Upphävd författning

Djurskyddslag (1988:534)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2005:1226
Upphäver
Lag (1944:219) om djurskydd
Lag (1937:313) angående slakt av husdjur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

1 §  Denna lag avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Ändringen är en följd av att det införs en definition av begreppet försöksdjur. Det har vidare gjorts en mindre redaktionell ändring. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen har ändrats så att lagen i fortsättningen kommer att omfatta också sådana försöksdjur som inte hålls i fångenskap. Dit hör t.ex. vilda djur som förses med radiosändare för att deras beteenden skall kunna följas. Bakgrunden till ändringen redovisas i den allmänna motiveringen.

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

Definitioner

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

1 a §  Med försöksdjur avses djur som används i djurförsök eller som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för djurförsök. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 6. Bestämmelsen, som är ny, definierar begreppet försöksdjur. Införandet av definitionen innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som är ny, har kommenterats i avsnitten 8.2–8.4 och 16.1. Av första stycket framgår att lagen kompletterar de bestämmelser i EGförordningar som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

Av paragrafens andra stycke följer att regeringen genom Svensk författningssamling kan tillkännage vilka EG-bestämmelser som skall kompletteras av djurskyddslagen ...

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

1 b §  Med djurförsök avses användning av djur för

 1. vetenskaplig forskning,
 2. sjukdomsdiagnos,
 3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,
 4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 5. andra jämförliga ändamål.

[S2]Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 6. Bestämmelsen, som är ny, definierar begreppet djurförsök. Definitionen motsvarar i huvudsak innehållet i den nuvarande inledningen till punktuppställningen i 19 §. Införandet av definitionen innebär inte någon annan saklig ändring än att sådan undervisning med djur där djuret inte utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller på annat sätt orsakas eller riskerar ...

Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

2 §  Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

[S2]Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag (2005:1226).

Prop. 1997/98:28: Paragrafens andra stycke, som avser försöksdjur, ändras så att det i fortsättningen krävs att användningen av djuret har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Ändringen är en följd av ändringen i 21 §.

 • RH 1993:94:Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

3 §  Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.

[S2]Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt utrymme och skydd samt hållas rena.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. utfodring och vattning av djur,
 2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
 3. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
 4. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.

[S4]Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet när åtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre belopp.

[S5]Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn. Lag (2005:1226).

Prop. 2001/02:93: Paragrafens sista stycke har tillförts en bestämmelse som innebär att kraven på tillräckligt utrymme och skydd samt föreskrifter om bl.a. förprövning också skall gälla hägn.

Prop. 2004/05:177: Ändringarna är en följd av att det införs en definition av begreppen djurförsök och försöksdjur. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen tillförs ett nytt sista stycke av innebörd att kraven i första stycket på foder, vatten och tillräcklig tillsyn inte omfattar försöksdjur som inte hålls i fångenskap. Detta är en följdändring till utvidgningen av lagens tillämpningsområde. Undantaget är nödvändigt eftersom kraven på foder, vatten och tillsyn inte rimligen kan omfatta djur som lever i vilt tillstånd.

 • RH 1993:94:Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.

3 a §  Om en åtgärd i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § tredje stycket 3 har vidtagits utan sådan prövning, skall länsstyrelsen förbjuda att byggnaden används för att hysa djur. Förbud skall dock inte meddelas om länsstyrelsen finner att åtgärden kan godkännas i efterhand. Lag (2003:1077)

Prop. 2005/06:128: Ändringen har kommenterats i avsnitt 16.9. Ändringen innebär att regeringen bemyndigas att besluta vilken myndighet som skall pröva om stallar eller andra förvaringsutrymmen för djur som inte har förprövats enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § tredje stycket 3, kan godkännas i efterhand eller om användningen av utrymmet skall ...

4 §  Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

[S2]Regeringen eller efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. Lag (2003:1076).

Prop. 2001/02:93: Paragrafen har ändrats så att den i fortsättningen kommer att gälla alla djur som omfattas av lagen.

Prop. 1997/98:28: Paragrafens första stycke ändras så att detta också gäller för djur som används på sätt som avses i 19 §. Enligt rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål skall försöksdjur uppstallas i en lämplig miljö. Vidare skall enligt direktivet djurens möjligheter att tillfredsställa sina fysiologiska och etologiska behov inskränkas i minsta möjliga mån. Ändringen ...

 • RÅ 2004:78:Ett beslut om dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur har inte kunnat återkallas till nackdel för enskild då det inte förelegat tvingande säkerhetsskäl såsom fara för djurens liv eller hälsa.
 • RH 1993:94:Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.

5 §  Djur får inte överansträngas.

[S2]Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.

 • RH 2005:31:Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220 meter gett hästen omkring 14 spöslag mot kroppen, gjort sig skyldig till djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen.

6 §  Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Lag (2003:1076).

