Upphävd författning

Departementsförordning (1982:1177)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
SFS 1982:1177 i lydelse enligt SFS 1996:897
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I regeringskansliet ingår Statsrådsberedningen och följande tretton departement:

[S2]Justitiedepartementet (Ju),

[S3]Utrikesdepartementet (UD),

[S4]Försvarsdepartementet (Fö),

[S5]Socialdepartementet (S),

[S6]Kommunikationsdepartementet (K),

[S7]Finansdepartementet (Fi),

[S8]Utbildningsdepartementet (U),

[S9]Jordbruksdepartementet (Jo),

[S10]Arbetsmarknadsdepartementet (A),

[S11]Kulturdepartementet (Ku),

[S12]Närings- och handelsdepartementet (N),

[S13]Inrikesdepartementet (In),

[S14]Miljödepartementet (M).

[S15]I regeringskansliet ingår även Regeringskansliets förvaltningskontor.

[S16]Beträffande Utrikesdepartementet gäller endast 2 a, 3 och 4 §§, 18 § tredje stycket, 20 § första och andra styckena samt 30 och 37 §§. I övrigt finns föreskrifter om Utrikesdepartementet i förordningen (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet.

[S17]Beträffande förvaltningskontoret gäller endast 7 och 30 §§, 31 § första stycket, 35, 36 och 36 a §§ samt 37 § första stycket. Vid tillämpningen av 7 § i förvaltningskontoret utövas departementschefens be- fogenhet av det statsråd statsministern bestämmer. I övrigt finns före-

[S18]skrifter om förvaltningskontoret i förordningen (1988:1147) med in- struktion för Regeringskansliets förvaltningskontor. Förordning (1996:724).

Uppgifter

2 §  Departementen har till uppgift att bereda regeringsärenden och ärenden som avgörs av departementschefen eller något annat statsråd, att expediera beslut i sådana ärenden och att i övrigt biträda statsråden i deras verksamhet.

[S2]Statsrådsberedningens uppgift är att biträda statsministern och övriga statsråd i den mån dessa inte biträds av något departement. Statsrådsberedningen handlägger sådana frågor om säkerhetsskyddet som är gemensamma för regeringskansliet eller delar av detta eller som avser samordningen av säkerhetsskyddet inom regeringskansliet. Frågor om anslag till Statsrådsberedningen handläggs inom Justitiedepartementet.

[S3]Departementen och Statsrådsberedningen har också till uppgift att handlägga och avgöra ärenden som enligt lag eller annan författning skall prövas av ett departement eller Statsrådsberedningen. Förordning (1987:575).

2 a §  Departementen skall inom sina ansvarsområden eller enligt vad som annars har överenskommits mellan departementen

 1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organisationer,
 2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska gemenskapernas kommission, och
 3. underrätta och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

[S2]Förordnande av deltagare i arbetet inom de ständiga representanternas kommitté ankommer på Utrikesdepartementet. Detsamma gäller besvarande av motiverade yttranden från kommissionen.

[S3]Ett departement skall underrätta Utrikesdepartementet om sitt beslut att utse ombud och andra representanter. Förordning (1995:765).

3 §  Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan departementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ skall anses höra.

[S2]Ärenden om förordningar skall handläggas i det departement till vilket motsvarande förvaltningsärende hör.

[S3]Andra förvaltnings- och författningsärenden än sådana som avses i första och andra styckena skall handläggas inom det departement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur.

4 §  Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden, skall det handläggas inom det departement till vilket ärendet huvudsakligen hör. Ärendet skall beredas i samråd med övriga berörda statsråd. Detsamma gäller också i övriga fall där ett ärende berör mer än ett statsråd. Förordning (1990:173).

5 §  Ett departement får avskriva ett ärende i vilket en framställning till regeringen eller till ett statsråd har blivit återkallad. Detsamma gäller när ett överklagande av en myndighets beslut förfaller enligt 28 § första stycket förvaltningslagen (1986:223). Ett departement får också till behörig myndighet överlämna en framställning till regeringen eller till ett statsråd i ett ärende vars avgörande uppenbarligen ankommer på en annan myndighet. Förordning (1986:1417).

6 §  Varje departement beslutar i frågor som rör personalen i departementet och i andra frågor som rör departementets administration, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Om ett sådant ärende även berör verksamhetsområdet för Regeringskansliets förvaltningskontor, skall ärendet beredas i samråd med förvaltningskontoret. Förordning (1990:173).

7 §  Frågor om att lämna ut handlingar som förvaras i regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna, om inte något annat är särskilt föreskrivet. I tveksamma fall eller om sökanden begär att frågan hänskjuts till myndigheten, skall prövningen ankomma på departementschefen eller på något annat statsråd i departementet. Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning.

8 §  Bestämmelserna om departementen i 3 7, 11, 15, 16, 19, 19 a, 23, 25, 27, 31, 32, 35 och 38 §§ gäller också Statsrådsberedningen. För Statsrådsberedningens del utövas departementschefens befogenheter av statsministern.

