö. =Konsekvensen =av =ett frivilligt =system =kan =dærför =bli =att =endast =sèdana =byggnader =som redan i dag har en löpande uppföljning och en god inomhusmiljö, deklareras. =Möjligheten =att =fè =en =byggnadsægare =att =redovisa, kontrollera och vid behov ètgærda sina byggnader ær sèledes större med =obligatoriska =æn =frivilliga =deklarationer. =Möjligheten =att =nè mèlen om en god inomhusmiljö för alla brukare och boende ökar enligt =vèr =uppfattning =med =obligatoriska =deklarationer. =Vikten =av en god inomhusmiljö kommer att uppmærksammas i æn högre grad med ett obligatoriskt system æn med ett frivilligt.

Ett =krav =pè =obligatoriska =deklarationer =skapar =ocksè =större möjlighet för brukare, boende och tilltænkta köpare att stælla krav pè =ægaren =till =en =byggnad. =Finns =det =inte =nègon =byggnadsdeklaration kan t.ex. en hyresgæst eller hyresgæstföreningen pèpeka detta för ægaren och om rættelse inte sker, vænda sig till kommunen nær =denna =har =ett =tillsynsansvar. =En =obligatorisk =deklaration =kan sèledes bli ett verktyg som kan fè byggnadsægare att vidta de krav pè kontroller e.dyl. som samhællet stæller upp och dærefter redovisa dessa =uppgifter =för =de =boende. =Obligatoriska =deklarationer =bidrar ocksè =till =att =æn =fler =ægare =tvingas =skaffa =sig =kunskap =om inomhusmiljön i sina byggnader.

Det kan vara enklare för brukare av byggnader att tillgodogöra sig innehèllet i deklarationerna om de uppgifter som redovisas har ett enhetligt utseende och redovisas pè likartat sætt. Med enhetliga deklarationer ær det ocksè enklare för brukare att jæmföra uppgifter som redovisas i olika deklarationer.

Ytterligare =ett =skæl =som =talar =för =ett =obligatorium =ær =att energicertifiering =enligt =EG-direktivet =ær =obligatoriskt. =Inomhusmiljö och energianvændning i byggnader hör næra samman. Det ær dærför viktigt att frègor om energi, ventilation och radon ses i ett sammanhang =eftersom =de =sins =emellan =har =beroenden =och =kan pèverka varandra. Av den anledningen ær det angelæget att frègorna sè =lèngt =som =möjligt =tas =upp =i =ett =sammanhang =och =inte =ses isolerade frèn varandra. Byggnadsdeklarationerna kan bidra till att dessa samband beaktas.

Üven möjligheten att fè till stènd en ændamèlsenlig tillsyn av den obligatoriska =ventilationskontrollen =och =framöver =æven =energicertifieringen underlættas av om deklarationerna ær obligatoriska.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Ett =antal =fastighetsægare =har =system =för =att =kontrollera =och förbættra inomhusmiljön i sina byggnader. Som vi ser det kommer ett =obligatorium =inte =att =innebæra =nègra =særskilda =nackdelar =för detta arbete. Tværtom innebær obligatoriska deklarationer enligt vèr uppfattning =att =det =arbete =som =dessa =aktörer =bedriver =i =æn =högre grad =kommer =att =uppmærksammas. =Det =sagda =förutsætter =att =en obligatorisk =deklaration =inte =ær =allt =för =omfattande =och =arbetskrævande. De uppgifter som vi anser bör redovisas i en byggnadsdeklaration ingèr, bortsett frèn en eventuell tillkommande uppgift om =energiprestanda, =redan =i =flertalet =av =de =deklarationer =eller motsvarande som i dag anvænds pè marknaden.

Sammanfattningsvis anser vi att övervægande skæl talar för att det bör vara obligatoriskt att upprætta en byggnadsdeklaration. Vissa av uppgifterna =i =deklarationen =bör =det =vara =frivilligt =för =byggnadsægaren att redovisa.

I byggnadsdeklarationen skall byggnadens ægare eller förvaltare ² beroende pè vilken typ av byggnad det ær frèga om ² redovisa dels uppgifter om den obligatoriska ventilationskontrollen, dels uppgift om radonhalten ær uppmætt eller inte och i förekommande fall det uppmætta =èrsmedelværde =dels =ocksè =uppgifter =om =planer =för effektiviserad =energianvændning =finns =och =om =en =særskild redovisning =om =energianvændningen =i =byggnaden =finns. =Dessa uppgifter =bör =vara =obligatoriska. =Utöver =næmnda =uppgifter =bör varje =byggnadsægare =ha =möjlighet =att =redovisa =uppgift =om =enkæter för =att =fènga =upp =de =boendes =synpunkter =pè =innemiljön förekommer =och =annat =arbete =som =bedrivs =för =att =inventera =och förbættra =inomhusmiljön. =Det =nyss =sagda =innebær =dock =² =som tidigare =næmnts =² =inte =att =deklarationen =i =sig =innebær =nègon skyldighet =att =genomföra =en =besiktning =e.dyl. =Sèdana =krav =bör enligt vèr uppfattning framgè av andra bestæmmelser.

6.6. Nær skall byggnader deklareras?

Vèrt förslag: För byggnader som omfattas av den obligatoriska

ventilationskontrollen =skall =en =byggnadsdeklaration =upprættas och uppdateras enligt de intervaller som gæller för den kontrollen. En byggnadsdeklaration skall i övrigt alltid finnas innan en byggnad =tas =i =bruk, =sæljs =eller =hyrs =ut. =Vid =en =försæljning =eller uthyrning fèr deklarationen inte vara ældre æn tio èr.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

Naturligtvis =ær =det =en =fördel =att =en =fastighetsægare =kontinuerligt och =pè =eget =initiativ =kontrollerar =sin =byggnad =och =vidtar =de eventuella ètgærder som det kan finnas behov av. Mènga ægare torde ha =ett =eget =intresse =av =att =upprætta =en =byggnadsdeklaration. =En byggnadsdeklaration =ær =ett =sætt =för =ægaren =att =visa =boende =och brukare =vilket =arbete =som =han =eller =hon =bedriver =för =en =god inomhusmiljö =och =vilka =kontroller =eller =dylikt =som =företagits =i byggnaden. Byggnadens ægare torde ocksè ha ett eget intresse av att uppdatera =deklarationen =t.ex. =i =samband =med =att =en =ny =kontroll eller =dylikt =företas =i =byggnaden. =Særskilt =i =samband =med =hyresförhandlingar och i samband med en försæljning, men ocksè i övrigt kan =det =finnas =ett =sèdant =intresse =hos =en =byggnadsægare. =Det =kan sèledes förvæntas att mènga ² men inte alla ² ægare av eget initiativ deklarerar sina byggnader. Det mèste dærför finnas en bestæmmelse om nær en deklaration senast skall upprættas eller uppdateras.

Det ær viktigt att reglerna för upprættande och uppdatering inte upplevs =som =onödigt =komplicerade. =I =frèga =om =sèdana =byggnader som =omfattas =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen =anser =vi att =det =ær =naturligt =att =knyta =tidpunkten =nær =en =deklaration =skall upprættas =till =nær =en =besiktning =av =ventilationssystemen =i =byggnaden =skall =ske. =Genom =en =sèdan =knytning =till =ventilationskontrollen =kan =hanteringen =sèvæl =för =byggnadsægare =som =för kommunerna =underlættas. =För =att =deklarationerna =skall =vara uppdaterade =i =sè =hög =utstræckning =som =möjligt =anser =vi =ocksè =att deklarationerna =bör =uppdateras =i =samband =med =de intervaller =som gæller för den kontrollen. Nègot krav pè att uppdatera uppgifterna i andra =hænseenden =æn =betræffande =ventilation =och =uppgifter =om energi anser vi inte kan stællas. Frègan nær det i övrigt finns skæl att uppdatera =uppgifterna =bör =överlæmnas =till =byggnadens =ægare. =Vid varje uppdatering skall det enligt vèrt förslag vara en ny deklaration som upprættas.

Hærefter =ær =frègan =nær =en =deklaration =för =sèdana =en- =och tvèbostadshus som inte omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen, skall upprættas respektive uppdateras. I denna frèga har vi gjort följande övervæganden. Det ær av stor vikt att æven en- och tvèbostadshus =har =en =hælsosam =innemiljö. =Med =ett =krav =pè =att =en deklaration =skall =upprættas =och =uppdateras =i =samband =med =en försæljning, =kommer =det =att =dröja =lèng =tid =tills =det =finns =deklarationer för samtliga en- och tvèbostadshus. Det kommer ocksè att dröja =lèng =tid =mellan =uppdateringarna. =Dessutom =ær =det =sè =att

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

ètgærder i en byggnad mènga gènger vidtas först efter ett förværv. Med tanke pè dessa förhèllanden har vi övervægt om det bör gælla en =fast =första =tidpunkt =för =nær =sèdana =byggnader =skall =deklareras och att en uppdatering skall ske enligt vissa tidsintervaller, alternativt att en deklaration skall uppdateras nær en ètgærd eller kontroll har =skett =i =byggnaden. =Mènga =byggnadsægare =kan =ha =svèrt =att =se syftet med deklarationen om den inte ær knuten till en försæljning eller en skyldighet för ægaren att vidta en ètgærd i byggnaden. Att knyta kravet pè uppdatering till nær en ètgærd faktiskt företagits i byggnaden, =t.ex. =nær =köparen =vidtagit =ètgærder =för =att =fè =ned radonhalten, anser vi inte heller ær læmpligt. Det skulle bli svèrt att följa =upp =en =regel =som =knyter =an =till =en =frivillig =ètgærd =eller =en frivillig =kontroll. =Av =dessa =skæl =och =för =att =fè =en =reglering =som knyter =an =till =EG-direktivet =om =byggnaders =energiprestanda =samt för =att =inte fè =en =allt =för omfattande =hantering =hos =kommunerna, har =vi =stannat =för =att =kravet =bör =knytas =till =regleringen =i =EGdirektivet. Enligt EG-direktivet skall det finnas ett energicertifikat nær en byggnad byggs, sæljs eller hyrs ut. En regel som knyter an till det kravet tillgodoser ændamèlet att en deklaration skall tjæna som information och utgöra ett incitament till att förmè en ægare att vid behov =vidta =ètgærder =med =sin =byggnad. =Dessutom =kommer =regelsystemet att bli mer lættillæmpat med en regel som har motsvarande innebörd =som =EG-direktivet. =Det =kan =ocksè =enligt =vèr =mening förvæntas att reglerna fèr högre acceptans om de knyter an till EGdirektivets =bestæmmelser. =Viljan =hos =en =ægare =att =upprætta =eller uppdatera en deklaration i samband med en försæljning torde vara högre, æn vid nègon annan tidpunkt. Efterfrègan inför ett köp kan bidra till att deklarationer i högre utstræckning æn annars, upprættas eller uppdateras. Vi anser dærför att det skall införas en regel om att en byggnadsdeklaration skall ha upprættats innan en byggnad tas i bruk, sæljs eller hyrs ut.

I =frèga =om =en- =och =tvèbostadshus =anser =vi =att =ett =krav =pè =en byggnadsdeklaration =bör =införas =först =nær =uppgift =om =energiprestanda m.m. kan tas med i en byggnadsdeklaration. Vi anser dærför att det skall finnas en övergèngsbestæmmelse enligt vilken deklarationsskyldighet =för =en- =och =tvèbostadshus =intræder =den =dag =som regeringen bestæmmer.

Ett =energicertifikat =ær =giltigt =under =tio =èr. =Frègan =ær =om =en byggnadsdeklaration kan ha sè lèng giltighetstid. Vad gæller en- och tvèbostadshus =ær =svaret =jakande =eftersom =uppgifter =som =skall deklareras =betræffande =en =sèdan =byggnad =ær =uppgift =om =radon-

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

mætning skett eller inte och framöver eventuellt uppgift om energiprestanda och referensværden.

Vi =föreslèr =att =det =skall =införas =en =regel =om =att =en =byggnadsdeklaration alltid skall finnas innan en byggnad tas i bruk, sæljs eller hyrs =ut =och =att =den dè inte =fèr =vara =ældre =æn =tio =èr. =Dessa =krav =ær emellertid att se som minimikrav.

6.7. Anslag och tillhandahèllande av deklarationen

Vèrt =förslag: =Ügaren =till =en =annan =byggnad =æn =ett =en- =och

tvèbostadshus skall vara skyldig att anslè byggnadsdeklarationen pè en plats som ær framtrædande och klart synlig. Vid försæljning av en byggnad skall sæljaren tillhandahèlla köparen en byggnadsdeklaration. =Motsvarande =skall =gælla =nær =nègon =vill =hyra =ut =sin byggnad.

Kravet =i =OVK-förordningen =pè =att =ett =intyg =om =genomförd besiktning skall anslès, tas bort.

Om det finns skæl skall regeringen eller den myndighet som regeringen =bestæmmer =i =enskilda =fall =fè =medge =undantag =frèn bestæmmelserna i lagen om byggnadsdeklarationer.

För att sækerstælla att boende, tilltænkta hyresgæster och brukare fèr tillgèng till uppgifter i en deklaration bör det införas ett krav pè att deklarationen skall anslès i byggnaden pè en framtrædande och klart synlig plats. Nègot sèdant krav anser vi inte kan stællas för en- och tvèbostadshus. Dæremot ær det angelæget att en köpare till en sèdan byggnad före köpet fèr del av uppgifter i en byggnadsdeklaration. Detsamma =gæller =æven =övriga =byggnader =som =bjuds =ut =till försæljning. Det bör dærför införas ett krav pè att en sæljare av en byggnad =före =överlètelsen =skall =tillhandahèlla =köparen =en byggnadsdeklaration. Motsvarande bör gælla före en uthyrning.

Det =ær =angelæget =att =systemet =utformas =sè =att det =stimulerar =en ægare =att =arbeta =för =en =god =inomhusmiljö =och =en =effektiv =energianvændning. =För =en =byggnadsægare =som =har =egna =rutiner =för =att sækra =kvalitên =i =sina =byggnader =och =för =att =redovisa =uppgifter =om inomhusmiljö och energianvændning bör det dærför finnas möjlighet att undantas frèn kravet pè t.ex. hur informationen skall læmnas och =att =en =viss =blankett =skall =anvændas. =Regeringen =eller =den myndighet som regeringen bestæmmer bör dærför i enskilda fall fè

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

medge undantag frèn bestæmmelserna i lagen om byggnadsdeklarationer.

Det ær viktigt att bland andra boende eller brukare kan ta del av underlaget för de redovisade uppgifterna. Det bör dærför finnas en skyldighet för ægaren att i deklarationen informera om var eller hos vem underlag för de redovisade uppgifterna finns att tillgè. Hær kan som exempel næmnas protokoll frèn en radonmætning och besiktningsprotokoll =frèn =den =obligatoriska =ventilationskontrollen. =I =de fall =byggnadens =ægare =i =deklarationen =redovisar =att =energisparplan eller =en =særskild =redovisning =om =energianvændningen =i =byggnaden upprættats, =bör =information =læmnas =om =var =eller =hos =vem =planen eller den særskilda redovisningen finns att tillgè. Deklarationen i sig innebær =dæremot =inte =nègot =krav =pè =byggnadens =ægare =att =hèlla dokumentation =i =form =av =fakturor =e.dyl. =tillgængliga. =Üven betræffande sèdana frivilliga uppgifter som byggnadens ægare væljer att redovisa, skall det finnas möjlighet för boende eller brukare att fè del av underlaget för de redovisade uppgifterna.

En =byggnadsdeklaration =innehèller =uppgifter =om =ventilationssystemen =i =en =byggnad =ær =kontrollerade. =Med =en =regel =om =att =en byggnadsdeklaration =skall =anslès =kan =kravet =i =OVK-förordningen pè =att =ett =intyg =om =genomförd =besiktning =skall =anslès =pè =en =væl synlig plats i byggnaden, tas bort.

6.8. Kommunerna bör ha ett tillsynsansvar

Vèrt =förslag: =Vi =föreslèr =att =det =ær =byggnadsnæmnden =eller

motsvarande =næmnd =som =skall =ha =ansvaret =för =att =övervaka =att deklarationsskyldigheten =fullgörs. =Ügaren =till =en =byggnad =skall dærför =vara =skyldig =att =sænda =ett =exemplar =av =byggnadsdeklarationen till byggnadsnæmnden eller motsvarande næmnd.

Kravet =i =OVK-förordningen =pè =att =ett =protokoll =frèn =en ventilationskontroll =skall =skickas =till =byggnadsnæmnden =eller motsvarande =næmnd =kan =tas =bort =och =ersættas =av =uppgifterna =i deklarationen.

Kommunerna =har =tillsynen =över =den =obligatoriska =ventilationskontrollen och inomhusmiljön i bostæder och lokaler för allmænna ændamèl. Kommunerna har tillsyn över frègor som rör bebyggelsen enligt bl.a. plan- och bygglagen och miljöbalken.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

I =sammanhanget =skall =æven =de =kommunala =energiplanerna næmnas. Enligt 3 lagen (1977:439) om kommunal energiplanering skall =varje =kommun =ha =en =aktuell =plan =för =tillförsel, =distribution och =anvændning =av energi. =Av betydelse =ær =ocksè =den =kommunala energirèdgivningen =som =finns =i =landets =290 =kommuner. =Mèlet =för energirèdgivningen =ær =att =ge =kunskap =om =energianvændning =och energieffektivisering. =Regeringen =har =uttalat =att =det =ær =av =vikt =att energirèdgivarna væger in æven andra aspekter vid rèdgivningen æn energianvændning. Som exempel næmnde regeringen inomhusmiljöfrègor =som =ær =næra =kopplade =till =energianvændningen =och =frègor som =har =betydelse =för =miljökvalitetsmèlen =(prop. =2001/02:143, Samverkan för en trygg, effektiv och miljövænlig energiförsörjning, s. 113).

Redan i dag finns bestæmmelser om kommunernas övervakning av att en byggnads ægare fullgör bl.a. den obligatoriska ventilationskontrollen. =Byggnadsdeklarationerna =skall =bl.a. =utgöra =ett =verktyg för =att =förmè =byggnadsægare =att =kontrollera =sina =byggnader. =Skæl finns =dærför =för =att =det =ær =till =respektive =kommun =som =deklarationerna =skall =læmnas. =För =att =förfarandet =skall =bli =sè =enkelt =och smidigt som möjligt anser vi att kravet i OVK-förordningen pè att protokoll =frèn =kontrollen =skall =skickas =till =kommunen, =skall =tas bort. Üven fortsættningsvis skall det dock föras protokoll vid varje besiktning. =I =det =stora =flertalet =fall =bör =det =emellertid =vara =tillræckligt =för =kommunen =att =fè =de =uppgifter =som =framgèr =av =en deklaration. Vid behov kan kommunen kræva in ett protokoll för en byggnad. Med en regel om att en byggnadsdeklaration skall anslès pè =en =væl =synlig =plats =i =byggnaden, =kan =æven =kravet =i =OVKförordningen pè intyg tas bort.

6.9. Hur bör deklarationerna kunna læmnas till en kommun?

Vèrt =förslag: =Det =bör =skapas =möjlighet =för =ægaren =till =en

byggnad att læmna byggnadsdeklarationen elektroniskt. Det bör ocksè =skapas =möjlighet =för =ægaren =till =en =byggnad =att =læmna uppdrag =till =en =funktionskontrollant, =ett =analysföretag =eller dylikt att för ægarens rækning læmna en deklaration elektroniskt.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

En möjlighet att læmna deklarationerna elektroniskt kan underlætta hanteringen =sèvæl =för =kommunerna =som =för =byggnadsægarna. =Det bör dærför finnas möjlighet för en ægare att ² i stællet för att skicka deklarationen =till =kommunen =² =læmna =uppgifter =elektroniskt. =För detta ændamèl kan det utvecklas ett webbformulær. Vi anser att de bestæmmelser som finns i lagen (2001:1227) om sjælvdeklarationer och =kontrolluppgifter =samt =i =fastighetstaxeringslagen =(1979:1152) kan tjæna som förebilder för en sèdan bestæmmelse.

För =den =èrliga =inkomsttaxeringen =gæller =enligt =4 kap. 4 =lagen (2001:1227) =om =sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter =att regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =fèr föreskriva eller i enskilda fall medge att deklarationen fèr læmnas i form =av =ett =elektroniskt =dokument. =Det =ær =Skatteverket =som beslutar =i =dessa =frègor =enligt =3 kap. 3 = =förordningen =(2001:1244) om =sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter. =Nyligen =infördes bestæmmelser om att en fastighetsdeklaration skall kunna læmnas i form =av =ett =elektroniskt =dokument. =Dessa =bestæmmelser =finns =i 18 kap. 3 a = =fastighetstaxeringslagen =(1979:1152) =och =6 kap. 3 fastighetstaxeringsförordningen =(1993:1199). =Regleringen =i fastighetstaxeringslagen =och =fastighetstaxeringsförordningen =har motsvarande lydelse som bestæmmelserna i lagen och förordningen om =sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter. =Bestæmmelserna =i fastighetstaxeringslagen tillæmpas dock första gèngen vid 2006 èrs fastighetstaxering.

I =frèga =om =byggnadsdeklarationerna =bör =det =ocksè =skapas möjlighet =för =en =ægare =till =en =byggnad =att =læmna =uppdrag =till =den som yrkesmæssigt utför kontroller i byggnader, t.ex. en funktionskontrollant, =att =rapportera =uppgifter =till =registret. =Med =en =sèdan lösning kan hanteringen underlættas för byggnadsægare.

6.10. Felreglerna och deras betydelse m.m.

Vèr =bedömning: =Byggnadsdeklarationerna =i =sig =kan =knappast

anses =som =en =utfæstelse =om =ett =visst =förhèllande. =Dessutom =ær det tveksamt om vissa av de uppgifter som skall redovisas i en deklaration =kan =anses =som =ett =fel =eller =en =brist. =I =frèga =om försæljning =av =en =fastighet =kan =redovisningen, =beroende =pè uppgifternas karaktær och vad som i övrigt förekommit mellan parterna, medföra att köparens undersökningsplikt utökas eller i vissa fall att köparens undersökningsplikt inskrænks.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

I =denna =del =anser =vi =inte =att =det =finns =skæl =att =föreslè =nègra förændringar i gællande lagstiftning.

6.10.1 =Fastighet ¤ Vad kan byggnadsdeklarationerna innebæra

vid försæljning av en fastighet?

I =4 =kap. =19 = =jordabalken =finns =regler =om =ansvar =för =fel =i =sèld fastighet. Bestæmmelsen ær enligt 1 köplagen tillæmplig vid köp av byggnad =pè =annans =mark. =En =översiktlig =redogörelse =för =reglerna RPIHOLIDVWLJKHWILQQVLbilaga 5

I proposition 1989/90:77, om konsumentskyddet vid förværv av smèhus =m.m., =s. =39, =sammanfattas =innebörden =av =felbegreppet =i 4 kap. 19 enligt följande. Utgèngspunkten ær att en fastighet sæljs sèdan =den =ær =och =att =köparen =för =att =trygga =sig =fèr =göra =en undersökning =av =fastigheten =före =köpet. =Sæljaren =svarar =dock =för det =som =kan =anses =vara =utfæst. =Sæljaren =ær =æven =ansvarig =för =att fastigheten ær sèdan som köparen æger rækna med pè grund av vad som avhandlats vid köpet. Dessutom har sæljaren ett ansvar för en bristfællighet =som =inte =berörts =vid =köpet, =om =bristfælligheten =ær sèdan att köparen enligt sakens natur inte haft anledning att rækna med den och inte heller bort upptæcka den vid en undersökning. I praktiken =blir =det =hær =frèga =om =dolda =fel =betræffande =nègot =som regelmæssigt hör till en fastighet av den typ som köpet gæller.

En =klargörande =beskrivning =av =vad =som =kan =vara =ett =fel =enligt bestæmmelsen =læmnas =av =Högsta =domstolen =i =NJA =1997 =s. =149. Högsta domstolen uttalar med hænvisning till förarbetenaföljande.

En köpare bör kunna rækna med att det han köper ær fullt brukbart för =det =vid =köpet =förutsatta =ændamèlet =om =en =undersökning =inte bort =upplysa =honom =om =annat. =Felet =eller =bristen =skall =ocksè væsentligt =inverka =pè =fastighetens =saluværde. =Högsta =domstolen fortsætter. En avvikelse frèn vad köparen fèr anses ha haft anledning att rækna med torde som regel avse en brist i en fysisk egenskap hos fastigheten. Üven andra brister kan dock utgöra en sèdan avvikelse om =bristen =ær =hænförlig =till =sjælva =fastigheten =och =pèverkar =dess værde. En avvikelse mèste för att omfattas av lagrummet hænföra sig till =fastigheten =som =sèdan =och =hærigenom =pèverka möjligheten =att faktiskt eller rættsligt nyttja denna.

3URS'HO%V

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

En byggnadsdeklaration kan ha upprættats av fastighetens ægare en =kortare =eller =en =længre =tid =före =överlètelsen. =I =en =byggnadsdeklaration =redovisar =byggnadens =ægare =samlat =uppgifter =om =en byggnad =i =vissa =avseenden. =Det =nærmare =underlaget =för fastighetsægarens =redovisning =kan =ha =tagits =fram =av =annan =t.ex. sèvitt =avser =funktionskontrollen =av =ventilationssystem, =av =en funktionskontrollant.

I =deklarationen =kan =fastighetsægaren =med =hænvisning =till =ett mætprotokoll =ha =angett =den =radonhalt =som =mætts =i =fastigheten. =I vissa =fall =kan =fastighetsægaren =i =deklarationen =ha =valt =att =endast læmna uppgift om att byggnadens radonhalt inte ær uppmætt.

Förutom att deklarationen kan innehèlla nyss næmnda uppgifter om =radon kan =den innehèlla =uppgift =om =t.ex. =godkænd =funktionskontroll av ventilationssystem och uppgifter som framkommer vid en =energicertifiering. =Dærutöver =kan =fastighetens =ægare =ha =valt =att deklarera fastigheten i ytterligare avseenden.

Frègan ær om en deklaration har nègon betydelse vid tillæmpning av 4 kap. 19 jordabalken.

Enbart en byggnadsdeklaration i sig kan knappast anses som en utfæstelse om nègot visst förhèllande.

Av =NJA =1986 =s. =170 =framgèr =att =en =radonhalt =i =ett =bostadshus som =översteg =det =av =Socialstyrelsen =faststællda =grænsværdet, 400 Bq/m, =ansègs =utgöra =ett =fel =i =fastigheten. =Av =rættsfallet =kan

enligt =Grauers=den =slutsatsen =dras =att =en =köpare =för =att =anses =ha

fullgjort sin undersökningsplikt har att förvissa sig om att ett hus inte ær byggt av material som kan avge radon. Frègan ær om Högsta domstolen =skulle =göra =samma =bedömning =som =ovan =om =det =i princip endast ær marken som avger radon.

Om =det =av =byggnadsdeklarationen =endast =framgèr =att radonhalten inte ær uppmætt innebær deklarationen i princip ² i vart fall betræffande byggmaterialet ² inte nègon förændring mot i dag. Det =ær =köparen =som =har =att =undersöka =förhèllandet =dvs. =det =ær köparen =som =fèr =svara =för =ett =eventuellt =fel. =Frègan =ær =inte =lika entydig =betræffande =markradon. =I =frèga =om =markradon =kan =en upplysning i byggnadsdeklarationen av nyss angivet slag eventuellt medföra att köparens undersökningsplikt utökas.

För =det =fall =att =sæljaren =læmnat =uppdrag =till =nègon =att =mæta fastighetens =radonhalt =och =dærefter =antecknat =denna =uppgift =i deklarationen =samt =vid =köpetillfællet =læmnat =uppgift =om =detta =till

*UDXHUV)DVWLJKHWVN|SVI

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

köparen kan det knappast bli tal om ett fel i jordabalkens mening. Köparen har ju genom uppgiften vid köpetillfællet fètt kunskap om radonhalten =i =byggnaden. =Köparen =har =dessutom =möjlighet =² =och eventuellt æven skyldighet för att undersökningsplikten skall anses uppfylld =² =att =be =att =fè =tillgèng =till =mætprotokoll. =Detta =för =att förvissa =sig =om =hur =mætningen =utförts =och =var =i =fastigheten mætningen skett.

En uppgift om bl.a. en byggnads energiprestanda tas fram av en særskild expert för att dærefter redovisas av byggnadens ægare i en deklaration. Energicertifieringen kan vara nygjord eller av ett ældre datum. =Enligt =vèr =mening =ær =det =tveksamt =om =en =redovisning =i deklarationen av slutsatser som dragits vid en energicertifiering, ær att betrakta som ett fel i jordabalkens mening. För att omfattas av lagrummet mèste en avvikelse enligt Högsta domstolen hænföra sig till =fastigheten =som =sèdan =och =hærigenom =pèverka möjligheten =att faktiskt =eller =rættsligt =nyttja =denna. =Att =en =fastighet =taxerats felaktigt kan enligt Högsta domstolen (NJA 1997 s. 149) inte vara en brist som berör fastigheten pè nyss angivet sætt och kan dærför inte =anses =som =en =avvikelse =i =den =mening =som =avses =4 kap. 19 jordabalken. =Motsvarande =bedömning =anser =vi =kan =göras betræffande =uppgifter =som =redovisas =i =deklarationen =frèn =energicertifieringen =och =betræffande =redovisade =uppgifter =om =att =en godkænd funktionskontroll av ventilationssystem skett eller inte.

ávriga =uppgifter =som =en =fastighetsægare =kan =tænkas =vælja =att redovisa =i =en =byggnadsdeklaration =kan =vara =av =skiftande =karaktær. Vissa uppgifter som fastighetsægare væljer att deklarera kan ha den karaktæren =att =de =knappast =i =sig =anses =som =ett =fel =i =jordabalkens mening. =I =övrigt =torde =deklarationen =vara =en =omstændighet =bland alla =andra =att =beakta =vid =bedömningen =av =om =fastigheten =avviker frèn =µnormalµ =standard. =Beroende =pè =uppgifternas =karaktær =och =i vilka sammanhang uppgifterna læmnas kan de förmodligen medföra att köparens undersökningsplikt inskrænks eller i vissa fall utökas.

6.10.2 =Hyreslægenhet ¤ Vad kan byggnadsdeklarationerna

innebæra vid uthyrning?

I detta avsnitt skall vi i korthet beröra vad en byggnadsdeklaration kan innebæra vid förhyrning av bostadslægenheter.

Bestæmmelser om lægenhetens skick finns i 12 kap. jordabalken. En hyresværd och en hyresgæst kan avtala om att en lægenhet skall

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

ha =bættre =skick =æn =vad =som =framgèr =av =dessa =bestæmmelser. =Dæremot ær det i princip inte möjligt att avtala om sæmre skick betræffande en bostadslægenhet som ær avsedd för permanentboende.Tidigare =fanns =det =i =lagen =en =bestæmmelse =om =att =hyresgæsten hade rætt att sæga upp ett avtal som avsèg en hælsovèdlig lægenhet. Nær =kravet =pè =minimistandard =gjordes =tvingande =för =bostadslægenheter ansègs det emellertid att bestæmmelsen kunde tas bort.I =kommentaren =till =hyreslagen, =och =dè =nærmare =bestæmt bestæmmelsen =i =12 =kap. =11 = =första =stycket =3 =p =jordabalken =om hyresgæstens rætt till nedsættning av hyran, uttalas bl.a. följande. µI dessa tider dè miljöfrègorna kommit alltmer i blickpunkten ær det tænkbart att det blir klarlagt att lægenheten under ett antal èr varit behæftad med nègon olægenhet som i sig fèr anses utgöra en brist men som ingen av parterna kænt till. I den situationen ær det svèrt att tænka sig att hyresgæsten skulle ha rætt till hyresreducering. Det fèr =sèledes =förutsættas =att =hyresgæsten =pèpekat =bristen =eller =att værden i övrigt kænt till den innan hyresnedsættning kan komma i frèga.µEn =byggnadsdeklaration =innebær =att =byggnadens =ægare =samlat redovisar =vissa =förhèllanden =om =byggnaden =i =en =deklaration. Deklarationen ska vara tillgænglig sèvæl för befintliga som tilltænkta hyresgæster. Underlaget för ægarens redovisning kan ha tagits fram av =annan, =t.ex. =betræffande =funktionskontrollen =av =ventilationssystem av en funktionskontrollant.

I =frèga =om =hyreshus =ær =deklarationerna =en =redovisning =av förhèllanden =som =rör =byggnaden =som =sèdan, =vari =naturligtvis =ett visst =antal =lægenheter =ingèr. =Det =ær =inte =sè =att =det =skall =finnas =en byggnadsdeklaration =för =varje =enskild =lægenhet =utan =deklarationerna avser som sagt byggnaden som sèdan.