7 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur. Lag (2003:1076).

Prop. 2001/02:93: Den begränsade befogenheten för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket att meddela föreskrifter om skyldighet att vid yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur informera köparen om djurets skötsel har i väsentlig grad utsträckts genom förevarande ändring. Paragrafen gäller i fortsättningen för alla djur som omfattas av lagen, d.v.s. någon begränsning till sällskapsdjur görs inte längre. Kravet att försäljningen skall vara yrkesmässig har också tagits bort. Dessutom skall ...

8 §  Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från varandra.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur. Lag (2003:1076).

Prop. 1997/98:28: I paragrafens andra stycke har bemyndigandet att meddela föreskrifter ändrats till att omfatta villkor för eller förbud mot transport av djur. I sak innebär inte detta någon större förändring i förhållande till det nuvarande bemyndigandet. Snarast rör det sig om ett förtydligande så att det klart framgår att bemyndigandet också inrymmer en rätt att föreskriva om förbud mot transport av djur. Till de villkor som kan föreskrivas för djurtransporter hör krav på att transportören skall vara registrerad.

9 §  Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

Operativa ingrepp m.m.

10 §  Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

[S2]Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur samt föreskrifter om undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl. Lag (2003:1076).

Prop. 2001/02:93: Bestämmelsen i paragrafens första stycke att operativa ingrepp måste vara veterinärmedicinskt motiverade utvidgas till att även omfatta injektioner. Syftet med ändringen är att klargöra att inte heller injektioner får ges till djur av andra skäl än rent veterinärmedicinska. Den nuvarande bestämmelsen har uppfattats som oklar. Förbudet mot injektioner som inte är veterinärmedicinskt motiverade omfattar bland annat dopning av djur och vissa s.k. alternativmedicinska metoder. Reservationen för föreskrifter ...

 • RH 1993:22:Lantbrukare med svinuppfödningsverksamhet har anbringat en 20 cm lång ståltråd i trynet på ett svin varefter ståltråden tvinnats för att ej trilla av. Genom åtgärden har lantbrukaren velat hindra att svinet bet andra svin i svansen. Djurplågeri eller förseelse mot djurskyddslagen?

11 §  För operativa ingrepp på eller injektioner till djur skall en veterinär anlitas. Detsamma gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt.

[S2]Första stycket gäller inte om behandlingen är så brådskande att en veterinär inte hinner anlitas.

[S3]I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Lag (2003:1076).

Prop. 2001/02:93: Paragrafens första stycke har ändrats så att kravet på veterinär även omfattar injektioner. Kravet på veterinär gäller också behandlingar av djur som kan orsaka djuret ett inte obetydligt lidande. I fortsättningen ställs inte något krav på faktiskt konstaterat lidande i det enskilda fallet. Det är tillräckligt att den aktuella behandlingen typiskt sett kan förorsaka ett lidande som inte är obetydligt.

Undantaget i paragrafens tredje stycke har formulerats om på samma sätt som ...

Prop. 1997/98:28: Paragrafens tredje stycke har ändrats som en följd av ändringen i 19 §.

12 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot

 1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom, eller
 2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens naturliga beteenden.

[S2]Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (1985:295) om foder. Lag (2003:1076).

12 a §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om godkännande av hovslagare. I föreskrifterna får bestämmas att en avgift skall tas ut för ansökan. Lag (2003:1077).

Slakt m.m.

13 §  När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande.

14 §  Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.

[S2]Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2003:1076).

15 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall. Lag (2003:1076).

Tillståndsplikt för viss djurhållning

16 §  Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning

 1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,
 2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
 3. föder upp pälsdjur.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får också återkalla ett beviljat tillstånd.

[S3]Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. villkoren för att en verksamhet skall anses vara av större omfattning,
 2. undantag från första stycket.

[S5]Regeringen får föreskriva eller, i samband med ett beslut enligt 24 d § första stycket, i det enskilda fallet besluta att frågor om beviljande och återkallande av tillstånd, i stället för vad som sägs i andra stycket, skall prövas av länsstyrelsen. Lag (2005:338).

Prop. 2007/08:63: I paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 7.3, finns krav på tillstånd för vissa verksamheter. Andra stycket har ändrats så att regeringen bemyndigas att föreskriva om vilken myndighet som ska pröva sådana ansökningar om tillstånd. Vidare har femte stycket upphävts som en konsekvens av att kommunerna inte längre ska pröva ansökningar enligt paragrafen.

Prop. 2001/02:93: Paragrafens första stycke har vidgats till att omfatta alla sällskapsdjur och till att avse inte bara uppfödning och försäljning utan även hållande och upplåtande av sällskapsdjur. Syftet med ändringen är att i kravet på tillstånd även inbegripa t.ex. yrkesmässig eller omfattande hantering av reptiler, vilket ställer höga krav på kunskaper hos den ansvariga personen. Hållande av draghundar eller upplåtande av bevakningshundar är ytterligare exempel där det kan vara befogat med ett tillståndskrav. ...