[S2]Statsrådsberedningen får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas i regeringskansliet inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappersexemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Statsrådsberedningen ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott. Förordning (1996:724).

Organisation

9 §  Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, expeditionscheferna och rättscheferna.

[S2]Chefstjänstemän är också budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringscheferna i Inrikesdepartementet. Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreteraren och rättschefen. Förordning (1996:724).

10 §  I departementen finns huvudmän för olika sakområden. Indelningen i sakområden och arbetsenheter i övrigt bestäms av departementet. Förordning (1990:1100).

11 §  I departementen finns i övrigt personal enligt beslut som regeringen eller departementen meddelar.

[S2]Om det behövs, får utomstående anlitas för särskilda uppdrag.

12 § har upphävts genom förordning (1990:1100).

13 §  I Finansdepartementet finns följande avdelningar: Administrativa avdelningen, Budgetavdelningen, Ekonomiska avdelningen, Finansmarknadsavdelningen, Förvaltningsavdelningen, Internationella avdelningen och Skatteavdelningen.

[S2]I Inrikesdepartementet finns en avdelning för kommun- och länsstyrelsefrågor samt ett revisionskontor. Föreskrifter om revisionskontoret finns i revisionsförordningen (1985:606) för regeringskansliet. Förordning (1996:897).

14 § har upphävts genom förordning (1983:778).

Arbetsfördelning

15 §  Chefstjänstemännen skall biträda departementschefen och övriga statsråd inom departementet med att handlägga frågor och ärenden som hör till departementet, särskilt sådana som rör planeringsarbetet. De skall även biträda med att samordna verksamheten inom departementet, inom regeringskansliet och i förhållande till andra samhälleliga organ. De skall vidare biträda med arbetsledningen samt med de ytterligare uppgifter som departementet bestämmer.

[S2]Chefstjänstemännen skall hålla sig underrättade om arbetets gång i departementet och samverka med varandra, med cheferna för sekretariaten och med huvudmännen. De skall med uppmärksamhet följa förhållandena inom departementets verksamhetsområde.

16 §  Arbetet i ett departement leds närmast under departementschefen och övriga statsråd inom departementet av statssekreteraren. Denne skall främst svara för planerings- och samordningsarbetet inom departementets verksamhetsområde samt övervaka att arbetet bedrivs i överensstämmelse med planeringen.

17 §  Expeditionschefen skall främst övervaka att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas vid beredningen av förvaltningsärendena. Expeditionschefen skall vidare slutligt granska koncepten till regeringens beslut utom i fråga om lagar och andra författningar.

18 §  Rättschefen i ett departement skall främst, i den mån detta inte ankommer på expeditionschefen, övervaka att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas i arbetet samt svara för utarbetandet av förslag till lagar och andra författningar inom departementets område liksom för den slutliga granskningen av dessa.

[S2]Rättschefen svarar, utom i Justitie- och Finansdepartementen, för att lagstiftnings- och andra författningsärenden som fordrar samråd med ett statsråd i ett annat departement bereds gemensamt med detta departement.

[S3]Rättschefen svarar också för att underrättelser och upplysningar enligt 2 a § första stycket 3 lämnas. Förordning (1995:765).

19 §  Om det finns flera statssekreterare, expeditionschefer eller rättschefer i ett departement, bestämmer departementet hur arbetet skall fördelas mellan dem.

19 a §  Om det finns särskilda skäl får ett departement i samråd med ett annat departement besluta att en chefstjänsteman i det andra departementet för vissa ärenden eller grupper av ärenden skall fullgöra sådana arbetsuppgifter som följer av 15--18 §§. Förordning (1994:1672).

20 §  Rättschefen i Statsrådsberedningen svarar särskilt för samordning inom regeringskansliet i rättsliga och administrativa frågor, i den mån denna uppgift inte ankommer på någon annan, och kan därvid ge ut riktlinjer och annat material som främjar enhetlighet i verksamheten. Rättschefen skall vidare ägna uppmärksamhet åt möjligheterna att delegera ärenden till myndigheter under regeringen.

[S2]Rättschefen i Justitiedepartementet skall i samverkan med rättschefen i Statsrådsberedningen övervaka lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i författningsförslag, förslag till riksdagen och kommittédirektiv samt främja en enhetlig handläggning av ärenden inom regeringskansliet. De skall vidare medverka till att språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som möjligt.

[S3]Föreskrifter om uppgiften för rättscheferna i Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet beträffande Svensk författningssamling finns i författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1995:114).