En byggnadsdeklaration kan vara =upprættad =eller =uppdaterad =en kort =tid =före =en =förhyrning. =Den =kan =ocksè =vara =av =ældre =datum. Dessutom kan det vara sè att deklarationen upprættas först efter det att ett hyresavtal træffats och hyresgæsten flyttat in i lægenheten.

Som =tidigare =næmnts =skall =byggnadens =ægare =i =deklarationen redovisa =uppgifter =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem, uppgift =om =byggnadens =radonhalt =ær =mætt =eller inte =och =om =sè =ær fallet =det =uppmætta =værdet =samt =uppgifter =som =framkommit =vid

$YWDORPVlPUHVNLFNlQYDGODJHQDQJHUInUGRFNWUlIIDVPHOODQSDUWHUQDRPK\UHVDYWDOHW LQQHKnOOHU HQ I|UKDQGOLQJVNODXVXO RFK EHVWlPPHOVHUQD RP OlJHQKHWHQV VNLFN WDJLWV LQ L HQ I|UKDQGOLQJV|YHUHQVNRPPHOVH3URSV+ROPTYLVW+\UHVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOV

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

energicertifiering. =Dærutöver =kan =byggnadens =ægare =redovisa uppgift =om =enkæter =till =hyresgæsterna =förekommer =eller =inte =och annat =arbete =som =han =eller =hon =bedriver =för =att =inventera =och förbættra inomhusmiljön.

Frègan =ær =dè =om =en =deklaration =av =sèdana =uppgifter =har =nègon betydelse =vid =bedömning =av =vilket =skick =en =lægenhet =skall =ha. =I sammanhanget =bör =det =hèllas =i =minnet =att =deklarationerna =hænför sig till byggnaden som sèdan och inte till varje lægenhet.

Enligt =förordningen =om =ventilationskontroll =skall =byggnadens ægare se till att funktionskontroll av byggnadens ventilationssystem sker. Den redovisning av uppgift om att ventilationskontroll skett eller =inte =ær =nærmast =att =se =som =en =information =frèn =byggnadens ægare. =Genom =att =redovisa =en =sèdan =uppgift =læmnar =byggnadens ægare =enligt =vèr =mening =inte =nègon =utfæstelse =om =att =luften =i byggnaden =har =en =viss =kvalitê. =En =uppgift =i =deklarationen =om =att funktionskontroll =inte =skett, =innebær =è =andra =sidan =inte =heller =att byggnaden inte skulle vara fullt brukbar för det avsedda ændamèlet. Dæremot visar en sèdan redovisning att byggnadens ægare struntar i att förvissa sig om att byggnadens ventilationssystem fungerar. Vi anser =sèledes =inte =att =en =redovisning =av =uppgifter =om =funktionskontroll, innebær en utfæstelse om att luften i byggnaden har en viss kvalitê. Frègan om det föreligger en brist i lægenheten fèr ² oavsett om det införs en deklaration eller inte ² enligt vèr mening avgöras utifrèn bestæmmelsen i 12 kap. jordabalken om att en lægenhet skall vara fullt brukbar för det avsedda ændamèlet.

Det =ær =enligt =vèr =mening =tveksamt =om =en =redovisning =av uppgifter om byggnadens energiprestanda, eller andra sèdana uppgifter =som =tas =fram =av =en =expert =i =samband =med =energicertifieringen, =i =sig =kan =medföra =att =det =skulle =anses =finnas =en =brist =i lægenheten, i jordabalkens mening.

Vad hærefter gæller frègan om radon anser vi att en redovisning av uppgifter =om =att =radonhalten =inte =ær =uppmætt =inte =har =nègon rættslig betydelse. Dæremot har uppgiften naturligtvis rent faktiskt betydelse =för =mènga =hyresgæster. =Det =ær =æven =tveksamt =om =en redovisning av uppmætt radonhalt i sig kan anses som en utfæstelse, eftersom den redovisade uppgiften utgörs av ett èrsmedelværde för byggnaden.

I =deklarationen =kan =hyresværden =redovisa =ytterligare =uppgifter. Üven om en sèdan redovisning læmnats fèr frègan om det finns en brist i lægenheten avgöras utifrèn bestæmmelserna i 12 kap. jordabalken om att en lægenhet skall vara fullt brukbar för det avsedda

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

ændamèlet. Den kan ocksè vara en omstændighet bland alla andra i bedömningen av vad som avtalats mellan parterna.

6.10.3 =Bostadsrætt ¤ Vad kan en byggnadsdeklaration innebæra

vid upplètelse eller överlètelse av en bostadsrætt?

Allmænt

En =byggnadsdeklaration =innebær =som =tidigare =næmnts =att =byggnadens =ægare =samlat =redovisar =vissa =uppgifter =om =byggnaden =i =en deklaration. =Deklarationen =avser =byggnaden =som =sèdan. =Eftersom bostadsrættsföreningen =æger =sjælva =byggnaden =ær =det =bostadsrættsföreningen =som =ægare =av =byggnaden =som =har =att =upprætta deklarationen.

Vid =en =upplètelse =ær =det =byggnadens =ægare, =dvs. =den =som upprættat =deklarationen, =som =ær =avtalspart =med =bostadsrættshavaren. Vid en överlètelse dæremot ær det bostadsrættshavaren och inte =bostadsrættsföreningen, =som =ær =avtalspart =med =köparen =av bostadsrætten.

,bilaga 5 JHVHQ|YHUVLNWOLJUHGRYLVQLQJDYUHJOHUQDRPIHOHOOHU brist vid upplètelse respektive överlètelse av en bostadsrætt.

Om =en =bostadsrættsförening =köper =en =fastighet =skall =sæljaren enligt =vèrt =förslag =tillhandahèlla =köparen =en =byggnadsdeklaration. Detsamma =gæller =om =bostadsrættsföreningen =sæljer =en =fastighet. =I dessa =fall =ær =det =reglerna =i =4 =kap. =19 = =jordabalken =som =skall tillæmpas. =Vèrt =förslag =innebær =dæremot =inte =nègot =krav =pè =att bostadsrættsföreningen =vid =en =upplètelse =skall =tillhandahèlla förværvaren =en =byggnadsdeklaration. =Deklarationen =skall =dæremot göras =tillgænglig =för =förværvaren =vilket =skall =ske =genom =att =den =ær anslagen i porten.

Byggnadsdeklarationen kan ha upprættats en kortare eller længre tid före upplètelsen. I deklarationerna skall uppgift om funktionskontroll =av =ventilationssystem, =uppgifter =om =byggnadens =energiprestanda och uppgifter om radon redovisas. Dessutom kan byggnadens =ægare =ha =valt =att =redovisa =vissa =ytterligare =uppgifter =sèsom uppgift =om =boendeenkæter =och =uppgifter =om =ètgærder =och =planer för att inventera och förbættra inomhusmiljön.

Frègan =ær =vilken =betydelse =deklarationerna =kan =ha =vid =en upplètelse eller en överlètelse av en bostadsrætt.

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

Upplètelse

Vid en upplètelse bestæms den standard som lægenheten skall hèlla i första =hand =av =avtalet =mellan =parterna. =Om =inte =nègot =annat =har avtalats =gæller =att =en =bostadsrætt =vid =det =första =tilltrædet =efter upplètelsen skall vara fullt brukbar för det avsedda ændamèlet. En upplètelse =kan =avse =sèvæl =nyuppförda =byggnader =som =ældre =byggnader t.ex. i de fall ombildning sker frèn hyresrætt till bostadsrætt. Det förekommer skilda ventilationssystem i olika byggnader, t.ex. i en =byggnad =uppförd =pè =1930-talet =och =en =byggnad =uppförd =pè 1990-talet. De krav som uppstælls i förordningen om ventilationskontroll =vid =èterkommande =kontroll, =innebær =bl.a. =att =det =skall kontrolleras =att =funktionerna =och =egenskaperna =hos =ventilationssystemet =i =huvudsak =överensstæmmer =med =de =föreskrifter =som gællde =nær =systemet =togs =i =bruk =och =att =systemet =inte =innehèller föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Utgèngspunkten vid bedömning av vilket skick en lægenhet skall ha =ær =som =sagt =vad =parterna =avtalat. =Deklarationen =ær =dærvid =en omstændighet =bland =alla =andra =att =beakta vid bedömning =av =vilket skick lægenheten skall ha.

En =redovisning =i =deklarationen =av =uppgifter =om =funktionskontroll =innebær =enligt =vèr =mening =inte =att =avtal =kan =anses =ha træffats mellan bostadsrættsföreningen och bostadsrættshavaren om en viss kvalitê pè inomhusluften. Üven om det finns en deklaration anser vi att frègan om vilken luftkvalitê som kan krævas, fèr avgöras utifrèn =bestæmmelsen =i =7 =kap. =1 = =bostadsrættslagen =om =att =en lægenhet skall vara fullt brukbar för det avsedda ændamèlet. Vi anser sèledes =att =enbart =deklarationen =i =sig =inte =kan =innebæra =att =avtal træffats om en viss luftkvalitê.

Enligt =vèr =mening =ær =det =tveksamt =om =en =redovisning =i =en deklaration =av =slutsatser =som =dragits =vid =energicertifiering, =ær =att betrakta som en brist i den mening som avses i 7 kap. 1 bostadsrættslagen. För att det skall anses föreligga en brist krævs det (NJA 1997 s. 5) att det ær frèga om en omstændighet som pèverkar lægenhetens brukbarhet. De slutsatser som en certifierare drar och redovisar om bl.a. en byggnads energiprestanda ær enligt vèr mening inte av den art att de uppgifterna i sig pèverkar lægenhetens brukbarhet. Dæremot =torde =de =fakta =som =anvænds =som =underlag =för =certifieringen, =i =och =för =sig =kunna =vara =av =sèdant =slag =att =de =pèverkar lægenhetens brukbarhet.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Det finns inte nègot rættsfall som berör frègan om radon utgör en =brist =i =en =bostadsrættslægenhet. =Vid =en =upplètelse =av =en bostadsrætt =ær =det =dessutom =tveksamt =om =och =i =sè =fall =vilken undersökningsplikt som èvilar den till vilken upplètelsen sker.

Om =byggnadens =radonhalt =inte =ær =uppmætt =och =byggnadens ægare =redovisar =detta =i =deklarationen =innebær =deklarationen, =vid tillæmpning av bostadsrættslagen, inte nègon förændring mot i dag.

Det =ær =enligt =vèr =mening =mycket =som =talar =för =att =en =för =hög radonhalt =i =en =lægenhet =skulle =anses =som =en =brist =i =bostadsrættslagens mening. En bostadsrættsförenings redovisning av uppgift om en =byggnads =radonhalt =ær =emellertid =inte =en =redovisning =av radonhalten i de enskilda lægenheterna. Det ær dærför inte troligt att en byggnadsdeklaration med redovisning av byggnadens radonhalt, kan anses som ett avtal om en viss radonhalt i en enskild lægenhet.

Frègan om en viss radonhalt i byggnaden kan anses avtalad eller inte =ær =beroende =av =förhèllandena =i =det =enskilda =fallet =och =frègan vilken =undersökningsplikt =som =èvilar =den =till =vilken =upplètelsen sker. =Ür =det =sè =att =denne =har =en =undersökningsplikt =kan =det knappast =bli =tal =om =en =brist =eftersom =han =eller =hon =genom byggnadsdeklarationen =faktiskt =fèr =kunskap =om =byggnadens radonhalt. Det ær möjligt att det krævs att den till vilken upplètelsen sker ² för att en eventuell undersökningsplikt skall anses uppfylld ² mèste be att fè tillgèng till mætprotokoll. Detta för att förvissa sig om hur mætningen utförts och var i byggnaden mætning skett. Om det inte anses föreligga nègon undersökningsplikt kan, beroende pè omstændigheterna =i =det =enskilda =fallet, =en =brist =anses =föreligga =i byggnaden.

áverlètelse

En =köpare =av =en =bostadsrætt =ingèr =inte =nègot =avtal =om =köp =med bostadsrættsföreningen utan köpeavtalet træffar han eller hon med sæljaren. =Vid =överlètelse =av =en =bostadsrætt =ær =det =sèledes =inte bostadsrættsföreningen som ær part. Det ær bostadsrættsföreningen, vari bostadsrættshavarna har andelar, som ægare av byggnaden som har att upprætta en byggnadsdeklaration.

Sèdana =uppgifter =som =bostadsrættsföreningen =redovisar =i =en deklaration =kan =sæljaren =av =bostadsrætten =knappast =göras =ansvarig för. =I =vart =fall =gæller =detta =om =uppgifterna =inte =varit =pè =tal =vid överlètelsen. =Deklarationerna =i =sig =torde =sèledes =inte =ha =nègon

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

betydelse =i =förhèllandet =mellan =köpare =och =sæljare. =Möjligtvis =kan förekomsten av deklarationer innebæra en utökning av vad köparen mèste antas ha kænt till vid köpet. Eventuellt kan de æven innebæra att =köparens =undersökningsplikt, =i =de =fall =köparen =före =köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlètit att följa sæljarens uppmaning att undersöka bostadsrætten, utökas.

Deklarationerna =kommer =troligen =medföra =att =en =köpare =i framtiden =blir =æn =mer =intresserad =av =en =lægenhets =innemiljö =och byggnadens =energiprestanda. =Dessa =frègor =kommer =förmodligen allt oftare att beröras vid köpet och det kan antas att frègorna dè relateras till den enskilda lægenheten. Dessutom kan som næmnts, ett =införande =av =deklarationerna, =eventuellt =innebæra =att =undersökningsplikten =avseende =radon =i =den =enskilda =lægenheten =utökas (jfr. NJA 1986 s. 170 som dock avsèg överlètelse av en fastighet).

6.10.4 =Fastighetsmæklarens roll

Vèrt =förslag: =En =mæklare =som =anlitas =för =en =försæljning =skall

verka =för =att =sæljaren =tillhandahèller =köparen =en =byggnadsdeklaration.

Nær =en =mæklare =förmedlar =en =fastighet =som =en =konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmæklaren i den =skriftliga =beskrivningen =læmna =en =hænvisning =till =en upprættad byggnadsdeklaration.

En =fastighetsmæklare =som =förmedlar =en =fastighet =som =en konsument =köper =för =enskilt =bruk =skall =enlig =lagen =tillhandahèlla köparen =en =skriftlig =beskrivning =(objektbeskrivning). =Detsamma gæller =vid =sèdan =förmedling =av =bl.a. =byggnader =pè =annans =mark, bostadsrætter och hyresrætter. Objektbeskrivningen skall innehèlla uppgift =om =fastighetens =benæmning, =taxeringsværde, =areal, =byggnadens =èlder, =storlek =och =byggnadssætt. =Beskrivningen =skall =ocksè innehèlla =uppgift =om =vem =som =æger =fastigheten =och =vilka inteckningar, =servitut =och =andra =rættigheter =som =belastar =den. =Vi anser att en objektbeskrivning æven bör innehèlla en hænvisning till en upprættad byggnadsdeklaration. Detta för att en köpare skall bli uppmærksam pè de uppgifter som redovisas i deklarationen.

Enligt =lagen =skall =en =fastighetsmæklare =i =enlighet =med =god fastighetsmæklarsed, =ge =köpare =och =sæljare =rèd =och =upplysningar

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

som de kan behöva om fastigheten och andra förhèllanden som har samband =med =överlètelsen. =Mæklaren =skall =verka =för =att =sæljaren före överlètelsen læmnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara =av =betydelse =för =köparen. =Mæklaren =skall =ocksè =verka =för =att köparen före förværvet undersöker fastigheten. Enligt vèr uppfattning =bör =mæklaren =ocksè =èlæggas =en =skyldighet =att =verka =för =att sæljaren =före =överlètelsen =tillhandahèller =köparen =en =byggnadsdeklaration.

6.11. Pèföljd för oriktiga uppgifter m.m.

Vèrt =förslag: =Den =som =i =en =byggnadsdeklaration =uppsètligen

eller =av =grov =oaktsamhet =læmnar =oriktig =eller =vilseledande uppgift skall dömas till böter. I ringa fall skall det inte dömas till ansvar.

Byggnadsnæmnden =eller =motsvarande =næmnd =skall =ha =ansvaret =för att =övervaka =att =deklarationsskyldigheten =fullgörs. =Ügaren =till =en byggnad skall læmna deklarationen till byggnadsnæmnden. Den som inte læmnar en byggnadsdeklaration skall kunna förelæggas vid vite att =göra =detta. =Nègot =skæl =att =ha =en =straffbestæmmelse =för =underlètenheten =finns =dærför =inte. =Dæremot =bör =det =finnas =en =straffbestæmmelse =för =den =som =uppsètligen =eller =av =grov =oaktsamhet læmnar =en =oriktig =eller =vilseledande =uppgift =i =en =byggnadsdeklaration. =Üven =de =fall =nær =en =deklaration =læmnas =i =form =av =ett elektroniskt =dokument =skall =omfattas =av =straffbestæmmelsen. =För ansvar =skall =det =fordras =att =uppgifterna =angèr =en =væsentlighet. =I ringa fall skall det dærför inte dömas till ansvar. Üven om den som læmnat =uppgifterna =har =varit =grovt =oaktsam =kan =ansvar =vara uteslutet =pè =grund =av =att =den =felaktiga =uppgiften =inte =rör =en væsentlighet.

Byggnadens =ægare =har =ansvaret =för =att =en =byggnadsdeklaration upprættas. =Ügaren =kan =emellertid =uppdra =èt =t.ex. =en =förvaltare =att utföra =uppgiften. =Det =ær sèledes inte =nödvændigt =att =det =ær =ægaren som =læmnar =uppgifterna, =æven =om =det =ær =ægaren =som =har =ansvaret för att en deklaration upprættas. Straffbestæmmelsen skall omfatta den =som =i =en =byggnadsdeklaration =uppsètligen =eller =av =grov oaktsamhet læmnar oriktig eller vilseledande uppgift. Det ær sèledes inte endast ægaren som skall omfattas av bestæmmelsen.C REGISTER7. Nationella register ¤ Befintliga och föreslagna sèdana registerSyftet med detta avsnitt ær att ge en bild av vilken information som hanteras =framför =allt =i =fastighetsregistret =men =æven =i =lægenhetsregistret =och =pantbrevsregistret. =Syftet =ær =ocksè =att =informera =om tvè förslag som læmnats pè centrala register för uppgifter om radon respektive miljöinformation.

7.1. Fastighetsregistret

7.1.1. Allmænt

Stat och kommun bedriver tillsammans lantmæteriverksamhet. För att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt ær det nödvændigt med =ett =samarbete =och =ett =flöde =av =information. =Kommunerna spelar =en =viktig =roll =för =nationens =försörjning =av =geografisk information. Den information som skapas i kommunerna anvænds æven =av =andra =avnæmare =i =samhællet. =Kommunerna =sætter belægenhetsadresser =och =faststæller =ortsnamn =som =krævs =för =den kommunala verksamheten.

Lantmæteriet =har =det =nationella =ansvaret =för =fastighetsinformation =och =fastighetsbildning =medan =kommunernas =lantmæteriverksamhet =genomgèende =ær =frivillig =(se =lagen =[1995:1393] om kommunal lantmæterimyndighet).

Fastighetsregistret ær ett nationellt register och det regleras dels av =lagen =(2000:224) =om =fastighetsregister =och =dels =förordningen (2000:338) om fastighetsregister. Det ær Lantmæteriverket som för registret. =Den =fastighetsanknutna =informationen =i =registret =ær uppdelad i fem olika delar næmligen en allmæn del, en inskrivningsdel, =en =adressdel, =en =byggnadsdel =och =en =taxeringsuppgiftsdel. Registret fèr æven innehèlla tillæggsinformation under förutsættning att denna information har samband med den information som ingèr

1DWLRQHOODUHJLVWHU¤%HILQWOLJDRFKI|UHVODJQDVnGDQDUHJLVWHU 628

 

i =registrets =delar. =I =förordningen =finns =nærmare =föreskrifter =om innehèllet i de olika delarna av registret.

Fastighetsregistrets grundlæggande syfte ær att ge offentlighet èt den =information =som =ingèr =i =registret. =Beroende =pè =vilken behandling =som =utförs =sè =kan =den =fastighetsanknutna =informationen vara =att =anse =som personuppgifter.=I =lagen =anges =för =vilka

ændamèl personuppgifter fèr behandlas. Med personuppgifter avses detsamma =som =i =personuppgiftslagen =(1998:204). =Det =ær Lantmæteriverket =som =ær =personuppgiftsansvarig =för =uppgifterna =i registret. =Det =finns =bestæmmelser =om =behörighet =att =föra =in uppgifter =i =registret =och =för =vilka =ændamèl =direktètkomst =till personuppgifter =fèr =medges. =Dessutom =finns =det =regler =om =vilka sökningar som fèr ske vid direktètkomst (begrænsningen gæller inte för =verksamhet =dær =det =ingèr =att =föra =in =uppgifter =i =registret). Anvændningen av fastighetsregistret fèr vara avgiftsbelagd och det ær regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer som meddelar föreskrifter om avgifter.

7.1.2. Behörighet att föra in uppgifter i de olika delarna av fastighetsregistret

Lantmæteriet =fèr =bestæmma =att =uppgifter =om =adresser =och byggnader =i =en =kommun =skall =föras =i =adressdelen =respektive byggnadsdelen. =Sèdana =beslut =fèr =dock =meddelas =endast =under förutsættning =att =kommunen =har =begært =det =och =ètagit =sig =att =i adressdelen =respektive =byggnadsdelen =redovisa =vissa =nærmare bestæmda =uppgifter =(55, 57, 60, 62, 69-70 =fastighetsregisterförordningen). =En =kommun =fèr =dessutom =redovisa =viss =tillæggsinformation till uppgifter om planer m.m. i den allmænna delen.

Det ær Lantmæterimyndigheten som handlægger ærenden om att föra =in =eller =ta =bort =uppgifter =i =allmænna =delen =och =det =ær inskrivningsmyndigheten och i vissa fall Lantmæteriverket som för in och tar bort uppgifter i inskrivningsdelen.

I taxeringsuppgiftsdelen skall vissa uppgifter frèn beskattningsdatabasen =enligt =lagen =(2001:181) =om =behandling =av uppgifter =i =Skatteverkets =beskattningsverksamhet =redovisas. =I taxeringsuppgiftsdelen =skall =redovisas =bl.a. =uppgift =om =taxeringsværden =och =övriga =uppgifter =som =skall =redovisas =i =ett =beslut =om fastighetstaxering samt uppgift om fastighetsægare eller tomtrætts-

3URSVI

628 1DWLRQHOODUHJLVWHU¤%HILQWOLJDRFKI|UHVODJQDVnGDQDUHJLVWHU 

havare =och =ægare =till =hus =pè =ofri =grund. =Uppgifterna =i =taxeringsuppgiftsdelen =skall =avse =förhèllandena =èret =nærmast =före =det =èr =dè uppgiften hèlls tillgænglig i fastighetsregistret.

7.1.3. Nærmare om byggnadsregistret

Som =næmnts =ovan =utgör =byggnadsregistret =en =del =av =fastighetsregistret. =I =registret =registreras =uppgifter =om =byggnader =pè =en fastighet. =Kommunerna =har =medverkat =vid =upplæggningen =av byggnadsregistret. =Ajourföring =av =registret =regleras =genom =avtal mellan =Lantmæteriverket =och =respektive =kommun =(se =nedan). Kommunernas medverkan ær alltsè frivillig

7.2. Nègra andra register æn fastighetsregistret

7.2.1. Lægenhetsregistret

Riksdagen beslöt èr 1995 att införa ett lægenhetsregister. Avsikten med =registret =ær =bl.a. =att =möjliggöra =registerbaserade =folk- =och bostadsrækningar. =Registret =regleras =av =lagen =(1995:1537) =om lægenhetsregister =och =förordningen =(1996:435) =om =lægenhetsregister. Lagen trædde i kraft den 1 januari 1996 i frèga om Gævle kommun och Högalids församling i Stockholm. I övrigt træder den i kraft den dag som regeringen förordnar.

I lagen anges bl.a. för vilka ændamèl registret fèr föras och att det ær =Lantmæteriverket =och =kommunerna =som =skall =föra =lægenhetsregistret. =Lægenhetsregistret =fèr =anvændas =för =framstællning =av statistik och för folkbokföringen. Registret fèr ocksè anvændas för resursfördelning =samt =planering, =uppföljning =och =utværdering =av boende, =byggande =och =kommunikationer. =I =lægenhetsregistret =ges varje lægenhet i en byggnad en unik beteckning.

Vid tillkomsten av registret ansèg regeringen inte att det borde medföra =nègra =komplikationer =att =införliva =bestæmmelserna =om lægenhetsregister =i =det =kommande =regelverket =kring =fastighetsregistret.=I =förarbetena =till =fastighetsregistret =gjordes =dock =en

annan =bedömning. =Det =framhölls =att =lægenhetsregistret =har =ett starkt =samband =med =de =uppgifter =som =ingèr =i =byggnadsregistret. Den bedömningen gjordes emellertid att det inte var læmpligt att i

3URSV

1DWLRQHOODUHJLVWHU¤%HILQWOLJDRFKI|UHVODJQDVnGDQDUHJLVWHU 628

 

fastighetsregistret =föra =in =uppgifter =som =skulle =anvændas =för betydligt snævare ændamèl æn andra uppgifter i det nya fastighetsregistret. Regeringen var dè inte heller beredd att ta stællning för en utökning =av =ændamèlen =med =lægenhetsregistret. =Pè =grund =av =nyss næmnda skæl ansèg regeringen inte att lægenhetsregistret skulle ingè i fastighetsregistret.7.2.2. Pantbrevsregistret

Pantbrevsregistret =ingèr =inte =heller =i =fastighetsregistret. =Det =ær Lantmæteriverket =som =för =registret. =Registret =regleras =av =lagen (1994:448) om pantbrevsregister och förordningen (1994:598) om pantbrevsregister. =I =lagen =anges =ændamèlen =med =registret. =Det =fèr anvændas =för =registreringar =enligt =lagen, =som =underlag =för =beslut som kan meddelas enligt lagen och som underlag för underrættelse till =pantbrevshavare =om =vissa =förhèllanden. =Sekretess =gæller =i verksamhet som avser förande av pantbrevsregistret för uppgift om pantbrevshavare om det inte stèr klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada (8 kap. 22 sekretesslagen).

Pè =grund =av =de =² =i =förhèllande =till =fastighetsregistret =² =relativt speciella =ændamèlen =och =sekretessen, =ansèg =regeringen =inte =att pantbrevsregistret skulle ingè i fastighetsregistret.7.3. Nègra föreslagna register

7.3.1. Radonutredningens förslag om radonregister

Radonutredningen (SOU 2001:7) föreslog att det skulle införas en miljökvalitetsnorm för radon i vissa byggnader och att fastighetens ægare =skulle =vara =skyldiga =att =mæta =radonhalten =i =inomhusluften. Utredningen =föreslog =ocksè =att =ett =radonregister =skulle =inrættas. Registret =skulle =inrættas =vid =Lantmæteriverket =med =fastighetsdatasystemet =som =grund. =Det =av =fastighetsægaren =anlitade =analysföretaget =skulle =vara =skyldig =att =till =Lantmæteriverket =skriftligen læmna redogörelse för arbetet och dess resultat. Den redogörelsen skulle innehèlla uppgift om fastighetens beteckning, tidpunkten för mætningen, =platsen =för =mætningen, =metoden =för =mætningen =och resultatet av mætningen.

3URSV$DSURSV

628 1DWLRQHOODUHJLVWHU¤%HILQWOLJDRFKI|UHVODJQDVnGDQDUHJLVWHU 

Utredningen föreslog ocksè att det skulle skapas en radonportal pè Internet med information om radon. Lænkar skulle finnas till de nationella radonregistren dær vissa uppgifter skulle vara tillgængliga för allmænheten. Utredningen pekade pè att mènga rættsliga frègor har betydelse för vilken information som kan ligga pè nætet. Utredningen =framhöll =att =flera =av =frègorna =var =föremèl =för =utredning. Radonutredningen lade dærför inte nègot förslag om vilka uppgifter som skulle vara tillgængliga för allmænheten pè nætet.

Radonutredningen föreslog ocksè att Statens strèlskyddsinstitut i =frèga =om =radonhalt =i =inomhusluft, =skulle =fè =meddela =nærmare föreskrifter om mætmetoder och redovisning av resultat.

7.3.2. Miljöinformation i fastighetsregistret

Regeringen gav èr 2002 Lantmæteriverket i uppdrag att redovisa hur fastighetsregistret =kan =kompletteras =med =en =miljödel =med =syfte bl.a. =att =sprida =miljöinformation. =Lantmæteriverket =redovisade =sitt uppdrag =i =en =rapport =2003-01-17, =Miljöinformation =i =fastighetsregistret, Dnr 519-2002/1623.

I =rapporten =föreslog =Lantmæteriverket =att =fastighetsregistret skulle kompletteras med en miljödel. Behov av kompletteringar av registret =fanns =enligt =Lantmæteriverket =bl.a. =för =vissa =tillstèndsærenden och övriga domar i miljömèl samt referenser till planerade register =för =redovisning =av =radon, =ventilation =och =energideklarationer. =De =sistnæmnda =uppgifterna =borde =enligt =Lantmæteriverket finnas =som =tillæggsinformation =och =knytas =till =byggnad =eller eventuellt =varje =lægenhet. =Lantmæteriverket =uttalade =att =mætningar av radon i bostæder och beskrivningar av skilda bostæders kvalitê i olika avseenden i första hand ær knuten till den enskilda lægenheten. Verket =ansèg =dærför =att =sèdana =uppgifter =borde =knytas =till =det föreslagna =lægenhetsregistret. =Lantmæteriet =föreslog =ocksè =att reglerna =i =fastighetsregistret =skulle =ændras =sè =att =de =medger =att fastighetsregistret =anvænds =för =en =mer =allmæn =spridning =av fastighetsanknuten miljöinformation.8. Kommunerna och fastighetsregistretSom =en =bakgrund =till =frègan =om =det =bör =inrættas =ett =nationellt register =eller =inte =læmnar =vi =en =redogörelse =för =hur =kommunerna och Lantmæteriverket hanterar byggnadsanknuten information och om =avtal =som =reglerar =informationsflödet. =Vi =læmnar =ocksè =nègra fakta om kommunerna.

8.1. Fakta om kommunerna och deras storlek

Det =finns =290 =kommuner. =Hælften =av =kommunerna =har =færre =æn 15 000 invènare. Elva kommuner har över 100 000 invènare och dær bor næstan en tredjedel av landets invènare. Största kommunen ær Stockholms =kommun =med =drygt =758 000 =invènare. =Mediankommunen ær Orust kommun med drygt 15 000 invènare och den minsta =kommunen =ær =Bjurholm =med =2 652 =invènare.Nedanstèende bild kan ge en uppfattning om antal invènare i olika kommuner.

Den 31 december 2001 hade:

Antal kommuner =Antal invènare 11 st. Mer æn 100 000 31 st. 50 000 ² 100 000 55 st. 25 000 ² 50 000 120 st. 10 000 ² 25 000 72 st. Færre æn 10 000

 8SSJLIWHUQD KlPWDGH Sn 6YHQVND NRPPXQI|UEXQGHWV KHPVLGD ZZZOIVYHNRPVH

.RPPXQHUQDRFKIDVWLJKHWVUHJLVWUHW 628

 

8.2. Kommunernas koppling till fastighetsregistret

Som =næmnts =finns =det =290 =kommuner =i =Sverige. =Av =dessa kommuner har samtliga utom tre, dvs. 287 kommuner træffat avtal med =Lantmæteriverket =om =att =kommunen =skall =registrera =in uppgifter i fastighetsregistrets byggnadsdel. De kommuner som har træffat ett sèdant avtal registrerar in uppgifter i byggnadsdelen och de =har =möjlighet =att =i =sin =verksamhet =µtittaµ =pè =uppgifterna =i byggnadsdelen =De =har =ocksè =möjlighet =att =göra =sökningar =och =fè resultatet =presenterat =i =form =av =en =rapport. =Uppgifterna =i =fastighetsregistrets byggnadsdel registreras manuellt av kommunerna.

Det finns 177 kommuner som i dag prenumererar pè fastighetsregistret, =inklusive =dess =byggnadsdel, =och =ændringar =i =registret. Ytterligare =46 =kommuner =prenumererar =pè =fastighetsregistret exklusive =dess =byggnadsdel. =Sammantaget =ær =det =alltsè =223 kommuner som prenumererar pè fastighetsregistret.