Prop. 2004/05:72: Paragrafen har tillförts ett femte stycke, vari regeringen har givits rätt att föreskriva eller i det enskilda fallet besluta att länsstyrelsen skall pröva frågor om beviljande och återkallande av tillstånd för viss djurhållning. Tillägget har gjorts av det skälet att det i propositionen föreslås att en kommuns tillsynsansvar skall kunna flyttas över till en länsstyrelse, se den förslagna 24 d §. Om en kommuns tillsynsansvar flyttas till en länsstyrelse bör även frågan om beviljande och återkallande ...

Tävling med djur och förevisning av djur

17 §  Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur. Lag (2003:1076).

18 §  Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna. Lag (2003:1076).

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

Djurförsök

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

19 §  Djurförsök får äga rum endast under förutsättning

 1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur,
 2. att så få djur som möjligt används,
 3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och
 4. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 7. Det införs en ny förutsättning för att djurförsök skall få äga rum. Ändringen innebär att ett djur inte får användas i djurförsök om det är möjligt att få likvärdig kunskap genom att använda färre djur. Genom införandet av definitioner i 1 a och 1 b §§ blir uppräkningen av ändamål i inledningen till paragrafen överflödig. Uppräkningen tas därför bort.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är i princip ny och innebär att djur får användas som försöksdjur bara om vissa särskilt angivna förutsättningar är för handen. Bakgrunden till de nya reglerna redovisas i den allmänna motiveringen.

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

19 a §  För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen eller, om regeringen bestämmer det, Djurskyddsmyndigheten. Ett tillstånd får återkallas.

[S2]Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

[S3]Vid prövningen av tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn också tas till behovet av sådana djur. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Ändringarna är en följd av att det införs en definition av försöksdjur. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är ny och innehåller i första stycket krav på tillstånd till användning respektive uppfödning av försöksdjur i huvudsak motsvarande de krav som tidigare fanns i 19 § första stycket. Kravet på tillstånd har dock utvidgats till att avse även djur som inte utsätts för lidande. Vidare omfattas också förvaring och tillhandahållande av sådana djur av kravet på tillstånd. Ett tillstånd får återkallas.

Paragrafens andra och tredje stycke motsvarar i sin helhet den tidigare ...

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

20 §  Vid verksamhet som avses i 19 a § skall det finnas

 1. av Djurskyddsmyndigheten godkänd föreståndare som ansvarar för verksamheten,
 2. veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas och som bistår vid behandling av djuren, och
 3. för verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten.

[S2]Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och kompetens som personalen skall ha. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 10. Ändringen innebär att kravet på att en veterinär skall vara knuten till verksamheter med försöksdjur även skall gälla verksamheter som har äldre, i tiden obegränsade, verksamhetstillstånd. ...

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är till stora delar ny. Första stycket innehåller bestämmelser om att det vid all verksamhet som innebär uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur skall finnas av Jordbruksverket godkänd föreståndare som är ansvarig för verksamheten. Vidare skall det finnas en veterinär som skall ge råd och anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas och som skall bistå vid behandling av försöksdjuren. Det skall också finnas en för verksamheten tillräckligt stor personal ...

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

21 §  Användning av djur i djurförsök skall godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas.

[S2]Vid prövningen av ett ärende skall nämnden väga försökets betydelse mot lidandet för djuret.

[S3]Nämnden får bifalla en ansökan om djurförsök endast om en sådan användning kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 19 § 1-3 är uppfyllda.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om godkännandet samt föreskrifter om undantag från kravet på godkännande. Lag (2005:1226).

Prop. 1997/98:28: Paragrafens första stycke ändras så att kravet på etisk prövning ersätts med ett krav på godkännande av användningen av försöksdjur från etisk synpunkt. Beslutet skall fattas av en djurförsöksetisk nämnd. Konsekvensen av ändringen är att de djurförsöksetiska nämndernas ställningstaganden inte längre endast är rådgivande, utan utgörs av formliga beslut om godkännande av användningen av försöksdjur. Ändringen är delvis av formell karaktär och avsikten är därvid att stärka och tydliggöra nämndens ...

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

22 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får beträffande djurförsök meddela föreskrifter om undantag från lagens bestämmelser. Lag (2005:1226).

Prop. 1997/98:28: I paragrafen har införts ett nytt första stycke. Genom detta får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för olika former av hantering av försöksdjur. Syftet med bestämmelsen är att detaljerade regler skall kunna meddelas beträffande sådan djurhållning. Exempel på sådana bestämmelser är regler om utrymmeskrav, krav på faciliteter i övrigt eller förbud att använda vissa djurslag som försöksdjur.