21 §  Varje huvudman skall inom sitt sakområde, med biträde av den personal som står till förfogande, ansvara för planeringsarbetet och samordningen, ärendenas behöriga gång, beredningen och föredragningen inför departementschefen eller ett annat statsråd, upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten samt för expeditionernas uppsättande i överensstämmelse med regeringens beslut. Vad som nu har sagts om koncept och expeditioner gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

[S2]Huvudmannen skall hålla departementschefen, övriga statsråd i departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och skall anmäla frågor av större vikt eller principiell betydelse för dem. Huvudmannen skall följa de anvisningar som meddelas av chefstjänstemännen och skall även i övrigt samverka med dessa, med de andra huvudmännen och med cheferna för sekretariaten. Huvudmannen skall med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

[S3]Huvudmannen svarar, i den mån det inte åligger rättschefen enligt 18 § andra stycket, för att ärenden som fordrar samråd med ett statsråd i ett annat departement bereds gemensamt med detta departement.

22 §  I författningsfrågor skall huvudmännen samarbeta med rättschefen.

[S2]Departementen får bestämma att lagstiftningsärenden och sådana andra ärenden som föranleder författningsarbete av större omfattning eller i övrigt har särskilt samband med lagstiftningsarbetet skall överlämnas till rättschefen för att handläggas med huvudmans ansvar. Om ett sådant ärende berör ett sakområde för vilket det finns en särskild huvudman, skall arbetet bedrivas i samarbete med denne.

23 §  Departementen får meddela ytterligare föreskrifter om arbetsfördelningen och även besluta om avvikelser från denna förordnings bestämmelser om arbetsfördelningen.

24 §  Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Justitiedepartementet utser för ett visst fall.

Allmänna beslutsregler m.m.

25 §  I frågor som skall avgöras av ett departement beslutar departementschefen.

[S2]Departementschefen får överlåta rätten att besluta på departementets vägnar till ett annat statsråd, till en tjänsteman i departementet eller, om det finns särskilda skäl, till någon annan tjänsteman inom regeringskansliet.

[S3]I följande frågor får dock inte beslutanderätten överlåtas till någon annan än ett statsråd:

 1. frågor om föreskrifter,
 2. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller från uppdrag,
 3. frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan eller avstängning,
 4. frågor om besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373),
 5. frågor om skyldighet att anmäla innehav av fondpapper enligt 11 § första stycket insiderlagen (1990:1342),
 6. frågor som avses i 10, 15, 19 och 19 a §§ samt 22 § andra stycket denna förordning. Förordning (1995:1098).

26 §  Chefstjänstemännen och, efter departementets bestämmande, andra tjänstemän får infordra de förklaringar, upplysningar och yttranden som behövs för ärendenas beredning.

Särskilda beslutsregler

27 §  Regeringen beslutar om anställning i departementen av statssekreterare, expeditionschef, rättschef, budgetchef, finansråd och departementsråd. Förordning (1994:1672).

28 § har upphävts genom förordning (1987:575).

29 §  När det gäller anställningar som anges i 27 § prövar regeringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[S2]Detsamma gäller i fråga om anställning som planeringschef i Inrikesdepartementet. Förordning (1996:724).

30 §  Sådana föreskrifter och andra beslut om säkerhetsskyddet som är gemensamma för regeringskansliet eller delar av detta eller som avser samordning av säkerhetsskyddet inom regeringskansliet meddelas av Statsrådsberedningen.

Diarium, protokoll och arkiv

31 §  I varje departement skall finnas ett eller flera diarier för registrering av inkomna eller upprättade allmänna handlingar.

[S2]Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift.

[S3]Departementen skall vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har avgjorts. Förteckningarna skall lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1 februari. Förordning (1985:818).

32 §  I fråga om varje beslut av ett statsråd eller departement eller av en departementstjänsteman skall finnas ett protokoll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet fattades och vem som fattade beslutet.

33 §  Föreskrifter om arkiv hos regeringskansliet finns i förordningen (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet. Förordning (1994:1672).

34 § har upphävts genom förordning (1988:709).

Registratorskontor

35 §  Departementens registratorskontor hålls öppna under ordinarie arbetstid. Om arbetstiden en viss dag är kortare än sex timmar eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får tiden för öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

[S2]Tiden då ett departements registratorskontor hålls öppet tillkännages genom anslag i departementets lokal. Inskränkning i tiden bör tillkännages minst en vecka i förväg.

Anställningar m.m.

36 §  Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdelningsdirektör eller kansliråd behöver inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas.

[S2]Ett meddelande om att någon har anställts skall genast lämnas till dem som har sökt anställningen. Förordning (1994:1097).

36 a §  Den som är expeditionschef, rättschef, budgetchef, finansråd eller departementsråd kan åläggas att frånträda sina arbetsuppgifter för att i stället fullgöra andra, likvärdiga uppgifter i regeringskansliet. Detsamma gäller den som är chef för en enhet i Regeringskansliets förvaltningskontor.

[S2]Den som har en anställning som anges i första stycket anställs tills vidare. Anställningen får begränsas att gälla längst till en viss tidpunkt. Förordning (1994:1097).

Ekonomiadministration

37 §  Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningskontor skall tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för andra statliga myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar annat.

[S2]I fråga om förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning gäller dock följande.

[S3]Varje departement skall lämna årsredovisning till regeringen. Departementen behöver dock inte lämna resultatredovisning.