En prenumeration pè fastighetsregistret inklusive dess byggnadsdel innebær att kommunen förutom uppgifter om byggnader æven fèr =uppgifter =om =fastighetsbeteckning, =lagfaren =ægare =m.m. =Hur ofta =kommunerna =fèr =uppgifter =om =uppdateringar =och =ændringar skiljer =sig =èt =beroende =pè =vilket =avtal =som =træffats =mellan kommunen =och =Lantmæteriverket. =Kostnaden =för =sèdana =uppdateringar ær beroende av hur frekventa de ær. Ny information kan kommunen =fè =sè =snabbt =som =kvællen =efter =det =att =en =uppdatering eller ændring skett i fastighetsregistret.

Den =information =som =kommunen =prenumererar =pè =tillhandahèller =Lantmæteriverket =enligt =ett =visst =grænssnitt =som =gæller =för samtliga µprenumeranterµ. Informationen för kommunen sedan in i sitt =eget =eller =sina =egna =system. =Informationen =læggs =sèledes in =av kommunerna =i =deras =egna =system =och =det =blir =ett =eller =flera kommunala register.

Det ovan sagda kan illustreras med följande bild.

628 .RPPXQHUQDRFKIDVWLJKHWVUHJLVWUHW 

8.3. Ramavtal mellan Lantmæteriverket och Svenska kommunförbundet

Mellan =Lantmæteriverket =och =Svenska =Kommunförbundet =har =det træffats ramavtal om fördjupad samverkan inom lantmæteriomrèdet mellan =det =statliga =lantmæteriet =och =kommunerna =(det =senaste ramavtalet =ær =daterat =den =19 =december =2003, =LMV =Dnr. =106-2003/2410).

I =ramavtalet =fastlæggs =principer =för =Lantmæteriets =och kommunernas =samverkan =inom =informationsförsörjningen =och fastighetsbildningen. =Dessutom =redovisas =grunderna =för =hur parterna fèr förfoga över informationen och hur den fèr utnyttjas i parternas verksamhet. Grunderna för berækning av ersættningar för kommunernas medverkan i informationsförsörjningen anges.

Ramavtalet =har =till =syfte =att =beskriva =gemensamma =synsætt =och avsikter. Dessutom har ramavtalet till syfte att föreslè modeller för

)DVWLJKHWVUHJLVWUHW 

%\JJQDGVGHO EHWHFNQLQJ DGUHVV EHOlJHQKHW.RPPXQDOW UHJLVWHU

.RPPXQDOW UHJLVWHU

.RPPXQDOW UHJLVWHU

NRPPXQHUDYWDORP LQUHJLVWUHULQJLE\JJQDGVGHOHQ

.DQV|NDRFKInUDSSRUWHU NRPPXQHU SUHQXPHUHUDU Sn IDVWLJKHWVUHJLVWUHW LQNOXVLYH GHVV E\JJQDGVGHO RFK lQGULQJDU L UHJLVWUHWGrænssnitt

.RPPXQHUQDRFKIDVWLJKHWVUHJLVWUHW 628

 

samverkansformer, =finansierings- =och =ersættningsgrunder =inom olika omrèden.

Ramavtalet =förutsætter =att =Lantmæteriverket =och =varje =enskild kommun træffar ett avtal. Lantmæteriverket och Svenska kommunförbundet =har =för =det =ændamèlet =tagit =fram =normalavtal =som =kan anvændas =som =mallar. =I =normalavtalet =finns =bl.a. =regler =om =samverkan =avseende =ajourföring =av =fastighetsregistrets =adress- =och byggnadsdelar samt allmænna delens planinformation.

Av =ramavtalet =framgèr =att =ett =væl =utvecklat =informationsutbyte mellan Lantmæteriet och kommunerna ær till nytta för bèda parter. Det =framhèlls =att =det =ær =naturligt =att =kommunerna =fungerar =som uppgiftslæmnare till nationella databaser och att Lantmæteriet svarar för att informationen förmedlas vidare i ett för landet gemensamt format, =varvid =ocksè =kommunerna =ær =stora =anvændare =av =den gemensamma informationen.

Villkoren för samarbetet fèr regleras i avtal mellan Lantmæteriet och respektive kommun. Dessa avtal baseras dè pè ramavtalet och normalavtalen.

Fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar förs, som tidigare næmnts, =pè =frivillig =grund =av =kommunerna. =I =ramavtalet =framhèlls att =dessa =delar =ær =av =grundlæggande =betydelse =i =den =nationella informationsinfrastrukturen =och =att =det =ær =av =största =vikt =att =alla kommuner =medverkar =i =förandet =av =dessa =delar. =Av =ramavtalet framgèr =ocksè =att =parterna =ær =överens =om =att =kommunernas medverkan med ajourhèllning av adress- och byggnadsdelarna skall ersættas av Lantmæteriverket enligt en viss modell.

8.4. Kommunernas hantering av uppgifter om radon, ventilation och energianvændning i bebyggelsen

Utredningen =har =genom =en =enkæt =och =kontakter =med =en =del kommuner bildat oss en uppfattning om kommunens hantering av uppgifter =om =radon, =ventilation =och =energianvændning =i bebyggelsen. =Enkæten =har =vi =efter =samrèd =med =Svenska =kommunförbundet skickat till ett urval av kommuner, nærmare bestæmt elva stycken. Enligt Svenska kommunförbundets uppfattning ær svaren i enkæten representativa för i vilken omfattning det finns register hos kommunerna =för =att =hantera =uppgifter =om =radon, =ventilation =och energianvændning i bebyggelsen. Av enkætsvaren framgèr att mènga ²men =inte =alla =² =kommuner =har =register =för =att =hantera =uppgifter

628 .RPPXQHUQDRFKIDVWLJKHWVUHJLVWUHW 

om =radon =och =ventilation. =I =stort =sett =inte =nègon =kommun =har register =för =energianvændning. =Av =enkætsvaren =framgèr =ocksè =att kommunerna inte för uppgifter om ventilation och radon i ett och samma register.

Av =inhæmtade =uppgifter =framgèr =att =det =finns =olika =typer =av register =som =anvænds =vid =kommunerna, =dvs. =samtliga =kommuner anvænder inte samma typ av system för sin registrering.

En sammanstællning av enkætsvaren finns i bilaga.9. Allmænhetens tillgèng till information

I =avsnitt =10.4 =behandlar =vi =frègan =om =det =gæller =eller =bör =gælla sekretess =för =uppgifter =i =en =byggnadsdeklaration. =I =förevarande kapitel =læmnar =vi =en =redogörelse =för =offentlighetsprincipen, =EGdirektivet =om =rætt =att =ta =del =av =miljöinformation =och =nègra bestæmmelser i sekretesslagen.

9.1. Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebær bl.a. att den som begær det har rætt att =ta =del =av =allmænna =handlingar =hos =statliga =och =kommunala myndigheter. =Syftet =med =offentlighetsprincipen =ær =att =fræmja =ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Den fyller en viktig kontrollfunktion =genom =att =den =ger =medborgarna =möjlighet =till insyn i myndigheternas verksamhet. Genom tillgèngen till allmænna handlingar =underlættas =och =stimuleras =ocksè =den =fria =debatten =i skilda samhællsfrègor.

Rætten att ta del av allmænna handlingar fèr begrænsas endast om det ær pèkallat av vissa i tryckfrihetsförordningen (TF) uppræknade intressen, =bl.a. =skyddet =för =enskildas =personliga =eller =ekonomiska förhèllanden. =De =begrænsningar =som =fèr =göras =skall =noga =anges =i bestæmmelse =i =sekretesslagen =eller =i =annan =lag =som =den =lagen hænvisar till.

Med =handling =förstès =framstællning =i =skrift =eller =bild, =eller =med andra =ord =pappershandlingar. =Begreppet =handling =i =tryckfrihetsförordningens =mening =innefattar =emellertid =ocksè =upptagningar som kan læsas, avlyssnas eller pè annat sætt uppfattas endast med ett tekniskt hjælpmedel (2 kap. 3 första stycket TF). Man kan sæga att begreppet handling i frèga om upptagningar avser uppgifterna som sèdana (eller sjælva informationsinnehèllet). Det nyss sagda innebær att sèvæl pappershandlingar som uppgifter i en databas ær handlingar i tryckfrihetsförordningens mening.

$OOPlQKHWHQVWLOOJnQJWLOOLQIRUPDWLRQ 628

 

En handling ær allmæn om den förvaras hos myndigheten och ær inkommen till eller upprættad hos myndigheten (2 kap. 3 första stycket TF).

En =upptagning =anses =förvarad =hos =en =myndighet =om =upptagningen ær tillgænglig för myndigheten med tekniska hjælpmedel som myndigheten =sjælv =utnyttjar =i =sèdan =form =att =den =kan =læsas, avlyssnas eller pè annat sætt uppfattas (2 kap. 3 andra stycket TF). En sammanstællning av uppgifter ur en upptagning som innehèller personuppgifter =anses =inte =förvarad =hos =myndigheten =om myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att göra sammanstællningen =tillgænglig. =Detta =innebær =att =t.ex. =en sammanstællning =som =i =och =för =sig =ær =möjlig =att =göra =med rutinbetonade ètgærder inte ær en allmæn handling om myndigheten inte =har =rætt =att =göra =sammanstællningen. =I =sammanhanget =skall æven regeln i 2 kap. 10 TF næmnas. Bestæmmelsen innebær att en handling =som =förvaras =hos =en =myndighet =endast =som =ett =led =i teknisk =bearbetning =eller =teknisk =lagring =för =annans =rækning, =inte anses som allmæn handling hos den myndigheten.

För att en handling skall anses som allmæn krævs förutom att den förvaras =hos =myndigheten =att =den =ær =antingen =inkommen =till myndigheten eller upprættad hos myndigheten.

En pappershandling anses inkommen till en myndighet nær den anlænt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. En upptagning ær inkommen till en myndighet sè snart den ær tillgænglig för myndigheten sè att den kan læsas, avlyssnas eller pè annat sætt uppfattas (2 kap. 6 första stycket TF), dvs. sè snart det ær möjligt för myndigheten att ta fram uppgiften i sèdan form att den gèr att uppfatta. Regeln innebær att om en myndighet ansluter sig till en databas som produceras av en annan myndighet ær de dæri ingèende =upptagningarna =vanligtvis =att =anse =som =allmænna handlingar ocksè hos den senare myndigheten (se æven 2 kap. 11 andra =stycket =TF). =Upptagningarna =ær =sèledes =att =anse =som allmænna handlingar hos bèda myndigheterna.Dæremot begrænsas

offentlighetsprincipen av den s.k. biblioteksregeln nær det gæller en myndighets ètkomst till externa databaser som produceras av andra æn myndigheter.

En =handling =anses =upprættad =hos =en =myndighet =nær =den =har expedierats =eller, =om =den =inte =har =expedierats, =nær =ærendet =ær slutbehandlat. =Om =handlingen =inte =hör =till =ett =visst =ærende =anses

3URSVSURSV

628 $OOPlQKHWHQVWLOOJnQJWLOOLQIRUPDWLRQ 

den =upprættat =nær =den =justerats =eller =pè =annat =sætt =færdigstællts. Diarium, =journal =samt =register =eller =annan =förteckning =som =förs fortlöpande =anses =upprættade =nær =handlingen =har =færdigstællts =för anteckning eller införing.

9.2. EG-direktivet om rætt att ta del av miljöinformation

Det =finns =ett =direktiv =om =allmænhetens =tillgèng =till =miljöinformation, næmligen Europaparlamentets och rèdets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmænhetens tillgèng till miljöinformation =och =om =upphævande =av =rèdets =direktiv =90/313/EEG. =I ingressen till direktivet anges som skæl för direktivet bl.a. att ökad tillgèng =för =allmænheten =till =miljöinformation =och =spridning =av sèdan information bidrar till en ökad medvetenhet om miljöfrègor, ett =fritt =meningsutbyte, =ett =aktivare =deltagande =frèn =allmænhetens sida i beslut som rör miljön och slutligen till en bættre miljö. Det anges vidare att det ær nödvændigt att sækerstælla att varje fysisk och juridisk =person =inom =gemenskapen =har =rætt =att =fè =tillgèng =till miljöinformation =som =innehas =av =eller =förvaras =för =offentliga myndigheter =utan =att =behöva =ange =skælen =för =sin =begæran. =I direktivet =anges =att =medlemsstaterna =fèr =föreskriva =att =en =begæran om miljöinformation fèr avslès bl.a. om ett utlæmnande av information skulle ha negativa följder för sekretess som omfattar personuppgifter =eller =akter =om =en =fysisk =person. =Detta =under =förutsættning =att =en =sèdan =sekretess =föreskrivits =i =nationell =lagstiftning. =I direktivet =uttalas =att =EG-direktivet =om =personuppgifter =skall iakttas.

Av direktivet framgèr ocksè att det ær nödvændigt att offentliga myndigheter =i =sè =hög =utstræckning =som =möjligt =gör =miljöinformation tillgænglig och sprider den till allmænheten i synnerhet genom informations- och kommunikationsteknik.

I =direktivet =definieras =begreppet =miljöinformation. =Miljöinformation =omfattar =information =om =miljöns =tillstènd, =om faktorer, =ètgærder =eller =verksamheter =som =pèverkar =eller =troligtvis kan =pèverka miljön eller som =ær =utformade för =att =skydda =miljön. Üven =kostnads- =nyttoanalys =och =övriga =ekonomiska =analyser =som anvænds =för =nyss =næmnda =ètgærder =eller =verksamheter. Miljöinformation =omfattar =æven =information =om =tillstèndet =för mænniskors =hælsa =och =sækerhet, =inbegripet =förorening =av =livsmedelskedjan, =villkor =för =mænskligt =liv, =kulturplatser =och

$OOPlQKHWHQVWLOOJnQJWLOOLQIRUPDWLRQ 628

 

byggnader =i =den =utstræckning =de =pèverkas =eller =kan =pèverkas =av nègot =av =ovanstèende. =Den =nærmare =definitionen =av =miljöinformation framgèr av artikel 2 i direktivet.

9.3. Sekretesslagen

9.3.1. Allmænt

Som =ovan =næmnts =ær =offentlighetsprincipen =en =grundlæggande princip =i =Sverige. =Av =hænsyn =till =allmænna =eller =enskilda =intressen begrænsas dock offentlighetsprincipen av bestæmmelser i sekretesslagen. I 8 kap. sekretesslagen finns bestæmmelser om sekretess med hænsyn fræmst till skyddet för enskilds ekonomiska förhèllanden. I 8 =kap. =6 = =sekretesslagen =finns =en =bestæmmelse =om =sekretess =vid statlig =tillsyn =över =næringslivet =och =i =8 =kap. =7 = =sekretesslagen behandlas sekretess vid tillsyn av annan æn statlig myndighet med avseende =pè =næringslivet. =I =8 =kap. =9 = =sekretesslagen =finns =en bestæmmelse =om =sekretess =i =uppdragsverksamhet =som =en myndighet utför för enskilds rækning.

9.3.2. Sekretess i bl.a. kommunal tillsyn över næringslivet

8 =kap. =7 = =sekretesslagen =reglerar =frègan =om =sekretess =i =bl.a. kommunal =tillsyn =över =næringslivet. =Sekretess =gæller =enligt bestæmmelsen i kommunal tillsynsverksamhet över næringslivet för uppgift =om =enskilds =affærs- =eller =driftförhèllanden, =uppfinningar eller =forskningsresultat =om =det =kan =antas =att =den =enskilde =lider skada om uppgiften röjs. Genom en lagændring som trædde i kraft den =1 =juli =1989 =kan =sèdana =uppgifter =i =tillsynsverksamhet, =som bedrivs av den eller de kommunala næmnder som fullgör uppgifter inom =miljö- =och =hælsoskyddsomrèdet, =offentliggöras =trots =att =det kan =skada =företaget. =En =förutsættning =ær =dock =att =intresset =av allmæn kænnedom om förhèllande som rör mænniskors hælsa, miljön eller =redligheten =i =handeln =eller =liknande =allmænintresse =har =sèdan vikt =att =uppgiften =bör =læmnas =ut =(prop. =1988/89:131, =bet 1988/89:KU 34, rskr 286).

I =förarbetena =till =lagændringen =èr =1989, =framhölls =att =det =ær =i konsumenternas =intressen =som =tillsynen =bedrivs =och =att =de =kan stælla =krav =pè =att =i =största =möjliga =utstræckning =fè =ta =del =av resultaten. I propositionen framhölls att det finns berættigade krav

628 $OOPlQKHWHQVWLOOJnQJWLOOLQIRUPDWLRQ 

frèn =allmænheten =att =uppgifter =om =skadliga =utslæpp =och =andra störningar =frèn =miljöfarlig =verksamhet =i =sè =stor =utstræckning =som möjligt =skall =kunna =offentliggöras. =Lika =viktigt =var =det =för konsumenterna =att =fè =kænnedom =om =de =resultat =som =t.ex. livsmedelskontrollen ledde till. Det framhölls vidare att det ær ett stort =værde =om =tillsynsmyndigheterna =öppet =kan =redovisa =de förhèllanden som rèder betræffande t.ex. hygien, miljö och redlighet hos företagen.Regeln om att undantag kan göras frèn sekretessen i kommunal tillsynsverksamhet ær begrænsad till att gælla endast uppgifter som finns =hos =de =kommunala =miljö- =och =hælsoskyddsnæmnderna =och som inhæmtats i deras tillsynsverksamhet. Regeln innebær vidare att det i varje enskilt fall skall göras en bedömning av allmænintresset och =att =man =ocksè =skall =beakta =det =motstèende =intresset =av =att affærs- och driftsförhèllanden skall kunna hèllas hemliga i tillræcklig utstræckning.

9.3.3. Sekretess i statlig tillsyn över næringslivet

Enligt 8 kap. 6 sekretesslagen gæller sekretess i den utstræckning som =regeringen =föreskriver =det =i =statlig =myndighets =verksamhet som bestèr i bl.a. tillsyn med avseende pè næringslivet. Regeringen har med stöd av bestæmmelsen meddelat föreskrifter om sekretess i 2 sekretessförordningen och i bilagan till denna.

9.3.4. Sekretess i uppdragsverksamhet

I =8 =kap. =9 = =sekretesslagen =finns =en =bestæmmelse =om =uppdragssekretess. Enligt bestæmmelsen gæller sekretess om det mèste antas att =ett =uppdrag =som =en =myndighet =utför =för =enskilds =rækning læmnats =till =myndigheten =under =förutsættning =att =uppgifterna =inte röjs. Syftet med den bestæmmelsen ær att skydda uppdragsgivarens ekonomiska =förhèllanden. =En =förutsættning =för =att =enskilda =skall anlita en myndighet ær ofta att de kan vara sækra pè att fè samma sekretesskydd som de skulle fè hos ett privat företag.Genom en

lagændring =èr =1999 =(Prop. =1998/99:22, =bet. =1998/99:KU9, =rskr. 1998/99:120) =kan =uppgifter =som =avser =provning, =bestæmning =av

SURSV3URSV

$OOPlQKHWHQVWLOOJnQJWLOOLQIRUPDWLRQ 628

 

egenskaper =eller =myckenhet, =værdering, =vetenskaplig, =teknisk, ekonomisk =eller =statistisk =undersökning =eller =annan =sèdan undersökning offentliggöras. En förutsættning för detta ær dock att intresset av allmæn kænnedom om förhèllanden som rör mænniskors hælsa har sèdan vikt att uppgiften bör læmnas ut.

I =propositionen =som =föregick =lagændringen =uttalades =att allmænheten =har =ett =befogat =krav =pè =att =uppgifter =som =rör mænniskors =hælsa =i =sè =stor =utstræckning =som =möjligt =skall =kunna offentliggöras. I propositionen pekade man pè vikten av att t.ex. en hyresgæst har möjlighet att fè ta del av resultatet av radonmætningar avseende =hans =eller =hennes =lægenhet =utförda =av =en =kommunal næmnd =eller =att =en =enskild =kan =kontrollera =resultatet =av =sèdana mætningar =betræffande =en =fastighet =dær =det =bedrivs =barnomsorgsverksamhet. =Uppgifter =som =rör =mænniskors =hælsa =bör =efter =en avvægning =mellan =det =allmænna =insynsintresset =och =den =enskilde uppdragsgivarens =intresse =av =sekretess =kunna =læmnas =ut, =æven =om detta =kan =fè =negativa =ekonomiska =konsekvenser =för =en =uppdragsgivare =eller =medföra =att =företag =lèter =bli =att =læmna =uppdrag =till myndigheter. I propositionen framhölls ocksè att en möjlighet till utlæmnande ocksè lèg i linje med rèdets direktiv 90/313EEG av den 7 juni 1990 om rætt för varje fysisk och juridisk person att ta del av miljöinformation som finns hos offentliga myndigheter.10 =ávervæganden och förslag10.1. Allmænna utgèngspunkter

Vèr =bedömning: =Ett =nationellt =register =med =sèdana =byggnads-

anknutna =uppgifter =som =enligt =vèrt =förslag =skall =tas =in =i =en byggnadsdeklaration =bör =kunna =förenkla =och =effektivisera kommunernas arbete med tillsyn, kontroll och planering i frèga om =inomhusmiljö =och =energi. =Ett =sèdant =register =bör =ocksè kunna =ges =betydelse =för =en =uppföljning =av =de =nationella miljömèlen betræffande dessa frègor. Det kan dessutom underlætta för allmænheten att fè information om en byggnads status betræffande =ventilation, =radon, =energi =och =andra =frègor =som gæller inomhusmiljön. Ett register bör slutligen kunna anvændas för de syften som EG-direktivet om byggnaders energiprestanda stæller upp.

Nyttan =av =ett =nationellt =register =mèste =dock =vægas =mot =den administration =och =de =kostnader =och =finansieringen =av =detta som ett sèdant register för med sig. Denna avvægning ær ytterst en politisk frèga. Vi ser som vèr uppgift att presentera ett förslag till hur ett register kan byggas upp och göra en bedömning av kostnaderna och finansieringen för detta.

I den kontrollplan som skall finnas bl.a. vid ny- och tillbyggnad kan byggnadsnæmnden begæra att byggherren verifierar att hælsokravet i 2 =BVL =ær =uppfyllt. =Detta =innebær =att =byggnadsnæmnden =kan begæra =verifikat =pè =att =byggnaden =uppfyller =væsentliga =egenskapskrav bl.a. i frèga om skydd med hænsyn till hygien, hælsa och miljö samt energihushèllning och værmeisolering.

Den =eller =de =kommunala =næmnder =som =fullgör =kommunens uppgifter =inom =plan- =och =byggvæsendet =har =att =övervaka =att =en ægare =till =en =byggnad =fullgör =den =obligatoriska =ventilations-

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

kontrollen. =Detta =gæller =sèvæl =den =första =besiktningen =som =èterkommande besiktningar.

Enligt =miljöbalken =utövar =varje =kommun =genom =den =eller =de kommunala næmnder som fullmæktige bestæmmer, oftast miljö- och hælsoskyddsnæmnden, =tillsynen =över =hælsoskyddet, =t.ex. =radonhalten i bostæder.

I dag vet vi inte vilken myndighet som kommer att fè ansvaret för tillsyn över att en ægare till en byggnad certifierar sin byggnad i enlighet med EG-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Kommunerna =mèste =kunna =bedriva =en =effektiv =tillsynsverksamhet nær en sèdan har èlagts kommunerna enligt lag. Inom ramen =för =en =sèdan =tillsynsverksamhet =framstèr =ett =register =ofta som ett nödvændigt hjælpmedel. Givetvis mèste kommunerna ocksè ha de nödvændiga ekonomiska och andra resurser som krævs.

Bestæmmelserna =om =den =obligatoriska =ventilationskontrollen efterlevs inte i tillræckligt hög utstræckning. Byggnadsægarna fullgör inte =kontrollen =och =rættar =inte =till =noterade =brister =i =önskad omfattning. =Kommunerna =har =inte =alltid =kænnedom =om =i =vilka byggnader =aktuella =ventilationssystem =finns =och =de =saknar =dè underlag =för =sin =tillsyn. =Boverket =har =pè =regeringens =uppdrag (regeringsuppdrag =M1999/2984/Hs =och =M2000/789/Hs) =undersökt hur kommunernas arbete med tillsyn av ventilationskontrollen fungerar =och =vilka =resurser =som =avsætts =för =detta. =Av =undersökningen framgèr att 62 procent av kommunerna inte har möjlighet =att =utöva =tillsyn =i =önskværd =omfattning =och =pè =önskvært =sætt. Den =fræmsta =orsaken =som =anges =ær =det =faktum =att =nuvarande lagstiftning =inte =medger =att =kostnaderna =för =registerhèllning =och uppföljning =finansieras =genom =avgifter. =Boverket =har =till utredningen framfört att kommunernas tillsyn av den obligatoriska ventilationskontrollen =inte =alltid =fungerar =tillfredsstællande. =Mot bakgrund av dessa uppgifter har regeringen bedömt bl.a. att möjligheterna behöver förbættras att fè till stènd en ændamèlsenlig tillsyn och =att =den =tillsynen =kan =underlættas =av =ett =nationellt =register. =Vi delar den bedömningen.

I den kontrollplan som upprættas i samband med byggsamrèdet kan =kommunen =som =ovan =næmnts =kræva =bl.a. =att =mætning =av radonhalten =i =inomhusluften =skall =ske. =Kommunerna =arbetar dessutom =för =att =pèverka =ægare =till =befintliga =byggnader =att genomföra =mætningar =och =registerhèller =resultaten =om =dessa kommer till kommunens kænnedom. Dessutom kan kommunen ² under vissa förutsættningar ² kræva att byggnadens ægare utför mæt-

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

ningar. =Ett =register =kan =enligt =vèr =mening =förenkla =kommunernas arbete med kontroll av vilka mætningar som görs och i planering för tillsynen.

Vid =ett =införande =av =obligatoriska =byggnadsdeklarationer kommer =det =vidare =att =finnas =ett =behov =av =ett =register =för =att effektivt kunna hantera och övervaka om en deklaration upprættats eller inte och om de uppgifter som byggnadsægaren skall redovisa faktiskt =redovisas =samt =att =uppgifterna =i =deklarationen =uppdateras nær sè skall ske.Utredningen =om =byggnaders =energiprestanda =har =för =utredningen framhèllit att det kommer att finnas behov av att föra uppgifter om t.ex. prestanda i ett nationellt register nær EG-direktivet om byggnaders energiprestanda börjar tillæmpas i Sverige. Tanken ær att sèdana uppgifter skall redovisas i deklarationen.

Förutom att kommunerna har behov av register i sin planerings- och =tillsynsverksamhet =eller =liknande =finns =det =æven =andra =behov som ett register kan tillgodose.

Riksdagen =har =beslutat =om =ett =antal =ètgærder =för =att =uppnè delmèlet om att byggnader och dess egenskaper èr 2020 inte skall pèverka =hælsan =negativt. =I =det =angelægna =arbetet =för =att =uppnè delmèl =till =de =nationella =miljökvalitetsmèlen =ær =det =viktigt =att =en uppföljning =kan =ske. =Syftet =ær =dè =att =undersöka =om =de =uppstællda mèlen uppnès och om de styrmedel som anvænds ær tillræckliga eller om det behövs andra ètgærder. Ett register kan ge grunden för en sèdan nationell uppföljning. Alternativet torde fræmst vara att göra motsvarande uppföljningar genom statistiska undersökningar, som sannolikt ocksè ær ett billigare alternativ. Vi har med beaktande av detta =stællt =oss =tveksamma =till =nyttan =av =ett =nationellt =register enbart för angivna ændamèl. Frègan mèste emellertid ses i ljuset av det =behov =som =ocksè =finns =för =kommunernas =nyss =næmnda tillsynsverksamhet. Vidare mèste beaktas att en möjlighet att hæmta uppgifter ur ett register möjliggör en mer kontinuerlig uppföljning av =aktuella =frègor =æn =statistiska =undersökningar, =som =ofta =ær =av engèngskaraktær. Vi vill hærtill anföra följande.

Boverket =har =till =utredningen =framfört =att =myndigheten =har =ett intresse =av =att =fè =underlag =för =sammanstællning =av =utfallet =av =t.ex. ventilationskontrollen pè nationell nivè. Boverket har dè framhèllit att =det =ur =verkets =synpunkt =æven =finns =behov =av =information =för

 .RPPXQHUQD NRPPHU LQWH DWW EHK|YD KDQWHUD EnGH SURWRNROO IUnQ GHQ REOLJDWRULVND YHQWLODWLRQVNRQWUROOHQ RFK GHNODUDWLRQHUQD XWDQ WDQNHQ lU DWW GHNODUDWLRQHUQD VNDOO YDUD WLOOUlFNOLJDI|UNRPPXQHQVKDQWHULQJDYRPNRQWUROOVNHWWHOOHULQWHLHQE\JJQDG

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

uppföljning =och =utværdering =av =sèdan =information =som =berör Boverkets =regelverk =samt =för =uppföljning =av =miljömèlen. =I utredningsarbetet har vi dessutom kunnat konstatera att flera andra myndigheter =synes =ha =behov =av =uppgifter =för =olika =uppföljningar. Vi =vill =hær =næmna =Arbetsmiljöverket, =som =har =tillsyn =över =arbetsmiljön =bl.a. =skollokaler, =Socialstyrelsen, =som =har =den =centrala tillsynen =över =hælsoskyddet, =Statens =strèlskyddsinstitut, =Energimyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning.

Förutom att ett register kan ha viktiga funktioner att fylla i t.ex. tillsyns- och uppföljningsverksamhet kan det æven anvændas för att underlætta för allmænheten, t.ex. en köpare av ett smèhus, att fè del av =information =om =t.ex. =ventilationskontroll, =radonmætning =och uppgifter =om =byggnadens =energistatus =e.dyl. =Vi =ser =detta =som =ett viktigt skæl för ett nationellt och offentligt register.

Viktigt ær ocksè det skapas möjlighet till en enkel uppdatering av deklarationerna om uppgifter ur deklarationerna finns i en databas.

Sammantaget =finns =det =sèledes =ett =samhælls- =och =anvændarintresse av att kunna hantera uppgifter om och ur deklarationerna i register. =Nyttan =av =ett =sèdant =mèste =dock =vægas =mot =den administration =och =de =kostnader =och =finansieringen =av =dessa =som ett =register =för =med =sig. =Vi =kommer =i =det =följande =att =læmna =ett förslag =pè =hur =ett =register =kan =byggas =upp =och =èterkommer =till kostnadsfrègan i avsnitt D. Vi kommer dè ytterligare ta upp frègan om =ett =register =bör =byggas =upp =pè =nationell =eller =lokal =nivè =samt andra =frègor =som =ocksè =har =betydelse =för =ett =slutligt =stællningstagande i denna frèga.

10.2. Fastighetsregistrets byggnadsdel eller nègot annat nationellt register?

Vèrt =förslag: =Det =finns =ett =antal =fördelar =med =att =knyta

uppgifter =i =byggnadsdeklarationer =till =byggnader =i fastighetsregistret. =Vi =anser =dærför =² =om =det =skall =inrættas =ett nationellt =register =² =att =det =ær =fastighetsregistrets =byggnadsdel som bör anvændas.

Frègan om det bör inrættas ett centralt register eller om det finns alternativ till ett sèdant register behandlar vi i næsta avsnitt. Vi skall redan =nu =redovisa =vèr =bedömning =av =frègan =² =om =uppgifter =ur

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

deklarationerna skall föras i ett nationellt register ² vilket nationellt register som bör anvændas.

Grundlæggande uppgifter om alla byggnader, med undantag för jordbrukets ekonomibyggnader, komplementbyggnader och byggnader =av =mindre =værde, =finns =redan =i =byggnadsdelen =i =fastighetsregistret. =Dessa =uppgifter =uppdateras =dessutom =fortlöpande =av kommunerna =och =av =Lantmæteriverket. =Den =information =som efterfrègas =betræffande =ventilation, =radon =och =energi =ær =² =oavsett om =det =ær =frèga =om =tillsyn, =uppföljning =eller =upprættande =av =en deklaration =² knuten =till byggnader, vilken =typ =av byggnad det =ær frèga om och vilket læge byggnaden har. Ett och samma identitetsbegrepp ær av central betydelse i mènga sammanhang. I fastighetsregistrets =byggnadsdel =ær varje =byggnad =knuten =till =en =fastighet. =I byggnadsdelen har varje byggnad dessutom en unik identitet. Den unika identiteten ² nyckeln ² ger ocksè möjligheten att koppla till andra =register =som =fastighetstaxeringsregistret =eller =kommunala register. =För =mènga =byggnader =finns =en =typkod =som =anger =den huvudsakliga =verksamheten =som =bedrivs =i =byggnaden. =Varje byggnad har ocksè koordinater som gör det möjligt att geografiskt lokalisera =byggnaden =och =illustrera =læget =pè =en =karta. =Mènga byggnader har ocksè en koppling till en eller flera adressplatser.

