Inaktuell version

Ledningsrättslag (1973:1144)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973 i lydelse enligt SFS 2006:43
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna lag kan den som för ledning eller annan anordning vill utnyttja utrymme inom fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om ledningsrätt prövas vid förrättning.

[S2]Ledningsrätt omfattar enligt vad som bestäms vid förrättningen befogenhet att inom fastigheten vidta de åtgärder som behövs för att dra fram och använda en ledning eller annan anordning. På begäran av ledningsrättshavaren kan förordnas att ledningsrätt skall höra till dennes fastighet eller inskrivna tomträtt. Lag (2006:43).

Prop. 2014/15:74: Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om ledningsrätt. Den ändras så att det blir möjligt att upplåta ledningsrätt i en tomträtt. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I det nya tredje stycket, som utformas enligt Lagrådets förslag, regleras upplåtelse av ledningsrätt i tomträtt. Om en fastighet belastas av en inskriven tomträtt, ska enligt tredje stycket första meningen ledningsrätt ...

 • RH 2009:88:Ledningsrätt för en teleoperatör har upplåtits i bl.a. en befintlig mobiltelemast jämte teknikbyggnad uppförda av en annan teleoperatör med stöd av ett anläggningsarrende. Beslutet har undanröjts eftersom upplåtelsen av ledningsrätten skett i lös egendom. Ledningsrätt har inte heller bedömts kunna upplåtas för uppförande av en teknikbyggnad som för sin användning förutsatte tillgång till nämnda telemast.

2 §  Lagen gäller för ledningar av följande slag,

 1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande ändamål,
 2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för sådana ledningar som avses i 1,
 3. vatten- eller avloppsledning som
  1. ingår i allmän va-anläggning,
  2. förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller annan orenlighet,
  3. gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller viss ort eller
  4. medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodoser endast en enstaka fastighets husbehov,
 4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas eller annan råvara eller produkt transporteras från produktionsställe, upplag eller lastplats och som
  1. tillgodoser ett allmänt behov,
  2. gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller viss ort eller
  3. medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.

[S2]En anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål men som inte utgör ledning skall vid tillämpningen av denna lag anses som ledning enligt första stycket 1.

[S3]Lagen gäller ej om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av anläggningslagen (1973:1149). Lag (2004:643).

Prop. 2011/12:125: Första stycket 4 ändras för att uttryckligen möjliggöra ledningsrätt för ledningar för transport av koldioxid från ett produktionsställe, ett upplag eller en lastplats. Med produktionsställe bör förstås det ställe där koldioxiden uppstår som en restprodukt i en produktionsprocess eller där koldioxiden genom en särskild process avskiljs inför vidare transport. Ledningsrätt kan beviljas oavsett om transporten av koldioxid ska ske i vätske- eller gasform i ledningen.

För ...

Prop. 2003/04:136: (Jfr 2 § i utredningens förslag och 2 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen anges vilka slag av ledningar som omfattas av lagen. Ändringarna i paragrafen har behandlats i avsnitt 5.1.

I första stycket 1 har begreppet ”teleledning som ingår i telekommunikationssystem” ersatts med ”ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät”. Ändringen innebär en anpassning till ...

 • NJA 2004 s. 336:En basstation för mobiltelefoni som saknar förbindelse med ett fysiskt ledningsnät har med hänvisning till bl.a. artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen ansetts inte vara en ledning för vilken ledningsrätt kan fås enligt ledningsrättslagen (1973:1144).
 • MÖD 2013:23:Ledningsrättslagens tillämplighet ----- Lantmäterimyndigheten beslutade att till förmån för kommunen upplåta ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar i syfte att ansluta en fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Fråga om ledningsrätt kunde upplåtas för enskild fastighet utanför verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. Mark- och miljööverdomstolen fann att ledningen inte ingick i den allmänna va-anläggningen och att förutsättningarna för ledningsrätt i 2 § första stycket 3 ledningsrättslagen inte heller i övrigt var uppfyllda. Mark- och miljööverdomstolen instämde därför i mark- och miljödomstolens bedömning att ledningsrättslagen inte var tillämplig på den aktuella va-ledningen.
 • NJA 1989 s. 650:Ledningsrätt har ansetts kunna upplåtas för televerkets ledningar för kabel-TV.

2 a §  Lagen gäller även för tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen skall användas för att senare dra fram en sådan ledning som anges i 2 § första stycket 1 eller 2 genom den.

[S2]Ledningsrätt för en sådan anordning som avses i första stycket ger ledningsrättshavaren rätt att även dra fram och använda ledningar av det slag som anges i 2 § första stycket 1 eller 2 i den utsträckning som bestäms vid förrättningen. Lag (2006:43).

3 §  I ledning ingår sådana för dess ändamål erforderliga anordningar som transformatorer, pumpstationer och andra tillbehör.

 • NJA 1982 s. 700:Ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144) för framdragande av avloppsledning har ansetts kunna omfatta bl a ett område om 3 800 m2 för avloppspumpstation och avslamningsanläggning.
 • NJA 2004 s. 336:En basstation för mobiltelefoni som saknar förbindelse med ett fysiskt ledningsnät har med hänvisning till bl.a. artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen ansetts inte vara en ledning för vilken ledningsrätt kan fås enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

3 a §  Ledningsrätt som avser sådan ledning som anges i 2 § första stycket 2 ger ledningsrättshavaren rätt att inom det utrymme som har upplåtits för ledningen dra fram och begagna även sådana ledningar som anges i 2 § första stycket 1.

[S2]Ledningsrättshavaren får dra fram ledning med stöd av första stycket tidigast två veckor efter det att fastighetens ägare underrättats om när arbetet skall påbörjas. Underrättelse skall anses ha skett när meddelandet sänts med brev till fastighetsägaren under dennes adress. Lag (2004:643).

4 §  Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare.

5 §  Ledningsförrättning handlägges av lantmäterimyndingsmyndighet. Lag (1995:1404).

Villkor för upplåtelse av ledningsrätt m.m.