Andra ...

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

23 §  Den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur skall märka djuren samt upprätta instruktioner för och föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Ändringarna är en följd av att det införs en definition av begreppen djurförsök och försöksdjur. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är i huvudsak ny och innebär att den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur är skyldig att märka djuren samt upprätta instruktioner för och föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten enligt föreskrifter meddelade av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Syftet med bestämmelsen är att underlätta tillsynsmyndigheternas arbete och möjliggöra en effektiv kontroll av all verksamhet med försöksdjur. Bestämmelsen behövs också för att ...

Tillsyn m.m.

24 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av Djurskyddsmyndigheten, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna (tillsynsmyndigheter) i enlighet med vad regeringen bestämmer.

[S2]En kommuns tillsyn skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

[S3]Djurskyddsmyndigheten samordnar övriga tillsynsmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet. Lag (2005:338).

Prop. 2007/08:63: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar offentlig kontroll enligt lagen. Eftersom kommunerna inte längre ska vara kontrollmyndighet har de strukits från uppräkningen i första stycket. Även andra stycket har anpassats till den nya kontrollordningen.

Prop. 2004/05:72: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 7.1, innebär att begreppen central tillsyn och tillsyn inom kommunen utmönstras ur lagen. Någon ändring i sak är emellertid inte avsedd. Den närmare ansvarsfördelningen mellan berörda tillsynsmyndigheter, dvs. i första hand kommunerna, länsstyrelserna och Djurskyddsmyndigheten kommer att regleras i djurskyddsförordningen. ...

Prop. 2005/06:128: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar offentlig kontroll enligt lagen. Begreppet tillsyn ersätts med begreppet offentlig kontroll. Med offentlig kontroll avses i princip det som i dag benämns operativ tillsyn. Detta innebär att begreppet offentlig kontroll är snävare än begreppet tillsyn.

I första stycket tilläggs att kontrollmyndigheten skall utöva kontroll över efterlevnaden av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen ...

24 a §  En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som kommunen har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i ett ärende.

[S2]Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap.24-27 och 35 §§kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana beslut. Lag (2005:338).

Prop. 2007/08:63: Paragrafen har anpassats till att kommunerna inte längre ska utöva offentlig kontroll, varvid det enbart kommer att finnas en myndighet med ett tydligt samordnande uppdrag.

Prop. 2004/05:72: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 6, är ny. Den innebär att kommunerna får möjlighet att anlita en annan kommun för uppdrag inom tillsynsverksamheten eller att uppdra åt en anställd i en annan kommun att fatta beslut i ett ärende eller en grupp av ärenden.

Bestämmelsen är utformad i enlighet med motsvarande regel i 26 kap. 7 § miljöbalken. ...

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.4 och 16.3, är ny.

I första stycket slås det fast att både Djurskyddsmyndigheten och, i fråga om länet, länsstyrelsen har samordnande uppgifter i den offentliga kontrollen. En motsvarande bestämmelse beträffande Djurskyddsmyndighetens samordningsansvar fanns tidigare i 24 §.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga kontrollen även skall genom rådgivning, information och på annat sätt ...

24 b §  Länsstyrelsen i det län där en kommun är belägen får i samråd med kommunen besluta att den tillsyn över en viss verksamhet som kommunen annars har skall flyttas över till länsstyrelsen. Ett sådant beslut får fattas om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

[S2]Länsstyrelsen får besluta att tillsynen skall lämnas tillbaka till kommunen om länsstyrelsen och kommunen är överens om det. Lag (2005:338).

Prop. 2004/05:72: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.2, är ny. I paragrafen regleras i vilka fall en länsstyrelse i samråd med en kommun kan ta över kommunens ansvar för tillsynen över en viss anläggning. Ett sådant övertagande kan ske om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl. För att en läns-...

Prop. 2005/06:128: I bestämmelsen, som har kommenteras i avsnitt 16.3, föreskrivs en skyldighet för kontrollmyndigheten att beivra överträdelser av lagstiftningen.

24 c §  Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av kommunens tillsynsuppdrag får länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som länsstyrelsen anser nödvändiga för att bristen skall kunna avhjälpas. Lag (2005:338).

Prop. 2004/05:72: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.1, är ny. Bestämmelsen i första stycket innebär att en länsstyrelse ges rätt att förelägga en kommun som inte fullgör sina tillsynsskyldigheter att vidta åtgärder. Begreppet ”skyldigheter som följer av kommunens tillsynsuppdrag" avser tillsyn i vid bemärkelse. I begreppet innefattas således alla moment som ingår i en kommuns tillsyn, alltså inte bara operativ tillsynsverksamhet ...

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppet tillsynsuppgifter i lagtexten med begreppet kontrolluppgifter. Någon ändring i sak är inte avsedd.