I =fastighetsregistret =finns =sèledes =vissa =grundlæggande =uppgifter om =byggnader =som =ær =av =betydelse =för =sèvæl =sjælva =deklarationen som annan tillsynsverksamhet som kommunerna bedriver.

Det =ær =ændamèlsenligt =om =redan =befintliga =uppgifter =om =byggnader =kan =anvændas =æven =för =bl.a. =upprættande =av =deklarationer, tillsyn =och =uppföljning. =Med =en =sèdan =ordning =krævs =det =inte uppdatering och ajourföring av ytterligare ett centralt register med uppgift om olika byggnader.

Deklarationerna =har =till =syfte =att =sprida =information =till hyresgæster =och =andra =brukare =samt =tilltænkta =hyresgæster =och köpare av byggnader. Genom att anvænda fastighetsregistret finns det =möjlighet =att =utnyttja =den =infrastruktur =som =byggts =runt registret =som =rutiner =för =spridning =av =information =och ajourhèllning.

Dessutom =har =Lantmæteriverket =och =kommunerna =ett =omfattande samarbete vad gæller informationsförsörjningen redan i dag.

Det finns sèledes ett antal fördelar med att knyta uppgifterna i byggnadsdeklarationen =till =byggnader =i =fastighetsregistrets byggnadsdel. Av ovan angivna skæl anser vi ² om det skall inrættas

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

ett =nationellt =register =² =att =det =ær =fastighetsregistrets =byggnadsdel som bör anvændas.

10.3. Nationellt eller lokala register?

Vèrt =förslag: =För =att =bl.a. =skapa =underlag =för =uppföljning =bör

uppgifter ur deklarationerna registreras i ett nationellt register. Det bör dærför införas en bestæmmelse om att kommunerna fèr registrera =uppgifter =om =och =ur =deklarationerna =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel. =Regeln =bör =inte =vara =obligatorisk =för kommunerna =utan =bör, =liksom =dagens =registrering =i =byggnadsdelen, bygga pè frivillighet.

I vèrt uppdrag ingèr att belysa utformning och uppbyggnad av ett nationellt =register =som =ger =underlag =för =uppföljning =av =relevanta delmèl till de nationella miljökvalitetsmèlen samt utreda alternativ till ett nationellt register.

I detta kapitel diskuterar vi frègan om det finns alternativ till ett nationellt register.

10.3.1 =Möjligheterna till uppföljning

För att olika uppföljningar skall kunna ske bör uppgifterna finnas i ett =nationellt =men =inte =lokalt =register. =Bearbetningar =pè =riksnivè kommer i praktiken att vara omöjliga med ett stort antal register. Ett nationellt register innebær att de som har behov av information kan fè tillgèng till informationen pè ett enklare och mer enhetligt sætt.

För de kommuner ² och myndigheter ² som behöver tillgèng till uppgifterna i digital form kan ett nationellt register ge möjlighet att fè =uppgifterna =i =ett =standardiserat =format. =Det =kan =dærvid =skapas möjlighet att fè alla uppgifter ur registret eller enbart förændringar under en viss tidsperiod.

10.3.2 =Nya och andra uppgifter kommer att redovisas

Nær deklarationerna införs ² och dè særskilt nær uppgift om energiprestanda =m.fl. =uppgifter =skall =redovisas =² =ær =det =en =fördel =om

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

uppgifter =kan =registreras =och =göras =tillgængliga =pè =ett =och =samma stælle. =Frègan =om =en =deklaration =upprættats =eller =inte =samt =vissa uppgifter =i =deklarationerna =ær =µnyaµ, =dvs. =de =hanteras =inte =i =nègra register i dag.

10.3.3 =Elektronisk hantering

Om det ² vilket vi föreslèr ² skapas en möjlighet att læmna deklarationerna elektroniskt ær det möjligt för Lantmæteriverket och andra myndigheter att skapa enhetliga och kostnadseffektiva rutiner för detta =men =knappast =för =varje =enskild =kommun. =En =möjlighet =för byggnadsægaren att ² sjælv eller genom uppdrag till en besiktningsman =² =læmna =uppgifterna =elektroniskt, =kan =förvæntas =medföra =en effektivare =och =dærmed =en =billigare =hantering =æn =om =det =enbart finns en möjlighet att læmna deklarationerna manuellt.

10.3.4 =Informationsspridning

Möjligheterna att sprida information och hèlla uppgifterna allmænt tillgængliga ökar med ett nationellt register.

Ett =nationellt =register =kan =underlætta =för =allmænheten =att =fè information =om =en =byggnads =status =betræffande =t.ex. ventilationskontroll, radonmætning och uppgifter om en byggnads energistatus e.dyl.

10.3.5 =Tillsynsverksamheten

För kommunernas tillsynsverksamhet ær det enligt vèr uppfattning inte =nödvændigt =med =ett =centralt =register. =Mènga =kommuner =har redan i dag register för att hantera uppgifter om den obligatoriska ventilationskontrollen =och =uppgifter =om =radon =i =bebyggelsen. Huvudsaken =för =tillsynsverksamheten =ær =att =det =hos =kommunen finns =fungerande =rutiner, =resurser =och =ett =bra =register =som =innehèller =vissa =aktuella =grunduppgifter. =I =sin =tillsynsverksamhet =har kommunerna =dessutom =behov =av =vissa =uppgifter =ur =fastighetsregistret, sèsom uppgift om byggnader, adresser och lagfaren ægare.

En nackdel med ett nationellt register ær att det kan vara svèrt att integrera i den process dær informationen skapas. Frègan ær dærför om =en =central =registrering =kan =utformas =sè =att =den =innebær =vissa

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

fördelar =i =handlæggningsprocessen =för =de =enskilda =kommunerna. Svaret pè den frègan beror i hög utstræckning pè hur informationen kan µflödaµ frèn fastighetsregistrets byggnadsdel.

För att byggnadsregistret skall kunna anvændas av kommunerna i deras =tillsynsverksamhet =kan =det =skapas =möjlighet =till =vissa =urval och att fè resultatet presenterat i en rapport. En sèdan rapport kan t.ex. =visa =vilka =byggnader =som =inte =varit =föremèl =för =ventilationskontroll. =I =fastighetsregistret =kan =det =æven =skapas =stöd =för =att framstælla skrivelser till fastighetsægarna.

För de kommuner som prenumererar pè byggnadsdelen anser vi att det ær möjligt att skapa rutiner som gör att dessa kommuner pè ett bra sætt kan anvænda inregistrerade uppgifter som underlag för sin tillsynsverksamhet. Hanteringen kan gè till enligt följande. Nær en =deklaration =kommer =in =registrerar =kommunen =in =aktuella uppgifter =i =byggnadsdelen =och =i =sina =handlæggningssystem =endast de =uppgifter =som =behövs =för =diarieföringsskyldigheten. =För registreringen kompenseras kommunen ekonomiskt pè samma sætt som sker vid registrering i byggnadsdelen och adressdelen i dag. De kommuner =som =prenumererar =pè =uppgifter =i =byggnadsdelen =fèr dærefter, =tillsammans =med =andra =uppgifter, =tillbaka =de inregistrerade uppgifterna frèn Lantmæteriverket. Uppgifterna förs sèledes =med =automatik =tillbaka =till =kommunerna =och =uppgifterna kan =med =automatik =föras =in =i =de =kommunala =systemen. =En inkommen deklaration =som =ær komplett behöver =kommunen =som regel inte hantera ytterligare förræn det ær dags för uppdatering av deklarationen =och =dè =endast =under =förutsættning =att =byggnadsægaren inte sjælvmant uppdaterar densamma. Lantmæteriverket kan dessutom skapa uppgifter som behövs för kommunens bevakning och =som =med =automatik =förs =frèn =byggnadsdelen =till =kommunen. En =rutin =som =den =beskrivna =skulle =innebæra =att =kommunens registrering =i =byggnadsdelen =kan =integreras =i =handlæggningsprocessen och att dubbelregistrering undviks.

De fètal kommuner som endast har en manuell hantering skulle genom =en =registrering =i =byggnadsregistret =kunna =fè =stöd =för =sin hantering av deklarationerna och uppgifterna i dem. Kommunerna kan ges möjlighet att göra vissa urval och fè resultatet presenterat i form =av =en =rapport. =En =sèdan =rapport =skulle =t.ex. =kunna =avse =alla byggnader eller vissa typer av byggnader i kommunen. Pè sè vis kan kommunen =fè =fram =uppgifter =om =för =vilka =byggnader =det =inte læmnats nègon deklaration eller sèdana byggnader dær deklarationen inte uppdaterats.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Hærefter èterstèr de kommuner som har lokala register och som inte prenumererar pè uppgifter frèn fastighetsregistrets byggnadsdel. Üven dessa kommuner har rutiner för och registrerar i byggnadsregistret. De kan ocksè för sin verksamhet söka och göra vissa uttag =i =registret. =En =registrering =i =byggnadsregistret =kommer =att innebæra att uppgifterna fèr registreras pè tvè stællen dels i de egna systemen =och =dels =i =byggnadsregistret. =Dessutom =kan =det =vara =sè att kommunen har ett register för att hantera uppgifter om radon och =ett =annat =register =för =att =hantera =uppgifter =om =den obligatoriska =ventilationskontrollen. =För =dessa =kommuner =ær =det sèledes =svèrt =att =hitta =en =nègorlunda =rationell =hantering. =Ett alternativ för att underlætta hanteringen vid en kommun som inte prenumererar pè byggnadsdelen men har egna register skulle kunna vara =att =kommunen =i =sitt =system =endast =registrerar =att deklarationen =kommit =in =och =tidpunkt =för =næsta =uppdatering =av deklarationen.

Sammanfattningsvis anser vi att uppgifter om och ur byggnadsdeklarationerna mèste föras i ett nationellt register för att det skall kunna =vara =möjligt =att göra =uppföljningar =som =hænför =sig =till =hela landet eller mènga kommuner. Dessutom finns det möjligheter att skapa =rutiner =för =byggnadsægarna =att =læmna =uppgifterna =elektroniskt =om =uppgifterna =förs =i =ett =enda =register. =För =de =kommuner som prenumererar pè uppgifter ur fastighetsregistrets byggnadsdel innebær det inte nègon ökad belastning att registrera uppgifterna i byggnadsdelen =eftersom =uppgifterna =med =automatik =förs =tillbaka till kommunens register, detta naturligtvis under förutsættning att kommunen har ett grænssnitt för att ta emot dessa uppgifter. Dessutom har de kommuner som idag endast har en manuell hantering nytta =i =sin =hantering =av =att =föra =uppgifterna =i =byggnadsdelen, eftersom det skapas stöd för kontrollen i byggnadsdelen.

De kommuner som inte prenumererar pè uppgifter i byggnadsdelen =och =som =har =egna =register =kan =fè =en =mer =omfattande =hantering, eftersom de kan behöva registrera uppgifterna pè tvè stællen. För att fè ned arbetsmomenten kan dessa kommuner i och för sig vælja att i sitt system endast registrera ett fètal uppgifter. Behov av ytterligare =uppgifter =finns =först =nær =deklarationen =inte =uppdateras eller det framstælls klagomèl pè t.ex. ventilation i en byggnad.

Med hænsyn till vad vi redogjort för ovan och att i stort sett alla kommuner i dag registrerar i byggnadsregistret samt det stora antalet kommuner som redan nu prenumererar pè fastighetsregistret,

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

anser =vi =att =kommunerna =bör =registrera =uppgifter =om deklarationerna i byggnadsdelen.

I =dag =ær =den =registrering =som =kommunerna =gör =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel =och =adressdel =frivillig. =Dagens =hantering bygger =pè =överenskommelser =mellan =Lantmæteriverket =och kommunerna. =Vi =anser =inte =att =det =finns =skæl =att =införa =en obligatorisk regel om att kommunerna skall registrera uppgifter om deklarationerna =i =byggnadsdelen. =Kommunerna =har =ett =stort intresse av bebyggelsen i sin kommun och det kan dærför förvæntas att ² ètminstone sèdana kommuner som kan fè uppgifterna tillbaka elektroniskt ² kommer =att =vælja =att =pè =frivillig =basis =registrera uppgifterna =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel. =Detta =særskilt =om kommunerna ² pè =samma =sætt =som =vid =annan =registrering =i byggnadsdelen ² fèr ekonomisk kompensation för sin registrering.

Om =vissa =kommuner =væljer =att =inte =registrera =uppgifter =i byggnadsdelen =kan =övervæganden =behöva =göras =om =dessa kommuner =pè =annat =sætt =bör =tillhandahèlla =underlag =för =de uppföljningar som samhællet har behov av.

Vi anser sammanfattningsvis att det ² för att tillgodose de syften som angetts ovan ² att det bör införas en regel om att kommunerna fèr =registrera =uppgifter =om =och =ur =deklarationerna =i =fastighetsregistrets =byggnadsdel. =Kommunerna =bör =kompenseras =ekonomiskt för en sèdan registrering, se avsnitt 12.1.11, Finansiering.

10.4. Bör det gælla sekretess för uppgifter i en byggnadsdeklaration?

Vèrt =förslag: I =tillsynsverksamhet =skall det =inte =gælla =sekretess

för =uppgifter =i =en =byggnadsdeklaration. =Vi =föreslèr =att =detta förtydligas genom en ændring i 8 kap. 7 sekretesslagen.

Vi har i avsnitt 9.2 och 9.3 redogjort för EG-direktivet om rætt att ta del av miljöinformation och för gællande sekretessbestæmmelser i 8 kap. 6, 7 och 9 sekretesslagen. Vi kommer nu att ta upp frègan om det finns skæl att föreslè förændringar i reglerna om sekretess.

Ett =av =syftena =med =deklarationen =ær =att =boende, =brukare, tilltænkta =hyresgæster =och =tilltænkta =köpare =enkelt =skall =fè =tillgèng till =de =uppgifter =om =en =byggnad =som =skall =redovisas =i =en byggnadsdeklaration.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Eftersom =deklarationerna =har =det =angivna =syftet =ligger =det =i sakens natur att de mèste finnas tillgængliga för dem som skall ha tillgèng till dem. Uppgifter som skall redovisas i en deklaration kan dærför knappast vara av den art att det av hænsyn till allmænna eller enskilda intressen skulle finnas behov av sekretess för uppgifterna. Om =ett =sèdant =behov =skulle =anses =föreligga =för =en =eller =flera uppgifter i deklarationen finns det över huvud taget inte nègot skæl att ha med uppgifterna i en byggnadsdeklaration. Vèr uppfattning ær =sèledes =att =endast =sèdana =uppgifter =som =inte =ær =eller =bör =vara belagda med sekretess skall tas in i en byggnadsdeklaration.

De =uppgifter =som =redovisas =i =en =byggnadsdeklaration =om =den obligatoriska ventilationskontrollen ær knappast av den art att det finns skæl för sekretess. Detsamma gæller en redovisning av om det finns planer för förbættrad energianvændning eller en særskild redovisning =om =energianvændningen =i =byggnaden. =Inte =heller =en eventuell =redovisning =av =uppgift =om =det =finns =ett =energicertifikat eller =inte, =uppgift =om =byggnadens =energiprestanda =och =referensværden ær av sèdan art att det finns skæl för sekretess.

Frègan ær hærefter vilken bedömning som skall göras i frèga om uppmætt radonhalt i en byggnad.

Det intresse som kan tala för att uppgiften skulle vara sekretessbelagd hos en kommunal myndighet ær hænsynen till den enskildes ekonomiska =intressen, =t.ex. =en =hyresværds =eller =en =sæljares =ekonomiska intressen.

Radonutredningen har berört frègan om en fastighets marknadsværde minskar om förhöjda radonværden konstateras (SOU 2001:7, Radon Fakta och lægesrapport om radon, s. 99 ff.). Av det material som =radonutredningen =redovisar =framgèr =att =det =ær =svèrt =att =dra nègon =sæker =slutsats =av =i =vilken =omfattning =marknadsværdet pèverkas. Den slutsatsen kan dock dras att en förhöjd radonhalt i det stora flertalet fall kan pèverka marknadsværdet.

Allmænheten =har =ett =befogat =krav =pè =att =uppgifter =som =rör mænniskors =hælsa =i =sè =stor =utstræckning =som =möjligt =skall =kunna offentliggöras. Det ær av vikt att boende och brukare kan fè upplysningar om radonhalten i en byggnad ær uppmætt eller inte och i förekommande =fall =det =uppmætta =værdet. =En =hyresgæst =har =ett berættigat =krav =pè =att =kunna =fè =uppgifter =om =sèdana =förhèllanden som rör en byggnad som han eller hon bor i. En enskild bör ocksè kunna =kontrollera =sèdana =uppgifter =betræffande =t.ex. =en =byggnad dær =det =bedrivs barnomsorgsverksamhet. =Det =sagda =gæller =æven =en tilltænkt =hyresgæst =eller =en =tilltænkt =köpare. =ákad =tillgèng =för

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

allmænheten till sèdan information bidrar till ökad medvetenhet och pè sikt bættre inomhusmiljö. Av nyss næmnda skæl och med hænsyn till de syften som deklarationerna har i övrigt, finns det knappast skæl för att sèdana uppgifter ² inte ens efter en intresseavvægning ² skulle vara sekretessbelagda.

Vi anser dærför att det finns skæl att tydliggöra bestæmmelsen i 8 kap. 7 =sekretesslagen =pè =sè =sætt =att =det =klart =framgèr =att sekretess =inte =gæller =för =uppgifter =som =redovisas =om =en =byggnad eller dess förvaltning i en byggnadsdeklaration.

10.5. Integritet

Vèr =bedömning: =Vi =anser =inte =att =det =av =hænsyn =till =den

personliga integriteten finns nègot hinder att föra uppgifter om och ur deklarationerna i fastighetsregistrets byggnadsdel.

Uppgifterna i en byggnadsdeklaration behöver behandlas för i stort =sett =motsvarande =ændamèl =som =gæller =för =fastighetsregistret. Regleringen av ændamèlen i fastighetsregistret innebær i =sig =dærför =inte =nègot =hinder =att =föra =uppgifterna =i =fastighetsregistrets byggnadsdel.

De =bestæmmelser =i =fastighetsregisterlagen =som =begrænsar direktètkomst samt sökningar och sammanstællningar uppfyller de =krav =som =med =hænsyn =till =den =personliga =integriteten =kan stællas =betræffande =uppgifterna =i =en =byggnadsdeklaration. =I =ett avseende =behöver =dock =bestæmmelsen =i =fastighetsregisterlagen kompletteras. Uppgifter om radon, ventilation, energi och andra frègor =som =rör =inomhusmiljön =skall =enligt =vèr =mening =inte =fè behandlas =i =urval =och =bearbetningar =som =Lantmæteriverket =gör för annans rækning för direkt marknadsföring.

Vi anser att frègan om allmænhetens tillgèng till uppgifter ur byggnadsdeklarationerna i fastighetsregistret fèr lösas pè samma sætt =som =övriga =uppgifter =ur =fastighetsregistret. =Det =sagda innebær att uppgifterna inte bör göras tillgængliga pè sè sætt att det innebær att uppgifterna förs till tredje land som inte har en adekvat skyddsnivè.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

10.5.1 =Integritetsfrègor Allmænt

Enligt =2 =kap. =3 = =andra =stycket =regeringsformen =skall =varje =medborgare i den utstræckning som nærmare anges i lag skyddas mot att hans =personliga =integritet =krænks =genom =att =uppgifter =om =honom registreras med hjælp av automatisk databehandling.

Personuppgiftslagen =grundar =sig =pè =ett =EG-direktiv, =Europaparlamentets och rèdets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om =skydd =för =enskilda =personer =med =avseende =pè =behandling =av personuppgifter och om det fria flödet av sèdana uppgifter. Syftet med =personuppgiftslagen =och =EG-direktivet =ær =att =skydda =mænniskor mot att deras personliga integritet krænks genom behandling av personuppgifter.

Personuppgiftslagen =ær =subsidiært =tillæmplig, =dvs. =finns =det bestæmmelser i =en =annan lag =eller =en =förordning =som =avviker =frèn personuppgiftslagen =skall =de =bestæmmelserna =gælla. =Detta =innebær att =om =en =frèga =ær =reglerad =i =fastighetsregisterlagen =sè =gæller =den lagen.

Nærmare om Integritetsfrègor

Det finns inte nègon egentlig definition av integritetsbegreppet och instællningen till integritet förændras över tiden. Vid bedömning av integritetskænsligheten =hos =uppgifter =har =arten =av =uppgifter betydelse. Sèdana personuppgifter som det finns skæl att ha belagda med =sekretess =fèr =anses =vara =integritetskænsliga. =Hær =har =det naturligtvis =betydelse =om =uppgifterna =har =stark =anknytning =till enskilda =personer. =Det =har =ocksè =betydelse =för =vilka =ændamèl uppgifterna skall anvændas.

I =förarbetena =till =fastighetsregisterlagen =pekade =man =pè =att fastighetsdatasystemet =uppvisade =vissa =særdrag =jæmfört =med =de flesta =andra =statsmaktsregister. =I =fastighetsdatasystemet =ær =det fastigheten =som =ær =utgèngspunkten =medan =det =i =mènga =andra register =ær =de =registrerade =personerna =som =ær =utgèngspunkten. Uppgifter om personer förekommer huvudsakligen endast indirekt, genom att en person ær knuten till en viss fastighet. Ytterligare en avvikelse frèn vad som gæller för mènga andra statsmaktsregister ær att =uppgifter =som =ingèr =i =fastighetsdatasystemet =i =princip =ær offentliga. Det fræmsta syftet betræffande en stor del av uppgifterna

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

ær att just ge offentlighet èt vissa rættsförhèllanden. I propositionen (prop. =1999/2000:39, =Registrering =av =fastighetsrættsliga =förhèllanden, m.m.) framhölls mèngsidigheten och bredden i anvændningen av =de =uppgifter =som =ingèr =i =registret. =En =bred =anvændning =ansègs ligga =væl =i =linje =med =de =riktlinjer =om =utvecklandet =av =en =effektiv informationsförsörjning =som =regeringen =och riksdag =under =senare èr =uttalat =sig =för. =Det =var =dærför =viktigt =att =det =inte =stælldes =upp onödiga begrænsningar för systemets anvændning. Samtidigt mèste dock =datarættslig =reglering =och =integritetsintressen =beaktas =i =en utstræckning =som =var =tillfredsstællande. =En =læmplig =utgèngspunkt var =enligt =förarbetena =att =endast =tillèta =berættigad =anvændning. Anvændning =som =frèn =integritetssynpunkt =var =olæmplig =eller anvændning =dær =integritetsintressena =væger =över =andra =intressen borde =sè =lèngt =som =möjligt =förhindras. =En =riktlinje =borde =enligt propositionen =vara =att =informationen =begrænsades =till =sèdant =som hade anknytning till fastighetsförhèllanden. Det framhölls ocksè att det =kunde =vara =av =betydelse =för =frègan =om =visst =slag =av =uppgifter borde ingè i registret eller inte, om uppgifterna var offentliga.Frègan =ær =om =uppgifter =i =deklarationerna =ær =sèdana =att =de =kan anses =som =integritetskænsliga =i =ett =register. =Vi =anser =inte =att =de enskilda uppgifterna i en byggnadsdeklaration ær av den art att de kan =anses =som =integritetskænsliga. =De =redovisade =uppgifterna hænför sig till byggnaden. Vid en eventuell registrering av uppgifter ur =en =deklaration =ær =det =dessutom =byggnaden =² =och =inte =som =i mènga andra register, personer ² som ær utgèngspunkten.

10.5.2 =Ündamèlen Grundlæggande krav pè ændamèl

Det ær viktigt att bestæmma ændamèlen med en behandling. Det ær ændamèlen =som =styr =anvændningen =av =uppgifter. =Frèn =integritetssynpunkt ær det en av de viktigaste regleringarna. Personuppgifter fèr =samlas =in =endast =för =særskilda =uttryckligt =angivna =och berættigade =ændamèl. =De =fèr =dærefter =inte =behandlas =för =nègot ændamèl som ær oförenligt med det för vilka uppgifterna samlades in. Personuppgifter fèr inte heller bevaras under længre tid æn vad som ær nödvændigt med hænsyn till ændamèlen med behandlingen.

3URSVIRFKV

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Ündamèlen för fastighetsregistret

I =1 = =fastighetsregisterlagen =anges =det =grundlæggande =syftet =med fastighetsregistret, =næmligen =att =det =skall =ge =offentlighet =èt =den information som ingèr i registret.

Ündamèlet med registret i frèga om personuppgifter anges i 2 fastighetsregisterlagen. Bestæmmelsen har följande lydelse.

I =frèga =om =personuppgifter =skall =registret =ha =till =ændamèl =att tillhandahèlla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

a) som avser sèdan egendom som registreras i fastighetsregistret,

b) =som =för =att =kunna =utföras =förutsætter =tillgèng =till =fastighetsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrættelseskyldighet,

2. =omsættning =av =sèdan =egendom =som =registreras =i =fastighetsregistret,

3. kreditgivning, försækringsgivning eller annan allmæn eller enskild verksamhet dær fastighetsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande ètgærd,

5. aktualisering, komplettering eller kontroll av fastighetsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, eller

6. =uttag =av =urval =av =personuppgifter =för =direkt =marknadsföring, dock med den begrænsning som följer av 11 personuppgiftslagen (1998:204)

Bestæmmelsen i punkten 1 ær avsedd att harmonisera med artikel 7 =e) =i =EG-direktivet =om =personuppgifter. =Bestæmmelsen =rör verksamhet som bedrivs med stöd av författning. Vidare skall det vara frèga om verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för. Verksamheten =skall =direkt =avse =sèdan =egendom =som =registreras =i fastighetsregistret, vara av den art att fullgörandet av verksamheten förutsætter tillgèng till fastighetsanknuten information (t.ex. för att anvændas som underlag för planering, prövningar eller beslut) eller avse fullgörande av underrættelseskyldighet enligt författning. Med µsèdan =egendom =som =registreras =i =fastighetsregistretµ =èsyftas fastigheter, tomtrætter och byggnader. Det gæller sèdan egendom i stort, =alltsè =inte =enbart =verksamhet =som =tar =sikte =pè =redan

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

registrerad =egendom. =Vid =en =viss =behandling =kan =fler =æn =en =av punkterna a)²c) vara tillæmpliga. Det intressanta ær emellertid om minst =en =punkt =ær =tillæmplig. =I =annat =fall =ær =behandling =av personuppgifter =för =statlig =eller =kommunal =verksamhet =inte tillèten.Enligt =punkten =2 =fèr =fastighetsregistret =anvændas =för =att tillhandahèlla =uppgifter =för =omsættning =av =sèdan =egendom =som registreras i fastighetsregistret. Den typiska verksamhet som avsègs var =det =anvændande =av =fastighetsdatasystemet =som =förekom =med banker, andra kreditinstitut, mæklare, fastighetsværderare m.fl. som anvændare.

Punkten =3 =ær =tillæmplig =vid =t.ex. =kreditgivning =och =försækringsverksamhet. =Üven =viss =annan, =liknande =verksamhet, =t.ex. =kreditupplysning, =kan =komma =i =frèga. =Slutligen =innefattas =löpande =ètgærder som innebær kontroll av vem som ær ægare till en viss fastighet =i =sèdana =fall =dè =detta =ær =befogat =pè =grund =av =affærsförbindelse eller rættstvist med en viss person.Punkten 4 medger att registret anvænds för fastighetsförvaltning, byggande =och =liknande. =Byggande =skall =ses =i =vid =bemærkelse. =Det tar =sikte =pè =samtliga =stadier =frèn =projektering =till =uppförande =av hus, =anlæggningar =m.m. =Inom =punkten =4 =faller =vidare =fastighetsförvaltning. Üven detta begrepp skall ses i vid bemærkelse. Det ær bl.a. avsett att inbegripa administration och underhèll av olika slag av =fast =egendom =jæmte =ledningar =och =andra =markanknutna anlæggningar.

Hur =skall =ændamèlen =för =automatisk =behandling =av =byggnadsdeklarationerna regleras?

Kommunala myndigheter (och eventuellt statliga i frèga om energi) behöver =behandla =uppgifter =ur =deklarationerna =för =att =kunna fullgöra =de =uppgifter =som =de =ær =èlagda =enligt =særskilda bestæmmelser, =bl.a. =plan- =och =bygglagstiftningen, =miljöbalken =och förordningen om obligatorisk ventilationskontroll. Genom författningsstödet =har =en =sèdan =verksamhet =som =kommunerna =bedriver ett =faststællt =allmænintresse. =Detsamma =gæller =enligt =vèr =mening æven hantering av sjælva deklarationerna, eftersom dessa bl.a. ær ett verktyg för att förmè byggnadsægare att följa de krav som samhællet

$DSURSV$DSURSVI

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

stæller. =Verksamheten =avser =dessutom =egendom =som =registreras =i fastighetsregistret =² =næmligen =fastigheter, =tomtrætter =och byggnader =² =och =den =förutsætter =tillgèng =till =fastighetsanknuten information.

Uppgifter =ur =deklarationerna =skall =ocksè =bl.a. =anvændas =för =att sprida =information =vid =försæljning. =Syftet =ær =sèledes =att =tillhandahèlla =uppgifter =æven =för =omsættningen. =Att =uppgifterna =i =deklarationen kan spridas ær av allmænt intresse.

Behandling =för =sèdana =ændamèl =som =nyss =næmnts =stæmmer överens med kravet i 7 e) i EG-direktivet om personuppgifter och 10 d) och e) personuppgiftslagen och de motsvarar de ændamèl i frèga =om =personuppgifter =som =stælls =upp =i =2 = =1-2 =punkterna =i fastighetsregisterlagen.

Förutom att tillgodose de ovan næmnda syftena skall byggnadsdeklarationerna bidra till att sprida information till hyrestagare och tilltænkta =hyrestagare =samt =andra =brukare =av =byggnader. =Üven =en behandling =för =sèdana =ændamèl =anser =vi =uppfyller =kraven =i =EGdirektivet =om =personuppgifter =och =personuppgiftslagen. =Förandet av sèdana uppgifter och spridande av sèdan information anser vi ² mot bakgrund av syftena med deklarationerna ² ær en verksamhet av allmænt intresse. En sèdan hantering ligger ocksè i linje med EGdirektivet om miljöinformation. Det ær dæremot enligt vèr mening tveksamt =om =den =sist =næmnda =hanteringen =ryms =i =de =ændamèlsbestæmmelser =som =för =nærvarande =finns =i =fastighetsregisterlagen. Möjligen =skulle =den =hanteringen =kunna =inrymmas =i =2 = =3 =och =4 punkterna fastighetsregisterlagen.

10.5.3 =Begrænsningar i ètkomsten till uppgifter Allmænt

Mot =de =intressen =som =finnas =av =att =föra =uppgifter =i =ett =register mèste som ovan næmnts en avvægning ske mot integritetsintressen. Detta =gæller =særskilt =vid =registrering =i =ett =nationellt =register, =dær mængder =av =information =samlas. =Riskerna =för =den =personliga integriteten kan öka nær mènga uppgifter samlas i ett register. Det kan =dærför =finnas =skæl =att =begrænsa =sjælva =anvændningen =av uppgifter.

Utgèngspunkt =vid =bedömning =av =vilka =sökningar =och =sammanstællningar =som =skall =fè =ske =bör =vara =den =reglering =som =finns =i

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

fastighetsregisterlagen =och =de =övervæganden =som =gjordes =vid =den lagens tillkomst.

Regleringen i fastighetsregistret

Direktètkomst

Nær =direktètkomst =tillèts, =dvs. =ètkomst =via =persondator, =terminal e.dyl, =ær =det =enligt =fastighetsregisterlagen =inte =tillètet =att =anvænda namn =eller =personnummer =som =sökbegrepp. =Dessutom =ær =det endast tillètet att söka pè en fastighet èt gèngen. Lantmæteriverket fèr =dock =i =enskilda =fall =medge =att =sökningar =sker =pè =mer =æn =en fastighet =i =taget. =De =næmnda =begrænsningarna =för =direktètkomst gæller inte för t.ex. kommunal verksamhet dær det ingèr att föra in uppgifter i registret.

Skælet att inte tillèta att namn och personnummer anvænds som sökbegrepp vid direktètkomst motiverades av att en anvændning av dessa =uppgifter =kan =vara =kænsligt =frèn =integritetssynpunkt. =En sökning pè sèdana uppgifter skulle ge möjlighet att frèn skilda delar av registret sammanstælla omfattande uppgifter om en person. En möjlighet till sökningar pè flera fastigheter èt gèngen befarade man kunde =ge =oönskade =konsekvenser =frèn =integritets- =och =sækerhetssynpunkt. =Som =exempel =næmndes =att =sèdana =sökningar =kunde utgöra hot mot vitala försvarsintressen.