6 §  Ledningsrätt får ej upplåtas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Lag (1987:127).

 • NJA 2013 s. 441:En 30 meter bred ledningsgata, som sökanden begärt i en ansökan om ledningsrätt för en högspänningsledning, har ansetts beröra bostadsnära mark på ett sådant sätt att olägenheterna från enskild synpunkt övervägt de fördelar som kunnat vinnas.
 • NJA 2013 s. 795:Att det finns alternativa upplåtelseformer hindrar i normalfallet inte ledningsrätt. Sådan rätt förutsätter inte heller att sökanden först har försökt komma överens med markägaren. Att ansökningen avser allmän plats är inte i sig något hinder mot ledningsrätt.
 • RH 2006:6:I beslut om ledningsrätt föreskrevs rätt för ledningshavaren att fälla träd och buskar som kan vara en säkerhetsrisk för ledningen. Skyldighet att avisera fastighetsägaren vilka träd som vid varje tillfälle skall avverkas ansågs inte kunna åläggas ledningshavaren.

6 a §  Bestämmelsen i 6 § skall inte tillämpas om det i en fastighetsplan har meddelats bestämmelser om en ledningsrätt och ledningsbeslut meddelas under detaljplanens genomförandetid. Lag (1987:127).

7 §  Ledningsrätt får ej upplåtas i strid mot vad som av säkerhetsskäl är särskilt föreskrivet för ledningens framdragande.

8 §  Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

[S2]Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall ledningsrätt upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får på begäran av lantmäterimyndigheten medges undantag från bestämmelser som avses i andra stycket. Frågor om undantag prövas av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av kommunal myndighet.

[S4]Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap.28 a-29 b §§miljöbalken.

[S5]En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

[S6]Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas genom besvär hos regeringen. Lag (2001:388).

Prop. 1996/97:75: Ändringen kommenteras ovan i kommentaren till 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen.

Prop. 2000/01:111: Ändringen är en följdändring med anledning av ändringarna i bestämmelserna om särskilda skydds- och bevarandeområden i 7 kap. miljöbalken. Innebörden är att tillstånd enligt ledningsrättslagen inte alltid är tillräckligt utan att sökanden i förekommande fall också måste skaffa sig nödvändiga tillstånd enligt de nämnda miljöbalksbestämmelserna.

Prop. 2008/09:119: Delar av paragrafen har ändrats i syfte att anpassa bestämmelserna till ändringarna rörande strandskydd i 7 kap. miljöbalken. Ändringarna gäller vem som är behörig att pröva vissa samordningsfrågor som kan uppkomma vid prövningen av ett ledningsrättsärende. Dessa ändringar har gjorts i paragrafens tredje stycke. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Ändringarna är av samma slag som ändringarna ...

Prop. 2013/14:58: rätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska ledningsrätt upplåtas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

I paragrafen anges bl.a. att en upplåtelse av ledningsrätt inte får strida mot syftet ...

9 §  Inom område som inte omfattas av detaljplan, får ledningsrätt inte upplåtas om upplåtelsen skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. Lag (1987:127).

10 §  Ledningsrätt får ej upplåtas, om olägenhet av någon betydelse uppkommer för allmänt intresse.

[S2]Första stycket gäller icke när upplåtelsen är till övervägande nytta från allmän synpunkt.

 • NJA 2013 s. 795:Att det finns alternativa upplåtelseformer hindrar i normalfallet inte ledningsrätt. Sådan rätt förutsätter inte heller att sökanden först har försökt komma överens med markägaren. Att ansökningen avser allmän plats är inte i sig något hinder mot ledningsrätt.

11 §  Vad som i koncessionsbeslut eller eljest av den som meddelar koncession föreskrivits om ledningens framdragande skall lända till efterrättelse utan hinder av 6-10 §§.

Andrahandsupplåtelser inom utrymmen som upplåts för ledningar

11 a §  Lantmäterimyndigheten får förordna att ledningsrättshavaren har rätt att låta någon annan dra fram och använda ytterligare ledningar inom det upplåtna utrymmet. Ett sådant förordnande får meddelas endast om

 1. den ytterligare ledningen är av det slag som anges i 2 § första stycket 1, och
 2. det med hänsyn till ledningens beskaffenhet finns ett behov av en sådan rätt.

[S2]Vid prövningen av en fråga enligt första stycket skall bestämmelserna i 6-11 §§ tillämpas.

[S3]Om lantmäterimyndigheten har meddelat ett sådant förordnande som avses i första stycket, får ledningsrättshavaren själv dra fram och använda en sådan ledning som avses i förordnandet i stället för att låta någon annan göra det. Lag (2006:43).

Prop. 2003/04:136: (Ändringen saknar motsvarighet i utredningens förslag. Jfr 11 a § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen, som är ny, har tagits in bestämmelser om att det får föreskrivas att en ledningsrättshavare får ge någon annan rätt att installera och använda ledning inom det med ledningsrätt upplåtna utrymmet. Frågan har behandlats i avsnitt 5.2.

Utgångspunkten är att en ledningsrättshavare ...

Skyldighet att avstå utrymme

12 §  Mark eller annat utrymme för ledning eller sådan anordning som avses i 2 a § får tas i anspråk på fastighet, om det inte orsakar synnerligt men för fastigheten.

[S2]Även om synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå utrymme, om ledningen eller den avsedda ledningen är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt eller om den enligt beslut av koncessionsmyndighet skall dras fram över fastigheten. Om ägaren begär det, skall fastigheten inlösas. Är olägenheten begränsad till viss del av fastigheten, skall endast den delen inlösas.

[S3]Ledningsrättshavaren är berättigad att lösa sådan fastighet eller del av fastighet som avses i andra stycket, om detta skulle medföra endast en ringa höjning av den ersättning som tillkommer fastighetsägaren och denne icke har ett beaktansvärt intresse av att behålla fastigheten eller fastighetsdelen. Vid bedömande av frågan om rätt till inlösen föreligger, skall kostnad för åtgärd som anges i 4 kap. 1 § andra stycket expropriationslagen (1972:719) räknas in i ersättningen.