24 d §  Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin tillsynsskyldighet när det gäller en viss verksamhet, får regeringen på ansökan av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen, besluta att ansvaret för tillsynen över den verksamheten skall flyttas över till länsstyrelsen.

[S2]Regeringen får besluta att ansvaret för tillsynen skall lämnas tillbaka till kommunen. Lag (2005:338).

Prop. 2004/05:72: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.2, är ny. I paragrafens första stycke föreskrivs i vilka fall en kommuns ansvar för tillsyn över en viss anläggning kan flyttas till en länsstyrelse mot kommunens vilja. För att ett sådant beslut skall kunna fattas krävs att kommunen grovt eller under en längre tid har åsidosatt sina tillsynsskyldigheter avseende den aktuella anläggningen. Beslut om överflyttning fattas av regeringen ...

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppet tillsyn i lagtexten med begreppet offentlig kontroll. Någon ändring i sak är inte avsedd.

25 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. hur tillsynen skall bedrivas,
 2. skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till en annan tillsynsmyndighet,
 3. att det får tas ut avgifter för tillsynen och i ärenden enligt denna lag.

[S2]Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om avgifter enligt första stycket 3.Lag (2005:338).

Prop. 2007/08:63: I bestämmelsen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om rapporteringsskyldighet för kontrollorgan till en samordnande kontrollmyndighet. Eftersom kommunerna inte längre ska utöva offentlig kontroll kommer samtliga kontrollmyndigheter att vara statliga myndigheter. Det finns därför inte längre behov av att i lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för en kontrollmyndighet att lämna information till en samordnande ...

Prop. 2004/05:72: De nuvarande bemyndigandena i första och andra styckena har ändrats redaktionellt och fått en annan struktur. Någon ändring i sak i förhållande till de bemyndiganden som i dag ges i paragrafen är dock inte åsyftat.

I första stycket punkten 2 har ett nytt bemyndigande förts in som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till en annan tillsynsmyndighet. Bestämmelsen tar ...

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet med begreppen offentlig kontroll och kontrollmyndighet. Enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 kan en kontrollmyndighet delegera särskilda uppgifter till ett kontrollorgan. Därför har tillagts att även kontrollorgan kan omfattas av skyldighet att lämna information. Det har även tydliggjorts att informationen skall lämnas till de samordnande kontrollmyndigheterna, ...

26 §  En tillsynsmyndighet får, utöver vad som särskilt anges i 24 c §, meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]I beslut om föreläggande eller förbud enligt denna paragraf får tillsynsmyndigheten sätta ut vite, dock inte i fall som avses i 29 §.

[S3]Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller inte följer en tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande. Lag (2005:338).

Prop. 2007/08:63: Paragrafens första stycke har ändrats så att hänvisningen till den upphävda 24 e § tas bort.

Prop. 2004/05:72: På Lagrådets inrådan har ett tillägg gjorts i paragrafen för att tydliggöra hur bestämmelsen förhåller sig till den nya föreläggandebestämmelsen i 24 c §. Tillägget innebär att det klargörs att den i paragrafen föreskrivna befogenheten att utfärda förelägganden och förbud, eventuellt förenade med vite, inte täcker de fall som är specialreglerade i 24 c §. ...

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 16.4, reglerar kontrollmyndighetens rätt att meddela förelägganden m.m. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppet tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppet kontrollmyndighet.

I de EG-förordningar som kompletteras av lagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kontrollmyndigheterna får vidta vid enskildas underlåtelse ...

 • RÅ 2003:8:Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddelas med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) och kan därför förenas med vite.
 • RÅ 1995:1:Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde av Lantbruksstyrelsens med stöd av djurskyddslagen (1988:534) meddelade måttföreskrifter. Av lokal tillsynsmyndighet utfärdat föreläggande att "avyttra samtliga övertaliga höns" har ansetts meddelat med stöd av 26 § djurskyddslagen och ej som ett sådant förbud att handha djur som enligt 29 § samma lag får meddelas endast av länsstyrelsen.

27 §  För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls och att där besikta djuren, göra undersökningar och ta prover.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.

[S4]Polismyndigheten skall på begäran lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs vid tillsynen. Lag (2005:338).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till upplysningar m.m. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppen offentlig kontroll och kontrollmyndighet. Paragrafen har dessutom ändrats redaktionellt.

Kontrollmyndigheten kan med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 delegera särskilda uppgifter i den offentliga kontrollen om offentlig kontroll ...

Prop. 1997/98:28: Paragrafen har kompletterats med ett nytt sista stycke som innebär att rätten till tillträde och rätten att få upplysningar och handlingar utsträckts till att också avse EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.

28 §  Bestämmelserna i 24, 26 och 27 §§ gäller inte djur som används inom försvarsmakten.