Det ansègs emellertid inte att nyss næmnda begrænsningar skulle gælla =för =verksamhet =som =avser =registerföring. =I =detta =fall =ansègs anvændarskæl væga tyngre æn integritets- och sækerhetsintressen.

Av =integritetsskæl =ær =direktètkomst =inte =tillèten =för =sèdan verksamhet =som =syftar =till =att =aktualisera, =komplettera =eller kontrollera uppgifter i kund- eller medlemsregister eller som syftar till uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Urval och bearbetningar

I =fastighetsregisterlagen =behandlas =ocksè =frègan =om =urval =och bearbetningar. =Urval =och =bearbetningar =innebær =att =Lantmæteriverket =ur =en =större =mængd =information =söker =fram =en =viss begrænsad =information, =t.ex. =ett =urval =av =uppgifter =om =personer söks fram utifrèn vissa parametrar. I sèdana urval och bearbetningar som =Lantmæteriet gör =för =nègon =annans =rækning =fèr i =princip inte

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

uppgifter =om =inteckningar =behandlas. =I =lagstiftningsærendet =framhölls att erfarenheten visar att det som upplevs som negativt av den enskilde ær den ofta ingèende kunskap om honom eller henne som urvalet eller bearbetningen kan ge. Det finns ocksè en begrænsning att =urval =och =bearbetningar =som =avser =utlæmnande =av =personnummer endast fèr ske fèr vissa ændamèl.

Uppgifter om personnummer, födelsetid, civilstènd, utmætning, konkurs =eller =standardpoæng =fèr =inte =behandlas =vid =urval =eller bearbetningar av personuppgifter som Lantmæteriet gör för annans rækning =för =direkt =marknadsföring. =Det =finns =dock =möjlighet =för Lantmæteriet =att =meddela =dispens =frèn =regeln. =Skælet =till =att =dessa uppgifter inte fèr behandlas ær att integritetsaspekterna ansègs væga över anvændarintressena. Det framhölls i förarbetena att det för den enskilde kan upplevas som stötande med reklam som tyder pè att avsændaren har særskilt ingèende kunskaper om honom eller henne, i =synnerhet =om =det =gæller =vissa =mer =personliga =förhèllanden =som uppgifter =om =utmætning =och =konkurs, =èlder =och =civilstènd =samt uppgifter om bostaden.

I =fastighetsregisterlagen =finns =ocksè =en =bestæmmelse =om =att inteckningar =och =personnummer, =med =visst =undantag, =inte =fèr læmnas ut pè upptagning för automatiserad databehandling.

Dærutöver =finns =det =i =fastighetsregisterlagen =ocksè =en =særskild regel om att Lantmæteriverket skall se till att otillbörligt intrèng i personlig =integritet =och =risker =frèn =sækerhetssynpunkt =inte uppkommer. För att tillgodose dessa syften kan Lantmæteriverket stælla upp ytterligare villkor utöver dem som finns i lagen.

Begrænsningar för uppgifter i byggnadsdeklarationer

I =stort =sett =motsvarande övervæganden =och =motsvarande reglering som =gjorts =för =fastighetsregistret =mèste =göras =för =uppgifter =som registreras om byggnader utifrèn byggnadsdeklarationerna. I frèga om =möjligheterna =till =direktètkomst =gör =sig =samma =skæl =gællande som =för =fastighetsregistret. =Detsamma =gæller =urval =och =bearbetningar =och =utlæmnande =av =personnummer =pè =upptagning =för automatiserad behandling.

Vad =gæller =urval =och =bearbetningar =av =personuppgifter =som Lantmæteriverket gör för annans rækning för direkt marknadsföring anser vi inte att uppgifter om sjælva innehèllet i deklarationen skall fè behandlas. De uppgifter som inte bör fè behandlas vid urval och

gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 628

 

bearbetningar =för =direkt =marknadsföring =ær =uppgifter =om =særskilt miljöarbete =som =bedrivs =i =byggnaden, =uppgift =om =radonmætning skett =eller =inte =och =uppgift =om =eventuell =radonhalt. =Detsamma gæller =uppgift =om =ventilationskontroll =skett =eller =inte =och =typ =av ventilationssystem. Inte heller anser vi att uppgifter om energi skall fè behandlas vid urval och bearbetningar för sèdana ændamèl. Skælet till =att =vi =inte =anser =att =sèdana =uppgifter =skall =fè behandlas =ær =den personliga integriteten. Som framhèllits i förarbetena till fastighetsregisterlagen kan det för den enskilde upplevas som stötande med reklam som tyder pè att avsændaren har særskilt ingèende kunskaper om =honom =eller =henne, =særskilt =nær =det =gæller =mer =personliga förhèllanden som uppgifter om bostaden.

Av ovan næmnda skæl finns det anledning att komplettera regeln i 9 lagen om fastighetsregister

I övrigt anser vi att fastighetsregisterlagen har en sèdan reglering att integritetsaspekterna blir tillræckligt beaktade æven för uppgifter ur byggnadsdeklarationerna.

10.5.4 =Personuppgiftsansvaret

I förarbetena till fastighetsregisterlagen fördes en ganska ingèende diskussion om personuppgiftsansvaret. Skælen till diskussionen var bl.a. att æven andra myndigheter æn Lantmæteriverket skulle föra in uppgifter i registret. Det framhölls att det fanns olika alternativ nær det =gællde =frègan =vilken =eller =vilka =myndigheter =som =skulle =bæra personuppgiftsansvaret. Ett =alternativ =som =diskuterades =var att =de olika =registerförande =myndigheterna =skulle =vara =personuppgiftsansvariga =för =de =uppgifter =som =respektive =myndighet =förde =in, medan Lantmæteriverket skulle ges ett övergripande men begrænsat ansvar. Ett annat alternativ var att Lantmæteriverket ensamt skulle vara =personuppgiftsansvarig. =Som =skæl =för =att =Lantmæteriverket ensamt =skulle =vara =personuppgiftsansvarig =framhölls =att =verkets intresse =av =att =tillhandahèlla =væl =fungerande =och =ændamèlsenliga rutiner =för =ajourföring =skulle =förstærkas. =Det =skulle =dessutom =bli enklare =för =den =enskilde =med =endast =en =personuppgiftsansvarig. Skælen för att Lantmæteriverket ensamt skulle vara personuppgiftsansvarig =ansègs =övervæga. =Det =bestæmdes =dærför =att =Lantmæteriverket skulle vara personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret.

628 gYHUYlJDQGHQRFKI|UVODJ 

Motsvarande =bedömning =som =skedde =betræffande =personuppgiftsansvaret vid fastighetsregisterlagens tillkomst anser vi skall göras i frèga om byggnadsdeklarationerna och hanteringen av dem.

10.5.5 =Internet

I =fastighetsregisterlagen =finns =inte =nègon =bestæmmelse =om överföring av personuppgifter till tredje land. Personuppgiftslagens bestæmmelser gæller dærför i detta avseende.

Nær =personuppgifter =læggs =ut =pè =en =webbplats =som =ær =allmænt tillgænglig pè Internet (sè att æven personer i lænder utanför EU och EES =kan =ta =del =av =dem) =mèste =reglerna =i =personuppgiftslagen =om överföring =till =tredje =land =beaktas. =Bestæmmelserna =innebær sammanfattningsvis =att =en =sèdan =publicering =ær =tillèten =under förutsættning att uppgifterna ær att anse som harmlösa.

Det stora flertalet av uppgifter ur fastighetsregistret læggs inte ut sè att de ær allmænt tillgængliga i tredje land. Problemet har lösts pè det viset att tillgèng till uppgifterna kræver en viss av Lantmæteriverket tilldelad behörighet. Vi anser att uppgifter ur en deklaration fèr =hanteras =pè =samma =sætt =som =övriga =uppgifter =i =fastighetsregistret i frèga om allmænhetens tillgèng.D áVRIGA FRÝGOR11 =Ikrafttrædande och

övergèngsbestæmmelser

11.1. Ikrafttrædande

Ikrafttrædande av de nya reglerna bör kunna ske tidigast den 1 juli 2006. =Det =krævs =tid =för =att =skapa =nya =rutiner =för =byggnadsægarna och kommunerna samt för Lantmæteriverket och kommunerna för att anpassa sina system. Med hænsyn till vad nu sagts och den tid som kan beræknas för remissbehandling m.m. beræknar vi att de hær læmnade förslagen kan træda i kraft tidigast den 1 juli 2006.

I de fall en köpare och en sæljare före den 1 juli 2006 upprættat en köpehandling =enligt =4 =kap. =1 = =jordabalken =men =gjort =förværvets fullbordan =eller =bestènd =beroende =av =en =ytterligare =köpehandling krævs =inte =att =sæljaren =upprættar =en =byggnadsdeklaration. =Har =en köpare =och =en =sæljare =upprættat =ett =köpekontrakt =före =lagens ikrafttrædande =med =villkor =att =köpebrev =skall =upprættas =krævs =det sèledes =inte =att =en =byggnadsdeklaration =upprættas, =æven =om köpebrevet upprættas först efter det att lagen træder i kraft.

I =frèga =om =en- =och =tvèbostadshus =anser =vi =att =ett =krav =pè deklaration bör införas först nær uppgift om energiprestanda m.m. kan =tas =med =i =byggnadsdeklarationerna. =Denna =frèga =utreds =för nærvarande =av =Utredningen =om =Byggnaders =energiprestanda. =Av nyss angivet skæl anser vi att en deklarationsskyldighet för sèdana byggnader skall træda i kraft den dag som regeringen bestæmmer.

11.2 ávergèngsbestæmmelser

Vi =föreslèr =att =det =i =3 = =tredje =stycket =i =lagen =om byggnadsdeklarationer =för =inomhusmiljö =och =energianvændning samt =3 = =första =stycket =i =förordningen =om =byggnadsdeklarationer för =inomhusmiljö =och =energianvændning, =skall =införas =en bestæmmelse =om =nær =det =skall =upprættas =en =deklaration =för byggnader som omfattas av den obligatoriska

,NUDIWWUlGDQGHRFK|YHUJnQJVEHVWlPPHOVHU 628

 

ventilationskontrollen. =Nègon =særskild =övergèngsbestæmmelse behövs enligt vèr uppfattning dærför inte.12 =Konsekvenser12.1. Ekonomiska konsekvenser

Vèr =bedömning: =Vi =har =beræknat =kostnaderna =för =införandet

och driften av vèrt förslag att anknyta ett nationellt register till det befintliga byggnadsregistret enligt följande.

Engèngskostnader

ávergèngshantering med inregistrering av uppgifter i byggnadsregistret (kommunerna) =3²5,6 milj. kr Utvecklingskostnader (Lantmæteriverket) 1,5 milj. kr Kostnad för information och utbildning (Boverket) 1,4 milj. kr

Ýrliga kostnader

ákade kostnader i förhèllande till nuvarande kostnader för tillsyn över ventilations- kontrollen (kommunerna) 5,4 milj. kr Kostnad för den kontinuerliga registreringen i registret (kommunerna) 5,5 milj. kr Driftskostnader(Lantmæteriverket) 0.75 milj. kr

Finansiering

Lantmæteriverket fèr ta ut avgifter av dem som vill anvænda sig av =registret, =dvs. =av =myndigheter, =kommuner, =fastighetsægare och =andra. =Nègra =avgifter =i =anledning =av =deklarationsskyldigheten =fèr =inte =tas =ut =av =kommunerna. =En =fastighetsægare =skall alltsè =inte =behöva =vidkænnas =nègra =sèdana =avgifter, =men =fèr givetvis =svara =för =sina =egna =kostnader. =Dè =Lantmæteriverkets intækter =sannolikt =inte =kommer =att =tæcka =verkets =egna =eller kommunernas kostnader för registret, bör staten anslè medel till verket =för =att =tæcka =dessa. =Staten =bör =ocksè =svara =för =de engèngskostnader som uppstèr.

.RQVHNYHQVHU 628

 

12.1.1 =Allmænt

I detta avsnitt skall frègor rörande de ekonomiska konsekvenserna av =införandet =av =byggnadsdeklarationerna =behandlas. =De =frègor som =skall =besvaras =ær =vad =det =kostar =för =en =byggnadsægare =att upprætta =en =deklaration =och =vad =kommunernas =hantering =av deklarationerna =kostar. =Vi =skall =ocksè =göra =en =bedömning =av =vad det =kan =kosta =att =registrera =uppgifter =i =fastighetsregistrets byggnadsdel. =Vi =gör =ocksè =en =bedömning =av =Lantmæteriverkets kostnad =för =att =utveckla =fastighetsregistrets =byggnadsdel =samt =de löpande kostnaderna för Lantmæteriverket. Dessutom behandlar vi kostnaden för information och utbildning.

Vèra =berækningar =avser =de =tillkommande =kostnaderna =för byggnadsdeklarationerna =och =registrering =i =fastighetsregistrets byggnadsdel.

12.1.2 =Kostnad för ægare till en byggnad

Skyldigheten =för =en =byggnadsægare =att =upprætta =en =byggnadsdeklaration innebær i sig inte ökade kostnader för kontroller e.dyl. i byggnaden. =Nègot =skæl =att =berækna =sèdana =kostnader =finns =dærför inte.

Sjælva =ifyllandet =av =en =deklaration =bör =gè =relativt =snabbt. =Vi bedömer att det ær möjligt att fylla i en deklaration pè tio minuter. Dærutöver =tillkommer =den =tid =det =tar =att =ta =fram =underlag =för deklarationen, =att =anslè =deklarationen =och =skicka =den =till kommunen.

Vissa byggnadsægare t.ex. en ægare till ett en- och tvèbostadshus torde redan i dag ha underlaget för deklarationerna enkelt och lætt tillgængligt pè ett och samma stælle. För andra byggnadsægare sèsom en =ægare =till =ett =större =bostadsbestènd =kan =det =² =innan =rutiner skapats =för =att =hantera =deklarationerna =² =innebæra =ett =relativt omfattande =arbete =att =ta =fram =sjælva =underlaget =och =fylla =i deklarationen. =Skilda =personer =hos =en =och =samma =byggnadsægare kan ha hand om hantering av radon, ventilation, energi och enkæter. För =en =sèdan =ægare =torde =det =initialt =kunna =krævas =upp =emot =tre timmar att hantera en deklaration. Nær nya rutiner skapats och den första deklarationen væl ær ifylld torde tidsètgèngen kunna kortas.

628 .RQVHNYHQVHU 

12.1.3 =Ekonomiska konsekvenser för kommunerna Hantering av byggnadsdeklarationer i stællet för OVK-protokoll

Kommunerna =har =en =kostnad =för =sin =tillsyn =av =den =obligatoriska ventilationskontrollen.

Av =statistik =som =Stockholms =stad =tagit =fram =framgèr =att =varje OVK-registrering =för =èr =2003 =i =snitt =kostade =200 =kr.=Dessutom

har Stockholms stad beræknat en kostnad om 50 kr per registrering för =ADB-system, =arkivering, =akter =m.m., =eller =tillsammans =250 =kr per registrering.

Tranès kommun har uppskattat att tidsètgèngen för hantering av varje OVK-protokoll ær ètta minuter. Den uppskattningen bygger pè =att =vissa =protokoll =tar =nègra =fè =minuter =att =hantera =medan =ett ofullstændigt eller felaktigt ifyllt protokoll kan ta 30 minuter eller mer att utreda. Dessutom utfærdar kommunen intyg som plastas in och detta tar ocksè nègra minuter.

Hæssleholms =kommun =har =uppgett =att =kommunen =har =en =èrlig kostnad om 75 000-100 000 kr för sitt arbete med den obligatoriska ventilationskontrollen. En del ærenden kan hanteras snabbt medan andra =kræver =ett =mer =omfattande =arbete =med =t.ex. =pèminnelser. Tidsètgèngen =för =att =hantera =ett =OVK-ærende =har =kommunen uppskattat till i snitt cirka tio minuter. Hæssleholms kommun har bedömt att en hantering av deklarationerna i stællet för protokollen möjligtvis skulle kunna kræva nègot mindre arbete.

Vi =gör =den =bedömningen =att =ett =införande =av =en =deklarationsskyldighet och en regel om att deklarationerna i stællet för OVKprotokollen =skall =læmnas =till =kommunerna =inte =kommer =att innebæra =nègot =merarbete =för =kommunerna, =per =byggnad. =Snarare ær =det =sè =att =deklarationerna =kan =förenkla =hanteringen =nègot. =En annan sak ær att det ær fler byggnader som skall deklareras, æn de som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen, næmligen vid försæljning æven en- och tvèbostadshus avsedda för permanentboende. Cirka 65 000 försæljningar sker èrligen av smèhus avsedda som helèrsbostad.Inför en del av dessa försæljningar behöver det

inte upprættas nègon byggnadsdeklaration, eftersom en och samma deklaration =kan =anvændas =för =flera =försæljningar =inom =en =tio =èrs period. Vi har dock inte tagit nègon hænsyn till detta förhèllande i

 'HVVD XSSJLIWHU E\JJHU Sn WLGUHGRYLVQLQJ RFK DQWDO UHJLVWUHUDGH 29.SURWRNROO 6WRFNKROPVVWDGKDULHQNlWVYDUGRFNIUDPKnOOLWDWWGHKDUHWWUHJLVWHUI|UGHQREOLJDWRULVND YHQWLODWLRQVNRQWUROOHQPHQDWWUHJLVWUHWLQWHDQYlQGVSnJUXQGDYUHVXUVEULVW0HGHOYlUGHWDYDQWDON|SDYE\JJQDGHUPHGW\SNRGXQGHUnUHQ

.RQVHNYHQVHU 628

 

vèra =berækningar. =Nedanstèende =berækning =bygger =dærför =pè antagandet =att =65 000 deklarationer =èrligen =skall =upprættas =för =en- och tvèbostadshus.

Ett =införande =av =deklarationerna =innebær =att =en =ökad =kostnad uppstèr =pè =grund =av =att =fler =byggnader =skall =hanteras =av kommunerna. Vi gör den bedömningen att varje sèdan tillkommen deklaration i snitt tar tio minuter för kommunen att hantera. Den èrliga =kostnaden =för =sèdana =tillkommande =byggnader =beræknar =vi dærför till 5,4 miljoner kr.Register

Ett =arbetsmoment =tillkommer =för =kommunerna =næmligen =registrering av uppgifter i fastighetsregistrets byggnadsdel. Inmatning av uppgifter i fastighetsregistret kommer att kræva en arbetsinsats vid =kommunerna. =Hur =stor =den =blir =beror =bl.a. =pè =hur =införingen skall =ske. =En =registrering =i =byggnadsregistret =med =vissa =kringètgærder =bör =kunna =ske =pè =cirka =fem =minuter. =Tiden =beror naturligtvis pè om det endast ær ett ærende som skall hanteras eller om =flera registreringar =kan =ske =samtidigt. Om =varje =inregistrering tar fem minuter ær kostnaden för ètgærden 41 kr.Ür det möjligt

att =företa =tvè =registreringar =pè =fem =minuter =halveras =naturligtvis kostnaden. =Vi =bygger =vèra =slutsatser =pè =antagandet =att =en registrering tar fem minuter.

De =ökade =kostnader =som =kan =tænkas =uppkomma =för kommunerna för en tillkommande registrering i byggnadsregistret kan =beræknas =till =41 =kr =per =byggnad. =Av =utdrag =frèn =fastighetsregistret framgèr att det dær finns 3 108 329 byggnader registrerade. Om =de =byggnader =som =avser =smèhus =för =permanentboende respektive =fritidsboende =och =smèhus =pè =lantbruk =samt =industribyggnader =inte =medræknas =finns =det =cirka =280 000 =byggnader registrerade =i =fastighetsregistret. =Ekonomibyggnader, =som =för övrigt =inte =omfattas =av =OVK-kontrollen, =registreras =över =huvud taget inte i fastighetsregistret.

Det =finns =sèledes =i =runda =tal =280 000 =byggnader =i =Sverige =som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen. Kontrollen av dessa byggnader skall ske vart annat èr för skolbyggnader och var

 %HUlNQLQJHQE\JJHU Sn DWW NRPPXQHUQDKDU HQ NRVWQDG I|UKDQWHULQJHQ RP NU SHU WLPPD6HI|UHJnHQGHIRWQRW

628 .RQVHNYHQVHU 

tredje, sjætte eller nionde èr för andra byggnader beroende av dess ventilationssystem. Radonutredningen har uppskattat att det finns 25 000 byggnader för skolor och förskolor i landet, som alltsè skall kontrolleras =vart =annat =èr. =Utan =kænnedom =om =varje =enskild byggnads ventilationssystem =ær det =omöjligt =att =læmna =en =korrekt bild av hur mènga byggnader som kommer att deklareras èrligen.

Mot =bakgrund =av =tillgænglig =statistik =och =de =besiktningsintervaller =som =gæller =gör =vi =det =antagandet =att =cirka =135 000 byggnader =kommer =att =deklareras =èrligen. =I =denna =siffra =ær =æven försæljning av en- och tvèbostadshus avsedda för permanentboende inræknade. =Den =sammanlagda =kostnaden =för =kommunernas registrering i byggnadsregistret blir dè drygt 5,5 miljoner kr.I framtiden kan det förvæntas att de större fastighetsægarna och funktionskontrollanter =m.fl. =översænder =deklarationerna =elektroniskt. För sèdana byggnader kommer kommunerna inte att behöva registrera =uppgifter =ur =deklarationerna =i =byggnadsregistret. =Dæremot kommer kommunerna æven vid en elektronisk hantering att ha kostnader för övervakning att deklarationsskyldigheten fullgörs.

Betræffande =de =kommuner =som =prenumererar =pè =fastighetsregistrets =byggnadsdel =bör =det =förhèllandet =att =kommunerna elektroniskt kan fè uppgifter i sina system, innebæra att registrering i =ett =nationellt =register =i =princip =inte =blir =mer =tidskrævande =æn dagens =hantering. =Dessutom =kan =byggnadsregistret =som =tidigare næmnts =erbjuda =stöd =i =form =av =möjlighet =till =vissa =urval =med resultatet presenterat i form av en rapport.

Ytterligare =en =frèga =ær =om =det =övergèngsvis =behövs =en =særskild hantering =av =kommunerna =för =att =registrera =in =uppgifter =i byggnadsdelen och i sè fall vad kostnaden för den hanteringen kan beræknas =till. =Ett =alternativ =ær =att =en =kommun =registrerar =in uppgifterna om och ur en deklaration först nær en deklaration har upprættats för byggnaden. Detta alternativ innebær att bevakning av om och nær en deklaration för första gèngen skall upprættas fèr ske enligt de rutiner som respektive kommun för nærvarande anvænder. Nègon =særskild =övergèngshantering =tillæmpas =sèledes =inte =och nègon =særskild =kostnad =för =detta =uppkommer =inte. =Ett =annat alternativ =ær =att =kommunen =frèn =redan =ingivna =protokoll =i byggnadsdelen =för =in =uppgifter =om =typ =av =ventilationssystem =och datum för næsta kontroll. Detta alternativ innebær att uppgifter om ventilationskontrollen i det stora flertalet fall finns i byggnadsdelen

%HUlNQLQJHQE\JJHUSnHQWLPNRVWQDGRPNU

.RQVHNYHQVHU 628

 

redan =nær =en =deklaration =kommer =in =till =kommunen. =Ett =tredje alternativ =innebær =att =kommunerna =betræffande =sèdana =deklarationer =som =skall =ske =inom =den =nærmaste =treèrsperioden =avvaktar med =en =registrering =i =byggnadsdelen =tills =deklarationen =faktiskt kommer =in. =I =frèga =om =övriga =byggnader =som =omfattas =av =OVKförordningen, dvs. sèdana byggnader som skall deklareras senare æn om =tre =èr, =registrerar =kommunen =under =en =treèrs =period =in uppgifter =om =typ =av =ventilationssystem =och =datum =för =næsta kontroll.

Kommunen =bör =sjælv =kunna =vælja =vilket =av =ovan =næmnda alternativ som den anser som mest ændamèlsenlig utifrèn de rutiner som kommunen för nærvarande tillæmpar. Vi bedömer dock att det sistnæmnda =alternativet =kan =utgöra =en =læmplig =hantering. Kommunerna =kan =sèledes =² =beroende =pè =vilket =alternativ =som anvænds ² initialt ha en kostnad för att frèn ingivna protokoll föra in uppgifter i byggnadsregistret om typ av ventilationssystem och datum för næsta kontroll. En sèdan registrering bedömer vi kan ske pè ett par minuter. Ett rimligt antagande anser vi ær att ètminstone 25 =byggnader =bör =kunna =uppdateras =pè =en =timma. =Det =finns =som ovan =næmnts =cirka =280 000 =byggnader =som =omfattas =av =OVKkontrollen. =Kostnaden =ær =beroende =av =vilken =övergèngshantering som =respektive =kommun =væljer. =Vi =bedömer =att =kostnaden =för övergèngshanteringen =bör =beræknas =till =mellan =3 =och =5,6 =miljoner kr. Det högre beloppet bygger pè att samtliga kommuner væljer att frèn början særskilt registrera uppgifter om redan företagna OVKbesiktningar.

12.1.4 =Ekonomiska konsekvenser för Lantmæteriverket

Byggnadsdelen i fastighetsregistret utvidgas för att kunna lagra den information =som =læmnas =i =byggnadsdeklarationen. =Förutom =att kunna =lagra =informationen =krævs =ett =webbgrænssnitt =som =gör =det möjligt att registrera in informationen samt ett antal rapporter som presenterar informationen.

Registreringen av informationen bör ske i webbformulær. Detta kan =anvændas =sèvæl =av =kommunens =tjænstemæn =som =av =fastighetsægaren. =Üven =certifierade =besiktningsmæn =bör =ha =möjlighet =att registrera in uppgifterna i byggnadsdeklarationerna.

Fastighetsægaren =bör =kunna =fè =ett =kvitto =pè =vilken =information som finns i registret. Kommunens tjænstemæn bör ocksè kunna fè

628 .RQVHNYHQVHU 

tillgèng =till =olika =rapporter =som =kan =anvændas =i =kommunens tillsynsverksamhet.

Lantmæteriet har beræknat kostnaden för utveckling enligt ovan till =ca =1,5 =miljoner =kronor. =Den =èrliga =driftskostnaden =har Lantmæteriverket beræknat till 750 000 kr/èr. I denna kostnad ingèr inte hantering av behörigheter, anvændarsupport eller hantering av utdrag ur registret.

12.1.5 =Utarbetande och spridande av blanketter

Införandet =av deklarationer =kommer =att =medföra =att =Boverket =fèr lægga tid pè att utarbeta föreskrifter och blanketter samt tillhandahèlla sèdant material. Detta arbete anser vi bör kunna inrymmas i myndighetens =ordinarie =arbete =med =föreskrifter. =I =sammanhanget mèste det beaktas att Boverket redan i dag utarbetar föreskrifter för den =obligatoriska =ventilationskontrollen =och =att =föreslagen reglering i stor omfattning bygger pè den regleringen.

12.1.6 =Information

De =föreslagna =reglerna =berör =i =stort =sett =samtliga fastighets/byggnadsægare =i =landet. =Det =ær =dærför =viktigt =att allmænheten fèr information om syftet med de nya bestæmmelserna, vad reglerna innebær och var blanketter finns att tillgè.

Vi =föreslèr =att =Boverket =fèr =huvudansvaret =för =att =ta =fram =och sprida =information =efter =samrèd =med =Statens =strèlskyddsinstitut, Energimyndigheten =och =Svenska =kommunförbundet. =Vi =beræknar kostnaden för informationsmaterial, annonser och övrig spridning av information till 1,4 miljoner kr.

12.1.7 =Kommunernas kostnad för utbildning

Kommunerna kommer ² ètminstone initialt ² att behöva ta viss tid i =ansprèk =för =utbildning =och =information =om =de =nya =reglerna. =Vi beræknar att =varje kommun =i =allt =fall behöver lægga =tio =timmar =pè sèdan =utbildning =eller =cirka =2 =480 =kr =per =kommun. =För =de =större kommunerna kan fler utbildningstimmar krævas.

.RQVHNYHQVHU 628

 

12.1.8 =Ytterligare om kommunernas arbete med OVK-

kontrollen

Vi =vill =peka =pè =att =det =under =utredningens =arbete =framförts synpunkter =om =att =hanteringen =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen =kræver =ytterligare =resurser =æn =som =ær =avsatt =för =detta ændamèl. =Üven =om =deklarationerna =i =sig =inte =innebær =nègot =mer arbete för kommunerna æn hanteringen av OVK-protokollen vill vi ændè =peka =pè =att =det =förts =fram =att =det =inte =finns =tillræckligt =med resurser för hanteringen av OVK-protokollen.

12.1.9 =Sammanfattning av kostnaderna Engèngskostnad

ávergèngshanteringen med inregistrering av uppgifter i byggnadsregistret

3-5,6 miljoner kr

Utvecklingskostnad för Lantmæteriverket =1,5 miljoner kr Kostnad för information och utbildning 1,4 miljoner kr

Ýrlig kostnad

ákad kostnad för hantering av fler byggnader 5,4 miljoner kr/èr Kommunernas kostnad för registrering i byggnadsregistret 5,5 miljoner kr/èr Ýrlig driftskostnad för Lantmæteriverket 750 000 kr/èr

I =siffrorna =ovan =har =vi =inte =tagit =nègon =hænsyn =till =de =minskade kostnaderna =för =registrering =i =lokala =kommunala =register. =De kommuner =som =prenumererar =pè =fastighetsregistrets =byggnadsdel kommer inte att behöva föra in uppgifterna manuellt i sina register. Hær =uppstèr =sèledes =en =kostnadsminskning =(som =kan =sægas begrænsa kostnaden för registrering i byggnadsregistret). Inte heller har vi i siffrorna ovan tagit hænsyn till den effektivisering som kan uppnès för de deklarationer som læmnas elektroniskt.

Till =de =redovisade =kostnaderna =kommer =att =den =som =vill =ha tillgèng =till =information =i =Fastighetsregistrets =byggnadsdel =fèr

628 .RQVHNYHQVHU 

betala en avgift för detta. Ersættningen ær bland annat beroende av antalet anvændare och informationens innehèll och omfattning.

12.1.10 =Vad hænder om nègon reglering inte sker?

Vèr =bedömning =ær =att =en =deklaration =i =sig =inte =innebær =en =mer omfattande =hantering =för =kommunerna =æn =dagens =hantering =av protokoll =frèn =ventilationskontrollen. =Ett =införande =av deklarationerna i sig innebær dærför inte nègon kostnadsökning för kommunerna. =Dæremot =ær =det =fler =byggnader =som =skall =hanteras, eftersom en deklaration æven skall upprættas vid försæljning av en- och =tvèbostadshus =avsedda =för =permanentboende. =Dessutom tillkommer ² i =de =fall =uppgifterna =inte =kan =föras =tillbaka =till =de kommunala =systemen ² en =kostnad =för =registrering =i byggnadsdelen. Om byggnadsdeklarationerna inte införs ær det risk att =uppgifter =om =energi, =radon =och =ventilation =inte =ses =i =ett sammanhang. Dessutom ær det risk att det skapas separata register för =att =hantera =uppgifter =om =energi, =ventilation =och =radon. Konsekvenserna =kan =dè =bli =att =det =blir =högre =kostnader =för registrering, registerhèllning och uppföljning.

I =sammanhanget =mèste =det =ocksè =beaktas =att =ett =införande =av byggnadsdeklarationer =torde =medföra =att =innemiljön =och betydelsen av en god sèdan miljö kommer i fokus, vilket i sin tur kan =leda =till =att =ètgærder =kan =komma =att =vidtas =för =att =förbættra innemiljön. Ündamèlsenlig ventilation har en positiv effekt pè alla de =faktorer =som =bevisats =eller =misstænks =ha =effekter =pè =hælsan, inklusive =radonhalten.=Vidtagna =ètgærder =för =förbættrad

ventilation och minskad radonhalt kan leda till att hælsan förbættras med minskad sjukfrènvaro som följd.

12.1.11 =Finansiering

Vi =anser =inte =att =byggnadsægarna =skall =èlæggas =att =svara =för =den kostnad =som =kommunerna =kommer =att =ha =för =att =hantera deklarationerna =eller =för att =övervaka =att =deklarationsskyldigheten fullgörs. =Det =ær =i =allmænhetens =och =inte =i =den =enskilde =byggnadsægarens intresse att kommunerna övervakar att deklarationsskyldigheten fullgörs. Detsamma gæller förandet av uppgifter i ett register.

3URSV

.RQVHNYHQVHU 628

 

Dessutom =ær =det =sè =att =dagens =hantering =enligt =förordningen =om OVK efter ett avgörande frèn regeringsrætten inte ær avgiftsbelagd (RÝ 1999 ref 68).