[S4]Bestämmelserna i 1 kap.3 och 4 §§expropriationslagen skall tillämpas vid upplåtelse och inlösen enligt denna paragraf. Trots dessa bestämmelser kan dock särskild rätt som tillkommer staten och inte utgör vägrätt rubbas. Vidare får förordnas att rätten till utrymme för ledningen eller anordningen skall ha företräde framför särskild rätt som har tillskapats genom expropriation eller annat tvångsförvärv eller vid fastighetsbildning eller på liknande sätt, dock inte om den särskilda rätten utgör vägrätt. Lag (2006:43).

Prop. 2009/10:162: Paragrafen avser ianspråktagande av mark och utrymme för ledningar, tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar.

Hänvisningen i tredje stycket till 4 kap. 1 § expropriationslagen (1972:719) har justerats till följd av att två nya stycken har tillkommit i den paragrafen.

Paragrafen har även justerats språkligt.

Prop. 2014/15:74: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheten att avstå utrymme för en ledning. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Första stycket tillämpas på motsvarande sätt vid upplåtelse av ledningsrätt i en tomträtt, se 1 § tredje stycket. Om ledningsrättsupplåtelsen skulle orsaka synnerligt men för tomträttens utövning, får alltså mark eller annat utrymme som omfattas av tomträtten inte tas i anspråk. ...

 • MÖD 2016:33:Ledningsrätt ----- Lantmäteriet fattade beslut om ledningsrätt i en tunnel som var belägen på en fastighet ägd av en kommun. Denna fastighet har på övriga av ledningsrätten berörda fastigheter servitutsrätt att ha den tunnel i vilken ledningsrätt upplåtits. Kommunen, som betraktade sig som ägare av tunneln, krävde nu att det affärsverk till vilken ledningsrätt upplåtits i sin helhet skulle lösa in tunnelanläggningen. Kommunen fick inte bifall till sitt yrkande eftersom det intrång som orsakats av den beviljade ledningsrätten inte var av sådan art att synnerligt men kunde anses ha uppkommit. Mark- och miljööverdomstolen har även funnit att 18 kap. rättegångsbalken ska tillämpas och att kommunen såsom tappande part ska stå sina rättegångskostnader.

Frigörande av fastighetstillbehör

12 a §  Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra anläggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och är ägnade för stadigvarande bruk vid utövandet av ledningsrätten, inte längre skall höra till fastigheten. För ett sådant beslut krävs att åtgärden leder till ett mer ändamålsenligt utnyttjande av ledningsrätten och att fördelarna av åtgärden överväger de kostnader och olägenheter som den medför.

[S2]Genom ett beslut enligt första stycket övergår äganderätten till anläggningen till ledningsrättshavaren. Om det föreligger ett förordnande enligt 1 § andra stycket andra meningen, gäller vad som sägs i 2 kap. 1 § andra stycket jordabalken även anläggningen. Lag (2004:643).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 12 a § ledningsrättslagen i promemorians förslag respektive utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen är ny. Dess första stycke ger möjlighet att i rättsligt avseende avskilja viss anläggning från den fastighet som den dittills har utgjort tillbehör till. Ett sådant beslut innebär – såsom framgår av andra stycket – även en äganderättsövergång. Frågan har behandlats i ...

Ersättning för utrymme m.m.

13 §  I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åtgärd enligt 12 a § tillämpas 4 kap.expropriationslagen (1972:719). Vid tilllämpningen av 4 kap. 3 § expropriationslagen skall tiden för värdestegringen räknas från dagen tio år före det att ansökan om ledningsförrättningen gjordes eller lantmäterimyndigheten enligt 7 kap. 11 § fastighetsbildningslagen (1970:988) förordnade om prövning enligt ledningsrättslagen.

[S2]Är innehavare av en rättighet som minskar en fastighets värde berättigad till ersättning, skall det värde som tillgodoräknas fastighetens ägare enligt första stycket minskas med det belopp som motsvarar den värdeminskning för fastigheten som rättigheten inneburit. Om det värde som skall tillgodoräknas fastighetens ägare inte kan minskas utan att skada uppkommer för innehavaren av en fordran med bättre rätt, minskas i stället ersättningen till rättighetshavaren med motsvarande belopp. Lag (2001:891).

Prop. 2009/10:162: Paragrafen reglerar frågor om ersättning vid bl.a. upplåtelse och inlösen av en fastighet i samband med en ledningsrättsförrättning.

I första stycket har bestämmelsen om tillämpningen av den s.k. presumtionsregeln i 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) tagits bort. Ändringen beror på att den paragrafen har upphävts. Ersättning ska därmed betalas även för den del av fastighetens marknadsvärde som ...

Prop. 2000/01:138: (Jfr 13 § ledningsrättslagen i promemorians förslag respektive utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen reglerar frågor om ersättning i samband med ledningsrättsförrättningar. Frågor om ersättning har behandlats i avsnitt ...

Prop. 2014/15:74: Paragrafen behandlar frågan om ersättning när ett utrymme tas i anspråk eller inlösen sker för ledningsändamål. Ändringen säkerställer att även bl.a. fastighetsägaren ska vara berättigad till ersättning vid upplåtelse av ledningsrätt i en tomträtt. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Av första stycket, som i sak är oförändrat, framgår att 4 ...

 • NJA 2007 s. 695:Fråga om rätt till intrångsersättning vid upplåtelse av ledningsrätt för optokablar inom utrymme för befintliga kraftledningar.
 • NJA 1985 s. 355:Fråga i mål om ersättning för upplåtelse av ledningsrätt huruvida det ålegat rätten att, utan att part i behörig ordning yrkat det, ta upp fråga om jämkning enligt 13 § 1 st ledningsrättslagen (1973:1144) jämfört med 4 kap 4 § 2 st expropriationslagen (1972:719).