Prop. 2007/08:63: Paragrafen har ändras på så sätt att det framgår att det enbart är första stycket punkten 1 i 25 b § som inte ska gälla för djur som används inom Försvarsmakten. Ändringen är en följd av att bestämmelser i 25 c och 25 b §§, som gäller för djur inom Försvarsmakten, har förts till 25 b § andra och tredje styckena. Den innebär ingen ändring i sak.

Prop. 2005/06:128: Enligt paragrafen undantas djur som används i försvarsmakten från djurskyddslagens bestämmelser om offentlig kontroll. Enligt 24 § förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten ansvarar generalläkaren för tillsynen av dessa djur. Ändringen, som har kommenterats i ...

Prop. 2016/17:144: Ändringarna innebär att delar av den offentliga kontrollen enligt djurskyddslagen (1988:534) kommer att omfatta djur som används inom Försvarsmakten och att försvarsinspektören för hälsa och miljö vid sin kontroll ska ha rätt till vissa av lagens ingripandemöjligheter. Paragrafen ska därmed inte längre göra undantag från bestämmelserna om kontrollmyndigheter (24 § första stycket), möjligheten att meddela förelägganden och förbud (26 ...

Förbud att ha hand om djur

29 §  Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den som

 1. inte följer ett beslut som en tillsynsmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,
 2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
 3. har misshandlat ett djur,
 4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
 5. vid upprepade tillfällen dömts för brott mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.

[S2]Förbud skall inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.

[S3]Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

[S4]Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare. Lag (2002:550).

Prop. 2013/14:41: Ändringen innebär att straffbestämmelsen i 36 c § har inkluderats i uppräkningen i paragrafens punkt 5. I sak innebär ändringen att beslut om s.k. djurförbud ska fattas av länsstyrelsen om någon vid upprepade tillfällen har dömts för brott mot förbudet att genomföra sexuella handlingar med djur. Överväganden finns i avsnitt 5.3. ...

Prop. 2001/02:93: Paragrafen har ändrats på så sätt att förutsättningarna för beslut om förbud att hålla djur eller ett visst djurslag har kompletterats med ytterligare två kriterier. Den som har dömts för djurplågeri, även om det har skett vid endast ett tillfälle, har härigenom visat sig så olämplig att hantera djur att vederbörande skall förbjudas att åtminstone för viss tid hålla djur. Även den som vid upprepade tillfällen har dömts för att ha brutit mot djurskyddslagen ...

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts i första stycket 1 begreppet tillsynsmyndighet med begreppet kontrollmyndighet.

I första stycket 5 har orden ”mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen” bytts ut mot orden ”enligt 36 eller 36 a §”. Ändringen är föranledd av att även brott mot de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall kunna utgöra grund för ett djurförbud.

 • RÅ 2003:8:Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddelas med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) och kan därför förenas med vite.
 • RÅ 1995:1:Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde av Lantbruksstyrelsens med stöd av djurskyddslagen (1988:534) meddelade måttföreskrifter. Av lokal tillsynsmyndighet utfärdat föreläggande att "avyttra samtliga övertaliga höns" har ansetts meddelat med stöd av 26 § djurskyddslagen och ej som ett sådant förbud att handha djur som enligt 29 § samma lag får meddelas endast av länsstyrelsen.
 • RÅ 2009:75:Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om djur.
 • HFD 2017:5:Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.

Omhändertagande av djur m.m.

30 §  Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret.

[S2]Den som har avlivat djuret skall underrätta ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om detta inte kan ske, skall polismyndigheten underrättas.

31 §  Länsstyrelsen skall besluta att ett djur skall tas om hand genom polismyndighetens försorg om

 1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av tillsynsmyndigheten,
 2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,
 3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
 4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
 5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott mot denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §. Lag (2002:550).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast ett namnbyte.

Prop. 2013/14:41: Ändringen innebär att straffbestämmelsen i 36 c § har inkluderats i uppräkningen i paragrafens punkt 5. I sak innebär ändringen att beslut om omhändertagande av djur ska fattas om någon vid upprepade tillfällen har dömts för brott mot förbudet att genomföra sexuella handlingar med djur. Överväganden finns i avsnitt 5.3.

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts i första stycket 1 begreppet tillsynsmyndighet med begreppet kontrollmyndighet.

I första stycket 5 har orden ”mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen” bytts ut mot orden ”enligt 36 eller 36 a §”. Ändringen är föranledd av att även brott mot de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall kunna utgöra grund för ett beslut om omhändertagande av djur.

32 §  Utan hinder av vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse skall länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om

 1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
 2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
 3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssynpunkt.

[S2]Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslutet underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsätta att gälla.

[S3]Omhändertagandet skall ske genom polismyndighetens försorg. Lag (2002:550).