[S4]I stället för anslagsframställning skall varje departement lämna ett särskilt budgeteringsunderlag enligt anvisningar som meddelas av Finansdepartementet.

[S5]Justitiedepartementets årsredovisning och budgeteringsunderlag skall omfatta även Statsrådsberedningens verksamhet. Förordning (1993:822).

Överklagande

38 §  I fråga om överklagande av beslut av ett statsråd, ett departement eller en departementstjänsteman tillämpas 30 § verksförordningen (1987:1100). Förordning (1993:822).

Bilaga

1 Statsrådsberedningen
1.1 Myndigheter m. fl.
Regeringskansliets förvaltningskontor. Förordning (1994:1097).
2 Justitiedepartementet
2.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regering och riksdag med undantag av ärenden om utrikesnämnden,
kommittéberättelsen,
rikets vapen och flagga,
vallagen (1972:620), lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m., folkomröstningslagen (1979:369),
rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning för brott, användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
kriminalvård, internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
tillstånd till äktenskap, tillstånd till förrättande av vigsel inom annat trossamfund än Svenska kyrkan,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,
lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt,
aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m.,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
utgivning av författningssamling. Förordning (1995:1463).
2.2 Lagstiftningsärenden
a. Lagstiftningsärenden som gäller
grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, religionsfrihet, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.
b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som gäller
ämnen som avses i 8 kap.2 och 3 §§regeringsformen, processrättsliga ämnen. Förordning (1995:333).
2.3 Myndigheter m.fl.
Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,
Regeringsrätten, kammarrätterna, länsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
allmänna advokatbyråerna,
Riksåklagaren, åklagarmyndigheterna, Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala polisorganisationen,
Registernämnden,
Kriminalvårdsstyrelsen, regionmyndigheterna inom Kriminalvårdsverket, kriminalvårdsanstalterna, häktena, frivårdsmyndigheterna, Transporttjänsten,
Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Fideikommissnämnden,
Datainspektionen,
Gentekniknämnden. Förordning (1996:897).
3 Utrikesdepartementet
3.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt ständiga delegationer vid mellanfolkliga organisationer,
utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD-viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör biståndspolitiska aspekter av Världsbankens agerande i IDA-länder och i programländer för svenskt bistånd,
nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel och internationell handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet samt mål vid EFTA-domstolen, EG-domstolen och EG:s förstainstansrätt,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella byråer för handels- och råvarufrågor, internationell råvarulagring,
förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning. Förordning (1996:724).
3.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet,
utlänningars rätt att vistas i landet med undantag av särskild utlänningskontroll,
mottagande av asylsökande m.fl.,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning. Förordning (1996:724).
3.3 Myndigheter m.fl.
Svenska beskickningar och konsulat samt ständiga delegationer vid mellanfolkliga organisationer,
svenska ledamöter av permanenta skiljedomstolen i Haag,
Utrikesdepartementets antagningsnämnd,
Statens invandrarverk,
Utlänningsnämnden,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska afrikainstitutet,
Stiftelsen Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier. Förordning (1996:724).
4 Försvarsdepartementet
4.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det militära försvaret,
tillträde till Sveriges territorium,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 28 november 1994 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning den 28 november 1994 och dokumentet om Uppförandekoden den 6 december 1994, i den mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,
befolkningsskydd, räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, hemskydd,
beredskapen för försörjning med industrivaror, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,
psykologiskt försvar,
civilbefälhavarna,
kommunernas och landstingens beredskap,
flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning inom totalförsvaret,
regeringskansliets beredskap och därmed sammanhängande frågor. Förordning (1995:765).
4.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
befolkningsskydd, räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, hemskydd,
beredskapen för försörjning med industrivaror, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förfogande, ransonering,
skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap,
Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning. Förordning (1995:765).
4.3 Myndigheter m.fl.
Försvarsmakten,
Fortifikationsverket,
Försvarets materielverk,
Militärhögskolan,
Försvarets radioanstalt,
Överstyrelsen för civil beredskap
civilbefälhavarna,
Statens räddningsverk,
Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kustbevakningen,
Försvarets forskningsanstalt,
Försvarshögskolan,
Flygtekniska försöksanstalten,
Totalförsvarets pliktverk,
Delegationen för militärhistorisk forskning, Fartygsuttagningskommissionen, Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga, Försvarets underrättelsenämnd, Försvarsmaktens flygförarnämnd, Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Överklagandenämnden för totalförsvaret,
Totalförsvarets chefsnämnd,
Efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade, Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten. Förordning (1996:724).
5 Socialdepartementet
5.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, internationell adoptionshjälp,
bostadsbidrag,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom med undantag av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
hälsoskydd, hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, tandvård, smittskydd och annan medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apoteksväsendet,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska
undersökningsväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
bilstöd till handikappade,
ersättning för närståendevård,
införsel, tillverkning och försäljning av drycker och andra varor som innehåller alkohol, det i alkohollagen (1994:1738) omnämnda detaljhandelsbolaget,
narkotika,
dopning och dopningsmedel,
Allmänna arvsfonden, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departement,
förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO). Förordning (1996:724).
5.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, internationell adoptionshjälp,