13 a §  Ersättning enligt 13 § skall bestämmas i pengar att utbetalas på en gång. Efter särskilt yrkande får lantmäterimyndigheten, om det är lämpligt, hänvisa sakägare att vid särskild förrättning föra talan om sådan ersättning för skada och intrång som är svår att uppskatta i samband med ledningsrättsförrättningen. Ansökan om särskild förrättning skall göras inom den tid, högst tio år, som lantmäterimyndigheten bestämmer.

[S2]Avser förrättningen en fastighet som svarar för en fordran, får lantmäterimyndigheten besluta enligt första stycket endast om fordringshavarna medger det. Besväras fastigheten av en gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som föreskrivs för relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken. Om beslutet är väsentligen utan betydelse för någon rättsägare, krävs dock inte något medgivande av denne. Lag (1995:1404).

13 b §  Denna lag är inte tillämplig i fråga om ersättning för skada eller intrång som uppkommer efter förrättningen och som inte har kunnat förutses vid denna. Lag (1992:1213).

13 c §  Om det är lämpligt och berörda sakägare medger det, får fastighetsbildningsmyndigheten vid förrättningen även pröva ett av en sakägare framställt yrkande om ersättning som har samband med förrättningen men rör ett rättsförhållande som inte skall prövas enligt denna lag.

[S2]Vid handläggning av frågor som avses i första stycket tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 12 c § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (1992:1213).

13 d §  I fråga om ersättning för skada och intrång på grund av att ledningen dras fram och begagnas med stöd av 3 a § skall bestämmelserna i 4 kap.expropriationslagen (1972:719) tillämpas. Vid tillämpningen av 3 § i samma kapitel skall den tid om tio år som där anges räknas från den dag då fastighetsägaren underrättats om när arbetet skulle påbörjas. Lag (2000:543).

Prop. 2009/10:162: Paragrafen reglerar frågan om ersättning på grund av framdragning och användning av utrymmet för en befintlig ledningsrätt.

Ändringen är av samma slag som ändringen i 13 §, se författningskommentaren till den paragrafen.

Paragrafen har även justerats språkligt. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Överenskommelser mellan sakägare m.m.

14 §  Om de fastighetsägare och andra sakägare vilkas rätt berörs medger det, får avsteg göras från följande bestämmelser i denna lag:

[S2]6 §, såvitt den innebär skydd för enskilt intresse,

[S3]12 § första stycket,

[S4]12 a § första stycket andra meningen, och

[S5]13 §.

[S6]Svarar fastighet för fordran, får avsteg från 13 § med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens innehavare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrives för relaxation. Medgivande av rättsägare behövs ej, om upplåtelsen är väsentligen utan betydelse för honom. Lag (2001:891).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 14 § ledningsrättslagen i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafens första stycke har tillagts en hänvisning till 12 a § första stycket andra meningen. Härav följer att avsteg får göras från det särskilda båtnadsvillkor som gäller för frigörande av fastighetstillbehör, om berörda sakägare medger det. Stycket har också ändrats redaktionellt.

Förrättning

15 §  Ledningsrättsfråga upptages efter ansökan. Har vid fastighetsreglering förordnats att ledningsrättsfråga skall prövas enligt denna lag, får frågan dock upptagas utan ansökan.

[S2]Ledningsrättsfråga får prövas gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. Sådan gemensam förrättning får åter delas upp på skilda förrättningar.

[S3]Är ledningen eller sådan anordning som avses i 2 a § av större omfattning får, om det är lämpligt, prövningen av en ledningsrättsfråga delas upp på skilda förrättningar, var och en avseende en viss sträcka av ledningen eller anordningen.

[S4]Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag, får lantmäterimyndigheten förordna om prövning enligt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2006:43).

Prop. 2000/01:138: Ledningsrättsfråga upptages efter ansökan. Har vid fastighetsreglering förordnats att ledningsrättsfråga skall prövas enligt denna lag, får frågan dock upptagas utan ansökan.

16 §  I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap.1--24, 27--35 och 37--40 §§ samt 6 kap.6 och 7 §§fastighetsbildningslagen (1970:988).

[S2]Avser förrättning endast att inskrivet servitut eller inskriven nyttjanderätt avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning skall förändras till ledningsrätt, skall dock sammanträde med sakägarna hållas bara om särskilda skäl talar för det. Vid sådan förrättning behöver ärendet inte hänskjutas enligt 21 § till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

[S3]Vid förrättning som avses i andra stycket får inskrivet servitut avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning, som utgör tillbehör till annan fastighet eller annan inskriven tomträtt än den där ledningen finns, förändras till ledningsrätt endast om därvid förordnas att ledningsrätten skall höra till den fastighet eller tomträtt till vilken ledningen hör.

[S4]Svarar fastighet för fordran, får inskrivet servitut eller inskriven nyttjanderätt förändras till ledningsrätt endast om sådana medgivanden som avses i 14 § andra stycket föreligger. Medgivande av rättsägare behövs dock ej, om förändring en är väsentligen utan betydelse för honom. Lag (1992:1213).

Prop. 2013/14:58: Om en förrättning endast gäller att ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt som avser rätt att dra fram och behålla en ledning ska förändras till ledningsrätt, ska dock sammanträde med sakägarna hållas bara om det finns särskilda skäl för det.

Vid en förrättning som avses i andra stycket får ett inskrivet servitut som avser rätt att dra fram och behålla en ...

17 §  Avser förrättning ledning för vilken koncession fordras men ännu ej erhållits, får förrättningen inledas, om den som har att meddela koncession medger det.

18 §  Innehavare av särskild rätt till fastighet, som inlöses eller på annat sätt tas i anspråk för ledningsändamål, är sakägare vid förrättningen, om hans eller hennes rätt berörs.

[S2]Sakägare är, i fall som avses i 33 §, även den som ledningsrättshavaren med stöd av förordnande enligt 11 a § har gett rätt att dra fram och använda en ledning, om hans eller hennes rätt berörs. Lag (2004:643).