Prop. 2007/08:63: I paragrafen finns bestämmelser om omedelbart omhändertagande av djur. Paragrafens första och tredje stycken ändras till följd av att de kommunala nämnderna inte längre ansvarar för djurskyddskontrollen. Det blir följaktligen enbart länsstyrelsen som, jämte polismyndigheten, ska ha rätt att besluta om ett omedelbart omhändertagande.

Prop. 2001/02:93: Paragrafens första stycke har ändrats så att länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten skall besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om någon av de i paragrafen angivna omständigheterna föreligger. På samma sätt som i föregående paragraf föreskrivs ett obligatoriskt ingripande under vissa förutsättningar.

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts i första stycket begreppet tillsynsmyndighet med begreppet kontrollmyndighet.

33 §  Beslut enligt 31 eller 32 § omfattar också avkomma som det omhändertagna djuret föder under omhändertagandet.

[S2]Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över djuret eller avkomma som omfattas av omhändertagandet utan tillstånd av länsstyrelsen. Lag (2003:52).

34 §  När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, skall länsstyrelsen snarast fastställa om djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.

[S2]Om länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas eller överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret skall avlivas.

[S3]Djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas genom polismyndighetens försorg. Lag (2002:550).

35 §  Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 § får förskotteras av allmänna medel.

[S2]Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, skall kostnaden slutligt betalas av den mot vilken åtgärden har riktats, om det inte finns särskilda skäl till annat.

[S3]Om ett omhändertaget djur har sålts genom polismyndighetens försorg, får kostnad som slutligt skall betalas av ägaren tas ut ur köpesumman.

 • HFD 2016:65:Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur.
 • NJA 2015 s. 393:Ett antal hundar har omhändertagits enligt djurskyddslagen. Särskilda skäl har inte ansetts föreligga att befria djurhållarna från omhändertagandekostnaderna.
 • RH 2014:14:Särskilda skäl att nedsätta betalningsansvar enligt 35 § andra stycket djurskyddslagen?

Ansvar och överklagande m.m.

36 §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §,
 2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, eller
 3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant förbud som avses i 29 §.

[S2]Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.

[S3]Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.

[S4]Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2002:550).

Prop. 2001/02:93: Lagens straffbestämmelse har skärpts så att maximistraffet höjs från fängelse ett år till fängelse två år. Detta syftar till att betona att det finns anledning att se allvarligt på brott mot djurskyddsbestämmelserna.

Bestämmelsen om hantering av slaktdjur i 13 § har straffbelagts. Anledningen till detta är det behov som finns av att stärka djurskyddet inför och vid slakt. Vidare har bestämmelsen i 19 a § om att det fordras tillstånd för att få använda djur för försöks- och därmed ...

 • RH 2005:31:Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220 meter gett hästen omkring 14 spöslag mot kroppen, gjort sig skyldig till djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen.
 • RH 1993:22:Lantbrukare med svinuppfödningsverksamhet har anbringat en 20 cm lång ståltråd i trynet på ett svin varefter ståltråden tvinnats för att ej trilla av. Genom åtgärden har lantbrukaren velat hindra att svinet bet andra svin i svansen. Djurplågeri eller förseelse mot djurskyddslagen?
 • RH 2018:1:Djurplågeri av flera hästar genom bl.a. undermålig fodertillgång och bristande tillsyn. Även brott mot djurskyddslagen i vissa hänseenden. Fråga om vem som bär djurhållningsansvaret.
 • RH 1994:1:Stallägares ansvar för inhyst djur.

37 §  Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt 36 § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

[S2]Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 § fjärde stycket för att han inte låtit förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur döms inte till ansvar enligt 36 §. Lag (1993:1480).

Prop. 2005/06:128: I paragrafen har tillagts att om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts döms inte till ansvar enligt 36 a § för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

38 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Annat beslut som Djurskyddsmyndigheten eller annan statlig myndighet meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen får överklagas hos regeringen. Lag (2003:1076).

Prop. 2007/08:63: Eftersom de kommunala nämnderna inte kommer att ha några uppgifter enligt djurskyddslagen har första stycket om överklagande av en kommunal nämnds beslut tagits bort.

Prop. 2005/06:128: I första och andra styckena har tillägg gjorts. Även beslut som har meddelats enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos behörig besvärsinstans. För tydlighets skull har även tillagts att även beslut enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas. Det har vidare gjorts vissa redaktionella ändringar i paragrafen.

Prop. 2016/17:144: I femte stycket föreslås ett tillägg som innebär att sådana beslut i ett enskilt fall enligt djurskyddslagen som räknas upp i första stycket och som gäller Försvarsmakten överklagas till regeringen. Detta utgör ett undantag från det som annars gäller enligt första stycket om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelsen har justerats till följd av Lagrådets synpunkt, se ...