Det =ær =kommunerna =som =skall =svara =för =ajourföringen =av =de uppgifter =som =skall =inflyta =i =registret =i =den =mèn =inte =fastighetsægarna =sjælva =för =in =uppgifterna =pè =elektronisk =væg. = =Kostnaderna för denna ajourföring mèste tæckas. Samtidigt mèste kommunerna betala =de =kostnader =som =uppstèr =för =att =nyttja =registret. Regleringen =mellan =Lantmæteriverket =och =respektive =kommun torde =læmpligen =kunna =ske =genom =avtal =pè =ett =liknande =sætt =som gæller för reglering av kostnaderna för fastighetsregistret.

Det kan enligt vèr bedömning dock förvæntas att kostnaderna för att hèlla registret blir væsentligt större æn de intækter som systemet ger. =Stællning =mèste =dærför =tas =till =hur =dessa =kostnader =skall finansieras. =En =möjlighet =ær =att =kostnaderna =fèr =stanna =pè kommunerna. En annan ær att staten fèr svara för dessa via anslag till =Lantmæteriverket =som =i =sin =tur =fördelar =kostnaderna =till =de kommuner som ansluter sig till systemet. För vèr del kan vi endast konstatera att ett sèdant för kommunerna frivilligt system som vi föreslèr =torde =ha =mindre =förutsættningar =att =kunna =etableras =om kommunerna =ocksè =skall =svara =för =kostnaderna. =I =bedömningen mèste det æven beaktas att kommunerna redan har en kostnad för hantering av den obligatoriska ventilationskontrollen. Det ær dærför rimligt =att =den =tillkommande =kostnaden =ersætts =via =statsbudgeten. Ytterligare ett skæl att kostnaden skall ersættas via statsbudgeten ær att =deklarationerna =och =en =registrering =i =fastighetsregistrets byggnadsdel æven avses hantera uppgifter enligt EG-direktivet om byggnaders energiprestanda. Vi anser dærför att de ökade kostnader som registret och hanteringen av detta för med sig bör finansieras via statsbudgeten. Ett alternativ som vi dærvid avvisar, bl.a. pè den grund att det inte ær förenligt med gællande principer för fastighetsregistrets byggnadsdel, ær att obligatoriskt knyta kommunerna till registret.

Boverket =bör =genom =anslag =tillföras =ett =engèngsbelopp =för information om 1,4 miljoner kr.

12.2. Konsekvenser för smè företag

Följande uppgifter framgèr av Energimyndighetens och Boverkets rapport om hur EG-direktivet om byggnaders energiprestanda skall

628 .RQVHNYHQVHU 

införas =i =Sverige. =Ett =relativt =litet =antal =företag =æger =mènga fastigheter =medan =flertalet =företag =æger =en =eller =tvè =fastigheter. =I Sverige =finns =det =cirka =45 000 =privata =fastighetsföretag, =cirka =300 kommunala =bolag =och =cirka =15 000-20 000 =bostadsrættsföreningar. áver =hælften =av =dessa =företag =æger =endast =en =fastighet. =Ett =drygt hundratal fastighetsbolag æger mer æn hælften av det totala antalet fastigheter =i =Sverige. =80 =procent =av =fastighetsföretagen =har =noll anstællda. 96 procent har mindre æn fem anstællda.I =kapitel =6 =och =dè =framför =allt =i =avsnitten =6.1 =och =6.5 =har =vi redogjort för vilka ændamèl byggnadsdeklarationerna skall tillgodose =och =övervægt =frègan =om =deklarationerna =bör =vara =frivilliga, obligatoriska =eller =obligatoriska =med =frivilliga =inslag. =I =frèga =om problemet och alternativa lösningar fèr vi dærför hænvisa till dessa avsnitt.

Ett =införande =av =byggnadsdeklarationer =innebær =att =det tillkommer en ny uppgift för ægaren till en byggnad, næmligen att upprætta =sjælva =deklarationen. =Ett =införande =av =deklarationerna innebær, =som =tidigare =næmnts, =inte =nègot =krav =pè =ytterligare kontroller =eller =dylikt =i =byggnaden. =Tidsètgèngen =för =att =ta =fram underlag och upprætta deklarationen samt anslè den och skicka den till kommunen bör vara relativt begrænsad, jæmför avsnitt 12.1.2. Vi har =dær =bedömt =att =tidsètgèngen =för =dessa =ètgærder =kan =variera mellan =tio =minuter =och =tre =timmar. =Med =ett =antagande =att deklarationen =för =ett =mindre =företag =genomsnittligt =totalt =tar =en timma =per =byggnad =och =att =kostnaden =per =timma =ær =500 =kr =ær kostnaden =för =att =upprætta =deklarationen =500 =kr =per =byggnad. =De föreslagna =reglerna =innebær =att =företagaren =var =tredje, =sjætte =eller nionde =èr =² beroende =pè =typ =av =ventilationssystem =i =byggnaden =² skall upprætta en sèdan byggnadsdeklaration.

En =byggnadsdeklaration =skall =i =princip =upprættas =för =samtliga byggnader. =Kostnaden =per =byggnad =kan =antas =bli =i =stort =sett densamma oavsett storlek pè fastighetsföretag. För vissa kan dock tidsètgèngen =som =tidigare =næmnts =antas =uppgè =till =tre =timmar. Förslagen fèr trots detta antas vara neutrala i förhèllande till större företags =villkor. =I =sammanhanget =mèste =det =ocksè =beaktas =att intervallerna för deklarationsskyligheten knyter an till de intervaller som gæller för den obligatoriska ventilationskontrollen och att det redan i dag mèste finnas rutiner för att bevaka den kontrollen. Vi

8SSJLIWHUQDlUKlPWDGHXU(QHUJLP\QGLJKHWHQVRFK%RYHUNHWVUDSSRUWGQU 5HJHULQJVXSSGUDJRPKXU(XURSDSDUODPHQWHWVRFKUnGHWVGLUHNWLY(* RPE\JJQDGHUVHQHUJLSUHVWDQGDVNDOOJHQRPI|UDVL6YHULJHV

.RQVHNYHQVHU 628

 

anser =dærför =inte =att =nègra =særskilda =hænsyn =behöver =tas =till =smè företag i detta avseende. Det ær naturligtvis viktigt att smè företag liksom =andra =informeras =om =de =nya =reglerna. =Vi =har =föreslagit relativt =lèng =tid =för =reglernas =ikrafttrædande =och =nègra =særskilda hænsyn utöver dessa tidsramar anser vi inte behövs.

12.3 ávriga konsekvenser

Byggnadsdeklarationerna =ær =bl.a. =ett =verktyg =för =att =göra =alla berörda parter uppmærksamma pè vikten av en god inomhusmiljö. Deklarationerna =kan =dærför =bidra =till =att =uppnè =delmèlen =att byggnader och deras egenskaper inte skall pèverka hælsan negativt.

Vi =bedömer =att =det =betræffande =de =byggnader =som =omfattas =av den =obligatoriska =ventilationskontrollen =ær =möjligt =att =uppnè delmèlet =om =att =de =senast =èr =2015 =skall =ha =en =dokumenterat fungerande =ventilation. =För =en- =och =tvèbostadshus =finns =det =inte nègot krav pè ventilationskontroll eller att byggnadsdeklarationen skall innehèlla uppgift om funktionskontroll av ventilationssystem. Det =ær =dærför =inte =troligt =att =sèdana =byggnader =èr =2015 =har =en dokumenterat fungerande ventilation.

Byggnadsdeklarationerna =bidrar =till =att =byggnadsægare =och boende i æn högre grad uppmærksammar radonfrègan och i vissa fall vidtar ètgærder för att minska radonhalten. Enligt vèr uppfattning ær det möjligt att uppnè delmèlet om att radonhalten i alla skolor och förskolor èr 2010 ær lægre æn 200Bq/mluft. Dæremot medför

inte =deklarationerna ² æven =om =de =bidrar =till =att =uppnè =delmèlet ² att =radonhalten =i =alla =bostæder =èr =2020 =kommer =att =vara =lægre =æn 200 Bq/mluft.

Nær deklarationerna innehèller bl.a. uppgift om energiprestanda kommer =de =tillsammans =med =energicertifikaten =enligt =vèr bedömning =bidra =till =att =energianvændningen =effektiviseras =för =att pè sikt minska.

Vi =bedömer =att =förslagen =ær =neutrala =i =förhèllande =sèvæl =till regionalpolitiska aspekter som till aspekter pè smè företags villkor i förhèllande till större företags. Förslagen kan heller inte förvæntas inverka pè brottsligheten, jæmstælldheten mellan mæn och kvinnor eller möjligheterna att nè de integrationspolitiska mèlen.

Vi bedömer att förslagen inte har betydelse för den kommunala sjælvstyrelsen. Dæremot pèverkar förslagen kommunerna i och med att det ær kommunerna som skall hantera deklarationerna.13 =Författningskommentar13.1. Förslaget till lag om ændring i sekretesslagen (1980:100)

8 kap. 7

Det bör inte gælla sekretess för uppgifter i en byggnadsdeklaration. De =nærmare =skælen =för =det =har =vi =redovisat =i =avsnitt =10.4. Bestæmmelsen innebær att det inte gæller sekretess för uppgifter i en byggnadsdeklaration =vare =sig =hos =byggnadsnæmnden =eller =miljö- och hælsoskyddsnæmnden.

13.2. Förslaget till lag om ændring i fastighetsmæklarlagen (1995:400)

16

Mènga försæljningar sker via mæklare. En mæklare som anlitas för en försæljning =skall =verka =för =att =sæljaren =læmnar =de =uppgifter =om fastigheten =som =kan =antas =vara =av =betydelse =för =köparen =och =att sæljaren æven tillhandahèller köparen en byggnadsdeklaration.

18

Nær =en =mæklare =förmedlar =en =fastighet =som =en =konsument =köper huvudsakligen =för =enskilt =bruk, =skall =fastighetsmæklaren =i =den skriftliga =beskrivningen =læmna =en =hænvisning =till =en =upprættad byggnadsdeklaration.

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 628

 

13.3. Förslaget till lag om ændring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

9

Vid =urval =och =bearbetningar =som =Lantmæteriverket =gör =för =nègon annans =rækning =för =direkt =marknadsföring =fèr =inte =uppgifter =om ventilation, radon, energi eller miljöarbete behandlas. Skælet till att dessa uppgifter inte fèr behandlas om de skall anvændas för direkt marknadsföring, =ær =att =en =sèdan =sammanstællning =kan =vara integritetskænslig. För den enskilde kan det upplevas som stötande med =t.ex. =reklam =som =tyder =pè =att =avsændaren =har =ingèende kunskaper =om =honom =eller =henne, =særskilt =nær =det =gæller =mer personliga förhèllanden som uppgifter om bostaden.

13.4. Förslaget till lag om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning

1

En byggnadsdeklaration =ær =en =samlad redovisning av =en =byggnads egenskaper i vissa nærmare bestæmda avseenden.

I =paragrafen =anges =syftena =med =byggnadsdeklarationer. =De ændamèl som en byggnadsdeklaration skall tillgodose ær att fræmja att =ètgærder =vidtas =för =ett =tillfredsstællande =inomhusklimat =och =en effektiv =energianvændning. =De =skall =æven =uppmærksamma =ægarna och brukarna pè frègor om inomhusmiljö och energianvændning.

Ügaren till en byggnad har ansvaret för att förvalta sin byggnad och se till att olika kontroller e.dyl. sker i byggnaden. Det ær ocksè ægaren som ær ansvarig för att en deklaration upprættas. Üven om det =ær =byggnadens =ægare =som =ær =ansvarig =för =att =en byggnadsdeklaration =görs, =kan =sjælva =upprættandet =ske =av =nègon annan. =Av =allmænna =bestæmmelser =följer =vem =som =skall =fullgöra skyldigheten =för =omyndiga, =för =en =juridisk =person =eller =för =en person för vilken god man eller förvaltare har förordnats.

Vi =har =övervægt =frègan =om =det =finns =behov =av =att i =lagen =ha =en bestæmmelse av motsvarande innebörd som den som finns i 18 kap. 2 fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Av allmænna regler följer vem eller vilka som ær legala stællföretrædare. Vi anser dærför inte att det finns behov av en særskild sèdan bestæmmelse.

628 )|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 

Det =ær =ægaren =som =ær =ansvarig =för =att =en =byggnadsdeklaration upprættas. Detta ansvar hindrar emellertid inte ægaren frèn att anlita ett ombud för att fullgöra deklarationsskyldigheten. I de fall ægaren anlitar ett ombud ær det fortfarande ægaren som ær ansvarig för att en =deklaration =upprættas. =Detta =framgèr =av =allmænna =regler =om sysslomæn =och =ombud. =Vi =anser =dærför =inte =att =det =behövs =en særskild bestæmmelse om att deklarationsskyldigheten fèr fullgöras genom ombud.

Lagen omfattar samtliga byggnader. Som vi tidigare angett anser vi att det ær læmpligt att t.ex. uppgifter om ventilation redovisas för sèdana =byggnader =som =omfattas =av =förordningen =(1991:1273) =om funktionskontroll =av =ventilationssystem. =Det =finns =inte =skæl =att =i lagen =ange =vilka =byggnader =som =skall =omfattas. =Regeringen =eller den myndighet som regeringen bestæmmer skall dærför fè meddela nærmare =föreskrifter =om =vilka =byggnader =som =omfattas =av deklarationsskyldigheten.

2

Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =skall meddela =bestæmmelser =om =det =nærmare =innehèllet =i =en =byggnadsdeklaration. =Paragrafen =anger =ramen =för =vilka =uppgifter =som =kan ingè i en deklaration.

Det ær angelæget att bland andra boende, brukare och tilltænkta köpare =kan =fè =del =av =det =underlag =som =redovisningen =i =en byggnadsdeklaration grundar sig pè. Det gæller sèvæl uppgifter som byggnadens =ægare =frivilligt =redovisar =som =uppgifter =som =ægaren =ær skyldig att redovisa. Enligt bestæmmelsen ær ægaren skyldig att i en byggnadsdeklaration =læmna =information =om =var =eller =hos =vem underlag =för =i =deklarationen =redovisade =uppgifter =finns =att =tillgè. Deklarationen =i =sig =innebær =dock =inte =nègot =krav =pè =att =hèlla dokumentation i form av fakturor e.dyl. tillgængliga, se avsnitt 6.7 Anslag och tillhandahèllande av deklarationen.

3

Bestæmmelserna i första och andra stycket knyter an till regleringen i =EG-direktivet =2002/91/EG =om =byggnaders =energiprestanda =om

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 628

 

nær =ett =energicertifikat =skall =finnas =och =hur =gammalt =ett energicertifikat fèr vara.

I =en =byggnadsdeklaration =skall =bl.a. =uppmætta =værden =redovisas och =inte =endast =beræknade =værden. =Det =kan =dærför =inte =krævas =att det =skall =finnas =en =færdigstælld =byggnadsdeklaration =innan byggnaden har tagits i bruk.

Enligt paragrafen skall det ocksè finnas en byggnadsdeklaration innan en ægare sæljer eller hyr ut sin byggnad. Dæremot gæller det inte nègot krav pè att det skall finns en byggnadsdeklaration vid arv eller gèva.

En =byggnadsdeklaration =fèr =inte =vara =ældre =æn =tio =èr. Bestæmmelsen innebær inte nègot krav pè att en ny deklaration skall upprættas =vid =varje =uthyrning =eller =försæljning. =Samma byggnadsdeklaration =kan =anvændas =vid =flera =försæljningar =eller uthyrningar under förutsættning att dessa sker inom tio èr frèn det att deklarationen upprættades eller uppdaterades.

Enligt =tredje =stycket =fèr =regeringen =eller =den =myndighet =som regeringen =bestæmmer =meddela =föreskrifter =om =att =en byggnadsdeklaration =skall =upprættas =eller =uppdateras =med =tætare intervaller =æn =vad =som =följer =av =första =och =andra =stycket =samt meddela =de =ytterligare =föreskrifter =som =behövs =i =frèga =om =nær =en byggnadsdeklaration =skall =upprættas. =Det =ær =för =befintliga byggnader inte tillræckligt att knyta kravet till nær en byggnad sæljs eller hyrs ut. Det ær t.ex. sællan ² om det ens förekommer ² att en bostadsrættsförening =sæljer =sin =byggnad. =Üven =i =frèga =om =andra byggnader =kan =det =dröja =lèng =tid =tills =en =försæljning =sker. Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen =bestæmmer =bör dærför =ges =möjlighet =att =meddela =bestæmmelser =om =att =det =för sèdana =byggnader =som =omfattas =av =kravet =pè =èterkommande besiktning =enligt =förordningen =om =funktionskontroll =av ventilationssystem, skall upprættas en byggnadsdeklaration senast i samband med att en sèdan besiktning skall ske.

Vissa uppgifter i en byggnadsdeklaration kan behöva uppdateras med =tætare =intervaller =æn vad =som =krævs =enligt =andra =stycket. =Hær kan næmnas uppgifter om den obligatoriska ventilationskontrollen som skall ske vart annat, var tredje, sjætte eller nionde èr beroende pè vilken typ av byggnad det ær frèga om och beroende pè vilken typ av ventilationssystem som finns i byggnaden. Sèdana uppgifter bör dærför redovisas oftare æn vart tionde èr. Av den anledningen bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestæmmer, fè

628 )|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 

meddela =bestæmmelser =om =att =deklarationerna =i =vissa =avseenden skall uppdateras oftare æn vart tionde èr.

4

Den =som =sæljer =eller =hyr =ut =en =byggnad =skall =före =en =försæljning eller =en =uthyrning =tillhandahèlla =köparen =eller =den =som =hyr =en byggnadsdeklaration.

Om =försæljningen =förmedlas =av =en =fastighetsmæklare =skall mæklaren uppmærksamma sæljaren pè kravet att det skall finnas en byggnadsdeklaration, se avsnitt 6.10.4 om Fastighetsmæklarens roll. Genom =att =knyta =kravet =pè =att =det =skall =finnas =en =byggnadsdeklaration till en försæljning eller uthyrning kan det bidra till att kontroller =och =ètgærder =i =æn =högre =grad =vidtas =betræffande byggnaden. Det ær av intresse för en köpare att fè uppgifter ur en deklaration vid förværvet. Genom en sèdan upplysning kan köparen fè en uppfattning om i vilka avseenden ètgærder kan behöva vidtas med =byggnaden. =Dessutom =kan =en =sæljare =vara =mèn =om =att kontroller =e.dyl. =vidtas =inför =en =försæljning. =Motsvarande =torde æven gælla vid uthyrning.

5

För =att =sprida =information =om =inomhusmiljön =och =energianvændning =i =byggnader =skall =deklarationen =göras =tillgænglig =för boende =och =brukare =av =byggnader. =Ett =bra =sætt =att =göra =deklarationerna tillgængliga ær att anslè dem sè att de som vill kan ta del av innehèllet. =I =mènga =fall =ær =det =læmpligt =att =anslè =byggnadsdeklarationen vid entrên i trapphuset. Üven andra platser kan vara tænkbara. =Huvudsaken =ær =att =den =anslès =pè =en =plats =som =ær framtrædande och klart synlig för hyresgæster och brukare.

6

För =att =byggnadsnæmnden =eller =motsvarande =næmnd =skall =kunna fullgöra sin tillsyn skall ægaren till byggnaden skicka deklarationen till =en =sèdan =næmnd. =Av =allmænna =regler =följer =att =en =legal stællföretrædare =skall =fullgöra =skyldigheten =för =t.ex. =en =omyndig. Ügaren kan ocksè anlita ett ombud för att fè hjælp att fullgöra sin

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 628

 

skyldighet. Angèende stællföretrædare och ombud, se kommentaren till 1 .

Med ett krav pè att byggnadens ægare skall skicka deklarationen till =byggnadsnæmnden =kan =kravet =pè =att =protokoll =frèn =den obligatoriska =ventilationskontrollen =skall =skickas =till =en =sèdan næmnd =tas =bort =(se =avsnitt =6.8, =Kommunerna =bör =ha =ett tillsynsansvar).

Deklarationen kan skickas per post. Det bör æven skapas andra möjligheter =att =læmna =en =deklaration. =Genom =att =ge =byggnadens ægare möjlighet att læmna deklarationen i form av ett elektroniskt dokument =kan =hanteringen =för =sèvæl =ægaren =som =för =kommunen underlættas. =Andra =stycket =i =paragrafen =har =utformats =med 4 kap. 4 =lagen =(2001:1227) =om =sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter =samt =18 kap. 3 a =fastighetstaxeringslagen =(1979:1152) som förebilder.

För =att =underlætta =för =de =ægare =som =inte =vill =eller =kan =læmna deklarationerna elektroniskt bör det skapas möjlighet för ægaren att læmna =uppdrag =till =den =som =yrkesmæssigt =utför =sèdana =kontroller som skall redovisas i en deklaration, t.ex. en funktionskontrollant, att för ægarens rækning læmna uppgifterna.

7

Nær =det =finns =skæl =skall =det =finnas =möjlighet =för =regeringen =eller myndighet =som =regeringen =bestæmmer =att =i =enskilda =fall =medge undantag =frèn =bestæmmelserna =i =lagen. =Som =exempel =kan =næmnas fall dè en byggnad inom kort skall rivas eller byggas om. Üven dè en ægare har egna rutiner för att sækra kvalitên i sina byggnader och redovisa uppgifterna, kan det finnas skæl att medge undantag frèn bestæmmelserna, =t.ex. =kravet =pè =anvændande =av =viss =blankett =och hur =informationen =skall =læmnas, =se =æven =avsnitt =6.7 =Anslag =och tillhandahèllande av deklarationen.

8

Den =eller =de =kommunala =næmnder =som =fullgör =kommunens uppgifter =inom =plan- =och =byggvæsendet =skall =i =enlighet =med =vad som föreskrivs i plan- och bygglagen övervaka att en ægare till en

628 )|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 

byggnad =fullgör =sina =skyldigheter =enligt =denna =lag =och =enligt =de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Om en ægare till en byggnad inte fullgör sin skyldighet att læmna en =deklaration =kan =byggnadsnæmnden =eller =motsvarande =næmnd med stöd av 10 kap. 15 plan- och bygglagen förelægga ægaren att vidta =ètgærden. =Vid =behov =kan =förelæggandet =förenas =med =vite. Enligt =samma =bestæmmelser =och =med =stöd =av =8 =förordningen (1991:1273) =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem, =kan byggnadsnæmnden eller motsvarande næmnd förelægga en byggnads ægare att besikta ventilationssystemen i byggnaden. Om en bostad medför =olægenhet =för =mænniskors =hælsa =kan =den =næmnd =inom kommunen =som =utövar =tillsyn =över =miljöskyddet =i =bostæder =och lokaler =med =stöd =av =miljöbalken =förelægga =byggnadens =ægare =att vidta ètgærder.

9

Den =som =inte =læmnar =en =byggnadsdeklaration =kan =förelæggas =vid vite att göra detta, 8 förslag till lag om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning och 10 kap. 15 och 18 plan- och =bygglagen. =Nègot =skæl =att =ha =en =straffbestæmmelse =för underlètenheten finns dærför inte.

Enligt nu aktuell paragraf kan den som i en byggnadsdeklaration uppsètligen =eller =av =grov =oaktsamhet =læmnar =oriktig =eller =vilseledande =uppgift =dömas =till =ansvar. =Üven =de =fall =nær =en =byggnadsdeklaration læmnas i form av ett elektroniskt dokument omfattas av straffbestæmmelsen. För ansvar krævs det att den læmnade uppgiften angèr =en =væsentlighet. =I =ringa =fall =skall =det =dærför =inte =dömas =till ansvar.

13.5. Förslaget till förordning om ændring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

6

Vid =en =besiktning =av =ventilationssystem =skall =protokoll =föras. =Ett exemplar av protokollet skall læmnas till byggnadens ægare. Kravet pè =att =ett =protokoll =skall =skickas =till =byggnadsnæmnden =eller

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 628

 

motsvarande =næmnd =har =tagits =bort. =I =stællet =ær =det =byggnadsdeklaration som skall skickas till en sèdan næmnd.

Funktionskontrollanten =ær =skyldig =att =informera =ægaren =om =att han =eller =hon =skall =skicka =en =byggnadsdeklaration =till byggnadsnæmnden och att ægaren skall anslè deklarationen pè en væl synlig =plats =eller, =vid =en =försæljning =av =byggnaden, =tillhandahèlla köparen =deklarationen. =För =dessa =ændamèl =skall =funktionskontrollanten =ha =med =sig =en =blankett. =Om =Lantmæteriverket meddelat föreskrifter som gör det möjligt att læmna deklarationen elektronsikt skall funktionskontrollanten æven upplysa byggnadens ægare om detta.

13.6. Förslaget till förordning om ændring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

60 287 =kommuner =har =træffat =avtal =med =Lantmæteriverket =om registrering av uppgifter i fastighetsregistrets byggnadsdel. Avtalet grundar =sig =pè =ett =ètagande =frèn =kommunen. =Kommunen =fèr =viss ersættning av Lantmæteriverket enligt en viss modell.

Bestæmmelsen innebær att det ær möjligt för Lantmæteriverket att bestæmma att æven uppgifter ur en byggnadsdeklaration skall föras i byggnadsdelen. =En =förutsættning =för =att =Lantmæteriverket =skall kunna =meddela =ett =sèdant =beslut =ær =att =kommunen =ètagit =sig =att =i byggnadsdelen redovisa sèdana uppgifter.

62

Bestæmmelsen =innebær =att =det =för =varje =byggnad =skall =redovisas sèdana uppgifter som redovisas i en byggnadsdeklaration, næmligen uppgift om ventilation, radon, energi och miljöarbete i byggnaden.

13.7. Förslaget till förordning om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning

1

Paragrafen anger förordningens tillæmpningsomrède.

628 )|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 

2

Det =skall =upprættas =en byggnadsdeklaration =för =en sèdan byggnad som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen.

En =byggnadsdeklaration =behöver =inte =upprættas =för =sèdana byggnader =som =Boverket =med =stöd =av =2 = =första =stycket =i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem =undantagit =frèn =kravet. =Dæremot =innebær paragrafen =att =en =byggnadsdeklaration =skall =upprættas =æven =av =en sèdan byggnadsægare som Boverket med stöd av 2 andra stycket i förordningen =medgett =skall =undantas =frèn =bestæmmelserna. =Det innebær t.ex. att en ægare som undantagits frèn kravet enligt andra stycket pè grund av att han eller hon har ett særskilt kvalitetssystem eller liknande, ændè skall redovisa sin kontroll i en deklaration.

En =byggnadsdeklaration =skall =ocksè =upprættas =för =en- =och tvèbostadshus, som inte enbart anvænds som fritidsbostad.

3

Första stycket i paragrafen innebær att en byggnadsdeklaration för sèdana =byggnader =som =omfattas =av =kravet =pè =èterkommande besiktning =skall =upprættas =senast =i =samband =med =att =en =sèdan besiktning skall ske. Üven en ægare till en byggnad som med stöd av =2 = =andra =stycket =förordningen =(1991:1273) =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem =undantagits =frèn =bestæmmelserna skall upprætta en byggnadsdeklaration.

Uppdatering av deklarationerna ær knutna till de intervaller som gæller =för =den =obligatoriska =ventilationskontrollen. =En byggnadsdeklaration =för =sèdana =byggnader =som =omfattas =av förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem och som Boverket =inte =med =stöd =av =2 = =första =stycket =i =förordningen undantagit =frèn =kravet, =skall =uppdateras =enligt =de =intervall =som gæller =för =èterkommande =besiktning. =De =byggnader =som =inte omfattas =av =förordningen =om =funktionskontroll =av =ventilationssystem skall uppdateras i samband med försæljning av byggnaden, om =deklarationen =ær =tio =èr =eller =ældre, =se =3 =förslag =till =lag =om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvændning.

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 628

 

4

I =bestæmmelsen =anges =vilka =uppgifter =för =identifikation =som =en byggnadsdeklaration =skall =innehèlla. =Byggnadens =ægare =har =æven möjlighet =att =i =deklarationen =ange =den =identitetsbeteckning =pè byggnaden som han eller hon anvænder.

5

En =del =ægare =till =byggnader =bedriver =ett =angelæget =arbete =för =att inventera, besikta eller kvalitetssækra sina byggnader. Det ær viktigt att =det =i =en =byggnadsdeklaration =finns =möjlighet =att =redovisa =om sèdant =kvalitetsarbete =eller =motsvarande =bedrivs. =Paragrafen innebær =att =en =ægare =till =en =byggnad =i deklarationen =alltid =skall =ha möjlighet att redovisa faktorer eller arbete som bedrivs och som ær eller =kommer =att =fè =betydelse =för =inomhusmiljön =eller energianvændningen i byggnaden.

6

Vissa =uppgifter =bör =særskilt =framgè =av =en =byggnadsdeklaration. Detta gæller æven om de ingèr i sèdant arbete som byggnadsægaren bedriver =och =redovisar =enligt =5 =. =För =sèdana =byggnader =som omfattas =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen =skall =det finnas =en =redovisning =av =uppgifter =om =funktionskontroll =av ventilationssystem och uppgifter om energianvændning. I frèga om energi skall uppgifter om en energisparplan finns eller inte och om det =finns =en =særskild =redovisning =om =energianvændningen =i byggnaden, anges i deklarationen.

Nær =EG-direktivet =om =byggnaders =energiprestanda =införs =skall æven =uppgifter =om =energicertifikat =finns =eller =inte =samt =uppgifter om byggnadens energiprestanda och referensværden redovisas i en byggnadsdeklarationen, =se =avsnitt =6.2.4, =Ventilation, =radon =och energi.

7

Ett =av =delmèlen =till =miljömèlet =god =bebyggd =miljö =ær =att =samtliga skolor och förskolor èr 2010 skall ha en radonhalt som ær lægre æn

628 )|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 

200 Bq/mluft och att radonhalten i alla bostæder èr 2020 ær lægre

æn 200 Bq/mluft.

För =att =uppmærksamma =sèvæl =byggnadsægare =som =boende =och andra =brukare =samt =tilltænkta =köpare =och =hyresgæster =pè radonfrègan =skall =deklarationen =innehèlla =uppgifter =om =radon. =En byggnadsdeklaration =för =bostæder =i =smèhus =som =anvænds =för permanentboende, bostæder i flerbostadshus samt i byggnader för skolor, =förskolor =och =fritidshem =skall =innehèlla =en =uppgift =om radonhalten =i =byggnaden =ær =uppmætt =eller =inte. =Om =en =sèdan mætning =skett =skall =deklarationen =innehèlla =uppgift =om radonhalten.

Paragrafen =innehèller =inte =nègot =krav =pè =att =mætning =av radonhalten =mèste =ske. =Sèdana =regler =om =krav =pè =besiktning =eller andra kontroller anser vi skall framgè av andra bestæmmelser.

Üven =en- =och =tvèbostadshus =omfattas =av =EG-direktivet =om byggnaders energiprestanda. För en sèdan byggnad skall uppgifter om =byggnadens =energianvændning =redovisas, =se =kommentaren =till 6 =i =förslaget. =Nær =EG-direktivet =genomförs =i =Sverige =bör =æven uppgift =om =det =finns =ett =energicertifikat =eller =inte =samt =uppgifter om =byggnadens =energiprestanda =och =referensværden, =som =gör =att boende, =brukare =e.dyl. =kan =göra =en =bedömning =av =energiegenskaperna =hos =olika =byggnader, =redovisas =i =en =byggnadsdeklaration, se avsnitt 6.2.4 Ventilation, radon och energi.

8

Det ær Boverket som skall faststælla formulær för byggnadsdeklarationer. =Blanketterna =kommer =att =ha =olika =innehèll =beroende =pè vilken typ av byggnad det ær frèga om. För sèdana byggnader som t.ex. =omfattas =av =den =obligatoriska =ventilationskontrollen =fèr =de utformas =pè =ett =visst =sætt =medan =en =deklaration =för =ett =en- =och tvèbostadshus =avsett =för =permanentboende =fèr =utformas =pè =ett annat sætt. Kravet pè redovisning av radonhalt i ett flerbostadshus kan skilja sig èt frèn kravet pè redovisning av radonhalt i byggnader för =skolor. =Boverket =bör =i =dessa =frègor =samrèda =med =Statens Strèlskyddsinstitut =och =Socialstyrelsen. =I =sammanhanget =ær =det viktigt =att =peka =pè =att =deklarationen =avser =byggnaden =som =sèdan. Det =skall =sèledes =inte =upprættas =en =deklaration =för =varje =enskild skollokal eller varje enskild lægenhet i ett flerbostadshus. Angèende

)|UIDWWQLQJVNRPPHQWDU 628

 

definitionen =av =en =byggnadsdeklaration, =se =avsnitt =6.1, =Allmænna utgèngspunkter.

I =frègan =hur =uppgifter =om =energi =skall =redovisas =bör =Boverket samrèda med Energimyndigheten.