Prop. 2003/04:136: (Ändringen saknar motsvarighet i utredningens förslag. Jfr 18 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Av paragrafens första stycke – som har genomgått enbart redaktionella ändringar – framgår att innehavare av särskild rätt till fastighet, som inlöses eller på annat sätt tas i anspråk för ledningsändamål, är sakägare vid ledningsförrättning under förutsättning att hans eller hennes rätt berörs.

I andra stycket, som är nytt, finns bestämmelser om förrättning som ...

 • RH 1995:131:Arrendatorer har ansetts som sakägare i ledningsrättsmål, oaktat arrendetomterna var belägna utanför den del av fastigheten som togs i anspråk genom beslutet om upplåtelse av ledningsrätt.
 • MÖD 2014:11:Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken )---- Vid en ledningsrättsförrättning bör det normalt sett framgå för lantmätaren vilka upplåtna ledningsrätter och officialservitut som redan belastar fastigheten där den nya ledningsrätten avses att upplåtas. Om den nya ledningsrätten kommer att korsa eller dras nära intill befintliga ledningsrätter eller servitut, är innehavare av de befintliga rättigheterna också berörda. Det innebär att innehavare av sådana rättigheter är att anse som kända sakägare vid ledningsrättsförrättningen och att kallelse av dessa ska ske genom ordinär delgivning.

19 §  Lantmäterimyndigheten skall utreda förutsättningarna för upplåtelse av ledningsrätt och ombesörja behövliga tekniska arbeten och värderingar. Härvid bör rådplägning ske med sakägarna. Vid behov skall samråd ske med de myndigheter som beröres av upplåtelsen. Lag (1995:1404).

Prop. 2013/14:58: ledningsrätt och ombesörja de tekniska arbeten och de värderingar som behövs för att genomföra upplåtelsen. Myndigheten bör då rådgöra med sakägarna. Vid behov ska myndigheten samråda med de myndigheter som berörs av upplåtelsen.

Om det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att myndigheten ska kunna bedöma om upplåtelse av ledningsrätt är tillåten och under förutsättning att det i övrigt ...

20 §  Uppkommer fråga om inlösen, tillämpas 8 kap. 7 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (1989:728).

Prop. 2012/13:76: Paragrafen ändras så att hänvisning görs till rätt lagrum. Dessutom görs en språklig justering.

21 §  Om en sådan nämnd som avses i 16 § vid samråd enligt 19 § anser att upplåtelsens tillåtlighet enligt 9 § kan sättas i fråga och om det från andra synpunkter än som avses i 9 och 10 §§ finns förutsättningar för att medge upplåtelsen, skall lantmäterimyndigheten hänskjuta ärendet till nämnden för prövning. Har ledningens sträckning fastställts av koncessionsmyndighet, skall sådant hänskjutande dock inte ske.

[S2]Finner nämnden att 9 och 10 §§ inte utgör hinder mot upplåtelsen, skall nämnden lämna medgivande till denna.

[S3]Beslut varigenom nämnden vägrat medgivande till upplåtelsen eller gjort sådant medgivande beroende av villkor får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

[S4]Beslut av nämnden eller högre instans varigenom medgivande till upplåtelsen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande för lantmäterimyndigheten. Lag (1995:1404).

22 §  Om det inte finns något hinder mot upplåtelsen, skall lantmäterimyndigheten meddela ledningsbeslut.

[S2]I ett ledningsbeslut anges

 1. ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet,
 2. utrymme som upplåts för ledningen,
 3. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses,
 4. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt 12 a §,
 5. bestämmelser som avses i 1 § andra stycket,
 6. den tid inom vilken ledningen skall vara utförd,
 7. vad som i övrigt behöver föreskrivas rörande ledningen,
 8. förordnande enligt 11 a § med uppgift om den huvudsakliga beskaffenheten av de ledningar som får dras fram och det utrymme som får tas i anspråk för dessa ledningar samt vad som i övrigt behöver föreskrivas i samband med förordnandet.

[S3]I fall som avses i 2 a § skall

 1. vad som sägs i andra stycket 1 och 7 om ledning även gälla den anordning för vilken ledningsrätten upplåts, och
 2. vad som sägs i andra stycket 2 och 6 om ledning i stället gälla anordningen.

[S4]Om en ledningsrättsfråga prövas gemensamt med en fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning, får ledningsbeslutet tas upp i fastighetsbildningsbeslutet. Lag (2006:43).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 22 § i promemorians förslag respektive utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafens andra stycke har tillförts en bestämmelse om att ledningsbeslut i förekommande fall skall innehålla en uppgift om beslut enligt 12 a §. I övrigt har språkliga ändringar gjorts.

Lagrådet har föreslagit att ett beslut om ledningsrätt benämns ...

Prop. 2003/04:136: (Ändringen saknar motsvarighet i utredningens förslag. Jfr 22 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen finns bestämmelser om ledningsbeslut. I andra stycket har tillförts en bestämmelse om att ledningsbeslut i förekommande fall skall innehålla uppgift om förordnande enligt 11 a § (punkten 8). Vid utformningen av bestämmelsen har Lagrådets synpunkter beaktats. Om lantmäterimyndigheten har förordnat att ledningsrättshavaren får låta någon annan dra fram ledning, skall ledningsbeslutet ...

 • RH 2006:6:I beslut om ledningsrätt föreskrevs rätt för ledningshavaren att fälla träd och buskar som kan vara en säkerhetsrisk för ledningen. Skyldighet att avisera fastighetsägaren vilka träd som vid varje tillfälle skall avverkas ansågs inte kunna åläggas ledningshavaren.

23 §  Om det är lämpligt, får ledningsbeslut meddelas trots att tekniska arbeten och värderingar inte har utförts. Under samma förutsättning får ledningsbeslut meddelas särskilt beträffande viss sträcka av ledningen eller anordningen. Lag (2006:43).

24 §  Tillträde av utrymme som tagits i anspråk eller av mark som inlösts sker vid den tidpunkt som lantmäterimyndigheten bestämmer. Innan tillträde sker, skall ledningsbeslutet ha vunnit laga kraft och ersättning enligt 13 § ha betalats. Lag (1995:1404).