bostadsbidrag,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst med undantag av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
hälsoskydd, hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, tandvård, smittskydd, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
bilstöd till handikappade,
ersättning för närståendevård,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvdabalken,
införsel, tillverkning och försäljning av drycker och andra varor som innehåller alkohol,
narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftning,
dopning och dopningsmedel. Förordning (1996:724).
5.3 Myndigheter m.fl.
Riksförsäkringsverket, Fullmäktige för riksförsäkringsverkets fonder, de allmänna försäkringskassorna,
Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Rättsmedicinalverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Statens institut för psykosocial miljömedicin,
Folkhälsoinstitutet,
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik,
Spri,
Styrelsen för provinsialläkarfonden,
Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.,
Statens institutionsstyrelse,
Handikappombudsmannen,
Nämnden för vårdartjänst, Handikappinstitutet,
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Socialvetenskapliga forskningsrådet,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Alkoholinspektionen,
Alkoholsortimentsnämnden. Förordning (1996:724).
6 Kommunikationsdepartementet
6.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer,
tele- och radiokommunikationer, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
infrastruktur för informationsteknik (IT),
vägar, broar och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet,
förarbehörighet samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,
bidrag till kollektiv persontrafik,
transportstöd, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, arbetstid på fartyg, skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,
luftfart,
transport- och trafikforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
geotekniska undersökningar,
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar, distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mark och byggnader för Statens järnvägar, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement. Förordning (1996:724).
6.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
järnvägar och järnvägstrafik,
postkommunikationer,
tele- och radiokommunikationer,
vägar och vägtrafik,
vägtullar,
sjöfart, arbetstid på fartyg, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart,
transport av farligt gods,
förbud mot rundradiosändning på öppna havet.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom annan lagstiftning om straff för vissa trafikbrott än som avser vårdslöshet i trafik, hindrande av trafik och olovlig körning hör dock till Justitiedepartementet. Förordning (1996:724).
6.3 Myndigheter m. fl.
Post- och telestyrelsen,
Statens järnvägar, Banverket, Stängselnämnden,
Vägverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Kommunikationsforskningsberedningen,
Sjöfartsverket, Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Nämnden för rederistöd,
Luftfartsverket,
Statens haverikommission,
Buss- och taxivärderingsnämnden,
Statens geotekniska institut,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Statens institut för kommunikationsanalys. Förordning (1995:1098).
7 Finansdepartementet
7.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella inriktningen av finans- och kreditpolitiska åtgärder,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av statsmedlen,
ekonomisk styrning,
statens upplåning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,
myndigheternas årsredovisningar och anslagsframställningar,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
konsolidering av utländska skulder,
skatteväsendet,
socialavgifter och allmänna egenavgifter,
exekutionsväsendet,
folkbokföringen,
statistik, folk- och bostadsräkningar,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt övergripande frågor om finansieringsprincipen,
offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kreditväsendet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det affärsmässiga försäkringsväsendet, krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
understödsföreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
värdepappersbolag och andra institut på värdepappersmarknaden, förenklad aktiehantering,
statsägda bolag för tillverkning av drycker och partihandel med drycker,
lotterier, totalisatorspel,
arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen. Förordning (1996:724).
7.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmänna egenavgifter,
statens upplåning,
rationalisering inom statsförvaltningen,
statlig revision,
offentlig upphandling,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
statistik, folk- och bostadsräkningar,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt
övergripande frågor om finansieringsprincipen,
tullar med undantag av befrielse från tull,
varusmuggling,
skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
kreditväsendet, med undantag av kreditinrättningars konkurs,
Allmänna pensionsfonden,
valuta- och kreditreglering,
prisreglering,
värdepappersbolag och andra institut på värdepappersmarknaden, förenklad aktiehantering,
det affärsmässiga försäkringsväsendet, krigsförsäkring,
krigsskadeersättning, understödsföreningar,
lotterier med undantag av lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
arbetstagare i offentliga anställningar,
sparfrämjande åtgärder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement. Förordning (1996:724).
7.3 Myndigheter m.fl.
Kammarkollegiet,
Riksgäldskontoret,
Statskontoret, Statens person- och adressregisternämnd,
Tullverket,
Statens fastighetsverk,
Statens lokalförsörjningsverk,
Statistiska centralbyrån,
Finansinspektionen,
Statens krigsförsäkringsnämnd, Statens krigsskadenämnd,
Riksrevisionsverket,
Riksskatteverket, Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
skattemyndigheterna i länen,
kronofogdemyndigheterna,
Konjunkturinstitutet,
Ekonomiska rådet,
Harpsundsnämnden,
Stats-kommunala marknämnden,
Arbetsgivarverket,
Statens utlandslönenämnd,
Statens tjänstebostadsnämnd,
Statens arbetsmiljönämnd,
Statens trygghetsnämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd,
Nämnden för statliga förnyelsefonder,
Statstjänstenämnden,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens löne- och pensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Nämnden för vissa pensionsfrågor,
styrelserna för allmänna pensionsfonden,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Insättningsgarantinämnden,
Nämnden för offentlig upphandling. Förordning (1996:724).
8 Utbildningsdepartementet
8.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det offentliga skolväsendet, och därtill anslutande särskilda utbildningsformer,
fristående skolor,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
kvalificerad yrkesutbildning,