Det ær angelæget att det ær enkelt för den enskilde att fè tillgèng till blanketter för deklarationerna.

9

Det =ær =viktigt =att =det =skapas =möjlighet =att =læmna =deklarationerna elektroniskt =för =att =dærigenom =möjliggöra =en =förenkling =sèvæl =för kommunerna =som =för =byggnadsægarna. =Bestæmmelsen =i =första stycket har utformats med 3 kap. 3 förordningen (2001:1244) om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter samt 6 kap. 3 fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) som förebild.

Det =ær =byggnadens =ægare som =skall =læmna =en =deklaration. =Üven funktionskontrollanter, =analysföretag =eller =dylikt =bör =elektroniskt kunna læmna uppgifter ur deklarationen pè uppdrag av byggnadens ægare. =Detta =för =att =ytterligare =skapa =möjlighet =att =underlætta =för byggnadsægaren.

10

Lagen =om =byggnadsdeklarationer =för =inomhusmiljö =och energianvændning =omfattar =samtliga =byggnader. =2 =förordningen om =byggnadsdeklarationer =undantar =vissa =byggnader =frèn =kravet. Dærutöver =kan =vissa =ytterligare =undantag =vara =pèkallade. =Sèdana ytterligare undantag bör kunna meddelas av Boverket. Skæl för att i ett =enskilt =fall =meddela =undantag =kan =t.ex. =finnas =nær =en =byggnad skall rivas eller inom kort genomgè en större ombyggnad. 

.RPPLWWpGLUHNWLY

Frègor om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister och byggfelsförsækringar

Beslut vid regeringssammantræde den 27 juni 2002.

Sammanfattning av uppdraget En særskild utredare tillkallas för att allsidigt belysa vissa frègor om byggnadsdeklarationer och byggnadsregister samt byggfelsförsækringar enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsækring Utredaren skall - redovisa =och =göra =en =analys =av =ændamèl =och =utformning =av =en

obligatorisk =eller =frivillig =byggnadsdeklaration =som =innehèller uppgifter om radon, ventilation och energianvændning, - belysa =utformning =och =uppbyggnad =av =ett =nationellt =register, =med

byggnadsanknutna =uppgifter =som =ger =underlag =för =uppföljning =av relevanta =delmèl =till =de =nationella =miljökvalitetsmèlen =samt =utreda alternativ till nationellt register, - utværdera om lagen om byggfelsförsækring fungerar pè det sætt som

har varit avsett och föreslè de lagændringar som kan vara motiverade, och - övervæga =om =kravet =pè =en =byggfelsförsækring =bör =utvidgas =till =att

avse æven andra byggnader æn bostadshus.

Bakgrund och syften

Byggnadsdeklarationer m.m.

Arbetet med att deklarera byggnader har med varierande syften pègètt under =ett =antal =èr =i =Sverige =liksom =i =andra =lænder. =I =sèdana deklarationer =kan =redovisas =sèvæl =i =vilken =utstræckning =en =byggnad motsvarar =av =samhællet =uppstællda =krav =som =andra =kvaliteter =hos =en byggnad.

'LU 

%LODJD 628

 

Riksdagen =har =genom =ett =tillkænnagivande =om =deklaration =av bostæder (bet. 1995/96: BoU1, mom. 35, rskr. 1995/96:30) begært att regeringen klarlægger frègor om kvalitetsdeklaration av bostæder.

Boverket har efter beslut av regeringen den 15 mars 1998 och den 25 =maj =2000 =utrett =utformningen =av =deklarationer =av =bostæder respektive =av =bostæder =och =skolor. =Enligt =uppdragen =skulle upprættande av deklarationer vara frivilligt. Uppdragen redovisades i mars =1998 =respektive =i =juni =2001. =Redovisningarna =har remissbehandlats. = =Bostadsorganisationer, =mæklare =och =myndigheter har =arbetat =med =att =utforma =andra =system =för =deklaration =av byggnader. =Ett =av =skælen =till =regeringsuppdragen =var =att =söka =fè =till stènd =en =samsyn =vid =utformningen =av =deklarationer =och =att èstadkomma =en =deklaration =med =en =gemensam =basinformation =som kunde utökas i den mèn parterna ansèg det nödvændigt och var villiga att svara för de kostnader detta medförde.

I =propositionen =Svenska =miljömèl =± =delmèl =och =ètgærdsstrategier (prop. 2000/01:130) har regeringen i samband med miljökvalitetsmèlet =God =bebyggd =miljö =pekat =pè =betydelsen =av byggnadsdeklarationer. =Dessa =bedöms =stegvis =öka =medvetandet =och förstèelsen =hos =olika =parter =om =sambanden =mellan =brukarvanor, kostnader, teknisk utformning samt drift och underhèll.

I proposition Vissa inomhusmiljöfrègor (prop. 2001/02:128) anges att för att göra inomhusmiljön till en angelægenhet för alla inom bygg- och =fastighetssektorn, =bör =sèvæl =nya =som =befintliga =byggnaders egenskaper =i =vissa =avseenden =deklareras. =Vidare =anges =att deklarationerna =bör =kunna =anvændas =bède =för =uppföljningen =av miljömèlen =och som =en =del =av =den information som =normalt læmnas vid ægarbyten och förhyrning av bostæder och lokaler. Det finns ocksè kopplingar =mellan =de =uppgifter =som =behöver =redovisas =i =de =næmnda sammanhangen =och =behovet =av =att =samla =uppgifterna =pè =nationell nivè. =I =propositionen =tas =dærför =frègor =upp =om =behovet =av =att =fè information =för =att =kunna =följa =upp =delmèlen =till =miljökvalitetsmèlet med =hjælp =av =ett =nationellt =register. =Ett =nationellt =register =med =uppgifter =om =förhèllanden =i =enskilda =byggnader =skulle, =i =de =fall =dær kommuner har ett tillsynsansvar, underlætta denna tillsyn.

Radonutredningen =(dir. =1999:102) =har =i =betænkandet =Förslag =till statliga =insatser =mot =radon =(SOU =2001:7) =redovisat =hur =ett radonregister =skulle =kunna =kopplas =till =fastighetsregistrets byggnadsdel. =Grundlæggande =uppgifter =om =alla =byggnader =i =landet, med undantag för jordbrukets ekonomibyggnader och komplementbyggnader, =finns =redan =i =byggnadsdelen =i =fastighetsregistret. Registret uppdateras fortlöpande av kommunerna och av

628 %LODJD 

Lantmæteriverket. =Ýrliga =uppdateringar =sker =ocksè =frèn skatteförvaltningens fastighetstaxeringsregister.

Innehèllet i byggnadsdeklarationer

I =propositionen =Vissa =inomhusmiljöfrègor =uttalar =regeringen =att byggnadsdeklarationerna =bör =innehèlla =uppgifter =om =ventilation =och radon. =Uttalandet skall ses =mot =bakgrund =av =det =föreslagna =delmèlet till =det =nationella =miljökvalitetsmèlet =God =bebyggd =miljö, =vilket =tar fasta pè radon- och ventilationsförhèllandena i byggnader. Riksdagen har faststællt delmèlet (bet. 2001/02: BoU14, rskr. 2001/02:291).

En =fungerande =ventilation =i =byggnader =ær =nödvændig =för =att vidmakthèlla acceptabla værden pè fukt, radon och andra föroreningar. Mot =bakgrund =av =bl.a. =ökad =förekomst =av =allergier =och =annan överkænslighet =har =riksdagen =beslutat =att =införa =en =obligatorisk funktionskontroll =av =ventilationssystem =(prop. =1990/91:145, =bet. 1990/91: =BoU19, =rskr. =1990/91:353). =Bestæmmelserna =finns =i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Boverket =har =med =stöd =av =bestæmmelserna =utfærdat =föreskrifter =och allmænna =rèd =för =verksamheten. =Det =har =konstaterats =att =svèrigheter föreligger =med =efterlevnaden =av =bestæmmelserna. =Byggnadsægarna genomför =inte =ventilationskontrollerna =enligt =bestæmmelserna =och rættar =inte =till =de =brister =som =noteras =i =förutsatt =omfattning. Kommunerna, =som =har =tillsynsansvaret, =sæger =sig =inte =heller =ha kænnedom =om =i =vilka =byggnader =de =aktuella =ventilationssystemen finns =och =saknar =dærmed =i =stor =utstræckning =underlag =för =sin =tillsyn. Svèrigheter =med =att =fè =underlag =för =sammanstællning =av =utfallet =av ventilationskontrollen =pè =nationell =nivè =noteras =regelbundet =av Boverket. Problemen med att sækerstælla ett underlag för uppföljning av =verksamheten =noterades =æven =i =Byggkvalitetsutredningens =(dir. 1996:39) =betænkande =Byggkvalitet =för =framtiden =(SOU =1997:177). Utredningen =hade =i =uppdrag =att =bl.a. =redovisa =erfarenheterna =av =den obligatoriska ventilationskontrollen. Eftersom en ordning redan finns betræffande =ventilationskontroll =bör =denna =læmpligen =vara =en utgèngspunkt vid övervæganden betræffande den praktiska hanteringen av andra aktuella variabler som bör ingè i en byggnadsdeklaration.

Inom =EU =pègèr =ett =arbete =med =ett =direktiv =om =byggnaders energiprestanda. =Direktivet =behandlas =för =nærvarande =i =ministerrèdet och Europaparlamentet. Direktivet förvæntas kunna træda i kraft under senare =delen =av =èr =2002. =I =propositionen =betræffande =vissa inomhusmiljöfrègor =anges =att =inomhusmiljö =och =energianvændning =i byggnader hör næra samman. Statens energimyndighet har regeringens

%LODJD 628

 

uppdrag att i december 2002 redovisa hur det föreslagna direktivet om byggnaders =energiprestanda, =vari =ingèr =bl.a. =en =energicertifiering =av vissa =byggnader, =kan =genomföras =i =Sverige. =De =energicertifikat =som skall =upprættas =bör =kunna =ingè =som =en =komponent =i =byggnadsdeklarationerna.

Vilka byggnader bör deklareras?

Riksdagens =tidigare =næmnda =tillkænnagivande =avsèg =bostæder. Regeringsuppdragen =till =Boverket =har =omfattat =bostæder, =skolor =och förskolor. Den befintliga obligatoriska ventilationskontrollen omfattar praktiskt =taget =alla =byggnader, =dock =inte =t.ex. =byggnader =för processindustrin =men =væl =dess =kontorsbyggnader. =Vidare =skall =vissa ventilationssystem =kontrolleras =innan =de =tas =i =bruk =i =smèhus =men omfattas inte av den èterkommande kontrollen. Eftersom en god luft i vèra =byggnader =ær =av =stor =betydelse, =bör =utgèngspunkten =vara =att =de byggnader =som =omfattas =av =ventilationskontrollen =ocksè =bör =ingè =i den =krets byggnader =för =vilka =en =byggnadsdeklaration =bör =upprættas. Ett =ytterligare =urvalskriterium =ær =byggnader =dær =mænniskor, =och =dè speciellt barn och ungdom, vistas ofta eller under længre tid.

Deklaration av nya byggnader

I propositionen Vissa inomhusmiljöfrègor anges att i samband med en översyn av plan- och bygglagstiftningen bör möjligheten belysas att fè ett underlag samt en redovisning av att samhællets krav pè byggnader uppfylls genom att anvænda moment i tillsyns- och kontrollsystemet, t.ex. =den =s.k. =kontrollplanen =samt =slutbeviset. =Utredaren =bör =i =dessa frègor samrèda med den kommittê som kommer att fè i uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen.

Deklaration av befintliga byggnader

Som næmnts ovan finns för nærvarande en rad olika deklarationer med skiftande =syften. =Det =bör =övervægas =vilka =möjligheter =som =finns =att bygga deklarationen pè redan befintliga system i frèga om utformning och innehèll. Samrèd med berörda bör dærvid ske i syfte att finna en sè effektiv lösning som möjligt.

Uppbyggnad av nationellt register

Utredaren =bör =i =samrèd =med =Lantmæteriverket =och =andra =berörda myndigheter =klarlægga =hur =byggnadsdelen =i =fastighetsregistret =kan læggas =till =grund =för =ett =nationellt =register =dær =vissa =uppgifter =om

628 %LODJD 

byggnader =samlas, =sèsom =uppgifter =om =radon =och =ventilation =samt energianvændning. =Dærvid =bör =frègor =om =uppgiftslæmnande, sekretessfrègor =m.m. =klarlæggas. =I =den =mèn =personuppgifter =föreslès ingè =i =registret =skall =utredaren =beakta =de =regler =om =skydd =för =den personliga =integriteten =vid =behandling =av =personuppgifter =som =bl. =a. finns =i =personuppgiftslagen =(1998:204) =och =EG-direktiv =om personuppgifter =(95/46/EG). =Det =bör =ocksè =klarlæggas =hur =registret skall kunna anvændas av kommunerna som underlag för sin tillsynsverksamhet. =En =avvægning =mèste =hær =göras =mellan samhællets =behov av kunskap och den enskildes behov av skydd för otillbörliga intrèng i hans =eller =hennes =personliga =integritet. =Alternativ =till =ett =sèdant nationellt register bör övervægas.

Byggfelsförsækring

Lagen (1993:320) om byggfelsförsækring trædde i kraft den 1 juli 1993 (prop. 1992/93:121, bet. 1992/93: BoU22, rskr. 1992/93:302). Lagen avser bostadshus. Lagens huvudsyften ær att fel skall avhjælpas snabbt, utan =lèngvariga =tvister =om =vems =ansvaret =ær, =och =att =fel =skall =kunna avhjælpas æven om man inte finner nègon ansvarig som kan ta pè sig kostnaderna. Lagen avser ytterst att vara ett skydd för de boende mot ohælsa pè grund av byggfel.

Byggkvalitetsutredningen =hade =i =uppdrag =att =utværdera =lagen =om byggfelsförsækring samt konsumentskyddet vid byggande av smèhus. I uppdraget ingick æven att bedöma behovet av utvidgning av lagens tillæmpningsomrède. =Utredningen =konstaterade =i =betænkandet Byggkvalitet för framtiden (SOU 1997:177) att det hade gètt för kort tid =för =att =göra =en =fullstændig =utværdering =av =lagen. =Vad =gæller konsumentskyddet =vid =smèhusbyggande =bereds =för =nærvarande =i Regeringskansliet =ett förslag =frèn =Smèhusutredningen =(dir. =1998:80), som =har =redovisats =i =betænkandet =Konsumentskyddet =vid =smèhusbyggande (SOU 2001: 110). Smèhusutredningen föreslèr att kravet pè att det skall finnas en byggfelsförsækring nær en byggnad uppförs skall omfatta =alla =smèhus. =Regeringen =anser =att =det =nu =ær =læmpligt =att utværdera =hur =lagen =har =fungerat. =Dærvid =bör =æven =övervægas =om kravet pè en byggfelsförsækring bör utvidgas till att avse æven andra byggnader æn bostadshus.

%LODJD 628

 

Uppdraget

Byggnadsdeklarationer

Utredaren skall med bl.a. befintliga frivilliga deklarationer som grund læmna =förslag =till =utformning =av =en =grundlæggande =obligatorisk =eller frivillig =byggnadsdeklaration =omfattande =sèvæl =nya =som =befintliga byggnader. =Deklarationerna =skall =utformas =sè =att =dær kan redovisas i vilken =utstræckning =en =byggnad =motsvarar =samhællets =tekniska egenskapskrav enligt lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav pè byggnadsverk m.m. Förhèllandena betræffande radon, ventilation och energianvændning =skall =ingè. =Utredaren =bör =i =arbete =med =frègor =om energiförhèllanden beakta den redovisning som læmnas till regeringen i december 2002 om hur det föreslagna EG-direktivet om byggnaders energiprestanda =kan =genomföras =i =Sverige. =Utredaren =skall =vidare analysera =pè =vilket =sætt =deklarationerna =skall =kunna =anvændas =för =att följa =upp =relevanta =delmèl =till =de =nationella =miljökvalitetsmèlen. Utredaren skall æven analysera vilket værde deklarationer kan ha som del =av =informationen =vid =ægarbyten =och =förhyrning =av =bostæder =och lokaler. =Dærvid =skall =klarlæggas =i =vilka =sammanhang =deklarationen upprættas =samt =hur =ofta =en =uppdatering =skall =ske. =Utredaren =skall vidare =analysera =möjligheterna =att =anvænda =förfarandet =vid =den obligatoriska =funktionskontrollen =av =ventilationssystem =som =grund t.ex. betræffande byggnadskategorier och den praktiska hanteringen av uppgiftslæmnandet =av =egenskaper =i =byggnader. =Vad =gæller =nya byggnader skall samrèd ske med den kommittê som skall se över plan- och bygglagstiftningen. Utredaren skall slutligen ta stællning till om ett nationellt =register =med =uppgifter =om =byggnader =bör =inrættas. =Om utredaren =kommer =fram =till =att =ett =sèdant =register =skall =inrættas =skall det =i =samrèd =med =Lantmæteriverket =och =andra =berörda =myndigheter klarlæggas hur byggnadsdelen i fastighetsregistret skulle kunna læggas till =grund =för =ett =sèdant =register, =dær =uppgifter =frèn =bl.a. byggnadsdeklarationerna samlas. Konsekvenserna av att bygga upp ett nationellt =register =skall =analyseras =samt =alternativ =till =ett =nationellt register =utredas. =Dærvid =skall =frègor =om =uppgiftslæmnande, sekretessfrègor, uppkomna kostnader m.m. klarlæggas samt former för att =ge =kommunerna =möjlighet =att =fè =underlag =för =sin tillsynsverksamhet. I den mèn personuppgifter föreslès ingè i registret skall =utredaren =beakta =de =regler =om =skydd =för =den =personliga integriteten =vid =behandling =av =personuppgifter =som =bl. =a. =finns =i personuppgiftslagen (1998:204) och EG-direktivet om personuppgifter (95/46/EG).

628 %LODJD 

Byggfelsförsækringen

Utredaren =skall, =med =beaktande =av =tidigare =redovisade =utredningsförslag i frègan, utværdera lagen om byggfelsförsækring. Dærvid skall belysas bl.a. följande: - faktorer av betydelse för försækringspremiens storlek till exempel i

form av dokumenterade sætt att sækra kvaliteten, - principerna =för =begrænsning =av =försækringsgivarens =ansvar =till =ett

visst =belopp =per =byggnad =och =till =ett =visst =belopp =för =samtliga byggfelsförsækringar =som =försækringsgivaren =utfærdat =under =ett kalenderèr, - utformningen och nivèn pè sjælvrisken, - tillæmpning =av =kravet =pè = =byggfelsförsækring =i =andra =fall =æn =vid

nybyggnad, - den praktiska hanteringen av byggfelsförsækringar hos olika aktörer, - samordningen med övrigt försækringsskydd.

Utredaren =skall =mot =bakgrund =av =bl.a. =resultatet =av =den =utförda utværderingen övervæga om tillæmpningsomrèdet för försækringen bör utvidgas =till =att =omfatta =byggnader =dær =mænniskor, =och =dè =speciellt barn och ungdom, vistas ofta eller under længre tid.

Miljöbedömning Utredaren =skall =bedöma =och =redovisa =vilka =effekter förslagen =kan =fè för =miljön. =Dærvid =skall =særskilt =analyseras =hur =förslagen =pèverkar möjligheterna att uppnè miljökvalitetsmèl som riksdagen godkænt och som =ær =relevanta =betræffande =inomhusmiljöfrègor =m.m. =(jfr =prop. 1997/98:145, =bet. =1998/99: =MJU6, =rskr. =1998/99:183, =prop. 2001/02:55, =bet. =2001/02: =MJU10, =rskr. =2001/02: =163, =prop. 2000/01:130, =bet. =2001/02: =MJU3, =rskr. =2001/02: =36 =och =prop. 2001/02:128, bet. 2001/02: BoU14, rskr. 2001/02:291).

Konsekvenser Enligt =14 =och =15 = = =kommittêförordningen =(1998:1474) =skall konsekvenserna i olika avseenden av utredningsförslag beræknas och redovisas. Utredaren skall analysera konsekvenserna av sèvæl frivilliga som =obligatoriska =deklarationer =för =alla =berörda =i =bygg- =och fastighetssektorn, =dæribland =byggnadsægare =och =boende. =Utredaren skall =særskilt =uppmærksamma =de =ekonomiska =konsekvenserna =av förslagen =för =staten, =kommuner =och =enskilda =samt =de

%LODJD 628

 

samhællsekonomiska =konsekvenserna. =Vidare =skall =konsekvenserna för =smè =företag =belysas. =Utredaren =skall =i =denna =del =samrèda =med Næringslivets =næmnd =för =regelgranskning. =Om =förslagen =innebær kostnadskonsekvenser för staten, kommuner eller landsting, skall æven förslag till finansiering anges.

Utredaren =skall =beakta =kostnadsaspekterna =och =sè =lèngt =möjligt söka minimera kostnaderna i samband med byggandet och förvaltning av byggnader.

Utredaren =skall =vid =utformningen =av =sina =förslag =beakta =de eventuella krav pè anpassning som Sveriges medlemskap i Europeiska unionen =medför. =Dærvid =skall =særskilt =uppmærksammas =frègor =av betydelse för en fungerande inre marknad pè byggomrèdet.

Arbetets genomförande och tidsplan Utredaren skall samrèda med berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2004.

(Miljödepartementet)

 

.RPPLWWpGLUHNWLY

Tillæggsdirektiv till Frègor om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister och byggfelsförsækringar (M 2002:06)Beslut vid regeringssammantræde den 26 februari 2004.

Förlængd tid för uppdraget Med =stöd =av =regeringens =bemyndigande =den =27 =juni =2002 =(dir. 2002:93) har statsrèdet som svarar för ærenden om byggprodukter och byggnadsverk tillkallat en særskild utredare att utreda vissa frègor om byggnadsdeklarationer och byggnadsregister samt byggfelsförsækringar =enligt =lagen =(1993:320) =om =byggfelsförsækring. Utredaren =skall =enligt =direktiven =redovisa =resultatet =av =sitt =arbete senast den 1 mars 2004.

Utredningstiden =förlængs. =Utredaren =skall =redovisa =frègor =om byggnadsdeklarationer =och =byggnadsregister =senast =den =1 =juli =2004 och frègor om byggfelsförsækringar senast den 1 januari 2005.

(Miljödepartementet)

'LU Enkæt om register för att hantera uppgifter om radon, obligatorisk ventilationskontroll eller energianvændning (Bilaga 3)1. =Har =Er =kommun =nègot =automatiserat =register =(sökbart) =för registrering av uppgifter om radon, obligatorisk ventilationskontroll eller energianvændning i bebyggelsen?

Register för att hantera uppgifter om radond=d Ja = Nejd Register för att hantera ventilationskontrollendd Ja = Nejd Register för energianvændning i bebyggelsend=d Ja = Nejd

Ev. kommentar: ....................................................................................= ................................................................................................................= ................................................................................................................=

2. Hanterar Ni uppgifter om radon, obligatorisk ventilationskontroll eller energianvændning i bebyggelsen manuellt?

Manuell hantering av uppgifter om radon Ja = Nejd Manuell hantering av ventilationskontroll Ja = Nejd Manuell hantering av energianvændning i bebyggelsend= Ja = Nejd

Ev. kommentar: ....................................................................................= ................................................................................................................= ................................................................................................................=

3. =Hanteras =uppgifter =om =obligatorisk =ventilationskontroll =och uppgifter om radon i ett och samma register? = Ja = Nejd

Ev. kommentar: ....................................................................................= ................................................................................................................= ................................................................................................................=

%LODJD 628

 

4. =Hæmtas =uppgifter =frèn =fastighetsregistrets =byggnadsdel =(sèsom uppgift om byggnad och ægare) till kommunens register?d d d d d d d d Ja = Nejd

Ev. kommentar: =.................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................

5. =Har =kommunen =behov =av =fler =uppgifter =om =den =obligatoriska ventilationskontrollen æn uppgift om - =ventilationskontrollen ær utförd eller inte - =datum för ventilationskontrollen - =kontrollen ær utförd enligt SFS 1991:1273 (OVK) - =kontrollen ær utförd med stöd av undantag frèn OVK - =typ av ventilationssystem - =anmærkning vid besiktning - =anmærkning ètgærdad och - =datum för besiktningsprotokoll

Ja = Nejd

Om svaret ær JA ange vilka uppgifter .................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

6. Har Ni behov av de nyss angivna uppgifterna för andra ændamèl æn tillsyn (uppföljning e.dyl.)?dd d d Ja = Nejd

Ev. kommentar: =.................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................

7. Har kommunen behov av uppgifter om radon i bebyggelsen för andra ændamèl æn tillsyn (uppföljning e.dyl.)? dd Ja = Nejd

Ev. kommentar: =.................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................

628 %LODJD 

8. =För =vilka =ændamèl =har =kommunen =behov =av =uppgifter =om energianvændning i bebyggelsen?.........................................................= ................................................................................................................= ................................................................................................................= ................................................................................................................=

9. =Förekommer =utbyte =av =information/samarbete =med =andra kommuner

D LIUnJRUVRPU|UGHQREOLJDWRULVNDYHQWLODWLRQVNRQWUROOHQG -D 1HMG E EHWUlIIDQGHXSSJLIWHURPUDGRQLEHE\JJHOVHQ" -D 1HMG F LIUnJRUVRPU|UHQHUJLDQYlQGQLQJLEHE\JJHOVHQG -D 1HMG

Ev. kommentar:.....................................................................................= ................................................................................................................= ................................................................................................................=

Kommun................................................................................................= Kontaktperson/er=.................................................................................= E-pstadress=............................................................................................= Telefonnummer.....................................................................................=

Tack för Er medverkan!Enkætsvar (Bilaga 4)

* lO OLY DU H+ lU Q| VD QG+ lV VO HK RO P/H NV DQ G1 DF ND6R OOH QW XQ D6W RF NK RO P6X QQ H7 UD Qn V8 P Hn9 DU EH UJ5HJLVWHUI|UDWW KDQWHUDXSSJLIWHU RPUDGRQ"1HM 1HM -D -D -D -D -D -D -D -D -D

5HJLVWHUI|UDWW KDQWHUDXSSJLIWHU RPYHQWLODWLRQ"

1HM 1HM -D -D -D -D -D -D -D -D -D

5HJLVWHUI|UDWW KDQWHUDXSSJLIWHU RP HQHUJLDQYlQGQLQJ"

1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM -D 1HM

0DQXHOO KDQWHULQJDY XSSJLIWHURP UDGRQ"

-D -D -D 1HM 1HM -D -D -D 1HM

-D -D

0DQXHOO KDQWHULQJDY XSSJLIWHURP YHQWLODWLRQ"

-D -D -D 1HM -D -D -D 1HM 1HM-D -D

8SSJLIWHURPGHVRPOlPQDULQSURWRNROOI|UVLQLUHJLVWHU'lUHPRWLQJHWUHJLVWHU|YHU DOODVRPE|UI|UHWDNRQWUROO6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHW KDU HWW UHJLVWHU I|U REOLJDWRULVN YHQWLODWLRQVNRQWUROO 5HJLVWUHW DQYlQGV GRFN LQWH Sn JUXQG DY UHVXUVEULVW 2UVDNHQ WLOO GHWWD lU DWW DYJLIW LQWH InU WDV XW 8SSJLIWHUQDUHJLVWUHUDVGlUI|UHQGDVWLGHWDGPLQLVWUDWLYDlUHQGHUHJLVWUHW9lUPHSXPSDUVRPlUDQPlOQLQJVSOLNWLJDHQOLJW0LOM|EDONHQUHJLVWUHUDVL(FRV5DGRQUHJLVWHUILQQV6NDNRQYHUWHUDVWLOO(FRV9LVVPDQXHOOKDQWHULQJIUlPVWLVDPEDQGPHGDUNLYHULQJ-DI|UPLOM|I|UYDOWQLQJHQ0DQXHOOLQPDWQLQJ-DI|UPLOM|I|UYDOWQLQJHQ0DQXHOOLQPDWQLQJ

%LODJD 628

 

 

* lO OLY DU H+ lU Q| VD QG+ lV VO HK RO P/H NV DQ G1 DF ND6R OOH QW XQ D6W RF NK RO P6X QQ H7 UD Qn V8 P Hn9 DU EH UJ0DQXHOO KDQWHULQJDY XSSJLIWHURP HQHUJLDQYlQGQLQJ"

-D -D -D 1HM 1HM -D -D -D 1HM

+DQWHUDV XSSJLIWHURP YHQWLODWLRQRFK UDGRQLHWWRFK VDPPDUHJLVWHU"

1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM

+lPWDV XSSJLIWHUIUnQ IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV E\JJQDGVGHO"

1HM 1HM -D -D 1HM 1HM -D -D -D -D -D

+DUNRPPXQHQ EHKRYDYIOHU XSSJLIWHUI|UGHQ REOLJDWRULVND YHQWLODWLRQVNRQWUR OOHQlQGHL GHNODUDWLRQHQ"1HM 1HM -D 1HM 1HM 1HM 1HM -D 1HM -D 1HM

+DU1LEHKRY DYQ\VVQlPQGD XSSJLIWHUI|U DQGUDlQGDPnOlQ WLOOV\Q"

1HM 1HM -D 1HM 1HM 1HM 1HM 1HM-D -D

'H E\JJKHUUDU VRP WUlIIDW DYWDO RP HNRORJLVNW E\JJDQGH VNDOO UHGRYLVD VLQ HQHUJLDQYlQGQLQJ 5HVXOWDW IUnQ GHQQD VDPW IUnQ UDGRQPlWQLQJDU I|UYDUDV L lUHQGHDNWHQ 5HVXOWDWHWlULQWHV|NEDUWPHQVDPWOLJDSURMHNWVRPWLOOlPSDUHNRORJLVNWE\JJDQGHKDUHQ DNWI|UGHWWD2OLNDI|UYDOWQLQJDUROLNDUHJLVWHU8SSJLIWHU L SURWRNROOHW IUnQ YHQWLODWLRQVNRQWUROOHQ NRQWUROOHUDV PRW XSSJLIWHU L IDVWLJKHWVUHJLVWUHW8SSJLIWHUKlPWDVGlUHPRWLQWHIUnQIDVWLJKHWVUHJLVWUHW,IUnJDRPUDGRQ KlPWDV LQWH XSSJLIWHU IUnQ IDVWLJKHWVUHJLVWUHW 8SSJLIWHUQD ILQQV VRP UHJHO L UDGRQSURWRNROOHW,GHWLQWHDQYlQGD29.UHJLVWUHWKlPWDVXSSJLIWHUIUnQIDVWLJKHWVUHJLVWUHW9LGlJDUE\WH1HMHQOLJWPLOM|I|UYDOWQLQJHQHQGDVWYLDWLOOV\QVUHJLVWUHW0LOM|UHGD.RSLDSnXWIlUGDWLQW\J)DVWLJKHWVEHWHFNQLQJ/XIWPlQJGHU WLOOXIWVWHPSHUDWXU WLGHU QlU YHQWLODWLRQHQ lU L EUXN RFK WLGHU QlU GHQ UHGXFHUDVEXOOHU9LGHYHQWXHOOWlQGUDWQ\WWMDQGHHOOHURPE\JJQDGWLOOE\JJQDGNDQXSSJLIWHUKlPWDVRPW\S DYYHQWLODWLRQVV\VWHPLEHILQWOLJIDVWLJKHW-DI|UUHJLVWUHULQJL*,6HQOLJWPLOM|I|UYDOWQLQJHQ

628 %LODJD * lO OLY DU H+ lU Q| VD QG+ lV VO HK RO P/H NV DQ G1 DF ND6R OOH QW XQ D6W RF NK RO P6X QQ H7 UD Qn V8 P Hn9 DU EH UJ+DUNRPPXQHQ EHKRYDYXSSJLIWHU RPUDGRQL EHE\JJHOVHQI|U DQGUDlQGDPnOlQ WLOOV\Q"

1HM 1HM -D 1HM -D -D -D -D -D 1HM

)|UYLOND lQGDPnOKDU NRPPXQHQEHKRY DYXSSJLIWHURP HQHUJLDQYlQGQLQJL EHE\JJHOVHQ"

 9LGXSS UlWWDQGH DYYHUN VDPKHWV RPUI|U IMlUUYlU PHYLG WLOOV\QDY FLVWHUQHU YLG XWVNLFN WLOO FLVWHUQ lJDUH HOOHU YHGHOGDUH 

5LNWDG LQIRRP XSSYlUP QLQJ HQHUJL RG\O .DUWOlJJ QLQJDY XWVOlSSV NlOORU YHGHOG QLQJ .DUWOlJJ QLQJDY ROMHHOGDUH I|UDWWYHWD YDUGHW ILQQV FLVWHUQHU

9LNWLJW I|U XSSI|OM QLQJDY Q\FNHOWDO DYVHHQGH HQHUJL nWJnQJ

)Q LQJHW .RPPXQ HQVDNQDU DNWLY HQHUJL SODQ

)|UDWW EHG|PD SURGXNWLR QDYIUlPVW IMlUUYlUPH VDPWI|U VWDWLVWLN

 )LQQV VWRUW EHKRY DQV KRV (QHUJ LP\QG 

8WVOlS SWLOO OXIW

8QGHU ODJI|U WLOOV\Q Sn HIIHN WLY YHGHOG QLQJ HIIHN WLYW PLOM| PnOV DUEHWH

)|UHNRPPHU XWE\WHDY LQIRUPDWLRQPHG DQGUDNRPPXQHU EHWU YHQWLODWLRQVNRQWUR OOHQ"

1HM 1HM -D 1HM 1HM -D 1HM 1HM 1HM -D 1HM

)|UHNRPPHU XWE\WHDY LQIRUPDWLRQPHG DQGUDNRPPXQHU EHWUXSSJLIWHURP UDGRQL EHE\JJHOVHQ"

1HM 1HM -D 1HM 1HM -D 1HM 1HM 1HM -D -D

9LGHYIUnJRUIUnQVWXGHQWHUVRPYLOOXQGHUV|NDUDGRQKDOWRFKIRONKlOVDbYHQI|UUnGJLYQLQJRFKLQIRUPDWLRQWH[LVDPEDQGPHGIDVWLJKHWVN|S5nGJLYQLQJE\JJORYVJUDQVNQLQJ6WDWVE\JJQDGVNRQWRUHWNRQWUROOHUDUHQGDVWDWWI|UVNULIWHUQDL%%5lUXSSI\OOGD(YI|UDWW EHG|PDPDUNUDGRQULVNLROLNDRPUnGHQ3ODQHULQJVlQGDPnO%\JJORYVDQV|NDQ,QIRUPDWLRQWLOODOOPlQKHWHQ,OLWHQRPIDWWQLQJ,OLWHQRPIDWWQLQJ

%LODJD 628

 

 

* lO OLY DU H+ lU Q| VD QG+ lV VO HK RO P/H NV DQ G1 DF ND6R OOH QW XQ D6W RF NK RO P6X QQ H7 UD Qn V8 P Hn9 DU EH UJ)|UHNRPPHU XWE\WHDY LQIRUPDWLRQPHG DQGUDNRPPXQHUL IUnJRUVRPU|U HQHUJLDQYlQGQLQJL EHE\JJHOVHQ"

-D -D 1HM -D 1HM 1HM 1HM 1HM -D 1HM

*HPHQVDPHQHUJLUnGJLYDUHI|UIOHUDNRPPXQHU(QGDVWLEHJUlQVDGRPIDWWQLQJFelreglerna (Bilaga 5)1. Fel i fastighet 1.1 Allmænt

Vi læmnar hær en översiktlig redogörelse av bestæmmelsen om fel i fastighet. I 4 kap. 19 jordabalken finns regler om ansvaret för fel i en =sèld =fastighet. =Bestæmmelsen =ær =enligt =1 = =köplagen =tillæmplig æven vid köp av byggnad pè annans mark. Regeln i jordabalken har följande lydelse.