25 §  Utan hinder av att ersättning enligt 13 § ej betalats får tillträde ske, om berörda sakägare medger det. Även utan medgivande får tillträde ske, sedan lantmäterimyndigheten bestämt förskott på den ersättning som slutligen fastställes och detta betalats. Är det uppenbart att förskottet skulle uppgå till endast obetydligt belopp, kan lantmäterimyndigheten föreskriva att tillträde får ske utan att förskott betalas.

[S2]I beslut om förskott skall anges den tid inom vilken förskott, som utgör villkor för tillträde, skall ha betalats. Har betalning ej skett inom utsatt tid, får tillträde ej ske förrän ersättning enligt 13 § har betalats.

[S3]Även sedan tillträde har skett kan lantmäterimyndigheten på begäran av sakägare bestämma att förskott skall utgå.

[S4]Har förskott bestämts enligt denna paragraf, får den slutliga ersättningen ej bestämmas till lägre belopp än förskottet. Detta gäller dock endast om tillträde har skett eller förskottet ändå har betalats. Lag (1995:1404).

 • NJA 2008 s. 510:Frågor om rätt till intrångsersättning för ledningsrätt avseende anläggningar för telekommunikation när ledningsrätten upplåtits i stället för tidigare nyttjanderätt (I-III).

25 a §  Bestämmelserna i 5 kap. 30 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) om förtida tillträde äger motsvarande tillämpning vid förrättning enligt denna lag. Vad som sägs om fastighetsbildnings- beslut skall därvid tillämpas på ledningsbeslut. Lag (1977:363).

 • NJA 2008 s. 510:Frågor om rätt till intrångsersättning för ledningsrätt avseende anläggningar för telekommunikation när ledningsrätten upplåtits i stället för tidigare nyttjanderätt (I-III).

26 §  Förrättning som påbörjats enligt förordnande vid fastighets- reglering skall inställas, om regleringsförrättningen inställes. Förrättningen skall dock fortsättas, om sakägare som fört talan vid förrättningen och som kunnat ansöka om denna begär det. Underrättas sakägarna om regleringsförrättningens inställande vid sammanträde, skall begäran framställas vid sammanträdet. I annat fall skall begäran framställas inom tid som lantmäterimyndigheten föreskriver.

27 §  Ledningsrättshavaren skall svara för förrättningskostnaderna i den mån ej annat följer vid en motsvarande tillämpning av 18 kap.6 eller 8 §rättegångsbalken.

[S2]Har ledningsrättsfråga upptagits utan ansökan eller, i fall som avses i 33 §, på ansökan av annan sakägare än ledningsrättshavaren, skall förrättningskostnaderna fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt. Avser förrättningen endast att inskrivet servitut eller inskriven nyttjanderätt avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning skall förändras till ledningsrätt, skall ledningsrättshavaren dock svara för förrättningskostnaderna enligt bestämmelserna i första stycket.

[S3]Handlägges ledningsrättsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning, skall kostnader som är gemensamma för skilda åtgärder fördelas på dessa efter vad som är skäligt.

[S4]Till förrättningskostnader hänföres taxeavgift, ersättning till sakkunnig, utgift för hantlangning som ej ingår i taxeavgiften samt ersättning för sådan skada som avses i 4 kap. 38 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2004:643).

Prop. 2012/13:76: Paragrafen anger hur förrättningskostnaderna ska fördelas mellan sakägarna. Genom en ändring i paragrafen förtydligas ledningsrättshavarens ansvar för förrättningskostnaderna när ledningsrätten upphävs på grund av att den inte längre behövs. I övrigt görs vissa språkliga justeringar. Övervägandena finns i avsnitt 7.

I andra stycket klargörs att den skälighetsprövning som annars görs avseende fördelningen ...

Domstolsprövning

28 §  I fråga om fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av lantmäterimyndigheten enligt denna lag äger 15 kap.1-8, 10 och 11 §§fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande tillämpning. Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut skall därvid tillämpas på ledningsbeslut. Lag (1995:1404).

29 §  Bestämmelserna i 16--18 kap.fastighetsbildningslagen (1970:988) om rättegången i fastighetsbildningsmål tillämpas på mål som fullföljts enligt 28 §. I fråga om rättegångskostnad i ledningsrättsmål skall därvid tillämpas vad som gäller i fråga om sådana mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningslagen. Rör talan förrättning som avses i 33 § tillämpas dock vad som gäller om rättegångskostnader i fastighetsbildningsmål i allmänhet. Lag (1992:1213).

 • NJA 2008 s. 510:Frågor om rätt till intrångsersättning för ledningsrätt avseende anläggningar för telekommunikation när ledningsrätten upplåtits i stället för tidigare nyttjanderätt (I-III).
 • MÖD 2014:31:Ersättning för rättegångskostnad i ledningsrättsmål ----- I ledningsrättsmål har sakägare som är ledningshavarens motpart ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad i mark- och miljödomstolen oberoende av utgången i målet och oberoende av om denne har avstått mark eller särskild rättighet.
 • RH 2009:88:Ledningsrätt för en teleoperatör har upplåtits i bl.a. en befintlig mobiltelemast jämte teknikbyggnad uppförda av en annan teleoperatör med stöd av ett anläggningsarrende. Beslutet har undanröjts eftersom upplåtelsen av ledningsrätten skett i lös egendom. Ledningsrätt har inte heller bedömts kunna upplåtas för uppförande av en teknikbyggnad som för sin användning förutsatte tillgång till nämnda telemast.

29 a §  Bestämmelserna i 5 och 6 kap.expropriationslagen (1972:719) skall tillämpas i fråga om talan om ersättning enligt 13 d §.

[S2]I fråga om rättegångskostnader gäller dock vad som sägs i 16 kap.14 § andra och tredje stycket, 17 kap. 3 § andra stycket och 18 kap. 2 § andra stycketfastighetsbildningslagen (1970:988) om rättegångskostnader i mål om inlösenersättning. Lag (2000:543).