frivilligt folkbildningsarbete,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
studiesociala frågor. Förordning (1996:724).
8.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
utbildningsväsendet,
forskning som inte hör till något annat departement,
studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar. Förordning (1996:724).
8.3 Myndigheter m.fl.
Statens skolverk,
Statens institut för handikappfrågor i skolan,
Skolväsendets överklagandenämnd,
det offentliga skolväsendet,
Tomtebodaskolans resurscentrum,
Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
fristående skolor för skolpliktiga elever,
fristående skolor på gymnasial nivå,
Statens skolor för vuxna,
Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbild- ning och kompetensutveckling m.m.,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor,
organ för kommunal högskoleutbildning,
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Arkivet för ljud och bild,
Forskningsrådsnämnden,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,
Medicinska forskningsrådet,
Naturvetenskapliga forskningsrådet,
Teknikvetenskapliga forskningsrådet,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU,
Rådet för forskning om universitet och högskolor,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Svenska unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
stiftelser för ändamål som det ankommer på departementet eller på myndighet som hör till departementet att tillgodose. Förordning (1995:1463).
9 Jordbruksdepartementet
9.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt,
husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården, marknadsreglering på fiskets område,
rennäringen,
användning av avgifter enligt vattenlagen (1983:291) såvitt avser bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,
högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt på departementets område,
jakt och viltvård,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement. Förordning (1996:897).
9.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk odling,
skötsel av jordbruksmark,
sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte hör till något annat departement,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedelskontroll,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,
rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement. Förordning (1995:1463).
9.3 Myndigheter m.fl.
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen,
Veterinära ansvarsnämnden,
Centrala försöksdjursnämnden, djurförsöksetiska nämnderna,
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden,
Statens utsädeskontroll,
Statens växtsortsnämnd,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Statens livsmedelsverk, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Jordbrukstekniska institutet,
Skogs- och lantbruksakademien,
Skogs- och jordbrukets forskningsråd,
Svenska FAO-kommittén,
Sametinget,
Styrelsen för samefonden. Förordning (1996:897).
10 Arbetsmarknadsdepartementet
10.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och andra arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö, arbetstid med undantag av arbetstid på vägtrafikområdet och på fartyg,
arbetsanpassning, yrkesinriktad rehabilitering, skyddad sysselsättning och andra frågor som gäller arbetshandikappade,
medbestämmande och styrelserepresentation för de anställda, arbetstvister och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,
förhållandet till internationella arbetsorganisationen (ILO),
jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1996:724).
10.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö, arbetstid dock inte på fartyg,
arbetsanpassning, yrkesinriktad rehabilitering, skyddad sysselsättning, arbetshandikappade,
förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, styrelserepresentation för de anställda samt andra kollektivt arbetsrättsliga frågor, arbetstvister,
anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om enskilda anställningsavtal,
arbetstagares uppfinningar,
jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1996:724).
10.3 Myndigheter m.fl.
Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna,
AMU-Gruppen AB och de dotterbolag som ingår i AMU-gruppen,
Arbetslivsinstitutet,
Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkesinspektionen,
Rådet för arbetslivsforskning,
Samhall AB,
Arbetsdomstolen,
Statens förlikningsmannaexpedition,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
arbetsmarknadsråden,
Jämställdhetsombudsmannen, Jämställdhetsnämnden. Förordning (1996:724).
11 Kulturdepartementet
11.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
ersättningar och bidrag till konstnärer,
teater, dans och musik,
bibliotek,
bild- och formkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljövård,
museer och utställningar,
film, videogram och fonogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
frågor om användningen av informationsteknik (IT) inom kulturområdet,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
Svenska kyrkan, andra trossamfund,
församlingar, kyrkliga samfälligheter,
kyrklig indelning,
kyrklig beredskap,
begravningsväsendet. Förordning (1996:724).
11.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arkivfrågor,
kulturmiljövård,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrandefriheten eller förbud mot rundradiosändning på öppna havet,
Svenska kyrkan,
församlingar, kyrkliga samfälligheter,
kyrklig beredskap,
begravningsväsendet. Förordning (1996:724).
11.3 Myndigheter m.fl.
Statens kulturråd,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Svenska riksteatern,
Kungl. Teatern Aktiebolag,
Kungl. Dramatiska teatern Aktiebolag,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
landsarkiven,
Språk- och folkminnesinstitutet,
Svenskt biografiskt lexikon,
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Statens konstmuseer,
Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet,
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens sjöhistoriska museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Folkens museum etnografiska,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Stiftelsen Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Taltidningsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Svenska språknämnden,
Svenska akademien,
Granskningsnämnden för radio och TV,
Radio- och TV-verket,
stiftelser för kulturella ändamål som det ankommer på departementet eller på myndighet som hör till departementet att tillgodose,
kyrkomötet, Kyrkofondens styrelse,
Ansvarsnämnden för biskopar,
domkapitlen, Domkyrkorådet i Lund,
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Förordning (1996:724).
12 Närings- och handelsdepartementet
12.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken,
övergripande näringspolitiska frågor,
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
multinationella företag och internationella investeringar, främjande av utländska investeringar i Sverige, tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och