Om =fastigheten =inte =stæmmer =överens =med =vad =som =följer =av avtalet =eller =om =den =annars =avviker =frèn =vad =köparen =med =fog kunnat =förutsætta =vid =köpet, =tillæmpas =vad =som =sægs =i =12 = =om köparens =rætt =att =göra =avdrag =pè =köpeskillingen =eller =hæva =köpet. Köparen har dessutom rætt till ersættning för skada, om felet eller förlusten =beror =pè =försummelse =pè =sæljarens =sida =eller =om =fastigheten vid köpet avvek frèn vad sæljaren fèr anses ha utfæst.

Som =fel =fèr =inte =èberopas =en =avvikelse =som =köparen =borde =ha upptæckt =vid =en =sèdan =undersökning =av =fastigheten =som =varit pèkallad med hænsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jæmförliga fastigheter samt omstændigheterna vid köpet.

Bestæmmelsen =reglerar =vad =som =gæller =om =en =fastighet =avviker frèn vad parterna avtalat. Det ær inte alltid parterna træffat avtal om fastighetens =skick. =Bestæmmelsen =reglerar =dærför =ocksè =vad =som gæller om en fastighet avviker frèn vad en köpare i största allmænhet har rætt att förvænta sig. Dessutom innehèller bestæmmelsen regler om vilken undersökningsplikt som en köpare av en fastighet har.

Om =en =fastighet =avviker =frèn =vad =parterna =avtalat =(i =vid bemærkelse) brukar man prata om ett konkret fel. Om en fastighet avviker frèn vad köpare i största allmænhet har rætt att förvænta sig avviker den frèn en abstrakt standard och man brukar dè prata om ett abstrakt fel.

%LODJD 628

 

Rent =faktiskt =gèr =det =inte =att =dra =en =knivskarp =græns =mellan konkreta =och =abstrakta =fel. =I =grænszonerna =mellan =konkret =och abstrakt =standard =rör =det =sig =om =en =glidande =övergèng =mellan =de bèda feltyperna.1.2 Vad ær ett fel?

I proposition 1989/90:77 sammanfattas innebörden av felbegreppet i =4 =kap. =19 = =enligt =följande. =Utgèngspunkten =ær =att =en =fastighet sæljs =sèdan =den =ær =och =att =köparen =för =att =trygga =sig =fèr =göra =en undersökning =av =fastigheten =före =köpet. =Sæljaren =svarar =dock =för det =som =kan =anses =vara =utfæst. =Sæljaren =ær =æven =ansvarig =för =att fastigheten ær sèdan som köparen æger rækna med pè grund av vad som avhandlats vid köpet. Dessutom har sæljaren ett ansvar för en bristfællighet =som =inte =berörts =vid =köpet, =om =bristfælligheten =ær sèdan att köparen enligt sakens natur inte haft anledning att rækna med den och inte heller bort upptæcka den vid en undersökning. I praktiken =blir =det =hær =frèga =om =dolda =fel =betræffande =nègot =som regelmæssigt hör till en fastighet av den typ som köpet gæller.

En =klargörande =beskrivning =av =vad =som =kan =vara =ett =fel =enligt bestæmmelsen =læmnas =av =Högsta =domstolen =i =NJA =1997 =s. =149. Högsta =domstolen =uttalar =med =hænvisning =till =förarbetenaföljande. En köpare bör kunna rækna med att det han köper ær fullt brukbart =för =det =vid =köpet =förutsatta =ændamèlet =om =en undersökning =inte =bort =upplysa =honom =om =annat. =Felet =eller bristen =skall =ocksè =væsentligt =inverka =pè =fastighetens =saluværde. Högsta =domstolen =fortsætter. =En =avvikelse =frèn =vad =köparen =fèr anses ha haft anledning att rækna med torde som regel avse en brist i en fysisk egenskap hos fastigheten. Üven andra brister kan dock utgöra =en =sèdan =avvikelse =om =bristen =ær =hænförlig =till =sjælva fastigheten =och =pèverkar =dess =værde. =En =avvikelse =mèste =för =att omfattas =av =lagrummet =hænföra =sig =till =fastigheten som =sèdan =och hærigenom =pèverka =möjligheten =att =faktiskt =eller =rættsligt =nyttja denna.

*UDXHUV)DVWLJKHWVN|SV3URS'HO%V

628 %LODJD 

1.3 Den =nærmare =innebörden =av =bestæmmelsen =om =fel =i fastighet

Parternas avtal (konkret standard) Partena =kan =ha =avtalat =att =fastigheten =skall =ha =en =viss =standard. Standarden =kan =följa =av =en =uttrycklig =bestæmmelse =i =köpeavtalet. Üven =preciserade =uppgifter =(enuntiationer) =som =förekommit =vid förhandlingarna kan vara en del av avtalet. Ett allmænt lovprisande ær inte att betrakta som en enuntiation. Förutom att uppgiften skall vara =preciserad =för =att =ræknas =som =en =enutniation =krævs =ocksè =att uppgiften inverkat pè köpet.Vid köpet kan det förekomma andra

uppgifter =eller =omstændigheter =som =förtar =effekten =av =en =viss uppgift.

Normal standard (abstrakt standard) Om avtalet inte læmnar nègon vægledning fèr man falla tillbaka pè att göra en abstrakt bedömning av vilken standard fastigheten bör ha. Vad som utgör en abstrakt standard, dvs. vad köparen har rætt att kræva utan att uppgifterna særskilt avtalats, varierar beroende pè en rad omstændigheter bl.a. byggnadens èlder, priset m.m. Man fèr alltsè =göra =en =bedömning =av =vad =som =ær =en =normal =standard. Grauers uttalaratt enligt hans mening bör vid tidpunkten gællande

byggnadsnorm ha den betydelse för felbegreppet att köparen inte kan =förvænta =sig =högre =standard =æn =vad =som =följer =av =normen =vid den tid byggnaden uppfördes. I övriga fall bör byggnormen enligt Grauers =vara =ett =moment =bland =mènga =andra, =dè =det =gæller =att faststælla vad en köpare har rætt att förvænta sig.

Undersökningsplikten Köparen fèr inte som fel èberopa en avvikelse som han bort mærka vid =en =undersökning =av =fastigheten. =Sæljaren =svarar =sèledes =endast för fel som ær dolda. Muntliga och skriftliga uppgifter som fèr anses som utfæstelser befriar dock köparen frèn undersökningsplikt.Som framgètt ær utgèngspunkten att en fastighet sæljs sèdan den ær. Nègra detaljerade regler om undersökningspliktens omfattning

*UDXHUV)DVWLJKHWVN|SVDDVSURSV

%LODJD 628

 

har inte stællts upp. Hur ingèende undersökning som köparen bör göra blir beroende av de iakttagelser som kan göras pè fastigheten. Üven =uppgifter =som =sæljaren =læmnar =om =fastigheten =kan =enligt propositionen =vara =av =betydelse =för =undersökningspliktens omfattning. =Sèdana =uppgifter =kan =reducera =köparens =undersökningsplikt. Sæljarens uppgifter kan ocksè vara av betydelse pè sè sætt =att =de =utgör =varningssignaler =som =bör =föranleda =en =mer ingèende undersökning frèn köparens sida. Uppgifter frèn sæljaren kan sèledes sèvæl reducera som utöka köparens undersökningsplikt.

1.4 Rættsfall om fel i fastighet

Utfæstelse I NJA 1983 s. 858 ansègs sæljaren ha utfæst att en fastighet hade viss tomtareal. Sæljarna hade fètt uppgift om en viss tomtareal dels frèn fastighetsmæklaren, =dels =genom =fastighetsbeskrivning =och =dels muntligen frèn ena sæljaren pè en direkt frèga om tomtens storlek. Inget hade framkommit som tydde pè att förhèllandena var sèdana att =köparna =borde =ha =insett =att =arealen =var =en =annan =æn =den =uppgivna och de var dærför berættigade till avdrag pè köpeskillingen.

Inte utfæstelse I NJA 1981 s. 1255 ansègs dæremot inte en utfæstelse föreligga. Vid köpet utgick sèvæl sæljare som köpare frèn vad en ekonomisk karta visade av fastighetens areal och grænser. Vid köpet hade inte sèdana uttalanden =gjorts =att =köparen =hade =anledning =att =rækna =med =att fastigheten hade den omfattning som kartan visade.

I =NJA =1978 =s. =307 =pèstod =köparen =att =sæljaren =genom =att överlæmna =ritningar =över =en =byggnad =utfæst =att =vattenledningarna dragits sè som ritningarna visade. Högsta domstolen konstaterade att =ledningsdragningarna =inte =varit =pè =tal =mellan =parterna =och =att köparen inte verkade ha fæst nègot avseende vid hur ledningarna var dragna. Nègon utfæstelse ansègs inte föreligga.

628 %LODJD 

Inte utfæstelse och frègan om vad som ær fel I NJA 1997 s. 149 var förhèllandet det att en fastighet felaktigt var taxerad =som =hyreshusenhet. =Detta =ansègs =inte =utgöra =ett =fel =i jordabalkens mening.

Fastigheten =hade =bède =i =objektbeskrivningen =och =i =köpekontraktet =betecknats =som =hyreshusenhet. = =Högsta =domstolen uttalade =efter =att =ha =redogjort =för =förarbetena =(se =ovan) =följande. En avvikelse frèn vad köparen fèr anses ha anledning att rækna med torde som regel avse en brist i en fysisk egenskap hos fastigheten. Üven andra brister kan dock utgöra en sèdan avvikelse om bristen ær =hænförlig =till =sjælva =fastigheten =och =pèverkar =dess =værde. =En avvikelse =mèste =för =att =omfattas =av =lagrummet =hænföra =sig =till fastigheten =som =sèdan =och =hærigenom =pèverka =möjligheten =att faktiskt =eller =rættsligt =nyttja =denna. =Att =en =fastighet =har =taxerats felaktigt kan enligt Högsta domstolen inte sægas vara en brist som berör fastigheten pè angivet sætt och kan dærför inte anses som en avvikelse i den mening som avses i lagrummet. Högsta domstolen ansèg inte heller att sæljarna vare sig i köpekontraktet eller pè annat sætt læmnat nègon utfæstelse.

Undersökningsplikt och frègan vad som ær fel Av NJA 1986 s. 670 framgèr att en radondotterhalt som översteg det =av =Socialstyrelsen =faststællda =grænsværdet =,400 =Bq/m3, =innebar att en fastighet var behæftad med en bristfællighet av beskaffenhet att pèverka dess værde. Eftersom problemet med radon vid tiden för förværvet, èr 1978, inte varit föremèl för en sè omfattande debatt och =information =att =en =normalt =noggrann =och =intresserad =fastighetsspekulant =skulle =antas =ha =tagit =intryck =dærav, =kunde =inte köparna anses ha eftersatt sin undersökningsplikt.

Grauers uttalaratt det förmodligen numera ingèr i den normala

undersökningsplikten att förvissa sig om att ett hus inte ær byggt av material =som =kan =avge =radon. =Felet =skulle =sèledes =inte =numera =ha ansetts som ett fel för vilket sæljaren skulle svara.

DDVI

%LODJD 628

 

2 Brist i Hyreslægenhet

Bestæmmelser om lægenhetens skick finns i 12 kap. jordabalken. En hyresværd och en hyresgæst kan avtala om att en lægenhet skall ha bættre skick æn vad som framgèr av dessa bestæmmelser. Dæremot ær det i princip inte möjligt att avtala om sæmre skick betræffande en bostadslægenhet som ær avsedd för permanentboende.I =12 =kap. =9 = =anges =i =vilket =skick =en =lægenhet =skall =vara =vid tilltrædet och i 12 kap. 15 regleras i vilket skick hyresværden skall hèlla lægenheten under hyrestiden.

Hyresværden skall tillhandahèlla lægenheten i sèdant skick att den ær =fullt =brukbar =för =det =avsedda =ændamèlet =och =æven =under =den fortsatta hyrestiden skall lægenheten hèllas i sèdant skick.

Tidigare =fanns =det =i =lagen =en =bestæmmelse =om =att =hyresgæsten hade rætt att sæga upp ett avtal som avsèg en hælsovèdlig lægenhet. Nær =kravet =pè =minimistandard =gjordes =tvingande =för =bostadslægenheter ansègs det emellertid att bestæmmelsen kunde tas bort.Om =bostadslægenheten =avviker =frèn =den =standard =som =lagen anger =eller =den =(bættre) =standard =som =parterna =avtalat =finns =en skada eller brist i lægenheten (eller med andra ord ett fel). Det finns dè olika pèföljder som hyresgæsten kan göra gællande.

En hyresgæst har till skillnad frèn vad som gæller vid köp av en fastighet inte nègon undersökningsplikt. Pèföljd kan sèledes göras gællande æven om skadan eller bristen varit möjlig att upptæcka.

I =kommentaren =till =hyreslagen, =och =dè =nærmare =bestæmt bestæmmelsen i 12 kap. 11 1 st. 3 p jordabalken om hyresgæstens rætt till nedsættning av hyran, uttalas bl.a. följande. µI dessa tider dè miljöfrègorna kommit alltmer i blickpunkten ær det tænkbart att det blir =klarlagt =att =lægenheten =under =ett =antal =èr =varit =behæftad =med nègon olægenhet som i sig fèr anses utgöra en brist men som ingen av parterna kænt till. I den situationen ær det svèrt att tænka sig att hyresgæsten =skulle =ha =rætt =till =hyresreducering. =Det =fèr =sèledes förutsættas att hyresgæsten pèpekat bristen eller att værden i övrigt kænt till den innan hyresnedsættning kan komma i frèga.µ$YWDORPVlPUHVNLFNlQYDGODJHQDQJHUInUGRFNWUlIIDVPHOODQSDUWHUQDRPK\UHVDYWDOHW LQQHKnOOHU HQ I|UKDQGOLQJVNODXVXO RFK EHVWlPPHOVHUQD RP OlJHQKHWHQV VNLFN WDJLWV LQ L HQ I|UKDQGOLQJV|YHUHQVNRPPHOVH3URSV+ROPTYLVW+\UHVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOV

628 %LODJD 

3 Fel eller brist i bostadsrætt 3.1 Allmænt

En bostadsrættsförening kan upplèta en lægenhet med bostadsrætt. Bostadsrætt fèr endast upplètas till den som ær medlem i föreningen. En =person =som =innehar =en =lægenhet =med =bostadsrætt =har =dels =en nyttjanderætt =till =en =viss =lægenhet =och =dels =en =andelsrætt =i =föreningen. Bostadsrættsföreningen som sèdan æger byggnaden.

En bostadsrætt kan överlètas till en ny innehavare. áverlètelse av en =bostadsrætt =innebær =att =nyttjanderætten =till =lægenheten =och andelsrætten i föreningen överlèts. En förutsættning för överlètelsen ær att förværvaren fèr medlemskap i bostadsrættsföreningen.

Skilda regler gæller om vilket skick en bostadsrættslægenhet skall ha vid den första upplètelsen och vid en senare överlètelse.

I bostadsrættslagen finns bestæmmelser om vilket ansvar bostadsrættshavaren respektive bostadsrættsföreningen har för byggnadens skick under upplètelsetiden.

3.2 Vad ær ett fel?

Upplètelse Vid upplètelse av en lægenhet bestæms den standard som lægenheten skall hèlla i första hand av avtalet mellan parterna och i andra hand genom en bedömning av vad en bostadsrættshavare i allmænhet har rætt att kræva. Avtal kan træffas sèvæl om bættre som om sæmre skick æn den lagen anger. Om inte parterna avtalat om nègot annat, skall bostadsrættsföreningen =tillhandahèlla lægenheten =i =sèdant =skick =att den enligt den allmænna uppfattningen i orten ær fullt brukbar för det avsedda ændamèlet.

Frègan vad parterna kommit överens om fèr i första hand utlæsas av innehèllet i det skriftliga upplètelseavtalet. Saknas ett uttryckligt avtal =om =skicket =kan =ledning, =enligt =kommentaren =till =bostadsrættslagen,hæmtas frèn den ekonomiska plan som ligger till grund

för =upplètelsen. =Üven =innehèllet =i =s.k. =bofakta =eller =liknande, broschyrer och annat reklammaterial som överlæmnats till bostadssökande =kan =enligt =kommentaren =vara =av =betydelse =nær =det =gæller att avgöra vad som skall anses som avtalat skick. Dærutöver anges

-XOLXVPIO%RVWDGVUlWWVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOV

%LODJD 628

 

att hænsyn ocksè fèr tas till bl.a. ændamèlet med upplètelsen och den allmænna uppfattningen i orten.

Avviker =lægenhetens =standard =frèn =avtalet =eller =frèn =vad =en bostadsrættshavare i allmænhet har rætt att kræva föreligger en brist. Bostadsrættshavaren =kan =dè =göra =vissa =pèföljder =gællande =mot föreningen.

Det =kan =finnas =en =brist =æven =om =den =inte =direkt =hænför =sig =till sjælva =lægenheten =eller =till =gemensamma =utrymmen. =Üven =sèdant som endast indirekt pèverkar lægenhetens brukbarhet kan utgöra en brist.Underhèllet efter upplètelsen En bostadsrættshavare har större ansvar för lægenhetens skick æn en hyresgæst. =Efter =första =upplètelsen =svarar =en =bostadsrættshavare =i princip sjælv för underhèllet av lægenheten som sèdan.

Det =ansvar =som =bostadsrættshavaren =har =för =lægenhetens =skick framgèr =av =7 =kap. =12 = =bostadsrættslagen. =Dær =anges =det =att =en bostadsrættshavare pè egen bekostnad skall hèlla lægenheten i gott skick =om =inte =annat =framgèr =av =stadgarna. =Dærutöver =anges =i bestæmmelsen =att =bostadsrættshavaren =inte =svarar =för =reparationer av =ledningar =för =avlopp, =værme, =gas =elektricitet =och =vatten, =om föreningen har försett lægenheten med ledningarna och dessa tjænar fler æn en lægenhet. Detsamma gæller ventilationskanaler. Dessutom anges i bestæmmelsen under vilka förhèllanden bostadsrættshavaren svarar =för =reparationer =pè =grund =av =brand- =eller =vattenledningsskada.

Bostadsrættsföreningen ær skyldig att hèlla lægenheten, huset och marken =i =gott =skick =i =den =mèn =ansvaret =inte =vilar =pè bostadsrættshavaren =(7 =kap. =4 = =bostadsrættslagen). =Detta =innebær att =ansvaret =för =att =hèlla =gemensamma =utrymmen =och =gèrdsutrymmen i gott skick, ligger pè föreningen.áverlètelse En =bostadsrætt =ær =lös =egendom =som =kan =överlètas. =Frègan i =vilket skick =en =lægenhet =skall =vara =vid =en =överlètelse =regleras =inte =av bostadsrættslagen. =7 =kap. =1 = =bostadsrættslagen =gæller =ju =endast =de

1-$VRFK-XOLXVPIO%RVWDGVUlWWVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOV-XOLXVPIO%RVWDGVUlWWVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOV

628 %LODJD 

krav =som =bostadsrættshavaren =kan =stælla =gentemot =föreningen =pè lægenhetens =standard =vid =första =tilltrædet =efter =upplètelsen. =Vid överlètelse =av =en =bostadsrætt =ær =det =köplagen =som =ær =tillæmplig. Bestæmmelser om fel vid köp av lös egendom finns bl.a. i 17-21 köplagen. =I =kommentaren =till =bostadsrættslagen =uttalas =dock =att 7 kap. =1 = =bostadsrættslagen, =æven =om =den =inte =ær =tillæmplig =vid överlètelse, =torde =kunna =tjæna =till =viss =ledning =vid =bedömningen ocksè =vid =en =överlètelse.=Det =uttalas =æven =att =bostadsrættens

speciella =karaktær =torde =kunna =motivera =att =avsteg =görs =frèn =de regler =som =gæller =köp =av =lös =egendom =i =allmænhet =och =att =det =ær tænkbart att reglerna i jordabalken om köp av fast egendom i vissa fall kan fè betydelse.Det =ær =bostadsrættsföreningen =som =æger =byggnaden =och =inte bostadsrættshavaren. Ett köp av en bostadsrætt liknar ændè ett köp av =en =en- =eller =tvèfamiljsvilla, =eftersom =köparen =köper =en =bostad. Bostadsrættsköpet =avviker =dock =sètillvida =att =köparen =förutom =en nyttjanderætt =till =en =viss =lægenhet =æven =förværvar =en =andelsrætt =i föreningen. =Detta =innebær =att =bostadsrættsköparen =drar =pè =sig delansvar =för =föreningens =kostnader =för =underhèll =av =byggnaden och löpande kostnader för drift och lèn.Vad =köparen =kan =kræva =i =frèga =om =bostadsrættslægenhetens standard =bestæms =i =första =hand =av =avtalet =mellan =parterna. Standarden kan framgè av en klausul i avtalet. Den kan æven framgè av uppgifter som sæljaren muntligen eller pè annat sætt læmnat om köpeobjektet och som köparen tagit intryck av.Om bostadsrætten har en lægre standard æn vad köparen har rætt att kræva föreligger ett fel i rættslig mening.

Om avtalet inte læmnar nègon vægledning fèr man pè samma sætt som =vid =fastighetsköp =falla =tillbaka =pè =att =göra =en =abstrakt bedömning =av =vilken =standard =lægenheten =bör =ha. =Man =fèr =alltsè göra =en =bedömning =av =vad =som =ær =normal =standard. =En =köpare mèste rækna med att en byggnad utsætts bède för normal förslitning och normala èldersförændringar. Enligt Grauers föreligger ett fel i rættslig =mening =först =nær =byggnaden =ær =i =betydligt =sæmre =skick =æn vad köparen haft anledning att rækna med.Enligt Grauers gæller i princip samma undersökningsplikt för en bostadsrættsköpare =som =för =en =fastighetsköpare. =Detta =under

-XOLXVPIO%RVWDGVUlWWVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOV-XOLXVPIO%RVWDGVUlWWVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOV*UDXHUV1\WWMDQGHUlWWXSSOV*UDXHUV1\WWMDQGHUlWWXSSOV*UDXHUV1\WWMDQGHUlWWXSSOV

%LODJD 628

 

förutsættning =att =köparen =före =köpet =undersökt =varan =eller =att köparen =utan =godtagbar =anledning =inte =följt =sæljarens =uppmaning att undersöka den, 20 2 st. köplagen.Grauers anser att det vid

köp =av =en =bostadsrætt =bör =stællas =samma =krav =pè =hur =undersökningen skall utföras som vid ett fastighetsköp.

I kommentaren till bostadsrættslagen framhèlls att en frèga som ær svèr att bedöma ær i vilken utstræckning sæljaren har ansvar för att uppgifter læmnas till köparen om föreningens ekonomi och om de =avgifter =till =föreningen =som =köparen =har =att =rækna =med =i framtiden.*UDXHUV1\WWMDQGHUlWWXSSOV-XOLXVPIO%RVWDGVUlWWVODJHQ(QNRPPHQWDUXSSOVNègra begreppAllmænt Det finns ett antal olika begrepp som anvænds i miljösammanhang. För =att =læsaren =skall =fè =klart =för =sig =vilken =betydelse =utredningen lagt in i olika begrepp har vi definierat vissa begrepp. De begrepp det =gæller =ær =miljöinventering, =miljödeklaration, =miljöværdering, miljömærkning, =miljöledningssystem =och =certifiering. =Nedan læmnas =en =översiktlig =beskrivning =av =de =nyss =næmnda =begreppen. Dessutom =beskrivs =vissa =kvalitetsbegrepp =utifrèn =den internationella terminologistandarden i ISO 9000.

Miljöinventering Vid =en =inventering =µgèsµ =befintliga =tillgèngar =igenom =och =dess værden =eller =motsvarande =noteras. =Vid =en =miljöinventering =i =en byggnad sker en kartlæggning av byggnaden i vissa avseenden och dess værden eller motsvarande noteras. En besiktning innebær att en granskning =sker. =En =besiktning =av =inomhusmiljön =i =en =byggnad innebær =att =inomhusmiljön =granskas =(undersöks) =och =att dokumentation sker.

Miljödeklaration En deklaration kan förklaras som en redovisning av vissa uppgifter eller =som =ett =offentligt =tillkænnagivande =av =en =stèndpunkt. =Ordet innehèllsdeklaration ær som bekant en redovisning av uppgifter om innehèllet =i =en =vara. =En =miljödeklaration =kan =sægas =vara =beskrivningar =eller =pèstèenden =om =en =produkt =eller =en =tjænsts =miljöegenskaper eller hur dessa egenskaper upplevs.

Behovet =av =att =mer =fackmannamæssigt =beskriva =produkters =och tjænsters miljöegenskaper för nya mèlgrupper har lett till utveckling

%LODJD 628

 

av =olika =former =av =s.k. =miljödeklarationer. =Miljöstyrningsrèdet læmnar =en =definition =av =miljödeklarationer =pè =sin =hemsida (miljostyrning.se/iso14000/ISO14020.asp) utifrèn standarder i ISO 14020-serien. =I =ISO =14020-serien =behandlas =miljömærkning =och miljödeklarationer. I princip kan man sæga att det dær görs skillnad mellan tvè typer av miljödeklarationer dels sèdana som kallas egna miljöuttalanden =(typ =II) =och =dels =sèdana =som =kallas =miljövarudeklarationer =(typ =III). =Miljödeklarationer =i =form =av =egna =miljöuttalanden =har =inte =nègot =krav =pè =oberoende =kontroll =och certifiering förekommer inte. Kvantitivtiv information som læmnas skall kunna verifieras =av uppgiftslæmnaren. =Miljövarudeklarationer av typ III definieras som en kvantitativ miljöinformation enligt en gemensam =förutbestæmd =mall =som =tillhandahèlls =av =en =tillverkare baserad =pè =en =livscykelanalys =(enligt =ISO =14040-43) =vilken genomgètt en kritisk granskning av en oberoende tredje part.

Miljöværdering En =miljöværdering =innebær =att =t.ex. =en =byggnads =miljöpèverkan klassas =och =jæmförs =med =andra =byggnader =ur =miljösynpunkt. =En miljöværdering kan sægas vara en statusdeklaration uttryckt i termer av miljöeffekter.

Miljömærkning En =produkt =som =uppfyller =vissa =kriterier =(miljökrav) =som =ær faststællda =av =en =expertgrupp, =kan =fè =anvænda =ett =miljömærke. Systemet administreras av ett oberoende organ som kontrollerar att kriterierna uppfylls.Miljömærkning i form av en symbol syftar i

första =hand =till =att =vægleda =konsumenter =till =att =kunna =göra miljömedvetna =inköpsval. =Miljömærkningen =ær =alltsè =en =hjælp =för mænniskor =att =vælja =de =mest =miljöanpassade =produkterna. =I sammanhanget =kan =t.ex. =produkter =med =miljömærket =Svanen næmnas. =Det =finns =ett =relativt =stort =antal =miljömærkningssystem runt om i værlden.

ZZZPLOMRVW\UQLQJVHLVR,62DVS

628 %LODJD 

Miljöledningssystem Ett =miljöledningssystem =ær =ett =verktyg =för =att =organisera miljöarbetet =i =ett =företag, =en =myndighet =eller =en =organisation. Miljöledningssystem =innebær =systematiserat =miljöarbete, =tydliga riktlinjer =och =mèl =i =bl.a. =centrala =styrdokument, =klargjorda ansvarsförhèllanden, =rutiner =för =uppföljning =och =redovisning =av insatserna för en bættre miljö.Certifiering och ackreditering Miljövèrdsberedningen definierar i sitt betænkande, SOU 1996:12, Integrering =av =miljöhænsyn =inom =den =statliga =förvaltningen, certifiering =och =ackreditering. =Certifiering =definieras =sammanfattningsvis =som =att =skriftligt =intyga =att =en =produkt, =process =eller tjænst =överensstæmmer =med =stællda =krav. =Ackreditera =innebær =att skriftligt =styrka befogenhet =eller kompetens =för =att =utföra =en viss uppgift =eller =tjænst. =Ackreditering =ær =ett =sætt =att =stærka certifieringens =troværdighet =eftersom =det =ær =möjligt =för =vem =som helst =att =genomföra =en =certifiering. =Styrelsen =för =teknisk ackreditering =(SWEDAC) =ær =en =svensk =myndighet =som =bl.a. ackrediterar certifieringsorgan och bedriver tillsyn över dem.

Kvalitet, kvalitetssystem och kvalitetssækring Kvalitet =kommer =frèn =latinet =och =betyder =beskaffenhet =eller egenskap.

 

Enligt den internationella terminologistandarden ISO

9000 =beskrivs =kvalitet =som =alla =sammantagna =egenskaper =hos =ett objekt =eller =en =företeelse =som =ger =dess =förmèga =att =tillfredsstælla uttalade eller underförstèdda behov.

Med =ett =kvalitetssystem =menas =organisatorisk =struktur, =rutiner, processer =och =resurser =som =ær =nödvændiga =för =ledning =av verksamheten med avseende pè kvalitet. Kvalitetssystemet bör inte vara =mer =omfattande =æn =vad =som =ær =nödvændigt =för =att =uppfylla kvalitetsmèlen.

Kvalitetsstyrning =avser =alla =inom =ramen =för =ett =kvalitetssystem planerade =och =systematiska =aktiviteter =presenterade =i =nödvændig

5HJHULQJHQVKHPVLGDZZZUHJHULQJHQVH1DWXUYnUGVYHUNHWVKHPVLGD ZZZQDWXUYDUGVYHUNHWVH6280HUDYlUGHI|USHQJDUQD

%LODJD 628

 

utstræckning, som skapar tillræcklig tilltro till att ett objekt kommer att uppfylla kvalitetskrav.