Verkställighet m.m.

30 §  Ersättning enligt 13 eller 33 § skall erläggas inom tre månader efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft. I den mån ersättningen betalas efter utgången av denna denna frist skall dessutom utges ränta på ersättningen enligt 6 § räntelagen (1975:635) från fristens utgång. Har tillträde skett före fristens utgång skall även utges ränta enligt 5 § räntelagen från den dag tillträdet skedde till dess betalning sker eller ränta skall utgå enligt andra punkten i denna paragraf.

[S2]I fråga om ersättning som avses i 13 § och förskott som avses i 25 eller 25 a § äger 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande tillämpning. Lag (1977:363).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen reglerar formerna för betalning av ersättning och förskott. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Första stycket disponeras om så att villkoren för ränta på obetald ersättning fortsättningsvis anges i två punkter. Någon ändring i sak görs inte.

Andra stycket kompletteras med en hänvisning till 5 ...

30 a §  Lantmäterimyndighetens beslut att med stöd av bestämmelserna i denna lag förplikta någon att lämna ersättning till en sakägare får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

[S2]Vägrar någon utan skäl att avträda mark eller byggnad i rätt tid, har tillträdaren rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i besittning av egendomen. Lag (1995:1404).

31 §  Har inom ett år efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft ersättning enligt 13 § inte betalats på det sätt som har bestämts i beslutet och har inte heller någon som i beslutet tillerkänts sådan ersättning begärt verkställighet av beslutet i denna del, är ledningsbeslutet förfallet. Ledningsbeslutet är även förfallet, om ledningen eller anordningen inte har kommit till stånd inom den tid som har bestämts i beslutet. Detta gäller dock inte om den ledning som inte har kommit till stånd är en sådan som avses i 11 a §.

[S2]Skall enligt ledningsbeslutet fastighet eller del därav inlösas, gäller beslutet i denna del utan hinder av bestämmelserna i första stycket.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, får lantmäterimyndigheten besluta om förlängning av tid som anges i första stycket.

[S4]Ersättning som betalats får ej återkrävas på grund av att ledningsbeslutet förfallit enligt denna paragraf.

[S5]Bestämmelserna i första stycket första meningen gäller inte ersättning som fastställts vid särskild förrättning enligt 13 a §. Lag (2006:43).

Prop. 2003/04:136: (Ändringen saknar motsvarighet i utredningens förslag. Jfr 31 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen finns bestämmelser om att ett ledningsbeslut kan förfalla, bl.a. om ledningen inte har framdragits inom viss tid. I första stycket har klargjorts att denna bestämmelse inte omfattar ledningar som avses i 11 a §, dvs. ledningar som ledningsrättshavaren får låta annan dra fram inom det upplåtna utrymmet. Om ledningsrättshavaren inte utnyttjar en rätt att låta annan dra ...

32 §  Sedan en förrättning enligt denna lag har avslutats och vunnit laga kraft skall uppgift om den snarast möjligt föras in i fastighetsregistrets allmänna del. Har förrättningen överklagats, skall uppgiften föras in där snarast möjligt sedan domstolens avgörande har vunnit laga kraft.

[S2]Uppgift om ledningsbeslut som har kunnat överklagas särskilt får föras in i registrets allmänna del även om förrättningen inte har avslutats. Uppgiften får dock inte föras in innan beslutet har vunnit laga kraft.

[S3]När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad förrättning har överklagats eller när ett ledningsbeslut har överklagats särskilt, får trots detta uppgift med anledning av förrättningen eller beslutet föras in i registrets allmänna del i fråga om sådan del som uppenbart inte berörs av överklagandet. Detsamma gäller när ett domstolsavgörande i mål enligt denna lag har överklagats.

[S4]Om ett förrättningsbeslut har upphört att gälla, skall anteckning enligt första-tredje styckena tas bort. Lag (2000:239).

Verkan av ändrade förhållanden m.m.

33 §  Om det, sedan en ledningsrättsfråga har avgjorts slutligt, inträder ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan, kan denna prövas vid en ny förrättning. Även om några sådana förhållanden inte har inträtt, får det hållas en ny förrättning, om det har framkommit ett klart behov av omprövning. Därvid kan ledningsrätt ändras, upphävas och, om det sker med anledning av upphävandet, upplåtas. Om förrättningen avser en ledning för vilken koncession har meddelats, tillämpas 17 §.

[S2]Ledningsrättshavaren och den som av ledningsrättshavaren har fått rätt att dra fram och använda en sådan ledning som avses i 11 a § är berättigad till ersättning för skada som åsamkas honom eller henne på grund av en åtgärd enligt första stycket. Kostnaderna för detta fördelas mellan övriga sakägare efter vad som bedöms vara skäligt med hänsyn främst till den nytta varje sakägare har av åtgärden. Om det har förordnats att ledningsrätten skall höra till en fastighet eller inskriven tomträtt, tillämpas 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) i fråga om ersättningen, såvida åtgärden medför en värdeminskning för fastigheten eller tomträtten. Lag (2004:643).

Prop. 2012/13:76: I paragrafen regleras bl.a. förutsättningarna för omprövning av ett ledningsbeslut och ledningsrättshavarens rätt till ersättning för skada på grund av ett nytt beslut.

Genom det nya tredje stycket förtydligas att ledningsrättshavaren och den som av denne har fått rätt att dra fram och använda en sådan ledning som avses i 11 a § inte har rätt till ersättning enligt andra stycket om ...

Prop. 2003/04:136: (Jfr 33 § i utredningens förslag och 33 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en ledningsrätt kan ändras eller upphävas vid en ny förrättning.

Enligt första stycket är en förutsättning för att det skall få ske att det inträffar ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan. I stycket har tillagts att omprövning kan ske även utan att sådana ...

34 §  Har ej förordnats att ledningsrätt skall höra till viss fastighet eller till inskriven tomträtt, kan sådant förordnande på begäran av ledningsrättshavaren meddelas vid ny förrättning. Förordnande kan upphävas eller ändras vid ny förrättning om alla borgenärer som har fordran förenad med panträtt i fastigheten eller tomträtten medger det.