Prop. 2008/09:211: Paragrafen har kommenterats i avsnitt 9.6. Paragrafen har ändrats redaktionellt. Därutöver har i det nya andra stycket införts en bestämmelse om rätt att överklaga beslut som har meddelats av en veterinär som förordnats enligt lagen om officiella veterinärer.

I det nya tredje stycket föreskrivs att den myndighet som förordnat den officiella veterinären för det allmännas talan hos allmän ...

Prop. 1997/98:28: Paragrafens andra stycke har ändrats som en följd av den nytillkomna 38 a §.

39 §  Beslut som avses i 29, 31, 32 och 34 §§ gäller omedelbart, om inte myndigheten bestämmer något annat.

[S2]En myndighet får i annat fall bestämma att ett beslut skall gälla även om det överklagas. Lag (1992:1095).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Djurskyddslag (1988:534)

Lag (1990:628) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:118
  Omfattning
  ändr. 2, 24, 25, 32 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:404) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 38, 39 §§, 4 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1688) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 16, 24, 38 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1095) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:173
  Omfattning
  ändr. 4, 29, 34, 39 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1480) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:88, Prop. 1993/94:68, Bet. 1993/94:JoU11
  Omfattning
  ändr. 3, 37 §§; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:904) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:391, Prop. 1993/94:198, Bet. 1993/94:JoU29
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1714) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:56) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.
  2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 § i dess nya lydelse och tillämpas 2 § i dess äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:142, Prop. 1997/98:28, Bet. 1997/98:JoU12
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 27 §§; ny 19 a §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Lag (2002:550) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.
 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:257, Prop. 2001/02:93, Bet. 2001/02:MJU20
Omfattning
upph. 7 §; nuvarande 7 a § betecknas 7 §; ändr. 3, 4 §§, nya 7 §, 10, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 36 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.
 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
Förarbeten
Rskr. 2002:03, Prop. 2001/02:93, Bet. 2002/03:MJU4
Omfattning
ändr. 16 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2003-12-01

Lag (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den 1 januari 2004.
 2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
 3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter enligt 16 § som övergångsvis kan behövas. Lag (2003:1076)
Förarbeten
Rskr. 2002/03:98, Prop. 2001/02:189, Bet. 2002/03:MJU5
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 24, 25, 33, 38 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:106) om ikraftträdande av lagen (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Omfattning
ikrafttr. av 2002:891

Lag (2003:1076) om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djuskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:55, Prop. 2002/03:149, Bet. 2003/04:MJU6
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 38 §§, övergångsbest. i 2003:52

Lag (2003:1077) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Bestämmelsen i 3 a § gäller för åtgärder som kräver förprövning efter den 1 januari 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:55, Prop. 2002/03:149, Bet. 2003/04:MJU6
Omfattning
ändr. 9, 12 a, 21, 22, 23 §§; ny 3 a §; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:338) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:200, Prop. 2004/05:72, Bet. 2004/05:MJU10
Omfattning
ändr. 16, 24, 25, 26, 27 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1226) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:31, Prop. 2004/05:177, Bet. 2005/06:MJU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
CELEX-nr
32003L0065
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:809) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
nuvarande 1 a, 1 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§ betecknas 1 b, 1 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§; ändr. 3 a, 12, 24, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 24 §, 36 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 24 a, 24 b, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 27 a, 36 a §§, rubr. närmast före 1 a, 24 a, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 25 b, 26, 27, 27 a, 28, 38 §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:362) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:165, Prop. 2006/07:77, Bet. 2006/07:MJU15
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 25 d, 38 §§, övergångsbest. till 2006:809
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:88, Prop. 2007/08:32, Bet. 2007/08:MJU6
Omfattning
nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 3, 3 b, 37 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:660) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:234, Prop. 2007/08:63, Bet. 2007/08:MJU17
Omfattning
upph. 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§, p 2 i överg.best. till 2006:809; ändr. 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32, 38 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:303) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
upph. 12 a §; ändr. 11 §; ny 28 a §, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1256) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2012:526) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:261, Prop. 2011/12:138, Bet. 2011/12:MJU21
Omfattning
ändr. 1 b, 1 c, 13, 19 a, 20, 21, 23, 38 §§; nya 19 b, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 22 a, 36 b, 37 a §§
CELEX-nr
32010L0063
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:151, Prop. 2013/14:41, Bet. 2013/14:MJU14
Omfattning
ändr. 29, 31 §§; nya 9 a, 36 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:699) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/2014:JuU23
Omfattning
ändr. 30, 31, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:781) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:314, Prop. 2016/17:144, Bet. 2016/17:FöU11
Omfattning
ändr. 28, 38 §§
Ikraftträder
2017-10-01

Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:145, Prop. 2016/17:224, Bet. 2017/18:JuU6
Omfattning
ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
Ikraftträder
2018-06-01

Ändring, SFS 2018:1192

Omfattning
upph.