9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
tillstånd enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385), allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
näringsfrihet och inrikeshandel,
konkurrensförhållanden i privat och offentlig verksamhet,
offentliga regleringars effekter på konkurrensen,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
handelsregister,
revisorer, revisionsbolag,
regionalpolitiska frågor,
hantverk,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
skogsbruket,
förvaltning och avyttring av aktier m.m. i helt eller delvis statsägda företag som inte hör till något annat departement,
de allmänna riktlinjerna för den med näringspolitiken sammanhängande teknikpolitiken innefattande teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete,
frågor om teknisk och industriell utveckling och användning av mikroelektronik och informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll, mätteknisk verksamhet samt standardisering,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
rekreation och turism, i den mån ärenden om turism inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energihushållning som hör till något annat departement,
energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder, statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar. Förordning (1996:724).
12.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden,
näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet och inrikeshandel,
revisorer och revisionsbolag,
regionalpolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utländska filialer,
Patentbesvärsrätten,
skogsvård, virkesmätning, allmänningar,
kronotorp,
styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
civilt totalförsvar när det gäller energi,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder, statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar. Förordning (1996:724).
12.3 Myndigheter m.fl.
Närings- och teknikutvecklingsverket,
Konkurrensverket,
Sprängämnesinspektionen,
Sveriges geologiska undersökning,
Bergsstaten,
Skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrelserna,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Revisorsnämnden,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Svenska skeppshypotekskassan,
Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling,
Ingenjörsvetenskapsakademien,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
SIS-Standardiseringen i Sverige,
Tekniska nomenklaturcentralen,
Tekniska Litteratursällskapet,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,
Glesbygdsverket,
Norrlandsfonden,
Statens Institut för regionalforskning,
Stiftelsen Industrifonden,
Delegationen för utländska investeringar i Sverige,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,
Turistdelegationen
Oljekrisnämnden,
Statens oljelager,
Elförsörjningsnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Programstyrelsen för främjande av biobränsleanvändningen,
Elsäkerhetsverket,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar. Förordning (1996:724).
13 Inrikesdepartementet
13.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
länsstyrelserna,
Sveriges administrativa indelning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
kommunal ekonomi, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från staten för inkomst- och kostnadsutjämning till kommuner och landsting,
utjämningsavgifter till staten från kommuner och landsting,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till förköp enligt förköpslagen (1967:868),
lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
lantmäteriet, landskapsinformation,
fastighetsdataverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsväsendet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggnadsväsendet,
byggnadsforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
frågor om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
samhällsinformation,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
föreningsväsendet i allmänhet,
folkrörelser,
idrott,
allmänna samlingslokaler, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande ungdomspolitiska frågor,
stöd ur Allmänna arvsfonden för att främja verksamhet till förmån för ungdomar,
invandrares introduktion och integration i det svenska samhället, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
etnisk diskriminering,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk. Förordning (1996:724).
13.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
länsstyrelserna,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
kommunal ekonomi, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från staten för inkomst- och kostnadsutjämning till kommuner och landsting,
utjämningsavgifter till staten från kommuner och landsting,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
förköp av fast egendom,
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätt,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
åtgärder för att främja bostadsförsörjningen,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt med undantag av avtalsvillkor och andra frågor som hör till något annat departement,
invandrares introduktion och integration i det svenska samhället, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
etnisk diskriminering med undantag av strafflagstiftning,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk.
13.3 Myndigheter m.fl.
länsstyrelserna,
Boverket,
Statens bostadskreditnämnd,
Byggforskningsrådet,
Fonden för fukt- och mögelskador,
Läntmäteriverket, lantmäterimyndigheterna i länen,
Statens va-nämnd,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
Ungdomsstyrelsen,
Kooperativa rådet,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Nämnden mot etnisk diskriminering,
Stiftelsen Invandrartidningen. Förordning (1996:724).
14 Miljödepartementet
14.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
miljövård, innefattande naturvård och biologisk mångfald, vattenvård och luftvård, avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll, miljövårdsforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
bilavgasfrågor,
vattenlagen och lagen om vattenförbund,
strålskydd,
tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement. Förordning (1996:724).
14.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
miljöskydd, naturvård och biologisk mångfald, kemikaliekontroll, avfallshantering och kretsloppsfrågor,
Sveriges ekonomiska zon, svensk verksamhet i Antarktis,
bilavgasfrågor,
ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
strålskydd,
hushållning med naturresurser,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement. Förordning (1996:724).
14.3 Myndigheter m.fl.
Statens naturvårdsverk,
Stockholms internationella miljöinstitut,
Koncessionsnämnden för miljöskydd,
Kemikalieinspektionen,
Statens strålskyddsinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning,
Statens kärnkraftinspektion,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfondens styrelse. Förordning (1996:724).