[S2]Vid förrättning enligt första stycket behöver sakägarna ej höras. Lag (2004:643).

34 a §  En fråga om att byggnader eller andra anläggningar enligt 12 a § inte längre skall höra till en fastighet får prövas vid en ny förrättning även om villkoren i 33 § första stycket inte är uppfyllda. Lag (2001:891).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 34 § ledningsrättslagen i utkastet till lagrådsremiss.)

En fråga om frigörande av fastighetstillbehör kan tas upp såväl vid den förrättning då ledningsrätt upplåts som vid en senare förrättning. I det senare fallet får frågan karaktär av omprövning av det ursprungliga ledningsrättsbeslutet. I förevarande paragraf klargörs att de särskilda villkor för omprövning som uppställs i 33 § inte gäller i detta ...

35 §  Överlåtelse av ledning eller annan anordning, för vilken ledningsrätt har upplåtits, är giltig endast om överlåtelsen omfattar även ledningsrätten. Detta gäller dock inte om ledningen eller anordningen har överlåtits för att tas bort.

[S2]Överlåts ledningsrätt utan att den därmed avsedda ledningen eller anordningen samtidigt överlåts, är överlåtelsen giltig endast om ledningen eller anordningen ännu inte har byggts eller om den har tagits bort.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte en sådan ledning som avses i 11 a § och som innehas av annan än ledningsrättshavaren. Lag (2006:43).

Prop. 2003/04:136: (Ändringen saknar motsvarighet i utredningens förslag. Jfr 35 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafens första och andra stycken innehåller bestämmelser om att en överlåtelse av en ledning för vilken ledningsrätt upplåtits eller av en ledningsrätt som huvudregel är giltig endast om överlåtelsen omfattar den till ledningen hörande ledningsrätten respektive den till ledningsrätten hörande ledningen. I ett nytt tredje stycke har angetts att dessa regler inte gäller ledning ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ledningsrättslag (1973:1144)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.
  Den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt eller med fideikommissrätt skall vid tillämpningen av denna lag anses som fastighetens ägare.
  Vad som enligt denna lag gäller för det fall att fastighet svarar för fordran skall tillämpas även när fastighet besväras av rätt till avkomst eller annan förmån.
  Bestämmelserna i 13 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) gäller ej värdeökning som inträffat före utgången av juni 1971. Lag (1987:127).
  Förarbeten
  Prop. 1973:157

Ändring, SFS 1975:661

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet. Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser även för tiden därefter.
  Förarbeten
  Prop. 1975:102
  Omfattning
  ändr. 30 §

Lag (1977:363) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Lag (1985:1043) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Lag (1987:127) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Har beslut om undantag från plan eller bestämmelse om avses i 8 § tredje stycket i dess äldre lydelse vunnit laga kraft efter utgången av juni 1986, får ledningsrätt upplåtas utan hinder av de nya bestämmelserna i 8 §. Om ansökan om upptagande av ledningsrättsfråga inte görs inom två år från den dag då beslutet om undantag vann laga kraft, upphör dock beslutet att gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:90
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9, 21 §§, övergångsbest.; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1989:728) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:77
  Omfattning
  ändr 16, 20 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1991:1700) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 16, 21 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1213) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Har ansökan om förrättning gjorts före ikraftträdandet, gäller 31 § i sin äldre lydelse. I sådant fall skall 13 a § inte tillämpas.
  3. Har det överklagade avgörandet meddelats före ikraftträdandet, skall 29 § i sin äldre lydelse gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:127, Bet. 1992/93:BoU1
  Omfattning
  ändr. 2, 16, 29, 31 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 30 a §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:604) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1995:1404) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:102, Prop. 1995/96:78, Bet. 1995/96:BoU4
  Omfattning
  ändr. 5, 8, 13 a, 13 c, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 a, 31, 32 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:340) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:239, Prop. 1996/97:75
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:830) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:239) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185, Prop. 1999/2000:39, Bet. 1999/2000:BoU8
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:543) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:256, Prop. 1999/2000:86, Bet. 1999/2000:TU9
Omfattning
nya 3 a, 13 d, 29 a §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:388) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:248, Prop. 2000/01:111, Bet. 2000/01:MJU18
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:891) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:37, Prop. 2000/01:138, Bet. 2001/02:BoU2
Omfattning
ändr. 13, 14, 15, 22 §§; nya 12 a, 34 a §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2004:643) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:268, Prop. 2003/04:136, Bet. 2003/04:BoU13
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 a, 12, 12 a, 18, 22, 27, 31, 33, 34, 35 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2004-08-01

Lag (2006:43) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:142, Prop. 2004/05:175, Bet. 2005/06:TU4
Omfattning
ändr. 1, 11 a, 12, 15, 22, 23, 31, 35 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2009:534) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:227, Prop. 2008/09:119
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:819) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:362, Prop. 2009/10:162, Bet. 2009/10:CU21
Omfattning
ändr. 12, 13, 13 d §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1004) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:366, Prop. 2009/10:170, Bet. 2009/10:CU25
Omfattning
ändr. 6 a, 8 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2012:426) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:254, Prop. 2011/12:125, Bet. 2011/12:MJU25
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-04

Lag (2013:491) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:244, Prop. 2012/13:76, Bet. 2012/13:CU19
Omfattning
ändr. 20, 27, 33 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:206) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:190, Prop. 2013/14:58, Bet. 2013/14:CU21
Omfattning
upph. 21 §; ändr. 8, 16, 19 §§
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2015:371) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:212, Prop. 2014/15:74, Bet. 2014/15:CU13
Omfattning
ändr. 1, 12, 13 §§; ny 36 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:372) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:211, Prop. 2014/15:71, Bet. 2014/15:CU12
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2016:503) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:246, Prop. 2015/16:73, Bet. 2015/16:TU19
Omfattning
ändr. 11 a §; ny 23 a §
Ikraftträder
2016-07-01