Ändringar

Departementsförordning (1982:1177)

Förordning (1983:560) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 25 §, bil.
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:778) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 1, 13 §§, bil.
  Ikraftträder
  1983-10-01

Förordning (1984:10) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-03-01

Förordning (1984:664) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:26) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 9 §, avsnitt 1.1, 2.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.3, 7.3, 8.2, 9.2, 12.3 i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1985-02-12

Förordning (1985:818) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 25, 31 §§, bil.
  Ikraftträder
  1985-12-01

Förordning (1986:296) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1986-06-19

Förordning (1986:596) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 5, 9 §§, bil.
  Ikraftträder
  1986-08-01

Förordning (1986:1417) om ändring i departements- förordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 12, 13, 27, 37 §§, rubr. närmast före 37 §, avsnitt 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.3 i bil.; nya avsnitt 13.1, 13.2, 13.3, rubr. närmast före avsnitt 13.1 i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:575) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  upph. 28 §; ändr. 2 §, bil.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:893) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-10-15

Förordning (1987:1131) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:709) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  upph. 34 §, rubr. närmast före 34 §; ändr. 37 §, bil.
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1032) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§, bil.
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1988:1575) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 12, 13, 25, 36 §§, bil; ny 36 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:641) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§, avsnitt 1.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.3 i bil.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:936) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.3, 9.3, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3 i bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:173) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 9, 13, 25, 27, 29 §§, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 7.3, 8.3., 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3 i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1990-05-15

Förordning (1990:835) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. avsnitt 7.1 i bil.
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1990:1100) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 10, 13 §§, avsnitt 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.3, 7.3, 8.2, 8.3, 12.3, 14.3 i bil.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1030) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 25 §, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 12.3, 13.1, 13.3 i bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1329) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§, rubr. till avsnitt 12 i bil.
  Ikraftträder
  1991-10-22

Förordning (1991:1468) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§, avsnitt 1.1, 2.1, 2.3, 5, 7, 8, 9.1, 10, 11, 12, 13, 14 i bil.
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1991:2008) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 9 §, avsnitt 2.1, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.3, 7, 10.1, 10.3, 11.1, 11.3, 12, 13.1 i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:46) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 20 §, avsnitt 1, 2.1 i bil.
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:823) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. avsnitt 2.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.2, 12, 13.3, 14.3 i bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:961) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1992:1727) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1 §, avsnitt 3.4.1, 4.2., 5, 6, 7, 8, 10.3, 12, 14.1, 14.2 i bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:81) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. avsnitt 5, 11 i bil.
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:822) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  nuvarande 37 § betecknas 38 §, rubr. närmast före 37 § sätts före nya 38 §; ändr. 1, 13, 25 §§, avsnitt 2.3, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12, 14.3 i bil.; ny 37 §, rubr. närmast före 37 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1429) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 18 §, avsnitt 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.3, 7, 9.1, 9.2, 10.3, 12, 14.2 i bil.; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1097) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 8, 25, 27, 29, 36, 36 a §§, rubr. närmast före 36 §, avsnitt 1, 2.3, 3, 4.3, 5, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.2, 11.3, 12.3, 13 i bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1672) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 2 a, 8, 9, 25, 27, 29, 33 §§, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 4-14 i bil.; ny 19 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:114) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 13, 20 §§
  Ikraftträder
  1995-02-01

Förordning (1995:333) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 2 a, 18, 25 §§, avsnitt 2.2, 13.2 i bil.
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1995:765) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 2 a, 18, 25 §§, avsnitt 2.1. 2.3, 3.3, 4, 5.2, 6.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.3, 12.3, 13.1, 13.2 i bil
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1098) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 25 §, avsnitt 6.3, 7.1, 13.1 i bil.
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1995:1463) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 8.3, 9.2, 12.1, 12.3, 13.1, 14.3 i bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:724) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 1, 8, 9, 13, 29 §§, avsnitt 2.3, 3, 4.3, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 10, 11, 12, 13, 14 i bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:897) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)

  Omfattning
  ändr. 13 §, avsnitt 2.3, 9.1, 9.3 i bil.
  Ikraftträder
  1996-10-01

Ändring, SFS 1996:1515

  Omfattning
  upph.